keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 607/16.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara", CF 433520, top 433520, Timişoara

16.11.2018

Hotararea Consiliului Local 607/16.11.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara", CF 433520, top 433520, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-017533/26.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-017533/26.10.2018 - al Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-017533/26.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru Cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 07/11.05.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 39/04.10.2018, precum si Avizul Consiliului judetean Timis nr. 40/14.08.2018;
Având în vedere Decizia de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 83/17.09.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, având ca beneficiar pe S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 09/2018, realizat de S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Zona de locuinţe:
Subzona de locuinţe individuale:
Funcţiunea principală: locuinţe individuale cu maxim 2 apartamente;
POT max. = 35%;
CUT max. = 1,05;
Regimul de înălţime: max P+1E+M/Er;
Hmax cornişă = 8,00 m;
Hmax coamă = 11,00 m;
- retragere faţă de aliniament: minim 5,00 m;
- retragere faţă de limitele posterioare: minim 6,00 m
- retragerea faţă de limitele laterale: minim din înălţimea clădirii la cornişă;
Subzona de locuinţe colective:
Funcţiunea principală: locuinţe colective, maxim 6 construcţii pe parcelă;
POT max. = 35%;
CUT max. = 1,05;
Regimul de înălţime: max P+2E;
Hmax cornişă = 10,00 m;
Hmax coamă = 13,00 m;
- retragere faţă de aliniament: minim 5,00 m;
- retragere faţă de limitele posterioare: conf. planşei de reglementări nr. 03.
- retragerea faţă de limitele laterale: minim din înălţimea clădirii la cornişă;
Zona de dotări, instituţii publice şi servicii:
Funcţiunea principală: spaţii comerciale, unităţi de învăţământ, dotări social culturale, spaţii cazare
POT max. = 40%;
CUT max. = 1,2;
Regimul de înălţime: max P+2E;
Hmax cornişă = 9,00 m;
Hmax coamă = 12,00 m;
- retragere faţă de aliniament: minim 5,00 m;
- retragere faţă de limitele posterioare: conf. planşei de reglementări nr. 03.
- retragerea faţă de limitele laterale: minim din înălţimea clădirii la cornişă;
- Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 83/17.09.2018 = 5,10%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
- Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde";
- Se va respecta Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara", CF 433520, top 433520, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul studiat situat in Timisoara, în suprafaţă totală de 17.800 mp, este înscris în înscris în CF nr. 433520 nr. Cad 433520 - teren intravilan, categoria de folosinta arabil, este proprietatea S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L.

Art. 4: Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa realiazarea in prealabil a operatiunilor reglementate prin documentatia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurarii acceselor din domeniul public conform plansei "Proprietate asupra terenurilor - Plansa nr. 04", si asigurarea tuturor obiectivelor de utilitate publica necesare functionarii investitiilor in conformitate cu Planul de actiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara", CF 433520, top 433520, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor SC MARK ENTERPRISE SRL;
- Proiectantului S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 06Studiu_de_cvartal.pdf

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

<

<

<

<

<

<

<

<

<<

<<

<<

<<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

C

VV

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

7

16

11A

Statie de transformare

HPR 1674

4.45

S=12000mp

DE 167

6/4 /1

A 1672

cos

68

66 93

64A

STR. ALBASTRELELOR 89

91

87

62 64

83 85

58 60

56

79 81

92

90

79

75

73

86

STR. JULES VERNE

88

84

77

75

82

73

69A 71

67

STR. G-RAL M AGHERU

48 65 65A

63

46

44

42

61

57 59

STR. JOKAI M OOR

70

68

69

66

67

65

80

71 73

69A

76

74

72

78

69

65 1A

61B

72

69 67

65

STR. JULES VERNE

66

64

43A

40

55 53

38

51

49

64

61 63

59

62 60

53

57

55

STR. G-RAL M AGHERU

47

47A 45

atelier

54

52

58

51A

56

STR. JOKAI M OOR

51

49 47

88.71

45

STR. G-RAL M AGHERU

43 41

39

10

S=442mp

CALEA MOSNITEI

39A

STR. T ATA O

ANCE A (ST

R. SO VEJA)

48

67

46

50 STR. JOKAI M

OOR

39

44A

37

43

41

46 44

42

44

C

35 33

38

68

40

70

66

62

60

64

58

56

54

52

45

43

39-41

47

STR. P LOPUL

UI

2

1

STR. P LOPU

LUI

4 6

1A

3

STR. M ARTIR ION TANASE (STR. CERBULUI)

48

50

STR. TIM IRIAZEV

37

35

33

1

31

29

2

3

6 4

5

8

7

atelier 9

77 75B

73 75 1

4

71

67

2A

STR. P ARCU

LUI

6

STR. ILIA REPIN

6

Cc 1169

Casa

Grajd

A 1676/4/9

A 1676/4/8

A 1676/4/7

HPR 1674

A 167 2

CC 1673

A 167 6/4/1

2

Str. M artir Ioan Tanase

TIM IRIAZEV

3

2

75A STR. I LIA RE

PIN

3 5

STR. K.A. TIM IREAZEV

2

1

4

8

61A

63

59

57

2

3 5

7

STR. K.A. TIM IREAZEV

55

53

1

51

4

6

5 3 STR.

COCO RILOR

7

8 10

9

12

11

30 STR. IL IA REP

IN

32

34

7

9

8

14

STR. ILIA REPIN

18

20A

16

11

13-15

10

20

22

21

STR. I LIA RE

PIN

25

9

14 12

11 13

16

15 17

18-20

STR. PARC

ULUI

22-24

26

21

19

23 25

28

24 26

28

28A 25A

27 29

afumatoare

2

STR . RO

TUN DA

3A3 1

4

6

14 16

18

15 13

17

22 2 4

21

19

23

26A

25

STR. COCO

RILOR

26 2 8

30

32 27-29

31 33

5

5A 6A

8

7

9

34

STR. COCORILOR

50

48

STR. ALBASTRELELOR 65

54

STR. DEME

TRES CU

78

76

37

STR. DEME

TRES CU

69

77

80

74

35

44

46

67

44D

44C 63

STR. ALBASTRELELOR

44B

44 44A

61

40

Scoala

STR. TATA

OAN CEA (

STR. SOVE

JA)

59

61

57 55

56

brutarie

STR. JULES VERNE

52 59

71

68 70

62 STR. JULES VERNE

60 65

63

61

depozit

30-32

Top: 1638-1639/a/2/1,1638-1639/a/2/2,1638-1639/b/1/2

Top: 1638-1639/a/2/1,1638-1639/a/2/2,1638-1639/b/1/2/1

Top: 1638-1639/a/2/1,1638-1639/a/2/2,1638-1639/b/1/2/2

De1670/1/5

rezerva

De1657

1

2

4

5

6 8

9 10

11 12 14 15

CIMITIR

SCOALA

Scoala 60

43 41

48 STR. JOKAI M

OOR

39

46 44

2

6 4

Scoala

STR. TATA

OAN CEA (

STR. SOVE

JA)

59

61

56

brutarie

STR. JULES VERNE

52 59

60

43 41

39 39A

67

STR. T ATA O

ANCE A (ST

R. SO VEJA)

65

63

61

depozit

30-32

STR. T ATA O

ANCE A (ST

R. SO VEJA)

4

S.C. ALCOOM S.A. alimentara

37

48

46

STR. JOKAI M OOR

39

44A

37

46 44

42

44

2 42

35 33

31A 31

1

29

atelier scoala

atelier

38

40

36

STR. M ARTIR ION TANASE (STR. CERBULUI)

