keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 278/21.05.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str. C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 278/21.05.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str. C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-011898/15.05.2019 - privind oportunitatea Proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2019 - 011898/15.05.2019 al Biroului Construcţii - Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr SC2019 - 011898/15.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 08/14.05.2019 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisa de Comisia Tehnico -Economică;
Având in vedere Programul de Dezvoltare 2019, investiţii, cap 67.02.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte.
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) , lit. b) si alin. (4) , lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico -economică elaborată la faza DALI , pentru investiţia DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici -faza DALI , pentru proiectul DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara, prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă descrierea sumară a investiţiei pentru proiectul "DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara prevazută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Construcţii - Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Constructii Instalatii;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII

NR / DATA___________________________

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: / .2019

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7- 8, Timişoara”.

„D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiţii DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara” întocmit de S.C. ”Graphic Space” S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 20 luni. Valoarea totala a investitiei : 10.268,41286 mii lei (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 4.660,28104 (inclusiv TVA) Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): S construita la sol existenta Corp C1 =2 322.71 mp S construita desfășurată existenta Corp C1 = 6 721.18 mp S construita la sol existenta Corp C2 =19.26 mp S construita desfășurată existenta Corp C2 = 19.26 mp

*Unde C1 – Bloc locuinte „B2” cu spatii comerciale si cinematograf la parter, respectiv C2 – Depozit ambalaje.

S construita la sol existenta TOTALA =2 341.97mp S construita desfășurată existenta TOTALA = 6 740.45 mp

POT= 83.76% CUT= 2.410

Indici urbanistici existenți obiectiv investitie S cota parte teren Cinematograf =886 mp (conform C.F.) S construita la sol existenta Cinematograf= 699.00 mp S construita desfășurată existenta Cinematograf =759,45 mp S utila desfasuratam existenta Cinematograf =626.25 mp

Şef birou Construcţii Instalaţii Consilier Constantin PASCU Mihai ZARVA Redactat Z.M.

= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
sir

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII

NR / DATA______________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice,

a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „“DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8,

Timişoara”

1. Descrierea situaţiei actuale În vederea aprobării DALI ,conditie obligatorie pentru continuarea contractului de prestare de servicii nr.27din 12.03.2019 penru realizarea „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara”, cu etapa a II-a, respectiv realizarea PT –Proiectul Tehnic şi pentru cuprinderea în Programul de Dezvoltare Investiţii 2019 a obiectivului, la cap. 67.02.03.04Instituţi publice de spectacole şi concerte, este necesară aprobarea documentaţiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

După finalizarea “ D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii mentionat, documentația a fost inaintată Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale. Comisia a avizat favorabil varianta maximala, prin Fisa Tehnica nr. 08/14.05.2019. privind realizarea investitiei „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara” Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentaţia tehnico-economică conform proiect nr. 51_185 / 2019 „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P- ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara” elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului S.C. ”Graphic Space” S.R.L. in baza contractului de proiectare nr. 27/12.03.2019. În concluzie, prin Proiectul nr. 51_185 / 2019 „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara” faza D.A.L.I., s-au stabilit următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 10.268,41286 mii lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 4.660,28104 mii lei (inclusiv TVA); Durata de realizare a lucrarilor: 20 luni din care 8 luni realizare proiect, perioada de licitatie, 12 luni executie lucrari. Necesitatea acestor reparații a apărut nu doar din motive de siguranta – tencuieli desprinse ce pot cadea pe pietoni, sau a faptului ca cinematograful se afla in imediata vecinatate a unor constructii de locuit, iar problemele de nivel structural ce ar putea aparea vor influenta si constructiile din imprejurimi dar si pentru ca imobilul este unul aflat intr-o zona centrala a Timisoarei si datorita stadului de degradare continua se devalorizeaza.

Starea fatadelor, a acoperisului si a finisajelor atat exterioare cat si interioare este nesatisfacatoare, necesitand lucrari de reabilitare. Desi in prezent structura nu prezinta inca degradari semnificative, situatia actuala si stadiul de intretinere ale imobilului sunt factori ce continua sa favorizeze deteriorarea acestuia, ceea ce ar putea duce, in timp, la deficiente grave de nivel structural.

= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
sir

Cinematograful in prezent nu este utilizat, iar anumite portiuni a se gasesc in stadiu de degradare avansata. - indicatorii tehnico - economici rezultaţi în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; - Descrierea investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – Anexa 1 şi a descrierii investiţiei – Anexa 2, pentru proiectul „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara”, îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. PRIMAR

Nicolae ROBU ŞEF BIROU CONSTRUCŢII INSTALATII

CONSTANTIN PASCU

sir

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL CONSTRUCŢII- INSTALAŢII

Nr.inregistrare / Data____________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „“DALI +PT

Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara”

1. Descrierea situaţiei actuale În vederea aprobării DALI ,condiţie obligatorie pentru continuarea contractului de prestare de servicii nr.27 din 12.03.2019 penru realizarea „“DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara”, cu etapa a II-a, respectiv realizarea PT –Proiectul Tehnic şi pentru cuprinderea în Programul de Dezvoltare Investiţii 2019 a obiectivului, la cap. 67.02.03.04Instituţi publice de spectacole şi concerte, este necesară aprobarea documentaţiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei. Starea fatadelor, a acoperisului si a finisajelor atat exterioare cat si interioare este nesatisfacatoare, necesitand lucrari de reabilitare. Desi in prezent structura nu prezinta inca degradari semnificative, situatia actuala si stadiul de intretinere ale imobilului sunt factori ce continua sa favorizeze deteriorarea acestuia, ceea ce ar putea duce, in timp, la deficiente grave de nivel structural. Necesitatea acestor reparații a apărut nu doar din motive de siguranta – tencuieli desprinse ce pot cadea pe pietoni, sau a faptului ca cinematograful se afla in imediata vecinatate a unor constructii de locuit, iar problemele de nivel structural ce ar putea aparea vor influenta si constructiile din imprejurimi dar si pentru ca imobilul este unul aflat intr-o zona centrala a Timisoarei si datorita stadului de degradare continua se devalorizeaza. Cinematograful in prezent nu este utilizat, iar anumite portiuni a se gasesc in stadiu de degradare avansata.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate După finalizarea “ D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiţii menţionat, documentaţia a fost înaintată Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale. Comisia a avizat conditionat de obtinerea avizelor varianta maximală, prin Fişa Tehnică nr. 08/14.05.2019 privind realizarea investiţiei „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara” Obiectiv General: Prin realizarea acestei investitii se doreste readucerea obiectivului la o imagine normal, unitara, eliminarea riscurilor de incidente ca urmare a degradărilor si neconformităților apărute in exploatare si redarea acestuia circuitului socio-cultural. Îmbunătățirea infrastructurii sociale vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale, educaționale, de sănătate și pentru siguranță publică în situații de urgența. Se propune, consolidarea structurala; refacerea finisajelor conform Expertizei Tehnice cu pachetul de masuri PM1 descris in Auditul Energetic, schimbarea finisajelor si a instalatiilor sanitare, de canalizare, termice, electrice si de ventilatie. Se propune ca imobilul sa functioneze sub mai multe scenarii in afara celui de cinematograf - sala de spectacol devenind una cu functiuni multiple –sala de spectacol/ teatru/ sala de conferinte, devenind astfel un spatiu flexibil ce ar putea gazdui multiple evenimente oferind astfel o mai mare diversitate si o probabilitate de

= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
sir

utilizare pe un termen mai indelungat cu multiple surse de intretinere din punct de vedere economic. Totodată, se va lua în considerare asigurarea condițiilor de eficiență termică, prin realizarea termo-sistemului stabilit in urma auditului energetic. Prin reabilitarea obiectivului si integrarea acestuia in circuitul socio-cultural al orasului se urmareste crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale atat sociale cat si culturale prin propunerea unui spatiu - multifunctional, care in prezent lipseste zonei Desi in prezent Timisoara este dotata din punct de vedere al cinematografelor, prezinta lipsuri din punct de vedere al salilor multifunctionale ce pot fi inchiriate pentru a gazdui diverse evenimente, mai ales din punct de vedere al salilor ce au in dotare amfiteatre. Multe din scolile sau liceele ce functioneaza in prezent sunt gazduite fie in cladiri vechi fie in cladiri realizate in anii 70’-80’, iar la momentul actual multe dintre ele nu sunt dotate cu sali pentru serbari sau diverse evenimente, sau spatiile existente nu sunt suficiente, astfel de multe ori opteaza pentru a utiliza fie salile de sport din dotare pentru astfel de evenimente sau a inchiria alte spatii. In prezent in apropierea obiectivului la o distanta de maxim 15 minute se afla Liceul Teoretic Grigore Moisil, iar la o distanta de maxim 30 de minute se afla Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti, Gradinita Betania, respectiv Gradinita cu program prelungit Nr. 14. Tot in zona se afla Liceul tehnologic Special Gheorghe Atanasiu si Gradinita cu program prelungit Nr. 12. Toate aceste institutii de invatamant din zona ar putea beneficia de pe urma folosirii imobilului in varianta de sala de spectacol pentru varii serbari, cursuri speciale sau festivitati de sfarsit de an.

Tot ca sala de spectacol, spatiul poate fi inchriat pentru diferite concerte simfonice (gen quartet), sau de tip stand-up comedy putand fi gestionata printr-un sistem de tiketing propus. Astfel de evenimente vor putea fi sustinute datorita a instalatiilor tehnice de sonorizare si iluminare gandite pentru un astfel de scenariu.

Un alt scenariu de functionare propus ofera posibilitatea de inchiriere a spatiului pentru diferite conferinte sau diverse campanii de prezentare, expuneri atat ale primariei – de noi proiecte (expuneri ce acum au loc in Aula Magna a Universitatii de Vest) cat si a diferitor firme/ corporatii.

In cazul teatrelor modernne, sau a teatrelor ce nu necesita mari miscari scenice sala de spectacol in a doua varianta recomandata se poate preta pentru a gazdui cu succes astfel de evenimente.

Astfel se propun 4 scenarii de functionare ce pot deservi cladirea Cinematografului Victoria: - cinematograf, sala de conferinte, sala de spectacol, respectiv teatru. Deoarece spatiul salii de spectacol existent nu este unul foarte mare numarul de persoane ce pot participa la tipurile de festivitati/ evenimente ce pot fi gazduite este de sub 200 de persone.

Capacitatea cea mai mica propusa, in scenariul in care scena este extinsa (ocupand o suprafata de 63.67mp cu o latime de 10,75m si adancime de 6.00m) pentru a crea un spatiu suficient interpretilor este de 157 de persoane (incluzand spatiul liber lasat pentru persoanele cu dezabilitati) in scenariul de sala de teatru sau serbare. Capacitatea maxima ideala ar fi de 187 (incluzand spatiul liber lasat pentru persoanele cu dezabilitati), capacitate la care se ajunge cu ajutorul a 2 randuri de scaune retractabile/ mobile propuse in apropierea scenei (in varianta dimensiunii sale minimale – 35,84mp). Aceasta solutie este propusa a fi folosita in cazul scenariului de cinematograf sau conferinta.

Capacitatea maxima a salii in aceste conditii se poate mari la 199 de persoane prin introducere a pachete de 6 scaune mobile (cu optiunea de a putea fi fixate de cele existente pe parcursul spectacolului) ce ar ocupa locurile lasate libere pentru personele cu dezabilitati in cazul in care se doreste o ocupare maxima a salii.

Pentru a putea fi realizabile aceste scenarii se propune dotarea cu echipamene de functionare pentru videoproiectie normala – in varianta digitala - cat si in varianta 3D, de sonorizare, de preluare si mixare, de iluminat tehnologic, de sistem tiketing, si de scena mecanica.

Finisajele

Pardoselile

Pardoselile interioare existente din PVC, vor fi înlocuite de pardoseli interioare propuse prin concept. Condițiile de realizare a pardoselilor impun următoarele caracteristici: să aibă suprafaţa plană, netedă dar antiderapantă, conform NP 051-2012 - ”Normativul privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoileindividuale ale persoanelor cu handicap”; -să fie la acelaşi nivel pe tot etajul, , conform NP 051-2012 - ”Normativul privind adaptarea cladirilor civile

si spatiului urban la nevoileindividuale ale persoanelor cu handicap”; -să fie realizate din materiale rezistente la uzură, care: nu produc praf şi scame prin erodare, nu se deformează

sir

sub acţiunea greutăţilor sau şocurilor mecanice şi ale căror îmbinări sau rosturi de montaj nu crează pericol de agăţare sau împiedicare (pentru evitarea agăţării bastonului sau a rotii scaunului rulant); -să fie lavabile (hidrofuge), uşor de întreţinut;  pe porțiunile unde apar diferențe de nivel pe zonele de circulații se vor realiza rampe de legătură  să fie realizate din materiale rezistente la uzură, care: nu produc praf și scame prin erodare, nu se

deformează sub acțiunea greutăților sau șocurilor mecanice și ale căror îmbinări sau rosturi de montaj nu creează pericol de agățare sau împiedicare (pentru evitarea agăţării bastonului sau a rotii scaunului rulant);

 să fie lavabile (hidrofuge), ușor de întreținut  să nu producă scântei la lovire și să nu aibă potențial de încărcare electrostatică în încăperi în care se pot

produce amestecuri explozibile în aer  să fie rezistente la acțiuni chimice ale substanțelor utilizate în cazul produselor tipice de curatare,

dezinfectie utilizate la momentul curatarii spatiilor. In functie de functiunea adapostita si de specificatiile tehnice in zonele speciale (sala spectacol, culise) se propun diferite finisaje la nivelul pardoselii:

 Demisol – statia de pompare incendiu – finisajul va fi realizat din sapa de beton sclivisit.  Parter:

- zona foaier, grupuri sanitare, garderoba, depozitare scara vor avea finisajul pardoselii realizat din piatra naturala gri deschis;

- pentru zona de sala de spectacol se vor folosi doua tipuri de finisaje: - parchet din lemn natural pentru zona gradenelor (a carui esemta sa fie daca nu similara atunci complementara placajului de lemn fonoabsorbant si al scenei) si mocheta pentru absorbtie acustica pe portiunea podestului dintre gradene si scena.

- zona culise – mocheta acustica pentru vestiare, culise si coridoare si piatra naturala pentru zona grupului sanitar destinat interpretilor.

 Etaj tehnic - covor PVC pentru spatiul tehnic de proiectie si biroul administratorului si piatra naturala pentru grupul sanitar

Accesul

A. Auto

In incinta terenului singurul acces auto se afla pe latura nordica a acestuia, si deserveste curtea formata intre blocul B2, depozitul de ambalaje a alimentarei si cinematograf. Latura nordica in afara de imprejmuirea realizata intre sala de spectacol a cinematografului si depozitul de ambalaje alimentare (pe unde se realizeaza si accesul auto in curte), nu dispune de alte delimitari. Pentru celelalte laturi, frontul cladirilor aflate pe teren constituie limitele de proprietate.

Drumul de acces auto de pe Str. C. Porumbescu, prin gangul de la parterul blocului B2, ce ar putea duce spre latura nordica este blocat; singurul mod de a accesa latura nordica si vestica a terenului fiind de pe Str. Coriolan Baran. Latura estica si cea sudica ale terenului sunt bordate de un trotuar cu pista de bicicleta ce pot fi accesate direct de pe strazile C. Porumbescu si Gh. Doja. In apropierea laturei estice a terenului se afla o parcare ce deserveste blocul B2 si Piata N. Balcescu.

*Nu se intervine asupra acceselor existente, acestea rămânând nemodificate.

B. Pietonal

PE TEREN: - accesul se face in Blocul B2 si spatiile sale comerciale de la nivelul parterului de pe latura sudica si estica a acestuia. Scara A a blocului poate fi accesata doar prin curtea interioara de pe latura vestica a terenului. Accesele secundare ale caselor de scara B, C si D se afla in curtea de incinta formata de cinematograf, depozitul ambalaje alimentara si bloc – aceste accese nu fac parte din obiectul investitiei si nu se aduc modificari asupra lor.

IN CINEMATOGRAF:

Acces principal – direct de pe latura sudica, de pe strada C. Porumbescu printr-un gang de acces – accse ce se mentine.

sir

Accesul in spatiul destinat fostei statii de pompare, se face doar din exterior prin curtea de incinta. Spatiul acum neutilizat si liber de echipamente este propus pentru a is pastra vechea functiune, iar prin prezentul proiect in el se va monta grupul de pompare pentru incendiu cu aparaturile tehnologice aferente necesare pentru a deservi cladirea. In prezent accesul; la acest spatiu se face printr-o scara metalica verticala. Se propune refacerea scarii cu una noua din beton armat prin care sa se asigure accesul la aparaturile necesare securitatii la incendiu a cinematografului intr-un mod facil.

Accesul din spatiul fostei statii de ventilatie, acum zona de culise aferenta salii de spectacol, in prezent poate fi accesat direct de pe latua nordica a terenului prin 2 usi cu doua canate. Prin proiectul de reabilitare se propune eliminarea unuia din accese – pentru a ajuta la configuratia functiunilor interioare prin folosirea la maxim a spatiului necesar noilor zone propuse si a elimina holuri suplimentare

Deoarece legatura dintre sala de spectacol si foaier in prezent este blocata, singurul mod de acces in aceasta este de pe latura nordica a salii prin 2 usi cu doua canate, usi ce initial erau folosite pentru evacuarea spectatorilor. Aceste accese se pastreaza, insa vor fi folosite doar pentru evacuarea spectatorilor dupa terminarea spectacolelor gazduite, si mai ales in situatii extreme – ele reprezentand doua din caile de evacuare ale salii de spectacol in caz de incendiu. Tamplaria existenta va fi inlocuita cu una noua adecvata cerintelor si normelor in vigoare, dimensionata pentru a asigura fluxurile necesare evacuarii persoanelor. Golul ce lega foaierul de sala, acum blocat, se va desface, refacandu-se vechiul acces in sala de spectacol. Interventie necesara fluidizarii spatiului cinematografului si a realizarii de- fluxuri necesare functionarii lui. Sala de spectacol va fi accesata in mod uzual din interiorul foaierului, cele 2 accese de pe latura nordica fiind folosite exclusiv pentru evacuare.

Cu exceptia statiei de pompare care este accessibila de la nivelul demisolului, restul intrarilor/ iesirilor din Cinematograful Victoria se vor afla la nivelul parterului.

Prin interventiile propuse se transforma spatiul prezent din unul segmentat cu accese exterioare multiple, necolegate intre ele in unul compact, cu spatii interconectate si circulatii fluide.

Pentru o usoara accesare in cladire a persoanelor cu deficiente locomotorii rampa propusa va respecta ”Normativul privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoileindividuale ale persoanelor cu handicap”, indicativ NP 051-2012 privind adaptarea infrastructurii/ echipamentelor/ dotarilor pentru accesul si operarea acestora de catre persoane cu dezabilitati:

Oboseala excesiva:

1.Lungimea rampelor pana la zonele de odihna (podest) va fi :  max 10.00m – rampa fara trepte cu rampa mai mica de 5%  max 6.00m – rampa fara trepte cu rampa intre 5% si 8%;  max 3.00m – rampa cu trepte

2.Zona de odihna (podest) va avea latimea minima de 1.50m 3.Panta rampei fara trepte va fi:

 max 8% - rampe cu lungime max 6.00m;  max 5% - rampe cu lungime mai mare de 6.00m.

Cadere/impiedicare

1.Schimbarile de nivel vor fi atentionate prin marcaje vizibile 2.Finisajul treptelor/rampelor va fi rezolvat , astfel incat marginea treptelor sa fie clar vizibila si sa nu se confunde cu suprafata orizontala a treptelor 3.La denivelari mai mari de 0.20m sunt prevazute balustrade de protectie cu h=0.90m - 1.00m prevazute cu mana curenta inclusiv la h=0.60m – 0.75m (pentru evitarea alunecarii in gol a bastonului sau a rotii scaunului rulant); 4.In cazul in care se va prevedea doar mana curenta de protectie rampele vor fi prevazute cu un rebord lateral cu h=5cm 5.Treptele/rampele vor fi astfel conformate incat sa evite impiedicarea prin agatare cu varful piciorului

Coliziune - Latimea rampei va fi de minim 1.20m

Alunecare

1.Finisajul rampelor si scarilor va fi realizat astfel incat sa se evite alunecarea chiar si pe vreme umeda 2.Treptele vor fi rezolvate astfel incat sa se evite stationarea apei si formarea unui strat de gheata.

sir

Lovire - La realizarea scarilor si rampelor se vor evita muchiile ascutite.

SALA SPECTACOL

Finisaj(prop.): parchet lemn natural + adeziv Strat suport(prop.) - sapa slab armata + sapa egalizare 5cm Sistem incalzire pardosea(prop.): sapa, teava instalatie + plasa montare 2.5cm Strat de difuzie(prop.) Termoizolatie(prop.) 5cm Hidroizolatie(prop.) Structura(prop.) - placa beton armat Termoizolatie(prop.) 10cm Piertis(prop.) 25cm Balast de umplutura(exist.) Pamant ntural Finisaj(prop.): mocheta + adeziv Strat suport(prop.) - sapa slab armata + sapa egalizare 5cm Sistem incalzire pardosea(prop.): sapa, teava instalatie + plasa montare 2.5cm Strat de difuzie(prop.) Termoizolatie(prop.) 5cm Hidroizolatie(prop.) Structura(exist.) - placa beton armat Termoizolatie(prop.) 10cm Piertis(prop.) 25cm Balast de umplutura(exist.) Pamant ntural

FOAIER

Finisaj(prop.): parchet lemn natural + adeziv Strat suport(prop.) - sapa slab armata + sapa egalizare 5cm Sistem incalzire pardosea(prop.): sapa, teava instalatie + plasa montare 2.5cm Strat de difuzie(prop.) Termoizolatie(prop.) 5cm Hidroizolatie(prop.) Structura(prop.) - placa beton armat Balast de umplutura(exist.) Pamant ntural

Pereți interiori

Pereții de compartimentare interioara propuși vor fi realizați din structuri de ghips-carton și compartimentări sanitare din HPL pentru zona de grupuri sanitare. Finisajele la pereții interiori existenți, necorespunzătoare, vor fi înlocuite de finisajele la pereții interiori propuse prin concept, după cum urmează:  zugrăveli antibacteriene aplicate pe strat de glet  zugrăveli lavabile antibacteriene aplicate pe strat de glet  pereții vor fi protejați de minimum pana la 2.10 m înălțime cu vopsea epoxidică similara sistemului – Sika

Bonding Primer - in zonele umede de grupuri sanitare.  placaje piatra naturala in zona grupurilor sanitare pana la o inaltime de 1.20 m  pelacaje de lemn cu rol fonoabsorbant – de tip membrana acustica pentru zona de sala de spectacol si scena

cu portiuni de elemente mobile in jurul axului vertical.

sir

 Placaje sau elemente de lemn liniare cu rol fonoabsorbant in zona foaierului – bar si cafenea prinse pe structura metalica distantate fata de pereate

Tavane

Tavane in zonele de foaier, culise si spatiu tehnic vor fi zugrăvite. Pe zona cafenea foaier si in grupul sanitar pentru persoane cu dezabilitati de la parter este propus tavan fals pentru a masca circuitele de ventilare, climatizare si iluminare. In zona salii de spectacol tavanul fals propus va fi realizat din placi de material fonoabsorbant asezate la unghiuri diferite conform calculelor acustice si a analizae de reverberatie a sunetului. Acestea vor fi de tip suspendat, prinse de o structura de profile netalice ancorata in grinzile de beton armat existente. Intre grinzi si tavanul fals propus se va lasa un gol tehnologic de minimum 60cm pentru aparatura tehnologica necesara climatizarii, ventilarii, incalzirii, sonorizarii si iluminarii salii de spectacol si a scenei. Tavanul împreună cu instalațiile aplicate din sala de spectacol vor fi zugrăvite/vopsite într-o nuanță similara/ identica inchisa la culoare pentru a nu fi sesizabile prin deschiderile create defantele formate intre panourile fonoabsorbante. Toate placajele/ panourile propuse din sala de specatcol vor fi ignifugate, respectand cerintele nomelor in vigoare ale securitatii la foc pentru Sali aglomerate.

SALA SPECTACOL

Finisaj ext.: hidroizolatie(prop.) - membrana EPDM Termoizolatie(prop.) - 15 cm Strat de difuzie(prop.) Bariera de vapori(prop.) Termoizolatie(exist.) - BCA Strat suport(exist.) - sapa de panta Structura(exist.) - dale prefabricate beton armat - grinda trapezoidala, de beton prefabricat, tensionate Strat suport(prop.) - structura metalica suprt tavan fals Gol tehnologic - necesar aparaturilor HVAC, ventilare, iluminat, sonorizare Finisaj int.: - panouri fonoabsorbante

FOAIER

Finisaj ext.: hidroizolatie(prop.) - membrana EPDM Strat suport(prop.) - sapa de panta + sapa egalizaremax 8cm Strat de difuzie(prop.) Termoizolatie(prop.) - 15 cm Bariera de vapori(prop.) Termoizolatie(exist.) - BCA Structura(exist.) - placa beton armat Finisaj int.: - tencuiala (prop.) - zugraveala lavabil (prop.)

FOAIER CAFENEA

Finisaj ext.: hidroizolatie(prop.) - membrana EPDM Strat suport(prop.) - sapa de panta + sapa egalizaremax 8cm Strat de difuzie(prop.) Termoizolatie(prop.) - 15 cm Bariera de vapori(prop.) Termoizolatie(exist.) - BCA Structura(exist.) - placa beton armat Gol tehnologic Finisaj int.: tavan casetat placat cu ghips carton

sir

Invelitoare

Invelitoarea va fi una de tip terasa necirculabila închisă printr-un planșeu de beton armat dublat de termosistem de 15cm, adaugat celui existent realizat din BCA, protejat cu membrana EPDM.

Tâmplărie

Tâmplării interioare

Uși corespunzătoare functiunilor aferente:  Metalice aluminiu/oțel care corespund prevederilor normativelor de siguranță la foc, pe căile de evacuare;  HPL pentru grupurile sanitare.  Usi pline specifice zonelor de cinematograf, spectacol la cele de evacuare si cele de acces in sala de

spectacol.  MDF - pentru celelalte spații care nu sunt în legătură directă cu căile de evacuare’

Ușile au fost gabaritate conform NP 006-1996 – „Normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori cerinte utilizatori”, NP 051-2012 – „Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale personelor cu handicap” si P 118/1 1999 – „Normativ de siguranta la foc a constructiilor”.

Tâmplării exterioare

Uși și ferestre cu tâmplărie de aluminiu rezistente la foc pentru căile de evacuare, si ferestre cu tâmplărie de aluminiu cu geam tripan pentru restul zonelor.

Parcaje

In prezent pentru functiunea de cinematograf se pot asigura prin zona de parcaje existenta adiacenta imobilului de pe Str. C. Porumbescu cele 7 locuri de parcaj ce reprezintal minimul de parcaje necesare conform cerintelor H.G. 525/1996 republicată, a anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU. Se propune suplimentarea acestori locur prin realizarea de noi parcaje daca este posibil atat in Piata N. Balcescu cat si inzona adiacenta Cinematografului Victoria pe latura sa nordica, zona ce poate fi accesata de pe Str. Coriolan Baran. Primaria Municipiului Timisoara se va ingriji de realizarea acestora printr-un proiect ulterior.

Echipamente si dotări

SISTEMUL DE VIDEOPROIECTIE CINEMA

Sistemul de proiectie va permite atat proiectia de filme in format digital 2D si 3D cat si redarea de continut alternativ de pe alte surse video fara a se limita doar la serverul de cinema.

Acesta va fi compus din proiector digital, compatibil cu standardele DCI echipat cu lentila dedicata pentru proiectie adaptata la distanta actuala , lampa si toate celelalte accesorii necesare functionarii optime. Acesta se va amplasa pe un piedestal reglabil pe inaltime si va fi prevazut cu un sistem de evacuare al aerului cald conform cu specificatiile producatorului care e compus din ventilator axial si tubulatura flexibila. Serverul de cinema, compatibil standardelor DCI, va face parte integranta din sistemul de proiectie si va permite atat control local prin software dedicat cat si de la distanta prin interfata web. Subsistemul 3D sa va amplasa in fata lentilei proiectorului si va permite montarea pe piedestal sau pe peretele cu vizeta. Pentru a pastra caracterul multifunctional al salii imaginea se va proiecta pe un ecran de proiectie actionat electric. Sistemul de automatizare, va permite controlul unitar al echipamentelor din sistem, facilitand astfel trecerea intre diferitele scenarii de utilizare ale salii. Modulul de automatizare, va avea intrari digitale si iesiri contacte tip releu si va fi controlabil prin software dedicat, prin port de retea.

Echipamentele se vor conecta intr-un switch Gb, se vor configura si controla prin intermendiul unui sistem PC, interconectat la randul lui in reteaua locala. Pentru a evita situatiile cu intreruperea neprevazuta a alimentarii electrice si posibilitatea de distrugere a videoproiectorului se va prevede o sursa neintreruptibila dimensiunata astfel incat sa poate mentine alimentarea pentru electronica echipamentului de proiectie si a server-ului de cinema.

SISTEM SONORIZARE CINEMA

sir

Sistemul de boxe trebuie sa fie suficient de puternic pentru a acoperii intreaga suprafata a salii si pentru a asigura presiunea Sonora pentru incadrarea salii in categoria maximain conformitate cu solicitarile Centrul National al Cinematografiei .

In spatele ecranului de proiectie se vor instala trei incinte acustice, pe trei cai, bi- amplificate pentru redarea canalelor de sunet FL(fata stanga), FC(fata centru), FR(fata dreapta). Cele trei incinte acustice mai sus mentionate se vor instala pe un sistem de ridicare - bara 8-10m lungime cu sistem de ghidare pentru cabluri si ridicare electrica cu motor, greutate sustinuta (uniform distribuita) minim 485 kg. Acestea vor avea roti si sisteme de cuplare cu demontarea facila pentru a permite deplasarea cu usurinta, avand in vedere ca in timpul spectacolelor de teatru, conferinta etc acestea se vor depozita. Prin alegerea tuturor incintelor acustice, cat si prin orientarea lor, se doreste ca nivelul de auditie sa fie cat mai ridicat posibil, iar nivelul presiunii acustice sa fie constant si uniform pe toate suprafata salii. Pe lateralele salii si in spatele acesteia se vor monta pe pereti boxe aplicate, special proiectate pentru a creea efectul de surround. Pentru redarea frecventelor joase se vor instala incinte acustice de tip subwoofer pozitinate in spatele ecranului de proiectie pe scena, orientate catre sala, prevazute cu roti pentru a ava posibilitatea de mutare a acestora cand sala este utilizata pentru alte evenimente.

Sistemul de boxe pentru sala va fi prevazut cu propriile procesoare audio de semnal care au ca scop impartirea frecventelor pe tipurile de boxe ofertate astfel incat sa fie o armonie intre toate elementele sistemului audio pentru sala.

SISTEM SONORIZARE PRELUARE MIXARE SPECTACOLE DIVERSE

Acest sistem a fost proiectat pentru preluarea, procesarea semnalelor audio (atat din scena cat si de la diferite surse audio din cabina de sunet) si redarea lor in sala prin intermediul incintelor acustice.

Sistemul este format din pupitrul de mixaj digital (mixer) cu procesare digitala interna, incinte acustice, microfoane, iar preluarea si transmiterea semnalelor din si catre scena este asigurata de un stagebox care comunica cu mixerul din camera tehnica prin intermediul unui cablu dedicat.

Pupitrul de mixaj va fi digital cu minim 40 canale audio mono si 2 stereo pentru intrari. Acesta va avea incorporate egalizatoare audio si procesoare de efecte cu memorii prestabilite si volume individuale. Mixerul va fi responsabil de toate semnalele preluate de la microfoanele din scena, atat cele de voce cat si cele de instrumente, de sursele de semnal audio din camera tehnica, acesta avand o contributie majora in procesarea si distributia tuturor semnalelor catre sistemul de electroamplificare. Procesorul digital de semnale audio va fi responsabil de preluarea semnalului audio de la mixer, de impartirea acestuia catre incintele acustice, si eventuale sisteme de distributie a semnalului audio catre receptori externi, cat si de gestionarea semnalului astfel incat nivelul de auditie sa fie in conformitate cu cele mai ridicate standarde in domeniul audio. Deasemenea cu ajutorul acestuia se va putea efectua setarea si presetarea intre modurile de multifunctionalitate ale acestei sali. Aceasta functie este capabila doar prin selectarea unui singur buton sau actionarea unui preset sa schimbe rapid configuratia audio a salii pentru modurile / aplicatiile solicitate fara a fi nevoie in prealabilde o reconfigurare hardware a sistemului.

Pentru monitorizare semnalelor din cabina tehnica a ceea ce se intampla in scena se vor folosi monitoarele active si casti profesionale de studio.

S-au mai prevazut in cabina tehnica si unitati pentru redare audio atat in format optic (audio CD) cat si in format multimedia (Compact Flash card – Mp3 sau Wav).

Microfoane fara fir se vor folosi pentru preluarea vocii din scena, vor fi de ultima generatie si vor acoperi cu succes toate aplicatiile gandite pentru aceasta sala: spectacole, evenimente, conferinte, prezentari etc. Acestea au fost alese sa lucreze in gama UHF deoarece creaza o buna stabilitate si o mai buna transmisie a semnalului. Receptoarele acestor microfoane vor si montate in rack -ul din cabina tehnica si pentru a nu exista nici cea mai mica problema de transmisie / receptie va fi necesar un sistem de receptie cu antene externe directionate catre scena si zona de interes. Transmitatoarele trebuiesc sa fie robuste cu butoane silentioase pentru on/off. Capsulele microfoanelor trebuie sa fie de ce mai buna calitate pentru a asigura claritate si inteligibilitate

Sistemul de boxe trebuie sa fie suficient de puternic pentru a acoperii intreaga suprafata a salii si va fi de tip LineArray cu sateliti montati cat mai aproape de tavan pe lateralele scenei orientari catre sala si vor putea fi inclinati astfel incat sa creeze o repartitie de sunet si uniformitate cat mai buna.

Pentru redarea frecventelor joase se vor instala incinte acustice de tip subwoofer care vor fi pozitinate.

sir

Se doreste de asemenea ca prin alegerea incintelor acustice, cat si prin orientarea lor ca nivelul de auditie sa fie cat mai ridicat posibil iar nivelul presiunii acustice sa fie constant pe suprafata salii.

In cazul unor evenimente de tip concert sau spectacol live, transmiterea diferentiata a semnalelor audio catre diversi participanti in scena se realizeaza prin intermediul monitoarelor de scena si a celor 2 incinte acustice instalate suspendat pe pasarela tehnica a scenei.

SISTEM MECANICA DE SCENA

Sufița: - Confectionată dintr-o bucată cu falduri 500% - Dimensiuni: aprox 10,75 m lungime x 1,20 m inăltime maxima (reglabila intre 0.65m si 1.20m ) - sufița va fi confecționata din plus ignifugat, cu densitate de minim 540g/mp. Pantaloni: - Dimensiuni: 3 + 50% falduri - Cu mecanisme de prindere Fundal

Material texil pentru fundal - molton negru, bbc, ignifugat fara captuseala

Stangă manuală cu winch: Se prevăd stangi manuale cu sarcina de minim 250 kg/ unitate, sarcina uniform repartizată pe o unitate

de 10 m. Stanga va fi formată din partea fixă: winch și role de deviere în plafon de care se vor suspenda cablurile

de otel. Tubul de sustinere a decorurilor va fi din otel, de diametru de 48-52 mm cu grosime a peretelui de minim 2 mm.

Winch: tip troliu cu tambur și cu frană dublă special agrementat pentru utilizarea în studiouri și teatre, cf. directivei de mașini CE 98/37/CE, și a standardului DIN 56925 referitor la tehinca de scenă – trolii de scenă.

Cabluri: din otel de diametru de 6 mm, suspendare în 4 cabluri Role de deviere cu cate 4 caneluri – 2 buc, cu cate 3 caneluri – 1 buc, cu cate 2 caneluri – 1 buc, cu cate

1 canel – 1 buc Pentru partea din fata ( sala stanga, dreapta si sus) se va avea in vedere un system de prindere pentru

proiectoare

SISTEM DIGITAL SIGNAGE

Subsistemul de digital signage este format din patru display-uri LCD ce dispun de playere incorporate si sunt conectate la reteaua LAN a cladirii, prin intermediul caruia se va putea trimite continut video pentru afisare . Acestea se vor instala pe perete in linie in holul de intrare in spatele biroului de informatii.

Acest system va permite montaje video ce contin informatii despre activitatile ce se desfasoara in cadrul complexului programe de cinema, locurile libere, activitatile desfasurate in centrul multifunctional, reclama precum si alte informatii utile.

SISTEM TIKETING

Modulul de ticketing permite verificarea în timp real a informațiilor privind gradul de ocupare al sălii, administrarea și înregistrarea în sistemul de baze de date al fiecărui bilet vândut, generarea de rapoarte și analize, afișarea de informații utile la casa de bilete.

Aplicația de management (Back Office), permite adăugarea sau modificarea evenimentelor din baza de date (adăugarea unui spectacol, modificarea orarului). Sistemul va permite inserarea unei harti a sălii pe care vor fi indicate asezarea locurilor, se pot configura elementele grafice (pozitia scaunelor, text-ul afisat), se introduc zonele de scaune și scaunele, pentru fiecare scaun se pot introduce randul și numărul scaunului.

În funcție de tipul de spectacol sistemul va permite afișarea denumirii spectacolului, durata spectacolului și tipul spectacolului (ex: spectacol de teatru, proiecție cinematografică, etc).

Sistemul de ticketing va avea capabilitatea de a genera diferite tipuri de bilete (ex: adult, copil, gratuit) dar si abonamente.

Organizatorul de spectacole va permite programarea spectacolelor cu posibilitatea de a introduce data,

ora de început a spectacolului, data și ora de sfarșit a spectacolului, introducerea numelui de spectacol din lista

sir

de spectacole selectate dintr-o baza de date de spectacole declarate anterior. Acesta va permite generarea de rapoarte în care apar informatii ca numărul de bilete, suma totală de

vanzare a biletelor, procentaje, etc., grupate pe evenimente. Aplicația de vânzare va rula atat pe un system de tip infochiosk cat si pe o stație de lucru din pozitionata in intrarea conplexului denumita “Casa de bilete”. Vanzatorul va avea acces la o lista cu spectacolele și evenimentele programate, filtrate după diferite criterii (nume, data, etc). După selectarea spectacolului, va exista posibilitatea vizualizării întregii săli (cu toate locurile disponibile și ocupate, grupate pe zone), atât pe stația de lucru, cât și pe un display de minim 43” auxiliar destinat cumparatorului (aflat în zona casei de bilete). Biletele se vor tipări cu o imprimanta termică specială, conectată la stația de lucru din “Casa de bilete”. În cazul în care spectacolul nu este cu vânzare de bilete, displayul poate fi folosit pentru afișarea altor tipuri de informații un display de minim 43” auxiliar destinat cumparatorului (aflat în zona casei de bilete). Biletele se vor tipări cu o imprimanta termică specială, conectată la stația de lucru din “Casa de bilete”. În cazul în care spectacolul nu este cu vânzare de bilete, displayul poate fi folosit pentru afișarea altor tipuri de informații. SISTEM DEPOZITARE GARDEROBA

Dulapuri de depozitare mobile, eficiente pentru garderoba, cu posibilitatea de a fi închise oferind protecție mai mare elementelor depozitate si capacitate maxima de depozitare:

Şef birou Construcţii Instalaţii Consilier Constantin PASCU Mihai ZARVA

sir

Atasament: Anexa_II_DALI_Cinema_Victoria.pdf

sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CGRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA” Mol D.A.L.l.+ P.T. Denumire proiect: „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA” DAL.I.+P.T?” Număr proiect: 51 185/2019 Amplasament: Str. C. Porumbescu nr. 2, Piața N. Balcescu Nr.7-8, Timișoara, Jud. Timis Beneficiar: Municipiul Timișoara Proiectant general: S.C. GRAPHIC SPACE S.R.L.TIMIŞOARA Municipiul Timișoara, Calea Martirilor, nr.50, et. 1, jud. Timiș. Tel/fax 0728 212 358; 0356 172 644; e-mail: office(Qbrainlog.ro Faza: D.A.L.l. Data: 2019 P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA“

GRAPHC SFACE SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 RO15TREZ6215069XXX022641 FOAIE DE SEMNĂTURI Manager! şef de proiect: Colectiv de elaborare: P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA” arh. Razvan MOLIE s. arh. Oana RADU a pf arh. Carmen BUGARU — N 2 4 / | 48 ing. Adrian VILIGA / ing. Robert LUCACI / HA VI E ing. Andreea ANISORAC

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 BORDEROU PIESE SCRISE: Foaie de capăt Foaie semnături Borderou MEMORIU DALI 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiții 1.1. Denumirea obiectivului de investiții 1.2. Ordonator principal de credite/investitor 1.3. Ordonator de credite (secundariterțiar) 1.4. Beneficiarul investiţiei 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 2. Situația existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenții 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare 2.2. Analiza situației existente si identificarea necesitaților si a deficientelor 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 3. Descrierea construcției existente 3.1. Particularități ale amplasamentului: a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan); b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; c) datele seismice si climatice; d) studii de teren: (i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare; (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidro-geotehnice, după caz; e) situația utilităţilor tehnico-edilitare existente; f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția; g) informații privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor Zone protejate. 3.2. Regimul juridic: a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune; b) destinația construcției existente; c) includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate, după caz; d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz. 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici: a) categoria si clasa de importanta; b) cod in Lista monumentelor istorice, după caz; c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție; d) suprafața construita; e) suprafață construita desfășurată; f) valoarea de inventar a construcției; g) alți parametri, in funcție de specificul si natura construcției existente. 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protecție ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurala inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica. 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. E SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 MD SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 4. Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii si a măsurii in care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare. a) clasa de risc seismic; b) prezentarea a minimum doua soluții de intervenție; c) soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si conform exigentelor de calitate. 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice 5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural si economic, cuprinzând: a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru: - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; - protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, după caz, - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, după caz; - demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației si/sau a funcţiunii existente a construcției, - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente; b) descrierea, după caz, si a altor categorii de lucrări incluse in soluția tehnica de intervenție propusa, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum si lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalități construcției reabilitate; c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția; d) informații privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate; e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiţiei rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenție. 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități si modul de asigurare a consumurilor suplimentare 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 5.4. Costurile estimative ale investiţiei: - costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare; - costurile estimative de operare pe durata normata de viată/amortizare a investiţiei. 5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: a) impactul social si cultural; b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiţiei: in faza de realizare, in faza de operare; c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității si a siturilor protejate, după caz. 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție: a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința; b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung; c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara; d) analiza economica; analiza cost-eficacitate; e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic optim, recomandat 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității si riscurilor 6.2. Selectarea si justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

E SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferențiinvestiției: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general; b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitați fizice care sa indice atingerea țintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare; c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si țintafiecărui obiectiv de investiții; d) durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni. 6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 7. Urbanism, acorduri si avize conforme 7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obţineriiautorizației de construire 7.2. Studiu topografic 7.3. Extras de carte funciara 7.4. Avize, acorduri si studii specifice, după caz daca au fost solicitate prin CU la faza DALI/SF ANEXE CERTIFICATUL DE URBANISM, EXTRAS CF EXPERTIZA TEHNICA CLADIRI MLPAT AUDIT ENERGETIC CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA STUDIU GEOTEHNIC STUDIU TOPOGRAFIC DOCUMENTATIE ECONOMICA P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

LV SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 N COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEGBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 PIESE DESENATE: ARHITECTURA A/01 Plan de încadrare in zona A/02 Plan de situație existent A/03 Plan de situație propus Al/04 Plan Demisol Al05 PlanParter existente relevate Al/06 PlanEtaj Tehnic existente relevate Al07 Plan Invelitoare existente relevate A/08 Fațade Nord — Vest, Nord — Est existente relevate Al09 Fațadă Sud — Vest, Sud - Est existente relevate A/10 Secţiune AA' existente relevate A/11 Fațadă Nord — Est, Nord - Vest existente degradări Al12 Fațadă Sud — Vest, Sud — Est existente degradări A/13 Plan Parter Propus A/14 Plan Etaj Tehnic Propus Al/15 Plan Invelitoare Propus A/16 Fațadă Principala S, Fațadă Posterioara N A/17 Fațadă Laterala E, Fațadă Laterala V Existente Propuse Al18 Secţiune AA' Propusa INSTALATII SANITARE SI TERMICE I1S/01 Plan Parter Propus — Instalaţii Sanitare 1S/02 Plan Etaj Tehnic Propus — Instalații Sanitare IT/01 Plan Parter Propus — Instalații Termice 1T/02 Plan Etaj Tehnic Propus — Instalații Termice INSTALATII ELECTRICE IE/01 Plan Demisol Propus — Instalaţii Electrice si Curenţi slabi IE/02 Plan Parter Propus — Instalaţii Electrice si Curenți slabi IE/03 Plan Etaj Tehnic Propus — Instalații Electrice si Curenți slabi P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

—_ SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 ERE COD IBAN: ROSS PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 MEMORIU D.A.L.lI. 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII: „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”D.A.L.I.+ P.T.” 1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/ INVESTITOR Municipiul Timișoara 1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/ TERȚIAR) Nu este cazul 14. BENEFICIARUL INVESTITIEI Municipiul Timișoara 15. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚE GRAPHIC SPACE s.r.l. Timișoara 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI DE INTERVENŢII 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE Elaborarea documentației pentru realizarea obiectivului de investiții obiectiv „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”D.A.L.I.+ P.T.”, Str. C. Porumbescu nr. 2, Piata N. Balcescu nr. 7-8, Timisoaraeste prevăzută in Programul de Dezvoltare Investiții 67.02.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte pe anul 2018 conform referatului Biroului Sport — Cultura. Sursa de finanțare fiind realizata de la bugetul local al Municipiului Timişoara. Obiectiv General: Prin realizarea acestei investitii se doreste readucerea obiectivului la o imagine normal, unitara, eliminarea riscurilor de incidente ca urmare a degradărilor si neconformităților apărute in exploatare si redarea acestuia circuitului socio- cultural. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale, educaționale, de sănătate și pentru siguranță publică în situații de urgenţa. Totodată, se va lua în considerare asigurarea condițiilor de eficiență termică, prin realizarea termo-sistemului stabilit in urma auditului energetic. Beneficiarii tipurilor de servicii furnizate de cinematograf sunt locuitorii cartierului si întreaga populație a Municipiului Timișoara. Proiectantul va urmări ca soluțiile tehnice propuse să fie bazate pe tehnologii moderne, performante și cu impact scăzut asupra mediului, preîntâmpinând riscul uzurii morale a investiţiei. Va fi avută în considerare situația actuală în ceea ce privește amenajările și corpurile existente sau în curs de execuție de pe amplasament. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA se SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 EEE EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CGRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 Elaborarea proiectului este fundamentată de următorul cadru legislativ și tehnic: Legea nr. 10/1995 Privind calitatrea in constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; HG 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferenteinvestitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii HG 343/2017 privind aprobarea „Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”, actualizat; HCL 455/10.10.2014 privind aprobarea „Regulamentului privind identitatea cromatica a cladirilor din Municipiul Timisoara”; HG 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, modificata in 2018. HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele mobile sau temporare, cu modificarile si completarile ulterioare; Anexa la H.G.R. 925/1995 — Regulamnent de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; Legea nr. 50/1991 privindautorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si actualizata Normativ NP 068-2002 „Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in eploatare” Ordinul Ministerului Sanatatii cu nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasooara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei; Normativul P118/1-1999 „Normativ de siguranta la foc a constructiilor” NP 006-1996 — „Normativ de proiectare a salilor aglomerate cu vizitatori”; P 25-1985 — „Normativ pentru reteaua culturala” P 123-1989 — „Instructiuni tehnice privind proiectarea si executarea salilor de auditie publica din punct de vedere acustic”; NP 051-2012 — „Normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap”. ISTORICUL OBIECTIVULUI: Cinematograful studiat se regaseste in „Piata Balcescu”, situata in cartierul „Elisabetin” al Municipiului Timisoara. Cartier, care a luat fiinta in anul 1718 sub denumirea de „Maierele Romane” subimpartit ulterior in „Maierele Valahe”, in care predominau case mici si „Maierele Germane”, in zona nord-vestica a cartierului, in care predominau case construite in stil Secession. In 1896 cartierul a preluat denumirea de „Elisabetin”, pastrata pana in ziua de azi. „Piata Balcescu” s-a format in jurul anilor 1980 cu denumirea initiala de „Grundhaus Platz” (denumire germana). In 1867 ca urmare a compromisului austro-ungar numele ei a fost tradus in maghiara —,Telekhăz ter. Incepand cu 1919 a fost redenumita „Piata Alexandru Lahovari”, iar in 1947 a purtat pentru o scurta perioada numele de „Piata Maresal P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 n COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 Tito”. Dintre cladirile reprezentative ce o definesc putem aminti de biserica romano-catolica „Preasfanta Inima a lui Isus”, realizata in stil neogotic intre anii 1912-1919. Dupa marea criza de supraproductie, industria timisoareana cunoaste un nou avant, iar intre anii 1933-1960 datorita situatiei noi socio-culturale, in oras se inmultesc semnificativ cinematografele, Timisoara ajungand sa detina 12 de astfel de imobile. Aceasta situatie este caracteristica pentru viata urbana din etapa interbelica, favorizata si de faptul ca in acea perioada teatrul nu dispunea de o trupa stabila. In ceea ce priveste „Cinematograful Victoria”, nu exista o carte tehnica sau documentatii oficiale ce ar putea ajuta. Informatiile culese fiind extrase in urma studierii a varii fotocopii gasite in arhiva Primariei Timisoara, precum si din presa scrisa. Astfel avem relatari despre existenta unui „Cinema Urania”, inca de pe vremea in care actuala „Piata Balcescu” se denumea „Lahovari. Numele de „Victoria” i-a fost atribuit in 1947, in aceeasi perioada in care s-a schimbat si numele pietei in „Maresal Tito”. Imobilul avea intrarea principala din spre strada acum cunoscuta sub numele de str. „Gheorghe Doja”. In urma procesului de urbanizare si sistematizare urbana din anii 70, consecinta a industrializarii, se propune demolarea cinematografului. Prin sistematizare se dorea usurarea tranzitarii din spre zona centrala a Timisoarei spre iesirea din municipiu catre localitatea Sag. Dintre cladirile ce bordau piata s-au pastrat doar imobilele de pe latura nordica, ridicate inainte de 1910, in rest construindu-se blocuri cu patru sau sapte etaje. Din arhiva primariei reiese ca in 20.05.1974 a fost solicitata demolarea Cinematografului Victoria, autorizata in 01.06.1974. Pe locul sau s-a ridicat un rand de blocuri, cu un nou cinematograf (tot „Victoria” — cladirea studiata) la parter, cu accesul de pe strada C. Porumbescu, inaugurat in 1976. In timp, datorita noilor tehnologii, si a lipsei de lucrari de modernizare necesare pentru a tine pasul cu evolutia societatii, acesta si-a inchis portile. Dupa anii 2000 imobilul a fost inchiriat, ultima destinatie detinuta fiind de clinica pentru zona vechiului foaier, si de discoteca pentru sala de spectacol. OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea infrastructurii social-culturale vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă. Investiţiile care se propun a fi realizate au ca scop readucerea obiectivului la o imagine normala, eliminarea riscului de incidente datorat degradarilor si neconformitatilor aparute in exploatare, si redarea acestuia circuitului socio-cultural, avand astfelun impact pozitiv mare asupra locuitorilor cartierului si implicit ai municipiului. 22. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂTILOR SI A DEFICIENȚELOR Prezentul proiect, conform temei de proiectare, cuprinde lucrari de reabilitare ale imobilului Cinematografului Victoria, Str. C. Porumbescu nr.2, Piaţa Nicolaie Balcescu nr.7-8, Timișoara. DESCRIEREA ARHITECTURALĂ A ANSAMBLULUI P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

= SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 BEE COD IBAN: ROSS PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 Terenul pe care se propune intervenția, asupra imobilului, este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, in Piaţa N. Balcescu, nr. 7-8, Str. C. Porumbescu, nr.2, descris in extrasul de carte funciara (C.F.) cu nr. 403817. Amplasamentul se găsește în subzona de locuinte și functiuni complementare, zona de protectie a monumentelor istorice, teren cu construcții, în suprafață de 2796 mp. Pe situl studiat se găsesc mai multe clădiri: - C1- cu nr. top 403817-C1 — Imobil de locuinte cu spatii comerciale la parter - B2 - printre care se afla si Cinematograful Victoria, cu numar top 403817-C1-U15; - C2-cu nr. top 403817-C2 — depozit ambalaje. În momentul actual, Cinematograful Victoria este nefunctional. Cinematograful a fost construit in anul 1976 intr-o zona centrala-rezidentiala, impreuna cu imobilul de locuinte la parterul caruia se afla - proiect arhitectural realizat de catre arhitectul Vasile Oprisan. Din punct de vedere al stilului arhitectural, clădirea este o construcție tipica perioadei comuniste, cu elemente arhitectonice specifice anilor 1970-80, si forma neregulata in plan. Obiectivul este format din mai multe volume paralelipipedice de inaltimi si dimensiuni diferite, alipite. Tipul de rezolvare spațial-volumetrică a acestui imobil si dimensiunile fiecarui volum ce il formeaza au fost dictate de functiunile adapostite de acestea. Astfel sala de spectacol este continuta in volumul cel mai inalt, cu gabaritul cel mai mare, restul volumelor adapostind foaierul si spatiile tehnice aferente. Sala de spectacol nu este diferntiata de restul functiunilor doar prin ierarhizarea volumelor, dar si prin finisajul utilizat — aceasta fiind protejata de o tencuiala decorativa, iar restul volumelor fiind placate cu placi ceramice de caramida aparenta. Clădirea este reprezentativă pentru arhitectura comunista din Timişoara, nefiind declarată monument istoric, dar aflându-se într-o zonă protejată. Din fotocopiile gasite in arhiva Primariei Municipiului Timisoara reiese faptul ca initial obiectivul era independent fata de blocul in care acum este inclus. Accesul la cinematograf se facea de pe str. C. Porumbescu printr-un gang la parterul imobilului de locuinte. In timp foaierul „Cinematografului Victoria” s-a extins integrand gangul in discutie. In jurul anilor 2000 cinematograful si-a incetat activitatea. Nu exista informatii clare despre ce anume s-a intamplat intre timp, ulterior obiectivul fiind inchiriat si utilizat pentru alte destinatii. Ultima astfel de destinatie cunoscuta a fost cea de clinica medicala. Deoarece spatiile necesare programului de clinica difera semnificativ fata de cele ale unui cinematograf au aparut modificari semnificative la nivelul compartimientarilor. Cea mai importanta modificare fiind reprezentata de separarea salii de spectacol de restul cladirii prin blocarea accesului spre aceasta, clinica ocupand doar spatiul fostul FOAIER, în regim de înălțime P. Zona utilizata a fost recompartimentata cu pereti nestructurali fie din ghips carton, fie din caramida. Vechiul foaier ce initial continea doar grupuri sanitare separate pe sexe, un birou administrativ si o casa de bilete acum este compus din 14 incaperi generate de spatiile functionale necesare fostei clinici medicale si un grup sanitar (situat diferit fata de cel initial). La momentul de fata spatiul este lipsit de orice fel de mobilier, inclusiv cel sanitar sau termic. Ultima utilizare a SALII DE SPECTACOL, în regim de înălțime P inalt, a fost pentru functiunea de discoteca. In prezent in interior nu se mai poate regasi nici scena sau ecranul original nici scaunele spectatorilor — mobilier ce mai mult ca sigur a fost inlaturat pentru a elibera spatiul — facand astfel loc discotecii. Sala este lipsita de compartimentari. Pe portiunea in care planul de calcare urca, formand astfel rampa in care erau gandite locurile P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

MM SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 i d COD IBAN: ROSS PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 spectatorilor acum nu mai exista placa de calcare. Pe portiunile unde inca mai exista placa de calcare finisajul lipseste ramanand doare sapa de egalizare. Peretii prezinta un stadiu de degradare avansat cu portiuni semnificative de tencuiala cazuta, ramanand vizibila caramida din care sunt realizati. Fata de fotocopiile gasite in arhiva una din scarile din fata uneia din caile de evacuare ale salii a fost eliminata. Stadiul de degradare al acestui spatiu este destul de avansat. Fosta STATIE DE VENTILATIE, în regim de înălțime P acum este nefunctionala, lipsita de instalatii sau finisaje. In acelasi stadiu se afla si fosta STATIE DE POMPARE, în regim de înălțime D. Statie ventilatie - P „A. Sala spectacol - P inalt existenia Zona aprovizionare alimentara Depozit ambalaje- alimentara - spatiu comercial parter bloc - Cl Împrejmuire existenta - acces Scara A Acces atto geg deces pietonal blocat cinemntozrgi Fig. 1 Cladirea C1 - Bloc de locuinte „B2”, la parterul caruia se afla „Cinema Victoria” format din zona foaier, sala de spectacol, statie de pompare si statie de ventilare. Tot la parterul blocului B2 se afla o alimentare cu depozit ambalaje si zona aprovizionare. C2- Depozit ambalaje. Corpul C1 descris in extrasul de carte funciara este reprezentat prin Blocul B2, in regim de inaltime P+4E care la nivelul parterului detine spatii comerciale. Printre spatiile comerciale ale blocului se afla un magazin alimentar al carui depozit de ambalaje se extinde pe nivelul parterului in afara conturului imobilului. — cladire asupra caruia nu se intervine. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 m SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Tot la nivelul parterului Blocului B2 se afla „Cinematograful Victoria” propus spre reabilitare — obiectul investitiei. În prezent Cinematograful are următoarea schema funcţională: GANG ACCES — exterior; ZONA FOAIER - PARTER - fosta compartimentare de clinica cu 12 incaperi, un grup sanitar si o scara ce leaga pe verticala parterul de etaj; - ETAJ — un coridor, 2 incaperi si un grup sanitar. SALA DE SPECTACOL; STATE POMPARE — pentru incendiu; STATIE VENTILATIE — cu 3 incaperi. Cinematograful in prezent nu este utilizat, iar anumite portiuni a se gasesc in stadiu de degradare avansata. De-a lungul timpului s-au realizat diverse interventii superficiale asupra caracteristicilor imobilului, cele mai recente lucrări fiind cele din zona de Foaier. Sala de Spectacol are peretii degradati, cu infiltratii de apa din exterior si mari portiuni de tencuiala cazuta. Tavanul fals din ghips armat prins pe structura metalica de grinzile prefabricate, pretensionate, trapezoidale de beton armat are portiuni lipsa. Datorita neutilizarii salii dar si a degradarilor din tamplaria metalica existenta (portiuni de sticla lipsa) in golul dintre planseu si tavanul fals s-au format cuiburi pasari (porumbei). Stadiul de deteriorare a acestui spatiu este atat de avansat la nivelul finisajului si nu numai, incat pe mai mult de jumatate din suprafata de calcare a acestuia nici nu mai exista placa de beton, ci pamant amestecat cu moloz. Scena a fost desfiintata, ecranul de proiectie nu mai exista, iar golurile prin care se facea proiectia din spatiul tehnic de la etaj au fost blocate. Sala este lipsita de orice fel de mobilier (atat functional cat si de instalatii electrice, termice sau sanitare), prezentand doar urme de ceea ce am putea banui ca a fost finisajul peretilor portanti de caramida. Statia de Ventilatie de asemenea se regaseste intr-un stadiu de degradare avansat, cu zone de infiltratii de apa la nivelul planseului superior, si portiuni semnificative ce prezinta biodegradari si florescente, situatie in care se regaseste si Statia de Pompare. Starea fatadelor, a acoperisului si a finisajelor atat exterioare cat si interioare este nesatisfacatoare, necesitand lucrari de reabilitare. Desi in prezent structura nu prezinta inca degradari semnificative, situatia actuala si stadiul de intretinere ale imobilului sunt factori ce continua sa favorizeze deteriorarea acestuia, ceea ce ar putea duce, in timp, la deficiente grave de nivel structural. Necesitatea acestor reparații a apărut nu doar din motive de siguranta — tencuieli desprinse ce pot cadea pe pietoni, sau a faptului ca cinematograful se afla in imediata vecinatate a unor constructii de locuit, iar problemele de nivel structural ce ar putea aparea vor influenta si constructiile din imprejurimi dar si pentru ca imobilul este unul aflat intr-o zona centrala a Timisoarei si datorita stadului de degradare continua se devalorizeaza. Prin reabilitarea obiectivului si integrarea acestuia in circuitul socio-cultural al orasului se urmareste crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale atat sociale cat si culturale prin propunerea unui spatiu - multifunctional, care in prezent lipseste zonei. Amplasarea existentă a Cinematografului Victoria față de orientarea punctelor cardinale P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 4 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA ERE EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 Nord Vest Est Sud In afara incintei: Bloc locuinte, in regim P+3E+M; Case, in regim P+1E — N-E; Drum infundat — de servitute — top. 12172/2 si 11743/2/1; In incinta: limita de proprietate; In afara incintei: Str. Coriolan Baran, si case in regim P+1E; In incinta:limita de proprietate; Curte interioara de Acces Casa Sc. A, a blocului B2 -S-V In afara incintei:Piata Nicolae Balcescu cu liniile de tramvai; Str. Gh. Doja, cu liniile de tramvai — N- E; In incinta: Corp C1 - Bloc de locuinte B2 — cu scarile D si E, in regim P+4E; Depozit de ambalaje — al alimentarei cu functie de spatiu comercial la parterul blocului B2; C2 — depozit ambalaje, in regim P; In afara incintei: Str. C. Porumbescu In incinta: Corp C1 — Bloc de locuinte B2 — cu scarile A, B si C Amplasarea existentă a Cinematografului Victoria față de limitele de proprietate şi clădirile învecinate din incintă PENTRU ZONA FOAIER Nord Vest Est Sud -este alipit de sala de spectacol; -zona N-V, V — se suprapune in mare parte cu limita de proprietate; -in imediata apropiere a blocului B2 — suprafata foaierului se ingusteaza formand o curte de acces — creand o distanta de 5.57 m fata de limita de proprietate; -integrat in bloc, alipit de acceasul in scara A, a blocului B2 si de unul din spatiile comerciale de la parterul acestuia in care momentan functioneaza un amanet; -alipit de statia de pompare; -la 1.34 m fata de corpul C2 — depozit ambalaje; -la 29.20 m fata de scara D a blocului B2 in care este integrat; -la 8.44 m fata de depozitul de ambalaje al alimentarei - spatiu comercial la parterul blocului B2; -la 3.95 m fata de limita de proprietate. PENTRU ZONA SALA SPECTACOL Nord Vest Est Sud -este alipit de statia de ventilatie; -zona N-E — se suprapune cu limitra de proprietate; -zona N-V — se suprapune cu limitra de proprietate; -zona S-V - este alipit de zona de foaier; -la 5.65m fata de de depozitul de ambalaje al alimentarei - spatiu comercial la parterul blocului B2; -zona S-E — este alipit de statia de pompare; -este alipit de foaier; -este alipit de statia de pompare. PENTRU ZONA STATIE VENTILATIE Nord Vest Est -se suprapune cu limitra de proprietate; -se suprapune cu limitra de proprietate; -se suprapune cu limitra de proprietate; P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPE SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 = SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Sud -este alipit de sala de spectacol. PENTRU ZONA STATIE POMPARE Nord -este alipit de sala de spectacol; Vest -este alipit de foaier; Est -la 3.99 m fata de depozitul de ambalaje al alimentarei - spatiu comercial la parterul blocului B2; Sud -la 4.21 m fata de corpul C2 — depozit ambalaje; -la 7.94 m fata de scara A, a blocului B2. Indici urbanistici existenţi generali S teren=2796 mp (conform C.F.) S construita la sol existenta Corp C1 =2 322.71 mp S construita desfășurată existenta Corp C1 = 6 721.18 mp S construita la sol existenta Corp C2 =19.26 mp S construita desfășurată existenta Corp C2 = 19.26 mp “Unde C1 — Bloc locuinte „B2” cu spatii comerciale si cinematograf la parter, respectiv C2 — Depozit ambalaje. S construita la sol existenta TOTALA =2 341.97mp S construita desfăşurată existenta TOTALA = 6 740.45 mp POT= 83.76% CUT= 2.410 Indici urbanistici existenți obiectiv investitie S cota parte teren Cinematograf =886& mp (conform C.F.) S construita la sol existenta Cinematograf= 699.00 mp S construita desfășurată existenta Cinematograf =759,45 mp S utila desfasurata existenta Cinematograf =626.25 mp Înălțimile sunt considerate față de cota +0.00 a holului de receptie din zona foaierului. Cota sistematizată a terenului se găsește la -0.05m față de cota 10.00 a acesteia și reprezintă cota +88.56din ridicarea topografică. Regimul de înălțime actual de pe teren este de P+4E — iar pentru cinematografP inalt: NATIC MAX= +7.95m h ATIC MIN= +4.55m Regim maxim de înălțime pe teren este P+4E corp C1 — bloc de locuinte „B2”.. Obiectivul studiat are un regim de inaltime P inalt. Cu o formă aproximativ rectangulara neregulata in în plan, ce poate fi inscrisa intr-un dreptunghi cu dimensiunile de 19.54x53.84m (corpurile studiate cinematograful Victoria) P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

ab SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 EEE COD IBAN: ROSS PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GCRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 Accesul A. Auto In incinta terenului singurul acces auto se afla pe latura nordica a acestuia, si deserveste curtea formata intre blocul B2, depozitul de ambalaje a alimentarei si cinematograf. Latura nordica in afara de imprejmuirea realizata intre sala de spectacol a cinematografului si depozitul de ambalaje alimentare (pe unde se realizeaza si accesul auto in curte), nu dispune de alte delimitari. Pentru celelalte laturi, frontul cladirilor aflate pe teren constituie limitele de proprietate. Drumul de acces auto de pe Str. C. Porumbescu, prin gangul de la parterul blocului B2, ce ar putea duce spre latura nordica este blocat; singurul mod de a accesa latura nordica si vestica a terenului fiind de pe Str. Coriolan Baran. Latura estica si cea sudica ale terenului sunt bordate de un trotuar cu pista de bicicleta ce pot fi accesate direct de pe strazile C. Porumbescu si Gh. Doja. In apropierea laturei estice a terenului se afla o parcare ce deserveste blocul B2 si Piata N. Balcescu. "Nu se intervine asupra acceselor existente, acestea rămânând nemodificate. B. Pietonal PE TEREN: - accesul se face in Blocul B2 si spatiile sale comerciale de la nivelul parterului de pe latura sudica si estica a acestuia. Scara A a blocului poate fi accesata doar prin curtea interioara de pe latura vestica a terenului. Accesele secundare ale caselor de scara B, C si D se afla in curtea de incinta formata de cinematograf, depozitul ambalaje alimentara si bloc. IN CINEMATOGRAF: -acces principal — direct de pe latura sudica, de pe strada C. Porumbescu printr-un gang de acces. Accesul in spatiul destinat fostei statii de pompare se face doar din exterior prin curtea de incinta. Intr-o situatie similara se afla si spatiul fostei statii de ventilatie ce in prezent poate fi accesat direct de pe latua nordica a terenului prin 2 usi cu doua canate. Deoarece legatura dintre sala de spectacol si foaier in prezent este blocata, singurul mod de acces in aceasta este de pe latura nordica a salii prin 2 usi cu doua canate, usi ce initial erau folosite pentru evacuarea spectatorilor. Cu exceptia statiei de pompare care este accessibila de la nivelul demisolului printr- o scara metalica, restul intrarilor/ iesirilor din Cinematograful Victoria se afla la nivelul parterului. Înălțimea construcției Cinematogratf Victoria -H max. atic este +7.95 m de la cota +0,00 a clădirii; Zona foaier — H atic este+4.60 mde la cota +0,00 a clădirii; Zona sala spectacol - H atic este+7.95 mde la cota +0,00 a clădirii; Zona statie ventilatie - H atic este+4.55 mde la cota +0,00 a clădirii; Zona statie pompare - H atic este+1.20 mde la cota 40,00 a clădirii; Înălțimile sunt considerate față de cota +0.00 a holului de receptie din zona foaierului. Cota sistematizată a terenului se găsește la -0.05m față de cota +0.00 a acesteia și reprezintă cota +88.56din ridicarea topografică. Înălțimea libera a nivelurilor P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 SEE EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 Pentru statia de pompare — la demisol — inaltimea este de 2.00m. Pentru zona de foaier inaltimile spatiilor variaza datorita diferentei de nivel a celor trei trepte, care la un moment dat formau accesul in vechiul cinematograf, dar si datorita tavanelor false aparute in timp. Astfel inaltimea variaza intre — 2.72m si 3.47m la parter. Pentru zona salii de spectacol — variază intre 5.61m și 6.85m la parter, diferente ce apar datorita rampei, la parter si intre — 3.48m si 3.75m la nivelul etajului tehnic — fosta zona de proiectie; Pentru zona statiei de ventilatie 3.62m la parter. Finisajele ZONA FOAIER - Peretii sunt finisati cu lavabil alb iar pardoseaua este realizata din covor PVC, cu exceptia casei de scara ce duce spre etajul fostului spatiu tehnic de proiectie. Pardoseaua casei scarii este realizata din sapa mozaicata. La nivelul etajului tehnic pardoselile sunt executate din covor PVC, exceptie facand Camera 15 unde avem mocheta. Din cele 16 incaperi ale zonei foaierului 12 au tavan fals realizat din ghips carton zugravit cu lavabil dispus la inaltimi diferite. SALA SPECTACOL - Pardosaua in mare parte lipseste, ramanand doar un strat de pamant amestecat cu moloz — pe portiunea rampei. Pe portiunea unde inca mai exista palca, finisajul lipseste, suprafata de calcare fiind formata de sapa de egalizare ramasa. Peretii perimetrali ai salii de spectacol au mari portiuni de tencuiala si zugraveala lipsa, fiind vizibila structura mixta de caramida portanta cu samburi de beton armat. Tavanul este dublat de unul fals realizat din ghips armat prins pe o structura metalica de grinzile de beton ce sustin placa invelitori. STATIE VENTILATIE- Pardosaua executata din sapa de beton sclivisit, cu portiuni lipsa in locurile in care au fost pozitionate utilajele necesare sistemului de ventilare al fostului cinematograf. Peretii sunt tencuiti si finisati cu zugraveala. STATIE POMPARE- Pardoseaua executata din sapa de beton sclivisit. Peretii tencuiti si finisati cu zugraveala. Pe exterior sala de spectacol este finisata cu tencuiala decorativa, iar restul zonelor sunt placate cu caramida aparenta realizata din elemente ceramice. Tâmplărie Zona foaierului care suferit lucrari de intretinere/ modernizare recente in urma schimbarii destinatiei in clinica are tamplaria exterioara initiala inlocuita cu una realizata din PVC cu geam termoizolant. Din usile interioare prin care se accesau spatiile ce formau clinica mai exista doar doua, in rest ramanand fie doar golul, fie cadrul. Usile ramase sunt realizate din MDF. Restul zonelor: statia de pompare, statia de ventilatie si sala de spectacol au usile exterioare realizate din elemente metalice vopsite. Ferestrele statiei de ventilatie sunt realizate din tamplarie din lemn vopsita alb. Invelitoare Invelitoarea este de tip terasa necirculabila protejata cu membrana bituminoasa, si termoizolata cu blocuri de BCA. Terasele zonelor foaierului, ale statiei de pompare si statiei de ventilatie sunt realizate din placi de beton armat monolit sprijinite pe o structura mixta de pereti portanti de zidarie si cadre din beton armat monolit. Zona de foaier integrata in bloc are placa de peste parter realizata din beton armat monolit ce sprijina pe structura blocului P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 i d COD IBAN: ROSS PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 B2 formata din cadre cu stalpi si grinzi de beton armat. Terasa necirculabila a salii de spectacol este realizata din predale de beton armat prefabricate ce sprijina pe o structura mixta de pereti portanti din zidarie si cadre de beton armat formate din stalpi realizati monolit si grinzi prefabricate, pretensionate. Descrierea amenajărilor interioare existente pe corpuri si funcțiuni CINEMATOGRAF VICTORIA DEMISOL S utila demisol =11.77 mp D/01 Statie popmpare 11.77 mp H=2.00 m Suprafața construită 19.19 mp PARTER S utila parter = 566.53 mp P/01 Hol+Receptie 87.48mp H=2.67m/2.85m/ 2.98 m /3.47m P/02 Camera 1 8.39 mp H=3.00m P/03 Camera 2 7.47 mp H=3.00m P/04 Camera 3 21.9&mp H=2.38m/ 2.93m P/05 Camera 4 6.91 mp H=2.73m P/06 Camera 5 5.07 mp H=2.73m P/07 Hol 15.20 mp H=2.67m P/08 Camera 6 10.45 mp H=3.09m P/09 Camera 7 7.27 mp H=3.06m P/09' Camera 8 2.77 mp H=3.06&m P/10 Camera 9 2.82 mp H=2.69m P/11 Camera 10 12.69 mp H=3.06m P/12 Camera 11 4.84 mp H=2.69m P/13 Camera 12 9.34 mp H=2.69m P/14 G.s. 3.97 mp H=2.74m P/15 G.s. 3.92 mp H=2.74m P/16 Casa scara 8.97 mp P/16' Sala spectacol 294.34 mp H=5.61m/ 6.85m P/17 Camera 13 32.70 mp H=3.62m P/18 Camera14 2.77 mp H=3.62m P/19 Camera 15 17.20 mp H=3.62m Suprafața construită 679.81 mp ETAJ TEHNIC PROIECTIE S utila etaj = 47.95 mp E/01 Casa scara 8.97 mp E/02 Coridor 16.02 mp H=3.75m E/03 Camera 16 12.03 mp H=3.75m E/04 G.s. 4.20 mp H=3.75m E/05 Camera 17 6.73 mp H=3.75m Suprafața construită 60.45 mp S utilă desfășurată totala 626.25 mp Suprafața construită la sol totala 699.00 mp P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 _ SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Suprafața construită desfăşurată totala 759,45 mp Descrierea structurii Corpul C1 — imobilul de locuinte cu spatii comerciale la parter — B2 are structura de rezistenta formta din cadre de beton armat monolit sprijinite pe fundatii continue tip cuzinet. Planseele sunt realizate din beton armat monolit, iar invelitoarea este de tip terasa necirculabila protejata cu atice. Cinematograful fiind format din volume de inaltimi diferite cu portiuni realizate in perioade diferite este compus din tipuri de structuri multiple. Partea de foaier integrata in parterul blocului B2 preia structura existenta a acestuia. Sala de spectacol are peretii perimetrali de tip portant realizati din caramida cu o grosime de 37,5 cm in care sunt integrati din 3.00m in 3.00m samburi din beton armat legati cu centuri. Datorita deschiderilor transversale mari invelitoarea sprijina pe grinzi prefabricate, realizate din beton armat, pretensionate, de forma trapezoidala dispuse tot la interax de 3.00 m. Structura salii este astfel una mixta. Structura invelitorii este realizata din predale prefabricate din beton armat termoizolate cu BCA si protejate cu hidroizolatie. Portiunea de foaier ce face legatura intre blocul B2 si sala de spectacol este realizata tot dintr-o structura mixta de cadre din beton armat si pereti perimetrali si interiori (pe portiuni reduse) portanti din caramida. Planseele sunt din beton armat iar invelitoarea este de tip terasa necirculabila. Structura statiei de ventilatie, respectiv a statiei de pompare este realizata din structura de zidarie portanta sprijinita pe fundatii continue. DESCRIEREA DEFICIENTELOR Analizând clădirea din punct de vedere al temei de proiectare de „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”D.A.L.I.+ P.T.”, situația existenta este următoarea: DEFINIREA VOLUMELOR SI FAȚADELOR ACESTORA C1 — Corp imobil locuinte cu spatii comerciale la nivelul parterului — prin acest proiect nu se intervine asupra acestui corp, exceptie facand cinematograful de la nivelul parterului situat intre scarile A si B, respectiv spatiile comerciale cu destinatia de farmacie si amanet. Obiectiv investitie - Cinematograf Victoria — in regim de inaltime P inalt — corp asupra căruia se intervine, care datorita configuratiei volumetrice poate fi impartit in: e Zona foaier — cu o parte integrata in blocul B2 si o parte extinsa in afara conturului blocului pe nivelul parterului; e Zona sala spectacol — in regim de parter inalt; o Zona statie pompare — cu regim de inaltime demisol; o Zona statie ventiltie — cu regim de inaltime parter; Cinematograf Victoria cu fatadele impartite (conform Fig. 2): o F1- Fațadă Principala Sud e F2— Fațadă Laterala Vest e F3—Fațadă Posterioara Nord P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEGBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 o F4— Fațadă Nlaterala Est C2 — Corp cu functiune anexa — Depozit ambalaje — prin acest proiect nu se intervine asupra acestui corp, Statie Ventilatie-C] E Sala Spectacol-C1 inalt Depozit ambalaje- alimentara - spatiu comercial parter bloc - C1 P Statie Pompare-C1 D Foaier-C] E Accer pietonal cinsmatozr gi a FI Acces auto gag blocat Fig. 2 P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 DESCRIEREA DEFICIENTELEOR PE FATADELE CORPURILOR STUDIATE F1 — Fatada Principala Sud Zona Rectama a unor spatii cu alte functiuni decat a cnematogralui parterul blocului | " Degradări antropice — graffiti, aplicatii de firme pe fatada din elemente metalice.deteriorate ce au ajutat la realizarea de infiltratii, ; Degradări la nivelul anvelopei clădirii: - infiltrații apa si florescente in zona inferioara a stalpului din axul A/6 Degradări survenite in urma lucrărilor de reparații punctuale — nefinisarea șpaleților vitrajelor fatadei in zonele in care tâmplăria veche a fost înlocuită cu una noua din PVC. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 m SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 F2 — Fațadă Laterala Vest = Degradări antropice: - cabluri desprinse pe fatada; - graffiti; - urme/ perforatii ramase de la aparaturi/ elemente ce au fost aplicate pe fațadă; - infiltratii/ coloratii in zone in care au fost aplicate aparaturi/ elemnte pe fatada; =" Degradări la nivelul anvelopei clădirii: P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA ss SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 tencuiala căzută; bucati de caramida aparenta cazuta; tamplarie dezafectata cu elemente de sticla lipsa; jgheaburi si elemente de tinichigerie ruginite sau neetansate; infiltratii apa meteorica zone jgheaburi, cu Zone de igrasie si biodegradari manifestate sub forma de vegetatie din specia muschilor de perete; infiltratii capilaritate si fluorescente la partea inferioara; = Degradări structurale — bucati de caramida lipsa/ cazuta din peretii portanti; = Degradări survenite in urma lucrărilor de reparații punctuale: - nefinisarea șpaleților geamurilor in zonele in care tâmplăria veche a fost înlocuită cu una noua din PVC; - zone reparate in urma inlocuirii tamplariei Zugravite cu culori contrastante fata de cromatica existenta a fatadei F3 — Fațadă Posterioara Nord P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

PV SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 SEE COD IBAN: ROSS PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 = Degradări antropice: - graffiti; - urme/ perforatii ramase de la aparaturi/ elemente ce au fost aplicate pe fațadă; - infiltratii/ coloratii in Zone in care au fost aplicate aparaturi/ elemnte pe fatada; = Degradări la nivelul anvelopei clădirii: - tencuiala căzută; - bucati de caramida aparenta cazuta; - tamplarie dezafectata cu elemente de sticla lipsa; - jgheaburi si elemente de tinichigerie reginite sau neetansate; - infiltratii apa meteorica zone; - zone de igrasie si biodegradari manifestate sub forma de vegetatie din specia muschilor de perete, fluorescente; - infiltratii capilaritate; F4 — Faţadă Laterala Est P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 = Degradări antropice: - graffiti; - intalatii (tevi de instalatii; jgheaburi) aplicate pe fațadă; - urme/ perforatii ramase de la aparaturi/ elemente ce au fost aplicate pe fațadă; = Degradări la nivelul anvelopei clădirii: tencuiala căzută; jgheaburi si elemente de tinichigerie ruginite sau neetansate; infiltratii apa meteorica zone jgheaburi, cu Zone de igrasie; infiltratii capilaritate si fluorescente la partea inferioara; = Degradări structurale — bucati de caramida lipsa/ cazuta din peretii portanti; = Degradări survenite in urma lucrărilor de reparații punctuale: - nefinisarea șpaleților geamurilor in Zonele in care tâmplăria veche a fost înlocuită cu una noua din PVC; - zone reparate in urma inlocuirii tamplariei zugravite cu culori contrastante fata de cromatica existenta a fatadei P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

ss SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 f COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 DEGRADARI INTERIOARE Degradările din cauza infiltratiilor, pentru statia de ventilatie; Degradari antropice datorate eliminarii incorecte a elementelor de mobilier fix si a finisajelor. Zona interior sala spectacol pardosea - pereti — tavan — scari P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Zona statie ventilatie tvavan - degradari pereti Deși asupra zonei de foaier a obiectul investiţiei s-au realizat in ultimii 10 ani lucrări de întreținere, acestea au fost realizate superficial, reușind doar sa mascheze deficientele, nerezolvând însă cauza acestora. Lipsa aparaturilor tehnologice atat din punct de vedere al mobilierului sanitar, a consumatorilor termici, dar si a stareii avansate de degradare a instalatiei electrice (pe anumite zone) a ajuta la deterioararea rapida a spatiilor. Neutilizarea imobilului in mod continuu si mai ales neetanseitatea anvelopei cladirii prin elemente de vitraj lipsa sau perforatii la nivelul hidroizolatiei au favorizat crearea umiditatii in incaperi nu doar in mod indirect prin infiltratii la nivelul peretilor si planseului ci si in mod direct datorita elementelor de tamplarie deficitare, cu elemente lipsa. Actiunile factorilor antropici atat din punct de vedere al fatadelor dar mai ales in interior in zona salii de spectacol au adus imobilul intr-o stare de deteriorare avansata (cea mai afectata zona fiind cea a salii de spectacol). In urma înlocuirii tâmplăriei vechi cu geamuri termorezistente din PVC au apărut degradări la nivelul tencuielii si Zugrăvelilor șpaleților golurilor ferestrelor. Intervenţiile in timp realizate asupra clădiri — de indepartare a aparaturilor tehnologice invechite sau a mobilierului si reparațiile de întreținere efectuate local au fost printre factorii determinanti care ajutat la realizarea stadiului actual de degradare a obiectivului. DESCRIEREA TIPURILOR DE INSTALATII SI ALCATUIREA ACESTORA Terenul este considerat liber de sarcini și dispune de următoarele utilități în apropiere: alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă, canalizare menajeră, alimentare cu gaz, toate din rețeaua localității. In prezent Cinematograful Victoria a fost debransat de la sistemul centralizat de caldura si apa calda a orasului. Rețele de instalații P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO6S PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Alimentarea cu apă a obiectivului se realizeaza din rețeaua publică de apă potabilă a localității Timișoara, prin rețeaua publică existentă pe strada adiacentă, insa în prezent cinematograful a fost debransat de la aceasta. Instalatiile de apa rece si calda nu sunt functionale, situatie ce se repeta si in cazul instalatiilor sanitare. Evacuarea apelor uzate menajere initial se facea prin instalația de scurgere din incinta spre rețeaua de canalizare din localitatea Timișoara. In prezent evacuarea apelor uzate menajere nu se poate realiza datorita sistemului de canalizare nefunctional. Instalații termice Clădirea este debransata de la sistemul centralizat de caldura al regiei de termoficare a localității. Radiatoarele prin care se realiza încălzirea au fost extrase/ eliminate. Instalaţii sanitare Clădirea fiind debransata de la furnizorul local, nu este alimentata cu apa calda menajera. Alimentarea cu energie electrica În prezent nu este functionala. Sistemul de iluminat Cinematograful nu este echipat cu corpuri de iluminat. DESCRIEREA DEFICIENTELOR Analizând instalațiile si dotările din corpul C1 — U15 — Cinematograf Victoria - din punct de vedere al temei de proiectare „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA” D.A.L.I.+ P.T, situația existenta este următoarea: O parte mare parte din instalațiile termice, electrice și sanitare nu exista, acestea fiind desfiintate in urma diferitelor modificari survenite asupra imobilului, iar cele care au mai ramas sunt vechi, deteriorate sau dezafectate și realizate în perioade diferite de timp. = APARATE/ INSTALATII NEFUNCTIONALE SAU DEZAFECTATE CE NECESITA A FI EVACUATE IN URMA LUCRARILOR DE REPARATII CAPITALE P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

_ SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 SEE COD IBAN: ROSS PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 Tablou electric dezafectat, Distributie agent termic scoasa din uz, Mașină instalatie electrica dezafectată, instalatie de hidranti dezafectata APARATE/ SAU TRASEE TEVI INSTALATII CE AU FOST ELIMINATE IN TIMP Lavoar lipsa zona foaier, calorifer eliminat zona foaier, paturi de cablu eliminate zona statie ventilatie P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GCRAPHC SPACE RO15TREZ6&215069XXX022641 PT SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Zona sala spectacol — instalatii de apa dezafectate, paturi de cablu electrice nefunctionale = DEGRADARI ALE TENCUIELILOR ŞI ZUGRĂVELILOR DATORATE IN URMA REALIZARII DE NOI INSTALAŢII DE VENTILATIE | | Intervenţii regăsite la parter, imaginile prezentate mai sus descriu zona foaierului P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI PUBLICE Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a cinematografului si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestuia, respectând normele in vigoare. Nerealizarea lucrărilor de intervenție va avea ca efect imediat, deteriorarea iremediabila a clădirii atât in interior cât si in exterior. Obiectiv General: Readucerea obiectivului la o imagine normal, unitara, eliminarea riscurilor de incidente ca urmare a degradărilor si neconformităților apărute in exploatare si îmbunătățirea activității socio-culturale la nivelul zonei dar si la nivelul municipiului. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor educaționale, sociale și pentru siguranță publică. Totodată, se va lua în considerare asigurarea condițiilor de eficiență termică, prin realizarea anveloparii termice a clădirii si masuri de eficienta economica pentru instalațiile noi proiectate stabilite in urma auditului energetic. Beneficiarii tipurilor de servicii furnizate de cinematograf sunt locuitorii cartierului dar si întreaga populație a Municipiului Timișoara. Proiectantul va urmări ca soluțiile tehnice propuse să fie bazate pe tehnologii moderne, performante și cu impact scăzut asupra mediului, preîntâmpinând riscul uzurii morale a investiţiei. Va fi avută în considerare situația actuală în ceea ce privește amenajările și corpurile existente sau în curs de execuție de pe amplasament. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

s_ SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 RE COD IBAN: RO6S PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEGBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GCRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE 3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI a) Descrierea amplasamentului Localizare Municipiul Timișoara este așezat în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a râurilor Timiș și Bega, într-unul din puținele locuri pe unde se puteau traversa întinsele mlaștini formate de apele celor două râuri, care până acum două secole și jumătate acopereau în fiecare primăvară suprafața câmpiei subsidente dintre Câmpia Buziașului și Câmpia Vingăi. Municipiul Timișoara este așezat la intersecția paralelei de 45*47” latitudine nordică, cu meridianul de 21'17” longitudine estică, aflând-se, ca poziție matematică, în emisfera estică, în fusul orar al Europei Centrale. Ora locală a orașului(considerată după meridian) este în avans cu 1h25'8” față de ora meridianului 0, Greenwich, dar se află în întârziere cu 34'52” față de ora oficială a României(ora Europei Orientale). Adresa Str. C. Porumbescu nr. 2, Piața N. Balcescu Nr.7-8, Timișoara, Jud. Timis Suprafață teren Steren=2796mp (conform C.F.) Dimensiunile in plan ale dreptunghiului in care se încadrează terenul de forma rectangulara neregulata sunt 54.21 m x 76.43 m, iar ale laturilor sunt următoarele: S:66.25m (pct. 18-16); 3.25m (pct. 13-14); 3.28m (pct. 11-12); 3.04m (pct. 9-10); E:17.39m (pct. 13-16); 8.42m (pct. 11-13); 8.46m (pct. 9-11); 8.98m (pct. 8-9); V:10.35m (pct. 18-19); 15.80m (pct. 20-22); 21.09m (pct. 23-24); 6.41m (pct. 1-25); N: 10.29m (pct. 1-2); 2.37m (pct. 3-4); 35.98m (pct. 5-7); 12.61m (pct. 7-8); 8.26m (pct. 19-20); 4.26m (pct. 22-23); 2.24m (pct. 24-25), *Punctele de referinta si forma in plan a terenului pot fi gasite in Fig. 3 Dimensiunile maxime in plan ale obiectului studiat: 19.54 m x53.84 m Indici urbanistici existenți generali S teren=2796 mp (conform C.F.) S construita la sol existenta Corp C1 =2 322.71 mp S construita desfășurată existenta Corp C1 = 6 721.18 mp S construita la sol existenta Corp C2 =19.26 mp S construita desfășurată existenta Corp C2 = 19.26 mp "Unde C1 — Bloc locuinte „B2” cu spatii comerciale si cinematograf la parter, respectiv C2 — Depozit ambalaje. S construita la sol existenta TOTALA =2 341.97mp S construita desfășurată existenta TOTALA = 6 740.45 mp P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 _ SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 POT= 83.76% CUT= 2.410 Indici urbanistici existenți obiectiv investitie S cota parte teren Cinematograf =886 mp (conform C.F.) S construita la sol existenta Cinematograf= 699.00 mp S construita desfășurată existenta Cinematograf =759,45 mp S utila desfasuratam existenta Cinematograf =626.25 mp b) Relaţiile cu zone învecinate, accese existente şi/sau căi de acces posibile Accesul Auto In incinta terenului singurul acces auto se afla pe latura nordica a acestuia, si deserveste curtea formata intre blocul B2, depozitul de ambalaje a alimentarei si cinematograf. Latura nordica in afara de imprejmuirea realizata intre sala de spectacol a cinematografului si depozitul de ambalaje alimentare (pe unde se realizeaza si accesul auto in curte), nu dispune de alte delimitari. Pentru celelalte laturi, frontul cladirilor aflate pe teren constituie limitele de proprietate. Drumul de acces auto de pe Str. C. Porumbescu, prin gangul de la parterul blocului B2, ce ar putea duce spre latura nordica este blocat; singurul mod de a accesa latura nordica si vestica a terenului fiind de pe Str. Coriolan Baran. Latura estica si cea sudica ale terenului sunt bordate de un trotuar cu pista de bicicleta ce pot fi accesate direct de pe strazile C. Porumbescu si Gh. Doja. In apropierea laturei estice a terenului se afla o parcare ce deserveste blocul B2 si Piata N. Balcescu. *Nu se intervine asupra acceselor existente, acestea rămânând nemodificate. Pietonal PE TEREN: - accesul se face in Blocul B2 si spatiile sale comerciale de la nivelul parterului de pe latura sudica si estica a acestuia. Scara A a blocului poate fi accesata doar prin curtea interioara de pe latura vestica a terenului. Accesele secundare ale caselor de scara B, C si D se afla in curtea de incinta formata de cinematograf, depozitul ambalaje alimentara si bloc. IN CINEMATOGRAF: -acces principal — direct de pe latura sudica, de pe strada C. Porumbescu printr-un gang de acces. Accesul in spatiul destinat fostei statii de pompare se face doar din exterior prin curtea de incinta. Intr-o situatie similara se afla si spatiul fostei statii de ventilatie ce in prezent poate fi accesat direct de pe latua nordica a terenului prin 2 usi cu doua canate. Deoarece legatura dintre sala de spectacol si foaier in prezent este blocata, singurul mod de acces in aceasta este de pe latura nordica a salii prin 2 usi cu doua canate, usi ce initial erau folosite pentru evacuarea spectatorilor. Cu exceptia statiei de pompare care este accessibila de la nivelul demisolului printr- o scara metalica, restul intrarilor/ iesirilor din Cinematograful Victoria se afla la nivelul parterului. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 NBR COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 Amplasarea existentă a Cinematografului Victoria faţă de orientarea punctelor cardinale Nord Vest Est Sud In afara incintei: Bloc locuinte, in regim P+3E+M; Case, in regim P+1E — N-E; Drum infundat — de servitute — top. 12172/2 si 11743/2/1; In incinta: limita de proprietate; In afara incintei: Str. Coriolan Baran, si case in regim P+1E; In incinta:limita de proprietate; Curte interioara de Acces Casa Sc. A, a blocului B2 -S-V In afara incintei:Piata Nicolae Balcescu cu liniile de tramvai; Str. Gh. Doja, cu liniile de tramvai — N- E; In incinta: Corp C1 - Bloc de locuinte B2 — cu scarile D si E, in regim P+4E,; Depozit de ambalaje — al alimentarei cu functie de spatiu comercial la parterul blocului B2; C2 — depozit ambalaje, in regim P; In afara incintei: Str. C. Porumbescu In incinta; Corp C1 — Bloc de locuinte B2 — cu scarile A, B si C Amplasarea existentă a Cinematografului Victoria faţă de limitele de proprietate şi clădirile învecinate din incintă PENTRU ZONA FOAIER Nord Vest Est Sud -este alipit de sala de spectacol; -zona N-V, V — se suprapune in mare parte cu limita de proprietate; -in imediata apropiere a blocului B2 — suprafata foaierului se ingusteaza formand o curte de acces — creand o distanta de 5.57 m fata de limita de proprietate; -integrat in bloc, alipit de acceasul in scara A, a blocului B2 si de unul din spatiile comerciale de la parterul acestuia in care momentan functioneaza un amanet; -alipit de statia de pompare; -la 1.34 m fata de corpul C2 — depozit ambalaje; -la 29.20 m fata de scara D a blocului B2 in care este integrat; -la 8.44 m fata de depozitul de ambalaje al alimentarei - spatiu comercial la parterul blocului B2; -la 3.95 m fata de limita de proprietate. PENTRU ZONA SALA SPECTACOL Nord Vest Est Sud -este alipit de statia de ventilatie; -zona N-E — se suprapune cu limitra de proprietate; -zona N-V — se suprapune cu limitra de proprietate; -zona S-V — este alipit de zona de foaier; -la 5.65m fata de de depozitul de ambalaje al alimentarei - spatiu comercial la parterul blocului B2; -zona S-E —- este alipit de statia de pompare; -este alipit de foaier; -este alipit de statia de pompare. PENTRU ZONA STATIE VENTILATIE P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Nord -se suprapune cu limitra de proprietate; Vest -se suprapune cu limitra de proprietate; Est -se suprapune cu limitra de proprietate; Sud -este alipit de sala de spectacol. PENTRU ZONA STATIE POMPARE Nord -este alipit de sala de spectacol; Vest -este alipit de foaier; Est -la 3.99 m fata de depozitul de ambalaje al alimentarei - spatiu comercial la parterul blocului B2; Sud -la 4.21 m fata de corpul C2 — depozit ambalaje; -la 7.94 m fata de scara A, a blocului B2. Ce e Ă EN = € 5 & Depozit ambalaje- n as are alimentara - spatiu [e comercial parter bloc - CL E E (41.17) & P £ , = E curte CE 2 (2 7 Balcescu! a aj fop.11768 l q 8 1 cete penal : » d [ n SR trotuar=pista de biciclete fă FI ss ST s Er i _ sc str. Cipri Fig. 3 Amplasarea existentă a Cinematograftului Victoria față de limitele de proprietate și clădirile învecinate din incintă P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

E SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 SR COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEOBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 c) Date seismice si climatice Clima Din punct de vedere climatic Municipiul Timișoara se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părţii de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influențe mediteraneene. Temperatura medie anuală în Timișoara este de 10,6'C, luna cea mai caldă fiind iulie 21,1'C, rezultând o amplitudine termică medie de 22,7'C, sub cea a Câmpiei Române, ceea ce atestă influența benefică a maselor de aer oceanic. Din punct de vedere practic, numărul zilelor cu temperaturi favorabile dezvoltării optime a culturilor, adică cele care au medii de peste 15'C, este de 143/an, cuprinse între 7 mai și 26 septembrie. Temperatura activă, însumând 2761'C, asigură condiții foarte bune pentru maturizarea plantelor de cultură, inclusiv a unora de proveniență mediteraneeană. Aflând-se predominant sub influența maselor de aer maritime dinspre nord-vest, Timișoara primește o cantitate de precipitații mai mare decât orașele din Câmpia Română. Timișoara suportă, din direcția nord-vest si vest, o mișcare de aer puțin diferită de circulația generală a aerului deasupra părții de vest a României. Canalizările locale ale circulației aerului și echilibrele dintre centrii barici împung o mare variabilitate a frecvenței vânturilor pe principalele direcții. Climace caracterizează amplasametul este temperat-continentală moderată cu influenţe oceanice şi submediteraene având: - temperatura medie anuală .................. (+11'C) - Temperatura medie a iernii . .. (-1 + -3"C) - Temperatura minimă absolută ...... .. (-30,9"C) - Temperatura medie a verii ............ .... (+20 + +22'C) - Temperatura maximă absolută . (+42,5'C) Adâncimea de îngheţ este de 0,6 — 0,7 m (NP 112-2014). În Timișoara cele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest și cele de vest, reflex al activității anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în luna lulie de vară. În aprilie-mai, o frecvență mare o au și vânturile de sud. Celelalte direcții înregistrează frecvențe reduse. Ca intensitate, vânturile ating uneori gradul 10 pe scara Beaufort, furtunile cu caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest. - Zapada: valoarea caracteristică a încărcării din zăpada pe sol având IMR=50ani, So,k=1,5 KN/m? conform codului de proiectare CR-1-3/2012. - Vânt: viteza caracteristică având T=50 ani, V=33m/s presiunea de referinţă a vântului, q=0,6 kPa conform codului de proiectare CR-1-4/2012. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

= SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 ROMANIA. = a Zonarea valorii TA E E caracteristice a incarcarii m ofe sorta din Zapada pe sol 15 NAME ip avand /MR=50ani | ei 20 SI faca 7, a (RITA apa degree Star |stare "4 arest up CE * SETAT Cerro sodică 15 |. 1:5 apere m „Doria PU 15 rade a che a Por Cyan Sprouse trait 7 SE, A — = taie FE PETE pusa | 20 TEZE | — CESTI 287 A 20 "PE n [fm e E PIE. fo E 5 OR 29 E NS dati om 20 5 COAJA * “ KE a A vede 25 A N —_ = a a ABONA i AR las 25 ulori 100 | 10 km _ 2 25 26 lar Lungu, Demetriu, 1994 Zonarea valorii caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol Particularități seismice Municipiul Timișoara se încadrează în următoarele zone seismice și climatice: Zona seismică de calcul si accelerația terenului: ag=0.20g pentru IMR 225 ani; perioada de colt: Tc=0.7s, conform Cod de proiectare seismica Partea | — Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013. Fa 5 E 180 FA o UTCB, 2012 = re [TI arda ai = acte E “7 = aria rr Figura 3.1 România - Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a cu IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 MD SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 SCARA 1:3,000,000 f[ H fn : n HK O aa : Ai să Lu 0 50 100 150 200 250 UTCEB, 2011 CC — — — Kilometri Figura 3.2 Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ), Tc a spectrului de răspuns d) Studii de teren EXTRAS DIN STUDIUL GEOTEHNIC — Proiect Nr. 801/2019 — realizat de catre ing. lonel Circiumaru Structura geologică a zonei și a terenului de fundare „1. DATE GENERALE 14. Suprafaţa terenului este relativ plană nefiind observate fenomene fizico-mecanice care să prericliteze slabilitatea locală şi generală a amplasamentului cercetat. Geomorfologic amplasamentul cercetat aparţine Câmpiei Banatului ce se găseşte în partea de sud-est Câmpiei de Vest fiind mărginită la vest şi sud de graniţa ţării cu Ungaria şi Serbia, la est Dealurile Banatului şi Munţii Apuseni iar la nord Câmpia Crişurilor. Geologic, Câmpia Banatului se suprapune peste un fundament carpatic alcătuit din şisturi cristaline. Fundamentul este extrem de faliat, determinând un complex de fracturi; faliile orientate nord — sud sunt de tip panonic, iar cele orientate est — vest sunt de tip carpatic. Faliile majore sunt: - Lugoj — Zarand; - Buziaş — Arad — Nădlac — Jimbolia; - Lucareţ Depozitele acumulate peste acest fundament sunt neogene: nisipuri, pietrişuri, argile, gresii, marne, nisipuri argiloase. La suprafaţă sunt depozitele cuaternare: argile, nisipuri, depozite loessoide şi nisipuri cu caracter fluviatil. Datorită fundamentului faliat, regiunea este foarte labilă din punct de vedere tectonic. Actual se remarcă: e mişcări de subsidenţă a căror intensitate este de la 1 mm până la 2,5 mm/an, mai ales la vest de Sânnicolaul Mare; P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 ss SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1. COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 e mişcări de ridicare cu 0,5 mm/an, mai ales la est de aliniamnetul Vinga — Timişoara — Deta; Subsidenţa este marcată printr-o accentuare a grosimii depozitelor cuaternare de la est spre vest: la est de Timişoara depozitele au grosimi de 100 m, între Timişoara şi Sânnicolaul Mare ating 400 m şi la nord de Sânnicolaul Mare acestea au grosimi de 500 m. În partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime (M.l. Sandulache). 1.5. Condorm normativului NP 074-2014, stabilirea categoriei geotehnice pentru construcţia proiectată se face astfel: Factori de considerat Încadrarea Puncte i. Condiţii de teren Terenuri medii 3 p. Apa subterană Fără epuismente 1 B. Categoria de importanţă a construcţiei Redusă 2 H. Vecinătăţi Fără riscuri 1 b. Zona seismică lay =0,20 g; Te =0,7 > s Risc geotehnic redus 9 1.6 Ţinând cont de factorii prezentaţi în tabelul de mai sus, lucrarea se încadrează categoria geotehnică 1 — risc geotehnic redus. 1.7 Conform P100-1/2013, amplasamentul cercetat este încadrat în zona seismică având: ag = 0,209, Tc = 0,7 s. 1.8 Adâncimea de îngheţ este de 0,6 — 0,7 m (NP 112-2014). 2 STRATIFICAŢIA TERENULUI 2.3 Pe baza forajului F; şi a analizelor efectuate pe probele tulburate extrase din vecinătatea amplasamentului cercetat (anexa 08) stratificaţia amplasamentului poate fi descrisă astfel (cota 0,0 m fiind cota terenului natural din punctul de execuţie al forajului): > Umplutură din deşeuri de materiale de construcţii (între 0,0 — 0,3 m); > Argilă prăfoasă, cafenie, plastic vârtoasă, cu concreţiuni feromanganoase (între 0,3 — 0,8 m); Argilă prăfoasă, cafenie, plastic consistentă, cu oxizi de fier şi concreţiuni feromanganoase (între 0,8- 1,7 m); Praf argilos nisipos, cafeniu-cenuşiu, plastic consistent, cu oxizi de fier (între 1,8— 2,1 m); Nisip prăfos, cenușiu, mediu îndesat (între 2,1— 2,6 m); Nisip fin, cenuşiu, mediu îndesat, umed apoi inundat (între 2,6 — 3,6 m); Nisip cu pietriş, cafeniu, mediu îndesat (între 3,6— 4,3 m); Nisip mare, cenușiu, mediu îndesat, inundat (între 4,3 — 5,0 m; strat neepuizal). 7 VI VY 2.4 Rezultatele privind estimarea unor parametri fizico-mecanici ai terenului, obţinute în cadrul testelor de penetrare dinamică cu con PDU; — PDU,, sunt prezentate în fişele penetrărilor din anexele 03 — 05.” P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 MD SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1. COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 25 În buletinul de analiză chimică (nr. 46306/2019 — anexa 08) emis de către laboratorul geotehnic Cenconstruct SRL, al probei de sol extrasă din forajul F, rezultă că aceasta nu prezintă agresivitate chimică faţă de beton, conform NE 012-1:2007. Condiţii hidrografice şi hidrogeologice” 3 „APA SUBTERANĂ 3.1 În forajul executat pe amplasament a fost interceptată apa freatică la adâncimea de 3,1 m faţă de cota terenului natural (CTN), pânza freatică fiind cu nivel liber, apa s-a stabilizat in foraj la adâncimea de 3,1 față de CTN (NH= -3,1 m). 32 Nivelul hidrostatic maxim absolut al apelor subterane poate fi apreciat cu exactitate numai în urma unor studii hidrologice într-o perioadă îndelungată de timp. Totuşi, pe baza înregistrărilor şi a hărţilor existente în literatura de specialitate, în zona amplasamamentului cercetat apreciem că nivel maxim al apelor subterane nu va depăşi adâncimea de 2,0 m faţă de CTN actual. 3.3 Ţinând cont de condiţiile de fundare recomandate în cele ce urmează, apreciem că apa freatică, în condiţii hidrogeologice normale, asemănătoare cu cele din data execuţiei forajului nu va influenţa fundaţiile construcţiei proiectate. 4 SONDAJE DESCHISE 4.2 Prin sondajul deschis Sa (anexa 06) a fost relevată fundaţia continuă din beton a sălii cinematografului. Adâncimea de fundare identificată prin sondaj este de 1,15 m faţă de cota trotuarului (CTr). Terenul de fundare de la talpa fundaţiei este constituit din argilă prăfoasă, cafenie, iar lăţimea tălpii fundaţiei a rezultat de 0,85 m. 5 CONCLUZII 51 În urma executării prospecţiunilor geotehnice şi a interpretării acestora, construcţia proiectată poate fi încadrată în categoria geotehnică 1 — risc geotehnic redus. 5.2 Supraţa terenului este aproximativ plană şi nu este afectată de fenomene fizico- mecanice care să pericliteze stabilitatea acestuia. 5.3 Stratificaţia este eterogenă şi este reprezentată printr-o succesiune de straturi argiloase apoi nisipoase, inundate, până la adâncimea de investigare de 5,0 m. 5.4 Apa subterană fost interceptată în foraj la adâncimea de 3,1 m faţă de CTN, acviferul fiind cu nivel liber NH= -3,1 m. Apreciem că aceasta nu va influenţa fundaţiile construcţiei propuse (în condiţii normale de exploatare, comparabile cu cele din data execuţiei forajului). 5.5 Investigaţiile întreprinse pe amplasament au evidenţiat prezenţa unor pământuri cu o compresibilitate scăzută. 6 RECOMANDĂRI 6.1 Pentru obiectivul propus (reabilitare cinematograf parter), terenul bun de fundare va fi considerat stratul de argilă prăfoasă, cafenie, plastic consistentă, caracterizat de următorii parametri fizico-mecanici: > Indice de consistenţă: le 0,72- 0,84 > Unghi de frecare internă caracteristic: 14-15" P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 SSE COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 > Coeziunea nedrenată Cu 35— 50 kPa > Greutate volumică: g 18,0- 19,0 kN/m* > Porozitate: n 444- 46,3% > Indicele porilor: e 0,80 — 0,86 > Modul de deformaţie edometric M 13000 — 20000 kPa > Modul de deformaţie liniară E 12000 — 18000 kPa 6.2 Din punct de vedere geotehnic pentru reabilitarea cinematografului parter se poate considera corespunzătoare actuala adâncime de fundare (Dr min = Dr actua_= 1,15 m). Adâncimea definitivă de fundare va fi stabilită de proiectantul de specialitate în funcţie de caracteristicile construcţiei proiectate (funcţionalitate, tip de structură, încărcări transmise terenului, etc.). 6.3 Conform NP112-2014, pentru calculul terenului de fundare, pentru construcţia proiectată, în gruparea fundamentală de încărcări se poate considera o presiune convenţionale de bază p_., = 250 kPa, valabilă pentru o lăţime a tălpii fundaţiei B = 1,0 m, şi o adâncime de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat D;= 2,0 m, la care se vor aplica corecţiile de lăţime şi de adâncime (vezi NP112-2014, anexa D). 64 Pe baza parametrilor estimaţi ai terenului de fundare, pentru condiţiile de fundare recomandate mai sus, prezentăm în anexa 07 un exemplu de calcul al terenului la starea limită de deformaţii şi la starea limită de capacitate portantă: Tipul Adâncimea de Lăţimea Tipul construcţiei |fundare D; faţă| estimată a fundaţiei Ppi Per Rd de CTN fundaţiei (B) = m m - kPa kPa kPa Fără subsol 1,15 0,85 Fundaţie 200 265 350 continuă 6.5 Conform C P 012-1:2007, tabelul 1a clasele de expunere a betonului din fundaţii pentru mediu înconjurător fără agresivitate chimică, sunt: XC2 pentru fundaţii exterioare situate sub adâncimea de îngheţ şi fundaţii interioare, respectiv XC4+XF1 pentru fundaţii exterioare situate deasupra nivelului de îngheţ. 7 PREVEDERI GENERALE 71 În cazul interceptării unor pământuri slabe (moi, afânate, mâluri, etc.) sau a unor umpluturi locale se va asigura încastrarea fundaţiei cu minim 0,2 m în terenul natural bun de fundare. 7.2 Din punct de vedere al rezistenţei la săpare, conform Indicatorului de norme de deviz TS/1981, pământurile interceptate pe amplasament se pot încadra astfel: - săpătura manuală teren tare - săpătura mecanică teren categoria I-ll 7.3 Se vor respecta normativele în vigoare cu privire la lucrările de săpături, sprijiniri, umpluturi, epuismente, etc. (C169-88, Ts etc.). P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

MD SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 i d COD IBAN: ROSS PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 74 Înainte de turnarea betonului şanţurile pentru fundaţii este necesară prezenţa geotehnicianului pentru recepţia calitativă a naturii terenului de fundare. Anunţul se va face cu 2-3 zile înaintea programării betonului. 75 În cazul în care apar neconcordanţe între stratificaţia prezentată în prezentul studiu geotehnic şi stratificaţia întîlnită în timpul săpăturilor pentru fundaţii, sau dacă se modifică regimul de înălţime sau poziţionarea în plan a construcţiei proiectate, beneficiarul împreună cu constructorul vor anunţa proiectantul de rezisteţă şi geotehnicianul pentru rezolvarea problemelor apărute. Recomandările şi interpretările investigaţiilor întreprinse sunt valabile numai pentru amplasamentul şi construcţia propusă ce fac obiectul prezentului studiu geotehnic şi nu pot fi folosite pentru alte amplasamente sau alte construcţii.” Studiu topografic Studiul topografic si planul de situatie intocmit de PFA ing Vatau Dumitru, sunt anexate prezentei documentatii. „Imobilul inscris in CF nr. 403817-Timisoara, curti constructii si situat in intravilanul municipiului Timisoara, este in proprietatea Municipiului Timisoara Domeniul Public, drept de administrare Consiliul Local Timisoara si are cotele de nivel conform ridicarilor topografice efectuate si materializate in plansa anexata. Imobilul este partial imprejmuit INVENTAR DE COORDONATE Nume Puncte X(m) Stereo'70 Y(m) Stereo'70 Z(m) Stereo'70 GPS1000 478283.920 206389.787 87.92 2000 478282.823 206417.495 88.31 3000 478219.303 206412.592 86.36 GPS4000 478258.569 206503.134 88.22 GPS5000 478396.618 206298.563 87.57 Proiectia in plan si suprafete, conform Extras de CARTE FUNCIARA Nr. topagrafic:11742/1/2; 11742/1/3 TEREN 11742/3/2; 11742/4/3; Adresa: Loc. Timisoara, Str C. Porumbescu Si P-Ta, Nicolae Balcescu, Nr. 7-8 SI 2, Jud, Timis rin INI Andu ra * Observații / Referinţe Crt [ Nr. topografic Suprafaţa* (mp) ţii / ţ RITA FRI 40381 7 2.79% Fa CT înscrisă în CF A03BI7-CI, Constructia C2 inscrisa În CF 403817- CONSTRUCTIILE: C1 IN CF 403817-C1, CZ IN CF 403817-C2comtructia Cl in CF dotari pr __1403817C1 eee SERE P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA” |

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 MD SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 a A er) = Blbe locuinte cad427237 10p.11743/1, Piata Nicolae Bdcescu top.11768 PLAN DE SITUATIE Anexa Nr. 1 La Parteal Unitate individuală, Adresa: Loc. Timisoara, Str C. Porumbescu Si P-Ta. Nicolae Palcescu, Nr. 7-8 si 2, Ap. Cinema "VICTORIA", Jud Părţi comune: usa re scarilor, scarile, fundatia, terasa, acoperis, trotuarul de protectie, instalatia de incalzire centrala, instalatia de apa rece si apa calda, canal, electricitate, instalatia telefonica st spalatoria. Nr Suprafaţa [Suprafaţa] Cote părţi A ati int E Nr cadastral construită |utilă (mp) Lotiune Cote teren Observaţii / Referințe Sala cinematografului "VICTORIA" SI ANEXE CU 886/2796 MP TEREN Al | 403817-C1-U15 - - - P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 = CRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 Teren Nr cadastral [Suprafața (mp)* Observații / Referințe CONSTRUCTIILE: CI ÎN CF 4038T7-CT, C2 IN CF 403817 C2constructia C1 in CF 403817-C1 * Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70. 403817 2.796 DETALII LINIARE IMOBIL Date referitoare la teren x E SA E Tarla Parcelă Nr. topo Observații / Referinţe T[ ami [DA] 2.796 - constructii 11742/1/3; 11742/3/2; 11742/4/3; Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan. Punct Punct Lungime segment Punct Punct Lungime segment început] sfârşit e (m) început] sfârşit e (m) 1 2 3.293 2 3 : 3 4 2.823 4 si —s| sl 12588 | 6 7 | 78 35.937 8 9 P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 Carte Funciară Nr. 403817 CornunafOraş/Municipiu: Timisoara [ Punct Punct Lungime segment Punct Punct Lungime segment început] sfârşit m (m) început] sfârşit v- (m) 9 2352 10 11 DI 6.322 HO II 10.425 12| 13 6.424, 13 14 2.292 14 15 21.101 15 16|. 423| | 16 17 II 10.82 7 18 5.012 18 19|. II 8.181 19 20 10.606 20 m 61.963 21 22 4.241 22| 23 4242 23 24 13.101 24 25| 3.199 28) TI 9.172 , : *“ Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru, *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru, B, Partea Il. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referințe 28634/ 03/12/1996 E MEA ss 'Lege nr, HG 834/1931 si L15/1990; - ave căii ra la căci Ţ B2 Întabulare, drept de PROSRIETATE, dobandil prin Lege, cota actuala Ai 23/1398 si n pt d pi RT de rm ar reni 1) SC TIMLIBRIS SA TIMISOARA e aa | OBSERVATII. (prâvânita di conversia CE 37583) | [7740 /21101/2011. TE II Act Notarial nr. 161, dir: 20/01/2011 emis de NP ROMANU SILVIA intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota” Al E actuală 96/1398 iat Sri dt ED an EMERIT ENE 1) SC SAN MARZANO SRL, as E |... _ _ OBSERVATII: cota de tereri aferenta magazinului alimentar MIN 44 / 04/03/2011 si RM e ial nr. 801, din 03/03/2011 emis de N.P.ROMANU SILVIA; _. Infabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota] actuala 104/1398 tate sita dr titi SERGE CETE IE i ante — 1) MORUT HORATIU GRATIAN SERBAN, casat,, buri comun 2) MORUT GABRIELA FLORINA ss - | OBSERVATII: aferent SAD2 ERE E 124190 / 11/08/2011 ai Act Notarial nf. 1072, din 11/08/2011 emis de NP DANILA EUSEBIU OCTAV; EEE intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota| ALBI actuala 96/1398 rai a eo scrierii | 1) MORUT HORATIU-GRATIAN-SERBAN, casatorit „bun propriu INI _ i OBSERVATII cota de 192 mp aferent SAD 1 47891 / 03/04/2012 IE Act Notarial nr. 1386, din 02/04/2012 emis de ROMANU SILVIA; BI? de instrajnare si grevare | 1) SC BANCA TRANSILVANIA SA, CIF:8082634 III - | OBSERVATII: asupra 208/2796 mp. teren aferent SAD 2 _ 01/10/2012 | - WIN BIO Act Notarial nr 4127, din 28/09/2012 emis de ROMANU SILVIA! i [fntabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobandit prin A1/B17 Bia) ae an cota actuala 28/1398 RE SSeA- rr FRI ERAI zar P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEGBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 _ SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Carte Funciară Nr. 403817 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe | 1) MORUŢ HORAŢIU GRAŢIAN ŞERBAN, căsătorit,bun propriu | OBSERVATII: cota af.depozit ambalaje- -alimentara e DL [151572 / 09/10/2012 ERIE | Act Notarial nr. contract de vanzare cumparare autentificat sub nr.2683, din 05/10/2012 emis de NP CRISTE SAFTA; d BT 15 Întabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota” Al actuala 9/1398 - _ 4 | | 1) BUGARIU IOAN, si sotia | | 2) BUGARIU MARIA, bun comun l OBSERVATII: cota de teren aferenta spatiul 121751 / 25/07/2013 1 Administrativ nr. HCL NR.364, din 05/07/2013 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA; întabulare, drept de PROPRIETATEdomeniul privat, dobandit prin Lege,! cota actuala 506/1398 A dci catei ii 1) MUNICIPIUL TIMISOARA 137269 / 29/06/2016 Act Notarial nr. 1376, din 28/06/2016 emis de Golban Curuti Mariana; NINE II | B16 B17 |Interdictie conventionala de instrainare si grevare E | 1) BANCA TRANSILVANIA SA, ClF:8082634 TI OBSERVATII: cota af.SAD 2- magazin alimentar ME O II O 137287 / 29/06/2016 1 Act Notarial nr. contract de ipoteca aut.sub nr.1377, din 28/06/2016 emis de Golban Curuti Mariana; | B18 |Interdictie de grevare si instrainare | M 1) BANCA TRANSILVANIA SA, ClF:8082634 MILE INEU OBSERVATII: asupra cotei af. SAD1-magazin alimentar 137288 / 29/06/2016 | Act Notarial nr. contract de ipoteca aut.sub nr.1377, din 28/06/2016 emis de Golban Curuti Mariana; ! Al B19 |Interdictie de grevare si instrainare 1) BANCA TRANSILVANIA SA, ClF:8082634 OBSERVATII: asupra cotei af.DEPOZIT AMBALAJE 20369 / 01/02/2018 Act Normativ nr. L. 303, din 03/12/2008 emis de Parlamentul României; Act Administrativ nr. HCL NR. 559, din 20/12/2017 emis de MUNICIPIUL TIMISOARA; B20 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota Al actuala 886/2796 - 1) MUNICIPIUL TIMISOARA, ClF:14756536, domeniu public LL OBSERVATII: aferent cinematograf "Victoria" B21 |Intabulare, drept de ADMINISTRARE 1) CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA C. Partea III, SARCINI | Înscrieri privind dezmembrămintele d dreptului de proprietate, | drepturi reale de garanţie şi sarcini 47891 / 03/04/2012 Act Notarial nr. 1386, din 02/04/2012 emis de ROMANU SILVIA; : | Întabulare, drept de IPOTECA, Valoare:100000 EUR+ dobanzile| Al i indexabile si alte costuri si comisioane,precum si orice alte cheltuieli | C2 'decurgand din recuperarea tuturor sumelor datorate si a cheltuielilor, |de judecata, inclusiv cele decurgand din procedurile de executarel |silita : : LA SC BANCA TRANSILVANIA SA, CIF: :8082634. [ OBSERVATII: asupra 208/2796 mp. teren aferent SAD 2 | 22660 / 14/02/2013 Act Administrativ nr. 4, din 04/11/2005 emis de MUNC TIMISOARA (act aditional 02/12.03.2012 emis de Mun| Timisoara;act aditional 01/27.04.2006 emis de Mun Timisoara); ii diareea cs Întabulare, drept de CONCESIUNEpe o durata de 49 ani asupra Al 20/2796mp teren (af.magaziei metalice - constructie C2) Ru a 1) BUGARIU IOAN 137269 / 29/06/2016 P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 _ SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Carte Funciară Nr. 403817 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara E ni Referințe drepturi reale de garanţie şi sarcini CTT | [ Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, Act Notarial nr. -1376, din 28/06/2016 emis de Golban Curuti Mariana; CI [intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:1800000 LEIsi celelalte obligatii] O Al ide plata af.creditului 1) “BANCA TRANSILVANIA SA, CIF: 8082634 OBSERVATII: cota af.SAD 2- magazin alimentar [137287 / 29/06/2016 „Act Notarial nr. contract de ipoteca aut.sub nr.1377, din 28/06/2016. emis de Goll Golban Curuti Mariana; ca |intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:1800000 LEIsi celelalte obligatii? AD | A plata afere creditului | 1) BANCA TRANSILVANIA SA, ClF:8082634 NE L OBSERVATII: asupra cotei af.SAD1- magazin alimentar e | 137288 / 29/06/2016 a Act Notarial nr. contract de ipoteca aut.sub nr. 1377, din 28/06/2016 emis de Golban Curuti Mariana; ca) Întabulare, drept de IPOTECA, Valoare:1800000 LEIsi celelalte obligatii| Al „de plata aferente creditului 1) BANCA TRANSILVANIA SA, CIF: 8082634 EEE a E Ț. AMBALAJE FI OBSERVATII. e) Situaţia unităţilor tehnico-edilitare existente Rețele edilitare pe amplasament Terenul este considerat liber de sarcini și dispune de următoarele utilități în apropiere: alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă, canalizare menajeră, alimentare cu gaz, toate din rețeaua localității. In prezent Cinematograful Victoria a fost debransat de la sistemul centralizat de caldura si apa calda a orasului. Alimentarea cu apă a obiectivului se realizeaza din rețeaua publică de apă potabilă a localității Timișoara, prin rețeaua publică existentă pe strada adiacentă, insa în prezent cinematograful a fost debransat de la aceasta. Instalatiile de apa rece si calda nu sunt functionale, situatie ce se repeta si in cazul instalatiilor sanitare. Clădirea fiind debransata de la furnizorul local, nu este alimentata cu apa calda menajera. Evacuarea apelor uzate menajere initial se facea prin instalația de scurgere din incinta spre rețeaua de canalizare din localitatea Timișoara. In prezent evacuarea apelor uzate menajere nu se poate realiza datorita sistemului de canalizare nefunctional. Energie termica - clădirea este debransata de la sistemul centralizat de caldura al regiei de termoficare a localității. Radiatoarele prin care se realiza încălzirea au fost extrase/ eliminate. Alimentarea cu energie electrica - în prezent nu este functionala. Sistemul de iluminat - cinematograful nu este echipat cu corpuri de iluminat. Telefonie/ internet — Nu Alimentarea cu gaze naturale — nu există alimentare cu gaze naturale. f) Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia Nu este cazul. g) Informaţii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiţionărilor specifice in cazul existente unor zone protejate P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 __ SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. 157/2002 și prelungit prin H.C.L. 131/2017 terenul se afla in zona de locuinte si functiuni complementare, zona de protecție a monumentelor, însă pe teren NU se regăsesc clădiri monument istoric sau alte valori de patrimoniu natural silsau cultural, care sa se regaseasca pe lista monumentelor istorice — Institutul National al Patrimoniului. 3.2. REGIMUL JURIDIC a) Natura proprietății sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preemțiune Amplasamentul se află pe teren intravilan, pe domeniul public în proprietatea Municipiului Timișoara conform extrasului de carte funciara (CF) cu nr. 403817, cu o suprafata de 2 796 mp. Pe amplasament se afla 2 constructi - C1 inscrisa in CF cu nr.403817-C1, respectiv C2 inscrisa in CF cu nr. 403817-C2; Obiectul investitiei face parte din corpul C1, si este inscris in CF cu nr. 403817-C1-U15, cu drept de administrare al Consiliului Local Timisoara, prin HCL nr.559 din 20/12/2017. Funcțiunea zonei a fost reglementată prin P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017: Zonă de locuinte si functiuni complementare. b) Destinația construcţiei existente Conform PUG: zonă de locuinte si functiuni complementare. În momentul actual, Cinematograful „Victoria” este nefunctional. c) Includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate In ciuda faptului ca conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. 157/2002 și prelungit prin H.C.L. 131/2017 terenul se afla in zonă de locuinte si functiuni complementare, zona de protecție a monumentelor, nici una din clădirile aflate pe teren NU se regăseşte înscrisă in lista de clădiri monument istoric sau alte valori de patrimoniu natural si/sau cultural — I.N.P. d) Informaţii/obligațiilconstrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz Se vor respecta prevederile HG nr. 907/2017 privind etapele de elaborare si aprobare a continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. Se va ține cont de Planul Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 și prelungit prin HCL 131/2017. Conform CU nr. 1664 din 24.04.2018: zonă de locuinte si functiuni complementare, zonă de protecție a monumentelor istorice. Interventiile vor fi realizate dupa ce a fost consultat material documentar referitor la subiectul in cauza (daca exista). Indiferent de natura interventiei (structurala, tehnico-edilitara, spatiala sau de imagine), ea va fi facuta in sprijinul cladirii si intregii Zone, in scopul de a-i pune la maxim in valoare potentialul, personalitatea, identitatea si substanta originara. Nu se admit interventii partiale la fatade si la acoperisuri, acestea urmand a fi tratate in mod unitar. La refacerea fatadelor se va realiza restaurarea lor pe baza de material iconografic de epoca (daca este cazul), in sensul reintregirii ei cu detaliile de arhitectura. Cromatica fatadelor va pastra caracterul traditional. Reabilitarea imobilului se va realiza in mod unitar, P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

a SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 i d COD IBAN: ROSS PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 pentru toate fatadele, pentru invelitoare si pentru interiorul cladirii, in concordanta cu functiunea cladirii. Lucrările propuse nu vor afecta proprietățile învecinate. Lucrările de reparații se pot realiza cu respectarea condițiilor de amplasament impuse de Codul Civil, HG 525/96, RLU, OMS 119/2014 și legislația in vigoare. Cromatica fațadelor va păstra caracterul tradițional. Se vor respecta HCL 455/2014, RLU pentru zona centrală, HG 525/96, OMS 119/2014, Codul Civil și legislația în vigoare. Utilităţi existente în zonă: apă, canal, gaz, electricitate. Circulația pietonală și vehicule, accese auto și parcaje necesare în zonă conform RLU aferent PUZ.. Regim de înălțime P+4E 3.3.CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI a) Categoria și clasa de importanta În conformitate cu prevederile legale, construcția se încadrează în: Categoria de importanță C; Clasa de importanță III. Conform normativului P100 (încadrare conform condițiilor din Expertiza Tehnică și a Codului de proiectare P 100-1/2013 prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, clădirile se încadrează în clasa de importanță lIl — „Clădiri de locuinţe cu mai mult de două niveluri; construcţii industriale şi agrozootehnice curente; clădiri cu funcțiuni comerciale, construcţii social-culturale care nu intră în categoriile de importanţă A şi B.” *Proiectul va fi verificat pentru cerintele A1, A2, Af, B1, CD, E, F. b) Cod în Lista monumentelor istorice Nu este cazul c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție Imobilul ce defineste Cinematograful „Victoria” din prezent a fost construit intre anii 1974- 1976. Istoric: Cinematograful studiat se regaseste in „Piata Balcescu”, situata in cartierul „Elisabetin” al Municipiului Timisoara. Cartier, care a luat fiinta in anul 1718 sub denumirea de „Maierele Romane” subimpartit ulterior in „Maierele Valahe”, in care predominau case mici si „Maierele Germane”, in zona nord-vestica a cartierului, in care predominau case construite in stil Secession. In 1896 cartierul a preluat denumirea de „Elisabetin”, pastrata pana in ziua de azi. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Str. Gh. Doja in 1910 Str. Gh. Doja in prezent „Piata Balcescu” s-a format in jurul anilor 1980 cu denumirea initiala de „Grundhaus Platz” (denumire germana). In 1867 ca urmare a compromisului austro-ungar numele ei a fost tradus in maghiara —,Telekhâz târ'. Incepand cu 1919 a fost redenumita „Piata Alexandru Lahovari”, iar in 1947 a purtat pentru o scurta perioada numele de „Piata Maresal Tito”. Dintre cladirile reprezentative ce o definesc putem aminti de biserica romano-catolica „Preasfanta Inima a lui Isus”, realizata in stil neogotic intre anii 1912-1919. Piata N. Balcescu in prezent. Blocul B2 — cu cinematograful la parter marcat cu linie rosie Dupa marea criza de supraproductie, industria timisoareana cunoaste un nou avant, iar intre anii 1933-1960 datorita situatiei noi socio-culturale, in oras se inmultesc semnificativ cinematografele, Timisoara ajungand sa detina 12 de astfel de imobile. Aceasta situatie este P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 ss SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 caracteristica pentru viata urbana din etapa interbelica, favorizata si de faptul ca in acea perioada teatrul nu dispunea de o trupa stabila. In ceea ce priveste „Cinematograful Victoria”, nu exista o carte tehnica sau documentatii oficiale ce ar putea ajuta. Informatiile culese fiind extrase in urma studierii a varii fotocopii gasite in arhiva Primariei Timisoara, precum si din presa scrisa. Astfel avem relatari despre existenta unui „Cinema Urania'”, inca de pe vremea in care actuala „Piata Balcescu” se denumea „Lahovari”. Numele de „Victoria” i-a fost atribuit in 1947, in aceeasi perioada in care s-a schimbat si numele pietei in „Maresal Tito”. Imobilul avea intrarea principala din spre strada acum cunoscuta sub numele de str. „Gheorghe Doja”. In urma procesului de urbanizare si sistematizare urbana din anii 70, consecinta a industrializarii, se propune demolarea cinematografului. Prin sistematizare se dorea usurarea tranzitarii din spre zona centrala a Timisoarei spre iesirea din municipiu catre localitatea Sag. Dintre cladirile ce bordau piata s-au pastrat doar imobilele de pe latura nordica, ridicate inainte de 1910, in rest construindu-se blocuri cu patru sau sapte etaje. Din arhiva primariei reiese ca in 20.05.1974 a fost solicitata demolarea Cinematografului Victoria, autorizata in 01.06.1974. mmm Imagine a Pietei N Balcescu in urma sistematizarii — imag. surprinsa in anii 1980 Pe locul sau s-a ridicat un rand de blocuri, cu un nou cinematograf (tot „Victoria” — cladirea studiata) la parter, cu accesul de pe strada C. Porumbescu, inaugurat in 1976. In timp, datorita noilor tehnologii, si a lipsei de lucrari de modernizare necesare pentru a tine pasul cu evolutia societatii, acesta si-a inchis portile. Dupa anii 2000 imobilul a fost inchiriat, P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 „s_ SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 ultima destinatie detinuta fiind de clinica pentru zona vechiului foaier, si de discoteca pentru sala de spectacol. Suprafața construită S construita la sol existenta Cinematograf= 699.00 mp S construita la sol existenta TOTALA =2 341.97mp *Formata din suprafata construita la sol a corpurilor C1 si C2, unde C1 — Bloc locuinte „B2” cu spatii comerciale si cinematograf la parter, respectiv C2 — Depozit ambalaje. d) Suprafața construită desfășurată S construita desfăşurată existenta Cinematograf =759,45 mp S construita desfășurată existenta TOTALA = 6 740.45 mp *Formata din suprafata construita la sol a corpurilor C1 si C2, unde C1 — Bloc locuinte „B2” cu spatii comerciale si cinematograf la parter, respectiv C2 — Depozit ambalaje. e) Valoarea de inventar a construcției Nr. inventar 100600, pret unitar 20477.78 Conform fisei mijlocului fix a A = ; ET RI LISTĂ DE INVENTARIERE * | | 4 A fe VICTOR Magazia. Data. 4.0 ca | Codul sau CANTITĂȚI crt | Denumirea bunic: inventariate II Stocuri Diferențe . | PREȚUL Valoarea veni â a Feptice Plus [ | | Valosreă Ps | Mi II n 4 2 3 4 5 6 7 5 PR EET TILe Fi. 9. 10 1 12 Lu 20047 | Loc de depozitare VALOAREA lootoo 4 “Comisia de inventariere Gestionar A Alţi parametri, în funcție de specificul și natura construcţiei existente Nu este cazul P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 3.4ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI Pe baza expertizei tehnice, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic. CORP C1- U15 — Cinematograf Victoria Finisaje — constatări — avarii: ZONA FOAIER Tâmplăria exterioară - Elementele de tâmplărie realizate din lemn prezinta vizibile semne de degradări, cu vopsea decojita — la casa de scara ce leaga pe verticala parterul de etajul tehnic. - In afara elementelor de tâmplărie vechi înlocuite cu unele noi din PVC, nici una din tâmplarii nu îndeplinește nivelul minim de protecție din punct de vedere termic. Fațade - Pe latura Vestica, Sudica, respectiv Estica (in special) se regăsesc degradări la nivelul anvelopei: tencuiala căzută (lat. Estica); bucati de caramida aparenta cazuta (pe latura vestica); jgheaburi si elemente de tinichigerie ruginite sau neetansate; infiltratii apa meteorica zone jgheaburi, cu zone de igrasie si biodegradari manifestate sub forma de vegetatie din specia muschilor de perete(lat. Estica); infiltratii capilaritate si fluorescente la partea inferioara; - Pe latura Sudica se regăsesc degradări antropice sub forma de graffiti, aplicatii de firme pe fatada din elemente metalice.deteriorate ce au ajutat la realizarea in timp de infiltratii apa si florescente in zona inferioara a stalpului din axul A/6. - Pe toate laturile se regasesc degradări survenite in urma lucrărilor de reparații punctuale — nefinisarea șpaleților vitrajelor fatadei in zonele in care tâmplăria veche a fost înlocuită cu una noua din PVC,; - Pe latura Vestica, respectiv Nordica se regăsesc bucăți de cărămidă aparentă lipsă. - Pe latura Vestica prezinta degradări antropice — cabluri desprinse pe fatada, si degradări survenite in urma lucrărilor de reparații punctuale — zone vopsite in culori ce nu se integreaza in cromatica fatadei. . - Toate laturile prezinta degradări la nivelul anvelopei clădirii descrise prin tencuiala căzută. - Toate laturile prezinta degradări datorate infiltrațiilor de apa meteorica. Invelitoarea - De tip terasa necirculabila, sorturile metalice învechite au facilitat scurgerea apelor meteorice pe fațade afectând tencuiala. ZONA SALA SPECTACOL Tâmplăria exterioară - Elementele de tâmplărie realizate din metal ce prezinta porțiuni de vopsea in stadiu de cojire fapt ce a dus ca in zona colturilor tencuiala sa fie afectata de rugina, cu porțiuni de geam dezafectat sau lipsa in totalitate. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

am SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 EEE COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEGBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 Fațade - Pe latura Vestica, respectiv Estica (in special) se regăsesc degradări la nivelul anvelopei. tencuiala căzută jgheaburi si elemente de tinichigerie ruginite sau neetansate; infiltratii apa meteorica zone jgheaburi, cu zone de igrasie si biodegradari manifestate sub forma de vegetatie din specia muschilor de perete lat. Estica); infiltratii capilaritate si fluorescente la partea inferioara; tamplarie dezafectata cu elemente de sticla lipsa. Tot pe aceste doua laturi se regăsesc degradări structurale - bucati de caramida lipsa/ cazuta din peretii portanti datorate infiltratiilor de apa meteorica - Pe toate laturile se regăsesc degradări antropice sub forma de graffiti, urme/ perforatii ramase de la aparaturi/ elemente ce au fost aplicate pe fațadă; infiltratii/ coloratii in Zone in care au fost aplicate aparaturi/ elemnte pe fatada; - Toate laturile prezinta degradări la nivelul anvelopei clădirii descrise prin tencuiala căzută. - Toate laturile prezinta degradări datorate infiltrațiilor de apa meteorica. Invelitoarea - De tip terasa necirculabila, sorturile metalice învechite au facilitat scurgerea apelor meteorice pe fațade afectând tencuiala ZONA STATIE VENTILATIE Tâmplăria exterioară - Elementele de tâmplărie realizate din metal ce prezinta porțiuni de vopsea in stadiu de cojire fapt ce a dus ca in zona colturilor tencuiala sa fie afectata de rugina, cu porțiuni de geam dezafectat sau lipsa in totalitate. Fațade - Pe toate laturile se regăsesc degradări la nivelul anvelopei. tencuiala căzută jgheaburi si elemente de tinichigerie ruginite sau neetansate; infiltratii apa meteorica; infiltratii capilaritate la partea inferioara; tamplarie dezafectata cu elemente de sticla lipsa; bucati de caramida aparenta cazuta; - Pe toate laturile se regăsesc degradări antropice: graffiti; infiltratii/ coloratii in zone in care au fost aplicate aparaturi/ elemnte pe fatada; - Toate laturile prezinta degradări datorate infiltrațiilor de apa meteorica si a infiltratiilor de capilaritate la partea inferioara; Invelitoarea - De tip terasa necirculabila, sorturile metalice învechite au facilitat scurgerea apelor meteorice pe fațade afectând tencuiala ZONA STATIE POMPARE Tâmplăria exterioară - Elementele de tâmplărie realizate din metal ce prezinta porțiuni de vopsea in stadiu de cojire fapt ce a dus ca in zona colturilor tencuiala sa fie afectata de rugina, cu porțiuni de geam dezafectat sau lipsa in totalitate. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 - Elementele de tâmplărie realizate din lemn prezinta vizibile semne de degradări, cu porțiuni de geam dezafectat sau lipsa in totalitate. Fațade - Pe toate laturile se regăsesc degradări la nivelul anvelopei: tencuiala căzută jgheaburi si elemente de tinichigerie lipsa; infiltratii apa meteorica; infiltratii capilaritate la partea inferioara; tamplarie dezafectata cu elemente de sticla lipsa. - Toate laturile prezinta degradări datorate infiltrațiilor de apa meteorica. Invelitoarea - De tip terasa necirculabila, sorturile metalice lipsa si portiuni de hidroizolatie perforate care au facilitat la scurgerea apelor meteorice pe fațade afectând tencuiala Trotuarul de protecție - Inexistent Conform auditului energetic: Anvelopa cladirii reprezinta totalitatea elementelor de constructie care inchid volumul incalzit, direct sau indirect. Stratificaţia elementelor structurale/nestructurale ale construcţiei este următoarea: - placa peste sol - mozaic/ covor PVC/ beton sclivisit - sapa de beton - placa beton armat - start de rupere a caplilaritati — pietris, balast - pământ bătătorit'umplutură - placa peste demisol - beton sclivisit - sapa de beton - placa beton armat - tencuiala - placa peste parter/ acoperis terasa necirculabila format din: - hidroizolatie - beton de panta - termoizolatie - BCA - placa beton armat monolit/ predale prefab. din beton armat - tencuiala/ zugraveli - pereţi exterior - finisaj — tencuiala decorativa/ placi ceramice caramida aparenta - tencuiala exterioara - zidarie caramida - tencuiala interioara - zugraveli Date tehnice > Suprafata utila a spatilor incalzite: 626.25 mp > Volumul incalzit: 4 334,17 mc Observatiile facute la fata locului asupra cladirii in general si asupra structurii de rezistenta au evidentiat urmatoarele: > -Tencuiala exterioara este cazuta pe portiuni importante; > -Jgeaburile si burlanele necesita reparatii si inlocuiri; > -Tamplaria trebuie inlocuita; P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEGBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 PT SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 > -Finisajele necesita reparatii; > Instalatiile interioare trebuie refacute. Instalatii tehnologice Sunt dezafectate sau lipsesc . 3.5STAREA TEHNICA Inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. Cerința rezistență mecanică și stabilitate Recomandările pentru aceasta cerință se regăsesc in Expertiza Tehnica atașată. Factorii care intervin la verificarea satisfacerii cerinţei de rezistenţă şi stabilitate sunt: — acţiunile agenţilor mecanici — influenţele mediului natural — proprietăţile materialelor utilizate — proprietăţile terenului de fundare — geometria structurii în ansamblu şi geometria elementelor de construcţii. Intrucât sala de spectacol este o componentă a obiectivului. Proiectarea şi verificarea rezistenţei şi stabilităţii structurale se va face în baza reglementărilor tehnice în vigoare funcţie de categoria de importanţă a clădirii stabilită de proiectant. Conform NP 006-96 Normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori: 11.1. Pentru satisfacerea cerinței de „Rezistență și stabilitate”, construcțiile care adăpostesc săli aglomerate trebuie astfel concepute şi realizate încât încărcările susceptibile de a acționa asupra clădirii care pot provoca eforturi unitare, deformații sau o degradare a clădirii în timpul execuției sau utilizării sale, să nu producă niciunul din următoarele evenimente : a. prăbușirea totală sau parțială a clădirii. respectiv una din formele de cedare pentru care se definesc stările limită ultime. b. deformații de mărime inadmisibilă, respectiv deformarea sau fisurarea clădirii, sau a unei părți a acesteia, care atrage anularea ipotezelor făcute pentru a determina stabilitatea. rezistența mecanică sau aptitudinea de exploatare. sau care antrenează o reducere importantă a durabilității clădirii, c. avarierea unor părți ale clădirii. sau a instalațiilor, sau a echipamentelor, rezultată ca urmare a deformaților mari ale elementelor importante. d. avarii rezultând din evenimente accidentale de amploare. disproporționate față de cauza lor inițială. respectiv avariile provocate de evenimente accidentale (explozie, şoc puternic, încărcare excepțională. consecință a unei erori umane etc.) care ar fi putut fi evitate sau limitate, fără ca prin aceasta să rezulte dificultăți tehnice deosebite sau cheltuieli inacceptabile. 1.1.2, Cerința de rezistență şi stabilitate se referă lai toate părțile componente ale construcției, respectiv la : * infrastructură (fundații directe, fundații indirecte, ziduri de sprijin. ete.) suprastructură (elemente şi subansambluri portante verticale și orizontale): * elemente nestructurale de închidere : + elemente nestructurale de compartimentare : * instalații diverse (aferente clădirii): * echipamente electro-mecanice aferente clădirii. 1.1.3. Factorii luați în considerare la satisfacerea cerinței de rezistență și stabilitate sunt : * acţiunile agenților mecanici : * influențele mediului natural: * proprietățile materialelor: * proprietățile terenului de fundare : * geometria structurii în ansamblu şi geometria elementelor de construcții; * metodele de calcul. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 PI SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Privind instalațiile a. Degradări ale tencuielilor și zugrăvelilor datorate neetanșeităților elementelor ce formeaza anvelopa cladirii; b. Instalații de ventilație, termice și electrice fie foarte vechi, uzate și depășite fizic și moral, care nu mai corespund cu standardele actuale, fie inexistente; Prin implementarea proiectului aceste neconformări vor fi rectificate, astfel această cerință va fi îndeplinită. Privind construcțiile Trotuarele de protecție ale clădirii lipsesc pe latura estica ceea ce favorizarea infiltrațiilor apelor meteorice la fundațiile, respectiv demisoluri statiei de pompare. Prin implementarea proiectului aceste neconformări vor fi rectificate, astfel această cerință va fi îndeplinită. Cerinţa securitate la incendiu Conform NP 006-96 Normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori: Construcția existentă fiind ulterior transformata pentru a adaposti funtiunea de clinica medicala si discoteca nu este conformată, din punct de vederea al protecției la acțiunea focului, cu respectarea integrală a cerințelor de securitate specifică și actuală pentru functiunea de cinematofraf propusa. În prezent, căile de evacuare sunt necorespunzătoare, nu numai pentru persoanele cu dizabilități din lipsa rampelor directe spre exterior, ci și prin nerespectarea planeității planului de calcare, nu putem vorbi despre lungimile căilor de evacuare deoarece in prezent spatiul vechiului cinematograf este fragmentat datorita ultimelor compartimentari si modificari suferite. Caile de evacuare nu sunt tratate uniform, lățimea acestora nu asigură întegral posibilitatea evacuării în situații de urgență ele ne fiind gabaritate pentru functiunea propusa sau pentru numarul de persoane, maxim propus prin noul proiect. Pereţii de compartimentare a căilor de evacuare existente nu asigură limita de rezistență la foc cerută de Normativele de sigiuranță la foc în domeniu. Sala de spectacol a cinematografului se incadreaza in categoria S2, cu lungimea maxima a caii de evacuare pana la usa salii aglomerate de 24m si de la usa salii aglomerate pana la o casa de scara sau o evacuare spre exterior de 25m in doua directii. IIL.3.3.10. Condiţiile performante ale dispozitivelor de evacuare a fumului Pentru evacuarea fumului în caz de incendiu. la partea superioară a sălilor în care are acces publicul se vor prevedea dispozitive amplasate cât mai uniform, a căror suprafață totală va fi cel puțin 1/100 din suprafața sălii. În mod similar casele de scări se prevăd, la nivelul lor cel mai înalt, cu dispozitive de evacuare a fumului. Dispozitivele pentru evacuarea fumului vor fi prevăzute atât cu deschidere automată cât şi manuală. uşor accesibilă la nivelul sălii. Dispozitivele pot comunica cu exteriorul fie direct, fie prin coșuri incombustibile. având pereții cu limită de rezistență la foc de min. 30 minute. încăperile ce nu au goluri. prin care fumul să se poată evacua direct în exterior, trebuie dotate cu sisteme de evacuare mecanică a acestuia. In prezent nu exista aparate de detectie si desfumare ale salii. Prin implementarea proiectului aceste neconformări vor fi rectificate, astfel această cerință va fi îndeplinită 113.315, Echiparea şi dotarea sălilor aglomerate cu mijloace fixe şi mobile de intervenție (stingătoare, hidranti interiori şi exteriori, coloane uscate, maşini, utilaj substanțe etc.) se va stabili conform prevederilor corespunzătoare clădirii din care face parte sa aglomerată, funcție de categoria de importanță acesteia. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

