keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 282/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timişoara

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 282/21.05.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-005557/16.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-005557/16.04.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-005557/16.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 35 din 21.06.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 06 din 14.03.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 13 din 25.02.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timişoara , având ca beneficiar pe LUCA PETRU ADRIAN, întocmit conform Proiectului nr. 161/2017, realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Pentru Zonă Dotări şi servicii - parcelele 1-4 (10.127 mp):
- Regim de construire: maxim (S)+P+4E+Er;
- Procent de ocupare al terenului maxim POTmax=50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.0;
- Hmax cornişă=18.50 m;
- Hmax totală=23.00 m;
- se vor asigura în cadrul fiecărei parcele zone verzi calculate conform Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2012: se vor asigura 20 puncte procentuale (în concordanţă cu precizările din Avizul de Oportunitate nr. 35/21.06.2017) - respectiv 20% spaţii verzi amenajate în cadrul fiecărei parcele - însemnând gazon şi peluze înierbate amenajate la cota terenului sistematizat şi în conformitate cu Decizia Etapei de incadrare nr. 13/25.02.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timis; suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

- Pentru Zona locuinţe colective la etaje şi funcţiuni complementare la parter - parcelele 5-9 (10.738 mp):
- Regim de construire: maxim (S)+P+4E+Er;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=35%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.0;
- Hmax cornişă=18.50 m;
- Hmax totală=23.00 m;
- se vor asigura în cadrul fiecărei parcele zone verzi calculate conform Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2012: se vor asigura 30 puncte procentuale (în concordanţă cu precizările din Avizul de Oportunitate nr. 35/21.06.2017) astfel: 25% spaţii verzi amenajate însemnând gazon şi peluze înierbate amenajate la cota terenului sistematizat şi 5% însemnând arbori, gard viu, arbuşti sau plante floricole plantate în cadrul peluzei şi în conformitate cu Decizia Etapei de incadrare nr. 13/25.02.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timis; suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
- Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004593/06.09.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul situat in intravilan, reglementat prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timişoara, in suprafaţă totală de 20.865 mp, este înscris în:
ˇ CF 438797, nr. cad. CF 438797 categoria arabil, LOT 43, (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=2424 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
ˇ CF 438798, nr. cad. CF 438798 categoria arabil, LOT 44 (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=2494 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
ˇ CF 438799, nr. cad. CF 438799 categoria arabil, LOT 45, (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=2494 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
ˇ CF 438800, nr. cad. CF 438800 categoria arabil, LOT 46 (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=2715 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
ˇ CF 438801, nr. cad. CF 438801 categoria arabil, LOT 47 (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=1548 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
ˇ CF 438802, nr. cad. CF 438802 categoria arabil, LOT 48 (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=1922 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
ˇ CF 438803, nr. cad. CF 438803 categoria arabil, LOT 49 (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=3882 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
ˇ CF 438804, nr. cad. CF 438804 categoria arabil, LOT 50 (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=1500 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
ˇ CF 438805, nr. cad. CF 438805 categoria arabil, LOT 51 (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=1886 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN.
Cladirile vor fi dotate cu lift, conform normativelor in vigoare.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Autorizaţiile de construire se vor putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism PUZ "MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timişoara, conform plansei de "Reglementari Urbanistice" nr. 161 A/09 si plansei Circulatia terenurilor" nr. 161 A/10 si asigurarea tuturor utilitatilor necesare investitiei in conformitate cu Planul de actiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului : LUCA PETRU ADRIAN;
- Proiectantului: S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 08_Situatia_Existenta.pdf

GSPublisherVersion 760.1.10.100

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Situatia existenta

Data:01/04/2019

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Alina Narita

P.U.Z.

1:2000

Beneficiar:

161/2017Modificare partiala P.U.Z. aprobat cuHCL nr. 303/18.12.2012 - Zona Calea Torontalului, Timisoara

Luca Petru Adrian

161 A /08

Modificare partiala P.U.Z. aprobat HCL 303/2012 Calea Torontalului, Timișoara

Locuinte colective cu functiuni complementare P.O.T. max= 35% C.U.T. max= 1,30 regim de inaltime max(S)P+2E+Er(M) Hmaxcornisa=11,00m Hmax=15,00m

Locuinte colective cu functiuni complementare P.O.T. max= 35% C.U.T. max= 1,30 regim de inaltime max(S)P+2E+Er(M) Hmaxcornisa=11,00m Hmax=15,00m

Locuinte colective cu functiuni complementare P.O.T. max= 35% C.U.T. max= 1,30 regim de inaltime max(S)P+2E+Er(M) Hmaxcornisa=11,00m Hmax=15,00m

Locuinte colective cu functiuni complementare P.O.T. max= 35% C.U.T. max= 1,30 regim de inaltime max(S)P+2E+Er(M) Hmaxcornisa=11,00m Hmax=15,00m

PUD in curs de aprobare Cladire mixta cu functiuni servicii

C

C 46 90.93CCbet

C

65 90.69CVC

C

121 90.69CCbet

C

C

C

C

CC

C C

C

Birouri si

laboratoare P+1E

Cabina poarta

Cantar dezafectat

Filtru sanitar

Copertina

Pavilion dresaj

Magazie

Magazie

Grajd

Grajd

Sala fitness

Atelier si punct termic

Sopron

Fundatii carusel

Moara

Platf. de beton

Platf. de beton

Pla tf.

de be

ton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Pla tf.

de be

ton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

DN 6 - Calea

Torontalului

Spre Sannicolau M are

C

25 90.21STP

28 90.25STP

29 90.99COP

C

203 90.31CCbet

456 91.07cut-gaz45791.41cut-gaz

462 91.00cut-gaz

CPlatf. beton Copertina

Service auto

Copertina

Constructie de

beton

Constructie de beton

Pla tf.

de be

ton

Pla tf.

de be

ton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Pla tf.

de be

ton

Pla tf.

de be

ton

Pla tf.

de be

ton

Pla tf.

de be

ton

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Cantar

Cabina cantarZona verde

Zona verde

Zona verde

Platforma de beton

Copertina

Copertina

Copertina

Grajd

Grajd

Grajd

Dr um

de pa

ma nt

Dr um

de pa

ma nt

Drum de pam

ant

Drum de pam

ant

Sant

Taluz

Taluz

Taluz

Taluz

Sant

Spre Tim isoara

DN 6

DN 6

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zona verde

Zona verde

Zona verdeZ.V.

Z.V.

Platf. de beton

CF 433600

CF 421741

438795

A5 96

/4 /1

S= 16

75 0 m

p

A5 96

/3 S

=1 15

00 m

p

To p:

23 48

1/1 /2

/2 ,23

47 9/

2,2 34

72 /2

A5 96

/1 S=

87 00

m p

A5 96

/4 /3

/1

A5 96

/4 /3

/2

Cutie GAZ

438813

438813 (teren pentru drum )

43 88

13 (te

ren pe

ntr u d

rum )

A5 96

/2 S

=1 00

00 m

p

433613

433588

Cantar

Zid de beton

Zid de betonZid de beton

Zona verde

Platform a de

beton

Zona verde

Anexa

Ac ce

s a ut

o

Ac ces

au to

Ac ces

au to

Ac ce

s a ut

o

C

20 90.38MgDrAsf 21 90.53BorduraSus

H

38 90.31Rigola

39 90.14RigolaC

65 90.80BorduraSus

71 90.73MgAlee

H

C

C

101 89.73Rigola

C H

C 145 89.55Rigola

C 161 89.65Rigola

162 89.73Rigola

H

C 178 90.15Rigola

183 90.15Rigola

C

C 202 90.28Rigola

216 90.31Rigola

219 90.28BorduraSus 224 90.13Rigola

C

231 90.14Rigola

232 90.29BorduraSus

H

C

69 90.18gaz

Constructie Copertina

Hc on

str uc

tie = 5

.84 m

Co ta

ac op

eri s =

96 .22

m

Co ta

co rn

isa = 9

2.3 5m

Co ta

co am

a= 94

.65 m

Anexa

LE A 1

10 kV

Bu cov

ina -D

um bra

vit a

San t

Sa nt

San t

Sant

San t - H

cn 5 57

Sant - Hcn 557Sant - HCN 557

Tal uz

Tal uz

Parcare (piatra)

Str. Gri

gor e A

lexa ndr

escu

Ale e pi

eton ala

C

C

H ma

x.c on

str uc

tie = 2

6.8 6 m

Co ta

ac op

eri s =

11 5.0

0m

Co ta

ac op

eri s

= 1 04

.14 m

C ot

a ac

op er

is =

9 6.

55 m

Cota acoperis = 111.65m

Co ta

ac op

eri s =

92 .53

m

Hc on

str uc

tie = 2

.73 m

Sant Platf. de beton

Viitorul Spital Municipal

LE A 1

10 kV

Bu co

vin a-D

um br

av ita

LEA 110 kV

Nr.Topografic 23484/2/1

Nr.Topografic 23485/2

CF 416655

CF 416654

CF 16

97 5

438823

440134

406950

440606

443405

441759

440608

443404

443388

440607

438824

440133

443550

438796

438793

438794 438790

438784

438789

438791

438792

438809

438810

438788

438786

438787

438785

438766

438765

438764

438763

438781

438762

438811

438779

438780

438808

438812

438807

438782

438806

433592

A 580/1/10

CF 445437

S= 46304mp

S= 17985mp

S= 50300mp

Parcare

Co pe

rti na

Nr .To

po gra

fic 23

48 5/

1/1

CF 42

68 10

CF 42

68 42

Sta tul

Ro ma

n

Statul Roman

Domeniul Public al Statului in Administrarea Ministr. Sanatatii - Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis

Butuza Claudiu - Florin Butuza Antoanela - Claudia

Butuza Claudiu - Florin Butuza Antoanela - Claudia

Mu nic

ipi ul

Tim iso

ara

M unicipiul Tim

isoara

Jude Ovidiu-Cristian Jude Dana-Mihaela

SC G

OL D

DU AL

IM OB

IL IA

RE SR

L

SC G

OL D

DU AL

IM OB

IL IA

RE SR

L

482200 20 47 00

482200 20 48 00

482200 20 49 00

482200 20 50 00

482200 20 51 00

482200 20 52 00

482200 20 53 00

482200 20 54 00

482300 20 47 00

482300 20 48 00

482300 20 49 00

482300 20 50 00

482300 20 51 00

482300 20 52 00

482300 20 53 00

482300 20 54 00

482400 20 47 00

482400 20 48 00

482400 20 49 00

482400 20 50 00

482400 20 51 00

482400 20 52 00

482400 20 53 00

482400 20 54 00

482500 20 47 00

482500 20 48 00

482500 20 49 00

482500 20 50 00

482500 20 51 00

482500 20 52 00

482500 20 53 00

482500 20 54 00

482600 20 47 00

482600 20 48 00

482600 20 49 00

482600 20 50 00

482600 20 51 00

482600 20 52 00

482600 20 53 00

482600 20 54 00

482700 20 47 00

482700 20 48 00

482700 20 49 00

482700 20 50 00

482700 20 51 00

482700 20 52 00

482700 20 53 00

482700 20 54 00

482800 20 47 00

482800 20 48 00

482800 20 49 00

482800 20 50 00

482800 20 51 00

482800 20 52 00

482800 20 53 00

482800 20 54 00

482900 20 47 00

482900 20 48 00

482900 20 49 00

482900 20 50 00

482900 20 51 00

482900 20 52 00

482900 20 53 00

482900 20 54 00

DE580/1/8-4m

DE 59

7-4 m(

ret ras

at)

HCn557

C

C

C

C

C

C

C

DE 51

4

ter en

rez erv

at p ent

ru ine

l 4

te re n

re ze rv at

pe nt ru

dr um

PU D

Co ns tr ui re c la di re

mi xt a cu f un ct iu ni s i

se rv ic ii

H CN 521/1/2

445731

445763

445764

445800

445801

445802

445775

445776

445777

445778

CF 41

173 4

SC An

alo g C

on str

uc tii

SR L SC SEMTEST SRLC

F 4 26

67 3

SC TI

MC ON

SR L

CF 43

03 64

SC Va

lte llin

a S RL

Parohia Ortodoxa Sarba Mehala

CF 43

98 98

SC Va

lte llin

a S RL

Gavra Nicolae Gavra Raluca Mariana

SC Autohton SRL

PE RD

EA FO

RE ST

IER A

P.U.Z aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 231 din 22.04.2008 Locuinte individuale si colective cu functiuni complementare regim de inaltime D+P+1E(2E)+M 1 lot cu dotari D+P+4E+M P.O.T.=35% C.U.T.=0,8-1,1

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 303 din 18.12.2012 Locuinte colective si servicii regim de inaltime S+P+4E+Er(M) P.O.T.=max.35-50% C.U.T.=max. 2.0

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 255 din 2017

Locuinte colective si servicii regim de inaltime S+P+13E

P.O.T.=max.55% C.U.T.=max. 2,5

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 333 din 25.09.2007

Locuinte colective si servicii regim de inaltime S+P+3E(6E)+Er

P.O.T.=max.40-45% C.U.T.=max. 3,5

Hmax=15,00m-27,00m

P.U.D. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 365 din 29.07.2008 Locuinte colective regim de inaltime P+3E+Er Hmax=17,00m P.O.T.=max.40% C.U.T.=max. 2,5

PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Timișoara nr. 446 din 03.10.2006 Locuințe individuale și funcțiuni complementare regim de înalțime P+2E P.O.T. max = 30% C.U.T. max = 1

Str. Gr

igor e A

lexa ndr

escu

Calea Torontalului

S+P+4E+Er(M)

S+P+4E+Er(M)

S+P+2E+Er(M)

S+P+2E+Er(M)

S+P+2E+Er(M)

S+P+2E+Er(M)

S+P+5E

S+P+13E

S+P+13E

S+P+13E

S+P+6E+Er

arabil intravilan

ara bil

ex tra

vil an

ara bil

ex tra

vil an

ara bil

ex tra

vil an

ara bil

in tra

vil an

arabil/curti constructii intravilan

curti constructii intravilan

LEA 20 kV

LE A

20 k

W

0.00

0.000.00

89.91 89.88

89.84

89.91

89.80 89.82

89.50 89.54

88.91

89.14

88.71

88.53

88.9089.00

89.2288.83

89.0289.17

89.22 89.18

89.13 89.12

89.0889.12

89.02 88.96

88.8188.77

88.5088.58

89.12

88.91 88.91

88.95

88.92

88.85 88.65

88.6588.58

88.50

89.33 89.37

89.23 89.35

88.73 88.79

88.92 88.92

89.94

89.82 89.82

89.63

89.59

88.79 88.74

88.71

88.75 88.75

88.74

88.59

88.80 88.90

89.28

89.11

89.39

88.49

88.67

88.81

88.94

89.00

89.80

88.76

88.69 88.80

89.17

89.20

89.19

89.17

89.12

88.93

89.41

89.51

89.84

89.94

88.56

88.60

88.69

89.21

89.19

89.17

89.14

88.65

88.55

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

44 64

58

Mu nic

ipi ul

Tim iso

ara 446454

446455

446456

446457

438803 438800

438798

438799

438797

438802

438805

438801

438804

100

101

102

103 104

105

106

107

108

109

110111 112

113

114 115

116

117

118

119 120

121

122

123

124

125

Dotari si servicii publice P.O.T. max= 50% C.U.T. max= 2,00 regim de inaltime (S)+P-max(S)P+4E+Er(M) Hmaxcornisa=18,50m Hmax=23,00m

Dotari si servicii publice P.O.T. max= 50% C.U.T. max= 2,00 regim de inaltime (S)+P-max(S)P+4E+Er(M) Hmaxcornisa=18,50m Hmax=23,00m

PUZ Dezvoltare Mixta - locuire colectiva, servicii,

birouri, comert cu Aviz de Oportunitate

nr.31 / 17.05.2018

Parcela(438797)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

100 482531.847 204839.339 36.451 101 482503.449 204862.192 66.500 102 482461.759 204810.383 33.927 103 482488.191 204789.113 2.526 104 482490.070 204787.425 66.636

S(438797)=2424.11mp P=206.041m

Parcela(438798)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

101 482503.449 204862.192 37.500 105 482474.234 204885.702 66.500 106 482432.542 204833.894 37.502 102 482461.759 204810.383 66.500

S(438798)=2493.81mp P=208.002m

Parcela(438799)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

105 482474.234 204885.702 37.500 107 482445.019 204909.212 66.500 108 482403.327 204857.404 37.500 106 482432.542 204833.894 66.500

S(438799)=2493.75mp P=208.000m

Parcela(438800)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

108 482403.327 204857.404 66.500 107 482445.019 204909.212 42.794 109 482411.679 204936.041 63.775 110 482374.598 204884.154 4.119 111 482375.158 204880.073 36.158

S(438800)=2715.34mp P=213.347m

Parcela(438801)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

112 482382.745 204812.700 31.768 113 482402.961 204837.206 47.280 114 482366.119 204866.838 4.377 115 482361.785 204866.226 28.020 116 482345.494 204843.429 48.290

S(438801)=1548.26mp P=159.735m

Parcela(438802)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

117 482356.652 204781.070 41.004 112 482382.745 204812.700 48.290 116 482345.494 204843.429 41.102 118 482321.596 204809.989 45.445

S(438802)=1921.72mp P=175.840m

Parcela(438804)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

119 482478.219 204772.699 4.322 120 482477.816 204777.002 42.954 121 482444.344 204803.922 32.428 122 482423.708 204778.907 46.000 123 482459.192 204749.635 29.899

S(438804)=1500.12mp P=155.603m

Parcela(438803)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

124 482397.615 204747.277 41.004 122 482423.708 204778.907 32.428 121 482444.344 204803.922 53.107 113 482402.961 204837.206 31.768 112 482382.745 204812.700 41.004 117 482356.652 204781.070 53.103

S(438803)=3881.94mp P=252.414m

Parcela(438805)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

125 482433.099 204718.005 41.004 123 482459.192 204749.635 46.000 122 482423.708 204778.907 41.004 124 482397.615 204747.277 46.000

S(438805)=1886.15mp P=174.007m

47 PUNCT CONTUR

LIMITA TERITORIU STUDIAT LIMITA DE PROPRIETATE - parcele ce fac obiectul PUZ

CONTUR PUZ APROBAT CU HCL 303/2012

LIMITA JURIDICA IMOBILE CONTUR DRUMURI CONFORM RIDICARII TOPOGRAFICE TRASEU LEA 110 kV

STALP LEA - MARE TENSIUNE STALP LEA - MEDIE TENSIUNE

DRUM DE EXPLOATAREDe 581

CANAL DE DESECAREHCn 557

ZONA DE PROTECTIE LEA 37m - 110kV

CONSTRUCTII EXISTENTE

ZONIFICARE EXISTENT ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P...P+2 EXISTENTA

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PESTE P+2 EXISTENTA ZONA SERVICII EXISTENTA

ZONA UNITATI INDUSTRIALE EXISTENTA

87.071 COTE DE NIVEL RIDICARE TOPOGRAFICA

48190020 42

00

CAROIAJ

ZONA DEPOZITARE/SERVICII EXISTENTA

LEGENDA:

ZONA SPATII VERZI AMENAJATE - PARC

ZONA DE PROTECTIE LEA 10m - 20kV

LIMITA PUZ Analog Constructii in curs de aprobare AO 31/17.05.2018

TEREN CU INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PANA LA APROBAREA UNEI DOCUMENTATII URBANISTICE TEREN IN CURS DE REGLEMENTARE CU AVIZ DE OPORTUNITATE 31/17.05.2018

ZONIFICARE EXISTENT conform PUZ aprobat cu HCL nr.303/18.12.2012

ZONA LOCUIRE COLECTIVA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN REGIM (S)+P+2E+Er(M) ZONA DOTARI SI SERVICII PUBLICE IN REGIM (S)+P+4E+Er(M)

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA pentru DRUM (Municipiul Timisoara)

N

BLASCOVICI

teren studiat

Sistem de referinta planimetric: Stereografic 1970 Sistem de referinta altimetric: Marea Neagra 1975

Atasament: 09_Reglementari_URB.pdf

GSPublisherVersion 760.1.10.100

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Reglementari Urbanistice

Data:01/04/2019

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Alina Narita

P.U.Z.

