keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 462/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice", intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 462/09.09.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice", intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-011477/18.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-011477/18.07.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-011477/18.07.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 53/04.10.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 18/18.06.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 50 din 20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice", intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862, având ca beneficiar pe TOTH GHEORGHE, initiator TODOR IOAN conform Procurii speciale nr. 3034/09.05.2018 intocmita la Societatea Profesionala Notariala "ROMANU", întocmit conform Proiectului nr. 94/2018, realizat de proiectantul BIA DUMITRELE ELENA EMILIA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Subzona de locuinţe individuale de tip izolat, cuplat, duplex cu functiuni complementare, cu funcţiune predominantă: clădiri de locuit în sistem individual (maxim două unitati locative pe parcelă)
- Regim de construire : izolat sau cuplat, duplex:
POTmax=35%;
CUT=1,05;
Regim de înălţime maxim: = P+1E+M;
Hmax cornişă = 8,00 m;
Hmax coamă = 10,50 m
Subzona de dotări şi servicii publice, cu funcţiuni predominante: clădiri pentru comerţ, servicii, birouri, complex spotiv, hotel, locuinţe de inchiriat, apartamente de serviciu:
POTmax=40%
CUT=1,60,
Regim de înălţime maxim: = P+2E+M
Hmax cornişă = 12,00 m
Hmax coamă = 14,00 m
Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei Reglementări Urbanistice nr. 02.
Spaţii verzi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2012, suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse minim 5.82% din suprafaţa reglementată şi 40% zonă verde pe parcelă conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 50 din 20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării, Proiect nr. 94/2018.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-002745/21.02.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice", intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul reglementat este in suprafata totala de 20800 mp, este înscris în: CF nr. 442863 (CF vechi 143655), cu nr. cadastral 442863 (nr. cad. vechi A 1696/3) Steren = 18.650 mp proprietar TOTH GHEORGHE, si CF nr. 442862 (CF vechi 143655), cu nr. cadastral 442862 (nr. cad. vechi A 1696/1) Steren = 2.150 mp proprietar TOTH GHEORGHE.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice", intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: TOTH GHEORGHE;
- Initiatorului: TODOR IOAN;
- Proiectantului: BIA DUMITRELE ELENA EMILIA;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2019-011477/18.07.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru – „Dezvoltare zonă rezidenţială cu

funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862, în suprafață totală de 20800 mp se afla intr-o zona propusă pentru unităţi agricole şi locuire, terenuri situate în proximitatea Canalului Bega, afectate de canal, de zona de protecţie a conductei de gaz şi a liniilor electrice aeriene şi posibil afectate de sistematizarea zonei. este amplasat în partea de sud-vest a oraşului.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi

servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 propune dezvoltarea unei zone cu parcele destinate constucţiei de locuinţe cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi.

Pe parcelele studiate se va asigura accesul auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-002745/21.02.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862, au fost obţinute Certificatul de Urbanism nr. 2158/25.05.2018 prelungit pana la data de 24.05.2020, Avizul de Oportunitate nr. 53/04.10.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 18/18.06.2019.

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 în suprafață totală de 20800 mp, este elaborat de proiectantul BIA EMILIA DUMITRELE, proiect nr. 94/2018, proprietar terenuri si beneficiar TOTH GHEORGHE, initiator TODOR IOAN conform Procurii speciale nr. 3034/09.05.2018 intocmita la Societatea Profesionala Notariala „ROMANU”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2019-011477/18.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru – „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF

442863, CF 442862

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-011477/18.07.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 prin care se propune reglementarea modului de realizare a unei zone cu parcele destinate constucţiei de locuinţe cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-011477/12.07.2019, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 53/04.10.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 18/18.06.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2158/25.05.2018 prelungit pana la data de 24.05.2020, precum și Decizia etapei de încadrare nr. 50/20.05.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862, beneficiar Toth Gheorghe (prin imputernicit Todor Ioan conform Procurii speciale nr. 3034/09.05.2018 intocmita la Societatea Profesionala Notariala „ROMANU”), proiectant BIA EMILIA DUMITRELE, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Emilia Dumitrele, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 06.02.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a înregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentație.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019 – 001132/18.03.2019.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862, este elaborat de proiectantul BIA EMILIA DUMITRELE, proiect nr. 94/2018, proprietar terenuri si beneficiar TOTH GHEORGHE, initiator TODOR IOAN conform Procurii speciale nr. 3034/09.05.2018 intocmita la Societatea Profesionala Notariala „ROMANU”.

Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 35/2002 „Plopi Sud” preluat de PUG aprobat prin HCL nr.

157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017, terenul se afla intr-o zona propusă pentru unităţi agricole şi locuire, terenuri situate în proximitatea Canalului Bega, afectate de canal, de zona de protecţie a conductei de gaz şi a liniilor electrice aeriene şi posibil afectate de sistematizarea zonei. este amplasat în partea de sud-vest a oraşului.

Terenul studiat in Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 este delimitat la nord de Canalul Bega, la est si la sud limita teritoriului administrativ a municipiului Timişoara, la vest Canalul Hcn 1512.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat în suprafață totală de 20800.00 mp, teren intravilan, este înscris în:

- CF nr. 442863 (CF vechi 143655), cu nr. cadastral 442863 (nr. cad. vechi A 1696/3) Steren = 18.650 m2 proprietar TOTH GHEORGHE;

- CF nr. 442862 (CF vechi 143655), cu nr. cadastral 442862 (nr. cad. vechi A 1696/1) Steren = 2.150 m2 proprietar TOTH GHEORGHE; Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii

publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 propune dezvoltarea unei zone cu parcele destinate constucţiei de locuinţe cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-002745/21.02.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1098/11.12.2018 și conform Planului de Acțiune asumat.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 18 din 18.06.2019, sunt următorii: Subzona de locuinţe individuale de tip izolat, cuplat, duplex cu functiuni complementare, cu funcţiune predominantă: clădiri de locuit în sistem individual (maxim două unitati locative pe parcelă) - Regim de construire: izolat sau cuplat,duplex: POTmax=35%; CUT=1,05;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Regim de înălțime maxim: = P+1E+M; Hmax cornişă = 8,00 m; Hmax coamă = 10,50 m Subzona de dotări şi servicii publice, cu funcţiuni predominante: clădiri pentru comerţ, servicii, birouri, complex spotiv, hotel, locuinţe de inchiriat, apartamente de serviciu: POTmax=40% CUT=1,60, Regim de înălțime maxim: = P+2E+M Hmax cornişă = 12,00 m Hmax coamă = 14,00 m

Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei Reglementări Urbanistice nr. 02.

Spaţii verzi conform HCL 62/2012, suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse minim 5.82% din suprafaţa reglementată şi 40% zonă verde pe parcelă conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 50 din 20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării, proiect nr. 94/2018;

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor

calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza in conformitate cu Avizul Comisiei

de Circulație nr. DT2019-002745/21.02.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U..

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului, conform plansei nr. 04 - „Proprietate asupra terenurilor”, și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 în suprafață totală de 20.800 mp, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 în suprafață totală de 20800 mp, este elaborat de proiectantul BIA EMILIA DUMITRELE, proiect nr. 94/2018, proprietar terenuri si beneficiar TOTH GHEORGHE, initiator TODOR IOAN conform Procurii speciale nr. 3034/09.05.2018 intocmita la Societatea Profesionala Notariala „ROMANU”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condițiile de construire: Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 18 din 18.06.2019,

sunt următorii: Subzona de locuinţe individuale de tip izolat, cuplat, duplex cu functiuni complementare, cu

funcţiune predominantă: clădiri de locuit în sistem individual (maxim două unitati locative pe parcelă) - Regim de construire: izolat sau cuplat,duplex: POTmax=35%; CUT=1,05; Regim de înălțime maxim: = P+1E+M; Hmax cornişă = 8,00 m; Hmax coamă = 10,50 m

Subzona de dotări şi servicii publice, cu funcţiuni predominante: clădiri pentru comerţ, servicii, birouri, complex spotiv, hotel, locuinţe de inchiriat, apartamente de serviciu: POTmax=40% CUT=1,60, Regim de înălțime maxim: = P+2E+M Hmax cornişă = 12,00 m Hmax coamă = 14,00 m

Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei Reglementări Urbanistice nr. 02.

Spaţii verzi conform HCL 62/2012, suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse minim 5.82% din suprafaţa reglementată şi 40% zonă verde pe parcelă conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 50 din 20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării, proiect nr. 94/2018;

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-002745/21.02.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U..

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1098/11.12.2018 și conform Planului de Acțiune asumat.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 în suprafață totală de 20000 mp, elaborat de proiectantul BIA EMILIA DUMITRELE, proiect nr. 94/2018, proprietar terenuri si beneficiar TOTH GHEORGHE, initiator TODOR IOAN conform Procurii speciale nr. 3034/09.05.2018 intocmita la Societatea Profesionala Notariala „ROMANU”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totală de 20800.00 mp, teren intravilan, este înscris în: CF nr. 442863 (CF vechi 143655), cu nr. cadastral 442863 (nr. cad. vechi A 1696/3) Steren = 18.650 m

2

proprietar TOTH GHEORGHE, si CF nr. 442862 (CF vechi 143655), cu nr. cadastral 442862 (nr. cad. vechi A 1696/1) Steren = 2.150 m

2 proprietar TOTH GHEORGHE;

4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform plansei „Proprietatea asupra terenurilor” – plansa 04, din proiect nr. 94/2018, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 în suprafață totală de 20000 mp, este elaborat de proiectantul BIA EMILIA DUMITRELE, proiect nr. 94/2018, proprietar terenuri si beneficiar TOTH GHEORGHE, initiator TODOR IOAN conform Procurii speciale nr. 3034/09.05.2018 intocmita la Societatea Profesionala Notariala „ROMANU”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru a fi supus analizării și aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Sorina POPA

Red/dact – P.S.

Atasament: Plan_de_actiune_Todor.pdf

%0 UR 2012 PLAN DE ACȚIUNE Pentru implementarea investițiilor propuse prin Planul Urbanistic zona (PUZ) — „DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU _FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE” intravilan Timisoara, zona Plopi Sud, jud.Timis, CF.NR. 442863, 442862, S.teren 20.800mp beneficiar teren: TOTH GHEORGHE; dezvoltator(initiator puz): TODOR IOAN conform Avizului de Initiere nr.53/04.10.2018 cr OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI OPERAȚIUNI CADASTRALE ŞI NOTARIALE NOTARIALE . Etape de realizare a Denumire obiective utilitate publică, Evaluare isi s investițiilor și operațiunilor operațiuni cadastrale și notariale estimativă costuri Responsabil finanțare "| cadastrale / notariale (perioadă preconizată) 1.| Dezmembrare parcele conform P.U.Z. 5.000 RON Dezvoltator: TODOR IOAN 90 zile de la aprobare P.U.Z. 2.| Intabulare parcele 2.000 RON Dezvoltator: TODOR IOAN 60 zile de la dezmembrare parcele conf. P.U.Z. 3.| Trecerea în domeniul public a terenurilor 500 RON Dezvoltator: TODOR IOAN 60 zile de la dezmembrare prevăzute prin P.U Z. parcele conf. P.U.Z. 4. | Alimentare cu apă (dacă e cazul) 40.000 RON Dezvoltator: TODOR IOAN 180 zile de la obținere certificat urbanism (C.U.) 5, | Canalizare menajeră (dacă e cazul) 70.000 RON Dezvoltator: TODOR IOAN 180 zile de la obținere C.U. 6. | Alimentare cu gaz (dacă e cazul) 60.000 RON Dezvoltator: TODOR IOAN 180 zile de la obţinere C.U. 7.| Rețea electrică (dacă e cazul) 70.000 RON Dezvoltator: TODOR IOAN 180 zile de la obținere C.U. PRIMĂRIA A DEZVOLTATORI, Primar, : AR TODOR IOAN N reprezentați prin: Întocmit, mape arh. Dumitrele Elena _ Notă: se vor menţiona: efectuarea cadastrale și notariale după aprobarea PUZ (dezlipire parcele, i a terenurilor prevăzute prin PUZ), în corelare cu etapele de proiectare, obținere A.C. și execuție a a investii Ta în PUZ și cu stabilirea responsabilități pentru fiecare acţiune. *) implementarea investitiilor propuse prin planul de actiune este responsabilitatea dezvoltatorului PUZ-ului, fără posibilitatea de a transmite aceste obligații mai departe catre beneficiarii (finali) ai parcelelor construibile (de exemplu odată cu operatiuni de vanzare cumparare)

Atasament: 18_AS_PUZ_Toth_Todor_Plopi.pdf

ROMÂNIA = E rii JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA romania2019.eu Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene DIRECȚIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Ca urmare a cererii adresate de TOTH GHEORGHE şi TODOR IOAN, cu domiciliul in județul Timiş, localitatea Timişoara, strada Parâng, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2019-009719/13.06.2019; Ca urmare a proiectului nr. 94/2018 realizat de B.LA. Dumitrele Elena Emilia, cu sediul în judeţul Timiş, localitatea Dumbrăvița, str. Al. Macedon, cod poştal 307160, având în vedere observațiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 18.06.2019 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a HCL. nr. 299/27.06.2006 modificat prin HC.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 18 din 18.06.2019 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862. Generat de imobilul situat în județul Timiş, Timişoara, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație şi extras CF nr. 442862, nr. CAD 442862 în suprafață de 2150 mp (nr. CF vechi 143655, nr. CAD vechi A1696/1), CF 442863, nr. CAD 442863 (nr. CF vechi 143655, nr. CAD vechi A1696/3) în suprafață de 18650 mp, teren în suprafață totală de 20800,00 mp. Beneficiar: TOTH GHEORGHE Iniţiator: TODOR IOAN Proiectant: B.LA. Dumitrele Elena Emilia; Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Dumitrele Elena Emilia Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud-vest a oraşului, teritoriul delimitat la nord de Canalul Bega, la est si la sud limita teritoriului administrativ a municipiului Timişoara, la vest Canalul Hcn 1512. Se reglementează terenul deținut de proprietarii din CF, în suprafață totală de 20800,00 mp, conform extras CF nr. 442862, nr. CAD 442862 în suprafață de 2150 mp (nr. CF vechi 1436535, nr. CAD vechi Al169%/1), CF 442863, nr. CAD 442863 (nr. CF vechi 143655, nr. CAD vechi Al696/3), proprietar Toth Gheorghe. Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 35/2002 „Plopi Sud” preluat de PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017: zona propusă pentru unități agricole şi locuire, terenuri situate în proximitatea Canalului Bega, afectate de canal, de zona de protecție a conductei de gaz şi a liniilor electrice aeriene şi posibil afectate de sistematizarea zonei. Spatii verzi conform HCL nr. 62/2012. e Timișoara 2021 COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 1/3 Capitală Europeană a Culturii

