keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 161/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 161/30.04.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-004120/31.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-004120/31.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 45/04.10.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 9/27.02.2020;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 68 din 25.06.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, având ca beneficiari pe SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura, întocmit conform Proiectului nr. 224/DTP/18, realizat de SC RDSIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Indicii propuşi pentru cele 3 parcele, sunt:
1. Parcela identificata prin CF nr. 441568 Timişoara:
- regim de construire izolat;
- functiunea predominanta: locuire colectivă;
- inaltimea maxima: Hmax=15,00m, pentru S+P+2E+Er;
- POTmax= 40%; - CUTmax=2,2;
- retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A - Reglementari urbanistice
2. Parcela identificată prin CF nr. 441569 Timişoara
- regim de construire izolat;
- functiunea predominanta: locuire colectivă,
- inaltimea maxima: Hmax=13,00m, pentru S+P+2E;
- POTmax= 40%;
- CUTmax=2,2;
- retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A - Reglementari urbanistice
3. Parcela identificată prin CF nr. 411583 Timişoara
- regim de construire izolat;
- functiunea predominanta: locuire colectivă,
- inaltimea maxima: Hmax=22,00m, pentru S+P+4E+Er;
- H max=18.00 m, pentru S+P+3E+Er
- POTmax= 40%;
- CUTmax=2,2;
- retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A - Reglementari urbanistice
Suprafaţa totală de spatii verzi este de 25.00%, conform Deciziei de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 68/25.06.2019;
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-003807/25.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;
Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 963/01.11.2019.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenurile reglementate situate în intravilan, se află în proprietate după cum urmează:
CF nr. 411583, cad 411583 (nr top 2102/2/2), S=6.169mp, categoria de folosinta curti, constructii - Proprietar: SC SPRING AGENCY SRL;
CF nr. 441568, cad 441568, S=573mp, categoria de folosinta arabil - Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura;
CF nr. 441569, cad 441569, S=552mp, categoria de folosinta arabil - Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura;

Art.4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 224/DTP/18, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2019-007771/02.07.2019. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa asigurărea acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ.

Art.5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura.;
- Proiectantului: S.C. RD SIGN S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_SPRING_AGENCY.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

UR2020-004120/31.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Locuințe colective și funcțiuni complementare”,

strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-004120/31.03.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, prin care se propune realizarea unei zone mixte cu locuinte colective si funcțiuni complementare, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi, spații verzi.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-004120/05.03.2020, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 45/04.10.2018, Avizul Arhitectului Șef nr.

9/27.02.2020, Având în vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 1720 din 25.04.2018 prelungit pana la

24.04.2020, precum şi Adresa nr. 68 din 25.06.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, beneficiari SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura, proiectant S.C. RDSIGN S.R.L, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Negrișanu Răzvan, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 09.08.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nici o sesizăre cu privire la aceasta documentaţie.

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2019-012954/23.09.2019, si se poate începe circuitul legal de avizare.;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa

nr. 28, Timisoara, este elaborat de proiectantul SC RD SIGN SRL, proiect nr. 224/DTP/18 la cererea beneficiarilor SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura.

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 1

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Terenurile reglementate în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, sunt situate în partea nordica a orașului, în zona cuprinsa între Calea Aradului (la Vest), strada Armoniei (la Nord si Est) și strada Dr.Grigore T.Popa (la Sud).

Zona reglementată prin PUZ este formată din 3 parcele, parcelele cu nr. CF 411583, CF 441568, CF 441569, Timișoara, însumând o suprafață totală de 7.294 mp. Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, aria studiată face parte parțial din zona pentru locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare, și parțial din zona unităților industriale.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Amplasamentul care face obiectul prezentului PUZ este constituit din parcelele: CF nr. 411583 Intravilan Timisoara

Nr. Cad.: 411583 S= 6169 mp Proprietar: SC SPRING AGENCY SRL Fără înscrieri privitoare la sarcini Imobil împrejmuit Categorie folosință: curți construcții

CF nr. 441568 Intravilan Timisoara Nr. cad. 441568 S=573 mp Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura. Fără înscrieri privitoare la sarcini Imobil împrejmuit Categorie folosință: arabil intravilan CF nr. 441569 Intravilan Timisoara Nr. cad. 441569 S=552 mp Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura. Fără înscrieri privitoare la sarcini Imobil împrejmuit Categorie folosință: arabil intravilan

Inițiatorii documentației sunt S.C. SPRING AGENCY S.R.L., Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura.

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara propune dezvoltarea unui ansamblu mixt de locuinte colective și funcțiuni Cod FP 53-01, ver. 1 Page 2

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

complementare, rezolvarea acceselor auto şi pietonal, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi, reţele tehnico-edilitare în incintă, spaţii verzi.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-003807/25.04.2019, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 963/01.11.2019 şi conform Planului de Acţiune asumat. Indicii propuşi pentru cele 3 parcele, sunt:

1. Parcela identificata prin CF nr. 441568 Timișoara: – regim de construire izolat; – functiunea predominanta: locuire colectivă; – inaltimea maxima: Hmax=15,00m, pentru S+P+2E+Er; – POTmax= 40%; - CUTmax=2,2; – retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita

posterioara conf. plansei nr. 03-A – Reglementari urbanistice 2. Parcela identificată prin CF nr. 441569 Timișoara – regim de construire izolat; – functiunea predominanta: locuire colectivă, – inaltimea maxima: Hmax=13,00m, pentru S+P+2E; – POTmax= 40%; – CUTmax=2,2; – retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita

posterioara conf. plansei nr. 03-A – Reglementari urbanistice 3. Parcela identificată prin CF nr. 411583 Timișoara – regim de construire izolat; – functiunea predominanta: locuire colectivă, – inaltimea maxima: Hmax=22,00m, pentru S+P+4E+Er; – H max=18.00 m, pentru S+P+3E+Er – POTmax= 40%; – CUTmax=2,2; – retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita

posterioara conf. plansei nr. 03-A – Reglementari urbanistice Suprafaţa totală de spatii verzi este de 25.00%, conform Deciziei de Incadrare a Agentiei

pentru Protectia Mediului Timis nr. 68/25.06.2019; Se vor respecta prevederile H.C.L. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării

spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori

aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 3

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, P.O.T. şi C.U.T. se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-003807/25.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 963/01.11.2019.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate

de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei P.U.Z. si R.L.U. aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore

T. Popa nr. 28, Timisoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni

complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, beneficiari SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura, elaborat de proiectantul SC RDSIGN SRL, proiect nr. 224/DTP/18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

Indicii propuşi pentru cele 3 parcele, sunt: 1. Parcela identificata prin CF nr. 441568 Timișoara: – regim de construire izolat; – functiunea predominanta: locuire colectivă; – inaltimea maxima: Hmax=15,00m, pentru S+P+2E+Er; – POTmax= 40%; - CUTmax=2,2; – retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita

posterioara conf. plansei nr. 03-A – Reglementari urbanistice

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 4

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

2. Parcela identificată prin CF nr. 441569 Timișoara – regim de construire izolat; – functiunea predominanta: locuire colectivă, – inaltimea maxima: Hmax=13,00m, pentru S+P+2E; – POTmax= 40%; – CUTmax=2,2; – retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita

posterioara conf. plansei nr. 03-A – Reglementari urbanistice 3. Parcela identificată prin CF nr. 411583 Timișoara – regim de construire izolat; – functiunea predominanta: locuire colectivă, – inaltimea maxima: Hmax=22,00m, pentru S+P+4E+Er; – H max=18.00 m, pentru S+P+3E+Er – POTmax= 40%; – CUTmax=2,2; – retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita

posterioara conf. plansei nr. 03-A – Reglementari urbanistice Suprafaţa totală de spatii verzi este de 25.00%, conform Deciziei de Incadrare a Agentiei

pentru Protectia Mediului Timis nr. 68/25.06.2019; Se vor respecta prevederile H.C.L. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării

spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori

aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de

Circulatie nr. DT2019-003807/25.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 963/01.11.2019.

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

3. Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenurile reglementate situate în intravilan, se află în proprietate după cum urmează: CF nr. 411583, cad 411583 (nr top 2102/2/2), S=6.169mp, categoria de folosinta curti,

constructii - Proprietar: SC SPRING AGENCY SRL; CF nr. 441568, cad 441568, categoria de folosinta arabil - Proprietari: Tomoni Domnica,

Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura; CF nr. 441569, cad 441569, S=552mp, categoria de folosinta arabil - Proprietari: Tomoni

Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura;

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 5

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea

însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, elaborat de proiectantul SC RD SIGN SRL, proiect nr. 224/DTP/18, la cererea beneficiarilor SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura, pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 6

Atasament: Raportul_Informarii.pdf

DIRECȚIA URBANISM : SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI romania2019.eu ROMÂNIA Ă JUDEȚUL TIMI e E — ___ E MUNICIPIUL TIMIȘOARA EG ra Nr. UR2019-013954/23.09.2019 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: PUZ - „LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” Bv.: strada Gr.T. Popa nr. 28, TIMISOARA; Beneficiar: SC SPRING AGENCY SRL; Proiectant: SC RD SIGN SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.UZ. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 19.08.2019-12.09.2019; În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din HC.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. S-au expediat prin poştă anunțul cu privire la PUZ - „LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, strada Gr. T. Popa nr. 28, Timisoara, jud. Timiş - unui număr de 77 adrese - vecini de pe străzile din cvartalul din care face parte imobilul supus reglementari. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană. La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 29.08.2019, orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, au participat un reprezentant din proiectantului SC RD SIGN SRL, iar din partea publicului nu a participat nici o persoana. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal — „LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, strada Gr. T. Popa nr. 28, Timisoara, beneficiar SC SPRING AGENCY SRL, proiectant: SC RD SIGN SRL, a fost aliate şi se va putea începe circuitul legal de avizare. A Red dact.- S.U.-2 ex

Atasament: Regulament_local_de_urbanism_aferent_PUZ.pdf

Pr. nr. 224/DTP/18

PLAN URBANISTIC ZONAL

- LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE -

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

Amplasament: Timișoara, strada Dr.Grigore T.Popa, nr. 28

Beneficiar: SPRING AGENCY S.R.L. TOMONI DOMINICA TOMONI IONEL SCĂRLĂTESCU CRISTIAN CONSTANTIN SCĂRLĂTESCU LAURA

Faza: P.U.Z. (PLAN URBANISTIC ZONAL)

Data: Februarie 2020

1/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

Cap. 1. DISPOZIȚII GENERALE

I.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent

este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelelor reglementate.

Limita zonei studiate este figurată în planșa de Reglementări a documentației. Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse

și este evidențiată în planșa de Reglementări. Pe baza zonificării s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare a construcțiilor ce se vor aplica.

Prescripțiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni și restricții) sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

Prezentul Regulament Local de Urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale “P.U.Z. - Locuințe colective și funcțiuni complementare”, Timișoara, Str. Dr. Grigore T. Popa, C.F. nr. 411583, C.F. nr. 441568, C.F. nr. 441569, Timișoara.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale și a fost aprobat pe baza avizelor obținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2016, pentru modificarea Legii 50/1991.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condițiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal și implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială.

Dacă prin prevederile unor documentații pentru părți componente ale teritoriului studiat se schimbă concepția generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentații, conform prevederilor legale.

2/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

I.2. Baza legală a elaborării I.2.1. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ- indicativ GM 010-2000, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000; - Legea 197/2016 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; - Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată); - Legea administrației publice locale nr. 215/2001; - Legea privind circulația juridică a terenurilor nr. 54/1998; - Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică nr. 33/1994; - Legea privind calitatea în construcții nr. 10/1995 (republicată); - Legea privind protecția mediului nr. 137/1995 (republicată); - Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998; - Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998; - Codul Civil; - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. 619/2018; - Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL 61/28.02.2012.

I. 3. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Locuințe colective

și funcțiuni complementare”, parcelele cu C.F. nr. 411583, 441568, 441569 intravilan Timișoara, se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timiș pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

I. 4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la

proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren din teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, în suprafață totală de 7.294 mp, identificată prin C.F. nr. 411583, 441568, 441569 Timișoara.

Prevederile P.U.Z.-ului se pot extinde și la zonele limitrofe. Recomandăm Consiliului Local Timișoara preluarea prevederilor considerate benefice și introducerea acestora în P.U.G., pentru realizarea unei politici urbane unitare la nivelul întregii localități.

3/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

Cap. 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

II.1. Obiective și modalități de operare Soluția urbanistică a fost elaborată ținându-se cont de următoarele obiective:

◦ Amenajarea urbanistică a zonei studiate; ◦ Zonificarea funcțională, având în vedere obiectivele propuse și folosirea

optimă a terenului; ◦ Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor; ◦ Echiparea tehnico-edilitară a zonei; ◦ Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural existent, conservarea și

protecția mediului; ◦ Reorganizarea tramei stradale care va asigura accesul la obiectivele

propuse.

II.2. Utilizări permise: Zona locuințe si funcțiuni complementare: clădiri maxim S+P+4E+Er.

 locuințe colective;  conversia unităților de locuit în alte funcțiuni compatibile cu funcțiunea de locuit, care

nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare;  utilizarea spațiilor de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerț, servicii sau

activități ce nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală.  dotări admise zonei de locuit: spații verzi, locuri de joacă pentru copii, staționare

autovehicule, instalații tehnico-edilitare necesare zonei, servicii profesionale sau manufacturiere (care nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează locuintele învecinate), instituții de învățământ (creșe, grădinițe, școli publice sau private) cu îndeplinirea condițiilor RLU și asigurarea suprafețelor necesare în funcție de capacitate și normele în vigoare;

 alimentație publică (sunt permise activități de alimentație publică gen cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de maxim 40 locuri); dotările necesare acestor funcțiuni (parcaje, rezervoare, etc.) se vor asigura în interiorul limitei de proprietate. Zona destinată spațiilor verzi, circulații pietonale, auto și parcaje, instalații edilitare

 amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.).

 pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame).

 Circulații pietonale  Circulații auto  Parcaje

4/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

II.3. Utilizări permise cu condiții: Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației din zonă, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

II.4. Interdicții temporare de construire: Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

II.5. Interdicții definitive de construire: Sunt interzise următoarele:

 desfășurarea activităților cu profil industrial sau a altor tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 amplasarea funcțiunii de depozitare de deșeuri;  stabilimente pentru adulți: baruri de noapte, cazinouri care își desfășoară activitatea în

afara orelor uzuale de funcționare și care pot produce disconfort, în special fonic, pentru locuitorii zonei;

 activități de depozitare, comerț en-gros, antrepozite;  stații de întreținere auto, inclusiv spălătorii auto  lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din

spațiile publice și parcelele adiacente;  ferme agro-zootehnice, abatoare;  anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;  panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri.

Cap. 3. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTUCȚIILOR

3.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

III.1.1. Resursele subsolului În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului

P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

III.1.2. Resursele de apă Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile permise în acest regulament este

permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz, și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de

5/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor.

III.3.3. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate Nu este cazul.

III.3.4. Zonele construite protejate Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural

construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței.

3.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

III.2.1. Siguranța în construcții Autorizarea construcțiilor de orice fel de va putea face numai în condițiile respectării

prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritate, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;  H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în

construcții;  H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a

proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996; Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor

cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

III.2.2. Expunerea la riscuri naturale Construcțiile se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a

riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc.). Pentru construirea clădirilor și instalațiilor în zonă se vor lua măsuri pentru evitarea

poluării mediului și de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfășurată.

III.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice Construcțiile se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse:

culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare, etc.). Se va respecta distanța de 0,6 m față de traseele cablurilor electrice, în care este interzisă executarea oricărei construcții sau amenajări. Se va respecta distanța de apropiere față de PT existent de 3 m

6/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

față de latura cu acces în post și 1,5 m față de latura cu ferestre de ventilație.

III.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, pot

genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr. 1587/12/09/1997.

III.2.5. Asigurarea echipării edilitare Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței

posibilității de racord la rețelele existente de apa, instalațiile de canalizare și energie. Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz;

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitara publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar;

Toate rețelele stradale de alimentare cu apă, energie electrica, gaze naturale, telecomunicații se vor realiza subteran.

III.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității

dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei. Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în cadrul

zonei de față sunt prevăzute în Cap. 3.3. a prezentului Regulament.

III.2.7. Procentul de ocupare a terenului Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a

terenului cu construcții să nu depășească 40.

3.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

III.3.1. Orientarea față de punctele cardinale Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a

recomandărilor privind mediul de viață al populației: Ordinul nr. 119/2014.

III.3.2. Amplasarea față de drumuri publice În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul organelor de specialitate ale

administrației publice, construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și exploatare, parcaje, rețele edilitare, atâta timp cât lucrările mai sus menționate nu aduc nici un prejudiciu aspectului urbanistic, arhitectural și coerenței fluxului funcțional.

7/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

III.3.3. Amplasarea față de aliniament Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face respectând

limitele de implantare propuse în Planșa de Reglementări Urbanistice. Conturul subsolului poate depasii limitele de implantare si coincide cu limitele de proprietate cu respectarea legislatiei in vigoare referitoare la acordul vecinilor direct afectati exprimat in forma autentica. In cazul in care nu se poate respecta prevederea de mai sus subsolul va fi retras fata de limita de proprietate.

Este permisă despășirea limitelor de implantare cu balcoane cu condiția respectării prevederilor codului civil.

III.3.4. Amplasarea în interiorul parcelei.

Pentru parcela identificată cu CF 411583 amplasarea construcțiilor in interiorul parcelei se poate face respectând următoarele retrageri conform plansei de Reglementări Urbanistice 03-A

 Minim 6m sau o distantă cel puțin egală cu jumatate din înălțimea clădirilor față de limita de proprietate din nord.

 Minim 10m sau o distantă cel puțin egală cu jumatate din înălțimea clădirilor față de limita posterioară de proprietate (est).

 15,85m față de limita de proprietate din sud, cu respectarea distanței de 3m față de postul de transformare existent pe teren, respectiv minim 10.50 m sau o distantă cel puțin egală cu jumatate din înălțimea clădirilor față de limita de proprietate nordica a parcelei identificate cu CF 441569.

 Minim 3m fata de aliniamentul stradal constituit prin prezenta documentație pe latura de vest a parcelei

Dacă în cadrul parcelei identificate prin CF 411583 se vor edifica mai multe corpuri de clădire cu funcțiunea de locuire, se vor respecta prevederile art. 3 din OMS 119/2014 actualizat.

Pentru parcela identificată cu CF 441569 amplasarea construcțiilor in interiorul parcelei se poate face respectând următoarele retrageri conform plansei de Reglementări Urbanistice 03-A:

 Minim 3m față de limita de proprietate din vest.  Minim 10m sau o distantă cel puțin egală cu jumatate din înălțimea clădirilor față de

limita posterioară de proprietate (nord).  La 3m față de limita de proprietate din est (CF441567 – domeniu public)  La 10m față de limita de proprietate cu parcela identificata prin CF 441568 (sud)

Pentru parcela identificată cu CF 441568 amplasarea construcțiilor in interiorul parcelei se poate face respectând următoarele retrageri conform plansei de reglementări Urbanistice:

8/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

 Minim 3m față de limitele de proprietate din vest si nord  La 3m față de limita de proprietate din est (CF441567 – domeniu public)  Minim 3m față de limita de proprietate din sud (str. Grigore T. Popa)

Prevederile planului urbanistic zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse:

 regim de construire: S+P+2E ; S+P+2E+Er; S+P+3E+Er; S+P+4E+Er;  funcțiuni: locuințe colective și funcțiuni complementare;  procent de ocupare a terenului maxim: POTmax= 40%;  coeficient de utilizare a terenului maxim: CUTmax= 2.2;  H max = 20 m

III.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

III.4.1. Accese carosabile  Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării unui

acces la locurile de parcare, cu posibilitate de întoarcere sau ieșire pe parcelă;  Drumurile interioare create vor avea caracteristicile necesare pentru a satisface

exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile. Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute în Normativul P118/ 1998;

 Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde;

 Construcțiile propuse vor fi prevăzute cu accese pentru colectarea deșeurilor menajere.

III.4.2. Accese pietonale  Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării

acceselor pietonale, din domeniul public pe proprietatea privată, până la intrarea în construcții și până la amenajările de orice fel;

 În cazul în care accesele pietonale nu sunt realizate distinct, acestea se vor marca pe suprafețele de platforme și drumuri, fiind indicate prin panouri sau signalistică.

Accesul auto si pietonal la parcela identificata prin CF 411583 se poate realiza conform plansei de reglementari urbanistice (03-A). Accesul se va realiza de pe latura estica prin CF441567(domeniu public) si de pe latura vestica avand o servitute de trecere auto si pietonala inscrisa in CF 417588 (teren cu categoria de folosinta drum) in favoarea CF 411583.

9/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

III.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară III.5.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 Autorizarea executării construcției va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare și de energie electrică.

III.5.2. Realizarea de rețele edilitare  Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare

publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz;

 Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar;

 Se recomandă ca toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații să se realizeze subteran.

III.5.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare  Rețelele de apă, canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul

public sunt proprietate publică a orașului.  Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații sunt

proprietatea publică a orașului.

III.5.4. Alimentare cu apă, canal  Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații sunt

proprietatea publică a orașului. Asigurarea alimentării cu apă și canalizare se va realiza prin branșarea la rețeaua de alimentare, respectiv la canalizarea publică existentă;

 Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă (apă rece, apă caldă de consum și pentru incendiu) se va obține de la deținătorul de utilități avizul de principiu pentru racordul de apă, prevăzându-se de către acesta și punctele de racord necesare;

 În vederea alimentării cu apă a obiectivelor propuse se va elabora un proiect de extinderi, branșament apă-canal, corelat cu proiectul de extindere al rețelei de apă potabilă și canal, furnizat de către S.C. Aquatim S.A.

III.5.5. Alimentare cu energie termică  Pentru construcțiile noi se propune rezolvarea alimentării cu energie termică

prin centrală termică proprie alimentată cu gaz, conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate.

10/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

III.5.6. Rețea de gaze naturale  Alimentarea cu gaze naturale se va face de la rețelele existente în zonă

conform cu proiectele de specialitate.

III.5.7. Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la rețeaua publică existentă, conform proiectului de specialitate întocmit.

III.5.8. Telecomunicații  Pentru unitățile propuse pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu rețele

telefonice subterane, printr-un racord la rețelele existente în apropiere. Racordul se va asigura într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri, până la centralele noilor unități.

III.6. Reguli cu privire la, dezmembrări, unificări, forma și dimensiunile terenurilor și ale construcțiilor

III.6.1. Dezmembrări, unificări

 În cazul în care se doresc dezmembrări ale terenului identificat prin CF 411583 din diverse motive juridice sau constructive (ex: etapizare corpuri clădire, ipotecă bancă, servituți etc.), acestea sunt permise cu condiția respectării principiilor de urbanizare stabilite prin prezentul Plan Urbanistic Zonal, în special cu condiția respectării regulilor de amplasare a construcțiilor raportate la limitele initiale ale parcelei conform plansei de reglementari urbanistice, așa cum au fost ele stabilite la art III.3.4. În cazul eventualelor dezmembrări, indicii urbanistici se vor raporta global, la suprafața inițială a terenului.

 In sensul acestui regulament dezmembrarea reprezinta operatiunea de divizare a terenului fără constrângeri de suprafață si formă.

III.6.3. Înălțimea construcțiilor

 Regim maxim de înălțime a construcțiilor este: ▪ S+P+4E+Er, cu Hmax – 20 m.

III.6.4. Aspectul exterior al construcțiilor a) Dispoziții generale

 Aspectul general este determinat de conformarea construcţiilor, volumetrie şi compoziţie urbană. Autorizarea executării construcţiilor este permisă în

11/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

condiţiile respectării art. 32 din R.G.U. privind aspectul exterior al construcţiilor, precum şi prescripţiilor specifice cuprinse în prezentul regulament.

 sunt interzise construcțiile pastișe ale unor stiluri de arhitectură nespecifice;  construcțiile, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, nu vor trebui să

intre în contradicție cu aspectul general al zonei și nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii;

 lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie să fie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejurimilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta vizibil pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3m, sau în interiorul balcoanelor/logiilor

b) Fațade  este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile sau imitații de

materiale;  fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel

calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea;  culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi armonizate, fiind interzise

culorile stridente.

c) Acoperișuri  acoperișul va fi de tip terasă.

III.7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri III.7.1. Parcaje

 Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate;

 Se recomandă, pe cât posibil, comasarea parcajelor la nivelul subsolului, pentru debarasarea spațiului de la nivelul solului;

 Este interzisă executarea, în cadrul terenului, a construcțiilor destinate garajelor individuale;

 Se recomandă realizarea parcajelor la nivelul solului din dale înierbate.

III.7.2. Spații verzi și plantate  Este obligatorie amenajarea și plantarea unei suprafețe echivalentă cu minim

25% din suprafața terenului, zonă destinată spațiului verde, aferentă zonei, cuprinzând și un loc de joacă pentru copii;

12/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

III.7.3. Împrejmuiri  Având în vedere gabaritul urban al terenului propus pentru urbanizare,

împrejmuirile pe toate laturile terenului sunt opționale;  În cazul realizării unor împrejmuiri, acestea se vor realiza din materiale

transparente, cu soclu opac de maxim 60cm. Este posibilă realizarea pe anumite porțiuni a unor panouri opace, până la înălțimea maximă de 1,80m, pentru realizarea de reclame sau signalistică a ansamblului rezidențial, atâta timp cât lungimea acestor panouri nu depășește 2m.

III.7.4. Bilanț teritorial / Indici urbanistici:

IV. CONCLUZII

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație.

Trasarea străzilor și a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție proiectantului de specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor succede avizarea PUZ- ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit, Arh. Florin Simidreanu

Specialist RUR Arh. Razvan Negrisanu

13/13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte 5 s% Regim - functiuni 715.83 inaltime Hmaxim dement natia RILA FE: pina m Ă 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo s+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7 294,00 7 294,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2

Atasament: 01-A_Planuri_de_incadrare._Situatia_existenta.pdf

GSPublisherVersion 860.0.53.21

Planuri de incadrare. Situatia existenta

1:10000, 1:1000

224/DTP/18Timișoara , str.Dr.Gr.T.Popa nr.28, CF nr.411583, CF nr.441568, CF nr.441569

01-A

Proiect nr.:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data: FEB. 2020

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Răzvan NegrișanuSpecialist RUR

P.U.Z.

420x420 mm

Denumire proiect

Amplasament:

arh. Florin Simidreanu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

PUZ Locuințe colective și funcțiuni complementare

Plansa nr: Titlu plansa:

Beneficiar: S.C. SPRING AGENCY S.R.L., TOMONI DOMINICA, TOMONI IONEL, SCĂRLĂTESCU CRISTIAN CONSTANTIN, SCĂRLĂTESCU LAURA

arh. Florin Simidreanu

arh. Răzvan Negrișanu

P P

ACCES AUTO IESIRE PARCARI

ACCES AUTO INTRARE PARCARI

ACCESE AUTO PROPUSE

dr um

e xi

st en

t n r.2

10 6

re gl

em en

ta t p

rin P

.U .D

.

nr .to

p. 21

07 /2

/2

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PRIMARIE

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

9 .0

0

9.00

1.50

3.00 1.50

1.50

tro tu

ar

tro tu

ar

tro tu

art ro

tu ar

tro tu

ar

tro tu

ar

DR UM

S EC

UN DA

R PR

O PU

S

1.50 3.003.00

1.50

43.85

9 .0

0

14.00

9 .0

011 .0

0

ACCES AUTO PARCARI

11 .0

0

11.00

DR UM

SE CU

ND AR

PR OP

US

max.D+P+5E+ER

49 .5

0

6.00

9.00

3.00

11.00

14.00

3.50

18.00

11.00 9.00

max.D+P+5E+ER

P

P

P

9.00

11.00

max.D+P+8E

30 .7

0

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

S=1026 MP

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

S=1890 MP

59.60

63.20

49 .2 0

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

tro tu

ar

12.00 m ax

.D +P

+7 E

m ax

.D +P

+5 E

max.D+P+5E

m ax

.D +P

+5 E

m ax

.D +P

+5 E

m ax

.D +P

+5 E max.D+P+5E

max.D+P+5E

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

8. 00

8. 00

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

lim ita

de pro

prie tate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

21 .0

0

9 .0

0

P.U.D. - TIMISOARA, STR.GRIGORE ALEXANDRESCU ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

proiect

plansa

beneficiar

adresa

fazaSEF PROIECT PROIECTAT DESENAT

proiect nr.

P.U.D.