1:1000

Beneficiar:

161/2017Modificare partiala P.U.Z. aprobat cuHCL nr. 303/18.12.2012 - Zona Calea Torontalului, Timisoara

Luca Petru Adrian

161 A /09

Modificare partiala P.U.Z. aprobat HCL 303/2012 Calea Torontalului, Timișoara

7.0

10. 0

7.0

PUD in curs de aprobare Cladire mixta cu functiuni servicii

Zona verde

Zona verde

Dr um

de pa

ma nt

Drum de pam

ant

CF 433600

438795

438813

438813 (teren pentru drum )

43 88

13 (te

ren pe

ntr u d

rum )

LE A 1

10 kV

Bu cov

ina -D

um bra

vit a

Sant - Hcn 557Sant - HCN 557

Tal uz

LEA 110 kV

440134

443405

441759

440608

443388

440133

438796

438793

438794 438790

438789

438791

438792

438809

438810

438788

438787

438785

438765

438764

438781 438811

438780

438808

438812

438807

438782

438806

A 580/1/10

S= 50300mp

Mu nic

ipi ul

Tim iso

ara

M unicipiul Tim

isoara

20 47 00

20 48 00

20 49 00

20 50 00

482300 20 47 00

482300 20 48 00

482300 20 49 00

482300 20 50 00

482400 20 47 00

482400 20 48 00

482400 20 49 00

482400 20 50 00

482500 20 47 00

482500 20 48 00

482500 20 49 00

482500 20 50 00

482600 20 47 00

482600 20 48 00

482600 20 49 00

482600 20 50 00

DE580/1/8-4m

Parohia Ortodoxa Sarba Mehala

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 303 din 18.12.2012 Locuinte colective si servicii regim de inaltime S+P+4E+Er(M) P.O.T.=max.35-50% C.U.T.=max. 2.0

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 333 din 25.09.2007

Locuinte colective si servicii regim de inaltime S+P+3E(6E)+Er

P.O.T.=max.40-45% C.U.T.=max. 3,5

Hmax=15,00m-27,00m

PT T 2

- c on

for m

PT 47

di n P

UG

0.00

0.000.00

89.91 89.88

89.84

89.91

89.80 89.82

89.50 89.54

88.91

89.14

88.71

88.53

88.9089.00

89.2288.83

89.0289.17

89.22 89.18

89.13 89.12

89.0889.12

89.02 88.96

88.8188.77

88.50 88.58

89.12

88.91 88.91

88.95

88.92

88.85 88.65

88.6588.58

88.50

89.33 89.37

89.23 89.35

88.73 88.79

88.92 88.92

89.94

89.82 89.82

89.63

89.59

88.79 88.74

88.71

88.75 88.75

88.74

88.59

88.80 88.90

89.28

89.11

89.39

88.49

88.67

88.81

88.94

89.00

89.80

88.76

88.69 88.80

89.17

89.20

89.19

89.17

89.12

88.93

89.41

89.51

89.84

89.94

88.56

88.60

88.69

89.21

89.19

89.17

89.14

88.65

88.55

PT T 2

- c on

for m

PT 47

di n P

UG

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

7.0

10. 0

10. 0

3.0

7.0

7.0

10.0 3.0

7.0

7.0

7.07.0

3.0

10.0 3.0

10. 0

3.0

Zona Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter POT max= 35% CUT max= 2.0 suprateran max. (S)+P+4E+Er

1

PTT 3 - conform PT 73 din PUG - 37m

100

101

102

103 104

105

106

107

108

109

110111 112

113

114 115

116

117

118

119 120

121

122

123

124

125

2

3

4

5

6

7

8

9 PT

T 1 - c

on for

m PT

67 di

n P UG PTT 3 - conform

PT 73 din PUG - 37m

PTT 1 - conform PT 67 din PUG

Zona Dotări și servicii POT max= 50% CUT max= 2.0 suprateran max. (S)+P+4E+Er

Teren in curs de reglementare cu A.O. nr. 31/17.05.2018

regim de inaltime maxim S+D+P+12E

LIMITA TERITORIU STUDIAT LIMITA DE PROPRIETATE - parcele ce fac obiectul PUZ

CONTUR PUZ APROBAT CU HCL 303/2012 LIMITA JURIDICA IMOBILE CONTUR DRUMURI CONFORM RIDICARII TOPOGRAFICE TRASEU LEA 110 kV

STALP LEA - MARE TENSIUNE STALP LEA - MEDIE TENSIUNE

DRUM DE EXPLOATAREDe 581

CANAL DE DESECAREHCn 557

ZONA DE PROTECTIE LEA 37m - 110Kv

ZONIFICARE EXISTENT ZONA LOCUIRE COLECTIVA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN REGIM (S)+P+2E+Er(M) CONFORM PUZ HCL 303/2012

ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII EXISTENTA in regim S+P+3E(6E)+Er

LIMITA PARCELE PROPUSE

ZONIFICARE PROPUS

ZONA DE IMPLANTARE PROPUSA

LIMITA PROFIL DE DRUM PROPUS

87.071 COTE DE NIVEL RIDICARE TOPOGRAFICA

48190020 42

00

CAROIAJ

LEGENDA:

ZONA SPATII VERZII AMENAJATE EXISTENTE APROBATE PRIN PUZ CU HCL nr.303/2012

TEREN IN CURS DE REGLEMENTARE PRIN PUZ CU AVIZ DE OPORTUNITATE 31/17.05.2018

TERENURI CU INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PANA LA APROBAREA UNEI DOCUMENTATII URBANISTICE

NUMAR PARCELA

ZONA DOTARI SI SERVICII (S)+P+4E+Er PROPUSA

ZONA LOCUINTE COLECTIVE LA ETAJE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER (S)+P+4E+Er PROPUSA

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA (Municipiul Timisoara) - TEREN ARABIL INTRAVILAN PENTRU DRUM - CF 438813

3

Bilant teritorial: EXISTENT: PROPUS:

TOTAL: 100,00%20.865 mp 100,00%20.865 mp

51,46%10.738 mp

Indici urbanistici: Zonă Dotări si servicii Parcelele 1-4 - Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er - POT max. = 50% - CUT max. = 2,0 suprateran - Hmax. cornișă = 18,50m - Hmax. = 23,00m

Teren arabil intravilan reglementat ca zonă dotări și servicii publice prin PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012 conform CF`uri, în regim de înălțime (S)+P+4E+Er(M)

100,00%20.865 mp -

-

Zonă Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter în regim max. (S)+P+4E+Er propusa

48,54%10.127 mp- Zonă Dotări și servicii în regim max. (S)+P+4E+Er propusa

Zonă Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter Parcelele 5-9 - Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er - POT max. = 35% - CUT max. = 2,0 suprateran - Hmax. cornișă = 18,50m - Hmax. = 23,00m

*20% spații verzi conform HCL nr.62/2012 gazon/peluză la cota terenului, asigurate în cadrul fiecărei parcele

*30% spații verzi conform HCL nr.62/2012, astfel: 25% gazon/peluză la cota terenului și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, asigurate în cadrul fiecărei parcele

Parcela(438797)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

100 482531.847 204839.339 36.451 101 482503.449 204862.192 66.500 102 482461.759 204810.383 33.927 103 482488.191 204789.113 2.526 104 482490.070 204787.425 66.636

S(438797)=2424.11mp P=206.041m

Parcela(438798)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

101 482503.449 204862.192 37.500 105 482474.234 204885.702 66.500 106 482432.542 204833.894 37.502 102 482461.759 204810.383 66.500

S(438798)=2493.81mp P=208.002m

Parcela(438799)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

105 482474.234 204885.702 37.500 107 482445.019 204909.212 66.500 108 482403.327 204857.404 37.500 106 482432.542 204833.894 66.500

S(438799)=2493.75mp P=208.000m

Parcela(438800)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

108 482403.327 204857.404 66.500 107 482445.019 204909.212 42.794 109 482411.679 204936.041 63.775 110 482374.598 204884.154 4.119 111 482375.158 204880.073 36.158

S(438800)=2715.34mp P=213.347m

Parcela(438801)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

112 482382.745 204812.700 31.768 113 482402.961 204837.206 47.280 114 482366.119 204866.838 4.377 115 482361.785 204866.226 28.020 116 482345.494 204843.429 48.290

S(438801)=1548.26mp P=159.735m

Parcela(438802)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

117 482356.652 204781.070 41.004 112 482382.745 204812.700 48.290 116 482345.494 204843.429 41.102 118 482321.596 204809.989 45.445

S(438802)=1921.72mp P=175.840m

Parcela(438804)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

119 482478.219 204772.699 4.322 120 482477.816 204777.002 42.954 121 482444.344 204803.922 32.428 122 482423.708 204778.907 46.000 123 482459.192 204749.635 29.899

S(438804)=1500.12mp P=155.603m

Parcela(438803)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

124 482397.615 204747.277 41.004 122 482423.708 204778.907 32.428 121 482444.344 204803.922 53.107 113 482402.961 204837.206 31.768 112 482382.745 204812.700 41.004 117 482356.652 204781.070 53.103

S(438803)=3881.94mp P=252.414m

Parcela(438805)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

125 482433.099 204718.005 41.004 123 482459.192 204749.635 46.000 122 482423.708 204778.907 41.004 124 482397.615 204747.277 46.000

S(438805)=1886.15mp P=174.007mN

BLASCOVICI

teren studiat

250 150 150 650 13.00

37.00

250150150650

PTT 3 - conform PT 73 din PUG

trotuar z.v.pistabiciclete

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

trotuarz.v. pistabiciclete carosabil carosabilz.v.

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

drum LEA 110kV

250 250 300 300 250 100 150

16.00

200 100 600 100 200

12.00

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

PTT 1 - conform PT 67 din PUG

trotuartrotuar z.v./parcari z.v./

parcari pista

biciclete pista

biciclete

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabi

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

trotuartrotuar z.v./trotuar z.v./

trotuar

Atasament: 10_Circulatia_Terenurilor.pdf

GSPublisherVersion 760.1.10.100

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Circulatia terenurilor

Data:01/04/2019

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Alina Narita

P.U.Z.

1:1000

Beneficiar:

161/2017Modificare partiala P.U.Z. aprobat cuHCL nr. 303/18.12.2012 - Zona Calea Torontalului, Timisoara

Luca Petru Adrian

161 A /10

Modificare partiala P.U.Z. aprobat HCL 303/2012 Calea Torontalului, Timișoara

33. 0

41. 0

41. 0

32. 4

73. 4

41. 0

31. 8

72. 8

41.1

31.0

45.4

53.1

46.0

46.0

48.3

46.0

53.1

50.3

36.5

37.5

37.5

39.2

42.8

37.5

37.5

36.5

66. 6

66. 5

66. 5

66. 5

66.8

2,715.5 m2

3,882.2 m2

2,424.2 m2

2,494.0 m2

2,493.9 m2

1,921.8 m2

1,886.3 m2

1,500.2 m2

1,548.3 m2

Zona verde

Dr um

de pa

ma nt

Dr um

de pa

ma nt

Drum de pam

ant

CF 433600

438795

438813

438813 (teren pentru drum )

43 88

13 (te

ren pe

ntr u d

rum )

LE A 1

10 kV

Bu cov

ina -D

um bra

vit a

Sant - Hcn 557Sant - HCN 557

Tal uz

440134

443405

441759

440608

440133

438796

438793

438794 438790

438784

438789

438791

438792

438809

438810

438788

438786

438787

438785

438765

438764

438763

438781 438811

438780

438808

438812

438807

438782

438806

A 580/1/10

CF 445437 S= 17985mp

S= 50300mp

Mu nic

ipi ul

Tim iso

ara M

unicipiul Tim isoara

482300 20 47

00

482300 20 48

00

482300 20 49

00

482300 20 50

00

482400 20 47

00

482400 20 48

00

482400 20 49

00

482400 20 50

00

482500 20 47

00

482500 20 48

00

482500 20 49

00

482500 20 50

00

482600 20 47

00

482600 20 48

00

482600 20 49

00

482600 20 50

00

DE580/1/8-4m

Parohia Ortodoxa Sarba Mehala

Gavra Nicolae Gavra Raluca Mariana

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

44 64

58

Mu nic

ipi ul

Tim iso

ara 446454

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LIMITA TERITORIU STUDIAT LIMITA DE PROPRIETATE - parcele ce fac obiectul PUZ

CONTUR PUZ APROBAT CU HCL 303/2012

TRASEU LEA 110kV

DRUM DE EXPLOATAREDe 581

CANAL DE DESECAREHCn 557

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

LIMITA PARCELE PROPUSE LIMITA PROFIL DE DRUM PROPUS

48190020 42

00

CAROIAJ

LEGENDA:

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA (Municipiul Timisoara) - TEREN ARABIL INTRAVILAN PENTRU DRUM - CF 438813

NUMAR PARCELA

TERENURI CU INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PANA LA APROBAREA UNEI DOCUMENTATII URBANISTICE

TERENURI STUDIATE ÎN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

3

Bilant teritorial obiective de utilitate publică

EXISTENT PROPUS Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

Teren ce se intentioneaza a fi trecut in domeniul public -

20.865 mp 100.00% 20.865 mp 100.00%

-

TOTAL 20.865 mp 100.00% 20.865 mp 100.00%

Parcela(438797)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

100 482531.847 204839.339 36.451 101 482503.449 204862.192 66.500 102 482461.759 204810.383 33.927 103 482488.191 204789.113 2.526 104 482490.070 204787.425 66.636

S(438797)=2424.11mp P=206.041m

Parcela(438798)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

101 482503.449 204862.192 37.500 105 482474.234 204885.702 66.500 106 482432.542 204833.894 37.502 102 482461.759 204810.383 66.500

S(438798)=2493.81mp P=208.002m

Parcela(438799)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

105 482474.234 204885.702 37.500 107 482445.019 204909.212 66.500 108 482403.327 204857.404 37.500 106 482432.542 204833.894 66.500

S(438799)=2493.75mp P=208.000m

Parcela(438800)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

108 482403.327 204857.404 66.500 107 482445.019 204909.212 42.794 109 482411.679 204936.041 63.775 110 482374.598 204884.154 4.119 111 482375.158 204880.073 36.158

S(438800)=2715.34mp P=213.347m

Parcela(438801)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

112 482382.745 204812.700 31.768 113 482402.961 204837.206 47.280 114 482366.119 204866.838 4.377 115 482361.785 204866.226 28.020 116 482345.494 204843.429 48.290

S(438801)=1548.26mp P=159.735m

Parcela(438802)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

117 482356.652 204781.070 41.004 112 482382.745 204812.700 48.290 116 482345.494 204843.429 41.102 118 482321.596 204809.989 45.445

S(438802)=1921.72mp P=175.840m

Parcela(438804)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

119 482478.219 204772.699 4.322 120 482477.816 204777.002 42.954 121 482444.344 204803.922 32.428 122 482423.708 204778.907 46.000 123 482459.192 204749.635 29.899

S(438804)=1500.12mp P=155.603m

Parcela(438803)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

124 482397.615 204747.277 41.004 122 482423.708 204778.907 32.428 121 482444.344 204803.922 53.107 113 482402.961 204837.206 31.768 112 482382.745 204812.700 41.004 117 482356.652 204781.070 53.103

S(438803)=3881.94mp P=252.414m

Parcela(438805)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi laturi

D(i,i+1)

125 482433.099 204718.005 41.004 123 482459.192 204749.635 46.000 122 482423.708 204778.907 41.004 124 482397.615 204747.277 46.000

S(438805)=1886.15mp P=174.007m

N

BLASCOVICI

teren studiat

Atasament: 11_Propunere_de_mobilare_.pdf

GSPublisherVersion 760.1.10.100

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Propunere de mobilare Urbanistica

Data:01/04/2019

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Alina Narita

P.U.Z.

1:1000

Beneficiar:

161/2017Modificare partiala P.U.Z. aprobat cuHCL nr. 303/18.12.2012 - Zona Calea Torontalului, Timisoara

Luca Petru Adrian

161 A /11

Modificare partiala P.U.Z. aprobat HCL 303/2012 Calea Torontalului, Timișoara

7.0

10. 0

7.0

Zona verde

Dr um

de pa

ma nt

Dr um

de pa

ma nt

Drum de pam

ant

CF 433600

438795

438813

438813 (teren pentru drum )

43 88

13 (te

ren pe

ntr u d

rum )

Ac ce

s a ut

o

LE A 1

10 kV

Bu cov

ina -D

um bra

vit a

Sant - Hcn 557Sant - HCN 557

Tal uz

440134

441759

440133

438796

438793

438794 438790

438784

438789

438791

438792

438809

438810

438788

438786

438787

438785

438765

438764

438763

438781 438811

438780

438808

438812

438807

438782

438806

A 580/1/10

CF 445437 S= 17985mp

S= 50300mp

Mu nic

ipi ul

Tim iso

ara

M unicipiul Tim

isoara

482300 20 47 00

482300 20 48 00

482300 20 49 00

482300 20 50 00

482400 20 47 00

482400 20 48 00

482400 20 49 00

482400 20 50 00

482500 20 47 00

482500 20 48 00

482500 20 49 00

482500 20 50 00

482600 20 47 00

482600 20 48 00

482600 20 49 00

482600 20 50 00

16 m

37m

DE580/1/8-4m

Parohia Ortodoxa Sarba Mehala

Gavra Nicolae Gavra Raluca Mariana

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 303 din 18.12.2012 Locuinte colective si servicii regim de inaltime S+P+4E+Er(M) P.O.T.=max.35-50% C.U.T.=max. 2.0

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 333 din 25.09.2007

Locuinte colective si servicii regim de inaltime S+P+3E(6E)+Er

P.O.T.=max.40-45% C.U.T.=max. 3,5

Hmax=15,00m-27,00m

PT T 2

- c on

for m

PT 47

di n P

UG

PT T 2

- c on

for m

PT 47

di n P

UG

16 m

16 m

16 m

12 m

12 m

16 m

88.82

(S)P+2E+Er(M)

(S)P+2E+Er(M)

(S)P+2E+Er(M)

(S)P+2E+Er(M)

(S)P+2E+Er(M)

(S)P+2E+Er(M)

(S)P+2E+Er(M)

S+D+P+5E

S+P+4E

S+D+P+5E

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

44 64

58

Mu nic

ipi ul

Tim iso

ara 446454

7.0

10. 0

10. 0

3.0

7.0

7.0

10.0 3.0

7.0

7.0

7.07.0

3.0

10.0 3.0

10. 0

3.0

Zona Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter POT max= 35% CUT max= 2.0 suprateran max. (S)+P+4E+Er

1

PTT 3 - conform PT 73 din PUG - 37m

2

3

4

5

6

7

8

9 PT

T 1 - c

on for

m PT

67 di

n P UG PTT 3 - conform

PT 73 din PUG - 37m

PTT 1 - conform PT 67 din PUG

Zona Dotări și servicii POT max= 50% CUT max= 2.0 suprateran max. (S)+P+4E+Er

Teren in curs de reglementare cu A.O. nr. 31/17.05.2018

regim de inaltime maxim S+D+P+12E

S+D+P+12E

S+D+P+12E

LIMITA TERITORIU STUDIAT LIMITA DE PROPRIETATE - parcele ce fac obiectul PUZ

CONTUR PUZ APROBAT CU HCL 303/2012 LIMITA JURIDICA IMOBILE CONTUR DRUMURI CONFORM RIDICARII TOPOGRAFICE TRASEU LEA 110kV

STALP LEA - MARE TENSIUNE STALP LEA - MEDIE TENSIUNE

DRUM DE EXPLOATAREDe 581

CANAL DE DESECAREHCn 557

ZONA DE PROTECTIE LEA 37m - 110 Kv

ZONIFICARE EXISTENT ZONA LOCUIRE COLECTIVA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN REGIM (S)+P+2E+Er(M) CONFORM PUZ HCL 303/2012

ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII EXISTENTA in regim S+P+3E(6E)+Er

LIMITA PARCELE PROPUSE

ZONIFICARE PROPUSA DOTARI SI SERVICII PROPUSE (S)+P+4E+Er

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE PROPUSE PRIN PUZ CU HCL 303/2012

LIMITA PROFIL DE DRUM PROPUS

48190020 42 00

CAROIAJ

LEGENDA:

CIRCULATII AUTO / PIETONALE / SPATIU VERDE / PARCARI IN INTERIORUL PARCELELOR

ZONA SPATII VERZI AMENAJATE

ACCES AUTO PROPUS

TRAME STRADALE PROPUSE PRIN ALTE DOCUMENTATII DE URBANISM

TEREN IN CURS DE REGLEMENTARE CU AVIZ DE OPORTUNITATE 31/17.05.2018

TEREN CU INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PANA LA APROBAREA UNEI DOCUMENTATII URBANISTICE

NUMAR PARCELA

LOCUINTE COLECTIVE LA ETAJE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER PROPUSE (S)+P+4E+Er

3

250 150 150 650 13.00

37.00

250150150650

PTT 3 - conform PT 73 din PUG

trotuar z.v.pistabiciclete

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

trotuarz.v. pistabiciclete carosabil carosabilz.v.

