keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 281/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona mixta: locuinte colective, comert, servicii", strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 281/21.05.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona mixta: locuinte colective, comert, servicii", strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-006413/23.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-006413/23.04.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-006413/23.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 39 din 12.07.2018 şi Avizul Arhitectului Sef nr. 04 din 14.02.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 9 din 06.02.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic PUZ "Zona mixta: locuinte colective, comert, servicii", strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara, având ca beneficiari pe S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L., si S.C. MAS IMOB CONS S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 14.01/172/2018, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiuni propuse: Locuire colectiva, servicii, birouri şi comerţ.
P.O.T. max propus = 40 %;
C.U.T. max propus = 3.00;
Regimul maxim de înălţime propus de la S+P+3E+Er la S+P+6E+Er;
Înălţimea cornisa: maxim 22 m - pentru regim de inaltime S+P+6E+Er;
Înălţimea cornisa: maxim 15 m - pentru regim de inaltime S+P+4E+Er;
Înălţimea cornisa: maxim 12.5 m - pentru regim de inaltime S+P+3E+Er;
Hmaxim fata de cota +0.00=24.00m;
Hmaxim fata de cota teren natural=25.00m;

Funcţiuni predominante: - zonă mixta cu locuinţe colective, comert si servicii;
Distanta fata de limitele posterioare pentru parcelele 8 si 9 vor fi de minim 10.00 m;
Distanta fata de limitele laterale vor fi H/2, dar nu mai putin de 10.00 m pentru parcelele 5, 10, 11,
Imobilele se vor dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislaţiei în vigoare.
Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Decizia Etapei de încadrare nr. 9 din 06.02.2019 - minim 20%/ parcela si 5% zona verde compacta. Suprafaţa de zone verzi va fi clar identificată, amenajată şi întreţinută.
- se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde";
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004835/27.09.2018 modificat prin avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-002609/14.02.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona mixta: locuinte colective, comert, servicii", strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 21.158 mp, teren intravilan, este înscris în: CF 406618 Timişoara (CF vechi 97385), nr. cad. 406618, (nr. top 2196/2/2, 2197/3), in suprafata de 17822 m categoria curti, constructii, si arabil, proprietatea SOCIETATEA IULIUS REAL ESTATE SRL, CF 409982 Timişoara (CF vechi 76499), nr. cad. 409982 (nr. Top 2193/2/1/1/2), in suprafata de 3105 m categoria arabil, proprietatea SOCIETATEA MAS IMOB CONS S.R.L., CF 445988 Timişoara, nr. cad. 445988, in suprafata de 81 m categoria arabil, proprietatea SOCIETATEA MAS IMOB CONS SRL, si CF 445989 Timişoara, nr. cad. 445989, in suprafata de 150 m categoria arabil, proprietatea SOCIETATEA MAS IMOB CONS SRL.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona mixta: locuinte colective, comert, servicii", strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, Proiect nr. 14.01/172/2018, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L., si S.C. MAS IMOB CONS S.R.L;
- Proiectantului : S.C. PILOT TEAM S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 04_Proprietate.pdf

18 8

18 7

18 6

18 5

18 3

18 4

3

3B

2

4

2

6

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

IN TR

. P O

RT IT

EI

ALEEA BAGHETEI

St r.

Co ns

ta nt

in L

ot zu

Cad. 404328

Cad. 404332

Cad. 404233

"constructie"

Cad. 413263

pl at

fo rm

a be

to na

ta

Smas = 3864 mp Scf = 3864 mp

14

15

19

20

21

22 23

34 .9

7m

12 .8

9m

17 .9

6m

41 .9

4m

9. 74

m

25 .6

0m

32 .6

5m 3,

00

482400

Cad. 421496

Cad. 404328

Cad. 404332

Cad. 404233

482400

482500

14

P+MP+MP+M

Cad. 421496

Cad. 404332

482500

P+MP+MP+M

16

12

P+2E+Er

19 ,5

4

32,26

8, 56

27 ,4

5 31,00

CF.nr.406618

414753

420630

412640

438225

438223

438230

407290

413263

444149

444150

444151

444152

444153

444154

441877

441878

441879

404328

404332

C1

C1

C1

C2

C5

C6

C2

C1

8.53

0. 22

0.240. 10

0.13

17 .7

1

0.29

10 .3

5

24 .6

0

0. 24

14 .7

4

35 .8

3

60 .5

6

2.95

1. 39

P. T

S=17822 mp

48240020 78

00

48250020 78

00

48260020 78

00

48240020 77

00

48250020 77

00

48260020 77

00

CF.nr.409982

S=3105mp

CF.nr.445988 S=81mpCF.nr.445989

S=150 mp

1

2 3

65 4

78

9

10 11 13

14

15

16 17

18

19

21

22

23

24

25 26

27

20

28

29

30

31

32

33

34

35

16 .8

8

11 5.

39

26.77

52 .5

8

64 .9

8

80.54

54 .3

1

8. 57

16 .9

9

12.80

40.00

30 .6

5

0.96

8.91

0.28

3.2 1

19 .0

6

13.79

16 .6

6

13.77

trotuar

trotuar

trotuartrotuar

Z.V.

Str. I.I. De La Brad

Nr.top.2244

nr.cad.406618

nr.cad.409982

nr.cad.445988nr.cad.445989

12.00

S= 1 4010

S= 2 150

S= 3 1461

S= 8 936

S= 10

1987

S= 12 2262

S= 4 905

S= 9 1120

S= 11

2376

7.32

4.50

10.00

9. 50

16 .0

0

10.15

12.00

S= 7 1464

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR LEGENDA

Teren proprietate privata a persoanelor juridice Teren proprietate privata a persoanelor juridice

propus pentru a trece in domeniul public

Teren proprietate publica de interes local

Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.01/172/2018 IULIUS REAL ESTATE srl MAS IMOB CONS s.r.l.

Timisoara, str. I.I.de la Brad nr. 3

ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICIIArh. Laura Marculescu

04 PROPRIETATEA

ASUPRA TERENURILOR

P.U.Z.

02

01.2019

1:1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Teren proprietate privata a UAT Timisoara

Constructii existente

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

Limite parcele existente

Limita zona studiata

Teren reglementat S= 21.158 mp S= 16.998 mp

Teren ce va trece in domeniul public S = 4.160 mp

Atasament: 06_Volumetrie.pdf

VOLUMETRIE Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.01/172/2018 IULIUS REAL ESTATE srl MAS IMOB CONS s.r.l.

Timisoara, str. I.I.de la Brad nr. 3

ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICIIArh. Laura Marculescu

06 VOLUMETRIE

P.U.Z.

01

01.2019

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

DECESE

Atasament: 01.1_Incadrare.pdf

str. CONSTRUCTORILOR - INEL 4 st

r. HO

RI A

CR EA

NG A

st r.

HE NR

IE TT

E DE

LA VR

AN CE

A

st r.

M .D

. R AT

IU st

r. HO

LD EL

O R

- p re

lu ng

ire

str. ION IONESCU DE LA BRAD

C AL

EA L

IP O

VE I /

S EV

ER B

O C

U

st r.

HO LD

EL O

R

str. ION IONESCU DE LA BRAD

st r.

CO NS

TA NT

IN L

O TZ

U st

r. CO

NS TA

NT IN

C EL

M AR

E

INCADRARE IN ZONA / P.U.G.

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietateINCADRARE IN P.U.G. Etapa 3

Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

IULIUS REAL ESTATE srl MAS IMOB CONS s.r.l.

Timisoara, str. I.I.de la Brad nr. 3

ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICIIArh. Laura Marculescu

01.1 INCADRARE IN ZONA INCADRARE IN P.U.G.

P.U.Z.

01

01.2019

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

4. REGLEMENTĂRI - RESTRUCTURAI = e = E e FUNCTIUNE EXISTENTĂ. FUNCTIUNE PROPUSĂ. RESTRUCTURAREA SUPRAFETELOR ÎNDUCSTRIALE LOCUINȚE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE FUNCȚIUNI MIXTE: LOCUINȚE DE SERVICIICOMERŢ RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINŢE FUNCȚIUNI MIXTE: LOCUINŢE ŞI SERVICIICOMERŢ RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINTE LOCUINȚE CU DOTĂRI DE ÎNTERES LOCAL SI GENERAL RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINTE ZONĂ DE ACTIVITĂ ŢI ECONOMICE

Atasament: 01.2_Incadrare_circulatii.pdf

str. CONSTRUCTORILOR - INEL 4

st r.

HO RI

A CR

EA NG

A

st r.

HE NR

IE TT

E DE

LA VR

AN CE

A

st r.

M .D

. R AT

IU st

r. HO

LD EL

O R

- p re

lu ng

ire

str. ION IONESCU DE LA BRAD

C AL

EA L

IP O

VE I /

S EV

ER B

O C

U

st r.

HO LD

EL O

R

str. ION IONESCU DE LA BRAD

st r.

CO NS

TA NT

IN L

O TZ

U st

r. CO

NS TA

NT IN

C EL

M AR

E

INCADRARE IN ZONA / CIRCULATII Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.01/172/2018 IULIUS REAL ESTATE srl MAS IMOB CONS s.r.l.

Timisoara, str. I.I.de la Brad nr. 3

ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICIIArh. Laura Marculescu

01.2 INCADRARE IN ZONA

CIRCULATII

P.U.Z.

01

01.2019

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

Atasament: 02_Existent_Cvartal.pdf

3, 00

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

P.T.

Sc. Generala Nr. 7

23

27

25

18 8

18 7

18 6

18 5

18 3

18 4

1A96

15

13

9A9

11

22

3

3B

2

4

2

5

7

20A

12

8

10

6

10 7

10 5

1

7

5

8

9

12

10 3

10

21

26

16

14

17

15

18

11

14

16

10 1

99

97

1C 1B

43

9694

94

41

37

35

92 92

90

6

4

2

33

35

4

3

2

1

2

29

27

3

3

7

5

2

1

14

12

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

ST R.

P ER

LE I

ST R.

S UN

ET UL

UI

ST R.

P ER

LE I

(STR. HORIA MACELARIU)

ALEEA LAUTEI

ST R.

P ER

LE I

ST R.

C O

NS TA

NT IN

C EL

M AR

E

STR. PADESULUI (STR. HORIA MACELARIU)

IN TR

AR EA

IA SO

M IE

I

ST R.

C O

NS TA

NT IN

C EL

M AR

E

STR. PADESULUI ALEEA BAGHETEI

(ALEEA BALTI)

IN TR

. P O

RT IT

EI

ALEEA BAGHETEI

ST R.

H O

LD EL

O R

ST R.

H O

LD EL

O R

C AL

EA L

IP O

VE I

C AL

EA L

IP O

VE I

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

magazin LIDL

St r.

Co ns

ta nt

in L

ot zu

St r.

Ho ria

C re

an ga

STR. SILISTRA

P

As

P.T.

S.C. HELLA S.R.L.

