keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 268/02.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare", Str. Armoniei nr. 21, Timisoara

02.06.2015

Hotararea Consiliului Local 268/02.06.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare", Str. Armoniei nr. 21, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015-006929/20.05.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului" modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 11/04.09.2014 şi Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 10/23.04.2015 ;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8 din 09.02.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare", Str. Armoniei nr. 21, Timisoara, având ca beneficiar pe PETRUT IOAN si PETRUT LIVIA, întocmit conform Proiectului nr. 8/2014, realizat de B.I.A. FALNITA CARMEN IULIANA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max S+P+1E+M/Er, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2014-005020/11.12.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 35 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0.9, spaţii verzi si plantate - min 5% din suprafata totala a parcelei - conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 8 din 09.02.2015.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare", Str. Armoniei nr. 21, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care se pot demara investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat este înscris în C.F. 417411 (C.F. vechi nr. 2190, top vechi 2094, 2095), nr. top 417411, - teren intravilan - curti, constructii, proprietari fiind PETRUT IOAN si sotia PETRUT LIVIA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare", Str. Armoniei nr. 21, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni domeniu public.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Petruţ ioan şi doamnei Petruţ Livia;
- B.I.A. FALNIŢA CARMEN IULIA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ANDREI PETRIŞOR
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ansamblu.pdf

350

91.70

91.17

91.63

92.26

91.52

E

top 2100,2101

2

8

post

trafo

S.C. PETROS PLOIESTI

platforma

beton

rampa

rampa

I.T.I.A.

termica

centrala

S.C. TRANSTIMEX S.A.

2

4

platforma beton

2

6

A

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

T

e

r

e

n

P

r

i

m

a

r

i

e

3

0

S.C. ENERGO PETROL

rampa

atelier

2

6

UNITATE MILITARA

1

B

1A

1

1

2

S

T

R

.

A

R

M

O

N

I

E

I

8

1

0

8

C

centrala

termica

vopsitorie

hidrofor

gang

11B

1

1

2

0

1

5

1

5

A

2

4

A

1

3

2

2

2

4

7

3

A

S

T

R

.

A

R

M

O

N

I

E

I

5

9

1

8

2

0

A

1

6

3

1

4

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

3

6

0

/

2

9

.

0

7

.

2

0

0

8

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

8

,

0

0

1

2

,

0

0

6

,

0

0

4

.

4

0

6

.

0

0

2

.

5

0

1

7

,

4

1

1

7

.

0

0

1

7

.

0

0

1

7

.

0

0

1

7

.

0

0

1

7

.

0

0

1

7

.

0

0

1

7

.

0

0

1

7

.

0

0

1

7

.

0

0

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

p

r

i

n

H

C

L

3

6

0

/

2

0

0

8

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

-

m

a

x

.

S

+

P

+

1

0

E

+

E

R

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

/

M

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

P

S.C. TRANSCOM S.A.

1B

1A

1 12

STR. ARMONIEI

8

10

8C

3A

STR. ARMONIEI 16

3 14

P

P

P

P

P

P

TEREN PRIMARIE

DR UM

2 10

6

Magazie

DR UM

2 10

6

M

11,8

4, 72

10,04

7,6

30,34

8,18

8, 5

7,4 3

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P loi

es ti

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2

M ag

az ie

At eli

er AU

TO

D

+

P

+

5

ESp ita

l

D

+

P

+

6

E

Ca sa

P

P

Ca sa

P

Ca sa

P Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

UNITATE MILITARA

U

N

I

T

A

T

E

M

I

L

I

T

A

R

A

STR .GR

.AL EX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

UNITATE MILITARA

str ad

a ex

ist en

ta

str ad

a ex

ist en

ta

S

t

r

a

d

a

I

o

n

B

a

r

b

u

P

+

1

P

+

1

Ca se

Ca sa

P

Ca sa

P

P

+

1

Ca sa Ca

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

P

S.C. TRANSCOM S.A.

1B

1A

1 12

STR. ARMONIEI

8

10

8C

3A

STR. ARMONIEI 16

3 14

P

P

P

P

P

P

TEREN PRIMARIE

Magazie

DR UM

2 10

6

P+4E BLOCURI LOCUINTE

M

11,8

4, 72

10,04

7,6

8,18

8, 5

7,4 3

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P loi

es ti

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2

Bi ro

ur i

P +

1

M ag

az ie So pr

on

At eli

er

At eli

er AU

TO

D

+

P

+

5

E

+

E

R

D

+

P

+

8

E

C

a

s

a

C

a

s

a

C

a

s

a

C

a

s

a

C

a

s

a

C

a

s

a

C

a

s

a

C

a

s

a

C

a

s

a

C

a

s

a

STR. DR.GRIGORE T.POPA

S

t

r

a

d

a

M

a

r

t

i

r

C

o

n

s

t

a

n

t

i

n

V

i

l

c

e

a

n

u

C

t

o

p

2

0

9

6

,

2

0

9

7

/

1

top2088-2089/2/12

2

3

4

5

91.56

91.42

91.50

91.46

91.45

91.32

91.39

91.42

91.33

91.35

91.53

91.52

91.50

91.56

91.59

91.64

91.45

91.63

91.60

91.74

92.02

91.79

91.86

92.07

91.80

91.79

91.68

91.51

91.47

91.47

91.42

91.5591.50

91.52

91.41

91.60

91.37

91.45

91.45

91.34

91.45

91.45

91.45

91.34

91.36

91.21

91.21

91.10

91.23

91.39

91.37

91.27

91.39

91.42

91.46

91.09

91.13

91.22

91.16

91.07

91.18

91.32

91.52

91.20

91.18

91.12

90.94

91.08

91.08

91.17

91.57

91.71

91.16

91.03

90.91

90.78

90.69

91.64

91.59

91.68

91.84

91.93

91.24

91.07

91.10

91.35

91.66

91.85

92.32

91.77

91.62

91.58

91.47

91.36

91.23

91.15

91.41

91.74

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Z

v

Zv

Z

v

C

G

B

24B

26

19

23

top 2094,2095

S=6558mp

t

o

p

2

1

0

0

,

2

1

0

1

top 2092,2093

top2096,2097/2

t

o

p

2

0

9

6

,

2

0

9

7

/

1

1

2

3

4

5

6

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

P

358

452

S+P+1E+M/Er

Te re

n pr

im ar

ie

414

413

411

408

404

402

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

P

U

Z

i

n

c

u

r

s

d

e

e

l

a

b

o

r

a

r

e

91.47

91.55

91.40

91.07

91.10

91.23

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

V

V

B

17

21

28

top 2100,2101

cad432542

<

<

50667

B

L

O

C

D

+

P

+

5

E

+

E

r

B

L

O

C

D

+

P

+

6

E

432447

432446

432445

432444

432443

432442

432441

432440

432439

432438

u

t

i

l

i

t

a

t

i

-

c

a

n

a

l

,

g

a

z

s

i

c

u

r

e

n

t

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

2

1

9

/

1

9

.

0

6

.

2

0

0

7

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

D

+

P

+

8

E

B

L

O

C

D

+

P

+

8

E

Sp +P

+M p

a

c

c

e

s

a

u

t

o

e

x

i

s

t

e

n

t

a

c

c

e

s

p

i

e

t

o

n

a

l

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

4

0

5

/

2

0

.

1

1

.

2

0

0

9

-

D

e

z

v

o

l

t

a

r

e

A

n

s

a

m

b

l

u

R

e

z

i

d

e

n

t

i

a

l

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

4

1

1

/

1

3

.

1

2

.

2

0

1

1

-

P

a

r

c

e

l

a

r

e

t

e

r

e

n

s

i

c

o

n

s

t

r

u

i

r

e

l

o

c

u

i

n

t

e

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l

e

c

u

r

e

g

i

m

d

e

i

n

a

l

t

i

m

e

S

(

D

)

+

P

+

M

/

E

r

LEGENDA

zona teren reglementat

zona edificabila propusa

zona PUZ-uri aprobate

loturi propuse

563

ETAPA a 3-a Prevederilor Noului PUG

348

406

12.

13.

ruina

328

14.

349

4.

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

nr. proiect

nr.plansa

FAZASEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT NUME SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:data

scaraSPECIFICATIE

DESENAT

NUME

CERINTA

P.U.Z.1/1000

PLAN DE ANSAMBLU ZONA

c.arh. Carmen Falni

"Falni

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

c.arh. Carmen Falni c.arh. Carmen Falni 65. 2014

8/2014

"DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE"

strada Armoniei, nr.21, Timisoara

P.U.Z.

"DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA

CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE"

Strada Armoniei, parcela nr. 21

PETRUT IOAN si PETRUT LIVIA strada Armoniei, nr. 21, Timisoara

INCADRARE IN PUG MUNICIPIUL TIMISOARA SUBZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P CALEA AF E CE E E m Ei LEE LMb - Subz P, P+1, P+2 propusă

Atasament: Memoriu_PUZ_Armoniei_21_Modificat_19_mai.pdf

-PLAN URBANISTIC ZONAL- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Timisoara,strada Armoniei, nr.21,

Proiect P/08/2014

Beneficiari:PETRUT IOAN si PETRUT LIVIA

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

2

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

FOAIE DE CAPAT

PROIECT: P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, strada Armoniei,nr.21

BENEFICIARI: PETRUT IOAN si PETRUT LIVIA Timisoara, strada Armoniei,nr.21

FAZA: PUZ

PROIECTANT : FALNITA CARMEN IULIANA B.I.A. Str. PROGRESULUI, nr.51, Timişoara NR. PROIECT P/08/2014

SUPRAFATA 6558mp.

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

3

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

COLECTIV DE ELABORARE

SEF PROIECT : FALNITA CARMEN IULIANA B.I.A. Timişoara, str.Progresului,nr.51 Arh.-urb. Carmen Falniţă Tel.0723524005

RETELE EDILITARE: SC RAULLY NISTOR SRL strada Emile Zolla,nr.63,Timisoara ing. col. Nicolae Nistor

TOPOGRAF: P.F.A GHEORGHE PANZARU strada Simion Barnutiu, nr.11, Timisoara ing. Gheorghe Panzaru DRUMAR: S.C.ALPHA ENGINEERING SRL strada Gheorghe Baritiu,nr.40, Timisoara ing. Adrian Zbarcea

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

4

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

P.U.Z. – DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENŢIALA CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, strada Armoniei,nr.21,Timisoara,Judet Timis

BORDEROU

PIESE SCRISE FOAIE DE CAPAT BORDEROU CERTIFICAT DE URBANISM nr. 3654 din 21.10.2014 EXTRAS C.F.nr. 417411 Timisoara, nr. topo 2094 si 2095. AVIZ DE OPORTUNITATE NR.11/04.09.2014 MEMORIU GENERAL URBANISM 1. Introducere

Date de recunoastere a documentatiei. Obiective.

2. Stadiul actual al dezvoltarii. Incadrare in oras/in zona. Evolutia zonei Elemente ale cadrului natural. Circulatia. Ocuparea terenului. Echiparea edilitara. Optiuni ale populatiei.

3. Propuneri de dezvoltare urbanistica. Prevederi ale PUG. Modernizarea circulatiei. Zonificare functionala. Mod de utilizare a ternului. Configuratie spatiala. Retele edilitare. Obiective de utilitate publica.

4. Concluzii. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PIESE DESENATE 01A. INCADRARE IN TERITORIU SC. 1: 5 000 02A. SITUATIA EXISTENTA –DISFUNCŢIONALITĂŢI SC. 1: 1000 03A. REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1: 1000 04.A PROPUNERE DE MOBILARE ( SC. 1:1000 ) 05 A. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR SC. 1: 1000 06A. PLAN ANSAMBLU ZONA STUDIATA SC. 1: 2000 07A PLAN SITUATIE SI POZE SIT SC. 1: 1000 08A VOLUMETRII 09A. PROFILURI TRANSVERSALE DRUMURI SC 1:5000/500/50 1E. REGLEMENTARI – ECHIPARE EDILITARA SC. 1: 600

Timisoara 2014

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

5

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

Proiect: P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Beneficiar: PETRUT IOAN si PETRUT LIVIA Amplasament : Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21 Nr.proiect P/08/2014

MEMORIU JUSTIFICATIV MEMORIU TEHNIC

1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI DENUMIREA LUCRARII:

P.U.Z. – DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

BENEFICIAR : PETRUT IOAN si PETRUT LIVIA AMPLASAMENT : Strada Armoniei,nr.21,Timisoara

FAZA : PLAN URBANISTIC ZONAL

PROIECTANT : Falnita Carmen B.I.A. Timişoara, str.Progresului,nr.51 Arh.-urb. Carmen Falniţă Tel.0723524005

DATA ELABORARII : 05.2014 OBIECTIVE

Prezenta documentaţie s-a intocmit la cererea beneficiarului PETRUT IOAN si PETRUT LIVIA pentru amenajarea, echiparea suprafeţei de

teren de 6 558 mp., aflată in proprietatea acestora cu functiunea de locuinte individuale si functiuni complementare.

Suprafaţa de teren se găsește in intravilanul Timisoarei și este identificată prin

C.F. nr.417411 Timisoara, nr. topo 2094 si 2095. Amplasamentul se afla in intravilanul orasului Timisoara, in zona de Nord, cu

acces de pe str. Armoniei, la numarul 21. Prezenta documentatie, Plan Urbanistic Zonal, stabileste conditiile tehnice

privind - modul de utilizare functionala, - modul de ocupare a terenului, - regimul de inaltime si accesele pe parcela.

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

6

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

Intocmirea prezentei documentaţii este necesara pentru aprorbarea P.U.Z. pe baza Avizului de Oportunitate nr.11/04.09.2014

Avand in vedere amplasamentul terenului documentatia stabileste reglementarile specifice (preliminare) pentru:

 Zonificarea functionala a terenurilor;

 Modului de utilizare al terenului (POT, CUT, regim de aliniere, regim de inaltime);

Documentatia se constituie in suportul legal conform legislatiei in vigoare pentru obtinerea avizelor de principiu de la responsabilii abilitati si ulterior pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

INCADRAREA IN ORAS/IN ZONA

Parcela studiata este situata în intravilanul Timisoarei, județ TIMIȘ in zona de nord a orasului, intr-o zona cu o dinamica accentuata, cu PUZ-uri aprobate si in curs de aprobare.

Terenul are formă regulata si are suprafata conform CF –uri de 6685mp. Pe teren exista o locuinta P. Vecinătătile parcelei sunt : - La nord există strada Armoniei - La sud parcela se invecinează cu o proprietate privata de pe strada

G.T.Popa - La est proprietate privata nr.23 strada Armoniei - La vest parcela proprietatea statului roman

EVOLUTIA ZONEI

Prezenta documentaţie va ţine cont de reglementările superioare de urbanism aprobate si anume :

- PUG – Municipiul Timisoara - Conform P.U.G., aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 139/2007, terenul studiat se incadreaza in zona pentru locuinte si functiuni complementare, P – P+2E, HCL nr.428/2013

- PUZ - strada Grigore T. Popa nr.20, - HCL 411/2011 - PUZ - strada Armoniei nr.25 - HCL 360/2008

- PUZ -Grigore T. Popa Locuinte Colective HCL 405/2009 cu regim de inaltime intre P- max. P+6E.

- STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA,SOCIALA SI DE MEDIU 2013 A MUNICIPIULUI TIMISOARA

- HCJ nr. 115/2008 – privind indicatorii teritoriali - HCJ nr.87/2004- privind indicatorii teritoriali - Aviz de oportunitate nr.11/04.09.2014 precum si de ridicarea topografică pentru parcela proprietatea beneficiarilor

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural. Nu există vegetatie (copaci, pomi) ce necesită a fi păstrate sau protejate.Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea generala.

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

7

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

Amplasamentul face parte din punct de vedere geomorfologic din Campia Banatului. Zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare care au dus la transportarea si depunerea de particole fine provenite din dezagregarea rocilor de baza. Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare reprezentate printr-un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la 1400-1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfalii. Din punct de vedere al seismicității conform codului de proiectare seismica P100- 1/2006 conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7 sec., a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului o = 3, a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona Banat 3.4 si acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,16 g. Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m. Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin : temperatura aerului: - media lunara maxima: + 21-22 oC in iulie, august - media lunara minima: - 1-2 oC in ianuarie - maxima absoluta: + 40 oC in 16.08.1952 - minima absoluta: - 29,2 oC in 13.02.1935 precipitatii: - media lunara maxima: 70-80mm - media anuala: 600-700mm - cantitatea maxima in 24h: 100 mm in 01.06.1915 vantul: directii predominante: Nord-Sud 16% si Est-Vest 13 CIRCULATIA Amplasamentul cuprins in perimetrul reglementat este situat într-o zonă cu densitate redusa, dar aflată in continua dezvoltare, avand in vedere documentatiile de urbanism deja aprobate in zona. Evolutia urbana recenta a dus la formarea unor zone densificate amplasate in interiorul cvartalului. Operatiunile de densificare au dezvoltat si preluat o retea de drumuri care sunt cuprinse intre strazile Gr. T. Popa (spre Sud), strada Armoniei (spre Nord), inelul IV (spre Vest), Calea Lipovei (spre Est) Din analiza situatiei existente și din studiile urbanistice propuse déjà aprobate se pot preciza următoarele : Pe terenul studiat se doreste conform temei de proiect lotizarea parcelei in loturi de locuinte individuale functiune ce corespunde reglementărilor urbanistice propuse prin documentatiile urbanistice si de amenajarea teritoriului deja aprobate sau in curs de aprobare.

OCUPAREA TERENULUI

Terenul este 90% neamenajat.Pe teren exista o casa ce se va demola.

