keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 61/13.02.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire Centru social-spiritual", str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara

13.02.2015

Hotararea Consiliului Local 61/13.02.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire Centru social-spiritual", str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-019637/22.12.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138/2012 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul favorabil nr. 18/04.12.2014 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 21 din 07.07.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire Centru social-spiritual", str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara, având ca beneficiar pe Episcopia Romana Unita cu Roma Greco - Catolica de Lugoj, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 400 din 30.07.2013 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului inscris in CF nr. 422568, nr. top 29939/2 in suprafata de 1539 mp, proprietar fiind Municipiul Timisoara întocmit conform Proiectului nr. 20/2010, realizat de S.C. MIRCEA DRAGOS INVEST S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+1E+M(Er), acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004401/02.10.2014., procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.2, H max cornisa = 12 m, H max coama = 15.50 m - pentru elemente arhitecturale specifice programului de cult, spaţii verzi de min. 20 % - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 21/07.07.2014.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire Centru social-spiritual", str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care se pot demara investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 4: Terenul studiat în suprafaţă totală de de 1.539 mp, este inscris in CF nr. 422568, Timisoara, avand nr. top. 29939/2, teren intravilan în Timişoara, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara, intabulare drept de proprietate, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1, proprietatea MUNICIPIULUI TIMISOARA, domeniu public, se noteaza Contract de comodat nr. 36/17.12.2013, emis de MUNICIPIUL TIMISOARA, in favoarea Episcopiei Romana Unita cu Roma Greco - Catolica de Lugoj asupra terenului, pe o perioada de 49 ani, incepand cu data de 17.12.2013

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire Centru social-spiritual", str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 04_PROPRIETATEA_ASUPRA_TERENURILOR.PDF

DUMITRELE ELENA - EMILIA

NUMESPECIFICATIE

PROIECTAT DESENAT

SEF PROIECT

COORDONATOR R.U.R.

SCARA: 1:500

SEMNATURA

PROIECT 20 / 2010

FAZA P.U.D.

BENEFICIAR :

DATA dec.2014

ARH. MIRCEA DRAGOS

TITLU PLANSA:

sc. DRAGOS MIRCEA INVEST s.r.l. strada Dan Capitan nr. 5, Timisoara J 35 / 3099 / 25.10.2004, RO 16876644, tel. +40.729.013.865, +40 727 377 578 fax. +40.256.430.194INV.

VERIFICAT

ARH. MIRCEA DRAGOS ADRESA LUCRARII: intravilan Timişoara, str. I.Ionescu de la Brad, nr.32, CF.422568-nr.top.29939/2,

TITLU PROIECT : Construire Centru social- spiritual

ARH. MIRCEA DRAGOS ARH. MIRCEA DRAGOS

6, 00

5, 00

50

5, 00

5, 00

5, 00

6,55

P+4E acoperis

terasa

P+4E acoperis

terasa

P+4E acoperis

tip sarpanta

P+4E acoperis

terasa

P+4E acoperis

tip sarpanta

P+4E acoperis

tip sarpanta

P+M acoperis

tip sarpanta

P+M acoperis

tip sarpanta

P acoperis

tip sarpanta

P acoperis

tip sarpanta

ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE REGIM DE INALTIME P+1E+M

ZONA LOCUINTE COLECTIVE REGIM DE INALTIME P+4E

ZONA LOCUINTE COLECTIVE REGIM DE INALTIME P+4E

ZONA ACTIVITATI ECONOMICE, INDUSTRIE, DEPOZITARE,

LOGISTICA, SERVICII, RETAIL

94.74

91.95 92.05

91.89 91.91

91.87

91.90

91.78

91.9091.81

91.86

91.91

91.69

91.75 91.61

91.76

91.75

91.69 91.8291.90

91.98

92.07

92.10

91.71

91.68

91.69

91.65

91.71

91.78

93.31

91.84

91.79

91.70 92.00

91.76

91.74

91.73

91.93

91.84

91.84 91.90

91.61

91.55 91.6691.64

13.24

91.54 91.28

91.79

91.66

91.46 91.57

91.84

91.86 91.26

91.87

91.70

92.03

91.60

91.56

91.44

91.52

91.47

91.40

91.55

91.25

92.11

91.20

91.54

91.35

91.37

91.90

91.38

91.08

91.73

91.50

91.11

91.07

90.99

91.09

102

103

104

C

C

V

V C

V

B P+M

sopron solar

mag mag

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv Zv

Zv

Zv Zv

gr

AP+4E

bl. A58

bl. A59

tro tua

r a sf

alt

tro tua

r a sf

alt

482000 482000

482050 482050

20 82

50 20

82 50

20 83

00 20

83 00

1

top 29939/2 S=1539mp

2

4

5 3

nr. cad. 415879

top 29938

top 29937

top 29939/1

Lip

ULic/ PUZ

Lc_A

Rim

12

2

3 3

2

3

32,10

33 ,9

9

14 ,4

930,92

48 ,7

4

11 ,5

0

6,00

6, 00

6,00

3,00

st r.

Ve rd

e (a

sf al

t)

str. Ion Ionescu de la Brad (asfalt)

S_Is CENTRU SOCIAL-

SPIRITUAL P+1E+M

422568 1539

NR.C.F. (mp)

Suprafata NR.TOP. Proprietar

SITUATIA JURIDICA

29939/2

Teren intravilan,

in strada I. I.

de la Brad, nr. 32

Descriere

imobil

Timisoara

MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public act

nr. 147218/06.10.2008, H.G. NR. 1016/2005

Nota : - coordonatele X ; Y - sistem de proiectie ,, Stereo '70 " - cota Z - sistem de referinta M. Neagra

Parcela cu numărul topografic 29939/2 inscrisă in C.F. nr.422568 Timisoara, proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA, cu drept de folosintă gratuită către Episcopia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica de Lugoj., conform H.C.L.M.T. nr. 400/2013.

