keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 39/07.02.2020 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ŞI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ŞANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara

07.02.2020

Hotararea Consiliului Local 39/07.02.2020
privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ŞI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ŞANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020 - 001038/30.01.2020 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-001038/30.01.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-001038/30.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 31/04.07.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 40/12.12.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 114 din 21.10.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ŞI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ŞANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., întocmit conform proiectului nr. 45/2019, realizat de S.C. LEVANT PROJECT S.R.L..
Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef nr. 40/12.12.2019:
Funcţiuni propuse: SzS - construire supermarket LIDL + servicii, comerţ şi SzU-construcţii pentru echiparea tehnico edilitară a zonei preluată din PUZ aprobat prin HCL 458/2018 şi repoziţionată prin PUZ-ul prezent conform PLAN REGLEMENTĂRI URBANISTICE A.03;
Subzona SzS - Construire supermarket LIDL+servicii , comert :
POTmax = 35%; CUT = 0,35;
Regimul maxim de înălţime propus: P (parter înalt)
Hmax cornisa = 8 m cu zona proprie de utilitati; Hmax coama = 10 m
spatii verzi min.20% pentru subzona SzS;
Subzona SzU- constructii pentru echiparea tehnico edilitara a zonei preluata din PUZ aprobat prin HCL 458 din 2018 si repozitionata prin PUZ - ul prezent:
POTmax=50%; CUT=0,5;
Regimul maxim de înălţime propus: P (parter)
Hmax cornisa = Hmax coama = 6 m
spaţii verzi minim 20% pentru subzone SzU;
Retragere minimă faţă de aliniament: conform planşei nr. A.03 - Reglementari Urbanistice şi precizărilor R.L.U.
- se va respecta limita maximă de implementare a construcţiilor conform planşei de ,,Reglementări urbanistice A.03’’, respectând retrageri zona implant: spre latura NV cu acces din str. N. Andreescu 0.00 m , 3m fata de strada nou propusa latura NE, 3 m fata de latura SE, h/2 dar nu mai putin de 4m fata de SV - pentru subzona SzS, iar pentru subzona SzU limita maxima de implantare a constructiilor conf. planşei de ,,Reglementări urbanistice A.03’’.
Spaţii verzi propuse minim 20% la nivelul terenului reglementat - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 114 din 21.10.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;
- Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din strada Nicolae Andreescu şi strada nou propusă prin PUZ aprobat prin HCL 458/2018, identificată prin CF nr. 447329, nr. top. 447329 - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019 - 005618/14.11.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 393/13.05.2019 şi de planşele nr. 01-Ed - Reglementări echipare edilitară lucrări hidroedilitare (apă-canalizare) şi nr. 02-Ed - Reglementări echipare edilitară (electrice-telefonie) şi conform Planului de acţiune asumat;

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ŞI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ŞANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 9.304 mp, este înscris în C.F. 447321 Timişoara, în suprafaţă de 2.182 mp, categoria de folosinta: arabil intravilan - teren pentru locuinţe; C.F. 447320, în suprafaţă de 2.179 mp, categoria de folosinta: arabil intravilan - teren pentru locuinţe; C.F. 447319, în suprafaţă de 2.178 mp, categoria de folosinta: arabil intravilan - teren pentru locuinţe; CF 447318, în suprafaţă de 300 mp, categoria de folosinta: arabil intravilan - teren pentru utilităţi; C.F. 447317, în suprafaţă de 2.465 mp, categoria de folosinta: arabil intravilan - teren pentru servicii şi instituţii publice, Timişoara, având ca proprietar pe S.C. LOMAS SERV S.R.L., beneficiar fiind S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., conform Declaratiei Notariale nr. 29 din 15 ianuarie 2020.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar după reglementarea situaţiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.
Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. A.05 - ,,Proprietăţi asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - "CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ŞI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ŞANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.
Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S;
- Proiectantului: S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: memoriu.pdf

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

1

PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER str. Nicolae Andreescu

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

2

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect : PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

Nr. proiect : Faza : Beneficiar :

45/2019

PUZ

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

CUI : 15300120 Str. Industriilor, nr.19, sat Chiajna, jud. Ilfov

Amplasament : jud.Timis, mun.Timisoara, str.Nicolae Andreescu, CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320,

NR.TOP

447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF NR.TOP 447318, CF 447317, NR.TOP 447317;

447318,

Proiectant general : S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate: S.C. GENIUS LOCCI S.R.L.

arh. CARMEN FALNITA

Proiectant edilitare: S.C. HAL PRO S.R.L. ing. ALIN COSA

Proiectant drumuri: S.C. LONGHERSIN S.R.L. dr. ing. HERMAN CRISTIAN

Data elaborării : Ianuarie 2020

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

3

FOAIE DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant generaL: S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate: S.C. GENIUS LOCCI S.R.L. arh. CARMEN FALNITA

Proiectant edilitare: S.C. HAL PRO S.R.L.

ing. ALIN COSA

Proiectant drumuri: S.C. LONGHERSIN S.R.L.

dr. ing. HERMAN CRISTIAN

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

4

BORDEROU GENERAL

A. PIESE SCRISE

Foaie de capat Lista de responsabilităţi Borderou general

Memoriu general

1. Introducere

1.1. Date de recunoastere a documentatiei 1.2. Obiectul lucrarii 1.3. Surse de documentare

2. Stadiul actual al dezvoltarii

2.1. Evolutia zonei 2.2. Incadrare in localitate 2.3. Vecinatati si limite 2.4. Situatia juridica a terenului 2.5. Elemente ale cadrului natural 2.6. Circulatia 2.7. Ocuparea terenurilor 2.8. Echiparea tehnico edilitara 2.9. Probleme de mediu 2.10. Optiuni ale populatiei

3. Propuneri de dezvoltare urbanistica

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2. Prevederi ale PUG, inscrierea in programele PUG 3.3. Valorificarea cadrului natural 3.4. Modernizarea circulatiei 3.5. Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici 3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare 3.7. Protectia mediului

4. Concluzii

Anexe : Certificat de urbanism nr.918/20.03.2019 Plan de situatie – anexa la C.U.

Regulament local de urbanism (R.L.U.)

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

5

B. PIESE DESENATE

TOPOGRAFIE 1. Ridicare topo vizata OCPI

ARHITECTURĂ

1. PLAN INCADRARE pl. nr. A.01 2. PLAN SITUATIE EXISTENT pl. nr. A.02 3. PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE pl. nr. A.03 4. PLAN MOBILARE pl. nr. A.04 5. PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR pl. nr. A.05 6. RANDARI VOLUMETRICE pl. nr. A.06 7. STUDIU DE CVARTAL pl. nr. A.07 8. CIRCULATII pl. nr. A.08 9. PUZ-uri APROBATE IN ZONA pl. nr. A.09

Întocmit, arh. MIRON SUTEU arh. Bianca Penciu arh. Ioana Petruti arh. Luiza Dan

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

6

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

Denumire proiect : PUZ –CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

Nr. proiect : 45/2019

Faza : PUZ

Beneficiar : S.C.LIDL ROMANIA S.C.S.

CUI : 15300120 Str. Industriilor, nr. 9, sat Chiajna, jud. Ilfov

Amplasament : jud.Timis, mun.Timisoara, str.Nicolae Andreescu

CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317, NR.TOP 447317;

Proiectant general : S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate: S.C. GENIUS LOCCI S.R.L. arh. CARMEN FALNITA

1.2. Obiectul lucrarii

Prezenta documentatie in faza PUZ, s-a elaborat la comanda initiatorului S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. in vederea reglementarii modului de realizare a unui magazin de tip supermarket pe amplasamentul din Timisoara, str Nicolae Andreescu.

Stabilirea conditiilor de sistematizare urbane sunt necesare in vederea autorizarii obiectivelor viitoare de investitie: construire magazin de tip supermarket cu zona de comert/servicii, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasarea panouri publicitare pe teren proprietate privata si pe fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate si organizare de santier, etc. In vederea realizarii prezentului PUZ, s-a emis Certificatul de Urbanism nr.918 din 20.03.2019 si avizul de oportunitate nr 31 din 04.07.2019

Referitor la necesitatea existenței unui alt Magazin Lidl în zonă, Societatea Lidl

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

7

România a decis oportunitatea construirii unui alt magazin la distanța de 1,5 km față de magazinul din Piața Prahova în urma unor analize economice și demografice bine fondate. Zona de influență (zona din care provin clienții) a magazinului propus din Strada Andreescu nu interferează cu cea a magazinului din Piața Prahova. Magazinul din Strada Nicolae Andreescu ar urma sa deservească locuitorii din zona Freidorf.

Propunerea PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, CU ZONA DE COMERT/SERVICII SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER, vizeaza extinderea zonei de servicii reglementata prin HCL 458/13.09.2018, respectand toate conditiile impuse prin CU nr.918 din 20.03.2019 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara, precum si legislatia in vigoare.

Solutia propusa respecta si nu depaseste indicii urbanistici maximali aprobati prin HCL 458/13.09.2018, POT max = 55% si CUT max = 0.55, de aceea prin avizul de oportunitate nr.31 din 04.07.2019, a fost aprobata solutia ce propune POT max = 35% si CUT max = 0.35.

Zona care face obiectul prezentei documentatii este amplasata in intravilanul mun. Timisoara, in partea de sud-vest, in cartierul Freidorf, terenul ce se reglementeaza, avand o suprafata de 9304 mp,identificat prin CF 447321 (2182 mp), NR.TOP 447321, CF 447320 (2179 mp), NR.TOP 447320, CF 447319 (2178 mp),NR.TOP 447319, CF 447318 (300), NR.TOP 447318, CF 447317 (2465 mp), NR.TOP 447317, in proprietatea S.C. LOMAS SERV S.R.L., intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conevntie, cota 1/1 si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala.

Folosinta actuala – teren arabil intravilan.

1.3. Surse de documentare

Pentru intocmirea documentatiei au fost luate in considerare urmatoarele:

- date conţinute în piesele scrise şi desenate ale Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara:

- PUZ aprobat prin HCL nr. 458/13.09.2018; - Ridicare topografică efectuata în zonă; - Studiu geotehnic intocmit la cererea beneficiarului; - Raportul de evaluare arheologica de teren Timisoara-Freidorf.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Studierea țesutului urban existent în zonă face posibilă observația potrivit căreia

zona a evoluat dominată de locuințe individuale, cu precădere la nivel P în etapa inițială, in partea vestica. Ulterior, în perioada dezvoltărilor din anii regimului comunist, în zonă au inceput a se dezvolta unități de locuințe în regim de înălțime P+M, P+E. In partea estica a zonei s-au dezvoltat unitati industriale, in special de-al lungul Caii Sagului.

Proiectul propus vine in sprijinul valorificarii zonei prin reglementarea de zona comerciala/servicii.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

8

2.2. Incadrare in localitate

Terenul se situeaza la limita intravilanului, in partea sud-vestica a municipiului Timisoara, în apropierea arterei majore de circulatie auto, Calea Sagului, in cartierul Freidorf.

Suprafaţa totală cuprinsă între limitele cadastrale este de 9304mp, fiind însrisă in CF 447321 (2182 mp), NR.TOP 447321, CF 447320 (2179 mp), NR.TOP 447320, CF 447319 (2178 mp), NR.TOP 447319, CF 447318 (300), NR.TOP 447318, CF 447317 (2465 mp), NR.TOP 447317, in proprietatea S.C. LOMAS SERV S.R.L. intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota 1/1 si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala.

Terenul, proprietatea beneficiarului prin antecontracte de vanzare-cumparare a fost reglementat prin PUZ aprobat prin HCL nr.458/2018 si insumeaza 5 parcele identificate cu 1,2,3,4,5, in PUZ aprobat, respectiv loturile cu nr top. 447317, 447318, 447319, 447320, 447321.

Delimitarea parcelelor si incadrarea terenului studiat este conform planselor anexate in partea desenata.

2.3. Vecinatati si limite Terenul are o formă neregulată și prezintă ca limite definite următoarele:

- Sud-vest: teren privat - locuinte; - Nord-vest: Strada Nicolae Andreescu - Nord-est: strada nou propusa - Sud-est: teren privat - neconstruit

Terenul reglementat este situat intr-o zona cu functiunea predominanta de locuire individuala. Distanta de la limita de proprietate fata de cea mai apropiata locuinta este de 15,5 m directia Nord-Vest, la Sud –Vest 15.4 m, Nord-Est 23.58m, conform plansa nr ”A01 Plan de incadrare”. Interventia propusa nu afecteaza locuintele existente.

2.4. Situatia juridica a terenului Terenul ce face obiectul PUZ se afla in proprietatea S.C. LOMAS SERV S.R.L.

intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota 1/1 si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala.

Terenul este liber de constructii si este salubru. 2.5. Elemente ale cadrului natural Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale

cadrului natural. Nu exista vegetatie (copaci, pomi) ce necesita a fi pastrata sau protejata si nici

canale de desecare. Pe teren exista doar vegetatie spontana. Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea

generala asigurata.

Date generale Timișoara este așezată în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a

râurilor Timiș și Bega. Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este de o remarcabilă

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

9

monotonie, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu, însă, relieful orașului și al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularități locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuși modeste, care nu depășesc nicăieri 2–3 m.

Cartierul Freidorf, in care se afla terenul studiat prezinta o zonă de câmpie joasă și șes,unde predomină cernoziomurile și solurile aluviale, iar pânza freatică se află la un nivel foarte ridicat, aceasta găsindu-se la o adâncime de circa 3 m.

Între terasamentul căii ferate ce duce spre Cruceni și digul canalului Bega, terenul este și în prezent foarte mlăștinos.

Terenul este plat, cu denivelari minore si este ocupat de o zonă verde neamenajată reprezentată de vegetație spontană.

In prezent nu exista spatii verzi si nici spatii cu plantatii de protectie. Seismicitatea Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condiţiile locale de teren

studiat in localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea de îngheţ este de 0,60 – 0,70 m (conform STAS 054/77).

Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin:

 temperatura aerului: - media lunara minima: - 1oC in ianuarie; - media lunara maxima: + 20 ... 21 oC in iulie - august; - temperatura minima absoluta: - 35,3 oC; - temperatura maxima absoluta: + 40,0 oC; - temperatura medie anuala: + 10,9 oC;

 precipitatii: - media anuala: 631 mm;

 vantul - predominant din sectorul vestic - 15%.

2.6. Circulatia Accesul auto pe teren se face de pe drumul asfaltat Str. Nicolae Andreescu, cat

si de pe drumul propus prin PUZ-ul aprobat conform HCL 458/13.09.2018 “Dezvoltare zona de locuinte colective cu functini complementare”.

2.7. Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale functiunilor ce cupa zona studiata Situl face parte dintr-un cvartal neomogen, cu o ocupare a terenului variabila,

functiuni variate, diferite regimuri de inaltime. Functiunea dominanta este cea de locuire.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

10

Gradul de ocupare al terenului cu fond construit In prezent terenul este liber de constructii. Asigurarea cu spatii verzi Terenul studiat nu are spaţii verzi amenajate, spatiile libere fiind în prezent teren

arabil cu vegetatie spontana si se afla intr-o zona reglementata prin PUZ aprobat prin HCL nr. 458/13.09.2018. Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaţii, se propune asigurarea unui procent de minim 20% spaţiu verde compact din totalul suprafeţei terenului.

2.8. Echiparea tehnico edilitara Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordare la reteaua

existenta a orasului. Alimentarea cu energie termica se va realiza prin racordare la reteaua existenta

a orasului. Alimentarea cu apa cat si canalizarea se va realiza prin racordare la retelele

existente ale orasului. Salubrizarea se va realiza prin contractarea unor servicii specializate colectare

deseuri.

2.9. Probleme de mediu

Relaţia cadrul natural – cadrul construit Terenul este ocupat de o zonă verde neamenajată reprezentată de vegetație

mica spontană. Se va asigura un balans optim intre suprafata ocupata de constructie si suprafata rezervata spatiului verde.

Folosinta actuala: conform PUZ aprobat prin HCL 458/2018 terenul este situat într-o zona de locuinte colective cu functiuni complementare.

Riscuri naturale/antropice: nu este cazul. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din

categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona: prin realizarea planului nu vor exista riscuri pentru zona.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie: nu au fost identificate monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice în perimetrul vizat. .

Evidentierea potentialului balnear si turistic: nu e cazul.

2.10. Optiuni ale populatiei Terenul studiat este proprietate privata. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizitionala in administratia publica

facliteaza accesul populatei la luarea deciziilor in administratia publica la consultarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanismului, propunerile acestora fiind analizate si integrate corespunzator in aceste documentatii.

Consultarea populatiei se realizeaza prin anunturi publice, in diferite faze de elaborare si dezbatere publica.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

11

Intalnirea cu proiectantul a fost organizata in data de 24.09.2019, intre orele 14:00-15:00 la Sediul Primariei Municipiului Timisoara – Directia de Urbanism. Ulterior acestei intalniri, s-au raspuns observatiilor aduse din partea vecinilor, iar raportul final rezultat acestei intalniri este unul favorabil.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Dezvoltare urbană Certificatul de Urbanism nr. 918/20.03.2019 eliberat de Primaria Municipiului

Timisoara a fost emis in baza PUZ aprobat prin H.C.L nr.458/2018 - „Dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Bacalbasa Timisoara.

Conform PUZ aprobat prin HCL nr 458/2018, exista 5 parcele care se reglementeaza prin prezentul PUZ. Patru dintre acestea, respectiv Nr top 447317, 447319, 447320, 447321 se vor unifica si vor fi reglementate prin noul PUZ pentru construire supermarket si functiunile aferente acestuia. Ce-a de-a cincea parcela, respectiv Nr top.447318 isi pastreaza functiunea de subzona utilitati propuse precum si dimensiunile initiale si va fi translatata la limita dintre lot 1 (parcela nou formata din unificarea celor 4 loturi) si lot 3, respectiv parcela cu nr top 447322, conform plansa A.03 Reglementari urbanistice.

3.2. Prevederi ale P.U.G in vigoare

Conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 458/2018, terenul

reglementat este situat în intravilan, într-o zona de locuinte colective cu functiuni complementare.

3.3 Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantaţii care să pună problema menţinerii acestora. Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

Terenul care face obiectul PUZ este teren proprietate privată, liber de construcții în intravilan.

Terenul nu are o valoare deosebită din punct de vedere al mediului. Se va asigura un echilibru optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

Suprafața de spații verzi amenajate va asigura procentul de minim 20% din suprafața terenului studiat. La nevoie in zona verde vor fi amplasate mijloace publicitare necesare, retele de utilitati, constructii subterane si echipamente pentru utilitati.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

12

3.4 Modernizarea circulaţiei

Circulație auto, velo In ceea ce priveste accesul pe parcela, solutia propusa a obtinut avizul comisiei

de circulatie cu nr.DT2019-005618/14.11.2019, aviz favorabil pentrul obiectivul studiat, conform planului de situatie anexat acestuia.

Conform acestui aviz accesul pe parcela studiat se poate realiza atat din strada Nicolae Andreescu (profil stradal PTT4 – 15.50m din care 7.00m carosabil) cat si de pe strada propusa prin aprobarea HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017 (profil stradal PTT1 – 13.75m din care 7.00m carosabil si 2.50m banda de stocare pentru accesul in parcare).

Strada propusa prin HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017 se va realiza conform Planurilor de actiune aprobate de Primaria Municipiului Timisoara.

Se propune realizarea a doua etape in ceea ce priveste accesul pe latura din strada secundara, conform comisei de circulatie. In prima etapa se va realiza accesul in partea nordica, in apropierea intersectiei cu str. Nicolae Andreescu, iar in cea de-a doua etapa se va realiza un alt acces, in vecinatatea subzonei de utilitati.

Pentru accesul marfa pe parcela studiata se va obtine, ulterior aprobarii PUZ- ului Autorizatie de liber acces in zone cu restrictii de tonaj. Tirurile nu vor stationa in parcarea aferenta spatiului comercial, acestea avand zona de andocare propusa in partea Est-Sudica a lotului, pe directia de Acces de pe strada secundara. Tirurile vor stationa doar pentru aprovizionare, conform Autorizatie de liber acces in zone cu restrictii de tonaj.

In ceea ce priveste profilul si extinderea strazii Bacalbasa, aceasta a fost preluata din Etapa 3 propunere PUG in lucru, PT47 -12,5m din care 6.50m carosabil.

Studiul de trafic nu este necesar deoarce a fost obtinul aviz favorabil nr. .DT2019-005618/14.11.2019 al comisiel de circulatie.

Parcări Pe parcela vor fi asigurate locuri de parcare suficiente care sa deserveasca

personalului si clientilor supermarketului LIDL, a serviciilor de comert si a zonei de servicii pentru supermarket LIDL si va fi gandit accesul camioanelor pentru aprovizionarea supermarketului. Se propune un nr de 103 locuri de parcare, dintre care 3 destinate persoanelor cu dizabilitati si 2 pentru ”mama si copilul”.

Circulaţia pietonală Circulația pietonală pe parcela nu este momentan accesibila, ea va fi ulterior

amenajata.

3.5 Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Funcțiunea propusă pentru zona studiată este spatiu comercial – construire supermarket LIDL cu zona de comert/servicii. Terenul studiat de pe str. Nicolae Andreescu, face parte din intravilanul Municipiului Timişoara şi din teritoriul administrativ al acestuia, având ca proprietar SC LOMAS SERV SRL si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala. Amplasamentul, înregistrat prin CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317, NR.TOP 447317, cu o suprafață de 9304 mp, va fi zonificat astfel:

- zonă alocată spatiului comercial – construire supermarket LIDL + servicii

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

13

de comert - zonă de utilități pentru supermarket LIDL - zonă de utilități pentru zonă-conf PUZ probat

- zonă alocată circulației auto, pietonale și parcajelor - zonă verde min 20% Pe parcela nou creata prin unificarea celor 4 loturi reglementate cu destinatia de

spatiu comercial si functiuni complementare acestuia si alipirea celui de-al cincilea lot, destinat functiunii de utilitati pentru zona, conf PUZ aprobat prin HCL 458/2018, se propun 2 loturi, celelalte loturi reglementate prin PUZ aprobat prin HCL 458/2018, raman neschimbate.

Cele 2 loturi propuse sunt impartite astfel: SzS – parcela pentru Construire Supermarket LIDL, cu zona proprie de utilitati,

pozitionata in vecinatatea subzonei de utilitati preluata din PUZ aprobat prin HCL 458/2018 si repozitionata prin PUZ-ul prezent;

SzU – Subzona de utilitati pentru zona, preluata din PUZ aprobat prin HCL

458/2018 si repozitionata prin PUZ-ul prezent.

INDICATORI URBANISTICI

Existent Suprafata teren studiat (teren arabil intravilan): 9304 mp - 100% SzS – Dotari servicii confrom PUZ aprobat: 2465 mp - 26.50% SzL – Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat: 6539 mp - 70.28% SzU – Zona utilitati: 300 mp - 3.22%

Propus

SzS - Construire supermarket LIDL propus cu zona de utilitati pentru deservirea supermarketului: 9004 mp - 96.78% SzU - Subzona utilitati propuse 1 conf PUZ aprobat: 300 mp - 3.22%

Bilant teritorial din Stotal: 100% - 9304 mp

Sconstructii Max 35% - 3256,4 mp

Sverde Min 20% - 1860,8 mp

Scirculatii Max 45% - 4186,8

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

14

SzS – Construire supermarket LIDL + construire servicii comert – cu zona pentru utilitati tehnico-edilitare a spatiilor comerciale.

POT max : 35%

CUT max : 0,35

Regim max de inaltime : P – parter inalt

Inaltimea max la coama: 10 m

Inaltimea max la cornisa:

8 m

Retrageri zona implant: - latura NV cu acces str. Nicolae Andreescu : 0.00 m - latura NE cu acces de pe PPT1: min 3.00 m - latura SE: min 3.00 m

- latura SV: H/2 - min 4.00m

SzU – Subzona utilitati propuse – pentru zona, conf. PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

POT max : 50% CUT max : 0.5 Regim max de inaltime : P Inaltimea max: 6 m Înălţimea max a constructiilor amplasate in cadrul subzonelor de utilitati, nu va

ajunge limita maxima de 6m, deoarece acestea au un regim de inaltime maxim P si este vorba de constructii destinate utilitatilor. Inaltimea maxima de 6m este propusa pentru corpurile de iluminat si alte elemente supraterane specifice utilitatilor.

In cazul amplasarii constructiilor pe limita de proprietate in cadrul subzonei de utilitati (3), va fi necesar acordul vecinilor conform Legii 50/2001.

SzS - Spatiu comercial cu zona de comert/servicii - Parcaje la sol pentru deservirea supermarket-ului LIDL, a serviciilor de

comert si a subzonei de utilitati propusa pentru supermarket LIDL - Spatii verzi - Constructii pentru echiparea tehnico – edilitara a zonei, subterane sau

supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: bazine de retenție, rețele de utilități, amenajari si constructii necesare realizarii utilitatilor, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat, gaz metan și racordurile acestora la infra- structura urbană majoră etc.

- Imprejmuiri - Platforme colectare deseuri menajere

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

15

- In zona verde se permite amplasarea de mijloace publicitare necesare, retele de utilitati, constructii subterane si amplasare echipamente pentru utilitati.

SzU - Constructii pentru echiparea tehnico – edilitara a zonei, subterane sau

supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: bazine de retenție, rețele de utilități, amenajari si constructii necesare realizarii utilitatilor, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat, gaz metan și racordurile acestora la infra- structura urbană majoră etc., in regim individual.

Prin PUZ-ul ce se reglementeaza, se propune reamplasarea subzonei de utilitati

din pozitia initiala conform PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018, la limita cu lotul nr 3, din PUZ aprobat, identificat prin CF nr. 447322. Nu se intervine la nivel de suprafata propusa pentru aceasta subzona, ramanand suprafata de 300mp.

Înălţimea max a constructiilor amplasate in cadrul zonei si a subzonei de utilitati,

nu va ajunge limita maxima de 6m, deoarece acestea au un regim de inaltime maxim P si este vorba de constructii destinate utilitatilor. Inaltimea maxima de 6m este propusa pentru corpurile de iluminat si alte elemente supraterane specifice utilitatilor.

Sunt interzise construcţiile care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împiedică buna desfăşurare, organizare şi dirijare a traficului de pe drumuri şi prezintă riscuri de accidente.

3.6 Dezvoltarea echipării edilitare

Alimentarea cu apa

Consumul de apa va consta in principal din consum menajer pentru angajati si pentru igienizarea spatiilor. Sistemul de alimentare cu apa propus este format dintr-un bransament la reteaua de alimentare cu apa a municipiului Timisoara existenta pe str. Nicolae Andreescu. Bransamentul se va realiza cu conducte de polietilena PE-ID, avand diametrul de 63 mm.

Bransamentul va asigura atat consumul menajre cat si refacerea rezervei de apa de incendiu proprie a obiectivului. Conductele vor fi pozate subteran, la o adancime de cca. 1,1-1,5 m in lungul strazilor. Debitul si presiunea necesare in retelele de distributie vor fi asigurate de statiile de pompare a municipiului.

Canalizarea Canalizarea propusa se va face in sistem separativ (canalizarea apelor uzate

menajere separat de canalizarea apelor pluviale). - Ape uzate menajere Apele uzate menajere colectate de pe parcela studiata vor fi evacuate in reteaua

de canalizare a municipiului Timisoara existenta pe str. Nicolae Andreescu, prin intermediul unui racord de canalizare nou propus, racord ce va fi realizat din PVC-KG avand diamentrul de 250 mm.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

16

Conductele de canalizare vor fi pozitionate obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutura de nisip de cca. 15 cm iar in lateral de 20 cm.

- Canalizarea apelor pluviale Apele pluviale de pe platformele betonate, parcari, drumuri, trotuare, cladiri si

zone verzi vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi si dirijate spre un bazin de retentie propus. Bazinul de retentie va avea un volum de 68 m3. Din acest bazin , apele pluviale vor fi utilizate pentru intretinerea spatiilor vezi prevazute, iar surplusul va fi descarcat controlat, gravitational sau prin pompare in reteaua de canalizare stradala, la 30 de minute de la terminarea precipitatiilor.

Rezulta volumul de apa pluviala colectat de la o ploaie: Vcolectat = 67,94 m3

Volum de apa pluviala colectat anual este: Vanual = 5 861,52 m3/an

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică se va face prin solicitarea racordării locului nou

de consum la rețelele electrice de interes public pentru transportul și distribuția energiei electrice, în conformitate cu HG90\2008 - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un post de transformare de rețea, proiectat și executat de către distribuitorul local de energie electrică.

Datele energetice stabilite în baza normativului I7\2011, capitolul 3, sunt următoarele:

- Putere instalată - 740kW; - Ku (coeficient de utilizare) – 0.5; - Putere ceruta – 370 kW; - Ks (coeficient de simultaneitate) – 0.48; - Putere simultan absorbită: 177.6kW; Din postul de transformare propus se va realiza reteaua LES 0.4kV până la

fiecare FDCP propus. Lucrările se vor realiza în baza avizelor tehnice de racordare, în grija distribuitorului local de energie electrică.

Retele de telecomunicatii

Fiecare construcție se va racorda la rețelele de fibră optică prin extinderea

rețelelor din zonă până la fiecare consumator. Fiecare obiectiv se va racorda la rețelele extinse prin fibră optică de tip single mode, de 6 perechi, pozată în tub gofrat de protecție, având punctul de delimitare la limita de proprietate. Fiecare obiectiv se va echipa cu un punct de conexiune, având punctele de delimitare în interiorul fiecărui obiectiv racordat.