Centru Comercial LIDL P

P+2E

P

482700482700 482700

482400

482500

D+P+2E+Ph (in curs de executie AC nr. 3755/2007)

Cad. 421496

Cad. 426998

Cad. 404328

Cad. 404332

Cad. 404233

Cad 426116

482300

482400

482500 482500

482600

14

P+MP+MP+M

Cad. 443408

Cad. 443407

Cad. 443406

Cad. 421496

Cad. 441781

Cad. 441780

Cad. 426998

Cad. 404332

482500 482500

482600

Locuinte colective existente P+2E+Er

P+MP+MP+M

Locuinte colectiv e P+2E+Er

(in curs de executie AC nr. 1792/2015)

Locuinte colectiv e existente P+2E+Er

10 apartamente 13 locuri de parcare

11 apartamente 13 locuri de parcare

11 apartamente 13 locuri de parcare

Locuinte colective existente P+2E+Er

Locuinte colective existente P+2E+Er

11 apartamente 13 locuri de parcare

11 apartamente 13 locuri de parcare

Str. I. I. de la Brad top. 2244/1

Str. Constructorilor

co ns

tru ct

ie m

et al

ica

Cad. 413236

Cad. 443408

Cad. 443407

Cad. 443406

Cad. 421496

Ca d.

4 04

85 9

Cladire pentru locuit P+2E+Er

Cladire pentru locuit P+2E+Er

Cad. 441781

Cad. 441780

T

op . 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

C

F 43

91 81

Cad. 426998

Cad. 404328

Cad. 404332

Cad. 404233

CF 426754

"constructie"

"c on

st ru

ct ie

"

T

op . 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

CF

4 39

18 1

Ca d

42 61

16

Cad 426116

"constructie"

Cad. 413263

pl at

fo rm

a be

to na

ta

Top. 2206/2 Sm

as =

9 69

m p

Sc f =

9 69

m p

Smas = 3864 mp Scf = 3864 mp

Smas = 3864 mp Scf = 3864 mp

Put

"c on

st ru

ct ie

"

1

2 3

4

5 678

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 23

24

22.14m

17 8.

60 m

10 3.

25 m

14 5.

82 m

51 .9

6m

50 .8

3m

21.47m

34 .9

7m

24 .6

1m

12 .8

9m

17 .9

6m

41 .9

4m

37 .5

9m

20.94m

27 .9

1m

9. 74

m

25 .6

0m

32 .6

5m

23 .7

9m

6. 26

m

(Nr. top. 392/2/1/2/2 neinscris in CF) (domeniu public)

(domeniu public)

Cladire pentru locuit P+2E+Er

St r.

Co ns

ta nt

in L

ot zu

St r.

He nr

ie tte

D el

av ra

nc ea

S+ P+

4E +E

r

P+2E+Er

S+ P+

2E +E

r

P+2E+Er

P+2E+Er 39

,5 9

6,00

3,00

3,00

12,51

8, 53

20 ,5

4

26 ,9

4

20,58

41

CF.nr.406618

C3

C4

92.716 92.834

92.787

92.698

92.297

92.552 92.767

92.790

92.878

92.864 92.799 92.843

92.627

92.758

92.380

92.863 92.479

92.324

92.500

96.701

92.725

92.676 92.906

92.852 92.828

92.874

92.690 92.739

92.719

92.806 93.241

92.653

92.120

92.046

91.814

92.564

92.043

92.450

92.451

92.620

92.453

92.601

92.608

92.276

92.549

92.501 92.632

92.471

92.620

92.474

92.486

92.311

91.782 91.782

92.169

92.177

92.052

92.262

92.291 92.391

92.496

92.553

92.520 92.370

92.101

92.184

92.626

92.696

92.655

92.051

92.320

92.006

91.915

91.853

92.209

92.324

92.321

92.31892.306

92.285

92.357

92.537

92.425

92.080

92.226 90.604

92.132

92.160

92.137

92.164

92.427

92.189

92.463

92.619

92.004

92.647

92.520

91.992

92.381

92.471

92.457 92.350

92.101

92.033

91.748

91.507 92.158

91.744

92.271 92.082

92.164

92.046

92.364

92.598

92.430

92.434

92.747

92.756

95.237

92.527

92.385

92.371

92.353

92.466

92.034

92.520

92.842

93.743

92.598

92.435

93.495

93.447

93.524

92.301

92.529

92.391

92.877

92.297

413003 412830

401168

408472

404824

429541

401529

431328 405784

432084

412020

431931

405957

404724

414753

401931

420630

408774

436211

436531

436529

412640

436537

437660

436538

436530

438225

438223

438230

400447

424316

407290

408330

413263

413236

431854

403995

402810

415690

402637

442247

441780

442423

414979

411358

442427

443408

443407

443406

441781

414840

426998

407141

414822

414820

444023

401833

444149

444150

444151

444152

444153

444154

441877

441878

441879

404328

404233

404332

404334

413745

412494

444368

444369

404859

425535

426116

421496

400040

C1

C1

401529-C1

402637-C1

C1

C1

405957-C1

C1

C1

C1

C1

C1

412830-C1

C1

C1

415690-C1

C1 412830-C2

412830-C3

C1

C1

C1

C4

C5

C6

C2

C1

C1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

402637-C3

C1

C1C1

C1

C2

C1

C2 C3

431512-C1

C1

C1

C2 C1

C2

401833-C1

C1

C1

C2

C5

C6 C7

C8

C1

404334-C1

C1

C1

C2

C3

C1

C1

7.17

0. 22

0.240. 10

0.13

17 .7

1

0.29

10 .3

5

24 .6

0

0. 24

14 .7

4

35 .8

3

60 .5

6

2.95

1. 39

S=17822 mp

48240020 78

00

48250020 78

00

48260020 78

00

48270020 78

00

48240020 79

00

48250020 79

00

48260020 79

00

48270020 79

00

48240020 77

00

48250020 77

00

48260020 77

00

48270020 77

00

92.647 92.912

92.564

92.603

92.921 92.938

92.979

92.378 92.372

92.320

92.458

92.383

92.624

92.568

92.842

92.990 92.989

93.015 93.041

93.043

92.898 92.943

92.987 92.963

92.945

92.982

92.961 92.909

92.222

92.361 91.956

92.055 92.197

91.814

91.988

91.988

92.195

92.383

92.464

92.153

92.009

91.988

92.206

92.253

92.301

92.62392.471

92.415

92.410

91.977

92.543

92.388

92.475

92.388

92.416

92.388

92.597

92.549

92.431

92.417

92.405

92.503

92.338

92.181

92.387

92.574

92.332

92.374

92.765

92.578

92.915

92.947

93.037

92.838

92.768

92.446

92.468

92.457

92.417

92.303

92.292

92.722

92.323

92.171

Co ns

tru ct

ii d em

ol at

e

in b

az a

AD 4

81 /2

01 8

401168

408472

404824

408774

436529

412640

400447

407290

408330

402810

415690

414979

404328

404233

406618

404332

444368

444369

426116

421496

400040

445990

445991

446721

400447-C1

401168-C1

402810-C1

404824-C1

407290-C1

408330-C1

408472-C1

408774-C1

412640-C1

414979-C1

415690-C1

412640-C2

402810-C2

402810-C4

402810-C5

402810-C6

414979-C2

404233-C1 426116-C1

400040-C1

446721-C1

CF.nr.409982

S=3105mp

CF.nr.445988S=81mpCF.nr.445989 S=150 mp

1

2 3

65 4

78

9

10 11 13

14

15

16 17

18

19

21

22

23

24

25 26

27

20

28

29

30

31

32

33

34

35

16 .8

8

11 5.

39

26.77

52 .5

8

64 .9

8

80.54

54 .3

1

8. 57

16 .9

9

12.80

40.00

30 .6

5

0.96

8.91

0.28

3. 21

19 .0

6

13.79

16 .6

6

13.77

15.59

trotuar

trotuar

trotuartrotuar

Z.V.

Z.V.

Str. I.I. De La Brad

Nr.top.2244

nr.cad.406618

nr.cad.409982

nr.cad.445988nr.cad.445989

SITUATIA EXISTENTA. STUDIU CVARTAL LEGENDA

Limita teritoriului Intravilan Timisoara

Limita teritoriului administrativ

Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.01/172/2018 IULIUS REAL ESTATE srl MAS IMOB CONS s.r.l.

Timisoara, str. I.I.de la Brad nr. 3

ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICIIArh. Laura Marculescu

02 SITUATIA EXISTENTA

STUDIU CVARTAL

P.U.Z.

01

09.2018

1:1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Constructii existente

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

Zona industrie, depozitare existenta

Zona comert, servicii, functiuni complementare existenta/ reglementata

Zona locuire colectiva existenta

Zona locuire individuala existenta/ reglementata

Limite parcele existente

Limita zona studiata

Zona cai de circulatie rutiera existenta

Zona cai de circulatie rutiera reglementata

Zona verde existenta / reglementata

Zona mixta: locuire colectiva, comert, servicii reglementata

ZONIFICARE EXISTENTA

LIMITE

Atasament: 03ED_Edilitare.pdf

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

18 8

18 7

18 6

18 5

18 3

18 4

9A9

3

3B

2

4

2

5

7

6

10 7

1

1C

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

IN TR

. P O

RT IT

EI

ALEEA BAGHETEI

St r.

Co ns

ta nt

in L

ot zu

Str. I. I. de la Brad top. 2244/1

Str. Constructorilor

co ns

tru ct

ie m

et al

ica

Cad. 413236

Cad. 443408

Cad. 443407

Cad. 421496

Ca d.

4 04

85 9

T

op . 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

C

F 43

91 81

Cad. 426998

Cad. 404328

Cad. 404332

Cad. 404233

CF 426754

"constructie"

"c on

st ru

ct ie

"

T

op . 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

CF

4 39

18 1

Ca d

42 61

16

Cad 426116

"constructie"

Cad. 413263

pl at

fo rm

a be

to na

ta

Top. 2206/2

Sm as

= 9

69 m

p

Sc f =

9 69

m p

Smas = 3864 mp Scf = 3864 mp

Smas = 3864 mp Scf = 3864 mp

Put

"c on

st ru

ct ie

"

5 678

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22 23

24

17 8.

60 m

10 3.

25 m

14 5.

82 m

51 .9

6m

50 .8

3m

21.47m

34 .9

7m

24 .6

1m

12 .8

9m

17 .9

6m

41 .9

4m

37 .5

9m

20.94m

27 .9

1m

9. 74

m

25 .6

0m

32 .6

5m

23 .7

9m

3, 00

0,03 m0,03 m

P

482700482700 482700

482400

D+P+2E+Ph (in curs de executie AC nr. 3755/2007)

9,76 m

Cad. 421496

Cad. 426998

Cad. 404328

Cad. 404332

Cad. 404233

Cad 426116

482400

482500

14

P+MP+MP+M

Cad. 443408

Cad. 421496

Cad. 426998

Cad. 404332

482500

P+MP+MP+M

Locuinte colectiv e P+2E+Er

(in curs de executie AC nr. 1792/2015)

Locuinte colectiv P+2E+Er

11 apartamente 13 locuri de parcare

11 apartamente 13 locuri de parcare

St r.

Co ns

ta nt

in L

ot zu

St r.

