keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 35/29.01.2008 pentru aprobarea Regulamentului tehnic privind realizarea balcoanelor la faţadele blocurilor de locuinţe aflate în Municipiului Timişoara si revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 132/04.07.2004 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 12/29.01.1998

29.01.2008

Hotararea Consiliului Local 35/29.01.2008
pentru aprobarea Regulamentului tehnic privind realizarea balcoanelor la faţadele blocurilor de locuinţe aflate în Municipiului Timişoara si revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 132/04.07.2004 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 12/29.01.1998


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-20557/14.09.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilorşi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 157/28.05.2002 - privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 139/2007 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârera Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Regulamentul tehnic privind realizarea balcoanelor pe faţadele blocurilor aflate în intravilanul Municipiului Timişoara , conform Anexei şi Raportului de avizare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 157/28.05.2002 si prelungit prin Hotătârea Consiliului Local nr.139/24.04. 2007.

Art. 3: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 132/ 04.07.2004 - pentru modificarea Regulamentului tehnic privind realizarea balcoanelor pe faţadele blocurilor aflate în intravilanul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/1998 si a Hotărârii Consiliului Local nr.12/29.01.1998 - privind aprobarea Regulamentului tehnic privind realizarea balcoanelor pe faţadele blocurilor aflate în intravilanul Municipiului Timişoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Fiscale;
- Direcţiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Mass - mediei locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Raport_Comisia_tehnica.pdf

MANIA _ "ao JUDETUL TIMIS dun 14-01 DOC 2? PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM RAPORT DE AVIZARE 01/PV-28.01.2008 Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea Teritoriului şi urbanismului şi a HCL. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATU, întrunită la data de 17.09.2007 a luat în discuție materialul initiat de Directia Urbanism cu privire la aprobarea Regulamentului tehnic privind realizarea balcoanelor la fațadele blocurilor de locuințe aflate în Municipiului Timişoara si revocarea HCL nr. 132/04.07.2004 şi a HCL ar. 12/29.01.1998 - In urma dezbaterilor s-a stabilit ca, în situația unui imobil la care există deja o extindere a unui balcon realizata in baza unei Autorizatii de Construire, se poata autoriza extinderea balconului in aceleasi conditii, astfel incat fatada blocului sa fie tratata unitar. La blocurile unde nu sunt realizate modificari la fatade prin realizarea de balcoane la parter, acestea se vor realiza in baza noului HCL. In toate cazurile se va solicita studierea in intregime a fatadei. Întocmit în baza procesului verbal al şedinţei din data de 28.01.2008 Prezentul raport se comunică: + iniţiatorului de proiect e membrilor C.T.A.T.U.

Atasament: Regulament_tehnic.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM Timisoara, Bv. C.D. Loga nr. 1, tel/fax: 0256/408300 SC2007-25108 / 09.11.2007

REGULAMENTUL TEHNIC PRIVIND REALIZAREA BALCOANELOR LA FATADELE BLOCURILOR DE LOCUINTE

SITUATE IN MUNICIPIUL TIMISOARA

Prezentul regulament este intocmit conform reglementarilor Legii 50/1991 privind autorizarea si executarea lucrarilor de constructi , republicata si actualizata, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50, aprobate prin Ordinul nr. 1340/2005, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, a Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, a Legii locuintei nr. 114/1996 si a celorlalte reglementari in materia constructiilor in vigoare. Regulamentul are ca obiectiv modul de proiectare si de realizare a balcoanelor la fatadele locuintelor colective in vederea maririi gradului de confort.