34 32

35

33

1

25

31

27 29

25A

4A 2

1 STR. C

ALIST RAT H

OGAS

2

3

6 4

5

8

7 STR. G

ARLEA NU

16 14

20 18

atelier 9

4B

8 6

STR. TOPARCEANU

11B

15

A 1670/1/4/1

7

2

40

12 14

3 10

Trafo 110 kw

7

S=439mp

172877/07

13

S=415mp

11

S=436mp

16

S=343mp

STRADA GARANA

STRADA GARANA

STRADA GARANA

HPR 1674

4.45

S=12000mp

DE 167

6/4 /1

67

A 1676/4/8

HPR 1674

HPR 16 74

A1670/1/1

15

S=1020mp

14

B

De1670/1/5

S=1500mp

De1670/1/5

De1657

1

4

5

6 8

9 11 10

13

16

15

2

S=512mp

3

S=438mp

4

S=453mp

5

S=455mp

6

S=444mp

8

S=449mp

12

S=417mp

23

S=1656mp

9

S=436mp

14

S=752mp

19

S=186mp

20

S=132mp

D

A

GASGAS

DN 350

REC AS -

SRM TM

1

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS DN 20

0 Par c Dum

bravit a - SR

M TM 1

DN 50 0 Parc

RECA S - SR

M TM1

DN 30 0 Par

c REC AS - S

RM T M1

SRM TM1

16

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

20

20

20

20

20

20 20

5

1

S=5233 mp

parcare

S+P

P

+ 2 E

P

+ 2 E

P

+ 2 E

P

+ 2 E

2 , 5

7

2

2

, 5

5

2

1

,

5

17

S=167 mp

18

S=215 mp

21

S=166 mp

22

S=898mp

24

S=1697mp

2 3 , 9 4

1 6 , 9 9

1 7 , 9 9

1 8 , 4 9

1 8 , 4 9

1 8 , 1 7

1 9 , 3 4

1 8 , 5

1 8 , 5

1 8

1 7 , 1 6

1 6 , 8 4

2 6 , 0 5

2 5 , 5

2 4 , 9 1

2 4 , 3 1

2 3 , 7 1

2 3 ,1

9

2 3 ,0

6

2 3 ,3

6

2 3 ,7

2

2 4 ,0

5

2 4 ,3

6

2 4 ,6

6

4 7 , 2 7

8 6 , 5 7

2

9

,

7

6

3

5

, 5

1

1 2

1

2

1 2

1 2

2 , 5

2 , 5

99.70

99.61

99.54

99.41

99.46

99.66

99.47

99.53

99.74

99.45

99.75

99.91

99.65

100.00 100.12

100.13

99.91

99.82

99.84

99.79

99.83

99.82

99.89

99.76

99.79

99.67

99.91

99.01

99.47

99.32

99.41

99.04

99.31

99.38

99.43

99.40

99.37

99.27

99.31

99.38

99.41

99.36

99.43

99.42

99.45

99.29

99.38

99.44

99.49

99.69

99.39

99.69

99.59

99.58

99.70

99.46

99.83

99.54

99.86

100.04

99.74

99.85

99.82

99.78

99.69

99.75

100.16

99.95

99.61 99.71 99.42

99.60

99.15 99.25

99.40

89.58

89.79 89.72

89.57

89.82

89.86 89.87

89.81

89.91 89.88

89.85

89.84 89.75

89.80 89.79

89.24

89.17

89.20

89.22

89.27

89.46 89.43

89.39

87.98 87.91

87.96

87.90

87.99

89.13

87.81 88.29

88.43 88.46

88.44 88.40

89.10

88.99

89.63

88.70

88.99

89.44

89.0289.01

90.04

89.35

90.10

90.63

90.66

89.30

89.05

89.45

89.68

88.79

89.22

88.71

88.68 88.42

89.45

88.94 89.0889.14

88.8889.07

90.26

89.8288.98 89.68

89.08

89.32 90.58

89.66 90.57

90.58

89.43

89.5889.49

89.33

89.22

89.16

88.94

88.93

91.25

91.03 89.62

89.31

89.3489.34

89.42

89.76

89.03

88.90

89.04

88.62

88.45

88.60

88.53

88.46

88.42

88.30

89.32

89.46

89.54

89.58

89.33

89.10

87.59

88.35

88.39

88.42

88.85

88.68

88.26

88.55

89.00

88.67

88.79

88.97

88.76

88.71

88.80

89.00

88.78

88.48

88.69

88.52

88.62

88.54

88.27

88.57

88.63

88.38

88.61

88.24

88.36

88.29

88.88

88.85

88.96

88.98

88.84

88.75

88.81

88.99

88.89

89.03

89.21

89.37

89.31

89.26

89.86 89.88

89.20

89.24

89.39

89.35

89.15

89.09

88.89

88.75

88.70

88.79

88.89

88.85

88.87

88.87

88.93 89.09

89.00

88.85

88.79

88.78

88.73

88.72

88.70

88.68

88.80

88.92

89.07

90.21

89.24

88.94 89.20

89.09

88.94

88.71

88.51

88.82

88.90

88.72

88.84

88.75

88.62

88.77

88.83

89.0489.15

88.94

89.12

89.05

88.96

88.90

88.68

88.67

88.81

88.55

88.45

88.31

88.78

88.91

89.33

89.35

89.77

89.66

89.52

89.33

89.22

88.11

88.24

88.51

88.62

88.48

88.66

88.98

88.55

88.70

88.55

88.39

88.73

88.67

88.49

88.86

87.96

89.12

90.77

91.38

90.43

89.83

89.77

89.49

89.29 89.32

89.31

89.2989.32

91.01

91.10

89.0588.97 89.18

89.19

89.32

90.34

89.34

89.36 89.48

89.3589.36

89.33

89.30

89.64

89.25

89.59

89.90

90.0089.9089.9389.69

89.82

89.56

89.85

89.93 89.88

88.90

90.98

89.44

90.04

90.24

90.03

89.86

89.74

89.68 89.84

89.05

89.85

89.82

90.00 89.91

90.24

89.54

87.70

87.71 87.57

88.96

87.56

87.66

87.68

87.73

87.57 87.83

87.65

87.50

88.60

88.78

88.83

88.75

88.85 88.78

88.90

88.89 88.96

90.82

88.95

88.80

88.83

88.89

88.7589.00

89.06

89.11

89.01

89.2489.09

89.04

89.12

88.93

89.12

89.05 89.01 89.21

88.92 88.91

89.11

88.63

88.88

89.58

89.79 89.72

89.57

89.82

89.86 89.87

89.81

89.91 89.88

89.85

89.84 89.75

89.80 89.79

89.24

89.17

89.20

89.22

89.27

89.46 89.43

89.39

87.98 87.91

87.96

87.90

87.99

89.13

87.81 88.29

88.43 88.46

88.44 88.40

89.10

88.99

89.63

88.70

88.99

89.44

89.0289.01

90.04

89.35

90.10

90.63

90.66

89.30

89.05

89.45

89.68

88.79

89.22

88.71

88.68 88.42

89.45

88.94 89.0889.14

88.8889.07

90.26

89.8288.98 89.68

89.08

89.32 90.58

89.66 90.57

90.58

89.43

89.5889.49

89.33

89.22

89.16

88.94

88.93

91.25

91.03 89.62

89.31

89.3489.34

89.42

89.76

89.03

88.90

89.04

88.62

88.45

88.60

88.53

88.46

88.42

88.30

89.32

89.46

89.54

89.58

89.33

89.10

87.59

88.35

88.39

88.42

88.85

88.68

88.26

88.55

89.00

88.67

88.79

88.97

88.76

88.71

88.80

89.00

88.78

88.48

88.69

88.52

88.62

88.54

88.27

88.57

88.63

88.38

88.61

88.24

88.36

88.29

88.88

88.85

88.96

88.98

88.84

88.75

88.81

88.99

88.89

89.03

89.21

89.37

89.31

89.26

89.86 89.88

89.20

89.24

89.39

89.35

89.15

89.09

88.89

88.75

88.70

88.79

88.89

88.85

88.87

88.87

88.93 89.09

89.00

88.85

88.79

88.78

88.73

88.72

88.70

88.68

88.80

88.92

89.07

90.21

89.24

88.94 89.20

89.09

88.94

88.71

88.51

88.82

88.90

88.72

88.84

88.75

88.62

88.77

88.83

89.0489.15

88.94

89.12

89.05

88.96

88.90

88.68

88.67

88.81

88.55

88.45

88.31

88.78

88.91

89.33

89.35

89.77

89.66

89.52

89.33

89.22

88.11

88.24

88.51

88.62

88.53

88.48

88.66

88.98

88.55

88.70

88.55

88.39

88.73

88.67

88.49

88.86

87.96

89.12

90.77

91.38

90.43

89.83

89.77

89.49

89.29 89.32

89.31

89.2989.32

91.01

91.10

89.0588.97 89.18

89.19

89.32

90.34

89.34

89.36 89.48

89.3589.36

89.33

89.30

89.64

89.25

89.59

89.90

90.0089.9089.9389.69

89.82

89.56

89.85

89.93 89.88

88.90

90.98

89.44

90.24

90.03

89.86

89.74

89.68 89.84

89.05

89.85

89.82

90.00 89.91

90.24

89.54

87.70

87.71 87.57

88.96

87.56

87.66

87.68

87.73

87.57 87.83

87.65

87.50

88.60

88.78

88.83

88.75

88.85 88.78

88.90

88.89 88.96

90.82

88.95

88.80

88.83

88.89

88.7589.00

89.06

89.11

89.01

89.2489.09

89.04

89.12

88.93

89.12

89.05 89.01 89.21

88.92 88.91

89.11

88.63

88.88 99.70

99.61

99.66

99.47

99.53

99.74

99.45

99.75 99.84

99.79

99.83

99.82

99.89

99.76

99.79

99.67

99.01

99.47

99.32

99.41

99.04

99.31

99.38

99.43

99.40

99.37

99.27

99.31

99.38

99.41

99.36

99.43

99.42

99.45

99.29

99.38

99.44

99.39

99.69

99.59

99.58

99.70

99.46

99.83

99.54

99.85

99.82

99.95

99.61 99.71 99.42

99.60

99.15 99.25

99.40

89.81

89.91 89.88

89.85

89.84 89.75

89.17

89.20

89.22

87.98 87.91

87.96

87.90

87.99

89.13

87.81 88.29

88.43 88.46

88.44 88.40

89.10

88.99 88.70

88.99

89.44

89.0289.01

90.04 89.30

89.05

89.4588.79

89.22

88.71

88.68 88.42

88.94 89.0889.14

88.8889.07 89.8288.98

89.68 89.08

89.32 90.58

89.33

89.22

88.94

88.93

91.25

89.03

88.90

89.04

88.62

88.45

88.60

88.53

88.46

88.42

88.30

89.32

89.46 89.58

89.33

89.10

87.59

88.35

88.39

88.42

88.85

88.68

88.26

88.55

89.00

88.67

88.79

88.97

88.76

88.71

88.80

89.00

88.78

88.48

88.69

88.52

88.62

88.54

88.27

88.57

88.63

88.38

88.61

88.36

88.29

88.88

88.85

88.96

88.98

88.84

88.75

88.81

88.99

88.89

89.03

89.21

89.37

89.31

89.26

89.20

89.24

89.39

89.35

89.15

89.09

88.89

88.75

88.70

88.79

88.89

88.85

88.87

88.87

88.93 89.09

89.00

88.85

88.79

88.78

88.73

88.72

88.70

88.68

88.80

88.92

89.07

90.21

89.24

88.94 89.20

89.09

88.94

88.71

88.51

88.82

88.90

88.72

88.84

88.75

88.62

88.77

88.83

89.0489.15

88.94

89.12

89.05

88.96

88.90

88.68

88.67

88.81

88.55

88.45

88.31

88.78

88.91

89.33

89.52

89.33

89.22

88.11

88.24

88.51

88.62

88.48

88.66

88.98

88.55

88.70

88.55

88.39

88.73

88.67

88.49

88.86

87.96

89.12

90.43

89.82

89.56

89.85

89.93 89.88

87.70

87.71 87.57

87.56

87.66

87.68

87.73

87.57 87.83

87.65

87.50

89.06

89.01

88.93

89.12

89.05 89.01 89.21

88.92 89.11 88.88

89.81

89.91 89.88

89.85

89.84 89.75

89.17

89.20

89.22

87.98 87.91

87.96

87.90

87.99

89.13

87.81 88.29

88.43 88.46

88.44 88.40

89.10

88.99 88.70

88.99

89.44

89.0289.01

90.04 89.30

89.05

89.4588.79

89.22

88.71

88.68 88.42

88.94 89.0889.14

88.8889.07 89.8288.98

89.68 89.08

89.32 90.58

89.33

89.22

88.94

88.93

91.25

89.03

88.90

89.04

88.62

88.45

88.60

88.53

88.46

88.42

88.30

89.32

89.46 89.58

89.33

89.10

87.59

88.35

88.39

88.42

88.85

88.68

88.26

88.82

89.00

88.67

88.79

88.97

88.76

88.71

88.80

89.00

88.78

88.72

88.48

88.62

88.69

88.52

88.62

88.54

88.27

88.57

88.63

88.38

88.61

88.24

88.36

88.88

88.85

88.96

88.98

88.84

88.75

88.81

88.99

88.89

89.03

89.21

89.37

89.31

89.26

89.20

89.24

89.39

89.35

89.15

89.09

88.89

88.75

88.70

88.79

88.89

88.85

88.87

88.87

88.93 89.09

89.00

88.85

88.79

88.78

88.73

88.72

88.70

88.68

88.80

88.92

89.07

90.21

89.24

88.94 89.20

89.09

88.94

88.71

88.51

88.82

88.90

88.72

88.84

88.75

88.62

88.77

88.83

89.0489.15

88.94

89.12

89.05

88.96

88.90

88.68

88.67

88.81

88.55

88.45

88.31

88.78

88.91

89.33

89.52

89.33

89.22

88.11

88.24

88.51

88.62

88.48

88.66

88.98

88.55

88.70

88.55

88.39

88.73

88.67

88.49

88.86

87.96

89.12

90.43

89.82

89.56

89.85

89.93 89.88

87.70

87.71 87.57

87.56

87.66

87.68

87.73

87.57 87.83

87.65

87.50

89.06

89.01

88.93

89.12

89.05 89.01 89.21

88.92 89.11 88.88

88.55

5

8

,

0

9

2 9 , 3 7

33 16

5

1

2

1

6

1

6

1

5

,

1

7

8

1 4

5

1 0

4 8 , 9 2

2 2 ,4

4

2 3 ,1

2

2 7 , 5 6

2

5

,

2

2

2

3

,

2

7

2

,

0

7

6

8

2 , 5

1688.6488.6488.6488.64

1 6

14

16

14

2

2

5

6

6

6

6

2

5

2

3 , 5 3

3 , 8 3

5

5

14

2

0

429686

3

7

7

6

2

0

2

0

42

57

68

66 93

64A

STR. ALBASTRELELOR 89

91

87

62 64

83 85

58 60

56

79 81

92

90

79

75

73

86

STR. JULES VERNE

88

84

77

75

82

73

69A 71

67

STR. G-RAL M AGHERU

48 65 65A

63

46

44

61 59

STR. JOKAI M OOR

70

68

69

66

67

65

80

71 73

69A

76

74

72

78

69

65 1A

61B

72

69 67

65

STR. JULES VERNE

66

64

43A

40

55 53

38

51

49

64

61 63

59

62 60

53

57

55

STR. G-RAL M AGHERU

47

47A 45

atelier

54

52

58

51A

56

STR. JOKAI M OOR

51

49 47

45

STR. G-RAL M AGHERU

43 41

39 39A

67

STR. T ATA O

ANCE A (ST

R. SO VEJA)

48 50

46

STR. JOKAI M OOR

39

44A

37

43

41

46 44

42

44

35 33

38

40

STR. M ARTIR ION TANASE (STR. CERBULUI)

68 70

66

62 64

60

58

56

54

52

45

43

39-41

47

STR. P LOPUL

UI

2

1

STR. P LOPU

LUI

4 6

1A

3

STR. M ARTIR ION TANASE (STR. CERBULUI)

48

50

STR. TIM IRIAZEV

37

35

33

1

31

29

2

3

6 4

5

8

7

9

77 75B

73 75 1

4

71

67

2A

STR. P ARCU

LUI

6

STR. ILIA REPIN

6

CALEA MOSNITEI

STRADA GARANA

STRADA GARANA

STRADA GARANA

P

P

P

P

P P

P

P

P P

P P

P

P P+

1E

P

P

P

P+ M

P

P

P

P

P

P

P+ 1E

P P

P

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P

P P

P

P+ 1E

P

P

P+ M

P+ M

P P

P P+

1E

P

P P

P P

P+ M

P

P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P P

P

P P

P

P

P

PP

P

P+M

P

P

P+1E

P

P P

P

P P P

P+ 1E

L E

G

E

N

D

A

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

DELIMITARI

Limite topo inscrise in cf.

existente

Zona propusa pentru

extindere locuinte

Zona spatii verzi

amenajate

Plantatii de protectie

si alinimente

Zona locuinte colective

Limita zona studiata

Limita proprietate /limita PUZ

Contur cladiri existente

Limita de implantare

CIRCULATII

Accese propuse

BENEFICIAR:

S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L.

str Lorena, nr. 1

Timisoara, jud. Timis

Amplasament:

C.F. 433520, nr. top. 433520;

Timisoara

Carosabil propus prin

PUZ pe parcele

Drum existent

Propunere drumuri

adiacente

Zona institutii publice si

servicii

Cimitir/gospodarie

comunala

Zona verde de protectie

RETELE EXISTENTE

AU

AR

Conducta canalizare

existenta

Conducta apa rece

existenta

EE Retea electricitate

existenta

Zona propusa pentru

extindere spatii verzi

Zona spatii verzi din cadrul

parcelei de locuinte

colective

Limite de proprietate parcele

noi propuse prin PUZ

Zona locuinte individuale

cu regim mic de inaltime

Zona destinata parcajelor

din cadrul parcelei de

locuinte colective- regim de

inaltime S+P

GAS Conducte Transgaz

Lea Traseu LEA

Zona de protectie LEA

Zona de protectie

conducte Transgaz

Zona sport si agrement

Statie transformare Trafo

S

E

=STUDIU DE CVARTAL=

DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI

LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN

TIMISOARA - CF 433520

V

P l a n U r b a n i s t i c z o n a l

Scara: 1:1000

Desenat Proiectat

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura

Titlu plansa:

Faza: P.U.Z.arh. Delia Vizitiu

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR arh. Davidescu Ruxandra

Proiect nr: 09/2018

Data 08/2018

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L. CUI 38765272 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, cam 2, sc. B, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Pl. nr: 06

STUDIU DE CVARTAL

Titlu proiect:

Beneficiar: S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L. Timisoara, str. Lorena, nr. 1

P.U.Z.-DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN TIMISOARA CF. 433520 nr. top, 433520

BEGA

str . G

en er

al M

eg he

ru

str . J

ok ai

M or

str . J

ul es

V er

ne str

. A lb

as tre

le lo

r

Strada Canalul Bega

str. Ta ta Oan

cea

Calea Mosnitei Calea Mosnitei

str .M

ar tir

Io an

T an

as e

AutoCAD SHX Text
A2000
 • Sheets and Views
  • PUZ_433520_2018.08.14-06Studiu de cvartal

Atasament: 05Mobilare_urbana.pdf

88.45

89.22

91.01

89.59

89.68

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

Lea

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

C

VV

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

4.45

S=12000mp

DE 167

6/4 /1

A 1672

cos

68

66 93

64A

STR. ALBASTRELELOR 89

91

87

62 64

83 85

60

79 81

92

90

79

75

86

STR. JULES VERNE

88

84

77

75

82

73

69A 71

67

STR. G-RAL M AGHERU

48 65 65A

63

46

44

42

61

57 59

STR. JOKAI M OOR

70

68

69

66

67

65

80

71 73

69A

76

74

72

78

69

65 1A

61B

69 67

40

55 53

64

61 63

59

68 70

66

77 75B

73 75 1

4

71

67

2A

STR. P ARCU

LUI

6

Cc 1169

Casa

Grajd

A 1676/4/9

A 1676/4/8

A 1676/4/7

A 1676/4/12

HPR 1674

A 167 2

CC 1673

99.70

99.61

99.54

99.41

99.46

99.66

99.47

99.53

99.74

99.45

99.75

99.91

99.65

100.00 100.12

100.13

99.91

99.82

99.84

99.79

99.83

99.82

99.89

99.76

99.79

99.67

99.91

99.01

99.47

99.32

99.41

99.04

99.31

99.38

99.43

99.40

99.37

99.27

99.31

99.38

99.41

99.36

99.43

A 167 6/4/1

2

99.42

99.45

99.29

99.38

99.44

99.49

99.69

99.39

99.69

99.59

99.58

99.70

99.46

99.83

99.54

99.86

100.04

99.74

99.85

99.82

99.78

99.69

99.75

100.16

99.95

99.61 99.71 99.42

99.60

99.15 99.25

99.40

Str. M artir Ioan Tanase

TIM IRIAZEV

3

2

75A STR. I LIA RE

PIN

3

STR. K.A. TIM IREAZEV

2

1

4

8

61A

63

59

57

2

3 5

7

55

53

1

4

6

5 3 STR.