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

drum LEA 110kV

250 250 300 300 250 100 150

16.00

200 100 600 100 200

12.00

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

PTT 1 - conform PT 67 din PUG

trotuartrotuar z.v./parcari z.v./

parcari pista

biciclete pista

biciclete

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabi

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

trotuartrotuar z.v./trotuar z.v./

trotuar

Bilant teritorial: EXISTENT: PROPUS:

TOTAL: 100,00%20.865 mp 100,00%20.865 mp

51,46%10.738 mp

Indici urbanistici: Zonă Dotări si servicii Parcelele 1-4 - Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er - POT max. = 50% - CUT max. = 2,0 suprateran - Hmax. cornișă = 18,50m - Hmax. = 23,00m

Teren arabil intravilan reglementat ca zonă dotări și servicii publice prin PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012 conform CF`uri, în regim de înălțime (S)+P+4E+Er(M)

100,00%20.865 mp -

-

Zonă Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter în regim max. (S)+P+4E+Er propusa

48,54%10.127 mp- Zonă Dotări și servicii în regim max. (S)+P+4E+Er propusa

Zonă Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter Parcelele 5-9 - Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er - POT max. = 35% - CUT max. = 2,0 suprateran - Hmax. cornișă = 18,50m - Hmax. = 23,00m

*20% spații verzi conform HCL nr.62/2012 gazon/peluză la cota terenului, asigurate în cadrul fiecărei parcele

*30% spații verzi conform HCL nr.62/2012, astfel: 25% gazon/peluză la cota terenului și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, asigurate în cadrul fiecărei parcele

N

BLASCOVICI

teren studiat

Atasament: 12_Volumetrie.pdf

GSPublisherVersion 760.1.10.100

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Volumetrie

Data:01/04/2019

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Alina Narita

P.U.Z.Beneficiar:

Modificare partiala P.U.Z. aprobat HCL 303/2012 Calea Torontalului, Timișoara

161/2017Modificare partiala P.U.Z. aprobat cuHCL nr. 303/18.12.2012 - Zona Calea Torontalului, Timisoara

Luca Petru Adrian

161 A /12

str Grigore Alexandrescu

str. Johann Wolf

str. Johann Wolf

str. Calea Torontalului (DN6)

str. Johann Wolf

Spitalul Municipal in constructie

Spitalul Municipal in constructie

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 303 din 18.12.2012 Locuinte colective si servicii regim de inaltime S+P+4E+Er(M) P.O.T.=max.35-50% C.U.T.=max. 2.0

EXISTENT

APROBAT

PUZ Dezvoltare Mixta - locuire colectiva, servicii,

birouri, comert cu Aviz de Oportunitate nr.31 /

17.05.2018

PUZ Dezvoltare Mixta - locuire colectiva, servicii,

birouri, comert cu Aviz de Oportunitate nr.31 /

17.05.2018

PUZ Dezvoltare Mixta - locuire colectiva, servicii,

birouri, comert cu Aviz de Oportunitate nr.31 /

17.05.2018

Atasament: 13_Plan_de_situatie_lucrari_rutiere.pdf

Plan de Situatie

0 2 0

ing. Victor Rill

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

ing. Victor Rill

LUCA PETRU ADRIAN

Jud. Timis, Mun. Timisoara, Calea Torontalului, Nr. fn, CF 438797, 438798,

BENEFICIAR:

Rev

August 2018 PUZ drumuriP1814

Data Nr. Proiect Faza Capitol Nr. Plansa

PLANSA SCARA

ADRESA

PROIECT AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE

1:1000

A1 594x841

Plan de Incadrare

Modificare parțială PUZ aprobat cu HCL nr.303/18,12,2012- Zona Calea

Torontalului Timișoara (elaborare PUZ)

SEF PROIECT

LUCRARI RUTIERE

PROIECTANT

LUCRARI RUTIERE

PROIECTANT

LUCRARI RUTIERE

ing. Petru Dedean

438799, 438800, 438801, 438802, 438803, 438804 și 438805.

scara 1 : 1000

20m10m 30m 0

5m 50m

PLAN DE SITUATIE

PLAN DE INCADRARE

PLAN IDENTIFICARE TERENURI

scara 1 : 5000

0 200m100m50m 150m

PLAN SUBSOL

3,00 Trotuar

lim ita

fr on

t c on

str uit

3,00 Zona verde Trotuar

2,001,002,00 1,00 Zona verdecarosabil / pista ciclisti carosabil / pista ciclisti

12,00

Profil transversal tip 1 (drum incinta)

PARCELELE 1-4

NECESAR PARCAJE = 203 parcaje

PARCAJE PROPUSE PROPUSE LA SOL : = 88 parcaje PROPUSE LA SUBSOL : = 192 parcaje

**Servicii (20.254 mp) = 203 parcaje (1 parcaje / 100 mp ADC, sub 400 mp ADC)

NECESAR PARCAJE PENTRU

~Modificare parțială PUZ aprobat cu HCL nr.303/18,12,2012- Zona

Calea Torontalului Timișoara (elaborare PUZ)~

Jud. Timis, Mun. Timisoara, Calea Torontalului, Nr. fn

PARCELELE 5-9

NECESAR PARCAJE = 245 parcaje

PARCAJE PROPUSE PROPUSE LA SOL : = 97 parcaje PROPUSE LA SUBSOL: = 144 parcaje

**Apartamente (aprox. 180 apartamente) = 207 parcaje (1,15 parcaj / 1 apartament) **Servicii (20.254 mp) = 38 parcaje (1 parcaje / 100 mp ADC, sub 400 mp ADC)

CENTRALIZATOR

TOTAL NECESAR PARCAJE = 448 parcaje

PARCAJE PROPUSE PROPUSE LA SOL : = 185 parcaje PROPUSE LA SUBSOL: = 336 parcaje

**Parcelele 1-4 = 203 parcaje **Parcelele 5-9 = 245 parcaje

NECESAR PARCAJE

TOTAL PARCAJE PROPUSE = 521 parcaje

lim ita

fr on

t c on

str uit 2,50 1,50 1,50 3,25 3,25 13,00

lim ita

fr on

t c on

str uit2,501,501,503,253,25

Trotuar TrotuarPista ciclisti Pista ciclistiZona verde Zona verdeZona verdecarosabil carosabil carosabil carosabil

37,00

Profil transversal tip 73 (Plan urbanistic general - Timisoara)

Prospect stradal de pespectiva, legatura calea Aradului cu calea Torontalului

3,50 Trotuar

lim ita

fr on

t c on

str uit

3,50 Zona verde Trotuar

1,501,001,50 1,00 Zona verdecarosabil / pista ciclisti carosabil / pista ciclisti

12,00

Profil transversal tip 2 (drum incinta)

3,00

lim ita

fr on

t c on

str uit

1,501,002,503,00

16,00 Zona verde / Parcaje Pista ciclisti Trotuar

Profil transversal tip 3 (drum incinta)

carosabil carosabil

lim ita

fr on

t c on

str uit

1,50 1,00 2,50 Zona verde / ParcajePista ciclistiTrotuar

Drumuri deschise circulatiei publice

Marcaje Rutiere

LEGENDA

Drumuri de incinta private

Borduri din beton - incadrare platforma drum,

platforma parcaje, platforma trotuare si pista ciclisti

Trotuar

Subzona servicii si dotari publice

Zona verde

Sectiuni transversale PTT3PTT3

Zona Parcaje

Pista Ciclisti

Rampe acces demisol

Subzona locuinte colective

Limita de proprietate parcela PUZ

S

p

r

e

.

s

t

r

.

G

r

i

g

o

r

e

A

l

e

x

a

n

d

r

e

s

c

u

PT T3

S

p

r

e

.

s

t

r

.

G

r

i

g

o

r

e

A

l

e

x

a

n

d

r

e

s

c

u

PT T2

A 580/2/2

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

2

S

=

1

3

0

0

m

p

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

3

S

=

1

1

4

0

m

p

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

4

S

=

1

1

4

0

m

p

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

7

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

8

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

6

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

8

22

D

E

5

8

1

/

1

-

4

m

6

7

8

9

H

C

n

5

8

1

/

2

-

6

m

H

C

n

5

5

7

9

0

8

7

3

/

1

0

_

O

D

G

4

1

5

1

3

1

0

1

5

D

E

5

7

9

-

4

m

D

E

5

8

0

/

1

/

1

-

4

m

9

0

8

6

7

/

1

0

-

O

D

G

4

1

5

4

2

4

2

6

8

D

E

5

8

1

/

1

-

4

m

6

7

8

9

H

C

n

5

8

1

/

2

-

6

m

H

C

n

5

5

7

A

5

7

7

/

1

-

1

2

1

1

4

3

2

6

/

1

0

_

O

D

G

4

1

5

4

2

5

0

6

0

4

2

5

0

5

8

4

2

0

1

7

8

-

C

F

.

4

2

5

0

2

8

-

C

F

.

A

5

7

7

/

6

4

2

5

0

2

5

-

C

F

.

A

5

7

7

/

7

4

0

8

1

4

0

-

C

F

.

4

2

5

0

2

4

-

C

F

.

424268

408140

440134

425060

438772

440133

433600

T

o

p

:

2

3

4

8

1

/

1

/

2

/

2

,

2

3

4

7

9

/

2

,

2

3

4

7

2

/

2

A

5

9

6

/

1

S

=

8

7

0

0

m

p

A

5

9

6

/

2

S

=

1

0

0

0

0

m

p

445437

S= 17985mp

S= 50300mp

4

2

.

4

2

m

4

.

3

6

m

2

9

.

5

5

m

1

3

.

8

9

m

8

.

4

9

m

3

.

5

4

m

1

9

.

0

5

m

6

.

2

4

m

9

1

.

8

5

m

2

8

.

0

4

m

0

.

6

8

m

1

0

3

.

6

1

m

1

7

0

.

9

8

m

2

3

9

.

7

4

m

33.56m

57 .37

m

1

6

7

.

1

6

m

7

3

.

9

3

m

1

9

6

.

0

7

m

3

9

.

1

2

m

3

9

.

8

8

m

3

1

.

2

3

m

8

5

.

8

9

m

Sa nt

- H

cn 5

57

Sant - HCN 557

D E

58 0/

1/ 8-

4m

D

E

5

8

0

/

1

/

1

H

C

n

5

5

7

438086

438796

438793

438794

438790

438784

438783

438789

438791

438792

438776

438767

438809

438810

438760

438777

438788

438786

438787

438785

438766

438774

438765

438764

438781

438762

438775

438772

438778

438771

438811

438756

438779

438757

438768

438769

438758

438773

438770

438755

438759

438780

438808

438812

438807

438782

438806

S

+

P

+

4

E

+

E

r

(

M

)

1

3

4

7

9

S

+

P

+

4

E

+

E

r

(

M

)

S

+

P

+

4

E

+

E

r

(

M

)

S

+

P

+

4

E

+

E

r

(

M

)

S

+

P

+

4

E

+

E

r

(

M

)

S

+

P

+

4

E

+

E

r

(

M

)

S

+

P

+

4

E

+

E

r

(

M

)

S

+

P

+

4

E

+

E

r

(

M

)

S

+

P

+

4

E

+

E

r

(

M

)

6

5

2

S

u

b

z

o

n

a

M

i

x

t

a

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

f

u

n

c

ț

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

l

a

p

a

r

t

e

r

S

+

P

+

4

E

+

E

r

(

M

)

S

u

b

z

o

n

a

D

o

t

ă

r

i

ș

i

s

e

r

v

i

c

i

i

S

+

P

+

4

E

+

E

r

(

M

)

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului

Local Timisoara, nr. 303 din 18.12.2012

Locuinte colective si servicii

regim de inaltime S+P+4E+Er(M)

8

D

r

u

m

d

e

p

a

m

a

n

t

438795

S

p

r

e

.

s

t

r

.

G

e

o

r

g

e

A

r

d

e

l

e

a

n

S

p

r

e

C

a

l

e

a

T

o

r

o

n

t

a

l

u

l

u

i

S

p

r

e

.

s

t

r

.

C

a

l

e

a

T

o

r

o

n

t

a

l

u

l

u

i

P

T

T

7

3

P

T

T

7

3

PTT1

PT T2

PT T2

PTT3

PT T3

PT T3

PT T1

PT T1

PT T1

PT T1

PTT1

P

T

T

7

3

P

T

T

3

5 Cp

DN 525

Calea Torontalului

80 cota jos

88.30

82 cota jos

84 cota jos

88.48

86 cota jos

88.51

A

5

8

0

/

1

/

5

N

R

.

T

O

P

2

3

4

8

1

/

1

/

1

,

2

3

4

8

1

/

2

/

1

/

1

/

2

,

2

3

4

7

4

/

2

,

2

3

4

7

5

/

2

,

2

3

4

7

6

/

2

,

N

R

.

T

O

P

2

3

4

8

1

/

1

/

1

,

2

3

4

8

1

/

2

/

1

/

1

/

2

,

2

3

4

7

4

/

2

,

2

3

4

7

5

/

2

,

2

3

4

7

6

/

2

,

2

3

4

7

7

/

2

,

2

3

4

7

9

/

3

/

1

/

2

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

/

1

/

1

NR. TOP 2348 1/1/1,23481/2/1

/1/2,

23474/2,23475/2,2347 6/2,

23477/2,23479 /3/1/2/1/1/1/1/1

/2/2

424268

438813

433591

433613

438796

433588

438803

438793

438800

438795

438794

431859

438798

438799

401734

438797

438802

438805

403557

438790

438784

438783

438789

438791

438792

438776

438767

438809

438810

438760

438777

438788

438787

438786

438785

433595

438761

438766

438774

438765

438764

438763

438801

438781

438762

438804

438775

438772

438778

438771

438811

438756

438779

438757

438768

438769

438758

438773

438770

438755

438759

438780

438808

438812

438807

439237

433593

4

1

8

3

5

0

438782

439238

403556

403567

403565

403564

438806

444244

433597

433590

444243

A

5

8

0

/

1

/

5

A

5

9

6

/

4

/

3

/

2

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

A

5

8

0

/

2

/

1

/

9

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

2

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

3

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

4

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

7

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

8

A 596/6

A

5

8

0

/

2

/

1

/

6

A

5

8

0

/

2

/

1

/

7

A

5

8

0

/

2

/

1

/

8

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

0

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

1 A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

6

N

R

.

T

O

P

2

3

4

8

1

/

1

/

1

,

2

3

4

8

1

/

2

/

1

/

1

/

2

,

2

3

4

7

4

/

2

,

2

3

4

7

5

/

2

,

2

3

4

7

6

/

2

,

2

3

4

7

7

/

2

,

2

3

4

7

9

/

3

/

1

/

2

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

/

1

/

a

50709

50710

50711

50712

50728

50729

50730

2

3

4

7

4

/

2

,

2

3

4

7

5

/

2

,

2

3

4

7

6

/

2

,

NR. TOP 2348 1/1/1,23481/2/1

/1/2,

23474/2,23475/2,2347 6/2,

23477/2,23479 /3/1/2/1/1/1/1/1

/2/2

A

5

8

0

/

2

/

1

/

5

A

5

8

0

/

2

/

1

/

4

H

C

n

5

5

7

A

5

6

9

/

7

/

3

/

1

Nr.Topografic 23485/2

424268

438813

433591

433613

438796

433588

438803

438793

438800

438795

438794

431859

441729

438798

438799

408515

401734

438797

438802

438805

403557

438790

438784

438783

438789

438791

438792

438776

438767

438809

438810

438760

438777

438788

438787

438786

438785

433595

438761

438766

438774

438765

438764

438763

438801

438781

438762

438804

438775

438772

438778

438771

438811

438756

438779

438757

438768

438769

438758

438773

438770

438755

438759

438780

438808

438812

438807

439237

433593

438782

4

0

6

7

9

7

4

4

0

1

1

2

439238

443885

403556

403567

403565

403564

4

4

0

1

1

3

438806

444244

433597

433590

444243

443886

A596/4/3/1

158810/07

50713

50714

50715

50716

50717

50723

50725

50726

50727

50734

50735

5

0

7

3

1

50737

421741

n

r

.

c

a

d

.

A

5

9

6

/

1

n

r

.

c

a

d

.

A

5

9

6

/

2

n

r

.

c

a

d

.

A

5

9

6

/

4

/

1

C

F

4

1

1

7

3

4

n

r

.

t

o

p

.

2

3

4

7

2

/

2

/

1

/

4

,

2

3

4

7

9

/

3

/

4

,

2

3

4

8

1

/

1

/

2

/

1

/

4

A

5

8

0

C

a

l

e

a

T

o

r

o

n

t

a

l

u

l

u

i

408363

A

5

8

0

A

5

8

0

D

E

5

8

1

/

1

s

t

r

a

d

a

G

e

o

r

g

e

A

r

d

e

l

e

a

n

-

p

i

e

t

r

u

i

t

-

446454

446455

446456

446457

4

4

6

4

5

8

D

E

5

8

0

/

1

/

1

C

F

4

0

3

5

9

6

c

a

d

.

5

0

7

3

2

C

F

4

2

3

9

5

7

n

r

.

c

a

d

.

A

5

8

0

/

2

/

1

/

1

8

CF 423957 nr. cad. A 580/2/1/18 (Str. Johan Wolf )

CF 446458 nr. cad.446458 (Municipiul Timisoara)

D

r

u

m

i

n

p

r

o

p

r

i

e

t

a

t

e

a

M

u

n

i

c

i

p

i

u

l

u

i

T

i

m

i

s

o

a

r

a

C

F

4

3

8

8

1

3

S

p

r

e

C

a

l

e

a

T

o

r

o

n

t

a

l

u

l

u

i

Domeniu public - Proprietar Municipiu Timisoara

LEGENDA

Domeniu privat - Proprietar Luca Petru Adrian (Zona PUZ)

Domeniu privat - Proprietar Luca Petru Adrian (Zona Modificare PUZ)

1

48 44 43

34

31

10

11

30

19

20

Z SE E E
AutoCAD SHX Text
Mun. Timisoara, Jud. Timis, Romania
AutoCAD SHX Text
str.Electronicii, Nr.26, Ap.18
AutoCAD SHX Text
tel. 0727.531.932 / www.dpctimis.ro
AutoCAD SHX Text
Proictant de specialitate
AutoCAD SHX Text
lucrari rutiere si hidroedilitare
AutoCAD SHX Text
J35/219/2014; RO32739762
AutoCAD SHX Text
AutoCAD SHX Text
63823/A/0001/UK/Ro
AutoCAD SHX Text
S.C. DRUM PROIECTCONSULT S.R.L.
AutoCAD SHX Text
161215/07
AutoCAD SHX Text
27959/07
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
G
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
C
  • Sheets and Views
    • A2-1000 (2)

Atasament: 461_Instalatii_electrice.pdf

LEGENDA

- Traseu bransare la retelele de fibra optica format din fibra optica de tip

SingleMode, pozat pe pat de nisip in profil de sant, in tub gofrat Ø63mm,

de catre providerii de servicii; - Traseu pentru alimentarea FDCP-urilor, pozat din tub gofrat, realizat de

catre distribuitorul local de energie electrica;

FDCP - Firida de distributie, contorizare si protectie, proiectat si executat in baza

studiului de solutie si a avizului tehnic de racordare, in grija distribuitorului

local de energie electrica;

PCFO - Punct de conexiune fibra optica, proiectat si executat de care providerii

de servicii de telecomunicatii;

PT - Post de transformare de retea, 20\0.4kV, estimat 630kVA, ealizat de catre

distribuitorul local de energie electrica in baza studiului de solutie;

- Traseu LES 20kV, realizat de catre distribuitorul local de energie

electrica in baza studiului de solutie;

Teren in curs de reglementare cu A.O. nr. 31/17.05.2018

regim de inaltime maxim S+D+P+12E

Zona Dotări și servicii POT max= 50% CUT max= 2.0 suprateran max. (S)+P+4E+Er(M)

P TT 1 - conform

P T 67 din P

U G

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Zona Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter POT max= 35% CUT max= 2.0 suprateran max. (S)+P+4E+Er(M)

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

S+P+4E

S+D+P+5E

(S)P+2E+Er(M)

(S)P+2E+Er(M)

(S)P+2E+Er(M)

(S)P+2E+Er(M)

(S)P+2E+Er(M)

(S)P+2E+Er(M)

(S)P+2E+Er(M)

88.82

1 6 m

12 m

16 m

16 m

16 m

PT T

2 - c

on fo

rm P

T 47

d in

P UG

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului

Local Timisoara, nr. 303 din 18.12.2012 Locuinte colective si servicii

regim de inaltime S+P+4E+Er(M)

P.O.T.=max.35-50%

C.U.T.=max. 2.0

Parohia Ortodoxa Sarba Mehala

16 m

2 0 5 0 0 0

4825002 0 4 9 0 0

4825002 0 4 8 0 0

4825002 0 4 7 0 0

482500

2 0 4 9 0 0

4824002 0 4 8 0 0

4824002 0 4 7 0 0

482400

2 0 4 9 0 0

4823002 0 4 8 0 0

4823002 0 4 7 0 0

482300

M unicipiul T

im isoara

M un

ici pi

ul T

im iso

ar a

S= 50300mp

438806

438807

438812

438808

438780

438811438781

438765

438785

438787

438788

438810

438809

438791

438789

438790 438794

438793

438796

43 88

13 (t

er en

p en

tru d

ru m

)

438813 (teren pentru drum )

438813

CF 433600

D ru

m d

e pa

m an

t

Zona verde

PCFO

PCFO

PCFO

PCFO

PCFO

PCFO

PCFO

PCFO

PCFO

FDCP

FDCP

FDCP

FDCP

FDCP

FDCP

FDCP

FDCP

FDCP

PT

Acest proiect este proprietatea firmei SC ELECTRIC EYE SRL. Drepturile de proiectare apartin in intregime proiectantului.

Refolosirea oricarei parti din aceasta documentatie este interzisa.

Verificator Nume Semnatura Cerinţa Referat\expertiză Nr.\Data

Desenat

Proiectat

Şef Proiect

Specificaţie

Titlul planşei : Plan instalatii electrice

Faza:

Proiectant Instalaţii Electrice :

PUZ

Pr. Nr :

Nume Semnatura

Scara:

Data:

461\2019

1\500

Mar. 2019

Planşa:

E01

Titlul proiectului : ”Modificare partiala

PUZ aprobat cu HCL nr.303/18.12.2012

Zona Calea Torontalului, Timisoara

(elaborare PUZ) ” Verificat Rev: 00

Beneficiar :

LUCA PETRU ADRIANTimisoara, str. Zimnicea, nr. 26; jud. Timis, e-mail: [email protected]

SC ELECTRIC EYE SRL

arh. Georgeta Trimbitas

ing. Lucian Volintiru

ing. Adrian Valea

ing. Adrian Valea

Atasament: ED-_01_Plan_de_reglemetari_lucrari_hidroedilitare.pdf

Atasament: 00_Memoriu.pdf

1

S.C. „ ARHITECT TRÎMBIŢAŞ ” S.R.L. 300044 Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr. 2, tel./fax: 0256-432212, e-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE

Modificare partiala PUZ aprobat cu HCL nr.303/18.12.2012 – Zona Calea Torontalului, Timisoara ( elaborare PUZ) 1. Introducere

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

”Modificare partiala PUZ aprobat cu HCL nr.303/18.12.2012 – Zona Calea Torontalului, Timisoara (elaborare PUZ) ” CF 438797, CF 438798, CF 438799, CF 438800, CF 438801, CF 438802, CF 438803, CF 438804, CF 438805.

Amplasament: Timişoara, zona Calea Torontalului

Beneficiar: LUCA PETRU ADRIAN

Elaborator: S.C.”Arhitect Trîmbiţaş”S.R.L. (Proiectant) Data elaborării: aprilie 2019 Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”Modificare partiala PUZ aprobat cu HCL nr.303/18.12.2012 – Zona Calea Torontalului, Timisoara” (elaborare PUZ) are drept obiect modificarea la comanda beneficiarului Luca Petru Adrian, a reglementării urbanistice pentru parcelele identificate prin CF 438797, CF 438798, CF 438799, CF 438800, CF 438801, CF 438802, CF 438803, CF 438804 și CF 438805, având o suprafață totală de 20.865 mp.

Pentru parcelele ce fac obiectul prezentei documentații au fost aprobați următorii

indici urbanistici prin PUZ aprobat cu HCL nr.303/18.12.2012: Dotări și servicii publice - POT max=50% - CUT max= 2.00 - Regim de înălțime (S)+P+4E+Er(M) - Hmaxcornișă= 18.50m - Hmax= 23.00m

2

PUZ-ul are ca obiect modificarea reglementării urbanistice a nouă parcele, ce fac obiectul PUZ, reglementate în baza HCL nr.303/18.12.2012, după cum urmează:

- parcela identificată prin CF nr. 438797 – Timişoara, (teren arabil în intravilan) cu o suprafaţă de 2.424 mp. si cu formă regulată, teren pentru dotări și servicii publice, fără sarcini

- parcela identificată prin CF nr. 438798 – Timişoara, (teren arabil în intravilan) cu o suprafaţă de 2.494 mp. si cu formă regulată, teren pentru dotări și servicii publice, fără sarcini

- parcela identificată prin CF nr. 438799 – Timişoara, (teren arabil în intravilan) cu o suprafaţă de 2494 mp. si cu formă regulată, teren pentru dotări și servicii publice, fără sarcini

- parcela identificată prin CF nr. 438800 – Timişoara, (teren arabil în intravilan) cu o suprafaţă de 2715 mp. si cu formă regulată, teren pentru dotări și servicii publice, fără sarcini

- parcela identificată prin CF nr. 438801 – Timişoara, (teren arabil în intravilan) cu o suprafaţă de 1548 mp. si cu formă regulată, teren pentru dotări și servicii publice, fără sarcini

- parcela identificată prin CF nr. 438802 – Timişoara, (teren arabil în intravilan) cu o suprafaţă de 1922 mp. si cu formă regulată, teren pentru dotări și servicii publice, fără sarcini.

