keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 245/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008", strada Armoniei nr. 25, Timisoara

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 245/23.04.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008", strada Armoniei nr. 25, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-003114/01.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-003114/01.04.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.04.2019- Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-003114/01.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere de Avizul de Oportunitate nr. 51 din 04.10.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 03 din 14.02.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 139/17.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008", strada Armoniei nr. 25, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 225/ARM/18, realizat de S.C. RD SIGN S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Indicii aprobati prin HCL nr. 360/29.07.2008 "Locuinte colective si functiuni complementare" strada Armoniei nr. 25, Timisoara, si in baza caruia au fost emise AC 292/07.03.2018 si AC 1039/03.08.2018, au fost:
- procentul de ocupare al terenului POT max de 40% pentru locuinte si POT max de 50% pentru functiuni complementare;
- coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3.5;
- spaţii verzi minim 10% din suprafaţa totală a parcelei;
Indicii propuşi prin documentaţia Plan Urbanistic Zonal "Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008", strada Armoniei nr. 25, Timisoara, sunt următorii:
Funcţiuni propuse: Locuire colectiva si functiuni complementare locuirii.
Procent de ocupare a terenului POT max=40%;
Coeficient de utilizare a terenului CUT max=3.00;
Inaltimea maxima a cladirilor Hmax=32.00 m;
Regim maxim de înălţime: S+P+8E+Er;
Retragerile fata de limitele de proprietate - minim H/2, dar nu mai putin de 10.00 m. conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 02.1 - A;
Retragerea fata de aliniamentul la strada Armoniei - conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 02.1 - A;
Suprafaţa totală de spaţii verzi propuse în documentaţia prezenta de 17.33 %, va fi amenajată şi întreţinută, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 139 din 17.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
Cladirile se vor dota in mod obligatoriu cu lift conform normativelor in vigioare;
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza atat din strada Grigore Alexandrescu cat si din strada Armoniei, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005758/06.12.2018;
Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008", strada Armoniei nr. 25, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul situat in intravilan, reglementat prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008", strada Armoniei nr. 25, Timisoara, in suprafaţă totală de 14.423 mp, este înscris în: CF 445648, nr. cad. 445648 categoria curti, constructii, fiind proprietatea S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare si construire in favoiarea PIRAEUS BANK ROMANIA SA, CIF: 7025592, motiv pentru care a fost obtinut acordul PIRAEUS BANK ROMANIA SA, cu nr. 49633/13.09.2018.

Art. 4: Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 pe parcela deţinuta de beneficiar, respectiv parcari publice catre strazile Armoniei si Grigore Alexandrescu (parcaje propuse aferente corpurilor ce urmeaza a se edifica), în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005758/06.12.2018, si a planului de acţiune asumat. De asemenea, toate amenajarile rutiere precum si dotarile tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.
Intabularea constructiilor edificate in baza Autorizaţiei de Construire emise conform prezentului PUZ se va putea face doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului in suprafata de 44 mp necesar intregirii aliniamentului pe strada Armoniei şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei in conformitate cu Declaratia notariala nr. 295 din 28 martie 2019. De asemenea, toate amenajarile rutiere precum si dotarile tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008", strada Armoniei nr. 25, Timisoara.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli Spitale;
- Biroului Sport Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;;
- Beneficiarului SC SEDAKO GROUP SRL;
- Proiectantului SC RD SIGN SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Memoriu_Modificare_partiala_PUZ_aprobat_prin_HCL_292_din_29.07.2008.pdf

- MODIFICARE PARȚIALĂ PUZ APROBAT PRIN HCL NR.360/29.07.2008-

Amplasament: Timisoara, strada Armoniei, nr. 25

Beneficiar: S.C.SEDAKO GROUP S.R.L.

Faza: PUZ

Data: IANUARIE 2019

1/22

Pr. nr. 225/ARM/18

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării Modificare parțială Puz aprobat prin HCL nr. 360/ 29.07.2008

Amplasament C.F. nr. 445648, C.F. nr. 445649, C.F. nr. 407988, C.F. nr. 445650 Timisoara

Beneficiar S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Proiectant general S.C. RD SIGN S.R.L. Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14 arh. Negrișanu Răzvan

Studiu geotehnic: S.C. GEOSOND S.R.L. Timişoara, Zona Bucovina bl. C11, ap. 9 ing. geol. Bogdan Valentin

Lucrări rutiere: S.C. PATH’S ROUT S.R.L. Timişoara, Str. Emil Zola nr. 92 ing. Percec Dan

Lucrări edilitare – electrice și de telecomunicații:

LOMBREA A.-ELECTROTEHNIK I.I. Timișoara, str.Aleea Cascadei 1

Lucrări edilitare – rețele exterioare:

S.C. ACD Instal S.R.L. Timişoara, Str. Demetriade nr. 1/3 et. 2 Cam. 31 ing. Dumitru Duţu

Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL

Data elaborării IANUARIE 2019

2/22

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 225/ARM/18

LISTA ŞI SEMNÃTURILE PROIECTANŢILOR

Proiectant general/ Urbanism arh. Negrișanu Daniela

arh. Negrișanu Razvan

arh. Șerbănoiu Roxana

arh. Izvernari Ramona

3/22

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 225/ARM/18

BORDEROU

Piese scrise

Cerere Foaie de titlu Foaie de capăt Lista și semnăturile proiectanților Borderou Dovada achitării taxei RUR Acordul Băncii Certificat de urbanism nr. 2756 din 06.07.2018 Copie HCL 360/29.07.2008 Raportul informării și consultării publicului nr. UR2018-019397/21.01.2019 Rezultatele informării și consultării publicului nr. UR2018-019397/27.12.2018 Plan de amplasament conform CF vizat O.C.P.I. Plan parcelar cu evidențierea parcelelor vecine Extras de carte funciară nr. 445648 Timișoara Extras de carte funciară nr. 445649 Timișoara Extras de carte funciară nr. 407988 Timișoara Extras de carte funciară nr. 445650 Timișoara Aviz de oportunitate nr.51 din 04.10.2018 Aviz CTATU nr. 3 din 14.02.2019 Adeverință fond funciar nr. DO2018-002797/12.12.2018 Adeverință direcția clădiri, terenuri și dotări diverse nr. CT2018- 6346/11.12.2018 Acord direcția clădiri, terenuri și dotări diverse nr. CT2018-0061/08.01.2019 Adeverință serviciul juridic nr. 2018-29696/19.12.2018 Aviz comisia de circulație nr. DT2018-005758/04.12.2018 Aviz comisia de circulație nr. DT2017-002903/31.08.2017 Aviz poliția rutieră nr. 264902/17.12.2018 Aviz principiu mediu urban și gestiune deșeuri nr.1058/13.09.2018 Aviz STS nr.14719/10.12.2018 Aviz Securitate la incendiu – nr. 4.627.234 din 13.09.2018 Aviz Protecția civilă nr.4.627.235 din 13.09.2018 Aviz Agenția pentru Protecția Mediului Timiș nr.139/17.12.2018 Aviz Direcția de sănătate publică a jud. Timiș nr.18402/886/C/01.10.2018 Aviz TEHNIC AQUATIM nr.61021/DT-ST/05.11.2018 Aviz Unic nr. 914 din data de 08.X.2018  Aviz Telekom nr. 2168 din 07.09.2018  Aviz STPT nr. UR2018-01-4301 din 06.09.2018

4/22

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

 Aviz tehnic de amplasament Aquatim nr.18677/06.09.2018  Aviz DELGAZ GRID nr. 4502, 10/2/2018  Aviz E-Distribuție Banat nr. 232768257/30.08.2018  Aviz Colterm nr. UR2018-014301 , 03.09.2018

Autorizația de construire nr. 292 din 07.03.2018 Autorizația de construire nr. 1039 din 03.08.2018 Plan de acțiune UR 2018-018140/13.11.2018 Studiu geotehnic Plan de încadrare în zonă, extras PMT Plan de situație, extras PMT

Memoriu de specialitate Regulamentul local de urbanism aferent PUZ

Piese desenate Plan de încadrare Situația existentă conform PUZ aprobat prin HCL 360/2008 Situația existentă Analiza Studiu cvartal Reglementări urbanistice Reglementări edilitare – plan de situație reț. exterioare Reglementări edilitare – plan de situație reț. electrice Proprietate asupra terenurilor Propunere mobilare Siluete urbane Studiu de însorire conf. NP 057-02 Studiu de însorire conf. OMS 119/2014

01.1-A 01.2-A 01.3-A 01.4-A 01.5-A 02.1-A 01-ED E-01

03.1-A 04.1-A 05.1-A SI-01 SI-02

Întocmit, Arh. Negrișanu Daniela

5/22

Pr. nr. 225/ARM/18

MEMORIU DE SPECIALITATE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării: PUZ – MODIFICARE PARȚIALĂ PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 360/29.07.2008

Beneficiar: S.C. SEDAKO GROUP S.R.L strada Paul Chinezu nr. 2 dl. Viorel Buga

Proiectantul general: S.C. RD SIGN S.R.L. Timișoara, str. Vulturilor nr.14

Studiu geotehnic: S.C. GEOSOND S.R.L. Timişoara, Zona Bucovina bl. C11, ap. 9 ing. geol. Bogdan Valentin

Lucrări rutiere: S.C. PATH’S ROUT S.R.L. Timişoara, Str. Emil Zola nr. 92 ing. Percec Dan

Lucrări edilitare – electrice și de telecomunicații:

LOMBREA A.-ELECTROTEHNIK I.I. Timișoara, str.Aleea Cascadei 1

Lucrări edilitare – rețele exterioare:

S.C. ACD Instal S.R.L. Timişoara, Str. Demetriade nr. 1/3 et. 2 Cam. 31 ing. Dumitru Duţu

Data elaborării: Ianuarie 2019

6/22

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII Prezenta documentație are ca obiect întocmirea unui PUZ pentru terenul situat în Timișoara, strada Armoniei , CF nr. 445648, nr. cad. 445648 Timisoara, în vederea realizării obiectivului “Modificare parțială Puz aprobat prin HCL nr. 360/ 29.07.2008”.

Prezentul PUZ prevede modificarea parțială a Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL. nr. 360 din 29.07.2008, cu referire la regimul de înălțime prevăzut pentru o zonă din partea nord- vestică a terenului. Condițiile de amplasament, de limită de implantare și accesibilitate pe teren rămân în aceeași formă stabilită prin PUZ-ul anterior. Indicatorii urbanistici sunt modificați, în paralel cu ridicarea regimului de înălțime, în partea nord-vestică propunându-se Dedensificarea terenului (POT și CUT propuși sunt mai mici decât cei prevăzuți în PUZ)

Prin prezentul PUZ se stabilesc condițiile pentru:

 Modul de ocupare a terenurilor și condițiile de realizare a construcțiilor;

 Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

 Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată Caracterul actual al zonei este de ansambluri de locuințe colective și funcțiuni

complementare. Nu se propune o schimbare a caracterului actual al zonei. Politicile Masterplan ale noului PUG, în curs de aprobare, se regăsesc în cadrul

propunerilor pentru zona studiată și anume: POLITICA 4 – Asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de

comunicare – program 1 – completare rețele de alimentare cu apă– program 2 – completare rețele de canalizare– program 3 –transport motorizat individual;

POLITICA 5 – Îmbunătățirea calității și gestionării domeniului public – program 1 – creșterea calității spațiului public urban – program 2- creșterea calității rețelei de spații verzi .

POLITICA 8 – Asigurarea de servicii și facilități pentru comunitate.

1.3. SURSE DOCUMENTARE ȘI ANALITICE 1.3.1. Documentații urbanistice

Pentru întocmirea documentației s-au consultat documentațiile urbanistice valabile în zona studiată care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:

 Planul Urbanistic General Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 139/2007, HCL 105/2012, 107/2014, HCL 131/2017;

 Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/16 iulie 1996;  Planul Urbanistic Zonal "Locuințe colective și funcțiuni complementare” aprobat

prin HCL360/2008;  Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 219/19.06.2007 – PUD “Ansamblu

locuințe colective și funcțiuni complementare”;  Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 430/30.07.2013 – PUZ “Locuințe

colective și funcțiuni complementare”;  Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL

61/28.02.2012;  Noul Plan Urbanistic General Timișoara, disponibil pe site-ul Primăriei Timișoara.

7/22

1.3.2. Autorizații de construire Pe parcela care face obiectul prezentei documentații, înscrisă în CF nr. 445648, nr. cad. 445648 Timisoara, au fost emise următoarele autorizații: -A.C. nr. 292 din 07.03.2018 Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe colective și funcțiuni complementare (corpurile A și B) în regim de înălțime S+P+10E+Er (corpurile A și B), cu 54 apartamente și 3 spații cu altă destinație (corpul A) și 65 apartamente (corpul B), amenajare incintă și realizare locuri de parcare conform PUZ aprobat prin HCL nr. 360/ 29.07.2008. Lucrări de tip f) Lucrări cu caracter provizoriu- Organizare de șantier. S(amprentă la sol)=960.89 mp, S(desfășurată)=10264.95 mp+3064.03 mp (parcare subterană, ALA și spațiu tehnic).Zona D. -A.C. nr. 1039 din 03.08.2018 Lucrări de tip a)- Construcții pentru locuințe colective și funcțiuni complementare (corpurile C, D și E). Construire corp C în regim de înălțime S+P+8E+Er, cu 9 boxe la subsol, 1 SAD la parter și 66 apartamente. Construire corp D în regim de înălțime S+P+8E+Er, cu 3 boxe la subsol, 1 SAD la parter și 47 apartamente. Construire corp E în regim de înălțime S+P+6E+3Er, cu 2 boxe la subsol, 5 boxe la parter și 39 apartamente. Amenajare în subsol a 3 adăposturi ALA și 5 boxe în parcajul subteran. Amenajare incintă și realizare locuri de parcare (subsol și suprateran)- conform PUZ aprobat prin HCL 360/29.07.2008. Sc=1492,02 mp. Sd=13281,45 mp+3430,20 mp ( parcare subterană, ALA și spații tehnice). Zona D.

1.3.3. Studii de fundamentare, documentații, avize elaborate concomitent cu PUZ -Aviz de Oportunitate Primăria Timișoara nr. 51 din 04.10.2018 -Aviz Unic nr. 914 din data de 08 X 2018 emis pe baza avizelor tehnice de amplasament:

-Telekom nr. 2168, UR2018-014301/28.08.2018; -Societatea de Transport Public Timișoara nr. UR2018-01-4301/06.09.2018 -Aquatim nr. 18677/06.09.2018 UR2018-014301 -Delgaz Grid nr. 4502,10/2/2018 -Enel Distribuție Banat nr. 232768257/13.09.2018 -Colterm nr. UR2018-014301/03.09.2018

-Aviz DSP Nr.18.402/886/C/01.10.2018 -Aviz de Principiu Mediu Urban și Gestiune Deșeuri nr. 1058/13.09.2018 -Aviz Tehnic Aquatim nr.61021/DT- ST/05.11.2018

1.3.4. Cadrul legislativ La elaborarea documentației s-au respectat prevederile următoarelor documente:

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ aprobat prin

Ordin nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1. Evoluția zonei Terenurile studiate în cadrul P.U.Z. se situează în partea de nord a Municipiului

Timișoara, în intravilan și aparțin de UTR nr.22, conform Planului Urbanistic General. Terenurile studiate in prezenta documentatie au făcut parte dintr-o zonă cu funcțiune industrială, dar care a fost parțial reconvertită în baza unor documentații de urbanism. Aceasta zona este situata de-a lungul Inelului IV de circulatie, Str. Grigore Alexandrescu si este caracterizată prin dezvoltare preponderent rezidentială, cu functiuni complementare aferente. Regimul de înălțime variază de la D+P+5E+Er la S+P+10E+Er. Terenurile studiate au fost urbanizate în anul 2008 printr-un PUZ aprobat prin HCL nr. 360 din 29.07.2008.

8/22

În baza PUZ-ului s-au obținut autorizațiile de construire nr. 292 din 07.03.2018 și nr. 1038 din 03.08.2018)- zonă de locuințe colective și funcțiuni complementare, regim de înălțime S+P+10E+Er, POT max de 40% pentru locuințe și POT max de 50% pentru funcțiuni complementare. Pe terenurile învecinate s-au aprobat și parțial implementat următoarele documentații de urbanism:

Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 219/19.06.2007 – PUD “Ansamblu locuințe colective și funcțiuni complementare”, str. Grigore Alexandrescu (nr. cad. 2102/1/2/3, 2102/1/2/1), Timişoara;

Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 430/30.07.2013 – PUZ “Locuințe colective și funcțiuni complementare”, str. Marginii, nr. 2, Timișoara;

Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 88/01.03.2016 – PUZ “Parcelare teren și construire locuințe individuale”, str. Dr.Gr.T.Popa nr.22 (fosta str.Campina), Timișoara;

Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 268/02.06.2015 – PUZ “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, str. Armoniei, nr. 21 Timișoara;

Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 67/21.02.2017 – PUZ “Ansamblu locuințe colective și funcțiuni complementare”, str. Dr.Gr.T.Popa F.N.(C.F.411564) Timișoara;

2.2. Încadrarea în localitate Amplasamentul studiat în cadrul prezentei documentații se află în partea de nord a

orașului Timisoara, fiind încadrat între Calea Aradului și Calea Lipovei. Situl este localizat la intersecția străzii Grigore Alexandrescu cu strada Armoniei, putând fi accesat de pe două artere principale, atât de pe Calea Aradului, cât și de pe Calea Lipovei. Din punct de vedere juridic, proprietatea care face obiectul prezentei documentații este constituită dintr-o parcelă alocată viitoarelor construcții: C.F. nr. 445648 Timișoara, având o suprafață de 14423 mp, iar celelalte trei parcele: C.F. nr. 445649 Timișoara, C.F. nr. 445650 Timișoara și C.F. nr. 407988 Timișoara, aflate inițial în proprietatea S.C. Sedako Group S.R.L., au fost cedate de către S.C. Sedako Group S.R.L. pentru constituirea domeniului public aferent străzii Armonia, respectiv străzii Grigore Alexandrescu. Terenurile studiate sunt bordate la:

- Nord- strada Armoniei, zonă rezidențială mixtă (locuire unifamiliala cu funcțiuni complementare) și “Centrul de tranzit în regim de urgență”

- Sud – teren identificat prin C.F. nr. 444629 Timișoara -ansamblu de locuințe colective, în regim de înălțime S+P+9+Er/ S+P+10+Er, parțial autorizate și parțial aflate în curs de autorizare

- Est – strada Grigore Alexandrescu - Vest– teren identificat prin CF 407540, fiind zonă cu caracter industrial, cu

funcțiuni parțiale de depozit materiale de construcții și hală industrială

Distantele de la limita de proprietate fata de cladirile vecine - Nord : 18.44 m; 24,00 m - Sud : 3.22 m - Est: 28.82 m - Vest: 0.00 m (hală industrială situată pe limita de proprietate); 3,61 m

9/22

2.3. Elemente ale cadrului natural

Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, climă temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate prin: - primăveri timpurii și capricioase - veri uscate și lungi - toamne lungi cu temperaturi relativ constante - ierni blânde și scurte Caracterizarea climaterică a zonei: - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8°C - data medie a primului îngheț: 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale (T max. >30°C): 8 zile/an - cantitatea medie multianuală a precipitațiilor: 660 mm/an - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore/an - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile/an - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile/an

Încadrarea în zona seismică, adâncime de îngheț, geomorfologie - STAS 6648/2 – temperatura de calcul pentru vară: Conform Stasului, zona Timișoara se găseste în zona cu grad de asigurare II: 26,4ºC; - SR 1907/1-97 – temperatura de calcul pentru iarnă: Conform Stasului, zona Timișoara se găsește în zona cu grad de asigurare II: -15ºC; - STAS 10101/20-90 – viteza de calcul a vânturilor: Conform Stasului, zona Timișoara se găsește în zona eoliană IV: 4m/sec. - STAS 6054 -85 – adâncimea minimă de îngheț este 0,6-0,70 m. Conform zonării seismice, amplasamentul este caracterizat de următorii parametri: ag = 0,16 g; Tc = 0,7 s. Conform Studiului Geotehnic realizat de S.C. Geosond S.R.L., nr. proiect 4168/2017, la baza proiectării clădirii de locuinţe colective cu funcțiuni complementare au stat următoarele condiţii geotehnice:

Factori avuți în vedere Încadrarea Puncte

1. Condiții de teren Terenuri medii 3

2. Apa subterană Epuismente normale 2

3. Categoria de importanță a construcției

Normală 3

4. Vecinătăți Fără riscuri 1

5. Zona seismică ag= 0,20; Tc= 0,7s 2 2.4. Fondul construit

Tesutul urban al zonei studiate este format din cladiri cu functiune locuire colectiva, cu sau fara functiuni complementare, cu regim de inaltime variind intre D+P+5E+Er si S+P+10E+Er si zone de locuire individuala pe strazile adiacente inelului IV, zone industriale dezafectate si foste zone industriale, actualmente reglementate prin P.U.Z.-uri in vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare.

 Conform PUZ "Locuințe colective și funcțiuni complementare” aprobat prin HCL360/2008 asimilat în PUG aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 139/2007, HCL 105/2012, 107/2014, HCL 131/2017, terenurile se încadrează

10/22

în zonă rezidențială cu clădiri mai mult de 6 niveluri propuse și funcțiuni complementare.

 Conform prevederilor noului Plan Urbanistic General, în curs de aprobare, terenurile se încadreaza în unitățile teritoriale de referință RiLc – Zonă industrială restructurabilă -locuințe colective și RIM- Zonă industrială restructurabilă -zonă mixtă.

Caracterul zonei Parcela înscrisă în C.F. nr. 445648 Timișoara, având nr. cad. 445648 are o

suprafață de 14.423 mp și reprezintă curți construcții în intravilan, așa cum rezultă din extrasele de carte funciară . Pe acest teren există în prezent clădiri care au făcut parte din fosta platformă industrială I.T.I.A. S.A. (Intreprinderea de Transporturi Internaționale), apoi a societății TRANSCOM S.A., clădiri actualmente parțial dezafectate. Numai una dintre construcții, cea cu funcțiunea de stație de întreținere 700 auto și o suprafață de 2356 mp este menționată în C.F. nr. 445648 Timișoara. Urmând același demers de reconversie funcțională prin care au trecut majoritatea proprietăților private din proximitate, acest teren a fost urbanizat în anul 2008 printr-un PUZ aprobat prin HCL nr. 360 din 29.07.2008 (PUZ asimilat în PUG aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 139/2007, HCL 105/2012, 107/2014, HCL 131/2017 și activat prin A.C. nr. 292 din 07.03.2018). Ulterior, prin Autorizația de Demolare nr. 147 din 05.02.2018, a fost prevăzută desființarea clădirilor și platformelor existente pe teren, lucrare aflată în prezent în curs de execuție. Prin A.C. nr. 292 din 07.03.2018 și prin A.C. nr. 1039 din 03.08.2018 a fost autorizată construirea pe parcela înscrisă în C.F. nr. 445648 Timișoara, a cinci corpuri de clădire, aflate în curs de execuție, care reprezintă primele două etape de construire din cadrul unui ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare. Conform prevederilor noului Plan Urbanistic General, în curs de aprobare, terenurile se încadreaza în unitățile teritoriale de referință RiLc – Zonă industrială restructurabilă -locuințe colective și RIM- Zonă industrială restructurabilă -zonă mixtă.

2.5. Accesibilitate la căi de circulație Terenul înscris în C.F. nr. 445648 Timișoara, care face obiectul prezentei documentații, este bine deservit de infrastructura rutieră și are acces din 2 străzi: Strada Armoniei și strada Grigore Alexandrescu (care va deveni inelul IV de circulație Timișoara). Aceste două străzi conectează terenul cu importante căi de circulatie: Calea Aradului și Calea Lipovei.

2.6. Situația juridică a terenurilor/ Ocuparea terenurilor Terenurile, așa cum rezultă din C.F., au următoarea situație juridică:

 C.F. nr. 445648 Timișoara- terenul care face obiectul prezentei documentații, proprietatea S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. cu interdicții convenționale de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, demolare, construire în favoarea Piraeus Bank Romania S.A. CIF: 7025592;

 C.F. nr. 407988 Timișoara- Municipiul Timișoara, CIF 14756536, domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de terenuri intravilane pentru drumuri- prin HCL nr. 431 din data 13.09.2018 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. SEDAKO S.R.L.;

 C.F. nr. 445649 Timișoara- Municipiul Timișoara, CIF 14756536, domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de terenuri intravilane pentru drumuri- prin HCL nr. 431 din data 13.09.2018 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. SEDAKO S.R.L.;

11/22

 C.F. nr. 445650 Timișoara- Municipiul Timișoara, CIF 14756536, domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de terenuri intravilane pentru drumuri- prin HCL nr. 431 din data 13.09.2018 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. SEDAKO S.R.L.

Terenul înscris în C.F. nr. 445648 Timișoara este proprietate privată S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., având acordul de la Piraeus Bank Romania S.A. cu nr. 582/13.09.2018 pentru inițierea proiectului "Modificare parțială PUZ aprobat prin HCL nr.360/29.07.2018". Prezentul PUZ produce modificări strict pe proprietatea S.C.SEDAKO GROUP S.R.L.: C.F. nr. 445648 Timișoara, cu suprafața de 14423 mp.

Se propune cedarea unei suprafețe de teren din domeniul privat al proprietarului S.C.SEDAKO GROUP S.R.L., înscris în C.F. nr. 445648 Timișoara, în domeniul public, în scopul corectării profilului stradal și totodată, pentru a genera o retragere care să fie preluată de parcela învecinată (conform planșelor "Reglementări urbanistice" și "Proprietate asupra terenurilor"). Întrucât prin A.C. nr. 292 din 07.03.2018, pe această suprafață de teren este prevăzută realizarea unui loc de parcare, proprietarul S.C.SEDAKO GROUP S.R.L. se obligă să edifice locul de parcare înainte de cedarea terenului.

2.7. Echipare edilitară În prezent, zona este deservită de utilități: apă și canal, curent electric, gaz, telefonie și rețea de televiziune prin cablu, toate existente pe Str. Armoniei. Pe teren au existat o LEA 20kV (pe str. Armoniei), un post de transformare și Les20kV (ambele pe terenul care face obiectul documentației), care au avut restricții în ceea ce privește implantarea construcțiilor în proximitatea lor. Documentația tehnică întocmită de Sedako Group S.R.L., autorizată prin A.C. nr. 229 din 22.02.2018, a vizat pe de o parte îngroparea LEA 20 kV existantă pe str. Armoniei și pe de altă parte mutarea Postului de transformare de pe terenul proprietate privată pe terenul devenit proprietate publică, aferent profilului stradal Armoniei.

2.8. Disfuncționalități Fiind o zona recent construita, exista in mod inerent cateva disfunctionalitati la nivel urban:

- lipsa unei dotari corespunzatoare cu servicii; - lipsa unor planuri corelate de dezvoltare urbana, care a generat un țesut

urban pe alocuri neomogen; - necorelare între spațiile publice (trotuare, aliniamente) și gabaritul noilor

construcții

2.9. Probleme de mediu  RELAȚIA CADRUL NATURAL - CADRUL CONSTRUIT

În prezent, zona este dotată cu rețea de canalizare centralizată, respectiv rețea de distribuție a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalizarea orașului.

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăți. Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare ce prezintă riscuri pentru zonă – nu este cazul. În acest moment și în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite pentru o dezvoltare coerentă de zone de locuire cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice, este în continuă creștere.  EVIDENȚIEREA RISCURILOR NATURALE ȘI ANTROPICE

Nu e cazul.

12/22

 MARCAREA PUNCTELOR ȘI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICAȚII ȘI DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE, CE PREZINTĂ RISCURI PENTRU ZONĂ

Nu e cazul.  EVIDENȚIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECȚIE

Nu e cazul.

 EVIDENȚIEREA POTENȚIALULUI BALNEAR ȘI TURISTIC Nu e cazul. 2.10. Opțiuni ale populației Terenul studiat este proprietate privată, iar zona studiată este alocată funcțiunii rezidențiale, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 360 din 29.07.2008. Primăria Municipiului Timișoara, ca autoritate locală, are rol de decizie și mediere a intereselor individuale și a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații. Consulatarea populației a avut loc în perioada 28.11.2018- 23.12.2018, parcurgându-se astfel procedurile prevăzute de HCL nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului "Etapa 2- etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan urbanistic Zonal "Modificare parțială PUZ aprobat prin HCL nr.360/29.07.2008".

