keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 23/30.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII", strada Marginii nr. 4, Timişoara

30.01.2018

Hotararea Consiliului Local 23/30.01.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII", strada Marginii nr. 4, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR 2017 - 021537/03.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2017-021537/03.01.2018 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.01.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. UR2017 -021537/03.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 23/08.12.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 29/14.12.2017, precum si de Decizia Etapei de încadrare nr. 82 din 06.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII", strada Marginii nr. 4, intravilan Timişoara, având ca beneficiari pe DECSOV EDUARD si sotia DECSOV ALEXANDRINA, întocmit conform Proiectului nr. 151/2016, realizat de SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Regim de construire: maxim S+P+4E+Er;
- Funcţiuni predominante: zonă de locuinţe colective si servicii;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax parter comercial=40% ; POTmax locuinte colective=35%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.1;
- Înălţime maximă: Hmax cornisa=18.00 m; Hmax=22.00 m;
- Spatii verzi minim 20 % - conform Deciziei de incadrare nr. 82/06.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
- Retrageri fata de limitele laterale: minim h/2 din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 4.50 m;
- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-002987/07.09.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;
- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 842/30.08.2017.
La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII", strada Marginii nr. 4, intravilan Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani. Terenul reglementat este înscris în C.F. nr. 433515, Cad. 433515, top 2117-2118/2, fiind proprietatea DECSOV EDUARD si DECSOV ALEXANDRINA.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 151/2016, planşa nr. 151-A12 - "Circulatia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Descov Eduard şi Descov Alexandrina;
- S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 151-A01_incadrare.pdf

P.U.Z. ”Locuințe colective și servicii” Timişoara, Strada Marginii, nr. 4

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: noiembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina

151/2016"Locuințe colective și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

Parcare A

17 8

post trafo

atelier

depozit dep.

59

61 12

14platforma betonB

C

17 6

Amplasament hala ELTREX

p.b

p.b

1 1 1

11 3

terasa

tesatorie

C A

L . A

R A

D U

LU I

filatura

birouri

repansat

atelier

gang

atelier de sudura

depozit

platforma beton

platf beton

platfbeton

cabina

22

63Astatiegaze

20

S TR

. M A

R T

IR C

O N

S TA

N TI

N V

ÎL C

E A

N U

1

3

14A

16

18

63

casa

casa

2

S er

vi tu

te d

e tre

ce re

S er

vi tu

te d

e tre

ce re

STR. DR. GRIGORE T. POPA

brutarie

CASA

CASA

6

CASA

4 8S

TR . I

O N

B A

R B

U

Pensiune

terasa

Concesiune Peugeot

Birouri

ST R.

G RI

GO RE

A LE

XA ND

RE SC

U

11 5

C A

L. A R

A D

U LU

I

hala tesatorie48 50

post trafo

filatura

71

71A

hala

28

32

cabinapoarta

STR. DR. GRIGORE T. POPA

26A

24

platforma beton

S TR

. D R

. G R

IG O

R E

T . P

O P

A

2 4

5

Garaje

6 8

Casa

te ra

sa a

co pe

rit a

Garaje

7 9

11 13

CASA

10 12

14

20 22

24 26

CASA

CASA18

CASA16

CASA

CASA

CASA

52

81 platformabeton Terasa Milo

81A

75

79 STR. DR. GRIGORE T. POPA

73 34

U.T.T. Camin de nefamilisti

platforma beton

Camin de nefamilisti

U.T.T.

posttrafo

birouri

10 12

14 16

18

S TR

. M A

R T

IR C

O N

S TA

N TI

N V

ÎL C

E A

N U

15 17

19

garaj 28 30

32 34

36 38

11 9 platforma beton

30

platforma beton

atelier

platforma beton

rampa rampa

26

rampa rampa

rampa rampa

atelier reparatii auto

20

1A

1B

S TR

. A R

M O

N IE

I54

56 A

atelier

terasa

Centrul de pregatire si perfectionare profesionala in domeniul constructiilor

1S TR

. M A

R G

IN II

5 3A

14 16

121

3

10

56

Liceul Agricol

C A

L. A R

A D

U LU

I

terasa

dormitoare camin

rez

rezervor

ST R.

GR IG

OR E A

LE XA

ND RE

SC U

gang

11

11B 13

22 15

pivnita

7

9 18

20A

20

STR. ARMONIEI

cantina

transformator

contoar gaz metan

rampa

spalatorie

centrala termica

cos

cos

2 S

TR . M

A R

G IN

II

platf.

zona verde Sopron metalicCopertinaMagazie

vopsitorie hidrofor

centrala termica

C op

er tin

a S

o pr

on

platforma

21

23 STR. ARMONIEI

28

15A

17 24A 19 24B

26pivnita STR. ARMONIEI 24

sali clasa

C A

L. A R

A D

U LU

I

platforma beton

sala sport

statie benzina

Platforma beton

atelier atelier

Hala reparatii auto

post trafo

rampa

30

32

atelier

STR . GR

IGOR E AL

EXA NDR

ESC U

cabinaportar

ateliere

platforma betonS T

R . M

A R

G IN

II

zona verde

25

38B

38A Sediu

administrativ

Sediu administrativ

alee beton

STR. ARMONIEI

34

36

CasaSTR. ARMONIEI

1

2

oborporci

S TR

. A U

R O

R A

chiosc

ruina

terasa

3

5 5

TERASA

S TR

. A U

R O

R A

wc

Copertina

C A

L. A R

A D

U L

U I

Chiosc

S TR

. M A

R G

IN II

GARAJ

4

7

wc

CASA TERASA

Se riv

itu te

de tr

ec er

e

Statie

Pompa Pompa

Copertina

Magazin

Terasa

Chiosc

Chiosc

Copertina

Magazin alimentar si galerii comerciale

Hipermarket REAL

Post trafo

S TR

. M A

R G

IN II

antena

birouri

parcare

Gradinita si cresa

parcare

birouri Magazie

Cabina poarta

Copertina

Magazin plante si gradinarit

Copertina metalica sprijinita

(auto service)

cos

atelier

Agronomului

platforma beton

Casa

Casa Agronomului

C op

er tin

a su

sp en

da taC op

er tin

a su

sp en

da ta

Hala centru comercial

atelier

wc

STALP METALIC

Copertina parcaj

C op

er tin

a su

sp en

da ta

Intrare vitrata

Copertina suspendata

Copertina metalica sprijinita

S TR

. M A

R G

IN II

obor porci

rampa

rampa

rampa

abator PON - FEN

abator

baz

rampa

atelier

bazin

se rv

itu te

de tr

ec er

e

ST R.

Ş TE

FA N

PR OC

OP IU

HALA - CENTRU COMERCIAL

Portal Drive In

Depozit deschis materiale de constructii

STR. M ARGINII

capela

18

padocuri

platf. beton

BRANSAMENTELECTRIC CULOAR

se rv

itu te

de tr

ec er

e

Cabina poarta Bazin retentie apa pluviale

RezervorSuprateran apa PSI

Bazin retentie apa pluviala

STR. MARGINII

depozit gunoi

2

4

c. apa

10

12

14 terasa

6

8 Casa

Garaj

casa

1

2 3

4 5

Casa

20

22

24

baz

CASA

16

18

15

Casa

anexa

7

89

10 11

12 13

14

Casa Anexa

9

casa

6

5 2

1

3

28

30

32

34

Casa

26

25

CASA

Casa

17

18 19

20 21

2223

24

Casa

terasa

te ra

sa 16

15

17

terasa casa

7

9

11

13

4

6

8

Terasa 17 13

15

6 5

1

9 7

3 STR. M ARCEL IANCU

4

2

36 27 26 12 10

se rv

itu te

d e

tre ce

re

19 8

11

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: ________________

Serviciul Banca de Date Urbane

ca referinŃă pentru lucrări în continuare

Data ________________ _____________________

5000

10.02.2016

ÎN C

A D

R A

R E

ÎN T

ER IT

O R

IU

C A

L E

A A

R A

D U

L U

I

C A

L E

A T

O R

O N

T A

L U

L U

I

C A

L E

A

L I P

O V

E I

N

CALEA ARADULUI

C E T A T E

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR . A

LEX AND

RES CU

TEREN STUDIAT

AUCHAN

SELGROS

HORNBACH

DECATHLON

ST R.

ST EF

AN PR

OC OP

IU

ST R.

M AR

GI NI

I

STR. ARMONIEI GR. A

LEXA NDRE

SCU

SPRE C. ARADULUI

SPR E C

. AR AD

ULU I

1 2

1

2

Încadrare în teritoriu 151-A01

N

1:5000

USAMVB

LICEUL AGRICOL

SECTIA 5

Ea

Atasament: 151-A02_PUG.pdf

P.U.Z. ”Locuințe colective și servicii” Timişoara, Strada Marginii, nr. 4

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: noiembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina

151/2016"Locuințe colective și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

TEREN STUDIAT

GRIGORE A LEXANDRESCU

GRIGORE ALEXANDRESCU

GRIGORE A LEXANDRES

CU

CALEA ARADULUI

CALEA ARADULUI

CETATE

STRA DA M

ARG INII

INELUL IV

INELUL IV

Încadrare în P.U.G. în vigoare Încadrare în P.U.G. etapa 4 în lucru 151-A02

ÎNCADRARE ÎN PUG ÎN VIGOARE

UTR 22

ÎNCADRARE ÎN PUG ÎN LUCRU - ETAPA 4

M3 = ZONA MIXTA CU REGIM DE INALTIME DESCHIS,

ADIACENTA ARTERELOR PRINCIPALE DE TRAFIC

N

ARTERE DE CIRCULAȚIE MAJORE

_ LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV ul => LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS “N, LIMITA INTRAVILANULUI EXISTENT CONFORM PUG 2002 (N UMITAINTRAVILANULUI EXISTENT ___/ CONFORM PUZ APROBAT (N ( ) ZONĂ INTRAVILAN TERITORIU ADMII SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICĂ es

Atasament: 151-A03_masterplan.pdf

P.U.Z. ”Locuințe colective și servicii” Timişoara, Strada Marginii, nr. 4

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: noiembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina

151/2016"Locuințe colective și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

Program 1: completare retele de alimentare cu apa Program 2: completare retele de canalizare

Cresterea si asigurarea suprafetei de spatii verzi raportat la densitatea zonei de referinta

Intarirea aspectului public existent si a celui obtinut prn regenerare

PREVEDERI ALE MASTERPLAN 2012 POLITICA 4 - ASIGURAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, A MOBILITĂȚII ȘI A INFRASTRUCTURII DE COMUNICARE POLITICA 5 - ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI GESTIONĂRII DOMENIULUI PUBLIC

Prevederi ale Masterplan 2012 151-A03

PROGRAM 1: REȚEA DE APĂ POTABILĂ PROGRAM 2: REȚEA DE CANALIZARE

PROGRAM 3: TRANSPORT MOTORIZAT INDIVIDUAL PROGRAM 2: CREȘTEREA CALITĂȚII REȚELEI DE SPAȚII VERZI

PROGRAM 1: CREȘTEREA CALITĂȚII SPAȚIULUI PUBLIC URBAN

N

Program d: extindere retele ajifnenire cu apa Prograni 2: extindere retele de canalizare 7 Nota: Matorialele grafice canținute în acest matefial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealelo descrise în această fază nu du caracter de reglomentare de urbanism. m 500m Tkm 25km a-
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
Program 1: eompletăre retele de alimentare cu apa Program 2: completare retele de canălizare Program 2: completare retele de canalizare
FE 5 le N
Lea) 09
Gara de ESI| Uzina de apa = A AN
Asigurarea unui câi i RU Asigurarea unor trasee verzi, 1 1 / Nola: Matorialoe grafice can ținute în acest matofial sunt orientative și pot suferi moiicări. Aroalole descrise în această fază nu au caracier de roglomentare do urbanism. 1 de al zonei si a suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare tm 500m —Tkm 25km
Fr
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
prafetsi do spalii'v raportat la denisitatea:zonei de referinta ” Spatii urbane 'area necesarului de spatii:
acelui obtinut prin regenerare , 1 7 Nota: Matorialele grafice conținute în acest matofial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealole descrise în această fază ru au caracter de regiamentaro do urbanișm. m 500m Tkm 25km a”
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
Zone de imbunatatire a spatiului public pe structura existenta e Piete publice existente Definirea spatiului public prin regenerare/ Intarirea aspectului public existent si
— sistem de inele majore cale ferata subterana Q parcare d locatie statie de transbordare E reccsitaic de intorscciic CI park and ride am 500 Tkm 2.5km
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
— sistem de rădiale majore GQ locatie gara noua

Atasament: 151-A04_SZ_functiuni.pdf

P.U.Z. ”Locuințe colective și servicii” Timişoara, Strada Marginii, nr. 4

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: noiembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina

151/2016"Locuințe colective și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

DE 494

DE 494

DE 426/1-4m

2.264 m2

1.883 m2

2.644 m2

1.938 m2

6.699 m2

1.095 m2

6.341 m2 3.873 m2 7.057 m2

1883

2264

2645

1938

7054

149

1095

6352

6699

sp re

TI MI

SO AR

A

sp re

TI MI

SO AR

A

sp re

L IP

OV A

sp re

L IP

OV A

N

EV

S

str. Armoniei

str.Armoniei

str. Armoniei

CA LE

A LIP

OV EI

LE A

11 0 k

V

LE A

20 kV

str. Gri gore A

lexand rescu

str. Grigo re Alexan

drescu

str . A

ur or

a

str . A

ur or

a

Str. Gri

gor e Al

exa ndr

esc u

str . T

ud or

Ar gh

ez i

str . T

ud or

Ar gh

ez i

78 ,08

60,77

33 4,9

9

72,98

15 7,6

7

17 4,3

1

57,57

41,95

50 ,81

str. Armoniei

5

3

1

10

8

6

4

str.Armoniei

11b

13

15

15a

17

19

21

23

28

26 24b

24

24a

2

GRADINITA si CRESA

Casa Agronomului

Str. Gri

gor e Al

exa ndr

esc u

12

14

:/3 7 :

/36

P+1E

P+1E

:/2 9

:/32 P+1E

P+1E

P+M

P+M

P+1E

P+ 1EP+

1E

P+ 1E

P+ 1EP+M

:/3

P+M

P+M

P+1E

P+M

P+ 1E

P+ 1E

P+1E

P+M

8a

8c

8b

P. U.

Z. AP

RO BA

T H .C

.L. 9

0/ 30

.0 3.

20 04

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+1E

P+1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+1E

P+2E

P

P

P P

P+1

P+MP+1

P+M

P

P+1

P

P

P P P

P P

P P

P

P

P

P P P

P P+1

P

P P

P+1

P P P

P

P

P

P P+1

P+1

P

P

P

P

P

P

PPP P

P

Hala P

P

P

P

P

P+M

P P

P P+M

P+M

P+1 P

P

P

P+M

P

406878

405451

405452

414001 436215

P+M

P+M

P+ 1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+2E

P+M P+1E

P+M P+M

P+1+M

P+M

P+1E

P+M

P+M

P+M

P+1E

str. Armoniei

nr.top.2184 CF nr. 410361

176801/2012_RT

20a

404385

nr.cad. 421605 nr.top.2155/a

170785/2012_aviz PUZ

nr.cad. 421605

nr.top.2155/a

176787/2012 421605

top.2153,2 154/2

top.2153,2 154/1

top.2153,2 154/3

Nr.cad.408203

Nr.top.2156/3;2157/3

409720

438322

409722

438323

409721

438324

412751

84633/10

CA LE

A LIP

OV EI

LE A

11 0 k

V

Intravilan Dumbravita

LE A

20 kV

str. Gri gore A

lexand rescu

str. Grigo re Alexan

drescu

str . A

ur or

a

str . A

ur or

a

P

433825

P+ 1E

str . T

ud or

Ar gh

ez i

str . T

ud or

Ar gh

ez i

16 18

20

18a

18b

18c

20b

20c

7

9

11a

11

405456

405449

405450

405448

405446

405457

405447

405454

405452

405455

AV IC

OL A

St ati

e g az

t ro tuar

92.00

92 .50

tro tu

ar ca

ro sa

bi l

SPATIU VERDE

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

B0 1

B0 2

S+ P+

2E +E

re tra

s

P. U.

Z. in

luc ru

482800 482800

482900 482900

483000 483000

483100 483100

20 70

00 20

70 00

20 71

00 20

71 00

20 72

00 20

72 00

P

P+ 1E

+M

S+ P+

2E

S+P +8E P+

1E +M

P+ 1E

+M

P+ 1E

+M P+

1E +M

1 2

7

8

10

9

3 4

5

6

PROIECTANT GENERAL

P+2E+Er

P+1E+M

P+1E+M

P+1E+M

P+ 1E

+M

P+ 1E

+M

P+ 1E

+M

P+ 1E

+M P+

1E +M

P+ 1E

+M

11

12

13

14

15

16

17

18

LEGENDA

Accese in cadrul loturilor Aliniament constructii pe parcele, zona construibila

Percele existente nereglementate P+M

P+M

P+1E+M

S+P+2E

P+1E+M

D+P+2E

Limita intravilan Timisoara, Dumbravita

S+P+5E+Er

S+P+5E+Er

S+ P+

5E +E

r

S+P+5E +Er

S+P+5E+ Er

S+P+5E

S+P+5E

S+P+5E+ Er

S+P+5E

S+P+6E+Er

S+P+5 E+Er

S+P+ 5E+E

r

S+P+5E+Er

S+P+5E+Er

S+P+3E+Er

S+P+3E+Er

S+P+3E+Er

str. Grigore Alexandrescu

str. Phoenix

S+ P+

3E +E

r S+

P+ 3E

S+ P+

3E +E

r

S+P+3E+Er

S+P+3E+Er

S+P+3E+Er

S+P+3E+Er

S+P+3E+Er

S+P+3E+Er

S+P+2E+Er

27

str. Grigore Alexandrescu str. Gri

gore A lexand

rescu

Inelul I V

rezerva t Inelul

IV

Inel ul IV

rezerva t Inelul

IV

rezervat Inelul IV

str. Phoenix

14

14 16

16

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er

14

16

S+ P+

2E

S+P+2E

S+P+2E

27

12 12

12 12

12

14 ,54

8.00

12,89

S+ P+

2E +E

r

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er

S+P+2E+Er

27

P. U.

Z. in

lu cr

u, av

iz de

op or

tu nit

at e

1/ 28

.0 1.