He nr

ie tte

D el

av ra

nc ea

S+ P+

4E +E

r

P+2E+Er

S+ P+

2E +E

r

P+2E+Er

P+2E+Er

19 ,5

4

32,26

8, 56

39 ,5

9 27

,4 5

3,00

3,00

8, 53

20 ,5

4

31,00

26 ,9

4

20,58

CF.nr.406618

413003412830

432084

412020

414753

420630

412640

437660

438225

438223

438230

400447

407290

408330

413263

413236

442423

414979

442427

443408

414840

426998

407141

414822

414820

444023

444149

444150

444151

444152

444153

444154

441877

441878

441879

404328

404233

404332

413745

444368

444369

404859

425535

426116

421496

C1

C1

C1

C1

412830-C1

C1

C1

C1 412830-C2

412830-C3

C1

C1

C1

C2

C4

C5

C6

C1

C1

C2 C1

C2

C1

C1

C1

C2

C3

C1

8.53

0. 22

0.240. 10

0.13

17 .7

1

0.29

10 .3

5

24 .6

0

0. 24

14 .7

4

35 .8

3

60 .5

6

2.95

1. 39

P. T

S=17822 mp

48240020 78

00

48250020 78

00

48260020 78

00

48270020 78

00

48240020 79

00

48250020 79

00

48260020 79

00

48270020 79

00

48240020 77

00

48250020 77

00

48260020 77

00

48270020 77

00

CF.nr.409982

S=3105mp

CF.nr.445988 S=81mpCF.nr.445989

S=150 mp

1

2 3

65 4

78

9

10 11 13

14

15

16 17

18

19

21

22

23

24

25 26

27

20

28

29

30

31

32

33

34

35

16 .8

8

11 5.

39

26.77

52 .5

8

64 .9

8

80.54

54 .3

1

8. 57

16 .9

9

12.80

40.00

30 .6

5

0.96

8.91

0.28

3.2 1

19 .0

6

13.79

16 .6

6

13.77

trotuar

trotuar

trotuartrotuar

Z.V.

Str. I.I. De La Brad

Nr.top.2244

nr.cad.406618

nr.cad.409982

nr.cad.445988nr.cad.445989

S+P+6E+Er

S+P+6E+Er

S+P+4E+Er

12.00

parcare

parcare

zvp1= 905

S+P+3E

S+P+4

S+P+4

zvp2= 153

S+ P+

6E +E

r

S+ P+

6E +E

r

S+ P+

6E +E

r S+P+6E+Er

S= 1 4010

S= 2 150

S= 3 1461

S= 8 936

S= 10

1987

S= 12 2262

S= 4 905

S= 9 1120

S= 11 2376

4.50 S +P

+6 E+

Er

10.00

S+P+3E

9. 50

16 .0

0

10.15

12.00

S= 7 1464

S+P+4E+Er S+P+3E

S+ P+

3E

S+ P+

3E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+3E

S+P+3E

REGLEMENTARI EDILITARE Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.01/172/2018 IULIUS REAL ESTATE srl MAS IMOB CONS s.r.l.

Timisoara, str. I.I.de la Brad nr. 3

ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICIIArh. Laura Marculescu

03 REGLEMENTARI EDILITARE

P.U.Z.

01

10.2018

1:1000

Ing. Mihai Muntean

Ing. Mihai Muntean

Constructii existente

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

LEGENDA

Limite parcele existente

Limita zona studiata

Limite parcele propuse

LIMITE

Conducta alimentare cu apa, Dn 200 mm din otel, existenta;OL200 Conducta alimentare cu apa, Dn 400 mm din otel, existenta;OL400

APA POTABILA

Conducta alimentare cu apa din PEID, D160 mm, PE100, Pn 10 bar, proiectata;Apa Conducta bransament din PEID, D63 mm, PE100, Pn 10 bar, proiectata;Br Conducta alimentare cu apa instalatii interioare din PEID, D63 mm, PE100, Pn 10 bar, proiectata;AA CB5...CB12 - Camine de bransament, Dn 1000 mm din material plastic, proiectate; Hidranti de incendiu supraterani Dn 80 mm, proiectati;

Conducta canalizare, Dn 600 mm din beton, existenta;C600 CANALIZARE MENAJERA

Conducta canalizare, Dn 350 mm din PAFSIN, SN 10000, proiectata;Cpr Camine de canalizare, Dn 1000 mm din beton, proiectate; Conducta racord canalizare, Dn 250 mm din PVC KG SN 8, proiectata;R CR5...CR12 - Camine de racord din beton, Dn 1000 mm, proiectate; Conducta canalizare menajera interioara, Dn 250 mm din PVC KG SN8, proiectata;Cm

Conducta canalizare pluviala, Dn 250 mm din PVC KG SN8, proiectata;CP CANALIZARE PLUVIALA

Camine de canalizare, Dn 1000 mm din beton, proiectate; SH5...SH12 - Separatoare de hidrocarburi cu filtru coalescent, proiectate; BR5...BR12 - Bazine de retentie apa pluviala, proiectate; SP5...SP12 - Statii de pompare apa pluviala, proiectate; Conducta refulare din PEID, D63 mm, PE100, Pn 10 bar, proiectata;Ref

Atasament: 05_PUZ_IRE_Mobilare.002.pdf

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

18 8

18 7

18 6

18 5

18 3

18 4

9A9

3

3B

2

4

2

5

7

6

10 7

1

1C

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

IN TR

. P O

RT IT

EI

ALEEA BAGHETEI

St r.

Co ns

ta nt

in L

ot zu

Str. I. I. de la Brad top. 2244/1

Str. Constructorilor

co ns

tru ct

ie m

et al

ica

Cad. 413236

Cad. 443408

Cad. 443407

Cad. 421496

Ca d.

4 04

85 9

T

op . 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

C

F 43

91 81

Cad. 426998

Cad. 404328

Cad. 404332

Cad. 404233

CF 426754

"constructie"

"c on

st ru

ct ie

"

T

op . 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

CF

4 39

18 1

Ca d

42 61

16

Cad 426116

"constructie"

Cad. 413263

pl at

fo rm

a be

to na

ta

Top. 2206/2

Sm as

= 9

69 m

p

Sc f =

9 69

m p

Smas = 3864 mp Scf = 3864 mp

Smas = 3864 mp Scf = 3864 mp

Put

"c on

st ru

ct ie

"

5 678

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22 23

24

17 8.

60 m

10 3.

25 m

14 5.

82 m

51 .9

6m

50 .8

3m

21.47m

34 .9

7m

24 .6

1m

12 .8

9m

17 .9

6m

41 .9

4m

37 .5

9m

20.94m

27 .9

1m

9. 74

m

25 .6

0m

32 .6

5m

23 .7

9m

3, 00

0,03 m0,03 m

P

482700482700 482700

482400

D+P+2E+Ph (in curs de executie AC nr. 3755/2007)

9,76 m

Cad. 421496

Cad. 426998

Cad. 404328

Cad. 404332

Cad. 404233

Cad 426116

482400

482500

14

P+MP+MP+M

Cad. 443408

Cad. 421496

Cad. 426998

Cad. 404332

482500

P+MP+MP+M

Locuinte colectiv e P+2E+Er

(in curs de executie AC nr. 1792/2015)

Locuinte colectiv P+2E+Er

11 apartamente 13 locuri de parcare

11 apartamente 13 locuri de parcare

St r.

Co ns

ta nt

in L

ot zu

St r.

He nr

ie tte

D el

av ra

nc ea

S+ P+

4E +E

r

16

12

P+2E+Er

S+ P+

2E +E

r

P+2E+Er

P+2E+Er

19 ,5

4

32,26

8, 56

39 ,5

9 27

,4 5

3,00

3,00

8, 53

20 ,5

4

31,00

26 ,9

4

20,58

CF.nr.406618

413003412830

432084

412020

414753

420630

412640

437660

438225

438223

438230

400447

407290

408330

413263

413236

442423

414979

442427

443408

414840

426998

407141

414822

414820

444023

444149

444150

444151

444152

444153

444154

441877

441878

441879

404328

404233

404332

413745

444368

444369

404859

425535

426116

421496

C1

C1

C1

C1

412830-C1

C1

C1

C1 412830-C2

412830-C3

C1

C1

C1

C2

C4

C5

C6

C1

C1

C2 C1

C2

C1

C1

C1

C2

C3

C1

8.53

0. 22

0.240. 10

0.13

17 .7

1

0.29

10 .3

5

24 .6

0

0. 24

14 .7

4

35 .8

3

60 .5

6

2.95

1. 39

P. T

S=17822 mp

48240020 78

00

48250020 78

00

48260020 78

00

48270020 78

00

48240020 79

00

48250020 79

00

48260020 79

00

48270020 79

00

48240020 77

00

48250020 77

00

48260020 77

00

48270020 77

00

CF.nr.409982

S=3105mp

CF.nr.445988 S=81mpCF.nr.445989

S=150 mp

1

2 3

65 4

78

9

10 11 13

14

15

16 17

18

19

21

22

23

24

25 26

27

20

28

29

30

31

32

33

34

35

16 .8

8

11 5.

39

26.77

52 .5

8

64 .9

8

80.54

54 .3

1

8. 57

16 .9

9

12.80

40.00

30 .6

5

0.96

8.91

0.28

3.2 1

19 .0

6

13.79

16 .6

6

13.77

trotuar

trotuar

trotuartrotuar

Z.V.

Str. I.I. De La Brad

Nr.top.2244

nr.cad.406618

nr.cad.409982

nr.cad.445988nr.cad.445989

S+P+6E+Er

S+P+6E+Er

S+P+4E+Er

12.00

parcare

parcare

zvp1= 905

S+P+3E

22 .0

0 sa

u H

S+P+4

S+P+4

16 .0

0

22 .0

0 sa

u H

zvp2= 153

S+ P+

6E +E

r

S+ P+

6E +E

r

S+ P+

6E +E

r S+P+6E+Er

S= 1 4010

S= 2 150

S= 3 1461

S= 8 936

S= 10

1987

S= 12 2262

S= 4 905

S= 9 1120

S= 11 2376

4.50 S +P

+6 E+

Er

10.00

S+P+3E

9. 50

5.00

16 .0

0

10.15

12.00

13.05

13.34

6.00 11.65

11 .7

6

4. 00

4.00

4. 00

6.00

27 .9

5

5.00

5.00

6. 00

6. 00

6. 00

22.00

22.02

20.00

26 .0

0

26 .0

0

6. 00

5.00

5.00

11.22 10 .9

5

4. 00

12.21

5.00

4.00

S= 7 1464

S+P+4E+Er

7. 50

7.50

S+P+3E

S+ P+

3E

S+ P+

3E

7.50

S+P+4E

S+P+4E

S+P+3E

S+P+3E

7. 50

6.00

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.01/172/2018 IULIUS REAL ESTATE srl MAS IMOB CONS s.r.l.

Timisoara, str. I.I.de la Brad nr. 3

ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICIIArh. Laura Marculescu

05 POSIBILITATI DE MOBILARE

P.U.Z.