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare  Conform prevederilor din PUG Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 prelungit

prin HCL 131/2017 și PUZ aprobat prin HCL nr.360/29.07.2018- terenul se încadrează în zonă rezidențială cu funcțiuni complementare locuirii.

 Conform prevederilor Masterplanului, zona studiată se încadrează în Politica 6: Mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii, Programul 3 zone rezidențiale coerente obținute prin urbanizare.

 Conform prevederilor noului Plan Urbanistic General, în curs de aprobare, terenurile se încadreaza în unitățile teritoriale de referință RiLc – Zonă industrială restructurabilă -locuințe colective și RIM- Zonă industrială restructurabilă -zonă mixtă.

 Regimul de înălțime propus pentru terenul înscris în C.F. nr. 445648 Timișoara- proprietatea S.C.SEDAKO GROUP S.R.L. este de maxim S+P+8E+Er, cu un coeficient de utilizare al terenului (CUT) de max. 3, coroborat cu un procent de ocupare al terenului (POT) de max. 40%.

La elaborarea propunerilor de dezvoltare urbanistică s-a ținut cont de următoarele:

- Armonizarea funcțiunilor propuse cu prevederile Masterplanului și PUZ-ului aprobat prin HCL 360/29.07.2008.

- Respectarea prevederilor din Avizul de Oportunitate nr.51 din 04.10.2018.

3.2. Valorificarea cadrului natural

13/22

Pe amplasament nu există elemente ale cadrului natural ce ar putea fi puse în valoare. Prin A.C. nr. 292 din 07.03.2018 și A.C. nr. 1039 din 03.08.2018 au fost asigurate zone verzi aferente primelor două etape de construire, iar prin planul urbanistic zonal nou propus se prevăd spații verzi amenajate care să asigure (pentru cele trei etape de construcție) un procent de cel puțin 17,33% din suprafața terenului.

Dezvoltare urbană

Terenurile se afla într-o poziție urbană privilegiata, deoarece se află la intersecția unei străzi cu o arteră de circulație, strada Armoniei și Strada Grigore Alexandrescu care va deveni inelul IV de circulatie Timisoara. Conform prevederilor noului Plan Urbanistic General, zona studiată se încadreaza în unitățile teritoriale de referință RiLc – Zonă industrială restructurabilă -locuințe colective și RIM- Zonă industrială restructurabilă -zonă mixtă. Terenul a fost urbanizat în anul 2008 printr-un PUZ aprobat prin HCL nr. 360 din 29.07.2008 (PUZ asimilat în PUG aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 139/2007, HCL 105/2012, 107/2014, HCL 131/2017) cu denumirea "Locuințe colective și funcțiuni complementare".

Prezenta documentație are ca obiect modificarea parțială a PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 360 din 29.07.2008, vizând schimbarea regimului de înălțime pentru zona reglementată prin S+P+6E+Er. Motivul care stă la baza inițierii PUZ-ului este dedensificarea sitului, cu scopul generării de spații verzi și zone de loisir, curți cu caracter semiprivat, între volumele construite. Astfel, se propune reducerea procentului de ocupare a terenului de la 50% (cat era prevăzut în PUZ-ul inițial- pentru zona de locuințe și funcțiuni complementare), la 40%, coroborat cu reducerea coeficientului de utilizare al terenului (CUT) la maxim 3, de la maxim 3,5.

La elaborarea propunerilor de dezvoltare urbanistică s-au ținut cont de următoarele:

- Retragerea în partea nord-vestică de minim 10m față de limitele laterală și posterioară de proprietate și cel putin egală cu jumătate din înălțimea clădirilor;

- Respectarea aliniamentului dinspre strada Armoniei, generat de corpul de clădire B, autorizat în prima etapă a proiectului, prin A.C. nr. 292 din 07.03.2018 printr-o retragere de 6 m față de limita de proprietate;

3.3. Modernizarea circulației

Respectând prevederile PUZ aprobat prin HCL nr. 360 din 29.07.2008, pentru o cât mai bună accesibilitate pe terenul studiat, în etapa 1 de construcție autorizată prin A.C. nr. 292 din 07.03.2018, respectiv prin documentația autorizată prin A.C. nr. 1039 din 03.08.2018 care vizează etapa 2 de construcție, s-a prevăzut realizarea unui drum interior cu profil de minim 12 m, care face legătura între strada Armoniei și strada Grigore Alexandrescu. Incinta este astfel deservită de două accese auto, de pe Str. Armoniei, respectiv Str. Grigore Alexandrescu și cu un drum interior de incintă, prin intermediul căruia se accesează parcajele de la nivelul solului și parcajul subteran. În cadrul prezentei documentații s-a ținut cont de lărgirea prospectului străzii Armoniei, prevăzută înca din cadrul Puz-ului aprobat anterior, Puz aprobat prin HCL nr. 360 din 29.07.2008. În acest sens, se propune cedarea unei suprafețe de teren din domeniul privat al proprietarului S.C.SEDAKO GROUP S.R.L. în domeniul public, în scopul corectării profilului stradal și totodată, pentru a genera o retragere care să fie preluată de parcela învecinată.

14/22

Pe suprafața de teren propusă spre cedare va exista un loc de parcare public amenajat de către beneficiar, ce a fost luat în considerare în cadrul avizului Comisiei de circulație nr. DT2017-002903/31.08.2017, din cadrul autorizației de construire nr.292 din 07.03.2017, dar pe care proprietarul S.C. SEDAKO S.R.L. se obligă să nu îl vândă, pentru a-l putea ceda domeniului public.

Accesul pietonal pe terenul studiat este asigurat prin trotuarele de pe strada Armoniei și strada Grigore Alexandrescu.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor asigura accese pentru autospecialele de intervenție în caz de incendiu, conform reglementărilor în vigoare.

3.4. Zonificare funcțională –bilanț teritorial, indici urbanistici

Funcțiunea reglementată prin PUZ aprobat prin HCL nr. 360 din 29.07.2008 pentru zona studiată, „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, nu se modifică. Suprafața terenului studiat va fi zonificat astfel:

- zona alocată construcțiilor – Locuinte si functiuni complementare - zona alocată circulațiilor auto, pietonale și parcajelor; - zona verde.

15/22

Amplasarea construcțiilor la nivelul subsolului va putea depăși limitele de implantare supraterane, putând coincide cu limitele de proprietate. Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face respectând limitele de implantare propuse în Planșa de Reglementări Urbanistice. Este permisă depășirea aliniamentului cu balcoane doar cu condiția respectării art 6.12 din RLU aferent PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 139/2007, HCL 105/2012, 107/2014, HCL 131/2017.

3.5. Dezvoltarea echipării edilitare

Lucrările de branșament apă-canal au fost asigurate încă din primele două etape de implementare a construcțiilor, autorizate cu A.C. nr. 292 din 07.03.2018 și A.C. nr. 1039 din 03.08.2018, având ca și beneficiar pe S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. Conform avizului tehnic Aquatim privind asigurarea furnizării utilităților de apă și canal nr.61021/DT-ST/05.11.2018, se vor indeplini următoarele condiții:

 Debitul de apă potabilă solicitat prin breviarul de calcul va fi asigurat de la rețeaua publică de apă potabilă prin intermediul unui branșament de apă ce va putea fi executat doar în baza unei documentații tehnice avizată de către Aquatim S.A. și a autorizației de construire emisă de către Primăria Timișoara;

 Evacuarea apelor uzate menajere la canalizarea publică se va realiza prin intermediul unui racord de canal ce va putea fi executat doar în baza unei documentații tehnice avizată de către Aquatim S.A. și a autorizației de construire emisă de către Primăria Timișoara;

 Aquatim S.A. nu asigură debitul și presiunea pentru incendiu;

16/22

PP EPA a at CrpurieCDșiE| A iul - [on a Storia cor “ « “ Bilanţ teritorial : [pin FC: ACTE SE si [AC re. 10EDin Ga 208 - m m ESTE EEE (rome 1201 | 100% astre domeniu ae = = ua = ua 0% pa FE COS Trzcara Zora cai ce raman ZET | SEE aice radar = E EET | [Bara cc EEE ERE SR FE leaves onciuri eceorreco s || ese | 079% | memmrram | 1415% 0 min 10% i verzi x ara cuiva mo == SA onorata ar 0 „5 at "cuier |[Locuri de joaca pertru copi. 020 225% | ram rzaza CA rca | 520% 550% Suprafata caror 025 |n oa E En evo | 28% sinea rara | Suprafata prese E e O ES Suprafa deiiteni = CS [mem SE 158| rani nm as Sta ST VEI EN RE == SE parcajsubteran ș 208 % | cm rar Sin aa | 5 rate arena Sa SE PERS Er ZEI sasa css noa = Saci | SET. ar apt | AC-re SER si Prin HOL 360200. AC rr din 0208 2078 Suraia propusa CI ÎNĂ SE FEGMDEÎNĂL IE SAPE ENI SEE POT venim 50%. 171% im 40% procent terenul) sur mim 35 1 mim 3 (coeficient defilare a terenul) Hei Tm ZZm Tm Em

 Se vor monta rezervoare tampon cu nivel liber și stații de pompare pentru asigurarea debitului și presiunii necesare;

 Apele meteorice de pe suprafața acoperișurilor, drumuri de acces a parcărilor și platforme exterioare se vor colecta într-un bazin de retenție urmând să fie deversate la rețeaua de canalizare la 30 minute de la terminarea intemperiilor prin intermediul unui cămin de liniștire amplasat înainte de căminul de racord; Se va monta separator de hidrocarburi pentru colectarea apelor meteorice de pe drumurile interioare și parcări. Pe conducta de refulare a apelor meteorice se va realiza un cămin echipat cu debimetru amplasat la limita de proprietate, debimetru care va rămâne în întreținerea beneficiarului. Nu se asigură preluarea apelor meteorice de la subsolul clădirilor.

Racordarea la rețele tehnico - edilitare existente Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare și energie, sau în cazul realizării de soluții de echipare în sistem individual.

Realizarea de rețele tehnico - edilitare Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz; Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar; Toate rețelele stradale de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații se vor realiza subteran.

Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare Rețelele de apă, canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietatea publică a orașului; Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a orașului.

Lucrări necesare pentru asigurarea necesarului de alimentare cu apă potabilă Alimentarea cu apa potabilă a locuințelor se va realiza de la rețeaua stradală existentă pe str. Armoniei, prin branșamente individuale de apa pentru fiecare corp de cladire in parte. Rețeaua exterioară de distribuție a apei trebuie să asigure consumatorilor debitul maxim orar și sarcina hidrodinamică necesară. Rețelele exterioare de distribuție a apei cuprind:  conducte principale de distribuție;  conducte de serviciu care transportă apa de la conductele principale la punctele de branșamente;  căminele de branșament, câte unul pentru fiecare clădire;  rețeaua de apă rece în incintă;  stație de hidrofor, câte unul pentru fiecare clădire ;  rezervor tampon apă rece potabilă, câte unul pentru fiecare clădire.

Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă (apă rece, apă caldă de consum) s-a obţinut de la furnizorul local avizul de principiu.

Imbunătățire și/sau extinderi ale rețelei de canalizare pt. preluarea apelor uzate Evacuarea apelor pluviale se va face diferențiat, în funcție de proveniența lor:

 Canalizarea apelor uzate menajere și pluviale aferente corpurilor F, G și H se va face la rețeaua stradală existentă pe str. Armoniei, prin racorduri individuale.

 Apele pluviale aferente zonelor de parcare și drumului auto de la parter- peste placa de beton, posibil infestate cu produse petroliere, se vor evacua

17/22

gravitațional spre separatorul de hidrocarburi (SH) din incinta. Se propune un separator de hidrocarburi (SH), q=30 l/sec, amplasat în partea nord- vestică a terenului.

 Apele pluviale aferente zonelor înierbate si aleilor pietonale de la parter- peste placa de beton (ape pluviale convențional curate), se vor evacua gravitational în canalul pluvial din incinta.

 Toate apele pluviale de pe platformele exterioare, parcaje si curțile de lumină, care respecta prevederile NTPA 002/2002, se descarcă în rețeaua de canalizare stradală prin intermediul unui bazin de retenție (BR), Vutil=85 mc, dimensionat la T=30 minute. Golirea bazinului de retenție în rețeaua publică de canalizare se va face controlat, la 30 de minute după terminarea ploii, cu pompe de drenaj.

 Apele pluviale, strict aferente învelitorii clădirilor se vor evacua gravitațional în căminele de racord (CR), fără a fi trecute prin bazinul de retenție.

 Apele pluviale aferente curților de lumină și pardoselilor de la subsol (parcaj)- se vor evacua gravitațional intr-un cămin de pompare (CP), după care se vor pompa în canalul din incintă.

INSTALATII DE CANALIZARE APE PLUVIALE IN EXTERIORUL CLADIRII- ANSAMBLU CORPURI F,G,H

A. INSTALATII DE CANALIZARE APE PLUVIALE - zone curti de lumina, rampa acces la parcare subterana SUBSOL (ape pluviale posibil infestate cu produse petroliere)

Debitul de calcul rezultat : q pluvial = S x  x I  q pluvial 1 = 3,60 l/sec ( = 12,96 mc/h)  S - suprafata de calcul ( 250mp );   - coeficient de scurgere aferent suprafetei ( = 0,90 );  I - intensitatea ploii de calcul (160 l/s.ha – in functie de frecventa ploii si de durata

de calcul a ploii, conform STAS 9470)

Apele pluviale aferente curtilor de lumina si pardoselilor de la subsol ( parcaj ) cota - 3,37, se vor evacua gravitational intr-un camin pompare (CP) , dupa care se vor pompa in canalul din incinta; Echipare camin pompare ape pluviale : sistem 2 POMPE ( 1A+1R);Q= 15 mc/h; H=8mCA - functionare controlata prin senzori de nivel;

B. INSTALATII DE CANALIZARE APE PLUVIALE - zone parcare + drum auto PARTER - peste placa de beton (ape pluviale posibil infestate cu produse petroliere)

Debitul de calcul rezultat : q pluvial = S x  x I  q pluvial 2= 24,48 l/sec ( = 88,12 mc/h)  S - suprafata de calcul (1700 mp );   - coeficient de scurgere aferent suprafetei ( = 0,90 );  I - intensitatea ploii de calcul (160 l/s.ha – in functie de frecventa ploii si de durata

de calcul a ploii, conform STAS 9470)

C. INSTALATII DE CANALIZARE APE PLUVIALE - zone inierbate + alei pietonale PARTER - peste placa de beton (ape pluviale conventional curate - curte interioara)

Debitul de calcul rezultat : Debitul de calcul rezultat :

18/22

q pluvial = S x  x I  q pluvial 3= 19,04 l/sec ( = 68,54mc/h)

 S - suprafata de calcul ( cca. 1400 mp );   - coeficient de scurgere aferent suprafetei ( = 0,85 – zone inierbate - peste

placa de beton );  I - intensitatea ploii de calcul (160 l/s.ha – in functie de frecventa ploii si de

durata de calcul a ploii, conform STAS 9470)

D. SEPARATOR DE HIDROCARBURI

 Nota: conform dispozitiilor S.C. AQUATIM SA, evacuarea la canalizarea stradala a apelor pluviale, trebuie sa respecte prevederile NTPA 002.

 Se va monta un SEPARATOR DE HIDROCARBURI, pentru apele pluviale posibil infestate cu produse petroliere, debit separator q=30 l/sec., în partea NV a terenului, în proximitatea străzii Armoniei.

E. DIMENSIONAREA BAZINULUI RETENTIE APE PLUVIALE

 Evacuarea la canalizarea stradala a apelor pluviale, care respecta prevederile NTPA 002, se va face prin bazin de retentie, dimensionat la T = 30 minute.

  q pluvial total =47,12 l/sec.= 169,32 mc/h

 timp de acumulare de la inceperea ploii T = 30 minute, dupa care deversarea se face prin preaplin la reteaua de canalizare

  volum util V= 84,81 mc ( rotund 85 mc) 

 Golirea bazinului, dupa ploaia torentiala, se va face prin pompa de drenaj cu plutitor electric;

 Echipare bazin retentie : 2 pompe submersibile pentru canalizare (ape " conventional curate") => Sistem 2 POMPE ( 1A+1R); Q= 15 mc/h; H=6 mCA - functionare controlata prin senzori de nivel;

In functie de conditiile din Avizul Tehnic AQUATIM, se va contoriza apa pluviala de pe platformele exterioare si /sau curti de lumina. In acest sens, se propune montarea unui contor - debitmetru electromagnetic, pe conducta de evacuare a pompelor din bazinul de retentie (BR). => Debitmetru electromagnetic: DN 50, Qn= 15 mc/h, v= 1,8 m/sec.

Alimentarea cu energie electrică

Situaţia existentă Pe teren au existat o LEA 20kV (pe str. Armoniei), un post de transformare și Les20kV (ambele pe terenul care face obiectul documentației), care au avut restricții în ceea ce privește implantarea construcțiilor în proximitatea lor. Documentația tehnică întocmită de Sedako Group S.R.L., autorizată prin A.C. nr. 229 din 22.02.2018, a vizat pe de o parte îngroparea LEA 20 kV existantă pe str. Armoniei și pe de altă parte mutarea Postului de transformare de pe terenul proprietate privată pe terenul devenit proprietate publică, aferent profilului stradal Armoniei. Conform Avizului de Amplasament Nr. 232768257 din 13.09.2018, emis de E-distribuție Banat S.A., se va respecta distanța de 0,6 m față de traseul cablurilor electrice existente , în care este interzisă executarea oricărei construcții sau amenajări. Se va respecta distanța de apropiere față de PT existent de 3m față de latura cu acces în post și 1,5 m

19/22

față de latura cu ferestre de ventilație.

Situaţia propusă În lungul trotuarelor propuse se va realiza o rețea electrică subterana pentru racordarea consumatorilor ce vor aparea în zona studiată. Puterea instalata estimata pentru viitorii consumatori este Pi=1476 kW, iar puterea simultana maxim absorbită estimată este Psim.max.abs.=590 kW . Puterea instalată estimată pentru realizarea iluminatului public este Pi=15x50W = 7,5 kW, iar puterea simultană maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 15x10 W = 7,5 kW. Puterea instalata estimata totala (locuințe+sevicii edilitare+iluminat public) este Pi=1494 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 597 kW. Se propune realizarea de branșamente în cablu subteran. Operatorul de distribuție va decide soluția de alimentare cu energie electrică pentru fiecare loc de consum în parte. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu energie electrică care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

Iluminat public

Situaţia existentă În momentul actual, doar pe strada Armoniei există iluminat public.

Situaţia propusă Se propune amplasarea de stâlpi metalici din OLZn cu înălțimea de 4m, capabili să reziste la lovituri de trăsnet, echipați cu corpuri de iluminat cu sursa LED de 50W sau cu sursa cu halogenuri metalice de 70W. Stâlpii vor fi prevăzuți cu tablou electric înglobat în corpul stâlpului și vor fi legati la priza de pământ. Alimentarea stâlpilor de iluminat se va realiza în cablu pozat îngropat în săpătura predominant în zona verde. Comanda iluminatului public se va realiza de la punctele de aprindere din posturile de transformare propuse. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu energie electrică a iluminatului public care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

Canalizație telecomunicații

Situaţia existentă În momentul actual, în zona studiată nu există reţea de telecomunicații, ci doar adiacent.

Situaţia propusă În lungul trotuarelor propuse se va realiza o canalizație de telecomunicații. Datorită multitudinii de operatori ce pot furniza servicii de telecomunicații și pentru asigurarea flexibilității în alegerea furnizorului, se va realiza o canalizație Tc subterană cu 2 tuburi PVC-M D90mm, fară pozarea cablurilor de fibra optică. Echipamentele active, pasive și cablurile de telecomunicații vor fi procurate și montate de către furnizorii de servicii agreați. Fiecare parcelă va beneficia de branșament de telecomunicații. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia de racordare și branșament pentru rețelele de telecomunicații care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare

20/22

constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă. 3.6. Îmbunătățirea calității spațiului urban

Soluția propusă se armonizează cu prevederile din Masterplan. Implementarea soluției presupune asigurarea accesibilității pietonilor, bicicletelor și majoritatea categoriilor de trafic motorizat. Vor fi amenajate parcele cu caracter de zonă verde, zonă de locuire – iar la parter având servicii publice și parcaje. Cele două blocuri propuse în anexa de mobilare – vor avea acces la spații de joacă pentru copii și spații amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor proprii și pentru vizitatori.

3.7. Îmbunătățirea mediului de viață urban Terenurile studiate în prezenta documentație fac parte dintr-o zonă cu funcțiune industrială și spații moarte din punct de vedere public, care a fost urbanizată, generând spații publice, piețe și spații verzi.

Conform studiilor și memoriului de specialitate, amplasarea clădirilor destinate locuințelor se va face în zone sigure, pe terenuri salubre. Terenurile nu prezintă risc de alunecări de teren, inundații sau avalanșe.

În conformitate cu memoriul de specialitate, alimentarea cu apă potabilă se va face în conformitate cu normele legale în vigoare.

Colectarea, îndepărtarea și neutralizarea apelor reziduale menajere și a apelor meteorice se va realiza printr-un sistem de canalizare, conform proiectului de specialitate. Amplasarea clădirilor destinate locuințelor se va realiza astfel încât însorirea acestora și a clădirilor de locuințe învecinate va avea o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă pentru încăperile de locuit. În cadrul parcelei destinate amplasării clădirilor de locuințe se asigură platforme pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, spații de joacă pentru copii, spații amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației din zonă, respectând prevederile capitolului I al OMS nr. 119/2014, articolele 3, 4. Se vor respecta prevederile OMS nr. 119/2014, capitolul 1- norme de igiena referitoare la zonele de locuit.

4. CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORII PRIVAȚI ȘI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR CĂDEA ÎN SARCINA AUTORITAȚII PUBLICE LOCALE

4.1. Costuri suportate de investitori

Menționăm faptul că modificarea parțială a PUZ-ului nu implică investiții suplimentare legate de mișcarea terenurilor, lucrările de drumuri, lucrările hidraulice, respectiv lucrările electrice, acestea fiind asigurate înca din primele două etape de implementare a construțiilor, autorizate cu A.C. 292 din 07.03.2018 și A.C. 1039 din 03.08.2018.

Investitorii vor suporta următoarele costuri:  toate lucrările de proiectare necesare implementării soluției propuse.  costurile legate de lucrările de cadastru și mișcarea terenurilor.  costurile legate de avizarea PUZ-ului și a studiilor premergătoare.  toate costurile legate de proiectarea, avizarea și edificarea viitoarelor construcții.  costurile legate de branșamentele edilitare.  costurile amenajării parcajelor, circulației auto și pietonale exclusiv pe parcelele

deținute.  costurile racordurilor auto la stradă nou propusă.  Toate costurile legate de edificarea construcțiilor.

21/22

4.2. Costuri ce cad în sarcina autorităților publice locale. Nu este cazul.

5. CONCLUZII La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație,

au stat următoarele obiective principale:  realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în

vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;  corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;  rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor legate

de mediu.

Întocmit, Arh. Daniela Negrișanu

Specialist RUR Arh. Răzvan Negrișanu

22/22

Atasament: 02.1-_A_Reglementari_urbanistice.pdf

GSPublisherVersion 512.0.56.21

Reglementări urbanistice

1:1000

225/ARM/18

Proiect nr.:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data: Ianuarie

2019

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Răzvan NegrișanuSpecialist RUR

PUZ

A3 prelungit

Denumire:

Beneficiar:

Amplasament:

arh. Daniela Negrișanu

arh. Ramona Izvernari

arh. Roxana Șerbănoiu

Spațiu pentru ștampile :

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

Plansa nr:

Titlu plansa:

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr.360/29.07.2008

Timișoara, str. Armoniei, nr.25 C.F. nr. 445648, C.F. nr. 445649, C.F. nr. 445650 C.F.nr. 407988 Timișoara

lim ita

d e

pr op

rie ta

te =l

im ita

d e

im pl

an ta

re s

ub te

ra n

limita de proprietate=limita de implantare subteran

2103

2112

8

2

7

INE L D

E C EN

TU RA

2103/2 S=1026 mp

2104 Ps

2102/1/2;2103/2/1

2102/1/1

2103/1

S=6506 mp

3

4

5

6

7

9

12

2066004 82

80 0

206700

48 28

00

206600

48 29

00

206700

48 29

00

10 ,0

0

6, 00

bazin

statie benzina

S.C. TRANSTIMEX S.A.

Sediu administrativ

38B

23

36

34

38A

32

atelier

30

1

obor porci

21

2

h/2

Nr. top. 2112/2/1/1/1-2/a

Nr. cad. 407540

h/ 2

h/2

limita de implantare S+P+8E+Er

limita de proprietate=limita de implantare subteran

lim ita

d e

pr op

rie ta

te =l

im ita

d e

im pl

an ta

re s

ub te

ra n

limita de proprietate=limita de implantare subteran

es te

p er

m is

a de

pa si

re a

lim ite

i d e

im pl

an ta

re c

u

ba lc

oa ne

s i t

er as

e, c

on fo

rm le

gi sl

at ie

i i n

vi go

ar e

es te

p er

m is

a de

pa si

re a

lim ite

i d e

im pl

an ta

re c

u

ba lc

oa ne

s i t

er as

e, c

on fo

rm le

gi sl

at ie

i i n

vi go

ar e

este permisa depasirea limitei de implantare cu

balcoane si terase, conform legislatiei in vigoare

este permisa depasirea limitei de implantare cu balcoane si terase, conform legislatiei in vigoare

2108

2109

2104/2/1 S=3010 mp

21 04

/2 /2

210 4/9Nr.cf.445725

A

37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

2 3

4

1

4 5

6 7

2 3

1

A

A

31 ,3

0 5,

00 15

,0 0

5,00

38,57

10,00

48 ,3

5

49,70

10,00

52 ,6

0

61,28

36 ,3

0

101,47

10 ,0

0

15 .0

0

PUZ aprobat prin HCL 268/02.06.2015

H.C.L. 360/2008 P.U.Z. - Locuințe colective și funcțiuni

complementare- regim hmax S+P+10E+Er

POT max. 50% CUT max. 3,5

Locuințe colective și funcțiuni complementare la parter

S+P+9E+ER/S+P+10E+ER P.O.T. 20% C.U.T. 2.5

-în construcție-

H.C.L. 219/2007 P.U.D. - Locuinte colective si

functiuni complementare- regim h.max D+P+5E+Er

POT max. 40% CUT max. 3,2

-executat

ETAPA 1 AUTORIZATA CORPURI A SI B

prin A.C. 292 din 07.03.2018 -in constructie-

ETAPA 2 AUTORIZATA CORPURI C, D, E

prin A.C. 1039 din 03.08.2018 -in constructie-

-limită de proprietate conform C.F., rezultata din dezmembrarea din C.F.-ul initial nr.412332 Timisoara, a unei fasii ptr domeniul public (C.F. nr. 445649 Timisoara)

- limită de proprietate conform CF

- limită de proprietate conform CF

-limită de proprietate conform C.F., rezultata din dezmembrarea din C.F.-ul initial nr.412332 Timisoara, a unei fasii ptr domeniul public (C.F. nr. 445650 Timisoara)

ZONA DE IMPLANTARE - Locuințe colective și funcțiuni

complementare- regim hmax S+P+8E+Er

POT max. 40% CUT max. 3,0

- teren donat conform PUZ pentru constituire domeniu public

S+P+8E+Er

S+P+8E+Er

S+P+6E+Er

S+P+10E+Er

limita de implantare S+P+8E+Erlim ita

d e

im pl

an ta

re

lim ita

d

e im

pl an

ta re

gol ventilatie parcaj subteran

8%

8%

scaraevacuare

5%

5%

go l v

en til

at ie

p ar

ca j s

ub te

ra n

scaraevacuare

platforma betonata

locuinta

limi ta d

e p rop

riet ate

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

limi ta d

e im pla

nta re -

10 m c

onf orm

PU Z a

pro bat

pri n H

CL 430

/30 .07

.20 13

acc es

aut o (c

onf orm

PU Z a

pro bat

pri n H

CL 430

/30 .07

.20 13)

Corp C2D+P+9E+Er

37 parcaje supraterane

50 parcajesubterane1311,32 mp

Accessubteran

4 parcaje supraterane

Corp C4propusD+P+5E+2Er

autorizat cu A.C. nr. 620

din 25.05.2016 (in curs de executie)

ma x. S

+P+ 10E

+Er

con form

PU Z a

pro bat

prin HC

L 4 30/

30. 07.