20 16

P.U.Z. Locuinte colective, comert si servicii, str. Armoniei, nr. 16, Timisoara

P.U.Z. 3. Reglementari urbanistice

cvartal 3

Reglementari urbanistice cvartal

P.U.Z. Locuinte colective, comert si servicii

23/2016 S.C. NCT Real Estate S.R.L.

03-Aoctombrie 2016 1 : 2.000

str. Armoniei, nr. 16, Timisoara, jud. TIMIS

S.O.

birou individual de arhitectura Beneficiar : Nr. pr.

Faza :

Data Titlu plansa :

Titlu proiect :Scara :

DESENAT PROIECTAT SEF PROIECT

arh. BUGAR Savu arh. BUGAR Savu arh. BUGAR Savu

Nr. pl. :

Str. Piatra Craiului, Nr. 1, Sc. C, Ap. 4, Timisoara 300005. telefon:499951; 0723168957;E-mail: [email protected]

arhitect BUGAR SAVU C.I.F. 20854717arhitect cu drept de semnatura Loculconstructiei :

0 10 20 30 40 50 100 150

str. Gri gore A

lexand rescu

Inelul I V

rezerva t Inelul

IV

Inel ul IV

rezerva t Inelul

IV

rezervat Inelul IV

14

14 16

16

14

16

S+P+3E

S+P+3E

S+P+2E+Er S+P+2E+Er

27

Limita zonei P.U.Z. suprafata care se reglementeaza

Drumuri existente Drumuri propuse in PUZ Drumuri propuse perspectiva

Zona verde, recreere

Constructii existente Constructii propuse, pe parcele existente Parcele locuinte din P.U.Z. aprobat Parcele pentru dotari din P.U.Z. aprobat

Constructii locuinte individuale P+1E+M propuse pe parcelele vecine Constructii locuinte colective mici, S+P+2E propuse pe parcelele vecine Constructii locuinte colective S+P+3E+Er propuse pe parcelele vecine Constructii mixte, locuinte colective si dotari la parter S+P+5E+Er propuse pe parcelele vecine

Constructii locuinte individuale P+1E+M propuse prin P.U.Z. Constructii locuinte colective mici, D+P+2E (6 apart.) propuse prin P.U.Z. Constructii locuinte colective S+P+3E+Er propuse prin P.U.Z. Constructii mixte, locuinte colective si dotari S+P+5E+Er propuse prin P.U.Z., la arterele principale

Alte P.U.Z.-uri in lucru.

Intravilan Timisoara

D+ P+

2E 6 a

pa rta

me nte

D+P+2E 6 apartamente

D+P+2E 6 apartamente

D+ P+

2E 6 a

pa rta

me nte

D+ P+

2E 6 a

pa rta

me nteD

+P +2

E 6 a

pa rta

me nte

D+P+2E6 apart. D+P+2E6 apart.

D+ P+

2E 6 a

pa rt.

D+ P+

2E 6 a

pa rt.

12 12

12 12

12

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D. Septembrie

2017

LOCUINTE COLECTIVE

Timisoara, str. Tristan Tzara C.F. nr. 442091 Timisoara

A.O.

S.C. 5U Seror S.R.L.

07-SER-17

1

1 7 1 7 1 0 / 0 8

5087 8

408563

411696

407560

407563

407494

407490

407489

407491 407573

407568

407625 407501

407499

407500

G

G

G

C C

C

7,00

2,50

7,00

2,50

12,00

6,50

6,5 0

4,0 0

4,0 0

12,00

7,00

PT T 2

PTT 1

P+1E+Er

P+1E+Er

P+1E+Er

P+1E+Er P+1E+Er

P+1E

P+1E+Er

P+1E+Er

P+1E+ErP+1E+Er

P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+2E

P HORNBACH P

nr. cad. 442091

Circulatie propusa prin noul PUG Etapa 3, Revizia 3

retragere fata de DE 494

modernizat 6,5m

80 ,51

13 ,7

6

4, 17

64 ,00

3,71

81,63

86,37

12 ,0

0

5, 00

PT T

1

PTT 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 34

35

36

37

38

39

40

41

42

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

63

64

65

66

67

68

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

127

128

129

130

131

132

133

134 135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278 279

280

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

33

34

35

36

37

38

39

4041

42

43 44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

G

G

G

G

G

G

C

C

C

C

H

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

Str. Tristan Tzara

Str. Tristan Tzara St

r. Lil

iac ulu

i

St r.

M ar

gin ii

DE 494

Cc 493/1/2

DE 49

1

Cc 493/1/2

Cc 49

3/1 /2

S=2613mp

nr.top.2133/2/2

Cc490/1/3

A 487/1 S=8564mp

A 495/1

(neinscris in CF)

(neinscris in CF)

PTT 1' Str. Marginii

Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii - SERE aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006 PUZ - in lucru "Locuinte colective" S/D+P+3E - S/D+P+6E POT max. locuinte = 35% CUT max. locuinte = 1,5

PT T

70

re tra

ge re

m in

im a

fa ta

d e

cir cu

la tia

d e

pe rs

pe ct

iva 6

,5 m

aliniament front stradal 5m

conform PUZ aprobat prin

HCL Timisoara nr. 613/2006

TERITORIU ADMINISTRATIV

COMUNA DUMBRAVITA

TERITORIU ADMINISTRATIV

MUNICIPIUL TIMISOARA

1 2

3

4

5

6

7

ret rag

ere m

ini ma

fa ta

de lim

ita la

ter ala

7m

Regim de inaltime max. S/D+P+6E

Regim de inaltime max. S/D+P+5E

Regim de inaltime max. S/D+P+3E

Teren extravilan, conform PUG aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L .Timisoara nr. 107/2014

LEGENDA

Zona locuinte / constructii pt maxim 2 familii

Circulatii auto-pietonale existente

Limita teren reglementat

Zona locuinte colective / constructii pt locuinte colective

Zona de unitati si terenuri agricole in intravilan / constructii pt activitati agricole

Circulatii auto-pietonale reglementate prin documentatii PUZ aprobate / propuse prin noul PUG

Limita UAT Timisoara / Dumbravita

Zona servicii / constructii pt servicii si comert

Zona de implantare constructii - propusa

Zona locuinte colective -propusa

Circulatii de perspectiva in afara zonei reglementate (prelungire str. Liliacului - Dumbravita)

Teren rezervat realizarii circulatiei de perspectiva (prelungire str. Liliacului - Dumbravita) cca. 705 mp

Prospect stradal realizat de beneficiar pentru deservirea obiectivului cca. 2185 mp

Zona spatii verzi / circulatii / parcaje - propusa

Zona verde - propusa

Spatii verzi de aliniament reglementate prin documentatii PUZ aprobate

Zona servicii reglementate prin documentatii PUZ aprobate

N

AVIZ DE OPORTUNITATE - LOCUINTE COLECTIVE -

05

1:1000

REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE

Suprafata construita locuinte max. 2 380,35 max. 35% Suprafata pietonala, auto si parcaje max. 2 720,40 max. 40%

6 801 mp

CUT (inclusiv parcaj demisol)

POT (inclusiv parcaj demisol)

Situatia existenta Situatia propusa

Terenul reglementat

max. 1,9 Regim de inaltime maxim S/D+P+3E - S/D+P+5E - S/D+P+6E

mp

max.40% Spatiu verde min. 25%

-

-

6 801 %

100%

- -

min. 1 700,25- -

CUT (locuinte) max. 1,5

409922

438323

405762

402872

405643

424095

2

1

7

8

/1

-

2

1

7

8

/2

/1

/3

S

=

1

1

8

3

m

p

S

=

7

1

5

m

p

2

1

7

8

/1

-

2

1

7

8

/2

/1

/4

2

1

6

1

/

2

S

=

1

7

9

1

m

p

2

1

6

1

/

2

S

=

1

7

9

1

m

p

Nr. top.

2175

Nr. top.

2165/1

Nr. top.

2170

Nr. top.

2171

Nr. top.

2172

Nr. top.

2173

Nr. top.

2174/2

Nr. top.

2176

z.v.

Z

.

v

.

t

r

o

t

u

a

r

CC

g

a

r

a

j

t

r

o

t

u

a

r

nr.top.2163

2

1

6

1

/

2

S

=

1

7

9

1

m

p

top. 2177/3

131763/2012

C1

P+M

1

3

6

3

9

5

/

2

0

1

3

:/38

C1

c

a

s

a

P

+

M

1

0

412751

421605

405444

405449

405450

404385

409364

430239

405448

405446

406878

405457

405447

431998

405454

406515

405525

408328

405451

433825

405452

430602

410387

430240

424093

438391

424094

431704

438392

407804

409722

414001

415264

415266

417297

436215

411025

404011

415265

407619

409485

404215

414469

408077

403116

407285

407257

409499

412051

403328

427442

408325

404531

402414

410221

403738

408026

403397

407023

426732

402951

401640

402979

404549

407246

407198

402867

407866

407751

407006

403726

405675

438324

430242

438393

4

310 mp

6

1319 mp

8

878 mp

9

2634 mp

1

314 mp

11

1574 mp

3

314 mp

2

6

,

4

0

5

,

0

0

7

7

, 7

9

5

2

,

6

1

1

0

,

0

0

5

,

0

0

1

0

, 0

0

4

,

8

0

4

1

,

8

8

3

6

,

5

5

1

0

, 0

0

1

1

,

5

8

3

1

,

9

9

1

0

, 0

0

5

9

,

2

1

5

,

0

0

2

5

,

2

0

2

9

,

9

4

2

9

,

1

9

3

0

,

0

0

5

,

0

0

6

3

,

0

0

7

6

, 5

8

4

1

,

9

1

3

6

,

5

5

2

7

,

9

9

7

3

,

0

9

61658/08

50610

404361

406439

400700

411783

403703

403704

408866

400998

405959

405202

404344

406806

401105

403156

405522

408868

411784

408867

411657

411658

411782

408869

12

12

12

12

24

30

30

16

5

,

0

0

8

7

,

1

9

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

G

AS

G

AS

G

AS

G

AS

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

L

e

a

2

3

S

u

b

z

o

n

a

C

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

m

i

c

i

4

1

S

u

b

z

o

n

a

B

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

S

u

b

z

o

n

a

B

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

S

u

b

z

o

n

a

A

Z

o

n

a

m

i

x

t

a

c

u

l

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

d

o

t

a

r

i

S

u

b

z

o

n

a

A

Z

o

n

a

m

i

x

t

a

c

u

l

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

d

o

t

a

r

i

1

0

,

4

5

1

0

,

4

9

1

0

,

4

9

1

0

,

4

8

2

9

,

8

3

5

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

1

0

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

3

7

,

2

0

1

9

,

3

6

3

3

,

2

5

14

5

8

,

6

2

UTR - ULiu

1

0

,

0

0

405456

405453

405455

443168

429508

409720

409721

92.40

91.94

T

e

r

i

t

o

r

i

u

l

a

d

m

i

n

i

s

t

r

a

t

i

v

,

t

e

r

i

t

o

r

i

u

l

i

n

t

r

a

v

i

l

a

n

a

l

C

o

m

u

n

e

i

D

u

m

b

r

a

T

e

r

i

t

o

r

i

u

l

a

d

m

i

n

i

s

t

r

a

t

i

v

,

t

e

r

i

t

o

r

i

u

l

i

n

t

r

a

v

i

l

a

n

T

e

r

i

t

o

r

i

u

l

a

d

m

i

n

i

s

t

r

a

t

i

v

,

t

e

r

i

t

o

r

i

u

l

i

n

t

r

a

v

i

l

a

n

a

l

C

o

m

u

n

e

i

D

u

m

b

r

a

3

0

, 0

0

1

4

,

0

0

2

4

,

0

0

2

4

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0 93.28

92.91

93.06

92.53

92.17

91.72

91.86

92.18

92.49

92.65

92.68

92.59

92.42

92.11

92.25

92.07

92.10

92.06

91.97

92.28

92.22

92.21

92.29

92.46

92.44

92.36

91.46

91.83

91.91

91.89

92.00

91.91

93.16

91.83

92.52

92.17

91.88

92.17

92.08

93.23

91.91

91.99

91.76

92.01

92.13

92.18

92.11

93.51

92.22

92.14

91.95

92.40

92.56

92.31

93.12

92.89

93.18

93.26

91.67

93.66

91.43

93.73

93.27

93.34

93.14

93.70

92.67

92.70

92.94

92.67

92.71

92.68

92.15

92.75

93.20

93.31

93.07

92.45

92.29

91.97

92.37

91.91

92.23

92.14

92.43

92.11

91.88

91.97

93.25

92.05

91.75

91.47

92.08

92.03

91.76

91.74

92.26

92.04

93.11

92.13

92.26

92.30

92.06

92.08

91.97

92.13

92.01

91.91

92.63

92.63

92.30

91.93

92.12

92.39

92.39

92.32

92.42

92.43

91.93

91.95

92.02

91.89

92.18

92.24

91.97

92.14

91.77

91.67

91.71

92.65

91.70

92.31

91.65

91.73

91.66

92.02

91.78

92.47

92.25

92.26

92.26

92.58

92.32

92.27

92.09

92.18

91.55

91.51

92.75

91.48

92.28

91.62

91.75

91.99

92.36

92.42

91.89

91.90

92.05

92.03

92.44

91.98

92.56

92.67

94.07

92.54

92.0991.88

92.28

92.65

92.39

91.81

91.76

91.86

92.34

91.83

91.82

91.96

91.79

91.88

92.06

92.21

92.62

92.71

93.27

92.07

93.27

92.85

91.89

91.94

92.62

92.74

92.42

92.24

92.19

91.87

92.09

92.14

92.06

92.76

91.98

91.88

91.82

93.01

91.75

91.73

92.11

92.72

91.67

91.61

91.57

91.67

92.79

92.24

91.89

91.86

92.49

92.90

91.85

92.50

92.81

92.78

92.92

92.46

91.78

91.75

91.70

92.77

93.68

93.56

92.05

93.31

93.31

93.11

92.30

92.36

93.04

92.21

92.61

92.17

92.81

92.80

93.77

93.44

93.10

93.46

93.29

92.29

92.81

92.65

93.61

92.85

93.77

91.97

16

T

e

r

i

t

o

r

i

u

l

a

d

m

i

n

i

s

t

r

a

t

i

v

,

t

e

r

i

t

o

r

i

u

l

i

n

t

r

a

v

i

l

a

n

14

1608 mp

2

6

,

4

0

2

314 mp

13

1135 mp

15

3462 mp

17

1022 mp

10

1311 mp

16

3201 mp

5

S

u

b

z

o

n

a

C

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

m

i

c

i

S

u

b

z

o

n

a

B

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

S

u

b

z

o

n

a

C

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

m

i

c

i

S

u

b

z

o

n

a

D

L

o

c

u

i

n

t

e

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l

e

UTR - UM1

P.U.Z. LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII

S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. S.C. AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L.