COCO RILOR

7

8 10

12

STR. DEME

TRES CU

78

76

77

80

89.58

89.79 89.72

89.57

89.82

89.86 89.87

89.81

89.91 89.88

89.85

89.84 89.75

89.80 89.79

89.24

89.17

89.20

89.22

89.27

89.46 89.43

89.39

87.98 87.91

87.96

87.90

87.99

89.13

87.81 88.29

88.43 88.46

88.44 88.40

89.10

88.99

89.63

88.70

88.99

89.44

89.0289.01

90.04

89.35

90.10

90.63

90.66

89.30

89.05

89.45

89.68

88.79

89.22

88.71

89.45

88.94 89.0889.14

88.8889.07

90.26

89.8288.98 89.68

89.08

89.32 90.58

89.66 90.57

90.58

89.43

89.5889.49

89.33

89.22

89.16

88.94

88.93

91.25

91.03 89.62

89.31

89.3489.34

89.42

89.76

89.03

88.90

89.04

88.62

88.45

88.60

88.53

88.46

88.42

88.30

89.32

89.46 89.58

89.54

89.33

89.10

87.59

88.35

88.39

88.42

88.85

88.68

88.26

88.55

89.00

88.67

88.79

88.97

88.76

88.71

88.80

88.78

88.48

88.69

88.52

88.62

88.54

88.27

88.57

88.63

88.38

88.61

88.62

88.24

88.36

88.29

88.88

88.85

88.96

88.98

88.84

88.75

88.81

88.99

88.89

89.03

89.21

89.37

89.31

89.26

89.86 89.88

89.20

89.24

89.39

89.35

89.15

89.09

88.89

88.75

88.70

88.79

88.89

88.85

88.87

88.87

88.93 89.09

89.00

88.85

88.79

88.78

88.73

88.72

88.70

88.68

88.80

88.92

89.07

90.21

89.24

88.94 89.20

89.09

88.64

88.94

88.71

88.51

88.82

88.90

88.72

88.84

88.75

88.62

88.77

88.83

89.15

88.94

89.12

89.05

88.96

88.90

88.68

88.67

88.81

88.55

88.31

88.78

88.91

89.33

89.35

89.77

89.66

89.52

89.33

88.11

88.24

88.51

88.62

88.48

88.66

88.55

88.39

88.70

88.55

88.73

87.96

88.67

88.49

90.77

89.12

91.38

89.83

90.43

89.32

89.77

89.49

89.29

89.31

89.3289.29

91.10

89.0588.97 89.18

89.19

89.32

90.34

89.34

89.36 89.48

89.3589.36

89.33

89.30

89.64

89.25

89.90

89.59

89.9090.0089.6989.93

89.56

89.82

89.85

89.93

90.98

89.88

88.90

89.44

90.04

90.24

90.03

89.86

89.74

89.68 89.84

89.05

89.85

89.82

90.00 89.91

90.24

89.54

87.70

87.71 87.57

88.96

87.56

87.66

87.68

87.73

87.57 87.83

87.65

87.50

88.60

88.78

88.83

88.75

88.85 88.78

88.90

88.89 88.96

90.82

88.95

88.80

88.83

88.89

88.7589.00

89.06

89.11

89.01

89.2489.09

89.04

89.12 89.12

89.21

88.63

Top: 1638-1639/a/2/1,1638-1639/a/2/2,1638-1639/b/1/2

Top: 1638-1639/a/2/1,1638-1639/a/2/2,1638-1639/b/1/2/1

89.58

89.79 89.72

89.57

89.82

89.86 89.87

89.81

89.91 89.88

89.85

89.84 89.75

89.80 89.79

89.24

89.17

89.20

89.22

89.27

89.46 89.43

89.39

87.98 87.91

87.96

87.90

87.99

89.13

87.81 88.29

88.43 88.46

88.44 88.40

89.10

88.99

89.63

88.70

88.99

89.44

89.0289.01

90.04

89.35

90.10

90.63

90.66

89.30

89.05

89.45

89.68

88.79

89.22

88.71

89.45

88.94 89.0889.14

88.8889.07

90.26

89.8288.98 89.68

89.08

89.32 90.58

89.66 90.57

90.58

89.43

89.5889.49

89.33

89.22

89.16

88.94

88.93

91.25

91.03 89.62

89.31

89.3489.34

89.42

89.76

89.03

88.90

89.04

88.62

88.45

88.60

88.53

88.46

88.42

88.30

89.32

89.46

89.54

89.58

89.33

89.10

87.59

88.35

88.39

88.42

88.85

88.68

88.26

88.55

89.00

88.67

88.79

88.97

88.76

88.71

88.80

88.78

88.48

88.69

88.52

88.62

88.54

88.27

88.57

88.63

88.38

88.61

88.62

88.24

88.36

88.29

88.88

88.85

88.96

88.98

88.84

88.75

88.81

88.99

88.89

89.03

89.21

89.37

89.31

89.26

89.86 89.88

89.20

89.24

89.39

89.35

89.15

89.09

88.89

88.75

88.70

88.79

88.89

88.85

88.87

88.87

88.93 89.09

89.00

88.85

88.79

88.78

88.73

88.72

88.70

88.68

88.80

88.92

89.07

90.21

89.24

88.94 89.20

89.09

88.64

88.94

88.71

88.51

88.82

88.90

88.72

88.84

88.75

88.62

88.77

88.83

89.15

88.94

89.12

89.05

88.96

88.90

88.68

88.67

88.81

88.55

88.45

88.31

88.78

88.91

89.33

89.35

89.77

89.66

89.52

89.33

89.22

88.11

88.24

88.51

88.62

88.53

88.48

88.66

88.55

88.70

88.55

88.39

88.73

88.67

88.49

87.96

89.12

90.77

91.38

90.43

89.83

89.77

89.49

89.29 89.32

89.31

89.2989.32

91.01

91.10

89.0588.97 89.18

89.19

89.32

90.34

89.34

89.36 89.48

89.3589.36

89.33

89.30

89.64

89.25

89.90

89.9089.9389.69

89.82

90.00

89.56

89.85

89.93 89.88

88.90

90.98

89.44

90.24

90.03

89.86

89.74

89.84 89.85

89.82

90.00 89.91

90.24

89.05

89.54

87.70

87.71 87.57

88.96

87.56

87.66

87.68

87.73

87.57 87.83

87.65

87.50

88.60

88.78

88.83

88.75

88.85 88.78

88.89

88.90

88.96

90.82

88.95

88.80

88.83

88.89

88.7589.00

89.06

89.11

89.01

89.2489.09

89.04

89.12 89.12

89.21

88.63

Top: 1638-1639/a/2/1,1638-1639/a/2/2,1638-1639/b/1/2/2

De1670/1/5

rezerva

De1657

1

2

3

4

5

6

7 8

9 10

11 12 14 15

16

CIMITIR

88.71

4.45

S=12000mp

DE 167

6/4 /1

67

A 1676/4/8

HPR 16 74

99.70

99.61

99.66

99.47

99.53

99.74

99.45

99.75 99.84

99.79

99.83

99.82

99.89

99.76

99.79

99.67

99.01

99.47

99.32

99.41

99.04

99.31

99.38

99.43

99.40

99.37

99.27

99.31

99.38

99.41

99.36

99.43

A1670/1/1

99.42

99.45

99.29

99.38

99.44

99.39

99.69

99.59

99.58

99.70

99.46

99.83

99.54

99.85

99.82

99.95

99.61 99.71 99.42

99.60

99.15 99.25

99.40

89.81

89.91 89.88

89.85

89.84 89.75

89.17

89.20

89.22

87.98 87.91

87.96

87.90

87.99

89.13

87.81 88.29

88.43 88.46

88.44 88.40

89.10

88.99 88.70

88.99

89.44

89.0289.01

90.04 89.30

89.05

89.4588.79

89.22

88.7188.94 89.0889.14

88.8889.07 89.8288.98

89.68 89.08

89.32 90.58

89.33

89.22

88.94

88.93

91.25

89.03

88.90

89.04

88.62

88.45

88.60

88.53

88.46

88.42

88.30

89.32

89.46 89.58

89.33

89.10

87.59

88.35

88.39

88.42

88.85

88.68

88.26

88.55

89.00

88.67

88.79

88.97

88.76

88.71

88.80

88.78

88.48

88.69

88.52

88.62

88.54

88.27

88.57

88.63

88.38

88.61

88.62

88.36

88.29

88.88

88.85

88.96

88.98

88.84

88.75

88.81

88.99

88.89

89.03

89.21

89.37

89.31

89.26

89.20

89.24

89.39

89.35

89.15

89.09

88.89

88.75

88.70

88.79

88.89

88.85

88.87

88.87

88.93 89.09

89.00

88.85

88.79

88.78

88.73

88.72

88.70

88.68

88.80

88.92

89.07

90.21

89.24

88.94 89.20

89.09

88.64

88.94

88.71

88.51

88.82

88.90

88.72

88.84

88.75

88.62

88.77

88.83

89.15

88.94

89.12

89.05

88.96

88.90

88.68

88.67

88.81

88.55

88.45

88.31

88.78

88.91

89.33

89.52

89.33

89.22

88.11

88.24

88.51

88.62

88.48

88.66

88.55

88.70

88.55

88.39

88.73

88.67

88.49

87.96

89.12

90.43

89.82

89.56

89.85

89.93 89.88

87.70

87.71 87.57

87.56

87.66

87.68

87.73

87.57 87.83

87.65

87.50

89.06

89.01

89.12

89.21

89.81

89.91 89.88

89.85

89.84 89.75

89.17

89.20

89.22

87.98 87.91

87.96

87.90

87.99

89.13

87.81 88.29

88.43 88.46

88.44 88.40

89.10

88.99 88.70

88.99

89.44

89.0289.01

90.04 89.30

89.05

89.4588.79

89.22

88.7188.94 89.0889.14

88.8889.07 89.8288.98

89.68 89.08

89.32 90.58

89.33

89.22

88.94

88.93

91.25

89.03

88.90

89.04

88.62

88.45

88.60

88.53

88.46

88.42

88.30

89.32

89.46 89.58

89.33

89.10

87.59

88.35

88.39

88.42

88.85

88.68

88.26

88.82

89.00

88.67

88.79

88.97

88.76

88.71

88.80

88.78

88.72

88.48

88.62

88.69

88.52

88.54

88.27

88.57

88.63

88.38

88.61

88.62

88.24

88.36

88.88

88.85

88.96

88.98

88.84

88.75

88.81

88.99

88.89

89.03

89.21

89.37

89.31

89.26

89.20

89.24

89.39

89.35

89.15

89.09

88.89

88.75

88.70

88.79

88.89

88.85

88.87

88.87

88.93 89.09

89.00

88.85

88.79

88.78

88.73

88.72

88.70

88.68

88.80

88.92

89.07

90.21

89.24

88.94 89.20

89.09

88.64

88.94

88.71

88.51

88.82

88.90

88.72

88.84

88.75

88.62

88.77

88.83

89.15

88.94

89.12

89.05

88.96

88.90

88.68

88.67

88.81

88.55

88.45

88.31

88.78

88.91

89.33

89.52

89.33

89.22

88.11

88.24

88.51

88.62

88.48

88.66

88.55

88.70

88.55

88.39

88.73

88.67

88.49

87.96

89.12

90.43

89.82

89.56

89.85

89.93 89.88

87.70

87.71 87.57

87.56

87.66

87.68

87.73

87.57 87.83

87.65

87.50

89.06

89.01

89.12

89.21

A 1670/1/4/1

De1670/1/5

S=1500mp

De1670/1/5

De1657

1

2

3

4

5

6

7 8

9 10

11 12 14 15

16

D

A

B C

GAS

GAS

GAS

GAS

DN 350

REC AS -

SRM TM

1

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

DN 20 0 Par

c Dum bravit

a - SR M TM

1

DN 30 0 Par

c REC AS - S

RM T M1

DN 50 0 Parc

RECA S - SR

M TM1

SRM TM1

7

6

4

2

5

8

6

0

8

4

88.55

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU AU

AU

AU

AU

AU

AU

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AU

AU

AU

AU

AU

AR

AR

AR

AR

AR

AR

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

20

7

S=439mp

13

S=415mp

11

S=436mp

15

S=1020mp

2

S=512mp

3

S=438mp

4

S=453mp

5

S=455mp

6

S=444mp

8

S=449mp

10

S=442mp

12

S=417mp

23

S=1656mp

9

S=436mp

14

S=752mp

20

S=132mp

parcare

S+P

P

+ 2 E

P

+ 2 E

P

+ 2 E

P

+ 2 E

18

S=215 mp

21

S=166 mp

r a

m

p

a

a

c

c

e

s

p

a

r c

a

r e

d

e

m

i s

o

l

C

O

R

P

1

C

O

R

P

2

C

O

R

P

4

P

+ 2 E

C

O

R

P

3

C

O

R

P

6

P

+

2

E

C

O

R

P

5

LOC DE JOACA

20

20

S=12000mp

2016

5

2 , 5

7

2

2

, 5

5

2

1

,

5

2 3 , 9 4

1 6 , 9 9

1 7 , 9 9

1 8 , 4 9

1 8 , 4 9

1 8 , 1 7

1 9 , 3 4

1 8 , 5

1 8 , 5

1 8

1 7 , 1 6

1 6 , 8 4

2 6 , 0 5

2 5 , 5

2 4 , 9 1

2 4 , 3 1

2 3 , 7 1

2 3 ,1

9

2 3 ,0

6

2 3 ,3

6

2 3 ,7

2

2 4 ,0

5

2 4 ,3

6

2 4 ,6

6

4 7 , 2 7

8 6 , 5 7

2

9

,

7

6

3

5

, 5

1

1 2

1

2

1 2

1 2

2 , 5

2 , 5

5

8

,

0

9

2 9 , 3 7

5

1

2

1

6

1

6

1

5

,

1

7

8

1 4

5

1 0

4 8 , 9 2

2 2 ,4

4

2 3 ,1

2

2 7 , 5 6

2

5

,

2

2

2

3

,

2

7

2

,

0

7

6

8

2 , 5

1 6

23

S=1656mp

19

S=186mp

1

S=5233 mp

17

S=167 mp

22

S=898mp

24

S=1697mp

14

16

14 14

2

0

429686

3

7

2

0

2

0

16 14

16

16

42

57

68

66 93

64A

STR. ALBASTRELELOR 89

91

87

62 64

83 85

60

79 81

92

90

79

75

86

STR. JULES VERNE

88

84

77

75

82

73

69A 71

67

STR. G-RAL M AGHERU

48 65 65A

63

46

44

61 59

STR. JOKAI M OOR

70

68

69

66

67

65

80

71 73

69A

76

74

72

78

69

65 1A

61B

69 67

40

55 53

64

61 63

59

68 70

66

77 75B

73 75 1

4

71

67

2A

STR. P ARCU

LUI

6

P

P

P

P

P P

P

P

P P

P P

P

P P+

1E

P

P

P

P+ M

P

P

P

P

P

P

P+ 1E

P

P

P+ M

P+ M

P P

P P+

1E

P

P PP

P+ M

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P P

P

P

PP

P

P+M

P

P

P+1E

P

P P

P

P P P

P+ 1E

3

7

L E

G

E

N

D

A

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

DELIMITARI

Limite topo inscrise in cf.

existente

Zona propusa pentru

extindere locuinte

Zona spatii verzi

amenajate

Plantatii de protectie

si aliniamente

Limita proprietate /limita PUZ

Contur cladiri existente

Limita de implantare

CIRCULATII

Accese propuse

Carosabil propus prin

PUZ pe parcele

Drum existent

Propunere drumuri