201 3

-de zvo

ltar e u

lter ioa

ra-

max. S+P+10E+Er

conform PUZ aprobat

prin HCL 430/30.07.2013

-dezvoltare ulterioara-

CF nr. 441696 S=1093 mp

STR AD

A C EN

TU RA

(IN ELU

L IV )

ma x. S

+P+ 10E

+Er

con form

PU Z a

pro bat

prin HC

L 4 30/

30. 07.

201 3

-de zvo

ltar e u

lter ioa

ra-

C7

C.F. nr. 445649 Nr. cad. 445649

C.F . nr

. 44 565

0 N r. c

ad. 44

565 0

C.F. nr. 445648 Timisoara

Nr. cad. 445648

C.F. nr. 407988 Nr. cad. 407988

C .F

. n r .

4 1 1

4 9 0

N r .

c a d

. 4 1 1

4 9 0

S+P +8E

S+P+5E+Er

lim ita

d e

pr op

rie ta

te =l

im ita

d e

im pl

an ta

re s

ub te

ra n

lim ita

de pro

prie tate

=lim ita

de imp

lan tare

su bte

ran

Legenda :

ZONA LOCUINTE H MAXIM P+2

ZONA VERDE

ZONA LOCUINTE PESTE P+2

LIMITĂ DE PROPRIETATE conf. C.F. nr. 445648 Timisoara

DRUM EXISTENT/ ALEI PIETONALE

ZONA MIXTA LOCUINTE SI SERVICII

ZONA DE IMPLANTARE

TEREN CEDAT PTR. CONSTITUIRE DOMENIU PUBLIC

TEREN PROPUS PTR. CEDARE, PTR. CONSTITUIRE DOMENIU PUBLIC

Bilanț teritorial :

REGIM DE ÎNĂLȚIME

P.O.T. (procent de utilizare a terenului)

C.U.T. (coeficient de utilizare a terenului)

maxim 40%

maxim 3

maxim 32 m

S+P+10E+Er S+P+8E+Er S+P+6E+Er

maxim 50%

maxim 3.5

17,14%

1,63

maxim 32,2 m

Corpuri A,B,C,D,E- AUTORIZATE: S+P+10E+Er S+P+8E+Er S+P+6E+3Er

Corpuri F,G,H-PROPUSE: S+P+8E+Er

Terenul studiat (inainte de cedare domeniu public)

Situația existentă conf. PUZ aprobat prin HCL 360/2008

(mp)

14 423

14,15 %

13,80 % Zona spatii verzi si zone de recreere

Zona parcari/ Circulații auto si pietonale - incinta

%

H cornișă

Situația existentă conf. PUZ aprobat prin HCL 360/2008 Situația propusa

15201 100 % 100 %

Zona ocupata cu locuinte colective si functiuni complementare

237

max 40/50 %

Zona cai de circulatie-drumuri

6080/7600

min 2500 min 10% min.2mp/ locuitor

3.27 %

max 2150

9,65 %

2040.37 SUPRAFATA CONSTRUITA AFERENTA

CORPURILOR A, B, C, D, E

- -

ETAPA a III-a: Corpurile F,G și H Situația propusă

mp

14 423

max. 40 %

min. 17,33 %

min. 2500 ETAPA I: 1317.93 + ETAPA II: 672.84 +

ETAPA III: 509.23 = 2500

100 %

36.68 %5289.40(ETAPA I+ETAPA II+ ETAPA III)

max. 5769.20 SUPRAFATA CONSTRUITA AFERENTA

CORPURILOR A, B, C, D, E, F, G, H

- -

ETAPA I: Corpurile A si B Situația conf. A.C. nr. 292 din 07.03.2018 si

(mp)

Zona spatii verzi

Locuri de joaca pentru copii

Suprafata carosabil

Suprafata parcaje

Suprafata alei pietonale

Suprafata curti ventilare parcaj subteran Suprafata amenajari exterioare Teren rezervat ptr. fazele ulterioare

1990.77 ETAPA I:1317.93 + ETAPA II:672.84= 1990.77

764.40 ETAPA I:330.20 + ETAPA II:434.20= 764.40

1391.13 ETAPA I:900.95 + ETAPA II:490.18= 1391.13

964.04 ETAPA I:159.27 + ETAPA II:804.77= 964.04

1670.78 ETAPA I:935.50 + ETAPA II:735.28= 1670.78

829.43 ETAPA I:292.67 + ETAPA II:536.76= 829.43

431 ETAPA II: 431

4341.08

5,30 %

6,68 %

11,58 %

5,75 %

2,99 %

30,10 %

Situația conf. A.C. nr. 292 din 07.03.2018 si A.C. nr. 1039 din 03.08.2018

(mp)

ETAPA a II-a: Corpurile C,D și E Situația conf. A.C. nr. 1039 din 03.08.2018

(mp)

1317.93

330.20

900.95

159.27

935.50

292.67

9505.96

980.69 SUPRAFATA CONSTRUITA

AFERENTA CORPURILOR A, B

-

6,79 %

9,14 %

100 %

6,25 %

-

2,29 %

1,10 %

6,49 %

2,03 %

-

65,91 %

14 423 Terenul studiat (dupa cedare domeniu public) C.F. 445648 Timisoara

Zona ocupata cu locuinte colective si functiuni complementare

Zona cai de circulatie-drumuri

% % %

-

5.99 % 864.40

ETAPA I:330.20 + ETAPA II:434.20 + ETAPA III: 100= 864.40

N

02.1. - A

mio studio de arnitectura
m ES tm nr TAN

Atasament: RLU_Modificare_partiala_PUZ_aprobat_prin_HCL_292_din_29.07.2008.pdf

Pr. nr. 225/ARM/18

PLAN URBANISTIC ZONAL

- MODIFICARE PARȚIALĂ PUZ APROBAT PRIN HCL NR.360/29.07.2008 -

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

Amplasament: Timișoara, strada Armoniei, nr. 25

Beneficiar: S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Faza: P.U.Z.

Data: Ianuarie 2019

1/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 225/ARM/18

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

I. DISPOZIȚII GENERALE

I.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent

este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelelor reglementate.

Limita zonei studiate este figurată în planșa de Reglementări a PUZ-ului. Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse

și este evidențiată în planșa de Reglementări. Pe baza zonificării s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale construcțiilor ce se vor aplica.

Prescripțiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni și restricții) sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

Prezentul Regulament Local de Urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale “P.U.Z. - Modificare parțială Puz aprobat prin HCL nr.360/29.07.2008”, Timișoara, Str. Armoniei, C.F. nr.445648, nr.cad.445648 Timișoara.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale și a fost aprobat pe baza avizelor obținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2016, pentru modificarea Legii 50/1991.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condițiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal și implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială.

Dacă prin prevederile unor documentații pentru părți componente ale teritoriului studiat se schimbă concepția generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentații, conform prevederilor legale.

2/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 225/ARM/18

I.2. Baza legală a elaborării I.2.1. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ- indicativ GM 010-2000, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000; - Legea 197/2016 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; - Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată); - Legea administrației publice locale nr. 215/2001; - Legea privind circulația juridică a terenurilor nr. 54/1998; - Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică nr. 33/1994; - Legea privind calitatea în construcții nr. 10/1995 (republicată); - Legea privind protecția mediului nr. 137/1995 (republicată); - Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998; - Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998; - Codul Civil; - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 139/2007, HCL 105/2012, 107/2014, HCL 131/2017; - Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL 61/28.02.2012.

I. 3. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Modificare parțială

Puz aprobat prin HCL nr.360/29.07.2008”, parcela cu nr. cad 445648 intravilan Timișoara, se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timiș, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

I. 4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la

proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren din teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, în suprafață totală de 14423mp, identificată prin C.F. nr. 445648 – Timișoara, iar celelalte trei parcele C.F. 445649, 445650, 407988 Timișoara, au fost cedate de către S.C. Sedako Group S.R.L. pentru construirea domeniului public aferent străzii Armonia, respectiv străzii Grigore Alexandrescu.

3/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 225/ARM/18

II. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

II.1. Obiective și modalități de operare Soluția urbanistică a fost elaborată ținându-se cont de următoarele obiective:

◦ Amenajarea urbanistică a zonei studiate; ◦ Zonificarea funcțională, având în vedere obiectivele propuse și folosirea

optimă a terenului; ◦ Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor; ◦ Echiparea tehnico-edilitară a zonei; ◦ Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural existent, conservarea și

protecția mediului; ◦ Reorganizarea tramei stradale care va asigura accesul la obiectivele

propuse.

II.2. Utilizări permise: Subzonă rezidențială propusă cu locuințe colective: clădiri S+P+8E+Er.

 conversia unităților de locuit în alte funcțiuni compatibile cu funcțiunea de locuit, care nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare;

 este permisă utilizarea spațiilor de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerț, servicii sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate;

 dotări admise zonei de locuit: spații verzi, locuri de joacă pentru copii, staționare autovehicule, instalații tehnico-edilitare necesare zonei, servicii profesionale sau manufacturiere (care nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate), instituții de învățământ (creșe, grădinițe, școli publice sau private) cu îndeplinirea condițiilor RLU și asigurarea suprafețelor necesare în funcție de capacitate și normele în vigoare;

 alimentație publică (sunt permise activități de alimentație publică gen cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de maxim 40 locuri); se va obține acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcțiile; dotările necesare acestor funcțiuni (parcaje, rezervoare, etc.) se vor asigura în interiorul limitei de proprietate. Subzonă de parcuri, grădini publice, scuaruri, spații verzi de aliniament propuse, marcate distinct.

 amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.).

 pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame).

II.3. Utilizări permise cu condiții:  construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă

4/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 225/ARM/18

necesităților și confortului populației din zonă, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;

II.4. Interdicții temporare de construire: Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

II.5. Interdicții definitive de construire: Sunt interzise următoarele:

 desfășurarea activităților cu profil industrial sau a altor tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 amplasarea funcțiunii de depozitare de deșeuri;  stabilimente pentru adulți: baruri de noapte, cazinouri care își desfășoară activitatea în

afara orelor uzuale de funcționare și care pot produce disconfort, în special fonic, pentru locuitorii zonei;

 activități de depozitare, comerț en-gros, antrepozite;  stații de întreținere auto;  lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din

spațiile publice și parcelele adiacente;  ferme agro-zootehnice, abatoare;  anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;  panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri.

III. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTUCȚIILOR

III.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

III.3.1. Resursele subsolului În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului

P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

III.3.2. Resursele de apă Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile permise în acest

regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz, și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor

5/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 225/ARM/18

de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor.

III.3.3. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor care prin amplasament,

funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare, goluri, raport plin- gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

Consiliul Județean Timiș va identifica și va delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și va stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

III.3.4. Zonele construite protejate Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu

cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul timiș, subordonate Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței.

III.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

III.2.1. Siguranța în construcții Autorizarea construcțiilor de orice fel de va putea face numai în condițiile

respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritate, fără ca enumerarea să fie limitativă:  Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;  H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în

construcții;  H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a

proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996;

 Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

III.2.2. Expunerea la riscuri naturale Construcțiile se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de

prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc.). Pentru construirea clădirilor și instalațiilor în zonă se vor lua măsuri pentru

evitarea poluării mediului și de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea

6/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 225/ARM/18

desfășurată.

III.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice Construcțiile se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone

expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare, etc.).Se va respecta distanța de 0,6 m față de traseele cablurilor electrice, în care este interzisă executarea oricărei construcții sau amenajări. Se va respecta distanța de apropiere față de PT existent de 3 m față de latura cu acces în post și 1,5 m față de latura cu ferestre de ventilație.

III.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, pot

genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr. 1587/12/09/1997.

III.2.5. Asigurarea echipării edilitare Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței

posibilității de racord la rețelele existente de apa, instalațiile de canalizare și energie. Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz;

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitara publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar;

Toate rețelele stradale de alimentare cu apă, energie electrica, gaze naturale, telecomunicații se vor realiza subteran.

III.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității

dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei. Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în

cadrul zonei de față sunt prevăzute în cap. III.3 a prezentului Regulament.

III.2.7. Procentul de ocupare a terenului Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare

a terenului cu construcții să nu depășească: - 40%, coroborat cu reducerea coeficientului de utilizare al terenului (CUT) la

maxim 3.

III.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

III.3.1. Orientarea față de punctele cardinale Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a

7/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 225/ARM/18

recomandărilor privind mediul de viață al populației: Ordinul nr. 119/2014. Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile

interioare cu destinație de locuințe astfel încât să se evite orientare exclusiv nord. Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate

încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire conform legislației în vigoare.

III.3.2. Amplasarea față de drumuri publice În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul organelor de specialitate ale

administrației publice, construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și exploatare, parcaje, rețele edilitare, atâta timp cât lucrările mai sus menționate nu aduc nici un prejudiciu aspectului urbanistic, arhitectural și coerenței fluxului funcțional.

III.3.3. Amplasarea față de aliniament Alinierea clădirilor este obligatorie. Amplasarea construcțiilor la nivelul

subsolului va putea depăși limitele de implantare supraterane, putând coincide cu limitele de proprietate. Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face respectând limitele de implantare propuse în Planșa de Reglementări Urbanistice.

Este permisă depășirea aliniamentului cu balcoane doar cu condiția respectării art 6.12 din RLU aferent PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 139/2007, HCL 105/2012, 107/2014, HCL 131/2017.

III.3.4. Amplasarea în interiorul parcelei Amplasarea construcțiilor va respecta retragerea de minim 10m față de limitele

laterală și posterioară de proprietate și cel putin egală cu jumătate din înălțimea clădirilor; Respectarea aliniamentului dinspre strada Armoniei, generat de corpul de clădire B, autorizat în prima etapă a proiectului, prin A.C. nr. 292 din 07.03.2018 printr-o retragere de 6 m față de limita de proprietate actuală.

În cazul construirii unor corpuri individuale, înscrise în conturul limitei de implantare, se va păstra între clădiri o distanță minimă egală cu înălțimea corpurilor.

Amplasarea construcțiilor la nivelul subsolului va putea depăși limitele de implantare supraterane, putând coincide cu limitele de proprietate.

Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse:

 regim de construire: S+P+8E+Er;  funcțiuni: locuințe colective și funcțiuni complementare;  procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 40%;  coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 3;  regim de înălțime maxim propus: S+P+8E+Er;  H cornișă = 32 m.

Se va respecta retragerea față de limitele laterale:  retragerea în partea nord-vestică de minim 10m față de limitele laterală și posterioară

de proprietate și cel putin egală cu jumătate din înălțimea clădirilor;

8/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 225/ARM/18

Spații verzi minim 17,33% ; Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 914/8.10.2018. În cazul construirii unor corpuri individuale, înscrise în conturul limitei de implantare, se vor respecta prevederile OMS 119/2014.

Amplasarea construcțiilor la nivelul subsolului va putea depăși limitele de implantare supraterane, putând coincide cu limitele de proprietate.

III.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii III.4.1. Accese carosabile

 Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării accesului la locurile de parcare, cu posibilitate de întoarcere sau ieșire pe parcelă;

 Drumurile interioare create vor avea caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile. Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute în Normativul P118/ 1998;

 Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde;

 Construcțiile propuse vor fi prevăzute cu accese pentru colectarea deșeurilor menajere.

III.4.2. Accese pietonale  Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării

acceselor pietonale, din domeniul public pe proprietatea privată, până la intrarea în construcții și până la amenajările de orice fel;

 În cazul în care accesele pietonale nu sunt realizate distinct, acestea se vor marca pe suprafețele de platforme și drumuri, fiind indicate prin panouri sau signalistică.

III.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară III.5.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 Autorizarea executării construcției va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare și de energie electrică. III.5.2. Realizarea de rețele edilitare

 Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz;

 Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar;

9/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 225/ARM/18

 Se recomandă ca toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații să se realizeze subteran.

III.5.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare  Rețelele de apă, canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul

public sunt proprietate publică a orașului.  Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații sunt

proprietatea publică a orașului.

III.5.4. Alimentare cu apă, canal  Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații sunt

proprietatea publică a orașului. Asigurarea alimentării cu apă și canalizare se va realiza prin branșarea la rețeaua de alimentare, respectiv la canalizarea publică existentă;

 Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă (apă rece, apă caldă de consum și pentru incendiu) se va obține de la deținătorul de utilități avizul de principiu pentru racordul de apă, prevăzându-se de către acesta și punctele de racord necesare;

 În vederea alimentării cu apă a obiectivelor propuse se va elabora un proiect de extinderi, branșament apă-canal, corelat cu proiectul de extindere al rețelei de apă potabilă și canal, furnizat de către S.C. Aquatim S.A.

III.5.5. Alimentare cu energie termică  Pentru construcțiile noi se propune rezolvarea alimentării cu energie termică

prin centrală termică proprie alimentată cu gaz, conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate.

III.5.6. Rețea de gaze naturale  Alimentarea cu gaze naturale se va face de la rețelele existente în zonă

conform cu proiectele de specialitate.

III.5.7. Alimentarea cu energie electrică  Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la

rețeaua publică existentă, conform proiectului de specialitate întocmit.

III.5.8. Telecomunicații  Pentru unitățile propuse pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu rețele

telefonice subterane, printr-un racord la rețelele existente în apropiere. Racordul se va asigura într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri, până la centralele noilor unități.

10/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 225/ARM/18

III.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor și ale construcțiilor III.6.1. Înălțimea construcțiilor

 Regim maxim de înălțime a construcțiilor este: ▪ S+P+8E+Er, cu Hcornișă - maxim 32m.

III.6.2. Aspectul exterior al construcțiilor a) Dispoziții generale

 Aspectul general este determinat de conformarea construcţiilor, volumetrie şi compoziţie urbană. Autorizarea executării construcţiilor este permisă în condiţiile respectării art. 32 din R.G.U. privind aspectul exterior al construcţiilor, precum şi prescripţiilor specifice cuprinse în prezentul regulament.

 sunt interzise construcțiile pastișe ale unor stiluri de arhitectură nespecifice;  construcțiile, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, nu vor trebui să

intre în contradicție cu aspectul general al zonei și nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii;

 lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie să fie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejurimilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta vizibil pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3m, în podurile nemansardabile sau în interiorul balcoanelor/logiilor

b) Fațade  este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile sau imitații de

materiale;  fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel

calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea;  culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi armonizate, fiind interzise

culorile stridente.

c) Acoperișuri  acoperișul va fi de tip terasă.

III.7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri III.7.1. Parcaje

 Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate;

 Se recomandă, pe cât posibil, comasarea parcajelor la nivelul subsolului, pentru debarasarea spațiului de la nivelul solului;

 Este interzisă executarea, în cadrul terenului, a construcțiilor destinate garajelor

11/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 225/ARM/18

individuale;  Se recomandă realizarea parcajelor la nivelul solului din dale înierbate.

III.7.2. Spații verzi și plantate  Este obligatorie amenajarea și plantarea unei suprafețe echivalentă cu minim

17,33% din suprafața terenului, zonă destinată spațiului verde, aferentă zonei, cuprinzând și un loc de joacă pentru copii;

III.7.3. Împrejmuiri  Având în vedere gabaritul urban al terenului propus pentru urbanizare,

împrejmuirile pe toate laturile terenului sunt opționale;  În cazul realizării unor împrejmuiri, acestea se vor realiza din materiale

transparente, cu soclu opac de maxim 60cm. Este posibilă realizarea pe anumite porțiuni a unor panouri opace, până la înălțimea maximă de 1,80m, pentru realizarea de reclame sau signalistică a ansamblului rezidențial, atâta timp cât lungimea acestor panouri nu depășește 2m.

III.7.4. Bilanț teritorial / Indici urbanistici:

12/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
PP EPA a at CrpurieCDșiE| A iul - [on a Storia cor “ « “ Bilanţ teritorial : [pin FC: ACTE SE si [AC re. 10EDin Ga 208 - m m ESTE EEE (rome 1201 | 100% astre domeniu ae = = ua = ua 0% pa FE COS Trzcara Zora cai ce raman ZET | SEE aice radar = E EET | [Bara cc EEE ERE SR FE leaves onciuri eceorreco s || ese | 079% | memmrram | 1415% 0 min 10% i verzi x ara cuiva mo == SA onorata ar 0 „5 at "cuier |[Locuri de joaca pertru copi. 020 225% | ram rzaza CA rca | 520% 550% Suprafata caror 025 |n oa E En evo | 28% sinea rara | Suprafata prese E e O ES Suprafa deiiteni = CS [mem SE 158| rani nm as Sta ST VEI EN RE == SE parcajsubteran ș 208 % | cm rar Sin aa | 5 rate arena Sa SE PERS Er ZEI sasa css noa = Saci | SET. ar apt | AC-re SER si Prin HOL 360200. AC rr din 0208 2078 Suraia propusa CI ÎNĂ SE FEGMDEÎNĂL IE SAPE ENI SEE POT venim 50%. 171% im 40% procent terenul) sur mim 35 1 mim 3 (coeficient defilare a terenul) Hei Tm ZZm Tm Em

Pr. nr. 225/ARM/18

IV. CONCLUZII

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație.

Trasarea străzilor și a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție proiectantului de specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor succede avizarea PUZ- ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit, Arh. Roxana Șerbănoiu

Specialist RUR,

Arh. Răzvan Negrișanu

13/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Atasament: 01.5_Studiu_cvartal.pdf

Studiu cvartal

1:3000

225/ARM/18

Proiect nr.:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Răzvan NegrișanuSpecialist RUR

PUZ

A3

Denumire:

Beneficiar:

Amplasament:

arh. Daniela Negrișanu

arh. Ramona Izvernari

arh. Roxana Șerbănoiu

Spațiu pentru ștampile :

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr.360/29.07.2008

Plansa nr:

Titlu plansa: Data:

Ianuarie 2019

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Timișoara, str. Armoniei, nr.25 C.F. nr. 445648, C.F. nr. 445649, C.F. nr. 445650 C.F.nr. 407988 Timișoara

2079

2088

2080

2087

1781

1783

1786

1785

1787

1784

2107/1/2/1/1

2106 2110

2107/2

S tr

. K

ra lik

2104/1

2103

2102

2112

8

2

7

6 3

5

4

2097

1782 1788

2107/1/2/1

2107/1/1

2107/1/2/2

1

S=3959 mp

15 18

5

19

6

7

8

9

10

11

12 13

14

21 0 7 /1

/2 /1

2

4

s= 1 41

m p

se rv

itu te

d e tr

e ce

re

se rv

itu te

d e

tr e ce

re

IN EL

D E

CE NT

UR A

2103/2

S=1026 mp

S=1286 mp

S=3000 mp

2102/1/2;2103/2/3

2102/1/2;2103/2/2

str. Grigore T. Popa

2096

2086

2089

20782081

21 0 6

D ru

m

2105

s1000

2095

2100

2093

2104

Ps

2102/1/2;2103/2/1

2102/1/1

2103/1

S=6506 mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

206700

4 8

2 6

0 0

206700

4 8

2 7

0 0

206600

4 8

2 7 0

0

2066004 8

2 8

0 0

206700

4 8 2

8 0

0

206600

4 8 2

9 0

0

206700

4 8

2 9

0 0

1

4

5

7

8

9

2

N r. to

p. 2

10 6

Nr. top. 2107/2

Nr. top. 2107/1/2/1/1

Trotuar

Anexa

Zona verde

49 .1

2

6

26.16

482550

482600

2 0 6 5 5 0

20 6 5 5 0

8.00m

S= 27

5 m

p

S = 62

1 m

p

str. Grigore T. Popa

3, 45

26,49

10 ,0

0

scara A

Bloc 61

scara B

8

4

Scara A

Bloc 3 Scara

B 2

Scara A

hala productie

hala productie

RI-FI hala productie

Scara A

Bloc 60

Scara B 6

scara B

scara A

5

scara A

Bloc 4

Bloc 5

post trafo

terasa

S.C. CATINA N.C.

scara B

Bloc 6

scara A3

1

Bloc 7

Scara A

Scara B

terasa Bloc 140

parcare

terasa

platf. beton

Bloc 1AB

terasa

Scara B

1 0 3 -1

0 5

Scara C

cabina paza

statie pilot laborator

Bloc 142

1 0 7

Bloc 141

1 0 7

cond

dispensar

spalatorie

cond

cond

birouri

statie pilot hala

rez

cond

cond

cond

st. pomp

castel apa

cond

centrala termica

hala

cond

hala

rezervoare chimice

baz

hala finisaj

birouri

cond hala finisaj

hala

hala finisaj

4 B

birouri

P.C.I.

tesatorie

S.C. UZINA TEXTILA TIMISOARA S.A.

P.C.I.

P.C.I.

rez

cond post trafo

post trafo

atelier

dep.

dep.

birouri

filatura

repansat

atelier

platf.beton

4 8

post trafo

5 0

hala tesatorie

S.C. I.T.T. S.A.

5 2

79

filatura

gang

hala

71

75

73

71A

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisti

U.T.T.

U.T.T.

platforma beton

vulcanizare

S.C. FIRESTONE

atelier de reparatii auto

5 6 A

terasa

1

portar cabina

5 6

Liceul Agricol

Centrul de pregatire si perfectionare profesionala in domeniul constructiilor

dormitoare camin

atelier

terasa

rez

rezervor

cantina centrala termica

cos

spalatorie

rampa

contoar gaz metan

cos

bazin

bazin

Liceul Agricol Timisoara

sali clasa

sala sport

bazin

ateliere bazin

transformator

platforma beton

platf.

statie benzina

S.C. TRANSTIMEX S.A.

Sediu

administrativ

38B

Sere Timisoara

punct termic

S.C. PREMARTEX S.R.L.

U.T.T.

bazin

bazin statie epurare

casa pompe bazin

bazin

depozit

forja

turnatorie

platforma beton

depozit

atelier de sudura

22

20

59 55-57

53

12

statie gaze

63A

63

14

18

terasa

16

61

platforma beton

14A

14B

brutarie

51A

51

10

cabina

cantar

cabina poarta

Uzina Textila Timisoara

28

24

30

26

1 B

1A

3A

3

1

16

14

23

36

34

38A

32

atelier

30

1

obor porci

15A

pivnita

gang

15

11B

13 11B

22

21

17 19

26

28

28

24A

15A

24B

24

9

7

18

11

20

5

2

8A

8

10

8C

8

12

8B

atelier

4

2

3

5

wc

cabina poarta

P+4E

Nr. top. 2112/2/1/1/1-2/a

Nr. cad. 407540

LEGENDĂ:

Străzi existente/propuse, categoria I - asigura preluarea fluxurilor majore ale orașului

Străzi existente, categoria III - colectoare care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre zonele de legătură

Stradă propusă, susținuta de documentații de urbanism deja aprobate (o porțiune exista în cadrul incintei în care funcționează Unitatea Militară) - asigură permeabilizarea cvartalului

Străzi existente parțial, preluate din documentații anterioare, de categoria IV - de folosință locală, asigură accesul de locuințe și pentru servicii curente sau ocazionale, în zone cu trafic foarte redus

Terenul reglementat

1789

2108

2109

2111

2104/2/1

S=3010 mp

21 0 4/

2/ 2

2098

Gr

21 04

/9

3

Nr. top. 2102/1/3 Nr. cad. 411352

Nr. top. 2098

Nr. top. 2099

Nr. top. 2097

Nr. to p. 2102/2

S.C. EN ER GOPETROL S .A .

Teren sport

D ru

m b

et o n

Zo na

v er

de

( beton )

G ar

a j e

Platforma beton

Z o na

v er

de

S= 27

7 m

p

S= 28

3 m

p

S = 29

0 m

p

S=158 mp

Nr. top. 2096

443950

N r .c

a d

.4 4

1 69

6

Nr.cf.446260

n r .

c f.

