keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 456/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl" str. Eroilor de la Tisa colţ cu str. Stefan cel Mare, Timişoara

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 456/13.09.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl" str. Eroilor de la Tisa colţ cu str. Stefan cel Mare, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-010786/03.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-010786/03.07.2018 - al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-010786/03.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 51/14.12.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 15/17.05.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 47 din 07.05.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl", str. Eroilor de la Tisa colţ cu str. Stefan cel Mare, Timişoara, beneficiar SC LIDL ROMANIA SCS, CIF: 15300120, întocmit conform proiectului nr. 2221.07.1, realizat de S.C. SUBCONTROL S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Se propune mobilarea unei parcele cu construcţii destinate serviciilor, asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcţionării propuse de servicii.
Zona de servicii de interes general:
P.O.T.max. = 50 %
C.U.T.max. = 2,4
Regim de inaltime = P+1E
H max. cornisa = 10,00 m
H max = 12,00 m
Zone verzi propuse in documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 47/07.05.2018: 20 % din suprafaţa totală a terenului, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută.
Accesul auto şi pietonal conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018—002600/22.03.2018.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl", str. Eroilor de la Tisa colţ cu str. Stefan cel Mare, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul reglementat este intravilan, curţi construcţii, în suprafaţă totală de 9.430,00 mp - terenuri înscrise în CF astfel: CF 446285, nr. cad. 446285 în suprafaţă de 7.478,00 mp (poziţie transcrisă din CF 401098/Timişoara, înscrisă prin încheierea nr. 18871 din 30.01.2018) proprietar SC IMS PARK DEVELOPMENT SA, CIF: 22293114, avand promisiune de vanzare-cumparare pana la data de 30.07.2019 in favoarea SC LIDL ROMANIA SCS, CIF: 15300120; CF 446369, nr. cad. 446369 în suprafaţă de 702,00 mp (poziţie transcrisă din CF 405308/Timişoara, înscrisă prin încheierea nr. 18872 din 30.01.2018) proprietar SC IMS PARK DEVELOPMENT SA, CIF: 22293114, avand promisiune de vanzare-cumparare pana la data de 30.07.2019 in favoarea SC LIDL ROMANIA SCS, CIF: 15300120; CF 446257, nr. cad. 446257 (poziţie transcrisă din CF 410180/Timişoara, înscrisă prin încheierea nr. 18873 din 30.01.2018), proprietar SC GBN IMOBILI SRL, CIF: 26353340, avand promisiune de vanzare-cumparare pana la data de 30.07.2019 in favoarea SC LIDL ROMANIA SCS, CIF: 15300120.

Art. 4: Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 2221.07.1, planşa nr. U 06 - "Proprietate asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire supermarket Lidl", str. Eroilor de la Tisa colţ cu str. Stefan cel Mare, Timişoara, beneficiar SC LIDL ROMANIA SCS, proiectant S.C. SUBCONTROL S.R.L. şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor SC LIDL ROMANIA SCS;
- Proiectantului S.C. SUBCONTROL S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Aviz_juridic_Lidl_Eroilor_de_la_Tisa.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018/03.07.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 30.07.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire supermarket Lidl ” str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare, Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: CF nr. 446257 Timișoara, nr. cad. 446257, teren în suprafață de 1.250 mp, categoria de folosință curți construcţii, intravilan, proprietatea SC GBN IMOBILI SRL, notată promisiunea de vânzare-cumpărare până în 30.07.2019 în favoarea SC LIDL ROMÂNIA SCS — beneficiara documentației, poziție transcrisă din CF nr. 410180 Timişoara, înscrisă prin încheierea nr. 18873 din 30.01.2018. SC GBN IMOBILI SRL în calitate de proprietar asupra imobilului având numărul cadastral 4462357, intabulat în CF nr. 446257, prin Declaraţia notarială cu încheierea de autentificare nr. 1189 din 24 mai 2018, declară că își dă consimțământul ca SC LIDL ROMÂNIA SCS să aibă calitatea de beneficiar al PUZ “Construire supermarket Lidl ”și să obțină HCL de aprobare a documentației PUZ. Din examinarea cărții funciare (datate 10.07.2018) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. CF nr. 446285 Timişoara, nr. cad. 446285, teren în suprafaţă de 7.478 mp, categoria de folosință curţi construcții, intravilan, proprietatea SC IMS PARK DEVELOPMENT SA , notată promisiunea de vânzare-cumpărare până la data de 30.07.2019 în favoarea SC LIDL ROMÂNIA SCS — beneficiara documentației, poziție transcrisă din CF nr. 401098 Timişoara, înscrisă prin încheierea nr. 18871 din 30.01.2018. CF nr.446369 Timişoara, nr.cad. 446369,teren în suprafață de 702 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, proprietatea SC IMS PARK DEVELOPMENT SA , notată promisiunea de vânzare-cumpărare până la data de 30.07.2019 în favoarea SC LIDL ROMÂNIA SCS — beneficiara documentației, poziție transcrisă din CF nr. 405308 Timişoara, înscrisă prin încheierea nr. 18872 din 30.01.2018. Societatea IMS PARK DEVELOPMENT SA în calitate de proprietar asupra imobilelor înscrise în CF nr. 446285 Timişoara, nr. cad. 446285 și CF nr. 446369 Timişoara, nr.cad. 446369, prin Declarația notarială cu încheierea de autentificare nr. 1188 din 24 mai 2018, declară că își dă consimţământul ca SC LIDL ROMÂNIA SCS să aibă calitatea de beneficiar al PUZ “Construire supermarket Lidl "şi să obțină HCL de aprobare a documentaţiei PUZ.

Din examinarea cărților funciare nr. 446285 și nr. 446369 (datate 10.07.2018) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Având în vedere Declaraţiile notarile ale proprietarilor terenului reglementat care şi-au dat acordul ca SC LIDL ROMÂNIA SCS să aibă calitatea de beneficiar al PUZ “Construire supermarket Lidl "și să obțină HCL de aprobare a documentației PUZ, se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018/03.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire supermarket Lidl ” str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, asa cum rezultă din C.F. nr. 446257 Timişoara, nr. 446285 Timişoara, nr.446369 Timişoara, cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire supermarket Lidl ” str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ştefan cel Mare, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN j VL Cod FO53-13,Ver.1 7

Atasament: Rezultatele_info_LIDL.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm Nr. UR2018-005156/09.05.2018 REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ - „Construire supermarket Lidl” - Amplasament: str. Stefan Cel Mare/ Bld. Eroilor, Timişoara, jud. Timiş - Beneficiar: SC LIDL ROMANIA SCS - Proiectant: SC SUBCONTROL SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 04.04.2018 — 03.05.2018. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U Z. si l panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul Www.primariatm.ro. S-a expediat prin poştă anunțul cu privire la PUZ - „Construire supermarket Lidl, str. Stefan Cel Mare/ Bld. Eroilor, Timişoara, jud. Timiş - unui număr de 24 de adrese - vecini de pe Bulevardul Eroilor de la Tisa, Stefan Cel Mare. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană. La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 24.04.2018, orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, a participat un reprezentant al proiectantului S.C. SUBCONTROL S.R.L. şi un cetătean din zonă, care a primit notificare/ anunt scris prin poştă — în urma discuțiilor, ceaățeanul nu a avut observații cu privire la documentația prezentată. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. CONSILIER Sorina POPA Red/ dact. — S.P..-2 ex

Atasament: Raport_info_LIDL.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm Nr. UR2018-005156/14.05.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ- „Construire supermarket Lidl” - Amplasament: str. Stefan Cel Mare/ Bld. Eroilor, Timişoara, jud. Timiş - Beneficiar: SC LIDL ROMANIA SCS - Proiectant: SC SUBCONTROL SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 04.04.2018 — 03.05.2018. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul Www.primariatm.ro. S-a expediat prin poştă anunțul cu privire la PUZ - „Construire supermarket Lidl, str. Stefan Cel Mare/ Bld. Eroilor, Timişoara, jud. Timiş - unui număr de 24 de adrese - vecini de pe Bulevardul Eroilor de la Tisa, Stefan Cel Mare. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană. 5 La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 24.04.2018, orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, a participat un reprezentant al proiectantului S.C. SUBCONTROL S.R.L. şi un cetătean din zonă, care a primit notificare/ anunt scris prin poştă — în urma discuțiilor, ceaățeanul nu a avut observații cu privire la documentația prezentată. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Construire supermarket Lidl, str. Stefan Cel Mare/ Bld. Eroilor, Timişoara, jud. Timiş, beneficiar: SC LIDL ROMANIA SCS, proiectant: SC SUBCONTROL SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. CONSILIER Sorina POPA Red- S.P. 2ex

Atasament: 15_Aviz_Arh_Sef_Lidl_Eroilor_Reglementari.pdf

ALI A 410508 — os d, A RR Rn a RSĂ FRI XXA XE SA SĂ SR RO SE XE e Să 0 = x = RE RR ete a a SR Rea o a LR LR SSXX RR EI ă RI e Co RES AAA Să RARI a SRR > RR RR x» ŞI Re POS e 0 e x XXX XR tatal Ko Ro SR <> x Să SĂ SA XXX XXX RE XR e a RO 5 x XX os. > Se a Na 2 2 Na o Na sd 2 ao Ko Ko RR FREE RR RS RR RS a <a SAX CS RS x RR PISA E SRR RR Ra E x ds LIMITA AMPLASAMENT GUBAN a DELIMITARE TERITORIU STUDIAT N (N, AMPLASAMENT LIDL - LIMITA DE PROPRIETATE N_/ PROPUSA SPRE DEZMEMBRARE a ALINIAMENT STRADAL O CAI DE COMUNICATIE RUTIERA e ZONA IMPLEMENTARE CLADIRE & ZONA IMPLEMENTARE ELEMENTE PUBLICITARE, ACCESE, PARCARI u INCADRARE CONF. PLAN a _ i RBANISTIC GENERAL (P.U.G. 2012) ara | BILANT TERITORIAL PARCELA IMPLEMENTARE MAGAZIN LIDL ZONE FUNCTIONALE EXISTENT PROPUS MP. MP. % ZONA CONSTRUITA 2235.00 23.70 4760.00 50.48 o PLATFORME/ACCESE/ PARCARI SI ANEXE 0 ZONE VERZI AMENAJATE o 1886.00 20.00 ZONA EDIFICABILA o 549.00 5.82 TOTAL 9430.00 9430.00 100 INDICI URBANISTICI ZONE FUNCTIONALE PROPUS POT CUT POT CUT ZONA DE SERVICII DE INTERES GENERAL 50.00% 2.40 50.00% 240 ZONE VERZI AMENJATE MINIM 20.00% 20.00% REGIM DE INALTIME LT ZE Dr P+1E JUBEȚUL TIMIS MĂRIA MUNIGIFIULU TIMIȘOARA vizar seri] netă Arh ui ului Set A IA ) SF L Proiectant 'Benvraj tel: 004.356.101124 JUR. RUXANDRA BADESCU PLANCONTROL sr fel: 004.0356.101125 vewrw.plancontrol.o str. FC Sef Proiect: Proiectant Specialitate Specificatie Nume Sef Proiect ARH. RADU D. RADOSLAV Proiectat ARH. OANA JOSAN Proiectat ARH. OANA JOSAN 7705858; J35/929/1995 TA, 300575 Timisoara/RO ; J35/3973/2005 TA, 300575 Timisoara/RO Scara: 1:1000 Data Proiect: Feb 2018 | Beneficiar" SC LIDL ROMAN Titlu Proiect PLAN URBANISTIC CONSTRUIRE SUPERMARI | Nr.Pr.(ref. interna) 2221.07.1 Faza: PUZ. Obiect: RP BDUL EROILOR DE LA TISA COLT CU STR. STEFAN CEL MARE COLT CU STR. 1 DECEMBRIE, TIMISOARA, ROMANIA U Titlu Plansa REGLEMENTARI URBANISTICE Nr.Plansa: U 05