adiacente

Propunere constructii

locuinte inviduale

Cimitir/gospodarie

comunala

Zona verde de protectie

Spatii verzi in

cadrul parcelei

RETELE EXISTENTE

AU

AR

Conducta canalizare

existenta

Conducta apa rece

existenta

EE Retea electricitate

existenta

Propunere constructii

locuinte colective

Carosabil in incinta zonei

de locuinte colective

Parcaje zona locuinte

colective in regim de

inaltime S+P

Limite de proprietate parcele

noi propuse prin PUZ

Zona locuinte individuale

cu regim mic de inaltime

GAS Conducte Transgaz

Lea Traseu LEA

Zona de protectie LEA

Zona de protectie

conducte Transgaz

Traseu piste biciclete

3,5

14

1,5 1 3,5 1,51

z o n

a v e

r d e

‹ c a

r o

s a

b i l

z o n

a v e

r d e

t r o t u

a r

› c a r o

s a b

i l

l i m

i t a d e

p

r o p

r i e

t a t e

← 2,

5% 2,5% →

t r o t u

a r

l i m

i t a d e

p

r o p

r i e

t a t e

Profil transversal - 14 m - PROPUS

p i s t a d e

b i c i c l e t e

p i s t a d e

b i c i c l e t e

3,5

16 1 1,5 3,5 11,5

z o n

a v e

r d e

‹ c a

r o

s a

b i l

z o n

a v e

r d e

t r o t u

a r

› c a r o

s a b

i l

l i m

i t a d e

p

r o p

r i e

t a t e

← 2,

5% 2,5% →

t r o t u

a r

l i m

i t a d e

p

r o p

r i e

t a t e

Profil transversal - 16 m - PROPUS

p i s t a d e

b i c i c l e t e

p i s t a d e

b i c i c l e t e

2211

co nd

uc ta

ca na

liz ar

e

ap a r

ec e

ca na

liz ar

e ap

a p luv

ial a

ca na

liz ar

e ap

a p luv

ial a

ga z

ga z

ca na

liz ar

e ap

a p luv

ial a

co nd

uc ta

ca na

liz ar

e

ap a r

ec e

ca na

liz ar

e ap

a p luv

ial a

S

E

=MOBILARE URBANA=

DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI

LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN

TIMISOARA - CF 433520

V

P l a n U r b a n i s t i c z o n a l

Scara: 1:1000

Desenat Proiectat

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura

Titlu plansa:

Faza: P.U.Z.arh. Delia Vizitiu

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR arh. Davidescu Ruxandra

Proiect nr: 09/2018

Data 08/2018

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L. CUI 38765272 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, cam 2, sc. B, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Pl. nr: 05

MOBILARE URBANA

Titlu proiect:

Beneficiar: S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L. Timisoara, str. Lorena, nr. 1

P.U.Z.-DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN TIMISOARA CF. 433520 nr. top, 433520

PROFILE TRANSVERSALE

AutoCAD SHX Text
A2000
 • Sheets and Views
  • PUZ_433520_2018.08.14-05Mobilare urbana

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Nr. UR2018-017533/26.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe

individuale in intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-017533/26.10.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone de locuinţe colective şi locuinţe individuale;

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-017533/19.10.2018, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 07 din 11.05.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 39 din 04.10.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4890 din 22.11.2016 prelungit pana la data de 21.11.2018, precum şi Decizia de Încadrare nr. 83 din 17.09.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara, beneficiar S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L., proiectant SC DV ARHITECT PLUS SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Silvia – Ruxandra C. Davidescu, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna decembrie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, pe perioada careia s-au formulat sugestii din partea unui grup de cetateni, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în februarie 2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017- 020828/22.02.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC DV ARHITECT PLUS SRL, proiect nr. 09/2018, la cererea firmei beneficiare S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L..

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud - est a oraşului, în zona Plopi, in cvartalul delimitat la nord - de canalul HPR 1674, la sud- de parcela cu nr. Cadastral A 1670/1/4/4 si DE 1670/5, la vest – de canal HPR 1674, si la est – de parcela cu nr. Cadastral 429686.

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este prevazut in PUZ aprobat prin HCL 35/2002 ca fiind zona propusa unitati agricole/ locuire, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare PUZ/PUD. Terenul este afectat de sistematizarea zonei – drum propus, zona de protectie LEA, precum si de zona de siguranta conducta de transport gaze naturale.

Terenul reglementat care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice.

Pentru documentatia PUZ „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara, a fost obtinut avizului Consiliului Judeţean Timiş nr. 40/14.08.2018.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 17.800 mp înscris în CF nr. 433520 nr. Cad 433520 - teren intravilan, categoria de folosinta arabil, este proprietatea S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L.

Prin Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara, se propune dezvoltarea unei zone de locuinte individuale si colective, a unei zone de servicii, precum si a tramei stradale din zona reglementata.

Accesul auto şi pietonal la parcela beneficiarului se va asigura din strazile care se intersecteaza cu terenul reglementat si care permit prelungirea acestora pe terenul reglementat, si anume: strada Jules Verne, strada General Magheru si strada Jokai Mor, conform planşei nr. 03 ,,Reglementări urbanistice” si in conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018- 004811/27.09.2018.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-004811/27.09.2018.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii:

Zona de locuinţe: Subzona de locuinţe individuale: Funcţiunea principală: locuinţe individuale cu maxim 2 apartamente; POT max. = 35%; CUT max. = 1,05; Regimul de înălţime: max P+1E+M/Er; Hmax cornişă = 8,00 m; Hmax coamă = 11,00 m; - retragere faţă de aliniament: minim 5,00 m; - retragere faţă de limitele posterioare: minim 6,00 m - retragerea faţă de limitele laterale: minim ½ din înălţimea clădirii la cornişă; Subzona de locuinţe colective: Funcţiunea principală: locuinţe colective, maxim 6 construcţii pe parcelă; POT max. = 35%; CUT max. = 1,05; Regimul de înălţime: max P+2E; Hmax cornişă = 10,00 m; Hmax coamă = 13,00 m; - retragere faţă de aliniament: minim 5,00 m; - retragere faţă de limitele posterioare: conf. planşei de reglementări nr. 03. - retragerea faţă de limitele laterale: minim ½ din înălţimea clădirii la cornişă; Zona de dotări, instituţii publice şi servicii: Funcţiunea principală: spaţii comerciale, unităţi de învăţământ, dotări social culturale,

spaţii cazare POT max. = 40%; CUT max. = 1,2; Regimul de înălţime: max P+2E; Hmax cornişă = 9,00 m; Hmax coamă = 12,00 m; - retragere faţă de aliniament: minim 5,00 m; - retragere faţă de limitele posterioare: conf. planşei de reglementări nr. 03. - retragerea faţă de limitele laterale: minim ½ din înălţimea clădirii la cornişă - Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia

Mediului nr. 83/17.09.2018 = 5,10%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută. - Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării

spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"; - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori

aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT

se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004811/27.09.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 950/17.10.2018, şi conform Planului de Acţiune asumat.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 09/2018, planşa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage

responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi

locuinţe individuale in intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara, beneficiar SC MARK ENTERPRISE SRL, întocmit conform proiectului nr. 09/2018, realizat de SC DV ARHITECT PLUS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire (conform Avizului Arhitectului Şef):

Zona de locuinţe: Subzona de locuinţe individuale: Funcţiunea principală: locuinţe individuale cu maxim 2 apartamente; POT max. = 35%; CUT max. = 1,05; Regimul de înălţime: max P+1E+M/Er; Hmax cornişă = 8,00 m; Hmax coamă = 11,00 m;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

- retragere faţă de aliniament: minim 5,00 m; - retragere faţă de limitele posterioare: minim 6,00 m - retragerea faţă de limitele laterale: minim ½ din înălţimea clădirii la cornişă Subzona de locuinţe colective: Funcţiunea principală: locuinţe colective, maxim 6 construcţii pe parcelă; POT max. = 35%; CUT max. = 1,05; Regimul de înălţime: max P+2E; Hmax cornişă = 10,00 m; Hmax coamă = 13,00 m; - retragere faţă de aliniament: minim 5,00 m; - retragere faţă de limitele posterioare: conf. planşei de reglementări nr. 03. - retragerea faţă de limitele laterale: minim ½ din înălţimea clădirii la cornişă Zona de dotări, instituţii publice şi servicii: Funcţiunea principală: spaţii comerciale, unităţi de învăţământ, dotări social culturale,

spaţii cazare POT max. = 40%; CUT max. = 1,2; Regimul de înălţime: max P+2E; Hmax cornişă = 9,00 m; Hmax coamă = 12,00 m; - retragere faţă de aliniament: minim 5,00 m; - retragere faţă de limitele posterioare: conf. planşei de reglementări nr. 03. - retragerea faţă de limitele laterale: minim ½ din înălţimea clădirii la cornişă - Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia

Mediului nr. 83/17.09.2018 = 5,10%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării

spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"; - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de

arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se

vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Accesul auto şi pietonal la parcela beneficiarului se va asigura din strazile care se intersecteaza cu terenul reglementat si care permit prelungirea acestora pe terenul reglementat, si anume: strada Jules Verne, strada General Magheru si strada Jokai Mor, conform planşei nr. 03 ,,Reglementări urbanistice” si in conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018- 004811/27.09.2018.

Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 17.800 mp înscris în CF nr. 433520 nr. Cad 433520 - teren intravilan, categoria de folosinta arabil, este proprietatea S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L.

4. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 09/2018, planşa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent,

hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU CONSILIER LILIANA IOVAN STELUTA URSU Red/dact – S.U.

