keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 98/23.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuinţe la nivelele superioare", Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timişoara

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 98/23.02.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuinţe la nivelele superioare", Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. UR2017 - 020924/08.01.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2017-020924/08.01.2018- al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.02.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. UR2017 - 020924/08.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 18/17.11.2017, precum şi de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 6661 din 20.12.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Clădire P+3E cu SAD la parter si locuinţe la nivelele superioare", Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timişoara, având ca beneficiari Floricel Dragoş Georgian şi Floricel Dana Lavinia, întocmit conform Proiectului nr. 48/2014, realizat de 3d arhiDraw SRL-D, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Funcţiune predominantă propusă: zonă rezidenţială;
- Funcţiuni secundare: dotări şi servicii
- Regim de construire: P+3E (maxim admis, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 23%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 1,2;
- Amplasarea construcţiilor - se vor respecta retrageri - conform planşei nr. U03 "Reglementări Urbanistice" din proiect;
- Spaţiu verde compact minim propus: 8,95%
Acces auto si pietonal din strada Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş (fosta str. Alexandru Lazăr), Timişoara, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. RE2017-002378/19.01.2017.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Clădire P+3E cu SAD la parter si locuinţe la nivelele superioare", str. Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul reglementat în suprafaţă totală de 411 mp, este înscris în CF 425908 Timisoara, nr. top 29047/1/2, teren intravilan situat în str. Alexandru Lazăr nr. 3A, Timişoara, proprietari si beneficiari fiind Floricel Dragoş Georgian şi Floricel Dana Lavinia.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Clădire P+3E cu SAD la parter si locuinţe la nivelele superioare", str. Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Floricel Dragoş Georgian şi Floricel Dana Lavinia;
- 3d arhiDraw SRL - D;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE_PUD_Floricel.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2017-020924/08.01.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Alexandru Lazăr, nr. 3A, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2017-020924/08.01.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timişoara, prin care se propune construirea unui imobil de locuințe în regim de înălțime P+3E, cu funcțiuni complementare la parter si locuințe la etajele superioare; Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-020924/14.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ținând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 18/17.11.2017, precum şi de Adresa Agenției pentru Protecţia Mediului cu nr. 6661/20.12.2017; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2443 din 02.06.2017; Documentaţia PUD „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 34, Timişoara, beneficiari Floricel Dragoş Georgian şi Floricel Dana Lavinia, proiectant 3d arhiDraw SRL-D, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu data de 22.08.2016, cu ocazia demararii Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 43/2016, etapa finalizata prin afişarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara în data de 13.09.2016, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2016-010162/13.09.2016; Conform procedurii prevăzută prin HCL. nr. 140/19.04.2011, modificat prin ECTS 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, documentația PUD Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al Lazăr, nr. 34, Timişoara, se încadreaza în Etapa 2 - etapa aprobării PUD (cap. 8.3.2, art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin HCL. nr. 183/2017), implicarea şi consultarea publicului în această etapă, se va face în baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 1 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timişoara; Planul Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timişoara, este elaborat de proiectantul 3d arhiDraw SRL-D, proiect nr. 48/2014, la cererea beneficiarilor Floricel Dragoş Georgian şi Floricel Dana Lavinia. Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea central-estică a oraşului, pe frontul de est al străzii Alexandru Lazăr nr. 3A, fiind delimitat de strada Alexandru Lazăr la vest, baterie de garaje, alee carosabila la nord şi la est — spre cămin TCM. Conform PUZ aprobat prin HCL 93/1998 preluat de PUG aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 - Zonă de locuințe şi funcțiuni complementare, Regimul de inaltime max. admis P+3E, POT max. = 23%. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat în suprafață totală de 411 mp, este înscris în CF 425908 Timisoara, nr. top 29047/1/2, teren intravilan situat în str. Alexandru Lazăr nr. 3A, Timişoara, proprietari si beneficiari fiind Floricel Dragoş Georgian şi Floricel Dana Lavinia. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timişoara, se propune construirea unui imobil de locuințe în regim de înălțime P+3E, cu funcțiuni complementare la parter si locuințe la etajele superioare. Accesul auto şi pietonal se vor realiza din strada Alexandru Lazăr, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. RE2017-002378/19.01.2017; Obținerea Autorizaţiei de Construire este conditionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017. Indicii urbanistici propuşi prin documentație sunt: -Funcţiune predominante propusă: zonă rezidențială; - Funcțiuni secundare: dotări şi servicii - Regim de construire: P+3E (maxim admis) - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max propus * 23% ; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT max propus = 1,2; - Amplasarea construcţiilor — se vor respecta retrageri — conform planşei nr. U03 „Reglementări Urbanistice” din proiect. - Spațiu verde compact minim propus: 8,95% 2 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată; - Circulații şi servituți: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Se va realiza acces din strada Alexandru Lazăr. - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 957/03.10.2017. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.CT.). Planul Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara şi va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani. PROPUNEM: 1. Analizarea şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timişoara, având ca beneficiari pe Floricel Dragoş Georgian şi Floricel Dana Lavinia, întocmit conform proiectului nr. 48/2014, realizat de 3d arhiDraw SRL-D, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Se stabilesc condiţiile de construire: - Regim de construire: P+3E (maxim admis), accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. RE2017-002378/19.01.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max propus = 23%, Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT max propus = 1,2, Spațiu verde compact minim propus: 8,95% 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al 3 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd Constantin Diaconovici Loga, nr 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Municipiului Timişoara şi va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat în suprafață totală de 411 mp, este înscris în CF 425908 Timisoara, nr. top 29047/1/2, teren intravilan situat în str. Alexandru Lazăr nr. 3A, Timişoara, proprietari si beneficiari fiind Floricel Dragoş Georgian şi Floricel Dana Lavinia. 4. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism. ARHITECT ȘEF Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Sorina PORA Red/Dact — S.P. 4 Cod FP 53-01, ver. 2

Atasament: 18_AVIZ_ARHITECT_SEF_PUZ_Floricel.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Ca urmare a cererii adresate de Floricel Dragoş Georgian şi Floricel Dana Lavinia, CUI esse CU domiciliul în judeţul Timiş, localitatea Timişoara, str. Milcovului nr. 6, bl. 11, ap. 35, cod poştal suma , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR 2017- 013830/24.08.2017 şi completată cu nr. UR2017-017700/24.10.2017; Ca urmare a proiectului nr. 48/2017 realizat de 3d archiDraw SRL-D, cu sediul în judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Treboniu Laurean nr. 5, ap. 8, cod poştal ..... vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 21.09.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: ., având în AVIZ Nr. 18 din 17.11.2017 Pentru elaborarea Planului urbanistic de detaliu pentru - „Clădire P+3E cu SAD la parter şi locuinţe la nivelele superioare”, str. Alexandru Lazăr, nr. 3A, CF 425908, top. 29047/1/2, intravilan Timișoara. Iniţiatori: Floricel Dragoş Georgian și Floricel Dana Lavinia Proiectant: 3d arhiDraw SRL-D Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Irina Eleonora Foricel. Amplasare, delimitare, suprafaţă zonă studiată în P.U.D.: Se propune determinarea condiţiilor de amplasare a unui obiectiv cu destinaţia de „IMOBIL LOCUINTE - IN REGIM P+3E”, situată în intravilanul oraşului, Zona B- Campus Universitar a municipiului Timisoara, pe strada Alexandru Lazar, nr. 3A, UTR42 conform P.U.G; Prevederile PUZ, Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: Terenul este cuprins în Planul Urbanistic Zonal "Campus Universitar” aprobat cu H.C.L. 93 din 28.04.98; Conform PUZ aprobat prin HCL 93/1998 preluat de PUG aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 - Zonă de locuinţe şi funcțiuni complementare. Regimul de inaltime max. admis P+3E. POT max. = 23%. Amplasarea pe parcelă, accesuri auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, retrageri față de limitele laterale şi posterioare, modul de ocupare a terenului se vor reglementa în baza unui PUD aprobat prin HCL.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Destinația conform PUZ: Zonă de locuinţe și funcțiuni complementare. Prevederile Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.) propuse: -Funcţiune predominante propusă: zonă rezidențială; - Funcţiuni secundare: dotări şi servicii - Regim de construire: P+3E (maxim admis) - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max propus = 23% ; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT max propus = 1,2; - Spaţiu verde compact minim propus: 8,95% Retrageri - conform planșei nr. U03 „Reglementări Urbanistice” - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. RE2017-002378/19.01.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; toate locurile de parcare necesare funcţiunii propuse se vor realiza exclusiv pe parcela beneficiarului. Acces: Accesul auto propus se face din strada Alexandru Lazăr existenta la vest de amplasament si aleea carosabila din partea de nord - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 895/30.09.2016. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele și utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 21.09.2017 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U, se avizează favorabil/cu-condiții/nefavorabil Planul urbanistic de detaliu: - Se vor respecta condiţiile de amplasare, precum și toate condiţiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentaţia P.U.D; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2443 din 02.06.2017 emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 148905 din 06.04.2017. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/primnpoștă la data de Consilier, Sorina Popa