Atasament: 15_Aviz_Arh_Sef_Lidl_Eroilor.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Ca urmare a cererii adresate de SC LIDL ROMANIA SCS, CUI RO 15300120, cu sediul în comuna Chiajna, sat Chiajna, județul Ilfov, str. Industriilor nr. 19, et. 1, cam. EO05, cod poştal 077040, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2018-007638/10.05.2018; Ca urmare a proiectului nr. 2304.02.1 realizat de S.C. SUBCONTROL S.R.L, cu sediul în județul Timiş, localitatea Timişoara, str. FC Ripensia nr. 7A, cod poştal 300575, având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 17.05.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și aHC.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 15 din 17.05.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Construire supermarket Lidl. Generat de imobilul situat în Timişoara, EROILOR DE LA TISA colț cu strada ŞTEFAN CEL MARE, identificat prin plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:1000, plan parcelar sc. 1:500, extrase CF nr. 410180, nr. top 410180 ( CF vechi nr. 105601); CF nr. 401098, nr. top 401098 (CF vechi nr. 118572); CF nr. 405308, nr. top 405308 (CF vechi nr. 118572) — terenuri intravilane. Inițiatori: SC LIDL ROMANIA SCS,; Proiectant: de S.C. SUBCONTROL S.R.L Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Radu R. Radoslav. Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat este situat în partea de est a municipiului Timişoara, cuprins între str..Stefan Cel Mare şi Bulevardul Eroilor. Se reglementează terenurile deținute de beneficiar, în suprafață totală de 9430,00 mp — care va rezulta după dezmembrarea terenurilor fostei fabrici Guban, adică din suprafața totală de 25018 mp a CF- urile anexate: CF nr. 410180, nr. top 410180 ( CF vechi nr. 105601)în suprafață de 1276,00 mp; CF nr. 401098, nr. top 401098 (CF vechi nr. 118572) în suprafață de 15888,00 mp; CF nr. 405308, nr. top 405308 (CF vechi nr. 118572) în suprafață de 7854,00 mp. Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 - UTR 37 - zona unităților industriale existente, teren situat parțial în zona protejată în baza normelor sanitare (cimitir), teren COD FO 47-24, VER 1 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro afectat de linii de cale ferată existente, teren posibil afectat de sistematizarea zonei (lărgire drumuri existente). Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse: Se propune mobilarea unei parcele cu construcții destinate serviciilor, asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcționării propuse de servicii Zona de servicii de interes general P.O.T.max. = 50 % C.U.T.max. =2,4 Regim de inaltime = P+1E H max. cornisa = 10,00 m H max = 12,00 m Zone verzi propuse in documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecţia Mediului nr. 47/07.05.2018: 20 % din suprafața totală a terenului - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018—002600/22.03.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 216/15.03.2018. Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Articolul 37 (13), actualizată) Aprobarea Avizului arhitectului-şef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 17.05.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.ATU, se avizează favorabil/eu—condiții/nefavorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia: - Se vor respecta condiţiile de amplasare, precum şi toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planga de reglementări anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2323 din 26.05.2017, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 18674/30.05.2018 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-peştă la data de Arhitect-şef, Emilian Sorin CITURARIU E TAR „NOVA PE E 7 Consilier Sorina Popa DO | COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 3/3

Atasament: Memoriu_PUZ.pdf

1

©openstreetmap.org

FOAIE DE CAPAT

TITLUL PLAN URBANISTIC ZONAL: CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

NUMAR PROIECT: 2221.07.1

DATA ELABORARE: MARTIE 2018

BENEFICIAR: SC LIDL ROMANIA SCS

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim
E Fabrica de Bere. E ___Timişoreana

2

LISTA DE SEMNATURI Firma/ Specialitate /Nume Parafa/Semnatura

S.C. SUBCONTROL S.R.L.

Proiectant general

Jur. Ruxandra Badescu

S.C. PLANCONTROL S.R.L.

Proiectant urbanism/arhitectura

Arh. Dipl. Radu D. Radoslav

S.C. PROWASSER S.R.L.

Proiectant edilitare

Ing. Simona Fantaneanu

S.C. ATENA PROIECT CONSULT S.R.L.

Proiectant electrice

Ing. Cornel Prodan

S.C. ASSISTENT HB S.R.L.

Proiectant drumuri

Ing. Marcela Florescu

S.C. DAMIAN ECOPROIECT S.R.L.

Protectia mediului

Ing. Marius Damian

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

3

BORDEROU GENERAL

1 PARTER SCRISA

1.1 MEMORIU DE PREZENTARE

1.2 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

1.3 AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE NR. 21/14.12.17

2 PARTE DESENATA

2.1 INCADRARE IN ZONA.....................................................................................................U 01

2.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE CVARTAL.......................................................................U 02

2.3 ANALIZA SITUATIE EXISTENTA.......................................................................................U 03

2.4 REGLEMENTARI URBANISTICE ZINA..............................................................................U 04

2.5 REGLEMENTARI URBANISTICE.......................................................................................U 05

2.6 PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR...........................................................................U 06

2.7 REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARA...........................................................................U 07

2.8 MOBILARE URBANISTICA SI SIMULARE FOTO...............................................................U 08

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

4

CUPRINS MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE ............................................................................................................ 7

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI .......................................................... 7

1.2. OBIECTUL P.U.Z. ................................................................................................... 7

1.2.1. Solicitari ale temei-program ............................................................................... 7

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata ............. 8

1.2.3. Restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona mixta .................................... 8

1.3. SURSE DOCUMENTARE .......................................................................................... 8

1.3.1. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ............................................... 8

1.3.2. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ ............................. 9

1.3.3. Date statistice ................................................................................................... 9

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII ................................................................................. 9

2.1. EVOLUTIA ZONEI ................................................................................................... 9

2.1.1. Date privind evolutia zonei ................................................................................. 9

2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii ................... 9

2.1.3. Potential de dezvoltare ...................................................................................... 9

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE.................................................................................. 9

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL ..................................................................... 10

2.3.1. Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica: relieful, reteua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale. ........................... 10

2.3.2. Date generale despre amplasament .................................................................. 10

2.4. CIRCULATIA ........................................................................................................ 12

2.5. OCUPAREA TERENURILOR .................................................................................... 12

2.5.1. Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata: ........................ 12

2.5.2. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit: ..................................................... 12

2.5.3. Aspecte calitative ale fondului construit ............................................................ 13

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

5

2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine .................................. 13

2.5.5. Asigurarea cu spatii verzi: ................................................................................. 13

2.6. ECHIPARE EDILITARA ........................................................................................... 13

2.6.1. Lucrari de apa - canal existente ......................................................................... 13

2.7. PROBLEME DE MEDIU ......................................................................................... 13

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI..................................................................................... 14

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA ................................................................. 14

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE .................................................... 14

3.2. PREVEDERI ALE PUG / MASTERPLANULUI .............................................................. 14

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL ................................................................... 15

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI .............................................................................. 15

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA– REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI ................................................................................................................ 16

3.5.1. Elemente de tema, functionalitate, amplasare ................................................... 16

3.5.2. Bilant teritorial ................................................................................................ 16

3.5.3. Regim maxim de inaltime ................................................................................. 17

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE ..................................................................... 17

3.6.1. Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila: .......................... 17

3.6.2. Canalizarea menajera ...................................................................................... 18

3.6.3. Canalizarea pluviala ......................................................................................... 18

3.6.4. Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric; ......... 19

3.6.5. Telecomunicatii ............................................................................................... 19

3.6.6. Alimentare cu gaze naturale ............................................................................. 19

3.7. PROTECTIA MEDIULUI ......................................................................................... 19

3.7.1. Diminuarea pana la eliminarea a surselor de poluare .......................................... 19

3.7.2. Prevenirea producerii riscurilor naturale ............................................................ 20

3.7.3. Depozitarea controlata a deseurilor .................................................................. 20

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

6

3.7.4. Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi, etc. 20

3.7.5. Refacerea peisagistica si reabilitare urbana ........................................................ 20

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA ........................................................................ 20

3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica ............................................................ 20

3.8.2. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona, conform Legii 213/1998 .................................................................................................................... 20

3.8.3. Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori, in vederea realizarii obiectivelor propuse 20

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE ........................................................................ 21

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

7

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI Denumirea lucrarii CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL Nr. Proiect 2221.07.1 Faza PUZ ( Plan Urbanistic Zonal ) Beneficiar SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant general ______SC Subcontrol SRL Proiectant specialitate arhitectura si urbanism: SC Plancontrol SRL Data elaborarii Martie 2018

1.2. OBIECTUL P.U.Z.

1.2.1. Solicitari ale temei-program Documentatia Plan Urbanistic Zonal: „Construire supermarket Lidl”, bulevardul Eroilor de la Tisa colt cu strada Stefan cel Mare colt cu strada 1 Decembrie, C.F. 410175, 410168, 410180, 403826, 405308, 401098, a fost intocmita la comanda beneficiarului SC LIDL ROMANIA SCS. Documentatia de fata propune solutii si reglementari in scopul mobilarii unei parcele cu constructii destinate serviciilor, pe terenul situat in intravilanul Municipiului Timisoara, pe amplasamentul situat pe bulevardul Eroilor de la Tisa colt cu strada Stefan cel Mare colt cu strada 1 Decembrie. Terenul zonei studiate, fabrica Guban, are o suprafata totala de 67.597,63mp, din care SC Lidl Romania SCS doreste dezmembrarea si achizitionarea unei suprafete de 9.430,00mp. Terenul in suprafata de 33505mp se imparte in sase C.F.-uri: - CF 446284, nr. cad. 446284- 79mp; proprietar IMS PARK DEVELOPMENT SA - CF 446285, nr. cad. 446285- 7.478; proprietar IMS PARK DEVELOPMENT SA - CF 446368, nr. cad. 446368- 7.152mp; proprietar IMS PARK DEVELOPMENT SA - CF 446289, nr. cad. 446289- 702mp; proprietar IMS PARK DEVELOPMENT SA - CF 410168, nr. cad. 410168- 1.483mp; proprietar GBN IMOBILI SRL - CF 446257, nr. cad. 446257- 1.250mp; proprietar GBN IMOBILI SRL - CF 446258, nr. cad. 446258- 26mp; proprietar GBN IMOBILI SRL - CF 403826, nr. cad. 403826- 3.973mp; proprietar GBN IMOBILI SRL - CF 410175, nr. top 7295/1, 7296/1, 7297/2, 7289/1, 7299-7302, 7303/2, 7304/2/1,

