keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 192/21.12.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" - Calea Buziaşului, Timişoara

21.12.2004

Hotararea Consiliului Local 192/21.12.2004
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" - Calea Buziaşului, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32004-004560/18.11.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teriroriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - "Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" - Calea Buziaşului, Timişoara conform Proiectului nr. 34/2004, întocmit de S.C. Arhitect Trîmbiţaş S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu - "Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" - Calea Buziaşului, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Planul Urbanistic de Detaliu - "Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" - Calea Buziaşului, Timişoara s-a făcut pe suprafaţa totală de 24.033 mp din suprafaţa de 25.439 mp înscrisă în C.F. nr.1574, comuna Moşniţa Nouă - intravilan, cu nr. top 506/2,511/2 în suprafaţă de 20.551 mp şi CF nr. 1586, comuna Moşniţa Nouă - intravilan, cu nr. top 506/3, 511/3 în suprafaţă de 4.888 mp., fiind proprietatea lui SC PADAIR CONF SRL.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" - Calea Buziaşului, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcţiei se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.
Eliberarea Autorizaţiilor de Construire se vor realiza numai după intabularea în Cartea Funciară a donaţiei pentru drumuri ce se face de către SC PADAIR CONF SRL, conform Declaraţiei notariale autentificate sub nr. 4109/26.10.2004.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-S.C. Arhitect Trîmbiţaş SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Reglementari.pdf

100

200

100

400

1

12

3

5

6

7

8

9 10

50 6/

3, 5

11 /3

S =

5 00

0 m

p. 50

6/ 2,

5 11

/2

CALEA BUZIASULUI ( asfalt )

116

trotuar dale

trotuar dale

P+M

P P

C A

LE A

C H

E V

E R

E S

U LU

I

55 57

2

11

fora j

DE 1504/1/12

S d

in C

F =

2 23

00 m

p. S

d in

m as

.= 2

15 38

m p.

4

25 24

23

222 1

20 19 18 1 7

16 15

14

1312

11

10 9 8

7 6

5 4

3

2

1

H C

n 15

02

P U

Z a

pr ob

at p

rin H

O T

A R

A R

E A

N R

.3 27

d in

2 5.

01 .2

00 0

a C

O N

S IL

IU LU

I L O

C A

L A

L M

U N

IC IP

IU LU

I T IM

IS O

A R

A

D E

L IM

IT A

R I

D E

S T

IN A

T IE

Z o

n a

d e

im p

la n

ta re

a c

la d

ir ilo

r

Z o

n a

re zi

d en

ti al

a p

ro p

u sa

S p

at ii

ve rz

i d e

al in

ia m

en t

p ro

p u

se

S u

b zo

n a

in st

it u

ti i s

i s er

vi ci

i p u

b lic

e p

ro p

u sa

B IL

A N

T T

E R

IT O

R IA

L S

IT U

A T

IA P

R O

P U

S A

P A

R C

E LA

T L

ot ur

i l oc

ui nt

e 15

7 96

C IR

C U

LA T

II (p

ie to

na l s

i c ar

os ab

il)

m p

S P

A T

II V

E R

Z I d

e a

lin ia

m en

t 85

5

P .O

.T . m

ax . -

4 0%

C .U

.T . m

ax -

1 ,5

IN A

LT IM

E A

C O

N S

T R

U C

T IIL

O R

S +

P +

1E -

S +

P +

2E +

M

T O

T A

L S

up ra

fa ta

( P

U D

) 24

9 30

21 21

21 40

.9 19

28 .1

18.6 19.4 17.5

29 .4

19.5 19.5 19.4

19 19

19 19 16. 5

19 19 16.4

27 .1

25 .8

3 31

.4 2.

9

3.1

2.9

57.7

58.2

32 .6

56.6

57.1

12

58.7

59

18.8 18.8 18.8

20 20

20 20

2. 8

S .C

. A

R H

IT E

C T

T R

IM B

IT A

S S

.R .L

.

ar h.

G eo

rg et

a T

rim bi

ta s

T im

is oa

ra , t

el . +

4 07

44 6

98 01

2

te l./

fa x:

+ 4

(0 25

6) 4

32 21

2

ar h.

Il ea

na Io

n

ar h.

