keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 332/22.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ" - Calea Şagului nr. 141, Timişoara

22.06.2018

Hotararea Consiliului Local 332/22.06.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ" - Calea Şagului nr. 141, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-009519/12.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-009519/12.06.2018 - al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.06.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-009519/12.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 08/11.05.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 17/ 17.05.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 43 din 25.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,Servicii şi comerţ", Calea Şagului nr. 141, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. Autoclub S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 312/2016, realizat de S.C. Atelier Caad S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de de maxim = P+1E, Hmax = 12 m; acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-004040/28.11.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, POT max = 50%, CUT max = 1. Spatii verzi compacte minim 10,00% - conform Deciziei de încadrare nr. 43/25.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Servicii şi comerţ", Calea Şagului nr. 141, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 406954, nr. cadastral 406954, Calea Şagului nr. 141, teren arabil intravilan în suprafaţă de 2277 mp, având categoria de folosinţă: arabil, proprietar fiind S.C. Autoclub S.R.L.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 312/2016, planşa nr. U04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. Autoclub S.R.L.;
- Proiectantului S.C. Atelier Caad S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FARKAS IMRE
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-009519/12.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „SERVICII ŞI COMERȚ” Calea Şagului nr. 141, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Servicii şi comerț” – Calea Şagului nr. 141,

Timişoara, este amplasat în partea sudică a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în proximitatea Căii Şagului, între liniile de cale ferată şi Str. Ceferiştilor la nord şi Calea Chişodei la sud, este accesibil pe latura sa vestică din Calea Şagului şi este învecinat pe celelalte laturi cu alte proprietăți private.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - UTR 49 – zonă industrială cu interdicție de construire până la elaborare PUZ / PUD.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, se află în zonă de interes deosebit pentru care a fost necesar avizul Consiliului Județean Timiş, cu nr. 20/09.05.2018.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 406954, nr. cadastral 406954, Calea Şagului nr. 141, teren arabil intravilan în suprafață de 2277 mp, având categoria de folosință: arabil, proprietar fiind S.C. Autoclub S.R.L.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Servicii şi comerț” – Calea Şagului nr. 141, Timişoara, propune

dezvoltarea unei zone mixte pentru servicii şi comerț, cu regim de înălțime P+1E. Prin conformarea clădirilor propuse se va continua frontul existent la Calea Şagului, prin dezvoltarea

unei foste zone industriale neutilizate corespunzător şi se deschid premisele pentru rezolvarea accesului la celelalte societăți industriale care îşi desfăşoară activitatea în această zonă.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

actualizată, pentru documentaţia PUZ „Servicii şi comerț” – Calea Şagului nr. 141, Timişoara au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 4950/28.11.2016 prelungit, Avizul de Oportunitate nr. 8 din 11.05.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 17 din 17.05.2018;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal „Servicii şi comerț” – Calea Şagului nr. 141, Timişoara, beneficiar Autoclub S.R.L. îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2018-009519/12.06.2018.

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „SERVICII ŞI COMERŢ”

Calea Şagului nr. 141, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-009519/12.06.2018 a

Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ” – Calea Şagului nr. 141, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte destinată serviciilor şi comerţului;

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-009519/11.06.2018,

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ” – Calea Şagului nr. 141, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 8/11.05.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 17/17.05.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4950/28.11.2016 prelungit pana la 27.11.2018, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 43 din 25.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Servicii şi comerţ” – Calea Şagului nr. 141, Timişoara, beneficiar S.C. Autoclub S.R.L., proiectant S.C. Atelier CAAD S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Cătălina Bocan, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna august 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, pe perioada careia s-au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, atat din partea persoanelor participante la intalnirea cu proiectantul S.C. ATELIER CAAD S.R.L., organizata in data de 29.08.2017 la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, cat si din partea proprietarilor imobilelor din zonă, vecine amplasamentului pe care se propune Planul Urbanistic Zonal „SERVICII SI COMERT”, Calea Sagului nr. 141, Timişoara, prin adresele înregistrate la Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara cu nr. RU2017-000337, 000338, 000340, 000341, 000342/ 25.08.2017 ; RU2017- 000352, 000353/ 30.08.2017; RU2017-000354/31.08.2017 ; UR2017-014209, 14210/ 31.08.2017 ; RU2017-000357/ 01.09.2017.

La solicitarea S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A., inregistrata la Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara cu nr. RU2017-000357/01.09.2017, in conformitate cu art. 64 – 66 din H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, s-a

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

organizat o dezbatere publica la sediul administraţiei publice in data de 28 septembrie 2017. In urma înregistrării audio a dezbaterii din data de 28 septembrie 2017, s-a întocmit de către Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, un proces verbal, care ulterior, a fost afişat pe site-ul oficial www.primariatm.ro.

Etapa 2 - etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 pentru documentaţia Planul Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ” – Calea Şagului nr. 141, Timişoara a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în octombrie 2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017-011974/13.10.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Servicii şi comerţ” – Calea Şagului nr. 141, Timişoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ” – Calea Şagului nr. 141, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 312/2016, la cererea beneficiarului S.C. Autoclub S.R.L.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Servicii şi comerţ” – Calea Şagului nr. 141, Timişoara, este amplasat în partea sudică a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în proximitatea Căii Şagului, între liniile de cale ferată şi Str. Ceferiştilor la nord şi Calea Chişodei la sud, este accesibil pe latura sa vestică din Calea Şagului şi este învecinat pe celelalte laturi cu alte proprietăţi private.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - UTR 49 – zonă industrială cu interdicţie de construire până la elaborare PUZ / PUD.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, se află în zonă de interes deosebit pentru care a fost necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş, cu nr. 20/09.05.2018.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ” – Calea Şagului nr. 141, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 406954, nr. cadastral 406954, Calea Şagului nr. 141, teren arabil intravilan în suprafaţă de 2277 mp, având categoria de folosinţă: arabil, proprietar fiind S.C. Autoclub S.R.L.

Planul Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ” – Calea Şagului nr. 141, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone mixte pentru servicii şi comerţ, cu regim de înălţime P+1E.

Accesul auto şi pietonal la parcela studiată se face din strada C. Şagului, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-004040/28.11.2017.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-004040/28.11.2017.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii:

-Funcţiuni predominante: zonă mixtă: servicii şi comerţ; - Regim de construire: maxim P+1E, Hmax = 12 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max = 50%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT max = 1; Spaţii verzi compacte minim 10,00 % - conform Deciziei de încadrare nr.

43/25.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută;

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 312/2016, planşa nr. U04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ” - Calea Şagului nr. 141, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ” – Calea

Şagului nr. 141, Timişoara, beneficiar S.C. Autoclub S.R.L, întocmit conform proiectului nr. 312/2016, realizat de S.C. Atelier CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: - Regimul de înălţime de maxim = P+1E, Hmax = 12 m; acces auto conform

Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-004040/28.11.2017, realizarea locurilor de

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, POT max = 50%, CUT max = 1. Spatii verzi compacte minim 10,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 43/25.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş – suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ” – Calea Şagului nr. 141, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 406954, nr. cadastral 406954, Calea Şagului nr. 141, teren arabil intravilan în suprafaţă de 2277 mp, având categoria de folosinţă: arabil, proprietar fiind S.C. Autoclub S.R.L.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 312/2016, planşa nr. U04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ” – Calea Şagului nr. 141, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că

proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ” – Calea Şagului nr. 141, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU

ŞEF BIROU Liliana IOVAN

Red/dact – L.I.

Atasament: U_03_2_E_retele_electrice_si_de_telecomunicatii.pdf

Na ISO 14001
22 NE Certificat Nr.2008
a e GI Certificat Nr.5059
IF:Net 5

Atasament: memoriu_PUZ_AUTOCLUB.pdf

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

1

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL SERVICII ȘI COMERȚ, intravilan Timișoara Calea

Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277 m2

Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3,

RO 6915339, J35/40/1995 Proiectant general: S.C. ATELIER CAAD S.R.L., Arh. Cătălina BOCAN Data elaborării: iunie 2018

re — UIMITA DE PROPRIETATE TEREN AFERENT PUZ LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA SUPRAFATADE TEREN AFERENTA PUZ -2277 MP. FOLOSINTA TERENURILOR | TE ZONA DE LOCUINTE BXISTENTA /TEREN ARABIL STATUL ROMAN ÎN ADMINISTRAREA UNOR SOCIETATI PRIVATE | EEE ZONA DE COMERT SI SERVICII / INDUSTRIE EXISTENTA | GURI EXSTENTE EET ZONA COMERT SI SERVICII /SP. VERDE -CE FACE OBIECTUL PUZ ZONA REZERVATAPT. REALIZARE ULTERIOARA DRUM — ZONA DE IMPLEMENTARE CLADIRI ZONA CAI FERATE / PASAJ CALEA SAGULUI /DOM MUNIC TIMISOARA E TEREN PROPRIETATE PRIVATADESCHIS ACCESULUI PIETONAL SI AUTO, CE URMEAZA A FACE OBIECTUL UNU! SCHIWS (NU FACE OBIECTUL PUZ) TI ACCES DIN C SAGULUI / CAROSABIL PROPUS ZONEDE PROTECTIE ZONA SIGURANTA FEROVIARA 20 M DE LA LIMITA ZONEI CF. | CULOAR DE PROTECTIE FEROVIARA 100 M DE LA LIMITA ZONEI CF. [1177 ZONA PROTECTIE LEA 204 /POST TRAFO UTILITATI UE ELECTRICA AERIAN 20Kv Comert servcii ALINIERE STRADALA CUI ALINIAMENT CLADIRI CALEA SAGULUI Fu aia = 12 PETE ALINIAMENT CLADIRE PROPUSA Acaparis 2)

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

2

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

3

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Coordonator proiect: Arh. Cătălina BOCAN

Arhitectură și urbanism: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Arh. Cătălina BOCAN Edilitare – apă canal: S.C. PRO WASSER AT S.R.L.

Ing. Roxana MATEI

Edilitare – electrice: S.C. CAPABIL S.R.L.

Ing. Adrian ULEU

Lucrări rutiere, drumuri: S.C. FEF STRASSEBAU S.R.L. Ing. Marius Florea

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

4

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

5

BORDEROU Foaie de capăt Lista de responsabilități Borderou Anexe: Certificat de urbanism nr. 4950/28.11.2016, prelungit Extras C.F. 406954, nr. cad. 554/1 CUI Autoclub S.R.L. Avize și acorduri ale organismelor centrale și locale interesate - Aviz de oportunitate Primăria mun. Timișoara nr. 8/11.05.2017 - Plan de acțiune nr. UR2017-011398/20.07.2017 - Raport și rezultatele informării și consultării publicului nr. nr. UR2017-011974/13.10.2017 - PV dezbatere publică PMT din 28.09.2017 - Studiu geotehnic - OCPI nr. 256421/10.01.2018, PV nr. 89/2018 - Aviz Arhitect șef nr. 17/17.05.2018 și planșa anexă - Aviz CJT nr. 20/09.05.2018 - Aviz Min. Culturii nr. 3033/31.08.2017 - Agenția regională de protecție a mediului nr. 43/25.04.2018 - DSP nr. 23868/740/C/27.12.2017 - Protecția civilă nr. 4321864/01.09.2017 - PSI nr. 4321863/01.09.2017 - Aviz tehnic Aquatim nr. 57519/DT-ST/27.10.2017, valabil 12 luni - Aviz pt. rețele existente nr. 857/01.09.2017 - Telekom nr. 1920/04.08.2017, valabil 12 luni - RATT nr. UR2017-01-2274/31.07.2017, valabil 12 luni - Delgaz Grid nr. 3688/11.08.2017, valabil 12 luni - Enel nr. 209674676/07.03.2018 valabil 28.01.2019 (și Enel nr. 191847841/14.08.2017, valabil până la 28.11.2017) - Colterm nr. UR2017-01-2274/27.07.2017, valabil 12 luni - Aquatim nr. 20187/07.08.2017, valabil 12 luni - Aviz Direcția de mediu Serviciul Reglementare, monitorizare, protecție și ameliorare mediu PMT nr. 49/29.01.2018 - Aviz Direcția edilitară Serviciul Drumuri, poduri, parcaje, canalizare, alimentare cu apă PMT nr. 43/29.01.2018 - Aviz comisia de circulație PMT nr. DT2017-004040/28.11.2017 - Adeverință serviciul juridic PMT nr. SC2018-12015/06.06.2018 - Adeverință Direcția Clădiri, terenuri și dotări diverse PMT nr. CT2018-002411/22.05.2018 - Adeverință Compartiment administrare fond funciar PMT nr. DO20018-1215/18.05.2018 - Acord Direcția generală urbanism și dezvoltare urbană Serviciul generare și management proiecte cu finanțare internațională Birou proiecte diverse nr. UR2018- 005123/03.04.2018 - Taxa RUR achitată 08.01.2018

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

6

Documentație conform ghid metodologic P.U.Z. (ordin MLPAT 176/N/2000) PIESE DESENATE Planșa U00 – Plan de situație, Plan de încadrare sc.1:1000, sc. 1:5000 Planșa U00’ – Planuri Încadrare în PUG actual, PUG în curs de avizare, Google maps Planșa U00’’A – Plan Încadrare PUG actual Planșa U01 – Situația existentă sc.1:500 Planșa U02 – Reglementări urbanistice - sc.1:500 Planșa 02ED – Reglementări – lucrări edilitare sc.1:500 Planșa 3-2-E Propunere Rețele electrice și de telecomunicații sc.1:500 Planșa U04 – Proprietatea asupra terenurilor sc.1:500 Planșa U05 – Propunere de mobilare urbanistică sc.1:500 Planșa U06 – Studiu de cvartal sc.1:2000

PIESE SCRISE Memoriu de prezentare 1. Introducere 2. Stadiul actual al dezvoltării 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 4. Concluzii, măsuri în continuare Regulament local de urbanism aferent PUZ 1. Generalități 2. Utilizarea funcțională 3. Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

7

MEMORIU DE PREZENTARE 1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI Denumirea lucrării: P.U.Z. – SERVICII ȘI COMERȚ, intravilan Timișoara Calea Șagului nr.