ss SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 SE COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 In prezent nu exista hidranti sau stingatoare cu pulbere. Prin implementarea proiectului aceste neconformări vor fi rectificate, astfel această cerință va fi îndeplinită. In prezent cladirea nu este echipata cu elementele necesare evacuarii persoanelor cu dezabilitati. Prin prezentul proiect accesul acestora in cladire si fluxul necesar pentru a accesa facilitatile oferite de cinematograf, dar mai ales conditiile necesare pentru evacuare vor fi realizate astfel incat normele in vgoare si cerintele de securitate la incendiu sa fie indeplinite. Deoarece cladirea in prezent este nefunctionala, iar ultima functiune a fost de clinica medicala nu putem vorbi despre respectarea distantei de evacuare deoarece cerintele pentru clinici difera fata de cele pentru Sali aglomerate. In prezent cinematograful este fragmentat in corpuri diferite, care nu comunica intre ele. Prin implementarea proiectului spatiul cinematografului va deveni unul fluid, cu fluxuri specifice gandite pentru personal, interpreti si spectatori, iar distantele de evacuare vor fii in concordanta cu normele in vigoare. Cerința igienă, sănătate și mediu înconjurător Stadiul insalubru din sala de spectacol, statia de ventilatie si statia de pompare este datorat nu doar degradarilor avansate, dar si lipsei finisajelor corespunzatoare In momentul actual datorita ventilatiei necorespunzatoare a spatiilor si a nefolosirii imobilului in mod regulat, mediul este unul propice umidității, cu deficiente majore din punct de vedere al ventilației. Prin implementarea proiectului aceste neconformări vor fi rectificate, astfel această cerință va fi îndeplinită. Cerința siguranță și accesibilitate în exploatare Privind instalațiile a) Instalații de ventilație, termice și electrice nu mai exista Prin implementarea proiectului aceste neconformări vor fi rectificate, astfel această cerință va fi îndeplinită. Privind construcțiile In prezent cladirea nu este conforma pentru persoanele cu handicap, conform prevederilor Normativului privind adaptarea clădirilor civile și spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap — Indicativ NP 051-2012 revizuire NP 051/2000. Prin implementarea proiectului aceste neconformări vor fi rectificate, astfel această cerință va fi îndeplinită. Cerința protecție împotriva zgomotului Sala de spectacol nu este protejata din punct de vedere acustic. Prin implementarea proiectului aceste neconformări vor fi rectificate, astfel această cerință va fi îndeplinită. Sala de spectacol si zona de culise vor fi tratate special, cu ajutoriul de membrane acustice pentru a ajuta la reverberatia sunetului in timpul spectacolelor/ conferintelor, dar si prin finisaje si placaje speciale din materiale fonoabsorbante necesare limitarii propagarii sunetului in exteriorul cladirii. Cerința economie de energie și izolare termică Clădirea nu satisface această cerință în prezent, conform Auditului energetic atasat. Prin implementarea proiectului această cerință va fi îndeplinită. Cerinta utilizare sustenabila a resurselor naturale Construcţiile trebuie proiectate, executate şi demolate astfel încât utilizarea resurselor P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 RE COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 naturale să fie sustenabilă şi să asigure în special următoarele: a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcţiilor, a materialelor şi a părţilor componente, după demolare; b) durabilitatea construcţiilor; c) utilizarea la construcţii a unor materii prime şi secundare compatibile cu mediul. 3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE - Nu este cazul P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 4 CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE s_ SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Expertiza Tehnica, a fost intocmita de catre prof.dr.ing. Marin MARIN, inginer expert tehnic atestat MLPAT nr.651. Expertiza Tehnica este anexata la documentatia DALI. - EXTRAS DIN EXPERTIZA TEHNICA — MASURI DE INTERVENŢIE In urma studierii temei de proiectare şi a propunerilor de amenajare descrise în proiectul de arhitectura se propun urmoarele măsuri: Solutia 1: Demolarea salii Parter inalte si refacerea ei Ca urmare a efectuarii prezentei experize se poate concluziona ca structura ei nu corespunde cerintelor actuale cu privire la evaluarea seismica a cladirilor existente conform Normativ P100-1/2013. Pentru a putea mari capacitatea numarului de spectatori exista doua variante: - demolarea totala a salii de proiectie P-inalt, a cinematografului si realizarea unei Sali mai mari care sa corespunda din punct de vedere structural cu cerintele actuale ale normativului de proiectare seismica. Aceasta solutie nu este posibila, fiind conditionati de suprafata de terent aferenta cinematografului si de indicatorii urbanistici ai parcelei POT si CUT, in prezent sala pe latura de Vest fiind deja la limita proprietatii de teren. -_ Pe parterul inalt a salii cinematografului nu este posibila etajarea si/sau crearea unui nivel intermediar tip balcon, datorita cofiguratiei planseului existent, a inaltimii libere a salii si inaltimiilor minime cerute de normativ pentru cerinta siguranta in exploatare, iar structura din b.a. monolita respectiv prefabricata nu poate prelua aceste incarcari, fiind necesare lucrari de demolare/desfacere a suprastructurii urmate de lucrari de consolidare a fundatiilor si realizarea unei structuri noi. Concluzii pentu solutia 1: Pentru extinderea pe verticala si/sau orizontala a salii de cinematograf vor fi necesare măsuri de intervenție de amploare și invazive asupra structurii de rezistenta. Aceste măsuri au un impact puternic asupra structuri de rezistenta existente, practic din tot Parterul inalt a salii de proiectie raman doar fundatiile, iar lucrarile preconizate a se executa duc la demolarea totala sau partiala si a celor doua anexe tehnice (camera pompelor si camera tehnica pentru centrala de aer/ventilatie/punct termic. Datorita celor enumerate mai sus NU recomandam adoptarea acestei solutii (Solutia 1) de extindere si reabilitare. Solutia 2: Consolidarea salii de proiectie a cinematogralului Ca urmare a studierii variantelor propuse de arhitect, variante care sa satisfaca nevoile utilizatorului cat si legislatia in vigoare (Legea 10 privind calitatea in constructii — respectarea cerintelor esentiale de calitate, articolele 614-616 ale Codului Civil referitoare la vecinatati, normativul P100- 1/2013), se propune consoludarea structurii si realizarea lucrarilor de compartimentare nestructurale dupa cum urmeaza: 1) Pentru zona salii de proiectie cinema: > camasuirea peretilor cu beton armat torcretat cu grosimea min. 4,0cm armat cu plase sudate; >» consolidarea peretilor structurali longitudinali prin realizarea unor diafragme de b.a. de cca 12cm pe toata inaltimea cladirii pe fata exterioara a salii cu realizarea unor fundatii continue care sa lucreze impreuna cu fundatiile existente si camasuirea peretilor cu beton armat torcretat cu grosimea min. 4,0cm armat cu plase sudate la fata interioara a salii, diafragma nou propusa va fi legata de camasuiala interioara astfel peretele transformandu-se intrun perete tip sandwich (beton 4cm + zidarie/stalpi 37,5cm + diafragma b.a. 10cm) >» subzidirea fundatiilor existente prin subturnare cu beton simplu / armat; > realizarea de reparatii la nivelul grinzilor prefabricate de la planseul salii de cinema prin folosirea de mortare speciale (desfacerea stratului de acoperire cu beton deteriorat, curatarea armaturilor, folosirea de solutii pentru aderenta si protectie anticoroziva pentru armaturi, injectarea fisurilor cu mortare P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA „e SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 2) A speciale pe baza de microciment cu inhibatori de coroziune, folosirea de mortare pentru reparatii structurale pentru refacerea stratului de acoperire cu beton). refacerea placii pe sol prin realizarea unei placi din b.a. cu grosimea de minim 12cm; Pentru zona camera tehnica-punct termic: Realizarea de reparatii la nivelul grinzilor de la planseul prin folosirea de mortare speciale (desfacerea stratului de acoperire cu beton deteriorat, curatarea armaturilor, folosirea de solutii pentru aderenta si protectie anticoroziva pentru armaturi, injectarea fisurilor cu mortare speciale pe baza de microciment cu inhibatori de coroziune, folosirea de mortare pentru reparatii structurale pentru refacerea stratului de acoperire cu beton). Introducerea de cadre din b.a. in jurul tuturor golurilor nou create in peretii structurali; Umplerea golurilor existente in peretii structurali (ca uramre a propunerilor arhitecturale) astfel incat sa se realizeze conlucrarea intre existent si nou prin teserea zidariei noi de cea existenta; Pentru zona de foaier: Introducerea de cadre din b.a. in jurul tuturor golurilor nou create in peretii structurali; Umplerea golurilor in peretii structurali astfel incat sa se realizeze conlucrarea intre existent si nou prin teserea zidariei noi de cea existenta; Masuri generale: > Refacerea trotuarului perimetral; > Reabilitarea instalatiilor existente; > Refacerea straturilor de termoizolatie si hidroizolatie de la nivelul teraselor necirculabile, cu realizarea unui sistem adecvat de jgheburi si burlane si/sau guri de scurgere si coloane de evacuare a apelor pluviale; > Se vor realiza facilitati de acces la cladirea reabilitata pe orizontala (rampe de acces), pentru a respecta cerintele Normativului NP051- 2012; Varianta recomandata pentu reabilitarea imobilului Cinematograf Victoria este implementarea in cadrul proiectului tehnic a Solutiei 2. Lucrarile de interventii preconizate consolideaza rezistenta si stabilitatea constructiei existente. CONCLUZII 4.1. Proiectul de interventie va fi avizat obligatoriu de catre expert, in conformitate cu prevederile Normativului P100-3/2008. Suplimentar, in functie de solutia si de sistemul structural ale in faza de PTh pentru extinderea pe orizontala si verticala, exista posibilitatea ca si alte elemente structurale sa necesite interventii de consolidare. 4.2. Executia lucrarilor se va realiza pe baza unui proiect tehnic (la faza PTh) si a tuturor detaliilor de executie cu descrierea amanuntita a tuturor fazelor tehnologice, a unui caiet de sarcini, a unui proces tehnologic intocmit de executant si aprobat de proiectant si cu respectarea fazelor determinante pentru calitatea lucrarilor executate stabilite de proiectant. La toate fazele se vor intocmi procese verbale de receptie partiala. 4.3. Executia tuturor lucrarilor se va realiza, cu materiale de calitate certificate si agrementate, de o unitate de constructii specializata in astfel de lucrari si cu supravegherea permanenta din partea R.T.E. si a proiectantului. 4.4. Beneficiarul are obligatia de a asigura urmarirea executiei printr-o persoana cu calificare tehnica corespunzatoare si atestata de VLPAT desemnata inainte de inceperea lucrarilor. 4.5. Pe tot parcursul executiei lucrarilor executantul va lua toate masurile de protectie a muncii si paza contra incendiilor. 4.6. Toate documentele legate de realizarea lucrarilor (proiect, detalii de executie, procese verbale, autorizatii, memorii etc) vor fi incluse prin grija dirigintelui in cartea tehnica a constructiei. 4.7. Tinand cont ca la momentul efectuarii investigatiilor ce sta la baza prezentei expertize tehnice, posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor structurale a fost limitata de existenta finisajelor si a instalatiilor aferente, iar cladirea se afla in exploatare, este posibil sa existe si alte defecte structurale ascunse. Dupa finalizarea tuturor desfacerilor de finisaj, beneficiarul/ antreprenorul va solicita prezenta expertului tehnic pentru o reevaluare. 4.8. La realizarea lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile Legii 10 privind calitatea constructiilor. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Auditul Energetic, a fost intocmita de catre ing. Ovidiu MURARASU, inginer auditor energetic Gradul | pentru cladiri si instalatii, atestat M.D.R.A.P. nr.01882. Auditul Energetic si Certificatul de performanta Energetica sunt anexata la documentatia DALI. - EXTRAS DIN AUDIT ENERGETIC — RAPORT DE REZULTATE AUDIT ENERGETIC /EXPERTIZA TERMICA SI ENERGETICA PENTRU CINEMATOGRAFUL „VICTORIA ADRESA IMOBIL: Str. C. Porumbescu nr. 2, Piata N. Balcescu nr. 7-8 Mun. Timisoara, jud. Timis 1. Obiectul lucrarii Obiectul lucrarii il constituie evaluarea termico-energetica si realizarea auditului energetic pentru: CINEMATOGRAFUL VICTORIA , in regim de inaltime parter (partial P+1E — pe zona de camera tehnica proiectie). Studiul este efectuat pe baza datelor si observatiilor obtinute in urma analizei in situ a cladirii si a instalatiilor de incalzire, preparare a apei calde de consum si iluminat. Rezultatele obtinute pe baza evaluarii energetice a cladirii si instalatiilor de incalzire, preparare a apei calde de consum si iluminat aferente acesteia servesc la Certificarea energetica a cladirii, precum si la intocmirea Raportului de audit energetic care cuprinde solutiile tehnice de reabilitare /modernizare e elementelor de constructii si a instalatiilor aferente. Obiectiv General: Prin realizarea acestei investitii se doreste readucerea obiectivului la o imagine normal, unitara, eliminarea riscurilor de incidente ca urmare a degradărilor si neconformităților apărute in exploatare si redarea acestuia circuitului socio-cultural. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale, educaționale, de sănătate și pentru siguranță publică în situații de urgenţa. Totodată, se va lua în considerare asigurarea condiţiilor de eficiență termică, prin realizarea termo- sistemului stabilit in urma auditului energetic. Beneficiarii tipurilor de servicii furnizate de cinematograf sunt locuitorii cartierului si întreaga populație a Municipiului Timișoara. Proiectantul va urmări ca soluțiile tehnice propuse să fie bazate pe tehnologii moderne, performante și cu impact scăzut asupra mediului, preîntâmpinând riscul uzurii morale a investiţiei. Va fi avută în considerare situația actuală în ceea ce privește amenajările și corpurile existente sau în curs de execuţie de pe amplasament. Elaborarea documentației pentru realizarea obiectivului de investiții obiectiv „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA” D.A.L.I.+ P.T.”, Str. C. Porumbescu nr. 2, Piata N. Balcescu nr. 7-8, Timisoaraeste prevăzută in Programul de Dezvoltare Investiţii 67.02.03.04 - Institutii publice de spectacole si concerte pe anul 2018 conform referatului Biroului Sport — Cultura. Sursa de finanțare fiind realizata de la bugetul local al Municipiului Timişoara. 2.2. Caracteristici termice 2.2.1. Calculul rezistentelor termice unidirectionale R= Rs + FR; + + Rse [m?KW] 2.2.2. Calculul rezistentelor termice corectate R'=r.R Îm?KW] P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 _ 1 TREZI + n A sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 A = aria elementelor anvelopei R = rezistenţa termică totală, unidirecţională, aferentă ariei A R'=rezistenta termica corectata r = coeficient de corectie pentru puntile termice w = transmitanta termica liniara a puntilor termice liniare 2.3. Parametrii climatici 2.3.1. Temperatura conventionala exterioara de calcul Pentru iarna, temperatura conventionala de calcul a aerului exterior se considera in functie de zona climatica in care se afla localitatea Timisoara ( zona | ), conform STAS 1907/1 astfel: Be=-15"C Harta zone climatice Zona climatică în care este amplasată clădirea: o zona climatica Il-temperaturi de vara Te=+28"C o zona climatica Il-temperaturi de iarna Te=-15'C P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 În tabelul urmator se dau, pentru unele orase din România, datele climatice caracteristice care stau la baza stabilirii necesarului de caldura de calcul si a necesarului de caldura anual pentru încalzire. Orasul Zona E e N Durata perioadei cliamtica de încalzire [ec] ra [grade-zile] [zile] Constanta I -12 47 2840 185 Bucuresti m 15 34 3170 190 Iasi Im -18 2,9 3510 205 Brasov IV -2 24 4030 228 Geomorfologic amplasamentul cercetat aparţine Câmpiei Banatului ce se găseşte în partea de sud-est Câmpiei de Vest fiind mărginită la vest şi sud de graniţa ţării cu Ungaria şi Serbia, la est Dealurile Banatului şi Munţii Apuseni iar la nord Câmpia Crişurilor. Geologic, Câmpia Banatului se suprapune peste un fundament carpatic alcătuit din şisturi cristaline. Fundamentul este extrem de faliat, determinând un complex de fracturi; faliile orientate nord — sud sunt de tip panonic, iar cele orientate est — vest sunt de tip carpatic. Faliile majore sunt: - Lugoj — Zarand; - Buziaş — Arad — Nădlac — Jimbolia; - Lucareţ Depozitele acumulate peste acest fundament sunt neogene: nisipuri, pietrişuri, argile, gresii, marne, nisipuri argiloase. La suprafaţă sunt depozitele cuaternare: argile, nisipuri, depozite loessoide Şi nisipuri cu caracter fluviatil. Datorită fundamentului faliat, regiunea este foarte labilă din punct de vedere tectonic. Actual se remarcă: - mişcări de subsidenţă a căror intensitate este de la 1 mm până la 2,5 mm/an, mai ales la vest de Sânnicolaul Mare; - mişcări de ridicare cu 0,5 mm/an, mai ales la est de aliniamnetul Vinga — Timişoara — Deta; Subsidenţa este marcată printr-o accentuare a grosimii depozitelor cuaternare de la est spre vest: la est de Timişoara depozitele au grosimi de 100 m, între Timişoara şi Sânnicolaul Mare ating 400 m şi la nord de Sânnicolaul Mare acestea au grosimi de 500 m. În partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime (M.l. Sandulache). Clima ce caracterizează amplasametul este temperat-continentală moderată cu influenţe oceanice şi submediteraene având: - temperatura medie anuală . (11 0) - Temperatura medie a iernii .(-1+-3'0) - Temperatura minimă absolută ........... (-30,9 'C) - Temperatura medie a verii... .. (t20 + +22*C) - Temperatura maximă absolută .-(+42,5'C) Condorm normativului NP 074-2014, stabilirea categoriei geotehnice pentru construcţia proiectată se face astfel: Ţinând cont de factorii prezentaţi în tabelul de mai sus, lucrarea se încadrează categoria geotehnică 1 — risc geotehnic redus. Adâncimea de îngheţ este de 0,6 — 0,7 m (NP 112-2014). 2.3.2. Intensitatea radiatiei solare si temperaturile exterioare medii anuale Intensitatile medii lunare si temperaturile exterioare medii lunare au fost stabilite in conformitate cu Mc001-P1, anexa A.9.6, respectiv RS4839. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 = SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Duratele medii de stralucire a soarelui, determinate prin prelucrarea statistica a datelor meteorologice, difera în functie de localitate si de luna anului. În tabelul urmator se dau sumele medii ale duratelor de stralucire a soarelui, în ore pe luna, pentru unele localitati din România. Localitatea Ianuarie Mai Iulie Septembrie Bacau 67 213 262 195 Galati 76 250 307 230 Constanta 7s 254 330 243 Ploiesti 82 231 281 215 Craiova 64 252 310 208 Cluj 83 219 236 201 2.4. Temperaturi de calcul ale spatiilor interioare 2.4.1. Temperatura interioara predominanta a incaperilor incalzite Temperatura interioara a spatiilor incalzite a fost stabilita conform Metodologiei Mc001-PI (1.9.1.1.1.). 2.4.2. Temperatura interioara a spatiilor neincalzite Nu este cazul deoarece cladirea este in regim parter si nu are subsol neincalzit. 2.4.3. Temperatura interioara de calcul Conform Metodologiei Mc001-2006/PII daca temperatura intre volumul incalzit si casa scarii este mai mica de 4 “C, intregii caldiri se aplica calcul monozonal.In acest caz temperatura interioara de calcul „este: Pa] în care: Aj aria încăperii j având temperatura interioară 0;. 2.5. Calculul coeficientilor de pierderi de caldura Hr si Hv H=Hy+Hr [WK Hy = coeficient de pierdere de caldura al cladirii prin ventilare Hr = coeficient de pierdere de caldura al cladirii prin transmisie H = coeficientul de pierderi de caldura al cladirii 2.6. Stabilirea perioadei de incalzire preliminare Temperature exterioara medie pe sezonul de incalzire se calculeaza ca o medie ponderata a temperaturilor medii lunare cu numarul de zile cu incalzire a fiecarei luni. 2.7. Programul de functionare si regimul de functionare a agentului termic Cladirea are un program de functionare continuu, avand un regim de furnizare al agentului termic continuu. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 ss SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 2.8. Calculul pierderilor de caldura ale cladirii (6;— 8e)xt [kWh] H= coeficient de pierderi de caldura al cladirii 8i = temperatura interioara de calcul Be = temperatura exterioara medie pe perioada de încălzire t = număr de ore perioada de încălzire Dz = durata perioadei de încălzire preliminară determinata grafic 2.9. Calculul aporturilor de caldura ale cladirii Qg=Qi+Qs [kWh/an] Qg = aportul de caldura al cladirii Qi = degajari de caldura interne Qs = aporturi solare prin elementele vitrate 2.10. Necesarul de caldura pentru incalzirea cladirii, Qh Necesarul de caldura pentru incalzirea spatiilor se obtine facand diferenta intre pierderile de caldura ale cladirii, Q,, si aporturile totale de caldura Qg, cele din urma fiind corectate cu un factor de diminuare, 1), astfel: QL=-(nx Q)] 6, = pierderile de caldura ale cladirii n = factorul de utilizare al raporturilor Q, = aporturile totale de caaldura Pentru a putea calcula factorul de utizare trebuie stabului un coeficient adimensional ,y, care reprezinta raportul dintre aporturi, Qg si Q, astfel: y=Qg/ Q n1= (1-4) (1-y**) y = coeficient adimensional reprezentand aportul intre aporturi si pierderi a = parametru numeric care depunde de constanta de timp T 2.11. Consumul de energie pentru incalzire, Qfh Qm SQn* Qin- [kWh/an] Q, = necesarul de energie pentru incalzirea cladirii P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

PV SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 SEE COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 Qm = totalul pierderilor de caldura datorate instalatiei de incalzire, inclusiv pierderile de caldura recuperate. Se includ de asemenea pierderile de caldura suplimentare datorate distributiei neuniforme a temperaturii in incinte si reglarea imperfectă a temperaturii interioare, in cazul in care nu sunt luate deja in considerare la temperatura interioara conventionala Qin = QemtQa Qem= pierderi de caldura cauzate de distribuţia neuniforma a temperaturii Qa= energia termica pierduta pe reţeaua de distribuţie Qm,= caldura recuperata de la subsistemul de incalzire: coloane + racorduri Qrwh= caldura recuperata de la subsistemul de preparare a a.c.c. pe perioada de incalzire 2.12. Consumul de enerie pentru prepararea apei calde de consum Qacm Qacm = QactQacc FQaca [kWh/an] Qac = necesarul de caldura pentru prepararea apei calde de consum livrate Qacc pierderi de caldura aferente pierderilor si risipei de apa calda de consum Qaca = pierderi de caldura pe conductele de distributie a apei calde de consum 2.13.Consumul de energie pentru iluminat Metoda de determinare a consumului de energie electrică pentru clădiri terţiare presupune calcule estimative şi constă în aplicarea următoarelor relaţii de calcul: W,„ =64+ „2 [TA / an] (1IL4.1.) 1000 unde: n, =(o Fo Ft 5) (1IL4.2.) iar P,- puterea instalată t,„ - timpul de utilizare a iluminatului artificial pe timp de zi în funcţie de tipul clădirii (anexa IL4.A1 din Metodologia Mc001-PII.4) î„ - timpul de utilizare a iluminatului artificial pe timp de seară/noapte (când nu este utilizată lumina naturală) (anexa IL4.Al din Metodologia Mc001-PII.4) F,- factorul de dependenţă de lumina de zi (anexa IL4.A1 din Metodologia Mc001-PII.4) care depinde de sistemul de control al iluminatului din clădire şi de tipul de clădire. F, - factorul de dependenţă de durata de utilizare (anexa IL.4.Al1 din Metodologia Mc001-PII.4) A- aria totală a pardoseli folosite din clădire [m?]. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEGBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 —_ SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 2.14. Energia primara si emisiile de CO2 2.14.1. Energia primara Pentru o perioadă determinată de timp (an, lună, săptămână), energia consumată de o clădire/apartament prin utilizarea unei anumite energii de tip Q;,, este dată de relaţia următoare: SQ [KWh/an] (1IL.5.1) unde termenii reprezintă energia consumată pentru încălzire Qm, ventilare răcire Qru, preparare apă caldă de consum Q;u: şi iluminat Qa;, calculată conform prezentei metodologii. Energia primară se calculează, pe acelaşi interval de timp, pornind de la valoarea energiei consumată, astfel: Ep = 2 (Qri fpi + ZWh foi) - Z(Qexi f [kWh/an] (11L.5.2) în care: Qi consumul de energie utilizând energia i, (kWh/an); W, consumul auxiliar de energie pentru pentru asigurarea utilităţilor, (kWh/an); foi factorul de conversie în energie primară, având valori tabelate pentru fiecare tip de energie utilizată (termică, electrică, etc), conform tabel 1.1.12 din Metodologia Mc001-PI.1; Qi pierderile de energie la nivelul sursei aferente energiei termice exportate, (kWh/an); fb factorul de conversie în energie primară, care poate avea valori identice cu f, i. Consumul de energie primară poate fi mai mic sau mai mare decât consumul final de energie după cum sunt sau nu utilizate surse regenerabile de energie. 2.14.2. Emisia de CO2 Emisia de CO, se calculează similar cu energia primară utilizând un factor de transformare corespunzător: Ecoz = Z (Qrix f cozit ZWh'x f cozi) = X f cozexi) [kg/an] (1II.6.1) unde reprezintă factorul de emisie stabilit conform tabelelor 1.1.13 şi 1.1.14 din Metodologia Mc001-PL.1. 2.15. Raport rezultate cladire certificate RAPORT DE REZULTATE REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF VICTORIA ADRESA IMOBIL: MUNICIPIUL TIMISOARA, str. Ciprian Porumbescu nr.2, JUD. TIMIS Modulul I: Determinarea consumului anual de energie pentru incalzire o Regim de inaltime: P(inalt) partial P+1E o Aria desfasurata construita: 759,45 mp o Suprafata construita la sol :699,00 mp o Suprafata utila a spatilor incalzite: 626,25 mp e Suprafata locuita: 626,25 mp e Volumul incalzit: 4 562,08mc o Rata de ventilare a spatiilor: na=1,1 h' o Suprafata exterioara ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel: P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 m SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 4 e Rezistente termice ale elementelor de constructie. conform tabel: Elementul de constructie R r R' 75 PE1 PE1 1 FE1 exterioare FE1 (ferestre exterioare] UEI UE1 (_usa exterioara) PS Modulul Il - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa calda de consum * Numar de persoane: Np =30 Rezultate obtinute: > Consumul anual de apa calda de consum: Ve =1836 m*/an > Consumul anual de caldura pentru a_c.c.: =23932584 kWh/an > Consumul anual specific de caldura pentru a c.c.: af. =172,05 kWhirrP-an > Indice de emisii de emisii de CO2 pentru acc. Plus =51,62 kgCO/r? an Modulul III - Determinarea consumului anual de energie electrica pentru iluminat * Puterea electrica instalata: P=20 KW Rezultate obtinute: > Consumul anual de energie pentru iluminat: Qi =8360,4 KWhfan > Consumul anual specific de caldura pentru iluminat: Cfr, =6,.01 K/hirrP-an * Indice de emisii CO2 pentru iluminat: 2.88 an Modulul IV - Determinarea consumului anual de frig pentru climatizare * Temperatura interioara de confort in sezonul cald: div =25 * Tabel date climatice 26 27 29 26 P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Se SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 AIBE COD IBAN: ROSS PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 Rezultate obtinute: > Consumul anual de frig, sensibil: Qrs =0 kWnlan > Consumul anual de frig, latent: Gr. =0 kKWWian > Consumul anual de frig pentru climatizare: > Consumul anual specific de frig pentru climatizare: q7 =0 > Indice de emisii CO2 pentru climatizare: em 0 Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanica * Temperatura interioara in sezonul rece: & =0 e * Debitul de aer de ventilare (aer proaspat) in sezonul rece: |, =0 m/s * Temperatura interioara de confort in sezonul cald: % =0 * Debitul de aer de ventilare (aer proaspat) in sezonul cald: Lo =0 m/s Rezultate obtinute > Consumul anual de energie pentru ventilare mecanica: Qi =0 kWh/an > Consumul anual specific de energie pentru ventilare =0 KWhfrrP-an > Indice de emisii CO2 pentru ventilare mecanica: Sta =0 an Rezultate finale: > Consumul anual de energie Qm total =2229537,72 kWafan > Consumul specific anual de energie 07 71602,83 *> indice de emisii echivalent Co2 et, =1430,09 kgCOs/-an 2.16. Calcul coeficient de izolare termica "G” Coeficientului global de izolare termica „G”, se determina, recomandat, in faza preliminara, de proiectare, in conformitate cu Normativul C107/2005 (actualizat), Ordinul , a Metodologiei de calcul conform Legea 372-2005 si a rezistentelor medii pe elemente de constructii, cu compararea lor cu valorile normate. Caracteristicile climatice ale zonei Localitate Timisoara, Jud. Timis: * zona climatica de temperaturi de iarna: zona a Il cu Te= -152C; Coeficientul global de izolare termica rezulta determinat cu relatia: G=(5Lr/V) + 0.34 na P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 PV SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Conform anexei 1 C107/1-97, se consideră: n = 1,1 [h''] Denumire Arie element Lu T AxT/R'm Placa sol zona incalzita 674,37 2,92 0,90 207,85 Planseu peste parter 637,01 2,13 0,90 269,16 Tamplarie ext. 68,00 0,60 1,00 113,33 Perete ext. 981,00 0,76 1,00 1.290,79 TOTAL 2.360,38 1.881,14 Rezultă : 1881,14 G E mmm +0,34x 1,1 4 562,08 G=0,8 W(mk) Se determină : A 2360,38 m E m 0,52 mm? V 4 562,08 Pentru cladire cu N=1 nivel si A/V=0,52 rezulta: GN=0,55 W/(m3K) Deci: G=0,8 > GN= 0,55 Cladirea reala, NU CORESPUNDE criteriului de izolare globala. CONCLUZII Nivelul de izolare termică globală NU este corespunzător, deoarece: G > GN[Wm3K] în consecinţă, trebuie să se ia unele măsuri de reducere a pierderilor de căldură, prin anveloparea termica a cladirii, pentru respectarea conditiei ca G < GN. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 PI SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 3. Certificarea energetica a cladirii Notarea energetica a cladirii se face in functie de consumurile specifice corespunzatoare utilitatilor din cladire si penalitatilor stabilite corespunzator exploatarii. Incadradea in clasele energetice se face in functie de consumul specific de energie pentru fiecare tip de consumator in functie de scala energetica specifica. 3.1. Consumul anual specific de energie pentru incalzirea spatiilor Q inc * Qinc / Amc * 1424,77 [kWh/m'an] — CLASA G 3.2. Consumul anual specificde energie pentru prepararea apei calde de consum Q acm * Qacm / Ainc = 172,05 [kWh/m'an] — CLASA F 3.3. Consumul anual specificde energie pentru iluminat wWi= Wi/Ainc = 6,01 [kWh/m?an] — CLASA A 3.4. Consumul total anual specific de energie tot = d inc * d acm * Wii = 1602,83 [kWh/m?anj — CLASA G 3.5. Penalizari acordate cladirii certificate p1 — coeficient de penalizare functie de starea subsolului tehnic p1= 1,05 p2 — coeficient de penalizare functie de utilizarea usii de intrare in cladire p2= 1.05 p3 - coeficient de penalizare functie de starea elementelor de inchidere mobila din spatiile comune p3= 1.05 p4 - coeficient de penalizare functie de starea armaturilor de inchidere si reglej de la corpurile statice p4= 1.05 P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

—_ SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 i d COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 p5 - coeficient de penalizare functie de spalarea/curatirea instalatiei de incalzire interioara p5= 1.05 p6 - coeficient de penalizare functie de existenta armaturilor de separare si golire a coloanelor de incalzire p6= 1.03 p7 - coeficient de penalizare functie de existenta echipamentelor de masura pentru decontarea consumurilor de caldura p7= 1.15 ps8 - coeficient de penalizare functie de starea finisajelor exterioare a peretilor exteriori p8= 1.05 p9 - coeficient de penalizare functie de starea peretilor exteriori din punctul de vedere al continutului de umiditate al acestora p9= 1.05 p10 - coeficient de penalizare functie de starea starea acoperisului peste pod p10= 1,10 p11 - coeficient de penalizare functie de starea starea cosului/cosurilor de evacuare a fumului p11= 1,00 p12 - coeficient de penalizare care tine seama de posibilitatea asigurarii necesarului de aer proaspat la valoarea de confort p12= 1.10 po= îl pi = 2,02 3.6. Nota energetica Relatia de calcul a notei energetice este urmatoarea: _Jepl-B, ar :p, +B,) pentru (ar :P.)>dra kKWhnran 100, pentru (ar-P.)“dra — NOTA 14 3.7. Definirea cladirii de referinta Clădirea de referinţă reprezintă o clădire virtuală având următoarele caracteristici generale, valabile pentru toate tipurile de clădiri considerate conform Părţii a Ill-a a Metodologiei : a) Aceeaşi formă geometrică, volum şi arie totală a anvelopei ca şi clădirea reală; b) Aria elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi exteriori vitraţi) pentru clădiri de locuit este identică cu cea aferentă clădirii reale. Pentru clădiri cu altă destinaţie decât de locuit aria elementelor de construcţie transparente se determină pe baza indicaţiilor din Anexa A7.3 din Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor — Partea l-a, în funcţie de aria utilă a pardoselii incintelor ocupate (spaţiu condiţionat); c) Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopei clădirii sunt caracterizate de valorile minime normate, conform Metodologie Partea |, cap 11. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 d) Valorile absorbtivităţii radiaţiei solare a elementelor de construcţie opace sunt aceleaşi ca în cazul clădirii de referinţă; e) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este (o5)- 0,26; f) Factorul mediu de însorire al faţadelor are valoarea corespunzătoare clădirii reale; g) Numărul de schimburi de aer din spaţiul încălzit este de minimum 0,5 h-1, considerându-se că tâmplăria exterioară este dotată cu garnituri speciale de etanşare, iar ventilarea este de tip controlată, iar în cazul clădirilor publice / sociale, valoarea corespunde asigurării confortului fiziologic în spaţiile ocupate (cap. 9.7 Metodologie Partea |) h) Sursa de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum este, după caz: - staţie termică compactă racordată la sistem districtual de alimentare cu căldură, în cazul clădirilor reale racordate la astfel de sisteme districtuale, - centrală termică proprie funcţionând cu combustibil gazos (gaze naturale sau GPL) şi cu preparare a apei calde de consum cu boiler cu acumulare, pentru clădiri care nu sunt racordate la un sistem de încălzire districtuală; i)Sistemul de încălzire este de tipul încălzire centrală cu corpuri statice, dimensionate conform reglementărilor tehnice în vigoare; j)Instalaţia de încălzire interioară este dotată cu elemente de reglaj termic şi hidraulic atât la baza coloanelor de distribuţie (în cazul clădirilor colective), cât şi la nivelul corpurilor statice; de asemenea, fiecare corp de încălzire este dotat cu repartitoare de costuri de încălzire; k) În cazul sursei de căldură centralizată, instalaţia interioară este dotată cu contor de căldură general (la nivelul racordului la instalaţiile interioare) pentru încălzire şi apă caldă de consum la nivelul racordului la instalaţiile interioare, în aval de staţia termică compactă; În cazul clădirilor de locuit colective, instalaţia de apă caldă este dotată cu debitmetre înregistratoare montate pe punct de consum de apă caldă din apartamente; m) Randamentul de producere a căldurii aferent centralei termice este caracteristic echipamentelor moderne noi; nu sunt pierderi de fluid în instalaţiile interioare; n) Conductele de distribuţie din spaţiile neîncălzite (ex. subsolul tehnic) sunt izolate termic cu material caracterizat de conductivitate termică Aiz <0,05 Wm:K, având o grosime de minimum 0,75 ori diametrul exterior al conductei; o) Instalaţia de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii de funcţionare conform proiectului, iar consumul specific de căldură pentru prepararea apei calde de consum este de 1068. NP /A înc [kWh/m'an], unde NP reprezintă numărul mediu normalizat de persoane aferent clădirii certificate, iar Aînc reprezintă aria utilă a spaţiului încălzit / condiţionat; p) În cazul în care se impune climatizarea spaţiilor ocupate, randamentul instalaţiei de climatizare este aferent instalaţiei, mai corect reglată din punct de vedere aeraulic şi care funcţionează conform procesului cu consum minim de energie; q) În cazul climatizării spaţiilor ocupate, consumul de energie este determinat în varianta utilizării răcirii în orele de noapte pe baza ventilării naturale / mecanice (după caz); r) Nu se acordă penalizări conform cap. 1.4.5 din normativul de faţă, pO = 1,00. 3.8. Raport rezultate cladire de referinta Modulul Il: Determinarea consumului anual de energie pentru incalzire e Regim de inaltime: P(inalt) partial P+1E Aria desfasurata construita: 789,23 mp Suprafata construita la sol :721,92 mp Suprafata utila a spatilor incalzite: 643,83 mp Suprafata locuita: 643,83 mp Volumul incalzit: 4 562,08mc Rata de ventilare a spatiilor: na=0,6 h" Suprafata exterioara ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel: P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

PE1 PE1 PE1 1 FE1 1 FE1 1 UE1 UE1 PS e Rezistente termice ale elementelor de constructie, conform tabel: Elementul de constructie ferestre exterioare; ferestre usa exterioara usa exterioara Rezultate obtinute: > Rezistenta termica corectata 1,8 1,8 1,8 77 T7 TT T7 T7 TT TT 5 medie pe toata anvelopa cladirii: > Durata sezonului de incalzire: > Numarul corectat de grade zile: 1855. azil 1218, 100798. 1 14 Rs =0,92 r 1 1 Noz =1019,89 279 R 1,8 1,8 1,8 77 77 77 77 7 5 zile grade-zile 785 ses an[ 048 ianuarie martie mai iulie noiembrie 5.71 > Consumul anual de caldura pentru incalzire la nivelul spatiilor incalzite: > Consumul anual de energie pentru incalzire la nivelul sursei: > Consumul anual specific de caldura pentru incalzire la nivelul spatiilor incalzite: > Consumul anual specific de energie pentru incalzire la nivelul sursei: > Indice de emisii CO2 pentru incalzire la nivelul sursei: P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA” Ia Hs HO DUET TE a» Se Sire E cozire =168523,3 =201351,35 =121,15 =144,75 =28,95 KWhi/an kWafan KRWhirr?-an an

Rezultate obtinute: > Consumul anual de frig, sensibil: Qrs =0 K/hnlan > Consumul anual de frig, latent: Or. =0 KWnfan > Consumul anual de frig pentru climatizare: QF=0 kWalan > Consumul anual specific de frig pentru climatizare: q7 =0 kWhirrP-an > Indice de emisii CO2 pentru climatizare: 0 KgCO„iM an Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanica * Temperatura interioara in sezonul rece: & =0 C * Debitul de aer de ventilare (aer proaspat) în sezonul rece: |, =0 m?/s * Temperatura interioara de confort in sezonul cald: =0 "Cc * Debitul de aer de ventilare (aer proaspat) în sezonul cald: L> =0 m/s Rezultate obtinute > Consumul anual de energie pentru ventilare mecanica: Cu =0 kWh/an > Consumul anual specific de energie pentru ventilare =0 > Indice de emisii CO2 pentru ventilare mecanica: Cta =0 an Rezultate finale: > Consumul anual de energie Qi KWhfan > Consumul specific anual de energie iu 7173.82 kWhirrP-an > Indice de emisii echivalent CO2 eo, =36,46 an Cladire de referinta se incadreaza in clasa B conform grilelor de clasificare energetica . 4. Descriere solutii de reabilitare/modernizare termica Cladirea existenta este in stare avansata de degredare iar spatiile anexe salii de cinema sunt partial distruse din punct de vedere architectural si a instalatiilor. In prezent nu exista in cladire obiecte sanitare, instalatii termice si electrice, acestea fiind nefunctionale de mult timp datorita faptului ca in prezent nu exista activitate in cladire iar in decursul timpului caladirea a fost vandalizata in mod repetat si/ sau a avut diverse destinatii altele de cat cea de cinematograf. Datorita masurilor de reabilitare capital si de modernizare, aceasta cladire se va incadra in clasa cladirilor civile la care conform legislatiei se recomanda cresterea performantelor energetice si satisfacerea criteriilor de confort termic. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Solutii administrative generale ( fără costuri ) Măsurile de reabilitare energetică „fără costuri” sunt măsuri mai mult organizatorice ce se pot implementa imediat şi nu necesită costuri sau presupun costuri nesemnificative. Aceste măsuri revin în sarcina administratorilor cladirii şi sunt analizate din punct de vedere al influentei asupra consumului de căldură cât şi din punct de vedere al economiei de energie. Măsuri generale şi de organizare - informarea utilizatorilor despre economisirea energiei ; - întelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să functioneze atat în ansamblu cât şi la nivel de detaliu ; - stabilirea unei strategii clare de administrare în paralel cu o politică de economisire a energiei în exploatarea clădirii ; - analiza facturilor de energie ; - instruirea personalului administrativ. Măsuri asupra clădirii : - îmbunătătirea etanşarii la uşile exterioare şi ferestre; - inlocuirea usilor si ferestrelor exterioare deteriorate cu usi si ferestre care sa satisfaca criteriile de performanta energetica; - înlocuirea geamurilor sparte sau fisurate ori de cate ori este cazul. Solutii tehnice recomandate pentru modernizarea energetică a clădirii (cu costuri) Modernizarea energetică a clădirii se va realiza prin interventii asupra clădirii şi interventii asupra instalatiilor aferente clădirii. Interventii asupra clădirii Interventiile asupra clădirii au ca scop reducerea necesarului de căldură prin izolarea termică a structurii şi reducerea infiltratiilor prin rosturi. Ameliorarea izolatiei termice Izolarea termică a clădirii existente are ca scop reducerea fluxului termic prin conductie prin anvelopa clădirii. Izolarea termică a elementelor de constructie opace verticale S1 Izolarea termică a peretilor exteriori cu minim 10 cm polistiren expandat Inainte de aplicare termosistemului, fatadele se vor curata si spala iar in zonele in care exista tencuiala cazuta sau igrasie se va trata inainte peretele, se va tencui si se va lasa sa se usuce. Sistemul termoizolant al peretilor implică următoarele straturi: - închiderea corespunzătoare a rosturilor orizontale (pentru prevenirea pătrunderii microorganismelor în spatiul delimitat de nuturi) - strat adeziv ptr. lipire polistiren; - polistiren expandat cu gros. de minim 10 cm, dibluit ,pentru soclu se va folosi polistiren extrudat - plasa din fibră de sticlă acoperită cu un adeziv ptr. şpaclu; - strat de grund cu amorsă şi mortar tinci - tencuială decorativă P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

În scopul reducerii efectului negativ al puntilor termice, solutiile se aplică astfel încât să se asigure în cât mai mare măsură continuitatea stratului termoizolant în special la racordarea cu soclurile, cu aticurile (se prevăd straturi termoizolante pe ambele fete). Pe conturul tâmplăriei exterioare se realizează o căptuşire termoizolantă din polistiren extrudat în grosime de 2 cm a glafurilor exterioare inclusiv a solbancurilor. Solutia de termoizolare la exterior prezintă următoarele avantaje: -se realizează în conditii optime corectarea majoritătii puntilor termice; -conduce la o alcătuire favorabilă sub aspectul difuziei la vaporii de apă şi a stabilitătii termice; -protejează elementele de constructie structurale şi structura în ansamblu de efectele variatiei de temperatură; -nu conduce la micşorarea ariilor interioare şi utile; -permite realizarea renovării fatadelor; -permite folosirea spatiilor în timpul executării lucrărilor de modernizare; -nu afectează tencuielile, zugrăvelile şi vopsitoriile interioare. şi următoarele dezavantaje: -executia lucrărilor este mai pretentioasă decât în cazul amplasării stratului termoizolant la interior, necesită un personal calificat şi un control riguros; -conduce la modificarea aspectului exterior al fatadei; -noul parament al clădirii este de regulă mai sensibil la actiuni mecanice, în special la şocuri, decât peretele initial. Solutii pentru tâmplăria exterioară Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza prin inlocuirea tâmplăriei existente deteriorate cu tamplarie din lemn, aluminiu sau PVC dar care sa satisfaca cerintele minime de performanta energetica prevazute in Metodologia de calcul privind performantele energetice a cladirilor. S2 Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare Se recomanda urmatoarele masuri pentru realizarea tamplariei cladirii: - Tamplarie cu o rezistenta termica ridicata, - Utilizarea de geamuri izolatoare si reflectorizante de minim 4 mm, in triplu strat. - Utilizarea unui gaz izolator intre geamuri (argon ) - Utilizarea de rame cu etanseitate ridicata - Ferestrele se recomanda a se dota cu echipamente de asigurare a unei ventiletii corespunzatoare ( de exemplu cu grille hidroreglabile de absortie si evacuare). Izolarea termică a elementelor de constructie opace orizontale S3- Izolarea termică a acoperisului cu vata minerala sau polistiren de minim 15 cm. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Acoperisul se recomanda a se izola cu vata minerala in grosime de minim 15 cm astfel incat sa fie satisfacute cerintele minime de performanta energetica prevazute in Metodologia de calcul privind performantele energetice a cladirilor. Placi de vata minerala vor avea densitatea de min. 90 kg/mc. si va fi tratata ignifug si antiseptic. Se vor utiliza numai produse agrementate tehnic sau produse care poseda un euroagrement valabil. S4- Izolarea termică a placii pe sol cu polistiren extrudat de minim 10 cm. Izolarea placii pe sol se realizeaza din plistiren extrudat de minim 10 cm grosime Se vor utilize numai produse agrementate tehnic sau produse care poseda un auroagrement valabil. 1 -Conducte de distrubutie, termoizolarea acestora si realizarea instalatiilor termice, inclusiv centrala termice Se recomanda urmatoarele masuri pentru realizarea unei instalatii de incalzire pentru mentinerea temperaturii de garda in sala de proiectie cinema si a temperaturii ambientale in incaperile anexe: -_ Realizarea unei punct termic dotat cu modul termic pentru prepararea ACM si a agentului termic. - Distributia pentru corpurile de incalzire statice sa se realizeze din teava de cupru cu izolatie tubulara de minim 13mm. - Corpurile de incalzire statice sa fie din tabla de otel si echipate cu robineti cu capete termostatate - Evitarea amplasarii de obiecte care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere - Utilizarea de termostate de ambient - Se vor respecta prevederile din normativele in vigoare pentru proiectare si executia instalatiilor de incalzire: - 1.13/2002 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. - C.107/2005 - Calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădiri. - C.142/1985 — Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii. - STAS.4369/1981 - Instalaţii de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului. Terminologie. SR.1907-1-1997 - Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul. - SR.1907-2-1997 - Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul. - GP 051/2000 — Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici. 12 — Instalatii sanitare Se recomanda urmatoarele masuri pentru realizarea instalatiilor sanitare: - Echiparea cladirii cu obiecte sanitare care sa satisfaca gradul de confort in functie de destinatia cladirii - Utilizarea bateriilor cu senzor pentru optimizarea consumului de apa - Distributia pentru instalatia sanitara sa se realizeze din teava de cupru cu izolatie tubulara de minim 9 mm. - Se vor respecta prevederile din normativele in vigoare pentru proiectare si executia instalatiilor sanitare: - 19/1994 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare - STAS 1478/1990 - Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale - STAS 1795/1986 - Canalizari interioare. - 144/1993 — Indrumator pentru solutii si masuri in exploatarea instalatiilor sanitare in vederea reducerii pierderilor si a risipei de apa. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA“

- 142/1985 - Instructiuni tehnice pentru executarea si exploatarea instalatiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum. 13 - Instalatii HVAC Se recomanda urmatoarele masuri pentru instalatiile HVAC: - Realizarea incalzirii in sala de proiectie a cinematografului cu aer cald prin utilizarea unei centrale de tratare a aerului - Centrala de tratare a aerului va fi echipata cu minim : - baterie de incalzire alimentata de la modulul termic pentru realizarea incalzirii aerului pe timp de iarna - baterie de racire alimentata de la chiller propriu pentru realizarea racirii aerului pe timp de vara camera de amestec pentru realizarea amestecului dintre aerul proaspat exterior si aerul recirculat din interior - filtre pentru purificarea aerului si aducerea acestuia la standardele optime pentru confort avand in vedere destinatia cladirii (sala cimema/ sala multifunctionala) si dezumidificator pentru mentinerea unei umiditati optime - ventilatoare pentru evacuarea si introducerea aerului - Echiparea cladirii cu chiller pentru producerea apei reci - Realizarea tubulaturii pentru circularea aerului - Utilizarea de anemostate - Utilizarea de termostate de ambient - Se vor respecta prevederile din normativele in vigoare pentru proiectare si executia instalatiilor de ventilare si climatizare: -1.5/1998 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare. - STAS.4369/1981 - Instalaţii de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului. Terminologie. - STAS.6648/1-1982 - Calculul aporturilor de căldură din exterior. - STAS.6648/2-1982 — Parametrii climatici exteriori. - GP 057/2000 — Ghid pentru proiectarea instalatiilor de ventilare si climatizare folosind anemostate sau jeturi plane. 14 Interventii asupra instalatiilor electrice: Se propune refacerea in totalitate a instalatiilor electrice si inlocuirea corpurilor de iluminat si a prizelor. Lucrari propuse: > inlocuirea tablourilor electrice existente cu tablouri echipate cu disjunctoare magnetotermice cu protectie diferentiala pe circuitele cu pericol de electrocutare; > refacerea distributiei (coloane tablouri si circuite) cu cabluri de cupru cu intarziere la propagarea flacarii CYYF montate in tub de protectie electrica; pierderile de energie pe circuite se vor reduce; > refacerea instalatiei de iluminat cu corpuri fluorescente cu balast electronic si lampi economice (tip led), astfel incat sa se asigure nivelul de iluminare necesar in conditii de consum minim de energie; > montarea de intrerupatoare de lumina noi astfel incat iluminatul sa poata fi sectorizat pentru economisirea energiei electrice; > inlocuirea aparatajului prizelor cu prize cu obturator si contact de protectie; > refacerea iluminatului de siguranta cu luminoblocuri echipate cu redresor si acumulator; > refacerea prizei de pamant si a paratrasnetului, reducand pericolul de deteriorare a instalatiei la descarcari atmosferice; » montarea de senzori de miscare pe anumite zone (holuri si grupuri sanitare); > montarea de senzori crepusculari/miscare pe zone intrarilor si zona holurilor de intrare (winfang). P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

S2 Inlocuire tamplarie 5 [Cantitate Total Denumire mp) RON/mp |Total RON |IEURO/mp EURO Inlocuire tamplarie 68,00 | 1.400,00 95.200,00 294,74 20.042,11 TOTAL VALOARE ESTIMATA 95.200,00 20.042,11 S3- Izolarea termică a placii de peste ultimul nivel (parter) Denumire PI RON/mp |Fotal RON |EURO/mp |Total EURO plata 637,01 | 170,00 108.291,70 3579| 22.798,25 ultimul nivel (parter) 15cm TOTAL VALOARE ESTIMATA 108.291,70 22.798,25 S4- Izolarea termică a placii pe sol cu polistiren extrudat 10 cm Denumire pata RON/mp | Total RON EURO/mp |Total EURO Termoizolare placa pe sol 674,37 | 590,00 397.878,30 124,21 83.763,85 TOTAL VALOARE ESTIMATA 397.878,30 83.763,85 11 — Interventii asupra instalatiilor termice Cantitate |RON/m Total Denumire mp) p Total RON IEURO/mp EURO 165 1.206,00 | 650,00 783.900,00 136,84 “3 Inlocuirea conductelor de A EI 1,5 distrubutie, instalatii termice. 8 165 TOTAL VALOARE ESTIMATA =, = 8 12 — Interventii asupra instalatiilor sanitare 5 Cantita Total Denumire te (mp) RON/mp |Total RON EURO/mp EURO P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Reproiectarea instalatiilor de alimentare cu apa rece, apa calda de consum si 1.206,00 | 170,00 205.020,00 35,79 43.162,11 recirculare, si schimbarea tuturor corpurilor sanitare TOTAL VALOARE ESTIMATA 205.020,00 43.162,11 I3 — Reproiectarea instalatiilor HVAC Denumire Cantitat RON/M | Total RON EURO/mp |rotal EURO e(mp) |p Reproiectarea instalatiilor 1.206,0 | 1.500,0 HVAC 0 o 1.809.000,00 315,79 | 380.842,11 TOTAL VALOARE ESTIMATA 1.809.000,00 380.842,11 14 — Reproiectarea instalatiilor electrice Cantitate Total Denumire moi RON/mp |fotal RON |EURO/mp EURO Aer 1.206,00 | 600,00 723.600,00 126,32 | 152.336,84 electrice TOTAL VALOARE ESTIMATA 723.600,00 152.336,84 La baza analizei economice au stat urmatoarele: Calculele s-au facut in ipoteza 1kWh=0,10949 EURO Cursul de schimb leu — euro: 1 euro = 4,75 lei Rata anuala de crestere a pretului energiei electrice f =0,15 Rata anuala de depreciere a monedei de referinta ( euro) i = 0,04 La realizarea analizei economice in calcului preturilor nu s-a tinut cont de lucrarile necesare de reabilitare a elemnetlor nestructurale si structurale ce sunt necesare a se realiza in urma realizarii pachetului de masuri pentru reabilitarea termica. Costurile de reabilitare termica sunt pe mp si post sa difere in functie de plata fortei de munca dintr- o anumita zona si de cotele cheltuielilor indirecte. pachet Denumire Total RON Total EURO Ss1 TOTAL VALOARE ESTIMATA 84.681,36 17.827,65 52 TOTAL VALOARE ESTIMATA 95.200,00 20.042,11 s3 TOTAL VALOARE ESTIMATA 108.291,70 22.798,25 S4 TOTAL VALOARE ESTIMATA 115.812,00 24.381,47 P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

