keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 482/15.12.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare zona pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite", Calea Şagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timişoara

15.12.2009

Hotararea Consiliului Local 482/15.12.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare zona pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite", Calea Şagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-016905/04.12.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism nr. nr. 05/PV - 12.11.2009 - FAVORABIL;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare zona pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite", Calea Şagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. JOMRITA INVESTIII S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 81/2007, realizat de S.C. Atelier CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/29.01.2008 si mentinuti in continuare: regimul de înălţime de max P+1E, accesele auto se vor face din Calea Şagului şi din străzile propuse pentru lărgire sau realizare propuse prin Planul Urbanistic Zonal aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2008, in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2009-005647/ 13.08.2009, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, , în conformitate cu Anexa 2 din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2002 si prelungit cu Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2007, procentul de ocupare al terenului POT max de 45%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de max 0,9, spaţii verzi de min 10% - conform Regulamentului General de Urbanism si Regulamentului Local de Urbanism, din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare zona pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite", Calea Şagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală măsurată de 234.043 mp ( suprafata totala in acte de 233.476 mp), teren in intravilanul extins, este identificat prin C.F. 408729 Timişoara, nr. cad. 408729, în suprafaţă de 81.462 mp, C.F. 407511 Timişoara, nr. cad. 407511, în suprafaţă de 13.000 mp, C.F. 407920 Timişoara, nr. cad. 407920, în suprafaţă de 20.004 mp, C.F. 407777 Timişoara, nr. cad. 407777, în suprafaţă de 82.010 mp, C.F. 408436 Timişoara, nr. cad. 408436, în suprafaţă de 37.053 mp, C.F. 409590 Timişoara, nr. cad. A1316/19/2 în suprafaţă de 514 mp, proprietatea firmei SC JOMRITA INVESTIŢII SRL Bucureşti.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare zona pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite", Calea Şagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. JOMRITA INVESTIII S.R.L.;
-Proiectantului S.C. Atelier CAAD S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 02_Reglementari.pdf

Atasament: 05_Mobilare.pdf

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver 1

ROMANIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R CONSILIUL LOCAL Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA URBANISM Biroul Dezvoltare Urbana si Metropolitana UR2009-016905/04.12.2009

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reconfigurare zona pentru spaţii

comerciale, servicii, show room, depozite”, Calea Şagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. UR2009-016905/09.11.2009, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Reconfigurare zona pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite”, Calea Şagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timişoara;

Avand in vedere Raportul de Avizare nr. 05/PV – 12.11.2009 – FAVORABIL, al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 4682 din 06.10.2009; Intrucat documentatia PUD „Reconfigurare zona pentru spaţii comerciale, servicii,

show room, depozite”, Calea Şagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timişoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara;

Avand in vedere ca, nu au fost solicitari privind organizarea unei dezbateri publice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica si coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007, consideram ca functiunea propusa, nu necesita dezbatere publica;

Tinand cont de documentatia Plan Urbanistic Zonal "Zona pentru spatii comerciale, servicii, show room, depozite" Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta, aprobata cu HCL nr. 37/29.01.2008, prin care terenul detinut de firma SC JOMRITA INVESTITII SRL. a fost reglementat din punct de vedere urbanistic. Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Reconfigurare zona pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite”, Calea Şagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timişoara; Documentaţia este iniţiată de proprietarii terenului S.C. JOMRITA INVESTIII S.R.L. şi elaborată de S.C. Atelier CAAD S.R.L. Timişoara, proiect nr. 81/2007.

Zona studiată se află în intravilanul municipiului Timişoara, in partea de sud – vest a oraşului, cu acces din Calea Şagului, cat si din drumul major prevazut a se realiza.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,,Reconfigurare zona pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite”, Calea Şagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Conform PUZ "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta, aprobat prin HCL nr. 37/2008, terenul a fost reglementat din punct de vedere urbanistic, fiind stabilita functiunea de zona pentru comerţ, servicii, showroom, depozite, cu interdictie de construire in zona de protectie a liniilor electrice ce traverseaza parcela, asa cum au fost ele stabilite prin Avizul SC ENEL DISTRIBUŢIE BANAT SA nr. 13815/09.08.2007.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu ,,Reconfigurare zona pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite”, Calea Şagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timişoara, în suprafaţă totală măsurată de 234.043 mp ( suprafata totala in acte de 233.476 mp), teren în intravilanul extins, este identificat prin C.F. 408729 Timişoara, nr. cad. 408729,

Cod FP 53-01, ver 1

în suprafaţă de 81.462 mp, C.F. 407511 Timişoara, nr. cad. 407511, în suprafaţă de 13.000 mp, C.F. 407920 Timişoara, nr. cad. 407920, în suprafaţă de 20.004 mp, C.F. 407777 Timişoara, nr. cad. 407777, în suprafaţă de 82.010 mp, C.F. 408436 Timişoara, nr. cad. 408436, în suprafaţă de 37.053 mp, C.F. 409590 Timişoara, nr. cad. A1316/19/2 în suprafaţă de 514 mp, proprietatea firmei SC JOMRITA INVESTIŢII SRL Bucureşti.

Intrucat terenul studiat, in momentul aprobarii prin HCL nr. 37/2008 a documentatiei PUZ "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timişoara, intravilan şi extravilan, Calea Şagului DN 59 km. 7+300 dreapta, era afectat de zona de protectie a celor doua LEA 110 kV (inalta tensiune) existente, prin prezenta documentaţie se propune şi ridicarea interdictiei in vederea construirii cu mentinerea functiunilor si a indicilor de construibilitate reglementati prin PUZ. Astfel, se doreste ridicarea interdictiei impusa de zona de protectie a LEA 110 kV de înaltă tensiune, ca urmare a realizării soluţiei pentru eliberarea amplasamentului prin pozarea cablurilor electrice în canalizare subterană, conform Studiului de Coexistenţă nr. 219/2008 realizat de SC ENEL DISTRIBUŢIE BANAT SA.. În acestă situaţie s-a regandit mobilarea terenului, cu modificarea amplasării construcţiilor pe parcele şi reconfigurarea zonelor de circulaţii şi parcaje.

Accesele auto se vor face din Calea Şagului şi din străzile propuse pentru lărgire sau realizare propuse prin PUZ – ul aprobat iniţial HCL nr. 37/2008, in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2009-005647/ 13.08.2009. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007. Indicii permisi conform PUZ aprobat prin HCL nr. 37/26.07.2005 si mentinuti in continuare, sunt: POT maxim = 45 % CUT maxim = 0,9 Regim de inaltime max P+1E Spatii verzi min 10% - conform R.G.U. si R.L.U. Sunt prevăzute bransamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.) Planul Urbanistic de Detaliu “Reconfigurare zona pentru spaţii comerciale, servicii, show room, depozite”, Calea Şagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani.

DIRECTOR,

Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact. .L.I.

  • ROMANIA SE APROBA,
    • REFERAT