- parcela identificată prin CF nr. 438803 – Timişoara, (teren arabil în intravilan) cu o suprafaţă de 3882 mp. si cu formă regulată, teren pentru dotări și servicii publice, fără sarcini

- parcela identificată prin CF nr. 438804 – Timişoara, (teren arabil în intravilan) cu o suprafaţă de 1500 mp. si cu formă regulată, teren pentru dotări și servicii publice, fără sarcini

- parcela identificată prin CF nr. 438805 – Timişoara, (teren arabil în intravilan) cu o suprafaţă de 1886 mp. si cu formă regulată, teren pentru dotări și servicii publice, fără sarcini. 2. Stadiul actual al dezvoltării 2.1. EVOLUŢIA ZONEI

Zona este caracterizată in principal de existența terenurilor cu caracter agricol aflate în curs de reglementare sau reglementate, cu un fond construit si cu amenajări de drumuri în dezvoltare.

Funcțiunile terenurilor din jurul zonei care face obiectul PUZ sunt diverse, locuire individuala, locuire colectiva, industrie, servicii, sănătate, etc.

Zona cunoaște în ultimul timp o puternica dezvoltare datorită extinderii intravilanului Municipiului Timișoara și a cererii tot mai mari de pe piața imobiliară.

Terenul ce face obiectul proiectului a fost reglementat prin PUZ nr.303/2012 aprobat cu HCL 303/18.12.2012 - PUZ implementat (parcelele sunt dezmembrate și drumurile aferente sunt domeniu public; s-a obținut autorizație de construcție pentru o parcelă și sunt în curs de derulare proceduri de autorizare pentru amenajarea rutieră a drumurilor și echiparea tehnico-edilitară).

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 2.2.1. POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII

Terenul studiat este situat în partea de nord-vest a municipiului Timişoara, în intravilan.

3

Toate parcelele au front la domeniul public, la terenul cedat anterior pentru drumuri Primariei Timisoara.

 Zonele învecinate parcelelor ce fac obiectul PUZ, au fost reglementate din punct

de vedere urbanistic astfel:  La nord-vest: terenul este delimitat de parcela de drum (lot 59 - CF 438813)

și teren cu destinația de zonă verde (lot 42 - CF 438796), terenuri reglementate prin PUZ aprobat cu HCL nr.303/2012.

 La nord-est: terenul este delimitat de: - parcela nr.42, de spații verzi, reglementată prin PUZ aprobat cu HCL nr.303/2012 ca arabil în intravilan – teren pentru zonă verde. - teren arabil, identificat cu CF 433600 în curs de reglementare, PUZ în lucru cu Avizul de Oportunitate nr. 31/17.05.2018. cu destinație de locuire colectivă, servicii, birouri, comerț.

 La sud-est: terenul este delimitat de teren pentru drum (lot 59 - CF 438813) aprobat și dezmembrat conform PUZ aprobat cu HCL nr. 303/2012.

 La sud-vest terenul este delimitat de zona verde (lot 52 - CF 438806) și zona de locuire colectivă cu funcțiuni complementare (CF 438812, CF 438810, CF 438809, CF 438807) aprobată prin PUZ aprobat cu HCL nr. 303/2012.

Certificatul de Urbanism pentru elaborare PUZ nr.4740/01.11.2017 a fost obţinut în baza PUG aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General.

Proiectul PUZ ce face obiectul prezentei, a obținut Avizul de Oportunitate nr. 53 din 21.06.2018 în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritorului și de Urbanism din cadrul primăriei Timișoara, înființată conform legislației în vigoare cu următoarele categorii funcționale – teren pentru dotări și servicii și teren pentru locuințe colective (etaje) și funcțiuni complementare (parter). 2.2.2. RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI, ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL

 Prin prisma poziţiei în cadrul oraşului, zona ce face obiectul studiului este favorizată.

 Accesibilitatea zonei este asigurată de existenţa arterelor majore, respectiv strada Calea Torontalului, străzile existente (strada Johan Wolf și strada Grigore Alexandrescu ) și proiectele de urbanizare din zona ce facilitează tot mai mult accesibilitatea zonei.

 Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de densificare şi de edificare în sensul dotarii cu servicii și locuire.

 La nivel edilitar zona nu este echipată cu rețele de canalizare, energie electrică, gaz și telecomunicații, toate rețelele utilitare se află în zona Calea Torontalului și strada George Ardelean, la o distanță de aproximativ 400m dar sunt în lucru proiectele și procedurile de autorizare pentru lucrarile rutiere și pentru extinderea utilităților tehnico edilitare (CU nr.2963/19.07.2018 în scopul “Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare menajeră, zona Calea Torontalului pentru dezvoltare zonă rezidențială locuințe colective cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, având ca beneficiar pe Luca Petru Adrian.)

Prin prezentul proiect urmează să se propună:  Modificarea reglementării urbanistice a celor 9 parcele din cadrul PUZ-ului

aprobat cu HCL 303/18.12.2012, care se va face astfel:

4

- Parcelele identificate cu CF 438797, CF 438798, CF 438799, CF 438800: din ”dotări și servicii publice” în ”dotări și servicii”,

- Parcelele identificate cu CF 438801, CF 438802, CF 438803, CF 438804 și CF 438805: din ”dotări și servicii publice” în “locuințe colective și funcțiuni complementare”.

 Realizarea lucrărilor tehnico-edilitare necesare asigurării unei infrastructuri adecvate.

Conform Certificatului de Urbanism pentru elaborare PUZ nr. 4740/01.11.2017

(prelungit) emis în baza documentației PUG aprobată prin H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 și HCL 131/2017, se specifica destinația conform PUZ aprobat cu HCL 303/18.12.2012: Zonă rezidențială, locuințe colective cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice, funcțiuni aprobate – zonă de dotări și servicii publice.

2.3. SURSE DOCUMENTARE 2.3.1. PREVEDERI ALE P.U.G. ÎN VIGOARE

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017, terenul este încadrat parțial în UTR 9 și parțial în UTR 17, cu interdicție temporară de construire până la elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.Z. sau P.U.D.

2.3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. ÎN LUCRU – REVIZIA 4

Propunerile PUG în curs de aprobare (etapa 4) pentru terenul studiat sunt (conform planșei nr.160 A/02) sunt:

- UEm - zonă de mică productie, servicii de tip industrial sau cvasi-industrial, comert en-gros.

2.3.4. PREVEDERI ALE AVIZULUI CTATU nr. 06/14.03.2019

“…Categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului: - Pentru parcelele 1-4 (10.127 mp): Modificare parțială PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012” – Zonă dotări și servicii - Pentru parcelele 5-9 (10.738 mp): Modificare parțială PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012 – Zonă locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter.

Indicatori urbanistici obligatorii:

• Parcelele 1-4 (10.127 mp) Dotări și servicii în regim de înălţime maxim (S)+P+4E +Er P.O.T.= max. 50% C.U.T.= max. 2.0 suprateran H max.= 23 m H cornisa max.=18.5 m *se vor asigura în cadrul fiecărei parcele zone verzi calculate conform HCL nr. 62/2012: se vor asigura 20 puncte procentuale (în concordanță cu precizările din Avizul de Oportunitate nr. 35/21.06.2017) – respectiv 20% spații verzi în cadrul fiecărei parcele – îsemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului sistematizat și în conformitate cu decizia Etapei de încadrare nr. 13/25.02.2019 a Agenției pentru Protecția mediului Timiș; suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.

• Parcelele 5-9 (10.738 mp) Locuințe colective (etaje) și funcțiuni complementare (parter) în regim de înălţime maxim (S)+P+4E +Er P.O.T.=max. 35% C.U.T.= max. 2.0 suprateran

5

H max.=23 m H cornisa max.=18.5 m *se vor asigura în cadrul fiecărei parcele zone verzi calculate conform HCL nr. 62/2012: se vor asigura 30 puncte procentuale (în concordanță cu precizările din Avizul de Oportunitate nr. 35/21.06.2017) astfel: 25% spații verzi amenajate însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului sistematizat și 5% însemnând arbori , gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei și în conformitate cu decizia Etapei de încadrare nr. 13/25.02.2019 a Agenției pentru Protecția mediului Timiș; suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.

2.3.5. PREVEDERI ALE AVIZULUI DE OPORTUNITATE nr. 35/21.06.2018

“…Categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului: - Pentru parcelele 1-4 (10.127 mp): Modificare parțială PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012” – teren pentru dotări și servicii - Pentru parcelele 5-9 (10.738 mp): Modificare parțială PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012 – teren pentru locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter.

Se vor respecta servituțile trecute în ”Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa a 3-a elaborare PUG Timișoara” aprobate prin HCL nr.428/30.07.2013.

Indicatori urbanistici obligatorii:

• Parcelele 1-4 (10.127 mp) Dotări și servicii în regim de înălţime maxim (S)+P+4E +Er P.O.T.= max. 50% C.U.T.= max. 2.0 suprateran H max.= 23 m H cornisa max.=18.5 m *se va asigura în cadrul parcelelor un procent minim de spațiu verde compact, conform HCL nr.62/2012 • Parcelele 5-9 (10.738 mp) Locuințe colective (etaje) și funcțiuni complementare (parter) în regim de înălţime maxim (S)+P+4E +Er P.O.T.=max. 35% C.U.T.= max. 2.0 suprateran H max.=23 m H cornisa max.=18.5 m *se va asigura în cadrul parcelelor un procent minim de spațiu verde compact, conform HCL nr.62/2012 2.3.6. DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ

În zona studiată aparținând UTR 9 și UTR 17, cu interdicție de construire până la aprobare P.U.D./P.U.Z. au fost aprobate prin Hotărâri de Consiliu Local următoarele documentații P.U.D./P.U.Z.:  P.U.Z. “Dezvoltare zonă mixtă” – Calea Torontalului aprobat cu H.C.L. 255/2017

Zonă mixtă  regim de înălțime maxim S+P+13E  POTmax = 55%  CUTmax = 2,5 Instituții și servicii publice și de interes public constituite în ansambluri independente  regim de înălțime maxim S+P+4E  POTmax = 55%  CUTmax = 2,8

6

Instituții și servicii publice și de interes public constituite în ansambluri individuale dedicate învățământului  regim de înălțime maxim S+P+4E+Er  POTmax = 70%  CUTmax = 2,8

 P.U.D. “Locuințe colective” aprobat cu H.C.L. 333/25.09.2007 Locuințe colective și servicii  regim de înălțime maxim S+M+3E(6)+Er  POTmax = 40-45%  CUTmax = 3,5  Hmax = 15,00m - 27,00m

 P.U.Z. “Locuințe colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii” aprobat cu H.C.L. 394/01.08.2014

Locuințe colective și servicii  regim de înălțime maxim S+M+4E+Er  POTmax = 40%  CUTmax = 2,0  Hmax = 19,60m

 P.U.D. “Zonă locuințe colective” aprobat cu H.C.L. 365/29.07.2008:  regim de înălțime maxim P+3E+Er  POTmax = 40%  CUTmax = 2,5

 P.U.Z. “Dezvoltare zonă rezidențială –locuințe colective cu funcțiuni complementare, dotări și servicii” aprobat cu H.C.L. 303/18.02.2012

Locuințe colective cu funcțiuni complementare  regim de înălțime maxim S(D)+P+2E+M/Er  POTmax = 35%  CUTmax = 1,3  Hmax = 11,00m Dotări și servicii publice  regim de înălțime maxim S(D)+P+4E+M/Er  POTmax = 50%  CUTmax = 2,0  Hmax = 18,50m

 P.U.Z. “Locuințe individuale și funcțiuni complementare” aprobat cu H.C.L. 446/03.10.2006

Locuințe individuale și funcțiuni complementare  regim de înălțime maxim P+2E  POTmax = 30%  CUTmax = 1,0

 P.U.Z. “Locuințe individuale și funcțiuni complementare” aprobat cu H.C.L. 75/29.07.2003

Locuințe individuale și funcțiuni complementare  regim de înălțime maxim P+2E  POTmax = 35%  CUTmax = 1,2

 P.U.Z. “Locuințe individuale și colective cu funțiuni complementare” aprobat cu H.C.L. 231/22.04.2008

Locuințe cu regim mic de înălțime  regim de înălțime maxim D+P+1E(2E)+M  POTmax = 35%  CUTmax = 0,8 Lot de dotări

7

 regim de înălțime maxim D+P+4E+M  POTmax = 35%  CUTmax = 1,1

Se observă tendința de reglementare a UTR 9 și UTR 17 – zone marcate cu

interdicție temporară de construire până la aprobarea de noi documentații urbanistice, în special cu zone mixte, servicii și locuințe colective în proximitatea terenului studiat și locuințe individuale spre exteriorul orașului (Nord).

2.4. CIRCULAŢIA

Obiectivul este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Timişoara, în zona deservită de strada Calea Torontalului si inelul 3 de circulatie al orasului - str Grigore Alexandrescu, la 3 km de centrul orașului ( 7 min. cu autoturismul).

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi consideraţi accesurile la parcele efectuate pe străzi executate în momenul de faţă cu carosabil îngust, la un prospect intermediar.

Transportul în comun din zonă se realizează folosind autobuze. Zona cu deficiențe este intersecţia Caii Torontalului cu strada Grigore Alexandrescu care afecteză fluiditatea traficului. Situaţia va fi remediată în momentul în care intersecţia va fi modernizată, proiect (sens giratoriu) care este în curs de aprobare și execuție, unde se vor executa străzile secundare la prospectul final și ulterior extinderea caii Torontalului la un profil aprobat în Comisia de Circulație DT2018-00421/23.08.2018, la un profil de 44m.

In vederea asigurării unei fluențe a circulației atât pe Calea Torontalului cât și pe zonele adiacente (străzile secundare), se impune realizarea accesului rutier in baza perspectivelor de modernizare a tramei stradale de scurtă durată și de lungă durată. În acest sens, s-a obținut AVIZUL FAVORABIL DE PRINCIPIU al Comisiei de Circulație nr. RE2018-004593/06.09.2018 pentru ”Modificare parțială PUZ cu HCL nr. 303/18.12.2018 – Zona calea Torontalului Timișoara (elaborare PUZ)” (în baza documentației întocmite de proiectantul de lucrări rutiere S.C. DRUM PROIECTCONSULT S.R.L.)

Odată cu aprobarea documentațiilor de urbanism învecinate, zona va fi corelată din punct de vedere al circulației pietonale, auto și velo. Deasemenea, conform Certificatului de Urbanism cu nr. 3396/14.08.2018 (având ca beneficiar pe Luca Petru Adrian), care prevede ”Amenajare căi circulație rutieră conform HCL nr.303/2012” pentru asigurarea accesului la Calea Torontalului în concordanță cu planurile de urbanism aprobate în zonă, trama stradală împreună cu utilitățiile din zona studiată vor fi finalizate în curând.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ În prezent, în zona limotrofă, funcţiunile existente aprobate sunt locuire colectivă în ansambluri de blocuri cu regim de inalţime pana la P+8 si dispersat în imobile colective cu un regim de inaltime P … P+2. Pe langă acestea există un fond de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime. Serviciile sunt reprezentate de prezenţa complexelor comerciale cu regim redus de înălţime construite pentru deservirea ansamblurilor de blocuri, precum şi de investiţii punctuale dispersate în țesut. 2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

8

În prezent terenul este liber de construcţii. La nord de parcela studiata, terenul este liber de construcţii. La sud de parcela studiata, terenul este liber de construcţii. La vest de parcela studiata, terenul este liber de construcţii. La est de parcela studiata, terenul este liber de construcţii. Cea mai apropriată construcție se află la o distanță de 150 metri.

2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE In zonă există terenuri cu destinația de Instituții și servicii publice constituite în clădiri individuale dedicate învățământului și terenuri în curs de reglementare cu statutul de Dotări și servicii publice. Serviciile sunt reprezentate de existența punctelor de comercializare a materialelor de construcții, hale depozitare, stații carburanți, etc. Există o deficienţă în asigurarea cu servicii a zonei, acestea fiind concentrate la sud de str. Grigore Alexandrescu 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI Parcelele ce fac obiectul PUZ nu au în prezent spaţii verzi amenajate. Prin PUZ-ul aprobat anterior cu HCL nr.303/18.12.2012, s-au asigurat 7,24% spatii verzi amenajate ca necesar la nivel de zonă, din totalul suprafeței studiate inițial. Parcelele ce fac obiectul prezentei documentații, sunt mărginite la N-E si S-V de parcele reglementate ca și spații verzi amenajate prin PUZ aprobat cu HCL nr.303/2012. În cadrul parcelelor ce fac obiectul modificării PUZ, vor fi asigurate spații verzi amenajate după cum urmează:

- pentru parcelele identificate cu CF 438797, CF 438798, CF 438799, CF 438800 ce vor fi modificate din ”dotări și servicii publice” în ”dotări și servicii”: se vor asigura în cadrul fiecărei parcele (în concordanță cu precizările din Avizul de Oportunitate nr. 35/21.06.2017) zone verzi calculate conform HCL nr. 62/2012, astfel: se vor asigura 20 puncte procentuale respectiv 20% spații verzi amenajate în cadrul fiecărei parcele - însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului

- pentru parcelele identificate cu CF 438801, CF 438802, CF 438803, CF 438804 și CF 438805 ce vor fi modificate din ”dotări și servicii publice” în “locuințe colective și funcțiuni complementare” se vor asigura 30 puncte procentuale în cadrul fiecărei parcele (în concordanță cu precizările din Avizul de Oportunitate nr. 35/21.06.2017), zone verzi calculate conform HCL nr. 62/2012, astfel: se vor asigura 30 puncte procentuale, respectiv 30% spații verzi amenajate în cadrul fiecărei parcele, din care 25 de puncte procentuale respectiv 25% spații verzi amenajate însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, reprezantând restul de 5 puncte procentuale.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII

Conform Avizului Unic pentru Rețele Existente (nr.57/26.01.2018), în zona studiată operatorii locali dețin următoarele rețele:

- Aviz favorabil SC Telekom Romania Communications SA (nr.2976/04.12.2017) ce precizează că pe amplasament nu sunt amplasate rețele de comunicații electronice.

9

- Aviz favorabil RATT (UR.2017.01.9609/29.11.2017), ce precizează că pe amplasament regia nu deține gospodărie subterană de cabluri electrice

- Aviz tehnic de amplasament AQUATIM (nr.31127/06.12.2017) prin care este menționată existența rețelelor de apă și canal pe Calea Torontalului.

- Aviz de principiu favorabil DELGAZ grid (5818/12.12.2017) care confirmă existența rețelelor de gaz pe strada Calea Torontalului.

- Aviz de amplasament favorabil E-Distribuție Banat S.A. (205173750/11.01.2018) cu respectarea zonelor de siguranță față de rețelele de 20kV și 110kV, conform avizului.

- Aviz favorabil COLTERM (05.12.2017) care nu deține în zona amplasamentului propus rețele termice și de apă rece hidrofor.

De asemenea, conform certificatului de Urbanism nr.2936/19.07.2018, au fost

demarate lucrările în scopul ”Obținerii autorizației de construire pentru: extindere rețea alimentare cu apa și canalizare menajeră, zonă Calea Torontalului pentru dezvoltare zona rezidențială locuințe colective cu funcțiuni complementare dotări și servicii” pentru parcela identificată cu CF 138813 (proprietar Municipiul Timișoara) care prevede racordarea parcelelor la utilitățile de pe calea Torontalului. 2.7. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICA, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Zona studiată a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de edificare şi densificare, fenomen normal dată fiind poziţia adiacentă arterelor majore de trafic. În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeţele construite şi dotarea cu zone verzi și utilități, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate. În zonă nu există zone naturale protejate.

2.7.1. Geologia şi geomorfologia zonei Relieful este de câmpie joasă făcând parte din câmpia Timişului, caracterizată de

valuri largi fiind acoperită cu o cuvertură de loess. Această caracteristică de câmpie joasă îi este atribuită datorită faptului că fiind o prelungire a Câmpiei Tisei, în spaţiul Piemonturilor Vestice (de-a lungul cursului râului Timiş) este formată din formaţiuni aluvionare cu denivelări de mai mică amploare determinate de prezenţa croburilor şi dispune de altitudini ce se încadrează între 80 şi 100 m.

Suprafața morfologică constă în forme de relief nediferențiate, cu văi puțin adânci, meandrate, albii părăsite, terase îngropate, acoperite cu o crustă subțire de sol vegetal și umpluturi recente de sistematizare verticală.

2.7.2. Reţeaua hidrografică Râul Bega traversează municipiul, iar râul Timiş are albia în vecinatătea teritoriului

municipiului. Scurgerea şi debitele maxime se formează mai cu seamă din ploile de la începutul verii. Scurgerea minimă se produce în perioada secetoasă din timpul verii şi toamnei.

Din punct de vedere hidrogeologic se disting 3 categorii de apă subterană: - apă freatică cantonată şi cu circulaţia în aluviunile recente din lunca pârâielor din

zonă, la adâncimi relativ reduse, de 1,00...2,00 m şi care este în strânsă legătură cu volumul precipitaţiilor;

10

- apă subterană freatică cantonată şi cu circulaţia în stratul argilos de pe terase la adâncimi de 10,00...15,00 m;

- apă subterană de adâncime medie şi mare. 2.7.3. Adâncimea de îngheţ

Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS 6054 – 77.