7297/1/2/4/1- 3,031mp proprietar GBN IMOBILI SRL Parcelele afectate de viitoare investitie Lidl sunt: 446257, 446369, 446285. Proprietarii parcelelor au imputernicit beneficiarul SC LIDL ROMANIA SCS in vederea obtinerii Planului Urbanistic Zonal necesar investitiei.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

8

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata

Zona studiata este amplasata in intravilanul Municipiul Timisoara, delimitata de str. Stefan cel Mare colt cu Bd. Eroilor de la Tisa. Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.229/14.09.1999, terenul se inscrie din punct de vedere al zonificarii teritoriale intravilane, in UTR 37, zona unitati industriale. Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.157/28.05.2002 a carei valabilitate a fost prelungita prin Hotararea Consiliului Local nr.105/24.04.2012, din punct de vedere al zonificarii teritoriale, terenul se incadreaza in: ZCP_RiM C - RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL – ZONA MIXTA.

1.2.3. Restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona mixta Unitati industriale aflate in general in proprietate privata, dispunand de suprafete insemnate de teren, situate in locatii importante pentru dezvoltarea orasului.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

1.3.1. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ Pentru prezenta documentatie au fost analizate atat planurile urbanistice aprobate din vecinateatea terenului studiat cat si planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc directia de dezvoltare a zonei, dupa cum urmeaza: - Planul de amenajare al teritoriului national; - Planul de amenajare al teritoriului judetean Timis; - Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara proiect IPROTIM

nr.34.233/010/B; - Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/Kb - Studiu topometric intocmit de SC MULTILINES SRL; - Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ – indicativ GM – 010 –

2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/ N 16.08.2000; - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; - Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si completarile

ulterioare; - Ordinul MLPAT nr. 1943/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare;

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

9

- HG nr. 1076/8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, modificata prin HG 1000/2012;

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 privind normele de igiena. - H. C. L. 61/28.02.2012 privind "Concept general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)"

1.3.2. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ S-a obtinut: - Certificatul de Urbanism nr. 2323/26.05.17 a fost obtinut in baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria functionala: zona unitati industriale existente; - Aviz de Oportunitate nr. 51 / 14.12.2017;

1.3.3. Date statistice Nu au fost utilizate date statistice

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

2.1.1. Date privind evolutia zonei Terenul care face obiectul PUZului, face parte din incinta fabricii GUBAN. Terenul GUBAN este inclus in UTR 37- zona unitati industriale. Fabrica a luat fiinta in 1937, functionand initial ca fabrica de crema si ceara de pantofi, sub numele de “Uzinele Chimice Guban”. In 1959 a inceput fabricarea pantofilor, activitate care a durat pana de curand, cu mici modificari pe parcurs, pana in prezent. In 2016 s-au obtinut Autorizatii de Demolare pentru majoritatea caldirilor din incinta. In momentul de fata terenul este partial liber de constructii, ramanand insa cateva cladiri functionale.

2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii In partea de sud si est, zona are caracter predominant industrial, partial cu fabrici si depozite in stare de functionare, partial cu platforme vechi industriale nefunctionale. S-au elaborat diferite PUZ-uri in zonele invecinate, cu functiuni de servicii si locuire. In partea de nord si vest, zona este preponderent dedicata locuirii.

2.1.3. Potential de dezvoltare Zona studiata are un potential de dezvoltare ridicat.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE Terenul se afla pe teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara, pe terenul fostei fabrici GUBAN, cu acces atat din Bd. Eroilor de la Tisa, cat si din str. Stefan cel Mare.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

10

Terenul zonei studiate – fabrica Guban, are o suprafata totala de 67.597,63 mp, din care SC LIDL ROMANIA SCS doreste dezmembrarea si achizitionarea unei suprafete de 9.430,00mp. Vecinatatile sunt dupa cum urmeaza (conf. planurilor anexate): - la nord - Bd Eroilor/ Cladire spatii comerciale/servicii - la sud - Str. 1 Decembrie/incinta Guban - la est - Str. Stefan cel Mare - la vest - Str. Johannes Gutenberg/ incinta Guban

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.3.1. Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica: relieful, reteua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.

Amplasamentul se prezinta ca si o suprafata de teren orizontala si nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare. Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrarile de prospectare geotehnica, stabilite conform"NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENTELE SI METODELE CERCETARII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007".

2.3.2. Date generale despre amplasament Amplasamentul este situat Timisoara, B-dul Eroilor de la Tisa 30-40, jud. Timis. Amplasamentul se prezinta ca si o suprafata de teren orizontala si nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare. Relieful este de campie joasa facand parte din campia Timisului, caracterizata de valuri largi fiind acoperita cu o cuvertura de pamanturi argilos prafos nisipoase. Aceasta caracteristica de campie joasa ii este atribuita datorita faptului ca fiind o prelungire a Campiei Tisei, in spatiul Piemonturilor Vestice (de-a lungul cursului raului Timis) este formata din formatiuni aluvionare cu denivelari de mai mica amploare determinate de prezenta crovurilor si dispune de altitudini ce se incadreaza intre 80 si 100 m. Din punct de vedere geologic, zona apartine Bazinului Panonic, coloana litologica a acestui areal cuprinzand un etaj inferior afectat tectonic si o cuvertura posttectonica. Din punct de vedere geomorfologic, zona interesata este situata pe interfluviul Timis – Bega, campie joasa de tip aluvionala de subsidenta recenta, formata in perioada cuaternara din depozite fluvio – lacustre: nisipuri, pietrisuri, argile (grosime 60...80 m din care cele mai recente apartin holocenului 10...20 m). Morfologic, municipiul Timisoara se incadreaza in campia joasa Timis – Bega, avand ca axa longitudinala raurile Timis si Bega, subunitate a marii unitati geomorfologice Campia Tisei. Geologic, campia in sine a luat nastere prin procesul de intensa aluvionare a depresiunii tectonice a Tisei care a durat tot timpul neogenului, peste care s-au suprapus aluviunile cuaternarului, constituite in aceasta zona dintr-un complex nisipos in masa caruia apar intercalate orizonturi sau straturi argiloase.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

11

Prezenta intercalatiilor argilos – prafoase - nisipoase, variatia de grosime, culoare, granulometrie, consistenta, respectiv grad de indesare al pamanturilor necoezive scot in evidenta caracterul lenticular si incrucisat al intregului depozit, caracteristic depunerilor in zonele de divagare a raurilor in partea de campii joase. Suprafata morfologica consta in forme de relief nediferentiate, cu vai putin adanci, meandrate, albii parasite, terase ingropate, acoperite cu o crusta subtire de sol vegetal si umpluturi recente de sistematizare verticala. Reteaua hidrografica. Raul Bega traverseaza municipiul, iar raul Timis are albia in vecinatatea teritoriului municipiului. Scurgerea si debitele maxime se formeaza mai cu seama din ploile de la inceputul verii. Scurgerea minima se produce in perioada secetoasa din timpul verii si toamnei. Adancimea de inghet in zona cercetata este de 60 cm-70 cm, conform STAS 6054 – 77. Seismicitatea zonei. Conform Codului de proiectare seismica P 100/1-2013, acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontala a miscarii terenului) este ag = 0,20 g, iar perioada de colt este Tc = 0,70 sec, conform figurilor de mai sus. Incadrarea in zonele de risc in conformitate cu legea 575/2001 Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului national – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural“- ANEXA 3, amplasamentul cercetat este situat in municipiul Timisoara avand intensitatea seismica VII, exprimata in grade MSK. Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului national – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural“- ANEXA 5 – Inundatii, amplasamentul cercetat se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale afectate de inundatii pe torenti. Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului national – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural“- ANEXA 7- Alunecari de teren, amplasamentul cercetat nu se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale afectate de alunecari de teren. Cercetari geotehnice si stratificatia terenului Pentru intocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-au efectuat 7 (sapte) foraje geotehnice F 1...F 7 cu diametrul de 5”, dupa cum urmeaza: - Forajele F 1, F 2 si F 3 au fost efectuate pana la adancimea de -7,00 m de la suprafata terenului si corespund zonei magazinului standard; - Forajele F 4, F 5, F 6 si F 7 au fost efectuate pana la adancimea de -4,00 m de la suprafata terenului in zonele de circulatie si platforme stationare auto; Pe parcursul executarii forajelor s-au prelevat probe de pamant care au permis stabilirea coloanelor stratigrafice ale acestora. S-au efectuat de asemenea si 9 (noua) penetrari dinamice usoare cu masa berbecului de 10,0 kg si inaltimea de cadere de 50 cm, conul avand o suprafata de 10 cm2: - PDU 1 si PDU 2 conduse pana la o adancime de -5,50 m; - PDU 3 si PDU 4 conduse pana la o adancime de -4,50 m; - PDU 5 si PDU 9 conduse pana la o adancime de -2,50 m; - PDU 6 condus pana la o adancime de -3,50 m; - PDU 7 condus pana la o adancime de -3,00 m;

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

12

- PDU 8 condus pana la o adancime de -2,00 m. Apa subterana cu caracter permanent a fost interceptata pe adancimea forajelor efectuate dupa cum urmeaza: - Pe adancimea forajului F1 la cota -3,20 m; - Pe adancimea forajului F2 la cota -3,40 m; - Pe adancimea forajului F3 la cota -2,70 m; - Pe adancimea forajului F4 la cota -2,90 m; - Pe adancimea forajului F5 la cota -3,10 m; - Pe adancimea forajului F6 la cota -3,50 m; - Pe adancimea forajului F7 la cota -2,70 m; Apa subterana permanenta prezinta caracter ascensionar de ordinul 0,60...0,80 m. Pentru determinarea clasei de expunere a betoanelor folosite la infrastructura constructiilor s-au prelevat 4 (patru) probe de sol, recoltate din forajul F 2 la cota -3,00 m, din forajul F 3 la cota -0,60 m, din forajul F 6 la cota -2,00 m si din forajul F 7 la cota de -1,50 m. Concluzii si recomandari Totalul de 13 (treisprezece) puncte acumulate Conform Normativului NP 074/2013 intitulat „NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENTELE SI METODELE CERCETARII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE”, pentru stabilirea riscului geotehnic al lucrarii incadreaza terenul de fundare din amplasamentul cercetat in tipul de risc „MODERAT”, iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice in „CATEGORIA GEOTEHNICA 2”.