Atasament: 07Edilitare.pdf

STR. M ARTIR ION TANASE (STR. CERBULUI)

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A R

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C M

C M

C M

C M

C

M

C

M

CM CM

C

M

C

M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C

M

C

M

C

M

C

M

C P

C P

C P

C P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

CP CP

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

S N

H

BR

H

i

Hi

H

i

H

i

H

i

A

R

A

R

C

P

C

P

C

P

C

P

C

VV

GAS

GAS

GAS

4.45

S=12000mp

DE 167

6/4 /1

A 1672

93

92

90

79

86

STR. JULES VERNE

88 77

75

67

48 65 65A

STR. JOKAI M OOR

70

80

71 73

69A

78

Cc 1169

Casa

Grajd

A 1676/4/9

A 1676/4/12

HPR 1674

A 167 2

CC 1673

A 167 6/4/1

2

Top: 1638-1639/a/2/1,1638-1639/a/2/2,1638-1639/b/1/2

Top: 1638-1639/a/2/1,1638-1639/a/2/2,1638-1639/b/1/2/1

Top: 1638-1639/a/2/1,1638-1639/a/2/2,1638-1639/b/1/2/2

De1670/1/5

rezerva

De1657

1

2

3

4

5

6

7 8

9 10

11 12 13

14 15

16

88.71

4.45

S=12000mp

DE 167

6/4 /1

67

HPR 16 74

A1670/1/1

A 1670/1/4/1

De1670/1/5

S=1500mp

De1670/1/5

1

2

3

4

5

6

7 8

9 10

11 12 13

14 15

16

DN 350

REC AS -

SRM TM

1

4

2

AR

AR

AR

AR

AR

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AR

AR

AR

AR

AU

AU

AU

AU

AR

AR

AR

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

7

S=439mp

13

S=415mp

11

S=436mp

15

S=1020mp

2

S=512mp

3

S=438mp

4

S=453mp

5

S=455mp

6

S=444mp

8

S=449mp

10

S=442mp

12

S=417mp

23

S=1656mp

9

S=436mp

14

S=752mp

19

S=185mp

20

S=132mp

parcare

D+P

P

+ 2 E

P

+ 2 E

P

+ 2 E

P

+ 2 E

18

S=215 mp

21

S=166 mp

r a

m

p

a

a

c

c

e

s

p

a

r c

a

r e

d

e

m

i s

o

l

C

O

R

P

1

C

O

R

P

2

C

O

R

P

4

P

+ 2 E

C

O

R

P

3

C

O

R

P

6

P

+

2

E

C

O

R

P

5

LOC DE JOACA

S=12000mp

5

2 , 5

7

2

2

, 5

5

2

1

,

5

2 3 , 9 4

1 6 , 9 9

1 7 , 9 9

1 8 , 4 9

1 8 , 4 9

1 8 , 1 7

1 9 , 3 4

1 8 , 5

1 8 , 5

1 8

1 7 , 1 6

1 6 , 8 4

2 6 , 0 5

2 5 , 5

2 4 , 9 1

2 4 , 3 1

2 3 , 7 1

2 3 ,1

9

2 3 ,0

6

2 3 ,3

6

2 3 ,7

2

2 4 ,0

5

2 4 ,3

6

2 4 ,6

6

4 7 , 2 7

8 6 , 5 7

2

9

,

7

6

3

5

, 5

1

1 2

1

2

1 2

1 2

2 , 5

2 , 5

5

8

,

0

9

2 9 , 3 7

5

1

2

1

6

1

6

1

5

,

1

7

8

1 4

5

1 0

4 8 , 9 2

2 2 ,4

4

2 3 ,1

2

2 7 , 5 6

2

5

,

2

2

2

3

,

2

7

2

,

0

7

6

8

2 , 5

1 6

23

S=1656mp

19

S=186mp

1

S=5233 mp

17

S=167 mp

22

S=898mp

24

S=1697mp

C

C

C

C

C

C

C

C

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A R

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C M

C M

C M

C M

C

M

C

M

CM CM

C

M

C

M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C

M

C

M

C

M

C

M

C P

C P

C P

C P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

CP CP

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

S N

H

BR

H

i

Hi

H

i

H

i

H

i

A

R

A

R

C

P

C

P

C

P

C

P

L E

G

E

N

D

A

S

E

=REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARA=

DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI

LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN

TIMISOARA - CF 433520

V

P l a n U r b a n i s t i c z o n a l

Faza:

Nr. pl.

PUZ

Nr. pr.

SCARANUME SEMNATURA

Titlul proiectului:

1:1000

DATA

08.2018

Beneficiar:

Titlul plansei:

872/2017

SPECIFICATIE

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

VERIFICAT:

ing. S. Fintineanu

ELABORARE PUZ ZONA DE LOCUINTE

COLECTIVE SI INDIVIDUALE, CF 433520,

Timisoara, zona Plopi, jud. Timis

societate de proiectare româno-germana

PRO WASSER

600480 Timisoara,

str.Brancoveanu nr.64

J35/1235/1998;R11224810

Tel./Fax: 0256/271657

ing. S. Fintineanu

07.ED

Plan de reglementari - lucrari edilitare

R. Matei

P

R

O W

A

S

S

E

R

A T

. S

.

R . L

.

*

*

*

P.W.AT.

Timişoara

S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L.

Legenda

SNH

BR

conducta apa potabila propusa

canalizare menajera mixta propusa

canalizare pluviala propusa

separator de namol si hidrocarburi

bazin de retentie ape pluviale

camin de apometru

camin de racord

AR

CM

C

CP

hidrant de incendiu suprateran

conducta apa potabila existenta

canalizare menajera existenta

A

CR

CA

Hi

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

DELIMITARI

Limite topo inscrise in cf.

existente

Zona spatii verzi

amenajate

Plantatii de protectie

si aliniamente

Limita proprietate /limita PUZ

Contur cladiri existente

Limita de implantare

CIRCULATII

Accese propuse

Carosabil propus prin

PUZ pe parcele

Drum existent

Propunere drumuri

adiacente

Propunere constructii

locuinte inviduale

Spatii verzi in

cadrul parcelei

RETELE EXISTENTE

AU

AR

Conducta canalizare

existenta

Conducta apa rece

existenta

EE Retea electricitate

existenta

Propunere constructii

locuinte colective

Carosabil in incinta zonei

de locuinte colective

Parcaje zona locuinte

colective in regim de

inaltime S+P

Limite de proprietate parcele

noi propuse prin PUZ

Traseu piste biciclete

Retelele edilitare - apa si canal -vor

subtraversa HPR 1694 in zona

podetelor pe sub albia canalului

AutoCAD SHX Text
atelier
 • Sheets and Views
  • ed_Mark Enterprise08.14-EDILITARE

Atasament: Memoriu_PUZ_Plopi.pdf

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

1

MEMORIU DE PREZENTARE

Proiect nr. 09/2018

1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea proiectului : PLAN URBANISTIC ZONAL

"DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI

LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN TIMISOARA"

Nr. proiect : 09/2018 Beneficiar : S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L. Proiectant : S.C. ”DV ARHITECT PLUS” S.R.L.

Data elaborării : august 2018 Faza de proiectare : P.U.Z.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

2

1.2 OBIECTUL P.U.Z.

• Solicitari ale temei program

Zona aflata in studiul de fata se afla in Municipiul Timisoara, jud. Timis si reprezintă terenul identificat prin C.F. 433520 Top. 433520 aflat în proprietatea a S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L.. Pe acest teren la cererea beneficiarilor se doreste dezvoltarea unei zone de locuinte colective si locuinte individuale cu dotarile aferente.

Caracteristici ale amplasamentului: - se constituie teren in intravilanul localitatii Timisoara; - este definit ca zona locuinte cu functiuni complementare peste P+2E.

Prin proiect s-au urmărit în principiu următoarele :

− dimensionarea construcţiilor şi a amenajărilor propuse, corespunzător suprafeţei terenului studiat şi a temei de proiectare;

− rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale;

− echiparea cu utilităţi.

• Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata.

Prin contextul urbanistic zona studiata apartine zonei de locuinte cu functiuni complementare peste P+2E conform zonificarii din P.U.G. TIMISOARA

Zona studiata se afla:

− Se afla in zona Plopi din Timisoara, la capatul strazilor Jokai Mor, Jules Verne si General Magheru;

− La 4500 m de zona centrala a municipiului Timisoara;

Certificatul de urbanism eliberat de Primaria Municipiului Timisoara nr. 4890 din 22.11.2016 confirmă intenţiile de dezvoltare a unei zone de locuinte colective pe teren.

1.3 SURSE DOCUMENTARE

• Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z.

o P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit prin HCL 107/11.03.2014 si prin HCL 131/2017;

o P.U.Z. aprobat prin HCL 35/2002.

• Lista studiiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

Baza topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ este constituită din carourile scara 1:5 000, completată cu :

-ridicarea topografica; -date culese pe teren sau din documentaţii privind reţelele de infrastructură.

• Date statistice

Datele statistice sunt preluate din:

o P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit prin HCL 107/11.03.2014 si prin HCL 131/2017;

o P.U.Z. aprobat prin HCL 35/2002.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

3

• Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei

Investitiile pentru aceasta zona presupun extinderea si dezvoltarea zonei de locuinte colective - zona fiind reglementata prin P.U.G. Timisoara ca zona de locuinte cu functiuni complementare peste P+2E.

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1 EVOLUTIA ZONEI

Zona studiata este situata in partea de sud-est a Municipiului Timisoara, in apropiere de strada Jokai Mor, General Magheru si Jules Verne.

• Date privind evolutia zonei

Explozia investitiilor din ultimii ani precum si intrarea in Comunitatea Europeana, a contribuit la sporirea solicitariilor de suprafete de teren dedicate dezvoltarii de zone rezidentiale.

Terenul studiat, precum si zonele de vecinatate se constituie in teren pe care sunt edificate constructii.

Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii Ca urmare a dezvoltarii localitatii, s-a creat premisa comasarii terenurilor pentru o zona de locuinte.

Prin construirea unor cladiri de locuinte colective cu regim de inaltime P+2E se confirma functiunea majora a intregii zone si anume cea locuire.

• Potential de dezvoltare

Ca urmare a pozitiei zonei in contextul urbanistic al municipiului Timisoara se poate aprecia ca zona se va dezvolta si extinde si va deveni o zona dominata de locuinte individuale si colective.

2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE

• Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

Zona studiata se gaseste in intravilanul localitatii Timisoara, in partea de vest intr-o pozitie a carei potential permite dezvoltarea zonei de locuinte colective cu regim de inaltime P+2E si locuinte individuale cu regim de inaltime P+1E+Er/M si a unei zone de servicii in regim de inaltime P+2E, si este identificata prin:

C.F. 433520, Top. 433520, S=17800 mp

Terenul studiat este delimitat astfel:

o La nord – canal HPR 1674; o La sud – parcela cu nr. cadastral A 1670/1/4/1, DE1670/5; o La vest – canal HPR1674, teren rezerva; o La est – parcela cu nr. cadastral 429686.

• Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general, etc.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

4

Terenul se afla in partea de vest a municipiului Timisoara. Zona este usor accesibila prin orice forma de trafic urban urban deoarece are acces usor la strada Jokai Mor, General Megheru si Jules Verne. Aceste legaturi asigura fluidizarea circulatiilor atat in sensul incarcarii zonei cat şi in sensul descarcarii acesteia.

In sensul cooperarii in domeniul edilitar se poate constata ca sunt asigurate toate traseele utilitare principale dar si a celor secundare. Zona este asigurata cu utilitatile necesare functionarii, respectiv energie electrica, retea apa si canalizare, gaz natural. Viitoarele constructi se vor bransa la retelele edilitare existente in zona.

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

• Elemente ale cadrului natural ce pot intervenii in modul de organizare urbanistica: relieful reteeaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.

Relieful in zona se caracterizeaza prin altitudine relativ scazuta ,de campie joasa cu mici denivelari si o densitate mare a retelei hidrografice ,datorita abundentei de albii parasite, care favorizeaza excesul de umiditate al terenului.

Clima este temperata adica temperatura, vantul si precipitatiile se repeta pe anotimp.

Din punct de vedere al zonarii seismice a teritoriului Romaniei, amplasamentul se afla in zona de hazard seismic cu acceleratia de varf a terenului avand valoarea ag=0,16g si perioada de colt Tc=0,7sec.

Adancimea de inghet-dezghet a zonei este 0,8m.

Adancimea de fundare minima este Dmin=-0,90m iar presiunea conventionala de baza are valoarea pconv=200kPa.

Riscuri naturale:

a) Cutremure de pamant

In zona studiata intensitatea seismicã, echivalatã pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismica a teritoriului României, este VII grade MSK conform anexa 3 din Legea 575-2001. Nu sunt necesare masuri de restrictionare a conditiilor de construire (regim de inaltime, distante intre cladiri) datorita intensitatii seismice.

b) Inundatii

Zona studiata are capacitatea maxima de precipitatii cazuta in 24 de ore (1901-1997) este cuprinsa 100 si 150 mm conform anexa 4 din Legea 575-2001.

Zona studiata este o zona afectata de inundatii datorata scurgerii de torenti conform anexa 5 din Legea 575-2001.

Sunt prevazute diguri de protectie pe culoarul raului Bega in zona localitatii Timisoara.

Nu sunt necesare masuri suplimentare specifice de protectie (extinderea/redimensionarea retelei hidroedilitare, indiguiri, regularizari cursuri de apa).

