keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 280/22.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto-conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009", str. Simion Bărnutiu, nr. 32, Timişoara

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 280/22.05.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto-conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009", str. Simion Bărnutiu, nr. 32, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. UR2018-001454, UR2018-005233/13.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-001454, UR2018-005233/13.04.2018 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 19.04.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-001454, UR2018-005233/13.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 20/21.09.2017, precum şi Decizia de incadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 6 din 29.01.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se abroga Hotărârea Consiliului Local nr. 139/28.09.2012 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE BIROURI IN REGIM S+P+5E+Er", str. Simion Barnutiu nr. 32, Timisoara.

Art. 2: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto-conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009", str. Simion Bărnuţiu, nr.32, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. BAM ENTERPRISES S.R.L., C.U.I. 16916455, (conform contractului de inchiriere nr. 1/15.06.2016 incheiat intre David Ovidiu Daniel - imputernicit de catre proprietarii terenului prin Procura nr. 531/14.06.2016, si S.C. BAM ENTERPRISES S.R.L., precum si a declaraţiilor notariale ale proprietarilor Simoc Ioan si Simoc Terezia nr. 342/23.03.2018), întocmit conform proiectului nr. 41/2016, realizat de proiectantul BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DUMITRELE ELENA EMILIA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. La documentatie au fost prezentate declaraţiile notariale ale proprietarilor Simoc Ioan si Simoc Terezia nr. 342/23.03.2018, precum si ale vecinilor direct afectati, si anume: declaratia doamnei Luca Elena nr. 1120/13.12.2016, declaratia domnului Sabiescu Constantin nr. 1121/13.12.2016, declaratia domnului Grozavu Mircea nr. 1119/13.12.2016, declaratia doamnei Carpaci Monica nr. 1118/13.12.2016, declaratia doamnei Dragaescu Aurora nr. 1596/07.12.2016, declaratia doamnei Carbune Marioara nr. 1595/07.12.2016, declaratia doamnei Ferent Ioana nr. 1597/07.12.2016, declaratia doamnei Beraru Loredana Iuliana nr. 1594/07.12.2016, declaratia doamnei Grozavu Elena Luminita nr. 1598/07.12.2016, declaratia SC DIBSER SRL prin Lazar Valentin, declaratia+proces verbal al Asociatiei de Proprietari din Intrarea Topologului nr. 6, bloc D1, CIF 11824946 prin Florea Samoila, declaratia UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA prin Daminescu Alina.
De asemenea, la documentatie este atasat si contractul de inchiriere nr. 1/15.06.2016, dintre domnul David Ovidiu Daniel (locator), si SC BAM ENTERPRISES SRL, CUI 16916455, reperezentată prin POPIK DAVID CHARLES, în calitate de administrator, inregistrat la Administratia Judeteana a Finantelor Publice TIMIS in data de 30.06.2016.

Art. 3: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Regim de inaltime = P
- Funcţiune propusă: spălătorie auto în sistem autoservire ;
- Înălţime maximă: Hmax atic = 6 m;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 50% POT max admis = 50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 0.5;
- Amplasarea constructiilor: - Zona de construibilitate, fata de limitele de proprietate ale parcelei inscrisa in CF nr. 405517 se delimiteaza astfel: la 3.11 m fata de limita nordica (alinierea la frontul stradal), 5.00 m fata de limita estica, 54.77 m fata de limita posterioara si 6.05 m fata de limita vestica; (Zona de construibilitate, in perimetrul zonei inchiriate conform contract nr. 1 din 15.06.2016 se delimiteaza astfel: la 3.11m fata de limita nordica (alinierea la frontul stradal), 5.00 m fata de limita estica, 3,80 m fata de limita posterioara si pe limita inchiriata in partea vestica);
- Spaţii verzi interioare propuse: minim 31,62% pe intreaga parcela cu nr. cad 405517, conform Deciziei de Incadrare nr. 6 din 29.01.2018 a Agentiei pentru Protectia Mediului;
- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din b-dul Simion Bărnutiu, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-002237/06.07.2017;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1005/10.11.2016.

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto-conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009", str. Simion Bărnuţiu, nr. 32, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 2 ani.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 1632 mp, este inscris in CF nr. 405517, Timisoara, avand nr. top. 405517 (C.F. vechi 1991, top vechi nr. 5366/1), teren intravilan - categoria curti, constructii, este proprietatea lui Simoc Ioan si sotia Simoc Terezia. Terenul inchiriat de catre beneficiar in vederea realizarii spalatoriei are o suprafata de 436 mp.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto-conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009", str. Simion Bărnuţiu, nr. 32, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. BAM ENTERPRISES S.R.L.;
- Proiectantului BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DUMITRELE
ELENA EMILIA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 05_MOBILARE___Layout.pdf

Plan Urbanistic de Detaliu - AMENAJARE SPALATORIE AUTO-conform HCL102/2009 modificat prin HCL240/2009

BAM ENTERPRISES SRL, Timisoara, str. Virtutii, nr.6,et.1, cam.5, CUI 16916455, J35/3741/24.11.2006 TIMISOARA, jud.Timis, str.Simion Barnutiu,nr.32

A R

H IT

E C

T U

R A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.D.arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

41/2016

Data: aug. 2017

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

15,05fereastra AP2

panouri fonoabsorbante

panouri fonoabsorbante

88.97

89.09

89.02

89.04

89.05

89.05 89.04

89.16 89.18

89.20

89.22

89.01 89.29

89.16

89.30

89.12

89.15 89.41 89.55 89.66

90.05 89.81 89.82

89.03

89.93

89.9389.89 89.13 89.16

89.90

89.8689.85

89.89

89.1989.23

89.17 89.19

89.47 .

90.01 90.01

89.99

89.78

89.84 89.87

89.61 89.49

89.53 89.48

89.68

89.53

89.53

89.54

89.45 89.45

89.5089.37

89.41 89.4589.45

89.51

89.07 89.25

88.96 88.97 89.02

89.07

88.81

89.1689.16

88.82

89.12

89.05 89.11

89.14

89.05

88.93

89.16

89.18

89.32

89.44 89.44

89.21

89.11

89.34

89.17 90.21

89.11

88.8888.80

89.01 89.15

89.28 89.2889.0989.14

89.07 89.04

89.08 89.0488.93 89.26

89.08

C

443561

405517

C C

CC

P P

P

P

P

P P

platforma betonata

terasa

zona verde

443561

Hala P

1632mp

4805502 08

8 0 0

4806002 08

8 0 0

1 2

3

4

5

6

7

8 9

10 11

12

14

15 1004

1006

1007

441945

anexa neintabulata

teren inchiriat conform

contract de inchiriere nr. 1/15.06.2016

sadap.2ap.3ap.6 sadsad

servitute de trecere pentru acces spalatorie

ap.7

ap.8

ap.9

17,935

3,4 6

5 2 0,3

0

3 , 0

0 14

,5 8

5 26

,0 7

5

1 4 ,9

1 5

2 4 , 0

8 5

7, 35 5

1 6,1

4

4 5 ,8

1 5

1,94 5

12,44 3,40

5 1,97 5

3 ,8

0 2 4

,6 4

6,156,006,05

22,955

27,64

1 6 ,3

1 5

3 5

,3 5

11,885

2 5 ,9

5 5

2 5

,5 7

5

9,00

5,00

3 ,1

1

5 4 ,7

7

pompe statie

Sc ar

a ABloc D6

statiecompresie

atelier mecanic

sectia 2 TEBA hala de fabricatie

statie oxigen

bazin

Bloc D1

6

Sc ar

a B

depozit

BULEVARDUL SIMION BARNUTIU

33A 33 35 37 39

300

300

100

C

405517

412475

C C

CC

P P

P

P

P

P P

P+5+M

P+4+M

P

P

P

zona verde

nr. 34nr. 30

1632mp

4805502 08

8 0 0

4806002 08

8 0 0

1 2

3

4

5

6

7

8 9

11 12

13

14

15 1004

1005

1006

1007

nr. 32 nr. 36

P

P

P+4

P+4

P

P+1E

HALA P INALT- DEZAFECTATA

400545

443561-C1

443561-C3 443561-C2

P

boxa spalatorie

SP.TEHNIC

boxa spalatorie

boxa spalatorie

boxa spalatorie

aspirator

LEGENDA P.U.D.

