keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 78/24.02.2009 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de înaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er", str. Mures nr. 43, Timişoara

24.02.2009

Hotararea Consiliului Local 78/24.02.2009
privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de înaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er", str. Mures nr. 43, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-004711/23.01.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologoe, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul Verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 24.02.2009;
Având în vedere Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism având număr de înregistrare 09/PV-17.10.2007;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de înălţime la construcţii pentru locuinţe de la S+P+2E+M la P+3E+Er", str. Mureş nr. 43, Timişoara, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de inaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er", str. Mures nr. 43, Timişoara, având ca beneficiar pe SC KEVIN&ARMANDO CO SRL, conform Contractului de vanzare - cumparare nr. 298/ 19.04.2007, initiator CIURAR NICOLAE, întocmit conform Proiectului nr. 06/2007, realizat de SC COLOANA 1 SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului SC KEVIN&ARMANDO CO SRL;
-Proiectantului SC COLOANA 1 SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: situatie_existenta.PDF

Atasament: reglementari.PDF

Atasament: mobilaA.pdf

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver 1

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. U22007-004711/06.02.2009

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime la constructii

pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er”, str. Mures nr. 43, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22007-004711/23.08.2007 si completarile ulterioare, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er”, str. Mures nr. 43, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2824/11.05.2007;

Având în vedere Raportul de Avizare 09/PV-17.10.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Documentatia Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare regim de inaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er”, str. Mures nr. 43, Timişoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna martie 2008.

Având in vedere ca nu s-au inregistrat obiectiuni, asa cum rezulta din Procesul Verbal anexat de la Dezbaterea publica din 05.02.2009, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si coroborat cu Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 92/2007.

Intrucat la documentatie sunt prezentate declaraţiile de accept ale vecinilor direct afectaţi: Paul Florinel – str. Panselelor nr. 27, Pirenian Florina – str. Mures nr. 48, Braga Valentin - str. Panselelor, nr. 40, consideram ca nu necesita dezbatere publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er”, str. Mures nr. 43, Timişoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er”, str. Mures nr. 43, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC COLOANA 1 SRL, proiect nr. 06/2007, la cererea initiatorului documentatiei CIURAR NICOLAE, beneficiarul fiind SC KEVIN&ARMANDO CO SRL, conform Contractului de vanzare – cumparare nr. 298/ 19.04.2007.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Terenul studiat în cadrul documentaţiei, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud a orasului, fiind delimitat la sud de str. Mures, la vest de str. Panselelor, la nord de terenuri ocupate de constructii in regim P, cu destinatia de locuinte individuale si la est de constructii in regim P- P+4, cu destinatia de locuinte individuale si locuinte colective.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er”, str. Mures nr. 43, Timişoara, nu se incalca

Cod FP 53-01, ver 1

prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007 si PUZ ,,Lidia – Muzicescu – Martirilor – Urseni”, aprobat prin HCL 91/1998, terenul studiat este cuprins in UTR 66, cu destinatia de locuinte in regim P – P+2E si functiuni complementare.

Terenul studiat in suprafaţa totală de 1187 mp, este înscris în C.F. nr. 15706 Timisoara, nr. cadastral 13802 si nr. cadastral 13803, teren in str. Mures nr. 43, Timisoara, fiind proprietatea firmei SC KEVIN & ARMANDO CO SRL.

In prezent pe parcela studiata exista o constructie cu destinatia de locuinte colective in regim S+P+2E+M realizata in baza Autorizatiei de Construire nr. 2024 din 11.08.2006.

Având în vedere faptul că, zona studiata are destinatia de locuinte in regim P – P+2E si functiuni complementare, prin Planul Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er”, str. Mures nr. 43, Timişoara, pe terenul studiat se propune construirea unui imobil de locuinte colective in regim P+3E+Er.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela) se va face din strada Panselelor, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008- 004102/14.05.2008.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. si sub rezerva dotarii in mod obligatoriu a imobilului cu lift conform reglementarilor in vigoare.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 40 % CUT max= 1.7 Regim de inaltime max. P+3E+Er Spatii verzi min 11%

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime la constructii pentru locuinte de la S+P+2E+M la P+3E+Er”, str. Mures nr. 43, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei Urbanism, lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitatea realizării acestui obiectiv.

DIRECTOR,

Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU Pt. SEF BIROU CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. I.L.