keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 432/16.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii si comert", Calea Aradului, CF 441533, Timişoara

16.10.2015

Hotararea Consiliului Local 432/16.10.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii si comert", Calea Aradului, CF 441533, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. UR2015-013330/17.09.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 08/19.03.2015 , Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 23/10.09.2015;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 39 din 06.07.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii si comert", Calea Aradului, C.F. 441533, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 13-APO-15, realizat de S.C. 5U STAMP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max P+2E, H max cornisa = 15.00 m, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. RE2015-001943/03.09.2015, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de max 50 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de max 1.00, spaţii verzi si plantate - min 15.00 %, conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 39/06.07.2015.
Se vor respecta conditiile impuse prin Avizul Comisiei de Circulatie nr. RE2015-001943/03.09.2015, si anume: pentru obtinerea avizului comisiei de circulatie la faza AC se va prezenta reglementarea situatiei juridice a terenurilor afectate de drumurile de perspectiva.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii si comert", Calea Aradului, C.F. 441533, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafată totală de 11.890 mp, este inscris in: C.F. nr. 441533, nr. topografic 441533 - teren arabil situat in intravilan, proprietar fiind S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L., C.I.F. 161865554.

Art. 4: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni domeniu public.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor si a amenajărilor vor fi aplicate în concordantă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii si comert", Calea Aradului, CF 441533, Timisoara, si a Regulamentului Local de Urbanism..

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 00_A_-_Corelare_Noul_PUG.pdf

2.50

17 parcaje x 2.50 m

4.5 0

10 .50

12.00

3.5 0

18.50 4,5

0

3.0 0

1.50

1.50

4,5 0

3.00

2.50

22 pa

rca je

x 2 .50

m

3.00

3.00

2.2 5

2.5 015.00

2.50

3.00

50 pa

rca je

x 2 ,50

m

25 pa

rca je

x 2 ,50

m

10 st

ati on

ari x

6,0 0 m

2.00 3.506.00

3.00

12 stationari x 6.00 m

Propunere de amenajare a intersectiei Calea Aradului ( perspectiva ) cu PTT 73

P

LE A 1

10 KW

P+ 1E

P+ 1E

nr. top. 23487

nr. to

p. 23

52 3/1

/2/ 1/1

nr. to

p. 23

52 3/1

/1/ 1

P+1E

P+1E

P+ 2E

23501/1

23501/1 23501/1

Tim isoara

spre Arad DN 69

B U S

LIM ITA

D E P

RO PR

IET AT

E

23501/1

23501/1

P+ 1E

P+ 1E

nr. to

p 2 35

02

STOP

R 3,00

R3,00

R5,00

Sp re

Ca lea

To ron

talu lui

zona protectie LEA

Dru m

pu blic

de pe

rsp ect

iva

PTT73

PT T4

1

PT T4

1

PTT73

PTT4 2

PTT4 2

Sp re

Ca lea

To ron

talu lui

Sp re

Du mb

rav ita

Spre Arad

Spre Piata C onsiliul EuropeiPTT1

PTT1

PTT73

PTT73

PT T 4

1 PTT 73

PTT 42

PTT 14

PT T 6

PTT 70

PTT 73

PT T 1

6

PTT 42 - 37 m

PTT 41 - 42 m

PTT 73 - 37 m

Arh. Baia D./ Arh. Folea D.

S.C. Apollini Company S.R.L.

PUZ Faza:

Arh. Baia D.

Arh. Baia D.

13-APO-15

CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT Nume

00 ACORELARE CU " PROPUNERILE PRELIMINARE -ETAPA A 3-A ELABORARE PUG TIMISOARA"

Amplasament:

1:10000 1: 2000

Plansa nr:

Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Data:

Scara:

Proiect nr.:

Desenat

Proiectat

Sef proiect

Semnatura

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a,

Reg.Com.J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP proiectare complexa in constructii civile si industriale

Iulie 2015

PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT -

Etapa a 3-a elaborare PUG Timisoara aprobata prin HCL Timisoara nr. 428 din 30.07.2013

Limita zona studiata

Teren reglementat

Timisoara, nr. cad. 441533

Organizarea profilelor stradale - secțiuni caracteristice ET OTE EET OT III 1 LIMITA PROPRIETATE 2.500 Trotuar Bicicleta |Zona = "1.500 * 1.500 * 2.500 e Zona verde A Transport 3.500 Auto 3.500 Auto Auto 3.500 3.500 37.000 Auto Transport public 3.500 Parcare Zona verde + verde 2.500 i Trotuar "1.500 " 1.500 * 2.500 SS LIMITA PROPRIETATE LAN RBA ENE ml) — STIC LA [ 9] a. DO U N R <
LIMITA PROPRIETATE ci Organizarea profilelor stradale - secțiuni caracteristice Trotuar Bicicleta Zona verde cout ee AC ien Clair Auto Seci e : a Auto d N n TEI n E d E n E EREI A A Auto Zona | Bicicleta verde 2.500 "1.500 * 1.500 * 3.250 13.000 1 3.250 4 3.250 "1 500 1 00 2.500 pr EI a + E ”- Se + tra: 31 .000 Z - MA CEI ERE
Organizarea profilelor stradale - ICE | terist IUN CArac sect 3 Profil Transversal 41 -lătime 42m LIMITA PROPRIETATE Zona In alle B LI Lo (alei TE=TI Zona Trotuar Bicicleta vc Parcare Auto Auta Auto Zona verde Auto Auto Zona verde Auto Parcare vre Bicicleta Trotuar on protectie rotectie 2.000 * 1.500 * 1.500 2.500 * 3.000 3.500 3.500 3.000 3.500 3.500 " 2.000 * 3.000 2.500 1.500" 1.500" 2.000 42.000 LIMITA PROPRIETATE _ [18 LANUL RBANISTIC E N E R | FRISCA a DO
LIMITA PROPRIETATE ci Organizarea profilelor stradale - secțiuni caracteristice Trotuar Bicicleta Zona verde cout ee AC ien Clair Auto Seci e : a Auto d N n TEI n E d E n E EREI A A Auto Zona | Bicicleta verde 2.500 "1.500 * 1.500 * 3.250 13.000 1 3.250 4 3.250 "1 500 1 00 2.500 pr EI a + E ”- Se + tra: 31 .000 Z - MA CEI ERE
Organizarea profilelor stradale - ICE | terist IUN CArac sect 3 Profil Transversal 41 -lătime 42m LIMITA PROPRIETATE Zona In alle B LI Lo (alei TE=TI Zona Trotuar Bicicleta vc Parcare Auto Auta Auto Zona verde Auto Auto Zona verde Auto Parcare vre Bicicleta Trotuar on protectie rotectie 2.000 * 1.500 * 1.500 2.500 * 3.000 3.500 3.500 3.000 3.500 3.500 " 2.000 * 3.000 2.500 1.500" 1.500" 2.000 42.000 LIMITA PROPRIETATE _ [18 LANUL RBANISTIC E N E R | FRISCA a DO
Organizarea profilelor stradale - secțiuni caracteristice ET OTE EET OT III 1 LIMITA PROPRIETATE 2.500 Trotuar Bicicleta |Zona = "1.500 * 1.500 * 2.500 e Zona verde A Transport 3.500 Auto 3.500 Auto Auto 3.500 3.500 37.000 Auto Transport public 3.500 Parcare Zona verde + verde 2.500 i Trotuar "1.500 " 1.500 * 2.500 SS LIMITA PROPRIETATE LAN RBA ENE ml) — STIC LA [ 9] a. DO U N R <
Organizarea profilelor stradale - ICE | terist IUN CArac sect 3 Profil Transversal 41 -lătime 42m LIMITA PROPRIETATE Zona In alle B LI Lo (alei TE=TI Zona Trotuar Bicicleta vc Parcare Auto Auta Auto Zona verde Auto Auto Zona verde Auto Parcare vre Bicicleta Trotuar on protectie rotectie 2.000 * 1.500 * 1.500 2.500 * 3.000 3.500 3.500 3.000 3.500 3.500 " 2.000 * 3.000 2.500 1.500" 1.500" 2.000 42.000 LIMITA PROPRIETATE _ [18 LANUL RBANISTIC E N E R | FRISCA a DO
Organizarea profilelor stradale - ICE | terist IUN CArac sect 3 Profil Transversal 41 -lătime 42m LIMITA PROPRIETATE Zona In alle B LI Lo (alei TE=TI Zona Trotuar Bicicleta vc Parcare Auto Auta Auto Zona verde Auto Auto Zona verde Auto Parcare vre Bicicleta Trotuar on protectie rotectie 2.000 * 1.500 * 1.500 2.500 * 3.000 3.500 3.500 3.000 3.500 3.500 " 2.000 * 3.000 2.500 1.500" 1.500" 2.000 42.000 LIMITA PROPRIETATE _ [18 LANUL RBANISTIC E N E R | FRISCA a DO

Atasament: PUZ_Aradului_.pdf

CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT

Amplasament

Loc. Timisoara, Calea Aradului, DN 69, km. 3

C.F. nr. 441533 Timisoara

Beneficiar

S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L.