LIMITE

LIMITA DE PROPRIETATE conform CF nr. 405517 AFERENTA PUD-ULUI IN LUCRU- 1632MP

LIMITE DE PROPRIETATE PARCELE VECINE

TEREN INCHIRIAT PENTRU REALIZARE SPALATORIE AUTO CONFORM CONTRACT

NR.1/15.06.2016- s.teren =436mp

TEREN CU SERVITUTE DE TRECERE PENTRU ACCES SPALATORIE

FOLOSINTA TERENURILOR

ZONA DE CONSTRUIBILITATE

ZONA BOXE SPALATORIE/ ZONA ASPIRATOR

CLADIRI LOCUINTE COLECTIVE IN CVARTALUL AFERENT PUD-ULUI

CLADIRI LOCUINTE INDIVIDUALE IN CVARTALUL AFERENT PUD-ULUI

CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE/SERVICII IN CVARTALUL AFERENT PUD-ULUI

CLADIRI INDUSTRIALE IN CVARTALUL AFERENT PUD-ULUI

ZONE VERZI EXISTENTE

CAI DE COMUNICATIE

ZONA CIRCULATIE AUTO EXISTENTA

ZONA PIETONALA/ PLATFORME BETONATE/BOXE GARAJE EXISTENTE

ZONA PLATFORMA BETONATA PROPUSA

ZONA DALATA ACCESE PROPUSE

N

ZONA TEHNOLOGICA DESCHISA PE DOUA PARTI, DAR ACOPERITA- CONSTRUCTIE TIP COPERTINA

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA 05

1:500

P.U.D. - "AMENAJARE SPALATORIE AUTO-conform HCL102/2009 modificat prin HCL 240/2009" TIMISOARA, str.SIMION BARNUTIU, NR.32 BAM ENTERPRISES SRL, Timisoara,str.Virtutii, nr.6, et.1,cam.5,CUI16916455, J35/3741/24.11.2006

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA SC.1:500

SUPRAFATA TEREN

SUPRAFATA SPATII VERZI

SUPRAFATA TROTUAR

EXISTENTA CE SE VA CEDA

CONSTRUCTII EXISTENTE

EXISTENT m²

198,00

56,00

516,00

1.632,00

SUPRAFATA PROPUSA PT CONSTRUCTII SPALATORIE

-

SUPRAFATA DRUMURI SI PLATFORME

862,00

SUPRAFATA TOTALA TEREN

PROPUS m² %

12,13%

3,43%

31,62%

100

198,00

56,00

516,00

1.632,00

150,00 9,19%

712,00 43,63%

regim de inaltime max.P POT=50% CUT=0,5 H.max=6,00m

Atasament: 04_PROPRIETATEA___Layout.pdf

Plan Urbanistic de Detaliu - AMENAJARE SPALATORIE AUTO-conform HCL102/2009 modificat prin HCL240/2009

BAM ENTERPRISES SRL, Timisoara, str. Virtutii, nr.6,et.1, cam.5, CUI 16916455, J35/3741/24.11.2006 TIMISOARA, jud.Timis, str.Simion Barnutiu,nr.32

A R

H IT

E C

T U

R A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.D.arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

41/2016

Data: aug. 2017

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

LEGENDA P.U.D.

LIMITE

LIMITA DE PROPRIETATE conform CF nr. 405517 AFERENTA PUD-ULUI IN

LUCRU- 1632MP

LIMITE DE PROPRIETATE PARCELE VECINE

TEREN INCHIRIAT PENTRU REALIZARE SPALATORIE AUTO CONFORM

CONTRACT NR.1/15.06.2016- s.teren =436mp

TEREN CU SERVITUTE DE TRECERE PENTRU ACCES SPALATORIE

ZONA DE CONSTRUIBILITATE

TIPURI DE PROPRIETATE

a)PROPRIETATE PUBLICA

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA

b)PROPRIETATE PRIVATA

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

CIRCULATIA TERENURILOR

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC

17,935

3,4 6

5 2 0,3

0

3 , 0

0 14

,5 8

5 26

,0 7

5

1 4 ,9

1 5

2 4 , 0

8 5

7, 35 5

1 6,1

4

4 5 ,8

1 5

1,94 5

12,44 3,40

5 1,97 5

6,05 11,88 5

ACCES AUTO(INTRARE-IESIRE)

pompe statie

Sc ar

a ABloc D6

statiecompresie

atelier mecanic

sectia 2 TEBA hala de fabricatie

statie oxigen

bazin

Bloc D1

6

Sc ar

a B

depozit

BULEVARDUL SIMION BARNUTIU

33A 33 35 37 39

300

300

100

88.97

89.09

89.02

89.04

89.05

89.0589.04

89.16 89.18

89.20

89.22 89.19

89.01 89.29

89.16

89.30

89.12

89.15 89.41 89.55 89.66

90.05 89.81 89.82

89.03

89.93

89.9389.89 89.13 89.16

89.90

89.8689.85 89.9289.89

89.1989.23

89.17 89.19

89.47 .

90.01 90.01

89.99 89.78

89.84 89.87

89.61 89.49

89.53 89.48

89.68

89.53 89.53

89.54

89.30

89.45 89.45

89.5089.37

89.41 89.4589.45

89.51

89.07 89.25

88.96 88.97 89.02

89.07

88.81

89.1689.16

88.82

89.12

89.05 89.11

89.14 89.05

88.93

89.16

89.18

89.32

89.44 89.44 89.21

89.11

89.3689.34

89.17 90.21

89.11

88.8888.80

89.0189.15

89.28 89.2889.0989.14 89.07

89.04 89.08

89.0488.93 89.26

89.08

C

405517

412475

C C

CC

P P

P

P

P

P P

P+5+M

P+4+M

P

P

P

platforma betonata

platforma betonata

terasa

zona verde

nr. 34 nr. 30

1632mp

4805502 08

8 0 0

4806002 08

8 0 0

1 2

3

4

5

6

7

8 9

11 12

13

14

15 1004

1005

1006

1007

nr. 32 nr. 36

P

P

P

P+4

P+4

P

P+1E

HALA P INALT- DEZAFECTATA

teren inchiriat conform

contract de inchiriere nr. 1/15.06.2016

servitute de trecere pentru acces spalatorie

3 ,1

1

5,00

3 , 8

0400545

443561-C1

443561-C3 443561-C2

N

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 04

1:500

P.U.D. - "AMENAJARE SPALATORIE AUTO-conform HCL102/2009 modificat prin HCL 240/2009" TIMISOARA, str.SIMION BARNUTIU, NR.32 BAM ENTERPRISES SRL, Timisoara,str.Virtutii, nr.6, et.1,cam.5,CUI16916455, J35/3741/24.11.2006

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR SC.1:500

SUPRAFATA TEREN EXISTENTA CONFORM CF =1.632MP SUPRAFATA INCHIRIATA PENTRU REALIZAREA SPALATORIEI=436MP SUPRAFATA TEREN PROPUSA PT TRECEREA IN DOMENIUL PUBLIC=56MP

Atasament: 03_REGLEMENTARI___Layout.pdf

Plan Urbanistic de Detaliu - AMENAJARE SPALATORIE AUTO-conform HCL102/2009 modificat prin HCL240/2009

BAM ENTERPRISES SRL, Timisoara, str. Virtutii, nr.6,et.1, cam.5, CUI 16916455, J35/3741/24.11.2006 TIMISOARA, jud.Timis, str.Simion Barnutiu,nr.32

A R

H IT

E C

T U

R A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.D.arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

41/2016

Data: aug. 2017

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

15,05fereastra AP2

panouri fonoabsorbante

panouri fonoabsorbante

88.97

89.09

89.02

89.04

89.05

89.05 89.04

89.16 89.18

89.20

89.22

89.01 89.29

89.16

89.30

89.12

89.15 89.41 89.55 89.66

90.05 89.81 89.82

89.03

89.93

89.9389.89 89.13 89.16

89.90

89.8689.85

89.89

89.1989.23

89.17 89.19

89.47 .