4 2

8 0 5

6

Nr.cf.444392

Nr.c f .444393

N r.

cf .4

44 63

2

N r.

cf .4

44 63

1

N r.

cf .4

45 72

1

Nr.cf.446481

N r.

cf .4

45 72

0

N r.

cf .4

45 72

2

Nr.c f .444630

Nr .cf .445725

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

11

A

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

11

12

1 3

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

A

A

31 ,3

0 5,

00

15 ,0

0

5,00

38,57

10,00

49,70

10,00

10 ,0

0

15 .0

0

PUZ aprobat prin HCL 411/13.12.2011

PUZ aprobat prin HCL 88/01.03.2016

PUZ aprobat prin HCL 268/02.06.2015

Aviz de oportunitate nr. 28/26.11.2015

Aviz de oportunitate nr. 19/10.11.2016

PUZ aprobat prin HCL 97/26.02.2013

H.C.L. 360/2008 P.U.Z. - Locuințe colective și funcțiuni

complementare- regim hmax S+P+10E+Er

POT max. 50% CUT max. 3,5

PUZ aprobat prin H.C.L. 90/30.03.2004

Locuințe colective și funcțiuni complementare la parter

S+P+9E+ER/S+P+10E+ER P.O.T. 20% C.U.T. 2.5

-în construcție-

PUZ aprobat prin HCL 67/2017

PUZ aprobat prin H.C.L. 21/30.01.2018

PUZ aprobat prin HCL 446/29.11.2005

H.C.L. 219/2007 P.U.D. - Locuinte colective si

functiuni complementare- regim h.max D+P+5E+Er

POT max. 40% CUT max. 3,2

-executat

PUZ aprobat prin HCL 219/19.06.2007

PUZ în lucru Dezvoltare ansamblu locuințe colective cu

funcțiuni complementare la parter și parcelare teren

pentru locuințe individuale/semicolective

- limită de proprietate conform CF

ETAPA 1 AUTORIZATA CORPURI A SI B

prin A.C. 292 din 07.03.2018 -in constructie-

ETAPA 2 AUTORIZATA CORPURI C, D, E

prin A.C. 1039 din 03.08.2018 -in constructie-

-limită de proprietate conform C.F., rezultata din dezmembrarea din C.F.-ul initial nr.412332 Timisoara, a unei fasii ptr domeniul public (C.F. nr. 445649 Timisoara)

- limită de proprietate conform CF

- limită de proprietate conform CF

-limită de proprietate conform C.F., rezultata din dezmembrarea din C.F.-ul initial nr.412332 Timisoara, a unei fasii ptr domeniul public (C.F. nr. 445650 Timisoara)

platformapubele

- teren donat conform PUZ pentru constituire domeniu public

S+P+8E+Er

S+P+6E+Er

S+P+10E+Er

go l ven til ati e p arcaj s ubt eran

8%

8 %

30%

30%

30%

scaraevacuare

5%

5%

go l v

e n

t il a

t i e

p a

r c aj

s u

b t e

r a n

sc araevacuare

platf orma betonat a

locuinta

POS TTRA F O

li m it a

de p

rop ri e

t a t e

lim it a de propr iet a te

l im i t

a d e

p ro

p r ie

ta te

lim it a de propr iet ate

lim i ta

d e i

mp lan

ta re

- 10 m

co n f o

rm P

U Z a

pr ob

a t p ri

n H CL

43 0/ 3

0.0 7. 2

01 3

li m it

a d

e p

ro p

r ie ta

t e

limit a de implant are - 10m conf orm P UZ aprobat pri n HC L 430/ 30.07. 2013

Corp C1D+P+9E+Er

ac ce

s a u t

o ( co

nf o rm

P UZ

a p ro

ba t p

r in H

C L 4

30 /30

.0 7 .2

01 3 )

limita de propr ie t ate

Corp C2 D+P+9E +E r

D+P+5E

ac ce

s p

ie t o

n a l

c a

sa s

c ar

ii

acces aut o

37 parcaje s upraterane

executat

conform A.C. nr. 1655

din 12.12.2014

50 parcajesubt erane 1311,32 mp

Corp C3 parcare subt erana

put ernic vent ilat a

-autor iz at c u A. C . nr. 620

din 25. 05.2016

(in curs de execut ie)

Accessubteran

4 parc aje supraterane

S T

R A

D A

M A

RG I N

I I

a cc

e s

a u

t o s

i p

i e t o

n al

e x

i s t e

n t c

o n

f o rm

A C

n r

. 1

65 5

d i n

1 2.

1 2

. 2 0

1 4

a c

ce s

a u

to s

i p ie

t o n

a l

( c o

n f o

r m c

o m

i s i e

d e

c ir

c u

la t i

e D

T 2

0 15

- 0 0

29 9

7 /0

4 . 1

1 .2

0 1

5 )

Corp C4prop usD+P+ 5E+2E r

autorizat cu A.C. nr. 620

din 25.05.2016

(in curs de executie)

ma x.

S+ P+

10 E+

Er

co nf

orm PU

Z a pro

ba t

pri n H

CL 43

0/3 0.

07 .20

13

-de zv

olt ar

e u lte

rio ar

a-

max. S+P+10E+Er

conform PUZ aprobat

prin HCL 430/30.07.2013

-dezvoltare ulterioara-

CF nr. 441696 S=1093 mp

ST RA

D A C

EN TU

RA ( I

NE LU

L IV

)

ma x.

S+ P+

10 E+

Er

co nf

orm P

UZ ap

rob at

pri n H

CL 43

0/3 0.

07 .20

13

-de zv

olt ar

e u lte

rio ar

a-

C7

C.F. nr. 445649 Nr. cad. 445649

C.F . n

r. 4 45

65 0 N

r. c ad

. 4 45

65 0

C.F. nr. 445648 Timisoara

Nr. cad. 445648

C.F. nr. 407988 Nr. cad. 407988

C .F

. n

r. 4

1 1

4 9

0

N r.

c a

d .

4 1 1 4

9 0

S+P +8E

S+P+5E+Er

01.5. - A

-
5.”
sI
A&RYII i
n SIT i
ff]
sr f/bk
we fii /
fflI 5
e ÎI] [.
TEI TITI
az
Gide ID UI zl No ie] SOT
ri IUN Ea
E 27 E a //*
e SI
o E SE SSE O > U OC LUT U a
ISS

Atasament: 01-ED_Reglementari_edilitare-_instalatii_apa-_canalizare.pdf

locuinta

limita de proprietate

p la

tf o rm

a p u b el

e

8,9 2 m

2

PLATFORMA PUBELE

CORP C SI D

1,0 0 m

2

12 6,6

4 m 2

1,1 8 m

2

18 ,46

m 2

5,4 5 m

2

44 ,88

m 2

73 ,67

m 2

16 ,30

m 2

44 ,53

m 2

29 ,48

m 2

24 ,83

m 2

17 3,8

8 m 2

19 4,7

6 m 2

55 ,71

m 2

28 1,8

5 m 2

22 1,2

8 m 2

13 2,9

1 m 2

30 ,44

m 2

18 ,54

m 2

89 ,59

m 2

29 5,1

6 m 2

39 ,17

m 2

90 ,69

m 2

13 6,3

3 m 2

p a

n ta

5 %

p a

n ta

5 %

p a

n ta

1 6 %

g ri la j confec tie metalica

corp Bcorp Bcorp Bcorp B

L O

C U

IN T E

C O

L E

C T IV

E

D + P

+8 E

L O

C U

IN T E

C O

L E

C T IV

E

D + P

+6 E

stationare

c ir cu

la tie

a u

to

circulatie auto

12 ,64

m 2

27 ,00

m

2

S +P+8E+Er

S +P+6E+Er

S +P+10E+Er

acces corp E

C .F

. n r.

4 45

65 0

T im

is o ar

a

N r.

c ad

. 44

56 50

acces corp E

a cc

es co

rp C

s i

co rp

D

ac ce

s co

rp C

s i

co rp

D

ETAPA 1- CONTUR SUBSOL

C.F. nr. 445648 Timisoara Nr. cad. 445648

C.F. nr. 407988 Timisoara Nr. cad. 407988V

V

V

V

V V

V

ETAPA 2- CONTUR SUBSOL

zona verde

CORP B S+P+10E+Er

CORP A S+P+10E+Er

acces corp A si corp B

acces corp A si corp B

accesparcaj subteran

zona verde

loc de joaca pentru copii

CORP F S+P+6E+Er

loc de joaca pentru copii

ETAPA 2- CONTUR SUBSOL

E T

A P

A 1

- C

O N

T U

R S

U B

S O

L

CORP C S+P+8E+Er

CORP D S+P+8E+Er

CORP E S+P+6E+3Er

1 8 P

( c o n

f. d

o c u m

e n

ta tie

E T

A P

A 2

, a u to

ri za

ta )

1 3 P

( c o n

f. d

o c u m

e n

ta tie

E T

A P

A 2

, a u to

ri za

ta )

18 P (conf. documentatie ETAPA 2, autorizata)

7 P (conf. documentatie ETAPA 2, autorizata)

9 P

zona verde

ETAPA 2- CONTUR SUBSOL

E T A

P A

1 - C

O N

T U

R S

U B

S O

L

zona verde

27 apartamente +1 SAD

54 apartamente +3 SAD-uri

65 apartamente

66 apartamente +1 SAD

47 apartamente +1 SAD

39 apartamente

4 P

4 P

PO ST

TR AF

O A UT

OR IZA

T

pr in

A.C . 22

9 d in

22. 02.

201 8

ra m

p a

Zo na

m ixt

a- loc

uin te

co lec

tiv e s

i fu nc

tiu ni

co mp

lem en

tar e

S+ P+

8E +E

r; P OT

m ax=

40% ; C

UT m

ax= 3

ET AP

A 1 AU

TO RIZ

AT A

CO RP

UR I A

SI B

pr in

A.C . 29

2 d in

07. 03.

201 8

- in

co ns

tru cti

e-

ET AP

A 2 A

UT OR

IZA TA

LO CU

INT E C

OL EC

TIV E S

I F UN

CT IUN

I

CO MP

LE ME

NT AR

E

CO RP

UR I C

, D si

E

pri n A

.C. 10

39 din

03 .08

.20 18

S +P+6E+Er

CORP G S+P+8E+Er

ACCES AUTO PROPUS

prin A.C. 292 din 07.03.2018

CORP H S+P+8E+Er

zona verde

carosabil

zona verde

A C

C E

S P

A R

C A

J S

U B

T E

R A

N A

.C .

2 9

2 d

in 0

7 .0

3 .2

0 1 8

13 P-locuri de parcare conf. aviz Comisia de circulatie DT 2017 -002903/31.08.2017

POST TRAFO

A C

C E

S A

U T

O P

R O

P U

S -

E T

A P

A 2

, p

ri n

A .C

. 1

0 3

9 d

in 0

3 .0

8 .2

0 1 8

ACCES AUTO PROPUS

prin A.C. 292 din 07.03.2018

limita de proprietate

ACCES PARCAJ SUBTERAN F,G,H

21 P

22 P (conf. A.C. 292 din 07.03.2018)

1 6 P

ETAPA 3- CONTUR SUBSOL

ZONA VERDE

max. S+P+10E+Er conform PUZ aprobat

prin HCL 430/30.07.2013 -dezvoltare ulterioara-

C7

77 apartamente +2 SAD-uri

71 apartamente +2 SAD-uri

6 P

PLATFORMA PUBELE CORPURI F, G SI H

ZONA VERDE

ACCES PARCARE SUBTERANA

ra m

p a

a c

c e

s p

a rc

a j s

u b te

ra n c

u

d e

g iv

ra re

s i

a n

tid er

a p a n ta

3 P

4 P

10/2018Desenat

TIMISOARA, STR. ARISTIDE DEMETRIADE nr.1/3,et.2, cam.31 ; Tel.: 0356 430866, Mobil : 0726 188 000, Adresa mail: [email protected] Reg.Com.: J35/ 1967/ 06.07.2004; Cod Fiscal: RO 16577600

Verificator

Referat / Expertiza nr. / data

1:750

Denumire lucrare :

Proiect nr.

Nume :

Data :

Verificator/ Expert

Specificatie : Scara :

Cerinta :

Referat nr.

Nume :

Denumire plansa :

Beneficiar :

Proiectant INSTALATII

Faza :

Sef proiect

Semnatura:

Semnatura:

Plansa nr.

01-ED

241/2018

PUZ

s.c. ACD INSTAL s.r.l.s.c. ACD INSTAL s.r.l.

arh. Razvan Negrisanu

ing. Dumitru Dutu

ing. Dumitru Dutu

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

PROIECTANT ARHITECTURA : S.C. RDsign S.R.L.

INSTALATII APA - CANALIZARE / RACORDURI

PLAN DE SITUATIE - PROPUNERI

Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr.360/29.07.2008

Timișoara, str. Armoniei, nr.25 C.F. nr. 445648, C.F. nr. 445649, C.F. nr. 445650 C.F.nr. 407988 Timișoara

Amplasament :

Retea de canalizare stradala,

LEGENDA EDILITARE

CA3

CA2

CA1CR3

CR2

CR1

R IG

O L

A P

L U

V IA

L A

C A

R O

S A

B IL

A

RIGOLA PLUVIALA CAROSABILA

SH

Cpl CplCpl

Retea canalizare existenta, Ø600mm

Retea apa rece existenta Ø125mm

BR

zona verde

Bransament apa rece PROPUS

Racord canal menajer, PROPUS

CAMIN BRANSAMENT apa rece- PROPUS

CAMIN RACORD canal- PROPUS

CA1,2,3

CR1,2

Racord canal pluvial, PROPUS

CAMIN CONTORIZARE APA PLUVIALA conventional curata, prevazut cu debitmetru electromagnetic, DN50, Q=15 mc/h, v= 1,8 m/sec.

Retea de canalizare ape pluviale posibil infestate cu produse petroliere, PROPUSA in incinta

Retea de canalizare ape pluviale conventional curate (conf. NTPA 002), PROPUSA in incinta

BAZIN RETENTIE Vutil = 85mc

Bazin retentie ape pluviale, Vutil=85 mc, echipat cu 2 POMPE ( 1A+1R) Q= 15 mc/h;H=6mCA, functionare controlata prin senzori de nivel

SEPARATOR HIDROCARBURI; q=30l/sec. ØxH=2500x2500mmSH

Cpl

CCpl

Camin vizitare montat pe reteaua de canalizare ape pluviale conventional curate preluate pe terasa cladire, alei pietonale

LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PROPUSE -ETAPA 3

PEHD Ø63mm, PN10

racord PVC-KG Ø200mm, SN4

CAMIN RACORD canal- PROPUS CR3 racord PVC-KG Ø250mm, SN4

STATIE POMPE REZERVOR INCENDIU

ETAPA 1 AUTORIZATA CORPURI A SI B prin A.C. 292 din 07.03.2018

CH

CH

ETAPA 3- CONTUR SUBSOL

CCpl

CH

Cpl

CH

CH Camin de vizitare montat pe reteaua ape pluviale posibil infestate cu produse petroliere, PROPUS in incinta

Ø600mm- EXISTENTA

Retea apa rece stradala,

Ø125mm- EXISTENTA

Atasament: 03.1-_A_Proprietate_asupra_terenurilor.pdf

GSPublisherVersion 512.0.56.21

Proprietate asupra terenurilor

1:1000

225/ARM/18

Proiect nr.:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Răzvan NegrișanuSpecialist RUR

PUZ

A3

Denumire:

Beneficiar:

Amplasament:

arh. Daniela Negrișanu

arh. Ramona Izvernari

arh. Roxana Șerbănoiu

Spațiu pentru ștampile :

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr.360/29.07.2008

Plansa nr:

Titlu plansa:Data:Ianuarie 2019

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Timișoara, str. Armoniei, nr.25 C.F. nr. 445648, C.F. nr. 445649, C.F. nr. 445650 C.F.nr. 407988 Timișoara

2112

8

2

INE L D

E C EN

TU RA

2102/1/1

3

4

2066004 82

80 0

206700

48 28

00

206600

48 29

00

206700

48 29

00

10 ,0

0bazin bazin

platf.

statie benzina

S.C. TRANSTIMEX S.A.

Sediu administrativ

ST R.

M AR

G IN

II

STR. ARMONIEI

38B

STR . C

EN TU

RA

23

36

STR. ARMONIEI

34

38A

32

atelier

30

ST R.

A UR

OR A

1

obor porci

21

STR. ARMONIEI

28

2

STR. ARMONIEI

AS

E Nr. top. 2112/2/1/1/1-2/a

Nr. cad. 407540

2108

2111

21 04

/2 /2

210 4/9

Nr.cf.446260

Nr.cf.444392

Nr.cf.446481

Nr .c

f.4 45

72 2

Nr.cf.445725

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 1

2 3

4

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7

1 2

3

2 3

A

A

31 ,3

0 5,

00 15

,0 0

5,00

38,57

10,00

49,70

10,00

10 ,0

0

15 .0

0

-limită de proprietate conform C.F., rezultata din dezmembrarea din C.F.-ul initial nr.412332 Timisoara, a unei fasii ptr domeniul public (C.F. nr. 445649 Timisoara)

- limită de proprietate conform CF

- limită de proprietate conform CF

-limită de proprietate conform C.F., rezultata din dezmembrarea din C.F.-ul initial nr.412332 Timisoara, a unei fasii ptr domeniul public (C.F. nr. 445650 Timisoara)

- teren donat conform PUZ pentru constituire domeniu public

S+P+8E+Er

S+P+6E+Er

S+P+10E+Er

gol ventilatie parcaj subteran

8%

8%

30%

30%

30%

scaraevacuare

5%

5%

go l v

en til

at ie

p ar

ca j s

ub te

ra n

scaraevacuare

locuinta

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

limi ta d

e im pla

nta re -

10 m c

onf orm

PU Z a

pro bat

pri n H

CL 430

/30 .07

.20 13

Corp C1D+P+9E+Er

Corp C2D+P+9E+Er

executat conform A.C. nr. 1655

din 12.12.2014

50 parcajesubterane1311,32 mp

Corp C3 parcare subterana

puternic ventilata

-autorizat cu A.C. nr. 620

din 25.05.2016 (in curs de executie)

Accessubteran

4 parcaje supraterane

ST RA

DA M

AR G

IN II

Corp C4propusD+P+5E+2Er

autorizat cu A.C. nr. 620

din 25.05.2016 (in curs de executie)

ma x. S

+P+ 10E

+Er

con form

PU Z a

pro bat

prin HC

L 4 30/

30. 07.

201 3

-de zvo

ltar e u

lter ioa

ra-

max. S+P+10E+Er

conform PUZ aprobat

prin HCL 430/30.07.2013

-dezvoltare ulterioara-

CF nr. 441696 S=1093 mp

STR AD

A C EN

TU RA

(IN ELU

L IV )

ma x. S

+P+ 10E

+Er

con form

PU Z a

pro bat

prin HC

L 4 30/

30. 07.

201 3

-de zvo

ltar e u

lter ioa

ra-

C7

C.F. nr. 445649 Nr. cad. 445649

C.F . nr

. 44 565

0 N r. c

ad. 44

565 0

C.F. nr. 445648 Timisoara

Nr. cad. 445648

C.F. nr. 407988 Nr. cad. 407988

C .F

. n r .

4 1 1

4 9 0

N r .

c a d

. 4 1 1

4 9 0

S+P +8E

S+P+5E+ErTERENURI DIN DOMENIUL PRIVAT ALPERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI

L e g e n d a :

TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT AL PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE PROPUS A FI TRECUT IN DOMENIUL PUBLIC

- Sursa : noul PUG - Reglementari urbanistice - proprietati asupra terenurilor Revizia 3 Nota - au fost folosite informatii de pe site-ul http://www.primariatm.ro/uploads/files/pug%20revizia% 202/U06_PROPRIETATEA%20ASUPRA% 20TERENURILOR.pdf . Proiectantul isi asuma dreptul de a se baza pe aceste date si informatii si a le considera exacte si complete. Proiectantul nu isi asuma responsabilitatea pentru exactitatea si corectitudinea informatiilor preluate.

N

03.1. - A

mio studio de arnitectura
E INSTITUTII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC EDUCATIE
AS PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA
NSTTUI PUSLEES DE NIERES PUBL S ELIS SANATATE e Br: ESEUL ESI E TRANSPORT E BRETEST E & AS STERTA SOG ALA SATR e

Atasament: 01.4-A_Analiza.pdf

GSPublisherVersion 456.0.56.21

Analiza

1:10000

225/ARM/18

Proiect nr.:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data: Ianuarie

2019

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Răzvan NegrișanuSpecialist RUR

PUZ

A2

Denumire:

Beneficiar:

Amplasament:

arh. Daniela Negrișanu

arh. Ramona Izvernari

arh. Roxana Șerbănoiu

Spațiu pentru ștampile :

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Plansa nr:

Titlu plansa:

Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr.360/29.07.2008

Timișoara, str. Armoniei, nr.25 C.F. nr. 445648, C.F. nr. 445649, C.F. nr. 445650 C.F.nr. 407988 Timișoara