Localitatea Timisoara, str. Armoniei, nr.16, judetul Timis, CF nr. 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405156 Suprafata : 33952 mp

S

u

b

z

o

n

a

A

Z

o

n

a

m

i

x

t

a

c

u

l

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

s

i

d

o

t

a

r

i

18

4566 mp

19

5735 mp

5

2

,

8

0

P

T

T

1

4

(

c

f . P

. U

. G

. )

7

878 mp

5

1812 mp

20

335 mp

S

u

b

z

o

n

a

C

1

0

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

4

,

9

5

5

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

1

0

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

1

5

,

0

0

12

1207 mp

3

0

,

7

1

2

2

, 5

1

7

8

,

2

1

3

3

,

4

6

3

5

,

8

2

3

,

0

0

3

,

0

0

3

0

,

4

0

5

,

0

0

12

16

30

P.U.Z. LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII

A1

Nume:

Nr. Plansa: 03

DATA: septembrie 2017

Proiectat:

Proiect Nr.:

16.031

Sef Proiect: Faza: Etapa 2

SCARA: 1: 1000

arh. HENT Sorin

Denumire proiect:

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Specificatie:

SR EN ISO 9001:2008 Certificat nr. 1824

Proiectant general:

Semnatura:

G R U P

Beneficiar:

Denumire plansa:

arh. HENT Sorin

G R U PG R U PG R U PG R U PG R U PG R U PG R U PG R U PG R U PG R U PG R U PG R U PG R U PG R U PG R U PG R U PG R U PG R U P

P. U. Z. REGLEMENTARI URBANISTICE

EXTRAS P.U.G. TIMISOARA ETAPA 3 REGLEMENTARI URBANISTICE U.T.R.

Zona construibila

Drum propus prin PUZ

Propunere

drumuri adiacente

Drum existent

Limita teritoriului intravilan

Limita teritoriului studiat

Limit cadastru

Retrageri, alinieri

Limita de proprietate propusa

Limita UTR

Spatii verzi amenajate

Locuinte colective S+P+3E+Er

Locuinte individuale P+1E+M

Locuinte mixte cu servicii la parter

S+P+5E+Er

Locuinte colective D+P+2E

Limita de proprietate vecina propusa

Industrie nepoluant ,

depozitare existenta

Dotari - institutii

Zona protectie linie LEA 20 kV

LEA 0,4 kV existenta

LEA 20 kV existenta

Ape (cursuri de apa, lacuri)

S.C. NCT REAL ESTATE S.R.L. S.C.AEDIFICA REAL ESTATE ROMANIA S.R.L.

P. U. Z. LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII Localitatea Timisoara, str. Armoniei, nr.16, judetul Timis, CF nr. 405457, 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405156

Spatii verzi

TERITORIAL

EXISTENT PROPUS

Procentaj (%) Procentaj (%)

E (UTR UM1) 0,0000 0,00 1,9549 100

SUBZONA A: E COLECTIVE, SERVICII, COMER 0,0000 0,00 0,8271 42,31

E COLECTIVE, D+P+5E+ER 0,0000 0,00 0,5227 26,74

II VERZI 0,0000 0,00 0,0000 0,00

DRUMURI, ALEI, PARCAJE 0,0000 0,00 0,6051 30,95

E (UTR ULIU) 0,0000 0,00 1,4364 100

E COLECTIVE MICI, D+P+3E+ER 0,0000 0,00 0,7521 52,36

E INDIVIDUALE, P+1E+M 0,0000 0,00 0,1252 8,72

II VERZI 0,0000 0,00 0,1022 7,12

DRUMURI, ALEI, PARCAJE 1,1598 1,16 0,4569 31,81

TOTAL - ZONA REGLEMENTAT

3,3913 100,00 3,3913 100,00

SUBZONA A: E COLECTIVE, SERVICII, COMER 0,0000 0,00 0,8271 24,39

E COLECTIVE, D+P+5E+ER 0,0000 0,00 0,5227 15,41

E COLECTIVE MICI, D+P+3E+ER 0,0000 0,00 0,7521 22,18

E INDIVIDUALE, P+1E+M 0,0000 0,00 0,1252 3,69

II VERZI 0,0000 0,00 0,1022 3,01

CURTI-CONSTRUCTII 2.2277 65,69

2.2271 65,67

DRUMURI, ALEI, PARCAJE 1,1636 34,31 1,0620 31,32

arh. PaulDesenat:

Lea

Lea

Aliniament rectificat rezultat din

l

Limit Z

Limita zonei reglementate

S+P+3E+Er

-

SUBZONA C

SUBZONA A

ZONA FUNCTIONALA

SPATII VERZI

-

Parcela

Hmax cornisa (m)

propus

C.U.T.

P.O.T. (%)Regim maxim de inaltime Hmax coama (m)

propus

--

Retrageri

existent propus

-

-

-

--

-

-

-

existent

-

propus

-

-

-

-

-

existent propus

14 16

10 13

17

S+P+5E+Er 19,50

13.50

2,45

---

50 / 35

35 2,00

13.50

19,50

18 20 -

SUBZONA B

- -- --

- - -

P+2E 10 35 1,05

105 9

LEGENDA

SUBZONA D 1 4

REGIM DE INALTIME, COEFICIENTI, RETRAGERI

- P+2E 10 10 -- 35

1,05

5 m - aliniament

10 m - limita din spate

10 m - aliniament Inel IV

5 m - aliniament alte str zi

5 m - limita din spate

Tip (l ime) prospect stradal

12

Modific

PUZ vecin "Zon iruite,

Strada Armoniei nr. 18,

Aviz de oportunitate nr 28 / 26-11-2015

PUZ vecin

str. Armoniei nr. 20-20A,

Aviz de oportunitate nr 12 / 29-09-2016

GAS

23,

24,

117,

119,

1000,

De 1

33 /3

-4 m

De 133/5 -4m

A 13

3/ 2

(A .D

.S .)

De 1

15 -4

m

A1 33

/1 /1

4/ 55

Cc :/

22 /1

Cc :/

21 /1

S = 3 3 6 m p

Cc :/

20 /1

S = 3 3 6 m p

A :/2

4/ 2

S = 3 3 4 m p

A :/2

3/ 2

S = 3 3 4 m p

A :/2

2/ 2

S = 3 3 4 m p

A :/2

1/ 2

S = 3 3 4 m p

A :/2

0/ 2

S = 3 3 4 m p

Cc :/

28 /1

S = 3 3 6 m p

A :/2

8/ 2

S = 3 3 8 m p

A :/2

7/ 2

Cc :/

27 /1

S = 3 3 6 m p

Cc :/

29 /1

S = 3 3 6 m p

Cc :/

30 /1

S = 3 3 6 m p

Cc :/

31 /1

S = 3 3 6 m p

Cc :/

32 /1

S = 3 3 6 m p

Cc :/

33 /1

S = 3 3 6 m p

A :/2

9/ 2

S = 3 3 8 m p

A :/3

0/ 2

S = 3 3 8 m p

A :/3

1/ 2

S = 3 3 8 m p

A :/3

2/ 2

S = 3 3 8 m p

A :/3

3/ 2

S = 3 3 8 m p

S = 3 3 6 m p

Cc :/

39 /1

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

S = 3 3 6 m p

Cc :/

40 /1

S = 3 3 6 m p

Cc :/

41 /1

S = 3 3 6 m p

Cc :/

42 /1

S = 3 3 6 m p

Cc :/

43 /1

S = 3 3 6 m p

Cc :/

44 /1

S = 3 3 6 m p

Cc :/

45 /1

A :/3

9/ 2

S = 3 6 4 m p

S = 3 3 6 m p

Cc :/

52 /1

A :/4

0/ 2

S = 3 6 0 m p

A :/4

1/ 2

S = 3 5 6 m p

A :/4

2/ 2

S = 3 5 2 m p

A :/4

3/ 2

S = 3 4 7 m p

A :/4

4/ 2

S = 3 4 3 m p

A :/4

5/ 2

S = 3 3 9 m p

S = 3 3 6 m p

Cc :/

51 /116

.0 0

16 .0

0

16 .0

0

S = 3 3 6 m p

Cc :/

50 /1

S = 3 3 6 m p

Cc :/

49 /1

S = 3 3 6 m p

Cc :/

48 /1

16 .0

0

S = 3 3 6 m p

Cc :/

47 /1

S = 3 3 6 m p

Cc :/

46 /1

A :/4

6/ 2

S = 3 3 9 m p

A :/4

7/ 2

S = 3 4 3 m p

A :/4

8/ 2

S = 3 4 7 m p

A :/4

9/ 2

S = 3 5 1 m p

A :/5

0/ 2

S = 3 5 6 m p

A :/5

1/ 2

S = 3 5 9 m p

A :/5

2/ 2

S = 3 6 4 m p

S=349m p

Cc :/4/1

A :/4/2 S=348m

p

S=351m p

Cc :/3/1

A :/3/2 S=347m

p

S=346m p

Cc :/2/1

A :/2/2 S=321m

p

S=355m p

Cc :/1/1

A :/1/2 S=336m

p

S=344m p

Cc :/5/1

A :/5/2 S=339m

p

S=388m p

Cc :/54/1

A :/54/2

S=360m p

S=356m p

Cc :/53/1

A :/53/2

S=362m p

S=370m p

Cc :/38/1

A :/38/2

S=342m p

S=375m p

Cc :/37/1

A :/37/2

S=359m p

S=349m p

Cc :/36/1

A :/36/2

S=341m p

S=358m p

Cc :/35/1

A :/35/2

S=340m p

S=356m p

Cc :/34/1

A :/34/2

S=334m p

S=349m p

Cc :/19/1

A :/19/2

S=334m p

S=350m p

Cc :/18/1

(strada noua proiectata)

Teritoriul administrativ Timisoara

TI M

IS OA

RA

Te rit

or iul

a dm

ini str

at iv

Teritoriul administrativ Timisoara

Se riv itu te d e tr ec er e

BRANSAMENTELECTRIC CULOAR

se rv itu te d e tr ec er e

BR

SP DS

GRUP ELECTROPOMPE

INCENDIU

RE ZE

RV OR

A PA

IN CE

ND IU

Nr . to

p. 23

49 1/3

Nr . to

p. 23

49 1/1

/1/ 1/3

S = 1

05 31

m p

S = 1

52 06

m p

6 1 .5 4

33.25

4

6

89 858

89 758

89 756

89 877

89 886

89 908

89 779

89 841

89 443

89 214

89 577

89 568

89.874

89 457

4 4 .3 1

2 4 6 .6 6

2 2 9 .7 5

2

1

89 748

89 441

89 850

89 851

89 847

89 724

89 550

89 441

89 753

89 678

89 844

89 325

89 731

89 724

89 442

89 425

89 877

88 779

89 841

89 712

89 443

89 214

89 577

1

2

H500 l

H7 50

l H7

50 l

±0.00

B

A

B

A

1

2

Hp =1

.70

C

De 47

6

LL 47

4

A: 17,364 m2 1

Strada propusa in etapa a 4-a PUG in lucru

Giratie propusa

Giratie propusa

Strad a Gr

igore Alex

andr escu

Str ada

Gr igo

re A lex

and res

cu

Strada Grigo

re Ale xandr

escu

Ine lul

IV

Teritoriul administrativ Dumbravita

S+P+9E+Er / S+P+10E+Er

S+P+8E+Er / S+P+10E+Er

D+P+8E

43.59

C.T.

T

v v

v v

v

v

v v

v v

v v

v v

T

C

v v

v v

v v

v v

v

T

MONUMENT v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

T

v

v

v v

v

C

Timisoara

CALEA ARADULUI DN-59

can al

spre Tim isoara

C.T.

T

v v

v v

v

v

v v

v v

v v

v v

T

C

v v

v v

v v

v v

v

T

MONUMENT v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

T

v

v

v v

v

C

Timisoara

CALEA ARADULUI DN-59

can al

HALA - CENTRU COMERCIAL

SELGROS

HALA - CENTRU COMERCIAL

AUCHAN

483500

borna km -nr3

panou publicitar

5000

borna km -nr3

panou publicitar

5000

P.T.

C a b in a p o a r t a

T

T

B a zin r e te n tie

a p a p lu via la

borna km -nr3

panou publicitar

can al

5000

Sp re

DU MB

RA VIT

A

T

T

borna km -nr3

5000

P.T.

T

T

borna km -nr3

panou publicitar

can al

5000

T

T

borna km -nr3

5000

20 65

00

ST R.

SU PE

RB A

DE 1

15

S=0.79ha A 493/1

ST R.

SE RE

LO R

ST R.

DI M

IN ET

II

ST R.

FL OR

IL OR

STR.PHOENIX

DE 11 5- 4m

HORNBACH

DECATHLON

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ:

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă mixtă existentă: locuințe peste P+2 și servicii propuse în documentații de urbanism aprobate cu HCL

Zonă cu destinație specială existentă

Zonă unități industriale existentă

Zonă unități agricole existentă

LEGENDA:

Teren studiat

Limita de proprietate a terenului studiat

Limita zonei studiate

Limite parcele

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Drumuri de exploatare existente

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Teren arabil în intravilan propus prin PUG în vigoare ca zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2

Drum propus prin PUG în vigoare în afara parcelei, ce nu face obiectul PUZ

DELIMITĂRI:

Teren arabil în intravilan propus prin PUG în vigoare ca zonă mixtă: locuințe și funcțiuni complementare P... P+2, instituții și servicii publice

1:2500 Studiu zonă: funcțiuni existente

N

151-A04

ÎN C

A D

R A

R E

ÎN T

ER IT

O R

IU

C A

L E

A A

R A

D U

L U

I

C A

L E

A T

O R

O N

T A

L U

L U

I

C A

L E

A

L I P

O V

E I

N

CLADIRE EXISTENTA conform HCL 78/23.02.2010 - PUD "Locuinţe colective si funcţiuni complementare" S+P+6E+2Er POT max. = 40% Loc. Colective, 70% Servicii CUT max. = 3 Loc. Colective, 5 Servicii

CLADIRE EXISTENTA conform HCL 430/30.07.2013 PUZ "Locuinte colective si functiuni

complementare" S+P+9E+Er / S+P+10E+Er POT max. = 20%

CUT max. = 2.5

HCL 360/29.07.2008 - PUZ "Locuinte colective si functiuni complementare" S+P+6E+Er / S+P+8E+Er / S+P+10E+Er POT max. = 40% Loc. Colective, 50% Servicii CUT max. suprateran = 3.5

CLADIRE EXISTENTA conform HCL 219/19.06.2007 - PUD "Ansamblu de locuinţe colective şi funcţiuni complementare" D+P+8E / D+P+5E+Er

CLADIRE EXISTENTA conform HCL 358/2005 - PUZ SERVICII

S+P+4E POT = max. 80% CUT = max. 0.85

TEREN STUDIAT

PUZ in lucru - AO 01/28.01.2016 - PUZ "Locuinte colective si functiuni complementare" S+P+3E+Er / S+P+5E+Er POT max. = 35% Loc. Colective, 50% Servicii CUT max. suprateran = 1.2-2.4

PUZ in lucru - AO 19/10.11.2016 - PUZ "Locuinte colective, comert si servicii" S+P+2E / S+P+3E+Er / S+P+5E+Er POT max. = 35% Loc. Colective, 50% Servicii CUT max. suprateran = 1.05-2.45

PUZ in lucru - AO 28/26.11.2015 - PUZ "Zona mixta, case insiruite, locuinte colective si functiuni complementare" P+1E / S+P+3E POT max. = 35% Loc. Colective CUT max. suprateran = 0.7-1.75

PUZ in lucru - PUZ "Locuinte colective" S/D+P+3E / S/D+P+6E POT max. = 40% CUT max. locuinte = 1.5

INI IMARHITZECTURA IN N MN, NR, MN TI 11 1 LIV LAOBILIARE II IN Il ASISTENTA TEHNICA 1 1 NI MN 1 lamtrl Il PIATA BADEA CARTAN NR. KD AN ÎN INNA AP. 1 IN OANA VII ÎN ITVVISOARA, Il it RO/AVANNIAA ÎN URI IURI T=L: * 40 726 755 808 / +40 723 655 08 / +40 25 473 485 Îl III Il SMALL : kmtd.developmentEgmail.com |N DEVELOTDPAZIĂIT II O ON OI Z OMR TU ORAR TC O O OA XX IT. IA XR OA 7 A
RAII a x, RE cai SSE a a n : EI i

Atasament: 151-A05_SZ_regim_inaltime.pdf

P.U.Z. ”Locuințe colective și servicii” Timişoara, Strada Marginii, nr. 4

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: noiembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina

151/2016"Locuințe colective și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

