keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 459/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidentială cu functiuni complementare, dotări si servicii publice", extravilan Timisoara zona Metro II, C.F. 443543, judetul Timis

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 459/13.09.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidentială cu functiuni complementare, dotări si servicii publice", extravilan Timisoara zona Metro II, C.F. 443543, judetul Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-012106/26.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-012106/26.07.2018 - al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.08.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-012106/26.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administratie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si probleme ale minoritătilor si al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Initiere nr. 01/23.02.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 31/12.07.2018, Avizul Favorabil al Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 2106/20.06.2017, Avizul C.J. Timis nr. 28/03.07.2018, precum şi Decizia de încadrare nr. 23 din 15.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidentială cu functiuni complementare, dotări si servicii publice", extravilan Timisoara zona Metro II, C.F. 443543, judetul Timis, având ca beneficiar pe VANC GRIGORIE, întocmit conform Proiectului nr. 44/2016, realizat de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DUMITRELE ELENA EMILIA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Se propune parcelarea terenului în mai multe subzone:

Pentru Subzona locuinte individuale de tip duplex cu functiuni complementare: regim de construire izolat sau cuplat, POTmax=35%, CUTmax= 1.05, regim de înălţime maxim P+1E+M, Hcornisa =8.00 m, Hcoama=10.50m;
Pentru Subzona locuinte individuale: regim de construire insiruite, POTmax=35%, CUTmax= 1.05, regim de înălţime maxim P+1E+M, Hcornisa =8.00 m, Hcoama=10.50m;
Pentru Subzona locuinte colective mici cu servicii la parter (maxim 8 apartamente): regim de construire izolat/cuplat, POTmax=35%, CUTmax= 1.05, regim de înălţime maxim P+1E+M, Hcornisa =8.00 m, Hcoama=10.50m;
Pentru Subzona Servicii: regim de construire izolat, functiuni predominante servicii, POTmax=40%, CUTmax= 1.4, regim de înălţime maxim P+2E+M, Hcornisa =12.00 m, Hcoama=14.00m;
Subzona de spatii verzi amenajate minim 5,00 % din suprafata reglementata, si 40% - zona verde pe parcela - conform Deciziei de încadrare nr. 23/15.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
- Retrageri minime fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele posterioare: conform plansei "Reglementari urbanistice" - plansa nr. 02;
- Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-002958/14.09.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;
- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 58/26.01.2018.
- Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.


Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidentială cu functiuni complementare, dotări si servicii publice", extravilan Timisoara zona Metro II, C.F. 443543, judetul Timis, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 42.778 mp este înscris în CF 443543 (CF vechi 107031), nr. cad. 443543 (nr. top 25136, 25137/2), extravilan arabil fiind proprietaea lui VANC GRIGORIE.


Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 44/2016, planşa nr. 04 - "Proprietate asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. .


Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.


Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidentială cu functiuni complementare, dotări si servicii publice", extravilan Timisoara zona Metro II, C.F. 443543, judetul Timis, şi a Regulamentului Local de Urbanism.


Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului VANC GRIGORIE.;
- Proiectantului BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DUMITRELE ELENA EMILIA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: 05_mobilare.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

VANC GRIGORIE, Dumbravita, str. Trandafirilor, nr.11-15

extravilan TIMISOARA, jud.Timis, C.F.443543, ZONA METRO II- CALEA FERATA

AR HI TE CT UR A

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Z.

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -

DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

44/2016

Data: IUL. 2018arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Proiectant General - DRAGOS MIRCEA INVEST s.r.l. str. Dan Capitan nr. 5,Timisoara jud. TM CUI 16876644, +40 727 377 578 + 40 773 979 130

INV. Proiectant de specialitate RUR - DUMITRELE ELENA EMILIA C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979,[email protected]

arh. MIRCEA Dragos

arh. MIRCEA Dragos

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

6,0 0

10,00

10,00

10,00

12,00

3,00

3,0 0

3,00

3,00

3,00

4,0 0

3,0 0

3,00

12,00

3, 00

9,0 0

9,0 0

6,00

3,00

3,00

3,00

9,0 0

22,61 5

36 1,2

95

27,00

63,03

2,00

2,00

60,93 5

2,00

27,00

2,00

27,00

26,96 5

2,00

2,00

46,24 5

9,98

21,78 5,4 15

24,005

8,06 5

17 1,1

1

17 9,0

75

17 9,4

15

16 5,5

15

LEA 20KV

Hc n6

93

Canton "l" C1

S=42mp

Km 5+700

425708

Hcn 700

5,00ha

A 694/3 3,84ha

A 694/2

km5+6

17 Hcn 700

1

2

3

16

A 694/4

48300020 28

00

12

12

12

16

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

27

4,18ha

A 694/5

A 694/3

10

12

13 15

14

17

16

18

19

25

nr.cad.nou425606

nr.cad.nou425607

nr.cad.nou425608 nr.cad.nou425609

nr.cad.nou425610

nr.cad.nou425611

nr.cad.nou425612

nr.cad.nou425613

nr.cad.nou425614

nr.cad.nou425619

131346/2010

17

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

nr.cad.nou425578

nr.cad.nou425579

nr.cad.nou425581

nr.cad.nou425582

nr.cad.nou425583

nr.cad.nou425584

nr.cad.nou425585

nr.cad.nou425586

nr.cad.nou425587

nr.cad.nou425588

nr.cad.nou425590

1111 nr.cad.nou429980

425579

425589

425578

425581

425583

425582

425584

425585

425586

425587

425588

425580

425613

425611

425608

425607

425606

429980

425590

425609

425612

425610

De 69

4/ 1

De 692

De 694/1

Hcn 700

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

88.20

88.58

88.43

88.26

88.01 88.03

87.92

87.90

88.03

88.23

88.14

88.07

88.14

87.92

88.94

88.89

88.83

88.90

89.06

88.90

89.21

89.46

89.54

88.92

88.18

88.50

88.64

88.91

88.90

89.17

88.79

88.89

88.18

88.38

88.42

88.80

88.75

89.21

89.16

89.07

88.64

88.57

88.79

88.93

88.52

87.67

87.62

88.01

88.27

88.53

88.80

88.84

89.02

89.04

88.90

88.84

88.94

89.05

89.14

89.19

89.38

89.35

89.24

89.24

89.29

89.36 89.32

89.54

89.44

89.56

88.44 86.8188.46

88.38

88.23

87.77 87.79

87.86

88.08 87.97

87.03

87.96

87.88

88.0788.1288.14 88.0688.03

88.15 87.36 88.1588.10

88.21

86.94 88.2088.14

88.21 88.16

88.13 88.14

88.27 88.24

88.2688.34 88.36

87.19

88.44

88.21

88.17

88.3388.29

88.39

88.45

88.66

89.00

89.43

89.00

89.17

88.57 87.57

88.52

87.55 88.56

88.66

88.54

88.55

87.29 88.49

88.51

88.61

88.63

88.39

89.9589.9489.8689.85

88.68

89.02 88.82

88.84

88.89

Nr. cad. 442935

Nr. cad. 443543

Nr. cad. A732/1/50/2

Nr. cad. A732/1/50/1

Nr. cad. A732/1/49

Nr. cad. A732/1/47

Nr. cad. 435232

Nr. cad. A732/1/48

A732/1/46

A732/1/51

430052

429972

429971

429970 Nr. cad.A 694/3

Nr. top. 25136,25137/2

A 694/2

DE 71

6

436259

Nr. cad. A 694/7

Nr. cad.

Nr. cad.

Nr. cad.

Nr. cad.

Nr. cad.

483000 483000

483100 483100

483200 483200

483300 483300

20 26 00

20 26 00

20 27 00

20 27 00

20 28 00

20 28 00

zo na

lo cu

int e

ind ivi

du ale

de tip

in sir

uit

zona locuinte

colective

zo na

lo cu

int e i

nd ivi

du ale

de tip

du ple

x,

cu pla

t s au

iz ola

t

Lo cu

int e i

nd ivi

du ale

de tip

in sir

uit

PO T

ma x 3

5%

CU T

ma x 1

,05

Hm ax

co rn

isa 8m

P +1

E+ M

Hm ax

co am

a 1 0.5

m P+

1E +M

Lo cu

int e i

nd ivi

du ale

de tip

du ple

x, izo

lat sa

u c up

lat

PO T

ma x 3

5%

CU T

ma x 1

,05

Hm ax

co rn

isa 8m

P +1

E+ M

Hm ax

co am

a 1 0.5

m P+

1E +M

Lo cu

int e i

nd ivi

du ale

de tip

du ple

x, izo

lat sa

u c up

lat

PO T

ma x 3

5%

CU T

ma x 1

,05

Hm ax

co rn

isa 8m

P +1

E+ M

Hm ax

co am

a 1 0.5

m P+

1E +M

27

12

20

57 A: 2.799 m2

58 A: 516 m2

1 A: 1.444 m2

2 A: 348 m2

3 A: 232 m2

4 A: 232 m2

5 A: 232 m2

6 A: 232 m2

7 A: 232 m2

8 A: 232 m2

9 A: 232 m2

10 A: 232 m2

11 A: 232 m2

12 A: 232 m2

13 A: 232 m2

14 A: 232 m2

15 A: 232 m2

16 A: 373 m2

17 A: 477 m2

18 A: 500 m2

19 A: 500 m2

20 A: 500 m2

21 A: 500 m2

22 A: 500 m2

23 A: 500 m2

24 A: 500 m2

25 A: 483 m2

26 A: 510 m2

29 A: 415 m2

30 A: 415 m2

31 A: 436 m2

32 A: 436 m2

33 A: 457 m2

34 A: 457 m2

35 A: 451 m2

36 A: 451 m2

37 A: 470 m2

38 A: 470 m2

39 A: 489 m2

40 A: 489 m2

41 A: 507 m2

42 A: 507 m2

43 A: 550 m2

44 A: 552 m2

45 A: 552 m2

46 A: 515 m2

28 A: 349 m2

48 A: 996 m2

49 A: 893 m2

50 A: 945 m2

51 A: 992 m2

52 A: 893 m2

53 A: 893 m2

54 A: 972 m2

55 A: 927 m2

56 A: 943 m266,47

10 5,0

0

26 ,95

47 ,46

5

48,24 5

41 ,4

7

91 ,4

9

10 ,4

15

39 ,77

5

5, 83

45 ,1

6

1,9 85

15 7,9

3

1,9 05

3,00

3,6 8

10 8,2

25

78 ,77

5

15 ,64

44 ,82

29 ,72

5

22 ,94

5

61 ,44

5

22,81 5

117,31 5

37 8,7

15

23,875

15,79

2,32

2,1 15 2

,63

50,28 5

12,00 1 2,00

6,00

29,00

10 ,00

2,0 0

10 ,95

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

12 ,00

48 ,13

2,0 0

29,00

31,47

35,00

2,00

63,03

1,97 5

12,00

5,00

2,0 0

14 ,50

17 ,25

17 ,25

17 ,25

17 ,25

17 ,25

17 ,25

17 ,25

16 ,66

12 ,00

29,00

10,00

6,00

9,0 15

18 ,00

18 ,00

18 ,00

17 ,00

17 ,00

17 ,00

17 ,00

32 ,50

2,0 0

2,0 1

32 ,48

17 ,14

17 ,14

17 ,14

17 ,14

18 ,15

18 ,15

20 ,56

1,9 05

23,66

23,66 24,82 5

24,82 5

25,99

25,99

27,08 5

27,08 5

28,18 5

28,18 5

29,28 5

29,28 5

30,38 5

30,38 5

34 ,50

10 ,00

6,0 0

12,00

3,0 0

12 ,00

3,0 0

3,00

3,00

4,0 0

10,00

10,00

10,00

6,00

4,0 0

4,0 0

49 ,55

5

29,00

2, 00

44,99 5

40,39

6, 00

4, 00

6, 00

4, 50

7, 00

4, 50

3,00

3,00

12,00

9,0 0

9,0 0

9,0 0

10,00

12,00

10,00

10,00 9,0 0

9,0 0

8,00

8,00

140,12 5

48 ,60

4,15

36 5,0

45

De 6

94 /1

De 7

16

De 694/1

De 692 12

Limită sit arheologic

Sit arheologich.max.14m(103.14fata

de C.T.N=89.14)

h. m

ax .10

,5m (9

9.6 9f

at a

de C

.T .N

=8 9.1

9)

h.m ax

.10 ,5m

(99 .40

fat a

de C

.T. N=

88 .90

)

h.max.10,5m(99.43fata

de C.T.N=88.93)

Dotari servicii POT max 40% CUT max 1,4 Hmax cornisa 12m P+2E+M Hmax coama 14m P+2E+M

Locuinte colective mici

POT max 35%

CUT max 1,2

Hmax cornisa 12m P+2E+M/Er

Hmax coama 14m P+2E+M/Er

h.max.14m(103.14fata

de C.T.N=89.14)

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

27 A: 160 m2

47 A: 957 m2

LEGENDA P.U.Z. LIMITE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA PARCELA SUPUSA REGLEMETARII CE SE PROPUNE A FI INTRODUSA IN INTRAVILAN TIMISOARA 42.778MP LIMITA INTRAVILAN APROBAT TIMISOARA FOLOSINTA TERENURILOR ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE EXISTENTA ZONA DOTARI SI SERVICII PUBLICE EXISTENTA ZONA VERDE EXISTENTA IMOBILE DE LOCUINTE INDIVIDUALE DE TIP DUPLEX, IZOLAT SAU CUPLAT CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PROPUSE PE PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII IMOBILE DE LOCUINTE INDIVIDUALE DE TIP INSIRUIT PROPUSE PE PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE MICI PROPUSE PE PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII cu servicii la parter IMOBILE DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE PROPUSE PE PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII ZONA SPATII VERZI PROPUSE ZONA DE CONSTRUIBILITATE ZONA LOCUINTE -DE PERSPECTIVA ZONA DE DOTARI SI SERVICII-DE PERSPECTIVA ZONA VERDE -DE PERSPECTIVA CANAL EXISTENT TRECERE PESTE CANAL- INTUBARE CAI DE COMUNICATIE DRUMURI EXISTENTE REGLEMENTATE PRIN DOC DE URBANISM APROBATE ANTERIOR DRUMURI DE UTILITATE PUBLICA PROPUSE PE PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII DRUMURI DE INCINTA PROPUSE PE PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII DRUMURI POSIBILE PE PARCELE VECINE ZONE DE PROTECTIE ZONA DE SIGURANTA CANAL ANIF 2M ZONA DE SIGURANTA CALEA FERATA INTERDICTIE DE CONSTRUIRE 20M DIN AX ZONA DE PROTECTIE CALEA FERATA - 100M DIN AX DELIMITARE SIT ARHEOLOGIC CULOAR DE PROTECTIE LEA 20KV

SUPRAFATA TEREN

SUPRAFATA TOTALA TEREN DRUMURI SI ACCESE

SPATII VERZI DOTARI SI SERVICII PUBLICE

Propunere m² %

100 25,18

5,77 6,54

42.778 10.773

2.469 2.799

LOCUINTE colective mici cu servicii la parter 22,009.411

LOCUINTE individuale de tip duplex, izolat sau cuplat

31,7713.589 LOCUINTE individuale de tip insiruit 8,743.737

Propunere

Dotari servicii POT max 40% CUT max 1,4 Hmax cornisa 12m P+2E+M/Er Hmax coama 14m P+2E+M/Er

Locuinte colective mici(max.8 apartamente) cu servicii la parter POT max 35% CUT max 1,05 Hmax cornisa 8m P+1E+M Hmax coama 10.5m P+1E+M

Locuinte individuale de tip insiruit (max.1 unitate locativa/parcela) POT max 35% CUT max 1,05 Hmax cornisa 8m P+1E+M Hmax coama 10.5m P+1E+M

Locuinte individuale de tip duplex, izolat sau cuplat(max.2 unitati locative/parcela) POT max 35% CUT max 1,05 Hmax cornisa 8m P+1E+M Hmax coama 10.5m P+1E+M

N

P.U.Z. - "DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE" EXTRAVILAN TIMISOARA, CF.443543-42.778mp- ZONA METRO II-CALEA FERATA VANC GRIGORIE, Dumbravita,str.Trandafirilor, nr.11-15 PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA, SC.1:1000

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA 05

1:1000

STRADA GRAZ-

domeniu public

  • 05 mobilare

Atasament: 04_proprietatea.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

VANC GRIGORIE, Dumbravita, str. Trandafirilor, nr.11-15

extravilan TIMISOARA, jud.Timis, C.F.443543, ZONA METRO II- CALEA FERATA

AR HI TE CT UR A

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Z.