141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2 Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339,

J35/40/1995 Proiectant general: S.C. ATELIER CAAD S.R.L., Arh. Cătălina BOCAN Data elaborării: iunie 2018 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

 Solicitări ale temei – program Prin tema program se solicită analizarea contextului urbanistic privind amplasarea

obiectivului: P.U.Z. – SERVICII ȘI COMERȚ, intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2.

Delimitarea parcelei studiate este definită de: parcele care formează frontul de est al Căii Șagului, între liniile de cale ferată și Str. Ceferiștilor la nord și Calea Chișodei la sud.

Caracteristici ale amplasamentului: - este teren arabil în intravilanul localității Timișoara - este adiacent unei zone ample de servicii, comerț, industrie și depozitare.

 Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată, în conformitate cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localității. Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

 stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone

 reglementarea gradului de constructibilitate a terenului

 rezolvarea circulației și a acceselor carosabile, rezervarea suprafețelor de teren necesare viitoarelor drumuri

 propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de spații pentru servicii, comerț, birouri, producție și parcaje.

Obiectul acestei dezvoltări constă în analiza, evaluarea și reanalizarea problemelor funcționale și tehnice din zonă, ținându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administrației locale.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Timișoara, Certificatul de Urbanism nr. 4950 din 28.11.2016 (prelungit) beneficiar Autoclub S.R.L.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 – teren situat în intravilan – zonă industrială cu regim de înălțime P – P+2E, cu interdicție de construire până la elaborare P.U.Z. / P.U.D.

1.3. SURSE DOCUMENTARE - P.U.G. Timișoara existent, aprobat prin H.C.L. 157/2002, prelungit prin HCL 131/2017 ; - P.U.G. Timișoara în curs de elaborare, etapa 3, aferentă elaborării propunerilor PUG și RLU aferent - R.G.U. aprobat cu HG 525 / 1996; - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată și actualizată; - ordinul 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologe de aplicare a legii 350/2001 - ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul MLPAT 176/N/2000.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

8

În zona învecinată amplasamentului este în curs de elaborare următorul P.U.Z. ”ZONA INDUSTRIALĂ, SERVICII ȘI SPAȚII DEPOZITARE”, str. Calea Șagului nr. 143, Timișoara, beneficiar S.C. BERG BANAT S.R.L, proiectant S.C. TECTONICS HOUSE S.R.L., pentru care s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de oportunitate.

În urma analizării documentațiilor mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii generale:

 terenul se găsește într-o zonă importantă dezvoltării unor obiective economice similare: comerț, servicii, depozitare, producție

 terenul studiat va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de servicii și comerț, în concordanță cu construcțiile existente deja în zonă, în intravilanul municipiului Timișoara;

 conform P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 – terenul este încadrat în UTR 60 – zonă industrială cu regim de înălțime P – P+2E, cu interdicție de construire până la elaborare P.U.Z. / P.U.D; vecinătățile imediate sunt terenuri proprietate privată, cu funcțiuni comerciale, industriale și de depozitare

 În conformitate cu PLANUL URBANISTIC GENERAL – ETAPA 3 – 2014 zona studiată se încadrează funcțional în Ei, Zonă de activități economice cu caracter industrial. - soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont atât de parcelări, precum și de trama majoră existentă. - echiparea edilitară se propune prin racordarea la rețelele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie deja existente. 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 EVOLUȚIA ZONEI Terenul supus planului urbanistic zonal se află în partea de sud-vest a municipiului Timișoara, cu acces din Calea Șagului.

Amplasamentul face parte din intravilanul municipiului Timișoara. Conform P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 – terenul este încadrat în UTR 60 – zonă industrială cu regim de înălțime P – P+2E, cu interdicție de construire până la elaborare P.U.Z. / P.U.D; vecinătățile imediate sunt terenuri proprietate privată, cu funcțiuni comerciale, industriale și de depozitare. În conformitate cu PLANUL URBANISTIC GENERAL – ETAPA 3 – 2014 zona studiată se încadrează funcțional în Ei, Zonă de activități economice cu caracter industrial. Planul de mobilitate urbană pentru polul de creștere Timișoara evidențiază poziția importantă a acestei locații pe Calea Șagului, ca arteră majoră de ieșire din oraș spre DN 59 (spre Belgrad). Accesul real la acest teren se poate face doar dinspre exteriorul orașului, existența pasajului rutier peste calea ferată Timișoara-Reșița împiedicând accesul pe relația stânga dinspre oraș. Prin urmare, datorită bunei poziții pe care o are amplasamentul – atât din punct de vedere a traficului și circulațiilor majore, cât și din punct de vedere urbanistic pentru funcțiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcțiuni se vor dezvolta și în continuare . 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Delimitarea parcelei studiate este definită de: parcele care formează frontul de est al Căii Șagului, între liniile de cale ferată și Str. Ceferiștilor la nord și Calea Chișodei la sud.

Terenul este situat în sud-vestul municipiului Timișoara, amplasat în dreapta față de Calea Șagului, respectiv DN59, Timișoara – Belgrad. Vecinătățile parcelei sunt:

- la nord-vest de Calea Șagului – arteră de acces separată de strada majoră cu 2 benzi pe sens (CF 438695 Timișoara)

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

9

- la sud-vest de str. Timișului (parțial proprietate privată, conform CF443014 Timișoara, top. A554/2, parțial Statul român, conform CF 439151 Timișoara, top 692-693/1/2/1/b/2)

- la nord-est de calea ferată Timișoara - Reșița, - la sud-est de parcele private – incinte industriale (conform CF 404193 Timișoara, top 692- 693/1/2/1/b/1.

Suprafața terenului este de 2277 m2. Vecinătățile sunt:

- La Nord – Vest, peste calea Șagului (și pasajul aferent) locuințe – distanța minimă față de acestea fiind de 39,22 m

- La Nord – Est, S.C. Multinstal S.R.L, comercializează instalații pentru construcții, la o distanță minimă de 84,14 m

- La Est, Bega Minerale S.A., platformă industrială cu diverse materiale, la o distanță minimă de 37,29 m (clădire poartă) și respectiv 56,96 m de hala de depozitare

- La Sud, Berg Banat S.A., platformă industrială producție elemente metalice și zincări termice, la o distanță minimă de 96,72 m

- La Sud – Vest, Autoschrott – piese auto din dezmembrări, la o distanță minimă de 16,76m - La vest, peste Calea Șagului (și pasajul aferent) Franck S.R.L., service auto, la o distanță minimă de 96,60m

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate neamenajat, fără plantații. Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, clima temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate: - primăverile sunt timpurii și ades capricioase - veri uscate și lungi - toamne lungi și cu temperaturi relativ constante - ierni blânde și scurte

Caracterizarea climaterică a zonei: - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8° C - data medie a primului îngheț: 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. >30 ° C]: 8 zile/an - cantitatea medie multianuala a precipitațiilor: 660mm/ an - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică. Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 și 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ uniformă

în suprafața unora dintre elementele meteorologice. Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasa Timiș-Bega cu energie de relief

redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică. Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc

depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular încrucișată de pământuri argiloase și nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristica și de diferite consolidări specifica câmpiei joase.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

10

Amplasamentul în cauza se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase (umpluturi și teren natural) în partea superioara a stratificației.

Pânza freatică permanentă se află la o adâncime de 2,5-3,5m, iar în perioadele cu exces de umiditate, pânza freatică urcă la 1,00m.

Adâncimea de îngheț este de 0,60-0,70m. Datele geotehnice și condițiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru

fiecare amplasament pe care urmează a se construi. În conformitate cu normativul P100/92 și harta seismică, amplasamentul se găsește în

zona seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,16 și perioada de colț Tc=1,0 sec. 2.4. CIRCULAȚIA

În prezent accesul pe teren se poate face din Calea Șagului, dar există și parcela care se continuă cu strada Timișului (de unde se accesează celelalte parcele din partea de est).

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea de teren intravilan arabil. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism este repartizată în felul următor:

- C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren – 2277m2, arabil intravilan, proprietar S.C. Autoclub S.R.L..

În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate:

- Calea Șagului – arteră de acces separată de strada majoră cu 2 benzi pe sens (CF 438695 Timișoara)

- str. Timișului (parțial proprietate privată, conform CF443014 Timișoara, top. A554/2, parțial Statul român în administrarea altor societățiprivate, conform CF 439151 Timișoara, top 692- 693/1/2/1/b/2)

- la nord-est de calea ferată Timișoara – Reșița, str. Ceferiștilor. - parcele private – incinte industriale (conform CF 404193 Timișoara, top 692-693/1/2/1/b/1). - La sud Calea Chișodei.

În stadiul actual, ținând cont de faptul că terenul are folosință arabilă, nu există zone de spațiu verde amenajat.

Nu există riscuri naturale în zonă. Analiza situației existente a relevat disfuncționalități grupate pe categorii: a) de circulație: - caracterul parțial privat al străzii Timișului, chiar în dreptul legăturii cu Calea Șagului; b) funcționale - terenul este împrejmuit parțial, dar va trebui repoziționată limita către str. Timișului conform limitelor de proprietate cadastrale. - interdicția de construire conform PUG existent. 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ a) Alimentarea cu apă și canalizare

Conform avizului de amplasament nr. 20187/07.08.2017, emis de s.c. AQUATIM s.a., pe Calea Șagului exista rețele de alimentare cu apa si canalizare menajera, astfel:

- Apa: De. 280 mm si De.125 mm. - Canalizare: două conducte ovoid cu diam. 60/90 cm si una cu diam. D=500 mm. Din punctul de vedere al apelor meteorice, in apropierea zonei nu exista canale de

desecare. c) Alimentarea cu gaze naturale

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există rețea de gaze naturale. d) Alimentarea cu energie electrică

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

11

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, există o linie electrică aeriană de 20kw împreună cu un post trafo care se vor păstra pe amplasament; pentru a avea o distanță cât mai mică între clădire și postul trafo, noile construcții vor fi încadrate cu grad de Rezistență la foc minim I sau II și respectiv categorie de pericol de incendiu D sau E.

Conform avizului de amplasament favorabil cu condiții nr. 209674676/07.03.2018, emis de E-DISTRIBUȚIE BANAT SA, având în vedere că în zona obiectivului studiat se afla LEA 20kV, se va respecta distanța minimă de apropiere (de 5 m) a oricărei părți al obiectivului față de conductorul activ cel mai apropiat al LEA 20kV. De asemenea se va respecta distanța de apropiere (10 m) față de postul trafo aerian PTA existent.

e) Telefonizare

Conform avizului condiționat ( de principiu ) nr.1920/04.08.2017 emis de S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, în zona propusă pentru lucrări, TELEKOM are amplasate instalații de comunicații electronice subterane, impunându-se respectarea măsurilor de protejare a rețelelor telefonice subterane prevăzute în prezentul aviz. 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Terenurile încadrate în zona de studiu sunt terenuri intravilane, dar cu o dezvoltare industrială și de depozitare actuală care trebuie menținută în parametri optimi din punct de vedere al mediului.

Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate – servicii și comerț, nu vor prezenta riscuri pentru zonă.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice: nu există. Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul. Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul. Traseele din sistemul de comunicații ce prezintă posibile poluări pentru zonă se referă la

Calea Șagului, datorită intensității traficului. 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

- dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G.-ul municipiului; - asigurarea necesarului de spații verzi; - asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Conform prevederilor urbanistice pentru această zonă sunt propuse activități economice cu caracter industrial RIDICAREA TOPOGRAFICĂ

A fost realizată o ridicare topografică în scopul elaborării acestei documentații. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea fata de drumuri și statutul proprietăților. 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

În P.U.G.-ul Timișoarei această zona este încadrată în intravilan, teren arabil. Documentația propune utilizările funcționale ale zonei, precum și traseele și profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidențiate traseele de utilități care au impus restricții precum și culoarele de protecție.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

12

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent, în corelare cu mobilarea urbanistică. 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Propunerea de rezolvare a accesibilității terenurilor din zona studiată prin documentația de față presupune realizarea unei trame stradale pornind de la situația existentă.

Sunt de menționat câteva intervenții majore ce influențează în mod pozitiv dezvoltările ulterioare: se propune un profil de 12 m (pentru continuarea str. Timișului și legătura acesteia cu Calea Șagului) necesar unui acces facil ulterior la parcelele din partea de est a amplasamentului, chiar dacă pentru terenul ce face obiectul PUZ accesul nu se realizează de aici.