Extinderea rețelelor se va face de către providerii de servicii.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

17

Interdictii temporare

Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la găsirea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

3.7 Protectia mediului Vor fi respectate toate cerintele si masurile solicitate de catre Agentia Nationala

de Protectia Mediului Timisoara.

-Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversari,etc.) Nu este cazul. Functiunea propusa in zona studiata nu reprezinta o sursa de poluare.

-Prevenirea producerii riscurilor naturale

In zona nu exista risc de calamitate.

-Epurarea si preepurarea apelor uzate Nu este cazul.

-Depozitarea controlata a deseurilor Ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati

precum si deseuri rezultate din constructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv, respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr. 852/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

-Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi Nu este cazul.

-Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

Nu este cazul. -Refacere peisagistica si reabilitare urbana Dupa finalizarea lucrarilor, va fi restabilit echilibrul ecologic al zonelor verzi, iar

terenurile degradate in urma lucrarilor vor fi reamenajate, dezvoltand potentialul urbanistic al zonei studiate.

-Valorificarea potentialului turistic si balnear

Nu este cazul. -Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al

retelelor edilitare majore. Nu este cazul.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

18

Criterii pentru determinarea efectelor semnificativ potentiale asupra mediului:

 Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

- Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte

activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Se pune astfel în valoare potentialul zonei prin cresterea functionalitatii zonei din punct de vedere al extinderii zonei de functiuni complementare (comert). Astfel, se aduce un aport la dezvoltarea zonei.

- Gradul in care Planul Urbanistic Zonal influenteaza alte planuri si

programe, inclusiv pe cele care se integreaza sau care deriva din el Planul Urbanistic Zonal stabileste amplasamentul ce urmeaza a fi edificat si

incadrarea lui intr-o solutie de ansamblu pe intreaga zona, corelat cu cerintele economice actuale, cu modelarea arhitecturala, urbanistica si functionala a zonei potrivit exigentelor programului arhitectural.

Obiectul prezentului proiect il constituie realizarea unui Plan Urbanistic Zonal – P.U.Z. pentru dezvoltarea unei investitii private, construire supermarket,

amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare santier, conform Avizului de oportunitate nr.31 din 04.07.2019.

- Relevanta planului pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai

ales din perspective dezvoltarii durabile Prin propunerile studiate şi prezentate se asigură înscrierea proiectului în

priorităţile de amenajare şi dezvoltare urbanistice.

- Probleme de mediu relevante pentru P.U.Z. - relatia cadru natural-cadru construit: in prezent regimul economic conform CU

este: zona de locuinte colective cu functiuni complementare -riscuri naturale/antropice: nu e cazul. -monumente istorice/ale naturii/zone de protectie: nu au fost identificate

monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice în perimetrul vizat. -potential turistic: nu e cazul. -modificarea temporara a peisajului prin depunerile temporare de sol vegetal pe

amplasament pentru realizarea fundatiilor si a sistemelor centralizate de utilitati.

Managementul deseurilor Ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati

precum si deseuri rezultate din constructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv, respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr. 852/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

19

Apa Alimentarea cu apa va fi asigurata de bransarea la reteaua de alimentare cu apa

a municipiului Timisoara, existenta pe str. Nicolae Andreescu. Canalizarea menajera: canalizarea orasului. Canalizarea pluviala: apele pluviale vor fi colectate vor fi trecute pintr-un

separator de hidrocarburi dirijate spre un bazin de retentie si mai apoi surplusul va fi descarcat in canalizarea orasului.

Aerul Implementarea planului nu va duce la o poluare a aerului.

Solul Activitatea propusă in zona studiată nu reprezintă o sursă de poluare pentru sol. Zgomotul si vibratiile Implementarea planului nu va duce la o poluare fonica in zona. Pe perioada de

realizare a lucrarilor se va respecta programul de lucru si se vor utiliza masini si echipamente performante.

Se va realiza un studiu fonic in urma caruia daca este cazul se vor adopta solutii cu privire la dimiuarea zgomotului pentru incadrarea in limitele legale.

Radiaţii Atât lucrarile cât şi activităţile industriale propuse nu produc şi nu folosesc

radiatii. Din acest motiv nu este necesara implementarea de masuri de protecţie împotriva radiatiilor.

- Relevanţa P.U.Z. pentru implementarea legislaţiei naţionale şi

comunitare de mediu Zona studiată se înscrie din punct de vedere al zonificării funcţionale şi

reglementărilor propuse, în propunerile de dezvoltare urbanistica conform avizului de oportunitate.

Gospodărirea subsţantelor toxice şi periculoase Activitatile proiectate sunt nepoluante şi nu vor genera nici un fel de substante

toxice sau periculoase, motiv pentru care nu necesita prevederea unor masuri speciale în acest scop.

Protecţia calităţii apelor Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru PUZ, se propune

realizarea unui bransament la reteaua existenta. Se vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin

HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Protectia calitatii aerului In perioada de construire vor fi utilizate masini si echipamente performante.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreţinerea/repararea acestora se va face

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

20

doar prin intermediul unităţilor specializate autorizate.

Protectia solului Pe perioada de realizare a planului se vor evita depozitarile necontrolate de

deseuri. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreţinerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unităţilor specializate autorizate. Deseurile vor fi colectate selectiv si vor fi preluate de unitati specializate autorizate.

Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

- probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor; Prin realizarea proiectului nu rezulta efecte negative asupra factorilor de mediu. - natura cumulativa a efectelor; Nu este cazul. - natura transfrontiera a efectelor; Nu este cazul. - riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu,

datorita accidentelor); Nu este cazul. - marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea

populatiei potential afectate); Nu este cazul.

- valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

- caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: Nu este cazul. - depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului: Nu este cazul. - folosirea terenului in mod intensiv: Nu este cazul. - efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international: Nu este cazul.

4. CONCLUZII-MASURI IN CONTINUARE

Soluția propusă nu afectează în vreun fel trăsăturile specifice ale zonei urbane din care face parte. Aceasta va completa pattern-ul zonei mixte cu funcțiuni comerciale si zona de comert/servicii.

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație au stat la bază obiective precum:

- realizarea unei constructii adaptate la necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;

- corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER LEVANT PROJECT

21

- rezolvarea problemelor urbanistice (in principal raportarea la vecinatati) pentru integrarea fireasca in fondul construit existent.

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce expliciteaza prevederile

referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

Întocmit, Verificat, Arh.MIRON SUTEU Arh. CARMEN FALNITA

Atasament: RLU.pdf

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

LEVANT PROJECT

1

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

1. GENERALITATI

1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate.

Regulamentul prezent, aferent PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

“CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL CU ZONA COMERT/SERVICII SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER” intravilan Timisoara, str. Nicolae Andreescu, CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317, NR.TOP 447317 cuprinde un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism,respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: - stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul

urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

- precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu: - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului

Urbanistic Zonal – indicativ GM–010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

- Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

LEVANT PROJECT

2

indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000; - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de

igienă a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei; - Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a

Legii 350/2001. şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism

avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);

- Etapa 2 P.U.G. al Municipiului Timişoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012

- PUZ “Locuințe colective mici în regim de înălțime P+1E+M/Er”, Străzile Nicolae Andreescu – Anton Bacalbașa aprobat cu HCL nr. 121/2017

- PUZ „Dezvoltare zona de locuinte colective cu functiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu – Anton Baclabasa, Timisoara, aprobat prin HCL nr 458/2018.

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal “Construire

supermarket LIDL cu zona comert/servicii si amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier”, cu front pe latura Nord-Vest la strada Nicolae Andreescu si pe latura Nord-Est la strada propusa prin PUZ – aprobat prin HCL nr 458/52018, elaborat pe teren arabil intravilanul Municipiului Timisoara, identificat prin CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317,NR.TOP 447317, se aproba prin Hotararea Consiliului Local a Municipiuluiui Timisoara in baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale.

1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la

proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren aflată în intravilanul Municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 9304 mp, cu front pe latura Nord-Vest la strada Nicolae Andreescu și pe latura Nord–Est la strada propusa prin PUZ – aprobat prin HCL nr 458/52018. Zona reglementata este identificata prin CF 447321, NR.TOP 447321, CF 447320, NR.TOP 447320, CF 447319, NR.TOP 447319, CF 447318, NR.TOP 447318, CF 447317,NR.TOP 447317 – teren arabil în intravilan Timişoara, proprietar S.C. LOMAS SERV S.R.L. si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu drept de ipoteca legala.

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor

construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

LEVANT PROJECT

3

2. PRECIZARI, DETALIERI SI EXEMPLIFICARI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL SI LA AUTORIZAREA EXECUTARII CONSTRUCTIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan În zona reglementata au fost initial terenuri având categoria de folosinţă arabil. Autorizarea executării construcţiilor și amenajărilor pe terenurile arabile din

intravilan este permisă pentru funcţiunile şi condiţiile stabilite de lege. De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea

normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Parcelele ce fac obiectul proiectului se vor încadra în această situație ulterior obținerii H.C.L. pentru aprobare P.U.Z.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate Amplasamentul proiectului nu se situează în apropierea vreunui sit de

importanță comunitară.

2.1.3. Resursele de apă Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţii este permisă numai cu avizul

autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA

APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC 2.2.1. Siguranţa în construcţii Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile

respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 cu completările și modificările ulterioare, privind calitatea în Construcţii;

- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

LEVANT PROJECT

4

- Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Asigurarea echipării edilitare Autorizarea executării construcţiilor este conditionata de obligaţia efectuării,

lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi, conform Planului de Actiune asumat de beneficiari.

2.2.3. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al

terenului În cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc astfel: Solutia propusa respecta si nu depaseste indicii urbanistici maximali

aprobati prin HCL 458/13.09.2018, POT max = 55% si CUT max = 0.55, de aceea prin avizul de oportunitate nr.31 din 04.07.2019, a fost aprobata solutia ce propune POT max = 35% si CUT max = 0.35.

2.2.4. Lucrări de utilitate publică Terenuri din prezenta documentație sunt terenuri proprietate privata –

persoane fizice si juridice. Acestea se unifica si dezmembreaza conform prezentei documentatii.

Terenurile - domeniu public din care se va face accesul la noile parcele sunt deja reglementate conform PUZ-urillor aprobate prin HCL. 458/13.09.2018 si prin HCL 121/31.03.2017.

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 3.1. Domeniul de aplicare Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt

situate în intravilanul Municipiului Timişoara şi au o suprafaţă totală de 9304 mp, functiunea propusa fiind cea de servicii si comert.

Referitor la necesitatea existenței unui alt magazin Lidl într-o zonă in care mai exista deja un magazin Lidl (cel din Piata Prahova), Societatea Lidl România a decis în urma unor analize economice și demografice bine fondate construirea unui alt magazin la distanța de 1,5 km față de magazinul din Piața Prahova. Zona de influență (zona din care provin clienții) a magazinului propus din Strada Andreescu nu interferează cu cea a magazinului din Piața Prahova. Magazinul din Strada Nicolae Andreescu ar urma sa deservească locuitorii din zona Freidorf.

Propunerea PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL CU ZONA DE COMERT/SERVICII SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER, vizeaza extinderea zonei de servicii reglementata prin HCL 458/13.09.2018, respectand toate conditiile impuse prin CU nr.918 din 20.03.2019 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara, precum si legislatia in vigoare.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

LEVANT PROJECT

5

Terenul ce face obiectul PUZ se împarte în următoarele subzone funcționale: SzS - Zona comert si servicii supermarket Lidl si constructii pentru

echiparea tehnico-edilitara a supermarketului SzU – Subzona de utilitati destinata constructiilor pentru echiparea

tehnico- edilitara a zonei (conform PUZ aprobat prin HC 458/2018)

3.2. Utilizari permise SzS - Spatii comerciale/servicii, birouri, spatii administrative, spatii

depozitare anexa la cele comerciale in regim de construire individual; - Parcaje la sol - Spatii verzi - Constructii pentru echiparea tehnico – edilitara a zonei, subterane sau

supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: bazine de retenție, rețele de utilități, amenajari si constructii necesare realizarii utilitatilor, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc.,

- Imprejmuiri - Platforme colectare deseuri menajere - In zona verde se permite amplasarea de mijloace publicitare necesare,

retele de utilitati, constructii subterane si amplasare echipamente pentru utilitati. SzU - construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau

supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc, in regim individual.

3.3. Utilizari premise cu conditii

SzS - Activitati nepoluante fara riscuri tehnologice, fara incomodari datorate

utilizarii incintei pentru depozitare deseuri - Functiuni complementare pentru servicii si comert de capacitate redusa,

de ex: farmacie, birouri, prestari servicii, cafenele, patiserii, coafor, spalatorie auto maxim 5 masini etc., cu acces public, happening-uri,expozitii, care sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa se adreseze preponderant locuitorilor zonei; activitatea (inclusiv depozitarea) sa se desfasoare numai in interiorul cladirii; sa nu produca poluare fonica, chimica sa se asigure locurile de parcare necesare in incinta.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

LEVANT PROJECT

6

SzU Orice instalatie/constructie se va amplasa cu avizul autorităților de resort.

3.4. Utilizari interzise SzS - Activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt

incomode prin traficul generat - Ferme agro-zootehnice, abatoare - Anexe pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor, - Sunt interzise constructiile care prin amplasare, configuratie sau

exploatare impiedica buna desfasurare, organizare si dirijare a traficului de pe drumuri si prezinta riscuri de accidente

SzU - Sunt interzise constructiile care prin amplasare, configuratie sau exploatare

impiedica buna desfasurare, organizare si dirijare a traficului de pe drumuri si prezinta riscuri de accidente.

- Activitati care genereaza noxe, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.

4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce

priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

Se recomandă ca, clădirea în care se va desfăşoara activitate zilnică administrativă, comercială să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor pentru birouri cât şi a celor pentru public.

Retrageri zona implant: - - latura NV cu acces str. Nicolae Andreescu : 0.00 m - latura NE cu acces de pe PPT1: min 3.00 m - latura SE: min 3.00m - latura SV: H/2 - min 4.00m 4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG

nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

LEVANT PROJECT

7

SzS - Nord-Vest – str. Nicolae Andreescu: retragere de min 0,00m față de

limita de proprietate - Nord-Est: retragere de min. 3,00m faţă de limita de proprietate - Sud-Est: retragere de min. 3,00m faţă de limita de proprietate - Sud-Vest: retragere de min 4 m, respectiv h/2 fata de aliniamentul de

limita de proprietate, unde h=h constructie. SzU - Nord-Vest: retragere de min. 0.60m faţă de limita de proprietate - Nord-Est: retragere de min. 0.00m faţă de limita de proprietate - Sud-Vest: retragere de min. 6.00m faţă de limita de proprietate - Sud-Est: retragere de min. 0.60m faţă de limita de proprietate

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice: SzS

Se propun 3 accese auto si pietonale pe parcela: -de pe latura Nord-Vest, din strada Nicolae Andreescu, intrare-iesire -de pe latura Nord-Est, de pe strada nou propusa si aprobata prin HCL

458/2018, profil PTT1, intrare-iesire. Se propune realizarea a doua etape in ceea ce priveste accesul pe latura din

strada secundara, conform comisei de circulatie. In prima etapa se va realiza accesul in partea nordica, in apropierea intersectiei cu str. Nicolae Andreescu, iar in cea de-a doua etapa se va realiza un alt acces, in vecinatatea subzonei de utilitati.

SzU Se propune acces de pe strada nou propusa si aprobata prin HCL 458/2018,

profil PTT1, intrare-iesire

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG

nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu asigurarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.Numarul constructiilor nu este limitat. Constructiile se vor incadra in procentul maxim de ocupare al parcelei.

Nu se admit calcane spre vecini. Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face

respectând limita de implantare conform subcapitolului mai sus detaliat.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

LEVANT PROJECT

8

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei

SzS Construcţia se va amplasa cu o retragere de minim 4 m, respectiv h/2 faţă de

limita Sud-Vestică a parcelei, unde h=inaltimea constructiei. Constructia va avea regim max de inaltime P si nu trebuie să depăşească

înălţimea de 10,00m la coamă de la cota terenului sistematizat pe limita de proprietate. Pe parcela s-au asigurat locuri de parcare care sa deserveasca atat personalul

cat si clientii serviciilor de comert propuse si supermarketului LIDL. Astfel s-a asigurat si accesul autovehiculelor de transport marfa pentru aprovizionarea supermarketului.

Se propune un nr de 103 locuri de parcare, dintre care 3 destinate persoanelor cu dizabilitati si 2 pentru ”mama si copilul”, conform avizului de circulatie nr. DT2019/005618/14.11.2019

Constructiile unele fata de celelalte trebuie sa respecte distanta min h/2 a celei mai inalte.

SzU Construcţia se va amplasa cu o retragere de minim 6.00 m, faţă de limita Sud-

Vestică a parcelei si o retragere de min 0.60m fata de limitele laterale. Constructiile unele fata de celelalte trebuie sa respecte distanta min h/2 a celei

mai inalte.

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 4.2.1. Accese carosabile

In ceea ce priveste accesul pe parcela, solutia propusa a obtinut avizul comisie

de circulatie cu nr. DT2019/005618/14.11.2019 aviz favorabil pentru obiectivul studiat, conform planului de situatie anexat acestuia.

Se propune realizarea a doua etape in ceea ce priveste accesul pe latura din strada secundara, conform comisei de circulatie. In prima etapa se va realiza accesul in partea nordica, in apropierea intersectiei cu str. Nicolae Andreescu, iar in cea de-a doua etapa se va realiza un alt acces, in vecinatatea subzonei de utilitati.

SzS - Accesul se va realiza atat din strada Nicolae Andreescu (profil stradal PTT4 –

15.50m din care 7.00m carosabil) cat si de pe strada propusa prin HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017 (profil stradal PTT1 – 13.75m din care 7.00m carosabil si 2.50m banda de stocare pentru accesul in parcare).

Tirurile nu vor stationa in parcarea aferenta spatiului comercial, acestea avand zona de andocare propusa in partea Est-Sudica a lotului, pe directia de Acces de pe strada secundara. Tirurile vor stationa doar pentru aprovizionare, conform Autorizatiei de liber acces in zone cu restrictii de tonaj.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

LEVANT PROJECT

9

SzU - un singur acces, simplu de pe strada propusa prin HCL 458/13.09.2018 si HCL

121.31.03.2017, profil stradal PTT1. 4.2.2. Accese pietonale

SzS Accesul pietonal se va realiza din strada Nicolae Andreescu si din strada

propusa prin HCL 458/13.09.2018 si HCL 121.31.03.2017, profil stradal PTT1. Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădire. În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces

pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării construcţiei este conditionata de racordarea de noi

consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente in zona şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică;

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în

întregime de către proprietari. Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale,

telecomunicaţii, etc. se recomanda a se realiza subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă este cazul).

Este obligatorie realizarea bazinelor de retenţie pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spaţiilor verzi şi la circuite tehnice care nu necesită apă potabilă.

Alimentarea cu energie electrică

Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile

de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

LEVANT PROJECT

10

Telecomunicaţii Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile

de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Reţele termice, alimentare cu gaze Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în

aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran. Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii

aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor. Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data

realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc.

4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor

edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR

4.4.1. Parcelarea Dezmembrarea terenului studiat se va face în baza prevederilor prezentei

documentatii de PUZ, în urma aprobării acestuia prin HCL. Ulterior, in baza unui nou PUZ se pot admite dezmembrari sau alipiri. Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (sau

cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

Suprafeţele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituţi de trecere.

4.4.2. Înălţimea construcţiilor La stabilirea înălţimii construcţiei se va avea în vedere: Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu

respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei; Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform

Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

SzS Regimul de înălţime al construcţiei este de maxim P – parter inalt. Înălţimea maximă la cornişă a construcţiei este de 8.00m, iar la coama

inălţimea maximă de 10.00m.

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

LEVANT PROJECT

11

SzU Regimul de înălţime al construcţiei este de maxim P. Înălţimea max = 6.00m;

Înălţimea max a constructiilor amplasate in cadrul subzonelor de utilitati, nu va

ajunge limita maxima de 6m, deoarece acestea au un regim de inaltime maxim P si este vorba de constructii destinate utilitatilor. Inaltimea maxima de 6m este propusa pentru corpurile de iluminat si alte elemente supraterane specifice utilitatilor.

In cazul amplasarii constructiilor pe limita de proprietate in cadrul subzonei de utilitati, va fi necesar acordul vecinilor conform Legii 50/2001.

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor SzS +SzU

Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

Sunt permise culori specifice firmelor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective.

Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al

terenului Procentul de ocupare (P.O.T.) a terenului este raportul dintre suprafaţa

construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului.

In cazul prezentului regulament: SzS

POT max : 35% CUT max : 0.35

SzU POT max : 50% CUT max : 0.5

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

LEVANT PROJECT

12

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje SzS Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Conform acestuia, este

necesar un loc de parcare la 40 m2 suprafata desfaurata a constructiei – spatiu comercial la suprafata desfasurata de peste 2000 m2, ceea ce inseamna un minim de 50 locuri de parcare.

Se propune un nr de 103 locuri de parcare amenajate in incinta, la sol, dintre care 3 sunt destinate persoanelor cu handicap si 2 pentru mama si copilul. Locurile destinate persoanelor cu handicap se vor realiza conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Aceste locuri vor deservi supermarketul si serviciile de comert propuse pe zona reglementata.

Se propune zona de andocare si platforma de intoarcere pentru tiruri, in dreptul accesului de pe strada propusa prin HCL 458/2018, profil stradal PTT1.

Conform Avizului Comisiei de Circulatie, la faza de AC se va prevedea ame- najarea unei statii taxi de utilitate publica, precum si rastel pentru biciclete, totodata toate amenajarile rutiere precum si dotarile tehnico - edilitare necesare pentru deservirea obiectivului, ce se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

SzU Nu este cazul.

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate SzS si SzU Spatiile verzi minime au fost dispuse independent pe cele doua parcele: Spatiul verde de pe SzS reprezinta 20% din suprafata, respectiv 1800,8mp, iar

spatiul verde de pe SzU reprezinta 20% din suprafata parcelei, respectiv 60 m. Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate. Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de

construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

La nevoie, in zona verde pot fi amplasate mijloace publicitare necesare, retele de utilitati, constructii subterane si echipamente pentru utilitati..

Totemul publicitar/panoul publicitar se va amplasa in zona de parcaje sau pe spatiul verde.

4.5.3. Împrejmuiri SzS Se recomanda a nu se imprejmui terenul pe laturile dispuse la cele doua strazi. Daca se doreste delimitarea aceasta poate fi facuta prin amenajarea spatiului

verde, borduri sau jardiniere. Pe laturile de Sud-Vest si Sud-Est se recomanda a se imprejmui terenul cu

gard transparent, cu o zona de soclu de maxim 0.60 m inaltime si gard transparent de

Proiect număr: 45/2019 Adresa: jud. Timis, Timisoara , str. Nicolae Andreescu Beneficiar: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S Titlu proiect: PUZ - CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL SI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE SI FATADA, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE IMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE SANTIER

LEVANT PROJECT

13

maxim 1.80 m inaltime sau din elemente metalice transparente discontinue, ori cu jardiniere de plante.

Aceste elemente vor fi discontinue.

SzU Se recomanda a nu se imprejmui spre strada terenul. Pe laturile de Sud-Vest si Sud Est se recomanda a se imprejmui terenul cu

gard transparent, cu o zona de soclu de maxim 0.60 m inaltime si gard transparent de maxim 1.80 m inaltime sau din elemente metalice transparente discontinue, ori cu jardiniere de plante.

Aceste elemente vor fi discontinue. 4.5.4. Gestionarea deşeurilor Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face, în containere

speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat. Platforma deseuri menajere va fi pozitionata tinandu-se cont de pozitia supermarketului, astfel incat sa nu afecteze circulatia pietonala si accesele auto.

Sef de proiect, Verificator Arh.MIRON SUTEU Arh. CARMEN FALNITA

Atasament: Aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-001038/30.01.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 30.01.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ȘI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ŞANTIER”, Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CE 447319, CF447318, CF447317, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr, UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele -asupra cărora se. pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art, 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-001038/30.01.2020 mind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire supermarchet Lidl și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și faţadă, amplasare tote, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare de șantier”, Str. Nicolae Andreescu, CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara, beneficiar LIDL ROMANIA SCS, proiectant Levant Project SRL, proiect nr. 45/2019, conform certificatului de urbanism. nr. 918/20.03.2019, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal „Construire supermarchet Lidl și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și faţadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare de șantier”, Str. Nicolae Andreescu, CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, anexate documentației, rezultă următoarea situație juridică: - Cartea funciară nr. 447321 Timișoara nr. cadastral 447321 (datat 08.01.2020), referitoare la fmobilul teren intravilan în suprafață de 2179 mp, categorie de folosință „arabil”, “teren pentru locuințe”, este proprietatea SC Lomas Serv SRL. Este notat antecontractul de vânzare cumpărare până la data de 03.03.2020 în fav. Lidl Romania, CIF 15300120. Cu privire la sarcini asupra imobilului, este notat dreptul de ipotecă legală în valoare de 500000 Euro în fav. Lidl Romania CIF 15300120 - Cartea funciară nr. 447320 Timișoara nr. cadastral 447320 (datat 08.01.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 2179 mp, categorie de folosință „arabil”, teren pentru locuințe”, este proprietatea SC Lomas Serv SRL. Este notat antecontractul de vânzare cumpărare până la data de 03.03.2020 în fav. Lidl Romania, CIF 15300120, Cu privire la sarcini asupra imobilului, este notat dreptul de ipotecă legală în valoare de 500000 Euro avans achitat în fav, Lidl Romania CIF 15300120 Cartea funciară nr. 447319 Timișoara nr. cadastral 447319 (datat 08.01,2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 2178 mp, categorie de folosință „arabil”, “teren pentru locuințe”, este proprietatea SC Lomas Serv SRL. Este notat antecontractul de vânzare cumpărare până la data de 03.03.2020 în fav. Lidl Romania, CIF 15300120, precum și interdicție de înstrăinare și grevare în rangul încheieriii 43883 din 01.03.2019 în fav. Lidl Romania CIF 15300120.. Cu privire la sarcini asupra imobilului, este notat dreptul de ipotecă legală în valoare de 500000 Euro în rangul încheierii 43883 din 01.03.2019 în fav. Lidl Romania CIF 15300120 Cartea funciară nr. 447318 Timișoara nr. cadastral 447318 (datat 08.01.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 300 mp, categorie de folosință „arabil”, “teren pentru utilități”, este proprietatea SC Lomas Serv SRL. Este notată promisiune bilaterală de vânzare cumpărare până la data de 03.03.2020 în fav. Lidl Romania, CIF 15300120, precum și interdicție de înstrăinare și grevare în favoarea aceleiași persoane juridice. Cu privire la sarcini asupra imobilului, este notat dreptul de ipotecă legală în valoare de 500000 Euro în fav, Lidl Romania CIF 15300120

Cartea funciară nr. 447317 Timișoara nr. cadastral 447317 (datat 08.01.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 2465 mp, categorie de folosință „arabil”, "teren pentru servicii și instituții publice”, este proprietatea SC Lomas Serv SRL. Este notat antecontract de vânzare cumpărare până la data de 03.03.2020 în fav. Lidl Romania, CIF 15300120, iar cu privire la sarcini asupra imobilului, este notat dreptul de ipotecă legală în valoare de 500000 Euro în fav. Lidl Romania CIF 15300120 Prin adresa nr. SC2019-21266/12.09.2019 a Municipiului Timișoara - Biroul Contencios, transmisă beneficiarului documentației, se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații și înscrise în cărțile funciare mai sus individualizate, iar prin adresa nr. CT2019-4707/19.07.2019 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul retrocedării conform Legii nr. 10/2001, Potrivit adresei nr. DO2019-001510/19.07.2019 se menționează faptul că un număr de trei parcele din vechea înscriere cadastrală tip Sarmeș se suprapun cu părţi din cărțile funciare individualizate prin prezenta ” documentație, acestea făcând-obiect al-cererii de revendicare conform Legii nr. 247/2005, admisă, însă, neexistând posibilitatea retrocedării pe vechiul amplasament și refuzând terenuri în compensație, în prezent figurează litigiu pe rolul instanței judecătoreşti. Având în vedere Declarația dată în fața notarului public și autentificată sub nr. 29/15.01.2020 a SPN Lăpădat Maria și Velciov Răzvan-Lucian prin care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor reglementate prin prezentul Plan urbanistic zonal și-a exprimat acordul privind proiectul realizat în acest sens, În considerarea prevederilor art, 555 Codul civil privind conţinutul dreptului de proprietate privată - 1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege, (2) În condiţiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalităţi şi dezmembrăminte, după caz” coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil "În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară”. Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit, c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit, c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale locafităților'), Se. avizează raportul de specialitate nr. UR2020-001038/30.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire supermarchet Lid! și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și faţadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare de șantier”, Str Nicolae Andreescu, CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra terenului. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire supermarchet Lidl și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare de șantier”, Str. Nicolae Andreescu, CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC au Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Plan_de_actiune_Lidl.pdf