S.C.BANU CONSTRUCT S.R.L. LUPASTEAN MARCEL SI LUPASTEAN ELVIRA

197/2007

Str. Grigore Alexandrescu, TIMISOARA

P.U.D.- Ansamblu locuinte colective si functiuni complementares.r.ls.c.

FEB. 2007

Sc. 1:500

pl. nr.

arh. Radu GOLUMBA arh. Radu GOLUMBA

Razvan CARSTOI 02A

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218,e-mail [email protected]

-limita de proprietate =limita zonei reglementate

LEGENDA

-zona de implantare a constructiilor D+P+5E,D+P+5E+ER,D+P+7E,D+P+8E

-propunere drum preluata din documentatii aprobate

-zona pentru locuinte colective - peste p+2

-acces pietonal/ auto propus

-limita maxima de implantare a c ladirilor

PLAN - REGLEMENTARI URBANE

-constructii existente

-limite parcele

N

PARCELA 2 (SUD) C.F. 145550, nr. cad 2102/1/2/1 Suprafata totala amplasament = 3000 mp Suprafata totala teren = 2796 mp Suprafata construita maxima propunere = 1270 mp P.O.T.maxim propus = 49 % C.U.T.maxim propus = 3.5 Regim de inaltime maxim propus = D+P+5E+ER

PARCELA 1 (NORD) C.F. 145551, nr. cad 2102/1/2/3 Suprafata totala amplasament = 6506 mp Suprafata totala teren = 6288 mp Suprafata construita maxim propunere = 1880 mp P.O.T. maxim propus = 40 % C.U.T. maxim propus = 3.2 Regim de inaltime maxim propus = D+P+8E

Zona locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata amplasament

96,650 0 6288

6506 6506

PropusExistentBILANT TERITORIAL

PARCELA C.F. 145551

Zona rezervata pt. drum secundar 218 3,35

Zona ocupata cu cladiri pt. locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata teren

max.40- - 1880

6506 6288

PropusExistentBILANT TERITORIAL

-

- -

-Spatii verzi

3768 Parcari/ circulatii auto si pietonale

640 min.2mp/ locuitor

- -

Zona locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata amplasament

93,200 0 2796

3000 3000

PropusExistentBILANT TERITORIAL

Zona rezervata pt. drum secundar 204 6,80

Zona ocupata cu cladiri pt. locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata teren

max.49- - 1270

3000 2796

PropusExistentBILANT TERITORIAL

-

- -

-Spatii verzi

1254 Parcari/ circulatii auto si pietonale

272 min.2mp/ locuitor

- -

PARCELA C.F. 145550

-cote nivel teren natural

PLAN DE INCADRARE

-zona rezervata pentru drumul propus

-drum secundar propus

-zona necesara pt. drum (propus etapa a 2-a) cu interdictie de construire

GSPublisherVersion 419.13.48.86

Proiect nr.:

Faza:

Planșa nr:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerințaSemnăturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnătura

Beneficiar:

125/SOA/15

Titlu proiect:

Titlu planșă: arh. Paula Marinescu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrișanu

arh. Daniela Negrișanu

arh.Răzvan Negrișanuspecialist RUR

06-A Noiembrie

2017

Locuințe colective și funcțiuni complementare

Timișoara, str. Armoniei nr. 20, 20A

OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA DORINA, LAZA VASILE, LAZA MARIA ȘI LAZA CIPRIAN

PUZ

932 m 2

908 m 2

1.374 m 2

1.380 m 2

1.385 m 2

399 m 2 385 m 2

433 m 2

708 m 2

647 m 2

24 ,10

10 ,5

0

5, 66

7, 50

8,63

2.306 m 2

957 m 2

2.573 m 2

15

Spațiu verde

438mp

aliniam ent ine

lul IV

retrag ere 10

m

aliniam ent ine

lul IV- retrag

ere 10 m

gang

15

11B

13 11B

22

24A

15A

24B

24

11

20

C.F.: 408328 Top. 2162/1

S = 796 mp

3,00 5,00

39,32

39,48

39,41

20,47

18,79

40,23

13,00

13,00

14,84

40,83

29 ,7

8

29 ,3

9

40,66

40,49

40,32

27,24 8,00

19,24

58 ,3

1

8,00

8,00

56,07

83 ,9

2

16 ,0

0

34 ,0

0

34 ,0

2

34 ,0

0

31 ,5

1

41 ,17

55,67

38 ,6

5

9, 00

23 ,0

0

23 ,5

4

19 ,3

6

34 ,2

4

14 ,0

0

39,54

10,00

24,00

10,00

27,00

10,00

24,00

10,00

28 ,9

5

34 ,0

0

34 ,0

0

34 ,0

0

16 ,0

0

44 ,4

5

26 ,4

4

77 ,7

1

9, 00

23 ,0

0

23 ,8

1

16 ,8

5

36 ,6

0

16 ,5

0

5, 50

16 ,5

0

10 ,0

0

9,50

13,80

13,80 3,00

5, 00

6, 85

5, 15

11 ,8

5

5, 00

6,00 13,00

18,48 3,00

5, 00

11 ,8

5

5, 15

6, 85

5, 00

6,18 13,00

18,48 3,00

5, 15

11 ,8

5 5,

15 6,

85 5,

00

16 ,5

0

5, 50

16 ,5

0

11 ,5

0

9,00

13,80

13,80 3,00

9,32

27,00

3,00

7, 04

11 ,5

0 5,

00

5, 00

11 ,5

0

6, 50

9,50

26,98

3,00

3,00

10,25

2,00 5,50

5,50 3,00

6,17 13,00

21,49

9, 00

4, 75

12,00 3,00

11,80 3,00

4,87

7, 15

19 ,8

4

18 ,2

2

9, 44

5,00

14,00

5,00

S+P+5E+Etr

S+P+2E+Etr

S+P+2E+Etr

S+P+2E+Etr

S+P+3E+EtrS+P+5E+Etr

P+2

P+2

P+2

P+1

P+1

S+P+2E+Etr

S+P+2E+Etr

P

P P

P+1

anexă

P

PUZ în lucru aviz de oportunitate nr.

19/10.11.2016

STR. GR. A

LEXA NDRE

SCU ( INELU

L IV)

C. F.

: 4 04

42 3

To p.

2 16

6/ 7

S =

14 52

m p

teren Statul Român C.F. nr 430347 Top:2166/8 11.655mp

C. F.

: 4 05

44 4

T op

. 2 16

1/ 3

S =

10 07

0 m

p

C.F.: 405525 Top. 2162/2

S = 986 mp

C. F.

: 4 09

36 4

T op

. 2 16

1/ 1

S =

56 01

m p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Spațiu verde

230 m p

Spațiu verde

499 m p

Spațiu verde 650mp

Spațiu verde 356mp

STR. ARMONIEI

STR. PHOENIX

Top. 2 161/2

S = 17 90 mp

PTT14

PT T1

7

DELIMITĂRI

DESTINAȚIE

SIMBOLURI

5, 00

5, 00

Limită teritoriu administrativ Timișoara Limita de proprietate

Limită teren studiat

Limite topo teren conform CF

Limite parcele propuse

Locuințe colective și funcțiuni complementareS+P+5E+Etr; POT max. 50% -Parter; POT max, 35% -Etaje superioare; CUT max 2.4 Locuințe colective S+P+2E+Etr; POT max. 35%; CUT max 1.2

SzV Subzonă spații verzi în cadrul terenului studiat

Stâlp beton

Accese propuse

Drumuri existente

Traseu LEA MT în exploatare și zona de protecție

Traseu LEA JT în exploatare și zona de protecție

Drumuri propuse cu intenția de a fi cedate domeniului public

Trotuare propuse

Piste de bicicletă propuse

Zonă afectată de lărgirea străzilor

Teren rezervat pentru lărgirea străzilor - Ramâne în proprietate privată până când se realizează lucrările de lărgireLocuință unifamilială/bifamilială

S+P+2E+Etr; POT max. 35%; CUT max 1.0

Aliniament stradal

Contur parcele PUZ în lucru

Spații verzi în cadrul parcelelor de locuințe colective propuse

Străzi propuse în cadrul terenului studiat

Drumuri propuse

Locuri de joacă pentru copii

Platforme pentru depozitarea deșeurilor menajere

PROPUNERE DE MOBILARE

1:1000

LEGENDĂ

SPAȚIU PENTRU ȘTAMPILE

EXTRAS PUG APROBAT PRIN HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL 107/2004

ZONĂ STUDIATĂ

VARZARIU DANIEL-NORBERT

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.22,Timisoara

PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

CF nr. 415334 - nr.cad 415334 Suprafata teren conf. CF= 5346 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. 22

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 363/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

REGLEMENTARI URBANISTICE

reglementari urbane 04.a

26,07

20 1,

41

aliniament stradal

12,00

8, 00

8, 00 16

,0 0

12,00

2,50

12,38

6,00

6,00 11,65

2,50

21 ,4

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

8, 50

10 ,7

1

20,10

4, 40

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or re

tra ge

re c

on st

ru ct

ii

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

28

63A

51A

63

59 55-57

61

14A

12

53

14B

10

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

DR UM

2 10

6

Magazie

P. TRAFO. C.Termica

M

Poarta acces

30,34

7, 43

M ag

az ie

At el

ie r

AU TO

D+ P+

5ESp ita

l

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

P

Ca sa

PC as

a P

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P+ 2

P+ 3

P+ 1

P+ 1

Ca sa

P Ca sa

P+ 1

St ra

da I

on B

ar bu

P+ 1

P+ 1

Ca se

Ca sa

P

Ca sa

P

P+ 1

Ca sa

Ca sa

P+ M

PP 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

28

63A

18

51A

63

59 55-57

61

14

16

14A

12

53

14B

10

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

DR UM

2 10

6

Magazie

P+4E BLOCURI LOCUINTE

P. TRAFO. C.Termica

M

P+4E BLOCURI LOCUINTE

Poarta acces

30,34

7, 43

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P lo

ie st

i

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2

Bi ro

ur i

P +

1

M ag

az ie So pr

on

At el

ie r

D+ P+

5E

D+ P+

5E +E

R

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

PP2

22

N r.

T op

. 2 0 8 6

N r.

t op

. 4 15

3 3 3

STR. DR.GRIGORE T.POPA

P+ 1+

M

P+ 1

Ca sa

Br ut

ar ie

2 0 8 0

2 0 8 1

2 0 8 7

20

2 0 7 8

2 1 0 0

2 0 9 8 ,2

0 9 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 9

N r.

C ad

. 4 3 2 5 4 2

N r.

C ad

. 4 3 4 6 0 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 0

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 1

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 2

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 3

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 5

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 6

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 7

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

LO T

1

LO T

2

LO T

3

LO T

4

LO T

5

LO T

6

LO T

7

LO T

8

LO T

9

LO T

10

LO T

11 LO

T 12

HC L

44 6/

2 9.

11 .2

00 5

PU D

"A ns

am bl

u de

lo cu

in te

c ol

ec tiv

e"

HC L

41 1/

1 3.

12 .2

01 1

PU Z

"P ar

ce la

re te

re n

si co

ns tru

ire lo

cu in

te in

di vid

ua le

cu re

gi m

d e

in al

tim e

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)"

HC L

97 / 2

6. 02

.2 01

3

PU Z

"D ez

vo lta

re a

ns am

bl u

re zid

en tia

l"

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim de inaltme max. S/D+P+1E+M(Er)

Zona rezidentiala propusa

Zona construibila propusa

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale, propuse

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Limita de construibilitate/ retrageri

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde propusa

Zona verde de aliniament, intrerupta de accesuri auto

Zona industriala

Zona institutii si servicii

Zona de locuinte, P-P+2

Zona de locuinte, peste P+2

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatia de urbanism aprobata prin HCL 411/13.12.11

12,00

C A

R O

S A

B IL

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

3,00 3,00 1,50 1,501,501,50

16,00

1,50 3,00 3,50 3,50 3,00 1,50

C A

R O

S A

B IL

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

04.a

1:1000

PROFIL STRADAL PP2 - 12 m

PROFIL STRADAL PP1 - 16 m

S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.14B, Timisoara

P.U.Z.- Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte)

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

VERIFICATOR VERIFICATOR

REFERAT REFERAT

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 303/2011

faza P.U.Z.

OCT 2012

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT

arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihaela RUSULET

arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

POSIBILITATI DE MOBILARE

LEGENDA

N

C A

R O

S A

B IL

A01 P+1

B28 P+1

ZO N

A VE

R D

E

PI ST

A D

E BI

C IC

LE TE

TR O

TU A

R

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

Acces locuinta

TROTUAR CAROSABIL ZV ZVPISTA BICICLETE

TROTUAR

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE LOCUINTA

P+1 LOCUINTA

P+1

1.70 1.50 3.50 3.50 1.50 1.60 2.50 1.90 5.00

- limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z. - cladiri existente

- zona verde propusa

- cladiri locuinte

- accese auto si pietonale propuse

- strazi cu circulatie auto existente

- strazi cu circulatie auto propuse din incinta studiata

- strazi cu circulatie auto propuse in exteriorul incintei

- accese auto pe parcela

63

61

14

16

14A

14B

9

st ra

da e

xis te

nt a

12 ,0

0

15 .8

2

18.22

St ra

da I

on B

ar bu

S t r a d a G r i g o r e T . P o p a

tro tu

ar

ca ro

sa bi

l

tro tu

ar

ca ro

sa bi

l

trotuar

carosabil

trotuar

A0 5.

P+ 1

A0 1.

P+ 1

B0 1.

P+ 1

A0 6.

P+ 1

A0 7.

P+ 1

A0 8.

P+ 1

A0 9.

P+ 1

A1 0.

P+ 1

A1 1.

P+ 1

A1 2.

P+ 1

A1 3.

P+ 1

A1 4.

P+ 1

A1 6.

P+ 1

A1 7.

P+ 1

B0 2.

P+ 1

B0 3.

P+ 1

B0 4.

P+ 1

B0 5.

P+ 1

B0 6.

P+ 1

B0 7.

P+ 1

B0 8.

P+ 1

B0 9.

P+ 1

B1 0.

P+ 1

B1 3.

P+ 1

B1 4.

P+ 1

B1 5.

P+ 1

B1 6.

P+ 1

B1 7.

P+ 1

B1 8.

P+ 1

B1 9.

P+ 1

B2 0.

P+ 1

B2 1.

P+ 1

B2 2.

P+ 1

B2 3.

P+ 1

B2 4.

P+ 1

B1 1.

P+ 1

B1 2.

P+ 1

A0 4.

P+ 1

A0 3.

P+ 1

A0 2.

P+ 1

A1 8.

P+ 1

A1 9.

P+ 1

PP 1

scuar verde locuri de joaca

2.50 3.50 3.50

2.50

7.00

9. 24

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 01

12.00 5.00

11.05

22.41

6.00

5.00

11.96

10.00

10.00

11.97

1.50 3.50

1. 70

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

12 .5

0

12 .5

0

7. 08

2.50 3.50 3.502.50

39.27

3.50

2.50

19.63

12.00

16.96

10.00

10.00

16.97

2.50

3.50

3.502.50

5.00 1.00

1.50

39.07

51 .5

8

5. 00

9. 95

9. 60

12,00 5.00

11.05 10,91

10.91 11.05

5.00 12,00

26.96

26.96

8, 00

8. 00

1. 50

7, 00

7, 50

Pensiune P+1+M

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1+M

P

Casa P

Casa P

P+1

Casa P

Casa P

Casa

Brutarie

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

Locuinte

Casa P

A1 5.

P+ 1

B2 5.

P+ 1

B2 6.

P+ 1

B2 7.

P+ 1

B2 8.

P+ 1

zo na

v er

de

P+1

P+1 Casa

Case

Casa P

Casa P

P+1 Casa

Casa P+M

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

zo na

v er

de

zona verde

zona verde pista biciclete

05

P U

Z- D

EZ VO

LT A

R E

A N

SA M

B LU

R EZ

ID EN

TI A

L (p

ar ce

la re

s i c

on st

ru ire

lo cu

in te

) st

ra da

G rig

or e

T. P

op a

plansa nr. 05A

scara 1:1000

PROPUNERE PROFIL STRADAL PP1

14.08

5.0 0

2.45

2.45 2.45

50,52

33,96

15,46 1.10

6.00

2.45 2.45 0.95

6.5 0

2.5 0

2.45

2.45 2.45

2.45 2.45 0.95

2.45

2.45 2.45

2.45 2.45 0.95

9.05

14.08

7.0 0

17 .70

14.30

14.32

5,00

12.001.50 1.00 7.00

1.00 1.504.71

22 7.5

0

33.42

33.73

34.00

34.00

25 .74

23 .70

24 .71

24 .70

24 .70

24 .70

24 .70

24 .70

29 .86

14. 36

50,40 5.36

13.61

31.44

2.507.00 2.50

22 9.6

7

15 .29

7.6 3

1,191.885 m2

7

9

7

Bl . 8

1

Bl. 80 Sc. B

Sc. A

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

12 Bl . 1

15 A4s

gj

15

Bl . 1

20

A

24 22

31STR. LINIŞTEI

B

A

A

B

2/ b

33

1 1A

22A

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

B

A1s

1

4 6A

ST R.

H AG

A

A4s

B gj B

A1

B

B B m

A4s

6B

1B l.

11 B

ST R.

L EA

ND RU

LU I

A4s

A4s A4s

2

9Bl. 9

Bl . 1

0

gj gj

A4s A4s

A4s A4s

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj gj gj gj gj gjgj

gj

14

12

post trafo

post trafo

post trafo

Bl. D1

Bl. 83

Bl . 1

E

gj

A4s

A4s

A4s

A4s

gj

18

16 23

9

14

Bl. 109

Bl. 113

Bl . 1

14

Bl . 8

2

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

A4s

gj gj gj

gj gj

gj gjgj

gj

A4s

gjgj gj

gj

20

27

25

23A

Bl. 121

Bl. 110

Bl. 111

STR. LINIŞTEI

A4s B

A4s

A1

A4s

gj

A4s

29

17

19 14

16 18

Bl. 134

Bl . 1

08

Bl . 1

09

Bl . 1

35

Bl . 1

36

A4sgj

B

A4s

B

B

A2

4

3

3A

6

2

terasa

posttrafo

Bl . 1

33

Bl . 1

32

B B

B gj

B B

A2

gj

B

B

5 3

8

A4s

gj

gj

m

B

A1

gjB

B

A1

9

11

7

10

8

12

14

3 Bl

. 1 2

ST R.

H AG

A

A

A4s

gj

A gj A5

7

5

post trafo

platforma beton

Bl . 1

4

Bl . 1

3

8

Bl. 1B

A4s

A4s

A4s

A

gj

gj

A4s

A4s

21/a

15

194 8

17

10

punct termic Nr.33

Bl. 93

Bl. 92

Bl. C1

STR. LINIŞTEI

A4s

A4s

gjgj gj

gjgjgjgj gjgj

gjgj gj gj gj gj

gj gjgjgj

gjgj gjgj

A4s

21/b

11

16

13

Bl . 1

00

Bl . 9

9

Bl. 98

Bl . 1

03

A4s

A4s

gj gj

gj gjgj

gj

gj

gj gjB

B B

B gj

gj gj gj

21-23

18

26

24 Bl. 105

Bl. 106

Bl . 1

04

ba lco

n P+4E+M

A1

A4s gj

gj gj

gj

23

21 19

34

28 Bl. 107

S+P+4E+M

B gj

D

A1

B gj

A4s

gj gj

9

7

11

20

22

Bl . 1

37

Bl . 1

38

BB

D

gj

B

B gj

B

B10

13

14

16

15 12

gjB

B

B

BB m

gj

D

B

B

gj13

17

16

15

18 20

22 24

19 Casa

22 -2

4

D

A4s

A4s gj

9B l.

15

Anexa

P+1E

Garaj

Casa

ST R.

L EA

ND RU

LU I

A4s

gj

54 A

16Bl. 90

A4s

A4s

B

1 2

18

parcare

Bl . 8

9

Bl. 95

Bl . 9

4

P+4E+M

STR. MARTIR DAN CARPIN

AL EE

A SC

UR TĂ

A1 Agj

A4s

A4s

22

20

13

9

Bl. 96

Bl. 101

P+M

1D

2D

38

ST R.

D IA

M AN

DI C

O NS

TA NT

IN

A1s

A4s terasa

terasa

B

B

B

m

B

B

gj

B D

m A4s

16 A

16

14

13

11

18 B

2017

15

19

ST R.

A CA

D. R

EM US

R ĂD

UL EŢ

P+1E P

P

Anexa

Anexa

m

D

B A2

m

m

B B

B

A2

BB

gj

P+E

P+2E

23

20 +2

2

18

17 19

21 24

intrare uscata

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

gj

B

m

A1

B B

A2

m m B

m

P+M

23 +2

5

26

21

terasa

B

B

B

S+P+M

27 26

26 A

29

28

30

Sp+P+1E

P+M

4D

B

B

B A1

21

22 22

A

21 A

B

B

A

gj

27

25

B gj

A2

m B

m

29 A2

9 31

30

34

28

32

B

B

P+M

33

31

32

34

35

terasa

tribune

B

teren handbal U.T.T.

Club S.C. U.T.T. S.A. tribune

tribune Teren handbal U.T.T.

Gj

D

D

B D

gj

B

A2

gj

S+P+1E

33

38

40

39 36

A

36

35

37

terasa

Terasa

B

B

A2

B

m

D+P+2E+M

37

42 -4

4

A casa pompe

bazinbazin

U.T.T.

B B

B

B

B

B

gj

gj

wc

41 43

B

B

B

B

C

A1

46

48

D+P+5E+M

D+P+5E+M D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M 53-57

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

B

B B

B

A1 S+P

B

37 39

sa la

s po

rt

veranda acoperita

STR. DR. GRIGORE T. POPA

B B B

B B Bgj

gj

25

27

29

31-33-35 parcare

B 23

A

D+P+5E+M

forja

C

P+4E+M

Magazie

ST R.

B RU

TU S

HA NE

Ş

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

A1

AB

gj

B

B

B

A

A1 4

47

49

51

D

B

B gj

2

4A

43A

43

43B

45

STR. DR. GRIGORE T. POPA

41 parcare

A turnatorie

B B 63 B

DB

12

14A 14B

55-57

59

61 platforma beton

B

B m

B

A1

A gj m

D 6 8

10

51A

53

B B

B

beton

ST R.

D R.

G RI

G O

RE T

. P O

PA

01/2014

Referat nr.

Referat nr.

arh. CAMELIA COVACI PREDA

Scara :

Desenat

Semnatura:Specificatie :

Proiect nr.

Plansa nr.

Nume :

Denumire lucrare :

Proiectat

Sef proiect

Data : Denumire plansa :

Faza :

arh. NICOLAE COVACI PREDA

ing. CRASOVAN CORNEL

ing. CRASOVAN CORNEL

Referat / Expertiza nr. / dataNume : Semnatura: Verificator/

Expert Cerinta :

Verificator

Expert

DTAC P.E.1:1000

teh.pr. IUDEANU ELISABETA

87/2012

Beneficiar :

PUZ. LOTIZARE LOCUINTE COLECTIVE D+P+2E

str. Grigore T. Popa nr. 31-35

GABOR MOISE , GABOR GHIZELA LENUTA

05A

urbanism arhitectura design SPATIU U.A.D. TIMISOARA, STR. ASTRILOR NR. 20; Tel./Fax: 0256 435199 Reg.Com.: J35/ 242/ 28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

B LO

C 1

"

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

pa rca

j 7 loc

ur i

pa rca

j 7 loc

ur i

B LO

C 1

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

B LO

C 1

"

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

pa rca

j 7 loc

ur i

Sp ati

u v er

de

Sp ati

u v er

de

pa rca

j 7 loc

ur i

B LO

C 1

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

B LO

C 1

"

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

pa rca

j 7 loc

ur i

pa rca

j 7 loc

ur i

B LO

C 1

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

B LO

C 1

"

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

pa rca

j 7 loc

ur i

pa rca

j 7 loc

ur i

B LO

C 1

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

STR. MARTIR DAN CARPIN

LO C

U IN

TA EX

IS TE

N TA

P+ 1+

M

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA ZONA REGLEMENTATA

ZONA STUDIATA CU SUGESTIE DE MOBILARE

LOCUINTE COLECTIVE PROPUSE D+P+2E

PROPUNERE STRADA NOUA

STRAZI NOI SUGERATE IN ZONA STUDIATA

LEGENDA

SPATIU VERDE

SPATIU VERDE PE DOMENIU PUBLIC

D +P

+2 E

● PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

S. CONSTRUITA

20 69

00

482200

20 69

00 20

69 00

20 69

50 20

69 50

20 69

50

20 69

00

20 70

00

20 69

50

20 68

50 20

68 50

20 70

00

482200

482150482150

482100 482100

482250482250 482250

482300 482300482300

20 69

50

20 70

00

482350 482350

1

2

3

4

5

6

7

8

ALINIAMENT CONSTRUCTII PROPUSE

ZONA SUPRAFATA EXISTENTA SUPRAFATA PROPUSA % %

PARCELA STUDIATA 100%

ZONA DOMENIU PUBLIC (strada) din care z.v. aliniament stradal

6.911,00 mp

ZONA VERDE AMENAJATA

2.808,00 mp

ZONA LOCUINTE

6,0 %

10,3 %

421,24 mp

POT maxim propus = 35 % CUT maxim propus = 0.9 REGIM DE INALTIME maxim propus = D+P+2E

H maxim constructie = 12,00m

11.621,00 mp

24,2 %

59,5 %

11.621,00 mp

BILANT SUPRAFETE pe o parcela de 1651mp, Dpartial+P+2E

707,00 mp

100 %

ZONA LOCUINTE COLECTIVE

3,6 %

1.195,00 mp

11.621,00 mp 100%

SUPRAFATA VERDE LA NIVEL DE PARCELA minim = 25 %

BILANT SUPRAFETE

S. PARCAJE, CIRCULATII

ZONA VERDE AMENAJATA

480,00 mp 29 %

600,00 mp

571 mp

36,5 %

34,5 %

2

1

3

4

5

6

D +P

+2 E

D +P

+2 E

D +P

+2 ES

pa tiu

ve rd

e

Sp ati

u v er

de

Sp ati

u v er

de

Sp ati

u v er

de

Sp ati

u v er

de

Sp ati

u v er

de

POT = 29% CUT = 0,9 Hmax = 12m

7

32.39

33.57

PLAN CU PROPUNERE MOBILARE URBANA

B E N E F I C I A R

T I T L U P R O I E C T

T I T L U P L A N Ş Ă

A M P L A S A M E N T FAZA :

RO ­ 300551 Timişoara , str. Mitropolit Varlaam nr. 12 , apt. 06 tel/fax: +40 0256 497 423 mobil: +40 723 386 334 e­mail: [email protected]

N U M E

A C T E C T U R A PROIECT NR.

REFERAT/EXPERTIZA NR. /DATA

SCARA

E X P E R T

VERIF ICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT S E M N Ă T U R Ă

S P E C I F I C A Ţ I E

Ş E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

N U M E S E M N Ă T U R Ă

PLANŞA NR. :

CERINŢA

DATAarhitect Ciprian Cădariu arhitect Mircea Crăculeac P . U . D .

arhitect Nenad Luchin

3 1 / 2 0 0 8

0 4 / 2 0 0 8

S . C . M B C O N C E P T S . R . L .

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A S T R . G R I G O R E T . P O P A N R . 2

CONSTRUIRE IMOBIL DE APARTAMENTE ÎN REGIM S+P+4E+E retras

CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER

P. U. D. I M O B I L D E A P A R T A M E N T E

S + P + 4 E + E retras C U F U N C Ţ I U N I C O M P L E M E N T A R E

L A P A R T E R P. U. D.

