keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 268/13.05.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare Hotel ****, in regim S+P+4E+M", strada Ungureanu nr. 2, Timisoara

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 268/13.05.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare Hotel ****, in regim S+P+4E+M", strada Ungureanu nr. 2, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008-001364/11.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism , cu numărul de înregistrare 05/PV-14.04.2008;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amplasare Hotel ****, in regim S+P+4E+M", strada Ungureanu nr. 2, Timisoara, având ca beneficiar firma S.C. B & N COMPANY S.R.L., in baza Contractului de Locatiune nr. 2098 din 14.08.2006, incheiat cu proprietara terenului Parohia Bisericeasca Ortodoxa Sarba Timisoara Cetate, întocmit conform Proiectului nr. 11/2006, realizat de S.C. SPATIU U.A.D. S.R.L. Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+4E+M, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, procentul de ocupare al terenului POT max de 85%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de maxim 5, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Urbanism "Cartier CETATE" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 23.02.1999.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Amplasare Hotel ****, in regim S+P+4E+M", strada Ungureanu nr. 2, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 495 mp este identificat prin C.F. nr. 538, nr. cad. 301, proprietar Parohia Bisericeasca Ortodoxa Sarba Timisoara Cetate cu nr. 9118/1934 si restabilire situatie anterioara cu nr. 5242/1995, interdictie de instrainare si grevare asupra terenului de 495 mp in favoarea S.C. B & N COMPANY S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. B & N COMPANY S.R.L;
-Proiectantului S.C. SPATIU U.A.D. S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: plan_cu_sit_existent.pdf

+17,30 +17,75

+12,65

+18.20

+0,00

+18.20

-0,30 +0,00 +0,00

+16.80

+19.95

+17,30

+11,30

+18.20

+12.70

26.94 5

27.07 5

18 .0

25

18 .1

85

Str. 9 Mai

AMPLASAMENT HOTEL **** STR. UNGUREANU NR.2

18,18m

Str. Coriolan Brediceanu

DESFASURATA STRADALA - E. UNGUREANU

DESFASURATA STRADALA - EUGENIU DE SAVOYA

Str. V asile A

lecsandri

AMPLASAMENT HOTEL **** STR. UNGUREANU NR.2

27,08m

IMOBIL STR. E. UNGUREANU N R .4

IMOBIL IN RECONSTRUCTIE STR. EUGENIU DE SAVOIA NR.16

SEDIU BANC A ROMANA DE DEZVOLTARE STR. UNGUREANU NR 3

10,50m STR. EUGENIU DE SAVOIA

PRIMARIE VECHE

IMOBIL NR. 11

11,50m STR. VASILE ALECSANDRI

IMOBIL EXISTENT STR. EUGENIU DE SAVOYA

11,50m STR. UNGUREANU

Referat / Expertiza nr. / data

Scara :

Desenat

Semnatura:

Nume :

Specificatie : Nume :

Semnatura:Verificator/Expert

Beneficiar :

arh. NICOLAE COVACI PREDA

Proiectat Sef proiect

Data :

Cerinta :

urbanism arhitectura design

Verificator

Denumire plansa :

Denumire lucrare :

S P A T I U U.A.D.

arh. NICOLAE COVACI PREDA arh. NICOLAE COVACI PREDA

str. Astrilor nr. 20 tel.435199 REG.COM. J35/242/2005

PUD. AMPLASAMENT HOTEL xxxx Faza :

Proiect nr.

Plansa nr.

P.U.D.