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -

DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

44/2016

Data: IUL. 2018arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Proiectant General - DRAGOS MIRCEA INVEST s.r.l. str. Dan Capitan nr. 5,Timisoara jud. TM CUI 16876644, +40 727 377 578 + 40 773 979 130

INV. Proiectant de specialitate RUR - DUMITRELE ELENA EMILIA C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979,[email protected]

arh. MIRCEA Dragos

arh. MIRCEA Dragos

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

6,0 0

10,00

10,00

10,00

12,00

3,00

3,0 0

3,00

3,00

3,00

4,0 0

3,0 0

3,00

12,00

3, 00

9,0 0

9,0 0

6,00

3,00

3,00

3,00

9,0 0

22,61 5

36 1,2

95

27,00

63,03

2,00

2,00

60,93 5

2,00

27,00

2,00

27,00

26,96 5

2,00

2,00

46,24 5

9,98

21,78 5,4 15

24,005

8,06 5

17 1,1

1

17 9,0

75

17 9,4

15

16 5,5

15

LEA 20KV

Hc n6

93

Canton "l" C1

S=42mp

Km 5+700

425708

Hcn 700

5,00ha

A 694/3 3,84ha

A 694/2

km5+6

17 Hcn 700

1

2

3

16

A 694/4

48300020 28

00

12

12

12

16

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

27

4,18ha

A 694/5

A 694/3

10

12

13 15

14

17

16

18

19

25

nr.cad.nou425606

nr.cad.nou425607

nr.cad.nou425608 nr.cad.nou425609

nr.cad.nou425610

nr.cad.nou425611

nr.cad.nou425612

nr.cad.nou425613

nr.cad.nou425614

nr.cad.nou425619

131346/2010

17

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

nr.cad.nou425578

nr.cad.nou425579

nr.cad.nou425581

nr.cad.nou425582

nr.cad.nou425583

nr.cad.nou425584

nr.cad.nou425585

nr.cad.nou425586

nr.cad.nou425587

nr.cad.nou425588

nr.cad.nou425590

1111

425579

425589

425578

425581

425583

425582

425584

425585

425586

425587

425588

425580

425613

425611

425608

425607

425606

429980

425590

425609

425612

425610

De 69

4/ 1

De 692

De 694/1

Hcn 700

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

88.20

88.58

88.43

88.26

88.01 88.03

87.92

87.90

88.03

88.23

88.14

88.07

88.14

87.92

88.94

88.89

88.83

88.90

89.06

88.90

89.21

89.46

89.54

88.92

88.18

88.50

88.64

88.91

88.90

89.17

88.79

88.89

88.18

88.38

88.42

88.80

88.75

89.21

89.16

89.07

88.64

88.57

88.79

88.93

88.52

87.67

87.62

88.01

88.27

88.53

88.80

88.84

89.02

89.04

88.90

88.84

88.94

89.05

89.14

89.19

89.38

89.35

89.24

89.24

89.29

89.36 89.32

89.54

89.44

89.56

89.8089.84 88.52

88.44 86.8188.46

88.38

88.23

87.77 87.79

87.86

88.08 87.97

87.03

87.96

87.88

88.0788.1288.14 88.0688.03

88.15 87.36 88.1588.10

88.21

86.94 88.2088.14

88.21 88.16

88.13 88.14

88.27 88.24

88.2688.34 88.36

87.19

88.44

88.21

88.17

88.3388.29

88.39

88.45

88.66

89.00

89.43

89.00

89.17

88.57 87.57

88.52

87.55 88.56

88.66

88.54

88.55

87.29 88.49

88.51

88.61

88.63

88.39

89.9589.9489.8689.85

88.68

89.02 88.82

88.84

88.89

Nr. cad. 442935

Nr. cad. 443543

Nr. cad. A732/1/50/2

Nr. cad. A732/1/50/1

Nr. cad. A732/1/49

Nr. cad. A732/1/47

Nr. cad. 435232

Nr. cad. A732/1/48

A732/1/46

A732/1/51

430052

429972

429971

429970 Nr. cad.A 694/3

Nr. top. 25136,25137/2

A 694/2

DE 71

6

436259

Nr. cad. A 694/7

Nr. cad.

Nr. cad.

Nr. cad.

Nr. cad.

Nr. cad.

Lo cu

int e i

nd ivi

du ale

de tip

in sir

uit

PO T

ma x 3

5%

CU T

ma x 1

,05

Hm ax

co rn

isa 8m

P +1

E+ M

Hm ax

co am

a 1 0.5

m P+

1E +M

Lo cu

int e i

nd ivi

du ale

de tip

du ple

x, izo

lat sa

u c up

lat

PO T

ma x 3

5%

CU T

ma x 1

,05

Hm ax

co rn

isa 8m

P +1

E+ M

Hm ax

co am

a 1 0.5

m P+

1E +M

Lo cu

int e i

nd ivi

du ale

de tip

du ple

x, izo

lat sa

u c up

lat

PO T

ma x 3

5%

CU T

ma x 1

,05

Hm ax

co rn

isa 8m

P +1

E+ M

Hm ax

co am

a 1 0.5

m P+

1E +M

27

12

20

57 A: 2.799 m2

58 A: 516 m2

1 A: 1.444 m2

2 A: 348 m2

3 A: 232 m2

4 A: 232 m2

5 A: 232 m2

6 A: 232 m2

7 A: 232 m2

8 A: 232 m2

9 A: 232 m2

10 A: 232 m2

11 A: 232 m2

12 A: 232 m2

13 A: 232 m2

14 A: 232 m2

15 A: 232 m2

16 A: 373 m2

17 A: 477 m2

18 A: 500 m2

19 A: 500 m2

20 A: 500 m2

21 A: 500 m2

22 A: 500 m2

23 A: 500 m2

24 A: 500 m2

25 A: 483 m2

26 A: 510 m2

29 A: 415 m2

30 A: 415 m2

31 A: 436 m2

32 A: 436 m2

33 A: 457 m2

34 A: 457 m2

35 A: 451 m2

36 A: 451 m2

37 A: 470 m2

38 A: 470 m2

39 A: 489 m2

40 A: 489 m2

41 A: 507 m2

42 A: 507 m2

43 A: 550 m2

44 A: 552 m2

45 A: 552 m2

46 A: 515 m2

28 A: 349 m2

48 A: 996 m2

49 A: 893 m2

50 A: 945 m2

51 A: 992 m2

52 A: 893 m2

53 A: 893 m2

54 A: 972 m2

55 A: 927 m2

56 A: 943 m266,47

10 5,0

0

26 ,95

47 ,46

5

48,24 5

41 ,4

7

91 ,4

9

10 ,4

15

39 ,77

5

5, 83

45 ,1

6

1,9 85

15 7,9

3

1,9 05

3,00

12,00 1 2,00

6,00

29,00

10 ,00

2,0 0

10 ,95

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

12 ,00

48 ,13

2,0 0

29,00

31,47

35,00

2,00

63,03

1,97 5

12,00

5,00

2,0 0

14 ,50

17 ,25

17 ,25

17 ,25

17 ,25

17 ,25

17 ,25

17 ,25

16 ,66

12 ,00

29,00

10,00

6,00

9,0 15

18 ,00

18 ,00

18 ,00

17 ,00

17 ,00

17 ,00

17 ,00

32 ,50

2,0 0

2,0 1

32 ,48

17 ,14

17 ,14

17 ,14

17 ,14

18 ,15

18 ,15

20 ,56

1,9 05

23,66

23,66 24,82 5

24,82 5

25,99

25,99

27,08 5

27,08 5

28,18 5

28,18 5

29,28 5

29,28 5

30,38 5

30,38 5

34 ,50

10 ,00

6,0 0

12,00

3,0 0

12 ,00

3,0 0

3,00

3,00

4,0 0

10,00

10,00

10,00

6,00

4,0 0

4,0 0

49 ,55

5

29,00

2, 00

44,99 5

40,39

6, 00

4, 00

6, 00

4, 50

7, 00

4, 50

3,00

3,00

12,00

9,0 0

9,0 0

9,0 0

10,00

12,00

10,00

10,00 9,0 0

9,0 0

8,00

8,00

140,12 5

48 ,60

4,15

36 5,0

45

De 6

94 /1

De 7

16

De 694/1

De 692 12

Limită sit arheologic

Sit arheologich.max.14m(103.14fata

de C.T.N=89.14)

h. m

ax .10

,5m (9

9.6 9f

at a

de C

.T .N

=8 9.1

9)

h.m ax

.10 ,5m

(99 .40

fat a

de C

.T. N=

88 .90

)

h.max.10,5m(99.43fata

de C.T.N=88.93)

Dotari servicii POT max 40% CUT max 1,4 Hmax cornisa 12m P+2E+M Hmax coama 14m P+2E+M

Locuinte colective mici

POT max 35%

CUT max 1,2

Hmax cornisa 12m P+2E+M/Er

Hmax coama 14m P+2E+M/Er

h.max.14m(103.14fata

de C.T.N=89.14)

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

27 A: 160 m2

47 A: 957 m2

LEGENDA P.U.Z. LIMITE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA PARCELA SUPUSA REGLEMETARII CE SE PROPUNE A FI INTRODUSA IN INTRAVILAN TIMISOARA 42.778MP LIMITA INTRAVILAN APROBAT TIMISOARA TIPURI DE PROPRIETATE a)PROPRIETATE PUBLICA TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL b)PROPRIETATE PRIVATA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE INTABULATE IN CF CA SPATII VERZI(CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC) CIRCULATIA TERENURILOR TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC TEREN PROPRIETATE PRIVATA - DRUM DE INCINTA CU SERVITUTE DE TRECERE PENTRU PARCELA INVECINATA

SUPRAFATA TEREN

SUPRAFATA TOTALA TEREN DRUMURI SI ACCESE

SPATII VERZI DOTARI SI SERVICII PUBLICE

Propunere m² %

100 25,18

5,77 6,54

42.778 10.773

2.469 2.799

LOCUINTE colective mici cu servicii la parter 22,009.411

LOCUINTE individuale de tip duplex, izolat sau cuplat

31,7713.589 LOCUINTE individuale de tip insiruit 8,743.737

Propunere

Dotari servicii POT max 40% CUT max 1,4 Hmax cornisa 12m P+2E+M/Er Hmax coama 14m P+2E+M/Er

Locuinte colective mici(max.8 apartamente) cu servicii la parter POT max 35% CUT max 1,05 Hmax cornisa 8m P+1E+M Hmax coama 10.5m P+1E+M

Locuinte individuale de tip insiruit (max.1 unitate locativa/parcela) POT max 35% CUT max 1,05 Hmax cornisa 8m P+1E+M Hmax coama 10.5m P+1E+M

Locuinte individuale de tip duplex, izolat sau cuplat(max.2 unitati locative/parcela) POT max 35% CUT max 1,05 Hmax cornisa 8m P+1E+M Hmax coama 10.5m P+1E+M

N

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 04

1:1000

P.U.Z. - "DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE" EXTRAVILAN TIMISOARA, CF.443543-42.778mp- ZONA METRO II-CALEA FERATA VANC GRIGORIE, Dumbravita,str.Trandafirilor, nr.11-15 PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR, SC.1:1000

STRADA GRAZ-

domeniu public

SUPRAFATA TOTALA A TERENURILOR CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE IN DOMINUL PUBLIC ESTE DE 13.242MP

  • 04 proprietatea

Atasament: 03_reglementari.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

VANC GRIGORIE, Dumbravita, str. Trandafirilor, nr.11-15

extravilan TIMISOARA, jud.Timis, C.F.443543, ZONA METRO II- CALEA FERATA

AR HI TE CT UR A

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Z.

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -

DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

44/2016

Data: IUL. 2018arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Proiectant General - DRAGOS MIRCEA INVEST s.r.l. str. Dan Capitan nr. 5,Timisoara jud. TM CUI 16876644, +40 727 377 578 + 40 773 979 130

INV. Proiectant de specialitate RUR - DUMITRELE ELENA EMILIA C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979,[email protected]

arh. MIRCEA Dragos

arh. MIRCEA Dragos

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

6,0 0

10,00

10,00

10,00

12,00

3,00

3,0 0

3,00

3,00

3,00

4,0 0

3,0 0

3,00

12,00

3, 00

9,0 0

9,0 0

6,00

3,00

3,00

3,00

9,0 0

22,61 5

36 1,2

95

27,00

63,03

2,00

2,00

60,93 5

2,00

27,00

2,00

27,00

26,96 5

2,00

2,00

46,24 5

9,98

21,78 5,4 15

24,005

8,06 5

17 1,1

1

17 9,0

75

17 9,4

15

16 5,5

15

LEA 20KV

Hc n6

93

Canton "l" C1

S=42mp

Km 5+700

425708

Hcn 700

5,00ha

A 694/3 3,84ha

A 694/2

km5+6

17 Hcn 700

1

2

3

16

A 694/4

48300020 28

00

12

12

12

16

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

27

4,18ha

A 694/5

A 694/3

10

12

13 15

14

17

16

18

19

25

nr.cad.nou425606

nr.cad.nou425607

nr.cad.nou425608 nr.cad.nou425609

nr.cad.nou425610

nr.cad.nou425611

nr.cad.nou425612

nr.cad.nou425613

nr.cad.nou425614

nr.cad.nou425619

131346/2010

17

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

nr.cad.nou425578

nr.cad.nou425579

nr.cad.nou425581

nr.cad.nou425582

nr.cad.nou425583

nr.cad.nou425584

nr.cad.nou425585

nr.cad.nou425586

nr.cad.nou425587

nr.cad.nou425588

nr.cad.nou425590

1111 nr.cad.nou429980

425579

425589

425578

425581

425583

425582

425584

425585

425586

425587

425588

425580

425613

425611

425608

425607

425606

429980

425590

425609

425612

425610

De 69

4/ 1

De 692

De 694/1

Hcn 700

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

88.20

88.58

88.43

88.26

88.01 88.03

87.92

87.90

88.03

88.23

88.14

88.07

88.14

87.92

88.94

88.89

88.83

88.90

89.06

88.90

89.21

89.46

89.54

88.92

88.18

88.50

88.64

88.91

88.90

89.17

88.79

88.89

88.18

88.38

88.42

88.80

88.75

89.21

89.16

89.07

88.64

88.57

88.79

88.93

88.52

87.67

87.62

88.01

88.27

88.53

88.80

88.84

89.02

89.04

88.90

88.84

88.94

89.05

89.14

89.19

89.38

89.35

89.24

89.24

89.29

89.36 89.32

89.54

89.44

89.56

89.8089.84

88.44 86.8188.46

88.38

88.23

87.77 87.79

87.86

88.08 87.97

87.03

87.96

87.88

88.0788.1288.14 88.0688.03

88.15 87.36 88.1588.10

88.21

86.94 88.2088.14

88.21 88.16

88.13 88.14

88.27 88.24

88.2688.34 88.36

87.19

88.44

88.21

88.17

88.3388.29

88.39

88.45

88.66

89.00

89.43

89.00

89.17

88.57 87.57

88.52

87.55 88.56

88.66

88.54

88.55

87.29 88.49

88.51

88.61

88.63

88.39

89.9589.9489.8689.85

88.68

89.02 88.82

88.84

88.89

Nr. cad. 442935

Nr. cad. 443543

Nr. cad. A732/1/50/2

Nr. cad. A732/1/50/1

Nr. cad. A732/1/49

Nr. cad. A732/1/47

Nr. cad. 435232

Nr. cad. A732/1/48

A732/1/46

A732/1/51

430052

429972

429971

429970 Nr. cad.A 694/3

Nr. top. 25136,25137/2

A 694/2

DE 71

6

436259

Nr. cad. A 694/7

Nr. cad.

Nr. cad.

Nr. cad.

Nr. cad.

Nr. cad.

