keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 157/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara

28.05.2002

Hotararea Consiliului Local 157/28.05.2002
privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-17929/08.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism , sport şi culte şi Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială , ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr.466/15.12.1999 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;
Având în vedere Avizul nr.139 U/16.05.2002 al Ministerului Culturii şi Cultelor;
Având în vedere Legea nr.453/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor ;
În baza prevederilor H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.229/1999 - privind avizarea Planului Urbanistic General Timişoara;
Având în vedere prevederile art.25, art.46 şi Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara, conform Proiectului nr.34.233/010/Ka,Kb şi Regulamentul local de urbanism aferent, conform Proiectului nr.34233/010/Kc, întocmite de S.C. IPROTIM S.A., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi au o valabilitate de 5 ani.

Art.2: Documentaţiile de urbanism (Planuri Urbanistice Zonale şi Planuri Urbanistice de Detaliu) aprobate până în prezent fac parte integrantă din Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara.
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
LIDIA BRĂNUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUG.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TENTAT CINE E (LUNI fi