DE 426/1-4m

BR

SP DS

GRUP ELECTROPOMPE

INCENDIU

RE ZE

RV OR

A PA

IN CE

ND IU

6 1 .5 4

4

6

89 858

89 758

89 756

89 877

89 886

89 908

89 779

89 841

89 443

89 577

89 568

89.874

89 457

4 4 .3 1

2

89 748

89 441

89 850

89 851

89 724

89 753

89 678

89 844

89 325

89 724

89 442

89 877

88 779

89 841

89 712

89 443

89 577

1

H7 50

l H7

50 l

±0.00

B

A

B

A

1

2

Hp =1

.70

C

1

Giratie propusa

Giratie propusa

P+5

P+6+Er P+8+Er

P+9+Er

P+10+Er

P+10+Er P+9+Er P+8

P+6+Er

ST RA

DA M

AR GI

NI I

ST RA

DA M

AR GI

NI I

ST RA

DA S

TE FA

N PR

OC OP

IU

STRADA MARGINII

CALEA ARADULUI

CALEA ARADULUI

INE LUL

IV - ST

RA DA

GR IGO

RE ALE

XAN DR

ESC U

CALEA ARADULUI

INELU L IV -

STRA DA GR

IGOR E ALE

XAND RESC

U

STRADA ARMONIEI

TEREN STUDIAT

Teritoriul administrativ Timisoara

Teritoriul administrativ Dumbravita

Strada propusa in etapa a 4-a a PUG in lucru

PUZ in lucru PUZ in lucru

PUZ in lucru

P+6 P+5

P+3

REGIM DE ÎNĂLȚIME:

P

LEGENDA:

Limita de proprietate a terenului studiat

Limita zonei studiate

Limita parcele

P+1

P+2

P+3

P+4

P+5

P+6

P+7

P+8

P+9

P+10

P+5

P+6+Er

P+8+Er

EXISTENT:

PROPUS ÎN PUZ APROBATE PRIN HCL:

DELIMITARI:

P+9+Er

P+10+Er

Limita teritoriu administrativ Timisoara

1:2500 Studiu zonă: Regim de înălțime

N

151-A05

ÎN C

A D

R A

R E

ÎN T

ER IT

O R

IU

C A

L E

A A

R A

D U

L U

I

C A

L E

A T

O R

O N

T A

L U

L U

I

C A

L E

A

L I P

O V

E I

N

PUZ in lucru - AO 01/28.01.2016 - PUZ "Locuinte colective si functiuni complementare" S+P+3E+Er / S+P+5E+Er POT max. = 35% Loc. Colective, 50% Servicii CUT max. suprateran = 1.2-2.4

PUZ in lucru - AO 19/10.11.2016 - PUZ "Locuinte colective, comert si servicii" S+P+2E / S+P+3E+Er / S+P+5E+Er POT max. = 35% Loc. Colective, 50% Servicii CUT max. suprateran = 1.05-2.45

PUZ in lucru - AO 28/26.11.2015 - PUZ "Zona mixta, case insiruite, locuinte colective si functiuni complementare" P+1E / S+P+3E POT max. = 35% Loc. Colective CUT max. suprateran = 0.7-1.75

CLADIRE EXISTENTA conform HCL 430/30.07.2013 PUZ "Locuinte colective si functiuni

complementare" S+P+9E+Er / S+P+10E+Er POT max. = 20%

CUT max. = 2.5

HCL 360/29.07.2008 - PUZ "Locuinte colective si functiuni complementare" S+P+6E+Er / S+P+8E+Er / S+P+10E+Er POT max. = 40% Loc. Colective, 50% Servicii CUT max. suprateran = 3.5

CLADIRi EXISTENTE conform HCL 219/19.06.2007 - PUD "Ansamblu de locuinţe colective şi funcţiuni complementare" D+P+8E / D+P+5E+Er

PUZ in lucru - PUZ "Locuinte colective" S/D+P+3E / S/D+P+6E POT max. = 40% CUT max. locuinte = 1.5

Atasament: 151-A06_SZ_scoli.pdf

P.U.Z. ”Locuințe colective și servicii” Timişoara, Strada Marginii, nr. 4

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: noiembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina

151/2016"Locuințe colective și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

O L

Se riv itu te d e tr ec er e

89 443

89 214

89 577

89 568

89 457

89 724

89 550

89 441

89 724

89 442

89 425

89 712

89 443

89 214

89 577

C

31

SC ROM GEL TIMISOARA

36

31

ZV

cc

cccc cc

cc

hot

cc b b

b bhothotcc

cc

hot b

b hothot

b

b

b b

cc

cc cc

b b

Giratie propusa

Giratie propusa

ST RA

DA M

AR GI

NI I

ST RA

DA M

AR GI

NI I

ST RA

DA S

TE FA

N PR

OC OP

IU

STRADA MARGINII

CALEA ARADULUI

INE LUL

IV - ST

RA DA

GR IGO

RE ALE

XAN DR

ESC U

CALEA ARADULUI

INELU L IV -

STRA DA GR

IGOR E ALE

XAND RESC

USTRADA ARMONIEI

STRADA ARMONIEI STRADA DR. GRIGORE T. POPA

STRADA DR. GRIGORE T. POPA

CA LE

A S

EV ER

B O

CU

CA LE

A S

EV ER

B O

CU

INE LU

L I V

Teritoriul administrativ Timisoara

Teritoriul administrativ Timisoara

Teritoriul administrativ Dumbravita

Teritoriul administrativ Dumbravita

PUZ in lucru

PUZ in lucru

Școală Gimnazială nr.7

LEGENDA:

Arealul deservit de școli R=1000 m

Liceul Tehnologic Agricol ”Petru Botiș”

Universitate de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului

R= 10

00 m

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Limita zonei studiate

Centru de pregătire și perfecționare profesională

N

1:5000 Studiu zonă - Localizare instituții de învățământ 151-A06

TEREN STUDIAT

R e 5

Atasament: 151-A07_SZ_gradinite.pdf

P.U.Z. ”Locuințe colective și servicii” Timişoara, Strada Marginii, nr. 4

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: noiembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina

151/2016"Locuințe colective și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

Se riv itu te d e tr ec er e

89 443

89 214

89 577

89 457

89 441

89 442

89 425

89 443

89 214

89 577

C

SC ROM GEL TIMISOARA

36

31

cc

cccc cc

cc

hot

cc b b

b bhothotcc

cc

hot b

b hothot

b

b

b b

cc

cc cc

b b

Giratie propusa

Giratie propusa

ST RA

DA M

AR GI

NI I

ST RA

DA M

AR GI

NI I

CALEA ARADULUI

INE LUL

IV - ST

RA DA

GR IGO

RE ALE

XAN DR

ESC U

CALEA ARADULUI

INELU L IV -

STRA DA GR

IGOR E ALE

XAND RESC

USTRADA ARMONIEI

STRADA ARMONIEI STRADA DR. GRIGORE T. POPA

STRADA DR. GRIGORE T. POPA

CA LE

A S

EV ER

B O

CU

CA LE

A S

EV ER

B O

CU

INE LU

L I V

Teritoriul administrativ Timisoara

Teritoriul administrativ Dumbravita

PUZ in lucru

PUZ in lucru

Grădiniță

Arealul deservit de gradinițe R=500 m

R= 50

0 m

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Limita zonei studiate

LEGENDA:

1:5000 Studiu zonă - Localizare grădinițe 151-A07

N

”ARTA IN NORI”

”KINDERINSEL”

CHILDREN CARE CENTER

TEREN STUDIAT

R e 5

Atasament: 151-A08_SZ_medical.pdf

P.U.Z. ”Locuințe colective și servicii” Timişoara, Strada Marginii, nr. 4

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: noiembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina

151/2016"Locuințe colective și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

Se riv itu te d e tr ec er e

89 443

89 214

89 577

89 457

89 441

89 442

89 425

89 443

89 214

89 577

C

SC ROM GEL TIMISOARA

36

31

cc

cccc cc

cc

hot

cc b b

b bhothotcc

cc

hot b

b hothot

b

b

b b

cc

cc cc

b b

Giratie propusa

Giratie propusa

ST RA

DA M

AR GI

NI I

ST RA

DA M

AR GI

NI I

CALEA ARADULUI

INE LUL

IV - ST

RA DA

GR IGO

RE ALE

XAN DR

ESC U

CALEA ARADULUI

INELU L IV -

STRA DA GR

IGOR E ALE

XAND RESC

USTRADA ARMONIEI

STRADA ARMONIEI STRADA DR. GRIGORE T. POPA

STRADA DR. GRIGORE T. POPA

CA LE

A S

EV ER

B O

CU

CA LE

A S

EV ER

B O

CU

INE LU

L I V

Teritoriul administrativ Timisoara

Teritoriul administrativ Dumbravita

PUZ in lucru

PUZ in lucru

Spital LEGENDA:

Arealul deservit de spital R=1000 m

R= 10

00 m

Cabinet Medical

Arealul deservit de cabinetul medical R=300 m

R= 30

0 m

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Limita zonei studiate

N

1:5000 Studiu zonă - Localizare cabinete medicale 151-A08

SPITALUL ''EUGENIU DE SAVOYA'' în execuție

SPITALUL ''PREMIERE''

TEREN STUDIAT

ai lei si lei (ai le sei ai lei (N ln isi (si soda

Atasament: 151-A09_SZ_transport.pdf

P.U.Z. ”Locuințe colective și servicii” Timişoara, Strada Marginii, nr. 4

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: noiembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina

151/2016"Locuințe colective și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

O L

Se riv itu te d e tr ec er e

89 443

89 214

89 577

89 568

89 457

89 724

89 550

89 441

89 325

89 724

89 442

89 425

89 712

89 443

89 214

89 577

C

31

SC ROM GEL TIMISOARA

36

31

ZV

cc

cccc cc

cc

hot

cc b b

b bhothotcc

cc

hot b

b hothot

b

b

b b

cc

cc cc

b b

Giratie propusa

Giratie propusa

ST RA

DA M

AR GI

NI I

ST RA

DA M

AR GI

NI I

ST RA

DA S

TE FA

N PR

OC OP

IU

STRADA MARGINII

CALEA ARADULUI

INE LUL

IV - ST

RA DA

GR IGO

RE ALE

XAN DR

ESC U

CALEA ARADULUI

INELU L IV -

STRA DA GR

IGOR E ALE

XAND RESC

USTRADA ARMONIEI

STRADA ARMONIEI STRADA DR. GRIGORE T. POPA

STRADA DR. GRIGORE T. POPA

CA LE

A S

EV ER

B O

CU

CA LE

A S

EV ER

B O

CU

INE LU

L I V

Teritoriul administrativ Timisoara

Teritoriul administrativ Timisoara

Teritoriul administrativ Dumbravita

Teritoriul administrativ Dumbravita

PUZ in lucru

PUZ in lucru

Linia Autobuz Expres 1

LEGENDA:

Linia Troleibuz 17

Linia Troleibuz 14

Linia Troleibuz M14

Limita teritoriului administrativ Timișoara

Limita zonei studiate

N

1:5000 Studiu zonă - Mijloace de transport în comun 151-A09

TEREN STUDIAT

e e e e

Atasament: 151-A10_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

P.U.Z. ”Locuințe colective și servicii” Timişoara, Strada Marginii, nr. 4

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: noiembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina

151/2016"Locuințe colective și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

64 .60

5

55.79

55.42

64 .36

91.531 91.688

91.7499 1.6

9 4

91.704 91.637

91.720

91.687

91.781

91.703

91.824

91.564

91.280

91.602

91.653

91.816

91.985

91.751

91.739

91.635

91.749

91.759

91.950

91.911

91.731

91 .7 18

91.742

91.708 91.680

91.710 92.177

91.933

92.355

92.158

91.714

91.752 91.940

91.645

91.807

91.513

91.653 91.616

91.622

91.800

91.579

91.571

92.314

91.932

91.788

91.802 91.728

91.651 92.078

91.784

91 .5

41

92.116

92.134

92.134

91.931

2115

2119

Gr

2117

Gr 2122 Gr

2116

2 0 6 5 5 0

483150

2 0 6 5 5 0

483200

C

st r. M

ar gi ni i

2 0 6 6 0 0

483150

1000

C

nr.topo.2117-2118/2

nr.topo.2117-2118/1

st r. M

ar gi ni i

2 0 6 6 0 0

483200

2 0 6 6 0 0

4831002 0 6 5 5 0

483100483100

s=3581 MP.

s=3580 MP.

cf.433515 TIMISOARAPost trafo

Hipermarket REAL

Hala centru comercial HORNBACH

st r. M

ar gi ni i

3

2

1

4

ac ce s

EX IST EN T

ho rn ba ch

Împrejmuire sârmă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Limita topografică teren studiat

Împrejmuire metalică

Limite parcele conform CF C

Stâlpi electricitate Capac cămin

Teren arabil în intravilan propus prin PUG în vigoare ca zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2

DELIMITĂRI

ZONIFICARE EXISTENT

SIMBOLURI

Arbori

Zonă verde în cadrul parcelelor vecine

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Carosabil existent Strada Marginii

Construcții existente

Extindere Strada Marginii

1:500 Situația existentă

N

151-A10

INVENTAR COORDONATE in sistem de proiectie STEREO 70

Y(m)

1 206591.398 483132.250

X(m)

2 206621.596 483189.364

3 206573.921 483217.621

4 206543.521 483160.893

Nr.

LEGENDĂ

ÎN C

A D

R A

R E

ÎN T

ER IT

O R

IU

C A

L E

A A

R A

D U

L U

I

C A

L E

A T

O R

O N

T A

L U

L U

I

C A

L E

A

L I P

O V

E I

N

Atasament: 151-A11_REGLEMENTARI.pdf

P.U.Z. ”Locuințe colective și servicii” Timişoara, Strada Marginii, nr. 4

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: noiembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina

151/2016"Locuințe colective și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Limita topografică teren studiat

Gard metal

Limite parcele conform CF

Construcții existente

C

Carosabil existent Strada Marginii

Stâlpi electricitate Capac cămin

Zonă locuințe și servicii max. (S)+P+4E+Er propusă

Zona de implantare a construcțiilor supraterane propusă

Teren arabil în intravilan propus prin PUG în vigoare ca zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2

DELIMITARI

Limita parcela propusă

ZONIFICARE EXISTENT

SIMBOLURI

Zona verde în cadrul parcelei propusă

Zonă verde în cadrul parcelelor vecine

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Extindere Strada Marginii

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propusă

ZONIFICARE PROPUS

Acces auto propus

Zona de implantare a construcțiilor subterane propusă

64 .61

52.47

3.32

55.42

mi n.4

,50

si h/2

mi n.4

,50

si h/2

10.00

64 .36

55.79

3.26

52.16

47 .78

16 .61 5.00

12.00

5.00

12.00 5.00

6.50 50

194 m2

3,387 m2

91.531

91.688

91.74991.6 9 4

91.704

91.637

91.720

91.687

91.781

91.703

91.824

91.564

91.280

91.602

91.653

91.816

91.985

91.751

91.739

91.635

91.749

91.759

91.950

91.911

91.731

91 .7 18

91.742

91.708

91.680

91.710

92.177

91.933

92.355

92.158

91.714

91.752

91.940

91.645

91.807

91.513

91.653

91.616

91.622

91.800

91.579

91.571

92.314

91.932

91.788

91.802 91.728

91.651

92.078

91.784

91 .5

41

92.116

92.134

92.134

91.931

2115

2119

Gr2118

Gr 2122 Gr

2116

2 0 6 5 5 0

483150

2 0 6 5 5 0

483200

C

2 0 6 6 0 0

483150

1000

C

nr.topo.2117-2118/1

2 0 6 6 0 0

483200

2 0 6 6 0 0

4831002 0 6 5 5 0

483100483100

s=3580 MP.

nr.topo.2117-2118/2 s=3581 MP.

cf.433515 TIMISOARA

(S)+P+4E+Er P.O.T.max=40% C.U.T.max=2.1

PT T

1

PT T

1

st r. M

ar gi ni i

st r. M

ar gi ni i

ac ce

s EX

IST EN

T ho

rn ba

ch

3

2

1

4

12.00

50 3.25 3.25 1.50 2.00 1.50

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

carosabil

pi st

a bi

ci cl

et e

du bl

u se

ns

tro tu

ar

z. v

er de

1:500 Reglementări urbanistice

IN D

IC I

PR O

PU ȘI

N

Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er

P.O.T. max servicii

C.U.T. max suprateran

max. 40%

max. 2.1 P.O.T. max locuinte max. 35%

H max cornișă max. 18 m

Spații verzi min. 21.17% min. 717 mp

151-A11

INVENTAR COORDONATE in sistem de proiectie STEREO 70

Y(m)

1 206591.398 483132.250

X(m)

2 206621.596 483189.364

3 206573.921 483217.621

4 206543.521 483160.893

Nr.