90.01 90.01

89.99

89.78

89.84 89.87

89.61 89.49

89.53 89.48

89.68

89.53

89.53

89.54

89.45 89.45

89.5089.37

89.41 89.4589.45

89.51

89.07 89.25

88.96 88.97 89.02

89.07

88.81

89.1689.16

88.82

89.12

89.05 89.11

89.14

89.05

88.93

89.16

89.18

89.32

89.44 89.44

89.21

89.11

89.34

89.17 90.21

89.11

88.8888.80

89.01 89.15

89.28 89.2889.0989.14

89.07 89.04

89.08 89.0488.93 89.26

89.08

C

443561

405517

C C

CC

P P

P

P

P

P P

platforma betonata

terasa

zona verde

443561

Hala P

1632mp

4805502 08

8 0 0

4806002 08

8 0 0

1 2

3

4

5

6

7

8 9

10 11

12

14

15 1004

1006

1007

441945

anexa neintabulata

teren inchiriat conform

contract de inchiriere nr. 1/15.06.2016

sadap.2ap.3ap.6 sadsad

servitute de trecere pentru acces spalatorie

ap.7

ap.8

ap.9

17,935

3,4 6

5 2 0,3

0

3 , 0

0 14

,5 8

5 26

,0 7

5

1 4 ,9

1 5

2 4 , 0

8 5

7, 35 5

1 6,1

4

4 5 ,8

1 5

1,94 5

12,44 3,40

5 1,97 5

3 ,8

0 2 4

,6 4

6,156,006,05

22,955

27,64

1 6 ,3

1 5

3 5

,3 5

11,885

2 5 ,9

5 5

2 5

,5 7

5

9,00

5,00

3 ,1

1

5 4 ,7

7

pompe statie

Sc ar

a ABloc D6

statiecompresie

atelier mecanic

sectia 2 TEBA hala de fabricatie

statie oxigen

bazin

Bloc D1

6

Sc ar

a B

depozit

BULEVARDUL SIMION BARNUTIU

33A 33 35 37 39

300

300

100

C

405517

412475

C C

CC

P P

P

P

P

P P

P+5+M

P+4+M

P

P

P

zona verde

nr. 34nr. 30

1632mp

4805502 08

8 0 0

4806002 08

8 0 0

1 2

3

4

5

6

7

8 9

11 12

13

14

15 1004

1005

1006

1007

nr. 32 nr. 36

P

P

P+4

P+4

P

P+1E

HALA P INALT- DEZAFECTATA

400545

443561-C1

443561-C3 443561-C2

P

boxa spalatorie

SP.TEHNIC

boxa spalatorie

boxa spalatorie

boxa spalatorie

aspirator

LEGENDA P.U.D.

LIMITE

LIMITA DE PROPRIETATE conform CF nr. 405517 AFERENTA PUD-ULUI IN LUCRU- 1632MP

LIMITE DE PROPRIETATE PARCELE VECINE

TEREN INCHIRIAT PENTRU REALIZARE SPALATORIE AUTO CONFORM CONTRACT

NR.1/15.06.2016- s.teren =436mp

TEREN CU SERVITUTE DE TRECERE PENTRU ACCES SPALATORIE

FOLOSINTA TERENURILOR

ZONA SERVICII PROPUSA -CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO IN SISTEM AUTOSERVIRE

ZONA DE CONSTRUIBILITATE

ZONA BOXE SPALATORIE/ ZONA ASPIRATOR

CLADIRI LOCUINTE COLECTIVE IN CVARTALUL AFERENT PUD-ULUI

CLADIRI LOCUINTE INDIVIDUALE IN CVARTALUL AFERENT PUD-ULUI

CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE/SERVICII IN CVARTALUL AFERENT PUD-ULUI

CLADIRI INDUSTRIALE IN CVARTALUL AFERENT PUD-ULUI

ZONE VERZI EXISTENTE

CAI DE COMUNICATIE

ZONA CIRCULATIE AUTO EXISTENTA

ZONA PIETONALA/ PLATFORME BETONATE/BOXE GARAJE EXISTENTE

ZONA PLATFORMA BETONATA PROPUSA

ZONA DALATA ACCESE PROPUSE

N

REGLEMENTARI URBANISTICE 02

1:500

P.U.D. - "AMENAJARE SPALATORIE AUTO-conform HCL102/2009 modificat prin HCL 240/2009" TIMISOARA, str.SIMION BARNUTIU, NR.32 BAM ENTERPRISES SRL, Timisoara,str.Virtutii, nr.6, et.1,cam.5,CUI16916455, J35/3741/24.11.2006

REGLEMENTARI URBANISTICE SC.1:500

SUPRAFATA TEREN

SUPRAFATA SPATII VERZI

SUPRAFATA TROTUAR

EXISTENTA CE SE VA CEDA

CONSTRUCTII EXISTENTE

EXISTENT m²

198,00

56,00

516,00

1.632,00

SUPRAFATA PROPUSA PT CONSTRUCTII SPALATORIE

-

SUPRAFATA DRUMURI SI PLATFORME

862,00

SUPRAFATA TOTALA TEREN

PROPUS m² %

12,13%

3,43%

31,62%

100

198,00

56,00

516,00

1.632,00

150,00 9,19%

712,00 43,63%

regim de inaltime max.P POT=50% CUT=0,5 H.max=6,00m

Atasament: 02_EXISTENT___Layout.pdf

Plan Urbanistic de Detaliu - AMENAJARE SPALATORIE AUTO-conform HCL102/2009 modificat prin HCL240/2009

BAM ENTERPRISES SRL, Timisoara, str. Virtutii, nr.6,et.1, cam.5, CUI 16916455, J35/3741/24.11.2006 TIMISOARA, jud.Timis, str.Simion Barnutiu,nr.32

A R

H IT

E C

T U

R A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.D.arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

41/2016

Data: aug. 2017

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

3 ,46 5

20, 3 0

3,00 14

,5 8

5 26,07

5

14 ,91

5 24,0

8 5

7,3 5

5 16 ,14

45 ,8 1

5

1,94 5

12,44 3,40

5 1,97 5

17,935 3 ,4 6

5

15,05

2 5

,9 5

5

2 5

,5 7

5

9,00

6,05 11,88 5

3 5 , 3

5

6,05 12,455

1 6

,3 1

5

22,95527,64

fereastra AP2

mag prod finite

cos

ra m

pa

SP LA

IU L P

EN ES

C UR

CA NU

L magazie trico-conf.

mag deseuri bazine decantare

ape industriale

statiepompe

centrala termica

S.C. 1 IUNIE S.A.

lift

centrala termica

hala finisaj chimie

depozit atelierreparatii

depozit

depozit

vestiar

cantar

garderoba

pos t

traf o

S T R

. S A M

U IL

M IC

U

STR. VIOR

ELEL OR

hala filatura

cantina Bloc D7 Scara A

gradinita

pompe statie

cresa

Sc ar

a ABloc D6

atelier electric des

tram ato

rie

laborator

hala de fabricatie centrala termica

S.C.U.T.T S.A.

depozit 23

terasa

depozit

birouri

25 27 27A 29

statiecompresie

atelier mecanic

sectia 2 TEBA hala de fabricatie

statie oxigen

bazin

Bloc D1

6

Sc ar

a B

4d ep

oz it

BULEVARDUL SIMION BARNUTIU

31 33A 33 35 37 39

41

S T

R . P

R IM

A V

E R

IItrafo post

8

spatiu comercial

17

Scara B Scara C

Bloc D7 Scara D13

veranda

Scara A

Scara B Bloc D 53 Scara A

2A 2

Bloc D8

Scara B Scara c

S T

R . O

V ID

IU

19

Scara A

Bloc D9

Scara B

2A Scara A

INTRA REA T

OPOL OGUL

UI 4 2

Bloc D2 Bloc D3

gradinita

4

S T R

. R E

N A

S T E

R II

4A

7

6

40 42 44

gang 43

gang

45

Scara B Scara A52

47

alimentara

STR. RENASTER II

100

40/60 275 500

100

60/90

500

10060 /90

CV3

800/12 00

1200/1420

300

400

100 Ai 60/90

Ai

100

300100

300

300 300

600

350

200

35 0

350

35 0

300

350

350

350

100 350

350

Ai40/60

CV2

60 0

400

40/60 100

350

CV 400

100

400

275

30/45

275 40/60

C

405517

412475

C C

CC

P P

P

P

P

P P

P+5+M

P+4+M

P

P

P platforma betonata

terasa

zona verde

nr. 34nr. 30

1632mp

4805502 0

8 8

00

4806002 0

8 8

00

1 2

3

4

5

6

7

8 9

11 12

13

14

15 1004

1005

1006

1007

nr. 32 nr. 36

STR. VIOR

ELEL OR

P

P

P

P

P+4

P+4

P+4

P+4

P

P+1E

P+1E

P P+4+M

P+5 P+4+Er

P+4+M

nr. 38

P+1E

P+4

P+1+M

P+M

P+MP

HALA P INALT- DEZAFECTATA

88.97

89.09

89.02

89.04

89.05

89.05 89.04

89.16 89.18

89.20

89.22 89.19

89.01 89.29

89.16

89.30

89.12

89.15 89.41 89.55 89.66

90.05 89.81 89.82

89.03

89.93

89.9389.89

89.13 89.16

89.90

89.8689.85

89.89

89.1989.23

89.17 89.19

89.47 .

