keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 284/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P" strada Lunei nr. 20, Timişoara

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 284/21.05.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P" strada Lunei nr. 20, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-005390/02.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-005390/02.05.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-005390/02.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 32/16.01.2019;
Având în vedere Adresa nr. 1692 din 17.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă planul nu se încadrează în categoria planurilor care intra sub incidenţa HG nr. 1076/2004;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire spatiu comercial in regim P" strada Lunei nr. 20, Timişoara, având ca beneficiari pe Chiritoiu (Oprea) Diana Bianca si Filip (Nedescu) Camelia-Mihaela, întocmit conform Proiectului nr. 42/2017, realizat de B.I.A. arh. Bot Lucian Cosmin, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Se propune mobilarea unei parcele cu construcţii destinate funcţiunii de comerţ, asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcţionării propuse de comerţ.
- Regim de construire: maxim P;
- Funcţiune propusă: construire spatiu comercial;
- Înălţime maximă: H max = 4,00 m;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 37,40%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 0,37;
- Spaţii verzi propuse: minim 26%;
- Imobilul va fi retras faţă de limitele laterale minim 2 m, dar nu mai putin de H/2;
- Retragere faţă de limita posterioară 10 m;
- se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde";
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018—005754/13.12.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire spatiu comercial in regim P" strada Lunei nr. 20, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 383 mp, situat in intravilanul Municipiului Timisoara, categoria de folosinţă arabil teren pentru construcţii, este înscris în CF 415110, nr. cad. 415110 (nr. CF vechi 143038, nr. top 30674/1/2), proprietari si beneficiar fiind Oprea Diana Bianca (căsătorită Chiritoiu) si Nedescu Camelia-Mihaela (casătorită Filip).

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 42/2017, planşa nr. 05-U - "Obiective de utilitate publica" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUD, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire spatiu comercial in regim P" strada Lunei nr. 20, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: Chiritoiu (Oprea) Diana Bianca si Filip (Nedescu)
Camelia-Mihaela;
- Proiectantului: B.I.A. arh. Bot Lucian Cosmin;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2019-005390/02.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUD „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara, în suprafaţă totală de 383 mp, este amplasat în partea de est a municipiului Timişoara, delimitat astfel: la sud si vest – o parcela libera de constructii aflata in domeniul public (Statul Roman), la nord – parcela libera de constructii aflata in proprietatea municipiului Timisoara.

Terenul a fost reglementat prin - PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 Zona propusa de institutii si servicii publice. Spaţii verzi conform HCL 62/2012.

Terenul reglementat situat in intravilanul Municipiului Timisoara, categoria de folosinţă arabil teren pentru construcţii, în suprafaţă totală de 383 mp, este înscris în CF 415110, nr. cad. 415110 (nr. CF vechi 143038, nr. top 30674/4/1/2), proprietari si beneficiar fiind Oprea Diana Bianca (căsătorită Chiritoiu) si Nedescu Camelia-Mihaela (casătorită Filip)

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20,

Timişoara, propune dezvoltarea unei zone destinată comerţului. Zona va cuprinde circulatii auto, pietonale si parcaje, precum şi zonă verde.

3. Alte informaţii   În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUD „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara, au fost obţinute: 2201/22.05.2017 şi ale Certificatului de Urbanism nr. 1130/19.03.2018 prelungit până în 18.03.2020, Adresa nr. 1692 din 17.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă planul nu se încadrează în categoria planurilor care intra sub incidenţa HG nr. 1076/200, precum şi Avizul Arhitectului Șef nr. 32/16.01.2019;

4. Concluzii   Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara, beneficiari fiind Chiritoiu (Oprea) Diana Bianca si Filip (Nedescu) Camelia-Mihaela, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_de_specialitate_PUD_CHIRITOIU_LUNEI_20.pdf

ROMÂNIA a a ( JUDEŢUL TIMIŞ E MUNICIPIUL TIMIȘOARA i DIRECȚIA URBANUSM romania2019.eu BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ UR2019-005390/02.05.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-005390/02.05.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone destinată comerțului; Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-005390/03.04.2019, privind aprobarea Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 619/2018 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ținând cont de Avizul Arhitectului Sef nr. 32/16.01.2019; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism 2201/22.05.2017 şi ale Certificatului de Urbanism nr. 1130/19.03.2018 prelungit până în 18.03.2020, precum şi Adresa nr. 1692 din 17.04.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță planul nu se încadrează în categoria planurilor care intra sub incidența HG nr. 1076/2004; Documentaţia PUD „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara, beneficiari Chiritoiu (Oprea) Diana Bianca si Filip (Nedescu) Camelia-Mihaela, proiectant B.LA. arh. Bot Lucian Cosmin, specialist cu drept de semnătură R.U.R. - Arh. Bot Lucian Cosmin, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 02.04.2018, cu ocazia demarării Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în luna aprilie 2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018-005018/02.05.2018; Conform procedurii prevăzută prin HCL. nr. 140/19.04.2011, modificat prin HCL. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUD „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara, se încadrează în Etapa 2 - etapa aprobării PUD Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2, art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea şi consultarea publicului în această etapă, se va face în baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Planul Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara, este elaborat de proiectantul Arh. Bot Lucian Cosmin, proiect nr. 42/2017, la cererea beneficiarilor Chiritoiu (Oprea) Diana Bianca si Filip (Nedescu) Camelia-Mihaela. Terenul reglementat în cadrul documentației PUD „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara, în suprafață totală de 383 mp, este amplasat în partea de est a municipiului Timişoara, delimitat astfel: la sud si vest — o parcela libera de constructii aflata in domeniul public (Statul Roman), la nord — parcela libera de constructii aflata in proprietatea municipiului Timisoara. Terenul a fost reglementat prin - PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 Zona propusa de institutii si servicii publice. Spaţii verzi conform HCL 62/2012. Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA — ZE JUDEŢUL TIMIŞ ——— 2 E MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANUSM romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiş. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat situat in intravilanul Municipiului Timisoara, categoria de folosință arabil teren pentru construcții, în suprafață totală de 383 mp, este înscris în CF 415110, nr. cad. 415110 (nr. CF vechi 143038, nr. top 30674/4/1/2), proprietari si beneficiar fiind Oprea Diana Bianca (căsătorită Chiritoiu) si Nedescu Camelia-Mihaela (casătorită Filip), cu ipotecă în favoarea BRD — Groupe Societe Generale S.A. — AG. Cal. Sagului. Banca a emis acordul său, în data de 25.04.2019, cu privire la documentația PUD - Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20. Planul Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone destinată comerțului. Zona va cuprinde circulatii auto, pietonale si parcaje, precum şi zonă verde. Pe parcela studiată se vor asigura accese auto si pietonale de pe strada Lunei, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018—005754/13.12.2018. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018—005754/13.12.2018. Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 32 din 16.01.2019 sunt următorii: Se propune mobilarea unei parcele cu construcții destinate funcțiunii de comerț, asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcționării propuse de comerț. - Regim de construire: maxim P; -Funcţiune propusă: construire spatiu comercial; - Înălţime maximă: H max = 4,00 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max propus = 37,40% - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT max propus = 0,37; - Spaţii verzi propuse: minim 26%; - Imobilul va fi retras față de limitele laterale minim 2 m, dar nu mai putin de H/2; - Retragere față de limita posterioară 10 m. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018—005754/13.12.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; - Servituţi: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 234/01.04.2019. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată; Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA cf JUDEŢUL TIMIŞ i E MUNICIPIUL TIMIŞOARA i DIRECȚIA URBANUSM romania2019,eu BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentația de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.AT. ( M.T.C.T). Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 42/2017 şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUD si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Planul Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara va avea valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Avizarea şi aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu " Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara, beneficiari Oprea Diana Bianca (căsătorită Chiritoiu) si Nedescu Camelia-Mihaela (casătorită Filip), întocmit conform proiectului nr. 42/2017, realizat de Arh. Bot Lucian Cosmin, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: Se propune mobilarea unei parcele cu construcții destinate funcțiunii de comerţ, asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcționării propuse de comerț. - Regim de construire: maxim P; -Funcţiune propusă: construire spatiu comercial; - Înălţime maximă: H max = 4,00 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max propus = 37,40% - Coeticient de utilizare al terenului maxim: CUT max propus = 0,37; - Spaţii verzi propuse: minim 26%; - Imobilul va fi retras față de limitele laterale minim 2 m, dar nu mai putin de H/2; - Retragere față de limita posterioară 10 m. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018—005754/13.12.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.GU.; - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA e i (| JUDEŢUL TIMIŞ —_ CS tr MUNICIPIUL TIMIŞOARA i DIRECȚIA URBANUSM romaniaz0l9.eu BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. . 234/01.04.2019. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată; Accesul auto şi pietonal conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018—005754/13.12.2018. 3. Prezentul Planul Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat situat in intravilanul Municipiului Timisoara, categoria de folosință arabil teren pentru construcții, în suprafață totală de 383 mp, este înscris în CF 415110, nr. cad. 415110 (nr. CF vechi 143038, nr. top 30674/4/1/2), proprietari si beneficiar fiind Oprea Diana Bianca (căsătorită Chiritoiu) si Nedescu Camelia-Mihaela (casătorită Filip), cu ipotecă în favoarea BRD — Groupe Societe Generale S.A. — AG. Cal. Sagului. Banca a emis acordul, în data de 25.04.2019, cu privire la documentația PUD - Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20. 4. Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 42/2017 şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUD, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 21) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Planul Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu Construire spatiu comercial in regim P” strada Lunei nr. 20, Timişoara., elaborat de proiectantul Arh. Bot Lucian Cosmin, proiect nr. 42/2017, întocmit la cererea beneficiarilor Chiritoiu (Oprea) Diana Bianca si Filip (Nedescu) Camelia-Mihaela, pentru a fi supus aprobării plenului consiliului local. ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU, CONSILIER Liliana IOVA Sorina POPA Red/dact — S.P. Cod FP 53-01, ver. 1