Pct. X Y INVENTAR DE COORDONATE

1 482063.556208258.102 2 482048.879208286.651 3 482018.607 208271.198 4 482005.889208264.244 5 482019.796208236.629

LIMITA ZONA STUDIATA

LEGENDA P.U.D. LIMITE

LIMITA PARCELA AFERENTA PUD

TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

TERENURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

PLAN URBANISTIC DE DETALIU Construire Centru social- spiritual intravilan Timişoara, str. I.Ionescu de la Brad, nr.32, CF.422568-nr.top.29939/2, S.teren=1.539mp Beneficiar: Episcopia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica de Lugoj, Timişoara, str.Holdelor bl.B91, sc. B, et.3, ap.5, PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR SC.1:500

A04

Bilanţ teritorial: Destinaţie teren Situaţia existentă Situaţia propusă suprafaţă procente suprafaţă procente Teren intravilan 1.539,00mp 100% 1.539,00mp 100,00% Zona construibila centru social- spiritual 0,00mp 0,00% 615,60mp 40,00% Spaţii verzi 0,00mp 0,00% 307,80mp 20,00% Alei carosabile în incintă, platforme, parcaje, circulaţii pietonale 615,60mp 40,00%

Total 1.539,00mp 100,00% 1.539,00mp 100,00%

  • 04 PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Atasament: 03_REGLEMENTARI_URBANISTICE.PDF

DUMITRELE ELENA - EMILIA

NUMESPECIFICATIE

PROIECTAT DESENAT

SEF PROIECT

COORDONATOR R.U.R.

SCARA: 1:500

SEMNATURA

PROIECT 20 / 2010

FAZA P.U.D.

BENEFICIAR :

DATA dec.2014

ARH. MIRCEA DRAGOS

TITLU PLANSA:

sc. DRAGOS MIRCEA INVEST s.r.l. strada Dan Capitan nr. 5, Timisoara J 35 / 3099 / 25.10.2004, RO 16876644, tel. +40.729.013.865, +40 727 377 578 fax. +40.256.430.194INV.

VERIFICAT

ARH. MIRCEA DRAGOS ADRESA LUCRARII: intravilan Timişoara, str. I.Ionescu de la Brad, nr.32, CF.422568-nr.top.29939/2,

TITLU PROIECT : Construire Centru social- spiritual

ARH. MIRCEA DRAGOS ARH. MIRCEA DRAGOS

6, 00

5, 00

50

5, 00

5, 00

5, 00

6,55

P+4E acoperis

terasa

P+4E acoperis

terasa

P+4E acoperis

tip sarpanta

P+4E acoperis

terasa

P+4E acoperis

tip sarpanta

P+4E acoperis

tip sarpanta

P+M acoperis

tip sarpanta

P+M acoperis

tip sarpanta

P acoperis

tip sarpanta

P acoperis

tip sarpanta

ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE REGIM DE INALTIME P+1E+M

ZONA LOCUINTE COLECTIVE REGIM DE INALTIME P+4E

ZONA LOCUINTE COLECTIVE REGIM DE INALTIME P+4E

ZONA ACTIVITATI ECONOMICE, INDUSTRIE, DEPOZITARE,

LOGISTICA, SERVICII, RETAIL

94.74

91.95 92.05

91.89 91.91

91.87

91.90

91.78

91.9091.81

91.86

91.91

91.69

91.75 91.61

91.76

91.75

91.69 91.8291.90

91.98

92.07

92.10

91.71

91.68

91.69

91.65

91.71

91.78

93.31

91.84

91.79

91.70 92.00

91.76

91.74

91.73

91.93

91.84

91.84 91.90

91.61

91.55 91.6691.64

13.24

91.54 91.28

91.79

91.66

91.46 91.57

91.84

91.86 91.26

91.87

91.70

92.03

91.60

91.56

91.44

91.52

91.47

91.40

91.55

91.25

92.11

91.20

91.54

91.35

91.37

91.90

91.38

91.08

91.73

91.50

91.11

91.07

90.99

91.09

102

103

104

C

C

V

V C

V

B P+M

sopron solar

mag mag

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv Zv

Zv

Zv Zv

gr

AP+4E

bl. A58

bl. A59

tro tua

r a sf

alt

tro tua

r a sf

alt

482000 482000

482050 482050

20 82

50 20

82 50

20 83

00 20

83 00

1

top 29939/2 S=1539mp

2

4

5 3

nr. cad. 415879

top 29938

top 29937

top 29939/1

Lip

ULic/ PUZ

Lc_A

Rim

12

2

3 3

2

3

32,10

33 ,9

9

14 ,4

930,92

48 ,7

4

11 ,5

0

6,00

6, 00

6,00

3,00

Locuri de parcare

st r.

Ve rd

e (a

sf al

t)

str. Ion Ionescu de la Brad (asfalt)

S_Is CENTRU SOCIAL-

SPIRITUAL P+1E+M

422568 1539

NR.C.F. (mp)

Suprafata NR.TOP. Proprietar

SITUATIA JURIDICA

29939/2

Teren intravilan,

in strada I. I.

de la Brad, nr. 32

Descriere

imobil

Timisoara

MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public act

nr. 147218/06.10.2008, H.G. NR. 1016/2005

Nota : - coordonatele X ; Y - sistem de proiectie ,, Stereo '70 " - cota Z - sistem de referinta M. Neagra

Parcela cu numărul topografic 29939/2 inscrisă in C.F. nr.422568 Timisoara, proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA, cu drept de folosintă gratuită către Episcopia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica de Lugoj., conform H.C.L.M.T. nr. 400/2013.

Pct. X Y INVENTAR DE COORDONATE

1 482063.556208258.102 2 482048.879208286.651 3 482018.607 208271.198 4 482005.889208264.244 5 482019.796208236.629

LIMITA ZONA STUDIATA

LEGENDA P.U.D. LIMITE

LIMITA PARCELA AFERENTA PUD IN LUCRU

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 ETAJE, EXISTENTA

FOLOSINTA TERENURILOR

ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1E, P+2 EXISTENTA( conf. PUZ aprobat prin HCL nr.186/2003)

ZONA ACTIVITATI ECONOMICE, INDUSTRIE, DEPOZITARE, LOGISTICA, SERVICII, RETAIL, EXISTENTA

ZONE VERZI, SPATII VERZI DE ALINIAMENT EXISTENTE

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI EXISTENTE

ALEI EXISTENTE

SUBZONA DE INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE IN CLADIRI DEDICATE SITUATE IN AFARA ZONEI CENTRALE ZONE VERZI, SPATII VERZI DE ALINIAMENT PROPUSE

PISTA BICICLETA PROPUSA

LIMITA DE CONSTRUIBILITATE

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU Construire Centru social- spiritual intravilan Timişoara, str. I.Ionescu de la Brad, nr.32, CF.422568-nr.top.29939/2, S.teren=1.539mp Beneficiar: Episcopia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica de Lugoj, Timişoara, str.Holdelor bl.B91, sc. B, et.3, ap.5, REGLEMENTARI URBANISTICE SC.1:500