Faza

PLAN URBANISTIC ZONAL

Data

IULIE 2015

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 13-APO-15

FOAIE DE CAPAT

Denumirea proiectului CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT

Amplasament Loc. Timisoara, Calea Aradului, DN 69, km. 3

C.F. nr. 441533 Timisoara

Beneficiar S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L.

Proiectant general Urbanism

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, str. Bucovinei, nr. 63A arh. BAIA Dragos

Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL

Data elaborarii

IULIE 2015

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 13-APO-15

LISTA Şl SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR

Urbanism Arh. FOLEA Doru

Arh. BAIA Dragos

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 13-APO-15

BORDEROU

1. Parte scrisă Foaie de titlu Foaie de capăt Lista şi semnăturile proiectanţilor Borderou Certificat de Urbanism Extrase de Carte Funciara Avize/Acorduri Tehnice Studiu Geotehnic Dovada plata taxa RUR Memoriu de prezentare Regulament de Urbanism aferent PUZ Planuri Topografice vizate OCPI 2. Parte desenată Situatia existenta si disfunctionalitati 00-A Încadrare în zonă 01-A Situaţia existentă 02-A Reglementări urbanistice 03-A Proprietatea asupra terenurilor 04-A Propunere de mobilare urbanistică 05-A Reglementări edilitare 01-ED

Intocmit,

Arh. BAIA Dragos

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 13-APO-15

VOLUMUL I

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

Denumirea proiectului CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT

Amplasament Loc. Timisoara, Calea Aradului, DN 69, km. 3

C.F. nr. 441533 Timisoara

Beneficiar S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L.

Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL

Data elaborarii IULIE 2015

Obiectul lucrării Obiectul prezentei documentaţii îl constituie elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenul situat în Timisoara, Calea Ardului, DN 69, km 3 stanga în vederea acomodarii obiectivului „Constructii pentru servicii si comert”. Zona studiată este situată în teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, în partea nord-

vestică a oraşului.

Documentaţia stabileşte condiţiile tehnice pentru:

 utilizarea funcţională a terenului, în relaţie cu funcţiunile din zonă;

 trasarea si profilarea viitoarelor drumuri de acces, in relaţie cu cele existente;

 modul de ocupare al terenului şi condiţiile de realizare a construcţiilor;

 amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural şi cadrul construit existent.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

Documentaţia este întocmită în conformitate cu :

-Legea 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor cu modificările şi completarile

ulterioare;

-Ordinul MLPAT nr.1943/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile si completările ulterioare;

-H.G. Nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism ;

-Indicativ GM 010-2000 – ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z.

aprobat cu ordinul MLPAT nr.176/N/16 august 2000;

-Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul .

-Hotararea nr. 1076/8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu

pentru planuri si programe .

-Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 privind normele de igiena ;

1.4. BAZA DOCUMENTARA

-Evidenţa cadastrală din arhiva Oficiului Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie a judeţului Timis; -Documentare teren; -Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin HCL Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin HCL Timisoara nr. 107/2014 si RLU afferent – Zona mixta cu interdictie temporara de construire pana la aprobare PUZ/PUD; -Etapa a 3-a elaborare PUG Timisoara aprobata prin HCL Timisoara nr. 428 din 30.07.2013;

-Aviz prealabil de oportunitate nr. 08/19.03.2015;

- Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 214/2010 – Spatii comerciale, Timisoara, Calea Aradului, DN 69, km 3;

- Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 323/2010 – Centru Comercial Decathlon, servicii si birouri aferente, Timisoara, Calea Aradului, DN 69, dreapta

-Ridicare topografica întocmita pentru parcela studiată; -Studiu geotehnic;

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE 2.1. Evolutia zonei In prezent, zona studiata, aflata in intravilanul extins al localitatii Timisoara nu este reglementata

functional, neexistand pana in acest moment nici un plan urbanistic care se conditioneze in vreun

fel ocuparea functionala.

Evolutia acestei zone, aflata la periferia nordica a orasului Timioara are un caracter preponderent

pentru comert si servicii, manifestat prin extinderea zonelor comerciale existente.

Zona studiata în prezenta documentaie se afla situata pe Calea Aradului, respectiv DN 69

Timioara – Arad la km 3, in vecinatatea zonei de spatii pentru servicii si comert “Perenna Premier”

, Restaurant Valery IV si limitrof centrelor comerciale DECATHLON, SELGROS CASH & CARRY,

AUCHAN NORD Timisoara

Prin avizul prealabil de Oportunitate emis de Primaria Municipiului Timisoara s-a apreciat ca fiind oportuna intentia Beneficiarului de realizare a documentatiei PUZ - “Constructii pentru servicii si comert” pe amplasamentul situat in Municipiul Timisoara, Calea Aradului, DN 69, km. 3, stanga.

Obiectivul se va racorda la retele de utilitati existente in zona: apa/canal; energie electrica, gaz

in conformitate cu avizele serviciilor competente si tinand cont de proiectele de dezvoltare

edilitara ale acestora.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

In prezent, zona studiata, aflata in intravilanul extins al localitatii Timisoara nu este reglementata functional, neexistand pana in acest moment nici un plan urbanistic care se conditioneze in vreun fel ocuparea functionala.

Zona studiata în prezenta documentaţie se află situat in partea de nord a oraşului Timişoara, pe

Calea Aradului, respectiv DN 69 Timişoara – Arad la KM 3, limitrof centrului comercial

DECATHLON, SELGROS CASH & CARRY, AUCHAN NORD Timisoara si in vecinatate cu U.S.A.B.

Conform Avizului prealabil de oportunitate nr. 08/19.03.2015.

Evoluţia acestei zone, aflata la periferia oraşului Timişoara are un caracter preponderent pentru comert si servicii, manifestat prin extinderea zonelor comerciale existente.

2.3.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Stratificatia terenului pusa in evidenta atat prin lucrarile de prospectiune geotehnica executate

cu prezenta ocazie cat si prin cele executate anterior in zona, este urmatoarea :

- umplutura cu grosime de cca. 0,40 m ; - sol vegetal pana la cc. 0,70 m ; - pachet argilos constituit in suprafata din argila prafoasa cafenie inchisa de tip PUCM,

cu vegetatie, tare uscata, extinsa in adancime pana la cca. 1,10 m fata de nivelul terenului. In adancime isi face prezenta argila prafoasa cafenie galbuie cu rare concretii calcaroase plastic vartoasa umeda in zona superioara si saturata in adancime odata cu aparitia freaticului, strat neepuizat pana la adancimea la care s-a executat cercetarea (5,00 m).

Din punct de vedere seismic , amplasamentul de inscrie , Conform Normativului P100-06 în Zona

seismică de calcul "D", având următoarele caracteristici geodinamice:Ks = 0,16 şi Tc = 1,0 sec.

Date climatologice Sub aspect climatic localitatea Timisoara prezintă următoarele date mai importante ( prin asimilare cu Timişoara) :

a. Temperatura aerului : - media lunară maximă : +(21-22)0 C –iulie - media lunară minimă : -(1-2)0 C - ianuarie - maxima absolută : +400C- - minima absolută : -350C -

b. Precipitaţii : - media lunară maximă : 70-80 mm –iunie - media anuală .. 600-700 mm - cantitatea maximă în 24 de ore ..100 mm

b. Adîncimea de îngheţ ...0,70 m. 2.4.Circulatia rutiera -situaţie existentă Zona este accesibila în prezent din partea estica, de pe Calea Aradului – D.N. 69 la KM 3, in

imediata apropiere a sensului giratoriu, acces propus prin PUZ aprobat prin HCL nr. 214/2010

Spatii comerciale, Timisoara, Calea Aradului, DN 69, km. 3.

In prezent infrastructura pentru circulatie este deficitara pentru toata zona din vecinatatea

stanga (nord-vest) a DN 69, accesul la parcele facandu-se pe DE existente sau drumuri de pamant

create ad-hoc.

