keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 565/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinta P+1E si imprejmuire" - str. Bela Lugosi FN, identificat prin C.F. 448487, nr. cad. 448487, Timişoara

12.11.2019

Hotararea Consiliului Local 565/12.11.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinta P+1E si imprejmuire" - str. Bela Lugosi FN, identificat prin C.F. 448487, nr. cad. 448487, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-015948/17.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-015948/17.10.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-015948/17.10.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 27/12.09.2019, respectiv adresa nr. 474/13.02.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinta P+1E si imprejmuire" - str. Bela Lugosi FN, identificat prin C.F. 448487, nr. cad. 448487, Timişoara, având ca beneficiari pe BODEA SEBASTIAN si sotia BODEA DORIS -IOANA, întocmit conform Proiectului nr. 32/2018, realizat de S.C. ZAS ARHIDESIGN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Construirea unei locuinte P+1E si imprejmuire pe suprafata de teren de 944 mp.
- Regim de construire: maxim P+1E
- Funcţiune propusă: locuinta;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax = 40%
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax = 0.8;
- Hmax cornisa=6.20m; Hmax coama=8.05m;
- Retrageri faţă de aliniament 6m, limite laterale 3m sau h/2, limita posterioara 10m - conform plansei nr.03 ,,Reglementari urbanistice";
Spatii verzi propuse prin documentatie 35%, alei si platforme 25%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
- se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde";
- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Circulaţii şi servituţi: conform "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 428/30.07.2013;
- Circulaţii şi accese: accesul auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004876/22.08.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 188/13.03.2019.
Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinta P+1E si imprejmuire" - str. Bela Lugosi FN, identificat prin C.F. 448487, nr. cad. 448487, Timişoara va avea o valabilitate de 2 ani.
Terenul situat in intravilan, conform extras CF anexat, reglementat prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinta P+1E si imprejmuire" - str. Bela Lugosi FN, identificat prin C.F. 448487, nr. cad. 448487, Timişoara, in suprafaţă totală de 944 mp, este înscris în:
CF 448487, nr. cad. 448487, S=944 mp, proprietari si beneficiari fiind BODEA SEBASTIAN si sotia BODEA DORIS -IOAN.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 32/2018, planşa nr. A04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUD, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinta P+1E si imprejmuire" - str. Bela Lugosi FN, identificat prin C.F. 448487, nr. cad. 448487, Timişoara

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului BODEA SEBASTIAN si sotia BODEA DORIS -IOANA;
- Proiectantului S.C. ZAS ARHIDESIGN S.R.L;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_info_cons_publ.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Nr. UR2019-004505/ 24.04.2018

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: PUD - ,, LOCUINTA P+M/1E SI IMPREJMUIRE ”; Amplasament: str. Bela Lugosi FN, CF nr. 440806 nr. top. 509/a/2/1/2, Timişoara Beneficiari: BODEA SEBASTIAN si BODEA DORIS IOANA

- Proiectant: SC ZAS ARHIDESIGN SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul,

Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 27.03.2019 – 15.04.2019, la documentaţia disponibilă in cadrul Biroului Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcţiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), au fost anunţaţi proprietarii parcelelor învecinate şi a fost afişat anunţul pe site-ul www.primariatm.ro;

Proprietari notificaţi:  SZALA ADELA CARMEN– str.Pavel Dan, nr.37 , Timisoara  IONEL ALIN – str.Nicolae Filimon nr.21, Timisoara  BUTARU FLORIN– str. Nicolae Filimon nr. 23, Timisoara

Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

Nu s-au formulat sugestii si/sau obiectii cu privire la aceasta investitie. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia PUD - ,, LOCUINTA P+M/1E SI IMPREJMUIRE”, str. Bela Lugosi FN, CF nr. 440806 nr. top. 509/a/2/1/2, Timişoara, beneficiar BODEA SEBASTIAN si BODEA DORIS IOANA, proiectant SC ZAS ARHIDESIGN SRL, a fost finalizată, si se va putea începe circuitul legal de avizare.

Arhitect Şef,

Emilian Sorin CIURARIU Şef Birou, Consilier, Liliana IOVAN Edith SABĂU Red/Dact L.I. – 2ex

— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
() Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
IT TTX LOST IT IT TI

Atasament: Memoriu_PUD.pdf

ZAS ARHIDESIGN S.R.L.

CUI 39011730 J 35/794/2018

Timisoara, str. Harniciei, nr. 10.sc. C, ap. 2

TEL.: 0745438256 email: [email protected]

1

MEMORIU DE PREZENTARE

Proiect nr. 32/2018

1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea proiectului PLAN URBANISTIC DE DETALIU

LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE

Nr. proiect 32/2018

Beneficiar BODEA SEBASTIAN

BODEA DORIS IOANA

Proiectant S.C. ZAS ARHIDESIGN S.R.L.

Arh. Simina Zbucea

Specialist RUR Arh. BELEA Daniel Ioan

Data elaborarii MAI 2019

Faza de proiectare P.U.D.

ZAS ARHIDESIGN S.R.L.

CUI 39011730 J 35/794/2018

Timisoara, str. Harniciei, nr. 10.sc. C, ap. 2

TEL.: 0745438256 email: [email protected]

2

1.2 OBIECTUL STUDIULUI

• Solicitari ale temei program

Zona aflata in studiul de fata se afla in intravilanul municipiului Timisoara, jud. Timis in partea de V.

Terenul se afla în proprietatea lui Bodea Sebastian si Bodea Doris Ioana. In urma solicitarilor Primariei Municipiului

Timisoara, din parcela initiala, identificata prin CF 440806 s-a cedat o suprafata de 46 mp pentru realizarea

trotuarului strazii Bela Lugosi – respectiv pentru largirea profilului stradal. In urma dezmembrarii din parcela

identificata prin CF 440806 au rezultat doua parcela – parcela identificata prin CF 448487 cu supafata de 944 mp

– cu destinatia curti constructii si parcela identificata prin CF 448488 cu suprafata de 46 mp – cu destinatia drum

cedata Primariei Municipiului Timisoara.

Caracteristici ale amplasamentului:

− este definit ca zona propusa pentru locuinte cu functiuni complementare, institutii si servicii, unitati industriale,

depozitare si prestari servicii conform P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL

619/2018

− in cvartalul definit de strazile Nicolae Filimon, Constantin Daniel, Nicolae Andreeascu si Anton Bacalbasa

functiunea dominanta este cea de locuinte cu functiuni coplementare, iar regimul de inaltime predominant

este curpins intr P si P+M/1E;

− se constituie teren in intravilanul municipiului Timisoara respectiv parcela identificata prin C.F 448488 si este

accesibil din strada Bela Lugosi;

− este adiacent zonei de locuinte cu functiuni complementare.

Prin proiect s-au urmarit în principiu urmatoarele:

− reglementarea caracterului terenului studiat;

− dimensionarea constructiei şi a amenajarilor propuse, corespunzator suprafetei terenului studiat şi a temei de

proiectare;

− dezvoltare prudenta in zone construite cu respectarea calitatii spatiului urban existent;

− asigurarea unei structuri teritoriale si functionale coerente

− rezolvarea circulatiei carosabile şi pietonale din cadrul parcelei;

− echiparea cu utilitati.

• Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata.

Prin contextul urbanistic zona studiata apartine zonei de locuinte cu functiuni complementare in zona Freidorf in

unitatea teritoriala de referinta 58 – zona pentru locuinte, functiuni complementare, institutii si servicii, depozitare

si prestari servicii cu regim maxim de inaltime P+2E, POT max. 40% si spatii verzi conform HCL 62/2012

Zona studiata se afla:

− La 0.00 m de strada Bela Lugosi;

− La 46 m de strada Nicolae Filimon, respectiv la 260 m de strada Nicolae Andreescu;

− Parcela se afla in zona Freidorf;

Certificatul de urbanism eliberat de Primaria Municipiului Timisoara nr. 772 din 21.02.2018 confirma intentiile de

realizare a obiectivului de investitii Plan Urbanistic de Detaliu – „Locuinta P+ 1E si imprejmuire”

1.3 SURSE DOCUMENTARE

• Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.D.

o P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018;

o Concept general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) aprobat prin HCL 61/28.02.2012;

o P.U.G. TIMISOARA - ETAPA 3 in lucru;

ZAS ARHIDESIGN S.R.L.

CUI 39011730 J 35/794/2018

Timisoara, str. Harniciei, nr. 10.sc. C, ap. 2

TEL.: 0745438256 email: [email protected]

3

• Lista studiiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.D.

Baza topografica utilizata pentru elaborarea prezentului PUD este constituita din carourile scara 1:5000,

completata cu :

-ridicarea topo realizata de catre ing. Lupu Mihai

-date culese pe teren sau din documentatii privind retelele de infrastructura.

• Date statistice

Datele statistice sunt preluate din:

• P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018;

• Concept general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) aprobat prin HCL 61/28.02.2012;

• P.U.G. TIMISOARA - ETAPA 3 in lucru;

• Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei

Investitiile pentru aceasta zona presupun construirea de zone rezidentiale, fapt confirmat P.U.G. TIMISOARA

aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/20174 si de P.U.G. TIMISOARA - ETAPA 3 in lucru precum

si de cladire construite in proximitatea parcelei studiate cu functiunea de locuinte.