A02

Centru social - spiritual POT = max.40%, CUT=1,20 regim de inaltime P+1E+M(Er)- Hmax.cornisa- 10m regim de inaltime H.max.-15,50m (pentru elemente arhitecturale specifice programului de cult- gen turla )

Bilanţ teritorial: Destinaţie teren Situaţia existentă Situaţia propusă suprafaţă procente suprafaţă procente Teren intravilan 1.539,00mp 100% 1.539,00mp 100,00% Zona construibila centru social- spiritual 0,00mp 0,00% 615,60mp 40,00% Spaţii verzi 0,00mp 0,00% 307,80mp 20,00% Alei carosabile în incintă, platforme, parcaje, circulaţii pietonale 615,60mp 40,00%

Total 1.539,00mp 100,00% 1.539,00mp 100,00%

  • 03 REGLEMENTARI URBANISTICE

Atasament: 02_situatia_existenta.PDF

DUMITRELE ELENA - EMILIA

NUMESPECIFICATIE

PROIECTAT DESENAT

SEF PROIECT

COORDONATOR R.U.R.

SCARA: 1:500

SEMNATURA

PROIECT 20 / 2010

FAZA P.U.D.

BENEFICIAR :

DATA dec.2014

ARH. MIRCEA DRAGOS

TITLU PLANSA:

sc. DRAGOS MIRCEA INVEST s.r.l. strada Dan Capitan nr. 5, Timisoara J 35 / 3099 / 25.10.2004, RO 16876644, tel. +40.729.013.865, +40 727 377 578 fax. +40.256.430.194INV.

VERIFICAT

ARH. MIRCEA DRAGOS ADRESA LUCRARII: intravilan Timişoara, str. I.Ionescu de la Brad, nr.32, CF.422568-nr.top.29939/2,

TITLU PROIECT : Construire Centru social- spiritual

ARH. MIRCEA DRAGOS ARH. MIRCEA DRAGOS

gard existent

P+4E acoperis

terasa

P+4E acoperis

terasa

P+4E acoperis

tip sarpanta

P+4E acoperis

terasa

P+4E acoperis

tip sarpanta

P+4E acoperis

tip sarpanta

P+M acoperis

tip sarpanta

conform PUZ aprobat prin HCL nr.186/2003 zona de locuinte si functiuni complementare existenta

P+M acoperis

tip sarpanta

P acoperis

tip sarpanta

P acoperis

tip sarpanta

ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE REGIM DE INALTIME P+1E+M

ZONA LOCUINTE COLECTIVE REGIM DE INALTIME P+4E

ZONA LOCUINTE COLECTIVE REGIM DE INALTIME P+4E

ZONA ACTIVITATI ECONOMICE, INDUSTRIE, DEPOZITARE,

LOGISTICA, SERVICII, RETAIL

94.74

91.95 92.05

91.89 91.91

91.87

91.90

91.78

91.9091.81

91.86

91.91

91.69

91.75 91.61

91.76

91.75

91.69 91.8291.90

91.98

92.07

92.10

91.71

91.68

91.69

91.65

91.71

91.78

93.31

91.84

91.79

91.70 92.00

91.76

91.74

91.73

91.93

91.84

91.84 91.90

91.61

91.55 91.6691.64

13.24

91.54 91.28

91.79

91.66

91.46 91.57

91.84

91.86 91.26

91.87

91.70

92.03

91.60

91.56

91.44

91.52

91.47

91.40

91.55

91.25

92.11

91.20

91.54

91.35

91.37

91.90

91.38

91.08

91.73

91.50

91.11

91.07

90.99

91.09

102

103

104

C

C

V

V C

V

B P+M

sopron solar

mag mag

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv Zv

gr

AP+4E

bl. A58

bl. A59

tro tua

r a sf

alt

tro tua

r a sf

alt

482000 482000

482050 482050

20 82

50 20

82 50

20 83

00 20

83 00

1

top 29939/2 S=1539mp

2

4

5 3

nr. cad. 415879

top 29938

top 29937

top 29939/1

32,10

33 ,9

9

14 ,4

930,92

48 ,7

4st r.

Ve rd

e (a

sf al

t)

str. Ion Ionescu de la Brad (asfalt)

LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA PARCELA AFERENTA PUD IN LUCRU

LEGENDA P.U.D. LIMITE

ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1E, P+2 EXISTENTA( conf. PUZ aprobat prin HCL nr.186/2003)

FOLOSINTA TERENURILOR

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 ETAJE, EXISTENTA ZONA ACTIVITATI ECONOMICE, INDUSTRIE, DEPOZITARE, LOGISTICA, SERVICII, RETAIL, EXISTENTA

ZONE VERZI, SPATII VERZI DE ALINIAMENT EXISTENTE

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI EXISTENTE

ALEI EXISTENTE

422568 1539

NR.C.F. (mp)

Suprafata NR.TOP. Proprietar

SITUATIA JURIDICA

29939/2

Teren intravilan,

in strada I. I.

de la Brad, nr. 32

Descriere

imobil

Timisoara

MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public act

nr. 147218/06.10.2008, H.G. NR. 1016/2005

SUPRAFATA DE TEREN REZERVATA IN VEDEREA REALIZARII PROFILULUI STRADAL

Nota : - coordonatele X ; Y - sistem de proiectie ,, Stereo '70 " - cota Z - sistem de referinta M. Neagra

Parcela cu numărul topografic 29939/2 inscrisă in C.F. nr.422568 Timisoara, proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA, cu drept de folosintă gratuită către Episcopia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica de Lugoj., conform H.C.L.M.T. nr. 400/2013.

Pct. X Y INVENTAR DE COORDONATE

1 482063.556208258.102 2 482048.879208286.651 3 482018.607 208271.198 4 482005.889208264.244 5 482019.796208236.629

SITUATIA EXISTENTA

PLAN URBANISTIC DE DETALIU Construire Centru social- spiritual intravilan Timişoara, str. I.Ionescu de la Brad, nr.32, CF.422568-nr.top.29939/2, S.teren=1.539mp Beneficiar: Episcopia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica de Lugoj, Timişoara, str.Holdelor bl.B91, sc. B, et.3, ap.5, SITUATIA EXISTENTA SC.1:500

A01

DISFUNCTIONALITATI: - profilul stradal existent incompatibil cu strategiile de dezvoltare ale zonei - in momentul actual caracterul mixt al zonei creeaza o discrepanta si incoerenta urbanistica, incompatibila cu functiunea locuirii

1

2

Vedere de ansamblu nr.2

Vedere de ansamblu nr.1

SRR - : 93jm altitudinea de la fiivelul vizual âlprivitorului 93 m O
SR Geographeri
  • 02 situatia existenta

Atasament: RAP_INF_SI_CONSULT_ION_IONESCU_DE_LA_BRAD_32.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I   C O N S E R V A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

UR2013-020349/06.01.2014 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

- Denumire proiect: CONSTRUIRE BISERICĂ ŞI CENTRU SOCIAL-SPIRITUAL - Amplasament: STR. ION IONESCU DE LA BRAD, NR. 32, TIMIŞOARA - Beneficiar: EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA GRECO-CATOLICĂ DE LUGOJ - Proiectant: S.C. DRAGOŞ MIRCEA INVEST S.R.L.