Accesul pe amplasament se face de pe drumul identificat cu nr. top. 23502 pe latura de sud-est

a parcelei.

Circulatia accidentala a pietonilor in zona studiata se desfasoara pe acostamente a caror latime

este de 1,50 m.

Zona este deservită de mijloace de transport în comun, care asigură legătura cu centrul şi cu alte

arii ale oraşului.

2.5. Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Repartizarea pe folosinta si funciuni a suprafetei zonei studiate conform C.F. este în prezent cea

de arabil intravilan.

Terenul ce face obiectul prezentei documentatii, in suprafata totala de 11.890 mp, liber de

constructii este identificata prin CF nr. 441533 Timisoara, Top: 441533 constand in teren arabil

in intravilanul extins al Municipiului Timisoara, liber de sarcini;

Relationari intre functiuni In zona limitrofa ternului studiat tesutul urban este compus din urmatoarere tipuri de configuratii:

- la nord-est: spatii servicii si comert – Restaurant “Valery IV – Timisoara” si Benzinarie “Luk Oil”/ strada creata prin PUZ aprobat prin HCL nr. 214/2010;

- la sud-est: spatii pentru invatamant si servii/comert: Universitatea de Stiinte Agricole (U.S.A.B) si sediu SC Apolliny Company SRL– Perenna Premier”;

- la sud-vest: locuinta in regim parter pe parcela proprietate privata ; - la nord-vest: parcele proprietate privata fara fond construit;

Gradul de ocupare a zonei cu fond constituit Terenul studiat este liber de constructii. În situatia actuala, procentul de ocupare al terenului

(POT) este de 0.00%, coeficientul de utilizare al terenului (CUT) fiind de 0.00.

Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine:

Aria studiata in PUZ este bine deservita in zona de o gama larga de servicii si comert. In zonele

învecinate este situată Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului, DECATHLON, SELGROS CASH

& CARRY, AUCHAN NORD Timisoara, Restaurant “Valery IV – Timisoara” si Benzinaria “Luk Oil” .

Asigurarea cu spatii verzi:

În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul are folosinţă agricolă, nu există zone de spaţiu

verde amenajat. Nu există riscuri naturale în zonă.

Principalele disfunctionalitati:

Analiza situaţiei existente a relevat disfunctionalităţi grupate pe categorii:

a) de circulaţie:

Traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare

intervenţii suplimentare pentru asigurarea continuităţii drumurilor în zonă, respectiv asigurarea

unor profile transversale corespunzătoare, precum şi iniţierea unor drumuri noi, compatibile cu

dezvoltarea unei zone de servicii si spatii comerciale.

Etapa a 3-a elaborare PUG Timisoara aprobata prin HCL Timisoara nr. 428 din 30.07.2013 propune

o retea de circulatii care din punct de vedere teoretic rezolva probleme circulatiilor in zona dar

care din punct de vedere practic intra in contradictie cu documentatii aprobate si executate

(propunerea de amenajare a intersectiei Calea Aradului cu PTT 73 – cu prospect de 37 m,

amplasat sub L.E.A. de 110kV – traseul PTT 73 traverseza zona de parcaje autorizate si executate

aferente obiectivului Spatii servicii si comert – Restaurant “Valery IV – Timisoara” si Benzinarie

“Luk Oil”

b) funcţionale – existenta in partea nord-vestica, terenul ce face obiectul prezentei documentatii

este traversat de L.E.A. de 110kV ce impune un culoar de protecie de 18,50 m latime din ax, in

perimetrul caruia nu se va realiza nici o constructie.

2.6. Echiparea edilitară Gabaritele si traseul reţelelor existente în zonă sunt precizate in cadrul avizelor eliberate de catre

deţinătorii de utilităţi.

 Alimentarea cu apa si canalizare menajera / pluviala se va realiza in sistem centralizat prin bransamente si racorduri, la retele existente, individuale pentru cladire. Apele pluviale de pe invelitori si platforme se descarca in reteaua de canalizare dupa ce sunt colectate in separatorul de hidrocarburi.

 Energia termica va fi asigurata de centrale termice, cu tiraj fortat, functionand cu gaz natural, prin bransamente la reteaua existenta.

 Energia electrica va fi asigurata prin bransamente la retele existente. 2.7. Probleme de mediu-situaţie existentă Cadrul natural il reprezinta actualmente terenul viran, cu vegetatie spontana cu plante azotofage.

Terenul este plan si nu prezinta riscuri naturale de mediu. Un risc de natura antropica il reprezinta

depozitarea neautorizata de deseuri de diverse tipuri, care atrag insecte si rozatoare si prezinta

un pericol de contaminare pentru sol.

Zona studiata este insa lipsita de factori de poluare majori.

In vecinatate nu exista agenti economici cu activitate cu impact semnificativ asupra mediului, sau

alte elemente, care nu sunt compatibile cu functiunea propusa prin PUZ. Nu exista un micro-

ecosistem valoros pe suprafaţa studiata. In perimetrul studiat nu se regasesc monumente ale

naturii.

In vederea depistării surselor de poluare existente în zona s-a impus relevarea modului şi tipului

de poluare pentru fiecare componentă a mediului: apă, aer,sol, zgomot etc.

Calitatea aerului – este în general satisfăcătoare, surse de poluare majore nu există. Calitatea

solului –nu există surse majore de poluare, solul nu poate fi afectat decât într-o masură

neglijabilă.

Calitatea apei-nu este influenţată de nici un factor poluant. Apa potabilă este salubră din punct

de vedere fizic , chimic, bacteriologic, etc.

Poluarea fonică este generată de zgomotul produs de circulaţia de pe DN 69.

Efectele poluării în zona studiată pot fi atenuate prin luarea unor măsuri de protecţie riguroase,

respectiv - plantaţii arbori, rezolvare canalizare şi ape uzate menajere, igienizare şi salubrizare.

2.8.OPTIUNI ALE POPULATIEI Prezenta documentatie prevedere extinderea zonei de activitati de tip commercial – en detail –

desfasurate in unitati de mari dimensiuni – big box, mall, showroom – Ec, situata limitrof in

partea de nord-est a amplasamentului studiat.

Initiativa de promovare a PUZ – Constructii pentru servicii si comert a fost adusa la cunostinta

publicului prin afisarea informatiilor pe situl Primariei Municipiului Timisoara si la amplasament,

precum si publicarea in presa, in ziarul Renasterea Bnateana.

In acest scop populatia va putea trimite observatii si sugetii initiatorului PUZ si va putea participa

la dezbaterea publica conform art. 58 si art. 62 din Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare -Elemente de temă Abordarea studiului acestei zone a fost precedata de studierea si actualizarea elementelor operate in ultimii ani in zona. In principal, zona este destinata dezvoltarii functiunilor de comert, servicii si invatamant asa cum atesta documentatiile de urbanism aprobate in proximitatea amplasamentului in ultimii ani (Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 214/2010 – Spatii comerciale, Timisoara, Calea Aradului, DN 69, km 3; Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 323/2010 – Centru Comercial Decathlon, servicii si birouri aferente, Timisoara, Calea Aradului, DN 69, dreapta) precum si Etapa a 3-a de elaborare PUG Timisoara aprobata prin HCL Timisoara nr. 428 din 30.07.2013 In urma solicitărilor beneficiarilor se propune realizarea unei zone pentru servicii şi comert, în corelare cu celelalte dezvoltări din vecinătate (Selgros, Decathlon, Auchan)

În scopul realizării investiţiei pe terenul studiat a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziţionarea faţă de parcelele vecine, poziţionarea fata de drumuri, intravilanul Timişoara, indicarea drumurilor de pământ care întretaie zona studiată. De asemenea sunt indicate cele mai apropiate reţele de utilităţi. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ are la baza ridicarea topografică realizată. 3.2.Prevederi ale P.U.G. Conform Planul Urbanistic General Timioara aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014 terenul studiat este situat intr-o zona mixta cu interdictie temporara de construire pana la aprobare PUZ/PUD. 3.3.Valorificarea cadrului natural Zona studiată beneficiază de un cadru natural favorabil , terenul este plan, prezentând terase cu mici diferenţe de nivel între ele. Analiza situaţiei existente cu prezentarea disfuncţionalităţilor, condiţionează propunerile de urbanism pentru o organizare optimă a teritoriului , cu asigurarea unui grad maxim de ocupare a terenului şi respectarea legislaţiei în vigoare. 3.4.Modernizarea circulatiei - propuneri in zona studiata Din punct de vedere a circulatiei terenul se afla intr-o zona cu potential de viitor, fiind incadrat la

vest de giratia DN 69 la iesirea din Municipiul Timisoara.

