keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 22/30.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcţiuni conexe", strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timişoara

30.01.2018

Hotararea Consiliului Local 22/30.01.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcţiuni conexe", strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU, cu nr. UR2017 - 019414, 021021/18.12.2017;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2017- 021021/18.12.2017 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Juridic din 08.01.2018 - Anexă la raportul de specialitate nr. UR2017 - 021021/18.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 25/08.12.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 21/21.09.2017, precum si de Decizia Etapei de încadrare nr. 68 din 29.08.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcţiuni conexe", strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L., întocmit conform Proiectului nr.29/2016, realizat de SC D-CONTEXT STUDIO SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condiţiile de construire:
- Regim de construire: maxim P+2E cu subpanta;
- Funcţiuni predominante: zonă de locuinţe colective si funcţiuni conexe;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=40%, CUTmax= 1.20; Hcornisa =9.00 m, Hcoama=11.00m;
- Spatii verzi amenajate minim 30 % - conform Deciziei de incadrare nr. 68/29.08.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
- Retrageri fata de limitele laterale : minim h/2 din inaltimea cladirii - conform Plansei de Reglementari Urbanistice nr. A-03;
- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Circulaţii şi accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din strada Grigore T. Popa (fosta Campina), traversand parcela identificata prin CF 441484 ("teren pentru drum") - proprietatea SC ZIEGLER 2009 SRL, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-000853/23.03.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;
- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 215/06.03.2017.
La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcţiuni conexe", strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul reglementat în suprafaţă de 3.884 mp este înscris în CF 443180, cad. 443180, având ca proprietar pe S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L..

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 29/2016, planşa nr. A-04 - ,,Circulatia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L..
- Proiectantului SC D-CONTEXT STUDIO SRL;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: RAPORTUL_informarii_PUZ_ZIEGLER.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2017-002841/12.04.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- PUZ - ,,Locuinte colective in regim P+2E+Subpanta si functiuni conexe”; - Amplasament: str. Grigore T. Popa nr. 37-39, Timisoara; - Beneficiari: S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L.; - Proiectant: S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L.;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta

publicul: Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z.

disponibilă la Compartimentul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 07.03.2017 – 31.03.2017. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 63/21.02.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificaţi : - Proprietari imobile Str. Gr. T. Popa nr.: 23, 25, 27, 29, 31-33-35, 37, 39, 41, 43A, 43,

45, 47, 49, 51, 51A, 55, 57, 59, 61, 63, 63A; - Proprietari imobile Str. Martir Ioan Popa nr.: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,

29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; - Proprietari imobile Str. Diamandy Constantin nr: 1D, 2D, 4D; - Proprietari imobile Str. Acad. Remus Radulet nr.: 14, 16, 16A, 20, 22, 11, 13, 15, 17,

19, 21, 21A;

Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ, a fost consultată de 2 persoane.

La intalnirea cu proiectantul S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L, organizata in data de 22.03.2017, intre orele 14,00 – 15,00, la sediul PMT – Directia de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana. Nu au fost formulate obiectii/ sesizari.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 – Etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Zonal ,,Locuinte colective in regim P+2E+Subpanta si functiuni conexe”, str. Grigore T. Popa nr. 37-39, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU

Red – S.U.-2 ex

Atasament: 17.07.26_PUZ_Campina_-_R.L.U..pdf

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l

1 |p a g i n a

Pr. nr. 29/2016

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.)

1. GENERALITĂȚI: 1.1 Introducere, rolul R.L.U.:

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază, sub forma unor norme tehnice și juridice, modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ,, Locuințe colective în regim P+2E+SUBPANTĂ ȘI FUNCȚIUNI CONEXE” jud. Timiș, municipiul Timișoara, str. Câmpina, nr. 37-39,CF nr. 443180, nr. Top. 443180 și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală, care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală ( certificate de urbanism respectiv autorizații de construire ) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

- Stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente ) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului );

- Precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism ) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism: Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu: -Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 – 2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000; -Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, modificată și completată; -Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; -Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 republicat; -Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/2000;

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Timisoara, ud: TIMIS, ROMANIA J35/1778/2006 , RO 18734492 str.- Martir Ferkel Suteu, Nr 8, IBAN RO86BRDE3605V38973593600 Sc A Ap 18 BRD Timisoara, SWIFT BRDEROBU tel: 0723 160 193, 0256 460 404

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l

2 |p a g i n a

-Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației; -Hotărârea C.J. Timiș nr. 115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș; -P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002(prelungit prin HCL nr. 105/27.03.2012); -Etapa 2 P.U.G. – Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012; -Etapa 3 P.U.G. – în curs de aprobare.

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism: Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ,,Locuințe colective

în regim P+2E+SUBPANTĂ și funcțiuni conexe” jud. Timiș,mun. Timișoara, Str. Câmpina, nr. 37-39, CF nr. 443180, nr. Top. 443180 se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică a Administrației Publice Locale.

1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism: Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la

proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață de 3.884 mp, identificat prin CF nr. 443180, respectiv nr. Top. 443180, proprietar: S.C. ZIEGLER 2009 SR.L.

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor

construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația

construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa ,,A-03 Reglementări Urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

2.PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA

REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR:

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR: 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT:

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Timisoara, ud: TIMIS, ROMANIA J35/1778/2006 , RO 18734492 str.- Martir Ferkel Suteu, Nr 8, IBAN RO86BRDE3605V38973593600 Sc A Ap 18 BRD Timisoara, SWIFT BRDEROBU tel: 0723 160 193, 0256 460 404

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l

3 |p a g i n a

2.1.1. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate:

• Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural – conformare și amplasare, goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

• Autorizarea și executarea construcțiilor va avea în vedere păstrarea calității mediului natural ( a vegetației mature și sănătoase ) și a echilibrului ecologic.

• În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

2.1.3. Zonele construite protejate: În zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu. 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC: 2.2.1. Siguranța în construcții:

• Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

-Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normelor metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

-H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

-H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996;

-Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale:

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Timisoara, ud: TIMIS, ROMANIA J35/1778/2006 , RO 18734492 str.- Martir Ferkel Suteu, Nr 8, IBAN RO86BRDE3605V38973593600 Sc A Ap 18 BRD Timisoara, SWIFT BRDEROBU tel: 0723 160 193, 0256 460 404

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l

4 |p a g i n a

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice:

Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

2.2.4. Asigurarea echipării edilitare:

Autorizarea executării construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

2.2.5. Asigurarea compatibilității funcțiunilor:

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în cadrul zonei de față sunt prevăzute în cap. 4 a prezentului Regulament.

2.2.6. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului:

În cazul prezentului regulament, P.O.T. și C.U.T. se stabilesc astfel:

-Locuințe colective în regim de înălțime maxim P+2E+SUBPANTĂ.

-Locuințe colective: P.O.T. maxim = 40%

C.U.T. maxim = 1.20

2.2.7. Lucrări de utilitate publică:

Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

3.1. DOMENIUL DE APLICARE:

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situată în intravilanul Municipiului Timișoara și face parte din teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara. La nivelul terenului studiat în suprafață de 3.884 mp, s-au delimitat următoarele zone funcționale:

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Timisoara, ud: TIMIS, ROMANIA J35/1778/2006 , RO 18734492 str.- Martir Ferkel Suteu, Nr 8, IBAN RO86BRDE3605V38973593600 Sc A Ap 18 BRD Timisoara, SWIFT BRDEROBU tel: 0723 160 193, 0256 460 404

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l

5 |p a g i n a

-Subzona locuire colectivă – locuințe colective cu funcțiuni conexe;

-Subzona spații verzi amenajate;

-Subzona căi de comunicație rutieră.

3.2. UTILIZĂRI PERMISE:

Subzona locuire colectivă – locuințe colective cu funcțiuni conexe:

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni:

-locuințe colective, cu regim de înălțime P+2E+SUBPANTĂ;

-amenajări aferente locuințelor;

-căi de acces carosabile și pietonale în incintă;

-parcări la sol;

-spații plantate;

-locuri de joacă pentru copii;

-spații pentru sport și recreere;

-construcții pentru echipare tehnică;

-împrejmuiri;

-alte funcțiuni compatibile.

Subzona pentru spații verzi amenajate:

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni:

-spații verzi amenajate;

-spații verzi și plantate cu rol decorativ și de protecție, plantații de protecție;

-căi de comunicație – acces carosabil și pietonal la parcele;

-mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport și spații de joc pentru copii;

-construcții provizorii chioșcuri, pergole, gradene;

-construcții temporare de alimentație publică și comerț;

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Timisoara, ud: TIMIS, ROMANIA J35/1778/2006 , RO 18734492 str.- Martir Ferkel Suteu, Nr 8, IBAN RO86BRDE3605V38973593600 Sc A Ap 18 BRD Timisoara, SWIFT BRDEROBU tel: 0723 160 193, 0256 460 404

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l

6 |p a g i n a

-construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră.

Subzona căi de comunicație rutieră:

Se permite amplasarea următoarelor construcții (funcțiuni):

-căi de comunicație (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapeți de protecție, plantații de protecție );

-amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiția ca acestea să nu perturbe desfășurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public;

-construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane.

3.3. UTILITĂȚI PERMISE CU CONDIȚII:

Profil funcțional admis cu condiționări pentru subzona locuire colectivă – locuințe colective cu funcțiuni conexe:

• Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;

• Servicii cu acces public (de proximitate) cu îndeplinirea următoarelor condiții:

-se adresează preponderent locuitorilor zonei;

-suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80 mp;

-să implice maximum 5 persoane;

-activitatea (inclusiv depozitarea ) să se desfășoare numai în interiorul clădirii;

-să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;

-să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine;

-pentru activități ce nu se conformează prevederii anterioare se va obține acordul vecinilor pe parcelă.

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Timisoara, ud: TIMIS, ROMANIA J35/1778/2006 , RO 18734492 str.- Martir Ferkel Suteu, Nr 8, IBAN RO86BRDE3605V38973593600 Sc A Ap 18 BRD Timisoara, SWIFT BRDEROBU tel: 0723 160 193, 0256 460 404

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l

7 |p a g i n a

Este, de asemenea necesar, acest acord pentru orice intervenții asupra spațiilor/clădirilor existente ce adăpostesc activități de natura celor mai sus menționate:

-pentru activități de alimentație publică se va obține acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcțiile;

-instituții de învățământ – creșe, grădinițe, școli publice sau private cu îndeplinirea următoarelor condiții:

-să se elaboreze un P.U.D. pentru organizarea ocupării parcelei;

-să se asigure suprafețele necesare ( de teren, utile, desfășurate ), în funcție de capacitate, conform normativelor privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor de acest tip;

-servicii profesionale sau manufacturiene cu îndeplinirea următoarelor condiții:

-să se desfășoare în paralel cu funcțiunea de locuire;

-suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80 mp;

-să implice maximum 5 persoane;

-activitatea (inclusiv depozitarea ) să se desfășoare numai în interiorul clădirii;

-să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;

-să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine:

-spații pentru sport și recreere de mici dimensiuni care să nu producă aglomerări de persoane;

-baruri și restaurante care să nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare.

3.4. INTERDICȚII TEMPORARE:

Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc. ) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.

3.5. INTERDICȚII PERMANENTE (DEFINITIVE):

Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru zona de locuire colectivă cu funcțiuni conexe:

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Timisoara, ud: TIMIS, ROMANIA J35/1778/2006 , RO 18734492 str.- Martir Ferkel Suteu, Nr 8, IBAN RO86BRDE3605V38973593600 Sc A Ap 18 BRD Timisoara, SWIFT BRDEROBU tel: 0723 160 193, 0256 460 404

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l

8 |p a g i n a

- Activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode pentru traficul generat;

- Activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

- Stații de întreținere auto cu capacitate peste 5 mașini;

- Ferme agro – zootehnice, abatoare;

- Anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor,cabalinelor;

- Panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

- Depozite de deșeuri;

- Construcții provizorii de orice natură.

Se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparații; Se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație ( holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor ) Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru subzona spații verzi amenajate:

- Sunt interzise orice alt tip de construcții decât cele enumerate la funcțiuni permise;

- Panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri.

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru subzona căi de comunicație rutieră:

- Sunt interzise construcțiile care prin amplasare, configurație sau exploatare împiedică buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumuri și prezintă riscuri de accidente.

3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ: Autorizarea executării lucrărilor și echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spații verzi, cu condiția să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii. Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, cu schimbarea funcțiunii și afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituți de utilitate publică.

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Timisoara, ud: TIMIS, ROMANIA J35/1778/2006 , RO 18734492 str.- Martir Ferkel Suteu, Nr 8, IBAN RO86BRDE3605V38973593600 Sc A Ap 18 BRD Timisoara, SWIFT BRDEROBU tel: 0723 160 193, 0256 460 404

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l

9 |p a g i n a

Delimitarea terenurilor necesare se stabilește prin documentațiile tehnice și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR: 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII: 4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale:

• Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr. 119/2014.

• Se recomandă să se asigure iluminarea naturală a spațiilor în care se desfășoară o activitate zilnică;

• Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire 1 ½ h;

• Amplasarea construcțiilor se va face cu asigurarea condițiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră și ½, potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației;

• Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv la nord.

4.1.2. Amplasarea față de aliniament: • Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996

republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public;

• Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planșa nr. A-03 ,, Reglementări urbanistice ” ;

• Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile și pietonale, carport- uri, împrejmuiri, aparate de intrare, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare.

4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice: • Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de min. 2,50,respectiv 4,60 m față de aliniamentul

la strada interioară nou propusă;

• Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Timisoara, ud: TIMIS, ROMANIA J35/1778/2006 , RO 18734492 str.- Martir Ferkel Suteu, Nr 8, IBAN RO86BRDE3605V38973593600 Sc A Ap 18 BRD Timisoara, SWIFT BRDEROBU tel: 0723 160 193, 0256 460 404

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l

10 |p a g i n a

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei: Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996 republicat, retragerile impuse față de limitele laterale și de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerințelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condițiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimității pentru locuire a construcțiilor învecinate.

• Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu;

• Pentru clădirile P+2E+SUBPANTĂ, se va stabili o retragere de h/2 față de limitele laterale ale parcelei;

• Nu se admit calcane spre vecini;

• Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri ( acolo unde este cazul ).

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea față de limitele parcelei: • Față de limita vestică a terenului nu se vor impune retrageri deoarece terenul vecin va constitui

drumul de acces pe parcelă, conform CF nr. 441484

• Față de limita nordică și sudică a terenului va fi aplicată regula aprobată de PMT prin HCL, distanța fiind ½ din înălțimea propusă pe acea latură. Având o înălțime de 9,00 m, retragerea este de 4,50 m, aceeași regulă aplicându-se și la distanțele dintre construcții, care va fi tot de 4,50 m;

• Construcțiile dinspre limita de Est vor avea o retragere de 6,00 m față de limita de proprietate ținând cont astfel de vecinătatea cu zona verde existentă pe terenul vecin.

4.1.6. Lucrări de utilitate publică: Clădirile și echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate sau nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc. ). 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII: 4.2.1. Accese carosabile:

• Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

• Configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției, de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori.

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Timisoara, ud: TIMIS, ROMANIA J35/1778/2006 , RO 18734492 str.- Martir Ferkel Suteu, Nr 8, IBAN RO86BRDE3605V38973593600 Sc A Ap 18 BRD Timisoara, SWIFT BRDEROBU tel: 0723 160 193, 0256 460 404

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l

11 |p a g i n a

• Pentru toate categoriile de construcții și de amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

• Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

4.2.2. Accese pietonale: • Este obligatoriu asigurarea acceselor pietonale la clădiri.

• În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate privată.

• Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită ciculația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ: 4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente:

• Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică;

• De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

-se vor respecta soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficarul să racordeze construcția ( potrivit regulilor impuse de Consiliul Local ) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa;

-beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă atunci când aceasta are capacitatea necesară;

-beneficiarul se obligă fie să mărească capacitatea rețelelelor publice existente, fie să construiască noi rețele.

• Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condițiile aliniatului precedent.

4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare: • Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se

realizează de către proprietari, parțial sau în întregime, după caz.

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Timisoara, ud: TIMIS, ROMANIA J35/1778/2006 , RO 18734492 str.- Martir Ferkel Suteu, Nr 8, IBAN RO86BRDE3605V38973593600 Sc A Ap 18 BRD Timisoara, SWIFT BRDEROBU tel: 0723 160 193, 0256 460 404

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l

12 |p a g i n a

• Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

• Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. Se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează.

• Este obligaroriu realizarea bazinelor de retenție pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spațiilor verzi și la circuite casnice sau tehnice care nu necesită apă potabilă.

Alimentarea cu energie electrică: - Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețele stradale. Instalațiile de alimentare și

punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

- Ansamblul de lucrări inginerești care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică sin sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații: - Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețele stradale. Instalațiile de alimentare și

punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze: - Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție. Fiind concepute în așa fel încât

să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

- Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran.

- Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

- Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare: Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz. 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNEA TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR:

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Timisoara, ud: TIMIS, ROMANIA J35/1778/2006 , RO 18734492 str.- Martir Ferkel Suteu, Nr 8, IBAN RO86BRDE3605V38973593600 Sc A Ap 18 BRD Timisoara, SWIFT BRDEROBU tel: 0723 160 193, 0256 460 404

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l

13 |p a g i n a

4.4.1. Înălțimea construcțiilor: • Regimul de înălțime al construcțiilor este maxim P+2E+SUBPANTĂ, conform

reglementărilor din planșa nr. A-03 ,,Reglementări urbanistice ”.

• Se va urmări respectarea prevederilor RGU (Art. 30, alin. (1)) privitor la evitarea unei diferențe mai mari de 2 nivele între construcțiile direct învecinate: ,,autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate”.

• Înălțimea maximă a construcțiilor la ultima cornișă este stabilită, astfel:

-locuințe colective: Hmax=9,00 m

4.4.2. Aspectul exterior al construcțiilor:

• Autorizația de Construire nu se va emite dăcă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților, peisajului urban.

• Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

• Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

• Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

• Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general. Sunt permise totuși culori specifice firmelor ce își desfășoară activitatea în clădirile respective.

• Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistă cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziția și dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.3. Procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare al terenului: • Procentul de ocupare (P.O.T.) al terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și

suprafața terenului x 100, iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului.

• Locuințe colective, în regim maxim de înălțime P+2E+SUBPANTĂ:

P.O.T. maxim = 40% C.U.T. maxim = 1.20

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Timisoara, ud: TIMIS, ROMANIA J35/1778/2006 , RO 18734492 str.- Martir Ferkel Suteu, Nr 8, IBAN RO86BRDE3605V38973593600 Sc A Ap 18 BRD Timisoara, SWIFT BRDEROBU tel: 0723 160 193, 0256 460 404

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l

14 |p a g i n a

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI: 4.5.1. Parcaje:

• Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată, a anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției.

-vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității după cum urmează:

-se va asigura minim 1 loc de parcare pentru fiecare apartament și un spor de 15%;

-pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

• Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare, este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

• În situația în care se vor amenaja locuri de parcare descoperite (ecologice) pentru autoturisme, acestea se vor realiza din pavaje permeabile.

• Intrările și ieșirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

4.5.2. Spații verzi și plantate: • Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în

funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

• Spațiile verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate.

• Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 100 mp de lot.

• Spațiile verzi se vor asigura în concordanță cu prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel încât să satisfacă indicele de minim 2 mp/locatar pentru spații verzi.

• Se va acorda atenție reconstrucției ecologice după încheierea lucrărilor de construcție, constând în: plantații de aliniament, grupuri de arbori izolați, aranjamente peisajere cu arbuști, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri posibile:

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Timisoara, ud: TIMIS, ROMANIA J35/1778/2006 , RO 18734492 str.- Martir Ferkel Suteu, Nr 8, IBAN RO86BRDE3605V38973593600 Sc A Ap 18 BRD Timisoara, SWIFT BRDEROBU tel: 0723 160 193, 0256 460 404

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l

15 |p a g i n a

• Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetație, atât spre aliamentul stradal, cât și între proprietăți.

4.5.4. Gestionarea deșeurilor: • Deșeurile menajere vor fi adunate în containere preluate și transportate periodic de către

societatea cu proprietarul terenului, care are contract, în zone special amenajate pentru depozitarea și gestionarea integrată a gunoiului aferent municipiului Timisoara.

4.6. BILANȚ TERITORIAL:

Situaţia existentă

Situaţia propusă

(mp) (%) (mp)

Terenul studiat 3.384 3.384 Circulaţii pietonale, auto si

parcaje 0 49,25 1.912,33

Spaţii verzi

0 31,6 1227,67

Clădire pentru locuire colectivă cu funcțiuni conexe

P+2E+SUBPANTĂ

0 19,15 744,00

Indici urbanistici

Situaţia

existentă

Situaţia propusă

P.O.T. max. 0.00% 40 %

C.U.T. max. 0,00 1.20 Coordonator urbanism, Întocmit, Arh. OPRITA Razvan arh. DRĂGAN Dragomir

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Timisoara, ud: TIMIS, ROMANIA J35/1778/2006 , RO 18734492 str.- Martir Ferkel Suteu, Nr 8, IBAN RO86BRDE3605V38973593600 Sc A Ap 18 BRD Timisoara, SWIFT BRDEROBU tel: 0723 160 193, 0256 460 404

Atasament: 17.12.19_A05B_Posibilitati_de_Mobilare_A3.pdf

GSPublisherVersion 312.74.75.100

B E N E

F I C I A R

T I T L U

P R O

I E C T

T I T L U

P L A

N Ş Ă

A M P L

A S A M

E N T

FA ZA

:

RO ­ 30

0551

Ti mişo

ara ,

str. Mi

tropo lit V

arlaa m

nr. 1 2 ,

apt. 06

tel/fa x: +4

0 02 56 4

97 4 23

mo bil: +

40 7 23 3

86 3 34

e­m ail: o

[email protected] acte

ctura .ro

NU ME

A C T E

C T U R

A

PR OIE

CT N

R.

RE FE

RA T/E

XP ER

TIZ A

NR . /D

AT A

SC AR

A

E X P E

R T

VE RIF

ICA TO

R

VE RIF

ICA TO

R/

EX PE

RT

SE MN

ĂT UR

Ă

S P E C

I F I C A

Ţ I E

Ş E F

P R O I E

C T

P R O I E

C T A T

D E S E

N A T

NU ME

SE MN

ĂT UR

Ă

PL AN

ŞA N

R. :

CE RIN

ŢA

DA TA

arh itec

t C ipri

an Căd

ariu

arh itec

t M irce

a C răc

ule ac

3 1 /

2 0 0 8

P . U . D .

0 4 / 2 0 0

8

arh itec

t N ena

d L uch

in

S . C . M

B C O

N C E P

T S .

R . L .

MU NIC

IP I UL

T IM I

ŞO AR

A

STR . G

R IG OR

E T .

PO PA

N R .

2

CO NST

RUI RE

IMO BIL

DE AP

ART AM

ENT E

ÎN R EGI

M S +P+

4E+ E retr

as

CU FUN

CŢI UNI

CO MP

LEM ENT

ARE LA

PA RTE

R

P. U . D.

I M O B I L

D E A P

A R T A M

E N T E

S + P +

4 E + E retra

s

C U F U N

C Ţ I U N

I C O M P

L E M E N

T A R E

L A P A R

T E R

P. U . D.

ÎNC ADR

ARE A ÎN

LO CAL

ITA TE

EXT RAS

DIN P.U

.G. TIM

IŞO ARA

STÎL P IL

UMI NAT

PU BLI

C

REG IM D

E ÎN ĂLŢ

IME

STR ĂZI

CLĂ DIR

I

REG IM M

ARE DE

ÎNĂ LŢIM

E

COM ERŢ

, SE RVI

CIIZO NĂ

REZ IDE

NŢI ALĂ

REG IM M

ARE DE

ÎNĂ LŢIM

E ZON

Ă R EZID

ENŢ IAL

Ă

REG IM M

IC D E ÎN

ĂLŢ IMEP+

E

CLĂ DIR

I

REG IM M

IC D E ÎN

ĂLŢ IME

PUN CTE

RID ICA

RE TOP

O

86.4 0

CLĂ DIR

I EX ISTE

NTE

LIM ITA

DE PR

OPR IETA

TE

LIM ITA

ZO NEI

STU DIA

TE

L E G E

N D Ă

ZON Ă S

+P+ 4E+

Er PRO

PUS Ă

LIM ITE

PAR CEL

E

RET RAG

ERI

COR P E

TAJ E

ZON Ă IM

PLA NTA

RE

COR P E

TAJ E

RET RAG

ERI

PAR TER

CO MER

CIA L

ZON Ă IM

PLA NTA

RE

PAR TER

CO MER

CIA L

ZON Ă P

ARC ARE

SU PRA

TER ANĂ

ŞI A CCE

S G ARA

J SU BTE

RAN

ZON Ă P

ARO PUS

Ă S PRE

CE DAR

E

PEN TRU

LĂ RGI

RE STR

ADĂ

23.85

32 .5

0

1,7515,407.00

60 .1

1

70 .4

2 22

.9 2

23.77

7.00 14.20 1.25 1,30

19 .6

7 3.

00 60

.6 0

1, 00

8. 36 16

.5 5

P + 1 E

P + 1 E

P

P

P

P

P

P

P P

P + 1 E

P

P

P + 2 EP + 3

E

P + 1 E

P

B A N U

C O N S

T R U C

T

P + 1 E

I N C O

N S T R

U C T I E

P + 1 E

P + 1 E

P + 1 E

P

P P + 1 E +

M

P

P

P + 1 E

R E S T A

U R A N

T F R A

N C E S

C A

P + 2 E + M

P

P

P

P + 5 E

P + 1 E

A L I N I A M E N T F A Ţ Ă P A R T E R C O M E R Ţ S E R V I C I I

A L

IN IA

M E

N T

F

A Ţ

Ă P

A R

T E

R C

O M

E R

C I A

L

R E G L

E M E N

T Ă R I

U R B A

N I S T I C

E

S C 1 :

5 0 0

STR. DR. GRIGORE T. POPA STR. DR. GRIGORE T. POPA

51A

8 6

5163 59 55­5761

14 14A 12

53

14B 10

41 3739 31­33­3545 4343B4749

4

4A 2

43A

plat form

a be ton

brut arie

parc are

U N I T

A T E

M I L I T

A R A

99. 999

99. 909 10

0.18 3

100 .07 2

99. 89

99. 91 99.936 100

99. 841

99. 855

99. 695

99. 88

99. 909

99. 95699.

94899. 913

99. 884

99. 892

100 .04 5

100 .04 3

99. 993

100 .23

8

100 .007

99. 906

99. 916

99. 943

99. 933

100 .102

100 .102

100 .102

100 .1

99. 956

100 .24

2

100 .217

100 .29

4

100 .2

100 .08 1

99. 985

C

F

Nr .to p.2

05 0

Nr .to p.2

05 1/ 1

N r .t o p .2 0 5 5 / 1

C

R E

T R

A G

E R

E

S P

A T

E

R E T R A G E R E S P A T E

A L I N I A M E N T F A Ţ Ă E T A J E

Z O N Ă P R O P U S Ă P E N T R U C E D A R E P E N T R U L Ă R G I R E A S T R A Z I I E X I S T E N T E

N r .t o p .2 0 5 6

1 : 5 0 0

2.1

REG LEM

ENT ĂRI

UR BAN

ISTI CE

­ ZO NIF

ICA RE

SITU AŢI

A P ROP

USĂ

14.08

5.0 0

2.45 2.45

2.45

50,52 33,96 15,46 1.10

6.00

2.45 2.45

0.95

6.5 0

2.5 0

2.45 2.45

2.45 2.45 2.45

0.95

2.45 2.45

2.45 2.45 2.45

0.95

9.05

14.08

7.0 0

17 .70

14.30 14.32 5,00

12.00

1.50 1.00

7.00 1.00 1.50

4.71

22 7.5

0

33.42

33.73

34.00

34.00

25 .74

23 .70

24 .71

24 .70

24 .70

24 .70

24 .70

24 .70

29 .86

14 .36

50,40

5.3613.61 31.44

2.507.00 2.50

22 9.6

7

15 .29

7.6 3

1,191 .885

m2

7

97

B l.

81

Bl. 80 Sc. B Sc. A

S TR

. G H

E O

R G

H E

O S

TR O

G O

V IC

H

A4s

12 B l.

11 5

A4s

gj

15 B

l. 12

0

A 2422

31

STR. LINIŞTEI

B

A

A

B2 /b

33

1 1A

22A

S TR

. M A

R TI

R IO

N M

IR O

N

B

A1s

1

4 6A

S TR

. H A

G A

A4s

B gjBA1

B B B m

A4s

6B

1B l.

11 B

S TR

. L E

A N

D R

U LU

I

A4s

A4s

A4s

2

9 Bl. 9

Bl . 1

0

gj gj

A4s

A4s

A4s

A4s

gj gj gj gj gj gj gj gj gj

gj gj gj gj gj gj gj

gj

14

12

pos t

trafop ost trafop

ost trafo

Bl. D1 Bl. 83

B l.

1E

gj

A4s

A4s

A4s A4s

gj

1816

23

9 14

Bl. 109

Bl. 113

B l.

11 4

B l.

82

S TR

. G H

E O

R G

H E

O S

TR O

G O

V IC

H

A4s A4s

gj

gj g j

gj gjgjgjgjgj

A4s

gjgj gj

gj

20

27 2523A

Bl. 121

Bl. 110 Bl. 111

STR. LINIŞTEI

A4s

B

A4s

A1

A4s

gj

A4s

29

17 19

14

16

18

Bl. 134

B l.

10 8

B l.

10 9

B l.

13 5

B l.

13 6

A4s

gj

B

A4s

B B

A2

4

3 3A

6 2

tera sa

pos t

trafo

B l.

13 3

B l.

13 2

B

B

B gj

BB

A2

gj

B

B

5 3

8

A4s gj

gj

m

B

A1

gj

B

B

A1

9 11

7

10 8

12 14

3 B

l. 12

S TR

. H A

G A

A

A4s

gj A gj A

5 7

5

pos t tra

fo

plat form

a be ton

B l.

14 B

l. 13

8 Bl. 1B

A4s

A4s A4s

A

gj

gj

A4s A4 s

21/a15

19

48

17

10

pun ct te

rmic Nr.

33

Bl. 93 Bl. 92

Bl. C1

STR. LINIŞTEI

A4s

A4s

gj gj gj

gj gjgjgjgjgj

gj gj gj gj

gj gj

gjg jgj

gjgjgj gj

gj

A4s

21/b

11 16

13

B l.

10 0

B l.

99

Bl. 98

B l.

10 3

A4s

A4s

gj gj gj

gjgjgj

gj

gj gj

B

B B B

gj

gj gj gj

21-23

18

26

24 Bl. 105

Bl. 106

B l.

10 4

ba lc

on P+ 4E+

M A 1

A4s

gj gj gj

gj

23211934

28Bl. 107S +P+

4E+ M

B

gj

D

A1 B

gj

A4s

gj gj

9 7

11

20 22

B l.

13 7

B l.

13 8

B B

D

gj

B

Bgj B

B

10

13

14 161

5

12

gj

B

B

B

B

B m g

j

D

B

B

gj

13 17

16

15

18 20

22

24

19

Cas a

22 -2

4

D

A4s

A4s gj

9B l.

15

Ane xa

P+1 E

Gar aj

Cas a

S TR

. L E

A N

D R

U LU

I

A4s

gj

54 A

16 Bl. 9

0

A4s A4 s

B

1

2

18

parc are

B l.

89

Bl. 95

B l.