483000 483000

483100 483100

483200 483200

483300 483300

20 26 00

20 26 00

20 27 00

20 27 00

20 28 00

20 28 00

zo na

lo cu

int e

ind ivi

du ale

de tip

in sir

uit

zona locuinte

colective

zo na

lo cu

int e i

nd ivi

du ale

de tip

du ple

x,

cu pla

t s au

iz ola

t

Lo cu

int e i

nd ivi

du ale

de tip

in sir

uit

PO T

ma x 3

5%

CU T

ma x 1

,05

Hm ax

co rn

isa 8m

P +1

E+ M

Hm ax

co am

a 1 0.5

m P+

1E +M

Lo cu

int e i

nd ivi

du ale

de tip

du ple

x, izo

lat sa

u c up

lat

PO T

ma x 3

5%

CU T

ma x 1

,05

Hm ax

co rn

isa 8m

P +1

E+ M

Hm ax

co am

a 1 0.5

m P+

1E +M

Lo cu

int e i

nd ivi

du ale

de tip

du ple

x, izo

lat sa

u c up

lat

PO T

ma x 3

5%

CU T

ma x 1

,05

Hm ax

co rn

isa 8m

P +1

E+ M

Hm ax

co am

a 1 0.5

m P+

1E +M

27

12

20

D E

6 9 4 /1

57 A: 2.799 m2

58 A: 516 m2

1 A: 1.444 m2

2 A: 348 m2

3 A: 232 m2

4 A: 232 m2

5 A: 232 m2

6 A: 232 m2

7 A: 232 m2

8 A: 232 m2

9 A: 232 m2

10 A: 232 m2

11 A: 232 m2

12 A: 232 m2

13 A: 232 m2

14 A: 232 m2

15 A: 232 m2

16 A: 373 m2

17 A: 477 m2

18 A: 500 m2

19 A: 500 m2

20 A: 500 m2

21 A: 500 m2

22 A: 500 m2

23 A: 500 m2

24 A: 500 m2

25 A: 483 m2

26 A: 510 m2

29 A: 415 m2

30 A: 415 m2

31 A: 436 m2

32 A: 436 m2

33 A: 457 m2

34 A: 457 m2

35 A: 451 m2

36 A: 451 m2

37 A: 470 m2

38 A: 470 m2

39 A: 489 m2

40 A: 489 m2

41 A: 507 m2

42 A: 507 m2

43 A: 550 m2

44 A: 552 m2

45 A: 552 m2

46 A: 515 m2

28 A: 349 m2

48 A: 996 m2

49 A: 893 m2

50 A: 945 m2

51 A: 992 m2

52 A: 893 m2

53 A: 893 m2

54 A: 972 m2

55 A: 927 m2

56 A: 943 m266,47

10 5,0

0

26 ,95

47 ,46

5

48,24 5

41 ,4

7

91 ,4

9

10 ,4

15

39 ,77

5

5, 83

45 ,1

6

1,9 85

15 7,9

3

1,9 05

3,00

3,6 8

10 8,2

25

78 ,77

5

15 ,64

44 ,82

29 ,72

5

22 ,94

5

61 ,44

5

22,81 5

117,31 5

37 8,7

15

23,875

15,79

2,32

2,1 15 2

,63

50,28 5

12,00 1 2,00

6,00

29,00

10 ,00

2,0 0

10 ,95

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

8,0 0

12 ,00

48 ,13

2,0 0

29,00

31,47

35,00

2,00

63,03

1,97 5

12,00

5,00

2,0 0

14 ,50

17 ,25

17 ,25

17 ,25

17 ,25

17 ,25

17 ,25

17 ,25

16 ,66

12 ,00

29,00

10,00

6,00

9,0 15

18 ,00

18 ,00

18 ,00

17 ,00

17 ,00

17 ,00

17 ,00

32 ,50

2,0 0

2,0 1

32 ,48

17 ,14

17 ,14

17 ,14

17 ,14

18 ,15

18 ,15

20 ,56

1,9 05

23,66

23,66 24,82 5

24,82 5

25,99

25,99

27,08 5

27,08 5

28,18 5

28,18 5

29,28 5

29,28 5

30,38 5

30,38 5

34 ,50

10 ,00

6,0 0

12,00

3,0 0

12 ,00

3,0 0

3,00

3,00

4,0 0

10,00

10,00

10,00

6,00

4,0 0

4,0 0

49 ,55

5

29,00

2, 00

44,99 5

40,39

6, 00

4, 00

6, 00

4, 50

7, 00

4, 50

3,00

3,00

12,00

9,0 0

9,0 0

9,0 0

10,00

12,00

10,00

10,00 9,0 0

9,0 0

8,00

8,00

140,12 5

48 ,60

4,15

36 5,0

45

De 6

94 /1

De 7

16

De 694/1

De 692 12

Limită sit arheologic

Sit arheologich.max.14m(103.14fata

de C.T.N=89.14)

h. m

ax .10

,5m (9

9.6 9f

at a

de C

.T .N

=8 9.1

9)

h.m ax

.10 ,5m

(99 .40

fat a

de C

.T. N=

88 .90

)

h.max.10,5m(99.43fata

de C.T.N=88.93)

Dotari servicii POT max 40% CUT max 1,4 Hmax cornisa 12m P+2E+M Hmax coama 14m P+2E+M

Locuinte colective mici

POT max 35%

CUT max 1,2

Hmax cornisa 12m P+2E+M/Er

Hmax coama 14m P+2E+M/Er

h.max.14m(103.14fata

de C.T.N=89.14)

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

8ap

27 A: 160 m2

47 A: 957 m2

LEGENDA P.U.Z. LIMITE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA PARCELA SUPUSA REGLEMETARII CE SE PROPUNE A FI INTRODUSA IN INTRAVILAN TIMISOARA 42.778MP LIMITA INTRAVILAN APROBAT TIMISOARA FOLOSINTA TERENURILOR ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE EXISTENTA ZONA DOTARI SI SERVICII PUBLICE EXISTENTA ZONA VERDE EXISTENTA ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE DE TIP DUPLEX, IZOLAT SAU CUPLAT CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PROPUSA PE PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE DE TIP INSIRUIT PROPUSA PE PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE MICI PROPUSA PE PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII cu servicii la parter ZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE PROPUSA PE PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII ZONA SPATII VERZI PROPUSE INTABULATE IN C.F.''spatii verzi'' ZONA DE CONSTRUIBILITATE ZONA LOCUINTE -DE PERSPECTIVA ZONA DE DOTARI SI SERVICII-DE PERSPECTIVA ZONA VERDE -DE PERSPECTIVA CANAL EXISTENT TRECERE PESTE CANAL- INTUBARE CAI DE COMUNICATIE DRUMURI EXISTENTE REGLEMENTATE PRIN DOC DE URBANISM APROBATE ANTERIOR DRUMURI DE UTILITATE PUBLICA PROPUSE PE PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII DRUMURI DE INCINTA PROPUSE PE PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII DRUMURI POSIBILE PE PARCELE VECINE ZONE DE PROTECTIE ZONA DE SIGURANTA CANAL ANIF 2M ZONA DE SIGURANTA CALEA FERATA INTERDICTIE DE CONSTRUIRE 20M DIN AX ZONA DE PROTECTIE CALEA FERATA - 100M DIN AX DELIMITARE SIT ARHEOLOGIC CULOAR DE PROTECTIE -LEA 20KV

SUPRAFATA TEREN

SUPRAFATA TOTALA TEREN DRUMURI SI ACCESE

SPATII VERZI DOTARI SI SERVICII PUBLICE

Propunere m² %

100 25,18

5,77 6,54

42.778 10.773

2.469 2.799

LOCUINTE colective mici cu servicii la parter 22,009.411

LOCUINTE individuale de tip duplex, izolat sau cuplat

31,7713.589 LOCUINTE individuale de tip insiruit 8,743.737

Propunere

Dotari servicii POT max 40% CUT max 1,4 Hmax cornisa 12m P+2E+M/Er Hmax coama 14m P+2E+M/Er

Locuinte colective mici(max.8 apartamente) cu servicii la parter POT max 35% CUT max 1,05 Hmax cornisa 8m P+1E+M Hmax coama 10.5m P+1E+M

Locuinte individuale de tip insiruit (max.1 unitate locativa/parcela) POT max 35% CUT max 1,05 Hmax cornisa 8m P+1E+M Hmax coama 10.5m P+1E+M

Locuinte individuale de tip duplex, izolat sau cuplat(max.2 unitati locative/parcela) POT max 35% CUT max 1,05 Hmax cornisa 8m P+1E+M Hmax coama 10.5m P+1E+M

N

REGLEMENTARI URBANISTICE 02

1:1000

P.U.Z. - "DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE" EXTRAVILAN TIMISOARA, CF.443543-42.778mp- ZONA METRO II-CALEA FERATA VANC GRIGORIE, Dumbravita,str.Trandafirilor, nr.11-15 REGLEMENTARI URBANISTICE, SC.1:1000

STRADA GRAZ-

domeniu public

  • 03 reglementari

Atasament: 02_existent.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

VANC GRIGORIE, Dumbravita, str. Trandafirilor, nr.11-15

extravilan TIMISOARA, jud.Timis, C.F.443543, ZONA METRO II- CALEA FERATA

AR HI TE CT UR A

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Z.

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -

DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

44/2016

Data: IUL. 2018arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Proiectant General - DRAGOS MIRCEA INVEST s.r.l. str. Dan Capitan nr. 5,Timisoara jud. TM CUI 16876644, +40 727 377 578 + 40 773 979 130

INV. Proiectant de specialitate RUR - DUMITRELE ELENA EMILIA C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979,[email protected]

arh. MIRCEA Dragos

arh. MIRCEA Dragos

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

3,6 8

10 8,2

25

78 ,77

5

15 ,64

44 ,82

29 ,72

5

22 ,94

5

61 ,44

5

22,81 5

117,31 5

37 8,7

15

23,875

15,79

6,01

2,32

2,1 15 2

,63

50,28 5

Hc n6

93

Canton "l" C1

S=42mp

Km 5+700

425708

De 694/1 Hcn 700

5,00ha

A 694/3 3,84ha

A 694/2

km5+6

17 Hcn 700

1

2

3

16

A 694/4

48300020 28

00

4,18ha

A 694/5

A 694/3

10

12

13 15

14

17 16

18

19

25 nr.cad.nou425606

nr.cad.nou425607

nr.cad.nou425608 nr.cad.nou425609

nr.cad.nou425610

nr.cad.nou425611

nr.cad.nou425612

nr.cad.nou425613

nr.cad.nou425614

nr.cad.nou425619

131346/2010

17

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

nr.cad.nou425578

nr.cad.nou425579

nr.cad.nou425581

nr.cad.nou425582

nr.cad.nou425583

nr.cad.nou425584

nr.cad.nou425585

nr.cad.nou425586

nr.cad.nou425587

nr.cad.nou425588

nr.cad.nou425590

1111 nr.cad.nou429980

425579

425589

425578

425581

425583

425582

425584

425585

425586

425587

425588

425580

425613

425611

425614

425608

425607

425606 429980

425590

425609

425612

425610

De 69

4/ 1

De 692

De 694/1

Hcn 700

18 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13 14

15 16

17 88.20

88.58

88.43

88.26

88.01 88.03 87.92

87.90

88.23

88.14 88.07

88.14 87.92

88.94

88.89

88.83

88.90

89.06

88.90

89.21

89.46

89.60

89.54

88.92

88.18

88.50

88.64

88.91

88.90

89.17

88.79

88.89

88.90

88.47

88.18

88.38

88.42

88.80

88.75

89.21

89.16

89.07 88.64

88.57 88.79

88.93

88.52

87.67

87.62

88.01

88.27

88.53

88.80

88.84

89.02

89.04

88.90

88.84

88.94

89.05

89.14

89.19

89.38

89.35

89.24

89.24

89.29

89.3689.32

89.54

89.44

89.56 89.8089.84 88.52

88.44 86.8188.46

88.38 88.23

87.77 87.79

87.86

88.08 87.97

87.03

87.96 87.88

88.0788.1288.14 88.0688.03

88.15 87.3688.1588.10

88.21 86.9488.2088.14

88.21 88.1688.13

88.1488.27 88.2488.2688.34

88.36 87.19

88.44

88.21

88.17

88.33 88.05

88.29 88.39

88.45

88.66

89.00

89.43

89.00

89.17

88.57 87.57

88.52 87.55

88.56

88.66

88.54

88.55

87.29 88.49

88.51 88.61

88.63

88.39

89.9589.9489.8689.85

88.68

89.02 88.82

88.84

88.89

Nr. cad. 442935

Nr. cad. 443543

Hc n 6

93

Nr. cad. A732/1/50/2 Nr. cad. A732/1/50/1

Nr. cad. A732/1/49

Nr. cad. A732/1/47

Nr. cad. 435232

Nr. cad. A732/1/48

A732/1/46

A732/1/51

430052

429972

429971

429970 Nr. cad.A 694/3

Nr. top. 25136,25137/2 A 694/2

DE 71

6

436259

Nr. cad. A 694/7

Nr. cad.

Nr. cad.

Nr. cad.

Nr. cad.

Nr. cad.

483000 483000

483100 483100

483200 483200

483300 483300

20 26 00

20 26 00

20 27 00

20 27 00

20 28 00

20 28 00

Limită sit arheologic

Sit arheologic

De 6

94 /1

De 7

16

De 692

LEGENDA P.U.Z. LIMITE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA PARCELA SUPUSA REGLEMETARII CE SE PROPUNE A FI INTRODUSA IN INTRAVILAN TIMISOARA 42.778MP LIMITA INTRAVILAN APROBAT TIMISOARA FOLOSINTA TERENURILOR ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE EXISTENTA ZONA DOTARI SI SERVICII PUBLICE EXISTENTA ZONA VERDE EXISTENTA TEREN ARABIL SUPUS REGLEMENTARII TEREN ARABIL CANAL EXISTENT CAI DE COMUNICATIE DRUMURI EXISTENTE REGLEMENTATE PRIN DOC DE URBANISM APROBATE ANTERIOR DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE ZONE DE PROTECTIE ZONA DE SIGURANTA CALEA FERATA INTERDICTIE DE CONSTRUIRE 20M DIN AX ZONA DE PROTECTIE CALEA FERATA - 100M DIN AX DELIMITARE SIT ARHEOLOGIC CULOAR DE PROTECTIE -24M-LEA 20KV

Nr. Pct.

E [m]

N [m]

1 2

202784.65 483306.69

3 202708.04 483230.25

4 202652.51 483174.37

5 202641.44 483163.32

6 202609.29 483132.09

7 202588.96 483110.41

8 202572.76 483094.16

9 202529.82 483050.21 202547.97 483036.39

Nr. Pct.

E [m]

N [m]

202785.57 483307.64

10 11

202642.86 482967.15

12 202872.61 483268.29

13 202848.94 483272.56

14 202834.25 483278.33

15 202829.14 483281.49

16 202828.48 483283.71

17 202829.75 483285.40

18 202832.07 483286.64

N

SITUATIA EXISTENTA 01

1:1000

P.U.Z. - "DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE" EXTRAVILAN TIMISOARA, CF.443543-42.778mp- ZONA METRO II-CALEA FERATA VANC GRIGORIE, Dumbravita,str.Trandafirilor, nr.11-15 SITUATIA EXISTENTA, SC.1:1000

STRADA GRAZ-

domeniu public

  • 02 existent

Atasament: 01_incadrare.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

VANC GRIGORIE, Dumbravita, str. Trandafirilor, nr.11-15

extravilan TIMISOARA, jud.Timis, C.F.443543, ZONA METRO II- CALEA FERATA

AR HI TE CT UR A

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Z.

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -

DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

44/2016

Data: IUL. 2018arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Proiectant General - DRAGOS MIRCEA INVEST s.r.l. str. Dan Capitan nr. 5,Timisoara jud. TM CUI 16876644, +40 727 377 578 + 40 773 979 130

INV. Proiectant de specialitate RUR - DUMITRELE ELENA EMILIA C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979,[email protected]

arh. MIRCEA Dragos

arh. MIRCEA Dragos

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

PARCELA AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU

PARCELA AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU

PARCELA AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU

PARCELA AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU

INCADRAREA IN PUG TIMISOARA INCADRARE IN MASTERPLAN PLAN CADASTRAL

00

1:5000

POLITICA 6 - MARIREA FONDULUI DE LOCUINTE SI CRESTEREA CALITATII LOCUIRII PROGRAM 1: cresterea calitatii mediului locuit in cartierele rezidentiale

INCADRARE IN PUG aprobat CU HCL 157/2002 prelungit prin HCL107/2014

INCADRARE IN NOUL PUG -ETAPA 3- TDA- terenuri cu destinatie agricola(arabil, pasuni,fanete)

ME TR

O I I

CALEA TORONTALULUI

DN6- SANICOLAU MARES TR

. M AR

IA DO

GA RU

STR. GRAZ

P.U.Z. - "DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE" EXTRAVILAN TIMISOARA, CF.443543-42.778mp- ZONA METRO II-CALEA FERATA VANC GRIGORIE, Dumbravita,str.Trandafirilor, nr.11-15 INCADRARE IN ZONA, SC.1:5000

R a XD 4 LLS)
“MUNICIPIUL TIMISOARA PLAN URBANISTIC GENERAL” 1998 PLANŞA 38 XXX
PLANUL URBANISTIC POLITICA MĂRIREA FONDULUI DE LOCUINŢE ȘI CREȘTEREA CALITĂŢII LOCUIRII Program 3: zone rezidentiale foerente obtinute prin urbanizare / reconversie Prograin 3: zone rezidentiale / mixte oblinute prin reconversie si restructurare. , L-
  • 01 incadrare

Atasament: electrice.pdf

Atasament: RLU_aferent_puz_vanc.pdf

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp, beneficiar- VANC GRIGORIE

Regulament local de urbanism 1

PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE Extravilan Timisoara zona Metro II- calea ferata- str Graz, judeţul Timiş, C.F.443543 S.teren=42.778mp VANC GRIGORIE, Dumbravita, str.Trandafirilor, nr.11-15

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

aferent P.U.Z.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp, beneficiar- VANC GRIGORIE

Regulament local de urbanism 2

Reglementări zonă rezidenţială – locuinte de tip izolat, cuplat, duplex, cu caracter urban cu regim de inaltime P+1E+M pentru maxim 2 familii

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde

norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, în limitele parcelelor reglementate: în partea de nord-vest a intravilanului municipiului Timisoara, in zona Metro II- calea ferata –strada Graz, a unor parcele destinate constuctiei de locuinte cu functiuni complementare, dotari si servicii publice, pe o suprafaţă de 42.778 mp teren. Zona aflată în studiu este identificată prin CF 443543 şi se află în proprietatea lui Vanc Grigorie.