2.7.4. Clima şi regimul pluviometric Factorii climatici determină existenţa unui climat temperat continental moderat, cu

influenţe mediteraneene şi oceanice, specific zonelor de câmpie din Câmpia Banatului. Condiţiile climatice din zonă pot fi sintetizate prin următorii parametrii:

 Temperatura aerului: o Media lunară minimă: –1,2

o C – Ianuarie;

o Media lunară maximă: +21,5 o C – Iulie, August;

o Temperatura minimă absolută: –35,53 o C;

o Temperatura maximă absolută: +42,5 o C;

o Temperatura medie anuală: +10,7

o C;

 Precipitaţii: o Media anuală: 600...700 mm.

2.7.5. Regimul eolian Masele de aer dominante, în timpul primăverii şi verii, sunt cele temperate, de

provenienţă oceanică, care aduc precipitaţii semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi şi zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig.

Principalele vânturi care bat în judeţ sunt: Vântul de Vest şi Austrul. Vântul de vest este determinat de anticiclonul Azorelor; vara bate de la nord-vest, iar iarna, de la sud- vest. Este un vânt călduţ şi umed care provoacă precipitaţii abundente în lunile mai şi iunie. Austrul bate de la sud-vest, dinspre Marea Adriatică şi se simte în toate anotimpurile. Vara este cald şi uscat “Sărăcilă”, în vreme ce iarna aduce umezeală şi moderează temperatura.

2.7.6. Seismicitatea zonei Cutremurele bănăţene sunt caracterizate prin adâncimea mică a focarului (5-15

km), zonă redusă de influenţă în jurul epicentrului, mişcări orizontale şi verticale de tip impuls cu durată scurtă, perioade lungi de revenire în aceeaşi zonă. La aceste tipuri de seisme sunt afectate mai mult structurile rigide (zidărie, diafragme, panouri mari) şi mai puţin cele deformabile (cadre din beton armat sau metalice).

Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-a efectuat 1 (un) foraj geotehnic F 1, cu diametrul de 5”, până la adâncimea de -5,00 m de la suprafaţa terenului. Pe parcursul executării forajului s-au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea coloanei stratigrafice a acestuia. 2.8. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt locuinţe colective cu funcțiuni complementare, respectiv dotări și servicii.

Potrivit legii propunerea de reglementare va fi supusă consultarii populaţiei în cadrul procedurilor de informare a populaţiei ce vor fi organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială.

11

2.9. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se propun următoarele: - în concordanță cu prevederile HCL nr.303 din 2012 „Zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”:

- Functiunile aprobate initial sunt caracterizate de un regim de inaltime S+P+4E+Er, Hmax=23m, Hcornisa=18,50, POT=50%, CUT=2.

- Modificările propuse vor schimba funcțiunea de “Dotări și servicii publice” în ”Dotări și servicii”, respectiv în “Locuire colectivă și funcțiuni complementare”.

- Noile reglementări propuse nu implică modificarea regimului de înălțime și a Hmax.

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 3.1. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTARI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI TERENUL STUDIAT SE ÎMPARTE ÎN URMĂTOARELE SUBZONE FUNCTIONALE:

- zDS: zonă Dotări și servicii cu regim de înălțime maxim (S)+P+4E+Er(M) - zLCFC: zonă Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter cu

regim de înălțime maxim (S)+P+4E+Er(M)

Se propun următoarele zone și următorii indici (în concordanță cu pevederile Avizului de Oportunitate):

▪ Parcelele 1-4 (10.127 mp)

zDS: Zonă Dotări și servicii (S)+P+4E+Er

- Zonă de dotări și servicii cu regim de înălțime peste P+2E, dispuse în zona

nord-estică a zone studiate, cu limita spre teren spațiu verde, astfel: dotări și

servicii la parter și etajele superioare, spații verzi conform HCL nr. 62/2012,

retragerea față de aliniament 7.00m față de drumurile publice, 10.00m față de limita

posterioară (dacă e cazul) și minim 3.00m față de limitele laterale (sau h/2 din

înălțimea la cornișă a clădirii).

 P.O.T. = max. 50%  C.U.T. = max. 2,0  Regim de înălțime max. S+P+4E+Er  Hmax. cornișă = 18.5m  Hmax. = 23.0m

▪ Parcelele 5-9 (10.738 mp)

zLCFC: Zonă Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter

(S)+P+4E+Er - Zonă de locuințe colective și funcțiuni complementare cu regim de înălțime

peste P+2E, dispuse în zona sud-vestică a zonei studiate, astfel: funcțiuni

complementare la parter și locuire colectivă la etaje, spații verzi conform HCL nr.

12

62/2012, retragerea față de aliniament 7.00m față de drumurile publice, 10.00m față

de limita posterioară (dacă e cazul) și 3.00m față de limitele laterale (sau h/2 din

înălțimea la cornișă a clădirii).

 P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 2,0  Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er  Hmax. cornișă = 18.5m  Hmax. = 23.0m

3.2. BILANȚ TERITORIAL – Obiective de utilitate publică

SUPRAFAŢĂ TEREN

SITUAŢIA EXISTENTĂ

SITUAŢIA PROPUSĂ

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice 20.865 mp 100% 20.865 mp 88.79%

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public - - - -

TOTAL 20.865 mp 100% 20.865 mp 100%

3.3. BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAŢĂ TEREN

SITUAŢIA EXISTENTĂ

SITUAŢIA PROPUSĂ

Parcele arabil în intravilan, reglementate conf. PUZ aprobat cu HCL 303/2012 20.865 mp

100.00 %

- -

Zonă Dotări și servicii Parcele in regim (S)+P+4E+Er *20% spații verzi conform HCL nr.62/2012 gazon/peluză la cota terenului, asigurate în cadrul fiecărei parcele

- - 10.127 mp 48,54%

Zonă Locuințe Colective la etaje și funcțiuni complementare la parter în regim max.(S)+P+4E+Er *30% spații verzi conform HCL nr.62/2012, astfel: 25% gazon/peluză la cota terenului și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, asigurate în cadrul fiecărei parcele

- - 10.738 mp 51,46%

13

TOTAL 20.865 mp

100.00 %

20.865 mp 100.00 %

3.4. INDICI URBANISTICI PROPUȘI: • Parcelele 1-4 Zonă Dotări și servicii Dotări și servicii în regim de înălţime maxim (S)+P+4E +Er P.O.T.=max. 50% C.U.T.= max. 2.0 H max.=23 m H cornisa max.=18.5 m

- se vor asigura în cadrul fiecărei parcele zone verzi calculate conform HCL nr. 62/2012: se vor asigura 20 puncte procentuale (în concordanță cu precizările din Avizul de Oportunitate nr. 35/21.06.2017) - respectiv 20% spații verzi amenajate în cadrul fiecărei parcele - însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului

• Parcelele 5-9 Zonă Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter în regim de înălţime maxim (S)+P+4E +Er P.O.T.=max. 35% C.U.T.= max. 2.0 H max.=23 m H cornisa max.=18.5 m

- se vor asigura în cadrul fiecărei parcele zone verzi calculate conform HCL nr. 62/2012: se vor asigura 30 puncte procentuale (în concordanță cu precizările din Avizul de Oportunitate nr. 35/21.06.2017) astfel: se vor asigura 30 puncte procentuale, respectiv 30% spații verzi amenajate în cadrul fiecărei parcele, din care 25 de puncte procentuale respectiv 25% spații verzi amenajate însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei.

Indici aprobați conform Avizului de Oportunitate nr.35/21.06.2018

3.5. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.5.1. Alimentare cu apă Alimentarea cu apă a obiectivului propus în cadrul acestui P.U.Z. se va realiza prin

intermediul unui extinderi a reţelei de apă din PE-HD cu branşare la reţeaua de apă existentă de pe Calea Torontalului cu Dn 400 mm.

Extindere reţelei de apă propusă este din PE-HD, PN10, PE80, De 180 mm, în lungime totală de L = 1.131 m. Pe extinderea reţelei de apă sunt prevăzute cămine de vane şi hidranţi de incendiu exterior.

Branşarea la conducta de apă existentă se va realiza prin intermediul căminului de vane propus, CV2.

Conducta de apă menajeră pentru alimentarea obiectivului se va realiza din PE- HD, PN10, PE80, având De 125x11,4 mm în lungime de L = 377 m.

Pe această conductă de apă s-a prevăzut un cămin de vane CV1 şi 6 hidranţi de incendiu exteriori, Hie1÷ Hie6, cu Dn 80 mm.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar, conform breviarului de calcul sunt:

Qzi med = 119,89 m 3 /zi = 1,388 l/s;

Qzi max= 155,86 m 3 /zi = 1,804 l/s;

Qorar max= 436,41 m 3 /zi = 18,184 m

3 /h = 5,05 l/s.

3.5.2. Canalizare menajeră și pluvială

14

Debitele apelor uzate menajere, conform breviarului de calcul, sunt: Quz.zimed = 119,89 m

3 /zi = 1,388 l/s

Quz.zimax = 155,86 m 3 /zi = 1,804 l/s

Quz.orarmax = 436,41 m 3 /zi = 18,184 m

3 /h = 5,05 l/s.

Apele uzate menajere provenite de la obiectiv sunt colectate şi evacuate prin intermediul unei conducte de refulare din PE-HD, PN6, în reţeaua de canalizare existentă de pe Calea Torontalului cu Dn 500 mm.

Conducta de refulare propusă se va realiza din PE-HD, PN6, De 200x11,4 mm, în lungime de L = 1.000 m. Pe conducta de refulare s-a prevăzut un cămin de golire şi un cămin de liniştire.

Staţia de pompare propusă pentru apele uzate menajere va fi de tip cheson, este complet echipată şi a fost dimensionată pentru un debit de Q = 22 l/s.

Staţia este echipată cu 2 electropompe submersibile (1+1R), dispune de tablou şi generator electric şi este împrejmuită.

Canalul menajer de incintă va fi realizat din tuburi PVC-KG, SN4, De 250x6,1 mm în lungime totală de L = 462 m.

Pentru o bună funcţionare a canalizării menajere s-au prevăzut un număr de 10 cămine de vizitare, Cm1÷Cm10.

Apele pluviale de pe străzi şi de pe parcări şi trotuare se vor colecta prin intermediul unei canalizări pluviale închise propuse şi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi, după care acestea vor fi stocate pe timpul ploii în bazinul de retenţie propus pentru zona studiată.

Canalizarea pluvială se va realiza din tuburi PVC-KG, SN4, De 250 mm, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm în lungime totală de L = 931 m.

Pentru o bună funcţionare a canalizării pluviale s-au prevăzut un număr de 29 cămine de vizitare, Cp1÷Cp29.

Apele convenţional curate stocate în bazinul de retenţie propus vor fi folosite la udarea spaţiilor verzi şi stropirea părţii carosabile din această zonă.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 160 l/s şi va colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe străzile acestei zone.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi propus va fi de tip ACO - OLEOPASS–NG 20/160.

Bazinul de retenţie, asigură stocarea apei pe timpul ploii, având un volum de 190 m

3 .

V = QP x tp = 153,23 x 10 -3

x 19,62 x 60 = 180,38 mc. Dimensiunile bazinului propus sunt: L = 19,0 m, B = 5,0 m, H = 2,0 m.

Materialul utilizat pentru realizarea reţelei de canalizare va fi din PVC cu mufă pentru canalizare, SN4, De 200 mm, De 250 mm, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm. Materialul din care sunt realizate conductele are o rezistenţă mare faţă de agresivitatea solului şi o durată mare de viaţă (cca. 50 ani). Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă de maxim 60 m unul de altul, conform STAS 3051 – 91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor. Canalele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor. Căminele de vizitare vor fi realizate conform STAS 2448 – 82, având dimensiunile fundaţiei 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

15

3.6. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Conform Avizului Favorabil de al Comisiei de Circulație din cadrul Municipiului Timișoara cu nr. DT2018-004593/06.09.2018 și a Avizului Favorabil pentru obiectivul ”Amenajare Calea Torontalului (4,6km) pe sectorul cuprins între intersecția cu str. Grigore Alexandrescu și limita UAT Timișoara” nr. DT2018-004421/23.08.2018 (RE2018- 000643/22.03.2018 – Aviz Favorabil de Principiu), accesul și amenajarea tramelor stradale în zonă se va face conform etapelor următoare: Etapa 1 (etapa inițială). În vederea asigurării accesului rutier la carosabilul existent de pe Calea Torontalului, s-a realizat o intersecție la nivel sistematizată in dreptul accesului existent la incinta Semtest și a drumului pietruit din zona nordică care va putea realiza legătura cu Calea Aradului. Intersectia propusă va fi sistematizată prin semaforizare. In contextul apropiat de modernizare a străzii Grigore Alexandrescu, se poate realiza intersecția cu drumul pietruit și accesul la zona mixta propusă. Intersecția la nivel sistematizată cu calea Torontalului va fi realizata cu bandă de virare la stanga din ambele direcții pe Calea Torontalului precum și bandă de decelerare și accelerare la ieșirea in Calea Torontalului. Intersecția va permite asigurarea tuturor direcțiilor de mers, atât spre Timișoara cât și spre Cenad. Această etapă este realizabilă intr-un orizont de timp de maxim 3..5 ani și poate fi utilizată atât pentru asigurarea accesului rutier la zona mixtă propusă in sud, cât și in zona nordică. In această etapă se propune realizarea de trotuare pietonale și piste de cicliști până la strada Grigore Alexandrescu, precum și amenajarea de treceri de pietoni pentru traversarea Căii Torontalului. In profil transversal Calea Torontalului se propune a avea un prospect de 7,0 m parte carosabila ( 2 x 3,50 m) și trotuare și piste de cicliști pe fiecare parte a carosabilului de 3,5 m. Etapa 2 (etapa intermediară). În contextul modernizării străzii Grigore Alexandrescu la 4 benzi de circulație, se impune sporirea capacității de circulație cuprinsă intre strada Grigore Alexandrescu și zona de acces Metro 2 ( girație). Pe traseul descris se propune amenjarea a două benzi de circulație pe fiecare sens. Prima bandă de circulație va fi utilizată în special pentru realizarea virajelor de ieșire de pe Calea Torontalului și pentru intrare in Calea Torontalului. Pe întreg traseul dintre strada Grigore Alexandrescu și girația Metro 2, prima bandă de circulație va fi folosită ca și ”bandă colectoare” în vederea colectării traficului adiacent drumului și integrării acestuia in banda de circulație curentă; în același scop va fi utilizată pentru realizarea ieșirilor din traficul curent. În zona studiată intersecția propusă în prima etapă se va menține la nivel, și va fi sistematizată prin semaforizare. În profil transversal Calea Torontalului se propune a avea un prospect de 14,0 m parte carosabila ( 4 x 3,50 m) și trotuare și piste de cicliști pe fiecare parte a carosabilului de 3,5 m. Etapa 3 (etapa finală) propune definitivarea prospectului stradal al Căii Torontalului, în contextul realizării investițiilor locative din zona studiată (atât la sud cât și la nord de Calea Torontalului). In această etapă finală este propusă pe Calea Torontalului realizarea unei zone mediane destinată exclusiv transportului in comun ( prin extinderea liniei de tramvai, sau transport cu autovehcule). Pentru asigurarea circulației autovehiculelor pe Calea Torontalului s-au propus amenjarea a căte 3 benzi de circulație pe fiecare sens de mers, prima bandă de circulație (exterioară) va fi destinată intrării și ieșirii din calea curentă de circulație (benzile mediană și interioară). Intersecția propusă în etapele anterioare se propune pentru dezvoltare și se menție ca și intersecție la nivel sistematizată prin semaforizare. In profil transversal Calea Torontalului se propune a avea un prospect de 44,0 m, zona centrală ocupată de benzi de circulație destinate exclusiv trasnportului în comun cu lățime de 7,0 m ( 2 x 3,50 m) iar marginal se propune partea carosabila cu amplasarea a 3 benzi de circulație pe fiecare sens de mers 10,0 m și trotuare plus piste de cicliști pe fiecare parte a carosabilului, cu spații verzi intermediare.

16

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI

3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate. 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv exploatare, nu există. Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuţie a lucrărilor. Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc. Se vor respecta toate măsurile și Legislația în vigoare privind Protecția Mediului și Protecția Muncii în timpul execuției construcțiilor, responsabilitatea privind organizarea execuției și a lucrărilor necesare, revenind constructorului/executantului. 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

Deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa în spații special amenajate în cadrul construcțiilor conform normelor în vigoare. Gunoiul menajer va fi mai apoi colectat de o firmă specializată, care îl va depozita la un deponeul autorizat. 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC. În prezent, terenul nu este degradat, fiind relativ plat. 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea și construirea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură edilitară, va însemna asigurarea locuințelor din proximitate cu toate facilitațiile din punct de vedere urbanistic/edilitar, cu rețele și amenajări peisagere corelate cu propunerile prezentei documentații. 3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare şi rutiere în zonă şi a executării prospectelor străzilor limitrofe zonei la prospectele finale se vor elimina disfuncţionalităţile existente privind traficul auto.

Se va asigura astfel fluenţa traficului la nivel de zonă. 3.7.7. CLASELE DE IMPORTANTA

Cladirile propuse prin PUZ vor avea Clasa de Importanta III si Categoria de impotanta C. 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Obiectul prezentului proiect fiind modificarea reglementării urbanistice a 9 parcele reglementate prin PUZ aprobat cu HCL nr. 303/2012, nu există obiective de utilitate publică. Suprafețele de teren studiate în suprafață de 20.865 mp sunt în proprietate privată.

3.9. ALTE PREVEDERI

17

Se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei: Art. 4. La stabilirea amplasamentelor cladirilor de locuit se vor preciza si amplasamentele urmatoarelor dotari tehnico-edilitare: a)spațiile destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, care vor fi amenajate conform normativelor în vigoare, vor fi imprejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinute in permanenta stare de curatenie; platformele pot fi cuplate cu instalatii pentru batut covoare; b) spatii de joaca pentru copii, amenajate si echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor in vigoare astfel incat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor; c) spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populatiei din zona respectiva, situate la distante de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; in aceste spatii este interzisa gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum si realizarea activitatilor de reparatii si intretinere auto. d) Clădirile destinate locuințelor sunt amplasate în așa fel încât se asigură însorirea pe o durată de minimum 1 ½ ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor din clădire și din locuințele învecinate, conform OMS 119/2014 cu completarile si modificarile ulterioare.

4. CONCLUZII – Măsuri în continuare  Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile

P.U.G. Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor rezidenţiale în intravilanul

municipiului Timișoara, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor şi serviciilor necesare funcţionării.

 Categorii principale de intervenţie, care să susţină materializarea programului

de dezvoltare Finalizarea tramelor stradale și a echipării edilitare aprobate pentru zonă în baza

PUz aprobat cu HCL 303/2012. La fazele de proiectare ulterioare aprobării P.U.Z.-ului se vor întocmi documentaţiile

necesare în vederea executării lucrărilor propuse.

 Priorităţi de intervenţie Obiectivul proiectat cuprinde pe lângă locuire și funcţiuni care sunt deficitare și foarte necesare în zonă, respectiv dotări și servicii. Darea în funcțiune a acestor obiective ar asigura rezolvarea disfuncționalităților zonei, funcțiunile respective fiind în prezent complet neglijate.

18

Şef proiect Intocmit arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ arhitect TIRON ANDREI

Atasament: 00_Regulament_Local_de_Urbanism.pdf

Pagina 1 I 16

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent PLAN URBANISTIC ZONAL

„Modificare parțială PUZ aprobat HCL nr.303/18.12.2012 (elaborare PUZ)” Timișoara, zonă Calea Torontalului (DN6)

Beneficiar: Luca Petru Adrian Proiect nr. 161/2017

1. GENERALITĂȚI

1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Modificare parțială PUZ aprobat HCL nr.303/18.12.2012 – Zona Calea Torontalului, Timișoara”, Timişoara, Calea Torontalului (DN6) CF 438797, CF 438798, CF 438799, CF 4387800, CF 4387801, CF 4387802, CF 4387803, CF 4387804, CF 4387805, şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism, respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

 precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM–010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea Locuinței nr. 114/1996, actualizată;

Pagina 2 I 16

 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.119/2014

 Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

 Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;  Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ

GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;  Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi

indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;

 Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001.

Și are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);

 Etapa 4 P.U.G. al Municipiului Timişoara – în curs de aprobare.  Masterplan 2012 – Cencept General de dezvoltare urbană.  P.U.Z. “Dezvoltare Zona Rezidențială – Locuințe Colective cu Functiuni

Complementare, Dotări și Servicii Publice“ – Calea Torontalului, Timișoara, aprobat cu HCL nr.303/18.12.2012

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă mixtă”, elaborat pe terenul aflat în intravilanul Municipiului Timișoara, cu front la strada Calea Torontalului, identificat prin C.F. nr.438797, C.F. nr.438798, C.F. nr.438799, C.F. nr.438800, C.F. nr.438801, C.F. nr.438802, C.F. nr.438803, C.F. nr.438804, C.F. nr.438805 - în suprafaţă de 20.865 mp, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara în baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren aflată în intravilanul Municipiului Timişoara, zona Calea Torontalului, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 20.865 mp, compusă din:

- CF nr. 438797 – Timişoara, (teren în intravilan) cu o suprafaţă de 2424 mp. si cu formă regulată .

- CF nr. 438798 – Timişoara, (teren în intravilan) cu o suprafaţă de 2494 mp. si cu formă regulată .

- CF nr. 438799 – Timişoara, (teren în intravilan) cu o suprafaţă de 2494 mp. si cu formă regulată .

- CF nr. 438800 – Timişoara, (teren în intravilan) cu o suprafaţă de 2715 mp. si cu formă regulată .

- CF nr. 438801 – Timişoara, (teren în intravilan) cu o suprafaţă de 1548 mp. si cu formă regulată .

Pagina 3 I 16

- CF nr. 438802 – Timişoara, (teren în intravilan) cu o suprafaţă de 1922 mp. si cu formă regulată .

- CF nr. 438803 – Timişoara, (teren în intravilan) cu o suprafaţă de 3882 mp. si cu formă regulată .

- CF nr. 438804 – Timişoara, (teren în intravilan) cu o suprafaţă de 1500 mp. si cu formă regulată .

- CF nr. 438805 – Timişoara, (teren în intravilan) cu o suprafaţă de 1886 mp. si cu formă regulată . Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa nr. 161 A/09 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor.