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul, Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 12.12.2013 - 31.12.2013 la

documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati din cadrul Direcţiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunţaţi proprietarii parcelelor învecinate ,prin adrese expediate prin poştă şi a fost afişat anunţul pe site-ul www.primariatm.ro

Proprietari notificaţi : - Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, ap. 1: MURĂREŢU GHEORGHE - Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, ap. 2 : LASZLO DAVID; ARPAD ANDREI; VASS

ZENOBIE IULIA; - Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, ap. 3: MUREŞAN MĂRIOARA; - Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 34: RAIA ROMEO MARIUS.

Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT ŞEF

CIPRIAN SILVIU CĂDARIU

CONSILIER MIHAELA NEAMŢI

Red/Dact M.N. – 2ex

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

1

SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2014-019637/22.12.2014

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire Centru social-spiritual”, str. Ion

Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2014-019637/18.12.2014, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire Centru social-spiritual”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 18/04.12.2014, precum si de Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 21 din 07.07.2014; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3228/15.09.2014;

Documentaţia PUD “Construire Centru social-spiritual”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara, beneficiar Episcopia Romana Unita cu Roma Greco – Catolica de Lugoj, proiectant S.C. DRAGOS MIRCEA INVEST S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna decembrie 2013, cu ocazia demararii Etapei 1- etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 06.01.2014, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2013-020349/ 06.01.2014;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD “ Construire Centru social-spiritual”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire Centru social-spiritual”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara; Planul Urbanistic de Detaliu “Construire Centru social-spiritual”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr.

32, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. MIRCEA DRAGOS INVEST S.R.L., proiect nr.

20/2010, la cererea beneficiarului Episcopia Romana Unita cu Roma Greco – Catolica de Lugoj

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

2

conform nr. HCL nr. 400 din 30.07.2013 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului inscris in CF

nr. 422568, nr. top 29939 in suprafata de 1539 mp, proprietar fiind Municipiul Timisoara.

Terenul studiat in cadrul documentatiei PUD, se află situat in partea de nord-est a orasului Timisoara, in zona Lipovei, in UTR 24, prevazut prin PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014, ca zona de locuinte si functiuni complementare, fiind delimitat la sud de o parcela neconstruita, la vest de str. Verde, la nord de parcela privata construita in regim P+M si P+1E, la est de parcela privata construita in regimP+M. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire Centru social-spiritual”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de de 1.539 mp, este inscris in CF nr. 422568, Timisoara, avand nr. top. nr. top. 29939/2, teren intravilan în Timişoara, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara, intabulare drept de proprietate, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1, proprietatea MUNICIPIULUI TIMISOARA, domeniu public, se noteaza contract de comodat nr. 36/17.12.2013, emis de MUNICIPIUL TIMISOARA, in favoarea Episcopiei Romana Unita cu Roma Greco – Catolica de Lugoj asupra terenului, pe o perioada de 49 ani, incepand cu data de 17.12.2013.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construire Centru social-spiritual”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara, se propune realizarea unui centru social-spiritual.

Accesul auto si pietonal se vor realiza din strada Verde, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004401/02.10.2014.

Indicii propuşi prin prezenta documentatie, sunt: POT max = 40 %

CUT max = 1.2 Regim maxim de înălţime: P+1E+M(Er); H max cornisa = 10 m;

H max coama = 15.50 m – pentru elemente arhitecturale specifice programului de cult; Spatii verzi min. 20 % - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 21/07.07.2014.

Sunt prevăzute bransamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.). Planul Urbanistic de Detaliu “Construire Centru social-spiritual”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

3

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire Centru social- spiritual”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara, având ca beneficiar pe Episcopia Romana Unita cu Roma Greco – Catolica de Lugoj, conform nr. HCL nr. 400 din 30.07.2013 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului inscris in CF nr. 422568, nr. top 29939 in suprafata de 1539 mp, proprietar fiind Municipiul Timisoara, întocmit conform proiectului nr. 20/2010, realizat de S.C. MIRCEA DRAGOS INVEST S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E+M(Er), accesul auto si pietonal, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004401/02.10.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1.2, spaţii verzi de min. 20 % - conform Adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 21/07.07.2014 din suprafaţa totală a parcelei;

3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire Centru social-spiritual”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul studiat în suprafaţă totală de de 1.539 mp, este inscris in CF nr. 422568, Timisoara, avand nr. top. nr. top. 29939/2, teren intravilan în Timişoara, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara, intabulare drept de proprietate, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1, proprietatea MUNICIPIULUI TIMISOARA, domeniu public, se noteaza contract de comodat nr. 36/17.12.2013, emis de MUNICIPIUL TIMISOARA, in favoarea Episcopiei Romana Unita cu Roma Greco – Catolica de Lugoj asupra terenului, pe o perioada de 49 ani, incepand cu data de 17.12.2013.

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu “Construire Centru social- spiritual”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

SECRETAR ARHITECT ŞEF Ioan COJOCARI Ciprian Silviu CĂDARIU ŞEF BIROU CONSILIER, Gabriela GHILEZAN Steluta URSU

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

Daniel VĂCĂRESCU Red/Dact S.U.

Atasament: 01_incadrare_in_ZONA_PUG.PDF

DUMITRELE ELENA - EMILIA

NUMESPECIFICATIE

PROIECTAT DESENAT

SEF PROIECT

COORDONATOR R.U.R.

SCARA: 1:500

SEMNATURA

PROIECT 20 / 2010

FAZA P.U.D.

BENEFICIAR :

DATA dec.2014

ARH. MIRCEA DRAGOS

TITLU PLANSA:

sc. DRAGOS MIRCEA INVEST s.r.l. strada Dan Capitan nr. 5, Timisoara J 35 / 3099 / 25.10.2004, RO 16876644, tel. +40.729.013.865, +40 727 377 578 fax. +40.256.430.194INV.