Se va tine cont de continuitatea strazilor din PUZ-urile adiacente si se vor respecta zonele de restrictii datorate retelelor existente. Se va asigura accesul la reteaua stradala majora;

Alimentarea cu apă şi canalizarea se vor realiza în sistem centralizat. Se vor respecta zonele de protecţie ale reţelelor edilitare şi cele pentru îmbunătăţiri funciare existente.

Limita zonei studiate este figurată în planşa cu REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic Zonal cu linie roşie. Suprafaţa studiata a zonei este de 15,92ha.

Zonificarea funcţională a zonei s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi propuse şi este evidenţiată în planşa de REGLEMENTĂRI; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcţionale menţionate mai sus, eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face pe baza reglementărilor ce urmează.

În acest perimetru se propune dezvoltarea zonei de locuinţe, cu un procent de ocupare maximă a terenului de 35% .

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din extravilanul municipiului Timisoara. PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCŢIONALE

Conţinutul Regulamentului Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalităţi cap. 2 - Utilizarea funcţională cap. 3 - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

În cap. 1 - Generalităţi se detaliază: art. 1 – tipurile de subzone funcţionale art. 2 – funcţiunea dominantă a zonei art. 3 – funcţiile adiacente admise ale zonei. În cap. 2 – Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei şi subzonei, se pun în evidenţă: art. 4 – utilizări permise art. 5 – utilizări permise cu condiţii art. 6 – interdicţii temporare art. 7 – interdicţii definitive (permanente). În cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor: 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii cu referire la: art. 8 – orientarea faţă de punctele cardinale art. 9 – amplasarea faţă de drumurile publice art. 10 – amplasarea faţă de căi navigabile existente art. 11 – amplasarea faţă de C.F. art. 12 – retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

art. 13 – amplasarea faţă de aeroporturi art. 14 – amplasarea faţă de aliniament art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii cu referire la : art. 16 – accese carosabile art. 17 – accese pietonale 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară cu referire la: art. 18 – racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp, beneficiar- VANC GRIGORIE

Regulament local de urbanism 3

art. 19 – realizarea de reţele tehnico-edilitare art. 20 – proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor cu referire la: art. 21 – parcelare art. 22 – înălţimea construcţiilor art. 23 – aspectul exterior art. 24 – procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare a terenului 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri cu referire la: art. 25 – parcaje art. 26 – spaţii verzi art. 27 – împrejmuiri.

Cap. 1 Generalităţi Art. 1. Tipuri de subzonă funcţională

- subzona de locuinţe individuale de tip izolat, duplex sau cuplat cu functiuni complementare la parter –

- subzona de locuinţe individuale de tip insiruit - subzona de locuinţe colective mici cu servicii la parter - subzona de dotari si servicii publice - subzonă mixta de spaţii verzi, zona de protectie canal Anif - subzona drumuri si accese

Art. 2. Funcţiunea dominantă Este cea rezidenţială, zona fiind compusă din locuinţe individuale de tip izolat, cuplat,

duplex, insiruit cu caracter urban cu regim de înălţime P - P+M- P+1E, P+1E+M pentru maxim 2 familii(2 unitati locative permise pe o parcela) si locuinte colective mici cu servicii la parter cu maxim 8 apartamente pe parcela Art. 3. Funcţiunile adiacente admise ale zonei:

- dotări, servicii(cabinete medicale, birouri, farmacie,comert- mini butic,alimentatie publica, gradinita, afterschool, in conditiile in care pot realiza locuri de parcare conform normativelor in vigoare , in interiorul parcelei afectate de schimbarea de destinatie si cu obtinerea acordului vecinilor direct afectati)

- apartamente de serviciu, cuplate cu functiunea de servicii, birouri. - spaţii verzi amenajate - accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje - reţele tehnico – edilitare şi construcţii aferente.

Cap. 2 Utilizarea funcţională Art. 4. Utilizări permise: Subzona de locuinţe individuale de tip duplex cu functiuni complementare:

- Regim de construire : izolat sau cuplat - Functiuni predominante:cladiri de locuit in sistem individual(maxim doua unitati

locative pe parcela) - Hmax=P+1E+M(niveluri) cu respectarea inaltimii maxime de 10.5m, respectiv cota

absoluta maxima de 99.66(89.16m cota absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului natural +10.5m inaltimea maxima a constructiilor)

- POT max=35% - CUT max=1,05 - conversia locuinţelor în alte funcţiuni ce nu deranjează zona de locuit (este permisă

utilizarea unor spaţii de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerţ, servicii, sau activităţi ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare; de exemplu: cabinete medicale, birouri, farmacie,comert- mini butic,alimentatie publica- maxim 20locuri, gradinita, afterschool – maxim 20copii, in conditiile in care pot realiza locuri de parcare conform normativelor in vigoare , in interiorul parcelei afectate de schimbarea de destinatie)

Subzona de locuinţe individuale: - Regim de construire : insiruit

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp, beneficiar- VANC GRIGORIE

Regulament local de urbanism 4

- Functiuni predominante:cladiri de locuit in sistem individual(maxim o unitate locativa pe parcela)

- Hmax=P+1E+M(niveluri) cu respectarea inaltimii maxime de 10.5m, respectiv cota absoluta maxima de 99.66(89.16m cota absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului natural +10.5m inaltimea maxima a constructiilor)

- POT max=35% - CUT max=1,05 Subzona de locuinţe colective mici cu servicii la parter(maxim 8 apartamente): - Regim de construire : izolat sau cuplat - Functiuni predominante:cladiri de locuit in sistem colectiv(maxim 8 apartamente

pe parcela) - Hmax=P+1E+M(niveluri) cu respectarea inaltimii maxime de 10.5m, respectiv cota

absoluta maxima de 99.66(89.16m cota absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului natural +10.5m inaltimea maxima a constructiilor)

- POT max=35% - CUT max=1,05 - este permisă utilizarea unor spaţii de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerţ,

servicii, sau activităţi ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare; de exemplu: cabinete medicale, birouri, farmacie,comert- mini butic,alimentatie publica- maxim 20locuri, gradinita, afterschool – maxim 20copii, in conditiile in care pot realiza locuri de parcare conform normativelor in vigoare)

Subzona servicii: - Regim de construire : izolat - Functiuni predominante:cladiri pentru comert, servicii, birouri, complex spotiv,

hotel, locuinte de inchiriat- apartamente de serviciu - Hmax=P+2E+M(niveluri) cu respectarea inaltimii maxime de 14m, respectiv cota

absoluta maxima de 103.16(89.16m cota absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului natural +14.00m inaltimea maxima a constructiilor)

- POT max=40% - CUT max=1,40

Subzona de spatii verzi amenajate-min 5% din suprafata reglementata si 40% zona verde pe parcela – conform deciziei de incadrare nr.23/15.03.2018 a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis

- amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.)

- pentru spaţiile verzi de aliniament stradal: plantaţii, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame)

- zona verde intretinuta adiacenta canalului Subzona cai de comunicatie rutiera -drumuri si accese - cai de comunicatie(construire, modernizare,largire), trotuare, alei pentru ciclisti, spatii

verzi de aliniament plantate, echipare edilitara, lucrari penntru protectia impotriva poluarii vizuale si fonice (parapete de protectie, plantatii de protectie)

- amenajarea de locuri de parcare de-a lungul cailor de acces cu conditia ca acestea sa nu perturbe desfasurarea traficului sau accesul la vreo parcela din drum public

- constructii pentru echiparea tehnico-edilitara a zonei, subterane sau terane. Art. 5. Utilizări permise cu condiţii Construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă necesităţilor şi comfortului populaţiei din zona centrală, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător. Art. 6. Interdicţii temporare de construire

- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile și a locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp, beneficiar- VANC GRIGORIE

Regulament local de urbanism 5

Art. 7. Interdicţii definitive de construire Sunt interzise următoarele activităţi: - activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot,

fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; - stabilimente pentru adulti: baruri de noapte, cazinouri, alimentatie publica care isi

desfasoara activitatea in afara orelor de functionare (respectiv 22:00 – 07:00) si care pot produce disconfort, in special fonic, pentru locuitorii zonei

- activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite; - staţii de întreţinere auto; - ferme agro – zootehnice, abatoare; - anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor - panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri - depozite de deşeuri.

Cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr. 119/2014 Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord. Amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h. Se recomandă amplasarea casei în partea de nord a parcelei (acolo unde se poate), pentru o însorire de durată. Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuit (locuinţe şi dotări adiacente) este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor. Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Pentru parcela 57- de servicii se va obtine ulterior avizul SNCFR, restul parcelelor fiind in afara zonei de protectie/siguranta. Art. 12. Amplasarea faţă de aeroporturi

Se va obtine aviz de la Autoritatea Aeronautica Civila. Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public şi cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planşa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE atat pentru cladiri individuale de tip izolat, cuplat, duplex , insiruit cat si pentru cladirile colective si dotari. Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

a) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile:

-În cazul în care clădirile de locuit individuale sunt cuplate sau izolate, distanţa acestora faţă de proprietăţile învecinate va fi de 2m conform codului civil, pentru regim de inaltime P, P+M,P+1E(h.max. cornisa – 6m), iar pentru cladirile ce vor depasi regimul de inaltime P+1E se va respecta h/2 din inaltimea la cornisa. -Construcţiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, în condiţiile respectării prevederilor codului civil. -Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje sau clădiri cuplate, proiectarea trebuind să fie corelată. -pt cladirile de locuit colective se va respecta retragerea din plansa de reglementari -autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp, beneficiar- VANC GRIGORIE

Regulament local de urbanism 6

- amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătăţii,

b) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiţii:

Se vor respecta retragerile din plansa de reglementari atat pentru cladiri individuale de tip izolat, cuplat, duplex , insiruit cat si pentru cladirile colective si dotari. anexele gospodăreşti se vor amplasa pe limită cu condiţia să nu depăşească înălţimea de 3m la cornisa si cu acordul vecinului direct afectat.

c) Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii existente aflata la strada se va face doar cu conditia ca prin inaltimea si volumetria ei sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al cladirii existente sau al strazii si sa nu fie perceptibila din strada.Amplasarea cladirilor pe o parcela in raport cu alte constructii se va face cu respectarea reglementarilor cuprinse in ordinul nr 119/2014. Se admite ca distanta minima intre constructiile de pe aceeasi parcela, jumatatea inaltimii constructiei celei mai inalte dar nu mai mica de 5,00m. 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drumurile publice. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

Pentru accesul la parcelele din interior, se va prevede amenajarea de străzi noi. 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare, alimentare cu apa şi de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către dezvoltator conform plan de actiune. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de de beneficiar.

Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare. Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localităţii.

Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea publică a localităţii.

Alimentare cu apă-canal În funcţie de evoluţia extinderii reţelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată ale municipiului Timisoara. Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru

producerea agentului termic de încălzire şi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip STAS 54/83 sau combustibil solid(lemne)

Reţea gaze naturale Eventualele extinderi ale reţelelor de gaze naturale existente se vor face ţinând seama de solicitările beneficiarilor şi în urma obţinerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timişoara.

Traseul reţelei de gaz şi punctul de racordare se vor stabili cu deţinătorul de reţea, având în vedere şi condiţiile tehnice de realizare a extinderii reţelei. La fazele următoare se vor obţine avize de principiu de la toţi factorii interesaţi în zonă, privind racordarea la utilităţi: apă, canal, gaze, etc.

Alimentarea cu energie electrică

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp, beneficiar- VANC GRIGORIE

Regulament local de urbanism 7

Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat şi racordul de 20kV aferent, din sursă SC ENEL ELECTRICA BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza reţele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branşamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii reţelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către SC ENEL ELECTRICA BANAT SA, conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcţie de cerinţele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde reţelele de telefonie

în zonă, pe baza propriilor studii. Reţea TVC În funcţie de solicitările beneficiarilor şi a dezvoltărilor zonei se va extinde şi reţeaua urbană

de televiziune în cablu. 3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor Art. 21. Parcelarea Se vor asigura prin parcelare condiţiile necesare pentru obţinerea unor loturi construibile (suprafaţa minimă de 232 mp). Se propune divizarea terenului în 58 loturi din care 4 vor fi destinate spatiilor verzi , 28 vor avea funcţiunea de locuire individuala de tip izolat, cuplat sau duplex, 15 parcele pentru locuinte individuale de tip insiruit si 1 parcela pentru dotari si servicii publice.

Se admite unificarea a maxim doua parcele(nu se permite modificarea functiunilor, pastrandu-se indicatorii urbanistici teritoriali propusi in puz)

Este interzisa dezmembrarea parcelelor. Art. 22. Înălţimea construcţiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere: - protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

- regimul de înălţime general al construcţiilor este de la Parter până la P+1E+M cu maxim 8m la cornișă cu respectarea inaltimii maxime de 10.5m, respectiv cota absoluta maxima de 99.66(89.16m cota absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului natural +10.5m inaltimea maxima a constructiilor)

- regimul de inaltime al cladirilor colective vor aveam Hmax=P+1E+M(niveluri) cu respectarea inaltimii maxime de 10.5m, respectiv cota absoluta maxima de 99.66(89.16m cota absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului natural +10.5m inaltimea maxima a constructiilor)

- regimul de inaltime al cladirilor destinate serviciilor vor aveam Hmax=P+2E+M(niveluri) cu respectarea inaltimii maxime de 14m, respectiv cota absoluta maxima de 103.16(89.16m cota absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului natural +14.00m inaltimea maxima a constructiilor)

- autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate. - în sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii

Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor a) Dispoziţii generale Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp, beneficiar- VANC GRIGORIE

Regulament local de urbanism 8

Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea. Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu cu minimum 3m sau în podurile nemansardabile. b) Faţade Este interzisă executarea de construcţii din materiale nedurabile. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea. Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţie de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare. Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde. c) Acoperişuri La stabilirea pantei de acoperiş, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperişului va trebui să aibă o poziţie paralelă faţă de axul străzii, excepţie făcând casele care în mod deliberat susţin un alt principiu de conformare spaţială (curţi interioare, alternare a poziţiei acoperişului). Autorizaţiile de construcţie eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puţin trei case învecinate, ce să păstreze un regim de înălţime similar, cu corelarea cotei cornişei şi coamei acoperişului Construcţiile vor avea fie învelitori tip şarpantă - cu pante 17o - 35o - fie învelitori tip terasă. Cota la cornişă va fi la max.3-3,5 m pentru case P sau P+M, max. 5,6-6,5 m pentru case P+M şi maxim 8 m pentru case P+1E+M Iluminarea spaţiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”. Învelitorile extinderilor construcţiilor sau ale garajelor vor fi realizate din aceleaşi materiale ca şi la construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie de acoperiş. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Procentul maxim de ocupare a terenului: P.O.T.max.=35% - subzona de locuinte individuale de tip izolat, duplex sau cuplat cu functiuni complementare la parter Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: C.U.T. MAX.=1.05 - subzona de locuinte individuale de tip izolat, duplex sau cuplat cu functiuni complementare la parter Procentul maxim de ocupare a terenului: P.O.T.max.=35% - subzona de locuinte individuale de tip insiruit Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: C.U.T. MAX.=1.05 - subzona de locuinte individuale de tip insiruit P.O.T.max.=35% - subzona de locuinte colective cu servicii la parter Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: C.U.T. MAX.=1.05 - subzona de locuinte colective cu servicii la parter Procentul maxim de ocupare a terenului: P.O.T.max.=40% - subzona de dotari si servicii Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: C.U.T. MAX.=1.4 - subzona de dotari si servicii 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp, beneficiar- VANC GRIGORIE

Regulament local de urbanism 9

Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

Fiecare parcelă de locuinte individuale va conţine obligatoriu un garaj sau loc de parcare pentru 2 maşini.

În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietăţii.

Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit ca şi clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu şarpantă sau învelitori tip terasă).

Pentru locuintele colective numarul de parcaje se va calcula in functie de numarul de apartamente(1,15loc de parcare/apartament) Art. 26. Spaţii verzi Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200mp de lot. Zona verde aferentă acestei dezvoltări urbanistice se va realiza intr-un procent de minim 5,00%. Se va avea in vedere gestionarea spatiului verde propus si folosirea lui ca spatiu public de catre Primaria Timisoara. Art. 27. Împrejmuiri -prevederi pentru cladiri individuale izolate, cuplate, insiruite, duplex

Împrejmuirile, nu vor depăşi în înălţime împrejmuirile de pe frontul stradal respectiv. Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se vor

realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m, şi vor putea fi dublate de un gard viu.

