keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 198/15.04.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire parc industrial", str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara

15.04.2014

Hotararea Consiliului Local 198/15.04.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire parc industrial", str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-004424/25.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 18/18.10.2012 şi Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 02/30.01.2014;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 11157 din 23.12.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire parc industrial", str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L., întocmit conform Proiectului nr.24/2012, realizat de S.C. ARTNOVA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+2E, H max cornisa = 12 m, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-000614/21.03.2013, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de 50 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de 1,8, spaţii verzi de min 20% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 11157 din 23.12.2013.

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire parc industrial", str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea perioadă de valabilitate până la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 4.000 mp, este inscris in C.F. nr. 422607, Timisoara nr. top 422607, teren intravilan, proprietar fiind S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L.

Art. 4 Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire parc industrial", str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni publice.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 02.ANALIZA.pdf

S .C . ARTNOVA S .R .L . S T R . L U C I A N B L A G A N R . 17 A R A D █ C O D U N I C R 8610888

PROIECTAT NR.PLANSA A02

SEF PROIECT

DATA PLANSA:

FAZA P.U.Z.

SCARASPECIFICATIE NUME SEMNATURA

PROIECTANT DE SPECIALITATE

VERIFICATOR: NUME: SEMNATURA: CERINTA: REFERAT/ EXPERTIZA NR/ DATA:

BENEFICIAR: NR.PROIECT

feb. 2013

ARH. RODICA FEIER

ARH. IRINA FEIER

P.U.Z. CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TIMISOARA STR.O.COTRUS CF 422607

DENUMIRE PROIECT:

24/ 2012S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L.

ARH. RODICA FEIER ANALIZA CVARTAL

77 .5

35

cantar

S.A.VEST AGROTIM

cantar bascula

115 birouri

punct P.S.I.

padoc

hala turnatorie

STR. POLONA

11 3-1

15

birouri bazin terasa

ST R.

IO AN

SL AV

ICI

111 A

111

12 0

10 9

10 7

10 5

10 3

10 1

STR. RASCOALA DIN 1907

1A 11 8

99

STR. RASCOALA DIN 1907

STR. RASCOALA DIN 1907

20 0

200

200

OL600

Lim ita

pr op

rie tat

e

Lim ita

pro pri

eta te

-0. 55

-0. 58

-0. 45

-0. 44

-0. 33

-0. 25

-0. 07

-0. 11

-0. 06

-0. 33

-1. 21

-2. 50

-1. 22

-0. 47

-0. 31

-0. 28

-0. 35

-0. 44

-0. 61

-0. 34

-0. 08

±0 .00

+0 .02

+0 .13

+0 .10

±0 .00

-0. 15

-1. 20

-2. 50

-0. 28

-0. 47

-2. 50

5

4

1

2

3

12 %

12 %

se di u ad m. p +2

e

Sd =5 44

.0 8 mp

Ac ce

s a uto

Ac ce

s a uto

Ac ce

s a uto

Ac ce

s p iet

on al

dr um in

te rio

r

pl at fo rm a

be to na

ta

pl at fo rm a be to na

ta

pl at fo rm a

be to na

ta

sp at iu

ve rd e

sp at iu

ve rd e

sp at iu

ve rd e

sp at iu v er de

dr um in

te rio

r

pa do cu ri s or tu ri

cin ta

r in du st ria

l

A 12 75

/2 /1

A 12 75

/1

Ac ce

s p iet

on al

sp at iu v er de

sp at iu v er de

-0. 31

po st tr

af o

PT T1

P

P

P P

P

P P

P

99.944

99.880

99.780

99.838

99.861

99.807

99.792 99.838

100.130

100.036

100.018

99.981

100.050

99.870

99.911

99.818

99.85899.918

99.591

100.033

100.124

100.195

100.284

100.285

100.347

99.922

99.901

99.797

99.794

99.714

99.785

99.764

99.671

100.025 99.915

99.952

99.912

100.097

100.007

99.954

99.882

99.607

99.629

99.669

99.861

100.182

99.839

99.770

99.675

99.760

99.766

99.737 99.870

99.711

99.494

99.539

99.518

99.465 99.609

99.823

99.577

99.407

99.538

99.816

99.798

99.840

99.700

99.811

99.574

99.460

99.440

99.562

99.560 99.586

99.570

99.502

99.534 99.651

99.646 99.605

99.611 99.679 99.686

99.684

99.690

99.676

99.691

99.715

99.715

99.773

99.754

99.739

99.741

99.835 99.833

99.855 99.849

99.832

99.739

99.731

99.71598.572

99.630

99.704

99.767

99.664

99.631 99.520

99.552

99.580

100.008 99.825

99.705

99.781

99.937 99.992

100.044

99.903

99.641

99.716

99.768

100.273

99.826

99.724

99.701

99.576

100.275

99.909

99.774

99.869

99.330

99.995

99.932

99.844

99.781

99.833

99.902

99.956

100.038

100.048

100.047

100.022

100.026

100.055

100.052

100.045

99.952

99.926

99.889

99.886

99.833

99.747

99.882

99.870

99.888

99.805 99.781 99.761

99.795

99.817

99.810

99.758

100.005 100.033

100.124

100.133

100.151

100.021

100.076

100.010

99.986

99.815

99.817

99.910

99.957

99.451

99.718

99.712

99.70699.601

99.592

99.460

99.469

99.479

99.479 99.595

99.227

99.342

99.376

99.508

99.690

99.345

99.216

99.238

99.600

99.604

100.036

100.226

99.520

99.546

99.609

99.608

99.479 99.434

99.292

99.319

99.309

99.401

99.791

99.323

99.323 99.319

99.339

99.331

99.770

99.754

99.373

99.278

99.347

99.337

99.338

99.343

99.342

99.332

98.976

99.308

99.301

100.057

99.380

99.414

99.409

99.442

100.000

100.001

99.594

99.769

99.488

99.588

99.879 99.734

99.979

99.967

99.910

99.914

99.964

100.021 99.876

99.987

100.050

99.971

99.851

99.93899.821

99.876

99.808

99.772

99.753

99.534

99.577

99.778

99.558

99.511 99.659

99.710 99.701

100.047

99.703

99.759

99.731

99.374

99.831

99.814 99.733

99.727

99.840

99.394

99.778

99.680

99.594

99.802

99.309

99.893

99.751

99.668

99.765

99.783

99.813

99.797

99.745 99.805

99.833

99.829

99.686 99.688

99.771

99.754

100.065

100.009

100.000

99.855

pl at fo rm

a

pa m an t

Z .V

Z .V

C

C

Z. V

4760502 0 2 0 0 0

4761002 0 2 1 0 0

4760502 0 2 2 0 0

476000

2 0 2 1 5 0

m ar gi ne d ru m

ax s tr .I. Sl av ic i( as fa lt )

C

be to n

pl at ou

nr .ca d.7

78 /1 /1 ,72 8/ 1,7 35 /1 ,72 1/ 1,7 30 /1

3 6 .0 3 m

0.87m

P

P

P

P

P

P

H CL

403 /20

09 sc.

NE FE

RP RO

D I MP

EX s.r

.l.

sc.ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION s.r.l.

sc.LEYCOM IMPORT EXPORT s.r.l.

sc. NE

FE RP

RO D I

MP EX

s.r .l.

P+2E

P

P+M

P

P+1E+M

PP+M

HCL 78/2012

A1283/2

Cc1287

A1283/1

A1283/3

A1283/4

St=0.77ha

85.24

85.21

85.23

85.33

85.68

85.26

85.21

85.18

85.07

85.03

8525

85.18

85.42

85.00

85.49

85.97

86.07

85.90

85.12

84.79

85.03

85.03

85.05

84.86

84.91

84.97

84.90

85.12

84.82

85.90 86.96

86.84

85.63

85.69

85.61

85.63

85.87

Nr.cad.422607

Supr. 4000 m.p.

Str. OVIDIU COTRUS

85.03

85.17

85.63

85.68

85.03

85.03

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

26 .2 5

21 .0 7

17 .3 1

7. 90

31.50

74.00

27.14

6.14

15.30

13.43

11.26

3.41

12

18.74

5.71

21.02

18.34

404278-C2

C3

404278

430780

C1

N r . top 724/

2,728/ 2,711/

1,710/ a,710/

b ,732,718/

2,759/ 1

A 1283/5

LOT 2

Nr. top 723/1

SCf=680mp

Nr. top 733/1

SCf=970mp

zona verde

zona verde

nr.cad.413891/2

H CL

22 8/2

00 8

Str. RASCOALA DIN 1907

sc.NEFERPROD IM PEX s.r.l.

LEGENDA

ZONA PRODUCTIE ,DEPOZITARE SI SERVICII

DRUM ,PLATFORME CAROSABILE

ZONA BAZA SPORTIVA

ZONA VERDE

ZONA LOCUIRE P+2 MAX

LIMITA PROPRIETATE STUDIATA

CONTUR CLADIRI EXISTENTE

ZONA ARABIL NEREGLEMENTAT

ZONA DEPOZITARE SI SERVICII CU INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PANA LA ELABORARE PUZ

Atasament: 02.EXISTENT.pdf

S .C . ARTNOVA S .R .L . S T R . L U C I A N B L A G A N R . 17 A R A D █ C O D U N I C R 8610888

PROIECTAT NR.PLANSA A03

SEF PROIECT

DATA PLANSA:

FAZA P.U.Z.

SCARASPECIFICATIE NUME SEMNATURA

PROIECTANT DE SPECIALITATE

VERIFICATOR: NUME: SEMNATURA: CERINTA: REFERAT/ EXPERTIZA NR/ DATA:

BENEFICIAR: NR.PROIECT

feb. 2013

ARH. RODICA FEIER

ARH. IRINA FEIER

P.U.Z. CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TIMISOARA STR.O.COTRUS CF 422607

DENUMIRE PROIECT:

24/ 2012S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L.