VERIFICAT

ARH. MIRCEA DRAGOS ADRESA LUCRARII: intravilan Timişoara, str. I.Ionescu de la Brad, nr.32, CF.422568-nr.top.29939/2,

TITLU PROIECT : Construire Centru social- spiritual

ARH. MIRCEA DRAGOS ARH. MIRCEA DRAGOS

ZONA AFERENTA PUD. CF.422568-nr.top.29939/2

INCADRAREA IN ZONA INCADRAREA IN PUG

PLAN URBANISTIC DE DETALIU Construire Centru social- spiritual intravilan Timişoara, str. I.Ionescu de la Brad, nr.32, CF.422568-nr.top.29939/2, S.teren=1.539mp Beneficiar: Episcopia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica de Lugoj, Timişoara, str.Holdelor bl.B91, sc. B, et.3, ap.5, INCADRARE IN ZONA INCADRAREA IN PUG TIMISOARA

A00

S.TEREN AFERENTA PUD.=1.539MP SE INCADREAZA IN UTR.24

1:5000

In conformitate cu P.U.G. Timisoara zona studiată este cuprinsă in UTR nr. 24 Destinatie conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr.186/2003- Zona de locuinte si functiuni complemetare

In conformitate cu noul P.U.G. Timisoara, amplasamentul studiat in cadrul P.U.D.-ului este situat intr-o zonă mixta, delimitata la vest de ansambluri de locuinte colective cu mai mult de 3 etaje, la sud de locuinte individuale, semicolective si colective mici propuse prin P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr.186/2003 (teren neconstruit la momentul actual), zona de vecinatate estica este caracterizata de prezenta locuintelor cu regim redus de inaltime, dispuse pe un parcelar de tip periferic, intercalata cu zona mixta de servicii; partea de nord a amplasamentului este delimitata de acelasi tip de locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip periferic, dar si de o zona industriala restructurabila desfasurata de-a lungul strazii Ion Ionescu de la Brad

str. Ion Ionescu de la Brad

st r.

Ve rd

e

str. Ion Ionescu de la Brad

EXTRAS DIN P.U.G. - U.T.R. 24

EXTRAS DIN NOUL P.U.G.

str. Ion Ionescu de la Brad

st r.

Ve rd

e

ZONA AFERENTA PUD.

a wi = RI LD n da ESTE dot AJ i ot Ea Ola e UI. PANE DUO iei Ne sie dle) e Se ulei: Se SI SONAE AI IS a pn n = O vw = = > = 3 = 2 = 3 = E = < = _
lo7 UTR 24
A E UI j es RT ESTE SIE) EI vizual al privitorului 687 m Fe
  • 01 incadrare in ZONA/PUG

Atasament: Memoriu_urbanism_PUD.pdf

-

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect: Construire Centru social- spiritual Nr. Proiect: 20 - 2013 Amplasament: Intravilan Timişoara, str. I.Ionescu de la Brad, nr.32, CF.422568-nr.top.29939/2 Beneficiar: Episcopia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica de Lugoj

Proiectant: S.C. DRAGOS MIRCEA INVEST S.R.L. str. Dan Capitan nr.5 TIMISOARA RO. RO 1 6 8 7 6 6 4 4 J 35 / 3099 / 25.10.2004 tel. +40.727.377.578 fax. +40.256.430.194

Arhitectură: Arh. MSc. Mircea Dragoş Tel .mobil : 0727377578

Faza de proiectare: Plan urbanistic de detaliu

Data: DEC 2014

S.C. DRAGOS MIRCEA INVEST S.R.L. str. DAN CAPITAN nr.5 TIMISOARA RO. RO 16876644 J35/3099/25.10.2004 tel. +40.727.377.578 fax. +40.256.430.194 Unicredit Tiriac — RO54-BACX-0000-0002- 3530-6310 MIRCEA DRAGOS tm 435110

2

FOAIA DE SEMNĂTURI

Colectiv de elaborare:

Coordonator RUR : arh. MSc. Dumitrele Elena- Emil ia Director tehnic: arh. MSc. Mircea Drago ş Arhitectură: arh. MSc. Mircea Drago ş

S.C. DRAGOS MIRCEA INVEST S.R.L. str. DAN CAPITAN nr.5 TIMISOARA RO. RO 16876644 J35/3099/25.10.2004 tel. +40.727.377.578 fax. +40.256.430.194 Unicredit Tiriac — RO54-BACX-0000-0002- 3530-6310 MIRCEA DRAGOS tm 435110

3

BORDEROU PIESE SCRISE ŞI DESENATE

 Cerere tip

 Chitanţa achitare taxă PUD

 CD exemplar Digital (planse si memoriu pdf dwg)

 Certificat de urbanism pentru PUD nr. 3228 / 15.09.2014

 Extras CF

 Studiu geotehnic

 Plan parcelar cu viza OCPI

 Avize/ acorduri solicitate prin C.U.

 Documentatia conform ghidului metodologic:

P.U.D. - Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000:

A. PIESE DESENATE: 00 . Încadrare în zonă 01 . Situaţ ia existentă 02 . Reglementări urbanist ice 03 . Reglementări edi l i tare 04. Proprietatea asupra terenuri lor 05 . Posibi l i tăţ i de mobilare

B. PIESE SCRISE: 01. Memoriu

Întocmit:

Arh. MSc. Mircea Drago ş

S.C. DRAGOS MIRCEA INVEST S.R.L. str. DAN CAPITAN nr.5 TIMISOARA RO. RO 16876644 J35/3099/25.10.2004 tel. +40.727.377.578 fax. +40.256.430.194 Unicredit Tiriac — RO54-BACX-0000-0002- 3530-6310 MIRCEA DRAGOS tm 435110

4

MEMORIU GENERAL

1. DATE PROIECT 1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumire proiect: Construire Centru social- spiritual Amplasament: Intravilan Timişoara, str. I.Ionescu de la Brad, nr.32, CF.422568- nr.top.29939/2 Faza de proiectare: Plan urbanistic de detaliu Beneficiar: Episcopia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica de Lugoj Proiectant general: S.C. DRAGOS MIRCEA INVEST S.R.L.

str. Dan Căpitan, nr.5, TIMIŞOARA, RO. RO 1 6 8 7 6 6 4 4 J 35 / 3099 / 25.10.2004 tel. +40.727.377.578 fax. +40.256.430.194

Coordonator RUR : arh. MSc. Dumitrele Elena- Emil ia Număr proiect: 20 / 2013 Data: oct. 2014