2. 2. STUDIUL ACTUAL AL ZONEI

2.1 EVOLUTIA ZONEI

Zona studiata este situata in partea de vest a municipiului Timisoara, la E de strada Nicolae Filimon cu front stradal

la strada Bela Lugosi. Zona este dezvoltata in mare proportie in momentul de fata, existand doar cateva terenuri de

mari dimensiuni neconstruite/ nereglementate in prezent.

• Date privind evolutia zonei

Explozia investitiilor din ultimii ani precum si intrarea in Comunitatea Europeana, a contribuit la sporirea

solicitariilor de suprafete de teren dedicate dezvoltarii de zone rezidentiale.

• Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

Ca urmare a dezvoltarii localitatii, s-a creat premisa extinderii zonei de locuinte in contextul existentei unor zone

similare adiacente amplasamentului studiat, s-a considerat ca aceasta zona este o zona favorabila pentru

consolidarea unei zone de locuinte individuale.

Conform P.U.G. TIMISOARA - ETAPA 3 in lucru terenul se afla intr-o zona de locuinte cu regim redus de inaltime

cu caracter rural Lir. Aceasta este o zona rezidentiala de densitate mica cu parcelar regulat sau variat. Parcelele au

front stradal de 8-18 m, adancimea de 30-75 sau chiar mai mult cu suprafete medii spre mari. Regimul de

construire este izolat sau cuplat cu cladiri de locuit de tip traditional, retrase sau nu de la aliniament.

In momentul de fata, terenul este liber de constructii, acesta fiind teren viran. Dat fiind faptul ca restul terenurilor

din vecinatate sun terenuri pe care sunt construite locuinte in regim mic de inaltime prin construirea obiectivului

propus : Casa P+M/1E se clarifica functiunea majora a zonei si anume cea de locuire.

Prin Plan Urbanistic de Detaliu Locuinte P+M/1E si imprejmuire, se propune confirmarea caracterului terenului

ca parcela pentru locuinte si reglementarea retragerilor si a volumetriei constructiei propuse.

• Potential de dezvoltare

Ca urmare a pozitiei zonei in contextul urbanistic al municipiului Timisoara se poate aprecia ca zona este o zona

dominata de locuinte individuale cu functiuni complementare.

Pe teren nu exista restrictii in privinta retelelor edilitare, traseul acestora se afla pe strada Bela Lugosi si nu

afecteaza terenul unde se propune obiectivul de investitii PUD.

ZAS ARHIDESIGN S.R.L.

CUI 39011730 J 35/794/2018

Timisoara, str. Harniciei, nr. 10.sc. C, ap. 2

TEL.: 0745438256 email: [email protected]

4

In urma efectuarii studiului geotehnic reiese ca terenul este salabru.

2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE

• Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

Zona studiata se gaseste in intravilanul localitatii Timisoara, zona Freidorf, in partea de vest, intr-o pozitie a carei

potential permite dezvoltarea zonei de locuinte cu functiuni complementare si este identificata prin:

C.F. 448487, top. 448487, S= 944 mp

Terenul fiind situat in intravilanul municipiului Timisoara, este inconjurat de zona de locuinte individuale existente

cum reiese din planurile atasate.

Terenul studiat este delimitat astfel:

o La SE – strada Bela Lugosi proprietate publica distanta pana la prima locuinta este de 16.65 m;

o La NE – parcela locuinta, teren viran in prezent–proprietate privata distanta la prima locuinta este de 185 m ;

o La NV – parcela locuinta –distanta la prima locuinta este de 18.80 m;

o La SV – parcela locuinte - distanta pana la prima locuinta este de peste 15.40 m.

• Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar, servirea

cu institutii de interes general, etc.

Terenul se afla in partea de vest a municipiului Timisoara. Zona este accesibila prin orice forma de trafic urban

deoarece are acces la str. Bela Lugosi ce delimiteaza parcela in partea de sud-est. Strada Bela Lugosi leaga strada

Nicolae Filimon de strada Daniel Constantin.

Aceasta legatura asigura fluidizarea circulatiilor atat in sensul incarcarii zonei cat si in sensul descarcarii acesteia.

In sensul cooperarii in domeniul edilitar se poate constata ca exista toate premisele asigurarii traseelor utilitare

principale dar si a celor secundare. Zona este asigurata cu utilitatile necesare – pe strada Bela Lugosi fiind trase

in prezent toate retelele de utilitati.

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

• Elemente ale cadrului natural ce pot intervenii in modul de organizare urbanistica: relieful reteeaua

hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.

Relieful in zona se caracterizeaza prin altitudine relativ scazuta ,de campie joasa cu mici denivelari si o densitate

mare a retelei hidrografice ,datorita abundentei de albii parasite, care favorizeaza excesul de umiditate al terenului.

Clima este temperata adica temperatura, vantul si precipitatiile se repeta pe anotimp.

Din punct de vedere al zonarii seismice a teritoriului Romaniei, amplasamentul se afla in zona de hazard seismic

cu acceleratia de varf a terenului avand valoarea ag=0,20 g si perioada de colt Tc=0,7sec.

Adancimea de inghet-dezghet a zonei este 0,8m.

Adancimea de fundare minima este Dmin=-0,90m iar presiunea conventionala de baza are valoarea

pconv=200kPa.

Riscuri naturale:

a) Cutremure de pamant

In zona studiata intensitatea seismicã, echivalatã pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismica a

teritoriului României, este VII grade MSK conform anexa 3 din Legea 575-2001.

Nu sunt necesare masuri de restrictionare a conditiilor de construire (regim de inaltime, distante intre cladiri)

datorita intensitatii seismice.

ZAS ARHIDESIGN S.R.L.

CUI 39011730 J 35/794/2018

Timisoara, str. Harniciei, nr. 10.sc. C, ap. 2

TEL.: 0745438256 email: [email protected]

5

b) Inundatii

Zona studiata are capacitatea maxima de precipitatii cazuta in 24 de ore (1901-1997) este cuprinsa 100 si 150

mm conform anexa 4 din Legea 575-2001.

Zona studiata este o zona afectata de inundatii datorata scurgerii de torenti conform anexa 5 din Legea 575-2001.

Nu sunt necesare masuri suplimentare specifice de protectie (extinderea/redimensionarea retelei hidroedilitare,

indiguiri, regularizari cursuri de apa).

Se vor efectua masuri de intretinere a retelei hidroedilitare existente.

c) Alunecari de teren

Zona studiata prezinta un potential de producere a alunecarilor "scazut" si o probabilitate de alunecare "practic

zero" si "foarte redusa" conform anexa 6 din Legea 575-2001.

Zona studiata nu este o zona afectata de alunecari de teren conform anexa 7 din Legea 575-2001.

Studiu geotehnic

Stratificatie:

• Sol vegetal argilos negru avand o grosime intre 0.40-0.50m;

• Argila cafenie cenusie, plastic consistenta cu extindere pana la 1.00m adancime;

• Argila prafoasa cafenie galbuie, plastic vartoasa cu consistenta pana la 1.60mm;

• Argila prafoasa cafenie galbuie cu orizonturi ruginii ,plastic vartoasa, mai compacta cu concretii fine si mijlocii

de calcar, cu extindere la peste 5.00m adancime.

Apa freatica are regimul influentat de volumul precipitatiilor din zona. Astfel la data cercetarii nivelului hidrostatic

al apei freatice s-a stabilizat in foraj la adancimea de 1 m peste care se apreciaza cresteri frecvente de pana la

0.50m in intervale mai indelungate cu precipitatii.

Tinand cont de aceste date si de structura locuintelor propuse in aceasta zona se recomanda:

• Terenul apt de fundare il constituie stratul argilos in stare naturala cafeniu plastic vartos ce apare sub solul

vegetal.

• Adancimea minima de fundare va trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• D1MIN›0.8M fata de nivelul actual al terenului

• D2MIN › 1.00M fata de nivelul terenului sistematizat

• Calculul terenului de fundare pentru constructiile in cauza ,fundate direct ,se poate adopta o presiune

conventionala de calcul de baza D=2.0m, B=1.0m in grupa fundamentala de incarcari Pconv=220 KPA la

care se vor aplica corectiile corespunzatoare adancimilor si latimilor efectiv proiectate conf STAS 3300/2-

1985.

Din punct de vedere geotehnic terenul este salubru.

2.4 CIRCULATIA

• Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei rutiere, feroviare, navale, aeriene

Circulatia rutiera in zona este definita de strada Bela Lugosi in partea de sud-est si strada Nicolae Filimon, precum

si strazile afala in apropiere si corespunde cerintelor investitorului pentru tipul de activitate propus. Circulatia este

compusa din trafic de autoturisme.

• Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatii, precum si dintre

acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere

noi, capacitati si trasee ale transportului in comul, intersectii cu probleme, prioritati.

ZAS ARHIDESIGN S.R.L.

CUI 39011730 J 35/794/2018

Timisoara, str. Harniciei, nr. 10.sc. C, ap. 2

TEL.: 0745438256 email: [email protected]

6

Terenul ce face obiectul acestui studiu are acces la strada Bela Lugosi in partea de sud-est solutia de rezolvare

fiind prezentata in detaliu in capitolul Modernizarea circulatiei. Nu exista intersectii cu probleme sau dificultati in

trafic.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR

• Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Principala caracteristica a functiunilor ce ocupa zona studiata este aceea de unitate, privind tipologia functiunii,

adica de zone locuinte individuale cu caracter rural. Ca tipologie a locuirii, zona este caracterizata de parcele cu

front stradal mic si adancime mare, regimul de construire este izolat sau cuplat, cu cladiri de locuit de tip

traditional, retrase sau nu de la aliniament. – un tesut urban de tip rural.