Se vor efectua masuri de intretinere a retelei hidroedilitare existente.

c) Alunecari de teren

Zona studiata prezinta un potential de producere a alunecarilor "scazut" si o probabilitate de alunecare "practic zero" si "foarte redusa" conform anexa 6 din Legea 575-2001.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

5

Zona studiata nu este o zona afectata de alunecari de teren conform anexa 7 din Legea 575-2001.

Studiu geotehnic

Stratificatie:

o Sol vegetal argilos negru avand o grosime intre 0.40-0.50m;

o Argila cafenie cenusie, plastic consistenta cu extindere pana la 1.00m adancime;

o Argila prafoasa cafenie galbuie, plastic vartoasa cu consistenta pana la 1.60mm;

o Argila prafoasa cafenie galbuie cu orizonturi ruginii ,plastic vartoasa, mai compacta cu concretii fine si mijlocii de calcar, cu extindere la peste 5.00m adancime.

Apa freatica are regimul influentat de volumul precipitatiilor din zona. Astfel la data cercetarii nivelului hidrostatic al apei freatice s-a stabilizat in foraj la adancimea de 1m peste care se apreciaza cresteri frecvente de pana la 0.50m in intervale mai indelungate cu precipitatii. Tinand cont de aceste date si de structura locuintelor propuse in aceasta zona se recomanda:

o Terenul apt de fundare il constituie stratul argilos in stare naturala cafeniu plastic vartos ce apare sub solul vegetal.

o Adancimea minima de fundare va trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:

o D1MIN›0.8M fata de nivelul actual al terenului

o D2MIN › 1.00M fata de nivelul terenului sistematizat

o Calculul terenului de fundare pentru constructiile in cauza ,fundate direct ,se poate adopta o presiune conventionala de calcul de baza D=2.0m, B=1.0m in grupa fundamentala de incarcari Pconv=220 KPA la care se vor aplica corectiile corespunzatoare adancimilor si latimilor efectiv proiectate conf STAS 3300/2-1985.

2.4 CIRCULATIA

• Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei rutiere, feroviare, navale, aeriene

Circulatia rutiera in zona este definita de strada Jokai Mor, Jules Verne si General Magheru la nord. Aceste legaturi asigura fluidizarea circulatiilor atat in sensul incarcarii zonei cat şi in sensul descarcarii acesteia.

• Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatii, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comul, intersectii cu probleme, prioritati

Terenul ce face obiectul acestui studiu are acces la strada Jokai Mor, Jules Verne si General Magheru. Solutia de rezolvare a accesului fiind prezentata in detaliu in capitolul 3.4. Modernizarea circulatiei.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR

• Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Functiunile din zona sunt majoritar rezidentiale cu regimuri de inaltime variate cuprinse intre P+1E si P+2E+M.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

6

In zona studiata si in vecinatate sunt edificate constructii, cu precadere cladiri de locuinte individuale cu regim mic de inaltime P+P+M/1E.

• Relationari intre functiuni

Intre functiunile existente in jurul sit-ului, respectiv cele de locuinte cu functiuni complementare prevazute prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA si functiunea propusa exista o cooperare functionala, deoarece prezinta acelasi tip de functiune.

• Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

In zona studiata exista in prezent fond construit.

• Aspecte calitative ale fondului construit

Fondul construit la sud, nord si est de teren este definit de cladiri locuinte individuale si de a caror stare este medie spre buna.

• Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

Serviciile din zona sunt bine dezvoltate. In imediata apropiere de zona studiata, exista o scoala si o zona de agrement.

• Asigurarea cu spatii verzi

În stadiul actual pe teren nu exista spatii verzi amenajate. Spatiul verde in zona studiata fiind compus din zonele verzi individuale ale cladirilor si de zonele verzi de aliniament existente pe strazile invecinate.

• Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

Nu exista.

• Principalele disfunctionalitati

 Lipsa initiativelor de extindere a zonei de locuinte pe terenul studiat.

2.6 ECHIPARE EDILITARA

• Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii (debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport energie electrica, retele de telecomunicatie, surse si retele de alimentare cu caldura, posibilitati de alimentare cu gaze naturale – dupa caz)

Zona studiata este echipata edilitar corespunzator, fiind asigurata cu energie electrica, apa potabila, canalizare, telefonizare si gaze naturale. Retelele de utilitati necesare functionarii se afla in imediata vecinatate pe strazile vecine iar cheltuielile de extindere a retelelor de utilitati vor fi asigurate de catre beneficiar.

Alimentarea cu apa.

Situatia existenta

Municipiul Timisoara dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa. Reteaua de alimentare cu apa se afla in imediata apropiere de amplasament.

Canalizarea

Situatia existenta

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

7

In zona exista retele de colectarea apelor uzate menajere. Deversarea apelor menajare se face in reteaua de de canalizare ape uzate a municipiului Timisoara administrata de catre AQUATIM Timisoara, aflata in apropierea amplasamentului.

Canalizarea apelor meteorice

Situatia existenta Apele meteorice de pe constructii se colecteaza prin intermediul retelei de canalizare pentru ape pluviale a localitatii Timisoara, separata de reteaua de canalizare apa menajera si se deversa in bazinul de retentie.

Alimentarea cu energie electrica

Situatia existenta Asigurarea alimentarii cu energie electrica a investitiei se face din reteaua de joasa tensiune aflata adiacent amplasamentului.

Telefonie

Situatia existenta In zona exista retele de telefonie.

Alimentarea cu gaz

In zona exista retea de alimentare cu gaz.

2.7 PROBLEME DE MEDIU

Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism.

Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:

• Relatia cadru natural –cadru construit

Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate constructiile şi amenajarile vor fi percepute in mare masura de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor plantate de protectie. Se va asigura si un balans optim intre suprafata ocupata constructii si suprafata rezervata spatiului verde pe parcele. Se va acorda atentie sportita nu doar la aspectul cantitativ al spatiilor verzi.

• Evidentierea riscurilor naturale si antropice

In urma studiului zonei s-a constatat ca nu este cazul nici de riscuri naturale, nefiind terenuri cu probleme de alunecare sau inundabile si nici de riscuri antropice.

• Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona.

Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona – nici cele edilitare si nici caile de comunicatie propuse.

• Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

Nu e cazul.

• Evidentierea potentialului balnear si turistic

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

8

Nu e cazul.

2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI

Cerintele autoritatilor locale, precum si punctele de vedere ale factorilor interesati cu privire la organizarea viitoare a zonei luate in studiu au fost urmatoarele: - extinderea functiei de locuire adaptata la configuratia terenului si specificul zonei; - asigurarea necesarului de spatii verzi; - asigurarea unui acceselor auto si pietonal pe parcela; - asigurarea necesarului de locuri de parcare; - asigurarea utilitatiilor necesare dezvoltarii zonei intr-o varianta de echipare centralizata.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Pentru elaborarea acestui P.U.Z. s-au folosit surse documentare evidentiate in capitolul 1.3 . Surse de documentare.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Zona studiata se afla in intravilanul localitatii Timisoara si sunt prevederi pentru aceasta zona impuse prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, astfel:

o Racordarea noilor constructii la retelele edilitare publice.

In concluzie proiectul se respecta prevederile existente in P.U.G. pentru zona si se incadreaza in contextul existent si planurile aprobate anterior de municipalitate.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se vor mentiona posibilitatile de valorificare ale cadrului natural pentru zona studiata:

• relationarea cu formele de relief; prezenta unor oglinzi de apa si a spatiilor verzi amenajate, construibilitatea si conditiile de fundare ale terenului, adaptarea Ia conditiile de clima.

Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate constructiile şi amenajarile vor fi percepute de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor verzi plantate.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Pentru deservirea rutiera din incinta viitorului cvartal de locuinte cat si a zonei limitrofe ,se propune continuarea strazilor Jules Verne si Jokai Mor cu profile de 16.00 m si a strazii General Magheru 14.00 m.

Deasemea se propune marirea profilului stradal al DE 1670/1/5 aflat in partea de S a parcelei de la 4.00 m la 16.00 m. Prospectele stradale proiectate sunt in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati(ord. M.T. nr. 50/1998).

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

9

Strazile vor fi executate din imbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundatie din balast si piatra sparta si o imbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice.

3.5. REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Interventiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru:

- generarea unei zone de locuire colectiva si locuire individuala cu dotarile aferente; - asigurarea accesului corespunzator pe parcele de la reteaua stradala;

- asigurarea accesului in zona studiata;

- rezervarea suprafetelor de teren pentru spatii verzi si functiuni complementare;

Functiunile propuse in zona studiata sunt:

• Locuire in locuinte individuale cu maxim 2 apartamente pe parcela proprie;

• Locuinte colective – o singura parcela cu un numar maxim de 6 copruri unde se pot realiza maxim 72 de apartamente;

• Zona rezervata pentru dotari, institutii publice si servicii;

• Circulatii auto, pietonale, zona parcaje – cu 1.15 locuri de parcare/apartament;

• Spatii verzi.

Din punct de vedere al consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinta se poate remarca faptul ca prin despartirea respectivei tarlale de teren si parcelarea ei se vor creea premizele devoltarii unei zone rezidentiale; astfel ca din punct de vedere social se vor creea noi terenuri pentru locuinte, in timp ce din punct de vedere economic investitia asigura dezvoltarea zonei.

REGIMUL DE INALTIME

• Regim de inaltime: - maxim P+2E pentru locuinte collective – cu maxim 6 corpuri de cladire – rezultand un maxim de 72 de unitati locative;

- maxim P+1E+Er/M pentru locuinte individuale cu maxim 2 apartamente; - maxim P+2E pentru servicii

• Inaltime maxima: - H cornisa = 10,0 m, H coama = 13,0 m pentru locuinte colective; - H cornisa = 8,0 m, H coama = 11,0 m pentru locuinte individuale; - H cornisa = 9,0 m, H coama = 12,0 m pentru servicii;

REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR In cadrul studiului a fost stabilita limita maxima de implantare a constructiilor. Retragerea acestei limite fata de aliniament a fost stabilita la 5.0 m atat pentru cladirile in regim de P+2E cat si pentru caldirile P+1E. De asemenea fata de limita din spate cladirile se vor retrage 10.0 m si 6.00 m conf. RLU. Retragerile fata de limitele de proprietate pentru parcela de locuinte colective se va face conf. plansei de Reglementari Urbanistice, respectiv 5.0 m fata de limita de proprietate de la strada; 2.50 m fata de zona verde.

SISTEMATIZAREA PE VERTICALA

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine pastrand posibilitatea evacuarii apelor meteorice prin rigole la canale.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

10

INDICI URBANISTICI

Procentul maxim de ocupare a terenului:

P.O.T.max.=35% - zona de locuinte individuale cu maxim 2 apartamente P+1E+M/Er; P.O.T.max.=35% - zona de locuinte colective P+2E cu maxim 6 corpuri de cladire – rezultand un maxim de 72 de unitati locative;

P.O.T.max.=40% - zona de servicii .

Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului:

C.U.T. MAX.=1.05 - zona de locuinte individuale cu maxim 2 apartamente P+1E+M/Er; C.U.T. MAX.=1.05 - zona de locuinte collective P+2E cu maxim 6 corpuri de cladire – rezultand un maxim de 72 de unitati locative;

C.U.T. MAX.=1.20 - zona de servicii;

BILANT TERITORIAL

ZONE FUNCTIONALE

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

S (mp) % din T S (mp) % din T

Teren agricol intravilan 17800 0.00 0.00

Locuinte colective 0.00 0.00 5233 29.40

Locuinte individuale 0.00 0.00 5336 29.98

Servicii 0.00 0.00 1772 9.96

Spaţii verzi

0.00 0.00 909 5.11

Drumuri, alei si parcaje 0.00 0.00 4550 25.56

Suprafaţa teren totală

17800 100.00 17800 100.00

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE PREVEDERI SPECIFICE.

Alimentarea cu apa Situatia propusa:

Asigurarea cu apă potabilă a zonei studiate se va face din rețeaua de apă potabilă, adiacenta amplasamentului, ce asigură alimentarea cu apă a localității Timisoara, rețea publică de apă potabila administrată de către AQUATIM Timișoara. Dimensionarea instalaţiilor se va face avându-se în vedere consumatorii propusi în zona studiată.

Canalizarea apelor uzate menajere Situatia propusa:

Deversarea apelor uzate menajere din zona studiata se va face in rețeaua de canalizare ape uzate a localității Timisoara, rețea publică de canalizare ape uzate administrată de către AQUATIM Timișoara adiacenta terenului.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

11

Dimensionarea instalaţiilor se va face avându-se in vedere consumatorii propusi in zona studiata. Canalizarea apelor meteorice Situatia propusa:

Apele pluviale de pe cladiri vor fi colectate prin jgheaburi si burlane apoi vor fi deversate in reteaua centralizata de canalizare a apelor pluviale.

Apele pluviale de pe drumuri si parcarile propuse vor fi colectate prin rigole de scurgere amplasate pe marginea platformelor rutiere in reteaua de canalizare ape pluviale si vor fi trecute printr-un deznisipator si separator de produse petroliere inainte de stocarea lor intr-un bazin de retentie.

Preaplinul apelor meteorice colectate in bazinul de retentie se va deversa in reteaua publica de canalizare in conditiile impuse de HG 352/2005 (NTPA 001/2002).

Racordarea la canalizarea publica se va face printr-un cămin de racord.