Bega

STR. POP DE BASESTI

STR. GARII

STR. GA RII

SPL AIU

L N ICO

LAE TI

ULE SCU

Beg a

STR. G ARII

B-DUL. G-RAL ION DRAGALINA

B-DUL G-RAL ION DRAGALINA

B-DUL. REPUB

LICII

STR. ANDREI MURESANU

Beg a

SPL AIU

L. NIC

OLA E T

ITU LES

CU

Be ga

STR . ANTON SEILER

Bega

Bega

Bega

BEGA

BU LE VA RD UL T IN ER ET II

BULEVARDUL REGELE FERDINAND

STR. DUN AREA

STR. DU NAREA

S T R . G R U N B E R G

S T R . C A P IT A N D A N

S T R . L A Z A R G R U N B E R G

S T R . C A P IT A N D A N

B - DU L REPU

BLICII

STR. DU NAREA

S T R . E T IM IE M U R G U

STR. TICHINDEAL

S T R . T IC H IN D E A L

ST R. G HI OC EI LO R

ST R. B AN UL M AR AC IN

S T R . E F T IM IE M U R G U

ST R. B AN U MA RA CI NE

ST R. G HI OC EI LO R

STR. DU NAREA

S T R . B O G D A N P E T R IC E IC U H A S D E U

S T R . C O S T IN E S T I

STR. TEBEA

S T R . B .P .H A S D E U

STR. CUZA VODA

STR. CUZA VODA

S T R . P A U N P IN C IO

STR. TE BEA

STR. TE BEA

S T R . C A P IT A N D A N

STR. ZORILE

STR. ZORILE

STR. NEGULICI

S T R . C A P IT A N D A N

STR. NEGULICI

CALEA BOGDANESTILOR

S T R . C A P IT A N D A N

CALEA BOGDANESTILOR

S T R . C A M E L IE I

S T R . M A C IL O R

STR. TEBEA

S T R . E F T IM IE M U R G U S T R . B A N U M A R A C IN E

STR. APRODUL MOVILA

S T R . Z A L A U

STR. APRDUL MOVILA

ST R. B AN U MA RA CI NE

STR. HERESTRAU

STR. HERASTRAU

STR. APRODUL MOVILA

STR. APRDUL MOVILA

S T R . P O P . R E T E G A N U L

S T R . B .P .H A S D E U

CALEA BOGDANESTILOR

CALEA BOGDANESTILOR

S T R . E F T IM IE M U R G U

CALEA BOGDANESTILOR

STR. BALTA VERDE

STR. BALTA VERDE

S T R . IA N C U B R E Z E A N U

CALEA BOGDANESTILOR

STR . HA

MLE T

B - D U L C E T A T II

STR. M ADRID

B-DUL R EPUBLIC

II

STR. NERA

S T R . S IN A IA

STR. NERA

S T R . J IU L U I

B-D UL

REP UBL

ICII

STR. D-N

A CH IAJN

A

S T R . S IN A IA

S T R . P A U N P IN C IO

S T R . S IB IU

STR. NEDEIA

STR. NEDEIA

C A L E A C IR C U M V A L A T IU N II

S T R . F A G A R A S

STR. NEDEIA

C A L E A . C IR C U M V A L A T IU N II

B-DU L RE

PUBL ICII

PIAT A HO

RATI U

BULEVARDUL POLITEHNICII

PI AT A V IC TO RI EI

ST R. P IA TR A CR AI UL UI

STR. GOETHE

B-DU L RE

PUBL ICII

STR. MACIESILOR

B-DU L RE

PUBL ICII

S T R . 16 F E B R U A R IE

S T R . B R A IL A

STR. 7 APRILIE

S T R . P A R IS

S T R . P A R IS

STR. COLONEL E NESCU

STR. COLONEL ENE SCU

S T R . P A R IS

STR. PAUN PINCIO

S T R . S U C E A V A

S T R . S M E T A N A

S T R . S U C E A V A

S T R . S IB IU

CALEA BOGDANESTILOR

S T R . S U C E A V A

S T R . M E N D E L E E V

STR. TOPLITA

S T R . F A G A R A S

STR. BREDICEANU

STR. GH. CUCU

STR. GH. CUCU

S T R . C IR C U M V A L A T IU N II

S T R . P O P A L A U R E N T IU

STR . PO

PA LAU

REN TIU

S T R . S U C E A V A

S T R . M E N D E L E E V

STR . HA

MLE T

S T R . S U C E A V A

S T R . M E N D E L E E V

STR . HA

MLE T

IN T R A R E A Z E N IT

IN T R A R E A P O P A L A U R E N T IU

STR . PO

PA LAU

REN TIU

STR. POPA LAURENTIU

S T R . D O R N E I

IN TR AR EA Z EN IT

Str. Gheorghe Lazar

S T R . C IR C U M V A L A T IU N II

STR. GHEORGHE LAZAR

STR. Gheorghe Lazar

STR. Borsec

ST R On es ti

ST R PI CT OR Z AI CU

S T R . S A V IN E S T I

S T R . G E O R G E E N E S C U

B - DUL C. D. LOGA

B - DUL C. D. LOGA

STR. MIHAI EMINESCU

STR. LENAU

STR. MIHAI EMINESCU

ST R . SA V IN ES TI

PIATA. I. HUNIADE

STR. Ion Hunade

S t r . A s a n e s t i

Str. Robe

spier e

B- D u l P r iv ig h e t o r ilo r

S T R . A s a n e s t i

STR. Ion Hunade

S T R . L u c ia n B la g a

S t r . 1 M a i

STR. Dimitrie Cantemir

S t r . P - t a L ib e r t a t ii

STR. Gl. Prapogrescu

S T R . B O C S A

SRT. Bolyai Janos

S T R . P IA T A S F . G H E O R G H E

STR. ENRICO CARUSSO

S T R . A U G U S T IN P A C H A

STR. PIATA SF. GHEORGHE

S T R . F L O R IM U N D M E R C Y

S T R . A U G U S T IN P A C H A

STR. B OCSA

STR. MIHAI EMINESCU

STR. MIHAI EMINESCU

S T R . G R IS E L IN I

Str. Tampa

B- du l Mi ha i Em in es cu

S T R . P O P A S A P C A

B-dul Revolutiei 1989

Str. L.V. Beethoven

S T R . B U F T E A

STR. TULNICULUI

STR. TULNICULUI

P - T A E F T IM IE M U R G U

STR. TULNICULUI

S t r . G h e o r g h e D im a

S t r . M a r a s e s t i

S t r . U n g u r e a n u

S t r . V a s ile A le c s a n d r i

Str. Eugeniu de Savoya

S t r . M a r a s e s t i

St r. G he or gh e Di ma

ST R. G h. D im a

Str. Gheorghe Lazar

Str. Gheorghe Lazar

S t r . U n g u r e a n u

STR. Gen. Grigorescu

STR. Gen. Grigorescu

STR. EUGENIU DE SAVOYA STR. EUGENIU DE SAVOYA

S t r . V a s ile A le c s a n d r i

S T R .F L O R IM U N D M E R C Y

S T R . A U G U S T IN P A C N A

S T R .T A R C U L U I

S t r . P - t a U n ir ii

PIATA. UNIRII

S T R . S e r g e n t M u s a t

Piata Unirii

STR. PALANCA

P IA T A U N IR II

STR. NEGRU VODA

S T R . P A U L C H IN E Z U

S t r .M a t e i C o r v in

STR. GEORGE COSBUC

ST R. Gh . D ima

S T R . U n g u r e a n u

STR. Piata Marasti

C a le a A r a d u lu i

S t r .V a s ile G o ld is

Piata Marasti

Piata Marasesti

Str.Oituz

S t r .P a u l C h in e z u

Str.Oituz

Intrarea Doinei

In tr ar ea D oi ne i

STR. EUGENIU DE SAVOYA

STR. PIATA DOICESTI

S T R . P IA T A D R . R U S S E L

S T R . H E C T O R

S T R . P IA T A D R . R U S S E L

Piat a D

r. R uss

el

P ia t a D r . R u s s e l

Piata Dr. Russel D R . R U S S E L

P-TA DR. RUSSEL

Piata Dr. Russel

STR. ZUROBARA

S T R . Z U R O B A R A

P-TA EFTIMIE MURGU

S T R . R E G IM E N T U L 13 C A L A R A S I

STR. BUFTEA STR . HE

INR ICH

HE INE

B-D UL

TAK E I

ONE SCU

S T R . F IL IP E S C U L E O N T E

S T R . R E G IM E N T U L 13 C A L A R A S I

Piata Dr. Russel

S T R . P O P A S A P C A

S T R . P O P A S A P C A

STR. OLIMPIADEI

S T R . Z U R O B A R A

S T R . P O P A S A P C A

STR. CARVUNARILOR STR

. C ARV

UNA RIL

OR

STR . O

LIM PIA

DEI

STR. A. POPOV ICI

B-D UL

TAK E I

ONE SCU

STR. A. POPOV ICI

STR . CA

RVU NAR

ILO R

S T R . B U C U R E S T I

STR. THEODOR MIHALY

ST R. A ND RE I MO CI ON I

STR. NICOLAE IORGA

INTRAREA PREDEAL

ST R. D IM IT RI E PA CI UR EAINTR. D. PACIUREA

ST R. M OC IO NI

STR. SEMENIC

ST R. D IM IT RI E PA CI UR EA

STR . O

DOB EST

I

STR. SEMENIC

STR . O

DOB EST

I

ST R. M OC IO NI

STR. BRANISTE

SPL AIU

L I NDU

STR IA

LAN II

STR. SEMENIC

STR. ODOBESTI

STR . BU

CUR EST

I

2 STR. BRAILA

SP LA IUL

IN DU ST RIE

I L INI

I

SPLA IUL

INDU STRI

EI L INII

SPLA IUL

PENE S CU

RCAN UL

SPLA IUL

PENE S CU

RCAN UL

S T R . P R IM A V E R II

STR. OV IDIU

SPLAIUL GRIVITA

STR. UZINEI

ST R. G AR OF IT EI

STR. PETRU MAIOR

STR. UZINEI

ST R. M AT AS AR I

CA LE A DO RO BA NT IL OR

ST R. B EH EL A

ST R. P RO F. G HE . LO NG IN ES CU

ST R. G AR OF IT EI

STR. MISTRAL

STR. LALELELOR

STR. MISTRAL

IN TR AR EA C AR UL UI

STR. ROZELOR

ST R. R OZ EL OR

STR. ROZELOR BEHELA

STR.ROZELOR

S t r .R o z e lo r

S T R .C O M E T E I

Behela B e h e la

Behela

STR. MISTRAL

STR. MISTRAL

ST R. RO MU L LA DE A

ST R. G AR OF IT EI

STR. ZIMNICEA

STR. MISTRAL

S T R . C O M E T E I B E H E L A

S T R . C O M E T E I

STR. ZIMNICEA

ST R. R OM UL L AD EA

S T R . C O M E T E I

B e h e la

piriul Behela

STR. PAULIS

S t r .M a c ilo r

STR. CALIMANETI S T R . M A C IL O R

STR.MIRCEA CEL BÆTRÆN

ST R. H ER TA ST

R. VRANCEI

S T R . V R A N C E I

ST R. H ER TA

STR. HORIA

STR. BALTA VERDE S T R . M IR C E A C E L B A T R A N

STR. MIRCEA CEL BATRAN

S T R . M IR C E A C E L B A T R A NS T R . M IR C E A C E L B A T R IN

STR. MIRCEA CEL BATRIN

ST R. P OM PI LI U ST EF U

S T R . IA N C U B R E Z E A N U

STR. MIRCEA CEL BATRAN

STR. HORIA

S T R . M A C IL O R STR. HORIA

ST R. M AC IL OR

STR. CLOSCA

P-TA AVRAM IANCU

P- TA A V RA M IA NC U

ST R. P LA V OS IN I OA N

STR. CLOSCA

ST R. P LA V OS IN I OA N

STR. CRISAN

STR. CRISAN

ST R. HE RT A

STR. CLOSCA

ST R. P AR OS EN I

STR. CRISAN

ST R. P AR OS EN I

21 STR. BARAGANULUI

STR. PLUGARILOR

P- TA A V RA M IA NC U

STR. CRISAN

STR. CRISAN

P-TA AVRAM IANCU

ST R. M UN TE NI EI

STR. BARAGANULUI

STR. BARAGANULUI

ST R. M UN TE NI EI

ST R. P OM PI LI U ST EF U

STR. BARAGANULUI

STR. BARAGANU

ST R. P OM PI LI U ST EF U

STR. ALMAJULUI

STR. ALMAJULUI

STR. ALMAJULUI ST R. BU CO VI NA

As

ST R. P AR OS EN I

STR. PLUGARILOR

ST R. M UN TE NI EI

ST R. P AR OS EN I

ST R. BU CO VI NA

S T R . P O M P IL IU S T E F U

STR. MEHEDINTI

ST R. M UN TE NI EI

STR. MEHEDINTI

STR. MENDELEEV

ST R. S AL CI EI

ALEEA CASCADEI

STR. FRASINULUI

STR. FRASINULUI

STR. GHEORGHE LAZAR

STR. FRASINULUI

STR. GHEORGHE LAZAR

ST R. D RO PI EI

ST R. T IM IS

STR. DROPIEI

ST R. T EI UL UI

B- DU L CE TA TI I

ST R. L AB IR IN T

STR. DROPIEI

B- DU L CE TA TI I

STR. DROPIEI

ST R. L AB IR IN T

ST R. T IM IS

STR. AMFOREI

STR. AMFOREI S TR . TI MI S

C A L E A C IR C U M V A L A T IU N II

STR. AMFOREI

CA LE A CI RC UM V AL AT IU NI I

INTRAREA UMBROASA

ST R. PI CT OR Z AI CU

AL EE A CR EA TI EI

STR . T

IPO GRA

FIL OR

ST R. TE IU LU I

INTRAREA UMBROASA STR. ZBORULUI

STR. LIBELULEI

ST R. TE IUL

UI

AL EE A CR EA TIE

I

CALEA CIRC

UMVA LATIU

NII

ST R. TE IUL

UI

IN TR AR EA ZA NE LO R

STR. ALMAJULUI

B- DU L. C ET AT II ST

R. L AB IR IN T

B- DU L CE TA TI I

STR. ULMULUI

S T R . L A B IR IN T

B- DU L CE TA TI I

ST R. LA BIR

INT

STR. MEHEDINTI

STR. MEHEDINTI

ST R. B UC OV IN EI

STR. MATEI BASARAB

ST R. O BO IU LU I

STR. MATEI BASARAB

ST R. D IR IJ OR UL UI

STR. MATEI BASARAB

STR. OPERETEI

ST R. D IR IJ OR UL UI

ST R. OP ER ET EI

ST R. DIR

IJO RU LU I

ST R. TIM

IS

STR. STELELOR

ST R. TIM

IS

STR. STELELOR

STR. BRANDUSEI

STR. BRANDUSEI

CALEA TORONTALULUI

ST R. TIM

IS

STR. BRANDUSEI

STR. ION V IDU

ST R. ION

V IDU

CALEA TORONTALULUI

STR . MI

RES EI

C A L E A A R A D U L U I

ST R. V

IS TU LA

ST R. P OP OV

IC I BA NA TE AN U

INTR. OPREGULUI

ST R. P OP OV

IC I BA NA TE AN U

ST R. V

IS TU LA

ST R. C AL AR AS I

ALEEA V IILOR

Hc

Hc

Hc

ST R. PA RO SE NI

ST R. P AR OS EN I

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ALEE A VI

ILOR

ALEE A VI

ILOR

Hc

AL EE A VI ILO

R

ST R. B UC OV IN EI

STR. INV ATATORULUI

STR. INVATATORULUI

STR. ION V IDU

ST R. RU BIN

UL UI

ST R. BU CO VI NE I

STR. ION V IDU

AL EE A RU BIN

UL UI

ALEEA RUBINULUI

STR . B

UCO VIN

EI

CALEA TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

STR. ORSOV A

ST R. DIR

IJO RU LU I

ALEEA RUBINULUI

ALEEA RUBINULUI

CALEA TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

ST R. CA LA N

ST R. CA LA N

STR. ORSOV A

ALEEA RUBINULUI

ALEEA TORONTALULUI

STR.ORSOV A

STR. ORSOV A

C A L E A A R A D U L U I

S T R .C A R E I

STR. CA LAN

STR.BO EMIA

C A L E A A R A D U L U I

ST R. LI EG E

ST R.L IEG

E

STR .DE

J

STR .DEJ

STR. DEJ

STR. ORSOV A

ST R. LI EG E

STR. DEJ

STR. DEJ

ST R. LI EG E

S T R .C A R E I

C A L E A A R A D U L U I

STR.L IEGE

C A L E A A R A D U L U I

STR. S OMNUL

UI

S T R . R A S A R IT U L U I

S T R . R A S A R IT U L U I

CALEA TORONTALULUI

ST R. FE LI X

STR. ORSOV A

STR. ORSOV A

ST R. CU GIR

ST R. FE LIX

ST R. FE LI X

STR. DEJ

CALEA TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

STR. DEJ

STR.CAREI

(As )

STR. CAREI

STR. CAREI (V ECHI)

STR. CUGIR

ST R. CU GIR

ST R. FE LI X

STR. CUGIR

STR.CAREI (V ECHI)

STR.LIN ISTEI

STR.TE XTILIS

TILOR

(ST R.M

ART IR

DAN CA

RPA N)

C A L E A A R A D U L U I

STR. CUGIR 23STR. CUGIRSTR. FELIX CALEA ARADULUISRT. FELIX

C A L E A A R A D U L U I

CALEA TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

C A L E A A R A D U L U I

STR. DR. GRIGORE T. POPA

ST R. M AR GI NI I

C A L E A A R A D U L U I

C A L E A A R A D U L U I

ST R. MA RG IN II

ST R. M AR GI NI I

STR. ARMONIEI

STR . PI

CTO R Z

AICU

C a le a A r a d u lu i

Intr area

Doi nei

In tr ar ea D oi ne i

Intrarea Doinei

STR. ARIST IDE DEMET

RIADE

ALEEA CREATIEI

C A L E A A R A D U L U I

STR. TORONTALULUI

C A L E A L IP O V E I

STR. A. POPOV ICI

STR. VASILE LUCACI

STR. ARISTID E DEMETRIAD

E

STR. VASI

LE L UCAC

I

B-DUL ANTENEI

B-DUL ANTENEI

STR. ARIST

IDE D EMET

RIADE

C A L E A L IP O V E I

9CALE A A R A D U L U I

C A L E A L IP O V E I

B-DUL ANTENEI

B-DUL ANTENEI

STR. EPISCOP V. LAZARESCU

STR. AMURGULUI

STR. AMURGULUI

STR. EPISCOP V. LAZARESCU

C A L E A L IP O V E I

STR. AMURGULUI

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

STR. IALOMITEI

ST R. I RL AN DA

STR. IALOMITA

STR. IALOMITEI

ST R. P AS TE UR

ST R. P AS TE UR

STR. IASI

STR. IASI

ST R. TI TA N

STR. TAPIA

STR. TAPIA

S T R . A . G O L E S C U

B-D UL

TAC HE

ION ESC

U

S T R . IN F R A T IR II

STR. ZIMBRULUI

ST R. A . GO LE SC U

S T R . IN F R A T IR II

STR . A

RIS TID

E D EME

TRI ADE

STR. ENRIC BAADER

ST R. VI RT UT II

S T R . A ID A

STR. ENRIC BAADER

B-DU L TA

CHE IONE

SCU

STR . D

RAG ASA

NI

STR. M. KOGALNICEANU

S T R . M . K O G A L N IC E A N U

STR. BADEA CARTAN

BULE VAR

DUL SIMI

ON B ARNU

TIU

ST R.

V IRT

UT II

ST R.

LO RE NA

STR. MIHAIL KOGALNICEANU

ST R. ZU RI CH

STR. TELE

GRAF ULUI

STR. BASTILIEI

S T R . S A M U IL M IC U

STR. LOR

ENA

STR. IALOMITEI

STR. IALOMITA

ST R. A LB IN EL OR

ST R. D R. K OC H

STR. OLANDA

ST R. AL BI NE LO R

ST R. I ON R OA TA

ST R. C AR OL D AV

IL LA

STR. OLANDA

STR. OLANDA

ST R. C AR OL D AV

IL A

STR. OLANDA

ST R. I ON R OA TA

STR. POMICULTURII

ST R. D R. K OC H

ST R. AL BI NE LO R

STR. POMICULTURII

ST R. B AN CI I

STR. IOSIF VELCEANU

ST R. BA NC II

ST R. DE ME TR IA DE

AL EE A C.F .R.

STR. BASTILIEI

ST R. DE ME TR IAD

E

ST R. GE NE VA

IN TR . F OR TA RE TI I

ST R. ZU RI CH

STR. SAMUIL MICU

STR. SAMUIL MICU

ST R. GE NE VA

AL EE A C.F .R.

STR. SAMUIL MICU

ST R. AV RA M IMB

RO AN E

STR. ALSACIA

S T R . S T U P A R IL O R

ST R. AL BI NE LO RS

T R . S T U P A R IL O R

STR. FOISOR

ST R. AL BI NE LO R

ST R. DE ME TR IAD

E

ST R. DE ME TR IAD

E

ST R. AL BI NE LO R

STR. FRIGULUI

ST R. DE ME TR IAD

E

S T R . R A S A R IT U L U I

STR. B OEMIA

S T R . R A S A R IT U L U I

STR. S ITARUL

UI

STR. SPERANTEI

ST R. S IT AR UL UI ST R. B OE MI A

STR. SOMNULUI

ST R. S IT AR UL UI

STR. SOMNULUI

STR. LINISTEI

ST R. SI TA RU LU I

STR. LINISTEI

ST R. S CA RI SO AR A

(S TR . AC AD . RE MU S RA DU LE T)S TR . BO EM IA

(S TR . MA RT IR I ON P OP A)

ST R. H AG A

ST R. L EA ND RU LU I

ST R. H AG A

C A L E A L IP O V E I

ST R. I RL AN DA

ST R. I RL AN DA

STR. POMICULTURII

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE STR. POMICULTURII

ST R. R AD IO

STR. POMICULTURII

STR. POMICULTURII

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

STR. VOLTA

STR. VOLTA

(S TR . CO NS TA NT IN R AD UL ES CU M OT RU ) ST R. R AD IO

STR. LINISTEI

C A L E A L IP O V A

ALEEA LIREI

ST R. L EA ND RU LU I

ALEEA AMICITIEI

ST R. P ER LE I

C A L E A L IP O V E I

ST R. I RL AN DA

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

STR. COOPERATIEI

(S TR . MA RT IR S IL V IU M OL OH ON )

ALEEA ARCASILOR

ST R. I RL AN DE I

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

STR. BRAZILOR

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

STR. EDISON TH. ALVA

STR. LINISTEI

ST R. S CU RT A

(STR. MARTIR DAN CARPAN)STR. TEXTILISTILOR

(S TR . GH EO RG HE O ST RO GO V IC H)

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

( ST R. A CA D. R EM US R AD UL ET ) ST R. B OE MA

ST R. SC AR IS OA RA

( ST R. M AR TI R IO N PO PA )

ST R. M AR TI R IO N MI RO N

STR.DR.GRIGORE T.POPA

STR. DR. GRIGORE T. POPA

STR. DR. GRIGORE T. POPA

ALEEA AMICITIEI

ST R LE AN DR UL UI

ALEEA ARCASILOR

ALEEA AFIRMARII

C A L E A L IP O V E I

ST R. H AG A

ST R. L EA ND RU LU I

ST R. H AG A

IN TR AR EA B OL TE I

(STR. DR. GRIGORE T. POPA) STR. CAMPINA

ST R. P ER LE I

STR. ECOULUI

STR. ECOULUI

STR. BORZESTI

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

STR. BORZESTI

C A L E A L IP O V E I

ST R. P ER LE I

STR. SUNETULUI

ST R. S UN ET UL UI

STR. LOTUSULUI

(STR. SILISTRA)

STR. DR. GRIGORE T. POPA

STR. DR. GRIGORE T. POPA

C A L E A L IP O V E I

ST R. P ER LE I

(STR. HORIA MACELARIU)

ALEEA LAUTEI

CA LE A LI PO V EI

ST R. P ER LE I

STR. POMICULTURII

ST R. H OL DE LO R S TR . AR H. I ON M IN CU

ST R. I ON R OA TA

STR. PIATA ATENA

ST R. H OL DE LO R

STR. FARA NUME

STR. MOLIDULUI

ST R. C AR OL D AV

IL A

ST R. V

ER DESTR. MOLIDULUI

ST R. BA NC II

STR. MOLIDULUI

ST R. B AN CI I

ST R. C AR OL D AV

IL A

ST R. I OA N RO AT A

STR. VERDE

ST R. V

ER DE

ST R. V

ER DE

STR. BIRUINTII

STR. BIRUINTEI

(S TR . CO NS TA NT IN R AD UL ES CU M OT RU ) ST R. R AD IO

STR. BRAZILOR

ST R. H OL DE LO R

STR. ARH. IOAN MINCU

ST R. H OL DE LO R

STR. BORZESTI

STR. LUIGI GALVANI

ST R. C AR OL D AV

IL A

ST R. I OA N RO AT A

ST R. V

ER DE

ST R. C AR OL D AV

IL A

STR. BORZESTI

STR. BORZESTI

STR. LOTUSULUI

ST R. C OC OS UL UI

ST R . ST UP AR IL OR

ST R. B AN CI I

ST R. B AN CI I

STR. BORZESTI

STR. ORAV ITA

ST R. S UP AR IL OR

STR. FRATIEI

STR. ORAV ITA S

TR . C OP ER NIC

ST R. F RA TI EI

ST R. A LB IN EL OR

ST R. A LB IN EL OR

STR. BORZESTI

ST R. V

ER DE

ST R. S UP AR IL OR

STR. LOTUSULUI

STR. LOTUSULUI

ST R. V

ER DE

STR. LUCERNEI

ST R. P IS A

ST R. S TR UP AR IL OR

ST R. A LB IN EL OR

ST R. S TU PA RI LO R

(STR. MARTIR CONCIATU (1981))

STR. STRUGURILOR

ST R. P IS A

ST R. A LB IN EL OR

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

ST R. H OL DE LO R

(STR. SILISTRA) STR. LOTUSULUI

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE STR. LOTUSULUI

(STR. SILISTRA) STR. LOTUSULUI

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

STR. PADESULUI

STR. PADESULUI

(STR. HORIA MACELARIU)

STR. LOTUSULUI

STR. GODEANU

ST R. V

ER DE

ST R. H OL DE LO R

ALEEA BAGHETEI

IN TR AR EA I AS OM IE I

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

STR. PADESULUI

(I NT RA RE A AC A DE B AR BU )

ALEEA BAGHETEI

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

(ALEEA BALTI)

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

IN TR . PO RT IT EI

ALEEA BAGHETEI

(ALEEA BALTI)

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

ST R. V

ER DE

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

ST R. S TU PA RI LO R

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. SAMUIL MICU

SP LA IUL

P EN ES C UR CA NU L SPLAIUL GRIVITA

BULEVARDUL SIMION BARNUTIU

STR. VIORE

LELOR

STR. VIORE

LELOR

INTRARE A TOPOL

OGULUI

STR. OV IDIU

ST R.

VI OR EL EL OR

INTRAR EA TOP

OLOGUL UI

S T R . R E N A S T E R II

STR. RENASTERII

B-DU L SI

MION BAR

NUTI U

S T R . S A M U IL M IC U

STR. LU GOJULUI

STR. TELE GRAGULUI

STR. LU GOJULUI

STR. LORE NA

STR. LUG OJULUI

S T R . R E N A S T E R II

S T R . T IB IS C U M

S T R . T IB IS C U M

STR. TIB ISCUM

S T R . T IB IS C U M

STR. TELE GRAFULUI

S T R . R E N A S T E R II

STR. TELE GRAFULUI

10 STR. LALELELOR

STR. LALELELOR

S T R . C A L E A D O R O B A N T IL O R

STR. V ALEA BEHELEI

INTR. GOZNEI

STR. BACOVIA

INTR. GOZNEI

ST R. M AT AS AR IL OR

IN TR . CA RU LU I

STR. ZIMNICEA

IN TR . CA RU LU I

ST R. M AT AS AR IL OR

CALEA GHIRODEI

STR . S

IMI ON

BAR NIU

TIU

STR. LUG OJULUI

S T R . T IB IS C U M

B- DU L SI MI ON B AR NU TI U

ST R. L UG OJ UL UI

STR. TEL EGRAFULU

I

S T R . S P IT A L U L N O U

ST R. M AT AS AR IL OR

ALEEA TE LEGRAFUL

UI

CA LE A DO RO BA NT IL OR

STR. PALMIERILOR

S T R . A L S A C IA

STR. ALSACIA

STR. LORE NA

STR. RIN

DUNE LELO

R

STR . G

ENE VA

S T R . R E N A S T E R II

STR. LO RENA

S T R . R E N A S T E R II

ST R. ZU RI CH

AL EE A C.F .R.

STR. RENASTERII

STR. RENASTERII

AL EE A C.F .R.

STR. LO RENA

S T R . S P IT A L U L N O U

STR. LO RENA

CA LE A DO RO BA NT IL OR

STR. ORASTIE

AL EE A PA DU RE A V ER DE

STR. MOLDOVEI

ST R. G AR OF IT EI

STR. MOLDOVEI

S T R . G A R O F IT E I

ST R. M IC SU NE LE LO R

CALEA GHIRODEI

CALEA GHIRODEI

STR. CRINULUI

S T R . T U R D A

S T R . R O M U L L A D E A

STR. MOLDOVEI

S T R .C O M E T E I

Behela

CALEA GHIRODEI

STR. COMETEI

STR. PALMIERILOR

STR. PALMIERILOR

S T R . A L P IN IS T IL O R

STR. ORASTIE

S T R . T U R D A

STR. ORASTIE

S T R . S T R A N D U L U I

STR. PALMIERILOR

C a n a lu l B a h e la

CALEA GHIRODEI

S T R . A L P IN IS T IL O R

S T R . A L P IN IS T IL O R

INTRAREA TURDA

S T R . T U R D A

STR. GLINKA

STR. GLINKA

CA LE A DO RO BA NT IL OR

S T R . T U R D A

S T R . S T R A N D U L U I

STR. GLINKA

B e h e la

S T R . S T R A N D U L U I

STR . ST

RAN DUL

UICA LEA

DORO BANT

ILOR

AL EE A PA DU RE A V ER DE

CALE A DO

ROBA NTILO

R

B e h e la

ST R. CO PE RN IC

AL EE A C.F .R.

STR. DEMETRIADE

STR. SPITALUL NOU

AL EE A C.F .R.

(STR. MARTIR CONCIATU (1918) ) STR. STRUGURILOR

24 STR.SPITALUL NOU

AL EE A C.F .R.

(ST R. AV RA M IMB

RO AN E)

AL EE A C.F .R.

AL EE A C.F .R.

ST R. BA BA DA G STR. DOBROGEI

ST R. MA CIN

AL EE A PA DU RE A V ER DE

AL EE A PA DU RE A V ER DE

B e h e la

Behela

B e h e la

ST R. AV RA M IMB

RO AN E

ALEEA PADUREA VERDE

AL EE A PA DU RE A V ER DE

STR. MACIN

P

STR. DR. GRIGORE T. POPA

ST R. C EN TU RA

STR. ARMONIEI

ST R. A UR OR A

STR. ARMONIEI

STR. ARMONIEI

STR. ARMONIEI

STR. CE

NTUR A

STR. ARMONIEI

Str.ARMONIEI

STR. ARMONIEI

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

C A L E A L IP O V E I

C A L E A L IP O V E I

C A L E A L IP O V E I

ST R. A UR OR A

STR. C ENTURA

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. CONSTRUCTORILOR

C A L E A L IP O V E I

Behela

SPL AIU

L I NDE

PEN DEN

TEI

S T R . J IU L U I

B-D UL

REP UBL

ICII

SPLAIUL SPIRU HARET

BU LE VA RD UL T IN ER ET II

B - D U L R E G E L E F E R D IN A N D

B-DU L RE

PUBL ICII

PIAT A HO

RATI U

BULEVARDUL POLITEHNICII

ST R. P IA TR A CR AI UL UI

BULEVARDUL REGELE FERDINAND

PI AT A V IC TO RI EI

PI AT A V IC TO RI EI

B-DU L RE

PUBL ICII

STR. MACIESILOR

S T R . 16 F E B R U A R IE

S T R . 16 F E B R U A R IE

S T R . B R A IL A

STR. 7 APRILIE

S T R . P A R IS

B-DU L RE

PUBL ICII

STR. COLONEL E NESCU

S T R . P A R IS

S T R . P O S T A V A R U L

S T R . P A R IS

STR. COLONEL ENE SCU

S T R . 1 M A I

S T R . 1 M A I

STR. BREDICEANU

STR. BREDICEANU

S T R . G H E O R G H E D IM A

STR. GHEORGHE LAZAR

STR. GHEORGHE LAZAR

STR. BORSEC

ST R. O NE ST I

STR. SPIRU HARET

B - D U L R E G E L E F E R D IN A N D

ST R. S AV

IN ES TI

S T R . G E O R G E E N E S C U

STR. T RANDAF

IRILOR

S T R . S A V IN E S T I

S T R . G E O R G E E N E S C U

ALEEA SPIR

U HAR ET

STR. T RANDA

FIRILO R

S T R . A S A N E S T I

B-DUL C.D.

LOGA

STR. TRAN

DAFIR ILOR

S T R . A D A

B-DUL PRIV IGHETORILOR

STR. MIHAI EMINESCU

STR. MIHAI EMINESCU

ST R . SA V IN ES TI

STR. LENAU

PIATA I. HUNIADE

STR. ION HUNADE

B-DU L MI

HAI EMIN

ESCU

S T R . A S A N E S T I

STR. ROBE

SPIER E

B-D U L P R IV IG H E T O R IL O R

B-D UL

MIH AI

EMI NES

CU

S T R . A S A N E S T I

ST R.