In limita prevederilor prezentului Regulamentul tehnic privind realizarea balcoanelor pe fatadele blocurilor aflate în intravilanul Municipiului Timisoara se stabilesc urmatoarele conditii de construire si autorizare a executarii lucrarilor de constructii: - Limita fundatiilor balconului va fi de regula de 90 cm masurati de la fatada blocului, care coincide cu limita trotuarului de garda aflat pe conturul blocului. - Se va realiza amplasarea si construirea balcoanelor la parter in limitele conturului proiectiei in plan orizontal a balcoanelor de la etaj, fara a se depasi lungimea si latimea acestora, in scopul mentinerii aspectului armonios si unitar al intregii cladiri. Astfel, extinderea apartamentelor prin realizarea balcoanelor inchise se va face respectandu-se aspectul arhitectural, materialele si culorile imobilului. - Autorizatia de construire se va emite in baza procesului-verbal al Sedintei Asociatiei de Proprietari, cu avizul Inspectoratului în Constructii, cu conditiile impuse de regiile detinatoare de gospodarii subterane si de avizul Directiei de Mediu si a Directiei Drumuri si Transporturi".

DIRECTOR DIRECTIA URBANISM Arh. Sorin Emilian Ciurariu

Red./Dact. C.C. Dact. 2 exemplare

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA JUDETUL TIMIS PRIMAR PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr.ing.Gheorghe Ciuhandu DIRECTIA URBANISM SERVICUL AUTORIZARE SI CONTROL CONSTRUCTII SC2007-20557/ 14.09.2007

REFERAT privind aprobarea Regulamentului tehnic privind realizarea balcoanelor la fatadele blocurilor de locuinte aflate în Municipiului Timisoara si revocarea

HCL nr. 132 din 04.07.2004 si a HCL 12/29.01.1998

In vederea mentinerii aspectului armonios si unitar al cladirilor din Municipiul Timisoara si luand in considerare numeroasele solicitari din anul 2007 cu privire la construirea de balcoane, respectiv 43 de cereri pentru eliberare Autorizatie de construire si 174 cereri pentru eliberare Cerificat de Urbanism

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara

avizarea favorabila a propunerii privind aprobarea Regulamentului tehnic privind realizarea balcoanelor pe fatadele blocurilor aflate in intravilanul Municipiului Timisoara si revocarea HCL nr. 132/04.07.2004, tinand cont de urmatoarele:

• Pentru marirea gradului de confort al locuintelor este necesara construirea unor balcoane la parterul blocurilor de suprafata corespunzatoare, raportat la forma, gabaritul, finisajele balcoanelor existente situate la nivelurile superioare.

• Limita fundatiilor balconului va fi de regula de 90 cm masurati de la fatada blocului, care coincide cu limita trotuarului de garda aflat pe conturul blocului.

• Se va realiza amplasarea si construirea balcoanelor la parter in limitele conturului proiectiei in plan orizontal a balcoanelor de la etaj, fara a se depasi lungimea si latimea acestora, in scopul mentinerii aspectului armonios si unitar al intregii cladiri.

• Se promoveaza astfel ideea ingrijirii si mentinerii curateniei in zona blocurilor de locuinte fara ca realizarea balcoanelor pe fatadele blocurilor sa duca la imprejmuiri ale spatiilor verzi, altele decat cele acceptate de

departamentul spatii verzi din cadrul Directiei de Mediu sau la exploatarea ternurilor adiacente in scopuri agricole.

Asfel se propune ca latimea admisa pentru toate balcoanele construite la parterul blocurilor de locuinte sa fie conforma cu cea a balcoanelor existente, atat in plan vertical cat si in plan orizontal. Autorizatia de construire se va emite numai cu acceptul din partea Asociatiei de Proprietari, conform art. 11 alin. 2) din L 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, in baza procesului verbal de Sedinta al Asociatiei de Proprietari, cu avizul Inspectoratului de Stat in Constructii, cu respectarea conditiilor impuse de regiile detinatoare de gospodarii subterane si de Directia de Mediu si Directia Drumuri si Transporturi. Avand in vedere noile conditiile sustinute prin prezentul referat se impune revocarea HCL nr. 132 din 04.07.2004 si a HCL 12/29.01.1998. DIRECTOR DIRECTIA URBANISM: SEF SERVICIU A.C.C.: ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU ING. TEREZ KOLOZSI CONSILIER: JR. CRISTINA CODREANU

AVIZAT JURIDIC,

RED. DACT. 2 EX. C.C.