02

02.2019

1:1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Constructii propuse - locuinte colective cu functiuni complementare

Zone verzi propuse

Drumuri si alei carosabile interne propuse

AcceseAccese auto si pietonale propuse

Constructii existente

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

LEGENDA

Zona industrie, depozitare existenta

Zona comert, servicii, functiuni complementare existenta/ reglementata

Zona locuire colectiva existenta

Zona locuire individuala existenta/ reglementata

Limite parcele existente

Limita zona studiata

Zona cai de circulatie rutiera existenta

Zona cai de circulatie rutiera propusa prin alte documentatii de urbanism

Zona verde existenta / reglementata

Limite parcele propuse

ZONIFICARE

LIMITE

Indicii urbanistici reglementati pentru zona mixta: locuinte colective, servicii, birouri: P.O.T. max.= 40 % C.U.T. max.= 3,0 Regim max de inaltime S+P+6E+Er

= 24 m = 25 m

Atasament: 03_PUZ_IRE_Reglementari.002.pdf

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

Sc. Generala Nr. 7

18 8

18 7

18 6

18 5

18 3

18 4

3

3B

2

4

2

6

1C

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

(STR. HORIA MACELARIU)

IN TR

. P O

RT IT

EI

ALEEA BAGHETEI

magazin LIDL

St r.

Co ns

ta nt

in L

ot zu

Str. Constructorilor

co ns

tru ct

ie m

et al

ica

Cad. 413236

Cad. 443408

Cad. 443407

Cad. 421496

Ca d.

4 04

85 9

T

op . 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

C

F 43

91 81

Cad. 426998

Cad. 404328

Cad. 404332

Cad. 404233

"constructie"

T

op . 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

CF

4 39

18 1

Ca d

42 61

16

Cad. 413263

pl at

fo rm

a be

to na

ta

Sm as

= 9

69 m

p

Sc f =

9 69

m p

Smas = 3864 mp Scf = 3864 mp

Smas = 3864 mp Scf = 3864 mp

"c on

st ru

ct ie

"

1

5 678

9

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22 23

24

17 8.

60 m

10 3.

25 m

14 5.

82 m

51 .9

6m

50 .8

3m

21.47m

34 .9

7m

24 .6

1m

12 .8

9m

17 .9

6m

41 .9

4m

37 .5

9m 9. 74

m

25 .6

0m

32 .6

5m

23 .7

9m

3, 00

0,03 m0,03 m

482700482700 482700

482400

482500

D+P+2E+Ph (in curs de executie AC nr. 3755/2007)

Cad. 421496

Cad. 426998

Cad. 404328

Cad. 404332

Cad. 404233

482400

482500 482500

482600

14

P+MP+MP+M

Cad. 443408

Cad. 443407

Cad. 421496

Cad. 426998

Cad. 404332

482500 482500

482600

P+MP+MP+M

Locuinte colectiv e P+2E+Er

(in curs de executie AC nr. 1792/2015)

Locuinte colectiv P+2E+Er

11 apartamente 13 locuri de parcare

11 apartamente 13 locuri de parcare

St r.

Co ns

ta nt

in L

ot zu

St r.

He nr

ie tte

D el

av ra

nc ea

S+ P+

4E +E

r

16

12

P+2E+Er

S+ P+

2E +E

r

P+2E+Er

P+2E+Er

19 ,5

4

32,26

8, 56

27 ,4

5

3,00

3,00

31,00

CF.nr.406618

413003412830

429541

431328

432084

412020

431931 404724

414753

420630

412640

436537

437660

438225

438223

438230

407290

413263

413236

431854

402810

442423

414979

442427

443408

414840

426998

407141

414822

414820

444023

444149

444150

444151

444152

444153

444154

441877

441878

441879

404328

404233

404332

413745

404859

425535

426116

421496

C1

C1

C1

412830-C1

C1

C1

C1 412830-C2

412830-C3

C1

C1

C2

C1

C4

C5

C6

C1

C1

C2 C1

C2

C1

C1

C2

C3

8.53

0. 22

0.240. 10

0.13

17 .7

1

0.29

10 .3

5

24 .6

0

0. 24

14 .7

4

35 .8

3

60 .5

6

2.95

1. 39

P. T

S=17822 mp

48240020 78

00

48250020 78

00

48260020 78

00

48270020 78

00

48240020 79

00

48250020 79

00

48260020 79

00

48270020 79

00

48240020 77

00

48250020 77

00

48260020 77

00

48270020 77

00

CF.nr.409982

S=3105mp

CF.nr.445988 S=81mpCF.nr.445989

S=150 mp

1

2 3

65 4

78

9

10 11 13

14

15

16 17

18

19

21

22

23

24

25 26

27

20

28

29

30

31

32

33

34

35

16 .8

8

11 5.

39

26.77

52 .5

8

64 .9

8

80.54

54 .3

1

8. 57

16 .9

9

12.80

40.00

30 .6

5

0.96

8.91

0.28

3.2 1

19 .0

6

13.79

16 .6

6

13.77

trotuar

trotuar

trotuartrotuar

Z.V.

Str. I.I. De La Brad

Nr.top.2244

nr.cad.406618

nr.cad.409982

nr.cad.445988nr.cad.445989

12.00

10.00sau H/2

2.00

6. 00

2.00

S= 1 4010

S= 2 150

S= 3 1461

S= 8 936

S= 10 1987

S= 12

2262

S= 4 905

S= 9 1120

S= 11

2376

7.32

4.50

H /2

10.00

9. 50

16 .0

0

10.15

12.00

22 .0

0 sa

u H

10 .0

0 sa

u H/

2

5. 00

5.00

5.00

H/2

10.00sau H/2

H/ 2

22.00sau H

4.00

4. 00

5. 00

5.00

S+P+6E+Er

S+P+6E+Er

S+P+6E+Er

S+P+6E+Er

S+P+4E+Er

S+P+4E+Er

5.00

6. 00

5.00

4. 00

4. 00

4.00

5.00

S+ P+

3E

H /2

18 .0

0

20 .0

0

S+P+6E+Er

S+P+6E+Er

13.80

10.00sau H/2

S= 7 1464

H/2

H/2

10.00sau H/2

10.00sau H/2

REGLEMENTARI URBANISTICE

Accese auto si pietonale propuse

Limita / Zona de implantare a constructiilor

Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.01/172/2018 IULIUS REAL ESTATE srl MAS IMOB CONS s.r.l.

Timisoara, str. I.I.de la Brad nr. 3

ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICIIArh. Laura Marculescu

03 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

02

02.2019

1:1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Indicii urbanistici reglementati pentru zona mixta: locuinte colective, servicii, birouri: P.O.T. max.= 40 % C.U.T. max.= 3,0 Regim max de inaltime S+P+6E+Er

= 24 m = 25 m

Constructii existente

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

LEGENDA

Zona industrie, depozitare existenta

Zona comert, servicii, functiuni complementare existenta/ reglementata

Zona locuire colectiva existenta

Zona locuire individuala existenta/ reglementata

Limite parcele existente

Zone verzi propuse

Limita zona studiata

Zona cai de circulatie rutiera existenta

Zona cai de circulatie rutiera propusa

Zona verde existenta / reglementata

Zona mixta: locuire colectiva, comert, servicii propusa

Zona mixta: comert, servicii / parcari propusa

Limite parcele propuse

Zona cai de circulatie rutiera propusa prin alte documentatii de urbanism

Atasament: Memoriu_PUZ_IRE.002.pdf

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII

STR. ION IONESCU DE LA BRAD NR. 3, TIMIŞOARA

Beneficiari: IULIUS REAL ESTATE s.r.l. Iaşi, strada Palas nr. 7A, A1, et.2, birou A.b-24, jud. Iasi

MAS IMOB CONS s.r.l. Timişoara

Amplasament: Timişoara, judeţul Timiş Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 3

Proiectant: S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timişoara www.pilotteam.ro

Proiectant de specialitate : Arh. Glad Tudora

Arh. Laura Mărculescu

Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL

1

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

LISTA DE SEMNATURI

Urbanism: S.C. PILOT TEAM S.R.L. Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timişoara Arh. Laura MĂRCULESCU

Lucrări topografice: S.C. TOPO GIS EXPLORE S.R.L. Str. Gh. Ranetti nr. 8, Timişoara Ing. Dan ROBESCU

Edilitare: PFA MUNTEAN MIHAI – DOINEL Săcălaz, str a VII-a, nr.705/C, jud. Timiş

Ing. Mihai MUNTEAN

Lucrări rutiere: S.C. COSMUN WEST S.R.L. Str. Sf. Ap. Petru şi Pavel nr. 15, Timişoara Ing. Doru MUNTEANU

Studiu geotehnic: S.C. CARA S.R.L. Str. Filaret Barbu nr. 2, Timişoara Dr. Ing. Ioan Petru BOLDUREAN

2

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

BORDEROU

PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT pag. 1

LISTA DE SEMNĂTURI pag. 2

BORDEROU pag. 3

MEMORIU GENERAL pag. 4

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei pag. 5 1.2. Obiectul lucrării pag. 5 1.3. Surse de documentare pag. 5

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei pag. 5 2.2. Încadrarea în zonă pag. 6 2.3. Elemente ale cadrului natural pag. 7 2.4. Circulaţia pag. 7 2.5. Ocuparea terenurilor. Disfuncţionalităţi pag. 8 2.6. Echiparea edilitară pag. 8 2.7. Probleme de mediu pag. 8 2.8. Opţiuni ale populaţiei pag. 9

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare pag. 9 3.2 Prevederi ale P.U.G. Timişoara pag. 9 3.3 Valorificarea cadrului natural pag. 10 3.4. Modernizarea circulaţiei pag. 10 3.5. Zonificare funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici pag. 10 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare pag. 12 3.7. Protecţia mediului pag. 14 3.8. Obiective de utilitate publică pag. 16

5. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE pag. 16

REGULAMENT DE URBANISM pag. 17

PIESE DESENATE

01.1 Încadrare în zona / Incadrare în PUG 01.2 Încadrare în zona / Circulatii 02 Situaţia existentă / Studiu cvartal 03 Reglementări urbanistice – Zonificare 03-ED Lucrări hidroedilitare 04 Proprietatea asupra terenurilor 05 Posibilitati de mobilare 06 Volumetrie

3

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

4

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII

BENEFICIARI : IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ,

Str. Ion. Ionescu de la Brad nr. 3

NUMĂR PROIECT : 14.01/172/2018

FAZA DE PROIECTARE Ianuarie 2018

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie la nivel de P.U.Z. îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional şi tehnic pentru realizarea unei zone mixte pentru locuinţe colective, comerţ, servicii şi alte funcţiuni complementare pe terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara, pe strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3.

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentaţii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcţiile de dezvoltare ale teritoriului:

Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 107/2014.

- Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara - Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara – Etapa 3 (în curs de actualizare) - P.U.Z. "ION IONESCU DE LA BRAD", Timişoara, judeţul Timiş (HCL nr. 186/2003) - Ridicare topografică pentru zona studiată

La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente: - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; - ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaiilor de urbanism

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă a

recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal – indicativ GM–010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/2000;

- Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism – indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000; şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de nord - est a Municipiului Timişoara, în intravilan, în UTR nr. 24, conform Planului Urbanistic General.

5

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

Zona în care este situat terenul luat în studiu în cadrul P.U.Z. este o zonă cu funcţiune industrială, dar care a fost parţial reconvertită în baza unor documentaţii de urbanism.

Pe terenurile învecinate s-au aprobat şi parţial implementat următoarele documentaţii de urbanism:

P.U.Z. "ION IONESCU DE LA BRAD", Timişoara- HCL 186/2003 – reglementează zona cuprinsă între str. Divizia 9 Cavalerie, Calea Lipovei, str.