De la clădire şi până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.), cu o înălţime maximă de 2,00m. Se pot realiza aparate de intrare, zona pentru depozitare pubele, cu amplasare de copertina in interiorul limitei de proprietate cu inaltimea mai mare de 2m

Se interzice executarea împrejmuirilor la strada din panouri prefabricate din beton. Prevederi pentru cladiri colective – spre frontul stradal se pot realiza imprejmuiri cu elemente de delimitare din soclu tip jardiniera 50 cm de la nivelul cotei terenului sistematizat, pentru gard viu si elemente metalice transparente discontinue pana la cota de 1.80m. Spre limitele laterale si posterioare nu se vor realiza imprejmuiri. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în tendintele de dezvoltare ale municipiului Timisoara. Trasarea străzilor şi respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziţie de proiectantul de specialitate, care va verifica şi confirma corectitudinea trasării. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM. Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi al menţinerii la zi a situaţiei din zonă. Sef proiect: Arh. Dumitrele Elena Emilia

Atasament: Raportul_informarii_PUZ_VANC_GRIGORIE_19_martie.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

UR2018-001833/19.03.2018 RAPORTULE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia: - PUZ - ,,Dezvoltare Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”;

- Amplasament: Extravilan, Timişoara, CF 443543, Zona MetroII- Calea Ferata–strada Gratz; - Beneficiar: VANC GRIGORIE; - Proiectant: BIA DUMITRELE ELENA EMILIA;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la

Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 12.02.2018 – 08.03.2018. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificati: 1. SC PERUVISION SRL - Str. Oravita nr. 2/D; 2. Proprietari imobile - str. Oravita nr.: 1, 3; 3. Proprietari imobile str. Stuparilor nr.: 12, 14, 16, 18, 18 A, 20, 22, 24, 26 – 28, 30, 34, 36, 38,

40 A, 40 B, 42, 44 (17buc); 4. Proprietari imobile: str. Albinelor nr. 29, 31, 33, 35, 37 – 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55/A,

57 (14 buc). Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ, nu a fost

consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul BIA DUMITRELE ELENA EMILIA, organizata in data de 27.02.2018,

intre orele 15,00 – 16,00, la sediul PMT – Directia de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana interesata. Nu au fost formulate obiectii referitoare la documentatie.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,, Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal PUZ – „Dezvoltare Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Extravilan, Timişoara, CF 443543, Zona Metro II – Calea Ferata – strada Gratz, Timisoara, beneficiar VANC GRIGORIE, proiectant: BIA DUMITRELE ELENA EMILIA, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU

Atasament: memoriu_final_vanc.pdf

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 1

PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE Extravilan Timisoara zona Metro II- calea ferata- str Graz, judeţul Timiş, C.F.443543 S.teren=42.778mp VANC GRIGORIE, Dumbravita, str.Trandafirilor, nr.11-15

MEMORIU DE PREZENTARE

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 2

1.1DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI Denumirea lucrării: DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE Extravilan Timisoara zona Metro II-calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp Beneficiari: VANC GRIGORIE, Dumbravita, str.Trandafirilor, nr.11-15 Proiectant general: B.I.A. DUMITRELE ELENA-EMILIA Arh. Dumitrele Elena-Emilia Data elaborării: iun. 2018 1.2. OBIECTUL P.U.Z.  Solicitări ale temei – program

Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în partea de nord-vest a intravilanului municipiului Timisoara, in zona Metro II- calea ferata –strada Graz, a unor parcele destinate constuctiei de locuinte cu functiuni complementare, dotari si servicii publice, pe o suprafaţă de 42.778 mp teren. Zona aflată în studiu este identificată prin CF 443543 şi se află în proprietatea lui Vanc Grigorie.

Conform aviz de initiere teritoriul care urmeaza sa fie studiat prin PUZ este delimitat la nord de Parc Industrial Torontal, la sud de str. Grigore Alexandrescu- ovidiu Balea, la vest de calea ferata, la est de calea Torontalului si cuprinde zona ce urmeaza sa fie reglementata prin PUZ, delimitata la nord-vest de canalul HCn693, la sud-vest de drumul de exploatare De692, la nord-est de drumul De694/1 si canalul Hcn700, la sud-est de parcela identificata prin A694/3 si zona de influenta a acesteia.

Prin acest proiect se au în vedere următoarele obiective:  asigurarea accesului la viitoarea lotizare, în contextul zonei şi a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcţionale din vecinătate;  schimbarea destinatiei terenului din folosinta actuala – agricol in extravilan in teren pentru constructii, zone verzi, drum , dotari in intravilan si stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone  reglementarea gradului de construibilitate a terenului  regimul de inaltime  rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile, rezervarea suprafeţelor de teren necesare viitoarelor drumuri  racordarea cladirilor la sistemul edilitar adiacent amplasamentului Prin documentaţiile de dezvoltare urbanistică ale municipiului Timisoara, in Noul Pug, aceasta zona este nereglementata- terenuri cu destinatie agricola, dar tinand cont ca exista planuri urbanistice aprobate in imediata apropiere cu functiunea de locuinte individuale, propunerea se inscrie in tendintele de dezvoltare sustinute si in Masterplan- politica 6- marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primaria Municipiului Timisoara, Certificatul de Urbanism nr.3112 din 21.07.2016, prelungit pana in 20.07.2018 prin care s-a solicitat investitorului, elaborarea prezentului PUZ. Prevederi ale programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL157/2002, prelungit prin HCL107/2014, amplasamentul in cauza se incadreaza in zona cu caracter nedefinit- teren extravilan, dar conform Masterplan, propunerea se incadreaza in : -Politica6- Marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii Program1: cresterea calitatii mediului locuit in cartierele rezidentiale Conform prevederilor noului PUG – terenuri cu destinatie agricola(arabil,pasuni,fanete)

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 3

1.3. SURSE DOCUMENTARE -Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL157/2002 si prelungit prin HCL107/2014 -Noul Plan Urbanistic General –Etapa 3 -P.U.Z. cu caracter director Timisoara Nord - P.U.Z. –uri aprobate în zonă - Ridicarea topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ. -Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri realizarea locuintelor cu modificarile ulterioare . -Legea nr.350/2001 -Ordinul 230/2016 -H.G.R. 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificarile ulterioare -G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000. -Aceasta documentatie stabileste conditiile strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, aceste prevederi realizandu-se etapizat in functie de investitor –beneficiar(dezvoltator), dar inscrise coordonat in prevederile de P.U.Z.

În urma analizării documentaţiilor de urbanism aprobate, se pot trage următoarele concluzii generale: - amplasarea în cadrul municipiului Timişoarei, îi conferă un potenţial de dezvoltare urbanistică; - zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de locuinţe, în concordanţă cu construcţii existente deja in zona(de locuinte - de asemenea, se consideră oportună propunerea unei zone de funcţiuni complementare locuinţelor, la parterul acestora, în proximitatea drumurilor de exploatare şi a spatiilor verzi. - soluţiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zonă ţin cont atât de parcelări, precum şi de concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute, dar şi de trama majoră propusă. - echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee şi reţele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc. 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 EVOLUȚIA ZONEI

Terenul studiat intre Calea Torontalului la est, calea ferata Timisoara- Arad la vest si parcul industrial Torontalului la nord a evoluat in ultimii ani din zona cu caracter agricol in zona destinata extinderii zonei rezidentiale cu functiuni complementare, dotari si servicii publice.

Zona a devenit atractiva din punct de vedere imobiliar odata cu dezvoltarea unor obiective economice importante in vecinatatea amplasamentului , insa aceasta evolutie a avut loc treptat, incepandu-se cu parcelari punctuale. 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE Terenul studiat se află in partea de nord-vest a municipiului Timisoara, fiind nefolosit in prezent. Zona studiata este accesibila prin drumul de exploatare DE 692- str. Graz. Parcela pentru care s-a initiat P.U.Z. este delimitata astfel: -la nord:DE694/1 si Hcn700 -la sud:DE692- str. Graz -la vest:DE694/1 si Hcn693 -la est:teren arabil proprietate privata A694/3 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural. Nu exista vegetatie(copaci,pomi) ce necesita a fi pastrate sau protejate. Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative) avand stabilitatea generala asigurata. Geomorfologic, amplasamentul aparţine câmpiei banatului, aspectul orizontal conferind

stabilitate terenului.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 4

Geologic, zona aparţine Bazinului Panonic, având un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură posttectonică. La alcătuirea geologică a etajului inferior sunt prezente micaşisturi, paragnaise, cuarţite micacee, şisturi. Cuvertura posttectonică prezintă conglomerate, gresii, microconglomerate. Stratul superior prezintă depozite aluvionare cuaternare.

Pânza freatică permanentă se află la o adâncime ce variază între 0,50 – 4,00 m. Pânzele de adâncime cresc numeric, de la nord la sud, de la 4 la 9 m (până la 80 m adâncime) şi conţin apă potabilă, asigurând astfel o parte din cerinţele necesare consumului urban. Adâncimea de îngheţ este de 0,60-0,70m. Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS 6054 – 77.

Conform COD DE PROIECTARE SEISMICĂ P 100-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare la cutremure de pământ cu un interval minim de recurenţă IMR = 100 ani este ag = 0,20g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec.

Cota de fundare minimă recomandată este Df = - 1,00 m, de la suprafaţa terenului natural, în stratul de argilă neagră cenușie, vârtoasă, situat între cotele -0,30(-0,40) m … - 1,30(-1,20) m.

Conform ANEXA D, Tabelul D4 din normativul NP 112-2014 intitulat Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă, calculul terenului de fundare pentru stratul de argilă neagră cenușie, vârtoasă, situat între cotele -0,30 (-0,40) m … -1,30(-1,20) m, se va realiza cu o valoare de bază a presiunii convenţionale:

_ pconv = 240,00 kN/m2,

Datele geotehnice şi condiţiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare

amplasament pe care urmează a se construi. 2.4. CIRCULAȚIA Zona studiata în documentaţia de fata este accesibilă dinspre Nord de pe Calea Torontalului dupa dezvoltarea a doua drumuri cu 4 benzi unul pe langa Metro II si celalalt pe langa aeroportul utilitar . Accesul pe parcela se face din DE692- strada Graz.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este în prezent cea de arabil în extravilan. C.F. 443543 Timisoara, numar cad 443543 în suprafaţă de 42.778mp, arabil extravilan, proprietar – VANC GRIGORIE - S totală =4,2778 ha

În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate: a) terenuri cu destinaţia de arabil, aflate în proprietate privată(nr.cad A694/3, A694/4) b) drumurile de exploatare DE 694/1la nord si vest si DE692 la sud. c) Canale de desecare: HCn693 la vest si HCn 700 la nord.

În zona aferentă terenului studiat există construcţii pe parcele private. În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul este nefolosit, nu există zone de spaţiu

verde amenajat. Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine nu există.

 Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata Functiunile din zona sunt majoritar rezidentiale cu regimuri de inaltime variate cuprinse intre P+1E si P+1E+M. In zona studiata nu sunt constructii pe parcela insa in vecinatate sunt edificate constructii pentru locuinte.  Relationari intre functiuni

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 5

Nu exista conflicte intre functiunile existente in zona si cele propuse, si intr-un caz si in celalalt este vorba de locuinte.  Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

La limita zonei studiate exista in prezent fond construit.  Aspecte calitative ale fondului construit

Fondul construit la est si sud de teren este definit de cladiri locuinte individuale aflate in extravilanul extins.  Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

Serviciile din zona practic lipsesc, fiind necesare realizarea unor servicii de genul cabinetelor medicale, spatii comerciale, birouri, afterschool, in zona adiacenta drumului de exploatare- strada Graz.  Asigurarea cu spatii verzi

În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul are folosinţă agricolă, nu există zone de spaţiu verde amenajat. Realizarea unui ansamblu de cladiri cu regim mic de inaltime cu zone verzi, locuri de relaxare va aduce un plus in aceasta parte a orasului.

 Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine Nu exista.  Principalele disfunctionalitati

a) de circulaţie (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicaţie): - traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenţii suplimentare pentru asigurarea continuităţii drumurilor în zonă, respectiv asigurarea unor profile transversale corespunzătoare, precum şi iniţierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone de locuinţe şi funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice; - accesul din drumurile de exploatare pe parcelele studiate se poate face doar într-o manieră unitară; b) funcţionale - existenţa canalelor de desecare menţionate anterior. 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ a) Căi de comunicaţie

Zona studiată este mărginită la sud de drumul de exploatare DE 692- str. Graz, la vest si nord de DE694/1.

Analiza situaţiei existente a relevat următoarele disfuncţionalităţi ale circulaţiei rutiere: - zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente; - trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere. b) Alimentarea cu apă şi canalizare În apropierea zonei există reţele de alimentare cu apă şi canalizare, administrate de AQUATIM S.A. (pe strazile Maria Dogaru si Corneliu Ursu , apa Dn. 125 mm si canal D=250 mm), precum şi canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol şi parţial apele de ploaie (Hcn 693 si Hcn 700). c) Alimentarea cu gaze naturale Pentru poziţionarea exactă a acestora s-a obtinut aviz de principiu de la E-on gaz, ce atesta lipsa retelelor in aceasta zona. d) Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există linii electrice aeriene care să afecteze amplasamentul; e) Telefonizare

În zonă nu există cabluri fibră optică, ce impun restricţii referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziţionarea exactă a acestora s-a cerut un aviz de principiu de la TELEKOM.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 6

f) Reţea de televiziune în cablu În zonă nu există reţea urbană de televiziune în cablu.

2.7. PROBLEME DE MEDIU Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism. Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:  Relatia cadru natural –cadru construit

Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate constructiile şi amenajarile vor fi percepute in mare masura de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor plantate de protectie. Se va asigura si un balans optim intre suprafata ocupata constructii si suprafata rezervata spatiului verde pe parcele. Se va acorda atentie sportita nu doar la aspectul cantitativ al spatiilor verzi.  Evidentierea riscurilor naturale si antropice

In urma studiului zonei s-a constatat ca nu este cazul nici de riscuri naturale, nefiind terenuri cu probleme de alunecare sau inundabile si nici de riscuri antropice.  Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile

echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona. Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona – nici cele edilitare si nici caile de comunicatie propuse.  Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

Nu e cazul.  Evidentierea potentialului balnear si turistic

Nu e cazul. 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: - dezvoltarea drumurilor de exploatare şi a celor prevăzute prin P.U.G-ul in lucru, astfel încât să poată deservi toată zona studiată - dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.Z-urile aprobate anterior; - extinderea funcţiunii adaptate la configuraţia terenului şi specificul zonei limitrofe; - asigurarea necesarului de spaţii verzi; - asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE RIDICAREA TOPOGRAFICĂ În scopul parcelarii si amplasarea unor locuinte si functiuni complementare, pe terenul studiat, a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziţionarea faţă de parcelele vecine, poziţionarea fata de drumuri. De asemenea sunt indicate cele mai apropiate reţele de electricitate şi de canalizare. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ are la baza ridicarea topografică realizată. 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Luand in considerare propunerile facute in PUG Timisoara aflat in Etapa a 3-a:elaborarea propunerilor PUG si a RLU aferent, aceasta zonă este propusă terenuri cu destinatie agricola .