Atasament: 18_AVIZ_ARHITECT_SEF_PUZ_Floricel_plansa_reglementari.pdf

Zona implantare constructie - nivel P Limita de proprietate teren studiat i Zona implantare constructie - etaj 1 Limita amplasamentului studiat - i = Zona implantare constructie - etaj 2 Zona locuinte si functiuni complementare ai snt i Zona implantare constructie - etaj 3 Zona institutii si servicii publice Zona circulatii PARCELA CU NR. TOP 29074/1/2 SUPRAFATATOTALA TEREN masurat = 410,0 MP. i - i i Conform CF S=411,0 mp Cladire existenta - functiune publica ERE cl osii Cladire existenta locuire cu cu SAD parter si 4 apartamente ET 1+2+3 regimul de inaltime aferent MINIERE u Cladire existenta - garaje si anexe Situatie existenta: P.O.T.= 0,0% CU „00 gospodaresti Situatia propusa: P.O.T. max= 23 % Linie electrica joasa tensiune CUTmax= 1,2 - Top 29047/1/1/1/1 Linie electrica subterana Functiunea Existent | % Propus | % Supraf. construite 00mi 00 94,30 m 3,00 Zona protectie linie electrica 70+70cm Teren liber necostruitigradina) | 410,00 100,0| 9452 mp [23.05 Circul 00m - | 184,50 m „00 tii verzi - 36,68 mp | 8,95 UMANE | Circulatii auto si pietonale PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA VIZAT SPRE NESCHIMBARE 5 n L vizul Şef: din Top 29054 ORDINUL ABMITECȚILOR DIN ROMÂNIA 5797 Roxana Raluca —r Oa —r (a | LD = I—— <> = a > ac CD — Oa MM >< LL) ah _ Seat SA TIMCOM Specialist RUA | ah. FLORICEL IRINA NUME SEMNATURA CERINTA REFERATIEXPERTIZA-NR./DATA Proiectant: BENEFICIAR: PR. NR. Sediu:Str. F.C. Ripensia nr.13, ap.20, 300566 Timisoara Birou: Str. Treboniu Laurean, nr.5, ap.8,300200 Timisoara FLORICEL DRAGOS GIORGIAN 48/2014 Tel: 004 0723 587981 ; Fax: 004 0356 816440 ; E-mail: 3darchidravOgmaicom SĂ archiDraw s DENUMIRE PROIECT. FAZA Elaborare P.U.D. -BLOC LOCUINTE P+3 SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA P.U.D. 1:500 ALEXANDRU LAZAR, nr.3A. C.F. Nr. 425902; Nr. i A EEE _ e EEE _ Sef proiect: A: ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL NU POT FI COPIATE aa RUNA E SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGINE DECAT CU ACORDUL an DESPOTOVICS ROXANA R E DENUMIRE PIERE "54 srl-d” SI NU VOR FI FOLOSITE IN ALT SCOP DECAT CEL Desonat: er ROATA R Mai. 2017 REGLEMENTARI URBANISTICE

Atasament: AVIZ_Juridic_PUD_FLORICEL.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2017-020924/08.01.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 01.02.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Clădire P+3E cu SAD la parter şi locuințe la nivelele superioare”, str. Alexandru Lăzăr , nr. 3A, Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărții funciare nr. 425908 Timişoara, rezultă urmatoarea situatie juridică: C.F. nr. 425908 Timişoara, nr. top 29047/1/2, teren intravilan în suprafață de 411 mp, str. Alexandru Lazăr nr. 3/A, categoria de folosință curți construcţii este proprietatea d-lui Floricel Dragoş Georgian şi a d-nei Floricel Dana Lavinia care sunt beneficiarii documentației De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datata 24.01.2018) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2017-020924/08.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Clădire P+3E cu SAD la parter şi locuinţe la nivelele superioare”, str. Alexandru Lăzăr , nr. 3A, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentatiei având calitatea de proprietari asa cum rezulta din C.F. nr. 425908 Timişoara, cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Clădire P+3E cu SAD la parter și locuințe la nivelele superioare”, str. Alexandru Lăzăr , nr. 3A, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT ete ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIEL AN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Memoriu_PUD_Floricel.pdf

Nr. Proiect: 48 /2014 MEMORIU GENERAL 1. INTRODUCERE 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI - DENUMIREA PROIECTULUI: Elaborare P.U.D.-Cladire P+3E cu SAD la parter si locuinte la nivelele superioare - AMPLASAMENTUL: Str. ALEXANDRU LAZAR, Nr. 3A, loc. TIMISOARA, jud.TIMIS C.F. nr. 425908 Timisoara, nr.topo 29047/1/2 - BENEFICIARI : FLORICEL DRAGOS GEORGIAN si FLORICEL DANA LAVINIA - DATA ELABORARII : 48 12017 - FAZA: P.U.D. 1.2. OBIECTUL LUCRARII : Prezenta documentatie la nivel de P.U.D. se intocmeste la solicitarea beneficiarilor FLORICEL DRAGOS GEORGIAN si FLORICEL DANA LAVINIA, si isi propune sa constituie suportul juridic, institutional si tehnic pentru autorizarea de constructii pe terenul situat in Zona B- Campus Universitar a municipiului Timisoara, pe strada Alexandru Lazar, nr. 3A. Documentatia stabileste conditiile tehnice pentru: modul de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor, respectiv amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent. In organizarea zonei studiate s-au avut in vedere propunerile de urbanism din cadrul PLANULUI DE URBANISM GENERAL= MUNICIPIUL TIMISOARA, pr. IPROTIM nr. 3433/010/Kb.s-au respectat HCL102/24.03.2009, Codul Civil, RLU, OMS119/2014, HG 525/96. Principala documentatie suport a fost Planul Urbanistic Zonal « Zona Campus Universitar » aprobat prin HCL NR. 93/1998 preluat de PUG, prin care se reglementeaza functiunea parcelei, POT-ul. Se propune determinarea conditiilor de amplasare a unui obiectiv cu destinatia de « IMOBIL LOCUINTE- IN REGIM P+3E». Documentatia de fata stabileste conditiile tehnice pentru : CUI: RO30152744; J35/108712012 ; Cont: RO36INGB0000999903004062; Sediu: 300566 Timisoara, Str. F.C. Ripensia nr.3 up. „Birou 300200 Fimisoara, Str. 1. Laurean, nr. 5, apă Fel 140 7235987981: Fax HI 3568Iod4 SO e mail com: 3BDARCHIDRAM

Nr. Proiect: 48 /2014 * Modul de utilizare functionala a terenului; * Definirea datelor de tema; " Circulatii pietonale si ale vehicolelor, accese auto si parcaje; * Echiparea tehnico- edilitara a obiectivului; " Modul de ocupare al terenului (POT, CUT,H.max.). 2. INCADRAREA IN ZONA 2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate Terenul luat in studiu se afla situat in zona B- Campus Universitar si face parte din UTR42, conform P.U.G. si PUZ nr. 93/1998 preluat de PUG. Zona studiata în prezenta documentatie este situata administrativ în municipiului Timisoara, în partea de sud-esta acestuia. In intocmirea acestui Plan Urbanistic de Detaliu au fost luate in considerare informatiile din studiile aprobate in zona adiacenta amplasamentului si planurile de urbanism cu caracter director, care stabilestc directiile de dezvoltare ale teritorului precum si informatiile cu caractei analitic: e Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 105/2012 si a prevederilor aferente UTR-ului nr. 42, zona este alocata instituţiile publice, serviciile, unităţile comerciale existente şi propuse care nu sunt cuprinse în zona centrală. e Planul Urbanistic Zonal « Zona Campus Universitar » aprobat prin HCL NR. 93/1998 preluat de PUG, prin care se reglementeaza functiunea parcelei, POT-ul. e PLANULUI DE URBANISM GENERAL= MUNICIPIUL TIMISOARA, pr. IPROTIM nr. 3433/010/Kb. e Studiul geotehnic intocmit la comanda beneficiarului; e Suportul topografic pentru intocmirea studiului este ridicarea topografica realizata in sistem STEREO 70. e Context urbanistic prielnic pentru constructii cu functiuni de locuinte; La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente; Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Legea 350/2001 actualizata privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismului H.G. 525/1996 republicata in 2002 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014. NORMATIVUL P 118/1-2013. Legea nr. 50/1991, modificata cu legea 453/2001, Ordinul nr.2701/2010 s-a avut in vedere REGLEMENTAREA TEHNICA- GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL-CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU- indicativ GM-009-2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 37/N/08.06.2000. s-au respectat HCL102/24.03.2009, Codul Civil, RLU. CUI: RO30152744; J35/108712012 ; Cont: RO36INGB0000999903004062; Str. ] Rip Dap 20 hirou 300200 Timi str 1.1 | lel ID 7755 I:Fa IO 3568Iod4dU e mail ARCHIPRAV Pe alioo com 3DARCHINRANE il cam