94

P+4 E+M

STR. MARTIR DAN CARPIN

AL EE

A SC

U R

A1 A

gj

A4s A4s 22

20

139

Bl. 96

Bl. 101

P+M

1D 2D

38

S TR

. D IA

M AN

D I C

O N

ST AN

TI N

A1s

A4s

tera sa

tera sa

B

B

B

m

B

B

gjB D m

A4s

16 A

16 14

13 11

18 B

20

17 15

19

S TR

. A C

A D

. R E

M U

S R

Ă D

U LE

Ţ

P+1 E

P

P

Ane xa

Ane xa

m

D

B A2

m

m

B B

B

A2

B

B

gj

P+E

P+2 E

23

20 +2

2 1817

19 21

24

intrare uscata S

TR . M

A R

TI R

IO N

M IR

O N

gj

B

m

A1

B

B

A2

m

m B

m

P+M 23 +2

5

26

21

tera sa

B B

B

S+P +M

27

26 26

A

29

28 30

Sp+ P+1

E

P+M

4D

B

B

B

A1

21 22 22

A

21 A

B

BA

gj

27 25

B

gj

A2 m B

m29 A 2

9 31

30 34

28 32

B B

P+M

33 31

32 34

35

tera sa

tribu ne

B

tere n ha

ndb al U

.T.T .

Club S.C

. U. T.T.

S.A .

tribu ne

tribu ne

Tere n ha

ndb al

U.T .T.

Gj

D

D

B D

gj

B

A2 gj

S+P +1E

33

38 40

39

36 A

363 5

37

tera sa

Tera sa

B B

A2

B

m

D+P +2E

+M

37

42 -4

4

A cas

a

pom pe

baz in

baz in

U.T .T.

B B

B B

B

B

gj

gj

wc

41 43

B

BB

B

C

A1

46 48

D+P +5E

+M

D+P +5E

+M

D+P +5E

+M

D+P +5E

+M

D+P +5E

+M

D+P +5E

+M

53- 57

S TR

. G H

E O

R G

H E

IV Ă

N E

SC U

B

B B

B

A1

S+P

B

3739

sa la

s po

rt

veranda acoperita

STR. DR. GRIGORE T. POPA

B B B

B B

B

gj

gj 25272931-33-35

parc are

B 23

A

D+P +5E

+M

forja

C

P+4 E+M

Mag azie

S TR

. B R

U TU

S H

A N

S TR

. G H

E O

R G

H E

IV Ă

N E

SC U A1

AB gj

B

B

B

A

A1

4

474951 D B

B gj

24A

43A4343B45

STR. DR. GRIGORE T. POPA

41

parc are

A turn

ator ie

B

B

63

B

D

B

1214A

14B

55-575961

plat form

a be ton

B

B m

B

A1

A gj m

D

6810

51A53

B

B

B

beto n

S TR

. D R

. G R

IG O

R E

T . P

O PA

01/2 014

Ref erat

nr. Ref

erat nr.

arh. CA

MEL IA C

OVA CI P

RED A

Sca ra :

Des ena

t

Sem natu

ra:

Spe cific

atie :

Pro iect

nr.

Plan sa n

r.

Num e :

Den umi

re lu crar

e :

Pro iect

atS ef p

roie ct

Dat a :

Den umi

re p lans

a :

Faz a :

arh. NIC

OLA E C

OVA CI P

RED A

ing. CR

ASO VAN

CO RNE

L

ing. CR

ASO VAN

CO RNE

L

Ref erat

/ Ex pert

iza nr. /

dat a

Num e :

Sem natu

ra:

Ver ifica

tor/

Exp ert

Cer inta

:

Ver ifica

torE xpe

rt

DTA C

P.E .

1:10 00

teh. pr. I

UDE ANU

ELI SAB

ETA

87/2 012

Ben efic

iar :

PUZ . LO

TIZA RE

LOC UIN

TE C OLE

CTI VE

D+P +2E

str. Grig

ore T. P

opa nr.

31-3 5

GAB OR

MO ISE

, G ABO

R G HIZ

ELA LEN

UTA

05A

urb ani

sm a

rhi tec

tur a

des ign

SP AT

IU U.

A.D .

TIM ISO

ARA , ST

R. A STR

ILO R N

R. 2 0; T

el./F ax:

025 6 43

519 9

Reg .Co

m.: J35

/ 24 2/ 2

8.01 .200

5; C od F

isca l: R

O 1 716

897 2

Ap ar

ta m

en t c

u 3

ca m

er e

B LO

C 1

" S

co ns

tr ui

t = 2

40 m

p

Ap ar

ta m

en t c

u 3

ca m

er e

Ap ar

ta m

en t c

u 2

ca m

er e

Ap ar

ta m

en t c

u 2

ca m

er e

pa rc

aj 7

lo cu

ri

pa rc

aj 7

lo cu

ri

B LO

C 1

S co

ns tr

ui t =

2 40

m p

Ap ar

ta m

en t c

u 3

ca m

er e

B LO

C 1

" S

co ns

tr ui

t = 2

40 m

p

Ap ar

ta m

en t c

u 3

ca m

er e

Ap ar

ta m

en t c

u 2

ca m

er e

Ap ar

ta m

en t c

u 2

ca m

er e

pa rc

aj 7

lo cu

ri

Sp at

iu ve

rd e

Sp at

iu ve

rd e

pa rc

aj 7

lo cu

ri

B LO

C 1

S co

ns tr

ui t =

2 40

m p

Ap ar

ta m

en t c

u 3

ca m

er e

B LO

C 1

" S

co ns

tr ui

t = 2

40 m

p

Ap ar

ta m

en t c

u 3

ca m

er e

Ap ar

ta m

en t c

u 2

ca m

er e

Ap ar

ta m

en t c

u 2

ca m

er e

pa rc

aj 7

lo cu

ri

pa rc

aj 7

lo cu

ri

B LO

C 1

S co

ns tr

ui t =

2 40

m p

Ap ar

ta m

en t c

u 3

ca m

er e

B LO

C 1

" S

co ns

tr ui

t = 2

40 m

p

Ap ar

ta m

en t c

u 3

ca m

er e

Ap ar

ta m

en t c

u 2

ca m

er e

Ap ar

ta m

en t c

u 2

ca m

er e

pa rc

aj 7

lo cu

ri pa

rc aj

7 lo

cu ri

B LO

C 1

S co

ns tr

ui t =

2 40

m p

STR. MARTIR DAN CARPIN

LO C

U IN

T A

E X

IS T

E N

T A

P +1

+M

LIMIT A ZO

NA S TUD

IATA

LIMIT A ZO

NA R EGL

EME NTA

TA

ZON A ST

UDIA TA C

U SU GES

TIE D E MO

BILA RE

LOC UINT

E CO LEC

TIVE PRO

PUS E D+

P+2E

PRO PUN

ERE STR

ADA NO

UA

STR AZI N

OI S UGE

RAT E IN

ZON A

STUD IATA

LEG END

A

SPA TIU V

ERD E

SPA TIU V

ERD E PE

DOM ENIU

PUB LIC

D + P

+2 E

● PLA

N IN CAD

RAR E IN

ZO NA

sca ra 1

:500 0

S. C ONS

TRU ITA

20 69

00

482 200

20 69

00

20 69

00

20 69

50

20 69

50

20 69

50

20 69

00

20 70

00

20 69

50

20 68

50

20 68

50

20 70

00

482 200

482 150

482 150

482 100

482 100

482 250

482 250

482 250

482 300

482 300

482 300

20 69

50

20 70

00

482 350

482 350

1 2

3

456

7

8

ALIN IAME

NT C ONS

TRU CTII

PRO PUS

E

ZON A

SUP RAF

ATA EXI

STE NTA

SUP RAF

ATA PR

OPU SA

%

%

PAR CEL

A S TUD

IATA

100 %

ZON A D

OM ENI

U P UBL

IC ( stra

da)

din care

z.v. alin

iam ent

stra dal

6.91 1,00

mp

ZON A V

ERD E A

MEN AJA

TA

2.8 08,0

0 m p

ZON A LO

CUI NTE

6,0 %

10,3 %

42 1,24

mp

POT ma

xim pro

pus

= 35 %

CUT ma

xim pro

pus

= 0. 9

REG IM D

E IN ALT

IME ma

xim pro

pus = D

+P+ 2E

H m axim

con stru

ctie =

12,0 0m

1 1.62

1,00 mp

24,2 %

59,5 %

11 .621

,00 mp

BIL ANT

SU PRA

FET E p

e o parc

ela de

165 1mp

, Dp artia

l+P+ 2E

707 ,00

mp

100 %

ZON A LO

CUI NTE

CO LEC

TIVE

3,6 %

1.19 5,00

mp 11

.621 ,00

mp

100 %

SUP RAF

ATA VE

RDE LA

NIV EL

DE PA

RCE LA

min im

= 2 5 %

BIL ANT

SU PRA

FET E

S. P ARC

AJE , CIR

CUL ATII

ZON A V

ERD E A

MEN AJA

TA

480 ,00

mp

29 %

600 ,00

mp

571 mp

36,5 %

34,5 %

2

1

3

4

5

6

D +P

+2 E

D + P

+ 2 E

D + P

+2 E

Sp at

iu ve

rd e

Sp at

iu ve

rd e

Sp at

iu ve

rd e

Sp at

iu ve

rd e

Sp at

iu ve

rd e

Sp at

iu ve

rd e

POT = 2

9%

CUT = 0

,9

Hma x =

12m

7

32.39

33.57

PLA N C

U P ROP

UNE RE

MO BIL

ARE UR

BAN A

35.89 13.15

46.95 121.47

121.41

3.10 7.00 2.23 36.06 2.79 5.00 5.47

46.37

5.00

6. 00

21.42

13.08

12 0.

40

22 9.

91

12.82

7. 9412

.1 6

5.93

11.22 4.56

11.22 4.50

11.22

19

S T R . B O E M A

18

192 0

2 1

2 3

2 2

2 4

2 0+ 2 2

2 1

ter asa

S T R . S C A R IS O A R A 2 4

2 6

2 6

2 3 + 2 5

2 6 A

2 9

2 7

2 8

3 0

2 1A

2 1

2 2 A

2 2

2 7

2 5

2 8

2 9 30

3 1 3 2

(S T R . M A R T IR IO N P O P A )

3 3

3 4

3 1

3 2

3 3 3

4

ter asa

3 5

3 6

S T R . H A G A

3 5

3 6 A

3 6

3 7

3 9

3 8

3 7

3 9

4 0

4 2 - 4 4

3 8

4 0

4 2

4 1 4 4

4 3

4 6

8 6

51 41 37

STR. DR. GRIGORE T. POPA

39

4 3

4 1

4 6 p

lat for

ma

bet on

4 8

21A 272931-33-35

par car

e

25 23

par car

e

45 4343B4749

4 4A

bet on

2

43A

S T R . H A G A

17 1521 19

STR. DR. GRIGORE T. POPA

13

STR. DR. GRIGORE T. POPA

S T R . D IA M A N D Y C O N S T A N T IN

Pies e au

toP

P

P+1

P+1

P

P P

P+2 +M

P+1 +M

P

P

P

P

P

P

P+M

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PP+1

S+P

P+M

P

P

P P P

P

P

P

P+2 +M

D+P +M

P

P

P+1 +M

P

P

P+1 +M

P

P+2 +M

P

P+M P+M

P P

P

P

P

P+M

P+M

P

P

P+MP+1

P

P

P+M

P

P+M

P+1

D+P +M

P

D+P +M

P+M

P+1

P

P+M

P+M

P+1

P

P

P+1 +M

Clin ica

den tara

Gra dini

ta

P+1 +M

P+1 +M

PP+M

P+1

P

P

P

P+M

P P

PP+1 P P

P+2 P

PUZ Apr

oba t pr

in H CL

489 /201

4

Loc uint

e co lect

ive

-D+ P+2

E

P

P

AMP LAS

AME NTU

L ST UDI

AT

PUZ Loc

uint e co

lect ive

P+

2E+ sub

pan ta s

i fun ctiu

ni

con exe

N r . C

ad . 440814 - Teren pentru drum

P+1 P+1

P+M

N r . C

ad . 440814 - Teren pentru drum

6

7

8 4

N r.

C ad

.4 39

37 4

N r.

C ad

.4 39

37 5

Nr. Cad.425048

Nr. Cad.440813

N r.

C ad

.4 40

81 3

Str. Dr. Grigore T. Popa (Campina)

Nr. Cad. 442400

21 3

5

N r.

C ad

.4 39

37 0

N r.

C ad

.4 39

37 6

Nr. Cad. 443180 S=3884mp

N r.

C ad

.4 39

37 3

N r.

C ad

.4 39

37 1

N r.

C ad

.4 39

37 2

R5R5

R5

R3.5

R3 .5

N r.

C ad

.4 39

37 6

N r.

C ad

.4 39

37 0

N r.

C ad

.4 39

37 1

N r.

C ad

.4 39

37 2

N r.

C ad

.4 39

37 3

N r.

C ad

.4 39

37 4

N r.

C ad

.4 39

37 5

Nr. Cad.425048

Nr. Cad.440813

N r.

C ad

.4 40

81 3

N r.

C ad

.4 41

48 4

- T er

en p

en tr

u dr

um

Str. Dr. Grigore T. Popa (Campina)

Nr. Cad. 442400

1 2 3

4

56

7

8

P+2 +Su

b

P+2 +Su

b

P+2 +Su

b

P+2 +Su

b

R5

P+2 +Su

b P+2

+Su b

63.82 4.50

11.09 5.98

7.00 2.50

11.09 4.50

11.22 4.78

11.22 4.56

11.22

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnatura Referat / Expertiza Nr. / Data

Beneficiar:

Amplasament:

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

1:1000

arh. Dragomir Dragan

arh. Balutiu Victor

ELABORARE PUZ LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E+M SI FUNCTIUNI CONEXE

A-05BPOSIBILITATI DE MOBILARE

Timisoara, Str. Campina, nr.37-39 CF Nr. 443180, Nr. TOP 443180

arh. Dragomir Dragan

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Martir Ferkel Suteu

nr.8, sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006 C.U.I.

RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

P.U.Z.

S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L.

29/2016

iun. 2016

Stampila SRL Stampila OAR

Terenul studiat

0

SzV - Subzona Spatii verzi

SzLic - Subzona Locuire colectiva cu functiuni

complementare

Situatia existenta

3884

0

POSIBILITATI DE MOBILARE

Subzona locuire individuala existenta in afara parcelei studiate

Subzona comert, servicii si institutii publice in afara parcelei studiate

Zona militara - Constructii cu destinatie speciala in afara parcelei studiate

mp % 100

0

LEGENDA:

Limita zonei studiate

Limita topo teren conform CF Limita zonei reglementate

DELIMITARI

DESTINATIE

Limita parcela studiata

SIMBOLURI Nr. cadastral parcela existentaNr. Cad. 443180S=3884mp

S=3884mp Suprafata parcelei existente Accese auto

Subzona locuire colectiva existenta in afara parcelei studiate

CIRCULATII

Carosabil de deservire locala propus

Trotuar si spatii verzi de aliniament existente

Parcari - dale inierbate propuse

Carosabil existent

Trotuar si spatii verzi de aliniament propuse

BILANT TERITORIAL Situatia propusa

3884.00 100 mp %

Circulatii pietonale, auto si parcaje 0

0 0

744.00 19.15

1227.67 31.6

49.25

SzLic - Subzona Locuire colectiva cu functiuni conexe P.O.T. max. = 40 % C.U.T. max. = 1.20 Regim de inaltime max. P+2E+Subpanta H maxim la cornisa = 9.00 m H maxim coama = 11.00 m

1912.33

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E+SUBPANTA SI FUNCTIUNI CONEXE

INDICI URBANISTICI

Zona acces si intoarcere utilitar - Serviciu Retim, salvare, pompieri

POT CUT 0.0

0% 19.15%

Copaci

SzLic - Subzona Locuire colectiva cu functiuni conexe propusa

Locuinte colective P.O.T. max. = 40 % C.U.T. max. = 1.20 Regim de inaltime P+2E+Subpanta H cornisa = 9.00 m H coama = 11.00 m

Cladiri cu functiune rezidentiala - locuinte unifamiliale (P; S+P; P+M; P+1; D+P+M; P+1+M)

Blocuri de locuinte colective(P+1; P+1+M; P+2+M; P+4+ER)

Comert, servicii si institutii publice

2

Sistem de proiectie: stereografic 1970

Pct. N(m)

INVENTAR DE COORDONATE

6

E(m)

3

482235.237

206846.990

206898.509

206854.639

7

8 482251.564

206835.386

206886.794

482125.246

482293.483

482119.206

482277.565

482229.212

206874.463

206918.422

4

206906.632

5

482271.731

1

Sc teren studiat Sd teren studiat

744.000

0 2538.36

NumeVerificator / expert

Coordonator Urbanism arh. Oprita Razvan

MOBILARE PROPUSA

D-Context Studio

0.65

Constantin Prezan,
7 LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS - ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ Il -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE

Atasament: 17.05.02_A06_Perspective.pdf

GSPublisherVersion 160.77.78.100

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnatura Referat / Expertiza Nr. / Data

Beneficiar:

Amplasament:

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

1:1000

arh. Dragomir Dragan

arh. Balutiu Victor

ELABORARE PUZ LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E+M SI FUNCTIUNI CONEXE

A-06PERSPECTIVE

Timisoara, Str. Campina, nr.37-39 CF Nr. 443180, Nr. TOP 443180

arh. Dragomir Dragan

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Martir Ferkel Suteu

nr.8, sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006 C.U.I.

RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

P.U.Z.

S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L.

29/2016

iun. 2016

Stampila SRL Stampila OAR

AMPLASAMENTUL STUDIAT PUZ Locuinte colective P+2E+subpanta si functiuni conexe

PUZ Aprobat prin HCL 489/2014 Locuinte colective

-D+P+2E

NumeVerificator / expert

D-Context Studio

Vizat spre neschimbare

Coordonator Urbanism arh. Oprita Razvan

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E+SUBPANTA SI FUNCTIUNI CONEXE

Atasament: 17.12.19_A01_Incadrare.pdf

GSPublisherVersion 215.75.76.100

S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.14B, Timisoara

P.U.Z.- Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte)

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

VERIFICATOR VERIFICATOR

REFERAT REFERAT

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 303/2011

faza P.U.Z.

OCT 2012

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT

arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihaela RUSULET

arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDALEGENDA -limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z. -cladiri existente

-zona pentru locuinte - regim maxim de inaltime P+2E

-zona de implantare a cladirilor

-limita maxima de implantare a cladirilor

-strazi cu circulatie auto existente

-strazi cu circulatie auto propuse in exteriorul incintei

-accese auto pe parcela

-strazi cu circulatie auto propuse in interiorul incintei

63

61

14

16

14A

14B

9

STR. DR.GRIGORE T.POPA

10.00

23.48

5.00

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

6. 00

13 .5

6

5. 00

5.00 15.95

6.00 6.00 15.97

5.00

53.93

24 .5

7

26.96

26.95

38.52

16 .0

0

8. 00

8. 00

1. 70

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

12 .5

0

12 .5

0

7. 21

5.00

24.30

10.00

4.50 7.50 5.00

8.62 6.00

2.50

7.00

2.50

12.00

5.00

11.96

10.00

10.00

11.97

5.00

2.503.50 3.50

2.50 7.00

12.00 5.00

15.95 6.00 6.00

15.96 5.00

7.00

2.50

3.50

3.502.50

6. 00

2.50 3.50 3.50 2.50

6.00

12.00

Pensiune P+1+M

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1

P+1

lim ita

d e

pr op

rie ta

te P+1+M

P

Casa P

Casa P+1

Casa P

P+1

Casa P

Casa

Casa

Case

Brutarie

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

ret rag

ere co

ns tru

cti i

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

Casa P

Casa

limita max.de implantare a cladirilor

Casa P+M

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

limita max.de implantare a cladirilor

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

retragere constructii

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

P+1 Casa

1

2

3

5

6

7

8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

04

C.F. nr. 401482 nr.top 2070/2 C.F. nr. 401655 nr.top 2073/1/2/1 C.F. nr. 401658 nr.top 2073/1/1/1 C.F. nr. 430847 nr.top 430847 C.F. nr. 430848 nr.top 430848 C.F. nr. 430849 nr.top 430849 C.F. nr. 430850 nr.top 430850 C.F. nr. 430851 nr.top 430851 C.F. nr. 430852 nr.top 430852 C.F. nr. 430853 nr.top 430853

Suprafata totala teren conform C.F.= 18 021mp POT max. propus= 40 % CUT max. propus= 2 Regim max. de inaltime propus P+2

P U

Z- D

EZ VO

LT A

R E

A N

SA M

B LU

R EZ

ID EN

TI A

L (p

ar ce

la re

s i c

on st

ru ire

lo cu

in te

) st

ra da

G rig

or e

T. P

op a

plansa nr. 04A

scara 1:1000

N

%

Existent

%

Propus

mpmp

Suprafata amplasament

BILANT TERITORIAL

Zona ocupata de cladiri

-

--

-

100%100%18 021 18 021

6 307

4 505

-- 7 209 max.40 %

Zona cai de circulatie, auto si pietonale - strazi

Zona spatii verzi, curti, gradini

cca. 35 %

min. 25 %

VARZARIU DANIEL-NORBERT

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.22,Timisoara

PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

CF nr. 415334 - nr.cad 415334 Suprafata teren conf. CF= 5346 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. 22

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 363/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

REGLEMENTARI URBANISTICE

reglementari urbane 04.a

26,07

20 1,

41

aliniament stradal

12,00

8, 00

8, 00 16

,0 0

12,00

2,50

12,38

6,00

6,00 11,65

2,50

21 ,4

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

8, 50

10 ,7

1

20,10

4, 40

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or re

tra ge

re c

on st

ru ct

ii

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

28

63A

51A

63

59 55-57

61

14A

12

53

14B

10

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

DR UM

2 10

6

Magazie

P. TRAFO. C.Termica

M

Poarta acces

30,34

7, 43

M ag

az ie

At el

ie r

AU TO

D+ P+

5ESp ita

l

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

P

Ca sa

PC as

a P

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P+ 2

P+ 3

P+ 1

P+ 1

Ca sa

P Ca sa

P+ 1

St ra

da I

on B

ar bu

P+ 1

P+ 1

Ca se

Ca sa

P

Ca sa

P

P+ 1

Ca sa

Ca sa

P+ M

PP 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

28

63A

18

51A

63

59 55-57

61

14

16

14A

12

53

14B

10

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

DR UM

2 10

6

Magazie

P+4E BLOCURI LOCUINTE

P. TRAFO. C.Termica

M

P+4E BLOCURI LOCUINTE

Poarta acces

30,34

7, 43

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P lo

ie st

i

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2

Bi ro

ur i

P +

1

M ag

az ie So pr

on

At el

ie r

D+ P+

5E

D+ P+

5E +E

R

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

PP2

22

N r.

T op

. 2 0 8 6

N r.

t op

. 4 15

3 3 3

STR. DR.GRIGORE T.POPA

P+ 1+

M

P+ 1

Ca sa

Br ut

ar ie

2 0 8 0

2 0 8 1

2 0 8 7

20

2 0 7 8

2 1 0 0

2 0 9 8 ,2

0 9 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 9

N r.

C ad

. 4 3 2 5 4 2

N r.

C ad

. 4 3 4 6 0 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 0

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 1

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 2

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 3

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 5

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 6

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 7

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

LO T

1

LO T

2

LO T

3

LO T

4

LO T

5

LO T

6

LO T

7

LO T

8

LO T

9

LO T

10

LO T

11 LO

T 12

HC L

44 6/

2 9.

11 .2

00 5

PU D

"A ns

am bl

u de

lo cu

in te

c ol

ec tiv

e"

HC L

41 1/

1 3.

12 .2

01 1

PU Z

"P ar

ce la

re te

re n

si co

ns tru

ire lo

cu in

te in

di vid

ua le

cu re

gi m

d e

in al

tim e

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)"

HC L

97 / 2

6. 02

.2 01

3

PU Z

"D ez

vo lta

re a

ns am

bl u

re zid

en tia

l"

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim de inaltme max. S/D+P+1E+M(Er)

Zona rezidentiala propusa

Zona construibila propusa

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale, propuse

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Limita de construibilitate/ retrageri

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde propusa

Zona verde de aliniament, intrerupta de accesuri auto

Zona industriala

Zona institutii si servicii

Zona de locuinte, P-P+2

Zona de locuinte, peste P+2

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatia de urbanism aprobata prin HCL 411/13.12.11

12,00

C A

R O

S A

B IL

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

3,00 3,00 1,50 1,501,501,50

16,00

1,50 3,00 3,50 3,50 3,00 1,50

C A

R O

S A

B IL

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

04.a

1:1000

PROFIL STRADAL PP2 - 12 m

PROFIL STRADAL PP1 - 16 m

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a :

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

PUZ

s e p 2 0 1 1

S E F P R O I E C T P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

275/2010

b e n e f i c i a r p r o i e c t

VARZARIU DANIEL

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20,Timisoaraa d r e s a

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

arh. Zsuzsa CZIRJAK arh. Luminita RUSAN

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME max.S(D)+P+1E+M(Er)

sc. 1: 1000 PLAN -REGLEMENTARI URBANISTICE

pl. nr. 03A

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

LEGENDA -limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z. -cladiri existente

-zona pentru locuinte si functiuni complementare max. S(D)+P+1E+M(Er)

-zona de implantare a cladirilor

-limita maxima de implantare a cladirilor

-accese auto si pietonale propuse

-strazi cu circulatie auto existente

-strazi cu circulatie auto propuse din incinta studiata

-cladiri propuse in studii anterioare de urbanism

-zona verde

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

Suprafata totala teren conf.CF = 6 549 mp P.O.T max. propus = 40% C.U.T. max. propus = 2

Regim maxim de inaltime propus: S(D)+P+1E+M(Er)

27,2612,64

4, 40

2,50

3,07

3,50

2,50

2, 50

6,01 17,55

20,22

5,96

6, 00

14 ,1

1

2, 00

6,00

22

2, 00

2, 40

19 ,9

9 6,

00

3,00 3,00 2,50

10,50

11,42 3,00

6.00

14,70

3,00

3,00

17 ,0

9

4, 50

3, 50

6,00

8, 00

16 ,9

1

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,1

3

16 ,2

7

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,1

3

30 ,2

730 ,5

0

P.U .D

ap rob

at pri

n H CL

28 6/2

00 6

Mo dif

ica re

am pla

sa me

nt la

pe ns

iun e

D+ P+

1E +M

au tor

iza ta

cu A.

C.

nr. 19

66 /20

05

P.U.Z. aprobat prin HCL

405/20.11.2009 Ansamblu locuinte colective si

functiuni complementare - max.

S+P+6E si max. S+P+3E

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

STR. DR. GRIGORE T. POPA

63A

18

63

14

16

14A

14B

24

P P

P

M

STR. DR.GRIGORE T.POPA

Pensiune P+2+M

P+1

P+1

P+1+M

S.C. Energopetrol S.A. Ploiesti

Nr. top. 2102/2/2

Sopron

Atelier

Magazie

Atelier AUTO

D+P+5E

D+P+5E+ER Bloc

Casa P+1

Casa

Casa

Casa P

Casa

Casa P

Casa P

Casa P

Casa

Casa

Brutarie

P+M

P+M

Casa P+1

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

S+P+6E

S+P+3E S+P+3E

S+P+2E+Er

S+P+3E

S+P+2E

S+P+6E

S+P+3E

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

limita max.de implantare

a cladirilor

S= 42

7m p

S= 42

9m p

S= 43

2m p

S= 43

6m p

S= 43

7m p

S= 43

9m p

S= 43

9m p

S= 44

7m p

S= 43

1m p

S= 42

5m p

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S = 391mp S11 = 440mp

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

REGLEMENTARI URBANISTICE

Amplasamentul studiat

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

B E N E F I C I A R

T I T L U P R O I E C T

T I T L U P L A N Ş Ă

A M P L A S A M E N T FAZA :

RO ­ 300551 Timişoara , str. Mitropolit Varlaam nr. 12 , apt. 06 tel/fax: +40 0256 497 423 mobil: +40 723 386 334 e­mail: [email protected]

N U M E

A C T E C T U R A PROIECT NR.

REFERAT/EXPERTIZA NR. /DATA

SCARA

E X P E R T

VERIF ICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT S E M N Ă T U R Ă

S P E C I F I C A Ţ I E

Ş E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

N U M E S E M N Ă T U R Ă

PLANŞA NR. :

CERINŢA

DATAarhitect Ciprian Cădariu arhitect Mircea Crăculeac

3 1 / 2 0 0 8

P . U . D .

0 4 / 2 0 0 8arhitect Nenad Luchin

S . C . M B C O N C E P T S . R . L .

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A S T R . G R I G O R E T . P O P A N R . 2

CONSTRUIRE IMOBIL DE APARTAMENTE ÎN REGIM S+P+4E+E retras

CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER

P. U. D. I M O B I L D E A P A R T A M E N T E

S + P + 4 E + E retras C U F U N C Ţ I U N I C O M P L E M E N T A R E

L A P A R T E R P. U. D.

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

EXTRAS DIN P.U.G. TIMIŞOARA

STÎLP ILUMINAT PUBLIC

REGIM DE ÎNĂLŢIME

STRĂZI

CLĂDIRI REGIM MARE DE ÎNĂLŢIME

COMERŢ , SERVICII

ZONĂ REZIDENŢIALĂ REGIM MARE DE ÎNĂLŢIME

ZONĂ REZIDENŢIALĂ REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME

P+E

CLĂDIRI REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME

PUNCTE RIDICARE TOPO86.40

CLĂDIRI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATE

L E G E N D Ă

ZONĂ S+P+4E+Er PROPUSĂ

LIMITE PARCELE

RETRAGERI CORP ETAJE

ZONĂ IMPLANTARE CORP ETAJE

RETRAGERI PARTER COMERCIAL

ZONĂ IMPLANTARE PARTER COMERCIAL

ZONĂ PARCARE SUPRATERANĂ ŞI ACCES GARAJ SUBTERAN

ZONĂ PAROPUSĂ SPRE CEDARE PENTRU LĂRGIRE STRADĂ

23.85

32 .5

0

1,75

15,40

7.00

60 .1

1

70 .4

2

22 .9

2

23.77 7.00

14.20 1.25 1,30

19 .6

7

3. 00

60 .6

0

1, 00

8. 36

16 .5

5

P + 1 E

P + 1 E

PP

P

P

P

P

P

P

P + 1 E

P

P

P + 2 E

P + 3 E

P + 1 E

P

B A N U C O N S T R U C T

P + 1 E I N C O N S T R U C T I E

P + 1 E

P + 1 E

P + 1 E

P P

P + 1 E + M

P

P

P + 1 E

R E S T A U R A N T F R A N C E S C A

P + 2 E + M

P

P

P

P + 5 E

P + 1 E

A L I N I A M E N T F A Ţ Ă

P A R T E R C O M E R Ţ S E R V I C I I

A L I

N I A

M E

N T

F

A Ţ

Ă

P A

R T

E R

C O

M E

R C

I A L

R E G L E M E N T Ă R I U R B A N I S T I C E S C 1 : 5 0 0

STR. DR. GRIGORE T. POPA

STR. DR. GRIGORE T. POPA 51A

8

6

51

63

59 55­57

61

14

14A

12

53

14B

10

41

37 39

31­33­35

45

43

43B

47

49

4

4A 2

43A

platforma beton

brutarie

parcare

U N I T A T E M I L I T A R A

99.999

99.909

100.183

100.072

99.89

99.91 99.936

100 99.841 99.855

99.695

99.88 99.909

99.956

99.94899.913

99.884

99.892

100.045 100.043

99.993

100.238

100.007

99.906

99.916

99.943

99.933

100.102100.102100.102

100.1

99.956 100.242

100.217

100.294

100.2

100.081

99.985

C

F

Nr.top.2050

Nr.top.2051/1

N r .t o p .2 0 5 5 / 1

C

R E

T R

A G

E R

E

S P

A T

E

R E T R A G E R E S P A T E

A L I N I A M E N T F A Ţ Ă E T A J E

Z O N Ă P R O P U S Ă P E N T R U C E D A R E

P E N T R U L Ă R G I R E A S T R A Z I I E X I S T E N T E

N r .t o p .2 0 5 6

1 : 5 0 0

2.1REGLEMENTĂRI URBANISTICE ­ ZONIFICARESITUAŢIA PROPUSĂ

22 9,6

8

50,52

9.05

5.00

17.38

12.00 4.81

22 7,5

0

42 .97

18 4.5

2

50,40

34.00

33.96

29 .30

33.8811.64

49 .44

49 .40

49 .40

49 .40

29 .85

15.46 1.10

50 .64

49 .40

49 .40

49 .39

13.61 5.35

14 .46

12.05 4.82

5.53

16.70 12.00 5.00 1.50 1.00

7.00 1.00

1.50 5.50

1,194.699 m2

176.943 m2

7

9

7

Bl . 8

1

Bl. 80 Sc. B

Sc. A

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

12 Bl . 1

15 A4s

gj

15

Bl . 1

20

A

24 22

31STR. LINIŞTEI

B

A

A

B

2/ b

33

1 1A

22A

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

B

A1s

1

4 6A

ST R.