ECHIPAREA EDILITARA

a)Situatia existenta Zona analizata in P.U.Z. va fi insotiţă de proiectele de infrastructură edilitară

necesare pentru viabilizarea parcelelor. Dotarea cu utilitati a zonei va face obiectul

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

8

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

proiectelor de specialitate. Gabaritele si calitatea retelelor vor fi avizate de detinatorii de utilitati ai Municipiului Timisoara. In prezent, zona este deservita de utilitati: apa si canal, curent electric, gaz, telefonie si retea de televiziune porin cablu, toate existente pe Str. Armoniei. Pentru deservirea edilitara a constructiilor propuse prin prezenta documentatie, se vor propune urmatoarele lucrari cu caracter tehnicoedilitar: - racordarea la reteaua publica de apa/ canal, existenta pe Str. Armoniei, cu extinderile si bransamentele aferente; - bransarea la reteaua de alimentare cu energie electrica a orasului, retea existenta pe Str. Armoniei - alimentarea cu gaze naturale se va realiza din reteaua de distributie existenta in zona; - colectarea si depozitarea deseurilor se va realiza in containere speciale, urmand a fi evacuate periodic; OPTIUNI ALE POPULATIEI

Avand in vedere prevederile strategiei de dezvoltare spaţială promovată de catre Consiliul Judeţean Timiş, reglementările propuse prin PUG preliminar Municipiul Timisoara şi necesităţile beneficiarului, acesta a initiat elaborarea documentatiei P.U.Z. – DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENŢIALA CU FUNCŢIUNI

COMPLEMENTARE - strada Armoniei,nr.21,Timsioara care are ca scop echiparea terenului conform cu obiectul de activitate al acestuia respectând reglementările documentaţiilor de urbanism superioare aprobate.

PREVEDERI ALE DOCUMENTAŢIILOR SUPERIOARE DE URBANISM

Avand in vedere situatia de pe teren, vecinătăţile deja reglementate documentatia si dorinta beneficiarului documentatia stabileste reglementarile specifice legate de zonificarea functională propusă si anume aceea de locuinte si functiuni complementare.

Conform "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare-Etapa a -3-a elaborare PUG Timisoara" aprobate prin HCL nr.428/30.7.2013 terenul proprietatea beneficiarilor cuprinde functiunile:Uliu-zona de urbanizare-locuinte individuale cu caracter urban si Lip-zona locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un

parcelar de tip periferic.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

Propunerile enuntate in prezentul P.U.Z. au un caracter normativ, sunt in conformitate cu certificatul de urbanism nr. 3654 din 21.10.2014 anexat şi cu Avizul de Oportunitate obtinut nr. 11/04.09.2014 si stau la baza obtinerii autorizatiei de construire din zonă.

MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Pentru accesibilitatea la fiecare parcela rezultata se propune un drum de 12m profil transversal perpendicular pe strada Armoniei si dezvoltat pe intreaga lungime a parcelei. Pe parcela noastra se propune 6m din profilul drumului de acces.

Latura lunga din vest in vecinatatea terenului proprietatea statului se propune a fi dezvoltata ca si drum de acces, deoarece terenul din vecinatatea vestica este liber de constructii, are front la strada de 30,5m si apartine Primariei Timisoara.

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

9

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

Pe latura posterioara este propus un drum prin PUZ-urile deja aprobate ce debusaza in inelul IV.

Profilul transversal propus al acestuia este de 16m. Pe parcela proprietatea beneficiarului este propus jumatate si anume 8m.

Strada Armoniei are un profil de 8m. Deoarece prin Anexa 6 la Regulamentul Local de Urbanism al Noului PUG Timisoara strada Armoniei este propusa la profil de 14m s-a propus fasia de 3m din parcela pentru strada,ceilalti 3m se vor propune din frontul de vis-a-vis , alcatuind astfel profilul stabilit prin Noul PUG de 14m. ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI Se va lotiza terenul cu parcele cu destinatia de locuinte cu functiuni complementare astfel: - parcela numarul 1. cu front la strada Armoniei de 11,9m x 27,1m va fi de 328mp cu destinatia spatiu verde - parcelele de la nr. 2 la 13 vor fi parcele de locuinte individuale cu functiuni complementare in suprafete cuprinse de la 348mp. la 452mp. - o parcela(numarul 14) va fi cu destinatia drum In total s-au obtinut 14 parcele din care 12 de locuit , o parcela spatiu verde si una afectata de circulatii. In zona rezidentiala in interiorul parcelelor de locuit se propune amenajarea de spatiu verde a unui procent de 20% din suprafata totala de 6558mp. Zona studiată cuprinde si vecinatatile parcelei, de la inelul de centura la unitatea militara, de la strada Armoniei la strada G.T.Popa. Beneficiarul doreste să lotizeze suprafata totala astfel incat sa obtina parcele construibile pentru locuinte individuale. BILANȚUL TERITORIAL PROPUS MOD DE UTILIZARE AL TERENULUI

Avand in vedere varietatea funcţională se propun următorii parametrii urbanistici de utilizare aI terenului in corelare cu zonele funcţionale propuse:

Uliu - Locuinţe individuale şi funcţiuni complementare – POT = 35% CUT = 0,9 H = S+P+1E+M/Er H cornisa = 8 m.

unde POT= 100 x Aria construita la sol/ Suprafata terenului CUT= Aria construita desfasurata/ Suprafata terenului

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

10

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

BILANT ZONE FUNCTIONALE SI LOTURI

FUNCTIUNI mp Locuinte individuale

cu functiuni complementare

6558 100 6558 100

4715 71,9

Nr.

1. 358

Lot

1.

2. 3503. 3494. 3485. 4146. 4137. 4118. 4089.

406 10.

404

Suma

Suprafete %

Zona circulatii amenajate2.

12.

15151515 23,1

TOTAL4.

11.

402

Zona spatii verzi amenajate3. 14.

328 328 5

13. 452

BILANT TERITORIAL

FUNCTIUNI PROPUS(mp) %EXISTENT(mp) %

Locuinte cu functiuni complementare

Circulatii,accese si parcari publice

Spatii verzi

TOTAL 6558 100 6558 100

1515 23,1

328 5

4715 71,91.

2.

3.

4.

CONFIGURARE SPATIALA Astfel s-a reglementat suprafaţa de 6558mp. pentru zona studiata din cadrul prezentei documentații cu respectarea următoarelor puncte:

 Accesul la teren din strada Armoniei

 Zona de construcţii cu functíunea de locuinte indiviudale si functiuni complementare

 Zona cai de circulatie - compusa din circulatii auto, pietonale, parcări autoturisme

 Zona verde amenajata , spatii verzi de aliniament si zona verde amenajata in interiorul parcelelor de locuit

BILANT TERITORIAL

PROPUS(mp) %EXISTENT(mp) % Constructii locuinte individuale

cu functiuni complementare

Teren agricol

TOTAL

0 0

6558 100 6558 100

FUNCTIUNINR.

1.

7.

8.

2026 30,9

Gradina2.

Zona verde amenajata in interiorul

parcelelor 3. 1312 20

Circulatii,accese si parcari publice,

spatii verzi de aliniament 5.

0 0

1515 23,1

Parcari, alei amenajate in interiorul

parcelelor 4. 1377 21

97,5 1,5

6460,5 98,5

Spatii verzi amenajate publice6. 328 5

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

11

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

RETELE EDILITARE

b)Situatia propusa i. Alimentare cu apă Alimentarea cu apa rece menajera a fiecarei parcele se va face prin

intermediul bransamentului de apa propus pe fiecare parcela, dupa executia extinderii retelei de apa rece propusa din strada Armoniei pe strada nou creata.Extinderea retelei de apa se va face cu o conducta PE-HD 125x11.8mm Pn.10 in lungime de 190ml. Se vor amplasa 2 hidranti de incendiu, unul la capatul liber al retelei de apa care serveste si la spalarea conductei de apa

Conducta de apa PE-HD 125x11.8mm pevazuta pentru extindere pe strada nou creata se va racorda la conducta existenta din str. Armoniei in caminul de vane prevazut, avand montata vana de inchidere

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

ii.Canalizare Evacuarea apelor menajere se va face prin reteaua interioara de canal in

reteaua publica de canalizare prin intermediul racordului de canal din PVC ,SN 4 De160 propus pe fiecare parcela dupa executia extinderii retelei de canalizare propusa din strada Armoniei pe strada nou creata.Extinderea retelei de canal se va face cu o conducta PVC, SN 4 De 315mm in lungime de 194ml .

Canalizarea pluvială din incintă va fi din tuburi PVC, SN4, De 160 . Apele de ploaie din incintă sunt colectate prin jgehaburi si burlane si diractionate la reteaua publica de canalizare a apelor pluviale existenta in zona prin intermediul racordului de canalizare amplasat pe parcela.

Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistenţă mare faţă de agresivitatea solului şi o durată mare de existenţă (50 ani).

Rugozitatea conductelor este foarte mică (ζ = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare siguranţă la transport şi o etanşare absolută a reţelei realizate.

Se mai prevăd un nr. de 5 cămine de vizitare amplasate la distanta maxima de 50ml.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia evacuarii apelor menajere si pluviale care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă

Conform STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU 2013 A MUNICIPIULUI TIMISOARA documentatia prezenta se incadreaza in

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 4. REALIZAREA UNUI HABITAT ECOLOGIC PRIETENOS FAŢĂ DE LOCUITORI.