Parcela adiacenta in partea de V este construita o cladire cu destinatia de locuinta, iar pe frontul vecin de pe

strada Bela Lugosi sunt in prezent construite mai mult cladiri de locuit.

• Relationari intre functiuni

Intre functiunile existente in jurul sit-ului si functiunea propusa exista o cooperare functionala, deoarece prezinta

acelasi tip de functiune.

• Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

In zona studiata exista in prezent fond construit – cladiri cu regim mic de inaltime P-P+M/E -P+1E+M cu

destinatia de locuinte.

In zona studiata nu sunt amplasate monumente istorice, situri istorice sau zone de protectie a acestora.

• Aspecte calitative ale fondului construit

Fondul construit la sud si est de teren este definit de cladiri locuinte individuale precum si de servicii a caror stare

este buna. In vecinatate exista si cateva sere pentru cultivarea de legume.

• Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

In zona sunt asigurate serviciile, iar zonele verzi sunt incluse in cadrul parcelelor de locuinte si se propune un

minim de 35% spatii verzi in cadrul parcelei.

• Asigurarea cu spatii verzi

În stadiul actual pe teren nu exista spatii verzi amenajate ca atare.

• Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

Nu este cazul.

• Principalele disfunctionalitati

Principalele disfunctionalitati sunt:

 Lipsa initiativelor regelemtare urbanistica a parcelelor;

2.6 ECHIPARE EDILITARA

• Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii (debite si retele de distributie apa

potabila, retele de canalizare, retele de transport energie electrica, retele de telecomunicatie, surse si retele de

alimentare cu caldura, posibilitati de alimentare cu gaze naturale – dupa caz)

Zona studiata este echipata edilitar corespunzator, fiind asigurata cu energie electrica, apa potabila, canalizare,

telefonizare si gaze naturale. Retelele de utilitati necesare functionarii se afla adiacent amplasamentului iar

cheltuielile de racordare si bransare a retelelor de utilitati vor fi asigurate de catre beneficiar.

ZAS ARHIDESIGN S.R.L.

CUI 39011730 J 35/794/2018

Timisoara, str. Harniciei, nr. 10.sc. C, ap. 2

TEL.: 0745438256 email: [email protected]

7

Alimentarea cu apa - Situatia existenta

In zona exista retele de colectarea apelor uzate menajere. Acestea se afla adiacent amplasamentului pe strada

Bela Lugosi si pe strada Nicolae Filimon.

Canalizarea - Situatia existenta

In zona exista retele de colectarea apelor uzate menajere. Acestea se afla adiacent amplasamentului pe strada

Bela Lugosi si pe strada Nicolae Filimon.

Canalizarea apelor meteorice - Situatia existenta

In zona exista retele pentru colectarea apelor pluviale.

Alimentarea cu energie electrica - Situatia existenta

In zona exista alimentare cu energie electrica pe strada Bela Lugosi si pe strada Nicolae Filimon..

Telefonie - Situatia existenta

In zona exista retele de telefonie.

Alimentarea cu gaz - Situatia existenta

In zona exista retele de alimentare cu gaz pe strada Bela Lugosi si pe strada Nicolae Filimon..

2.7 PROBLEME DE MEDIU

Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare,

problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor

de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism.

Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:

• Relatia cadru natural –cadru construit

Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate constructiile şi amenajarile vor fi percepute in mare masura

de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a

acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor plantate de protectie. Se va asigura si un balans

optim intre suprafata ocupata constructii si suprafata rezervata spatiului verde pe parcele. Se va acorda atentie

sportita nu doar la aspectul cantitativ al spatiilor verzi.

• Evidentierea riscurilor naturale si antropice

In urma studiului zonei s-a constatat ca nu este cazul nici de riscuri naturale, nefiind terenuri cu probleme de

alunecare sau inundabile si nici de riscuri antropice.

• Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare ,ce

prezinta riscuri pentru zona.

Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona – nici cele edilitare si nici caile

de comunicatie.

• Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

Nu e cazul.

• Evidentierea potentialului balnear si turistic

Nu e cazul.

ZAS ARHIDESIGN S.R.L.

CUI 39011730 J 35/794/2018

Timisoara, str. Harniciei, nr. 10.sc. C, ap. 2

TEL.: 0745438256 email: [email protected]

8

2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI

Cerintele autoritatilor locale, precum si punctele de vedere ale factorilor interesati cu privire la organizarea viitoare

a zonei luate in studiu au fost urmatoarele:

- reglementarea urbanistica a terenului;

- asigurarea utilitatiilor necesare intr-o varianta de echipare centralizata.

3. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Pentru elaborarea acestui P.U.D. s-au folosit surse documentare evidentiate in capitolul 1.3 . Surse de

documentare.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Zona studiata se afla in intravilanul municipiului Timisoara si sunt prevederi pentru aceasta zona impuse prin

PLANUL URBANISTIC GENERAL TIMISOARA.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate constructiile şi amenajarile vor fi percepute de la nivelul

pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se

va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor verzi plantate.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Din punct de vedere al lucrarilor rutiere propuse parcela studiata este marginita de strada Bela Lugosi in partea

de sud-est care asigura accesul pe parcela studiata. Strada Bela Lugosi este o strada cu profil stradal variabil,

acesta fiind dimensionat intre 8.60 m si 7.76 m, dimensiunea de referinta s-a considerat 8.00 m.

Pentru largirea strazii Bela Lugosi in vederea realizarii unui trotuar s-a cedat catre Primaria Timisoara o fasie de

teren cu latimea de 1.50 m in suprafata de 46 mp din parcela pentru largirea prospectului de la 8.00 la 9.50 m.

Se propune realizarea unui acces auto si a unui acces pietonal din strada Bela Lugosi. In incinta se propune

realizarea a doua locuri de parcare.

Prospectele stradale proiectate sunt in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor

in localitati(ord. M.T. nr. 50/1998).

Parcarile propuse pentru locuinte se vor amplasa la minim 5 m fata de geamurile locuintelor invecinate.

Accesul rutier va fi executat din imbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundatie din balast si piatra sparta si o

imbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice.

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA-REGLEMENTARI, BILANT

Interventiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la

urmatoarele principii de lucru:

-utilizarea functionala a terenului in conformitate cu legislatia in vigoare.

-reglementarea zonei de implantare si a accesului la cladire;

- reglementarea caracterului terenului studiat si reglementarea modului de ocupare a terenului si condiilor de

realizare a constructiei;

-asigurarea intr-un sistem centralizat a alimentarii cu apa si a canalizarii;

ZAS ARHIDESIGN S.R.L.

CUI 39011730 J 35/794/2018

Timisoara, str. Harniciei, nr. 10.sc. C, ap. 2

TEL.: 0745438256 email: [email protected]

9

Functiunea propusa in zona studiata prin PUD este:

• Locuire – cladire locuinta individuala in regim de inaltime P+E;

• Circulatie auto si pietonala;

• Spatii verzi-plantatii spatii verzi de aliniament de-a lungul strazii;

REGIMUL DE INALTIME

• Regim de inaltime:

- maxim P+1E

- H cornisa = 6,20 m, H coama = 8,05 m

REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR

Terenul are o forma rectangulara regulata, cu front stradal de mai mic decat adancimea parcelei.

In cadrul studiului a fost stabilita limita maxima de implantare a constructiilor. Retragerea acestei limite fata de

aliniament a fost stabilita la 6 m fata de strada Bela Lugosi.

AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI

Amplasarea noii constructii se va face tinand cont de limitele de proprietate, de fondul construit existent si de

caracteristicile generale ale parcelei.

• In cadrul studiului a fost stabilita limita maxima de implantare a constructiei.

• Retragerea fata de limitele laterale este de minim 3.00 m sau H/2 din inaltimea la cornisa;

• Retragerea fata de limita posterioara este de minim 10.00 m;

• Retragerea fata de alinimanetul stradal este de 6.00 m;

• Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse în Ordinul nr. 119

/2014 al Ministerului Sanatatii cap. I art. 3.

• Distantele între cladirile de pe parcele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare, iar la

amplasarea cladirilor se vor respecta distantele minime de protectie sanitara conform OMS 119/2014 cap. I

art. 11.

• Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de siguranta între cladiri (constructii propuse)

conform NORMATIVULUI P 118-2/2013.

• Solutia propusa a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile

constructiilor, a cailor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

• Se mentin arborii existenti pe teren şi se propun plantatii de arbori în zona aferenta caselor propuse.

• Amplasarea platdormelor pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere vor

respecta prevederile din OMS 119/2014

SISTEMATIZAREA PE VERTICALA

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine pastrand posibilitatea evacuarii apelor

meteorice prin rigole la canale.

BILANT TERITORIAL

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

S (mp) % din T S (mp) % din T

ZONA LOCUINTA

INDIVIDUALA

Teren studiat 944.00 100.00 944.00 95.35

Constructii 0.00 0.00 396.00 40.00

Alei/platforme 0.00 0.00 247.50 25.00

Spatii verzi 0.00 0.00 396.50 35.00

Suprafata teren totala

944.00 100.00 944.00 100.00

ZAS ARHIDESIGN S.R.L.