Nr. Proiect: 48 /2014 Având în vedere destinaţia existentă a zonei, apreciem că dezvoltarea propusă se poate încadra în PLANUL URBANISTIC GENERAL TIMIŞOARA - Etapa 2: CONCEPTUL GENERAL DE DEZVOLTARE URBANĂ (MASTERPLAN), în cadrul politicilor tematice: Politica 6 - Mărirea fondului de locuintesi cresterea calitătii locuirii, programul 1-Cresterea calitătii mediului locuit în cartierele rezidentiale si POLITICA 8:Asigurarea de servicii şi facilităţi pentru comunitate Functiunile care se doresc a fi implementate pe terenul studiat nu au un impact nociv asupra mediului existent Funcţiunea dominantă a zonei -Instituţii publice şi servicii de interes general Funcţiunile complementare admise ale zonei: - Locuinţe - Spaţii verzi amenajate - Accese pietonale, carosabile, parcaje - Reţele şi instalaţii tehnico — edilitare. Paralel cu intocmirea acestei documentatii s-au solicitat avize de la toti detinatorii de gospodarii subterane si supraterane din zona. De asemenea, s-au solicitat avize de la autoritatea competenta pentru Protectia Mediului, Comisia de circulatie etc. 3. SITUATIA EXISTENTA Terenul se afla situat in intravilanul municipiului, pe frontul de est al strazii Alexandru Lazar nr. 3A la intersectie cu alee carosabila. Parcela studiata este delimitata la : la nord — Alee Carosabila Top 29047/1/1/1/1; la sud — teren aflat in proprietate privata, nr. Topografic Ce 29054; la est — teren aflat in proprietate privata, nr. Top 29047/1/1/1/1; Camin TCM la vest — Str. Alexandru Lazar- carosabil asfaltat, Baterie garaje conf. plansa nr. U01 — situatia existenta. Frontul cu strada Alexandru Lazar reprezinta si accesul la functiune, acces care este auto si pietonal. Frontul la aceasta strada este de 34,67metri; parcela are adancimea de 34,67metri. Parcela este orientata pe directia nord-sud, cu frontul stradal la vest. Identificarea pe teren a parcelei s-a realizat de catre topografi autorizati, care detin in totalitate raspunderea pentru identificarea corecta a acesteia 3.1. DATE C.F Terenul studiat are suprafaţa totală de 411 mp., înscris în C.F. nr. 425908 Timişoara CUI: RO30152744; J35/108712012 ; Cont: RO36INGB0000999903004062; Sediu: 300566 Timisoara, tipensia ur.l3, ap.20 ; Birou. 300200 Timisoara, Str. T. Lu cl +40 7235879881: Fa +40 3568I64S e mail ARCHIDR AN 3Dahoo com 3DARCHIDR Vamal com

Nr. Proiect: 48 /2014 având nr.top 29047/1/2, proprietari FLORICEL DRAGOS GEORGIAN si FLORICEL DANA LAVINIA. Pe parcelă este amplasat un garaj fara autorizatie de construire ce nu apartine proprietarilor terenului. Pe teren sunt plantați arbori şi arbuşti, care vor fi menţinuti. 3.2. PROIECT DRUMURI Racordul accesului auto la strada Alexandru Lazar, precum si schema circulatiilor in interiorul parcelei au fost elaborate de un inginer de drumuri autorizat. 3.3. CARACTERUL ZONEI SI DESTINATIA CLADIRILOR Terenul are o asezare favorabila facand parte din Zona B -Campus Universitar a municipiului Timisoara. Zona este in continua schimbare din punct de vedere al tesutului urban si al functiunilor. Bilantul teritorial existent al zonei studiate se prezinta astfel : - suprafata totala teren (dupa masuratori ) = 410,0 mp. - perimetru = 93,40m - suprafata construita cladire existenta = 0,0 mp - teren liber neconstruit = 410,0 mp Pe terenul aferent proprietate Floricel Dragos-Georgian si Floricel Dana Lavinia, indicii de ocupare actuali sunt: P.O.T. = = 0,0 % ( procent ocupare teren ) CU.T. = 0,00 ( coeficient utilizare teren ) In partea de Nord si Vest, se dezvolta o zona de locuinte colective in regim de inaltime P+4E, strada Alexandru Lazar, Baterie de garaje, in partea de Nord-Est Camin TCM- P+4E, in partea de sud exista o Locuinta Parter si dependinte si in partea de Est -teren liber (gradina). Accesul in zona studiata se face din strada Alexandru Lazar. 3.4. TIPUL DE PROPRIETATE Parcela aflata in discutie in suprafata de 411,0mp conform CF si 410,0 mp masurati. este proprietate privata a lui FLORICEL DRAGOS GEORGIAN si FLORICELDANA LAVINIA Nu sunt sarcini. 3.5. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC Amplasamentul in studiu face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa TIMIS BEGA denumita depresiunea panonica. Astfel zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influientei apelor curgatoare, care au dus in timp la transportarea si depunerea de particule fine(din diverse roci). CUI: RO30152744; J351108712012 ; Cont: RO36INGB0000999903004062; MI Birou SOOPOU Trimit Str. Îl. Eaurean, n „al l-as HU e mail ARC HIPRAVSP%ahoo com 3BPARCHIPRAM mail Sediu: 300566 limisoa Str FC Rinensia an |

Nr. Proiect: 48 /2014 Terenul are o suprafata plana, astfel amplasamentul nu prezinta potential de alunecare; Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri si nisipuri, cu extindere la peste 200m adincime. Fundamentul cristalin —granitic se afla la circa 1400 — 1700m adancime si este strabatut de o retea densa de microfalii(fracuri) dintre care prezinta interes cea cunoscuta sub numele de “FALIA Timisoara VEST” (dar nu in cazul de fata). Seismicitatea, In conformitate cu codul P100-1/2008, perioada de colt Tc= 0,7s. iar acceleratia orizontala a terenului pt. proiectare ag=0,16g. Din punct de vedere seismic se incadreaza in zona «D» de seismicitate, cu Ts=1,0s si Ks=0,16. Datele generale privind stratificatia terenului, apa subterana, stabilitatea terenului, adancimea de inghet, seismicitatea se prezinta astfel : Investigatii qeotehnice si stratificatia interceptata La suprafata terenului pina la adincimea de 0,50m. este un strat de umplutura heterogena , necompactata. De la adincimea de 0,50m este un pachet de paminturi slab coezive, cenusiu cafenii, in stare plastic moale spre consistenta, avand compresibilitate mare. De la -4,70m se dezvolta un orizont nisipos, mediu indesat cu compresibilitate mare. Apa subterana interceptata in forajul F1 la adancimi de -1,50 m. fiind cu caracter usor ascensional Adancimea maxima de inghet = 0,70m Zona seismica de calcul = E ; Tc = 0,7s ; Ks = 0,12, gradul seismic = 7 Stabilitatea generala a zonei este asigurata Conditii de fundare : adancimea minima de fundare este conditionata de normativul NP 112-04 :se recomanda fundarea directa pe perna de balast la adincimea minima Dimint. = 1,00 m, fata de nivelul terenului natural Sistemul de fundare recomandat este tip radier general Terenul de fundare: Conform tabelului A4 normativul NPO74/2007, riscul geotehnic este moderat, categoria geotehnica 2. Concluziile si recomandarile sunt prezente in documentatia geotehnica anexata. 3.6. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT Fondul construit este stabil, fara a avea nevoie de interventii de natura structurale. Cladirile tip locuinte colective, Camin TCM P+4* cu regim de inaltime- P+4* „din apropiere sunt alcatuite din structura beton, zidarie si acoperis tip sarpanta cu structura de lemn. CUI: RO30152744; J35/108712012 ; Cont: sediu: 300306 Str. F.C. Ripensia nr.5, ap 20 „Bi [el +40 7235387981; Fa LO 3568Io440, e mail com: RBDARCHIPRA RO36INGB0000999903004062; ro Timisoara Str. La

Nr. Proiect: 48 /2014 Baterie garaje- parter la str. Alexandru Lazar sunt alcatuite din structura din beton armat si placa beton armat. Cladirile tip locuinte individuale din apropiere Parter sunt alcatuite din zidarie si acoperis tip sarpanta cu structura de lemn. 3.7. CAI DE COMUNICATIE Circulatia carosabila in zona se desfasoara pe directia nord-sud, pe strada ALEXANDRU LAZAR —carosabil asfaltat si aleile carosabile, iar cea pietonala pe trotuarele adiacente. 3.8. ECHIPAREA EDILITARA Zona este echipata complet din punct de vedere edilitar, fara a exista disfunctionalitati sub acest aspect. In aceasta zona a orasului sunt asigurate toate utilitatile — apa, canal, electrice, gaz, telefonie, termice. 3.9. CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI Conform H.G nr. 1076 din 8 iulie 2004, art. 11. (1) luindu-se in cosiderare criteriile prevazute in anexa nr. 1 3.9.1 Caracteristici PUD cu privire la: Aşa cum s-a precizat, documentaţia de fată propune transformarea unei parcele fara utilitate, într- una cu caracter rezidenţial avand nivelul parterului destinat dotariilor si serviciilor, în contextul unei viitoare şi importante zone rezidenţiale din arealul zonei metropolitane Timişoara. Se vor aloca spatii pentru functiuni complementare cum ar fi: drumuri de acces, circulatii pietonale, parcari auto. 3.9.1.1. Gradul in care creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor. In cadrul acestui program, pentru zona studiata in cadrul P.U.D. - ului, propunerile de urbanism au prevazut: - Implantarea unei constructii in regim P+3E avand caracter residential si nivelul parter cu caracter de dotari si servicii. - Complectarea si dezvoltarea cailor rutiere, a tramei de strazi secundare, ce vor asigura accesul la obiectivele propuse si vor face legatura cu trama prevazuta prin PUG. - Extinderea retelei de echipare tehnico - edilitara a zonei. Studiul are in vedere urmatoarele categorii de probleme : - Amenajarea urbanistica a teritoriului considerat. - Zonificarea functionala a teritoriului, avand in vedere caracterul obiectivelor propuse si folosirea optima a terenului. - Asigurarea unor relatii avantajoase in cadrul zonei studiate, avand in vedere amenajarea completa a zonei limitrofe. - Incadrarea teritoriului studiat in reteaua urbanaa localitatii. CUI: RO30152744; J35/108712012 ; Cont: RO36INGB0000999903004062; i St i Vp INTO Ţ | HUI 3005 limit Fimi i, Str. Îl UT, il [n Ripensi r.]3 13 lel 140 7235387981: Fan VU e mail com 3DARCHIDRAMN