90.01 90.01

89.99

89.78

89.84 89.87

89.61 89.49

89.53 89.48

89.68

89.53

89.53

89.54

89.30

89.45 89.45

89.5089.37

89.41 89.4589.45

89.51

89.07 89.25

88.96 88.97 89.02

89.07

88.81

89.1689.16

88.82

89.12

89.05 89.11

89.14

89.05

88.93

89.16

89.18

89.32

89.44 89.44

89.21

89.11

89.3689.34

89.17 90.21

89.11

88.8888.80

89.01 89.15

89.28 89.2889.0989.14

89.07 89.04

89.08 89.04

-8.436

88.93 89.17

89.03 89.26

88.97

88.80

88.96

89.26

89.08 89.01

88.97

88.86

C

443561

405517

C C

CC

P P

P

P

P

P P

platforma betonata

platforma betonata

terasa

zona verde

443561

Hala P

1632mp

N

4805502 0

8 8

00

4806002 0

8 8

00

1 2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12

14

15 1004

1005

1006

1007

441946

407573

441945

436928

426664

anexa neintabulataanexa

teren inchiriat conform contract de inchiriere nr. 1/15.06.2016

sadap.2ap.3ap.6 sadsad

servitute de trecere pentru acces spalatorie

ap.7

ap.8

ap.9

436 m2

3 ,4

6 5

20 ,3

0

3, 0 0

1 4 ,5

8 5

2 6 ,0

7 5

1 4 ,9

1 5

2 4, 08

5 7, 3

5 5

16 ,1

4

4 5,8

1 5

1,94 5

12,44 3,40

5 1,97 5

17,935 3 ,4

6 5

15,05

2 5 ,9

5 5

2 5

,5 7

5

9,00

6,05 11,88 5

3 5

,3 5

6,05 12,455

1 6 ,3

1 5

22,95527,64

fereastra AP2

pompe statie

Sc ar

a ABloc D6

statiecompresie

atelier mecanic

statie oxigen

bazin

Bloc D1

6

Sc ar

a B

de po

zi t

BULEVARDUL SIMION BARNUTIU

33A 33 35 37 39

300

300

100

C

405517

412475

C C

CC

P P

P

P

P

P P

P+5+M

P+4+M

P

P

P platforma betonata

terasa

zona verde

nr. 34nr. 30

1632mp

480550

480600

1 2

3

4

5

6

7

8 9

11 12

13

14

15 1004

1005

1006

1007

nr. 32 nr. 36

P

P

P

P+4

P+4

P

P+1E

P

HALA P INALT- DEZAFECTATA

88.97

89.09

89.02

89.04

89.05

89.05 89.04

89.16 89.18

89.20

89.22 89.19

89.01 89.29

89.16

89.30

89.12

89.15 89.41 89.55 89.66

90.05 89.81 89.82

89.03

89.93

89.9389.89 89.13 89.16

89.90

89.8689.85

89.89

89.1989.23

89.17 89.19

89.47 .

90.01 90.01

89.99

89.78

89.84 89.87

89.61 89.49

89.53 89.48

89.68

89.53

89.53

89.54

89.30

89.45 89.45

89.5089.37

89.41 89.4589.45

89.51

89.07 89.25

88.96 88.97 89.02

89.07

88.81

89.1689.16

88.82

89.12

89.05 89.11

89.14

89.05

88.93

89.16

89.18

89.32

89.44 89.44

89.21

89.11

89.3689.34

89.17 90.21

89.11

88.8888.80

89.01 89.15

89.28 89.2889.0989.14

89.07 89.04

89.08 89.0489.26

89.08

C

443561

405517

C C

CC

P P

P

P

P

P P

platforma betonata

platforma betonata

terasa

zona verde

443561

Hala P

1632mp

N

480550

480600

1 2

3

4

5

6

7

8 9

10 11

12

14

15 1004

1005

1006

1007

441945

anexa neintabulataanexa

teren inchiriat conform

contract de inchiriere nr. 1/15.06.2016

sadap.2ap.3ap.6 sadsad

servitute de trecere pentru acces spalatorie

ap.7

ap.8

ap.9

436 m2

LEGENDA P.U.D.

LIMITE

LIMITA DE PROPRIETATE conform CF nr. 405517 AFERENTA PUD-ULUI IN LUCRU- 1632MP

LIMITE DE PROPRIETATE PARCELE VECINE

TEREN INCHIRIAT PENTRU REALIZARE SPALATORIE AUTO CONFORM CONTRACT

NR.1/15.06.2016- s.teren =436mp

TEREN CU SERVITUTE DE TRECERE PENTRU ACCES SPALATORIE

FOLOSINTA TERENURILOR

DESTINATIE CONFORM PUD APROBAT CU HCL139/28.09.2012 "CONSTRUIRE BIROURI IN

REGIM S+P+5E+Er"

ZONA UNITATI INDUSTRIALE EXISTENTE

ZONA LOCUINTE COLECTIVE EXISTENTE

ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE CU SERVICII EXISTENTE

ZONE VERZI

CLADIRI LOCUINTE COLECTIVE IN CVARTALUL AFERENT PUD-ULUI

CLADIRI LOCUINTE INDIVIDUALE IN CVARTALUL AFERENT PUD-ULUI

CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE/SERVICII IN CVARTALUL AFERENT PUD-ULUI

CLADIRI INDUSTRIALE IN CVARTALUL AFERENT PUD-ULUI

CAI DE COMUNICATIE

ZONA CIRCULATIE AUTO EXISTENTA

ZONA PIETONALA/ PLATFORME BETONATE/BOXE GARAJE EXISTENTE

N

SITUATIA EXISTENTA 01

1:500/ 2000

P.U.D. - "AMENAJARE SPALATORIE AUTO-conform HCL102/2009 modificat prin HCL 240/2009" TIMISOARA, str.SIMION BARNUTIU, NR.32 BAM ENTERPRISES SRL, Timisoara,str.Virtutii, nr.6, et.1,cam.5,CUI16916455, J35/3741/24.11.2006

SITUATIA EXISTENTA SC.1:500

Atasament: 01_INCADRARE___Layout.pdf

Plan Urbanistic de Detaliu - AMENAJARE SPALATORIE AUTO-conform HCL102/2009 modificat prin HCL240/2009

BAM ENTERPRISES SRL, Timisoara, str. Virtutii, nr.6,et.1, cam.5, CUI 16916455, J35/3741/24.11.2006 TIMISOARA, jud.Timis, str.Simion Barnutiu,nr.32

A R

H IT

E C

T U

R A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.D.arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

41/2016

Data: aug. 2017

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

PARCELA AFERENTA PUD-ULUI IN LUCRU

PARCELA AFERENTA PUD-ULUI IN LUCRU

PARCELA AFERENTA PUD-ULUI IN LUCRU

PARCELA AFERENTA PUD-ULUI IN LUCRU

INCADRAREA IN PUG TIMISOARA PLAN CADASTRAL 00

P.U.D. - "AMENAJARE SPALATORIE AUTO-conform HCL102/2009 modificat prin HCL 240/2009" TIMISOARA, str.SIMION BARNUTIU, NR.32 BAM ENTERPRISES SRL, Timisoara,str.Virtutii, nr.6, et.1,cam.5,CUI16916455, J35/3741/24.11.2006

INCADRARE IN PUG TIMISOARA, IN MASTERPLAN, PLAN CADASTRAL

1:5000

POLITICA 1 - DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI ECONOMICE URBANE COMPETITIVE PROGRAM 3: zone urbane mixte obtinute prin reconversie

INCADRARE IN PUG aprobat CU HCL 157/2002 prelungit prin HCL107/2014- ZONA UNITATI INDUSTRIALE

INCADRARE IN NOUL PUG -ETAPA 3- M1- ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE INCHIS ADIACENTA PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

STR. SIMION BARNUTI U

S T R

. S A M

U E L C

L A

IN M

IC U STR.