CUI 39011730 J 35/794/2018

Timisoara, str. Harniciei, nr. 10.sc. C, ap. 2

TEL.: 0745438256 email: [email protected]

10

INDICI URBANISTICI

Procentul maxim de ocupare a terenului:

P.O.T.max.= 40%

Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului:

C.U.T. MAX.=0.80

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Alimentarea cu apa - Situatia propusa:

In zona studiata sunt asigurate conditiile specifice acestor lucrari, ca urmare a existentei retelelei de apa potabila,

alimentarea cu apa a zonei studiate se va face prin prin bransamente la reteaua localitatii Timisoara, retea publica

de apa potabila administrata de catre S.C. AQUATIM SA

Suprafata totala a zonei studiate este de 944 m2; zona propusa spre studiu va avea din punct de vedere al

zonificarii functionale, destinatia de locuinte, fiind amplasata in intravilanul municipiului Timisoara.

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in

sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea administrata de s.c. AQUATIM s.a. si existenta pe str. Bela

Lugosi.

Reteaua de alimentare cu apa amplasata in fata imobilului are diametrul de 125 mm. De la aceasta se propune

realizarea unui bransament de apa si la cca. 1m fata de limita de proprietate, se amplaseaza un camin de

apometru.

Debitele totale de apa sunt :

Q S ZI MED = 0,56 mc/zi = 0,006 l/s

Q S ZI MAX = 0,73 mc/zi = 0,008 l/s

Q S ORAR MAX = 0,06 mc/h = 0,017 l/s

Canalizarea apelor uzate menajere - Situatia propusa:

Sistemul de canalizare din zona de locuinte situata pe strada Bela Lugosi este de tip unitar, preluand atat apele

uzate provenite de la grupurile sanitare, cat si apele pluviale.

Canalizarea menajera se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara.

(aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a. si existent pe str. Bela Lugosi).

Pentru racordarea incintei la canalizarea existenta pe str. Bela Lugosi se propune realizarea unui racord de

canalizare, iar la cca. 1 m de limita de proprietate se va prevedea un camin de racord.

Debitele menajere evacuate sunt:

Q U ZI MED = 0,56 mc/zi = 0,006 l/s

Q U ZI MAX = 0,73 mc/zi = 0,008 l/s

Q U ORAR MAX = 0,06 mc/h = 0,017 l/s

Canalizarea apelor pluviale - Situatia propusa:

Apele de ploaie din zona studiata (acoperisuri si drumuri) sunt colectate de reteaua de canalizare din incinta,

urmand ca apoi sa fie descarcate la reteaua de canalizare stradala prin intermediul caminului de racord.

Apele de ploaie cazute in zona verde se infiltreaza in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate.

Debitul de calcul al ploii: Q PL = 16,35 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual = 589 mc/an

ZAS ARHIDESIGN S.R.L.

CUI 39011730 J 35/794/2018

Timisoara, str. Harniciei, nr. 10.sc. C, ap. 2

TEL.: 0745438256 email: [email protected]

11

Alimentare cu energie electrica - Situatia propusa

Realizarea alimentarii cu energie electrica se va face pe baza proiectului elaborat de S.C. ELECTRICA BANAT S.A.

de o firma atestata ANRE pentru acest gen de lucrari.

Telecomunicatii - Situatia propusa

In zona exista retele de telecomunicatii la care se poare racorda amplasamentul.

Alimentare cu caldura - Situatia propusa

Sistemele de incalzire propuse se vor realiza prin centrale proprii.

Alimentare cu gaze naturale - Situatia propusa

Alimentarea cu gaz natural se va realiza prin bransarea la reteaua de gaze naturale existenta in zona.

Gospodarie comunala - Situatia propusa

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate

dintre beneficiar şi o firma abilitata de a efectua astfel de servicii.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului conform anexa 1 din Hot. NR.

1076/2004

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la:

a) Gradul în care planul creeaza un cadru pentru proiecte şi alte activitati viitoare fie în ceea ce priveşte

amplasamentul, natura, marimea şi conditiile de functionare, fie în privinta alocarii resurselor

În cadrul acestui program, pentru zona studiata în cadrul P.U.D. - ului, propunerile de urbanism au prevazut :

- Extinderea retelei de echipare tehnico - edilitara a zonei.

Planul Urbanistic De Detaliu stabileşte strategia şi reglementarile necesare rezolvarii problemelor de ordin

functional, tehnic şi estetic din cadrul zonei studiate.

Studiul are în vedere urmatoarele categorii de probleme :

- Amenajarea urbanistica a teritoriului considerat.

- Reglementarea retragerilor si a limitelor de implantare in cadrul parcelei;

- Asigurarea echiparii tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apa, canalizarea, sistemul de încalzire, alimentarea

cu energie electrica, alimentarea cu gaz.

- Reabilitarea, conservarea şi protectia mediului.

b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integreaza

sau care deriva din ele;

Planul urbanistic de detaliu va fi inclus in urmatoarele planuri existente

• P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017;

• Concept general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) aprobat prin HCL 61/28.02.2012;

• P.U.G. TIMISOARA - ETAPA 3 in lucru;

c) relevanta planului sau programului în/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva

promovarii dezvoltarii durabile;

Pana in acest moment zona luata in studiu este compusa din urmatoarea parcela idetintificata prin C.F. 448487 in

studiu suprafata proprietate beneficiar 944 mp.

ZAS ARHIDESIGN S.R.L.

CUI 39011730 J 35/794/2018

Timisoara, str. Harniciei, nr. 10.sc. C, ap. 2

TEL.: 0745438256 email: [email protected]

12

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenului, pentru aceasta zona

se prevede realizarea unei cladiri pentru locuit. Constructia va fi amplasata in conformitate cu reglementarile

stipulate in documentatia de fata.

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de

vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni

poluante.

Se recomanda cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrarilor de echipare a terenului (alimentarea cu apa,

canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrica, gaze naturale etc.)

Este obligatorie sistematizarea retelelor pe culoarele stabilite pentru utilitati.

Suprafata totala a zonei cuprinsa în PUD este de 944 mp.

Descrierea lucrarii:

Pe acest teren exista retele de alimentare cu apa potabila, canalizare si alimentare cu gaze naturale.

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale şi comunitare de mediu (de

exemplu, planurile şi programele legate de gospodarirea deşeurilor sau de gospodarirea apelor).

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor

produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare

a deseurilor menajere de pe raza localitatii Timisoara si in zona din imediata vecinatate a acesteia.

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea

consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar

la institutiile abilitate.

Planurile si programele pentru implementarea legislatiei nationale şi comunitare de mediu ce se vor elabora in

continuare, legate de gospodarirea deşeurilor sau de gospodarirea apelor din zone adiacente, vor tine seama de

prevederile prezentului program urbanistic de detaliu.

In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele:

- Racordul la utilitatile existente in zona;

- depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate

in spatii special amenajate;

- Realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager;

- Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor

si spatiilor special destinate;

Protectia calitatii apelor :

Surse de poluanti pentru apa freatica:

Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona.

Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare

- Protectia aerului:

Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare

a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02

Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul centralei termice:

a) priza directa de aer

b) priza directa centrata pe cosul de evacuare .

Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare functiunii deservite

Diametrul cosului min. = 100 mm

ZAS ARHIDESIGN S.R.L.

CUI 39011730 J 35/794/2018

Timisoara, str. Harniciei, nr. 10.sc. C, ap. 2

TEL.: 0745438256 email: [email protected]

13

Pozitia cosului : la 90 o

(scos pe acoperis) fata de orizontala

- Gospodarirea deseurilor

Deseurile manajere vor fi depozitate in pubele si containere care vor fi ridicate si golite de catre o firma

specializata, pe baza unui contract de servicii.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecventa şi reversibilitatea efectelor;

Nu au fost identificate efecte nocive sau poluanti astfel ca nu putem vorbi de o durata sau de o frecventa a

acestora.

b) natura cumulativa a efectelor;

Nefiind identificate efecte asupra mediului nu putem vorbi de o natura cumulativa asupra mediului. Avandu-se in

vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de

mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte

negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona de sud-vest a localitatii Timisoara.

c) natura transfrontiera a efectelor;

Nu este cazul.

d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor);

Avand in vedere ca planul de fata prevede dezvoltarea zonei de locuinte, functiune definita prin planurile de

urbanistice elaborate anterior P.U.D.-ului, nu se pune problema unor conflicte intre functiuni astfel ca nu vom

avea niciun fel de riscuri pentru sanatatea umana sau mediu.

e) marimea şi spatialitatea efectelor (zona geografica şi marimea populatiei potential afectate);

Nu s-au identificat efecte asupra mediului iar marimea zonei afectate de planul propus este de 944 mp. Terenul

dupa cum scrie si in capitolele anterioare este situat in teritoriul intravilan al comunei Timisoara, in partea de

vest.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat,

Suprafetele terestre apartinind domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic,

faunistic, forestier şi de alta natura, care sa necesite instituirea regimului de rezervatie ştiintifica ca sa ramâna în

proprietate publica şi sa dobândeasca regimul de protectie, potrivit procedurii prevazute la art. 8, din Ordonanta

de urgenta a Guvernului nr. 236/2000.

Realizarea planului urbanistic detaliu se inscrie in dinamica de dezvoltare a zonelor de locuinte din Timisoara.

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

Zona este in curs de edificare in partea de sud si est fiind deja construite o serie de cladiri insa in acest areal nu

sunt nici elemente de patrimoniu construit nici de patrimoniu natural.