2.4. CIRCULATIA B-dul Eroilor este o strada de categoria a III-a, avand o banda de circulatie pe sens, cu o latime a benzii de circulatie de 3.50 m si o banda de viraj dreapta spre str. Stefan cel Mare. Strada Stefan cel Mare este o strada de categoria a II-a, cu doua benzi de circulatie pe sens si o latime a benzii de circulatie de 3.50 m.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata: In prezent, in zona studiata functiunea existenta este de industrie. In zona exista functiuni de locuire individuala in imobile cu regim de inaltime de P/P+M/P+1E, si locuire colectiva in ansambluri de blocuri cu regim de inaltime predominant P+4E.

2.5.2. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit: In prezent terenul studiat este partial ocupat de constructii, conform descrierii: - CF nr. 446257 – 1.250,00mp - CF nr. 446285 – 7.478,00mp - CF nr. 446369 – 702,00mp

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

13

2.5.3. Aspecte calitative ale fondului construit Fondul construit este relativ nou, datand de la sfarsitul anilor 1990. Fabrica a fost supusa permanent modernizarii si diverselor extinderi, lucrari pentru care s-au folosit exclusiv materiale de cea mai inalta calitate.

2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine Toata zona studiata are asigurate servicii conexe functiunii de industrie.

2.5.5. Asigurarea cu spatii verzi: Terenul amenajat existent dispune de o suprafata de zona verde de 29.911,00 mp, care reprezinta 20% din suprafata totala amenajata.

2.6. ECHIPARE EDILITARA

2.6.1. Lucrari de apa - canal existente In apropierea zonei studiate in PUZ exista urmatoarele retele (conform Avizului de amplasament atasat): - retea de apa De.275 mm pe Bdul Eroilor de la Tisa si pe Calea Stan Vidrighin (str. Stefan

cel Mare) ; - retele de canalizare pe Bdul. Eroilor de la Tisa D=600 mm si pe Calea Stan Vidrighin

D=2200 mm; Retele de energie electrica - situatia existenta Conform avizului de amplasament favorabil cu conditii nr. 208927440 / 28.02.2018, emis de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT, amplasamentul nu este afectat de retele de distributie energie electrica. Telefonizare si telecomunicatii Conform avizului favorabil conditionat (de principiu) nr. 358/22.02.18, emis de SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, amplasamentul nu este afectat de retele de telecomunicatii ce le apartin. Retea de televiziune in cablu In zona exista retea urbana de televiziune in cablu, dar aceasta nu afecteaza amplasamentul. Retele de gaze naturale– situatie existenta Conform avizului de principiu favorabil nr 1197/06.03.18 emis de SC DELGAZ GRID SA, amplasamentul nu este afectat de instalatii de gaz.

2.7. PROBLEME DE MEDIU Relatia cadru natural-cadrul construit Terenul studiat a avut o vreme indelungata folosinta industriala si de depozitare. Recent activitatea de productia s-a restrans, multe cladiri fiind demolate.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

14

In acest moment si in viitorul apropriat, necesitatea de a se asigura terenuri pregatite pentru o dezvoltare in acord cu functiunile urbane si implicit industriale, este in continua crestere. In prezent, zona este dotata cu retea de canalizare centralizata, respectiv retea de distributie a apei potabile, iar apele pluviale de pe intreaga zona sunt preluate de canalizarea orasului. Evidentierea riscurilor naturale si antropice Nu sunt riscuri naturale sau artificiale in zona studiata sau in vecinatati. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona Nu e cazul. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie Nu e cazul. Evidentierea potentialului balnear si turistic Nu e cazul.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI Proprietatea este privata, constructia propusa a se realiza este o constructie pentru servicii. Prin consultarile populatiei ce au avut loc cu prilejul avizarii planurilor de urbanism si proiectelor implementate din zonele adiacente, nu au rezultat opozitii fata de functiunea propusa a zonelor respective (servicii, comert, locuire).

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Nu au fost elaborate studii de fundamentare. Certificatul de Urbanism nr. 2323/26.05.17 a fost obtinut in baza H.C.L.nr.157/2002, prelungit prin HCL 107 / 2014 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General. S-a obtinut Avizul de Oportunitate nr. 51 / 14.12.2017 prin care au fost stabiliti indicii urbanistici si conditiile de amplasare a constuctiei pe terenul aferent Lidl.

3.2. PREVEDERI ALE PUG / MASTERPLANULUI - Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timisoara, terenul de fata este situat in intravilan si reglementat conform UTR 37, zona unitati industriale. - Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timisoara – in lucru (revizia 3), terenul de fata este situat in intravilan si reglementat. Propunerea de reglementare este: ZCP_RIM - RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL – ZONA MIXTA.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

15

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL In ultima perioada aceasta zona a suferit schimbari in densificare. In concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim intre suprafetele construite existente si viitoare si dotarea cu zone verzi, in concordanta cu reglementarile in vigoare si in spiritul imbunatatirii factorilor de mediu si a calitatii vietii, prin cresterea suprafetelor de spatii verzi amenajate. Prin prezenta documentatie se propune asigurarea unui minim de 20% spatii verzi din totalul suprafetei ce urmeaza a fi dezmembrata.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI Accesul se va racorda cu raze de 6.00 m la bordura de pe b-dul Eroilor de la Tisa si la bordura de pe str. Stefan cel Mare, cu o latime a accesului de 9.00 m. Se interzice accesul masinilor pentru aprovizionare din Bd. Eroilor, acesta realizandu-se strict din str. Stefan cel Mare. Accesul pentru circulatii interioare si acces la locurile de parcare prevazute sa deserveasca zona comerciala este propus cu o latime de 7.00 m, zona de parcari si circulatiile interioare fiind executate din marcaj. Zonele prevazute cu locuri de parcare vor fi amenajate astfel: lungimea unui loc de parcare de 5.00 m, 4.50 m sau 4.70 m si latimea de 2.70 m. Totalul locurilor de parcare amenajate va fi de 116 de locuri din care un numar de 5 locuri vor fi locuri de persoane rezervate persoanelor cu dizabilitati. In profil longitudinal, pentru proiectarea liniei rosii se tine seama de respectarea prevederilor STAS 10144/3-91 si ORDIN 50/1998 Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane. In profil longitudinal suprafata carosabilului de acces va avea panta in axa si se urmaresc urmatoarele criterii: - asigurarea unor elemente geometrice in profil longitudinal corespunzatoare unei viteze

de baza de 30 km/h; - realizarea unor declivitati cu lungime cat mai mare; - realizarea racordarilor verticale cu raze mari astfel incat valoarea lungimii racordarii

verticale sa fie cel putin egala cu valoarea vitezei de baza; - respectarea eventualelor punctelor de cota obligate. In profil transversal, situatia se prezinta astfel: in conformitate cu STAS 10144/1-90 si ORDIN 50/1998, sectorul de drum pentru circulatii interioare s-a proiectat ca un drum de clasa tehnica III cu doua benzi de circulatie, avand latimea partii carosabile de 7.00 m. In profil transversal accesul va avea panta de 2,5%, acoperis orientata spre parcare, iar locurile de parcare vor avea o panta 2,5% orientata spre acces. Astfel au rezultat urmatoare elemente in profil transversal: - latime parte carosabila 7,00 m - panta transversala in aliniament 2,5 % - zona verde variabil - numar locuri de parcare 116 buc.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

16

Structura rutiera proiectata Pentru structura rutiera a accesului la locurile de parcare la faza D.T.A.C. se va avea in vedere sudiul geotehnic si calculul de dimensionare a structurii rutiere. Accesul si zonele de parcare va fi prevazut cu imbracaminte rigida. Scurgerea apelor de pe zona de parcare se va face prin intermediul pantelor transversale si longitudinale spre guri de scurgere proiectate, care se vor deversa in canalizarea orasului. Siguranta circulatiei Pentru siguranta circulatiei se prevad indicatoare de circulatie conform SR 1848-1/2004. Circulatia pe accesul la zona comerciala si zonele de parcaje prevazute se va desfasura cu respectarea restrictiilor impuse de Comisia de circulatia a municipiului Timisoara. Costul tuturor lucrarilor aferente amenajarii circulatiei auto si pietonale in zona vor fi suportate de catre beneficiar, iar executia lucrarilor se va face de catre o unitate specializata in lucrari de drumuri.

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA– REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. Elemente de tema, functionalitate, amplasare Prin tema de proiectare stabilita de comun acord, se solicita urmatoarele: - Realizarea unei zone de servicii; - Asigurarea in inciinta a locurilor de parcare necesare functionarii propuse de servicii; - Asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitatiilor pentru intreaga incinta:

alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa, canalizare, conform propunerilor si avizelor.

Documentatia are drep obiect realizarea pe un teren in suprafata de 9.430,00mp, a unui supermarket, cu regim de inaltime maxim P+1E. Teren ce va intra in proprietate SC LIDL ROMANIA SCS, dupa dezmembrare. Pe parcela studiata se propune reglementarea ca zona destinata serviciilor, cu un regim de inaltime de P+1E. Pe parcela studiata se propune asigurarea unui spatiu verde amenajat, reprezentand minim 20% din suprafata parcelei. Locurile de parcare din incinta necesare se vor calcula conform normativelor in vigoare.