_—_— 7 ROMÂNIA = ZT i JUDEȚUL TIMIŞ ; MUNICIPIUL TIMIȘOARA romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene DIRECȚIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse: Se propune dezvoltarea unei zone cu parcele destinate constucției de locuințe cu funcțiuni complementare, dotări şi servicii publice, rezolvarea circulației carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități. Funcțiuni propuse: - de locuințe cu funcțiuni complementare, dotări şi servicii publice, Indici urbanistici propuşi: Subzona de locuințe individuale de tip izolat, cuplat, duplex cu functiuni complementare, cu funcţiune predominantă: clădiri de locuit în sistem individual (maxim două unitati locative pe parcelă) - Regim de construire : izolat sau cuplat,duplex: POTmax=35%; CUT=1,05; Regim de înălțime maxim: = P+1E+M; Hmax cornișă = 8,00 m; Hmax coamă = 10,50 m Subzona de dotări şi servicii publice, cu funcțiuni predominante: clădiri pentru comerț, servicii, birouri, complex spotiv, hotel, locuințe de inchiriat, apartamente de serviciu: POTmax=40% CUT=1,60, Regim de înălțime maxim: = P+2E+M Hmax cornişă = 12,00 m Hmax coamă = 14,00 m Retrageri față de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei Reglementări Urbanistice nr. 02. Spaţii verzi conform HCL 62/2012, suprafață minimă de spații verzi amenajate propuse minim 5,82% din suprafața reglementată şi 40% zonă verde pe parcelă conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 50 din 20.05.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş, suprafață care va fi amenajată şi întreținută şi conform documentației de PUZ supusă analizării, proiect nr. 94/2018; - Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde" - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 9% 21 Timișoara 2021 COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 2/3 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA i RT ai JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA romania2019,eu DIRECȚIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-002745/21.02.2019 și planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1098/11.12.2018. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 18.06.2019 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent acestuia: - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum şi toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa „Reglementări urbanistice nr. 02” anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.UZ. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestula. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2158/25.05.2018 cu termen de valabilitate prelungit până în data de 24.05.2020, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 458701/12.03.2019. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prinpeştă la data de .............................. Arhitect-şef, Emilian Sorin CIURARIU Consilier Red./ dact. S.P., 2 ex. 2“91 Timișoara 2021 COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 3/3 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Raport_info_PUZ_Todor_zona_Plopi_Sud.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Biroul Avizare Conformităţți PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm Nr. UR2019-001132/18.03.2019 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zona de locuinte cu funcțiuni complementare, dotări şi servicii publice” Amplasament: zona Plopi Sud, CF 442863, 442862, Timisoara Beneficiar: Toth Gheorghe, inițiator: Todor Ioan Proiectant: B.I.A. Dumitrele Elena Emilia Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 06.02.2019 — 02.03.2019. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe sere care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul Www.primariatm.ro. S-a expediat prin poştă anunțul cu privire la "PUZ -,,Dezvoltare zona de locuinte cu funcțiuni complementare, dotări şi servicii publice”, zona Plopi Sud, CF 442863, 442862, Timisoara, jud. Timiş - unui număr de 12 de adrese - vecini de pe strada Colonia Slavic şi strada Canal Bega. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană. La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 26.02.2019, orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, au participat un reprezentant al proiectantului B.LA. Dumitrele Elena Emilia, iar din partea publicului nu a participat nici o persoană. Nu au fost făcute obiecţii în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona de locuinte cu funcțiuni complementare, dotări şi servicii publice zona Plopi Sud, CF 442863, 442862, Timişoara, jud. Timiş, beneficiar Toth Gheorghe, inițiator Todor Ioan, proiectant B.LA. Dumitrele Elena Emilia, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITE T ŞEF milian ein IURARIU DI N Vi CONSILIER Sorina POP, SEF BIROU Liliana IOVAN Red/ dact. — S.P..-2 ex

Atasament: RLU_aferent_puz_todor.pdf

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN Regulament local de urbanism

1

PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp Beneficiari: TOTH GHEORGHE Initiator PUZ: TODOR IOAN

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

aferent P.U.Z.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN Regulament local de urbanism

2

Reglementări zonă rezidenţială – locuinte de tip izolat, cuplat, duplex, cu

caracter urban cu regim de inaltime P+1E+M pentru maxim 2 familii si zona de dotari si servicii publice cu regim de inaltime P+2E+M

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde

norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, în limitele parcelelor reglementateîn partea de sud-vest a intravilanului municipiului Timisoara, in Plopi Sud ,la sud de canalul Bega, a unor parcele destinate constuctiei de locuinte cu functiuni complementare, dotari si servicii publice, pe o suprafaţă de 20.800 mp teren. Zona aflată în studiu este identificată prin CF 442863, 442862 şi se află în proprietatea lui TOTH GHEORGHE, intiator puz conform procura TODOR IOAN Se va tine cont de continuitatea strazilor din PUZ-urile adiacente si se vor respecta zonele de restrictii datorate retelelor existente. Se va asigura accesul la reteaua stradala majora;

Alimentarea cu apă şi canalizarea se vor realiza în sistem centralizat. Se vor respecta zonele de protecţie ale reţelelor edilitare şi cele pentru îmbunătăţiri funciare existente.

Limita zonei studiate este figurată în planşa cu REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic Zonal cu linie roşie. Suprafaţa studiata a zonei este de 5ha.

Zonificarea funcţională a zonei s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi propuse şi este evidenţiată în planşa de REGLEMENTĂRI; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcţionale menţionate mai sus, eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face pe baza reglementărilor ce urmează.

În acest perimetru se propune dezvoltarea zonei de locuinţe, cu un procent de ocupare maximă a terenului de 35% .

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din intravilanul municipiului Timisoara.

PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCŢIONALE Conţinutul Regulamentului

Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalităţi cap. 2 - Utilizarea funcţională cap. 3 - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

În cap. 1 - Generalităţi se detaliază: art. 1 – tipurile de subzone funcţionale art. 2 – funcţiunea dominantă a zonei art. 3 – funcţiile adiacente admise ale zonei. În cap. 2 – Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei şi subzonei, se pun în evidenţă: art. 4 – utilizări permise art. 5 – utilizări permise cu condiţii art. 6 – interdicţii temporare art. 7 – interdicţii definitive (permanente). În cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor: 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii cu referire la: art. 8 – orientarea faţă de punctele cardinale art. 9 – amplasarea faţă de drumurile publice art. 10 – amplasarea faţă de căi navigabile existente art. 11 – amplasarea faţă de C.F. art. 12 – retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

art. 13 – amplasarea faţă de aeroporturi art. 14 – amplasarea faţă de aliniament art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii cu referire la : art. 16 – accese carosabile

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN Regulament local de urbanism

3

art. 17 – accese pietonale 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară cu referire la: art. 18 – racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente art. 19 – realizarea de reţele tehnico-edilitare art. 20 – proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor cu referire la: art. 21 – parcelare art. 22 – înălţimea construcţiilor art. 23 – aspectul exterior art. 24 – procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare a terenului 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri cu referire la: art. 25 – parcaje art. 26 – spaţii verzi art. 27 – împrejmuiri.

Cap. 1 Generalităţi Art. 1. Tipuri de subzonă funcţională

- subzona de locuinţe individuale de tip izolat, duplex sau cuplat cu functiuni complementare la parter –

- subzona de dotari si servicii publice - subzonă mixta de spaţii verzi - subzona drumuri si accese

Art. 2. Funcţiunea dominantă Este cea rezidenţială, zona fiind compusă din locuinţe individuale de tip izolat, cuplat,

duplex, cu caracter urban cu regim de înălţime P - P+M- P+1E, P+1E+M pentru maxim 2 familii(2 unitati locative permise pe o parcela) Art. 3. Funcţiunile adiacente admise ale zonei:

- dotări, servicii(cabinete medicale, birouri, farmacie,comert- mini butic,alimentatie publica, gradinita, afterschool, in conditiile in care pot realiza locuri de parcare conform normativelor in vigoare , in interiorul parcelei afectate de schimbarea de destinatie si cu obtinerea acordului vecinilor direct afectati)

- apartamente de serviciu, cuplate cu functiunea de servicii, birouri. - spaţii verzi amenajate - accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje - reţele tehnico – edilitare şi construcţii aferente.

Cap. 2 Utilizarea funcţională Art. 4. Utilizări permise: Subzona de locuinţe individuale de tip izolat, cuplat, duplex cu functiuni complementare:

- Regim de construire : izolat sau cuplat,duplex - Functiuni predominante:cladiri de locuit in sistem individual(maxim doua unitati

locative pe parcela) - Hmax=P+1E+M(niveluri) - POT max=35% - CUT max=1,05 - conversia locuinţelor în alte funcţiuni ce nu deranjează zona de locuit (este permisă

utilizarea unor spaţii de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerţ, servicii, sau activităţi ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare; de exemplu: cabinete medicale, birouri, farmacie,comert- mini butic,alimentatie publica- maxim 20locuri, gradinita, afterschool – maxim 20copii, in conditiile in care pot realiza locuri de parcare conform normativelor in vigoare , in interiorul parcelei afectate de schimbarea de destinatie)

Subzona dotari si servicii publice: - Regim de construire : izolat

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN Regulament local de urbanism

4

- Functiuni predominante:cladiri pentru comert, servicii, birouri, complex spotiv, hotel, locuinte de inchiriat, apartamente de serviciu

- Hmax=P+2E+M(niveluri) cu respectarea inaltimii maxime de 14m - POT max=40% - CUT max=1,60

Subzona de spatii verzi amenajate-min 5,82% din suprafata reglementata si 40% zona verde pe parcela –

- amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.)

- pentru spaţiile verzi de aliniament stradal: plantaţii, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame)

- zona verde intretinuta adiacenta canalului Subzona cai de comunicatie rutiera -drumuri si accese - cai de comunicatie(construire, modernizare,largire), trotuare, alei pentru ciclisti, spatii

verzi de aliniament plantate, echipare edilitara, lucrari penntru protectia impotriva poluarii vizuale si fonice (parapete de protectie, plantatii de protectie)

- amenajarea de locuri de parcare de-a lungul cailor de acces cu conditia ca acestea sa nu perturbe desfasurarea traficului sau accesul la vreo parcela din drum public

- constructii pentru echiparea tehnico-edilitara a zonei, subterane sau terane. Art. 5. Utilizări permise cu condiţii Construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă necesităţilor şi comfortului populaţiei din zona centrală, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător. Art. 6. Interdicţii temporare de construire

- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile și a locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse.

Art. 7. Interdicţii definitive de construire Sunt interzise următoarele activităţi: - activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot,

fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; - stabilimente pentru adulti: baruri de noapte, cazinouri, alimentatie publica care isi

desfasoara activitatea in afara orelor de functionare (respectiv 22:00 – 07:00) si care pot produce disconfort, in special fonic, pentru locuitorii zonei

- activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite; - ferme agro – zootehnice, abatoare; - anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor - panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri - depozite de deşeuri.

Cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr. 994/2018 Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord. Amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h. Se recomandă amplasarea casei în partea de nord a parcelei (acolo unde se poate), pentru o însorire de durată. Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN Regulament local de urbanism

5

Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuit (locuinţe şi dotări adiacente) este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor. Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu e cazul. Art. 12. Amplasarea faţă de aeroporturi

Nu e cazul. Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public şi cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planşa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE atat pentru cladiri individuale de tip izolat, cuplat, duplex cat si pentru cladirile de dotari si servicii. Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

a) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile:

-În cazul în care clădirile de locuit individuale sunt cuplate sau izolate, distanţa acestora faţă de proprietăţile învecinate va fi de 2m conform codului civil, pentru regim de inaltime P, P+M,P+1E(h.max. cornisa – 6m), iar pentru cladirile ce vor depasi regimul de inaltime P+1E se va respecta h/2 din inaltimea la cornisa. -Construcţiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, în condiţiile respectării prevederilor codului civil. -Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje sau clădiri cuplate, proiectarea trebuind să fie corelată. -pt cladirile de locuit colective se va respecta retragerea din plansa de reglementari -autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul). - amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 994 din 2018 al Ministerului Sănătăţii,

b) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiţii:

Se vor respecta retragerile din plansa de reglementari atat pentru cladiri individuale de tip izolat, cuplat, duplex , insiruit cat si pentru cladirile colective si dotari. anexele gospodăreşti se vor amplasa pe limită cu condiţia să nu depăşească înălţimea de 3m la cornisa si cu acordul vecinului direct afectat.

c) Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii existente aflata la strada se va face doar cu conditia ca prin inaltimea si volumetria ei sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al cladirii existente sau al strazii si sa nu fie perceptibila din strada.Amplasarea cladirilor pe o parcela in raport cu alte constructii se va face cu respectarea reglementarilor cuprinse in ordinul nr 119/2014. Se admite ca distanta minima intre constructiile de pe aceeasi parcela, jumatatea inaltimii constructiei celei mai inalte dar nu mai mica de 5,00m. 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drumurile publice. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

Pentru accesul la parcelele din interior, se va prevede amenajarea de străzi noi. 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare, alimentare cu apa şi de energie

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN Regulament local de urbanism

6

electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către dezvoltator conform plan de actiune. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de de beneficiar.

Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare. Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localităţii.

Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea publică a localităţii.

Alimentare cu apă-canal În funcţie de evoluţia extinderii reţelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată ale municipiului Timisoara. Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru

producerea agentului termic de încălzire şi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip STAS 54/83 sau combustibil solid(lemne)

Reţea gaze naturale Eventualele extinderi ale reţelelor de gaze naturale existente se vor face ţinând seama de solicitările beneficiarilor şi în urma obţinerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timişoara.

Traseul reţelei de gaz şi punctul de racordare se vor stabili cu deţinătorul de reţea, având în vedere şi condiţiile tehnice de realizare a extinderii reţelei. La fazele următoare se vor obţine avize de principiu de la toţi factorii interesaţi în zonă, privind racordarea la utilităţi: apă, canal, gaze, etc.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat şi racordul de

20kV aferent, din sursă SC ENEL ELECTRICA BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza reţele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branşamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii reţelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către SC ENEL ELECTRICA BANAT SA, conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcţie de cerinţele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde reţelele de telefonie

în zonă, pe baza propriilor studii. Reţea TVC În funcţie de solicitările beneficiarilor şi a dezvoltărilor zonei se va extinde şi reţeaua urbană

de televiziune în cablu. 3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor Art. 21. Parcelarea Se vor asigura prin parcelare condiţiile necesare pentru obţinerea unor loturi construibile (suprafaţa minimă de 422 mp). Se propune divizarea terenului în 24 loturi din care 1 va fi destinat spatiilor verzi , 22 vor avea funcţiunea de locuire individuala de tip izolat, cuplat sau duplex, si 1 parcela pentru dotari si servicii publice.

Se admite unificarea a maxim doua parcele(nu se permite modificarea functiunilor, pastrandu-se indicatorii urbanistici teritoriali propusi in puz) Art. 22. Înălţimea construcţiilor

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN Regulament local de urbanism

7

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere: - protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

- regimul de înălţime general al construcţiilor este de la Parter până la P+1E+M cu maxim 8m la cornișă cu respectarea inaltimii maxime de 10.5m,

- regimul de inaltime al cladirilor destinate serviciilor vor aveam Hmax=P+2E+M(niveluri) cu respectarea inaltimii maxime de 14m, - autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate. - în sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii

Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor a) Dispoziţii generale Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea. Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu cu minimum 3m sau în podurile nemansardabile. b) Faţade Este interzisă executarea de construcţii din materiale nedurabile. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea. Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţie de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare. Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde. c) Acoperişuri La stabilirea pantei de acoperiş, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperişului va trebui să aibă o poziţie paralelă faţă de axul străzii, excepţie făcând casele care în mod deliberat susţin un alt principiu de conformare spaţială (curţi interioare, alternare a poziţiei acoperişului). Autorizaţiile de construcţie eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puţin trei case învecinate, ce să păstreze un regim de înălţime similar, cu corelarea cotei cornişei şi coamei acoperişului Construcţiile vor avea fie învelitori tip şarpantă - cu pante 17o - 35o - fie învelitori tip terasă. Cota la cornişă va fi la max.3-3,5 m pentru case P sau P+M, max. 5,6-6,5 m pentru case P+M şi maxim 8 m pentru case P+1E+M Iluminarea spaţiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”. Învelitorile extinderilor construcţiilor sau ale garajelor vor fi realizate din aceleaşi materiale ca şi la construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie de acoperiş.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN Regulament local de urbanism

8

Art. 24. Procentul de ocupare a terenului P.O.T.max.=35% - subzona de locuinte individuale de tip izolat, duplex sau cuplat cu functiuni complementare la parter Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: C.U.T. MAX.=1.05 - subzona de locuinte individuale de tip izolat, duplex sau cuplat cu functiuni complementare la parter P.O.T.max.=40% - subzona de dotari si servicii Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: C.U.T. MAX.=1.6 - subzona de dotari si servicii 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

Fiecare parcelă de locuinte individuale va conţine obligatoriu un garaj sau loc de parcare pentru 2 maşini.

În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietăţii.

Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit ca şi clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu şarpantă sau învelitori tip terasă).

Pentru locuintele colective numarul de parcaje se va calcula in functie de numarul de apartamente(1,15loc de parcare/apartament) Art. 26. Spaţii verzi Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200mp de lot. Zona verde aferentă acestei dezvoltări urbanistice se va realiza intr-un procent de minim 5,82%. Se va avea in vedere gestionarea spatiului verde propus si folosirea lui ca spatiu public de catre Primaria Timisoara. Art. 27. Împrejmuiri -prevederi pentru cladiri individuale izolate, cuplate, duplex

Împrejmuirile, nu vor depăşi în înălţime împrejmuirile de pe frontul stradal respectiv. Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se vor

realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m, şi vor putea fi dublate de un gard viu.

De la clădire şi până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.), cu o înălţime maximă de 2,00m. Se pot realiza aparate de intrare, zona pentru depozitare pubele, cu amplasare de copertina in interiorul limitei de proprietate cu inaltimea mai mare de 2m

Se interzice executarea împrejmuirilor la strada din panouri prefabricate din beton.