Nr. Proiect: 48 /2014 - Asigurarea echiparii tehnico - edilitare a zonei:alimentarea cu apa, canalizarea, sistemul de incalzire, alimentarea cu energie electrica, alimentarea cu gaz. - Reabilitarea, conservarea si protectia mediului. -Amenajare locuri de parcare -Amenajare zona verde 39.12. Gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau deriva din ele: Planul urbanistic de zona va fi inclus in urmatoarele planuri existente - P.U.G. (plan urbanistic general) al municipiului Timisoara - Parcelari exitente in zonele adiacente celei studiate. - Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.D.-ului si a stabilirii limitei de proprietate. - Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare. In cadrul studiului, pentru zona studiata in cadrul P.U.D. — ului, propunerile de urbanism prevad pastrarea : - Reabilitarea circulatiilor si acceselor ce vor asigura accesul la obiectivele propuse . - Extinderea retelei de echipare tehnico - edilitara a zonei cf cu noile cerinte si studii de dezvolta re avizate. Planul Urbanistic de Detaliu stabileste strategia si reglementarile necesare rezolvarii problemelor deordin functional, tehnic si estetic din cadrul zonei studiate cf cu noile criterii de dezvoltare a zonei. 39.1.3. Relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile: Terenul luat in studiu se afla situat in zona B- Campus Universitar si face parte din UTR42, conform P.U.G. si PUZ nr. 93/1998 preluat de PUG. Terenul se afla situat in intravilanul municipiului, pe strada Alexandru Lazar, nr. 3A. - Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, pentru aceasta zona se prevede realizarea unei constructii care va avea urmatoarele functiuni: - locuinte - spatiu comercial sau dotari servicii - zone edilitare si utilitati impuse de functionarea obiectivelui propus. - reamenajarea modernizarea cai de acces si circulatie interioara parcari Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in documentatia de fata. 3.9.1.4. Probleme de mediu relevante sau program: 1.a) Planul urbanistic de detaliu se refera la reglementarea cladirii de locuit. Se va amenaja o zona de locuit deservita de cai acces interioare , zona verde in suprafata de S=36,68 mZ. Pe amplasamentul studiat nu se prevad dezvoltarea unor activitati cu caracter industrial. Prin prezentul P.U.D. se prevede utilizarea echiparii edilitare existente in zona. b)P.U.D.-ul de pe str. Alexandru Lazar nu influenteaza alte planuri sau proiecte existente. c)P.U.D. nu prevede realizarea unor obiective care sa desfasoare activitati cu impact asupra mediului, ci se refera doar la construirea unei cladiri le locuinte cu SAD la parter cu regim de inaltime P+3E CUI: RO30152744; J351108712012 ; Cont: Sediu: 300566 Timisoara, Str. F.C. Ripensia ap 20 bi Tel: ti 3387081: HU 3568IG4 HU e mail

Nr. Proiect: 48 /2014 Lucrarile propuse se refera la realizarea constructiei , parcari, precum si bransarea la utilitatile urbane existente in sistem centralizat in concordanta cu dezvoltarea durabila. d)Prin realizarea P.U.D-ului nu se ridica probleme deosebite de mediu, impactul este nesemificativ,corespunzator unei zone rezidentiale. e)Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decit cele uzuale legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apa potabila, intretinerea retelelor, etc.) 2.Prin implementarea proiectului propus se va valorifica eficient un teren liber in intravilan intr- o Zona amenajata corespunzator functiuni de locuire, realizarea de spatii verzi si parcari. a)Pe parcursul executiei lucrarilor, impactul asupra mediului va fi generat de activitatile de constructie specifice (zgomot, praf) datorita lucrarilor de excavatii si transport materiale. Aceste efecte isi inceteaza influenta in momentul in care se finalizeaza construirea zonei. b)Efectele descrise mai sus sunt de scurta duratasi cu impact redus asupra mediului. c)Proiectul nu are efect transfrontiera. d)Proiectul nu prezinta risc pentru sanatatea omului. e)Lucrarile propuse sint in regim de medie inaltime corespunzatoare cu toate cladirile din zona si nu au efect negativ asupra populatiei din zona ci din contra vor asigura aprovizionarea populatiei la standarde europene. f)Terenul propus pentru cladirea de birouri este in prezent neocupat, in intravilan, neutilizat, nu se incadreaza in zona protejata, nu se prevede desfasurarea unor activitati cu impact semificativ asupra mediului care sa conduca la depasirea valorilor limita standardizate de calitate pentru nici unul din factori de mediu. g)Amplasamentul studiat nu face parte din zona protejata. In zona nu se pun probleme speciale de protectie a mediului sau de patrimoniu cultural. Prin aceasta constructie de birouri nu sunt depasite standardele sau valorile limita de calitate a mediului. Stationarea mijloacelor auto pentru transport marfa sau persoane se face cu motorul oprit.Emisiile de noxe in atmosfera sunt limitate la inregistrarea autovehiculului in circulatie . Pentru protejarea mediului si apelor de suprafata si subteran se vor prevedea si respecta urmatoarelor: - racordarea la sistemul centralizat de apa si canal, - depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate. - realizarea de zone verzi. - Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate. - Protectia calitatii apelor se va realiza prin respectarea prevederilor legale si intocmirea proiectelor de specialitate in conformitate cu normele si legile in vigoare - Protectia aerului. Constructiile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de: Vmed = 0.1 mc / ora. Evacuarea gazelor se face pe cosuri : Diametrul cosului: Dn cos = 100 mm. Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul centralei termice: a)priza directa de aer b)priza directa centrata pe cosul de evacuare . Centrala termica propie cu urmatoarele caracteristici : CUI: RO30152744; J35/1087/2012 ; Cont: RO36INGB0000999903004062; Sediu: 300566 Str EC Rinensia nr 3000 Timisoara, Str. T. Laurcan, nr 3, al Fel 140 7235387981: Fa FU nul ARC 3 ahoo ca SPDARCHIPRAM

Nr. Proiect: 48 /2014 e Cos de evacuare noxe : e Inaltimea cosului = 0.8 m de la limita coame cladirii Diametrul cosului min. = 100 mm Pozitia cosului : +5 c) scos pe fatada si pana la 900(scos pe acoperis) fata de orizontala - Gospodarirea deseurilor Deseurile manajere vor fi depozitate in pubele si containere care vor fi ridicate si golite de catre intreprindere specializata, pe baza unui contract de servicii. Intrucat functiunile prezentului PUD nu difera fundamental de functiunile existente in Zona nu este cazul sa se schimbe incadrarea in categoria de mediu deja incadrata. 39.15. Relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu: Beneficiarul, prin forte propii sau servicii contractate, va asigura ca producerea de deseuri sau de alte reziduri sa fie redusa la minimum, luind in considerare implicatiile economice, asigurind administrarea si gestionarealor; astfel: Din studiul intocmit in raport cu amplasarea functiuniilor propuse, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. ln zona studiata nu se vor amplasa obiective industriale, activitati sau functiuni poluante care sa conduca la depasirea valorilor limita standardizate de calitate pentru nici unul din factori de mediu. Aspecte cu caracter slab poluant care apar o data cu aparita santierelor de constructii, isi inceteazainfluenta in momentul in care se finalizeaza construirea zonei. 3.9.2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la: a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor; Nu este cazul. b) natura cumulativa a efectelor; Nu este cazul. c) natura transfrontiera a efectelor; Nu este cazul. d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor), Nu este cazul. e) marimea si spatialitatea efectelor (zona geograficasi marimea populatiei potential afectate); Nu este cazul. f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, Nu este cazul. g) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; Suprafetele terestre apartinind domeniului public nu au valoare de patrimoniu naturalgeomorfologic, floristic, faunistic, forestier si de alta natura, care sa necesite instituirea regimului de rezervatie stiintifica ca sa ramana in proprietate publica si sa dobandeasca regimul de protectie, potrivit procedurii prevazute la art. 8, din Ordonantade urgenta a Guvernului nr. 236/2000. CUI: RO30152744; J35/108712012 ; Gont: RO36INGB0000999903004062; UUPOO Fimisoara. Str. L. Laurean. nr. 2. ani Sediu: 300566 Timisoara, Str. F.C, Ripensia nr.3, ap PAN com: SDARCHIPRA Wsamiil. com Tel +40 7233879831 : Fax: SQ e mail ARCH