1 TOTAL VALOARE ESTIMATA 783.900,00 165.031,58 12 TOTAL VALOARE ESTIMATA 205.020,00 43.162,11 3 TOTAL VALOARE ESTIMATA 1.809.000,00 380.842,11 4 TOTAL VALOARE ESTIMATA 723.600,00 152.336,84 PM1 Pachetul PM1= S1+S2+S3+S4+I1+12+13 +I4= 4.981.886,96 826.422,12 PM2 Pachetul PM2= S1+S2+S3+I1+12+14 = 2.000.693,06 421.198,54 Concluzii: o Se recomanda realizarea reabilitarii termice a cladirii cu masurile descrise in pachetul de masuri PM1. Fara realizarea pachetelor de masuri descrise in PM1, cladirea nu poate functiona ca cinematograf. o La finalizarea lucrarilor de reabilitare se va elabora un Certificat de Performanta Energetica care va tine seama de lucrarile concret executate. o Cladirea pentru care s-a intocmit prezentul Audit Energetic va avea functiunea de cinematograf si cladire publica de conferinte/ spectacole si concerte. Masurile propuse se preconizeaza a se realiza in cadrul proiectului de reabilitare si modernizare a cinematografului. e Lafinalizarea lucrarilor de executie pentru schimbarea de destinatie si reabilitare a cladirii se va elabora un Certificat energetic care va tine seama de lucrarile concret executate. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

5 IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPȚIUNILOR TEHNICO - ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA 5.1 SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRINZAND Cinematograful propus spre reabilitare este format din volume de inaltimi diferite alipite. În consecința acestei constatări se poate spune ca nu exista o unitate din punctul de vedere al structurilor de rezistenta pentru aceste volume atât din punct de vedere al sistemului constructiv cât și din punct de vedere al uniformizării pe verticala și aici ne referim la existența de demisoluri parțiale. Din cauza neutilizarii si a debransarii de la furnizorii locali cladirea este lipsita de instalatii sau consumatori atat din punct de vedere termic dar si electric. Mobilierul sanitar lipseste, iar din aparaturile de ventilatie au mai ramas doar bucati de instalatii dezafectate. Starea de degradare avansată a clădirii, mai ales în zona salii de spectacol si a statiilor de pompare si ventilare scad semnificativ valoarea imobilului. Având în vedere dificultățile întâmpinate din cauza spatiilor inadecvate, a lipsei echipamentelor performante se consideră necesară realizarea lucrărilor vizând reabilitarea, modernizarea, si conformarea Cinematografului Victoria. Astfel se propun doua opțiuni tehnico-economice de reabilitare a obiectivului, care la momentul actual este nefunctional. Prima varianta - NERECOMANDATĂ - consta in reabilitarea cinemtografului ce face obiectul investiţiei, avand ca principale lucrari de constructie urmatoarele: consolidarea structurala; refacerea finisajelor conform Expertizei Tehnice cu pachetul de masuri minimale PM2 descris in Auditul Energetic, schimbarea finisajelor si a instalatiilor sanitare, de canalizare, termice, electrice si de ventilatie; dotarea cu echipamene de functionare cinema (videoproiectie, sonorizare, 3D, sistem tiketing). In aceasta prima varianta, functionalitatea salii ar avea o singura utilitate si anume, cea de sala de cinematograf in care ar rula filme, intrand intr-o concurenta directa si nesustinuta din punct de vedere al capacitatii si a dotarilor ultraperformate ce se regasesc in marile sali cinematografice prezente in Timisoara. AVANTAJE DEZAVANTAJE o Pret mai scazut la mobilierul de tip sezut din sala de spectacol deoarece acesta nu necesita montarea si demontarea scaunelor, cele propuse fiind fixe. Nu apare necesitatea gasirii unui spatiu de depozitare a acestora sau a unui sistem retractabil. o Pret mai scazut la mobilierul de tip scena — nu apare necesitate cumpararii uneia retractabile/ extensibile atat pe verticala cat si pe orizontala. o Castigarea unei suprafetie utile de aproximativ 53.32mp — vechea statie de P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA” e Capacitate sala de cinema -157 locuri o Dezavantaj din punct de vedere al competitivitatii pe piata actuala — in Timisoara exista cinematografe ce pot oferii o dotari ultraperformante, cu sali multiple si posibilitatea de a viziona filme diferite in aceeasi zi, dotate cu sistem |- MAX si 4D-X e Datorita concurentei cu marile cinematografe din Timisoara — Cinema City — luluis Mall si Shopping City, si nu numai este mai mult ca probabil ca cinematograful sa functioneze la

ventilatie ce poate fi folosit fie ca depozitare, subcapacitate, producand costuri de spatiu tehnic sau poate fi dat spre inchiriere. intretinere ce nu vor putea fi amortizate e Lipsa necesitatii de a da goluri de acces doar din castigurile cinematografului, prin pereti structurali fapt ce ar duce fie la necesitatea gasirii - Lipsa necesitatii instalarii a nultiple unei surse externe pentru a completa sisteme tehnice de iluminare si sonorizare | deficitul, fie la functionarea periodica a ale salii datorita lipsei a mai multor scenarii | spatiului. de utilizare. e Folosirea rara a imobilului in tim va duce la aparitia de noi deficiente la nivelul cladirii, ceea ce va ridica costurile de reparatii in timp. O cladire utilizata in regim permanent sau mediu are o durata de viata mult mai lunga de cat una folosita rar, iar interventiile de intretinere/ reparatii recurg la intervale rare spre deosebire de cladirile folosite periodic . e Amortizarea grea si in timp indelungat a investitiei. e Spatii mari neutilizate optim. Prin aplicarea pachetului de masuri PM1 din cadrul Auditului energetic nu se obtine o clasa energetica superioara, iar instalatiile electrice raman cele existente cu deficiente de functionare. Astfel reabilitarea si pastrarea functiunii doar de cinematograf conform variantei 1 se prezinta a fi un proces nesustenabil din punct de vedere economic, ce nu oferă soluții avantajoase si eficiente, fapt ce a dus la varianta 2. Varianta a doua - RECOMANDATĂ — propune, consolidarea structurala; refacerea finisajelor conform Expertizei Tehnice cu pachetul de masuri PM1 descris in Auditul Energetic, schimbarea finisajelor si a instalatiilor sanitare, de canalizare, termice, electrice si de ventilatie. Se propune ca imobilul sa functioneze sub mai multe scenarii in afara celui de cinematograf - sala de spectacol devenind una cu functiuni multiple —sala de spectacol! teatru/ sala de conferinte, devenind astfel un spatiu flexibil ce ar putea gazdui multiple evenimente oferind astfel o mai mare diversitate si o probabilitate de utilizare pe un termen mai indelungat cu multiple surse de intretinere din punct de vedere economic. Desi in prezent Timisoara este dotata din punct de vedere al cinematografelor, prezinta lipsuri din punct de vedere al salilor multifunctionale ce pot fi inchiriate pentru a gazdui diverse evenimente, mai ales din punct de vedere al salilor ce au in dotare amfiteatre. Multe din scolile sau liceele ce functioneaza in prezent sunt gazduite fie in cladiri vechi fie in cladiri realizate in anii 70'-80', iar la momentul actual multe dintre ele nu sunt dotate cu sali pentru serbari sau diverse evenimente, sau spatiile existente nu sunt suficiente, astfel de multe ori opteaza pentru a utiliza fie salile de sport din dotare pentru astfel de evenimente sau a inchiria alte spatii. In prezent in apropierea obiectivului la o distanta de maxim 15 minute se afla Liceul Teoretic Grigore Moisil, iar la o distanta de maxim 30 de minute se afla Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti, Gradinita Betania, respectiv Gradinita cu program prelungit Nr. 14. Tot in zona se afla Liceul tehnologic Special Gheorghe Atanasiu si Gradinita cu program prelungit Nr. 12. Toate aceste institutii de invatamant din zona ar P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

putea beneficia de pe urma folosirii imobilului in varianta de sala de spectacol pentru varii serbari, cursuri speciale sau festivitati de sfarsit de an. Tot ca sala de spectacol, spatiul poate fi inchriat pentru diferite concerte simfonice (gen quartet), sau de tip stand-up comedy putand fi gestionata printr-un sistem de tiketing propus. Astfel de evenimente vor putea fi sustinute datorita a instalatiilor tehnice de sonorizare si iluminare gandite pentru un astfel de scenariu. Un alt scenariu de functionare propus ofera posibilitatea de inchiriere a spatiului pentru diferite conferinte sau diverse campanii de prezentare, expuneri atat ale primariei — de noi proiecte (expuneri ce acum au loc in Aula Magna a Universitatii de Vest) cat si a diferitor firme/ corporatii. In cazul teatrelor modernne, sau a teatrelor ce nu necesita mari miscari scenice sala de spectacol in a doua varianta recomandata se poate preta pentru a gazdui cu succes astfel de evenimente. Astfel se propun 4 scenarii de functionare ce pot deservi cladirea Cinematografului Victoria: - cinematograf, sala de conferinte, sala de spectacol, respectiv teatru. Deoarece spatiul salii de spectacol existent nu este unul foarte mare numarul de persoane ce pot participa la tipurile de festivitati/ evenimente ce pot fi gazduite este de sub 200 de persone. Capacitatea cea mai mica propusa, in scenariul in care scena este extinsa (ocupand o suprafata de 63.67mp cu o latime de 10,75m si adancime de 6.00m) pentru a crea un spatiu suficient interpretilor este de 157 de persoane (incluzand spatiul liber lasat pentru persoanele cu dezabilitati) in scenariul de sala de teatru sau serbare. Capacitatea maxima ideala ar fi de 187 (incluzand spatiul liber lasat pentru persoanele cu dezabilitati), capacitate la care se ajunge cu ajutorul a 2 randuri de scaune retractabile/ mobile propuse in apropierea scenei (in varianta dimensiunii sale minimale — 35,84mp). Aceasta solutie este propusa a fi folosita in cazul scenariului de cinematograf sau conferinta. Capacitatea maxima a salii in aceste conditii se poate mari la 199 de persoane prin introducere a pachete de 6 scaune mobile (cu optiunea de a putea fi fixate de cele existente pe parcursul spectacolului) ce ar ocupa locurile lasate libere pentru personele cu dezabilitati in cazul in care se doreste o ocupare maxima a salii. Pentru a putea fi realizabile aceste scenarii se propune dotarea cu echipamene de functionare pentru videoproiectie normala — in varianta digitala - cat si in varianta 3D, de sonorizare, de preluare si mixare, de iluminat tehnologic, de sistem tiketing, si de scena mecanica. La cererea beneficiarului, s-a luat in calcul si posibilitatea de a extinde spatiul publicului prin realizarea unei logii insa aceasta solutie s-a dovedit a fii nefezabila atat din punct de vedere structural — datorita unei investitii mult prea mari ce nu ar fi putut mari cu mult capacitatea salii rezultata dar si datorita diverselor impedimente create, dificil de rezolvat din punct de vedere al metodei de evacuare a publicului din aceste logii in caz de incendiu. Un alt motiv pentru care o astfel de logie nu ar fi putut fi fezabila se datoreaza inaltimii spatiului salii de spectacol. Datorita necesitatii instalarii diverselor instalatii tehnologice aferente ventilarii si echiparii sistemeloe descrise mai sus a fost necesara lasarea unui gol tehnologic de trecere al aparaturilor de minim 60cm, fapt ce a micsorat inaltimea libera a salii in mod considerabil , ajungandu-se astfel la o inaltime minima de 4.80m. Inaltimea minima rezultata este datorata si faptului ca grinzile existente din beton prefabricat sunt destul de inalte si nu pot si strapunse de tevi de instalatii. Inaltimea minima a unei zone in salile aglomerate, cu necesitati acustice este de 3 m conform P-123 din 1983 - INSTRUCŢI TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA ŞI EXECUŢIA SĂLILOR DE AUDIŢIE PUBLICĂ DIN PUNCT DE VEDERE ACUSTIC - cap 2.2.7. „Cand sala este prevazuta cu balcon, inaltimea acestia deasupra pardoselii, precum si adancimea lui, P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

trebuie astfel determinate, incat la ultimul rand de scaune de la parter sa mai ajunga unde reflectate de tavanul salii. Inaltimea de la pardoseala auditoriului la intradosul balconului trebuie sa fie de minimum 3m ” Astfel prin respectarea acestor cerinte ar fi rezultat un balcon cu o inaltime minima de 1.80m — dimensiune in care ar fi trebuit sa fie incluse si elementele de structura ale acestuia. Inaltimea rezultata nu este una ce ar putea respecta normele in vigoare privind inaltimea minima de trecere a unui spatiu — minima de 2,10m Totodată se propune reintegrarea spațiului de acces foaier intr-o zona care poate fi utilizata ca zona de expozitii (al cincilea scenariu) in vederea organizarii unui vernisaj tematic. Astfel sala nu ar avea ca utilitate doar sala de cinematograf in care ruleaza filme, ci ar putea gazdui evenimente ce sustin arta, sub forma sa vizuala - pictura, sculptura, arta textila, conferinte, simpozioane, activitati scolare cu diferite tematici, etc. , devenind astfel un spatiu versatil ce ar atinge un public larg. Prin noile compartimentări se va urmări realizarea unui spatiu degajat, modern ce respecta normele si legile in vigoare. Prin refacerea instalațiilor de canalizare, sanitare, ventilare si electrice se vor executa trasee de instalații dispuse intru-n mod eficient. Refacerea acestora va urmări si gabaritarea acestora pentru a face fata cerințelor diferitelor funcțiuni si aparaturilor aferente acestora. Se propune realizarea anveloparii termice a cladirii (fatade, placa pe sol, placa peste ultimul nivel), pentru asigurarea eficientei energetice conform ultimelor reglementari din normativele in vigoare, si a auditului energetic atașat si refacerea fațadelor intr-un stil unitar raportat la corpurile existente pe teren sau in curs de execuție. AVANTAJE DEZAVANTAJE o Pret mai ridicat la mobilierul de tip sezut din sala de spectacol deoarece acesta necesita montarea si demontarea scaunelorpe anumite zone pentru a putea fi utilizat la capacitate maxima. o Pret mai ridicat la mobilierul de tip scena — apare necesitatea cumpararii uneia retractabile/ extensibile atat pe verticala cat si pe orizontala. o Spatiul fostei statii de ventilatie — va fi folosit pentru culise. e necesitatea de a da goluri de acces prin pereti structurali necesitatea instalarii a multiple sisteme tehnice de iluminare si sonorizare ale salii datorita lipsei a mai multor scenarii de utilizare. o Capacitate sala de cinema maxima de 199 locuri, cu posibilitatea reducerii numarului de locuri pana la 157. Varianta optima de functionare de 187 de locuri. o Spatiu versatil cu multiple functiuni — in care se pot gazdiu diverse evenimente . e Castigarea uni spatiu expozitional sau de prezentare pentru Primaria Municipiului Timisoara evitand astfel inchirierea altor spatii. o Spatii le propuse vor fi astfel utilizate in cel mai optim mod o Datoritsa versatilitatii si a posibilitatii de oferire 5 scenarii diferite de functionare se maresc perioadele cu posibilitatea de ocupare a Cinematografului propus, ce poate fi adaptat in situatii in care sunt mai putini spectatori sau in cazul in care va fi inchiriat la capacitate maxima. e Posibilitate de amortizare mai rapida a investitiei . e Scolile, Liceele si Gradinitele (Institutiile de invatamant) din Zona pot beneficia de acest P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA“

spatiu prin intermediul Primariei Municipiului Timisoara o Refacerea si eliminarea variilor tubulaturi dezafectate. e Partiurile noii configurații vor respecta suprafețele cerute în normativ și vor avea în vedere asigurarea unui potențial de flexibilitate a spațiilor. e Respectarea fluxurilor conform cerinţelor salilor aglomerate cu vizitatori si normelor de siguranta la foc. o Cresterea valorii imobilului in urma interventiilor propuse o CONSOLIDAREA SI PRELUNGIREA VIETII CLADIRII a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru Descriere intervenții Interventia asupra cinematografului in Varianta1 — nerecomandata, presupune consolidarea structurala si refacerea finisajelor conform Expertizei Tehnice cu pachetul de masuri minimale PM1 descris in Auditul Energetic. Interventia asupra c cinematografului in Varianta 2 — recomandata, va urmări: 1) Consolidarea structurala a clădirii conform indicațiilor descrise in expertiza tehnica atașată. 2) Realizarea anveloparii termice totale (pachetul de masuri — PM1) pentru asigurarea eficientei energetice conform ultimelor reglementari din normativele in vigoare, si a auditului energetic atașat. Pachete de masuri propuse: Masuri de modernizare termoenergetica: Masuri in domeniul constructiilor S1 Izolarea termică a peretilor exteriori IS2 Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare IS3 Izolarea termică a acoperisului 54 Izolarea termică a placii pe sol La aceste masuri se adauga masurile pentru instalatii Masuri in domeniul instalatiilor 1 Realizarea instalatiilor termice, inclusiv modulul termic 2 Modernizarea instalatii sanitare 3 Reproiectarea Instalatiilor HVAC 4 Reproiectarea Instalatiilor electrice Pachete de masuri: PM1 +14 PM2 S1+S2+S3+11+12+14 3) Asigurarea de fluxuri pentru a corespunde normativelor actuale, astfel încât la terminarea lucrărilor imobilul sa poată fi autorizat din punct de vedere PSI si Sanitar. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

4) Proiectarea instalațiilor pentru îndeplinirea condițiilor de detectie si alarmare incendiu, antiefracție si supraveghere pentru asigurarea unor condiții moderne si eficiente de desfășurare a activităților. 5) Asigurarea de facilități igienico-sanitare pentru angajați. 6) Refacerea fațadelor intr-un stil unitar raportat la corpurile existente pe teren sau in curs de execuție. 7) Asigurarea rampelor necesare accesului persoanelor cu deficiente. 8) Refacere hidroizolație si pazie atice. 9) Refacerea trotuarelor din jurul cladirii. 10) Recompartimentarea spatiilor deficitare si optimizarea funcţională a acestora luând in considerare fluxurile specifice zonei de foaier si culise,conform normelor in vigoare astfel încât la terminarea lucrărilor imobilul sa poată fi autorizat din punct de vedere Sanitar si PSI. Indici urbanistici propusi generali S teren=2796 mp (conform C.F.) S construita la sol propusa Corp C1 =2 345.63 mp S construita desfășurată propusa Corp C1 = 6 750.96 mp S construita la sol existenta Corp C2 =19.26 mp S construita desfășurată existenta Corp C2 = 19.26 mp "Unde C1 — Bloc locuinte „B2” cu spatii comerciale si cinematograf la parter, respectiv C2 — Depozit ambalaje. S construita la sol propusa TOTALA =2 364.89mp S construita desfăşurată propusa TOTALA = 6 770.22 mp POT= 84.58% CUT= 2.421 Indici urbanistici propusi obiectiv investitie S cota parte teren Cinematograf =886 mp (conform C.F.) S construita la sol propusa Cinematograf= 721.92 mp S construita desfășurată propusa Cinematograf =789,23 mp S utila desfasurata propusa Cinematograf =633.69 mp "Diferenta de suprafata desfasurata si construita propusa de cea existenta este datorata lucrarilor de consolidare pe exterior si a termosistemului propus. Obiectivul nu se extinde in exteriorul conturului existent. Cu o formă aproximativ rectangulara neregulata in în plan, ce poate fi inscrisa intr-un dreptunghi cu dimensiunile de 21.13m x54.18m (corpurile studiate cinematograful Victoria). "Diferenta dintre cotele maxime ale obiectivului propus si cele ale imobilului existent este datorata lucrarilor de consolidare pe exterior si a termosistemului propus. Obiectivul nu se extinde in exteriorul conturului existent. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Amplasarea Cinematografului Victoria faţă de orientarea punctelor cardinale si vecinatati nu se modifica , ramnand cea existentă. Regimul de înălțime actual de pe teren este de P+4E — iar pentru cinematografP inalt: NATIC MAX= +8.00m h ATIC MIN= +4.54m Regim maxim de înălțime pe teren este P+4E corp C1 — bloc de locuinte „B2”.. Obiectivul studiat are un regim de inaltime P inalt. Înălțimile sunt considerate față de cota +0.00 a holului de receptie din zona foaierului. Cota sistematizată a terenului se găsește la -0.16m față de cota +0.00 a acesteia și reprezintă cota +88.56 din ridicarea topografică. Accesul A. Auto In incinta terenului singurul acces auto se afla pe latura nordica a acestuia, si deserveste curtea formata intre blocul B2, depozitul de ambalaje a alimentarei si cinematograf. Latura nordica in afara de imprejmuirea realizata intre sala de spectacol a cinematografului si depozitul de ambalaje alimentare (pe unde se realizeaza si accesul auto in curte), nu dispune de alte delimitari. Pentru celelalte laturi, frontul cladirilor aflate pe teren constituie limitele de proprietate. Drumul de acces auto de pe Str. C. Porumbescu, prin gangul de la parterul blocului B2, ce ar putea duce spre latura nordica este blocat; singurul mod de a accesa latura nordica si vestica a terenului fiind de pe Str. Coriolan Baran. Latura estica si cea sudica ale terenului sunt bordate de un trotuar cu pista de bicicleta ce pot fi accesate direct de pe strazile C. Porumbescu si Gh. Doja. In apropierea laturei estice a terenului se afla o parcare ce deserveste blocul B2 si Piata N. Balcescu. "Nu se intervine asupra acceselor existente, acestea rămânând nemodificate. B. Pietonal PE TEREN: - accesul se face in Blocul B2 si spatiile sale comerciale de la nivelul parterului de pe latura sudica si estica a acestuia. Scara A a blocului poate fi accesata doar prin curtea interioara de pe latura vestica a terenului. Accesele secundare ale caselor de scara B, C si D se afla in curtea de incinta formata de cinematograf, depozitul ambalaje alimentara si bloc — aceste accese nu fac parte din obiectul investitiei si nu se aduc modificari asupra lor. IN CINEMATOGRAF: Acces principal — direct de pe latura sudica, de pe strada C. Porumbescu printr-un gang de acces — accse ce se mentine. Accesul in spatiul destinat fostei statii de pompare, se face doar din exterior prin curtea de incinta. Spatiul acum neutilizat si liber de echipamente este propus pentru a is pastra vechea functiune, iar prin prezentul proiect in el se va monta grupul de pompare pentru incendiu cu aparaturile tehnologice aferente necesare pentru a deservi cladirea. In prezent accesul; la acest spatiu se face printr-o scara metalica verticala. Se propune P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

refacerea scarii cu una noua din beton armat prin care sa se asigure accesul la aparaturile necesare securitatii la incendiu a cinematografului intr-un mod facil. Accesul din spatiul fostei statii de ventilatie, acum zona de culise aferenta salii de spectacol, in prezent poate fi accesat direct de pe latua nordica a terenului prin 2 usi cu doua canate. Prin proiectul de reabilitare se propune eliminarea unuia din accese — pentru a ajuta la configuratia functiunilor interioare prin folosirea la maxim a spatiului necesar noilor zone propuse si a elimina holuri suplimentare Deoarece legatura dintre sala de spectacol si foaier in prezent este blocata, singurul mod de acces in aceasta este de pe latura nordica a salii prin 2 usi cu doua canate, usi ce initial erau folosite pentru evacuarea spectatorilor. Aceste accese se pastreaza, insa vor fi folosite doar pentru evacuarea spectatorilor dupa terminarea spectacolelor gazduite, si mai ales in situatii extreme — ele reprezentand doua din caile de evacuare ale salii de spectacol in caz de incendiu. Tamplaria existenta va fi inlocuita cu una noua adecvata cerintelor si normelor in vigoare, dimensionata pentru a asigura fluxurile necesare evacuarii persoanelor. Golul ce lega foaierul de sala, acum blocat, se va desface, refacandu-se vechiul acces in sala de spectacol. Interventie necesara fluidizarii spatiului cinematografului si a realizarii de- fluxuri necesare functionarii lui. Sala de spectacol va fi accesata in mod uzual din interiorul foaierului, cele 2 accese de pe latura nordica fiind folosite exclusiv pentru evacuare. Cu exceptia statiei de pompare care este accessibila de la nivelul demisolului, restul intrarilor/ iesirilor din Cinematograful Victoria se vor afla la nivelul parterului. Prin interventiile propuse se transforma spatiul prezent din unul segmentat cu accese exterioare multiple, necolegate intre ele in unul compact, cu spatii interconectate si circulatii fluide. Pentru o usoara accesare in cladire a persoanelor cu deficiente locomotorii rampa propusa va respecta "Normativul privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoileindividuale ale persoanelor cu handicap”, indicativ NP 051-2012 privind adaptarea infrastructurii/ echipamentelor/ dotarilor pentru accesul si operarea acestora de catre persoane cu dezabilitati: Oboseala excesiva: 1.Lungimea rampelor pana la zonele de odihna (podest) va fi : e max 10.00m — rampa fara trepte cu rampa mai mica de 5% e max 6.00m — rampa fara trepte cu rampa intre 5% si 8%; o max 3.00m — rampa cu trepte 2.Zona de odihna (podest) va avea latimea minima de 1.50m 3.Panta rampei fara trepte va fi: o max 8% - rampe cu lungime max 6.00m; e max 5% - rampe cu lungime mai mare de 6.00m. Cadere/impiedicare 1.Schimbarile de nivel vor fi atentionate prin marcaje vizibile 2.Finisajul treptelor/rampelor va fi rezolvat, astfel incat marginea treptelor sa fie clar vizibila si sa nu se confunde cu suprafata orizontala a treptelor 3.La denivelari mai mari de 0.20m sunt prevazute balustrade de protectie cu h=0.90m - 1.00m prevazute cu mana curenta inclusiv la h=0.60m — 0.75m (pentru evitarea alunecarii in gol a bastonului sau a rotii scaunului rulant); P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

4.In cazul in care se va prevedea doar mana curenta de protectie rampele vor fi prevazute cu un rebord lateral cu h=5cm 5.Treptele/rampele vor fi astfel conformate incat sa evite impiedicarea prin agatare cu varful piciorului Coliziune - Latimea rampei va fi de minim 1.20m Alunecare 1.Finisajul rampelor si scarilor va fi realizat astfel incat sa se evite alunecarea chiar si pe vreme umeda 2.Treptele vor fi rezolvate astfel incat sa se evite stationarea apei si formarea unui strat de gheata. Lovire - La realizarea scarilor si rampelor se vor evita muchiile ascutite. Înălțimea construcţiei Cinematograf Victoria —H max. atic este +8.00m de la cota +0,00 a clădirii; Zona foaier — H atic este+4.54m de la cota +0,00 a clădirii; Zona sala spectacol - H atic este+8.00m de la cota +0,00 a clădirii; Zona statie ventilatie - H atic este+4.54m de la cota +0,00 a clădirii; Zona statie pompare - H atic este+1.30m de la cota +0,00 a clădirii; Înălțimile sunt considerate față de cota +0.00 a holului de receptie din zona foaierului. Cota sistematizată a terenului se găsește la -0.016m față de cota 10.00 a acesteia și reprezintă cota +88.56 din ridicarea topografică. Înălțimea libera a nivelurilor Pentru statia de pompare — la demisol — inaltimea este de 2.00m. Pentru zona de foaier inaltimile spatiilor variaza datorita diferentei de nivel. Inital corpul avea trei trepte, care la un moment dat formau accesul in vechiul cinematograf, scari ce ulterior au fost incluse in spatiul interior prin extinderea vechiului foaier si integrarea unei parti a vechiului gang in cinematograf. Se propune eliminarea lor pentru a conforma caile de circulatie ale accesului in cladire si in cazul persoanele cu dizabilitati. In locul acestora se va realiza o rampa cu panta de 5%. Rampa propusa va avea la podestul de inceput si cel de sfarsit o suprafata de avertizare tactilo-vizuala, de 60 cm latime, realizata dintr-un finisaj de textura diferita. Astfel pentru zona de foaier spatiu expozitie avem inaltimi intre 3.01 m si 3.53m, in Zona de foaier cafenea inaltimile variaza intre 2.55m (portiune cu tavan fals) si 3.01m. Baile, garderoba si spatiul de depozitare isi pastreaza inaltimea libera de 3.01m. Pentru zona salii de spectacol, datorita inaltimii mari ale grinzilor transversale existente si a necesitatii realizarii unei zone tehnice in care sa se pozitioneze aparatura HVAC, de ventilare, iluminare si sonorizare a salii, dar si datorita pozitionarii membranelor vibrante realizate din materiale fonoabsorbante, necesare la reverberatia sunetului in sala conform studiului acustic inaltimea libera a salii fata de cea actuala se micsoreaza, ea fiind propusa a varia intre 5.33m și 6.16m la parter. Inaltimea libera din sala de spectacol variaza si datorita gradenelor propuse a fi refacute si gabaritate conform normelor in vigoare. Scena este propusa a fi una de tip mobil atat pe verticala cat si pe orizontala. Inaltimea uzuala a acesteia este gandita a fi de 65cm, pentru a putea fi accesata si de persoane cu dezabilitatiin cazul in care acestea sunt vorbitori in cadrul conferintelor sau spectacolelor, sau in scenariul P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

in care sala e folosita cu functiunea de cinematograf. In situatia in care pentru teatru sau spectacole este necesara inaltarea ei la 1.00m — 1.20m se vor folosi scari mobile prin care aceasta sa se poata accesa. Astfel naltimea din zona scenei poate varia in functie de folosinta acesteia insa uzual (in varianta hscena=65 cm) este propusa a fi intre 4.48m si 5.51m. In cazul de hmax scena inaltimea libera rezultata va fi intre 3.93 si 4.95m Pentru Zona de culise inaltimea va fi de 3.51m la parter. Etajul tehnic cu zona de proiectie si sonorizare si biroul administrativ vor avea o inaltime libera de 3.6&1m Finisajele INTERIOARE Pardoselile Pardoselile interioare existente din PVC, vor fi înlocuite de pardoseli interioare propuse prin concept. Condițiile de realizare a pardoselilor impun următoarele caracteristici: să aibă suprafaţa plană, netedă dar antiderapantă, conform NP 051-2012 - ”Normativul privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoileindividuale ale persoanelor cu handicap", -să fie la acelaşi nivel pe tot etajul, , conform NP 051-2012 - "Normativul privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoileindividuale ale persoanelor cu handicap”; -să fie realizate din materiale rezistente la uzură, care: nu produc praf şi scame prin erodare, nu se deformează sub acţiunea greutăților sau şocurilor mecanice şi ale căror îmbinări sau rosturi de montaj nu crează pericol de agăţare sau împiedicare (pentru evitarea agăţării bastonului sau a rotii scaunului rulant); -să fie lavabile (hidrofuge), uşor de întreţinut; = pe porțiunile unde apar diferențe de nivel pe zonele de circulații se vor realiza rampe de legătură = să fie realizate din materiale rezistente la uzură, care: nu produc praf și scame prin erodare, nu se deformează sub acțiunea greutăților sau șocurilor mecanice și ale căror îmbinări sau rosturi de montaj nu creează pericol de agățare sau împiedicare (pentru evitarea agăţării bastonului sau a rotii scaunului rulant); = să fie lavabile (hidrofuge), ușor de întreținut " să nu producă scântei la lovire și să nu aibă potențial de încărcare electrostatică în încăperi în care se pot produce amestecuri explozibile în aer = să fie rezistente la acțiuni chimice ale substanțelor utilizate în cazul produselor tipice de curatare, dezinfectie utilizate la momentul curatarii spatiilor. In functie de functiunea adapostita si de specificatiile tehnice in zonele speciale (sala spectacol, culise) se propun diferite finisaje la nivelul pardoseli: e Demisol — statia de pompare incendiu — finisajul va fi realizat din sapa de beton sclivisit. o Parter: - zona foaier, grupuri sanitare, garderoba, depozitare scara vor avea finisajul pardoselii realizat din piatra naturala gri deschis; - pentru zona de sala de spectacol se vor folosi doua tipuri de finisaje: - parchet din lemn natural pentru zona gradenelor (a carui esemta sa fie daca nu similara atunci P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

complementara placajului de lemn fonoabsorbant si al scenei) si mocheta pentru absorbtie acustica pe portiunea podestului dintre gradene si scena. - zona culise — mocheta acustica pentru vestiare, culise si coridoare si piatra naturala pentru zona grupului sanitar destinat interpretilor. o Etaj tehnic - covor PVC pentru spatiul tehnic de proiectie si biroul administratorului si piatra naturala pentru grupul sanitar Nuante de parchet lemn narural recomandate P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Nuanta de piatra naturala propusa SALA SPECTACOL Finisaj(prop.): parchet lemn natural + adeziv Strat suport(prop.) - sapa slab armata + sapa egalizare 5cm Sistem incalzire pardosea(prop.): sapa, teava instalatie + plasa montare 2.5cm Strat de difuzie(prop.) Termoizolatie(prop.) 5em Hidroizolatie(prop.) Structura(prop.) - placa beton armat Termoizolatie(prop.) 10cm Piertis(prop.) 25cm Balast de umplutura(exist.) Pamant ntural Finisaj(prop.): mocheta + adeziv Strat suport(prop.) - sapa slab armata + sapa egalizare 5cm Sistem incalzire pardosea(prop.): sapa, teava instalatie + plasa montare 2.5cm Strat de difuzie(prop.) Termoizolatie(prop.) 5em Hidroizolatie(prop.) Structura(exist.) - placa beton armat Termoizolatie(prop.) 10cm Piertis(prop.) 25cm Balast de umplutura(exist.) Pamant ntural FOAIER Finisaj(prop.): parchet lemn natural + adeziv Strat suport(prop.) - sapa slab armata + sapa egalizare 5cm Sistem incalzire pardosea(prop.): sapa, teava instalatie + plasa montare 2.5cm Strat de difuzie(prop.) Termoizolatie(prop.) Sem Hidroizolatie(prop.) Structura(prop.) - placa beton armat Balast de umplutura(exist.) Pamant ntural P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Pereţi interiori Pereţii de compartimentare interioara propuși vor fi realizați din structuri de ghips-carton și compartimentări sanitare din HPL pentru zona de grupuri sanitare. Finisajele la pereții interiori existenți, necorespunzătoare, vor fi înlocuite de finisajele la pereții interiori propuse prin concept, după cum urmează: zugrăveli antibacteriene aplicate pe strat de glet zugrăveli lavabile antibacteriene aplicate pe strat de glet pereții vor fi protejați de minimum pana la 2.10 m înălțime cu vopsea epoxidică similara sistemului — Sika Bonding Primer - in zonele umede de grupuri sanitare. placaje piatra naturala in zona grupurilor sanitare pana la o inaltime de 1.20 m pelacaje de lemn cu rol fonoabsorbant — de tip membrana acustica pentru zona de sala de spectacol si scena cu portiuni de elemente mobile in jurul axului vertical. Placaje sau elemente de lemn liniare cu rol fonoabsorbant in zona foaierului — bar si cafenea prinse pe structura metalica distantate fata de pereate P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Imagini conceptuale placaj lemn zona foaier P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Imagini placaj fonoabsorbant Tavane Tavane in zonele de foaier, culise si spatiu tehnic vor fi zugrăvite. Pe zona cafenea foaier si in grupul sanitar pentru persoane cu dezabilitati de la parter este propus tavan fals pentru a masca circuitele de ventilare, climatizare si iluminare. In zona salii de spectacol tavanul fals propus va fi realizat din placi de material fonoabsorbant asezate la unghiuri diferite conform calculelor acustice si a analizae de reverberatie a sunetului. Acestea vor fi de tip suspendat, prinse de o structura de profile netalice ancorata in grinzile de beton armat existente. Intre grinzi si tavanul fals propus se va lasa un gol tehnologic de minimum 60cm pentru aparatura tehnologica necesara climatizarii, ventilarii, incalzirii, sonorizarii si iluminarii salii de spectacol si a scenei. Tavanul împreună cu instalațiile aplicate din sala de spectacol vor fi zugrăvite/vopsite într-o nuanță similara/ identica inchisa la culoare pentru a nu fi sesizabile prin deschiderile create defantele formate intre panourile fonoabsorbante. Toate placajele/ panourile propuse din sala de specatcol vor fi ignifugate, respectand cerintele nomelor in vigoare ale securitatii la foc pentru Sali aglomerate. SALA SPECTACOL Finisaj ext.: hidroizolatie(prop.) - membrana EPDM Termoizolatie(prop.) - 15 cm Strat de difuzie(prop.) Bariera de vapori(prop.) Termoizolatie(exist.) - BCA Strat suport(exist.) - sapa de panta Structura(exist.) - dale prefabricate beton armat - grinda trapezoidala, de beton prefabricat, tensionate Strat suport(prop.) - structura metalica suprt tavan fals Gol tehnologic - necesar aparaturilor HVAC, ventilare, iluminat, sonorizare Finisaj int.: - panouri fonoabsorbante FOAIER Finisaj ext.: hidroizolatie(prop.) - membrana EPDM P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Strat suport(prop.) - sapa de panta + sapa egalizaremax 8cm Strat de difuzie(prop.) Termoizolatie(prop.) - 15 cm Bariera de vapori(prop.) Termoizolatie(exist.) - BCA Structura(exist.) - placa beton armat Finisaj int.: - tencuiala (prop.) - zugraveala lavabil (prop.) FOAIER CAFENEA Finisaj ext.: hidroizolatie(prop.) - membrana EPDM Strat suport(prop.) - sapa de panta + sapa egalizaremax 8cm Strat de difuzie(prop.) Termoizolatie(prop.) - 15 cm Bariera de vapori(prop.) Termoizolatie(exist.) - BCA Structura(exist.) - placa beton armat Gol tehnologic Finisaj int.: tavan casetat placat cu ghips carton EXTERIOARE Pereţi exteriori Vor fi protejați cu termosistem de fațadă de minim 10 cm. Fatadele propuse vor fi de tip fatada ventilata pentru a ajuta sa respire peretii existenti realizati din caramida plina. Pe exterior elementele de anvelopare termica de fațadă vor fi protejate de placi ceramice prinse pe o structura metalica inaltata cu 1&cm fata de cota de calcare a terenului sistematizat. La partea inferioara zona neplacata va fi protejata cu termoizolatie specifica pentru soclu tencuita si zugravita cu vopsele specifice zonelor de soclu si de fațadă. Pe anumite potiuni placajul de caramida va fi gandit in stil intesut pentru a oferi accente sau a marca diferite zone, conform proiectului. Cromatica fațadelor va respecta HCL 455/2014, RLU pentru zona centrală, HG 525/96, OMS 119/2014, Codul Civil și legislația în vigoare, propusa prin concept. E n LE ETILIC LALA, LI DU DE DUDE m E e o e LALA A AIA II ISS SAALE: i SIE AAA LA AAA: "TUT LE E ELI CI i SANSA SIA III ALA. [LINE ARII % & k E E La E & LE E [= La LA e E SII RELE EA dotat i AAA EAI E i du zi P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

invelitoare Invelitoarea va fi una de tip terasa necirculabila închisă printr-un planșeu de beton armat dublat de termosistem de 15cm, adaugat celui existent realizat din BCA, protejat cu membrana EPDM. Tâmplărie Tâmplării interioare Uși corespunzătoare functiunilor aferente: " Metalice aluminiu/oțel care corespund prevederilor normativelor de siguranță la foc, pe căile de evacuare; = HPL pentru grupurile sanitare. = Usi pline specifice zonelor de cinematograf, spectacol la cele de evacuare si cele de acces in sala de spectacol. = MDF - pentru celelalte spații care nu sunt în legătură directă cu căile de evacuare! Ușile au fost gabaritate conform NP 006-1996 — „Normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori cerinte utilizatori”, NP 051-2012 — „Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale personelor cu handicap” si P 118/1 1999 — „Normativ de siguranta la foc a constructiilor”. Tâmplării exterioare Uși și ferestre cu tâmplărie de aluminiu rezistente la foc pentru căile de evacuare, si ferestre cu tâmplărie de aluminiu cu geam tripan pentru restul zonelor. Parcaje In prezent pentru functiunea de cinematograf se pot asigura prin zona de parcaje existenta adiacenta imobilului de pe Str. C. Porumbescu cele 7 locuri de parcaj ce reprezintal minimul de parcaje necesare conform cerintelor H.G. 525/1996 republicată, a anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU. Se propune suplimentarea acestori locur prin realizarea de noi parcaje daca este posibil atat in Piata N. Balcescu cat si inzona adiacenta Cinematografului Victoria pe latura sa nordica, zona ce poate fi accesata de pe Str. Coriolan Baran. Primaria Municipiului Timisoara se va ingriji de realizarea acestora printr-un proiect ulterior. Descrierea amenajărilor interioare propuse pe corpuri si funcțiuni CINEMATOGRAF VICTORIA DEMISOL S utila demisol =11.89 mp D/01 Statie popmpare incendiu 11.89 mp H=2.00 m Suprafața construită 22.92 mp PARTER S utila parter = 572.55 mp P/01 Gang Acces 24.63 mp H=2.90m P/02 Foaier Zona de expozitie 39.01 mp H= 3.01m/3.53m P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

P/03 Foaier Cafenea 112.87 mp H=2.55m/ 3.01m P/04 Bar — Casa bilete 19.28 mp H=2.55m P/05 Depozitare 7.02 mp H=3.0îm P/06 Garderoba 16.81 mp H=3.0îm P/07 G.s. Persoane Dizabilitati 7.20 mp H=2.55m P/08 G.s. Femei 9.09 mp H=3.01m P/09 G.s. Barbati 10.40 mp H=3.01m P/09' Casa scara 9.23 mp Suprafața construită 699.00 mp ETAJ TEHNIC PROIECTIE S utila etaj = 49.25 mp E/01 Spatiu tehnic ventilatie 1 5.07 mp E/02 Spatiu tehnic ventilatie 2 5.07 mp E/03 Casa scara 9.23 mp E/04 Spatiu tehnic proiectie 27.84 mp H=3.61m E/05 G.s. Personal 3.00 mp H=3.61m E/06 Birou Administrator 9.18 mp H=3.61m Suprafața construită 67.31 mp S utilă desfășurată totala 633.69 mp Suprafața construită la sol totala 721.92 mp Suprafața construită desfășurată totala 789,23 mp Echipamente si dotări SISTEMUL DE VIDEOPROIECTIE CINEMA Sistemul de proiectie va permite atat proiectia de filme in format digital 2D si 3D cat si redarea de continut alternativ de pe alte surse video fara a se limita doar la serverul de cinema. Acesta va fi compus din proiector digital, compatibil cu standardele DCl echipat cu lentila dedicata pentru proiectie adaptata la distanta actuala , lampa si toate celelalte accesorii necesare functionarii optime. Acesta se va amplasa pe un piedestal reglabil pe inaltime si va fi prevazut cu un sistem de evacuare al aerului cald conform cu specificatiile producatorului care e compus din ventilator axial si tubulatura flexibila. Serverul de cinema, compatibil standardelor DCl, va face parte integranta din sistemul de proiectie si va permite atat control local prin software dedicat cat si de la distanta prin interfata web. Subsistemul 3D sa va amplasa in fata lentilei proiectorului si va permite montarea pe piedestal sau pe peretele cu vizeta. Pentru a pastra caracterul multifunctional al salii imaginea se va proiecta pe un ecran de proiectie actionat electric. Sistemul de automatizare, va permite controlul unitar al echipamentelor din sistem, facilitand astfel trecerea intre diferitele scenarii de utilizare ale salii. Modulul de automatizare, va avea intrari digitale si iesiri contacte tip releu si va fi controlabil prin software dedicat, prin port de retea. Echipamentele se vor conecta intr-un switch Gb, se vor configura si controla prin intermendiul unui sistem PC, interconectat la randul lui in reteaua locala. Pentru a evita P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

situatiile cu intreruperea neprevazuta a alimentarii electrice si posibilitatea de distrugere a videoproiectorului se va prevede o sursa neintreruptibila dimensiunata astfel incat sa poate mentine alimentarea pentru electronica echipamentului de proiectie si a server-ului de cinema. SISTEM SONORIZARE CINEMA Sistemul de boxe trebuie sa fie suficient de puternic pentru a acoperii intreaga suprafata a salii si pentru a asigura presiunea Sonora pentru incadrarea salii in categoria maximain conformitate cu solicitarile Centrul National al Cinematografiei . In spatele ecranului de proiectie se vor instala trei incinte acustice, pe trei cai, bi- amplificate pentru redarea canalelor de sunet FL(fata stanga), FC(fata centru), FR(fata dreapta). Cele trei incinte acustice mai sus mentionate se vor instala pe un sistem de ridicare - bara 8-10m lungime cu sistem de ghidare pentru cabluri si ridicare electrica cu motor, greutate sustinuta (uniform distribuita) minim 485 kg. Acestea vor avea roti si sisteme de cuplare cu demontarea facila pentru a permite deplasarea cu usurinta, avand in vedere ca in timpul spectacolelor de teatru, conferinta etc acestea se vor depozita. Prin alegerea tuturor incintelor acustice, cat si prin orientarea lor, se doreste ca nivelul de auditie sa fie cat mai ridicat posibil, iar nivelul presiunii acustice sa fie constant si uniform pe toate suprafata salii. Pe lateralele salii si in spatele acesteia se vor monta pe pereti boxe aplicate, special proiectate pentru a creea efectul de surround. Pentru redarea frecventelor joase se vor instala incinte acustice de tip subwoofer pozitinate in spatele ecranului de proiectie pe scena, orientate catre sala, prevazute cu roti pentru a ava posibilitatea de mutare a acestora cand sala este utilizata pentru alte evenimente. Sistemul de boxe pentru sala va fi prevazut cu propriile procesoare audio de semnal care au ca scop impartirea frecventelor pe tipurile de boxe ofertate astfel incat sa fie o armonie intre toate elementele sistemului audio pentru sala. SISTEM SONORIZARE PRELUARE MIXARE SPECTACOLE DIVERSE Acest sistem a fost proiectat pentru preluarea, procesarea semnalelor audio (atat din scena cat si de la diferite surse audio din cabina de sunet) si redarea lor in sala prin intermediul incintelor acustice. Sistemul este format din pupitrul de mixaj digital (mixer) cu procesare digitala interna, incinte acustice, microfoane, iar preluarea si transmiterea semnalelor din si catre scena este asigurata de un stagebox care comunica cu mixerul din camera tehnica prin intermediul unui cablu dedicat. Pupitrul de mixaj va fi digital cu minim 40 canale audio mono si 2 stereo pentru intrari. Acesta va avea incorporate egalizatoare audio si procesoare de efecte cu memorii prestabilite si volume individuale. Mixerul va fi responsabil de toate semnalele preluate de la microfoanele din scena, atat cele de voce cat si cele de instrumente, de sursele de semnal audio din camera tehnica, acesta avand o contributie majora in procesarea si distributia tuturor semnalelor catre sistemul de electroamplificare. Procesorul digital de semnale audio va fi responsabil de preluarea semnalului audio de la mixer, de impartirea acestuia catre incintele acustice, si eventuale sisteme de distributie a semnalului audio catre receptori externi, cat si de gestionarea semnalului astfel incat nivelul de auditie sa fie in conformitate cu cele mai ridicate standarde in domeniul audio. Deasemenea cu ajutorul acestuia se va putea efectua setarea si presetarea intre modurile de multifunctionalitate ale acestei sali. Aceasta functie este capabila doar prin selectarea P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

unui singur buton sau actionarea unui preset sa schimbe rapid configuratia audio a salii pentru modurile / aplicatiile solicitate fara a fi nevoie in prealabilde o reconfigurare hardware a sistemului. Pentru monitorizare semnalelor din cabina tehnica a ceea ce se intampla in scena se vor folosi monitoarele active si casti profesionale de studio. S-au mai prevazut in cabina tehnica si unitati pentru redare audio atat in format optic (audio CD) cat si in format multimedia (Compact Flash card — Mp3 sau Wav). Microfoane fara fir se vor folosi pentru preluarea vocii din scena, vor fi de ultima generatie si vor acoperi cu succes toate aplicatiile gandite pentru aceasta sala: spectacole, evenimente, conferinte, prezentari etc. Acestea au fost alese sa lucreze in gama UHF deoarece creaza o buna stabilitate si o mai buna transmisie a semnalului. Receptoarele acestor microfoane vor si montate in rack -ul din cabina tehnica si pentru a nu exista nici cea mai mica problema de transmisie / receptie va fi necesar un sistem de receptie cu antene externe directionate catre scena si zona de interes. Transmitatoarele trebuiesc sa fie robuste cu butoane silentioase pentru on/off. Capsulele microfoanelor trebuie sa fie de ce mai buna calitate pentru a asigura claritate si inteligibilitate Sistemul de boxe trebuie sa fie suficient de puternic pentru a acoperii intreaga suprafata a salii si va fi de tip LineArray cu sateliti montati cat mai aproape de tavan pe lateralele scenei orientari catre sala si vor putea fi inclinati astfel incat sa creeze o repartitie de sunet si uniformitate cat mai buna. Pentru redarea frecventelor joase se vor instala incinte acustice de tip subwoofer care vor fi pozitinate. Se doreste de asemenea ca prin alegerea incintelor acustice, cat si prin orientarea lor ca nivelul de auditie sa fie cat mai ridicat posibil iar nivelul presiunii acustice sa fie constant pe suprafata salii. In cazul unor evenimente de tip concert sau spectacol live, transmiterea diferentiata a semnalelor audio catre diversi participanti in scena se realizeaza prin intermediul monitoarelor de scena si a celor 2 incinte acustice instalate suspendat pe pasarela tehnica a scenei. SISTEM MECANICA DE SCENA Sufița: - Confectionată dintr-o bucată cu falduri 500% - Dimensiuni: aprox 10,75 m lungime x 1,20 m inăltime maxima (reglabila intre 0.65m si 1.20m ) - sufița va fi confecționata din plus ignifugat, cu densitate de minim 540g/mp. Pantaloni: - Dimensiuni: 3 + 50% falduri - Cu mecanisme de prindere Fundal Material texil pentru fundal molton negru, bbc, ignifugat fara captuseala Stangă manuală cu winch: Se prevăd stangi manuale cu sarcina de minim 250 kg/ unitate, sarcina uniform repartizată pe o unitate de 10 m. Stanga va fi formată din partea fixă: winch și role de deviere în plafon de care se vor suspenda cablurile de otel. Tubul de sustinere a decorurilor va fi din otel, de diametru de 48-52 mm cu grosime a peretelui de minim 2 mm. Winch: tip troliu cu tambur și cu frană dublă special agrementat pentru utilizarea în studiouri și teatre, cf. directivei de mașini CE 98/37/CE, și a standardului DIN 56925 referitor la tehinca de scenă — trolii de scenă. Cabluri: din otel de diametru de 6 mm, suspendare în 4 cabluri P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Role de deviere cu cate 4 caneluri — 2 buc, cu cate 3 caneluri — 1 buc, cu cate 2 caneluri — 1 buc, cu cate 1 canel — 1 buc Pentru partea din fata ( sala stanga, dreapta si sus) se va avea in vedere un system de prindere pentru proiectoare SISTEM DIGITAL SIGNAGE Subsistemul de digital signage este format din patru display-uri LCD ce dispun de playere incorporate si sunt conectate la reteaua LAN a cladirii, prin intermediul caruia se va putea trimite continut video pentru afisare . Acestea se vor instala pe perete in linie in holul de intrare in spatele biroului de informatii. Acest system va permite montaje video ce contin informatii despre activitatile ce se desfasoara in cadrul complexului programe de cinema, locurile libere, activitatile desfasurate in centrul multifunctional, reclama precum si alte informatii utile. SISTEM TIKETING Modulul de ticketing permite verificarea în timp real a informațiilor privind gradul de ocupare al sălii, administrarea și înregistrarea în sistemul de baze de date al fiecărui bilet vândut, generarea de rapoarte și analize, afișarea de informații utile la casa de bilete. Aplicația de management (Back Office), permite adăugarea sau modificarea evenimentelor din baza de date (adăugarea unui spectacol, modificarea orarului). Sistemul va permite inserarea unei harti a sălii pe care vor fi indicate asezarea locurilor, se pot configura elementele grafice (pozitia scaunelor, text-ul afisat), se introduc zonele de scaune și scaunele, pentru fiecare scaun se pot introduce randul și numărul scaunului. În funcție de tipul de spectacol sistemul va permite afișarea denumirii spectacolului, durata spectacolului și tipul spectacolului (ex: spectacol de teatru, proiecție cinematografică, etc). Sistemul de ticketing va avea capabilitatea de a genera diferite tipuri de bilete (ex: adult, copil, gratuit) dar si abonamente. Organizatorul de spectacole va permite programarea spectacolelor cu posibilitatea de a introduce data, ora de început a spectacolului, data și ora de sfarșit a spectacolului, introducerea numelui de spectacol din lista de spectacole selectate dintr-o baza de date de spectacole declarate anterior. Acesta va permite generarea de rapoarte în care apar informatii ca numărul de bilete, suma totală de vanzare a biletelor, procentaje, etc., grupate pe evenimente. Aplicația de vânzare va rula atat pe un system de tip infochiosk cat si pe o stație de lucru din pozitionata in intrarea conplexului denumita “Casa de bilete”. Vanzatorul va avea acces la o lista cu spectacolele și evenimentele programate, filtrate după diferite criterii (nume, data, etc). După selectarea spectacolului, va exista posibilitatea vizualizării întregii săli (cu toate locurile disponibile și ocupate, grupate pe zone), atât pe stația de lucru, cât și pe un display de minim 43” auxiliar destinat cumparatorului (aflat în Zona casei de bilete). Biletele se vor tipări cu o imprimanta termică specială, conectată la stația de lucru din “Casa de bilete”. În cazul în care spectacolul nu este cu vânzare de bilete, displayul poate fi folosit pentru afișarea altor tipuri de informații un display de minim 43” auxiliar destinat cumparatorului (aflat în zona casei de bilete). Biletele se vor tipări cu o imprimanta termică specială, conectată la stația de lucru din “Casa de bilete”. În cazul în care spectacolul nu este cu vânzare de bilete, displayul poate fi folosit pentru afișarea altor tipuri de informații. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