Atasament: Aviz_Juridic_PUD_CHIRITOIU_LUNEI_20.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2019-005390/02.05.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 03.05.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu comercial în regim P” str. Lunei nr. 20, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi de elaborare și actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2019-005390/02.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spațiu comercial în regim P”, str. Lunei nr. 20, Timişoara, beneficiari Chirițoiu (n.Oprea) Diana Bianca şi Filip (n.Nedelescu) Camelia- Mihaela, plan elaborat de către proiectantul arh. Bot Lucian Cosmin, prin proiect nr. 42/2017, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu comercial în regim P”, str. Lunei nr. 20, Timişoara, precum şi Expunerea de motive nr. UR2019-005390/02.05.2019 a Primarului Municipiului Timişoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic de detaliu, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, rezultă următoarea situaţie juridică: Cartea funciară nr. 415110 Timișoara nr. cadastral 415110, se referă la imobilul teren intravilan în suprafaţă de 383 mp, categorie de folosință „arabil”, teren neîmprejmuit, nr. topo 30674/1/2, cu referința „teren pt.construcții”, este proprietatea următorilor: - Oprea Diana Bianca, în cota actuală de 4 - Nedescu Camelia Mihaela, în cota actuală de 4 De asemenea, din examinarea extrasului cărţii funciare pentru informare mai sus individualizată (datată 01.04.2019), rezultă că este înscrisă interdicția de înstrăinare, grevare, dezmembrare și demolare în favoarea BRD-Groupe Societe Generale SA-Ag.Cal.$agului, conform contract de ipotecă nr. 2618/2008 emis de BNP Sichim-Noţingher. Având în vedere această sarcină înscrisă în cartea funciară, la documentație este atașat înscrisul din data de 25.04.2019, adresat Primăriei Municipiului Timişoara, intitulat „Acord de constituire”, prin care beneficiarul dreptului de ipotecă, BRD - Groupe Societe Generale SA, își exprimă acordul cu privire la „edificarea unei construcţii cu destinația de spațiu comercial în regim parter, având o suprafață de 143,25 mp, platforme în suprafață de 140,18 mp şi spaţiu verde în suprafață de 99,57 mp situată pe str. Lunei nr. 20, mun.Timişoara, jud. Timiş, conform PUD-construire spaţiu comercial P Timişoara, .., CF 415110, CAD 415110". Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

Se avizează favorabil raportul de specialitate nr. UR2019-005390/02.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu comercial în regim P”, str. Lunei nr. 20, Timişoara, beneficiari Chiriţoiu (n.Oprea) Diana Bianca şi Filip (n.Nedescu) Camelia Mihaela, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentatiei având calitatea de proprietari, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară aferent imobilului ce se reglementează, ataşat documentației. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind. privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu comercial în regim P”, str. Lunei nr. 20, Timişoara, beneficiari Chiriţoiu (n.Oprea) Diana Bianca şi Filip (n.Nedescu) Camelia Mihaela şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea şi valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adriana Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: 32_AVIZ_ARHITECT_SEF_PUD_CHIRITOIU_LUNEI_20_reglementari.pdf

n fa: 89.8 Pa 8050 FL 4 S &S $ CPS [ps 4 S RE - 805, 5| ex | < 1) 074 > ETP CF 436153 “O LI |- 8047 e sl i top 30674/1/1/a a | op = E ui 2 Se O! = 0 N) N 4 E | a = | 8046 1 3,34 [8055 00 8935 — |. 8055 2,00 î Br sn Bloc locuinte 7 acces Z i auto/pietonal 5 5 colective client : 3 existent 89. un PE = _P+4E CI a A VO | | f. a | 2 IN 2 10 EA ko pat d Raza=10,00 a ISP 4/27 8 ON | Ss l VE LG | o 4 46, , 4 | SI 5 si VI hf i ŞI e ESL LL LE SI 8 G FT G | = Cc) n GT E ÎI 55| & ' ne Ira SSC, Ss 2 SR LE RE) tom 01 i SES R EL | — 8956 e = 5/__RUR O e a i aL e / GR VE Lucian Cosmin T. & Vi UDEŢUL TIMIŞ IN m BOT” + PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 8048 N VIZAT SPRE NESCHIMBARE MN G : E W/ St Avizul Arhitectului Sef . nt A = Tai il _ Su E / 8972 E a "BB x ui 89.53 St > 89.55 E A '. Alexandra Inqri E GO = mm a TrieS (asfalt : E a 7 = [NE d 1 LEGENDA BILANT TERITORIAL |mp__ |% Spatiu comercial Parter| Limita zona studiata TEREN STUDIAT 383 _|100 _|S.teren=383 mp FUS Nume Semnalura Cerinta ReferaV/Experiiza nr./Dala —O— Limita de proprietate C-TII PROPUSE 143,25|37,40 |POT max =37,40% BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA |Beneficiar: CHIRITOIU (OPREA) DIANA-BIANCA Praloctnr. „4 Zona cu destinatie pentru institutii su servicii publice propusa prin P.U.G. PLATFORME 140,18 136,60 |CUT max.=0,37 BOT LUCIAN COSMIN FILIP(NEDELESCU) CAMELIA-MIHAELA 4212017 mt SPATIU VERDE 99,57 ]26,00 |4 posturi auto UI STR. ANA IPATESCUNR. 15A, LUGOJ [Titlu proiect AT Zona de implantare sp. comercial Parter TNA. -5075 / TEL.-0721-373.622 IRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM P Zona pentru locuinte colective P+4E Hi ra =4 80 m CR-ZD MAIL - ARH.BLCEQGMAIL.COM P.U.D.- CONSTRUIRE SPATIU [MIMI Constructie existenta [_Soeciteati Nume Semnalura | Scara: Amplasament. Strada Lunei, nr.20, mun. Timisoara, jud. Faza: LI Platforme carosabile Sefproiect | arh. Bot Lucian _ | _1:200 Timis, CF nr. 415110, nr. cad. 30674/1/2 PUD. ” Platforme pietonale ! arh. Bot Lucian E Data: Titlu plansa: Plansa nr. rev i Doi ti c REGLEMENTARI URBANISTICE 04-U __ Accese autol/pietonale propuse eso arh. Bot Lucian / |DEC.2018 ,

Atasament: 32_AVIZ_ARHITECT_SEF_PUD_CHIRITOIU_LUNEI_20.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Ca urmare a cererii adresate de CHIRITOIU (OPREA) DIANA BIANCA si FILIP (NEDELESCU) CAMELIA-MIHAELA, prin BOT LUCIAN COSMIN, cu domiciliul în judeţul Timiş, municipiul Lugoj, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR 2018-008148 din 18.05.2018 completata prin UR2018-012517 din 20.07.2018, respectiv UR2019- 000382/15.01.2019 Ca urmare a proiectului nr. 42/2017 realizat de BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INIDIVUAL DE ARHITECTURA, cu sediul în judeţul Timiş, strada Ana Ipatescu nr. 15A, municipiul Lugoj, cod poştal 305500, CIF 22061734; Având în vedere observaţiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 26.07.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.TA.T.U, în urma căreia beneficiarul a actualizat propunerile urbanistice şi a obţinut Avizul Comisiei de Circulaţie DT 2018-005754/13.12.2018. În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 32 din 16.01.2019 Pentru elaborarea Planului urbanistic de detaliu pentru „CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM P”. Generat de imobilul situat în judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Lunei nr. 20, identificat prin CF 415110, nr. cad. 415110 (nr. CF vechi 143038, nr. top. 30674/1/2), având o suprafată de 383 mp. Iniţiator: CHIRITOIU (OPREA) DIANA BIANCA; Proiectant: BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INIDIVUAL DE ARHITECTURA; Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: arh. BOT LUCIAN COSMIN Amplasare, delimitare, suprafaţă zonă studiată în P.U.D.: Terenul este delimitat astfel: la sud si vest — o parcela libera de constructii aflata in domeniul public (Statul Roman), la nord - parcela libera de constructii aflata in proprietatea municipiului Timisoara. Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: - Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 Zona propusa de institutii si servicii publice; | COD FO 47-23, VER. 1 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Prevederile Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.) pentru construcţia nou propusă: - Regim de construire: maxim P; -Funcţiune propusă: construire spatiu comercial; - Înălţime maximă: H max = 4,00 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max propus = 37,40% - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT max propus = 0,37; - Spaţii verzi propuse: minim 26%; - Imobilul va fi retras faţă de limitele laterale minim 2 m, dar nu mai putin de H/2; - Retragere faţă de limita posterioară 10 m. - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; ' - Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din strada Lunei, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-004333/15.12.2017, actualizat cu DT 2018- 005754/13.12.2018. - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1195/22.11.2017. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 26.07.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.TA.T.U, se avizează cu condiţii Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiţii: - Se vor respecta condiţiile de amplasare conform plansei nr. 04-U „Reglementari urbanistice” precum şi toate condiţiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentaţia P.U.D; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată şi vizată spre neschimbare. | COD FO 47-23, VER. 1 PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ , MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA,, Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 internet:www.primariatm.ro La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Elaboratorul şi beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului judeţean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Articolul 37 (13), actualizată) și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Avizul arhitectului-şef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentaţiilor de urbanism. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.UD. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1130 din 19.03.2018. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 166870 din 18.05.2018. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prinpeștă la data de Consilier Sorina P pa E d Red- SP. VI | COD FO 47-23, VER. 1 PAGINA 3/3

Atasament: RAPORTUL_INF_SI_CONSULT_ETAPA_1_PUD_Chiritoiu_Lunei.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARI DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA sa + Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ bf Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 SS internet:www.primariatm.rc Nr. UR2018-005018/ 02.05.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: - PUD - „Construire spațiu comercial în regim P”; - Amplasament: str. Lunei nr. 20, Timişoara; - Beneficiar: Chirițoiu (Oprea) Diana Bianca - Proiectant: B.L.A. BOT LUCIAN COSMIN; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 02.04.2018 — 25.04.2018, la documentația disponibilă in cadrul Biroului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate şi a fost afişat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro; Proprietari notificați: - Asociaţia de Proprietari Lunei 45, bl. LIS - Asociaţia de Proprietari Lunei, bl. L8 - Asociația de Proprietari Lunei 14, bl. L29 - Asociaţia de Proprietari str. Nouă, bl. L8 - Asociaţia de Proprietari str. Nouă, bl. L39 - Asociaţia de Proprietari str. Nouă, bl. L40 - Asociaţia de Proprietari str. Nouă, nr. 14 bl. L29 - Proprietar str. Lunei nr. 23 Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat sugestii înregistrate şi/sau obiecții înregistrate cu privire la această investiție. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația PUD - „Construire spațiu comercial în regim P”;, Timisoara, beneficiar Chiriţoiu (Oprea) Diana Bianca, proiectant B.LA. BOT LUCIAN COSMIN, a fost finalizată, si se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT ȘEF SORIN CIURARIU CONSILIER Sorina Ropa Red/Dact S.P. — 2ex

Atasament: memoriu_PUD.pdf

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 1 -

Foaie de capat

Denumire proiect: P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM P

Amplasament: TIMISOARA, STR. LUNEI, NR. 20 CF 415110 TOP 30674/1/2

Beneficiari: CHIRITOIU (OPREA) DIANA-BIANCA FILIP (NEDESCU) CAMELIA-MIHAELA

Proiectant general: BOT LUCIAN COSMIN – B.I.A. Lugoj, Str. Ana Ipatescu nr. 15A, jud. Timis

Proiect nr: 42/2017

Faza: P.U.D.