RPM - 2/22 08 lg, PLAN DE ACŢIUNE În vederea implementării investiţiilor propuse prin Planul UrbanisticZonal,CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL” Generat de imobilul:TEREN, str. Nicolae Andreescu IdentificatprinCF447321, CF447320, CF447319, CF4473 18, CF447317 Beneficiar:SC LIDL ROMANIA SCS ConformAvizuluideoportunitatenr.31 dindatade04072019 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE SI NOTARIALE OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE Nr. Denumireaobiectivelordeutilitatepublică, Evaluarea Responsabilul Etapele de realizare a Crt. operaţiunilorcadastraleşinotarialeşia estimativă finanţării operaţiunilor şi investiţiilor investiţiilor propuse ! a costurilor (perioada preconizată) Alimentare cu energie electrica 290.000 RON Investitorul 2019-2021 Alimentare cu apa/canal 25.000 RON Investitorul 2019-2021 Operatiuni cadastrale dezlipire, unificare 5.000 RON Investitorul 2019-2021 [frecere in domeniul public a terenului afectat de 500 RON Proprietarul terenului 2019-2021 drum [NO «x Învestitor, Observaţie: Sevormenționa:efectuareaoperaţiunilorcadastraleşinotarialedupăaprobareaP.U.Z.(dezlipire arce terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu etapele de proiectare, obţinere a autorizaţiilor de construire şi execuţie a lucrărilor de investiţii publicepropuseînP.U.Z şicustabilirearesponsabilităţiipentrufiecareacțiuneînparte.pAcivA 1/1

Atasament: raportul_inf_si_cons_lidl.pdf

ROMANIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Nr. UR2019-013929/28.10.2019 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia: PUZ — "Construire supermarket LIDL”; Amplasament: str. Nicolae Andreescu, Timisoara; Beneficiar: SC LIDL ROMANIA SCS; Proiectant: SC Levant Project SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 05.09.2019 — 29.09.2019. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism, a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificaţi : - Str. Constantin Daniel nr: 3,3A,5,5A,7,7A,9,m11,13,15,19,21,23,25,27- Proprietar Imobil ; - Str.Nicolae Andreescu nr:36,36A,36B,44,46,48,50,47,49,51,53,55,57,59,63,63A-Proprietar imobil; - Str.Agronomiei nr.1-Proprietar imobil ; - Str.Aurel Buteanu :2,4,6,8-Proprietar imobil Documentaţia disponibilă la Directia Urbanism, a fost consultată de o singura persoana interesata. La intalnirea cu proiectantul, SC LEVANT PROJECT SRL organizata in data de 24.09.2019, intre orele 14.00 — 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, la sediul PMT — Directia Urbanism, s-au prezentat 3 persoane interesate, care a facut obiectii cu privire la „fiind o zona rezidentiala , realizarea magazinului Lidl v-a duce la o supraaglomerare as trazii Nicolae Andreescu, zgomot suplimentar de la generatoare, exista un asemenea magazin la 1,5Km, se justifica o astfel de investitie???; cu privire la relocarea amplasamentukui de servicii de aproximativ 310 mp-solicitam reglementrea precisa privind regimul de inlatime si amplasarea pe parcela, ca h-de 6m sa fie permis doar pentru corp de iluminat de exemplu, nu pentru prefabricate-amplasate pe limita!;sa fie reglementat in partea scrisa zona de amplasare a activitatilor S2U3. In acest moment , prin Avizul de Oportunitate se da posibilitatea construririi pana la 6m inaltime, fara a se preciza distanta fata de limite, se poate mentiona acordul vecinilor in cadrul cosntruirii pe limita de proprietate”.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI S-au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, atat din partea persoanei care a consultat documentatia in perioada informarii si consultarii publicului, cat si prin adrese inregistrate pe mail — ul Biroului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ - dezvoltareurbana(Qprimariatm.ro. La toate aceste sugestii si obiectii din partea publicului, proiectantul documentatiei PUZ ,, Construire supermarket LIDL”, str.Nicolae Andreescu Timişoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu nr.SC2019- 025607/09.10.2019. Conform acestui raspuns”solutia propusa respecta si nu depaseste indicii urbanisticii POT, CUT, aprobat prin HCL 458/2018. Conform aviz Comisia de Circulatie DT2019-004326/14.06.2019 si DT2019- 004742/29.07.2019,accesul pe parcela se realizeaza atat din str.N.Andrescu cat si din strada propusa prin aprobarea HCL458/2018 si HCL 121/2017 cu un profil stradal de 13,75 m din care 7m carosabil si 2.50 m banda de stocare pentru accesul in parcare. Pentru accesul marfa pe parcela studiata se va obtine, ulterior aprobarii PUZ-lui autorizatie de liber acces in zona cu restrictii de tonaj. In ceea ce priveste profilul si extinderea strazii Bacalbasa, aceasta a fost preluta din Etapa 3 propunere PUG in lucru, PT47-12,5 m din care 6.50 m carosabil. Studiul de trafic nu este necesar deoarece a fost obtinut avizul fvaorabil al comisiei de circulatie cu nr.DT2019- 004326/14.06.2019 si nr.DT2019-004742/29.07.2019. Se vor respecta toate cerintele si masurile solicitate de catre Agentia Nationala de Protectia Mediului Timisoara. Zona verde minima este reprezentata pe plansa A04. Construirea magazinului Lidil din strada N.Andreescu ar urma sa deserveasca locuitorii din zona Freidorf. Solutia propusa PUZ_Construire supermarket Lidl”, vizeaza extinderea zonei de servicii regelementata anterior prin HCL 458/13.09.2018. Inaltimea maxima a constructiilor amplasate in cadrul subzonei de utilitati (3), (conf.plansa "A03 regelementari”), nu va. ajunge limita maxima de 6m, deoarece acestea au un regim de inaltime maxim P si este vorba de constructii destinate utilitatilor.Inaltimea maxima de 6m este propusa pentru corpurile de iluminat si alte elemente supraterane specifice utilitatilor, observatie ce va fi specificata in Regulamentul de Urnbanism. In cazul amplasarii constructiilor pe limita de prorpietate in cadrul subzonei de utilitati (3), va fi necesar acordul vecinilor conform Legii 50/1991 rep si act.”. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal - , Construire supermarket LIDL ” str.N.Andreescu Timişoara, beneficiar SC LIDL ROMANIA SCS, proiect nr.45/2019, elaborat de SC LEVANT PROJECT SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. Arhitect Şef, Emilian Sorin Ciurari ul | FT Edith/$abau Red-E.S.-2 2% 21 ana Capitală Europeană a Culturii

Atasament: A.01_PLAN_DE_INCADRARE.pdf

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Miron Suteu

arh. Ioana Petruti Ianuarie/2020

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem,

amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedonski, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara:

Data: PLAN DE INCADRARE

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.01

Verificat:

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmulre proprietate, organizare de santier NI mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu IV 8 E Sed Tobe, 3 CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317 1 5 =) i 2 E sont CETATE „F 3 arata Dunăre? 5 Bu Catedrala O = Timişoara“ — —_ sr esf arena - a SF sutat a m Li parcele ce fac d obiectul studiului LIMITA PUZ BCimitirul Calea $agului , MITA PUZ CE SE SISTEM STEREOGRAFIC CE SE te, CALEA ŞAGULUI REGLEMENTEAZA REGLEMENTEAZA o “o, a SE ş , 2 ad. : OBAT PR : “i £ = PUZ APROBAT PRIN nr.458/13.09.2018 ă ua “rade Mureş : HCL nr.458/13.09.2018 - "Dezvoltare zona locuinta - "Dezvoltare Zona , colective cu functiuni Sa GV Mitoc, locuinta colective cu : tare” B = in ii functiuni a o” 3 com tare" , SP ROBAT HCL INCADRARE IN TERITORIU d. A nr. 121/31.03.2017 -"Locuinte colective mici in im de inaltime P+1E+M/Er" LIMITA PUZ CE SE N REGLEMENTEAZA (4 4 i» o — N) o N 6 PLAN DE INCADRARE CVARTAL PLAN DE INCADRARE - PUZ APROBAT PRIN HCL 458/2018 Verficator/ , Expert: referat/ expertiza nr. ini Beneficiar; Coordonate puncte de contur | Lungimi S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. SC LIDL ROMANIA SCS Proiect nr: , laturi L Timi str. Al dru Macedonski 1 : 45/2019 pct îi Sp, Tillu proiect; PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta, x [m] Y[m] D(ii+ 1 ) tel: 0744 960 048, email: amplasare panouri publicitare pe leren proprietate si fatada, amplasare lotem, amenajare INCADRARE IN PUG TIMISOARA IN VIGOARE 1 477171.482 203471.664 26.694 PI E EDEA LEE Faza: 2 477188.824 203491.957 34.095 SPECIFICATIE NUME SEMNATURA scara. [Amplasament BUZ 3 477210.974 203517.877 4.370 Sef proiect: “th Miron Sute cara. mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu 4 477210.604 203522.231 30.642 DE TI Ă N 'F 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317 14 477100.921 203613.456 64.204 erificat: arh Carmen fanita 1 [A i Plansa nr. 15 477059.866 203564.094 34.000 SEE FOT Tot Data: |Hiluplansa: Proiectat si desenat: a Bianca Penciu 1 Octombrie/2019 PLAN DE INCADRAR E A 01 arh. Luiza Isabela Dan
  • A.01 PLAN DE INCADRARE

Atasament: A.02_PLAN_SITUATIE_EXISTENT.pdf

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Ianuarie/2020arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem,

amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN SITUATIE EXISTENT

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.02

Verificat:

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/er"

42.89

34.02

34.00

34.00

26 .69

34 .09

144.91

30.64

10.00

34.02

34.00

34.00

64 .20

6.0 0

7.7 5

13 .75

4.371 0.0

4 3.7

4

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Casa

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

G

G

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

CF 447318 - Timisoara Steren= 300 mp

CF 447320 - Timisoara Steren= 2179 mp

CF 447319 - Timisoara Steren= 2178 mp

CF 447317 - Timisoara Steren = 2465 mp

CF 447321 - Timisoara Steren = 2182 mp

445704

445702

445703

445700

445701

445698

445699

445706

445707

CF 42

84 56

445705

CF 445717

447325

447323

447324

447326

447328

445716

445708

445715

447327

445710

445714

445712

445709

445711

445713

CF 447329

S=2999m p

SzS P.O.T. max: 55% C.U.T. max: 0,55

REGIM DE INALTIME: (S)+P

SzU

SzL P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 1,30

REGIM DE INALTIME: (S)+P+2E+M

PT T 1

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

447322

SzV

PT T 1

PTT 2

N

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S)+P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta

Limita imobile conform CF

ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona dotari si servicii conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

Zona utilitati conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017:

Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 %

1

14

15

3 4

2

1

  • A.02 PLAN SITUATIE EXISTENT

Atasament: A.03_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Ianuarie/2020arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem,

amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:1

Data: REGLEMENTARI URBANISTICE

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:1

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50 5,0

0 4,2

4 21

,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50 5,0

0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona de implant propusa conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Zona

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:1

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona de implant propusa conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Zona

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:1

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona de implant propusa conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Zona

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:1

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50 5,0

0 4,2

4 21

,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50 5,0

0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona de implant propusa conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Zona

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:1

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona de implant propusa conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Zona

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:1

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona de implant propusa conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Zona

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem,

amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: REGLEMENTARI URBANISTICE

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:1

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50 5,0

0 4,2

4 21

,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50 5,0

0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona de implant propusa conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Zona

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:1

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona de implant propusa conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Zona

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:1

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona de implant propusa conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Zona

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:1

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50 5,0

0 4,2

4 21

,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50 5,0

0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona de implant propusa conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Zona

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:1

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona de implant propusa conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Zona

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:1

Data: REGLEMENTARI ETAPA 2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

0.60

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

z.v .

SzU2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

6.0 0

3.00

3.0 0

0.60

3.00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

SzS 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN REGLEMENTARI

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.03

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

2 ,196 m 2

1 ,731 m 2

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9

LOT 10

LOT 11

LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

2 ,193 m 2

1 ,315 m 2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

64 .40

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10 .00

10 .00

64 .28

64 .35

64 .48

64 .55

64 .62

64 .68

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.00 5.50

2,184 m2

2 ,187 m 2

2 ,191 m 2

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B

- Locuințe colective mici

max .

6 unități locative

/ clădire

Subzona A

-

Locuințe individuale max

.

2 unități locative

/ parcelă

3

( S )+ P + 2 E + M

P . O . T . max 35 %

C . U . T . max 1 , 3

SzL

SzV

10 .00

5

9

6

4

7

8

7,7 5

SzC

10

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

5.50

6.0 0

62 .96

102.00

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

3.0 0

30 .00

3.0 0

34 .20

6.0 0

0.60

3.00

0.60

3.00

10.00

10.00

3.0 0

6.0 0 PUZ aprobat cu HCL

121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 3 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

ACCES

PROPUS

min . 4

.00

min . 4

.00

PT T 1

SzS 1

ACCES

PROPUS

SzU 2

13 .75

13 .75

13 .75

PT T 1

PT T 1

N

Parcela utilitati propusa pentru zona aprobata prin HCL 458/2018

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Zona locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S) +P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017: Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

ZONIFICARE PROPUSA:

Limita de implantare a constructiilor propusa

BILANT TERITORIAL Teren arabil in intravilan 9 304 mp - 100%

EXISTENT

SzS - Dotari si servicii conform PUZ aprobat

SzL - Locuire colectiva si functiuni complementare conform PUZ aprobat

SzU - Zona utilitati

2465 mp - 26,50 %

6539 mp - 70,28 %

300 mp - 3,22 % PROPUS

SzS - Construire supermarket LIDL propus SzU - Subzona utilitati propuse conf PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

9004 mp - 96,78 %

300 mp - 3,22 %

1

Limita parcele propuse prin PUZ prezent

Sverde pt SzS: min 20% - 1800,8 mp 2

Spatii verzi propuse-min 20%

Sverde pt SzU : min 20% - 60,00 mp

Limita parcele propuse prin PUZ aprobat prin HCL 458/2012, neschimbate

Zona pentru utilitati - supermarket LIDL

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea max. coama: 10 m Inaltimea max. cornisa: 8m

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Regim de inaltime : P Inaltimea max. la cornisa = Inaltimea max. coama: 6 m

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

14

15

3 4

2

1

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona de implant propusa conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Zona

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Zona

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

N

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

  • A.03 REGLEMENTARI URBANISTICE

Atasament: A.04_PLAN_MOBILARE.pdf

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Ianuarie/2020arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem,

amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:1

Data: PLAN MOBILARE

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

40.50

9.00

10.40

7.00

37.80

7.0 0

9.0 0

9.00

7.00

7.1 0

9.00

Platforma

deseuri menajere

Dir ect

ion al

Platforma gerenrator si

agregate exterioare

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

SzU2

z.v .

WC

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

28

30

De po

zit

17 6 m

²

Pod est

tehn ic

De po

zit

16 5.3

3 m ²

W ind

fan g

Tre zo

r

10 .05

m ²

64 .06

m ² Brutarie

26 EP

Ca me

ra co

ng ela

re

48 .56

m ²

W ind

fan g

33 .14

m ²

Re cic

lar e

63 .03

m ²

W C c

lien ti

4.6 2 m

²

10 .53

m ²

Ca me

ra

IT

UV / U

SV

12 .25

m ²

T.Teh.1350x400

T. Frig 1850x400

T. CV 140

0x6 00

T.HV 1400x600

BM S 700

x40 0

T.U V1

135 0x4

00

T.U V2

135 0x4

00

8.6 3 m

²

Ho l

30 .98

m ²WC

F 3.1 4 m

²

WC B 3.1

4 m ²

min. 2.00

Ve stia

re

13 .80

m ²

C am

era

pe rso

na l

27 .06

Nis a vid

eo 3.1 4m

²

Bir ou 10 .35

m ²

Fr igi

de r

4 E P

Fr igi

de r

6 E P

34

9

2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

PT T 1

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

3.00

3.0 0

Hcornisa +8,00

Hcoama +10,00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

Totem

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

Al ee

pi eto

na la

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

ACCES

PROPUS

1

Construire servicii comert PARTER (P)

Construire supermarket LIDL PARTER INALT(P)

SzS

SzS 1

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem,

amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN MOBILARE

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

33 ,12

40 ,83

44

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

5,0 0

25 ,14

10 ,0020,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

5,0 0

21 ,95

6,0 0

131,15

15,11

176,00

2,00

26.64

34.00

34.00

34.00

34.00

26.91

34.00

34.00

34.00

20.43

34.00

34.00

6.0 0

7.7 5

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

10 .00

64 .48

64 .55

64 .68

si h/2

5.00

4769002 0 3 7 0 0

Subzona B - Locuințe colective mici max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max

. 2 unități locative/ parcelă

4

SzV

40.50

9.00

10.40

7.00

37.80

7.0 0

9.0 0

9.00

7.00

7.1 0

9.00

Platforma

deseuri menajere

Dir ect

ion al

Platforma gerenrator si

agregate exterioare

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

G

G

SzU2

z.v .

WC

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

hp 0.

45

28

30

De po

zit

17 6 m

²

Pod est

tehn ic

De po

zit

16 5.3

3 m ²

W ind

fan g

Tre zo

r

10 .05

m ²

64 .06

m ² Brutarie

26 EP

Ca me

ra co

ng ela

re

48 .56

m ²

W ind

fan g

33 .14

m ²

Re cic

lar e

63 .03

m ²

W C c

lien ti

4.6 2 m

²

10 .53

m ²

Ca me

ra

IT

UV / U

SV

12 .25

m ²

T.Teh.1350x400

T. Frig 1850x400

T. CV 140

0x6 00

T.HV 1400x600

BM S 700

x40 0

T.U V1

135 0x4

00

T.U V2

135 0x4

00

8.6 3 m

²

Ho l

30 .98

m ²WC

F 3.1 4 m

²

WC B 3.1

4 m ²

min. 2.00

Ve stia

re

13 .80

m ²

C am

era

pe rso

na l

27 .06

Nis a vid

eo 3.1 4m

²

Bir ou 10 .35

m ²

Fr igi

de r

4 E P

Fr igi

de r

6 E P

34

9

2

7,7 5

5.50

20.43

34.00 5.50

13 .75

13 .75

64 .40

13 .75

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.0 0

3.00

3.00

3.00

64 .28

64 .35

64 .62

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00

5.50

PT T 1

3

SzC

6.0 0

3.00si h/2

S: 2,191 m2

S: 2,184 m2

S: 2,184 m2

S: 2,196 m2

S: 1,731 m2

S: 2,193 m2

SzL (S)+P+2E+M

P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

PTT 4

5

6

7

8

9

10

S: 1,315 m2

PT T 1

10.00

64 .20

13 .75

3.0 0

30 .00

3.00

3.0 0

Hcornisa +8,00

Hcoama +10,00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

SzU 2 Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea

tehnico edilitara a zonei P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pentru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp

SzS 1 Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

Totem

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Alee pietonala

G

G

H

CF 42

84 56

2

h/2

h/2

AC CE

S

PR OP

US

Al ee

pi eto

na la

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

min . 4

.00

min . 4

.00

ACCES

PROPUS

1

Construire servicii comert PARTER (P)

Construire supermarket LIDL PARTER INALT(P)

SzS

SzS 1

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PLAN MOBILARE - V2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.04

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

25 ,61

193,39

10 ,96

140,37

6,00 5,00

5,00 9,00

15 ,36

10 ,00

5,0 0

8,0 0

10 ,00

13 ,54

7,51

P+ 1Em

ax .

P+ 1E

+M /Er

ma x.

P+ 1E

+M /Er

ma x.

P+ 1E

+M /Er

ma x.

P+ 1E

+M /Er

ma x.

P+ 1Em

ax .

P+ 1E

+M /Er

ma x.

P+ 1E

+M /Er

ma x.

zona verde

zo na

ve rde

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

zona de implantare

zona de implantare

zona de implantare

40,82

5,0 0

10 ,00

18 ,35

5,0 0

18 ,00

17 ,64

16,00 5,0

0

25 ,52

10 ,00

10 ,00

15 ,12

5,0 0

1,315 m2

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

64 .68

6.25

26.91

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

64 .35

64 .40

6.0 0

7.7 5

3.00

3.00

3.00

64 .48

64 .55

64 .62

3.0 0

3.0 0

3.0 0

10 .00

10 .00

10 .00

3.0 0

64 .39

64 .20

64 .28

10 .00

3.0 0

3.0 0

11. 00

11. 00

11. 00

11. 00

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

3.00si h/2

5.50

5.00

2,184 m2

2,187 m2

2,191 m2

2,193 m2

2,196 m2

1,731 m2

4769002 0 3 7 0 0

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

SzL

SzL

SzV

SzL 4

6

7

8

9

5

3 10

Platforma

deseuri menajere

Platforma gerenrator si

agregate exterioare

Directional

WC

28

30

De po

zit

17 6 m

²

De po

zit

16 5.3

3 m ²

W ind

fan g

Tre zo

r

10 .05

m ²

64 .06

m ² Brutarie

26 EP

Ca me

ra co

ng ela

re

48 .56

m ²

W ind

fan g

33 .14

m ²

Re cic

lar e

63 .03

m ²

W C c

lien ti

4.6 2 m

²

10 .53

m ²

Ca me

ra

IT

UV / U

SV

12 .25

m ²

T.Teh.1350x400

T. Frig 1850x400

T. CV 140

0x6 00

T.HV 1400x600

BM S 700

x40 0

T.U V1

135 0x4

00

T.U V2

135 0x4

00

8.6 3 m

²

Ho l

30 .98

m ²WC

F 3.1 4 m

²

WC B 3.1

4 m ²

min. 2.00

Ve stia

re

13 .80

m ²

C am

era

pe rso

na l

27 .06

Nis a vid

eo 3.1 4m

²

Bir ou 10 .35

m ²

Fr igi

de r

4 E P

Fr igi

de r

6 E P

34

9

C

H

C

C C

C

C

C C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

C

C

CC

HH

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Casa

Casa

Casa

Casa

G

G

H

Ca sa

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Casa

Casa

G

G

Ca sa

DJ 59

1

z.v .

SzU

S. TEREN STRAIN= 521,00 mp

2 7.0

0

10 .40

7.0 0

9.00

40.50

1.50

37.80

7.00

10.40 7.65

5.50

8.0 0

10 .40

7.0 0

7.0 0

45 .90

7.1 0

9.0 0

4.5 4

4.5 0

7.0 0

2.2 5

13 .75

4.0 0

7.00

34 .20

6.0 0

24 .00

10.00

10.00

h/2

3.00

3.0 0

3.00

3.0 0

6.0 0

Hcornisa +8,00

Hcoama +10,00

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de

inaltime P+1E+M/er"

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

Zona pntru utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a supermarketului LIDL

Steren = 60mp SzU

Subzona utilitati - c-tii pentru echiparea tehnico edilitara a zonei

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0,5

REGIM DE INALTIME: P Steren = 300mp

SzS Construire supermarket LIDL si Construire servicii comert

P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35

REGIM DE INALTIME: PARTER INALT (P)

Steren= 8944 mp

Totem

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Casa

Casa

Anexa

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

CF 42

84 56

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

447322

AC CE

S

PR OP

US

SzS Construire supermarket LIDL

PARTER INALT (P)

1

SzS Construire servicii comert

PARTER (P)

1

min . 4

.00

2

PT T 1

ACCES

PROPUS

13 .75

13 .756.0

0 7 .75

PT T 1

ACCES

PROPUS

ACCES

PROPUS

N

Spatii verzi propuse

PROPUNERE MOBILARE PUZ CE SE REGLEMENTEAZA:

Construire supermarket LIDL propus

Acces parcela propus

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

ZONIFICARE EXISTENT:

Locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de inaltime (S)+P+2E+M conf. PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Zona locuinte P...P+2 existenta

Limita imobile conform CF

ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existenta

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

PUZ APROBAT PRIN HCL 121/31.03.2017:

Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici conform PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ APROBAT PRIN HCL 458/19.09.2018:

Zona verde conform PUZ aprobat prin HCL 458/19.09.2018

Circulatii auto si pietonale, platforme betonate

Limita parcele propuse

Constructie utilitati propusa

Constructie deschisa acoperita

Limita de implantare a constructiilor propusa

1

2

SzS - Construire supermarket LIDL+ construire servicii comert P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 0,35 Sc=Sd 3130.40mp Regim de inaltime : PARTER INALT (P) Inaltimea coama propus: 10 m Inaltimea cornisa propus: 8m SverdeSzS : min 20% - 1800,8 mp

P.O.T. max: 50% C.U.T. max: 0.5 Sc=Sd 150,00mp Regim de inaltime : P Inaltimea propusa: 3,00 m Sverde pentru SzU: min 20% - 60,00 mp

SzU - Subzona utilitati propuse C-tii pt echipare tehnico-edilitara a zonei

1

N

Construire supermarket LIDL propus si construire servicii comert

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

N

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

  • A.04 PLAN MOBILARE

Atasament: A.05_PROPRIETATI_ASUPRA_TERENURILOR.pdf

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Ianuarie/2020arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem,

amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:1

Data: PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.05

Verificat:

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Decembrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem,

amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000

Data: PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.05

Verificat:

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:63.44, 1:1

Data: PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR - V2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.05

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

26 .69

34 .09

4.37

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/er"

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

SzU

3

4

5

6

7

8

9

10

144.91

64 .20

6.0 0

7.7 5

13 .75

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Casa

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

G

G

445704

445702

445703

445700

445701

445698

445699

445706

445707

CF 42

84 56

445705

447325

447323

447324

447326

447328

445716

447322

445708

445715

447327

445710

445714

445712

445709

445711

445713

SzV

PTT 4

DJ 59

1

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

ACCES

PROPUS

SzS Construire supermarket LIDL +

construire servicii comert PARTER INALT (P)

1

2

PT T 1

PT T 1

PTT 2

PTT 2

AC CE

S

PR OP

US

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

aprilie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

AVIZ DE OPORTUNITATE Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z. - ETAPA 1

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:63,44, 1:1

Data: PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.05

Verificat:

26 ,69

34 ,09

6,0 0

7,7 5

13 ,75

4,37

142.66

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/er"

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

SzU3

144.91

132.66

10,00

64 .20

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Casa

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

G

G

445704

445702

445703

445700

445701

445698

445699

445706

445707

CF 42

84 56

445705

447325

447323

447324

447326

447328

445716

447322

445708

445715

447327

445710

445714

445712

445709

445711

445713

SzV

PT T 1

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

ACCES

PROPUS

AC CE

S

PR OP

US

PT T 1

SzS Construire supermarket LIDL +

construire servicii comert PARTER INALT (P)

1

2 SzU2

3

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

aprilie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

AVIZ DE OPORTUNITATE Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z. - ETAPA 1

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andrescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. timisoara, str. alexandru macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:63.44

Data: PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR V1

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.05

Verificat:

26 .69

34 .09

6.0 0

7.7 5

13 .75

4.37

142.66

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/er"

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

144.91

132.66

10.00

64 .20

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Casa

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

G

G

445704

445702

445703

445700

445701

445698

445699

445706

445707

CF 42

84 56

445705

447325

447323

447324

447326

447328

445716

447322

445708

445715

447327

445710

445714

445712

445709

445711

445713

SzV

PT T 1

PT T 1

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

SzS Steren= 8944 mp

SzU Steren= 300 mp

ACCES

PROPUS

3

1

ACCES

PROPUS

MARFA

ACCES

PROPUS

SzU Steren= 60 mp

2

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 25 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

2,196 m2

1,731 m2

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format 420x420

scara:

iul. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N

8,2 5

33 ,12

40 ,83

22

20

24B

13B

13

15-17

18

16

ST R.

N. AN

DR EE

SC U

57

59 44

63

STR. OCTAV BANCILA

63 A

48

50

C.F. 419887

nr. TOP 419887

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 16

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

P+1E+M/Er

P+1E+M/Er

SUBZONA A - Locuinte individuale

SUBZONA B - Locuinte colective mici

7,7 5

5,0 0

25 ,14

10 ,00

3,00

20,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

7,7 5

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

7,7 5

5,0 0

21 ,95

6,0 0

25 ,61

193,39

10 ,96

12,50

131,15

15,11

176,00

2,00

40,78

PTT47

PT T4

0

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

REGLEMENTARI URBANSTICE1:1500

03

reglementari urbanistice 03

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA - 26,02 % (21,02 % - trama stradala si 5% spatii verzi)

Prin RLU aferent "Etapei a 3-a elaborare PUG Timisoara", revizia 03, se propune un procent de 10% pentru trama stradala majora, invatamant, sanatate, locuinte sociale, spatii verzi.

