keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 509/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire cladire pentru locuinte P+2E+Er" str. Alunis, nr. 30, Timişoara

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 509/18.12.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire cladire pentru locuinte P+2E+Er" str. Alunis, nr. 30, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92007-006109/04.12.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul favorabil nr. 02/PV-14.11.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism;
Avand in vedere prevederile art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire cladire pentru locuinte P+2E+Er" str. Alunis, nr. 30, Timişoara, având ca beneficiar pe DURAIN CRISTIAN SAN si sotia DURAIN DANIELA MIRELA, întocmit conform Proiectului nr. 50/2007, realizat de S.C. STUDIO ARTPLAN S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E+Er, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-004923/18.10.2007, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,00, se va asigura un minim de spaţii verzi, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire cladire pentru locuinte P+2E+Er" str. Alunis, nr. 30, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. prin C.F. nr. 1722, Chisoda, nr. cadastral 1254/633 , in suprafata de 1079 mp, fiind proprietatea lui DURAIN CRISTIAN SAN si sotia DURAIN DANIELA MIRELA

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire cladire pentru locuinte P+2E+Er" str. Alunis, nr. 30, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarilor DURAIN CRISTIAN SAN si sotia DURAIN DANIELA MIRELA;
-Proiectantului S.C. STUDIO ARTPLAN S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Raport_avizare.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM RAPORT DE AVIZARE 02/PV-14.11.2007 Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U,, întrunită la data de 14.11.2007 a luat în discuție documentația de urbanism privind PUD. - „Clădire clădire pentru locuințe P+2E+Er”, str. Aluniş nr. 30 beneficiar ACS LUDOVIC , Timişoara, proiectant S.C. STUDIO ART PLAN S.R.L. In urma dezbaterilor s-au făcut următoarele amendamente: 4 Clădirea propusă se va realiza în aliniament la str. Aluniş, pentru ca în cazul în care clădirea existentă se demolează să nu se strice frontul stradal. Întocmit în baza procesului verbal al şedinţei din data de 14.11.2007 Cu aceste amendamente avizăm FAVORABIL documentația de urbanism privind PUD. - „Clădire clădire pentru locuințe P+2E+Er”, str. Aluniş nr. 30, Timişoara, proiectant .C. STUDIO ART PLAN S.R.L. Prezentul raport se comunică: proiectantului S.C. STUDIO ART PLAN S.R.L beneficiarului ACS LUDOVIC membrilor C.T.A.T.U.

Atasament: Referat_Alunis.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALA U92007-006109/04.12.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire cladire pentru

locuinte P+2E+Er” str. Alunis, nr. 30, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U92007-006109/09.11.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Construire cladire pentru locuinte P+2E+Er” str. Alunis, nr. 30, Timişoara;

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 2297 din 24.04.2007; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu „Construire cladire pentru locuinte P+2E+Er” str. Alunis, nr. 30, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de fostul proprietar al terenului ACS LUDOVIC si ACS MARIOARA şi elaborată de firma de proiectare S.C. STUDIO ARTPLAN S.R.L., proiect nr. 50/2007.

Terenul propus pentru construire este situat în partea de sud a municipiului Timişoara, în intravilan, fiind delimitat de str. Alunis la sud, si de parcelele invecinate, proprietate privata, la nord, vest si la est.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul PUD „Construire cladire pentru locuinte P+2E+Er” str. Alunis, nr. 30, Timişoara nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Terenul, in suprafata totala de 1079 mp, este proprietatea lui DURAIN CRISTIAN SAN si sotia DURAIN DANIELA MIRELA si este identificat prin C.F. nr. 1722, Chisoda, nr. cadastral 1254/633. In momentul de fata pe terenul studiat sunt construite: o locuinta unifamiliala P+M ce se doreste a fi mentinuta, urmand a primi functiunea de spatiu pentru servicii, birouri.

Prin prezenta documentaţie se propune realizarea unui imobil destinat locuinţelor colective în regim de P + 2E + Er, cu un număr de 11 apartamente preconizate a se realiza, pentru care a fost asigurat necesarul de locuri de parcare în incinta deţinută de beneficiari.

Accesul la parcela se va realiza din drumul existent, conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2007-004923/18.10.2007.

Se va realiza amenajarea unei zone de spatii verzi conform legislatiei in vigoare. Indicii de construibilitate propusi prin documentatie sunt: POT max. = 40 % CUT max. = 2 H propus = P+2E+Er

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007. Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Construire cladire pentru locuinte P+2E+Er” str. Alunis nr. 30, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER, CONSILIER Ing. Liliana IOVAN Ing. Sorina POPA AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. 2 ex I.l.

Atasament: functiuni_situatia_propusa_parter_200_A2.pdf

32

28 26

STR. ALUNIS

P P

P

PP

P+M

88.19

87.89

87.96

88.13 88.61

88.17

87.94 87.87

87.92

87.83

87.76

92.25

87.93

87.86

87.99 88.10

88.0388.05 87.98

88.10 88.11

88.02 88.18

88.09

88.19 88.12

88.1487.9188.02 87.9387.89

87.83

87.79 87.73

87.88

87.79 87.75

87.94 87.82

87.88

87.84 87.81

arh. ANDREI RACOLTA

asfalt

z.v.

alee

Proiectat:

Desenat:

SCARA

BENEFICIAR PR. NR.