H AG

A

A4s

B gj B

A1

B

B B m

A4s

6B

1B l.

11 B

ST R.

L EA

ND RU

LU I

A4s

A4s A4s

2

9Bl. 9

Bl . 1

0

gj gj

A4s A4s

A4s A4s

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj gj gj gj gj

gj

14

12

post trafo

post trafo

post trafo

Bl. D1

Bl. 83

Bl . 1

E

gj

A4s

A4s

A4s

A4s

gj

18

16 23

9

14

Bl. 109

Bl. 113

Bl . 1

14

Bl . 8

2

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

A4s

gj gj gj

gj gj

gj gjgj

gj

A4s

gjgj gj

gj

20

27

25

23A

Bl. 121

Bl. 110

Bl. 111

STR. LINIŞTEI

A4s B

A4s

A1

A4s

gj

A4s

29

17

19 14

16 18

Bl. 134

Bl . 1

08

Bl . 1

09

Bl . 1

35

Bl . 1

36

A4sgj

B

A4s

B

B

A2

4

3

3A

6

2

terasa

posttrafo

Bl . 1

33

Bl . 1

32

B B

B gj

B

B A2

gj

B

B

5 3

8

A4s

gj

gj

m

B

A1

gjB

B

A1

9

11

7

10

8

12

14

3 Bl

. 1 2

ST R.

H AG

A

A

A4s

gj

A gj A5

7

5

post trafo

platforma beton

Bl . 1

4

Bl . 1

3

8

Bl. 1B

A4s

A4s

A4s

A

gj

gj

A4s

A4s

21/a

15

194 8

17

10

punct termic Nr.33

Bl. 93

Bl. 92

Bl. C1

STR. LINIŞTEI

A4s

A4s

gjgj gj

gjgjgjgj gjgj

gj gj gj

gj gj gj

gj gjgjgj

gjgj gjgj

A4s

21/b

11

16

13

Bl . 1

00

Bl . 9

9

Bl. 98

Bl . 1

03

A4s

A4s

gj gj

gj gjgj

gj

gj

gj gjB

B B

B gj

gj gj

gj

21-23

18

26

24 Bl. 105

Bl. 106

Bl . 1

04

ba lco

n P+4E+M

A1

A4s gj

gj gj

gj

23

21 19

34

28 Bl. 107

S+P+4E+M

B gj

D

A1

B

gj

A4s

gj gj

9

7

11

20

22

Bl . 1

37

Bl . 1

38

BB

D

gj

B

B gj

B

B10

13

14

16

15 12

gjB

B

B

BB m

gj

D

B

B

gj13

17

16

15

18 20

22 24

19 Casa

22 -2

4

D

A4s

A4s gj

9 Bl

. 1 5

Anexa

P+1E

Garaj

Casa

ST R

. L EA

ND RU

LU I

A4s

gj

54 A

16Bl. 90

A4s

A4s

B

1 2

18

parcare

Bl . 8

9

Bl. 95

Bl . 9

4

P+4E+M

STR. MARTIR DAN CARPIN

AL EE

A SC

UR TĂ

A1 Agj

A4s

A4s

22

20

13

9

Bl. 96

Bl. 101

P+M

1D

2D

38

ST R.

D IA

M AN

DI C

O NS

TA NT

IN

A1s

A4s terasa

terasa

B

B

B

m

B

B

gj

B D

m

A4s

16 A

16

14

13

11

18 B

20

17

15

19

ST R.

A CA

D. R

EM US

R ĂD

UL EŢ

P+1E P

P

Anexa

Anexa

m

D

B A2

m

m

B B

B

A2

BB

gj

P+E

P+2E

23

20 +2

2

18

17 19

21 24

intrare uscata

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

gj

B

m

A1

B B

A2

m m B

m

P+M

23 +2

5

26

21

terasa

B

B

B

S+P+M

27 26

26 A

29

28

30

Sp+P+1E

P+M

4D

B

B

B

21

22

22 A

21 A

B

B

A

gj

27

25

B

gj A2

m B

m

29 A2

9 31

30

34

28

32

B

B

P+M

33

31

32

34

35

terasa

tribune

B

teren handbal U.T.T.

Club S.C. U.T.T. S.A. tribune

tribune Teren handbal U.T.T.

Gj

D

D

B D

gj

B

A2

gj

S+P+1E

33

38

40

39 36

A

36

35

37

terasa

Terasa

B

B

A2

B

m

D+P+2E+M

37

42 -4

4

A casa pompe

bazinbazin

U.T.T.

B B

B

B

B

B

gj

gj

wc

41 43

B

B

B

B

C

A1

46

48

D+P+5E+M

D+P+5E+M D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M 53-57

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

B

B B

B

A1

S+P

B

37 39

sa la

s po

rt

veranda acoperita

B B

B

B B Bgj

gj

25

27

29

31-33-35

B

23

A

D+P+5E+M

forja

C

P+4E+M

Magazie

ST R.

B RU

TU S

HA NE

Ş

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

A1

AB

gj

B

B

B

A

A1 4

47

49

51

D

B

B

gj

2

4A

43A

43

43B

45

41

A turnatorie

B

B B

63 B

DB

12

14A 14B

55-57

59

61 platforma beton

B

B m

B

A1

A gj m

D 6 8

10

51A

53

B B

B

beton

ST R.

D R.

G RI

G O

RE T

. P O

PA

01/2014 arh. CAMELIA COVACI PREDA

Scara :

Desenat

Semnatura:Specificatie :

Proiect nr.

Plansa nr.

Nume :

Denumire lucrare :

Proiectat

Sef proiect

Data : Denumire plansa :

Faza :

arh. NICOLAE COVACI PREDA

Referat / Expertiza nr. / dataNume : Semnatura:Verificator/Expert Cerinta :

PUZ1:1000

teh.pr. IUDEANU ELISABETA

87/2012 Beneficiar :

PUZ. LOTIZARE LOCUINTE COLECTIVE D + P + 2E

str. Grigore T. Popa nr. 31-35

GABOR MOISE , GABOR GHIZELA LENUTA

03A

urbanism arhitectura design SPATIU U.A.D. TIMISOARA, STR. ASTRILOR NR. 20; Tel./Fax: 0256 435199 Reg.Com.: J35/ 242/ 28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972

STR. MARTIR DAN CARPIN

LO C

U IN

TA EX

IS TE

N TA

D P+

P+ E

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA PARCELA REGLEMENTATA

ZONA EXISTENTA LOCUINTE MAXIM P+2+M ( PUG )

ZONA PROPUSA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE MAXIM D+P+2E

ZONA EXISTENTA LOCUINTE COLECTIVE P+4

ZONA EXISTENTA LOCUINTE COLECTIVE PESTE P+4

PROPUNERE ZONA DE IMPLANTARE LOCUINTE COLECTIVE D+P+2E

CIRCULATII - STRADA PROPUSA PE PARCELA REGLEMENTATA 12m prospect

STRAZI NOI SUGERATE IN ZONA STUDIATA

PROPUNERE ZONA DE IMPLANTARE LOCUINTE IN ZONA STUDIATA

LEGENDA

ZONA EXISTENTA DE PARCURI, COMPLEXE SPOTIVE, RECREERE, PERDELE DE PROTECTIE

SPATIU VERDE EXISTENT PE DOMENIU PUBLIC

ZONA SUPRAFATA EXISTENTA SUPRAFATA PROPUSA % %

PARCELA STUDIATA 100%

ZONA DOMENIU PUBLIC (strada) din care z.v. aliniament stradal

6.911,00 mp

ZONA VERDE AMENAJATA

2.808,00 mp

ZONA LOCUINTE

6,0 %

10,3 %

421,24 mp

POT maxim propus = 35%

CUT maxim propus = 0.9

REGIM DE INALTIME maxim propus = D + P + 2E

H maxim constructie = 12,00m

● PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

gj

CONSTRUCTIE PROPUSA DESFIINTARII

90.91090.905

90.705

98.017

94.048

90.988

90.932

90.889

95.355 93.859

89.859

97.122

94.899

90.849

90.992

90.887

90.891

91.208

90.858

90.946

90.919

90.851

91.137

91.061

90.919

90.851

91.218

91.427

91.218

91.427

91.120

91.020

91.157

91.299

91.120

91.020

91.204

90.925

91.388

91.204

91.366

91.233

90.925

91.290

91.511

91.514

91.449

93.852

94.288

91.623

91.595

91.460

91.799

92.635

91.607 91.364

91.522

91.719

91.771

91.860

91.75991.785

91.662

91.667

91.610

91.630 91.678

91.610

91.559

91.486

91.72691.879

91.804

91.743 91.769

91.750

91.789

91.850

91.822

91.676

91.762

91.700

91.644

91.728

91.713

91.722 91.724

91.767 91.684 91.647

91.692

91.767

91.801

91.683

91.717

91.563

91.590

91.834

91.709

91.718

Cc Cc

Ag DtrCp

Cp Cc

Ag AgCc

Cp Ag

Cc

Cc

CcAg

C1

C3

C1 A1

Cp

Cp

Cp

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

Cc

Cc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag Ag

Ag

Cc Cc

Cc

Cc

AgCc

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

CpCp Cp

Cp

Ag

Ag

Ag

Cc

Vh

Cc Ag

Ag

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag Vh

Cc

Ag

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp Cp

Cp

Cc

A

A A

Cp

Cc A

A

Cc Cc

Cc

Ag

Ag

Ag Cc

A

Aso

Ag Ag

Cp

Cp

Cp

Cc

Cp

Cc

Ag

Ag Dtr

Dtr

Cp

Cp

Cp

Cc Cc

C1

Cp

CpcCp

Cat

Cp

Cc

Hs Hs

Cp

Cat

C1

C2

Cc Cc

Cc Aso

Aso

Cc

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cpc parcare

Cc

Cc

Ds Cp

C6

C5

Cp

Cp

Cp

parcare

91.5091.52

91.5091.4691.44 91.48

91.47 91.52

91.47

91.48

91.50 91.52

91.43 91.43 91.38

91.42

91.37 91.43

91.43

91.51 91.53

91.53 92.57

92.58

92.5792.05

92.58

92.04

91.50 91.48

91.48

91.54 91.50

91.52

91.54

91.53 91.54 91.51

91.52 91.53

91.53

91.55

91.54

91.42

91.4491.40

91.4491.44 91.36

91.50

91.52 91.5391.56

91.56 91.57

91.57

91.59

91.61

91.62 91.5491.55

91.4991.45

91.4391.4391.51 91.46

91.45

91.48

91.49

91.50

91.51

91.59

91.56 91.57

91.47

91.53

91.53

91.57 91.61

91.57 91.57

91.62

91.60

91.60 91.60

91.59

91.61 91.61

91.57

91.63

91.65

91.63 91.63

91.63 91.77

91.74 91.74

91.75 91.71

91.68

91.75

91.74 91.76

91.78 91.78

91.77 91.75

91.74 91.70

91.69 91.63

91.67 91.66

91.69 91.64

91.70

91.74

91.70

91.63

91.54 91.58

91.64

91.64

91.63

91.64 91.72

91.71 91.60

91.61

91.63

91.63

91.68

91.67 91.6591.74

91.69

91.71 91.65

91.64

91.6391.66

91.66

91.63 91.66

91.63

91.66

91.68

91.62

91.65

91.62 91.63

91.63

91.63

91.65 91.70

91.6391.69

91.67

91.62

91.76

91.63

91.66

91.61 91.63

91.64 91.66

91.62 91.63

91.71 91.60

91.63

91.61

91.64

91.68

91.68 91.60

91.61

91.53

91.43

91.45 91.51

91.66

91.59

91.61 91.63

91.49 91.57

91.54

91.55

91.57

91.50

91.47

91.47

91.56

91.58

91.54

91.55

91.52 91.56

91.61 91.62

91.62

91.58 91.56

91.61 91.63

91.53

91.49 91.5491.53

91.54 91.4791.49

91.49

91.31

91.28

91.36 91.38

91.40

91.37 91.31

91.35 91.22

91.29

91.30

91.24 91.2991.28

91.2991.29

91.27

91.23

91.30

91.31

91.31

91.32

91.2991.31

91.30

91.28

91.29

91.32

91.47

91.45

91.43

91.4091.48

91.55 91.5591.58

91.58

91.55 91.53

91.42

91.73

91.46

91.68

91.4591.3791.3391.33 91.37

91.39

91.34

91.35

92.14

93.30

93.36 93.58

93.53

93.66

93.09 93.16

93.32

93.35 93.32

91.45

91.61

91.48 91.46

91.41

91.40

91.38 91.36

91.31

91.34

91.38

91.42 91.27 91.3491.35

91.28

91.30

91.34

91.28

91.29 91.32

91.35 91.32

91.32

91.37 91.38

91.38

91.62 91.59

91.62

91.61

91.58

91.51

91.35

91.45

91.3691.36

91.34

91.23

91.19

-8.29-8.29

91.24

91.25

91.35

91.28

91.42

91.39

91.22

91.20

91.31

91.37

91.38

91.37

91.3591.38

91.25

91.2591.28

91.38

91.36

91.37 91.38 91.39

91.38

91.4291.44

91.40

91.43

91.41

91.53

91.56

91.53

91.40

91.38

91.39

91.29

91.35

91.30

91.28 91.30

91.27 91.34

91.24

91.16

91.10

91.07 91.28

91.29 91.23 91.24

91.24

91.26

91.25

91.20

91.19

91.19

91.24

91.12

91.12

91.07 91.12

91.16 91.17

91.14

91.12

91.08

91.18

91.19

91.17

91.2291.22 91.30

91.14

91.04

90.97

90.98

90.96

90.95

90.95

91.06

90.85

90.87

90.76

90.83

90.88

90.84

90.88

90.78 90.81

90.82

90.80

90.84

90.94

91.10

91.03

90.92

90.87

90.96

91.03

91.01

90.87

90.71

90.77

90.86

90.72

90.65

90.59

90.60

90.56

90.64

90.65

90.68

90.66

91.61 91.61 91.61

91.43

91.42

91.61

91.5091.3491.60

91.60

91.59 91.61

91.60 91.58

91.41

91.61 91.61

91.62 91.63

91.37 91.60

91.5791.43

91.6191.62

91.5791 .58

91.61

91.43

91.37

91.57

91.55

91.37

91.36 91.54

91.60

91.31

91.30

91.53 91.51

91.37

91.41

91.46 91.6591.78 91.87

91.49

91.46 91.50

91.50

91.43

91.49

91.50

91.47

91.38

91.64 91.66

91.55

91.54 91.52

91.65

91.62

91.49

91.60

91.56

91.58

91.39 91.39

91.62

91.63 91.64

91.60

91.40

91.55 91.54

91.46 91.59

91.59

91.57

91.50

91.58

91.60 91.62

91.70

91.62

91.55

91.719 1.69

91.61

91.65

91.70 91.71

91.50

91.54 91.49

91.64

91.64

91.48 91.59

91.62

91.61

91.47

91.54

91.68

91.38

91.65

91.37

91.36

91.21

91.57

91.56

tufe

C H

C C

G

G P

C

C

C

G

P

P

P

G

P

G

GG

G P

P

C G

H

C

H C

C H

C C

G

balta balta

alee beton

al ee

b et

on

ale e

pie tri

s

al ee

b et

on

platforma beton

parcare ecologica

platforma beton

platforma beton

movila pamant

C

tufe

tufe

tufe

pl at

fo rm

a be

to n

alee beton

al ee

b et

on

al ee

b et

on

z.v.

pietris

z.v.

casa

casa

copertina

z.v.

z.v.

z.v.

trepte piatra

trepte piatra

str. Dr. Grigore T. Popa(Campina)

1868

1869

1864

1865

1939

Gr

Gr

1860

1861

1862

1863

Gr

Gr

Gr

Gr

1838

1841

1842-1847

Gr

Gr

Gr

1849

1850

1858

1859

Gr

Gr

Gr

Gr

1830

1832

1848

1851

1852

1853

1855Gr Gr

1822

1831

Gr

1839 1840

91.623

91.623

91.623

91.623

S= 11

56 3

m p

nr .to

po .1

84 2-

18 47

ch io

sc

P

P

P

C

C

C

P

Hfo ra

j a pa

trotuar

20 69

00

482200

20 69

00 20

69 00

20 69

50 20

69 50

20 69

50

20 69

00 20

69 00

20 70

00

20 69

50

20 68

50 20

68 50

20 70

00

482200

482150482150482150

482100 482100

482250482250 482250

482300 482300482300

20 69

50

20 70

00

482350 482350

SPATIU VERDE AMENAJAT PROPUS

11.621,00 mp

24,2 %

59,5 %

CONSTRUCTII EXISTENTEA1

11.621,00 mp

BILANT SUPRAFETE

ALINIAMENT CONSTRUCTII PROPUSE PE PARCELA REGLEMENTATA

CIRCULATII EXISTENTE ( strazi )

707,00 mp

100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ALINIAMENT CONSTRUCTII PROPUSE

ZONA LOCUINTE COLECTIVE

3,6 %

1.195,00 mp

11.621,00 mp 100%

SUPRAFATA VERDE LA NIVEL DE PARCELA = 25 %

2

1

3

4

5

6

7

G A

R D

C A

R O

SA B

IL

G A

R D

TR O

TU A

R SP

V ER

D E

SP V

ER D

E TR

O TU

A R

PROFIL STRADAL 1:500

S = 1676 mp

S = 1670 mp

S = 1617 mp

S = 1651 mp

S = 1004 mp

4 NUMAR PARCELA

31.44

33.57

33.27

2,807.598 m2

PLAN PROPUNERI REGLRMRNTARI

REGLEMENTARI URBANISTICE

2

LIMITA DE PROPRIETATE = LIMITA ZONA STUDIATA

CONSTRUCTII EXISTENTE

ZONA PENTRU LOCUINTE COLECTIVE - PESTE P+2

LIMITA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

DRUMURI PUBLICE EXISTENTE

COTE NIVEL TEREN NATURAL90.00

Str. Grigore T. Popa (Campina) 53, 57

REGLEMENTARI URBANISTICE

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data

Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

1:5000

arh. Dragomir Dragan

arh. Balutiu Victor

ELABORARE PUZ LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E+M SI FUNCTIUNI CONEXE

A-01INCADRARE IN TERITORIU

Timisoara, Str. Campina, nr.37-39 CF Nr. 443180, Nr. TOP 443180

arh. Dragomir Dragan

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Martir Ferkel Suteu

nr.8, sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006 C.U.I.

RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

P.U.Z.

S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L.

29/2016

iun. 2016

Stampila SRL Stampila OAR

A3-bun

Amplasamentul studiat

PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU - P.U.G.

PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU - EXTRAS DIN UTR

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E+SUBPANTA SI FUNCTIUNI CONEXE

PUD Aprobat prin HCL 446/2005 Ansamblu locuinte colective

-max S+P+5E+M

PUZ Aprobat prin HCL 489/2014 Locuinte colective

-D+P+2E

PUD Aprobat prin HCL 376/2008 Construire imobil de apartamente cu

functiuni complementare la parter - S+P+4E+Er

AMPLASAMENTUL STUDIAT Locuinte colective

P+2E+SUBPANTA si functuni conexe

PUZ Aprobat prin HCL 97/2013 Modificare PUZ aprobat prin HCL

405/2009 cu PUZ Dezvoltare ansamblu rezidential

-max P+2E

PUZ Aprobat prin HCL 88/2016 Parcelare teren si construire locuinte individuale -S/D+P+1E+M/Er

PUZ Aprobat prin HCL 411/2011 Parcelare teren si construire locuinte individuale -S/D+P+1E+M/Er

Amplasamentul studiat

STR. GRIGORE T.POPA

STR. GRIGORE T.POPA

CA L.

S EV

ER B

O CU

C A

L. A R

A D

U LU

I

STR. LINISTEI

STR. LINISTEI Vizat spre neschimbare

Coordonator Urbanism arh. Oprita Razvan

Constantin Prezan,
7 LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS - ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ Il -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE
us oo E
us oo E
“i - FE 3 ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU AEM 9 Sas DUMBRAVITA "LEGENDA EC i Ă ÎI e za > . “i Si _ “VI SSE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV = E E ——— LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN mmm UIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE SERE — LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA GHIRODA ZONIFICARE FUNCTIONALA - 3 Et A ie Ea IUN : LEI < a, : 7 £ : 74 ZONA INSTITUTII SI SERVICII | ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SER [—] ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TI ZONA RONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR LL EDILITARE ZONA Revue RUTIERA SI CONSTRUCTII Î ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII | 1 aa STATIE ” 220/110 Kv RENTI mmm ZONARIROULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE = APE, OGLINZI DE APA/ PORT a PADURE PARC E —] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA CE [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI mr) DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE CENTURA OCOLITOARE - INEL V / LEGATURA AUTOSTRADA fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE (cs m] MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI IEZI TRASEE PIETONALE MAJORE EEE . PRESE PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CUGF. — REGLEMENTARI Fri) CU VALOARE ISTORICA. P fuma ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONADE PROTECTIE C.F. S Da) BRE SERI ORE DU TIE AN E INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA _ | LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE _ SCCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.).G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. presat e EEE REGLEMENTARI PRAI SCARA Paz PUG, an Plansa ARI ITĂRI A TERITORIULUI

Atasament: 17.12.19_A02_Situatia_existenta.pdf

GSPublisherVersion 312.74.75.100

22 9,6

8

50,52

9.05

5.00

17.38

12.00 4.81

22 7,5

0

42 .97

18 4.5

2

50,40

34.00

33.96

29 .30

33.8811.64

49 .44

49 .40

49 .40

49 .40

29 .85

15.46 1.10

50 .64

49 .40

49 .40

49 .39

13.61 5.35

14 .46

12.05 4.82

5.53

16.70 12.00 5.00 1.50 1.00

7.00 1.00

1.50 5.50

1,194.699 m2

176.943 m2

7

9

7

Bl . 8

1

Bl. 80 Sc. B

Sc. A

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

12 Bl . 1

15 A4s

gj

15

Bl . 1

20

A

24 22

31STR. LINIŞTEI

B

A

A

B

2/ b

33

1 1A

22A

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

B

A1s

1

4 6A

ST R.

H AG

A

A4s

B gj B

A1

B

B B m

A4s

6B

1B l.

11 B

ST R.

L EA

ND RU

LU I

A4s

A4s A4s

2 9Bl. 9

Bl . 1

0

gj gj

A4s A4s

A4s A4s

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj gj gj gj gj

gj

14

12

post trafo

post trafo

post trafo

Bl. D1

Bl. 83

Bl . 1

E

gj

A4s

A4s

A4s

A4s

gj

18

16 23

9

14

Bl. 109

Bl. 113

Bl . 1

14

Bl . 8

2

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

A4s

gj gj gj

gj gj

gj gjgj

gj

A4s

gjgj gj

gj

20

27

25

23A

Bl. 121

Bl. 110

Bl. 111

STR. LINIŞTEI

A4s B

A4s

A1

A4s

gj

A4s

29

17

19 14

16 18

Bl. 134

Bl . 1

08

Bl . 1

09

Bl . 1

35

Bl . 1

36

A4sgj

B

A4s

B

B

A2

4

3

3A

6

2

terasa

posttrafo

Bl . 1

33

Bl . 1

32

B B

B gj

B

B A2

gj

B

B

5 3

8

A4s

gj

gj

m

B

A1

gjB

B

A1

9

11

7

10

8

12

14

3 Bl

. 1 2

ST R.

H AG

A

A

A4s

gj

A gj A5

7

5

post trafo

platforma beton

Bl . 1

4

Bl . 1

3

8

Bl. 1B

A4s

A4s

A4s

A

gj

gj

A4s

A4s

21/a

15

194 8

17

10

punct termic Nr.33

Bl. 93

Bl. 92

Bl. C1

STR. LINIŞTEI

A4s

A4s

gjgj gj

gjgjgjgj gjgj

gj gj gj

gj gj gj

gj gjgjgj

gjgj gjgj

A4s

21/b

11

16

13

Bl . 1

00

Bl . 9

9

Bl. 98

Bl . 1

03

A4s

A4s

gj gj

gj gjgj

gj

gj

gj gjB

B B

B gj

gj gj

gj

21-23

18

26

24 Bl. 105

Bl. 106

Bl . 1

04

ba lco

n P+4E+M

A1

A4s gj

gj gj

gj

23

21 19

34

28 Bl. 107

S+P+4E+M

B gj

D

A1

B

gj

A4s

gj gj

9

7

11

20

22

Bl . 1

37

Bl . 1

38

BB

D

gj

B

B gj

B

B10

13

14

16

15 12

gjB

B

B

BB m

gj

D

B

B

gj13

17

16

15

18 20

22 24

19 Casa

22 -2

4

D

A4s

A4s gj

9 Bl

. 1 5

Anexa

P+1E

Garaj

Casa

ST R

. L EA

ND RU

LU I

A4s

gj

54 A

16Bl. 90

A4s

A4s

B

1 2

18

parcare

Bl . 8

9

Bl. 95

Bl . 9

4

P+4E+M

STR. MARTIR DAN CARPIN

AL EE

A SC

UR TĂ

A1 Agj

A4s

A4s

22

20

13

9

Bl. 96

Bl. 101

P+M

1D

2D

38

ST R.

D IA

M AN

DI C

O NS

TA NT

IN

A1s

A4s terasa

terasa

B

B

B

m

B

B

gj

B D

m

A4s

16 A

16

14

13

11

18 B

20

17

15

19

ST R.

A CA

D. R

EM US

R ĂD

UL EŢ

P+1E P

P

Anexa

Anexa

m

D

B A2

m

m

B B

B

A2

BB

gj

P+E

P+2E

23

20 +2

2

18

17 19

21 24

intrare uscata

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

gj

B

m

A1

B B

A2

m m B

m

P+M

23 +2

5

26

21

terasa

B

B

B

S+P+M

27 26

26 A

29

28

30

Sp+P+1E

P+M

4D

B

B

B

21

22

22 A

21 A

B

B

A

gj

27

25

B

gj A2

m B

m

29 A2

9 31

30

34

28

32

B

B

P+M

33

31

32

34

35

terasa

tribune

B

teren handbal U.T.T.

Club S.C. U.T.T. S.A. tribune

tribune Teren handbal U.T.T.

Gj

D

D

B D

gj

B

A2

gj

S+P+1E

33

38

40

39 36

A

36

35

37

terasa

Terasa

B

B

A2

B

m

D+P+2E+M

37

42 -4

4

A casa pompe

bazinbazin

U.T.T.

B B

B

B

B

B

gj

gj

wc

41 43

B

B

B

B

C

A1

46

48

D+P+5E+M

D+P+5E+M D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M 53-57

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

B

B B

B

A1

S+P

B

37 39

sa la

s po

rt

veranda acoperita

B B

B

B B Bgj

gj

25

27

29

31-33-35

B

23

A

D+P+5E+M

forja

C

P+4E+M

Magazie

ST R.

B RU

TU S

HA NE

Ş

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

A1

AB

gj

B

B

B

A

A1 4

47

49

51

D

B

B

gj

2

4A

43A

43

43B

45

41

A turnatorie

B

B B

63 B

DB

12

14A 14B

55-57

59

61 platforma beton

B

B m

B

A1

A gj m

D 6 8

10

51A

53

B B

B

beton

ST R.

D R.

G RI

G O

RE T

. P O

PA

01/2014 arh. CAMELIA COVACI PREDA

Scara :

Desenat

Semnatura:Specificatie :

Proiect nr.

Plansa nr.