TR AN DA FIR

ILO R

B-DUL MICHELANGELO

B- DU L C.D . L OG A

B-DUL MICHELANGELO

B- DU L C.D . L OG A

B- DU L I.C .B RA TI AN U

STR. ORADEA

B- DU L C. D. L OG A

B- DU L MI HA I EM IN ES CU

B- DU L C. D. L OG A

PIATA VICTORIEI

STR. ION HUNADE

S T R . M A R A S E S T I

ST R. A LB A IU LI A

S T R . L U C IA N B L A G A

STR. BOLYAI JANOS

STR. VLAD DELAMARINA STR. VLAD DELAMARINA

S T R . M A R A S E S T I

PIATA LIBERTATI

STR. DIMITRIE CANTEMIR

S T R . P - T A L IB E R T A T II

S T R . P - T A L IB E R T A T II

STR. P-TA LIBERTATII

STR. GL. PRAPOGRESCU

STR. 9 MAI

S T R . B O C S A

STR. ENRICO CARUSSO

STR. B OCSA

S T R . P IA T A S F . G H E O R G H E

STR. PIATA SF. GHEORGHE

S T R . A U G U S T IN P A C H A

STR. MIHAI EMINESCU

S T R . G R IS E L IN I

STR. MIHAI EMINESCU

STR. BREDICEANU CORIOLAN

S T R . M A R A S E S T I

STR. EUGENIU DE SAVOYA

S T R . U N G U R E A N U

S T R . V A S IL E A L E C S A N D R I

STR. EUGENIU DE SAVOYA

S T R . V A S IL E A L E C S A N D R I

STR. GHEORGHE LAZAR

ST R. G HE OR GH E DI MA

S T R . M A R A S E S T I

STR. GHEORGHE LAZAR

S T R . P - T A U N IR II

S T R . U N G U R E A N U

S T R . F L O R IM U N D M E R C Y

S T R . A U G U S T IN P A C H A

STR. EUGENIU DE SAVOYA

S T R . F L O R IM U N D M E R C Y

S T R . A U G U S T IN P A C N A

STR. EUGENIU DE SAVOYA

S T R . T A R C U L U I

PIATA UNIRII

STR. PALANCA

PIATA UNIRII

P IA T A U N IR II

S T R . P A U L C H IN E Z U

STR. PIATA DOICESTI

STR. NEGRU VODA

STR. GEORGE COSBUC

STR. TRAIAN GROZAVESCU

STR. TRAIAN GROZAVESCU

S T R . C IC IO P O P

STR. L.V. BEETHOVEN

B- DU L I. C .B RA TI AN U

S T R . P O P A S A P C A

STR. BEETHOVEN

B U L E V A R D U L C .D . L O G A

ST R. M AR TI R LO NT IN A BA NC IU(S TR . NA RC IS EL OR )

BULEVARDUL REVO LUTIEI 1989

S T R . P IA T A D R . R U S S E L

S T R . P IA T A D R . R U S S E L

P IA T A D R . R U S S E L

PIA TA

DR. RUS

SEL

D R . R U S S E L

P-TA DR. RUSSEL

PIATA DR. RUSSEL

STR. MA RTIR L

ONTINA BANCI

U

(S TR . NA RC IS EL OR )

B-DUL R EVOLUT

IEI

ST R. G H. D IM A

STR. GEN. GRIGORESCU

S T R . U N G U R E A N U

ST R. GH . D IM A

STR. GEN. GRIGORESCU

S T R . S E R G E N T M U S A T

STR. PIATA MARASTI

PIATA MARASTI

C A L E A A R A D U L U I

S T R . V A S IL E G O L D IS

PIATA MARASESTI

STR. OITUZ

S T R . M A T E I C O R V IN

S T R . P A U L C H IN E Z U

STR. OITUZ

INTRAREA DOINEI

IN TR AR EA D OI NE I

C A L E A A R A D U L U I

INTR AREA

DOI NEI

IN TR AR EA D OI NE I

INTRAREA DOINEI

PIATA DR. RUSSEL

PIATA DR. RUSSEL

S T R . P O P A S A P C A

S T R . P O P A S A P C A

S T R . P O P A S A P C A

Alei pietonale

Carosabil

Pista biciclisti

Statie transport public

Tramvai

PARCUL CENTRAL

PARCUL CIVIC

PARCUL BOTANIC

PARCUL ROZELOR

zona studiata trasee turistice in relatie cu obiectivul propus carosabil secundar

Legenda:

Canalul Bega

carosabil principal

zona verde

Mall

Piata

Magazin alimentar

Magazin

Gradinita

Scoala

Universitate

AMPLASAMENT STUDIAT

1,2,4,5,6

1,2,4,5,6,10

1,2,4,5,6,10

11,14,18, M11,M14, E4b,E1

11,14,18, M11,M14,

E4b

13, M44

11,13,14,18, M11,M14

17, M44

11,17, M11,E4b

46,Jumbo, 11,17,M11,E4b

M35, M44,E4

M44, E2

22,E7, 15,16

E2

1,2,4,5,6,10 1,2,4,5,6

40, 14, M14, E2

14, M14

40, 14, M14, E2

40, 14, M14, E2

40

14, M14

M44, E2, 14, 17, 18, M14

E1, M44 E2, E6, 17, 18, M14, 14

17 min1,4 km

8 m

in 2,

9 km

17, E2

17, 18

17

18, E1

17, E1

17, E1

17, E1

17

17, E1

- areal deservit de

școli , R=1000m

- areal deservit de

grădinițe, R =1500m

11 min1,0 km

01.4. - A

mio studio de arnitectura

Atasament: 01.3-A_Situatia_existenta.pdf

GSPublisherVersion 456.0.57.21

Situația existentă

1:1000, 1:1,64

225/ARM/18

Proiect nr.:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data: Ianuarie

2019

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Răzvan NegrișanuSpecialist RUR

PUZ

A3 prelungit

Denumire:

Beneficiar:

Amplasament:

arh. Daniela Negrișanu

arh. Ramona Izvernari

arh. Roxana Șerbănoiu

Spațiu pentru ștampile :

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

Plansa nr:

Titlu plansa:

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr.360/29.07.2008

Timișoara, str. Armoniei, nr.25 C.F. nr. 445648, C.F. nr. 445649, C.F. nr. 445650 C.F.nr. 407988 Timișoara

VARZARIU LEONOR-NICUSOR-GABII

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.FN, Timisoara NPUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SIFUNCTIUNI COMPLEMENTARE

CF nr. 411564 - nr.cad 411564 Suprafata teren conf. CF= 3 959 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. FN

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 397/2015

faza P.U.Z.

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE

posibilitati de mobilare 05

Zona verde, 5%

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Acces parcela propus

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Limita de construibilitate/ retrageri

Cladiri propuse (locuinte colective si functiuni complementare) Spatiu amenajat, in interiorul parcelei (acces, loc de parcare, gradina, terasa)

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatii de urbanism aprobate anterior

6, 77

15 ,5

0

3, 00

5, 50

5, 00

7,85

2,50

8,40

10,13

9, 90

17 ,1

0

4, 99

4, 50

+20,00

+14,00

locuri de parcare acoperite

91.379

91.427

91.346

91.294

91.344

91.634 91.344

91.391

91.349 91.438

91.493 91.535

91.557

91.707 91.676

91.764

92.083

92.036

92.106

92.081

91.856

91.914

91.782

91.813

91.888 92.278

92.088

91.974

92.159

92.124

92.071

91.856

91.944

91.828

92.353

92.358

92.123

92.130

92.081

92.022

92.076

92.324

92.113 92.242

92.034

92.037

92.173

92.017

91.977

92.148

91.796

91.673

91.834

91.864

92.010

91.951

92.037

92.016

92.059

92.020

92.257 92.368

92.246

92.287

92.816

92.390

92.145

92.214

92.331

92.126

92.166

91.825

92.058 92.097

92.252

92.414

92.564 92.393

482550 482550

482600 482600

20 64

50 20

64 50

20 65

00 20

65 00

20 65

50

Nr . T

op . 2

10 6

Nr . T

op . 2

11 0

Nr. Top. 2107/1/2/2 Nr. Top. 2107/2

Nr . C

ad . 4

11 56

5

P+ 3E

P+ 5E

75

28

73

71

71A

34

32

24

26A

P P

P P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

Hala Atelier

Magazie

P. TRAFO.

M

M ag

az ie

D+ P+

5ES pi

ta l

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

P+4E Locuinte

P+4E Locuinte

P+1E+M Servicii

P+1E+M Servicii

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

P+4E Locuinte

Nr. Cad. 411564

20 65

50

STR. DR. GRIGORE T. POPA

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

P Servicii

P

P P

P P

54 locuri de parcare

Zona industriala

Zona industriala

Cladire dezafectata

CT dezafectata

Zona verde (198 mp)

12,00

C AR

O SA

BI L

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU AR

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU AR

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

3,00 3,00 1,50 1,501,501,50

05.U

1:1000

PLAN POSIBILITATI DE MOBILARE

PROFIL STRADAL PTT - 12 m

VARZARIU DANIEL-NORBERT

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.22,Timisoara

PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

CF nr. 415334 - nr.cad 415334 Suprafata teren conf. CF= 5346 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. 22

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 363/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

POSIBILITATI DE MOBILARE

posibilitati de mobilare 05.a

aliniament stradal

12,00

4, 40

6,00

2,50

21 ,4

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

8, 50

10 ,7

120,10

zo na

v er

de a

m en

aj at

a sa

u lo

c de

jo ac

a pe

nt ru

c op

ii

(m in

. 5 %

d in

z on

a re

zid en

tia la

, c ca

. 2 10

m p)

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E /M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or re

tra ge

re c

on st

ru ct

ii

24

P

P

P

M

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P lo

ie st

i

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2

M ag

az ie

At el

ie r

AU TO

D+ P+

5ESp ita

l

Ca sa

P

UN IT

AT E

M IL

IT AR

A

Ca sa

P Ca sa

P+ 1

St ra

da I

on B

ar bu

P+ 1

P+ 1

Ca se

Ca sa

P

Ca sa

P

P+ 1

Ca sa

Ca sa

P+ M

PP 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

18

24

P

P

P

M

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P lo

ie st

i

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2 So

pr on

At el

ie r

At el

ie r

AU TO

D+ P+

5E

D+ P+

5E +E

R

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

PP2

22

N r.

T op

. 2 0 8 6

N r.

t op

. 4 15

3 3 3

STR. DR.GRIGORE T.POPA

Pe ns

iu ne

P+ 1+

M

2 0 8 0

2 0 8 1

2 0 8 7

20

2 0 7 8

2 1 0 0

2 0 9 8 ,2

0 9 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 9

N r.

C ad

. 4 3 2 5 4 2

N r.

C ad

. 4 3 4 6 0 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 0

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 1

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 2

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 3

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 5

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 6

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 7

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

LO T

1

LO T

2

LO T

3

LO T

4

LO T

5

LO T

6

LO T

7

LO T

8

LO T

9

LO T

10

LO T

11 LO

T 12

Zona verde

LEGENDA :

LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Acces auto si pietonal, propus

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale, propuse

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Limita de construibilitate/ retrageri

Locuinte propuse

Spatiu amenajat, in interiorul parcelei (acces, loc de parcare, gradina, terasa)

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatia de urbanism aprobata prin HCL 411/13.12.11

BILANT TERITORIAL

EXISTENT PROPUS mp % mp %

5 346 100% 5 346 100%Suprafata amplasament

Zona rezidentiala - -

--

- -

3 767,0 70,5%

1 086,0 20,3%

493,0 9,2%

ZONA REZIDENTIALA mp %

100%Suprafata zona de locuinte

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

Zona alei, terase, accese auto/ pietonale, loc de parcare (in interiorul parcelei) Spatii verzi, amenajari peisagere (in interiorul parcelelor)

1318,5 max.35%

1506,8 min.40%

941,7 cca.25%

3767,0

Zona cai de circulatie - carosabil si trotuare Zona spatii verzi (min. 6,75%)

05.a

1:1000

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a :

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

PUZ

s e p 2 0 1 1

S E F P R O I E C T P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

275/2010

b e n e f i c i a r p r o i e c t

VARZARIU DANIEL

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20,Timisoaraa d r e s a

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

arh. Zsuzsa CZIRJAK arh. Luminita RUSAN

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME max.S(D)+P+1E+M(Er)

P A

R C

E L

A R

E T

E R

E N

S I

C O

N S

T R

U I R

E L

O C

U I N

T E

I N

D I V

I D U

A L

E s

tr .

D r.

G r i

g o

re T

. P

o p

a ,

n r.

2 0

,T im

is o

a ra

PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANAsc. 1: 500

pl. nr. 04A

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA

LEGENDA

-cladiri existente- plan de situatie PMT

-strazi cu circulatie auto existente

-cladiri locuinte

-accese in cladiri

-zona verde propusa

-strazi cu circulatie auto propuse in zona reglementata

-limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z.

-accese auto pe parcela

-cladiri propuse in studii anterioare de urbanism

-limita de implantare a zonei construite

-limita retragere constructii

22

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

trotuar

trotuar

tro tu

ar

tro tu

ar

zona verde zo

na v

er de

zo na

v er

de

zo na

v er

de

zona verde

zona verde

ca ro

sa bi

l

ca ro

sa bi

l

ca ro

sa bi

l

carosabil

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

28 ,5

0

13,24

14,24

30 ,5

0

3,00 1,50 1,502,50

7,32 3,00 3,00

8,66

2,88

12 ,3

0

13 ,6

3

2, 40

2, 00

16 ,2

0

16 ,1

2

30 ,2

8

13,74

10,90

2,50

6,00

6,00

6, 00

4, 40

14 ,8

3

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

2, 50

11 ,8

2

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

12 ,3

0

13 ,7

8

4, 40

14,77

6,00

27,15

27,03

26,91

26,79

26,66

26,54

26,42

26,30

26,18

12,50

3, 50

3, 00

1, 50

2,50

2,50

2,50

3,50

3,19

1,50

1,50 3,00

18

16

P

M

STR. DR.GRIGORE T.POPA

P+1

P+1

Atelier

Magazie

Atelier AUTO

D+P+5E

Casa P+1

Casa

Casa

Casa

Casa P

Case

P+M

P+M

Casa P+1

S+P+2E+Er

S+P+3E

S+P+2E

S+P+3E

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

7

S7 = 436mp

1

S1 = 447mp

2

S2 = 425mp

3

S3 = 427mp

4

S4 = 429mp

5

S5 = 431mp

6

S6 = 432mp

8

S8 = 437mp

9

S9 = 439mp

10

S10 = 439mp 11

S11 = 391mp 12 S12 = 440mp

lim ita

d e

im pl

an ta

re a

z on

ei c

on st

ru ite

lim ita

d e

im pl

an ta

re a

z on

ei c

on st

ru ite

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

limita de implantare a zonei

construite

retragere constructii

retragereconstructii

tro tu

ar

trotuar

Amplasamentul studiat

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

Suprafata totala teren conf.CF = 6 549 mp P.O.T max. propus = 40% C.U.T. max. propus = 2

Regim maxim de inaltime propus: S(D)+P+1E+M(Er)

%

Existent

%

Propus

mpmp

Suprafata amplasament

Zona spatii verzi

BILANT TERITORIAL

Zona rezidentiala

-

--

-

100%100%6 549 6 549

1 118

345 5,26%

-- 5 086 77,66%

17,08 %Zona cai de circulatie auto sipietonale - strazi

%mp

Suprafata zona rezidentiale

Zone verzi, amenajari peisagere in incinta

ZONA REZIDENTIALA

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

100%

1 780

1 272 min.25%

2 034 max.40%

cca. 35 %

Zona alei in incinta, accese auto - pietonale, parcari

5 086

2107/1/2/1/1

2106 2110

2107/2

St r.

Kr al

ik

2104/1

2103

2102

2112

8

2

7

6 3

5

4

2107/1/2/1

2107/1/2/2

1 19

6

7 8

9

10 11

12 13

14

s= 14

1 m

p

se rv

itu te

d e

tre ce

re

se rv

itu te

d e

tre ce

re

INE L D

E C EN

TU RA

2103/2 S=1026 mp

S=1286 mp

S=3000 mp

2102/1/2;2103/2/3

2102/1/2;2103/2/2

21 06

Dr um

2105

s1000

2095

2100

2093

2104 Ps

2102/1/2;2103/2/1

2102/1/1

2103/1

S=6506 mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

48 26

00

206700

48 27

00

206600

48 27

00

2066004 82

80 0

206700

48 28

00

206600

48 29

00

206700

48 29

00

5

Nr. top. 2107/2

Nr. top. 2107/1/2/1/1

620 65

50

3, 45

10 ,0

0

S.C. FIRESTONE

atelier de reparatii auto

1

rez

rezervor

centrala termica

cos

spalatorie

rampa

contoar gaz metan

cos

bazin

bazin

sala sport

bazin

bazin

transformator

platforma beton

platf.

statie benzina

S.C. TRANSTIMEX S.A.

Sediu administrativ

38B

30

26

23

36

34

38A

32

atelier

30

1

obor porci

Nr. top. 2112/2/1/1/1-2/a

Nr. cad. 407540

P P

ACCES AUTO IESIRE PARCARI

ACCES AUTO INTRARE PARCARI

ACCESE AUTO PROPUSE

dr um

e xi

st en

t n r.2

10 6

re gl

em en

ta t p

rin P

.U .D

.

nr .to

p. 21

07 /2

/2

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PRIMARIE

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

9 .0

0

9.00

1.50

3.00 1.50

1.50

tro tu

ar

tro tu

ar

tro tu

art ro

tu ar

tro tu

ar

tro tu

ar

DR UM

S EC

UN DA

R PR

O PU

S

1.50 3.003.00

1.50

43.85

9 .0

0

14.00

9 .0

011 .0

0

ACCES AUTO PARCARI

11 .0

0

11.00

DR UM

SE CU

ND AR

PR OP

US

max.D+P+5E+ER

49 .5

0

6.00

9.00

3.00

11.00

14.00

3.50

18.00 11.00

9.00

max.D+P+5E+ER

P

P

P

9.00

11.00

max.D+P+8E

30 .7

0

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

S=1026 MP

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

S=1890 MP

59.60

63.20

49 .2 0

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

tro tu

ar

12.00 m ax

.D +P

+7 E

m ax

.D +P

+5 E

max.D+P+5E

m ax

.D +P

+5 E

m ax

.D +P

+5 E

m ax

.D +P

+5 E max.D+P+5E

max.D+P+5E

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

8. 00

8. 00

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

lim ita

de pro

prie tate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

21 .0

0

9 .0

0

P.U.D. - TIMISOARA, STR.GRIGORE ALEXANDRESCU ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

proiect

plansa

beneficiar

adresa

fazaSEF PROIECT PROIECTAT DESENAT

proiect nr.

P.U.D.

S.C.BANU CONSTRUCT S.R.L. LUPASTEAN MARCEL SI LUPASTEAN ELVIRA

197/2007

Str. Grigore Alexandrescu, TIMISOARA

P.U.D.- Ansamblu locuinte colective si functiuni complementares.r.ls.c.

FEB. 2007

Sc. 1:500

pl. nr.

arh. Radu GOLUMBA arh. Radu GOLUMBA

Razvan CARSTOI 02A

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218,e-mail [email protected]

-limita de proprietate =limita zonei reglementate

LEGENDA

-zona de implantare a constructiilor D+P+5E,D+P+5E+ER,D+P+7E,D+P+8E

-propunere drum preluata din documentatii aprobate

-zona pentru locuinte colective - peste p+2

-acces pietonal/ auto propus

-limita maxima de implantare a c ladirilor

PLAN - REGLEMENTARI URBANE

-constructii existente

-limite parcele

N

PARCELA 2 (SUD) C.F. 145550, nr. cad 2102/1/2/1 Suprafata totala amplasament = 3000 mp Suprafata totala teren = 2796 mp Suprafata construita maxima propunere = 1270 mp P.O.T.maxim propus = 49 % C.U.T.maxim propus = 3.5 Regim de inaltime maxim propus = D+P+5E+ER

PARCELA 1 (NORD) C.F. 145551, nr. cad 2102/1/2/3 Suprafata totala amplasament = 6506 mp Suprafata totala teren = 6288 mp Suprafata construita maxim propunere = 1880 mp P.O.T. maxim propus = 40 % C.U.T. maxim propus = 3.2 Regim de inaltime maxim propus = D+P+8E

Zona locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata amplasament

96,650 0 6288

6506 6506

PropusExistentBILANT TERITORIAL

PARCELA C.F. 145551

Zona rezervata pt. drum secundar 218 3,35

Zona ocupata cu cladiri pt. locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata teren

max.40- - 1880

6506 6288

PropusExistentBILANT TERITORIAL

-

- -

-Spatii verzi

3768 Parcari/ circulatii auto si pietonale

640 min.2mp/ locuitor

- -

Zona locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata amplasament

93,200 0 2796

3000 3000

PropusExistentBILANT TERITORIAL

Zona rezervata pt. drum secundar 204 6,80

Zona ocupata cu cladiri pt. locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata teren

max.49- - 1270

3000 2796

PropusExistentBILANT TERITORIAL

-

- -

-Spatii verzi

1254 Parcari/ circulatii auto si pietonale

272 min.2mp/ locuitor

- -

PARCELA C.F. 145550

-cote nivel teren natural

PLAN DE INCADRARE

-zona rezervata pentru drumul propus

-drum secundar propus

-zona necesara pt. drum (propus etapa a 2-a) cu interdictie de construire

2108

2109

2111

2104/2/1 S=3010 mp

21 04

/2 /2

210 4/9

443950

N r.c

ad .4

41 69

6

Nr.cf.446260

nr . c

f. 42

80 56

Nr.cf.444392

Nr.cf.444393

Nr .c

f.4 44

63 2

Nr .c

f.4 44

63 1

Nr .c

f.4 45

72 1

Nr.cf.446481

Nr .c

f.4 45

72 0

Nr .c

f.4 45

72 2

Nr.cf.444630

Nr.cf.445725

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23

1 2

3

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

A

A

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 1

2 3

4

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7

1 2

3

1 2

3

A

A

31 ,3

0 5,

00 15

,0 0

5,00

38,57

10,00

49,70

10,00

10 ,0

0

15 .0

0

PUZ aprobat prin HCL

88/01.03.2016

PUZ aprobat prin HCL

268/02.06.2015

H.C.L. 360/2008 P.U.Z. - Locuințe colective și funcțiuni

complementare- regim hmax S+P+10E+Er

POT max. 50% CUT max. 3,5

- Locuințe colective și funcțiuni complementare la parter

S+P+9E+ER/S+P+10E+ER P.O.T. 20% C.U.T. 2.5

-în construcție-

PUZ aprobat prin

HCL 67/2017

H.C.L. 219/2007 P.U.D. - Locuinte colective si

functiuni complementare- regim h.max D+P+5E+Er

POT max. 40% CUT max. 3,2

-executat

PUZ aprobat prin HCL

219/19.06.2007

ETAPA 1 AUTORIZATA CORPURI A SI B

prin A.C. 292 din 07.03.2018 -in constructie-

ETAPA 2 AUTORIZATA CORPURI C, D, E

prin A.C. 1039 din 03.08.2018 -in constructie-

-limită de proprietate conform C.F., rezultata din dezmembrarea din C.F.-ul initial nr.412332 Timisoara, a unei fasii ptr domeniul public (C.F. nr. 445649 Timisoara)

- limită de proprietate conform CF

- limită de proprietate conform CF

-limită de proprietate conform C.F., rezultata din dezmembrarea din C.F.-ul initial nr.412332 Timisoara, a unei fasii ptr domeniul public (C.F. nr. 445650 Timisoara)

Zona care face obiectul prezentei documentatii

platformapubele

- teren donat conform PUZ pentru constituire domeniu public

S+P+8E+Er

S+P+6E+Er

S+P+10E+Er

S+P+6E+Er

gol ventilatie parcaj subteran

8%

8%

30%

30%

30%

scaraevacuare

5%

5%

go l v

en til

at ie

p ar

ca j s

ub te

ra n

scaraevacuare

platforma betonata

locuinta

POSTTRAFO

limi ta d

e p rop

riet ate

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

limi ta d

e im pla

nta re -

10 m c

onf orm

PU Z a

pro bat

pri n H

CL 430

/30 .07

.20 13

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de implantare - 10m conform PUZ aprobat prin HCL 430/30.07.2013

Corp C1D+P+9E+Er

acc es

aut o (c

onf orm

PU Z a

pro bat

pri n H

CL 430

/30 .07

.20 13)

limita de proprietate

Corp C2D+P+9E+Er

D+P+5E

ac ce

s pi

et on

al ca

sa s

ca rii

acces auto

37 parcaje supraterane

executat conform A.C. nr. 1655

din 12.12.2014

50 parcajesubterane1311,32 mp

Corp C3 parcare subterana

puternic ventilata

-autorizat cu A.C. nr. 620

din 25.05.2016 (in curs de executie)

Accessubteran

4 parcaje supraterane

ST RA

DA M

AR G

IN II

ac ce

s au

to s

i p ie

to na

l e xi

st en

t c on

fo rm

A C

n r.

16 55

d in

1 2.

12 .2

01 4

ac ce

s au

to s

i p ie

to na

l ( co

nf or

m c

om is

ie d

e ci

rc ul

at ie

D T2

01 5-

00 29

97 /0

4. 11

.2 01

5)

Corp C4propusD+P+5E+2Er

autorizat cu A.C. nr. 620

din 25.05.2016 (in curs de executie)

ma x. S

+P+ 10E

+Er

con form

PU Z a

pro bat

prin HC

L 4 30/

30. 07.

201 3

-de zvo

ltar e u

lter ioa

ra-

max. S+P+10E+Er

conform PUZ aprobat

prin HCL 430/30.07.2013

-dezvoltare ulterioara-

CF nr. 441696 S=1093 mp

STR AD

A C EN

TU RA

(IN ELU

L IV )

ma x. S

+P+ 10E

+Er

con form

PU Z a

pro bat

prin HC

L 4 30/

30. 07.

201 3

-de zvo

ltar e u

lter ioa

ra-

C7

C.F. nr. 445649 Nr. cad. 445649

C.F . nr

. 44 565

0 N r. c

ad. 44

565 0

C.F. nr. 445648 Timisoara

Nr. cad. 445648

C.F. nr. 407988 Nr. cad. 407988

C .F

. n r .