Constructorilor, str. Albinelor, str. Demetriade – calea ferată

P.U.D. "Ansamblu de locuinte colective şi servicii", strada Ion Ionescu de la Brad nr. 11, Timişoara - HCL nr. 304/2007

Regim de inaltime variabil, ajungand pana la D+P+6E+Penthouse POT max de 28%, CUT de 2, pe un teren în suprafaţă de 13.836 mp.

P.U.Z. "Ansamblu locuinţe sociale" str. I.I. de la Brad, f.n.- Baza RATT Timişoara - HCL 472/2008

Documentaţia are drept obiectiv realizarea unui ansamblu cu locuinţe colective sociale de către Primăria Municipiului Timişoara, cu regim de înălţime S+P+6E+Er.

P.U.Z. „Locuinte si functiuni complementare”, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 1/a, Timisoara, HCL 212/2010

P.U.Z. Locuinte colective si servicii, Timisoara, str. Constructorilor, nr. 4a, 4b, 4c si str. I. I. de la Brad, nr. 5, HCL 76/2011

P.U.D. "Construire Supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate,organizare de şantier", Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 15, Timisoara - HCL 429/2013

P.U.Z. Locuinţe colective si functiuni complementare" strada I.I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timisoara - H.C.L. 277/2018 UTR 1: locuinte colective - maxim P+3E+Er - spre str. Mircea Dimitrie Ratiu, maxim P+1E+Er - strada propusa prin PUZ HCL 472/2008 Hmax. corni ă Er = 16 m / Hmax. = 18 m pentru regim de inaltime P+3E+Er;ș Hmax. corni ă Er = 10 m / Hmax. = 12 m pentru regim de inaltime P+1E+Er;ș POT = 30%; CUT = 1,4

UTR 2: functiuni complementare (servicii/comert) - maxim S+P+1E+Er spre str. I. I. de la Brad si maxim P+1E spre UTR 1. Hmax. corni ă Er = 10 m / Hmax. = 12 m;ș POT = 50%; CUT= 1,5

Faza Aviz de oportunitate - PUZ „EXTINDERE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN INTRAVILAN TIMISOARA, PARCELELE 441877, 441878 SI 441879”, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1, Timisoara

Prin urmare, în acest teritoriu se preconizează reconversia funcţiunilor industriale existente, majoritate incintelor fiind însă dezafectate, în funcţiuni adaptate cerinţelor actuale: locuinţe colective, servicii diverse, comerţ, sedii de firme, birouri. Acest tip de funcţiuni sunt preferate datorită poziţionării în vecinătatea unor zone în care s-au dezvoltat preponderent colective şi zone cu locuinţe individuale existente.

6

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

2.2. Încadrarea în localitate

Terenul studiat este situat în zona de nord - est a municipiului Timişoara, cu front pe strada Ion Ionescu de la Brad.

Date C.F. Terenul studiat (liber şi cu construcţii) are suprafaţa totală de 21.158 mp, fiind constituit

din parcelele:

Nr C.F. nr. Nr. cad. Nr. top. Proprietar

Suprafaţă (mp)

1 406618 406618 2196/2/2,2197/3 IULIUS REAL ESTATE s.r.l. 17822

2 409982 409982 MAS IMOB CONS s.r.l. 3105

3 445988 445988 MAS IMOB CONS s.r.l. 81

4 445989 445989 MAS IMOB CONS s.r.l. 150

Total teren studiat : 21158

Amplasamentul studiat este delimitat astfel :

- la nord : incinta Foradex - nr.cad. 444023, şi zona de locuinţe colective S+P+2E+Er şi S+P+4E+Er

- la sud: strada Ion Ionescu de la Brad; clădire P cu funcţiune de servicii (nr.cad. 420630); zonă locuinţe colective P+4E

- la est: terenuri private – locuinţe, punctual funcţiuni complementare

- la vest: parcela cu nr. top. 2193/2/1/1/1, parcela cu nr. top 2193/2/1/1/1/1/1 şi incinta RATT (nr. cad. 444149, 444150, 444151, 444152, 444153, 4444154): P.U.Z. "Ansamblu locuinţe sociale" str. I.I. de la Brad, f.n.- Baza RATT Timişoara, HCL 472/28.10.2008.

Distanţele de la limita terenului faţă de construcţiile existente: - la nord: incinta Foradex – clădire C2 – 0,00 m

bloc locuinţe colective S+P+2E+Er – cca. 19,54 m

- la sud: clădire P cu funcţiune de servicii (nr.cad. 420630) – 0,00 m locuinţe P+M – cca. 8,50 m, cca. 27 m locuinţe colective P+4E – cca. 23,90 m

- la est: locuinţe P+1E/P+M – 31 m.; cca 32,20m.

P.U.Z. Locuinte colective si servicii, Timisoara, str. Constructorilor, nr. 4a, 4b, 4c si str. I. I. de la Brad, nr. 5, HCL 76/2011

- la vest: parcele neconstruite (nr. top. 2193/2/1/1/1; nr.top. 2193/2/1/1/1/1/1)

P.U.Z. "Ansamblu locuinţe sociale" str. I.I. de la Brad, f.n.- Baza RATT Timişoara, HCL 472/28.10.2008.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Pe teren nu sunt plantaţii, fiind fostă incintă industrială.

2.4. Circulaţia

În prezent, accesul pe sit (în incintă) se face din strada Ion Ionescu de la Brad (cu 2 benzi), prin două puncte: accesul în fosta incinta a firmei Confort şi acces pe terenul nr cad 445988 i 445989.ș

7

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

2.5. Ocuparea terenurilor

În prezent zona studiată are funcţiune industrială, dar nu se mai desfăşoară activităţi de acest tip pe teren.

Pe teren au existat construcţii pentru activităţi productive şi depozitare: hale, magazii, birouri administrative, construcţii edilitare şi diverse instalaţii. Terenul neconstruit este în cea mai mare parte ocupat cu platforme betonate.

Construcţiile existente au fost demolate în baza Autorizaţiei de Desfiinţare nr. 481/16.04.2018 prin care se autorizează desfiinţarea construcţiilor existente pe teren (corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8). Construcţiile au fost radiate din extrasul CF.

În cadrul zonei studiate, fondul construit existent este constituit din: - locuire colectivă si servicii in zonă străzii I.I. de la Brad şi în zonele de est şi vest. - zona industriala propusă pentru reconversie - amplasata in partea de nord şi vest

2.6. Echiparea edilitară

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră

Zona studiată dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare de tip unitar. In prezent retele existente de canalizare si alimentare cu apa prezinta un grad avansat de colmatare si sunt partial dezafectata sau scoase din folosinta. In situatia de fata se impune realizarea de noi colectoare de canalizare respectiv conducte de alimentare cu apa potabila care sa satisfaca cerintele viitoarei amenajari propuse.

Utilităţile de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera vor fi asigurate prin realizarea bran amentelor / racordurilor la reţelele existente amplasate pe str. Ion Ionescu de laș Brad.

Pe strada Ion Ionescu de la Brad se regasesc urmatoarele retele publice de alimentare cu apa si canalizare:

− Retea alimentare cu apa, Dn 200 mm din otel; − Retea alimentare cu apa, Dn 400 mm din otel; − Retea canalizare, Dn 600 mm din beton;

Gaze naturale

Conform avizului favorabil eliberat de S.C. E.ON Gaz România S.A., există reţea de alimentare cu gaze naturale pe strada Ion Ionescu de la Brad

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie

Conform avizului de amplasament favorabil emise de S.C. Enel Distribuţie Banat S.A., pe str. Ion Ionescu de la Brad există reţea de energie electrică.

Conform aviz tehnic favorabil emis de S.C. Telekom Romania Communications S.A pe amplasament nu există reţele de telecomunicaţii.

Conform aviz de amplasament emis de R.A.T.T pe amplasament nu există reţele de telecomunicaţii sau electrice aparţinând acestora.

Necesarul de utilităţi pentru funcţiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic şi se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. La fel se va proceda şi în cazul necesităţii devierii sau extinderii reţelelor de utilităţi existente.

2.7. Probleme de mediu

Relaţia cadrul natural – cadrul construit Terenul studiat a avut parţial folosinţă industrială, iar o porţiune nu a fost utilizată pentru

construcţii. Ţinând cont de poziţia terenului, se va asigura un echilibru între suprafeţele ocupate de

construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

8

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

În prezent, zona este dotată cu reţea de canalizare centralizată, respectiv reţea de distribuţie a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalizarea oraşului.

Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice Nu sunt riscuri naturale în zona studiată sau în vecinătăţi.

Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă

Nu este cazul

Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie Nu este cazul.

Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic Nu este cazul.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar beneficiarii solicită amplasarea unor imobile cu funcţiune mixtă.

Primăria Municipului Timişoara ca autoritate locală are rol de decizie şi mediere a intereselor individuale şi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind susţinută de către Consiliul Judeţean Timiş ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel judeţean.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaţii.

Consultarea populaţiei se realizează prin anunţuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare şi dezbatere publică.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Conform studiilor efectuate, zonele actual sau foste industriale pot suferi o reconversie care să răspundă actualelor cerinţe de dotare şi confort ale unui oraş european în creştere. Prin urmare este necesară studierea amplasării diverselor dotări, în special servicii, a regândirii circulaţiilor auto şi a transportului public, pentru apariţia unor centre de interes polarizatoare.

În acestă perspectivă şi în urma solicitărilor beneficiarilor, se propune realizarea unei zone mixte, pentru locuinţe colective, comerţ, servicii în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate.

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timişoara, pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara (HCL 157/2002, prelungit prin HCL 131/2017) şi ale P.U.Z. „Ion Ionescu de la Brad”, Timişoara, jud. Timiş (HCL 186/2003).

În prezent funcţiune zonei este industrială, fiind amplasată limitrof unor zone cu locuinţe colective propuse şi locuinţe individuale (spre nord-vest), fapt care creează disconfort locuitorilor din zonă. S-au aprobat mai multe documentaţii de urbanism care prevăd reconversia zonei în principal pentru locuire colectivă sau funcţiuni mixte, unele fiind în fază de implementare.

În cadrul acestei documentaţii sunt propuse utilizările funcţionale ale zonei studiate, precum şi traseele şi profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidenţiate traseele de utilităţi care au zone de restricţie, precum şi zonele cu restricţii de construire.

9

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

Conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, pentru zonă funcţiune propusă este:

RIM // RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL - ZONĂ MIXTĂ

Integrarea investiţiei în zonă

Prin reconversia sitului actual industrial se va realiza o armonizarea a funcţiunilor în zonă, având în vedere şi numeroasele dezvoltări similare adiacente, pentru locuire colectivă în principal. Prin amplasarea unor funcţiuni complementare / mixte se pot asigura şi dotari necesare zonei, în corelare cu locuinţele colective propuse.

Procesele de reconversie a zonelor industriale dezafectate pot asigura dezvoltările economice ale zonelor adiacente, precum şi refacerea peisajului urban, prin asigurarea de spaţii publice, spaţii verzi, diverse funcţiuni economice sau sociale necesare.