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. Astfel, se prevăd spaţii verzi – parcuri publice între diversele parcele construibile în proporţie de minim 5%, precum şi spaţii verzi de-a lungul străzilor nou proiectate.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 7

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Solutiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zona tin cont atât de parcelarile si P.U.Z.-urile deja aprobate în zona, precum şi de concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute, dar şi de trama majora propusa prin Planul Urbanistic Zonal cu caracter Director Timisoara Calea Torontalului . Zona de locuinte propusa în cadrul prezentei documentatii este amplasata la sud de artera majora de circulatie Calea Torontalului, respectiv DN6 . Perpendicular pe DN 6 se va prevedea un drum de deservirea zonei ( pe linga METRO II)- str. Maria Dogaru, respectiv a parcelelor in extremitatea sudica. drum cu un prospect de 26,00 m. Parcela studiata va fi strabatuta in zona sa mediana de strazi principale (profil transversal de 12,0 m ) Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea şi realizarea strazilor în localitati (Ord. M.T. nr. 50/1998). Apele meteorice de suprafata vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la reţeaua de canalizare proiectata în zona. Strazile vor fi executate din îmbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundaţie din balast si piatra sparta si o îmbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice. La realizarea parcelelor de colţ, s-a ţinut cont de raza de racordare între strazi. Profilul transversal al străzilor propuse se vor amenaja tip acoperiş, având panta transversală de 2,5%. Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne, având următoarea structură rutieră: - 6 cm mixtură asfaltică BA16; - 20 cm piatră spartă; - 30 cm fundaţie din balast. Apele meteorice de suprafaţă vor fi colectate prin rigole de acostament, ce vor fi racordate la reţeaua de canalizare proiectată în zonă. Pentru circulaţia pietonală s-au propus a se amenaja trotuare având lăţimi variabile: 1,20 m – 3,00 m, fiind mărginite de spatiu verde sau carosabil. Trotuarul va avea următoarea structură: - 3 cm beton asfaltic BA8; - 10 cm strat din beton de ciment C16/20; - 10 cm fundaţie din balast, fiind încadrat de borduri prefabricarte din beton 10 x 15. 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru: - generarea unei zone de locuinţe cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice, ce va fi introdusă în intravilanul extins al municipiului Timisoara; - asigurarea accesului în zona studiată; - asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zonă, în vederea realizării unei zone de locuit coerente, valorificându-se potenţialul zonei; - rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi. - 28 parcele pentru locuinţe individuale de tip izolat,cuplat, duplex(maxim 2 unitati locative/parcela)– cu suprafeţe variind între 415mp şi 552mp, - 15 parcele pentru locuinţe individuale de tip insiruit(maxim o unitate locativa/parcela)– cu suprafeţe variind între 373mp şi 232mp, - 10 parcele pentru locuinţe colective mici, cu regim mic de inaltime, cu max.8apartamente/parcela– cu suprafeţe variind între 893mp şi 996mp, - - 1 parcelă pentru dotari si servicii publice, cu suprafata de 2.799mp - 4parcele pentru spaţiu verde cu suprafaţa de 516mp, 1444mp,respectiv 349mp si 160mp

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 8

- regim de înălţime redus, maxim P+1E+M pentru locuinţe individuale izolate, duplex, cuplate si insiruite, P+1E+M pentru locuinte colective mici si P+2E+M pentru dotari si servicii publice - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă şi a canalizării pentru viitoarea lotizare; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz REGIMUL DE INALTIME Regimul de inaltime al constructiilor de locuinte individuale de tip insiruit, izolat, duplex sau cuplat este prevazut la maximum P+1E+M Hmaxima la cornisa propusa = 8.00 m Hmaxima propusa = 10.50 m Regimul de inaltime al constructiilor de locuinte colective este prevazut la maximum P+1E+M Hmaxima la cornisa propusa = 8.00 m Hmaxima propusa = 10.50 m Regimul de inaltime al constructiilor de dotari si servicii publice este prevazut la maximum P+2E+M Hmaxima la cornisa propusa = 12.00 m Hmaxima propusa = 14.00m REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR In cadrul studiului a fost stabilita limita maxima de implantare a constructiilor conform plansa de reglementari - pentru retragerile fata de limitele laterale pentru parcelele de locuinte individuale izolate, retragerea este de 2m pt regim de inaltime de maxim P+1E si de H/2 din inaltimea la cornisa pentru regim de inaltime de P+1E+M; se pot realiza si pe limita cu calcan, doar cu acordul vecinului direct afectat. -pentru parcela de dotari se vor respecta retragerile din plansa de reglementari; SISTEMATIZAREA PE VERTICALA Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine pastrand posibilitatea evacuarii apelor meteorice prin rigole la canale INDICI URBANISTICI Procentul maxim de ocupare a terenului: P.O.T.max.=35% - subzona de locuinte individuale de tip izolat, duplex sau cuplat cu functiuni complementare la parter Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: C.U.T. MAX.=1.05 - subzona de locuinte individuale de tip izolat, duplex sau cuplat cu functiuni complementare la parter Procentul maxim de ocupare a terenului: P.O.T.max.=35% - subzona de locuinte individuale de tip insiruit Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: C.U.T. MAX.=1.05 - subzona de locuinte individuale de tip insiruit P.O.T.max.=35% - subzona de locuinte colective cu servicii la parter Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: C.U.T. MAX.=1.05 - subzona de locuinte colective cu servicii la parter Procentul maxim de ocupare a terenului: P.O.T.max.=40% - subzona de dotari si servicii Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: C.U.T. MAX.=1.4 - subzona de dotari si servicii

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 9

Bilanț teritorial: Destinație teren Situația existentă Situația propusă suprafață procente suprafață procente Subzona Locuințe individuale de tip insiruit

3.737m2 8,74%

Subzona Locuințe individuale de tip duplex, izolat sau cuplat cu functiuni compl.la parter

13.589m2 31,77%

Subzona Locuințe colective mici cu servicii la parter

9.411m2 22,00%

Subzona dotari si servicii publice 2.799m2 6,54% Subzona Spații verzi 2.469 m2 5,77% Subzona Drumuri și accese 10.773 m2 25,18% Total 42.778 m2 100,00% 42.778 m2 100,00%

Parcarea autovehiculelor in zona de locuit se va face obligatoriu pe fiecare parcela(min 2 locuri pentru locuintele individuale)

Pentru parcela unde se doreste realizarea unor functiuni complementare la parterul imobilului de locuit, necesarul de locuri de parcare se va stabili la faza DTAC, in functie de capacitatea cladirilor, functiunea propusa pentru implementare, cu respectarea RGU(aprobat prin HG525/96).

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE Lucrări necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila:

a. Alimentare cu apă Suprafata totală a zonei studiate este de 42.778 mp; zona propusă spre studiu va avea din

punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de zonã rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice, ce va fi introdusă ulterior în intravilanul extins al municipiului Timisoara.

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile şi stingerea unui eventual incendiu pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea existenta in apropierea zonei PUZ si administrata de AQUATIM S.A. Reteaua de alimentare cu apa existenta se afla pe strazile Maria Dogaru si Corneliu Ursu, avand Dn. 125 mm.

Reteaua de alimentare cu apa propusa in PUZ se va realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 10, Dn. 125 mm (L~800 m), se va amplasa in zona verde pe strazile proiectate in PUZ, astfel incat sa existe cate un bransament pentru fiecare parcela si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. Aceasta retea de alimentare cu apa propusa se va extinde de-a lungul De 694/1 pana la strada Corneliu Ursu, pe o lungime de ~580 m) si se va racorda la aceasta retea.

Reteaua de apa propusa se va echipa cu 6 (sase) hidranti supraterani de incendiu si la cca 1 m fata de limita de proprietate a fiecarei parcele se va monta cate un camin de apometru pentru contorizarea debitului de apa consumat.

Debitele necesare sunt: Q S ZI MED = 58,36 mc/zi = 0,67 l/s Q S ZI MAX = 75,86 mc/zi = 0,87 l/s Q S ORAR MAX = 6,32 mc/h = 1,75 l/s

b. Canalizarea menajeră Sistemul de canalizare stabilit pentru zonele de locuinte situate in extravilanul municipiului

Timisoara va fi de tip separativ, preluand strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare. Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de

canalizare menajera al municipiului Timisoara, avand o retea de canalizare menajera existenta in apropierea zonei PUZ si aflata in administrarea AQUATIM S.A. (strada Corneliu Ursu, D=250

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 10

mm) Reteaua de canalizare menajera propusa in PUZ se va extinde de-a lungul De 694/1 pe o

lungime de cca 580 m pana la strada Corneliu Ursu, unde se va racorda a reteaua de canalizare existenta D=250 mm. Conducta de canalizare propusa (L~790 m) va fi realizata din tuburi din PVC- KG, D=250 mm, se va amplasa pe strazile nou-create si se va poza ingropat. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 50-60 m. Canalizarea generala a zonei va functiona gravitational.

Debitele menajere evacuate sunt: Q U ZI MED = 58,36 mc/zi = 0,67 l/s Q U ZI MAX = 75,86 mc/zi = 0,87 l/s Q U ORAR MAX = 6,32 mc/h = 1,75 l/s Retelele de apa-canal vor fi amplasate pe teren aferent domeniului public.

c. Apele pluviale Apele de ploaie din zona studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata

(L~860 m), trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele ingropate si propuse spre amplasare in zona verde din partea sud-vestica a PUZ). Apa pluviala pre- epurata din bazinul de retentie va fi transportata pana la canalul de desecare aflat la limita vestica a parcelei studiate - Hcn 693, in care se va descarca controlat printr-o gura de descarcare, pe care se amplaseaza o vana de inchidere ingropata.

Q PL = 441,38 l/s Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 34.427 mc/an Vbazin de retentie= 407 mc (~196 mp)

BREVIAR DE CALCUL

ALIMENTARE CU APĂ

Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1/2006 “Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane şi rurale”. Calculul necesarului de apă şi dimensionarea lucrărilor s-a făcut pentru etapa finală si se preconizeaza ca zona se va amenaja între anii 2016 - 2017.

Suprafata totală a zonei studiate este de 42.778 mp, cuprinzând parcele pentru locuinte individuale cu functiuni complementare, dotari si servicii publice si parcele cu rol de zona verde.

Numãrul total estimat de locuitori va fi de 420.

1.NECESARUL DE APĂ Conform S.R. 1343/1-2006, necesarul de apă este de: N = N g+p ( i ) unde:

N g ( i ) – necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti şi publice

N g+p ( i ) = 1000 1

x N (i ) x [q g ( i ) + q p ( i )]

unde: N (i ) – număr de locuitori, estimat la 420.

q g1 + q p1 – debit specific, cantitatea medie zilnică de apă pentru nevoi gospodăreşti şi publice, egală cu 120 l/om zi – conform S.R. 1343/1-2006 – zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde. Conform precizărilor SR 1343/1-2006 debitele specifice au semnificatia :

q g – debit specific pentru nevoi gospodăreşti, precum şi pentru creşterea animalelor de pe lângă gospodăriile proprii ale locuitorilor.

q p – apă pentru nevoi publice: unităti publice şi fântâni de băut apă Necesarul de apă va fi:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 11

N g+p = 000.1 1

x 420 x 120 = 50,4 mc/zi

2.DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL

Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi ) Q S ZI MED = k p x k s x N unde Kp =1,007 – coeficient ce ţine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe

aductiune şi retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006 Ks =1,15 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343/1-2006

Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 50,4 = 58,36 mc/zi = 0,67 l/s Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi ) Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED unde :

K ZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1-2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

Q S ZI MAX = 1,30 x 58,36 = 75,86 mc/zi = 0,87 l/s Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h ) Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 24 unde K O = 2,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-

2006, tabel 2. QS ORAR MAX = 2,0 x 75,86/24 = 6,32 mc/h = 1,75 l/s Debitele necesare sunt: Q S ZI MED = 58,36 mc/zi = 0,67 l/s Q S ZI MAX = 75,86 mc/zi = 0,87 l/s Q S ORAR MAX = 6,32 mc/h = 1,75 l/s 3.SURSĂ Sursa de apa va fi reteaua de alimentare cu apa in sistem centralizat a municipiului

Timisoara, mai exact reteaua de alimentare cu apa de pe strada Corneliu Ursu, Dn. 125 mm. Aceasta sursa va asigura un debit pentru satisfacerea consumului de apa si stingerea eventualelor incendii. CANALIZARE MENAJERA

Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un numar de 225 locuitori. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat pentru etapa de perspectiva apreciata la:

Debitele evacuate sunt: Q U ZI MED = 58,36 mc/zi = 0,67 l/s Q U ZI MAX = 75,86 mc/zi = 0,87 l/s Q U ORAR MAX = 6,32 mc/h = 1,75 l/s

CANALIZARE PLUVIALĂ Apele de ploaie din zona studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata (L~860 m), trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele ingropate si propuse spre amplasare in zona verde din partea sud-vestica a PUZ). Apa pluviala pre- epurata din bazinul de retentie va fi transportata pana la canalul de desecare aflat la limita vestica a

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 12

parcelei studiate - Hcn 693, in care se va descarca controlat printr-o gura de descarcare, pe care se amplaseaza o vana de inchidere ingropata. Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, conform STAS 1846-2/2007 – „Canalizări exterioare” şi STAS 9470-73 - „Ploi maxime” debitul pluvial se calculează cu relatia:

Qpl = S x ø x I x m m = 0,8 daca t < 40 m

Suprafata totală a zonei studiate este de 42.778 mp, respectiv 4,2778 ha. Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: Constructii S= 29.536 mp coef. de scurgere ø = 0,95 Drumuri S= 10.773 mp coef. de scurgere ø = 0,85 Zona Verde S= 2.469 mp coef. de scurgere ø = 0,05 Ø = 29536x0,95 + 10.773x0,85 + 2.469x0,05/ 42778 = 0,87 Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/1. t =durata ploii

t=tcs + av

L =5+

42 350 = 13 minute

tcs =5 minute pentru zonă de ses va = 42 m/min -lungimea colectorului este de 350 m I= 150 l/sxha - pentru durata de 13 minute şi frecventa de 1/1 Q PL = 4,2778 x 0,87 x 150 x 0,8 = 441,38 l/s = 0,441 mc/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an Vanual = 441,38 x 13 x 60 x 100/1.000 ~ 34.427 mc/an Volumul bazinului de retentie:

V = 2 1

x c

r

t t 2

x QPL x k1 = 2 1

x 13 202

x 441,38 x 0,06 = 407 mc (196 mp)

d) Alimentarea cu energie electrică Beneficiarul va stabili antreprenorul de specialitate agreat de Autoritatile Nationale de

Reglementare in domeniu (de ex. ANRE - pentru partea de retele electrice de curenti tari). A. Reţeaua de alimentare cu energie electrică (medie şi joasă tensiune). B. Reţeaua de iluminat public. In zona propusa vor aparea noi consumatori de energie electrica, dupa cum urmeaza: hale

de producţie şi depozitare, sediu administrativ. Bilantul energetic al consumatorilor de energie electrica se apreciaza astfel:  Spaţii pentru dotari / servicii publice

- 1 spaţii comerciale x 60 kW P instal. = 60 kW Ks = 0.8 P max. abs. = 48 kW  Blocuri cu 8 ap: - 10 blocuri ocuinţe x 65 kW P instal. = 650 kW Ks = 0,3 P max. abs. = 195 kW

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 13

 Ansablu 15 case insiruite: - 1 x ansamblu case x 150 kW P instal. = 150 kW Ks = 0,3 P max. abs. = 50 kW  Case / locuinţe familiale: - 28 locuinţe x 10 kW P instal. = 280 kW Ks = 0,4 P max. abs. = 112 kW  Staţii de pompare apă, și foraj: P instal. = 6 kW Ks = 1 P max. abs. = 6 kW

 Ilumint stradal realizat cu corpuri de iluminat cu surse economice LED 40 W - 29 stalpi cu 1 corp de iluminat de 40 W / stalp P instal. = 1,16 kW Ks = 1 P max. abs. = 1,16 kW Rezerve: P instal. = 20,00 kW Ks = 1 P max. abs. = 20,00 kW ___________________________________ P instal. total = 1167.16 kW P max. abs. total = 432.16 kW S max. abs. total = 469 kVA (considerând cos = 0,92) Se propune amplasarea unui post de transformare in anvelopa, cu o putere aparenta de

630 kVA (incarcare 80%), care se va alimenta de la liniile de medie tensiune existente in zona. Distributia energiei electrice de la postul de transformare se propune sa fie facuta in cablu

(linii electrice subterane – LES JT, tip ACYABY 3x150+70) la mai multe firide de distributie energie electrica, de la care se vor executa bransamentele pentru imobilele ce se vor construi.

Reţeaua de joasă tensiune va fi realizată în sistem buclă, asigurând consumatorilor o siguranţă în funcţionare sporită.

Reţeaua de alimentare cu energie electrică se realizează cu cabluri tip CYAbY pozat îngropat în şanţ şi în tuburi de protecţie din PVC tip greu (PVC-G) 110 mm la subtraversări de căi de acces.

Pentru cablurile de joasă tensiune se vor folosi accesorii performante (capete terminale, manşoane de legătura).

Cablurilor vor vi pozate in profil „m” în zona spaţiilor verzi sau „t” la traversarea aleilor carosabile, după caz.

Iluminatul aleilor din incintă, al zonelor de parcare şi a spaţiului verde se va realiza cu

corpuri de iluminat echipate cu surse LED 40W, montate pe stâlpi metalici (Hutil = 6 sau 10 m). Alimentarea corpurilor de iluminat se va realiza in cablu subteran tip ACYABY 4x16 mm2 vor vi pozate in profil „m” în zona spaţiilor verzi sau „t” la traversarea aleilor carosabile, după caz.

Fiecare stâlp va avea o cutie de conexiuni echipată cu o siguranţă automată, fază + nul de 6A şi cleme de racordare.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 14

De la această cutie sunt alimentate individual corpurile de iluminat de pe stâlpi. Corpurile de iluminat se vor racorda în cutiile de conexiuni cu cablu CYY 3 x 2,5 mm2. Stâlpii de iluminat şi cutiile de racordare sunt legate la nulul de protecţie al cablului de

alimentare, realizând o protecţie la punerea sub tensiune accidentala a stâlpilor metalici. Ca măsură suplimentară de protecţie stâlpul de iluminat se va lega la priză de pământ artificială realizată dintr- un electrod OLZn de lungime L=3 m şi diametru Φ=2 ½”

Legăturile electrice se realizează în clemele de la cutiile de racordare de pe stâlpi. La subtraversări s-au prevăzut tuburi de protecţie suplimentare. Alimentarea cu energie electrică a iluminatului exterior se realizează de la tablourile

generale corespunzatoare posturilor de transformare, realizandu-se un numar de 10 bucle pentru iluminatul exterior.