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 2 -

Borderou

Parte scrisa:

 Foaie de capat

 Borderou

 Colectiv de elaborare

 Memoriu general

Parte desenata:

 01-U - Plan de incadrare in localitate/zona

 02-U – Situatia existenta

 03-U - Situatia existenta - ansamblu

 04-U – Reglementari urbanistice

 05-U – Obiective de utilitate publica

 06-U – Posibilitati de mobilare urbanistica

 07-U – Volumetrie propusa

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 3 -

Colectiv de elaborare

Urbanism___________________________arh. Lucian BOT Topografie__________________________ing. Ovidiu STOIA Instalatii edilitare____________________ing. Sebastian DORHOI Instalatii electrice____________________ing. Ionut ARDELEAN Studiu geotehnic_____________________ing. Victor HILOHI Drumuri_____________________________ing. Marius VADUVA

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 4 -

Memoriu General

1.INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI NR. PROIECT: 42/2017 FAZA: P.U.D. DENUMIRE PROIECT: P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM P BENEFICIARI: CHIRITOIU (OPREA) DIANA-BIANCA FILIP (NEDESCU) CAMELIA-MIHAELA PROIECTANT: Bot Lucian Cosmin – Birou Individual

de Arhitectura DATA ELABORARII PROIECTULUI: MARTIE 2018

1.2 OBIECTUL LUCRARII Obiectul proiectului este elaborarea solutiei urbanistice, pentru amplasarea unui

spatiu comercial in regim parter, in vederea aprobarii de catre Consiliul Local Timisoara. De asemenea, proiectul are ca scop: dimensionarea, zonificarea functiunilor propuse, integrarea in fondul construit existent, rezolvarea accesului auto si pietonal pe parcela, echiparea cu utilitati edilitare.

Amplasamentul lucrarii este situat in Timisoara, pe strada Lunei nr. 20, identificat prin CF 415110 TOP 30674/1/2. Terenul supus studiului urbanistic este proprietate privata a d-nelor Chiritoiu (Oprea) Diana-Bianca si Filip (Nedescu) Cameli- Mihaela, care sunt si beneficiarii acestei documentatii.

Proiectul are la baza Certificatul de Urbanism nr. 2201 din 22.05.2017 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara. La baza intocmirii documentatiei a stat “Ghidul

privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu”, indicativ GM 009-2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 37/N/08.06.2000.

1.3 SURSE DE DOCUMENTARE Pentru elaborarea PUD s-a tinut cont de urmatoarele planuri, studii si

documentatii: -P.U.G. al mun. Timisoara aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit -noul P.U.G. al mun. Timisoara -propunere PUD – Construire lacas de cult, str. Lunei nr. 22; -documentatie topografica; -studiu geotehnic.

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 5 -

La elaborarea prezentei documentatii in faza de PUD s-a tinut cont de urmatoarele legi, normative si regulamente:

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; - HG 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism; - OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica

privind mediul de viata al populatiei; - Codul Civil; - RLU aferent PUG Timisoara;

2.INCADRAREA IN ZONA

2.1 CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE La intocmirea acestei documentatii, s-au luat in considerare studiile urbanistice

aprobate in zona care stabilesc directiile de dezvoltare ale teritoriului precum și informatiile cu caracter analitic.

Parcela se situeaza in partea de E a orasului intr-o zona predominant rezidentiala cu locuinte individuale P-P+2E si colective P+4E. Conform P.U.G. mun. Timisoara, zona se afla in UTR 40 – zona propusa pentru institutii si servicii publice de interes general, terenul facand parte din teritoriul intravilan al orasului. Parcela nu se afla in zona protejata sau rezervatie naturala.

Terenul studiat are o suprafata plana, neexistand astfel un potential de alunecare. Amplasamentul in studiu face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa TIMIS - BEGA denumita Depresiunea Panonica. In conformitate cu Codul P100/2013, perioada de colt Tc = 0,7s. Factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura β0 = 2,5. Spectrul normalizat de raspuns elastic Se(T) = ag β(T) se considera pt. zona Banat, iar acceleratia orizontala a terenului pt. proiectare ag = 0,20 g. Din punct de vedere climatic, zona Timisoara se caracterizeaza prin urmatoarele:

a) Temperatura aerului :

- media lunara maxima : +(2122)C in iulie, august

- media lunara minima : -(12)C in ianuarie

- maxima absoluta: +40C in 16.08.1952

- minima absoluta : -29C in 13.02.1935

b) Precipitatii :

- media lunara maxima : 70  80 mm in iulie

- media anuala : 600  700 mm - cantitatea maxima in 24 h : 100 mm c) Vantul :

- directii predominante : nord - sud

d) Adancimea maxima de inghet : 0,70 m conform STAS 6054-77 Regimul de aliniere, retragerile laterale si retragerea posterioara, precum si POT

si CUT se vor stabili prin acest studiu urbanistic de detaliu.

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 6 -

2.2 CONCLUZII DIN DOCUMENTATII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D.

Paralel cu intocmirea acestei documentatii s-au solicitat avize de la toti

detinatorii de gospodarii subterane/supraterane, terenul nefiind traversat de niciuna dintre aceste retele de utilitati.

Pentru modernizarea circulatiei auto exterioare si interioare parcelei s-a depus o documentatie in acest sens Comisiei de Circulatie din cadrul PMT, obtinandu-se aviz favorabil.

Avand in vedere destinatia terenului propusa prin PUG (institutii si servicii

publice) si caracterul zonei adiacente (predominant rezidentiala), consideram oportuna functiunea propusa prin prezenta documentatie de urbanism in faza PUD.

3.SITUATIA EXISTENTA 3.1 ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICATIE Parcela afla pe str. Lunei, pe partea vestica a strazii. Accesul pe parcela se

realizeaza frontal, pe partea estica a parcelei. Strada Lunei se desfasoara de la str. Noua la sud pana la str. Ion Neculce la nord si str. St. O. Iosif la vest. Str. Lunei este domeniul public, este sitematizata, avand un prospect in zona amplasamentului studiat

de circa 15 m, ce cuprinde zona carosabila pt. dublu sens (circa 7 m), parcare publica (circa 4,60 m), trotuare (circa 1,50 m) si spatii verzi de aliniament. Finisajul zonei carosabile este realizat din beton rutier. Str. Lunei deserveste o zona de rezidentiala cu locuinte colective P+4E existente.

3.2 SUPRAFATA OCUPATA, LIMITE SI VECINATATI Suprafata parcelei este de 383 mp si se afla in proprietatea d-nelor Chiritoiu

(Oprea) Diana-Bianca si Filip (Nedescu) Cameli-Mihaela. Forma terenului este triunghiulara neregulata, frontul stradal fiind pe latura estica. Parcela a rezultat in urma dezlipirii dintr-o parcela mai mare.

Terenul studiat se invecineaza la front cu str. Lunei (est), la nord cu o parcela libera de constructii si nesitematizata aflata in proprietatea mun. Timisoara (Top 30674/1/1/a) si la vest si sud cu o parcela aflata in domeniul public (statul Roman), de asemenea libera de constructii si nesitematizata.

3.3 SUPRAFETE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFETE DE TEREN LIBERE

Actualmente parcela este libera de constructii si partial sistematizata printr-o

platforma betonata propusa pentru desfiintare, cu aspect plan-orizontal, neimprejmuita. Pe parcela nu exista arbori. POT existent=0, CUT existent=0.

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 7 -

3.4 CARACTERUL ZONEI

Zona ce cuprinde terenul studiat prin planul urbanistic de detaliu, este una preponderent rezidentiala, cu locuinte colective P+4E de tip urban. Amplasamentul se

afla intr-o zona edificata in anii ’80, fiind integrata intr-o zona rezidentiala cu locuinte individuale cu regim mic de inaltime si parcelar de tip urban specific Cartierului Fabric.

Trama stradala este una relativ regulata cu strazi cu prospecte de circa 12-15 m complet sistematizata si echipata edilitar. Tipologic si morfologic, zona are un caracter relativ omogen in zona de locuinte individuale si mai putin omogen in cea de locuinte colective, cu un grad relativ redus de ocupare al terenului.

Unul din punctele slabe ale zonei aflata in imediata vecinatate este lipsa serviciilor publice, acest fapt datorandu-se si pozitiei orecum periferice la nivelul orasului.

Parcela este situata intr-o zona lipsita de factori de poluare, neexistand in vecinatate agenti cu degajari de noxe, produceri de zgomote sau alte elemente care nu sunt compatibile cu o zona rezidentiala. Noua investitie este binevenita pentru sanarea zonei si pentru ridicarea calitatii fondului construit.

3.5 TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, SUPRAFETE

OCUPATE In cadrul zonei studiate exista terenuri ce se incadreaza urmatoarele categorii

de proprietate: -Zona strazilor - domeniu public de interes local -Terenuri aflate in proprietate publica de interes local -Terenuri private – proprietate a persoanelor fizice si juridice -Terenul destinat functiunii propuse - proprietate privata a persoanelor fizice

Acesta din urma se gaseste in Cartea Funciara la numarul 415110, cu nr. topografic 30674/1/2 si avand o suprafata masurata de 383 mp. Parcelele din zona invecinata sunt proprietate privata a mun. Timisoara si proprietate publica, fiind nesistematizate si libere de constructii.