H max totală max. 22 m

LEGENDĂ

PTT 1

Spații verzi in cadrul parcelei min. 717mp 21.17%

3387 mp 94.58%

Teren arabil în intravilan propus prin PUG ca zonă locuințe si funcțiuni complementare P... P+2

Locuințe colective și servicii cu regim de înălțime max. S+P+4E+Er

BILANȚ TERITORIAL

3581 mp 100 %TOTAL - Teren conform CF

EXISTENT PROPUS

3581 mp 100 %

3581 mp 100 % - -

- -

- - 194 mp 5,42%Teren pentru extinderea StrăziiMarginii la profil transversal de 12m

din care

din care min. 359 mp amenajate pe teren natural

Atasament: 151-A12_CIRCULATIA.pdf

P.U.Z. ”Locuințe colective și servicii” Timişoara, Strada Marginii, nr. 4

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: noiembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina

151/2016"Locuințe colective și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

64 .61

55.79

55.42

52.47

3.32

3.26

52.16

47 .78

16 .6112.00

12.00

12.00

194 m2

3,387 m2

91.531

91.688

91.74991.6 9 4

91.704

91.637

91.720

91.687

91.781

91.703

91.824

91.564

91.280

91.602

91.653

91.816

91.985

91.751

91.739

91.635

91.749

91.759

91.950

91.911

91.731

91.718

91.742

91.708

91.680

91.710

92.177

91.933

92.355

92.158

91.714

91.752

91.940

91.645

91.807

91.513

91.653

91.616

91.622

91.800

91.579

91.571

92.314

91.932

91.788

91.802 91.728

91.651

92.078

91.784

91 .5

41

92.116

92.134

92.134

91.931

2115

2119

Gr

Gr

2122

Gr

2116

2 0 6 5 5 0

483150

2 0 6 5 5 0

483200

C

st r. M

ar gi ni i

zo na

v er

de

2 0 6 6 0 0

483150

1000

C

nr.topo.2117-2118/1

st r. M

ar gi ni i

2 0 6 6 0 0

483200

2 0 6 6 0 0

4831002 0 6 5 5 0

483100483100

s=3580 MP.

ac ce

s ho

rn ba

ch

st r. M

ar gi ni i

nr.topo.2117-2118/2 s=3581 MP.

cf.433515 TIMISOARA

3

2

1

4

64 .36

Teren domeniu public de interes local Strada Marginii

Teren ce se intentionează a fi trecut in domeniul public

Carosabil existent Strada Marginii

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

Limita topografică parcela studiată

Împrejmuire metalică

Limite parcele conform CF

Construcții existente

C

Stâlpi electricitate Capac cămin

DELIMITĂRI

Limită parcela propusă

DESTINAȚIE

SIMBOLURI

Împrejmuire sârmă

Extindere Strada Marginii

1:500 Circulația terenurilor

N

LEGENDĂ

BILANȚ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public

3581 mp 100.00%

194 mp 5.42%

3387 mp 94.58%

TOTAL - Teren conform CF

Teren proprietate privată a persoanelor fizice/juridice

EXISTENT PROPUS

ÎN C

A D

R A

R E

ÎN T

ER IT

O R

IU

C A

L E

A A

R A

D U

L U

I

C A

L E

A T

O R

O N

T A

L U

L U

I

C A

L E

A

L I P

O V

E I

N

3581 mp 100.00%

- -

3581 mp 100.00%

151-A12

INVENTAR COORDONATE in sistem de proiectie STEREO 70

Y(m)

1 206591.398 483132.250

X(m)

2 206621.596 483189.364

3 206573.921 483217.621

4 206543.521 483160.893

Nr.

Atasament: 151-A13_MOBILARE.pdf

P.U.Z. ”Locuințe colective și servicii” Timişoara, Strada Marginii, nr. 4

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: noiembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina

151/2016"Locuințe colective și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

Limita topografică teren studiat

Împrejmuire metalică

Limite parcele conform CF C

Stâlp electricitate

Capac cămin

DELIMITĂRI

Limită parcela propusă

SIMBOLURI

Circulații auto în interiorul parcelei propuse

Circulații pietonale in interiorul parcelei propuse

Platforme parcare în cadrul parcelei propuse

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Carosabil existent Strada Marginii

Locuințe colective și servicii max. (S)+P+4E+Er propuse

Zona de implantare a construcțiilor supraterane propusă

Teren arabil în intravilan propus prin PUG în vigoare ca zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2

ZONIFICARE EXISTENT

Zona verde în cadrul parcelei propusă

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Extindere Strada Marginii

MOBILARE PROPUSĂ

Loc de joaca pentru copii în cadrul parcelei propus

Profil transversal Strada Marginii propus

Acces auto propus

13

14

15

16

2 3

11

10

4

8

5 6

7

12

9

1

64 .61

55.79

55.42

64 .36

mi n.4

,50

si h/2

10.00

10.00

52.16

3.26

3.32

52.47

35.30

1.80

31.70

1.80

15 .20

14 .20

15 .20

35.30

1.80

31.70

1.80

1.8 0

11 .60

1.8 0

1.8 0

11 .60

1.8 0

16 .61

47 .78

5.00

12.00

5.00

12.00

12.00

50 6.50

5.00

5.00 6.00

5.00

6.0 0

6.0 0

91.531

91.688

91.74991.6 9 4

91.704

91.637

91.720

91.687

91.781

91.703

91.824

91.564

91.280

91.602

91.653

91.816

91.985

91.751

91.739

91.635

91.749

91.759

91.950

91.911

91.731

91 .7 18

91.742

91.708

91.680

91.710

92.177

91.933

92.355

92.158

91.714

91.752

91.940

91.645

91.807

91.513

91.653

91.616

91.622

91.800

91.579

91.571

92.314

91.932

91.788

91.802 91.728

91.651

92.078

91.784

91 .5

41

92.116

92.134

92.134

91.931

2 0 6 5 5 0

483150

2 0 6 5 5 0

483200

C

2 0 6 6 0 0

483150

1000

C

nr.topo.2117-2118/1

2 0 6 6 0 0

483200

2 0 6 6 0 0

4831002 0 6 5 5 0

483100483100

s=3580 MP.

3

2

1

4

2115

2119

Gr 2122

Gr

2116

st r. M

ar gi ni i

st r. M

ar gi ni i

PT T

1

PT T

1

nr.topo.2117-2118/2 s=3581 MP.

cf.433515 TIMISOARA

(S)+P+4E+Er P.O.T.max=40% C.U.T.max=2.1 3387 m2

mi n.4

,50 si

h/2

loc de

jo ac

a

P

P+4E

P+4E

P+4E+Er

P+4E+Er

P+4E

P+4E+Er

P+4EP+4E+Er

19 4

m 2

ac ce

s EX

IST EN

T ho

rn ba

ch

12.00

50 3.25 3.25 1.50 2.00 1.50

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

carosabil

pi st

a bi

ci cl

et e

du bl

u se

ns

tro tu

ar

z. v

er de

1:500 Posibilități de mobilare

N INVENTAR COORDONATE in sistem de proiectie STEREO 70

Y(m)

1 206591.398 483132.250

X(m)

2 206621.596 483189.364

3 206573.921 483217.621

4 206543.521 483160.893

Nr.

151-A13

IN D

IC I

PR O

PU ȘI

Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er

P.O.T. max servicii

C.U.T. max

max. 40%

max. 2.1 P.O.T. max locuinte max. 35%

H max cornișă max. 18 m

Spații verzi min. 21.17% min. 717 mp

H max totală max. 22 m

LEGENDĂ

PTT 1

Spații verzi in cadrul parcelei min. 717mp 21.17%

3387 mp 94.58%

Teren arabil în intravilan propus prin PUG ca zonă locuințe si funcțiuni complementare P... P+2

Locuințe colective și servicii cu regim de înălțime max. S+P+4E+Er

BILANȚ TERITORIAL

3581 mp 100 %TOTAL - Teren conform CF

EXISTENT PROPUS

3581 mp 100 %

3581 mp 100 % - -

- -

- - 194 mp 5,42%Teren pentru extinderea StrăziiMarginii la profil transversal de 12m

din care

din care min. 359 mp amenajate pe teren natural

Atasament: 151-A14_volumetrie.pdf

P.U.Z. ”Locuințe colective și servicii” Timişoara, Strada Marginii, nr. 4

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: noiembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina

151/2016"Locuințe colective și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

Volumetrie propusă 151-A14

Atasament: 151-A15_volumetrie.pdf

P.U.Z. ”Locuințe colective și servicii” Timişoara, Strada Marginii, nr. 4

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara: noiembrie 2017

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina

151/2016"Locuințe colective și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

Volumetrie propusă 151-A15

Atasament: Lucrari_edilitare.pdf

LEB 009907 0SS9i
91531
W ISI uIp = 1'UW 5'X00Z Sa uIp Jeue3 el
SRI Ra SI pt De „sit
acces exclusiv interventie autospeciala pompieri latime l=6m 2116 2119 2122 nr.topo.2117-2118/1 s=3580 MP. NFRERA/AP"PraII IT APA
vuvo
d L8SE=S SINIL SVLSFEYVP
Conducta de apa existenta Canal existent din tuburi de Bransament de apa din PE-HD Racord la canal propus tuburi PVC-KG Camin de apometru amin de racord Rigola pluviala Bazin de Decantor de hidrocarburi propus Camin onducta apa propusa pentru incendiu Camin propus Hid incendiu exterior propus canal menajer propus din tuburi de vizitare propus
n2sa0J4 Bu!
HSa ua
9IH N NV
Cext
ELLE:
SS RR RR SR SR sndog/onuajai | 4 INI; ÎNBBUN 30 HLVNUS INIVUOLIZASNI / RS aaa a d. a: SS a a a x a Ra Sa e a
Ii
2120 2121 Verificator / ECT litate Nume: S.C. DELTA PROJECT S.R.L. Strada 1 DECEMBRIE, nr. 27/a, 300232, Tel/Fax: 0356 105 103 E-mail: J35/ 1445/2002 RO 14878525 200 lei nătura Cerinta: Beneficiar: Decsov Adresa: Denumire proiect: Locu propusa din PE-HD KG 164 / 17 /SU-TM SI SERVICII judetul Timis PLAN DE SITUATIE LUCRARI HIDROEDILITARE 01-ED Număr proiect: P35/2016 Faza PUZ.

Atasament: Lucrari_electrice.pdf

15

16

17

18

4

5

13

12

6

10

7

8

9

14

11

3

2

1

3

2

4 lo

c de

jo ac

a

P

1 9 4 m

2

S+P+4E+Er

P.O.T.max=40%

C.U.T.max=2.1

3387 m 2

P+4E

P+4E+Er

P+4EP+4E+Er

FDCP1

FDCP2

LES0.4kV

LES0.4kV

PCFO2

PCFO1

PT

LEGENDA

- Traseu bransare la retelele de fibra optica format din fibra optica de tip SingleMode, pozat pe pat de nisip in profil de sant, in tub gofrat Ø63mm, de catre providerii de servicii;

- Traseu pentru alimentarea FDCP-urilor, pozat din tub gofrat, realizat de catre distribuitorul local de energie electrica;

PT - Post de transformare de retea, construtie in anvelopa, proiectat si executat in baza studiului de solutie si a avizului tehnic de racordare, in grija distribuitorului local de energie electrica;

FDCP - Firida de distributie, contorizare si protectie, proiectat si executat in baza studiului de solutie si a avizului tehnic de racordare, in grija distribuitorului local de energie electrica;

PCFO - Punct de conexiune fibra optica, proiectat si executat de care providerii de servicii de telecomunicatii;

Acest proiect este proprietatea firmei SC ELECTRIC EYE SRL. Drepturile de proiectare apartin in intregime proiectantului. Refolosirea oricarei parti din aceasta documentatie este interzisa.

Verificator Nume Semnatura Cerinţa Referat\expertiză Nr.\Data

Desenat

Proiectat

Şef Proiect

Specificaţie

Titlul planşei : Instalatii electrice

Faza:

Proiectant Instalaţii Electrice :

P.U.Z.

Pr. Nr :

Nume Semnatura

Scara:

Data:

236\2017

1\200

Iul. 2017

Planşa:

E01

arh. Georgeta Trîmbițaș

Titlul proiectului : PUZ Locuinte colective si servicii, amplasat pe Strada Marginii, Nr. 4, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 433515, Nr. Top.: 2117-2118/2

Verificat ing. Lucian Volintiru Rev: 00

ing. Adrian Valea

ing. Adrian Valea

Beneficiar :

Decsov Eduard și Decsov Alexandrina Giarmata Vii, Intrarea Rozelor, nr. 6-8;

Timisoara, str. Zimnicea, nr. 26; jud. Timis, e-mail: [email protected]

SC ELECTRIC EYE SRL

Atasament: Lucrari_rutiere.pdf

Atasament: MEMORIU_TEHNIC.pdf

Pagina 1 I 14

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC

Proiect nr. 151/2016

1. Introducere 1.1.DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

“LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII” C.F. 433515 Nr. cad.: 433515, Nr. top. 2117-2118/2 S= 3581 mp

Amplasament: Strada Marginii, Nr. 4, TIMIŞOARA, Jud. TIMIŞ

Beneficiar: DECSOV EDUARD ȘI DECSOV ALEXANDRINA Proiectant general: S.C. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” S.R.L. Data elaborării: decembrie 2017 Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2. OBIECTUL PUZ 1.2.1. SOLICITĂRI ALE TEMEI – PROGRAM

Documentaţia de faţă, în fază de Plan Urbanistic Zonal: „Locuinţe colective şi servicii”, propune reglementări din punct de vedere urbanistic al terenului situat în intravilanul localității Timişoara, pe strada Marginii, identificat prin CF 433515, nr. cad. 433515 (nr. top. 2117-2118/2), aflat în proprietatea beneficiarilor Decsov Eduard și Decsov Alexandrina. 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU

ZONA STUDIATĂ Zona studiată este situată în partea de nord a Municipiului Timişoara, pe latura de est

a Străzii Marginii, la nord de intersecția acesteia cu Strada Armoniei. Accesul pe teren se face direct de pe Strada Marginii.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, terenul se încadrează din punct de vedere a zonificării funcționale în zona de Locuințe și funcțiuni complementare cu regim de înălțime P...P+2 propusă, aparținând UTR 22.

Conform P.U.G. al Municipiului Timişoara, etapa 4 în lucru, terenul este încadrat în zona M3 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor principale de trafic.

Pagina 2 I 14

1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1 LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General în vigoare al municipiului Timişoara, terenul de faţă este inclus în UTR 22 și este propus ca zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare cu regim de înălțime P...P+2.

Limitele parcelei sunt: - La nord: terenul se învecinează cu imobilul identificat prin Nr. Top. 2116 - La sud: se învecinează cu imobilul identificat prin Nr. Top. 2117-2118/1 - La est: terenul se învecinează cu imobilul identificat prin Nr. Top. 2119 - La vest: strada Marginii.

1.3.2 LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU

P.U.Z.  Certificatul de Urbanism nr. 1194/28.03.2016 eliberat în baza H.C.L. nr.

157/2002 prelungit prin HCL 107/2014;  Certificatul de Urbanism nr. 5130/13.12.2016 eliberat în baza H.C.L. nr.

157/2002 prelungit prin HCL 107/2014;  Avizul de Oportunitate nr. 23/08.12.2016.

1.3.3 PROIECTE DE INVESTIŢII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC

DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI În zona studiată, de la nord de strada Grigore T. Popa, au apărut investiţii în special

în sensul mobilării parcelelor libere de construcţii cu clădiri având ca funcţiuni dominante locuirea colectivă şi serviciile.

De asemenea, proximitatea localității Dumbrăvița a determinat întocmirea unor studii a căror scop este reglementarea terenurilor aflate la granița dintre intravilanul Municipiului Timișoara și intravilanul localității Dumbrăvița, precum și proiectarea unor noi străzi de legătură între acestea.

Pe amplasamente vecine din UTR 22 au fost elaborate mai multe documentații de urbanism, aprobate cu următorii indici:

HCL 219/19.06.2007 - PUD "Ansamblu de locuinte colective si functiuni

complementare":  Subzona 1:

- POT max. 40% - CUT max. 3,2 - Regimul maxim de înălțime D+P+8E

 Subzona 2: - POT max. 49% - CUT max. 3,5 - Regimul maxim de înălțime D+P+5E+Er

În prezent, amplasamentele sunt mobilate conform prevederilor implementate prin PUD.

HCL 360/29.07.2008 - PUZ "Locuințe colective si funcțiuni complementare" are următorii indici urbanistici:

- POT servicii 50% - POT locuire 40% - CUT 3,5 - Regimul maxim de înălțime S+P+10E+Er

HCL 78/23.02.2010 - PUD "Locuințe colective si funcțiuni complementare": - POT servicii 70% - POT locuire 40% - CUT servicii 5 - CUT locuire 3 - Regimul maxim de înălțime S+P+6E+2m/2Er

În prezent, amplasamentul este mobilat.