(ii) depaşirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului;

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normavele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate

astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv;

- Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si drumurile de acces la standarde normale

pentru categoria prevazuta.

- Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator.

ZAS ARHIDESIGN S.R.L.

CUI 39011730 J 35/794/2018

Timisoara, str. Harniciei, nr. 10.sc. C, ap. 2

TEL.: 0745438256 email: [email protected]

14

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar

sau international.

Nu este cazul intrucat suprafetele terestre apartinand domeniului privat, luate in studiu, nu au valoare de patrimoniu

natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de alta natura, care sa necesite instituirea regimului de

rezervatie ştiintifica ca sa ramâna în proprietate publica şi sa dobândeasca regimul de protectie, potrivit procedurii

prevazute la art. 8, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000.

• Tipul de proprietate a terenurilor

Terenul este in proprietatea lui BODEA Sebastian si BODEA Doris Ioana si are o suprafata totala de 944 mp.

• Circulatia terenurilor

Regimul juridic al terenului ne releva faptul ca acesta este situat in intravilanul Municipiului Timisoara, jud. Timis

pe strada Bela Lugosi si reprezinta parcela identificata prin prin C.F 448487. Terenul se afla în proprietatea lui

BODEA Sebastian si BODEA Doris Ioana.

In urma solicitarilor Primariei Municipiului Timisoara, din parcela initiala, identificata prin CF 440806 s-a cedat o

suprafata de 46 mp pentru realizarea trotuarului strazii Bela Lugosi – respectiv pentru largirea profilului stradal. In

urma dezmembrarii din parcela identificata prin CF 440806 au rezultat doua parcela – parcela identificata prin CF

448488 cu supafata de 944 mp – cu destinatia curti constructii si parcela identificata prin CF 448487 cu suprafata

de 46 mp – cu destinatia drum cedata Primariei Municipiului Timisoara.

CONCLUZII

• Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederili P.U.G.

Prezentul studiu modifica zonificarea PUG-ului avizat şi aprobat, se încadreaza în prevederile R.G.U. aprobat, a

studiilor şi proiectelor elaborate anterior, şi va raspunde nevoilor actuale şi viitoare de dezvoltare.

• Categorii principale de interventii, care sa sustina materializarea programului de dezvoltare

Pentru evitarea aglomerarii cu constructii in zona studiata se propune ca POT maxim sa fie 40% si CUT de 0.8

De asemenea, frontul la strada sa fie retras cu 6 metri de la limita de proprietate.

Principalele categorii de interventie vor fi cele de amenjarea zonei.

• Aprecieri ale elaboratorului P.U.D. asupra propunerilor avansate ,eventuale restrictii

Tinandu-se cont de tendintele de dezvoltare a zonei trebuie asiguarata infrastructura necesara cat si posibilitatile

de cooperare si corelare a terenurilor din zona. Apreciem propunerile sunt in concordanta cu previziunile de

dezvoltare ale localitatii Timisoara.

La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari şi restrictii impuse au stat urmatoarele obiective

principale:

- încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timisoara

- asigurarea amplasamentelor şi amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute

prin tema.

Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de amplasare şi

conformare a constructiilor pe zona studiata.

Întocmit, Verificat,

Arh.Simina Zbucea arh. BELEA Ioan Daniel

Atasament: 01.1PUG_vechi.pdf

P L A N U R B A N I S T I C D E D E T A L I U

EXTRAS DIN P.U.G. TIMISOARA

Scara:

Proiectat Pl. nr:

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect

Titlu plansa

Faza: P.U.D.

Beneficiar Proiect nr: 32/2018

. .

Data 05/2019Desenat

-

S.C. Z S RHIDESI N S.R.L CUI 39011730, J 35/ 794/13.03. 2018 Timisoara, Str. Harniciei, nr. 10, sc. C, et. P, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0745438256 / E-mail: [email protected]

arh. Simina Zbucea arh. Simina Zbucea

arh. Simina Zbucea

B DE SEB STI N si B DE D RIS I N Timisoara, str. Simeon Mangiuca, nr. 18, ap. 7

SemnaturaSpecialist RUR arh. Daniel Belea

E TR S DIN P.U. . TIMIS R - in igoare 01.1

NORD

str. Be

la L ug

osi

PL N URB NISTIC DE DET LIU - L CUINT P 1E SI IMPREJMUIRE Municipiul Timisoara, str. Bela Logosi FN, CF nr.: 448487, jud. Timis

L CUINT P 1E SI IMPREJMUIREUTR 58Categorie functionala: Z N MI T : locuire, ser icii, industrie, conform PU TIMIS R in igoare

An „- ali VIS
— ZONIFICARE FUNCTIONALA — ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE C (FREE COMPLERE BE ÎNTERES GENERAL » ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNI LIZA (P- (PESTE Paz) BI ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE BIZ ZONA UNTATI INDUSTRIALE BMI ZONA DEPOZITARE. PRESTARI SERVICII [—] ZONA UNITATI AGRICOLE wi ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE L //] ZONA DE SPORT - AGREMENT L 4 [EE7] ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE ———, ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR
 • Sheets and Views
  • 08PUD Bodea-01.1PUG vechi

Atasament: 01.2_PUG_Nou.pdf

P L A N U R B A N I S T I C D E D E T A L I U

EXTRAS DIN P.U.G. TIMISOARA

Scara:

Proiectat Pl. nr:

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect

Titlu plansa

Faza: P.U.D.

Beneficiar Proiect nr: 32/2018

. .

Data 05/2019Desenat

1:5000

S.C. Z S RHIDESI N S.R.L CUI 39011730, J 35/ 794/13.03. 2018 Timisoara, Str. Harniciei, nr. 10, sc. C, et. P, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0745438256 / E-mail: [email protected]

arh. Simina Zbucea arh. Simina Zbucea

arh. Simina Zbucea

B DE SEB STI N si B DE D RIS I N Timisoara, str. Simeon Mangiuca, nr. 18, ap. 7

SemnaturaSpecialist RUR arh. Daniel Belea

E TR S DIN P.U. . TIMIS R - ET P 3 01.2

NORD

str. Be

la L ug

osi

str. Nicolae Filimon

PL N URB NISTIC DE DET LIU - L CUINT P 1E SI IMPREJMUIRE Municipiul Timisoara, str. Bela Logosi FN, CF nr.: 448487, jud. Timis

L CUINT P 1E SI IMPREJMUIRE

ITI zona locuinte de toate tipurile
d N A KW e | N
L LOCUIRE Liu ZONĂ DE LOCUINŢE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN Lip ZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC lir ZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME CU CARACTER RURAL
 • Sheets and Views
  • 08PUD Bodea-01.2 PUG Nou

Atasament: 01Incadrare_in_zona.pdf

NORD

Scara:

Proiectat Pl. nr:

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect

Titlu plansa

Faza: P.U.D.

Beneficiar Proiect nr: 32/2018

. .

Data 05/2019Desenat

1:5000

S.C. ZAS ARHIDESI N S.R.L CUI 39011730, J 35/ 794/13.03. 2018 Timisoara, Str. Harniciei, nr. 10, sc. C, et. P, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0745438256 / E-mail: [email protected]

arh. Simina Zbucea arh. Simina Zbucea

arh. Simina Zbucea

B DEA SEBASTIAN si B DEA D RIS I ANA Timisoara, str. Simeon Mangiuca, nr. 18, ap. 7

SemnaturaSpecialist RUR arh. Daniel Belea

INCADRARE IN Z NA 01.3

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

str. Be

la L ug

osi

str. Nicolae Filimon

str. Ni

col ae

Ale xan

dre scu

1

5

.

4

0

1

6

.

6

5

1

8

.

8

0

1

8

5

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - L CUINTA P 1E SI IMPREJMUIRE Municipiul Timisoara, str. Bela Logosi FN, CF nr.: 448487, jud. Timis

 • Sheets and Views
  • 08PUD Bodea-01Incadrare in zona (3)

Atasament: 01Incadrare_PMT.pdf

NORD

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

str. Be

la L ugo

si

 • Sheets and Views
  • 08PUD Bodea-01Incadrare PMT

Atasament: 02Situatia_existenta.pdf

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

3

0

.

5

7

3

0

.

5

9

8

.

6

0

1

8

1

6

1

4

2

2

2

0

2

7

2

9

S

T

R

.

N

I

C

O

L

A

E

F

I

L

I

M

O

N

2

5

A

2

5

8

A

1

2

1

0

1

4

A

2

3

A

2

1

2

3

8

1

9

1

7

S

T

R

.

N

I

C

O

L

A

E

F

I

L

I

M

O

N

1

6

9

1

1

1

5

C

C

C

F

4

3

5

2

7

2

t

o

p

5

0

9

/

a

/

3

;

5

0

4

/

1

0

/

2

/

2

M

u

n

.

T

i

m

i

s

o

a

r

a

,

d

o

m

e

n

i

u

l

p

u

b

l

i

c

CA SA

P+1 E

CA SA

P

AN EXA

AN EXA

AN EXA

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P+M

CAS A P

CAS A P

CA SA P

CA SA P

CA SA P

CA SA

P+1 E CA

SA P

AN EXA

AN EXA

AN EXA

AN EXA

AN EXA

s

t

r

a

d

a

B

e

l

a

L

u

g

o

s

i

C

F

4

0

9

8

2

8

t

o

p

5

0

9

/

a

/

2

/

1

/

1

4

3

3

8

5

7

C

F

4

4

4

8

7

8

t

o

p

5

0

9

/

a

/

2

/

2

t

o

p

5

0

9

/

a

/

3

;

5

0

4

/

1

0

/

2

/

1

CAS A P

CA SA

P+M CAS

A P

CAS A P

CAS A P

+1E

CAS A P

+M

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P+M

1

,

5

0

C

F

4

4

8

4

8

7

S

=

9

4

4

m

p

C

F

4

4

8

4

8

8

S

=

4

6

m

p

3

0

.