11/2006

1:500

IMOBIL DIN PIATA LIBERTATII

CALCAN

RETEA CANALIZARE RETEA TERMOFICARE

ALIMENTATIE PUBLICA COMERT BIROURI LOCUINTE INSTITUTII PUBLICE

FUNCTIUNIPLAN DE SITUATIE 1:500

RTS

Ap Ø 500 CDm 30/45

RETEA APA RECE

PLAN DE INCADRARE

PRECARA ACCEPTABILA BUNA F. BUNA

STAREA CLADIRILOR

11/2007 PLAN - SITUATIA EXISTENTA 01A

CIRCULATIE TRANVAI

CIRCULATIE AUTO SENS UNIC

CIRCULATIE AUTO DUBLU SENS

CONSTRUCTII EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONA STUDIATA

P+2

S.teren =317,2mp POT = 92% P+1

S.teren =569mp POT = 83% P+2

N

N

99 520 105 154

117 290

99 749

B

B

99.868 99.893

109 595

111 227

100 000

99 820

S

99 868

4

1

99.974

99.873

99 832

S.teren =1620mp POT = 83% P+2

S=486.66mp S.teren =518,5mp POT = 89% P+2+M

99.854

S.teren =640,5mp POT = 86% P+2

3 108 795

99 966

2

99.749

99 765

H Cornisa = 16.798 m

H Cladire = 18.193 m

H Cladire = 1 4.657 m

H Cornisa = 12.676 m

H Cladire = 17.290 m

H Cornisa = 11.227 m

H Cornisa = 12.867 m

C

118 193112 676

Nr. Top. 301 Nr. Top. 300

C

C

103 636

99 643

S.teren =363mp POT = 82%

S.teren =800mp POT = 78%

Nr. Top. 231

Nr. Top. 305

Nr.16

Nr.2 Nr.5Nr.3

Nr.18

116 977

Str. Eugen de Savoya

Str. E. U ngureanu

114 657 110 579

S.teren =233,4mp POT = 87% P+1

S.teren =481mp POT = 93% P+2=M(reconstructie)

S.teren =228mp POT = 87% P+1

S.teren =1740mp POT = 82% P+4 S.teren =558mp

POT = 88% P+2

S.teren =416,5mp POT = 86% P+1

S.teren =435mp POT = 80% P+2

S.teren =490mp POT = 87% P+2

S.teren =1394mp POT = 75% P+1

S.teren =1740mp POT = 90% P+2

Nr.Top. 298

P+2

Ap Ø 500 CDm 30/45

Ap Ø 150

C D

m 30/45

C D

m 30/45

A p Ø

100 F A

p Ø 500

103 626

99 783

101 076 101 482

99 893

99 706

99 970

99 872 99 879

99 762

99 829

102 809 99 895

101 254

116 798 99 974

99 846

99 873 99 847

99 805 99 84699 847

99 854

99 825102 679

99 784

99 856103 349

110 098

RTS

R TSP.T.

PIATA LIBERTATII

LEGENDA

SC B&N COMPANY SRL

Atasament: plan_reglementari.pdf

4. 00 18.55

18 .18

27.08

18 .03

26.95

+12.65

+17.75

+0.00+0.30

+3.80

+13.61 +15.14

+20.35

+0.00

+12.07

+17.50

+0.00

+11.30

+13.61 +15.14

+17.30

+20.35

+13.61 +5.14

+20.35

+0.00

+12.70

+18.20

+0.00+0.30

+3.80

+15.14

+2035

+11.60

+14.66

+18.20

+0.00+0.30

+480.059

+13.61

+15.14

+20.35

+480.091

+480.100

+17.10

+12.65 +12.87

+17.75

47990020 67

50

Ap O 500

RC

A p

O 5

00

Ap O 150

Ap O 150 Ap O 150

Ap O 500

CDm 30/45

RTS

RC

CA

CA

103 636

103 626

112.867105 154

4

3

112 676

108 795

N

C 109 595

111 227101 235

S

1

2

C

C

C

Str. Eugen de Savoya

H Cornisa = 12.676 m

114 657 110 579

H Cladire = 18.193 m

H Cornisa = 16.798 m

H Cornisa = 12.867 m

20 67

00

Nr. Top. 300

Nr. Top. 231

Nr. Top. 305

Nr.16

Nr.2

Nr.5

Nr.3

Nr.18

Nr.Top. 298

99 783

99 868

102 809

101 254

101 076

101 482

102 679

103 349

Scurte=74.40mp

H Cornisa = 11.227 m

H Cladire = 17.290 m

Nr. Top. 301

99 643

99 765

99 854 99 966

99 820 99 832

99 893

99 706

99 872

99 879

99 762 99 829

99 895

99 846

99 873 99 847

99 805 99 846

99 847 99 854

99 825

99 784

99 856

99 974

99 970

H Cladire = 14.657 m

Steren=495,00mpSconstruit=412,26mpPot = 85%

St r.