Nume :

Denumire lucrare :

Proiectat

Sef proiect

Data : Denumire plansa :

Faza :

arh. NICOLAE COVACI PREDA

Referat / Expertiza nr. / dataNume : Semnatura:Verificator/Expert Cerinta :

PUZ1:1000

teh.pr. IUDEANU ELISABETA

87/2012 Beneficiar :

PUZ. LOTIZARE LOCUINTE COLECTIVE D + P + 2E

str. Grigore T. Popa nr. 31-35

GABOR MOISE , GABOR GHIZELA LENUTA

03A

urbanism arhitectura design SPATIU U.A.D. TIMISOARA, STR. ASTRILOR NR. 20; Tel./Fax: 0256 435199 Reg.Com.: J35/ 242/ 28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972

STR. MARTIR DAN CARPIN

LO C

U IN

TA EX

IS TE

N TA

D P+

P+ E

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA PARCELA REGLEMENTATA

ZONA EXISTENTA LOCUINTE MAXIM P+2+M ( PUG )

ZONA PROPUSA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE MAXIM D+P+2E

ZONA EXISTENTA LOCUINTE COLECTIVE P+4

ZONA EXISTENTA LOCUINTE COLECTIVE PESTE P+4

PROPUNERE ZONA DE IMPLANTARE LOCUINTE COLECTIVE D+P+2E

CIRCULATII - STRADA PROPUSA PE PARCELA REGLEMENTATA 12m prospect

STRAZI NOI SUGERATE IN ZONA STUDIATA

PROPUNERE ZONA DE IMPLANTARE LOCUINTE IN ZONA STUDIATA

LEGENDA

ZONA EXISTENTA DE PARCURI, COMPLEXE SPOTIVE, RECREERE, PERDELE DE PROTECTIE

SPATIU VERDE EXISTENT PE DOMENIU PUBLIC

ZONA SUPRAFATA EXISTENTA SUPRAFATA PROPUSA % %

PARCELA STUDIATA 100%

ZONA DOMENIU PUBLIC (strada) din care z.v. aliniament stradal

6.911,00 mp

ZONA VERDE AMENAJATA

2.808,00 mp

ZONA LOCUINTE

6,0 %

10,3 %

421,24 mp

POT maxim propus = 35%

CUT maxim propus = 0.9

REGIM DE INALTIME maxim propus = D + P + 2E

H maxim constructie = 12,00m

● PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

gj

CONSTRUCTIE PROPUSA DESFIINTARII

90.91090.905

90.705

98.017

94.048

90.988

90.932

90.889

95.355 93.859

89.859

97.122

94.899

90.849

90.992

90.887

90.891

91.208

90.858

90.946

90.919

90.851

91.137

91.061

90.919

90.851

91.218

91.427

91.218

91.427

91.120

91.020

91.157

91.299

91.120

91.020

91.204

90.925

91.388

91.204

91.366

91.233

90.925

91.290

91.511

91.514

91.449

93.852

94.288

91.623

91.595

91.460

91.799

92.635

91.607 91.364

91.522

91.719

91.771

91.860

91.75991.785

91.662

91.667

91.610

91.630 91.678

91.610

91.559

91.486

91.72691.879

91.804

91.743 91.769

91.750

91.789

91.850

91.822

91.676

91.762

91.700

91.644

91.728

91.713

91.722 91.724

91.767 91.684 91.647

91.692

91.767

91.801

91.683

91.717

91.563

91.590

91.834

91.709

91.718

Cc Cc

Ag DtrCp

Cp Cc

Ag AgCc

Cp Ag

Cc

Cc

CcAg

C1

C3

C1 A1

Cp

Cp

Cp

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

Cc

Cc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag Ag

Ag

Cc Cc

Cc

Cc

AgCc

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

CpCp Cp

Cp

Ag

Ag

Ag

Cc

Vh

Cc Ag

Ag

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag Vh

Cc

Ag

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp Cp

Cp

Cc

A

A A

Cp

Cc A

A

Cc Cc

Cc

Ag

Ag

Ag Cc

A

Aso

Ag Ag

Cp

Cp

Cp

Cc

Cp

Cc

Ag

Ag Dtr

Dtr

Cp

Cp

Cp

Cc Cc

C1

Cp

CpcCp

Cat

Cp

Cc

Hs Hs

Cp

Cat

C1

C2

Cc Cc

Cc Aso

Aso

Cc

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cpc parcare

Cc

Cc

Ds Cp

C6

C5

Cp

Cp

Cp

parcare

91.5091.52

91.5091.4691.44 91.48

91.47 91.52

91.47

91.48

91.50 91.52

91.43 91.43 91.38

91.42

91.37 91.43

91.43

91.51 91.53

91.53 92.57

92.58

92.5792.05

92.58

92.04

91.50 91.48

91.48

91.54 91.50

91.52

91.54

91.53 91.54 91.51

91.52 91.53

91.53

91.55

91.54

91.42

91.4491.40

91.4491.44 91.36

91.50

91.52 91.5391.56

91.56 91.57

91.57

91.59

91.61

91.62 91.5491.55

91.4991.45

91.4391.4391.51 91.46

91.45

91.48

91.49

91.50

91.51

91.59

91.56 91.57

91.47

91.53

91.53

91.57 91.61

91.57 91.57

91.62

91.60

91.60 91.60

91.59

91.61 91.61

91.57

91.63

91.65

91.63 91.63

91.63 91.77

91.74 91.74

91.75 91.71

91.68

91.75

91.74 91.76

91.78 91.78

91.77 91.75

91.74 91.70

91.69 91.63

91.67 91.66

91.69 91.64

91.70

91.74

91.70

91.63

91.54 91.58

91.64

91.64

91.63

91.64 91.72

91.71 91.60

91.61

91.63

91.63

91.68

91.67 91.6591.74

91.69

91.71 91.65

91.64

91.6391.66

91.66

91.63 91.66

91.63

91.66

91.68

91.62

91.65

91.62 91.63

91.63

91.63

91.65 91.70

91.6391.69

91.67

91.62

91.76

91.63

91.66

91.61 91.63

91.64 91.66

91.62 91.63

91.71 91.60

91.63

91.61

91.64

91.68

91.68 91.60

91.61

91.53

91.43

91.45 91.51

91.66

91.59

91.61 91.63

91.49 91.57

91.54

91.55

91.57

91.50

91.47

91.47

91.56

91.58

91.54

91.55

91.52 91.56

91.61 91.62

91.62

91.58 91.56

91.61 91.63

91.53

91.49 91.5491.53

91.54 91.4791.49

91.49

91.31

91.28

91.36 91.38

91.40

91.37 91.31

91.35 91.22

91.29

91.30

91.24 91.2991.28

91.2991.29

91.27

91.23

91.30

91.31

91.31

91.32

91.2991.31

91.30

91.28

91.29

91.32

91.47

91.45

91.43

91.4091.48

91.55 91.5591.58

91.58

91.55 91.53

91.42

91.73

91.46

91.68

91.4591.3791.3391.33 91.37

91.39

91.34

91.35

92.14

93.30

93.36 93.58

93.53

93.66

93.09 93.16

93.32

93.35 93.32

91.45

91.61

91.48 91.46

91.41

91.40

91.38 91.36

91.31

91.34

91.38

91.42 91.27 91.3491.35

91.28

91.30

91.34

91.28

91.29 91.32

91.35 91.32

91.32

91.37 91.38

91.38

91.62 91.59

91.62

91.61

91.58

91.51

91.35

91.45

91.3691.36

91.34

91.23

91.19

-8.29-8.29

91.24

91.25

91.35

91.28

91.42

91.39

91.22

91.20

91.31

91.37

91.38

91.37

91.3591.38

91.25

91.2591.28

91.38

91.36

91.37 91.38 91.39

91.38

91.4291.44

91.40

91.43

91.41

91.53

91.56

91.53

91.40

91.38

91.39

91.29

91.35

91.30

91.28 91.30

91.27 91.34

91.24

91.16

91.10

91.07 91.28

91.29 91.23 91.24

91.24

91.26

91.25

91.20

91.19

91.19

91.24

91.12

91.12

91.07 91.12

91.16 91.17

91.14

91.12

91.08

91.18

91.19

91.17

91.2291.22 91.30

91.14

91.04

90.97

90.98

90.96

90.95

90.95

91.06

90.85

90.87

90.76

90.83

90.88

90.84

90.88

90.78 90.81

90.82

90.80

90.84

90.94

91.10

91.03

90.92

90.87

90.96

91.03

91.01

90.87

90.71

90.77

90.86

90.72

90.65

90.59

90.60

90.56

90.64

90.65

90.68

90.66

91.61 91.61 91.61

91.43

91.42

91.61

91.5091.3491.60

91.60

91.59 91.61

91.60 91.58

91.41

91.61 91.61

91.62 91.63

91.37 91.60

91.5791.43

91.6191.62

91.5791 .58

91.61

91.43

91.37

91.57

91.55

91.37

91.36 91.54

91.60

91.31

91.30

91.53 91.51

91.37

91.41

91.46 91.6591.78 91.87

91.49

91.46 91.50

91.50

91.43

91.49

91.50

91.47

91.38

91.64 91.66

91.55

91.54 91.52

91.65

91.62

91.49

91.60

91.56

91.58

91.39 91.39

91.62

91.63 91.64

91.60

91.40

91.55 91.54

91.46 91.59

91.59

91.57

91.50

91.58

91.60 91.62

91.70

91.62

91.55

91.719 1.69

91.61

91.65

91.70 91.71

91.50

91.54 91.49

91.64

91.64

91.48 91.59

91.62

91.61

91.47

91.54

91.68

91.38

91.65

91.37

91.36

91.21

91.57

91.56

tufe

C H

C C

G

G P

C

C

C

G

P

P

P

G

P

G

GG

G P

P

C G

H

C

H C

C H

C C

G

balta balta

alee beton

al ee

b et

on

ale e

pie tri

s

al ee

b et

on

platforma beton

parcare ecologica

platforma beton

platforma beton

movila pamant

C

tufe

tufe

tufe

pl at

fo rm

a be

to n

alee beton

al ee

b et

on

al ee

b et

on

z.v.

pietris

z.v.

casa

casa

copertina

z.v.

z.v.

z.v.

trepte piatra

trepte piatra

str. Dr. Grigore T. Popa(Campina)

1868

1869

1864

1865

1939

Gr

Gr

1860

1861

1862

1863

Gr

Gr

Gr

Gr

1838

1841

1842-1847

Gr

Gr

Gr

1849

1850

1858

1859

Gr

Gr

Gr

Gr

1830

1832

1848

1851

1852

1853

1855Gr Gr

1822

1831

Gr

1839 1840

91.623

91.623

91.623

91.623

S= 11

56 3

m p

nr .to

po .1

84 2-

18 47

ch io

sc

P

P

P

C

C

C

P

Hfo ra

j a pa

trotuar

20 69

00

482200

20 69

00 20

69 00

20 69

50 20

69 50

20 69

50

20 69

00 20

69 00

20 70

00

20 69

50

20 68

50 20

68 50

20 70

00

482200

482150482150482150

482100 482100

482250482250 482250

482300 482300482300

20 69

50

20 70

00

482350 482350

SPATIU VERDE AMENAJAT PROPUS

11.621,00 mp

24,2 %

59,5 %

CONSTRUCTII EXISTENTEA1

11.621,00 mp

BILANT SUPRAFETE

ALINIAMENT CONSTRUCTII PROPUSE PE PARCELA REGLEMENTATA

CIRCULATII EXISTENTE ( strazi )

707,00 mp

100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ALINIAMENT CONSTRUCTII PROPUSE

ZONA LOCUINTE COLECTIVE

3,6 %

1.195,00 mp

11.621,00 mp 100%

SUPRAFATA VERDE LA NIVEL DE PARCELA = 25 %

2

1

3

4

5

6

7

G A

R D

C A

R O

SA B

IL

G A

R D

TR O

TU A

R SP

V ER

D E

SP V

ER D

E TR

O TU

A R

PROFIL STRADAL 1:500

S = 1676 mp

S = 1670 mp

S = 1617 mp

S = 1651 mp

S = 1004 mp

4 NUMAR PARCELA

31.44

33.57

33.27

2,807.598 m2

PLAN PROPUNERI REGLRMRNTARI

S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.14B, Timisoara

P.U.Z.- Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte)

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

VERIFICATOR VERIFICATOR

REFERAT REFERAT

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 303/2011

faza P.U.Z.

OCT 2012

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT

arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihaela RUSULET

arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDALEGENDA -limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z. -cladiri existente

-zona pentru locuinte - regim maxim de inaltime P+2E

-zona de implantare a cladirilor

-limita maxima de implantare a cladirilor

-strazi cu circulatie auto existente

-strazi cu circulatie auto propuse in exteriorul incintei

-accese auto pe parcela

-strazi cu circulatie auto propuse in interiorul incintei

63

61

14

16

14A

14B

9

STR. DR.GRIGORE T.POPA

10.00

23.48

5.00

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

6. 00

13 .5

6

5. 00

5.00 15.95

6.00 6.00 15.97

5.00

53.93

24 .5

7

26.96

26.95

38.52

16 .0

0

8. 00

8. 00

1. 70

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

12 .5

0

12 .5

0

7. 21

5.00

24.30

10.00

4.50 7.50 5.00

8.62 6.00

2.50

7.00

2.50

12.00

5.00

11.96

10.00

10.00

11.97

5.00

2.503.50 3.50

2.50 7.00

12.00 5.00

15.95 6.00 6.00

15.96 5.00

7.00

2.50

3.50

3.502.50

6. 00

2.50 3.50 3.50 2.50

6.00

12.00

Pensiune P+1+M

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1

P+1

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1+M

P

Casa P

Casa P+1

Casa P

P+1

Casa P

Casa

Casa

Case

Brutarie

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

ret rag

ere co

ns tru

cti i

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

Casa P

Casa

limita max.de implantare a cladirilor

Casa P+M

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

limita max.de implantare a cladirilor

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

retragere constructii

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

P+1 Casa

1

2

3

5

6

7

8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

04

C.F. nr. 401482 nr.top 2070/2 C.F. nr. 401655 nr.top 2073/1/2/1 C.F. nr. 401658 nr.top 2073/1/1/1 C.F. nr. 430847 nr.top 430847 C.F. nr. 430848 nr.top 430848 C.F. nr. 430849 nr.top 430849 C.F. nr. 430850 nr.top 430850 C.F. nr. 430851 nr.top 430851 C.F. nr. 430852 nr.top 430852 C.F. nr. 430853 nr.top 430853

Suprafata totala teren conform C.F.= 18 021mp POT max. propus= 40 % CUT max. propus= 2 Regim max. de inaltime propus P+2

P U

Z- D

EZ VO

LT A

R E

A N

SA M

B LU

R EZ

ID EN

TI A

L (p

ar ce

la re

s i c

on st

ru ire

lo cu

in te

) st

ra da

G rig

or e

T. P

op a

plansa nr. 04A

scara 1:1000

N

%

Existent

%

Propus

mpmp

Suprafata amplasament

BILANT TERITORIAL

Zona ocupata de cladiri

-

--

-

100%100%18 021 18 021

6 307

4 505

-- 7 209 max.40 %

Zona cai de circulatie, auto si pietonale - strazi

Zona spatii verzi, curti, gradini

cca. 35 %

min. 25 %

VARZARIU DANIEL-NORBERT

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.22,Timisoara

PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

CF nr. 415334 - nr.cad 415334 Suprafata teren conf. CF= 5346 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. 22

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 363/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

REGLEMENTARI URBANISTICE

reglementari urbane 04.a

26,07

20 1,

41

aliniament stradal

12,00

8, 00

8, 00 16

,0 0

12,00

2,50

12,38

6,00

6,00 11,65

2,50

21 ,4

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

8, 50

10 ,7

1

20,10

4, 40

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or re

tra ge

re c

on st

ru ct

ii

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

28

63A

51A

63

59 55-57

61

14A

12

53

14B

10

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

DR UM

2 10

6

Magazie

P. TRAFO. C.Termica

M

Poarta acces

30,34

7, 43

M ag

az ie

At el

ie r

AU TO

D+ P+

5ESp ita

l

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

P

Ca sa

PC as

a P

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P+ 2

P+ 3

P+ 1

P+ 1

Ca sa

P Ca sa

P+ 1

St ra

da I

on B

ar bu

P+ 1

P+ 1

Ca se

Ca sa

P

Ca sa

P

P+ 1

Ca sa

Ca sa

P+ M

PP 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

28

63A

18

51A

63

59 55-57

61

14

16

14A

12

53

14B

10

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

DR UM

2 10

6

Magazie

P+4E BLOCURI LOCUINTE

P. TRAFO. C.Termica

M

P+4E BLOCURI LOCUINTE

Poarta acces

30,34

7, 43

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P lo

ie st

i

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2

Bi ro

ur i

P +

1

M ag

az ie So pr

on

At el

ie r

D+ P+

5E

D+ P+

5E +E

R

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

PP2

22

N r.

T op

. 2 0 8 6

N r.

t op

. 4 15

3 3 3

STR. DR.GRIGORE T.POPA

P+ 1+

M

P+ 1

Ca sa

Br ut

ar ie

2 0 8 0

2 0 8 1

2 0 8 7

20

2 0 7 8

2 1 0 0

2 0 9 8 ,2

0 9 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 9

N r.

C ad

. 4 3 2 5 4 2

N r.

C ad

. 4 3 4 6 0 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 0

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 1

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 2

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 3

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 5

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 6

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 7

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

LO T

1

LO T

2

LO T

3

LO T

4

LO T

5

LO T

6

LO T

7

LO T

8

LO T

9

LO T

10

LO T

11 LO

T 12

HC L

44 6/

2 9.

11 .2

00 5

PU D

"A ns

am bl

u de

lo cu

in te

c ol

ec tiv

e"

HC L

41 1/

1 3.

12 .2

01 1

PU Z

"P ar

ce la

re te

re n

si co

ns tru

ire lo

cu in

te in

di vid

ua le

cu re

gi m

d e

in al

tim e

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)"

HC L

97 / 2

6. 02

.2 01

3

PU Z

"D ez

vo lta

re a

ns am

bl u

re zid

en tia

l"

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim de inaltme max. S/D+P+1E+M(Er)

Zona rezidentiala propusa

Zona construibila propusa

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale, propuse

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Limita de construibilitate/ retrageri

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde propusa

Zona verde de aliniament, intrerupta de accesuri auto

Zona industriala

Zona institutii si servicii

Zona de locuinte, P-P+2

Zona de locuinte, peste P+2

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatia de urbanism aprobata prin HCL 411/13.12.11

12,00

C A

R O

S A

B IL

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

3,00 3,00 1,50 1,501,501,50

16,00

1,50 3,00 3,50 3,50 3,00 1,50

C A

R O

S A

B IL

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

04.a

1:1000

PROFIL STRADAL PP2 - 12 m

PROFIL STRADAL PP1 - 16 m

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a :

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

PUZ

s e p 2 0 1 1

S E F P R O I E C T P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

275/2010

b e n e f i c i a r p r o i e c t

VARZARIU DANIEL

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20,Timisoaraa d r e s a

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

arh. Zsuzsa CZIRJAK arh. Luminita RUSAN

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME max.S(D)+P+1E+M(Er)

sc. 1: 1000 PLAN -REGLEMENTARI URBANISTICE

pl. nr. 03A

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

LEGENDA -limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z. -cladiri existente

-zona pentru locuinte si functiuni complementare max. S(D)+P+1E+M(Er)

-zona de implantare a cladirilor

-limita maxima de implantare a cladirilor

-accese auto si pietonale propuse

-strazi cu circulatie auto existente

-strazi cu circulatie auto propuse din incinta studiata

-cladiri propuse in studii anterioare de urbanism

-zona verde

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

Suprafata totala teren conf.CF = 6 549 mp P.O.T max. propus = 40% C.U.T. max. propus = 2

Regim maxim de inaltime propus: S(D)+P+1E+M(Er)

27,2612,64

4, 40

2,50

3,07

3,50

2,50

2, 50

6,01 17,55

20,22

5,96

6, 00

14 ,1

1

2, 00

6,00

22

2, 00

2, 40

19 ,9

9 6,

00

3,00 3,00 2,50

10,50

11,42 3,00

6.00

14,70

3,00

3,00

17 ,0

9

4, 50

3, 50

6,00

8, 00

16 ,9

1

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,1

3

16 ,2

7

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,1

3

30 ,2

730 ,5

0

P.U .D

ap rob

at pri

n H CL

28 6/2

00 6

Mo dif

ica re

am pla

sa me

nt la

pe ns

iun e

D+ P+

1E +M

au tor

iza ta

cu A.

C.

nr. 19

66 /20

05

P.U.Z. aprobat prin HCL

405/20.11.2009 Ansamblu locuinte colective si

functiuni complementare - max.

S+P+6E si max. S+P+3E

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

STR. DR. GRIGORE T. POPA

63A

18

63

14

16

14A

14B

24

P P

P

M

STR. DR.GRIGORE T.POPA

Pensiune P+2+M

P+1

P+1

P+1+M

S.C. Energopetrol S.A. Ploiesti

Nr. top. 2102/2/2

Sopron

Atelier

Magazie

Atelier AUTO

D+P+5E

D+P+5E+ER Bloc

Casa P+1

Casa

Casa

Casa P

Casa

Casa P

Casa P

Casa P

Casa

Casa

Brutarie

P+M

P+M

Casa P+1

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

S+P+6E

S+P+3E S+P+3E

S+P+2E+Er

S+P+3E

S+P+2E

S+P+6E

S+P+3E

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

limita max.de implantare

a cladirilor

S= 42

7m p

S= 42

9m p

S= 43

2m p

S= 43

6m p

S= 43

7m p

S= 43

9m p

S= 43

9m p

S= 44

7m p

S= 43

1m p

S= 42

5m p

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S = 391mp S11 = 440mp

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

REGLEMENTARI URBANISTICE

Amplasamentul studiat

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

STR . DE

J

Bloc 54

Scara A

Scara B2

Scara A

Bloc 53 Scara B

3

5

Bloc 52

S T R . C A R E I

7

Bloc 51

Scara A

Scara B

16

Scara A

Scara B

6

Scara A

Bloc 47 posttrafo Bloc 41

Scara A

Scara B

7 1

10

Scara B

Bloc 48

8

Scara B

Scara B

Bloc 3812

Scara A

Scara A Scara B

Bloc 39

Bloc 40

7 3

Scara A

7 9

Bloc 19

3 4

Bloc 2036

2 2

Bloc 23

17 15 Bloc 62

Bloc 63

Bloc 62

S T R . R A S A R IT U L U I

2 4

3 8

Bloc 21

Scara B

4 0 Bloc 29

2 1

Bloc 24

Bloc 2519 26 Bloc 68

2 3

Bloc 69

Scara B

14

Bloc 37Scara A

8 3

8 5

C A L E A A R A D U L U I

Scara B

BLOC 36

BLOC 35

STR. LIEGE

C A L E A A R A D U L U I

BLOC 33

4 6

Scara A

Bloc 27

Bloc 28

4 2

Scara B

STR. S OMNUL

UI

2 Scara A

1

Bloc 30B

Bloc 30A

2 5 S T R . R A S A R IT U L U I

3 0 Bloc 70

Bloc 71 4

Bloc 31

Scara B

4 4

Bloc 34

BLOC 35

2 9

BLOC 32 Scara A

BLOC 37

Scara A

BLOC 36

3 1

Scara B 3 2

BLOC 76

Bloc 75 33

BLOC77

3 7

Bloc 1G

2

Bloc 1F1

bar

terasa 4B

4 santier

4A

2A

(As )

1

BLOC 12

terasa

terasa

Scara B Bloc 8

1 Scara A

2 87

STR. CAREI (V ECHI)

9 3

9 5

BLOC 11

parcare

9 7

Bloc 45

Bloc 41

STR. LI NISTEI

1

2

Bloc 42 3

BLOC78

S T R . R A S A R IT U L U I

3 6

BLOC79

4 Bloc A1 4

Bloc 85

5

7

Bloc 84

st.gaze

2

posttrafo

58A

STR. T EXTIL

ISTILO R

Bloc 44 4

1 3

(ST R.

MAR TIR

DA N C

ARP AN)

6

56

58

56

8

Bloc 86

12

Bloc 87 14

parcare

BLOC 10

9 9

Scara B

Bloc 34

terasa

hidrofor

Scara A

C A L E A A R A D U L U I

BLOC 9

101

Scara B

hala productie RI-FI

cos

8

RI-FI hala productie

S.C.PREMATEX S.R.L.

filatura

S.C. PREMARTEX S.R.L.

48A

Scara B2

STR. CUGIR

Scara A

parcare

platfbeton

Bloc 1AB

Bloc 142

107

Bloc 140 Bloc 141

107

STR. FELI

X

terasa

terasa

Scara B

103 - 105

C A L E A A R A D U L U I

hala productie

hala productie RI-FI

cabina paza

statie pilot laborator

hala statie pilot

Scara C

cond

spalatoriecond

cond cond

rezervoare chimice

dispensar cond

birouri

cond

rez

cond

st pomp castel

apa

hala productie

cond bazin

centrala termica

cond

bazin statie epurare

baz

hala

hala finisaj

hala finisaj

hala

hala finisaj

birouri

4 B

birouri S.C. UZINA TEXTILA TIMISOARA S.A.

P.C.I. P.C.I.

P.C.I.

rez

cond

tesatorie

C A L E A A R A D U L U I

post trafo

birouri

hala

post trafo

atelier

repansat

atelier

platfbeton

dep.

dep.

depozit

platforma beton

depozit

atelier de sudura

C A L E A A R A D U L U I

4 8

post trafo

hala tesatorie

S.C. I.T.T. S.A.

filatura

filatura

5 0

5 2

79

75

STR. DR. GRIGORE T. POPA

gang

hala

platf beton

cabina cantar

cabinapoarta

STR. DR. GRIGORE T. POPA

28

73

71

71A

Camin de nefamilisti

34

U.T.T.

Camin de nefamilisti

32

centralatermica posttrafo

U.T.T.

platforma beton

centrala termica

platformabeton Terasa Milo

wc81

platforma beton

vulcanizare

S.C. FIRESTONE atelier de reparatii auto

P.S.I.

30

atelier S.C. PETROS PLOIESTI

rampa rampa

teren viranteren viran

Bloc 64 Bloc 662

Scara A

Bloc 16

Scara B 4

Scara C

Bloc 127

STR. S ITARUL

UI

2

1

Bloc 65 4

3

Bloc 67

ST R. S IT AR UL UI

Bloc 125

STR. SPERANTEI

1 Bloc 126

3

Bloc 124

8

Bloc 131 14

5

99

Bloc 128

1111

Bloc 130 16

Bloc 129

ST R. B OE MI ABloc 74

5

Bloc 73B

Bloc 73A 10

Bloc 72

6

8

STR. SOMNULUI

Scara BScara B77

Bloc 80 Scara AScara A99

10 Bloc 122

Bloc 123

12

STR. SOMNULUI

11 Bloc 117 13

Bloc 116

ST R. S IT AR UL UI

7 7

Bloc 115

11

12

Bloc 74A 55

Bloc1E

Bloc D1

Bloc 81 posttrafoposttrafopost trafo

Bloc 82

Bloc 114

14

9

Bloc 8310

ST R. S IT AR UL UI

Bloc 118 Bloc 119

patf.betonpatf.beton

Bloc 1201515

29

Bloc 11312

Bloc 1211414

Bloc 110 STR. LINISTEI

Bloc 109 23

23A Bloc 111 25

27 Bloc 109

Bloc 134

14

(S TR . AC AD . RE MU S RA DU LE T)

17

Bloc 135

Bloc 108

19

1

8

12

14

10

6

4

2A

2B

7

7A

STR. LINISTEI

99

9A

24

22

ST R. S CA RI SO AR A

1A

1

22A

5 18

3

20

16

ST R. H AG A

1

Bloc 133

2

Bloc 136

16 posttrafo

ST R. B OE MI A

18

terasa

3

BLOC 132

4

3

6

(S TR . MA RT IR I ON P OP A)

3A

8

2

BLOC 11A1

4 6A

6B

BLOC 11 B

ST R. L EA ND RU LU I

BLOC 10

2

1

BLOC 9

BLOC 8A 7

9

ALEEA LIREI

5

8

10 ST R. H AG A

7

11

9

12

14

BLOC 12

3 post trafo

4

platforma beton

BLOC 13

5

BLOC 14

5

7

Bloc 1B 4

Bloc C110

10

STR. LINISTEI

17

Bloc 88

54 A

17 Bloc 92

48Bloc 93

Bloc 98

28

Bloc 991 1

punct termic Nr.33

ST R. S CU RT A

Bloc 89

1 Bloc 94

2

Bloc 9016

parcare

STR. TEXTILISTILOR

Bloc 95

Bloc 96 20

Bloc 101

18

9

Bloc 1031 6

(S TR . GH EO RG HE O ST RO GO V IC H)

Bloc 100

13

Bloc 104

18

Bloc 105 24

Bloc 10626

Bloc 107 28

34

34

22

38

13

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

terasa

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

Uzinele Textile Timisoara

Club S.C. U.T.T. S.A.

tribuneteren handbal U.T.T.

tribune

tribuneU.T.T.Teren handbal

U.T.T.

BLOC 137

20

9

7

BLOC 138

22

7

10

12

11

13

14

15

16

terasa1 1

13

(S TR . AC AD . RE MU S RA DU LE T)

14

16 A

16

15

18 B

19 17

ST R. B OE MA

18

17 19

20

21 23

13

15

16

18

17

19

20

9

ST R. L EA ND RU LU I

BLOC 15

22 24

11

BLOC 16

20 +2 2

21

terasa

ST R. S CA RI SO AR A

24

26

26

23 +2 5

26 A

29

27

28

30

21 A

21 22 A

22

27

25 28

29

30

31

32 (S TR . MA RT IR I ON P OP A)

33

34

31

32

33

34

terasa

35

36

ST R. H AG A

35

36 A

36

37

39 38

37

39

40

42 -4 4

63

4 6

hala

hala Electromotor TIMISOARA

STR. LINISTEI

2 9

A.D.P. Bloc 1

11

Bloc B2 2 9

4 6 A

3 3

4 8

hala hala

hala

43

36

spatiu comercial

45

47

38

hala

magazin alimentar

5 0

49

ST R. I RL AN DA

51

post trafo

51 A

BLOC 75

BLOC 6 Bloc 5

1

3

2

Bloc 4

C A L E A L IP O V A

3 5

Nr. 3

Caminul Studentesc

2 S.C. TRAIAN S.R.L.

parcare

3 7

3 7

TAMISA TRADING

1

Bloc 1

5 2

5 4

terasa

Bloc 1101

Bloc 321

Bloc 320

loc joaca

Bloc 109

3

ST R. P ER LE I

gradinita

Bloc 108

5

cresa

Bloc 319

C A L E A L IP O V E I

Bloc 318

Bloc 317

Bloc 107

7

9

Bloc 105

Bloc 106

11

45

36

47

piscina

38 40

4

Bloc 14840

Bloc 147

49

51 53

42

Bloc 146

44

42

55

2

1

57 59 S TR . CO NS TA NT IN C EL M AR E

44

61 4 6

terasa

10

6

8

birouri

7A 7B

23 D

Sc ar a B

2

Sc ar a A

STR. COOPERATIEI

3 5

centrala gaze

Sc ar a B

4

6

10 8

12

53

(S TR . MA RT IR S IL V IU M OL OH ON )

Bloc 14546

Bloc 144

Bloc 14350

48

63 65

48 50

67

52 -5 4

69

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

56

71

parcare

S.R.L. IONEL ALEEA ARCASILOR

depozit

Bloc 128

parcare

73

75

te ra sa

77

Bloc 142

ST R. I RL AN DE I

52 pa rc ar e

55 Bloc 141

54

2

4

6

STR. BRAZILOR

7 9

1

58

te ra sa

3 5

13

11 13

15

60

terasa

62

79 81

64

83

2

6 8

terasa

cofetarie10

8A

7A

STR. EDISON TH. ALVA

4

3

1 1A

5 5A

7

3

ALEEA AMICITIEI

punct termic

6

santier

ALEEA AMICITIEI

2

cos

cos Bloc 8

gaz metan

BLOC 17

13

BLOC 18

15

S.C. INDOCONSTRUCT S.A.8

Bloc 74

camin nefamilisti

BLOC 19

17

ST R. L EA ND RU LU I

statie

parcare

Bloc 244

Bloc 25

2

3 9

Bloc 316 Bloc 315

ALEEA ARCASILOR

Bloc 10413

72

Bloc 103

4 1

Bloc 32

P.T.T.R.

74 76

78

BLOC 20

19

Bloc 21

21

38

40

Bloc 22

Bloc 26

1

Bloc 28 4

Bloc 33

ALEEA AFIRMARII

IN TR AR EA B OL TE I

2

23 ST R. L EA ND RU LU I

Bloc 29

1

Bloc 32

4 2

41

4 4

43

4 6

Bloc 2325

Bloc 30

3

depozit

9

7

2 Bloc 354

3

4

Bloc 36

parcare

C A L E A L IP O V E I

8 0A

8 0

Bloc 31

wc

3

7A (STR. DR. GRIGORE T. POPA)

5

1

STR. CAMPINA

Bloc 126

Bloc 1254

Bloc 127

ST R. P ER LE I

15

posttrafo

punct termic

Bloc 1324

Bloc 129

57 Bloc 140

56

Bloc 130

6

Bloc 131

Bloc 13958

Bloc 138 9

Bloc 10217

Bloc 133 2

STR. ECOULUI

1 Bloc 135A

3

Bloc 10119

Bloc 1002 1

Bloc 135B

5

Bloc 137

Bloc 136

7

4 6

10A

terasa 8

10B

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

85

87

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

66 66 A

68

STR. ECOULUI

11

89

70

20

22

14

16

10 12

1

1A 1B Bloc A 13

18A

STR. BORZESTI 18

11

Bloc A 42

Scara A

Bloc 99

platforma beton

terasa

23 2

STR. BORZESTI

1

Bloc 216

8

2A

TIMISOARA

loto+ziare

S.C. MIAMI

posttrafo

restaurant Bloc 308B

Sc ar a B

10

Bloc 215

farmacie S ca ra A

Bloc 214

Sc ar a B

ST R. P ER LE I

12

OFICIUL PAROHIAL ORTODOX ROMAN

Bloc 214

Bloc 218

Bloc 229

4

5

3

Bloc 219

STR. SUNETULUI

Bloc 260

91

Sc ar a C

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

Sc ar a B

Bloc 259

93

Bloc 258

95

Bloc 220

2

ST R. S UN ET UL UI

Bloc 221

1

Bloc 256

Bloc 2263

Bloc 2574

2

(STR. SILISTRA)

5 Bloc 224 7

Bloc 225

pompe casa

bazin bazin

forja

turnatorie

statiegaze

63A

18

51A 8

6

51

63

59 55-57

61

platforma beton

STR. DR.GRIGORE T.POPA

14

terasa

16 terasa

12

53

14B

10

brutarie

41

37

STR. DR. GRIGORE T. POPA

39

ST R. M AR TI R IO N MI RO N

43 41

46

platformabeton

48 21A

27

29

31-33-35

parcare

25 23

parcare

45

43

43B

47

49 STR. DR. GRIGORE T. POPA

4 4A

beton

2

43A

cabinaportar

Uzina Textila Timisoara

24

22

20

platforma beton 26A

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

Teren Primarie

30

rampa

S.C. ENERGO PETROL

rampa

rampa rampa

atelier reparatii auto

UNITATE MILITARA

1B

ST R. H AG A

17

15

21

19

STR. DR. GRIGORE T. POPA

13

11

STR. DR. GRIGORE T. POPA

CA LE A LI PO V EI

parcare

parcare

82

Bloc 308A

Sc ar a A

chiosc

S.C. DICCOMISION S.C.FLORIAN

S.C.JUSTINGY S.R.L. S.C.RIZAN

Bloc 213

14

27

Bloc212

Bloc 211

29

8 4

parcare

8 6

Punct trafo

ST R. P ER LE I

Punct trafo

Bloc 209

35

Bloc 20833

STR. LOTUSULUI

3

Bloc 227

Bloc 231

Bloc 228

2

Bloc 2304

punct termic

Bloc 233 2

1

Bloc 232

3

ALEEA LAUTEI

Bloc 234

Bloc 235

Bloc 236

Bloc 237 4

2

Bloc 238

Bloc 240

Bloc 239 8

6

(I NT RA RE A AC A DE B AR BU )

radar

C A L E A L IP O V E I

8 8

9 0

Bloc 305

35

punct trafo

Bloc 206

parcare

Bloc 304

9 2

92

CA LE A LI PO V EI

Bloc 205

Bloc 303

94

(STR. HORIA MACELARIU)

sala clasa atelier tamplarie

37

ST R. P ER LE I

Sc. Generala Nr. 7

sala clasa

Bloc 204

41 sala clasa

4

2

STR. ARMONIEI

8

Bloc 203

ST R. D IA MA ND Y CO NS TA NT IN

P+4E+ER

ST R. D R. G RI GO RE T . PO PA

B E N E F I C I A R

T I T L U P R O I E C T

T I T L U P L A N Ş Ă

A M P L A S A M E N T FAZA :

RO ­ 300551 Timişoara , str. Mitropolit Varlaam nr. 12 , apt. 06 tel/fax: +40 0256 497 423 mobil: +40 723 386 334 e­mail: [email protected]

N U M E

A C T E C T U R A PROIECT NR.