9

4

3

0

.

9

4

9

.

2

5

<<<

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

Limita proprietate

DELIMITARI

Zona locuinte individuale

cu maxim 2 apartamente

Limite parcele inscrise in

C.F. existente

CIRCULATII

Drumuri existente

Zona verde aliniamente

Constructii - locuinte

existente

Circulatii pietonale

Drum cedat Primariei

Timisoara cu declaratie

notariala

S

E

LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE V

P L A N U R B A N I S T I C D E D E T A L I U

- S I T U A T I A E X I S T E N T A -

S

P i P .

S i S i i i N S Ti i

Ti s

P.U.D.

B i i P i 1

. .

D 1D s

1 1

S.C. ZAS ARHIDESIGN S.R.L CUI 11 J 1 . . 1 Ti is S . H i i i . 1 s . C . P . . Ti is

T . E- i si i i .

. Si i Z

. Si i Z

. Si i Z

BODEA SEBASTIAN si BODEA DORIS IOANA Ti is s . Si M i . 1 .

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE M i i i Ti is s . B L si N C . . Ti is

SS i is RUR . D i B

SITUATIA EXISTENTA

Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m]

1

2 476750.42

476776.57 203307.37

4 476762.76

Nr.

Y [m]

476730.82 203303.09

203326.57

3

203290.77

Din parcela identificata prin CF 440806, nr. top. 509/a/2/1/2 in suprafata de 990 mp in urma solicitarii Primariei Timisoara s-a cedat o fasie din teren cu latimea de 1.5 m pentru largirea profilului stradal al strazii Bela Lugosi, rezultand astfel parcela identificata prin CF 448488 in suprafata de 46 mp si parcela identificata prin CF 448487 in suprafata de 944 mp

AutoCAD SHX Text
C1
AutoCAD SHX Text
Sc=110mp
AutoCAD SHX Text
Casa P+1E
AutoCAD SHX Text
Sd=220mp
 • Sheets and Views
  • 02Situatia existenta

Atasament: 03Reglementari_urbanistice.pdf

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

3

0

,

5

7

1

0

,

0

0

3

.

0

0

6

,

0

0

3

.

0

0

1

,

0

0

1

.

2

5 1

,

5

0

AC CE

S

M

u

n

.

T

i

m

i

s

o

a

r

a

,

d

o

m

e

n

i

u

l

p

u

b

l

i

c

1

8

1

6

1

4

2

7

2

5

A

2

5

1

2

1

0

1

4

A

2

3

A

2

1

2

3

1

9

1

7

C

C

F

4

3

5

2

7

2

t

o

p

5

0

9

/

a

/

3

;

5

0

4

/

1

0

/

2

/

2

CA SA

P+1 E

CA SA

P

AN EXA

AN EXA

AN EXA

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P+M

CAS A P

CA SA P

CA SA P

CA SA

P+1 E CA

SA P

AN EXA

AN EXA

AN EXA

AN EXA

AN EXA

ST RA

DA

BE LA

LU GO

SI

S

T

R

.

N

I

C

O

L

A

E

F

I

L

I

M

O

N

C

F

4

0

9

8

2

8

t

o

p

5

0

9

/

a

/

2

/

1

/

1

4

3

3

8

5

7

C

F

4

4

4

8

7

8

t

o

p

5

0

9

/

a

/

2

/

2

t

o

p

5

0

9

/

a

/

3

;

5

0

4

/

1

0

/

2

/

1

C

F

4

4

8

4

8

7

,

S

=

9

4

4

m

p

C

A

S

A

P

+

1

E

P

O

T

=

4

0

%

C

U

T

=

0

.

8

0

3

0

,

5

9

H/2

H/2

1

,

5

0

AU TO

2

-

S

=

4

6

m

p

AC CE

S

PIE TO

NA L

1

,

5

0

3

0

,

9

4

3

0

,

9

4

C

F

4

4

8

4

8

8

4

,

0

0

9

.

2

5

<<<

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

Limita proprietate

existenta

DELIMITARI

Zona locuinte individuale

cu maxim 2 apartamente

Limite parcele inscrise in

C.F. existente

CIRCULATII

Drumuri existente

Zona verde aliniamente

Zona implantare

constructii propusa

Limita implantare

propusa

Constructii - locuinte

existente

Circulatii pietonale

Acces propus

pe parcela

Circulatii pietonale

propuse in cadrul

parcelei

Limita parcela nou

propusa dupa cedare

drum

Drum cedat Primariei

Timisoara cu declaratie

notariala

S

EV

P L A N U R B A N I S T I C D E D E T A L I U

-REGLEMENTARI URBANISTICE-

Scara:

Proiectat Pl. nr:

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect

Titlu plansa

Faza: P.U.D.

Beneficiar Proiect nr: 32/2018

. .

Data 05/2019Desenat

1:500

S.C. ZAS ARHIDESIGN S.R.L CUI 39011730, J 35/ 794/13.03. 2018 Timisoara, Str. Harniciei, nr. 10, sc. C, et. P, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0745438256 / E-mail: [email protected]

arh. Simina Zbucea arh. Simina Zbucea

arh. Simina Zbucea

BODEA SEBASTIAN si BODEA DORIS IOANA Timisoara, str. Simeon Mangiuca, nr. 18, ap. 7

SemnaturaSpecialist RUR arh. Daniel Belea

REGLEMENTARI URBANISTICE 03

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE Municipiul Timisoara, str. Bela Logosi FN, CF nr.: 448487, jud. Timis

LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE

POT max = 40% CUT max = 0.80 Regim maxim de inaltime: P+1E H max cornisa = 6.20 m H max coama = 8.05 m Retrageri: minim 3.00 m sau h/2 fata de limitele laterale 6.00 m retragere fata de limita de la strada 10.00 m retragere fata de limita posterioara

Din parcela identificata prin CF 440806, nr. top. 509/a/2/1/2 in suprafata de 990 mp in urma solicitarii Primariei Timisoara s-a cedat o fasie din teren cu latimea de 1.5 m pentru largirea profilului stradal al strazii Bela Lugosi, rezultand astfel parcela identificata prin CF 448488 in suprafata de 46 mp si parcela identificata prin CF 448487 in suprafata de 944 mp

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA S (mp) %dinT S (mp) % dinT ZONA LOCUINTA | Teren studiat 944.00 100.00 944.00 95.35 INDIVIDUALA Constructii 0.00 0.00 396.00 40.00 Alei/platforme 0.00 0.00 247.50 25.00 Spatii verzi 0.00 0.00 396.50 35.00 Suprafata teren totala 944.00 100.00 944.00 100.00
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
87.179
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
87.402
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
C1
AutoCAD SHX Text
Sc=110mp
AutoCAD SHX Text
Casa P+1E
AutoCAD SHX Text
Sd=220mp
 • Sheets and Views
  • 03Reglementari urbanistice (2)

Atasament: 04Proprietatea_asupra_terenurilor.pdf

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

3

0

,

5

7

3

0

,

5

9

1

8

1

6

1

4

2

7

2

5

A

2

5

1

2

1

4

A

2

3

A

2

1

2

3

1

9

C

C

F

4

3

5

2

7

2

t

o

p

5

0

9

/

a

/

3

;

5

0

4

/

1

0

/

2

/

2

M

u

n

.

T

i

m

i

s

o

a

r

a

,

d

o

m

e

n

i

u

l

p

u

b

l

i

c

CA SA

P+1 E

CA SA

P

AN EXA

AN EXA

AN EXA

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P+M

CAS A

CA SA P

CA SA P

CA SA

P+1 E CA

SA P

AN EXA

AN EXA

AN EXA

AN EXA

AN EXA

S

T

R

A

D

A

B

E

L

A

L

U

G

O

S

I

S

T

R

.

N

I

C

O

L

A

E

F

I

L

I

M

O

N

C

F

4

0

9

8

2

8

t

o

p

5

0

9

/

a

/

2

/

1

/

1

C

F

4

4

4

8

7

8

t

o

p

5

0

9

/

a

/

2

/

2

4

3

3

8

5

7

t

o

p

5

0

9

/

a

/

3

;

5

0

4

/

1

0

/

2

/

1

3

0

,

9

4

3

0

,

9

4

1

.

5

0

1

.

5

0

C

F

4

4

8

4

8

7

1

-

S

=

9

4

4

m

p

C

F

4

4

8

4

8

8

,

S

=

4

6

m

p

Drum cedat Primariei Timisoara

cu declaratie notariala

9

.

2

5

<<<

Limita proprietate

DELIMITARI

Limite parcele inscrise in

C.F. existente

Terenuri proprietate

privata a persoanelor

fizice sau juridice

Terenuri proprietate

publica de interes local

TIPURI DE

PROPRIETATE

S

EV

P L A N U R B A N I S T I C D E D E T A L I U

-PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR-

Scara:

Proiectat Pl. nr:

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect

Titlu plansa

Faza: P.U.D.

Beneficiar Proiect nr: 32/2018

. .