E. U

ng ur

ea nu

Hcoama = 20.45 m

Hc = 15,14 m

Hc = 15,14 m

Hc = 15,14 m

479950 2 06

75 0

479950

20 67

00

479900

N

PLAN DE SITUATIE Scara 1:500

LIMITA DE PROPRIETATE

LEGENDA

PROPUNERE HOTEL **** STR. UNGUREANU NR.2

27,08m

PROPUNERE HOTEL **** STR. UNGUREANU NR.2

18,18m

SEDIU BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE STR. UNGUREANU NR 3

IMOBIL LOCUINTE

PIATA LIBERTATII

IMOBIL NR. 11 IMOBIL EXISTENT STR. EUGENIU DE SAVOYA

IMOBIL IN RECONSTRUCTIE STR. EUGENIU DE SAVOIA NR.16

IMOBIL STR. E. UNGUREANU N R .4

"PRIMARIA VECHE"

PLAN INCADRARE IN ZONA

Faza :

Referat / Expertiza nr. / data

Scara :

Desenat

Semnatura:

Nume :

Specificatie :

Proiect nr.

Plansa nr.

Nume :

Semnatura: Verificator/

Expert

Beneficiar :

arh. NICOLAE COVACI PREDA

Proiectat

Sef proiect

Data :

Cerinta :

urbanism arhitectura design

Verificator

Denumire plansa :

Denumire lucrare :

S P A T I U U.A.D.

arh. NICOLAE COVACI PREDA

arh. NICOLAE COVACI PREDA

str. Astrilor nr. 20 tel.435199 REG.COM. J35/242/2005

PUD. AMPLASAMENT HOTEL xxxx P.U.D.

11/2006

1:500

10/2007

11,68m STR. UNGUREANU

11,50m STR. EUGENIU DE SAVOIA

10,80m STR. VASILE ALECSANDRI

H O T E L

C E T A T E

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

S.teren S.construit S.curte S.desfasurata POT

BILANT

CAMIN BRANSAMENT CANALIZARE PROPUS

CIRCULATIE AUTO SENS UNIC

CIRCULATIE TRANVAI

CAMIN BRANSAMENT APA RECE PROPUS

CONSTRUCTII EXISTENTE

CONSTRUCTIE PROPUSA

CIRCULATIE AUTO DUBLU SENS

RETEA TERMOFICARE EXISTENTA RETEA CANALIZARE EXISTENTA RETEA APA RECE EXISTENTE

BRANSAMENT ELECTRIC PROPUS

SC B&N COMPANY SRL

Subsol bucatarie restaurant

Hol + restaurant

Camera cazare

Camera cazare

Camera cazare

Camera cazare

SECTIUNE CONSTRUCTIE PROPUSA

Sala conferinte

Curte Interioara

11,50m STR. EUGENIU DE SAVOIA

DESFASURATA STR. EUGENIU DE SAVOYA - PROPUNERE

DESFASURATA STRADA - E. UNGUREANU PROPUNERE

S.teren =1740mpPOT = 82%P+4

S.teren =317,2mpPOT = 92%P+1

B

B

S.teren =569mpPOT = 83%P+2

S.teren =1620mpPOT = 83%P+2

S.teren =518,5mpPOT = 89%P+2+M

S.teren =640,5mpPOT = 86%P+2 S.teren =363mpPOT = 82%

S.teren =800mpPOT = 78%

S.teren =233,4mpPOT = 87%P+1

S.teren =481mpPOT = 93%P+2=M(reconstructie)

S.teren =228mpPOT = 87%P+1

p.t.

S.teren =558mpPOT = 88%P+2

S.teren =416,5mpPOT = 86%P+1

S.teren =435mpPOT = 80%P+2

S.teren =490mpPOT = 87%P+2

S.teren =1394mpPOT = 75%P+1

S.teren =1740mpPOT = 90%P+2

P+2

P+2

ac ce

s cl

ie nt

i

ac ce

s se

rv ic

ii

acces servicii

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ U22008-001364/11.04.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare Hotel ****, in regim

S+P+4E+M”, strada Ungureanu nr. 2, Timisoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U22008-001364/28.02.2008, cu completarile ulterioare conform fisei anexa, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare Hotel ****, in regim S+P+4E+M”, strada Ungureanu nr. 2, Timisoara

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 7415 din 13.12.2006, prelungit pana la data de 12.12.2008.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Amplasare Hotel ****, in regim S+P+4E+M”, strada Ungureanu nr. 2, Timisoara.