In vederea conformitatii cu normele tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități

(Ord.M.T.nr.50/1998) si cu Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa a 3-a

de elaborare PUG Timisoara – aprobate prin HCL nr. 428/30.07.2013 s-a prevazut o zona

rezervata pentru reconfigurarea infrastructurii rutiere (Giratie Calea Aradului cu legatura Calea

Torontalului).

Sunt de menţionat câteva intervenţii majore ce influenţează în mod pozitiv dezvoltările existente

si ulterioare:

- devierea traseului PTT 73 in imediata apropiere a intersectiei cu Calea Aradului, in scopul pastrarii functionale a investitiilor autorizate si executate in proximitate; Prospectul stradal PTT 73 se va pastra la un profil ingustat prin reducerea zonei verzi in scopul mentionat mai sus.

Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră

spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. La realizarea intersecțiilor s-a ținut

cont de razele de racordare între străzi. Străzile vor fi mărginite de trotuare pietonale si spații

verzi.

- modernizarea drumului de exploatare (PTT1 ) in prezent De identificat cu nr. top. 23502 (avizat la un profil de 12 m prin Avizul Comisiei de Circulatie nr. SC 2012-22450 din 21.09.2012 si realizat pana la limita de proprietate a terenului studiat) in scopul asigurarii accesibilitatii rutiere pe terenul studiat, prin racorduri realizate de proiectantii de specialitate.

In incinta se vor prevedea circulatii auto, pietonale si parcaje. Vor fi respectate caile de interventie pentru masinile de pompieri prevazute in Normativul

P118/1998.

3.5.Zonificare functională-reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici Functiunea dominanta a zonei studiate va fi servicii si comert.

Suprafata de teren studiata va fi zonificata astfel: - Zona de servicii si comert; cu regim de inaltime max. P+2E; - Zona de circulatii; configurarea circulatiilor in incinta (drumuri, platforme si parcaje),

cu racordarea la circulaţia auto propusa prin extinderea (PTT1), in prezent drum De identificat cu nr. top. 23502;

- Zona spatii verzi;

Zonificarea functionala a zonei studiate s-a facut tinand cont de functiunea predominanta propusa si de proximitati urbanistice care impuneau constrangeri legate de functiune si/sau indici urbanistici.

Regimul maxim de inaltime Regimul de inaltime pentru constructiile propuse este P+2E, cu H maxim la cornisa = 15 m

.

Amplasarea pe teren: − fata de limita de sud-est: se vor respecta retrageri de min. 17,00 m;

− fata de limita de nord-est si sud-vest se vor respecta retrageri minime de 6,00 m;

− fata de limita de nord-vest se vor respecta retrageri minime de 18,50 m din ax LEA

110kW, in perimetrul caruia nu se va realiza nici o constructie .

Zona de implantare a constructiilor este conform plansei Reglementari Urbanistice, anexata

prezentei documentatii.

Sistematizarea pe verticală

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine, păstrând

posibilitatea evacuării apelor meteorice la canalele existente pentru îndepărtarea excesului de

umiditate.

Bilanţul teritorial s-a întocmit comparativ – situaţia existentă şi propusă:

Situatia existenta Situatia propusa (mp) (%) (mp)

Terenul reglemantat

11890 11890

Circulatii pietonale, auto si parcaje 0 35 4161,50

Spatii verzi

0 15 1783,50

Suprafata construita

0 50 5945,00

Indici urbanistici

Procent de ocupare a terenului (POT) Max. 50%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) Max. 1

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

3.6.1. Alimentare cu apa-canalizare -Situatie propusa

Racordarea la retele tehnico - edilitare existente Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele existente de apa, instalatiile de canalizare si energie. Realizarea de retele tehnico - edilitare - Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz; - Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar; - Toate retelele stradale de alimentare cu apa, energie electrica, gaze naturale, telecomunicatii se vor realiza subteran. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

- Retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietatea publica a orasului;

- Retelele de alimentare cu gaze, energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietatea publica a orasului. 3.7. Protectia mediului – vezi anexa.

3.8. Obiective de utilitate publica Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regula pe terenurile din domeniul public. Obiectivele de utilitate publica sunt: retelele edilitare (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz metan si energie electrica), care vor deveni publice dupa realizare.

4. CONCLUZII – MASURI ÎN CONTINUARE Din analiza globala a situatiei urbanistice existente si a propunerilor de dezvoltare a zonei se desprind urmatoarele concluzii: - functiunea propusa (constructii pentru servicii si comert) a aparut ca urmare a dezvoltarii

zonei si a cererii existente pe piata; - situatia actuala sustine ipoteza dezvoltarii zonei pentru servicii si comert. La baza criteriilor

de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent pentru zonele adiacente: Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 214/2010 – Spatii comerciale, Timisoara, Calea Aradului, DN 69, km 3; Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 323/2010 – Centru Comercial Decathlon, servicii si birouri aferente, Timisoara, Calea Aradului, DN 69, dreapta) precum si Etapa a 3-a de elaborare PUG Timisoara aprobata prin HCL Timisoara nr. 428 din 30.07.2013;

 asigurarea amplasamentelor si amenajarilor pentru obiectivele solicitate prin tema;

 rezolvarea coroborata a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si de mediu.

 incadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului timisoara Prezentul PUZ are un caracter de reglementare ce expliciteaza si detaliaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

Intocmit Arh.BAIA Dragos Verificare Arh. FOLEA Doru

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 13-APO-15

VOLUMUL II REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

I. INTRODUCERE

Art. 1. Rolul RLU Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent PUZ este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul studiat. Prescriptiile cuprinse in prezentul Regulament (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului ce face obiectul PUZ. Prezentul regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale si a fost aprobat pe baza avizelor obtinute in conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001, pentru modificarea Legii 50/1991. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai in conditiile in care modificarile nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificari ale Planului Urbanistic Zonal si implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat- o si documentatia initiala. Daca prin prevederile unor documentatii pentru parti componente ale teritoriului studiat se

schimba conceptia generala care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului Local

de Urbanism aprobat, este necesara elaborarea din nou a acestei documentatii, conform

prevederilor legale.

Art. 2. Baza legala a elaborarii La baza elaborarii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal sta:

 Legea 453/2001 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor ;

 Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicata);

 Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;

 Legea privind circulatia juridica a terenurilor nr. 54/1998;

 Legea privind expropierea pentru cauza de utilitate publica nr. 33/1994;

 Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995 (republicata);

 Legea privind protectia mediului nr. 137/1995 (republicata);

 Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998;

 Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

 Codul Civil;

 Ordinul ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei;

 Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014;

 Aviz de oportunitate Nr. 8/19.03.2015;

 Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ- indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000;

Art. 3. Domeniul de aplicare

Prevederile PUZ si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odata aprobate, constituie

act de autoritate al administratiei publice locale.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUAPRE A TERENURILOR Art. 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu detine patrimoniu natural sau construit. Art. 5. Reguli cu privire la siguranta c-tiilor si la apararea interesului public Toate lucrarile de constructii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor legale privind siguranta in constructii intre care se amintesc urmatoarele considerate ca prioritare, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

- Legea nr. 50/1991 cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare in vigoare la data eliberarii Autorizatiei de Construire; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, inclusiv instructiunile de aplicare aprobate prin ord. MLPAT nr. 77/N/1996.

Proiectele care insotesc cererea pentru autorizarea unor lucrari de constructii vor cuprinde toate elementele necesare in care sa fie specificate masurile luate pentru asigurarea conditiilor de siguranta privind realizarea si exploatarea constructiilor.

Art. 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Art. 6.1. Orientarea fata de punctele cardinale Se va asigura posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare, evitandu-se orientarea exclusiv spre nord; Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 536 / 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei.

Art. 6.2. Amplasarea fata de drumuri publice Amplasarea constructiilor fata de drumurile publice se va face conform profilelor proiectate si anume realizarea constructiilor fata de limitele de proprietate cu o retragere la sol de minim 17,00 m fata de limita de proprietate SE, conform plansei grafice 03 A - Reglementari urbanistice.

Art. 6.3. Amplasarea fata de aliniament

Amplasarea constructiilor fata de aliniamentul existent in partea sud-estica catre strada cu nr. top. 23502, propusa spre extindere si modernizare se va face conform plansei grafice 03 A - Reglementari urbanistice la o distanta de 17,00 m fata de limita de proprietate existenta.