Nr. Proiect: 48 /2014 (i) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului; Nu este cazul. (ii) folosirea terenului in mod intensiv; -Ca prioritati in Zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si drumurile de acces la standar de normale pentru categoria prevazuta. -Necesitatea pastrari in Zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator. - Zona va avea o dezvoltare importanta pentru localitate cat si pentru locuitorii acesteia datorita amplasrii de constructii cu caracter industrial care vor dinamiza viata economica in zona. Casele cu caracter de locuinta existente si locuintele din dezvoltari viitoare vor cuprinde functiunile specifice locuintelor, garaje si spatii de parcare proprii, terase catre zonele verzi plantate, centrale termice proprii, racorduri la apa si canal, spatii de depozitare a pubelelor de gunoi. - Exista posibilitatea ca in Zona sa apara dorinta realizarii de spatii comerciale, in acest caz acestea se vor putea realiza in dezvoltarile viitoare, cu functiuni racordabile la dezvoltarea prezenta. 4. REGLEMENTARI 4.1. OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM Solutia urbanistica a fost elaborata tinandu-se seama de regulamentul PUG Timisoara si regulamentul PUZ aprobat prin HCL nr. 93/1998 preluata de PUG, zona locuinte si functiuni complementare. Se propune definitivarea functiunii prin PUD-ul prezent de locuinte cu functiuni complementare. Prin PUD se stabileste si regimul de inaltime propus la Parter +3Etaje, Procentul de ocupare al terenului POT propus la 23% si Coeficientul de utilizare CUT propus la 1,2. Nivelul parterului se propune a fi SAD. La nivelele superioare parterului se vor construi 4 apartamente : 2 apartamente la etajul 1, 1 apartament la etajul 2 si 1 apartament la etajul 3 e Propunere de mobilare Se propune realizarea pe parcela a: -Constructie locuinte cu o suprafata construita de maxim 94.30 mp, in regim inaltime P+3E. - Constructia va cuprinde 4 apartamente de locuit la nivelele curente iar la parter functiuni complementare. P.U.D. nu prevede realizarea unor obiective care sa desfasoare activitati cu impact asupra mediului, ci se refera doar la construirea unei cladiri de locuinte cu SAD la parter, regim de inaltime P+3E. spatiile cu alta destinatie nu vor contine functiuni care pot crea riscuri pentru sanatate sau disconfort pentru populatie prin producerea de zgomot, vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc. - Propunem functiuni precum: servicii cu trafic redus de populatie: sedii de firme,sucursale ale bancilor,etc, birouri de consultatii, avocatura, notariale, proiectare, etc, cabinete: medical, psihologie, stomatologie, etc, comert: magazine alimentare, magazine mixte, librarii etc. saloane de infrumusetare, saloane de intretinere corporala, centre de copiere si printare, agentii de turism, CUI: RO30152744; J35/1087/2012 ; Cont: RO36INGB0000999903004062; [E aurean_ ni i II nr! WIPO birou SUA? Frmisoara Sti [el +40 7 87981: Fa HI e mail RE com BDARCHIPRAVW&omailcom

Nr. Proiect: 48 /2014 Aceste functiuni se vor autoriza dupa implementarea PUD-ului, ele constituind doar un exemplu pt. functiunile publice propuse. Lucrarile propuse se refera la realizarea constructiei , parcari, precum si bransarea la utilitatile urbane existente in sistem centralizat in concordanta cu dezvoltarea durabila. - Se va amenaja spatiu verde compact, pe o suprafata de minim 8,95% din suprafata totala a terenului ( 36,68 mp); - Poarta de acces in incinta va avea latimea de 3,5m.,iar in dreptul ei bordura de delimitare a trotuarului va fi coborita la nivelul carosabilului +3cm. Racordul accesului auto va avea raza de 3,50m. - Se vor amenaja locuri de parcare pentru ocupantii apartamentelor. Acestea vor fi realizate din dale ecologice inierbate si se vor realiza exclusiv pe parcela detinuta de beneficiari. - Imprejmuirea proprietatii conform RLU; e Regim de inaltime Avand in vedere caracterul de locuinte al zonei, si potentialul acesteia de dezvoltare, se propune regimul de inaltime maxim admis pe parcela: P+3E asupra terenului. 4.2. INDICI URBANISTICI SI BILANT TERITORIAL Propunerile efectuate in teritoriul studiat prin prezentul PUD conduc spre urmatoarele suprafete : - suprafata teren proprietate Floricel Dragos Georgian si Floricel Lavinia Dana= 410,00 mp. - suprafata construita cladire propusa prin P.U.D. 94,30 mp. - suprafata desfasurata cladire propusa prin P.U.D. = aprox 492,00mp. Parcari ecologicetaccese + Zona pietonala = 183,06mp Gradina = 95,96 mp Spatiu verde compact =36,68mp. e Au fost stabilite valorile maxime pentru procentul de ocupare a terenului ( P.O.T. ) si coeficientul de utilizate a terenului ( C.U.T. ). Indicii recomandati pentru a obtine o utilizare maxima a terenului sunt urmatorii: * P.O.T.max. = 23,00% ; * C.U.T.max. = 1,2; FUNCTIUNEA | EXISTENT PROCENT PROPUS PROCENT S construit 0,00 mp 0,00% 94,30 mp 23,00% Gradina 410,00 mp 100,0% 95,96 mp 23,40% Circulatii 0,00 mp 0,00% 183,06 mp 44,65% CUI: RO30152744; J35/108712012 ; Cont: RO36INGB0000999903004062; Sediu [el +40 723587 Limisoara VU a] Str. F.C. Ripu | Fax 140 3968Iod 4 ASI BI mail 3 anl hirou ARCHIPRAM Du WU SUI SUN valioo.com can, AID, apă SDARCHIPRANW omail

Nr. Proiect: 48 /2014 | Spatii verzi 0,00 mp 0,00% 36,68 mp 8,95% TOTAL 410,00 MP 100,00% 410,00MP | 100,00% Regimul de aliniere al constructiei Aliniamentul propus este urmatorul : " Se propune amplasarea Imobilului P+3E la aliniamentul strazii, front la strada Alexandru Lazar, cu o retragere la hotarul de Est cu minim 2,0m. si la hotarul de Sud cu minim 4.00 m. * Cladirea va fi retrasa pe nivele in functie de inaltimea fiecarui nivel, astfel incat sa se indeplineasca pe toate laturile retragerea de H/2 de la imita de proprietate conform HG525/1997, Art:23:“(2) În ambele situații, | ie Si a înălțimea clădirii nu depășește distanța măsui autorizaţia de c ite numai da dis tă, pe orizontală, din orice punct al clădirii fe dupa cum urmeaza : de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus. e Pentru nivelul PARTER retragere de minim 2,00 m fata de limitele de proprietate e Pentru nivelul ETAJ1 retragere de minim 3,00 m fata de limitele de proprietate e Pentru nivelul ETAJ2 retragere de minim 4,50 m fata de limitele de proprietate e Pentru nivelul ETAJ retragere de minim 6,40 m fata de limitele de proprietate Regimul de inaltime Inaltimea maxima propusa a constructiei P+3E la cornisa este de 12.8 m: - necesitatile functionale rezultate din destinatia cladirii ; - prevederile Regulamentului de urbanism aferent PUZ-Zona Campus Universitar ; - necesitati compozitionale. " La stabilirea inaltimii constructiei se va avea in vedere : - protejarea si punerea in valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compozitie arhitectural -urbanistica a zonei. Constructia trebuie sa se apropie prin volumetrie si proportii de tipul dominant al constructiilor din Zona inconjuratoare. - asigurarea compatibilitati functionale a constructiilor dominante a zonei ; Aspectul exterior a constructiei si ansamblului : Aspectul general este determinat de conformarea constructiilor, volumetrie si compozitie urbana. CUI: RO30152744; ; Cont: liu: 3005 [ls UFC. Rien 3 ap? Birou Timi ra Sti HI lel +40 7235587981; Fa IV e mail ARC HIPRANWSD ah com SDARI MIER

Nr. Proiect: 48 /2014 Fatadele laterale si posterioare ale cladirii trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea. Constructia va fi tratata din punct de vedere estetic corespunzator. Va trebui sa se integreze in contextul urban existent. 4.3. FUNCTIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 4.3.1. Orientarea fata de punctele cardinale Parcela este orientata pe directia nord- sud est-vest cu accesul dinspre nord si vest, de pe str. Alexandru Lazar. *Amplasarea constructiei in interiorul parcelei se va face conform Regulamentelor ce sunt prevazute al Ministerului Sanatatii : - respectarea normativului legat de asigurarea insoririi constructiei(conform. Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandari privind modul de viata al populatiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii cladirilor invecinate sub aspectul insoririi acestora. Incaperile de locuit vor avea asigurata durata minima de insorire de 1 1/2 h la solstitiul de iarna conform 0G537. 4.3.2. Limite de implantare a constructiilor Se urmareste pastrarea aliniamentului stradal existent, astfel limita de implantare a constructiei viitoare este pe limita proprietatii spre Vest, front la strada Alexandru Lazar si de minim 3,00m. fata de limita proprietatii spre Est. *Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii - Igiena si confortul urban se realizeaza prin respectarea normelor de insorire si iluminat natural, cat si prin evitarea amplasarii la distante necorespunzatoare a constructiilor unele in raport cu altele. La amplasarea constructiilor se va respecta legislatia in vigoare, Codului Civil, Regulamentul Local de Urbanism. 4.3.3. Distante, retrageri Conform Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Timisoara, se impun distante si retrageri. Limita de implantare a constructiei viitoare este pe limita proprietatii spre Vest, front la strada Alexandru Lazar si de minim 3,00m. fata de limita proprietatii spre Est. 4.4. MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULATIEI 4.4.1. Accese carosabile Accesul rutier la imobilul propus se va face din strada ALEXANDRU LAZAR existenta la vest de amplasament si aleea carosabila din partea de nord, conform plansei intocmite de un inginer autorizat; CUI: RO30152744; J35/1087I2012; Cont: RO36INGB0000999903004062; 00506 Timisoara, Str. F.C. Ripensia nr.3, ap.20 , Birou 300200 Timisoara, str 1. La [el +40 3587981: Fax: +40 35686440: e mail: ARCHIPRAMW'53Devahoacom: SDARCHIDI