VIOR ELEL

OR

SITUATIA ACTUALA: PE AMPLASAMENTUL CE FACE OBIECTUL PUD-ULUI, IDENTIFICAT PRIN CF. NR. 405517 FUNCTIONEAZA O SPALATORIE AUTO

PLAN DE SITUATIE IN CONFORMITATE CU BAZA DE DATE A PRIMARIEI MUNICIPIULUI TIMISOARA

teren inchiriat conform contract de inchiriere

nr. 1/15.06.2016 s.teren inchiriat -436mp

teren inchiriat conform

contract de inchiriere

nr. 1/15.06.2016 s.teren inchiriat 436mp

Dr „uGOJULUI E,
a ZI ZOun ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI
1 INI RES GENERAL PENTRU LOCUINTE SI FUN (P-P+D?)/i ZONIFICARE FUNCTIONALA COMPLEXE DE INTERES GF! —_
UTR 28 e aa
N A APE, OGLINZI DE APA / PORT dci EREI PADURE PARC ari [__] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI
///A ZONA DE SPORI - AGREMENT [CEZ] ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TIT CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARII ri CR ZONA RUTIERA SI CONSTRUCTI! TO FEROVIARA SI CONSTRUCTII — —, ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII
“ NWA ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE e alu ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVI ] ZONA UNITATI AGRICOLE ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, 71 PLANTATII DE PROTECTIE — STATIE ” 220/110 Kv _
| UIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA —_ ZONIFICARE FUNCTIONALA RALA SI ALTE ZONE CU FUNCTIUL : BOMPLEXE DE INTERES n 777 PENTRU RETR SI FUNCTIUNI

Atasament: Edilitare_Spalatorie_Simion__Barnutiu_32_(1).pdf

Atasament: Raportul_info_consultarii.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I S O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2016-015366/ 14.11.2016

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

- Denumire proiect: PUD – ,,AMENAJARE SPALATORIE AUTO”, conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009;

- Amplasament: B-lv. SIMION BĂRNUŢIU NR. 32, TIMISOARA; - Beneficiar: SC BAM ENTERPRISES SRL - Proiectant: B.I.A. DUMITRELE ELENA EMILIA;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul, Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 25.10.2016 – 13.11.2016, la

documentaţia disponibilă in cadrul Compartimentului Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcţiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 43/2016 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), au fost anunţaţi proprietarii parcelelor învecinate şi a fost afişat anunţul pe site-ul www.primariatm.ro;

Proprietari notificaţi: 1. Asociatia de proprietari: - Intrarea Topologului nr. 6, Bl. D1, Timisoara, Simion Barnutiu 34 2. Proprietari Imobile: - Simion Barnutiu nr, 30 (ap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 34, 39; 3. SC UTT SA Timisoara, SC LIDL ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA;

Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat sugestii si/sau obiectii cu privire la aceasta investitie.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/2016 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia PUD ,,AMENAJARE SPALATORIE AUTO”, conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009, B-lv. SIMION BĂRNUŢIU NR. 32, Timisoara, beneficiar SC BAM ENTERPRISES SRL, proiectant B.I.A. DUMITRELE ELENA EMILIA, a fost finalizată, si se va putea începe circuitul legal de avizare.

PT. ARHITECT ŞEF Andreea STANILA

CONSILIER Steluta URSU

Red/Dact S.U. – 2ex

Atasament: MEMORIU_PUD_SPALATORIE.pdf

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.41/2016 – PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009, modificat prin HCL240/2009, Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp

beneficiar- BAM ENTERPRISES SRL MEMORIU JUSTIFICATIV 1

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009 modificat prin HCL240/2009 Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp

Beneficiari: BAM ENTERPRISES SRL, Timisoara, str. Virtutii, nr.6,

cam.5, CUI16916455, J35/3741/24.11.2006 Proiectant general: B.I.A. DUMITRELE ELENA - EMILIA

Arh. Dumitrele Elena-Emilia

Data elaborării: 11. 04. 2017

VAND
panouri fonoabsorl 412475 acces spalatorie — 400545 'anouri Pra AT

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.41/2016 – PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009, modificat prin HCL240/2009, Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp

beneficiar- BAM ENTERPRISES SRL MEMORIU JUSTIFICATIV 2

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI

Proiectant general: B.I.A. DUMITRELE ELENA-EMILIA

Coordonator proiect: Arh. Dumitrele Elena-Emilia

Urbanism: B.I.A. DUMITRELE ELENA-EMILIA Arh. Dumitrele Elena-Emilia

Edilitare – apă canal: S.C. NIMRA S.R.L.

Ing. Petrovici Zoran

Topo: SC TOPO- TIM SRL Ing. Crasoveanu Calin Adrian

Drumuri: S.C. CosMun WEST S.R.L. Ing. Linda Munteanu

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.41/2016 – PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009, modificat prin HCL240/2009, Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp

beneficiar- BAM ENTERPRISES SRL MEMORIU JUSTIFICATIV 3

PLAN URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009 modificat prin HCL240/2009 Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp BAM ENTERPRISES SRL, Timisoara, str. Virtutii, nr.6, cam.5, CUI16916455, J35/3741/24.11.2006

MEMORIU JUSTIFICATIV

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.41/2016 – PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009, modificat prin HCL240/2009, Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp

beneficiar- BAM ENTERPRISES SRL MEMORIU JUSTIFICATIV 4

1.INTRODUCERE DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009, modificat prin HCL240/2009 Timisoara , str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp Beneficiari: BAM ENTERPRISES SRL, Timisoara, str. Virtutii, nr.6, cam.5, CUI16916455, J35/3741/24.11.2006 Proiectant general: B.I.A. DUMITRELE ELENA-EMILIA Arh. Dumitrele Elena-Emilia Data elaborării: 28.08. 2017 OBIECTUL LUCRARII

Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în partea de est a municipiului Timisoara, in UTR29, la sud de b-dul Simion Barnutiu, a unei spalatorii auto in sistem autoservire, pe o suprafaţă de 436 mp teren, conform contract de inchiriere nr.1/15.06.2016. Zona aflată în studiu este identificată prin CF 405517 şi se află în proprietatea SIMOC IOAN si SIMOC TEREZIA; Locatorul (imputernicitul proprietarului) David Ovidiu Daniel are contract de inchiriere cu BAM ENTERPRISES SRL pentru a folosi terenul liber de constructii cu o latime de 11,885m si o lungime de 35,35m in vederea prestarii de servicii comerciale(conform plan anexa la contractul de inchiriere nr.1 din 15.06.2016) – amenajarea unei spalatorii auto in sistem autoservire, acces auto si imprejmuire. Documentatia pentru PUD se va intocmi cu respectarea HCL 102/2009 modificat prin HCL240/2009 si conform Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUD- ului aprobat prin Ord.37/N/2000 al MLPAT si L350/2001 modificata si actualizata. Se vor respecta HCL 140/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, codul civil,RLU, OMS119/2014, HG525/96 si legislatia in vigoare.

Prin PUD se defininesc elementele urbanistice ce vor sta la baza intocmirii documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire a obiectivelor ce urmeaza a se amplasa in zona studiata , in vederea avizarii acestora in Consiliul Local : - dimensiunile, functiunile si aspectul arhitectural al obiectivelor - rezolvarea circulatiei, accese,parcaje - integrarea si armonizarea cu constructiile existente - echiparea edilitara

Obiectivul documentatiei consta in : -stabilirea modului de amplasare a constructiilor pe teren -stabilirea regimului de inaltime a constructiilor si a gradului de ocupare a terenului

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primaria

Municipiului Timisoara, Certificatul de Urbanism nr.2509 din 13.06.2016 si 2869 din 28.06.2017 prin care s-a solicitat investitorului, elaborarea prezentului PUD Prevederi ale programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL157/2002, prelungit prin HCL107/2014, amplasamentul in cauza se incadreaza in zona propusa de unitati industriale, functiune ce nu mai corespunde cerintelor urbanistice actuale; Folosinta actuala – destinatie conform PUD aprobat prin HCL 139/28.09.2012 – Construire birouri in regim

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.41/2016 – PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009, modificat prin HCL240/2009, Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp

beneficiar- BAM ENTERPRISES SRL MEMORIU JUSTIFICATIV 5

S+P+5E+Er; prin aprobarea noului PUD prin HCL pentru lucrarea solicitata se va abroga documentatia de urbanism aprobata cu HCL 139/28.09.2012 Conform noului PUG in curs de avizare zona face parte din M1- zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic Conform Masterplan, propunerea se incadreaza in : -Politica1- Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive Program3: zone urbane mixte obtinute prin reconversie 2.ÎNCADRAREA ÎN ZONA Amplasamentul a fost o incinta industriala dezafectata si abandonata, in paragina Actualmente pe amplasament si pe vechile platforme de incinta industriala functioneaza o spalatorie auto in sistem rudimentar. Pe terenul aferent CF-ului mai exista o hala depozit – dezafectata si anexa parter neintabulata, o zona de spatiu verde si o platforma betonata; de la limita anexei neintabulate inspre limita posterioara a terenului nu se intervine in nici un fel, aceasta zona nefacand parte din terenul destinat amplasarii spalatoriei conform contract nr1/15.06.2016