Art. 6.4. Amplasarea in interiorul parcelei Amplasarea cladirilor fata de limita de nord-est si sud-vest se va face la o distanta de min. de 6,00 m; Fata de limita de nord-vest se vor respecta retrageri minime de 18,50 m din ax, in perimetrul caruia nu se va realiza nici o constructie . Amplasarea constructiilor in raport cu altele de pe aceeasi parcela se va face tinand cont de profilul functional al acestora, in asa fel incat sa nu fie umbrite spatiile constructiilor invecinate care pretind iluminare naturala.Exceptie fata de regulile mai sus mentionate se aplica in cazul cabinelor de poarta, a posturilor de transformare si a altor cladiri de dimensiuni mici, destinate utilitatilor sau echiparii ediliare.Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu.

Art. 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 7.1. Accese carosabile

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport reprezinta o conditie majora de configurare, amplasarea si autorizarea acestora. Se propune un acces carosabil direct de la domeniul public, de pe strada cu nr top. 23502, conform plansei 03 A - Reglementari urbanistice si 05 A - Propunere de mobilare urbanistica.

Art. 7.2. Accese pietonale Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri, chiar daca acestea se marcheaza cu vopsea pe suprafetele de platforme si drumuri, care trebuie sa includa si gabaritele acestora, in cazul in care nu sunt realizate distinct.

Art. 8. Asigurarea echiparii edilitare Autorizarea lucrarilor de constructii poate fi conditionata de stabilirea, in prealabil, prin contract a obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara aferente, de catre investitorii interesati.

Art. 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii Art. 9.1. Parcelarea

Autorizarea executarii parcelarilor se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor art. 30 din R.G.U.

Art. 9.2. Inaltimea constructiilor Regimul de inaltime impus constructiilor este P+2E, cu o inaltime maxima la cornisa 15,00 m si accente;

Art. 9.3. Aspectul exterior al constructiilor Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice. Constructiile prin conformare, volumetrie si aspect exterior, nu vor trebui sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei si nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii; Culorile pentru fatade vor fi armonizate, fiind evitate culorile stridente;

Art. 9.4. Procentul de ocupare al terenului Zona va avea un procent de ocupare al terenului (POT) de max. 50% si un coeficient de utilizare al terenului (CUT) de max. 1;

Art. 10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri Art. 10.1. Parcaje

Stationarea vehicolelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie asigurata in afara spatiilor publice. Este interzisa transformarea spatiilor verzi de aliniament in spatiii pentru parcaje. Suprafetele de stationare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor in vigoare.

Se vor asigura locuri de parcare pentru angajati, vizitatori si pentru aprovizionare, proportinal cu

dimensiunile si capacitatea constructiilor ce se vor realiza, distribuite pentru fiecare constructie

in parte.

Numarul locurilor de parcare necesare conform anexei 2 la RLU.

Art. 10.2. Spatii verzi si plantate Se va prevedea amenajarea spatiilor verzi in proportie de minim 15% din suprafata terenului.

Art. 10.3. Imprejmuiri Aspectul imprejmuirilor trebuie sa participe la ameliorarea aspectului exterior general, prin volumetrie, alegerea materialelor de constructie si prin calitatea executiei. Înaltimea recomandata a împrejmuirilor la drumurile publice este de maximum 1,80m de la nivelul (terenului) trotuarului.

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA Art. 11. Unitati si subunitati functionale Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situata in intravilanul

extins al Municipiului Timisoara si face parte din teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE Functiunea dominanta este cea de servicii si comert. Functiunile complementare admise ale zonei sunt institutii publice sau private de interes

public (constructii pentru sanatate, invatamant, alimentatie publica, cultura), birouri, depozitare, spatii verzi amenajate, accese carosabile, pietonale, piste ciclisti, parcaje si retele tehnico – edilitate si constructii aferente.

Utilizari permise Functiuni complementare zonei:

- institutii publice, servicii, comert, depozitare, alimentatie publica, cultura, cult, centre de afaceri, sedii firme, institutii financiar- bancare, fundatii, targ expositional, sali polivalente;

- locuinte de serviciu; - accese pietonale, carosabile, spatii stationare auto, parking-uri; - constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei;

Utilizari interzise: - este interzisa desfasurarea activitatii industriale poluante; - este interzisa amplasarea functiunii de depozitarea de deseuri; - locuinte colective si individuale; - alte functiuni incompatibile cu functiunea de servicii si comert.

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA Bilanţul teritorial a întocmit comparativ – situaţia existentă şi propusă:

Situatia existenta Situatia propusa (mp) (%) (mp)

Terenul reglemantat

11890 11890

Circulatii pietonale, auto si parcaje 0 35 4161,50

Spatii verzi

0 15 1783,50

Suprafata construita

0 50 5945,00

Indici urbanistici

Procent de ocupare a terenului (POT) max. 50%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) max. 1

VI. CONCLUZII

Solutia urbanistica adoptata reglementeaza din punct de vedere urbanistic zona studiata in

prezenta documentatie.

Trasarea strazilor si a limitelor de parcele se va face pe baza de ridicari topometrice prin

coordonate, datele putand fi puse la dispozitie proiectantului de specialitate, care va verifica si

confirma corectitudinea trasarii.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul

Local de Urbanism.

Se recomanda centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii PUZ- ului si

introducerea lor in baza de date existenta, in scopul corelarii si mentinerii la zi a situatiei din zona.

Intocmit, Arh.BAIA Dragos

Verificat, FOLEA Doru

Atasament: 05_A_-_Mobilare_urbanistica.pdf

68.29

58.82

51 .00

43 .22

19.29

105.05

93 .98

17.16

22.00

7.00

46.00

32.15

12 .97

3.0 0

70 .00

9.0 0

15 .30

70 .00

9.0 1

35.21

46.00

7.00

22.00

17.00

nr. top. 23522/2

nr. top. 23522/1

nr. top. 23523/2

P

P

P

Arh. Baia D./ Arh. Folea D.

S.C. Apollini Company S.R.L.

Faza:

Arh. Baia D.

Arh. Baia D.

13-APO-15

CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT Nume

Amplasament:

1:1000

Plansa nr:

Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Data:

Scara:

Proiect nr.:

Desenat

Proiectat

Sef proiect

Semnatura

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a,

Reg.Com.J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP proiectare complexa in constructii civile si industriale

PLAN INCADRARE

PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 139/2007

05 APROPUNERE DE MOBILAREURBANISTICA

Limita de proprietate imobile invecinate

LEGENDA

Circulatie auto/ pietonala - existenta

Limita de proprietate teren reglementat

Zona verde de aliniament - existenta

Zona cu caracter nedefinit conform PUG

Zona servicii/ comert conform PUG/ PUZ aprobate

Constructii servicii/ comert P - P+1E - existente

Constructii pentru servicii si comert - propuse

Linie electrica aeriana - existenta

Circulatie auto/ pietonala - propusa

Zona verde de aliniament - propusa

LE A 1

10 KW

P+1E

P+1E

nr. top. 23487

nr. to

p. 23

52 3/1

/2/ 1/1

nr. to

p. 23

52 3/1

/1/ 1

P+1E

P+1E

P+1E

P+2E

Locuinta pt. max. 2 familii ( P ) - existenta

Zona de protectie LEA 110 KV ( 37 m )

PUZ

PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT -

N

Iulie 2015

Zona rezervata pentru reconfigurarea infrastructurii rutiere ( Giratie Calea Aradului cu legatura Calea Torontalului )

Timisoara, nr. cad. 441533

Atasament: 04_A_-_Proprietate_asupra_terenurilor_2.pdf

95 .06

68.29

58.82 5 1.0

7

43 .37

123.95

C.F. nr. 427166 Timisoara nr. cad. 427166 Proprietar: Mun. Timisoara S teren = 59 mp

C.F. nr. 417706 Timisoara nr. top. 23501/ 2 Proprietar: Statul Roman ( asupra teren ) Proprietar: S.C. Apollini Company S.R.L. ( asupra c-tie ) S teren = 381 mp

Suprafata de teren donata pentru constituirea drumului public S = 478 mp*

*Suprafata exacta va rezulta in urma lucrarilor topografice pentru dezlipire

Suprafata de teren rezervata conform servitutilor stabilite prin Etapa a 3-a elaborare PUG Timisoara aprobata prin HCL Timisoara nr. 428 din 30.07.2013 S = 1400 mp*

*Suprafata exacta va rezulta in urma lucrarilor topografice pentru dezlipire

Arh. Baia D./ Arh. Folea D.

S.C. Apollini Company S.R.L.

Faza:

Arh. Baia D.