– Spații verzi Cap. 1 Generalități Art. 1. Definirea zonei funcționale – Zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat Zonă cu Spații verzi, scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat. Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea de spațiu verde public. Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei: - Accese pietonale. - Rețele tehnico – edilitare. Cap. 2 Utilizarea funcțională Art. 4. Utilizări admise:

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN Regulament local de urbanism

9

- plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme cu înveliș permeabil pentru circulații pietonale și velo - mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport si alte activități în aer liber compatibile - edicule, componente ale amenajării peisagere - grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere - construcții pentru expoziții și activități culturale - constructii pentru echiparea edilitara, bazine retentie, post trafo cu obligația ca suprafața cumulată a acestor obiective să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde. Art. 5. Utilizări admise cu condiții - Acces auto pentru întreținere, intervenții, transport de materiale pe sistemul de alei și platforme pietonale și velo, cu condiția ca acesta să aibă caracter ocazional și limitat Art. 6. Interdicții temporare de construire

Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică (așa cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate, publică, republicată, altele decât cele privind construcțiile, locuințelor sociale, obiectivelor sociale de învățământ, sănătate, protecție și asistență socială, organizațiilor neguvernamentale, precum și administrației publice și autorităților judecătorești), impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor. Art. 7. Interdicții definitive de construire - orice alte utilizări decât cele menționate mai sus - lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale. Nu este cazul. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Autorizarea executării eventualelor construcții este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor. Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Se afla la 60m fata de canalul Bega Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul. Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul. Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea față de aliniament Amplasarea eventualelor construcții (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru expoziții și activități culturale) se va face respectând aliniamentele construcțiilor de pe parcelele învecinate curți construcții. Se recomandă integrarea în peisaj și respectarea zonelor de activitate existente în arealul de acces situat la frontul stradal. Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei Amplasarea eventualelor construcții care sunt conform cu cele de mai sus se va face respectând aliniamentele construcțiilor de pe parcelele învecinate curți construcții. 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru expoziții și activități culturale) va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Accesul la rețeaua de drumuri publice se va face în baza autorizației emise de administratorul acestora. Staționarea autovehiculelor pe zonele verzi este interzisă.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN Regulament local de urbanism

10

Art. 17. Accese pietonale Aleile pietonale și velo vor fi construite ca stratificare permeabilă. Este admisibilă folosirea

de îmbrăcăminți asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate. Se va asigura obligatoriu în condiții de siguranță accesibilitatea pentru toate categoriile de vârstă, persoane cu dizabilități și minimizarea riscurilor de accidentare pentru acestea. (iluminat public diferențiat, sistem ghidaj persoane cu vedere redusă, borduri joase, denivelări cu marcaj vizibil și tactil etc).

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru expoziții și activități culturale) va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică. Extinderile de rețele se vor face conform planului de acțiune de către investitor (elaborator P.U.Z.). Beneficiarul final va racorda construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor (elaborator P.U.Z.) în întregime, conform planului de acțiune. Lucrările de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul final al parcelei construibile.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

Alimentare cu apă-canal În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată a comunei. Alimentare cu căldură Fiecare clădire (dacă este cazul) va fi prevăzută cu un sistem propriu de încălzire și

prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la rețelele existente în zonă, din sursă E-

DISTRIBUȚIE BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 0,4kV). Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune,

cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250W (PHILIPS). Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT, conform proiectelor

elaborate de aceasta.

3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se propune 1 lot pentru spații verzi. Acesta nu va putea fi dezmembrat ulterior aprobării P.U.Z. în loturi mai mici. Art. 22. Înălțimea construcțiilor

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN Regulament local de urbanism

11

Pentru clădirile noi (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru expoziții și activități culturale), înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 5 m și respectiv regim de înălțime parter. Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Pentru utilizările admise – 5% P.O.T. maxim = 5%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis este 0,05.

3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

În această zonă nu se admit parcaje, acestea fiind realizate exclusiv pe străzi sau pe loturile aferente. Art. 26. Spații verzi Suprafața spațiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 90% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere

Zona verde aferentă acestei dezvoltări urbanistice se va realiza într-un procent de minim 5,82%. Art. 27. Împrejmuiri

Împrejmuirile se vor realiza ca garduri vii către spațiile publice, respectiv ca și completări ale unor împrejmuiri existente cu o valoare stilistică în situația extinderii perimetrului spațiului verde în cauză.

Împrejmuirile pe zonele de învecinare cu proprietăți private vor fi de tip transparent, cu înălțimea maximă de 1,8 m cu posibilitatea dublarii cu gard viu.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în tendintele de dezvoltare ale municipiului Timisoara. Trasarea străzilor şi respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziţie de proiectantul de specialitate, care va verifica şi confirma corectitudinea trasării. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM. Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi al menţinerii la zi a situaţiei din zonă. Sef proiect: Arh. Dumitrele Elena Emilia

ADS

Atasament: 01_existent.pdf

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TOTH GHEORGHE TODOR IOAN

intravilan Timisoara C.F. 442863, NR.CAD. A1696/3 C.F. 442862, NR.CAD. A1696/1

A R

H IT

E C

T U

R A

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

:

EXPERT VERIFICATOR /

CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza P.U.Z.

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

94/2018

Data: Ian. 2019

Initiator

93 ,3 0

43 ,8 8 5

4,38 5

31,59 5

21,82 5

24,72

13,35 7,26

12 7,5

3 5

16,38

23,51

14 ,2 7 5

13,97 5

5,85 5

18,03

20,50 5

23,575

15,47 5

5,21

17,08 5

48,65 5

82

20 ,6 6 5

6, 88 5

9, 64 5

2, 13 5

19,63 5

17,62 5

DIG

444125

444124

444123

C

C

C

H

428452433994

444871

A1696/3

A1696/4

Cc1696/2

A1696/1

D e1693/2

D e1696/7

De 17 09

D e1

70 9

H cn1693

D e1696/7

D e16

93 /2

Hcn1693

H cn

1 6 9 3

F1 71

0/ 1

D e1

71 0/

2 H cn

F1 71

0/ 1

De 17

10 /2

H cn1512

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

24

25 26

27

D e1697/6

H s1

71 1

H cn

B eg

a

1697/2/21697/2/1

1697/3 436445

LEGENDA P.U.Z. LIMITE

LIMITE

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA PARCELA SUPUSA REGLEMETARII 20.800MP

LIMITE PROPRIETATE PARCELE VECINE

FOLOSINTA TERENURILOR

TEREN ARABIL AFERENT PUZ - SUPUS REGLEMENTARII

TEREN ARABIL PROPRIETATI PRIVATE

TEREN CURTI CONSTRUCTII

FANETE

CANAL EXISTENT Hcn1693, Hcn1512

CANALUL BEGA

ALBIA CANALULUI HS1711

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI EXISTENTE

UTILITATI

LEA 20KV

LEA 110KV

ZONE DE PROTECTIE

CULOAR DE PROTECTIE 10M -LEA 20KV

CULOAR DE PROTECTIE 37M -LEA 110KV

N

SITUATIA EXISTENTA 01

1:1000

P.U.Z. - DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINTE CU FUNCŢIUNI

COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TIMISOARA, CF. 442863, NR.CAD.A1696/3 -18.650mp TIMISOARA, CF. 442862, NR.CAD.A1696/1 -2.150mp

BENEFICIAR TEREN: TOTH GHEORGHE INITIATIOR PUZ: TODOR IOAN

SITUATIA EXISTENTA SC.1:1000

Atasament: 02_reglementari.pdf

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TOTH GHEORGHE TODOR IOAN intravilan Timisoara C.F. 442863, NR.CAD. A1696/3 C.F. 442862, NR.CAD. A1696/1

A R

H IT

E C

T U

R A

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

:

EXPERT VERIFICATOR / CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza P.U.Z.

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

94/2018

Data: Ian. 2019

Initiator

93 ,3 0

4 3 ,8 8 5

4,38 5

31,59 5

21,82 5

24,72

13,35

7 ,2 6

12 7,5

3 5

1 6 ,3 8

2 3 ,5 1

1 4 ,2 7 5

1 3 ,9 7 5

5 ,8 5 5

1 8 ,0 3

20,50 5

23,575

15,47 5

5,21

17,08 5

48,65 5

82

20 ,6 6 5

6, 88 5

9, 64 5

2, 13 5

19,63 5

17,62 5

1, 99

5

1,99 5

15,48 5 16,25

1,94 5

3,00

3,00

3, 00

6, 00

4, 00

3, 00

1,9 4 5

20 ,22

5

20 ,00

19 ,00

23 ,60

2,0 027,06

20,00

7,06

20,00

7,06

25 ,6

0

25 ,60

21,54 5

18,00 2,00

2,00

18,00

2, 00

23 ,6

0

27,06

19 ,21

20 ,22

5

26 ,24

5

21,22

21,22

1, 99

5

23 ,0

0 5

20 ,0

0

19 ,0

0

24,21 5

24,21 5

19 ,03

5

20 ,00

20 ,00

20 ,00

26 ,19

5

25,17 5

29 ,18

2,2 9

24 ,17

5

20 ,00

20 ,00

20 ,00

3 ,3

4

14,10 5

9,33 5

25,00

7,0 4 5

25,32

22 ,36

18,13

19,31 5

14,11 5

24 ,50

5

28 ,02

18,00

8,89 5

6,20 5

15,00

31 ,54

6,35 10,33

17,74

26,71 5

22 ,8

3 5

21 ,0

0

21 ,0

0

22 ,4

6 5

25,00

66,27

25 ,6

1

65,39 5

3,00

10,00

10,00

28,99 5

6,00

25 ,9

7 5

32 ,2

5

21 ,0

0

21 ,0

0

22 ,4

6 5

25,00

6,00

3,0 0

10 ,0

0

3,00

3,00

8,00

8,00

8, 00

10 ,0

0

3, 00

DIG

C

C

H

428452 433994

444871

A1696/3

A1696/4

Cc1696/2

A1696/1

D e1693/2

De1696/7

D e1 7 0 9

De 17

09

H cn1693

D e1693/2

Hcn1693

H cn1693

F1 71

0/ 1

D e1

71 0/

2

Hc n

F1 71

0/ 1

Hcn1512

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

24

25 26

27

De1697/6

H s1

71 1

Hc n

Be ga

1697/2/21697/2/1

436445

Pa no

ur i a

nti fon

ice /

So un

dp ro

ofi ng

pa ne

ls

A 1696

nr.5 A: 689 m2

nr.7 A: 933 m2

nr.8 A: 451 m2

nr.9 A: 441 m2

nr.10 A: 422 m2

nr.11 A: 692 m2

nr.12 A: 500 m2

nr.13 A: 500 m2

nr.14 A: 500 m2

nr.15 A: 554 m2

nr.16 A: 510 m2

nr.17 A: 442 m2

nr.18 A: 510 m2

nr.19 A: 487 m2

nr.24 A: 487 m2

20 12

12

12 12

nr.1 A: 1.724 m2

nr.2 A: 562 m2

nr.3 A: 525 m2

nr.4 A: 525 m2

nr.20 A: 454 m2

nr.23 A: 454 m2

nr.22 A: 463 m2

nr.21 A: 489 m2

nr.6 A: 1.211 m2

SUPRAFATA TEREN

LOCUINTE

DRUMURI SI ACCESE

SPATII VERZI DOTARI SI SERVICII PUBLICE

SUPRAFATA TOTALA TEREN

Propunere m² %

55,72

30,17

5,82

8,29 100

11.590 6.275

1.211 1.724

20.800

LEGENDA P.U.Z.

LIMITE

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII 20.800MP

LIMITE PROPRIETATE PARCELE VECINE

FOLOSINTA TERENURILOR

TEREN ARABIL PROPRIETATI PRIVATE

TEREN CURTI CONSTRUCTII

FANETE

CANAL EXISTENT Hcn31693, Hcn1512

CANALUL BEGA

ALBIA CANALULUI HS1711

SUBZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE PROPUSA(max P+1E+M-maxim 2

apartamente)

SUBZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE PROPUSA

(max P+2E+M)

ZONA SPATII VERZI INTABULATE IN C.F.''spatii verzi''

ZONA DE CONSTRUIBILITATE PROPUSA

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE

DRUMURI PROPUSE

DRUMURI POSIBILE PE PARCELELE VECINE

ZONE DE PROTECTIE

CULOAR DE PROTECTIE 10M-LEA 20KV

CULOAR DE PROTECTIE 37M-LEA 110KV

N

REGLEMENTARI URBANISTICE 02

1:1000

Dotari servicii POT max 40% CUT max 1,6 Hmax cornisa 12m P+2E+M Hmax coama 14m P+2E+M

Locuinte POT max 35% CUT max 1,05 Hmax cornisa 8m P+1E+M Hmax coama 10,5m P+1E+M

P.U.Z. - DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINTE CU FUNCŢIUNI

COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TIMISOARA, CF. 442863, NR.CAD.A1696/3 -18.650mp TIMISOARA, CF. 442862, NR.CAD.A1696/1 -2.150mp

BENEFICIAR TEREN: TOTH GHEORGHE INITIATIOR PUZ: TODOR IOAN

REGLEMENTARI URBANISTICE SC.1:1000

CA N

TO N

AP EL

E RO

M AN

E

Atasament: 03_edilitare.pdf

nr.5

A: 689 m

2

nr.6

A: 1.211 m

2

nr.7

A: 933 m

2

nr.8

A: 451 m

2

nr.9

A: 441 m

2

nr.10

A: 422 m

2

nr.11

A: 692 m

2

nr.12

A: 500 m

2

nr.13

A: 500 m

2

nr.14

A: 500 m

2

nr.15

A: 554 m

2

nr.16

A: 510 m

2

nr.17

A: 442 m

2

nr.18

A: 510 m

2

nr.19

A: 487 m

2

nr.24

A: 487 m

2

93 ,30

43 ,88

5

4,38 5

31,59 5

21,82 5

24,72

13,35 7,26

127 ,53

5

16,38

23,51

14,27 5

13,97 5 5,85 5

18,03

20,50 5

23,575

15,47 5

5,21

17,08 5 48,65 5

82

20 ,66

5

6,8 85

9,6 45

2,1 35

19,63 5

17,62 5

1

,

9

9 5

1

,

9

9

5

1

5

,

4

8

5

1

6

,

2

5

1

,

9

4

5

3

,

0

0

3

,

0

0

3

,

0

0

6

,

0

0

4

,

0

0

3

,

0

0

1

,

9

4

5

2

0

,

2

2

5

2

0

,

0

0

1

9

,

0

0

2

3

,

6

0

2

,

0

0

2

7

,

0

6

2

0

,

0

0

7

,

0

6

2

0

,

0

0

7

,

0

6

2

5

,

6

0

2

5

,

6

0

2

1

,

5

4

5

1

8

,

0

0

2

,

0

0

2

,

0

0

1

8

,

0

0

2

,

0

0

2

3

,

6

0

2

7

,

0

6

1

9

,

2

1

2

0

,

2

2

5

2

6

,

2

4

5

2

1

,

2

2

2

1

,

2

2

1

,

9

9 5

2

3

,

0

0 5

2

0

,

0

0

1

9

,

0

0

2

4

,

2

1 5

2

4

,

2

1

5

1

9

,

0

3

5

2

0

,

0

0

2

0

,

0

0

2

0

,

0

0

2

6

,

1

9

5

2

5

,

1

7

5

2

9

,

1

8

2

,

2

9

2

4

,

1

7

5

2

0

,

0

0

2

0

,

0

0

2

0

,

0

0

3 , 3 4

1

4

,

1

0 5

9

,

3

3

5

2

5

,

0

0

7

,

0

4

5

2

5

,

3

2

2

2

,

3

6

1

8

,

1

3

1

9

,

3

1

5

1

4

,

1

1

5

2

4

,

5

0

5

2

8

,

0

2

1

8

,

0

0

8

,

8

9

5

6

,

2

0

5

1

5

,

0

0

3

1

,

5

4

6

,

3

5

1

0

,

3

3

1

7

,

7

4

2

6

,

7

1

5

2

2

,

8

3 5

2

1

,

0

0

2

1

,

0

0

2

2

,

4

6 5

2

5

,

0

0

6

6

,

2

7

2

5

,

6

1

6

5

,

3

9

5

3

,

0

0

1

0

,

0

0

1

0

,

0

0

2

8

,

9

9 5

6

,

0

0

2

5

,

9

7 5

3

2

,

2

5

2

1

,

0

0

2

1

,

0

0

2

2

,

4

6 5

2

5

,

0

0

6

,

0

0

3

,

0

0

1

0

,

0

0

3

,

0

0

3

,

0

0

8

,

0

0

8

,

0

0

8

,

0

0

1

0

,

0

0

3

,

0

0

DIG

444125

C

C

H

428452

433994

444871

A1696/3

A1696/4

Cc1696/2

A1696/1

D

e

1

6

9

3

/

2

D

e

1

6

9

6

/

7

C

c

1

6

9

6

/

5

/

1

De 17

09

D

e

1

7

0

9

H

c

n

1

6

9

3

D

e

1

6

9

6

/

7

D

e

1

6

9

3

/

2

H

c

n

1

6

9

3

H

c

n

1

6

9

3

F

1

7

1

0

/

1

D

e

1

7

1

0

/

2

H

c

n

F

1

7

1

0

/

1

D

e

1

7

1

0

/

2

H

c

n

1

5

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

24

25 26

27

D

e

1

6

9

7

/

6

H

s

1

7

1

1

H

c

n

B

e

g

a

A

3

3

4

/

1

/

1

1697/2/2 1697/2/1

1697/3

436445

P

a

n

o

u

r

i

a

n

t

i

f

o

n

i

c

e

/

S

o

u

n

d

p

r

o

o

f

i

n

g

p

a

n

e

l

s

k

m

2

0

+

1

0

0

-

k

m

2

1

+

2

6

0

(

l

o

c

a

l

i

t

a

t

e

a

T

i

m

i

s

o

a

r

a

/

l

o

c

a

l

i

t

y

T

i

m

i

s

o

a

r

a

)

P

o

d

e

t

p

r

e

f

a

b

r

i

c

a

t

d

a

l

a

t

P

r

e

c

a

s

t

c

u

l

v

e

r

t

f

r

o

m

s

l

a

b

s

L

=

5

.