Zona luata in studiu este amplasata in estul municipiului Timisoara, conform CF 405517, la sud de b-dul Simion Barnutiu si face parte din UTR 29; Se va realiza ulterior un studiu geotehnic preliminar, pentru aprecierea conditiilor de fundare in eventualitatea amplasarii de constructii pe amplasamentul studiat. SURSE DOCUMENTARE -Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL157/2002 si prelungit prin HCL107/2014 -Noul Plan Urbanistic General –Etapa 3 - P.U.Z. –uri/PUD-uri aprobate în zonă - Ridicarea topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUD. PREVEDERI ALE DOCUMENTATIILOR DE URBANISM ELABORATE ANTERIOR -Pe parcela in cauza a fost elaborat un PUD aprobat cu HCL 139/28/09.2012 – CONSTRUIRE BIROURI IN REGIM S+P+5E+Er, POT max.37%, CUTmax. 3, spatii verzi 11,2%; aceste functiuni nu au fost implementate pana in prezent, in consecinta documentatia se va abroga datorita noilor solicitari. In 2009 Consiliul Local a aprobat prin HCL un regulament prin care se pot aproba construirea de spalatorii auto prin elaborarea prealabila a unui PUD aprobat prin HCL. 3.DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE: ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICATIE Terenul studiat se afla in intravilanul municipiului Timisoara, amplasat adiacent strazii Simion Barnutiu si are o forma dreptunghiulara cu front stradal de 17,93m. Circulatia principala in zona se desfasoara pe b-dul Simion Barnutiu, drum cu 2 benzi de circulatie pe sens, cu latimea carosabila de 7m si imbracaminte din asfalt, strada ce face legatura intre zona centrala si DN 6 Lugoj. Accesul in incinta se face din b-dul Simion Barnutiu; practic el exista dar trebuie adus la o forma estetica prin amenajarea zonei de la bulevard la limita gardului de incinta, precum si rezolvarea circulatiilor in interiorul amplasamentului ce face obiectul PUD-ului. SUPRAFATA OCUPATA, LIMITE, VECINATATI

Terenul este plan, parcela studiata avand suprafata de 1632mp; terenul inchiriat pentru realizarea spalatoriei are o suprafata de 436mp, o latime de 11,885m si o lungime de 35,35m;terenul inchiriat este liber de constructii; adiacent zonei inchiriate pe la mijlocul amplasamentului exista o cladire- hala dezafectata identificata prin nr.top 405517-C1 – cu suprafata de 172mp si o anexa neintabulata.

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.41/2016 – PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009, modificat prin HCL240/2009, Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp

beneficiar- BAM ENTERPRISES SRL MEMORIU JUSTIFICATIV 6

Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este în prezent cea de curti constructii în intravilan. C.F. 405517 Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32,numar cad 405517 în suprafaţă de 1.632mp, curti constructii intravilan, proprietar – SIMOC IOAN si SIMOC TEREZIA, urmand ca printr-o conventie sa fie folosit de BAM ENTERPRISES SRL Suprafata aferenta acestei conventii este de 436mp si este reprezentata in plansa anexa; in interiorul acestei limite se propune realizarea spalatoriei Vecinatati raportate la terenul inchiriat conform contract nr1/15.06.2016: -Nord:- b-dul Simion Barnutiu(25,575m fata de zona de locuinte individuale cu servicii existente la b-dul Simion Barnutiu ) -Sud :- terenul identificat prin CF 405517 din care face parte terenul inchiriat- proprietar – SIMOC IOAN si SIMOC TEREZIA -Sud-Est :- bloc de locuinte P+4+M(distanta de la limita de inchiriere pana la fatada blocului masurata perpendicular este de 16,315m) -Est:-cf nr 412475, str.Simion Barnutiu, nr.34, Cîrpaci Monica(birouri – nu e cazul; exista acord notarial atasat pentru realizare spalatorie) - la nr 36 casa cu servicii la str Simion Barnutiu; distanta de la limita terenului inchiriat pana la zona de locuinte este de 22,955m -Vest :- terenul identificat prin CF 405517 din care face parte terenul inchiriat- proprietar – SIMOC IOAN si SIMOC TEREZIA(servitute de trecere pentru acces boxe spalatorie) - casa cu 3 SAD-uri si 6apartamente la nr 30 (distanta de la limita terenului inchiriat pana la fereastra apartamentului nr2 este de 15,10m- proprietar Ap.2, nr.cf.400545-C1-U4, Sabiescu Constantin- exista acord notarial atasat pentru realizare spalatorie; distanta pana la ap.7,8,9 este de 27,64m) CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL

Intregul cvartal este caracterizat de o dezvoltare incoerenta unde functiunile industriale aflate in paragina isi pun amprenta asupra identitatii zonei; partea de est a cvartalului este dominata de locuinte colective cu regim de inaltime de P+4E; parcelele adiacente principalelor artere de trafic incep sa se revitalizeze prin reconversia functiunilor industriale si transformarea in zone de servicii, birouri cu regim de P+5E, dar multe din ele sunt locuinte individuale cu servicii spre strada cu regim mic de inaltime de maxim P+M, cu finisaje modeste. DESTINATIA CLADIRILOR

Pe terenul ce face obiectul pud-ului in lucru, functioaneaza o spalatorie in sistem rudimentar, mai exista o anexa neintabulata(se va demola) si o hala dezafectata. In partea de est a amplasamentului se afla o cladire de birouri cu regim de inaltime P+5E+M care este amplasata pe limita de proprietate, iar in partea vestica se gaseste o cladire parter care acomodeaza 3 sad-uri si 3 apartamente. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Terenul este proprietatea privata a lui Simoc Ioan si Simoc Terezia; acesta a imputernicit pe ginerele sau David Ovidiu Daniel sa administreze imobilul inscris in cf 1991 cu nr top 5366/1- in suprafata de 1632mp, situat in Timisoara, str.Simion Barnutiu, nr 32, jud.Timis; acesta va putea sa inchirieze imobilul mai sus descris, sa incheie contract de comodat avand ca obiect acest imobil; in consecinta conform contract de inchiriere nr.1 din 15.06.2016, David Ovidiu Daniel, imputernicit al proprietarului imobilului situat in Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, cf405517 a inchiriat societatii BAM ENTERPRISES SRL, cui 16916455, spre a folosi pentru activitatile sale comerciale terenul liber de constructii pana la cladirea principala (cea din partea stanga privind de la intrare) si cladirea anexa(cea din dreapta privind de la intrare),

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.41/2016 – PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009, modificat prin HCL240/2009, Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp

beneficiar- BAM ENTERPRISES SRL MEMORIU JUSTIFICATIV 7

avand o suprafata de 436mp, cu front stradal de 11,885m, cu o adancime de 35,35m si o latime in spatele proprietatii de 12,455m, lasand un drum de servitute pentru acces spalatorie cu latimea de 6,05m(in partea dreapta privind de la intrare), suprafata determinata prin hasurare pe planul atasat(anexa la contract). CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDITIILE DE FUNDARE

Din studiul geotehnic reiese ca stabilitatea terenului este asigurata, apa subterana a fost interceptata la adancimea de 3,80m, fiind cu caracter usor ascensional pana la -1,50 fata de cota terenului natural; din buletinul de analiza chimica pe sol rezulta faptul ca solul nu prezinta agresivitate chimica fata de betoane; pt constructiile ce urmeaza sa se execute avand regim de inaltime parter, se recomanda fundarea directa la adancimea minima Df min=1m. In conformitate cu codul P100-1/2013, perioada de colt Tc=0,7s. Factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura β ͦ =2,5 iar acceleratia orizontala a terenului pt proiectare ag=0,20g ECHIPAREA EDILITARĂ

Din punct de vedere al echiparii edilitare, obiectivele actuale sunt bransate la toti furnizorii de utilitati:apa, canalizare menajera si pluviala, gaz, curent electric. 4.DESCRIEREA SITUATIEI PROPUSE- REGLEMENTARI OBIECTIVE SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM - realizarea unei constructii pentru servicii – spalatorie auto in regim de autoservire cu toate instalatiile de apa , canalizare , gaz, electricitate , necesare functionarii cu program nonstop. Constructia cuprinde 5 travei inchise lateral si un spatiu tehnic inchis si izolat fonic – toate acoperite cu o structura usoara din membrana impermeabila pe elemente metalice din aluminiu.

- se propune un acces pe partea din dreapta(vest) a laturii de nord a amplasamnetului (intrare) pe terenul neinchiriat dar pentru care s-a specificat in contract servitutea de trecere pentru acces boxe spalatorie si o iesire pe partea din stanga (est) a laturii de nord a amplasamentului.

Modelul spălătoriei prezintă un avantaj major faţă de spălătoriile tradiţionale: timp şi costuri reduse. Sistemul de funcţionare al spalătoriei este self-service, iar clientul nu doar economiseşte timp, ci şi bani. Procesul de spălare a maşinii durează 3 minute în exterior, şi 5 minute în interior.

Programul standard pentru exterior include spălare cu spumă activă, clătire şi ceară, iar pentru interior acest program include aspirare, curăţare tapiţerie, dezinfectare aer conditionat/odorizare şi maşina de spălat covoraşe, toate acestea în regim self-service. Un alt avantaj major al spălătoriei faţă de spălătoriile clasice este faptul că plăteşti în funcţie de cât de murdară e maşina. O fisă costă aprox 4lei, iar pentru o maşină nu foarte murdară este nevoie de o singură fisă. Iarna, însă, este nevoie de două fise pentru a curăţa maşina.