Prezenta documentaţie are la bază Certificatul de Urbanism nr. 3228 din 15.09.2014 emis de Primăria Timisoara 1.2 OBIECTIVE Prezenta documentatie la nivel de P.U.D. isi propune să constituie suportul juridic, institutional si tehnic pentru amplasarea unui centru social-spiritual, in Timisoara pe strada I.Ionescu de la Brad, nr.32, CF.422568-nr.top.29939/2. Documentatia stabileste conditiile tehnice pentru modul de ocupare al terenului si amplasare a clădirilor. 2. INCADRAREA IN ORAS/ IN ZONA Amplasamentul care a determinat elaborarea prezentei documentatii, P.U.D. „Centru social-spirtual”, Strada I.Ionescu de la Brad, Timisoara, se află situat in partea de nord-est a orasului Timisoara, in zona Lipovei. Amplasamentul studiat in cadrul P.U.D. este situat intr-o zonă rezidentială mixtă cu clădiri de locuire individuale, clădirii de locuire cu mai multe apartamente si peste 3 etaje, dotări edilitare si zone propuse pentru reconversie functională. In conformitate cu P.U.G. Timisoara zona studiată este cuprinsă in UTR nr. 24 si are functiunea de locuinte si functiuni complementare, partial zonă verde.

S.C. DRAGOS MIRCEA INVEST S.R.L. str. DAN CAPITAN nr.5 TIMISOARA RO. RO 16876644 J35/3099/25.10.2004 tel. +40.727.377.578 fax. +40.256.430.194 Unicredit Tiriac — RO54-BACX-0000-0002- 3530-6310 MIRCEA DRAGOS tm 435110

5

2.1.DATE CF Amplasamentul care a generat prezenta documentatie are o suprafată totală de 1539 mp., parcela cu numărul topografic 29939/2, inscrisă in C.F. nr. 422568 Timisoara, proprietar MUNICIPIULUI TIMISOARA. Topografia Terenul este in prezent neconstruit. In vederea realizării documentatiei s-a efectuat ridicarea topografică a terenului studiat. Acesta relevă faptul că terenul este relativ plan. Din punct de vedere seismic amplasamentul se incadrează in zona “D” de seismicitate, cu Ts=1,0s si Ks=0,16. 2.2. ACCES In prezent, terenul studiat este accesibil auto si pietonal din strada Verde . 3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 3.1.FUNCTIUNI EXISTENTE Terenul studiat se invecinează, conform planselor anexate, cu: - la nord: parcela cu nr top 29939/1- construita in regim P+M si P+1E - la est: parcela cu nr cad 415879- construita in regim P+M - la sud: parcela cu nr. top. 29938 - parcelă neconstruită - la vest: str Verde Zona invecinată terenului luat in studiu in cadrul P.U.Z. este o zonă de locuinte si functiuni complementare, cu constructii pentru locuinte individuale in regim de inăltime max P+1E si locuinte colective in regim P+4E. Mai există zone neconstruite, reglementate prin P.U.G. ca zone verzi sau pentru institutii si servicii publice. 3.2.REGIMUL JURIDIC Amplasamentul care a generat prezenta documentatie are o suprafată totală de 1539 mp., parcela cu numărul topografic 29939/2 inscrisă in C.F. nr.422568 Timisoara, proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA, cu drept de folosintă gratuită către Episcopia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica de Lugoj., conform H.C.L.M.T. nr. 400/2013. 3.3. RETELE EDILITARE Zona din care face parte parcela analizată in PUD este echipată edilitar cu retele de curent electric, alimentare cu apă potabilă si canalizare, gaze naturale, telecomunicatii si termoficare. Necesarul de utilităti pentru functiunea solicitată prin P.U.D. va fi stabilit in urma realizării Proiectului Tehnic si se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul necesitătii devierii sau extinderii retelelor de utilităti existente. 3.3.1. Alimentare cu apă si canalizare menajeră In zonă există retea de alimentare cu apă si retea de canalizare pe strada Verde, 3.3.2. Gaze naturale Există retea de alimentare cu gaze naturale si se va cere avizul de principiu S.C. E.ON Gaz Romania S.A..

6

3.3.3. Instalatii termice Se va cere avizul de principiu S.C. COLTERM S.A.. conform CU 3.3.4.Alimentare cu energie electrica si telefonie Se va cere avizul de principiu S.C. Enel Distributie Banat S.A. conform CU Se va cere avizul de principiu S.C. Romtelecom S.A . conform CU 3.4.PROBLEME DE MEDIU Relatia cadrul natural – cadrul construit In zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, fiind zonă pentru locuinte in principal. In prezent, zona este dotată cu retea de canalizare centralizată, respectiv retea de distributie a apei potabile, iar apele pluviale de pe intreaga zonă sunt preluate de canalizarea orasului. Evidentierea riscurilor naturale si antropice: nu sunt riscuri naturale sau artificiale in zona studiată sau in vecinătăti. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul căilor de comunicatii si din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă: nu e cazul. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesită protectie: nu e cazul. Evidentierea potentialului balnear si turistic: nu e cazul. 3.5.STUDII DE FUNDAMENTARE _PUZ HCL 186 / 2003 _ Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara. _ Ridicare topografică pentru zona studiată. 4. REGLEMENTARI Se mentine functiunea existentă de locuinte si functiuni complementare, functiune reglementată prin PUZ HCL 186 / 2003. Functiunile complementare admise ale zonei conform PUG sunt: _ Institutii publice si servicii _ Spatii verzi amenajate _ Accese carosabile, pietonale, piste ciclisti, parcaje, garaje _ Retele tehnico – edilitare si constructii aferente. 4.1.REGLEMENTARI- ZONIFICARE FUNCTIONALA Pentru amplasamentul studiat se propune o subzona de institutii si servicii publice si de interes public constituite in cladiri dedicate situate in afara zonei centrale. 4.2.REGLEMENTARI –CONFIGURARE SPATIALA

4.2.1.Propunere de mobilare Pe teren se propune : - amplasarea unui ansamblu de clădiri care include un asezământ social spiritual in regim de inăltime maxim P+1E+M (Er); - parcaje si alei in incintă; - spatii verzi si spatii verzi de aliniament de-a lungul drumurilor.

7

4.2.2.Functiune

Functiunea clădirilor propuse este de: sevicii publice si de interes public constituite in cladiri dedicate situate in afara zonei centrale.