În urma consultării populației și a dezbaterii publice s-a convenit rezervarea unei suprafețe de teren din parcela reglementată prin PUZ pentru dezvoltarea ulterioară a str. Timișului, cu un profil de 12 m (din care 7 m carosabil trafic greu), cu posibilitatea de a se face ulterior un schimb de terenuri în vederea realizării efective a acestei artere de interes major pentru toți utilizatorii str. Timișului.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare proiectată în zonă (conform lucrări edilitare). Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au condus la următoarele principii de lucru: - generarea unei zone pentru comerț și servicii; dat fiind caracterul zonei, se preconizează a se realiza un Showroom auto cu mașini noi și second hand, ținând cont de proximitatea altor firme auto similare și domeniul de activitate al beneficiarului; acest tip de activitate nu prezintă flux tehnologic; - asigurarea de accese pe parcela studiată; - asigurarea de spații verzi pe parcelă și spații verzi de aliniament și cu rol de protecție - regim de înălțime maxim P+1E P.O.T. maxim = 50%, C.U.T. Maxim = 1, H max. cornișă 12 m; - Bilanț teritorial:

Destinație teren Situația existentă Situația propusă

suprafață procente suprafață procente

Teren 2277mp 100,00% 2277 mp 100,00%

Teren rezervat pentru dezvoltate ulterioară drum 104mp 4.56%

Comerț, servicii 1138mp 50,00%

Spații verzi 228mp 10,00%

Platforme exterioare, circ. interne, parcaje 807mp 35.44%

Total 2277mp 100,00% 2277mp 100,00%

Investiția se va face gradat și etapizat. Imobilele propuse pentru mobilarea terenului sunt legate funcțional între ele S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare. Se vor asigura locuri de parcare pentru angajați, vizitatori și aprovizionare, precum și spații

de expunere exterioară pentru autovehicule, pe platforme din dale de beton. Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea unei distanțe minime de 19.7m față de

profilul stradal propus pe strada Timișului și 6 m față de limita estică. Pentru a avea o distanță cât mai mică între clădire și postul trafo existent, noile

construcții vor fi încadrate cu grad de Rezistență la foc minim I sau II și respectiv categorie de pericol de incendiu D sau E.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

13

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI. Costul investițiilor va fi suportat integral de beneficiar.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Racordarea la rețelele existente se va face pe cheltuiala beneficiarului. Lucrări necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila:

a. Alimentare cu apă Suprafata totală a zonei studiate este de 2.277 m2; zona propusă spre studiu va avea din

punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de zonă de comert si servicii, aflata în intravilanul municipiului Timisoara.

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile și de incendiu pentru constructia propusa va fi reteaua de alimentare cu apã de pe Calea Sagului, De. 280 mm.

Cladirea propusa in PUZ va fi alimentata cu apa de la reteaua orasului (De. 280 mm) printr- un bransament, realizat din teava de polietilena PE-HD, Pn 6, De. 32 mm, care se va amplasa in zona de acces pe amplasament, in dreptul cladirii propuse. Se va monta si un camin de apometru pentru masurarea debitului de apa consumat. Lungimea bransamentului va fi de cca. 7 m. Conducta se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip.

Presiunea necesara la bransament este de 1,5 atm. Debitele totale de apa necesare sunt : Q S ZI MED = 2,08 mc/zi = 0,048 l/s Q S ZI MAX = 2,70 mc/zi = 0,062 l/s Q S ORAR MAX = 0,45 mc/h = 0,125 l/s

b. Canalizarea menajeră Canalizarea menajera propusa in PUZ se va racorda la reteaua de canalizare menajera

existenta pe Calea Sagului, ov. 60/90 cm, urmand ca apele uzate sa ajunga in final la statia de epurare a municipiului Timisoara.

Racordul de canalizare propus este constituit din conducta de PVC-KG, SN4, Pn1 atm, D= 160 mm, care pleacă din căminul de racord CR propus in incintă si se descarcă direct in conducta de canalizare ov. 60/90 cm aflată pe Calea Sagului. Lungimea racordului este de L = 17 m.

Conducta se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. Apele pluviale din zona studiata in PUZ sunt descarcate intr-un bazin de retentie aflat in

zona verde a parcelei, acestea nu se descarcă la reteaua de canalizare stradală a municipiului Timișoara.

Debitele de apa menajera evacuate sunt: Q U ZI MED = 2,08 mc/zi = 0,048 l/s Q U ZI MAX = 2,70 mc/zi = 0,062 l/s Q U ORAR MAX = 0,45 mc/h = 0,125 l/s

c. Canalizarea pluviala

Apele de ploaie din zona studiata (platforme din dale și beton, respectiv constructii) sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata (L~110 m), trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele propuse spre amplasare in zona verde). Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi utilizata pentru spalarea suprafetelor betonate si stropirea zonelor verzi.

Apele de ploaie cazute in zona verde se vor infiltra in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate.

Apele de ploaie nu sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a orasului. Debitul de ape pluviale este: Q PL = 24,54 l/s

Volumul bazinului de retentie este de 37 mc (~25 mp). Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= 1.178 mc/an

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

14

BREVIAR DE CALCUL

ALIMENTARE CU APĂ Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1:2006 “Alimentari cu apă.

Determinarea cantităților de apă potabilă pentru localitati urbane și rurale”, STAS 1343/2-1989 “Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă pentru unităti industriale” și STAS 1478/1990 “Alimentarea cu apă la constructii civile și industriale”

Suprafata totală a zonei studiate este de 2.277 mp, cuprinzând o parcela pentru dotari si servicii, parcari si zona verde.

Numãrul total estimat de persoane va fi de 63.

1. NECESARUL DE APĂ Debitele specifice avute în vedere pentru dimensionarea surselor sunt: - 50 l/om,zi pentru angajati – muncitori; - 20 l/om/zi pentru personalul TESA; - 10 l/om/zi pentru vizitatori; - 0,20 l/mp,zi pentru spalare/igienizare suprafete. - angajati: 10 persoane x 50 l/om,zi = 500 l/zi : 1.000 = 0,50 mc/zi - personal TESA: 3 persoane x 20 l/om/zi = 600 l/zi : 1.000 = 0,60 mc/zi - vizitatori: 50 x 10 l/om/zi = 500 l/zi :1.000 = 0,50 mc/zi - suprafete spalare: 1.000 mp/zi x 0,2 l/mp,zi = 200 l/zi : 1.000 = 0,20 mc/zi

N = 0,50+0,60+0,50+0,20 = 1,80mc/zi

2. DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi )

Q S ZI MED = k p x k s x N unde :

Kp =1,007 – coeficient ce ține seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune și retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006 Ks =1,15 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343/1-2006

Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 1,80 = 2,08 mc/zi = 0,048 l/s

Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi ) Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED unde :

KZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1-2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

Q S ZI MAX = 1,30 x 2,08 = 2,70 mc/zi = 0,062 l/s

Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h ) Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 24 unde :

K O = 2,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006, tabel 2.

QS ORAR MAX = 2,0 x 2,70 / 12 = 0,45 mc/h = 0,125 l/s

Debitele necesare sunt: Q S ZI MED = 2,08 mc/zi = 0,048 l/s Q S ZI MAX = 2,70 mc/zi = 0,062 l/s Q S ORAR MAX = 0,45 mc/h = 0,125 l/s

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

15

CANALIZARE MENAJERĂ Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un

numar de 63 persoane (50 vizitatori si 13 angajati). Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat.

Debitele evacuate sunt: Q U ZI MED = 2,08 mc/zi = 0,048 l/s Q U ZI MAX = 2,70 mc/zi = 0,062 l/s Q U ORAR MAX = 0,45 mc/h = 0,125 l/s

CANALIZARE PLUVIALA Apele de ploaie din zona studiata (platforme si constructii) sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata (L~110 m), trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele propuse spre amplasare in zona verde). Apa pluviala pre- epurata din bazinul de retentie va fi utilizata pentru spalarea suprafetelor betonate si stropirea zonelor verzi.

Apele de ploaie cazute in zona verde se vor infiltra in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate.

Apele de ploaie nu sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a orasului. Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de

calcul, conform STAS 1846-2/2007 – „Canalizări exterioare” și STAS 9470-73 - „Ploi maxime” debitul pluvial se calculează cu relatia:

Qpl = S x ø x I x m, unde m - coeficient adimensional egal cu 0,8 pentru t< 40 min.

Suprafata totală a zonei studiate este de 2.277 mp, respectiv 0,2277 ha. Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: Constructii S= 1.083 mp Drumuri S= 865 mp -acoperișuri coef. de scurgere ø = 0,95 -drumuri coef. de scurgere ø = 0,85

Ø = 948.1

85,086595,0083.1  = 0,90

Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/1. t =durata ploii

t=tcs + av

L =5+

42

110 = 8 minute

tcs =5 minute pentru zonă de ses va = 42 m/min - lungimea colectorului este de 110 m I= 175 l/sxha - pentru durata de 8 minute și frecventa de 1/1 Q PL = 0,1948 x 0,90 x 175 x 0,8 = 24,54 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an Vanual = 24,54 x 8 x 60 x 100/1.000 = 1177,92 ~ 1178 mc/an Volumul bazinului de retentie ape pluviale:

V = 2

1 x

c

r

t

t 2 x QPL x k1 =

2

1 x

8

202 x 24,54 x 0,06 = 36,81 mc

Volumul bazinului este: VB.R.= 37 mc (25 mp)

d) Alimentarea cu energie electrică În zonă apar noi consumatori de energie electrică.

Bilanțul energetic al consumatorilor de energie electrică se apreciază astfel :

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

16

1 obiectiv - clădire P+1E – servicii și comerț ( showroom ) Pi = 200 kW 1 x 200 kW / obiectiv Ps = 120 kW Iluminat exterior incinta Pi = 4 kW Ps = 4 kW _____________________________________________________________________________ TOTAL: Pi = 204 kW Ps = 124 kW

Alimentarea cu energie electrică a zonei se asigură din postul trafo aerian PTA existent, situat în perimetrul obiectivului studiat.

De la postul trafo aerian vor pleca rețele de joasă tensiune realizate cu cablu electric montat subteran la firidele de distribuție.

Tot de la acest post trafo aerian se va asigura și iluminatul exterior al incintei cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur sau de sodiu de 250W montate pe stâlpi.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate și se vor executa de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

e) Telecomunicații si televiziune prin cablu

La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde rețelele de telecomunicații și cablare TV din zonele învecinate. De la aceste rețele se vor realiza branșamente individuale la obiectivul studiat.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999).

f) Gospodărie comunală Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face controlat, în containere speciale,

urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract. 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit. - Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 10% din suprafața privată ocupată de spații verzi. Se prevăd plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent. - Spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi și plante decorative Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităților aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă și canalizarea. Prin adaptarea soluției de canalizare și alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul. Refacerea peisagistică și reabilitarea urbană: nu e cazul

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

17

Valorificarea potențialului turistic și balnear: nu e cazul Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicații și al rețelelor edilitare

majore: zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil în intravilan / industrial, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la : 1.a. Soluțiile de urbanism propuse creează suportul pentru activități viitoare. Elaborarea PUZ este determinată de intenția de a funcționa un perimetru intravilan în acord cu cerințele și tendința de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din perimetrul municipiului Timișoara, în care sunt foarte multe alte activități similare. Modelarea propusă creează premize pentru protecția mediului, înțeles ca fiind de tip urban, cu condiția respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea și transportarea deșeurilor, precum și la factorii de potențial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier). 1.b. Se încadrează în documentațiile de urbanism cu caracter director. La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementărilor și restricțiilor impuse au stat câteva obiective principale: încadrarea în caracterul zonei precum și asigurarea îndeplinirii măsurilor legale și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute. 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosință teren arabil în intravilan. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi și plantații de aliniament, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților de trai, cu conservarea factorilor de mediu. 1.d. Propunerile documentației de urbanism de extindere a zonei de servicii / comerț nu afectează mediul. Apa: prin soluțiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră și pluvială) – se elimină posibilitatea de infiltrații în sol. Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulația autovehiculelor, funcțiunea fiind de locuire. Surse staționare nedirijate nu există; surse staționare dirijate: emisiile de poluanți antrenați de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon și oxizi de azot; surse mobile: autoturisme și autoutilitare care generează poluanți precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuție nu există, decât accidental de la pierderea de carburanți la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deșeurilor , se va întreține solul în spațiile verzi. Zgomot și vibrații: proiectul va respecta cerințele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfășura activități generatoare de zgomot. Radiații: lucrările propuse nu produc și nu folosesc radiații. Ca principale acte normative privind protecția mediului ce trebuie respectate, sunt precizate următoarele: - Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; - Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum și cele al O.U. 78/2000 privind regimul deșeurilor; - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol;

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

18

- Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) și STAS 6156/1986; - Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 și O. MAPM 1103/2003; - Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002; - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condițiilor impuse de Legea 426/2001; - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice locale sau județene. 1.e. Prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale. Managementul deșeurilor menajere: acestea vor fi colectate în recipiente cu această destinație și vor fi preluate de societăți autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit împrăștierea lor. Gospodărirea substanțelor periculoase și toxice: fiind o clădire de servicii / comerț, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu se necesită măsuri speciale. Protecția calității apelor: prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale.

Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la: 2.a. Propunerile promovate prin documentația de față produc niște efecte ireversibile. Terenul agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creează locuri de muncă prin serviciile create. Probabilitatea de a afecta mediul este nulă – ca durată sau frecvență – ca atare nu se pune problema reversibilității efectelor (elementele componente rămân nenocive și deșeurile neutre se adună și se elimină în câteva minute) 2.b. Nu e cazul. Nu se pune problema cumulării efectelor, toate materialele utilizate, depozitate sau comercializate sunt inerte, neutre, netoxice, în general create și agrementate special pentru medii în care stau și locuiesc oameni. 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere, fiind la o distanță de peste 60km față de graniță. 2.d. Nu e cazul. Nici în condiții accidentale, nici în condiții normale natura activității nu afectează sănătatea oamenilor sau starea mediului înconjurător. 2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană. Efectele – ca areal de suprafață cât și ca număr de populație posibil afectat – sunt practice nule, neafectând practic nici măcar locuitorii din clădirile propuse. Toate spațiile vor fi încălzite, ventilate și se vor asigura toate normele P.S.I. necesare, clădirile vor fi incombustibile, materialele utilizate vor fi incombustibile sau greu combustibile, se va asigura dotarea P.S.I. necesară. 2.f. Nu e cazul. 2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale și nici patrimoniu natural care să fie afectat. Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (național, regional sau local) în zonă. Nu există caracteristici naturale speciale 2.f.ii – nu e cazul. Nu se depășesc standardele și valorile limită de calitate a mediului, pe parcela studiată nefiind activitate generatoare de noxe, risc poluare, accident, etc. 2.f.iii - nu e cazul. Este exclusă folosirea terenului în mod intensiv, procentul maxim de ocupare al terenului studiat cu construcții P.O.T. este sub 50%, rămân în zonă platforme, parcaje, spații verzi amenajate (peste 10,00%) 2.g. Nu e cazul. În zonă nu există peisaje cu statut de protejare (nici măcar local) deci nici național, comunitar sau internațional. Din aceste considerente generale și specifice legislației de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiției, luând în considerare situațiile cu investiții similare; se apreciază că investiția este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului și se realizează pe o suprafață relativ mică. 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016/U – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

19

Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare. Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației. 3.9. SĂNĂTATEA POPULAȚIEI 3.9.1 - La zonificarea funcțională se are în vedere: separarea funcțiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone funcționale, evitarea incompatibilităților funcționale în zonele destinate locuirii și funcțiunilor complementare ale acestora. 3.9.2 - Zonele de protecție sanitară se vor asigura, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza avizelor corespunzătoare dotărilor tehnico-edilitare ale zonelor de locuit. 3.9.3 - Unitățile cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii, precum spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie etc., care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor. Pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare. Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită. 4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Principalele categorii de intervenție vor fi cele legate de modernizarea circulației, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spații verzi și zone construite, precum și asigurarea funcțiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări.