3.5.2. Bilant teritorial

ZONE FUNCTIONALE SITUATIE EXISTENTA SITUATIE PROPUSA

MP % MP %

ZONA CONSTRUITA 0 0 2.235,00 23,70

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

17

PLATFORME/ACCESE/PARCARI 0 0 4.760,00 50,48

ZONE VERZI AMENAJATE 0 0 1.886,00 20,00

ZONA EDIFICABILA 0 0 549,00 5,82

TOTAL 9.430,00 100,00 9.430,00 100,00

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) MAX. 35,00% COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) MAX. 0,60

3.5.3. Regim maxim de inaltime Regimul maxim de inaltime pentru constructia de servicii propuse este de P+1E, cu H maxim = 12,00m si H maxim la cornisa = 10,00m.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

3.6.1. Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila: Alimentare cu apa Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile si de incendiu pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea administrata s.c. AQUATIM s.a., existenta pe Bdul Eroilor de la Tisa, Dn. 275 mm. La intrarea pe amplasament se va prevedea un camin de apometru de la care pleaca o retea care va alimenta consumatorii din incinta: obiectele sanitare din cladiri si rezervorul de incendiu. Pentru refacerea rezervei de incendiu in incinta va fi prevazuta o gospodaria de apa amplasata in fata supermarketului, formata dintr-o statie de pompare cu rezervor de incendiu hidranti (V=110 mc) si retea de incendiu independenta pentru hidranti. In incinta se realizeaza doua retele de apa independente: - una de apa potabila, pentru consum curent si refacere rezerva incendiu, care se va realiza din PE-HD, Pn 10, De.90 mm, L=160 m si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip; - o retea de incendiu hidranti amplasata perimetral constructiei, care se va realiza din PE- HD, Pn 6, De.110 mm, L=177 m si se va echipa cu hidranti de incendiu supraterani Dn 100 mm. Debitele necesare sunt: - Q S ZI MED = 4,16 mc/zi - Q S ZI MAX = 5,40 mc/zi - Q S ORAR MAX = 0,67 mc/h = 0,018 l/s. Retea de apa pentru stropit Pentru stropit spatii verzi se prevede un sistem independent format din foraj de mica adancime, Q~1 l/s care alimenteaza o retea independenta de stropit spatii verzi. Atat forajul cat

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

18

si reteaua de stropit spatii verzi se vor amplasa in zona verde si vor fi folosite exclusiv la stropitul zonelor verzi. Debitele necesare sunt pentru stropit spatii verzi: - Q S ZI MED = 2,27 mc/zi - Q S ZI MAX = 2,95 mc/zi - Q S ORAR MAX = 0,98 mc/h = 0,27 l/s (calculat la un timp de functionare de ~6h/zi)

3.6.2. Canalizarea menajera Canalizarea propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timisoara, retea administrata s.c. AQUATIM s.a., existenta pe Bdul Eroilor de la Tisa, D=400 mm. Reteaua de canalizare menajera propusa se va racorda la canalul menajer mentionat mai sus, de unde ape uzate ajung la statia de epurare a municipiului Timisoara. In incinta conducta de canalizare menajera va fi realizata din PVC-KG, D=250 mm, L=180 m pozata ingropat. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusa in incinta va functiona gravitational. Canalizarea menajera propusa va fi de tip mixt, astfel incat va preluat si debitul de ape pluviale colectate din incinta PUZ. Debitele estimate pentru constructiile propuse sunt: - Q U ZI MED = 4,16 mc/zi - Q U ZI MAX = 5,40 mc/zi - Q U ORAR MAX = 0,67 mc/h = 0,018 l/s Debitul de ape uzate pe intreaga incinta evacuata la canalizarea orasului este : - Q racord = q men + Q apa pluviala (evacuare prin pompare) - q men = 0,011 l/s - Q apa pluviala = 228 mc: 12h = 19 mc/h = 5,27 l/s Racord canal - Q racord = 0,018 + 5,27 = 5,28 l/s

3.6.3. Canalizarea pluviala Apele de ploaie din incinta sunt colectate de reteaua de canalizare pluviala ingropata si apoi descarcate in canalizarea menajera propusa, de unde sunt evacuate in canalizarea menajera a municipiului Timisoara (Bdul Eroilor de la Tisa). Apele pluviale pure, considerate conventional curate, colectate de pe constructii sunt descarcate direct in canalizarea pluviala propusa, iar apele pluviale de pe platforme si drumuri, considerate impure sunt trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si apoi descarcate in canalizarea pluviala. Canalizarea pluviala din incinta colecteaza si evacueaza apele intr-un bazin de retentie, de unde acestea vor fi descarcate controlat, dupa momentul ploii, in canalizarea menajera mixta din incinta. In incinta conducta de canalizare pluviala va fi realizata din PVC-KG, D=315-600 mm, L=460 m pozata ingropat. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

19

de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusa in incinta va functiona gravitational. - Debitul de ape pluviale este: Q PL = 189,81 l/s - Volumul bazinului de retentie este de 228 mc. - Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 11.388 mc/an

3.6.4. Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric;

In zona apare un nou consumator de energie electrica, un supermarket Lidl. Bilantul energetic al consumatorului de energie electrica se apreciaza astfel : - Pi=680 kW Ps=340 kW Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorului se va prevedea un post de transformare propriu, prefabricat (in anvelopa de beton), alimentat din linia de 20kV subterana de la limita de proprietate. De la postul de transformare va pleca coloana de alimentare a tabloului general al cladirii supermarketului. Toate lucrarile de alimentare cu energie electrica se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate si se vor executa de catre firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrari.

3.6.5. Telecomunicatii Obiectivul se va racorda la retelele de telecomunicatii pe baza comenzii lansate de beneficiar la un operator de specialitate care ii va asigura cerintele conform temei. La proiectare si executie se vor respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

3.6.6. Alimentare cu gaze naturale Investitia nu se va racorda la reteaua de gaz.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI Conform Anexei 1 din Hotararea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului sunt:

3.7.1. Diminuarea pana la eliminarea a surselor de poluare Lucrarile proiectate nu influenteaza obiectivele existente in zona, ca atare nu se necesita masuri pentru evitarea pagubelor sau masuri de refacere a lucrarilor afectate.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

20

3.7.2. Prevenirea producerii riscurilor naturale Surse de poluanti pentru apele subterane in perioada de executie, respectiv in exploatare, nu exista. Poluantii pentru aer in timpul executiei sunt: praful, zgomotul, gaze de esapament. Praful rezulta de la executia sapaturilor, imprastierea nisipului, a pamantului, din compactare, etc.

3.7.3. Depozitarea controlata a deseurilor Deseurile menajere se vor colecta in europubele, care se vor amplasa pe o platforma amenajata. Gunoiul menajer va fi colectat de o firma specializata, care va depozita pe deponeul autorizat.

3.7.4. Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi, etc.

In prezent, terenul nu este degradat. Se va asigura o suprafata de 1886mp (20% din teren) pentru spatii verzi, suprafata care va fi amenajata si intretinuta.

3.7.5. Refacerea peisagistica si reabilitare urbana Modernizarea tramei stradale impreuna cu intreaga infrastructura, va insemna pentru zona, momentul in care se vor putea executa si corela toate lucrarile de plantare a aliniamentelor de spatii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica Asigurarea suprafetelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumurilor din perimetrul studiat – nu este cazul. Obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de ciclisti, trotuarele si spatiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus mentionate sa devina domeniu public – nu e cazul.

3.8.2. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona, conform Legii 213/1998

Proprietate privata a persoanelor juridice.

3.8.3. Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori, in vederea realizarii obiectivelor propuse

Terenul va ramane in proprietate private. Nu vor exista schimburi sau concesionari de teren.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

21

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare. La baza stabilirii principiilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale: - incadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara, in curs de actualizare, si

in Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) Timisoara; - corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent pentru zona studiata si zonele

adiacente; - asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin

tema. Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata. Prezentul Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent acestuia devin documente necesar de coroborat si introduse in prevederile PUG Timisoara odata cu refacerea acestuia.

Intocmit:

Dipl. Arh. Oana Josan

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L 7 ctr EC Pinanaeia TA 2005875 Tim

Atasament: RLU.pdf

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.RC. Timis - J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.UJl.-RO 18220238 AL Lupe ERT VA d: ERT telffax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancarirol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL REGULAMENT LOCAL DE URBANISM DISPOZITII GENERALE Rolul RLU Regulamentul Local de Urbanism - RLU — este parte integranta din Planul Urbanistic Zonal, cu rolul de a detalia in forma scrisa reglementarile acestuia. Prescriptiile cuprinse in prezentul Regulament Local de Urbanism, permisiuni sau restrictii, sunt obligatorii pe intreg teritoriul aferent planului Urbanistic Zonal. Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, cu adaptare la situatia specifica a zonei incluse in studiu. Planul Urbanistic Zonal, impreuna cu Regulamentul Local de Urbanism, devin acte de autoritate ale administratiei publice locale, odata cu aprobarea lor, in baza carora se pot elibera Certificate de Urbanism si Autorizatii de Construire. Prezentul regulament este structurat astfel: a Prescriptii generale la nivelul zonei studiate Prescriptii specifice la nivelul zonelor functionale Modificarea prezentului regulament aferent Planului Urbanistic Zonal se poate face numai in conditiile in care modificarile nu contravin reglementarilor propuse la nivel functional pentru zona studiata si numai cu acordul beneficiarului si al proiectantului general. De asemenea, completarea prezentului regulament se poate face doar cu acordul beneficiarului si al proiectantului general. Baza legala a elaborarii n Planul de amenajare al teritoriului national; n Planul de amenajare al teritoriului judetean Timis; n Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/B; n Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/Kb a H.C.L. 61/28.02.2012 privind "Concept general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)" Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ — indicativ GM — 010 — 2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/ N 16.08.2000; = Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; a Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare; m H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare. a Ordinul MLPAT 91/1991 — privind formularele, procedura de autorizare si continutul cadru al documentelor.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.-RO 18220238 ALLEȘCERT VAL Lac ERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO3SINGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 Web: wwwplancontrol.ro Capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL Domeniul de aplicare Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde ansamblul de norme obligatorii specifice pentru autorizarea constructiilor de servicii pentru zona inclusa in studiu. Zonificare functionala Zonele functionale au fost stabilite in plansa de reglementari urbanistice (plansa U05). Pentru integrarea in zona a constructiilor se va tine seama de normele de igiena aprobate cu ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536 / 1997. incadrare zona studiata in baza P.U.Z. (conf. PUG 2012, aflat in curs de avizare): RiM // RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL — ZONA MIXTA. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului In cazul prezentului regulament , P.O.T. si C.U.T. se stabilesc astfel: Zona construita 23,70% Platforma, accese, parcari___50,48% Zone verzi amenajate 20,00% Zona edificabila 5,28% P.O.T. = max. 35,00% C.U.T. = max. 0,60