4.2.3.Regim de inaltime Regimul de înăltime propus este P+1E+M (Er) – H.max cornisa – 10m, regim maxim de inaltime pentru elementele arhitecturale specific programului de cult , gen turla este de 15,50m. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR PE PARCELA

4.3.1.Limite de implantare a constructiilor Constructiile se vor realiza in interiorul perimetrului limitei de implantare a constructiilor conform plansei “Reglementări urbanistice”. S-au stabilit limite pentru reglementarea distantelor de respectat fată de elemente ale cadrului construit existent si fată de proprietătile invecinate tinandu-se cont de orientarea amplasamentului si conditiile de insorire.

4.3.2.Distante. Retrageri Se stabilesc limitele privind retragerile minime obligatorii tinand cont de regimul maxim de inăltime al constructiilor, conform plansei Reglementări urbanistice: Se vor respecta prevederile Codului Civil, ale Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. si normele de insorire in vigoare. Zonele construibile au fost dispuse astfel incat să se respecte prevederile privind asigurarea iluminării naturale normate. Amplasarea constructiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse in Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătătii. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de sigurantă intre clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1998. 4.4.REGLEMENTARI- MOD DE UTILIZARE AL TERENULUI

4.4.1.Suprafata construita Suprafata maximă construită la sol a clădirilor propuse poate fi de 615,60 mp., conform procentului de ocupare a terenului maxim. La nivelul solului, spatiul cuprins in incintă se va organiza pentru parcaje, alei de acces si zone verzi.

4.4.2.Indici urbanistici Pentru zonă de locuinte si functiuni complementare parametrii urbanistici de utilizare aI terenului propusi sunt: P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. = 1,20 Regim de inaltime H.max.cornisa 10m- P+1E+M(Er) H.max. coama = 15,50 m pentru elemente arhitecturale specifice programului de cult-gen turla Procentul de spatii verzi din zona studiată va fi de minim 20%, in relatie cu functiunea prevăzută, conform R.G.U. si R.L.U.

4.4.3.Bilant teritorial- Zonificare functionala

8

Bilant teritorial Existent Propus

mp % mp %

Terenul studiat 1539 100.00 1539 100.00

Zona construibila centru social- spiritual

615,60 40.00

Zone verzi 307,80 20.00

Alei carosabile in incinta, platforme, parcaje, circulatii pietonale

615,60 40.00

4.5.LUCRARI RUTIERE, ACCESE SI PARCAJE

4.5.1.Accese Accesul auto pe parcela se propune din Strada Verde. Parcela are prevăzută un acces cu lătimea de 5 m. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor asigura accese pentru autospecialele de interventie in caz de incendiu conform reglementărilor in vigoare.

4.5.2.Parcaje La nivelul solului, in interiorul amplasamentului se propun 17 locuri de parcare - parcaje pentru folosinta angajatilor si vizitatori, iar la nivelul strazii odata cu reconfigurarea profilului stradal se propun parcaje in lungul strazii, parcaje ce alterneaza cu spatial verde 4.6.RETELE EDILITARE Zona din care face parte parcela analizată in P.U.D. este echipată edilitar, iar constructiile se vor racorda la utilitătile necesare prin realizarea bransamentelor la retelele existente. 4.6.1.Alimentare cu apa si canalizare menajera

a. Alimentare cu apa Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta in principal din consum menajer si pentru igienizarea spatiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.D. este format dintr-un bransament la sistemul centralizat de apă al municipiului Timisoara de pe strada I.Ionescu de la Brad, unde există o retea de apă avand diametrul de 800 mm. Reteaua proiectată va asigura atat consumul menajer cat si asigurarea apei pentru incendiu. Conductele vor fi pozate subteran, la o adancime de cca. 1,1 – 1,5 m in lungul străzilor conform planselor anexate. Debitul si presiunea necesare in retelele de distributie asa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de o statie de hidrofor proprie ce se va monta in cadrul obiectivului. Avizul de principiu la faza PUD nu autorizează executia lucrărilor de investitii. La fazele următoare si anume Certificat de Urbanism si Autorizatie de Construire pentru lucrările propriu zise se va obtine avizul definitiv cu solutia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de executie necesare constructorului precum si avizele de gospodărie subterană pentru retelele edilitare din zonă.

b. Canalizare Canalizarea propusă pentru PUD – ul studiat se va face in sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

1. Canalizarea apelor uzate menajere Se va realiza un racord la reteaua de canalizare a municipiului Timisoara, cu diamentrul de 1000 mm, existentă pe str. I.Ionescu de la Brad. Sistemul de canalizare se va realiza din materiale agrementate

9

in acest scop si va prelua doar apele uzate menajere. Pe traseul retelei de canalizare va fi amplasat un cămin de racord. 2. Canalizarea apelor pluviale Apele pluviale de pe parcelă vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi si dirijate spre un bazin de retentie propus conform planselor anexate. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru intretinerea spatiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitational sau prin pompare in canalizarea stradală. La executie se vor respecta distantele minime intre utilităti conform normelor in vigoare. 4.6.2.Gaze naturale Clădirile se vor racorda la reteaua de alimentare cu gaze naturale din zona. Incălzirea se va realiza in sistem individual. 4.6.3.Alimentare cu energie electrica si telefonie Clădirile se vor racorda la reteaua electrică subterane LES jt existentă. 4.7.PROTECTIA MEDIULUI Conform Anexei 1 din Hotărarea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului sunt: 4.7.1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

a. Gradul in care Planul Urbanistic de Detaliu creează un cadru pentru proiecte si alte activităti viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, mărimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocării resurselor. Elaborarea prezentului PUD este determinata de intentia de a crea o zona functionala, in acord cu tendintele de dezvoltare locala. Amplasamentul in suprafata de 1539 mp este situat intro zona de tip urban. Functiunea pe parcelă este de locuinte si functiuni complementare, iar constructiile propuse se incadrează in aceasta. Resursele alocate vor fi aferente sistemului de apă – canal, curent electric, gaz metan, telefonie. Mobilarea de tip urban propusă creează premise pentru protectia mediului, cu conditia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea si transportarea deseurilor.

b. Gradul in care Planul Urbanistic Zonal influentează alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integrează sau care derivă din ele. In organizarea amplasamentului s-a tinut seama de prevederile altor documentatii aprobate din zonă, precum si de cadrul construit si functiunile existente, urmărindu-se concordarea acestora cu proiectul propus. Prezentul PUD integrează următoarele propuneri: - amplasare unui ansamblu de clădiri care include asezământ social, cu regim de inăltime maxim P+1E+M; - parcaje si alei in incintă; - spatii verzi si spatii verzi de aliniament de-a lungul drumurilor. La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementărilor si restrictiilor impuse au stat obiectivele principale: asigurarea indeplinirii măsurilor legale si amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute.

