keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 394/25.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinţe şi funcţiuni complementare",Zona Plopi Sud, parcelele A 1676/2/3 şi A 1676/2/4, Timişoara

25.10.2005

Hotararea Consiliului Local 394/25.10.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinţe şi funcţiuni complementare",Zona Plopi Sud, parcelele A 1676/2/3 şi A 1676/2/4, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22005-0002893/14.10.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Planul Urbanistic Zonal "Zona Plopi Sud" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2002;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire locuinţe şi funcţiuni complementare",Zona Plopi Sud, parcelele A 1676/2/3 şi A1676/2/4,Timişoara conform Proiectului nr.7/2005, întocmit de S.C. ARTPLAN S.R.L.,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.132295, Timişoara, nr. cadastral A 1676/2/4, in suprafaţă de 16 700 mp.şi în C.F. nr. 138464 , cu nr. cadastral A 1676/2/3, in suprafaţă de 46800 mp, fiind proprietatea lui Buciuman Nicolae şi soţia Buciuman Corina Desanca.
Suprafaţa totală studiată este de 63 500 mp.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Autorizarea oricăror lucrări de construcţii in conformitate cu prezenul Plan Urbanistic Zonal se va face după ce drumurile vor fi publice, conform declaraţiei notariale autentificate sub nr. 3195 din 17.07.2005 şi după scoaterea terenului din circuitul agricol.
Reţelele edilitare se vor realiza doar prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţilor, conform adresei Agenţiei Regionale de Protecţie a Mediului nr. 4495/26.07.2005

Art. 3: Planul Urbanistic Zonal "Construire locuinţe şi funcţiuni complementare",Zona Plopi Sud, parcelele A 1676/2/3 şi A 1676/2/4, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Buciuman Nicolae şi soţia Buciuman Corina Desanca;
-.S.C. ARTPLAN S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_PUZ_Plopi_Sud.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, JUDEŢULTIMIŞ P R I M A R PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr. U22005-0002893/4.10.2005

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire locuinţe şi funcţiuni complementare”,Zona Plopi Sud, parcelele A 1676/2/3 şi A 1676/2/4, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi Planul Urbanistic Zonal Zona „ Plopi Sud „ aprobat prin HCL 35/2002,

Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu numărul U22005-0002893 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal “ Construire locuinţe şi funcţiuni complementare”,Zona Plopi Sud, parcelele A 1676/2/3 şi A1676/2/4,Timişoara Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 901 din 01.03.2005;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “ Construire locuinţe şi funcţiuni complementare”,Zona Plopi Sud, parcelele A 1676/2/3 şi A1676/2/4,Timişoara Planul Urbanistic Zonal este elaborat de S.C. Artplan s.r.l., proiect nr.7/2005, la cererea beneficiarilor prezentului studiu Buciuman Nicolae şi soţia Buciuman Corina Desanca.

Terenul studiat în cadrul PUZ este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în sudul oraşului. Destinaţia actuală a amplasamentului este de zonă agricolă., spaţii verzi, agrement prevăzută prin HCL nr. 35/2005.

Parcelele studiate sunt în proprietatea lui Buciuman Nicolae şi soţia Buciuman Corina Desanca.şi sunt înscrise în C.F. nr. 132295, Timişoara, nr. cadastral A 1676/2/4, in suprafaţă de 16 700 mp.şi în C.F. nr. 138464 , cu nr. cadastral A 1676/2/3, in suprafaţă de 46 800 mp.

Prin prezenta documentaţie se propune realizarea a 81 parcele în scopul construirii de locuinţe individuale, servicii şi zone verzi. Parcelele variază în suprafeţe de la 500 la 858 mp. Parcela nr. 52 are destinaţia de servicii şi instituţii publice, iar cele cu nr. 50,51,53 şi 54 au destinaţia de sport şi agrement şi zone verzi.

Circulaţiile propuse se fac in legătură cu străzile existent şi proiectate in zonă: Calea Moşniţei şi din prelungirea străzii Martir C. Popescu. Accesele la loturi se fac in legătură cu o stradă longitudinală N-S de 12 m. lăţime din care se deschid 5 străzi prevăzute cu fundături. In zona prevăzută pentru servicii şi spaţii verzi perpendicular pe strada longitudinală se propune o stradă ce va imparţi suprafaţa totală a zonei studiate de 63 500 mp.

Străzile propuse vor deveni domeniu public, conform declaraţiei nr.3195 din 17 iulie 2005

Reţelele edilitare se vor realiza doar prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţilor, conform adresei Agenţiei Regionale de Protecţie a Mediului nr. 4495/26.07.2005

Indicii de construibilitate propuşi sunt: POT maxim = 40 % CUT maxim = 1,2 Regim maxim de înălţime = P+2E + M

Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul PUZ, se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public.

Se vor respecta prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilităţi şi ale organismelor abilitate.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic Zonal -“ Construire locuinţe şi funcţiuni complementare”,Zona Plopi Sud, parcelele A 1676/2/3 şi A1676/2/4,Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Dr. Arh. Radu RADOSLAV ŞEF SERVICIU, CONSILIER Arh. Laura MĂRCULESCU Urb. Carmen FALNIŢĂ

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. C.F. Dact.2exemplare