BILANT TERITORIAL

EXISTENT PROPUS mp % mp %

15 000 100% 15 000 100%Suprafata amplasament

Zona cai de circulatie, auto/pietonala - strazi

- -

--

11 097 73,98%

3 153 21,02%

Zona locuinte cu regim redus de inaltime

ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME mp %

100%Suprafata zona locuinte curegim redus de inaltime

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

Zona alei, terase, accese auto/ pietonale, loc de parcare (in interiorul parcelei) Zone verzi, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

3 883,95 max.35%

2 774,25 min.25%

cca. 40%

11 097

4 438,80

Zona verde -- 750 5%

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PTT 47 - 12,50 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

PTT 40 - 12,00 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim maxim de inaltime: P+1E+M/Ep

Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici

Zona construibila

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde, min. 5%

Zona industriala

Zona de locuinte, P-P+2

Zona rezervata pentru drum

Zona mixta: locuire, depozitare, servicii

Drumuri existente

Drumuri propuse/ preluate din PUG 2013 etapa 3, rev.3

(conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

2,193 m2

300 m2

1,315 m2

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.325

86.467 86.540

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.326 86.325

86.467 86.540

86.363

86.502

86.450

86.518

86.493

86.527

86.641

86.542

86.512

86.441

86.147

86.409

86.479

86.445

86.402

86.460

86.338

86.270

86.430

86.243

86.485

86.546

86.133

85.842

85.880

86.075

86.099

86.330

86.223

86.250

86.233

86.168

86.130

86.170

86.232

86.174

86.218

86.211

86.256

86.244

86.213

86.265

86.181

86.180

86.091

86.179

86.334

86.124

85.946

85.929

85.930

85.968

86.058

86.151

86.166

86.133

86.132

86.185

86.161

86.108

86.059

86.116

86.302

86.360

86.269

86.081

85.968

85.859

86.034

86.081

86.228

86.120

86.083

86.193

85.947

86.048

85.986

86.031

86.203

86.309

86.219

86.224

86.228

86.297

86.403

86.260

86.198

86.247

86.146

86.217

86.138

86.228

86.323

86.175

86.330

86.495

86.366

86.401

86.145

86.155

86.078

86.048

86.039

86.132

86.108

86.212

86.174

86.338

86.306

86.185

86.336

86.277

86.208

86.126

86.132

86.041

86.081

86.054

86.161

86.160

86.077

86.058

86.082

85.999

86.067

85.983

86.095

86.083

86.284 86.504

86.444

86.152

86.152

86.167

86.223 86.219 86.250

86.391 86.42186.326

86.357

86.301 86.317

86.103 86.296

86.396

86.425 86.54886.521

86.438

86.341 86.410

86.404 86.443

86.444

86.597

86.623

86.594 86.583

86.600

86.484

86.484

86.447

86.462

86.502 86.475

86.674

86.554 86.511

86.532

86.541 86.618

86.713

86.879

85.704

85.666

86.071

86.227

86.149

86.167

86.097

86.066

86.257

86.368

86.333

86.526

86.473

86.017 85.437

85.750

85.991

85.910

86.058

85.934 86.204

86.323

86.414

86.408

86.486

86.595 87.027

86.754

86.938 86.868

86.530

86.362

86.455

86.448

86.350

86.338 86.093

86.184

86.575

86.742

86.81186.428

86.447

86.493

86.360

86.266

86.406 86.670

86.850

86.878 86.884

86.435

86.338

86.365

86.451

86.319

86.533

86.569 86.883

87.078

86.950

87.015 86.892

86.839 86.627

86.623

86.612

86.520

86.440

86.53186.789 86.850

86.782 86.664

86.562

86.575

86.616

86.719

86.702

86.684

86.561

86.329

86.40186.596

86.682

86.647

86.656

86.599

86.620 86.767

86.575

86.634

86.599

86.606

86.564

86.510

86.308 86.12985.976

86.191

86.194

86.045 86.216

86.489

86.545

86.560

86.482

86.249

86.256

86.334

86.282

86.228

86.123

86.107

85.905

86.136

86.01986.010

85.818

86.031

86.043

86.210

86.105

86.074

85.917

85.974

85.868

85.899

85.972

85.863

85.755

85.766

85.772

85.635

85.773

85.920

85.731

85.819

85.900

85.985

86.107

86.243

86.240

86.149

86.033

85.868

85.887

85.478

85.816

85.781

85.873

86.045

86.012

86.106

86.367

86.386

86.641

86.598

86.506

86.413

86.063

86.192

85.899

85.744

86.108

86.209

86.034

85.990

85.849

85.788

85.460

85.592

85.755

85.639

85.585

85.923

85.764

85.715

85.945

85.902

85.909

86.005

86.165

86.184

85.972

85.847

85.820

85.913

85.873

85.922

86.014

86.113

86.155

86.065

86.028

85.980

86.012

86.077

86.032

86.007

85.974

85.866

85.867

85.928

85.813

85.840

85.800

85.890

85.799 85.689

85.840

85.922

85.801

85.730

85.769

85.830

85.872

85.843

85.947

85.993

85.883

85.995

86.261

86.203

86.007

85.941

85.992

85.923

86.061

86.169

86.342

86.623

86.676

86.921

86.780

86.655

86.447

86.376

86.304

86.257

86.473

86.655

86.874

86.670

86.421

86.342

86.146

86.200

86.065

86.030

86.106

86.248

86.491

86.252

86.182

86.076

86.052

86.082 86.131

86.395

86.330

86.247

86.239

86.082

86.166

86.278

86.343

86.417

86.446 86.564

86.560

86.486

86.403

86.358

86.137

85.958

86.122

86.213

86.314

86.419

86.307

86.162

85.815

85.871

85.783

86.159

85.972 85.682

86.043

85.997 85.665

86.137 85.931 85.675

85.662 85.956

86.152

86.215

86.253

86.491

86.180

86.045

86.009

85.864

85.771

85.775

85.750

85.841

86.111

86.409

86.684

86.888

86.845

86.775

86.857

86.801

86.756

86.843

86.866

86.787

86.502

86.137

85.982

86.173

86.268

86.210

86.175

86.228

86.225

86.137

86.018

86.195

86.034

85.967

85.915

85.998

86.086

86.260

86.242

86.172

86.157

86.087

85.880

85.751

85.903

86.152

85.888

85.759

85.867

85.645

85.980

85.879

86.046 86.061

86.064

86.199

86.233

86.321

86.362

86.353

85.960

85.923

86.156

86.323

86.363

86.534

86.372

86.436

86.372

86.273

86.299

86.419

86.354

86.322

86.371

86.312

86.588 26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

10.00

30.64

6.25

26.91

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

42.90

26 .69

6.0 0

7.7 5

13. 75

6.0 0

7.7 5

13. 75

30. 00

64. 40

6.0 0

7.7 5

13. 75

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

5.00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10.00 3.00

10. 00

10. 00

10. 00

64. 06

64. 13

64. 20

64. 28

64. 35

34 .10

9.1 14.37

25. 00

3.0 0

12.50 8.25

4.25

4.25

6.25 2.00

2.002.25

6.25 2.00

2.002.25

8.25 4.25

12.50

2.00 2.00

64. 48

64. 55

64. 62

64. 68

374.00

374.33

3.00si h/2

3.00

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

5.00 5.50

2,465 m2

2,179 m2

2,182 m2

2,184 m2

2,187 m2

2,999 m2

2,191 m2

2,178 m2

CF 42

84 56

Pla tfor

ma be

ton ata

Ha la

ate lierTerasa acoperita

Cladire

dezafectata

Dr um

pi etr

uit

C

C

C

C

C

G

C

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

tro tua

r

tro tua

r

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

C

Strada Aurel Buteanu (pietruita)

Strada Octavian Bancila

Strada Constantin Daniel (asfalt)

Anexa

Nr.9 Nr.9

Casa P+M

str. Daniel Constantin (asfalt)

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+M

2 0 3 4 0 0

2 0 3 5 0 0

2 0 3 6 0 0

2 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4769002 0 3 4 0 0

4769002 0 3 5 0 0

4769002 0 3 6 0 0

4769002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4770002 0 3 4 0 0

4770002 0 3 5 0 0

4770002 0 3 6 0 0

4770002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4771002 0 3 4 0 0

4771002 0 3 5 0 0

4771002 0 3 6 0 0

4771002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4772002 0 3 4 0 0

4772002 0 3 6 0 0

4772002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4773002 0 3 4 0 0

4773002 0 3 5 0 0

4773002 0 3 6 0 0

4773002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

Str . B

ac alb

as a

nr. to

p. 45

6

Cla dir

e

bir ou

ri

CF413811

S=16300 mp

Nr.cad.A855/1/7

Nr.cad.A855/1/8

S=10000 mp CF402010

Nr.cad.A855/1/9

S=9378mp

CF427565

Nr.cad.405/a/1/2/b

CF438999

CF441544

CF441545

CF412901

CF428075

CF413730

CF423588

CF 42

39 22

CF 40

58 88

CF 40

58 87

CF 43

16 64

CF428430

43 76

51

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

22

20

26 19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

32 A

45

9 10

12

10

8

8A

18

12

16

4

6

3

2

3A

36

47

49

51

34

36 36

B

1

53

3

5

7

4

2A 2B

2

55

57

59 44

6

8

1A

1

63

2

4

6

8

5

63 A

48

46

50

1

52 A/1

52 B

65

65 A

52 A/2

52

2

67

69

71

54

56

Dr um

de in

cin ta

CF428430

Strada Agronom iei

Strada Pacii

tro tua

r

PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

PT T 1

PTT 2

PTT 2

PT T 1

Str . B

ela Lu

go si

CF 445717

CF 445717

CF 445717

CF 44

57 16

CF 44

57 15

CF 44

57 01

CF 44

57 05

CF 445698

CF 44

56 99

CF 44

57 08

CF 44

57 11

CF 44

57 13

CF 44

57 00

CF 44

57 02

CF 44

57 03

CF 44

57 04

CF 44

57 06

CF 44

57 07

CF 44

57 09

CF 44

57 10

CF 44

57 12

CF 44

57 14

PTT 4

DJ 59

1

DJ 59

1

teren proprietate privata ce se va intabula in CF cu servitute de trecere pentru parceal cu nr.cad. 438999 conform plansei 05- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum la 10.50m

in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune

seră seră

seră

seră

seră seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

Subzona B - Locuințe colective mici. max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max. 2 unități locative/ parcelă

posibila extensie a strazii Bela Lugosi

aliniament teren afectat de corectarea profilului transversal al str. Constantin Daniel

aliniament propus str. Bacalbasa

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P P.O.T. max 55% C.U.T. max 0,55

9

SzS

SzL

SzU

SzL

SzV

SzC

SzC

13

Nr. Nord(m) Est(m) 1 477171.482 203471.664 2 477188.824 203491.957 3 477216.894 203524.804 4 476929.096 203764.169 5 476900.738 203730.638 6 476883.433 203710.202

LEGENDĂ:

Limita teren studiat conform A.O. nr.17/08.06.2017

Limita imobile conform CF

Garduri

Stâlp iluminare publică

C Capac cămin de vizitare apă/canal

G Capac cămin gaz

Semn de circulație

ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita de proprietate PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er” Limita parcele propuse

ZONIFICARE EXISTENT:

ZONIFICARE PROPUS: Subzonă funcțiuni complementare - servicii și intituții publice propusă

Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare în regim de înălțime (S)+P+2E+M propusă

Subzonă verde propusă

Subzonă utilități propusă

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propusă

Limita de implantare a construcțiilor propusă

Accesuri la parcelele propuse

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă spații verzi existentă

Limita de implantare a funcțiunilor complementare la parterul imobilelor

Teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum de la 5,50m la 10,50m (in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune)

Limita de proprietate teren ce face obiectul PUZ

1.50 1.50 6.50 1.50 1.50 12.50

2.257.002.502.00 13.75

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil + biciclete

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

trotuartrotuar z.v.z.v.

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

PTT 1

trotuar trotuarstationari/ z. verde

2.00 1.70 7.00 3.00 1.80 15.50

carosabil trotuartrotuar zonaverde zona verde

PTT 4 - existent Str. N. Andreescu

N

154-A03Reglementări urbanistice1:1000

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

LEGENDA

PROPUSEXISTENT

Teren arabil în intravilan

SzS - Subzonă servicii și instituții

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare

SzV - Subzonă spații verzi

SzU - Subzonă utilități

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

26 300 mp 100,00 % - -

2 465 mp 9,37 %

19 221 mp 73,09 %

1 315 mp 5,00 %

300 mp 1,14 %

2 999 mp 11,40 %

- -

- -

- -

- -

- -

26 300 mp 100,00 % 26 300 mp 100,00 %TOTAL

BILANȚ TERITORIAL

INDICI URBANISTICI

SzS - Subzonă servicii și instituții publice P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max. la cornișă

55% 0,55 (S)+P 8,00 m

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare la parter, conform limitei de implantare P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max.

35% 1,3 (S)+P+2E+M 14,80 m

Înălțimea max. la cornișă în cazul clădirilor cu șarpantă 10,80 m

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 25 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

2,196 m2

1,731 m2

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format 420x420

scara:

iul. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N

8,2 5

33 ,12

40 ,83

22

20

24B

13B

13

15-17

18

16

ST R.

N. AN

DR EE

SC U

57

59 44

63

STR. OCTAV BANCILA

63 A

48

50

C.F. 419887

nr. TOP 419887

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 16

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

P+1E+M/Er

P+1E+M/Er

SUBZONA A - Locuinte individuale

SUBZONA B - Locuinte colective mici

7,7 5

5,0 0

25 ,14

10 ,00

3,00

20,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

7,7 5

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

7,7 5

5,0 0

21 ,95

6,0 0

25 ,61

193,39

10 ,96

12,50

131,15

15,11

176,00

2,00

40,78

PTT47

PT T4

0

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

REGLEMENTARI URBANSTICE1:1500

03

reglementari urbanistice 03

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA - 26,02 % (21,02 % - trama stradala si 5% spatii verzi)

Prin RLU aferent "Etapei a 3-a elaborare PUG Timisoara", revizia 03, se propune un procent de 10% pentru trama stradala majora, invatamant, sanatate, locuinte sociale, spatii verzi.

BILANT TERITORIAL

EXISTENT PROPUS mp % mp %

15 000 100% 15 000 100%Suprafata amplasament

Zona cai de circulatie, auto/pietonala - strazi

- -

--

11 097 73,98%

3 153 21,02%

Zona locuinte cu regim redus de inaltime

ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME mp %

100%Suprafata zona locuinte curegim redus de inaltime

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

Zona alei, terase, accese auto/ pietonale, loc de parcare (in interiorul parcelei) Zone verzi, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

3 883,95 max.35%

2 774,25 min.25%

cca. 40%

11 097

4 438,80

Zona verde -- 750 5%

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PTT 47 - 12,50 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

PTT 40 - 12,00 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim maxim de inaltime: P+1E+M/Ep

Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici

Zona construibila

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde, min. 5%

Zona industriala

Zona de locuinte, P-P+2

Zona rezervata pentru drum

Zona mixta: locuire, depozitare, servicii

Drumuri existente

Drumuri propuse/ preluate din PUG 2013 etapa 3, rev.3

(conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

2,193 m2

300 m2

1,315 m2

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.325

86.467 86.540

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.326 86.325

86.467 86.540

86.363

86.502

86.450

86.518

86.493

86.527

86.641

86.542

86.512

86.441

86.147

86.409

86.479

86.445

86.402

86.460

86.338

86.270

86.430

86.243

86.485

86.546

86.133

85.842

85.880

86.075

86.099

86.330

86.223

86.250

86.233

86.168

86.130

86.170

86.232

86.174

86.218

86.211

86.256

86.244

86.213

86.265

86.181

86.180

86.091

86.179

86.334

86.124

85.946

85.929

85.930

85.968

86.058

86.151

86.166

86.133

86.132

86.185

86.161

86.108

86.059

86.116

86.302

86.360

86.269

86.081

85.968

85.859

86.034

86.081

86.228

86.120

86.083

86.193

85.947

86.048

85.986

86.031

86.203

86.309

86.219

86.224

86.228

86.297

86.403

86.260

86.198

86.247

86.146

86.217

86.138

86.228

86.323

86.175

86.330

86.495

86.366

86.401

86.145

86.155

86.078

86.048

86.039

86.132

86.108

86.212

86.174

86.338

86.306

86.185

86.336

86.277

86.208

86.126

86.132

86.041

86.081

86.054

86.161

86.160

86.077

86.058

86.082

85.999

86.067

85.983

86.095

86.083

86.284 86.504

86.444

86.152

86.152

86.167

86.223 86.219 86.250

86.391 86.42186.326

86.357

86.301 86.317

86.103 86.296

86.396

86.425 86.54886.521

86.438

86.341 86.410

86.404 86.443

86.444

86.597

86.623

86.594 86.583

86.600

86.484

86.484

86.447

86.462

86.502 86.475

86.674

86.554 86.511

86.532

86.541 86.618

86.713

86.879

85.704

85.666

86.071

86.227

86.149

86.167

86.097

86.066

86.257

86.368

86.333

86.526

86.473

86.017 85.437

85.750

85.991

85.910

86.058

85.934 86.204

86.323

86.414

86.408

86.486

86.595 87.027

86.754

86.938 86.868

86.530

86.362

86.455

86.448

86.350

86.338 86.093

86.184

86.575

86.742

86.81186.428

86.447

86.493

86.360

86.266

86.406 86.670

86.850

86.878 86.884

86.435

86.338

86.365

86.451

86.319

86.533

86.569 86.883

87.078

86.950

87.015 86.892

86.839 86.627

86.623

86.612

86.520

86.440

86.53186.789 86.850

86.782 86.664

86.562

86.575

86.616

86.719

86.702

86.684

86.561

86.329

86.40186.596

86.682

86.647

86.656

86.599

86.620 86.767

86.575

86.634

86.599

86.606

86.564

86.510

86.308 86.12985.976

86.191

86.194

86.045 86.216

86.489

86.545

86.560

86.482

86.249

86.256

86.334

86.282

86.228

86.123

86.107

85.905

86.136

86.01986.010

85.818

86.031

86.043

86.210

86.105

86.074

85.917

85.974

85.868

85.899

85.972

85.863

85.755

85.766

85.772

85.635

85.773

85.920

85.731

85.819

85.900

85.985

86.107

86.243

86.240

86.149

86.033

85.868

85.887

85.478

85.816

85.781

85.873

86.045

86.012

86.106

86.367

86.386

86.641

86.598

86.506

86.413

86.063

86.192

85.899

85.744

86.108

86.209

86.034

85.990

85.849

85.788

85.460

85.592

85.755

85.639

85.585

85.923

85.764

85.715

85.945

85.902

85.909

86.005

86.165

86.184

85.972

85.847

85.820

85.913

85.873

85.922

86.014

86.113

86.155

86.065

86.028

85.980

86.012

86.077

86.032

86.007

85.974

85.866

85.867

85.928

85.813

85.840

85.800

85.890

85.799 85.689

85.840

85.922

85.801

85.730

85.769

85.830

85.872

85.843

85.947

85.993

85.883

85.995

86.261

86.203

86.007

85.941

85.992

85.923

86.061

86.169

86.342

86.623

86.676

86.921

86.780

86.655

86.447

86.376

86.304

86.257

86.473

86.655

86.874

86.670

86.421

86.342

86.146

86.200

86.065

86.030

86.106

86.248

86.491

86.252

86.182

86.076

86.052

86.082 86.131

86.395

86.330

86.247

86.239

86.082

86.166

86.278

86.343

86.417

86.446 86.564

86.560

86.486

86.403

86.358

86.137

85.958

86.122

86.213

86.314

86.419

86.307

86.162

85.815

85.871

85.783

86.159

85.972 85.682

86.043

85.997 85.665

86.137 85.931 85.675

85.662 85.956

86.152

86.215

86.253

86.491

86.180

86.045

86.009

85.864

85.771

85.775

85.750

85.841

86.111

86.409

86.684

86.888

86.845

86.775

86.857

86.801

86.756

86.843

86.866

86.787

86.502

86.137

85.982

86.173

86.268

86.210

86.175

86.228

86.225

86.137

86.018

86.195

86.034

85.967

85.915

85.998

86.086

86.260

86.242

86.172

86.157

86.087

85.880

85.751

85.903

86.152

85.888

85.759

85.867

85.645

85.980

85.879

86.046 86.061

86.064

86.199

86.233

86.321

86.362

86.353

85.960

85.923

86.156

86.323

86.363

86.534

86.372

86.436

86.372

86.273

86.299

86.419

86.354

86.322

86.371

86.312

86.588

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

10.00

30.64

6.25

26.91

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

42.90

26 .69

6.0 0

7.7 5

13. 75

6.0 0

7.7 5

13. 75

30. 00

64. 40

6.0 0

7.7 5

13. 75

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

5.00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10.00 3.00

10. 00

10. 00

10. 00

64. 06

64. 13

64. 20

64. 28

64. 35

34 .10

9.1 14.37

25. 00

3.0 0

12.50 8.25

4.25

4.25

6.25 2.00

2.002.25

6.25 2.00

2.002.25

8.25 4.25

12.50

2.00 2.00

64. 48

64. 55

64. 62

64. 68

374.00

374.33

3.00si h/2

3.00

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

5.00 5.50

2,465 m2

2,179 m2

2,182 m2

2,184 m2

2,187 m2

2,999 m2

2,191 m2

2,178 m2

CF 42

84 56

Pla tfor

ma be

ton ata

Ha la

ate lierTerasa acoperita

Cladire

dezafectata

Dr um

pi etr

uit

C

C

C

C

C

G

C

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

tro tua

r

tro tua

r

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

C

Strada Aurel Buteanu (pietruita)

Strada Octavian Bancila

Strada Constantin Daniel (asfalt)

Anexa

Nr.9 Nr.9

Casa P+M

str. Daniel Constantin (asfalt)

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+M

2 0 3 4 0 0

2 0 3 5 0 0

2 0 3 6 0 0

2 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4769002 0 3 4 0 0

4769002 0 3 5 0 0

4769002 0 3 6 0 0

4769002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4770002 0 3 4 0 0

4770002 0 3 5 0 0

4770002 0 3 6 0 0

4770002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4771002 0 3 4 0 0

4771002 0 3 5 0 0

4771002 0 3 6 0 0

4771002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4772002 0 3 4 0 0

4772002 0 3 6 0 0

4772002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4773002 0 3 4 0 0

4773002 0 3 5 0 0

4773002 0 3 6 0 0

4773002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

Str . B

ac alb

as a

nr. to

p. 45

6

Cla dir

e

bir ou

ri

CF413811

S=16300 mp

Nr.cad.A855/1/7

Nr.cad.A855/1/8

S=10000 mp CF402010

Nr.cad.A855/1/9

S=9378mp

CF427565

Nr.cad.405/a/1/2/b

CF438999

CF441544

CF441545

CF412901

CF428075

CF413730

CF423588

CF 42

39 22

CF 40

58 88

CF 40

58 87

CF 43

16 64

CF428430

43 76

51

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

22

20

26 19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

32 A

45

9 10

12

10

8

8A

18

12

16

4

6

3

2

3A

36

47

49

51

34

36 36

B

1

53

3

5

7

4

2A 2B

2

55

57

59 44

6

8

1A

1

63

2

4

6

8

5

63 A

48

46

50

1

52 A/1

52 B

65

65 A

52 A/2

52

2

67

69

71

54

56

Dr um

de in

cin ta

CF428430

Strada Agronom iei

Strada Pacii

tro tua

r

PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

PT T 1

PTT 2

PTT 2

PT T 1

Str . B

ela Lu

go si

CF 445717

CF 445717

CF 445717

CF 44

57 16

CF 44

57 15

CF 44

57 01

CF 44

57 05

CF 445698

CF 44

56 99

CF 44

57 08

CF 44

57 11

CF 44

57 13

CF 44

57 00

CF 44

57 02

CF 44

57 03

CF 44

57 04

CF 44

57 06

CF 44

57 07

CF 44

57 09

CF 44

57 10

CF 44

57 12

CF 44

57 14

PTT 4

DJ 59

1

DJ 59

1

teren proprietate privata ce se va intabula in CF cu servitute de trecere pentru parceal cu nr.cad. 438999 conform plansei 05- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum la 10.50m

in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune

seră seră

seră

seră

seră seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

Subzona B - Locuințe colective mici. max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max. 2 unități locative/ parcelă

posibila extensie a strazii Bela Lugosi

aliniament teren afectat de corectarea profilului transversal al str. Constantin Daniel

aliniament propus str. Bacalbasa

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P P.O.T. max 55% C.U.T. max 0,55

9

SzS

SzL

SzU

SzL

SzV

SzC

SzC

13

Nr. Nord(m) Est(m) 1 477171.482 203471.664 2 477188.824 203491.957 3 477216.894 203524.804 4 476929.096 203764.169 5 476900.738 203730.638 6 476883.433 203710.202

LEGENDĂ:

Limita teren studiat conform A.O. nr.17/08.06.2017

Limita imobile conform CF

Garduri

Stâlp iluminare publică

C Capac cămin de vizitare apă/canal

G Capac cămin gaz

Semn de circulație

ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita de proprietate PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er” Limita parcele propuse

ZONIFICARE EXISTENT:

ZONIFICARE PROPUS: Subzonă funcțiuni complementare - servicii și intituții publice propusă

Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare în regim de înălțime (S)+P+2E+M propusă

Subzonă verde propusă

Subzonă utilități propusă

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propusă

Limita de implantare a construcțiilor propusă

Accesuri la parcelele propuse

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă spații verzi existentă

Limita de implantare a funcțiunilor complementare la parterul imobilelor

Teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum de la 5,50m la 10,50m (in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune)

Limita de proprietate teren ce face obiectul PUZ

1.50 1.50 6.50 1.50 1.50 12.50

2.257.002.502.00 13.75

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil + biciclete

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

trotuartrotuar z.v.z.v.

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

PTT 1

trotuar trotuarstationari/ z. verde

2.00 1.70 7.00 3.00 1.80 15.50

carosabil trotuartrotuar zonaverde zona verde

PTT 4 - existent Str. N. Andreescu

N

154-A03Reglementări urbanistice1:1000

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

LEGENDA

PROPUSEXISTENT

Teren arabil în intravilan

SzS - Subzonă servicii și instituții

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare

SzV - Subzonă spații verzi

SzU - Subzonă utilități

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

26 300 mp 100,00 % - -

2 465 mp 9,37 %

19 221 mp 73,09 %

1 315 mp 5,00 %

300 mp 1,14 %

2 999 mp 11,40 %

- -

- -

- -

- -

- -

26 300 mp 100,00 % 26 300 mp 100,00 %TOTAL

BILANȚ TERITORIAL

INDICI URBANISTICI

SzS - Subzonă servicii și instituții publice P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max. la cornișă

55% 0,55 (S)+P 8,00 m

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare la parter, conform limitei de implantare P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max.

35% 1,3 (S)+P+2E+M 14,80 m

Înălțimea max. la cornișă în cazul clădirilor cu șarpantă 10,80 m

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 25 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

2,196 m2

1,731 m2

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format 420x420

scara:

iul. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N

8,2 5

33 ,12

40 ,83

22

20

24B

13B

13

15-17

18

16

ST R.

N. AN

DR EE

SC U

57

59 44

63

STR. OCTAV BANCILA

63 A

48

50

C.F. 419887

nr. TOP 419887

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 16

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

P+1E+M/Er

P+1E+M/Er

SUBZONA A - Locuinte individuale

SUBZONA B - Locuinte colective mici

7,7 5

5,0 0

25 ,14

10 ,00

3,00

20,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

7,7 5

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

7,7 5

5,0 0

21 ,95

6,0 0

25 ,61

193,39

10 ,96

12,50

131,15

15,11

176,00

2,00

40,78

PTT47

PT T4

0

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

REGLEMENTARI URBANSTICE1:1500

03

reglementari urbanistice 03

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA - 26,02 % (21,02 % - trama stradala si 5% spatii verzi)

Prin RLU aferent "Etapei a 3-a elaborare PUG Timisoara", revizia 03, se propune un procent de 10% pentru trama stradala majora, invatamant, sanatate, locuinte sociale, spatii verzi.