Încadrare în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara Prin propunerile urbanistice, proiectul se poate încadra în următoarele direcţii de

dezvoltare preconizate în Masterplan-ul aprobat pentru municipiul Timişoara:

POLITICA 6: MĂRIREA FONDULUI DE LOCUINŢE ŞI CREŞTEREA CALITĂŢII LOCUIRII Program 3: Zone reziden iale coerente ob inute prin urbanizare reconversie ț ț ș

POLITICA 8: ASIGURAREA DE SERVICII ŞI FACILITĂŢI PENTRU COMUNITATE Program 6: localizarea i potenţarea centrelor de cartier pe categoriiș

POLITICA 10: ASIGURAREA UNUI MEDIU URBAN NEPOLUANT, CU EMISII REDUSE DE CO2 I PULBERI PENTRU UN ORAŞ VERDEȘ Program 3: cre terea eficien ei energeticeș ț

3.3. Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantaţii înalte masive, care să pună problema menţinerii acestora. Există pâlcuri de arbuşti, care vor fi păstraţi dacă este posibil sau înlocuiţi, în raport cu situaţia propusă. Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

3.4. Modernizarea circulaţiei Accesul pietonal şi rutier la obiectivele propuse, se va asigura de pe strada Ion Ionescu

de la Brad, prevăzută pentru a se lărgi la 4 benzi. În acest sens se rezervă suprafeţele necesare pentru lărgirea străzii la prospectul propus.

Se amenajează două accese din str. Ion Ionescu de la Brad: - un acces principal pe poziţia accesului existent în fosta incintă Confort, cu

prevederea unui profil final al străzii de 12 m, stradă care va face legătura cu strada cu profil de 16 m propusă în zona de nord prin alte documentaţii aprobate şi continuată pe trenul reglementat;

- un acces secundar în partea de vest a terenului, pentru a asigura relaţia cu zonele de parcare şi pentru fluidizarea traficului în incintă.

În incinte se prevăd alei carosabile, alei pietonale şi parcaje. Se vor asigura parcari la nivelul terenului şi parcaje colective la parterul sau subsolul clădirilor pentru locatari şi zonele cu comerţ şi servicii.

Numărul parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei 2 din Regulamentul Local de Urbanism RLU aferent P.U.G. Timişoara şi a avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-004835/27.09.2018, modificat prin avizul nr. DT2019-002609/14.02.2019: Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118.

10

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

3.5. Zonificare funcţională. Reglementări

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat la sud de strada Ion Ionescu de la Brad, la vest de incinta Bazei RATT / PUZ aprobat, la est de terenuri private şi la nord de incinta Foradex S.R.L..

Pe o suprafaţă de 21158 mp. se propune dezvoltarea unei zone cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii. Pentru teritoriul studiat se propun următoarele:

Realizarea unei zone mixte care include: locuinţe colective, comerţ şi servicii, cu posibilitatea amplasării şi a funcţiunilor complementare acestora, cu regim de înălţime maxim S+P+6E+Er.

Rezervarea terenurilor necesare realizării lucrărilor de infrastructură: modernizarea străzilor, trasee noi propuse şi realizarea legăturilor acestora în zonă, cu preluarea traseelor de străzi existente sau reglementate.

Rezolvarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă şi canalizării, precum şi a celorlalte utilităţi.

Reglementări Se propune lotizarea terenului în 12 parcele, astfel:  2 parcele pentru circulaţii rutiere  1 parcelă pentru parcări, alei  1 parcelă pentru zonă verde  8 parcele pentru zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ şi servicii

Indicatorii urbanistici obligatorii: Pentru zona mixtă: locuinţe colective, servicii, birouri şi funcţiuni complementare

indicii urbanistici de utilizare a terenului propuşi sunt:

POT max = 40 % CUT max = 3,0 Regimul maxim de înălţime propus pentru zona este S+P+6E+Er Inălţime maximă a clădirilor, pentru regim de înălţime S+P+6E+Er

= 24 m - faţă de cota +0,00 = 25 m - faţă de cota teren natural

Hcornisa= 22 m (fată de cota +0,00) pentru regim de înălţime S+P+6E+Er Hcornisa= 15 m (fată de cota +0,00) pentru regim de inaltime S+P+4E+Er Hcornisa= 12,5 m (fată de cota +0,00) pentru regim de inaltime S+P+3E+Er

Zonă verde compactă: 5% din suprafaţa terenului Zone verzi pe parcelele: minim 20%

Bilanţ teritorial - reglementări

Existent Propus Teren studiat 21158 mp 100 % 21158 mp 100 % Zonă industrială 17822 mp 84,23 ---- ---- Zonă dotari, servicii, instituţii 3336 mp 15,77 ---- ---- Zona mixtă ---- ---- 14479 mp 68,43 Zonă parcaje interioare 1461 mp 6,91 Zonă verde ---- ---- 1058 mp 5,00 Zonă căi de circulaţie 4160 mp 19,66

Amplasarea construcţiilor pe parcelă

Amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii, modificat. Distanţele între clădirile de

11

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

pe parcelă şi distanţele faţă de clădirile învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118.

Soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

Prin mobilarea propusă pe teren se va completă cvartalul existent şi se va defini frontul construit.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Utilităţile vor fi asigurate prin realizarea bran amentelor la reţelele amplasate pe str. Ionș Ionescu de la Brad.

a. Alimentare cu apă potabilă Sistemul de alimentare cu apă potabila propus pentru acest PUZ este format dintr-o

extindere a reţelei de apă pe strada mediană ce se va realiza, care se va lega la sistemul centralizat de apă al municipiului Timişoara de pe strada Ion Ionescu de la Brad, unde există doua conducte de alimentare cu apă potabila (Dn 200 mm din otel si Dn 400 mm din otel).

Se propune ca extinderea noii conducte de alimentare cu apa sa se faca din conducta existenta Dn 400 mm. Conducta de alimentare cu apa se va realiza din PEID, D160mm, PE 100, Pn 10 bar. Asta va alimenta gospodariile de apa de la fiecare bloc de locuinte construit, precum si hidrantii supraterani exteriori de incendiu Dn 80 mm prevazuti.

In zona de bransare la conducta existenta Dn 400 mm se va realiza un camin de vane echipat cu o vana din fonta cu sertar, corp plat Dn 150 mm pe conducta de alimentare a noii zone de locuinte. Acoperirea caminului de vane se va face cu placa prefabricata de beton prevazuta cu capac circular, carosabil, clasa de incarcare D400.

Pentru contorizarea apei potabile pentru fiecare bloc a fost prevazut cate un camin de apometru din material plastic, D1000 mm, complet echipat cu contor apa rece clasa de precizie “C” pre-echipate pentru transmitrea la distanta a indecsilor. Caminele vor fi prevazute cu placa de acoperire din beton si capac carosabil clasa D400.

Conducta de bransament prevazuta, pentru fiecare bloc de locuinte, va fi din PEID, D 63 mm, PE 100, Pn 10 bar.

Toate conductele de alimentare cu apa prevazute vor fi pozate subteran, pe un pat de nisip in grosime de minim 10 cm si protejate de un strat de nisip in grosime de minim 30 cm, la o adâncime de cca. 1,20 m, conform plan de situatie anexat.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru

lucrările propriu zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

Debite totale ale necesarului de apa Qzi med= 112,00 m3/zi Qzi max= 134,40 m3/zi Qo max= 14,00 m3/h = 3,89 l/s

b. Canalizare Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea

apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

1. Canalizarea apelor uzate menajere Evacuarea apelor uzate menajere de la locuintele colective cuprinse in cadrul

prezentului PUZ se va realiza prin intermediul unei extinderi a reţelei publice de canalizare pe strada nouă propusă, extindere ce se va racorda la reteaua publica de canalizare existenta pe

12

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

str. Ion Ionescu de la Brad, in colectorul Dn 600 mm din beton, conform planului de situatie anexat.

Noul colector de canalizare propus va fi realizat din PAFSIN Dn 350 mm, SN 10000. Acesta va fi echipat la schimbarile de directie cu camine de canalizare din elemente circulare din beton, Dn 1000 mm si vor fi acoperite cu placi carosabile din beton armat si capace carosabile clasa de incarcare D400.

Pentru evacuarea apei uzate menajere pentru fiecare bloc a fost prevazut cate un camin de racord din beton Dn 1000 mm, prevazute cu placa de acoperire din beton si capac carosabil clasa de incarcare D400.

Conductele de racord Dn 250 mm vor fi din PVC tip KG, SN8 si vor fi pozate subteran, pe un pat de nisip in grosime de minim 10 cm si protejate de un strat de nisip in grosime de minim 30 cm, conform plan de situatie anexat. Panta minima a conductelor de racord va fi de 0,5%.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

Debite caracteristice de ape uzate menajere Debit zilnic mediu

Qzi med =Ng + Np + Ni + Naf = 112,00 mc/zi

Debit zilnic maxim Qzi max = Qzi med x Kzi = 134,40 mc/zi

Debit orar maxim Qo max = Qzi max x Ko/24 = 14,00 mc/zi = 3,89 l/

2. Canalizarea apelor pluviale In vederea asigurarii unei protectii suplimentare impotriva inundatiilor cauzate de

precipitatiile abundente, in contextul actual privind managementul schimbărilor climatice, se propune realizarea unui sistem de colectare a apelor pluviale de pe suprafata zonelor amenajate (suprafata parcarilor şi drumurilor interioare) prin intermediul rigolelor si a gurilor de scurgere, si stocarea temporara a acestora în câte un bazin de retenţie, amplasat pe fiecare parcelă.

Colectarea si transportul apei pluviale se va face prin intermediul conductelor de canalizare din PVC Dn 250 mm, tip KG SN8. Acestea vor fi pozate subteran, pe un pat de nisip in grosime de minim 10 cm si protejate de un strat de nisip in grosime de minim 30 cm, conform plan de situatie anexat. La schimbarile de directie au fost prevazute camine de canalizare din elemente circulare din beton, Dn 1000 mm acoperite cu placi carosabile din beton armat si capace carosabile clasa de incarcare D400.

Apele pluviale de pe suprafetele carosabile vor fi trecute prin cate un separator de produse petroliere cu filtru coalescent (SH5 - SH12), dimensionat la debitele aferente pe fiecare parcela (zonele 5 - 12).

Din separatoarele de hidrocarburi apa pluviala va deversa in bazinele de retentie (BR5 - BR12) prevazute pe fiecare parcela. Acestea au fost dimensionate astfel incat sa poata prelua si aportul de apa pluviala la intensitatea maxima de calcul de pe acoperisul blocurilor, conform breviarelor de calcul anexate. Solutia de fata permite si utlizarea apei acumulate in bazinele de retentie pentru stropitul spatiilor verzi amenajate.

Din bazinele de retentie apa pluviala in exces va fi pompata controlat in noile camine de racord prevazute. Pomparea se va realiza prin intermediul statiilor de pompare (SP5 - SP12) prevazute pentru fiecare bazin de retentie.

Suprafata de calcul pentru apele pluviale a fost considerata ca fiind suprafata zonelor carosabile din cadrul prezentului PUZ, conform breviarelor de calcul anexate.

13

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

C. Gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale se va face de la reţeaua existentă în zonă, prin

intermediul unei reţele de gaze naturale de presiune redusă.