Pagina 3 I 14

HCL 430/30.07.2013 - PUZ "Locuințe colective si funcțiuni complementare" pentru

un teren situat pe acceași latură a străzii Marginii, la nr.2, la sud de imobilul de referință, având următorii indici aprobați:

- POT maxim =20% - CUT maxim =2,5 - Regim de înălţime maxim S+P+9E+1Er și S+P+10E+1Er.

Pe acest amplasament există o clădire finalizată și una în execuție conform PUZ.  HCL 67/21.02.2017 - PUZ "Ansamblu locuințe colective si funcțiuni

complementare": - POT max. 35% - CUT max. 1,4 - Regimul maxim de înălțime S+P+5E

În prezent, amplasamentul nu este mobilat conform PUZ. De asemenea, în cadrul UTR22 există documentații de urbanism în lucru, cu

următoarele Avize de Oportunitate obținute:

 AO 28/26.11.2015 - PUZ "Zonă mixtă, case înșiruite, locuințe colective și funcțiuni complementare" pentru amplasamentul Strada Armoniei nr.18, cu următorii indici propuși:

 Subzona Locuințe individuale și funcțiuni complementare: - POT max. 35% - CUT max. 0,7 - Regimul maxim de înălțime P+1E

 Subzona Locuințe colective și funcțiuni complementare: - POT max. 35% - CUT max. 1,75 - Regimul maxim de înălțime S+P+3E

 AO 01/28.01.2016 - PUZ "Locuințe colective și funcțiuni complementare" pentru

amplasamentul Strada Armoniei nr.18-20, cu următorii indici propuși:  Subzona Locuințe individuale și colective mici:

- POT max. 35% - CUT max. 1,2 - Regimul maxim de înălțime S+P+3E+Er

 Subzona mixtă: - POT max. 35% locuire, 50% parter comercial - CUT max. 2,4 - Regimul maxim de înălțime S+P+5E+Er

 AO 19/10.11.2016 - PUZ "Locuințe colective comerț și servicii" pentru amplasamentul

Strada Armoniei nr.16, cu următorii indici propuși:  Subzona Locuințe individuale și colective mici:

- POT max. 35% - CUT max. 1,05 - Regimul maxim de înălțime P+E+M-D+P+2E

 Subzona Locuințe colective: - POT max. 35% - CUT max. 2 - Regimul maxim de înălțime S+P+3E+Er

 Subzona mixtă: - POT max. 35% locuire, 50% parter comercial - CUT max. 2,45 - Regimul maxim de înălțime S+P+5E+Er

Reglementările urbanistice ale terenurilor din cadrul UTR 22 au făcut posibilă

restructurarea parțială a unor zone ex-industriale, precum și o densificare a cadrului construit în concordanță cu infrastructura rutieră propusă prin P.U.G. în vigoare.

Pagina 4 I 14

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1. EVOLUŢIA ZONEI 2.1.1 DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI

Zona cuprinsă între Calea Aradului și prelungirea Străzii Grigore Alexandrescu s-a dezvoltat continuu în ultimii 20 de ani, prin modernizarea principalelor căilor de circulație și mobilarea fostelor terenuri agricole sau industriale.

Se mențin funcțiuni precum zonele pentru instituții publice și cele de locuințe și funcțiuni complementare până la P...P+2, însă zonele ex-industriale se află într-un continuu proces de remodelare urbană. În consecință, în zonă se instalează noi funcțiuni, cum ar fi locuirea colectivă și serviciile.

În zona dintre Calea Aradului și Strada Marginii au apărut exclusiv construcții pentru comerț en-detail, cum ar fi: Selgros, Decathlon, Auchan, Hornbach, Altex.

În schimb, la est de Strada Marginii apar proiecte noi, distribuite de-a lungul principalelor căi de circulaţie din zonă (Strada Marginii, Armoniei, Grigore T. Popa). Funcțiunile predominate aprobate prin Hotărâri de Consiliu Local sunt cele de locuire colectivă şi servicii, având un regim de înălţime de P+6…10+Er.

La nivelul infrastructurii rutiere, atât PUG în vigoare cât și cel în lucru prevăd modernizarea și echiparea Străzii Grigore Alexandrescu, astfel încât să devină stradă de categoria a II-a. 2.1.2 CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU

EVOLUŢIA LOCALITĂŢII Amplasamentul studiat se află la confluenţa dintre două zone majore:

 Zona situată la vest de Strada Marginii, cu servicii și instituții publice.  Zona situată la est de Strada Marginii cu locuințe și funcțiuni

complementare de tip individual sau ansambluri rezidențiale și servicii. În prezent, pe Calea Aradului se află instituții de învătământ de nivel liceal (Liceul

Agricol Petru Botiș) și universitar (Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului), iar zona este deservită de mijloace de transport în comun: liniile Troleibuz 17 și Autobuz Expres 1. De asemenea, spațiile comerciale de tip hipermarket permit deservirea unui număr mare de locuitori.

Tendința de creștere este benefică pentru întreaga zonă studiată, care deocamdata are o densitate redusă a populației, iar din punct de vedere urbanistic, profilurile stradale sunt discontinue și neunitare.

Noile reglementări apar ca o consecință a echipării cu servicii, instituții și mijloace de transport în comun, precum și a densificării infrastructurii rutiere înspre localitatea Dumbrăvița.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 2.2.1 POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII

Terenul studiat este situat în partea de nord a Municipiului Timişoara, în intravilan, pe o parcelă identificată prin CF 433515, nr. cad. 433515 (Nr. top. 2117-2118/2). Terenul are front stradal pe latura lungă de 64,36m către strada Marginii, și formă regulată. Laturile scurte au lungimi de 55,42m, respectiv 55,79m. Orientarea terenului este Nord-Est spre Sud-Vest. Forma regulată a parcelei asigură posibilitatea unei mobilări raționale.

2.2.2 RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI,

ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL

 Din punct de vedere al poziţiei în cadrul oraşului, poziţia este una favorabilă, fiind în proximitatea unei zone dotate cu instituții de interes public (Liceul

Pagina 5 I 14

Agricol Petru Botiș, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, secția 5 a Poliției) și servicii.

 Accesibilitatea zonei este asigurată de existența străzilor de categoria a III-a care fac legătura cu artera majoră Calea Aradului, precum și de existența mijloacelor de transport in comun ale RATT. De asemenea, atât PUG în vigoare cât și cel în lucru susțin modernizarea și echiparea Străzii Grigore Alexandrescu, astfel încât să devină stradă de categoria a II-a.

 Zona este deservită de mijloace de transport în comun, pe Calea Aradului aflându-se stațiile liniilor Troleibuz 17 și Autobuz Expres 1.

 La nivel edilitar, zona este echipată cu rețele de apă potabilă, energie electrică, gaz și telecomunicații.

 Zona studiată trece printr-un proces de densificare și remodelare urbană în sensul dotării cu locuinţe colective şi servicii.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 2.3.1 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE

ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE Relieful. Conform ridicării topografice, suprafaţa terenului este plată, având diferenţe

de nivel nesemnificative. În zonă nu se află cursuri de apă, iar clima este cea tipică Câmpiei de Vest.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele : a) Temperatura aerului: - Media lunară minimă: –1,2oC în Ianuarie; - Media lunară maximă: +21,5oC în Iulie-August; - Temperatura minimă absolută: –35,5oC - Temperatura maximă absolută: +42,5oC - Temperatura medie anuală: +10,7oC b) Precipitaţii: - Media anuală: 600-700 mm. Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condiţiile

locale de teren studiat in localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea maxima de îngheţ este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,60-0,70m. Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu

precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Conform Studiului Geotehnic nr. 384/2017, terenul studiat se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus. Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să îi pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Apa subterană a fost interceptată la adâncimea de -4,10m. 2.3.2 DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ŞI CONSTRUCŢII

În prezent, terenul este liber de construcții. Terenurile vecine aflate de aceeași parte a străzii au un procent de ocupare al

terenului redus, fiind parcele de curți construcții cu locuințe individuale și grădini. Construcțiile amplasate pe terenurile vecine situate pe partea de vest ocupă o

suprafață consistentă raportată suprafața totală a terenului. Terenurile aflate la sud de Strada Armoniei care sunt reglementate prin noi planuri

urbanistice au coeficienți mai ridicați de ocupare a terenului.

Pagina 6 I 14

2.4. CIRCULAŢIA 2.4.1 ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A

CIRCULAŢIEI RUTIERE Pe porțiunea de drum situată la nord de intersecția cu Strada Armoniei, și, implicit în

dreptul amplasamentului studiat, nu există trotuar sau pistă de biciclete. În consecință, nu este asigurat accesul pietonal sau cu bicicleta separat de accesul auto pe parcele.

Conform PUZ ”Calea Aradului – zona „Sere” Timisoara” aprobat prin HCL 42/2004, se prevede lărgirea profilului Străzii Marginii la 14,00m. Profilul propus este pentru o stradă de categoria a III-a, având lățimea carosabilului de 7,00m, echipată cu trotuar de 1,50m pe ambele părți, și spațiu verde de 2,00m între carosabil și trotuare.

Conform PUZ ”Modificare Plan Urbanistic Zonal Calea Aradului - Zona SERE II” aprobat prin HCL 358/2005, se prevede un profil stradal al Străzii Marginii de 12,00m.

În situația existentă, Strada Marginii este alcătuită dintr-un carosabil asfaltat, cu lățimea variabilă. Distanța dintre limita de proprietate a terenului studiat și limitele de proprietate ale hipermarketurilor Auchan-Hornbach este de aproximativ 8,70m.

Strada asigură accesul de aprovizionare în zona de depozitare a celor două hipermarketuri, dar nu este echipată corespunzător pentru a asigura accesul pietonal sau cu bicicleta în zonă.

2.4.2 CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI,

INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSECŢII CU PROBLEME Conform P.U.G. al Municipiului Timişoara în vigoare, nu se prevăd intervenţii majore

noi la nivelul circulaţiei în dreptul amplasamentului studiat. Intervenţiile se vor rezuma la lărgirea profilului transversal al străzii Marginii și la asigurarea accesurilor.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ Terenul studiat se află la confluenţa dintre două zone funcționale majore: zona de

servicii (activități economice de tip retail, cash and carry, showroom etc.) și instituții publice, și zona de locuințe individuale/colective și servicii.

Instituțiile de învățământ identificate sunt Liceul Agricol și Universitatea de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului.

În prezent, în partea de vest a zonei studiate se găsesc hipermarketurile Auchan, Hornbach, Selgos, Decathlon, Altex etc. cu acces principal din Calea Aradului. Strada Marginii este folosită ca stradă de acces secundar.

De asemenea, la intersecția Străzii Marginii cu Calea Aradului se află o stație de alimentare cu carburanți, iar lângă Liceul Agricol, Secția nr.5 a Poliției.

Funcțiunea predominantă la est de Strada Marginii, unde se află și imobilul studiat este cea de locuire.

La o distanță de aproximativ 500m de amplasamentul studiat se află în fază de execuție un nou spital, ”Eugeniu de Savoya”, și pe Calea Aradului se află spitalul ”Premiere”. 2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

În prezent, imobilul este liber de construcţii. Teritoriul aparținând zonei comerciale este ocupat in principal cu construcții având

regimul de înălțime maxim P+1 și suprafețe ample de circulații auto și parcări. Zona de instituții este mobilată cu construcții până la P+3E+2M și parcările aferente.

Terenurile aflate la sud de intersecția cu strada Armoniei sunt ocupate cu construcții și ample platforme betonate. Planurile Urbanistice aprobate reglementează un regim de înălțime de maxim P+10E+Er.

Pagina 7 I 14

Regimul de înălțime al clădirilor existente nu depășește P+9E+Er. Terenurile aflate la nord de intersecția cu strada Armoniei au un grad mic de ocupare

al terenului. 2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

De serviciile existente în zonă beneficiază un procent semnificativ din populațiea orașului, datorită amplasamentului favorabil pe una dintre arterele principale ale orașului - Calea Aradului. Pe lângă acestea, mai există servicii punctual dispersate în teritoriu în zona destinată locuirii.

De asemenea, instituțiile vecine sunt de referință la nivel de oraș și teritoriu (Universitatea de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, Liceul Agricol, Secția de Poliție nr.5).

Prin proiect se doreşte echiparea cu servicii la parterul clădirii propuse pentru mobilare, cu scopul de a deservi populația la nivel local. 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI

Terenul studiat este liber de construcţii şi fără spații verzi amenajate. Prin propunere se vor asigura un procent de 20% din suprafața terenului spaţiu verde şi necesarul de spaţii de joacă aferent numărului de persoane preconizat.

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUC-TURA LOCALITĂŢII Căi de comunicaţie Amplasamentul este situat pe latura de est a străzii Marginii, stradă de categoria a

III-a, cu 2 benzi de circulaţie (câte 1 pe sens). Rețele existente Rețelele existente și cele propuse sunt amplasate pe Strada Marginii, care va fi

supusă lărgirii profilului stradal. Avizul unic nr. 842/30.08.2017 este favorabil. 1. Telefon Conform aviz nr.1548 din 04.07.2017 eliberat de S.C. TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS S.A., Anexă la Aviz Unic nr.212 din 10.03.2017, nu există amplasate rețele de comunicații electronice care să fie afectate de lucrările de construire.

2. R.A. Transport Timişoara Conform aviz favorabil nr. UR2017-01-0027 din 27.06.2017 eliberat de REGIA

AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA, Anexă la Aviz Unic nr. 842/30.08.2017, pe amplasamentul studiat, regia nu deține gospodărie subterană de cabluri electrice sau infrastructură/suprastructură de transport public.

3. Alimentare cu apă şi canalizare – situaţia existentă Conform avizului tehnic de amplasament nr. 17050/29.06.2017 eliberat de REGIA

AUTONOMĂ DE APĂ ŞI CANAL “AQUATIM”, Anexă la Aviz Unic nr. 842/30.08.2017, pe strada Marginii există conductă de apă potabilă 125. Nu există conductă de canalizare în dreptul amplasamentului.

4. Alimentarea cu gaze naturale Conform aviz de principiu nr.3055/04.07.2017 al S.C. “E.ON Distribuție ROMANIA”

S.A. SUCURSALA TIMIŞOARA, Anexă la Aviz Unic nr. 842/30.08.2017, societatea deţine o reţea de gaze naturale în dreptul amplasamentului, pe strada Marginii.

Alimentarea cu gaz a imobilelor propuse va fi realizată prin intermediul unor branșamente la rețeaua de gaz existentă, cu centrală proprie pentru fiecare unitate locativă/de servicii în parte.

5. Alimentarea cu energie electrică Conform avizului de amplasament nr.191868633/14.08.2017, eliberat S.C. “ENEL

Distribuție BANAT” S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 842/30.08.2017, se va respecta distanta de 1,00m în plan orizontal față de LEA JT existentă.

Pagina 8 I 14

6. Alimentarea cu agent termic Conform aviz favorabil nr.UR2017-010027/23.06.2017 eliberat de S.C. “COLTERM”

S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 842/30.08.2017, COLTERM nu are în evidenţă reţele termice şi de apă rece hidrofor în zona studiată.

2.7. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt locuinţe

colective şi servicii. Potrivit legii, propunerea de reglementare va fi supusă consultării populaţiei în cadrul

procedurilor de informare a populaţiei ce vor fi organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia de Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială.

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Cu scopul elaborării PUZ au fost obținute:  Certificatul de Urbanism nr. 1194/28.03.2016 a fost emis în baza H.C.L. nr.

157/2002 prelungit prin HCL 107/2014.  Certificatul de Urbanism nr. 5130/13.12.2016 a fost emis în baza H.C.L. nr.

157/2002 prelungit prin HCL 107/2014;  Avizul de Oportunitate nr. 23/08.12.2016 este favorabil, cu condiția asigurării unui

profil transversal al Străzii Marginii de 12m.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. Conform P.U.G. în vigoare al Municipiului Timişoara, terenul este arabil intravilan

propus pentru Locuințe și funcțiuni complementare cu regim de înălțime P...P+2, parțial afectat de construire drum propus.

Conform P.U.G. al Municipiului Timişoara, revizia 4 în lucru, terenul este încadrat în zona M3 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor principale de trafic.

3.3. PREVEDERI ALE ETAPEI 2 P.U.G. – CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANĂ (MASTERPLAN) 2012 Conform Masterplan, terenul studiat este situat în zona de aplicare a următoarelor

politici: Politica 4 – Asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de comunicare

Program 1 – Completare rețele de alimentare cu apă potabilă Program 2 – Completare rețele de canalizare

Pe Strada Marginii există conductă de apă potabilă. Se propune realizarea unei extinderi a rețelei de canalizare pe Strada Marginii, până la intersecția cu Strada Armoniei.