Întocmit,

Arh. Cătălina BOCAN

Atasament: Rap_inf_si_cons_publ_Etapa_2_PUZ_Calea_Sagului_141_ben_AUTOCLUB.pdf

_—_— ca + ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA SF Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Nr. UR2017-011974/13.10.2017 Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet Wwww.primariatm.ro RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia: - Documentaţia: PUZ - „SERVICII SI COMERT”; - Amplasament: CALEA SAGULUI NR. 141, Timişoara; - Beneficiar: SC AUTOCLUB SRL - Proiectant: S.C. ATELIER CAAD S.R.L. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană și afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 07.08.2017 — 31.08.2017. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L, nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă și prin publicarea anunţului pe site- ul Www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - SC MOBITIM SRL — Aleea Ceferistilor intersectie Calea Sagului, Timisoara - SC POSITANO SRL - Calea Sagului NR. 151 A, Timisoara - SC NEW EXPENSIV CAR SRL - Calea Sagului NR. 153 - 155, Timisoara - PROPRIETAR IMOBIL - Calea Sagului NR. 145 A, 147, 147 B, Timisoara - PROPRIETAR IMOBIL — STR. Izlaz nr. 125 A, 128, 126, Timisoara Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. ATELIER CAAD S.R.L., organizata in data de 29.08.2017, intre orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, au participat din partea publicului 3 persoane interesate de aceasta investitie. S-au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, atat din partea persoanelor participante la intalnirea cu proiectantul S.C. ATELIER CAAD S.R.L, organizata in data de 29.08.2017 la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, cat si din partea proprietarilor imobilelor din zonă, vecine amplasamentului pe care se propune Planul Urbanistic Zonal „SERVICII SI COMERT”, Calea Sagului nr. 141, Timişoara,

ud Hit ROMÂNIA a — JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro prin adresele înregistrate la Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara cu nr. RU2017-000337, 000338, 000340, 000341, 000342/ 25.08.2017; RU2017-000352, 000353/ 30.08.2017; RU2017-000354/31.08.2017; UR2017- 014209, 14210/ 31.08.2017 ; RU2017-000357/ 01.09.2017. La toate aceste sugestii si obiectii din partea publicului, proiectantul documentatiei PUZ „SERVICII SI COMERT”, Calea Sagului nr. 141, Timişoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu nr. RU2017- 000369/08.09.2017. Conform acestui raspuns din partea proiectantului: 1. Referitor la faptul ca "dezvoltarea propusă prin P.U.Z,, blochează accesul dinspre Calea Sagului” spre incinta SC Bega Minerale Industriale SA si solicitare privind modificarea proiectului, astfel încât drumul de acces către SC Bega Minerale Industriale SA din Timisoara, Calea Sagului nr. 143 să fie reconfigurat si prevăzut cu o lătime de minim 16 m, întrucât specificul activitătilor desfăsurate în incintă, presupune trecerea cu utilaje pe drumul de acces”. Conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului, executat de inginer topograf si vizat OCPI, accesul la proprietătile amplasate în Calea Sagului la nr. 143, respectiv 143/b, se face de pe un drum carosabil relationat la Calea Sagului, printr-o proprietate privată (C.F. 443014 Timisoara, CF vechi 4083 Freidorf, nr. top. 55472, proprietari Tomici Nicolae Augustin si sotia). Planul Urbanistic Zonal „SERVICII SI COMERT”, Calea Sagului nr. 141, Timişoara, nu blochează accesul actual, acesta reglementeaza doar parcela beneficiarului - SC AUTOCLUB SRL cu acces direct din Calea Sagului, de pe breteaua paralelă cu pasajul. Prin PUZ, se propune rezervarea unei fâsii de teren de 2,5 m lătime pe latura de proprietate comună cu parcela cu nr. Top. 554/1, în vederea realizării ulterioare a unei străzi cu un carosabil de 7 m lătime pentru trafic greu. 2. referitor la completarea documentatiei cu bretele de acces către Pasajul din Calea Sagului Solicitarea suplimentară a unor bretele de acces direct pe pasaj nu este posibilă în acest moment din punct de vedere tehnic, relatia de pe bretea cu Calea Sagului (artera de 4 benzi) fiind realizabilă (ca si astăzi) prin întoarcere pe sub pasaj si iesirea în directia de mers Belgrad, la primul sens giratoriu (cel mai apropiat preconizat a fi la intersectia cu Calea Chisodei, cel existent fiind la Auchan) putându-se reveni către oras. Pasajul Calea Sagului a fost recent reabilitat si există un proiect în derulare în cadrul Primăriei pentru aceeasi arteră majoră. În acest sens, proiectantul documentatiei PUZ, a solicitat si un punct de vedere Directiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Timisoara (pentru a fi înaintat Comisiei de Circulatie). Rezultatele informării şi consultării împreună cu răspunsul iniţiatorului au fost afişate pe site-ul oficial www.primariatm.ro si expediate prin Poştă celor care au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, atat din partea persoanelor participante la intalnirea cu proiectantul S.C. ATELIER CAAD S.R.L., organizata in data de 29.08.2017 la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, cat si din partea

JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 internet:www.primariatm.ro proprietarilor imobilelor din zonă, vecine amplasamentului pe care se propune Planul Urbanistic Zonal „SERVICII SI COMERT”, Calea Sagului nr. 141, Timişoara. La solicitarea S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A,, inregistrata la Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara cu nr. RU2017-000357/01.09.2017, in conformitate cu art. 64 — 66 din H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, s-a organizat o dezbatere publica la sediul administrației publice in data de 28 septembrie 2017. In urma înregistrării audio a dezbaterii din data de 28 septembrie 2017, s-a întocmit de către Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, un proces verbal, care ulterior, a fost afişat pe site-ul oficial www.primariatm.ro. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „SERVICII SI COMERT”, Calea Sagului nr. 141, Timişoara, beneficiar SC AUTOCLUB SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare. CONSILIER Liliana IOVAN Red- Li. -2 ex ROMÂNIA

Atasament: RLU_aferent_PUZ_AUTOCLUB.pdf

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Remus nr.7/a ap. 5 tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016 – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 1

PLAN URBANISTIC ZONAL P.U.Z. – SERVICII ȘI COMERȚ, intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2 AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z.

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Remus nr.7/a ap. 5 tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016 – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 2

Reglementări servicii si comerț - max. P+1E, Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,

cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelei reglementate: amplasată în est față de Calea Șagului, respectiv DN59, Timișoara – Belgrad.

Limita zonei studiate este figurată în planșa cu REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic Zonal cu linie roșie. Suprafața acestei zone este de 17.3 ha.

Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale construcțiilor ce se vor aplica.

În perimetrul parcelei funcționale menționate mai sus, eliberarea autorizațiilor de construcție se va face pe baza reglementărilor ce urmează. În acest perimetru se propune dezvoltarea unei zone pentru comerț și servicii publice, cu un procent de ocupare maximă a terenului de 50%.

Parcela care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din intravilanul orașului Timișoara. PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCȚIONALE

Conținutul Regulamentului

Pentru fiecare zonă funcțională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalități cap. 2 - Utilizarea funcțională cap. 3 - Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

În cap. 1 - Generalități se detaliază: art. 1 – tipurile de subzone funcționale art. 2 – funcțiunea dominantă a zonei art. 3 – funcțiile complementare admise ale zonei. În cap. 2 – Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul zonei și subzonei, se pun în evidență: art. 4 – utilizări permise art. 5 – utilizări permise cu condiții art. 6 – interdicții temporare art. 7 – interdicții definitive (permanente). În cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor: 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii în completarea art. 17-24 din R.G.U. cu referire la: art. 8 – orientarea față de punctele cardinale art. 9 – amplasarea față de drumurile publice art. 10 – amplasarea față de căi navigabile existente art. 11 – amplasarea față de C.F. art. 12 – retrageri față de fâșia de protecție a frontierei de stat

art. 13 – amplasarea față de aeroporturi art. 14 – amplasarea față de aliniament art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art. 25 și 26 din R.G.U. cu referire la :

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Remus nr.7/a ap. 5 tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016 – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 3

art. 16 – accese carosabile art. 17 – accese pietonale 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27, 28 și 29 din

R.G.U. cu referire la: art. 18 – racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente art. 19 – realizarea de rețele tehnico-edilitare art. 20 – proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 3.4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor în completarea

art. 30, 31, 32 și 15 din R.G.U. cu referire la: art. 21 – parcelare art. 22 – înălțimea construcțiilor art. 23 – aspectul exterior art. 24 – procentul de ocupare al terenului 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri în

completarea art. 33, 34 și 35 din R.G.U. cu referire la: art. 25 – parcaje art. 26 – spații verzi art. 27 – împrejmuiri.

Construcții pentru spații comerciale, servicii

Cap. 1 Generalități Art. 1. Tipuri de subzonă funcțională

Pe parcela studiată se întâlnesc:

- Construcții pentru servicii / comerț

- parcaje

- spații verzi de aliniament. Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea de construcții servicii, comerț și spații aferente cu regim de înălțime P+1E. Art. 3. Funcțiunile complementare admise ale parcelei:

- spații verzi amenajate

- accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje

- rețele tehnico – edilitate și construcții aferente. Cap. 2 Utilizarea funcțională

Art. 4. Utilizări permise.

- instituții servicii și echipamente publice

- sedii firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Remus nr.7/a ap. 5 tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016 – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 4

- showroom (auto / materiale construcții / cu altă destinație) cu vânzări en-gros, en- detail

- bănci finanțe, creditare

- spații de prezentare și expunere

- alimentație publică: cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc.

- stații de întreținere auto;

- construcții cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante

- construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc, precum și echipamente legate de funcționarea zonei

- parcaje, parking-uri

- spații publice plantate, parcuri, grădini publice, cu amenajările specific: alei pietonale, pergole monumente de artă plastică, mobilier urban, fântâni

Art. 5. Utilizări permise cu condiții

- Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

Art. 6. Interdicții temporare de construire

- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

Art. 7. Interdicții definitive de construire

Sunt interzise următoarele: - construcții pentru activități de producție, activități industriale sau alte tipuri de

activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

- construcții pentru creșterea animalelor, ferme agro – zootehnice, abatoare

- construcții și amenajări care prin natura lor, volumul și aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea și confortul zonei

- depozite de deșeuri periculoase sau instalații pentru eliminarea deșeurilor periculoase prin incinerare ori tratare chimică

Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Conform art. 17 – RGU și Anexei nr. 3 din RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr. 119/2014.

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Remus nr.7/a ap. 5 tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016 – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 5

Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Se va ține cont de drumurile existente. Se va respecta art. 18 din R.G.U.

În cazul terenurilor situate de-a Căii Șagului se vor respecta aliniamentul construcțiilor existent față de drum (majoritatea fiind pe limita de proprietate) iar față de noul profil de 12 m al drumului de pe str. Timișului se va respecta o retragere minimă de 19,7 m, limită impusă de zona de protecție linie electrica si Post Trafo existent pe teren. Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul.

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R. Terenul se află la peste 100 m față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE (0 m, în aliniament).

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

Se va respecta R.L.U. aferent P.U.G. Timișoara.

- autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul). - amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătății, Art. 2,3,4,5 și 16

Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale și de fund ale parcelelor va respecta următoarea condiție:

- Clădirile principale se vor amplasa la o distanță de cel puțin 6 m față de limită.

- Clădirile secundare/anexele pot fi amplasate pe limita de proprietate cu condiția să nu depășească 3m înălțime.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Parcela va avea obligatoriu asigurat un acces

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Remus nr.7/a ap. 5 tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016 – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 6

auto, având minimum 3 m lățime. Trebuie asigurat accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, a evacuării deșeurilor, salvării. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare. Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității. 3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se propune păstrarea terenului în forma inițială, cu dezmembrarea unei fâșii pentru viitorul profil stradal al străzii Timișului.

Art. 22. Înălțimea construcțiilor La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr. 119 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

- regimul de înălțime general al construcțiilor este de P+1E, H max cornișă 12 m. Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor a) Dispoziții generale

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Remus nr.7/a ap. 5 tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016 – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 7

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea. Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare. Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. b) Fațade Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporție de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. c) Acoperișuri Construcțiile vor avea învelitori tip terasă sau șarpantă. Învelitorile extinderilor construcțiilor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Parcela are un P.O.T. maxim admis = 50%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este 1. P.O.T. maxim = 50%, C.U.T. Maxim = 1,00 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Prin excepție de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabilește prin autorizația de construire de către delegațiile permanente ale consiliilor locale.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Art. 26. Spații verzi Autorizația de construire va conține obligația creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie asigurarea unui procent de spațiu verde de 10% din suprafața terenului.