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(plancontrol.ro ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: ww.plancontrol.ro Capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008 RiM // RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL ZONA MIXTA! Caracterul actual - Unitati industriale aflate in general in proprietate privata, dispunand de suprafete insemnate de teren, situate in locatii importante pentru dezvoltarea orasului. Activitatea industriala initiala a incetat sau s-a restrans considerabil. ln prezent o parte din spatii sunt inchiriate micilor intreprinderi pentru activitati de productie si servicii de tip industrial sau cvasi industrial, depozitare etc, desfasurate in general in conditii improvizate, precare, neadecvate. Unele spatii sunt complet neutilizate. Incintele industriale evidentiaza o structurare interna mediocra, dezordonata, rezultat al unor dezvoltari in timp nesistematice, zonele de acces / primire (preuzinalele) fiind disfunctionale sau inexistente. Cladirile / halele industriale sunt de facturi diverse, majoritatea construite in a doua jumatate a secolului al XX- lea si se afla in stari de conservare si au o valoare de utilizare foarte diferite. Putine dintre acestea au valoare de patrimoniu industrial. Infrastructura urbana e in general degradata. Terenurile prezinta un nivel variabil de contaminare in urma activitatilor industriale ce s-au desfasurat aici. Servitutii de utilitate publica: Conform prevederilor din plansa Reglementari Urbanistice — Unitati teritoriale de referinta. Acestea se vor aplica pentru trama stradala pana la nivel de colectoare. Reglementari pentru spatiul construit: a Restructurarea acestor unitati industriale are ca scop transformarea lor in teritorii urbane cu caracter mixt, relevand o structura functionala complexa si echilibrata, o structura spatiala bazata de preferinta pe principiul cvartalului si spatii publice - strazi, piete, spatii verzi etc - net determinate. a Procesul de reabilitare si modernizare a spatiului public se va desfasura numai pe baza de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane in concordanta cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasarilor pietonale si a spatiilor destinate acestora, a modalitatilor de deplasare velo, reglementarea circulatiei autovehiculelor si a parcarii, organizarea mobilierului urban si a vegetatiei. Acestea vor fi avizate de CTATU/INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF. a Pentru reteaua de strazi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6). Acestea vor cuprinde in mod obligatoriu plantatii de arbori in aliniament, locuri de stationare in lung, trotuare de minimum 3,00 — 4,50 m latime, piste pentru biciclisti etc. Pietele vor fi organizate ca spatii pietonale, traficul motorizat putand ocupa pe maximum doua laturi. = Spatiile verzi, de tipul scuarurilor sau gradinilor vor avea acces public nelimitat. m Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din intregul ansamblu rezidential. a Utilitatile se vor introduce in totalitate in subteran.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis -J 35/3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 capia soi 00 RON 150 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL Utilizare functionala Utilizari admise: Structura functionala dedicata activitatilor economice de tip comercial de tip en detail, cu suprafata mai mica de 3000mp. Utilizari interzise: Comert en detail cu suprafata utila mai mare de 3000mp in cladiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc. n Ansambluri monofunctionale rezidentiale. = Locuire de tip individual. a Sunt interzise lucrari de terasament si sistematizare verticala de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente. Conditii de amplasare| Caracteristicile parcelelor: n Parcelele construibile vor intruni urmatoarele conditii: - sa aiba front la strada - lungimea frontului la strada sa fie de mai mare sau egala cu 15 m - adancimea sa fie mai mare decat frontul la strada - suprafata sa fie mai mare sau egala cu 450mp - sa aiba forma regulata Amplasare fata de aliniament: Aliniamentul stradal existent, str. Stefan cel Mare, se va conserva. Cladirile vor fi amplasate la aliniament. Amplasare fata de limitele laterale si posterioare: = Retragerea minima obligatorie a cladirilor fata de limitele laterale ale parcelei este mai mare sau egala cu jumatate din inaltimea cladirilor masurata la cornisa superioara sau la atic in punctul maxim. Retragerea minima este de 5,00m. a Daca pe limita parcelei vecine se afla un calcan, al unei cladiri ce respecta regulamentul zonei si este autorizata, noua constructie se va alipi de acesta. Sunt exceptate calcane ale unor anexe, cladiri temporare, cladiri restructurabile. Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela: a Distanta minima intre fatadele a doua corpuri de cladiri situate pe aceeasi parcela va fi de doua treimi din inaltimea celei mai inalte, dar minim 6m.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.RC. Timis - J 35 /3973 /2005 str.FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.-RO 18220238 AL CERT WAL CERT telfax +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO3SINGBO000999902141193 e-mail: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara 180 14001: "00 ISO 9001: 7% 08 web: www.plancontrol.ro Capital social 1.000 RON : PLANCONTROL Stationarea autovehicolelor . Stationarea autovehiculelor se va organiza in interiorul parcelei, in garaje subterane. n Mijloacele de transport al marfurilor, vehiculele de orice alt tip decat autoturismele vor stationa exclusiv in afara spatiului public, in interiorul incintei. Stationarea si/sau accesul mijloacelor de transport al marfurilor pe/din b-dul Eroilor de la Tisa este interzisa. Necesarul de parcaje: Comert en detail si servicii de mari dimensiuni de tip supermarket: 1 loc de parcare la 15 mp AU de vanzare / de primire public + 1 loc la 15 persoane (pentru personal) - parcare pentru biciclete 1 loc la 50 mp AU. Inaltimea maxima admisa: n Inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 10.00m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 12.00m, respectiv un regim de inaltime de P+1£. Aspectul exterior al cladirilor: = Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa. (HG 525/1996, Art. 32). Arhitectura cladirilor va exprima caracterul programului si se va subordona nevoii de incadrare in peisajul format de cadrul natural si asezari urbane existente. = Arhitectura cladirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastise arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Cladirile se vor acoperi cu terase sau acoperisuri cu panta de pana la 10 grade. a Raportul plin-gol va fi in concordanta cu caracterul arhitectural impus de profilul functional, dar si cu specificul zonei. n Ca elemente importante in definirea imaginii urbane, vitrinele vor beneficia de un design de buna calitate, adaptat arhitecturii imobilelor. Materialele utilizate vor fi de foarte buna calitate, indiferent ca sunt de tip traditional (lemn). n Firmele vor fi alcatuite din text / litere si simboluri grafice (nonfigurative - logouri, sigle) independente, montate individual pe fatadele cladirilor. n Firmele vor fi luminoase / iluminate. E interzisa folosirea in orice fel a luminii intermitente, pulsatorii etc in cadrul firmelor sau vitrinelor. Conditii de echipare edilitara si evacuarea deseurilor: a Toate cladirile se vor racorda pentru asigurarea utilitatilor necesare la retelele edilitare publice. = Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. n Infrastructura de bransament si contorizare va fi integrata in imprejmuiri sau in cladiri dedicate, situate in interiorul incintelor. n Se interzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spatiul public.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.RC. Timis - 35 /3973 2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.UlL.-RO 18220238 ALLGCERT ((ALLOCERT tea +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO0D0999902141193 e-mall: secretariatQplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara ISO 14001: 7004 ISO 8001: 7% 08 Web: www.plancontrol.ro Capital social 1.000 RON : : PLANCONTROL Fiecare unitate va dispune de un spatiu interior parcelei destinat colectarii deseurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate. Spatii libere si spatii plantate: Pe ansamblul unei parcele, spatiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% din suprafata totala si vor cuprinde exclusiv vegetatie (joasa, medie si inalta). Suprafetele avand o acoperire de orice tip sunt cuprinse in categoria spatiilor libere. n Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 6 locuri de parcare. n Eliminarea arborilor maturi si sanatosi este interzisa. Ilmprejmuiri: a Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,45 m inaltime si vor fi de tip transparent sau opac. a Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide fara a afecta spatiul public. Indici de ocupare si utilizare a terenului In cazul extinderii sau supraetajarii, calculul indicilor de ocupare si utilizare a terenului se va face raportat la intreaga parcela construibila in sens urbanistic, asa cum a fost ea descrisa prin prezentul RL si cu respectarea reglementarii prezente. Procentul maxim de ocupare a terenului: n POT maxim=35%. Coeficietul de utilizare maxim a terenului: STIA & a CUT maxim=0,6. INTOCMIT: Dipl. Arh. Radu D. Radoslav Dipl. Arh. O AS

Atasament: U_01_INCADRARE_IN_TERITORIU.pdf

Scara:

PLANCONTROL srl

Sef Proiect

Proiectat

Proiectat

Specificatie Nume Semnatura

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

Sef Proiect:

Data Proiect:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Plansa

2221.07.1

INCADRARE IN TERITORIU

SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant General

U 01

BDUL EROILOR DE LA TISA COLT CU STR. STEFAN CEL MARE COLT CU STR. 1 DECEMBRIE, TIMISOARA, ROMANIA

ARH. RADU D. RADOSLAV

ARH. OANA JOSAN

ARH. OANA JOSAN

Proiectant Specialitate

Feb 2018

P.U.Z. JUR. RUXANDRA BADESCU

PLAN URBANISTIC ZONAL Faza:

Nr.Plansa:

Nr.Pr.(ref. interna)

1:174.83, 1:1007.01,

1:2000, 1:1000

Obiect:

U CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

P.U.Z. - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

ZCP_RIM-RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL, ZONA MIXTA

STRADA PROPUSA/ REALINIEREA CLADIRILOR PENTRU MODERNIZAREA PROFILULUI STRAZII

LIMITA AMPLASAMENT GUBAN

AMPLASAMENT LIDL PROPUS SPRE DEZMEMBRARE

ZONA LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL

ZONA UNITATI INDUSTRIALE

URBANISTIC GENERAL PROPUS 2

N

INCADRARE CONF. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G. 2012)

INCADRARE CONF. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G. 1998) UTR 37 ZONA UNITATI INDUSTRIALE

INCADRARE IN LOCALITATE

INCADRARE IN ZONA

INCADRARE CONF. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G. 2012)

RESTRUCTURAREA SUPRAFETELOR INDUSTRIALE FUNCTIUNI MIXTE: LOCUINTE DE SERVICII / COMERT

AMPLASAMENT LIDL PROPUS SPRE DEZMEMBRARE

LIMITA AMPLASAMENT GUBAN

INCADRARE CONF. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G. 1998) UTR 37 ZONA UNITATI INDUSTRIALE

ZONA UNITATI INDUSTRIALE

INCADRARE IN P.U.G.Data Proiect:Feb 2018

1:2000 1:1000

LIDL

GENEI IGOARE
i E | N _ _ | E n 5 ass E a = e a a = RAL-UTR 37 ZONA UNITATI
Proiecta General SPRE DEZMEMBRARE Arhitect LIMITA AMPLASAMENT GUBAN AMPLASAMENT LIDL PROPUS
Ea m E | ur ti 1 a a | i ORE e
  • U 01 INCADRARE IN TERITORIU

Atasament: U_02_ANALIZA_SITUATIE_EXISTENTA_CVARTAL.pdf

Scara:

PLANCONTROL srl

Sef Proiect

Proiectat

Proiectat

Specificatie Nume Semnatura

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

Sef Proiect:

Data Proiect:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Plansa

2221.07.1

ANALIZA SITUATIE EXISTENTA CVARTAL

SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant General

U 02

BDUL EROILOR DE LA TISA COLT CU STR. STEFAN CEL MARE COLT CU STR. 1 DECEMBRIE, TIMISOARA, ROMANIA

ARH. RADU D. RADOSLAV

ARH. OANA JOSAN

ARH. OANA JOSAN

Proiectant Specialitate

Feb 2018

P.U.Z. JUR. RUXANDRA BADESCU

PLAN URBANISTIC ZONAL Faza:

Nr.Plansa:

Nr.Pr.(ref. interna)

1:1500, 1:174.83,

1:1000

Obiect:

U CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

P.U.Z. - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

BDU L ER

OILO R D

E LA TIS

A

BDU L ER

OILO R D

E LA TIS

A STRADA STEFAN CEL M ARE

STR AD

A STEFAN C

EL M AR

E

STRAD A 1 DE

CEMB RIE 19

18

STRADA JOHANN GUTTENBERG

S TER EN L

IDL

9430 .00M

P ZCP_RIM-RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL, ZONA MIXTA

STRADA PROPUSA/ REALINIEREA CLADIRILOR PENTRU MODERNIZAREA PROFILULUI STRAZII

LIMITA AMPLASAMENT GUBAN

AMPLASAMENT LIDL PROPUS SPRE DEZMEMBRARE

ZONA LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL

ZONA UNITATI INDUSTRIALE

URBANISTIC GENERAL PROPUS 2

N

INCADRARE CONF. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G. 1998) UTR 37 ZONA UNITATI INDUSTRIALE

DELIMITARE TERITORIU STUDIAT

LIMITA AMPLASAMENT GUBAN

INCADRARE CONF. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G. 1998) UTR 37 ZONA UNITATI INDUSTRIALE

ZONA UNITATI INDUSTRIALE

CONSTRUCTII EXISTENTE P+1E

CONSTRUCTII EXISTENTE 2E+4E

Data Proiect: Feb 2018

1:1500AMPLASAMENT LIDL - LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA SPRE DEZMEMBRARE

D+P

P

P+2P

P

P

D+P +1

P+M

P+M P

P+8 +2R

P

D+P

P+12

P P+1+M

P+1

P+1

P

D +P

P

P+1

P+3 +R

P+3

P+2

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P+4

P+4

P

P

P

P+3

P D+P

P P

D+P+1

P

P

P

P

P

D+P P

CIMITI R

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA

BENZINARIE

LEGENDA FUNCTIUNI:

HOTEL / PENSIUNE

COMERCIAL

BIROURI

REPARATII AUTO

UNIVERSITATE

LOCUIRE COLECTIVA

DEPOU AUTOBUZE RATT

P

P

P

P

P

CONSTRUCTII EXISTENTE PESTE 4E

RIM - RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL / ZONA MIXTA

ZCP_RIM - RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINTE LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL SI GENERAL

ZONA DE LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL

ZONA DE NUCLEE DE SERVICII, ACTIVITATI COMERCIALE, DE TURISM, BIROURI IN AFARA ZONEI CENTRALE

ZONA GOSPODARIRE COMUNALA - CIMITIR

GENEI IGOARE
i E | N _ _ | E n 5 ass E a = e a a = RAL-UTR 37 ZONA UNITATI
Proiecta General SPRE DEZMEMBRARE Arhitect LIMITA AMPLASAMENT GUBAN AMPLASAMENT LIDL PROPUS
Ea m E | ur ti 1 a a | i ORE e
UTR 37
  • U 02 ANALIZA SITUATIE EXISTENTA CVARTAL

Atasament: U_03_ANALIZA_SITUATIE_EXISTENTA.pdf

Scara:

PLANCONTROL srl

Sef Proiect

Proiectat

Proiectat

Specificatie Nume Semnatura

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

Sef Proiect:

Data Proiect:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Plansa

2221.07.1

ANALIZA SITUATIE EXISTENTA

SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant General

U 03

BDUL EROILOR DE LA TISA COLT CU STR. STEFAN CEL MARE COLT CU STR. 1 DECEMBRIE, TIMISOARA, ROMANIA

ARH. RADU D. RADOSLAV

ARH. OANA JOSAN

ARH. OANA JOSAN

Proiectant Specialitate

Feb 2018

P.U.Z. JUR. RUXANDRA BADESCU

PLAN URBANISTIC ZONAL Faza:

Nr.Plansa:

Nr.Pr.(ref. interna)

1:1000, 1:2000

Obiect:

U CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

P.U.Z. - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

BDU L ER

OILO R D

E LA TIS

A

STRADA STEFAN CEL M ARE

S TER EN L

IDL

9430 .00M

P

N

DELIMITARE TERITORIU STUDIAT

LIMITA AMPLASAMENT GUBAN

CONSTRUCTII EXISTENTE P+1E

CONSTRUCTII EXISTENTE 2E+4E

AMPLASAMENT LIDL - LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA SPRE DEZMEMBRARE

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA

CONSTRUCTII EXISTENTE PESTE 4E

RIM - RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL / ZONA MIXTA

ZCP_RIM - RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINTE / LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL SI GENERAL

ZONA DE LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL

ZONA DE NUCLEE DE SERVICII, ACTIVITATI COMERCIALE, DE TURISM, BIROURI IN AFARA ZONEI CENTRALE

ZONA GOSPODARIRE COMUNALA - CIMITIR RETEA DE APA STRADALA EXISTENTA

CANALIZARE MENAJERA STRADALA EXISTENTA

RETEA ELECTRICA EXISTENTA DE MT LES 20KV CU RACORD ELECTRIC LES 20KV PROPUS

RETEA TELECOMUNICATII EXISTENTA

INCADRARE CONF. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G. 2012)

  • U 03 ANALIZA SITUATIE EXISTENTA

Atasament: U_04_REGLEMENTARI_URBANISTICE_ZONALE.pdf

Scara:

PLANCONTROL srl

Sef Proiect

Proiectat

Proiectat

Specificatie Nume Semnatura

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

Sef Proiect:

Data Proiect:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Plansa

2221.07.1

REGLEMENTARI URBANISTICE ZONALE

SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant General

U 04

BDUL EROILOR DE LA TISA COLT CU STR. STEFAN CEL MARE COLT CU STR. 1 DECEMBRIE, TIMISOARA, ROMANIA

ARH. RADU D. RADOSLAV

ARH. OANA JOSAN

ARH. OANA JOSAN

Proiectant Specialitate

Feb 2018

P.U.Z. JUR. RUXANDRA BADESCU

PLAN URBANISTIC ZONAL Faza:

Nr.Plansa:

Nr.Pr.(ref. interna)

1:1500, 1:2000, 1:1000,

1:1403.91

Obiect:

U CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

P.U.Z. - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

STRADA STEFAN CEL M ARE

STRADA JOHANN GUTTENBERG

BDU L ER

OILO R DE

LA TISA

STRAD A 1 DE

CEMBR IE 1918

BDU L ER

OILO R D

E LA TIS

A

C

C

C

C

C

C

C

CC

C

C

H

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

H

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

H

C

C

C

C

C

C

C C

C

C C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

H

C

C

C

C

C

C

C

C

CC

C

C

C C

C

H

C

C

C

C

C

H

C

Taxi

Taxi

Taxi

Taxi

Taxi

Taxi

C

C

C

410179

405303

403826

410195

410194

410203

410508

410168

410193

405387

410188

410199

410177

1'

446285

106.4 1m

53'

53

20.49m

38.84m

45"

44636929.36m

8'

19.1 4m 8 7

6

6.41m

1.99m 48

49

10.8 1m 5.

18 m

50 19 .61m

24.3 4m

51

52

1.23m

39.0 9m

1

44625747.94m

26.40m

1' 30-4 03

0.57 m

5

4 3

2 4.64

m

1.84m

9.75m

STRADA STEFAN CEL M ARE

ALIN IAM

EN T O

BLIG ATO

R IU

PTT 16

PTT 13.5

PT T

26

PTT 34

INDICI URBANISTICI

ZONE FUNCTIONALE

ZONA DE SERVICII DE INTERES GENERAL

ZONE VERZI AMENJATE

MAXIM PROPUS

35.00%

POT

0.60

CUT POT CUT

0.6035.00%

MINIM 20.00% 20.00%

BILANT TERITORIAL PARCELA IMPLEMENTARE MAGAZIN LIDL

2235.00

ZONE FUNCTIONALE

ZONA CONSTRUITA

PLATFORME/ACCESE/ PARCARI SI ANEXE

ZONE VERZI AMENAJATE

TOTAL

EXISTENT %

PROPUS %

0

0

0

9430.00

0

0

0

100 9430.00 100

4760.00

1886.00

23.70

50.48

20.00

ZONA EDIFICABILA 0 0 549.00 5.82

REGIM DE INALTIME P+1E

MP MP

P+1E

N INCADRARE CONF. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G. 2012)

RIM - RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL / ZONA MIXTA

DELIMITARE TERITORIU STUDIAT

LIMITA AMPLASAMENT GUBAN

AMPLASAMENT LIDL - LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA SPRE DEZMEMBRARE

ZCP_RIM - RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINTE LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL SI GENERAL

ZONA DE LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL

ZONA DE NUCLEE DE SERVICII, ACTIVITATI COMERCIALE, DE TURISM, BIROURI IN AFARA ZONEI CENTRALE

ZONA GOSPODARIRE COMUNALA - CIMITIR Data Proiect:

Feb 2018

1:1500

ALINIAMENT STRADALZONA IMPLEMENTARE CLADIRE

CONSTRUCTII EXISTENTE P+1E

CONSTRUCTII EXISTENTE 2E+4E CONSTRUCTII EXISTENTE PESTE 4E

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA

BV. EROILOR DE LA TISA

STR. 1 DECEMBRIE 1918

STR. STEFAN CEL MARE

STR. JOHANN GUTTENBERG

ZONA ACTIVITATI ECONOMICE-RETAIL CASH&CARRY AMPRENTA CLADIRE PROPUSA

Profil Transversal 16 -lățime 20m INTA PROPRIETATE PT Trotuar Trotuar Blplcletal Zona verde Auto Auto Zona verde Zora| parcare parcare |Zona Proteţtie Prdtectie 2.000 "1000 2.500 3.500 3.500 2500 1.000 2.000 1.000 20.000 1.000 TÎMITA PROPRIETATE
MITA PROPRETATE =, T Trotuar | Blele Zona verde: Auto Auto Transport Transport Auto Auto Zona verde + Blclcletq Trotuar Zona| parcare public public parcare Zona Protețile Protețile 2.000 "1.500 * 2.500 3.500 3.000 3.500 3.500 3.000 3.500 2500" 1.500” 2.000 1.000 34.000 1.000 PROPRIETATE
PROPRIETAȚE, Profil Transversal 26 -lățime 2 UN RE roua | Bicicleta) Zona Auto Auto Auto Auto Zona verde + Trotuar verde Parcari Zona| Protehiie Z000 71500” 1.500” 3500 5500 "3500 5500 "2500 71.000 1.500” 2.000
LIMITA PROPRIETATE Profil Transversal 8 -lățime 13.5m Transport Transpori pn Țranspor plc | publle/ auto | publi = 1.500 3,500 3.500 3.500 1.500 13.500 PROPRIETATE
  • U 04 REGLEMENTARI URBANISTICE ZONALE

Atasament: U_05_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

Scara:

PLANCONTROL srl

Sef Proiect

Proiectat

Proiectat

Specificatie Nume Semnatura

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

Sef Proiect:

Data Proiect:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Plansa

2221.07.1

REGLEMENTARI URBANISTICE

SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant General

U 05

BDUL EROILOR DE LA TISA COLT CU STR. STEFAN CEL MARE COLT CU STR. 1 DECEMBRIE, TIMISOARA, ROMANIA

ARH. RADU D. RADOSLAV

ARH. OANA JOSAN

ARH. OANA JOSAN

Proiectant Specialitate

Feb 2018

P.U.Z. JUR. RUXANDRA BADESCU

PLAN URBANISTIC ZONAL Faza:

Nr.Plansa:

Nr.Pr.(ref. interna)

1:1403.91, 1:1000, 1:2000

Obiect:

U CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

P.U.Z. - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

INDICI URBANISTICI

ZONE FUNCTIONALE

ZONA DE SERVICII DE INTERES GENERAL

ZONE VERZI AMENJATE

MAXIM PROPUS

35.00%

POT

0.60

CUT POT CUT

0.6035.00%

MINIM 20.00% 20.00%

BILANT TERITORIAL PARCELA IMPLEMENTARE MAGAZIN LIDL

2235.00

ZONE FUNCTIONALE

ZONA CONSTRUITA

PLATFORME/ACCESE/ PARCARI SI ANEXE

ZONE VERZI AMENAJATE

TOTAL

EXISTENT %

PROPUS %

0

0

0

9430.00

0

0

0

100 9430.00 100

4760.00

1886.00

23.70

50.48

20.00

ZONA EDIFICABILA 0 0 549.00 5.82

REGIM DE INALTIME P+1E

MP MP

P+1E

30.5 55

5.00

63.18

6.00

103.4 1

105.9 7

68.20

47.94

4.07 37.87

7.11

10.7 65

84.25

63.42 12.