2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan În zona ce face obiectul PUZ există terenuri având categoria de folosinţă arabil intravilan pentru zonă dotări și servicii publice.

 Autorizarea executării construcţiilor și amenajărilor pe terenurile arabile din intravilan este permisă pentru funcţiunile şi condiţiile stabilite de lege.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

 Consiliul Judeţean Timiş impreună cu Consiliul Local Timisoara vor identifica şi vor delimita, în funcţie de particularităţile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic (daca e cazul).

 În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

2.1.3. Resursele subsolului

 În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.4. Resursele de apă

 Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a

Pagina 4 I 16

apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor (dacă e cazul).

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA

INTERESULUI PUBLIC 2.2.1. Siguranţa în construcţii

 Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;  H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare

tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

2.2.3. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice  Autorizarea executării construcţiilor se va face doar în cazul existenţei

posibilităţii de racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

2.2.4. Asigurarea echipării edilitare

 Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

2.2.5. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

 Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

 Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

Pagina 5 I 16

2.2.6. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului În cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc astfel:

▪ Parcelele 1-4 (10.127 mp)

zonă Dotări și servicii (S)+P+4E+Er  P.O.T. = max. 50%  C.U.T. = max. 2,0

▪ Parcelele 5-9 (10.738 mp) zonă Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter

(S)+P+4E+Er  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 2,0

2.2.8. Lucrări de utilitate publică Conform planșei 161 A/10 ”Circulația terenurilor”, concluzionăm:

 Nu există lucrări de utilitate publică, întrucât obiectivele de utilitate publică au fost asigurate prin PUZ aprobat cu HCL nr.303/18.12.2012, suprafețele de teren cu destinația de drumuri cu caracter public au fost donate primăriei Timișoara conform CF nr.446458 și CF nr.438813.

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

3.1. DOMENIUL DE APLICARE  Parcelele ce fac obiectul PUZ, pentru care s-a întocmit Regulamentul Local

de Urbanism sunt situate în intravilanul Municipiului Timişoara şi au o suprafaţă totală de 20.865 mp. Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.

 Terenul studiat se împarte în următoarele zone funcționale: - zDS: zonă Dotări și servicii (S)+P+4E+Er - zLCFC: zonă Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la

parter (S)+P+4E+Er 3.2. UTILIZĂRI PERMISE Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru:

- zDS: zonă Dotări și servicii (S)+P+4E+Er ▪ Instituţii, servicii, comerţ, birouri  Școli, creșe, grădinițe, afterschool  Dotări pentru sănătate  Dotări sportive  Spații comerciale  Sedii de firmă/administrative/birouri  Reprezentanțe firme  Sedii financiar-bancare  Sedii ale administrației publice  Unități hoteliere

Pagina 6 I 16

 Construcții cu destinație socială, culturală  Edificii de cult  Parcaje la sol  Parcaje subterane  Construcţii pentru echipare tehnică  Împrejmuiri  Platforme colectare deșeuri menajere  Alte funcţiuni compatibile

- zLCFC: zonă Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter (S)+P+4E+Er

 Locuinţe colective, cu respectarea Legii Locuinței nr. 114/1996 actualizate

 Amenajări aferente locuinţelor  Sedii de firmă/administrative/birouri  Reprezentanțe firme – la parter  Sedii financiar-bancare – la parter  Căi de acces carosabile şi pietonale în incintă  Parcări la sol  Parcaje subterane  Spaţii plantate  Locuri de joacă pentru copii  Construcţii pentru echipare tehnică  Împrejmuiri  Platforme colectare deșeuri menajere  Alte funcţiuni compatibile

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII Profil funcțional admis cu condiționări pentru:

- zDS: zonă Dotări și servicii (S)+P+4E+Er ▪ Clădirile cu funcțiuni comerciale și servicii vor avea parterul orientat spre

stradă și spre traseele pietonale. ▪ Se admit restaurante, baruri, cafenele de orice tip cu următoarele condiții:

- locurile de parcare să fie asigurate în interiorul incintei. - să nu devină o sursă de poluare fonică

- zLCFC: zonă Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la

parter (S)+P+4E+Er  construcţii pentru echiparea cu instalaţii - se pot amplasa cu condiţia să

corespundă necesităţilor şi confortului populaţiei, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;

 la parterul fiecărei clădiri vor exista funcțiuni complementare în suprafață de aproximativ 100mp destinate locuitorilor zonei.

 Funcțiunile complementare pot fi: spații pentru servicii profesionale, manufacturiere, birouri și comerț de capacitate redusă (de exemplu: cabinet medical, farmacie etc.) cu acces public (de proximitate) la parterul clădirii cu îndeplinirea următoarelor condiții: - să se adreseze preponderent locuitorilor zonei - să implice maximum 5 persoane

Pagina 7 I 16

- activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii

- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, - să nu afecteze intimitatea locuirii pe propria parcelă și pe parcelele

vecine - să se asigure locurile de parcare necesare în incintă - activitatea să se desfășoare în paralel cu funcțiunea de locuire, într-

un interval orar cuprins între 8:00-20:00 3.4. INTERDICŢII TEMPORARE

 Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la implementarea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

3.5. UTILIZĂRI INTERZISE Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru:

- zonă zDS: zonă Dotări și servicii (S)+P+4E+Er - zonă zLCFC: zonă Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la

parter (S)+P+4E+Er  activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe,

vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;  activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite;  staţii de întreţinere auto cu capacitate peste 5 maşini;  ferme agro – zootehnice, abatoare;  anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;  panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri;  depozite de deşeuri

4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

 Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

 Se recomandă ca clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor pentru birouri cât şi a celor pentru public.

 Amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h.

 Amplasarea construcţiilor din cadrul subzonelor de locuire se va face cu asigurarea condiţiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1

Pagina 8 I 16

oră şi ½, potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

 Pentru funcțiunea de locuire se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv la nord.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

 Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaţii carosabile şi pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spaţii verzi, lucrări edilitare.

 Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

 Construcţiile se vor amplasa respectând retragerile față de aliniament propuse în planşa nr. 161 A/09 "Reglementări urbanistice", și anume:

 Pentru parcelele nr.1 - nr.4, retragerea față de aliniament este de 7.00 m spre spațiul public – terenuri cu destinația de drum

 Pentru parcelele nr.5 – nr. 9, retragerea față de aliniament este de 7.00 m spre spațiul public, terenuri cu destinația de drum

 In mod excepțional se admit ieșiri din gabaritul zonei de implantare reglementată pentru tălpile fundațiilor, balcoane, terase și alte elemente asemănătoare.

 Este posibilă realizarea de balcoane cu o adâncime de max 1,20m, pe o suprafață de maxim 30% din suprafața fațadelor, în afara limitei de retragere față de aliniament.

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice:  Construcţiile au asigurat accesul direct la drumurile publice (CF nr. 438813,

aflat în proprietatea PMT – domeniul public) 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi posterioare ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

 Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face conform planșei nr. 161 A/09 "Reglementări urbanistice", și respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;

 În cazul în care clădirile vor fi cuplate sau izolate, se vor respecta următoarele retrageri laterale minime, conform planșei nr. 161 A/09 "Reglementări urbanistice":

- pentru zDS - zonă Dotări și servicii cu regim de înălțime maxim (S)+P+4E+Er: minim h/2 unde h este înălţimea maximă la cornişă, dar nu mai puțin de 3.00m;

Pagina 9 I 16

- pentru zLCFC - zonă Locuințe Colective la etaje și funcțiuni complementare la

parter, cu regim de înălțime maxim (S)+P+4E+Er: minim h/2 unde h este înălţimea maximă la cornişă, dar nu mai puțin de 3.00m

 Nu se admit calcane spre vecini decât pentru clădiri cuplate sau înşiruite,

proiectarea trebuind să fie corelată.  Clădirile vor putea fi realizate în regim cuplat cu condiţia de a avea obligatoriu

un acces auto pe parcelă, având minimum 3,00m lățime;  Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă

distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei

 Se vor respecta următoarele retrageri minime față de limita posterioară a parcelelor, conform planșei nr. 161 A/09 "Reglementări urbanistice":

- pentru SzDS - Subzonă Dotări și servicii cu regim de înălțime maxim (S)+P+4E+Er: pentru parcelele care au limită posterioară, minim 10.00 metri

- pentru SzLCFC - Subzonă Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter cu regim de înălțime maxim (S)+P+4E+Er: parcelele care au limită posterioară, minim 10.00 metri.

 Pe parcele este posibilă amplasarea de anexe (terase acoperite, chioşcuri, barbeque, piscine, magazii unelte grădină, biciclete, etc) pe limita posterioară a parcelei sau sub această distanţă, cu condiţia ca acestea să nu depăşească înălţimea de 3,00m la cornişă, pe limită, de la cota terenului sistematizat.

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 Clădirile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate sau nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 4.2.1. Accese carosabile

 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor.

 Numărul şi configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori, cu condiţia asigurării acceselor pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor.

 Poziția acceselor carosabile nu este fixă, ea va fi stabilită la momentul autorizării construcțiilor.

 Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

Pagina 10 I 16

4.2.2. Accese pietonale  Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.  În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces

pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică;

 De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa;

- beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua existentă atunci când aceasta are capacitatea necesară (dacă e cazul);

- beneficiarul se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele (dacă e cazul);

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condiţiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială

 Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parţial sau în întregime (corelat cu situația existentă în zonă la momentul dezvoltării echipării hidro-edilitare).

 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

 Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

 Se recomandă realizarea bazinelor de retenţie pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spaţiilor verzi şi la circuite casnice sau tehnice care nu necesită apă potabilă.

Alimentarea cu energie electrică

 Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Pagina 11 I 16

 ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Telecomunicaţii

 Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Reţele termice, alimentare cu gaze

 Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.  Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii

aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.  Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data

realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc.

4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

 Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea

 Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

 Adâncimea parcelei va fi mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.  Parcelările pot fi aprobate doar în baza prezentului proiect P.U.Z. aprobat.

Parcelările vor respecta prescripţiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. şi Cap. II 9 din R.L.U.

 Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 Clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private.

 Suprafeţele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituţi de trecere.

 Numărul de unități locative se va stabili în concordanță cu: - prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996, actualizată, referitoare la

asigurarea suprafețelor minimale, în conformitate cu Anexa 1 “Exigențe minimale pentru locuințe”

- posibilitatea asigurării în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse, conform legislației în vigoare.

 Nu sunt permise dezmembrări și alipiri ulterioare.

Pagina 12 I 16

4.4.2. Înălţimea construcţiilor La stabilirea înălţimii construcţiilor se vor avea în vedere:

 Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;

 Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a respecta cerintele minime impuse.

zona zDS: Dotări și servicii  Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er  Hmax. cornișă = 18.5m  Hmax. = 23.0m

zona zLCFC: Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter  Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er  Hmax. cornișă = 18.5m  Hmax. = 23.0m

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor  Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin arhitectură,

dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului vecinătăţilor, peisajului urban.

 Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

 Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

 Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

 Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general, conform Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara aprobat prin HCL 455/2016.

 Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului

 Procentul de ocupare (P.O.T.) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului.

 In cazul prezentului regulament: zDS: zonă Dotări și servicii:  P.O.T. = max. 50%  C.U.T. = max. 2,0 suprateran

Pagina 13 I 16

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

zLCFC: zonă Locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 2,0 suprateran

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje

 Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei.

 Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii: - 1,15 locuri de parcare / apartament - Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care

există norme diferite de dimensionare parcajelor, acestea vor fi dimensionate conform normelor specifice.

 Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 Intrările şi ieşirile la parcaje şi garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulaţie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate  Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii

verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

 Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 100 mp de spațiu verde.

 În cazul parcelelor de locuințe, spaţiile verzi se vor asigura în concordanţă cu prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel încât să satisfacă indicele de minim de 2 mp/locatar pentru spaţii verzi.

 Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

 În cadrul parcelelor se vor prevedea spații verzi astfel: Pentru zonă Dotări și servicii

 *20% spații verzi conform HCL nr.62/2012 gazon/peluză la cota terenului, asigurate în cadrul fiecărei parcele

Pentru zonă Locuințe Colective la etaje și funcțiuni complementare la parter în regim max.(S)+P+4E+Er

 *30% spații verzi conform HCL nr.62/2012, astfel: 25% gazon/peluză la cota terenului și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, asigurate în cadrul fiecărei parcele, conform HCL nr. 62/2012.

4.5.3. Împrejmuiri

Pagina 14 I 16

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (dacă e cazul).

 Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porţile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 Spre frontul străzilor și pe limitele laterale cuprinse între aliniament și construție, împrejmuirile vor fi transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m (de la nivelul trotuarului/solului), şi vor putea fi dublate de un gard viu. Împrejmuirile pot avea un soclu plin de max. 0,60m.

 De la construcție până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie etc.), cu o înălţime maximă de 2,00m.

 Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.  Împrejmuirile care se vor realiza spre parcelele de spaţii verzi vor fi

transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă; tipul de împrejmuire folosit va fi identic; soluţia va fi corelată pe parcursul execuţiei, astfel încât imaginea rezultată să fie unitară spre incintele propuse cu spaţii verzi; de asemenea, se propune susţinerea coerenţei vizuale a acestor împrejmuiri, prin crearea unei perdele de vegetaţie din plante căţărătoare.

4.5.4. Gestionarea deşeurilor

 Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. BILANŢ TERITORIAL

SUPRAFAŢĂ TEREN

SITUAŢIA EXISTENTĂ

SITUAŢIA PROPUSĂ

Parcele arabil în intravilan, reglementate conf. PUZ aprobat cu HCL 303/2012

20.865 mp 100.00% - -

zonă Dotări și servicii in regim (S)+P+4E+Er *20% spații verzi conform HCL nr.62/2012 gazon/peluză la cota terenului, asigurate în cadrul fiecărei parcele

- - 10.127 mp 48,54%

zonă Locuințe Colective la etaje și funcțiuni complementare la parter în regim max.(S)+P+4E+Er *30% spații verzi conform HCL nr.62/2012, astfel: 25% gazon/peluză la

- - 10.738 mp 51,46%

Pagina 15 I 16

cota terenului și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, asigurate în cadrul fiecărei parcele

TOTAL 20.865 mp 100.00% 20.865 mp 100.00%

4.7. INDICATORI URBANISTICI ▪ Parcelele 1-4 (10.127 mp)

zDS: zonă Dotări și servicii, (S)+P+4E+Er - Zonă de dotări și servicii cu regim de înălțime peste P+2E, dispuse în zona

nord-estică a zone studiate, cu limita spre teren spațiu verde, astfel: dotări și servicii

la parter și etajele superioare, spații verzi conform HCL nr.62/2012, retragerea față de

aliniament 7.00m față de drumurile publice, 10.00m față de limita posterioară (dacă e

cazul) și minim 3.00m față de limitele laterale.

 P.O.T. = max. 50%  C.U.T. = max. 2,0  Regim de înălțime max. (S)+ P+4E+Er  Hmax. cornișă = 18.5m  Hmax. = 23.0m  Spații verzi conform HCL nr.62/2012

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

▪ Parcelele 5-9 (10.738 mp) zLCFC: zonă locuinșe colective la etaje si funcțiuni complementare la parter, (S)+P+4E+Er

- Zonă de locuințe colective și funcțiuni complementare cu regim de înălțime

peste P+2E, dispuse în zona sud-vestică a zonei studiate, astfel: funcțiuni

complementare la parter și locuire colectivă la etaje, spații verzi conform HCL

nr.62/2012, retragerea față de aliniament 7.00m față de drumurile publice, 10.00m față

de limita posterioară (dacă e cazul) și 3.00m față de limitele laterale.

 P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 2,0  Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er  Hmax. cornișă = 18.5m  Hmax. = 23.0m  Spații verzi conform HCL nr.62/2012

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafaţa parcelei.

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

Pagina 16 I 16

În perimetrul terenului studiat există o Unitate Teritorială de Referinţă. Şef de proiect, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ

Atasament: 01_Incadrare_Teritoriu.pdf

GSPublisherVersion 760.1.10.100

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Incadrare teritoriu

Data:01/04/2019

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Alina Narita

P.U.Z.Beneficiar:

Modificare partiala P.U.Z. aprobat HCL 303/2012 Calea Torontalului, Timișoara

161/2017Modificare partiala P.U.Z. aprobat cuHCL nr. 303/18.12.2012 - Zona Calea Torontalului, Timisoara

Luca Petru Adrian

161 A /01

Incadrare in MunicipiulTimisoara

Retea drumuri

Google Earth

teren studiat

teren studiat

calea Torontalului

str. Gr.

Ale xan

dre scu

teren studiat

Uiilitara SA
8 4 Stie agricole 4 " clmitin Evreie; Ram.2 Jimbolia _—a

Atasament: 02_PUG.pdf

GSPublisherVersion 760.1.10.100

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Incadrare PUG

Data:01/04/2019

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Alina Narita

P.U.Z.Beneficiar:

Modificare partiala P.U.Z. aprobat HCL 303/2012 Calea Torontalului, Timișoara

161/2017Modificare partiala P.U.Z. aprobat cuHCL nr. 303/18.12.2012 - Zona Calea Torontalului, Timisoara

Luca Petru Adrian

161 A /02

teren studiat

teren studiat

PUG in vigoare

PUG in lucru - etapa 4

teren studiat

extras PUG

DUMBRĂVIȚA N E Ă ÎTI
mam mm m e mn
a . ce 6L he 08 SL SL q_ 9, ob (a Mu) IO VIS
=5, N sc sir = “ 9 T3—- "Ira are af LC e. AVIASAN LN a --+ în m TITUTULU ab
+ + “dm FIR up:
LEGENDA — LIMITE [m LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV 3 LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT fa LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS. LIMITA ZONEI CENTRALE LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA — ZONIFICARE FUNCTIONALA ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES GENRAL ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI CIV) RN NTARE (P-P+2) / (PESTE P+2) u_u/7i Fir te INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE BIWA ZONA UNTATI INDUSTRIALE MU ZONA DEPOZITARE. PRESTARI SERVICI [CT] ZONA UNITATI AGRICOLE IONA DE SPATII VERZI AMENAJATE. ZI POARTA De PROTECTIE L ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE CET AFERENTE LUCRARILOR _ EDILITARE [ ) Revue RUTIERA SI CONSTRUCTII! FEROVIARA SI CONSTRUCTII ZONA apune ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII i AFERENTE N A APE, OGLINZI DE APA! PORT BRE PADURE PARC | TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA
ur sk 76

Atasament: 02.1_Incadrare_PUZ_Reglementari.pdf

GSPublisherVersion 760.1.10.100

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Incadrare PUZ 303/18.12.2012

Data:01/04/2019

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Alina Narita

P.U.Z.Beneficiar:

Modificare partiala P.U.Z. aprobat HCL 303/2012 Calea Torontalului, Timișoara

161/2017Modificare partiala P.U.Z. aprobat cuHCL nr. 303/18.12.2012 - Zona Calea Torontalului, Timisoara

Luca Petru Adrian

161 A /02.1

- reglementari

“4 LE ee
SL 88
& BIBILUBIGUII Op LUOZ eArpedsad sp udeya ruqued
(BUOZ IUPEI UI IUGISITO | EEE EUOZ
BUVYVNILSIA
7 65 5% Su „5 E 5 a PO fie 80 66 n „FER SA E sua arma
EUSIN EQIEȘ a
Ba
BIT
A En fade _ DIA IS = ANII IZ+ d (S) PU E E A AZ Ox IIIJDS IS UE:
_ Drum existent cu profil 12m, reglementat prin PUZ aprobat trecut in domeniul public servicii publice POT. max= 50% CU.T. 2,00 de inaltime Hmaxcomss=1B,50m T. 50% .T. mu 2,00 de inattime P-max(S)P+4E+Er(m) IXcomisa=18,50m „1 m, 2, | , i, PTT 4 - strazi categoria a Ill-a deservire locala -12,00m 12 1 „1, T , tour zu 4 votr Y 1, Nr. top. _ a? DE INCADRARE-P.U.G. TIMISOARA propusa | ; zonei studiate LEA 110Kv LEA 110Kv existent-tronson Bucovina-Dumbravita Drumuri aprobate in cadrul zonei studiate IL Drumuri propuse in cadrul zonel studiate (perspectiva) - Drumuri noi propuse in cadrul parcelelor ce fac obiectul PUZ SIMBOLURI 55 Numar parcele A:615,02mp Suprafata parcele propuse propuse pe domeniul pubilic Cana! desecare Conducta de SITUATIA EXISTENTA mp DRUMURI PUBLICE 0 SPATII VERZI AMENAJATE o in folosanta comuna - nu indud parcarite ecologice SPATII VERZI AMENAJATE în incirte - mu nclud parcarie scologics DOTARI EDILITARE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI , SUPRAFATA TOTALA STUDIATA Proiectant: “ proiect: Timisoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 'Beneficiar: Zona de servicii existenta In cadrul zonel studiate | Parcele neconstruite In cadrul zonei studiate : DELIMITARI Limita topo teren studiat conform C.F. Limite parcele propuse ' Limite parcele propuse in cadrul zonei INDICI URBANISTICI ' Locuire colectiva cu functiuni P.O.T.2max.35% complementare in regim C.U.T.=max.1,30 de inaltime max(S)P+2E+Er(N) Hmax.=15,00m Hcomisa max.=11,00m “HIT a “Dn tu (18,45%) __. (25.00%) 0,66% 56,45% 892,00 79 308,00 19827 20 865,00 5216 15,37% 135 700,00 100% Denumire URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA- LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, Denumire plansa: Arh. Camil Milincu farh. Camil Milincu 1: 1500 Reglementari urbanistice Nr. pl.
colective cu uni complementare max 35% max= 1,30 inaltime „sa verde A558 PTT 3 - strazi categoria a lll-a colectoare -16,00m Sef proiect: Proiectat: Desenat: Verificator intern: arh. Alin O. Tutac RETELE EXISTENTE Zona interdictie de construire. Protectie LEA110kv (18.50m din ax) Drumuri de exploatare existente TEREN S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Dotari si servicii publice propuse 24 801,00 9 834,00 19827 5216 (34577) DOTARI SI SERVICII PUBLICE. LUCA PETRU ADRIAN, JUDE JUDE DANA MIHAELA 'drh. Georgeta Scara: NOV. '12 P.O.T.=max.50% 18,28% 7,24% Nr. pr. 67/2009 aza: PUZ 67 A03
A i —— Les na 8768 Ih. 1368 ton 5606
INV IA
esndosd oosausud ANOLL VII dis
GT Ec as
U0O LL sumsu op usfos 0£'L =xeu NI
* 95 2 93
MEI FE
n man - Caci "os!
„ANU Drum existent cu profil 12m, prin PUZ aprobat trecut in 11 VU W” POT. max= de maitime Hmaxcomsa=18,50m Hmax=23.00m Zona verde Ra 1 2 15 140 13 10 15 ,10, «a „18, 20 ata, 2, , 1” a, 2 cr i tc” um m | EC. 4 ami) a“ um ÎN 1 votur a DOCUMENTE PTT 4- L LOCAL PTT 2- strazi de categoria a ll-a - 22,00m AVIZAT NESCHIMBARE e BIROUL 14,0, 1 1, 150, ze carobstii totul Sa zu = Ş
Locăi in 29 “i UȚR2 PU.D. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 365 din 29.07.2008 Locuinte colective regim de inaltime P+3E+Er "Hmax=17,00m P.O.T.=max.40% :C.U.TEmax. 2,5 A580/2/2 Locuinte functiuni Hmax=15,00m Dotari si servicii PO.T. max= 50% CUT. max= 2,00 Locuinte cu functiuni complementare POT. max= 35% A5717 32 A:892 m? 58,58 A358 PTT 1- strada de categoria a ll-a cu colectoare laterale PTT 3 - strazi 200 „10, 20 30 tratuar “d um sant

Atasament: 02.2_Incadrare_PUZ_Mobilare.pdf

GSPublisherVersion 760.1.10.100

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Incadrare PUZ 303/18.12.2012

Data:01/04/2019

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Alina Narita

P.U.Z.Beneficiar:

Modificare partiala P.U.Z. aprobat HCL 303/2012 Calea Torontalului, Timișoara

161/2017Modificare partiala P.U.Z. aprobat cuHCL nr. 303/18.12.2012 - Zona Calea Torontalului, Timisoara

Luca Petru Adrian

161 A /02.2

- mobilare

Atasament: 03_Profile_stradale.pdf

GSPublisherVersion 760.1.10.100

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Profile stradale

Data:01/04/2019

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Alina Narita

P.U.Z.Beneficiar:

Modificare partiala P.U.Z. aprobat HCL 303/2012 Calea Torontalului, Timișoara

161/2017Modificare partiala P.U.Z. aprobat cuHCL nr. 303/18.12.2012 - Zona Calea Torontalului, Timisoara

Luca Petru Adrian

161 A /03

250 150 150 650 13.00

37.00

250150150650

PTT 3 - conform PT 73 din PUG

trotuar z.v.pistabiciclete

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

trotuarz.v. pistabiciclete carosabil carosabilz.v.