SISTEM DEPOZITARE GARDEROBA Dulapuri de depozitare mobile, eficiente pentru garderoba, cu posibilitatea de a fi închise oferind protecție mai mare elementelor depozitate si capacitate maxima de depozitare: Variante de scaune cafenea P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

_ Variante de scaune cafenea b*h Variante de scaune cinematograf/ sala spectacol Variante de scena mobila P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Dulapuri de depozitare pentru spatiul de depozitare de langa bar. Televizor zona cafenea - Display-ul IPS Panasonic TH-98SQ1W, rezolutie 3840 x 2160 4K, reprezinta solutia ideala pentru o gama variata de aplicatii, precum spatii publice de informare, magazine, prezentari si expozitii, camere de control, studiouri de televiziune sau sali de conferinte. Dimensiunea display-ului este de 98 inch, prezinta o luminozitate de 500 cd/m”, un contrast de 1300:1 si un unghi de vizibilitate 178 de grade. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

b) Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv _hidroizolații, termoizolaţii, repararea/ înlocuirea instalaţiilor/ echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţi construcţiei reabilitate = Reabilitarea, refacerea, modernizarea și eficientizarea instalațiilor de utilități (apă, canal, energie electrică, protecție, energie termică, climatizare/ventilare, efracţie, instalații incendiu, etc), inclusiv soluționarea evacuării apelor uzate de la demisol. = Reamenajarea și dotarea cu echipamente adecvate a spațiului destinat zonei de sala multifunctionala, scena, vestiare culise, depozitare garderoba, etc.. = Proiectarea sistemului tehnic de sonorizare, iluminare si videoproiectare sala spectacol = Refacerea sistemului de hidranti, si instalarea unui nou sistem de alarmare in caz de incendiu, inclusiv realizarea unui sistem de desfumare si detectie pentru incendiu = Implementarea unui sistem de anvelopare termica. = Recompartimentarea spatiilor in scopul optimizării lor pentru functiunea de cinematograf, sala multifunctionala. = Consolidarea structurala atat pe interior cat si pe exterior a pereților, dupa cum urmeaza:. = Curatirea molozului din interiorul salii de spectacol cu indepartarea resturilor dei deseuri; = Consolidarea fundațiilor existente; = Refacerea instalațiilor și canalizării existente din interior și din exterior; = După executarea operațiilor de consolidarea fundațiilor se vor realiza umpluturi din balast compactat și trotuare etanșe; = Consolidarea pe exterior a peretilor perimetrali, portanti ai saliii de spectacol pri elemente de tip diafragma, din beton armat cu plasa sudata, protejata de termosistem de fatada; = Camasuirea interioara a peretilor salii de spectacol cu mortar pe baza de ciment armat cu plasa sudata, ancorata prin tiranti metalici de consolidarile exterioare; " Desfacerea placii de pe sol ramase din sala de spectacol cu refacerea ei impreuna cu noile gradene propuse; = Desfacerea a unor portiuni de perete portant din axele P/P', in apropierea axului 4, respectiv 9 pentru realizarea unor usi de legatura intre scena din sala de spectacol si culise; " Eliminarea pachetului de trei trepte din zona foaierului prin realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dezabilitati = Realizarea unei scari de acces spre statia de pompare adecvata din beton armat; " Refacerea balustradelor scarii interioare ce leaga etajul tehnic de parter pe verticala, si a celei ce protejaza accesul la demisol — statie pompare incendiu. = Desfacere si refacere gol de legatura intre foaier si sala de spectacol = Refacerea finisajelor la nivelul pardoseli, peretilor si tavanelor. Masuri de modernizare termoenergetica: Pachete de masuri propuse: Masuri de modernizare termoenergetica: Masuri in domeniul constructiilor S1 Izolarea termică a peretilor exteriori IS2 Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare S3 Izolarea termică a acoperisului P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

84 | Izolarea termică a placii pe sol La aceste masuri se adauga masurile pentru instalatii Masuri in domeniul instalatiilor 1 Realizarea instalatiilor termice, inclusiv modulul termic 2 Modernizarea instalatii sanitare 3 Reproiectarea Instalatiilor HVAC 4 Reproiectarea Instalatiilor electrice Pachete de masuri: PM1 S1+S3+S3+S4+11+I2+I3+14 PM2 S1+S2+S3+I1+12+14 La aceste masuri se adauga masurile pentru instalatii Masuri in domeniul instalatiilor 1 Realizarea instalatiilor termice, inclusiv modulul termic 2 Modernizarea instalatii sanitare 3 Reproiectarea Instalatiilor HVAC 4 Reproiectarea Instalatiilor electrice Pachete de masuri: PM1 S1+S3+S3+S4+11+I2+13+14 PM2 S1+S2+S3+I11+12+I14 Se recomanda realizarea reabilitarii termice a cladirii cu masurile descrise in pachetul de masuri PM 1. DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE PENTU INSTALATIILE SANITARE: Retea exterioara de incinta Alimentarea cu apa Alimentarea cu apa rece se va face din reteaua stradala existenta Pentru alimentarea cu apa rece a obiectivului este necesar un debit de 2.00 l/s. Instalatia exterioara de stingerea incendiilor Conform "Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor” P118-1/2013 s-a stabilit ca in zona exista hidrant exterior. Canalizarea apelor Canalizarea apelor menajere Apele uzate de la grupurile sanitare sunt canalizate prin intermediul unor tuburi din PVC-KG Dn 110-125-160 mm, montate ingropat in pamant la o adancime egala sau mai mare decat adancimea de inghet, si a caminelor de vizitare. Prin intermediul acestei canalizari apele uzate de la grupurile sanitare si apele pluviale sunt evacuate la reteaua de canalizare a orasului. Se va inlocui colectorul menajer pana in caminele exteriore existente. Canalizarea apelor meteorice Apele pluviale scurse de pe acoperisul cladirii sunt colectate si evacuate intr-un camin, de unde vor fi deversate in reteaua pluviala stradala. Instalatia sanitara interioara Instalatia interioara apa si canalizare Dimensionarea conductelor interioare de apa rece si apa calda menajera s-a facut în conformitate cu STAS 1478/90 şi Normativ 19. Pentru alimentarea cu apa calda menajera si apa calda reciculata de la punctul termic s-a ales teava de otel/ cupru/ polipropilena preziolata. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Traseele retelelor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel incat sa se asigure accesul persoanelor care folosesc obiectele precum si a celor care le intretin. Echiparea grupurilor sanitare cu obiectele sanitare si accesoriile necesare s-a facut in conformitate cu normele in vigoare, in functie de specificul incaperilor. S-au prevazut urmatoarele obiecte sanitare: > lavoare din portelan sanitar, monocolor, montate pe console cu semipicior, echipate cu ventil de scurgere, sifon, robineti de colt, bateri amestec economice cu racord de 7” stative inclusiv accesoriile (etajera, oglinda, portprosop). > vase de closet din portelan sanitar cu rezervor de spalare montat la semiinaltime, inclusiv capac cu folie, porthartie; > pisoar din portelan sanitar, echipat cu baterie cu spalare intermitenta, echipate cu ventil de scurgere, sifon, robinet de colt de 1”. > sifoane de pardoseala din polipropilena cu grila din inox; Instalatia de preparare a apei calde menajere de consum se face folosind din Punctul Termic al regiei de termoficare. Materialele si obiectele sanitare prevazute pentru instalatiile sanitare vor avea caracteristicile prevazute de standardele si legislatia in vigoare si vor fi agrementate tehnic. Achizitionarea obiectelor sanitare se va face tinind seama de optiunea beneficiarului. Sistemul conductelor de legatura la obiectele sanitare, coloanele si conductele colectoare orizontale se vor executa din tuburi si racorduri speciale din otel/ cupru/ polipropilena ignifuga PP, imbinate prin mufe si garnituri de cauciuc, functie de zona si se vor detalia la faza de Proiect Tehnic. Alimentarea cu apa se face din reteaua orasului. Coloanele de canalizare menajera si pluviala se vor masca conform detaliilor de arhitectura pe zona parterului, iar la demisol vor fi pozate aparent la tavan.Pe coloanele de canalizare ape uzate se prevăd piese de curăţire poziţionate conform planşelor. Ventilarea coloanelor de canalizare menajeră se face prin caciuli de ventilare , montate la capătul coloanelor. Pe fiecare coloană de scurgere se vor monta piese de curăţire, amplasate la 60+80 cm de la pardoseala finită. Conductele de canalizare vor fi prinse de pereţi cu ajutorul brăţărilor metalice cu garnitură de cauciuc şi cu diblu şi şurub. Conductele montate îngropat în pământ se vor amplasa pe un pat de nisip de 10 cm. La trecerea conductelor prin golurile executate în pereţi sau planşee, golurile se vor etangşa. Instalatii interioare de stingerea incendiilor Numarul de hidranti de incendiu interiori s-a determinat tinand seama de numarul de jeturi in functiune simultane care trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul cladirii si de raza de actiune a hidrantului conform "Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor" P118-1/2013 si STAS 1478 - 90. Astfel cladirea se incadreaza la categoria III cinematograf. gradul III de rezistenta la foc. Pentru stingere s-a prevazut un numar de n = 1 jeturi simultane, de q = 2.1 l/s fiecare, si lungimea jetului compact L = 7m. La stabilirea simultaneităţilor şi duratelor de funcţionare ale diferitelor sisteme de protecţie se are în vedere 10 minute de funcţionare pentru hidranţii interiori. A rezultat un număr de minim 4 hidranţi interiori dintre care 2 montati in sala de spectacol, unul in Zoona foaierului si unul pe casa scarii pentru a putea deservii si etajul tehnologic Hidranţii vor fi complet echipați cu cutie, robinet de hidrant, furtun Dn 50, L= 20m, ajutaj 20 mm. Aceştia vor fi alimentaţi prin conducte din otel zincat pozate aparent sau mascate in elementele de finisaj conform planşelor. Alimentarea hidrantilor interiori de incendiu se va realiza prin intermediul unei distributii interioare cu conducte din teava de otel zincat DN=50mm. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Pentru ca in orice moment sa poata fi cunoscuta presiunea, se recomanda montarea unui manometru pe coloana hidrantilor. Hidrantii interiori de incendiu vor avea urmatoarele componente (conform STAS 3081): cutie metalica 800x795x300 mm + usa cu geam; tambur + suport + carlig imobilizare furtun prevazut cu lant; robinet hidrant interior 2” + racord tip C; furtun de refulare din canepa cauciucat tip C, Dn = 50 mm, L = 20 mm; garniturile cauciuc tip C pentru racorduri; corp de iluminat pentru hidranti tip CIH-01. Inaintea racordului pentru furtun se prevede un robinet. Debitul si presiunea necesara functionarii hidrantilor sunt asigurate de la reteaua de hidranti exteriori (2.1 I/s) VVVYYYY DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE PENTU INSTALATIILE TERMICE-HVAC: Date de proiectare primare: - zona climatica II, temperatura exterioara conventionala de calcul este de - 15'C. - zona climatica II temperatura exterioara conventionala de calcul este de - 15'C. - zona eoliana IV, viteza vantului v=4 [m/s]; v"* = 6,35 [m/s] - agentul vehiculat pentru racire este apa rece la parametrii 7-12 *C, tur-retur, respectiv 16-20 '“C, tur-retur. - temperatura exterioara medie tm=2,8 ["C] - agentul termic vehiculat pentru incalzire este apa calda la parametrii 70-50 *C, tur- retur respectiv 80-60 "C, tur-retur. Apa calda este asigurata din Punctul Termic. Descrierea instalatiei de incalzire Alcatuire: Agentul termic necesar pentru incalzirea spatiilor se va procura de la regia de termoficare. Racirea spatiilor se va realiza cu ajutorul ventiloconvectoarelor racordate la un un agregat de racire — chiller cu puterea de racire de cca. 50 kW. Acesta va fi amplasat pe acoperisul cladirii, impreuna cu CTA-ul aferent necesar ventilarii. Tevile de racord la instalatie vor fi din cupru. Chillerul va avea vas de acumulare incorporat si va fi prevazut cu robineti de separare, filtru de impuritati, senzor de flux pe conducta de tur, pompa de circulatie pe retur, vas de expansiune inchis si robineti de golire pe coloane. Toate conductele prin care se vehiculeaza agent de racire vor fi izolate cu mansoane izolante pentru instalatiile de racire ( tip neagra ) de grosime 9 mm la conductele inglobate in sapa si 13 mm la cele aparente sau mascate. Pompa de circulatie a instalatiei de incalzire va avea caracteristicile: cca Q =0,6-25mc/h si H=1-7 mCA. Pompa va fi cu turatie variabila, in 3 trepte. Comanda pompei va fi din automatizarea Punctului Termic. Pompa de circulatie a instalatiei de racire va avea Q=0,6-1&mc/h si H=1-7 mCA. Pompa va fi cu turatie variabila, in 3 trepte, si se va monta pe returul instalatiei iar comanda de pornire si oprire a pompei va fi din automatizarea chillerului. Electropompele se monteaza pe teava, fiind imbinate de aceasta cu racorduri olandeze sau flanse. Montarea pompelor in instalatie se face numai in pozitiile prevazute in documentatia lor tehnica. Montarea pompelor in alte pozitii duce la reducerea performantelor in functionare si la deteriorarea lor. Distributie: P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Distributia agentului termic apa calda de la agentul termic al orasului pana la punctele de consum se face cu teava de cupru izolata cu izolatie tubulara cu grosimea de 13 mm, pozata la nivelul pardoseliii. Distributia principala se realizeaza la nivelul pardoselii , dupa care prin intermediul unor coloane agentul termic alimenteaza radiatoarele si ventiloconvectoarele de parter si de la etajul tehnic. Distribuitorul din centrala termica va fi tip bara sau realizat din fitinguri cu diametrul de 2”. Distribuitorul pentru ventiloconvectoare va fi tip bara sau realizat din fitinguri avand intrarea de 2" si 10 iesiri de 1/2", cu robineti de separare pe fiecare circuit. Legaturile dintre distribuitor si ventiloconvectoare vor fi din teava PE-X cu bariera de oxigen, montate in sapa si izolate cu manson izolator, cu diametrul de 20 mm. Imbinarea intre distribuitor si tevile de PE-X se face cu inel cu strangere, iar imbinarea intre PE-X si corpul de incalzire se face cu fitinguri cu imbinare cu manson alunecator sau cu sertizare. Radiatoarele vor fi echipate cu robinet dublu reglaj pe tur robinet de reglaj retur si robinet de aerisire. Distribuitorul pentru ventiloconvectoare este montat in cutie, ingropat in perete, iar cel din centrala termica este aparent fixat de perete cu bratari. Distribuitoarele sunt dotate cu robinet general de separare, robinet de golire si aerisitor automat. Aerisirea sistemului se face prin intermediul aerisitoarelor automate montate pe distribuitoare si pe coloane şi prin robineţii manuali de aerisire montaţi pe fiecare corp de incalzire. Coloanele verticale, vor avea diametrele conform planurilor cuprinse in prezenta documentatie si vor fi izolate termic. Aerisirea instalaţiei de încălzire se va face prin: - robineţi de aerisire manuali montaţi pe capăt de radiator; - robineţi de aerisire automati montati pe capat de coloana. Incalzirea pentru cladirea cinematofrafului va fi realizata cu ajutorul radiatoarelor si a ventiloconvectoarelor .Radiatoarele sunt alimentate in sistem clasic cu coloane si distributie la nivelul tavanului. Racordarea radiatoarelor se face printr-un sistem bitubular la sistemul de distribuţie a agentului termic astfel incat intrarea la partea superioară si ieşirea pe diagonală în partea de jos, astfel încât să se asigure o circulaţie completă a agentului termic în radiatoare. Legaturile de la coloana pana la radiatoare se realizeaza cu teava de cupru pozata aparent. Pentru montarea tevilor de incalzire s-au prevazut bride de fixare conform diametrilor conductelor. La trecerile prin pereti si plansee, conductele instalatiei interioare de incalzire vor fi prevazute cu tevi de protectie. Golurile care vor rezulta in urma montarii traseelor de instalatii se vor izola cu tuburi din spuma PE. Alimentare cu energie termica: Alimentarea cu energie termica a cladirii se realizeaza de la reteaua de termoficare a orasului prin Punctul Termic. Corpurile de incalzire: vor fi ventiloconvectoare si radiatoare din otel si se vor amplasa conform planselor. Radiatoarele din otel cu inaltimea de 600 mm, se vor monta pe perete sub fereastra la o inaltime de 200 mm de pardoseala si 30 mm fata de perete, cu lungimi diferite in functie de necesarul de caldura al spatiului si puterea termica a radiatoarelor, conform pieselor desenate. Veniloconvectoarele sunt : - pentru montaj in tavan fals/ perete cu putere de incalzire de 12 kW si de 10.15 kW pentru racire pe treapta maxima in foaier. Asigurarea unor consumuri minime s-a realizat, pe langa alte elemente si prin inchiderile cu geam termoizolant a golurilor de pe fatadele cladirii si folosirea de straturi termoizolatoare la placa invelitorii si placa de pe sol. Prin montarea de radiatoare performante se prelungeste durata de viata a instalatiei. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA“

ss SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 SEE COD IBAN: ROSS PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEGBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 Perdelele de aer : in numar de una este montata deasupra usii de intrare si va fi tip termic cu schimbator de caldura din tevi de cupru cu lamele de aluminiu ,vor avea caracteristici tehnice conform fisei tehnice si vor fi montate conform pieselor desenate. Perdelele de aer vor fi dotate cu furtun de filtrare si ventile de golire. Instalatia de ventilare si tratare aer pentru zona salii de spectacol: Pentru asigurarea conditiilor necesare din punct de vedere al climatului s-a realizat in aceste incaperi tratarea separata a aerului, cu aport de aer proaspat in proportie de 100% am folosit o centrala de tratare a aerului CTA, cu capacitatea de cca. 6000 mc/h .Aceasta centrala de tratare a aerului este un echipament special pentru unitati de Sali de spectacol/ cinematografei, cu peretii netezi pentru a nu se depune impuritati si pentru o intretinere facila si cu un nivel de zgomot foarte scazut. Centrala de tratare a aerului are in componenta ventilatoare cu turatie variabila, baterie de preincalzire a aerului, recuperator de caldura, filtru de aer treapta 1, filtru de aer treapta 2, baterie de racire, baterie de incalzire, umidificator, dezumidificator, atenuatoare de zgomot, suporti, automatizare. Tubulatura pentru transportul aerului de la centrala de tratare a aerului pana la unitatile de introducere si evacuare a aerului este din tabla zincata cu laturile plane pentru a nu se depune impuritati pe peretii tubulaturii si pentru intretinere facila. Pe tubulatura se monteaza atenuatoare de zgomot si clapete motorizate de reglaj al debitului de aer. Toate tubulaturile sunt izolate. Ventilatia. Se vor monta ventilatoare in bai, conform planselor care vor porni o data cu aprinderea luminii. Ventilatoarele se vor prevedea cu grile gravitationale pe evacuare. INSTALATII ELECTRICE SI DE CURENTI SLABI Descrierea solutiilor proiectate Alimentarea cu energie electrică si distributia energiei in cladire Alimentarea cu energie electrica Alimentarea cu energie electrică a cladirii se va face de la tabloul general de distributie TGD si tablourile de distributie: TEP - Tablou electric parter; TES - Tablou electric statie pompare; TE - Tablou electric; TECT - Tablou electric chiller/ CTA. Bilanţul puterilor consumatorilor din cladire se prezintă astfel: Nr. Pi Pcalcul crt. Denumire consumator Tablou [KW] [kW] 1 | PARTER din TEP 1 23.5 18.86 4 | CENTRALA TERMICA din TECT 1 8,67 6,94 5 | luminat de siguranta din TED 1 0,14 0,11 6 | Chiller/(CTA 25,00 20,00 7 _| Alti consumatori din TGD 18,25 14,60 TOTAL 75,64 60,51 Datele energetice ale consumatorului vor fi: Pitot = 75,64 kw Kcmed= 0,80 Pmaxabs = 60,51 kw P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Tabloul general TGD va fi alimentatat dintr-un bloc de masura si protectie trifazat (BMPT) ce se va monta pe cladire prin grija operatorului de distributie locala, la comanda beneficiarului. Distributia electrica interioara Tablouri electrice de distributie: TGD - Tablou electric general (alimentat din BMPT cu cablu CYY-F-5x35) TEP - Tablou electric parter (alimentat din TGD cu cablu CYY-F-5x6) TECT1 - Tablou electric statie de pompare incendiu (alimentat din TGD cu cablu CYY-F-5x6). TECT2 - Tablou electric chiller/ CTA (alimentat din TGD cu cablu CYY-F-5x6). Distribuţia energiei electrice se va face de la tabloul general de distributie TGD spre tablouri secundare si spre consumatori, fiind necesare urmatoarele lucrari: - La parter se va monta tabloul proiectat TGD echipat conform schemei monofilare si se vor alimenta din acesta tablourile secundare si circuitele de iluminat si prize din imobil, prin cabluri de cupru cu intarziere la propagarea flacarii tip CYY-F sau similar trase prin tub de protectie electrica; - Coloanele de alimentare ale tablourilor secundare se vor executa cu cabluri de cupru cu intarziere la propagarea flacarii tip CYY-F 5x6 mmp; - Iluminatul de securitate de evacuare si marcare hidranti se va alimenta prin circuit separat din tabloul TED, inaintea intreruptorului general. Tablourile electrice se echipează cu aparataj performant, cu grad mare de siguranţă în exploatare, calitate şi fiabilitate şi va fi prevazut cu spaţiu pentru dezvoltare ulterioară. Pentru distributia interioară se va aplica schema de conexiune TN-S. Al cincelea conductor, PE se va conecta la priza generală de legare la pamant de protectie. Partile active ale circuitelor vor fi izolate. Clemele pentru ieşiri faze, nul de lucru şi nul de protecţie vor fi poziţionate alăturat. Se va face obligatoriu o inscripţionare unitară, vizibila şi durabilă a circuitelor şi aparatelor: etichetarea circuitelor trebuie făcută astfel încât să se poata identifica usor consumatorii alimentaţi. Instalatii electrice de iluminat general - circuitele vor fi realizate cu cabluri de cupru izolate cu PVC si cu intarziere la propagarea flacarii, de tip CYY-F, FG7 sau similar, de 3x1,5 mmp (L+N+PE), pozate in tub PVC cu D= 16&mm, montat îngropat in zidarie sau deasupra planseului in stratul suport al pardoselii ori in tavane; - la fiecare loc de lampa va fi adus si conductorul de protectie PE; - comanda iluminatului se va realiza cu intrerupatoare iar la usile de acces dinspre exterior. Intrerupatoarele se monteaza la inaltimea de 1,2 m fata de CPF in doze ingropate (ST) pana la nivelul peretelui; pozitia si inaltimea aparatelor de comanda iluminat sunt conform normativului 17-2011, precizarilor din planurile instalatiilor si proiectului de arhitectura; - circuitele vor fi protejate cu intreruptoare automate magnetotermice montate in tablourile electrice; - la grupurile sanitare se vor monta corpuri de iluminat cu grad de protectie minim IP44; circuitele vor fi protejate cu intreruptoare automate diferentiale; - tipul corpurilor de iluminat si pozitia de montaj a acestora se precizeaza in planurile instalatiilor: - in birouri administrativi: corpuri cu led aplicate cu reflector oglinda si lamele impotriva efecului de orbire, grad de protectie IP40, echipate cu surse flourescente de 38&W culoare calda si randament luminos ridicat; - balasturile vor fi electronice, cu pornire rapida, eliminarea efectului de palpaire si vor asigura compensarea individuala a puterii reactive; P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

- la accesele in cladire: corpuri cu led aplicate cu dispersor policarbonat, grad de protectie IP65, comandate de senzori de miscare si crepuscular; - in grupurile sanitare: corpuri cu led aplicate protejate la praf si umezeala grad de protectie IP65, echipate cu surse de 18W si 38W cu randament luminos ridicat, balasturi electronice; in grupul sanitar persoane cu disabilitati comanda iluminatului se va asigura prin senzor de prezenta; - nivelul de iluminare mediu pentru iluminatul normal proiectat, respecta cerintele normativelor in domeniu, pe caile de circulatie se asigura nivelele de iluminare cerute de normativul de proiectare pentru sistemele de iluminat artificial din cladiri NP 061-02. Instalatii electrice de prize si forta - circuitele vor fi realizate cu cabluri de cupru izolate cu PVC si cu intarziere la propagarea flacarii, de tip CYY-F, FG7 sau similar de 3x2,5 mmp (L+N+PE), pozate in tub PVC cu D= 25mm, montat îngropat in zidarie sau deasupra planseului in stratul suport al pardoseli ori in tavane; - prizele montate vor fi de tip cu contact de protectie 230V-16A (2P+PE) montate in doze aparataj ingropate in perete sub tencuiala. Prizele electrice de utilizare generala din spatii de circulatie si grupuri sanitare vor fi cu obturare mecanica. Dozele de aparat vor fi montate la nivelul peretelui; - pozitiile prizelor sunt conform normativului 17-2011, precizarilor din planurile instalatiilor si proiectului de arhitectura; inaltimea prizelor va fi stabilita in functie de mobilarea incaperii; Pentru mesele de lucru din zona centrala a bucatariei, s-a optat pentru alimentarea prizelor prin circuite trase prin tuburi de protectie, montate ingropat in pardoseala. - prizele pentru echipamentele de curenti slabi şi cele pentru alimentarea echipamentelor reţelei de voce-date se recomanda a se prevedea cu dispozitive locale de protecţie împotriva supratensiunilor (tip D); - pentru alimentarea camerelor TV se vor monta circuite electrice ingropate in perete si sapa, pana la locurile de amplasare a camerelor, conformm planurilor anexate la proiect; - alimentarea utilajelor din spatiul tehnic de proiectie si a unitatilor exterioare si interioare de climatizare se va face cu cabluri de cupru izolate cu PVC si cu intarziere la propagarea flacarii, de tip CYY-F, FG7 sau similar, pozate in tub PVC, iar circuitele se vor proteja cu disjunctoare diferentiale. Instalaţii de iluminat de siguranta Solutiile pentru iluminatul de siguranta s-au actualizat cu ocazia revizuirii proiectului astfel incat sa corespunda normativului in vigoare 17-2011. S-au proiectat urmatoarele tipuri de iluminat de siguranta: - iluminat de securitate pentru evacuare: se realizeaza cu corpuri de iluminat (luminobloc) cu acumulator si incarcator 1x8W-IP42-NiCd3,6V-3Ah montate pe caile de evacuare (holuri, case de scara, grupuri sanitare cu peste 8mp sau pentru persoane cu disabilitati; sali de peste 60mp); - iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor de incendiu: se realizeaza cu corpuri de iluminat (luminoblocuri) cu acumulator si incarcator 8W-IP42-NiCd3,6V-3Ah montate langa cutia hidrantului interior. Alimentarea iluminatului de siguranta se realizeaza din tabloul TGD amplasat la parter, prin circuite separate, cu cabluri CYY-F 3x1,5mmp racordate inaintea intreruptorului general al tabloului TGD. Distributii electrice in spatii cu conditii speciale In tavanele dublate, distributia electrica se va executa cu cabluri de cupru izolate cu PVC si cu intarziere la propagarea flacarii de tip CYY-F trase prin tub de protectie electrica ignifug sau metalic. Incarcarile circuitelor vor fi reduse cu 15% iar aparatajul si materialele vor fi atestate pentru montaj pe materiale combustibile. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA“

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 sm SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 In peretii de compartimentare din gips-carton ignifugat, distributiile electrice vor fi cu cabluri de cupru izolate cu PVC si cu intarziere la propagarea flacarii de tip CYY-F montate in tub de protectie electrica ignifug. Dozele si aparatajul vor fi etanse si realizate din materiale cu rezistenta la propagarea flacarii. In incaperile umede toate circuitele electrice vor fi protejate cu disjunctoare diferentiale de mare sensibilitate 30mA. In zonele cu elementele de contructii din materiale combustibile, instalatiile electrice se vor realiza respectand prevederile normativului 17-2011 in special cap. 7.20. La realizarea instalatiilor electrice inglobate in elementele de constructii, se interzice executarea de canale (slituire) in placa si partea inferioara a grinzilor. Instalaţii de protecţie Priza de pământ Va fi realizata o priza artificiala perimetral in jurul cladirii, din tarusi OlZn cu L= 2,5 m, ingropati vertical in pamint de la 0,8 m adincime si conectati intre ei cu conductor din banda OlZn de 40x4mmp. Pentru ramificatii si inadiri sudurile vor fi executate pe o distanta de minim 10 cm si protejate contra coroziunii. Vor fi prevazute piese de separatie pentru: legatura la TGD; conectarea celor doua conductoare de coborare ale instalatiei exterioare de protectie impotriva trasnetului (IEPT) la priza de pamant. Priza de pamint va avea o rezistenta Rp < 1 ohm si va fi comuna pentru protectie electrica si paratrasnet. Retea de echipotentializare in spatiile umede: in spalatorie se va ingloba in pardoseala plasa de sarma de otel cu diametrul de 6mm cu ochiuri de 10cm ce se va lega la priza de pamant in minim doua puncte. Bara principala de egalizare a potentialelor se va monta la intrarea conductelor de apa, incalzire, gaz, in cladire si se va lega la priza de pamant a constructiei. Se vor respecta distanţele minime ale prizei de pământ faţă de constructiile si instalatiile pozate în pământ, dacă acestea nu se află conectate la legătura echipotenţială principală a construcţiei. Instalatia de legare la pamant se executa conform normativului 1 RE-lp 30/2004. Sistemul de echipotentializare se compune din: bara principala de egalizare a potentialelor BEP; bare secundare de egalizare amplasate in incaperi cu pericol de electrocutare; retea de echipotentializare inglobata in pardoseala; legaturi de la aparate, utilaje, instalatii, la barele de egalizare, cu conductor de cupru de 4-&mmp protejate in tub de protectie IPFY si inglobate in constructie; legatura de la BEP la priza de pamant cu conductor de cupru FY16&mmp sau banda OlZn 25x4mm. Instalatia de protectie impotriva loviturilor de trasnet (IPT) Conform breviarului de calcul si normativului 17-2011, se impune montarea unei instalatii exterioare de protectie impotriva trasnetelor (IEPT), cu nivelul de protectie Intarit In tablourile electrice de distributie a energiei electrice s-au prevazut si se vor monta descarcatoare de supratensiune. Instalaţii de curenţi slabi S-au prevazut urmatoarele instalatii si sisteme de curenti slabi, in acord cu normativele si legislatia in vigoare: -Retea structurata de voce-date VDI (retea de comunicatii date si INTERNET, telefonie). S-au proiectat urmatoarele instalatii si sisteme noi de curenti slabi, necesare pentru buna functionare a cladirii: -Instalatie de interfon; -Instalatie de control acces. Retea structurata de voce-date VDI In imobil s-a proiectat o retea structurata de voce-date cu topologie de tip stea cu noduri P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SFACE RO15TREZ6215069XXX022641 m SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 secundare, compusa din: - echipamente active de comunicatie (router, switch) - server de comunicatii si date - cabluri (patch cord-uri) de calculatoare cu conectori RJ45; - cabluri (patch cord-uri) de telefonie cu conectori RJ11 şi/sau RJ45; - panouri de conectare (patch panel-uri); - rack-uri complet echipate cu sistem de ventilatie dupa caz; - cabluri FTP Categoria 6; - prize sub tencuiala FTP (RJ45, RJ11). Infrastructura de comunicatii date va fi capabila sa sustina transmisiuni digitale la peste 1000Mbps pe distante de pana la 90 m in conditii de foarte buna calitate. Sistemul se va putea utiliza si in viitor in cazul migrarii la o tehnologie mai performanta, cu minim de investitie. Instalatie de control acces Pentru controlul si evidenta personalului, s-a prevazut o instalatie de control acces computerizata. Se va instala un terminal de control acces pe baza de cartela. Centrala de control acces a cladirii permite urmatoarele: - controlul si evidenta accesului persoanelor in cladire pe caile de acces destinate personalului de intretinere, pe baza de cartela; - vizualizarea locala si emiterea de documente cu informatiile privind accesul si evidenta. Instalatie de semnalizare si detectie incendiu In imobil s-a proiectat conform normativului | 18/2-02 si reglementarilor tehnice specifice, o instalatie de semnalizare si detectie incendiu de tip adresabil, compatibila cu cele proiectate. Echiparea cladirii cu instalatie de semnalizare a incendiilor se realizeaza in vederea asigurarii sigurantei la foc a utilizatorului constructiei, pentru prevenirea incendiilor si interventia in timp util in caz de aparitie a acestora, in functie de categoria de importanta a constructiei, tipul constructiei, nivelul riscului de incendiu (categoria de pericol de incendiu) si destinatia cladirii. Sistemul de detectie si avertizare va fi cu acoperire totala a cladirii (mai putin grupurile sanitare) si va permite localizarea rapida si precisa a unei situatii anormale, afisarea starii elementelor de detectie si transmiterea alarmei. Sistemul va avea in componenta o centrala de semnalizare incendiu adresabila, redundanta 100%, detectoare de fum adresabile, butoane de semnalizare adresabile si unitati de avertizare opto-acustice pentru incendiu de interior si exterior. Cablarera va fi inglobata in perete protejata in tub de protectie. Cablurile vor fi speciale, rezistente la foc pe durata limitata conform normativelor in vigoare. Centrala sistemului de alarmare la incendiu va include un afisaj electronic pentru texte in clar, de mimim 4 linii a 20 de caractere, in limba romana. Sistemul trebuie sa permita salvarea ultimelor 10.000 evenimente si tiparirea lor repetata. Evenimentele salvate vor fi afisate pe ecranul panoului de operare, tiparite pe imprimanta de evenimente, sau citite din memoria centralei printr-o aplicatie software instalata pe un PC. Sistemul va contine o imprimanta pentru tiparirea listei de evenimente. In cazul unui defect, scurtcircuit sau intrerupere a cablului din sistemul de alarmare la incendiu toate celelelte elemente detectori sau module sunt în continuare pe deplin functionale. Cablarea sistemului va fi realizata cu cablu pentru sisteme de detectie si semnalizare a incendiilor cu rezistenta la foc marcat pentru detectie incendiu. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Sistemul de detectie-avertizare la incendiu va trebui sa realizeze urmatoarele functiuni: - detectie si semnalizarea inceputului de incendiu; - alarmarea locala si la distanta; - deblocarea usii de evacuare. Transmiterea mesajului de alarma Sistemul va semnaliza optic si acustic inceputul de incendiu, astfel: - optic pe panoul centralei si prin LED rosu care lumineaza intermitent la detectoarele de fum; - acustic prin sirenele de interior si exterior; Sistemul va asigura continuarea functionarii si in cazul defectarii unui detector sau al semnalarii unui defect pe o zona (grupa de detectori/periferice). Senzorii de detectie din sala de spectacol vor fi senzori optici tip bariera de fum. SISTEM DE ILUMINAT TEHNOLOGIC Luminile conventionale sunt luminile folosite uzual in teatru dar care pot fi folosite si in alte aplicatii de conferinta, prezentari unde este necesar sistem de iluminat . Copurile de iluminat din aceasta categorie contin 5 tipuri principale de proiectoare si anume: - proiectoarele cu lentila Fresnel - proiectoarele profil - spot urmarire - rivalte cu dispersie simetrica/asimetrica - Proiectoare inteligente (Moving Head) Rolul proiectoarelor profil este de a focusa lumina si totodata da contrul obietului tinta ele dand o lumina foarte clara gratie sistemului optic. Acestea se pozitioneaza in general in laterate sau deaspura zonei de lucru. Proiectoarele cu lentila Fresnel au o lumina clara cu spot larg si sunt in general folosite pentru lumina de fata sau din lateral. Toate aceste lumini necesita dimmeri pentru alimentare si control al intenistaii luminoase. Luminile inteligente se pot defini ca lumini programabile si care port in urma acestei programari sa livreze o lumina dinamica folosita in general in specatacole, show-uri, evenimente. Se vor folosi proiectoare inteligente cu cap mobil cu LED-uri de putere mare si tip spot pentru lumina de umplere din fata si spatele scenei. Acestea vor asigura creearea de efecte de lumina necesare in cadrul spectacolelor ce vor fi sustinute pe scena. Controlul acestor lumini consta in folosierea dimmerelor pentru alimentarea si contolul intensitatii luminoase a proiectoarelor conventionale si a unui pupitru de comanda care va fi capabil sa controleze atat dimmerele cat si luminile inteligente. Consola de lumini se va monta in cabina tehnica iar dimmerii se vor instala in scena. c) Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia Nu este cazul. d) Informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiţionărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

In ciuda faptului ca conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. 157/2002 și prelungit prin H.C.L. 131/2017 terenul se afla in zona centrală, zona de protecție a monumentelor, nici una din clădirile aflate pe teren NU se regăsește înscrisă in lista de clădiri monument istoric sau alte valori de patrimoniu natural si/sau cultural. Conform CU nr. 1664/23.04.2018, intervențiile se vor realiza asupra cinematografului vor fi făcute în spiritul clădirii și întregii Zone în scopul de a-i pune la maxim în valoare potențialul, personalitatea și substanța originală și se va respecta aspectul arhitectural al zonei. Lucrările propuse nu vor afecta proprietățile învecinate. Indiferent de natura intervenției (structurală, tehnico-edilitară, spațială sau de imagine) ea va fi efectuată în spiritul clădirii și întregii Zone în scopul de a-i pune la maxim în valoare potențialul, personalitatea, identitatea și substanța originală. Intervențiile la fațade vor fi executate unitar, respectându-se arhitectura existentă. e) Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție Asigurarea utilităţilor Alimentare cu apa Se va reface branșamentul de apă aferent clădiri, deoarece în urma lucrărilor de reabilitare se va crește numărul consumatorilor de apă. Noul branșament se va realiza la adâncimea de îngheț. Canalizare menajera Se va reface branșamentul de canalizare menajeră, si se vor reface traseele de tubulaturi pentru a optimiza instalația de canalizare. Canalizare pluviala Apele pluviale de pe terasele clădirii vor fi colectate cu ajutorul sifoanelor de terase și vor fi deversate în canalizarea exterioara din incintă, iar apoi se vor deversa în rețeaua de canalizare stradală prin intermediul unor cămine de racord. Agent termic Se va reface racordul de agent termic deoarece vor apărea modificări la nivelul consumatorilor în urma lucrărilor de reabilitare, iar la momentul de fata cladirea este debransata. Cladirea va fi alimenta cu agent termic preluat de la rețeaua orașului. Instalații interioare Instalații interioare de apa rece si apa calda menajera Instalaţiile de apă rece vor asigura alimentarea tuturor punctelor de consum din Cinematograful Victoria: = obiecte sanitare curente = obiecte sau dotări speciale = recipienţi, etc. Se vor prevedea următoarele obiecte sanitare: = lavoare din porțelan sanitar, monocolor, montate pe console, echipate cu ventil de scurgere, sifon, robineţi de colţ, baterie amestec cu racord de %” stative inclusiv accesoriile (etajeră, oglindă, port prosop, dozator săpun lichid, uscător de mâini, dozator prosoape de hârtie, uscător de păr — în funcție de destinația spațiului — la vestiare); = vase de closet din porțelan sanitar cu rezervor de spălare montat la semiînălțime, inclusiv robinet de colț, capac, rama, porthărții; = sifoane de pardoseală din polipropilenă cu grilă din inox; Conductele de distribuție de apă rece și caldă se vor monta la nivelul pardoselii, se vor izola și se vor fixa cu brățări de prindere. Instalaţiile se vor alcătui astfel încât să nu permită stagnarea apei și impurificarea ei cu rugină sau microorganisme. Legătura la toate obiectele P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

sanitare va fi cu țeavă cupru. Conductele principale de distribuție și conductele de legătură se vor proiecta din țevi de oțel zincat și din țevi de cupru până la diametru de 174. ACM - apa caldă menajeră, se va asigura de la regia de termoficare. Apa caldă menajeră se va furniza la toate obiectele sanitare și utilajele care trebuie să funcţioneze cu apă caldă pentru cerințe tehnologice, sau pentru asigurarea unui grad sporit de confort și igienă. Alimentarea cu apă caldă menajeră și recirculare apă caldă menajeră a consumatorilor se va face de la agentul termic al orasului. Materialele și obiectele sanitare prevăzute pentru instalațiile sanitare vor avea caracteristicile prevăzute de standardele și legislația în vigoare și vor fi agrementate tehnic. Canalizarea menajera Noua instalatie de colectare a apei menajere a cinematografului, se va racorda direct la rețeaua orașului. Sistemul conductelor de legătură la obiectele sanitare, coloanele și conductele colectoare orizontale se vor executa din tuburi și racorduri speciale din polipropilenă ignifugă PP, îmbinate prin mufe și garnituri de cauciuc. Coloanele de canalizare menajera și pluviala se vor masca conform detaliilor de arhitectură. Ventilarea coloanelor de canalizare menajeră se face prin aerisitoare cu membrană, montate la capătul coloanelor prelungite cu 0,5 - 1.00 m deasupra racordului ultimului consumator conform planșelor. Pe fiecare coloană de scurgere se vor monta piese de curățire, amplasate la 60+80 cm de la pardoseala finită. Conductele de canalizare vor fi prinse de pereți cu ajutorul brățărilor metalice cu garnitură de cauciuc și cu diblu și șurub. Conductele montate îngropat în pământ sub cota 0,00 se vor amplasa pe un pat de nisip de 15 cm si se vor executa din PVC KG. La trecerea conductelor prin golurile executate în pereți sau planșee, golurile se vor etanșa. Instalații interioare de stingere a incendiilor Conform"NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCŢIILOR, Partea a Il a INSTALAŢII DE STINGERE Indicativ P118/2-2013” si STAS 1478 — 90, Cinematograful Victoria se încadrează categoria clădiri cu sala aglomerata, deci prin urmare clădirea trebuie dota cu instalații de stingere a incendiului in interior. In prezent mai exista doar golurile in care acestia au fost la un moment dat montati. Prin acest proiect se vor propune doi hidranti in sala de spectacol dispusi opus unul fata de celalalt, unul in zona foaierului si unul pe casa de scara pentru a putea deservi si etajul tehnic. OBSERVAŢIE: Cinematograful, se va dota cu mijloace de primă intervenție, alte echipamente și utilaje pentru intervenție rapida: pichete PSI, stingătoare, etc. Instalaţii exterioare de stingere a incendiilor Se vor folosi hidrantii din reteaua publica a orasului ca deservesc si in prezent corpul C1 — blocul de locuinte B2. Instalații termice Încălzirea spațiilor este împărțită şi încălzită pe zone după cum urmează: SISTEM DE INCALZIRE IN PARDOSEACENTRALA DE TRATARE AER Pe zona foaierului cu spatiul de expozitie, cafenea, bar/ casa de bilete/ sala de spectacol, culise si vestiare interperti RADIATOARE Pe zona statiei de pompare incendiu de la demisol, in grupurile sanitare si casa scarii ce leaga pe vertical parterul de etajul tehnic. VENTILOCONVECTOARE DE PARDOSEA Pe zona vestiarelor interpretilor, culise, garderoba, depozitare cafenea, birou administrativ, spatiu tehnic proiectie VENTILOCONVECTOARE DE TAVAN Pe zona foaierului si a salii de spectacol P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

SISTEM DE INCALZIRE IN PARDOSEACENTRALA DE TRATARE AER Pentru sala de spectacol pentru a asigura climatul corespunzator al acestei Sali aglomerate si pentru a oferi o ventilare adecvata. PERDEA DE AER CALD Pentru Zona de acces din exterior la foaier. Instalații electrice Documentaţia ce urmează tratează: Alimentarea de baza cu energie electrica Tablouri electrice Instalații lumino-tehnice Instalaţii de prize si forță Instalații de legare la pământ Instalații de protecție împotriva trăsnetelor Instalații de protecţie împotriva supratensiunilor Instalații de echipotanţializare Instalaţia de iluminat se referă la iluminatul normal, iluminatul de siguranță la evacuare, iluminatul de siguranță antipanică și iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului. Întreaga instalație de iluminat se va proiecta conform normativelor: „NP 061-2002 — Normativ pentru proiectarea și execuția sistemelor de iluminat artificial în clădiri, NP062- 2002 — Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal și 17-2011 — Normativ pentru proiectarea, execuția, și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, SR EN 1838 - Aplicaţii ale iluminatului — Iluminatul de siguranță”. Instalatia electrica pentru sistemul tehnic de iluminare din zona salii de spectacol si a spatiului tehnic de proiectie vor fi tratate separat. Masuri de colectare selectiva a deşeurilor Conform legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor pentru obiectivul propus se va asigura colectarea separata a cel puțin următoarelor deșeuri: hârtie carton/ metal si plastic/ sticla/ biodegradabil. In afara acestor deșeuri vor fi preluate de către firme autorizate, din puncte special amenajate in interiorul obiectivului. Conform ordinului 1121/5.01.2006 colectarea deșeurilor menajere va fi realizata prin containere diferențiate conform legii in vigoare si al Ghidului de colectare duala si selectiva a deșeurilor in Timișoara, containere ce vor fi diferențiate vizual prin culori culori: În general, containerele În general, containercle În general, containerele În general, containerele pentrii hârtie şi carton ax pentru metal au ru Plast au pentru eciclarea sticlei au A TEREN i RI culoarea şi pe Dap NI culoarea verdeși fede În general, containere : la70la72. pentru deșeuri biodegradabile au culoarea maro Plasarea acestora se va face in funcție de zona de generare a acestora, dar mai ales în zonele de foaier si grupuri sanitare. Pubelele/coșuri de gunoi vor fi amplasate in locuri vizibile si accesibile, preferabil pe culoarele de circulație. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Containerele amplasate in exterior se vor utiliza si pentru depunerea deșeurilor preluate din mini pubelele/coșurile de gunoi din interiorul clădirii. Golirea pubelelor va fi făcută de persoane ce asigura curăţenia, pe fluxuri diferite pentru fiecare material, in saci de colectare diferiți. Predarea deșeurilor colectate selectiv se va face in baza unui contract către un operator autorizat, care conform autorizaţiei de mediu poate desfășura activități de colectare si/sau valorificare deșeuri. Sugestii pubele interioare Masuri de organizare de șantier Pentru crearea condițiilor de desfășurare a activităților de construcții/montaj, din punct de vedere tehnologic si organizatoric se impun lucrări de organizare de șantier. Lucrările de construcții si instalații aferente organizării de șantier constau in: - Asigurarea circulației prin crearea de cai de acces, de platforme pentru depozitare materiale, de fundație pentru macara si de platforma spălare roti; - Împrejmuirea șantierului; - Construcţii provizorii (tip container) pentru birou, vestiare, depozitare materiale mărunte si scule, paza, toalete ecologice; - Pichet PSI; - Rețea de iluminat si forța. La finalizarea investiţiei se vor executa lucrări de desființare a organizării de șantier prin care terenul ocupat de organizarea de șantier sa fie adus la starea inițială. 5.2NECESARUL DE UTILITĂTI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITĂŢI SI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE Utilitati existente in urma implementarii proiectului: -apa/canal -electricitate -telefonie/VDI -agent termic Ca urmare a realizării lucrărilor de reabilitare şi modernizare propuse se estimează că vor fi obţinute următoarele valori ale consumurilor de utilităţi: P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