În vederea îndeplinirii dezideratelor de mai sus, în cadrul Direcţiei Strategice IV s-au prevăzut următoarele obiective:

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

12

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

- ameliorarea condiţiilor de locuit ale populaţiei din zonă, atât prin prezervarea fondului locativ existent şi reformarea sistemului de gestionare a acestuia şi prin construirea de noi locuinţe, în corelaţie cu cererea pieţei imobiliare cât şi prin asigurarea unei identităţi proprii fiecărei unităţi urbanistice teritoriale;

Conform noilor reglementari ale PUG Timisoara terenul se afla in zona Lip si ULiu.

- locuinte individuale cu regim redus de inaltime S+P+1E+M/Er - Zona de urbanizare - locuinte cu regim redus de inaltime, individuale si

colective mici

BREVIAR DE CALCUL A. ALIMENTARE CU APĂ

Necesarul de apă

Se propune alimentarea cu apă a fiecarei parcele prin intermediul a unui bransament de apa: normă de consum: 140l/om.zi – conform SR 1343-1/06, tabel 2. Qzi med =1.1 x3x140 = 0,04 l/s Qzi max= 1,15 x Qzi med = 0,046 l/s Qorar max= 2,8 x Qzi max = 0.12 l/s B. CANALIZARE

1. Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006): Qzimed = 0,04 l/s; Qzimax = 0,046 l/s; Qorarmax = 0,12 l/s. Apele uzate menajere provenite de la constructiile propuse se evacuaza la reteaua publica de canalizare menajera prin intermediul racordului de canal menajer propus pe fiecare parcela. 2. Debite de ape pluviale (conf. SR 1846-2:2007): Apele pluviale provenite de pe parcele si constructiile propuse se evacuaza prin intermediul unor jgehaburi si burlane si diractionate la reteaua de canalizare prin intermediul racordului de canal propus. Debitul meteoric căzut pe suprafaţa totala este: Qm = m x S x φ x i = 0,8 x 0,6558x 0,10 x 130= 6.82 l/s unde: φ – coeficientul mediu = 0,10 m = 0,80 - t <40 minute.

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

13

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

S = 6558 m2 sau 0,6558 ha – i=130 Clasa de importanţă a folosinţei conform STAS 4273-83 este de clasa IV: OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA Tipul de proprietate asupra terenurilor

Terenul studiat de PUZ are o suprafaţă totală de 6558mp., conform şi este proprietatea privata a persoanelor fizice: PETRUT IOAN si PETRUT LIVIA Circulatia terenurilor

Din suprafaţa totală de teren o suprafaţă de 1515mp. va fi cedată domeniului public pentru amenajarea drumurilor necesare accesului la noile parcele Aceasta suprafată reprezintă 23 % din suprafaţa totală a terenului. Suprafaţa ce va fi cedată domeniului public al Primarie Municpiului Timisoara și va fi evidențiat pe planşa Proprietatea asupra terenului. Restul de 5043 mp.sunt destinaţi amenajării, construirii, vânzării și inchirierii. PROBLEME DE MEDIU

 RELATIA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT Se va asigura un balans optim intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.  EVIDENTA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE Nu e cazul.  MARCAREA PUNCTELOR SI TRASEELOR DIN SISTEMUL CAILOR DE COMUNICATII SI DIN CATEGORILE ECHIPARII EDILITARE, CE REPREZINTA RISCURILE PENTRU ZONA Nu e cazul.  EVIDENTIEREA POTENTIALULUI BALNEAR SI TURISTIC Nu e cazul.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTARARII 1076/2004)

Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la: 1.a. Soluţiile de urbanism propuse creează un cadru pentru activităţi viitoare. Fiind un PUZ cu functiunea de locuinte si functiuni complementare, se vor crea condiţii de optimizare a locuirii cu efect benefic asupra comunităţii locale. 1.b. P.U.Z. se încadrează în prevederile P.U.G.Municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr. 157/2002 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă intravilan. În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în P.U.Z. s-a avut în vedere optimizarea spatiilor construite, corelate cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcajelor şi a perdelelor de protecţie stradală. S-a optat pentru adoptarea unei soluţii de construire conform indicatorilor urbanistici din PUG, cu mentinerea unui procent de 20% din teren în favoarea spaţiului liber plantat. 1.d. In zona respectiva nu se vor desfasura activitati industriale ce utilizeaza substante poluante care sa afecteze mediul. Lucrările de construire a locuintelor din prezenta documentaţie nu vor afecta mediul pe durata edificării acesteia.

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

14

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

Funcţionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemele terestre şi acvatice constituite în zonă. 1.e. Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normele europene actuale. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire în special la: 2.a) Propunerile din documentaţia de urbanism prezentă produc efecte cu caracter ireversibil prin edificarea constructiilor conform cu functiunile propuse prin documentatiile de urbanism superioare. Nu exista intervenţiile cu efect negativ asupra peisajului deoarece pe parcela initiala nu exista arbori sau arbusti ce trebuie pastrati.Odata cu construirea locuintelor se vor organiza si măsuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbuşti şi arbori, amenajarea de zone verzi,modelate după reguli peisagistice, cu denivelări, plantaţii diverse, oglinzi de apă. Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a prevedea spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 150 mp de spaţiu liber pe fiecare parcelă edificabilă, in total 20% din suprafata totala a terenului reglementat. Pe zona proiectata de strada noua conform sectiunii transversale propuse se va prevedea o zona de 1,5m de spatiu verde amenajat. 2. b) natura cumulativa a efectelor – nu este cazul; 2. c) natura transfrontiera a efectelor – nu se produc efecte transfrontaliere; 2. d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu – nu este cazul; 2. e) marimea si spatialitatea efectelor – nu exista riscuri pentru sanatatea umana; 2. f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural – nu sunt zone naturale speciale si nici patrimoniu natural care sa fie afectat; (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu este cazul. Nu se depasesc standardele si valorile limita de calitate a mediului; (iii) folosirea terenului în mod intensiv – nu este cazul;; 2. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international – nu este cazul;.

4. CONCLUZII Elaborarea Planului Urbanistic Zonal - P.U.Z. –– DEZVOLTARE ZONĂ

REZIDENŢIALA CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE,Strada Armoniei,nr.21,Timisoara,JUDET TIMIS s-a efectuat in concordanta cu cadrul continut al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobat prin Ordinul nr. 91/1991 si cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si

Amenajarii Teritoriului. La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 incadrarea in documentaţiile superioare de amenajare a teritoriului judeţului Timiş asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema.Planul Urbanistic Zonal P.U.Z. –– DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENŢIALA CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE,stradaArmoniei,nr.21,Timisoara se va integra in documentaţiile superioare de urbanism aprobate si va avea o valabilitate de 10 de ani sau va fi stabilită prin HCL Timisoara.

Intocmit: urb. Carmen Falniţă

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

15

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

MEMORIU NONTEHNIC

Parcela studiata cu o suprafata generoasa pentru o singura parcela situata în intravilanul Timisoarei, in zona de nord a orasului, intr-o zona cu o dinamica accentuata, cu PUZ-uri aprobate si in curs de aprobare necesita reglementarea in concordanta cu celelalte documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului din zona.

Avand in vedere dimensiunea acesteia si dorinta beneficiarului au rezultat 14 parcele 12 cu destinatia locuinte individuale de dimensiuni medii cca. 400mp.

Studiile din zona recomanda aceasta dimensiune de parcela ca fiind cea mai uzitata.

Strada Armoniei are dimensiuni inguste pentru o strada din Municipiul Timisoara de unde si sensul unic dinspre Calea Lipovei.

Accesibilitatea spre parcele se va realiza din zona Lipovei spre Calea Aradului.Pentru un profil conform standardelor urbanistice de 14m. este necesara retragerea pe frontul de la strada Armoniei a cladirilor de pe prima parcela.

Cvartalul in care se gaseste parcela beneficiarului este alcatuit din parcele de dimensiune apropiate cu a acestuia, deci foarte mari, neeconomice care necesita parcelarea si irigarea pentru a putea fi construite, exceptand parcelele care au deja aprobate documentatii de urbanism si cele in curs de elaborare.

Vecinatatea directa cu terenul proprietatea Primariei Timisoara in partea de vest este un punct tare deoarece acest teren este liber de constructii si are un front generos la strada Armoniei ce permite realizarea prospectului intreg de strada propus pe lungimea parcelei noastre.

Vecinatatea cu terenul deja reglementat cu locuinte colective cu regim mare de inaltime peste 8 nivele situate la interesectia cu Inelul IV de circulatie "Campina 2"recomanda ca parcela aflata la strada Armoniei, sa aiba un regim mai mare de inaltime fata de celelalte parcele ale sitului nostru.

Intreg cvartalul studiat de la Inleul IV-Strada Armoniei-strada G.T.Popa - Unitatea militara are deja stabilita o trama stradala majora prin documentatia superioara de urbanism PUG - Municipiul Timisoara si anume o strada mediana cvartalului de profil 16m dezvoltata de la est la vest preluata si prin prezenta documentatie.