ARH. RODICA FEIER SITUATIE EXISTENTA

100.050

99.870

99.911

99.818

99.770

99.754

99.373

99.278

99.347

99.337

100.057

99.380

99.414

99.409

99.442

99.987

100.050

99.971

99.659

99.701

99.703

99.759

99.731

99.374

99.831

99.814 99.733

99.727

99.840

99.394

99.778

99.680

99.594

99.751

99.668

99.765

99.783

99.813

99.797

99.745 99.805

99.833

99.829

99.686 99.688

99.771

99.754

C

C

476000

2 0 2 1 5 0

nr .ca d.7

78 /1 /1 ,72 8/ 1,7 35 /1 ,72 1/ 1,7 30 /1

0.87m

P

H CL

403 /20

09

sc. NE

FE RP

RO D I

MP EX

s.r .l.

sc.ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION s.r.l.

sc.LEYCOM IMPORT EXPORT s.r.l.

P

P+M

HCL 78/2012

85.24

85.21

85.23

85.33

85.68

85.26

85.21

85.18

85.07

85.03

8525

85.18

85.42

85.00

85.49

85.97

86.07

85.90

85.12

84.79

85.03

85.03

85.05

84.86

84.91

84.97

84.90

85.12

84.82

85.90 86.96

86.84

85.63

85.69

85.61

85.63

85.87

Nr.cad.422607

Supr. 4000 m.p.

Str. OVIDIU COTRUS

85.03

85.17

85.63

85.68

85.03

85.03

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

26 .2 5

21 .0 7

17 .3 1

7. 90

31.50

74.00

27.14

6.14

15.30

13.43

11.26

3.41

12

18.74

5.71

21.02

18.34

404278-C2

C1

N r . top 724/

2,728/ 2,711/

1,710/ a,710/

b ,732,718/

2,759/ 1

LOT 2

nr.cad.413891/2

LEGENDA

ZONA PRODUCTIE ,DEPOZITARE SI SERVICII

DRUM ,PLATFORME CAROSABILE

ZONA BAZA SPORTIVA

ZONA VERDE

ZONA LOCUIRE P+2 MAX

LIMITA PROPRIETATE STUDIATA

CONTUR CLADIRI EXISTENTE

ZONA ARABIL NEREGLEMENTAT

ZONA DEPOZITARE SI SERVICII CU INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PANA LA ELABORARE PUZ

Atasament: 04.REGLEMENTARI.pdf

S .C . ARTNOVA S .R .L . S T R . L U C I A N B L A G A N R . 17 A R A D █ C O D U N I C R 8610888

PROIECTAT NR.PLANSA A04

SEF PROIECT

DATA PLANSA:

FAZA P.U.Z.

SCARASPECIFICATIE NUME SEMNATURA

PROIECTANT DE SPECIALITATE

VERIFICATOR: NUME: SEMNATURA: CERINTA: REFERAT/ EXPERTIZA NR/ DATA:

BENEFICIAR: NR.PROIECT

feb. 2013

ARH. RODICA FEIER

ARH. IRINA FEIER

P.U.Z. CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TIMISOARA STR.O.COTRUS CF 422607

DENUMIRE PROIECT:

24/ 2012S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L.

ARH. RODICA FEIER REGLEMENTARI 2.00

2. 00

1. 50

1. 50

7. 00

7. 00

1. 50

1. 50

2. 00

13 .0

0 12

.0 0

12 .0

0

2.0 0

HCL 403/2009

ax.str.Ovidiu Cotrus PROPUS limita profil stradal 26m aprobat prin HCL 78/228

100.050

99.870

99.911

99.818

99.380

99.414

99.442

99.987

99.659

99.703

99.759

99.731

99.374

99.831

99.814 99.733

99.727

99.680

99.594

99.751

99.668

99.765

99.783

99.813

99.797

99.745 99.805

99.833

99.829

99.686 99.688

99.771

99.754

476000

2 0 2 1 5 0

nr .ca d.7

78 /1 /1 ,72 8/ 1,7 35 /1 ,72 1/ 1,7 30 /1

0.87m

tro tu

ar p.

c. z.

v.

c

c

z. v.

p. c.

tro tu

ar

ax.str.Ovidiu Cotrus EXISTENT

aliniament propus

re tr ag er e la te ra la o bl ig at or ie

85.24

85.21

85.23

85.33

85.68

85.26

85.21

85.18

85.07

85.03

8525

85.18

85.42

85.00

85.49

85.97

86.07

85.90

85.12

84.79

85.03

85.03

85.05

84.86

84.91

84.97

84.90

85.12

84.82

85.90 86.96

86.84

85.63

85.69

85.61

85.63

85.87

Nr.cad.422607

Supr. 4000 m.p.

85.03

85.17

85.63

85.68

85.03

85.03

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

26 .2 5

21 .0 7

17 .3 1

7. 90

31.50

74.00

27.14

6.14

15.30

13.43

11.26

3.41

12

18.74

5.71

21.02

18.34

C1

N r . top 724/

2,728/ 2,711/

1,710/ a,710/

b ,732,718/

2,759/ 1

r etr ager

e later ala obligator

ie

INDICI URBANISTICI PROPUSI : P.O.T. maxim 50% C.U.T. maxim 1.8 REGIM DE INALTIME MAX : P+2E Hcornisa max = 12m AMPLASARE PE PARCELA : - fata de limitele laterale retragere de minim 2m - fata de aliniamentul strazii O.Cotrus cladirile se vor amplasa fara retragere ACOPERIRE: terasa , sarpanta 0..25° LEGENDA

ZONA PRODUCTIE ,DEPOZITARE SI SERVICII

ZONA REZERVATA PENTRU LARGIREA PROFILULUI STR.O.COTRUS

ZONA VERDE

LIMITA PROPRIETATE STUDIATA

LIMITA INEL V - PROFIL 24m

PROFIL INEL V PROPUS

CONTUR CLADIRI EXISTENTE

ZONA IMPLANTARE CONSTRUCTII

CIRCULATIE PROPUSA

CIRCULATIE EXISTENT

BILANT SUPRAFETE

Steren conf. CF curti constructii

FUNCTIUNE EXISTENT PROPUS

Zona rezervata pentru largirea profilului stradal O.Cotrus :

- circulatii

- spatiu verde aliniament

4000 MP % MP %

100 _ _

932 100 _ _

_ _

_ _ 186 20

746 80

Zona depozitare si prestari servicii cu interdictie temporara de construire pana la elaborare PUZ

4000 100 _ _

Zona productie, prestari servicii si depozitare

- constructii

- spatiu verde

- nr. parcari

_ _ 3068 100

_ _ Ac max. 1534

Ac max. 50%

_ _ 614 20%

_ _ 1loc parcare /100 mp

12.00 1.00 11.00

3.50 3.50

2.00 1.50

1.50 7.00 7.00 1.50 1.50

2.00

13.00

PROPUNERE PROFIL TRANSVERSAL TIP

t ro tuar p .c . z .v . c c z.v. p.c. trotuar

Carosabil existent str. O. Cotrus

LI M

IT A

PR O

FI L

26 m

P RO

PU S

PR IN

P UZ

- HC

L 78

/2 01

2

AX P

RO PU

S

AX E

XI ST

EN T

Atasament: 05.OBIECTIVE_DE_UTILITATE_PUBLICA.pdf

S .C . ARTNOVA S .R .L . S T R . L U C I A N B L A G A N R . 17 A R A D █ C O D U N I C R 8610888

PROIECTAT NR.PLANSA A05

SEF PROIECT

DATA PLANSA:

FAZA P.U.Z.

SCARASPECIFICATIE NUME SEMNATURA

PROIECTANT DE SPECIALITATE

VERIFICATOR: NUME: SEMNATURA: CERINTA: REFERAT/ EXPERTIZA NR/ DATA:

BENEFICIAR: NR.PROIECT

feb. 2013

ARH. RODICA FEIER

ARH. IRINA FEIER

P.U.Z. CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TIMISOARA STR.O.COTRUS CF 422607

DENUMIRE PROIECT:

24/ 2012S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L.

ARH. RODICA FEIER OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

2. 00

1. 50

1. 50

7. 00

7. 00

1. 50

1. 50

2. 00

13 .0

0 12

.0 0

12 .0

0

HCL 403/2009

aliniament propus

limita profil stradal 26m aprobat prin HCL 78/228

100.050

99.870

99.911

99.818

100.057

99.380

99.414

99.409

99.442

99.987

99.971

99.659

99.701

99.703

99.759

99.731

99.374

99.831

99.814 99.733

99.727

99.394

99.778

99.680

99.594

99.751

99.668

99.765

99.783

99.813

99.797

99.745 99.805

99.833

99.829

99.686 99.688

99.771

99.754

C

476000

2 0 2 1 5 0

nr .ca d.7

78 /1 /1 ,72 8/ 1,7 35 /1 ,72 1/ 1,7 30 /1

0.87m

tro tu

ar p.

c. z.

v.

c

c

z. v.

p. c.

tro tu

ar

85.24

85.21

85.23

85.33

85.68

85.26

85.21

85.18

85.07

85.03

8525

85.18

85.42

85.00

85.49

85.97

86.07

85.90

85.12

84.79

85.03

85.03

85.05

84.86

84.91

84.97

84.90

85.12

84.82

85.90 86.96

86.84

85.63

85.69

85.61

85.63

85.87

Nr.cad.422607

Supr. 4000 m.p.