COD IBAN: RO6S PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEGBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 GRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 i SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 REPARATII CAPITALE CORP C3 si C4 Consum | Consum | Consum | Consum estimat | estimat | estimat | estimat apă ACM energie | energie rece termică | electrică Varianta/scenariul |- NERECOMANDAT Creştere | Creştere | Creştere | Creştere 0% 0% 10,00% 0% Varianta/scenariul Il - RECOMANDAT Scade Scade Scade Scade -15% | -30,45% | -30,45% | -15,00% In cazul scenariului | — nerecomandat consulul de agent termic creste datorita extinderii cladirii si a incalzirii spatiilor care in prezent nu beneficiaza de incalzire (coloane de incalzire dezafectate/ nefunctionale; radiatoare colmatate sau demontate etc.). Un alt factor de crestere a consumului de energie termica este dat de imposibilitatea anveloparii totale a cladirii, Zonele de placa pe sol si Zona de pereti exteriori demisol pe unde se aproximeaza ca exista o pierdere de cca 20-25% si zona de punti termice existente (buiandrugi, zidarii necorespunzatoare, inchideri in jurul golurilor necorespunzatoare etc.) unde se aproximeaza o pierdere de cca. 20% din consumul total de agent termic. Tavan 25-35% IT ui Pereti 15-25% Ferestre 10-20% Pardoseala 10-20% Curenti de aer 15-25% In cazul scenariului Il — consumul de apa rece si ACM scade si datorita faptului ca se vor folosi baterii si fitnguri de generatie noua, care contribuie la reducerea consumului de apa, consumul de energia termica scade datorita anveloparii totale a cladirii iar consumul de energie electrica scade datorita folosirii unor corpuri de iluminat economice de tip led. In prezent nu se cunoaste consumul exact de utilitati pe aceste cladiri. 5.-3DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIŢIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE Durata de implementare a investiţiei este apreciată la 18 luni pentru varianta l, respectiv 20 luni pentru varianta II conform graficelor: Varianta Il P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

PERIOADA / LUNI DENUMIRE LUCRARI 121 Studiu de fezabilitate, studii de teren Aprobarea DALI Taxe pentru obţinerea de avize si acorduri Proiect tehnic Obtinerea autorizatiei de constructie Org. procedurii de licitatie lucrari Durata realizare proiect consultanta/ licitatie Contestatii atribuiri Organizarea de șantier Asistenta tehnica din partea proiectantului Predare amplasament pentru executare lucrări/ evacuare spatii Lucrări de consolidare fundații si ziduri Lucrări de reconfigurare spatii Lucrări de refacere instalații sanitare, de canalizare, termice Lucrări de refacere instalații electrice si de ventilație Procurare si montare echipamene functionare cinema: videoproiectie, sonorizare, 3D, sistem tiketing. Durata executie lucrari Lucrări de refacere/înlocuire finisaje interioare Lucrări de termoizolare, si finisare anvelopa clădire Procurare si montare echipamente, mobilier P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA“

Realizare branșamente si/ sau rețele de incinta Recepția construcțiilor la terminarea lucrărilor In cazul Variantei | — nerecomandata, din perioada totala de implementare a proiectului de 18 luni, 8 luni revine duratei de realizare a proiectului/ perioada de licitatie executie, respectiv 10 luni durata de executie lucrari. Varianta Il PERIOADA / LUNI 1]2|3|4|5|6|7|8|1]/2|3]|4[5]6][7] 8] 9] 10] 11] 12 DENUMIRE LUCRARI Studiu de fezabilitate, studii de teren Aprobarea DALI Taxe pentru obținerea de avize si acorduri Proiect tehnic Obtinerea autorizatiei de constructie Org. procedurii de licitatie lucrari Contestatii atribuiri Durata realizare proiect consultanta/ licitatie Organizarea de șantier Asistenta tehnica din partea proiectantului Predare amplasament pentru executare lucrări/ evacuare spatii Lucrări de consolidare fundații si ziduri Durata executie lucrari Lucrări de reconfigurare spatii P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA“

Lucrări de refacere instalații sanitare, de canalizare, termice Lucrări de refacere instalații electrice si de ventilaţie Procurare si montare echipamene functionare cinema: videoproiectie, sonorizare, 3D, sonorizare, preluare si mixare, iluminat tehnologic, sistem tiketing, mecanica scena. Lucrări de refacere/înlocuire finisaje interioare Lucrări de termoizolare, si finisare anvelopa clădire Procurare si montare echipamente, mobilier Realizare branșamente si/ sau rețele de incinta Recepția construcțiilor la terminarea lucrărilor In cazul Variantei Il - recomandata, din perioada totala de implementare a proiectului de 20 luni, 8 luni revine duratei de realizare a proiectului/ perioada de licitatie executie, respectiv 12 luni durata de executie lucrari. 3.2. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI Costurile estimate pentru realizarea investiţiei, pentru varianta | - nerecomandata sunt de 7.324.539,82 lei fara TVA, conform devizului de mai jos: P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

necesită montaj zi î i VALOARE VALOARE Nr. Crt. Denumirea capitolelor si sucapitolelor (fara TVA) TVA (inclusiv TVA) 1 2 3 4 5 CAP i Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului | EI 11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 1.2. Amenajarea terenului 43,682.44 8,299.66 51,982.10 13 Amenajări pentru Protecția mediului și aducerea 10,250.96 1,947.68 12,198.64 terenului la starea inițială Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităţilor a (devieri rețele de utilități din amplasament) sl 00 a TOTAL CAPITOL 1 53,933.40 10,247.35 64,180.75 L 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii EEE 21 Cheltuieli Pentru asigurarea utilităţilor necesare 37,800.00 7,182.00 44,982.00 obiectivului de investiţii 2.1.1 Alimentare cu apă 6,750.00 1,282.50 8,032.50 2.1.2 Canalizare 6,000.00 1,140.00 7,140.00 2.1.3 Agent termic 8,250.00 1,567.50 9,817.50 2.1.4 Energie electrică 9,000.00 1,710.00 10,710.00 2.1.5 Retea VDI 3,900.00 741.00 4,641.00 2.1.6 Telecomunicaţii 3,900.00 741.00 4,641.00 TOTAL CAPITOL 2 37,800.00 7,182.00 44,982.00 |CAI | Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică E EEE E 3.1 Studii Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, 311 hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de ieste e 19,780.00 3,758.20 23,538.20 32 Documentaţii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri şi autorizații 3.3 Expertizare tehnică 34 Certificarea performanței energetice şi auditul energetic al clădirilor 3.5 Proiectare 63,750.00 12,112.50 75,862.50 8.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 353 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor| 19,780.00 3,758.20 23,538.20 de intervenții și deviz general 354 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obținerii 0.00 0.00 0.00 avizelor/acordurilor/autorizațiilor 355 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 4,410.00 837.90 5,247.90 detaliilor de execuţie 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuţie 39,560.00 7,516.40 47,076.40 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00 3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 3.8 Asistenta tehnica 71,132.46 14,769.17 92,501.62 3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 19,780.00 3,758.20 23,538.20 3.8.1.1 |Pe perioada de execuție a lucrărilor 9,890.00 1,879.10 11,769.10 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 3.812 |programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de 9,890.00 1,879.10 11,769.10 către Inspectoratul de Stat în Construcții 382 Dirigenţie de șantier, asigurată de personal tehnic de 57,952.46 11,010.97 68,963.42 specialitate, autorizat TOTAL CAPITOL 3 161,262.46 30,639.87 191,902.32 tuieli pentru investiția de bază E A Construcții și instalații 674,466.77 | 4,224,291. 42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 195,082.10 37,065.60 232,147.70 funcționale 43 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care 1,533,255.45 291,318.54 | 1,824,573.99 P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA“

44 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 45 Dotări (mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii) 483,133.66 91,795.40 574,929.06 Active necorporale (drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate) 23,790.50 4,520.20 28,310.70 5,785,086.81 1,099,166.49 6,884,253.30 OLULS-ALTE CHELTUIELI TOTAL CAPITOL 4 Organizarea de santier 38,366.41 7,289.62 _45,656.02 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier) 26,856.48 5,102.73 31,959.22 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier 11,509.92 2,186.89 13,696.81 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 44,430.22 8,441.74 52,871.96 5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00 522 Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată (taxa ISC 0.5% din C+M) 19,317.49 3,670.32 22,987.81 5.2.3 Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (taxa urbanism 0.1% din C+M) 3,863.50 734.06 4,597.56 5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor. (cota ISC 0.5% din C+M) 19,317.49 3,670.32 22,987.81 5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare (0.05% din C+M) 1,931.75 367.03 2,298.78 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel: a)10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii; b)20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la construcție existentă.) 1,203,660.53 228,695.50 1,432,356.03 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 5 UL 6 - Cheltuieli pentru iologice și teste _244,426.86 |. 1,530,884.01 6.1 Pregătirea personalului de exploatare (cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor) 0.00 0.00 0.00 6.2 Probe tehnologice și teste (cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor. În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea). 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 41, 4.2, 5.1.1 din devizul general) TOTAL GENERAL| 7,324,539.82 |1,391,662.57| 8,716,202.38 din care C+M (valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la| 3,863,497.08 | 734,064.4 | 4,597,561.52 Costurile pentru realizarea investiţiei sunt estimate la 8.628.918,37 lei fără TVA, pentru Varianta Il — recomandata, conform Devizului General de mai jos: i i i 5 VALOARE VALOARE Nr. Crt. Denumirea capitolelor si sucapitolelor (fara TVA) TVA (inclusiv TVA) 1 2 3 4 CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obi sa şi amenajarea tere! E II 1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 1.2. Amenajarea terenului 43,682.44 8,299.66 51,982.10 13 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 10,250.96 1,947.68 12,198.64 terenului la starea inițială Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităţilor a (devieri rețele de utilități din amplasament) 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 1 10,247.35 |CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pe! ilităţilor necesare c e investi E 21 Cheltuieli Pentru asigurarea utilităţilor necesare 37,800.00 7,182.00 44,982.00 obiectivului de investiţii 2.11 Alimentare cu apă 6,750.00 1,282.50 8,032.50 2.1.2 Canalizare 6,000.00 1,140.00 7,140.00 2.1.3 Agent termic 8,250.00 1,567.50 9,817.50 2.1.4 Energie electrică 9,000.00 1,710.00 10,710.00 2.1.5 Retea VDI 3,900.00 741.00 4,641.00 2.1.6 Telecomunicații 3,900.00 741.00 4,641.00 TOTAL CAPITOL 2 37,800.00 7,182.00 44,982.00 |CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistenţă tehnică | E PE 3.1 Studii Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, 311 hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de geto _ 19,780.00 3,758.20 23,538.20 32 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri şi autorizații 3.3 Expertizare tehnică 34 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor 3.5 Proiectare 63,750.00 12,112.50 75,862.50 3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 353 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor| 19,780.00 3,758.20 23,538.20 de intervenții și deviz general 35.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obţinerii 0.00 0.00 0.00 avizelor/acordurilor/autorizațiilor 355 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 4,410.00 837.90 5,247.90 detaliilor de execuţie 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 39,560.00 7,516.40 47,076.40 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00 P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 3.8 Asistenta tehnica 78,523.04 14,919.38 93,442.42 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 19,780.00 3,758.20 23,538.20 3.8.1.1 |Pe perioada de execuție a lucrărilor 9,890.00 1,879.10 11,769.10 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 3.812 |programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de 9,890.00 1,879.10 11,769.10 către Inspectoratul de Stat în Construcții 382 Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de 58,743.04 11,161.18 69,904.22 specialitate, autorizat TOTAL CAPITOL 3 162,053.04 30,790.08 192,843.12 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază E E E Ă 41 Construcții şi instalații 3,583,131.79 | 680,795.04 | 4,263,926.83 42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 214,114.50 40,681.76 254,796.26 funcționale 43 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 2,532,456.45 481,166.73 | 3,013,623.18 necesită montaj 44 Utilaje, echipamente tehnologice și funcţionale care 0.00 0.00 0.00 nu necesită montaj şi echipamente de transport Dotări (mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare 4.5 împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări 516,843.85 98,200.33 615,044.18 privind protecția muncii) Active necorporale (drepturi referitoare la brevete, +8 licenţe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate) 23,790.50 4,520.20 2810 TOTAL CAPITOL 4| 6,870,337.10 |1,305,364.05| 8,175,701.14 [CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIE = re m n 5.1 Organizarea de santier 38,889.80 7,389.06 46,278.86 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de 511 șantier (cuprinde cheltuieli aferente realizării unor 27222.86 5,172.34 32,395.20 construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier) 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier 11,666.94 2,216.72 13,883.66 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 45,036.33 8,556.90 53,593.23 5.21 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 0.00 0.00 0.00 finanțatoare Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, 522 calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind 19.581.01 3720.39 23301.41 calitatea în construcţii, republicată (taxa ISC 0.5% din C+M) Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 5.2.3 autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 3,916.20 744.08 4,660.28 cu modificările şi completările ulterioare (taxa urbanism 0.1% din C+M) Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în 5.2.4 aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa 19,581.01 3,720.39 23,301.41 Socială a Constructorilor. (cota ISC 0.5% din C+M) Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de .10 372.04 2 . construire/desființare (0.05% din C+M) 1,958.1 „330.14 5.25 Cheltuieli diverse și neprevăzute (cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 5.3 3.8, 4 ale devizului general, astfel: a)10% în cazul 1,420,868.71 269,965.05 | 1,690,833.76 executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii; b)20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la construcţie existentă.) 5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 5| 1,504,794.83 285,911.02 | 1,790,705.85 P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

L uieli tehnologice și teste E : EEE personalului de exploatare (cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului î în 0.00 0.00 0.00 vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor) Probe tehnologice și teste (cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor. 6.2 În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor 0.00 0.00 0.00 tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea). TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 TOTAL GENERAL| 8,628,918.37 |1,639,494.49| 10,268,412.86 din care C+M (valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la| 3,916,202.55 744,078.48 4,660,281.04 cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general) 6.1 Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei. Valoarea totală (INV) de inventar pentru corpurile studiate este de 20.477,78 lei. Tinand cont de vechimea cladirii aceasta este amortizata contabil. Suprafata desfasurata a constructiei existente (Sd) este de 789,23 mp, rezultand o valoare de 25,95 lei/mp. Suprafata desfasurata pe care se executa lucrarile de interventie este: 789,23 mp in Varianta 1 si Varianta 2 - recomandata . Astfel, noua valoare de inventar a cladirii insumeaza valoarea de inventar existenta cu valoarea investitiei, rezultând noua valoare de inventar aferenta clădirii amenajate (faza DALI) in Varianta 1: 7.324.539,82 lei fara TVA reprezentand 9.280,62 lei/mp; in Varianta 2: 8.628.918,37 lei fara TVA reprezentand 10.933,34 lei/mp. Analizand comparativ costul realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar existenta, se poate observa ca realizarea proiectului investitional propus va aduce cu sine o crestere cu 357.68% a valorii de inventar in Varianta 1, respectiv 421.38% a valorii de inventar in Varianta 2 — recomandata (conform tabelului anexat mai jos). CONSTRUCTIE EXISTENTA CONSTRUCTIE/ INVESTITIE PROPUSA Nr. | Valoare inventar Bupraf.desfasurata |Valoare unitara| Cost investitie | Valoare unitara Cresterea realizarii Crt. INV Sd INV/Sd CI CUSd proiectului de investitii propus -lei fara TVA - -mp- -leilmp - -lei fara TVA - -lei/mp - -%- o 1 2 3=1/2 4 5=4/2 6=(4x100)/1 20,477.78 789.23 25.95 7,324,539.82 9,280.62 357.68 2 8,628,918.37 10,933.34 421.38 Costurile estimative de operare pe durata normală de viațălamortizare a investiţiei sunt prezentate mai jos, fiind sunt detaliate in Documentatia economica si se regasesc in capitolul ANEXE. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

INALE TOTALE total total cerere calculat LI iziţie 0.00 1 terenului 1.3|Cheltuieli cu ectia mediului si CAPITOL 1 AL 2 de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, i de stabilitate a terenului 23.538, 3.2|Taxe obtinera de acorduri si autorizatii 5.247,90 9, 33 si 10.614,60 00 9, tehnică 5». 42 A 2 46.721,21 192.843,12 x 46.721,21 31 41 4.518.723,09. 4.518.723, 0, 4.2|Dotări i i 3.013.623,18 0, 3.013.623,1 4.3|Cheltuieli conexe investitiei de baza - i dotari 643.354,88 321.677, 321.6" TAL 4 8.175.701,14 8.175.701,14 1 5 51 de 46.278,86 5.1. 1|Lucrari de constructii si instalatii aferente de santier 32.395, ŞI conexe de şantier 13.883,66 52, taxe 45.036,33 5 3|Cheltuieli diverse 1.690.833,76 AL $ 1.782.148,96 6 de informare icitate e care rezultă din 0.00 i a obiectivului de 0,00 'AL CAPITOL 6 0,00 ITOLUL 7 tuieli cu auditul oiect 0,00 AL 7 0,00 10.259.855,98 5.816.91 10.259.855,98 5.816.915. 00 % cheltuieli eligibile 1% 57% 42% [E 5.4SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIŢIEI a) Impactul social şi cultural; Realizarea lucrarilor de reabilitare imobil cinematograf Victoria din Timișoara și dotarea acestuia cu echipamente si aparatura noua, va avea un impact benefic asupra locuitorilor cartierului, dar si întregii populații a Municipiului Timișoara. Prin realizarea lucrărilor de reabilitare, se urmareste readucerea obiectivului la o imagine normal, unitara, eliminarea riscurilor de incidente ca urmare a degradărilor si neconformităților apărute in exploatare si redarea acestuia in circuitului socio-cultural. Masurile de modernizare a infrastructurii social - culturale sunt necesare intrucat, Romania, in acest moment, are nevoie de o strategie nationala pentru cultura si patrimoniu national care sa vina in sprijinul artistilor, operatorilor culturali si al cetatenilor, prin acces la cultura. Cinematograful Victoria si-a incheiat activitatea in jurul anilor 2000, neexistand informatii clare despre ce anume s-a intamplat intre timp. Ulterior, spatiul cinematografului Victoria a fost inchiriat si utilizat pentru alte destinatii. Ultima oara fiind inchiriat pentru o clinica medicala, motiv pentru care in incinta cinematografului au aparut modificari semnificative la nivelul compartimientarilor, deoarece spatiile necesare programului de clinica difera semnificativ fata de cele ale unui cinematograf. Primaria Municipiului Timisoara, prin aceasta abordare isi propune sa schimbe dinamica si structura cererii de pe piata culturala si sa genereze o noua cultura, a creatiei participative, in care artstii si activistii intermediaza experiente culturale colective. Beneficiile P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

pe termen lung vor consta in consolidarea comunitatilor din cartierele orasului, in care oamenii sunt incurajati sa comunice si sa participe la activitati creative, dar si sporirea diversitatii si a metodelor de abordare a activitatilor extra-curriculare. b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: in faza de realizare, in faza de operare; In faza de realizare a proiectului Varianta/scenariul |- NERECOMANDATĂ Pentru aceasta varianta se aproximeaza un numar de forta de munca in faza de realizare a investitiei de aproximativ 13 personal muncitori (necalificati+calificati+ingineri)/zi pe toata perioada de executie a lucrarilor, un responsabil tehnic cu executia lucrarilor, un diriginte de santier si un responsabil SSM, in total 16 locuri de munca nou create in faza de executie a investitiei. In faza de operare a proiectului Avand in vedere ca in prezent, cinematograful nu este utilizat, intrucat se afla intr-o faza avansata de degradare, nu exista angajati. Din acest motiv, in faza de operare a acestei variante/scenariu propunem urmatoarele posturi conform tabelului: Nr. N Angajati | Angajati noi Crt Denumire post Poţi Tip profesie existenti propusi 1 Administrator cladire 1 Administrator 0 1 2 Receptionist 1 Receptionist 0 1 3 Personal garderoba 1 Personal garderoba 0 1 4 Inginer proiectie film 1 Inginer proiectie film 0 1 5 Servicii externalizate: 5.1. | Servicii de curatenie 2 Personal de curatenie - - 52 Servicii de paza si 4 Personal de paza si "| protectie protectie Varianta/scenariul Il - RECOMANDATĂ Conform documentatiei economice rezulta un necesar de forta de munca in faza de realizare de aproximativ 16 personal muncitori (necalificati+calificati+ingineri)/zi pe toata perioada de executie a lucrarilor, un responsabil tehnic cu executia lucrarilor, un diriginte de santier si un responsabil SSM, in total 19 locuri de munca nou create in faza de executie a investitiei. In faza de operare a proiectului In faza de operare a variantei/scenariu Il, personalul rezulta conform tabelului: Nr NR Angajati Angajati noi Crt Denumire post POMUL Tip profesie existenti propusi 1 Administrator cladire 1 Administrator 0 1 2 Receptionist 1 Receptionist 0 1 3 Personal garderoba 1 Personal garderoba 0 1 4 Inginer sonorizare si 4 Inginer sonorizare si 0 4 proiectii lumini proiectii lumini 5 Inginer proiectie film 1 Inginer proiectie film 0 1 6 Servicii externalizate: 6.1. | Servicii de curatenie 2 Personal de curatenie - - Servicii de paza si Personal de paza si 6.2. 1 - - protectie protectie P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz; Nu este cazul 5.5ANALIZA FINANCIARA ȘI ECONOMICA AFERENTĂ REALIZARII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referință si prezentarea scenariului de referință Prezentarea cadrului de analiza Documentaţia s-a elaborat in vederea accesării finanțării din fonduri de la bugetul local al Municipiului Timișoara. Obiectivul specific al obiectului il reprezinta reparatiile si reabilitarea intregului imobil ce apartine Cinematografului Victoria, intrucat se doreste readucerea obiectivului la o imagine normal, unitara, eliminarea riscurilor de incidente ca urmare a degradărilor si neconformităților apărute in exploatare si redarea acestuia in circuitului socio-cultural. Masurile de modernizare a infrastructurii social - culturale sunt necesare intrucat, Romania, in acest moment, are nevoie de o strategie nationala pentru cultura si patrimoniu national care sa vina in sprijinul artistilor, operatorilor culturali si al cetatenilor, prin acces la cultura. Beneficiarii tipurilor de servicii furnizate de cinematograf sunt locuitorii cartierului si întreaga populație a Municipiului Timișoara. Proiectantul va urmări ca soluțiile tehnice propuse să fie bazate pe tehnologii moderne, performante și cu impact scăzut asupra mediului, preîntâmpinând riscul uzurii morale a investiţiei. In jurul anilor 2000 cinematograful si-a incetat activitatea. Nu exista informatii clare despre ce anume s-a intamplat intre timp, ulterior obiectivul fiind inchiriat si utilizat pentru alte destinatii. Ultima astfel de destinatie cunoscuta a fost cea de clinica medicala. Deoarece spatiile necesare programului de clinica difera semnificativ fata de cele ale unui cinematograf au aparut modificari semnificative la nivelul compartimientarilor. In acest context, conform Strategiei Culturale a Municipiului Timisoara (2014-2024), plublicul timisoarean consumator de cultura frecventeaza concertele de filarmonica (50%), bibliotecile (39%), muzeele (38%), teatrele si opera (29%), si cinematografele (29%). Pornind de la aceste date, municipalitatea urmareste ca prin Programul TM2021, sa aduca cultura in mijlocul oamenilor, de a o face acesibila, transformand-o in acest mod intr- un mijloc de incluziune sociala, mesajul fiind concentrat intr-o idee simplu si cuprinzatoare: „Cultura se adreseaza si apartine tuturor”. In cadrul analizei s-au avut in vedere trei optiuni: Varianta 0 (varianta fara investitie — varianta minimala) Cea mai simpla alternativa din toate punctele de vedere ar fi aceea de a nu face nimic, dar cu precizarea ca nerealizarea acestui proiect ar conduce la mentinerea problemelor identificate si mentionate mai sus, precum si la agravarea lor. Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii insemnand nu doar motivele de siguranta — tencuieli desprinse ce pot cadea pe pietoni, sau a faptului ca cinematograful se afla in imediata vecinatate a unor constructii de locuit, iar problemele de nivel structural ce ar putea aparea vor influenta si constructiile din imprejurimi, ci si din motive de a suplini necesitatea unui spatiu multifunctional care sa faca parte din circuitul socio-cultural al orasului care in prezent, lipseste zonei. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Un alt rol important in vederea realizarii acestui proiect, care nu trebuie deloc neglijat, il reprezinta educatia. Educatia prin cinematografie este o metoda de invatare activa si benefica, preferata tot mai mult de parinti ca forma de educatie alternativa a sistemului clasic de invatamant. Rezultatele culese in ultimii ani prin evaluarea unor ample programe de educatie cinematografica in Romania (vezi programul EducaTIFF din cadrul Festivalului International de Film Transilvania) demonstrează un trend ascendant al interesului crescut al copiilor si tinerilor pentru astfel de initiative. In acest contex, consideram esentiala realizarea acestui proiect care ar duce la siguranta si buna-starea comunitatii. Varianta | — varianta cu reabilitari minime functionale Lucrarile necesare a se executa in aceasta varianta presupun: consolidarea structurala; refacerea finisajelor conform Expertizei Tehnice cu pachetul de masuri minimale PM1 descris in Auditul Energetic, schimbarea finisajelor si a instalatiilor sanitare, de canalizare, termice, electrice si de ventilatie; dotarea cu echipamene de functionare cinema (videoproiectie, sonorizare, 3D, sistem tiketing). Aceasta varianta este nerecomandata de proiectant datorita dezavantajelor sub aspectul functional si socio-cultural, dezavantaje enumerate la Cap.5 - Pct. 5.1. Varianta Il — varianta optima recomandata pentu implementare Aceasta varianta, reprezinta varianta propusa spre a fi realizata si care satisface cerintele solicitate prin tema de proiectare, avantaje enumerate la cap.5 - pct. 5.1. In aceasta varianta, lucrarile necesare a se executa presupun: consolidarea structurala; refacerea finisajelor conform Expertizei Tehnice cu pachetul de masuri minimale PM1 descris in Auditul Energetic, schimbarea finisajelor si a instalatiilor sanitare, de canalizare, termice, electrice si de ventilatie; dotarea cu echipamene de functionare cinema (videoproiectie, sonorizare, 3D, sonorizare, preluare si mixare, iluminat tehnologic, sistem tiketing, mecanica scena). Scenariul de referinta recomandat de elaborator/proiectant este VARIANTA II, varianta care prin solutiile propuse asigura indeplinirea tuturor exigentelor de calitate privind: Cerinţa rezistenţă mecanică şi stabilitate; Cerinţa siguranţă şi accesibilitate în exploatare; Siguranța la foc; Cerinţa igienă, sănătate şi mediu înconjurător; Cerinţa economie de energie şi izolare termică; Cerinţa protecţie împotriva zgomotului, asigura spatiile necesare cu suprafețele cerute în normative, permite realizarea unor fluxuri corespunzatoare, respecta cerintele cu privire la caile de evacuare si ceintele ISU. Varianta II este din punct de vedere tehnico-economic si social-economic cea mai avantajoasa. b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung Primaria Municipiului Timisoara, prin aceasta abordare isi propune sa schimbe dinamica si structura cererii de pe piata culturala si sa genereze o noua cultura, a creatiei participative, in care artstii si activistii intermediaza experiente culturale colective. Beneficiile pe termen lung vor consta in consolidarea comunitatilor din cartierele orasului, in care oamenii sunt incurajati sa comunice si sa participe la activitati creative, dar si sporirea diversitatii si a metodelor de abordare a activitatilor extra-curriculare. In prezent, multe scoli atat din Timisoara, cat si din intreaga Europa, se concentreaza pe o gama limitata de subiecte, percepute ca fiind importante pentru a avea „succes”. In acest sens, prezenta investitie de reabilitare a Cinematografului, va putea fii totodata un „laborator” destinat experimentarii unor noi aboradari, pentru a transforma educatia intr-un P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

domeniu atractiv pentru copii, si, deopotriva relevant in raport cu provocarile actuale ale socetatii noastre. Copiii de toate varstele vor avea posibilitatea de a-si exprima capacitatea extraordinara de inovatie si creativitate, eliberandu-se, astfel, de presiunea succesului, dar si de plictiseala si de atitudinea negativa, amblele avand efecte devastatoare pe termen lung. Acest lucru devine posibil ca urmare a investitiei ce se propune a se realiza prin Varianta II - recomandata. c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara” Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost - beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiare este cea cea a “fluxului net de numerar actualizat”. In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele nu au fost luate in considerare Orizontul de analiza recomandat si folosit in dezvoltarea ACB financiara este de 14 de ani. Rata de actualizare folosita in cadrul analizei financiare este de 4%. In cadrul analizei se vor avea in vedere doua situatii si anume situatia „fara proiect”, adica veniturile si costurile de operare si intretinere sunt considerate pentru infrastructura existenta in acest moment, si situatia „cu proiect”, adica veniturile si costurile de operare si intretinere sunt considerate pentru infrastructura ce va exista ulterior realizarii investitiei. Estimarea costurilor de operare in primul an de operare, in varianta cu proiect, are la baza nivelul cheltuielilor aferente anului anterior realizarii investitiei la care se aplica o rata de crestere in primul an de 20% si apoi in urmatorii 13 ani de 2.5% (rata inflatiei tinta pentru anul 2018 publicata pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei).In varianta fara proiect estimarea are la baza nivelul cheltuielilor aferente anului anterior realizarii investitiei la care se aplica o rata de crestere in toti anii de 2.5%(rata inflatiei tinta pt anul 2018). Veniturile au fost estimate (in prezent nu exista venituri — cinematobraful fiind nefunctional) la care s-a aplicat o crestere estimativa de 35% in primul an si apoi in urmatorii 13 ani de 2.5%(% (rata inflatiei tinta pentru anul 2018 publicata pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei).In varianta fara proiect estimarea are la baza nivelul veniturilor aferente anului anterior realizarii investitiei la care se aplica o rata de crestere in toti anii de 2.5%rata inflatiei tinta pt anul 2018). Valoarea totala a investitiei este de 10.268.412,86 lei cu TVA. Rata de actualizare folosita: 4%. Beneficiile proiectului au fost calculate ca diferenta intre beneficiile totale ale solicitantului in varianta fara proiect si beneficiile totale ale solicitantului in varianta cu proiect. Beneficiile totale din varianta fara proiect au fost calculate ca diferenta intre veniturile totale si cheltuielile totale din varianta fara proiect. Beneficiile din varianta cu proiect au fost calculate ca diferenta intre veniturile si cheltuielile totale din varianta cu proiect. Analiza releva o valoare neta actualizata a investitiei, in conditiile unei rate de actualizare de 4%, de 29.155.186,50 lei: P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Factor conversl 1 2 3 4 5 6 7 E, E 10 1 12 13 14 Corectie fiscala Monetizar efect pozitiv o o o o o o o o o o externe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Venit X 12] 1.184751,99[ 121437079[ 1234 730.06[ 1 1307 TES] 137 1-108257,81| 1-183.505.26[ 117557 0[ IT SIE SEDII] Venit Y 11 o o o o o o o o o 9 Total venituri operationale 1100160 1127664 11558556 1184751,89 124473O,0ES 127584B,311 1307744519 1340438,132 1373949035 140B297,812 1443505,257 1479592,W05 1516582,711 Monstizare non-monetar negativ o o o o o o o o o Costuri externe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 Forta de munca DE 510.000,00[”— 551 520 94|” est 674 09124565) 726 25957[ TE 3956] Alte costuri operationale 1 84600 88882875 5338257055 SB717.13481 SBl100S3IB 1OO56Z118 103076,885! 105853 8073 1082651524 1110025312 1137775945 TTGOZ2.Q344 Total costuri operationale 624600 540215 655220,375 6726258044 GBBA41,5315 724344,509 742453,1217 7BOD3D,BT1 7395408063 8195295265 40017.59 Total costuri investitie 05 19284312 B17570114 2084.15484 o o 0 o o o o 0 Total numerar 1917603118 9343580137 3885230,819 1857377,874 1903812321 1951407529 2000192,62 2050197,64 2101452582 2153908856 2207838,618 2263034 5BA 2313610,449 2377600,71 RAS sau SOR 3 5.00% VANE sau ENPV 29.155.186,5 (>0) RANDAMENTUL FINANCIAR AL CAPITALULUI An 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 12 13, 14 Total ventur din exploatare IE 1.100.160,00[1.127.664,00[1.155.855,50[1.183.751.99[1.21+.370.79[1.2+4.730.06[1. 275.848 31[1.307.741.52[1 340.138.13[1.373.54909[1 408 29781[1.133 505.26[1 379 597 89[1 516 58271] Total venituri 1100160 1127664 1155855,6 1164751,95 1244730,059 1275848,311 1307744,519 1340438,132 1373949,085 1408297,812 1443505,257 1479592,869 1516582,711 Total costuri operatiorale 624600 640215. G56220,375 6726258844 724344,509 742453,1217 751D14,4498 7BDO3SB11 79540.03 519529,5265 B40017,5506 BG1017,9085 Total costuri de investitie (cash flor 192.843.12 8 175701,14 2084.154.84 o o o o o o o 0 0 o 0 Total costuri 81744312 8.615.916,14 2.740,37522 67262500 GB9.A41,53 TOG.STTST T2A3AASI 74245312 76101445 78003981 789.540,81 B19520,33 861.018,00 Fluxuri financiare nete 1.817.603,12 8.943.580,14 3.896.230,82 1.857.377,87 1.903.812,32 1.951.407,63 2.000.192,82 2.050.197,64 2.101.452,58 2.153,988,90 2.207.838,62 2.253.034,58 2.319.610,45 2.377.600,71 RAF sau FOR 40% In tabelele de mai jos poate fi urmarita baza de plecare in calcularea costurilor de operare, evolutia cheltuielilor si veniturilor in varianta fara proiect si in varianta cu proiect si rezultatele analizei cost beneficiu. VENITURILORSI CHELTUIELILOR GENERATE DE ACTIVITATEA CORESPUNZATOARE PROIECTULUI FARA INVESTITIE a EEE | a FI 5 apele eat Fe SE ge pa E: ei ine pnl sita CEI over pile pila) cu mal pre eu eesti epica Te a E ra Ce ver ga d e VO P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

CHELTUIELI an. 1.1|Cheltuieli de teren 1 1 cu 2.1|Cheltuieli TOTAL CAPITOL 2 tehnică TOTAL L3 PI 41 4 terenului mediului si aducerea la starea utilitatilor necesare Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, de stabilitate a acorduri si autorizatii 43 conexe investitiei de baza - TOTAL CAPITOL 4 5 de de constructii si instalatii i conexe taxe ieli diverse. AL, 5 6 i ii de cu și fără i de santier ier total cerere 00 51.982,10 12.198,67 64.180,77 44,982,00 44 23.538, 5.247,90 70.614,60 00 93. 42 192.843,12 4.518.723,09 3.013.623,18 643.354,88 8.175.701,14 46278.86. 32.395, 13.883,66 45.036,33 1.690.833,76 1.782.148,96 total calculat 3001; 8 643. 8.175.701,14 46.721,21 46721.21 4518.73, 0, 321.677,44 4.840. 32.395, 22.676, 971 0, 845.416,88 871. 46721.21) 72 0, 3.013.623,1 321.671, 3.335. 1 13.883, 971 4.1651 0, 845.416, e care rezultă din 0,00 vare a obiectivului de 0,00 L6 00 7 cu auditul 0,00 AL CAP, 7 0,00 10.259.855,98 10.259.855,98 0,00 “% cheltuieli eligibile E 57% 42% Vu d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate* Analiza economica masoara impactul economic, social si de mediu al proiectului si evalueaza proiectul din punct de vedere al societatii. Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru determinarea performantelor economice, sociale si de mediu ale proiectului este necesar sa fie facute o serie de corectii, atat pentru costuri, cat si pentru venituri. Corectiile fiscale Nu este cazul Corectiile pentru externalitati Nu este cazul Pentru determinarea analizei economice s-a folosit o rata de actualizare sociala de 5%, determinandu-se pentru intreaga valoare a proiectului Fluxul de numerar net s-a determinat tinand cont de beneficiile proiectului din analiza financiara, de investitia anuala. Rezultatele analizei economice sunt prezentate in tabelele de mai jos: Pentru determinarea analizei economice s-a folosit o rata de actualizare sociala de 5%, determinandu-se pentru intreaga valoare a proiectului: - venitul net actualizat economic (VNAE/C) - raportul beneficii/cost (B/C) raportul beneficii cost =5,30%. e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor În analiza ex-ante a proiectului, este necesar ca să se evalueze impactul variabilelor identificate ca critice prin modificările indicatorilor de performanţă a proiectului. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Cs GRAPHC SFACE În anumite situaţii, în care nu se dispun de date referitoare la proiecte similar anterioare SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 RO15TREZ6215069XXX022641 este dificil a se emite ipoteze privind distribuţia de probabilitate a variabilelor critice. Cazul de faţă se află într-o situaţie similară şi îşi propune numai o evaluare calitativă a riscurilor. Riscurile ce pot afecta proiectul pot lua loc atât în faza de implementare cât şi în faza de operare a proiectului. Principalele categorii de riscuri sunt: Descrierea riscului Posibile consecinţe Măsuri de prevenire, gestionare a riscului Riscuri tehnice Planificarea defectuoasă a activităţilor Întârzierea implementării proiectului. Riscul de anulare a contractului de finanţare. Se prevăd marje de timp în cazul producerii unor întârzieri Soluţii tehnice neadecvate Efectuarea lucrărilor neconforme. Întârzieri în aplicare soluţiilor tehnice. Verificarea documentaţiei în faza de proiectare; Soluţiile tehnice nu respectă legislaţia în vigoare Întârzieri în eliberarea avizelor, a autorizaţiei de funcţionare a clinicii. Se va urmări de către echipa de management ca lucrările, instalaţiile şi echipamentul tehnologic să respecte toate standardele prevăzute în vigoare. Echipamentele tehnologice şi mobilierul comandat pot fi neconforme cu cerinţele specificate in caietul de sarcini. Imposibilitatea sau posibilitatea parţială de a utiliza mobilierul sau echipamentele tehnologice în conformitate cu obiectivele proiectului. Se va constitui o comisie de recepţie formată din beneficiarii direcţi care vor fi informaţi despre specificaţiile, cantitatea şi documentele ce însoțesc echipamentele tehnologice si mobilierul. Comunicare greoaie, contractori şi echipa primăriei ce monitorizează proiectul. Întârzieri în desfăşurarea activităţilor proiectului. Se va include în textul contractelor detalii exacte despre modul de comunicare (mijloace, timp, reguli). Comunicare greoaie, coordonare dificilă între partenerii de proiect. Întârzieri în desfăşurarea activităţilor proiectului. Se vor reglementa acţiunile de cooperare prin hotărâri de consiliu sau dispoziţii de primar. Se pot cauza întârzieri datorită procedurilor specifice de management a proiectelor finanţate din bugetul local. Întârzieri în desfăşurarea activităţilor proiectului. Dublarea activităţilor legate de refacerea documentaţiilor. La scurt timp după semnarea contractului cu firma de consultanţă se va organiza un instructaj cu echipa de monitorizare a primăriei despre procedeele de achiziţii. Riscuri financiare Creşterea nejustificată a preţurilor de achiziţie pentru materialele şi echipamentele implicate in proiect; Acţiuni de popularizare a proiectului pentru obţinerea unei competiţii cât mai mari în vederea scăderii preţurilor de achiziţii. Includerea în proiect a unor sume la capitolul neprevăzute. Buget subdimensionat pe unele linii financiare Imposibilitatea încheierii contractelor Se vor căuta realocări de fonduri pe linii financiare după derularea procedurilor de achiziţie care au avut succes Risc financiar legat de rata de schimb valutar si evoluţia preturilor. Subdimensionări ale bugetului pe unele linii financiare. Procedurile de achiziţie se vor executa pe cât posibil de repede în vederea obţinerii de contracte ferme exprimate în lei. Riscuri privind achiziţiile publice Întârzierea procedurilor | Întârzieri în Întocmirea documentaţiei de atribuire şi datorită apariţiei implementarea derularea procedurii cât mai riguros pentru a contestaţiilor proiectului. evita contestaţiile. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Decalarea corespunzătoare a activităţilor ce preced procedurile de achiziţie. x Întârzieri în , , , Reluarea procedurilor E lementarea Promovarea proiectului pentru ca piaţa de lucrări datorită lipsei ofertelor proleztului sau furnizare echipamente să fie pregătită. Riscuri instituţionale Neobţinerea avizelor Întârzieri în i a e Documentaţiile de obţinere a avizelor se vor sau a autorizaţiilor implementarea elabora în perioada premergătoare proiectului pentru lucrări. proiectului. p p g p Posibilitatea redactării documentaţiilor de către firma de consultanţă în forma incorectă sau Întârzieri în obţinerea avizelor de continuare a activităţilor. Se fac solicitări firmei cu cel puţin 10 zile înainte de derularea acţiunilor sau obţinerea avizelor in vederea eliminării întârzierilor incompletă Indicatorii relevanti pentru cuantificarea riscului, in conformitate cu ACB: CENTRALIZARE INDICATORI -- beneficiar IN DIFICULTATE SEMNALIZAR semn de dificultate marime an N E valori prag DIFICULTATE Lichiditate curenta lichiditate scazuta NU 05 Grad de realizare a veniturilor totale un grad scazut de realizare a veniturilor totale NU 85% Grad de realizare a veniturilor proprii A a NU 80% Grad de finantare din veniturile proprii |un grad scazut de finantare din venituri NU 50%, Grad de autofinantare un grad scazut de autofinantare NU 30% o pondere scazuta a impozitului pe proprictate Impozit pe proprietate / venituri totale in veniturile totale NU 5% Grad de dependenta fata de bugetul de |un grad ridicat de dependenta fata de bugetul stat de stat DA 70% Pondere venituri pentru investitii in o pondere scazuta a veniturilor pentru venituri totale investitii in veniturile totale NU 5% Gradul de indatorare (conform HOTĂRÂRE nr. 9 din 10 ianuarie |un grad ridicat de indatorare 2007 actualizată) DA 30% Gradul total de indatorare un grad ridicat de indatorare totala 0% NU 67% Rigiditatea cheltuielilor O rigiditate ridicata a cheltuielilor DA 70%| "(A se vedea în documentația anexată ACB si Documentatia economica) P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

& SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONONICA OPTIMA RECOMANDATA 6.1COMPARATIA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI ISCURILOR Prima varianta - NERECOMANDATĂ - consta in reabilitarea cinemtografului ce face obiectul investiţiei, avand ca principale lucrari de constructie urmatoarele: consolidarea structurala; refacerea finisajelor conform Expertizei Tehnice cu pachetul de masuri minimale PM2 descris in Auditul Energetic, schimbarea finisajelor si a instalatiilor sanitare, de canalizare, termice, electrice si de ventilatie; dotarea cu echipamene de functionare cinema (videoproiectie, sonorizare, 3D, sistem tiketing). In aceasta prima varianta, functionalitatea salii ar avea o singura utilitate si anume, cea de sala de cinematograf in care ar rula filme, intrand intr-o concurenta directa si nesustinuta din punct de vedere al capacitatii si a dotarilor ultraperformate ce se regasesc in marile sali cinematografice prezente in Timisoara. AVANTAJE DEZAVANTAJE o Pret mai scazut la mobilierul de tip sezut din sala de spectacol deoarece acesta nu necesita montarea si demontarea scaunelor, cele propuse fiind fixe. Nu apare necesitatea gasirii unui spatiu de depozitare a acestora sau a unui sistem retractabil. o Pret mai scazut la mobilierul de tip scena — nu apare necesitate cumpararii uneia retractabile/ extensibile atat pe verticala cat si pe orizontala. o Castigarea unei suprafetie utile de aproximativ 53.32mp — vechea statie de ventilatie ce poate fi folosit fie ca depozitare, spatiu tehnic sau poate fi dat spre inchiriere. e Lipsa necesitatii de a da goluri de acces prin pereti structurali o Lipsa necesitatii instalarii a nultiple sisteme tehnice de iluminare si sonorizare ale salii datorita lipsei a mai multor scenarii de utilizare. o Capacitate sala de cinema -157 locuri e Dezavantaj din punct de vedere al competitivitatii pe piata actuala — in Timisoara exista cinematografe ce pot oferii o dotari ultraperformante, cu sali multiple si posibilitatea de a viziona filme diferite in aceeasi zi, dotate cu sistem I-MAX si 4D-X e Datorita concurentei cu marile cinematografe din Timisoara — Cinema City — luluis Mall si Shopping City, si nu numai este mai mult ca probabil ca cinematograful sa functioneze la subcapacitate, producand costuri de intretinere ce nu vor putea fi amortizate doar din castigurile cinematografului, fapt ce ar duce fie la necesitatea gasirii unei surse externe. pentru a completa deficitul, fie la functionarea periodica a spatiului. e Folosirea rara a imobilului in tim va duce la aparitia de noi deficiente la nivelul cladirii, ceea ce va ridica costurile de reparatii in timp. O cladire utilizata in regim permanent sau mediu are o durata de viata mult mai lunga de cat una folosita rar, iar interventiile de intretinere/ reparatii recurg la intervale rare spre deosebire de cladirile folosite periodic . e Amortizarea grea si in timp indelungat a investitiei. o Spatii mari neutilizate optim. - Prin aplicarea pachetului de masuri PM1 din cadrul Auditului energetic nu se obtine o clasa energetica superioara, iar instalatiile electrice raman cele existente cu deficiente de functionare. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Astfel reabilitarea si pastrarea functiunii doar de cinematograf conform variantei 1 se prezinta a fi un proces nesustenabil din punct de vedere economic, ce nu oferă soluții avantajoase si eficiente, fapt ce a dus la varianta 2. Astfel reabilitarea si pastrarea functiunii doar de cinematograf conform variantei 1 se prezinta a fi un proces nesustenabil din punct de vedere economic, ce nu oferă soluții avantajoase si eficiente, fapt ce a dus la varianta 2. Varianta a doua - RECOMANDATĂ — propune, consolidarea structurala; refacerea finisajelor conform Expertizei Tehnice cu pachetul de masuri PM1 descris in Auditul Energetic, schimbarea finisajelor si a instalatiilor sanitare, de canalizare, termice, electrice si de ventilatie. Se propune ca imobilul sa functioneze sub mai multe scenarii in afara celui de cinematograf - sala de spectacol devenind una cu functiuni multiple —sala de spectacol! teatrul sala de conferinte, devenind astfel un spatiu flexibil ce ar putea gazdui multiple evenimente oferind astfel o mai mare diversitate si o probabilitate de utilizare pe un termen mai indelungat cu multiple surse de intretinere din punct de vedere economic. Desi in prezent Timisoara este dotata din punct de vedere al cinematografelor, prezinta lipsuri din punct de vedere al salilor multifunctionale ce pot fi inchiriate pentru a gazdui diverse evenimente, mai ales din punct de vedere al salilor ce au in dotare amfiteatre. Multe din scolile sau liceele ce functioneaza in prezent sunt gazduite fie in cladiri vechi fie in cladiri realizate in anii 70'-80', iar la momentul actual multe dintre ele nu sunt dotate cu sali pentru serbari sau diverse evenimente, sau spatiile existente nu sunt suficiente, astfel de multe ori opteaza pentru a utiliza fie salile de sport din dotare pentru astfel de evenimente sau a inchiria alte spatii. In prezent in apropierea obiectivului la o distanta de maxim 15 minute se afla Liceul Teoretic Grigore Moisil, iar la o distanta de maxim 30 de minute se afla Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti, Gradinita Betania, respectiv Gradinita cu program prelungit Nr. 14. Tot in zona se afla Liceul tehnologic Special Gheorghe Atanasiu si Gradinita cu program prelungit Nr. 12. Toate aceste institutii de invatamant din zona ar putea beneficia de pe urma folosirii imobilului in varianta de sala de spectacol pentru varii serbari, cursuri speciale sau festivitati de sfarsit de an. Tot ca sala de spectacol, spatiul poate fi inchriat pentru diferite concerte simfonice (gen quartet), sau de tip stand-up comedy putand fi gestionata printr-un sistem de tiketing propus. Astfel de evenimente vor putea fi sustinute datorita a instalatiilor tehnice de sonorizare si iluminare gandite pentru un astfel de scenariu. Un alt scenariu de functionare propus ofera posibilitatea de inchiriere a spatiului pentru diferite conferinte sau diverse campanii de prezentare, expuneri atat ale primariei — de noi proiecte (expuneri ce acum au loc in Aula Magna a Universitatii de Vest) cat si a diferitor firme/ corporatii. In cazul teatrelor modernne, sau a teatrelor ce nu necesita mari miscari scenice sala de spectacol in a doua varianta recomandata se poate preta pentru a gazdui cu succes astfel de evenimente, Astfel se propun 4 scenarii de functionare ce pot deservi cladirea Cinematografului Victoria: - cinematograf, sala de conferinte, sala de spectacol, respectiv teatru. Deoarece spatiul salii de spectacol existent nu este unul foarte mare numarul de persoane ce pot participa la tipurile de festivitati/ evenimente ce pot fi gazduite este de sub 200 de persone. Capacitatea cea mai mica propusa, in scenariul in care scena este extinsa (ocupand o suprafata de 63.67mp cu o latime de 10,75m si adancime de 6.00m) pentru a crea un spatiu suficient interpretilor este de 157 de persoane (incluzand spatiul liber lasat pentru persoanele cu dezabilitati) in scenariul de sala de teatru sau serbare. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Capacitatea maxima ideala ar fi de 187 (incluzand spatiul liber lasat pentru persoanele cu dezabilitati), capacitate la care se ajunge cu ajutorul a 2 randuri de scaune retractabile/ mobile propuse in apropierea scenei (in varianta dimensiunii sale minimale — 35,84mp). Aceasta solutie este propusa a fi folosita in cazul scenariului de cinematograf sau conferinta. Capacitatea maxima a salii in aceste conditii se poate mari la 199 de persoane prin introducere a pachete de 6 scaune mobile (cu optiunea de a putea fi fixate de cele existente pe parcursul spectacolului) ce ar ocupa locurile lasate libere pentru personele cu dezabilitati in cazul in care se doreste o ocupare maxima a salii. Pentru a putea fi realizabile aceste scenarii se propune dotarea cu echipamene de functionare pentru videoproiectie normala — in varianta digitala - cat si in varianta 3D, de sonorizare, de preluare si mixare, de iluminat tehnologic, de sistem tiketing, si de scena mecanica. La cererea beneficiarului, s-a luat in calcul si posibilitatea de a extinde spatiul publicului prin realizarea unei logii insa aceasta solutie s-a dovedit a fii nefezabila atat din punct de vedere structural — datorita unei investitii mult prea mari ce nu ar fi putut mari cu mult capacitatea salii rezultata dar si datorita diverselor impedimente create, dificil de rezolvat din punct de vedere al metodei de evacuare a publicului din aceste logii in caz de incendiu. Un alt motiv pentru care o astfel de logie nu ar fi putut fi fezabila se datoreaza inaltimii spatiului salii de spectacol. Datorita necesitatii instalarii diverselor instalatii tehnologice aferente ventilarii si echiparii sistemeloe descrise mai sus a fost necesara lasarea unui gol tehnologic de trecere al aparaturilor de minim &0cm, fapt ce a micsorat inaltimea libera a salii in mod considerabil , ajungandu-se astfel la o inaltime minima de 4.80m. Inaltimea minima rezultata este datorata si faptului ca grinzile existente din beton prefabricat sunt destul de inalte si nu pot si strapunse de tevi de instalatii. Inaltimea minima a unei zone in salile aglomerate, cu necesitati acustice este de 3 m conform P-123 din 1983 - INSTRUCŢI TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA ŞI EXECUŢIA SĂLILOR DE AUDIŢIE PUBLICĂ DIN PUNCT DE VEDERE ACUSTIC - cap 2.2.7. „Cand sala este prevazuta cu balcon, inaltimea acestia deasupra pardoselii, precum si adancimea lui, trebuie astfel determinate, incat la ultimul rand de scaune de la parter sa mai ajunga unde reflectate de tavanul salii. Inaltimea de la pardoseala auditoriului la intradosul balconului trebuie sa fie de minimum 3m ” Astfel prin respectarea acestor cerinte ar fi rezultat un balcon cu o inaltime minima de 1.80m — dimensiune in care ar fi trebuit sa fie incluse si elementele de structura ale acestuia. Inaltimea rezultata nu este una ce ar putea respecta normele in vigoare privind inaltimea minima de trecere a unui spatiu — minima de 2,10m Totodată se propune reintegrarea spațiului de acces foaier intr-o zona care poate fi utilizata ca zona de expozitii (al cincilea scenariu) in vederea organizarii unui vernisaj tematic. Astfel sala nu ar avea ca utilitate doar sala de cinematograf in care ruleaza filme, ci ar putea gazdui evenimente ce sustin arta, sub forma sa vizuala - pictura, sculptura, arta textila, conferinte, simpozioane, activitati scolare cu diferite tematici, etc. , devenind astfel un spatiu versatil ce ar atinge un public larg. Prin noile compartimentări se va urmări realizarea unui spatiu degajat, modern ce respecta normele si legile in vigoare. Prin refacerea instalațiilor de canalizare, sanitare, ventilare si electrice se vor executa trasee de instalații dispuse intru-n mod eficient. Refacerea acestora va urmări si gabaritarea acestora pentru a face fata cerințelor diferitelor funcțiuni si aparaturilor aferente acestora. Se propune realizarea anveloparii termice a cladirii (fatade, placa pe sol, placa peste ultimul nivel), pentru asigurarea eficientei energetice conform ultimelor reglementari din normativele in vigoare, si a auditului energetic atașat si refacerea fațadelor intr-un stil unitar raportat la corpurile existente pe teren sau in curs de execuție. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