Politica 5 – Îmbunătăţirea calităţii şi gestionării domeniului public Program 1 – Creşterea calităţii spaţiului public urban

Prin mobilare se urmăreşte îmbunătăţirea spațiului public existent și a celui obținut prin regenerare prin: - Remodelarea unor spații publice în favoarea pietonului (lărgirea profilului

transversal al străzii Marginii astfel încât să fie amenajate trotuare și spații verzi)

Pagina 9 I 14

- asigurarea multifuncţionalităţii spaţiilor publice prin crearea unor spaţii care sa funcţioneze ca servicii pentru populaţie

- asigurarea accesibilităţii pentru toate grupele de vârstă şi pentru persoanele cu disabilităţi prin propuneri care să elimine bariere fizice

- modernizarea şi întreţinerea spaţiului public Program 2 – creşterea calităţii reţelei de spaţii verzi

Prin mobilare se urmăreşte îndeplinirea următoarelor cerinţe: - asigurarea suprafeţelor necesare de spaţii verzi pe cartiere – propunerea de

mobilare va asigura minim 20% din suprafața terenului ca spațiu verde și necesarul de suprafață dedicată locurilor de joacă pentru copii

- creşterea valorii ecologice Politica 8 – Asigurarea de servicii și facilități pentru comunitate

Prin propunere se va asigura necesarul de spaţii de joacă aferent numărului de persoane preconizat.

3.4. PREVEDERI ALE P.U.G. ÎN CURS DE APROBARE Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, etapa 4, aflat în curs

de aprobare, terenul este încadrat în zona M3 // Zonă mixtă cu regim de înălţime deschis adiacent arterelor principale de trafic. Caracterul actual al zonei este: arabil în intravilanul municipiului, propus să devină zonă cu funcţiuni mixte de tip subcentral adiacentă principalelor artere de circulaţie ale municipiului.

UTILIZĂRI ADMISE: - Structură funcţională mixtă incluzând locuire colectivă, activităţi administrative, de

administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terţiare), culturale, de învăţământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc.

- Spaţiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Prezenţa locuirii nu este obligatorie.

- La imobilele noi, parterele spre spaţiile publice vor avea în mod obligatoriu funcţiuni de interes pentru public.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢII: - Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora

în subteran sau în afara spaţiului public; - Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu

condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor;

- Garaje publice sau private sub şi supraterane în clădiri dedicate; - Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor, fără ca

acest fapt să implice o conversie funcţională – servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la regulament, prestate numai de proprietari/ ocupanţi.

SUNT INTERZISE URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI: - Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu

risc tehnologic sau incomode prin traficul generat. - Depozitare en gros. - Depozitare de materiale refolosibile. - Comerţ en gros. - Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big

box), mall etc. - Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre. - Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul

parcelelor.

Pagina 10 I 14

- Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul public.

- Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale. - Locuire de tip individual. - Constructii provizorii de orice natură. - Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a imobilelor. - Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea,

extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare. - Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice

natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri. - Orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare - Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să

afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. INDICI DE OCUPARE ŞI DE UTILIZARE A TERENULUI propuşi în etapa 4 din

Planul Urbanistic General în curs de aprobare:  POT maxim propus Parter comercial: 40%  POT maxim propus Locuinţe colective: 35%  CUT maxim admis: 2,1  Suprafaţa Spaţii Verzi minimă propusă: 20%  Regim de Înălţime maxim propus: (S)+P+4E+Er  Retrageri faţă de limitele laterale: minim h/2 din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin

de 4,50m  Retrageri faţă de limita posterioară: minim h/2 din înălţimea clădirii, dar nu mai

puţin de 6,00m  Înălţimea maximă admisă a cornişei, măsurată de la cota trotuarului: 18,00m  Înălţimea totală maximă admisă, măsurată de la cota trotuarului: 22,00m

3.5. PREVEDERI ALE PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ Nefiind o artera intens circulată a orașului, pe strada Marginii nu se înregistrează

aglomerări în trafic. Importanța sa în cadrul rețelei rutiere va crește în momentul în care se vor crea

legături ale acesteia cu localitatea Dumbrăvița.

3.6. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Terenul care face obiectul PUZ este teren proprietate privată, liber de construcții în

intravilan. Fiind situat în intravilan, şi în vecinătatea unor străzi principale, iniţiativa de reglementare se încadrează într-un proces normal de dezvoltare şi densificare urbană.

Terenul nu are o valoare deosebită din punct de vedere al mediului. Se va asigura un echilibru optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

Se va asigura o suprafaţă de minim 21.17% (717 mp) raportată la suprafaţa parcelei de locuințe colective și servicii, pentru spaţiile verzi, din care 50% (359 mp) vor fi amenajate pe teren natural.

3.7. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Prin P.U.Z. de față se va asigura spațiul necesar pentru lărgirea străzii Marginii la un

profil transversal de 12m, astfel încât să fie asigurată circulația pietonală, circulația cu bicicleta și spațiul verde de aliniament, conform planșei 151-A11 ”Reglementări Urbanistice”:

 PTT 1 (12,00m lățime) format din  carosabil de 2x3,25m cu circulaţie în ambele sensuri și zonă de protecție

0,50m pe partea dinspre Hornbach-Auchan;  spațiu verde de aliniament de 1,50m;

Pagina 11 I 14

 pistă de biciclete în sens dublu 2,00m;  trotuar 1,50m.

Pentru deservirea traficului auto generat de realizarea soluţiei propuse, se prevede amenajarea locurilor de parcare pe parcela studiată, drumurile de acces la platformele de parcare fiind racordate la reţeaua stradală existentă în zonă.

Terenul studiat este prevăzut cu acces rutier care se racordează la strada Marginii. Accesele rutiere şi locurile de parcare la sol se vor realiza cu îmbrăcăminte bituminoasă pe fundaţie din piatră spartă și balast.

Modul final de rezolvare a accesurilor carosabile precum şi numărul şi configuraţia locurilor de parcare se vor definitiva în urma elaborării unei documentaţii în fază de Autorizare de Construire.

3.8. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI Din punct de vedere al zonificării conform etapei 4 din Planul Urbanistic General în

curs de aprobare, terenul este încadrat în zona M3 // Zonă mixtă cu regim de înălţime deschis adiacent arterelor principale de trafic. Caracterul propus este acela de zonă cu funcţiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul principalelor artere de circulaţie ale municipiului.

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele: - realizarea unei zone de locuinţe colective şi servicii cu regim de înalţime maxim

S+P+4E+Er - Spaţiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor.

Prezenţa locuirii nu este obligatorie. - asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse de

locuinte colective şi servicii; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga

incintă: alimentare cu energie electrică, canalizare, conform propunerilor şi avizelor, etc.

Intervenţiile urbanistice propuse au condus la următoarele principii de lucru: - generarea unei zone de locuire și servicii, în concordanţă cu tendinţele de

dezvoltare ale zonei; - asigurarea acceselor şi circulaţiei carosabile la nivelul întregii zone studiate; - stabilirea zonei de implantare a clădirilor şi a retragerilor faţă de limite şi

vecinătăţi; - stabilirea unui regim maxim de înălţime, a POT şi CUT; Stabilirea acestor propuneri s-a făcut în concordanţă cu prevederile etapei 4

din Planul Urbanistic General în curs de aprobare corelate cu intervenţiile deja făcute în zonă.

INDICI URBANISTICI PROPUŞI pentru Locuinţe colective şi servicii:  POT maxim propus Parter comercial: 40%  POT maxim propus Locuinţe colective: 35%  CUT maxim admis: 2,1  Suprafaţa Spaţii Verzi minimă propusă: 21,17% (717 mp), din care 359 mp

amenajate pe terenul natural  Retragere din aliniament minim 5,00m  Regim de Înălţime maxim propus: (S)+P+4E+Er  Retrageri faţă de limitele laterale minim 4,50m și minim h/2 din înălţimea

clădirii măsurată la cornişă;  Retrageri faţă de limita posterioară: minim 10,00m;  Înălţimea maximă admisă a cornişei: 18,00m

Pagina 12 I 14

 Înălţimea maximă totală: 22,00m  Locurile de parcare din incintă necesare funcţiunilor se vor calcula conform

normativelor în vigoare BILANŢ TERITORIAL:

SUPRAFAŢĂ TEREN

SITUAŢIA EXISTENTĂ

SITUAŢIA PROPUSĂ

Teren arabil în intravilan propus prin PUG ca zone locuințe și funcțiuni complementare P... P+2

3581 mp 100% - -

Locuințe colective și servicii cu regim de înălțime max. S+P+4E+Er din care Spații verzi în cadrul parcelei min. 21,17% (717mp)

- 3387 mp 94,58%

Teren pentru extinderea Străzii Marginii la profil transversal de 12m

- - 194 mp 5,42%

TOTAL 3581 mp 100% 3581 mp 100%

Se vor respecta prevederile tuturor legilor în vigoare la data întocmirii proiectului în

fază de Autorizație de Construire. Pentru locuire se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 în faza de

Autorizație de Construire.

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

În prezent, în zona de amplasament a obiectivului, pe strada Marginii, există o reţea de alimentare cu apă, cu diametrul De 125 mm şi o reţea de canalizare cu diametrul Dn 500mm, la intersecţia străzii Marginii cu strada Armoniei.

Alimentarea cu apă a obiectivului din cadrul prezentului P.U.Z. (refacere rezervor de apă incendiu şi apă menajeră) se va realiza prin intermediul unui branşament.

In dreptul obiectivului se propune realizarea unui cămin de apometru complet echipat, care prin intermediul unui branşament de apă se va branşa la conducta de apă existentă de pe strada Marginii cu De 125mm.

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui sistem de alimentare atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare ale locatarilor din cadrul obiectivului cât şi pentru asigurarea debitului necesar hidranţilor interiori, exteriori şi pentru sprinklere.

Gospodăria de apă propusă va fi compusă din: branşament de apă, rezervor de înmagazinare a debitului de incendiu, staţie de pompare pentru incendiu şi reţele de apă: apă menajeră, incendiu exterior - interior şi sprinklere.

Apele uzate menajere provenite de la obiectiv vor fi colectate şi evacuate prin intermediul unei reţele de canalizare. Se propune realizarea unei extinderi a reţelei de canalizare pe strada Marginii până la intersecţie cu strada Armoniei.

Apele pluviale din cadrul obiectivului se vor colecta prin intermediul unei canalizări deschise cu rigole şi vor fi trecute printr-un decantor separator de hidrocarburi şi pompate în bazinul de retenţie propus. Platforma carosabilă este prevăzută cu guri de scurgere.

Apele convenţional curate din bazinul de retenţie vor fi folosite la udarea spațiilor verzi din cadrul obiectivului.

S-a adoptat această soluţie deoarece în zona obiectivului studiat nu există un canal de desecare pentru evacuarea apelor pluviale.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un post de transformare de rețea, proiectat și executat de către distribuitorul local de energie electrică.

Datele energetice stabilite în baza normativului I7\2011, capitolul 3, sunt următoarele:

Pagina 13 I 14

- Putere instalată - 630kW; - Ku (coeficient de utilizare) – 0.5; - Putere cerută – 315 kW; - Ks (coeficient de simultaneitate) – 0.48; - Putere simultan absorbită: 151.2kW; Din postul de transformare propus se va realiza rețeaua LES 0.4kV până la fiecare

FDCP propus. Lucrările se vor realiza în baza avizelor tehnice de racordare, în grija distribuitorului local de energie electrică.

Retele de telecomunicații Fiecare construcție se va racorda la rețelele de fibră optică prin extinderea rețelelor

din zonă până la fiecare consumator. Fiecare obiectiv se va racorda la rețelele extinse prin fibră optică de tip single mode, de 6 perechi, pozată în tub gofrat de protecție, având punctul de delimitare la limita de proprietate. Fiecare obiectiv se va echipa cu un punct de conexiune, având punctele de delimitare în interiorul fiecărui obiectiv racordat.

3.10. PROTECŢIA MEDIULUI 3.10.1 DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

Terenul fiind liber de construcţii, nu vor exista materiale din demolări. În faza de construire ulterioară PUZ, colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere

se va face controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către RETIM, în baza unui contract şi transportate la deponeul Municipiului Timişoara.

3.10.2 PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv de exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuţie a lucrărilor. Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

3.10.3 DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

Ulterior execuției, deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care îl va depozita la un deponeu autorizat. Materialele rezultate din săpături care constituie excedent vor fi transportate de către constructor pe un amplasament stabilit de primărie.

Terenul fiind liber de construcţii, nu vor exista materiale din demolări.

3.10.4 RECUPERAREA TERNENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI ETC. În prezent, terenul nu este degradat. Se va asigura o suprafaţă de minim 21.17% (717 mp) raportată la suprafaţa parcelei

de locuințe colective și servicii pentru spaţiile verzi, din care 359 mp vor fi amenajate pe teren natural.

3.10.5 REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ

Fiind situat în intravilan, şi în vecinătatea unor străzi principale, iniţiativa de reglementare urbanistică se încadrează intr-un proces normal de dezvoltare şi densificare urbană, care este un beneficiu, generând un aspect coerent şi unitar al Străzii Marginii.

După terminarea lucrărilor se va îmbunătăţi cadrul natural prin plantarea de arbori de diferite specii şi de gazon pentru zonele stabilite ca fiind zone verzi.

Noile construcţii vor contribui la definirea unui front stradal pe Strada Marginii, momentan incoerent.

Pagina 14 I 14

Realizarea acestei funcţiuni rezultă din necesitatea uniformizării frontului stradal al Străzii Marginii și corelarea cu noile tendințe de reglementare a teritoriului în UTR 22.

3.10.6 ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE

COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE PRINCIPALELE DISFUNCŢIONALITĂŢI: Analiza situaţiei existente a relevat disfuncţionalităţi grupate pe categorii: a) circulații și accesibilitate:

- profilul actual îngust al străzii este lipsit de trotuar, pistă pentru biciclete și spațiu verde de aliniament;

b) urbanistice - zona studiată are în prezent un caracter incoerent, cu fronturi nesusţinute;

c) deservirea cu reţele existente - pe Strada Marginii nu există conducte de canalizare, termoficare sau alimentare

cu energie electrică în dreptul amplasamentului. PROPUNERI DE ELIMINARE A DISFUNCȚIONALITĂȚILOR: a) circulații și accesibilitate:

- Prin P.U.Z. se propune rezervarea suprafeței de teren necesară pentru lărgirea profilului transversal al străzii Marginii la 12m: 0,50m zona de protecție, 6,50m carosabil, 1,50m spațiu verde de aliniament, 2,00m pista de biciclete în dublu sens, 1,50m trotuar.

b) urbanistice - Prin P.U.Z. se propune respectarea unui aliniament la minim 5,00m față de

frontul stradal; c) deservirea cu reţele existente

- Se propune realizarea unei extinderi a reţelei de canalizare pe strada Marginii de la intersecţia cu strada Armoniei până în dreptul amplasamentului.

3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Amplasamentul studiat va fi afectat de lucrări de utilitate publică cu scopul extinderii profilului transversal existent al Străzii Marginii la 12m.

BILANŢ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ:

SUPRAFAŢĂ TEREN

SITUAŢIA EXISTENTĂ

SITUAŢIA PROPUSĂ

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

3581 mp 100% 3387 mp 94,58%

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public

- - 194 mp 5,42%

TOTAL 3581 mp 100% 3581 mp 100%

Şef de proiect, Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ arhitect Alina Narița

Atasament: REGULAMENT.pdf

Pagina 1 I 12

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent PLAN URBANISTIC ZONAL „LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII”

Strada Marginii, Nr. 4, intravilan TIMIŞOARA, C.F. 433515; NR.TOP: 2117-2118/2

Proiect nr. 151/2016 1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Locuinţe colective şi servicii” – Timișoara, strada Marginii, nr.4, C.F. nr. 433515, nr. top. 2117-2118/2, şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism, respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

- stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

- precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

- Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

Pagina 2 I 12

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

- Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;

- Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001.

şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017); - Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana (Masterplan) 2012 - Etapa 3 PUG – în curs de aprobare

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Locuinţe colective şi servicii” – Timișoara, strada Marginii, nr.4, C.F. nr. 433515, nr. top. 2117-2118/2, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică a Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren intravilan în teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 3581 mp, situată pe strada Marginii, nr.4, identificată prin CF nr. 433515 – Timişoara, Nr. top. 2117-2118/2, proprietari Decsov Eduard şi Decsov Alexandrina. Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa nr. 151-A11 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor. 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR (REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR) 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan În zona studiată există terenuri având categoria de folosinţă arabil.

Pagina 3 I 12

▪ Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condiţiilor impuse de lege.