BILANT TERITORIAL

EXISTENT PROPUS mp % mp %

15 000 100% 15 000 100%Suprafata amplasament

Zona cai de circulatie, auto/pietonala - strazi

- -

--

11 097 73,98%

3 153 21,02%

Zona locuinte cu regim redus de inaltime

ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME mp %

100%Suprafata zona locuinte curegim redus de inaltime

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

Zona alei, terase, accese auto/ pietonale, loc de parcare (in interiorul parcelei) Zone verzi, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

3 883,95 max.35%

2 774,25 min.25%

cca. 40%

11 097

4 438,80

Zona verde -- 750 5%

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PTT 47 - 12,50 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

PTT 40 - 12,00 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim maxim de inaltime: P+1E+M/Ep

Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici

Zona construibila

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde, min. 5%

Zona industriala

Zona de locuinte, P-P+2

Zona rezervata pentru drum

Zona mixta: locuire, depozitare, servicii

Drumuri existente

Drumuri propuse/ preluate din PUG 2013 etapa 3, rev.3

(conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

2,193 m2

300 m2

1,315 m2

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.325

86.467 86.540

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.326 86.325

86.467 86.540

86.363

86.502

86.450

86.518

86.493

86.527

86.641

86.542

86.512

86.441

86.147

86.409

86.479

86.445

86.402

86.460

86.338

86.270

86.430

86.243

86.485

86.546

86.133

85.842

85.880

86.075

86.099

86.330

86.223

86.250

86.233

86.168

86.130

86.170

86.232

86.174

86.218

86.211

86.256

86.244

86.213

86.265

86.181

86.180

86.091

86.179

86.334

86.124

85.946

85.929

85.930

85.968

86.058

86.151

86.166

86.133

86.132

86.185

86.161

86.108

86.059

86.116

86.302

86.360

86.269

86.081

85.968

85.859

86.034

86.081

86.228

86.120

86.083

86.193

85.947

86.048

85.986

86.031

86.203

86.309

86.219

86.224

86.228

86.297

86.403

86.260

86.198

86.247

86.146

86.217

86.138

86.228

86.323

86.175

86.330

86.495

86.366

86.401

86.145

86.155

86.078

86.048

86.039

86.132

86.108

86.212

86.174

86.338

86.306

86.185

86.336

86.277

86.208

86.126

86.132

86.041

86.081

86.054

86.161

86.160

86.077

86.058

86.082

85.999

86.067

85.983

86.095

86.083

86.284 86.504

86.444

86.152

86.152

86.167

86.223 86.219 86.250

86.391 86.42186.326

86.357

86.301 86.317

86.103 86.296

86.396

86.425 86.54886.521

86.438

86.341 86.410

86.404 86.443

86.444

86.597

86.623

86.594 86.583

86.600

86.484

86.484

86.447

86.462

86.502 86.475

86.674

86.554 86.511

86.532

86.541 86.618

86.713

86.879

85.704

85.666

86.071

86.227

86.149

86.167

86.097

86.066

86.257

86.368

86.333

86.526

86.473

86.017 85.437

85.750

85.991

85.910

86.058

85.934 86.204

86.323

86.414

86.408

86.486

86.595 87.027

86.754

86.938 86.868

86.530

86.362

86.455

86.448

86.350

86.338 86.093

86.184

86.575

86.742

86.81186.428

86.447

86.493

86.360

86.266

86.406 86.670

86.850

86.878 86.884

86.435

86.338

86.365

86.451

86.319

86.533

86.569 86.883

87.078

86.950

87.015 86.892

86.839 86.627

86.623

86.612

86.520

86.440

86.53186.789 86.850

86.782 86.664

86.562

86.575

86.616

86.719

86.702

86.684

86.561

86.329

86.40186.596

86.682

86.647

86.656

86.599

86.620 86.767

86.575

86.634

86.599

86.606

86.564

86.510

86.308 86.12985.976

86.191

86.194

86.045 86.216

86.489

86.545

86.560

86.482

86.249

86.256

86.334

86.282

86.228

86.123

86.107

85.905

86.136

86.01986.010

85.818

86.031

86.043

86.210

86.105

86.074

85.917

85.974

85.868

85.899

85.972

85.863

85.755

85.766

85.772

85.635

85.773

85.920

85.731

85.819

85.900

85.985

86.107

86.243

86.240

86.149

86.033

85.868

85.887

85.478

85.816

85.781

85.873

86.045

86.012

86.106

86.367

86.386

86.641

86.598

86.506

86.413

86.063

86.192

85.899

85.744

86.108

86.209

86.034

85.990

85.849

85.788

85.460

85.592

85.755

85.639

85.585

85.923

85.764

85.715

85.945

85.902

85.909

86.005

86.165

86.184

85.972

85.847

85.820

85.913

85.873

85.922

86.014

86.113

86.155

86.065

86.028

85.980

86.012

86.077

86.032

86.007

85.974

85.866

85.867

85.928

85.813

85.840

85.800

85.890

85.799 85.689

85.840

85.922

85.801

85.730

85.769

85.830

85.872

85.843

85.947

85.993

85.883

85.995

86.261

86.203

86.007

85.941

85.992

85.923

86.061

86.169

86.342

86.623

86.676

86.921

86.780

86.655

86.447

86.376

86.304

86.257

86.473

86.655

86.874

86.670

86.421

86.342

86.146

86.200

86.065

86.030

86.106

86.248

86.491

86.252

86.182

86.076

86.052

86.082 86.131

86.395

86.330

86.247

86.239

86.082

86.166

86.278

86.343

86.417

86.446 86.564

86.560

86.486

86.403

86.358

86.137

85.958

86.122

86.213

86.314

86.419

86.307

86.162

85.815

85.871

85.783

86.159

85.972 85.682

86.043

85.997 85.665

86.137 85.931 85.675

85.662 85.956

86.152

86.215

86.253

86.491

86.180

86.045

86.009

85.864

85.771

85.775

85.750

85.841

86.111

86.409

86.684

86.888

86.845

86.775

86.857

86.801

86.756

86.843

86.866

86.787

86.502

86.137

85.982

86.173

86.268

86.210

86.175

86.228

86.225

86.137

86.018

86.195

86.034

85.967

85.915

85.998

86.086

86.260

86.242

86.172

86.157

86.087

85.880

85.751

85.903

86.152

85.888

85.759

85.867

85.645

85.980

85.879

86.046 86.061

86.064

86.199

86.233

86.321

86.362

86.353

85.960

85.923

86.156

86.323

86.363

86.534

86.372

86.436

86.372

86.273

86.299

86.419

86.354

86.322

86.371

86.312

86.588

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

10.00

30.64

6.25

26.91

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

42.90

26 .69

6.0 0

7.7 5

13. 75

6.0 0

7.7 5

13. 75

30. 00

64. 40

6.0 0

7.7 5

13. 75

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

5.00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10.00 3.00

10. 00

10. 00

10. 00

64. 06

64. 13

64. 20

64. 28

64. 35

34 .10

9.1 14.37

25. 00

3.0 0

12.50 8.25

4.25

4.25

6.25 2.00

2.002.25

6.25 2.00

2.002.25

8.25 4.25

12.50

2.00 2.00

64. 48

64. 55

64. 62

64. 68

374.00

374.33

3.00si h/2

3.00

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

5.00 5.50

2,465 m2

2,179 m2

2,182 m2

2,184 m2

2,187 m2

2,999 m2

2,191 m2

2,178 m2

CF 42

84 56

Pla tfor

ma be

ton ata

Ha la

ate lierTerasa acoperita

Cladire

dezafectata

Dr um

pi etr

uit

C

C

C

C

C

G

C

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

tro tua

r

tro tua

r

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

C

Strada Aurel Buteanu (pietruita)

Strada Octavian Bancila

Strada Constantin Daniel (asfalt)

Anexa

Nr.9 Nr.9

Casa P+M

str. Daniel Constantin (asfalt)

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+M

2 0 3 4 0 0

2 0 3 5 0 0

2 0 3 6 0 0

2 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4769002 0 3 4 0 0

4769002 0 3 5 0 0

4769002 0 3 6 0 0

4769002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4770002 0 3 4 0 0

4770002 0 3 5 0 0

4770002 0 3 6 0 0

4770002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4771002 0 3 4 0 0

4771002 0 3 5 0 0

4771002 0 3 6 0 0

4771002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4772002 0 3 4 0 0

4772002 0 3 6 0 0

4772002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4773002 0 3 4 0 0

4773002 0 3 5 0 0

4773002 0 3 6 0 0

4773002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

Str . B

ac alb

as a

nr. to

p. 45

6

Cla dir

e

bir ou

ri

CF413811

S=16300 mp

Nr.cad.A855/1/7

Nr.cad.A855/1/8

S=10000 mp CF402010

Nr.cad.A855/1/9

S=9378mp

CF427565

Nr.cad.405/a/1/2/b

CF438999

CF441544

CF441545

CF412901

CF428075

CF413730

CF423588

CF 42

39 22

CF 40

58 88

CF 40

58 87

CF 43

16 64

CF428430

43 76

51

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

22

20

26 19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

32 A

45

9 10

12

10

8

8A

18

12

16

4

6

3

2

3A

36

47

49

51

34

36 36

B

1

53

3

5

7

4

2A 2B

2

55

57

59 44

6

8

1A

1

63

2

4

6

8

5

63 A

48

46

50

1

52 A/1

52 B

65

65 A

52 A/2

52

2

67

69

71

54

56

Dr um

de in

cin ta

CF428430

Strada Agronom iei

Strada Pacii

tro tua

r

PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

PT T 1

PTT 2

PTT 2 PT

T 1

Str . B

ela Lu

go si

CF 445717

CF 445717

CF 445717

CF 44

57 16

CF 44

57 15

CF 44

57 01

CF 44

57 05

CF 445698

CF 44

56 99

CF 44

57 08

CF 44

57 11

CF 44

57 13

CF 44

57 00

CF 44

57 02

CF 44

57 03

CF 44

57 04

CF 44

57 06

CF 44

57 07

CF 44

57 09

CF 44

57 10

CF 44

57 12

CF 44

57 14

PTT 4

DJ 59

1

DJ 59

1

teren proprietate privata ce se va intabula in CF cu servitute de trecere pentru parceal cu nr.cad. 438999 conform plansei 05- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum la 10.50m

in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune

seră seră

seră

seră

seră seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

Subzona B - Locuințe colective mici. max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max. 2 unități locative/ parcelă

posibila extensie a strazii Bela Lugosi

aliniament teren afectat de corectarea profilului transversal al str. Constantin Daniel

aliniament propus str. Bacalbasa

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P P.O.T. max 55% C.U.T. max 0,55

9

SzS

SzL

SzU

SzL

SzV

SzC

SzC

13

Nr. Nord(m) Est(m) 1 477171.482 203471.664 2 477188.824 203491.957 3 477216.894 203524.804 4 476929.096 203764.169 5 476900.738 203730.638 6 476883.433 203710.202

LEGENDĂ:

Limita teren studiat conform A.O. nr.17/08.06.2017

Limita imobile conform CF

Garduri

Stâlp iluminare publică

C Capac cămin de vizitare apă/canal

G Capac cămin gaz

Semn de circulație

ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita de proprietate PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er” Limita parcele propuse

ZONIFICARE EXISTENT:

ZONIFICARE PROPUS: Subzonă funcțiuni complementare - servicii și intituții publice propusă

Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare în regim de înălțime (S)+P+2E+M propusă

Subzonă verde propusă

Subzonă utilități propusă

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propusă

Limita de implantare a construcțiilor propusă

Accesuri la parcelele propuse

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă spații verzi existentă

Limita de implantare a funcțiunilor complementare la parterul imobilelor

Teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum de la 5,50m la 10,50m (in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune)

Limita de proprietate teren ce face obiectul PUZ

1.50 1.50 6.50 1.50 1.50 12.50

2.257.002.502.00 13.75

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil + biciclete

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

trotuartrotuar z.v.z.v.

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

PTT 1

trotuar trotuarstationari/ z. verde

2.00 1.70 7.00 3.00 1.80 15.50

carosabil trotuartrotuar zonaverde zona verde

PTT 4 - existent Str. N. Andreescu

N

154-A03Reglementări urbanistice1:1000

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

LEGENDA

PROPUSEXISTENT

Teren arabil în intravilan

SzS - Subzonă servicii și instituții

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare

SzV - Subzonă spații verzi

SzU - Subzonă utilități

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

26 300 mp 100,00 % - -

2 465 mp 9,37 %

19 221 mp 73,09 %

1 315 mp 5,00 %

300 mp 1,14 %

2 999 mp 11,40 %

- -

- -

- -

- -

- -

26 300 mp 100,00 % 26 300 mp 100,00 %TOTAL

BILANȚ TERITORIAL

INDICI URBANISTICI

SzS - Subzonă servicii și instituții publice P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max. la cornișă

55% 0,55 (S)+P 8,00 m

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare la parter, conform limitei de implantare P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max.

35% 1,3 (S)+P+2E+M 14,80 m

Înălțimea max. la cornișă în cazul clădirilor cu șarpantă 10,80 m

N

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

PTT 4 - existent pe str. N. Andreescu

PTT 1

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

PROPRIETATI PUBLICE SI PROPRIETATI PRIVATE:

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Terenuri proprietate privata persoane fizice si juridice

Limita PUZ cu HCL 121/31.03.2017

Teren domeniu public

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

Limita parcele propuse

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

1

15

3 4

2

14

1

N

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

PTT 4 - existent pe str. N. Andreescu

PTT 1

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

PROPRIETATI PUBLICE SI PROPRIETATI PRIVATE:

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Terenuri proprietate privata persoane fizice si juridice

Limita PUZ cu HCL 121/31.03.2017

Teren domeniu public

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

Limita parcele propuse

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

1

15

3 4

2

14

1

N

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

PTT 4 - existent pe str. N. Andreescu

PTT 1

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

PROPRIETATI PUBLICE SI PROPRIETATI PRIVATE:

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Terenuri proprietate privata persoane fizice si juridice

Limita PUZ cu HCL 121/31.03.2017

Teren domeniu public

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

Limita parcele propuse

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

1:1000

1

15

3 4

2

14

1

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu

CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:63.44, 1:1

Data: PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR - V2

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.05

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

26 .69

34 .09

4.37

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/er"

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

SzU

3

4

5

6

7

8

9

10

144.91

64 .20

6.0 0

7.7 5

13 .75

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Casa

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

G

G

445704

445702

445703

445700

445701

445698

445699

445706

445707

CF 42

84 56

445705

447325

447323

447324

447326

447328

445716

447322

445708

445715

447327

445710

445714

445712

445709

445711

445713

SzV

PTT 4

DJ 59

1

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

ACCES

PROPUS

SzS Construire supermarket LIDL +

construire servicii comert PARTER INALT (P)

1

2

PT T 1

PT T 1

PTT 2

PTT 2

AC CE

S

PR OP

US

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

aprilie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

AVIZ DE OPORTUNITATE Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z. - ETAPA 1

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:63,44, 1:1

Data: PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.05

Verificat:

26 ,69

34 ,09

6,0 0

7,7 5

13 ,75

4,37

142.66

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/er"

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

SzU3

144.91

132.66

10,00

64 .20

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Casa

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

G

G

445704

445702

445703

445700

445701

445698

445699

445706

445707

CF 42

84 56

445705

447325

447323

447324

447326

447328

445716

447322

445708

445715

447327

445710

445714

445712

445709

445711

445713

SzV

PT T 1

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

ACCES

PROPUS

AC CE

S

PR OP

US

PT T 1

SzS Construire supermarket LIDL +

construire servicii comert PARTER INALT (P)

1

2 SzU2

3

ACCES

PROPUS

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Miron Suteu

aprilie/2019arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Ioana Petruti

AVIZ DE OPORTUNITATE Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z. - ETAPA 1

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andrescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. timisoara, str. alexandru macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1000, 1:63.44

Data: PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR V1

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.05

Verificat:

26 .69

34 .09

6.0 0

7.7 5

13 .75

4.37

142.66

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/er"

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

144.91

132.66

10.00

64 .20

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

C

H

C

C C

C

C

C

C

CC

C

G

G

C

C

C

CC

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Alee pietonalaAlee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Alee pietonala

Casa

Strada Aurel Buteanu

Strada Constantin Daniel

Strada George Georgescu

Strada Agronom iei

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

G

G

445704

445702

445703

445700

445701

445698

445699

445706

445707

CF 42

84 56

445705

447325

447323

447324

447326

447328

445716

447322

445708

445715

447327

445710

445714

445712

445709

445711

445713

SzV

PT T 1

PT T 1

PTT 4

DJ 59

1

PTT 2

PTT 2

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

SzS Steren= 8944 mp

SzU Steren= 300 mp

ACCES

PROPUS

3

1

ACCES

PROPUS

MARFA

ACCES

PROPUS

SzU Steren= 60 mp

2

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 25 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

2,196 m2

1,731 m2

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format 420x420

scara:

iul. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N

8,2 5

33 ,12

40 ,83

22

20

24B

13B

13

15-17

18

16

ST R.

N. AN

DR EE

SC U

57

59 44

63

STR. OCTAV BANCILA

63 A

48

50

C.F. 419887

nr. TOP 419887

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 16

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

P+1E+M/Er

P+1E+M/Er

SUBZONA A - Locuinte individuale

SUBZONA B - Locuinte colective mici

7,7 5

5,0 0

25 ,14

10 ,00

3,00

20,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

7,7 5

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

7,7 5

5,0 0

21 ,95

6,0 0

25 ,61

193,39

10 ,96

12,50

131,15

15,11

176,00

2,00

40,78

PTT47

PT T4

0

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

REGLEMENTARI URBANSTICE1:1500

03

reglementari urbanistice 03

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA - 26,02 % (21,02 % - trama stradala si 5% spatii verzi)

Prin RLU aferent "Etapei a 3-a elaborare PUG Timisoara", revizia 03, se propune un procent de 10% pentru trama stradala majora, invatamant, sanatate, locuinte sociale, spatii verzi.

BILANT TERITORIAL

EXISTENT PROPUS mp % mp %

15 000 100% 15 000 100%Suprafata amplasament

Zona cai de circulatie, auto/pietonala - strazi

- -

--

11 097 73,98%

3 153 21,02%

Zona locuinte cu regim redus de inaltime

ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME mp %

100%Suprafata zona locuinte curegim redus de inaltime

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

Zona alei, terase, accese auto/ pietonale, loc de parcare (in interiorul parcelei) Zone verzi, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

3 883,95 max.35%

2 774,25 min.25%

cca. 40%

11 097

4 438,80

Zona verde -- 750 5%

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PTT 47 - 12,50 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

PTT 40 - 12,00 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim maxim de inaltime: P+1E+M/Ep

Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici

Zona construibila

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde, min. 5%

Zona industriala

Zona de locuinte, P-P+2

Zona rezervata pentru drum

Zona mixta: locuire, depozitare, servicii

Drumuri existente

Drumuri propuse/ preluate din PUG 2013 etapa 3, rev.3

(conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

2,193 m2

300 m2

1,315 m2

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.325

86.467 86.540

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.326 86.325

86.467 86.540

86.363

86.502

86.450

86.518

86.493

86.527

86.641

86.542

86.512

86.441

86.147

86.409

86.479

86.445

86.402

86.460

86.338

86.270

86.430

86.243

86.485

86.546

86.133

85.842

85.880

86.075

86.099

86.330

86.223

86.250

86.233

86.168

86.130

86.170

86.232

86.174

86.218

86.211

86.256

86.244

86.213

86.265

86.181

86.180

86.091

86.179

86.334

86.124

85.946

85.929

85.930

85.968

86.058

86.151

86.166

86.133

86.132

86.185

86.161

86.108

86.059

86.116

86.302

86.360

86.269

86.081

85.968

85.859

86.034

86.081

86.228

86.120

86.083

86.193

85.947

86.048

85.986

86.031

86.203

86.309

86.219

86.224

86.228

86.297

86.403

86.260

86.198

86.247

86.146

86.217

86.138

86.228

86.323

86.175

86.330

86.495

86.366

86.401

86.145

86.155

86.078

86.048

86.039

86.132

86.108

86.212

86.174

86.338

86.306

86.185

86.336

86.277

86.208

86.126

86.132

86.041

86.081

86.054

86.161

86.160

86.077

86.058

86.082

85.999

86.067

85.983

86.095

86.083

86.284 86.504

86.444

86.152

86.152

86.167

86.223 86.219 86.250

86.391 86.42186.326

86.357

86.301 86.317

86.103 86.296

86.396

86.425 86.54886.521

86.438

86.341 86.410

86.404 86.443

86.444

86.597

86.623

86.594 86.583

86.600

86.484

86.484

86.447

86.462

86.502 86.475

86.674

86.554 86.511

86.532

86.541 86.618

86.713

86.879

85.704

85.666

86.071

86.227

86.149

86.167

86.097

86.066

86.257

86.368

86.333

86.526

86.473

86.017 85.437

85.750

85.991

85.910

86.058

85.934 86.204

86.323

86.414

86.408

86.486

86.595 87.027

86.754

86.938 86.868

86.530

86.362

86.455

86.448

86.350

86.338 86.093

86.184

86.575

86.742

86.81186.428

86.447

86.493

86.360

86.266

86.406 86.670

86.850

86.878 86.884

86.435

86.338

86.365

86.451

86.319

86.533

86.569 86.883

87.078

86.950

87.015 86.892

86.839 86.627

86.623

86.612

86.520

86.440

86.53186.789 86.850

86.782 86.664

86.562

86.575

86.616

86.719

86.702

86.684

86.561

86.329

86.40186.596

86.682

86.647

86.656

86.599

86.620 86.767

86.575

86.634

86.599

86.606

86.564

86.510

86.308 86.12985.976

86.191

86.194

86.045 86.216

86.489

86.545

86.560

86.482

86.249

86.256

86.334

86.282

86.228

86.123

86.107

85.905

86.136

86.01986.010

85.818

86.031

86.043

86.210

86.105

86.074

85.917

85.974

85.868

85.899

85.972

85.863

85.755

85.766

85.772

85.635

85.773

85.920

85.731

85.819

85.900

85.985

86.107

86.243

86.240

86.149

86.033

85.868

85.887

85.478

85.816

85.781

85.873

86.045

86.012

86.106

86.367

86.386

86.641

86.598

86.506

86.413

86.063

86.192

85.899

85.744

86.108

86.209

86.034

85.990

85.849

85.788

85.460

85.592

85.755

85.639

85.585

85.923

85.764

85.715

85.945

85.902

85.909

86.005

86.165

86.184

85.972

85.847

85.820

85.913

85.873

85.922

86.014

86.113

86.155

86.065

86.028

85.980

86.012

86.077

86.032

86.007

85.974

85.866

85.867

85.928

85.813

85.840

85.800

85.890

85.799 85.689

85.840

85.922

85.801

85.730

85.769

85.830

85.872

85.843

85.947

85.993

85.883

85.995

86.261

86.203

86.007

85.941

85.992

85.923

86.061

86.169

86.342

86.623

86.676

86.921

86.780

86.655

86.447

86.376

86.304

86.257

86.473

86.655

86.874

86.670

86.421

86.342

86.146

86.200

86.065

86.030

86.106

86.248

86.491

86.252

86.182

86.076

86.052

86.082 86.131

86.395

86.330

86.247

86.239

86.082

86.166

86.278

86.343

86.417

86.446 86.564

86.560

86.486

86.403

86.358

86.137

85.958

86.122

86.213

86.314

86.419

86.307

86.162

85.815

85.871

85.783

86.159

85.972 85.682

86.043

85.997 85.665

86.137 85.931 85.675

85.662 85.956

86.152

86.215

86.253

86.491

86.180

86.045

86.009

85.864

85.771

85.775

85.750

85.841

86.111

86.409

86.684

86.888

86.845

86.775

86.857

86.801

86.756

86.843

86.866

86.787

86.502

86.137

85.982

86.173

86.268

86.210

86.175

86.228

86.225

86.137

86.018

86.195

86.034

85.967

85.915

85.998

86.086

86.260

86.242

86.172

86.157

86.087

85.880

85.751

85.903

86.152

85.888

85.759

85.867

85.645

85.980

85.879

86.046 86.061

86.064

86.199

86.233

86.321

86.362

86.353

85.960

85.923

86.156

86.323

86.363

86.534

86.372

86.436

86.372

86.273

86.299

86.419

86.354

86.322

86.371

86.312

86.588 26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

10.00

30.64

6.25

26.91

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

42.90

26 .69

6.0 0

7.7 5

13. 75

6.0 0

7.7 5

13. 75

30. 00

64. 40

6.0 0

7.7 5

13. 75

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

5.00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10.00 3.00

10. 00

10. 00

10. 00

64. 06

64. 13

64. 20

64. 28

64. 35

34 .10

9.1 14.37

25. 00

3.0 0

12.50 8.25

4.25

4.25

6.25 2.00

2.002.25

6.25 2.00

2.002.25

8.25 4.25

12.50

2.00 2.00

64. 48

64. 55

64. 62

64. 68

374.00

374.33

3.00si h/2

3.00

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

5.00 5.50

2,465 m2

2,179 m2

2,182 m2

2,184 m2

2,187 m2

2,999 m2

2,191 m2

2,178 m2

CF 42

84 56

Pla tfor

ma be

ton ata

Ha la

ate lierTerasa acoperita

Cladire

dezafectata

Dr um

pi etr

uit

C

C

C

C

C

G

C

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

tro tua

r

tro tua

r

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

C

Strada Aurel Buteanu (pietruita)

Strada Octavian Bancila

Strada Constantin Daniel (asfalt)

Anexa

Nr.9 Nr.9

Casa P+M

str. Daniel Constantin (asfalt)

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+M

2 0 3 4 0 0

2 0 3 5 0 0

2 0 3 6 0 0

2 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4769002 0 3 4 0 0

4769002 0 3 5 0 0

4769002 0 3 6 0 0

4769002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4770002 0 3 4 0 0

4770002 0 3 5 0 0

4770002 0 3 6 0 0

4770002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4771002 0 3 4 0 0

4771002 0 3 5 0 0

4771002 0 3 6 0 0

4771002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4772002 0 3 4 0 0

4772002 0 3 6 0 0

4772002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4773002 0 3 4 0 0

4773002 0 3 5 0 0

4773002 0 3 6 0 0

4773002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

Str . B

ac alb

as a

nr. to

p. 45

6

Cla dir

e

bir ou

ri

CF413811

S=16300 mp

Nr.cad.A855/1/7

Nr.cad.A855/1/8

S=10000 mp CF402010

Nr.cad.A855/1/9

S=9378mp

CF427565

Nr.cad.405/a/1/2/b

CF438999

CF441544

CF441545

CF412901

CF428075

CF413730

CF423588

CF 42

39 22

CF 40

58 88

CF 40

58 87

CF 43

16 64

CF428430

43 76

51

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

22

20

26 19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

32 A

45

9 10

12

10

8

8A

18

12

16

4

6

3

2

3A

36

47

49

51

34

36 36

B

1

53

3

5

7

4

2A 2B

2

55

57

59 44

6

8

1A

1

63

2

4

6

8

5

63 A

48

46

50

1

52 A/1

52 B

65

65 A

52 A/2

52

2

67

69

71

54

56

Dr um

de in

cin ta

CF428430

Strada Agronom iei

Strada Pacii

tro tua

r

PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

PT T 1

PTT 2

PTT 2

PT T 1

Str . B

ela Lu

go si

CF 445717

CF 445717

CF 445717

CF 44

57 16

CF 44

57 15

CF 44

57 01

CF 44

57 05

CF 445698

CF 44

56 99

CF 44

57 08

CF 44

57 11

CF 44

57 13

CF 44

57 00

CF 44

57 02

CF 44

57 03

CF 44

57 04

CF 44

57 06

CF 44

57 07

CF 44

57 09

CF 44

57 10

CF 44

57 12

CF 44

57 14

PTT 4

DJ 59

1

DJ 59

1

teren proprietate privata ce se va intabula in CF cu servitute de trecere pentru parceal cu nr.cad. 438999 conform plansei 05- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum la 10.50m

in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune

seră seră

seră

seră

seră seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

Subzona B - Locuințe colective mici. max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max. 2 unități locative/ parcelă

posibila extensie a strazii Bela Lugosi

aliniament teren afectat de corectarea profilului transversal al str. Constantin Daniel

aliniament propus str. Bacalbasa

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P P.O.T. max 55% C.U.T. max 0,55

9

SzS

SzL

SzU

SzL

SzV

SzC

SzC

13

Nr. Nord(m) Est(m) 1 477171.482 203471.664 2 477188.824 203491.957 3 477216.894 203524.804 4 476929.096 203764.169 5 476900.738 203730.638 6 476883.433 203710.202

LEGENDĂ:

Limita teren studiat conform A.O. nr.17/08.06.2017

Limita imobile conform CF

Garduri

Stâlp iluminare publică

C Capac cămin de vizitare apă/canal

G Capac cămin gaz

Semn de circulație

ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita de proprietate PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er” Limita parcele propuse

ZONIFICARE EXISTENT:

ZONIFICARE PROPUS: Subzonă funcțiuni complementare - servicii și intituții publice propusă

Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare în regim de înălțime (S)+P+2E+M propusă

Subzonă verde propusă

Subzonă utilități propusă

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propusă

Limita de implantare a construcțiilor propusă

Accesuri la parcelele propuse

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă spații verzi existentă

Limita de implantare a funcțiunilor complementare la parterul imobilelor

Teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum de la 5,50m la 10,50m (in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune)

Limita de proprietate teren ce face obiectul PUZ

1.50 1.50 6.50 1.50 1.50 12.50

2.257.002.502.00 13.75

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil + biciclete

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

trotuartrotuar z.v.z.v.

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

PTT 1

trotuar trotuarstationari/ z. verde

2.00 1.70 7.00 3.00 1.80 15.50

carosabil trotuartrotuar zonaverde zona verde

PTT 4 - existent Str. N. Andreescu

N

154-A03Reglementări urbanistice1:1000

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

LEGENDA

PROPUSEXISTENT

Teren arabil în intravilan

SzS - Subzonă servicii și instituții

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare

SzV - Subzonă spații verzi

SzU - Subzonă utilități

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

26 300 mp 100,00 % - -

2 465 mp 9,37 %

19 221 mp 73,09 %

1 315 mp 5,00 %

300 mp 1,14 %

2 999 mp 11,40 %

- -

- -

- -

- -

- -

26 300 mp 100,00 % 26 300 mp 100,00 %TOTAL

BILANȚ TERITORIAL

INDICI URBANISTICI

SzS - Subzonă servicii și instituții publice P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max. la cornișă

55% 0,55 (S)+P 8,00 m

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare la parter, conform limitei de implantare P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max.

35% 1,3 (S)+P+2E+M 14,80 m

Înălțimea max. la cornișă în cazul clădirilor cu șarpantă 10,80 m

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 25 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

2,196 m2

1,731 m2

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format 420x420

scara:

iul. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N

8,2 5

33 ,12

40 ,83

22

20

24B

13B

13

15-17

18

16

ST R.

N. AN

DR EE

SC U

57

59 44

63

STR. OCTAV BANCILA

63 A

48

50

C.F. 419887

nr. TOP 419887

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 16

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

P+1E+M/Er

P+1E+M/Er

SUBZONA A - Locuinte individuale

SUBZONA B - Locuinte colective mici

7,7 5

5,0 0

25 ,14

10 ,00

3,00

20,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

7,7 5

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

7,7 5

5,0 0

21 ,95

6,0 0

25 ,61

193,39

10 ,96

12,50

131,15

15,11

176,00

2,00

40,78

PTT47

PT T4

0

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

REGLEMENTARI URBANSTICE1:1500

03

reglementari urbanistice 03

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA - 26,02 % (21,02 % - trama stradala si 5% spatii verzi)

Prin RLU aferent "Etapei a 3-a elaborare PUG Timisoara", revizia 03, se propune un procent de 10% pentru trama stradala majora, invatamant, sanatate, locuinte sociale, spatii verzi.