0

0

m

,

K

m

2

1

+

1

7

7

C

o

n

s

t

r

u

c

t

i

e

t

i

p

I

p

e

n

t

r

u

e

p

u

r

a

r

e

a

a

p

e

l

o

r

m

e

t

e

o

r

i

c

e

C

o

n

s

t

r

u

c

t

i

o

n

t

y

p

e

I

f

o

r

w

a

s

t

e

w

a

t

e

r

t

r

e

a

t

m

e

n

t

8

.

H

c

n

1

4

-

P

r

i

m

a

r

i

a

M

o

s

n

i

t

a

N

o

u

a

A

1

6

9

8

A

1

6

9

5

C

c

1

6

9

4

A

1

6

9

6

T

i

m

i

s

o

a

r

a

G

h

i

r

o

d

a

M

o

s

n

i

t

a

N

o

u

a

T

i

m

i

s

o

a

r

a

nr.1

A: 1.724 m

2

nr.2

A: 562 m

2

nr.3

A: 525 m

2

nr.4

A: 525 m

2

nr.20

A: 454 m

2

nr.23

A: 454 m

2

nr.22

A: 463 m

2

nr.21

A: 489 m

2

2

0

1

2

1

2

1

2

1

2

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

c

m

c

m

c

m

c

m

a

r

a

r

a

r

a

r

a

r

a

r

a

r

Hi

Hi

H

i

S

N

H

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

BR

CR

A

R

C

M

C

M

C

P

C

P

C

M

C

M

C

M

C

M

C

P

C

P

Hi

AR conducta apa potabila propusa

hidrant de incendiu suprateran

Legenda lucrari edilitare

canal menajer propus

CP

SNH

BR

bazin de retentie ape pluviale

separator de namol si hidrocarburi

CM

canalizare pluviala propusa

ar

cm

Faza:

Nr. pl.

PUZ

Nr. pr.

SCARANUME SEMNATURA

Titlul proiectului:

1:1000

DATA

01.2019

Beneficiari:

Titlul plansei:

037/2018

SPECIFICATIE

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

VERIFICAT:

ing. C. Matei

TOTH Gheorghe, initiator TODOR Ioan

PUZ dezvoltare zona de locuinte cu functiuni

complementare, dotari si servicii publice,

intravilan Timisoara, CF 442863, 442862, jud. Timis

ing. C. Matei

Plan de reglementari - lucrari edilitare

Proiectant general: B.I.A. DUMITRELE ELENA EMILIA, tel. 0740074979

S.C. ACSAL S.R.L.

Timisoara, Str. Orsova 11, bl. 122, ap.7

CUI 4120271, J35/1851/1993

tel: 0721/499.814

03.ED

ing. C. Matei

retea de apa existenta pe str.

Canalul Bega

retea de canalizare existenta pe str.

Canalul Bega

ACSAL SRL

TIMIS OAR A

I C

U 41

20 27

1 *J35/1851 /1

9 9

3

ACSAL
SUPRAFATA TEREN Propunere LOCUINTE DRUMURI SI ACCESE SPATII VERZI DOTARI SI SERVICII PUBLICE SUPRAFATA TOTALA TEREN
  • Sheets and Views
    • Layout1

Atasament: 04_proprietatea.pdf

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TOTH GHEORGHE TODOR IOAN intravilan Timisoara C.F. 442863, NR.CAD. A1696/3 C.F. 442862, NR.CAD. A1696/1

A R

H IT

E C

T U

R A

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

:

EXPERT VERIFICATOR / CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza P.U.Z.

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

94/2018

Data: Ian. 2019

Initiator

SUPRAFATA TEREN

LOCUINTE

DRUMURI SI ACCESE

SPATII VERZI DOTARI SI SERVICII PUBLICE

SUPRAFATA TOTALA TEREN

Propunere m² %

55,72

30,17

5,82

8,29 100

11.590 6.275

1.211 1.724

20.800

93 ,3 0

4 3 ,8 8 5

4,38 5

31,59 5

21,82 5

24,72

13,35

7 ,2 6

12 7,5

3 5

1 6 ,3 8

2 3 ,5 1

1 4 ,2 7 5

1 3 ,9 7 5

5 ,8 5 5

1 8 ,0 3

20,50 5

23,575

15,47 5

5,21

17,08 5

48,65 5 82

20 ,6 6 5

6, 88 5

9, 64 5

2, 13 5

19,63 5

17,62 5

1, 99

5

1,99 5

15,48 5 16,25

1,94 5

3,00

3,00

3, 00

6, 00

4, 00

3, 00

1,9 4 5

20 ,22

5

20 ,00

19 ,00

23 ,60

2,0 027,06

20,00

7,06

20,00

7,06

25 ,6

0

25 ,60

21,54 5

18,00 2,00

2,00

18,00

2, 00

23 ,6

0

27,06

19 ,21

20 ,22

5

26 ,24

5

21,22

21,221 ,9

9 5

23 ,0

0 5

20 ,0

0

19 ,0

0

24,21 5

24,21 5

19 ,03

5

20 ,00

20 ,00

20 ,00

26 ,19

5

25,17 5

29 ,18

2,2 9

24 ,17

5

20 ,00

20 ,00

20 ,00

3 ,3

4

14,10 5

9,33 5

25,00

7,0 4 5

25,32

22 ,36

18,13

19,31 5

14,11 5

24 ,50

5

28 ,02

18,00

8,89 5

6,20 5

15,00

31 ,54

6,35 10,33

17,74

26,71 5

22 ,8

3 5

21 ,0

0

21 ,0

0

22 ,4

6 5

25,00

66,27

25 ,6

1

65,39 5

3,00

10,00

10,00

28,99 5

6,00

25 ,9

7 5

32 ,2

5

21 ,0

0

21 ,0

0

22 ,4

6 5

25,00

6,00

3,0 0

10 ,0

0

3,00

3,00

8,00

8,00

8, 00

10 ,0

0

3, 00

DIG

C

C

C

H

428452 433994

444871

A1696/3

A1696/4

Cc1696/2

A1696/1

D e1693/2

De1696/7

D e 1 7 0 9

De 17

09

H cn1693

De1696/7

D e1693/2

Hcn1693

H cn1693

F1 71

0/ 1

D e1

71 0/

2

H cn

F1 71

0/ 1

De 17

10 /2

Hcn1512

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

24

25 26

27

De1697/6

H s1

71 1

H cn

B eg

a

A33 4/1/

1

1697/2/21697/2/1

1697/3 436445

nr.5 A: 689 m2

nr.7 A: 933 m2

nr.8 A: 451 m2

nr.9 A: 441 m2

nr.10 A: 422 m2

nr.11 A: 692 m2

nr.12 A: 500 m2

nr.13 A: 500 m2

nr.14 A: 500 m2

nr.15 A: 554 m2

nr.16 A: 510 m2

nr.17 A: 442 m2

nr.18 A: 510 m2

nr.19 A: 487 m2

nr.24 A: 487 m2

20 12

12

12 12

nr.1 A: 1.724 m2

nr.2 A: 562 m2

nr.3 A: 525 m2

nr.4 A: 525 m2

nr.20 A: 454 m2

nr.23 A: 454 m2

nr.22 A: 463 m2

nr.21 A: 489 m2

nr.6 A: 1.211 m2

N

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 04

1:1000

Dotari servicii POT max 40% CUT max 1,6 Hmax cornisa 12m P+2E+M Hmax coama 14m P+2E+M

Locuinte POT max 35% CUT max 1,05 Hmax cornisa 8m P+1E+M Hmax coama 10,5m P+1E+M

P.U.Z. - DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINTE CU FUNCŢIUNI

COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TIMISOARA, CF. 442863, NR.CAD.A1696/3 -18.650mp TIMISOARA, CF. 442862, NR.CAD.A1696/1 -2.150mp

BENEFICIAR TEREN: TOTH GHEORGHE INITIATIOR PUZ: TODOR IOAN

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR SC.1:1000

SUPRAFATA TOTALA A TERENURILOR CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC ESTE DE 7.486MP

Atasament: 05_mobilare.pdf

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TOTH GHEORGHE TODOR IOAN intravilan Timisoara C.F. 442863, NR.CAD. A1696/3 C.F. 442862, NR.CAD. A1696/1

A R

H IT

E C

T U

R A

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

:

EXPERT VERIFICATOR / CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza P.U.Z.

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

94/2018

Data: Ian. 2019

Initiator

93 ,3 0

4 3 ,8 8 5

4,38 5

31,59 5

21,82 5

24,72

13,35

7 ,2 6

12 7,5

3 5

1 6 ,3 8

2 3 ,5 1

1 4 ,2 7 5

1 3 ,9 7 5

5 ,8 5 5

1 8 ,0 3

20,50 5

23,575

15,47 5

5,21

17,08 5

48,65 5

82

20 ,6 6 5

6, 88 5

9, 64 5

2, 13 5

19,63 5

17,62 5

1, 99

5

1,99 5

15,48 5 16,25

1,94 5

3,00

3,00

3, 00

6, 00

4, 00

3, 00

1,9 4 5

20 ,22

5

20 ,00

19 ,00

23 ,60

2,0 027,06

20,00

7,06

20,00

7,06

25 ,6

0

25 ,60

21,54 5

18,00 2,00

2,00

18,00

2, 00

23 ,6

0

27,06

19 ,21

20 ,22

5

26 ,24

5

21,22

21,22

1, 99

5

23 ,0

0 5

20 ,0

0

19 ,0

0

24,21 5

24,21 5

19 ,03

5

20 ,00

20 ,00

20 ,00

26 ,19

5

25,17 5

29 ,18

2,2 9

24 ,17

5

20 ,00

20 ,00

20 ,00

3 ,3

4

14,10 5

9,33 5

25,00

7,0 4 5

25,32

22 ,36

18,13

19,31 5

14,11 5

24 ,50

5

28 ,02

18,00

8,89 5

6,20 5

15,00

31 ,54

6,35 10,33

17,74

26,71 5

22 ,8

3 5

21 ,0

0

21 ,0

0

22 ,4

6 5

25,00

66,27

25 ,6

1

65,39 5

3,00

10,00

10,00

28,99 5

6,00

25 ,9

7 5

32 ,2

5

21 ,0

0

21 ,0

0

22 ,4

6 5

25,00

6,00

3,0 0

10 ,0

0

3,00

3,00

8,00

8,00

8, 00

10 ,0

0

3, 00

DIG

C

C

H

428452 433994

444871

A1696/3

A1696/4

Cc1696/2

A1696/1

D e1693/2

De1696/7

D e1 7 0 9

De 17

09

H cn1693

De1696/7

D e1693/2

Hcn1693

H cn1693

F1 71

0/ 1

D e1

71 0/

2

Hc n

F1 71

0/ 1

Hcn1512

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

24

25 26

27

De1697/6

H s1

71 1

Hc n

Be ga

1697/2/21697/2/1

1697/3 436445

nr.5 A: 689 m2

nr.7 A: 933 m2

nr.8 A: 451 m2

nr.9 A: 441 m2

nr.10 A: 422 m2

nr.11 A: 692 m2

nr.12 A: 500 m2

nr.13 A: 500 m2

nr.14 A: 500 m2

nr.15 A: 554 m2

nr.16 A: 510 m2

nr.17 A: 442 m2

nr.18 A: 510 m2

nr.19 A: 487 m2

nr.24 A: 487 m2

20 12

12

12 12

nr.1 A: 1.724 m2

nr.2 A: 562 m2

nr.3 A: 525 m2

nr.4 A: 525 m2

nr.20 A: 454 m2

nr.23 A: 454 m2

nr.22 A: 463 m2

nr.21 A: 489 m2

nr.6 A: 1.211 m2

SUPRAFATA TEREN

LOCUINTE

DRUMURI SI ACCESE

SPATII VERZI DOTARI SI SERVICII PUBLICE

SUPRAFATA TOTALA TEREN

Propunere m² %

55,72

30,17

5,82

8,29 100

11.590 6.275

1.211 1.724

20.800

LEGENDA P.U.Z.

LIMITE

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII 20.800MP

LIMITE PROPRIETATE PARCELE VECINE

FOLOSINTA TERENURILOR

TEREN ARABIL PROPRIETATI PRIVATE

TEREN CURTI CONSTRUCTII

FANETE

CANAL EXISTENT Hcn31693, Hcn1512

CANALUL BEGA

ALBIA CANALULUI HS1711

SUBZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE PROPUSA(max P+1E+M-maxim 2

apartamente)

SUBZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE PROPUSA

(max P+2E+M)

ZONA SPATII VERZI INTABULATE IN C.F.''spatii verzi''

ZONA DE CONSTRUIBILITATE PROPUSA

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE

DRUMURI PROPUSE

DRUMURI POSIBILE PE PARCELELE VECINE

ZONE DE PROTECTIE

CULOAR DE PROTECTIE 10M-LEA 20KV

CULOAR DE PROTECTIE 37M-LEA 110KV

N

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA 03

1:1000

Dotari servicii POT max 40% CUT max 1,6 Hmax cornisa 12m P+2E+M Hmax coama 14m P+2E+M

Locuinte POT max 35% CUT max 1,05 Hmax cornisa 8m P+1E+M Hmax coama 10,5m P+1E+M

P.U.Z. - DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINTE CU FUNCŢIUNI

COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TIMISOARA, CF. 442863, NR.CAD.A1696/3 -18.650mp TIMISOARA, CF. 442862, NR.CAD.A1696/1 -2.150mp

BENEFICIAR TEREN: TOTH GHEORGHE INITIATIOR PUZ: TODOR IOAN

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA SC.1:1000

CA N

TO N

AP EL

E RO

M AN

E

Atasament: 06_cvartal.pdf

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TOTH GHEORGHE TODOR IOAN intravilan Timisoara C.F. 442863, NR.CAD. A1696/3 C.F. 442862, NR.CAD. A1696/1

A R

H IT

E C

T U

R A

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

:

EXPERT VERIFICATOR / CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza P.U.Z.