Clasa de importanţă a folosinţei conform STAS 4273-83 este de clasa III:

- drum asfalt-trotuare 0,4325 ha coef. de colectare ape meteorice Φ=0,85

- spatii verzi publice si gradini 0,7862 ha coef. de colectare ape meteorice Φ=0,05

- cladiri 0,4751 ha coef. de colectare ape meteorice Φ=0,95

Q = 0.87

Clasa de importanţă III (unitate cu caracter social) =>frecvenţa ploii de calcul 1/10.

t = durata ploii

t = tcs +L/Va= 5 + 480/42 = 16 min

tcs= 5 min pentru zona de ses

Va= 42 m/min

Lungimea colectorului este de 480 m

L=270 l/sxha – pentru durata de 16 min si frecventa de 1/10

Rezulta

QPL=0.0001 x 270 x 0.87 x 17800 x 0.8 = 334.48 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi Vanual = Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000= mc/an

Vanual= 334.49 x 60 x 100/1.000= 2.007 mc/an

Volumul total de retenrie ape pluviale:

VBR = 250 MC

Qapa pluviala = 250 mc:12h=20.83 mc/h=5.78 l/s

Deznisipatorul-separatorul de hidrocarburi a fost dimensionat la un debit de 335 l/s şi va colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe platformele rutiere si parcaje.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

12

Bazinul de retenţie prevăzut în P.U.Z. asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 250 mc.

Dimensiunile bazinului de retenţie sunt: H = 5 m, L = 10 m, B = 5 m.

Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafaţa considerată de 17800 mp, se calculează în funcţie de media anuală căzută pe suprafaţa respectivă (592 l/mp an, conf. datelor din pagina Web a Primăriei Timişoara).

Reteaua de canalizare ape uzate respectiv de ape pluviale si bransamentele la aceste retele se vor realiza pe cheltuiala investitorului.

Avizul de principiu obţinut la faza P.U.Z. nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia de canalizare care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

Alimentare cu energie electrica Situatia propusa

Realizarea alimentarii cu energie electrica se va face pe baza proiectului elaborat de S.C. ELECTRICA BANAT S.A. de o firma atestata ANRE pentru acest gen de lucrari.

Telecomunicatii Situatia propusa:

Se va realiza prin branşament la retelele locale. Lucrarile se vor realiza pe baza proiectelor de specialitate elaborate.In proiectare si executie se respecta prevederile tuturor normativelor si normelor in vigoare.

Alimentare cu caldura Situatia propusa:

Sistemele de incalzire propuse se vor realiza prin centrale proprii avand ca si combustibil gazul metan.

Alimentare cu gaze naturale Situatia propusa:

Realizarea alimentarii cu gaze naturale se va realiza de la reteaua de gaz metan existenta in zona.

Gospodarie comunala Situatia propusa:

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiar şi o firmă abilitată de a efectua astfel de servicii. 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului conform anexa 1 din Hot. NR. 1076/2004

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la:

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

13

a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

În cadrul acestui program, pentru zona studiată în cadrul P.U.Z.-ului, propunerile de urbanism au prevăzut :

- Asigurarea unor accese corespunzator pe parcele; - Echiparea tehnico - edilitara corespunzatoare.

Planul Urbanistic Zonal stabileşte strategia şi reglementările necesare rezolvării problemelor de ordin funcţional, tehnic şi estetic din cadrul zonei studiate.

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme : - Amenajarea urbanistică a teritoriului considerat; - Stabilirea limitelor de implantare a viitoarelor constructii si folosirea optimă a terenului; - Asigurarea relatiilor functionale si estetice cu vecinatatile; - Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz; - Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului.

Planul Urbanistic Zonal, pe terenul in suprafata totala de 17800 mp, organizarea la standarde ridicate a unei zone de locuinte colective prin amenajarea corespunzatoare a intregii parcele. Astfel, aceasta etapa se constitue intr-o premisa a unei dezvoltarii ulterioare a acestei zone prin extinderea zonelor de locuinte. Acesta premisa s-a creat in special datorita existentei unor suprafete de teren relativ mari utilizate pana in prezent ca si terenuri agricole in intravilanul localitatii Timisoara.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Planul urbanistic zonal va fi inclus in urmatoarele planuri existente:

- P.U.G. TIMISOARA;

- Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei de proprietate.

- Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare.

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile

Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei.

Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unei zone de locuinte colective in regim de inaltime P+2E si locuinte individuale (cu maxim 2 unitati locative amplasate izolat sau cuplex) regim de inaltime P+1E+Er/M si servicii in regim de inaltime P+2E.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

14

Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in documentatia de fata. Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante.

Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.)

Este obligatorie sistematizarea reţelelor pe culoarele stabilite pentru utilităţi. Suprafata totală a zonei cuprinsă în P.U.Z. este de 17800.00 mp. Adiacent terenului exista retele de alimentare cu apa potabila, canalizare, si alimentare cu gaze naturale.

Nu au fost identificate probleme de mediu relevante in zona.

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor)

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza localitatii Timisoara si in zona din imediata vecinatate a acesteia.

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate.

Planurile si programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic zonal.

In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele:

- Racordul la utilitatile existente in zona;

- depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate;

- alizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager;

- nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate;

- Protectia calitatii apelor :

Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona. Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare

- Protectia aerului: Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul centralei termice: a) priza directa de aer

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

15

b) priza directa centrata pe cosul de evacuare . Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare functiunii deservite Diametrul cosului min. = 100 mm Pozitia cosului : la 90o (scos pe acoperis) fata de orizontala

- Gospodarirea deseurilor Deseurile manajere vor fi depozitate in pubele si containere care vor fi ridicate si golite de catre o firma specializata, pe baza unui contract de servicii.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor;

Nu au fost identificate efecte nocive sau poluanti astfel ca nu putem vorbi de o durata sau de o frecventa a acestora.

b) natura cumulativă a efectelor;

Nefiind identificate efecte asupra mediului nu putem vorbi de o natura cumulativa asupra mediului. Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona de sud a localitatii Timisoara.

c) natura transfrontieră a efectelor;

Nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

Avand in vedere ca planul de fata prevede extinderea zonei de locuinte, functiune definita prin planurile de urbaniste elaborate anterior P.U.Z.-ului, nu se pune problema unor conflicte intre functiuni astfel ca nu vom avea niciun fel de riscuri pentru sanatatea umana sau mediu.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate);

Nu s-au identificat efecte asupra mediului iar marimea zonei afectate de planul propus este de 9938.00 mp. Terenul dupa cum scrie si in capitolele anterioare este situat in teritoriul intravilan al Municipiului Timisoara, in partea de sud.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat;

Suprafeţele terestre aparţinand domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.

Realizarea planului urbanistic zonal se inscrie in dinamica de dezvoltare a zonelor de locuinte din Timisoara.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

16

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

Zona este in curs de edificare in partea de sud fiind deja construite o serie de locuinte insa in acest areal nu sunt nici elemente de patrimoniu construit nici de patrimoniu natural.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normavele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv;

- Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si accesele la parcela la standarde normale pentru categoria prevazuta. - Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator.

Folosirea terenului pentru extinderea zonei de locuinte colective si echiparea edilitara se va realiza in parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv. Conform Indicilor urbanistici terenul va fi folosit in procent de 35-40% pentru constructii, minim 40% pentru circulatii rutiere si pietonale si minim 20% din suprafata va fi amenajata ca spatiu verde.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional.

Nu este cazul intrucat suprafeţele terestre aparţinand domeniului privat, luate in studiu, nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

• Lista obiectivelor de utilitate publică:

-reţea de alimentare cu apă -reţea de gaze naturale -reţea de alimentare cu energie electrică -canalizare menajeră -retea de telecomunicatii -asigurarea circulatiei in incinta

• Tipul de proprietate a terenurilor

Terenul este considerat in proprietatea a S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L. conform extrasului de carte funciara C.F. 433520 nr. top. 433520, avand o suprafata totala de 17800.00 mp.

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

Timişoara, Str. Delfinului nr. 1, cam. 2, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

CUI 38765272; J35/252/2018

17

• Circulaţia terenurilor

Regimul juridic al terenului ne relevă faptul că terenul este situat in intravilanul localitatii Timisoara si este in proprietatea a S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L. conform extraselor de carte funciara.

CONCLUZII

• Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederili P.U.G.

Prezentul studiu modifică zonificarea PUG-ului avizat şi aprobat, se încadrează în prevederile R.G.U. aprobat, a studiilor şi proiectelor elaborate anterior, şi va răspunde nevoilor actuale şi viitoare de dezvoltare.

• Categorii principale de interventii ,care sa sustina materializarea programului de dezvoltare

Principalele categorii de interventie vor fi cele legate de modernizarea circulatiei si realizarea infrastructurii tehnico-edilitare corespunzatoare.

• Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate ,eventuale restrictii

Tinandu-se cont de tendintele de dezvoltare a zonei trebuie asiguarata infrastructura necesara cat si posibilitatile de cooperare si corelare a terenurilor din zona. Apreciem propunerile sunt in concordanta cu previziunile de dezvoltare ale localitatii Timisoara. Întocmit, arhitect Delia Vizitiu Verificat arhitect Davidescu Ruxandra

Atasament: 01.1Extras_PUG.pdf

S

E

=EXTRAS PUG=

DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI

LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN

TIMISOARA - CF 433520

V

P l a n U r b a n i s t i c z o n a l

EXTRAS DIN P.U.G. TIMISOARA INCADRARE IN U.T.R. 36

EXTRAS DIN NOUL PUG - ZONIFICAREA PROPUSA

EXTRAS DIN NOUL PUG - UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Scara: 1:1000

Desenat Proiectat

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura

Titlu plansa:

Faza: P.U.Z.arh. Delia Vizitiu

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR arh. Davidescu Ruxandra

Proiect nr: 09/2018

Data 08/2018

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L. CUI 38765272 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, cam 2, sc. B, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Pl. nr: 01.1

EXTRAS DIN P.U.G. TIMISOARA

Titlu proiect:

Beneficiar: S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L. Timisoara, str. Lorena, nr. 1

P.U.Z.-DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN TIMISOARA CF. 433520 nr. top, 433520

EXTRAS DIN P.U.Z. PLOPI SUD APROBAT CU HCL 35/2002

A, N
[ EI | ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI 12412) GOMPLEMENTARE (P - P+2) / (PESTE P+2)
Er cai A poza 01 „52 i EZITA fii E IS 457 Zsa
| ZONA PROPUSĂ UNITĂTI AGRICOLE/LOCUIRE
 • Sheets and Views
  • PUZ_433520_2018.08.14-01.1Extras PUG

Atasament: 01.2_Cai_rutiere_majore.pdf

E

=INCADRARE IN ZONA FATA DE TRASEUL ARTEREI

MAJORE DE LEGATURA CU UAT GHIRODA=

DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI

LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN

TIMISOARA - CF 433520

P l a n U r b a n i s t i c z o n a l

Scara: 1:1000

Desenat Proiectat

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura

Titlu plansa:

Faza: P.U.Z.arh. Delia Vizitiu

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR arh. Davidescu Ruxandra

Proiect nr: 09/2018

Data 08/2018

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L. CUI 38765272 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, cam 2, sc. B, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Pl. nr: 01.2

INCADRARE - LEGATURA CU TRASEUL ARTEREI MAJORE DE LEGATURA CU UAT GHIROGA

Titlu proiect:

Beneficiar: S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L. Timisoara, str. Lorena, nr. 1

P.U.Z.-DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN TIMISOARA CF. 433520 nr. top, 433520

S

V

| 1 4 | a | = _ _ h - pF : a— | _ l | ha 4
 • Sheets and Views
  • PUZ_433520_2018.08.14-01.2 Plasna drum

Atasament: 01Plan_incadrare.pdf

S

E

=INCADRAREA IN ZONA=

DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI

LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN

TIMISOARA - CF 433520

V

P l a n U r b a n i s t i c z o n a l

INCADRARE ORTOFOTO Scara: 1:1000

Desenat Proiectat

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura

Titlu plansa:

Faza: P.U.Z.arh. Delia Vizitiu

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR arh. Davidescu Ruxandra

Proiect nr: 09/2018

Data 08/2018

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L. CUI 38765272 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, cam 2, sc. B, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Pl. nr: 01

INCADRAREA IN ZONA

Titlu proiect:

Beneficiar: S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L. Timisoara, str. Lorena, nr. 1

P.U.Z.-DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN TIMISOARA CF. 433520 nr. top, 433520

a n (evev) d
 • Sheets and Views
  • PUZ_433520_2018.08.14-01Plan incadrare

Atasament: 03.1Reglementari_urbanistice__1000.pdf

Lea

Lea

Lea

C

VV

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

7

16

HPR 1674

4.45

S=12000mp

DE 167

6/4 /1

A 1672

cos

68

66 93

64A

STR. ALBASTRELELOR 89

91

87

62 64

83 85

58 60

56

79 81

92

90

79

75

73

86

STR. JULES VERNE

88

84

77

75

82

73

69A 71

67

STR. G-RAL M AGHERU

48 65 65A

63

46

44

42

61

57 59

STR. JOKAI M OOR

70

68

69

66

67

65

80

71 73

69A

76

74

72

78

69

65 1A

61B

72

69 67

65

STR. JULES VERNE

66

40

55 53

38

51

49

64

61 63

59

62 60

53

57

55

STR. G-RAL M AGHERU

47

47A 45

58

51A

56

STR. JOKAI M OOR

51

88.71

10

S=442mp

C

68 70

66

62

60

64

58

56 54

45

43

47

STR. P LOPUL

UI

2

1

STR. P LOPU

LUI

4 6

1A

STR. M ARTIR ION TANASE (STR. CERBULUI)

77 75B

73 75

71

67

2A

STR. P ARCU

LUI

Cc 1169

Casa

Grajd

A 1676/4/9

A 1676/4/8

A 1676/4/7

HPR 1674

A 167 2

CC 1673

A 167 6/4/1

2

Str. M artir Ioan Tanase

TIM IRIAZEV

3

2

75A

STR. K.A. TIM IREAZEV

2

1

4

61A

63

59

57

2

3 5

STR. K.A. TIM IREAZEV

55

53

1

51

4

6

5 3 STR.