Din punct de vedere economic zona extinsa dispune deja de hipermarketuri, de statii de benzina,imobile financiar - bancare dar si de functiuni complementare locuirii brutarii, pensiuni, servicii.

Necesitatea parcelarii si dezvoltarii coerente este dorinta beneficiarului dar coincide si cu dinamica si cu strategia Muncipiului Timisoara de densificare a zonelor cu parcele de tip rural din intravilan.

Retelele deja executate pe strazile noi propuse prin documentatiile de urbanism din cvartal, si anume apa, canal gaz arata ca in zona investitiile sunt finalizate si parcelele eficientizate.Prezenta retelelor edilitare in apropiere este un punct forte pentru viabilizarea zonei, inlcusiv a parcelei proprietatea beneficiarului.

Puncte sensibile pentru momentul actual este inexistenta in cvartal a unei scoli sau gradinite, deci a obiectivelor pentru utilitate publica care ar putea fi propuse si construite pe terenurile din proprietatea primariei din zona.

Intocmit:

urb. Carmen Falniţă

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

16

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. – DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENŢIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, strada Armoniei 21, Timisoara, judet Timis

CAPITOLUL 1 : DISPOZITII GENERALE Rolul regulamentului local de urbanism Regulamentul local de urbanism este o documentatie cu caracter de

reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor si de amplasare a constructiilor pe teritoriul aferent Planului urbanistic zonal, in suprafata de 6 558 mp.

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executiilor constructiilor in limitele teritoriului studiat in PUZ.

Prezentul Regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENŢIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, strada Armoniei,nr.21, Timisoara

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei locale si se aprobă impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 – legea amenajarii teritoriului si urbanismului.

Modificarea Regulamentului local de urbanism se va face numai in cazul aprobarii unor modificari ale PUZ-ului cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o si documentatia initiala.

Domeniul de aplicare Pentru usurarea aplicabilitatii, terenul studiat in PUZ a fost impartit in unitati teritoriale de referinta (UTR), cu prescriptii specifice. UTR- ul este o reprezentare conventionala cuprinzand o zona cu functiune predominanta, cu omogenitate teritoriala si functionala, delimitata in general prin axele strazilor principale si/sau limitele cadastrale sau naturale. Regulamentul local de urbanism se aproba prin Hotararea Consiliului Local si constituie act de autoritate al administratiei publice locale. Aprobarea se face pe baza avizelor obtinute si a acordurilor prevazute de lege.Planului Urbanistic Zonal DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENŢIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, strada Armoniei,nr.21, Timisoara se va integra in documetaţiile superioare de urbanism si va avea o valabilitate propusă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Capitolul 2 REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR Cladirile de orice natura, drumurile, retelele edilitare, amenajarile exterioare,

imprejmuirile etc se vor realiza numai in intravilanul aprobat al localitatii, in baza certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire eliberate conform prevederilor prezentului plan urbanistic zonal.

La eliberarea autorizatiei de construire urmeaza sa se verifice: - dreptul de proprietate al solicitantului asupra terenului ; - inscrierea functiunii solicitate in functiunea dominanta a zonei in care

urmeaza sa se amplaseze cladirile.

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

17

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

- respectarea aliniamentelor, distantelor, regimului de inaltime, POT- ul si CUT- ul, prevazute in documentatie.

- respectarea executarii cladirilor si amenajarilor din materiale durabile; - asigurarea bransarii cladirilor la retelele edilitare - asigurarea parcajelor necesare conform P132-93; și asigurarea

platformelor de intoarcere; Toate cladirile vor fi prevazute cu fundatii la min.0,9 m adancime, cu respectarea recomandarilor avizului geotehnic anexă la documentația de autorizare a construcțiilor.

Capitolul 3 ZONIFICAREA TERITORIULUI Zone si subzone functionale Zonele functionale s-au stabilit conform cerintelor documentatiei si sunt puse in evidenta in plansa de REGLEMENTARI din P.U.Z. Subzonele functionale sunt subdiviziuni ale zonelor functionale cu functiuni specializate. Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din intravilanul Municipiului Timisoara. La nivelul terenului studiat s-a delimitat un singur UTR:

- Uliu - locuinte individuale si functiuni complementare S+P+1E+1E+M/Er

Capitolul 4 PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE UTR- L 1. Generalitati

Art. 1. Functiunea dominanta a zonei este locuinţe individuale Uliu. 2. Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei : Art. 2. Utilizari permise

 se vor construi locuinţe individuale in sistem discontinuu (izolat) sau cuplat. Daca se dorește cuplarea clădirii principale se va obține acordul vecinului afectat.

 constructii cu functiunea de servicii compatibile cu zona de locuit individuala (comert, sedii de firma, birouri,cabinete medicale,gradinite,crese,cluburi copii,sali fitness,)

 constructii pentru circulatia auto, stationari auto si circulatie pietonala;

 constructii pentru retelele tehnico-edilitare;

 amenajari de spatii verzi, pentru sport, recreere si protectie.

 mici spaţii comerciale maxim 160mp. utili

 construcţii cu funcţiune mixta compusa din funcţiunile enumerate mai sus

 utilizarea la parterul clădirilor de locuit a unor spaţii pentru funcţiuni complementare respectiv activităţi compatibile cu locuirea ca de exemplu: servicii comerciale, de consultanţă, prestări servicii (de exemplu vînzare produse alimentare şi nealimentare preambalate, farmacie, cabinet avocaţial, birou proiectare, croitorie, cabinet medical, cabinet veterinar pentru animale de companie etc)

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

18

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

Art. 3. Utilizari permise cu conditii

 se pot construi si locuinte semicolective(familiale) cu maxim 2 apartamente - apartamente suprapuse sau locuinte cuplate cu asigurarea locurilor de parcare pe parcele 1loc de apartament pe parcela cu acordul ambilor proprietari

 mici ateliere sau mica producţie casnica, servicii profesionale,servicii de prosmititate sau manufacturiere cu condiţia sa nu implice mai mult de 5 persoane,activitatile sa se desfasoare in interiorul cladirii, sa nu produca poluare fonica, să demonstreze că nu prezintă pericole sau inconveniente care să le facă incompatibile cu zona sau vecinătăţile ei şi cu condiţia să fie luate toate măsurile pentru evitarea poluării mediului şi alte pericole.

 funcţiunea de cazare publica, cu condiţia absenţei în vecinătate a unor alte funcţiuni care să o deranjeze sau pe care s-o deranjeze.

Art. 4. Utilizari interzise

 constructii cu functiune comert en-gros, cresterea animalelor de producție, construcții industriale, depozite de deseuri

 construcţii care adăpostesc orice activităţi poluante, nocive generatoare de zgomote sau imorale;

 se interzic orice constructii sau amenajari pe terenurile rezervate pentru:

 largirea unor strazi sau realizarea strazilor propuse;

 se interzic pe terenurile vizibile din circulatiile publice rutiere: depozitari de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajari de santier abandonate, platforme cu suprafete deteriorate, constructii degradate, terenuri lipsite de vegetatie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deseuri etc.;

3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor:

Art.5- Caracteristici ale parcelelor (Suprafete, Forme, Dimensiuni). Parcela minimă construibilă este de 348mp. front la stradă de minim 13m. Art. 6 Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii Construcțiile se vor amplasa izolat conform cu alinierea stabilită prin planşa de reglementări urbanistice adică la 2m. distanţă față de aliniament(fata de strada noua longitudinala).Se va respecta o limita minima de 8m fata de fundul parcelelor. Construcţiile anexe se pot amplasa pe limita cu parcela vecină, cu condiţia să nu depăşească înălţimea de maximum 3,50 m si pe cat posibil acestea se vor cupla. Amplasarea construcţiilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă se va face ţinând cont de profilul funcţional al clădirilor, în aşa fel încât să nu fie umbrite spaţiile construcţiilor învecinate care pretind iluminare naturală. In fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii cladirilor nu se permite nici o constructie cu exceptia imprejmuirilor aleillor de acces si platformelor de maxim 0,40 m inaltime fata de cota terenului anterioara lucrarilor de terasament. Art. 7 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Se va asigura acces carosabil din trama stradală proiectată.In cazul parcelelor de colt se accepta doua,trei accese.

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

19

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

Art.8 Staţionarea autovehiculelor Staţionarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată în interiorul fiecărei parcele. Autorizaţia de construire poate fi refuzată în situaţia imposibilităţii rezolvării staţionării autovehicolelor necesare pentru funcţiunea respectivă. Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525 /1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Este interzisă transformarea spaţiilor verzi de aliniament în spaţii pentru garaje sau parcaje.

Art. 9 Regimul maxim de inaltime este ULiu - S+P+1E+M/Er H maxim la cornișă = 8 m. Art.10 Aspectul exterior al clădirilor

Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala. Garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea principala; Acoperirea se recomandă a fi tip șarpantă. Coama principala se recomanda a fi perpendiculară pe domeniul public. In condiții justificate vor fi acceptate și acoperirile in terase Se interzice folosirea de materiale strălucitoare. Se recomandă culorile calde pentru finisajele exterioare, sau folosirea culorilor naturale ale materialelor ( aparente).