Arh. Baia D.

13-APO-15

CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT Nume

04 APROPRIETATE ASUPRATERENURILOR

Amplasament:

1:1000

Plansa nr:

Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Data:

Scara:

Proiect nr.:

Desenat

Proiectat

Sef proiect

Semnatura

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a,

Reg.Com.J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP proiectare complexa in constructii civile si industriale

PLAN INCADRARE

LE A 1

10 KW

nr. to

p. 23

52 3/1

/2/ 1/1

nr. to

p. 23

52 3/1

/1/ 1

PUZ - CENTRU COMERCIAL DECATHLON aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 323/2010

PUZ - SPATII COMERCIALE aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 214/2010

Limita de proprietate imobile invecinate

LEGENDA

Teren proprietate publica

Limita de proprietate teren reglementat

P+1E

P+1E C1

P+1E

P C2

P C1

P

nr. top. 23523/2

nr. top. 23522/1

nr. top. 23487

nr. top. 23522/2

nr. to

p. 23

50 2 (

Dr um

co nfo

rm pl

an C.

F.)

PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 139/2007

C.F. nr. 429382 Timisoara nr. cad. 429382 Proprietar: S.C. Apollini Company S.R.L. S teren = 1713 mp

C.F. nr. 429383 Timisoara nr. cad. 429383 Proprietar: S.C. Apollini Company S.R.L. S teren = 3228 mp

PUZ

PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT -

N

Teren proprietate privata care intra in proprietate publica

Teren proprietate privata

Iulie 2015

Teren rezervat pentru reconfigurarea infrastructurii rutiere ( Giratie Calea Aradului cu legatura Calea Torontalului )

Timisoara, nr. cad. 441533

1

2

3

4

5

6

7

8

C.F. nr. 441533 Timisoara nr. cad. 441533 Proprietar: S.C. Apollini Company S.R.L. S teren = 11890 mp

Atasament: 03_A_-_Reglementari_urbanistice.pdf

6.0 0

82 .21

6.0 0

3.00

3.00

2.2 5

2.5 015.00

2.50

3.00

50 pa

rca je

x 2 ,50

m

25 pa

rca je

x 2 ,50

m

10 st

ati on

ari x

6,0 0 m

2.00 3.506.00

3.00

12 stationari x 6.00 m

22 pa

rca je

x 2 .50

m 2.50

3.00 1.50

1.50

3.0 0

4,5 0

4,5 0

18.50

3.5 0

12.00

10 .50

4.5 0

17 parcaje x 2.50 m

2.50

3.50 3.501.50 1.00 7.00 12.00

1.501.00

95 .06

68.29

58.82

51 .07

43 .37

123.95

CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT

P.O.T.maxim = 50 % C.U.T.maxim = 1

Regim de inaltime maxim: P+1E/ P+2E H maxim = 15 m ( etaj partial )

P

LE A 1

10 KW

P+ 1E

P+ 1E

nr. top. 23487

nr. to

p. 23

52 3/1

/2/ 1/1

nr. to

p. 23

52 3/1

/1/ 1

P+1E

P+1E

P+ 2E

23501/1

23501/1 23501/1

Tim isoara

spre Arad DN 69

B U S

LIM ITA

D E P

RO PR

IET AT

E

23501/1

23501/1

P+ 1E

P+ 1E

nr. to

p 2 35

02

STOP

R 3,00

R3,00

R5,00

Sp re

Ca lea

To ron

talu lui

zona protectie LEA

Dru m

pu blic

de pe

rsp ect

iva

PTT73

PT T4

1

PT T4

1

PTT73

PTT4 2

PTT4 2

Sp re

Ca lea

To ron

talu lui

Sp re

Du mb

rav ita

Spre Arad

Spre Piata C onsiliul Europei

PTT1

Suprafata afectata cca. 750 mp

PTT1

PTT73

PTT73 Suprafata afectata cca. 2900 mp

PTT 42 - 37 m

PTT 41 - 42 m

PTT 73 - 37 m

6.0 0

83 .07

6.0 0

18.50

18.50

81.80

13.00

4.00

18.50

18.50

80.83

17.00

4.00

13.00

Arh. Baia D./ Arh. Folea D.

S.C. Apollini Company S.R.L.

Faza:

Arh. Baia D.

Arh. Baia D.

13-APO-15

CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT Nume

03 AREGLEMENTARI URBANISTICE

Amplasament:

1:1000 1:2000

Plansa nr:

Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Data:

Scara:

Proiect nr.:

Desenat

Proiectat

Sef proiect

Semnatura

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a,

Reg.Com.J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP proiectare complexa in constructii civile si industriale

nr. to

p. 23

50 2 (

Dr um

co nfo

rm pl

an C.

F.)

nr. top. 23522/2

C.F. nr. 425938 Timisoara nr. top. 23523/1/2/1/2 Proprietar: S.C. Apollini Company S.R.L. S teren = 8890 mp

LE A 1

10 KW

nr. top. 23487

nr. top. 23522/1

nr. top. 23523/2

nr. to

p. 23

52 3/1

/2/ 1/1

nr. to

p. 23

52 3/1

/1/ 1

PUZ - CENTRU COMERCIAL DECATHLON aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 323/2010

PUZ - SPATII COMERCIALE aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 214/2010

Limita de proprietate imobile invecinate

LEGENDA

Circulatie auto/ pietonala - existenta

Limita de proprietate teren reglementat

Zona verde de aliniament - existenta

Zona cu caracter nedefinit conform PUG

Zona servicii/ comert conform PUG/ PUZ aprobate

Constructii servicii/ comert P - P+1E - existente

P+1E

P+1E

P+1E

P

P

P

Locuinta pt. max. 2 familii ( P ) - existenta

Linie electrica aeriana - existenta

Circulatie auto/ pietonala - propusa

Zona verde de aliniament - propusa

Zona servicii/ comert ( P - P+1E ) - propusa

Limita de implantare constructii

lim ita de im

plantare

lim ita de im

plantare

lim ita de im

plantare

lim ita de im

plantare

ali nia

me nt

fro nt

str ad

al

lim ita

de im

pla nta

re

lim ita

de im

pla nta

re

Suprafata construita

Terenul reglementat

Spatii verzi

Situatia propusaSituatia existenta

POT maxim CUT maxim

0

50,00% 1,00

11890

0

-

Circulatii pietonale, auto si parcaje

%mpmp

0 -

35 50 15

4161.50 5945.00 1783.50

PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 139/2007

Zona de protectie LEA 110 KV ( 37 m )

PUZ

PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT -

N

10011890

CENTRU COMERCIAL DECATHLON

CENTRU COMERCIAL SELGROS

PTT1

carosabil trotuar zv

strada de categoria tehnica - 3 (colectoare)

trotuarzvspre Calea Aradului

2.5%2.5%

Zona rezervata pentru reconfigurarea infrastructurii rutiere ( Giratie Calea Aradului cu legatura Calea Torontalului )