4 1 1

4 9 0

N r .

c a d

. 4 1 1

4 9 0

S+P +8E

S+P+5E+Er

L e g e n d a :

ZONA LOCUINTE H MAXIM P+2

ZONA LOCUINTE

ZONA VERDE

ZONA LOCUINTE PESTE P+2

DRUMURI

LIMITĂ DE PROPRIETATE conf. C.F. nr. 445648 Timisoara

ALEI PIETONALE

INDUSTRIALE

TEREN CEDAT PTR. CONSTITUIRE DOMENIU PUBLIC

ZONA PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PESTE P+2

EXTRAS PUG propus în curs de avizare - Etapa 3 - prin H.C.L. 428/30.07.2013

LEGENDĂ

ZONĂ STUDIATĂ

UTR 22

GSPublisherVersion 239.0.75.21

01.3. - A

ZONĂ STUDIATĂ

105
-uso o E
us oo E
ZONĂ DE PROTECŢIE SANITARĂ A SURSELOR DE APĂ, CIMITIRE, UNITĂ ŢILOR CU RISC TEHNOLOGIC ANSAMBLURI CLASATE PRIN LMI 2010 SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICĂ ZONĂ DE PROTECȚIE/SIGURANȚĂ A MAGISTRALELOR DE APĂ — LIMITA INTRAVILANULUI EXISTENT ' CONFORM PUG 2002 N
LEGENDA —_ LIMITE. a LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT jo LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE | LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA ZONIFICARE FUNCTIONALA rr) ZONA, CENTRALA Si ALTE ZONE CU FUNCTII + rss) Ci COMPLEXE DE INTERES GENTRAL NE ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTI BOMPLEMENTARE P+2)) (PESTE PI) BI 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE = II ZONA DEPOZITARE. PRESTARI SERVICI! ZONA UNITATI AGRICOLE d ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE | [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE ==] ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR EDILITARE EL) ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII _) AFERENTE ZONA SIRE FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFERENT ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE APE, OGLINZI DE APA / PORT PADURE PARC TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE fc CENTURA OCOLITOARE - INEL V/ CEZ LEGATURA AUTOSTRADA STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI TRASEE PIETONALE MAJORE INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE PODURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU C.F. REGLEMENTARI NI OTEJATE CU VALOARE ISTORICA, ARNTECTURAA =, ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO TORRE PE DISCURI INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LI LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UITI INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ /PUD INTEDNICNTIC NEFINITIVA NE CONSTRUIRE
m ES tm nr TAN
mio studio de arnitectura
  • 01.3 Situația existentă

Atasament: 01.2-A_Situatia_existenta_conf._PUZ_aprobat_prin_HCL_360__2008.pdf

GSPublisherVersion 456.0.57.21

Situația existentă conf. PUZ aprobat prin HCL 360/ 2008

1:1,03

225/ARM/18

Proiect nr.:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data: Ianuarie

2019

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Răzvan NegrișanuSpecialist RUR

PUZ

A3 prelungit

Denumire:

Beneficiar:

Amplasament:

arh. Daniela Negrișanu

arh. Ramona Izvernari

arh. Roxana Șerbănoiu

Spațiu pentru ștampile :

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

Plansa nr:

Titlu plansa:

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr.360/29.07.2008

Timișoara, str. Armoniei, nr.25 C.F. nr. 445648, C.F. nr. 445649, C.F. nr. 445650 C.F.nr. 407988 Timișoara

01.2. - A

mio studio de arnitectura
4 Liceul Agricol - Timisoara nr. top. 2112/2/5/1 > „$=-820mp = zona rezervata pentu dezvoltare = drum in etapa urmatoare = = = — INCADRARE IN ZONA DIN PUNCT DE VEDERE AL DESTINATIEI TERENURILOR Existent Propus TERITORIAL mp |%& [| mp[ % C.F. 135049 cu nr.cad. 2112/2/1/2/1 si nr. cad. 2112/2/172/2; d NS : , SCS : , a d Suprafata teren 15201| 100 100 C.F. 141370 cu nr. cad. 2112/2/5/1 Suprafata totala teren =15 201 mp P.O.T maxim propus- locuinte = 40% P.O.T maxim propus- funct. complementare = 50% Zona de locuinte si - - functiuni complementare C.U.T suprateran maxim propus =35 SE SD Zona cai de di îi E+Er E E e S SC Regim de inaltime maxim propus = S+P+10| , : 6 E 2 circulatie DIN PUNCT DE VEDERE AL OCUPARII PARCELEI BILANT Existent Propus TERITORIAL mp % mp % Suprafata teren 15 201|100 100 Zona cai de - - 237 circulatie- drumuri Zona ocupata cu locuinte colective si functiuni complementare 7 600 Zona spatii verzi si zone de recreere pa parcari/ circulatii auto si ietonale - incinta LEGENDA ES limita de proprietate = limita zonei reglementate IZA cladiri existente TIS E -strazi cu circulatie | PRIMĂRIA auto existente IMIȘOARA | TE EET = —-] -limite de proprietate conf. C.F aa TE a E VIZAT SERE Ar az ar -zona pt. locuinte colective si functiuni complementare peste P+2E e la o La, d A : (max. S+P+6E+Er/ S+P+10E+Er) EZ3 -limita maxima de implantare a constructiilor -zona de implantare a constructiilor -cote de nivel (teren natural) -acces auto/ pietonal propus —] LEA Z0kv A interdictie de construire protectie LEA 20kv ZA pomi drumul propus E II sc.1:1000 PLAN - REGLEMENTARI URBANE DESENAT oct 2007

Atasament: 01.1-A_Plan_de_încadrare.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/7300C22E67CE7777C22583BE00201045/01.1-A_Plan_de_încadrare.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: SI-01_Studiu_insorire_-conform_OMS_119_2014.pdf

GSPublisherVersion 460.0.56.21GSPublisherVersion 329.96.99.97

STUDIU DE INSORIRE CONFORM OMS 119/2014

225/ARM/18

Proiect nr.:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Răzvan NegrișanuSpecialist RUR

AVIZE

A3

Denumire:

Beneficiar:

Amplasament:

arh. Daniela Negrișanu

arh. Roxana Șerbănoiu

arh. Roxana Șerbănoiu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

Plansa nr:

Titlu plansa:Data: Septembrie

2018

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr.360/29.07.2008

Timișoara, str. Armoniei, nr.25 C.F. nr. 445648, C.F. nr. 445649, C.F. nr. 445650 C.F.nr. 407988 Timișoara

SI-1

Spațiu pentru ștampile :

GSPublisherVersion 0.96.100.97

Verificator

Verificator

Verificator

Verificator

oct. 2017

arh. Negrişanu Razvan

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

Desenat arh. Roxana Șerbănoiu

Proiect nr.:

Amplasament:

Beneficiar: S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.S.C. RDsign S.R.L.Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 e-mail: [email protected]

arh. Negrişanu Daniela arh. Roxana Șerbănoiu

STUDIU DE INSORIRE CONFORM OMS 119/2014

185/ARM/17

LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE CORP A SI B

Timișoara, str. Armoniei, nr.25 C.F. nr. 412332, C.F.nr. 407988 Timișoara

D.T.A.C. D.T.O.E. AVIZE

Timișoara, str. Peneș Curcanul nr.4-5 C.F. 424480

nr.top.: 5531-5532-5533-5502/2-5501/2-5505/2/c

Studiu de insorire

198/PNC/17

8

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnatura

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

arh. Ramona Izvernari

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrisanu

arh.Razvan Negrisanuspecialist RUR

P.U.Z. Avize

PUZ - Funcțiuni mixte

S.C. A&M AMBIENT S.R.L.

Iunie 2017

Spațiu pentru ștampile:

arh. Daniela Negrisanu arh. Ramona Izvernari

SI - 01 A

ora 8:18 ora 9:00 ora 10:00 ora 11:00

ora 12:00 ora 13:00 ora 14:00 ora 15:00

ora 16:47ora 16:00

amprenta umbrelor calculată în raport cu ora de iarnă + 60"

21 decembrie - solstițiu de iarnă nr.

răsărit 1 2 3 4 5 6 7 8

apus

ora

8:18" 9:00" 10:00" 11:00" 12:00" 13:00" 14:00" 15:00" 16:00" 16:47"

azimut grade

124.720 132.470 144.490 167.740 172.000 186.690 201.080 214.370 226.510 235.210

altitudine grade -0.050 5.680 12.630 17.700 20.440 20.560 18.040 13.170 6.370 0.000

N

Diagrama poziției soarelui cu orele de iluminare 21 decembrie ( maxima de iarnă )

Baza Legislativa OMS 119/2014, HG 525/1996 art.17

referința latitudine 45,44 NORD referința 21,15 EST

decalaj fus orar GMT +2.00 ore - București / România

Amprenta umbrelor calculată în raport cu ora de iarnă + 60"

21 decembrie - solstițiu de iarnă nr.

răsărit 1 2 3 4 5 6 7 8

apus

ora

8:18" 9:00" 10:00" 11:00" 12:00" 13:00" 14:00" 15:00" 16:00" 16:47"

azimut grade

124.720 132.470 144.490 167.740 172.000 186.690 201.080 214.370 226.510 235.210

altitudine grade -0.050 5.680 12.630 17.700 20.440 20.560 18.040 13.170 6.370 0.000

N

Diagrama poziției soarelui cu orele de iluminare 21 decembrie ( maxima de iarnă )

Baza Legislativa OMS 119/2014, HG 525/1996 art.17

referința latitudine 45,44 NORD referința 21,15 EST

decalaj fus orar GMT +2.00 ore - București / România

ora 08:18 ora 09:00 ora 10:00 ora 11:00

ora 12:00 ora 13:00 ora 14:00 ora 15:00

ora 16:00 ora 16:48

Conform studiului de însorire, prin amplasarea imobilului propus nu este afectată însorirea construcțiilor vecine sub limitele legale reglementate prin Ordinul nr.119/2014 al Ministerului Sănătății.

Amprenta umbrelor calculată în raport cu ora de iarnă + 60"

21 decembrie - solstițiu de iarnă nr.

răsărit 1 2 3 4 5 6 7 8

apus

ora

8:18" 9:00" 10:00" 11:00" 12:00" 13:00" 14:00" 15:00" 16:00" 16:47"

azimut grade

124.720 132.470 144.490 167.740 172.000 186.690 201.080 214.370 226.510 235.210

altitudine grade -0.050 5.680 12.630 17.700 20.440 20.560 18.040 13.170 6.370 0.000

N

Diagrama poziției soarelui cu orele de iluminare 21 decembrie ( maxima de iarnă )

Baza Legislativa OMS 119/2014, HG 525/1996 art.17 referința latitudine 45,44 NORD

referința 21,15 EST decalaj fus orar GMT +2.00 ore - București / România

ora 08:18 ora 09:00 ora 10:00 ora 11:00

ora 12:00 ora 13:00

ora 14:00 ora 15:00 ora 16:00 ora 16:48

Conform studiului de însorire, prin amplasarea imobilului propus nu este afectată însorirea construcțiilor vecine sub limitele legale reglementate prin Ordinul nr.119/2014 al Ministerului Sănătății.

ora 12:30 ora 13:30

Ianuarie 2019

PUZ

10:00 11:00 Diagrama pozitiei soarelui cu orele de iluminare 21 decembrie ( maxima de iarna ) 21.decembrie - solstitiu de iarna NN nr. ora azimut altitudine Baza Legislativa OMS 119/2014, HG 525/1996 art 17 grade grade rasarit 8.18" 124.720 -0.052 referinta latitudine 45.44 NORD 1 9.00" 132.47 5.689 referinta longitudine 21.15 EST 2 10.00" 144.499 12.63? 3 11.00" 167.749 17.70% decalaj fus orar GMT + 2.00 ore - Bucuresti /Romania 4 12.00" 172.000 20.440 5 13.00" 186.69 20.569 6 14.00" 201.08? 18.04 7 15.00" 21437 13.179 8 16.00" 226.519 6.37 apus 16.47" 235.219 0.00% Verificator 180 Veriicator s Veriicator Verificator Verificator/ expert Nume, Semnatura __| Cerinta Referat / Experiza Nr. / Data i si eat ta spira TIE Beneficiar: S.C. A&M AMBIENT S.R.L. ird sign ERE Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr.175,| 168/RBC| FAS m Amplasament CE. rr. 430461, Timisoara 1 18 Scara: Tilu proiect: Modificari interioare si exterioare la | Faza: Nume Semnatura corpurile B si C autorizate cu AC nr. DTAC. 1:2000 1538 din 14.11.2013. cu schimbarea : Sef proiect numarului de apartamente prog Proiectat Data Tilu plans: STUDIU DE INSORIRE Plansa nr Desenat 2016 CONFORM OMS 119/2014
mio studio de arnitectura
ro LC SIRENE O E 0 SIRENE O SINE — SI — AI NI N TINE E SE RE
mio studio de arnitectura

Atasament: SI-02_Studiu_insorire_-conform_NP_057_02.pdf

GSPublisherVersion 460.0.56.21GSPublisherVersion 329.95.99.97

STUDIU DE INSORIRE CONFORM NP 057-02

225/ARM/18

Proiect nr.:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Răzvan NegrișanuSpecialist RUR

AVIZE

A3

Denumire:

Beneficiar:

Amplasament:

arh. Daniela Negrișanu

arh. Roxana Șerbănoiu

arh. Roxana Șerbănoiu

Spațiu pentru ștampile :

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

Plansa nr:

Titlu plansa:Data: Septembrie

2018

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr.360/29.07.2008

Timișoara, str. Armoniei, nr.25 C.F. nr. 445648, C.F. nr. 445649, C.F. nr. 445650 C.F.nr. 407988 Timișoara

SI-2

SI - 02 A

SI - 02 A

N

Diagrama poziției soarelui cu orele de iluminare 21 octombrie

Conform NP 057-02 referința latitudine 45,44 NORD referința longitudine 21,15 EST

decalaj fus orar GMT +2.00 ore - București / România

ora 08:00 ora 09:00 ora 10:00 ora 11:00

ora 12:00 ora 13:00 ora 14:00 ora 15:00

ora 17:00

Conform studiului de însorire, prin amplasarea imobilului propus nu este afectată însorirea construcțiilor vecine sub limitele legale reglementate conform NP 057-02.

ora 07:06

ora 17:36

ora 16:00

Ianuarie 2019

PUZ

amprenta umbrelor calculata in luna octombrie Diagrama pozitiei soarelui cu orele de iluminare 21 octombrie Conform NP 057-02 referinta latitudine 45.44 NORD referinta longitudine 21.15 EST decalaj fus orar GMT + 2.00 ore - Bucuresti /Romania 21.octombrie m | oa | Grede | rasarit 7.06" 105.56? 0,15% 1 8.00" 115.529 8.96 2 9.00" 127.619 17.86*, 3 10.00" 141.290 25.339 4 11.00" 156.86” 30.379 5 12.00" 173.98? 33.36 6 13.00" 191.599 32.859 7 14.00" 208.300 29.279 8 15.00" 223.260 23.15 9 16.00" 236.399 15.150 10 17.00" 248.08? 5.910 apus 17.36" 254.64 -0.04 Verificator Verificator Verificator Verificator Semnatura __| Cerinta Referat / Expertiza Nr. | Data Veriictor Nume SC umil de) son | Timisoara, St. Vario. 14 o Sile [al oi is ema: o Beneficiar: S.C. A&M AMBIENT S.R.L. Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr.175, Amplasament CE. rr. 430461, Timisoara Proiect nr: 168/RBC/16 arh. Zsuzsa Crin Scara: Tiluproiect: Modificari interioare si exterioare la | Faza: Nume Semnatura corpurile B si C autorizate cu AC nr. DTAC. 1:2000 1536 din 14.11.2013. cu schimbarea | DIAS Sef proiect | arh. Razvan Negrişanu numarului de apartamente pa Proiectat | 2 az aan, Data Tilupansa STUDIU DE INSORIRE | Plansan Desenat arh. Valentin Sumanariu |decembrie 2016) CONFORM NP 057-02
amprenta umbrelor calculata in luna octombrie Diagrama pozitiei soarelui cu orele de iluminare 21 octombrie Conform NP 057-02 referinta latitudine 45.44 NORD referinta longitudine 21.15 EST decalaj fus orar GMT + 2.00 ore - Bucuresti /Romania 21.octombrie m | oa | Grede | rasarit 7.06" 105.56? 0,15% 1 8.00" 115.529 8.96 2 9.00" 127.619 17.86*, 3 10.00" 141.290 25.339 4 11.00" 156.86” 30.379 5 12.00" 173.98? 33.36 6 13.00" 191.599 32.859 7 14.00" 208.300 29.279 8 15.00" 223.260 23.15 9 16.00" 236.399 15.150 10 17.00" 248.08? 5.910 apus 17.36" 254.64 -0.04 Verificator Verificator Verificator Verificator Semnatura __| Cerinta Referat / Expertiza Nr. | Data Veriictor Nume SC umil de) son | Timisoara, St. Vario. 14 o Sile [al oi is ema: o Beneficiar: S.C. A&M AMBIENT S.R.L. Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr.175, Amplasament CE. rr. 430461, Timisoara Proiect nr: 168/RBC/16 arh. Zsuzsa Crin Scara: Tiluproiect: Modificari interioare si exterioare la | Faza: Nume Semnatura corpurile B si C autorizate cu AC nr. DTAC. 1:2000 1536 din 14.11.2013. cu schimbarea | DIAS Sef proiect | arh. Razvan Negrişanu numarului de apartamente pa Proiectat | 2 az aan, Data Tilupansa STUDIU DE INSORIRE | Plansan Desenat arh. Valentin Sumanariu |decembrie 2016) CONFORM NP 057-02
mio studio de arnitectura

Atasament: E-01_Reglementari_edilitare-retele_electrice.pdf

“%o SA D 92.039 D „972 00990% 99 97 330 m 2 071 3» LEGENDA E — E — retele electrice LES J.T. - propuse Stalp de iluminat public , metalic, h= 6m, Ţ retea telecomunicatii - propusa cu sursa LED 50W/ echipat cu un corp de iluminat halogenuri metalice 70W a pa na pe ra pe nara retea electrica(MT) LES 20KV - propusa Se vor respecta distantele minime intre categoriile de instalatii POST TRANSFORMARE - propus conform 17-2011 ; NTE-007/08/00 ; P118-1999 ; PE132/2003. 05990% a mixta- locuinte colective si functiuni com S+P+8E+Er; POT max=40%; o O = O o N 7 ementare UT max= 3 POST TRAFO AUTORIZAT ge. 19 PE SSE RR 9%, * TE i C tu) prin A.C. 229 din 22.02.2018 ing. V. DAIA le VERIFICATOR// EXPERT NUME SEMNATURA | CERINTA 33 Lg 2 REFERAT / EXPERTIZA NR. /DATA fa “% , LOMBREA A. - ELECTROTEHNIK |; Posta Str. ALEEA CASCADEI 1 TIMISOARA [i N S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. Str. Armoniei, nr. 25 C.F. nr. 445648, C.F. nr. 445649, C.F. nr. 407988, C.F. nr. 445650 Timisoara Nr. pr. 200/2018 SPECIFICATIE : | NUME: SEM NATURA: Titlu proiect: Sef Proiect: |arh. Daniela Negrisanu Modificare parțială Puz aprobat prin HCL nr. 360/ 29.07.2008 FAZA: PUZ Titlu plana: // Data: Proiectat: |ing. Adrian Lombrea UT [04122018 Verificat: ing. Adrian Lombrea PLAN DE SITUATIE Retele electrice si de telecomunicatii Nr. pl. E-0l 420x297

Atasament: 04.1-A_Propunere_mobilare.pdf

GSPublisherVersion 460.0.61.21

Propunere de mobilare

1:1000

225/ARM/18

Proiect nr.:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Răzvan NegrișanuSpecialist RUR

PUZ

A3

Denumire:

Beneficiar:

Amplasament:

arh. Daniela Negrișanu

arh. Roxana Șerbănoiu

arh. Roxana Șerbănoiu

Spațiu pentru ștampile :

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

Plansa nr:

Titlu plansa:Data:Ianuarie 2019

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr.360/29.07.2008

Timișoara, str. Armoniei, nr.25 C.F. nr. 445648, C.F. nr. 445649, C.F. nr. 445650 C.F.nr. 407988 Timișoara

Nr.cf.445725

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12 11

10

9

8

7

6

5

4

locuinta

limita de proprietate

pla tfor

ma

pub ele

C5

C6

Corp C3 parcare subterana

puternic ventilata

-autorizat cu A.C. nr. 620

din 25.05.2016

(in curs de executie)

Accessubteran

ma x. S

+P+ 10E

+Er

con form

PU Z a

pro bat

prin HC

L 4 30/

30. 07.

201 3

-de zvo

ltar e u

lter ioa

ra-

max. S+P+10E+Er

conform PUZ aprobat

prin HCL 430/30.07.2013

-dezvoltare ulterioara-

ma x. S

+P +1

0E +E

r

co nfo

rm PU

Z a pro

ba t

pri n H

CL 43

0/3 0.0

7.2 013

-de zvo

lta re

ult eri

oa ra-

C7

8,92 m2

PLATFORMA PUBELE

CORP C SI D

1,00 m2

126,64 m2

1,18 m2

18,46 m2

5,45 m2

44,88 m2

73,67 m2

16,30 m2

44,53 m2

29,48 m2

24,83 m2

173,88 m2

194,76 m2

55,71 m2

281,85 m2

221,28 m2

132,91 m2

30,44 m2

18,54 m2

89,59 m2

295,16 m2

39,17 m2

90,69 m2

136,33 m2

pa nt

a 5

%

pa nt

a 5

%

pa nt

a 16

%

11,10

15,82

16,48

3,61

18 ,4

4

3, 22

28,82

10,00

grilaj confectie metalica

13 locuri de parcare (conf. A.C. 292 din 07.03.2018)

corp B corp B corp B corp B

LO CU

INT E C

OL EC

TIV E

D+P +8E

LO CU

INT E C

OL EC

TIV E

D+P +6E

LOCUINTE COLECTIVE

D+P+5E+ER

A N

E X

A P

A N E X AP

A N E X AP

L O

C U

I N T

A P

+ E

L O

C U

I N T

A P

A N

E X

A P

L O

C U

I N T

A P

stationare

stationarecirc ul

at ie

a ut

o

circulatie auto L O

C U

I N T

A PL

O C

U I N

T A

P

L O C U I N T AP

L O C U I N T AP

A N E X AP

A N E X AP

H A L A I N D U S T R I A L A

P

A N

E X

A P

C E N T R U D E T R A N Z I T I N R E G I M D E U R G E N T A

C L A D I R E P + 3 E

18

11

10

9

8

7

14

12

13

4

15

5

17

16

6

35,03

34 ,6

3

11 ,8

2 4,

85 6,

01

46,46

5,42

7,17

14 ,9

3

12,64 m2

27,00 m2

S+P+8E+Er

S+P+6E+Er

S+P+10E+Er

accescorp E

C.F . nr

. 44 565

0 T imi

soa ra

Nr. ca

d. 4 456

50

accescorp E

acc es

cor p C

si

cor p D

acc es

cor p C

si

cor p D

91.301

ETAPA 1- CONTUR SUBSOL

C.F. nr. 445648 Timisoara

Nr. cad. 445648

C.F. nr. 407988 Timisoara

Nr. cad. 407988

C .F . n r . 4 1 1 4 9 0

T i m i s o a r a N r . c a d . 4 1 1 4 9 0

1

92.142

G

2

91.972

D

3

92.039

D

4

91.984

D

5

92.120

G

6

92.089

G 7

91.998

D8

92.127

D 9

92.104

CN 10

92.088

D

11

92.184 STB 1292.183

G

13

92.054

V

14

92.045V

15

92.089

CN

16

92.437

G

17

92.378

P

18

92.226

D

19

92.264

D

20

92.223

D

21

92.338

G

22

92.294

G

23

92.290

D 24

92.370

CN

25

92.552

STB

26

92.369

STB

2792.347

D 28

92.297

D 29

92.377

P30 92.418

G

31

P

32

92.399 P

3392.236

CN 34

92.437

STB 35

92.385

P

36

92.424

CN

3792.012

GI

92.048 GI

39

92.347

P 40

92.370 P 41

92.472

P

42

92.325

V

43

92.429G

44 92.511

STB

45 92.480

D

46

92.548

D

47

92.510

D

48

92.485

V

49

92.743

G

50

92.606

STB

51

92.404

CN

5292.286

GI

5392.287

GI 54

92.230 STB

55

92.028

56

91.953

57

92.036

58

91.927

59

91.952

6092.119

STB

61

91.827

62

91.823

CN

6392.144

CC

64

92.256

CC

65

92.112

STB

66

92.303

67

92.277

CC

68

92.330

69

92.348

70

92.15771

92.049

7292.154

P

73

91.936 STB

74

91.879

75

92.429G

76 92.033

77

92.210

78

92.211

79

92.149

80

92.191

81

92.046

82

92.112

83

92.214

84

92.123

85

92.162

86

92.177

87

92.071

88

91.956

CC 89

91.916

90

92.107

91

92.077

92

92.244

93

91.995

94

92.167

CC

95

91.988

CC

96

92.127 CC

97

91.971

CN

98

92.112 99

91.998

100

92.019

PB 101

91.951

CN

102

92.063

PB

10392.102

PB

104

91.979 V

105

V

106

91.903

PB

107

92.070

108

91.966

109

91.691

110

91.528

111

91.700

112

92.090

113

91.452

114

91.326

115

91.419

CN

116

91.473

CN

117

91.886

CN

118

91.919

CC

119

91.473

120

91.680

122

91.429

123

91.344

124

91.266

125

91.231

126

91.081

127

91.080

129

90.995

130

91.097

131

91.147

132

91.195

133

91.455

134

92.394

CC

135

92.572

CC

136

91.174

137

91.057

138

90.967

139

90.979

CC

140

91.049

CC

141

90.988

CC

142

91.192

G

143

91.216

G

144

92.959

G

145

90.971

CC

146

90.980

14790.932

148 90.919

149

90.905

150

91.093

STB

151

91.049

152

91.113

153

154

91.215

155

91.102

15691.044

157

91.230 158

91.063

159

91.249

160

91.326

161

91.447

162

91.656

163

91.512

164

91.462

165

91.375

166

91.384 167

91.292

G

168

91.455

STB

169

91.388

170

91.423

17191.386 172

91.520 STB

173

91.554

174

91.728

STB

175

91.517

176 91.479

177

91.575

178

91.781

179

92.174

STB

180

92.062

181

91.805

182

91.648

183

91.830

184

91.941

185

92.164 186

93.831CC

187

93.925 CC

188

93.861 CC

189

92.409 P 190

92.253 P

191

92.229

P

192 92.262

G

194

92.296

STB

19592.139

D

196

92.187

D

197

92.128

D

198

92.296

G

199

92.290

STB

200

92.093

CN

201

92.097

P 202

92.056

P

203

91.950

CN

20491.689

CN

205

91.770G

206

92.065

STB

207 91.733

D

208

91.804

D

209

91.730

D

210

91.793

G

211

91.755 CN 212

91.817

STB

213

91.787 P 214

91.714P 215

91.709

P 216

91.629

P

217

91.520 CN218

91.439

CN 219

91.486

P 220

91.619

STB

221

91.664STB

222

91.674 G

223

91.310

V 224

91.269

CN

225

91.442

CN

22691.380

CN227

91.320 D 228

91.278

D

229

91.304

D 230

91.360

D 231

91.374

D

232

91.293

D

233

91.337

D

234

91.331

D

235

91.278

D

236

91.416D

237

91.579

STB

238

91.429

D

239 91.446

D

240

91.422

D

241

91.461

D

242

91.409

D 24391.409

D

244

91.383D

24591.318

D

246

91.333

CN

247

91.296 CN

248

91.309

D

249

91.442

STB

25091.322

D

251

91.339

D

252

91.382

D

253

91.520 D

254

91.566 D

25591.551

G

256

91.600

G

257

91.475 D258

91.468

D

259

91.476D

260 91.619

G

261 91.478

CN

262

91.518

STI

263

91.431

G

264

91.426 G

26591.659

STI

266

91.526

D

267

91.445

D

268

91.461

D

269

91.608

270

91.478

G

271

91.507

STI

272

91.611

D

273

91.586

D

274

91.580

D

275

91.738

276

91.692

STI

277

91.804

D

278

91.662

D

279

91.680

D

280

91.768

281

91.802

282

91.730

D 283

91.735

D 284

91.720

D 285

91.742

STI

286

91.628

STI

287

91.710

D

288

91.708D

289

91.689

D

290

91.743

D

291

91.880

29291.658

293

91.490

G

294

91.686

D 295

91.632

D 296

91.567

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

V

V

V

V

V

V

S t r . A r m o n i e i

N r .

c a

d .

4 0

7 5

4 0

Nr. cad. 443949

Nr . c

ad . 4

11 49

1

C

C

C

C C

C

C

C

C

Nr. cad. 407540

12

13

14

3

4

5

6

7

8

9

10

11

V

zona verde

zona verde

1

2

482800 482800

482850 482850

482900 482900

482950 482950

2 0 6 5 5 0

2 0 6 5 5 0

2 0 6 6 0 0

2 0 6 6 0 0

2 0 6 6 5 0

2 0 6 6 5 0

2 0 6 7 0 0

2 0 6 7 0 0

2 0 6 7 5 0

2 0 6 7 5 0

1

91.611

T

2

91.600

T

3

91.604

T

4

91.589

T

5

91.622

T

6

91.655

T

7

91.425

T

8

91.404

T 10

91.406 T

11

91.404

T

12

91.409

T

13

91.401

T

14

91.404

T

15

91.379

T

16

91.396

T

17

91.412

T

18

91.398

T

19

91.387

T

20

91.402

T

21

91.394

T

22

91.415

T

23

91.285

T

24

91.212

T

25

91.304

R

26

91.300

R

27

91.283

R

28

91.296

R

29

91.474

R

30

91.481

R

31

91.491

R

32

91.467

R

33

91.753

R

34

91.765

R 35

91.735

R

36

91.755

R

37

92.107

R

38

92.106

R

39

92.130

R

40

92.072

R

41

92.342

R

42

92.334

R

43

92.262

R

44

92.305

R

45

92.180

R

46

92.168

R

47

92.061

R

48

92.123

R

49

91.938

R

50

91.935

R

51

91.994

R

52

91.961

R

53

91.924

R

54

91.936

R

55

91.951

R

56

91.951

R

57

92.115

R

58

92.224

R

59

92.203

R

60

92.140

R

61

92.302

R

62

92.413

R

63

92.449

R

64

92.321

R

65

92.069

R

66

92.084

R

67

92.094

R

68

92.093

R

69

91.754

R

70

91.725

R

71

91.717

R

72

91.749

R

73

91.525

R

74

91.491

R

75

91.496

R

76

91.498

R

77

91.380

R

78

91.291

R

79

91.304

R

80

91.390

R

81

91.272

R

82

91.273

R 83

91.205

R

84

91.210

R

85

91.413

86

91.519

87

91.702

88

91.686

89

91.769

90

93.082

91 91.725

92 92.020

93 92.924

94 91.688

95 91.754

96 92.018

S tr . G r ig o r e A le x a n d r e sc u

38

92.397

ETAPA 2- CONTUR SUBSOL

zona verde

CORP B S+P+10E+Er

CORP A S+P+10E+Er

acces corp A si corp B

acces corp A si corp B

acces

parcaj

subteran

zona verde

loc de joaca pentru copii

CORP FS+P+6E+Er

92.123

loc de joaca pentru copii

ETAPA 2- CONTUR SUBSOL

ET AP

A 1-

C ON

TU R

SU BS

OL

CORP CS+P+8E+Er

CORP DS+P+8E+Er

CORP E S+P+6E+3Er

18 P

(c on

f. do

cu m

en ta

tie E

TA PA

2, a

ut or

iza ta

) 13

P (c

on f.

do cu

m en

ta tie

E TA

PA 2,

a ut

or iza

ta )

18 P (conf. documentatie ETAPA 2, autorizata)

7 P (conf. documentatie ETAPA 2,

autorizata)

9 P

zona verde

ETAPA 2- CONTUR SUBSOL

ETA PA

1- C ON

TU R S

UB SO

L

zona verde

27 apartamente +1 SAD

54 apartamente +3 SAD-uri

65 apartamente

66 apartamente +1 SAD

47 apartamente +1 SAD

39 apartamente

4 P

4 P

15,50

31,00

10,00

15 ,0

0

5, 00

15 ,0

0

15 ,0

0

19 ,0

7

24 ,0

0

4,50 5,50 4,50

7, 00

5, 50

3, 35 5

,0 0

92.72

92.72

92.72

92.72

92.72

POST TRAFO AUTORIZAT prin A.C. 229 din 22.02.2018

rampa

Zona mixta- locuinte colective si functiuni complementare S+P+8E+Er; POT max=40%; CUT max= 3

ETAPA 1 AUTORIZATA CORPURI A SI B

prin A.C. 292 din 07.03.2018 -in constructie-

ETAPA 2 AUTORIZATA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE CORPURI C, D si E

prin A.C. 1039 din 03.08.2018

loc de parcare public amenajat de dezvoltator pe teren ce se intentioneaza a fi trecut in

domeniul public, dupa edificarea constructiilor

S+P+6E+Er

30 pubele

platforma pubele

C.F. nr. 445649 Timisoara

Nr. cad. 445649

S tr

. A

u ro

ra

S t r .