3.6 CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC Stratificatia terenului evidentiata prin lucrarile de prospectiune geotehnica este

urmatoarea: umplutura de moloz cu fragmente de caramida pana la -1,90 m; argila prafoasa nisipoasa cafenie cu zone cenusii, tare, umeda pana la -2,80 m; praf argilos cenusiu cafeniu, umed la foarte umed pana la -3,80 m adancime.

Din buletinul de analiza chimica pe sol rezulta faptul ca solul nu

prezinta agresivitate chimica fata de betoane. Din punct de vedere al

rezistentei la sapare terenurile interceptate se incadreaza la terenuri medii,

categoria geotehnica 2 cu risc geotehnic moderat.

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 8 -

3.7 ACCIDENTE DE TEREN Ridicarea topografica intocmita pentru acest studiu urbanistic releva faptul ca

terenul este relativ plan fara denivelari semnificative, avand o usoara declivitate catre

strada, existand o diferenta de circa 10-12 cm fata de trotuar si circa 20-25 cm fata de zona carosabila. Cota medie absoluta fata de nivelul marii este de circa 89,80 m.

3.8 ADANCIMEA APEI SUBTERANE Apa freatica, la data efectuarii forajului 22.09.2017, a fost interceptata la

adancimea de - 3,80 m sub forma de infiltratii, cu un nivel stabilizat la -3,40 m.

3.9 PARAMETRII DE FUNDARE Pentru calculul terenului de fundare in grupa fundamentala de incercari

se va adopta conform STAS 3300/2-85 presiunea conventionala de baza

Pconv=210 kPa (B=1,00 m, Df=2,00 m).

Terenul apt de fundare este alcatuit din argila prafoasa nisipoasa cafenie tare

cu zone cenusii, umeda. Adancimea minima de fundare recomandata este de -2,10 m

fata de nivelul actual al terenului.

3.10 ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT Terenurile adiacente parcelei studiata prin PUD sunt nesistematizate si libere de

constructii. Fondul construit este unul eterogen fara o tipologie unitara, atat din punct de vedere al regimului de inaltime (P-P+1E – zona de locuinte individuale si P+4E – zona de locuinte colective), cat si al gradului de ocupare al terenurilor. Imobilele de locuinte din zona imediat invecinata sunt construite la sfarsitul anilor ’80, iar garajele au fost edificate la inceputul anilor ‘90. Gradul de conservare al acestora este relativ acceptabil, cu exceptia beteriilor de garaje, avand un aspect parazitar.

3.11 ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTA Utilitatile existente in zona sunt cele de: energie electrica, apa si canalizare,

gaze naturale, energie termica, retea de telefonie, retea de televiziune si date. Necesarul de utilitati pentru functiunea propusa va fi stabilit prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. Actualmente terenul nu este bransat/racordat la nici una din utilitatile publice si nici nu este traversat de vreo retea de utilitati.

In zona amplasamentului situatia echiparii edilitare se prezinta (conform traseelor indicate in plansele avizului unic) dupa cum urmeaza: Alimentarea cu apa – conform aviz nr. 26956/17.10.2017 eliberat de SC AQUATIM SA, exista retea de apa potabila pe str. Lunei – Ø 100 si Ø 400; Traseul si adancimea retelelor este indicat orientativ, pozitia exacta a acesteia urmand a se determina prin sondaje.

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 9 -

Canalizare menajera - conform aviz nr. 26956/17.10.2017 eliberat de SC AQUATIM SA, exista retea de canalizare menajera pe str. Lunei – Ø 30/45, in partea stanga a parcelei

- Ø 600; Traseul si adancimea retelelor este indicat orientativ, pozitia exacta a acesteia urmand a se determina prin sondaje. Alimentarea cu energie electrica - exista linie electrica subterana de joasa tensiune, care alimenteaza imobilele de pe frontul estic al strazii Lunei; Conform aviz nr. 199140053/03.11.2017 eliberat de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA, functiunea propusa nu afecteaza reteaua eletrica aflata in exploatare. Alimentarea cu gaze naturale – exista retea de gaz pe str. Lunei; Conform aviz nr. 4835/16.10.2017 eliberat de SC DELGAZ GRID SA, functiunea propusa nu afecteaza reteaua de gaze naturale aflata in exploatare. Alimentare cu energie termica – conform aviz din 11.10.2017 eliberat de SC COLTERM SA pe amplasament nu exista retea de alimentare cu energie termica. Retele de comunicatii (TV, telefonie, date) - conform aviz nr. 2620 din 11.10.2017 eliberat de SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, functiunea propusa nu afecteaza reteaua de comunicatii electronice aflata in exploatare. Regia Autonoma de Transport - conform aviz din 11.10.2017 eliberat de RATT pe amplasament nu exista cabluri electrice subterane sau infrastructura/suprastructura de transport public.

3.12 PROBLEME DE MEDIU Nu sunt semnalate probleme deosebite din punct de vedere al mediului, in zona

neexistand surse de poluare, iar functiunea propusa nu ridica probleme de acest gen.

4.REGLEMENTARI 4.1 OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM Tema de proiectare a fost stabilita de comun de acord cu beneficiarii pentru

obiectivul propus. Astfel, se propune amplasarea unui spatiu comercial in regim parter. Amenajarea terenului presupune acces auto si pietonal, platforma dalata pietonala si auto, 4 locuri de parcare, spatii verzi si imprejmuirea parcelei.

4.2 FUNCTIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA

CONSTRUCTIILOR Pe parcela studiata de propune amplasarea unui spatiu comercial in regim

parter. In conformitate cu prevederile RLU aferent PUG Timisoara HCL 157/28.05.2002 prelungit, la nivel de zone si subzone functionale, pentru zona studiata, se pot stabili urmatoarele:

- parcela se afla in subzona ISb - subzona de institutii publice si servicii de interes general propusa;

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 10 -

- utilizarile permise sunt: institutii publice, servicii, comert, alimentatie publica,

cultura, cult, centre de afaceri, sedii firme, institutii financiar-bancare, reprezentante state straine, sedii O.N.G.-uri, fundatii, sedii partide politice, targ expozitional, spatii polifunctionale, locuinte, spatii verzi amenajate, accese pietonale, carosabile, spatii stationare auto, parking-uri, constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei, depozite comerciale sub 50 mp arie construita desfasurata; - utilizarile interzise sunt: constructii si amenajari care prin natura lor, volumul si

aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea si confortul zonei, constructii pentru activitati de productie, constructii pentru cresterea animalelor. La alcatuirea zonei de implantare pe parcela s-a tinut cont de forma terenului,

orientarea acestuia, insorire, vecinatati, asigurarea acceselor auto si pietonal, structura functionala a spatiului comercial. Orientarea fata de punctele cardinale

- Se vor respecta prevederile OMS 119/2014. Retrageri minime obligatorii

- Amplasarea fata de drumurile publice - nu este cazul. - Amplasarea fata de caile navigabile - nu este cazul. - Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR - nu este cazul.

- Amplasarea fata de aeroporturi - nu este cazul. - Retragerea fata de fasia de protectie a frontierei - nu este cazul.

Amplasarea fata de aliniament - Aliniamentul este limita dintre domeniul public/privat al statului si domeniul

privat al pesoanelor fizice/juridice; - Spatiul comercial se va amplasa cu o retragere fixa de 6,00 m fata

aliniamentul stradal. Amplasarea in interioarul parcelei

- Amplasarea constructiei pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena prevazute in OMS 119/2014 precum si din punct de vedere PSI cu respectarea distantelor minime de siguranta si acceselor in caz de interventie conform normativului P118-2/2013;

- Spatiul comercial va fi amplasat cu retragere de minim 2,00 m fata de limitele laterale;

- Spatiul comercial va avea o retragere fata de coltul posterior a parcelei de minim 10,00 m;

4.3 REGIMUL DE CONSTRUIRE

Inaltimea constructiilor Regimul de inaltime propus este parter. Inaltimea maxima a constructiei

propuse va fi de 6,00 m. Procentul de ocupare al terenului, coeficientul de utilizare al terenului Procentul maxim de ocupare al terenului (POT) va fi 37,40%. Coeficientul maxim de ocupare al terenului (CUT) va fi de 0,37. Suprafata terenului - 383 mp S construita maxima propusa- 143,25 mp S desfasurata maxima propusa- 143,25 mp

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 11 -

4.4 PRINCIPII DE COMPOZITIE, PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor

exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice si imitatiile de materiale. Culorile dominante pentru fatadele imobilelor

vor fi cele cuprinse in „REGULAMENTUL PRIVIND IDENTITATEA CROMATICA A CLADIRILOR DIN MUNICIPIUL TIMISOARA” aprobat prin HCL 455/2014, culori armonizate in general.

Constructia propusa va avea acoperis tip terasa sau sarpanta - cu panta maxima de 10o, mascata in spatele unui atic perimetral.

4.5 INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCTII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE MENTINUTE PRINCIPII DE INTERVENTIE ASUPRA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

Nu e cazul, avand in vedere ca parcela studiata prin PUD este libera de

constructii, nesistematizata si neimprejmuita.

4.6 MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULATIEI CAROSABILE SI PIETONALE

Atat accesul auto cat si cel pietonal se vor realiza din str. Lunei, si vor fi

comune, latimea acestuia fiind de 3,00 m. Racordarea accesului auto la strada se va face prin raze de curbura de minim 3,00 m.

Pe parcela se poate prevedea un singur acces auto si un singur acces pietonal la frontul stradal. Pe teren vor fi amenajate 4 locuri de parcare, destinate clientior si personalului spatiului comercial. Manevrele de parcare si intoarcere a masinilor se vor efectua doar in incinta. In interiorul parcelei vor fi necesare lucrari pentru sistematizarea pe verticala a terenului pentru circulatia carosabila si pietonala.