Art. 27. Împrejmuiri

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Remus nr.7/a ap. 5 tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 312/2016 – PUZ – Servicii și comerț - intravilan Timișoara Calea Șagului nr. 141 C.F. 406954 Timișoara, nr. top. 554/1, S teren- 2277m2, Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 8

Spre frontul străzilor și la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se pot realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80 m, cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m și vor putea fi dublate de un gard viu. De la clădire și până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.), cu o înălțime maximă de 2,00 m.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Trasarea străzilor și respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție de proiectantul de specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

întocmit, Arh. Cătălina BOCAN

Atasament: U_00''_Incadrare_PUG.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

apr. 2018

312 / 2016

Plan Urbanistic Zonal - SERVICII ȘI COMERT

AUTOCLUB S.R.L. Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

Amplasament: Calea Sagului nr. 141, Timisoara CF nr. 406954, nr. top. 554/1 2277 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

P.U.Z. SERVICII ȘI COMERT amplasament Calea Sagului nr. 141, Timisoara, CF nr. 406954, nr. top. 554/1 2277 m2

Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

arh. BOCAN CATALINA PLAN DE INCADRARE PUG ACTUAL

U 00''

PLAN DE INCADRARE PUG ACTUAL

SAVA
"LEGENDA x a IMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN _ LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE ERP Ă = LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA DV e aa i WEAR a un A — ZONIFICARE FUNCTIONALA — A Ă Ss CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTI (SEE) COMPLEXE DE INTERESGERERAL ENEA SI FU ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI ZONA UNITATI AGRICOLE WE SPATIVEI AMENAJATE, —t— PLANTATII DE PROTECTIE ET [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TIT ZONA RONSTRUCTII AFERENTELUCRARILOR L____+ EDILITARE C_) ZONA Rip RUTIERA SI CONSTRUCTII EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII “i — ta Rd STATIE ” 220/110 Kv RENTI i ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII 4 AFERENTE sa & APE, OGLINZI DE APA/ PORT iri EREI PADURE PARC 5 RE | [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA a DCI CDI SS: IS = = < — <a [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCAUTATI x fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE BEM fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE RS as] MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI O "BENE TRASEE PIETONALE MAJORE. cr | CD INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE / Ru & CO SS PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE = PASE DENIVELATE RUTIERE /CUCE. EEE _ d — REGLEMENTARI prana) AREA STORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— 1] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. = - FE = ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO FE) ERIE BEER FOR BE RECON E ECE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE HUI II INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA . LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE CCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. prosct DE PROZTARI RI round REGLEMENTARI
UTR 60
  • A.03 Incadrare PUG

Atasament: U_00'_PLAN_DE_INCADRARE_GOOGLE_MAPS,_PUG_ACTUAL,_PUG_IN_CURS_DE_AVIZARE_ETAPA_3.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

apr. 2018

312 / 2016

Plan Urbanistic Zonal - SERVICII ȘI COMERT

AUTOCLUB S.R.L. Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

Amplasament: Calea Sagului nr. 141, Timisoara CF nr. 406954, nr. top. 554/1 2277 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

P.U.Z. SERVICII ȘI COMERT amplasament Calea Sagului nr. 141, Timisoara, CF nr. 406954, nr. top. 554/1 2277 m2

Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

arh. BOCAN CATALINA

PLAN DE INCADRARE GOOGLE MAPS, PUG ACTUAL, PUG IN CURS DE AVIZARE ETAPA 3

U 00'

PLAN DE INCADRARE GOOGLE MAPS, PUG ACTUAL, PUG IN CURS DE AVIZARE ETAPA 3

SAVA
UTR 60
  • U 00' PLAN DE INCADRARE GOOGLE MAPS, PUG ACTUAL, PUG IN CURS DE AVIZARE ETAPA 3

Atasament: U_00_Plan_de_situatie_Plan_de_incadrare.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

apr. 2018

312 / 2016

Plan Urbanistic Zonal - SERVICII ȘI COMERT

AUTOCLUB S.R.L. Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

Amplasament: Calea Sagului nr. 141, Timisoara CF nr. 406954, nr. top. 554/1 2277 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

P.U.Z. SERVICII ȘI COMERT amplasament Calea Sagului nr. 141, Timisoara, CF nr. 406954, nr. top. 554/1 2277 m2

Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

arh. BOCAN CATALINA

C2

P+1E B

14 9

sediu.

SC Positano Impex SRL

depozit

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

C1

C3

C1

gj

1 47

/B

C1

P+M

147

Cladire

Cp

C16

C17

C18

C19

C20

Ds

sediu.

adm.

STR . TIM

IŞU LUI

Cc

C1 C13

C15

hala

C20C21

Cp

C2

C4

Dtr

Cp

Cp Cp

Cp

14 5/

A

14 7

Cat

Cat

Cc C21

C22 C23

hala

Cp

Cc

Cc

C1

C2

C1

D

D

B Dtr

Dtr

13 4

13 0

13 2

13 2/

A

De

Dtr Dtr

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

A

C1

C2

C3

C1

C2

C3

C1

C2

C1

C1

C2 C3

gr

m

B

B

B

B

m

B

B1 12

8

12 6A

Cc

Dtr

Ds

12 6

C A L.

Ş A

G U

LU I

Cc

C37

C38

C39

C1

C2

C3

co 125

A

128 126

STR . IZL

AZ

Cc

Cc

C1

C2 C2

P+1E

Garaj

Cc

A

Cc

C1 B

12 4

12 2

12 0

anexa

C1

A

Cc

Cp

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: ________________

Serviciul Banca de Date Urbane

ca referinŃă pentru lucrări în continuare

Data ________________ _____________________

500

04.2016

sopron bazin bazin

Bazin

Statie epurare SC ELECTROMETAL SA

servitute de trecereservitute de trecere

SC ELECTROMETAL SA

16 5

hala depozit

P+M SEDIU

16 7

sopron

16 9

HALA magazie

punct trafo

anex a

Statie compres

casa pompe

Hala productie

Casa pompe

Depozit

Depozit

16 3

C A

L. Ş

A G

U LU

I 15 9

16 1

15 7 Sc New Expensiv Car SRL

hala comeciala

atelier auto Hala

birou

anexa

birouri

Hala

Gru p so

cial

anexa

anexa

Hala turnatorie

Hala productie

182

15 1/

A 14

9

15 5

15 3 sediu.adm.SC Positano Impex SRL

depozit

C A

L. Ş

A G

U LU

I

spatiu comercial si depozit

14 7/

B 147 Cladire

143

sediu. adm.

STR. TIM IŞULUI

hala

gang

SC Plastic Metro SRLbirouri+hala productie

punct trafo

Casa portar

14 5/

A

14 7

hala

buncar

depozit buncar

centrala termica

5

21

28 24

STR . MA

IOR TITU

S MU REŞ

AN

19

SERVICE

birou

13 4

13 0

13 2

13 2/

A

remiza

remiza rezervor

STR . SE

CER II

S T

R . C

E F

E R

IŞ T

ILO R

33 31

29 32

30 28 26

27 25A

STR . SEC

ERII depozit

birouri

LATRINA

12 8

12 6A

12 6

C A

L. Ş

A G

U LU

I

125A

1281 26

STR . IZL

AZ

121 119

117

8

STR . IZL

AZ

24

terasa casa

22

depozit

Garaj

Constructie provizorie

12 4

12 2

11 8

12 0

anexa

anexa

5 4

7 6

S T

R . C

E F

E R

IŞ T

ILO R

90 88

115 111

109

113

Sc. D

S c. B

Sc. C 86

86 BL.5

8

Sc.D Sc. E

STR . IZL

AZ8 6

bazin semiangropat

cos

centrala termica

depozit seminte

3

3

anexa

11 6 15

13

12 10

8

STR . FLO

RILO R

6 post trafo

atelier

terasa

S c. A

86 86

16

depozit carbune

65

birouri

post trafo cabina

poarta cantar

bascula

ca nta

r

STR . SU

LIN A

13 7

S T

R . C

E F

E R

IŞ T

ILO R

53

53

Sc. E

Sc. G 14 12

10 10

casa

casa

casa

anexa

10

remiza

remiza

9

7

ST R.

S UL

IN A

ar de

re d

es eu

ri

Bi ro

ur i S

I

LA BO

RA TO

AR E

se ct.

de za

fec tar

e

co nd

en sa

tor i

Pl at

for ma

be ton

ata in

sta lat

ie

So pr

on p

es te

ins tal

at ie

us ca

re ni

sip

Ca m

. f rig

.

pu pit

ru co

ma nd

a s i v

es tia

re

inc ine

ra to

r g az

eco nd

itio na

re ,fil

tra re

g az

e

re ze

rvo r

mo ar

a

statie repurare

53

53Sc. A

Sc. D Sc. C

53 53

1A Sc. E

Sc. B

Sc. B

Sc. B

Sc. A

S TR

. E T

E R

N ITĂ

ŢII STR. ETERNITĂŢII

23

26Sc. D

Sc. F

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: ________________

Serviciul Banca de Date Urbane

ca referinŃă pentru lucrări în continuare

Data ________________ _____________________

5000

04.2016

N

PARCELA AFERENTA PUZ S=2277 m2 CF 406954 Nr. top. 554/1

PARCELA AFERENTA PUZ S=2277 m2 CF 406954 Nr. top. 554/1

PLAN DE SITUATIE PLAN DE INCADRARE

PLAN DE SITUATIE, PLAN DE INCADRARE

U 00

1:1000 1:5000

SAVA
  • U 00 Plan de situatie Plan de incadrare

Atasament: U_01_PLAN_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

apr. 2018

312 / 2016

Plan Urbanistic Zonal - SERVICII ȘI COMERT

AUTOCLUB S.R.L. Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

Amplasament: Calea Sagului nr. 141, Timisoara CF nr. 406954, nr. top. 554/1 2277 m2

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

P.U.Z. SERVICII ȘI COMERT amplasament Calea Sagului nr. 141, Timisoara, CF nr. 406954, nr. top. 554/1 2277 m2

Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

88.318

88.507 88.133

90.056

10 .00

5.0 0

5.0 0

Post trafo existent

gard existent

PT T1

Sp re

Ti mi

so ara

Sp re

Sa g

Sc New Expensiv Car SRL

CA LE

A SA

GU LU

I

MOBITIM

12 2

12 4

12 6

12 6A

12 8

13 0

13 2

13 2/ A

13 4

438695

404193

408278

437235

S _ C F = 7 3 4 m p

(C .F . v e c h i N r .3 0 5 3 - F r e id o r f)

C .F . N r .4 3 8 2 1 1 - T im is o a r a

N r .T o p . 5 5 4 / 4 6 ,5 5 4 / 4 7 ,5 5 4 / 4 8

S_CF = 309mp

(C.F. vechi Nr.2219 - Freidorf)

Nr.Top. 554/3/1

C.F. Nr.443009 - Tim isoara

S_CF = 339mp

(C.F. vechi Nr.1831 - Freidorf)

Nr.Top. 554/3/2

C.F. Nr.412383 - Tim isoara

S_CF = 374mp

(C.F. vechi Nr.3460 - Chisoda)

C.F. Nr.445391 - Tim isoara

Nr.Top. 692-693/4

C .F . N r . # fa r a # - C h is o d a

N r .T o p .6 9 2 - 6 9 3 / 7

S_ C F = 10 03 m p

S_CF = 436mp

(C.F. vechi Nr.3460 - Chisoda)

C.F. Nr.444038 - Tim isoara

Nr.Top. 692-693/3

S_CF = 352mp

(C.F. vechi Nr.3460 - Chisoda)

Nr.Top. 692- 693/2/1

C.F. Nr.444042 - Tim

isoara

S_CF = 561mp

(C.F. vechi Nr.3460 - Chisoda)

C.F. Nr.445357 - Tim isoara

Nr.Top. 692-693/8/1

S_CF = 619mp

(C.F. vechi Nr.3460 - Chisoda)

C.F. Nr.444039 - Tim isoara

Nr.Top. 692-693/9

Nr.Top. 692-693/5

Nr.Top. 692-693/10

S_ C F = 97 5m p

(C .F . v e c h i N r .4 4 3 2 - C h is o d a )

C .F . N r .4 3 2 8 3 4 - T im is o a r a

N r .T o p . 6 9 2 - 6 9 3 / 1 / 2 / 2 / 1 / 1 / 1

proprietar Statul Roman drept de

adm. I.I. Locala Extraceram Tim.

arabil

arabil

proprietar Statul Roman drept de

adm. I.I. Locala Electrometal Timisoara

arabil

arabil

arabil

Calea Sagului nr. 145,

proprietari Tomici N., Tomici D.

Curti constructii intravilan

pr op ri et ar i An ec hi te i V. , An ec hi te i A.

C u r ti c o n s tr u c ti i in tr a v il a n

Calea Sagului nr. 145A,

proprietari Tomici N., Tomici D.

Curti constructii intravilan

proprietar Statul Roman drept de

adm. I.I. Locala Electrometal Timisoara

proprietar Statul Romandrept de

adm. I.I. Locala Electrometal Timisoara

proprietar Statul Roman drept de

adm. I.I. Locala Electrometal Timisoara

pr op ri et ar M un ic ip iu l Ti m is oa ra

C u r ti c o n s tr u c ti i in tr a v il a n

87.976

88.937

88.994 89.044 88.899

88.99988.006

88.062 88.013 87.97787.920

87.934

88.11388.062 88.044

88.16788.064

87.995

88.258

88.144 88.336

88.250

88.168

88.048

87.971

88.037

88.085

88.166

88.247 88.286

88.944

87.954

87.874

88.404

87.886

87.782

87.778

87.668

87.623

87.953 87.90987.679

87.72387.667

88.134

88.057 88.005

88.075

87.990

87.881

87.653

87.668

88.297

87.813

87.404

87.457

87.888

87.791

88.145 88.031

88.096 88.114

87.958

438695

S_CF = 2277mp

(C.F. vechi Nr.240 - Freidorf)

arabil intravilan

C.F. Nr.406954 - Timisoara

Nr.Top. 554/1

Nr. C.F./Cad. 438695

(C.F. vechi Nr.7101 - Chisoda) C.F. Nr.404193 - Timisoara

Nr.Top.692-693/1/2/1/b/1, Nr.Top.692-693/2/2, Nr.Top.692-693/8/2,

Nr.Top.692-693/1/2/1/a/1/1/1,

(C.F. vechi Nr.3574 - Chisoda) C.F. Nr.439151 - Timisoara

Nr.Top. 692-693/1/2/1/b/2

Nr.Top.692-693/1/2/2/2/1/1/2,

(C.F. vechi Nr.4083 - Freidorf) C.F. Nr.443014 - Timisoara

Nr.Top. 554/2

tr ot ua r

tr ot ua r

C al ea Sa gu lu i - br et ea la te ra la

P as aj C al ea Sa gu lu i

101

103

104

105

102

proprietar Autoclub S.R.L.

z. v.

z. v.