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

drum LEA 110kV

200 150 150 250 300 150 350 350 300

41.00

200150150700700

PTT 5 - conform PTT 6 din PUG

trotuar z.v./zona de protectie

pista biciclete

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil carosabilz.v.

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004 DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

parcare auto z.v. trotuarz.v./zona de protectie

pista bicicleteparcareautoz.v.

Calea Torontalului (DN6)

200 150 250 700 300

30.00

200150100250700

PTT 4 - conform PTT 14 din PUG

trotuar z.v./parcari pista

biciclete

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

trotuarpistabiciclete carosabil carosabilz.v. z.v./parcari

zona protectie

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

strada Grigore Alexandrescu

250 250 300 300 250 100 150

16.00

200 100 600 100 200

12.00

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

PTT 1 - conform PT 67 din PUG

trotuartrotuar z.v./parcari z.v./

parcari pista

biciclete pista

biciclete

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabi

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

trotuartrotuar z.v./trotuar z.v./

trotuar

Atasament: 04_Masterplan_2012.pdf

GSPublisherVersion 760.1.10.100

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Masterplan 2012

Data:01/04/2019

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Alina Narita

P.U.Z.Beneficiar:

Modificare partiala P.U.Z. aprobat HCL 303/2012 Calea Torontalului, Timișoara

161/2017Modificare partiala P.U.Z. aprobat cuHCL nr. 303/18.12.2012 - Zona Calea Torontalului, Timisoara

Luca Petru Adrian

161 A /04.

ASIGURAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, A MOBILITĂȚII ŞI A INFRASTRUCTURII DE COMUNICARE (IT) PROGRAM 1: REȚEA APĂ POTABILĂ

POLITICA 4 ASIGURAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, A MOBILITĂȚII ŞI A INFRASTRUCTURII DE COMUNICARE PROGRAM 3: TRANSPORT MOTORIZAT INDIVIDUAL

POLITICA 4 ASIGURAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, A MOBILITĂȚII ŞI A INFRASTRUCTURII DE COMUNICARE PROGRAM 3: TRANSPORT MOTORIZAT PUBLIC

POLITICA 6 MĂRIREA FONDULUI DE LOCUINŢE ŞI CREŞTEREA CALITĂŢII LOCUIRII

Izina de apa [ro ce Gara de Nord A tatia de epurare
and Ride _ N Ă [re and Rit de, a LT | 5 E de Nord 3 E
ln!

Atasament: 05_Functiuni_in_zona.pdf

GSPublisherVersion 760.1.10.100

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

Functiuni in zona

Data:01/04/2019

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Alina Narita

P.U.Z.Beneficiar:

Modificare partiala P.U.Z. aprobat HCL 303/2012 Calea Torontalului, Timișoara

161/2017Modificare partiala P.U.Z. aprobat cuHCL nr. 303/18.12.2012 - Zona Calea Torontalului, Timisoara

Luca Petru Adrian

161 A /05

Spital Premiere

1000m

Universitatea de Știinte Agricole și Medicină

Veterinară

Școala numarul 24 și Școala numărul 18

Grădinița Darinur

500m

Centrul medical Dr. Aljobory

The Squashers

Sinapsa Sport

Baza sportiva

Sala Fitness Intenso

Gradinita Arta in Nori

SPORT

SANATATE

Institutii de invatamant

SPATII VERZI

CE SCI Lo Iei ESTI + N

Atasament: 06_PUZ-uri_in_zona.pdf

GSPublisherVersion 760.1.10.100

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

PUZ-uri in zona

Data:01/04/2019

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Alina Narita

P.U.Z.

1:2500

Beneficiar:

161/2017Modificare partiala P.U.Z. aprobat cuHCL nr. 303/18.12.2012 - Zona Calea Torontalului, Timisoara

Luca Petru Adrian

161 A /06

Modificare partiala P.U.Z. aprobat HCL 303/2012 Calea Torontalului, Timișoara

GSPublisherVersion 0.0.100.100

U03 proiectat:

desenat:

scara:

data:

nr. planșa:

nr. proiect:

faza:

șef de proiect:

specificație:

Proiectant General:

nume: semnătura:

URBAN CONTROL TM SRL Calea Șagului, nr. 24, Timișoara, Telefon:+40,734,875,542

29/2018

c. arh. ADRIAN SERENGAU

arh. LAURA COLOJOARA

arh. LAURA COLOJOARA

SPECIFICAȚIE

VERIFICATOR

EXPERT

NUME SEMNĂTURA CERINȚA REFERAT/EXPERTIZĂ NR./DATA

REFERAT

RAPORT DE EXPERTIZA NR.

iulie 2018 REGLEMENTĂRI URBANISTICE

arh. LAURA MARCULESCU

1:200, 1:1, 1:1000, 1:10000

beneficiar:

amplasament:

titlu proiect:

BEREȘ SOFIA, BEREȘ RENATE CRICA, VIGH FRANCISC ȘTEFAN și VIGH VERONICA

jud. Timiș, mun. Timișoara, Calea Torontalului, C.F. 443151 și C.F. 446229

P.U.Z. - ZONĂ REZIDENȚIALĂ: LOCUIRE ȘI FUCȚIUNI COMPLEMENTARE

Va ria

bi ,

m in

im 1

m

4 m 1,5 m 1,5 m

8m

LI M

IT Ă

D E

PR O

PR IE

TA TE

E XI

ST EN

LI M

IT Ă

D E

PR O

PR IE

TA TE

P R

O PU

ZO N

Ă VE

R D

E

ZO N

Ă VE

R D

E

TR O

TU AR

C AR

O SA

BI L

PA R

C EL

Ă N

O U

PR O

PU SĂ

ÎN C

AD R

U L

P. U

.Z .

3.4 78

,05 m

2

Drum National - DN525

13 0

1

2

3

P.U.Z. APROBAT H.C.L. 75 / 2003

PUZ APROBAT H.C.L. 231 / 2008

ACCES 8,2

2,0 13,7

6,0

22,9

8,3

2,0

2,0

31 ,5

5,0

2,0 6,0

20 ,0

2,0

8,1

22,7

1.025,99 m2

609,91 m2

833,06 m2

427,48 m2

499,57 m2

509,10 m2

506,58 m2

507,30 m2

427,14 m2

425,87 m2

424,27 m2

422,56 m2

421,04 m2

419,44 m2

417,83 m2

416,23 m2

415,00 m2

Aeroportul Utilitar Timisoara

Statie benzina

baz.

baz. baz.

baz.

baz. baz.

9615mp

2

BALTA

C C

A 5 80

/2/ 1/7

A 5 80

/2/ 1/8

A 580/2/1/18

CC 596/5/1

A5 80

/2/ 1/1

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

17

18

19

20

21

22

1

2

3

23

24

4

(Top 23481/1/1,23481/2/1/1/2 23474/2,23475/2,23476/2,

nr. cad. A 569/7/3/1

1135mp

TEREN ARABIL

A596/4/1

A596/4/3/1

A596/4/3/2

LOTUL

TEREN ARABIL

TEREN ARABIL

TEREN ARABIL

BALTA

14 84

mpHA LA

SC AL

INI RO

MA NIA

S. R.L

.

CULOAR SERVITUTE DE TRECERE AUTO SI PIETONAL 4m x 162m

POARTA 35mp

CASA

C C

A 580/2/1/13

S=1140mp

A 580/2/1/14

S=1140mp

A 5 80

/2/ 1/1

7

A 5 80

/2/ 1/1

6

A 5 80

/2/ 1/1

8

CC 596/5/4

S=8560mp

S=5000mp

1

Nr.cad nou 50709

12

16

Nr.cad nou 50710

Nr.cad nou 50711

Nr.cad nou 50712

Nr.cad nou 50713

Nr.cad nou 50726

Nr.cad nou 50727

Nr.cad nou 50728

Nr.cad nou 50729

Nr.cad nou 50730

Nr .ca

d n ou

50 73

2

23477/2,23479/3/1/2/1/1/3/1)

Locuinta D+P+M

S=140mp

Garaj

Casa P+M

(C c 5

80 /2/

1/1 5)

425966

411734

405737

444316

441729

408515

401734

401735

401732

403557

401731

439237

406797

439238

403551

403553

443885

404297

403556

403568

403567

403565

403564

444244

443886

DE 59

7-4 m(

ret ras

at)

CALEA TORONTALULUI

17

18

03

16

13

14

15

02

01

04

05

06

07

08

09

10

11

12

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+2E+Er/M

14 6

14 7

14 8

14 9

15 0

15 1

4

15 8

15 9 1 6 0

16 2

16 3

5

16 5

16 6

16 7

16 8

16 9

17 0

17 1

17 2

17 3

17 4

A596/6/2/1; CC596/6/2/2 S=5750mp

A596/6/1 S=5750mp

C1 P+M

P.U.D. APROBAT H.C.L. 446 / 2006

P.U.Z. APROBAT H.C.L. 303 / 2012

P.U.D. APROBAT H.C.L. 365 / 2008

4,2

38 ,5

28 ,0

19 ,0

19 ,0

19 ,0

19 ,0

19 ,0

19 ,0

19 ,0

19 ,0

19 ,0

19 ,0

22 5

22 5

22 5

22 ,0

45 ,2

4,8

8,1 2,0 14,4

6,0

6,0

14,5

2,0

8,0 P.U.Z. - PLAN URBANISTC ZONAL ZONĂ REZIDENȚIALĂ: LOCUIRE ȘI FUCȚIUNI COMPLEMENTARE.

PTT 1 - 8 m

PTT 35 - 17 m

N

ACCES

N

LEGENDĂ FUNCȚIUNI:

Zonă de locuire individuală existentă

P .U .Z . - P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L Z O N Ă R E Z I D E N Ț I A L Ă : L O C U I R E Ș I F U C Ț I U N I C O M P L E M E N T A R E

Limită P.U.Z. - Zonă rezidențială: locuire și funcțiuni complementare

LEGENDĂ LIMITE ȘI SIMBOLURI:

Accese propuse pe parcele

Limită de implantare

Limită parcele vecine

Limită parcele propuse în cadrul P.U.Z.

Zonă de locuire individuală existentă

Zonă de locuire colectivă propusă

Teren proprietate privată care va trece în domeniul public în vederea amenajării căilor de circulație Zone verzi existente

P.T.T. 1 (8m) - scara 1:200 profil propus în zona reglementată de P.U.Z.

Zonă căi de comunicație rutieră existentă

Zonă de servicii existentă

Zonă de mică industrie existentă

Zonă de locuire colectivă existentă

Zonă de mică industrie și servicii existentă

Spații verzi propuse

P.T.T. 35 (17m) - scara 1:200 profil extras din P.U.G. în lucru 2012 (etapa 3)

Limită P.U.Z.-uri vecine aprobate

Zonă de implantare

ZONIFICARE PROPUSĂ - extras din P.U.G. în lucru 2012 (etapa 3) - scara 1:10 000

P.U.Z. - PLAN URBANISTC ZONAL ZONĂ REZIDENȚIALĂ: LOCUIRE ȘI FUCȚIUNI COMPLEMENTARE.

P.U.D. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 85 din 30.03.2004 Locuinte individuale regim de inaltime P+2E P.O.T.=max.35% C.U.T.=max. 1,0 Hcornisa=max.9,00m

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 333 din 25.09.2007

Locuinte colective si servicii regim de inaltime S+P+3E(6E)+Er

P.O.T.=max.40-45% C.U.T.=max. 3,5

Hmax=15,00m-27,00m

Zona servicii POT max=50% CUT max=3,5 Zona locuinte POT max=40% CUT max=3 Regim de inaltime S+P+8E+Er

P.U.D. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 86 din 2004 Zona locuinte regim de inaltime P+2E+M P.O.T.=max.35% C.U.T.=max. 0.65

PUZ in curs de aprobare Zona servicii si locuire colectiva POT max=50% CUT max=3,5 Regim de inaltime D+P+4E+Er

P.UZ. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 446 din 03.10.2006

Locuinte individuale si functiuni complementare regim de inaltime P+2E

P.O.T.=max.30% C.U.T.=max. 1,0

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 394 din 01.08.2014

Locuinte colective si servicii regim de inaltime S+P+4E+Er

P.O.T.=max.40% C.U.T.=max. 2,0

P.UZ. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 365 din 29.07.2008

Locuinte colective regim de inaltime P+3E+Er

P.O.T.=max.40% C.U.T.=max. 2,5

P.UZ. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 177 din 2017

Locuinte individuale si activitati economice regim de inaltime S+P+2E+M

P.O.T.=max.40% C.U.T.=max. 1,2

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 303 din 18.12.2012 Locuinte colective si servicii regim de inaltime S+P+4E+Er(M) P.O.T.=max.35-50% C.U.T.=max. 2.0

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 75 din 29.07.2003 Locuinte individuale si functiuni complementare regim de inaltime P+2E P.O.T.=max.35% C.U.T.=max. 1,2

PUZ in curs de aprobare Zona mixta POT max=55% CUT max=2,8 Regim de inaltime S+P+9E+Er

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 255 din 2017

Locuinte colective si servicii regim de inaltime S+P+13E

P.O.T.=max.55% C.U.T.=max. 2,5

PUZ in curs de aprobare Locuire colectiva cu

functiuni complementare POT max=50%

CUT max=2,8 Regim de inaltime D+P+6E+Er

PUD in curs de aprobare Cladire mixta cu functiuni servicii

Drum existent cu profil 12m, reglementat prin PUZ aprobat trecut in domeniul public

PUD in curs de aprobare Cladire mixta cu functiuni servicii

C

C 46 90.93CCbet

C

65 90.69CV C

C

121 90.69CCbet

C

C

C

C

CC

C C

C

Birouri si

laboratoare P+1E

Cabina poarta

Cantar dezafectat

Filtru sanitar

Copertina

Pavilion dresaj

Magazie

Magazie Grajd

Grajd

Sala fitness

Atelier si punct termic

Sopron

Fundatii carusel

Moara

Platf. de beton

Platf. de beton

Pla tf.

de be

ton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Pla tf.

de be

ton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

DN 6 - Calea

Torontalului

Spre Sannicolau M are

C

25 90.21STP

28 90.25STP

29 90.99COP

C

203 90.31CCbet

456 91.07cut-gaz45791.41cut-gaz

462 91.00cut-gaz

CPlatf. beton Copertina

Service auto

Copertina

Constructie de

beton

Constructie de beton

Pla tf.

de be

ton

Pla tf.

de be

ton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Pla tf.

de be

ton

Pla tf.

de be

ton

Pla tf.

de be

ton

Pla tf.

de be

ton

Zo na

ve rd

e Zo

na ve

rd e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Cantar

Cabina cantarZona verde

Zona verde

Zona verde

Platforma de beton

Copertina

Copertina

Copertina

Grajd

Grajd

Grajd

Dr um

de pa

ma nt

Dr um

de pa

ma nt

Drum de pam

ant

Drum de pam

ant

Sant

Taluz

Taluz

Taluz

Taluz

Sant

Spre Tim isoara

DN 6

DN 6

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde Zona verde

Zona verde

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zona verde

Zona verde

Zona verdeZ.V.

Z.V.

Platf. de beton

CF 433600

CF 421741

438795

A5 96

/4 /1

S= 16

75 0 m

p

A5 96

/3 S

=1 15

00 m

p

To p:

23 48

1/1 /2

/2 ,23

47 9/

2,2 34

72 /2

A5 96

/1 S=

87 00

m p

A5 96

/4 /3

/1

A5 96

/4 /3

/2

Cutie GAZ

438813

438813 (teren pentru drum )

43 88

13 (te

ren pe

ntr u d

rum )

A5 96

/2 S

=1 00

00 m

p

433613

433588

Cantar

Zid de betonZid de beton

Zid de beton

Zona verde

Platform a de

beton

Zona verde

Anexa

Ac ce

s a ut

o

Ac ces

au to

Ac ces

au to

Ac ce

s a ut

o

C

20 90.38MgDrAsf 21 90.53BorduraSusH

38 90.31Rigola

39 90.14RigolaC

65 90.80BorduraSus

71 90.73MgAlee

H C

C 101 89.73Rigola

C H

C 145 89.55Rigola

C 161 89.65Rigola

162 89.73Rigola

H

C 178 90.15Rigola

183 90.15Rigola

C

C 202 90.28Rigola

216 90.31Rigola

219 90.28BorduraSus22490.13Rigola

C

231 90.14Rigola 232 90.29BorduraSus

H

249 90.08Rigola

C

253 90.12Rigola

C

261 90.19Rigola

C

268 90.21Rigola 269 90.37BorduraSus

273 90.33BorduraSus

H

285 90.07Rigola

C

291 90.09Rigola

304 90.11MgAlee

326 89.69Rigola C

H

18 90.04pancrt

27 90.17MgAlee

30 90.16BorduraSus

C

43 90.28BorduraSus 44 90.14CV C 45 90.15Rigola

C

63 90.09Rigola

C 7190.50smnc

87 90.30MgAlee 88 90.27MgAlee

95 90.16Rigola

C

112 90.33piet

115 90.47BorduraSus116 90.46smnc

C

128 90.16Rigola12990.28BorduraSus

C

C 69 90.18gaz

Constructie Copertina

Hc on

str uc

tie = 5

.84 m

Co ta

ac op

eri s =

96 .22

m

Co ta

co rn

isa = 9

2.3 5m

Co ta

co am

a= 94

.65 m

Anexa

C

C

C

C

Calea Torontalului

LE A 1

10 kV

Bu cov

ina -D

um bra

vit a

Sant

Sant

San t

San t

Sa nt

San t

Sant

San t - H

cn 5 57

Sant - Hcn 557Sant - HCN 557

Tal uz

Tal uz

Parcare (piatra)

D ru

m d

e pi

at ra

DN 6

Str. Gr

igor e A

lexa ndr

escu

Str. Gr

igor e A

lexa ndr

escu

Str. Gr

igor e A

lexa ndr

escu

Pos t Tr

afo

Ale e pi

eton ala

Ale e pi

eton ala

Ale e pi

eton ala

C

C

H ma

x.c on

str uc

tie = 2

6.8 6 m

Co ta

ac op

eri s =

11 5.0

0m

Co ta

ac op

eri s

= 1 04

.14 m

C ot

a ac

op er

is =

9 6.