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

EXTRAS DIN P.U.G. TIMIŞOARA

23.85

93 .0

6

1,75

15,40

7,00

93 .3

4

23.77

8. 36

16 .5

5

12 ,0

0

ET AJ

R ET

RA S

RACORD PROPUS SPRE AMENAJARE PÎNĂ LA REALIZAREA CEDĂRII DE CĂTRE CEILALŢI PROPRIETARI

RAMPĂ PARCARE

P

P

P + 1 E

P

P

P + 2 E

P + 3 E

P + 1 E + M

P

P

P + 1 E

P

P

P

S + P

+ 4 E

+ E r

S + P + 4 E + E r

SUPRAFAŢA PARCELĂ ................................. 2 183 mp ­ 100%

SUPRAFAŢA CLĂDIRE PROPUSĂ .................... 950 mp ­ 43,5%

ZONĂ VERDE ..................................................... 650 mp ­ 29,7%

PIETONALE ŞI ALEI ......................................... 107 mp ­ 4,9%

DALE ÎNIERBATE ............................................... 291 mp ­ 13,3%

SUPRAFAŢA PROPUSĂ SPRE CEDARE ........ 185 mp ­ 8,6%

PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI ............. 43,5%

COEFICIENT DE UTILIZARE AL TERENULUI ........ 2,16%

ACCES PIETONAL

APARTAMENTE

ACCES PIETONAL

APARTAMENTE

AC C

ES P

IE TO

N AL

PA R

TE R

C O

M ER

Ţ SE

R VI

C II

AC C

ES P

IE TO

N AL

PA R

TE R

C O

M ER

Ţ SE

R VI

C II

7.00 14.20 1.25

1,30

4, 67

15 ,0

0

63 .6

0

10 ,0

0

+14,00

+17,00

7,00 15,40 1,75

P R O P U N E R E M O B I L A R E S C 1 : 5 0 0

STR. DR. GRIGORE T. POPA

STR. DR. GRIGORE T. POPA51A

8 6

51

12

53

14B

10

41

39

45

43

43B

47

49

4

4A 2

43A

brutarie

parcare

U N I T A T E M I L I T A R A

C

C

L E G E N D Ă

LIMITĂ PROPRIETATE

CLĂDIRI EXISTENTE REGIM MIC DE ÎNĂLŢIIME

ALINIAMENTE ŞI RETRAGERI

CLĂDIRE PROPUSĂ

REGIM ÎNĂLŢIME

ZONĂ SPAŢIU PRIVAT PROPUS SPRE CEDARE

ZONĂ PAVAJ ŞI ALEI PIETONALE

DRUMURI EXISTENTE

ZONĂ VERDE PROPUSĂ

AMENAJARE PARCARE DALE ÎNIERBATE

ZONĂ PARCARE SUBTERANĂ

B I L A N Ţ T E R I T O R I A L

SECŢIUNE CARACTERISTICĂ CLĂDIRE

ZONĂ PROPUSĂ SPRE CONTINUARE CEDARE SPRE LĂRGIREA STRĂZII

L IM

IT Ă

D E

P R

O P

R IE

T A

T E

L IM

IT Ă

D E

P R

O P

R IE

T A

T E

I N D I C I C A R A C T E R I S T I C I

1 : 5 0 0

2.2REGLEMENTĂRI URBANISTICE ­ ZONIFICAREPROPUNERE MOBILARE

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

TIMISOARA, jud.Timis, str.Grigore T.Popa (fosta CAMPINA) , nr.41-43-49

AR HI TE CT UR A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Z.arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

71/2017

Data: iun. 2018

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Semnatura

Cerinte

Nume, Prenume

Verificat/Expert

arh.

PROIECTANT Birou Individual de Arhitectura

ALMAJAN TITUS GABRIEL

Gabriel Almajan

Sef proiect : arh.

Nr. Referat

ProiectantDesenat : arh.con.Institoris Karina

con.Institoris Karina

Pl. nr.

sc.

Plansa :

Beneficiar :

Ampl. :

Nr. Raport

30/2007

SC COLTEX INVEST CONSTRUCT SRL

Timisoara,str. Textilistilor

Gabriel Almajan

Proiectant : arh

Pr. nr.

CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

PROIECT :

TIMISOARA str. Col. Enescu 10, tel/fax +40256 200998

11. 2007

Faza : P. U.D.

15,00

3,50

1,50

2,50

3,50

1,50

2,50

c

tr

parcare

c

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1

Scara 1:100

parcare

tr

12,003,00

1,50

3,00

2,00

2,50

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2

Scara 1:100

c

tr

c

parcare

tr

8.50...8.80

2,75

1,50

2,75

1.50...1.80

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT3

Scara 1:100

c

tr

c

zv

15,00

1,50

2,50

3,50

1,50

2,50

3,50 c

2.5%

tr

z.v.

2.5%

c

z.v.

tr

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1

Scara 1:100

N

1,50 3,00

3,00 2,50 2,00

16,60

20,45

16,55 6,00

8,77

1,30 3,00

1,66

15 ,0

0

1,50 2,75 2,75 1,52

1,50 2,75 2,75

1,80

13,03

9, 67

10 ,4

9

1,50 3,00 3,00 2,502,00

12,00

16,05

18,00

16,55 9,00

8,77

8,11

24,31

20,69

16,55

38,70

16,59

41,93

16,58

15 ,0

0

6,05

8,04

24,56

7,5216,55 2,35

16,55

34,55

7,36

14,36

9,00

37,749 m2 111,475 m2

194,150 m2

64,953 m2 14,748 m2

71,157 m2 26,700 m2 56,178 m2

75,666 m2 50,252 m2

23,699 m222,040 m2 157,943 m2

127,013 m293,783 m2 54,876 m2

703,995 m2 95,285 m2

418,707 m2 LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

SI PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA SI PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

SI PROPUSA - se va realiza o bariera

verde ( cca 1,8m ) si un gard fonoizolant

catre casele unifamiliale

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

TEREN FO TBAL

STR. TEXTILISTILOR

LARGIRE PROPUSA STRADA TEXTILISTILOR

21

2014

13

12

STR. BO EM

A (STR. ACAD. REM

US RADULET)

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

STR. BO EM

IA

22 22

A

21 21

A

20

17 19

18 B

15

16

16 A

14

13

11

22

7

9

20

13

38

22

34

34

28

26

24

9

18

20

16

18

(S TR

. G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

)

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

1.02

0.410.41

37

28 66

9/ 1

4 3

TEREN FOTBAL

TEREN FO TBAL

44

45

49 3 8

46

47

48

39

4 0

41

4 2

35

30

3 2

3 6

34

3 3

3 1

21

25

2 8

2 7

2 6

23

24

19

2 0

22

1 5

17

18

16

14

4

3

2

1

29

13

1 2

11

1 0

9

8

7

6

5

CASA UNIFAM ILIALA

CASA UNIFAM ILIALA

CASA UNIFAM ILIALA

LOCUINTE UNIFAMILIALE P...P+2E+M

PT T11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21

22

99.65

99.56

99.54

99.41

99.19

99.07

99.33

99.68

99.88

99.17

99.25

99.63

99.58

99.89

99.99

100.03

99.943

99.95

99.96

99.96

99.98

100.05

99.85

99.73

99.69

99.65

99.56

99.34

99.37

99.86

99.80

99.81

99.76

99.89

99.81

99.88

99.98

100.23 99.96

99.95 100.04

100.09

100.01 100.06

100.08

100.05

100.13

100.14 100.20

100.14

100.00

100.05

100.02

99.95

99.42

99.28

99.11

99.74

99.48

99.32

99.17

99.45

99.44 99.70

99.22

99.26

99.76

100.04

28687/1/a

28687/1/a-b/4

28687/1/a-b/3

28687/1/a-b/2

28687/1/a-b/1

28 68

7/ 2/

2

28 68

7/ 2/

3

13,99

15,00

7, 50

7, 50

1,50 3,00 3,00 2,502,00

1,50 2,50 3,503,50 2,50

1,50

16,60

34,12

24,33

38,70

16,55

4, 20

3,27

15 ,2

2

42,11

39,49

27,65

13,59

2,48

16,90

137,74

3,95

4,40

4,39

3,95 3,54

3,58

5,67

14,44

17,55

13,45

14,13

12,86

17,57

23,02

13,99

8,01 4,61

13,25

12,16

36,56

30,10

54,11

20,73

14,22

15,92

42,01

72,60

13,25

6,23

35,92

28,90

23,05

20,56

13,29

16,46

16,79

30,87

35,83

41,89

33,70

18,52

46,22

60,87

100,97

3,06

3,28

56 ,1

3

2, 29

29,22

87,984 m2

STRADA 1 PROPUSA

STRADA 1 PROPUSA

Racord propus

Scf=1820mp Smas=1451mp

Sdif= -369mp

Sdif= 13mp

Smas=513mp

Scf=500mp

28680/2

28697/1/1 spatiu verde si de circulatie

1829/2/2

Sdif= -43mp

Scf=2022mp

Sdif= -144mp

Sdif= +132mp

Scf=1963mp

28684-28683/2/2 Scf=142mp Smas=142mp

Sdif= 0mp

1829/1-1830/1-1831/1/2

Scf=1539mp Smas=1533mp

Sdif= -6mp

Scf=520mp Smas=600mp

Sdif= +80mp

Smas=1979mp

28685,28697/1/2

Smas=1714mp

28684-28683/2/1

Scf=1858mp

Smas=2095mp

28681

CA CV

CA

CV

CA

CA

200

CA

CV

200

2S+P+4E

2S+P+9E 2S+P+5E

2S+P+9E

2S+P+3E

2S+P+9E

2S+P+5E

PRELUNG IRE STRADA BO

EM A PRO

PUSA

28683/1/2 Scf=390mp

Smas=390mp Sdif= 0mp

28686Scf=2148mp Smas=2363mp

Sdif= +215mp

28680/1/1/2 28680/1/1/3

28680/1/228680/1/1/1

PT T1

PTT2

PTT2

PTT3

PTT3

-1S+P+9E

-1S+P+5E -1S+P+9E

-1S+P+4E

-1S+P+9E -1S+P+5E

-1S+P+9E

Drum public realizat

DRUMURI EXISTENTE

DRUMURI PROPUSE

LEGENDA

CONSTRUCTII EXISTENTE

CONSTRUCTII PROPUSE

ALEI PIETONALEZONE VERZI PROPUSE

ZONE VERZI CU VEGETATIE INALTA

PROPUSE

1: 500

Propuneri mobilare

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

DENUMIRE : CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

DATE GENERALE

459subter.

LOCATIE : TIMISOARA, STR. TEXTILISTILOR

1.500servicii+comert

% 100

49,00 24,70

10,30

16,00

4.201,1locuinta

- -

Zona servicii si locuinte

plurifamiliare

Suprafata ce va trece din

propietate privata in propietate

publica, necesara realizarii

drumurilor publice propuse

1.291,78 824,67 11.714,149.761,06

6,4

-

-

Suprafata teren

%

Existent

Propus

mp

mp

Zona edificabila Suprafata parter conform plan de

mobilare

12.902 100

11.610,22

Total zona studiata

5.701,10

-

Zona verde

2.870

-

- -

-

-

-

Numar apartamente

Zona drumuri incinta

Numar parcari

- 1.194,85

1.857,63

Alei pietonale

POT EXISTENT = 6.4%

POT MAX. PROPUS = 50%

CUT EXISTENT = 6,4

CUT MAX. PROPUS = 3,5

REGIM MAX. INALTIME : -2S+P+9E

17suprater.

A05

Total nr.parcari 476Total nr. apartamente 413

7,74 5

34,63

15 ,9

6

19 ,0

15

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0 35,19 5

35,25 5

35,33

35,22 5

35,11 5

35,92 5

18 ,1

8

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

17 ,9

95

6,00

8,00

3, 00

6,00

8,00

6, 00

9, 50

12,78

12 ,0

0

10,00

1, 50

1, 50

6, 00

1, 50

1, 50

6, 00

20 ,0

0 49

,5 75

63,20

24,86

13 0,

87 5

10 ,0

0

10,00

5,00

10 ,0

0

10,00

10 ,0

0

6,00

6, 00

18 ,0

0

42,35 5

30 ,7

0

50 ,5

0

10 ,0

0

( S TR

. A CA

D. R

EM US

R AD

UL ET

)

18 B

19 17

ST R.

B O

EM A

20

21 A

21 22 A

22

ST R.

SC AR

IS O

AR A

23

27

25

43

41

43A

37

39

49

45

47

4

4A

51A 6

51

43B

2

10 locuri

10 locuri

10 locuri

10 locuri

10 locuri

40 lo

cu ri

16 lo

cu ri

23 locuri

20 locuri

20 locuri

18 lo

cu ri

7 lo

cu ri

12 locuri

10 locuri

5 lo

cu ri

15 locuri

24 lo

cu ri

18 lo

cu ri

8 locuri

13 lo

cu ri

12 lo

cu ri

PARCELA NR.7 A: 655 m 2

PARCELA NR.6 A: 675 m 2

PARCELA NR.5 A: 668 m 2

PARCELA NR.4 A: 670 m 2

PARCELA NR.3 A: 671 m 2

PARCELA NR.2 A: 651 m 2

PARCELA NR.8 A: 1.273 m 2

PA RC

EL A

NR .1

- d ru

m p

ub lic

A: 4

.1 28

m 2

PARCELA NR.11 A: 6.902 m 2

PARCELA NR.9 A: 1.404 m 2

PARCELA NR.10 A: 3.163 m 2

34.00

33.88

49 .44

49 .40

49 .40

49 .40

29 .85

50 .64

49 .40

49 .40

49 .39

13.61 5.35

5.53

1,194.699 m

176.943 m2

A1 veranda acoperita

LO C U IN TA

EX IS TE N TA

D P+ P+ E

gj

94.048

90.988

94.899 91.208

90.919

90.851

91.137

91.061

90.919

90.851

91.120

91.020

91.299

91.120

91.020

90.925

91.233

90.925

91.290

91.511

91.514

91.449

93.852

94.288

91.623

91.799

92.635

91.607 91.364

91.647

91.692

A

A

Cc

91.3691.36

91.16

91.10

91.07

91.03

90.92

90.87

90.96

90.87

90.71

90.77

90.65

90.59

90.60

90.56

90.68

90.66

91.58

1842-1847

Gr

91.623

91.623

91.623

91.623

Hfo ra

j a pa

20 69

00

482200

20 69

50 20

69 50

20 69

00

482150

482250

482300

2

1

3

4

5

7

S = 1676 mp

S = 1670 mp

S = 1617 mp

S = 1651 mp

S = 1004 mp

31.44

33.57

33.27

2,807.598 m2

46 .9

5

12 1.

47

4

Nr . C

ad .4

39 37

4

Nr . C

ad .4

39 37

5

3

Nr . C

ad .4

39 37

0

Nr . C

ad .4

39 37

6

Nr . C

ad .4

39 37

3

Nr . C

ad .4

39 37

1

Nr . C

ad .4

39 37

2

Nr . C

ad .4

39 37

6

Nr . C

ad .4

39 37

0

Nr . C

ad .4

39 37

1

Nr . C

ad .4

39 37

2

Nr . C

ad .4

39 37

3

Nr . C

ad .4

39 37

4

Nr . C

ad .4

39 37

5

3

4

18 4.5

2

7

6. 00

43A

6

8

Nr . C

ad .4

40 81

3

2

1

5

Nr. Cad. 443180 S=3884mp

.

Nr . C

ad .4

41 48

4 - T

er en

p en

tr u

dr um

1

2

5

6

8

5.00 5.47

46 .3

7 12 .4

0

4. 60

7. 00

2. 50

10 .8

5

5.00

43.02

6.07

6.33

42.83

Nr . C

ad . 4

40 81

4 - T

er en

p en

tru d

ru m

R5

R5

R5

R5

R3.5

R3.5

P+2E+Subpanta

P+2E+Subpanta

4. 50

13.15

35.894. 50

P+5E+M

ST R.

GH EO

RG HE

IV ĂN

ES CU

C

P+4E+M

Magazie

ST R

BR UT

US H

AN E

ST R.

G HE

O R

G HE

IV ĂN

ES C

U

ST R.

D IA

M AN

DY C

O NS

TA NT

IN

2

1,75

15,40

19 .6 7

3. 00

2100.072 99.89 99.91

99.936

99.943

99.933

Nr.top.2050

P+3

P+1

P

P

25 ,1

35

72 ,8

55

14,27

31 ,7

35

13,08

32 ,0

6

52 ,6

4

37 ,3

8

27,95 5

42 ,0

1

2,65 4,58

9,81 5

47 ,0

65

14,59 5

46 ,3

55

14,54

61,34 5

46 ,0

0

31,40

12 1,

41

39,06 5

8,91

14 ,8

8

23 ,7

9

35,76 5

36,25

24 ,4

1

34 ,0

7

3, 67

12,24

5, 65

14,71 5

15,62 5

79 ,2

45

8, 93

5

17,32 5

12,67 5

62 ,6

0

20,18 5

62 ,5

45

9,16

2,08 5

12,78

6,00 2,50 1,50

1, 50

1, 00 6

,0 01

,0 0

2,00

2,00

5,00

6,98

PUZ Aprobat prin HCL 446/2005 Ansamblu locuinte colective -S+P+5E+M -POT max 50% -CUT max 4

PUZ Aprobat prin HCL 489/2014 Locuinte colective -D+P+2E -POT max 35% -CUT max 0,9

PUZ aprobat cu HCL22/30.01.2018 Locuinte colective si functiuni conexe -P+2E+subpanta POT=40% CUT=1,2

PUD Aprobat prin HCL 376/2008 Construire imobil de apartamente cu functiuni complementare la parter -S+P+4E+Er

PUZ Aprobat prin HCL 164/2008 Constructii pentru locuinte colective -2S+P+9E -POT max 50% -CUT max 3,5

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Platf. de beton

St ra

da D

ia m

an di

Co ns

ta nt

in

Fundatie de beton

Fu nd at ie d e be to n

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Al ee p ie to na la

an ex a

re gi m P

37

casa de vacanta

(S + P)

439368

443159

439376

439369

439370

439371

439372

439373

439374

439375

439377

439378

425048

431166

435921

435922

443788

443789

443180

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

Ha la P +1 E

28 67 6- 28 67 5, 2 86 74 /2 /b -2 86 74 /1 /6

Ca sa P +1 E

406304

Dr um d e pi at ra

Anexa

440814

441484

To p. 18 29 /1 -1 83 0/ 1- 18 31 /1 /1 /1 /1

S= 4 20 4 mp

C

C

C

C

C

C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

Strada Dr. Grigore T. Popa

Strada Dr. Grigore T. Popa

Constructie

Bloc

Constructie

Constructie

Parcare

Parcare

St ra da A rm on ie i

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Al ee P ie to na la

Unitate Militara

( S TR

. A CA

D. R

EM US

R AD

UL ET

) 18 B

19 17

ST R.

B O

EM A

20

21 A

21 22 A

22

ST R.

SC AR

IS O

AR A

23

27

25

43

41

43A

37

39

49

45

47

4

4A

51A 6

51

43B

2

STR. DR. GRIGORE T. POPA

91.55

91.34

91.33

91.25

91.24

91.82

91.77

91.32

91.46

91.97

91.42

91.72

91.36

91.29

91.70

92.05

91.21

91.27

91.24

91.2391.19

91.25 91.19

91.18

91.20

91.19

91.16

91.18

91.56

91.14 91.20

91.16

91.14 91.14

91.07

91.14

91.08

91.15

91.19

91.21 91.16

91.11 91.06

91.08

91.01

90.91

90.95

90.93

91.01

91.00

91.12

91.13

91.18

91.10

91.02

91.02

90.88

90.73 90.78

91.01

90.91

91.26

91.80

91.19

90.85

90.83

90.98 90.85

91.21

91.21

91.03

91.46

91.19

91.16

91.22

91.07

91.20

91.22

91.29

91.20

91.10

91.28 92.70

91.25

91.26 91.34

91.11

90.88

90.94

90.99

91.03

91.02

91.07

90.98

91.00

91.06

91.19

90.92

90.87

90.85

90.76

90.73

90.77

90.73

90.68

90.74

90.72

90.74

90.70

90.63

90.60

90.58

90.65

90.61

90.61

90.61

90.62

90.74

90.69

90.74

90.85

91.07

91.04

91.12

91.15 91.15

91.10

Platf. de beton

Platf. de beton

91.17

91.17

91.17

91.25

91.25

91.22 91.08

91.24

91.20

91.43 91.21

91.29

91.21

91.23

91.11

91.2091.22

91.24

91.27

91.28

91.13

90.82

90.93

90.75

90.72

91.28

90.69 90.69

90.58

90.58

90.65

90.98

90.98 90.90

90.92

90.77

90.63

90.68

90.81

90.78

90.78

91.26

91.05

91.10

90.86

90.72

90.56

90.54

91.40

91.65

91.6391.83

91.52

91.56

91.30

91.51

91.46

91.37

91.36 91.47

91.38

91.32 C

91.52

C

91.45

91.58

92.04

91.12

Ruina

Casa

Fantana

Pl at f. d e be to n

Al ee p ie to na la

Cad 440813

Cad 439376

Cad 439372

Cad 439373

Cad 439374

Cad 439375

Cad 431166 Cad 443180

Cad 50484

Ca d 50 48 5

Cad 50486

Cad 418481 Scf= 868 mp

Cad 433531 Scf= 680 mp

Scf= 19313 mp

To p. 28 68 2/ 1

91.54

91.58

91.82

Ha la P +1 ETo p. 2 86 78 /1

To p. 2 86 77 /1

91.17

91.17

91.37

91.24

91.15

91.59

91.22

91.26

91.38

91.4090.88

90.86

91.20

91.16

91.22

91.31

91.03

90.74

90.74

90.76

90.83

90.76

90.67 90.82

90.71

90.92

90.92

90.75

91.37

91.13

91.04 90.98

91.05 91.36

90.97

90.82

90.89

90.70

91.19

91.08

91.14 91.49

91.32 91.30

91.31

91.19

91.16

91.28

Dr um d e pi at ra

Anexa

Ca d 44 08 14

Ca d 44 14 84

To p. 18 29 /1 -1 83 0/ 1- 18 31 /1 /1 /1 /1

Top. 28669/1

91.68

91.56

91.58

91.51

91.54

91.47

91.55

91.56

91.61

91.63 91.47

91.64

91.50 C

91.49

91.71

91.70

91.53

91.4691.59

91.62

91.62

91.65

91.65

91.61

91.40

91.4491.59

91.30

91.35

91.42

91.50

91.38

91.54

91.42

91.47C

91.33

91.58

91.54

91.37

91.29

91.41C

91.54

91.58

91.43

C

91.46

91.72

91.57

91.51

91.63 91.67

91.49

91.51

91.48

91.51

91.54

93.45

91.3891.59

91.58

91.34

91.50C

91.30

91.57

91.37

91.54

91.37

91.56

91.63

91.61

91.63

97.80

93.01

93.09

93.04

94.96

93.25

92.39

92.42

92.01

94.14

91.47

91.73

91.73 91.72

91.60

C

91.74

91.57

91.56

91.76 91.50

91.84

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

Strada Dr. Grigore T. Popa

Constructie

Constructie

Parcare

Parcare

St ra da A rm on ie i

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Al ee P ie to na la Unitate Militara

To p. 28 68 3/ 1/ 1/ 1

Cad 443180

Smas= 19313 mp

Smas= 680 mp

Smas= 868 mp

To p. 18 30 /2 /1

To p. 18 31 /2

Top: 28688/2/1-28688/2/2/1

Top: 28687/3/1/a, 28688/1/2/1

Top: 28687/3/1/a, 28688/1/2/2

Top: 28687/3/1/b, 28688/1/2/3

Top: 28687/3/1/c, 28688/1/2/4

Cad 50484

Top: 28687/1/a-b/1

Top:1871

Top:1870

Top:1869

Top:1868

482100

2 0 6 7 0 0

482100

2 0 6 7 5 0

482100

2 0 6 8 0 0

482100

2 0 6 8 5 0

482100

2 0 6 9 0 0

482100

2 0 6 9 5 0

482150

2 0 6 7 0 0

482150

2 0 6 7 5 0

482150

2 0 6 8 0 0

482150

2 0 6 8 5 0

482150

2 0 6 9 0 0

482150

2 0 6 9 5 0

482200

2 0 6 7 0 0

482200

2 0 6 7 5 0

482200

2 0 6 8 0 0

482200

2 0 6 8 5 0

482200

2 0 6 9 0 0

482200

2 0 6 9 5 0

482250

2 0 6 7 0 0

482250

2 0 6 7 5 0

482250

2 0 6 8 0 0

482250

2 0 6 8 5 0

482250

2 0 6 9 0 0

482250

2 0 6 9 5 0

482300

2 0 6 7 0 0

482300

2 0 6 7 5 0

482300

2 0 6 8 0 0

482300

2 0 6 8 5 0

482300

2 0 6 9 0 0

482300

2 0 6 9 5 0

482350

2 0 6 7 0 0

482350

2 0 6 7 5 0

482350

2 0 6 8 0 0

482350

2 0 6 8 5 0

482350

2 0 6 9 0 0

482350

2 0 6 9 5 0

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+1E+M/Er POT=35%CUT=1,0Z.VERDE=30%

PARC PUBLIC

2S+P+8EPOT=50%CUT=3,5Z.VERDE=10%

9m

2S+P+8EPOT=50%CUT=3,5Z.VERDE=10%

12,00 1,506,001,50

SemnaturaCerinteNume, PrenumeVerificat/Expert

arh.

PROIECTANT Birou Individual de Arhitectura ALMAJAN TITUS GABRIEL

Gabriel AlmajanSef proiect : arh.

Nr. Referat

Proiectant Desenat :

arh.con.Institoris Karina con.Institoris Karina Pl. nr.

sc. Plansa : Beneficiar :

Ampl. :

Nr. Raport

30/2007

SC COLTEX INVEST CONSTRUCT SRL

Timisoara,str. TextilistilorGabriel AlmajanProiectant : arh

Pr. nr.

CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

PROIECT :

TIMISOARA str. Col. Enescu 10, tel/fax +40256 200998

11. 2007

Faza : P. U.D. 15,00

3,501,50 2,50 3,50 1,502,50 ctr parcare c

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 Scara 1:100

parcare tr

12,00 3,001,50 3,00 2,002,50

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2 Scara 1:100

ctr c parcare tr

8.50...8.80 2,751,50 2,75 1.50...1.80

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT3 Scara 1:100

ctr c zv

15,00 1,502,503,501,50 2,50 3,50

c

2.5%

tr z.v.

2.5%

c z.v. tr

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 Scara 1:100

N

1,50 3,00 3,00 2,50 2,00

16,60 20,45 16,55 6,00 8,77

1,30 3,00

1,66

15 ,0

0

1,50 2,75 2,751,52

1,50 2,75 2,75

1,80

13,03

9, 67

10 ,4

9

1,50 3,00 3,00 2,502,00

12,00 16,05 18,00 16,55 9,0 0 8,77

8,11 24,31

20,69 16,55

38,70 16,59

41,93 16,58

15 ,0

0

6,05 8,04

24,56 7,52

16,55

2,3516,5534,557,36

14,36

9,00

37,749 m2 111,475 m2

194,150 m 2

64,953 m 214,748 m2

71,157 m2 26,700 m2

56,178 m2 75,666 m2 50,252 m 2

23,699 m 222,040 m2157,943 m2

127,013 m293,783 m2 54,876 m2

703,995 m 2

95,285 m2 418,707 m2

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA SI PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA SI PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA SI PROPUSA - se va realiza o bariera verde ( cca 1,8m ) si un gard fonoizolant catre casele unifamiliale

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

TE R

E N

FO TB

A L

STR. TEXTILISTILOR LARGIRE PROPUSA STRADA TEXTILISTILOR

21

20

14

13

12

S TR

. B O

E M

A (S

TR . A

C A

D . R

E M

U S

R A

D U

LE T)

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

S TR

. B O

E M

IA

22 22

A

21 21

A

20

17 19

18 B

15

16 16

A 14

13 11 22

7 9

20

13 38

22

34 34

28

26

24

9

18 20

16 18

(S TR

. G H

E O

R G

H E

O S

TR O

G O

V IC

H )

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

1.02

0.410.41 37

28 66

9/ 1

4 3

TEREN FOTBAL

TE R

E N

FO TB

A L

44

45

49 3 8

46

47

48

39

4 0

41

4 2 35

30

3 2

3 6

34

3 3

3 1

21

25

2 8 2 7

2 6

23

24

19

2 0 22

1 5

17

18

16

14

4

3 2

129

13

1 2

11

1 0

9

8 7

6

5

C A

S A

U N

IFA M

ILIA LA

C A

S A

U N

IFA M

ILIA LA

C A

S A

U N

IFA M

ILIA LA

LOCUINTE UNIFAMILIALE P...P+2E+M

P TT

1

1 2 34

5 6

7 8

9 10

11 121314

15 16

17 18

19

20

21 21

22

99.65 99.56

99.54 99.41

99.19 99.07

99.33

99.68

99.88

99.17

99.25 99.63

99.58

99.89

99.99

100.03

99.943

99.95

99.96

99.96

99.98 100.05

99.85 99.73

99.69 99.65

99.56 99.34

99.37 99.86

99.80

99.81

99.76

99.89

99.81

99.88 99.98

100.23

99.96 99.95

100.04

100.09

100.01 100.06

100.08

100.05 100.13100.14

100.20 100.14

100.00

100.05

100.02

99.95

99.42 99.28

99.11 99.74

99.48

99.32

99.17

99.45

99.44

99.70

99.22

99.26

99.76

100.04

28687/1/a

28687/1/a-b/4

28687/1/a-b/3

28687/1/a-b/2

28687/1/a-b/1

28 68

7/ 2/

2

28 68

7/ 2/

3

13,99

15,00

7, 50

7, 50

1,50 3,00 3,00 2,502,00

1,50 2,50 3,503,50 2,501,50

16,60 34,12

24,33 38,70

16,55

4, 20

3,27

15 ,2

2

42,11 39,49

27,65 13,59

2,48

16,90

137,74

3,95

4,40

4,39

3,95 3,54

3,58

5,67 14,44

17,55

13,45

14,13

12,86 17,57

23,02

13,99

8,01 4,61

13,25

12,16

36,56 30,10

54,11 20,73

14,22

15,92 42,01

72,60

13,25

6,23 35,92

28,90 23,05

20,56 13,29

16,46

16,79

30,87 35,83

41,89 33,70

18,52

46,22

60,87

100,97

3,06

3,28

56 ,1

3 2,

29

29,22

87,984 m2 STRA

DA 1 PRO

PUS A

STRADA 1 PROPUSA

R acord propus

Scf=1820mp

Smas=1451mp Sdif= -369mp

Sdif= 13mp Smas=513mp Scf=500mp

28680/2

28697/1/1 spatiu verde si de circulatie

1829/2/2

Sdif= -43mp

Scf=2022mp

Sdif= -144mp

Sdif= +132mp

Scf=1963mp

2868 4-28

683/ 2/2

Scf= 142m

p

Sma s=14

2mp

Sdif = 0m

p

1829/1-1830/1-1831/1/2

Scf=1539mp

Smas=1533mp

Sdif= -6mp

Scf=520mp Smas=600mp Sdif= +80mp

Smas=1979mp

28685,28697/1/2

Smas=1714mp

28684-28683/2/1

Scf=1858mp

Smas=2095mp

28681

CA

CV CA CV

CA

CA

200

CA

CV 200

2S+P+4E

2S+P+9E 2S+P+5E 2S+P+9E

2S+P+3E

2S+P+9E

2S+P+5E

P R

E LU

N G

IR E

S TR

A D

A B

O E

M A

P R

O P

U S

A

28683/1/2 Scf=390mp

Smas=390mp Sdif= 0mp

28686 Scf=2148mp

Smas=2363mp Sdif= +215mp

28680/1/1/2 28680/1/1/3

28680/1/2

28680/1/1/1

P TT

1

PTT2 PTT2 PTT3PTT3

-1S+P+9E -1S+P+5E -1S+P+9E

-1S+P+4E

-1S+P+9E -1S+P+5E

-1S+P+9E

D rum

public realizat

DRUMURI EXISTENTE

DRUMURI PROPUSE

LEGENDA

CONSTRUCTII EXISTENTE

CONSTRUCTII PROPUSE

ALEI PIETONALE

ZONE VERZI PROPUSE

ZONE VERZI CU VEGETATIE INALTA PROPUSE

1: 500 Propuneri mobilare

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

DENUMIRE : CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

DATE GENERALE

459 subter.

LOCATIE : TIMISOARA, STR. TEXTILISTILOR

1.500 servicii+comert

% 100

49,00

24,70

10,30 16,00

4.201,1 locuinta

-

-Zona servicii si locuinte plurifamiliare

Suprafata ce va trece din propietate privata in propietate publica, necesara realizarii drumurilor publice propuse

1.291,78

824,67

11.714,14

9.761,06

6,4

-

-

Suprafata teren % Existent Propus

mp mp

Zona edificabila Suprafata parter conform plan de mobilare

12.902 100 11.610,22Total zona studiata

5.701,10

-

Zona verde 2.870

- - --

- -

Numar apartamente

Zona drumuri incinta

Numar parcari

-

1.194,85 1.857,63Alei pietonale

POT EXISTENT = 6.4% POT MAX. PROPUS = 50% CUT EXISTENT = 6,4 CUT MAX. PROPUS = 3,5 REGIM MAX. INALTIME : -2S+P+9E

17 suprater.

A05

Total nr. parcari 476 Total nr. apartamente 413

91. 00

91. 06

91. 20

2S+P+8E POT=50% CUT=3,5 Z.VERDE=10%

SemnaturaCerinteNume, PrenumeVerificat/Expert

arh.

PROIECTANT Birou Individual de Arhitectura ALMAJAN TITUS GABRIEL

Gabriel AlmajanSef proiect : arh.

Nr. Referat

Proiectant Desenat :

arh.con.Institoris Karina con.Institoris Karina Pl. nr.

sc. Plansa : Beneficiar :

Ampl. :

Nr. Raport

30/2007

SC COLTEX INVEST CONSTRUCT SRL

Timisoara,str. TextilistilorGabriel AlmajanProiectant : arh

Pr. nr.

CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

PROIECT :

TIMISOARA str. Col. Enescu 10, tel/fax +40256 200998

11. 2007

Faza : P. U.D. 15,00

3,501,50 2,50 3,50 1,502,50 ctr parcare c

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 Scara 1:100

parcare tr

12,00 3,001,50 3,00 2,002,50

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2 Scara 1:100

ctr c parcare tr

8.50...8.80 2,751,50 2,75 1.50...1.80

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT3 Scara 1:100

ctr c zv

15,00 1,502,503,501,50 2,50 3,50

c

2.5%

tr z.v.

2.5%

c z.v. tr

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 Scara 1:100

N

1,50 3,00 3,00 2,50 2,00

16,60 20,45 16,55 6,00 8,77

1,30 3,00

1,66

15 ,0

0

1,50 2,75 2,751,52

1,50 2,75 2,75

1,80

13,03

9, 67

10 ,4

9

1,50 3,00 3,00 2,502,00

12,00 16,05 18,00 16,55 9,0 0 8,77

8,11 24,31

20,69 16,55

38,70 16,59

41,93 16,58

15 ,0

0

6,05 8,04

24,56 7,52

16,55

2,3516,5534,557,36

14,36

9,00

37,749 m2 111,475 m2

194,150 m 2

64,953 m 214,748 m2

71,157 m2 26,700 m2

56,178 m2 75,666 m2 50,252 m 2

23,699 m 222,040 m2157,943 m2

127,013 m293,783 m2 54,876 m2

703,995 m 2

95,285 m2 418,707 m2

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA SI PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA SI PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA SI PROPUSA - se va realiza o bariera verde ( cca 1,8m ) si un gard fonoizolant catre casele unifamiliale

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

TE R

E N

FO TB

A L

STR. TEXTILISTILOR LARGIRE PROPUSA STRADA TEXTILISTILOR

21

20

14

13

12

S TR

. B O

E M

A (S

TR . A

C A

D . R

E M

U S

R A

D U

LE T)

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

S TR

. B O

E M

IA

22 22

A

21 21

A

20

17 19

18 B

15

16 16

A 14

13 11 22

7 9

20

13 38

22

34 34

28

26

24

9

18 20

16 18

(S TR

. G H

E O

R G

H E

O S

TR O

G O

V IC

H )

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

1.02

0.410.41 37

28 66

9/ 1

4 3

TEREN FOTBAL

TE R

E N

FO TB

A L

44

45

49 3 8

46

47

48

39

4 0

41

4 2 35

30

3 2

3 6

34

3 3

3 1

21

25

2 8 2 7

2 6

23

24

19

2 0 22

1 5

17

18

16

14

4

3 2

129

13

1 2

11

1 0

9

8 7

6

5

C A

S A

U N

IFA M

ILIA LA

C A

S A

U N

IFA M

ILIA LA

C A

S A

U N

IFA M

ILIA LA

LOCUINTE UNIFAMILIALE P...P+2E+M

P TT

1

1 2 34

5 6

7 8

9 10

11 121314

15 16

17 18

19

20

21 21

22

99.65 99.56

99.54 99.41

99.19 99.07

99.33

99.68

99.88

99.17

99.25 99.63

99.58

99.89

99.99

100.03

99.943

99.95

99.96

99.96

99.98 100.05

99.85 99.73

99.69 99.65

99.56 99.34

99.37 99.86

99.80

99.81

99.76

99.89

99.81

99.88 99.98

100.23

99.96 99.95

100.04

100.09

100.01 100.06

100.08

100.05 100.13100.14

100.20 100.14

100.00

100.05

100.02

99.95

99.42 99.28

99.11 99.74

99.48

99.32

99.17

99.45

99.44

99.70

99.22

99.26

99.76

100.04

28687/1/a

28687/1/a-b/4

28687/1/a-b/3

28687/1/a-b/2

28687/1/a-b/1

28 68

7/ 2/

2

28 68

7/ 2/

3

13,99

15,00

7, 50

7, 50

1,50 3,00 3,00 2,502,00

1,50 2,50 3,503,50 2,501,50

16,60 34,12

24,33 38,70

16,55

4, 20

3,27

15 ,2

2

42,11 39,49

27,65 13,59

2,48

16,90

137,74

3,95

4,40

4,39

3,95 3,54

3,58

5,67 14,44

17,55

13,45

14,13

12,86 17,57

23,02

13,99

8,01 4,61

13,25

12,16

36,56 30,10

54,11 20,73

14,22

15,92 42,01

72,60

13,25

6,23 35,92

28,90 23,05

20,56 13,29

16,46

16,79

30,87 35,83

41,89 33,70

18,52

46,22

60,87

100,97

3,06

3,28

56 ,1

3 2,

29

29,22

87,984 m2 STRA

DA 1 PRO

PUS A

STRADA 1 PROPUSA

R acord propus

Scf=1820mp

Smas=1451mp Sdif= -369mp

Sdif= 13mp Smas=513mp Scf=500mp

28680/2

28697/1/1 spatiu verde si de circulatie

1829/2/2

Sdif= -43mp

Scf=2022mp

Sdif= -144mp

Sdif= +132mp

Scf=1963mp

2868 4-28

683/ 2/2

Scf= 142m

p

Sma s=14

2mp

Sdif = 0m

p

1829/1-1830/1-1831/1/2

Scf=1539mp

Smas=1533mp

Sdif= -6mp

Scf=520mp Smas=600mp Sdif= +80mp

Smas=1979mp

28685,28697/1/2

Smas=1714mp

28684-28683/2/1

Scf=1858mp

Smas=2095mp

28681

CA

CV CA CV

CA

CA

200

CA

CV 200

2S+P+4E

2S+P+9E 2S+P+5E 2S+P+9E

2S+P+3E

2S+P+9E

2S+P+5E

P R

E LU

N G

IR E

S TR

A D

A B

O E

M A

P R

O P

U S

A

28683/1/2 Scf=390mp

Smas=390mp Sdif= 0mp

28686 Scf=2148mp

Smas=2363mp Sdif= +215mp

28680/1/1/2 28680/1/1/3

28680/1/2

28680/1/1/1

P TT

1

PTT2 PTT2 PTT3PTT3

-1S+P+9E -1S+P+5E -1S+P+9E

-1S+P+4E

-1S+P+9E -1S+P+5E

-1S+P+9E

D rum

public realizat

DRUMURI EXISTENTE

DRUMURI PROPUSE

LEGENDA

CONSTRUCTII EXISTENTE

CONSTRUCTII PROPUSE

ALEI PIETONALE

ZONE VERZI PROPUSE

ZONE VERZI CU VEGETATIE INALTA PROPUSE

1: 500 Propuneri mobilare

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

DENUMIRE : CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

DATE GENERALE

459 subter.

LOCATIE : TIMISOARA, STR. TEXTILISTILOR

1.500 servicii+comert

% 100

49,00

24,70

10,30 16,00

4.201,1 locuinta

-

-Zona servicii si locuinte plurifamiliare

Suprafata ce va trece din propietate privata in propietate publica, necesara realizarii drumurilor publice propuse

1.291,78

824,67

11.714,14

9.761,06

6,4

-

-

Suprafata teren % Existent Propus

mp mp

Zona edificabila Suprafata parter conform plan de mobilare

12.902 100 11.610,22Total zona studiata

5.701,10

-

Zona verde 2.870

- - --

- -

Numar apartamente

Zona drumuri incinta

Numar parcari

-

1.194,85 1.857,63Alei pietonale

POT EXISTENT = 6.4% POT MAX. PROPUS = 50% CUT EXISTENT = 6,4 CUT MAX. PROPUS = 3,5 REGIM MAX. INALTIME : -2S+P+9E

17 suprater.

A05

Total nr. parcari 476 Total nr. apartamente 413

N

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA 05

1:1000

P.U.Z. DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE Amplasament: str.Grigore T.Popa (fosta Campina) nr. 41-43-49, Timisoara, CF nr. 418481, nr. top.1829/1-1830/1- 1831/1/1/1/2; Suprafata=868,00MP, CF nr. 433531, nr. top.28682/3; Suprafata=680,00MP CF nr.440813, nr. top.440813;Suprafata=19.313,00MP Suprafata totala = 20.861,00MP Beneficiar: SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

SUBZONA Locuinte individuale/ semicolective (maxim 2 unitati locative pe parcela) S+P+1E+M/Er POT max 35% CUT max 1,00 Hmax.coama 10m Hmax.cornisa 8m zona verde pe parcela rezultata=30% SUBZONA Locuinte colective cu functiuni complementare la parter S+P+2E cu subpanta POT max 40% CUT max 1,20 Hmax.coama 12m Hmax.cornisa 10m zona verde pe parcela rezultata=20%

SUBZONA Locuinte colective cu functiuni complementare la parter 2S+P+8E POT max 50% CUT max 3,5 Hmax. 29m zona verde pe parcela rezultata =10%

SUBZONA Spatii verzi- parcuri de utilitate publica

DRUMURI PROPUSE de utilitate publica

SUPRAFATA TEREN

SUPRAFATA TOTALA TEREN

EXISTENT m² %

10020.861,00

SUPRAFATA TEREN

LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

S+P+1E+M/Er(nr.8)

PROPUS m² %

19,79%4.129DRUMURI PROPUSE CE SE VOR CEDA (nr.1)

48,25%10.065LOCUINTE COLECTIVE cu functiuni complementare la parter 2S/D+P+8E(nr.10,11)

19,13%3.990

6,10%1.273

SPATII VERZI (nr.9) 6,73%1.404

LOCUINTE COLECTIVE cu functiuni complementare la parter S+P+2E+subpanta(nr.2-7)

DRUMURI PRIVATE DE INCINTA POSIBILE

ZONE VERZI POSIBILE- PE PARCELELE REZULTATE

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a :

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

PUZ

s e p 2 0 1 1

S E F P R O I E C T P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

275/2010

b e n e f i c i a r p r o i e c t

VARZARIU DANIEL

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20,Timisoaraa d r e s a

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

arh. Zsuzsa CZIRJAK arh. Luminita RUSAN

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME max.S(D)+P+1E+M(Er)

P A

R C

E L

A R

E T

E R

E N

S I

C O

N S

T R

U IR

E L

O C

U IN

T E

I N

D I V

ID U

A L

E s

tr .

D r.

G ri

g o

re T

. P

o p

a ,

n r.

2 0

,T im

is o

a ra

PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANAsc. 1: 500

pl. nr. 04A

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA

LEGENDA

-cladiri existente- plan de situatie PMT

-strazi cu circulatie auto existente

-cladiri locuinte

-accese in cladiri

-zona verde propusa

-strazi cu circulatie auto propuse in zona reglementata

-limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z.

-accese auto pe parcela

-cladiri propuse in studii anterioare de urbanism

-limita de implantare a zonei construite

-limita retragere constructii

22

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

trotuar

trotuar

tro tu

ar

tro tu

ar

zona verde

zo na

v er

de

zo na

v er

de

zo na

v er

de

zona verde

zona verde

ca ro

sa bi

l

ca ro

sa bi

l

ca ro

sa bi

l

carosabil

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

28 ,5

0

13,24

14,24

30 ,5

0

3,00 1,50 1,502,50

7,32 3,00 3,00

8,66

2,88

12 ,3

0

13 ,6

3

2, 40

2, 00

16 ,2

0

16 ,1

2

30 ,2

8

13,74

10,90

2,50

6,00

6,00

6, 00

4, 40

14 ,8

3

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

2, 50

11 ,8

2

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

12 ,3

0

13 ,7

8

4, 40

14,77

6,00

27,15

27,03

26,91

26,79

26,66

26,54

26,42

26,30

26,18

12,50

3, 50

3, 00

1, 50

2,50

2,50

2,50

3,50

3,19

1,50

1,50 3,00

18

16

P

M

STR. DR.GRIGORE T.POPA

P+1

P+1

Atelier

Magazie

Atelier AUTO

D+P+5E

Casa P+1

Casa

Casa

Casa

Casa P

Case

P+M

P+M

Casa P+1

S+P+2E+Er

S+P+3E

S+P+2E

S+P+3E

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

7

S7 = 436mp

1

S1 = 447mp

2

S2 = 425mp

3

S3 = 427mp

4

S4 = 429mp

5

S5 = 431mp

6

S6 = 432mp

8

S8 = 437mp

9

S9 = 439mp

10

S10 = 439mp 11

S11 = 391mp 12 S12 = 440mp

lim ita

d e

im pl

an ta

re a

z on

ei c

on st

ru ite

lim ita

d e

im pl

an ta

re a

z on

ei c

on st

ru ite

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

limita de implantare a zonei

construite

retragere constructii

retragereconstructii

tro tu

ar

trotuar

Amplasamentul studiat

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

Suprafata totala teren conf.CF = 6 549 mp P.O.T max. propus = 40% C.U.T. max. propus = 2

Regim maxim de inaltime propus: S(D)+P+1E+M(Er)

%

Existent

%

Propus

mpmp

Suprafata amplasament

Zona spatii verzi

BILANT TERITORIAL

Zona rezidentiala

-

--

-

100%100%6 549 6 549

1 118

345 5,26%

-- 5 086 77,66%

17,08 %Zona cai de circulatie auto sipietonale - strazi

%mp

Suprafata zona rezidentiale

Zone verzi, amenajari peisagere in incinta

ZONA REZIDENTIALA

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

100%

1 780

1 272 min.25%

2 034 max.40%

cca. 35 %

Zona alei in incinta, accese auto - pietonale, parcari

5 086

VARZARIU LEONOR-NICUSOR-GABII

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.FN, Timisoara NPUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SIFUNCTIUNI COMPLEMENTARE

CF nr. 411564 - nr.cad 411564 Suprafata teren conf. CF= 3 959 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. FN

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 397/2015

faza P.U.Z.

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE

posibilitati de mobilare 05

Zona verde, 5%

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Acces parcela propus

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Limita de construibilitate/ retrageri

Cladiri propuse (locuinte colective si functiuni complementare) Spatiu amenajat, in interiorul parcelei (acces, loc de parcare, gradina, terasa)

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatii de urbanism aprobate anterior

6, 77

15 ,5

0

3, 00

5, 50

5, 00

7,85

2,50

8,40

10,13

9, 90

17 ,1

0

4, 99

4, 50

+20,00

+14,00

locuri de parcare acoperite

91.379

91.427

91.346

91.294

91.344

91.634 91.344

91.391

91.349 91.438

91.493 91.535

91.557

91.707 91.676

91.764

92.083

92.036

92.106

92.081

91.856

91.914

91.782

91.813

91.888 92.278

92.088

91.974

92.159

92.124

92.071

91.856

91.944

91.828

92.353

92.358

92.123

92.130

92.081

92.022

92.076

92.324

92.113 92.242

92.034

92.037

92.173

92.017

91.977

92.148

91.796

91.673

91.834

91.864

92.010

91.951

92.037

92.016

92.059

92.020

92.257 92.368

92.246

92.287

92.816

92.390

92.145

92.214

92.331

92.126

92.166

91.825

92.058 92.097

92.252

92.414

92.564 92.393

482550 482550

482600 482600

20 64

50 20

64 50

20 65

00 20

65 00

20 65

50

Nr . T

op . 2

10 6

Nr . T

op . 2

11 0

Nr. Top. 2107/1/2/2 Nr. Top. 2107/2

Nr . C

ad . 4

11 56

5

P+ 3E

P+ 5E

75

28

73

71

71A

34

32

24

26A

P P

P P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

Hala Atelier

Magazie

P. TRAFO.

M

M ag

az ie

D+ P+

5ES pi

ta l

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

P+4E Locuinte

P+4E Locuinte

P+1E+M Servicii

P+1E+M Servicii

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

P+4E Locuinte

Nr. Cad. 411564

20 65

50

STR. DR. GRIGORE T. POPA

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

P Servicii

P

P P

P P

54 locuri de parcare

Zona industriala

Zona industriala

Cladire dezafectata

CT dezafectata

Zona verde (198 mp)

12,00

C AR

O SA

BI L

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU AR

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU AR

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

3,00 3,00 1,50 1,501,501,50

05.U

1:1000

PLAN POSIBILITATI DE MOBILARE

PROFIL STRADAL PTT - 12 m

48

post trafo

50

hala tesatorie

S.C. I.T.T. S.A.

52

79

71

75

73

71A

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisti

platforma beton

U.T.T.

U.T.T.

56A

terasa

si perfectionare profesionala in domeniul constructiilor 1

P.S.I.

30

atelier

platforma beton

C alea A

radului

56

Liceul Agricol

Centrul de pregatire

dormitoare camin

terasa

cantina

Liceul Agricol Timisoara

sali clasa

bazin

ateliere bazin

platforma beton

platf.

statie benzina

S.C. TRANSTIMEX S.A.

Sediu administrativ

platforma beton

Str. Armoniei

38B

Sere Timisoara

punct termic

cabina poarta

28

platforma beton 26A

24

Teren Primarie

termica post trafo

centrala termica

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

S.C. ENERGO PETROL

30

rampa

S.C. PETROS PLOIESTI

platforma beton

rampa rampa

26

rampa

rampa rampa

atelier reparatii auto

Teren Primarie

Teren Primarie

36

34

38A

32

atelier

30

St r.

Au ro

ra 1

obor porci

15A

pivnita 21

17 19

26

28

28

2 3

5

91.116 ST1

91.156 32

91.021 32

90.923 14

91.453 14

91.236 R 91.413

CA 91.254 R

91.244 4

91.292 4

91.386 4

91.365 4

91.330 4 91.325 4

91.238 4

91.223 4

91.222 4 91.400

32P

91.216 3291.288

13I

91.279 32P

91.381 14

91.207 4

91.251 491.337

491.3604

91.350 4

91.274 R 91.406

CA 91.296 R

91.914 CA

91.874 CA

91.719 4

91.750 4

90.928 4 91.340

32 91.279 32I

91.347 32P

91.324 32P

91.332 14

91.428 CA

91.179 4

91.619 32

91.379 32P

91.557 32P

91.991 32

91.610 RG

92.751 9

91.205 PB

91.155 PB

92.773 9

91.503 PB

91.438 CA

91.036 32

91.196 PB

91.247 PB 91.332

PB

91.360 PB

91.209 PB92.3889

91.104 32

92.549 9

9

91.164

91.343 H

91.381 CA

91.367 CA91.453 CVA91.409CVA91.493CVA

91.344 CA 91.227

CA 91.094 H

91.162 CA

91.391 CA

91.411 CA

91.355 CA

91.372 CA

91.036 CA

91.036 CA 91.001

CA

91.041 PB

91.011 PB91.014CA

91.106 PB

91.280 PB

91.369 PB91.129

PB

91.111 PB

91.128

91.03091.030

91.067 32PB

90.991 CA

91.267 13I

90.869 13I

91.323 32

91.377 32I

91.197 32I

91.209 32

91.189 32

91.231 32

90.967 9

91.172 CF

91.130 CF

91.460 CF

91.235 9

91.040 9

90.890 9

91.145 9

91.057 9

90.919 CA

90.902 32

91.162 32I

91.224 32I

90.894 9

91.055 PBI

90.958 PBI

91.796 932

91.637 9

92.116 9

92.115 9

B

93.083 B

91.164 32I

91.741 32I91.45032I

91.452 B

91.467 B

91.472 B

91.486 BI

91.050 32I

91.528 BI91.509BI

91.494 BI

91.499 B

91.104 CA

91.369 32

91.328 32

91.220 32I

91.373 CA91.337

H

91.398 CA

91.465 CA

91.360 32

91.400 32

91.389 CA

91.399 CA

91.400 CA91.351H

91.394 CA

91.343 32

91.362 PB

91.368 PB

91.368 PB

91.427 PBI

98.276 8

8

96.717 896.6248

8

8

9

98.273 9

91.372 25

91.374 25

91.369 25

91.242 25

91.163 25

91.079 25

91.055 25

90.997 25

90.972 25

90.946 25

90.962 25

90.881 25

90.865 25

90.856 25

90.908 25

90.956 25

91.011 25

91.049 25

91.121 25

91.192 25

91.204 25

91.206 25

91.235 25

91.247 25

91.250 25

91.133 25

91.107 25

91.122 25

91.112 25

91.085 25

91.025 25

91.005 25

90.995 25

90.931 25

90.858 25

90.782 25

90.741 25

90.773 25

90.820 25

90.879 25

90.981 25

90.882 25

90.848 25

90.793 25

90.993 25

91.053 25

91.087 25

91.050 25

91.015 25

90.952 25

90.989 25

90.988 25

90.969 25

90.971 25

90.977 25

91.014 25

90.997 25

91.071 25

91.066 25

91.021 25

90.988 25

90.908 25

91.104 25

91.042 25

90.988 25

90.941 25

90.928 25

90.901 25

90.911 25

90.910 25

90.983 25

91.009 25

91.024 25

90.977 25

90.965 25

90.949 25

91.001 25

90.969 25

90.889 25

90.860 25

90.913 25

90.922 25

90.971 25

91.067 25

90.985 25

91.093 25

91.083 25

91.116 25

25

91.120 25

91.087 25

91.197 25

91.201 25

91.194 25

91.185 25

91.185 25

90.992 25

90.830 25

91.135 25

91.311 25

91.371 25

91.260 25

91.151 25

91.123 25

91.154 25

91.076 25

91.057 25

91.031 25

91.003 25

91.061 25

91.109 25

91.250 25

91.288 25

91.299 25

91.319 25

91.358 25

91.372 25

91.255 25

91.214 25

91.183 25

91.198 25

91.257 25

91.361 25

91.434 25

91.275 25

91.241 25

91.222 25

91.306 25

91.367 25

25

91.353 25

91.383 25

91.397 25

91.374 25

91.469 25

25 91.477 25

25

91.420 25

91.345 25

91.387 25

91.403 25

91.388 25

91.384 25

91.363 25

91.347 25

91.311 25

91.324 25

91.370 25

91.346 25

91.293 25

91.305 25

91.335 25

91.372 25

91.348 25

91.220 25

91.299 25

91.186 25

91.186 25

PB 91.159

PB

9 91.212

91.194

91.023

91.434

CVA 91.430

91.452

91.504

8

PBI

91.142

25

91.457

91.411

camin v izitare

C

AA

C

C

C

C

C

C

C

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

V

Z v

Nr. top. 2112/2/1/1/1­2/a

C1C1

411217

St r.

M ar

gi ni

i

Str. Armoniei

PTT2

platforma beton

vulcanizare

S.C. FIRESTONE

atelier de reparatii auto

C alea A

radului

91.116 ST1

91.156 32

91.021 32

90.923 14

91.453 14

91.236 R 91.413

CA 91.254 R

91.244 4

91.292 4

91.386 4

91.365 4

91.330 4 91.325 4

91.238 4

91.223 4

91.222 4 91.400

32P

91.216 3291.288

13I

91.279 32P

91.381 14

91.207 4

91.251 491.337

491.3604

91.350 4

91.274 R 91.406

CA 91.296 R

91.914 CA

91.874 CA

91.719 4

91.750 4

90.928 4 91.340

32 91.279 32I

91.347 32P

91.324 32P

91.332 14

91.428 CA

91.179 4

91.619 32

91.379 32P

91.557 32P

91.991 32

91.610 RG

92.751 9

91.205 PB

91.155 PB

92.773 9

91.503 PB

91.438 CA

91.036 32

91.196 PB

91.247 PB 91.332

PB

91.360 PB

91.209 PB92.3889

91.104 32

92.549 9

9

91.164

91.343 H

91.381 CA

91.367 CA91.453 CVA91.409CVA91.493CVA

91.344 CA 91.227

CA 91.094 H

91.162 CA

91.391 CA

91.411 CA

91.355 CA

91.372 CA

91.036 CA

91.036 CA 91.001

CA

91.041 PB

91.011 PB91.014CA

91.106 PB

91.280 PB

91.369 PB91.129

PB

91.111 PB

91.128

91.03091.030

91.067 32PB

90.991 CA

91.267 13I

90.869 13I

91.323 32

91.377 32I

91.197 32I

91.209 32

91.189 32

91.231 32

90.967 9

91.172 CF

91.130 CF

91.460 CF

91.235 9

91.040 9

90.890 9

91.145 9

91.057 9

90.919 CA

90.902 32

91.162 32I

91.224 32I

90.894 9

91.055 PBI

90.958 PBI

91.796 932

91.637 9

92.116 9

92.115 9

B

93.083 B

91.164 32I

91.741 32I91.45032I

91.452 B

91.467 B

91.472 B

91.486 BI

91.050 32I

91.528 BI91.509BI

91.494 BI

91.499 B

91.104 CA

91.369 32

91.328 32

91.220 32I

91.373 CA91.337

H

91.398 CA

91.465 CA

91.360 32

91.400 32

91.389 CA

91.399 CA

91.400 CA91.351H

91.394 CA

91.343 32

91.362 PB

91.368 PB

91.368 PB

91.427 PBI

98.276 8

8

96.717 896.6248

8

8

9

98.273 9

91.372 25

91.374 25

91.369 25

91.242 25

91.163 25

91.079 25

91.055 25

90.997 25

90.972 25

90.946 25

90.962 25

90.881 25

90.865 25

90.856 25

90.908 25

90.956 25

91.011 25

91.049 25

91.121 25

91.192 25

91.204 25

91.206 25

91.235 25

91.247 25

91.250 25

91.133 25

91.107 25

91.122 25

91.112 25

91.085 25

91.025 25

91.005 25

90.995 25

90.931 25

90.858 25

90.782 25

90.741 25

90.773 25

90.820 25

90.879 25

90.981 25

90.882 25

90.848 25

90.793 25

90.993 25

91.053 25

91.087 25

91.050 25

91.015 25

90.952 25

90.989 25

90.988 25

90.969 25

90.971 25

90.977 25

91.014 25

90.997 25

91.071 25

91.066 25

91.021 25

90.988 25

90.908 25

91.104 25

91.042 25

90.988 25

90.941 25

90.928 25

90.901 25

90.911 25

90.910 25

90.983 25

91.009 25

91.024 25

90.977 25

90.965 25

90.949 25

91.001 25

90.969 25

90.889 25

90.860 25

90.913 25

90.922 25

90.971 25

91.067 25

90.985 25

91.093 25

91.083 25

91.116 25

25

91.120 25

91.087 25

91.197 25

91.201 25

91.194 25

91.185 25

91.185 25

90.992 25

90.830 25

91.135 25

91.311 25

91.371 25

91.260 25

91.151 25

91.123 25

91.154 25

91.076 25

91.057 25

91.031 25

91.003 25

91.061 25

91.109 25

91.250 25

91.288 25

91.299 25

91.319 25

91.358 25

91.372 25

91.255 25

91.214 25

91.183 25

91.198 25

91.257 25

91.361 25

91.434 25

91.275 25

91.241 25

91.222 25

91.306 25

91.367 25

25

91.353 25

91.383 25

91.397 25

91.374 25

91.469 25

25 91.477 25

25

91.420 25

91.345 25

91.387 25

91.403 25

91.388 25

91.384 25

91.363 25

91.347 25

91.311 25

91.324 25

91.370 25

91.346 25

91.293 25

91.305 25

91.335 25

91.372 25

91.348 25

91.220 25

91.299 25

91.186 25

91.186 25

PB 91.159

PB

9 91.212

91.194

91.023

91.434

CVA 91.430

91.452

91.504

8

PBI

91.142

25

91.457

91.411

camin v izitare

Zv

C

AA

C

C

C

C

C

C

C

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

V

Z v

nr. top. 2110/2/3/a/1

2 11

0/ 2/

3/ a/

3

C1C1

Servitute de trecere

411217

N

h/ 2

h m

in . 1

0 h/

2 h min. 10 h/2

h m in.

10 h/

2

hm in

. 1 0

h/ 2

hm in

. 1 0m

h /2

h m

in . 1

0m h

/2

h/ 2

h/ 2

10.00m 10.00m

27 ,0

0

27,00

78, 70

66,01

30 ,6

0

12,00 12,00

16,90

24,80

24,00

14,00

12,00

arh. Razvan Negrisanu

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

1:1000

Reglementari urbanistice propunere 1Desenat arh. Diana Anca 02­ A1Feb 2013

Proiect nr.:

Amplasament:

Beneficiar: S.C. ASSET ZC MARGINII S.R.L.S.C. RDsign S.R.L.Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 e­mail: [email protected]

P.U.Z. LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

S+P+2E/S+P+10E+Er

33/MRG­1/12

arh. Razvan Negrisanu

Limita terenului studiat Limita de proprietate conform C.F.

Aliniamente / Limite de implantare constructii

Ciculatii auto

Pista ciclisti

Ciculatie pietonala

Spatii verzi pe domeniul public

Zona locuinte individuale

Constructii de locuinte colective

Zona locuinte colective

Zona de locuinte colective si functiuni complementare

Constructii de locuinte colective si functiuni complementare

Zona de locuinte colective si functiuni complementare ­ propusa

Zona functiuni complementare locurii in regim de inaltime max S+P+2E (ZONA 2)

Zona de locuinte colective in regim de inaltime max S+P+10E+Er ( ZONA 1) LEGENDA

Accese auto pe parcela/accese parcari subterane

BILANT TERITORIAL

Terenul studiat Circulatii pietonale ,auto si parcaje Spatii verzi Suprafata construita

Situatia existenta (mp)

Situatia propusa (%) (mp)

16 359 mp 16 359 mp 12 606 mp

0 mp 3 753 mp

min 25% min. 4 089 mp max 40% max. 6 543 mp

max 50% max. 8 179 mp

INDICI URBANISTICI PROPUSI

P.O.T.

C.U.T Regim de inaltime Inaltimea max la cornisa H maxim

40% 2.8 S+P+2E/S+P+10E+Er 35 m 38 m

INCADRARE IN LOCALITATE

Zona industrie Zona servicii

pis ta c

iclis ti

trot uar

zon a v

erd e

ZONA DE IMPLANTARE ­ Locuinte colective si functiuni complementare

ZONA 1 LOCUINTE COLECTIVE S+P+10E+ER P.O.T. 20%

ZONA 2 FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII S+P+2E P.O.T. max.20%

CUT max. 2,8 H max cornisa=35m

H max= 38m

lim ita

de pro

prie tate

Str . Gr

igo re A

lex and

res cu

­ pe rsp

ect iva

lim ita

de imp

lan tare

­ 1 0m

AL INIA

ME NT

CO NF

OR M P

.U.Z H.C

.L 3 60/

200 8

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

limita de proprietate (conform ridicare topografica)

H.C.L. 360/2008 P.U.Z.

­ Locuinte colective si functiuni complementare­

regim hmax S+P+10E+Er POT max. 40% CUT max. 3,5

­in curs de executie

lim ita

d e

im pl

an ta

re

limita de implantare ­ 10m

limita de implantare ­ 10m limita de implantare ­ 10m

lim ita

d e

im pla

nt ar

e ­ 1

0m

limita de implantare ­ 10m

ZONA 1 max. S+P+10E+Er

ZONA 2 max. S+P+2E

lim ita

de imp

lan tare

­ 1 0m

AL INIA

ME NT

CO NF

OR M P

.U.Z H.C

.L 3 60/

200 8

pista ciclis

titrotu ar

zona verd

e

S+P +8E

+Er

D+P+5E+Er

D+ P+

5E

D+ P+8

E

S+P +10

E+E r

S+P +8E

+Er

S+P+6E+Er

S+P+6E+Er

S+ P+

6E +E

r

S+ P+

6E +E

r

S+P +1E

S+P +1E

H.C.L. 219/2007 P.U.D.

­ Locuinte colective si functiuni complementare­ regim h.max D+P+5E+Er

POT max. 40% CUT max. 3,2

­executat

D+P+5E+Er

P . U . Z . ­ L O C U I N T E C O L E C T I V E S I F U N C T I U N I C O M P L E M E N T A R E S + P + 2 E / S + P + 1 0 E + E r

2 11

0/ 2/

3/ a/

3

H.C.L. 120/2007 P.U.D.

­ Locuinte colective si functiuni complementare­ regim h.max S+P+6E/2ER

POT max. 40% CUT max. 2,5

­executat

Str. Dr Grigore T. Popa

INCADRARE IN LOCALITATE UTR 22

P.U.Z. ­ LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE , S+P+2E/S+P+10E+Er

P.U.Z.

Zona servicii propusa conform P.U.G.

St r.

M ar

gi ni

i

Timisoara, Str. Marginii C.F. nr.411623, nr.415635, nr.416618

Acc es

aut o

Ac ce

s au

to

Ac ce

s au

to

limita proprietate

limita proprietate

ZO NA

1

ma x. S

+P+ 10E

+Er

ZO NA

1 m

ax . S

+P +1

0E +E

r

ZONA 1 ZONA 2 GLOBAL 20%20%

LEA 20kv

lim ita

p ro

te ct

ie L

EA

lim ita

p ro

te ct

ie L

EA

Limita protectie LEA 20kv­ 12m

max. S+P+5E

16 .5

0 limita proprietate

LE A

20 KV

LE A

20 KV

Verificator R.U.R. Ionut Ciprian Maties

nr. cad. nou 411491

nr. cad. nou 411490

Zona interdictie construire­ rezervata pentru posibile dezvoltari ulterioare a prospectului stradal

PTT1

PTT1

PTT2

C a le a A ra d u lu i

Strada Grigore T. Popa

S tr a d a M a rg in ii

INCADRAREA IN ZONA scara 1:10000

U.T.T

in el I V pr op us

CF 411583 : Steren conform CF:6169 mp Sconstruit existent: 595.6 mp Sconstruit desfasurat existent: 747.64 mp POT existent:9.65% CUT existent:0.12

CF 441569 Steren conform CF: 552 mp Sconstruit existent: 96.58 mp Sconstruit desfasurat existent: 96.58 mp POT existent: 17.49% CUT existent: 0.17

CF 441568 Steren conform CF: 573 mp Sconstruit existent: 45.61 mp Sconstruit desfasurat existent: 45.61 mp POT existent: 7.95% CUT existent: 0.07

C

GG

BIROURI

ATELIER

trotuar

z.v.

P+1E

C1

C2

Teren

D ru m b e to n

( beton )

Platforma beton

Z o n a v e rd e

sanitar

17.96

3 2 .6 1

3 2 .9 9

17.21

7.58

16.48

7 6 .2 9

59.31

1 2 6 .8 7

32.41

21.96 m2

beton platf

hala

71

71A

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisti

platforma beton

U.T.T.

U.T.T.

P.S.I.

30

atelier

platforma beton

platforma tehnologica

rampa de testare si gresare

spalatorie

vopsitorie vulcanizare topitorie

pompe casa

bazin

atelier de sudura

cabina portar

22

20

terasa

cabina

cantar

cabina poarta

28

24

3 0

platforma beton

rampa

26

termica

ST R. CE NT UR A

centrala

centrala termica

P+4

P+4

Camin de nefamilisti

P+4

4

7

9

Locuinta unifamiliala

P

Locuinta unifamiliala

P+M

Locuinta unifamiliala

P+M

SPITAL

Locuinte colective max D+P+8E+Er

anexa

Spatiu comercial P+1+M

C F n r. 4 4 1 5 6 7

Locuinte colective P+5E

UTT

Locuinte colective P+3E

teren viran

413142

445254

430784

C1

431370-C1

438072-C1

438072-C2

432445-C1

424827-C1

432444-C1

439827-C1

432447-C1

432448-C1

443756-C1

443746-C1

443755-C1

443750-C1

443753-C1

443747-C1

443752-C1

443754-C1

443751-C1

443748-C1

443749-C1

411217-C1

4 1 1 5 6 5

4 1 5 3 3 3

413142

431322

4 3 1 3 7 1

430852

432542

432449

432448

432446

432445

432444

432443

432442

432441

432440

432439

432438

431370

434605

434604

411622

438072

424827 439827

407205

443777

443776

443775

443758

443757

443756

443755

443754

443753

443752

443751

443750

443749

443748

443747

443746

444858

432447

445255

4 4 5 2 5 3

445254

411217

430784

Str. Grigore T. Popa

CF nr. 411583

4 1 7 5 8 8

C

P

C1

post trafo

482500

2 0 6 5 0 0

482500

2 0 6 5 5 0

482500

2 0 6 6 0 0

482550

2 0 6 5 0 0

482550

2 0 6 5 5 0

482550

2 0 6 6 0 0

482600

2 0 6 5 0 0

482600

482600

2 0 6 6 0 0

482650

2 0 6 5 0 0

482650

2 0 6 5 5 0

482650

2 0 6 6 0 0

482500

2 0 6 6 5 0

482550

2 0 6 6 5 0

482600

2 0 6 6 5 0

482650

2 0 6 6 5 0

Anexa degradata

GG

4415672 0 6 5 5 0

414165

CF nr. 441569

CF nr. 441568

M u n t e n ie i

Mircea cel Batran

b d . C e t a t ii

I. B r e z e a n u

P o m p ili u S t e f u

Gh. Lazar

Cir cu mv ala tiu nii

a. Cascadei

Bu co vi ne i

Mehedinti

Matei Basarab

Invatatorului

Ion V idu

a. Rubinului

bd . Ce ta ti i

c. Torontalului

Mir ese

i

Ca lan

Orsova

Fe lix

Cu gir

Textilistilor

S c a r is o a r a

Cimpina

H a g a

Bo em ia

Linistei

Alexa ndru

Deme triad

e

c. A ra du lu i

Oituz

P o p a S a p c a

V. L ucac

iu

A. Popovici

Olim pia

dei

Z u r o b a r a

Iasi

Buc ure

sti

T. Mihali

Zimbrului

Tapia

bd . T

ak e Ion

es cu

Al . Go le sc u

c . L ip o v e i

Ir la n d a

C- ti n ce l Ma re

L. P as te ur

I. Ro at a

Olanda

a r h . I. M in c u

Pomiculturii

C- ti n ce l Ma re

Co ns t. R ad ul es cu M ot ru

Ecoului

a. Arcasilor a. Amicitiei

a. Lirei

L e a n d r u lu i

Lotusului

H o ld e lo r

V er de

C . D a v ila

V er de

B a n c ii

M. Kogalniceanu

S a m u il M ic u

bd. Simio n Barnu

tiu

Telegr afului

Rind une

lelo r

Alsacia

a. A. Im br oa ne

Zu ric h

Ge ne va

A id a

De me tr iad e

Al bin el or

S t u p a r ilo r

Al bi ne lo r

Strugurilor

N. Co pe rn ic

Frigului

Oravita

S t u p a r ilo r

Pi sa

Lucerna

s. Ind

ust ria

Li nii

s. P ene

s C urc

anu l

p. Badea

Cirtan

Ion Ionescu de la Brad

P e r le i

Padesului

Ab ru d

Mircesti

s. Gal

ati

Rares

E. Teodoroiu

Tim ocu

lui

Ham let

Pop a L

aur ent

iu

Dornei

Suceava

Mendeleev

Mad rid

Frasinului

i. Ze ni t

Dinu Lipatti

Te iu lu i

Amforei

Amforei

Tim is

Stelelor

Almajului

Crisan

Closca

Horia Dropiei

Gh. Lazar

Gh. Polizu

On es ti

G. Dim a

G. Cosbuc R e g .13 C a la r a s i

Odo bes

ti

Demet riade

i. Fo rt ar et ei

Vi rt ut ii

Dr ag as an i

Traian

Z la t n a Z

a v o i

Is p ir e s c u

D a c ilo r

Foisor

Con st.

Br anc

usi

T it a n

E. Baader

R. K oc h

C. D av ila

I. Velceanu

Molidului

p. Atena

I. R o a t a

i. C o c o s u lu i

Volta

Cooperatiei

Galvani

Edison

Brazilor

Borzesti

i. Su ne tu lu i

Padesului

a. B ag he te i

a. Lautei

i. Ia s o m ie i

i. Portitei

Constructorilor

Au ro ra

Armoniei

S it a r u lu i

Amurgului

Episcop V. Lazarescu

c . A r a d u lu i

c . L ip o v e i

i. Do inei

p-ta Marasti

C o r v in

M u s a t

P . C h in e z u

Di ri jo ru lu i

p-ta

P e r le i

P e r le i

p-ta

a. Afirmarii

P e r le i

Ir la n d a

a. Sperantei

R a s a r it u lu i

p-ta A. Iancu

Semenic

i. B o lt e i

Braniste

L . F ilip

e s c u

Brindusei

Te iul ui

Fu ior ulu i

a. C re at ie i

Tip og ra fil or

C a r e i

Dej

a. De tu na ta

V . G o ld is

gen. Grigorescu

H. Hei

ne

Ialomita

In f r a t ir ii

Labirint

Dropiei

a. Merisor

i. Umbroasa

L ib e lu le i

Lie ge

a . S c u r t a

Ob oi ul ui

Operetei

dr. Russel p-ta

i. Sa lc ie i

Ulmului

V idra

I. Za icu

Burebista

Al . Io an C uz a

i. Aca de Barbu

Acad. Corneliu Miclosi

A c a d . P e t r e N e g u le s c u

A c a d . R e m u s R a d u le s c u

Somn ului

Alaci

a. Balcic

C- ti n ce l Ma re

Str. Balti

Bastiliei Basel

Zborului

Pt-a. Consili

ul

Europ ei

Car vun

ari lor

Ra di o

Const. Stere

Divizia 9 cavalerie

Dr. Al

exa ndr

u M art

ha

Dr. Grigore T. Popa

P a v e l R o t a r iu

A c a d . S e x t il

P u s c a r iu

Acad. Dimitrie Gusti

Ca tu l

Bo gd an

Cernauti

Din u L

ipa tti F

ra nz L is zt

G h e o r g h e O s t r o g o v ic i

Horia Macelariu

Iancu Flondor

Ioa n Dim itr ie

Su ciu

Io a n P la v o s in

Io n In cu le t

Io ne l P

er lea

Jos zef

At tila

Luminita Botoc

Ma ri a Ta na se

Martir Alex. Chorosi

Martir Cernaianu

M a r t ir A n t o n F lo r ia n

Martir Alex. Grama

INCADRAREA IN LOCALITATE

PLAN DE SITUATIE scara 1:1000 N

mio studio de arnitectura
|) JET DUMBRAVITA
us oo E
us oo E
Constantin Prezan,
7 LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS - ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ Il -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE
-uso o E
“i CI TNCALEA ARADULUI PLAN DE INCADRARE EXTRAS DIN P.U.G. LEGENDA —€ limita proprietate et limita P.U.Z. aprobat (/V/]) constructii existente/constructii propuse aL prop (preluate din documentatii P.U.Z aprobate drumuri existente/drumuri propuse(preluate din documentatii P.U.Z. aprobate) TIE circulatii auto/alei pietonale fc Pa zona verde/parc / E i] : m constructie propusa a TIE "a accese propuse N __ S.C. ASSET ZC MARGINII S.R.L. i Timisoara, Str. Marginii Prien: "C.F. nr. 416618, C.F. nr. 411623, C.F. nr. 33/MRG-1/12 STUDIU DE OPORTUNITATE -LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - Sef proiect | arh. Razvan Negrisanu Proiectat | arh. Anca Diana ata: itlu plansa: RE Plansa nr: Mobilare urbanistica 04A Desenat arh. Anca Diana
ro LC SIRENE O E 0 SIRENE O SINE — SI — AI NI N TINE E SE RE
ro LC SIRENE O E 0 SIRENE O SINE — SI — AI NI N TINE E SE RE
m ES tm nr TAN
mio studio de arnitectura
  • 01-A Planuri de incadrare. Situatia existenta

Atasament: 02-A_Analiza_cvartal.pdf

GSPublisherVersion 860.0.53.21

Analiza cvartal

1:2000

224/DTP/18Timișoara , str.Dr.Gr.T.Popa nr.28, CF nr.411583, CF nr.441568, CF nr.441569

02-A

Proiect nr.:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data: FEB. 2020

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Răzvan NegrișanuSpecialist RUR

P.U.Z.Denumire proiect

Amplasament:

arh. Florin Simidreanu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

PUZ Locuințe colective și funcțiuni complementare

Plansa nr: Titlu plansa:

Beneficiar: S.C. SPRING AGENCY S.R.L., TOMONI DOMINICA, TOMONI IONEL, SCĂRLĂTESCU CRISTIAN CONSTANTIN, SCĂRLĂTESCU LAURA

arh. Florin Simidreanu arh. Răzvan Negrișanu

GSPublisherVersion 239.0.75.21

EXTRAS PUG aprobat prin HCL nr.157/2002

UTR 22

ULI/c Zona locuinte individuale, semicolective si colective mici

Lc- Locuinte colective

PLAN DE INCADRARE scara 1:2000

P P

ACCES AUTO IESIRE PARCARI

ACCES AUTO INTRARE PARCARI

ACCESE AUTO PROPUSE

dr um

e xi

st en

t n r.2

10 6

re gl

em en

ta t p

rin P

.U .D

.

nr .to

p. 21

07 /2

/2

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PRIMARIE

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

9 .0

0

9.00

1.50

3.00 1.50

1.50

tro tu

ar

tro tu

ar

tro tu

art ro

tu ar

tro tu

ar

tro tu

ar

DR UM

S EC

UN DA

R PR

O PU

S

1.50 3.003.00

1.50

43.85

9 .0

0

14.00

9 .0

011 .0

0

ACCES AUTO PARCARI

11 .0

0

11.00

DR UM

SE CU

ND AR

PR OP

US

max.D+P+5E+ER

49 .5

0

6.00

9.00

3.00

11.00

14.00

3.50

18.00

11.00 9.00

max.D+P+5E+ER

P

P

P

9.00

11.00

max.D+P+8E

30 .7

0

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

S=1026 MP

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

S=1890 MP

59.60

63.20

49 .2 0

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

tro tu

ar

12.00 m ax

.D +P

+7 E

m ax

.D +P

+5 E

max.D+P+5E

m ax

.D +P

+5 E

m ax

.D +P

+5 E

m ax

.D +P

+5 E max.D+P+5E

max.D+P+5E

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

8. 00

8. 00

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

lim ita

de pro

prie tate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

21 .0

0

9 .0

0

P.U.D. - TIMISOARA, STR.GRIGORE ALEXANDRESCU ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

proiect

plansa

beneficiar

adresa

fazaSEF PROIECT PROIECTAT DESENAT

proiect nr.

P.U.D.

S.C.BANU CONSTRUCT S.R.L. LUPASTEAN MARCEL SI LUPASTEAN ELVIRA

197/2007

Str. Grigore Alexandrescu, TIMISOARA

P.U.D.- Ansamblu locuinte colective si functiuni complementares.r.ls.c.

FEB. 2007

Sc. 1:500

pl. nr.

arh. Radu GOLUMBA arh. Radu GOLUMBA

Razvan CARSTOI 02A

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218,e-mail [email protected]

-limita de proprietate =limita zonei reglementate

LEGENDA

-zona de implantare a constructiilor D+P+5E,D+P+5E+ER,D+P+7E,D+P+8E

-propunere drum preluata din documentatii aprobate

-zona pentru locuinte colective - peste p+2

-acces pietonal/ auto propus

-limita maxima de implantare a c ladirilor

PLAN - REGLEMENTARI URBANE

-constructii existente

-limite parcele

N

PARCELA 2 (SUD) C.F. 145550, nr. cad 2102/1/2/1 Suprafata totala amplasament = 3000 mp Suprafata totala teren = 2796 mp Suprafata construita maxima propunere = 1270 mp P.O.T.maxim propus = 49 % C.U.T.maxim propus = 3.5 Regim de inaltime maxim propus = D+P+5E+ER

PARCELA 1 (NORD) C.F. 145551, nr. cad 2102/1/2/3 Suprafata totala amplasament = 6506 mp Suprafata totala teren = 6288 mp Suprafata construita maxim propunere = 1880 mp P.O.T. maxim propus = 40 % C.U.T. maxim propus = 3.2 Regim de inaltime maxim propus = D+P+8E

Zona locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata amplasament

96,650 0 6288

6506 6506

PropusExistentBILANT TERITORIAL

PARCELA C.F. 145551

Zona rezervata pt. drum secundar 218 3,35

Zona ocupata cu cladiri pt. locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata teren

max.40- - 1880

6506 6288

PropusExistentBILANT TERITORIAL

-

- -

-Spatii verzi

3768 Parcari/ circulatii auto si pietonale

640 min.2mp/ locuitor

- -

Zona locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata amplasament

93,200 0 2796

3000 3000

PropusExistentBILANT TERITORIAL

Zona rezervata pt. drum secundar 204 6,80

Zona ocupata cu cladiri pt. locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata teren

max.49- - 1270

3000 2796

PropusExistentBILANT TERITORIAL

-

- -

-Spatii verzi

1254 Parcari/ circulatii auto si pietonale

272 min.2mp/ locuitor

- -

PARCELA C.F. 145550

-cote nivel teren natural

PLAN DE INCADRARE

-zona rezervata pentru drumul propus

-drum secundar propus

-zona necesara pt. drum (propus etapa a 2-a) cu interdictie de construire

GG

BIROURI

ATELIER

trotuar

z.v.

P+1E

C1

C2

Teren

D ru m b e to n

( beton )

Platforma beton

Z o n a v e rd e

sanitar

VARZARIU DANIEL-NORBERT

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.22,Timisoara

PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

CF nr. 415334 - nr.cad 415334 Suprafata teren conf. CF= 5346 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. 22

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 363/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

REGLEMENTARI URBANISTICE

reglementari urbane 04.a

26,07

20 1,

41

aliniament stradal

12,00

8, 00

8, 00 16

,0 0

12,00

2,50

12,38

6,00

6,00 11,65

2,50

21 ,4

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

8, 50

10 ,7

1

20,10

4, 40

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or re

tra ge

re c

on st

ru ct

ii

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

28

63A

51A

63

59 55-57

61

14A

12

53

14B

10

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

DR UM

2 10

6

Magazie

P. TRAFO. C.Termica

M

Poarta acces

30,34

7, 43

M ag

az ie

At el

ie r

AU TO

D+ P+

5ESp ita

l

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

P

Ca sa

PC as

a P

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P+ 2

P+ 3

P+ 1

P+ 1

Ca sa

P Ca sa

P+ 1

St ra

da I

on B

ar bu

P+ 1

P+ 1

Ca se

Ca sa

P

Ca sa

P

P+ 1

Ca sa

Ca sa

P+ M

PP 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

28

63A

18

51A

63

59 55-57

61

14

16

14A

12

53

14B

10

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

DR UM

2 10

6

Magazie

P+4E BLOCURI LOCUINTE

P. TRAFO. C.Termica

M

P+4E BLOCURI LOCUINTE

Poarta acces

30,34

7, 43

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P lo

ie st

i

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2

Bi ro

ur i

P +

1

M ag

az ie So pr

on

At el

ie r

D+ P+

5E

D+ P+

5E +E

R

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

PP2

22

N r.

T op

. 2 0 8 6

N r.

t op

. 4 15

3 3 3

STR. DR.GRIGORE T.POPA

P+ 1+

M

P+ 1

Ca sa

Br ut

ar ie

2 0 8 0

2 0 8 1

2 0 8 7

20

2 0 7 8

2 1 0 0

2 0 9 8 ,2

0 9 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 9

N r.

C ad

. 4 3 2 5 4 2

N r.

C ad

. 4 3 4 6 0 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 0

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 1

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 2

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 3

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 5

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 6

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 7

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

LO T

1

LO T

2

LO T

3

LO T

4

LO T

5

LO T

6

LO T

7

LO T

8

LO T

9

LO T

10

LO T

11 LO

T 12

HC L

44 6/

2 9.

11 .2

00 5

PU D

"A ns

am bl

u de

lo cu

in te

c ol

ec tiv

e"

HC L

41 1/

1 3.

12 .2

01 1

PU Z

"P ar

ce la

re te

re n

si co

ns tru

ire lo

cu in

te in

di vid

ua le

cu re

gi m

d e

in al

tim e

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)"

HC L

97 / 2

6. 02

.2 01

3

PU Z

"D ez

vo lta

re a

ns am

bl u

re zid

en tia

l" P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim de inaltme max. S/D+P+1E+M(Er)

Zona rezidentiala propusa

Zona construibila propusa

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale, propuse

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Limita de construibilitate/ retrageri

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde propusa

Zona verde de aliniament, intrerupta de accesuri auto

Zona industriala

Zona institutii si servicii

Zona de locuinte, P-P+2

Zona de locuinte, peste P+2

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatia de urbanism aprobata prin HCL 411/13.12.11

12,00

C A

R O

S A

B IL

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

3,00 3,00 1,50 1,501,501,50

16,00

1,50 3,00 3,50 3,50 3,00 1,50

C A

R O

S A

B IL

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

04.a

1:1000

PROFIL STRADAL PP2 - 12 m

PROFIL STRADAL PP1 - 16 m

S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.14B, Timisoara

P.U.Z.- Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte)

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

VERIFICATOR VERIFICATOR

REFERAT REFERAT

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 303/2011

faza P.U.Z.

OCT 2012

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT

arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihaela RUSULET

arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

POSIBILITATI DE MOBILARE

LEGENDA

N

C A

R O

S A

B IL

A01 P+1

B28 P+1

ZO N

A VE

R D

E

PI ST

A D

E BI

C IC

LE TE

TR O

TU A

R

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

Acces locuinta

TROTUAR CAROSABIL ZV ZVPISTA BICICLETE

TROTUAR

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE LOCUINTA

P+1 LOCUINTA

P+1

1.70 1.50 3.50 3.50 1.50 1.60 2.50 1.90 5.00

- limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z. - cladiri existente

- zona verde propusa

- cladiri locuinte

- accese auto si pietonale propuse

- strazi cu circulatie auto existente

- strazi cu circulatie auto propuse din incinta studiata

- strazi cu circulatie auto propuse in exteriorul incintei

- accese auto pe parcela

63

61

14

16

14A

14B

9

st ra

da e

xis te

nt a

12 ,0

0

15 .8

2

18.22

St ra

da I

on B

ar bu

S t r a d a G r i g o r e T . P o p a

tro tu

ar

ca ro

sa bi

l

tro tu

ar

ca ro

sa bi

l

trotuar

carosabil

trotuar

A0 5.

P+ 1

A0 1.

P+ 1

B0 1.

P+ 1

A0 6.

P+ 1

A0 7.

P+ 1

A0 8.

P+ 1

A0 9.

P+ 1

A1 0.

P+ 1

A1 1.

P+ 1

A1 2.

P+ 1

A1 3.

P+ 1

A1 4.

P+ 1

A1 6.

P+ 1

A1 7.

P+ 1

B0 2.

P+ 1

B0 3.

P+ 1

B0 4.

P+ 1

B0 5.

P+ 1

B0 6.

P+ 1

B0 7.

P+ 1

B0 8.

P+ 1

B0 9.

P+ 1

B1 0.

P+ 1

B1 3.

P+ 1

B1 4.

P+ 1

B1 5.

P+ 1

B1 6.

P+ 1

B1 7.

P+ 1

B1 8.

P+ 1

B1 9.

P+ 1

B2 0.

P+ 1

B2 1.

P+ 1

B2 2.

P+ 1

B2 3.

P+ 1

B2 4.

P+ 1

B1 1.

P+ 1

B1 2.

P+ 1

A0 4.

P+ 1

A0 3.

P+ 1

A0 2.

P+ 1

A1 8.

P+ 1

A1 9.

P+ 1

PP 1

scuar verde locuri de joaca

2.50 3.50 3.50

2.50

7.00

9. 24

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 01

12.00 5.00

11.05

22.41

6.00

5.00

11.96

10.00

10.00

11.97

1.50 3.50

1. 70

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

12 .5

0

12 .5

0

7. 08

2.50 3.50 3.502.50

39.27

3.50

2.50

19.63

12.00

16.96

10.00

10.00

16.97

2.50

3.50

3.502.50

5.00 1.00

1.50

39.07

51 .5

8

5. 00

9. 95

9. 60

12,00 5.00

11.05 10,91

10.91 11.05

5.00 12,00

26.96

26.96

8, 00

8. 00

1. 50

7, 00

7, 50

Pensiune P+1+M

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1+M

P

Casa P

Casa P

P+1

Casa P

Casa P

Casa

Brutarie

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

Locuinte

Casa P

A1 5.

P+ 1

B2 5.

P+ 1

B2 6.

P+ 1

B2 7.

P+ 1

B2 8.

P+ 1

zo na

v er

de

P+1

P+1 Casa

Case

Casa P

Casa P

P+1 Casa

Casa P+M

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

zo na

v er

de

zona verde

zona verde pista biciclete

05

P U

Z- D

EZ VO

LT A

R E

A N

SA M

B LU

R EZ

ID EN

TI A

L (p

ar ce

la re

s i c

on st

ru ire

lo cu

in te

) st

ra da

G rig

or e

T. P

op a

plansa nr. 05A

scara 1:1000

PROPUNERE PROFIL STRADAL PP1

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a :

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

PUZ

s e p 2 0 1 1

S E F P R O I E C T P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

275/2010

b e n e f i c i a r p r o i e c t

VARZARIU DANIEL

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20,Timisoaraa d r e s a

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

arh. Zsuzsa CZIRJAK arh. Luminita RUSAN

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME max.S(D)+P+1E+M(Er)

P A

R C

E L

A R

E T

E R

E N

S I

C O

N S

T R

U I R

E L

O C

U I N

T E

I N

D I V

I D U

A L

E s

tr .

D r.

G ri

g o

re T

. P

o p

a ,

n r.

2 0

,T im

is o

a ra

PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANAsc. 1: 500

pl. nr. 04A

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA

LEGENDA

-cladiri existente- plan de situatie PMT

-strazi cu circulatie auto existente

-cladiri locuinte

-accese in cladiri

-zona verde propusa

-strazi cu circulatie auto propuse in zona reglementata

-limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z.

-accese auto pe parcela

-cladiri propuse in studii anterioare de urbanism

-limita de implantare a zonei construite

-limita retragere constructii

22

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

trotuar

trotuar

tro tu

ar

tro tu

ar

zona verde

zo na

v er

de

zo na

v er

de

zo na

v er

de

zona verde

zona verde

ca ro

sa bi

l

ca ro

sa bi

l

ca ro

sa bi

l

carosabil

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

28 ,5

0

13,24

14,24

30 ,5

0

3,00 1,50 1,502,50

7,32 3,00 3,00

8,66

2,88

12 ,3

0

13 ,6

3

2, 40

2, 00

16 ,2

0

16 ,1

2

30 ,2

8

13,74

10,90

2,50

6,00

6,00

6, 00

4, 40

14 ,8

3

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

2, 50

11 ,8

2

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

12 ,3

0

13 ,7

8

4, 40

14,77

6,00

27,15

27,03

26,91

26,79

26,66

26,54

26,42

26,30

26,18

12,50

3, 50

3, 00

1, 50

2,50

2,50

2,50

3,50

3,19

1,50

1,50 3,00

18

16

P

M

STR. DR.GRIGORE T.POPA

P+1

P+1

Atelier

Magazie

Atelier AUTO

D+P+5E

Casa P+1

Casa

Casa

Casa

Casa P

Case

P+M

P+M

Casa P+1

S+P+2E+Er

S+P+3E

S+P+2E

S+P+3E

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

7

S7 = 436mp

1

S1 = 447mp

2

S2 = 425mp

3

S3 = 427mp

4

S4 = 429mp

5

S5 = 431mp

6

S6 = 432mp

8

S8 = 437mp

9

S9 = 439mp

10

S10 = 439mp 11

S11 = 391mp 12 S12 = 440mp

lim ita

d e

im pl

an ta

re a

z on

ei c

on st

ru ite

lim ita

d e

im pl

an ta

re a

z on

ei c

on st

ru ite

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

limita de implantare a zonei

construite

retragere constructii

retragereconstructii

tro tu

ar

trotuar

Amplasamentul studiat

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

Suprafata totala teren conf.CF = 6 549 mp P.O.T max. propus = 40% C.U.T. max. propus = 2

Regim maxim de inaltime propus: S(D)+P+1E+M(Er)

%

Existent

%

Propus

mpmp

Suprafata amplasament

Zona spatii verzi

BILANT TERITORIAL

Zona rezidentiala

-

--

-

100%100%6 549 6 549

1 118

345 5,26%

-- 5 086 77,66%

17,08 %Zona cai de circulatie auto sipietonale - strazi

%mp

Suprafata zona rezidentiale

Zone verzi, amenajari peisagere in incinta

ZONA REZIDENTIALA

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

100%

1 780

1 272 min.25%

2 034 max.40%

cca. 35 %

Zona alei in incinta, accese auto - pietonale, parcari

5 086

17.96

3 2 .6 1

3 2 .9 9

17.21

7.58

16.48

7 6 .2 9

59.31

1 2 6 .8 7

32.41

21.96 m2

birouri

birouri

cond hala finisaj

hala

hala finisaj

4 B

birouri

P.C.I.

C A L E A A R A D U L U I

tesatorie

P.C.I.

P.C.I.

rez

cond post trafo

post trafo

atelier dep.

dep.

birouri

filatura

repansat

atelier

platf beton

beton platf

4 8

post trafo

5 0

hala tesatorie

5 2

platforma beton Terasa "Milo"

wc81

79

filatura

gang

hala

71

75

73

71A

STR. DR. GRIGORE T. POPA

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisti

platforma beton

U.T.T.

U.T.T.

platforma beton

vulcanizare atelier de reparatii auto

terasa

si perfectionare profesionala in domeniul constructiilor S

T R . M A R G IN II

1

P.S.I.

30

atelier

platforma beton

platforma tehnologica

Liceul Agricol

Centrul de pregatire

dormitoare camin

atelier

terasa

rez

rezervor

cantina

centrala termicacos

spalatorie

rampa

atelier mecanic

rampa de testare si gresare

spalatorie

atelier vestiare

adm Sediu

atelier

vopsitorie vulcanizare topitorie

pompe casa

cantina

S T R . M A R G IN II

poarta

rezervoaresubterane

contoar gaz metan

cos

bazin

bazin

transformator platf.

depozit

forja

turnatorie

beton platforma

depozit

atelier de sudura

cabina portar

22

20

59 55-57

53

12

statie gaze

63A

63

STR.DR.GRIGORE T.POPA

terasa

14

terasa

61

platforma beton

14A

14B

brutarie

49

47

STR. DR. GRIGORE T. POPA

4

51A

8 6

51

10

cabina

cantar

cabina poarta

28

24

3 0

platforma beton

rampa

26

termica

ST R. CE NT UR A

centrala

centrala termica

vopsitorie

hidrofor

platforma

23

post trafo

platforma rampa

30

pivnita

21

17

19

STR. ARMONIEI

28

28

P+4

P+4

Camin de nefamilisti

P+4

4

7

9

Locuinta unifamiliala

P

Locuinta unifamiliala

P+M

Locuinta unifamiliala

P+M

Sala activitati sportive

P

Locuinta unifamiliala

P+M

gradina

SPITAL

Locuinte colective max D+P+8E+Er

anexa

Spatiu comercial P+1+M

Locuinte cuplate P+M

C F n r. 4 4 1 5 6 7

Locuinte colective P+5E

UTT

Locuinte colective P+3E

hala

UTT

teren viran

413142

445254

430784

C1

431370-C1

438072-C1

438072-C2

432445-C1

424827-C1

439826-C1

432444-C1

439827-C1

432447-C1

432448-C1

443756-C1

443746-C1

443755-C1

443750-C1

443753-C1

443747-C1

443752-C1

443754-C1

443751-C1

443748-C1

443749-C1

411217-C1

4 1 1 5 6 5

4 1 5 3 3 3

405874

406572

413142

431322

4 3 1 3 7 1

430852

409323

432542

432449

432448

432446

432445

432444

432443

432442

432441

432440

432439

432438

431370

434605

434604

411622

435842

438072

424827

439828

439827

439826

407205

443778

443777

443776

443775

443758

443757

443756

443755

443754

443753

443752

443751

443750

443749

443748

443747

443746

444856

444858

432447

445255

4 4 5 2 5 3

445254

411217

430784

Str. Grigore T. Popa

CF nr. 411583

4 1 7 5 8 8

C

P

C1

post trafo

482500

2 0 6 5 0 0

482500

2 0 6 5 5 0

482500

2 0 6 6 0 0

482550

2 0 6 5 0 0

482550

2 0 6 5 5 0

482550

2 0 6 6 0 0

482600

2 0 6 5 0 0

482600

482600

2 0 6 6 0 0

482650

2 0 6 5 0 0

482650

2 0 6 5 5 0

482650

2 0 6 6 0 0

482500

2 0 6 6 5 0

482550

2 0 6 6 5 0

482600

2 0 6 6 5 0

482650

2 0 6 6 5 0

Anexa degradata

GG

4415672 0 6 5 5 0

414165

VARZARIU LEONOR-NICUSOR-GABII

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.FN, Timisoara NPUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SIFUNCTIUNI COMPLEMENTARE

CF nr. 411564 - nr.cad 411564 Suprafata teren conf. CF= 3 959 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. FN

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 397/2015

faza P.U.Z.

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE

posibilitati de mobilare 05

Zona verde, 5%

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Acces parcela propus

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Limita de construibilitate/ retrageri

Cladiri propuse (locuinte colective si functiuni complementare) Spatiu amenajat, in interiorul parcelei (acces, loc de parcare, gradina, terasa)

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatii de urbanism aprobate anterior

6, 77

15 ,5

0

3, 00

5, 50

5, 00

7,85

2,50

8,40

10,13 9,

90

17 ,1

0

4, 99

4, 50

+20,00

+14,00

locuri de parcare acoperite

91.379

91.427

91.346

91.294

91.344

91.634 91.344

91.391

91.349 91.438

91.493 91.535

91.557

91.707 91.676

91.764

92.083

92.036

92.106

92.081

91.856

91.914

91.782

91.813

91.888 92.278

92.088

91.974

92.159

92.124

92.071

91.856

91.944

91.828

92.353

92.358

92.123

92.130

92.081

92.022

92.076

92.324

92.113 92.242

92.034

92.037

92.173

92.017

91.977

92.148

91.796

91.673

91.834

91.864

92.010

91.951

92.037

92.016

92.059

92.020

92.257 92.368

92.246

92.287

92.816

92.390

92.145

92.214

92.331

92.126

92.166

91.825

92.058 92.097

92.252

92.414

92.564 92.393

482550 482550

482600 482600

20 64

50 20

64 50

20 65

00 20

65 00

20 65

50

Nr . T

op . 2

10 6

Nr . T

op . 2

11 0

Nr. Top. 2107/1/2/2 Nr. Top. 2107/2

Nr . C

ad . 4

11 56

5

P+ 3E

P+ 5E

75

28

73

71

71A

34

32

24

26A

P P

P P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

Hala Atelier

Magazie

P. TRAFO.

M

M ag

az ie

D+ P+

5ES pi

ta l

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

P+4E Locuinte

P+4E Locuinte

P+1E+M Servicii

P+1E+M Servicii

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

P+4E Locuinte

Nr. Cad. 411564

20 65

50

STR. DR. GRIGORE T. POPA

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

P Servicii

P

P P

P P

54 locuri de parcare

Zona industriala

Zona industriala

Cladire dezafectata

CT dezafectata

Zona verde (198 mp)

12,00

C AR

O SA

BI L

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU AR

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU AR

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

3,00 3,00 1,50 1,501,501,50

05.U

1:1000

PLAN POSIBILITATI DE MOBILARE

PROFIL STRADAL PTT - 12 m

48

post trafo

50

hala tesatorie

S.C. I.T.T. S.A.

52

79

71

75

73

71A

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisti

platforma beton

U.T.T.

U.T.T.

56A

terasa

si perfectionare profesionala in domeniul constructiilor 1

P.S.I.

30

atelier

platforma beton

C alea A

radului

56

Liceul Agricol

Centrul de pregatire

dormitoare camin

terasa

cantina

Liceul Agricol Timisoara

sali clasa

bazin

ateliere bazin

platforma beton

platf.

statie benzina

S.C. TRANSTIMEX S.A.

Sediu administrativ

platforma beton

Str. Armoniei

38B

Sere Timisoara

punct termic

cabina poarta

28

platforma beton 26A

24

Teren Primarie

termica post trafo

centrala termica

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

S.C. ENERGO PETROL

30

rampa

S.C. PETROS PLOIESTI

platforma beton

rampa rampa

26

rampa

rampa rampa

atelier reparatii auto

Teren Primarie

Teren Primarie

36

34

38A

32

atelier

30

St r.

Au ro

ra 1

obor porci

15A

pivnita 21

17 19

26

28

28

2 3

5

91.116 ST1

91.156 32

91.021 32

90.923 14

91.453 14

91.236 R 91.413

CA 91.254 R

91.244 4

91.292 4

91.386 4

91.365 4

91.330 4 91.325 4

91.238 4

91.223 4

91.222 4 91.400

32P

91.216 3291.288

13I

91.279 32P

91.381 14

91.207 4

91.251 491.337

491.3604

91.350 4

91.274 R 91.406

CA 91.296 R

91.914 CA

91.874 CA

91.719 4

91.750 4

90.928 4 91.340

32 91.279 32I

91.347 32P

91.324 32P

91.332 14

91.428 CA

91.179 4

91.619 32

91.379 32P

91.557 32P

91.991 32

91.610 RG

92.751 9

91.205 PB

91.155 PB

92.773 9

91.503 PB

91.438 CA

91.036 32

91.196 PB

91.247 PB 91.332

PB

91.360 PB

91.209 PB92.3889

91.104 32

92.549 9

9

91.164

91.343 H

91.381 CA

91.367 CA91.453 CVA91.409CVA91.493CVA

91.344 CA 91.227

CA 91.094 H

91.162 CA

91.391 CA

91.411 CA

91.355 CA

91.372 CA

91.036 CA

91.036 CA 91.001

CA

91.041 PB

91.011 PB91.014CA

91.106 PB

91.280 PB

91.369 PB91.129

PB

91.111 PB

91.128

91.03091.030

91.067 32PB

90.991 CA

91.267 13I

90.869 13I

91.323 32

91.377 32I

91.197 32I

91.209 32

91.189 32

91.231 32

90.967 9

91.172 CF

91.130 CF

91.460 CF

91.235 9

91.040 9

90.890 9

91.145 9

91.057 9

90.919 CA

90.902 32

91.162 32I

91.224 32I

90.894 9

91.055 PBI

90.958 PBI

91.796 932

91.637 9

92.116 9

92.115 9

B

93.083 B

91.164 32I

91.741 32I91.45032I

91.452 B

91.467 B

91.472 B

91.486 BI

91.050 32I

91.528 BI91.509BI

91.494 BI

91.499 B

91.104 CA

91.369 32

91.328 32

91.220 32I

91.373 CA91.337

H

91.398 CA

91.465 CA

91.360 32

91.400 32

91.389 CA

91.399 CA

91.400 CA91.351H

91.394 CA

91.343 32

91.362 PB

91.368 PB

91.368 PB

91.427 PBI

98.276 8

8

96.717 896.6248

8

8

9

98.273 9

91.372 25

91.374 25

91.369 25

91.242 25

91.163 25

91.079 25

91.055 25

90.997 25

90.972 25

90.946 25

90.962 25

90.881 25

90.865 25

90.856 25

90.908 25

90.956 25

91.011 25

91.049 25

91.121 25

91.192 25

91.204 25

91.206 25

91.235 25

91.247 25

91.250 25

91.133 25

91.107 25

91.122 25

91.112 25

91.085 25

91.025 25

91.005 25

90.995 25

90.931 25

90.858 25

90.782 25

90.741 25

90.773 25

90.820 25

90.879 25

90.981 25

90.882 25

90.848 25

90.793 25

90.993 25

91.053 25

91.087 25

91.050 25

91.015 25

90.952 25

90.989 25

90.988 25

90.969 25

90.971 25

90.977 25

91.014 25

90.997 25

91.071 25

91.066 25

91.021 25

90.988 25

90.908 25

91.104 25

91.042 25

90.988 25

90.941 25

90.928 25

90.901 25

90.911 25

90.910 25

90.983 25

91.009 25

91.024 25

90.977 25

90.965 25

90.949 25

91.001 25

90.969 25

90.889 25

90.860 25

90.913 25

90.922 25

90.971 25

91.067 25

90.985 25

91.093 25

91.083 25

91.116 25

25

91.120 25

91.087 25

91.197 25

91.201 25

91.194 25

91.185 25

91.185 25

90.992 25

90.830 25

91.135 25

91.311 25

91.371 25

91.260 25

91.151 25

91.123 25

91.154 25

91.076 25

91.057 25

91.031 25

91.003 25

91.061 25

91.109 25

91.250 25

91.288 25

91.299 25

91.319 25

91.358 25

91.372 25

91.255 25

91.214 25

91.183 25

91.198 25

91.257 25

91.361 25

91.434 25

91.275 25

91.241 25

91.222 25

91.306 25

91.367 25

25

91.353 25

91.383 25

91.397 25

91.374 25

91.469 25

25 91.477 25

25

91.420 25

91.345 25

91.387 25

91.403 25

91.388 25

91.384 25

91.363 25

91.347 25

91.311 25

91.324 25

91.370 25

91.346 25

91.293 25

91.305 25

91.335 25

91.372 25

91.348 25

91.220 25

91.299 25

91.186 25

91.186 25

PB 91.159

PB

9 91.212

91.194

91.023

91.434

CVA 91.430

91.452

91.504

8

PBI

91.142

25

91.457

91.411

camin v izitare

C

AA

C

C

C

C

C

C

C

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

V

Z v

Nr. top. 2112/2/1/1/1­2/a

C1C1

411217

St r.

M ar

gi ni

i

Str. Armoniei

PTT2

platforma beton

vulcanizare

S.C. FIRESTONE

atelier de reparatii auto

C alea A

radului

91.116 ST1

91.156 32

91.021 32

90.923 14

91.453 14

91.236 R 91.413

CA 91.254 R

91.244 4

91.292 4

91.386 4

91.365 4

91.330 4 91.325 4

91.238 4

91.223 4

91.222 4 91.400

32P

91.216 3291.288

13I

91.279 32P

91.381 14

91.207 4

91.251 491.337

491.3604

91.350 4

91.274 R 91.406

CA 91.296 R

91.914 CA

91.874 CA

91.719 4

91.750 4

90.928 4 91.340

32 91.279 32I

91.347 32P

91.324 32P

91.332 14

91.428 CA

91.179 4

91.619 32

91.379 32P

91.557 32P

91.991 32

91.610 RG

92.751 9

91.205 PB

91.155 PB

92.773 9

91.503 PB

91.438 CA

91.036 32

91.196 PB

91.247 PB 91.332

PB

91.360 PB

91.209 PB92.3889

91.104 32

92.549 9

9

91.164

91.343 H

91.381 CA

91.367 CA91.453 CVA91.409CVA91.493CVA

91.344 CA 91.227

CA 91.094 H

91.162 CA

91.391 CA

91.411 CA

91.355 CA

91.372 CA

91.036 CA

91.036 CA 91.001

CA

91.041 PB

91.011 PB91.014CA

91.106 PB

91.280 PB

91.369 PB91.129

PB

91.111 PB

91.128

91.03091.030

91.067 32PB

90.991 CA

91.267 13I

90.869 13I

91.323 32

91.377 32I

91.197 32I

91.209 32

91.189 32

91.231 32

90.967 9

91.172 CF

91.130 CF

91.460 CF

91.235 9

91.040 9

90.890 9

91.145 9

91.057 9

90.919 CA

90.902 32

91.162 32I

91.224 32I

90.894 9

91.055 PBI

90.958 PBI

91.796 932

91.637 9

92.116 9

92.115 9

B

93.083 B

91.164 32I

91.741 32I91.45032I

91.452 B

91.467 B

91.472 B

91.486 BI

91.050 32I

91.528 BI91.509BI

91.494 BI

91.499 B

91.104 CA

91.369 32

91.328 32

91.220 32I

91.373 CA91.337

H

91.398 CA

91.465 CA

91.360 32

91.400 32

91.389 CA

91.399 CA

91.400 CA91.351H

91.394 CA

91.343 32

91.362 PB

91.368 PB

91.368 PB

91.427 PBI

98.276 8

8

96.717 896.6248

8

8

9

98.273 9

91.372 25

91.374 25

91.369 25

91.242 25

91.163 25

91.079 25

91.055 25

90.997 25

90.972 25

90.946 25

90.962 25

90.881 25

90.865 25

90.856 25

90.908 25

90.956 25

91.011 25

91.049 25

91.121 25

91.192 25

91.204 25

91.206 25

91.235 25

91.247 25

91.250 25

91.133 25

91.107 25

91.122 25

91.112 25

91.085 25

91.025 25

91.005 25

90.995 25

90.931 25

90.858 25

90.782 25

90.741 25

90.773 25

90.820 25

90.879 25

90.981 25

90.882 25

90.848 25

90.793 25

90.993 25

91.053 25

91.087 25

91.050 25

91.015 25

90.952 25

90.989 25

90.988 25

90.969 25

90.971 25

90.977 25

91.014 25

90.997 25

91.071 25

91.066 25

91.021 25

90.988 25

90.908 25

91.104 25

91.042 25

90.988 25

90.941 25

90.928 25

90.901 25

90.911 25

90.910 25

90.983 25

91.009 25

91.024 25

90.977 25

90.965 25

90.949 25

91.001 25

90.969 25

90.889 25

90.860 25

90.913 25

90.922 25

90.971 25

91.067 25

90.985 25

91.093 25

91.083 25

91.116 25

25

91.120 25

91.087 25

91.197 25

91.201 25

91.194 25

91.185 25

91.185 25

90.992 25

90.830 25

91.135 25

91.311 25

91.371 25

91.260 25

91.151 25

91.123 25

91.154 25

91.076 25

91.057 25

91.031 25

91.003 25

91.061 25

91.109 25

91.250 25

91.288 25

91.299 25

91.319 25

91.358 25

91.372 25

91.255 25

91.214 25

91.183 25

91.198 25

91.257 25

91.361 25

91.434 25

91.275 25

91.241 25

91.222 25

91.306 25

91.367 25

25

91.353 25

91.383 25

91.397 25

91.374 25

91.469 25

25 91.477 25

25

91.420 25

91.345 25

91.387 25

91.403 25

91.388 25

91.384 25

91.363 25

91.347 25

91.311 25

91.324 25

91.370 25

91.346 25

91.293 25

91.305 25

91.335 25

91.372 25

91.348 25

91.220 25

91.299 25

91.186 25

91.186 25

PB 91.159

PB

9 91.212

91.194

91.023

91.434

CVA 91.430

91.452

91.504

8

PBI

91.142

25

91.457

91.411

camin v izitare

Zv

C

AA

C

C

C

C

C

C

C

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

V

Z v

nr. top. 2110/2/3/a/1

2 11

0/ 2/

3/ a/

3

C1C1

Servitute de trecere

411217

N

h/ 2

h m

in . 1

0 h/

2 h min. 10 h/2

h m in.

10 h/

2

hm in

. 1 0

h/ 2

hm in

. 1 0m

h /2

h m

in . 1

0m h

/2

h/ 2

h/ 2

10.00m 10.00m

27 ,0

0

27,00

78, 70

66,01

30 ,6

0

12,00 12,00

16,90

24,80

24,00

14,00

12,00

arh. Razvan Negrisanu

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

1:1000

Reglementari urbanistice propunere 1Desenat arh. Diana Anca 02­ A1Feb 2013

Proiect nr.:

Amplasament:

Beneficiar: S.C. ASSET ZC MARGINII S.R.L.S.C. RDsign S.R.L.Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 e­mail: [email protected]

P.U.Z. LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

S+P+2E/S+P+10E+Er

33/MRG­1/12

arh. Razvan Negrisanu

Limita terenului studiat Limita de proprietate conform C.F.

Aliniamente / Limite de implantare constructii

Ciculatii auto

Pista ciclisti

Ciculatie pietonala

Spatii verzi pe domeniul public

Zona locuinte individuale

Constructii de locuinte colective

Zona locuinte colective

Zona de locuinte colective si functiuni complementare

Constructii de locuinte colective si functiuni complementare

Zona de locuinte colective si functiuni complementare ­ propusa

Zona functiuni complementare locurii in regim de inaltime max S+P+2E (ZONA 2)

Zona de locuinte colective in regim de inaltime max S+P+10E+Er ( ZONA 1) LEGENDA

Accese auto pe parcela/accese parcari subterane

BILANT TERITORIAL

Terenul studiat Circulatii pietonale ,auto si parcaje Spatii verzi Suprafata construita

Situatia existenta (mp)

Situatia propusa (%) (mp)

16 359 mp 16 359 mp 12 606 mp

0 mp 3 753 mp

min 25% min. 4 089 mp max 40% max. 6 543 mp

max 50% max. 8 179 mp

INDICI URBANISTICI PROPUSI

P.O.T.

C.U.T Regim de inaltime Inaltimea max la cornisa H maxim

40% 2.8 S+P+2E/S+P+10E+Er 35 m 38 m

INCADRARE IN LOCALITATE

Zona industrie Zona servicii

pis ta c

iclis ti

trot uar

zon a v

erd e

ZONA DE IMPLANTARE ­ Locuinte colective si functiuni complementare

ZONA 1 LOCUINTE COLECTIVE S+P+10E+ER P.O.T. 20%

ZONA 2 FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII S+P+2E P.O.T. max.20%

CUT max. 2,8 H max cornisa=35m

H max= 38m

lim ita

de pro

prie tate

Str . Gr

igo re A

lex and

res cu

­ pe rsp

ect iva

lim ita

de imp

lan tare

­ 1 0m

AL INIA

ME NT

CO NF

OR M P

.U.Z H.C

.L 3 60/

200 8

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

limita de proprietate (conform ridicare topografica)

H.C.L. 360/2008 P.U.Z.

­ Locuinte colective si functiuni complementare­

regim hmax S+P+10E+Er POT max. 40% CUT max. 3,5

­in curs de executie

lim ita

d e

im pl

an ta

re

limita de implantare ­ 10m

limita de implantare ­ 10m limita de implantare ­ 10m

lim ita

d e

im pla

nt ar

e ­ 1

0m

limita de implantare ­ 10m

ZONA 1 max. S+P+10E+Er

ZONA 2 max. S+P+2E

lim ita

de imp

lan tare

­ 1 0m

AL INIA

ME NT

CO NF

OR M P

.U.Z H.C

.L 3 60/

200 8

pista ciclis

titrotu ar

zona verd

e

S+P +8E

+Er

D+P+5E+Er

D+ P+

5E

D+ P+8

E

S+P +10

E+E r

S+P +8E

+Er

S+P+6E+Er

S+P+6E+Er

S+ P+

6E +E

r

S+ P+

6E +E

r

S+P +1E

S+P +1E

H.C.L. 219/2007 P.U.D.

­ Locuinte colective si functiuni complementare­ regim h.max D+P+5E+Er

POT max. 40% CUT max. 3,2

­executat

D+P+5E+Er

P . U . Z . ­ L O C U I N T E C O L E C T I V E S I F U N C T I U N I C O M P L E M E N T A R E S + P + 2 E / S + P + 1 0 E + E r

2 11

0/ 2/

3/ a/

3

H.C.L. 120/2007 P.U.D.

­ Locuinte colective si functiuni complementare­ regim h.max S+P+6E/2ER

POT max. 40% CUT max. 2,5

­executat

Str. Dr Grigore T. Popa

INCADRARE IN LOCALITATE UTR 22

P.U.Z. ­ LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE , S+P+2E/S+P+10E+Er

P.U.Z.

Zona servicii propusa conform P.U.G.

St r.

M ar

gi ni

i

Timisoara, Str. Marginii C.F. nr.411623, nr.415635, nr.416618

Acc es

aut o

Ac ce

s au

to

Ac ce

s au

to

limita proprietate

limita proprietate

ZO NA

1

ma x. S

+P+ 10E

+Er

ZO NA

1 m

ax . S

+P +1

0E +E

r

ZONA 1 ZONA 2 GLOBAL 20%20%

LEA 20kv

lim ita

p ro

te ct

ie L

EA

lim ita

p ro

te ct

ie L

EA

Limita protectie LEA 20kv­ 12m

max. S+P+5E

16 .5

0 limita proprietate LE

A 20

KV

LE A

20 KV

Verificator R.U.R. Ionut Ciprian Maties

nr. cad. nou 411491

nr. cad. nou 411490

Zona interdictie construire­ rezervata pentru posibile dezvoltari ulterioare a prospectului stradal

PTT1

PTT1

PTT2

CF nr. 441569

CF nr. 441568

N

Terenurile studiate

PUZ aprobat prin HCL 67/2017

PTT 16 m aprobat prin

PUZ

PTT 16 m aprobat prin

PUZ

PUZ aprobat prin HCL 360/2008

PUD aprobat prin HCL 219/2007

PTT 9 m aprobat prin

PUD

PUZ aprobat prin HCL 88/2016

PUZ aprobat prin HCL 411/2011

PTT 12 m aprobat prin

PUZ

PTT 16 m aprobat prin prin PUZ

PUZ aprobat prin HCL 67/2017

PUZ aprobat prin HCL 97/2013

PUZ aprobat prin HCL 268/2015

teren rezervat pentru drum conform PUD aprobat prin

HCL 219/2007

PTT 16 m aprobat prin

PUZ

PTT 16 m aprobat prin prin PUZ

CF 411583 se incadreaza in UTR LC

CF 441568 CF 441569

se incadreaza in UTR ULIc

EXTRAS PUG propus in curs de avizare- Etapa 3- HCL 428/30.07.2013

us oo E
us oo E
-uso o E
“i CI TNCALEA ARADULUI PLAN DE INCADRARE EXTRAS DIN P.U.G. LEGENDA —€ limita proprietate et limita P.U.Z. aprobat (/V/]) constructii existente/constructii propuse aL prop (preluate din documentatii P.U.Z aprobate drumuri existente/drumuri propuse(preluate din documentatii P.U.Z. aprobate) TIE circulatii auto/alei pietonale fc Pa zona verde/parc / E i] : m constructie propusa a TIE "a accese propuse N __ S.C. ASSET ZC MARGINII S.R.L. i Timisoara, Str. Marginii Prien: "C.F. nr. 416618, C.F. nr. 411623, C.F. nr. 33/MRG-1/12 STUDIU DE OPORTUNITATE -LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - Sef proiect | arh. Razvan Negrisanu Proiectat | arh. Anca Diana ata: itlu plansa: RE Plansa nr: Mobilare urbanistica 04A Desenat arh. Anca Diana
ro LC SIRENE O E 0 SIRENE O SINE — SI — AI NI N TINE E SE RE
ro LC SIRENE O E 0 SIRENE O SINE — SI — AI NI N TINE E SE RE
105
LEGENDA —_ LIMITE. a LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT jo LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE | LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA ZONIFICARE FUNCTIONALA rr) ZONA, CENTRALA Si ALTE ZONE CU FUNCTII + rss) Ci COMPLEXE DE INTERES GENTRAL NE ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTI BOMPLEMENTARE P+2)) (PESTE PI) BI 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE = II ZONA DEPOZITARE. PRESTARI SERVICI! ZONA UNITATI AGRICOLE d ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE | [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE ==] ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR EDILITARE EL) ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII _) AFERENTE ZONA SIRE FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFERENT ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE APE, OGLINZI DE APA / PORT PADURE PARC TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE fc CENTURA OCOLITOARE - INEL V/ CEZ LEGATURA AUTOSTRADA STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI TRASEE PIETONALE MAJORE INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE PODURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU C.F. REGLEMENTARI NI OTEJATE CU VALOARE ISTORICA, ARNTECTURAA =, ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO TORRE PE DISCURI INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LI LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UITI INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ /PUD INTEDNICNTIC NEFINITIVA NE CONSTRUIRE
ZONA UNITATI INDUSTRIALE UI ZONA DEPOZITARE. PRESTARI SERVIC!!
LIT/7) ZONE, LOCUINTE SI FUNCTIUNI 2 GOMPLEMENTARE (P - P+2) / (PESTE P+2)
m ES tm nr TAN
mio studio de arnitectura
  • 02-A Analiza cvartal

Atasament: 03-A_Reglementari_urbanistice.pdf

GSPublisherVersion 860.0.53.21

Reglementari urbanistice

1:1000

224/DTP/18Timișoara , str.Dr.Gr.T.Popa nr.28, CF nr.411583, CF nr.441568, CF nr.441569

03-A

Proiect nr.:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data: FEB. 2020

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Răzvan NegrișanuSpecialist RUR

P.U.Z.

420x420 mm

Denumire proiect

Amplasament:

arh. Florin Simidreanu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

PUZ Locuințe colective și funcțiuni complementare

Plansa nr: Titlu plansa:

Beneficiar: S.C. SPRING AGENCY S.R.L., TOMONI DOMINICA, TOMONI IONEL, SCĂRLĂTESCU CRISTIAN CONSTANTIN, SCĂRLĂTESCU LAURA

arh. Florin Simidreanu

arh. Răzvan Negrișanu

12,00

C A R O S A B IL

Z O N A V E R D E

T R O T U A R

li m it a d e p ro p ri e ta te

Z O N A V E R D E

T R O T U A R

li m it a d e p ro p ri e ta te 3,00 3,00 1,50 1,501,501,50

16,00

1,50 3,00 3,50 3,50 3,00 1,50

CAROSABIL ZONA VERDE

T R O T U A R

li m it a d e p ro p ri e ta te

ZONA VERDE

T R O T U A R

li m it a d e p ro p ri e ta te

PROFIL STRADAL PTT2-12m

Zona locuinte si functiuni complementare

Zona construibila

LEGENDA :

LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Cladiri existente

Limita zona studiata

Limite cadastrale teren reglementat prin prezenta documentatie

Limita de implantare- este permisa depasirea limitei de implantare cu balcoane situate peste 3m/CTN

Acces parcela

Zona industriala

Zona institutii si servicii

Zona de locuinte P-P+2

Zona de locuinte peste P+2

Zona afectata de largirea strazilor

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatii de urbanism aprobate anterior

Limite de proprietate dupa cedare teren

Posibilitate de urbanizare P+2 si peste P+2

HCL 219/2007, HCL 411/2011, HCL 268/2015, HCL 88/2016, HCL 67/2017

Drumuri propuse

Zona destinata spatiilor verzi, circulatii pietonale, auto si parcaje instalatii edilitare

Zona afectata de largirea prospectului strazii Gr.T.Popa

Zona destinata circulatiilor

Teren cu destinatie de drum aflata in proprietate privata. Servitute de trecere in favoarea imobilului inscris in CF 411583

maxim S+P+3E+Er

Nota: - Conturul subsolului poate coincide cu limitele de proprietate cu respectarea legislatiei in vigoare referitoare la acordul vecinilor direct afectati, exprimat in forma autentica. In cazul in care nu se poate respecta prevederea de mai sus subsolul va fi retras fata de limita de proprietate

- Locul de joaca pentru copii va fi o suprafata compacta si se va dimensiona conform legislatiei in vigoare

Bilant teritorial teren studiat:

REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% (*POT-ul se va calcula pe fiecare parcela) C.U.T. max. 2,2

S+P+4E+Er

S+P+3E+Er

S+P+2E+Er

S+P+2E

C

21.96 m2

posibilitate de urbanizare

beton platf

gang

hala

71

71A

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisti

platforma beton

U.T.T.

U.T.T.

P.S.I.

30

atelier

platforma beton

platforma tehnologica

atelier mecanic

rampa de testare si gresare

spalatorie

atelier vestiare

atelier

vopsitorie vulcanizare topitorie

pompe casa

atelier de sudura

cabina portar

22

20

terasa

cabina

cantar

cabina poarta

28

24

3 0

platforma beton

rampa

26

termica

ST R. CE NT UR A

centrala

P+4

P+4

Camin de nefamilisti

P+4

4

7

9

Locuinta unifamiliala

P

Locuinta unifamiliala

P+M

Locuinta unifamiliala

P+M

Sala activitati sportive

P

SPITAL

Locuinte colective max D+P+8E+Er

anexa

Spatiu comercial P+1+M

C F n r. 4 4 1 5 6 7

Locuinte colective P+5E

UTT

Locuinte colective P+3E

12

16

16

12

413142

445254

430784

C1

431370-C1

438072-C1

438072-C2

432445-C1

424827-C1

432444-C1

432447-C1

432448-C1

443756-C1

443746-C1

443755-C1

443750-C1

443753-C1

443747-C1

443752-C1

443754-C1

443751-C1

443748-C1

443749-C1

411217-C1

4 1 1 5 6 5

4 1 5 3 3 3

413142

431322

4 3 1 3 7 1

430852

409323

432542

432449

432448

432446

432445

432444

432443

432442

432441

432440

432439

431370

434605

434604

411622

438072

424827

407205

443777

443776

443758

443757

443756

443755

443754

443753

443752

443751

443750

443749

443748

443747

443746

444858

432447

445255

4 4 5 2 5 3

445254

411217

430784

Str. Grigore T. Popa

CF nr. 411583

4 1 7 5 8 8

C

P

C1

post trafo

482500

2 0 6 5 0 0

482500

2 0 6 5 5 0

482500

2 0 6 6 0 0

482550

2 0 6 5 0 0

482550

2 0 6 5 5 0

482550

2 0 6 6 0 0

482600

2 0 6 5 0 0

482600

482600

2 0 6 6 0 0

482650

2 0 6 5 0 0

482650

2 0 6 5 5 0

482650

2 0 6 6 0 0

482500

2 0 6 6 5 0

482550

2 0 6 6 5 0

482600

2 0 6 6 5 0

482650

2 0 6 6 5 0

4415672 0 6 5 5 0

414165

6 .0 0

H / 2

10.00H/2 1 0 .0 0

H / 2

1 0 .5 0

H / 2

3.00 10.00/H/2

5.00

4 .0 0

6 .0 0

1 0 .0 0

3 .0 0

3.00

3.00

1 5 .8 5

10.00H/2

3.00

3.00

3 .0 0

3.00

1 .5 0

6 .0 0

1 .5 0 m in

9 .0 0

3.00

12.00

1 0 .0 0

maxim S+P+4E+Er

Hmax=22 m

Hmax=18 m

Hmax=15 m

Hmax=13 m

maxim S+P+3E+Er

maxim S+P+2E

maxim S+P+2E+Er

Teren cu destinatie de drum aflata in proprietate privata, servitute de trecere

in favoarea imobilului inscris in CF 411583

posibilitate de urbanizare

CF nr. 441569

CF nr. 441568

A c c e s a u to s i

p ie to n a l

s a u c f. a rt . 3

O M S 1 1 9

Acces auto si pietonal

Situatie propusa mp %

100 %

25 %

40 % *

35 %

1 823,50

2 917,60

2 552,90

Spatii verzi amenajate Locuinte si functiuni complementare

Circulatii auto, pietonale si parcaje

TOTAL 7 294,00

Situatie existenta mp

Cladiri existente cu alte functiuni 715.83

0

0

21.96 -post trafo

Teren neamenajat 6556.21

7 294,00

0 0%

0 0%

Regim inaltime Hmaxim

20 m

17 m

14 m

11 m

PROFIL STRADAL PTT1-16m

N

varianta racord drum propusa prin

PUD aprobat prin

HCL 219/2007

varianta alternativa de racord drum

mio studio de arnitectura
  • 03-A Reglementari urbanistice

Atasament: 04-A_Posibilitate_de_mobilare.pdf

GSPublisherVersion 860.0.53.21

Posibilitate de mobilare

1:1000

224/DTP/18Timișoara , str.Dr.Gr.T.Popa nr.28, CF nr.411583, CF nr.441568, CF nr.441569

04-A

Proiect nr.:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data: FEB. 2020

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Răzvan NegrișanuSpecialist RUR

P.U.Z.

420x420 mm

Denumire proiect

Amplasament:

arh. Florin Simidreanu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

PUZ Locuințe colective și funcțiuni complementare

Plansa nr: Titlu plansa:

Beneficiar: S.C. SPRING AGENCY S.R.L., TOMONI DOMINICA, TOMONI IONEL, SCĂRLĂTESCU CRISTIAN CONSTANTIN, SCĂRLĂTESCU LAURA

arh. Florin Simidreanu

arh. Răzvan Negrișanu

S tr a d a p ro p u sa p en tr u

p er sp ec ti va

12,00

C A R O S A B IL

Z O N A V E R D E

T R O T U A R

li m it a d e p ro p ri e ta te

Z O N A V E R D E

T R O T U A R

li m it a d e p ro p ri e ta te 3,00 3,00 1,50 1,501,501,50

16,00

1,50 3,00 3,50 3,50 3,00 1,50

CAROSABIL ZONA VERDE

T R O T U A R

li m it a d e p ro p ri e ta te

ZONA VERDE

T R O T U A R

li m it a d e p ro p ri e ta te

PROFIL STRADAL PTT2-12m

Indici urbanistici propusi-mobilare : REGIM DE INALTIME

S+P+2E, S+P+2E+Er, S+P+3E+Er, S+P+4E+Er

Suprafata Construita ( mobilare propusa ) : 1872.17 mp

Suprafata Desfasurata supraterana (mobilare propusa ) : 9147 mp

Parcaje PROPUSE : 143 total parcaje

Parcaje supraterane : 43 parcaje

Parcaje subterane : 100 parcaje

CF 441568: 8 apartamente+1 sad CF 441569: 7 apartamente CF 411583: 100 apartamente+2 sad-uri

Nota: Conturul subsolului poate coincide cu limitele de proprietate

Posibilitate de amenajare subsol

Total: 115 apartamente +3 sad-uri

C

58.00

14 .0 0

17.96

3 .0 0

3.00

14.00

14.00

3 7 .7 2

3 5 .5 1

3 6 .1 3

239.79 m2

21.96 m2

conform PUZ aprobat

HCL67/2017

maxim S+P+3E+Er

maxim S+P+4E+Er

repansat

atelier

beton platf

hala

71

71A

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisti

platforma beton

U.T.T.

U.T.T.

P.S.I.

30

atelier

platforma beton

platforma tehnologica

rampa de testare si gresare

spalatorie

vopsitorie vulcanizare topitorie

pompe casa

bazin

bazin

beton platforma

depozit

atelier de sudura

cabina portar

22

20

statie gaze

63A

STR.DR.GRIGORE T.POPA

terasa

14

terasa

14A

brutarie

cabina

cantar

cabina poarta

28

24

3 0

platforma beton

rampa

26

termica

ST R. CE NT UR A

centrala

centrala termica

P+4

P+4

Camin de nefamilisti

P+4

4

7

9

Locuinta unifamiliala

P

Locuinta unifamiliala

P+M

Locuinta unifamiliala

P+M

SPITAL

Locuinte colective max D+P+8E+Er

anexa

Spatiu comercial P+1+M

C F n r. 4 4 1 5 6 7

Locuinte colective P+5E

UTT

Locuinte colective P+3E

hala

UTT

413142

445254

430784

C1

431370-C1

438072-C1

438072-C2

432445-C1

424827-C1

439826-C1

432444-C1

439827-C1

432447-C1

432448-C1

443756-C1

443746-C1

443755-C1

443750-C1

443753-C1

443747-C1

443752-C1

443754-C1

443751-C1

443748-C1

443749-C1

411217-C1

4 1 1 5 6 5

4 1 5 3 3 3

413142

431322

4 3 1 3 7 1

430852

432542

432449

432448

432446

432445

432444

432443

432442

432441

432440

432439

432438

431370

434605

434604

411622

438072

424827

439828

439827

439826

407205

443778

443777

443776

443775

443758

443757

443756

443755

443754

443753

443752

443751

443750

443749

443748

443747

443746

444858

432447

445255

4 4 5 2 5 3

445254

411217

430784

Str. Grigore T. Popa

CF nr. 411583

4 1 7 5 8 8

C

P

C1

post trafo

482500

2 0 6 5 0 0

482500

2 0 6 5 5 0

482500

2 0 6 6 0 0

482550

2 0 6 5 0 0

482550

2 0 6 5 5 0

482550

2 0 6 6 0 0

482600

2 0 6 5 0 0

482600

482600

2 0 6 6 0 0

482650

2 0 6 5 0 0

482650

2 0 6 5 5 0

482650

2 0 6 6 0 0

482500

2 0 6 6 5 0

482550

2 0 6 6 5 0

482600

2 0 6 6 5 0

482650

2 0 6 6 5 0

441567

PTT - 12m

PT T-

1 6m

2 0 6 5 5 0

414165

PT T-

1 6m

PTT - 12mpropus

maxim S+P+2E+Er

maxim S+P+2E 16.99

CF nr. 441569

CF nr. 441568

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39

46 47

48 49

50 51

52 53

54 55

56 57

58 59

60 61

62 63

64 65

66 67

68 69

70 71

72 73

74 75

76 77

78 79

80 81

82 83

84 85

86 87

88 89

90 91

92 93

94 95

96 97

98 99

10 0

40 41

42

21 22

23 24

25 26

43 44

45

LEGENDA :

LIMITE / ACCESE

Limita zona studiata

Acces parcela

Limite de proprietate dupa cedare teren

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Cladiri propuse (locuinte colective si functiuni complementare )

Spatiu amenajat in interiorul parcelei (acces, loc de parcare, gradina, zona verde, terasa)

Cladiri existente

Limite cadastrale teren reglementat prin prezenta documentatie

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatii de urbanism aprobate anterior

HCL 219/2007, HCL 411/2011, HCL 268/2015, HCL 88/2016, HCL 67/2017

Drumuri propuse

PROFIL STRADAL PTT1-16m

N

mio studio de arnitectura
  • 04-A Posibilitate de mobilare

Atasament: 05-A_Circulatia_terenurilor.pdf

GSPublisherVersion 860.0.53.21

Circulatia terenurilor

1:1000

224/DTP/18Timișoara , str.Dr.Gr.T.Popa nr.28, CF nr.411583, CF nr.441568, CF nr.441569

05-A

Proiect nr.:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data: FEB. 2020

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Răzvan NegrișanuSpecialist RUR

P.U.Z.Denumire proiect

Amplasament:

arh. Florin Simidreanu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

PUZ Locuințe colective și funcțiuni complementare

Plansa nr: Titlu plansa:

Beneficiar: S.C. SPRING AGENCY S.R.L., TOMONI DOMINICA, TOMONI IONEL, SCĂRLĂTESCU CRISTIAN CONSTANTIN, SCĂRLĂTESCU LAURA

arh. Florin Simidreanu arh. Răzvan Negrișanu

LEGENDA :

LIMITE / ACCESE

Limita zona studiata

Limite de proprietate dupa cedare teren

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Teren aflat in domeniu public

Teren proprietate privata

Cladiri existente

Teren ce se intentioneaza a fi trecut in domeniul public

Drumuri preluate din documentatii de urbanism aprobate anterior

HCL 219/2007, HCL 411/2011, HCL 268/2015, HCL 88/2016, HCL 67/2017

Drumuri propuse

Limite cadastrale teren reglementat prin prezenta documentatie

Teren cu destinatie de drum aflat in proprietate privata, servitute de trecere in favoarea imobilului inscris in CF 411583

CF nr. 411583

Suprafata teren privat conform CF: 6169 mp

Suprafata teren ce se intentioneaza a fi trecut in

domeniu public: 132.6 mp

Suprafata teren privat rezultat: 6036.4 mp

CF nr. 441569

Suprafata teren privat conform CF: 552 mp

Suprafata teren ce se intentioneaza a fi trecut in

domeniu public: 30 mp

Suprafata teren privat rezultat: 522 mp

C

GG

BIROURI

ATELIER

trotuar

z.v.

P+1E

C1

C2

Teren

D ru m b e to n

( beton )

Platforma beton

Z o n a v e rd e

sanitar

6 .0 0

5.00

18.03 m2

21.96 m2

beton platf

hala

71

71A

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisti

platforma beton

U.T.T.

U.T.T.

P.S.I.

30

atelier

platforma beton

platforma tehnologica

topitorie

atelier de sudura

cabina portar

22

20

cabina

cantar

cabina poarta

28

24

3 0

platforma beton

rampa

26

P+4

P+4

Camin de nefamilisti

P+4

4

7

9

Locuinta unifamiliala

P

Locuinta unifamiliala

P+M

Locuinta unifamiliala

P+M

SPITAL

anexa

Spatiu comercial P+1+M

C F n r. 4 4 1 5 6 7

Locuinte colective P+5E

UTT

Locuinte colective P+3E

teren viran

413142

445254

430784

C1

431370-C1

438072-C2

432445-C1

424827-C1

439826-C1

432444-C1

439827-C1

432447-C1

432448-C1

443756-C1

443746-C1

443755-C1

443750-C1

443753-C1

443747-C1

443752-C1

443754-C1

443751-C1

443748-C1

443749-C1

411217-C1

4 1 1 5 6 5

4 1 5 3 3 3

413142

431322

4 3 1 3 7 1

430852

432542

432449

432448

432446

432445

432444

432443

432442

432441

432440

432439

432438

431370

434605

434604

411622

438072

424827 439827

439826

407205

443777

443776

443775

443758

443757

443756

443755

443754

443753

443752

443751

443750

443749

443748

443747

443746

444858

432447

445255

4 4 5 2 5 3

445254

411217

430784

Str. Grigore T. Popa

CF nr. 411583

4 1 7 5 8 8

C

P

C1

post trafo

482500

2 0 6 5 0 0

482500

2 0 6 5 5 0

482500

2 0 6 6 0 0

482550

2 0 6 5 0 0

482550

2 0 6 5 5 0

482550

2 0 6 6 0 0

482600

2 0 6 5 0 0

482600

482600

2 0 6 6 0 0

482650

2 0 6 5 0 0

482650

2 0 6 5 5 0

482650

2 0 6 6 0 0

482500

2 0 6 6 5 0

482550

2 0 6 6 5 0

482600

2 0 6 6 5 0

482650

2 0 6 6 5 0

Anexa degradata

GG

4415672 0 6 5 5 0

414165

CF nr. 441569

CF nr. 441568

N

A3

mio studio de arnitectura
  • 05-A Circulatia terenurilor

Atasament: Memoriu_Tehnic_PUZ_Dr._Gr._T_Popa.pdf

Pr. nr. 224/DTP/18

MEMORIU DE SPECIALITATE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației  Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

“LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”

 Amplasament: Timisoara, strada Dr. Grigore T. Popa, nr.28 CF nr. 411583, CF nr. 441568, CF nr. 441569 Timisoara

 Beneficiar: Spring Agency SRL Tomoni Domnica Tomoni Ionel Scărlătescu Cristian Constantin Scărlătescu Laura

 Proiectant general: S.C. RD SIGN S.R.L. Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14

 Data elaborării: februarie 2020

 Faza de proiectare: PUZ

1.2. Obiectul lucrării

1.2.1 Solicitari ale temei program Prezenta documentație are ca obiect întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal pentru

terenurile situate situate în intravilanul municipiului Timișoara, strada Dr. Grigore T. Popa, CF 411583, CF 441568, CF 441569, având o suprafață totală de 7.294 mp, în vederea realizării obiectivului “Locuinte colective si functiuni complementare”.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru:  Utilizarea funcțională a terenurilor, în conformitate cu legislația în vigoare;  Reglementarea caracterului terenurilor studiate;  Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația

propusă;  Modul de ocupare a terenurilor și condițiile de realizare a construcțiilor;

1/15

Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte o 0% Reginmi - functiuni 715.83 înaltime Hmaxim | Cocurate 917 66 1% pre 4 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo S+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7254.00 7 204,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2
sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

 Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

 Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

Obiectul Planului Urbanistic Zonal constă în analizarea și evaluarea problemelor funcționale şi urbanistice din zonă, ținându-se cont de strategia de dezvoltare urbană a administrației locale și județene.

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, aria studiată

face parte parțial din zona pentru locuințe și funcțiuni complementare ( P-P+2)/(peste P+2) și parțial din zona unităților industriale.

Conform propunerilor noului Plan Urbanistic General, zona studiată se încadrează în unitățile teritoriale de referință Lc - locuințe colective și ULi/c – zonă locuințe individuale semicolective și colective mici.

1.3. Surse documentare

1.3.1. Documentații urbanistice Pentru întocmirea documentației s-au studiat documentațiile urbanistice valabile în

zona studiată care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:  Planul Urbanistic General Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 prelungit

prin HCL 619/2018;  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG/525 din 16 iulie 1996;  Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL

61/28.02.2012  Noul Plan Urbanistic General Timișoara, disponibil pe site-ul Primăriei

Timișoara.

1.3.2. Studii de fundamentare, documentații, avize elaborate concomitent cu PUZ

Certificatul de Urbanism nr. 1720/25.04.2018 prelungit pana la data de 24.04.2020 a fost obținut în baza PUG aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General prin care se specifică Categoria funcțională: partial zona de locuinte si functiuni complementare cu locuinte pentru max. 2 familii si partial zona unitati industriale. Pe zona de locuinte POT max. 40%. Regim de inaltime P-P+2E. Spatii verzi conform HCL 62/2012. Pe zona de industrie- Regim de inaltime si POT maxim conform HG525/1996. Spatii verzi conform legislatiei in vigoare. Teren afectat de sistematizarea zonei- modernizare/deschidere strazi. (drumuri propuse prin PUG)

1.3.3. Proiecte de investiții elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei

În zonă au fost elaborate mai multe documentații de urbanism aprobate :

2/15

Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte o 0% Reginmi - functiuni 715.83 înaltime Hmaxim | Cocurate 917 66 1% pre 4 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo S+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7254.00 7 204,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2
sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

 Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 67/21.02.2017 – Puz “Ansamblu locuințe colective și funcțiuni complementare”;

 Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 88/01.03.2016 - Puz “Parcelare teren și construire locuințe individuale”, str. Gr.Dr.T. Popa nr.22;

 Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 219/19.06.2007 – PUD “Ansamblu locuințe colective și funcțiuni complementare”;

 Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 268/02.06.2015 – PUZ “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”;

 Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 360/29.07.2008 – PUZ “Locuințe colective și funcțiuni complementare”;

 Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 405/20.11.2009 – PUZ “Ansamblu locuințe colective și funcțiuni complementare”;

 Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 411/13.12.2011 – PUZ “Parcelare teren și construire locuințe individuale cu regim de înălțime S(D)+P+1E+M(Er)”;

 Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 446/29.11.2005 – PUZ “Ansamblu de locuințe colective”, str.Grigore T.Popa nr.53-57;

 Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 97/26.02.2013 - “Dezvoltare ansamblu rezidential”, strada Grigore T. Popa nr. 14B

1.3.4. Cadru legislativ La elaborarea documentației s-au respectat prevederile următoarelor documente:

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ aprobat

prin Ordin nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;

 Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 Legea nr. 50/1991, actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;  Legea 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificări și completări;  alte documente relevante.