1

2

3

4

5

6

7

8

Iulie 2015

Timisoara, nr. cad. 441533

ali nia

me nt

fro nt

str ad

al

Organizarea profilelor stradale - secțiuni caracteristice ET OTE EET OT III 1 LIMITA PROPRIETATE 2.500 Trotuar Bicicleta |Zona = "1.500 * 1.500 * 2.500 e Zona verde A Transport 3.500 Auto 3.500 Auto Auto 3.500 3.500 37.000 Auto Transport public 3.500 Parcare Zona verde + verde 2.500 i Trotuar "1.500 " 1.500 * 2.500 SS LIMITA PROPRIETATE LAN RBA ENE ml) — STIC LA [ 9] a. DO U N R <
Organizarea profilelor stradale - ICE | terist IUN CArac sect 3 Profil Transversal 41 -lătime 42m LIMITA PROPRIETATE Zona In alle B LI Lo (alei TE=TI Zona Trotuar Bicicleta vc Parcare Auto Auta Auto Zona verde Auto Auto Zona verde Auto Parcare vre Bicicleta Trotuar on protectie rotectie 2.000 * 1.500 * 1.500 2.500 * 3.000 3.500 3.500 3.000 3.500 3.500 " 2.000 * 3.000 2.500 1.500" 1.500" 2.000 42.000 LIMITA PROPRIETATE _ [18 LANUL RBANISTIC E N E R | FRISCA a DO
Organizarea profilelor stradale - secțiuni caracteristice ET OTE EET OT III 1 LIMITA PROPRIETATE 2.500 Trotuar Bicicleta |Zona = "1.500 * 1.500 * 2.500 e Zona verde A Transport 3.500 Auto 3.500 Auto Auto 3.500 3.500 37.000 Auto Transport public 3.500 Parcare Zona verde + verde 2.500 i Trotuar "1.500 " 1.500 * 2.500 SS LIMITA PROPRIETATE LAN RBA ENE ml) — STIC LA [ 9] a. DO U N R <
Organizarea profilelor stradale - ICE | terist IUN CArac sect 3 Profil Transversal 41 -lătime 42m LIMITA PROPRIETATE Zona In alle B LI Lo (alei TE=TI Zona Trotuar Bicicleta vc Parcare Auto Auta Auto Zona verde Auto Auto Zona verde Auto Parcare vre Bicicleta Trotuar on protectie rotectie 2.000 * 1.500 * 1.500 2.500 * 3.000 3.500 3.500 3.000 3.500 3.500 " 2.000 * 3.000 2.500 1.500" 1.500" 2.000 42.000 LIMITA PROPRIETATE _ [18 LANUL RBANISTIC E N E R | FRISCA a DO
LIMITA PROPRIETATE ci Organizarea profilelor stradale - secțiuni caracteristice Trotuar Bicicleta Zona verde cout ee AC ien Clair Auto Seci e : a Auto d N n TEI n E d E n E EREI A A Auto Zona | Bicicleta verde 2.500 "1.500 * 1.500 * 3.250 13.000 1 3.250 4 3.250 "1 500 1 00 2.500 pr EI a + E ”- Se + tra: 31 .000 Z - MA CEI ERE
Organizarea profilelor stradale - ICE | terist IUN CArac sect 3 Profil Transversal 41 -lătime 42m LIMITA PROPRIETATE Zona In alle B LI Lo (alei TE=TI Zona Trotuar Bicicleta vc Parcare Auto Auta Auto Zona verde Auto Auto Zona verde Auto Parcare vre Bicicleta Trotuar on protectie rotectie 2.000 * 1.500 * 1.500 2.500 * 3.000 3.500 3.500 3.000 3.500 3.500 " 2.000 * 3.000 2.500 1.500" 1.500" 2.000 42.000 LIMITA PROPRIETATE _ [18 LANUL RBANISTIC E N E R | FRISCA a DO
LIMITA PROPRIETATE ci Organizarea profilelor stradale - secțiuni caracteristice Trotuar Bicicleta Zona verde cout ee AC ien Clair Auto Seci e : a Auto d N n TEI n E d E n E EREI A A Auto Zona | Bicicleta verde 2.500 "1.500 * 1.500 * 3.250 13.000 1 3.250 4 3.250 "1 500 1 00 2.500 pr EI a + E ”- Se + tra: 31 .000 Z - MA CEI ERE
Organizarea profilelor stradale - ICE | terist IUN CArac sect 3 Profil Transversal 41 -lătime 42m LIMITA PROPRIETATE Zona In alle B LI Lo (alei TE=TI Zona Trotuar Bicicleta vc Parcare Auto Auta Auto Zona verde Auto Auto Zona verde Auto Parcare vre Bicicleta Trotuar on protectie rotectie 2.000 * 1.500 * 1.500 2.500 * 3.000 3.500 3.500 3.000 3.500 3.500 " 2.000 * 3.000 2.500 1.500" 1.500" 2.000 42.000 LIMITA PROPRIETATE _ [18 LANUL RBANISTIC E N E R | FRISCA a DO
"LEGENDA x a IMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN _ LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE ERP Ă = LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA DV e aa i WEAR a un A — ZONIFICARE FUNCTIONALA — A Ă Ss CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTI (SEE) COMPLEXE DE INTERESGERERAL ENEA SI FU ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI ZONA UNITATI AGRICOLE WE SPATIVEI AMENAJATE, —t— PLANTATII DE PROTECTIE ET [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TIT ZONA RONSTRUCTII AFERENTELUCRARILOR L____+ EDILITARE C_) ZONA Rip RUTIERA SI CONSTRUCTII EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII “i — ta Rd STATIE ” 220/110 Kv RENTI i ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII 4 AFERENTE sa & APE, OGLINZI DE APA/ PORT iri EREI PADURE PARC 5 RE | [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA a DCI CDI SS: IS = = < — <a [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCAUTATI x fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE BEM fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE RS as] MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI O "BENE TRASEE PIETONALE MAJORE. cr | CD INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE / Ru & CO SS PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE = PASE DENIVELATE RUTIERE /CUCE. EEE _ d — REGLEMENTARI prana) AREA STORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— 1] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. = - FE = ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO FE) ERIE BEER FOR BE RECON E ECE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE HUI II INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA . LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE CCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. prosct DE PROZTARI RI round REGLEMENTARI

Atasament: 02_A_-_Situatie_existenta.pdf

18.50

18.50

95 .06

68.29

58.82 5 1.0

7

43 .37

123.95

C.F. nr. 427166 Timisoara nr. cad. 427166 Proprietar: Mun. Timisoara S teren = 59 mp

C.F. nr. 417706 Timisoara nr. top. 23501/ 2 Proprietar: Statul Roman ( asupra teren ) Proprietar: S.C. Apollini Company S.R.L. ( asupra c-tie ) S teren = 381 mp

Arh. Baia D./ Arh. Folea D.

S.C. Apollini Company S.R.L.

Faza:

Arh. Baia D.

Arh. Baia D.

13-APO-15

CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT

Timisoara, nr. cad. 441533

Nume

02 ASITUATIE EXISTENTA

Amplasament:

1:1000

Plansa nr:

Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Data:

Scara:

Proiect nr.:

Desenat

Proiectat

Sef proiect

Semnatura

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a,

Reg.Com.J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP proiectare complexa in constructii civile si industriale

PLAN INCADRARE

N

nr. to

p. 23

50 2 (

Dr um

co nfo

rm pl

an C.

F.)

nr. top. 23522/2

C.F. nr. 441533 Timisoara nr. cad. 441533 Proprietar: S.C. Apollini Company S.R.L. S teren = 11890 mp

LE A 1

10 KW

nr. top. 23487

nr. top. 23522/1

nr. top. 23523/2

nr. to

p. 23

52 3/1

/2/ 1/1

nr. to

p. 23

52 3/1

/1/ 1

PUZ - CENTRU COMERCIAL DECATHLON aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 323/2010

PUZ - SPATII COMERCIALE aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 214/2010

Limita de proprietate imobile invecinate

LEGENDA

Circulatie auto/ pietonala - existenta

Limita de proprietate teren reglementat

Zona verde de aliniament - existenta

Zona cu caracter nedefinit conform PUG

Zona servicii/ comert conform PUG/ PUZ aprobate

Constructii servicii/ comert P - P+1E - existente

P+1E

P+1E C1

P+1E

P C2

P C1

P

Locuinta pt. max. 2 familii ( P ) - existenta

Linie electrica aeriana - existenta

Zona de protectie LEA 110 KV ( 37 m )

PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 139/2007

C.F. nr. 429382 Timisoara nr. cad. 429382 Proprietar: S.C. Apollini Company S.R.L. S teren = 1713 mp

C.F. nr. 429383 Timisoara nr. cad. 429383 Proprietar: S.C. Apollini Company S.R.L. S teren = 3228 mp

PUZ

PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT -

1

2

3

4

5

6

7

8

Iulie 2015

Atasament: 01_ED_-_Reglementari_edilitare.pdf

  • EDILITARE Model

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2015-013330/17.09.2015

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Constructii pentru servicii si comert”, Calea Aradului, CF 441533, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2015-013330/16.09.2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Constructii pentru servicii si comert”, Calea Aradului, C.F. 441533, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 08/19.03.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 23/10.09.2015;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1254 din 02.04.2015, precum si Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 39/06.07.2015;

Documentaţia PUZ “Constructii pentru servicii si comert”, Calea Aradului, CF 441533, Timişoara, beneficiar S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L., proiectant S.C. 5U STAMP S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna mai 2015, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 22.06.2015 a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2015-006212/ 22.06.2015;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Constructii pentru servicii si comert”, Calea Aradului, CF 441533, Timişoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Constructii pentru servicii si comert”, Calea Aradului, CF 441533, Timişoara.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

Planul Urbanistic Zonal “Constructii pentru servicii si comert”, Calea Aradului, CF 441533, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. 5U STAMP S.R.L., proiect nr. 13-APO-15, la cererea beneficiaruilui S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L.