Art.11 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara –

Nu vor fi date "in funcţiune construcţiile realizate, până când nu vor fi racordate la reţelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare (fosă septică) după caz, alimentare cu energie electrică. Este obligatorie branşarea la reţeaua de alimentare cu apă a tuturor construcţiilor ce prin specificul lor o necesita. Canalizare apelor uzate şi evacuare ape pluviale: Apele uzate branşarea construcţiilor la reţeaua de ape uzate urbana ce se va realiza în zonă este obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecţia mediului. Se admite pentru prima etapă rezolvarea evacuării apelor uzate in zona, în tancuri septice, respectiv fose septice vidanjabiie (numai cu caracter temporar), cu avizul prealabil al R.A. APELE ROMÂNE şi Agenției pentru Protecţia Mediului, urmând ca odată cu extinderea reţelei urbane să se instituie obligativitatea branşării tuturor construcţiilor existente şi viitoare la reţeaua de canalizare menajeră si desfiinţarea foselor temporare. - ape pluviale orice amenajare realizată pe un teren, trebuie rezolvată în aşa fel încât să nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la canalul existent. Alimentarea cu energie electrică Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Alimentarea cu energie electrica se va face subteran. Telefonie Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Se vor realiza de preferinţa reţele subterane

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Municipiul Timisoara,strada Armoniei,nr.21

20

"Falniţă Carmen Iuliana"

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

Reţele termice, alimentare cu gaze Centralele şi punctele termice vor fi înglobate in clădire, concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare. Toate reţelele termice vor fi rezolvate subteran.Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor. Clădirile vor fi echipate cu echipamente nepoluante si agrementate tehnic care nu periclitează zona din punct de vedere al siguranţei sau al poluării mediului Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la distanţe aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menţionate în prezentul regulament

Art. 12 Spații libere și spații plantate Un spor de suprafeţe de spatii verzi o constituie grădinile din spatele construcţiilor cat si zonele din fata construcţiilor. Se va trata ca spaţiu verde 20% din suprafaţa loturilor (suprafata destinata gradinii). Se interzice betonarea sau asfaltarea integrala a spatiilor neconstruite aferente clădirilor. Aleile si parcajele personale este de preferat a se realiza cu grasbeton. Amenajarea spaţiilor publice, amenajarea parcarilor verzi şi a mobilierului urban se va realiza conform legii nr. 50 /1991 republicată. Se vor amenaja plantaţii de protecţie, în special de-a lungul căilor publice, acestea fiind dimensionate în funcţie de vântul dominant, de vecinătăţi si de mediu.

Art. 13 Imprejmuiri Imprejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maximum 2,00 m. din care un soclu opac de 0,60 m si o parte semitransparentă (maxim 20%opacitate) Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de maxim 2,00 m. 4.Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului.

Art. 14 Procentul de ocupare maxim al terenului

Procentul de ocupare a terenului – P.O.T. reprezinta raportul dintre suprafata ocupata la sol ( construita) si suprafata terenului considerat.

P.O.T = 35% Art. 15 Coeficient de utilizare maxim al terenului

Coeficientul de utilizare – C.U.T. reprezinta raportul dintre totalul ariei construite desfasurate si suprafata terenului considerat.

C.U.T.= 0,9 Intocmit

arh urb Carmen Falnita

Atasament: reg_21.04.2015.pdf

350

91.70

91.17

91.63

top 2100,2101

2

6

centrala

termica

vopsitorie

hidrofor

platforma

gang

11B

1

1

2

0

1

5

1

5

A

2

4

A

1

3

2

2

2

4

7

5

9

1

8

2

0

A

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

3

6

0

/

2

9

.

0

7

.

2

0

0

8

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

8

,

0

0

1

7

,

4

1

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

P

S.C. TRANSCOM S.A.

DR UM

2 10

6

D

+

P

+

5

ESp ita

l

D

+

P

+

6

E

Ca sa

P

P

Ca sa

P

Ca sa

P Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

STR .GR

.AL EX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

P

S.C. TRANSCOM S.A.

D

+

P

+

5

E

+

E

R

D

+

P

+

8

E

t

o

p

2

0

9

6

,

2

0

9

7

/

1

2

3

4

5

91.56

91.42

91.50

91.46

91.45

91.32

91.39

91.42

91.33

91.35

91.53

91.52

91.50

91.56

91.59

91.64

91.45

91.63

91.60

91.74

92.02

91.79

91.86

92.07

91.80

91.79

91.68

91.51

91.47

91.47

91.42

91.55 91.50

91.52

91.41

91.60

91.37

91.45

91.45

91.34

91.45

91.45

91.45 91.34

91.36

91.35

91.21

91.21

91.10

91.23

91.39

91.37

91.27

91.39

91.42

91.46

91.09

91.13

91.22

91.16

91.07

91.18

91.32

91.52

91.20

91.18

91.12

90.94

91.08

91.08

91.17

91.57

91.71

91.16

91.03

90.91

90.78

90.69

91.64

91.59

91.68

91.84

91.93

91.24

91.07

91.10

91.35

91.66

91.85

91.77

91.62

91.58

91.47

91.36

91.23

91.15

91.41

91.74

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Z

v

Zv

Zv

Z

v

C

G

B

24B

26

19

23

top 2094,2095

S=6558mp

t

o

p

2

1

0

0

,

2

1

0

1

top 2092,2093

top2096,2097/2

t

o

p

2

0

9

6

,

2

0

9

7

/

1

1

2

3

4

5

6

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

P

358

452

S+P+1E+M/Er

Te re

n pr

im ar

ie

414

413

411

408

404

402

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

91.47

91.55

91.40

91.07

91.10

91.23

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

V

V

B

17

21

28

top 2100,2101

cad432542

<

<

<

<

<

<

<

<

50667

B

L

O

C

D

+

P

+

5

E

+

E

r

B

L

O

C

D

+

P

+

6

E

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

2

1

9

/

1

9

.

0

6

.

2

0

0

7

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

D

+

P

+

8

E

B

L

O

C

D

+

P

+

8

E

Sp +P

+M p

a

c

c

e

s

a

u

t

o

e

x

i

s

t

e

n

t

a

c

c

e

s

p

i

e

t

o

n

a

l

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

4

0

5

/

2

0

.

1

1

.

2

0

0

9

-

D

e

z

v

o

l

t

a

r

e

A

n

s

a

m

b

l

u

R

e

z

i

d

e

n

t

i

a

l

563

348

406

12.

13.

ruina

328

14.

349

4.

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

S+P+1E+M/Er

nr. proiect

nr.plansa

FAZASEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT NUME SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:data

scaraSPECIFICATIE

DESENAT

NUME

CERINTA

1/1000

REGLEMENTARI URBANISTICE

arh.-urb. Carmen Falni

"Falni

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

35. 2014

8/2014

"DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE"

strada Armoniei, nr.21, Timisoara

P.U.Z.

"DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA

CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE"

Strada Armoniei, parcela nr. 21

PETRUT IOAN si PETRUT LIVIA strada Armoniei, nr. 21, Timisoara

P.U.Z.

arh.-urb. Carmen Falni

arh.-urb. Carmen Falni

LEGENDA

zona teren ce a generat PUZ

zona locuinte individuale si functiuni complementare

zona locuinte colective

zona servicii si institutii

zona unitati speciale

constructii exisente

LEA 20kW

zona edificabila

zona circulatii

zona spatii verzi

INDICATORI URBANISTICI PROPUSI:

Li

POT = 35%

CUT= 0,9

H maxim = S+P+1E+M/Er

H cornisa =8 m.

BILANT ZONE FUNCTIONALE SI LOTURI

FUNCTIUNI mp

Locuinte individuale

cu functiuni complementare

6558 100 6558 100

4715 71,9

Nr.

1.

358

Lot

1.

2.

350

3.

3494.

348 5.

4146.

413 7.

411 8.

408

9.

406

10.

404

Suma

Suprafete

%

Zona circulatii amenajate2.

12.

15151515 23,1

TOTAL4.

11.

402

Zona spatii verzi amenajate3.

14.

328 328 5

13. 452

BILANT TERITORIAL

FUNCTIUNI PROPUS(mp) %EXISTENT(mp) %

Locuinte cu functiuni complementare

Circulatii,accese si parcari publice

Spatii verzi

TOTAL

6558 100 6558 100

1515

23,1

328

5

4715

71,9 1.

2.

3.

4.

Atasament: proprietate21.04.pdf

92.26

E

top 2100,2101

rampa

2

6

centrala

termica

vopsitorie

hidrofor

gang

11B

1

1

2

0

1

5

1

5

A

2

4

A

1

3

2

2

2

4

7

5

9

1

8

2

0

A

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

3

6

0

/

2

9

.

0

7

.

2

0

0

8

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

8

,

0

0

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

1

7

,

4

1

P

S.C. TRANSCOM S.A.