4.7 PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A

CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUTIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Relieful parcelei studiate este plat fara denivelari. Amplasarea constructiilor, amenajarea platformelor dalate si a spatiilor verzi se va face in functie de forma terenului, vecinatati si pozitia accesului pe parcela.

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 12 -

4.8 CONDITII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDITIONARI IMPUSE DE ACEASTA

Parcela studiata nu prezinta un caracter special din punct de vedere al faunei,

vegetatiei si nu se afla in zona protejata pentru a fi impuse conditii speciale de protectie.

4.9 SOLUTII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICA SI DIMINUAREA

POLUARII Pentru a se evita poluarea mediului ambiant constructia propusa va avea

asigurate toate conditiile de norme igienico-sanitare, in ceea ce privește evacuarea deseurilor menajere si a celor rezultate in urma depozitarii si evacuarea gunoiului menajer. Depozitarea deseurilor menajere, se va face in pungi de plastic amplasate in recipiente inchise, in interiorul spatiului comercial intr-un spatiu inchis delimitat,

ventilat, cu posibilitatea spalatii acestuia. Deseurile reciclabile se vor depozita separat. Evacuarea deseurilor menajere si a celor reciclabile se va realiza periodic, in baza unui contract de salubritate dintre beneficiar si o firma abilitata de a efectua astfel de servicii.

Vor fi respectate prevederile OMS 119/2014 privind Normele de igiena pentru unitatile de folosinta publica, Normele de igiena privind mediul de viata al populatiei si Normele de protectia muncii in vigoare.

4.10 PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINATATEA

AMPLASAMENTULUI Obiectivele de utilitate publica se realizeaza de regula pe terenurile din

domeniul public sau privat al primariei. Obiective de utilitate publica sunt drumurile si retelele de utilitati, ce devin publice dupa realizare. Avand in vedere ca parcelele invecinate sunt proprietate publica si privata a mun. Timisoara, investitiile ce se vor realiza pe aceste terenuri, vor fi de utilitate publica.

4.11 SOLUTII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR

VERZI Autorizatia de construire va contine obligatia crearii de spatii verzi si plantate

pe parcela supusa studiului urbanistic. Din punct de vedere al valorificarii cadrului natural nu se impune luarea de masuri speciale. Avand in vedere ca actualmente parcela este nesistematizata si ca nu exista arbori sau amenajari peisagistice in incinta, se propune amenajarea de spatii verzi corelate cu zona de amplasare a constructiei propuse, cu suprafata carosabila si cu cea pietonala. Se recomanda plantarea de arbori de talie medie pentru umbrire si cresterea calitatii spatiului exterior.

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 13 -

Procentul minim de spatii verzi va fi de 26% din suprafata parcelei si va fi calculat conform cap. XIII din “Strategiei dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara 2010-2020” aprobat prin HCL 62/2012. Procentul minim al spatiilor verzi inierbate la sol va fi de 15% din suprafata parcelei, suprafata ce se include in procentul de 26% prezentat anterior. Categoriile de spatii verzi ce pot fi amenajate sunt urmatoarele: peluze inierbate, arbori, arbusti, plantatii joase, gard viu, luciu de apa, pavaje ecologice, terase inierbate, fatade verzi, acoperisuri verzi.

4.12 LUCRARI NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALA Lucrarile de sistematizare pe verticala necesare realizarii obiectivului propus

sunt in categoria celor obisnuite nefiind necesare interventii speciale. Se propune sitematizarea suprafetelor neconstruite prin amenajarea de platforme dalate, parcari ecologice si spatii verzi tratate peisagistic. Cota pardoselilor exterioare (CTS) va fi la cota trotuarului stradal. Se recomanda ca nivelul de calcare al spatiului comercial sa fie, de asemenea, cota terenului sistematizat (CTS).

La frontul stradal se recomanda realizarea unei imprejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, plase de sarma, cu stalpi metalici, din beton sau zidarie. Inaltimea imprejmuirii stradale va fi de maximum 1,80 m de la cota trotuarului, cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m si va putea fi dublata de un gard viu. Se interzice realizarea imprejmuirii stradale din panouri prefabricate din beton. Imprejmuirile laterale si posterioara vor putea fi opace din zidarie, beton, lemn si vor avea inaltimea maxima de 2,00 m de la cota CTS. Realizarea imprejmuirii stradale nu este obligatorie.

4.13 ASIGURAREA UTILITATILOR

Autorizarea executarii constructiei propuse va fi permisa numai in cazul

existentei posibilitatii de racord/bransare la retelele existente de apa si canalizare, energie electrica, gaze naturale, energie termica, telecomunicatii. De asemenea, beneficiarul se obliga sa racordeze/branseze constructia la retelele centralizate publice/private existente in vecinatatea amplasamentului.

Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice (daca este cazul) se vor realiza de catre detinatorii fiecarei retele in parte. Lucrarile de racordare si de bransare la retelele de utilitati publice vor fi suportate de beneficiar. Toate retelele stradale noi, exceptand extinderea retelelor de utilitati existente, se vor realiza subteran. Alimentarea cu apa

Pentru alimentarea cu apă a obiectivului se vor proiecta următoarele obiecte: - Montare hidranti exterior la intersecția străzii Lunei și Alexandru Indries conform plan; - Realizare racordare apă canal incintă conductele de alimentare cu apă potabilă și canalizare de pe strada Lunei.

Obiectele prezentate mai sus cuprind toate construcţiile şi instalaţiile necesare funcţionării obiectivului. Determinarea cantitatilor de apa necesare pentru alimentarea cu apa a imobilului se vor calcula in conformitate cu STAS 1343-1:”Determinarea

cantitatilor de apa potabila pentru localitati”.

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 14 -

Necesarul de apa potabila se propune a se asigura prin prelungirea rețelei de distributie de apă rece a orașului de pe strada Pavel Jumanca. Preluarea apelor de canalizare menajere se propune a se face prin prelungirea rețelei de canalizare existente de pe strada Pavel Jumanca. Pentru stingerea incendiului se va prevedea un hidranti exterior conform planșei. Branșamentul de apă rece propus va fi din teava de PEHD 32 x 3mm. Branșamentul de canalizare propus va fi din conductă de PVC-KG 160 mm. Determinarea cantitaţii de apă potabilă

Determinarea debitelor de apă s-a facut pe baza SR 1343-1-2006 astfel: Qzi med = 1/1000 * N(i) * qs(i) [mc/zi] Ni – numarul de utilizatori Ni = 6 persoane qs – debitul specific ( litri /consumator si zi ) qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi ) qg – debit specific pentru nevoi gospodaresti qg = 120 l/om.zi qp – debit specific pentru nevoi publice qp = 50 l/om.zi a) Debitul zilnic mediu de apa Qzi med = 1/1000 * 6 * (120+50) = 1,02 mc/zi Qzi med = 1,02 mc/zi b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1/1000 * [N(i) * q(i) * Kzi (i)] [mc/zi] Kzi – abaterea valorii consumului zilnic Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,30 Qzi max = 1/1000 * 6 * (120+50) * 1,30 = 1,33 mc/zi Qzi max =1,33 mc/zi c) Debitul orar maxim de apa Qo.max = 1/1000 * 1/24 * N(i) * qs(i) * Ko * Kzi [mc/zi] Ko – coeficient de variatie orara a debitului Ko = 3 (sub 10000 locuitori) Qo.max = 1/1000 * 1/24 * 6 * (120+50) * 3 * 1,30 = 1,39 mc/h Qo.max = 0,165 [mc/h] Tehnologia de execuţie a reţelei de apă este următoarea:

 pregãtirea şi trasarea corectã a lucrãrii  sãpãturã, executarea şanţului, realizarea patului de pozare;

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 15 -

 verificarea materialelor, manevrarea, transportul, depozitarea şi montarea tuburilor;  îmbinarea tuburilor, mintarea vanelor, a armãturilor şi a accesoriilor pentru branşamente;  realizarea umpluturilor (parţial);  probe de etanşeitate, probe de presiune, spãlare şi dezinfectare conductã;  recepţia şi punerea în funcţiune.

Realizarea bransamentului se va face in urma unei documentatii tehnice de specialitate si obtinerea Autorizatiei de Construire.

Canalizare menajera Traseul retelei de evacuare a apelor uzate menajere este propus conform partii

desenate plansa IS01. Reţeaua de canalizare menajeră se va dimensiona respectând condiţia de curgere gravitaţională, la grade de umplere mai mici de 0,7 %. Reţeaua de canalizare menajeră stradală propusă este compusă dintr-un colector 30/45. Conducta de branșament va fi din țeavă PVC-KG Dn160. Sistemul de canalizare cuprinde :

 racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara;

 retele de canalizare exterioara ;

 camine de racord la canalizarea exterioara; Determinarea cantitatii de apa uzata menajera Debitul evacuat la canalizare se va considera identică ca valoare cu cea a de alimentare cu apă: Qzi med = 1,02 mc/zi Qzi max =1,33 mc/zi Qo.max = 0,165 [mc/h]

Tehnologia de execuţie a canalizării este următoarea:  trasarea axului canalului şi fixarea reperilor de nivelment, necesari în perioada de execuţie a lucrărilor;  executarea săpăturilor şi a sprijinirilor – excavaţiile rezultate urmând a se depozita pe aceeaşi parte a străzii şi parţial transportate în depozite intermediare;  execuţia patului din nisip pentru pozarea tuburilor;  lansarea şi montarea tuburilor canalului şi racordurilor;  execuţia căminelor;  verificarea etanşeităţii canalului, conform prevederilor STAS 3051–91;  execuţia umpluturii tranşeii cu material excavat şi compactarea acestuia;  transportul excedentului de pământ;  refacerea pavajului carosabilului. Execuţia reţelelor se face pe tronsoane, în flux continu, din aval spre amonte.

Apele menajere vor fi evacuate reteaua publica de canalizare existenta pe str. Lunei. Realizarea racordului la reteaua publica de canalizare se va face in urma unei documentatii tehnice de specialitate si obtinerea Autorizatiei de Construire. Apele pluviale vor fi colectate prin rigole catre un bazin de acumulare si vor fi folosite la

intretinerea spatiilor verzi.