REFERAT/EXPERTIZA NR. /DATA

SCARA

E X P E R T

VERIF ICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT S E M N Ă T U R Ă

S P E C I F I C A Ţ I E

Ş E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

N U M E S E M N Ă T U R Ă

PLANŞA NR. :

CERINŢA

DATAarhitect Ciprian Cădariu arhitect Mircea Crăculeac

3 1 / 2 0 0 8

P . U . D .

0 4 / 2 0 0 8arhitect Nenad Luchin

S . C . M B C O N C E P T S . R . L .

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A S T R . G R I G O R E T . P O P A N R . 2

CONSTRUIRE IMOBIL DE APARTAMENTE ÎN REGIM S+P+4E+E retras

CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER

P. U. D. I M O B I L D E A P A R T A M E N T E

S + P + 4 E + E retras C U F U N C Ţ I U N I C O M P L E M E N T A R E

L A P A R T E R P. U. D.

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

EXTRAS DIN P.U.G. TIMIŞOARA

STÎLP ILUMINAT PUBLIC

REGIM DE ÎNĂLŢIME

STRĂZI

CLĂDIRI REGIM MARE DE ÎNĂLŢIME

COMERŢ , SERVICII

ZONĂ REZIDENŢIALĂ REGIM MARE DE ÎNĂLŢIME

ZONĂ REZIDENŢIALĂ REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME

P+E

CLĂDIRI REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME

PUNCTE RIDICARE TOPO86.40

CLĂDIRI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATE

L E G E N D Ă

ZONĂ S+P+4E+Er PROPUSĂ

LIMITE PARCELE

RETRAGERI CORP ETAJE

ZONĂ IMPLANTARE CORP ETAJE

RETRAGERI PARTER COMERCIAL

ZONĂ IMPLANTARE PARTER COMERCIAL

ZONĂ PARCARE SUPRATERANĂ ŞI ACCES GARAJ SUBTERAN

ZONĂ PAROPUSĂ SPRE CEDARE PENTRU LĂRGIRE STRADĂ

23.85

32 .5

0

1,75

15,40

7.00

60 .1

1

70 .4

2

22 .9

2

23.77 7.00

14.20 1.25 1,30

19 .6

7

3. 00

60 .6

0

1, 00

8. 36

16 .5

5

P + 1 E

P + 1 E

PP

P

P

P

P

P

P

P + 1 E

P

P

P + 2 E

P + 3 E

P + 1 E

P

B A N U C O N S T R U C T

P + 1 E I N C O N S T R U C T I E

P + 1 E

P + 1 E

P + 1 E

P P

P + 1 E + M

P

P

P + 1 E

R E S T A U R A N T F R A N C E S C A

P + 2 E + M

P

P

P

P + 5 E

P + 1 E

A L I N I A M E N T F A Ţ Ă

P A R T E R C O M E R Ţ S E R V I C I I

A L I

N I A

M E

N T

F

A Ţ

Ă

P A

R T

E R

C O

M E

R C

I A L

R E G L E M E N T Ă R I U R B A N I S T I C E S C 1 : 5 0 0

STR. DR. GRIGORE T. POPA

STR. DR. GRIGORE T. POPA 51A

8

6

51

63

59 55­57

61

14

14A

12

53

14B

10

41

37 39

31­33­35

45

43

43B

47

49

4

4A 2

43A

platforma beton

brutarie

parcare

U N I T A T E M I L I T A R A

99.999

99.909

100.183

100.072

99.89

99.91 99.936

100 99.841 99.855

99.695

99.88 99.909

99.956

99.94899.913

99.884

99.892

100.045 100.043

99.993

100.238

100.007

99.906

99.916

99.943

99.933

100.102100.102100.102

100.1

99.956 100.242

100.217

100.294

100.2

100.081

99.985

C

F

Nr.top.2050

Nr.top.2051/1

N r .t o p .2 0 5 5 / 1

C

R E

T R

A G

E R

E

S P

A T

E

R E T R A G E R E S P A T E

A L I N I A M E N T F A Ţ Ă E T A J E

Z O N Ă P R O P U S Ă P E N T R U C E D A R E

P E N T R U L Ă R G I R E A S T R A Z I I E X I S T E N T E

N r .t o p .2 0 5 6

1 : 5 0 0

2.1REGLEMENTĂRI URBANISTICE ­ ZONIFICARESITUAŢIA PROPUSĂ

Nr. Cad. 443180 S=3884mp

N r.

C ad

.4 39

37 6

N r.

C ad

.4 39

37 0

N r.

C ad

.4 39

37 1

N r.

C ad

.4 39

37 2

N r.

C ad

.4 39

37 3

N r.

C ad

.4 39

37 4

N r.

C ad

.4 39

37 5

Nr. Cad.425048

Nr. Cad.440813

N r.

C ad

.4 40

81 3

N r.

C ad

.4 41

48 4

- T er

en pe

nt ru

d ru

m

Str. Dr. Grigore T. Popa (Campina)

Nr. Cad. 442400

1

2

3

4

5

6

7

8REGLEMENTARI URBANISTICE

2

LIMITA DE PROPRIETATE = LIMITA ZONA STUDIATA

CONSTRUCTII EXISTENTE

ZONA PENTRU LOCUINTE COLECTIVE - PESTE P+2

LIMITA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

DRUMURI PUBLICE EXISTENTE

COTE NIVEL TEREN NATURAL90.00

Str. Grigore T. Popa (Campina) 53, 57

REGLEMENTARI URBANISTICE

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data

Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

1:2000

arh. Dragomir Dragan

arh. Balutiu Victor

ELABORARE PUZ LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E+SUBPANTA SI FUNCTIUNI CONEXE

A-02SITUATIA EXISTENTA

Timisoara, Str. Campina, nr.37-39 CF Nr. 443180, Nr. TOP 443180

arh. Dragomir Dragan

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Martir Ferkel Suteu

nr.8, sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006 C.U.I.

RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

P.U.Z.

S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L.

29/2016

iun. 2016

Vizat spre neschimbare Stampila SRL Stampila OAR

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E+SUBPANTA SI FUNCTIUNI CONEXE

LEGENDA:

Limita zonei studiate

Limita de proprietate a terenului studiat

Suprafata construita 0

Terenul studiat

0

Spatii verzi 0

Circulatii pietonale, auto si parcaje

Situatia existenta

3884

POT CUT 0.0

C.F. nr. 443180 Timisoara; nr. cad.: 443180

Suprafata desfasurata 0 0%

Limita zonei reglementate

SITUATIA EXISTENTA

Piese auto P

P

P+1

P+M

P+1 P

P

P+M

P+M

P+1

P+1

D+P+1+M

PP

P+4+M

P

P

P

P

P

P+1

P

P

P P

P+2+M

P+1+M

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P+M

PP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P+1

S+P

P+M

P

P

P P

P P

P

P

P+2+M

D+P+M

P

P

P+1+M

P

P

P+1+M

P

P+2+M

P P+M

P+M

P

P

P

P

P

P+M

P+M

P

P

P+M P+1

P P

P+M

P

P+M

P+1

D+P+M

P

D+P+M P+M

P+1

P P+M

P+M

P+1

P

P

P+1+M

P+2 Clinica dentara

Gradinita

P+1+M

P+1+MP

P+M

P+M

P

P

P

P

P

P

P P

P+M

P+M

P P+M

P+4

P+3

P+4

P+1+M

P

P+M

P

P

P+1+M P+2

P

P+1

P

P

P

P+M

P

P

P

P+1

P P

PUD Aprobat prin HCL 446/2005 Ansamblu locuinte colective

-max S+P+5E+M

PUZ Aprobat prin HCL 489/2014 Locuinte colective

-D+P+2E

Cladiri cu functiune rezidentiala - locuinte unifamiliale (P; S+P; P+M; P+1; D+P+M; P+1+M)

ST R. D R. G RI GO RE T . PO PA

P

P

P PUD Aprobat prin HCL 376/2008 Construire imobil de apartamente cu

functiuni complementare la parter - S+P+4E+Er

PUZ Aprobat prin HCL 97/2013 Modificare PUZ aprobat prin HCL

405/2009 cu PUZ Dezvoltare ansamblu rezidential

-max P+2E

PUZ Aprobat prin HCL 88/2016 Parcelare teren si construire locuinte individuale -S/D+P+1E+M/Er

PUZ Aprobat prin HCL 411/2011 Parcelare teren si construire locuinte individuale -S/D+P+1E+M/Er

Pensiune P+2E

P+1E

ST R. I ON B AR BUST R. M AR TI R CO NS TA NT IN V

IL CE AN U

AMPLASAMENTUL STUDIAT

Nr . C

ad . 4

40 81

4 - T

er en

p en

tru d

ru m

P+M

P+1+M

P+1+M P+1

P+1+M

P+M

P+1+M

P+M

P+1+M

P+1

P+1

P+M

Blocuri de locuinte colective(P+1; P+1+M; P+2+M; P+4+ER)

Comert, servicii si institutii publice

Zona unitati industriale

Zona de sport - agrement

Zona militara - Constructii cu destinatie speciala

mp %

100

0

0 0

DELIMITARI

DESTINATII

SIMBOLURI

Nr. cadastral parcela existentaNr. Cad. 443180S=3884mp S=3884mp Suprafata parcelei existente

Accese auto

Limita topo teren conform CF 2

Sistem de proiectie: stereografic 1970

Pct. N(m)

INVENTAR DE COORDONATE

6

E(m)

3

482235.237

206846.990

206898.509

206854.639

7

8 482251.564

206835.386

206886.794

482125.246

482293.483

482119.206

482277.565

482229.212

206874.463

206918.422

4

206906.632

5

482271.731

1

BILANT TERITORIAL

Coordonator Urbanism arh. Oprita Razvan

Constantin Prezan,
7 LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS - ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ Il -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE
us oo E
us oo E

Atasament: 17.12.19_A03_Reglementari_Urbanistice.pdf

GSPublisherVersion 292.75.76.100

22 9,6

8

50,52

9.05

5.00

17.38

12.00 4.81

22 7,5

0

42 .97

18 4.5

2

50,40

34.00

33.96

29 .30

33.8811.64

49 .44

49 .40

49 .40

49 .40

29 .85

15.46 1.10

50 .64

49 .40

49 .40

49 .39

13.61 5.35

14 .46

12.05 4.82

5.53

16.70 12.00 5.00 1.50 1.00

7.00 1.00

1.50 5.50

1,194.699 m2

176.943 m2

7

9

7

Bl . 8

1

Bl. 80 Sc. B

Sc. A

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

12 Bl . 1

15 A4s

gj

15

Bl . 1

20

A

24 22

31STR. LINIŞTEI

B

A

A

B

2/ b

33

1 1A

22A

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

B

A1s

1

4 6A

ST R.

H AG

A

A4s

B gj B

A1

B

B B m

A4s

6B

1B l.

11 B

ST R.

L EA

ND RU

LU I

A4s

A4s A4s

2

9Bl. 9

Bl . 1

0

gj gj

A4s A4s

A4s A4s

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj gj gj gj gj

gj

14

12

post trafo

post trafo

post trafo

Bl. D1

Bl. 83

Bl . 1

E

gj

A4s

A4s

A4s

A4s

gj

18

16 23

9

14

Bl. 109

Bl. 113

Bl . 1

14

Bl . 8

2

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

A4s

gj gj gj

gj gj

gj gjgj

gj

A4s

gjgj gj

gj

20

27

25

23A

Bl. 121

Bl. 110

Bl. 111

STR. LINIŞTEI

A4s B

A4s

A1

A4s

gj

A4s

29

17

19 14

16 18

Bl. 134

Bl . 1

08

Bl . 1

09

Bl . 1

35

Bl . 1

36

A4sgj

B

A4s

B

B

A2

4

3

3A

6

2

terasa

posttrafo

Bl . 1

33

Bl . 1

32

B B

B gj

B

B A2

gj

B

B

5 3

8

A4s

gj

gj

m

B

A1

gjB

B

A1

9

11

7

10

8

12

14

3 Bl

. 1 2

ST R.

H AG

A

A

A4s

gj

A gj A5

7

5

post trafo

platforma beton

Bl . 1

4

Bl . 1

3

8

Bl. 1B

A4s

A4s

A4s

A

gj

gj

A4s

A4s

21/a

15

194 8

17

10

punct termic Nr.33

Bl. 93

Bl. 92

Bl. C1

STR. LINIŞTEI

A4s

A4s

gjgj gj

gjgjgjgj gjgj

gj gj gj

gj gj gj

gj gjgjgj

gjgj gjgj

A4s

21/b

11

16

13

Bl . 1

00

Bl . 9

9

Bl. 98

Bl . 1

03

A4s

A4s

gj gj

gj gjgj

gj

gj

gj gjB

B B

B gj

gj gj

gj

21-23

18

26

24 Bl. 105

Bl. 106

Bl . 1

04

ba lco

n P+4E+M

A1

A4s gj

gj gj

gj

23

21 19

34

28 Bl. 107

S+P+4E+M

B gj

D

A1

B

gj

A4s

gj gj 9

7

11

20

22

Bl . 1

37

Bl . 1

38

BB

D

gj

B

B gj

B

B10

13

14

16

15 12

gjB

B

B

BB m

gj

D

B

B

gj13

17

16

15

18 20

22 24

19 Casa

22 -2

4

D

A4s

A4s gj

9 Bl

. 1 5

Anexa

P+1E

Garaj

Casa

ST R

. L EA

ND RU

LU I

A4s

gj

54 A

16Bl. 90

A4s

A4s

B

1 2

18

parcare

Bl . 8

9

Bl. 95

Bl . 9

4

P+4E+M

STR. MARTIR DAN CARPIN

AL EE

A SC

UR TĂ

A1 Agj

A4s

A4s

22

20

13

9

Bl. 96

Bl. 101

P+M

1D

2D

38

ST R.

D IA

M AN

DI C

O NS

TA NT

IN

A1s

A4s terasa

terasa

B

B

B

m

B

B

gj

B D

m

A4s

16 A

16

14

13

11

18 B

20

17

15

19

ST R.

A CA

D. R

EM US

R ĂD

UL EŢ

P+1E P

P

Anexa

Anexa

m

D

B A2

m

m

B B

B

A2

BB

gj

P+E

P+2E

23

20 +2

2

18

17 19

21 24

intrare uscata

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

gj

B

m

A1

B B

A2

m m B

m

P+M

23 +2

5

26

21

terasa

B

B

B

S+P+M

27 26

26 A

29

28

30

Sp+P+1E

P+M

4D

B

B

B

21

22

22 A

21 A

B

B

A

gj

27

25

B

gj A2

m B

m

29 A2

9 31

30

34

28

32

B

B

P+M

33

31

32

34

35

terasa

tribune

B

teren handbal U.T.T.

Club S.C. U.T.T. S.A. tribune

tribune Teren handbal U.T.T.

Gj

D

D

B D

gj

B

A2

gj

S+P+1E

33

38

40

39 36

A

36

35

37

terasa

Terasa

B

B

A2

B

m

D+P+2E+M

37

42 -4

4

A casa pompe

bazinbazin

U.T.T.

B B

B

B

B

B

gj

gj

wc

41 43

B

B

B

B

C

A1

46

48

D+P+5E+M

D+P+5E+M D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M 53-57

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

B

B B

B

A1

S+P

B

37 39

sa la

s po

rt

veranda acoperita

B B

B

B B Bgj

gj

25

27

29

31-33-35

B

23

A

D+P+5E+M

forja

C

P+4E+M

Magazie

ST R.

B RU

TU S

HA NE

Ş

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

A1

AB

gj

B

B

B

A

A1 4

47

49

51

D

B

B

gj

2

4A

43A

43

43B

45

41

A turnatorie

B

B B

63 B

DB

12

14A 14B

55-57

59

61 platforma beton

B

B m

B

A1

A gj m

D 6 8

10

51A

53

B B

B

beton

ST R.

D R.

G RI

G O

RE T

. P O

PA

01/2014 arh. CAMELIA COVACI PREDA

Scara :

Desenat

Semnatura:Specificatie :

Proiect nr.

Plansa nr.

Nume :

Denumire lucrare :

Proiectat

Sef proiect

Data : Denumire plansa :

Faza :

arh. NICOLAE COVACI PREDA

Referat / Expertiza nr. / dataNume : Semnatura:Verificator/Expert Cerinta :

PUZ1:1000

teh.pr. IUDEANU ELISABETA

87/2012 Beneficiar :

PUZ. LOTIZARE LOCUINTE COLECTIVE D + P + 2E

str. Grigore T. Popa nr. 31-35

GABOR MOISE , GABOR GHIZELA LENUTA

03A

urbanism arhitectura design SPATIU U.A.D. TIMISOARA, STR. ASTRILOR NR. 20; Tel./Fax: 0256 435199 Reg.Com.: J35/ 242/ 28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972

STR. MARTIR DAN CARPIN

LO C

U IN

TA EX

IS TE

N TA

D P+

P+ E

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA PARCELA REGLEMENTATA

ZONA EXISTENTA LOCUINTE MAXIM P+2+M ( PUG )

ZONA PROPUSA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE MAXIM D+P+2E

ZONA EXISTENTA LOCUINTE COLECTIVE P+4

ZONA EXISTENTA LOCUINTE COLECTIVE PESTE P+4

PROPUNERE ZONA DE IMPLANTARE LOCUINTE COLECTIVE D+P+2E

CIRCULATII - STRADA PROPUSA PE PARCELA REGLEMENTATA 12m prospect

STRAZI NOI SUGERATE IN ZONA STUDIATA

PROPUNERE ZONA DE IMPLANTARE LOCUINTE IN ZONA STUDIATA

LEGENDA

ZONA EXISTENTA DE PARCURI, COMPLEXE SPOTIVE, RECREERE, PERDELE DE PROTECTIE

SPATIU VERDE EXISTENT PE DOMENIU PUBLIC

ZONA SUPRAFATA EXISTENTA SUPRAFATA PROPUSA % %

PARCELA STUDIATA 100%

ZONA DOMENIU PUBLIC (strada) din care z.v. aliniament stradal

6.911,00 mp

ZONA VERDE AMENAJATA

2.808,00 mp

ZONA LOCUINTE

6,0 %

10,3 %

421,24 mp

POT maxim propus = 35%

CUT maxim propus = 0.9

REGIM DE INALTIME maxim propus = D + P + 2E

H maxim constructie = 12,00m

● PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

gj

CONSTRUCTIE PROPUSA DESFIINTARII

90.91090.905

90.705

98.017

94.048

90.988

90.932

90.889

95.355 93.859

89.859

97.122

94.899

90.849

90.992

90.887

90.891

91.208

90.858

90.946

90.919

90.851

91.137

91.061

90.919

90.851

91.218

91.427

91.218

91.427

91.120

91.020

91.157

91.299

91.120

91.020

91.204

90.925

91.388

91.204

91.366

91.233

90.925

91.290

91.511

91.514

91.449

93.852

94.288

91.623

91.595

91.460

91.799

92.635

91.607 91.364

91.522

91.719

91.771

91.860

91.75991.785

91.662

91.667

91.610

91.630 91.678

91.610

91.559

91.486

91.72691.879

91.804

91.743 91.769

91.750

91.789

91.850

91.822

91.676

91.762

91.700

91.644

91.728

91.713

91.722 91.724

91.767 91.684 91.647

91.692

91.767

91.801

91.683

91.717

91.563

91.590

91.834

91.709

91.718

Cc Cc

Ag DtrCp

Cp Cc

Ag AgCc

Cp Ag

Cc

Cc

CcAg

C1

C3

C1 A1

Cp

Cp

Cp

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

Cc

Cc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag Ag

Ag

Cc Cc

Cc

Cc

AgCc

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

CpCp Cp

Cp

Ag

Ag

Ag

Cc

Vh

Cc Ag

Ag

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag Vh

Cc

Ag

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp Cp

Cp

Cc

A

A A

Cp

Cc A

A

Cc Cc

Cc

Ag

Ag

Ag Cc

A

Aso

Ag Ag

Cp

Cp

Cp

Cc

Cp

Cc

Ag

Ag Dtr

Dtr

Cp

Cp

Cp

Cc Cc

C1

Cp

CpcCp

Cat

Cp

Cc

Hs Hs

Cp

Cat

C1

C2

Cc Cc

Cc Aso

Aso

Cc

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cpc parcare

Cc

Cc

Ds Cp

C6

C5

Cp

Cp

Cp

parcare

91.5091.52

91.5091.4691.44 91.48

91.47 91.52

91.47

91.48

91.50 91.52

91.43 91.43 91.38

91.42

91.37 91.43

91.43

91.51 91.53

91.53 92.57

92.58

92.5792.05

92.58

92.04

91.50 91.48

91.48

91.54 91.50

91.52

91.54

91.53 91.54 91.51

91.52 91.53

91.53

91.55

91.54

91.42

91.4491.40

91.4491.44 91.36

91.50

91.52 91.5391.56

91.56 91.57

91.57

91.59

91.61

91.62 91.5491.55

91.4991.45

91.4391.4391.51 91.46

91.45

91.48

91.49

91.50

91.51

91.59

91.56 91.57

91.47

91.53

91.53

91.57 91.61

91.57 91.57

91.62

91.60

91.60 91.60

91.59

91.61 91.61

91.57

91.63

91.65

91.63 91.63

91.63 91.77

91.74 91.74

91.75 91.71

91.68

91.75

91.74 91.76

91.78 91.78

91.77 91.75

91.74 91.70

91.69 91.63

91.67 91.66

91.69 91.64

91.70

91.74

91.70

91.63

91.54 91.58

91.64

91.64

91.63

91.64 91.72

91.71 91.60

91.61

91.63

91.63

91.68

91.67 91.6591.74

91.69

91.71 91.65

91.64

91.6391.66

91.66

91.63 91.66

91.63

91.66

91.68

91.62

91.65

91.62 91.63

91.63

91.63

91.65 91.70

91.6391.69

91.67

91.62

91.76

91.63

91.66

91.61 91.63

91.64 91.66

91.62 91.63

91.71 91.60

91.63

91.61

91.64

91.68

91.68 91.60

91.61

91.53

91.43

91.45 91.51

91.66

91.59

91.61 91.63

91.49 91.57

91.54

91.55

91.57

91.50

91.47

91.47

91.56

91.58

91.54

91.55

91.52 91.56

91.61 91.62

91.62

91.58 91.56

91.61 91.63

91.53

91.49 91.5491.53

91.54 91.4791.49

91.49

91.31

91.28

91.36 91.38

91.40

91.37 91.31

91.35 91.22

91.29

91.30

91.24 91.2991.28

91.2991.29

91.27

91.23

91.30

91.31

91.31

91.32

91.2991.31

91.30

91.28

91.29

91.32

91.47

91.45

91.43

91.4091.48

91.55 91.5591.58

91.58

91.55 91.53

91.42

91.73

91.46

91.68

91.4591.3791.3391.33 91.37

91.39

91.34

91.35

92.14

93.30

93.36 93.58

93.53

93.66

93.09 93.16

93.32

93.35 93.32

91.45

91.61

91.48 91.46

91.41

91.40

91.38 91.36

91.31

91.34

91.38

91.42 91.27 91.3491.35

91.28

91.30

91.34

91.28

91.29 91.32

91.35 91.32

91.32

91.37 91.38

91.38

91.62 91.59

91.62

91.61

91.58

91.51

91.35

91.45

91.3691.36

91.34

91.23

91.19

-8.29-8.29

91.24

91.25

91.35

91.28

91.42

91.39

91.22

91.20

91.31

91.37

91.38

91.37

91.3591.38

91.25

91.2591.28

91.38

91.36

91.37 91.38 91.39

91.38

91.4291.44

91.40

91.43

91.41

91.53

91.56

91.53

91.40

91.38

91.39

91.29

91.35

91.30

91.28 91.30

91.27 91.34

91.24

91.16

91.10

91.07 91.28

91.29 91.23 91.24

91.24

91.26

91.25

91.20

91.19

91.19

91.24

91.12

91.12

91.07 91.12

91.16 91.17

91.14

91.12

91.08

91.18

91.19

91.17

91.2291.22 91.30

91.14

91.04

90.97

90.98

90.96

90.95

90.95

91.06

90.85

90.87

90.76

90.83

90.88

90.84

90.88

90.78 90.81

90.82

90.80

90.84

90.94

91.10

91.03

90.92

90.87

90.96

91.03

91.01

90.87

90.71

90.77

90.86

90.72

90.65

90.59

90.60

90.56

90.64

90.65

90.68

90.66

91.61 91.61 91.61

91.43

91.42

91.61

91.5091.3491.60

91.60

91.59 91.61

91.60 91.58

91.41

91.61 91.61

91.62 91.63

91.37 91.60

91.5791.43

91.6191.62

91.5791 .58

91.61

91.43

91.37

91.57

91.55

91.37

91.36 91.54

91.60

91.31

91.30

91.53 91.51

91.37

91.41

91.46 91.6591.78 91.87

91.49

91.46 91.50

91.50

91.43

91.49

91.50

91.47

91.38

91.64 91.66

91.55

91.54 91.52

91.65

91.62

91.49

91.60

91.56

91.58

91.39 91.39

91.62

91.63 91.64

91.60

91.40

91.55 91.54

91.46 91.59

91.59

91.57

91.50

91.58

91.60 91.62

91.70

91.62

91.55

91.719 1.69

91.61

91.65

91.70 91.71

91.50

91.54 91.49

91.64

91.64

91.48 91.59

91.62

91.61

91.47

91.54

91.68

91.38

91.65

91.37

91.36

91.21

91.57

91.56

tufe

C H

C C

G

G P

C

C

C

G

P

P

P

G

P

G

GG

G P

P

C G

H

C

H C

C H

C C

G

balta balta

alee beton

al ee

b et

on

ale e

pie tri

s

al ee

b et

on

platforma beton

parcare ecologica

platforma beton

platforma beton

movila pamant

C

tufe

tufe

tufe

pl at

fo rm

a be

to n

alee beton

al ee

b et

on

al ee

b et

on

z.v.

pietris

z.v.

casa

casa

copertina

z.v.

z.v.

z.v.

trepte piatra

trepte piatra

str. Dr. Grigore T. Popa(Campina)

1868

1869

1864

1865

1939

Gr

Gr

1860

1861

1862

1863

Gr

Gr

Gr

Gr

1838

1841

1842-1847

Gr

Gr

Gr

1849

1850

1858

1859

Gr

Gr

Gr

Gr

1830

1832

1848

1851

1852

1853

1855Gr Gr

1822

1831

Gr

1839 1840

91.623

91.623

91.623

91.623

S= 11

56 3

m p

nr .to

po .1

84 2-

18 47

ch io

sc

P

P

P

C

C

C

P

Hfo ra

j a pa

trotuar

20 69

00

482200

20 69

00 20

69 00

20 69

50 20

69 50

20 69

50

20 69

00 20

69 00

20 70

00

20 69

50

20 68

50 20

68 50

20 70

00

482200

482150482150482150

482100 482100

482250482250 482250

482300 482300482300

20 69

50

20 70

00

482350 482350

SPATIU VERDE AMENAJAT PROPUS

11.621,00 mp

24,2 %

59,5 %

CONSTRUCTII EXISTENTEA1

11.621,00 mp

BILANT SUPRAFETE

ALINIAMENT CONSTRUCTII PROPUSE PE PARCELA REGLEMENTATA

CIRCULATII EXISTENTE ( strazi )

707,00 mp

100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ALINIAMENT CONSTRUCTII PROPUSE

ZONA LOCUINTE COLECTIVE

3,6 %

1.195,00 mp

11.621,00 mp 100%

SUPRAFATA VERDE LA NIVEL DE PARCELA = 25 %

2

1

3

4

5

6

7

G A

R D

C A

R O

SA B

IL

G A

R D

TR O

TU A

R SP

V ER

D E

SP V

ER D

E TR

O TU

A R

PROFIL STRADAL 1:500

S = 1676 mp

S = 1670 mp

S = 1617 mp

S = 1651 mp

S = 1004 mp

4 NUMAR PARCELA

31.44

33.57

33.27

2,807.598 m2

PLAN PROPUNERI REGLRMRNTARI

VARZARIU DANIEL-NORBERT

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.22,Timisoara

PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

CF nr. 415334 - nr.cad 415334 Suprafata teren conf. CF= 5346 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. 22

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 363/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

REGLEMENTARI URBANISTICE

reglementari urbane 04.a

26,07

20 1,

41

aliniament stradal

12,00

8, 00

8, 00 16

,0 0

12,00

2,50

12,38

6,00

6,00 11,65

2,50

21 ,4

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

8, 50

10 ,7

1

20,10

4, 40

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or re

tra ge

re c

on st

ru ct

ii

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

28

63A

51A

63

59 55-57

61

14A

12

53

14B

10

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

DR UM

2 10

6

Magazie

P. TRAFO. C.Termica

M

Poarta acces

30,34

7, 43

M ag

az ie

At el

ie r

AU TO

D+ P+

5ESp ita

l

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

P

Ca sa

PC as

a P

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P+ 2

P+ 3

P+ 1

P+ 1

Ca sa

P Ca sa

P+ 1

St ra

da I

on B

ar bu

P+ 1

P+ 1

Ca se

Ca sa

P

Ca sa

P

P+ 1

Ca sa

Ca sa

P+ M

PP 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

28

63A

18

51A

63

59 55-57

61

14

16

14A

12

53

14B

10

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

DR UM

2 10

6

Magazie

P+4E BLOCURI LOCUINTE

P. TRAFO. C.Termica

M

P+4E BLOCURI LOCUINTE

Poarta acces

30,34

7, 43

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P lo

ie st

i

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2

Bi ro

ur i

P +

1

M ag

az ie So pr

on

At el

ie r

D+ P+

5E

D+ P+

5E +E

R

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

PP2

22

N r.