Data 05/2019Desenat

1:500

S.C. Z S RHIDESI N S.R.L CUI 39011730, J 35/ 794/13.03. 2018 Timisoara, Str. Harniciei, nr. 10, sc. C, et. P, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0745438256 / E-mail: [email protected]

arh. Simina Zbucea arh. Simina Zbucea

arh. Simina Zbucea

B DE SEB STI N si B DE D RIS I N Timisoara, str. Simeon Mangiuca, nr. 18, ap. 7

PL N URB NISTIC DE DET LIU - L CUINT P 1E Municipiul Timisoara, str. Bela Lugosi FN, CF nr.: 448487, jud. Timis

SemnaturaSpecialist RUR arh. Daniel Belea

PR PRIET TE SUPR TERENURIL R 04

L CUINT P 1E SI IMPREJMUIRE

Din parcela identificata prin CF 440806, nr. top. 509/a/2/1/2 in suprafata de 990 mp in urma solicitarii Primariei Timisoara s-a cedat o fasie din teren cu latimea de 1.5 m pentru largirea profilului stradal al strazii Bela Lugosi, rezultand astfel parcela identificata prin CF 448488 in suprafata de 46 mp si parcela identificata prin CF 448487 in suprafata de 944 mp

AutoCAD SHX Text
C1
AutoCAD SHX Text
Sc=110mp
AutoCAD SHX Text
Casa P+1E
AutoCAD SHX Text
Sd=220mp
 • Sheets and Views
  • 04Juridic

Atasament: 05Mobilare_Urbana.pdf

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

3

0

,

5

7

1

0

,

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

6

,

8

3

7

,

0

0

1

0

,

7

3

2

,

3

2

4

,

1

2

AC CE

S

1

8

1

6

1

4

2

7

S

T

R

.

N

I

C

O

L

A

E

F

I

L

I

M

O

N

2

5

A

2

5

1

4

A

2

3

A

2

1

2

3

1

9

C

C

F

4

0

9

8

2

8

t

o

p

5

0

9

/

a

/

2

/

1

/

1

C

F

4

4

4

8

7

8

t

o

p

5

0

9

/

a

/

2

/

2

CF 43

527 2

top 50

9/a /3;5

04/ 10/

2/2

Mu n. T

imis oar

a, d om

eni ul p

ubl ic

CA SA

P+1 E

CA SA

P

AN EXA

AN EXA

AN EXA

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P+M

CAS A P

CA SA P

CA SA P

CA SA

P+1 E CA

SA P

AN EXA

AN EXA

AN EXA

AN EXA

AN EXA

STR AD

A B ELA

LU GO

SI

S

T

R

.

N

I

C

O

L

A

E

F

I

L

I

M

O

N

4

3

3

8

5

7

t

o

p

5

0

9

/

a

/

3

;

5

0

4

/

1

0

/

2

/

1

C

F

4

4

0

8

0

6

AU TO

AC CE

S P IET

ON AL

6

,

0

0

3

0

,

5

9

GARAJ INGLOBAT

cas a P

+1E

Cladire propusa

Garaj inglobat in cladire

Parcaj

+6 .20

+6 .20

+8 .05

+6 .20

H/2

H/2 3

.

0

0

6

,

0

0

3

.

0

0

3

0

,

5

9

H/2

H/2

1

,

5

0

1

,

5

0

CF 448488

2 - S= 46 mp

3

0

.

9

4

3

0

.

9

4

C

F

4

4

8

4

8

8

1

-

S

=

9

4

4

m

p

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

1

,

0

0

1

.

2

5 1

,

5

0

1

,

5

0

4

,

0

0

9

.

2

5

<<<

ZONIFICARE

Limita proprietate

DELIMITARI

Cladiri de locuinte

existente in vecinate

Limite parcele inscrise in

C.F. existente

CIRCULATII

Drumuri existente

Zona verde aliniamente

Zona construibila

Limita implantare

propusa

Cladire propusa prin PUD

Zona verde din

cadrul parcelei

Carosabil si alei

pietonale din cadrul

parcelei

Drum cedat Primariei

Timisoara cu declaratie

notariala

S

EV

P L A N U R B A N I S T I C D E D E T A L I U

- M O B I L A R E U R B A N A -

Scara:

Proiectat Pl. nr:

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect

Titlu plansa

Faza: P.U.D.

Beneficiar Proiect nr: 32/2018

. .

Data 05/2019Desenat

1:500

S.C. ZAS ARHIDESI N S.R.L CUI 39011730, J 35/ 794/13.03. 2018 Timisoara, Str. Harniciei, nr. 10, sc. C, et. P, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0745438256 / E-mail: [email protected]

arh. Simina Zbucea arh. Simina Zbucea

arh. Simina Zbucea

BODEA SEBASTIAN si BODEA DORIS IOANA Timisoara, str. Simeon Mangiuca, nr. 18, ap. 7

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - LOCUINTA P+1E Municipiul Timisoara, str. Bela Logosi FN, CF nr.: 448487, jud. Timis

SemnaturaSpecialist RUR arh. Daniel Belea

MOBILARE URBANA 05

LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE

Din parcela identificata prin CF 440806, nr. top. 509/a/2/1/2 in suprafata de 990 mp in urma solicitarii Primariei Timisoara s-a cedat o fasie din teren cu latimea de 1.5 m pentru largirea profilului stradal al strazii Bela Lugosi, rezultand astfel parcela identificata prin CF 448488 in suprafata de 46 mp si parcela identificata prin CF 448487 in suprafata de 944 mp

AutoCAD SHX Text
13
AutoCAD SHX Text
88.611
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
87.179
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
87.402
AutoCAD SHX Text
C1
AutoCAD SHX Text
Sc=110mp
AutoCAD SHX Text
Casa P+1E
AutoCAD SHX Text
Sd=220mp
 • Sheets and Views
  • 06Mobilare urbana

Atasament: 06Studiu_de_cvartal.pdf

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

3

0

.

5

7

3

0

.

5

9

8

.

6

0

S

T

R

.

N

I

C

O

L

A

E

F

I

L

I

M

O

N

S

T

R

.

F

R

A

G

I

L

O

R

S

T

R

.

F

R

A

G

I

L

O

R

18

16

A

17

A

S

T

R

.

N

I

C

O

L

A

E

F

I

L

I

M

O

N

S

T

R

.

N

I

C

O

L

A

E

F

I

L

I

M

O

N

parcare

B

S

T

R

.

N

.

A

N

D

R

E

E

S

C

U

S

T

R

.

A

N

T

O

N

B

A

C

A

L

B

A

S

A

S

T

R

.

C

O

N

S

T

A

N

T

I

N

D

A

N

I

E

L

S

T

R

.

I

O

N

S

L

A

V

I

C

I

14

B

A

B

S

T

R

.

N

I

C

.

A

N

D

R

E

E

S

C

U

S

T

R

.

D

A

N

I

E

L

C

O

N

S

T

A

N

T

I

N

O

L

P

V

C

CV

CV

O

L

O

L

O

L

O

L

O

L

O

L

P

V

C

C

C

C

F

4

3

5

2

7

2

t

o

p

5

0

9

/

a

/

3

;

5

0

4

/

1

0

/

2

/

2

S

a

c

t

=

1

6

9

9

m

p

M

u

n

.

T

i

m

i

s

o

a

r

a

,

d

o

m

e

n

i

u

l

p

u

b

l

i

c

S

m

a

s

=

2

4

6

8

m

p

C

F

4

3

5

2

7

2

t

o

p

5

0

9

/

a

/

3

;

5

0

4

/

1

0

/

2

/

2

M

u

n

.

T

i

m

i

s

o

a

r

a

,

d

o

m

e

n

i

u

l

p

u

b

l

i

c

CA SA

P+1 E

CA SA

P

ANE XA

AN EXA

AN EXA

CAS A P

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P+M

CAS A P

CAS A P

CA SA P

CA SA P

CA SA P

CA SA

P+1 E CA

SA P

AN EXA

ANE XA

AN EXA

ANE XA

AN EXA

CA SA

P

CAS A P

s

t

r

a

d

a

B

e

l

a

L

u

g

o

s

i

C

F

4

0

9

8

2

8

t

o

p

5

0

9

/

a

/

2

/

1

/

1

4

3

3

8

5

7

C

F

4

4

4

8

7

8

t

o

p

5

0

9

/

a

/

2

/

2

t

o

p

5

0

9

/

a

/

3

;

5

0

4

/

1

0

/

2

/

1

CAS A P

CA SA

P+M CAS

A P

CAS A P

CAS A P

+1E

CAS A P

+M

CA SA

P

CAS A P

CA SA

P+M

1

,

5

0

C

F

4

4

8

4

8

7

S

=

9

4

4

m

p

C

F

4

4

8

4

8

8

S

=

4

6

m

p

3

0

.

9

4

3

0

.

9

4

9

.

2

5

<<<

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

Limita proprietate

DELIMITARI

Zona locuinte individuale

cu maxim 2 apartamente

Limite parcele inscrise in

C.F. existente

CIRCULATII

Drumuri existente

Zona verde aliniamente

Constructii - locuinte

existente

Circulatii pietonale

Drum cedat Primariei

Timisoara cu declaratie

notariala

S

EV

P L A N U R B A N I S T I C D E D E T A L I U

- S T U D I U D E C V A R T A L -

Scara:

Proiectat Pl. nr:

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect

Titlu plansa

Faza: P.U.D.