55 m

Cota acoperis = 111.65m

Co ta

ac op

eri s =

92 .53

m

Hc on

str uc

tie = 2

.73 m

Sant Platf. de beton

Viitorul Spital Municipal

LE A 1

10 kV

Bu co

vin a-D

um br

av ita

LEA 110 kV

Nr.Topografic 23484/2/1

Nr.Topografic 23485/2

CF 416655

CF 416654

CF 16

97 5

414715

438823

443395

440134

406950

440606

442485

437467

443405

441759

440608

443404

443388

440607

438824

440133

442449

443460

443547

443550

443549

442524

443396 442484

438813

438796

438793

438794438790

438784

438783

438789

438791

438792

438776

438767

438809

438810

438760

438777

438788

438786

438787

438785

438761

438766

438774

438765

438764

438763

438781

438762

438775 438772

438778

438771

438811

438756

438779

438757 438768

438769

438758

438773

438770 438755

438759

438780

438808

438812

438807

438782

438806

433592

A 580/1/10

CF 445437

S= 46304mp

S= 17985mp

S= 50300mp

H

Nr.Top 23484/2/2

Parcare

Co pe

rti na

Nr .To

po gra

fic 23

48 5/

1/1

CF 42

68 10

CF 42

68 42

Sta tul

Ro ma

n

Statul Roman

Domeniul Public al Statului in Administrarea Ministr. Sanatatii - Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis

Butuza Claudiu - Florin Butuza Antoanela - Claudia

Butuza Claudiu - Florin Butuza Antoanela - Claudia

Mu nic

ipi ul

Tim iso

ara

M unicipiul Tim

isoara

Jude Ovidiu-Cristian Jude Dana-Mihaela

SC G

OL D

DU AL

IM OB

IL IA

RE SR

L

SC G

OL D

DU AL

IM OB

IL IA

RE SR

L

482100 2 04 40 0

482100 2 04 50 0

482100 2 04 60 0

482100 2 04 70 0

482100 2 04 80 0

482100 2 04 90 0

482100 2 05 00 0

482100 2 05 10 0

482100 2 05 20 0

482100 2 05 30 0

482100 2 05 40 0

482100 2 05 50 0

482100 2 05 60 0

482100 2 05 70 0

482200 2 04 40 0

482200 2 04 50 0

482200 2 04 60 0

482200 2 04 70 0

482200 2 04 80 0

482200 2 04 90 0

482200 2 05 00 0

482200 2 05 10 0

482200 2 05 20 0

482200 2 05 30 0

482200 2 05 40 0

482200 2 05 50 0

482200 2 05 60 0

482200 2 05 70 0

482300 2 04 40 0

482300 2 04 50 0

482300 2 04 60 0

482300 2 04 70 0

482300 2 04 80 0

482300 2 04 90 0

482300 2 05 00 0

482300 2 05 10 0

482300 2 05 20 0

482300 2 05 30 0

482300 2 05 40 0

482300 2 05 50 0

482300 2 05 60 0

482300 2 05 70 0

482400 2 04 40 0

482400 2 04 50 0

482400 2 04 60 0

482400 2 04 70 0

482400 2 04 80 0

482400 2 04 90 0

482400 2 05 00 0

482400 2 05 10 0

482400 2 05 20 0

482400 2 05 30 0

482400 2 05 40 0

482400 2 05 50 0

482400 2 05 60 0

482400 2 05 70 0

482500 2 04 40 0

482500 2 04 50 0

482500 2 04 60 0

482500 2 04 70 0

482500 2 04 80 0

482500 2 04 90 0

482500 2 05 00 0

482500 2 05 10 0

482500 2 05 20 0

482500 2 05 30 0

482500 2 05 40 0

482500 2 05 50 0

482500 2 05 60 0

482500 2 05 70 0

482600 2 04 40 0

482600 2 04 50 0

482600 2 04 60 0

482600 2 04 70 0

482600 2 04 80 0

482600 2 04 90 0

482600 2 05 00 0

482600 2 05 10 0

482600 2 05 20 0

482600 2 05 30 0

482600 2 05 40 0

482600 2 05 50 0

482600 2 05 60 0

482600 2 05 70 0

482700 2 04 40 0

482700 2 04 50 0

482700 2 04 60 0

482700 2 04 70 0

482700 2 04 80 0

482700 2 04 90 0

482700 2 05 00 0

482700 2 05 10 0

482700 2 05 20 0

482700 2 05 30 0

482700 2 05 40 0

482700 2 05 50 0

482700 2 05 60 0

482700 2 05 70 0

482800 2 04 40 0

482800 2 04 50 0

482800 2 04 60 0

482800 2 04 70 0

482800 2 04 80 0

482800 2 04 90 0

482800 2 05 00 0

482800 2 05 10 0

482800 2 05 20 0

482800 2 05 30 0

482800 2 05 40 0

482800 2 05 50 0

482800 2 05 60 0

482800 2 05 70 0

482900 2 04 40 0

482900 2 04 50 0

482900 2 04 60 0

482900 2 04 70 0

482900 2 04 80 0

482900 2 04 90 0

482900 2 05 00 0

482900 2 05 10 0

482900 2 05 20 0

482900 2 05 30 0

482900 2 05 40 0

482900 2 05 50 0

482900 2 05 60 0

482900 2 05 70 0

483000 2 04 40 0

483000 2 04 50 0

483000 2 04 60 0

483000 2 04 70 0

483000 2 04 80 0

483000 2 04 90 0

483000 2 05 00 0

483000 2 05 10 0

483000 2 05 20 0

483000 2 05 30 0

483000 2 05 40 0

483000 2 05 50 0

483000 2 05 60 0

483000 2 05 70 0

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

SC PSHIHORELI SRL

ter en

rez erv

at p ent

ru ine

l 4

te re n

re ze rv at

pe nt ru

dr um

PU D

Co ns tr ui re c la di re

mi xt a cu f un ct iu ni s i

se rv ic ii

H CN 521/1/2

HC N 5

26

SC Autohton SRL

CF 41

173 4

SC An

alo g C

on str

uc tii

SR L

SC SEMTEST SRLCF 42

66 73

SC TI

MC ON

SR L

CF 43

03 64

SC Va

lte llin

a S RL

Parohia Ortodoxa Sarba Mehala

CF 43

98 98

SC Va

lte llin

a S RL

Gavra Nicolae Gavra Raluca Mariana LEA 20 kV

LE A

20 k

W

TEAVA

S+D+P+5E

S+P+4E

S+D+P+5E

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

44 64

58

Mu nic

ipi ul

Tim iso

ara 446454

446455

446456

446457

P.U.Z aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 231 din 22.04.2008

Locuinte individuale si colective cu functiuni complementare

regim de inaltime D+P+1E(2E)+M 1 lot cu dotari D+P+4E+M

P.O.T.=35% C.U.T.=0,8-1,1

P.U.Z. in curs de aprobare cu Aviz de Oportunitate nr.31/17.05.2018

Locuinte colective si functiuni complementare/servicii regim de inaltime S+D+P+12E

P.O.T.=max.35-55% C.U.T.=max. 2.7

Hmax - 47m

P.U.Z in curs de Elaborare Zona rezidentiala cu functiuni complementare

P+2E+Er/M

Teren in curs de reglementare cu A.O. nr. 31/17.05.2018

regim de inaltime maxim S+D+P+12E

S+D+P+12E

S+D+P+12E

S+D+P+12E

URBANEII CONTROL
Zonă locuire conform PUZ aprobat prin HCL 75/2003 - LEGENDA: nt ati na a n ana ra aaa — | ae CT ET
E pe aaa Saam ap
ul 3. Plan, parcela lan, reglenențari zori? ore MARLEN A 596/3 EPITET FEN za EA _S FT E: + TE EPICE NI ELEN RTT E E E + a TA
(INNA) 510mp 3". 650mp | Str. GRIGORE ALEXANDRESCU ETON)
TI N sta m neamt sr i E AK CF și nr. F și nr. top 42 S=43.800,00 EI |. RE R% i ZI TGA
(LL LL A A 441759 sat) RCAIEE E LA SUBSOL 5 CUT max 25)" 443404 443550. 0008 suprafata de teren afectata le extindere strada Grigori Alexndrescu - Inel IV la profil de 30 m -625 m, 443395
P.U.D. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 365 din 29.07.2008 regim de inaltime P+3E+Er Hmax=17,00m P.0.T.=max.40% Locuinte colective cu functiuni complementare] Locuinte colective cu unctuni complementare rara Tocuinte colecive cu functiuni complementare _ PETITIA = Drum existent cu profil 12m, reglementat prin PUZ aprobat trecut in domeniul public |“. amenajata- parc | Locuinte colective cu Da [uneiuni complementare Se ZA a SERE le Ze Q Erc recreere Sarba Meha
Lecuinte calective cu uncii oponent PE BR E ora, EEE 5 LL RE Ea II e , Se petenta Locuinte coleciive cu (e urcturi complementare Roata CUT mea 10 E IPEE) Print Zona verde arerajata- parc | LL Ze ZZ sr E BOL Br ADE = NR A558
INDICI PROPUS P.O.T. 55% C.U.T.2,8 reglm de de Inaltlme S+l Spafl verzi min. 20% fi Corp CLADIRILOR [CT] PLATFORMEIGIRGUALTII [RE TROTUARE SI ALEI PIETONALE A BILANT TERITORIAL Teren cur construi Intralan A propus spro restructurare urbana 5365mp. Suprafata construia max, 2163mp Suprafata canstrula desfasurata ra 1407Omp N LEGENDA LIMITE SI DELIMITARI Limite topo teren conform C.F, Limita topo teron studiat Limita parcela propusa Limita zona studlata Limita de Implantare a clasii Nr. CI parcele existente. DESTINATIE ZONA MIXTA COMERT, SERVICII, e T 9E+Er FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE, LOCUIRE COLECTIVA PROPUSA ZONA DE IMPLANTARE A Suprafata soati vezi n. 1.005mp
N 22484721 SC PSIHORELI SRL.
. limita de proprietate conform CF limita de proprietate dupa constituire 1 loc de parcare/apartament “2, (intre 124 si 128 apartamente căii UTR1 LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII S+P+2E+MIS+P+3E+M POT =max. 45% CUT=max. 2,8 Regim de inaltime: clediru S+P+3ES- functiune locuire, comert ni servicii —clocire - functiune locuire

Atasament: 07_ANCPI.pdf

GSPublisherVersion 763.1.10.100

arh. Tiron Andrei

Faza:

Nr. pr.:

Scara:

Nr. pl.:

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

arh. Tiron Andrei

Denumire proiect:

harta ANCPI

Data:03/04/2019

Specialist RUR: arh. Georgeta Trimbitas

Denumire planşa:

S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. Timişoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trîmbiţaş

arh. Alina Narita

P.U.Z.Beneficiar:

Modificare partiala P.U.Z. aprobat HCL 303/2012 Calea Torontalului, Timișoara

161/2017Modificare partiala P.U.Z. aprobat cuHCL nr. 303/18.12.2012 - Zona Calea Torontalului, Timisoara

Luca Petru Adrian

161 A /07

PUD in curs de aprobare Cladire mixta cu functiuni servicii

C

C 46 90.93CCbet

C

65 90.69CV C

C

121 90.69CCbet

C

C

C

C

CC

C C

C

Birouri si

laboratoare P+1E

Cabina poarta

Cantar dezafectat

Filtru sanitar

Copertina

Pavilion dresaj

Magazie

Magazie Grajd

Grajd

Sala fitness

Atelier si punct termic

Sopron

Fundatii carusel

Moara

Platf. de beton

Platf. de beton

Pla tf.

de be

ton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Pla tf.

de be

ton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

DN 6 - Calea

Torontalului

Spre Sannicolau M are

C

25 90.21STP

28 90.25STP

29 90.99COP

C

203 90.31CCbet

456 91.07cut-gaz45791.41cut-gaz

462 91.00cut-gaz

CPlatf. beton Copertina

Service auto

Copertina

Constructie de

beton

Constructie de beton

Pla tf.

de be

ton

Pla tf.

de be

ton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Pla tf.

de be

ton

Pla tf.

de be

ton

Pla tf.

de be

ton

Pla tf.

de be

ton

Zo na

ve rd

e Zo

na ve

rd e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Cantar

Cabina cantarZona verde

Zona verde

Zona verde

Platforma de beton

Copertina

Copertina

Copertina

Grajd

Grajd

Grajd

Dr um

de pa

ma nt

Dr um

de pa

ma nt

Drum de pam

ant

Drum de pam

ant

Sant

Taluz

Taluz

Taluz

Taluz

Sant

Spre Tim isoara

DN 6

DN 6

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde Zona verde

Zona verde

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zo na

ve rd

e

Zona verde

Zona verde

Zona verdeZ.V.

Z.V.

Platf. de beton

438795

A5 96

/4 /3

/1

A5 96

/4 /3

/2

Cutie GAZ

438813

438813 (teren pentru drum )

43 88

13 (te

ren pe

ntr u d

rum )

433613

433588

Cantar

Zid de betonZid de beton

Zid de beton

Zona verde

Platform a de

beton

Zona verde

Anexa

Ac ce

s a ut

o

Ac ces

au to

Ac ces

au to

Ac ce

s a ut

o

C

20 90.38MgDrAsf 21 90.53BorduraSusH

38 90.31Rigola

39 90.14RigolaC

65 90.80BorduraSus

71 90.73MgAlee

H C

C 101 89.73Rigola

C H

C 145 89.55Rigola

C 161 89.65Rigola

162 89.73Rigola

H

C 178 90.15Rigola

183 90.15Rigola

C

C 202 90.28Rigola

216 90.31Rigola

219 90.28BorduraSus22490.13Rigola

C

231 90.14Rigola 232 90.29BorduraSus

H

249 90.08Rigola

C

253 90.12Rigola

C

261 90.19Rigola

C

268 90.21Rigola 269 90.37BorduraSus

273 90.33BorduraSus

H

285 90.07Rigola

C

291 90.09Rigola

304 90.11MgAlee

326 89.69Rigola C

331 89.71Rigola 337 89.88BorduraSus

H

18 90.04pancrt

27 90.17MgAlee

30 90.16BorduraSus

C

43 90.28BorduraSus 44 90.14CV C 45 90.15Rigola

C

63 90.09Rigola

C 7190.50smnc

87 90.30MgAlee 88 90.27MgAlee

95 90.16Rigola

C

112 90.33piet

115 90.47BorduraSus116 90.46smnc

C

128 90.16Rigola12990.28BorduraSus

C

C 69 90.18gaz

C 313 89.70Rigola

317 89.89BorduraSus

C

C33689.84Cota

C

C

C

C

355 89.57Rigola

C

373 89.60Rigola

Constructie Copertina

Hc on

str uc

tie = 5

.84 m

Co ta

ac op

eri s =

96 .22

m

Co ta

co rn

isa = 9

2.3 5m

Co ta

co am

a= 94

.65 m

Anexa

C

C

C

C

Calea Torontalului

LE A 1

10 kV

Bu cov

ina -D

um bra

vit a

Sant

Sant

San t

San t

Sa nt

San t

Sant San

t - H cn 5

57

Sant - Hcn 557Sant - HCN 557

Tal uz

Tal uz

Parcare (piatra)

D ru

m d

e pi

at ra

DN 6

Str. Gr

igor e A

lexa ndr

escu

Str. Gr

igor e A

lexa ndr

escu

Str. Gr

igor e A

lexa ndr

escu

Str. Gr

igor e A

lexa ndr

escu

Pos t Tr

afo

Ale e p

ieto nal

a

Ale e pi

eton ala

Ale e pi

eton ala

Ale e pi

eton ala

C

C

H ma

x.c on

str uc

tie = 2

6.8 6 m

Co ta

ac op

eri s =

11 5.0

0m

Co ta

ac op

eri s

= 1 04

.14 m

C ot

a ac

op er

is =

9 6.

55 m

Cota acoperis = 111.65m

Co ta

ac op

eri s =

92 .53

m

Hc on

str uc

tie = 2

.73 m

Sant Platf. de beton

Viitorul Spital Municipal

LE A 1

10 kV

Bu co

vin a-D

um br

av ita

LEA 110 kV

Nr.Topografic 23484/2/1

Nr.Topografic 23485/2

CF 416655

CF 416654

CF 16

97 5

414715

438823

443395

440134

406950

440606

442485

437467

443405

441759

440608

443404

443388

440607

438824

440133

442449

443460

443547

443550

443398

443549

442524

443396 442484

438813

438796

438793

438794438790

438784

438783

438789

438791

438792

438776

438767

438809

438810

438760

438777

438788

438786

438787

438785

438761

438766

438774

438765

438764

438763

438781

438762

438775 438772

438778

438771

438811

438756

438779

438757 438768

438769

438758

438773

438770 438755

438759

438780

438808

438812

438807

438782

438806

433592

A 580/1/10

H

Nr.Top 23484/2/2

Parcare

Co pe

rti na

Nr .To

po gra

fic 23

48 5/

1/1

CF 42

68 10

CF 42

68 42

Sta tul

Ro ma

n

Statul Roman

Domeniul Public al Statului in Administrarea Ministr. Sanatatii - Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis

Butuza Claudiu - Florin Butuza Antoanela - Claudia

Butuza Claudiu - Florin Butuza Antoanela - Claudia

Mu nic

ipi ul

Tim iso

ara

M unicipiul Tim

isoara

Jude Ovidiu-Cristian Jude Dana-Mihaela

SC G

OL D

DU AL

IM OB

IL IA

RE SR

L

SC G

OL D

DU AL

IM OB

IL IA

RE SR

L

482000 2 04 50 0

482000 2 04 60 0

482000 2 04 70 0

482000 2 04 80 0

482000 2 04 90 0

482000 2 05 00 0

482000 2 05 10 0

482000 2 05 20 0

482000 2 05 30 0

482000 2 05 40 0

482000 2 05 50 0

482000 2 05 60 0

482000 2 05 70 0

482100 2 04 50 0

482100 2 04 60 0

482100 2 04 70 0

482100 2 04 80 0

482100 2 04 90 0

482100 2 05 00 0

482100 2 05 10 0

482100 2 05 20 0

482100 2 05 30 0

482100 2 05 40 0

482100 2 05 50 0

482100 2 05 60 0

482100 2 05 70 0

482200 2 04 50 0

482200 2 04 60 0

482200 2 04 70 0

482200 2 04 80 0

482200 2 04 90 0

482200 2 05 00 0

482200 2 05 10 0

482200 2 05 20 0

482200 2 05 30 0

482200 2 05 40 0

482200 2 05 50 0

482200 2 05 60 0

482200 2 05 70 0

482300 2 04 50 0

482300 2 04 60 0

482300 2 04 70 0

482300 2 04 80 0

482300 2 04 90 0

482300 2 05 00 0

482300 2 05 10 0

482300 2 05 20 0

482300 2 05 30 0

482300 2 05 40 0

482300 2 05 50 0

482300 2 05 60 0

482300 2 05 70 0

482400 2 04 50 0

482400 2 04 60 0

482400 2 04 70 0

482400 2 04 80 0

482400 2 04 90 0

482400 2 05 00 0

482400 2 05 10 0

482400 2 05 20 0

482400 2 05 30 0

482400 2 05 40 0

482400 2 05 50 0

482400 2 05 60 0

482400 2 05 70 0

482500 2 04 50 0

482500 2 04 60 0

482500 2 04 70 0

482500 2 04 80 0

482500 2 04 90 0

482500 2 05 00 0

482500 2 05 10 0

482500 2 05 20 0

482500 2 05 30 0

482500 2 05 40 0

482500 2 05 50 0

482500 2 05 60 0

482500 2 05 70 0

482600 2 04 50 0

482600 2 04 60 0

482600 2 04 70 0

482600 2 04 80 0

482600 2 04 90 0

482600 2 05 00 0

482600 2 05 10 0

482600 2 05 20 0

482600 2 05 30 0

482600 2 05 40 0

482600 2 05 50 0

482600 2 05 60 0

482600 2 05 70 0

482700 2 04 50 0

482700 2 04 60 0

482700 2 04 70 0

482700 2 04 80 0

482700 2 04 90 0

482700 2 05 00 0

482700 2 05 10 0

482700 2 05 20 0

482700 2 05 30 0

482700 2 05 40 0

482700 2 05 50 0

482700 2 05 60 0

482700 2 05 70 0

482800 2 04 50 0

482800 2 04 60 0

482800 2 04 70 0

482800 2 04 80 0

482800 2 04 90 0

482800 2 05 00 0

482800 2 05 10 0

482800 2 05 20 0

482800 2 05 30 0

482800 2 05 40 0

482800 2 05 50 0

482800 2 05 60 0

482800 2 05 70 0

482900 2 04 50 0

482900 2 04 60 0

482900 2 04 70 0

482900 2 04 80 0

482900 2 04 90 0

482900 2 05 00 0

482900 2 05 10 0

482900 2 05 20 0

482900 2 05 30 0

482900 2 05 40 0

482900 2 05 50 0

482900 2 05 60 0

482900 2 05 70 0

483000 2 04 50 0

483000 2 04 60 0

483000 2 04 70 0

483000 2 04 80 0

483000 2 04 90 0

483000 2 05 00 0

483000 2 05 10 0

483000 2 05 20 0

483000 2 05 30 0

483000 2 05 40 0

483000 2 05 50 0

483000 2 05 60 0

483000 2 05 70 0

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

SC PSHIHORELI SRL

ter en

rez erv

at p ent

ru ine

l 4

te re n

re ze rv at

pe nt ru

dr um

PU D

Co ns tr ui re c la di re

mi xt a cu f un ct iu ni s i

se rv ic ii

H CN 521/1/2

HC N 5

26

LEA 20 kV

LE A

20 k

W

TEAVA

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

Luca Petru Adrian

44 64

58

Mu nic

ipi ul

Tim iso

ara 446454

446455

446456

446457

4228 4250 1 e _ pi e 6, N asr LL n SD a - MI E Ci COE 40140

Atasament: RAPORTUL_INF_SI_CONS_PUBL_PUZ__LUCA.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA ; < DIRECȚIA URBANISM ROMANIA Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ Nr. UR2018-017171/03.12.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația: PUZ — MODIFICARE PARȚIALĂ PUZ APROBAT CU HCL NR. 303/18.12.2012 Amplasament: ZONA TORONTALULUI, Timişoara Beneficiar: LUCA PETRU ADRIAN Proiectant: SC ARHITECT TRIMBITAS SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUGPUD PUZ din cadrul Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana, şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 18.10.2018 — 12.11.2018. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din HCL. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetăţenii ale caror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietar notificat: - Parohia Ortodoxă Sârbă Mehala — str. Samuil Sagovici nr. 36 Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană interesată. La intalnirea cu proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, organizată în data de 31.10.2018, intre orele 14,00 — 15,00, la sediul PMT — Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana, nu s-a prezentat nici o persoană interesată. Nu au fost formulate obiecţii referitoare la documentație. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal — „MODIFICARE PARȚIALĂ PUZ APROBAT CU HCL NR. 303/18.12.2012”, ZONA TORONTALULUI, Timişoara, beneficiar LUCA PETRU ADRIAN, proiectant: SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. RIA MUN; “ARHITECT ȘEF SEF BIROU CONSILIER Liliana IOVAN 2 Po Monica "IE = | AT A fa , Red 2ex - MM 221 ara Capitală Europeană a Culturii