DR UM

2 10

6

30,34

D

+

P

+

5

ESp ita

l

D

+

P

+

6

E

D

+

P

+

5

E

Ca sa

P

P

Ca sa

P

Ca sa

P Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

STR .GR

.AL EX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

D

+

P

+

8

E

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

P

S.C. TRANSCOM S.A.

D

+

P

+

5

E

+

E

R

D

+

P

+

8

E

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

2

1

9

/

1

9

.

0

6

.

2

0

0

7

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

D

+

P

+

8

E

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

4

0

5

/

2

0

.

1

1

.

2

0

0

9

-

D

e

z

v

o

l

t

a

r

e

A

n

s

a

m

b

l

u

R

e

z

i

d

e

n

t

i

a

l

91.23

91.18

C

top2088-2089/2/12

91.52

91.59

91.45

91.64

91.63

91.60

91.74

92.02

91.79

91.86

92.07

91.80

91.79

91.68

91.51

91.47

91.37

91.45

91.45

91.34

91.45

91.45

91.45

91.34

91.36

91.21

91.21

91.10

91.39

91.37

91.27

91.07

91.32

91.52

91.20

91.08

91.08

91.57

91.71

91.16

91.03

90.91

90.78

90.69

91.64

91.70

91.59

91.68

91.84

91.93

91.24

91.07

91.10

91.35

91.66

91.85

92.26

91.77

91.62

91.58

91.47

91.36

91.23

91.41

91.74

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Zv

Z

v

C

B

ruina

24B

26

17

19

23

28

top 2094,2095

S=6558mp

t

o

p

2

1

0

0

,

2

1

0

1

top2096,2097/2

top2088-2089/2/12

<

<

P Ca

sa

Ca sa

P

Ca sa

Te re

n pr

im ar

ie

10.

P

T

T

1

P

T

T

1

P

T

T

2

P

T

T

2

Sp +P

+M p

P

T

T

3

P

T

T

3

350

91.70

91.17

91.63

top 2100,2101

8

,

0

0

1

7

,

4

1

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

t

o

p

2

0

9

6

,

2

0

9

7

/

1

3

4

5

91.56

91.42

91.50

91.46

91.45

91.32

91.39

91.42

91.33

91.35

91.53

91.52

91.50

91.47

91.42

91.5591.50

91.52

91.41

91.60

91.37

91.45

91.45

91.34

91.45

91.45

91.45

91.34

91.36

91.21

91.21

91.10

91.23

91.39

91.37

91.27

91.39

91.42

91.46

91.09

91.13

91.22

91.16

91.07

91.18

91.32

91.52

91.20

91.18

91.12

90.94

91.08

91.08

91.17

91.57

91.71

91.16

91.03

90.91

90.78

90.69

91.64

91.59

91.68

91.84

91.93

91.24

91.35

91.66

91.85

91.77

91.62

91.58

91.47

91.36

91.23

91.15

91.41

91.74

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Z

v

Zv

C

G

23

top 2094,2095

S=6558mp

top 2092,2093

top2096,2097/2

t

o

p

2

0

9

6

,

2

0

9

7

/

1

1

3

4

5

6

358

452

414

413

411

408

404

402

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

91.47

91.40

91.23

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

V

21

cad432542

<

348

406

12.

13.

328

14.

349

4.

nr. proiect

nr.plansa

FAZASEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT NUME SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:data

scaraSPECIFICATIE

DESENAT

NUME

CERINTA

P.U.Z.1/1000

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

c.arh. Carmen Falni

"Falni

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

c.arh. Carmen Falni c.arh. Carmen Falni 45. 2014

8/2014

"DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA FUNCTIUNI COMPLEMENTARE"

strada Armoniei, nr.21, Timisoara

PETRUT IOAN si PETRUT LIVIA strada Armoniei, nr. 21, Timisoara

LEGENDA

limita teren proprietatea beneficiarilor

teren ce a generat PUZ

Proprietatea terenurilor

teren proprietate privata persoane fizice sau juridice

teren domeniul public

Circulatia terenurilor

teren proprietate privata ce urmeaza a trece in

domeniul public ca strada

teren proprietate privata propus cu destinatia drum

prin PUZ in curs de elaborare

CIRCULATIA TERENURILOR

Suprafata teren proprietatea beneficiarilor = 6558mp.

Suprafata teren ce urmeaza a trece in domeniul public ca strada = 1515mp.

Suprafata teren proprietate privata destinat vanzarii, concesionarii, inchirierii = 5043mp.

P.U.Z.

"DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA

CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE"

Strada Armoniei, parcela nr. 21

Atasament: reglem_edilitare.pdf

LEGENDA retea canalizare menajera existenta retea apa potabila existenta retea electrica joasa tensiune 0,4Kv retea gaz hidrant incendiu extindere conducta apa potabila PE-HD,PE-125, PN10 conducta de canalizare menajera propusa PVC-KG Dn =315mm, L = 194m extindere retea electrica joasa tensiune extindere retea gaz retea rigole scurgere ape puviale L = 194m VERIFICATOR/EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA SC RAULLY NISTOR SRL pencrca PETRU , . proiedt str. Emil ZolA, NR. 63. Timisoara End si PETRI a strada Armoniei, nr. 21, Timisoara 812014 RO 3487408, JĂ5/92, tel. 074439250 SPECIFICATE NUME “DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU DI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE" viz Opt. PROIEC urb. Carmen Falniţă strada Armoniei. nr 21, Timisoara TINU PLANSA: OIECTANT ing. col. Nicolae Nistor REGLEMENTARI EDILITARE 7 DESENAT ing. col. Nicolae Nistor

Atasament: Raportul_Informarii_si_Consultarii_publicului_PETRUT.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E

B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

UR2014 – 016579/09.12.2014 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- Documentaţia: PUZ – „Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare”; - Amplasament: Armoniei nr. 21, Timisoara; - Beneficiari: Petrut Ioan si Petrut Livia.; - Proiectant: B.I.A. CARMEN FALNITA.;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul, Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la

Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 03.11.2014 – 27.11.2014.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificaţi : - Proprietari imobile Str. Armoniei nr. – 1, 1A, 1B, 3, 3A, 5, 7, 9, 11, 11B, 13, 15, 15A, 17,

19, 23, 28, Timisoara ; - Proprietari imobile Str. Grigore T. Popa nr. 2, 4, 4A, 6, 8, 10, 12, 14, 14A, 14B, 16, 18,

20, 22, 24, 28, Timisoara; - Asociatia de Proprietari Str. Grigore T. Popa nr. 32, 34, Timisoara; - Proprietari imobile Str. Ion Barbu nr. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, Timisoara;

Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiectii.

La intalnirea cu proiectantul B.I.A. Carmen Falnita, organizata in data de 13.11.2014, intre orele 14,00 – 15,00, la sediul PMT – Directia de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 – Etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare”, Armoniei nr. 21, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF

Ciprian Silviu CĂDARIU

CONSILIER

Steluta URSU Red/dact – 2ex- S.U.

Atasament: existent.pdf

92.26

91.52

E

4

S.C. PETROS PLOIESTI

platforma

beton

rampa

rampa

I.T.I.A.

termica

centrala

S.C. TRANSTIMEX S.A.

3

0

rampa

atelier

2

6

centrala

termica

vopsitorie

hidrofor

platforma

trafo

post

gang

11B

1

1

2

0

1

5

1

5

A

2

4

A

1

3

2

2

2

4

7

3

A

S

T

R

.

A

R

M

O

N

I

E

I

5

9

1

8

2

0

A

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

3

6

0

/

2

9

.

0

7

.

2

0

0

8

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

8

,

0

0

1

7

,

4

1

1

7

.

0

0

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

p

r

i

n

H

C

L

3

6

0

/

2

0

0

8

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

-

m

a

x

.

S

+

P

+

1

0

E

+

E

R

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

/

M

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

P

S.C. TRANSCOM S.A.

3A

STR. ARMONIEI

P

P

P

TEREN PRIMARIE

DR UM

2 10

6

11,8

4, 72

10,04

7,6

30,34

8,18

8, 5

7,4 3

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P loi

es ti

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2 At eli

er AU

TO

D

+

P

+

5

ESp ita

l

D

+

P

+

6

E

D

+

P

+

5

E

Ca sa

P

P

Ca sa

P

Ca sa

P Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

STR .GR

.AL EX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

D

+

P

+

8

E

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

P

S.C. TRANSCOM S.A.

3A

STR. ARMONIEI

P

P

P

TEREN PRIMARIE

DR UM

2 10

6

11,8

4, 72

10,04

7,6

30,34

8,18

8, 5

7,4 3

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P loi

es ti

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2 At eli

er AU

TO

D

+

P

+

5

E

+

E

R

D

+

P

+

8

E

C

a

s

a

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

2

1

9

/

1

9

.

0

6

.

2

0

0

7

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

D

+

P

+

8

E

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

4

0

5

/

2

0

.

1

1

.