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 16 -

Alimentarea cu energie electrica Cladirea se va alimenta dintr-un bransament de energie electrica din linia

electrica subterana de joasa tensiune de pe str. Lunei, prin intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat amplasat la limita de proprietate conform plansei desenate. Bilanţul puterilor consumatorilor se prezintă astfel: Lista consumatori:

Nr.cr t Denumire

Tensiune [V] Buc Putere [kw]

Puteretotala [kw]

1 Centralatermicasiaccesorii 230 1 2 2

2 Aparaturaelectricarefrigera re 400 1 10 10

3 Aparaturaelectricavanzare 230 1 2 2

4 Aparturaelectricaclimatizar e 400 1 8 8

5 Iluminat interior 230 1 3 3

7 Iluminat exterior 230 1 1 1

Putereinstalata 26

Puteresimultana, kc=0.6 15.6

Total: Pi =26kW, Ps= 15.6kW Lucrarile de alimentare cu energie vor fi executate de firme autorizate pentru

acest gen de lucrari. Solutia de alimentarea cu energie, pina la BMPT, nu face obiectul acestui proiect. Racordul electric de la BMPT pana la tabloul electric general se va executa ingropat la cota -0.8m pe pat de nisip utilizand conductor din cupru CyABy – 4x20mmp.

Lucrarile de instalatii electrice interioare vor fi executate de firme sau persoane fizice autorizate in acest sens de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE. Realizarea bransamentului se va face in urma unei documentatii tehnice de specialitate si obtinerea Autorizatiei de Construire. Alimentarea cu gaze naturale/energie termica

Pe strada Lunei există conductă de distribuţie gaze naturale din PE,care face parte din sistemul de distribuţie existent, conform planului de situaţie.

In ceea ce priveste alimentarea constructiei propuse cu gaze naturale, aceasta se va face printr-un bransament racordat la conducta existenta de pe strada Lunei. Bransamentul (1 buc) este prevazut din PE100, SDR11, perpendicular pe conducta de distributie, avand Dn 32mm, regim de presiune redusa. Diametrul Dn 32 mm va asigura debitul necesar consumatorilor imobilului Nr.CF437756.

Bransamentul se va racorda la conducta de distributie gaze naturale prin intermediul unei piese de bransament. Îmbinarea piesei de bransament la conducta de distribuţie se va face prin procedeul de electrofuziune.

Traseul branşamentului va fi rectiliniu, perpendicular pe conducta de distribuţie, marcat prin inscripţii sau prin aplicarea de plăcuţe indicatoare pe construcţii si stâlpii din vecinătate în conformitate cu STAS 9750, şi va ieşi lângă limita imobilului, dar în interiorul proprietăţi conform HCL 470/2011, unde se face legătura cu postul de reglare. Trecerea de la polietilenă la oţel se va face prin intermediul unui capăt de branşament cu răsuflător de tip REISER fără anod de protecţie.

ARHITECTURA URBANISM DESIGN INTERIOR PEISAGISTICA BOT LUCIAN COSMIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. ANA IPATESCU NR. 15A LUGOJ TEL. 40-721-373.622

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER TIMISOARA, STR. LUNEI NR. 20, CF 415110, TOP 30674/1/2

- 17 -

La execuţia lucrărilor, recepţia şi punerea în funcţiune, se vor respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – 2008, prescripţiilor tehnice PT CR 9/1-2003, PT CR 9/3-2003, cât şi avizele anexate proiectului.

Sistemul de incalzire, ales de beneficiar, in raport cu necesitatile sale, se va dimensiona si amplasa in conformitate cu normativele de specialitate, detaliindu-se ca solutie tehnica, numai in etapa elaborarii documentatiei tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire. Beneficiarul poate opta pentru un sistem de incalzire ce nu necesita gaze naturale de la reteaua publica. Centrala termica va avea cazan cu randament ridicat (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe.

Retea de telecomunicatii / TV Se propune racordarea spatiului comercial la retelele de telefonie, internet si

cablu TV ale operatorilor din zona.

6.BILANT TERITORIAL FUNCTIUNI

EXISTENT PROPUS

mp % mp %

SUPRAFATA TEREN STUDIAT

383 100 383 100

SUPRAFATA CONSTRUCTII PROPUSE

0 0 143,25 37,40

SUPRAFATA PLATFORME 0 0 140,18 36,60

SUPRAFATA SPATIU VERDE

0 0 99,57 26

TOTAL 383 100 383 100

7. CONCLUZII

Solutia urbanistica propusa se inscrie in prevederile PUG al mun.

Timisoara aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit. Solutia propusa nu afecteaza in vreun fel trasaturile specifice ale zonei urbane din care face parte si va duce la imbunatatirea valorii fondului construit. Toate lucrarile ce urmeaza sa fie realizate vor aduce doar beneficii zonei. Prezentul PUD are un caracter de reglementare locala ce expliciteaza

prevederile referitoare la modul de amplasare si conformare a constructiilor pe zona studiata. Planul Urbanistic de Detaliu se va integra in Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara.

Dupa obtinerea aprobarii PUD prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, beneficiarii vor putea solicita Autorizatia de Construire pentru obiectivul propus, pe baza documentatiilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 2201 din 22.05.2017 emis de PMT. Intocmit, Arh. Bot Lucian

Atasament: Plan_de_situatie_comisie_circulatie.pdf

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

DETALIU STRUCTURA RUTIERA, SCARA 1 : 10

Plansa nr.: 01

Scara 1:10

1:250 1:2000

SEMNATURA

Data 2018

PRENUME SI NUME

TITLU PLANSA:

Faza: ing. Marius VADUVA

ing. Marius VADUVA

BENEFICIAR: AMPLASAMENT:

TITLU PROIECT: SPECIFICATIE

VERIFICAT

PROIECTAT

DESENAT

SEF PROIECT

S.C. EVO LINE CREATION S.R.L. Spl. Nicolae Titulescu, nr. 8, Timisoara, jud. Timis

Evo Line creation

ing. Ionut AVRAM

ing. Ionut AVRAM

CHIRITOIU (OPREA) DIANA BIANCA si NEDESCU CAMELIA MIHAELA

PLAN DE AMPLASARE, PLAN DE SITUATIE, DETALIU

Proiect nr. A26/2018

DOC. AVIZE

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM PARTER

JUD. TIMIS, MUN. TIMISOARA, STR. LUNEI, NR. 20, C.F. 415110 (C.F. vechi 143038, top. 30674/1/2)

PLAN DE SITUATIE, SCARA 1 : 500

CALCULUL NECESAR LOCURI DE PARCARE

conf. Anexa 2 la PUG Timisoara

Constructii comerciale - sub 400 mp ADC - minim 2 locuri de parcare - se adauga 1 loc / 5 angajati Nr. locuri de parcare necesare = 3 locuri Total locuri amenajate in incinta = 4 locuri S-a amenajat un loc de intoarcere.

ZONA STUDIATA

ST RA

DA LU

NE I

P

O

T

=

3

7

,

4

0

%S

s

p

a

t

i u

v

e

r

d

e

=

9

9

,

5

7

m

p

-

2

6

,

0

0

%

S

p

l a

t

f

o

r

m

a

=

1

4

0

,

1

8

m

p

-

3

6

,

6

0

%

2

. 0

0

2

. 9

7

2

. 0

0

2

. 0

0

6

.

7

0

9

. 4

9

1

3

.

6

1

2

.

0

0

2

0

. 7

2

2

.

5

0

2

.

5

0

2

.

5

0

T

R

O

T

U

A

R

E

X

I S

T

E

N

T

P

A

R

C

A

R

E

E

X

I

S

T

E

N

T

A

P

A

R

C

A

R

E

E

X

I

S

T

E

N

T

A

StradaALEXANDRA INDRIES

T

R

O

T

U

A

R

E

X

I

S

T

E

N

T

ac ce

s au

to/ pie

ton al

i

5

.

0

0

3

.

0

0

5

.

0

0

2

.

5

0

St ra

da LU

NE I

3

. 0

0

3

.

0

0

7

.

0

0

8

.

0

0

5

0

5

0

5

0

5

0

7

.

3

4

1

2

3

4

Lo c p

en tru

pa rca

re

Atasament: 01_incadrare_in_localitate-zona.pdf

Desenat

Proiectat

Sef proiect

Specificatie

arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian

Nume Semnatura

Nume Semnatura

Data:

Scara:

Plansa nr.

Faza:

Proiect nr.Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Amplasament:

1:5000 P.U.D.

01-U

Specialist RUR

arh. Bot Lucian

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE PLAN DE INCADRARE IN ZONA

P.U.D. - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM P 42/2017

CHIRITOIU (OPREA) DIANA-BIANCA FILIP (NEDESCU) CAMELIA-MIHAELA

Str. Lunei, nr. 20, Timisoara, jud. Timis CF 415110, TOP 30674/1/2

MAR 2018

h/l= 297.0 / 420.0 (0.12m2)

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN STR. ANA IPATESCU NR. 15A, LUGOJ T.N.A. - 5075 / TEL. - 0721-373.622 MAIL - [email protected]

IN C

AD R

AR E

IN P

.U .G

. - U

TR 4

0 IN

C AD

R AR

E IN

Z O

N A

S C

. 1 :5

00 0

INCADRARE IN LOCALITATE

Zona studiata se afla in UTR 40 conform P.U.G. Timisoara, subzona ISb - subzona de institutii publice si servicii de interes general propusa. Utilizari permise: institutii publice, servicii, comert, alimentatie publica, cultura, cult, centre de afaceri, sedii firme, institutii financiar-bancare, reprezentante state straine, sedii ONG-uri, fundatii, sedii partide politice, targ expozitional, spatii polifunctionale, locuinte, spatii verzi amenajate, accese pietonale, carosabile, spatii stationare auto, parking-uri, constructii

Utilizari interzise: constructii si amenajari care prin natura lor, volumul si aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea si confortul zonei, constructii pentru activitati de productie, constructii pentru cresterea animalelor.

si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei, depozite comerciale sub 50 mp Acd.