Spălătoria asigură garanţia produselor chimice şi presiunea mare din pompe, iar clientul deţine controlul duratei şi calităţii spălării. Faţă de spălătoriile clasice, aici plăteşti cât foloseşti.

Avantajele pe care le prezintă faţă de alte spălătorii sunt foarte importante, având în vedere că timpul a devenit o mare problemă pentru toată lumea, iar cu noile evoluţii economice şi preţul devine un factor de luat în seamă.

Spălătoria este dotată cu patru statii de spălat si 1 aspirator. Prin faptul ca un spalat dureaza in total 7-8 minute (de cand intra masina in incinta si pana cand iasa) rareori se necesita asteptare pentru eliberarea unei boxe si deci necesita un spatiu de asteptare foarte redus – 1-2 locuri maxim. Masina nu necesita stergere deoarece la finalul spalarii se clateste cu apa tratata prin osmoza si prin uscare nu rezulta pete de saruri. Deci dupa spalare masina poate iesi din spalatorie imediat.

Spaţiul tehnic este amplasat intr-un modul complet inchis si asigura spatiul necesar motoarelor şi pompelor ce deservesc cele 4 boxe de spălat. Tot mecanismul este

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.41/2016 – PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009, modificat prin HCL240/2009, Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp

beneficiar- BAM ENTERPRISES SRL MEMORIU JUSTIFICATIV 8

conceput pentru a reduce la minim zgomotul iar pentru a se inscrie in baremele de zgomot potrivit locului de amplasare ( zona mixta de locuinte cu servicii, zona industriala ) camera tehnica este inchisa si construita cu panouri fonoabsorbante asigurand un nivel de zgomot in exterior de maxim 35 Db.

Pentru activitatea de spalatorie auto se vor utiliza aparate profesionale; alimentarea cu apa se va face din reteaua de apa existenta in zona; apele reziduale rezultate in urma spalarii sunt colectate controlat si apoi trecute printr-un separator de hidrocarburi inainte de a fi deversate in reteaua publica de canalizare.Deoarece in procesul de spalare- curatare se folosesc detergenti biodegradabili fara fosfati si cu alcalinitate redusa, produse de intretinere si produse de curatat ecologice, impactul activitatii desfasurate in cadrul obiectivului asupra apelor de suprafata si a panzei freatice din zona, in conditiile respectarii instructiunilor de lucru, este nesemnificativ asupra factorului de mediu apa. Evacuarea gunoiului menajer se va face prin stocarea in saci de polietilena in pubele amplasate in incinta, fiind apoi preluat de serviciul public de salubritate. AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCTIILOR Toate obiectivele se vor realiza in incinta imprejmuita si amenajata. Constructia se realizeaza in partea din fata a amplasamentului conform contractului de inchiriere pe o latime de 11,885m si o lungime de 35,35m. Pe latura de vest a amplasamentului din care face parte terenul inchiriat se vor amplasa panouri fonoabsorbante pentru a reduce vizual si fonic disconfortul produs de amenajarea spalatoriei; la fel si pe latura de est intre cladirea de birouri si depozitul existent pe teren se vor amplasa astfel de panouri. PRINCIPII DE COMPOZITIE, INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCTII IN ARMONIE CU CELE EXISTENTE Prin amplasarea constructiei pe parter cu hmax de 6m, pe zona centrala se integreaza o functiune de servicii, o constructie moderna, adaptata la cerintele actuale; atat materialele utilizate la realizarea obiectivelor, cat si volumetria si imaginea lor vor fi cele specifice constructiilor moderne demontabile la un moment dat pentru a fi usor schimbate sau desfiintate. ACCESE CAROSABILE IN INTERIORUL ZONEI

Accesul auto se realizeaza dintr-o banda de acces intrare lata de 3m si o iesire lata de 3m; nu va fi obstructionata calea de acces a utilajelor de stingere a incendiilor. PARCAJE PROPUSE

Prin faptul ca un spalat dureaza in total 7-8minute (de cand masina intra in incinta si pana cand iasa) rareori se necesita asteptare pentru eliberarea unei boxe si deci necesita un spatiu de asteptare foarte redus-1 -2 locuri maxim; locurile de parcare – asteptare se vor considera in interiorul parcelelor, in fata boxelor in lungul parcelei. CIRCULATIA PIETONALA Datorita amplasarii zonelor pentru aspiratoare in partea din fata a amplasamentului, vizibilitatea la iesirea din incinta la intersectia cu zona pietonala amenajata pe b-dul Simion Barnutiu nu va fi obstructionata, conferindu-se astfel pietonilor prioritate de trecere. SPATII VERZI Datorita interventiei pe partea din fata a amplasamentului pana la corpul anexa existent, zona verde din spate ramane intacta, pastrandu-se un procent de peste 31,86% de spatii verzi in interiorul amplasamentului. Accesul pe teren s-a proiectat astfel incat sa nu fie afectati cei doi copaci aflati langa trotuar. CONDITII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDITIONARI IMPUSE DE ACEASTA Nu e cazul SOLUTII DE REABILITARE ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUARII Se va realiza mobilier urban: jardiniere si cosuri de gunoi, semnale.

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.41/2016 – PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009, modificat prin HCL240/2009, Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp

beneficiar- BAM ENTERPRISES SRL MEMORIU JUSTIFICATIV 9

Prin solutiile adoptate la platformele de acces si cele interioare, de colectare a apelor uzate si a apelor pluviale se elimina producerea prafului si a particulelor din aer; in procesul tehnologic se vor folosi produse biodegradabile. PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINATATEA OBIECTIVULUI Nu este cazul REGIMUL DE CONSTRUIRE, INDICATORI TERITORIALI Constructia propusa va ocupa zona centrala a amplasamentului , raportata la limitele laterale si va fi amplasata catre partea de nord a parcelei cu acces din b-dul Simion Barnutiu. Constructia va avea caracter provizoriu prin faptul ca se vor amplasa pe o platforma betonata si vor fi fixate cu buloane; elementele sunt prefabricate si vor fi asambalte la fata locului prin prinderi cu suruburi, buloan. Se propun 4 boxe pt spalatorie, un spatiu tehnic si o zona pentru aspirator. Zona de construibilitate, in perimetrul zonei inchiriate conform contract nr1 din 15.06.2016 se delimiteaza astfel: la 3,11m fata de limita nordica(alinierea la frontul stradal), 5,00m fata de limita estica, 3,80m fata de limita posterioara si pe limita inchiriata in partea vestica. Regimul de inaltime propus este parter cu Hmax 6m, datorita elementelor constructive arhitecturale ce le impune sistemul de acoperire

ASIGURAREA UTILITATILOR Ansamblu propus se va racorda la retelele existente pe strada Simion Barnutiu. Alimentarea cu apă a spălătorie auto se va realiza din branșamentul de apă existent. Apele uzate de la boxele de spălare se vor trece printr-un separator-decantor de hidrocarburi (Q = 4 l/s, V = 6 mc), apoi vor fi descărcate prin racordul de canalizare existent către rețeaua de canalizare stradală. Apele pluviale colectate de pe acoperiș, drumuri, parcaje, platforma betonata vor fi colectate printr-un sistem de rigole către un bazin de retenție (V = 30 mc), amplasat în partea de S a parcelei. Acestea nu se vor descărca spre rețeaua de canalizare stradală, ci se vor folosi pentru stropirea spațiilor verzi prevăzute pe parcela studiată. PROTECTIA MEDIULUI Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decat cele uzuale legate servicii publice locale(ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apa potabila, intretinerea retelelor, asigurarea controlata a apei reziduale, etc.) Se vor asigura prin proiect toate elementele necesare dezvoltarii unui mediu corespunzator functiunilor propuse si se va asigura un balans optim intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

VAND
regim de inaltime max.F POT=50% CUT=0,5 H.max=6,00m SUPRAFATA TEREN EXISTENT EI m m % CONSTRUCTII EXISTENTE 198,00 198,00 12,13% SUPRAFATA PROPUSA PT E CONSTRUCTII SPALATORIE sa ate SUPRAFATA DRUMURI SI 862.00 712.00 43.63% PLATFORME : E : SUPRAFATA TROTUAR EXISTENTA CE SE VA CEDA 36,00 56,00 3,43% SUPRAFATA SPATII VERZI 516,00 516,00 31,62% SUPRAFATA TOTALATEREN | 1.632,00 1.632,00 100

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.41/2016 – PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009, modificat prin HCL240/2009, Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp

beneficiar- BAM ENTERPRISES SRL MEMORIU JUSTIFICATIV 10

Masurile generale de protectie vor fi detaliate in etapa urmatoare. Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub

toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 30% din suprafaţa privată ocupată de spaţii verzi – cadrul natural existent.