85.03

85.17

85.63

85.68

85.03

85.03

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

26 .2 5

21 .0 7

17 .3 1

7. 90

31.50

74.00

27.14

6.14

15.30

13.43

11.26

3.41

12

18.74

5.71

21.02

18.34

C1

N r . top 724/

2,728/ 2,711/

1,710/ a,710/

b ,732,718/

2,759/ 1

LEGENDA LIMITA PROPRIETATE STUDIATA

LIMITA INEL V - PROFIL 24m

PROFIL INEL V PROPUS

TEREN PROPRIETATE PRIVATA

TEREN DOMENIU PUBLIC

TEREN CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUT IN DOMENIUL PUBLIC

CIRCULATIA TERENURILOR PARCELĂ STUDIATĂ - NR.TOP. 422607 S=4000MP

TEREN PROPRIETATE PRIVATA

TIPUL DE PROPRIETATE EXISTENT PROPUS

4000 MP % MP %

100

_ _TEREN CE SE INTENȚIONEAZĂ A FI TRECUT ÎN DOMENIU PUBLIC

932 23.3

3068 76.7

Atasament: 06.MOBILARE.pdf

S .C . ARTNOVA S .R .L . S T R . L U C I A N B L A G A N R . 17 A R A D █ C O D U N I C R 8610888

PROIECTAT NR.PLANSA A06

SEF PROIECT

DATA PLANSA:

FAZA P.U.Z.

SCARASPECIFICATIE NUME SEMNATURA

PROIECTANT DE SPECIALITATE

VERIFICATOR: NUME: SEMNATURA: CERINTA: REFERAT/ EXPERTIZA NR/ DATA:

BENEFICIAR: NR.PROIECT

feb. 2013

ARH. RODICA FEIER

ARH. IRINA FEIER

P.U.Z. CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TIMISOARA STR.O.COTRUS CF 422607

DENUMIRE PROIECT:

24/ 2012S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L.

ARH. RODICA FEIER POSIBILITATE DE MOBILARE V1

12 .50

2.0 0

6. 80

27. 10

23. 00

2.00

11.50

56.00

7.00

40. 25

9.7 5

5. 00

2. 15

4.0 0

12 .50

2.0 15

limita constructie la parter

5 locuri parcare sub cladire

ax.str.Ovidiu Cotrus(asfalt) EXISTENT

ax.str.Ovidiu Cotrus PROPUS

100.050

99.870

99.911

99.818

99.858

100.052

99.791

99.770

99.754

99.373

99.278

99.347

99.337

100.057

99.380

99.414

99.409

99.442

99.987

100.050

99.971

99.851

99.938

99.659

99.701

100.047

99.703

99.759

99.731

99.374

99.831

99.814 99.733

99.727

99.840

99.394

99.778

99.680

99.594

99.751

99.668

99.765

99.783

99.813

99.797

99.745 99.805

99.833

99.829

99.686 99.688

99.771

99.754

100.065

C

C

476000

2 0 2 1 5 0

nr .ca d.7

78 /1 /1 ,72 8/ 1,7 35 /1 ,72 1/ 1,7 30 /1

0.87m

limita profil stradal 26m aprobat prin HCL 78/228

P+ 2E

P

hala productie si depozitare

P

cla dir

e a dm

ini str

ati va

+

sh ow

roo m

la pa

rte r

P+ 1E

85.24

85.21

85.23

85.33

85.68

85.26

85.21

85.18

85.07

85.03

8525

85.18

85.42

85.00

85.49

85.97

86.07

85.90

85.12

84.79

85.03

85.03

84.86

84.91

84.97

84.90

85.12

84.82

85.90 86.96

86.84

85.63

85.69

85.61

85.63

85.87

Nr.cad.422607

Supr. 4000 m.p.

85.03

85.17

85.63

85.68

85.03

85.03

1

2

4 5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

26 .2 5

21 .0 7

17 .3 1

7. 90

31.50

74.00

27.14

6.14

15.30

13.43

11.26

3.41

12

18.74

5.71

21.02

18.34

404278-C2

C1

N r . top 724/

2,728/ 2,711/

1,710/ a,710/

b ,732,718/

2,759/ 1

aliniament propus

CARACTERISTICILE SOLUTIEI - VARIANTA 1 PANA LA REALIZAREA INELULUI 5 S teren conform CF = 4000mp -Steren ramas =3068 mp -Srezervat extinderii O.Cotrus = 932mp Amprenta la sol = 1325mp Acd= 2165mp P.O.T.= 43.18% C.U.T.= 0.70 Spatiu verde prevazut pe parcela (3068mp) S = 614 mp (20%) Numar locuri de parcare : 24

LEGENDA

DRUM ,PLATFORME CAROSABILE

TROTUAR

ZONA VERDE

PARCAJE INIERBATE

LIMITA PROPRIETATE STUDIATA

LIMITA INEL V - PROFIL 24m

PROFIL INEL V PROPUS

ZONA IMPLANTARE CONSTRUCTII

CONSTRUCTII PROPUSE

Atasament: 07.MOBILARE_2.pdf

S .C . ARTNOVA S .R .L . S T R . L U C I A N B L A G A N R . 17 A R A D █ C O D U N I C R 8610888

PROIECTAT NR.PLANSA A07

SEF PROIECT

DATA PLANSA:

FAZA P.U.Z.

SCARASPECIFICATIE NUME SEMNATURA

PROIECTANT DE SPECIALITATE

VERIFICATOR: NUME: SEMNATURA: CERINTA: REFERAT/ EXPERTIZA NR/ DATA:

BENEFICIAR: NR.PROIECT

feb. 2013

ARH. RODICA FEIER

ARH. IRINA FEIER

P.U.Z. CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TIMISOARA STR.O.COTRUS CF 422607

DENUMIRE PROIECT:

24/ 2012S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L.

ARH. RODICA FEIER POSIBILITATI DE MOBILARE VARIANTA FINALA

12 .49

5

2.0 05

7.00

5. 70

40. 25

9.7 5

2.00

11.50

23. 00

27. 00

4.0 3

12 .50

56.07

5.11

2.92

11.50

2.03

50. 00

29.90 7.36

12 .0

0 12

.0 0

limita constructie la parter

5 locuri parcare sub cladire

ax.str.Ovidiu Cotrus(asfalt) EXISTENT

ax.str.Ovidiu Cotrus PROPUS

100.050

99.870

99.911

100.045

99.952 99.401

99.791

99.339

99.331

99.770

99.754

99.373

99.278

99.347

99.337

99.338

99.343

99.342

99.380

99.414

99.409

99.442

99.964

99.987

100.050

99.971

99.659

99.703

99.759

99.731

99.374

99.831

99.814 99.733

99.727

99.840

99.394

99.778

99.680

99.594

99.309

99.751

99.668

99.765

99.783

99.813

99.797

99.745 99.805

99.833

99.829

99.686 99.688

99.771

99.754

C

C

4760502 0 2 2 0 0

476000

2 0 2 1 5 0

nr .ca d.7

78 /1 /1 ,72 8/ 1,7 35 /1 ,72 1/ 1,7 30 /1

0.87m

limita profil stradal 26m aprobat prin HCL 78/228

aliniament propus

tro tu

ar p.

c. z.

v.

c

c

z. v.

p. c.

tro tu

ar

P+ 2E

P

hala productie si depozitare

P

cla dir

e a dm

ini str

ati va

+

sh ow

roo m

la pa

rte r

P+ 1E

85.24

85.21

85.23

85.33

85.68

85.26

85.21

85.18

85.07

85.03

8525

85.18

85.42

85.00

85.49

85.97

86.07

85.90

85.12

84.79

85.03

85.03

85.05

84.86

84.91

84.97

84.90

85.12

84.82

85.90 86.96

86.84

85.63

85.69

85.61

85.63

85.87

Nr.cad.422607

Supr. 4000 m.p.

85.03

85.17

85.63

85.68

85.03

85.03

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

26 .2 5

21 .0 7

17 .3 1

7. 90

31.50

74.00

27.14

6.14

15.30

13.43

11.26

3.41

12

18.74

5.71

21.02

18.34

404278-C2

C1

N r . top 724/

2,728/ 2,711/

1,710/ a,710/

b ,732,718/

2,759/ 1

CARACTERISTICILE SOLUTIEI - VARIANTA FINALA LA REALIZAREA INELULUI 5 S teren conform CF = 4000mp -S teren ramas =3068 mp -S drum O.Cotrus = 932mp Amprenta la sol = 1325mp Acd= 2165mp P.O.T.= 43.18% C.U.T.= 0.70 Spatiu verde prevazut pe parcela (3068mp) S = 614 mp (20%) Spatiu verde de aliniament O.Cotrus S=186 mp Numar locuri de parcare : 23

LEGENDA

ZONA VERDE

PARCAJE INIERBATE

LIMITA PROPRIETATE STUDIATA

LIMITA INEL V - PROFIL 24m

PROFIL INEL V PROPUS CONSTRUCTII PROPUSE

CIRCULATIE EXISTENT

CIRCULATIE PROPUSA

Atasament: MEMORIU.pdf

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

1

FOAIE DE CAPĂT

DENUMIRE PROIECT: PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL

FAZA : P.U.Z.

NUMAR PROIECT : 24/2012

AMPLASAMENT : STR. O. COTRUŞ, FN,

LOC. TIMIŞOARA, JUD. TIMIȘ,

CF 422607 NR TOP 422607

BENEFICIAR : SC.NEFER PROD IMPEX S.R.L

PROIECTANT : S.C. ARTNOVA S.R.L.

ARAD STR.L.BLAGA NR.17

TEL. 0257 283711

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

2

LISTĂ DE RESPONSABILIŢĂŢI

PROIECTANT:

S.C. ARTNOVA S.R.L.