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

94/2018

Data: Ian. 2019

Initiator

93 ,3 0

43 ,8 8 5

4,38 5

31,59 5

21,82 5

24,72

13,35

7,2 6

12 7,5

3 5

1 6 ,3 8

2 3 ,5 1

1 4 ,2 7 5

1 3 ,9 7 5

5 ,8 5 5

18,0 3

20,50 5

23,575

15,47 5

5,21

17,08 5

48,65 5

82

20 ,6 6 5

6, 88 5

9, 64 5

2, 13 5

19,63 5

17,62 5

1, 99

5

1,99 5

15,48 5

16,25 1,94 5

3,00

3,00

3, 00

6, 00

4, 00

3, 00

8 1 ,4 5

17 ,2 4 5

1 1 8 ,0 9 5

92 ,5 1

8 0

1 1 ,20

5 3, 2

0

3, 2 0

3. 2 0

80

1,9 4 5

20 ,22

5

20 ,00

19 ,00

23 ,60

2,0 027,06

20,00

7,06

20,00

7,06

25 ,6

0

25 ,60

21,54 5

18,00 2,00

2,00

18,00

2, 00

23 ,6

0

27,06

19 ,21

20 ,22

5

26 ,24

5

21,22

21,22

1, 99

5

23 ,0

0 5

20 ,0

0

19 ,0

0

24,21 5

24,21 5

19 ,03

5

20 ,00

20 ,00

20 ,00

26 ,19

5

25,17 5

29 ,18

2,2 9

24 ,17

5

20 ,00

20 ,00

20 ,00

3 ,3

4

14,10 5

9,33 5

25,00

7,0 4 5

25,32

22 ,36

18,13

19,31 5

14,11 5

24 ,50

5

28 ,02

18,00

8,89 5

6,20 5

15,00

31 ,54

6,35 10,33

17,74

26,71 5

22 ,8

3 5

21 ,0

0

21 ,0

0

22 ,4

6 5

25,00

66,27

25 ,6

1

65,39 5

3,00

10,00

10,00

28,99 5

6,00

25 ,9

7 5

32 ,2

5

21 ,0

0

21 ,0

0

22 ,4

6 5

25,00

6,00

3,0 0

10 ,0

0

3,00

3,00

8,00

8,00

8, 00

10 ,0

0

3, 00

DIG

444125

444124

444123

Cc1 696

/5/2

C

C

C

H

428452 433994

445 384

436644

436645

436646

444849

444871

A1696/3

A1696/4

Cc1696/2

A1696/1

D e1693/2

De1696/7

Cc1 696

/5/1

D e1 7 09

A16 96/6

De 17

09

(A16 96/7

)

H cn1693

De1696/7

D e1

69 6/

7

D e1693/2

Hcn1693

H cn1693

F1 71

0/ 1

De 17

10 /2

Hc n

F1 71

0/ 1

De 17

10 /2

Hcn1512

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

24

25 26

27

De1697/6

H s1

71 1

H cn

B eg

a

446355

400540

439127 439126

434661

A33 4/1/

1

1697/2/21697/2/1

1697/3

446435

436445

436439

N

N

nuc

nuc

Pa no

ur i a

nt ifo

nic e /

So un

dp ro

of ing

pa ne

ls

km 21

+0 80

- km

2 1+

16 0

Pa no

ur i a

nt ifo

nic e /

S ou

nd pr

oo fin

g pa

ne ls

km 20

+1 00

- km

21 +2

60

(lo ca

lita te

a T im

iso ara

/ loc

ali ty

Tim iso

ar a)

Pa no

ur i a

nt ifo

ni ce

/ So

un dp

ro of

in g

pa ne

ls

k m

2 0+

46 0

- k m

2 0+

90 0

(lo ca

lit at

ea T

im iso

ar a

/ l oc

al ity

T im

iso ar

a)

N

Ca na

l / C

ha nn

el

PO D

PE ST

E C AN

AL IR

IG AT

II

BR ID

GE O

VE R

CH AN

NE L

L= 47

.70 m

K M

20 +8

75

De vie

re c an

al

De vi at

io n

ch an

ne l

De vie

re ca

na l

De via

tio n c

ha nn

el

21+ 240.021+

220.0

21+ 200.0

21+ 180.021+

160.0

21+ 140.0

21+ 120.0

20+ 980.0

21+ 060.0

21+ 100.0

21+ 020.0

21+ 040.0

20+ 960.0

21+ 000.0

20+ 920.0

21+ 080.0

20+ 940.0

20+ 840.0

20+ 880.0

20+ 900.0

20+ 820.0

20+ 860.0

Po de

t p re fa br

ica t d

in c ad

re in

ch ise

ti p C2

Pr ec

as t c

ul ve

rt c lo se

d fr am

es C

2 ty pe

L= 2. 00

m , K

m 2 0+

78 0

Po de

t p ref

ab ric

at da

lat

Pre ca

st cu

lve rt

fro m

sla bs

L= 5.0

0 m , K

m 21

+1 77

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

Co ns

tru ct ie ti p

II p en

tru

ep ur

ar ea

a pe

lo r m

et eo

ric e

Co ns

tru ct io n ty pe

II

fo r w

as te w

at er

tr ea

tm en

t

Co ns

tru cti

e t ip

I p en

tru

ep ura

rea ap

elo r m

ete or

ice

Co ns

tru cti

on ty

pe I

for w

as te

wa ter

tr ea

tm en

t

Co ns

tru cti

e t ip

I p en

tru

ep ur

are a a

pe lor

m ete

or ice

Co ns

tru cti

on ty

pe I

for w

as te

wa ter

tr ea

tm en

t Co

ns tru

cti e t

ip I p

en tru

ep ur

are a a

pe lor

m ete

or ice

Co ns

tru cti

on ty

pe I

for w

as te

wa ter

tr ea

tm en

t

Co ns

tru cti

e t ip

I p en

tru

ep ur

are a a

pe lor

m ete

or ice

Co ns

tru cti

on ty

pe I

for w

as te

wa ter

tr ea

tm en

t

Co ns

tru cti

e t ip

I p en

tru

ep ura

rea ap

elo r m

ete ori

ce

Co ns

tru cti

on ty

pe I

for w

as te

wa ter

tr ea

tm en

t

4. A81/1-Ferician Florin

8. Hc

n1 4-

Pr im

ar ia

Mo sn

ita N

ou a

9 6 . A 1 6 9 7 -P

ro p ri e ta

r p a rt

ic u la

r

10 51

10 50

10 52

10 54

10 53

10 46

10 45

10 47

10 49

10 48

10 61

10 60

10 62

10 64

10 63

10 56

10 55

10 57

10 59

10 58

10 41

10 40

10 42

10 44

10 43

10 39

A 1887

Cc 1886

A 1688

L 1691

Cc 1690

L 1689

95. A1681/4/19-Erdos Francisc

A 1

70 1

A 1

7 0 2

A 1

6 9 2

A 1

6 9 8

C c 1

6 9 9

C c 1

7 0 0

C c 1

70 3

A 1

7 0 6

D e 1

7 0 9

A 1

7 0 7

A 1695

C c 1694

A 1696

4 3 . H cn

16 9 3 /8

-P ri m

ar ia

T im

is o ar

a

4 2 . D e1

6 9 3 /2

-P ri m

ar ia

T im

is o a ra

37. Hc

167 9/1

-Pr ima

ria Tim

iso ara

3 9 . D

e -

P ri m

a ri a T

im is

o a ra

4 1 . D

e -

P ri m

ar ia

T im

is o a ra

4 0 . H

cn 1 5 1 2 -P

ri m

a ri a T

im is

o a ra

97. C c-Proprietar particular

Timisoara

Ghiroda

T im

isoara G h irod

a

Mo sn

ita No

ua Tim

iso ara G

hir od

a

38. De-Primaria Timisoara

nr.5 A: 689 m2

nr.7 A: 933 m2

nr.8 A: 451 m2

nr.9 A: 441 m2

nr.10 A: 422 m2

nr.11 A: 692 m2

nr.12 A: 500 m2

nr.13 A: 500 m2

nr.14 A: 500 m2

nr.15 A: 554 m2

nr.16 A: 510 m2

nr.17 A: 442 m2

nr.18 A: 510 m2

nr.19 A: 487 m2

nr.24 A: 487 m2

20 12

12

12 12

nr.1 A: 1.724 m2

nr.2 A: 562 m2

nr.3 A: 525 m2

nr.4 A: 525 m2

nr.20 A: 454 m2

nr.23 A: 454 m2

nr.22 A: 463 m2

nr.21 A: 489 m2

nr.6 A: 1.211 m2

profil 20m

profil 12m

profil 12m

canalul Bega

STUDIU CVARTAL 06

1:2000

P.U.Z. - DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINTE CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TIMISOARA, CF. 442863, NR.CAD.A1696/3 -18.650mp TIMISOARA, CF. 442862, NR.CAD.A1696/1 -2.150mp

BENEFICIAR TEREN: TOTH GHEORGHE INITIATIOR PUZ: TODOR IOAN

STUDIU CVARTAL SC.1:2000

ca na

lu l B

eg a

Hcn 1512

Hcn 151

2

Ca nt

on A

pe le

Ro m

an e

Atasament: drumuri.pdf

scara 1 : 500

PLAN DE SITUATIE

0 2010

PLAN DE INCADRARE

scara 1:5000

1

SCARA

1

DESENAT

SEF PROIECT

PROIECTANT

ing. Victor Rill

ing. Victor Rill

ing. Alexandru Drăghici

format

CerintaSemnaturaNumeVerificator /expert Referat / Expertiza Nr. / Data

DATA NR. PROIECT

FAZA

CAPITOL NR. PLANSA REV.

PLANSA:

TOTH GHEORGHE

Jud. Timis, Mun. Timișoara, Strada Canal Bega, C.F. nr. 442862, 442863

Plan urbanistic zonal - Dezvoltare zon ă de locuin țe cu func țiuni complementare,

dotări și servicii publice

A2 594x420

1:5000

Plan de Situatie

Plan de Incadrare

1:500

AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE

BENEFICIAR:

Februarie 2019 PUZ avizeOF1923

ADRESA:

PROIECT

DIG

C

C C

H

4

2

8

4

5

2

4

3

3

9

9

4

4

4

4

8

7

1

A

1

6

9

6

/

3

C

c

1

6

9

6

/

2

De1709 D e 1 7 0 9

H

c n 1 6 9 3

H

c

n

1

6

9

3

F 1 7 1 0 /1

D e 1 7 1 0 /2

H c n

F 1 7 1 0 /1

De1710/2

H c n 1 5 1 2

1

6

9

7

/

2

/

2

1

6

9

7

/

2

/

1

4

3

6

4

4

5

2

0

1

2

8

S

=

5

0

0

m

p

ST OP

n

r

.

2

0

A

:

4

5

4

m

.

p

.

n

r

.

1

9

A

:

4

8

7

m

.

p

.

n

r

.

1

8

A

:

5

1

0

m

.

p

.

n

r

.

1

7

A

:

4

4

2

m

.

p

.

n

r

.

1

6

A

:

5

1

0

m

.

p

.

n

r

.

2

4

A

:

4

8

7

m

.

p

.

n

r

.

2

3

A

:

4

5

4

m

.

p

.

n

r

.

2

2

A

:

4

6

3

m

.

p

.

n

r

.

2

1

A

:

4

8

9

m

.

p

.

n

r

.

1

5

A

:

5

5

4

m

.

p

.

n

r

.

1

4

A

:

5

0

0

m

.

p

.

n

r

.

1

3

A

:

5

0

0

m

.

p

.

n

r

.

1

2

A

:

5

0

0

m

.

p

.

n

r

.

1

1

A

:

6

9

2

m

.

p

.

n

r

.

1

0

A

:

4

2

2

m

.

p

.

n

r

.

9

A

:

4

4

1

m

.

p

.

n

r

.

8

A

:

4

5

1

m

.

p

.

n

r

.

7

A

:

9

3

3

m

.

p

.

n

r

.

5

A

:

6

8

9

m

.

p

.

n

r

.

4

A

:

5

2

5

m

.

p

.

n

r

.

3

A

:

5

2

5

m

.

p

.

n

r

.

2

A

:

5

6

2

m

.

p

.

n

r

.

1

A

:

1

7

2

4

m

.

p

.

1

2

1

2

1

2

6 , 0 0

1 , 5 0

1 , 5 0

1 , 5 0

1 , 5 0

1 2 , 0 0

6, 00

R

3

,

0

0

R

3

,

0

0

R

3

,

0

0

R

3

,

0

0

3 , 0 0

6 ,0

0

1 ,5

0

1 ,5

0

1 ,5

0

1 ,5

0

1 2 ,0

0

3 , 0 0

R

3

,

0

0

R

3

,

0

0

5 , 0 0

2,5 0

S p r e S

t r a d a C

a n a l u l B

e g a

n

r

.

6

A

:

1

2

1

1

m

.

p

.

6

, 0

0

1

, 5

0

1

, 5

0

1

, 5

0

1

, 5

0

1

2

, 0

0

2,00

1,00

3,50

7,00

3,50

1,00 2,00

20,00

2

2

1 1

5 , 5 0

5 , 0 0

ST OP

D E

1 6 9 6 / 7

Zona afectată de trama stradală

S = 2848 m.p.

Stradă colectoare de perspectivă

2

2

7

2

S

T

R

.

J

O

K

A

I

M

O

O

R

7

0

6

8

6

9

6

6

6

7

6

5

S

T

R

.

K

.

A

.

T

I

M

I

R

I

A

Z

E

V

3

7

7

2

7

5

A

7

5

B

7

3

7

5

1

S

T

R

. IL

IA

R

E

P

IN

4

3

5

8

0

7

1

7

3

6

9

A

7

6

7

4

7

2

7

8

S

T

R

.

K

.

A

.

T

I

M

I

R

E

A

Z

E

V

7

1

6

7

6

9

6

5

1

A

2

2

A

1

4

S

T

R

.

P

A

R

C

U

L

U

I

6

8

6

1

A

6

3

6

1

B

5

9

5

7

2

3

5

7

6

4

6

1

6

3

5

9

5

3

5

7

5

5

5

1

A

4

6

4

4

4

2

3

8

4

0

3

6

S

T

R

.

M

A

R

T

I

R

I

O

N

T

A

N

A

S

E

(

S

T

R

.

C

E

R

B

U

L

U

I

)

3

4

3

2

6

8

7

0

S

T

R

.

C

E

R

B

U

L

U

I

6

6

6

2

6

4

S

T

R

.

K

.

A

.

T

I

M

I

R

E

A

Z

E

V

6

0

5

8

5

6

5

4

5

2

4

5

4

3

3

9

-

4

1

5

5

5

3

1

5

1

4

7

4

6

5

3

S

T

R

.

C

O

C

O

R

IL

O

R

7

8

1

0

9

1

2

1

1

S

T

R

. P

L

O

P

U

L

U

I

2

1

S

T

R

. P

L

O

P

U

L

U

I

4

6

1

A

3

S

T

R

.

M

A

R

T

I

R

I

O

N

T

A

N

A

S

E

(

S

T

R

.

C

E

R

B

U

L

U

I

)

4

8

5

0

S

T

R

.

T

I

M

I

R

I

A

Z

E

V

3

7

3

5

3

3

1

2

5

3

1

2

7

2

9

2

5

A

4

A

2

1

S

T

R

.

C

A

L

IS

T

R

A

T

H

O

G

A

S

2

3

6

4

5

8

7

S

T

R

. G

A

R

L

E

A

N

U

1

6

1

4

2

0

1

8

9

4

B

8

6

1

1

A

1

1

B

2

2

1

5

1

9

S

T

R

.

T

O

P

A

R

C

E

A

N

U

3

0

S

T

R

. IL

IA

R

E

P

IN

3

2

3

4

S

T

R

. I L

I A

R

E

P

I N

6

7

9

8

1

4

S

T

R

.

I

L

I

A

R

E

P

I

N

1

8

2

0

A

1

6

1

1

1

3

-1

5

1

0

2

0

2

2

2

1

S

T

R

. IL

IA

R

E

P

IN

2

5

9

1

4

1

2

1

1

1

3

1

6

1

5

1

7

1

8

-2

0

S

T

R

.

P

A

R

C

U

L

U

I

2

2

-2

4

2

6

2

1

1

9

2

3

2

5

2

8

2

4

2

6

2

8

2

8

A

2

5

A

2

7

2

9

2

S

T

R

.

R

O

T

U

N

D

A3

A

3

1

4

6

1

4

1

6

1

8

1

5

1

3

1

7

2

2

2

4

2

1

1

9

2

3

2

6

A

2

5

S

T

R

.

C

O

C

O

R

IL

O

R

2

6

2

8

3

0

3

2

2

7

-2

9

3

1

3

3

3

7

3

9

5

5

A

6

A

8

7

9

1

1

3

4

S

T

R

.

C

O

C

O

R

I

L

O

R

1

0

1

3

1

2

1

4

1

5

1

7

1

9

1

6

1

8

2

1

2

3

2

5

3

5

A

3

5

B

4

5

4

3

4

1

S

T

R

.

C

O

C

O

R

I

L

O

R

4

7

S

T

R

.

C

O

C

O

R

I

L

O

R

2

4

2

6

6

6

6

A

1

2

S

T

R

. G

R

A

D

IN

A

R

IL

O

R

1

4

8

1

0

2

0

2

2

2

8

3

0

2

4 S

T

R

. G

R

A

D

IN

A

R

IL

O

R

2

6

2

8

A

1

6

1

8

2

0

2

2

2

4

2

6

2

7

2

9

3

1

3

2

S

T

R

. G

R

A

D

IN

A

R

IL

O

R

S

T

R

.