NOIR ROI RN II
OA ORI ii
LUNI
1 NIN 17-a 11101115 Fa Ul:
RENI IRON III II SIRIEI III, SE BEI NIUE
||
N E N
MIA
MU
=
MIU
n,
s-a
CU roca LARS UL URR) IILE
A a UNI NUL
E E II
II Dl - 3 MUN SA — Li LO
UNI FEN
EI
FI
AEP
N
DNS
|

Atasament: 02_situatie_existenta.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.86

Desenat

Proiectat

Sef proiect Specificatie

arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian

Nume Semnatura

Verificator Expert

Nume Semnatura Cerinta

Data:

Scara:

Plansa nr.

Faza:

Proiect nr.Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Amplasament:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN STR. ANA IPATESCU NR. 15A, LUGOJ T.N.A. - 5075 / TEL. - 0721-373.622 MAIL - [email protected]

Referat/Expertiza nr./Data

P.U.D.- CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM P

CHIRITOIU (OPREA) DIANA-BIANCA FILIP(NEDELESCU) CAMELIA-MIHAELA

Strada Lunei, nr.20, mun. Timisoara, jud. Timis, CF nr. 415110, nr. cad. 30674/1/2

MAR. 2018

P.U.D.

42/2017

22,50

24,70

Bloc locuinte colective existent

P+4E

10.3 4m

15.7 8m

16.2 7m 4.8

6m

18 .11

m

7.93m

6.06m

2.7 9m

4.84m 11.17m

top30674/1/2

Scf=383mp

1

2

3

4

5

6 7

8

9 10

CF 436153 top 30674/1/1/a

24

ST R.

LU NE

I

C

C C

C

C

G

C

F

89.55

89.47 89.5389.53

89.53

89.48

89.41

89.42

89.46

89.49

89.50

89.56 89.63

89.79

89.76

89.7889.86

89.85

89.76

89.55 89.55 89.44

89.35

89.25

89.46

89.47

89.52 89.57

89.61

89.75

89.73

89.75

89.53

89.74 89.78

89.90

89.85

89.89 89.87

89.87

89.82

89.82 89.81

89.80

89.75

89.80

89.79

89.68

89.74

89.7889.59

89.86

89.80

89.8889.86 89.79

89.72

89.62

Pa rca

re

Tr otu

ar

Trotuar

ZV

ZV

ZV ZV

Tr otu

ar

479450

20 90

00

Str. Alexandra Indries (asfalt)

89.72

Platf. beton

Fu nd

ati e

LEGENDA

Limita zona studiata Limita de proprietate Zona cu destinatie pentru institutii su servicii publice propusa prin P.U.G. Zona pentru locuinte colective P+4E Constructie existenta Carosabile si pietonale pe domeniul public Zone verzi pe domeniul public

N

02-U

BILANT TERITORIAL TEREN STUDIAT C-TII EXISTENTE PLATFORME SPATIU NEAMENAJAT

mp 383 0 145,92 237,08

% 100 0 38,09 61,91

S.teren=428mp POT = 0% CUT = 0

1:200

SITUATIA EXISTENTA

Atasament: 03_situatia_existenta_ansamblu.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.86

Desenat

Proiectat

Sef proiect Specificatie

arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian

Nume Semnatura

Verificator Expert

Nume Semnatura Cerinta

Data:

Scara:

Plansa nr.

Faza:

Proiect nr.Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Amplasament:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN STR. ANA IPATESCU NR. 15A, LUGOJ T.N.A. - 5075 / TEL. - 0721-373.622 MAIL - [email protected]

Referat/Expertiza nr./Data

P.U.D.- CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM P

CHIRITOIU (OPREA) DIANA-BIANCA FILIP(NEDELESCU) CAMELIA-MIHAELA

Strada Lunei, nr.20, mun. Timisoara, jud. Timis, CF nr. 415110, nr. cad. 30674/1/2

MAR. 2018

P.U.D.

42/2017

40 ,9

4

33,89

21,6 4

Bloc locuinte colective existent

P+4E 10.3

4m

15.7 8m

16.2 7m 4.8

6m

18 .11

m

7.93m 6.06m

2.7 9m

4.84m 11.17m

top30674/1/2 Scf=383mp

1

2

3

4

5

6 7

8 910

CF 436153 top 30674/1/1/a

24

ST R.

LU NE

I

STR . IOA

N LO TRE

ANU

C CC

C

C T

G C

C

T

G

C

F

89.83 89.64

89.55

89.55

89.46

89.3 9

89.49 89.50

89.51 89.43

89.47 89.53

89.53 89.53

89.48

89.41

89.42

89.46

89.49

89.50 89.48

89.5689.63 89.79

89.76 89.7889.86

89.85 89.76

89.55 89.55 89.44

89.35

89.25 89.46

89.47 89.52

89.57 89.61

89.75

89.73 89.75

89.53

89.74

89.82

89.96 89.56

89.65 89.37 89.55

89.64

89.66 89.56

89.96 89.38

89.78

89.7589.8989.98

90.08 89.80

89.65

89.61

89.71

89.78 90.2589.34

89.63

89.90 89.85

89.89 89.87

89.87 89.82

89.82 89.81

89.80

89.33

89.49

89.38

89.40 89.75

89.80

89.79

89.68

89.74

89.78

89.81

89.59

89.86

89.80

89.8889.86 89.79

89.72

89.62

Pa rca

re

Tr otu

ar

Trotuar

ZV

ZV

ZV ZV

ZV

Str. Ion L

otrea nu (

asfa lt)

Tr otu

ar

20 89

00

20 89

50

20 90

00

20 90

50

479450 2 08

90 0

479450 2 08

95 0

479450 2 09

00 0

479450 2 09

05 0

479500 2 08

90 0

479500 2 08

95 0

479500 2 09

00 0

479500 2 09

05 0

Str. Alexandra Indries (asfalt)

89.72

Platf. betonF

un da

tie

Bloc locuinte colective existent

P+4E

Bloc locuinte colective existent

P+4E

Bloc locuinte colective existent

P+4E

Bloc locuinte colective existent

P+4E

Bloc locuinte colective existent

P+4E

Bloc locuinte colective existent

P+4E

LEGENDA

Limita zona studiata Limita de proprietate Zona cu destinatie pentru institutii su servicii publice propusa prin P.U.G. Zona pentru locuinte colective P+4E Constructii parter - garaje Carosabile si pietonale pe domeniul public Zone verzi pe domeniul public

N

03-U

BILANT TERITORIAL TEREN STUDIAT C-TII EXISTENTE PLATFORME SPATIU NEAMENAJAT

mp 383 0 145,92 237,08

% 100 0 38,09 61,91

S.teren=428mp POT = 0% CUT = 0

1:500

SITUATIA EXISTENTA-ANSAMBLU

Atasament: 04_reglementari_urbanistice.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.89

Desenat

Proiectat

Sef proiect Specificatie

arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian

Nume Semnatura

Verificator Expert

Nume Semnatura Cerinta

Data:

Scara:

Plansa nr.

Faza:

Proiect nr.Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Amplasament:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN STR. ANA IPATESCU NR. 15A, LUGOJ T.N.A. - 5075 / TEL. - 0721-373.622 MAIL - [email protected]

Referat/Expertiza nr./Data

P.U.D.- CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM P

CHIRITOIU (OPREA) DIANA-BIANCA FILIP(NEDELESCU) CAMELIA-MIHAELA

Strada Lunei, nr.20, mun. Timisoara, jud. Timis, CF nr. 415110, nr. cad. 30674/1/2

DEC. 2018

P.U.D.

42/2017

22,50

24,70

7,27 9,92

2,97

2,00

2, 00

2,00

2,00

5, 00

3, 00

2, 17

5, 00

2, 17

7, 34

0,50

2,502,500,50

20, 77

Raza=10,00

10.3 4m

15.7 8m

16.2 7m 4.8

6m

18 .11

m

7.93m

6.06m

2.7 9m

4.84m 11.17m

1

2

3

4

5

6 7

8

9 10

CF 436153 top 30674/1/1/a

ST R.

LU NE

I

C

C C

C

C T

G

C

89.55

89.51

89.47

89.53 89.53

89.53

89.48

89.41

89.42

89.46

89.49

89.50

89.48

89.56 89.63

89.79

89.76

89.7889.86

89.85 89.55

89.55 89.44

89.35

89.25

89.46

89.47

89.52 89.57

89.61

89.75

89.73

89.75

89.53

89.90

89.85

89.89 89.87

89.87

89.82

89.82 89.81

89.80

89.75

89.80

89.79

89.68

89.74

89.7889.59

89.86

89.80

89.8889.86 89.79

89.72

89.62

Pa rca

re ex

ist en

ta

Tr otu

ar

Trotuar

ZV

ZV

ZV ZV

Tr otu

ar ex

ist en

t

479450

20 90

00

Str. Alexandra Indries (asfalt)

89.72

Bloc locuinte colective existent

P+4E CHIRITOIU (OPREA) DIANA-BIANCA

FILIP (NEDESCU) CAMELIA-MIHAELA S teren=383mp

CF 415110 top 30674/1/2

Tr otu

ar

Spatiu comercial P S=143,25 mp

1 2

3

Lo c p

en tru

pa rca

re și

înt oa

rce re

4

Pa rca

re ex

ist en

ta

Tr otu

ar ex

ist en

t

8,89 7,00

5,003,34 0,50

2,502,50 0,50

89.76 acces auto/pietonalclienti

LEGENDA Limita zona studiata Limita de proprietate Zona cu destinatie pentru institutii su servicii publice propusa prin P.U.G. Zona de implantare sp. comercial Parter Zona pentru locuinte colective P+4E Constructie existenta Platforme carosabile Platforme pietonale Zone verzi pe domeniul public Accese auto/pietonale propuse

N

REGLEMENTARI URBANISTICE

BILANT TERITORIAL TEREN STUDIAT C-TII PROPUSE PLATFORME SPATIU VERDE

04-U

1:200

mp 383 143,25 140,18 99,57

% 100 37,40 36,60 26,00

Spatiu comercial Parter S.teren=383 mp POT max.=37,40% CUT max.=0,37 4 posturi auto

H max.=4,00 m

Atasament: 05_obiective_de_utilitate_publica.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.89

Desenat

Proiectat

Sef proiect Specificatie

arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian

Nume Semnatura

Verificator Expert

Nume Semnatura Cerinta

Data:

Scara:

Plansa nr.