43 5

20. 21

5

18.53 5

31.82 5

BDU L ER

OILO R D

E LA TIS

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

H

C

C

C

C

C

C

C

Taxi

Taxi

Taxi

Taxi

Taxi

Taxi

C

403826

410508

410168

1'

446285

106.4 1m

53'

53

20.49m

38.84m

45"

44636929.36m

8'

19.1 4m 8 7

6

6.41m

1.99m 48

49

10.8 1m 5.

18 m

50 19 .61m

24.3 4m

51

52

1.23m

39.0 9m

1

44625747.94m

26.40m

1' 30-4 03

0.57 m

5

4 3

2 4.64

m

1.84m

9.75m

STRADA STEFAN CEL M ARE

ALIN IAM

EN T O

BLIG ATO

R IU

N

DELIMITARE TERITORIU STUDIAT

LIMITA AMPLASAMENT GUBAN

AMPLASAMENT LIDL - LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA SPRE DEZMEMBRARE Data Proiect:Feb 2018

1:1000

ALINIAMENT STRADAL

ZONA IMPLEMENTARE CLADIRE

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA

ZONA IMPLEMENTARE ELEMENTE PUBLICITARE, ACCESE, PARCARI

INCADRARE CONF. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G. 2012)

AMPRENTA CLADIRE PROPUSA

  • U 05 REGLEMENTARI URBANISTICE

Atasament: U_06_PROPRIETATE_ASUPRA_TERENURILOR.pdf

Scara:

PLANCONTROL srl

Sef Proiect

Proiectat

Proiectat

Specificatie Nume Semnatura

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

Sef Proiect:

Data Proiect:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Plansa

2221.07.1

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant General

U 06

BDUL EROILOR DE LA TISA COLT CU STR. STEFAN CEL MARE COLT CU STR. 1 DECEMBRIE, TIMISOARA, ROMANIA

ARH. RADU D. RADOSLAV

ARH. OANA JOSAN

ARH. OANA JOSAN

Proiectant Specialitate

Feb 2018

P.U.Z. JUR. RUXANDRA BADESCU

PLAN URBANISTIC ZONAL Faza:

Nr.Plansa:

Nr.Pr.(ref. interna)

1:1000

Obiect:

U CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

P.U.Z. - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

BDU L ER

OILO R D

E LA TIS

A

C

C

C

C

C

C

C

H

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

H

C

C

C

C

C

C

C

C

Taxi

Taxi

Taxi

Taxi

Taxi

Taxi

C

403826

410508

410168

1'

446285

106.4 1m

53'

53

20.49m

38.84m

45"

44636929.36m

8'

19.1 4m

8 7

6

6.41m1.99m

48

49

10.8 1m 5

.18 m

50 1 9.61m

24.3 4m

51

52

1.23m

39.0 9m

1

446257

47.94m

26.40m

1' 30-4 0

30.5 7m

5

4 3

2

4.64 m

1.84m

9.75m

STRADA STEFAN CEL M ARE

S TER EN L

IDL

9430 .00M

P

N

DELIMITARE TERITORIU STUDIAT

AMPLASAMENT LIDL - LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA SPRE DEZMEMBRARE

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

TERENURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI

INCADRARE CONF. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G. 2012)

TEREN PROPRIETATE PRIVATA S.C. LIDL ROMANIA S.C.S - CEDARE TEREN = 0,00MP

  • U 06 PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Atasament: U_07_REGLEMENTARI_-_ECHIPARE_EDILITARA.pdf

Scara:

PLANCONTROL srl

Sef Proiect

Proiectat

Proiectat

Specificatie Nume Semnatura

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

Sef Proiect:

Data Proiect:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Plansa

2221.07.1

REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARA

SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant General

U 07

BDUL EROILOR DE LA TISA COLT CU STR. STEFAN CEL MARE COLT CU STR. 1 DECEMBRIE, TIMISOARA, ROMANIA

ARH. RADU D. RADOSLAV

ARH. OANA JOSAN

ARH. OANA JOSAN

Proiectant Specialitate

Feb 2018

P.U.Z. JUR. RUXANDRA BADESCU

PLAN URBANISTIC ZONAL Faza:

Nr.Plansa:

Nr.Pr.(ref. interna)

1:500

Obiect:

U CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

P.U.Z. - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

SP R

HNS

BR PT

FTc

CONS TRUC

TIE P ROPU

SA

P+1E

D +P

P

P+3 E+R

P+3 E

P

P

BDU L ER

OILO R D

E LA TIS

A

STRADA STEFAN CEL M ARE

ALEE PIETO N

ALA PISTA DE BICICLETE SINA TRAM

VAI SINA TRAM

VAI

AC C

ES AU TO

ACC ES A

UTO

P

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

410508

410168

1'

446285

106.4 1m

53

20.49m

38.84m

45"

44636929.36m

8'

19.1 4m 8 7

6

6.41m

1.99m 48

49

10.8 1m 5.

18 m

50 19 .61m

24.3 4m

51

52

1.23m

39.0 9m

1

44625747.94m

26.40m

1' 30-4 03

0.57 m

5

4 3

2 4.64

m

1.84m

9.75m

N

RETEA DE APA STRADALA EXISTENTA CANALIZARE MENAJERA STRADALA EXISTENTA

RETEA DE APA DE INCINTA

RETEA DE APA PENTRU INCENDIU INCINTA

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA DE INCINTA

CANALIZARE PLUVIALA PROPUSA

LEGENDA:

RETEA ELECTRICA EXISTENTA DE MT LES 20KV CU RACORD ELECTRIC LES 20KV PROPUS RETELE ELECTRICE LES J.T. PROPUSE BRANSAMENT ELECTRIC PROPUS RETEA TELECOMUNICATII EXISTENTA BRANSAMENT TELECOMUNICATII PROPUS

PT POST TRAFO PREFABRICAT PROPUS FTc FIRIDA TELECOMUNICATII PROPUSA

SNH SEPARATOR DE NAMOL SI HIDROCARBURI BAZIN DE RETENTIE APE PLUVIALEBR

R+SP REZERVOR INCENDIU SI STATIE DE POMPARE HIDRANT DE INCENDIU

CLADIRE PROPUSA

AMPLASAMENT LIDL - LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA SPRE DEZMEMBRARE

ZONA VERDE AMENAJATA

PLATFORMA IN INCINTA

PARCARI

TROTUAR

  • U 07 REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARA

Atasament: U_08_MOBILARE_URBANISTICA_SI_SIMULARE_FOTO.pdf

Scara:

PLANCONTROL srl

Sef Proiect

Proiectat

Proiectat

Specificatie Nume Semnatura

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

Sef Proiect:

Data Proiect:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995 Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Plansa

2221.07.1

MOBILARE URBANISTICA SI SIMULARE FOTO

SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant General

U 08

BDUL EROILOR DE LA TISA COLT CU STR. STEFAN CEL MARE COLT CU STR. 1 DECEMBRIE, TIMISOARA, ROMANIA

ARH. RADU D. RADOSLAV

ARH. OANA JOSAN

ARH. OANA JOSAN

Proiectant Specialitate

Feb 2018

P.U.Z. JUR. RUXANDRA BADESCU

PLAN URBANISTIC ZONAL Faza:

Nr.Plansa:

Nr.Pr.(ref. interna)

1:500

Obiect:

U CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

P.U.Z. - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

6 x 17 = 1.01

9.0 6

CONS TRUC

TIE P ROPU

SA

P+1E

D +P

P

P+1 E

P+3 E+R

P+3 E

P

P

P

BDU L ER

OILO R D

E LA TIS

A

STRADA STEFAN CEL M ARE

ALE E PI

ETO NAL

A

PIST A DE

BIC ICLE

TE

ZON A VE

RDE

ALE E PI

ETO NAL

A

ALEE PIETO N

ALA PISTA DE BICICLETE SINA TRAM

VAI SINA TRAM

VAI

D+P

P

D+P

P

P+1+M

P+1

P

P

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C C

C

C

C

C

H

C

C

C

410508

410168

1'

446285

106.4 1m

53'

53

20.49m

38.84m

45"

44636929.36m

8'

19.1 4m 8 7

6

6.41m

1.99m 48

49

10.8 1m 5.

18 m

50 19 .61m

24.3 4m

51

52

1.23m

39.0 9m

1

44625747.94m

26.40m

1' 30-4 03

0.57 m

5

4 3

2 4.64

m

1.84m

9.75m

1.24 5

4.70

7.00

10.40

8.00

4.50

7.00

21.60

1.50

16.20

1.50

16.20

1.50

24.30

8.26

6.43 5

31.04

4.68 5 3.60 5

9.00 1.00

11.60 6.71

5.00 8.43 5

1.34 4.70

7.00

10.40

11.0 05

10.5 0

9.07 5

6.2 55

6.54

75.31 5

7.00

17.30

36.69

31.04

106.4 1

68.20

47.94

30.5 75

4.64 5

44.39

10.8 05

5.1 8

84.26

74.07

18.60

10.50 1.70

27.80

1.70

8.10

8.95

20.14 5

83.95

9.88 5

16.39

18

18

12

12

36

4

16

N

CLADIRE PROPUSA

AMPLASAMENT LIDL - LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA SPRE DEZMEMBRARE

ZONA VERDE AMENAJATA

PLATFORMA IN INCINTA

PARCARI

TROTUAR

ZONA EDIFICABILA

  • U 08 MOBILARE URBANISTICA SI SIMULARE FOTO