N

20 41 50

20 42 00

20 42 50

475900 20 43 00

475850

475800

475750

475900

475850

475800

475750

475900

475850

475800

475750

475900

475850

475800

475750

20 41 50

20 42 00

20 42 50

20 43 00

20 41 50

20 42 00

20 42 50

20 43 00

20 41 50

20 42 00

20 42 50

20 43 00

SC Positano Impex SRL depozit

S.C. FRANCK S.R.L.

parcare

Agrosupertim parcare

SC Fontalmet SRL

rampa

depuneri

AGROSUPERTIM

Autoschrott Piese masini vechi

Alim. publica

Spalatorie auto

Bega Minerale S.A. depozit materiale

Locuinte

service auto

Multinstal S.R.L. instalatii in constructii

S_CF = 511mp arabil

proprietar Statul Roman drept de adm. Mobitim S.A. Timisoara

S_CF = 320mp arabil intravilan

proprietar Tomici N., Kiritescu V., Tomici D.

C.F. Nr.438695 - Timisoara

proprietar Municipiul timisoara

S_CF = 25871mp Curti constructii intravilan

Calea Sagului nr. 143/B proprietar Bega Minerale industriale S.A.

LEGENDA P.U.Z. LIMITE LIMITA DE PROPRIETATE TEREN AFERENT PUZ LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA SUPRAFATA DE TEREN AFERENTA PUZ - 2277MP FOLOSINTA TERENURILOR ZONA DE LOCUINTE EXISTENTA / TEREN ARABIL STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA UNOR SOCIETATI PRIVATE ZONA DE COMERT, SERVICII / INDUSTRIE EXISTENTA CLADIRI EXISTENTE TEREN ARABIL INTRAVILAN, CE FACE OBIECTUL PUZ ZONA CAI FERATE / PASAJ CALEA SAGULUI / DOM.MUNIC.TIMISOARA TEREN PROPRIETATE PRIVATA DESCHIS ACCESULUI PIETONAL SI AUTO, CE URMEAZA A FACE OBIECTUL UNUI SCHIMB (NU FACE OBIECTUL PUZ) ZONE DE PROTECTIE ZONA SIGURANTA FEROVIARA 20 M DE LA LIMITA ZONEI C.F. CULOAR DE PROTECTIE FEROVIARA 100 M DE LA LIMITA ZONEI C.F. ZONA PROTECTIE LEA 20kV / POST TRAFO UTILITATI LINIE ELECTRICA AERIANA 20 Kv LINIE TELEKOM INGROPATA CONDUCTA GAZ EXISTENTA RETEA APA EXISTENTA / RETEA CANALIZARE EXISTENTA

sopron bazin bazin

Bazin

Statie epurare SC ELECTROMETAL SA

servitute de trecereservitute de trecere

SC ELECTROMETAL SA

16 5

hala depozit

P+M SEDIU

16 7

sopron

16 9

HALA magazie

punct trafo

anex a

Statie compres

casa pompe

Hala productie

Casa pompe

Depozit

Depozit

16 3

C A

L. Ş

A G

U LU

I 15 9

16 1

15 7 Sc New Expensiv Car SRL

hala comeciala

atelier auto Hala

birou

anexa

birouri

Hala

Gru p so

cial

anexa

anexa

Hala turnatorie

Hala productie

182

15 1/

A 14

9

15 5

15 3 sediu.adm.SC Positano Impex SRL

depozit

C A

L. Ş

A G

U LU

I

spatiu comercial si depozit

14 7/

B 147 Cladire

143

sediu. adm.

STR. TIM IŞULUI

hala

gang

SC Plastic Metro SRLbirouri+hala productie

punct trafo

Casa portar

14 5/

A

14 7

hala

buncar

depozit buncar

centrala termica

5

21

28 24

STR . MA

IOR TITU

S MU REŞ

AN

19

SERVICE

birou

13 4

13 0

13 2

13 2/

A

remiza

remiza rezervor

STR . SE

CER II

S T

R . C

E F

E R

IŞ T

ILO R

33 31

29 32

30 28 26

27 25A

STR . SEC

ERII depozit

birouri

LATRINA 12

8 12

6A 12

6

C A

L. Ş

A G

U LU

I

125A

1281 26

STR . IZL

AZ

121 119

117

8

STR . IZL

AZ

24

terasa casa

22

depozit

Garaj

Constructie provizorie

12 4

12 2

11 8

12 0

anexa

anexa

5 4

7 6

S T

R . C

E F

E R

IŞ T

ILO R

90 88

115 111

109

113

Sc. D

S c. B

Sc. C 86

86 BL.5

8

Sc.D Sc. E

STR . IZL

AZ8 6

bazin semiangropat

cos

centrala termica

depozit seminte

3

3

anexa

11 6 15

13

12 10

8

STR . FLO

RILO R

6 post trafo

atelier

terasa

S c. A

86 86

16

depozit carbune

65

birouri

post trafo cabina

poarta cantar

bascula

ca nta

r

STR . SU

LIN A

13 7

S T

R . C

E F

E R

IŞ T

ILO R

53

53

Sc. E

Sc. G 14 12

10 10

casa

casa

casa

anexa

10

remiza

remiza

9

7

ST R.

S UL

IN A

ar de

re d

es eu

ri

Bi ro

ur i S

I

LA BO

RA TO

AR E

se ct.

de za

fec tar

e

co nd

en sa

tor i

Pl at

for ma

be ton

ata in

sta lat

ie

So pr

on p

es te

ins tal

at ie

us ca

re ni

sip

Ca m

. f rig

.

pu pit

ru co

ma nd

a s i v

es tia

re

inc ine

ra to

r g az

eco nd

itio na

re ,fil

tra re

g az

e

re ze

rvo r

mo ar

a

statie repurare

53

53Sc. A

Sc. D Sc. C

53 53

1A

Sc. E

Sc. B

Sc. B

Sc. B

Sc. A

S TR

. E T

E R

N ITĂ

ŢII

STR. ETERNITĂŢII

23

26Sc. D

Sc. F

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: ________________

Serviciul Banca de Date Urbane

ca referinŃă pentru lucrări în continuare

Data ________________ _____________________

5000

04.2016

PARCELA AFERENTA PUZ S=2277 m2 CF 406954 Nr. top. 554/1

PLAN - SITUATIA EXISTENTA

PLAN SITUATIA EXISTENTA

U 01

1:500

SAVA
  • U 01 PLAN SITUATIA EXISTENTA

Atasament: U_02_ED_edilitare.pdf

5

.

0

0

5

.

0

0

6

. 0

0

5

.

0

0

1

9

.

7

0

7

.

0

0

2

.

5

0

2

.

5

0

2

.

5

0

R=9.00

R=9.00

Post trafo existent

PT T1

Pr op

un ere

ac ce

s 1

Pr op

un ere

ac ce

s 2

Sp re

Ti mi

so ara

Sp re

Sa g

PT T1

Sc New Expensiv Car SRL

C

A

L

E

A

S

A

G

U

L

U

I

MOBITIM

438695

404193

408278

437235

7

.

0

0

2

.

5

0

438695

SC Positano Impex SRL

depozit

S.C. FRANCK S.R.L.

parcare

Agrosupertim

parcare

SC Fontalmet SRL

rampa

depuneri

AGROSUPERTIM

P+1E

servicii, comert

Autoschrott

Piese masini vechi

Alim. publica

Spalatorie auto

Bega Minerale S.A.

depozit materiale

Locuinte

service auto

Multinstal S.R.L.

instalatii in constructii

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

ap a D

e.2 80

m m

ap a D

e. 12

5 m m

ca na

l D =5

00 m

m ca

na l 6

0/ 90

cm

C

P

C

P

S

N

H

BR

ca na

l 6 0/

90 cm

CR

C

C

C

C

C

C

C

CA

V

A

A

A

A

A

LEGENDA P.U.Z.

LIMITE

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN AFERENT PUZ

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA SUPRAFATA DE TEREN AFERENTA PUZ - 2277 MP

FOLOSINTA TERENURILOR

ZONA DE LOCUINTE EXISTENTA / TEREN ARABIL STATUL ROMAN

IN ADMINISTRAREA UNOR SOCIETATI PRIVATE

ZONA DE COMERT SI SERVICII / INDUSTRIE EXISTENTA

CLADIRI EXISTENTE

ZONA COMERT SI SERVICII / SP. VERDE - CE FACE OBIECTUL PUZ

ZONA REZERVATA PT. REALIZARE ULTERIOARA DRUM

ZONA DE IMPLEMENTARE CLADIRI

ZONA CAI FERATE / PASAJ CALEA SAGULUI / DOM.MUNIC.TIMISOARA

TEREN PROPRIETATE PRIVATA DESCHIS ACCESULUI

PIETONAL SI AUTO, CE URMEAZA A FACE OBIECTUL UNUI SCHIMB

(NU FACE OBIECTUL PUZ)

ACCES DIN C. SAGULUI / CAROSABIL PROPUS

ZONE DE PROTECTIE

ZONA SIGURANTA FEROVIARA 20 M DE LA LIMITA ZONEI C.F.

CULOAR DE PROTECTIE FEROVIARA 100 M DE LA LIMITA ZONEI C.F.

ZONA PROTECTIE LEA 20kV / POST TRAFO

UTILITATI

LINIE ELECTRICA AERIANA 20 Kv

ALINIERE STRADALA

ALINIAMENT CLADIRI CALEA SAGULUI

ALINIAMENT CLADIRE PROPUSA

Comert / servicii

P.O.T.

MAX.

= 50%

C.U.T.

MAX.

= 1.00

H

MAX. CORNISA

= 12 m, P+1E

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

PARCELA AFERENTA PUZ

S=2277 m2

CF 406954

Nr. top. 554/1

Hi

AR conducta apa potabila propusa in zona PUZ

hidrant de incendiu suprateran

Legenda lucrari edilitare

conducta apa existenta pe C. Sagului

CP canalizare pluviala propusa in zona PUZ

SNH

BR bazin de retentie ape pluviale

separator de namol si hidrocarburi

CM

A

conducta apa potabila propusa in zona PUZ

canal menajer existent pe C. Sagului

C

CR

CA

V

camin de apometru

camin de vane

camin de racord

Faza:

Nr. pl.

PUZ

Nr. pr.

SCARANUME SEMNATURA

Titlul proiectului:

DATA

05.2018

Beneficiar:

Titlul plansei:

841/2017

SPECIFICATIE

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

VERIFICAT:

ing. S. Fintineanu

S.C. AUTOCLUB S.R.L., Timisoara

Proiectant general: SC ATELIER CAAD SRL, arh. Catalina BOCAN

Elaborare PUZ servicii si comert, CF. 406954, nr. top. 554/1

intravilan Timisoara, Calea Sagului nr. 141, jud. Timis

societate de proiectare româno-germana

PRO WASSER

300480 Timisoara,

str.Brancoveanu nr.64

J35/1235/1998;R11224810

Tel./Fax: 0356/481088; 0256/271657

ing. S. Fintineanu

Plan de reglementari - lucrari edilitare

R. Matei

P

R

O W

A

S

S

E

R

A

T

.

S

.

R

. L

.

*

*

*

P.W.AT.