G r i g

o r e A

l e x a

n d r e

s c u

CORP GS+P+8E+Er

ACCES AUTO PROPUS

prin A.C. 292 din 07.03.2018

CORP HS+P+8E+Er

zona verde

carosabil

zona verde

AC CE

S PA

RC AJ

SU BT

ER AN

A. C.

2 92

d in

0 7.

03 .2

01 8 13 P-locuri de parcare

conf. aviz Comisia de circulatie

DT 2017 -002903/31.08.2017

ETAPA 3- CONTUR SUBSOL

POST TRAFO

AC CE

S AU

TO

PR OP

US -E

TA PA

2 ,

pr in

A .C

. 1 03

9 di

n 03

.0 8.

20 18

ACCES AUTO PROPUS

prin A.C. 292 din 07.03.2018

limita de proprietate

ET AP

A 3-

C ON

TU R

SU BS

OL

ACCES PARCAJ

SUBTERAN F,G,H

LOC DE JOACA

PENTRU COPII(minim H)

(minim H /2)

11 P

(c on

f. do

cu m

en ta

tie E

TA PA

2,

au to

riz at

a)

21 P

10 P

23 P (conf. documentatie ETAPA 2,

in curs de autorizare)

22 P (conf. A.C. 292 din

07.03.2018)

16 P

ETAPA 3- CONTUR SUBSOL

ZONA VERDE

77 apartamente +2 SAD-uri

71 apartamente +2 SAD-uri

6 P

PLATFORMA PUBELECORPURI

F, G SI H

ZONA VERDE

(m in

im H

/2 )

ACCES PARCARE

SUBTERANA

ra m

pa a

cc es

p ar

ca j s

ub te

ra n

cu

de gi

vr ar

e si

an tid

er ap

an ta

3 P

4 P

-0.03

-0.03

-0.03

-0.03

-0.03

CONSTRUCȚII EXISTENTE

LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE- ETAPELE 1 SI 2

ALEI PIETONALE EXISTENT/ PROPUS

LIMITĂ DE PROPRIETATE conform CF 445648 Timisoara

LEGENDĂ :

SPAȚII VERZI PROPUSE PTR ETAPA 3

LOC DE JOACA

PLATFORMA PUBELE

LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PROPUSE -ETAPA 3

CIRCULATII AUTO PROPUSE IN ETAPELE 1 SI 2

TEREN CEDAT PTR CONSTITUIRE DOMENIU PUBLIC

SPAȚII VERZI PROPUSE IN ETAPELE 1 SI 2

PROFILE STRADALE PROPUSE conf. AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE DT 2017 -002903/31.08.2017

CONTUR SUBSOL ETAPA 1

CONTUR SUBSOL ETAPA 2

CONTUR SUBSOL ETAPA 3

Indici urbanistici propus - mobilare :

REGIM DE ÎNĂLȚIME maxim S+P+8E+Er

Suprafata Construita 1631,06 mp (ETAPA 3)/3671,43 mp (ETAPELE 1, 2 SI 3) Suprafata Desfasurata supraterana

15198,93 mp (ETAPA 3)/ 38745,33 mp (ETAPELE 1, 2 SI 3)

Parcaje PROPUSE : 203 total parcaje

Parcaje supraterane : 73 parcaje (dintre care 54 de locuri pe domeniul privat si 19 locuri pe domeniul public)

Parcaje subterane : 130 parcaje

167 apartamente propuse + 5 SAD-uri

N

P.O.T.

C.U.T.

25,45 %

2,68

Teren studiat 14 423

04.1. - A

mio studio de arnitectura

Atasament: 05.1-A_Siluete_urbane.pdf

GSPublisherVersion 460.0.56.21GSPublisherVersion 369.0.63.21

Siluete urbane

1:1,11, 1:1,00, 1:1

225/ARM/18

Proiect nr.:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Răzvan NegrișanuSpecialist RUR

PUZ

A3

Denumire:

Beneficiar:

Amplasament:

arh. Daniela Negrișanu

arh. Roxana Șerbănoiu

arh. Roxana Șerbănoiu

Spațiu pentru ștampile :

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

Plansa nr:

Titlu plansa:Data: Octombrie

2018

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr.360/29.07.2008

Timișoara, str. Armoniei, nr.25 C.F. nr. 445648, C.F. nr. 445649, C.F. nr. 445650 C.F.nr. 407988 Timișoara

Terenul reglementat

Zona mixta- locuinte colective si functiuni complementare S+P+8E+Er; POT max=40%; CUT max= 3

ETAPA 1 AUTORIZATA CORPURI A SI B prin A.C. 292 din 07.03.2018 -in constructie-

ETAPA 2 AUTORIZATA CORPURI C,D SI E prin A.C. 1039 din 03.08.2018

Locuinte colective si functiuni complementare

-in constructie- PUZ aprobat prin HCL 430/ 30.07.2013

D+P+8E existent

Ianuarie 2019

PUZ

05.1-A

mio studio de arnitectura

Atasament: Aviz_comisia_de_circulatie_DT2018-005758_din_06.12.2018.pdf

Atasament: Declaratie_notariala_cedare_teren_Sedako.pdf

DUPLICAT DECLARAŢIE TF la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş sub nr. 512589/11.10.1994, având Cod Unic de Înregistrare 6280538, CIF RO6280538, reprezentată prin administrator BUGA VIOREL, cetăţean român, având CNP 1651006354727, domiciliat în municipiul Timişoara, strada Rigoletto nr. 6, judeţul Timiş, posesor al Cl seria TZ nr. 150493/2014, eliberată de SPCLEP Timişoara, în calitate de proprietară a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 445648 a localităţii Timişoara, cu nr. cadastral 445648, reprezentând teren arabil intravilan în suprafaţă totală de 14.423 mp., situat în Timişoara, strada Armoniei, nr. 25, judeţul Timiş.--------------------------------- Având în vedere că: - prin autorizația de construire nr. 292/07.03.2018 eliberată de Primăria municipiului Timișoara, urmează a se edifica pe terenul de mai sus proiectul „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare — IRIS ARMONIA” prin construire imobil Locuinţe Colective și funcțiuni complementare (corpurile A și B) în regim de înălțime S+P+10E+ER (corpurile A și B) cu 54 apartamente și 3 spații cu altă destinație (corpul A) și 65 apartamente (corpul B), amenajare incintă și realizare locuri de parcare, conform PUZ aprobat prin HCL 360/29.07.2008; - prin autorizația de construire mai sus mentionata, pe terenul in suprafata de 44 mp., asa cum apare identificat in plansa anexa „Proprietate asupra terenurilor” este prevăzută realizarea unui loc de parcare; - se propune renuntarea dreptului de proprietate in favoarea Primariei municipiului Timisoara, asupra terenului in suprafata de 44 mp, proprietatea SC Sedako Group SRL, asa cum apare identificat prin plansa anexa „Proprietate asupra terenurilor” , în scopul lărgirii profilului stradal și totodată pentru a genera o retragere care să fie preluată de parcela învecinată (conform planșelor "Reglementării urbanistice” și "Proprietate asupra terenurilor”), declarăm pe propria răspundere sub sancţiunile prevăzute de art. 326 Codul Penal, următoarele:------—- m _ re Subscrisa, vom renunta la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 44 mp, in favoarea Primariei municipiului Timisoara, înaintea intabularii construcțiilor edificate conform autorizaţiilor de construire emise în baza PUZ-lui care face obiectul prezentei documentații, noi, subscrisa proprietară obligându-ne a aduce la îndeplinire aceste demersuri. m — mii Dau prezenta declaraţie spre a servi Primariei municipiului Timisoara.---------—-----—-

Tehnoredactat de Biroul Individual Notarial IRINA-MARIA LĂPĂDAT din Timişoara, judeţul Timiş, azi data autentificării, într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului individual notarial şi 3 (trei) duplicate, din care 1 (un) exemplar va rămâne în arhiva biroului notarial şi 2 (două) exemplare s-au eliberat părţii, —------ Declarantă SEDAKO GROUP SRL prin administrator BUGA VIOREL s.s. indescifrabil /L.S -Autentificarea în continuare- ROMÂNIA Uniunea Naţională a Notarilor Publici BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL IRINA-MARIA LĂPĂDAT Licenţa de funcționare nr. 2544/2235/12.12.2013 Sediul: Timişoara, strada General Traian Doda, nr.1, ap.2A, parter, judeţul Timiş ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 295 Anul 2019, luna martie, ziua 28 În faţa mea LĂPĂDAT IRINA-MARIA, notar public, la sediul biroului s-a prezentat: 1. BUGA VIOREL, cetăţean român, având CNP 1651006354727, domiciliat în municipiul Timişoara, strada Rigoletto nr. 6, judeţul Timiş, identificat prin Cl seria TZ nr. 150493/2014, eliberată de SPCLEP Timişoara, în calitate de administrator a SEDAKO GROUP SRL, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Timişoara, strada Paul Chinezu nr. 2, SAD 9, Camera 1, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş sub nr. J35/2589/11.10.1994, având Cod Unic de Înregistrare 6280538, CIF RO6280538, care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lui, a consimţit la autentificarea prezentului înscris şi a semnat unicul exemplar. În temeiul articolului 12, litera b, din Legea numărul 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS S-a încasat onorariul de 20 lei + TVA aferentă în valoare de 3,80 lei, cu bonul fiscal nr. 3/28.03.2019. NOTAR PUBLIC, LĂPĂDAT IRINA-MARIA s.s.indescifrabil/L.S. Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de LĂPĂDAT IRINA-MARIA, notar public, astăzi, data autentificării actului şi are“ Acebaşi forţă probantă ca originalul.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2019-003114/01.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL

360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara;

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-003114/01.04.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara, prin care se propune modificarea partiala a PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-003114/01.03.2019, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 51 din 04.10.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 03 din 14.02.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2756/06.07.2018, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 139/17.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara, beneficiar S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., CIF 6280538, proiectant S.C. RD SIGN S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Razvan NEGRISANU, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 28.11.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentaţie.

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018 – 019397/21.01.2019.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificata prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Planul Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara, este elaborat de proiectantul S.C. RD SIGN S.R.L., proiect nr. 225/ARM/18, beneficiar S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Modificare partiala PUZ aprobat prin

HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara în suprafaţă totală 14.423 mp este amplasat în partea de nord a oraşului, fiind delimitat la nord de strada Armoniei, la est de strada Grigore

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

Alexandrescu, la vest de terenul detinut de SC TRANSTIMEX SRL – zona industriala, iar la sud de terenul reglementat prin HCL 430/30.07.2013.

Conform Planului urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008 "Locuinte colective si functiuni complementare" strada Armoniei nr. 25, Timisoara, terenul a fost reglementat in vederea realizarii de locuinte colective si functiuni complementare, cu regim de inaltime de maxim: S+P+8E+Er si S+P+10 E+Er spre strada Grigore Alexandrescu (inel IV) si S+P+6E+Er spre strada Armoniei, POT max = 40% pentru locuinte si POT max 50% pentru functiuni complementare, CUT max=3.5 si spatii verzi= min 10% din suprafata totala a parcelei, teren afectat partial de zona de protectie LEA, si partial zona cai de circulatie rezervata pentru drum propus.

In baza HCL nr. 360/29.07.2008 "Locuinte colective si functiuni complementare" strada Armoniei nr. 25, Timisoara, pe parcela care face obiectul prezentei documentatii, inscrisa in CF 445648, nr. cad 445648 Timisoara, au fost emise urmatoarele autorizatii de construire:

- A.C. nr. 292/07.03.2018 - Constructii pentru locuinte colective si functiuni complementare (corpurile A si B) in regim de inaltime S+P+10E+Er (Etapa I)

- A.C. nr. 1039/03.08.2018 - Constructii pentru locuinte colective si functiuni complementare (corpurile C, D si E) in regim de inaltime S+P+8E+Er; - Construire corp E in regim de inaltime S+P+6E+3Er (Etapa II);

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul situat in intravilan, reglementat prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara, in suprafaţă totală de 14.423 mp, este înscris în: CF 445648, nr. cad. 445648 categoria curti, constructii, fiind proprietatea S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare si construire in favoiarea PIRAEUS BANK ROMANIA SA, CIF: 7025592, motiv pentru care a fost obtinut acordul PIRAEUS BANK ROMANIA SA, cu nr. 49633/13.09.2018.

Planul Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara propune modificarea partiala a planului urbanistic zonal aprobat anterior, cu referire la regimul de inaltime prevazut pentru zona dinspre strada Armoniei, si anume: de la S+P+6E+Er, la S+P+8E+Er. Motivul care sta la baza initierii PUZ este dedensificarea sitului, cu scopul generarii de spatii verzi si zone de loisir, curti cu caracter semiprivat, intre volumele construite. In acest sens, pentru terenul reglementat prin prezenta documentatie se propune un POT maxim de 40%, precum si CUT maxim de 3.00 (de la 3.5).

Totodata, prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara se propune renuntarea la dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 44 mp, proprietatea SC Sedako Group SRL in favoarea Primariei municipiului Timisoara, asa cum apare identificat conform plansei ,,Proprietate asupra terenurilor” – nr. 03.1, in scopul largirii profilului stradal si pentru a genera o retragere care sa fie preluata de parcela invecinata, urmand ca, dupa intabularea constructiilor care urmeaza a fi edificate in baza prezentului PUZ (dupa aprobare prin HCL), SC Sedako Group SRL sa faca demersurile necesare in acest scop in conformitate cu Declaratia notariala nr. 295 din 28 martie 2019.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018, pe parcela deţinuta de beneficiar, respectiv parcari publice catre strazile Armoniei si Grigore Alexandrescu (parcaje propuse etapa a III-a, aferente

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

corpurilor F, G si H), în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005758/06.12.2018. De asemenea, toate amenajarile rutiere precum si dotarile tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

Terenul supus reglementarii prin documentatia Plan Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara va fi accesibil auto si pietonal, atat din strada Grigore Alexandrescu, cat si din strada Armoniei, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005758/06.12.2018.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 914/08.10.2018 şi conform Planului de Acţiune asumat.

Indicii aprobati prin HCL nr. 360/29.07.2008 "Locuinte colective si functiuni complementare" strada Armoniei nr. 25, Timisoara, si in baza caruia au fost emise AC 292/07.03.2018 si AC 1039/03.08.2018, au fost:

- procentul de ocupare al terenului POT max de 40% pentru locuinte si POT max de 50% pentru functiuni complementare;

- coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3.5;

- spaţii verzi minim 10% din suprafaţa totală a parcelei;

Indicii propuşi prin documentaţia documentatia Plan Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara,sunt următorii:

Funcţiuni propuse: Locuire colectiva si functiuni complementare locuirii. Procent de ocupare a terenului POT max=40%; Coeficient de utilizare a terenului CUT max=3.00; Inaltimea maxima a cladirilor Hmax=32.00 m; Regim maxim de înălţime: S+P+8E+Er; Retragerile fata de limitele de proprietate – minim H/2, dar nu mai putin de 10.00 m. conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 02.1 – A; Retragerea fata de aliniamentul la strada Armoniei - conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 02.1 – A; Suprafaţa totală de spaţii verzi propuse în documentaţia prezenta de 17.33 %, va fi amenajată şi întreţinută, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 139 din 17.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş; - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza atat din strada Grigore Alexandrescu cat si din strada Armoniei, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018- 005758/06.12.2018;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 914/08.10.2018.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Intabularea constructiilor edificate in baza Autorizaţiei de Construire emise conform prezentrului PUZ se va putea face doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului in suprafata de 44mp necesar intregirii aliniamentului pe strada Armoniei şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei in conformitate cu Declaratia notariala nr. 295 din 28 martie 2019.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada

Armoniei nr. 25, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat

prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara, beneficiar S.C. SEDAKO GROUP S.R.L, CIF:6280538, elaborat de proiectantul S.C. RD SIGN S.R.L , proiect nr. 225/ARM/18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

Indicii aprobati prin HCL nr. 360/29.07.2008 "Locuinte colective si functiuni complementare" strada Armoniei nr. 25, Timisoara, si in baza caruia au fost emise AC 292/07.03.2018 si AC 1039/03.08.2018, au fost:

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

- procentul de ocupare al terenului POT max de 40% pentru locuinte si POT max de 50% pentru functiuni complementare;

- coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3.5;

- spaţii verzi minim 10% din suprafaţa totală a parcelei;

Indicii propuşi prin documentaţia documentatia Plan Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara, sunt următorii:

Funcţiuni propuse: Locuire colectiva si functiuni complementare locuirii. Procent de ocupare a terenului POT max=40%; Coeficient de utilizare a terenului CUT max=3.00; Inaltimea maxima a cladirilor Hmax=32.00 m; Regim maxim de înălţime: S+P+8E+Er; Retragerile fata de limitele de proprietate – minim H/2, dar nu mai putin de 10.00 m. conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 02.1 – A; Retragerea fata de aliniamentul la strada Armoniei - conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 02.1 – A; Suprafaţa totală de spaţii verzi propuse în documentaţia prezenta de 17.33 %, va fi amenajată şi întreţinută, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 139 din 17.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş; - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza atat din strada Grigore Alexandrescu cat si din strada Armoniei, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018- 005758/06.12.2018;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul situat in intravilan, reglementat prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara, in suprafaţă totală de 14.423 mp, este înscris în: CF 445648, nr. cad. 445648 categoria curti, constructii, fiind proprietatea S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare si construire in favoiarea PIRAEUS BANK ROMANIA SA, CIF:

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

7025592, motiv pentru care a fost obtinut acordul PIRAEUS BANK ROMANIA SA, cu nr. 49633/13.09.2018.

4. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 pe parcela deţinuta de beneficiar, respectiv parcari publice catre strazile Armoniei si Grigore Alexandrescu (parcaje propuse aferente corpurilor ce urmeaza a se edifica), în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005758/06.12.2018, si a planul de acţiune asumat.

De asemenea, toate amenajarile rutiere precum si dotarile tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

Intabularea constructiilor edificate in baza Autorizaţiei de Construire emise conform prezentrului PUZ se va putea face doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului in suprafata de 44mp necesar intregirii aliniamentului pe strada Armoniei şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei in conformitate cu Declaratia notariala nr. 295 din 28 martie 2019.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara, elaborat de proiectantul S.C. RD SIGN S.R.L , proiect nr. 225/ARM/18, la cererea beneficiarului S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF,

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU, CONSILIER Liliana IOVAN Sorina POPA

Red/dact – S.P

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Atasament: AVIZ_JURIDIC_Armoniei_25.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2019-003114/01.04.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 02.04.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare parțială PUZ aprobat prin HCL 360/2008” strada Armoniei nr. 25, Timișoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2019-003114/01.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare parţială PUZ aprobat prin HCL 360/2008” str. Armoniei nr. 25 Timişoara, Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare parțială PUZ aprobat prin HCL 360/2008” str. Armoniei nr. 25 Timişoara, precum şi Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara întocmit în acelaşi sens, Prin prezentul vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit cărții funciare anexată documentației, rezultă următoarea situație juridică: Cartea funciară nr. 445648 Timişoara, conform informațiilor cuprinse în extrasul de carte funciară pentru informare eliberat la data de 02.04.2019, cuprinde următoarele imobile, proprietatea Sedako Group, cota 1/1: teren având nr. cadastral 445648 reprezentând teren intravilan în suprafață de 14.423 mp, categorie de folosință "curţi construcţii”, respectiv construcții cu nr. cadastral 445648-C1, având destinația "construcţii industriale şi edilitare” în suprafață de 2.356 mp, Staţie de întreținere 700 Auto. Cu privire la acest imobil, sunt următoarele notări în cartea funciară nr. 445648 Timişoara: - sub B6 este notată interdicția de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, demolare, construire în favoarea Piraeus Bank România, care, prin adresa înregistrată sub nr. 49633 din 13.09.2018 îşi exprimă acordul cu privire la proiectul de modificare parțială a PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 360 din 29.07.2008, pentru terenul situat în Timișoara, str. Armoniei nr. 25, înscris în CF nr. 445648, fiind solicitat în cadrul Certificatului de Urbanism nr. 2756 din 06.07.2018; - sub B12 este notată interdicția de înstrăinare, grevare cu orice sarcini, închiriere, demolare, dezmembrare, construire alipire și asupra c-țiilor viitoare în favoarea First Bank SA,, care, prin adresa înregistrată sub nr. 16114 din 02.04.2019 îşi exprimă acordul cu privire la proiectul de modificare parțială a PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 360 din 29.07.2008, pentru terenul situat în Timişoara, str. Armoniei nr. 25, înscris în CF nr. 445648, fiind solicitat în cadrul Certificatului de Urbanism nr. 2756 din 06.07.2018; Având în vedere condiția impusă prin prezentul PUZ "Modificare parțială PUZ aprobat prin HCL 360/2008” str. Armoniei nr. 25, menţionez existența în acest sens a Declarației autentificată de către notar public Lăpădat Irina-Maria conform Încheierii nr. 295 din 28.03.2019, prin care proprietarul Sedako Group SRL, beneficiarul proiectului, declară că va ”renunța la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 44 mp în favoarea Primăriei munic. Timișoara, înaintea intabulării construcţiilor edificate conform autorizaţiilor de construire emise în baza PUZ-ului care face obiectul prezentei documentații”,

În considerarea dispoziţiilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul raportate la prevederile Ordinului MDRAP nr. 233/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, coroborate cu art. 36 alin. 2 lit. c) și alin. 5 lit. c) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, rep.și modif., Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Se avizează favorabil raportul de specialitate nr. UR2019-003114/01.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Modificare parţială PUZ aprobat prin HCL 360/2008” str. Armoniei nr. 25 Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documentatiei având calitatea de proprietar, asa cum rezultă din extrasul de carte funciară aferent imobilului - teren şi construcții - ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind. aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Modificare parțială PUZ aprobat prin HCL 360/2008” str. Armoniei nr. 25 Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, avizul nu priveste aspectele tehnice, economice, de specialitate ale documentatiei, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuieşte obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC li ŢI Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2019-003114/01.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL

360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara; 1. Descrierea situaţiei actuale 

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara în suprafaţă totală 14.423 mp este amplasat în partea de nord a oraşului, fiind delimitat la nord de strada Armoniei, la est de strada Grigore Alexandrescu, la vest de terenul detinut de SC TRANSTIMEX SRL – zona industriala, iar la sud de terenul reglementat prin HCL 430/30.07.2013.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada

Armoniei nr. 25, Timisoara propune modificarea partiala a planului urbanistic zonal aprobat anterior, cu referire la regimul de inaltime prevazut pentru zona dinspre strada Armoniei, si anume: de la S+P+6E+Er, la S+P+8E+Er. Motivul care sta la baza initierii PUZ este dedensificarea sitului, cu scopul generarii de spatii verzi si zone de loisir, curti cu caracter semiprivat, intre volumele construite. In acest sens, pentru terenul reglementat prin prezenta documentatie se propune un POT maxim de 40%, precum si CUT maxim de 3.00 (de la 3.5).

Totodata, prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara se propune renuntarea la dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 44 mp, proprietatea SC Sedako Group SRL in favoarea Primariei municipiului Timisoara, asa cum apare identificat conform plansei ,,Proprietate asupra terenurilor” – nr. 03.1, in scopul largirii profilului stradal si pentru a genera o retragere care sa fie preluata de parcela invecinata, urmand ca, dupa intabularea constructiilor care urmeaza a fi edificate in baza prezentului PUZ (dupa aprobare prin HCL), SC Sedako Group SRL sa faca demersurile necesare in acest scop in conformitate cu Declaratia notariala nr. 295 din 28 martie 2019.

Intabularea constructiilor edificate in baza Autorizaţiei de Construire emise conform prezentrului PUZ se va putea face doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului in suprafata de 44mp necesar intregirii aliniamentului pe strada Armoniei şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei in conformitate cu Declaratia notariala nr. 295 din 28 martie 2019.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal din strazile Armoniei si Grigore

Alexandrescu , respectiv realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018, pe parcela deţinuta de beneficiar si parcari publice catre strazile Armoniei si Grigore Alexandrescu (parcaje propuse etapa a III-a, aferente corpurilor F, G si H), în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005758/06.12.2018. De asemenea, toate amenajarile rutiere precum si dotarile tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia Planului Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara, au fost obţinute Certificatului de Urbanism nr. 2756/06.07.2018, de Avizul de Oportunitate nr. 51 din 04.10.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 03 din 14.02.2019;

Cod FO53-03,Ver.2

4. Concluzii  Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL 360/2008”, strada Armoniei nr. 25, Timisoara, elaborat de proiectantul S.C. RD SIGN S.R.L., proiect nr. 225/ARM/18, beneficiar S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU

Pentru conformitate date tehnice ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: RAPORTUL_INF_SI_CONS_PUBL_PUZ__SEDAKO_GROUP.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ; DIRECȚIA URBANISM RO MANIA Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ Nr. Nr. UR2018-019397/21.01.2019 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: PUZ - „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008”; Amplasament: strada Armoniei nr. 25, Timişoara; Beneficiari: SC SEDAKO GROUP SRL; Proiectant: SC RD SIGN SRL; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism, şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 28.11.2018 — 23.12.2018. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetăţenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați: - Asociatia de proprietari — str. ARMONIEI nr. 23A, - Proprietar imobile: str. ARMONIEI nr. 38B, 38A, 36, 34, 32, 30, 25,23, 21, 19, 17, 15A, 15, 13, 11B, 11, 9, 1,5,34,3, 1; - Proprietar imobile: str. AURORA 1, 2,3, 4, 5, 7; - Proprietar imobile: CALEA ARADULUI 56, 56A; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană interesată. La intalnirea cu proiectantul SC RD SIGN SRL, organizată în data de 11.12.2018, intre orele 14.00 — 15.00, la sediul PMT — Directia Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoană interesată. Nu au fost formulate obiecții referitoare la documentație. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal — „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008”, Armoniei nr. 25, Timisoara, beneficiar SC SEDAKO GROUP SRL, proiectant: SC RD SIGN SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT ŞEF Emilian Sorin.CIURARIU PRI N Ni CONSILIER NN Liliana IOVAN Red2ex a Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii