keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/28.05.2002

27.03.2012

Hotararea Consiliului Local 105/27.03.2012
privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/28.05.2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2012-006771/14.03.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.139/24.04.2007 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/28.05.2002;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) şi alin.5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai mult de data de 24.04.2014.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBĂ, MUNICIPIUL TIMIS PRIMAR CONSILIUL LOCAL Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF SC2012-006771/14.03.2012

REFERAT

privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002

Prin art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002

privind aprobarea Planului Urbanistic General, s-a stabilit o valabilitate de 5 ani a acestuia, urmând să expire în data de 28.05.2007.

Prin art.1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 139/24.04.2007 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, s-a stabilit prelungirea termenului valabilităţii acestuia până la aprobarea studiilor de actualizare, dar nu mai mult de 5 ani, urmând să expire în data de 24.04.2012.

Conform art.46, alin.1.3 al Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată “Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a depăşi 2 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate.” Planul Urbanistic General are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe Planul Urbanistic General, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani. Municipiul Timişoara a declanşat procedura de achiziţie a serviciilor de actualizare a Planului Urbanistic General, conform Contract de prestări servicii nr.190/08.10.2010. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.61/28.02.2012 a fost aprobată Etapa a 2-a Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan).

PROPUNEM

Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara: Prelungirea termenului de valabilitate al Planulului Urbanistic General al Municipiului Timişoara până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai mult de 2 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General şi anume până la data de 24.04.2014. ARHITECT ŞEF: ŞEF SERVICIU ACC: Arh. CIPRIAN SILVIU CĂDARIU Ing.TEREZ KOLOZSI CONSILIER: AVIZAT JURIDIC: Ing.CORNELIA DOINA GIURGI Jr. DANIEL VACĂRESCU

Red./Dact. D.G. Dact. 2 exemplare