AVANTAJE DEZAVANTAJE Capacitate sala de cinema maxima de 199 locuri, cu posibilitatea reducerii numarului de locuri pana la 157. Varianta optima de functionare de 187 de locuri. Spatiu versatil cu multiple functiuni — in care se pot gazdiu diverse evenimente . Castigarea uni spatiu expozitional sau de prezentare pentru Primaria Municipiului Timisoara evitand astfel inchirierea altor spatii. Spatii le propuse vor fi astfel utilizate in cel mai optim mod Datoritsa versatilitatii si a posibilitatii de oferire 5 scenarii diferite de functionare se maresc perioadele cu posibilitatea de ocupare a Cinematografului propus, ce poate fi adaptat in situatii in care sunt mai putini spectatori sau in cazul in care va fi inchiriat la capacitate maxima. Posibilitate de amortizare mai rapida a investitiei . Scolile, Liceele si Gradinitele (Institutiile de invatamant) din zona pot beneficia de acest spatiu prin intermediul Primariei Municipiului Timisoara Refacerea si eliminarea variilor tubulaturi dezafectate. Partiurile noii configurații vor respecta suprafețele cerute în normativ și vor avea în vedere asigurarea unui potențial de flexibilitate a spațiilor. o Pret mai ridicat la mobilierul de tip sezut din sala de spectacol deoarece acesta necesita montarea si demontarea scaunelorpe anumite zone pentru a putea fi utilizat la capacitate maxima. o Pret mai ridicat la mobilierul de tip scena — apare necesitatea cumpararii uneia retractabile/ extensibile atat pe verticala cat si pe orizontala. o Spatiul fostei statii de ventilatie — va fi folosit pentru culise. o necesitatea de a da goluri de acces prin pereti structurali necesitatea instalarii a multiple sisteme tehnice de iluminare si sonorizare ale salii datorita lipsei a mai o Respectarea fluxurilor conform cerințelor salilor aglomerate cu vizitatori si normelor de siguranta la foc. o Cresterea valorii imobilului in urma interventiilor propuse e CONSOLIDAREA SI PRELUNGIREA VIETII CLADIRII multor scenarii de utilizare. 6.2SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII RECOMANDATA Scenariul recomandat de elaborator este VARIANTA ll, varianta care prin soluțiile propuse asigura îndeplinirea tuturor exigentelor de calitate privind: Cerința rezistență mecanică și stabilitate;Cerința siguranță și accesibilitate în exploatare; Siguranța la foc;Cerința igienă, sănătate și mediu înconjurător; Cerința de economie de energie și izolare termică; Cerința de protecție împotriva zgomotului. OPTIME, Aceasta varianta asigura spatiile necesare cu suprafețele cerute în normative, permite respectarea cerintelor pentru obtinerea de catre beneficiar dupa implementarea proiectului a Autorizatiei de functionare a salilor aglomerate cu vizitatori si a Autorizatiei de functionare ISU. Experții tehnici , auditorul energetic si analiza financiara recomanda alegerea Variantei (scenariului) Il. Proiectantul recomanda, de asemenea, implementarea Variantei (scenariului) Il. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Alegerea implementării Variantei (Scenariului) II se datorează , in principal, următoarelor considerente: Susținem e e Concluziile expertizelor tehnice si a auditorului energetic S-a avut în vedere faptul că Varianta II este din punct de vedere tehnico-economic si social-economic cea mai avantajoasa. varianta 2 ca fiind câștigătoare, enumeram următoarele: Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; Mc 001/1/2 — 2006 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor; NP 048 -05 Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de cosum aferente acestora; SR 1907/2-1997 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul. Normativ C 107/0;1...7/2005 -, Calculul coeficientilor globali de izolare termica; Ordinul nr.2641/04aprilie2017 privind modificarea „Metodologiei de calcul al performantei energetice a cladirilor”, aprobata prin Ordinul monistrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.157/2007 CRO0- 2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii CR6- 2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie CR 2-1-1.1:2005 Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali din beton armat. P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica.- Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri P 100-3/2008 Cod de proiectare seismica.- Partea III - Prevederi privind evaluarea seismica a cladirilor existente NP 112-2013 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa Normativul P118/1-1999 „Normativ de siguranta la foc a constructiilor” NP 006-1996 — „Normativ de proiectare a salilor aglomerate cu vizitatori”; P 25-1985 — „Normativ pentru reteaua culturala” P 123-1989 — „Instructiuni tehnice privind proiectarea si executarea salilor de auditie publica din punct de vedere acustic”; NP 051-2012 — „Normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap”. 6.3PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general Pentru Varianta II - propusa, valoarea totala a obiectivului de investitie exprimata in lei, este de 10.268.412,86 lei cu TVA, respectiv de 8.628.918,37 lei fara TVA, din care constructii-montaj (C+M) este de 4.660.281,04 lei cu TVA, respectiv 3.916.202,55 lei fara TVA, in conformitate cu devizul general. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA“

COD IBAN: RO68 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: OFFICEEBRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 CRAPHC SPACE RO15TREZ6215069XXX022641 „Sin SC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2, ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016 Nr. Crt. Denumirea capitolelor si sucapitolelor RE E TVA area SEI 1 2 CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului l TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilo are obiectivul l TOTAL CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică I TOTAL CAPITOL 3 |CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază _ TOTAL CAPITOL |CAPITOLI E TOTAL CAPIT! 1.504.794,83 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste E IE E TOTAL CAPITOL 6 0.00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL| 8.628.918,37 |1.639.494,49| 10.268.412,86 din care CtM]| _3.916.202,55 744.078,48 | 4.660.281,04 b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care _sa indice atingerea țintei obiectivului de investiții- și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare Prin implementarea proiectului se pune in siguranta cladirea, iar in urma consolidarilor se rezolva respectarea cerintei de rezistenta mecanica si stabilitate respectiv siguranta in exploatare a cladirii. În plus, se asigura functionarea în condiții de eficiență energetică a cladiri, respectiv reducerea consumului de energie pentru încălzire/răcire în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior,care are ca efecte reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice, cresterea independentei energetice. c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcţie de specificul şi ținta fiecărui obiectiv de investiţii Indicatori financiari: Raport beneficii/cost (B/C) = 9,30%. (a se vedea analiza economica din Anexa) Indicatori socio-economici: - Crearea de locuri de munca pentru populatie in perioada de implementare a proiectului; - Cresterea gradului de confort; - Cresterea calitatii vietii populatiei orasului Timisoara si a populatiei din imprejurimi; - Crearea unei imagini favorabile a regiunii. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiții, exprimată în luni. Varianta II PERIOADA / LUNI DENUMIRI LUCRARI 1|2I3|4|51|6 8|1|2I3|4|5|6 9| 10| 11| 12 Studiu de fezabilitate, studii de teren Aprobarea DALI Taxe pentru obținerea de avize si acorduri Proiect tehnic Obtinerea autorizatiei de constructie Org. procedurii de licitatie lucrari Contestatii atribuiri Durata realizare proiect consultanta/ licitatie Organizarea de șantier Asistenta tehnica din partea proiectantului Predare amplasament pentru executare lucrări/ evacuare spatii Lucrări de consolidare fundații si ziduri Lucrări de reconfigurare spatii Durata executie lucrari Lucrări de refacere instalații sanitare, de canalizare, termice Lucrări de refacere instalații electrice si de ventilație P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA“

Procurare si montare echipamene functionare cinema: videoproiectie, sonorizare, 3D, sonorizare, preluare si mixare, iluminat tehnologic, sistem tiketing, mecanica scena. Lucrări de refacere/înlocuire finisaje interioare Lucrări de termoizolare, si finisare anvelopa clădire Procurare si montare echipamente, mobilier Realizare branșamente si/ sau rețele de incinta Recepția construcțiilor la terminarea lucrărilor In cazul Variantei Il — recomandata, din perioada totala de implementare a proiectului de 20 luni, 8 luni revine duratei de realizare a proiectului/ perioada de licitatie executie, respectiv 12 luni durata de executie lucrari. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

64PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE Respectând cerințele menționate în Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții, în urma implementării proiectului, exploatarea construcției se va realiza în condițiicorespunzătoare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător. Nu vor mai exista probleme datorate diferențelor de cotă a pardoselii, căi de evacuare neconformate, uși și goluri dimensionate incorect, lipsei grupurilor sanitare pentru personal, etc. In urma implementarii proiectului caladirea va trebui sa respecte urmatoarele: a) - REZISTENTĂ MECANICA ȘI STABILITATE Prezentul proiect,prin executare de lucrări de reabilitare a construcţiei - are în vedere realizarea unor proiecte pe specialităţile: arhitectura, rezistenta, instalaţii. Nivelul de performanţă seismică va respecta prevederile normativelor în vigoare Extras din NP 006-96 normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori LII. Pentru satisfacerea cerinței de „Rezistență şi stabilitate”, construcţiile care adăpostesc săli aglomerate trebuie astfel concepute și realizate încât încărcările susceptibile de a acționa asupra clădirii care pot provoca eforturi unitare, deformații sau o degradare a clădirii în timpul execuției sau utilizării sale, să nu producă niciunul din următoarele evenimente : a. prăbușirea totală sau parțială a clădirii. respectiv una din formele de cedare pentru care se definesc stările limită ultime. b. deformații de mărime inadmisibilă, respectiv deformarea sau fisurarea clădirii, sau a unei părți a acesteia, care atrage anularea ipotezelor făcute pentru a determina stabilitatea, rezistența mecanică sau aptitudinea de exploatare. sau care antrenează o reducere importantă a durabilității clădirii. c. avarierea unor părți ale clădirii. sau a instalațiilor, sau a echipamentelor, rezultată ca urmare a deformaților mari ale elementelor importante. d. avarii rezultând din evenimente accidentale de amploare, disproporționate față de cauza lor inițială, respectiv avariile provocate de evenimente accidentale (explozie, şoc puternic, încărcare excepțională, consecință a unei erori umane etc.) care ar fi putut fi evitate sau limitate, fără ca prin aceasta să rezulte dificultăți tehnice deoscbite sau cheltuieli inacceptabile. 11.2. Cerinţa de rezistență şi stabilitate se referă lai toate părțile componente ale construcției, respectiv la : * infrastructură (fundații directe, fundații indirecte, ziduri de sprijin, etc.) * suprastructură (elemente şi subansambluri portante verticale şi orizontale): * elemente nestructurale de închidere ; * elemente nestructurale de compartimentare ; * instalații diverse (aferente clădirii): * echipamente electro-mecanice aferente clădirii. 1.1.3. Factorii luați în considerare la satisfacerea cerinței de rezistență şi stabilitate sunt : * acțiunile agenților mecanici : * influențele mediului natural: * proprietățile materialelor; * proprietățile terenului de fundare : * geometria structurii în ansamblu şi geometria elementelor de construcții; * metodele de calcul. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

b) - SECURITATE LA INCENDIU - se vor respecta prevederile din Legea 307/06 — privind apărarea împotriva incendiilor; P118-2-2013 — Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor; SR EN 54 — sisteme de detectare şi alarmă la incendiu; Ordin nr. 269/08 — modificarea regulamentului privind clasificarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc; Ordin nr. 1832/394-04 pentru aprobarea regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc; Normativul de siguranţa la foc a construcţiilor. Indicativ P 118-99; - riscul de incendiu si dupa caz spatiile care se incadreaza in categorii de pericol de incendiu, gradul de rezistenta la foc va fi lll. - limitarea propagarii incendiului-inchideri pereti si usi rezistente la foc; - dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu; - alte prevederi P.S.I. impuse de specificul functional al constructiei. Extras din NP 006-96 normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori: II1.2.3 La sălile aglomerate. măsurile de protecție contra incendiilor se stabilesc în funcţie de capacitate, destinație, respectiv categoria sălii şi gradul de rezistență la foc asigurat construcției. Pentru sălile cu mai multe funcțiuni. măsurile se iau în funcție de categoria cea mai defavorabilă. III.3. CRITERII. PARAMETRI ȘI NIVELURI DE PERFORMANȚA IIL3.1 Risc de izbucnire al incendiilor In sălile aglomerate. încadrarea spațiilor în niveluri de risc obişnuit, mijlociu sau mare, are in vedere densitatea sarcinii termice și alcătuirea constructivă. Sălile aglomerate se încadrează în niveluri de risc astfel : Tipul riscului [Densitatea sarcinii termicei Destinația clădirii obişnuit <420 MI/m? * săli consumație şi instalații nepericuloase |* săli aşteptare mijlociu 420 + 840 MIm” sau|- săli lectură instalații normale * magazine cu mărfuri incombustibile * muzee mare * 840 MI/'m” "magazine cu mărfuri combustibile şi instalații periculoase |* muzee (care pot creea probleme) 113.2, Riscurile de izbucnire a incendiilor trebuie reduse în condițiile asigurării funcționalități. prin limitarea surselor potențiale de aprindere precum şi a materialelor şi substanțelor combustibile. IHI.3.3. Este interzisă folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile în alte locuri decât cele special amenajate, şi fără măsuri de prevenire şi stingere specifice. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

1 3.2.6. Timpul de propagare a incendiului la obiecte învecinate Pentru a limita propagarea focului la clădirile învecinate este necesară asigurarea rezistenței la foc a pereților exteriori şi a acoperişurilor sălii aglomerate precum şi a distanțelor față de clădirile învecinate. în concordanță cu rezistența la foc a elementelor de închidere a acestora. Măsurile de împiedicare a propagării trebuie astfel stabilită încât să se asigure o durată de timp cel puțin egală cu timpul necesar punerii sub control a incendiului la sala aglomerată e min. 30 minute. 1.3.2.4. Timpul de evacuare Intervalul de timp dintre alarmarea utilizatorilor şi evacuarea acestora în exterior sau în spații special Clădiri cu săli |Gradul |Lungimea maxima în m a |*Timp evacuare maxim (minute) aglomerate de căii de evacuare : rezis- tență la foc pană la |De la uşa sălii ușa aglomerate în sălii exterior sau la o aglome |casă de scări, rate |când evacuarea se face : în două [într-o direcții |singură diferite |direcție (coridor înfundat) Sală aglomerată|I şi II |32 35 20 5 din categoria S1 III 24 25 15 4 IV şi V|12 10 10 2 Sală aglomerată|l şi II |40 35 20 6 din categoria S> TI 32 23 15 5 IV 24 16 12 3 1113.3.15. Echiparea şi dotarea sălilor aglomerate cu mijloace fixe şi mobile de intervenție (stingătoare, hidranti interiori şi exteriori, coloane uscate, maşini. utilaj substanțe cte.) se va stabili conform prevederilor corespunzătoare clădirii din care face parte sa aglomerată. funcție de categoria de importanță acesteia. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

3.3.4. Limita de rezistenţă la ioc a elementelor de construcție ce delimitează compartimente antifoc sau separă spații ale construcției a. Elemente de separare — Separarea părților de clădire aferente sălilor aglomerate (inclusiv căile de evacuare) de restul construcției (din clădiri cu alte destinații) precum şi separarea sălilor aglomerate comasate. se face, astfel : * pereți Co — 4 ore * planşeu Co —l oră — Separarea încăperilor cu pericol mai mare sau cu aparataj şi obiecte de valoare. faţă de restul încăperilor din interiorul unui compartiment de incendiu. se face cu pereți și planşee a căror rezistență la foc se stabileşte funcție de sarcina termică de importanța bunurilor și de pericolul de incendiu dar nu mai puţin de 1 oră. I[1.3.3.10, Condiţiile performante ale dispozitivelor de evacuare a fumului Pentru evacuarea fumului în caz de incendiu. la partea superioară a sălilor în care are acces publicul se vor prevedea dispozitive amplasate cât mai uniform, a căror suprafață totală va fi cel puțin 1/100 din suprafața sălii. În mod similar casele de scări se prevăd, la nivelul lor cel mai înalt, cu dispozitive de evacuare a fumului. Dispozitivele pentru evacuarea fumului vor fi prevăzute atât cu deschidere automată cât şi manuală, uşor accesibilă la nivelul sălii. Dispozitivele pot comunica cu exteriorul fie direct. fie prin coşuri incombustibile. având pereții cu limită de rezistență la foc de min. 30 minute, încăperile ce nu au goluri, prin care fumul să se poată evacua direct în exterior, trebuie dotate cu sisteme de evacuare mecanică a acestuia. Asigurarea condițiilor pentru accesul autovehiculelor de intervenție Dispunerea, traseele, gabaritele şi rezistențele căilor de acces şi circulație vor fi astfel rezolvate încât să permită intervenția pe cel puțin 2 fațade la clădirile din categoria S1 şi cel puțin o fațadă la clădirile din categoria S2 Clădirile cu săli aglomerate vor fi uşor accesibile din drumuri publice, asigurându-se desfăşurare corespunzătoare a operaţunilor de stingere şi salvare a persoanelor. Platformele exterioare pentru parcarea maşinilor, situate în vecinătatea clădirilor cu săli aglomerați trebuie să fie amplasate în afara gabaritului liber; necesar pentru evacuarea publicului din clădiri şi a căilor de acces a vehiculelor pompierilor la fața dele clădirii respective. sau la sursele de apă. In fața ieşirilor din clădiri sau săli aglomerate trebuie să se asigure un spațiu liber pentru persoanei ce se evacuează astfel amenajat încât să nu stânjenească accesul echipelor. c) IGIENA, SĂNĂTATEA ȘI MEDIU INCONJURATOR Se va respecta Ordinul ministrului sanatatii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice STAS 6472 privind microclimatul, NP 008 privind puritatea aerului; STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala. Igiena higrotermica Asigurarea unei igiene higrotermice minime acceptabile presupune asigurarea unei ambiante termice interioare corespunzatoare atat iarna, cat si vara, in functie de destinatia spatiului si activitataea desfasurata: - in perioada rece (conform STAS 190772) temperatura interioara de calcul conventional a aerului interior pentru incaperi incalzite este de 18” C — birou administrator, P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

garderoba,grupuri sanitare, spatii anexe şi de circulaţie. Zona de foaier si cea de sala de spectacol vor fi tratate separat, adecvat spatiilor aglomerate, Extras din NP 006-96 normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori: Crearea unui mediu higro-termic optim, implica asigurarea unei ambianțe termice globale şi locale atat în regim de iarnă cât şi în regim de vară, admițându-se ca aceste condiții să nu fie satisfăcute o Zi pe an iarna şi 5 zile vara. Conform exigențelor de performanță moderne. săli aglomerate trebuie astfel proiectate şi construi încât confortul termic să poată fi asigurat pent majoritatea ocupanților (85%) inclusiv persoane vârstnice, copii şi persoane handicapate îmbracate normal. funcție de nivelul metabolic de activitate Asigurarea mediului higro-termic trebuie corelat asigurarea calității aerului şi optimizarea consumurilor energetice pe clădire în ansamblul ei. în perioada caldă — pentru funcțiunile care nu necesită condiții speciale de temperatură (toate funcțiunile, exclusiv magazine şi muzee a căror mărfuri impun temperaturi controlate) * ta = max. 26*C — pentru o viteză relativă a aerului de 0,275 m/s * ta = max. 28*C — cu condiția creşterii vitezei aerului cu 0,275 m/s pentru fiecare 1*C b. Amplitudinea de oscilație a temperaturii aerului interior (conform N.P. 200) — pentru funcțiunile ce nu necesită temperaturi controlate e înregim de iarnă ATi == max. 1.0 e înregim de vară ATi = max. 5.0 c. Viteza relativă medie a aerului — pentru săli de vânzare, consumație. lectură, expunere * în regim de iarnă V=0,15 m * în regim de vară V =0,275 m/s — pentru săli de aşteptare e înregim de iarnă V =02ms e în regim de vară V =0,5mis d. Umiditatea relativă a aerului (UR) — pentru toate destinațiile UR = 50... 60% Pentru restul spatiilor: - in perioada calda - T max - 26'C - pentru o viteza relativa a aerului de 0.275 in sec. Temperatura suprafetelor interioare in contact direct cu omul (STAS 6472/3): pardoseli: -iarna-min. 18? C -vara-max. 289C pereti: -iarna-min. 162 C -vara-max. 30'C Igiena finisajelor Cerinta privind igiena finisajelor consta in asigurarea calitatii suprafetelor interioare a elementelor de delimitare a spatiilor astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea utilizatorilor. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

Materialele de finisaj prevazute sunt lavabile, rezistente la dezinfectanti, nu retin praful si nu permit dezvoltarea de organisme parazite si au in acelasi timp calitati estetice. Igiena vizuala Asigurarea igienei vizuale consta in asigurarea calitatii iluminatului natural si artificial astfel incat utilizatorii sa-si poata desfasura activitatea in siguranta. Toate incaperile vor dispune de iluminat si ventilatie naturala. Extras din NP 006-96 normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori: Igiena aerului implică asigurarea calității aerului din interiorul spațiilor aglomerate. respectiv asigurarea unei ambianțe atmosferice corespunzătoare. astfel încât să nu existe degajări de gaze toxice. substanțe poluante nocive. sau emanații periculoase de radiații. care ar putea periclita sănătatea ocupanților. Se interzice utilizarea ca materiale de construcții, a deşeurilor radioactive sau a sterilului, a nisipului. a zgurei şi a slamului rezultat din prelucrarea îngrăşămintelor chimice, care au un conținut de elemente radioactive peste valoarea materiei prime ce se utilizează în mod curent în construcții. c. monoxid de car bon (provenit din aer, combustie incompletă. scurgeri gaze etc.) — max. 6 mg/ m? (în cele mari defavi orabile 30 minute dintr-un interval de 24 ore) d. bioxid de carbon (datori at prezenței omului și metabolismului său) — max. 1600 mg m? (cea 0,085% din volumul încăperii). e. vapori de apă (datorați prezenței omului şi metabolismului său, precum şi existenței plantelor în încăperi) — în regim de vară (t mod = 25=3*) max. 15 400 mg/m* — in regim de iarnă (t med = 20=2*) b. schimbul de aer — în săli de lectură fără fumători min. 5 vol./ora — în săli de consumație (restaurante) * cu fumători min. 8—12vol./oră + fără fumători min. 5—10 vol./oră Asigurarea iluminatului natural Iluminatul natural se asigura prin suprafete de ferestre si orientare si se exprima prin raportul arie fereastra arie pardoseala (conf. NP015-1997). Factorul de uniformitate a iluminatului natural sau mixt este raportul dintre iluminarea minima si cea maxima: - holuri, coridoare, anexe sanitare 0,25 Asigurarea iluminatului artificial Nivelul de iluminare artificiala, se va asigura conf. PE-136;STAS 6546/1.3. Factor de uniformitate - incaperi de utilitate generala min.0,65 - circulatii, anexe min.0,25 Evitarea sau limitarea orbirii - se vor lua masuri de amplasare si ecranare a corpurilor de iluminat pentru evitarea orbirii directe; P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA“

- se vor alege finisajele mate pentru a evita orbirea prin reflexie Igiena auditiva Solutiile constructive utilizate la realizarea cladirii satisfac cerintele de izolare acustica stabilite prin Normativul departamental al Ministerului Sanatatii MS 425 si documentelor interpretative C.E.E.din nov. 1993-protectia la zgomot. Igiena apei In constructiile propuse se va folosi numai apa potabila; potabilitatea apei va fi conforma cu prevederile STAS 1342. Igiena evacuarii reziduurilor lichide Rezidurile lichide sunt: - apele uzate menajere obisnuite (de la grupurile sanitare si de la toti recipienti interiori) se evacueaza la canalizarea propusa; - ape pluviale colectate de pe terase prin sifoane cu parafrunzar si mai apoi prin coloane, vor fi dirijate prin retele de canalizare nou construite; Este necesara asigurarea conditiilor de calitate a retelelor de canalizare: - sa reziste la solicitari mecanice; - sa fie impermeabile; - sa reziste la actiunile agresive ale apelor uzate; - sa aiba rugozitate scazuta; - sa fie prevazute cu garda hidraulica la receptorii de ape uzate; - asigurarea cu apa potabila din reteaua publica; Refacerea si protectia mediului Se vor respecta prevederile din Legea 137/1995 (republicata) privind protectia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protectia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAP PM 756/1997. Se vor detalia pe parcursul proiectului urmatoarele: - evitarea taierii de arbori in perioada santierului; - daca functiunile prevazute prin proiect genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului; - inscrierea in limitele admise de emisii de gaze si noxe, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993; - modul de colectare si depozitare a deseurilor menajere, prevederea de Euro-pubele din PP (se va amenaja o platforma betonata cu imprejmuire, cu destinatia speciala de amplasare a pubelelor pentru gunoaie, si cu acces facil pentru organele abilitate cu strangerea si descarcarea gunoiului) d) - SIGURANȚA SI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE Se refera la protectia oamenilor impotriva riscului de accidentare in timpul exploatarii acestora, a spatiilor libere sau acoperite. Prin proiect se stabilesc masurile privind siguranta circulatiei exterioare, pe caile de circulatie; siguranta cu privire la schimbarea de nivel: siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe (se prevad masuri pentru persoanele cu handicap locomotor, conform NP051/2001); siguranta exploatarii instalatiilor, siguranta iluminatului si ventilatiei in spatiile cu activitate ocazional intensificata. Siguranta la circulatia pedestra - protectia impotriva accidentarilor in timpul deplasarii in interiorul, in spatiile exterioare, in vecinatatea si in incinta cladirilor. Siguranta cu privire la circulatia interioara - traseele de circulatie vor fii marcate distinct si vizibil pentru diversele directii si functiuni si pentru localizarea lor fara dificultate. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

- se vor respecta prevederile STAS 29865 si NP 063-02 privind dimensionarea scarilor si treptelor, prevederile STAS 6131 privind dimensionarea parapetilor de protectie si a balustradelor. Extras din NP 006-96 normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori: 11.2. Criterii, parametri şi niveluri de performanță 11.1.2.1. Siguranţa cu privire la circulația pe suprafețe orizontale, implică asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin : a. alunecare — stratul de uzură al pardoselilor (în stare umedă sau uscată) trebuie realizat din materiale antiderapante * coeficient de frecare — min. 0,4 b. împiedicare — denivelare admisă * max. 0,025 m — pe traseele căilor de circulație nu se admit denivelări sau praguri; în caz că nu se pot evita, se vor prelua prin pante line (max. 8%) — nu se admit trepte izolate c. contactul cu proeminențe joase — înălțime liberă de trecere * h=mn.2.10m d. contactul cu elemente verticale laterale (pe traseul căilor de circulație) — suprafața pereților nu trebuie să prezinte proeminențe. muchii tăioase sau alte surse de rănire. agățare, lovire e. contactul cu suprafețe verticale transparente (uşi, ferestre şi pereți vitrați fără parapet sau cu parapet sub 0,90 m) — geamul va fi semnalizat cu marcaje de : * suprafață min. 20 cm? * amplasate între 0,70 - 1,50 m de la pardoseală f. contactul cu uşi (în momentul deschiderii acestora) — uşile batante se vor semnaliza cu marcaje de atenţionare * idem pct. I[.1.2.€. — amplasarea şi sensul de deschidere al uşilor pivotante trebuie rezolvat astfel încât : * să nu limiteze sau să împiedice circulația : * să nu se lovească între ele la deschiderea consecutivă. h. producere de panică — traseul fluxurilor de circulație trebuie să fie clar, lesnicios şi cât mai scurt; — căile de circulație vor fi alcătuite şi dimensionate astfel încât evacuarea în caz de emer- gență, să se facă în condiţii de siguranță. — uşile de pe căile de circulație se vor deschide de regulă în sensul evacuării persoanelor spre exterior : — se Va asigura un sistem informațional corespunzător, pentru orientarea pe fluxul de cir- culație şi transmiterea unor anunțuri importante prin semnalizări grafice, difuzare. monitoare TV. ceasuri electrice şi/sau electronice. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA“

I[.1.2.2. Siguranța cu privire la schimbarea de nivel (galerii, balcoane, ferestre) care implică protecţia împotriva riscului de accidentare prin : a. cădere de la un nivel la altul — se admit denivelări de min. 3 trepte — la denivelări mai mari de 0.50 m se prevăd balustrade (parapete) de siguranță alcătuite conform prevederilor STAS 6131, în funcție de înălțimea denivelării * h curent = 0,90 m 11.1.2.3. Siguranța cu privire la deplasarea pe scări şi rampe care implică protecţia împotriva riscului de accidentare prin : a. oboseală excesivă — dimensiuni trepte scară * treapta — I = min. 0,28 m * contratreapta — h = max. 0.17 cu condiția : 2 h+1I — 62 +64 cm — toate treptele unei scări trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni — panta : * scara — max. 57«/o * rampa — max. 8% — lungime (până la zona de odihnă) * scara — max. 3,00 m (10 trepte) * rampa — max. 10.00. Dimensionarea cailor de circulatie - dimensionarea se efectueaza in functie de necesitatile functionale ale spatiilor; caile de circulatie normala vor servi si pentru evacuarea in caz de incendiu; traseele nu vor fii blocate de elemente structurale ale cladirilor, elemente de mobilier stradal sau de iluminat public si nu vor fii inchise cu porti. Caracteristicile elementelor de constructie, pe caile de circulatie: - usile de acces in cladiri se vor marca vizibil, cu sisteme de actionare simple, fara risc de blocare si fara praguri; sensurile de deschidere nu blocheaza si nu limiteaza circulatiile din exterior iar deschiderile din zona cailor de evacuare vor fi dimensionate pentru minim 2 fluxuri. - la scarile care au mai mult de 3 trepte, inaltimea parapetilor de protectie, prevazuti obligatoriu cu maini curente, este de minim 0.90m, treptele nu vor avea nas iar finisajele vor fii din materiale antiderapante. Rampele de acces pentru persoanele cu handicap vor avea un grad de inclinare de maxim 8%. Se vor avea in vedere masurile speciale pentru persoanele cu handicap locomotor, GP 088-03, pentru accesul si evacuarea facila, in si in afara cladirii, in si in afara pasajelor. Siguranta cu privire la instalatii - se vor executa instalatii de iluminat de siguranta pentru traseele de evacuare din zonele inguste sau din ganguri; siguranta cu privire la instalatii presupune conceperea si executarea acestora astfel incat utilizatorii sa fie protejati fata de riscurile de accidente provocate in cazul manevrarii gresite sau a functionarii defectuoase a acestora. Extras din NP 006-96 normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori: P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

1.1.2.4. Siguranța cu privire la iluminarea artificială 11.1.2.4.1. Siguranța cu privire la iluminarea artificială iluminarea medie pentru iluminatul de siguranță care implică asigurarea protecţiei împotriva riscului de accidentare prin : a. coliziune, busculadă (în caz de emergență) — iluminat de siguranță pentru evacuare : * min. 0,3 lx b. creare de panică (în caz de emergență) — iluminat de siguranță pentru panică (în încăperi cu min. 400 pers.). * min. 3% din iluminatul normal dar min. 5 lx. 111.242. iluminatul mediu pentru iluminatul normal pe căile de circulație orizontale şi verticale care implică asigurarea protecţiei împotriva riscului de accidentare din cauza luminii necorespunzătoare pe căile de circulație. — clădiri pentru cultură * holuri (foaiere) 100 +200 Îx * coridoare, scări 100 +150 x — clădiri administrative. * holuri (în general) 75 +100 lx. * holuri la bănci 200 + 300 lx. — clădiri pentru comerţ şi alimentație publică * holuri, coridoare, scări 100 + 150 lx. I1.1.2.4.3. evitarea sau limitarea orbirii în special pe căile de circulație verticală. — se realizează prin : * ecranarea lămpilor. * tipul şi modul de dispunere al lămpilor * alegerea unor finisaje mate sau cu factori de reflexie conform STAS 6646/1 Siguranta la intruziune si efractie - usile de acces in cladiri vor fi solide, cu inchidere fiabila; golurile vor fi protejate cu folii antiefractie; etansarea trecerilor prin pereti este absolut necesara pentru mascarea diverselor tipuri de instalatii; materialele de finisaj vor fi de calitate, astfel incat sa creeze un mediu care sa impiedice inmultirea si proliferarea, insectelor, a ciupercilor si mucegaiurilor; ghenele, canalele vizitabile ale instalatiilor, camerele de depozitare deseuri, trebuie sa fie usor accesibile actiunii de salubrizare. e) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI Se va respecta Normativul C 125/1987 privind proiectarea si executia masurilor de izolare fonica. Pentru atenuarea zgomotelor provenite din exterior spatiul proiectat va fi prevazut cu tamplarie adecvat, cu ruperea puntii termice cu geam termoizolator fonoabsorbant. Extras din NP 006-96 normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori: Cerinţa privind protecția împotriva zgomotului implică conformarea spațiilor şi elementelor delimitatoare astfel încât zgomotul perceput de către ocupanți să se păstreze la un nivel corespunzător condițiilor în care sănătatea acestora să nu fie periclitată, asigurându-se totodată un confort acceptabil. Protecția adecvată la zgomot aerian și/sau de impact, se stabileşte în funcție de natura surselor poluante exterioare sălii (mijloace de transport, utilaje, tehnologii. activități urbane etc). Totodată, prin activitățile desfăşurate. sălile nu trebuie să devină surse perturbatoare pentru exterior. P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

a. indice de izolare la zgomot aerian al peretelui exterior 1 — cazul sălilor ce au legătură cu exteriorul — este diferențiat funcție de destinația clădirii, de nivelul de zgomot exterior al zonei şi ținând seama de parametrul VI.2.1.a * între 25 și 50 dB (conf. STAS 6156). c. nivel de zgomot echivalent interior datorat acţiunii concomitente a surselor exterioare şi a celor din instalații şi agregate aflate în : — în săli de consumație (cu orchestră) * max. 90 dB (A) VI.2.1. Asigurarea ambianţei (igienei) acustice în spațiile aglomerate care implică asigurarea 'unui nivel maxim admisibil al zgomotelor provenite de la voci umane sau de la echipamente aflate în interiorul sau exteriorul sălilor aglomerate. a. nivel de zgomot echivalent interior datorat surselor exterioare conf. STAS 6156 — în săli de vânzare, săli de aşteptare * max, 65 dB (A) — în săli de consumație, săli de expunere * max. 50 dB (A) — în săli de lectură * max. 35 dB (A) b. durata de reverberație conf. STAS 6691 — în săli de vânzare. săli de aşteptare * max. 1,3 -r-2,0s pentru un volum de 150 + 10 000 m? — în săli de lectură * max. 0,9+ 1.35 pentru un volum de 150 + 10 000 m* — în săli de consumație, săli de expunere * max. 1,17 1,5 b. indice de izolare la zgomot aerian al peretelui interior Ia (E) — este diferențiat funcție de spațiile pe care le separă * pereți fără condiții acustice — între depozitele de mărfuri şi spațiile de vânzare, de expunere. de lectură etc. * pereți cu izolare acustică între 32 + 54 dB la separarea dintre spațiile liniștite şi cele zgomotoase (conf. STAS 6156) VI.2.3. Asigurarea izolării acustice a spațiilor la zgomot aerian sau de impact — pe verticală, care presupune asigurarea spațiilor aglomerate cu închideri orizontale (planşee) bune izolatoare din punct de vedere acustic. a. indice de izolare la zgomot aerian al planseului L (E,) — este diferențiat în funcție de spațiile pe care le separă + planşee fără condiții acustice — între depozite şi spațiile aglomerate e planşee cu izolare acustică între 32—54 dB la separarea dintre spațiile liniștite şi cele zgomotoase— conform STAS 6156. f) ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA a) Izolarea termică şi economia de energie Se vor respecta prevederile din OG 29/2000 prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea economisirii energiei termice si din Normativele P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

tehnice C107/1,2,3,4 -1997. Se vor detalia pe parcursul proiectului masurile de protectie termica prevazute la constructie pentru respectarea conditiei din Normativul C1 07/1 (2)-97: “ coeficientul calculate de izolare termica — G(G1)<GN —coeficientul normal de izolare termica”; Protectia termica a constructiilor se realizeaza prin grosimea zidariei exterioare impreuna cu termoizolatii la pereti cu polistiren expandat de cca. 10 cm grosime iar la planseul de peste ultimul nivel cu minim 20 cm grosime termoizolatie. b) IZolarea hidrofugă Se va respecta Normativul C 112-2003 privind proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructie; masurile de protectie hidrofuga a pardoselilor din grupurile sanitare. In jurul cladirii este prevazut un trotuar de protectie de 1.0 m latime cu panta 2% catre exterior pentru indepartarea apei din precipitatii, de constructie. Rostul dintre trotuar si cladire se va umple cu bitum. g) UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE Construcţiile trebuie proiectate, executate şi demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă şi să asigure în special următoarele: a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcţiilor, a materialelor şi a părţilor componente, după demolare; b) durabilitatea construcţiilor; c) utilizarea la construcţii a unor materii prime şi secundare compatibile cu mediul. Proiectarea integrată -reprezintă o procedură de optimizare a clădirii ca un sistem global, care include echipamentele tehnice, mediul ambiant şi cel înconjurător pentru tot ciclul de viaţă. Obiectivele abordării prin proiectarea inteligenta sunt conectate prin realizarea unei Clădiri de Performanţă Înaltă: Accesibilitate: Caracteristice clădirii, înălțimi şi deschideri, cerinţe specifice pentru persoanele cu dizabilităţi. Estetică: Elemente relative la aspectul fizic al clădirii, imaginea spaţiilor şi a elementelor componente. Eficienţă financiară: Selectarea materialelor pe baza costurilor ciclului de viaţă, estimarea costurilor de bază şi controlul bugetului. Proiectarea integrată a construcţiilor Funcţionalitate/operaţionalitate: cerinţe spaţiale şi necesităţi funcţionale, performanţa sistemului, durabilitate şi mentenanţă eficientă. e Securitate şi siguranţă: asigurarea protecţiei fizice a ocupanților / clădirii. e Prezervare istorică: acţiuni specifice de menţinere în stare funcţională a clădirilor istorice, prin reabilitare, restaurare sau reconstruire. + Productivitate: Asigurarea confortului ocupanților: ventilare, iluminare, asigurarea spaţiilor de lucru, a sistemelor şi a tehnologiilor necesare. » Dezvoltare durabilă: Asigurarea menţinerii performanţelor de mediu. Asigurarea continuă a calităţii Examinarea continuă a obiectivelor de proiectare printr-o organizare calificată a procesului de proiectare, astfel încât proiectarea structurală să nu fie perturbată de motive externe. Integrarea specialiştilor la un stadiu ulterior al procesului conduce la influenţarea unei proiectări optime, pe baza unei soluţii deja agreate de client, arhitect şi alţi specialişti. Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale Clădirile trebuie proiectate, construite şi demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale este sustenabilă şi în mod particular asigură: e Reutilizarea sau reciclarea elementelor componente, a materialelor rezultate din demolare; P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

e Durabilitatea construcţiei în general şi a elementelor componente; e Utilizarea unor materiale compatibile. Proiectarea integrată a construcţiilor Considerând aceste aspecte, proiectantul va investiga toate soluţiile posibile de proiectare şi va dezvolta un proiect preliminar la faza DALI care trebuie agreat de beneficiar. Schimbările unui domeniu sau a unei solutii, vor fi comunicate tuturor membrilor echipei de proiectare pentru eventuale intervenţii în celelalte domenii. Echipa de proiectare trebuie să fie operaţională atât în faza de pre-proiectare/ DALI şi de proiectare/PT, cât şi în faza operaţională de executie. Eficiența energetică în construcții este un principiu de proiectare sustenabila: - Clădiri independente energetic; - Clădiri pasive / active; - Clădire ecologică (Eco clădiri); - Clădiri verzi. O clădire este considerata independentă energetic dacă este foarte bine izolată termic și nu folosește sisteme convenționale pentru confortul termic şi iluminat. O clădire pasivă înseamnă o clădire cu un consum redus de energie, pasivitatea se realizează prin echilibru între energia consumată din sistemul general şi energia produsă prin sisteme proprii. O clădire activă se caracterizează prin faptul că produce energie mai mult decât foloseşte. O clădire ecologică este o construcție care a fost proiectată în scopul de a fi eficientă din punct de vedere energetic și pentru a avea un impact redus asupra poluării mediului. Clădire verde este un termen folosit pentru clădirile construite și folosite la un mod responsabil faţă de mediul înconjurător, în tot ciclul de viață al acestora: proiectare, construire, folosință, întreținere, renovare și demolare. O clădire verde este o clădire care nu prezintă pierderi termice deoarece este foarte bine izolată. Totul este reciclabil, inclusiv materialele din care este realizată. Asigură o protecţie a mediului adecvată scopului. Deși costurile acestui tip de locuință sunt mai mari decât ale uneia obișnuite, orice investiție poate fi recuperată prin reducerea substanțială a costurilor legate de energia consumată în toate etapele. Adoptarea surselor de energie regenerabilă: e Construirea clădirilor în apropierea rețelei de transport în comun; e Realizarea unui echilibru între energia necesară construirii unei clădiri și cantitatea de energie economisită de-a lungul perioadei sale de viață; Posibilitatea protejării mediului atât in timpul construirii și folosirii clădirilor, cât și prin utilizarea de materiale cu toxicitate redusă, reciclabile și regenerabile. ECHILIBRUL ENERGETIC + PROTECȚIA MEDIULUI Utilizarea de tehnologii precum - izolarea termică îmbunătățită; - folosirea unor surse de lumină eficiente energetic; - încălzirea solară a apei; - un management mai bun al consumului de apă; - utilizarea responsabilă a lemnului forestier; - utilizarea materialelor reciclate și a materialelor locale; - poziționarea clădirilor în raport cu punctele cardinale și direcţia vântului dominantă (amplasarea ferestrelor astfel încât in timpul iernii să se profite cât mai mult de căldura furnizată de soare, iar pe timp de vară construcţia să beneficieze de surse de umbră). Principiile dezvoltării durabile în construcții Un proces integrat de evaluare: * Consumul de resurse, * Influențele negative asupra mediului, P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

* Calitatea mediului interior, - Rezistența în timp, * Siguranța și securitate, * Calitatea procesului de proiectare și inovare, * Calitatea procesului de execuție, * Calitatea dotărilor și a amplasamentului. Potrivit Directivei 2010/31/EU a Parlamentului European privind performanță energetică a clădirilor, casele nou construite începând cu anul 2020 pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să aibă un consum de energie aproape zero (NZEB) Prin memorandumul privind aprobarea valorilor finale ale obiectivelor României pentru Strategia Europa 2020, din 11 iunie 2010, s-a propus o ţintă naţională pentru anul 2020 de reducere a consumului de energie primară de 19% . LEGISLATIE » Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată în 2013 Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata 2010 - Legea eficienţei energetice, nr. 121/2014 Sectorul construcţiilor este strâns legat de domeniul eficienţei energetice iar din acest motiv, România la fel ca toate statele membre UE a adoptat Legea eficienţei energetice, nr. 121/2014. (Monitorul Oficial, Partea | nr. 574 din 1 august 2014) Prin adoptarea acestei legi România şi-a respectat angajamentul faţă de Parlamentul European şi de Consiliul UE de a pune în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru aplicarea Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică. Având la bază această lege, România în următorii ani trebuie să respecte politica Uniunii Europene şi pâna la finele anului 2020 să îşi indeplinească ţintele propuse şi anume de reducere a consumului de energie cu 19%. Politica naţională de eficienţă energetică este parte integrantă a politicii energetice UE şi urmăreşte: a)eliminarea barierelor în calea promovării eficienţei energetice; b)promovarea mecanismelor de eficienţă energetică şi a instrumentelor financiare pentru economia de energie; şi conştientizarea consumatorilor finali asupra importanței şi beneficiilor aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice; d)cooperarea dintre consumatorii finali, producătorii, furnizorii, distribuitorii de energie şi organismele publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica naţională de eficienţă energetică; e)promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul utilizării eficiente a energiei. Măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferente, în toate sectoarele economiei naţionale, sunt: a)introducerea tehnologiilor cu eficienţă energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsură şi control, precum şi a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a eficienţei energetice şi previzionarea consumurilor energetice; b)promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor şi aparaturii eficiente din punct de vedere energetic, precum şi a surselor regenerabile de energie; c)reducerea impactului asupra mediului al activităţilor industriale şi de producere, transport, distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie; d)aplicarea principiilor moderne de management energetic; e)acordarea de stimulente financiare şi fiscale, în condiţiile legii; f)dezvoltarea pieţei pentru serviciile energetice. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare; (b) durabilitatea construcțiilor; P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”

(c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.RO L 88/34 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 4.4. 2011 6.5NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE Elaborarea documentatiei pentru realizarea obiectivului de investitii „DALI + PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str. C. Porumbescu Nr.2, P-ta N. Balcescu Nr. 7 — 8, Timisoara” este prevazuta in Programul de Dezvolare Investitii, 67.02.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte pe anul 2018 conform referatului Biroului Sport — Cultura. Sursa de finantare a prezentului proiect este bugetul local al Municipiului Timisoara. 7 URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME Atașam Certificatul de Urbanism nr.1664 din 23.04.2018 obținut prin grija beneficiarului pentru faza DTAC pentru autorizarea lucrărilor de execuție. La faza DALI nu a fost cerut Certificat de Urbanism prin urmare Avize, acorduri si studii specifice, după caz daca au fost solicitate prin CU nr.1664 din 23.04.2018 se vor prezenta la faza DTAC. Se anexeaza: CERTIFICATUL DE URBANISM, EXTRAS CF EXPERTIZA TEHNICA CLADIRI - MLPAT AUDIT ENERGETIC CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA STUDIU GEOTEHNIC STUDIU TOPOGRAFIC DOCUMENTATIE ECONOMICA Aprobat, Colaționat, i manager/ sef proiect s. arh. Cara RADU) Ii P 51-185/2019 | REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „VICTORIA”