2

0

0

9

-

D

e

z

v

o

l

t

a

r

e

A

n

s

a

m

b

l

u

R

e

z

i

d

e

n

t

i

a

l

<

<

<

<

<

<

<

C

E

B

2

3

4

5

91.56

91.35

91.39

91.45

91.27

91.43

91.41

91.43

91.34

91.32

91.42

91.50

91.46

91.45

91.32

91.39

91.42

91.33

91.35

91.53

91.52

91.50

91.56

91.63

91.59

91.45

91.64

91.63

91.60

91.74

92.02

91.79

91.86

92.07

91.80

91.79

91.68

91.51

91.47

91.47

91.42

91.55

91.52

91.50

91.41

91.60

91.37

91.45

91.45

91.34

91.45

91.45

91.45

91.34

91.36

91.35

91.21

91.21

91.10

91.23

91.39

91.37

91.27

91.40

91.39

91.42

91.46

91.09

91.13

91.22

91.16

91.07

91.18

91.32

91.52

91.20

91.17

91.18

91.12

90.94

91.08

91.08

91.17

91.57

91.71

91.16

91.03

90.91

90.78

90.69

91.64

91.70

91.59

91.68

91.84

91.93

91.24

91.07

91.10

91.35

91.66

91.85

92.26

92.32

91.52

91.77

91.62

91.58

91.47

91.36

91.23

91.15

91.41

91.74

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Z

v

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Z

v

C

C

V

V

G

E

B

B

ruina

a

n

e

x

a

a

n

e

x

a

24B

26

17

19

21

23

28

t

o

p

2

0

9

4

,

2

0

9

5

S

=

6

5

5

8

m

p

t

o

p

2

1

0

0

,

2

1

0

1

t

o

p

2

0

9

2

,

2

0

9

3

t

o

p

2

0

9

6

,

2

0

9

7

/

2

t

o

p

2

0

9

6

,

2

0

9

7

/

1

t

o

p

2

0

8

8

-

2

0

8

9

/

2

/

1

2

t

o

p

2

1

0

0

,

2

1

0

1

<

<

<

<

<

<

<

<

<

1

2

3

4

5

6

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

Te re

n pr

im ar

ie

L

E

A

2

0

K

w

T

e

r

e

n

p

r

o

p

r

i

e

t

a

t

e

a

b

e

n

e

f

i

c

i

a

r

i

l

o

r

:

P

E

T

R

U

T

I

O

A

N

s

i

s

o

t

i

a

P

E

T

R

U

T

L

I

V

I

A

L

E

A

2

0

K

w

a

c

c

e

s

a

u

t

o

e

x

i

s

t

e

n

t

L

E

A

2

0

K

w

P

P

P

LEGENDA

zona teren ce a generat PUZ

zona locuinte individuale si functiuni

complementare

zona locuinte colective

zona servicii si institutii

LEA 20kW

constructii existente pe parcela

ce se vor demola

nr. proiect

nr.plansa

FAZASEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT NUME SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:data

scaraSPECIFICATIE

DESENAT

NUME

CERINTA

C.U.1/1000

SITUATIA EXISTENTA

c.arh. Carmen Falni

"Falni

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

c.arh. Carmen Falni c.arh. Carmen Falni 15. 2014

8/2014

"DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU

LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE"

strada Armoniei, nr.21, Timisoara

PETRU IOAN si PETRU LIVIA strada Armoniei, nr. 21, Timisoara

Atasament: mobilare21.04.pdf

91.32

91.77

91.71

92.26

E

top 2100,2101

rampa

centrala

termica

gang

11B

1

1

2

0

1

5

1

5

A

2

4

A

1

3

2

2

2

4

7

3

A

5

9

1

8

2

0

A

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

3

6

0

/

2

9

.

0

7

.

2

0

0

8

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

8

,

0

0

S.C. TRANSCOM S.A.

Ca sa

1

7

,

4

1

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

P

3A

D

+

P

+

5

ESp ita

l

D

+

P

+

6

E

D

+

P

+

5

E

Ca sa

P

P

Ca sa

P

Ca sa

P Ca sa

P

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

STR .GR

.AL EX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

D

+

P

+

8

E

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

top 2100,2101

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

C

a

s

a

P

+

1

P

S.C. TRANSCOM S.A.

3A

STR. ARMONIEI

D

+

P

+

5

E

+

E

R

91.63

D

+

P

+

8

E

91.52

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

2

1

9

/

1

9

.

0

6

.

2

0

0

7

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

D

+

P

+

8

E

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

n

r

.

4

0

5

/

2

0

.

1

1

.

2

0

0

9

-

D

e

z

v

o

l

t

a

r

e

A

n

s

a

m

b

l

u

R

e

z

i

d

e

n

t

i

a

l

<

<

<

<

<

<

<

C

t

o

p

2

0

9

6

,

2

0

9

7

/

1

top2088-2089/2/12

2

3

4

5

91.56

91.42

91.32

91.33

91.35

91.52

91.56

91.59

91.45

91.64

91.60

91.74

92.02

91.79

91.86

92.07

91.80

91.79

91.68

91.51

91.47

91.47

91.42

91.55 91.50

91.41

91.60

91.37

91.45

91.45

91.34

91.10

91.23

91.39

91.37

91.42

91.22

91.16

91.07

91.18

91.52

91.20

91.17

91.18

91.12

90.94

91.08

91.08

91.17

91.57

91.03

90.91

90.78

90.69

91.70

91.68

91.84

91.93

91.07

91.10

91.35

91.66

91.85

92.32

91.58

91.36

91.23

91.15

91.41

91.74

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Z

v

Zv

Z

v

3

C

C

V

V

G

ruina

B

24B

26

17

19

23

28

top 2094,2095

S=6558mp

t

o

p

2

1

0

0

,

2

1

0

1

top 2092,2093

t

o

p

2

0

9

6

,

2

0

9

7

/

1

top2096,2097/2

top2088-2089/2/12

top 2100,2101

2

4

5

6

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

Te re

n pr

im ar

ie

6.

Sp +P

+M p

S

+

P

+

1

E

+

M

S

+

P

+

1

E

+

M

S

+

P

+

1

E

+

M

S

+

P

+

1

E

+

M

S

+

P

+

1

E

+

M

S

+

P

+

1

E

+

M

S

+

P

+

1

E

+

M

S

+

P

+

1

E

+

M

S

+

P

+

1

E

+

M

S

+

P

+

1

E

+

M

S

+

P

+

1

E

+

M

S

+

P

+

1

E

+

M

S

+

P

+

1

E

+

M

350

91.70

91.17

91.63

top 2100,2101

8

,

0

0

1

7

,

4

1

m

a

x

.

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

t

o

p

2

0

9

6

,

2

0

9

7

/

1

3

4

5

91.56

91.42

91.50

91.46

91.45

91.32

91.39

91.42

91.33

91.35

91.53

91.52

91.50

91.47

91.42

91.55 91.50

91.52

91.41

91.60

91.37

91.45

91.45

91.34

91.10

91.23

91.39

91.37

91.27

91.39

91.42

91.46

91.09

91.13

91.22

91.16

91.07

91.18

91.32

91.52

91.20

91.18

91.12

90.94

91.08

91.08

91.17

91.57

91.71

91.16

91.03

90.91

90.78

90.69

91.64

91.59

91.68

91.84

91.93

91.24

91.35

91.66

91.85

91.77

91.62

91.58

91.47

91.36

91.23

91.15

91.41

91.74

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Z

v

C

G

23

top 2094,2095

S=6558mp

top 2092,2093

top2096,2097/2

t

o

p

2

0

9

6

,

2

0

9

7

/

1

1

3

4

5

6

358

452

414

413

411

408

404

402

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

91.47

91.40

91.23

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

V

21

cad432542

348

406

12.

13.

328

14.

349

4.

LEGENDA

zona teren reglementat

zona constructii locuinte individuale

locuinte propuse

spatiu verde in zona rezidentiala

parcari, circulatii interioare

circulatii publice propuse

spatii verzi amenajate

nr. proiect

nr.plansa

FAZASEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT NUME SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:data

scaraSPECIFICATIE

DESENAT

NUME

CERINTA

P.U.Z.1/1000

PROPUNERE DE MOBILARE

arh.urb. Carmen Falni

"Falni

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005Urba s

55. 2014

8/2014

"DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE"

strada Armoniei, nr.21, Timisoara

P.U.Z.

"DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA

CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE"

Strada Armoniei, parcela nr. 21

PETRUT IOAN si PETRUT LIVIA strada Armoniei, nr. 21, Timisoara

arh.urb. Carmen Falni arh.urb. Carmen Falni

BILANT TERITORIAL

PROPUS(mp) %EXISTENT(mp) %

Constructii locuinte individuale

cu functiuni complementare

Teren agricol

TOTAL

0 0

6558 100 6558

100

FUNCTIUNINR.

1.

7.

8.

2026

30,9

Gradina 2.

Zona verde amenajata in interiorul

parcelelor

3.

1312 20

Circulatii,accese si parcari publice,

spatii verzi de aliniament

5.

0 0

1515 23,1

Parcari, alei amenajate in interiorul

parcelelor

4.

1377 21

97,5

1,5

6460,5

98,5

Spatii verzi amenajate publice

6.

328 5