Timişoara

02.ED

1:500

amplasament Calea Sagului nr. 141, Timisoara, CF nr. 406954, nr. top. 554/1 2277 m

2

Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

Bilant teritorial Existent Propus %

Suprafata teren 2277mp 2277mp

Teren rezervat pentru realizare ulterioara drum 104mp 4.56

Comert, servicii - 1138mp 50.00

Spatii verzi - 228mp 10.00

Platf. exterioare, circ. interne, parcaje - 807mp 35.44

AutoCAD SHX Text
88.318
AutoCAD SHX Text
88.507
AutoCAD SHX Text
88.133
AutoCAD SHX Text
90.056
AutoCAD SHX Text
122
AutoCAD SHX Text
124
AutoCAD SHX Text
126
AutoCAD SHX Text
126A
AutoCAD SHX Text
128
AutoCAD SHX Text
130
AutoCAD SHX Text
132
AutoCAD SHX Text
132/A
AutoCAD SHX Text
134
AutoCAD SHX Text
S_CF = 734mp
AutoCAD SHX Text
(C.F. vechi Nr.3053 - Freidorf)
AutoCAD SHX Text
C.F. Nr.438211 - Timisoara
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 554/46,554/47,554/48
AutoCAD SHX Text
S_CF = 309mp
AutoCAD SHX Text
(C.F. vechi Nr.2219 - Freidorf)
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 554/3/1
AutoCAD SHX Text
C.F. Nr.443009 - Timisoara
AutoCAD SHX Text
S_CF = 339mp
AutoCAD SHX Text
(C.F. vechi Nr.1831 - Freidorf)
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 554/3/2
AutoCAD SHX Text
C.F. Nr.412383 - Timisoara
AutoCAD SHX Text
S_CF = 374mp
AutoCAD SHX Text
(C.F. vechi Nr.3460 - Chisoda)
AutoCAD SHX Text
C.F. Nr.445391 - Timisoara
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 692-693/4
AutoCAD SHX Text
C.F. Nr. #fara# - Chisoda
AutoCAD SHX Text
Nr.Top.692-693/7
AutoCAD SHX Text
S_CF = 1003mp
AutoCAD SHX Text
S_CF = 436mp
AutoCAD SHX Text
(C.F. vechi Nr.3460 - Chisoda)
AutoCAD SHX Text
C.F. Nr.444038 - Timisoara
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 692-693/3
AutoCAD SHX Text
S_CF = 352mp
AutoCAD SHX Text
(C.F. vechi Nr.3460 - Chisoda)
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 692-693/2/1
AutoCAD SHX Text
C.F. Nr.444042 - Timisoara
AutoCAD SHX Text
S_CF = 561mp
AutoCAD SHX Text
(C.F. vechi Nr.3460 - Chisoda)
AutoCAD SHX Text
C.F. Nr.445357 - Timisoara
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 692-693/8/1
AutoCAD SHX Text
S_CF = 619mp
AutoCAD SHX Text
(C.F. vechi Nr.3460 - Chisoda)
AutoCAD SHX Text
C.F. Nr.444039 - Timisoara
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 692-693/9
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 692-693/5
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 692-693/10
AutoCAD SHX Text
S_CF = 975mp
AutoCAD SHX Text
(C.F. vechi Nr.4432 - Chisoda)
AutoCAD SHX Text
C.F. Nr.432834 - Timisoara
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 692-693/1/2/2/1/1/1
AutoCAD SHX Text
proprietar Statul Roman drept de adm. I.I. Locala Extraceram Tim.
AutoCAD SHX Text
arabil
AutoCAD SHX Text
arabil
AutoCAD SHX Text
proprietar Statul Roman drept de adm. I.I. Locala Electrometal Timisoara
AutoCAD SHX Text
arabil
AutoCAD SHX Text
arabil
AutoCAD SHX Text
arabil
AutoCAD SHX Text
Calea Sagului nr. 145, proprietari Tomici N., Tomici D.
AutoCAD SHX Text
Curti constructii intravilan
AutoCAD SHX Text
proprietari Anechitei V., Anechitei A.
AutoCAD SHX Text
Curti constructii intravilan
AutoCAD SHX Text
Calea Sagului nr. 145A, proprietari Tomici N., Tomici D.
AutoCAD SHX Text
Curti constructii intravilan
AutoCAD SHX Text
proprietar Statul Roman drept de adm. I.I. Locala Electrometal Timisoara
AutoCAD SHX Text
proprietar Statul Romandrept de adm. I.I. Locala Electrometal Timisoara
AutoCAD SHX Text
proprietar Statul Roman drept de adm. I.I. Locala Electrometal Timisoara
AutoCAD SHX Text
proprietar Municipiul Timisoara
AutoCAD SHX Text
Curti constructii intravilan
AutoCAD SHX Text
87.976
AutoCAD SHX Text
88.937
AutoCAD SHX Text
88.994
AutoCAD SHX Text
89.044
AutoCAD SHX Text
88.899
AutoCAD SHX Text
88.999
AutoCAD SHX Text
88.006
AutoCAD SHX Text
88.062
AutoCAD SHX Text
88.013
AutoCAD SHX Text
87.977
AutoCAD SHX Text
87.920
AutoCAD SHX Text
87.934
AutoCAD SHX Text
88.113
AutoCAD SHX Text
88.062
AutoCAD SHX Text
88.044
AutoCAD SHX Text
88.167
AutoCAD SHX Text
88.064
AutoCAD SHX Text
87.995
AutoCAD SHX Text
88.258
AutoCAD SHX Text
88.144
AutoCAD SHX Text
88.336
AutoCAD SHX Text
88.250
AutoCAD SHX Text
88.168
AutoCAD SHX Text
88.048
AutoCAD SHX Text
87.971
AutoCAD SHX Text
88.037
AutoCAD SHX Text
88.085
AutoCAD SHX Text
88.166
AutoCAD SHX Text
88.247
AutoCAD SHX Text
88.286
AutoCAD SHX Text
88.944
AutoCAD SHX Text
87.954
AutoCAD SHX Text
87.874
AutoCAD SHX Text
88.404
AutoCAD SHX Text
87.886
AutoCAD SHX Text
87.782
AutoCAD SHX Text
87.778
AutoCAD SHX Text
87.668
AutoCAD SHX Text
87.623
AutoCAD SHX Text
87.953
AutoCAD SHX Text
87.909
AutoCAD SHX Text
87.679
AutoCAD SHX Text
87.723
AutoCAD SHX Text
87.667
AutoCAD SHX Text
88.134
AutoCAD SHX Text
88.057
AutoCAD SHX Text
88.005
AutoCAD SHX Text
88.075
AutoCAD SHX Text
87.990
AutoCAD SHX Text
87.881
AutoCAD SHX Text
87.653
AutoCAD SHX Text
87.668
AutoCAD SHX Text
88.297
AutoCAD SHX Text
87.813
AutoCAD SHX Text
87.404
AutoCAD SHX Text
87.457
AutoCAD SHX Text
87.888
AutoCAD SHX Text
87.791
AutoCAD SHX Text
88.145
AutoCAD SHX Text
88.031
AutoCAD SHX Text
88.096
AutoCAD SHX Text
88.114
AutoCAD SHX Text
87.958
AutoCAD SHX Text
S_CF = 2277mp
AutoCAD SHX Text
(C.F. vechi Nr.240 - Freidorf)
AutoCAD SHX Text
arabil intravilan
AutoCAD SHX Text
C.F. Nr.406954 - Timisoara
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 554/1
AutoCAD SHX Text
Nr. C.F./Cad. 438695
AutoCAD SHX Text
(C.F. vechi Nr.7101 - Chisoda)
AutoCAD SHX Text
C.F. Nr.404193 - Timisoara
AutoCAD SHX Text
Nr.Top.692-693/1/2/1/b/1,
AutoCAD SHX Text
Nr.Top.692-693/2/2,
AutoCAD SHX Text
Nr.Top.692-693/8/2,
AutoCAD SHX Text
Nr.Top.692-693/1/2/1/a/1/1/1,
AutoCAD SHX Text
(C.F. vechi Nr.3574 - Chisoda)
AutoCAD SHX Text
C.F. Nr.439151 - Timisoara
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 692-693/1/2/1/b/2
AutoCAD SHX Text
Nr.Top.692-693/1/2/2/2/1/1/2,
AutoCAD SHX Text
(C.F. vechi Nr.4083 - Freidorf)
AutoCAD SHX Text
C.F. Nr.443014 - Timisoara
AutoCAD SHX Text
Nr.Top. 554/2
AutoCAD SHX Text
trotuar
AutoCAD SHX Text
trotuar
AutoCAD SHX Text
Calea Sagului - bretea laterala
AutoCAD SHX Text
Pasaj Calea Sagului
AutoCAD SHX Text
101
AutoCAD SHX Text
103
AutoCAD SHX Text
104
AutoCAD SHX Text
105
AutoCAD SHX Text
102
AutoCAD SHX Text
proprietar Autoclub S.R.L.
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
204150
AutoCAD SHX Text
204200
AutoCAD SHX Text
204250
AutoCAD SHX Text
475900
AutoCAD SHX Text
204300
AutoCAD SHX Text
475850
AutoCAD SHX Text
475800
AutoCAD SHX Text
475750
AutoCAD SHX Text
475900
AutoCAD SHX Text
475850
AutoCAD SHX Text
475800
AutoCAD SHX Text
475750
AutoCAD SHX Text
475900
AutoCAD SHX Text
475850
AutoCAD SHX Text
475800
AutoCAD SHX Text
475750
AutoCAD SHX Text
475900
AutoCAD SHX Text
475850
AutoCAD SHX Text
475800
AutoCAD SHX Text
475750
AutoCAD SHX Text
204150
AutoCAD SHX Text
204200
AutoCAD SHX Text
204250
AutoCAD SHX Text
204300
AutoCAD SHX Text
204150
AutoCAD SHX Text
204200
AutoCAD SHX Text
204250
AutoCAD SHX Text
204300
AutoCAD SHX Text
204150
AutoCAD SHX Text
204200
AutoCAD SHX Text
204250
AutoCAD SHX Text
204300
AutoCAD SHX Text
S_CF = 511mp
AutoCAD SHX Text
arabil
AutoCAD SHX Text
proprietar Statul Roman drept de adm. Mobitim S.A. Timisoara
AutoCAD SHX Text
S_CF = 320mp
AutoCAD SHX Text
arabil intravilan
AutoCAD SHX Text
proprietar Tomici N., Kiritescu V., Tomici D.
AutoCAD SHX Text
C.F. Nr.438695 - Timisoara
AutoCAD SHX Text
proprietar Municipiul timisoara
AutoCAD SHX Text
S_CF = 25871mp
AutoCAD SHX Text
Curti constructii intravilan
AutoCAD SHX Text
Calea Sagului nr. 143/B proprietar Bega Minerale industriale S.A.
AutoCAD SHX Text
atelier
  • Sheets and Views
    • U 02 PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

Atasament: U_02_PLAN_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

apr. 2018

312 / 2016

Plan Urbanistic Zonal - SERVICII ȘI COMERT

AUTOCLUB S.R.L. Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

Amplasament: Calea Sagului nr. 141, Timisoara CF nr. 406954, nr. top. 554/1 2277 m2

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

P.U.Z. SERVICII ȘI COMERT amplasament Calea Sagului nr. 141, Timisoara, CF nr. 406954, nr. top. 554/1 2277 m2

Beneficiar: AUTOCLUB S.R.L., Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 3, RO 6915339, J35/40/1995

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

88.318

88.507 88.133

90.056

5.0 0

5.0 0

6.00

5. 00

19 .7

0 7.

00 2.

50

2. 50

2. 50

R=9.00

R=9.00

Post trafo existent

PT T1

Pr op

un ere

ac ce

s 1

Pr op

un ere

ac ce

s 2

Sp re

Ti mi

so ara

Sp re

Sa g

PT T1

Sc New Expensiv Car SRL

CA LE

A SA

GU LU

I

MOBITIM

12 2

12 4

12 6

12 6A

12 8

13 0

13 2

13 2/ A

13 4

438695

404193

408278

437235

S _ C F = 7 3 4 m p

(C .F . v e c h i N r .3 0 5 3 - F r e id o r f)

C .F . N r .4 3 8 2 1 1 - T im is o a r a

N r .T o p . 5 5 4 / 4 6 ,5 5 4 / 4 7 ,5 5 4 / 4 8

S_CF = 309mp

(C.F. vechi Nr.2219 - Freidorf)

Nr.Top. 554/3/1

C.F. Nr.443009 - Tim isoara

S_CF = 339mp

(C.F. vechi Nr.1831 - Freidorf)

Nr.Top. 554/3/2

C.F. Nr.412383 - Tim isoara

S_CF = 374mp

(C.F. vechi Nr.3460 - Chisoda)

C.F. Nr.445391 - Tim isoara

Nr.Top. 692-693/4

C .F . N r . # fa r a # - C h is o d a

N r .T o p .6 9 2 - 6 9 3 / 7

S_ C F = 10 03 m p

S_CF = 436mp

(C.F. vechi Nr.3460 - Chisoda)

C.F. Nr.444038 - Tim isoara

Nr.Top. 692-693/3

S_CF = 352mp

(C.F. vechi Nr.3460 - Chisoda)

Nr.Top. 692- 693/2/1

C.F. Nr.444042 - Tim

isoara

S_CF = 561mp

(C.F. vechi Nr.3460 - Chisoda)

C.F. Nr.445357 - Tim isoara

Nr.Top. 692-693/8/1

S_CF = 619mp

(C.F. vechi Nr.3460 - Chisoda)

C.F. Nr.444039 - Tim isoara

Nr.Top. 692-693/9

Nr.Top. 692-693/5

Nr.Top. 692-693/10

S_ C F = 97 5m p

(C .F . v e c h i N r .4 4 3 2 - C h is o d a )

C .F . N r .4 3 2 8 3 4 - T im is o a r a

N r .T o p . 6 9 2 - 6 9 3 / 1 / 2 / 2 / 1 / 1 / 1

proprietar Statul Roman drept de

adm. I.I. Locala Extraceram Tim.

arabil

arabil

proprietar Statul Roman drept de

adm. I.I. Locala Electrometal Timisoara

arabil

arabil

arabil

Calea Sagului nr. 145,

proprietari Tomici N., Tomici D.

Curti constructii intravilan

pr op ri et ar i An ec hi te i V. , An ec hi te i A.

C u r ti c o n s tr u c ti i in tr a v il a n

Calea Sagului nr. 145A,

proprietari Tomici N., Tomici D.

Curti constructii intravilan

proprietar Statul Roman drept de

adm. I.I. Locala Electrometal Timisoara

proprietar Statul Romandrept de

adm. I.I. Locala Electrometal Timisoara

proprietar Statul Roman drept de

adm. I.I. Locala Electrometal Timisoara

pr op ri et ar M un ic ip iu l Ti m is oa ra

C u r ti c o n s tr u c ti i in tr a v il a n

7. 00

2. 50

87.976

88.937

88.994 89.044 88.899

88.99988.006

88.062 88.013 87.97787.920

87.934

88.11388.062 88.044

88.16788.064

87.995

88.258

88.144 88.336

88.250

88.168

88.048

87.971

88.037

88.085

88.166

88.247 88.286

88.944

87.954

87.874

88.404

87.886

87.782

87.778

87.668

87.623

87.953 87.90987.679

87.72387.667

88.134

88.057 88.005

88.075

87.990

87.881

87.653

87.668

88.297

87.813

87.404

87.457

87.888

87.791

88.145 88.031

88.096 88.114

87.958

438695

S_CF = 2277mp

(C.F. vechi Nr.240 - Freidorf)

arabil intravilan

C.F. Nr.406954 - Timisoara

Nr.Top. 554/1

Nr. C.F./Cad. 438695

(C.F. vechi Nr.7101 - Chisoda) C.F. Nr.404193 - Timisoara

Nr.Top.692-693/1/2/1/b/1, Nr.Top.692-693/2/2, Nr.Top.692-693/8/2,

Nr.Top.692-693/1/2/1/a/1/1/1,

(C.F. vechi Nr.3574 - Chisoda) C.F. Nr.439151 - Timisoara

Nr.Top. 692-693/1/2/1/b/2

Nr.Top.692-693/1/2/2/2/1/1/2,

(C.F. vechi Nr.4083 - Freidorf) C.F. Nr.443014 - Timisoara

Nr.Top. 554/2

tr ot ua r

tr ot ua r

C al ea Sa gu lu i - br et ea la te ra la

P as aj C al ea Sa gu lu i

101

103

104

105

102

proprietar Autoclub S.R.L.

z. v.

z. v.