Faza:

Proiect nr.Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Amplasament:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN STR. ANA IPATESCU NR. 15A, LUGOJ T.N.A. - 5075 / TEL. - 0721-373.622 MAIL - [email protected]

Referat/Expertiza nr./Data

P.U.D.- CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM P

CHIRITOIU (OPREA) DIANA-BIANCA FILIP(NEDELESCU) CAMELIA-MIHAELA

Strada Lunei, nr.20, mun. Timisoara, jud. Timis, CF nr. 415110, nr. cad. 30674/1/2

DEC. 2018

P.U.D.

42/2017

2,00

2,00

2,00

2,0 0

Raza=10,00

Bloc locuinte colective existent

P+4E

10.3 4m

15.7 8m

16.2 7m 4.8

6m

18 .11

m

7.93m

6.06m 2.79m

4.84m 11.17m

1

2

3

4

5

6 7

8

9 10

CF 436153 top 30674/1/1/a

24

ST R.

LU NE

I

C

C C

C

C

G

C

F

89.55

89.47

89.53 89.53

89.53

89.48

89.41

89.42

89.46

89.49

89.50

89.56 89.63

89.79

89.76

89.78

89.86

89.85

89.76

89.55 89.55

89.44

89.35

89.25

89.46

89.47

89.52 89.57

89.61

89.75

89.73

89.75

89.53

89.74

89.90

89.85

89.89 89.87

89.87

89.82

89.82 89.81

89.80

89.75

89.80

89.79

89.68

89.74

89.7889.59

89.86

89.80

89.8889.86 89.79

89.72

89.62

Pa rca

re

Trotuar

ZV

ZV

ZV ZV

Tr otu

ar

479450

20 90

00

Str. Alexandra Indries (asfalt)

89.72

CHIRITOIU (OPREA) DIANA-BIANCA FILIP (NEDESCU) CAMELIA-MIHAELA

S teren=383mp CF 415110 top 30674/1/2

acces auto/pietonalclienti

Limita zona studiata Limita de proprietate Terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice Terenuri din domeniul public al Mun. Timisoara/ in administrarea Mun. Timisoara Terenuri din domeniul public al Statului

LEGENDA

N

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 05-U

Atasament: 06_posibilitati_de_mobilare.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.89

Desenat

Proiectat

Sef proiect Specificatie

arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian

Nume Semnatura

Verificator Expert

Nume Semnatura Cerinta

Data:

Scara:

Plansa nr.

Faza:

Proiect nr.Beneficiar:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Amplasament:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN STR. ANA IPATESCU NR. 15A, LUGOJ T.N.A. - 5075 / TEL. - 0721-373.622 MAIL - [email protected]

Referat/Expertiza nr./Data

P.U.D.- CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM P

CHIRITOIU (OPREA) DIANA-BIANCA FILIP(NEDELESCU) CAMELIA-MIHAELA

Strada Lunei, nr.20, mun. Timisoara, jud. Timis, CF nr. 415110, nr. cad. 30674/1/2

DEC. 2018

P.U.D.

42/2017

LEGENDA

Limita zona studiata Limita de proprietate Cladire propusa, spatiu comercial Cladire existenta Trotuare/drum/parcare propuse Zone verzi Cai comunicatie rutiera existente Zone verzi existente Acces propus

7, 34

24,70

22,502,00

2,00

2,0 0 2,00

5, 00

2, 17

3, 00

2, 17

5, 00

0,50 2,50 2,50

0,50

Raza=10,00

143,46 m2

10.3 4m

15.7 8m

16.2 7m 4.

86 m

18 .11 m

7.93m

6.06m 2.79m

4.84m 11.17m

top30674/1/2

Scf=383mp

1

2

3

4

5

6 7

8

9 10

CF 4 3615

3

top 3 0674

/1/1/ a

ST R.

LU NE

I

C

C C

C

C

G

C

F

89.55

89.47

89.53 89.53

89.53

89.48

89.41

89.42

89.46

89.49

89.50

89.56 89.63

89.79

89.76 89.78

89.86

89.85

89.76

89.55 89.55

89.44

89.35

89.25

89.46

89.47

89.52 89.57

89.61

89.73

89.75

89.53

89.74

89.90

89.85

89.89

89.87

89.87

89.82

89.81

89.80

89.75

89.80

89.79

89.68

89.74

89.7889.59

89.86

89.80

89.8889.86 89.79

89.72

89.62 Tr

otu ar

Trotuar

ZV

ZV

ZV ZV

479450

20 90

00

Str. Alexandra Indries (asfalt)

89.72

Bloc locuinte colective existent

P+4E CHIRITOIU (OPREA) DIANA-BIANCA

FILIP (NEDESCU) CAMELIA-MIHAELA S teren=383mp

CF 415110 top 30674/1/2

Tr otu

araccesauto/pietonalclienti

Spatiu comercial P S=143,25 mp

Pa rca

re ex

ist en

ta

Tr otu

ar ex

ist en

t

1 2

3

Lo c p

en tru

pa rca

re și

înt oa

rce re

4

Pa rca

re ex

ist en

ta

Tr otu

ar ex

ist en

t

8,89 7,00

5,003,34 0,50

2,502,50 0,50

89.75

89.82

N

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA 06-U

BILANT TERITORIAL TEREN STUDIAT C-TII PROPUSE PLATFORME SPATIU VERDE

mp 383 143,25 140,18 99,57

% 100 37,40 36,60 26,00

Spatiu comercial Parter S.teren=383 mp POT max.=37,40% CUT max.=0,37 4 posturi auto

H max.=4,00 m

  Atasament: 07_volumetrie.pdf

  GSPublisherVersion 0.0.100.89

  Desenat

  Proiectat

  Sef proiect Specificatie

  arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian arh. Bot Lucian

  Nume Semnatura

  Verificator Expert

  Nume Semnatura Cerinta

  Data:

  Scara:

  Plansa nr.

  Faza:

  Proiect nr.Beneficiar:

  Titlu plansa:

  Titlu proiect:

  Amplasament:

  BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOT LUCIAN COSMIN STR. ANA IPATESCU NR. 15A, LUGOJ T.N.A. - 5075 / TEL. - 0721-373.622 MAIL - [email protected]

  Referat/Expertiza nr./Data

  P.U.D.- CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM P

  CHIRITOIU (OPREA) DIANA-BIANCA FILIP(NEDELESCU) CAMELIA-MIHAELA

  Strada Lunei, nr.20, mun. Timisoara, jud. Timis, CF nr. 415110, nr. cad. 30674/1/2

  DEC. 2018

  P.U.D.

  42/2017

  VOLUMETRIE PROPUSA 07-U

  SPATIU COMERCIAL P PROPUS

  SPATIU COMERCIAL P PROPUS

  SPATIU COMERCIAL P PROPUS

  Atasament: edilitare.pdf

  EHD 323.0 Es SI & SV o SI < si ac [a 5 Spatiu comercial P a < S=143,25 mp = E n fn Fr 0 < ui o & & S teren=383 mp — m S construita=143,25 mp € = POT=37,40% = Q CUT=0,37 5 SP verde=99,57 mp - 26,00% 5 S piatforma=140,18 mp - 36,60% & o 5 O du e m - o m 3 = D = o O Legenda: a Conducta apa rece menajera 5 p | CAP - Camin apometru Conducta canalizare menajera CR Corvin, tacuri gar Conducta gaz metan VII Ar Prenume şi Nume | Semn. < a Referat / expertiză nr. / data i > 4 SN 0 bransament gaz metan ce Contor gaz:molun PROIECTANT DE SPECIALITATE” Gl neficiar: P, e = cra ES ENGINEERING, RI 6 CHIRITOIU (OPREA) DIANA-BIANCA Cr. nr. z Hilrant exteri b BN pat com Te 0/18 Stara ENI j FILIP(NEDELESCU) CAMELIA-MIHAELA 7/2018 AA idr. rea - iect: N ant exterior subteran 100, PN 16 Specificaţie Prenume şi Nume Semn,:, Bani RE Faza: Ii oo” | P.U.D.- CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM P, Strada PUD Hidrant exterior existent Şef proiect: |arh. Lucian BOT ZI _ Lunei, nr20, mun. Timisoara, jud. Timis, CF ar. 415110, nr. cad. 30674/4/2 Proiectat: |ing. Sebastian DORHOI Data: planşă: INSTALAŢII SANITARE Pl.nr. n Desenat: ing. Sebastian DORHOI 04.2018 PLAN SITUATIE. 1S-01 Hidrant exterior propus

  Atasament: electrice.pdf

  pozitie propusa pentru bloc de masura si protectie yABY - 4: p, ingropat la cota -0,8m Spatiu comercial P S=143,25 mp S teren=383 E S construita=143,25 mp POT=37,40% CUT=0,37 $ BAT verde=99,57 mp - 26,00% S platforma=140,18 mp - 36,60% LEGENDA Viile alor Prenume şi Nume | Semn. | Cerinţa Referat / expertiză nr. / data PROIECTANT: ARDELEAN IONUTII. 1. Beneficiar: FN n îi imi i Timişoara, str. Al. V. Voievod nr. 12 CHIRITOIU (OPREA) DIANA-BIANCA Pr. nr. BMPT BI pu pentru BMPT "Bloc de masura si protectie trifazat" amplasat la limita de proprietate în strada e-mail: ionutardeleangmail.com, tel: 0724.492.123 FILIP(NEDELESCU) CAMELIA-MIHAELA 32/2018 incat itlu proiect: Traseu distributie curenti tari, legatura de la bloc de masura si protectie trifazat la TGD casa, montaj Specificaţie Prenume şi Nume HA D.- CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL IN REGIM P, Strada Faza: E Ingropat la cota 0.8, conductor CyABY Şef proiect: |arh. Lucian BOT E ” Lunei, nr.20, mun. Timisoara, jud. Timis, CF nr. 415110, nr. cad. 30674/1/2 PUD Proiectat: ing. lonut ARDELEANI| | “Data: planşă: INSTALAŢII ELECTRICE PI. nr. Desenat: |ing.lonut ARDELEANĂ, | plan de situatie IE-01