 Odată cu realizarea implementarii proiectului este necesară asigurarea utilităţilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea. Prin adaptarea soluţiei de canalizare şi alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

 Depozitarea controlată a deşeurilor: colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

 Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi:nu e cazul

 Organizarea sistemelor de spatii verzi- vor fi de mai multe tipuri:gazon, pomi si plante decorative

 Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul

 Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană: nu e cazul

 Valorificarea potenţialului turistic şi balnear: nu e cazul

 Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţii şi al reţelelor edilitare majore: zona studiată este echipata din punct de vedere al edilitar si are acces din b-dul Simion Barnutiu.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la :

a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

În cadrul acestui program, pentru zona studiată în cadrul P.U.D.-ului, propunerile de urbanism au prevăzut :

- dimensiunile, functiunile si aspectul arhitectural al obiectivelor - rezolvarea circulatiei, accese,parcaje - integrarea si armonizarea cu constructiile existente - echiparea edilitara

Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Elaborarea PUD este determinată de intenţia de a funcţionaliza un perimetru intravilan în acord cu cerinţele şi tendinţa de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat la sud de b-dul Simion Barnutiu. Modelarea propusă creează premise pentru protecţia mediului, înţeles ca fiind de tip urban, cu condiţia respectării prevederilor din PUD referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier).

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.41/2016 – PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009, modificat prin HCL240/2009, Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp

beneficiar- BAM ENTERPRISES SRL MEMORIU JUSTIFICATIV 11

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme : - Amenajarea urbanistică a teritoriului considerat; - Stabilirea limitelor de implantare a viitoarelor constructii si folosirea optimă a terenului; - Asigurarea relatiilor functionale si estetice cu vecinatatile; - Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz; - Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului. b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele; Planul urbanistic de detaliu va fi inclus in urmatoarele planuri existente: - P.U.G. TIMISOARA; - Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.D.-ului si a stabilirii limitei de proprietate. - Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare. c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei.(servicii) Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia. Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL157/2002, prelungit prin HCL107/2014, amplasamentul in cauza se incadreaza in zona propusa de unitati industriale, functiune ce nu mai corespunde cerintelor urbanistice actuale; Folosinta actuala – destinatie conform PUD aprobat prin HCL 139/28.09.2012 – Construire birouri in regim S+P+5E+Er; prin aprobarea noului PUD prin HCL pentru lucrarea solicitata se va abroga documentatia de urbanism aprobata cu HCL 139/28.09.2012 Conform noului PUG in curs de avizare zona face parte din M1- zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren curti constructii, fiind liber. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de trai, cu conservarea factorilor de mediu. d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenului, pentru această zonă se prevede realizarea unei spalatorii auto in sistem autoservire cu regim de inaltime Parter. Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in documentatia de fata. Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante. Este obligatorie sistematizarea reţelelor pe culoarele stabilite pentru utilităţi. Suprafata totală a zonei cuprinsă în P.U.D. este de 1.632mp. Adiacent terenului exista retele de alimentare cu apa potabila, canalizare, si alimentare cu gaze naturale.Nu au fost identificate probleme de mediu relevante in zona. e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor)

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.41/2016 – PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009, modificat prin HCL240/2009, Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp

beneficiar- BAM ENTERPRISES SRL MEMORIU JUSTIFICATIV 12

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza Municipiului Timisoara . Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate. Planurile si programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic de detaliu. In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele: - Racordul la utilitatile existente in zona; - depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate; - realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager; - nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate; - Protectia calitatii apelor Surse de poluanti pentru apa freatica: Apa: prin soluţiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră şi pluvială) – se elimină posibilitatea de infiltraţii în sol. Apele menajere vor fi preluate de canlizarea propusa pentru aceasta zona. Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare. - Protectia aerului: Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulaţia autovehiculelor, funcţiunea fiind de servicii –spalatorie auto. Surse staţionare nedirijate nu există; surse staţionare dirijate: emisiile de poluanţi antrenaţi de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon şi oxizi de azot; surse mobile: autoturisme şi autoutilitare care generează poluanţi precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuţie nu există, decât accidental de la pierderea de carburanţi la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deşeurilor , se va întreţine solul în spaţiile verzi. Zgomot şi vibraţii: proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfăşura activităţi generatoare de zgomot, peste limitele admise(se prevad panouri fonoabsorbante pe limitele de proprietate) Radiaţii: lucrările propuse nu produc şi nu folosesc radiaţii.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor; Nu au fost identificate efecte nocive sau poluanti astfel ca nu putem vorbi de o durata sau de o frecventa a acestora. b) natura cumulativă a efectelor; Nefiind identificate efecte asupra mediului nu putem vorbi de o natura cumulativa asupra mediului. Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona municipiului Timisoara. c) natura transfrontieră a efectelor; Nu este cazul. d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor); Avand in vedere ca planul de fata prevede realizarea unei spalatorii auto in sistem autoservire, distanta acesteia fata de ferestrele cladirilor de locuit este de min 15m, conform OMS119, vecinii

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.41/2016 – PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009, modificat prin HCL240/2009, Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp

beneficiar- BAM ENTERPRISES SRL MEMORIU JUSTIFICATIV 13

direct afectati fiind de acord cu solutia propusa; nu se pune problema unor riscuri pentru sanatatea umana sau mediu. e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate); Nu s-au identificat efecte asupra mediului iar marimea zonei afectate de planul propus este de 1.632mp Terenul dupa cum scrie si in capitolele anterioare este situat interitoriul intravilanului municipiului Timisoara . f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat; Suprafeţele terestre aparţinand domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000. Realizarea planului urbanistic de detaliu se inscrie in dinamica de dezvoltare a zonei – servicii cu acces la artera majora Simion Barnutiu. (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; Zona este in curs de reconversie industriala, insa in acest areal nu sunt nici elemente de patrimoniu construit nici de patrimoniu natural. (ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului; Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare. (iii) folosirea terenului în mod intensiv; - Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si accesele la parcela la standarde normale pentru categoria prevazuta. - Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator. Terenul inchiriat pentru realizarea spalatoriei are o suprafata de 436mp, o latime de 11,885m si o lungime de 35,35m;terenul inchiriat este liber de constructii; adiacent zonei inchiriate pe la mijlocul amplasamentului exista o cladire- hala dezafectata identificata prin nr.top 405517-C1 – cu suprafata de 172mp si o anexa neintabulata. Nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv. Conform Indicilor urbanistici terenul va fi folosit in procent de 30% pentru constructii, minim 40% pentru circulatii rutiere si pietonale si minim 30% din suprafata va fi amenajata ca spatiu verde. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. Nu este cazul intrucat suprafeţele terestre aparţinand domeniului privat, luate in studiu, nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000. Ca principale acte normative privind protecţia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate următoarele: Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; Deşeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri şi vor fi predate unităţilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deşeurilor reciclabile, precum şi cele al O.U. 78/2000 privind regimul deşeurilor; Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; Nivelul de zgomot exterior se va menţine în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) şi STAS 6156/1986; Emisiile de poluanţi în aer nu vor depăşi valorile impuse de O. 462/93 şi O. MAPM 1103/2003 Apele uzate vor respecta condiţiile de colectare din NTPA 002/2002; Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condiţiilor impuse de Legea 426/2001;

VAND

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.41/2016 – PLAN URBANISTIC DE DETALIU- AMENAJARE SPALATORIE AUTO- conform HCL102/2009, modificat prin HCL240/2009, Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.32, judeţul Timiş, C.F.405517, S.teren=1.632mp

beneficiar- BAM ENTERPRISES SRL MEMORIU JUSTIFICATIV 14

Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene. Din aceste considerente generale şi specifice legislaţiei de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiţiei, luând în considerare situaţiile cu investiţii similare; se apreciază că investiţia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului şi se realizează pe o suprafaţă mică. 5.CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Prin realizarea obiectivelor propuse se va valorifica potentialul terenului la capacitate maxima fara a necesita modificari de infrastructura zonala (alimentare apa-canal, energie electrica). Prin implementarea unui astfel de proiect in locul spalatoriei actuale care functioneaza intr-un mod rudimentar, se va asigura un aspect ingrijit, curat si sigur din punct de vedere al mediului.

Propunere de fata urmareste reglementarea terenului din punct de vedere functional si ai indicatorilor urbanistici, in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.D.-ului aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

Documentatia de fata, aprobata ulterior de organele abilitate va sta la baza elaborarii proiectului pentru autorizatia de construire in scopul realizarii spalatoriei auto in sistem autoservire, acces auto si imprejmuire.

Întocmit,

Arh. Dumitrele Elena- Emilia

VAND