Beneficiar Proiect nr: 32/2018

. .

Data 05/2019Desenat

1:5000

S.C. Z S RHIDESI N S.R.L CUI 39011730, J 35/ 794/13.03. 2018 Timisoara, Str. Harniciei, nr. 10, sc. C, et. P, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0745438256 / E-mail: [email protected]

arh. Simina Zbucea arh. Simina Zbucea

arh. Simina Zbucea

B DE SEB STI N si B DE D RIS I N Timisoara, str. Simeon Mangiuca, nr. 18, ap. 7

PL N URB NISTIC DE DET LIU - L CUINT P 1E SI IMPREJMUIRE Municipiul Timisoara, str. Bela Logosi FN, CF nr.: 448487, jud. Timis

SemnaturaSpecialist RUR arh. Daniel Belea

STUDIU DE C RT L 06

Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m]

1

2 476750.42

476776.57 203307.37

4 476762.76

Nr.

Y [m]

476730.82 203303.09

203326.57

3

203290.77

L CUINT P 1E SI IMPREJMUIRE

AutoCAD SHX Text
39
AutoCAD SHX Text
87.148
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
38
AutoCAD SHX Text
86.634
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
37
AutoCAD SHX Text
86.277
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
36
AutoCAD SHX Text
86.736
AutoCAD SHX Text
GP
AutoCAD SHX Text
35
AutoCAD SHX Text
86.412
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
34
AutoCAD SHX Text
86.356
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
33
AutoCAD SHX Text
86.963
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
32
AutoCAD SHX Text
86.956
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
31
AutoCAD SHX Text
88.262
AutoCAD SHX Text
P
AutoCAD SHX Text
30
AutoCAD SHX Text
87.003
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
29
AutoCAD SHX Text
88.274
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
28
AutoCAD SHX Text
86.825
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
27
AutoCAD SHX Text
86.827
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
26
AutoCAD SHX Text
88.699
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
25
AutoCAD SHX Text
89.193
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
24
AutoCAD SHX Text
87.216
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
23
AutoCAD SHX Text
87.221
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
22
AutoCAD SHX Text
87.403
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
21
AutoCAD SHX Text
87.160
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
C1
AutoCAD SHX Text
Sc=110mp
AutoCAD SHX Text
Casa P+1E
AutoCAD SHX Text
Sd=220mp
 • Sheets and Views
  • Studiu cvartal

Atasament: 07Reglementari_edilitare.pdf

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

< <

<

<

<

<

1

6

1

4

S

T

R

.

N

I

C

O

L

A

E

F

I

L

I

M

O

N

2

5

A

2

5

1

2

1

0

1

4

A

2

3

A

2

1

2

3

1

9

1

7

D

=

4

0

0

m

m

Ø

=

3

1

5

m

m

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

C

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

CF 409828

top 509/a/2/1/1

Sact=824mp

Smas=832mp

CF 444878

top 509/a/2/2

Sact=360mp

Smas=448mp

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

t

o

p

5

0

9

/

a

/

3

;

5

0

4

/

1

0

/

2

/

2

CA SA

P+1 E

CA SA

P

AN EXA

AN EXA

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P+M

CA SA P

CA SA

CA SA

P+1 E CA

SA P

3

0

.

5

7

AN EXA

AN EXA

AN EXA

AN EXA

AN EXA

1

0

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

S

T

R

A

D

A

B

E

L

A

L

U

G

O

S

I

-

C

F

4

3

5

2

7

2

S

T

R

.

N

I

C

O

L

A

E

F

I

L

I

M

O

N

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

D

=

2

0

0

m

m

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

Ø

=

1

2

5

m

m

a

a

CA1

C

C

CR1

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

3

0

,

5

7

1

0

,

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

6

,

8

3

7

,

0

0

1

0

,

7

3

AC CE S

C

F

4

4

4

8

7

8

CF 43

527 2

Mu n. T

imis oar

a, d om

eni ul p

ubl ic

AN EXA

STR AD

A B ELA

LU GO

SI

4

3

3

8

5

7

C

F

4

4

0

8

0

6

6

,

0

0

3

0

,

5

9

GARAJ INGLOBAT

cas a P

+1E

Cladire propusa

+6 .20

+6 .20

+8 .05

+6 .20

H/2

H/2 3

.

0

0

3

.

0

0

3

0

,

5

9

H/2

H/2

1

,

5

0

CF 448488

2 - S= 46 mp

3

0

.

9

4

3

0

.

9

4

C

F

4

4

8

4

8

8

1

-

S

=

9

4

4

m

p

9

.

2

5

<

<

<

<<<

ZONIFICARE

Limita proprietate

DELIMITARI

Cladiri de locuinte

existente in vecinate

Limite parcele inscrise in

C.F. existente

CIRCULATII

Drumuri existente

Zona verde aliniamente

Zona construibila

Limita implantare

propusa

Cladire propusa prin PUD

Zona verde din

cadrul parcelei

Carosabil si alei

pietonale din cadrul

parcelei

S

EV

P L A N U R B A N I S T I C D E D E T A L I U

-REGLEMENTARI EDILITARE-

Faza:

Nr. pl.

PUD

Nr. pr.

SCARANUME SEMNATURA

Titlul proiectului:

1:1000

DATA

03.2019

Beneficiari:

Titlul plansei:

1028/2019

SPECIFICATIE

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

VERIFICAT:

Proiectant general: SC ZAS ARHIDESIGN SRL, 0745438256

societate de proiectare româno-germana

PRO WASSER

300480 Timisoara,

b-dul C. Brancoveanu nr. 64

J35/1235/1998; RO11224810

Tel./Fax: 0265/271657

ing. S. Fintineanu

Plan de reglementari - lucrari edilitare

BODEA SEBASTIAN si BODEA DORIS IOANA

02.ED

Legenda lucrari edilitare

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - LOCUINTA P+1E

Municipiul Timisoara, str. Bela Logosi FN, CF 440806

ing. G. Toth

ing. G. Toth

retea de apa stradala existenta

bransament de apa

camin de apometru

retea de canalizare stradala existenta

racord de canalizare menajera

camin de racord

AR

a

CM

C

CA

CR

C A + E S E E

AutoCAD SHX Text
C1
AutoCAD SHX Text
Sc=110mp
AutoCAD SHX Text
Casa P+1E
AutoCAD SHX Text
Sd=220mp
AutoCAD SHX Text
atelier
 • Sheets and Views
  • 06Mobilare urbana

Atasament: Aviz_Politia_Rutiera_PUD_Bodea.pdf

ROMÂNIA E MINISTERUL AFACERILOR INTERNE O E INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEŢEAN TIMIŞ romania20] 9eu NESECRET Timişoara SERVICIUL RUTIER Nr. 264507 din 22.10.2019 Cod operator date cu caracter personal 5033 Ex. A Către, DI. BODEA SEBASTIAN (prin S.C. Drum Proiectconsult S.R.L.) Municipiul Timişoara, str. Simeon Mangiuca, nr.18, ap.7, județ Timiș La solicitarea dumneavoastră privind obiectivul „PUD — Construire casă familială, Bela Lugoşi, Timişoara”, vă comunicăm avizul de principiu pentru faza PUD, cu respectarea următoarelor condiții: Amplasament: județul Timiş, municipiul Timişoara, F.N., C.F. 448487; Denumirea obiectivului: PUD — Construire casă familială, Bela Lugoşi, Timişoara; Beneficiarii investiţiei: Bodea Sebastian şi Bodea Doris-loana.; Proiectant: S.C. Drum Proiectconsult S.R.L.: Responsabil: Bodea Sebastian. În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.128/2000 Actualizată cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul solicită eliberarea în regim de urgență a prezentului aviz, anexând o fotocopie a ordinului de plată din 14.10.2019 (în valoare de 200 lei). CONDIŢII : 1. Prezentul aviz poate fi utilizat doar pentru completarea documentaţiei privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu şi are valabilitatea certificatului de urbanism nr.772 din 21.02.2018 eliberat de Municipiul Timişoara, având valabilitatea prelungită până la data de 20.02.2020; 2. Executarea lucrărilor se va efectua cu respectarea prevederilor art.16(1), art.46 (numai în conformitate cu acordul administratorului drumului), art.47(1) din ORDONANŢĂ nr.43/28.08.1997R şi a art.25 din H.G. 525/27.06.1996 R; 3. Proiectantul, verificatorul de proiect, executantul și beneficiarul obiectivului de investiţie, sunt direct răspunzători, după caz, de producerea oricărui accident de circulație în zona lucrărilor la drumul public, datorat nerespectării prevederilor / condiţiilor prezentului aviz sau a eventualelor erori de proiectare, verificare sau execuţie, în conformitate cu legislația în vigoare;

4 5. Pentru eventualele necorelări intre planul de situație şi teren, răspunde proiectantul lucrării; Înainte de începerea lucrărilor, constructorul va solicita aviz pentru semnalizarea rutieră temporară conform „Normelor Metodologice Comune MAL/MT. nr. 1112/411/2000 privind condițiile de închidere sau de instituire a restricţiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”; Nerespectarea uneia sau, după caz, a mai multor condiţii dintre cele impuse prin prezentul aviz, atrage nulitatea de drept a acestuia, situație în care responsabilii pot fi traşi la răspundere contravențională sau penală. Cu stimă, ÎNTOCMIT: Agent șef adjunct de poliție NAZAROV EAANDRU RINA. 7 &