•Şef proiect arhitect Rodica Feier

•Urbanism arhitect Rodica Feier

arhitect Irina Feier

COLABORATORI:

•Reţele edilitare S.C. EST GAZ S.R.L.

inginer Călin Sebarchievici

•Lucrări topografice şi cadastru P.F.A BRIHACESCU IONEL

inginer Ionel Brihacescu

•Drumuri S.C. COSMUN WEST S.R.L.

inginer Doru Munteanu

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

3

BORDEROU

A.PIESE SCRISE

1.Foaie de capăt

2.Lista de responsabilităţi

3.Borderou

4.Memoriu

5.Certificat de urbanism

6.Extras CF

7. Aviz unic

8. Aviz de amplasament Enel Distributie Banat

9. Aviz principiu de amplasament E-on Gaz Distributie

10. Aviz Romtelecom s.a.

11. Aviz AQUATIM

12. Aviz COLTERM

14. Aviz RATT

15.Aviz sanitar

16. Aviz Protectia Civila

17. Aviz pompieri

18. Aviz de Principiu Directia de Mediu a PMT

19. Aviz de Principiu Directia de Tehnica PMT

20. Aviz Comisia de Circulaţie

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

4

21.Adeverinţă cu referire la litigii eliberate de Direcţia de Patrimoniu

22. Adeverinţă cu referire la litigii eliberate de Serviciul juridic

23. Adeverinţă cu referire la litigii eliberate de Serviciul fond funciar

B. PIESE DESENATE

1. Plan parcelar (existent)

2. Plan de încadrare în localitate PMT

3. Plan de încadrare în zonă PMT

4. Plan de încadrare în zonă (existent)……………………… pl. nr. A01

5.Plan studiu cvartal…………………………………………… pl. nr. A02

6. Plan situaţie existent……………………………………….. pl. nr. A03

7. Plan reglementări ………………………………………….. pl. nr. A04

8. Obiective de utilitate publică ……………………………… pl. nr. A05

10. Plan posibilităti de mobilare V1………….. …………… pl. nr. A06

11. Plan posibilităti de mobilare variant finală …………... pl. nr. A07

11. Volumetrie 1……………………………. ………………... pl. nr. A08

12. Volumetrie2……………………………. ………………... pl. nr. A09

13.Reglementări edilitare

14. Plan de situaţie lucrări rutiere

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

5

MEMORIU

1.INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI:

DENUMIRE PROIECT: PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL

FAZA : P.U.Z.

NUMAR PROIECT: 24/2012

AMPLASAMENT: STR. O. COTRUŞ

LOC. TIMIŞOARA, JUD. TIMIȘ,

CF 422607 NR TOP 422607

BENEFICIAR: SC.NEFER PROD IMPEX S.R.L

PROIECTANT: S.C. ARTNOVA S.R.L.

ARAD STR.L.BLAGA NR.17

TEL. 0257 283711

1.2.OBIECTUL LUCRĂRII:

Documentaţia în fază de PUZ: CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL a fost întocmită la

comanda beneficiarului: SC.NEFER PROD IMPEX S.R.L ca urmare a condiției impuse prin

Certificatul de Urbanism nr. 4463 din 29.11.2011 de către Primăria Municipiului Timișoara ,

conform Avizului de Oportunitate nr. 18/18.10.2012 pe terenul înscris în CF 422607 NR

TOP 422607, cu suprafață totală de 4000 mp.

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

6

Beneficiarul dorește amenajarea unei parc industrial , care să cuprindă : zone de

depozitare ,producție nepoluantă în regim de înălțime P ,birouri administrative ,servicii și

comerț în regim de înălțime P+2E,respectiv realizarea împrejmuirii și a platformelor

carosabile.

Documentația PUZ are ca scop propunerea unei modalități de intervenție în zona

studiată, definirea normelelor pentru amplasarea viitoarelor construcții și stabileste

reglementările specifice (preliminare) pentru:

- Organizarea rețelei stradale;

- Zonificarea funcțională a terenurilor;

- Modul de utilizare al terenului (POT, CUT, regim de aliniere, regim de înălțime);

- Dezvoltarea infrastucturii edilitare;

1.3. SURSE DOCUMENTARE

Planul a fost întocmit pe baza ridicării topografice efectuate în proiecţie naţională

sistem de coordonate STEREO 70 în zonă de către P.F.A. BRIHACESCU IONEL.

Prealabil prezentului demers s-a obţinut Certificatul de Urbanism nr. 4463 din

29.11.2011 emis de Primăria Municipiului Timişoara.

• STUDII DE FUNDAMENTARE

Paralel cu întocmirea acestei documentaţii s-au solicitat avize de la toţi

deţinătorii de gospodării subterane din zonă. Pentru elaborarea acestei documentații s-au

studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum și

planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcțiile de dezvoltare a

teritoriului:

-PUD Hala depozitare si desfacere materiale, cladire birouri P+2E str. Ovidiu

Cotrus nr. 2/a (adresa provizorie) prevede P.O.T.max= 50% ; C.U.T. max = 0.5 ; regim de

înălțime max. P+2E

-PUD Amenajare bază sportivă str.I.Slavici nr.113/115 – HCL 403/2009 prevede

P.O.T.max= 50% ; C.U.T. max = 1,2 ; regim de înălțime max. P+2E

-PUZ Complex producţie, depozitare şi servicii str. Ovidiu Cotrus nr. top 427164 , 427163 prevede P.O.T.max= 55% ; C.U.T. max = 1,5 ; regim de înălțime max. P+2E

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

7

-P.U.G. Timișoara ETAPA 2 CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA (MASTERPLAN) IANUARIE 2012

- STUDIUL GEOTEHNIC

- RIDICARE TOPOGRAFICE EFECTUATE ÎN PROIECŢIE NAŢIONALĂ SISTEM

DE COORDONATE STEREO 70

• DATE STATISTICE Nu e cazul.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUŢIA ZONEI

• DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI

Terenul studiat se află într-o zonă favorabilă dezvoltării unor obiective economice de

producţie, depozitare, comerţ şi prestări servicii . Parcela de formă triunghiulară se

învecinează pe latura vestică cu o bază sportivă , respectiv cu o hală de producție ,

depozitare și birouri pe latura estică. Mai mulţi investitori şi-au manifestat interesul pentru

dezvoltarea acestei zone, propunând prin documentațiile de urbanism un caracter industrial

mixt – producție , depozitare și servicii , spații comerciale nepoluante . De asemenea

dezvoltarea pe parcela alăturată a unei baze sportive lasă deschisă posibilitatea

implementării unor funcțiuni legate de agrement .

• CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA

LOCALITĂŢII

Propunerea zonei studiate ca zonă pentru producţie şi depozitare nepoluantă, servicii

respectă caracterul funcţional stabilit prin P.U.G. aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin

HCL 139/2007 – zonă industrială, cu interdicţie temporară de construire până la elaborare

PUZ.

Din punct de vedere a circulațiilor sunt propuse câteva artere majore care să

relaționeze și să fluidizeze circulația de pe Calea Șagului. Astfel este propusă lărgirea str.

O. Cotruș la un profil stradal , care să acomodeze 4 benzi de ciculație auto , piste de cicliști

și trotuare. Această intervenție va asigura un acces facil în zonă ( legătura cu DN 59) și va

favoriza dezvoltarea ei .

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

8

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Amplasamentul este situat în partea de sud - est a municipiului Timişoara, având front

la strada O. Cotruş.

Terenul studiat este identificat prin extrasul de carte funciară 422607 NR TOP 422607

Timişoara, având o suprafaţă de 4000mp , se încadrează în intravilan și prezintă o formă

triunghiluară . Terenul se află în proprietatea sc Nefer Prod Impex s.r.l.

PUZ-ul se delimitează astfel :

- limita vestică și estică sunt mărginite de terenuri aflate în proprietate privată.

- limita sudică a terenului este mărginită de strada O. Cotruş.

Zona studiată este accesibilă de pe str O. Cotruş.

2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

CARACTERISTICI GEO-TEHNICE ALE TERENULUI

Amplasamentul aproximativ plan orizontal nu este la momentul prezent ocupat de

construcții, terenul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze

stabilitatea.

Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasă Timiș-Bega cu o energie de relief

redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică.

Geologic, zona se caracterizează prin existenţa în partea superioară a formaţiunilor

cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri şi pietrişuri cu

extindere la peste 100m adâncime. Fundamentul cristalin – granitic se află la circa 1400 -

1700m adâncime şi este străbătut de o reţea densă de microfalii (fracturi).

Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate

neamenajat. Seismic, in conformitate cu Normativul P 100/1992, amplasamentul se

incadreaza in zona cu ag =0,16 și TC =0,7 sec.

Adâncimea maxima de îngheț (STAS 6054/77) este de 0,70 m.

Apa freatică este prezentă în straturile nisipoase și în cele argiloase de grosime mai

mare. Nivelul apelor subterane sufera fluctuații sezoniere, in functie de regimul

pluviometric.

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

9

2.4. CIRCULAȚIA

Limita sudică a terenului este reprezentată de strada O. Cotruș , care face parte din

Inelul V al Timișoarei. În momentul de față strada are un profil transversal de 7 m , cu două

benzi de circulație auto. Lipsa trotuarului face impracticabilă strada pentru circulația

pietonală.