c. Relevanta planului pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului in care utilizarea primului contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spatii verzi si plantatii de aliniament, utilizarea eficientă si durabilă a

10

spatiului existent, asigurarea facilitătilor necesare desfăsurării activitătilor propuse, optimizarea traficului.

d. Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: Conform prezentului plan propus, se vor desfăsura doar activitatea cu impact nesemnificativ asupra mediului. Influenta activitătilor asupra factorilor de mediu este prezentata in continuare: d.1. Apa Lucrările de alimentare cu apă potabilă si canalizare sunt proiectate pentru a se incadra in limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002). Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi de polietilenă de inaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltratiilor in sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane. Apele pluviale conventional curate se vor scurge liber sistematizat in teren. Apa potabilă Necesarul de apă la sursă se va asigura din reŃeaua publică a municipiului Timisoara. Apa uzată Apele uzate menajere, sunt colectate de o retea de canalizare realizată din tuburi PVC vor fi preluate prin intermediul unui racord la reteaua de canalizare a municipiului Timisoara. Caracteristicile apei uzate corespund concentratiilor indicatorilor apelor cu caracter menajer, neexistand utilizări de natură tehnologică poluantă. d.2. Aerul Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitătile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, in principal, cele legate de traficul rutier existent. Avand in vedere ca principala sursa de poluare a zonei o reprezintă traficul din zona amplasamentului studiat, in vederea diminuări presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri : realizarea unei zone verzi de protectie. d.3. Solul Prin realizarea proiectului , activitătile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se impart in doua categorii: - Surse specifice perioadei de executie - Surse specifice perioadei de exploatare In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: - Depozitarea necorespunzătoare a deseurilor de ambalaje si menajere. In vederea eliminării posibilităŃii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de masuri : - Realizarea de spatii adecvate – platforme betonate - pentru colectarea selectivă a deseurilor menajere si a deseurilor din ambalaje - Lucrări de intretinere a solului in zonele verzi,cu plantatii decorative. d.4. Zgomotul si vibratiile Prin realizarea proiectului, activitătile care pot fi considerate ca surse de zgomot si vibratii se impart in doua categorii: a) Surse specifice perioadei de executie Intregul proces tehnologic care se desfăsoară cu ocazia realizării lucrărilor de constructie este conceput in sensul incadrării in prevederile legale si conform prevederilor din STAS 10009/88. b) Surse specifice perioadei de exploatare După implementare, echipamentele tehnice exterioare, parcările, vor putea constitui o sursă suplimentară de zgomot. Echipamentele generatoare de zgomot destinate utilizării in exteriorul clădirilor vor respecta prevederile legale privind nivelul de zgomot, in sens contrar nu vor putea fi puse in functiune. d.5. Radiatiile

11

Lucrările si activitătile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiatii, deci nu necesită luare de măsuri impotriva radiatiilor. e) Relevanta PUZ pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum si actele normative subsecvente. e.1. Managementul deseurilor In incinta amplasamentului se estimează următoarele categorii de deseuri rezultate ca urmare a activitătii desfăsurate: - Deseuri din constructii – in faza de executie - Deseuri menajere si asimilabile celor menajere, Deseurile din constructii se vor colecta in containere metalice si se vor gestiona de către societătile antreprenoare conform HG 856/2002. Va intra in sarcina antreprenorilor responsabilitatea gestionării si predării către societătile autorizate de salubritate a deseurilor generate pe amplasament in fazele de executie a proiectului. Deseurile menajere vor fi colectate in containere, stocate temporar in spatii delimitate, pe platforme betonate si eliminate prin societăti autorizate. Detinătorii/producătorii de deseuri vor avea obligatia să predea deseurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfăsoară operatiuni de valorificare si/sau eliminare, sau să asigure valorificarea ori eliminarea deseurilor prin mijloace proprii. Pe amplasament nu se estimează a se produce alte tipuri de deseuri. e.2. Gospodărirea substantelor toxice si periculoase Deoarece lucrările si activitătile proiectate sunt destinate folosintei umane, nu rezultă nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale in acest scop. Din desfăsurarea activitătii propuse nu rezultă consumuri sau comercializări de substante toxice si periculoase. e.3. Protectia calitătii apelor Se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru inregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de intretinere necesare evitării risipei de apă, apa uzată menajeră se va incadra in cerintele de calitate ale NTPA 002, iar cea pluvială in parametrii NTPA 001, date fiind măsurile constructive si tehnice arătate mai sus . e.4. Protectia calitătii aerului Centralele termice pe gaz metan actuale au un randament de ardere crescut, astfel incat nu constituie o sursă de poluare. Plantatiile pe spatiul verde ce insumează minim 20% din total suprafată au atat un rol estetic de protectie, cat si de ameliorare a climatului si calitătii aerului. e.5. Protectia solului La executarea lucrărilor de decopertare se vor respecta conditiile impuse prin actele de reglementare, precum si legislatia in vigoare. Nu se va realiza o presiune sporită asupra solului, avand in vedere procentul de ocupare a terenului. Pentru protectia solului si a mediului in general, s-a prevăzut un procent de 20% spatii verzi, care reflectă implementarea strategiei de extindere a zonelor verzi cf. OUG 59/ aprobată cu modificări prin Legea 49/2008.

4.7.2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate, cu privire, in special la: a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul. b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul. c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul. d) riscul pentru sănătatea umana Lucrările proiectate nu influentează negativ asezările umane. De asemenea, in zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate. e) mărimea si spatialitatea efectelor - nu este cazul f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de : Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinătatea

12

amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protectie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000. Depăsirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului - nu se depăsesc valorile limita. Folosirea terenului in mod intensiv – nu e cazul. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international - nu e cazul. 4.8.CIRCULATIA TERENURILOR Nu este cazul. 5.CONCLUZII Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu s-a efectuat in concordantă cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementări si restrictii impuse au stat următoarele obiective principale: _ incadrarea in Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara; _ asigurarea amplasamentelor si amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă. Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic de Detaliu se va integra in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara. Conform legislatiei in vigoare, avizarea se face de către organismele teritoriale interesate si se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, devenind prin aprobarea sa, act al administratiei publice locale. Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu se stabileste odată cu aprobarea sa.

Administrator

Arh.Msc. Mircea Dragoş

Întocmit/Şef proiect

Arh.Msc. Mircea Dragoş

Coordonator RUR : arh. MSc. Dumitrele Elena- Emilia