C

A

N

A

L

U

L

B

E

G

A

B

e

g

a

2

9

-

3

1

S

T

R

.

N

IC

O

L

A

E

T

IN

C

U

V

E

L

E

A

(S

T

R

.

C

A

C

IU

L

A

T

A

)

9

1

2

-

1

4

1

0

6

8

4

S

T

R

.

I

.

A

.

T

I

M

I

R

I

A

Z

E

V

2 1

-

3

S

T

R

. C

A

N

A

L

U

L

B

E

G

A

2

3

2

1

1

7

1

9

3

5 5

A

4

A

2

4

2

2

2

0

S

T

R

.

T

I

M

I

R

I

A

Z

E

V

1

3

1

5

1

1

1

6

-

1

8

9

7

9

4

B

S

T

R

.

N

IC

O

L

A

E

T

IN

C

U

V

E

L

E

A

(

S

T

R

.

C

A

C

IU

L

A

T

A

)

4

C

6

1

1

-1

3

1

5

7

9

1

1

1

0

1

2

1

3

1

4

1

6

1

6

A

2

2

0

8

1

0

1

0

A

S

T

R

.

T

O

P

A

R

C

E

A

N

U

2

7

5

1

8

-

1

9

2

2

S

T

R

. C

A

N

A

L

U

L

B

E

G

A

2

0

2

1

S

T

R

. T

O

P

I R

C

E

A

N

U

B

e

g

a

Piscicola Timisoara

B

e

g

a

S

T

R

. V

A

L

IS

O

A

R

A

cimitir

S

T

R

. G

R

A

D

IN

A

R

IL

O

R

4

S

T

R

. C

A

N

A

L

U

L

B

E

G

A

S

T

R

. C

A

N

A

L

U

L

B

E

G

A

B

e

g

a

B

e

g

a

B

e

g

a

Lacul Pescarie Ghiroda Noua

B

e

g

a

B

e

g

a

Lacul Pescaria Ghiroda Noua

B

e

g

a

DIG

444125

444124

444123

C

c

1

6

9

6

/5

/2

C

C

C

H

428452

433994

4

4

5

3

8

4

436642

436644

436643

436645

436646

444849

444871

A1696/4

Cc1696/2

C

c

1

6

9

6

/5

/1

A

1

6

9

6

/6

(A

1

6

9

6

/7

)

D

e

1

6

9

6

/

7

D

e

1

6

9

3

/

2

H

c

n

1

6

9

3

F

1

7

1

0

/

1

H

s

1

7

1

1

H

c

n

B

e

g

a

446355

400542

400538

400531

400526

400524

400537

400533

400527

400544 400530

400529

400535

400525

400520

400543

400534

400528

400523 400521

400545

400540

400522

400539

400536

400541

400532

439127

439126

434660

434661

416574

416573 416572

416562

416560

416566

416565

416557

416570

416564

416552

416569

416568

416556

UAT MOSNITA NOUA

UAT GHIRODA

UAT TIMISOARA

A

3

3

4

/

1

/

2

A

3

3

4

/

1

/

1

drum pam

ant

A

3

3

4

/

1

/

7

A

3

3

4

/

1

/

7

9

2

3

8

7

/

0

7

A

3

3

7

/

1

1

/

1

D

E

3

3

7

/

1

6

127614/07

D

E

3

3

7

/

1

6

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

A

3

3

7

/9

-

1

0

/2

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

3

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

4

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

5

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

0

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

1

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

2

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

3

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

4

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

2

5

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

A

3

3

7

/9

-

1

0

/2

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

3

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

4

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

5

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

0

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

1

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

2

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

3

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

4

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

2

5

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

A

3

3

7

/9

-

1

0

/2

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

3

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

4

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

5

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

0

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

1

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

2

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

3

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

4

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

2

5

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

A

3

3

7

/9

-

1

0

/2

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

3

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

4

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

5

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

0

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

1

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

2

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

3

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

4

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

2

5

Cc

33

7/

11

/1

-2

/2

;3

37

/1

2/

1-

2/

1

125 31/0

8

56756/08

10844/08-ac

12218/08

D

E

3

3

7

/

1

6

H

C

3

3

5

H

C

3

3

6

A

3

3

4

/

1

/

7

A

3

3

4

/

1

/

6

/

1

A

3

3

4

/

1

/

6

/

2

A

3

3

4

/1

/6

/3

A

3

3

4

/

1

/

6

/

4

A

3

3

4

/

1

/

6

/

5

A

3

3

4

/

1

/

6

/

6

A

3

3

4

/

1

/

6

/

7

A

3

3

4

/

1

/

6

/

8

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/1

4

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

1

6

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

1

7

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

1

8

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

1

9

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

2

0

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

2

1

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

2

2

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

2

3

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

2

4

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

2

6

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/2

7

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/2

8

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/2

9

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/3

0

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

3

1

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

3

2

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

3

3

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

3

4

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

3

5

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

3

6

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

3

7

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

3

8

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/4

0

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/3

9

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/4

1

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/4

2

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/4

3

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/4

4

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/4

5

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/4

6

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

4

7

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

4

8

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

4

9

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

5

0

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

5

1

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/5

4

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/5

3

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/5

5

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/5

7

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/5

8

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/5

9

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/6

0

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

6

3

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/6

4

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

6

6

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

6

8

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

6

9

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/7

1

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/7

2

A

3

3

7

/1

/1

-1

0

/7

3

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

7

4

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

7

6

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

7

7

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

7

8

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

8

0

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

8

1

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

8

2

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

8

3

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

8

4

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

8

5

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

8

6

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

8

8

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

8

9

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

9

0

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

9

1

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

9

2

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

9

3

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

A

3

3

7

/9

-

1

0

/2

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

3

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

4

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

5

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

0

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

1

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

2

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

3

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

1

4

A

3

3

4

/

1

/

6

/

9

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

9

4

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

9

4

A

3

3

7

/

9

-

1

0

/

2

5

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

9

4

A

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

9

4

1

7

3

5

7

/

0

8

S=775mp

Cc337/13/1

AC19991/08

A

3

3

4

/1

/5

1

7

1

0

3

1

/0

8

S

=

1

4

1

5

m

p

A

3

3

4

/1

/4

/3

1710 33/0

8

5

0

2

7

5

5

0

2

7

6

Cc.337/1/1-10/40,337/1/1-10/41,337/1/1-10/44

:/1

:/2

2848/09

CC 337/1/1-10/75

82636/09

P

+

M

401449

A3

37

/1

/1

-1

0/

62

S=

72

6m

p

41

62

2/2

01

0

P

+M

G

a

ra

j

A

3

3

7

/1

/1

-

1

0

/6

1

S

=

7

2

5

m

p

4

1

6

2

8

/2

0

1

0

P

+

M

g

a

r

a

j

4

0

2

7

2

3

-

C

1

4

0

2

7

2

1

-

C

1

Sc=104mp

P+M

P

garaj

C

c

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

8

7

4

0

3

3

1

1

1

1

4

4

1

/

2

0

1

1

13655/2011

Cc 337/1/1-10/79

403903-C1

C

c

3

3

7

/7

/2

;C

c

3

3

7

/8

/4

3

0

8

6

1

/2

0

1

1

Nr. cad.

Cc 337/1/1-10/67

26875/2011

Casa

P+M

S=98mp

401618

4

0

1

4

6

7

-

C

1

50862/201 1

C1

P+M

Cc337/9-10/6

135459/2011

401400-C1

C

c3

37

/1

/1

-1

0/

25

C1

C2

13

29

09

/2

01

1

40

04

44

-C

1,

C

2

Cc337/1/1-10/52 141170/2011

404613-C1

A 334/1/4/1

175002/2011

404945

1

4

1

8

2

/2

0

1

2

-

D

E

Z

M

4

0

5

0

3

8

/1

(c

a

d

.v

e

c

h

i

A

3

3

4

/1

/5

/1

/1

)

31918/2012-dezm

4

0

5

0

3

8

/2

(c

a

d

.v

e

c

h

i

A

3

3

4

/1

/5

/1

/2

)

4

0

5

0

3

9

/1

(c

a

d

.v

e

c

h

i

A

3

3

4

/1

/5

/2

/1

)

4

0

5

0

3

9

/2

(c

a

d

.v

e

c

h

i

A

3

3

4

/1

/5

/2

/2

)

31927/2012-dezm

Nr. cad. Cc337/1/1-10 /65

14842/2012-ac

C

c

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

9

4

/

1

C

c

3

3

7

/

1

/

1

-

1

0

/

9

4

/

2

1

5

3

7

7

5

/

2

0

1

2

-

d

e

z

m

Cc337/1/1-10/56

157599/2012

1

5

8

3

4

9

/

2

0

1

2

C

C

3

3

7

/1

/1

-1

0

/7

0

Casa P+1E

1

6

9

8

3

2

/2

0

1

2

405572

405573

404945

405109

405108

405098

405097

408794

401253

403311

406806

408477

403583

407528

404613

402721

402723

405794

401618

401785

400444

407078

405829

400935

403903

404651

406351

404928

400526

401449

407069

400871

407197

407198

401467

HE 1719

Cc84/3/18

Cc84/3/19/2

S=578mp

Cc84/3/25

Cc84/3/24

Cc84/3/23

C

c84/3/20

C

c

8

4

/

3

/

1

1

Cc84/3/19/1

S=578mp

102599/07

S

t it lu

=

5

0

0

0

m

p

.

A 84/1

A 84/2

A 84/3

S

m

a

s

u

r

a

t a

=

4

9

0

1

m

p

.

A 84/4

H

C

8

5

- 1

4

m

1697/2/21697/2/1

1697/3

405266

Nr topo 1690/b/1/c/19/2

Nr topo 1690/b/1/c/19/1

N

r. to

p. 16

90

/b

/1

/c

/1

6/ 1

N

r

.

t

o

p

.

1

6

9

0

/

b

/

1

/

c

/

1

6

/

2

Nr.top 1690/b/1/c/18/b

429930

418770

418769

421558

428182

421745

421746

417169

438360

438359

431654

425636

446435

436445

436439

1688/1

A 81/1

A 81/2

A 81/3

A 84/3

H

C

8

3

-

1

1

m

HC 8 5 - 14

m

A84/4/a-b 23 A 84/4/c

A 84/2

HC 86 A 95/1

A 79

/1 /3

A 79

/1 /4

M

a

g

i s

t

r

a

l a

g

a

z

A 79

/2 /1

,2 ,3

,4 ,5

A 84/1

Ps 81

HCN 14

HC 80

H C

80

NECESAR PARCAJE PENTRU

~Dezvoltare zon ă de locuin țe cu func țiuni complementare, dotări și

servicii publice ~

jud. Timis, Mun. Timisoara, Strada Canalul Bega, C.F. nr.

442862, 442863

PARCAJE PROPUSE

- parcela 1 16 parcaje la sol

- parcelele 2...24 2 parcaje / parcelă la sol

4 cm. BA 16

6 cm. BAD 22,4

30 cm. balast stabilizat

20 cm. balast

Detaliu structură rutieră

străzi propuse

Scara 1:10

CAROSABIL DRUM PUBLIC

MARCAJE RUTIERE

LEGENDA

ZONE VERZI

BORDURI BETON - INCADRARE

STRĂZI PROPUSE

BORDURI BETON - INCADRARE

PISTE CICLIȘTI ȘI TROTUARE

TROTUARE

PISTE CICLIȘTI

CONTUR IMOBILE PROPUSE

ZONA AFECTATĂ DE TRAMA STRADALĂ

PROFIL TRANSVERSAL TIP sectiunea 1-1

strada colectoare (categoria a III-a)

scara 1:100

2.5 %2.5 %

3,50 7,00 m

carosabil de perspectiva

2,00

1.5 %

trotuar

20,00

3,50 zona verde

lim ita

de pr

op rie

tat e

3,50

1.5 %

1,00 pistă cicliști

1.5 %

3,50 zona verde

1.5 %

1,00 pistă cicliști

2,00 trotuar

lim ita

de pr

op rie

tat e 4,00

DE1696/7 - existent

lim ita

de pr

op rie

tat e

PROFIL TRANSVERSAL TIP sectiunea 2-2

strada colectoare (categoria a III-a)

scara 1:100

2.5 %2.5 %

3,00 6.00 m

front construit propus prin PUZ

carosabil de perspectiva

1,50

1.5 %

trotuar

12,00

1,50 zona verde

1,50

1.5 %

trotuar 1,50

zona verde

lim ita

de pr

op rie

tat e

lim ita

de pr

op rie

tat e

3,00

AutoCAD SHX Text
Mun. Timisoara, Jud. Timis, Romania
AutoCAD SHX Text
str.Electronicii, Nr.26, Ap.18
AutoCAD SHX Text
tel. 0727.531.932 / www.dpctimis.ro
AutoCAD SHX Text
Proictant de specialitate
AutoCAD SHX Text
lucrari rutiere si hidroedilitare
AutoCAD SHX Text
J35/219/2014; RO32739762
AutoCAD SHX Text
AutoCAD SHX Text
63823/A/0001/UK/Ro
AutoCAD SHX Text
S.C. DRUM PROIECTCONSULT S.R.L.
  • Sheets and Views
    • plan_A1

Atasament: incadrare.pdf

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TOTH GHEORGHE TODOR IOAN

intravilan Timisoara C.F. 442863, NR.CAD. A1696/3 C.F. 442862, NR.CAD. A1696/1

A R

H IT

E C

T U

R A

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

:

EXPERT VERIFICATOR /

CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza P.U.Z.

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

94/2018

Data: Ian. 2019

Initiator

TEREN SUPUS REGLEMENTARII CF.NR. 442863, 442862 ZONA PROPUSA UNITATI AGRICOLE/LOCUIRE

TEREN SUPUS REGLEMENTARII CF.NR. 442863, 442862

INCADRAREA IN ZONA 00

P.U.Z. - DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINTE CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

TIMISOARA, CF. 442863, NR.CAD.A1696/3 -18.650mp TIMISOARA, CF. 442862, NR.CAD.A1696/1 -2.150mp

BENEFICIAR TEREN: TOTH GHEORGHE INITIATIOR PUZ: TODOR IOAN

INCADRAREA IN ZONA

INCADRARE IN NOUL PUG-

TEREN SUPUS REGLEMENTARII CF.NR. 442863, 442862

ca na

lu l B

eg a

NOII n An an
Î Vl. 7 LV IV
RAI OA AN OD NM
IVI LE N TA
RE C EM ENT AR DRI
ra NN Sas d bi SD GE
A
ROI SEE SA ORI IT SE E LS LI
INTRAVILAN EXISTENT
RE SE TES / TUL UL
II ZONA TONA CONSTRUCTII AFERENTE
E 4 EEE. 7ONA PRODUSĂ UNITÂTI INDUSTRIA! E
NEI DEEE SEES SE n i pu DEPOZTESERVICI:
ANAT SEES: SSN Et Ii FL IDR AGRICOLE
| ZONA PROPLUSĂ LINITĂTI AGRICOI FI OCUIRE
| na NN E E e E ST: IE RE APE CANALE Vica:
E TENUL VIAPE
i FOARE ASE FETEI FR IEEE TATI
TETINE DE ERIE BEE ET E E ME
8
e
L LOCUIRE liu ZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM. REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DETIP URBAN lio ZONĂ DE LOCUINȚE CU REGII: REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC
GB ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ - GRĂDINI
ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE A APELOR SAU CU ROL DE CULOAR ECOLOGIC ZONĂ VERDE CU ROL DE PROTECȚIE FAȚĂ DE INFRASTRUCTURA MAJORĂ, PLANTAȚII CU ROL DE! DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ ZONĂ VERDE - PĂDURI ÎN INTRAVILAN
9£'77067% 99'008L2 0£'8L067 15'6L067% 09 EEG 80'25067% vE'S68LL 2 98 160677 cv 85'£88L 2 61 06562 SY'096LL 2 88/16 66691677 885662 £8' 291677 55'S008L2 1119675 85

Atasament: memoriu_final_todor.pdf

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 1

PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp Beneficiari: TOTH GHEORGHE Initiator PUZ: TODOR IOAN

MEMORIU DE PREZENTARE

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 2

1.1DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI Denumirea lucrării: DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp Beneficiari: TOTH GHEORGHE Initiator PUZ: TODOR IOAN Proiectant general: B.I.A. DUMITRELE ELENA-EMILIA

Arh. Dumitrele Elena-Emilia Proiectant de specialitate RUR: Arhitectură şi urbanism: B.I.A. DUMITRELE ELENA-EMILIA