D. Instalaţii termice Se prevede independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de

consum prin prevederea de centrale termice individuale (de apartament), care vor functiona cu gaze naturale furnizate de reteaua de distributie a orasului. Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe.

E. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Obiectivele se vor racorda la reţeaua electrică din zonă, amplasată pe str. Ion Ionescu

de la Brad. Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. La proiectare şi execuţie se respectă toate prevederile normativelor şi legislaţia în vigoare.

Depozitarea deşeurilor Depozitarea deşeurilor menajere se face pe o platformă betonată special amenajată,

amplasată în zona intrării pe teren, la distanţă mai mare de 10m. faţă de ferestrele locuinţelor.

3.7. Protecţia mediului

Conform Anexei 1 din Hotărârea de Guvern 1076 / 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului sunt:

3.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la: a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

Elaborarea prezentului PUZ este determinata de intenţia de a funcţionaliza un perimetru fost industrial, în acord cu cerinţele investitorului şi tendinţa de dezvoltare din zonă. Mobilarea de tip urban propusă creează premise pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor

Amplasamentul în suprafaţa de 21158 mp este situat intr-o zona de tip urban. Funcţiunea principală va fi cea de locuinţe colective / comerţ / servicii.

Resursele alocate vor fi aferente sistemului de apă – canal, curent electric, gaz metan.

b) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele

In organizarea amplasamentului s-a ţinut seama de prevederile altor documentaţii aprobate din zonă, precum şi de cadrul construit şi funcţiunile existente, urmărindu-se concordarea acestora cu proiectul propus. Prezentul PUZ integrează următoarele propuneri:

- amplasare unor imobile cu funcţiune mixtă: locuinţe colective, comerţ şi servicii cu regim de înălţime maxim S+P+6E+Er;

- parcaje, platforme şi alei în incintă; - spaţii verzi compacte pe parcelă.

14

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor necesare desfăşurării activităţilor propuse.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: Conform prezentului plan propus, se vor desfăşura doar activitatea cu impact

nesemnificativ asupra mediului.

e) Relevanţa PUZ pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele

normative subsecvente.

Managementul deşeurilor: Se va întocmi, pentru faza PAC, planul de eliminare de deşeurilor din construcţii şi demolări, conform cerinţelor de protecţie a mediului.

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase În cazul identificării pe amplasament pe parcursul lucrărilor de construire de deşeuri

clasificate ca periculoase, prin responsabilul de şantier, se vor lua următoarele măsuri: - Containerele utilizate trebuie să poată fi închise şi securizate, să asigure un grad

ridicat de impermeabilizare - nu este permisă scurgerea de lichide din recipienţi în timpul manipulării (stocării) şi al transportului. Este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deşeurilor din containere în caz de precipitaţii.

Protecţia calităţii apelor Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii

107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 / 2002.

Protecţia calităţii aerului Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice si de transport folosite in

timpul constructiei si operarii ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei.

Protectia solului Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor, fracţiuni de

sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost excavate.

Conform HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru curăţarea/remedierea şi/sau reconstrucţia ecologică a zonei afectate.

3.7.2. Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire in special la : a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul. b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul. c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul. d) riscul pentru sănătatea umana: lucrările proiectate nu influenţează negativ aşezările

umane, nu se desfăşoară activităţi cu impact asupra sănătăţii populaţiei.

15

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

e) mărimea si spaţialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate): proiectul este amplasat pe un teren redus ca dimensiuni, iar efectele sale sunt locale, la nivelul zonei.

f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de: caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural – terenul nu este situat în zonă naturală protejată sau în zonă de monumente istorice.

(ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu este cazul. (iii) folosirea terenului în mod intensiv – se propune o ocupare a terenului de doar 40%

(conform Avizului de oportunitate obţinut) şi amenajarea unor zone verzi în procent de 25 %.

In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, secţiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinătatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecţie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG 236/2000.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional - nu este cazul.

3.8. Obiective de utilitate publică

a) Realizarea reţelelor de utilităţi Terenul pe care se propune investiţia a fost incintă industrială, fiind dotat parţial cu

reţele edilitare: electrice, apă / canalizare. Prin realizarea investiţiei propuse se vor modifica necesităţile privind asigurarea utilităţilor urbane şi sunt necesare branşamente noi la reţele sau redimensionări / extinderi.

Toate costurile privind extinderi, redimensionări de reţele şi branşamente vor fi suportate de către beneficiar.

b) Realizarea căilor de comunicaţii: Toate costurile privind realizarea acceselor şi a căilor de circulaţie pe terenul

beneficiarului vor fi suportate de către acesta. Teren reglementat S= 21.158 mp Teren care rămâne în proprietatea privată S= 16.998 mp Teren ce va trece in domeniul public S = 4.160 mp

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara.

Intocmit, Arh. Laura MĂRCULESCU

16

Atasament: Regulament_PUZ_IRE.002.pdf

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT PUZ ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 3, TIMIŞOARA, Judeţul Timiş

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. ROLUL R.L.U.

Articolul 1 – ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 1) Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale şi de detaliu precum şi a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. 2) Regulamentul local de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor şi de amplasare a construcţiilor şi amenajărilor aferente acestora. 3) Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de faţă, la terenurilor având numerele cadastrale 406618, 409982, 445988, 445989, situate pe teritoriul intravilan al municipiului Timişoara, judeţul Timiş.

2. BAZA LEGALĂ A ELABORARII

1) La baza elaborării prezentului Regulamentul local de urbanism stau, în principal: • Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată • Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii

350/2001 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru

realizarea locuinţelor, modificată, republicată • H.G. 525 / 1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism • Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă a

recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

• Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal – indicativ GM–010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/2000;

• Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism – indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000;

• Hotărârea C.J.Timiş nr.115/2008 privind aprobarea Reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;

Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 2 – DOMENIUL DE APLICARE Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor

construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.. Zonificarea funcţională propusă stabileşte condiţiile de amplasare şi conformare a

construcţiilor, şi este prezentată în planşa 03 - Reglementări urbanistice – zonificare.

1

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Articolul 3 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului

natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic.

Articolul 4 - Zone construite protejate În zona nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Articolul 5 - Expunerea la riscuri naturale Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri

naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

Articolul 6 - Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, de servitute

şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

Articolul 7 - Asigurarea echipării edilitare Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de

racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, in sistem colectiv sau centralizat.

Articolul 8 - Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre

destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominată a zonei.

Articolul 9 - Procentul de ocupare a terenului In cazul prezentului regulament, POT si CUT se stabilesc la: POT maxim de 40% şi

CUT maxim 3,00.

Articolul 10 - Lucrări de utilitate publică Autorizarea executării de construcţii pe terenuri care au fost rezervate în prezentul plan

urbanistic zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII

Articolul 11 - Orientarea faţă de punctele cardinale Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a

recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei 3 din Regulamentul general de urbanism – RGU, adică se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru camerele de locuit, spre a se evita orientarea exclusiv la nord.

Articolul 12 - Amplasarea faţă de drumuri publice Clădirile se vor amplasa retras faţă de căile de circulaţie existente sau propuse (străzi

majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

Articolul 13 - Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia SNCFR Nu este cazul.

2

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

Articolul 14 - Amplasarea faţă de aliniament Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat, conform HG 525/1996. Construcţiile se vor amplasa în limitele zonei de implantare, cu retragere de minim

4,0m. faţă de aliniament, conform planşei 03 - ”Reglementări urbanistice”.

Articolul 15 - Amplasarea în interiorul parcelei Amplasarea construcţiilor principale în interiorul parcelei se va face respectând

distanţele minime obligatorii conform Codului Civil şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.

Amplasarea pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii. Distanţele între clădirile propuse vor fi conform normelor de însorire în vigoare, astfel încât să se asigure însorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a încăperilor de locuit din clădire si din locuintele invecinate. În cazul distanta dintre cladirile invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii OMS 119/2014.

Clădirile se vor amplasa în regim cuplat sau independent. Dacă nu sunt cuplate cu altă clădire de pe parcela învecinată, clădirile vor respecta distanţa de de minim H/2 (la cornişă) faţă de limitele pe care nu le ating sau minim 2,00m faţă de limită (pentru parcelele 6 şi 7), conform Codului Civil

Se amplasează o clădire principală pe parcelă.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Articolul 16 - Accese carosabile Numărul şi configuraţia acceselor se determină în cadrul zonei studiate conform anexei

4 din Regulamentul general de urbanism – RGU, cu respectarea avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-004835/27.09.2018, modificat prin avizul nr. DT2019-002609/14.02.2019.

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie.

Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drum public, direct sau prin servitute, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului public al vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3,80 m şi o înălţime minimă de 4,20 m..

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă.

Articolul 17 - Accese pietonale Asigurarea acceselor pietonale (trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale) dintr-un drum

public, direct sau prin servitute, este obligatorie. Se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau

numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu. Este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau

cu dificultăţi de deplasare.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Articolul 18 - Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. Se va asigura

posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii. Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile

rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon.

3

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

Se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit, a antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

Articolul 19 - Realizarea de reţele edilitare Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează

de către investitor, conform planului de acţiune. Investitorul va fi obligat, să execute toate lucrările edilitare de echipare necesare, apă,

canal, electricitate, plantaţii, gaz, telefon, etc, pentru racordarea la reţelele publice existente. Lucrarile de echipare a clădirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica,

telefonie, TV) se vor proiecta si realiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate. Se admite in cazuri bine justificate si in mod exceptional, pozarea supraterana a retelelor de echipare a cladirilor.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI AL CONSTRUCTIILOR

Articolul 20 – Parcelarea Parcelele se pot unifica sau dezmembra în câte 2 parcele fiecare, caz în care

prevederile prezentului regulament se aplică parcelelor rezultate. Terenul se poate dezmembra şi în etape, pentru realizarea de schimburi între proprietari

şi / sau ieşire din indiviziune, urmând ca ulterior să se realizeze dezmembrările conform propunerilor din cadrul P.U.Z.

Dacă o construc ie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren dejaț construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului ini ial (ț conform prevederilor Legii 350/2001 republicată, Anexa 2).

Articolul 21 - Înălţimea construcţiilor Înălţimea maximă a construcţiilor este S+P+6E+Er niveluri, respectiv:

= 24 m - faţă de cota +0,00 = 25 m - faţă de cota teren natural

Hcornisa= 22 m (fată de cota +0,00) pentru regim de inaltime S+P+6E+Er Hcornisa= 15 m (fată de cota +0,00) pentru regim de inaltime S+P+4E+Er Hcornisa= 12,5 m (fată de cota +0,00) pentru regim de inaltime S+P+3E+Er

Se pot realiza clădiri cu regim mai mic de înălţime decât cel maxim prevăzut sau clădiri fără subsol, cu respectarea celorlalte prevederi ale regulamentului de urbanism.

Etajele retrase se vor amplasa în interiorul unui arc de cerc şi a tangentei la acesta raportat la marginea clădirii, la unghi de 45 grade faţă de planul terasei.

Articolul 22 - Aspectul exterior al construcţiilor Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi

exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei.