Terenul studiat in cadrul documentatiei PUZ “Constructii pentru servicii si comert”, Calea Aradului, CF 441533, Timişoara, se afla in partea de nord a municipiului Timisoara, pe Calea Aradului, respectiv DN 69 Timisoara – Arad la 3 km, limitrof Centrului Comercial DECATHLON, SELGROS CASH & CARRY, AUCHAN NORD Timisoara, si in vecinatatea Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Timisoara.

Conform P.U.G. Timişoara aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014, terenul studiat este situat intr-o zona mixta cu interdictie temporara de construire pana la aprobare PUZ/PUD.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zona protejată sau de protecţie a monumentelor istorice.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Constructii pentru servicii si comert”, Calea Aradului, CF 441533, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 11.890 mp, este inscris in C.F. nr. 441533, nr. topografic 441533 - teren arabil situat in intravilan, proprietar fiind S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L., C.I.F. 16186555;

Terenul studiat este liber de construcţii. Prin Planul Urbanistic Zonal “Constructii pentru servicii si comert”, Calea Aradului, CF

441533, Timişoara, se propune extinderea zonei de comert si servicii, prin construirea unor corpuri de cladire cu un regim de inaltime de max P+2E.

Accesul auto si pietonal se face din partea estica, de pe Calea Aradului – DN 69 la km 3, in imediata apropiere a sensului giratoriu, acces propus prin PUZ aprobat prin HCL 214/2010 – Spatii comerciale, Timisoara, Calea Aradului, DN 69, km 3, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. RE2015-001943/03.09.2015.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: Regim de inaltime max P+2E; H max cornisa = 15.00 m; CUT max = 1.00; POT max = 50 %; Spaţii verzi si plantate - min 15.00 %, conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului

Timis nr. 39/06.07.2015; Studierea giratiei Calea Aradului si legatura Calea Torontalului se va face cu respectarea

servitutiilor trecute in ,,Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa a 3-a elaborare PUG Timisoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

Se vor respecta conditiile impuse prin Avizul Comisiei de Circulatie nr. RE2015- 001943/03.09.2015, si anume: pentru obtinerea avizului comisiei de circulatie la faza AC se va prezenta reglementarea situatiei juridice a terenurilor afectate de drumurile de perspectiva;

Se va respecta distanta de 1m in plan orizontal fata de LEA JT existenta. Se va respecta culoarul de siguranta de 18.5 m stanga-dreapta fata de axul LEA 110kv existenta (total 37 m) in care este interzisa executarea oricarei constructii.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic Zonal “Constructii pentru servicii si comert”, Calea Aradului, 441533, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Constructii pentru servicii si comert”, Calea

Aradului, 441533, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 13-APO-15, realizat de S.C. 5U STAMP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max P+2E, H max cornisa = 15.00 m, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. RE2015-001943/03.09.2015, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de max 50 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de max 1.00, spaţii verzi si plantate - min 15.00 %, conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 39/06.07.2015.

Se vor respecta conditiile impuse prin Avizului Comisiei de Circulatie nr. RE2015- 001943/03.09.2015, si anume: pentru obtinerea avizului comisiei de circulatie la faza AC se va prezenta reglementarea situatiei juridice a terenurilor afectate de drumurile de perspectiva;

Se va respecta distanta de 1m in plan orizontal fata de LEA JT existenta. Se va respecta culoarul de siguranta de 18.5 m stanga-dreapta fata de axul LEA 110kv existenta (total 37 m) in care este interzisa executarea oricarei constructii.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Constructii pentru servicii si comert”, Calea Aradului, CF 441533, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

4. Terenul studiat în suprafaţă totală de 11.890 mp, este inscris in: C.F. nr. 441533, nr. topografic 441533 - teren arabil situat in intravilan, proprietar fiind S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L., C.I.F. 161865554. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Constructii pentru servicii si comert”, Calea Aradului, CF 441533, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

5. Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni domeniu public.

pentru SECRETAR

Simona DRAGOI ARHITECT SEF Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU CONSILIER Gabriela GHILEZAN Steluta URSU

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ

JURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU Red/dact – su – 1 ex

Atasament: 01_A_-_Incadrare_in_zona.pdf

Plan de incadrare - Primaria Mun. Timisoara ( Scara 1: 5000 )

Arh. Baia D./ Arh. Folea D.

S.C. Apollini Company S.R.L.

Faza:

Arh. Baia D.

Arh. Baia D.

13-APO-15

CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT Nume

01 AINCADRARE IN ZONA

Amplasament:

1:5000

Plansa nr:

Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Data:

Scara:

Proiect nr.:

Desenat

Proiectat

Sef proiect

Semnatura

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a,

Reg.Com.J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP proiectare complexa in constructii civile si industriale

PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 139/2007

PUZ

PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI COMERT -

Iulie 2015

Timisoara, nr. cad. 441533

"LEGENDA x a IMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN _ LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE ERP Ă = LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA DV e aa i WEAR a un A — ZONIFICARE FUNCTIONALA — A Ă Ss CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTI (SEE) COMPLEXE DE INTERESGERERAL ENEA SI FU ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI ZONA UNITATI AGRICOLE WE SPATIVEI AMENAJATE, —t— PLANTATII DE PROTECTIE ET [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TIT ZONA RONSTRUCTII AFERENTELUCRARILOR L____+ EDILITARE C_) ZONA Rip RUTIERA SI CONSTRUCTII EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII “i — ta Rd STATIE ” 220/110 Kv RENTI i ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII 4 AFERENTE sa & APE, OGLINZI DE APA/ PORT iri EREI PADURE PARC 5 RE | [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA a DCI CDI SS: IS = = < — <a [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCAUTATI x fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE BEM fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE RS as] MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI O "BENE TRASEE PIETONALE MAJORE. cr | CD INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE / Ru & CO SS PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE = PASE DENIVELATE RUTIERE /CUCE. EEE _ d — REGLEMENTARI prana) AREA STORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— 1] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. = - FE = ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO FE) ERIE BEER FOR BE RECON E ECE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE HUI II INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA . LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE CCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. prosct DE PROZTARI RI round REGLEMENTARI

Atasament: Raportul_Informarii_si_Consultarii_publicului.pdf

JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ 8d. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 s-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, Internet:www.prlmariatm.ro Nr. UR2015-006212/22.06.2015 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării publicului cu privire la documentatia: - Documentaţia: PUZ — „CONSTRUIRE PENTRU SERVICII SI COMERT”; - Amplasament: Calea Aradului — DN 69, Km 3, Timişoara; - Beneficiar: S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L.; - Proiectant: S.C, 5 U STAMP S.R.L,; propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare consultare a Detalii privind tebnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site- ul www.primariatm.ro, în perioada 11.05.2015 — 05.06.2015. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat incepand cu data de 11.05.2015 — data anuntului, un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din HCL. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr, 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Facultatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara; - Centrul comercial SELGROS ; - Centrul comercial AUCHAN; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. In perioada de informare si consultare a documentatiei, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a inregistrat la Primaria Timisoara cu nr. RU2015-000260/04.06.2015, observatii referitoare la terenurile vecine cu investitia propusa (parcela A 519), si anume la faptul ca activitatile desfasurate pe aceste terenuri au scop didactic si de cercetare. La aceste obiectii din partea USAMV.B., proiectantul documentatiei PUZ „CONSTRUIRE PENTRU SERVICII SI COMERT”, Calea Aradului — DN 69, Km 3, Timisoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. RU2015 - 000269/11.06.2015, si anume : - Investitia S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L. se realizeaza pe un teren proprietate privata, conform extraselor de carte funciara si a planului parcelar cu viza O.C.P.I. ROMÂNIA i

ROMÂNIA JUDEŢUL TiMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ 34 Constantin Diaczonavici Loga, nr. 1, 300030, tel: +10 256 403435 Bprimariatm.ro, internat:www.primariatm.ro o i rr ir rr -”* "Dezvoltarea urbanistica "propusă prin pre un fel ocuparea functionala a parcelelor invecinate aflate in administrarea Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara « Regele Mihai I al Romaniei » din Timisoara. Nu au mai fost inregistrate alte sesizari sau reclamatii. La intalnirea cu proiectantul S.C. 5 U STAMP SR.L,, organizata in data de 27.05.2013, între orele 13,00 — 14,00, la sediul PMT — Directia de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoană. Nu s-au formulat alte obiectii, Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de" implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare ă teritoriului, Etapa 2 — Etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE PENTRU SERVICII SI COMERT”, Calea Aradului — DN 69, Km 3, Timişoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ȘEF BIROU CONSILIER Ani f-- Ştelu LU ) Vllzal Cd / Red/Dact - 5.U.-2 ex