50 / 2007 TITLUL PROIECTULUI

Sef proiect:

FAZA

PL. NR. 03DATA

arh. ROMEO SZORAD

TITLUL PLANSEI

PROIECTANT

SC STUDIO ARTPLAN SRL C.U.I. 18440888

P.U.D.

PLAN DE SITUATIE PROPUNERE PARCARI LA NIVELUL PARTERULUI

STR. C.D. LOGA 40A, TEL. 0356 437691

APL 1

P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA P+2E+Eretras

LEGENDA: Limita parcelei studiate Acces pe parcela (auto + pietonal)

Timisoara, Str. Alunis, nr. 30

z.v.

terasa

be to

n

P+M

z.v.

30

dale inierbate

Ziduri parter

Acces cladire

Conturul etajelor

PROPUNERE:

Parcaje supraterane

Circulatia pe verticala

St =1079.00 mp Sc = 156.47 mp Sd = 312.94 mp POT max. existent = 14.51% CUT max. existent = 0.29

EXISTENT:

EXISTENT CU GARAJUL DEMOLAT:

PROPUS:

St =1079.00 mp Sc = 105.50 mp Sd = 211.00 mp POT max. = 9.80% CUT max. = 0.19

St =1079.00 mp Sc = 351.00 mp Sd = 1112.55 mp POT max. propus = 32.5% CUT max. propus = 1.03

9. 45

3.50

9.05

4.80 26

.7 5

P+2E+Eretras

P+2E+Eretras

4.45

6.00 75

C.F. nr. 1722 Nr. top. 1254/633

Proprietar: ACS LUDOVIC,

ACS MARIOARA

21

18.64

18.47

56 .1

3

56 .0

7

9.23

9.41

10 .1

4

ACS LUDOVIC, ACS MARIOARA Timisoara, Str. Alunis, nr.30

CF. nr. 1722, nr. top. 1254/633 Timisoara, Str. Alunis, nr.30 CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA P+2E+Eretras PLAN URBANISTIC DE DETALIU

MAI. 2007

1:200

student arh. ANDREEA TORJOC

LINIE CONTUR ETAJ

LI N

IE C

O N

TU R

E TA

J

5. 00

5. 50

6. 00

5. 50

6. 00

Cladiri existente

Imobil propus P+2E+Eretras

Aria de implantare

Atasament: functiuni_situatia_propusa_200_A2.pdf

21

32

28 26

STR. ALUNIS

P P

P

PP

P+M

88.19

88.07

88.12

88.16

88.11

87.89

87.96 87.96

88.13 88.61

88.0488.17

87.94 87.87

87.92

87.83

87.76

92.25

87.93

87.86

87.99 88.10

88.0388.05 87.98

88.12 88.10

88.11 88.02 88.18

88.09

88.1288.12

88.19 88.12

88.1487.9188.02 87.9387.89

87.83 87.79

87.73

87.88

87.79 87.75

87.94 87.82

87.88

87.84 87.81

asfalt

z.v.

alee

Proiectat:

Desenat:

SCARA

BENEFICIAR PR. NR.

50 / 2007 TITLUL PROIECTULUI

Sef proiect:

FAZA

PL. NR. 04DATA

1:200 arh. ROMEO SZORAD

TITLUL PLANSEI

PROIECTANT

SC STUDIO ARTPLAN SRL C.U.I. 18440888

P.U.D.

PLAN DE SITUATIE - PROPUNERE MAI. 2007

arh. ANDREI RACOLTA

STR. C.D. LOGA 40A, TEL. 0356 437691

student arh. ANDREEA TORJOC

ACS LUDOVIC, ACS MARIOARA APL 1

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA P+2E+Eretras Timisoara, Str. Alunis, nr.30 CF. nr. 1722, nr. top. 1254/633

P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA P+2E+Eretras

LEGENDA: Limita parcelei studiate Acces pe parcela (auto + pietonal)

Timisoara, Str. Alunis, nr. 30

Acces cladire

PROPUNERE:

Contur cladire

Parcaje supraterane

St =1079.00 mp Sc = 156.47 mp Sd = 312.94 mp POT max. existent = 14.51% CUT max. existent = 0.29

EXISTENT:

EXISTENT CU GARAJUL DEMOLAT:

PROPUS:

St =1079.00 mp Sc = 105.50 mp Sd = 211.00 mp POT max. = 9.80% CUT max. = 0.19

St =1079.00 mp Sc = 351.00 mp Sd = 1112.55 mp POT propus = 32.5% POT max. admis = 40% CUT propus = 1.03 CUT max. admis = 230

Nr. top. 1254/633

P+M

TE R

AS A

TERASA 20

.9 9

9.05

4.80

24 .5

5 z.v.terasa

P+2E+Eretras

P+2E+Eretras 3.20

TERASA

9. 45

6.00 75

18.47

56 .1

3

56 .0

7

9.23

9.41 18.64

C.F. nr. 1722 Nr. top. 1254/633

Proprietar: ACS LUDOVIC,

ACS MARIOARA

Timisoara, Str. Alunis, nr.30

12 .4

5

3.15

10 .1

4

10 .8

5 5.

00

6. 00

Acces cladire

Cladiri existente

Imobil propus P+2E+Eretras

Aria de implantare