În urma analizei documentațiilor aprobate în zonă au fost regăsite diferite feluri de

rezolvare a lărgirii drumului cu profile de 24 , respectiv 26 de m . Am considerat ca reper

documentația aprobată în 2008 prin HCL 228 : PUD Hala depozitare si desfacere

materiale, cladire birouri P+2E str. Ovidiu Cotrus nr. 2/a , având în vedere situația

construită existentă pe frontul de Nord al străzii :hala aparținând firmei sc Top Side

Construction srl, aflată în imediata vecinătate pe frontul de nord al străzii, se aliniază la

limita profilului de 24 de m.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

•PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA

STUDIATĂ

Zona studiată are suprafața totală de 4000 mp și este teren liber de construcții.

- terenul nu este ocupat de nici o constructie

- zona nu dispune de spații verzi amenajate

- sub aspect juridic, terenurile din zona studiată sunt terenuri proprietate privată.

•RELAŢIONĂRI ÎNTRE FUNCŢIUNI

Conform P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin

HCL 139/2007, terenul studiat se situează din punct de vedere al zonificării funcţionale în

U.T.R. 58, Zona mixtă cu destinaţie de servicii şi depozitare cu interdicție temporară de

construire până la elaborare PUZ.

În vecinătatea spre vest și sud sunt aprobate documentații de urbanism pentru

realizarea unor zone de agrement (bază sportivă), servicii, comerț, depozitare și producție,

prezentate anterior.

•ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU ZONELE VECINE

În cadrul aceluiași cvartal, în partea de nord sunt zone cu funcțiunea de locuire , la

circa 80 de m de amplasamentul studiat.

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

10

Parcelele alăturate limitei vestice se află în proprietatea sc.Nefer Prod Impex s.r.l.

(beneficiarul P.U.Z.- ului ) , ale cărui principale domenii de activitate sunt : producător de

suporți galvanici si suporți de vopsire , vopsire în câmp electrostatic și distributor al

companiei Alent. Tot sub administrația sc.Nefer Prod Impex s.r.l. se află și baza sportivă

aflată pe latura vestică a terenului.

Pe latura estică a terenului se situează tot o construcție cu caracter industrial , în care

în momentul de față își desfășoară activitatea două societăți comerciale: sc.Romanian

Paper Distribution s.r.l. , distribuitor de consumabile și sc.Leykom s.r.l. , producător de

materiale publicitare .

•ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT

În zona imediat apropiată terenului studiat există construcţii cu caracter industrial sau

de depozitare, având regimul de înălţime P sau P+2E.

•ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI

În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul nu este exploatat ,nu există zone de

spaţiu verde amenajat.

•EXISTENŢA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ÎN ZONELE

VECINE

Amplasamentul nu se află în zonă inundabliă .

Conform studiului geotehnic , in conformitate cu Normativul P 100/1992,

amplasamentul se incadreaza in zona seismică cu ag =0,16 și TC =0,7 sec.

•PRINCIPALELE DISFUNCŢIONALITĂŢI

Analiza situaţiei existente a relevat disfunctionalităţi grupate pe categorii:

a) de circulaţie: profilul actual al străzii O.Cotruș nu asigură circulație pietonală

b) funcţionale : absenţa în zonă a canalizării apelor menajere şi pluviale;

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

Pe amplasament nu există la ora actuală utilități ce pot fi folosite ca atare.

Pe parcela vecină aparținând sc: Nefer Prod Impex s.r.l. există un foraj având

Autorizația de gospodărire a apelor nr.247 din 24.05.2011.

Necesarul de utilități pentru funcțiunile solicitate vor fi stabilite în urma realizării unor

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

11

proiecte de specialitate elaborate de proiectanți autorizați.

Se va ține cont de propunerile referitoare la infrastructură proiectate pentru PUZ

aprobat la sud de amplasamentul proprietatea beneficiarului.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Conform prevederilor P.U.G. Timișoara este preferabilă dezvoltarea de funcțiuni altele

decât locuirea de-a lungul străzii Ovidiu Cotruș.

În urma solicitărilor beneficiarilor, se propune realizarea unui parc industrial care să

conțină zone pentru depozitare, producție și servicii, în corelare cu reglementările existente

pentru teritoriul în care este amplasat, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate.

Din analiza situației existente, din Avizului de Oportunitate nr. 18/18.10.2012 și din

documentațiile urbanistice aprobate în zonă se pot extrage următoarele:

- Pe terenul studiat se dorește o funcțiune mixtă de servicii, comerț, depozitare și

producție nepoluantă , funcțiune ce corespunde reglementărilor urbanistice propuse în

vecinătate, prin PUZ-uri aprobate, situației reale din teren, respectiv tendințelor de

dezvoltare ale zonei.

- Accesul pe parcelă se va realiza din strada O.Cotruș

3.2. PREVEDERI ALE PUG

Conform P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin

HCL 139/2007, terenul studiat se situează din punct de vedere al zonificării funcţionale în

U.T.R. 58, Zona mixtă cu destinaţie de producţie, servicii şi depozitare cu interdicție

temporară de construire până la elaborare PUZ.

În baza Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 18/18.10.2012., propunerile se vor corela

cu celelalte documentaţii de urbanism aprobate în zonă. . De asemenea se preiau traseele

de circulații propuse prin alte documentații de urbanism aprobate pentru zonele limitrofe

amplasamentului studiat , ținând cont de fondul construit deja existent.

3.3. ÎNCADRAREA ÎN POLITICILE URBANE STABILITE PRIN P.U.G.

Timișoara ETAPA 2 CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA

(MASTERPLAN) IANUARIE 2012

Propunerea de realizare a unui parc industrial se încadrează în politica 1:

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

12

DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI ECONOMICE URBANE COMPETITIVE , prin

susținerea activităților economice existente și atragerea de firme noi prin oferta de

amplasamente și spații de localizare. Investiția face posibliă păstrarea unei oferte

diferenţiate de locuri de muncă și atragerea forței de muncă tinere și specializate . De

asemenea în proximitatea nord- vestică a terenului studiat se propune implementarea

programului 1 PARCURI INDUSTRIALE DE PRODUCŢIE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE ŞI

INOVARE.

Prin propunerile de dezvoltare a rețelelor edilitare și comunicare , respectiv

modernizrea circulației PUZ-ul se integrează politicii 4 , care stipulează ASIGURAREA

INFRASTRUCTURII EDILITARE, A MOBILITĂȚII ŞI A INFRASTRUCTURII DE

COMUNICARE .

3.4. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se propune generarea unei parc industrial ce cuprinde zone de producţie nepoluantă,

servicii şi depozitare cu obligativitatea propunerii unui minim 20% din suprafaţă de spaţii

verzi și parcaje înierbate.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

Terenul de formă triunghiulară se învecinează pe latura de sud cu strada Ovidiu

Cotruş, pe latura de est şi vest cu proprietăţi private.

Strada Ovidiu Cotruş, din care se va realiza accesul rutier pe parcelă, este o stradă

colectoare de categoria a III - a cu două benzi de circulaţie.

În urma analizei documentațiilor aprobate în zonă au fost regăsite diferite feluri de

rezolvare a lărgirii drumului cu profile de 24 , respectiv 26 de m . Am considerat ca reper

documentația aprobată în 2008 prin HCL 228 : PUD Hala depozitare si desfacere

materiale, cladire birouri P+2E str. Ovidiu Cotrus nr. 2/a , având în vedere situația

construită existentă pe frontul de Nord al străzii :hala aparținând firmei sc Top Side

Construction srl, aflată în imediata vecinătate pe frontul de nord al străzii, se aliniază la

limita profilului de 24 de m.

Pentru deservirea rutieră a incintei studiate, se propune realizarea unui acces auto din

strada Ovidiu Cotruş, cu o lăţime de 7,00 m.

În incintă se propune amenajarea unei platforme rutiere pentru a asigura atât locurile

de parcare necesare angajaților și clienților , cât și pentru a satisface necesitățile de

încărcare-descărcare marfă în concordanță cu solicitările beneficiarului .

Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute în

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

13

Normativul P 118/1998.

Având în vedere suprafața considerabilă (932mp din totalul de 4000 de mp), ce

urmează a fi cedată pentru extinderea străzii O.Cotruș din terenul aflat în proprietatea sc

Neferprod srl , respectiv forma triunghiulară a parcelei , se propune utilizarea temporară

de către investitor a acestei zone pentru parcaje și spațiu verde , conform planșei de

reglementări. Soluția permite astfel ca până la realizarea efectivă a lărgirii străzii O.Cotruș ,

investitorul să poată beneficia de o suprafață mai mare de manevră în incintă.

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Propunerea de faţă tine cont de dorinţa exprimată de către beneficiar de a realiza un

parc industrial , care să cuprindă următoarele funcțiuni dominante : producție nepoluantă

, depozitare , servicii și sediu administrativ.

Aceste zone descrise mai sus vor fi deservite de drumuri de incintă, zone de manevră

pentru autovehicule şi parcaje.

Suprafața de teren sudiată va fi zonificată astfel:

-Zona de productie, depozitare ,servicii și sediu administrativ; cu regim de

înălțime maxim P+2E: construcții ( POT max 50%) , zone verzi ( 20%) și platforme

carosabile , parcaje .

Profilul de activitate al unității sc. Nefer Prod Impex s.r.l. include următoarele activități

de producție : fabricarea de construcții metalice și părți component ale structurilor metalice ,

operațiuni de mecanică generală , fabricarea articolelor de feronerie și activități de

ambalare .

Nu se vor depozita produse chimice, toxice sau periculoase pentru mediu.

-Zona rezervată extinderii profilului stradal O.Cotruș : zone verzi (20%) și

circulație.

Rezervarea terenurilor necesare realizării lucrărilor de infrastructură , respectiv

modernizarea străzii O.Cotruș.

Parcaje - necesarul de locuri de parcare se va stabili in functie de destinația si

capacitatea cladirii, cu respectarea R.G.U. aprobat prin HG. 525/1996 republicat și R.L.U

aferent P.U.G. Municipiul Timișoara.

Rezolvarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă și canalizării, precum și a

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

14

celorlalte utilități.

ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE

Construcţiile propuse pe amplasament beneficiază de o orientare est-vest, asigurând

ore suficiente de însorire pe timpul zilei. Amplasamentul asigură conform Ordinului nr. 536

din 06/23/1997 aprobarea Normelor de igiena şi a recomnadărilor privind mediul de viaţă al

populaţiei MOF nr. 140 din 07/03/1997, art.2, posibilitatea amplasării clădirilor astfel încât

să se asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2ore zilnic.

REGIMUL DE ÎNĂLŢIME

Regimul de înălţime maxim impus construcțiilor este de P+2E

Înălţimea la cornişă a clădirilor va fi H cornişă maxim: 12.00m.

AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR PE PARCELĂ:

Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzii O. Cotruş se va face fără

retragere faţă de limita de proprietate .

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele latrele se va face cu o retragere minimă de

2m.

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă

cuprinse în Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului Sănătății.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanțele de siguranță între

clădiri conform Normativului P118/1998.

Soluția propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma și

dimensiunile construcțiilor, a căilor de comunicații terestre, a drumurilor de deservire locală,

a necesarului de parcaje

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

15

BILANŢ TERITORIAL

FUNCȚIUNE EXISTENT PROPUS

mp % mp %

S teren cf CF 4000 100 - -

Zonă depozitare și prestări servicii cu interdicție temporară de construire până la elaborare PUZ

4000 100 - -

Zonă rezervată lărgire str O.Cotruș – realizare drum public :

- circulații - spațiu verde - plantații de

aliniament

- - 932 100

- - 746 80

- - 186 20

Zona de productie, depozitare ,servicii și sediu administrative – parcela rămasă

- construcții - spațiu verde - parcaje cnf anexa V RGU

3068 100

Ac max 1534

Ac max. 50

614 20

1loc / 100mp

Indici urbanistici :

P.O.T. max admis este de 50 %

C.U.T. max admis este de1,8 %

S spațiu verde = 20% minim din suprafața parcelei

Potrivit propunerilor de urbanism, se va urmări crearea condiţiilor juridice pentru a se

asigura posibilitatea realizării circulaţiilor.Se va modifica proprietatea asupra terenului, după

cum urmează:- din totalul suprafeţei de teren de 4000 mp, va fi cedat domeniului public un

număr de 932 mp, reprezentând 23,3%, asupra cărora investitorului i se va asigura dreptul

de folosință până la demararea lucrărilor de lărgire al prospectului stradal O. Cotruș , în

scopul realizării de parcaje accesibile din incintă.

CIRCULAŢIA TERENURILOR

PARCELĂ STUDIATĂ - NR.TOP. 422607 S=4000MP

TIPUL DE PROPRIETATE EXISTENT PROPUS

MP % MP %

Teren proprietate privată 4000 100 3068 76.7

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniu public

0

0

932 23.3

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

16

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.6.1. Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza prin racordarea la un foraj de apă şi

ulterior la reţeaua de alimentare cu apă a oraşului.

În prima fază a investiţiei se va realiza o alimentare cu apă prin intermediul forajului

existent cu Autorizația de gospodărire a apelor nr.247 din 24.05.2011 (titular Sc.Nefer Prod

Impex s.r.l), acesta fiind poziţionat confom pieselor desenate şi având următoarele

caracterstici tehnice:

- H=120 m, Ø’125 mm;

- Q=10 m3/h, Nhs=8,6 m, Nhd=16,4 m.

Se propune realizarea unui branşament din conductă PE-HD DN63mm la reţeaua

municipală de alimentare cu apă. Branşamentul va fi prevăzut cu un apometru montat într-

un cămin aflat pe parcela studiată, conform planului de situaţie anexat.

Avizul de principiu obţinut la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii.

La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire

pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va

cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de

gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

Conform SR 1343-1/06 vom avea următoarele date de calcul:

● Debitul mediu zilnic Qzi med se calculează cu relaţia:

   

 

 



n

1k

m

1i

smedzi )i(q)i(N 1000

1 Q

[m3/zi]

unde:

- N(i) este numărul de utilizatori;

- qs(i) este debitul specific şi reprezintă cantitatea medie zilnică de apă necesară unui

consumator [l/consumator · zi].

Qzi med = 1/1000 [(80 x 50)+(40 x 30)] = 5,20 m3/zi =0,06 l/s

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

17

● Debitul zilnic maxim Qzi max se calculează cu relaţia:

)i(KQQ zimedzimaxzi  [m3/zi]

unde:

- Kzi(i) este coeficient de variaţie zilnică şi are valoarea 1,3.

unde:

Qzi max = 6,76 m3/zi = 0,08 l/s

● Debitul orar maxim Qor max se calculează cu relaţia:

24/)i(KQQ ormaxzimaxor  [m3/h]

− Kor(i) este coeficient de variaţie orară şi are valoarea 2,8.

Qor max = 5,46 x 2,8 / 24 = 0,78 m3/h = 0,216 l/s

Necesarul de apă pentru nevoi igienico-sanitare s-a considerat pentru 80 angajaţi, cu

o normă de consum: 50 l/om.zi – conform SR 1343-1/06, tabel 2, 40 clienţi cu o normă de

consum: 30 l/om.zi – conform SR 1343-1/06, tabel 2.

.3.6.2. Canalizare

În prima fază a investiţiei se propune utilizarea unui bazin vidanjabil care va colecta

apele uzate menajere de la grupurile sanitare şi vestiarele parcului industrial. Se propune

extinderea reţelei municipale de canalizare până în apropierea parcelei studiate, pe o

lungime de aproximativ 400m. Extinderea reţelei va fi din conductă PVC Dn400mm şi va fi

prevăzută cu cămine de vizitare.

Apele uzate provenite de la viitoarele construcţii vor fi evacuate în rezervorul

vidanjabil/viitoarea reţea de canalizare menajeră prin intermediul unui racord din conductă

PVC-KG DN 250 mm.

Debitul de apă uzată menajeră este:

Quz zi max = 6,76 m3/zi = 0,08 l/s

Debitele de apă menajeră evacuate la canalizare vor fi, conform SR 1846-1/2006:

Quz zi med = Qzi med = 5,20 m3/zi = 0,06 l/s

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

18

Quz zi max = Qzi max = 6,76 m3/zi = 0,08 l/s

Quz or max = Qor max = 0,78 m3/h = 0,216 l/s

Canalizare pluviala

Apele pluviale de pe clădiri vor fi colectate prin intermediul unor jgheaburi şi burlane şi

deversate în reţeaua interioară de canalizare pluvială.

O parte din apele pluviale de pe parcările cu piatră spartă, cu dale şi dale înierbate se

vor infiltra în sol, iar o parte vor fi colectate prin intermediul unor guri de scurgere şi

deversate în reţeaua interioară de canalizare pluvială. Se va preverdea un separator de

hidrocarburi de capacitate 15 l/s şi un bazin de retenţie de circa 15 m3. Se vor utiliza

integral apele pluviale rezultate pentru spălarea platformelor şi udarea spaţiilor verzi ale

incintei.

Debitul de calcul al apelor meteorice Qp este dat de relaţia:

SI0001,0mQp   [l/s]

unde:

- m este coeficient adimensional de reducere a debitelor de calcul şi are valoarea 0,8;

- I reprezintă intensitatea ploii de calcul la o durată a ploii de 10 minute şi o frecvenţă

de 2/1 şi are valoarea 140 l/s·ha;

- φ este coeficient de curgere şi valoarea lui diferă în funcţie de natura suprafeţei

respective;

- S reprezintă aria suprafeţei de calcul [m2].

Debitul de calcul al apelor meteorice este: Qp = 42,56 l/s

3.6.3. Alimentare cu energie electrică

În prezent, pe parcelă nu există alimentare cu energie electrică. Alimentarea cu

energie electrică va fi asigurată de la reţeaua locală de alimentare cu energie electrică, prin

intermediul unui branşament. Se recomandă montarea unui post de transformare de 250

kVA. Pentru creşterea eficienţei energetice a instalaţiei interioare electrice, se recomandă

să se ia în considerare montarea de panouri fotovoltaice care vor asigura puterea necesară

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

19

iluminatului interior şi exterior.

3.6.4. Telecomunicaţii

Conform avizului nr.4448 din 26.03.2013 emis de S.C. ROMTELECOM SA ,pe

suprafaţa de teren studiată există cabluri telefonice instalate în săpătură și canalizație

paralel cu limita sudică . Se vor respecta măsurile de protejare a acestor rețele subterane

cerute prin aviz.

Limita de începere a unei construcții față de instalațiile telefonice subterane este de

minim 0.6 m pe orizontală.

3.6.5. Alimentare cu căldură

În zona studiată nu există surse de alimentare cu căldură centralizate. Alimentarea cu

căldură se va asigura prin centrale termice proprii, ce vor asigura şi prepararea apei calde.

Pentru reducerea consumurilor de energie termică se recomandă utilizarea de panouri

solare termice care să contribuie atât la prepararea apei calde de consum, cât şi la

acoperirea parţială a necesarului de căldură.

3.6.6. Alimentare cu gaze naturale

Conform avizului emis de E.ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A., la sud de limita la str. O.

Cotruş există o conductă de gaz, la care se doreşte racordul viitoarelor construcţii.

Se recomandă analizarea posibilităţii investiţiei în echipamente pompă de căldură cu

ajutorul căreia să se realizeze acoperirea necesarului de încălzire şi preparare a apei calde

menajere precum şi acoperirea necesarului de răcire. Pompele de căldură sunt

echipamente acţionate electric ce pot avea un coeficient de performaţâ ridicat. În cazul

alegerii pompelor de căldură se recomandă alegerea unui post de transformare de 400

kVA.