Arh. Dumitrele Elena-Emilia Data elaborării: ian. 2019 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

 Solicitări ale temei – program Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în partea de sud-vest a intravilanului

municipiului Timisoara, in Plopi Sud ,la sud de canalul Bega, a unor parcele destinate constuctiei de locuinte cu functiuni complementare, dotari si servicii publice, pe o suprafaţă de 20.800 mp teren. Zona aflată în studiu este identificată prin CF 442863, 442862 şi se află în proprietatea lui TOTH GHEORGHE, intiator puz conform procura TODOR IOAN

Conform aviz de oportunitate, teritoriul care urmeaza sa fie studiat prin PUZ este delimitat la nord de Canalul Bega, la est si la sud limita teritoriului administrativ Timisoara, la vest canalul HC1512

Prin acest proiect se au în vedere următoarele obiective:  asigurarea accesului la viitoarea lotizare, în contextul zonei şi a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcţionale din vecinătate;  schimbarea destinatiei terenului din folosinta actuala – agricol in extravilan in teren pentru constructii, zone verzi, drum , dotari in intravilan si stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone  reglementarea gradului de construibilitate a terenului  regimul de inaltime  rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile, rezervarea suprafeţelor de teren necesare viitoarelor drumuri  racordarea cladirilor la sistemul edilitar adiacent amplasamentului Prin documentaţiile de dezvoltare urbanistică ale municipiului Timisoara, se prevedea ca această zonă să fie destinată unitatilor agricole si locuirii. În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primaria Municipiului Timisoara, Certificatul de Urbanism nr.2158 din 25.05.2018, prin care s-a solicitat investitorului, elaborarea prezentului PUZ. Prevederi ale programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata Zona D, teren arabil intravilan, destinatie conform PUZ aprobat prin HCL 35/2002 Plopi Sud preluat de PUG : zona propusa pentru unitati agricole si locuire, terenuri situate in proximitatea Canalului Bega, afectate de canal, de zona de protectie a conductei de gaz si a liniilor electrice aeriene si posibil afectate de sistematizarea zonei. 1.3. SURSE DOCUMENTARE -Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL157/2002 si prelungit prin HCL107/2014 -Noul Plan Urbanistic General –Etapa 3

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 3

-P.U.Z. cu caracter director Timisoara Nord - P.U.Z. –uri aprobate în zonă - Ridicarea topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ. -Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri realizarea locuintelor cu modificarile ulterioare . -Legea nr.350/2001 -Ordinul 230/2016 -H.G.R. 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificarile ulterioare -G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000. -Aceasta documentatie stabileste conditiile strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, aceste prevederi realizandu-se etapizat in functie de investitor –beneficiar(dezvoltator), dar inscrise coordonat in prevederile de P.U.Z.

În urma analizării documentaţiilor de urbanism aprobate, se pot trage următoarele concluzii generale: - amplasarea în cadrul municipiului Timişoarei, îi conferă un potenţial de dezvoltare urbanistică; - zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de locuinţe, în concordanţă cu construcţii existente deja in zona(de locuinte - de asemenea, se consideră oportună propunerea unei zone de funcţiuni complementare locuinţelor, la parterul acestora, în proximitatea drumurilor de exploatare şi a spatiilor verzi. - soluţiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zonă ţin cont atât de parcelări, precum şi de concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute, dar şi de trama majoră propusă. - echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee şi reţele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc. 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 EVOLUȚIA ZONEI

Terenul studiat intre canalul Bega la nord(aflat la 60m fata de limita de proprietate), limita intravilanului Ghiroda la est, limita intravilanului Mosnita Noua la sud- vest si zona de case din cartierul Plopi a evoluat in ultimii ani din zona cu caracter agricol in zona destinata extinderii zonei rezidentiale cu functiuni complementare, dotari si servicii publice, datorita preturilor mai accesibile ale terenurilor. 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE Terenul studiat se află in partea de sud-vest a municipiului Timisoara, fiind nefolosit in prezent. Zona studiata este accesibila prin drumul de exploatare DE 1709 la nord, De 1693/2 la est si De1696/7 la vest. Parcela pentru care s-a initiat P.U.Z. este delimitata astfel: -la nord:De 1709 si parcela Cc1696/2 -la sud:parcela A1696/4 -la vest:DE1696/7 -la est:De 1693/2 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural. Nu exista vegetatie(copaci,pomi) ce necesita a fi pastrate sau protejate. Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative) avand stabilitatea generala asigurata. Geomorfologic, amplasamentul aparţine câmpiei banatului, aspectul orizontal conferind

stabilitate terenului. Geologic, zona aparţine Bazinului Panonic, având un etaj inferior afectat tectonic şi o

cuvertură posttectonică. La alcătuirea geologică a etajului inferior sunt prezente micaşisturi, paragnaise, cuarţite micacee, şisturi. Cuvertura posttectonică prezintă conglomerate, gresii, microconglomerate. Stratul superior prezintă depozite aluvionare cuaternare.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 4

Se va realiza ulterior un studiu geotehnic preliminar, pentru aprecierea conditiilor de fundare in eventualitatea amplasarii de constructii pe amplasamentul studiat.

Datele geotehnice şi condiţiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare amplasament pe care urmează a se construi. 2.4. CIRCULAȚIA Zona studiata în documentaţia de fata este accesibilă dinspre Nord de pe strada Canalul Bega – De 1709 Accesul pe parcela se face din DE1709

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este în prezent cea de arabil în extravilan. C.F. 442863 Timisoara, numar cad A1696/3 în suprafaţă de 18.650mp, arabil intravilan, proprietar – TOTH GHEORGHE C.F. 442862 Timisoara, numar cad A1696/1 în suprafaţă de 2.150mp, arabil intravilan, proprietar – TOTH GHEORGHE - S totală =2,08 ha

În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate: a) terenuri cu destinaţia de arabil, curti constructii aflate în proprietate privată b) drumurile de exploatare DE1696/7, De1693/2, De1709, De 1697/6 c) Canale de desecare: HCn1512, HCn 1693, canalul Bega

În zona aferentă terenului studiat există construcţii pe parcele private. În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul este nefolosit, nu există zone de spaţiu

verde amenajat. Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine nu există.

Principalele disfuncţionalităţi: a) de circulaţie (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicaţie): - traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenţii suplimentare pentru asigurarea continuităţii drumurilor în zonă, respectiv asigurarea unor profile transversale corespunzătoare, precum şi iniţierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone pentru activitati economice cu caracter tertiar - accesul din drumurile de exploatare pe parcelele studiate se poate face doar într-o manieră unitară;

 Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Functiunile din zona sunt majoritar rezidentiale cu regimuri de inaltime variate cuprinse intre P+1E si P+1E+M. In zona studiata nu sunt constructii pe parcela insa in vecinatate sunt edificate constructii pentru locuinte.

 Relationari intre functiuni Nu exista conflicte intre functiunile existente in zona si cele propuse, si intr-un caz si in celalalt este vorba de locuinte.

 Gradul de ocupare al zonei cu fond construit La limita zonei studiate exista in prezent fond construit.

 Aspecte calitative ale fondului construit Fondul construit la nord-est si sud-vest de teren este definit de cladiri locuinte individuale aflate in intravilanul Timisoarei.

 Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine Serviciile din zona practic lipsesc, fiind necesare realizarea unor servicii de genul cabinetelor medicale, spatii comerciale, birouri, afterschool, in zona adiacenta drumului de exploatare DE 1709

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 5

Asigurarea cu spatii verzi În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul are folosinţă agricolă, nu există zone de spaţiu verde amenajat. Realizarea unui ansamblu de cladiri cu regim mic de inaltime cu zone verzi, locuri de relaxare va aduce un plus in aceasta parte a orasului.

 Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine Nu exista.

 Principalele disfunctionalitati a) de circulaţie (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicaţie): - traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenţii suplimentare pentru asigurarea continuităţii drumurilor în zonă, respectiv asigurarea unor profile transversale corespunzătoare, precum şi iniţierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone de locuinţe şi funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice; - accesul din drumurile de exploatare pe parcelele studiate se poate face doar într-o manieră unitară; b) funcţionale - existenţa canalelor de desecare menţionate anterior. 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ a) Căi de comunicaţie

Zona studiată este mărginită la nord de drumul de exploatare DE 1709, la vest de drumul De 1696/7 si la est de DE1693/2

Analiza situaţiei existente a relevat următoarele disfuncţionalităţi ale circulaţiei rutiere: - zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente; - trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere. b) Alimentarea cu apă şi canalizare Pe strada Canalul Bega (DE 1709), aflata la limita nordica a zonei studiate in PUZ, exista retele de apa si canal administrate de Aquatim S.A. Exista in zona canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol şi parţial apele de ploaie (Hcn 1512 la Vest si Hcn 1693 la est si nord). c) Alimentarea cu gaze naturale Pentru poziţionarea exactă a acestora s-a obtinut aviz de principiu de la E-on gaz, ce atesta lipsa retelelor in aceasta zona. d) Alimentarea cu energie electrică Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există linii electrice aeriene care să afecteze amplasamentul; e) Telefonizare În zonă nu există cabluri fibră optică, ce impun restricţii referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziţionarea exactă a acestora s-a cerut un aviz de principiu de la TELEKOM. f) Reţea de televiziune în cablu În zonă există reţea urbană de televiziune în cablu.

2.7. PROBLEME DE MEDIU Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism. Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:

 Relatia cadru natural –cadru construit Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate constructiile şi amenajarile vor fi percepute in mare masura de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 6

reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor plantate de protectie. Se va asigura si un balans optim intre suprafata ocupata constructii si suprafata rezervata spatiului verde pe parcele. Se va acorda atentie sportita nu doar la aspectul cantitativ al spatiilor verzi.

 Evidentierea riscurilor naturale si antropice In urma studiului zonei s-a constatat ca nu este cazul nici de riscuri naturale, nefiind terenuri cu probleme de alunecare sau inundabile si nici de riscuri antropice.

 Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona. Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona – nici cele edilitare si nici caile de comunicatie propuse.

 Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie Nu e cazul.

 Evidentierea potentialului balnear si turistic Nu e cazul.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire

la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: - dezvoltarea drumurilor de exploatare şi a celor prevăzute prin P.U.G-ul in lucru, astfel încât să poată deservi toată zona studiată - dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.Z-urile aprobate anterior; - extinderea funcţiunii adaptate la configuraţia terenului şi specificul zonei limitrofe; - asigurarea necesarului de spaţii verzi; - asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE RIDICAREA TOPOGRAFICĂ În scopul parcelarii si amplasarea unor locuinte si functiuni complementare, pe terenul studiat, a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziţionarea faţă de parcelele vecine, poziţionarea fata de drumuri. De asemenea sunt indicate cele mai apropiate reţele de electricitate şi de canalizare. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ are la baza ridicarea topografică realizată. 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Luand in considerare propunerile facute in PUG Timisoara aflat in Etapa a 3-a:elaborarea propunerilor PUG si a RLU aferent, aceasta zonă este propusă pentru locuinte individuale de tip urban

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. Astfel, se prevăd spaţii verzi – parcuri publice între diversele parcele construibile în proporţie de minim 5,82%, precum şi spaţii verzi de-a lungul străzilor nou proiectate. 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Solutiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zona tin cont atât de parcelarile si P.U.Z.-urile deja aprobate în zona, precum şi de concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute, dar şi de trama majora propusa prin PUG etapa 3 Drumul de exploatare De1696/7 va avea un prospect final de 20m conform PUG, drumul de exploatare DE 1693/2 va avea un prospect final de 12m, iar strazile interioare propuse vor avea 12m. Apele meteorice de suprafata vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la reţeaua de canalizare proiectata în zona.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 7

Strazile vor fi executate din îmbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundaţie din balast si piatra sparta si o îmbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice. La realizarea parcelelor de colţ, s-a ţinut cont de raza de racordare între strazi. 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru: - generarea unei zone de locuinţe cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice, ce va fi introdusă în intravilanul extins al municipiului Timisoara; - asigurarea accesului în zona studiată; - asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zonă, în vederea realizării unei zone de locuit coerente, valorificându-se potenţialul zonei; - rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi. - parcele pentru locuinţe individuale de tip izolat, cuplat, duplex(maxim 2 unitati locative pe parcela)– 22, cu suprafeţe variind între 422mp şi 933mp, - 1 parcelă pentru dotari si servicii publice, cu suprafata de 1724mp - 1parcela pentru spaţiu verde cu suprafaţa de 1211mp - regim de înălţime redus, maxim P+1E+M pentru locuinţe individuale si P+2E+M pentru dotari si servicii publice - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă şi a canalizării pentru viitoarea lotizare; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz

Locuinţe P.O.T. max Locuinte- 35% C.U.T. max Locuinte- 1,05 Hmax. Cornisa 8m P+1E+M Dotări şi servicii publice P.O.T. max Dotări si servicii- 40% C.U.T. max Dotări si servicii - 1,6 Hmax. Cornisa 12m P+2E+M Parcarea autovehiculelor in zona de locuit se va face obligatoriu pe fiecare parcela(min 2

locuri) Pentru parcela de dotari necesarul de locuri de parcare se va stabili la faza DTAC, in functie

de capacitatea cladirilor, functiunea propusa pentru implementare, cu respectarea RGU(aprobat prin HG525/96) si RLU Timisoara

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI. REGIMUL DE INALTIME Regimul de inaltime al constructiilor de locuinte individuale de tip izolat, duplex sau cuplat este prevazut la maximum P+1E+M Hmaxima la cornisa propusa = 8.00 m Hmaxima propusa = 10.50 m Regimul de inaltime al constructiilor de dotari si servicii publice este prevazut la maximum P+2E+M Hmaxima la cornisa propusa = 12.00 m Hmaxima propusa = 14.00m REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR In cadrul studiului a fost stabilita limita maxima de implantare a constructiilor conform plansa de reglementari

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 8

- pentru retragerile fata de limitele laterale pentru parcelele de locuinte individuale izolate, retragerea este de 2m pt regim de inaltime de maxim P+1E si de H/2 din inaltimea la cornisa pentru regim de inaltime de P+1E+M; se pot realiza si pe limita cu calcan, doar cu acordul vecinului direct afectat. -pentru parcela de dotari se vor respecta retragerile din plansa de reglementari; SISTEMATIZAREA PE VERTICALA Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine pastrand posibilitatea evacuarii apelor meteorice prin rigole la canale INDICI URBANISTICI Procentul maxim de ocupare a terenului: P.O.T.max.=35% - subzona de locuinte individuale de tip izolat, duplex sau cuplat cu functiuni complementare la parter Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: C.U.T. MAX.=1.05 - subzona de locuinte individuale de tip izolat, duplex sau cuplat cu functiuni complementare la parter Procentul maxim de ocupare a terenului: P.O.T.max.=40% - subzona de dotari si servicii Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: C.U.T. MAX.=1.6 - subzona de dotari si servicii Bilanț teritorial: Destinație teren Situația existentă Situația propusă suprafață procente suprafață procente Subzona Locuințe individuale de tip duplex, izolat sau cuplat cu functiuni compl.la parter

11.590m2 55,72%

Subzona dotari si servicii publice 1.724m2 8,29% Subzona Spații verzi 1.211 m2 5,82% Subzona Drumuri și accese 6.275 m2 30,17% Total 20.800 m2 100,00% 20.800 m2 100,00%

Parcarea autovehiculelor in zona de locuit se va face obligatoriu pe fiecare parcela(min 2 locuri pentru locuintele individuale)

Pentru parcela unde se doreste realizarea unor functiuni complementare la parterul imobilului de locuit, necesarul de locuri de parcare se va stabili la faza DTAC, in functie de capacitatea cladirilor, functiunea propusa pentru implementare, cu respectarea RGU(aprobat prin HG525/96).

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE Lucrări necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila:

a. Alimentare cu apă Suprafata totală a zonei studiate este de 20.800 mp; zona propusă spre studiu va avea din

punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice, ce va fi introdusă ulterior în intravilanul extins al municipiului Timisoara.

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea existenta pe strada Canalul Bega, aflata la limita nordica a zonei studiate. Prin urmare, se propune executarea unei retele de alimentare cu apa care sa deserveasca locuintele propuse in PUZ, urmand ca aceasta

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 9

retea sa se branseze direct la reteaua de apa a localitatii de pe str. Canalul Bega. Reteaua de alimentare cu apa propusa se va realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 10,

De. 110 mm (L~460 m), se va amplasa in zona verde pe strazile proiectate in PUZ, astfel incat sa existe cate un bransament pentru fiecare parcela si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. Reteaua de apa propusa se va echipa cu hidranti supraterani de incendiu si la cca 1 m fata de limita de proprietate a fiecarei parcele se va monta cate un camin de apometru pentru contorizarea debitului de apa consumat.