Nr. Proiect: 48 /2014 Intrarea in, respectiv iesirea autoturismelor din incinta se va face doar cu relatia dreapta, iar la iesirea din parcare se vor monta indicatoarele rutiere “Cedeaza trecerea“ si “Obligatoriu dreapta”. 4.4.2. Accese pietonale Accesul pietonal se va realiza pe parcela de pe strada Alexandru Lazar existenta la vest de amplasament si din aleea carosabila existenta la nord, la dreapta fata de accesul auto. 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje, garaje Se vor asigura locuri de parcare cu rol temporar, pentru vizitatori, si cu rol semi- permanent pentru locuitori exclusiv in interiorul parcelei detinuta de beneficiari. Amplasarea parcajelor se vor realiza in interiorul parcelei respectand limitele fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii deplasariii in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pentru locuinte colective este necesar un 1,15 loc parcare/locuinta realizate in interiorul parcelei. Parcajele ce se accepta a fi amplasate in spatiile verzi , se vor executa obligatoriu din dale de preferinta inierbate pe pat de balast, adoptandu-se solutii ecologice. 4.5.2. Spatii verzi Se impune amenajarea unui spatiu verde de minim 8,95% din suprafata terenului. Se propune amenajarea unui spatiu verde conform planului de mobilare din prezentul PUD, anexat la sectiunea PIESE DESENATE. 4.5.3. lmprejmuiri Se propune o imprejmuire discreta aspre strada, avand inaltimea de minim 1,2 m si maxim 1,80 metri. Aceasta va fi opaca cel mult in zona inferioara intre 45-60 cm de la trotuar, iar partea superioara transparenta. Se recomanda dublarea imprejmuirii cu imprejmuiri vegetale. Sistematizare verticala Lucrarile de sistematizare verticala sunt caracterizate prin inscrierea convenabila a constructiilor pe o configuratie topografica in limitele normalitatii ( terenul nu este accidentat ). Solutia de sistematizare a avut in vedere : - stabilirea unor cote verticale convenabile pentru constructia viitoare, corelate cu cotele terenului existent ; - asigurarea pantelor necesare evacuarii apelor pluviale din zona. 4.6. SOLUTII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 4.6.1. Deseuri CUI: RO30152744; J35/108712012 ; Cont: 00366 Timisoara, Str. F.C Ripensia url) ap 20, Bir ul: i 40 72354 şa HOW 3568lo440, e mail ARC SDARCHIDRAM mall com RO36INGB0000999903004062; Str Laurean, nr 2, ap

Nr. Proiect: 48 /2014 Deseurile rezultate sunt cele obisnuite menajere, specific functiunilor propuse prin PUD- ul de fata. In urma desfasurarii activitatii nu rezulta deseuri cu potential contaminant, nu apar substante toxice si periculoase. Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face controlat, in recipiente cu capac, rezistente pentru depozitarea exterioara a deseurilor menajere, urmand a fi evacuate periodic la platforma (groapa de gunoi)autorizata a localitatii, prin colectarea de catre o firma specializata, in baza unui contract. Optional, se pot amplasa recipiente pentru colectarea selective a deseurilor reciclabile, material plastic, carton, sticla, conform unor contracte cu firme specializate. 4.6.2. Evacuarea apelor Apa folosita in grupurile sanitare , bucatarii va fi asigurata de la reteaua de apa publica a orasului, iar canalizarea va fi racordata la reteaua de canalizare a orasului. 4.6.3. Sursele de zgomot Sursele de zgomot vor proveni de la motoarele autovehiculelor din incinta si de pe strazile din vecinatate. Avand in vedere intensitatea si caracterul traficului existent pe strada Alexandru Lazar si in vecinatate, rezulta faptul ca va exista in zona un zgomot echivalent cu cel din situatia inexistentei amenajarii obiectivului. Pentru asigurarea confortului locatarilor din Zona, vor respecta orarul impus de legislatia in vigoare. 4.6.4. Calitatea aerului Calitatea aerului din Zona va putea fi influentata de emisiile de gaze rezultate din traficul auto, rezultat in urma exploatarii obiectivului. Emisiile se vor suprapune peste emisiile existente datorate traficului. Nu se impun masuri speciale pentru protectia aerului. 4.6.5. Concluzii privind protectia mediului Avand in vedere activitatile care se vor desfasura pe amplasamentul studiat cat si prevederile de la cap. — Dezvoltarea echiparii edilitare — propunerile prezentate in Planul Urbanistic de Detaliu pentru Construire imobil locuinte din str. Alexandru Lazar, nu afecteaza : - Calitatea apelor - Calitatea aerului - Calitatea solului si subsolului - Ecosistemelor terestre si acvatice - Asezarile umane sau alte obiective de interes public. 4.7. ASIGURAREA UTILITATILOR 4.7.1. Alimentarea cu apa Necesarul de apa pentru consum se asigura din reteaua de alimentare cu apa a Municipiului Timisoara aflata in administrarea AQUATIM. CUI: RO30152744; J35/108712012 ; Cont: RO36INGB0000999903004062; Sediu: 300566 Timisoara, Str. F.C. Rinensia nr.13 ap 20 : Birou 300200 Timisoara. Str. T. Laurean. nr 3. ani | | Atomul com [el 140 7223587981; Fax +40 3536816440, e mail ARC HIPRAW 3Doyahoocom: 3BNARCHINR

Nr. Proiect: 48 /2014 Alimentarea cu apa rece a instalatiilor interioare din cladire se va face de la reteaua de apa rece existenta in zona prin intermediul unui camin de apometru amplasat la limita de proprietate. Conform prescriptiilor STAS 8591/1-91 mentionam: - conductele de apa se vor poza subteran, la adincimea minima de inghet. - conductele de apa se vor amplasa la o distanta de min. 3m. de fundatiile constructiilor, iar in punctele de intersectii la min. 40cm. si totdeauna deasupra canalizarii. 4.7.2. Canalizare Conductele de canalizare ape uzate menajere se vor racorda la caminele de vizitare proiectate, din care se colecteaza intr-un camin de racord, si descarcate in canalizarea publica stradala de pe strada Alexandru Lazar, prin intermediul unei tevi din PVC-KG200mm. Cotele de montaj ale conductelor de apa rece si de canalizare ape uzate menajere se raporteaza la cota terenului sistematizat. 4.7.3. Evacuarea apelor pluviale Apele pluviale, considerate ape conventionale curate sunt descarcate in bazine de retentie si utilizate pentru spalarea suprafetelor betonate si udarea spatiilor verzi. 4.7.4. Alimentarea cu gaze naturale Se propune alimentarea cu gaze naturale a constructiei propuse prin realizarea unui bransament de gaze naturale. Postul de reglare-masurare va fi amplasat in exterior, la limita de proprietate a imobilului, respectand conditiile impuse de “Normele tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”. Receptorii de gaze naturale vor fi alimentati prin intermediul unei instalatii interioare de utilizare de joasa presiune ce se vor racorda la bransamentul propus. 4.7.5. Instalatia de incalzire In ceea ce priveste incalzirea, aceasta se va asigura optional in sistem propriu sau prin racord la reteaua de termoficare. 4.7.6. Alimentarea cu energie electrica Pentru alimentarea cu energie electrica necesara noii functiuni se va realiza un nou bransament pe parcela, conf. aviz eliberat de S.C. ENEL . Perimetrul incintei si parcarile vor fi iluminate. Lucrarile necesare se vor realiza pe baza proiectului elaborat de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA de catre firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrari. 4.7.7. Telecomunicatii La cererea beneficiarului constructia va fi racordata la instalatiile de de telecomunicatii ale operatorilor din Zona. Masuri P.S.l. CUI: RO30152744; J35/1087/2012 ; Cont: RO36INGB0000999903004062; fiu: 300566 Timi r FC Ripensia nr.3 ap 20 „Biron 300200 Timisoara, Str. TI TE cl U 7235587981; Fax HI 3568163440, e mal ARCHIPRAW IE ovahooco SDARCHIPRA

Nr. Proiect: 48 /2014 In cadrul proiectului au fost respectate prevederile normelor si normativelor PSI. Retelele vor fi montate subteran. Se recomanda ca hidrantii din zonele intens circulate sa fie marcati volumetric sau cromatic, ptr. a fi vizibili si sa se interzica stationarea autovehiculelor deasupra lor, cu scopul de a permite accesul detasamentelor de pompieri la acestea, in caz de incendiu. In proiectare si executie se respecta prevederile tuturor normativelor si normelor in vigoare. Regim juridic, circulatia terenurilor Terenul aferent obiectivului propus este intravilan in suprafata de 410mp. Terenul este proprietate privata conform CF- proprietari Floricel Dragos Georgian si Floricel Dana Lavinia. Comparativ cu situatia existenta nu intervin mutatii in privinta tipului de proprietate CONCLUZII Solutia urbanistica adoptata se inscrie GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA si in prevederile Planului Urbanistic Zonal a prin HCL 93/1998 preluat de PUG., Dupa faza PUD, in urma aprobarii in Consiliul Local al Municipiului Timisoara, se va trece la intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire. in prevederile PLANULUI URBANISTIC probat Se recomanda centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii P.U.D.-lui si introducerea in baza de date existenta, in scopul corelarii si al mentinerii la zi a situatiei din zona. Intocmit, ARH. Despotovics Roxana Coordonator, ARH. URB. FLORICEL IRINA ELEONORA a i FT FT E RUH RI EI aa 5 inra CUI: RO30152744; J35/108712012 ; Cont | 2 BIFOL : RO36INGB0000999903004062; St tir bla PARCHIPRAMY mail com 0366 tr FCRII Uma HIPRAV con