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural

sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de

globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care

utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

20

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina

menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea

şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

• De asemena spaţiul verde nu va fi mai mic de 20% din suprafaţa totală a terenului.

Zonele verzi vor fi astfel amplasate, încât să creeze zone demarcate, în funcţie de

funcţiunile propuse.

• Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse a fost necesară asigurarea utilităţilor

aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR

SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din

08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la :

1.a. Gradul în care Planul Urbanistic General Zonal crează un cadru pentru

proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul,

natura,mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor.

Elaborarea PUZ de față este determinată de intenția proprietarului S.C. NEFER PROD

IMPEX S.R.L. de a funcționaliza parcela cu C.F. 422607 în suprafață de 4000 mp.

Actualmente terenul are categoria de folosinţă curți construcții. Conform P.U.G. al

Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 139/2007, terenul

studiat se situează din punct de vedere al zonificării funcţionale în U.T.R. 58, Zona mixtă

cu destinaţie de servicii şi depozitare cu interdicție temporară de construire până la

elaborare PUZ.

Astfel planul prezent crează în mare măsură cadrul pentru proiecte și activități viitoare,

datorită următorilor factori: planurile urbanistice aprobate, construirea șoselei de centură

proiectate în vecinătate.

Modelarea zonală propusă crează premise pentru prevenirea impactului seminificativ

asupra mediului, cu condiția respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de

canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea și transportarea deșeurilor, precum și la

factorii de potențial stres ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

1.b. Gradul în care Planul Urbanistic influențează alte planuri și programe,

inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

Propunerile documentaţiei de urbanism de zonă de producţie, depozitare şi servicii nu

afectează mediul, fiind P.U.Z. pentru activităţi nepoluante. În zona respectivă nu se

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

21

desfăşoară activităţi industriale şi de servicii poluante, şi nu se utilizează substanţe

poluante care să afecteze mediul.

Profilul de activitate al unității sc. Nefer Prod Impex s.r.l. include următoarele activități

de producție : fabricarea de construcții metalice și părți component ale structurilor metalice ,

operațiuni de mecanică generală , fabricarea articolelor de feronerie și activități de

ambalare .

În organizarea amplasamentului s-a ținut seama de planurile care au relevanță pentru

prezentul PUZ.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementărilor și restricțiilor impuse au

stat următoarele obiective principale:

- încadrarea în Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timișoara

- asigurarea îndeplinirii măsurilor legale și amenajărilor necesare pentru modelarea

urbanistică propusă.

1.c. Relevanța planului pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din

perspectiva dezvoltării durabile.

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural

sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice, accentuând caracterul de

globalitate a problematicii mediului.

Raportul anual natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care

utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin

regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi și plantații de aliniament,

utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților de desfășurare a

activității, cu conservarea factorilor de mediu.

Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune este

conformă cu normelor europene actuale.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

d.1. Apa

Lucrările de alimentare cu apă potabilă și canalizare sunt concepute în sensul

încadrării indicatorilor în limitele în limitele admise de prevederile legale în vigoare.

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

22

O parte din apele pluviale de pe parcările cu piatră spartă, cu dale şi dale înierbate se

vor infiltra în sol, iar o parte vor fi colectate prin intermediul unor guri de scurgere şi

deversate în reţeaua interioară de canalizare pluvială. Se va preverdea un separator de

hidrocarburi de capacitate 15 l/s şi un bazin de retenţie de circa 15 m3. Se vor utiliza

integral apele pluviale rezultate pentru spălarea platformelor şi udarea spaţiilor verzi ale

incintei.

d.1.1. Apa potabilă

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza prin racordarea la un foraj de apă şi

ulterior la reţeaua de alimentare cu apă a oraşului.

În prima fază a investiţiei se va realiza o alimentare cu apă prin intermediul forajului

existent cu Autorizația de gospodărire a apelor nr.247 din 24.05.2011 (titular Sc.Nefer Prod

Impex s.r.l), acesta fiind poziţionat confom pieselor desenate şi având următoarele

caracterstici tehnice:

- H=120 m, Ø’125 mm;

- Q=10 m3/h, Nhs=8,6 m, Nhd=16,4 m.

Se propune realizarea unui branşament din conductă PE-HD DN63mm la reţeaua

municipală de alimentare cu apă. Branşamentul va fi prevăzut cu un apometru montat într-

un cămin aflat pe parcela studiată, conform planului de situaţie anexat.

d.1.2. Apa uzată

În prima fază a investiţiei se propune utilizarea unui bazin vidanjabil care va colecta

apele uzate menajere de la grupurile sanitare şi vestiarele parcului industrial. Se propune

extinderea reţelei municipale de canalizare până în apropierea parcelei studiate, pe o

lungime de aproximativ 400m. Extinderea reţelei va fi din conductă PVC Dn400mm şi va fi

prevăzută cu cămine de vizitare.

Apele uzate provenite de la viitoarele construcţii vor fi evacuate în rezervorul

vidanjabil/viitoarea reţea de canalizare menajeră prin intermediul unui racord din conductă

PVC-KG DN 250 mm.

Apele pluviale de pe clădiri vor fi colectate prin intermediul unor jgheaburi şi burlane şi

deversate în reţeaua interioară de canalizare pluvială.

O parte din apele pluviale de pe parcările cu piatră spartă, cu dale şi dale înierbate se

vor infiltra în sol, iar o parte vor fi colectate prin intermediul unor guri de scurgere şi

deversate în reţeaua interioară de canalizare pluvială. Se va preverdea un separator de

hidrocarburi de capacitate 15 l/s şi un bazin de retenţie de circa 15 m3. Se vor utiliza

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

23

integral apele pluviale rezultate pentru spălarea platformelor şi udarea spaţiilor verzi ale

incintei.

d.2. Aerul

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitățile care pot constitui

surse de poluare a atmosferei sunt legate de traficul rutier.

În vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu aer, prin proiect au fost

prevăzute o serie de măsuri:

- realizarea unei zone verzi de protecție;

- realizarea acceselor interioare se face cu prevederea de plantații pe aliniament

pentru îmbunătățirea capacității de regenerare a atmosferei, protecția fonică și eoliană,

conform prevederilor Legii 265/2006.

Se vor respecta astfel și prevederile Directivei Cadru Aer 96/62/EC.

2 Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire în special la:

a)Probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor

Se are în vedere că proiectul se va armoniza cu tendința zonei de a moderniza

peisajul actualmente neamenajat cu funcțiuni specifice necesităților socio-economice.

Probabilitatea ca să se producă efecte indezirabile asupra mediului este scăzută

b) Natura cumulativă a efectelor

- nu este cazul.

c) Natura transfrontalieră a efectelor

- nu este cazul.

d) Riscul pentru sănătatea umană

În vederea asigurării protecției mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul prezentei

documentații se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a

planului propus.

Lucrările proiectate nu influențează negativ mediul în ansamblul său. De asemenea, în

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

24

zonă nu există obiecte de interes public care ar trebui să fie protejate.

e) Mărimea și spațialitatea efectelor

- nu este cazul.

f) Valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de: Caracteristicile

naturale speciale sau de patrimoniu cultural

În conformitate cu “Planul de amenajare a teritoriului, secțiunea III – zone protejate” și

anexele sale publicate în MO 152/12.04.2000, nu există zone ecologice de interes,

desemnate în vecinătatea amplasamentului.

În apropierea perimetrului studiat nu se află nici o arie de protecție avifaunistică sau

arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu

modificările și completările ulterioare, până la Legea 345/2006.

Depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului

-nu se vor depăși valorile limită.

Folosirea terenurilor în mod intensiv

Parcela studiata va avea o suprafata de 3068 mp dupa cedarea suprafetelor necesare

pentru largirea strazii O. Cotrus .Pe parcela sunt prevăzute zone verzi in procent de 20%

din suprafața. Regimul de înălțime maxim propus pentru zona de servicii și depozitare este

P+2E.

g)Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare

recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional

- nu este cazul.

3.8. OBIECTE DE UTILITATE PUBLICĂ

Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de

străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se

impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare.

Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de

asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei.

SC.ARTNOVA S.R.L.

C.U.I. 8610888 o ARAD o STR. LUCIAN BLAGA NR. 17 o tel 0257 283711

25

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind

metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul

nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și

prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat

următoarele obiective principale:

- încadrarea în Planul urbanistic general al Municipiului Timișoara;

- încadrarea în planuri urbanistice aprobate până în prezent pentru zona studiată și

zonele adiacente;

- asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivelor prevăzute

prin temă.

Prezentul P.U.Z. are caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare

la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe

zona studiată cuprise în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

Întocmit,

Arh.Rodica Feier

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2014-004424/25.03.2014

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire parc industrial”, str. Ovidiu Cotruş, CF nr.

422607, nr. top. 422607, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2014-004424/24.03.2014, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire parc industrial”, str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 18/18.10.2012, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 02/30.01.2014;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4463 din 29.11.2012 prelungit până la 29.11.2014, precum si Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 11157 din 23.12.2013;

Documentaţia PUZ “Construire parc industrial”, str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara, beneficiar S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L., proiectant S.C. ARTNOVA S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna iunie 2013, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 18.07.2013, a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2013-009442/ 18.07.2013;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Construire parc industrial”, str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Planul Urbanistic Zonal “Construire parc industrial”, str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. ARTNOVA S.R.L, proiect nr. 24/2012, la cererea beneficiarului S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L..