T op

. 2 0 8 6

N r.

t op

. 4 15

3 3 3

STR. DR.GRIGORE T.POPA

P+ 1+

M

P+ 1

Ca sa

Br ut

ar ie

2 0 8 0

2 0 8 1

2 0 8 7

20

2 0 7 8

2 1 0 0

2 0 9 8 ,2

0 9 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 9

N r.

C ad

. 4 3 2 5 4 2

N r.

C ad

. 4 3 4 6 0 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 0

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 1

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 2

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 3

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 5

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 6

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 7

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

LO T

1

LO T

2

LO T

3

LO T

4

LO T

5

LO T

6

LO T

7

LO T

8

LO T

9

LO T

10

LO T

11 LO

T 12

HC L

44 6/

2 9.

11 .2

00 5

PU D

"A ns

am bl

u de

lo cu

in te

c ol

ec tiv

e"

HC L

41 1/

1 3.

12 .2

01 1

PU Z

"P ar

ce la

re te

re n

si co

ns tru

ire lo

cu in

te in

di vid

ua le

cu re

gi m

d e

in al

tim e

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)"

HC L

97 / 2

6. 02

.2 01

3

PU Z

"D ez

vo lta

re a

ns am

bl u

re zid

en tia

l"

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim de inaltme max. S/D+P+1E+M(Er)

Zona rezidentiala propusa

Zona construibila propusa

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale, propuse

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Limita de construibilitate/ retrageri

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde propusa

Zona verde de aliniament, intrerupta de accesuri auto

Zona industriala

Zona institutii si servicii

Zona de locuinte, P-P+2

Zona de locuinte, peste P+2

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatia de urbanism aprobata prin HCL 411/13.12.11

12,00

C A

R O

S A

B IL

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

3,00 3,00 1,50 1,501,501,50

16,00

1,50 3,00 3,50 3,50 3,00 1,50

C A

R O

S A

B IL

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

04.a

1:1000

PROFIL STRADAL PP2 - 12 m

PROFIL STRADAL PP1 - 16 m

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a :

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

PUZ

s e p 2 0 1 1

S E F P R O I E C T P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

275/2010

b e n e f i c i a r p r o i e c t

VARZARIU DANIEL

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20,Timisoaraa d r e s a

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

arh. Zsuzsa CZIRJAK arh. Luminita RUSAN

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME max.S(D)+P+1E+M(Er)

sc. 1: 1000 PLAN -REGLEMENTARI URBANISTICE

pl. nr. 03A

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

LEGENDA -limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z. -cladiri existente

-zona pentru locuinte si functiuni complementare max. S(D)+P+1E+M(Er)

-zona de implantare a cladirilor

-limita maxima de implantare a cladirilor

-accese auto si pietonale propuse

-strazi cu circulatie auto existente

-strazi cu circulatie auto propuse din incinta studiata

-cladiri propuse in studii anterioare de urbanism

-zona verde

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

Suprafata totala teren conf.CF = 6 549 mp P.O.T max. propus = 40% C.U.T. max. propus = 2

Regim maxim de inaltime propus: S(D)+P+1E+M(Er)

27,2612,64

4, 40

2,50

3,07

3,50

2,50

2, 50

6,01 17,55

20,22

5,96

6, 00

14 ,1

1

2, 00

6,00

22

2, 00

2, 40

19 ,9

9 6,

00

3,00 3,00 2,50

10,50

11,42 3,00

6.00

14,70

3,00

3,00

17 ,0

9

4, 50

3, 50

6,00

8, 00

16 ,9

1

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,1

3

16 ,2

7

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,1

3

30 ,2

730 ,5

0

P.U .D

ap rob

at pri

n H CL

28 6/2

00 6

Mo dif

ica re

am pla

sa me

nt la

pe ns

iun e

D+ P+

1E +M

au tor

iza ta

cu A.

C.

nr. 19

66 /20

05

P.U.Z. aprobat prin HCL

405/20.11.2009 Ansamblu locuinte colective si

functiuni complementare - max.

S+P+6E si max. S+P+3E

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

STR. DR. GRIGORE T. POPA

63A

18

63

14

16

14A

14B

24

P P

P

M

STR. DR.GRIGORE T.POPA

Pensiune P+2+M

P+1

P+1

P+1+M

S.C. Energopetrol S.A. Ploiesti

Nr. top. 2102/2/2

Sopron

Atelier

Magazie

Atelier AUTO

D+P+5E

D+P+5E+ER Bloc

Casa P+1

Casa

Casa

Casa P

Casa

Casa P

Casa P

Casa P

Casa

Casa

Brutarie

P+M

P+M

Casa P+1

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

S+P+6E

S+P+3E S+P+3E

S+P+2E+Er

S+P+3E

S+P+2E

S+P+6E

S+P+3E

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

limita max.de implantare

a cladirilor

S= 42

7m p

S= 42

9m p

S= 43

2m p

S= 43

6m p

S= 43

7m p

S= 43

9m p

S= 43

9m p

S= 44

7m p

S= 43

1m p

S= 42

5m p

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S = 391mp S11 = 440mp

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

REGLEMENTARI URBANISTICE

Amplasamentul studiat

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.14B, Timisoara

P.U.Z.- Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte)

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

VERIFICATOR VERIFICATOR

REFERAT REFERAT

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 303/2011

faza P.U.Z.

OCT 2012

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT

arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihaela RUSULET

arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDALEGENDA -limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z. -cladiri existente

-zona pentru locuinte - regim maxim de inaltime P+2E

-zona de implantare a cladirilor

-limita maxima de implantare a cladirilor

-strazi cu circulatie auto existente

-strazi cu circulatie auto propuse in exteriorul incintei

-accese auto pe parcela

-strazi cu circulatie auto propuse in interiorul incintei

63

61

14

16

14A

14B

9

STR. DR.GRIGORE T.POPA

10.00

23.48

5.00

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

6. 00

13 .5

6

5. 00

5.00 15.95

6.00 6.00 15.97

5.00

53.93

24 .5

7

26.96

26.95

38.52

16 .0

0

8. 00

8. 00

1. 70

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

12 .5

0

12 .5

0

7. 21

5.00

24.30

10.00

4.50 7.50 5.00

8.62 6.00

2.50

7.00

2.50

12.00

5.00

11.96

10.00

10.00

11.97

5.00

2.503.50 3.50

2.50 7.00

12.00 5.00

15.95 6.00 6.00

15.96 5.00

7.00

2.50

3.50

3.502.50

6. 00

2.50 3.50 3.50 2.50

6.00

12.00

Pensiune P+1+M

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1

P+1

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1+M

P

Casa P

Casa P+1

Casa P

P+1

Casa P

Casa

Casa

Case

Brutarie

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

ret rag

ere co

ns tru

cti i

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

Casa P

Casa

limita max.de implantare a cladirilor

Casa P+M

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

limita max.de implantare a cladirilor

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

retragere constructii

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

P+1 Casa

1

2

3

5

6

7

8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

04

C.F. nr. 401482 nr.top 2070/2 C.F. nr. 401655 nr.top 2073/1/2/1 C.F. nr. 401658 nr.top 2073/1/1/1 C.F. nr. 430847 nr.top 430847 C.F. nr. 430848 nr.top 430848 C.F. nr. 430849 nr.top 430849 C.F. nr. 430850 nr.top 430850 C.F. nr. 430851 nr.top 430851 C.F. nr. 430852 nr.top 430852 C.F. nr. 430853 nr.top 430853

Suprafata totala teren conform C.F.= 18 021mp POT max. propus= 40 % CUT max. propus= 2 Regim max. de inaltime propus P+2

P U

Z- D

EZ VO

LT A

R E

A N

SA M

B LU

R EZ

ID EN

TI A

L (p

ar ce

la re

s i c

on st

ru ire

lo cu

in te

) st

ra da

G rig

or e

T. P

op a

plansa nr. 04A

scara 1:1000

N

%

Existent

%

Propus

mpmp

Suprafata amplasament

BILANT TERITORIAL

Zona ocupata de cladiri

-

--

-

100%100%18 021 18 021

6 307

4 505

-- 7 209 max.40 %

Zona cai de circulatie, auto si pietonale - strazi

Zona spatii verzi, curti, gradini

cca. 35 %

min. 25 %

46 .9

5

12 1.

47

6,53

6. 00

STR . DE

J

Bloc 54

Scara A

Scara B2

Scara A

Bloc 53 Scara B

3

5

Bloc 52

S T R . C A R E I

7

Bloc 51

Scara A

Scara B

16

Scara A

Scara B

6

Scara A

Bloc 47 posttrafo Bloc 41

Scara A

Scara B

7 1

10

Scara B

Bloc 48

8

Scara B

Scara B

Bloc 3812

Scara A

Scara A Scara B

Bloc 39

Bloc 40

7 3

Scara A

7 9

Bloc 19

3 4

Bloc 2036

2 2

Bloc 23

17 15 Bloc 62

Bloc 63

Bloc 62

S T R . R A S A R IT U L U I

2 4

3 8

Bloc 21

Scara B

4 0 Bloc 29

2 1

Bloc 24

Bloc 2519 26 Bloc 68

2 3

Bloc 69

Scara B

14

Bloc 37Scara A

8 3

8 5

C A L E A A R A D U L U I

Scara B

BLOC 36

BLOC 35

STR. LIEGE

C A L E A A R A D U L U I

BLOC 33

4 6

Scara A

Bloc 27

Bloc 28

4 2

Scara B

STR. S OMNUL

UI

2 Scara A

1

Bloc 30B

Bloc 30A

2 5 S T R . R A S A R IT U L U I

3 0 Bloc 70

Bloc 71 4

Bloc 31

Scara B

4 4

Bloc 34

BLOC 35

2 9

BLOC 32 Scara A

BLOC 37

Scara A

BLOC 36

3 1

Scara B 3 2

BLOC 76

Bloc 75 33

BLOC77

3 7

Bloc 1G

2

Bloc 1F1

bar

terasa 4B

4 santier

4A

2A

(As )

1

BLOC 12

terasa

terasa

Scara B Bloc 8

1 Scara A

2 87

STR. CAREI (V ECHI)

9 3

9 5

BLOC 11

parcare

9 7

Bloc 45

Bloc 41

STR. LI NISTEI

1

2

Bloc 42 3

BLOC78

S T R . R A S A R IT U L U I

3 6

BLOC79

4 Bloc A1 4

Bloc 85

5

7

Bloc 84

st.gaze

2

posttrafo

58A

STR. T EXTIL

ISTILO R

Bloc 44 4

1 3

(ST R.

MAR TIR

DA N C

ARP AN)

6

56

58

56

8

Bloc 86

12

Bloc 87 14

parcare

BLOC 10

9 9

Scara B

Bloc 34

terasa

hidrofor

Scara A

C A L E A A R A D U L U I

BLOC 9

101

Scara B

hala productie RI-FI

cos

8

RI-FI hala productie

S.C.PREMATEX S.R.L.

filatura

S.C. PREMARTEX S.R.L.

48A

Scara B2

STR. CUGIR

Scara A

parcare

platfbeton

Bloc 1AB

Bloc 142

107

Bloc 140 Bloc 141

107

STR. FELI

X

terasa

terasa

Scara B

103 - 105

C A L E A A R A D U L U I

hala productie

hala productie RI-FI

cabina paza

statie pilot laborator

hala statie pilot

Scara C

cond

spalatoriecond

cond cond

rezervoare chimice

dispensar cond

birouri

cond

rez

cond

st pomp castel

apa

hala productie

cond bazin

centrala termica

cond

bazin statie epurare

baz

hala

hala finisaj

hala finisaj

hala

hala finisaj

birouri

4 B

birouri S.C. UZINA TEXTILA TIMISOARA S.A.

P.C.I. P.C.I.

P.C.I.

rez

cond

tesatorie

C A L E A A R A D U L U I

post trafo

birouri

hala

post trafo

atelier

repansat

atelier

platfbeton

dep.

dep.

depozit

platforma beton

depozit

atelier de sudura

C A L E A A R A D U L U I

4 8

post trafo

hala tesatorie

S.C. I.T.T. S.A.

filatura

filatura

5 0

5 2

79

75

STR. DR. GRIGORE T. POPA

gang

hala

platf beton

cabina cantar

cabinapoarta

STR. DR. GRIGORE T. POPA

28

73

71

71A

Camin de nefamilisti

34

U.T.T.

Camin de nefamilisti

32

centralatermica posttrafo

U.T.T.

platforma beton

centrala termica

platformabeton Terasa Milo

wc81

platforma beton

vulcanizare

S.C. FIRESTONE atelier de reparatii auto

P.S.I.

30

atelier S.C. PETROS PLOIESTI

rampa rampa

teren viranteren viran

Bloc 64 Bloc 662

Scara A

Bloc 16

Scara B 4

Scara C

Bloc 127

STR. S ITARUL

UI

2

1

Bloc 65 4

3

Bloc 67

ST R. S IT AR UL UI

Bloc 125

STR. SPERANTEI

1 Bloc 126

3

Bloc 124

8

Bloc 13114

5

99

Bloc 128

1111

Bloc 130 16

Bloc 129

ST R. B OE MI ABloc 74

5

Bloc 73B

Bloc 73A 10

Bloc 72

6

8

STR. SOMNULUI

Scara BScara B77

Bloc 80 Scara AScara A99

10 Bloc 122

Bloc 123

12

STR. SOMNULUI

11 Bloc 117 13

Bloc 116

ST R. S IT AR UL UI

7 7

Bloc 115

11

12

Bloc 74A 55

Bloc1E

Bloc D1

Bloc 81 posttrafoposttrafopost trafo

Bloc 82

Bloc 114

14

9

Bloc 8310

ST R. S IT AR UL UI

Bloc 118 Bloc 119

patf.betonpatf.beton

Bloc 1201515

29

Bloc 11312

Bloc 1211414

Bloc 110 STR. LINISTEI

Bloc 109 23

23A Bloc 111 25

27 Bloc 109

Bloc 134

14

(S TR . AC AD . RE MU S RA DU LE T)

17

Bloc 135

Bloc 108

19

1

8

12

14

10

6

4

2A

2B

7

7A

STR. LINISTEI

99

9A

24

22

ST R. S CA RI SO AR A

1A

1

22A

5 18

3

20

16

ST R. H AG A

1

Bloc 133

2

Bloc 136

16 posttrafo

ST R. B OE MI A

18

terasa

3

BLOC 132

4

3

6

(S TR . MA RT IR I ON P OP A)

3A

8

2

BLOC 11A1

4 6A

6B

BLOC 11 B ST R. L EA ND RU LU I

BLOC 10 2

1

BLOC 9

BLOC 8A 7

9

ALEEA LIREI

5

8

10 ST R. H AG A

7

11

9

12

14

BLOC 12

3

post trafo

4

platforma beton

BLOC 13

5

BLOC 14

5

7

Bloc 1B 4

Bloc C110

10

STR. LINISTEI

17

Bloc 88

54 A

17 Bloc 92

48Bloc 93

Bloc 98

28

Bloc 991 1

punct termic Nr.33

ST R. S CU RT A

Bloc 89

1 Bloc 94

2

Bloc 9016

parcare

STR. TEXTILISTILOR

Bloc 95

Bloc 96 20

Bloc 101

18

9

Bloc 1031 6

(S TR . GH EO RG HE O ST RO GO V IC H)

Bloc 100

13

Bloc 104

18

Bloc 105 24

Bloc 10626

Bloc 107 28

34

34

22

38

13

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

terasa

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

Uzinele Textile Timisoara

Club S.C. U.T.T. S.A.

tribuneteren handbal U.T.T.

tribune

tribuneU.T.T.Teren handbal

U.T.T.

BLOC 137

20

9

7

BLOC 138

22

7

10

12

11

13

14

15

16

terasa1 1

13

(S TR . AC AD . RE MU S RA DU LE T)

14

16 A

16

15

18 B

19 17

ST R. B OE MA

18

17 19

20

21 23

13

15

16

18

17

19

20

9

ST R. L EA ND RU LU I

BLOC 15

22 24

11

BLOC 16

20 +2 2

21

terasa

ST R. S CA RI SO AR A

24

26

26

23 +2 5

26 A

29

27

28

30

21 A

21 22 A

22

27

25 28

29

30

31

32 (S TR . MA RT IR I ON P OP A)

33

34

31

32

33

34

terasa

35

36

ST R. H AG A

35

36 A

36

37

39 38

37

39

40

42 -4 4

63

4 6

hala

hala Electromotor TIMISOARA

STR. LINISTEI

2 9

A.D.P. Bloc 1

11

Bloc B2

2 9

4 6 A

3 3

4 8

hala hala

hala

43

36

spatiu comercial

45

47

38

hala

magazin alimentar

5 0

49

ST R. I RL AN DA

51

post trafo

51 A

BLOC 75

BLOC 6 Bloc 5

1

3

2

Bloc 4

C A L E A L IP O V A

3 5

Nr. 3

Caminul Studentesc

2 S.C. TRAIAN S.R.L.

parcare

3 7

3 7

TAMISA TRADING

1

Bloc 1

5 2

5 4

terasa

Bloc 1101

Bloc 321

Bloc 320

loc joaca

Bloc 109

3

ST R. P ER LE I

gradinita

Bloc 108

5

cresa

Bloc 319

C A L E A L IP O V E I

Bloc 318

Bloc 317

Bloc 107

7

9

Bloc 105

Bloc 106

11

45

36

47

38 40

Bloc 14840

Bloc 147

49

51 53

42

Bloc 146

44

42

55

2

1

57 59 S TR . CO NS TA NT IN C EL M AR E

44

61 4 6

7B

2

3 5

centrala gaze

Sc ar a B

4

6

10 8

12

53

(S TR . MA RT IR S IL V IU M OL OH ON )

Bloc 14546

Bloc 144

Bloc 14350

48

63 65

48 50

67

52 -5 4

69

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

56

71

parcare

S.R.L. IONEL ALEEA ARCASILOR

depozit

Bloc 128

parcare

73

75

te ra sa

77

Bloc 142

ST R. I RL AN DE I

52 pa rc ar e

55 Bloc 141

54

2

4

6

STR. BRAZILOR

7 9

1

58

te ra sa

3 5

13

11 13

15

60

terasa

62

79 81

64

83

2

6 8

terasa

cofetarie10

8A

7A

STR. EDISON TH. ALVA

4

3

1 1A

5 5A

7

3

ALEEA AMICITIEI

punct termic

6

santier

ALEEA AMICITIEI

2

cos

cos Bloc 8

gaz metan

BLOC 17

13

BLOC 18

15

S.C. INDOCONSTRUCT S.A.8

Bloc 74

camin nefamilisti

BLOC 19

17

ST R. L EA ND RU LU I

statie

parcare

Bloc 244

Bloc 25

2

3 9

Bloc 316 Bloc 315

ALEEA ARCASILOR

Bloc 10413

72

Bloc 103

4 1

Bloc 32

P.T.T.R.

74 76

78

BLOC 20

19

Bloc 21

21

38

40

Bloc 22

Bloc 26

1

Bloc 28 4

Bloc 33

ALEEA AFIRMARII

IN TR AR EA B OL TE I

2

23 ST R. L EA ND RU LU I

Bloc 29

1

Bloc 32

4 2

41

4 4

43

4 6

Bloc 2325

Bloc 30

3

depozit

9

7

2 Bloc 354

3

4

Bloc 36

parcare

C A L E A L IP O V E I

8 0A

8 0

Bloc 31

wc

3

7A (STR. DR. GRIGORE T. POPA)

5

1

STR. CAMPINA

Bloc 126

Bloc 1254

Bloc 127

ST R. P ER LE I

15

posttrafo

punct termic

Bloc 1324

Bloc 129

57 Bloc 140

56

Bloc 130

6

Bloc 131

Bloc 13958

Bloc 138 9

Bloc 10217

Bloc 133 2

STR. ECOULUI

1 Bloc 135A

3

Bloc 10119

Bloc 1002 1

Bloc 135B

5

Bloc 137

Bloc 136

7

4 6

10A

terasa 8

10B

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

85

87

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

66 66 A

68

STR. ECOULUI

11

89

70

20

22

14

16

10 12

1

1A 1B Bloc A 13

18A

STR. BORZESTI 18

11

Bloc A 42

Scara A

Bloc 99

platforma beton

terasa

23 2

STR. BORZESTI

1

Bloc 216

8

2A

TIMISOARA

loto+ziare

S.C. MIAMI

posttrafo

restaurant Bloc 308B

Sc ar a B

10

Bloc 215

farmacie S ca ra A

Bloc 214

Sc ar a B

ST R. P ER LE I

12

OFICIUL PAROHIAL ORTODOX ROMAN

Bloc 214

Bloc 218

Bloc 229

4

5

3

Bloc 219

STR. SUNETULUI

Bloc 260

91

Sc ar a C

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

Sc ar a B

Bloc 259

93

Bloc 258

95

Bloc 220

2

ST R. S UN ET UL UI

Bloc 221

1

Bloc 256

Bloc 2263

Bloc 2574

2

(STR. SILISTRA)

5 Bloc 224 7

Bloc 225

pompe casa

bazin bazin

forja

turnatorie

statiegaze

63A

18

51A 8

6

51

63

59 55-57

61

platforma beton

STR. DR.GRIGORE T.POPA

14

terasa

16 terasa

12

53

14B

10

brutarie

41

37

STR. DR. GRIGORE T. POPA

39

43 41

46

platformabeton

48 21A

27

29

31-33-35

parcare

25 23

parcare

45

43

43B

47

49

4 4A

beton

2

43A

cabinaportar

Uzina Textila Timisoara

24

22

20

platforma beton 26A

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

Teren Primarie

30

rampa

S.C. ENERGO PETROL

rampa

rampa rampa

atelier reparatii auto

UNITATE MILITARA

1B

ST R. H AG A

17

15

21

19

STR. DR. GRIGORE T. POPA

13

11

STR. DR. GRIGORE T. POPA

CA LE A LI PO V EI

parcare

parcare

82

Bloc 308A

Sc ar a A

chiosc

S.C. DICCOMISION S.C.FLORIAN

S.C.JUSTINGY S.R.L. S.C.RIZAN

Bloc 213

14

27

Bloc212

Bloc 211

29

8 4

parcare

8 6

Punct trafo

ST R. P ER LE I

Punct trafo

Bloc 209

35

Bloc 20833

STR. LOTUSULUI

3

Bloc 227

Bloc 231

Bloc 228

2

Bloc 2304

punct termic

Bloc 233 2

1

Bloc 232

3

ALEEA LAUTEI

Bloc 234

Bloc 235

Bloc 236

Bloc 237 4

2

Bloc 238

Bloc 240

Bloc 239 8

6

(I NT RA RE A AC A DE B AR BU )

radar

C A L E A L IP O V E I

8 8

9 0

parcare

CA LE A LI PO V EI Bloc 303

94

(STR. HORIA MACELARIU)

43 sala sport

4

2

STR. ARMONIEI

8

Bloc 203

ST R. D IA MA ND Y CO NS TA NT IN

P+4E+ER

ST R. D R. G RI GO RE T . PO PA

6

7

8

4

Nr . C

ad .4

39 37

4

Nr . C

ad .4

39 37

5

Nr. Cad.425048

Nr. Cad.440813

Nr . C

ad .4

40 81

3

Str. Dr. Grigore T. Popa (Campina)

Nr. Cad. 442400

2

1

3

5

Nr . C

ad .4

39 37

0

Nr . C

ad .4

39 37

6

Nr. Cad. 443180 S=3884mp

Nr . C

ad .4

39 37

3

Nr . C

ad .4

39 37

1

Nr . C

ad .4

39 37

2

B E N E F I C I A R

T I T L U P R O I E C T

T I T L U P L A N Ş Ă

A M P L A S A M E N T FAZA :

RO ­ 300551 Timişoara , str. Mitropolit Varlaam nr. 12 , apt. 06 tel/fax: +40 0256 497 423 mobil: +40 723 386 334 e­mail: [email protected]

N U M E

A C T E C T U R A PROIECT NR.

REFERAT/EXPERTIZA NR. /DATA

SCARA

E X P E R T

VERIF ICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT S E M N Ă T U R Ă

S P E C I F I C A Ţ I E

Ş E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

N U M E S E M N Ă T U R Ă

PLANŞA NR. :

CERINŢA

DATAarhitect Ciprian Cădariu arhitect Mircea Crăculeac

3 1 / 2 0 0 8

P . U . D .

0 4 / 2 0 0 8arhitect Nenad Luchin

S . C . M B C O N C E P T S . R . L .

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A S T R . G R I G O R E T . P O P A N R . 2

CONSTRUIRE IMOBIL DE APARTAMENTE ÎN REGIM S+P+4E+E retras

CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER

P. U. D. I M O B I L D E A P A R T A M E N T E

S + P + 4 E + E retras C U F U N C Ţ I U N I C O M P L E M E N T A R E

L A P A R T E R P. U. D.

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

EXTRAS DIN P.U.G. TIMIŞOARA

STÎLP ILUMINAT PUBLIC

REGIM DE ÎNĂLŢIME

STRĂZI

CLĂDIRI REGIM MARE DE ÎNĂLŢIME

COMERŢ , SERVICII

ZONĂ REZIDENŢIALĂ REGIM MARE DE ÎNĂLŢIME

ZONĂ REZIDENŢIALĂ REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME

P+E

CLĂDIRI REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME

PUNCTE RIDICARE TOPO86.40

CLĂDIRI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATE

L E G E N D Ă

ZONĂ S+P+4E+Er PROPUSĂ

LIMITE PARCELE

RETRAGERI CORP ETAJE

ZONĂ IMPLANTARE CORP ETAJE

RETRAGERI PARTER COMERCIAL

ZONĂ IMPLANTARE PARTER COMERCIAL

ZONĂ PARCARE SUPRATERANĂ ŞI ACCES GARAJ SUBTERAN

ZONĂ PAROPUSĂ SPRE CEDARE PENTRU LĂRGIRE STRADĂ

23.85

32 .5

0

1,75

15,40

7.00

60 .1

1

70 .4

2

22 .9

2

23.77 7.00

14.20 1.25 1,30

19 .6

7

3. 00

60 .6

0

1, 00

8. 36

16 .5

5

P + 1 E

P + 1 E

PP

P

P

P

P

P

P

P + 1 E

P

P

P + 2 E

P + 3 E

P + 1 E

P

B A N U C O N S T R U C T

P + 1 E I N C O N S T R U C T I E

P + 1 E

P + 1 E

P + 1 E

P P

P + 1 E + M

P

P

P + 1 E

R E S T A U R A N T F R A N C E S C A

P + 2 E + M

P

P

P

P + 5 E

P + 1 E

A L I N I A M E N T F A Ţ Ă

P A R T E R C O M E R Ţ S E R V I C I I

A L I

N I A

M E

N T

F

A Ţ

Ă

P A

R T

E R

C O

M E

R C

I A L

R E G L E M E N T Ă R I U R B A N I S T I C E S C 1 : 5 0 0

STR. DR. GRIGORE T. POPA

STR. DR. GRIGORE T. POPA 51A

8

6

51

63

59 55­57

61

14

14A

12

53

14B

10

41

37 39

31­33­35

45

43

43B

47

49

4

4A 2

43A

platforma beton

brutarie

parcare

U N I T A T E M I L I T A R A

99.999

99.909

100.183

100.072

99.89

99.91 99.936

100 99.841 99.855

99.695

99.88 99.909

99.956

99.94899.913

99.884

99.892

100.045 100.043

99.993

100.238

100.007

99.906

99.916

99.943

99.933

100.102100.102100.102

100.1

99.956 100.242

100.217

100.294

100.2

100.081

99.985

C

F

Nr.top.2050

Nr.top.2051/1

N r .t o p .2 0 5 5 / 1

C

R E

T R

A G

E R

E

S P

A T

E

R E T R A G E R E S P A T E

A L I N I A M E N T F A Ţ Ă E T A J E

Z O N Ă P R O P U S Ă P E N T R U C E D A R E

P E N T R U L Ă R G I R E A S T R A Z I I E X I S T E N T E

N r .t o p .2 0 5 6

1 : 5 0 0

2.1REGLEMENTĂRI URBANISTICE ­ ZONIFICARESITUAŢIA PROPUSĂ

N r.

C ad

.4 39

37 6

N r.

C ad

.4 39

37 0

N r.

C ad

.4 39

37 1

N r.

C ad

.4 39

37 2

N r.

C ad

.4 39

37 3

N r.

C ad

.4 39

37 4

N r.

C ad

.4 39

37 5

Nr. Cad.425048

Nr. Cad.440813

N r.

C ad

.4 40

81 3

N r.

C ad

.4 41

48 4

- T er

en pe

nt ru

d ru

m

Str. Dr. Grigore T. Popa (Campina)

Nr. Cad. 442400

1

2

3

4

5

6

7

8REGLEMENTARI URBANISTICE

2

LIMITA DE PROPRIETATE = LIMITA ZONA STUDIATA

CONSTRUCTII EXISTENTE

ZONA PENTRU LOCUINTE COLECTIVE - PESTE P+2

LIMITA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

DRUMURI PUBLICE EXISTENTE

COTE NIVEL TEREN NATURAL90.00

Str. Grigore T. Popa (Campina) 53, 57

REGLEMENTARI URBANISTICE

35.89

13.15

12 1.

41

36.06

2.79 5.00 5.47

46 .3

7

4. 50

12 .4

0

4. 60

7. 00

2. 50

10 .8

5

4. 50

5.00

43.02

6.07

6.33

42.83

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data

Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

1:2000

arh. Dragomir Dragan

arh. Balutiu Victor

ELABORARE PUZ LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E+SUBPANTA SI FUNCTIUNI CONEXE

A-03REGLEMENTARI URBANISTICE

Timisoara, Str. Campina, nr.37-39 CF Nr. 443180, Nr. TOP 443180

arh. Dragomir Dragan

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Martir Ferkel Suteu

nr.8, sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006 C.U.I.

RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

P.U.Z.

S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L.