Atasament: 01.Incadrere_teritoriu_PUD_FLORICEL.pdf

8 | L al n AN RBANISTIC DE ETALIU PLAN DE INCADRARE IN ZONA Scara 1:2500 E mumă DA Mi, d EEE e ba St. N PO a ZE E = MITA UMTATLOR TERITORUA UDE > — ZONIFIGCARE FUNCTIONALA a VUVOSIKI J ) [] irina Eleonora | i A d FLORICELA | +) Na arhitect AY —_— ll N O a Ra CS SL ar ri at tr a INZEOVA N MS — CENIVELATE RUTERE (CU CF —— REGLEMENTARI ——— d NIQ SYalX3 TEMSORARA DE PANA n UR APROBARE FUZ PUG INTERDICTIE DEP DE CONSTRUIRE ACEST PROIECT SI INFORMATIILE GUPRINSE IN EL NU.POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME DECAT CU ACORDUL SCRISAL "3 archiDraw srl-d|' SINU VOR FIFOLOSITE IN ALT SCOP DECAT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE e E „a TOTII ml cra SUTE UT AV FT Specialist RUR | ARH, FLORICEL IRINA VERIFICATOR/ EXPERT. Proiectant: BENEFICIAR: PR. NR. Sediu:Str. F.C. Ripensia nr.13, ap.20, 300566 Timisoara Birou: Str. Treboniu Laurean, nr.5, ap.8,300200 Timisoara FLORICEL DRAGOS GIORGIAN 48/2014 Tel: 004 0723 587981 ; Fax: 004 0356 816440 ; E-mail: archidraw3dEyahoo.com; 3darchidrawEgmail.com 3d archiDraw srl-d DENUMIRE PROIECT: FAZA CUI 30152744, J35/1087/05.05.2012 Cont: RO36INGBO000999903004062 SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA Elaborare P.U.D. -BLOC LOCUINTE P+3 PUD. Sefprolect: |arh.DESPOTOVICS ROXANA R.| / N 1:5000 SL ALEXANDRU Le orala d Proiectat: ar. DESPOTOVICS ROXANA R.| N NA DATA DENUMIRE PLANSA: PL. NR. ATI Mai. 2017 Incadrare in teritoriu uo1 NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA-NR./DATA Desenat: arh. DESPOTOVICS ROXANA R.

Atasament: 02.Situatia_existenta_PUD_FLORICEL.pdf

Top 29047/1/1/1/1 | E Top 29054 cata p oxh TIMCOM S A: ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL NU POT FI COPIA SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME DECAT CU ACORDUL "3d archiDraw srl-d" SI NU VOR FI FOLOSITE INALT SCOP DECAT CEL FOST ELABORA Univorsitaton Tibiscua Limita de proprietate teren studiat Limita amplasamentului studiat Zona locuinte si functiuni Zona institutii si servicii publice Circulatii Cladire existenta - functiune publica Cladire existenta - locuire cu regimul de inaltime aferent Cladire existenta - garaje si anexe gospodaresti Linie electrica joasa tensiune Linie electrica subterana PARCELA CU NR. TOP 29074/1/2 SUPRAFATA TOTALA TEREN (masurat) = 410,0 MP (100%) Conform CF S=411,0 mp Situatie existenta: P.O.T.= 0,0 % ( garaj existent fara AC) Fr. CUT = 0,00 Aa RiSE IP ES AR , Functiunea Existent | % Supraf. teren 4100 mp | 100,0 FLORICEI. cat de fol t SECERA e folosinta[ 440,00 mp | 100,0 A arhitect Circulatii 0,0 mp - DE > € N Spatii verzi 0,0 mp Ku 7 Total 100 Rue ot 410,00 mp = Ea UTR 42| s PARG re ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 5797 Roxana Raluca DESPOTOVICS '9'fq NIC Specialist RUR | am. FLORICEL IRINA NUME SEMNATURA CERINTA REFERATIEXPERTIZA-NR./DATA BENEFICIAR: FLORICEL DRAGOS GIORGIAN DENUMIRE PROIECT: Elaborare P.U.D. -BLOC LOCUINTE P+3 „ALEXANDRU LAZAR, nr.3A. C.F. Nr. 425902; Nr. top.29074/1/2 Proiectant: Sediu:Str. F.C. Ripensia nr.13, ap.20, 300566 Timisoara Birou: Str. Treboniu Laurean, nr.5, ap.8,300200 Timisoara Tel: 004 0723 587981 ; Fax: 004 0356 816440; E-mail: archidraw3dEyahoo.com; 3darchidrawEgmail.com a raw SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA 1:500 DATA Mai. 2017 Sef proiect: arh. DESPOTOVICS ROXANA DENUMIRE PLANSA: SITUATIA EXISTENTA Proiectat: arh. DESPOTOVICS ROXANA R Desenat: arh. DESPOTOVICS ROXANA R CU DESTINATIE SPECIA ÎNTIII FUS TEORA DE Corint : DEFINI VA DE CONSTRUIRE PR.NR. 4812014 FAZA P.U.D.

Atasament: 03.Reglementari_urbanistice_PUD_FLORICEL.pdf

LEGENDA Limita de proprietate teren studiat Limita amplasamentului studiat Zona locuinte si functiuni complementare Zona institutii si servicii publice Zona circulatii Cladire existenta - functiune publica Cladire existenta locuire cu regimul de inaltime aferent Cladire existenta - garaje si anexe gospodaresti Linie electrica joasa tensiune TIMCOM Linie electrica subterana Zona protectie linie electrica 70+70cm Circulatii auto si pietonale EET Amenajare parcare auto i Hrina Eleonora i. FLORICEL Zona implantare constructie - nivel P Zona implantare constructie - etaj 1 Zona implantare constructie - etaj 2 FOAIA Zona implantare constructie - etaj 3 PARCELA CU NR. TOP 29074/1/2 SUPRAFATATOTALA TEREN masurat = 410,0 MP Conform CF S=411,0 mp Regim de inaltime propus P+3E cu SAD parter si 4 apartamente ET 1+2+3 Situatie existenta: P.O.T.= 0,0 % CUT= 0,00 Situatia propusa: P.O.T. max= 23 % CUTmax= 1,2 CTT Pr GB Ne * tn m “a Functiunea Existent “% Propus “% Supraf. construite 0,0 mp 0,0 94,30 mp 23,00 Teren liber necostruit(gradina) 410,00 mp 100,0 94,52 mp 23,05 Circulatii 0.0 mp Spatii verzi JUDEŢ MIU BA, SO mp 45 BI. 8,95 UL n "100 VIZAT SPRE “aie d AL SE SCHIMBARE "E a & > + PTT Anexă lă Avizur-Achitecţului Şef N 7 LANA TERITORARUL J | 5797 Ribateci i - ORDINUL ARMITECȚILOA DIN ROMÂNIA Roxana Raluca DESPOTOVIGS INT] TEMPORARA DE CONS MIRE PANA | RGB FU INTERDICTIE DEFIOTIVA DE CONS d NE SYaLX3 pe PT ZT a at, Specialist RUR | arh, FLORICEL IRINA IUTTTITETIWISTTE VERIFICATOR/ EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERATIEXPERTIZA-NR./DATA Proiectant: Sediu:Str. F.C. Ripensia nr.13, ap.20, 300566 Timisoara Birou: Str. Treboniu Laurean, nr.5, ap.8,300200 Timisoara Tel: 004 0723 587981 ; Fax: 004 0356 816440; E-mail: archidraw3d(Eyahoo.com; 3darchidrawQgmail.com CUI 30152744, J35/1087/05.05.2012 Cont: RO36INGBO000999903004062 3d archiDraw srl-d BENEFICIAR: FLORICEL DRAGOS GIORGIAN DENUNIRE PROIECT: PR. NR. 48/2014 FAZA d E ERE EEE E E NUME SEMNATURA EST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL NU POT FI COPIATE UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME DECAT CU ACORDUL SCRI& AL "34 archiDraw sil-d" SINU VOR FI FOLOSITE IN ALT SCOP DECAT CEL PENTRI SPECIFICATIE O Sef proiect: arh. DESPOTOVICS ROXANA R. SCARA 1:500 Elaborare P.U.D. -BLOC LOCUINTE P+3 str. ALEXANDRU LAZAR, nr.3A. C.F. Nr. 425902; Nr. top.29074/1/2 P.U.D. ZA IN Proiectat: arh. DESPOTOVICS ROXANA R. Desenat: arh. DESPOTOVICS ROXANA R. DATA Mai. 2017 DENUMIRE PLANSA: REGLEMENTARI URBANISTICE PL. NR. U03