Comanda iluminatului se realizează odata cu aprinderea iluminatului public orasenesc. Conform „Normativului pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice –

PE107/1995”, in zonele locuite, retelele de cabluri trebuie pozate, de regula, pe partea necarosabila a strazilor ( sub trotuare) sau , in anumite conditii, in zonele verzi din cartierele de locuinte.

Ordinea de asezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu cladiri inspre zona carosabila, cu pastrarea distantelor normate, este:

- cabluri de distributie de joasa tensiune; - cabluri de distributie de medie tensiune; - cabluri de iluminat public. Cablurile electrice se vor afla intotdeauna deasupra celorlalte instalatii si se vor respecta

distantele minime dintre cablurile pozate in pamant si diverse retele, conform Normativului pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice – PE107/1995 si a normativului I7-02

Daca in timpul executiei se vor realiza modificari de trasee, se vor nota obligatoriu pe proiect.

Toate lucrarile se vor realiza conform proiectelor ce vor fi avizate de Enel Distributie Banat

SA, de catre entitati atestate ANRE care au implementat un sistem de asigurare a calităţii. Măsura energiei electrice Măsura energiei electrice consumata atat in cadrul alimentarii cu energie electrica a

consumatorilor de tip locuinte sau spatii administrative cat si in sistemul de alimentare al iluminatului public se va realiza la fiecare Bloc de Masura si Protectie, iar facturarea energiei electrice se va realiza de catre furnizorul de electricitate. Utilitatile comune sunt proiectate si realizate de catre beneficiar urmand a fi date spre folosire catre regiile de utilitati.

Nu se va achiziţiona nici un echipament sau material daca nu este însoţit de declaraţia de conformitate si nu are aplicat distinct si lizibil marcajul de securitate CS.

Înainte de punerea sub tensiune a noilor echipamente se vor face verificări si încercări pentru punerea în funcţiune.

Instalaţiile proiectate vor fi puse in funcţiune numai in condiţiile respectării prevederilor “Normele specifice de protecţia muncii pentru transportul si distribuţia energiei electrice”.

Reţeaua de canalizaţie pentru curenţi slabi (voce date, telefonie, CATV). Canalizatie curenti slabi Pentru racordul imobilelor la reteaua telefonica, reteaua CATV si intreconectarea la

reteaua de date si internet precum si la sistemele de semnalizare efractie si incendiu proiectul prevede o canalizatie telefonica.

Canalizatia a fost astfel dimensionata incat sa asigure retelelor subterane de curenti slabi conditii de dezvoltare, intretinere si exploatare rationala din punct de vedere economic si urbanistic permitand instalarea succesiva de noi cabluri, inlocuiri sau desfiintari de cabluri, fara desfaceri de pavaje ale drumurilor modernizate, si fara perturbatii in circulatia rutiera.

Totodata canalizatia asigura protectia mecanica a cablurilor, protectia contra coroziunii s- au contra potentialelor periculoase ale solului. La dimensionarea canalizatiei telefonice s-a tinut

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 15

cont de capacitatea retelelor de cabluri ce urmeaza a fi instalate precum si de rezervele necesare pentru pozarea unor cabluri in viitor s-au inlocuirea unor cabluri pe anumite sectiuni. Pentru a acoperi intreaga suprafata s-a prevazut o canalizatie perimetrala in forma de inel cu legaturi transversale. In vecinatatea nodului de comunicatii (NOC) unde se concentreaza toate cablurile de curenti slabi s-au prevazut 2 camere de tragere tip "A" (mari) din care se ramifica in 2 directii continuand mai departe cu camere de tragere de tip "B" (mijloci) pe cateva sectiuni dupa care se prevad camere de tragere tip "Y" (mici). Canalizatia se va realiza cu conducte HDPE.

Numarul de conducte pe fiecare sectiune in parte se va preciza dupa realizarea proiectului de retele de cabluri de curenti slabi. e) Telecomunicaţii si televiziune prin cablu

Retea de cabluri telefonice Pentru realizarea comunicatiei s-a prevazut o retea de cabluri telefonice, racordate la un

repartitor central montat in corpul admininstrativ. Cablarea se va realiza cu cablu în gel, tip TU2Y(fs)FL2Y pentru fiecare locatie alocandu-se cate 5 perechi. Doua perechi se vor utiliza pentru telefonie, 2perechi pentru monitorizarea sistemului de semnalizare incendiu si efractie si 1 pereche va fi rezerva. La vile cablurile se vor termina in cutii telefonice. Reteaua telefonica va cuprinde cabluri de diferite capacitati in functie de necesarul de perechi de la locatiile existente pe fiecare traseu. Jonctiunile la cabluri se vor realiza in camerele de tragere. In corpul admininstrativ se prevede o centrala telefonica pentru monitorizarea sistemului de semnalizare incendiu si efractie. In caminul de cablu ‘A’ care realizeaza racordul la corpul admininstrativ, cablurile telefonice in gel alpet se vor jonctiona cu cabluri telefonice ignifuge, acestea din urma pozandu-se pana la repartitor.

Retea transmisii date Pentru transmisiile de date se prevede o retea exterioara LAN in topologie stea, cu fibra

optica. In pavilionul admininstrativ unde va fi NOC-ul (nodul de comunicatii) se va instala switch-uri de fibra optica 100/1000Mb iar la fiecare locatie se va instala cate un switch cu porturi RJ45 de capacitatea necesara si uplinc de 100/1000Mb pe FO.

Pentru fiecare locatie se va aloca cate 2 fibre. Distributia se va realiza prin jonctiuni instalate in camerele de tragere. Legatura locala intre switch-uri si abonati se va realiza cu cabluri FTP.

RETEA CA-TV Reteaua CATV urmareste acelasi traseu ca si celelalte 2 retele. Tipul de distribuitoare se

va alege in urma calculului de atenuare al retelei CATV. Se vor proiecta 2 retele paralele una cu semnal TV de la furnizor (TV prin cablu) si cealalta cu semnal de la antenele montate pe cladirea admininstrativa.

Scaderea semnalului se compenseaza prin amplificatoare. Tipul cablului folosit va fi PRG 11. De asemenea se prevad amplificatoare si distribuitoare pentru ambele retele.

Racorduri Exterioare Sunt necesare urmatoarele racorduri exterioare : 1. Racordul retelei telefonice de incinta la furnizorul zonal (ex. Romtelecom) 2. Racordul retelei CATV la reteaua furnizorilor de semnal TV prin cablu. 3. Racordul retelei de date la internet.

f) Gospodărie comunală Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o

firmă specializată, în baza unui contract. 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 16

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 5% din suprafaţa privată ocupată de spaţii verzi – parcela distincta. Se prevăd consolidări de maluri, plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

 Spaţiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi şi plante decorativeOdată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităţilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea. Prin adaptarea soluţiei de canalizare şi alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.Depozitarea controlată a deşeurilor: colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

 Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul

 Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană: nu e cazul

 Valorificarea potenţialului turistic şi balnear: nu e cazul

 Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţii şi al reţelelor edilitare majore: zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere.

 TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la : a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

În cadrul acestui program, pentru zona studiată în cadrul P.U.Z.-ului, propunerile de urbanism au prevăzut :

- Asigurarea unor accese corespunzator pe parcele; - Echiparea tehnico - edilitara corespunzatoare.

Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Elaborarea PUZ este determinată de intenţia de a funcţionaliza un perimetru intravilan în acord cu cerinţele şi tendinţa de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din extravilanul Timisoarei, la limita intravilanului extins, creeand premisele necesare unei astfel de dezvoltari urbanistice. Modelarea propusă creează premise pentru protecţia mediului, înţeles ca fiind de tip urban, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier).

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme : - Amenajarea urbanistică a teritoriului considerat; - Stabilirea limitelor de implantare a viitoarelor constructii si folosirea optimă a terenului;

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 17

- Asigurarea relatiilor functionale si estetice cu vecinatatile; - Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz;

- Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului. b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele; Planul urbanistic zonal va fi inclus in urmatoarele planuri existente: - P.U.G. Timisoara in lucru; - Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei de proprietate. - Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare. c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei. Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren arabil extravilan, fiind liber de constructii. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de trai, cu conservarea factorilor de mediu. d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unei zone de locuinte cu functiuni complementare cu regim de inaltime P+1E+M, dotari si servicii publice cu regim de P+2E+M. Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in documentatia de fata. Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante. Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.) Este obligatorie sistematizarea reţelelor pe culoarele stabilite pentru utilităţi. Suprafata totală a zonei cuprinsă în P.U.Z. este de 42.778mp. Adiacent terenului exista retele de alimentare cu apa potabila, canalizare, si alimentare cu gaze naturale.Nu au fost identificate probleme de mediu relevante in zona. e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor) Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza municipiului Timisoara si in zona din imediata vecinatate a acesteia. Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate. Planurile si programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic zonal. In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele: - Racordul la utilitatile existente in zona;

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 18

- depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate; - realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager; - nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate; - Protectia calitatii apelor Surse de poluanti pentru apa freatica: Apa: prin soluţiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră şi pluvială) – se elimină posibilitatea de infiltraţii în sol. Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona. Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare. - Protectia aerului: Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulaţia autovehiculelor, funcţiunea fiind de locuire. Surse staţionare nedirijate nu există; surse staţionare dirijate: emisiile de poluanţi antrenaţi de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon şi oxizi de azot; surse mobile: autoturisme şi autoutilitare care generează poluanţi precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul centralei termice: a) priza directa de aer b) priza directa centrata pe cosul de evacuare . Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare functiunii deservite Diametrul cosului min. = 100 mm Pozitia cosului : la 90o (scos pe acoperis) fata de orizontala

 Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuţie nu există, decât accidental de la pierderea de carburanţi la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deşeurilor , se va întreţine solul în spaţiile verzi.

 Zgomot şi vibraţii: proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfăşura activităţi generatoare de zgomot.

 Radiaţii: lucrările propuse nu produc şi nu folosesc radiaţii. 2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor; Nu au fost identificate efecte nocive sau poluanti astfel ca nu putem vorbi de o durata sau de o frecventa a acestora. b) natura cumulativă a efectelor; Nefiind identificate efecte asupra mediului nu putem vorbi de o natura cumulativa asupra mediului. Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona de vest a municipiului Timisoara. c) natura transfrontieră a efectelor; Nu este cazul. d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 19

Avand in vedere ca planul de fata prevede extinderea zonei de locuinte, functiune definita prin planurile de urbaniste elaborate anterior P.U.Z.-ului, nu se pune problema unor conflicte intre functiuni astfel ca nu vom avea niciun fel de riscuri pentru sanatatea umana sau mediu. e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate); Nu s-au identificat efecte asupra mediului iar marimea zonei afectate de planul propus este de 42.778 mp. Terenul dupa cum scrie si in capitolele anterioare este situat la limita intravilanului extins al municipiului Timisoara. f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat; Suprafeţele terestre aparţinand domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţieştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000. Realizarea planului urbanistic zonal se inscrie in dinamica de dezvoltare a zonelor de locuinte din Timisoara (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; Zona este in curs de edificare in partea de sud si nord fiind deja construite o serie de locuinte insa in acest areal nu sunt nici elemente de patrimoniu construit nici de patrimoniu natural. (ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului; Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare. (iii) folosirea terenului în mod intensiv; - Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si accesele la parcela la standarde normale pentru categoria prevazuta. - Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator. Folosirea terenului pentru extinderea zonei de locuinte colective si echiparea edilitara se va realiza in parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv. Conform Indicilor urbanistici terenul pentru locuinte individuale va fi folosit in procent de 35% pentru constructii, minim 25% pentru circulatii rutiere si pietonale si minim 40% din suprafata va fi amenajata ca spatiu verde. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. Nu este cazul intrucat suprafeţele terestre aparţinand domeniului privat, luate in studiu, nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.Ca principale acte normative privind protecţia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate următoarele: Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87;

 Deşeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri şi vor fi predate unităţilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deşeurilor reciclabile, precum şi cele al O.U. 78/2000 privind regimul deşeurilor;

 Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol;  Nivelul de zgomot exterior se va menţine în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) şi STAS

6156/1986;  Emisiile de poluanţi în aer nu vor depăşi valorile impuse de O. 462/93 şi O. MAPM

1103/2003;  Apele uzate vor respecta condiţiile de colectare din NTPA 002/2002;

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.44/2016 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Timisoara zona MetroII-Calea ferata- str. Graz, judeţul Timiş, C.F.443543, S.teren=42.778mp

beneficiar- VANC GRIGORIE MEMORIU DE PREZENTARE 20

 Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condiţiilor impuse de Legea 426/2001;

 Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene.

 Din aceste considerente generale şi specifice legislaţiei de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiţiei, luând în considerare situaţiile cu investiţii similare; se apreciază că investiţia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului şi se realizează pe o suprafaţă relativ mică.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare. Drumurile propuse se vor ceda domeniului public. Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei. Lista obiectivelor de utilitate publică: -reţea de alimentare cu apă -reţea de gaze naturale -reţea de alimentare cu energie electrică -canalizare menajeră -retea de telecomunicatii -asigurarea circulatiei in incinta 4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Prezentul studiu nu modifica zonificarea P.U.G in lucru, incadrandu-se in tendintele de dezvoltare urbanistica si a studiilor si proiectelor elaborate anterior, raspunzand nevoilor actuale si viitoare de dezvoltare. Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spaţii verzi şi zone construite, precum şi asigurarea funcţiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări.

Propunere de fata urmareste reglementarea terenului din punct de vedere functional si ai indicatorilor urbanistici, in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z.-ului aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

Conform Masterplanului Timisoarei propunerea se incadreaza in tendinta de marire a fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii in cartierele rezidentiale.

Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor rezidenţiale în extravilanul municipiului Timisoara trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii coerente din punct de vedere urbanistic, realizand un climat prielnic functiunii de locuire, imbunatatind calitatea vietii.

Întocmit,

Arh. Dumitrele Elena- Emilia

Atasament: ATT3AAXL.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-012106/26.07.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 01.08.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări şi servicii publice”, extravilan Timisoara zona Metro II, CF 443543, judeţul Timiş Avand in vedere adresa inregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra carora se pronunta serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul va facem cunoscut ca din examinarea C.F. nr. 443543 Timişoara, nr. cadastral 443543 — reiese ca terenul arabil, în suprafaţă de 42.778 mp, este proprietatea numitului Vanc Grigorie. Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. SC2018-15734/10.07.2018, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. SC2018-1373/09.07.2018 şi Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări - Biroul Clădiri cu nr. CT2018-003226/05.07.2018, asupra acestui imobil nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată şi nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foştii proprietari sau moştenitorii acestora; De asemenea, din examinarea cartii funciare ( eliberată la 02.07.2018 ) mai sus individualizata rezulta ca nu sunt inscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-012106/26.07.2018 privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări şi servicii publice”, extravilan Timisoara zona Metro II, CF 443543, județul Timiş, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei avand calitatea de proprietar asa cum rezulta din C.F. nr. 443543 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări şi servicii publice”, extravilan Timisoara zona Metro Il, CF 443543, județul Timiş si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de inaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba. CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: 07_studiu_cvartal.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

VANC GRIGORIE, Dumbravita, str. Trandafirilor, nr.11-15

extravilan TIMISOARA, jud.Timis, C.F.443543, ZONA METRO II- CALEA FERATA

AR HI TE CT UR A

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Z.

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -

DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

44/2016

Data: IUN. 2018arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Proiectant General - DRAGOS MIRCEA INVEST s.r.l. str. Dan Capitan nr. 5,Timisoara jud. TM CUI 16876644, +40 727 377 578 + 40 773 979 130

INV. Proiectant de specialitate RUR - DUMITRELE ELENA EMILIA C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979,[email protected]

arh. MIRCEA Dragos

arh. MIRCEA Dragos

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

ZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE REGLEMENTATA PRIN ALTE DOC DE URBANISM

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE REGLEMENTATA PRIN ALTE DOC DE URBANISM

ZONA VERDE REGLEMENTATA PRIN ALTE DOC DE URBANISM

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE REGLEMENTATA PRIN ALTE DOC DE URBANISM

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE IN PERSPECTIVA

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE IN PERSPECTIVA

ZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE IN PERSPECTIVA

ZONA VERDE IN PERSPECTIVA

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE PROPUSA

ZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE PROPUSA

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE PROPUSA

ZONA DE SPATII VERZI PROPUSA

DRUMURI REGLEMENTATE PRIN ALTE DOC DE URBANISM DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE DRUMURI PRINCIPALE PROPUSE PRIN PUG DRUMURI PROPUSE PE PARCELA IN CURS DE REGLEMENTARE

DRUMURI POSIBILE PE PARCELELE INVECINATE

CANALE DE DESECARE

1.4 54

,84 5

29 9,8

65

LEA 20KV

H C

N 6 1 3

D E

6 9 4 /1

PUZ IN LUCRU

PUZ IN LUCRU

PUZ IN LUCRU

ZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE REGLEMENTATA PRIN ALTE DOC DE URBANISM

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE REGLEMENTATA PRIN ALTE DOC DE URBANISM

ZONA VERDE REGLEMENTATA PRIN ALTE DOC DE URBANISM

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE REGLEMENTATA PRIN ALTE DOC DE URBANISM

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE IN PERSPECTIVA

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE IN PERSPECTIVA

ZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE IN PERSPECTIVA

ZONA VERDE IN PERSPECTIVA

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE DE TIP INSIRUIT PROPUSA

ZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE PROPUSA

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE PROPUSA

ZONA DE SPATII VERZI PROPUSA

12

12

12

12

12 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12 12

12

12

12 12 16

12

12

12

12 12

12

12

12

12

12 12

12 12

12

12

12

12

12

20

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE DE TIP IZOLAT, CUPLAT, DUPLEX PROPUSA

36

26

26

12

12

12

16

26

12

12

12

24

24

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12 12

12 12

12

12

12

CALEA

TORONTALULUI

SPRE TIMISOARA

SPRE SAN NICOLAU

ST R.