BILANT TERITORIAL

EXISTENT PROPUS mp % mp %

15 000 100% 15 000 100%Suprafata amplasament

Zona cai de circulatie, auto/pietonala - strazi

- -

--

11 097 73,98%

3 153 21,02%

Zona locuinte cu regim redus de inaltime

ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME mp %

100%Suprafata zona locuinte curegim redus de inaltime

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

Zona alei, terase, accese auto/ pietonale, loc de parcare (in interiorul parcelei) Zone verzi, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

3 883,95 max.35%

2 774,25 min.25%

cca. 40%

11 097

4 438,80

Zona verde -- 750 5%

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PTT 47 - 12,50 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

PTT 40 - 12,00 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim maxim de inaltime: P+1E+M/Ep

Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici

Zona construibila

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde, min. 5%

Zona industriala

Zona de locuinte, P-P+2

Zona rezervata pentru drum

Zona mixta: locuire, depozitare, servicii

Drumuri existente

Drumuri propuse/ preluate din PUG 2013 etapa 3, rev.3

(conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

2,193 m2

300 m2

1,315 m2

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.325

86.467 86.540

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.326 86.325

86.467 86.540

86.363

86.502

86.450

86.518

86.493

86.527

86.641

86.542

86.512

86.441

86.147

86.409

86.479

86.445

86.402

86.460

86.338

86.270

86.430

86.243

86.485

86.546

86.133

85.842

85.880

86.075

86.099

86.330

86.223

86.250

86.233

86.168

86.130

86.170

86.232

86.174

86.218

86.211

86.256

86.244

86.213

86.265

86.181

86.180

86.091

86.179

86.334

86.124

85.946

85.929

85.930

85.968

86.058

86.151

86.166

86.133

86.132

86.185

86.161

86.108

86.059

86.116

86.302

86.360

86.269

86.081

85.968

85.859

86.034

86.081

86.228

86.120

86.083

86.193

85.947

86.048

85.986

86.031

86.203

86.309

86.219

86.224

86.228

86.297

86.403

86.260

86.198

86.247

86.146

86.217

86.138

86.228

86.323

86.175

86.330

86.495

86.366

86.401

86.145

86.155

86.078

86.048

86.039

86.132

86.108

86.212

86.174

86.338

86.306

86.185

86.336

86.277

86.208

86.126

86.132

86.041

86.081

86.054

86.161

86.160

86.077

86.058

86.082

85.999

86.067

85.983

86.095

86.083

86.284 86.504

86.444

86.152

86.152

86.167

86.223 86.219 86.250

86.391 86.42186.326

86.357

86.301 86.317

86.103 86.296

86.396

86.425 86.54886.521

86.438

86.341 86.410

86.404 86.443

86.444

86.597

86.623

86.594 86.583

86.600

86.484

86.484

86.447

86.462

86.502 86.475

86.674

86.554 86.511

86.532

86.541 86.618

86.713

86.879

85.704

85.666

86.071

86.227

86.149

86.167

86.097

86.066

86.257

86.368

86.333

86.526

86.473

86.017 85.437

85.750

85.991

85.910

86.058

85.934 86.204

86.323

86.414

86.408

86.486

86.595 87.027

86.754

86.938 86.868

86.530

86.362

86.455

86.448

86.350

86.338 86.093

86.184

86.575

86.742

86.81186.428

86.447

86.493

86.360

86.266

86.406 86.670

86.850

86.878 86.884

86.435

86.338

86.365

86.451

86.319

86.533

86.569 86.883

87.078

86.950

87.015 86.892

86.839 86.627

86.623

86.612

86.520

86.440

86.53186.789 86.850

86.782 86.664

86.562

86.575

86.616

86.719

86.702

86.684

86.561

86.329

86.40186.596

86.682

86.647

86.656

86.599

86.620 86.767

86.575

86.634

86.599

86.606

86.564

86.510

86.308 86.12985.976

86.191

86.194

86.045 86.216

86.489

86.545

86.560

86.482

86.249

86.256

86.334

86.282

86.228

86.123

86.107

85.905

86.136

86.01986.010

85.818

86.031

86.043

86.210

86.105

86.074

85.917

85.974

85.868

85.899

85.972

85.863

85.755

85.766

85.772

85.635

85.773

85.920

85.731

85.819

85.900

85.985

86.107

86.243

86.240

86.149

86.033

85.868

85.887

85.478

85.816

85.781

85.873

86.045

86.012

86.106

86.367

86.386

86.641

86.598

86.506

86.413

86.063

86.192

85.899

85.744

86.108

86.209

86.034

85.990

85.849

85.788

85.460

85.592

85.755

85.639

85.585

85.923

85.764

85.715

85.945

85.902

85.909

86.005

86.165

86.184

85.972

85.847

85.820

85.913

85.873

85.922

86.014

86.113

86.155

86.065

86.028

85.980

86.012

86.077

86.032

86.007

85.974

85.866

85.867

85.928

85.813

85.840

85.800

85.890

85.799 85.689

85.840

85.922

85.801

85.730

85.769

85.830

85.872

85.843

85.947

85.993

85.883

85.995

86.261

86.203

86.007

85.941

85.992

85.923

86.061

86.169

86.342

86.623

86.676

86.921

86.780

86.655

86.447

86.376

86.304

86.257

86.473

86.655

86.874

86.670

86.421

86.342

86.146

86.200

86.065

86.030

86.106

86.248

86.491

86.252

86.182

86.076

86.052

86.082 86.131

86.395

86.330

86.247

86.239

86.082

86.166

86.278

86.343

86.417

86.446 86.564

86.560

86.486

86.403

86.358

86.137

85.958

86.122

86.213

86.314

86.419

86.307

86.162

85.815

85.871

85.783

86.159

85.972 85.682

86.043

85.997 85.665

86.137 85.931 85.675

85.662 85.956

86.152

86.215

86.253

86.491

86.180

86.045

86.009

85.864

85.771

85.775

85.750

85.841

86.111

86.409

86.684

86.888

86.845

86.775

86.857

86.801

86.756

86.843

86.866

86.787

86.502

86.137

85.982

86.173

86.268

86.210

86.175

86.228

86.225

86.137

86.018

86.195

86.034

85.967

85.915

85.998

86.086

86.260

86.242

86.172

86.157

86.087

85.880

85.751

85.903

86.152

85.888

85.759

85.867

85.645

85.980

85.879

86.046 86.061

86.064

86.199

86.233

86.321

86.362

86.353

85.960

85.923

86.156

86.323

86.363

86.534

86.372

86.436

86.372

86.273

86.299

86.419

86.354

86.322

86.371

86.312

86.588

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

10.00

30.64

6.25

26.91

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

42.90

26 .69

6.0 0

7.7 5

13. 75

6.0 0

7.7 5

13. 75

30. 00

64. 40

6.0 0

7.7 5

13. 75

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

5.00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10.00 3.00

10. 00

10. 00

10. 00

64. 06

64. 13

64. 20

64. 28

64. 35

34 .10

9.1 14.37

25. 00

3.0 0

12.50 8.25

4.25

4.25

6.25 2.00

2.002.25

6.25 2.00

2.002.25

8.25 4.25

12.50

2.00 2.00

64. 48

64. 55

64. 62

64. 68

374.00

374.33

3.00si h/2

3.00

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

5.00 5.50

2,465 m2

2,179 m2

2,182 m2

2,184 m2

2,187 m2

2,999 m2

2,191 m2

2,178 m2

CF 42

84 56

Pla tfor

ma be

ton ata

Ha la

ate lierTerasa acoperita

Cladire

dezafectata

Dr um

pi etr

uit

C

C

C

C

C

G

C

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

tro tua

r

tro tua

r

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

C

Strada Aurel Buteanu (pietruita)

Strada Octavian Bancila

Strada Constantin Daniel (asfalt)

Anexa

Nr.9 Nr.9

Casa P+M

str. Daniel Constantin (asfalt)

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+M

2 0 3 4 0 0

2 0 3 5 0 0

2 0 3 6 0 0

2 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4769002 0 3 4 0 0

4769002 0 3 5 0 0

4769002 0 3 6 0 0

4769002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4770002 0 3 4 0 0

4770002 0 3 5 0 0

4770002 0 3 6 0 0

4770002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4771002 0 3 4 0 0

4771002 0 3 5 0 0

4771002 0 3 6 0 0

4771002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4772002 0 3 4 0 0

4772002 0 3 6 0 0

4772002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4773002 0 3 4 0 0

4773002 0 3 5 0 0

4773002 0 3 6 0 0

4773002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

Str . B

ac alb

as a

nr. to

p. 45

6

Cla dir

e

bir ou

ri

CF413811

S=16300 mp

Nr.cad.A855/1/7

Nr.cad.A855/1/8

S=10000 mp CF402010

Nr.cad.A855/1/9

S=9378mp

CF427565

Nr.cad.405/a/1/2/b

CF438999

CF441544

CF441545

CF412901

CF428075

CF413730

CF423588

CF 42

39 22

CF 40

58 88

CF 40

58 87

CF 43

16 64

CF428430

43 76

51

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

22

20

26 19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

32 A

45

9 10

12

10

8

8A

18

12

16

4

6

3

2

3A

36

47

49

51

34

36 36

B

1

53

3

5

7

4

2A 2B

2

55

57

59 44

6

8

1A

1

63

2

4

6

8

5

63 A

48

46

50

1

52 A/1

52 B

65

65 A

52 A/2

52

2

67

69

71

54

56

Dr um

de in

cin ta

CF428430

Strada Agronom iei

Strada Pacii

tro tua

r

PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

PT T 1

PTT 2

PTT 2

PT T 1

Str . B

ela Lu

go si

CF 445717

CF 445717

CF 445717

CF 44

57 16

CF 44

57 15

CF 44

57 01

CF 44

57 05

CF 445698

CF 44

56 99

CF 44

57 08

CF 44

57 11

CF 44

57 13

CF 44

57 00

CF 44

57 02

CF 44

57 03

CF 44

57 04

CF 44

57 06

CF 44

57 07

CF 44

57 09

CF 44

57 10

CF 44

57 12

CF 44

57 14

PTT 4

DJ 59

1

DJ 59

1

teren proprietate privata ce se va intabula in CF cu servitute de trecere pentru parceal cu nr.cad. 438999 conform plansei 05- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum la 10.50m

in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune

seră seră

seră

seră

seră seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

Subzona B - Locuințe colective mici. max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max. 2 unități locative/ parcelă

posibila extensie a strazii Bela Lugosi

aliniament teren afectat de corectarea profilului transversal al str. Constantin Daniel

aliniament propus str. Bacalbasa

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P P.O.T. max 55% C.U.T. max 0,55

9

SzS

SzL

SzU

SzL

SzV

SzC

SzC

13

Nr. Nord(m) Est(m) 1 477171.482 203471.664 2 477188.824 203491.957 3 477216.894 203524.804 4 476929.096 203764.169 5 476900.738 203730.638 6 476883.433 203710.202

LEGENDĂ:

Limita teren studiat conform A.O. nr.17/08.06.2017

Limita imobile conform CF

Garduri

Stâlp iluminare publică

C Capac cămin de vizitare apă/canal

G Capac cămin gaz

Semn de circulație

ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita de proprietate PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er” Limita parcele propuse

ZONIFICARE EXISTENT:

ZONIFICARE PROPUS: Subzonă funcțiuni complementare - servicii și intituții publice propusă

Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare în regim de înălțime (S)+P+2E+M propusă

Subzonă verde propusă

Subzonă utilități propusă

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propusă

Limita de implantare a construcțiilor propusă

Accesuri la parcelele propuse

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă spații verzi existentă

Limita de implantare a funcțiunilor complementare la parterul imobilelor

Teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum de la 5,50m la 10,50m (in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune)

Limita de proprietate teren ce face obiectul PUZ

1.50 1.50 6.50 1.50 1.50 12.50

2.257.002.502.00 13.75

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil + biciclete

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

trotuartrotuar z.v.z.v.

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

PTT 1

trotuar trotuarstationari/ z. verde

2.00 1.70 7.00 3.00 1.80 15.50

carosabil trotuartrotuar zonaverde zona verde

PTT 4 - existent Str. N. Andreescu

N

154-A03Reglementări urbanistice1:1000

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

LEGENDA

PROPUSEXISTENT

Teren arabil în intravilan

SzS - Subzonă servicii și instituții

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare

SzV - Subzonă spații verzi

SzU - Subzonă utilități

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

26 300 mp 100,00 % - -

2 465 mp 9,37 %

19 221 mp 73,09 %

1 315 mp 5,00 %

300 mp 1,14 %

2 999 mp 11,40 %

- -

- -

- -

- -

- -

26 300 mp 100,00 % 26 300 mp 100,00 %TOTAL

BILANȚ TERITORIAL

INDICI URBANISTICI

SzS - Subzonă servicii și instituții publice P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max. la cornișă

55% 0,55 (S)+P 8,00 m

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare la parter, conform limitei de implantare P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max.

35% 1,3 (S)+P+2E+M 14,80 m

Înălțimea max. la cornișă în cazul clădirilor cu șarpantă 10,80 m

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 25 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

2,196 m2

1,731 m2

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format 420x420

scara:

iul. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N

8,2 5

33 ,12

40 ,83

22

20

24B

13B

13

15-17

18

16

ST R.

N. AN

DR EE

SC U

57

59 44

63

STR. OCTAV BANCILA

63 A

48

50

C.F. 419887

nr. TOP 419887

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 16

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

P+1E+M/Er

P+1E+M/Er

SUBZONA A - Locuinte individuale

SUBZONA B - Locuinte colective mici

7,7 5

5,0 0

25 ,14

10 ,00

3,00

20,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

7,7 5

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

7,7 5

5,0 0

21 ,95

6,0 0

25 ,61

193,39

10 ,96

12,50

131,15

15,11

176,00

2,00

40,78

PTT47

PT T4

0

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

REGLEMENTARI URBANSTICE1:1500

03

reglementari urbanistice 03

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA - 26,02 % (21,02 % - trama stradala si 5% spatii verzi)

Prin RLU aferent "Etapei a 3-a elaborare PUG Timisoara", revizia 03, se propune un procent de 10% pentru trama stradala majora, invatamant, sanatate, locuinte sociale, spatii verzi.

BILANT TERITORIAL

EXISTENT PROPUS mp % mp %

15 000 100% 15 000 100%Suprafata amplasament

Zona cai de circulatie, auto/pietonala - strazi

- -

--

11 097 73,98%

3 153 21,02%

Zona locuinte cu regim redus de inaltime

ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME mp %

100%Suprafata zona locuinte curegim redus de inaltime

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

Zona alei, terase, accese auto/ pietonale, loc de parcare (in interiorul parcelei) Zone verzi, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

3 883,95 max.35%

2 774,25 min.25%

cca. 40%

11 097

4 438,80

Zona verde -- 750 5%

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PTT 47 - 12,50 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

PTT 40 - 12,00 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim maxim de inaltime: P+1E+M/Ep

Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici

Zona construibila

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde, min. 5%

Zona industriala

Zona de locuinte, P-P+2

Zona rezervata pentru drum

Zona mixta: locuire, depozitare, servicii

Drumuri existente

Drumuri propuse/ preluate din PUG 2013 etapa 3, rev.3

(conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

2,193 m2

300 m2

1,315 m2

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.325

86.467 86.540

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.326 86.325

86.467 86.540

86.363

86.502

86.450

86.518

86.493

86.527

86.641

86.542

86.512

86.441

86.147

86.409

86.479

86.445

86.402

86.460

86.338

86.270

86.430

86.243

86.485

86.546

86.133

85.842

85.880

86.075

86.099

86.330

86.223

86.250

86.233

86.168

86.130

86.170

86.232

86.174

86.218

86.211

86.256

86.244

86.213

86.265

86.181

86.180

86.091

86.179

86.334

86.124

85.946

85.929

85.930

85.968

86.058

86.151

86.166

86.133

86.132

86.185

86.161

86.108

86.059

86.116

86.302

86.360

86.269

86.081

85.968

85.859

86.034

86.081

86.228

86.120

86.083

86.193

85.947

86.048

85.986

86.031

86.203

86.309

86.219

86.224

86.228

86.297

86.403

86.260

86.198

86.247

86.146

86.217

86.138

86.228

86.323

86.175

86.330

86.495

86.366

86.401

86.145

86.155

86.078

86.048

86.039

86.132

86.108

86.212

86.174

86.338

86.306

86.185

86.336

86.277

86.208

86.126

86.132

86.041

86.081

86.054

86.161

86.160

86.077

86.058

86.082

85.999

86.067

85.983

86.095

86.083

86.284 86.504

86.444

86.152

86.152

86.167

86.223 86.219 86.250

86.391 86.42186.326

86.357

86.301 86.317

86.103 86.296

86.396

86.425 86.54886.521

86.438

86.341 86.410

86.404 86.443

86.444

86.597

86.623

86.594 86.583

86.600

86.484

86.484

86.447

86.462

86.502 86.475

86.674

86.554 86.511

86.532

86.541 86.618

86.713

86.879

85.704

85.666

86.071

86.227

86.149

86.167

86.097

86.066

86.257

86.368

86.333

86.526

86.473

86.017 85.437

85.750

85.991

85.910

86.058

85.934 86.204

86.323

86.414

86.408

86.486

86.595 87.027

86.754

86.938 86.868

86.530

86.362

86.455

86.448

86.350

86.338 86.093

86.184

86.575

86.742

86.81186.428

86.447

86.493

86.360

86.266

86.406 86.670

86.850

86.878 86.884

86.435

86.338

86.365

86.451

86.319

86.533

86.569 86.883

87.078

86.950

87.015 86.892

86.839 86.627

86.623

86.612

86.520

86.440

86.53186.789 86.850

86.782 86.664

86.562

86.575

86.616

86.719

86.702

86.684

86.561

86.329

86.40186.596

86.682

86.647

86.656

86.599

86.620 86.767

86.575

86.634

86.599

86.606

86.564

86.510

86.308 86.12985.976

86.191

86.194

86.045 86.216

86.489

86.545

86.560

86.482

86.249

86.256

86.334

86.282

86.228

86.123

86.107

85.905

86.136

86.01986.010

85.818

86.031

86.043

86.210

86.105

86.074

85.917

85.974

85.868

85.899

85.972

85.863

85.755

85.766

85.772

85.635

85.773

85.920

85.731

85.819

85.900

85.985

86.107

86.243

86.240

86.149

86.033

85.868

85.887

85.478

85.816

85.781

85.873

86.045

86.012

86.106

86.367

86.386

86.641

86.598

86.506

86.413

86.063

86.192

85.899

85.744

86.108

86.209

86.034

85.990

85.849

85.788

85.460

85.592

85.755

85.639

85.585

85.923

85.764

85.715

85.945

85.902

85.909

86.005

86.165

86.184

85.972

85.847

85.820

85.913

85.873

85.922

86.014

86.113

86.155

86.065

86.028

85.980

86.012

86.077

86.032

86.007

85.974

85.866

85.867

85.928

85.813

85.840

85.800

85.890

85.799 85.689

85.840

85.922

85.801

85.730

85.769

85.830

85.872

85.843

85.947

85.993

85.883

85.995

86.261

86.203

86.007

85.941

85.992

85.923

86.061

86.169

86.342

86.623

86.676

86.921

86.780

86.655

86.447

86.376

86.304

86.257

86.473

86.655

86.874

86.670

86.421

86.342

86.146

86.200

86.065

86.030

86.106

86.248

86.491

86.252

86.182

86.076

86.052

86.082 86.131

86.395

86.330

86.247

86.239

86.082

86.166

86.278

86.343

86.417

86.446 86.564

86.560

86.486

86.403

86.358

86.137

85.958

86.122

86.213

86.314

86.419

86.307

86.162

85.815

85.871

85.783

86.159

85.972 85.682

86.043

85.997 85.665

86.137 85.931 85.675

85.662 85.956

86.152

86.215

86.253

86.491

86.180

86.045

86.009

85.864

85.771

85.775

85.750

85.841

86.111

86.409

86.684

86.888

86.845

86.775

86.857

86.801

86.756

86.843

86.866

86.787

86.502

86.137

85.982

86.173

86.268

86.210

86.175

86.228

86.225

86.137

86.018

86.195

86.034

85.967

85.915

85.998

86.086

86.260

86.242

86.172

86.157

86.087

85.880

85.751

85.903

86.152

85.888

85.759

85.867

85.645

85.980

85.879

86.046 86.061

86.064

86.199

86.233

86.321

86.362

86.353

85.960

85.923

86.156

86.323

86.363

86.534

86.372

86.436

86.372

86.273

86.299

86.419

86.354

86.322

86.371

86.312

86.588

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

10.00

30.64

6.25

26.91

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

42.90

26 .69

6.0 0

7.7 5

13. 75

6.0 0

7.7 5

13. 75

30. 00

64. 40

6.0 0

7.7 5

13. 75

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

5.00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10.00 3.00

10. 00

10. 00

10. 00

64. 06

64. 13

64. 20

64. 28

64. 35

34 .10

9.1 14.37

25. 00

3.0 0

12.50 8.25

4.25

4.25

6.25 2.00

2.002.25

6.25 2.00

2.002.25

8.25 4.25

12.50

2.00 2.00

64. 48

64. 55

64. 62

64. 68

374.00

374.33

3.00si h/2

3.00

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

5.00 5.50

2,465 m2

2,179 m2

2,182 m2

2,184 m2

2,187 m2

2,999 m2

2,191 m2

2,178 m2

CF 42

84 56

Pla tfor

ma be

ton ata

Ha la

ate lierTerasa acoperita

Cladire

dezafectata

Dr um

pi etr

uit

C

C

C

C

C

G

C

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

tro tua

r

tro tua

r

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

C

Strada Aurel Buteanu (pietruita)

Strada Octavian Bancila

Strada Constantin Daniel (asfalt)

Anexa

Nr.9 Nr.9

Casa P+M

str. Daniel Constantin (asfalt)

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+M

2 0 3 4 0 0

2 0 3 5 0 0

2 0 3 6 0 0

2 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4769002 0 3 4 0 0

4769002 0 3 5 0 0

4769002 0 3 6 0 0

4769002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4770002 0 3 4 0 0

4770002 0 3 5 0 0

4770002 0 3 6 0 0

4770002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4771002 0 3 4 0 0

4771002 0 3 5 0 0

4771002 0 3 6 0 0

4771002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4772002 0 3 4 0 0

4772002 0 3 6 0 0

4772002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4773002 0 3 4 0 0

4773002 0 3 5 0 0

4773002 0 3 6 0 0

4773002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

Str . B

ac alb

as a

nr. to

p. 45

6

Cla dir

e

bir ou

ri

CF413811

S=16300 mp

Nr.cad.A855/1/7

Nr.cad.A855/1/8

S=10000 mp CF402010

Nr.cad.A855/1/9

S=9378mp

CF427565

Nr.cad.405/a/1/2/b

CF438999

CF441544

CF441545

CF412901

CF428075

CF413730

CF423588

CF 42

39 22

CF 40

58 88

CF 40

58 87

CF 43

16 64

CF428430

43 76

51

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

22

20

26 19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

32 A

45

9 10

12

10

8

8A

18

12

16

4

6

3

2

3A

36

47

49

51

34

36 36

B

1

53

3

5

7

4

2A 2B

2

55

57

59 44

6

8

1A

1

63

2

4

6

8

5

63 A

48

46

50

1

52 A/1

52 B

65

65 A

52 A/2

52

2

67

69

71

54

56

Dr um

de in

cin ta

CF428430

Strada Agronom iei

Strada Pacii

tro tua

r

PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

PT T 1

PTT 2

PTT 2 PT

T 1

Str . B

ela Lu

go si

CF 445717

CF 445717

CF 445717

CF 44

57 16

CF 44

57 15

CF 44

57 01

CF 44

57 05

CF 445698

CF 44

56 99

CF 44

57 08

CF 44

57 11

CF 44

57 13

CF 44

57 00

CF 44

57 02

CF 44

57 03

CF 44

57 04

CF 44

57 06

CF 44

57 07

CF 44

57 09

CF 44

57 10

CF 44

57 12

CF 44

57 14

PTT 4

DJ 59

1

DJ 59

1

teren proprietate privata ce se va intabula in CF cu servitute de trecere pentru parceal cu nr.cad. 438999 conform plansei 05- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum la 10.50m

in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune

seră seră

seră

seră

seră seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

Subzona B - Locuințe colective mici. max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max. 2 unități locative/ parcelă

posibila extensie a strazii Bela Lugosi

aliniament teren afectat de corectarea profilului transversal al str. Constantin Daniel

aliniament propus str. Bacalbasa

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P P.O.T. max 55% C.U.T. max 0,55

9

SzS

SzL

SzU

SzL

SzV

SzC

SzC

13

Nr. Nord(m) Est(m) 1 477171.482 203471.664 2 477188.824 203491.957 3 477216.894 203524.804 4 476929.096 203764.169 5 476900.738 203730.638 6 476883.433 203710.202

LEGENDĂ:

Limita teren studiat conform A.O. nr.17/08.06.2017

Limita imobile conform CF

Garduri

Stâlp iluminare publică

C Capac cămin de vizitare apă/canal

G Capac cămin gaz

Semn de circulație

ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita de proprietate PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er” Limita parcele propuse

ZONIFICARE EXISTENT:

ZONIFICARE PROPUS: Subzonă funcțiuni complementare - servicii și intituții publice propusă

Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare în regim de înălțime (S)+P+2E+M propusă

Subzonă verde propusă

Subzonă utilități propusă

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propusă

Limita de implantare a construcțiilor propusă

Accesuri la parcelele propuse

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă spații verzi existentă

Limita de implantare a funcțiunilor complementare la parterul imobilelor

Teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum de la 5,50m la 10,50m (in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune)

Limita de proprietate teren ce face obiectul PUZ

1.50 1.50 6.50 1.50 1.50 12.50

2.257.002.502.00 13.75

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil + biciclete

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

trotuartrotuar z.v.z.v.

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

PTT 1

trotuar trotuarstationari/ z. verde

2.00 1.70 7.00 3.00 1.80 15.50

carosabil trotuartrotuar zonaverde zona verde

PTT 4 - existent Str. N. Andreescu

N

154-A03Reglementări urbanistice1:1000

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

LEGENDA

PROPUSEXISTENT

Teren arabil în intravilan

SzS - Subzonă servicii și instituții

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare

SzV - Subzonă spații verzi

SzU - Subzonă utilități

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

26 300 mp 100,00 % - -

2 465 mp 9,37 %

19 221 mp 73,09 %

1 315 mp 5,00 %

300 mp 1,14 %

2 999 mp 11,40 %

- -

- -

- -

- -

- -

26 300 mp 100,00 % 26 300 mp 100,00 %TOTAL

BILANȚ TERITORIAL

INDICI URBANISTICI

SzS - Subzonă servicii și instituții publice P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max. la cornișă

55% 0,55 (S)+P 8,00 m

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare la parter, conform limitei de implantare P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max.