N

20 41 50

20 42 00

20 42 50

475900 20 43 00

475850

475800

475750

475900

475850

475800

475750

475900

475850

475800

475750

475900

475850

475800

475750

20 41 50

20 42 00

20 42 50

20 43 00

20 41 50

20 42 00

20 42 50

20 43 00

20 41 50

20 42 00

20 42 50

20 43 00

SC Positano Impex SRL depozit

S.C. FRANCK S.R.L.

parcare

Agrosupertim parcare

SC Fontalmet SRL

rampa

depuneri

AGROSUPERTIM

P+1E servicii, comert

Autoschrott Piese masini vechi

Alim. publica

Spalatorie auto

Bega Minerale S.A. depozit materiale

Locuinte

service auto

Multinstal S.R.L. instalatii in constructii

S_CF = 511mp arabil

proprietar Statul Roman drept de adm. Mobitim S.A. Timisoara

S_CF = 320mp arabil intravilan

proprietar Tomici N., Kiritescu V., Tomici D.

C.F. Nr.438695 - Timisoara

proprietar Municipiul timisoara

S_CF = 25871mp Curti constructii intravilan

Calea Sagului nr. 143/B proprietar Bega Minerale industriale S.A.

LEGENDA P.U.Z. LIMITE LIMITA DE PROPRIETATE TEREN AFERENT PUZ LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA SUPRAFATA DE TEREN AFERENTA PUZ - 2277 MP FOLOSINTA TERENURILOR ZONA DE LOCUINTE EXISTENTA / TEREN ARABIL STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA UNOR SOCIETATI PRIVATE ZONA DE COMERT SI SERVICII / INDUSTRIE EXISTENTA CLADIRI EXISTENTE ZONA COMERT SI SERVICII / SP. VERDE - CE FACE OBIECTUL PUZ ZONA REZERVATA PT. REALIZARE ULTERIOARA DRUM ZONA DE IMPLEMENTARE CLADIRI ZONA CAI FERATE / PASAJ CALEA SAGULUI / DOM.MUNIC.TIMISOARA TEREN PROPRIETATE PRIVATA DESCHIS ACCESULUI PIETONAL SI AUTO, CE URMEAZA A FACE OBIECTUL UNUI SCHIMB (NU FACE OBIECTUL PUZ) ACCES DIN C. SAGULUI / CAROSABIL PROPUS ZONE DE PROTECTIE ZONA SIGURANTA FEROVIARA 20 M DE LA LIMITA ZONEI C.F. CULOAR DE PROTECTIE FEROVIARA 100 M DE LA LIMITA ZONEI C.F. ZONA PROTECTIE LEA 20kV / POST TRAFO UTILITATI LINIE ELECTRICA AERIANA 20 Kv ALINIERE STRADALA ALINIAMENT CLADIRI CALEA SAGULUI ALINIAMENT CLADIRE PROPUSA

Comert / servicii P.O.T. MAX. = 50% C.U.T. MAX. = 1.00 H MAX. CORNISA = 12 m, P+1E Acoperis –) 25∞ - 45∞ / terasa

sopron bazin bazin

Bazin

Statie epurare SC ELECTROMETAL SA

servitute de trecereservitute de trecere

SC ELECTROMETAL SA

16 5

hala depozit

P+M SEDIU

16 7

sopron

16 9

HALA magazie

punct trafo

anex a

Statie compres

casa pompe

Hala productie

Casa pompe

Depozit

Depozit

16 3

C A

L. Ş

A G

U LU

I 15 9

16 1

15 7 Sc New Expensiv Car SRL

hala comeciala

atelier auto Hala

birou

anexa

birouri

Hala

Gru p so

cial

anexa

anexa

Hala turnatorie

Hala productie

182

15 1/

A 14

9

15 5

15 3 sediu.adm.SC Positano Impex SRL

depozit

C A

L. Ş

A G

U LU

I

spatiu comercial si depozit

14 7/

B 147 Cladire

143

sediu. adm.

STR. TIM IŞULUI

hala

gang

SC Plastic Metro SRLbirouri+hala productie

punct trafo

Casa portar

14 5/

A

14 7

hala

buncar

depozit buncar

centrala termica

5

21

28 24

STR . MA

IOR TITU

S MU REŞ

AN

19

SERVICE

birou

13 4

13 0

13 2

13 2/

A

remiza

remiza rezervor

STR . SE

CER II

S T

R . C

E F

E R

IŞ T

ILO R

33 31

29 32

30 28 26

27 25A

STR . SEC

ERII depozit

birouri

LATRINA 12

8 12

6A 12

6

C A

L. Ş

A G

U LU

I

125A

1281 26

STR . IZL

AZ

121 119

117

8

STR . IZL

AZ

24

terasa casa

22

depozit

Garaj

Constructie provizorie

12 4

12 2

11 8

12 0

anexa

anexa

5 4

7 6

S T

R . C

E F

E R

IŞ T

ILO R

90 88

115 111

109

113

Sc. D

S c. B

Sc. C 86

86 BL.5

8

Sc.D Sc. E

STR . IZL

AZ8 6

bazin semiangropat

cos

centrala termica

depozit seminte

3

3

anexa

11 6 15

13

12 10

8

STR . FLO

RILO R

6 post trafo

atelier

terasa

S c. A

86 86

16

depozit carbune

65

birouri

post trafo cabina

poarta cantar

bascula

ca nta

r

STR . SU

LIN A

13 7

S T

R . C

E F

E R

IŞ T

ILO R

53

53

Sc. E

Sc. G 14 12

10 10

casa

casa

casa

anexa

10

remiza

remiza

9

7

ST R.

S UL

IN A

ar de

re d

es eu

ri

Bi ro

ur i S

I

LA BO

RA TO

AR E

se ct.

de za

fec tar

e

co nd

en sa

tor i

Pl at

for ma

be ton

ata in

sta lat

ie

So pr

on p

es te

ins tal

at ie

us ca

re ni

sip

Ca m

. f rig

.

pu pit

ru co

ma nd

a s i v

es tia

re

inc ine

ra to

r g az

eco nd

itio na

re ,fil

tra re

g az

e

re ze

rvo r

mo ar

a

statie repurare

53

53Sc. A

Sc. D Sc. C

53 53

1A

Sc. E

Sc. B

Sc. B

Sc. B

Sc. A

S TR

. E T

E R

N ITĂ

ŢII

STR. ETERNITĂŢII

23

26Sc. D

Sc. F

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: ________________

Serviciul Banca de Date Urbane

ca referinŃă pentru lucrări în continuare

Data ________________ _____________________

5000

04.2016

PARCELA AFERENTA PUZ S=2277 m2 CF 406954 Nr. top. 554/1

PLAN - REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

U 02

1:500

Bilant teritorial Existent Propus % Suprafata teren 2277mp 2277mp Teren rezervat pentru realizare ulterioara drum 104mp 4.56 Comert, servicii - 1138mp 50.00 Spatii verzi - 228mp 10.00 Platf. exterioare, circ. interne, parcaje - 807mp 35.44

SAVA
  • U 02 PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_Autoclub.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2018-009519/12.06.2018. RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „SERVICII ŞI COMERŢ” Calea $agului nr. 141, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-009519/12.06.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Servicii şi comerț” — Calea Şagului nr. 141, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte destinată serviciilor şi comerțului; Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-009519/11.06.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Servicii şi comerț” — Calea $agului nr. 141, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 8/11.05.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 17/17.05.2018; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4950/28.11.2016 prelungit pana la 27.11.2018, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 43 din 25.04.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia PUZ „Servicii şi comerţ” — Calea Şagului nr. 141, Timişoara, beneficiar S.C. Autoclub S.R.L, proiectant S.C. Atelier CAAD S.R.L., specialist cu drept de semnătură RU.R. Arh. Cătălina Bocan, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna august 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, pe perioada careia s-au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta învestitie, atat din partea persoanelor participante la intalnirea cu proiectantul S.C. ATELIER CAAD S.R.L., organizata în data de 29.06.2017 la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 3, cat si din partea proprietarilor imobilelor din zonă, vecine amplasamentului pe care se propune Planul Urbanistic Zonal „SERVICII SI COMERT”, Calea Sagului nr. 141, Timişoara, prin adresele înregistrate la Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara cu nr. RU2017-000337, 000338, 000340, 000341, 000342/ 25.08.2017; RU2017- 000352, 000353/ 30.08.2017; RU2017-000354/31.08.2017; UR2017-014209, 14210/ 31.08.2017; RU2017-000357/ 01.09.2017. La solicitarea S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A., inregistrata la Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara cu nr. RU2017-000357/01.09.2017, în conformitate cu art. 64 — 66 din HCL. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare și consultare a publicului, s-a Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd, Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro organizat o dezbatere publica la sediul administrației publice in data de 28 septembrie 2017. In urma înregistrării audio a dezbaterii din data de 28 septembrie 2017, s-a întocmit de către Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, un proces verbal, care ulterior, a fost afişat pe site-ul oficial ww.primariatm.ro. Etapa 2 - etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform HCL. nr. 140/2011, modificat prin HCL. nr. 163/2017 pentru documentația Planul Urbanistic Zonal „Servicii şi comert” — Calea Şagului nr. 141, Timişoara a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în octombrie 2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017-011974/13.10.2017; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Servicii şi comert” — Calea $agului nr. 141, Timişoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică; Planul Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ” — Calea Şagului nr. 141, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 312/2016, la cererea beneficiarului S.C. Autoclub S.R.L. Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Servicii şi comerț” — Calea Şagului nr. 141, Timişoara, este amplasat în partea sudică a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în proximitatea Căii Şagului, între liniile de cale ferată şi Str. "Ceferiştilor la nord şi Calea Chişodei la sud, este accesibil pe latura sa vestică din Calea Şagului şi este învecinat pe celelalte laturi cu alte proprietăți private. Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - UTR 49 — zonă industrială cu interdicție de construire până la elaborare PUZ / PUD. Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, se află în Zonă de interes deosebit pentru care a fost necesar avizul Consiliului Județean Timiş, cu nr. 20/09.05.2018. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Servicii şi comerț” — Calea Şagului nr. 141, Timişoara, nu se încalcă prevederile OQUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 406954, nr. cadastral 406954, Calea Şagului nr. 141, teren arabil intravilan în suprafață de 2277 mp, având categoria de folosință: arabil, proprietar fiind S.C. Autoclub S.R.L. Planul Urbanistic Zonal „Servicii şi comerț” — Calea Şagului nr. 141, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone mixte pentru servicii şi comerţ, cu regim de înălțime P+1E. Accesul auto şi pietonal la parcela studiată se face din strada C. Şagului, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-004040/28.11.2017. Obținerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-004040/28.11.2017. Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii: -Funcțiuni predominante: zonă mixtă: servicii şi comerț, - Regim de construire: maxim P+1E, Hmax = 12 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max = 50%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT max = 1; Spaţii verzi compacte minim 10,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 43125.04.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş - suprafața de spații verzi va fi amenajată şi întreținută; În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.). Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 312/2016, planga nr. U04 - „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1'1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Plan Urbanistic Zonal „Servicii şi comerț” - Calea Şagului nr. 141, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Servicii şi comerţ” — Calea Sagului nr. 141, Timişoara, beneficiar S.C. Autoclub S.R.L, întocmit conform proiectului nr. 312/2016, realizat de S.C. Atelier CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: - Regimul de înălțime de maxim = P+1E, Hmax = 12 m; acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-004040/28.11.2017, realizarea locurilor de Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, POT max = 50%, CUT max = 1. Spatii verzi compacte minim 10,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 43125.04.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş — suprafața de spații verzi va fi amenajată şi întreținută. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Servicii şi comerț” — Calea Şagului nr. 141, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 406954, nr. cadastral 406954, Calea Şagului nr. 141, teren arabil intravilan în suprafață de 2277 mp, având categoria de folosință: arabil, proprietar fiind S.C. Autoclub S.R.L. 4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 312/2016, planşa nr. U04 - „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 21) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Servicii şi comerț” — Calea Şagului nr. 141, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Servicii şi comerț” — Calea Şagului nr. 141, Timişoara îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU =, ŞEF mo” Liliana IOVAN = Red/dact = L.I. Cod FP 53-01, ver. 1

Atasament: AVIZ_Juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-009519/12.06.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 14.06.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “SERVICII ȘI COMERŢ”, Calea Șagului nr. 141 Timișoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin, care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea CF nr.406954 Timişoara, nr. cadastral 406954 anexată rezultă următoarea situație juridică: Terenul în suprafață de 2.277 mp categorie folosință arabil intravilan, este proprietatea S.C. AUTOCLUB SRL Timişoara beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea. cărtii funciare (datata 11.06.2018) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-009519/12.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “SERVICII ȘI COMERȚ”, Calea Șagului nr. 141 Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 406954 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “SERVICII ȘI COMERȚ”, Calea Şagului nr. 141 Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIE FA: Cod FO53-13,Ver.1