Documentaţia este iniţiată de firma S.C. B & N COMPANY S.R.L. in baza Contractului de Locatiune nr. 2098 din 14.08.2006, incheiat cu proprietara terenului Parohia Bisericeasca Ortodoxa Sarba Timisoara Cetate şi a fost elaborată de firma de proiectare S.C. SPATIU U.A.D. S.R.L. Timişoara, pr. nr. 11/2006.

Terenul propus pentru construire este situat în zona centrala a municipiului Timisoara, definit ca Sit urban Cartier « CETATE Timisoara» ce figureaza pe lista Monumentelor Istorice din judetul Timis la pozitia TM–II–s–A–06095. Parcela situata pe strada Ungureanu nr. 2 colt cu strada Savoya, a ramas libera in urma prabusirii vechii constructii in anul 1992, avand in ruina fundatiile si probabil parti din subsol.

Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit cu HCL nr. 139/2007 si a Regulamentului de Urbanism « Cartier CETATE » aprobat prin HCL nr. 52 din 23.02.1999, terenul face parte din cvartalul 40 – cvartal interior Cetatii. Astfel, « parcelele eliberate de constructii, indiferent din ce motiv si de determinarile functionale ale noii cladiri, vor fi structurate conform tipologiei folosite in zona, CUT si POT vor fi cuprinsi in limitele celor deja existenti in Cartierul Cetate ».

Intrucat zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit s-au obtinute Avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 157/U/22.05.2007 si Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 38/09.04.2008 care inlocuieste Avizul CJT nr. 14/18.02.2008.da

Documentatia, Plan Urbanistic de Detaliu „Amplasare Hotel ****, in regim S+P+4E+M”, strada Ungureanu nr. 2, Timisoara a fost introdusa si in Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism – CTATU, unde a obtinut Avizul favorabil nr. 07.III/07.06.2007.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Amplasare Hotel ****, in regim S+P+4E+M”, strada Ungureanu nr. 2, Timisoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Terenul studiat, in suprafata totala de 495 mp este identificat prin C.F. nr. 538, nr. cad. 301, proprietar Parohia Bisericeasca Ortodoxa Sarba Timisoara Cetate cu nr. 9118/1934 si restabilire situatie anterioara cu nr. 5242/1995, interdictie de instrainare si grevare asupra terenului de 495 mp in favoarea S.C. B & N COMPANY S.R.L.

Cod FP 53 – 01, ver. 1

Documentaţia are drept obiectiv realizarea unei constructii ce va fi conformata dupa

tipologia folosita la casele din zona si subordonata coerentei de ansamblu, avand functiune complatibila cu zona - hotel. Amplasarea constructiei se propune pe limitele terenului, la strada cu front continuu si curte interioara, in regim de inaltime de S+P+4E+M. Parterul va fi ocupat cu zona de primire receptie, bar, restaurant de 60 de locuri, salon mic dejun. La subsol va fi amplasata bucataria restaurantului si spatii tehnice iar la etajele 1, 2, 3, 4 camere cazare. In mansarda este propusa a sala de intalniri si servicii. Pentru un hotel de 4 *, inaltimea minima a camerelor este de 2,80 m, fapt ce permite ca in 2 nivele de 4,5m din cladirile vechi sa se realizeze 3 nivele de constructie noua.

Avand in vedere programul desfasurat de municipalitate « Concept integrat de Masuri a Cartierelor Istorice din Timisoara », aprobat prin HCL nr. 3/2007 in vederea implementarii proiectului « Reabilitare Prudenta si Revitalizare Economica a Cartierelor Istorice din Timisoara », aprobat prin HCL nr. 21/2006, precum si « Studiul privind dezvoltarea spatiala in Aglomerarea Urbana Timisoara » aprobat prin HCL nr. 325/2005 propunerea din documentatie nu necesita asigurarea locurilor de parcare pe proprietate, fapt pentru care a fost obtinuta Adresa Comisiei de Circulatie nr. TH2007 – 003266/11.10.2007 prin care se mentioneaza ca nu necesita aviz din partea comisiei.

Obtinerea Autorizatiei de Construire se va putea elibera sub rezerva dotarii in mod obligatoriu a cladirii cu lift, conform reglementarilor in vigoare.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 85 % CUT max = 5 Regim de inaltime max. S+P+4E+M

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Amplasare Hotel ****, in regim S+P+4E+M”, strada Ungureanu nr. 2, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU Pt. ŞEF BIROU CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. P.L. Dact.2exemplare