35% 1,3 (S)+P+2E+M 14,80 m

Înălțimea max. la cornișă în cazul clădirilor cu șarpantă 10,80 m

N

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

PTT 4 - existent pe str. N. Andreescu

PTT 1

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

PROPRIETATI PUBLICE SI PROPRIETATI PRIVATE:

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Terenuri proprietate privata persoane fizice si juridice

Limita PUZ cu HCL 121/31.03.2017

Teren domeniu public

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

Limita parcele propuse

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

1

15

3 4

2

14

1

N

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

PTT 4 - existent pe str. N. Andreescu

PTT 1

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

PROPRIETATI PUBLICE SI PROPRIETATI PRIVATE:

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Terenuri proprietate privata persoane fizice si juridice

Limita PUZ cu HCL 121/31.03.2017

Teren domeniu public

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

Limita parcele propuse

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

1

15

3 4

2

14

1

N

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

PTT 4 - existent pe str. N. Andreescu

PTT 1

Limita PUZ ce se reglementeaza

LEGENDA:

PROPRIETATI PUBLICE SI PROPRIETATI PRIVATE:

Limita PUZ studiat aprobat cu HCL 458/13.09.2018

Terenuri proprietate privata persoane fizice si juridice

Limita PUZ cu HCL 121/31.03.2017

Teren domeniu public

PTT 4 Profil drum Coordonate puncte de contur

Limita parcele propuse

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

1:1000

1

15

3 4

2

14

1

PTT 1 - conf. PUZ aprobat prin HCL 458/2018

PTT 2 - conf. PT 47 din PUG

PTT 4 - existent pe str. N. Andreescu

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

ACCES

PROPUS

PTT 1 - conf. PUZ aprobat prin HCL 458/2018

PTT 2 - conf. PT 47 din PUG

PTT 4 - existent pe str. N. Andreescu

Coordonate puncte de contur

X [m] Y[m] Nr. pct

Lungimi laturi

D(i,i+1) 1 477171.482 203471.664 26.694 2 477188.824 203491.957 34.095 3 477210.974 203517.877 4.370 4 477210.604 203522.231 30.642 14 477100.921 203613.456 64.204 15 477059.866 203564.094 34.000

ACCES

PROPUS

Profil Transversal 47 -lătime 12.5m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE verde + verde + trotuar trotuar 3.000 3.250 3.250 3.000 Zona | Auto RE Auto +BICICLETA | Zona 12.500
Profil Transversal 40 -lătime 12m MITA PROPRIETATE Trotuar | Parcare Auto | Auto 2.250 2000 "2750 2750 12.000
-uso o E
Platforma o, Industrială Solventul Zona Ind Calea Bu itirul Calea Sagului CALEA ȘAGULUI CALEA şi MARTIRILOR al Constantin Prezan Strada Mureş î Strada Tosca Strada Gavril Musicescu
Profil Transversal 47 -lătime 12.5m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE verde + verde + trotuar trotuar 3.000 3.250 3.250 3.000 Zona | Auto RE Auto +BICICLETA | Zona 12.500
Profil Transversal 40 -lătime 12m MITA PROPRIETATE Trotuar | Parcare Auto | Auto 2.250 2000 "2750 2750 12.000
-uso o E
Platforma o, Industrială Solventul Zona Ind Calea Bu itirul Calea Sagului CALEA ȘAGULUI CALEA şi MARTIRILOR al Constantin Prezan Strada Mureş î Strada Tosca Strada Gavril Musicescu
Profil Transversal 47 -lătime 12.5m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE verde + verde + trotuar trotuar 3.000 3.250 3.250 3.000 Zona | Auto RE Auto +BICICLETA | Zona 12.500
Profil Transversal 40 -lătime 12m MITA PROPRIETATE Trotuar | Parcare Auto | Auto 2.250 2000 "2750 2750 12.000
-uso o E
Platforma o, Industrială Solventul Zona Ind Calea Bu itirul Calea Sagului CALEA ȘAGULUI CALEA şi MARTIRILOR al Constantin Prezan Strada Mureş î Strada Tosca Strada Gavril Musicescu
Profil Transversal 47 -lătime 12.5m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE verde + verde + trotuar trotuar 3.000 3.250 3.250 3.000 Zona | Auto RE Auto +BICICLETA | Zona 12.500
Profil Transversal 40 -lătime 12m MITA PROPRIETATE Trotuar | Parcare Auto | Auto 2.250 2000 "2750 2750 12.000
-uso o E
Platforma o, Industrială Solventul Zona Ind Calea Bu itirul Calea Sagului CALEA ȘAGULUI CALEA şi MARTIRILOR al Constantin Prezan Strada Mureş î Strada Tosca Strada Gavril Musicescu
Profil Transversal 47 -lătime 12.5m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE verde + verde + trotuar trotuar 3.000 3.250 3.250 3.000 Zona | Auto RE Auto +BICICLETA | Zona 12.500
Profil Transversal 40 -lătime 12m MITA PROPRIETATE Trotuar | Parcare Auto | Auto 2.250 2000 "2750 2750 12.000
-uso o E
Platforma o, Industrială Solventul Zona Ind Calea Bu itirul Calea Sagului CALEA ȘAGULUI CALEA şi MARTIRILOR al Constantin Prezan Strada Mureş î Strada Tosca Strada Gavril Musicescu
Profil Transversal 47 -lătime 12.5m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE verde + verde + trotuar trotuar 3.000 3.250 3.250 3.000 Zona | Auto RE Auto +BICICLETA | Zona 12.500
Profil Transversal 40 -lătime 12m MITA PROPRIETATE Trotuar | Parcare Auto | Auto 2.250 2000 "2750 2750 12.000
-uso o E
Platforma o, Industrială Solventul Zona Ind Calea Bu itirul Calea Sagului CALEA ȘAGULUI CALEA şi MARTIRILOR al Constantin Prezan Strada Mureş î Strada Tosca Strada Gavril Musicescu
  • A.05 PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR

Atasament: A.06_RANDARI_VOLUMETRICE.pdf

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Miron Suteu

arh. Ioana Petruti Ianuarie/2020

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem,

amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedonski, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara:

Data: RANDARI VOLUMETRICE

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.06

Verificat:

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317 aport Beneficiar: S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. SC LIDL ROMANIA SCS Proiect nr. E — = 45/2019 Timisoara, str. Alexandru Macedonski, nr. 1 : ETAPA Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de tel: 0744 960 048, email: miron_suteuQyahoo.com parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier Faza: LEVANT PROJECT SPECIFICATIE NUME SEMNATURA PUZ h. Mi >, mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu Sef proiect: arh, Miron Suteu [| : CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317 |Veriicat arh. Carmen Falnita_ | I—— a Plansa nr: arh. Ioana Petruti Una DIA ETDICE A09 Proiectat si desenat: | arh. Bianca Penciu i RANDARI VULUNEIRIU arh, Luiza Isabela Dan
  • A.06 RANDARI VOLUMETRICE

Atasament: A.07_STUDIU_DE_CVARTAL.pdf

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Miron Suteu

arh. Ioana Petruti Ianuarie/2020

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem,

amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedonski, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara:

Data: STUDIU DE CVARTAL

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.07

Verificat:

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Miron Suteu

arh. Ioana Petruti Decembrie/2019

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedonski, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara:

Data: STUDIU CVARTAL

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.10

Verificat:

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019 arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedonski, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:4249.23

Data: STUDIU CVARTAL

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.07

Verificat:

STR. FRAGILOR

PIAT A PE

TOFI SAN

DOR

STR. VALIUG

STR. NICOLAE FILIMON

ST R.

N.A ND

RE ES

CU

ST R.

AN TO

N B AC

AL BA

SA

STR. SULINA

INT RA

RE A A

RD EA

LU LU

I

ST R.

ION SL

AV ICIST

R . A

R D

EA LU

LU I

STR. EUGEN CUTEANU (VALIUG)

STR. LAMAITEI STR. GEORGE GEORGESCU

ST R.

ION SL

AV ICI

STR. C-TIN SILVESTRI

STR. AGRONOMIEI

ST R.

AR DE

AL UL

UI

ION ROM ANU STR.(VEAC NOU)

STR. DANIEL CONSTANTIN

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

STR. OCTAV BANCILA

STR. PACII

STR. CORNELIU BABA

STR. MACARIE

ST R.

CO L E

NE SC

U

STR. PAVEL DAN STR. VASLUI

STR. MUNCII

ST R.

BA NA

TU LST

R. AR

DE AL

UL UI

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

STR. VALIUG

STR

STR. PODGORIEI

26 .69

34 .30

6.0 0

7.7 5

13 .75

4.799 .53

3.7 4

PUZ aprobat cu HCL 121/31.03.2017 "locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/er"

42.89

34.02

34.00

34.00

144.91

30.84

10.00

34.02

34.00

34.00

64 .20

PUZ aprobat cu HCL 458/13.09.2018 "dezvoltare zona locuinte colective cu functiuni complementare"

C

C

Al ee

pi eto

na la

Al ee

pi eto

na la

z.v .

z.v .

z.v .

G

sera

sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera sera

sera

sera

sera

CF 447318 - Timisoara Steren= 300 mp

CF 447320 - Timisoara Steren= 2179 mp

CF 447319 - Timisoara Steren= 2178 mp

CF 447317 - Timisoara Steren = 2465 mp

CF 447321 - Timisoara Steren = 2182 mp

445704

445702

445703

445700

445701

445698

445699

445706

445707

CF 42

84 56

445705

CF 445717

447325

447323

447324

447326

447328

445716

445708

445715

447327

445710

445714

445712

445709

445711

445713

CF 447329

S=2999m p

SzS P.O.T. max: 55% C.U.T. max: 0,55

REGIM DE INALTIME: (S)+P

SzU

SzL P.O.T. max: 35% C.U.T. max: 1,30

REGIM DE INALTIME: (S)+P+2E+M

PTT 4

DJ 59

1

Str ad

a N ico

lae An

dr ee

scu

447322

SzV

PT T 1

PT T 1

PTT 2

PTT 2

Amplasament ce face obiectul PUZ

PUZ aprobat prin HCL 121/31.03.2017

PUZ aprobat prin HCL 458/13.09.2018

Zona protectie Calea Ferata 100m din ax

Limita zonei studiate

Zona pentru locuinte si functiuni complementare P...P+2

Cladiri locuinte si functiuni complementare P...P+2

Zona pentru locuinte si functiuni complementare peste P+2

Cladiri locuinte si functiuni complementare peste P+2

Zona institutii si servicii publice

Cladiri institutii si servicii publice

Zona pentru locuinte si functiuni complementare peste P+2 cu servicii la parter

Zona unitati industriale

Cladiri unitati industriale

Spatii verzi amenajate

Zona agrement/sport

Amplasament ce face obiectul PUZ

1:4000

LEGENDA

Zonificare existent

Delimitari

  • A.07 STUDIU DE CVARTAL

Atasament: A.08_CIRCULATII.pdf

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Miron Suteu

arh. Ioana Petruti Ianuarie/2020

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem,

amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedonski, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara:

Data: CIRCULATII

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.08

Verificat:

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Miron Suteu

arh. Ioana Petruti Decembrie/2019

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

ETAPA1 Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada,

amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedonski, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1

Data: CIRCULATII

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.11

Verificat:

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019 arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedonski, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1

Data: CIRCULATII

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.08

Verificat:

16

15,5

10

15,5

5,5

12

13,75 16

15,5

10

15,5

5,5

12

13,75

Artera circulatie principala

Artera circulatie secundara

Posibila dezvolatre a circulatiilor

Ciculatii apropate prin PUZ conf HCL 458/13.09.2018

Artera circulatie preluata din PUG Timisoara 2013

Circulatie auto

Transport in comun - linia E7

Pista biciclete

Circulatie pietonala

Magazine alimentare

LEGENDA

1:4000 GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Miron Suteu

Octombrie/2019 arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedonski, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1

Data: CIRCULATII

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.08

Verificat:

16

15,5

10

15,5

5,5

12

13,75 16

15,5

10

15,5

5,5

12

13,75

Artera circulatie principala

Artera circulatie secundara

Posibila dezvolatre a circulatiilor

Ciculatii apropate prin PUZ conf HCL 458/13.09.2018

Artera circulatie preluata din PUG Timisoara 2013

Circulatie auto

Transport in comun - linia E7

Pista biciclete

Circulatie pietonala

Magazine alimentare

LEGENDA

1:4000

A Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu , mun. CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317 Proiect nr 45/2019 Faza tier de sani organizare ă s | Ss 2 Ss o = a e 2 a = S o 2 D & o s = s rs! > a = imprejmuire proprietate, panoul SC LIDL ROMANIA SCS in incinta , amplasare tote, amenajare accese, parcare amplasare o 5 = 5 5 S o = -s, = So E s 1 = 3 = o = = =] E = o e > a o E 2 = o E Ş O > 3 a IN > a o E = Ss e 5 «i m! < = = Lu a -> e| S SI = = Beneficiar; u(Qyahoo.com SPECIFICATIE NUME str. alexandru macedosnki, nr. 1 timisoara, tel: 0744 960 048, email: miroi S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. erficator/ Expert: referat/ expertiza nr. P.UZ.-ETAPA î Amplasament: SEMNATURA Sef proiest orb Miron Suteu [| 1240: , jud. Timis, str. Nicolae Andrescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317 n. Timisoara Titlu plansa: mu Plansa nr: arh. Ioana Petruti STUDIU CVARTAL Penciu arh. Bianca arh Carmen Falnita | i i aprilie arh. Luiza Isabela Dan
A Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu , mun. CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317 Proiect nr 45/2019 Faza tier de sani organizare ă s | Ss 2 Ss o = a e 2 a = S o 2 D & o s = s rs! > a = imprejmuire proprietate, panoul SC LIDL ROMANIA SCS in incinta , amplasare tote, amenajare accese, parcare amplasare o 5 = 5 5 S o = -s, = So E s 1 = 3 = o = = =] E = o e > a o E 2 = o E Ş O > 3 a IN > a o E = Ss e 5 «i m! < = = Lu a -> e| S SI = = Beneficiar; u(Qyahoo.com SPECIFICATIE NUME str. alexandru macedosnki, nr. 1 timisoara, tel: 0744 960 048, email: miroi S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. erficator/ Expert: referat/ expertiza nr. P.UZ.-ETAPA î Amplasament: SEMNATURA Sef proiest orb Miron Suteu [| 1240: , jud. Timis, str. Nicolae Andrescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317 n. Timisoara Titlu plansa: mu Plansa nr: arh. Ioana Petruti STUDIU CVARTAL Penciu arh. Bianca arh Carmen Falnita | i i aprilie arh. Luiza Isabela Dan
A Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu , mun. CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317 Proiect nr 45/2019 Faza tier de sani organizare ă s | Ss 2 Ss o = a e 2 a = S o 2 D & o s = s rs! > a = imprejmuire proprietate, panoul SC LIDL ROMANIA SCS in incinta , amplasare tote, amenajare accese, parcare amplasare o 5 = 5 5 S o = -s, = So E s 1 = 3 = o = = =] E = o e > a o E 2 = o E Ş O > 3 a IN > a o E = Ss e 5 «i m! < = = Lu a -> e| S SI = = Beneficiar; u(Qyahoo.com SPECIFICATIE NUME str. alexandru macedosnki, nr. 1 timisoara, tel: 0744 960 048, email: miroi S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. erficator/ Expert: referat/ expertiza nr. P.UZ.-ETAPA î Amplasament: SEMNATURA Sef proiest orb Miron Suteu [| 1240: , jud. Timis, str. Nicolae Andrescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317 n. Timisoara Titlu plansa: mu Plansa nr: arh. Ioana Petruti STUDIU CVARTAL Penciu arh. Bianca arh Carmen Falnita | i i aprilie arh. Luiza Isabela Dan
A Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu , mun. CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317 Proiect nr 45/2019 Faza tier de sani organizare ă s | Ss 2 Ss o = a e 2 a = S o 2 D & o s = s rs! > a = imprejmuire proprietate, panoul SC LIDL ROMANIA SCS in incinta , amplasare tote, amenajare accese, parcare amplasare o 5 = 5 5 S o = -s, = So E s 1 = 3 = o = = =] E = o e > a o E 2 = o E Ş O > 3 a IN > a o E = Ss e 5 «i m! < = = Lu a -> e| S SI = = Beneficiar; u(Qyahoo.com SPECIFICATIE NUME str. alexandru macedosnki, nr. 1 timisoara, tel: 0744 960 048, email: miroi S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. erficator/ Expert: referat/ expertiza nr. P.UZ.-ETAPA î Amplasament: SEMNATURA Sef proiest orb Miron Suteu [| 1240: , jud. Timis, str. Nicolae Andrescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317 n. Timisoara Titlu plansa: mu Plansa nr: arh. Ioana Petruti STUDIU CVARTAL Penciu arh. Bianca arh Carmen Falnita | i i aprilie arh. Luiza Isabela Dan
  • A.08 CIRCULATII

Atasament: A.09_PUZ-uri_APROBATE_IN_ZONA.pdf

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Miron Suteu

Ianuarie/2020 arh. Ioana Petruti

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

P.U.Z.

Intocmire PUZ si RLU - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem,

amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara:

Data: PUZ-uri APROBATE IN ZONA

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.09

Verificat:

GSPublisherVersion 0.1.100.100

45/2019

arh. Carmen Falnita

arh. Bianca Penciu arh. Luiza Isabela Dan

arh. Miron Suteu

octombrie/2019 arh. Ioana Petruti

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem,amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

SC LIDL ROMANIA SCS

mun. Timisoara, jud. Timis, str. Nicolae Andreescu CF 447321, CF 447320, CF 447319, CF 447318, CF 447317

Verficator/ Expert: referat/ expertiza nr.

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedosnki, nr. 1

tel: 0744 960 048, email: [email protected] LEVANT PROJECT

Amplasament: Sef proiect:

Proiectat si desenat:

Scara: 1:1.52, 1:3.79

Data: PUZ-uri APROBATE IN ZONA

Faza:

Proiect nr:

Plansa nr: A.09

Verificat:

P.U.Z.

PUZ - Construire supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta , amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare

accese, imprejmuire proprietate, organizare de santier

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 21 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

DE  1 35 9/ 5/ 5

HC N  13 59 /1

HCN 1352/1

S.C. C+C S.A.

STR. SULINA

22

SO PR ON  DE

PO ZIT AR E

ATE LIE R

HA LA

STR . AN

TO N B

AC ALB

AS A

P+ 3 P

+6

P

P

20

14 locuri

HCN 1352/1

P+ 2E +M

P+ 2E +M

P+ 2E +M

P+ 2E +M

PA RC AR I ­ 15 8  lo cu ri

BLO C L

OC UIN

TE  P+ 3E

DATA

BENEFICIAR

TITLUL PLANSEI

REFERAT / EXPERTIZA ­ NR. / DATA

TITLUL  PROIECTULUI

SCARASEMNATURA   NUME

SEMNATURA CERINTA   NUME

PROIECTANT

SPECIFICATIE

Sef  proiect:

Proiectat:

Desenat:

SC ARTPLAN SRL

VERIFICATOR/ EXPERT

PR. NR.

FAZA

PL. NR.

C.U.I. RO 14621431 STR. C.D. LOGA 40A, TEL. 0356/437691, 

[email protected]  

Timisoara, str. Gh. Marinescu nr. 2

COLECTIVE P+2E+M CU SPATII PENTRU COMERT, 

LA PARTERSERVICII SI INSTITUTII TIMISOARA, STR. SULINA NR. 13

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE

MARTIE 2008

P.U.Z.

P.U.Z.

S.C.TRISTAR SERVICE S.R.L

arh. Andrei RACOLTA

arh. Andrei RACOLTA

arh. Andrei RACOLTA

2007­2008

80/

REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M

CU SPATII PENTRU COMERT,  SERVICII SI INSTITUTII LA PARTER

TIMISOARA, STR. SULINA NR. 13

PLAN URBANISTIC ZONAL

1 : 2500

INCADRAREA IN PUG

INCADRAREA IN PUG TIMISOARA SCARA 1 : 2500

REGLEMENTARI URBANISTICE

02 URB

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format 420x420

scara:

dec. 2016

arh. Radu GOLUMBA

N

8,0 0

14 ,08

10 ,00

ST R.

N. AN

DR EE

SC U

STR. OCTAV BANCILA

C.F. 419887

nr. cad. 419887

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 20 LOT 9

LOT 10 LOT 11

LOT 12

P+1E+M/Er

P+1E+M/Er

SUBZONA A - Locuinte individuale

SUBZONA B - Locuinte colective mici

22

20

24B

13B

13

15-17

18

16

59 44

63

63 A

48

50

nr. cad. 438999n r. t

op . 4

19 /b/

2

86.242

86.154

86.613

85.662

86.053

85.807

85.637

85.690

86.350

86.480

86.728

86.754

85.591

86.275

85.390

86.163

86.327

86.720

86.907

86.700

86.671

86.902

86.885

86.481

86.395

86.314

86.403

86.468 86.727

86.275

86.800 85.989

86.513

86.377

86.141

86.683

86.596

86.132

85.940

85.828

85.754

85.855

86.049

86.098

86.160

87.217 85.790

86.027

86.752

86.917

86.804

86.517

86.725

86.881 86.244

86.026

86.067

86.064 86.170

86.071

85.841

86.040

86.238 86.973

STR. DANIEL CONSTANTIN

7,7 5

5,0 0

25 ,14

10 ,00

3,00

20,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

7,7 5 5,0

0

25 ,83

10 ,00

14,50

16,00

16,00

16,00

5,0 0

15 ,14

10 ,00

7,7 5

5,0 0

18 ,00

10 ,00

25 ,61

193,39

10 ,96

12,50

131,15

18,61

171,00

3,50

40,788,2 5

40 ,83

33 ,00

30 ,14

12 ,00

16,00

16,00

16,00

12,50

3,50

16,00

16,00

16,00 PUD aprobat prin HCL 614/2006

SUBZONA B - Locuinte colective mici POT maxim = 35% CUT maxim = 0,9 Regim de inaltime maxim P+1E+M/Ep Inaltime maxima 12,00 m

SUBZONA A - Locuinte individuale insiruite POT maxim = 35% CUT maxim = 0,9 Regim de inaltime maxim P+1E+M/Ep Inaltime maxima 12,00 m

PTT47

PT T4

0

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

P

P

P

P+ 1+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P P

P

P

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M P+

M

P+ M

P+ M

P

P

P+ M

P+ M

so lar

ii

cla dir

i d ez

afe cta

te

nr. top. A.855/1/5

nr. cad. 413811 (A.855/1/7)

nr. cad. 402010

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

REGLEMENTARI URBANSTICE1:1500

03

reglementari urbanistice 03

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA - 26,02 % (21,02 % - trama stradala si 5% spatii verzi)

Prin RLU aferent "Etapei a 3-a elaborare PUG Timisoara", revizia 03, se propune un procent de 10% pentru trama stradala majora, invatamant, sanatate, locuinte sociale, spatii verzi.

BILANT TERITORIAL

EXISTENT PROPUS mp % mp %

15 000 100% 15 000 100%Suprafata amplasament

Zona cai de circulatie, auto/pietonala - strazi

- -

--

11 097 73,98%

3 153 21,02%

Zona locuinte cu regim redus de inaltime

ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME mp %

100%Suprafata zona locuinte curegim redus de inaltime

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

Zona alei, terase, accese auto/ pietonale, loc de parcare (in interiorul parcelei) Zone verzi, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

3 883,95 max.35%

2 774,25 min.25%

cca. 40%

11 097

4 438,80

Zona verde -- 750 5%

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PTT 47 - 12,50 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

PTT 40 - 12,00 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 Regim maxim de inaltime: P+1E+M/Ep Inaltime maxima - 12,00 m Inaltime maxima cornisa - 8,00 m

Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici

Zona construibila

LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale

Limita de construibilitate/ retrageri Acces auto si pietonal, propus

Zona verde, ce va fi intabulata in CF ca spatiu verde, min. 5%

Zona de locuinte, P-P+2

Zona rezervata pentru drum, ce urmeaza sa fie trecuta in proprietate publica

Zona mixta: locuire, depozitare, servicii

Drumuri existente

Drumuri propuse/ preluate din PUG 2013 etapa 3, rev.3

(conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

137,90

241,00

18 ,49

55,40 S=942mp.

nr. topo 403/4/a/1-420/a/2/a/1/b-504/21/b/2-504/22/a/1/b/2

6

5

4

nr. topo 403/4/a/1-420/a/2/a/1/b-504/21/b/2-504/22/a/1/b/1

103,10

7.0 0

10 ,70

S=400mp.

S=400mp.

Str . N

. A nd

ree scu

6,00

6.00

41,25

41,25

7,7 6

9,7 2

11 ,29

8,0 6

8,50

3,5 0

7,0 0

2

S=300mp.

3 S=300mp.

6,00

6,00

S=400 mp.

1

10 .50

S+P+2E+M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

50

LIMITE CONF. CARTII FUNCIARE

LIMITE PARCELE PROPUSE

LEGENDA:

LIMITA TERENULUI STUDIAT

DRUMURI, ALEI PROPUSE

ZONA DE LOCUINTE PROPUSA

ZONA SERVICII SI LOCUIRE PROPUSA

ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE EXISTENTA

ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

LEA

ZONE VERZI / SPATII VERZI DE ALINIAMENT EXISTENTE / PROPUSE

P.U.D. Lotizare pentru locuinte si servicii 02/2006

Sept. 2006Timisoara, Strada Nicolae Andreescu nr. 50

S.C. ALDIS TRADE S.R.L.

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora

P.U.D.

11/09/060

REGLEMENTARI URBANISTICE

1:500 03

PLAN URBANISTIC DE DETALIU Lotizare pentru locuinte si servicii

s. c. T E C T O N I C S s. r. l.art FAZA

DATA

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

NR. PROIECT

SCARA

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

J35/190/2000

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

BENEFICIAR: s.c. BUILDING & COMERT ITALY s.r.l

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

04/2009

OCT. 2009

TIMISOARA , str. N.Andreescu-str.Vasia Vasilescu (Laurentiu NICOARA)

P.U.Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE

si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

2,400 m2

6 8 .6 7 5

1 2 .2 4

4 8 .3 8 5

2.70

1,669 m2

Constructii existente ce se mentin

P+ M

P+ 2E

+M

P+ 1E

P+ 2E

+M

P+ 1E

P+ 1E

P+ M

P+ 1E

+M

50.00

100.0 0

12.00

20.00

5.0 0

11 .1 2 5

16 .5 0

3 1 .9 9 5

7 7 .2 9 5

7 7 .3 5

13 .1 4

7 7 .8 4

1 0 8 .3 8 5

1 7 0 .3 9 5

7 .0 5 5

7. 64 5

10 .4 8 5

60

1 4 .5 2 5

1 0 7 .4 2 5

5 5 .7 5

2 2 .9 3

4 2 .1 0

2 3 .5 3 5

3 6 .5 8

5 8 .8 6

6 9 .1 7

5 0 .7 6

7 .7 5 5

6 .1 8

4 7 .7 6

31 .8 9

15 .7 2

7 3 .6 6 5 6.00

62.00

12.00

10.50

6 8 .1 2 5

3.00

2.0 0

PTT1

PTT1

1,406 m2

4,980 m2

1,425 m2

AL INI

AM EN

T C ON

ST RU

CT II

PR OP

US

PUZ in lucru

PUD in lucru

1

2

3

4

5

D+P+3E+M

D+P+3E+M

D+P+2E

P+M

D+P+1E

4

ST R.

LA UR

EN TIU

NI CO

AR A

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

casa

casa

HALA

casa

casa

spalatorie AUTO

Ap.1/1

st at ie RA TT

19 drum

pam ant

drum pam

ant

Nr.82 C1

CC

anexa

Km 3+700(100.35)

Km 3+600(100.00)

Km 3+500(100.30)

Km 3+400(100.00)

podet tubular stare buna

Nr.cad.427/a

St r. N. An dr ee sc u Nr .ca d. 15 96 9

429/ a/ 2

S= 2877m

p

Scf=9852mp

N r. cad.427/

b/ 2

CF-1355

CC

C

C

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C

C

C

C

C

C

C

Cc

Cc

Cc

nr.top.437/3

C1

C2

C3

nr.top.437/3

C1

C2

C3

Nr.55

Nr.57

Nr.59

Nr.61

Nr.47

Nr.49

Nr.51

Nr.53

Nr.57

Nr.59

Nr.61

Nr.55

Nr.48

Nr.50

Nr.52

Nr.54

Nr.56

GjGj

428/ 2/ 1

429/ b/ 2/ 1 430/2/1/1/2

430/1 430/2/ 1/1/1

42 9/ b/ 2/ 2

428/2/2

St r.B an at ul

STR. PAUL CONSTANTINESCU nr.cad.423/1

Nr.63

Nr.107

Nr.109

Str.Muncii (pietruita)

Nr.cad.393/a

Nr.cad.394

Cc

Cc

Cc

nr.top.15925

nr.top.15926

nr.top.15927

nr.top.15930

nr.top.15931

Gr nr.top.15928

Gr nr.top.15929

Gr

nr.top.15932 Gr

nr.top.15933 Gr

nr.top.15936 Gr

nr.top.15937

DRUM - nr. cad. 423/2

nr.top.437/2/a

nr.top.437/2/b

nr.top.437/4/a

nr.top.437/4/b

nr.top.437/5/a

nr.top.437/5/b

nr.top.437/6

nr.top.437/7/a

nr.top.437/7/b

nr. top

.43 6/2

nr. top

.43 6/1

nr.top.436/3

nr.top.436/4

nr.top.436/5

nr.top.436/6

nr.top.436/7

nr.top.436/8

nr.top.436/9

nr.top.433

nr.top.434/a

nr.top.434/b

nr.top.392/20

N r. cad.429/

b/ 1

N r. cad.427/

b/ 3

N r. cad.430/

:

Nr. cad.431/:

sopron

St r. N. An dr ee sc u Nr .ca d. 15 96 9

Cc

Ap.1/1

C1-U2

C1-U1

Ap.1/2

sopron

spalatorie

Nr.2

Nr.cad.428/a Sact=9078mp

429/a/1

S= 2877m

p

sopron

63

90.807

85.948

91.319

91.212 90.968 90.621 91.260 91.074

91.276

91.126

91.031

91.229

90.999

91.195

90.807

90.311 86.990

86.457 86.696

86.471

86.464

86.187

86.258

87.243

87.198

90.577 86.614

86.308 86.361

86.414

90.598 90.182

86.534 86.247

86.265 86.276

91.003

91.231

90.983

90.606 90.284

86.693 86.286

86.270 86.294

91.176 90.876

90.421 86.217

86.219 86.071

86.767

91.065 90.855

86.567 86.25990.937

86.268

90.446

86.550

90.565 90.935 90.704 90.192

86.907 86.395

85.717

85.761 85.909

86.509

90.727 90.818

90.660

90.352 90.164

86.456 86.062

85.458 85.530

85.299

85.407

90.709

90.498 90.013 89.705

86.419 85.778

85.226

85.861 85.795

85.482

85.823

90.550

90.214 89.931 86.361 85.440 85.122

85.601

85.838

89.947 90.353

90.123

89.792

89.619 85.667

85.112 84.827 84.654

89.756 90.128 89.842 89.546 89.332 85.411 84.795

84.948 84.637

89.680 89.937 89.943 89.982 86.602

85.085

90.791

90.080

91.508

91.171

90.874

90.278

86.388

86.177

85.62885.361

85.195

91.075

90.393

86.651

86.294

86.17784.958

85.032

86.580

86.353

90.928

90.106

90.511

90.023

90.678

90.480

89.944

90.526

90.036

90.366

89.332

90.149

89.179

89.269

86.451

86.208

85.784 86.163

86.04885.842

86.299

85.74285.540

85.319

85.512

85.33585.300

86.162

85.894

85.316

86.118

86.645

86.158 86.429

86.704

86.449

86.247

86.017

85.862

85.592

85.561

85.764

86.855 86.894

86.343

86.235

86.542

86.407

86.833

87.253

87.287

87.540 86.856

86.780

86.79985.638

85.217

85.125

84.956

85.454

85.229

85.231 85.204

85.940

86.112

85.157

85.518 85.509

85.619

86.173

86.237

88.048

85.245

85.832

87.575

85.549

85.640

85.390

85.381

86.835

87.276

87.260 87.259

87.065

87.088 87.07387.049

86.975

86.989

86.905

86.907

86.134

86.040

86.80886.824 86.824

86.819

86.889

88.707

86.814

86.533

86.544 86.467

86.442

86.433

86.452

86.256 87.546

86.633

86.585

86.577

87.125

87.101

86.140

86.387

86.753 87.196

85.953

86.251 86.133

86.472

86.620 86.640 89.252

86.554 86.485 86.48486.476

86.428 86.214

86.580

87.259

86.876

Smas=9007mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

15

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

477200 2 0 3 9 0 0

477200 2 0 4 0 0 0

477200 2 0 4 1 0 0

477200 2 0 4 2 0 0

477300 2 0 3 9 0 0

477300 2 0 4 0 0 0

477300 2 0 4 1 0 0

477300 2 0 4 2 0 0

477400 2 0 3 9 0 0

477400 2 0 4 0 0 0

477400 2 0 4 1 0 0

477400 20 42 00

477500 2 0 3 9 0 0

477500 2 0 4 0 0 0

477500 2 0 4 1 0 0

477500 2 0 4 2 0 0

477600 2 0 3 9 0 0

477600 2 0 4 0 0 0

477600 2 0 4 1 0 0

477600 20 42 00

45 5/b

/1/ 1/1

S= 14

.56 mp

C1P +1 E

C1

455/b/1/1/6

B P+M

C1

9

455/b/1/1/2

99.572

99.610

99.470

99.433

99.459

99.742

99.838

99.318

99.310

99.356 99.854

99.982

99.944

99.331

Sc=117.47mp

10/b

P+M

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/b

acces

piet- 1.40m

acces

piet- 1.69m

te ra sa

ne ac op er it a

st r. J. We is sm ul er (p ie tr is )

acces

au to- 2.40m

Scf=351mp.