▪ De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Parcela ce face obiectul proiectului, se va încadra în această situație ulterior obținerii H.C.L. pentru aprobare P.U.Z.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

▪ Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare, goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

▪ Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (a vegetaţiei mature şi sănătoase) şi a echilibrului ecologic.

▪ În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

2.1.3. Zonele construite protejate

▪ În zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA

INTERESULUI PUBLIC 2.2.1. Siguranţa în construcţii

▪ Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;

- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

- Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

▪ Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

Pagina 4 I 12

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice ▪ Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale

sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

2.2.4. Asigurarea echipării edilitare

▪ Autorizarea executării construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

▪ În zonă există rețea de apă potabilă și rețea de alimentare cu gaz. 2.2.5. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

▪ Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.6. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

▪ În cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc astfel:  Locuinţe colective şi servicii în regim de înălţime maxim

(S)+P+4E+Er, conform planșei 151-A11 „Reglementări urbanistice”  P.O.T. max servicii = 40%  P.O.T. max locuințe colective = 35%  C.U.T. max suprateran = 2,1  H max cornișă = 18m  H max totală = 22m

2.2.7. Lucrări de utilitate publică Conform planșei 151-A12 ”Circulația terenurilor”, urmează a fi prevăzute:

 Rezervarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectului final al Străzii Marginii, în perimetrul terenului studiat;

 Obligativitatea ca drumurile de acces, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumului colector să devină domeniu public.

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

3.1. DOMENIUL DE APLICARE ▪ Parcela pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism este

situată în intravilanul Municipiului Timişoara şi face parte din teritoriul administrativ al municipiului Timişoara. La nivelul terenului studiat în suprafaţă de 3581 mp, s-a delimitat următoarea zonă funcţională: - Zonă mixtă – locuinţe colective şi servicii.

3.2. UTILIZĂRI PERMISE Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru – zonă mixtă: locuinţe colective şi servicii cu regim de înălţime maxim (S)+P+4E+Er:

▪ locuinţe colective la etaje ▪ amenajări aferente locuinţelor ▪ căi de acces carosabile şi pietonale în incintă,

Pagina 5 I 12

▪ parcări la sol ▪ parcaje subterane ▪ spaţii plantate ▪ locuri de joacă pentru copii ▪ spaţii pentru sport şi recreere ▪ construcţii pentru echipare tehnico-edilitară ▪ împrejmuiri ▪ La parter:

- instituţii, servicii, comerţ - sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru mici întreprinderi,

proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale

- sedii sociale, colective şi personale - activităţi din domeniul învăţământului - cabinete medicale fără paturi - servicii ale unor organizaţii politice, profesionale etc. - comerţ cu amănuntul - agenţii de turism - restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie - spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite - alte funcţiuni compatibile

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII Profil funcţional admis cu condiţionări pentru – zonă mixtă: locuinţe

colective şi servicii: ▪ Se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor, indiferent de amplasare,

numai pentru categoriile de funcţiuni, cuprinzând activităţi pentru servicii specializate şi practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de 10 ore pe zi (între 8 şi 18), de exemplu: cabinete medicale, cabinete de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii imobiliare etc;

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE

 Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la găsirea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului.

 Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile.

3.5. UTILIZĂRI INTERZISE Se interzice amplasarea următoarelor funcţiuni pentru – zonă pentru locuinţe colective şi servicii:

 schimbarea destinaţiei apartamentelor pentru activităţi generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcţiuni de producţie, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparaţii;

 schimbarea destinaţiei spaţiilor comune ale imobilelor având funcţiunea de circulaţie (holuri, accese, culoare, ganguri, curţi interioare, casele scărilor, etc.);

 depozitare en-gros sau mic-gros

Pagina 6 I 12

 comerţ en-gros, antrepozite  depozitări materiale refolosibile  platforme de precolectare a deşeurilor urbane  depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile

sau toxice  staţii de întreţinere auto  staţii de betoane  lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice

si construcţiile învecinate  activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul

generat  construcţii provizorii de orice natură, cu excepţia organizărilor de şantier,

chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile si in spațiile publice,corpuri si panouri de afişaj, firme si reclame, copertine si pergole.

 platforme de precolectare a deşeurilor urbane  depozite de deşeuri  anexe pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor  ferme agro-zootehnice, abatoare  stații distribuție carburanți  activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații,

zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat  activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din

circulaţiile publice sau din instituţii publice 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A

CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

 Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

 Se recomandă ca clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor pentru birouri cât şi a celor pentru public.

 Amplasarea construcţiilor se va face respectând condițiile de însorire prevăzute la Art.3, Cap.I din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014

Pagina 7 I 12

pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

 Construcţiile se vor amplasa conform reglementărilor din planşa nr. 151- A11 "Reglementări urbanistice "

 Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaţii carosabile şi pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spaţii verzi, lucrări edilitare.

 Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice:

 Construcţiile se vor amplasa conform planşei 151-A11 - ”Reglementări urbanistice”, la cel puțin 5m față de aliniament.

 Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei

 Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;

 pe limitele laterale din nord și sud, construcţiile se vor amplasa respectându-se concomitent H/2 față de limita laterală dar nu mai puțin de 4,50m, unde H reprezintă înălţimea la cornişă a ultimului nivel.

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei

 Se va stabili o retragere de minim 10m față de limita posterioară  Pe parcelă este posibilă amplasarea de anexe cu condiţia ca acestea să nu

depăşească înălţimea de 3,00m la cornişă, de la cota terenului sistematizat.

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 Clădirile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate sau nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 4.2.1. Accesuri carosabile

▪ Construcţiile vor fi accesibile printr-un drum în incintă, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor.

Pagina 8 I 12

▪ configuraţia accesurilor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori. ▪ Se pot efectua dezmembrări cu condiția asigurării accesului carosabil și pietonal din Strada Marginii, direct sau prin servitute de trecere. ▪ în faza de autorizare se vor putea propune unul sau două accesuri auto la parcelă. ▪ Modul final de rezolvare a accesurilor carosabile precum şi numărul şi configuraţia locurilor de parcare se vor definitiva în urma elaborării unei documentaţii în fază de Autorizare de Construire. ▪ Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu. ▪ Accesurile carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

4.2.2. Accesuri pietonale

▪ Este obligatorie asigurarea accesurilor pietonale la clădiri. ▪ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale. ▪ Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

▪ Toate clădirile vor fi racordate la reţele tehnico-edilitare publice; ▪ Se va asigura în mod special captarea şi evacuarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon. ▪ Alimentarea cu apă a parcelei studiate prin prezenta documentaţie în fază de PUZ, se va asigura din reţeaua de apă existenta in zonă ▪ Canalizarea menajeră propusă se va racorda la viitoarea conductă de canalizare amplasată pe terenul aferent strazii Marginii. ▪ Apele pluviale se vor descărca în canalizare din preaplinul bazinului de retenţie. ▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente sau extinse ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică.

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare

▪ După caz se vor prevedea extinderi de reţele publice sau măriri de capacitate ale reţelelor edilitare publice ▪ Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

Alimentarea cu energie electrică

▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Pagina 9 I 12

Telecomunicaţii

▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Reţele termice, alimentare cu gaze

▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie,fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. ▪ Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran. ▪ Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor. ▪ Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc.

4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

▪ Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea

▪ Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii. ▪ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor. ▪ Este permisă dezmembrarea parcelei în două loturi cu respectarea funcțiunii aprobate.

4.4.2. Înălţimea construcţiilor ▪ Regimul de înălţime al construcţiilor este maxim (S)+P+4E+Er conform reglementărilor din planşa 151-A11 “Reglementări urbanistice” și Avizului de Oportunitate nr. 23/08.12.2016 ▪ Înălţimea maximă a construcţiilor la ultima cornişă este stabilită, astfel: locuinţe colective şi servicii în regim de înălţime maxim (S)+P+4E+Er

H max. cornișă = 18m

H max. totală = 22m 4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor

▪ Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor, peisajului urban. ▪ Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

Pagina 10 I 12

▪ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban. ▪ Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice. ▪ Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general. Sunt permise totuşi culori specifice firmelor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective, conform Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara.

▪ Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului

▪ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (CUT) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului. ▪ Locuinţe colective cu funcţiuni complementare şi servicii în regim de înălţime maxim (S)+P+4E+Er:

P.O.T. max servicii = 40% P.O.T. max locuințe colective = 35% C.U.T. max suprateran = 2,1 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje

▪ Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată, a anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RGU şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei.

Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii după cum urmează: - 1,15 locuri de parcare / apartament - pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care

există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

▪ Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare, este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în incintă, în afara domeniului public. ▪ Accesurile din Strada Marginii - intrările şi ieşirile la parcaje şi garaje - vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulaţie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează. ▪ În situația unei dezmembrări, fiecare parcelă rezultată va avea asigurat propriul acces. În funcție de soluția de mobilare cele două parcele vor putea avea conexiuni carosabile și pietonale atât la cota terenului, cât și la nivelul parcajului subteran. ▪ Suprafața parcajului subteran se va încadra în perimetrul definit în planșa 151-A11 – „Reglementări urbanistice”, cu condiția asigurării unui spațiu verde de minim 359 mp pe teren natural.

Pagina 11 I 12

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate ▪ Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii

verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

▪ Se vor asigura spaţii verzi în procentul de minim 21,17% din suprafaţa parcelei rezultate, respectiv minim 717 mp

▪ Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate, din care minim 50% (359 mp) vor fi organizate pe teren natural

▪ Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 100 mp de spații verzi amenajate.

▪ Spaţiile verzi se vor asigura în concordanţă cu prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel încât să satisfacă indicele de minim de 2 mp/locatar pentru spaţii verzi

▪ Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri posibile

▪ Gardurile vor avea înălţimea maximă de 2,00m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă.

▪ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie spre aliniamentul stradal.

4.5.4. Gestionarea deşeurilor

▪ Deşeurile menajere vor fi adunate în containere preluate şi transportate periodic de către societatea cu proprietarul terenului are contract, în zone special amenajate pentru depozitarea şi gestionarea integrată a gunoiului aferent municipiului Timişoara. 4.6. BILANŢ TERITORIAL SUPRATERAN

SUPRAFAŢĂ TEREN SITUAŢIA EXISTENTĂ SITUAŢIA PROPUSĂ

Teren arabil în intravilan propus prin PUG ca zone locuințe și funcțiuni complementare P... P+2

3581 mp 100% - -

Locuințe colective și servicii cu regim de înălțime max. S+P+4E+Er din care Spații verzi în cadrul parcelei min. 21,17% (717mp)

- 3387 mp 94,58%

Teren pentru extinderea Străzii Marginii la profil transversal de 12m

- - 194 mp 5,42%

TOTAL 3581 mp 100% 3581 mp 100%

Pagina 12 I 12

4.7. BILANŢ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

SUPRAFAŢĂ TEREN SITUAŢIA EXISTENTĂ SITUAŢIA PROPUSĂ

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

3581 mp 100% 3387 mp 94,58%

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public

- - 194 mp 5,42%

TOTAL 3581 mp 100% 3581 mp 100%

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă.

Şef de proiect, Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ arhitect Alina Narița

Atasament: Aviz_juridic_PUZ_DECSOV_Marginii_4.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2017-021537/03.01.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 10.01.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “LOCUINŢE COLECTIVE ȘI SERVICII” strada Marginii nr. 4 Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum şi prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărții funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: - C.F. nr. 433515 Timişoara, nr. cad. 433515, nr. topografic 2117-2118/2, teren în suprafață de 3581 mp, categoria de folosință arabil intravilan, este proprietatea d-lui Decsov Eduard şi Decsov Alexandrina — bencficiarii documentaţiei, De asemenea, din examinarea cărții funciare (datată 12.12.2017) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2017-021537/03.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII”, str.Marginii nr. 4 Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentației având calitatea de proprietari aşa cum rezultă din C.F. nr. 433515 Timişoara, cu privire la imobilul ce se reglementează. Mentionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “LOCUINȚE COLECTIVE ŞI SERVICII”, str.Marginii nr. 4 Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările şi completările ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT ete ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă CONSILIER JURIDIC CU ( Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE_DECSOV_3_IAN.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2017-021537/03.01.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINȚE COLECTIVE ŞI SERVICII”, strada Marginii nr. 4, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2017-021537/03.01.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) — „LOCUINȚE COLECTIVE ŞI SI SERVICII”, strada Marginii nr. 4, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone rezidentiale colective si servicii. Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-021537/22.12.2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE COLECTIVE ȘI SERVICII”, strada Marginii nr. 4, Timişoara, Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 1572002, prelungit cu HCL 1312017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 23/08.12.2016 si de Avizul Arhitectului Sef nr. 29/14.12.2017; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5130/13.12.2016 prelungit până la data de 12.12.2018, Certificatul de Urbanism nr. 1194/28.03.2016 pentru “aviz de oportunitate pt. PUZ Locuinţe colective şi servicii”,precum si Deciziei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş cu nr.82 din 06.11.2017 prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu, Documentaţia Planului Urbanistic Zonal (PUZ) — „LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SI SERVICII”, strada Marginii nr. 4, Timişoara, beneficiari DECSOV EDUARD si sotia DECSOV ALEXANDRINA, proiectant SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna august 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform HCL. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în 04.10.2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr.UR2017-013273/04.10.2017; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Locuinţe colective şi si servicii”, strada Marginii nr. 4, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 1 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA E DIRECTIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ | BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ br N Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Planul Urbanistic Zonal „LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII”, strada Marginii nr. 4, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr.151/2016, la cererea beneficiarilor DECSOV EDUARD si DECSOV ALEXANDRINA. Terenul reglementat in cadrul „LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII”, strada Marginii nr. 4, Timişoara, avand categoria de folosinta arabil intravilan, este situat în partea de nord a Municipiului Timisoara, in spatele magazinelor AUCHAN si HORNBACH, fiind delimitat la nord, sud si est de parcele proprietate privata, si la vest de str. Marginii. Conform Legii 350/2001 actualizata, pentru terenul reglementat in cadrul PUZ „LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII”, strada Marginii nr. 4, Timişoara, a fost obtinut si Avizul Autoritatii Aeronautice Romane Civile nr. 25590/1138. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII”, strada Marginii nr. 4, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat în suprafață de 3.581 mp este înscris în CF 433515, Cad. 433515 (top 2117-2118/2), având ca proprietari pe DECSOV EDUARD si DECSOV ALEXANDRINA. Planul Urbanistic Zonal „LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII”, strada Marginii nr. 4, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone rezidentiale cu locuinte colective si servicii. Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-002987/07.09.2017. Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.LU. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr.157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr.131/2017 aferenta P.U.G., şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-002987/07.09.2017. Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii: - Regim de construire: maxim S+P+4E+Er; -Funcțiuni predominante: zonă de locuințe colective si servicii; -Procent de ocupare al terenului maxim: POT max parter 40% POT max locuinte colective 7350; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT ma: 5 2.1; - Înălţime maximă: Hmax 18-00 m; Hma:522.00 m, - Spatii verzi minim 20 % - conform Deciziei de incadrare nr. 82/06.11.2017 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş; - Retrageri fata de limitele laterale: minim h/2 din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 4.50 m; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 2 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ debt nai N Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-2987/07.09.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 842/30.08.2017. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.LP.A.T. (M.T.C.T.). Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Plan Urbanistic Zonal „LOCUINȚE COLECTIVE ŞI SERVICII”, strada Marginii nr. 4, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: l.Analizarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII”, strada Marginii nr. 4, Timişoara, având ca beneficiari pe DECSOYV EDUARD si DECSOYV ALEXANDRINA, întocmit conform proiectului nr.153/2016, realizat de SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: - Regim de construire: maxim S+P+4E+Fr; -Funcțiuni predominante: zonă de locuințe colective si servicii; 3 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro -Procent de ocupare al terenului maxim: POT max parter 540% POT max locuinte 35%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT ma: 2.1; - Înălţime maximă: Hrax cornisa= 18.00 m; Hm;=22.00 m, - Spatii verzi minim 20 % - conform Deciziei de incadrare nr. 82/06.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş; - Retrageri fata de limitele laterale : minim h/2 din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 4.50 m; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-2987/07.09.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U; - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 842/30.08.2017. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII”, strada Marginii nr. 4, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat în suprafață de 3.581 mp este înscris în CF 433515, Cad. 433515 (top 2117-2118/2), având ca proprietari pe DECSOV EDUARD si DECSOV ALEXANDRINA. 4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 151/2016, planga nr. I5I-Al2 - „Circulatia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 251) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 4 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „LOCUINȚE COLECTIVE ŞI SI SERVICII”, strada Marginii nr. 4, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SERVICII”, strada Marginii nr. 4, Timişoara îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii plenului consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU E CONSILIER Steluta URSU US Red/dact — S.U. 5 Cod FP 53-01, ver. 2