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Construire parc industrial”, str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de sud-vest a oraşului. Prin P.U.G. Timişoara acest amplasament face parte din UTR 58, pentru

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

care este stabilita functiunea de zona unitati industriale, depozitare, prestari servicii, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare PUZ sau PUD, fiind delimitat: la vest de PUD "Amenajare baza sportiva si anexe", str. Ion Slavici nr. 113/115, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 403/2009, la est de o hala de productie, depozitare si birouri si la sud de strada Ovidiu Cotrus.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zona protejată sau de protecţie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente. Pentru aceasta documentaţie nu este necesar Avizul Consiliului Judeţean Timis.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Construire parc industrial”, str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 4.000 mp, este inscris in C.F. nr. 422607, Timisoara nr. top 422607, teren intravilan, proprietar fiind S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L..

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal “Construire parc industrial”, str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zonele vecine amplasamentului, si anume: PUD "Hala depozitare si desfacere materiale, cladire birouri P+2E", str. Ovidiu Cotrus nr. 2/a (adresa provizorie), Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 228/22.04.2008, PUD "Amenajare baza sportiva si anexe", str. Ion Slavici nr. 113/115, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 403/27.10.2009, PUZ "Complex de productie, depozitare si servicii", str. Ovidiu Cotrus F.N., CF 427163, Timisoara si CF 427164, extravilan Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 78/03.08.2012.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Construire parc industrial”, str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara, se propune amenajarea unui parc industrial care sa cuprinda: zone de depozitare, productie nepoluanta in regim de inaltime P, birouri administrative, servicii si comert in regim de inaltime P+2E, respectiv realizarea imprejmuirii si a platformelor carosabile.

Accesul auto si pietonal la parcela, se va realiza din strada Ovidiu Cotrus (pentru care s-a propus un profil stradal de 26 m), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013- 000614/21.03.2013.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007 respectiv HCL 105/2012.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 50 %, CUT max = 1,8; Regim de inaltime max. P+2E H max cornisa = 12 m Spatii verzi min 20% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 11157 din

23.12.2013. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Aceasta se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

Planul Urbanistic Zonal “Construire parc industrial”, str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire parc industrial”, str. Ovidiu

Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 24/2012, realizat de S.C. ARTNOVA S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+2E, H max cornisa = 12 m, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-000614/21.03.2013, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de 50 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de 1,8, spaţii verzi de min 20% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 11157 din 23.12.2013;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Construire parc industrial”, str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 4.000 mp, este inscris in C.F. nr. 422607, Timisoara nr. top 422607, teren intravilan, proprietar fiind S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L.

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Construire parc industrial”, str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

5. Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni publice.

SECRETAR IOAN COJOCARI

ARHITECT SEF Ciprian Silviu CADARIU CONSILIER Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC, Red/Dact L.I.

Atasament: 01.INCADRARE.pdf

S .C . ARTNOVA S .R .L . S T R . L U C I A N B L A G A N R . 17 A R A D █ C O D U N I C R 8610888

PROIECTAT NR.PLANSA A01

SEF PROIECT

DATA PLANSA:

FAZA P.U.Z.

SCARASPECIFICATIE NUME SEMNATURA

PROIECTANT DE SPECIALITATE

VERIFICATOR: NUME: SEMNATURA: CERINTA: REFERAT/ EXPERTIZA NR/ DATA:

BENEFICIAR: NR.PROIECT

feb. 2013

ARH. RODICA FEIER

ARH. IRINA FEIER

P.U.Z. CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TIMISOARA STR.O.COTRUS CF 422607

DENUMIRE PROIECT:

24/ 2012S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L.

ARH. RODICA FEIER PLAN DE INCADRARE IN ZONA

ghereta paza

13 5

magazii

hala fabricatie amestecuri de cauciuc

filtru

ha la cu c or p bi ro ur i

post trafo ST R. IO AN S LA VI CI

cantar

cantar bascula

hala turnatorie

padoc

birouri si

S.C. Nicola Mazzolin S.R.L.

S.C. DOIRO AREURO S.R.L. depozit

cab.portar

bazin pt. ulei cauciuc

11 5

STR. OVIDIU COTRUS

birouri

birouri

ST R. A NT ON B AC AL BA SA

STR. POLONA

11 3- 11 5

hala productie

Birouri

STR . R ASC

O ALA D

IN 1907

2A

2B

4A

birou magazii ST

R. IO AN S LA VI CI

11 1A

11 1

10 9 10 7

5B 7A

5A 5C

ST R. A NT ON B AC AL BA SA

3A

depozit

1

3

3A

11 8 11 6

12 0

2

1A

S TR . R A S C O ALA D

IN 1907

11 41 12

10 51 03 10 1

95

97

99

93

11

13

STR . R A SC O ALA D

IN 1907

8

10

6

14

5

7

9

12

4 11 01 08

10 6

ST R. IO AN S LA VI CI

10 0

10 41 02

98

83

89

91

85

87

83 A

transformator

atelier

35

29

31 33

25 21

23

19

27 22

17 18

15

20

16 terasa

96 94 92 90

888 6

81

79

77

75

73 73 A

18

16

14

casa

anexagaraj

11

37

ST R. D UM IT RU B AG DA SA R

STR. RASCOALA DIN 1907

35

31

33

30 32

34 gang

24

28 26 gang

1

3 5

2

ST R . R O M AN IT EI

4

6

8

10 12

84 82

Dispensar veterinar

depozit

ST R . I O AN S LA VI CI

80 A 80

78 76

74 72

71

69

67

birou

AN E XA

AN E XA .

65 63

61 59

8

6

4 depozit

12

10 9

7

5

29

27

7

S TR . C O N TE M P O R A N U L

3

5

2A

2

4

6 1

14 16

1

9

9A

11

13 A

18 20

22

24

26

13 STR. CO

NSTANTIN NO TTARA

70

68 66 64

62

57 55

53 A

Gradinita nr.7

scoala

S.C.IMIA S.R.L. 53

51 scoala

S TR . N IC O LA P A G A N IN I

2

2A

3

sprijin Festog

Centru de specializare perfectionare

depozit

canton

15

17

19 21

ST R . R O M AN IT EI

34

30

32

28

23 25 25 A

28 A

7

2

4

6A

5

3

Gradinita nr.7

2A

depozit

ST R. IO AN S LA VI CI

49

58

56

54

60

Biserica Romano Catolica

Inspectoratul de Stat Pentru Handicapati

camin

41 /A

52

47

45

43

41

39

Fundatia Fonduri de

platf.beton 25 23

ST R. D UM IT RU B AG DA SA R

21

19 17 15

27 29

31

33

36

42

40

38

36 A

35

44

9

11

11A

13

13A

10

12

14 depozit

STR. CONSTANTIN NO TTARA

6

8

50 48

46 44

42

ST R. IO AN S LA VI CI

40 38

36 34

37 37 A3 5

33 31 29

27 13

11

9

7 5

15B

15

15A

16 18

birouri

32 30

28

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: ________________

Serviciul Banca de Date Urbane

ca referinŃă pentru lucrări în continuare

Data ________________ _____________________

5000

86.841

87.006

86.876

85.763

85.802

86.577

86.279

86.251

86.188

86.489

86.170

86.002

85.978

85.923

86.681

85.643

85.688

85.578

85.630

85.858

85.971

86.100

85.043

85.042

85.077 85.070

85.105

85.074

85.263

85.335

85.342

85.245

85.211

85.192

85.230

85.218

85.182

85.032

84.814

84.880

84.899

84.962

84.968

84.922

85.111

85.928

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

nr.cad.422607

SCf=4000 Smasurat=4000

2.51m

25 .6 0m

43 .9 6m

16.54m

29.48m

15.67m

37.81m

6.87m 28.44m

12.06m

13.65m

8.14m

12.97m

20.57m

45.05m

ax.str.Ovidiu Cotrus(asfalt) margine drum

margine drum

(fost top.Cc728/3,735/2,721/2,730/2

718/1,757/1,737/b/1,737/a)

ax.str.Ovidiu Cotrus(asfalt)margine drum

margine drum

top.724/2,728/2,711/1,710/a,710/b,

732, 718/2, 759/1

d( 1- 4) =7 2. 07 m

d(4- 9)= 106.37m

d(1-9)=140.70m

LEGENDA: limita imobilului nr.cad.422607 Timisoara

gard de beton

85.218 cote nivelitice sunt in sistemul Marea Neagra

HCL 78/2012HCL 403/2009 HCL 228/2008

PARCELA STUDIATA

PLAN DE INCADRARE IN ZONA SC 1:5000

PLAN DE INCADRARE IN UTR 58PLAN DE INCADRARE IN PUG

DOCUMENTATII APROBATE IN VECINATATE

UTR 58 43
LEGENDA — LIMITE =] LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV —] UIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT MITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE “UIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA. — ZONIFICARE FUNCTIONALA fisura? ZONA CENTRALA SIALTE ZO St DE INTERES ZONE PENȚR LOCUINTE SIF LINZ dB Fi 71 Zona INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE. BIWA ZONA Un INDUSTRIALE [BN ZONA PRESTARI SERVICII ZONA UNITATI AGRICOLE DE Sp DZ) ZONA DE SPORT - AGRENENT [ERE] ZONA GOSPODARIE COMUNAL /ONITRE = ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR 1 EDILITARE 7) RUTIERA SI CONSTRUCTI _ ERENTE CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII BIR) PERS a TORA SINCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII i ERIN A APE OGLINZI DE APA Parc ] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA FE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI | DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE E CENTURA OCOUITOARE INEL d AUTOSTRADA — —) STRAZIPRINGPALE/ SECUNDARE Cea) MODERNZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI TRASEE PIETONALE MAJORE INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE — PASAJE DENIVELATE RUTIERE [CU CF.