G eo

rg et

a T

rim bi

ta s

P ro

ie ct

an t:

P ro

ie ct

at :

S ef

p ro

ie ct

: D

en um

ire p

la ns

a:

N r.

p l.:

S ca

ra :

D en

um ire

p ro

ie ct

: P

.U .D

. - E

X T

IN D

E R

E Z

O N

A R

E Z

ID E

N T

IA L

A C

U F

U N

C T

IU N

I C O

M P

L E

M E

N T

A R

E

B en

ef ic

ia r:

S .C

." P

A D

A IR

C O

N F

"S .R

.L .

1: 10

00

oc t.

'0 4

F az

a:

N r.

p r.

:

P .U

.D .

34 /2

00 4

D es

en at

:

V er

ifi ca

t:

R eg

le m

en ta

ri u

rb an

is ti

ce

ar h.

Il ea

na Io

n

34 A

01

L im

it a

P U

D L

im it

e co

n fo

rm C

.F .

L im

it e

p ar

ce le

p ro

p u

se

C IR

C U

L A

T II D

ru m

u ri

d e

ex p

lo at

ar e

ex is

te n

te

S tr

az i s

i a le

i d e

d es

er vi

re lo

ca la

p

ro p

u se

R E

T E

L E

L E

A 1

K v

S IM

B O

L U

R I Nu

m ar

p ar

ce le

S u

p ra

fa ta

p ar

ce le

p ro

p u

se

12

C an

al

S ta

lp i L

E A

1 K

v

L E

G E

N D

A

P A

R C

E LA

T L

ot ur

i i ns

tit ut

ii si

s er

vi ci

i 5

09 9

3 18

0

T O

T A

L S

up ra

fa ta

te re

n in

C F

27 3

00

S =7

08 m

p

S =7

29 m

p

S =7

52 m

p

S =1

13 1m

p S

=1 25

5m p

S =1

01 7m

p S

=1 14

0m p

S =6

19 m

p

S =6

05 m

p

S =5

96 m

p

S =6

13 m

p

S =6

27 m

p

S =6

57 m

p

S =1

21 3m

p S

=1 21

6m p

S =1

22 0m

p

S =5

71 m

p

S =5

70 m

p

S =5

57 m

p

S =5

52 m

p

S =5

78 m

p

S =6

10 m

p

S =1

11 7m

p S

=1 12

0m p

S =1

12 2m

p

S =7

08 m

p

S tr

az i s

i a le

i d e

d es

er vi

re lo

ca la

ex

is te

n te

S p

at ii

ve rz

i d e

al in

ia m

en t

ex is

te n

te

5

3

6

10

3

3

1.9

3

3

6

1.9

3

1. 9

1. 9

10

1. 9

1. 9

3 6

10 3

3

6

1. 9

1. 9

3

1.9

6

14

16 124

63 .4

%

20 .4

%

3. 4%

12 .8

%

10 0%

89.9 5

90.0 0

90.0 6

90.2 19

0.03 89.9

6

89.9 9

89.9 4

89.8 9

89.5 2

89.7 5

89.5 8 8

9.55

89.7 1

89.4 9

89.5 2

89.6 0

89.6 6

89.3 1

89.4 9

89.4 989.

63

89.7 1

89.7 0

89.6 1

89.6 2

89.5 0

89.5 3

89.4 8

89.7 0

90.0 1

90.1 9

90.0 2

90.0 4

89.5 1 89

.66

89.5 9

89.4 9

89.4 0

89.1 2

89.2 8

89.2 2

89.2 9

89.3 8

89.4 2

89.0 9

89.0 3

88.7 2

88.8 6

88.8 9

88.8 2

88.3 089.0

9

88.6 6

88.6 2

88.4 7

89.1 0

89.1 5

88.3 4

88.7 48

8.83

89.2 8

89.2 3

89.1 3

89.1 4

89.3 5

89.3 4

89.1 8

89.1 4

89.1 2

89.0 5

88.9 9

89.0 7

89.0 1

88.4 1

88.2 3

89.0 1

88.9 9

88.2 9

88.1 5 88

.31

88.4 0

88.7 3

88.1 4

88.5 6

87.9 3

87.8 8

87.2 6

87.9 8

88.7 2 88.5

6

88.6 4

88.7 1

88.6 8

88.7 0

89.0 1

88.7 2

89.0 1

88.9 1

88.8 4

89.2 9

89.6 4

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.