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care prin aspect ahitectural – conformare şi amplasarea golurilor, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică , volumetrie şi aspect exterior depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

Fatadele laterale si posterioare ale clădirilor, se vor tratate in mod obligatoriu la acelaşi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea. Calcanele clădirilor se vor trata ca faţade.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Articolul 23 - Parcaje Numărul parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei,

conform anexei 2 din Regulamentul Local de Urbanism RLU aferent P.U.G. Timişoara şi a avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-004835/27.09.2018, modificat prin avizul nr.

4

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

DT2019-002609/14.02.2019: - se vor asigura minim 1,15 locuri de parcare pentru fiecare apartament. - se vor asigura locuri de parcare pentru spaţiile cu funcţiuni complementare,

proporţional cu suprafaţa şi destinaţia acestora, în conformitate cu Anexa 5 din R.G.U; Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în

interiorul parcelei, în afara circulaţiilor sau spaţiilor publice. Amplasarea parcajelor faţă de clădirile învecinate se va face avându-se in vedere

asigurarea distanţelor necesare securităţii în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Spaţiile amenajate la sol pentru parcarea autovehiculelor trebuie să fie situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit. La parterul clădirilor, în zonele unde parcările se învecinează cu spaţii locative nu se dispun ferestre ale încăperilor de locuit.

Intrarile si iesirile la parcaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Articolul 24 - Spaţii verzi şi plantate Este obligatorie crearea de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de

capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 din HG nr.525/1996 şi a normativelor în vigoare. Sunt asigurate spaţii verzi publice în procent de 5,00% din suprafaţa totală a terenului

studiat. Se va trata cel puţin 20% din suprafaţa fiecărei parcele ca spaţiu verde şi se va planta

minimum un arbore la fiecare 150 mp de spaţiu liber în jurul construcţiei. Spaţiile verzi în cadrul parcelelor / ansamblului se vor dimensiona astfel încât să

satisfacă indicele de minim de 2 mp/ locatar. Spaţiile verzi din cadrul parcelelor / ansamblului vor fi de folosinţă comună pentru toţi

locatarii, având asigurat accesul liber pentru toţi locatarii. Se va respecta HCL nr. 4 / 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de

arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

Articolul 25 - Împrejmuiri În grupările de clădiri realizate în condominiu sau care constituie un ansamblu, gardurile

vor cuprinde întreaga grupare şi se vor amplasa la limita cu domeniul public. Gardurile se pot realiza şi din elemente discontinue care nu îngădesc accesul la

funcţinile de la parter. Gardurle se pot realiza cu un parapet de maxim 0,5 metri şi panouri transparente, având

o înălţime totală de 1,20 m, care pot fi dublate cu gard viu. Gardul viu folosit ca imprejmuire intre doua proprietati va avea o inaltime de maxim 1,8 m.

III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ În cadrul zonei studiate în Planul urbanistic zonal s-au identificat următoarele tipuri de

unităţi funcţionale:

M Zonă mixtă: locuire colectivă / comerţ / servicii locuire de tip permanent în sistem colectiv, comerţ, servicii, servicii profesionale; servicii sociale, personale, sedii ale unor companii şi firme, sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; sănătate: clinici, cabinete medicale, farmacii; hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele; sport şi recreere în spaţii acoperite; parcaje la sol; locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale.

C - Căi de comunicaţie: tramă stradală formată din străzi majore, principale, secundare, cu zonele aferente: trotuare, piste de biciclişti, zone verzi şi plantaţii de aliniament, parcări

SV - Spaţii verzi: scuaruri, spaţii verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber

5

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE

M – Zonă mixtă: locuire colectivă / comerţ / servicii

1. GENERALITĂŢI:

Articolul 1 Tipuri de subunităţi funcţionale: locuinţe colective Articolul 2 Funcţiunea dominantă: locuire cu caracter permanent în regim colectiv Articolul 3 Funcţiunile complementare admise ale unităţii sunt: comerţ, servicii, căi de comunicaţie, parcaje, spaţii plantate, gospodărie comunală, echipare edilitară.

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR:

Articolul 4 Utilizări permise  locuinţe colective, cu sau fără funcţiuni complementare la parter, cu regim de înălţime

maxim S+P+6E+Er;  locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale;  servicii, proiectare, notariat, agenţii turism, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii

profesionale, servicii medicale; servicii personale (coafor, cosmetică, îngrijire personală, întreţinere corporală);

 sedii de firmă/administrative/birouri, reprezentan e firme / financiar-bancare;ț  spaţii pentru sport şi recreere, care să nu fie generatoare de disconfort pentru locuire;  comerţ  căi de acces carosabile şi pietonale  parcaje  spaţii plantate  locuri de joacă pentru copii,  construcţii pentru echiparea tehnică şi gospodărie comunala

Articolul 5 Utilizări permise cu condiţii : Se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor amplasate la parter, indiferent de

amplasare, numai pentru categoriile de funcţiuni cuprinzând activităţi cu grad redus de perturbare a locuirii.

La parterul cladirilor de locuit se pot amplasa unitati comerciale, unitati de prestari servicii, cafenele, farmacii, cabinete medicale umane, cabinete veterinare pentru animale de companie, cu conditia ca acestea, prin functionarea lor, sa nu creeze disconfort si riscuri pentru sanatatea locatarilor;

Articolul 6 Utilizări interzise: La nivel de ansamblu, se interzic următoarele utilizări:

- alte tipologii de locuire; - depozitare en-gros sau mic-gros; - platforme de precolectare a deşeurilor urbane; - staţii de întreţinere auto;

Se interzice schimbarea destinaţiei apartamentelor pentru activităţi generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcţiuni de producţie, depozite de marfă, ateliere de reparaţii.

Se interzice schimbarea destinaţiei spaţiilor comune ale imobilelor având funcţiunea de circulaţie (holuri, accese, culoare, ganguri, curţi interioare, casele scărilor, etc.);

6

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3 Beneficiar: IULIUS REAL ESTATE s.r.l., MAS IMOB CONS s.r.l.

C – căi de comunicaţie

1. GENERALITĂŢI:

Articolul 1 Tipuri de subunităţi funcţionale - unitatea funcţională de căi de comunicaţie conţine

C - subunitate funcţională a căilor de comunicaţie existente şi propuse. P - subunitate funcţională a parcărilor propuse.

Articolul 2 Funcţiunea dominantă a unităţii este de căi de comunicaţie rutiere existente (drumuri de exploatare) şi propuse (străzi principale, secundare). Articolul 3 Funcţiunile complementare admise ale unităţii sunt: parcări, spaţii plantate, echipare edilitară.

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR :

Articolul 4 Utilizări permise: reţea stradală nouă, modernizare şi lărgire drumuri existente, parcaje, trotuare, spaţii plantate, echipare edilitară.

SV - Spaţii verzi

1. GENERALITĂŢI:

Articolul 1 Tipuri de subunităţi funcţionale: unitatea funcţională de spaţii verzi. Articolul 2 Funcţiunea dominantă a unităţii este de spaţii verzi. Articolul 3 Funcţiunile complementare admise ale unităţii sunt: căi de comunicaţie, gospodărie comunală, echipare edilitară.

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR:

Articolul 4 Utilizări permise: spaţii vezi, parcuri, perdea de protecţie, plantaţii de aliniament, oglinzi de apă, reţelele de echipare edilitară, alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna dotări de agrement (loc de joacă pentru copii) şi sport (teren tenis, minigolf). Articolul 5 Utilizări permise cu condiţii: constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, pavilioane, pergole, chioscuri, tonete, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere, loc de joacă pentru copii, în suprafaţă cumulata de maxim 10% din suprafata totala a spatiului verde.

V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ În cadrul planului urbanistic zonal există o singură unitate teritorială de referinţă.

Întocmit, Arh. Laura Mărculescu

7

Atasament: Aviz_Juridic_I_I_de_al_Brad_3_IULIUS_TRUST.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2019-006413/23.04.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 03.05.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă: locuințe colective, comerț, servicii” , strada lon Ionescu de la Brad nr. 3, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2019-006413/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona mixtă: locuinţe colective, comerț, servicii”, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timişoara, beneficiare fiind societăţile Iulius Real Estate SRL și Mas Imob Cons SRL, planul fiind elaborat de către proiectant SC Pilot Team SRL, conform proiectului nr. 14.01/172/2018 Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona mixtă: locuințe colective, comerț, servicii”, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timişoara, precum și Expunerea de motive nr. UR2019-006413/23.04.2019 a Primarului Municipiului Timişoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic zonal, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, Având în vedere precizările cuprinse în raportul de specialitate antemenționat cu privire la existenţa avizelor necesare şi parcurgerea procedurii prealabile avizării în vederea înaintării spre dezbatere și aprobare plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară pentru informare anexate documentaţiei, aferente terenului în suprafață de 21.158 mp, rezultă următoarea situație juridică: l. Cartea funciară nr. 406618 Timișoara nr. cadastral 406618: teren intravilan în suprafață de 17822 mp, categorie de folosință: „curți construcții” în suprafață de 15.556 mp, parcela 15556, nr.topo 2196/2/2, respectiv "arabil”, în suprafață de 2.266 mp, parcela 2266, nr.topo 2197/3, ambele parcele cu referința „teren împrejmuit cu gard de beton şi gard de metal”, este proprietatea societății IULIUS REAL ESTATE SRL, CIF 22844795. De asemenea, din examinarea cărţii funciare mai sus individualizată (datată 10.04.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini şi nici notate litigii. 2. Cartea funciară nr. 409982 Timişoara nr. cadastral 409982: teren intravilan în suprafață de 3105 mp, categorie de folosință arabil”, în suprafață de 3105 mp, nr.topo 2193/2/1/1/2, cu referința teren neîmprejmuit; parțial împrejmuit, este proprietatea societății MAS IMOB CONS SRL, CIF 38016209. De asemenea, din examinarea extrasului de carte funciară pentru informare mai sus individualizat (datat 10.04.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini și nici notate litigii, 3. Cartea funciară nr. 445988 Timişoara nr. cadastral 445988: teren intravilan în suprafață de &l mp, categorie de folosință „”arabil”, parcela 1, cu referința teren neîmprejmuit, este proprietatea societății MAS IMOB CONS SRL, CIF 38016209. De asemenea, din examinarea extrasului de carte funciară pentru informare mai sus individualizat (datat 10.04.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini și nici notate litigii.

4. Cartea funciară nr. 445989 Timişoara nr. cadastral 445989: teren intravilan în suprafață de 150 mp, categorie de folosință „”arabil”, parcela 2, cu referința teren neîmprejmuit, teren intravilan pentru drum, este proprietatea societății MAS IMOB CONS SRL, CIF 38016209. De asemenea, din examinarea extrasului de carte funciară pentru informare mai sus individualizat (datat 10.04.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini şi nici notate litigii. În considerarea dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit. c) şi alin. 5 lit. c) coroborate cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Se avizează favorabil raportul de specialitate nr. UR2019-006413/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii”, str. lon Ionescu de la Brad nr. 3, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentatiei având calitatea de proprietari, asa cum rezultă din extrasele de carte funciară pentru informare aferente imobilelor ce se reglementează, ataşate documentaţie. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona mixtă: locuinţe colective, comerț, servicii”, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timişoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adriana ȘE AN Cod FO53-13,Ver.1