MA RIA

DO GA

RU

AC CE

S S PR

E P AR

CE LA

STUDIU CVARTAL 06

1:5000

P.U.Z. - "DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE" EXTRAVILAN TIMISOARA, CF.443543-42.778mp- ZONA METRO II-CALEA FERATA VANC GRIGORIE, Dumbravita,str.Trandafirilor, nr.11-15 STUDIU CVARTAL

LILI
S.C. PROIECT BIHOR SA.
ISI |stil azi RR ORUNE dt e UI, N [luă a! MUN N | ni 0 vi al Ri N RU, Ru | ln A = a A AN EN 7 VE ! ÎN a vil| N. A j - te -= e a = aa a. Ca a RR DR SN RE DRE A TE = ARTAR E ST EEE, se tt e, E Te <a SI LA 7/4 26 N A za, He! Ten) SE i 4 E Nr 181) % m SIE N m? A 889 mie Ă n i < d ai n A QB77 si S< 784 m e, 179) = RX SE LR 940 m? aL m a. E z Ş 675 mb Ş « 4 MC > = PERL A x < 5 f N 675m? INI
= "CD “AN gets 400956 69251/2013 A732/1/28 422180 A363/1 142832/08 | 425182 X NA e e e an 4 Nr top.25140/1/1/4,25141/1/2(identic cu nr. cad. A696/1/1) 7543/08 nr.cad. A 521/1/1/1/2 117271/2012 Smas=117100mp 433600 433600 431981 21178/07 cc8e9/9 S=1.6lha
  • 07 studiu cvartal

Atasament: edilitare.pdf

L

o

c

u

i

n

t

e

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l

e

d

e

t

i

p

d

u

p

l

e

x

,

i

z

o

l

a

t

s

a

u

c

u

p

l

a

t

P

O

T

m

a

x

3

5

%

C

U

T

m

a

x

1

,

0

5

H

m

a

x

c

o

r

n

i

s

a

8

m

P

+

1

E

+

M

H

m

a

x

c

o

a

m

a

1

0

.

5

m

P

+

1

E

+

M

57

A: 2.799 m

2

58

A: 516 m

2

A: 1.444

1

m

2

A: 348

2

m

2

A: 232

3

m

2

A: 232

4

m

2

A: 232

5

m

2

A: 232

6

m

2

A: 232

7

m

2

A: 232

8

m

2

A: 232

9

m

2

10

A: 232 m

2

11

A: 232 m

2

12

A: 232 m

2

13

A: 232 m

2

14

A: 232 m

2

15

A: 232 m

2

16

A: 373 m

2

17

A: 477 m

2

18

A: 500 m

2

19

A: 500 m

2

20

A: 500 m

2

21

A: 500 m

2

22

A: 500 m

2

23

A: 500 m

2

24

A: 500 m

2

25

A: 483 m

2

26

A: 510 m

2

29

A: 415 m

2

30

A: 415 m

2

31

A: 436 m

2

32

A: 436 m

2

33

A: 457 m

2

34

A: 457 m

2

35

A: 451 m

2

36

A: 451 m

2

37

A: 470 m

2

38

A: 470 m

2

39

A: 489 m

2

40

A: 489 m

2

41

A: 507 m

2

42

A: 507 m

2

43

A: 550 m

2

44

A: 552 m

2

45

A: 552 m

2

46

A: 515 m

2

28

A: 349 m

2

48

A: 996 m

2

49

A: 893 m

2

50

A: 945 m

2

51

A: 992 m

2

52

A: 893 m

2

53

A: 893 m

2

54

A: 972 m

2

55

A: 927 m

2

56

A: 943 m

2

6

,

0

0

1

0

,

0

0

1

0

,

0

0

1

2

,

0

0

3

,

0

0

3

,

0

0

3

,

0

0

3

,

0

0

3

,

0

0

4

,

0

0

LEA 20KV

Hc n6

93

De 7

16

D

e

6

9

4

/

1

H

c

n

7

0

0

5,00ha

A 694/3

3,84ha

A 694/2

km5+5

km5+6

23

2

3

4

5

6

7

15

16

483400

2 0 2 8 0 0

483400

2 0 2 6 0 0

A 694/4

483000

2 0 2 8 0 0

12

12

12

16

12

12

12

12

12

12

12

12

27

A 694/3

16217/08

1

2

3

4

5

nr.cad.nou425573

nr.cad.nou425574

nr.cad.nou425575

nr.cad.nou425576

nr.cad.nou425577

nr.cad.nou425578

11

12

13

14

51

52

31

30

29

11

12

13

14

51

52

31

30

29

nr.cad.nou429980

nr.cad.nou429981

nr.cad.nou429982

nr.cad.nou429983

nr.cad.nou429984

nr.cad.nou429993

nr.cad.nou429998

nr.cad.nou429999

nr.cad.nou430021

425578

425576

425575

425577

425573

429993

429984

429983

429982

429980

429981

429999

429998

430021

De 69

4/ 1

De 692

De 694/1

Hcn 700

88.63

88.61

88.16

88.43

88.20

88.58

88.43

88.94

88.89

88.83

88.90

89.06

88.90

89.21

89.46

89.54

88.92

88.18

88.50

88.64

88.91

88.90

89.17

88.79

88.89

88.18

88.38

88.42

88.80

88.75

89.21

89.16

89.07

88.64

88.57

88.79

88.93

88.52

87.67

87.62

88.01

88.27

88.53

88.80

88.84

89.02

89.04

88.90

88.84

88.94

89.05

89.14

89.19

89.38

89.35

89.24

89.24

89.29

89.36

89.36

89.32

89.54

89.44

89.56

89.80

89.84

89.72

89.72

89.70

89.76

89.60

88.77

88.15

87.94

87.91

87.85

88.14

88.27

88.24

88.26

88.34

88.36

87.19

88.44

88.21

88.17

88.33

88.29

88.39

88.45

88.66

87.47

88.60

88.49

89.00

89.43

89.00

89.17

88.57

87.57

88.52

87.55

88.56

88.66

88.54

88.55

87.29

88.49

88.51

88.61

88.63

88.39

88.68

89.02

88.82

88.84

88.89

Nr. cad. 442935

Nr. cad. 443543

N

r

.

c

a

d

.

A

7

3

2

/

1

/

5

0

/

2

N

r

.

c

a

d

.

A

7

3

2

/

1

/

5

0

/

1

N

r

.

c

a

d

.

A

7

3

2

/

1

/

4

9

N

r

.

c

a

d

.

A

7

3

2

/

1

/

4

7

4

0

9

1

1

9

N

r

.

c

a

d

.

4

3

5

2

3

2

N

r

.

c

a

d

.

A

7

3

2

/

1

/

4

8

A

7

3

2

/

1

/

5

1

430052

429972

429971

429970 Nr. cad.A 694/3

Nr. top. 25136,25137/2

A 694/2

DE 71

6

436259

Nr. cad. A 694/7

Nr. cad.

Nr. cad.

Nr. cad.

Nr. cad.

Nr. cad.

z

o

n

a

l

o

c

u

i

n

t

e

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l

e

d

e

t

i

p

i

n

s

i

r

u

i

t

z

o

n

a

l

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

z

o

n

a

l

o

c

u

i

n

t

e

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l

e

d

e

t

i

p

d

u

p

l

e

x

,

c

u

p

l

a

t

s

a

u

i

z

o

l

a

t

L

o

c

u

i

n

t

e

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l

e

d

e

t

i

p

i

n

s

i

r

u

i

t

P

O

T

m

a

x

3

5

%

C

U

T

m

a

x

1

,

0

5

H

m

a

x

c

o

r

n

i

s

a

8

m

P

+

1

E

+

M

H

m

a

x

c

o

a

m

a

1

0

.

5

m

P

+

1

E

+

M

L

o

c

u

i

n

t

e

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l

e

d

e

t

i

p

d

u

p

l

e

x

,

i

z

o

l

a

t

s

a

u

c

u

p

l

a

t

P

O

T

m

a

x

3

5

%

C

U

T

m

a

x

1

,

0

5

H

m

a

x

c

o

r

n

i

s

a

8

m

P

+

1

E

+

M

H

m

a

x

c

o

a

m

a

1

0

.

5

m

P

+

1

E

+

M

27

12

20

27

A: 160 m

2

47

A: 957 m

2

6

6

,

4

7

1

0

5

,

0

0

2

6

,

9

5

4

7

,

4

6 5

4

8

,

2

4 5

4

1

, 4

7

1

0

,

4

1

5

9

1

,

4

9

3

9

,

7

7

5

1

,

9

8 5

1

5

7

,

9

3

1

,

9

0

5

3

,

0

0

3,6 8

10 8,2

25

78 ,77

5

15 ,64

44 ,82

29 ,72

5

22 ,94

5

61 ,44

5

22,81 5

117,31 5

37 8,7

1 5

23,875

15,79

2,32

2,1 1

5 2,6 3

50,28 5

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

6

,

0

0

2

9

,

0

0

1

0

,

0

0

2

,

0

0

1

0

,

9

5

8

,

0

0

8

,

0

0

8

,

0

0

8

,

0

0

8

,

0

0

8

,

0

0

8

,

0

0

8

,

0

0

8

,

0

0

8

,

0

0

8

,

0

0

8

,

0

0

8

,

0

0

1

2

,

0

0

4

8

,

1

3

2

,

0

0

2

9

,

0

0

3

1

,

4

7

3

5

,

0

0

2

,

0

0

6

3

,

0

3

1

,

9

7 5

1

2

,

0

0

5

,

0

0

2

,

0

0

1

4

,

5

0

1

7

,

2

5

1

7

,

2

5

1

7

,

2

5

1

7

,

2

5

1

7

,

2

5

1

7

,

2

5

1

7

,

2

5

1

6

,

6

6

1

2

,

0

0

2

9

,

0

0

1

0

,

0

0

6

,

0

0

2

7

,

0

1 5

1

8

,

0

0

1

8

,

0

0

1

7

,

0

0

1

7

,

0

0

1

7

,

0

0

1

7

,

0

0

3

2

,

5

0

2

,

0

0

2

,

0

1

3

2

,

4

8

1

7

,

1

4

1

7

,

1

4

1

7

,

1

4

1

7

,

1

4

1

8

,

1

5

1

8

,

1

5

2

0

,

5

6

1

,

9

0

5

2

3

,

6

6

2

3

,

6

6

2

4

,

8

2 5

2

4

,

8

2 5

2

5

,

9

9

2

5

,

9

9

2

7

,

0

8 5

2

7

,

0

8 5

2

8

,

1

8 5

2

8

,

1

8 5

2

9

,

2

8 5

2

9

,

2

8 5

3

0

,

3

8 5

3

0

,

3

8 5

3

4

,

5

0

1

0

,

0

0

6

,

0

0

1

2

,

0

0

3

,

0

0

1

2

,

0

0

3

,

0

0

3

,

0

0

3

,

0

0

4

,

0

0

1

0

,

0

0

1

0

,

0

0

1

0

,

0

0

6

,

0

0

4

,

0

0

4

9

,

5

5 5

2

9

,

0

0

2 , 0 0

4

4

,

9

9 5

4

0

,

3

9

6

,

0

0

4

,

0

0

6

,

0

0

4

,

5

0

7

,

0

0

4

,

5

0

3

,

0

0

3

,

0

0

1

2

,

0

0

9

,

0

0

9

,

0

0

9

,

0

0

1

0

,

0

0

1

2

,

0

0

1

0

,

0

0

1

0

,

0

0

9

,

0

0

9

,

0

0

8

,

0

0

8

,

0

0

De 6

94 /1

D

e

6

9

2

12

S

i

t

a

r

h

e

o

l

o

g

i

c

h

.

m

a

x

.

1

4

m

(

1

0

3

.

1

4

f

a

t

a

d

e

C

.

T

.

N

=

8

9

.

1

4

)

h

.

m

a

x

.

1

0

,

5

m

(

9

9

.

6

9

f

a

t

a

d

e

C

.

T

.

N

=

8

9

.

1

9

)

h

.

m

a

x

.

1

0

,

5

m

(

9

9

.

4

0

f

a

t

a

d

e

C

.

T

.

N

=

8

8

.

9

0

)

h

.

m

a

x

.

1

0

,

5

m

(

9

9

.

4

3

f

a

t

a

d

e

C

.

T

.

N

=

8

8

.

9

3

)

Dotari servicii

POT max 40%

CUT max 1,4

Hmax cornisa 12m P+2E+M

Hmax coama 14m P+2E+M

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

m

i

c

i

P

O

T

m

a

x

3

5

%

C

U

T

m

a

x

1

,

2

H

m

a

x

c

o

r

n

i

s

a

1

2

m

P

+

2

E

+

M

/

E

r

H

m

a

x

c

o

a

m

a

1

4

m

P

+

2

E

+

M

/

E

r

h

.

m

a

x

.

1

4

m

(

1

0

3

.

1

4

f

a

t

a

d

e

C

.

T

.

N

=

8

9

.

1

4

)

8

a

p

8

a

p

8

a

p

8

a

p

8

a

p

8

a

p

8

a

p

8

a

p

8

a

p

8

a

p

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

se leaga la reteaua de

canalizare e xistenta

pe str. Corn eliu Ursu L

ext=580 m

se leaga la reteaua de

alimentare c u apa

existenta p e str. Corne

liu Ursu L

ext

=580 m

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

Hi

Hi

Hi

C

P

C

P

C

P

C

P

S

N

H

BR

G

D

H i

Hi

Hi

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

C

P

C

P

C

P

Faza:

Nr. pl.

PUZ

Nr. pr.

SCARANUME SEMNATURA

Titlul proiectului:

1:1000

DATA

06.2018

Beneficiar:

Titlul plansei:

007/2017

SPECIFICATIE

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

VERIFICAT:

ing. C. Matei VANC GRIGORIE

PUZ dezvolare zona rezidentiala cu functiuni

complementare, dotari si servicii publice

CF 443543, extravilan Timisoara, zona Metro II

ing. C. Matei 02.EDPlan de reglementari - lucrari edilitare

Hi

conducta apa potabila propusa in zona PUZ

hidrant de incendiu suprateran

CM

Legenda lucrari edilitare

canal menajer propus in zona PUZ

GD

gura de descarcare in Hcn 693

canalizare pluviala propusa in zona PUZ

SNH separator de namol si hidrocarburi

Proiectant general: B.I.A. DUMITRELE ELENA EMILIA, tel. 0740074979

BR bazin de retentie ape pluviale

S.C. ACSAL S.R.L.

Timisoara, Str. Orsova 11, bl. 122, ap.7

CUI 4120271; J35/1851/1993

tel: 0721/499.814

ing. C. Matei

sa ACSAL

Atasament: Aviz_Juridic_VANC.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-012106/26.07.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 01.08.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări şi servicii publice”, extravilan Timisoara zona Metro II, CF 443543, judeţul Timiş Avand in vedere adresa inregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra carora se pronunta serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul va facem cunoscut ca din examinarea C.F. nr. 443543 Timişoara, nr. cadastral 443543 — reiese ca terenul arabil, în suprafaţă de 42.778 mp, este proprietatea numitului Vanc Grigorie. Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. SC2018-15734/10.07.2018, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. SC2018-1373/09.07.2018 şi Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări - Biroul Clădiri cu nr. CT2018-003226/05.07.2018, asupra acestui imobil nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată şi nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foştii proprietari sau moştenitorii acestora; De asemenea, din examinarea cartii funciare ( eliberată la 02.07.2018 ) mai sus individualizata rezulta ca nu sunt inscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-012106/26.07.2018 privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări şi servicii publice”, extravilan Timisoara zona Metro II, CF 443543, județul Timiş, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei avand calitatea de proprietar asa cum rezulta din C.F. nr. 443543 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări şi servicii publice”, extravilan Timisoara zona Metro Il, CF 443543, județul Timiş si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de inaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba. CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica Cod FO53-13,Ver.1