Atasament: 03a.Reglementari_edilitare_PUD_FLORICEL.pdf

LEGENDA manat, imita de proprietate teren studiat mg —, Limita amplasamentului studiat Zona locuinte si functiuni complementare FIFA Zona institutii si servicii publice BEEP Zona circulatii IMN Ciacire oxistonta - functiune publica m paza Cladire existenta locuire cu regimul de inaltime aferent PE Cladire existenta - garaje si anexe gospodaresti E Linie electrica joasa tensiune E —yj Linie electrica subterana CEZZZZA Zona protectie linie electrica 70+70cm DZ Circulatii auto si pietonale EREI) Amenajare parcare auto EESTI IEEE VE HE) a Zona implantare constructie - nivel P a Zona implantare constructie - etaj 1 PARCELA CU NR. TOP 29074/1/2 Conform CF S=411,0 mp Regim de inaltime propus P+3E cu SAD parter si 4 apartamente ET 1+2+3 Situatie existenta: P.O.T.= 0,0% CUT= 0,00 Situatia propusa: P.O.T. max= 23 % CUTmaxz= 1,2 SUPRAFATATOTALA TEREN masurat = 410,0 MP Functiunea Existent | % Propus | % Supraf. construite 0,0 mp 0,0 94,30 mp 23,00 Teren liber necostruit(gradina) | 410,00 mp 100.0 94,52 mp [23,05 Circulatii 0,0 mp - 184,50 mp [45,00 Spatii verzi 0 mp 36,68 mp | 8,95 Total 410,00 mp| 100 410,00 mp| 100 JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA VIZAT SPRIE NESCHIMBARE = Zona implantare constructie - etaj 2 LILILILI _, Zona implantare constructie - etaj 3 Nr. 1 ] Ante la Avizul Arhi lui Saf Tan ÎI COLA - Conducta de canalizare - interioara Ft tt ar a a rata PP/exterioara PVC-KG —Atnitect Fat Athitect şef, Fr a Conducta de alimentare apa rece : E tr CR Camin de racord pentru canalizare az A CB Camin de bransament pentru apa oa 8 - aie CV Camin de vizitare pentru canalizare det J | = _ ERA E O&DINUL ARHITECȚILOR BIM ROMANIA 5797 Roxana Raluca Rp ph D ) Abit act c a NO BL) _ SC CNO _ TITO POI”! LT = SU MT 3 TIMCOM Specialist RUR | ah, FLORICEL IRINA VERIFICATOR/ EXPERT APE Proiectant: Sediu:Str. F.C. Ripensia nr.13, ap.20, 300566 Timisoara Birou: Str. Treboniu Laurean, nr.5, ap.8,300200 Timisoara Tel: 004 0723 587981 ; Fax: 004 0356 816440 ; n E-mail: archidraw3d(Myahoo.com; 3darchidrawEgmail.com 3d archiDraw srl-d CUI 30152744, J35/1087/05.05.2012 Cont: RO3SINGB0000999903004062 SPECIFICATIE NUME NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA-NR./DATA BENEFICIAR: PR. NR. FLORICEL DRAGOS GIORGIAN 48/2014 DENUMIRE PROIECT: FAZA Elaborare P.U.D. -BLOC LOCUINTE P+3 SEMNATURA SCARA P.U.D. ROMANĂ R. T 1:500 str.ALEXANDRU LAZAR, nr.3A. C.F. Nr. 425902; Nr. top.29074/1/2 Sef proiect: DENUMIRE PLANSA: PL. NR. REGLEMENTARI EDILITARE A03G. - Proiectat: arh. DESPOTOVICS ROXANA R. DATA NOTA: ACEST PROIECT SI INFORVATIILE CUPRINSE IN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME DECAT CU ACORDUL SCRIS AL "39 archiDraus srl-d" Mai 2617 SI NU VOR FI FOLOSITE IN ALT SCOP DECAT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE Desenat: arh. DESPOTOVICS ROXANA R. '

Atasament: 04.Circulatia_terenurilor_PUD_FLORICEL.pdf

LEGENDA 4 limita de proprietate teren studiat mo) Limita amplasamentului studiat PET Teren aflat in proprietate publica de interes local CITITI Teren aflat in proprietate privata E — ur] Linie electrica joasa tensiune —— us) Linie electrica subterana . ._ a Tr: = [TI] Zona protectie linie electrica 70+70 cm SSI SAR PARCELA CU NR. TOP 29074112 E SUPRAFATATOTALA TEREN masurat = 410,0 MP Conform CF S=411,0 mp Regim de inaltime propus P+3E cu SAD parter si 4 apartamente ET 1+2+3 Situatie existenta: P.O.T.= 0,0 % CUT= 0,00 Situatia propusa: P.O.T. max= 23 % CUTmaxz= 1,2 Functiunea Existent | % | Propus “% Supraf. teren 410,0 mp | 100,0| 410,0 mp | 100,0 categoria de folosinta Ce | 440,00 mp | 100,0| 410,00 mp | 100,0 PROPRIETATE PRIVATA | 410.0 mp |100,0| 410,0 mp | 100,0 REGLEMEN ZONIFICAREA TERIT LEGENDA SEE TEZE n TETITORULUI ÎI UL PTA AN =] LITA TEFITOMAAUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA CENTRALE RUA MATA UTA TATILOI TEFETORIALIE DE NUFERINTA —— ZoNIFIOARE FUNCȚIGNALA —— ZONA UNITATI a FI FER TRISTE NET TZI ZONA ori - AGREMENT 91 : E 3 3 ţ , CTE DT] Cin DESTINATIE SPRE îi 5797 Roxana Raluca DESPOTOVICS PANA TUI DE INTER DEFINI IVA DE CONSTRUI), a NI SYalkJ cu drod, de somnătură n — ial tinda TITI = = = cl. d Specialist RUR | arh, FLORICEL IRINA 3 arcnibTaWw SITU VEDERE ORI NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA-NR./DATA EA BENEFICIAR: PR. NR. oiectant: FLORICEL DRAGOS GIORGIAN 48/2014 Sediu:Str. F.C. Ripensia nr.13, ap.20, 300566 Timisoara 3d archiDraw Srl-d | DENUMIRE PROIECT: FAZA Birou: Str. Treboniu Laurean, nr.5, ap.8,300200 Timisoara Tel: 004 0723 587981 ; Fax: 004 0356 816440 ; CUI 30152744, J35/1087/05.05.2012 Cont: RO3SINGBO000999903004062 Elaborare P.U.D. -BLOC LOCUINTE P+3 E-mail: archidrav3dQyahoo.com; 3darchidrawQgmail.com SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA PUD. 1:500 str. ALEXANDRU LAZAR, nr.3A. C.F. Nr. 425902; Nr. top.29074/1/2 DATA DENUMIRE PLANSA: PL. NR. Mai. 2017 CIRCULATIA TERENURILOR U04 REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN INTREGIME DECAT CU ACORDUL SCRIE. Proiectat: arh. DESPOTOVICS ROXANA R. AL "34 archiDraw srl-d" SINU VOR FI FOLOSITE IN ALT SCOP DECAT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE 30 : N Ă Sef proiect: NOTA: ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL NU POT FI COPIATE p arh DESPOTOVICS ROXANA RI | i N ÎX N Î Desenat: arh. DESPOTOVICS ROXANA R.

Atasament: 05.Posibilitati_de_mobilare_urbanistica_PUD_FLORICEL.pdf

Limita de proprietate teren studiat Limita amplasamentului studiat rd BALDITOI Parcele logținte si fungtluni E complementare Si dotari Si servicii publice Zona institutii si servicii publice Domeniul public pietonal Domeniul public carosabil Cladire existenta functiune publica Cladire existenta locuire cu regimul de inaltime aferent anexe gospodaresfi Linie electrica joasa tensiune Linie electrica subterana Top 29047/1/1/1/1 a L Circulatii auto si pietonale E Amenajare parcare auto PARCELA CU NR. TOP 29074/1/2 i ţ SUPRAFATATOTALA TEREN masurat = 410,0 MP cola verde «e Conform CF S=411,0 mp Limita implantare nivel PARTER d Regim de inaltime propus P+3E cu SAD parter si 4 apartamente ET 1+2+3 Gradina Limita implantare nivel ETAJ1 Limita implantare nivel ETAJ2 Situatie existenta: P.O.T.= 0,0 % CUT= 0,00 Situatia propusa: P.O.T. max= 23% CUTmaxz= 1,2 Nivelul ETAJ 2 al conștruciiei Functiunea Existent | % Propus | % DR A ABUR RAR II Supraf. construite | 00mp [00 | 9430 mp [23.00 A propuse cu regim de inaltime P+3E Gradina 41 0,00 mp 100,0 95,96 mp 243 40 0 | Zona protectie linie electrica 70+70 cm Circulatii 0,0 mp - 183,06 mp 14,65 Spatii verzi 0 mp - 36,68 mp | 8,95 Top 29054 Total 410,00 mp| 100| 410,00 mp| 100 | Limita implantare nivel ETAJ3 LEGENDA LIMITE — LITA TERITORIULUI LATA EXIETENT MITA TERITORIUL INTRAVILAN PROPUS TEFSTOIUALE DE FUNCTIONALA — PART a CI OELTINATIE SPECIALA DEZVATARE PE ŢERITORIUL ALTOR UICAUTATI comme mat + ur ISTORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGIETICA. POPE PROTESATE PE BAZA OF RASITARE. ORDINUL ARWITECȚILOR DIN ROMÂNIA 5797 Roxana Raluca Scaf? p at TITI FUT 1 PUD INTERNE TRE DEFINI IVA DE CONSTRURE —=TC a= =T O = a — PD —D A = S o? —=T = ln > nn TIMCOM Specialist RUR | a, FLORICEL IRINA archibraw Stii NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA-NR./DATA Proiectant: BENEFICIAR: PR. NR. Sediu:Str. F.C. Ripensia nr.13, ap.20, 300566 Timisoara Birou: Str. Treboniu Laurean, nr.5, ap.8,300200 Timisoara F LO RIC E L D RAG OS GIO RG IAN 48/2014 Tel: 004 0723 587981 ; Fax: 004 0356 816440; : 3darchidraw(Pgmail.com a raw DENUMIRE PROIECT: FAZA Elaborare P.U.D. -BLOC LOCUINTE P+3 SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA PUD. . ALEXANDRU LAZAR, nr.3A. C.F. Nr. 425902; Nr. top.29074/1/2 Sef proiect: 1:500 „ARSA CF, ÎN, , ÎNT. top. A: ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL NU POT FI COPIA arh DESPOTOVICS ROXANA R SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN INTREGIME DECAT CU ACORDUL Proiectat: a ROKÂNĂ R DATA DENUMIRE PLANSA: PL. NR. =) i n CEL Da IVIT SBR EEE aria e a MICE Mai. 2017 POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA | UO5