Smasurat=357mp.

10/b

P+M

te ra sa

ne ac op er it a

CASA P+M

curte pamant

Nr. cad: 453-455/a/b/1/2/27-26/2

te ra sa

ac op er it a

te ra sa

ac op er it a

ter asa

acop er ita

cad.453-455/a/b/1/2/28,29/1/a

Scf=352mp.

Smasurat=352mp.

Sc=118.06mp

10/A

P+M

acces

piet- 1.36macces

au to- 2.40m

te ra sa

ne ac op er it a

acces

p iet-

1.69m

VAR.1

VAR.2

P

P+ 1E

P+ M

P+ 1E P

+1 E+

M

LIMITA ZONA STUDIATA

ZONA PREPONDERENT REZIDENTIALA CU LOCUINTE COLECTIVE D+P+3E+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER

CAROSABIL ASFALT propus

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

POT MAX . 40% CUT MAX. 2,00

INTERDICTIE DE CONSTRUIRE 20M DIN AX C.F. ZONA DE SIGURANTA CFR

ZONA DE IMPLANTARE A VIITOARELOR CONSTRUCTII

LIMITA ZONA CU PLANTATII DE PROTECTIE

OGLINDA DE APA

ACCES LA PARCELA

NUMAR PARCELA

ZONA CU DOTARI ALE ZONEI DE LOCUIRE FUNCTIUNI PENTRU RECREERE SI SPORT D+P+1E

TROTUARE

1

LEGENDA

REGLEMENTARI URBANISTICE

ZONA PROPUSA PT LOCUIRE CU INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PINA LA AVIZARE PUD/PUZ

CAROSABIL ASFALT existent

LIMITA DE PROPRIETATE A TERENURILOR STUDIATE IN PUZ

POT MAX . 20% CUT MAX. 0.9

PLANTATII DE PROTECTIE

LIMITA ZONA DE PROTECTIE CFR 100 M DIN AX LINIE CFR

PARCAJE INIERBATE

GjGj

430/2/ 1/1/1

CONSTRUCTII EXISTENTE CE SE MENTIN

ZONA CONSTRUCTII PT. SERVICII D+P+2E CU INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PINA LA AVIZARE PUD/PUZ POT MAX . 40% CUT MAX. 2,00

BILANT TERITORIAL ZONAL

SUPRAFATA TOTALA

PLANTATIE DE PROTECTIE

a zonei aferente PUZ conf.CF

LOCUINTE COLECTIVE

Existent Propus %

100,00

11,92CIRCULATII 1425,00

2990,00

11955,00 11955,00

25,01

6134,00 51,31

DOTARI ALE ZONEI DE LOCUIT 11,761406,00

TEREN AGRICOL INTRAVILAN 9007,00

din care FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 7,00837,00

7.00

50

2.00 1.50

25.50 12.0020.00

1.507.00

50

2.001.50

25.50 12.00 20.00

1.50

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1

tr

A x

C F

z.v.z.v.tr z.v. z.v.

U04

1:1000

PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE

N

PUZ "Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep" aprobat cu HCL 121/31.03.2017 regim de inaltime max. P+1E+M/Ep

PUD "Lotizare pentru locuinte si servicii" aprobat cu HCL 614/19.12.2006

regim de inaltime max. S+P+2E+M

PUZ "Locuinte colective si functiuni complementare" aprobat cu HCL 273/29.06.2010

regim de inaltime max. D+P+3E+M

PUZ "Locuinte" aprobat cu HCL 359/29.07.2008

regim de inaltime max. P+2E

TEREN STUDIAT

PUZ "Locuinte" aprobat cu HCL 377/11.10.2005

PUZ "Locuinte si dotari" aprobat cu HCL 511/22.10.2013 regim de inaltime max. D+P+1E

PUD "Constructie locuinte colective in regim D+P+3E, amenajare locuri de parcare in demisol

si imprejmuire proprietate" aprobat cu HCL 189/28.04.2009 regim de inaltime max. D+P+3E

PUZ "Construire ansamblu locuinte colective P+2E+M cu spatii pentru institutii, servicii si comert la parter" aprobat cu HCL 398/30.09.2008 regim de inaltime max. P+2E+M

154-A12 Studiu zonă - Documentații de urbanism aprobate în zonă1:2500

C+C S.A.

JOMO THERMOMOLDING

S.R.L.

str . N

ico lae

A nd

re es

cu

str . N

ico lae

A nd

re es

cu

str . A

nt on

B ac

alb as

a

str . A

nt on

B ac

alb as

a

solarii legume

flori

str. Sulina

str. Sulina

str. Constantin Daniel

str. Constantin Daniel

limite implantare

limita implantare

Nr. proiect: S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narița

Proiectant:

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timișoara, jud. Timiș tel. (+4) 0744 698012, tel./fax: (+4) 0256 432212 e-mail: [email protected]

Scara: 25 mai 2018

arh. Georgeta Trîmbițaș

arh. Georgeta TrîmbițașSpecialist R.U.R.

Șef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narița arh. Camil Milincu

S.C. LOMAS SERV S.R.L.

154/2016"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare"

PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

Nr. planșă:

Data:

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" Străzile Nicolae Andreescu - Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, 413811, Intravilan Timișoara, jud. Timiș

P.U.Z.

P.U.Z.

2,196 m2

1,731 m2

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format 420x420

scara:

iul. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N

8,2 5

33 ,12

40 ,83

22

20

24B

13B

13

15-17

18

16

ST R.

N. AN

DR EE

SC U

57

59 44

63

STR. OCTAV BANCILA

63 A

48

50

C.F. 419887

nr. TOP 419887

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 16

LOT 9 LOT 10

LOT 11 LOT 12

P+1E+M/Er

P+1E+M/Er

SUBZONA A - Locuinte individuale

SUBZONA B - Locuinte colective mici

7,7 5

5,0 0

25 ,14

10 ,00

3,00

20,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

7,7 5

5,0 0

4,2 4

21 ,50

10 ,00

2,00 16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

5,0 0

18 ,93

6,1 0

7,7 5

5,0 0

21 ,95

6,0 0

25 ,61

193,39

10 ,96

12,50

131,15

15,11

176,00

2,00

40,78

PTT47

PT T4

0

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

REGLEMENTARI URBANSTICE1:1500

03

reglementari urbanistice 03

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA - 26,02 % (21,02 % - trama stradala si 5% spatii verzi)

Prin RLU aferent "Etapei a 3-a elaborare PUG Timisoara", revizia 03, se propune un procent de 10% pentru trama stradala majora, invatamant, sanatate, locuinte sociale, spatii verzi.

BILANT TERITORIAL

EXISTENT PROPUS mp % mp %

15 000 100% 15 000 100%Suprafata amplasament

Zona cai de circulatie, auto/pietonala - strazi

- -

--

11 097 73,98%

3 153 21,02%

Zona locuinte cu regim redus de inaltime

ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME mp %

100%Suprafata zona locuinte curegim redus de inaltime

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

Zona alei, terase, accese auto/ pietonale, loc de parcare (in interiorul parcelei) Zone verzi, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

3 883,95 max.35%

2 774,25 min.25%

cca. 40%

11 097

4 438,80

Zona verde -- 750 5%

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PTT 47 - 12,50 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

PTT 40 - 12,00 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim maxim de inaltime: P+1E+M/Ep

Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici

Zona construibila

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde, min. 5%

Zona industriala

Zona de locuinte, P-P+2

Zona rezervata pentru drum

Zona mixta: locuire, depozitare, servicii

Drumuri existente

Drumuri propuse/ preluate din PUG 2013 etapa 3, rev.3

(conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

2,193 m2

300 m2

1,315 m2

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.325

86.467 86.540

86.549 86.531

86.400

86.462

86.460 86.433

86.655

86.481

86.478

86.469 86.726

86.850

86.641 86.628

86.406

86.446

86.429

86.620 86.658

86.587 86.354

86.396

86.450

86.590 86.595

86.576 86.529

86.411

86.350

86.344 86.486

86.673 86.619

86.642 86.662

86.558 86.757

86.295

86.331

86.204

86.508 86.524

86.536 86.417

86.272

86.317

86.261 86.520

86.473

86.446

86.326 86.325

86.467 86.540

86.363

86.502

86.450

86.518

86.493

86.527

86.641

86.542

86.512

86.441

86.147

86.409

86.479

86.445

86.402

86.460

86.338

86.270

86.430

86.243

86.485

86.546

86.133

85.842

85.880

86.075

86.099

86.330

86.223

86.250

86.233

86.168

86.130

86.170

86.232

86.174

86.218

86.211

86.256

86.244

86.213

86.265

86.181

86.180

86.091

86.179

86.334

86.124

85.946

85.929

85.930

85.968

86.058

86.151

86.166

86.133

86.132

86.185

86.161

86.108

86.059

86.116

86.302

86.360

86.269

86.081

85.968

85.859

86.034

86.081

86.228

86.120

86.083

86.193

85.947

86.048

85.986

86.031

86.203

86.309

86.219

86.224

86.228

86.297

86.403

86.260

86.198

86.247

86.146

86.217

86.138

86.228

86.323

86.175

86.330

86.495

86.366

86.401

86.145

86.155

86.078

86.048

86.039

86.132

86.108

86.212

86.174

86.338

86.306

86.185

86.336

86.277

86.208

86.126

86.132

86.041

86.081

86.054

86.161

86.160

86.077

86.058

86.082

85.999

86.067

85.983

86.095

86.083

86.284 86.504

86.444

86.152

86.152

86.167

86.223 86.219 86.250

86.391 86.42186.326

86.357

86.301 86.317

86.103 86.296

86.396

86.425 86.54886.521

86.438

86.341 86.410

86.404 86.443

86.444

86.597

86.623

86.594 86.583

86.600

86.484

86.484

86.447

86.462

86.502 86.475

86.674

86.554 86.511

86.532

86.541 86.618

86.713

86.879

85.704

85.666

86.071

86.227

86.149

86.167

86.097

86.066

86.257

86.368

86.333

86.526

86.473

86.017 85.437

85.750

85.991

85.910

86.058

85.934 86.204

86.323

86.414

86.408

86.486

86.595 87.027

86.754

86.938 86.868

86.530

86.362

86.455

86.448

86.350

86.338 86.093

86.184

86.575

86.742

86.81186.428

86.447

86.493

86.360

86.266

86.406 86.670

86.850

86.878 86.884

86.435

86.338

86.365

86.451

86.319

86.533

86.569 86.883

87.078

86.950

87.015 86.892

86.839 86.627

86.623

86.612

86.520

86.440

86.53186.789 86.850

86.782 86.664

86.562

86.575

86.616

86.719

86.702

86.684

86.561

86.329

86.40186.596

86.682

86.647

86.656

86.599

86.620 86.767

86.575

86.634

86.599

86.606

86.564

86.510

86.308 86.12985.976

86.191

86.194

86.045 86.216

86.489

86.545

86.560

86.482

86.249

86.256

86.334

86.282

86.228

86.123

86.107

85.905

86.136

86.01986.010

85.818

86.031

86.043

86.210

86.105

86.074

85.917

85.974

85.868

85.899

85.972

85.863

85.755

85.766

85.772

85.635

85.773

85.920

85.731

85.819

85.900

85.985

86.107

86.243

86.240

86.149

86.033

85.868

85.887

85.478

85.816

85.781

85.873

86.045

86.012

86.106

86.367

86.386

86.641

86.598

86.506

86.413

86.063

86.192

85.899

85.744

86.108

86.209

86.034

85.990

85.849

85.788

85.460

85.592

85.755

85.639

85.585

85.923

85.764

85.715

85.945

85.902

85.909

86.005

86.165

86.184

85.972

85.847

85.820

85.913

85.873

85.922

86.014

86.113

86.155

86.065

86.028

85.980

86.012

86.077

86.032

86.007

85.974

85.866

85.867

85.928

85.813

85.840

85.800

85.890

85.799 85.689

85.840

85.922

85.801

85.730

85.769

85.830

85.872

85.843

85.947

85.993

85.883

85.995

86.261

86.203

86.007

85.941

85.992

85.923

86.061

86.169

86.342

86.623

86.676

86.921

86.780

86.655

86.447

86.376

86.304

86.257

86.473

86.655

86.874

86.670

86.421

86.342

86.146

86.200

86.065

86.030

86.106

86.248

86.491

86.252

86.182

86.076

86.052

86.082 86.131

86.395

86.330

86.247

86.239

86.082

86.166

86.278

86.343

86.417

86.446 86.564

86.560

86.486

86.403

86.358

86.137

85.958

86.122

86.213

86.314

86.419

86.307

86.162

85.815

85.871

85.783

86.159

85.972 85.682

86.043

85.997 85.665

86.137 85.931 85.675

85.662 85.956

86.152

86.215

86.253

86.491

86.180

86.045

86.009

85.864

85.771

85.775

85.750

85.841

86.111

86.409

86.684

86.888

86.845

86.775

86.857

86.801

86.756

86.843

86.866

86.787

86.502

86.137

85.982

86.173

86.268

86.210

86.175

86.228

86.225

86.137

86.018

86.195

86.034

85.967

85.915

85.998

86.086

86.260

86.242

86.172

86.157

86.087

85.880

85.751

85.903

86.152

85.888

85.759

85.867

85.645

85.980

85.879

86.046 86.061

86.064

86.199

86.233

86.321

86.362

86.353

85.960

85.923

86.156

86.323

86.363

86.534

86.372

86.436

86.372

86.273

86.299

86.419

86.354

86.322

86.371

86.312

86.588

26.64

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

10.00

30.64

6.25

26.91

34.00

34.00

34.00

5.50

20.43

34.00

34.00

34.00

34.00

34.02

42.90

26 .69

6.0 0

7.7 5

13. 75

6.0 0

7.7 5

13. 75

30. 00

64. 40

6.0 0

7.7 5

13. 75

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

10. 00

5.00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.0 0

25 .00

3.0 0

3.00

3.00

3.00

10.00 3.00

10. 00

10. 00

10. 00

64. 06

64. 13

64. 20

64. 28

64. 35

34 .10

9.1 14.37

25. 00

3.0 0

12.50 8.25

4.25

4.25

6.25 2.00

2.002.25

6.25 2.00

2.002.25

8.25 4.25

12.50

2.00 2.00

64. 48

64. 55

64. 62

64. 68

374.00

374.33

3.00si h/2

3.00

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

3.00si h/2 3.00si h/2

5.00 5.50

2,465 m2

2,179 m2

2,182 m2

2,184 m2

2,187 m2

2,999 m2

2,191 m2

2,178 m2

CF 42

84 56

Pla tfor

ma be

ton ata

Ha la

ate lierTerasa acoperita

Cladire

dezafectata

Dr um

pi etr

uit

C

C

C

C

C

G

C

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

tro tua

r

tro tua

r

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

C

Strada Aurel Buteanu (pietruita)

Strada Octavian Bancila

Strada Constantin Daniel (asfalt)

Anexa

Nr.9 Nr.9

Casa P+M

str. Daniel Constantin (asfalt)

Casa P+M

Casa P+M

Casa P+M

2 0 3 4 0 0

2 0 3 5 0 0

2 0 3 6 0 0

2 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4769002 0 3 4 0 0

4769002 0 3 5 0 0

4769002 0 3 6 0 0

4769002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4770002 0 3 4 0 0

4770002 0 3 5 0 0

4770002 0 3 6 0 0

4770002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4771002 0 3 4 0 0

4771002 0 3 5 0 0

4771002 0 3 6 0 0

4771002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4772002 0 3 4 0 0

4772002 0 3 6 0 0

4772002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

4773002 0 3 4 0 0

4773002 0 3 5 0 0

4773002 0 3 6 0 0

4773002 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

Str . B

ac alb

as a

nr. to

p. 45

6

Cla dir

e

bir ou

ri

CF413811

S=16300 mp

Nr.cad.A855/1/7

Nr.cad.A855/1/8

S=10000 mp CF402010

Nr.cad.A855/1/9

S=9378mp

CF427565

Nr.cad.405/a/1/2/b

CF438999

CF441544

CF441545

CF412901

CF428075

CF413730

CF423588

CF 42

39 22

CF 40

58 88

CF 40

58 87

CF 43

16 64

CF428430

43 76

51

Str ad

a N ico

lae An

dre es

cu (a

sfa lt)

22

20

26 19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

32 A

45

9 10

12

10

8

8A

18

12

16

4

6

3

2

3A

36

47

49

51

34

36 36

B

1

53

3

5

7

4

2A 2B

2

55

57

59 44

6

8

1A

1

63

2

4

6

8

5

63 A

48

46

50

1

52 A/1

52 B

65

65 A

52 A/2

52

2

67

69

71

54

56

Dr um

de in

cin ta

CF428430

Strada Agronom iei

Strada Pacii

tro tua

r

PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

PT T 1

PTT 2

PTT 2

PT T 1

Str . B

ela Lu

go si

CF 445717

CF 445717

CF 445717

CF 44

57 16

CF 44

57 15

CF 44

57 01

CF 44

57 05

CF 445698

CF 44

56 99

CF 44

57 08

CF 44

57 11

CF 44

57 13

CF 44

57 00

CF 44

57 02

CF 44

57 03

CF 44

57 04

CF 44

57 06

CF 44

57 07

CF 44

57 09

CF 44

57 10

CF 44

57 12

CF 44

57 14

PTT 4

DJ 59

1

DJ 59

1

teren proprietate privata ce se va intabula in CF cu servitute de trecere pentru parceal cu nr.cad. 438999 conform plansei 05- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er”

teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum la 10.50m

in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune

seră seră

seră

seră

seră seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

seră

Subzona B - Locuințe colective mici. max. 6 unități locative/ clădire

Subzona A - Locuințe individuale max. 2 unități locative/ parcelă

posibila extensie a strazii Bela Lugosi

aliniament teren afectat de corectarea profilului transversal al str. Constantin Daniel

aliniament propus str. Bacalbasa

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P+2E+M P.O.T. max 35% C.U.T. max 1,3

(S)+P P.O.T. max 55% C.U.T. max 0,55

9

SzS

SzL

SzU

SzL

SzV

SzC

SzC

13

Nr. Nord(m) Est(m) 1 477171.482 203471.664 2 477188.824 203491.957 3 477216.894 203524.804 4 476929.096 203764.169 5 476900.738 203730.638 6 476883.433 203710.202

LEGENDĂ:

Limita teren studiat conform A.O. nr.17/08.06.2017

Limita imobile conform CF

Garduri

Stâlp iluminare publică

C Capac cămin de vizitare apă/canal

G Capac cămin gaz

Semn de circulație

ZONĂ MIXTĂ existentă: locuire, servicii, industrie (conform PUG Timișoara aprobat prin HCL 157/2002) Interdicție temporară de construire până la aprobare PUZ / PUD

Limita de proprietate PUZ APROBAT CU HCL 121/31.03.2017 ”LOCUINȚE COLECTIVE MICI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M/Er” Limita parcele propuse

ZONIFICARE EXISTENT:

ZONIFICARE PROPUS: Subzonă funcțiuni complementare - servicii și intituții publice propusă

Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare în regim de înălțime (S)+P+2E+M propusă

Subzonă verde propusă

Subzonă utilități propusă

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propusă

Limita de implantare a construcțiilor propusă

Accesuri la parcelele propuse

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă spații verzi existentă

Limita de implantare a funcțiunilor complementare la parterul imobilelor

Teren rezervat pentru eventuala extindere a profilului de drum de la 5,50m la 10,50m (in situatia in care dezvoltarea zonei o va impune)

Limita de proprietate teren ce face obiectul PUZ

1.50 1.50 6.50 1.50 1.50 12.50

2.257.002.502.00 13.75

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil + biciclete

PTT 2 - conform PT 47 din PUG

trotuartrotuar z.v.z.v.

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

PTT 1

trotuar trotuarstationari/ z. verde

2.00 1.70 7.00 3.00 1.80 15.50

carosabil trotuartrotuar zonaverde zona verde

PTT 4 - existent Str. N. Andreescu

N

154-A03Reglementări urbanistice1:1000

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

TABEL DE COORDONATE SISTEM STEREOGRAFIC 1970

LEGENDA

PROPUSEXISTENT

Teren arabil în intravilan

SzS - Subzonă servicii și instituții

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare

SzV - Subzonă spații verzi

SzU - Subzonă utilități

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

26 300 mp 100,00 % - -

2 465 mp 9,37 %

19 221 mp 73,09 %

1 315 mp 5,00 %

300 mp 1,14 %

2 999 mp 11,40 %

- -

- -

- -

- -

- -

26 300 mp 100,00 % 26 300 mp 100,00 %TOTAL

BILANȚ TERITORIAL

INDICI URBANISTICI

SzS - Subzonă servicii și instituții publice P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max. la cornișă

55% 0,55 (S)+P 8,00 m

SzL - Subzonă locuire colectivă cu funcțiuni complementare la parter, conform limitei de implantare P.O.T. max C.U.T. max Regim de înălțime max. Înălțimea max.

35% 1,3 (S)+P+2E+M 14,80 m

Înălțimea max. la cornișă în cazul clădirilor cu șarpantă 10,80 m

Amplasament ce face obiectul PUZ

"Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare" aprobat prin HCL 458/13.09.2018

SK PUD CONSTRUCTIHEOCUINTE COLECTIVE IN REGIM D+P+3E, AMENAJARI SR DE PARCARE IN DEMISOL SI IMPREJMUIRE PLAN URBANISTIC ZONAL SC ARHITRAVA DESIGN SRL i m_i AC LOCUINTE SI DOTARI TIMISOARA, str. SULINA NR. 19-21 Reglementari urbanistice, zoniicare 1:1000 LEGENDA LIMITE = = = = i teren beneficiar propus pentru parcelare Limita parcele existente ZONIFICARE FUNCTIONALA A : Locuinte propuse regim de inaltime D+P+1 Dotari si servicii publice propuse regim de inaltime D+P+1 Zona de locuinte familiale propusa prin PUZ aprobat cu HCL 377/2005 Zona de locuinte colective propuse prin PUZ-uri aprobate Locuinte familiale existente, maxim P+1+M Top501/1/1/3/1/1 : ( / Ă NT LEA 20KW existenta CAI DE CIRCULATII SI SPATII VERZI pg, Spatii verzi amenajate propuse prin PUZ —/ Spatii verzi propuse prin documentatii de urbanism aprobate anterior PUZ IUNI UI Canal ANIF existent [ Drumuri propuse cu prospect 9m si 12m Top 419637 aprobate anterior PUZ INDICI URBANISTICI up Acces auto pe parcela pentru zona de locuinte E L A - 7 TA Drumuri propuse prin documentatii de urbanism P.O.T. = 35% N C.U.T.= 1.00 H cornisa = 7,00m; PUZ CONSTRUIREANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVER+2E+M H coama = 11,00m LÂRARTER, : BILANT TERITORIAL PROPUS EXISTENT PROPUS ZONE FUNCTIONALE [Suprafata] o, | Suprafata & mp mp, pentru zona de dotari si aprobat cu HCL 398/2008 ervicii publice Suprafata totala teren 7.081 RT. = 40% |Circulatii si Zone verzi de 384 > e Ă H cornisa = 8,00m; A1359/5/6/4 N 4 d H coama = 12,00m D+P+1E CZ | REGIM DE INALTIME PROPUS Suprafata studiata Statie tran: Beneficiar: Nr. proiect: CHIRICI ALEXANDRU P12/2011 aprobat cu HCIŞ77/2005 __ TI A E BD, 300 161 RO - QUALITY rea = ca tel.fax +40-256-441 102, CHIRICI MARIA ELENA ASSURAICE e-mail: melvin officeEgmail com SEF PROIECT | ing. Daniel Pescaru Pata Titlu plansa: DIRECTOR | ing. Daniel Pescaru PROIECTAT arh. Loredana Pescaru N E REGLEMETARI URBANISTICE, ZONIFICARE DDESENAT arh. Loredana Pescaru 420x594
-uso o E
Profil Transversal 47 -lătime 12.5m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE verde + verde + trotuar trotuar 3.000 3.250 3.250 3.000 Zona | Auto RE Auto +BICICLETA | Zona 12.500
Profil Transversal 40 -lătime 12m MITA PROPRIETATE Trotuar | Parcare Auto | Auto 2.250 2000 "2750 2750 12.000
RIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA iciul Banca Age Date Urbane planul de bază al municipiului pentru lucrări în continuare ip
“Serviciul Banca de Date 1 “Extras din planul de bază al PP ca referinţă pentru lucrări Şi nieipiului coiijayare
> Google Earth Pro File Edit View Tools Add Help Y Search timisoara Search GetDirections History La Y Places w » “VC Sichtsesing Teur D Temporary Places O Ocean TE Weather Gallery e RS RE , 9 Global Avarer ROSE ue DI More 7 Terrain = Earth EESTI EEE CSI COD CICI CL) 1205 EET ZE Tour Guide CI) E)
EEE DD 1705 11/10/2017 = 3 a
File Edit View Add Help Y Search timisoara Search GetDirections History La Y Places TD MyPla » 3 Sightzesing Teur D Temporary Places PE Er et ATi Li Tour Guide d, 4 , TE “elevi 87im Ș, eye alt, 808m TE 11/10/2017 E) a
Google Earth Pro File Edit View Add Help Search timisoara ara Y Places ” ÎS MyPla » ID Si D Temporary Places Y Lavers YI 3D Buildings O Ocean Tour Guide PI STI cs tii ED) eye alt 810'm TR 11/10/2017 LI
File Edit View Tools Add Help Y Search SEE re Y Places - ÎS D Temporary Places Y Lavers a , N DSP CNSAS n >, At d n. E FE UI ._ ZE SETI E ZET ERIS CTT
Add Help Y Search timisoara Bra Y Places D Temporary Places Y Lavers GE? A n a ID STATI ES feat Tour Guide | LE . Ol : PEPE IESE DST CEI SISESTI: 1703 LR E
File Edit View Tools Add Help Y Search timisoara La Y Places 1 MyPlac D Temporary Places Y Lavers ESC Co MEET) U E) 11/10/2017
re Y Places Is m p d d Google Earth A 1704 ERE E
File Edit View Tools Add Help Y Search timisoara re Y Places D Temporary Places O Ocean E Weather A [= ED N EEE SSI a m. eyealt 808 m, m m 11/10/2017 E)
Profil Transversal 47 -lătime 12.5m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE verde + verde + trotuar trotuar 3.000 3.250 3.250 3.000 Zona | Auto RE Auto +BICICLETA | Zona 12.500
Profil Transversal 40 -lătime 12m MITA PROPRIETATE Trotuar | Parcare Auto | Auto 2.250 2000 "2750 2750 12.000
-uso o E
Platforma o, Industrială Solventul Zona Ind Calea Bu itirul Calea Sagului CALEA ȘAGULUI CALEA şi MARTIRILOR al Constantin Prezan Strada Mureş î Strada Tosca Strada Gavril Musicescu
  • A.09 PUZ-uri APROBATE IN ZONA