Debitele estimate de apa sunt: Q S ZI MED = 13,89 mc/zi = 0,16 l/s Q S ZI MAX = 18,05 mc/zi = 0,20 l/s Q S ORAR MAX = 1,50 mc/h = 0,41 l/s

b. Canalizarea menajeră Sistemul de canalizare stabilit pentru zonele de locuinte situate in extravilanul municipiului

Timisoara va fi de tip separativ, preluand strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare. Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de

canalizare menajera al municipiului Timisoara, aflat in administrarea AQUATIM S.A. (existent pe strada Canalul Bega). Prin urmare, se propune executarea unei retele de canalizare menajera care sa deserveasca locuintele propuse in PUZ, urmand ca aceasta retea sa se racordeze la reteaua de canalizare existenta pe strada Canalul Bega.

Conducta de canalizare propusa in PUZ (L~260 m) va fi realizata din tuburi din PVC-KG, D=250 mm, se va amplasa pe strazile nou-create si se va poza ingropat. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 50-60 m. Canalizarea generala a zonei va functiona gravitational.

Canalizarea menajera proiectata preia si debitul de ape pluviale din zona studiata. Debitele menajere evacuate sunt: Q U ZI MED = 13,89 mc/zi = 0,16 l/s Q U ZI MAX = 18,05 mc/zi = 0,20 l/s Q U ORAR MAX = 1,50 mc/h = 0,41 l/s

Debitul de ape uzate pe intreaga incinta evacuată la canalizarea orasului este : Q racord = q men + Q apa pluviala (evacuare prin pompare) Racord canal: Q racord = 0,41 + 7,98 = 8,39 l/s Executarea retelelor de apa-canal propuse se va face din fondurile beneficiarului si se vor

executa pe domeniul public.

c. Apele pluviale Apele de ploaie de pe drumuri si de pe acoperisuri sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata (PVC, D=315 mm, L~480 m), trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele propuse spre amplasare in zona verde). Canalizarea pluviala din incinta colecteaza si evacueaza apele intr-un bazin de retentie, de unde acestea vor fi descarcate controlat, dupa momentul ploii, in canalizarea menajera mixta din incinta, printr-o conducta de refulare. Canalizarea pluviala propusa in zona studiata va functiona gravitational. Apele de ploaie cazute in zona verde se infiltreaza in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate.

Q PL = 287,32 l/s Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 17.239 mc/an Vbazin de retentie= 345 mc

Debitul de ape uzate pe intreaga incinta evacuată la canalizarea orasului este : Q racord = q men + Q apa pluviala (evacuare prin pompare) Q apa pluviala = 345 mc: 12h = 28,75 mc/h = 7,98 l/s Racord canal: Q racord = 0,41 + 7,98 = 8,39 l/s

BREVIAR DE CALCUL

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 10

ALIMENTARE CU APĂ Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1:2006 “Alimentari cu apă.

Determinarea cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane şi rurale”. Numãrul total estimat de locuitori va fi de 100 persoane.

1.NECESARUL DE APĂ Conform S.R. 1343/1-2006, necesarul de apă este de: N = N g+p ( i ) unde:

N g ( i ) – necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti şi publice

N g+p ( i ) = 1000

1 x N (i ) x [q g ( i ) + q p ( i )]

unde: N (i ) – număr de locuitori, estimat la 100

q g1 + q p1 – debit specific, cantitatea medie zilnică de apă pentru nevoi gospodăreşti şi publice, egală cu 120 l/om zi – conform S.R. 1343/1-2006 – zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde. Conform precizărilor SR 1343/1-2006 debitele specifice au semnificatia :

q g – debit specific pentru nevoi gospodăreşti, precum şi pentru creşterea animalelor de pe lângă gospodăriile proprii ale locuitorilor.

q p – apă pentru nevoi publice: unităti publice şi fântâni de băut apă Necesarul de apă va fi:

N g+p = 000.1

1 x 100 x 120 = 12 mc/zi

2.DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi )

Q S ZI MED = k p x k s x N unde: Kp =1,007 – coeficient ce ţine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe

aductiune şi retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006 Ks =1,15 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343/1-2006

Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 12 = 13,89 mc/zi = 0,16 l/s

Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi ) Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED unde: K ZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R.

1343/1-2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

Q S ZI MAX = 1,30 x 13,89 = 18,05 mc/zi = 0,20 l/s

Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h ) Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 24 unde: K O = 2,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-

2006 QS ORAR MAX = 2,0 x 9,02/24 = 1,50 mc/h = 0,41 l/s

Debitele necesare sunt: Q S ZI MED = 6,94 mc/zi = 0,08 l/s Q S ZI MAX = 9,02 mc/zi = 0,10 l/s Q S ORAR MAX = 0,75 mc/h = 0,20 l/s

CANALIZARE MENAJERA Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 11

numar de 100 locuitori. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat pentru etapa de perspectiva apreciata la:

Debitele evacuate sunt: Q U ZI MED = 13,89 mc/zi = 0,16 l/s Q U ZI MAX = 18,05 mc/zi = 0,20 l/s Q U ORAR MAX = 1,50 mc/h = 0,41 l/s

CANALIZARE PLUVIALĂ Apele de ploaie de pe drumuri si de pe acoperisuri sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata (PVC, D=315 mm, L~480 m), trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele propuse spre amplasare in zona verde). Canalizarea pluviala din incinta colecteaza si evacueaza apele intr-un bazin de retentie, de unde acestea vor fi descarcate controlat, dupa momentul ploii, in canalizarea menajera mixta din incinta, printr-o conducta de refulare. Canalizarea pluviala propusa in zona studiata va functiona gravitational.

Apele de ploaie cazute in zona verde se infiltreaza in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate. Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, conform STAS 1846-2/2007 – „Canalizări exterioare” şi STAS 9470-73 - „Ploi maxime” debitul pluvial se calculează cu relatia:

Qpl = S x ø x I x m m = 0,8 daca t < 40 m

Suprafata totală a zonei studiate este de 20.800 mp, respectiv 2,08 ha. Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: Constructii S= 12.703 mp coef. de scurgere ø = 0,95 Drumuri S= 7.031 mp coef. de scurgere ø = 0,85 Ø = 12703x0.95 + 7031x0.85/ 19734= 0,91 Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/2. t =durata ploii

t=tcs + av

L =5+220/42= 10 minute

tcs =5 minute pentru zonă de ses va = 42 m/min -lungimea colectorului este de 220 m I= 200 l/sxha - pentru durata de 10 minute şi frecventa de 1/2 Q PL = 1,9734 x 0,91 x 200 x 0,8 = 287,32 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an Vanual = 287,32 x 10 x 60 x 100/1.000 ~ 17.239 mc/an Volumul bazinului de retentie:

V = 2

1 x

c

r

t

t 2 x QPL x k1 =

2

1 x 400/10 x 287,32 x 0,06 = 345 mc

Debitul de ape uzate pe intreaga incinta evacuată la canalizarea orasului este : Q racord = q men + Q apa pluviala (evacuare prin pompare) q men = 0,41 l/s Q apa pluviala = 345 mc: 12h = 28,75 mc/h = 7,98 l/s Racord canal: Q racord = 0,41 + 7,98 = 8,39 l/s

d) Alimentarea cu energie electrică

Beneficiarul va stabili antreprenorul de specialitate agreat de Autoritatile Nationale de Reglementare in domeniu (de ex. ANRE - pentru partea de retele electrice de curenti tari).

A. Reţeaua de alimentare cu energie electrică (medie şi joasă tensiune). B. Reţeaua de iluminat public.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 12

f) Gospodărie comunală Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o

firmă specializată, în baza unui contract. 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 5,82% din suprafaţa privată ocupată de spaţii verzi – parcela distincta. Se prevăd consolidări de maluri, plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent. Spaţiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi şi plante decorativeOdată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităţilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea. Prin adaptarea soluţiei de canalizare şi alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.Depozitarea controlată a deşeurilor: colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană: nu e cazul Valorificarea potenţialului turistic şi balnear: nu e cazul

 Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţii şi al reţelelor edilitare majore: zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere.

 TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la :

a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

În cadrul acestui program, pentru zona studiată în cadrul P.U.Z.-ului, propunerile de urbanism au prevăzut :

- Asigurarea unor accese corespunzator pe parcele; - Echiparea tehnico - edilitara corespunzatoare.

Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Elaborarea PUZ este determinată de intenţia de a funcţionaliza un perimetru intravilan în acord cu cerinţele şi tendinţa de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din intravilanul Timisoarei, creeand premisele necesare unei astfel de dezvoltari urbanistice. Modelarea propusă creează premise pentru protecţia mediului, înţeles ca fiind de tip urban, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier).

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme : - Amenajarea urbanistică a teritoriului considerat;

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 13

- Stabilirea limitelor de implantare a viitoarelor constructii si folosirea optimă a terenului; - Asigurarea relatiilor functionale si estetice cu vecinatatile; - Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz;

- Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului. b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele; Planul urbanistic zonal va fi inclus in urmatoarele planuri existente: - P.U.G. Timisoara in lucru; - Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei de proprietate. - Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare. c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei. Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren arabil extravilan, fiind liber de constructii. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de trai, cu conservarea factorilor de mediu. d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unei zone de locuinte cu functiuni complementare cu regim de inaltime P+1E+M, dotari si servicii publice cu regim de P+2E+M. Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in documentatia de fata. Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante. Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.) Este obligatorie sistematizarea reţelelor pe culoarele stabilite pentru utilităţi. Suprafata totală a zonei cuprinsă în P.U.Z. este de 20.800mp. Adiacent terenului exista retele de alimentare cu apa potabila, canalizare, si alimentare cu gaze naturale.Nu au fost identificate probleme de mediu relevante in zona. e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor) Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza municipiului Timisoara si in zona din imediata vecinatate a acesteia. Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate. Planurile si programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic zonal. In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele: - Racordul la utilitatile existente in zona;

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 14

- depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate; - realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager; - nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate; - Protectia calitatii apelor Surse de poluanti pentru apa freatica: Apa: prin soluţiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră şi pluvială) – se elimină posibilitatea de infiltraţii în sol. Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona. Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare. - Protectia aerului: Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulaţia autovehiculelor, funcţiunea fiind de locuire. Surse staţionare nedirijate nu există; surse staţionare dirijate: emisiile de poluanţi antrenaţi de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon şi oxizi de azot; surse mobile: autoturisme şi autoutilitare care generează poluanţi precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul centralei termice: a) priza directa de aer b) priza directa centrata pe cosul de evacuare . Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare functiunii deservite Diametrul cosului min. = 100 mm Pozitia cosului : la 90o (scos pe acoperis) fata de orizontala

 Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuţie nu există, decât accidental de la pierderea de carburanţi la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deşeurilor , se va întreţine solul în spaţiile verzi.

 Zgomot şi vibraţii: proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfăşura activităţi generatoare de zgomot.

 Radiaţii: lucrările propuse nu produc şi nu folosesc radiaţii.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor; Nu au fost identificate efecte nocive sau poluanti astfel ca nu putem vorbi de o durata sau de o frecventa a acestora. b) natura cumulativă a efectelor; Nefiind identificate efecte asupra mediului nu putem vorbi de o natura cumulativa asupra mediului. Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona de vest a municipiului Timisoara. c) natura transfrontieră a efectelor; Nu este cazul. d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 15

Avand in vedere ca planul de fata prevede extinderea zonei de locuinte, functiune definita prin planurile de urbaniste elaborate anterior P.U.Z.-ului, nu se pune problema unor conflicte intre functiuni astfel ca nu vom avea niciun fel de riscuri pentru sanatatea umana sau mediu. e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate); Nu s-au identificat efecte asupra mediului iar marimea zonei afectate de planul propus este de 20.800 mp. Terenul dupa cum scrie si in capitolele anterioare este situat in intravilanul municipiului Timisoara. f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat; Suprafeţele terestre aparţinand domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţieştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000. Realizarea planului urbanistic zonal se inscrie in dinamica de dezvoltare a zonelor de locuinte din Timisoara (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; Zona este in curs de edificare in partea de sud-vest si nord-est fiind deja construite o serie de locuinte insa in acest areal nu sunt nici elemente de patrimoniu construit nici de patrimoniu natural. (ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului; Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare. (iii) folosirea terenului în mod intensiv; - Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si accesele la parcela la standarde normale pentru categoria prevazuta. - Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator. Folosirea terenului pentru extinderea zonei de locuinte colective si echiparea edilitara se va realiza in parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv. Conform Indicilor urbanistici terenul pentru locuinte individuale va fi folosit in procent de 35% pentru constructii, minim 25% pentru circulatii rutiere si pietonale si minim 40% din suprafata va fi amenajata ca spatiu verde. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. Nu este cazul intrucat suprafeţele terestre aparţinand domeniului privat, luate in studiu, nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.Ca principale acte normative privind protecţia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate următoarele: Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87;

 Deşeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri şi vor fi predate unităţilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deşeurilor reciclabile, precum şi cele al O.U. 78/2000 privind regimul deşeurilor;

 Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol;  Nivelul de zgomot exterior se va menţine în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) şi STAS

6156/1986;  Emisiile de poluanţi în aer nu vor depăşi valorile impuse de O. 462/93 şi O. MAPM

1103/2003;  Apele uzate vor respecta condiţiile de colectare din NTPA 002/2002;

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.94/2018 – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, intravilan Timisoara zona Plopi Sud, judeţul Timiş, C.F.442863, 442862, S.teren=20.800mp

beneficiar- TOTH GHEORGHE, initiator Puz: TODOR IOAN MEMORIU DE PREZENTARE 16

 Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condiţiilor impuse de Legea 426/2001;

 Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene.

 Din aceste considerente generale şi specifice legislaţiei de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiţiei, luând în considerare situaţiile cu investiţii similare; se apreciază că investiţia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului şi se realizează pe o suprafaţă relativ mică.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare. Drumurile propuse se vor ceda domeniului public. Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei. Lista obiectivelor de utilitate publică: -reţea de alimentare cu apă -reţea de gaze naturale -reţea de alimentare cu energie electrică -canalizare menajeră -retea de telecomunicatii -asigurarea circulatiei in incinta 4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Prezentul studiu nu modifica zonificarea P.U.G in lucru, incadrandu-se in tendintele de dezvoltare urbanistica si a studiilor si proiectelor elaborate anterior, raspunzand nevoilor actuale si viitoare de dezvoltare. Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spaţii verzi şi zone construite, precum şi asigurarea funcţiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări.

Propunere de fata urmareste reglementarea terenului din punct de vedere functional si ai indicatorilor urbanistici, in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z.-ului aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor rezidenţiale în extravilanul municipiului Timisoara trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii coerente din punct de vedere urbanistic, realizand un climat prielnic functiunii de locuire, imbunatatind calitatea vietii.

Întocmit,

Arh. Dumitrele Elena- Emilia

ADS

Atasament: Aviz_Juridic_Plopi_Sud.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-011477/18.07.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 01.08.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru — Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţilor funciare anexate rezultă următoarea situaţie juridică: Cartea Funciară nr. 442862 Timişoara, nr. cadastral 442862 (CF vechi 143655, nr. cad. Vechi A1696/1), terenul în suprafață de 2150 mp categoria de folosință arabil intravilan este proprietatea d- lui Toth Gheorghe — beneficiarul documentației. Cartea Funciară nr.442863 Timişoara, nr. cadastral 442863, (CF vechi 143655, nr. cadastral vechi A1696/3) , terenul în suprafață de 18650 mp categoria de folosință arabil intravilan este proprietatea d-lui Toth Gheorghe — beneficiarul documentaţiei. De asemenea, din examinarea cărtilor funciare (datate 11.07.2019) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. La documentaţie este ataşată procura specială cu încheierea de autentificare nr. 3034/09.05.2018 prin care dl. Toth Gheorghe în calitate de proprietar al imobilului înscris în CF nr. 442862 Timişoara şi a imobilului înscris în CF nr. 442863 îl imputerniceşte pe dl. Tudor loan să facă toate demersurile necesare obținerii adreselor, documentelor şi avizelor necesare pentru PUZ. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2019-011477/18.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări şi servicii publice, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 442862 Timişoara şi CF nr. 442863 Timişoara, cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări şi servicii publice, intravilan Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de art. 243 (1), lit. a din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN Cu ( Cod FO53-13,Ver.1