29/2016

iun. 2016

Vizat spre neschimbare Stampila SRL Stampila OAR

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E+SUBPANTA SI FUNCTIUNI CONEXE

REGLEMENTARI URBANISTICE

Piese auto P

P

P+1

P+M

P+1 P

P

P+M

P+M

P+1

P+1

D+P+1+M

PP

P+4+M

P

P

P

P

P

P+1

P

P

P P

P+2+M

P+1+M

P

P

P

P

P

P

P

P

P+M

PP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P+1

S+P

P+M

P

P

P P

P P

P

P

P+2+M

D+P+M

P

P

P+1+M

P

P

P+1+M

P

P+2+M

P P+M

P+M

P

P

P

P

P

P+M

P+M

P

P

P+M P+1

P P

P+M

P

P+M

P+1

D+P+M

P

D+P+M P+M

P+1

P P+M

P+M

P+1

P

P

P+1+M

Clinica dentara

Gradinita

P+1+M

P+1+MP

P+M

P+M

P

P

P

P

P

P

P P

P+M

P+M

P P+M

P+4

P+3

P+4

P+1+M

P

P+M

P

P

P+1+M P+2

P

P+1

P

P

P

P+M

P

P

P

P+1

P P

P+2

P

PUD Aprobat prin HCL 446/2005 Ansamblu locuinte colective

-max S+P+5E+M

PUZ Aprobat prin HCL 489/2014 Locuinte colective

-D+P+2E

Subzona locuire individuala existenta in afara parcelei studiate

ST R. D R. G RI GO RE T . PO PA

P

P

P PUD Aprobat prin HCL 376/2008 Construire imobil de apartamente cu

functiuni complementare la parter - S+P+4E+Er

PUZ Aprobat prin HCL 97/2013 Modificare PUZ aprobat prin HCL

405/2009 cu PUZ Dezvoltare ansamblu rezidential

-max P+2E

PUZ Aprobat prin HCL 88/2016 Parcelare teren si construire locuinte individuale -S/D+P+1E+M/Er

PUZ Aprobat prin HCL 411/2011 Parcelare teren si construire locuinte individuale -S/D+P+1E+M/Er

Pensiune P+2E

P+1E

ST R. I ON B AR BUST R. M AR TI R CO NS TA NT IN V

IL CE AN U

AMPLASAMENTUL STUDIAT PUZ Locuinte colective P+ 2E+subpanta si functiuni conexe

Nr . C

ad . 4

40 81

4 - T

er en

p en

tru d

ru m

P+M

P+1+M

P+1+M P+1

P+1+M

P+M

P+1+M

P+M

P+1+M

P+1

P+1

P+M

Subzona comert, servicii si institutii publice in afara parcelei studiate

Zona unitati industriale in afara parcelei studiate

Zona de sport - agrement in afara parcelei studiate

Zona militara - Constructii cu destinatie speciala in afara parcelei studiate

R 5

R5

R5

R 5

R 3 .5

R3.5

P+2E+Subpanta

P+2E+Subpanta

LEGENDA:

Limita zonei studiate

Limita topo teren conform CF Limita zonei reglementate

DELIMITARI

DESTINATIE

Limita parcela studiata Limita zona de implantare a cladirilor

SIMBOLURI Nr. Cad. 443180

S=3884mp Nr. cadastral parcela existenta S=3884mp Suprafata parcelei existente

Accese auto

SzLic - Subzona locuire colectiva cu functiuni complementare propusa

SzV - Subzona spatii verzi propuse

Zona de implantare a cladirilor propuse

Subzona locuire colectiva existenta in afara parcelei studiate

CIRCULATII

Carosabil de deservire locala propus

Trotuar si spatii verzi de aliniament existente

Parcari - dale inierbate propuse

Zona acces si intoarcere utilitar - Serviciu Retim, salvare, pompieri

Carosabil existent

Trotuar si spatii verzi de aliniament propuse

BILANT TERITORIAL

SzLic - Subzona Locuire colectiva cu functiuni conexe P.O.T. max. = 40 % C.U.T. max. = 1.20 Regim de inaltime max. P+2E+Subpanta H maxim la cornisa = 9.00 m H maxim coama = 11.00 m

Cladiri cu functiune rezidentiala - locuinte unifamiliale (P; S+P; P+M; P+1; D+P+M; P+1+M)

Blocuri de locuinte colective(P+1; P+1+M; P+2+M; P+4+ER)

Comert, servicii si institutii publice

Zona unitati industriale

Zona de sport - agrement

2

Sistem de proiectie: stereografic 1970

Pct. N(m)

INVENTAR DE COORDONATE

6

E(m)

3

482235.237

206846.990

206898.509

206854.639

7

8 482251.564

206835.386

206886.794

482125.246

482293.483

482119.206

482277.565

482229.212

206874.463

206918.422

4

206906.632

5

482271.731

1

Terenul studiat

0

SzV - Subzona Spatii verzi

SzLic - Subzona Locuire colectiva cu functiuni

complementare

Situatia existenta

3884

0

mp % 100

0

Situatia propusa

3884.00 100 mp %

Circulatii pietonale, auto si parcaje 0

0 0

744.00 19.15

1227.67 31.6

49.251912.33

POT CUT 0.0

0% 19.15% 0.65

Sc teren studiat Sd teren studiat

744.000

0 2538.36

Coordonator Urbanism arh. Oprita Razvan

Constantin Prezan,
7 LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS - ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ Il -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE
us oo E
us oo E

Atasament: 17.12.19_A04_Circulatia_terenurilor.pdf

GSPublisherVersion 312.74.75.100

22 9,6

8

50,52

9.05

5.00

17.38

12.00 4.81

22 7,5

0

42 .97

18 4.5

2

50,40

34.00

33.96

29 .30

33.8811.64

49 .44

49 .40

49 .40

49 .40

29 .85

15.46 1.10

50 .64

49 .40

49 .40

49 .39

13.61 5.35

14 .46

12.05 4.82

5.53

16.70 12.00 5.00 1.50 1.00

7.00 1.00

1.50 5.50

1,194.699 m2

176.943 m2

7

9

7

Bl . 8

1

Bl. 80 Sc. B

Sc. A

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

12 Bl . 1

15 A4s

gj

15

Bl . 1

20

A

24 22

31STR. LINIŞTEI

B

A

A

B

2/ b

33

1 1A

22A

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

B

A1s

1

4 6A

ST R.

H AG

A

A4s

B gj B

A1

B

B B m

A4s

6B

1B l.

11 B

ST R.

L EA

ND RU

LU I

A4s

A4s A4s

2 9Bl. 9

Bl . 1

0

gj gj

A4s A4s

A4s A4s

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj gj gj gj gj

gj

14

12

post trafo

post trafo

post trafo

Bl. D1

Bl. 83

Bl . 1

E

gj

A4s

A4s

A4s

A4s

gj

18

16 23

9

14

Bl. 109

Bl. 113

Bl . 1

14

Bl . 8

2

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

A4s

gj gj gj

gj gj

gj gjgj

gj

A4s

gjgj gj

gj

20

27

25

23A

Bl. 121

Bl. 110

Bl. 111

STR. LINIŞTEI

A4s B

A4s

A1

A4s

gj

A4s

29

17

19 14

16 18

Bl. 134

Bl . 1

08

Bl . 1

09

Bl . 1

35

Bl . 1

36

A4sgj

B

A4s

B

B

A2

4

3

3A

6

2

terasa

posttrafo

Bl . 1

33

Bl . 1

32

B B

B gj

B

B A2

gj

B

B

5 3

8

A4s

gj

gj

m

B

A1

gjB

B

A1

9

11

7

10

8

12

14

3 Bl

. 1 2

ST R.

H AG

A

A

A4s

gj

A gj A5

7

5

post trafo

platforma beton

Bl . 1

4

Bl . 1

3

8

Bl. 1B

A4s

A4s

A4s

A

gj

gj

A4s

A4s

21/a

15

194 8

17

10

punct termic Nr.33

Bl. 93

Bl. 92

Bl. C1

STR. LINIŞTEI

A4s

A4s

gjgj gj

gjgjgjgj gjgj

gj gj gj

gj gj gj

gj gjgjgj

gjgj gjgj

A4s

21/b

11

16

13

Bl . 1

00

Bl . 9

9

Bl. 98

Bl . 1

03

A4s

A4s

gj gj

gj gjgj

gj

gj

gj gjB

B B

B gj

gj gj

gj

21-23

18

26

24 Bl. 105

Bl. 106

Bl . 1

04

ba lco

n P+4E+M

A1

A4s gj

gj gj

gj

23

21 19

34

28 Bl. 107

S+P+4E+M

B gj

D

A1

B

gj

A4s

gj gj

9

7

11

20

22

Bl . 1

37

Bl . 1

38

BB

D

gj

B

B gj

B

B10

13

14

16

15 12

gjB

B

B

BB m

gj

D

B

B

gj13

17

16

15

18 20

22 24

19 Casa

22 -2

4

D

A4s

A4s gj

9 Bl

. 1 5

Anexa

P+1E

Garaj

Casa

ST R

. L EA

ND RU

LU I

A4s

gj

54 A

16Bl. 90

A4s

A4s

B

1 2

18

parcare

Bl . 8

9

Bl. 95

Bl . 9

4

P+4E+M

STR. MARTIR DAN CARPIN

AL EE

A SC

UR TĂ

A1 Agj

A4s

A4s

22

20

13

9

Bl. 96

Bl. 101

P+M

1D

2D

38

ST R.

D IA

M AN

DI C

O NS

TA NT

IN

A1s

A4s terasa

terasa

B

B

B

m

B

B

gj

B D

m

A4s

16 A

16

14

13

11

18 B

20

17

15

19

ST R.

A CA

D. R

EM US

R ĂD

UL EŢ

P+1E P

P

Anexa

Anexa

m

D

B A2

m

m

B B

B

A2

BB

gj

P+E

P+2E

23

20 +2

2

18

17 19

21 24

intrare uscata

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

gj

B

m

A1

B B

A2

m m B

m

P+M

23 +2

5

26

21

terasa

B

B

B

S+P+M

27 26

26 A

29

28

30

Sp+P+1E

P+M

4D

B

B

B

21

22

22 A

21 A

B

B

A

gj

27

25

B

gj A2

m B

m

29 A2

9 31

30

34

28

32

B

B

P+M

33

31

32

34

35

terasa

tribune

B

teren handbal U.T.T.

Club S.C. U.T.T. S.A. tribune

tribune Teren handbal U.T.T.

Gj

D

D

B D

gj

B

A2

gj

S+P+1E

33

38

40

39 36

A

36

35

37

terasa

Terasa

B

B

A2

B

m

D+P+2E+M

37

42 -4

4

A casa pompe

bazinbazin

U.T.T.

B B

B

B

B

B

gj

gj

wc

41 43

B

B

B

B

C

A1

46

48

D+P+5E+M

D+P+5E+M D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M 53-57

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

B

B B

B

A1

S+P

B

37 39

sa la

s po

rt

veranda acoperita

B B

B

B B Bgj

gj

25

27

29

31-33-35

B

23

A

D+P+5E+M

forja

C

P+4E+M

Magazie

ST R.

B RU

TU S

HA NE

Ş

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

A1

AB

gj

B

B

B

A

A1 4

47

49

51

D

B

B

gj

2

4A

43A

43

43B

45

41

A turnatorie

B

B B

63 B

DB

12

14A 14B

55-57

59

61 platforma beton

B

B m

B

A1

A gj m

D 6 8

10

51A

53

B B

B

beton

ST R.

D R.

G RI

G O

RE T

. P O

PA

01/2014 arh. CAMELIA COVACI PREDA

Scara :

Desenat

Semnatura:Specificatie :

Proiect nr.

Plansa nr.

Nume :

Denumire lucrare :

Proiectat

Sef proiect

Data : Denumire plansa :

Faza :

arh. NICOLAE COVACI PREDA

Referat / Expertiza nr. / dataNume : Semnatura:Verificator/Expert Cerinta :

PUZ1:1000

teh.pr. IUDEANU ELISABETA

87/2012 Beneficiar :

PUZ. LOTIZARE LOCUINTE COLECTIVE D + P + 2E

str. Grigore T. Popa nr. 31-35

GABOR MOISE , GABOR GHIZELA LENUTA

03A

urbanism arhitectura design SPATIU U.A.D. TIMISOARA, STR. ASTRILOR NR. 20; Tel./Fax: 0256 435199 Reg.Com.: J35/ 242/ 28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972

STR. MARTIR DAN CARPIN

LO C

U IN

TA EX

IS TE

N TA

D P+

P+ E

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA PARCELA REGLEMENTATA

ZONA EXISTENTA LOCUINTE MAXIM P+2+M ( PUG )

ZONA PROPUSA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE MAXIM D+P+2E

ZONA EXISTENTA LOCUINTE COLECTIVE P+4

ZONA EXISTENTA LOCUINTE COLECTIVE PESTE P+4

PROPUNERE ZONA DE IMPLANTARE LOCUINTE COLECTIVE D+P+2E

CIRCULATII - STRADA PROPUSA PE PARCELA REGLEMENTATA 12m prospect

STRAZI NOI SUGERATE IN ZONA STUDIATA

PROPUNERE ZONA DE IMPLANTARE LOCUINTE IN ZONA STUDIATA

LEGENDA

ZONA EXISTENTA DE PARCURI, COMPLEXE SPOTIVE, RECREERE, PERDELE DE PROTECTIE

SPATIU VERDE EXISTENT PE DOMENIU PUBLIC

ZONA SUPRAFATA EXISTENTA SUPRAFATA PROPUSA % %

PARCELA STUDIATA 100%

ZONA DOMENIU PUBLIC (strada) din care z.v. aliniament stradal

6.911,00 mp

ZONA VERDE AMENAJATA

2.808,00 mp

ZONA LOCUINTE

6,0 %

10,3 %

421,24 mp

POT maxim propus = 35%

CUT maxim propus = 0.9

REGIM DE INALTIME maxim propus = D + P + 2E

H maxim constructie = 12,00m

● PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

gj

CONSTRUCTIE PROPUSA DESFIINTARII

90.91090.905

90.705

98.017

94.048

90.988

90.932

90.889

95.355 93.859

89.859

97.122

94.899

90.849

90.992

90.887

90.891

91.208

90.858

90.946

90.919

90.851

91.137

91.061

90.919

90.851

91.218

91.427

91.218

91.427

91.120

91.020

91.157

91.299

91.120

91.020

91.204

90.925

91.388

91.204

91.366

91.233

90.925

91.290

91.511

91.514

91.449

93.852

94.288

91.623

91.595

91.460

91.799

92.635

91.607 91.364

91.522

91.719

91.771

91.860

91.75991.785

91.662

91.667

91.610

91.630 91.678

91.610

91.559

91.486

91.72691.879

91.804

91.743 91.769

91.750

91.789

91.850

91.822

91.676

91.762

91.700

91.644

91.728

91.713

91.722 91.724

91.767 91.684 91.647

91.692

91.767

91.801

91.683

91.717

91.563

91.590

91.834

91.709

91.718

Cc Cc

Ag DtrCp

Cp Cc

Ag AgCc

Cp Ag

Cc

Cc

CcAg

C1

C3

C1 A1

Cp

Cp

Cp

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

Cc

Cc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag Ag

Ag

Cc Cc

Cc

Cc

AgCc

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

CpCp Cp

Cp

Ag

Ag

Ag

Cc

Vh

Cc Ag

Ag

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag Vh

Cc

Ag

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp Cp

Cp

Cc

A

A A

Cp

Cc A

A

Cc Cc

Cc

Ag

Ag

Ag Cc

A

Aso

Ag Ag

Cp

Cp

Cp

Cc

Cp

Cc

Ag

Ag Dtr

Dtr

Cp

Cp

Cp

Cc Cc

C1

Cp

CpcCp

Cat

Cp

Cc

Hs Hs

Cp

Cat

C1

C2

Cc Cc

Cc Aso

Aso

Cc

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cpc parcare

Cc

Cc

Ds Cp

C6

C5

Cp

Cp

Cp

parcare

91.5091.52

91.5091.4691.44 91.48

91.47 91.52

91.47

91.48

91.50 91.52

91.43 91.43 91.38

91.42

91.37 91.43

91.43

91.51 91.53

91.53 92.57

92.58

92.5792.05

92.58

92.04

91.50 91.48

91.48

91.54 91.50

91.52

91.54

91.53 91.54 91.51

91.52 91.53

91.53

91.55

91.54

91.42

91.4491.40

91.4491.44 91.36

91.50

91.52 91.5391.56

91.56 91.57

91.57

91.59

91.61

91.62 91.5491.55

91.4991.45

91.4391.4391.51 91.46

91.45

91.48

91.49

91.50

91.51

91.59

91.56 91.57

91.47

91.53

91.53

91.57 91.61

91.57 91.57

91.62

91.60

91.60 91.60

91.59

91.61 91.61

91.57

91.63

91.65

91.63 91.63

91.63 91.77

91.74 91.74

91.75 91.71

91.68

91.75

91.74 91.76

91.78 91.78

91.77 91.75

91.74 91.70

91.69 91.63

91.67 91.66

91.69 91.64

91.70

91.74

91.70

91.63

91.54 91.58

91.64

91.64

91.63

91.64 91.72

91.71 91.60

91.61

91.63

91.63

91.68

91.67 91.6591.74

91.69

91.71 91.65

91.64

91.6391.66

91.66

91.63 91.66

91.63

91.66

91.68

91.62

91.65

91.62 91.63

91.63

91.63

91.65 91.70

91.6391.69

91.67

91.62

91.76

91.63

91.66

91.61 91.63

91.64 91.66

91.62 91.63

91.71 91.60

91.63

91.61

91.64

91.68

91.68 91.60

91.61

91.53

91.43

91.45 91.51

91.66

91.59

91.61 91.63

91.49 91.57

91.54

91.55

91.57

91.50

91.47

91.47

91.56

91.58

91.54

91.55

91.52 91.56

91.61 91.62

91.62

91.58 91.56

91.61 91.63

91.53

91.49 91.5491.53

91.54 91.4791.49

91.49

91.31

91.28

91.36 91.38

91.40

91.37 91.31

91.35 91.22

91.29

91.30

91.24 91.2991.28

91.2991.29

91.27

91.23

91.30

91.31

91.31

91.32

91.2991.31

91.30

91.28

91.29

91.32

91.47

91.45

91.43

91.4091.48

91.55 91.5591.58

91.58

91.55 91.53

91.42

91.73

91.46

91.68

91.4591.3791.3391.33 91.37

91.39

91.34

91.35

92.14

93.30

93.36 93.58

93.53

93.66

93.09 93.16

93.32

93.35 93.32

91.45

91.61

91.48 91.46

91.41

91.40

91.38 91.36

91.31

91.34

91.38

91.42 91.27 91.3491.35

91.28

91.30

91.34

91.28

91.29 91.32

91.35 91.32

91.32

91.37 91.38

91.38

91.62 91.59

91.62

91.61

91.58

91.51

91.35

91.45

91.3691.36

91.34

91.23

91.19

-8.29-8.29

91.24

91.25

91.35

91.28

91.42

91.39

91.22

91.20

91.31

91.37

91.38

91.37

91.3591.38

91.25

91.2591.28

91.38

91.36

91.37 91.38 91.39

91.38

91.4291.44

91.40

91.43

91.41

91.53

91.56

91.53

91.40

91.38

91.39

91.29

91.35

91.30

91.28 91.30

91.27 91.34

91.24

91.16

91.10

91.07 91.28

91.29 91.23 91.24

91.24

91.26

91.25

91.20

91.19

91.19

91.24

91.12

91.12

91.07 91.12

91.16 91.17

91.14

91.12

91.08

91.18

91.19

91.17

91.2291.22 91.30

91.14

91.04

90.97

90.98

90.96

90.95

90.95

91.06

90.85

90.87

90.76

90.83

90.88

90.84

90.88

90.78 90.81

90.82

90.80

90.84

90.94

91.10

91.03

90.92

90.87

90.96

91.03

91.01

90.87

90.71

90.77

90.86

90.72

90.65

90.59

90.60

90.56

90.64

90.65

90.68

90.66

91.61 91.61 91.61

91.43

91.42

91.61

91.5091.3491.60

91.60

91.59 91.61

91.60 91.58

91.41

91.61 91.61

91.62 91.63

91.37 91.60

91.5791.43

91.6191.62

91.5791 .58

91.61

91.43

91.37

91.57

91.55

91.37

91.36 91.54

91.60

91.31

91.30

91.53 91.51

91.37

91.41

91.46 91.6591.78 91.87

91.49

91.46 91.50

91.50

91.43

91.49

91.50

91.47

91.38

91.64 91.66

91.55

91.54 91.52

91.65

91.62

91.49

91.60

91.56

91.58

91.39 91.39

91.62

91.63 91.64

91.60

91.40

91.55 91.54

91.46 91.59

91.59

91.57

91.50

91.58

91.60 91.62

91.70

91.62

91.55

91.719 1.69

91.61

91.65

91.70 91.71

91.50

91.54 91.49

91.64

91.64

91.48 91.59

91.62

91.61

91.47

91.54

91.68

91.38

91.65

91.37

91.36

91.21

91.57

91.56

tufe

C H

C C

G

G P

C

C

C

G

P

P

P

G

P

G

GG

G P

P

C G

H

C

H C

C H

C C

G

balta balta

alee beton

al ee

b et

on

ale e

pie tri

s

al ee

b et

on

platforma beton

parcare ecologica

platforma beton

platforma beton

movila pamant

C

tufe

tufe

tufe

pl at

fo rm

a be

to n

alee beton

al ee

b et

on

al ee

b et

on

z.v.

pietris

z.v.

casa

casa

copertina

z.v.

z.v.

z.v.

trepte piatra

trepte piatra

str. Dr. Grigore T. Popa(Campina)

1868

1869

1864

1865

1939

Gr

Gr

1860

1861

1862

1863

Gr

Gr

Gr

Gr

1838

1841

1842-1847

Gr

Gr

Gr

1849

1850

1858

1859

Gr

Gr

Gr

Gr

1830

1832

1848

1851

1852

1853

1855Gr Gr

1822

1831

Gr

1839 1840

91.623

91.623

91.623

91.623

S= 11

56 3

m p

nr .to

po .1

84 2-

18 47

ch io

sc

P

P

P

C

C

C

P

Hfo ra

j a pa

trotuar

20 69

00

482200

20 69

00 20

69 00

20 69

50 20

69 50

20 69

50

20 69

00 20

69 00

20 70

00

20 69

50

20 68

50 20

68 50

20 70

00

482200

482150482150482150

482100 482100

482250482250 482250

482300 482300482300

20 69

50

20 70

00

482350 482350

SPATIU VERDE AMENAJAT PROPUS

11.621,00 mp

24,2 %

59,5 %

CONSTRUCTII EXISTENTEA1

11.621,00 mp

BILANT SUPRAFETE

ALINIAMENT CONSTRUCTII PROPUSE PE PARCELA REGLEMENTATA

CIRCULATII EXISTENTE ( strazi )

707,00 mp

100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ALINIAMENT CONSTRUCTII PROPUSE

ZONA LOCUINTE COLECTIVE

3,6 %

1.195,00 mp

11.621,00 mp 100%

SUPRAFATA VERDE LA NIVEL DE PARCELA = 25 %

2

1

3

4

5

6

7

G A

R D

C A

R O

SA B

IL

G A

R D

TR O

TU A

R SP

V ER

D E

SP V

ER D

E TR

O TU

A R

PROFIL STRADAL 1:500

S = 1676 mp

S = 1670 mp

S = 1617 mp

S = 1651 mp

S = 1004 mp

4 NUMAR PARCELA

31.44

33.57

33.27

2,807.598 m2

PLAN PROPUNERI REGLRMRNTARI

VARZARIU DANIEL-NORBERT

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.22,Timisoara

PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

CF nr. 415334 - nr.cad 415334 Suprafata teren conf. CF= 5346 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. 22

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 363/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

REGLEMENTARI URBANISTICE

reglementari urbane 04.a

26,07

20 1,

41

aliniament stradal

12,00

8, 00

8, 00 16

,0 0

12,00

2,50

12,38

6,00

6,00 11,65

2,50

21 ,4

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

8, 50

10 ,7

1

20,10

4, 40

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or re

tra ge

re c

on st

ru ct

ii

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

28

63A

51A

63

59 55-57

61

14A

12

53

14B

10

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

DR UM

2 10

6

Magazie

P. TRAFO. C.Termica

M

Poarta acces

30,34

7, 43

M ag

az ie

At el

ie r

AU TO

D+ P+

5ESp ita

l

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

P

Ca sa

PC as

a P

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P+ 2

P+ 3

P+ 1

P+ 1

Ca sa

P Ca sa

P+ 1

St ra

da I

on B

ar bu

P+ 1

P+ 1

Ca se

Ca sa

P

Ca sa

P

P+ 1

Ca sa

Ca sa

P+ M

PP 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

28

63A

18

51A

63

59 55-57

61

14

16

14A

12

53

14B

10

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

DR UM

2 10

6

Magazie

P+4E BLOCURI LOCUINTE

P. TRAFO. C.Termica

M

P+4E BLOCURI LOCUINTE

Poarta acces

30,34

7, 43

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P lo

ie st

i

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2

Bi ro

ur i

P +

1

M ag

az ie So pr

on

At el

ie r

D+ P+

5E

D+ P+

5E +E

R

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

PP2

22

N r.

T op

. 2 0 8 6

N r.

t op

. 4 15

3 3 3

STR. DR.GRIGORE T.POPA

P+ 1+

M

P+ 1

Ca sa

Br ut

ar ie

2 0 8 0

2 0 8 1

2 0 8 7

20

2 0 7 8

2 1 0 0

2 0 9 8 ,2

0 9 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 9

N r.

C ad

. 4 3 2 5 4 2

N r.

C ad

. 4 3 4 6 0 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 0

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 1

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 2

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 3

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 5

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 6

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 7

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

LO T

1

LO T

2

LO T

3

LO T

4

LO T

5

LO T

6

LO T

7

LO T

8

LO T

9

LO T

10

LO T

11 LO

T 12

HC L

44 6/

2 9.

11 .2

00 5

PU D

"A ns

am bl

u de

lo cu

in te

c ol

ec tiv

e"

HC L

41 1/

1 3.

12 .2

01 1

PU Z

"P ar

ce la

re te

re n

si co

ns tru

ire lo

cu in

te in

di vid

ua le

cu re

gi m

d e

in al

tim e

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)"

HC L

97 / 2

6. 02

.2 01

3

PU Z

"D ez

vo lta

re a

ns am

bl u

re zid

en tia

l"

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim de inaltme max. S/D+P+1E+M(Er)

Zona rezidentiala propusa

Zona construibila propusa

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale, propuse

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Limita de construibilitate/ retrageri

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde propusa

Zona verde de aliniament, intrerupta de accesuri auto

Zona industriala

Zona institutii si servicii

Zona de locuinte, P-P+2

Zona de locuinte, peste P+2

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatia de urbanism aprobata prin HCL 411/13.12.11

12,00

C A

R O

S A

B IL

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

3,00 3,00 1,50 1,501,501,50

16,00

1,50 3,00 3,50 3,50 3,00 1,50

C A

R O

S A

B IL

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

04.a

1:1000

PROFIL STRADAL PP2 - 12 m

PROFIL STRADAL PP1 - 16 m

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a :

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

PUZ

s e p 2 0 1 1

S E F P R O I E C T P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

275/2010

b e n e f i c i a r p r o i e c t

VARZARIU DANIEL

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20,Timisoaraa d r e s a

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

arh. Zsuzsa CZIRJAK arh. Luminita RUSAN

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME max.S(D)+P+1E+M(Er)

sc. 1: 1000 PLAN -REGLEMENTARI URBANISTICE

pl. nr. 03A

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

LEGENDA -limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z. -cladiri existente

-zona pentru locuinte si functiuni complementare max. S(D)+P+1E+M(Er)

-zona de implantare a cladirilor

-limita maxima de implantare a cladirilor

-accese auto si pietonale propuse

-strazi cu circulatie auto existente

-strazi cu circulatie auto propuse din incinta studiata

-cladiri propuse in studii anterioare de urbanism

-zona verde

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

Suprafata totala teren conf.CF = 6 549 mp P.O.T max. propus = 40% C.U.T. max. propus = 2

Regim maxim de inaltime propus: S(D)+P+1E+M(Er)

27,2612,64

4, 40

2,50

3,07

3,50

2,50

2, 50

6,01 17,55

20,22

5,96

6, 00

14 ,1

1

2, 00

6,00

22

2, 00

2, 40

19 ,9

9 6,

00

3,00 3,00 2,50

10,50

11,42 3,00

6.00

14,70

3,00

3,00

17 ,0

9

4, 50

3, 50

6,00

8, 00

16 ,9

1

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,1

3

16 ,2

7

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,1

3

30 ,2

730 ,5

0

P.U .D

ap rob

at pri

n H CL

28 6/2

00 6

Mo dif

ica re

am pla

sa me

nt la

pe ns

iun e

D+ P+

1E +M

au tor

iza ta

cu A.

C.

nr. 19

66 /20

05

P.U.Z. aprobat prin HCL

405/20.11.2009 Ansamblu locuinte colective si

functiuni complementare - max.

S+P+6E si max. S+P+3E

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

STR. DR. GRIGORE T. POPA

63A

18

63

14

16

14A

14B

24

P P

P

M

STR. DR.GRIGORE T.POPA

Pensiune P+2+M

P+1

P+1

P+1+M

S.C. Energopetrol S.A. Ploiesti

Nr. top. 2102/2/2

Sopron

Atelier

Magazie

Atelier AUTO

D+P+5E

D+P+5E+ER Bloc

Casa P+1

Casa

Casa

Casa P

Casa

Casa P

Casa P

Casa P

Casa

Casa

Brutarie

P+M

P+M

Casa P+1

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

S+P+6E

S+P+3E S+P+3E

S+P+2E+Er

S+P+3E

S+P+2E

S+P+6E

S+P+3E

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

limita max.de implantare

a cladirilor

S= 42

7m p

S= 42

9m p

S= 43

2m p

S= 43

6m p

S= 43

7m p

S= 43

9m p

S= 43

9m p

S= 44

7m p

S= 43

1m p

S= 42

5m p

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S = 391mp S11 = 440mp

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

REGLEMENTARI URBANISTICE

Amplasamentul studiat

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.14B, Timisoara

P.U.Z.- Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte)

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

VERIFICATOR VERIFICATOR

REFERAT REFERAT

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 303/2011

faza P.U.Z.

OCT 2012

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT

arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihaela RUSULET

arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDALEGENDA -limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z. -cladiri existente

-zona pentru locuinte - regim maxim de inaltime P+2E

-zona de implantare a cladirilor

-limita maxima de implantare a cladirilor

-strazi cu circulatie auto existente

-strazi cu circulatie auto propuse in exteriorul incintei

-accese auto pe parcela

-strazi cu circulatie auto propuse in interiorul incintei

63

61

14

16

14A

14B

9

STR. DR.GRIGORE T.POPA

10.00

23.48

5.00

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

6. 00

13 .5

6

5. 00

5.00 15.95

6.00 6.00 15.97

5.00

53.93

24 .5

7

26.96

26.95

38.52

16 .0

0

8. 00

8. 00

1. 70

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

12 .5

0

12 .5

0

7. 21

5.00

24.30

10.00

4.50 7.50 5.00

8.62 6.00

2.50

7.00

2.50

12.00

5.00

11.96

10.00

10.00

11.97

5.00

2.503.50 3.50

2.50 7.00

12.00 5.00

15.95 6.00 6.00

15.96 5.00

7.00

2.50

3.50

3.502.50

6. 00

2.50 3.50 3.50 2.50

6.00

12.00

Pensiune P+1+M

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1

P+1

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1+M

P

Casa P

Casa P+1

Casa P

P+1

Casa P

Casa

Casa

Case

Brutarie

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

ret rag

ere co

ns tru

cti i

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

Casa P

Casa

limita max.de implantare a cladirilor

Casa P+M

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

limita max.de implantare a cladirilor

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

retragere constructii

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

P+1 Casa

1

2

3

5

6

7

8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

04

C.F. nr. 401482 nr.top 2070/2 C.F. nr. 401655 nr.top 2073/1/2/1 C.F. nr. 401658 nr.top 2073/1/1/1 C.F. nr. 430847 nr.top 430847 C.F. nr. 430848 nr.top 430848 C.F. nr. 430849 nr.top 430849 C.F. nr. 430850 nr.top 430850 C.F. nr. 430851 nr.top 430851 C.F. nr. 430852 nr.top 430852 C.F. nr. 430853 nr.top 430853

Suprafata totala teren conform C.F.= 18 021mp POT max. propus= 40 % CUT max. propus= 2 Regim max. de inaltime propus P+2

P U

Z- D

EZ VO

LT A

R E

A N

SA M

B LU

R EZ

ID EN

TI A

L (p

ar ce

la re

s i c

on st

ru ire

lo cu

in te

) st

ra da

G rig

or e

T. P

op a

plansa nr. 04A

scara 1:1000

N

%

Existent

%

Propus

mpmp

Suprafata amplasament

BILANT TERITORIAL

Zona ocupata de cladiri

-

--

-

100%100%18 021 18 021

6 307

4 505

-- 7 209 max.40 %

Zona cai de circulatie, auto si pietonale - strazi

Zona spatii verzi, curti, gradini

cca. 35 %

min. 25 %

11 3.

47

12 0.

18

12 0.

40

8.95

13.08

35.89

13.15

12 1.

47

46 .9

5

320,56 m2

6

7

8

4

Nr . C

ad .4

39 37

4

Nr . C

ad .4

39 37

5

Nr. Cad.425048

Nr. Cad.440813

Nr . C

ad .4

40 81

3

Str. Dr. Grigore T. Popa (Campina)

Nr. Cad. 442400

2

1

3

5

Nr . C

ad .4

39 37

0

Nr . C

ad .4

39 37

6

Nr . C

ad .4

39 37

3

Nr . C

ad .4

39 37

1

Nr . C

ad .4

39 37

2

STR . DE

J

Bloc 54

Scara A

Scara B2

Scara A

Bloc 53 Scara B

3

5

Bloc 52

S T R . C A R E I

7

Bloc 51

Scara A

Scara B

16

Scara A

Scara B

6

Scara A

Bloc 47 posttrafo Bloc 41

Scara A

Scara B

7 1

10

Scara B

Bloc 48

8

Scara B

Scara B

Bloc 3812

Scara A

Scara A Scara B

Bloc 39

Bloc 40

7 3

Scara A

7 9

Bloc 19

3 4

Bloc 2036

2 2

Bloc 23

17 15 Bloc 62

Bloc 63

Bloc 62

S T R . R A S A R IT U L U I

2 4

3 8

Bloc 21

Scara B

4 0 Bloc 29

2 1

Bloc 24

Bloc 2519 26 Bloc 68

2 3

Bloc 69

Scara B

14

Bloc 37Scara A

8 3

8 5

C A L E A A R A D U L U I

Scara B

BLOC 36

BLOC 35

STR. LIEGE

C A L E A A R A D U L U I

BLOC 33

4 6

Scara A

Bloc 27

Bloc 28

4 2

Scara B

STR. S OMNUL

UI

2 Scara A

1

Bloc 30B

Bloc 30A

2 5 S T R . R A S A R IT U L U I

3 0 Bloc 70

Bloc 71 4

Bloc 31

Scara B

4 4

Bloc 34

BLOC 35

2 9

BLOC 32 Scara A

BLOC 37

Scara A

BLOC 36

3 1

Scara B 3 2

BLOC 76

Bloc 75 33

BLOC77

3 7

Bloc 1G

2

Bloc 1F1

bar

terasa 4B

4 santier

4A

2A

(As )

1

BLOC 12

terasa

terasa

Scara B Bloc 8

1 Scara A

2 87

STR. CAREI (V ECHI)

9 3

9 5

BLOC 11

parcare

9 7

Bloc 45

Bloc 41

STR. LI NISTEI

1

2

Bloc 42 3

BLOC78

S T R . R A S A R IT U L U I

3 6

BLOC79

4 Bloc A1 4

Bloc 85

5

7

Bloc 84

st.gaze

2

posttrafo

58A

STR. T EXTIL

ISTILO R

Bloc 44 4

1 3

(ST R.

MAR TIR

DA N C

ARP AN)

6

56

58

56

8

Bloc 86

12

Bloc 87 14

parcare

BLOC 10

9 9

Scara B

Bloc 34

terasa

hidrofor

Scara A

C A L E A A R A D U L U I

BLOC 9

101

Scara B

hala productie RI-FI

cos

8

RI-FI hala productie

S.C.PREMATEX S.R.L.

filatura

S.C. PREMARTEX S.R.L.

48A

Scara B2

STR. CUGIR

Scara A

parcare

platfbeton

Bloc 1AB

Bloc 142

107

Bloc 140 Bloc 141

107

STR. FELI

X

terasa

terasa

Scara B

103 - 105

C A L E A A R A D U L U I

hala productie

hala productie RI-FI

cabina paza

statie pilot laborator

hala statie pilot

Scara C

cond

spalatoriecond

cond cond

rezervoare chimice

dispensar cond

birouri

cond

rez

cond

st pomp castel

apa

hala productie

cond bazin

centrala termica

cond

bazin statie epurare

baz

hala

hala finisaj

hala finisaj

hala

hala finisaj

birouri

4 B

birouri S.C. UZINA TEXTILA TIMISOARA S.A.

P.C.I. P.C.I.

P.C.I.

rez

cond

tesatorie

C A L E A A R A D U L U I

post trafo

birouri

hala

post trafo

atelier

repansat

atelier

platfbeton

dep.

dep.

depozit

platforma beton

depozit

atelier de sudura

C A L E A A R A D U L U I

4 8

post trafo

hala tesatorie

S.C. I.T.T. S.A.

filatura

filatura

5 0

5 2

79

75

STR. DR. GRIGORE T. POPA

gang

hala

platf beton

cabina cantar

cabinapoarta

STR. DR. GRIGORE T. POPA

28

73

71

71A

Camin de nefamilisti

34

U.T.T.

Camin de nefamilisti

32

centralatermica posttrafo

U.T.T.

platforma beton

centrala termica

platformabeton Terasa Milo

wc81

platforma beton

vulcanizare

S.C. FIRESTONE atelier de reparatii auto

P.S.I.

30

atelier S.C. PETROS PLOIESTI

rampa rampa

teren viranteren viran

Bloc 64 Bloc 662

Scara A

Bloc 16

Scara B 4

Scara C

Bloc 127

STR. S ITARUL

UI

2

1

Bloc 65 4

3

Bloc 67

ST R. S IT AR UL UI

Bloc 125

STR. SPERANTEI

1 Bloc 126

3

Bloc 124

8

Bloc 131 14

5

99

Bloc 128

1111

Bloc 130 16

Bloc 129

ST R. B OE MI ABloc 74

5

Bloc 73B

Bloc 73A 10

Bloc 72

6

8

STR. SOMNULUI

Scara BScara B77

Bloc 80 Scara AScara A99

10 Bloc 122

Bloc 123

12

STR. SOMNULUI

11 Bloc 117 13

Bloc 116

ST R. S IT AR UL UI

7 7

Bloc 115

11

12

Bloc 74A 55

Bloc1E

Bloc D1

Bloc 81 posttrafoposttrafopost trafo

Bloc 82

Bloc 114

14

9

Bloc 8310

ST R. S IT AR UL UI

Bloc 118 Bloc 119

patf.betonpatf.beton

Bloc 1201515

29

Bloc 11312

Bloc 1211414

Bloc 110 STR. LINISTEI

Bloc 109 23

23A Bloc 111 25

27 Bloc 109

Bloc 134

14

(S TR . AC AD . RE MU S RA DU LE T)

17

Bloc 135

Bloc 108

19

1

8

12

14

10

6

4

2A

2B

7

7A

STR. LINISTEI

99

9A

24

22

ST R. S CA RI SO AR A

1A

1

22A

5 18

3

20

16

ST R. H AG A

1

Bloc 133

2

Bloc 136

16 posttrafo

ST R. B OE MI A

18

terasa

3

BLOC 132

4

3

6

(S TR . MA RT IR I ON P OP A)

3A

8

2

BLOC 11A1

4 6A

6B

BLOC 11 B

ST R. L EA ND RU LU I

BLOC 10

2

1

BLOC 9

BLOC 8A 7

9

ALEEA LIREI

5

8

10 ST R. H AG A

7

11

9

12

14

BLOC 12

3 post trafo

4

platforma beton

BLOC 13

5

BLOC 14

5

7

Bloc 1B 4

Bloc C110

10

STR. LINISTEI

17

Bloc 88

54 A

17 Bloc 92

48Bloc 93

Bloc 98

28

Bloc 991 1

punct termic Nr.33

ST R. S CU RT A

Bloc 89

1 Bloc 94

2

Bloc 9016

parcare

STR. TEXTILISTILOR

Bloc 95

Bloc 96 20

Bloc 101

18

9

Bloc 1031 6

(S TR . GH EO RG HE O ST RO GO V IC H)

Bloc 100

13

Bloc 104

18

Bloc 105 24

Bloc 10626

Bloc 107 28

34

34

22

38

13

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

terasa

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

Uzinele Textile Timisoara

Club S.C. U.T.T. S.A.

tribuneteren handbal U.T.T.

tribune

tribuneU.T.T.Teren handbal

U.T.T.

BLOC 137

20

9

7

BLOC 138

22

7

10

12

11

13

14

15

16

terasa1 1

13

(S TR . AC AD . RE MU S RA DU LE T)

14

16 A

16

15

18 B

19 17

ST R. B OE MA

18

17 19

20

21 23

13

15

16

18

17

19

20

9

ST R. L EA ND RU LU I

BLOC 15

22 24

11

BLOC 16

20 +2 2

21

terasa

ST R. S CA RI SO AR A

24

26

26

23 +2 5

26 A

29

27

28

30

21 A

21 22 A

22

27

25 28

29

30

31

32 (S TR . MA RT IR I ON P OP A)

33

34

31

32

33

34

terasa

35

36

ST R. H AG A

35

36 A

36

37

39 38

37

39

40

42 -4 4

63

4 6

hala

hala Electromotor TIMISOARA

STR. LINISTEI

2 9

A.D.P. Bloc 1

11

Bloc B2 2 9

4 6 A

3 3

4 8

hala hala

hala

43

36

spatiu comercial

45

47

38

hala

magazin alimentar

5 0

49

ST R. I RL AN DA

51

post trafo

51 A

BLOC 75

BLOC 6 Bloc 5

1

3

2

Bloc 4

C A L E A L IP O V A

3 5

Nr. 3

Caminul Studentesc

2 S.C. TRAIAN S.R.L.

parcare

3 7

3 7

TAMISA TRADING

1

Bloc 1

5 2

5 4

terasa

Bloc 1101

Bloc 321

Bloc 320

loc joaca

Bloc 109

3

ST R. P ER LE I

gradinita

Bloc 108

5

cresa

Bloc 319

C A L E A L IP O V E I

Bloc 318

Bloc 317

Bloc 107

7

9

Bloc 105

Bloc 106

11

45

36

47

piscina

38 40

4

Bloc 14840

Bloc 147

49

51 53

42

Bloc 146

44

42

55

2

1

57 59 S TR . CO NS TA NT IN C EL M AR E

44

61 4 6

terasa

10

6

8

birouri

7A 7B

23 D

Sc ar a B

2

Sc ar a A

STR. COOPERATIEI

3 5

centrala gaze

Sc ar a B

4

6

10 8

12

53

(S TR . MA RT IR S IL V IU M OL OH ON )

Bloc 14546

Bloc 144

Bloc 14350

48

63 65

48 50

67

52 -5 4

69

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

56

71

parcare

S.R.L. IONEL ALEEA ARCASILOR

depozit

Bloc 128

parcare

73

75

te ra sa

77

Bloc 142

ST R. I RL AN DE I

52 pa rc ar e

55 Bloc 141

54

2

4

6

STR. BRAZILOR

7 9

1

58

te ra sa

3 5

13

11 13

15

60

terasa

62

79 81

64

83

2

6 8

terasa

cofetarie10

8A

7A

STR. EDISON TH. ALVA

4

3

1 1A

5 5A

7

3

ALEEA AMICITIEI

punct termic

6

santier

ALEEA AMICITIEI

2

cos

cos Bloc 8

gaz metan

BLOC 17

13

BLOC 18

15

S.C. INDOCONSTRUCT S.A.8

Bloc 74

camin nefamilisti

BLOC 19

17

ST R. L EA ND RU LU I

statie

parcare

Bloc 244

Bloc 25

2

3 9

Bloc 316 Bloc 315

ALEEA ARCASILOR

Bloc 10413

72

Bloc 103

4 1

Bloc 32

P.T.T.R.

74 76

78

BLOC 20

19

Bloc 21

21

38

40

Bloc 22

Bloc 26

1

Bloc 28 4

Bloc 33

ALEEA AFIRMARII

IN TR AR EA B OL TE I

2

23 ST R. L EA ND RU LU I

Bloc 29

1

Bloc 32

4 2

41

4 4

43

4 6

Bloc 2325

Bloc 30

3

depozit

9

7

2 Bloc 354

3

4

Bloc 36

parcare

C A L E A L IP O V E I

8 0A

8 0

Bloc 31

wc

3

7A (STR. DR. GRIGORE T. POPA)

5

1

STR. CAMPINA

Bloc 126

Bloc 1254

Bloc 127

ST R. P ER LE I

15

posttrafo

punct termic

Bloc 1324

Bloc 129

57 Bloc 140

56

Bloc 130

6

Bloc 131

Bloc 13958

Bloc 138 9

Bloc 10217

Bloc 133 2

STR. ECOULUI

1 Bloc 135A

3

Bloc 10119

Bloc 1002 1

Bloc 135B

5

Bloc 137

Bloc 136

7

4 6

10A

terasa 8

10B

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

85

87

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

66 66 A

68

STR. ECOULUI

11

89

70

20

22

14

16

10 12

1

1A 1B Bloc A 13

18A

STR. BORZESTI 18

11

Bloc A 42

Scara A

Bloc 99

platforma beton

terasa

23 2

STR. BORZESTI

1

Bloc 216

8

2A

TIMISOARA

loto+ziare

S.C. MIAMI

posttrafo

restaurant Bloc 308B

Sc ar a B

10

Bloc 215

farmacie S ca ra A

Bloc 214

Sc ar a B

ST R. P ER LE I

12

OFICIUL PAROHIAL ORTODOX ROMAN

Bloc 214

Bloc 218

Bloc 229

4

5

3

Bloc 219

STR. SUNETULUI

Bloc 260

91

Sc ar a C

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

Sc ar a B

Bloc 259

93

Bloc 258

95

Bloc 220

2

ST R. S UN ET UL UI

Bloc 221

1

Bloc 256

Bloc 2263

Bloc 2574

2

(STR. SILISTRA)

5 Bloc 224 7

Bloc 225

pompe casa

bazin bazin

forja

turnatorie

statiegaze

63A

18

51A 8

6

51

63

59 55-57

61

platforma beton

STR. DR.GRIGORE T.POPA

14

terasa

16 terasa

12

53

14B

10

brutarie

41

37

STR. DR. GRIGORE T. POPA

39

ST R. M AR TI R IO N MI RO N

43 41

46

platformabeton

48 21A

27

29

31-33-35

parcare

25 23

parcare

45

43

43B

47

49 STR. DR. GRIGORE T. POPA

4 4A

beton

2

43A

cabinaportar

Uzina Textila Timisoara

24

22

20

platforma beton 26A

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

Teren Primarie

30

rampa

S.C. ENERGO PETROL

rampa

rampa rampa

atelier reparatii auto

UNITATE MILITARA

1B

ST R. H AG A

17

15

21

19

STR. DR. GRIGORE T. POPA

13

11

STR. DR. GRIGORE T. POPA

CA LE A LI PO V EI

parcare

parcare

82

Bloc 308A

Sc ar a A

chiosc

S.C. DICCOMISION S.C.FLORIAN

S.C.JUSTINGY S.R.L. S.C.RIZAN

Bloc 213

14

27

Bloc212

Bloc 211

29

8 4

parcare

8 6

Punct trafo

ST R. P ER LE I

Punct trafo

Bloc 209

35

Bloc 20833

STR. LOTUSULUI

3

Bloc 227

Bloc 231

Bloc 228

2

Bloc 2304

punct termic

Bloc 233 2

1

Bloc 232

3

ALEEA LAUTEI

Bloc 234

Bloc 235

Bloc 236

Bloc 237 4

2

Bloc 238

Bloc 240

Bloc 239 8

6

(I NT RA RE A AC A DE B AR BU )

radar

C A L E A L IP O V E I

8 8

9 0

Bloc 305

35

punct trafo

Bloc 206

parcare

Bloc 304

9 2

92

CA LE A LI PO V EI

Bloc 205

94

(STR. HORIA MACELARIU)

sala clasa atelier tamplarie

37

ST R. P ER LE I

Sc. Generala Nr. 7

sala clasa

Bloc 204

41 sala clasa

4

2

STR. ARMONIEI

8

ST R. D IA MA ND Y CO NS TA NT IN

P+4E+ER

ST R. D R. G RI GO RE T . PO PA

B E N E F I C I A R

T I T L U P R O I E C T

T I T L U P L A N Ş Ă

A M P L A S A M E N T FAZA :

RO ­ 300551 Timişoara , str. Mitropolit Varlaam nr. 12 , apt. 06 tel/fax: +40 0256 497 423 mobil: +40 723 386 334 e­mail: [email protected]

N U M E

A C T E C T U R A PROIECT NR.

REFERAT/EXPERTIZA NR. /DATA

SCARA

E X P E R T

VERIF ICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT S E M N Ă T U R Ă

S P E C I F I C A Ţ I E

Ş E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

N U M E S E M N Ă T U R Ă

PLANŞA NR. :

CERINŢA

DATAarhitect Ciprian Cădariu arhitect Mircea Crăculeac

3 1 / 2 0 0 8

P . U . D .

0 4 / 2 0 0 8arhitect Nenad Luchin

S . C . M B C O N C E P T S . R . L .

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A S T R . G R I G O R E T . P O P A N R . 2

CONSTRUIRE IMOBIL DE APARTAMENTE ÎN REGIM S+P+4E+E retras

CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER

P. U. D. I M O B I L D E A P A R T A M E N T E

S + P + 4 E + E retras C U F U N C Ţ I U N I C O M P L E M E N T A R E

L A P A R T E R P. U. D.

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

EXTRAS DIN P.U.G. TIMIŞOARA

STÎLP ILUMINAT PUBLIC

REGIM DE ÎNĂLŢIME

STRĂZI

CLĂDIRI REGIM MARE DE ÎNĂLŢIME

COMERŢ , SERVICII

ZONĂ REZIDENŢIALĂ REGIM MARE DE ÎNĂLŢIME

ZONĂ REZIDENŢIALĂ REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME

P+E

CLĂDIRI REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME

PUNCTE RIDICARE TOPO86.40

CLĂDIRI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATE

L E G E N D Ă

ZONĂ S+P+4E+Er PROPUSĂ

LIMITE PARCELE

RETRAGERI CORP ETAJE

ZONĂ IMPLANTARE CORP ETAJE

RETRAGERI PARTER COMERCIAL

ZONĂ IMPLANTARE PARTER COMERCIAL

ZONĂ PARCARE SUPRATERANĂ ŞI ACCES GARAJ SUBTERAN

ZONĂ PAROPUSĂ SPRE CEDARE PENTRU LĂRGIRE STRADĂ

23.85

32 .5

0

1,75

15,40

7.00

60 .1

1

70 .4

2

22 .9

2

23.77 7.00

14.20 1.25 1,30

19 .6

7

3. 00

60 .6

0

1, 00

8. 36

16 .5

5

P + 1 E

P + 1 E

PP

P

P

P

P

P

P

P + 1 E

P

P

P + 2 E

P + 3 E

P + 1 E

P

B A N U C O N S T R U C T

P + 1 E I N C O N S T R U C T I E

P + 1 E

P + 1 E

P + 1 E

P P

P + 1 E + M

P

P

P + 1 E

R E S T A U R A N T F R A N C E S C A

P + 2 E + M

P

P

P

P + 5 E

P + 1 E

A L I N I A M E N T F A Ţ Ă

P A R T E R C O M E R Ţ S E R V I C I I

A L I

N I A

M E

N T

F

A Ţ

Ă

P A

R T

E R

C O

M E

R C

I A L

R E G L E M E N T Ă R I U R B A N I S T I C E S C 1 : 5 0 0

STR. DR. GRIGORE T. POPA

STR. DR. GRIGORE T. POPA 51A

8

6

51

63

59 55­57

61

14

14A

12

53

14B

10

41

37 39

31­33­35

45

43

43B

47

49

4

4A 2

43A

platforma beton

brutarie

parcare

U N I T A T E M I L I T A R A

99.999

99.909

100.183

100.072

99.89

99.91 99.936

100 99.841 99.855

99.695

99.88 99.909

99.956

99.94899.913

99.884

99.892

100.045 100.043

99.993

100.238

100.007

99.906

99.916

99.943

99.933

100.102100.102100.102

100.1

99.956 100.242

100.217

100.294

100.2

100.081

99.985

C

F

Nr.top.2050

Nr.top.2051/1

N r .t o p .2 0 5 5 / 1

C

R E

T R

A G

E R

E

S P

A T

E

R E T R A G E R E S P A T E

A L I N I A M E N T F A Ţ Ă E T A J E

Z O N Ă P R O P U S Ă P E N T R U C E D A R E

P E N T R U L Ă R G I R E A S T R A Z I I E X I S T E N T E

N r .t o p .2 0 5 6

1 : 5 0 0

2.1REGLEMENTĂRI URBANISTICE ­ ZONIFICARESITUAŢIA PROPUSĂ

N r.

C ad

.4 39

37 6

N r.

C ad

.4 39

37 0

N r.

C ad

.4 39

37 1

N r.

C ad

.4 39

37 2

N r.

C ad

.4 39

37 3

N r.

C ad

.4 39

37 4

N r.

C ad

.4 39

37 5

Nr. Cad.425048

Nr. Cad.440813

N r.

C ad

.4 40

81 3

N r.

C ad

.4 41

48 4

- T er

en pe

nt ru

d ru

m

Str. Dr. Grigore T. Popa (Campina)

Nr. Cad. 442400

1

2

3

4

5

6

7

8REGLEMENTARI URBANISTICE

2

LIMITA DE PROPRIETATE = LIMITA ZONA STUDIATA

CONSTRUCTII EXISTENTE

ZONA PENTRU LOCUINTE COLECTIVE - PESTE P+2

LIMITA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

DRUMURI PUBLICE EXISTENTE

COTE NIVEL TEREN NATURAL90.00

Str. Grigore T. Popa (Campina) 53, 57

REGLEMENTARI URBANISTICE

12 1.

41

9.50 3.00

36.06

2.79 5.00 5.47

67 .4

1

17 .0

6

4. 60

7. 00

2. 50

15 .1

8

43.54

5.00 53

43.66

5.00 50

14 .1

0

67 .4

2

46 .3

7

12.82

Limita zonei studiate

Limita topo teren conform CF Limita zonei reglementate

DELIMITARI

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Limita parcela studiata

SIMBOLURI Nr. cadastral parcela existentaNr. Cad. 443180S=3884mp

S=3884mp Suprafata parcelei existente Accese auto

Teren proprietate privata S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L.

Teren din domeniul privat ce se intentioneaza a fi trecut in domeniul public

CIRCULATII Carosabil existent

Zona acces si intoarcere utilitar - Serviciu Retim, salvare, pompieri

Teren pentru drum conf. CF 440814 si CF 441484 - domeniul public in afara parcelei studiate

Teren din domeniul privat ce se propune a fi trecut in domeniul public - pentru drum in afara parcelei studiate

Teren proprietate privata in afara parcelei studiate

Cladiri existente in afara parcelei studiateP

Terenul studiat Teren aflat in proprietate privata

Situatia existenta

3884

mp %

100

BILANT TERITORIAL PROPRIETATEA TERENURILOR Situatia propusa

2011 52

mp %

696 18

100

Teren ce se intentioneaza a fi trecut in domeniul public

TOTAL 3884

Teren ce se intentioneaza a fi trecut in condominiu

1177 30

Nr. Cad. 443180 S=3884mp

R 5

R5

R5

R 3 .5

R3.5

R 5

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data

Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

1:2000

arh. Dragomir Dragan

arh. Balutiu Victor

ELABORARE PUZ LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E+SUBPANTA SI FUNCTIUNI CONEXE

A-04CIRCULATIA TERENURILOR

Timisoara, Str. Campina, nr.37-39 CF Nr. 443180, Nr. TOP 443180

arh. Dragomir Dragan

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Martir Ferkel Suteu

nr.8, sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006 C.U.I.

RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

P.U.Z.

S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L.

29/2016

iun. 2016

Vizat spre neschimbare Stampila SRL Stampila OAR

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E+SUBPANTA SI FUNCTIUNI CONEXE

LEGENDA:

CIRCULATIA TERENURILOR

Piese auto P

P

P+1

P+M

P+1 P

P

P+M

P+M

P+1

P+1

D+P+1+M

PP

P+4+M

P

P

P

P

P

P+1

P

P

P P

P+2+M

P+1+M

P

P

P

P

P

P

P

P

P+M

PP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P+1

S+P

P+M

P

P

P P

P P

P

P

P+2+M

D+P+M

P

P

P+1+M

P

P

P+1+M

P

P+2+M

P P+M

P+M

P

P

P

P

P

P+M

P+M

P

P

P+M P+1

P P

P+M

P

P+M

P+1

D+P+M

P

D+P+M P+M

P+1

P P+M

P+M

P+1

P

P

P+1+M

Clinica dentara

Gradinita

P+1+M

P+1+MP

P+M

P+M

P

P

P

P

P

P

P P

P+M

P+M

P P+M

P+4

P+3

P+4

P+1+M

P

P+M

P

P

P+1+M P+2

P

P+1

P

P

P

P+M

P

P

P

P+1

P P

P+2

P

PUD Aprobat prin HCL 446/2005 Ansamblu locuinte colective

-max S+P+5E+M

PUZ Aprobat prin HCL 489/2014 Locuinte colective

-D+P+2E

ST R. D R. G RI GO RE T . PO PA

P

P

P PUD Aprobat prin HCL 376/2008 Construire imobil de apartamente cu

functiuni complementare la parter - S+P+4E+Er

PUZ Aprobat prin HCL 97/2013 Modificare PUZ aprobat prin HCL

405/2009 cu PUZ Dezvoltare ansamblu rezidential

-max P+2E

PUZ Aprobat prin HCL 88/2016 Parcelare teren si construire locuinte individuale -S/D+P+1E+M/Er

PUZ Aprobat prin HCL 411/2011 Parcelare teren si construire locuinte individuale -S/D+P+1E+M/Er

Pensiune P+2E

P+1E

ST R. I ON B AR BUST R. M AR TI R CO NS TA NT IN V

IL CE AN U

AMPLASAMENTUL STUDIAT

Nr . C

ad . 4

40 81

4 - T

er en

p en

tru d

ru m

P+M

P+1+M

P+1+M P+1

P+1+M

P+M

P+1+M

P+M

P+1+M

P+1

P+1

P+M

2

Sistem de proiectie: stereografic 1970

Pct. N(m)

INVENTAR DE COORDONATE

6

E(m)

3

482235.237

206846.990

206898.509

206854.639

7

8 482251.564

206835.386

206886.794

482125.246

482293.483

482119.206

482277.565

482229.212

206874.463

206918.422

4

206906.632

5

482271.731

1

Coordonator Urbanism arh. Oprita Razvan

us oo E
Constantin Prezan,
7 LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS - ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ Il -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE
us oo E

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE_ZIEGLER_2009.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2017-021021/18.12.2017 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcțiuni conexe”, strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2017-021021/18.12.2017 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcțiuni conexe”, strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timişoara, prin care se propune realizarea unei zone rezidentiale cu locuinte colective si functiuni complementare. Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-019414/20.11.2017, completata prin documentatia nr. UR2017-021021/15.12.2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta și funcțiuni conexe”, strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timişoara, Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 1572002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 25/08.12.2016, precum si de Avizul Arhitectului Sef nr. 21/21.09.2017; Având în vedere prevederile Certificatelor de Urbanism nr. , precum si Deciziei Etapei de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş cu nr.68 din 29.08.2017 prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu, Documentaţia Planului Urbanistic Zonal (PUZ) — „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcțiuni conexe”, strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timişoara, beneficiar S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L, proiectant SC D-Context Studio SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna martie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 1402011, modificat prin H.C.L. nr. 63/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în 12.04.2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr.UR2017-002841/12.04.201 73 nform procedurii prevăzută prin H.C.L, nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.CL. nr. privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau vizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ „Locuinţe oleci in regim P+2E+Subpanta şi funcțiuni conexe”, strada Grigore T. Popa (fosta strada pina) nr. 37-39, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent 23.,, art. 63 din HCL nr. 1402011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei 1 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcțiuni conexe”, strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC D-CONTEXT STUDIO SRL, proiect nr. 29/2016, la cererea beneficiarului S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L. Terenul reglementat in cadrul PUZ „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcțiuni conexe”, strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39 Timişoara, este teren curti constructii în intravilan, situat în partea de nord a Municipiului Timisoara, fiind delimitat la nord, sud, est si vest de terenuri proprietate privata Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcțiuni conexe”, strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39 Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat în suprafață de 3.884 mp este înscris în CF 443180, cad. 443180, având ca proprietar pe S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L. Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcțiuni conexe”, strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39 Timişoara, propune dezvoltarea unei Zone rezidentiale cu locuinte colective in regim de inaltime maxim de P+2E+Subpanta si functiuni conexe. Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura din strada Grigore T. Popa (fosta Campina), traversand parcela identificata prin CF 441484, cad 441484 („teren pentru drum”) — proprietatea SC ZIEGLER 2009 SRL, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-000853/23.03.2017. Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din RLU. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr.157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr.131/2017 aferenta P.U.G,, şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-000853/23.03.2017. Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii: - Regim de construire: maxim P+2E cu subpanta; -Funcțiuni predominante: zonă de locuințe colective si funcțiuni conexe; -Procent de ocupare al terenului maxim: POTma540%, 1.205 9.00 m, HeoamaȘ11.00m; - Spatii verzi amenajate minim 30 % - conform Deciziei de incadrare nr. 68/29.08.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş; - Retrageri fata de limitele laterale : minim h/2 din inaltimea cladirii — conform Plansei de Reglementari Urbanistice nr. A-03; 2 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesul auto și pietonal se va realiza din strada Grigore T. Popa (fosta Campina), traversand parcela identificata prin CF 441484, cad 441484 („teren pentru drum”) — proprietatea SC ZIEGLER 2009 SRL, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017- 000853/23.03.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 215/06.03.2017. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.LP.A.T. (M.T.C.T.). Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 11) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcțiuni conexe”, strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39 Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. 3 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro PROPUNEM: l.Analizarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcțiuni conexe”, strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39 Timişoara, având ca beneficiar pe SC ZIEGLER SRL, întocmit conform proiectului nr. 29/2016, realizat de SC D- CONTEXT STUDIO SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: - Regim de construire: maxim P+2E cu subpanta; -Funcţiuni predominante: zonă de locuințe colective si funcțiuni conexe; -Procent de ocupare al terenului maxim: POTma540%, CUTm* 1.205 Heornisa 9.00 m, HreoamaȘ11.00m; - Spatii verzi amenajate minim 30 % - conform Deciziei de incadrare nr. 68/29.08.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş; - Retrageri fata de limitele laterale : minim h/2 din inaltimea cladirii — conform Plansei de Reglementari Urbanistice nr. A-03; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații și accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din strada Grigore T. Popa (fosta Campina), traversand parcela identificata prin CF 441484, cad 441484 („teren pentru drum”) — proprietatea SC ZIEGLER 2009 SRL, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017- 000853/23.03.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U; - Servituţi: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 215/06.03.2017. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.LP.A.T. (M.T.CT.). 4 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ : MUNICIPIUL TIMIŞOARA a mA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ : BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ datei NS Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcțiuni conexe”, strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39 Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat în suprafață de 3.884 mp este înscris în CF 443180, cad. 443180, având ca proprietar pe S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L.. 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 29/2016, planşa nr. A-04 - „Circulatia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat, 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcțiuni conexe”, strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39 Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective in regim P+2E+Subpanta şi funcțiuni conexe”, strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timişoara îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii plenului consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU DI CONSILII R Liliana IOVA Stely RE = Red/dact — S.U. 5 Cod FP 53-01, ver. 2

Atasament: AVIZ_JURIDIC_ZIEGLER.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2017-021021/18.12.2017 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 08.01.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe colective în regim P+2E+Subpantă şi funcțiuni conexe ” str. Grigore T.Popa (fosta str. Campina) nr. 37-39, Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţii funciare anexate, rezultă urmatoarea situatie juridică: - C.F. 443180 Timişoara, nr. cad. 443180, teren în suprafață de 3884 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, este proprietatea S.C. ZIEGLER 2009 SRL. De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datata 07.12.2017) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2017-021021/18.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe colective în regim P+2E+Subpantă şi funcțiuni conexe ” str. Grigore T.Popa (fosta str. Campina) nr. 37-39, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezulta din C.F. nr. 443180 Timişoara, cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe colective în regim P+2E+Subpantă şi funcțiuni conexe ” str. Grigore T.Popa (fosta str. Campina) nr. 37-39, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN O Cod FO53-13,Ver.1