3/15

Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte o 0% Reginmi - functiuni 715.83 înaltime Hmaxim | Cocurate 917 66 1% pre 4 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo S+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7254.00 7 204,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2
sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1. Evoluția zonei 2.1.1. Date privind evoluția zonei Terenurile studiate prin planul urbanistic zonal se află în partea de nord a Municipiului

Timișoara, în intravilan în apropierea Căii Aradului, cu acces din strada Grigore T. Popa. Dat fiind faptul ca întreg cvartalul era format din parcele de dimensiuni relativ mari, de-

a lungul timpului tesutul a fost modificat printr-o serie de documentații de urbanism care au crescut densitatea fondului construit și au vascularizat circulația prin propunerea unor drumuri noi sau prin largirea strazilor existente.

2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei, relaționate cu evoluția localității Cvartalul studiat se afla într-un proces de dezvoltare și densificare conform cu tendința

generală a orașului Timișoara. Necesitatea de locuințe în oraș este în continuă creștere datorită dezvoltării orașului Timișoara.

2.2 Încadrarea în localitate 2.2.1. Poziția zonei față de intravilanul localității Terenurile care fac obiectul prezentului studiu fac parte din intravilanul localității

Timișoara și sunt situate în partea nordica a orașului, în zona cuprinsa între Calea Aradului (la Vest), strada Armoniei (la Nord si Est) și strada Dr.Grigore T.Popa (la Sud).

Zona ce urmează să fie reglementată prin PUZ este formată din 3 parcele, parcelele cu nr. CF 411583, CF 441568, CF 441569, Timișoara, însumând o suprafață totală de 7.294 mp.

Terenurile studiate sunt bordate la: - Nord - Terenuri în proprietate privată; - Sud – Strada Dr. Gr. T Popa / Cămin de nefamiliști; - Est – Terenuri în proprietate privată; - Vest – parcela privata cu CF 417588 și drum identificat prin numarul cadastral

2106 propus spre lărgire și modernizare prin documentații de urbanism aprobate anterior.

2.2.2. Relaționarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziției, accesibilității, cooperării în domeniul edilitar, servirea cu instituții de interes general

Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterei majore, respectiv Calea Aradului si a strazii Grigore T. Popa.

2.3. Elemente ale cadrului natural 2.3.1. Elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare

urbanistică: relieful, rețeaua hidrografică, clima, condiții geotehnice, riscuri naturale Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării

noastre, climă temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate prin:

- primăveri timpurii și capricioase

4/15

Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte o 0% Reginmi - functiuni 715.83 înaltime Hmaxim | Cocurate 917 66 1% pre 4 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo S+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7254.00 7 204,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2
sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

- veri uscate și lungi - toamne lungi cu temperaturi relativ constante - ierni blânde și scurte Caracterizarea climaterică a zonei: - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8°C - data medie a primului îngheț: 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale (T max. >30°C): 8 zile/an - cantitatea medie multianuală a precipitațiilor: 660 mm/an - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore/an - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile/an - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile/an În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune

atmosferică. Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație

solară directă medie de 736cal/mp la 21.06 și 118cal/mp la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ

uniformă în suprafața unora dintre elementele meteorologice. Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasă Timiș-Bega cu energie de relief

redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică. Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc

depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular încrucișată de pământuri argiloase și nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristică și de diferite consolidări specifice câmpiei joase.

Amplasamentul în cauză se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase (umpluturi și teren natural) în partea superioară a stratificației.

În conformitate cu STAS 6054-77 adâncimea maximă de îngheț în zona de amplasare a viitoarelor construcții este de 0,70 m.

2.3.2. Date generale despre amplasament și construcții Amplasamentul ce face obiectul studiului prezent se află în intravilanul Municipiului

Timișoara, jud. Timiș, identificat prin planul de situație existent anexat. Terenul are o suprafață plană, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare. În prezent, terenul este ocupat de cateva construcții aflate în stare de degradare și un post de transformare aparținând ENEL SA.

2.4. Circulația 2.4.1. Aspecte critice privind desfășurarea în cadrul zonei a circulației rutiere Momentan, în cadrul cvartalului, circulația este asigurată de cele 2 străzi cu sens unic:

strada Grigore T. Popa cu sens unic dinspre Calea Aradului spre Calea Lipovei și strada Armoniei cu sens unic dinspre Calea Lipovei către strada Marginii și apoi spre Calea Aradului.

5/15

Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte o 0% Reginmi - functiuni 715.83 înaltime Hmaxim | Cocurate 917 66 1% pre 4 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo S+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7254.00 7 204,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2
sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

2.4.2. Capacități de transport, greutăți în fluența circulației, incomodări între tipurile de circulație, precum și dintre acestea și alte funcțiuni ale zonei, necesități de modernizare a traseelor existente și de realizare a unor artere noi, capacități și trasee ale transportului în comun, intersecții cu probleme

Strazile menționate necesită modernizare prin lărgire și amenajarea profilului stradal corespunzător. Lipsa trotuarelor face ca circulația pietonilor în zonă să fie stânjenită și deasemenea ca pietonii să fie puși în pericol.

Prezenta documentatie de urbanism se completeaza cu documentatiile de urbanism aprobate in zona si asigura deschiderea unui drum care vascularizeaza circulatia din zona.

2.5. Situația juridică a terenurilor/ Ocuparea terenurilor 2.5.1. Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată Amplasamentul studiat este constituit din parcelele:

CF nr. 411583 Intravilan Timisoara Nr. Cad.: 411583 S= 6169 mp Proprietar: SC SPRING AGENCY SRL Fără înscrieri privitoare la sarcini Imobil împrejmuit Categorie folosință: curți construcții

CF nr. 441568 Intravilan Timisoara Nr. cad. 441568

S=573 mp Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian

Constantin, Scarlatescu Laura. Fără înscrieri privitoare la sarcini Imobil împrejmuit Categorie folosință: arabil intravilan

CF nr. 441569 Intravilan Timisoara Nr. cad. 441569

S=552 mp Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian

Constantin, Scarlatescu Laura. Fără înscrieri privitoare la sarcini Imobil împrejmuit Categorie folosință: arabil intravilan

Inițiatorul documentației este S.C. SPRING AGENCY S.R.L., Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura.

6/15

Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte o 0% Reginmi - functiuni 715.83 înaltime Hmaxim | Cocurate 917 66 1% pre 4 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo S+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7254.00 7 204,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2
sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

2.5.2. Gradul de ocupare al zonei cu fond construit Terenurile studiate sunt ocupate cu fond construit dupa cum urmează: CF nr. 411583:

CF 411583-C1- constructii administrative și social culturale Sconstruit la sol=155 mp. Observatie: birouri firma P+1E

CF 411583-C2 – constructie anexă Sconstruit la sol: 233 mp. Observatie atelier de reparații auto Parter. Post de transformare aparținând Enel Distributie Banat Construcții anexe extratabulare.

CF nr. 441569: Construcție extratabulară, în regim Parter, aflată în stare avansată de degradare. Construcția este poziționată parțial pe teren și parțial pe teren identificat prin CF 441567 aflat în proprietatea municipiului Timișoara. Constructie extratabulară, cu destinație de grup sanitar.

CF nr. 441568 Construcție extratabulară cu destinație imprecisă, platforme betonate.

2.5.3. Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu cele vecine Calea Aradului, aflată la o distanța de aproximativ 500 m, asigură majoritatea dotărilor

de servicii, așezate de-a lungul căii Aradului.

2.5.4. Asigurarea cu spații verzi Terenul studiat, respectiv zonele înconjurătoare, nu dețin spații verzi amenajate,

majoritatea fiind în prezent terenuri virane partial urbanizate pe care a crescut vegetație in mod haotic.

Prin documentatiile de urbanism aprobate in zona, s-au reglementat suprafețe minime necesare de spații verzi amenajate.

Pentru terenul care face obiectul prezentei documentații se propune asigurarea unui minim de 25 % spații verzi amenajate din suprafața rezultată in urma procesului de urbanizare.

2.6. Echiparea edilitară În prezent, zona este deservită de utilități: apă și canal, curent electric, gaz, telefonie

și rețea de televiziune prin cablu, toate existente pe str. Grigore T. Popa.

Conform avizului de amplasament favorabil cu condiții nr. 260867735/04.04.2019 emis de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT, pe amplasament se află un post de transformare aparținând Enel Distributie Banat.

7/15

Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte o 0% Reginmi - functiuni 715.83 înaltime Hmaxim | Cocurate 917 66 1% pre 4 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo S+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7254.00 7 204,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2
sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

2.7. Probleme de mediu RELAȚIA CADRUL NATURAL - CADRUL CONSTRUIT

Conform CF-uri anexate, terenurile încadrate în zona de studiu sunt in prezent cu categoria de folosință de terenuri arabile în intravilan si terenuri curți construcții.

EVIDENȚIEREA RISCURILOR NATURALE ȘI ANTROPICE Nu e cazul.

MARCAREA PUNCTELOR ȘI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICAȚII ȘI DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE, CE PREZINTĂ RISCURI PENTRU ZONĂ

Nu e cazul.

EVIDENȚIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECȚIE Nu e cazul.

EVIDENȚIEREA POTENȚIALULUI BALNEAR ȘI TURISTIC Nu e cazul.

2.8. Opțiuni ale populației Terenul studiat este proprietate privată, iar construcțiile ce sunt propuse a se realiza

aparțin funcțiunii de locuințe si dotări complementare locuirii. Primăria Municipiului Timișoara, ca autoritate locală, are rol de decizie și mediere a

intereselor individuale și a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite faze de elaborare și dezbatere publică daca e cazul.

8/15

Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte o 0% Reginmi - functiuni 715.83 înaltime Hmaxim | Cocurate 917 66 1% pre 4 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo S+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7254.00 7 204,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2
sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Terenurile se află într-o poziție urbană privilegiată deoarece sunt în apropiere de o

arteră majoră, Calea Aradului, si de o viitoare arteră -Strada Grigore Alexandrescu care va deveni inelul IV de circulație Timișoara.

Pe zona constituită de cele 3 parcele, se propune realizarea unui ansamblu de construcții cu funcțiuni mixte - locuire colectivă și funcțiuni complementare.

Motivul care stă la baza inițierii PUZ-ului este inserarea pe sit a unor funcțiuni care să întărească caracterul zonei, cu scopul generării de spații verzi și zone de loisir, curți cu caracter semiprivat, între volumele construite. Astfel, se propune un procent de ocupare a terenului de 40%, coroborat cu un coeficient de utilizare al terenului (CUT) maxim 2,20.

Ținând cont că inelul IV de circulație se află în vecinătatea terenului studiat, se propune ca pe parcelele propuse să se ridice volume similare cu cele ce bordează viitoarea arteră. Așadar, conform planșelor anexate, regimul de înălțime propus va susține uniformizarea zonei fiind similar cu regimul de înălțime al PUZ-urilor aprobate pentru parcelele învecinate. Prezenta documentatie de urbanism propune un regim de inaltime variabil carea asigura tranzitul de la regimul P-P+2 existent in estul zonei studiate catre un regim de inaltime mare dezvoltat adiacent cu viitorul inel de circulatie majora- Grigore Alexandrescu.

Nord – PUD aprobat prin HCL 219/19.06.2007; Vest – PUZ aprobat prin HCL 67/2017; Est – PUZ aprobat prin HCL 88/01.03.2016.

3.2. Prevederi ale P.U.G. în vigoare Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, aria studiată

face parte parțial din zona pentru locuințe și funcțiuni complementare ( P-P+2)/(peste P+2) și parțial din zona unităților industriale. Încadrarea terenurilor în zonele funcționale stabilite prin PUG se vor identifica conform planului de situație anexat (02-A- Analiza cvartal).

Conform propunerilor noului Plan Urbanistic General, zona studiată se încadrează în unitățile teritoriale de referință Lc - locuințe colective și ULi/c – zonă locuințe individuale semicolective și colective mici. Încadrarea terenurilor în zonele funcționale propuse prin noul PUG se vor identifica conform planului de situație anexat (02-A- Analiza cvartal).

3.3. Valorificarea cadrului natural Pe amplasament nu există elemente ale cadrului natural ce ar putea fi puse în

valoare. Prin planul urbanistic propus se prevăd zone de spații verzi amenajate, asigurând balansul optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare.

9/15

Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte o 0% Reginmi - functiuni 715.83 înaltime Hmaxim | Cocurate 917 66 1% pre 4 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo S+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7254.00 7 204,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2
sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

3.4. Modernizarea circulației Conform memoriu de specialitate:

“Terenul studiat în prezentul Plan Urbanistic Zonal este amplasat în municipiul Timișoara, pe strada dr. Grigore T. Popa și este delimitat pe latura de sud de strada dr. Grigore T. Popa, pe latura de est de o parcela înscrisă în CF 441567, proprietar municipiul Timișoara, iar pe celelalte două laturi de parcele private.

În prezent accesul rutier la amplasament se realizează din strada dr. Grigore T. Popa prin intermediul parcelei înscrise în CF 441567.

În urma PUZ-ului studiat vor rezulta trei parcele de locuințe colective cu funcțiuni complementare, aferente celor trei parcele studiate (CF 411583, CF 441569, CF 441568).

Deservirea rutieră a parcelelor rezultate în cadrul PUZ-ului studiat ține seama de situația existentă și de PUZ-urile aprobate în zonă.

În acest sens se propune preluarea prospectului străzii propuse pe latura de vest (PTT2) și a celui de pe strada Gr. T. Popa (PTT1) și amenajarea a trei accese rutiere: unul din strada propusă pe latura de vest și două din strada dr. Grigore T. Popa.

Cele trei accese rutiere se vor executa etapizat în funcție de situația juridică a terenurilor.

În etapa 1 se propune amenajarea celor două accese din strada Gr. T. Popa și amenajarea drumului de acces de pe parcela înscrisă în CF nr. 441567, proprietar municipiul Timișoara. În etapa finală, în momentul asigurării prospectului străzii de pe latura de vest (PTT2 – 12,00 m) se va amenaja și accesul din această stradă.

Prospectele stradale propuse pentru strada dr. Grigore T.Popa și strada de pe latura de vest țin seama de PUZ-urile aprobate în zonă și sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi (Ord. M.T. nr. 50/1998), fiind alcătuite din:

- pentru strada dr. Grigore T. Popa – prospect stradal de 16,00 m – 7,00 m parte carosabilă mărginită de o parte şi de alta de 2x2,00 m zonă verde, 2x1,00 m piste pentru biciclete şi 2x1,50 m trotuare pentru circulaţia pietonală (vezi PTT1);

- pentru strada de deservire locală de pe latura de vest – prospect stradal de 12,00 m – 6,00 m mărginită de o parte şi de alta de 2x1,50 m zonă verde şi 2x1,50 m trotuar pentru circulaţia pietonală (vezi PTT2).

Necesarul de locuri de parcare destinate locatarilor, clienților și angajaților viitoarelor spații (144 locuri) este asigurat de parcajele propuse în incintă la sol (44 locuri) și subsol (100 locuri) pe cele trei parcele.

Apele meteorice de suprafaţă vor fi colectate prin guri de scurgere racordate la reţeaua de canalizare viitoare (vezi capitol lucrări edilitare).

Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne așezate pe fundaţie din balast şi piatră spartă.

Amenajarea acceselor rutiere în incintă nu afectează reţele tehnico-edilitare sau plantaţii stradale (pomi, gard viu, etc.)”

10/15

Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte o 0% Reginmi - functiuni 715.83 înaltime Hmaxim | Cocurate 917 66 1% pre 4 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo S+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7254.00 7 204,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2
sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

3.5. Zonificare functionala- reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

3.5.1. Elemente de temă, funcționalitate, amplasare Prin tema de proiectare stabilită se solicită următoarele:  sistematizarea terenului  realizarea unor zone alocate construcțiilor cu funcțiuni de locuințe colective și

funcțiuni complementare  asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse  asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga

incintă Funcțiunea propusă pentru zona studiată este “Locuințe colective și funcțiuni

complementare”. Suprafața terenului studiat va fi zonificat astfel:  zona alocată construcțiilor – Locuințe și funcțiuni complementare;  zona alocată circulațiilor auto, pietonale, platformelor betonate și parcajelor; - zone verzi. Spatiul de joaca pentru copii nu va ocupa mai mult de 10% din

spatiile verzi.

3.5.2 Indici urbanistici

Locuințe colective și funcțiuni complementare Regim de înălțime propus: S+P+2E ; S+P+2E+Er; S+P+3E+Er; S+P+4E+Er; P.O.T. max = 40% C.U.T. Max = 2.2 Hmax = 20 m

3.5.3. Bilanț teritorial – global

11/15

Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte o 0% Reginmi - functiuni 715.83 înaltime Hmaxim | Cocurate 917 66 1% pre 4 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo S+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7254.00 7 204,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2
sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

3.6.1 Alimentare cu apă

Conform memoriu de specialitate “Suprafata totală a zonei studiate este de 7.294 m2; zona propusă spre studiu va

avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de locuinte cu functiuni complementare.

Sursa de apa pentru asigurarea apei potabile pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apa in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea administrata de s.c. AQUATIM s.a. si existenta pe str. Grigore T. Popa.

Reteaua de alimentare cu apa propusa in zona studiata se va realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 10, De.110 mm si se va amplasa pe strada perpendiculara pe str. Gr. T. Popa, astfel incat sa se poată bransa fiecare unitate de locuit.

Reteaua de alimentare cu apa propusa pentru a deservi toate unitatile de locuit se extinde pe domeniul public, parcela de drum avand CF nr. 441567, de unde se realizeaza bransamente la fiecare unitate de locuit.

Conducta se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. Reteaua de apa se va echipa cu cămine de vane şi hidranti de incendiu. Pe bransamentele de apa, la intrarea in fiecare incinta studiata, la cca 1m fata de

limita de proprietate, se amplaseaza cate un camin de apometru. Debitele totale de apa sunt : Q S ZI MED = 51,42 mc/zi = 0,60 l/s Q S ZI MAX = 66,85 mc/zi = 0,77 l/s Q S ORAR MAX = 5,57 mc/zi = 1,55 l/s”

3.6.2 Canalizarea menajeră Conform memoriu de specialitate “Sistemul de canalizare stabilit pentru zonele de locuinte situate in intravilanul

municipiului Timisoara va fi de tip unitar, preluand atat apele uzate provenite de la grupurile sanitare, cat si apele pluviale.

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a. si existent pe str. Gr. T. Popa).

Pentru racordarea zonei de PUZ la canalizarea existenta pe str. Gr. T. Popa, se va extinde canalizarea propusa pe parcela de drum perpendiculara pe str. Gr. T. Popa. Canalizarea menajera propusa se va realiza din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=250 mm si se va amplasa pe strada existenta, perpendiculara pe str. Gr. T. Popa. Pe conducta de canalizare menajera se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea generala a zonei va functiona gravitational.

Debitele menajere evacuate sunt:

12/15

Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte o 0% Reginmi - functiuni 715.83 înaltime Hmaxim | Cocurate 917 66 1% pre 4 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo S+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7254.00 7 204,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2
sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

Q U ZI MED = 51,42 mc/zi = 0,60 l/s Q U ZI MAX = 66,85 mc/zi = 0,77 l/s Q U ORAR MAX = 5,57 mc/zi = 1,55 l/s”

3.6.3 Canalizarea pluviala Conform memoriu de specialitate “Apele de ploaie din zona studiata (acoperisuri si drumuri) sunt colectate de o retea

de canalizare pluviala ingropata din PVC; apele din zona de circulatie si parcare sunt trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi.

Apele pluviale vor fi stocate in 4 bazine de retentie, cate una pentru fiecare unitate de locuit. Dupa momentul ploii apele pluviale vor fi descarcate prin intermediul caminului de racord in reteaua publica a orasului Timisoara, aflata in administrarea s.c. Aquatim s.a.

Apele de ploaie cazute in zona verde se infiltreaza in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate.

Debitul de calcul al ploii: Q PL = 168,05 l/s Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual = 11.091 mc/an Volumul total al bazinelor de retentie ape pluviale: V = 183 mc”

3.6.4 Alimentarea cu energie electrică Conform memoriu de specialitate „În zonă apar noi consumatori de energie electrică preponderent de uz casnic. Bilanțul energetic al consumatorilor de energie electrică se apreciază astfel :

115 apartamente Pi = 1380 kW Pi = 12 kW / loc. Ps = 331 kW

3 SAD Pi = 90 kW Pi =30 kW / SAD Ps = 72 kW

20 LL iluminat exterior ( drumuri și parcări ) Pi = 2 kW Pi =0,1 kW / LL Ps = 2 kW

_________________________________________________________________ TOTAL Pi = 1472 kW

Ps = 405 kW

Pentru alimentarea cu energie electrică a zonei se va prevedea un post de transformare prefabricat, Sn=630kVA, 20/0,4kV, alimentat din LES 20kV din zonă. De la postul de transformare vor pleca rețele de joasă tensiune stradale de la care se vor realiza branșamente pentru cladiri.

Din postul de transformare se va asigura și iluminatul stradal cu corpuri de iluminat cu surse LED de 100W montate pe stâlpi metalici.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate și se vor executa de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.”

13/15

Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte o 0% Reginmi - functiuni 715.83 înaltime Hmaxim | Cocurate 917 66 1% pre 4 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo S+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7254.00 7 204,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2
sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

3.6.5 Telecomunicaţii si televiziune prin cablu La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde reţelele de

telecomunicaţii şi cablare TV din zonă. De la aceste reţele se vor realiza branşamente individuale la locuinţe şi la obiectivele de dotări şi servicii.

De menționat că dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare.

3.7 Protecția mediului

3.7.1 Epurarea și preepurarea apelor uzate. Apele pluviale aferente zonei de circulații auto vor trece printr-un separator de hidrocarburi după care vor fi colectate într-un bazin de retenție care va fi golit controlat în rețeaua publică de canalizare la 30 de minute după terminarea ploii.

3.7.2 D epozitarea controlată a deșeurilor. Colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale pe o platformă de deșeuri, urmând a fi evacuate periodic. Platformele destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanța de minimum 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie, conform OMS 119/2014 actualizat.

3.7.3 Organizarea sistemelor de spații verzi. În perimetrul spațiului verde amenajat (25% din suprafata terenului) se va amplasa un spațiu de joacă pentru copii, amenajat și echipat cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor. Spatiul de joaca pentru copii nu va ocupa mai mult de 10% din spatiile verzi.

3.8 Obiective de utilitate publică

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Teren proprietate privată 7294 mp

CIRCULAȚIA TERENURILOR

Terenuri proprietate privată 7294 mp

Terenuri proprietate privată, ce se intenționează a fi trecute în domeniul public

162.6 mp

Terenuri proprietate privată rezultate 7131.4 mp

14/15

Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte o 0% Reginmi - functiuni 715.83 înaltime Hmaxim | Cocurate 917 66 1% pre 4 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo S+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7254.00 7 204,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2
sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație, au stat următoarele obiective principale:

 realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;

 corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă  rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a

problemelor legate de mediu.  încadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara;

Întocmit, Arh. Florin Simidreanu

Specialist RUR Arh. Răzvan Negrișanu

15/15

Bilant teritorial teren studiat: Situatie existenta Situatie propusa mp mp % Cladiri existente cu alte o 0% Reginmi - functiuni 715.83 înaltime Hmaxim | Cocurate 917 66 1% pre 4 2.917,60 40% complementare 21.96 post trafo S+P+2E+Er | 14m Circulatii auto, o 2 552,90 35% pietonale si parcaje |S+P+3E+Er 17m Teren neamenajat 6556.21 o 0% TOTAL 7254.00 7 204,00 100% S+P+4E+Er | 20m REGIM DE INALTIME: max. S+P+4E+Er P.O.T. max. 40% CUT. max. 2,2
sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Atasament: AVIZ_JURIDIC.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 08.04.2020 Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-004120/08.04.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective şi funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-004120/08.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective și funcțiuni complementare", Str. Dr. Grigore T.Popa nr. 28, Timişoara, beneficiari fiind: societatea Spring Agency SRL, dnii Tomoni Domnica, Tomoni lonel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura, proiectant RD SIGN SRL, proiect nr. 224/DTP!/18, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 1720/25.04.2018 prelungit, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal Locuinţe colective și funcțiuni complementare”, Str, Dr. Grigore T.Popa nr. 28, Timişoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, În considerarea Avizului de Oportunitate nr. 45/04.10.2018 și Avizului Arhitectului Sef nr. 09/27.02.2020, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, eliberate în sistem electronic, anexate documentației, aferente terenului reglementat prin documentație, în suprafață totală de 7294 mp, rezultă următoarea situație juridică: - Cartea funciară nr. 441569 Timișoara nr. cadastral 441569 (datat 08.04.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 552 mp, categorie de folosință „arabil”, este proprietatea numiților Tomoni Domnica și Tomoni lonel, cota %, respectiv Scărlătescu Cristian Constantin și Scărlătescu Laura, cota 2. Nu sunt înscrise sarcini și nici notate litigii cu privire la acest imobil, astfel cum reiese din acest extras de carte funciară. - Cartea funciară nr. 441568 Timișoara nr. cadastral 441568 (datat 08.04.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 573 mp, categorie de folosință „arabil”, este proprietatea numiților Tomoni Domnica și Tomoni lonel, cota %, respectiv Scărlătescu Cristian Constantin și Scărlătescu Laura, cota 2. Nu sunt înscrise sarcini și nici notate litigii cu privire la acest imobil, astfel cum reiese din acest extras de carte funciară. - Cartea funciară nr. 411583 Timișoara nr. cadastral 411583(datat 08.04.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 6169 mp, categorie de folosință „curți, construcții”, este proprietatea societății Spring Agency SRL, CIF 28582863. Pe teren sunt intabulate și două construcții, sub 411583-C1, 411583-C2, având același proprietar. Este notată servitutea cu titlu gratuit de trecere auto și pas asupra imobilului înscris în CF 417588 Timișoara, în favoarea terenului înscris în CF 411583 Timișoara, conform act notarial autentificat cu nr. 171/06.02.2020 emis de N.P. Melciu lonuț Alexandru Nu sunt înscrise sarcini și nici notate litigii cu privire la acest imobil, astfel cum reiese din acest extras de carte funciară. Prin adresa nr. SC2019-24594/08.10.2020 a Municipiului Timișoara -Serviciul Juridic se menționează faptul că, pe rolul instanțelor judecătorești nu figurează litigii, în curs de soluționare, cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații, înscrise în cele trei cărți funciare mai sus menționate, iar prin adresa nr. CT2019- 005795/24.09.2019 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001. page 10f2

Potrivit adresei nr. DO2019-002410/20.11.2019 se menționează faptul că parcelele identificate în cele trei cărți funciare au făcut obiectul unor recereri de revendicare în temeiul legilor fondului funciar, fiind validat dreptul de proprietate pentru suprafața de 4,28 ha solicitantului, din care pentru o suprafață de 1904 mp s-a reconstituit dreptul de proprietate pe vechiul amplasament, iar pe diferență nu s-a putut restitui pe vechiul amplasament, dosarul fiind în lucru. Se identifică depuse la dosar un set de hotărâri judecătorești definitive în legătură cu aspectul menționat, litigii soluționate prin respingerea cererii reclamantului - titlular al dreptului de revendicare — de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. În considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conţinutul dreptului de proprietate privată — "(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. (2) În condiţiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalităţi şi dezmembrăminte, după - caz.” coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil “În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară", iar potrivit extraselor de carte funciară anexate documentației nu se identifică înscrieri cu privire la sarcini sau litigii asupra imobilelor, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit c) coroborat cu art. -— 129 alin. 6 lit. c) din 0UG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor'), Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-004120/08.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective cu funcțiuni complementare” str. Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii având drepturi reale asupra imobilelor. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Locuinţe colective cu funcțiuni complementare! str. Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adriana ȘRITAN ci Cod FO53-13,Ver.1 page 20f2