COCO RILOR

7

8

STR. DEME

TRES CU

78

76

77

80

74

71

68 70

Top: 1638-1639/a/2/1,1638-1639/a/2/2,1638-1639/b/1/2

Top: 1638-1639/a/2/1,1638-1639/a/2/2,1638-1639/b/1/2/1

Top: 1638-1639/a/2/1,1638-1639/a/2/2,1638-1639/b/1/2/2

De1670/1/5

rezerva

De1657

1

2

4

5

6 8

9 10

11 12 14 15

CIMITIR

A 1670/1/4/1

7

2

12 14

7

S=439mp

13

S=415mp

11

S=436mp

16

S=343mp

HPR 1674

4.45

S=12000mp

DE 167

6/4 /1

67

A 1676/4/8

HPR 1674

HPR 16 74

A1670/1/1

15

S=1020mp

14

B

De1670/1/5

S=1500mp

De1670/1/5

De1657

1

4

5

6 8

9 11 10

13

16

15

2

S=512mp

3

S=438mp

4

S=453mp

5

S=455mp

6

S=444mp

8

S=449mp

12

S=417mp

23

S=1656mp

9

S=436mp

14

S=752mp

19

S=186mp

20

S=132mp

D

A

GAS

GAS

GAS

GAS

DN 350

REC AS -

SRM TM

1

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

DN 20 0 Par

c Dum bravit

a - SR M TM

1

DN 50 0 Parc

RECA S - SR

M TM1

DN 30 0 Par

c REC AS - S

RM T M1

SRM TM1

16

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

20

20

20

5

1

S=5233 mp

parcare

S+P

P

+ 2 E

P

+ 2 E

P

+ 2 E

P

+ 2 E

2 , 5

7

2

2

, 5

5

2

1

,

5

17

S=167 mp

18

S=215 mp

21

S=166 mp

22

S=898mp

24

S=1697mp

2 3 , 9 4

1 6 , 9 9

1 7 , 9 9

1 8 , 4 9

1 8 , 4 9

1 8 , 1 7

1 9 , 3 4

1 8 , 5

1 8 , 5

1 8

1 7 , 1 6

1 6 , 8 4

2 6 , 0 5

2 5 , 5

2 4 , 9 1

2 4 , 3 1

2 3 , 7 1

2 3 ,1

9

2 3 ,0

6

2 3 ,3

6

2 3 ,7

2

2 4 ,0

5

2 4 ,3

6

2 4 ,6

6

4 7 , 2 7

8 6 , 5 7

2

9

,

7

6

3

5

, 5

1

1 2

1

2

1 2

1 2

2 , 5

2 , 5

99.70

99.61

99.54

99.41

99.46

99.66

99.47

99.53

99.74

99.45

99.75

99.91

99.65

100.00 100.12

100.13

99.91

99.82

99.84

99.79

99.83

99.82

99.89

99.76

99.79

99.67

99.91

99.01

99.47

99.32

99.41

99.04

99.31

99.38

99.43

99.40

99.37

99.27

99.31

99.38

99.41

99.36

99.43

99.42

99.45

99.29

99.38

99.44

99.49

99.69

99.39

99.69

99.59

99.58

99.70

99.46

99.83

99.54

99.86

100.04

99.74

99.85

99.82

99.78

99.69

99.75

100.16

99.95

99.61 99.71 99.42

99.60

99.15 99.25

99.40

89.58

89.79 89.72

89.57

89.82

89.86 89.87

89.81

89.91 89.88

89.85

89.84 89.75

89.80 89.79

89.24

89.17

89.20

89.22

89.27

89.46 89.43

89.39

87.98 87.91

87.96

87.90

87.99

89.13

87.81 88.29

88.43 88.46

88.44 88.40

89.10

88.99

89.63

88.70

88.99

89.44

89.0289.01

90.04

89.35

90.10

90.63

90.66

89.30

89.05

89.45

89.68

88.79

89.22

88.71

88.68 88.42

89.45

88.94 89.0889.14

88.8889.07

90.26

89.8288.98 89.68

89.08

89.32 90.58

89.66 90.57

90.58

89.43

89.5889.49

89.33

89.22

89.16

88.94

88.93

91.25

91.03 89.62

89.31

89.3489.34

89.42

89.76

89.03

88.90

89.04

88.62

88.45

88.60

88.53

88.46

88.42

88.30

89.32

89.46

89.54

89.58

89.33

89.10

87.59

88.35

88.39

88.42

88.85

88.68

88.26

88.55

89.00

88.67

88.79

88.97

88.76

88.71

88.80

89.00

88.78

88.48

88.69

88.52

88.62

88.54

88.27

88.57

88.63

88.38

88.61

88.24

88.36

88.29

88.88

88.85

88.96

88.98

88.84

88.75

88.81

88.99

88.89

89.03

89.21

89.37

89.31

89.26

89.86 89.88

89.20

89.24

89.39

89.35

89.15

89.09

88.89

88.75

88.70

88.79

88.89

88.85

88.87

88.87

88.93 89.09

89.00

88.85

88.79

88.78

88.73

88.72

88.70

88.68

88.80

88.92

89.07

90.21

89.24

88.94 89.20

89.09

88.94

88.71

88.51

88.82

88.90

88.72

88.84

88.75

88.62

88.77

88.83

89.0489.15

88.94

89.12

89.05

88.96

88.90

88.68

88.67

88.81

88.55

88.45

88.31

88.78

88.91

89.33

89.35

89.77

89.66

89.52

89.33

89.22

88.11

88.24

88.51

88.62

88.48

88.66

88.98

88.55

88.70

88.55

88.39

88.73

88.67

88.49

88.86

87.96

89.12

90.77

91.38

90.43

89.83

89.77

89.49

89.29 89.32

89.31

89.2989.32

91.01

91.10

89.0588.97 89.18

89.19

89.32

90.34

89.34

89.36 89.48

89.3589.36

89.33

89.30

89.64

89.25

89.59

89.90

90.0089.9089.9389.69

89.82

89.56

89.85

89.93 89.88

88.90

90.98

89.44

90.04

90.24

90.03

89.86

89.74

89.05

89.82

90.00 89.91

90.24

89.54

87.70

87.71 87.57

88.96

87.56

87.66

87.68

87.73

87.57 87.83

87.65

87.50

88.60

88.78

88.83

88.75

88.85 88.78

88.90

88.89 88.96

90.82

88.95

88.80

88.83

88.89

88.7589.00

89.06

89.11

89.01

89.2489.09

89.04

89.12

88.93

89.12

89.05 89.01 89.21

88.92 88.91

89.11

88.63

88.88

89.58

89.79 89.72

89.57

89.82

89.86 89.87

89.81

89.91 89.88

89.85

89.84 89.75

89.80 89.79

89.24

89.17

89.20

89.22

89.27

89.46 89.43

89.39

87.98 87.91

87.96

87.90

87.99

89.13

87.81 88.29

88.43 88.46

88.44 88.40

89.10

88.99

89.63

88.70

88.99

89.44

89.0289.01

90.04

89.35

90.10

90.63

90.66

89.30

89.05

89.45

89.68

88.79

89.22

88.71

88.68 88.42

89.45

88.94 89.0889.14

88.8889.07

90.26

89.8288.98 89.68

89.08

89.32 90.58

89.66 90.57

90.58

89.43

89.5889.49

89.33

89.22

89.16

88.94

88.93

91.25

91.03 89.62

89.31

89.3489.34

89.42

89.76

89.03

88.90

89.04

88.62

88.45

88.60

88.53

88.46

88.42

88.30

89.32

89.46

89.54

89.58

89.33

89.10

87.59

88.35

88.39

88.42

88.85

88.68

88.26

88.55

89.00

88.67

88.79

88.97

88.76

88.71

88.80

89.00

88.78

88.48

88.69

88.52

88.62

88.54

88.27

88.57

88.63

88.38

88.61

88.24

88.36

88.29

88.88

88.85

88.96

88.98

88.84

88.75

88.81

88.99

88.89

89.03

89.21

89.37

89.31

89.26

89.86 89.88

89.20

89.24

89.39

89.35

89.15

89.09

88.89

88.75

88.70

88.79

88.89

88.85

88.87

88.87

88.93 89.09

89.00

88.85

88.79

88.78

88.73

88.72

88.70

88.68

88.80

88.92

89.07

90.21

89.24

88.94 89.20

89.09

88.94

88.71

88.51

88.82

88.90

88.72

88.84

88.75

88.62

88.77

88.83

89.0489.15

88.94

89.12

89.05

88.96

88.90

88.68

88.67

88.81

88.55

88.45

88.31

88.78

88.91

89.33

89.35

89.77

89.66

89.52

89.33

89.22

88.11

88.24

88.51

88.62

88.53

88.48

88.66

88.98

88.55

88.70

88.55

88.39

88.73

88.67

88.49

88.86

87.96

89.12

90.77

91.38

90.43

89.83

89.77

89.49

89.29 89.32

89.31

89.2989.32

91.01

91.10

89.0588.97 89.18

89.19

89.32

90.34

89.34

89.36 89.48

89.3589.36

89.33

89.30

89.64

89.25

89.59

89.90

90.0089.9089.9389.69

89.82

89.56

89.85

89.93 89.88

88.90

90.98

89.44

90.24

90.03

89.86

89.74

89.05

89.82

90.00 89.91

90.24

89.54

87.70

87.71 87.57

88.96

87.56

87.66

87.68

87.73

87.57 87.83

87.65

87.50

88.60

88.78

88.83

88.75

88.85 88.78

88.90

88.89 88.96

90.82

88.95

88.80

88.83

88.89

88.7589.00

89.06

89.11

89.01

89.2489.09

89.04

89.12

88.93

89.12

89.05 89.01 89.21

88.92 88.91

89.11

88.63

88.88 99.70

99.61

99.66

99.47

99.53

99.74

99.45

99.75 99.84

99.79

99.83

99.82

99.89

99.76

99.79

99.67

99.01

99.47

99.32

99.41

99.04

99.31

99.38

99.43

99.40

99.37

99.27

99.31

99.38

99.41

99.36

99.43

99.42

99.45

99.29

99.38

99.44

99.39

99.69

99.59

99.58

99.70

99.46

99.83

99.54

99.85

99.82

99.95

99.61 99.71 99.42

99.60

99.15 99.25

99.40

89.81

89.91 89.88

89.85

89.84 89.75

89.17

89.20

89.22

87.98 87.91

87.96

87.90

87.99

89.13

87.81 88.29

88.43 88.46

88.44 88.40

89.10

88.99 88.70

88.99

89.44

89.0289.01

90.04 89.30

89.05

89.4588.79

89.22

88.71

88.68 88.42

88.94 89.0889.14

88.8889.07 89.8288.98

89.68 89.08

89.32 90.58

89.33

89.22

88.94

88.93

91.25

89.03

88.90

89.04

88.62

88.45

88.60

88.53

88.46

88.42

88.30

89.32

89.46 89.58

89.33

89.10

87.59

88.35

88.39

88.42

88.85

88.68

88.26

88.55

89.00

88.67

88.79

88.97

88.76

88.71

88.80

89.00

88.78

88.48

88.69

88.52

88.62

88.54

88.27

88.57

88.63

88.38

88.61

88.36

88.29

88.88

88.85

88.96

88.98

88.84

88.75

88.81

88.99

88.89

89.03

89.21

89.37

89.31

89.26

89.20

89.24

89.39

89.35

89.15

89.09

88.89

88.75

88.70

88.79

88.89

88.85

88.87

88.87

88.93 89.09

89.00

88.85

88.79

88.78

88.73

88.72

88.70

88.68

88.80

88.92

89.07

90.21

89.24

88.94 89.20

89.09

88.94

88.71

88.51

88.82

88.90

88.72

88.84

88.75

88.62

88.77

88.83

89.0489.15

88.94

89.12

89.05

88.96

88.90

88.68

88.67

88.81

88.55

88.45

88.31

88.78

88.91

89.33

89.52

89.33

89.22

88.11

88.24

88.51

88.62

88.48

88.66

88.98

88.55

88.70

88.55

88.39

88.73

88.67

88.49

88.86

87.96

89.12

90.43

89.82

89.56

89.85

89.93 89.88

87.70

87.71 87.57

87.56

87.66

87.68

87.73

87.57 87.83

87.65

87.50

89.06

89.01

88.93

89.12

89.05 89.01 89.21

88.92 89.11 88.88

89.81

89.91 89.88

89.85

89.84 89.75

89.17

89.20

89.22

87.98 87.91

87.96

87.90

87.99

89.13

87.81 88.29

88.43 88.46

88.44 88.40

89.10

88.99 88.70

88.99

89.44

89.0289.01

90.04 89.30

89.05

89.4588.79

89.22

88.71

88.68 88.42

88.94 89.0889.14

88.8889.07 89.8288.98

89.68 89.08

89.32 90.58

89.33

89.22

88.94

88.93

91.25

89.03

88.90

89.04

88.62

88.45

88.60

88.53

88.46

88.42

88.30

89.32

89.46 89.58

89.33

89.10

87.59

88.35

88.39

88.42

88.85

88.68

88.26

88.82

89.00

88.67

88.79

88.97

88.76

88.71

88.80

89.00

88.78

88.72

88.48

88.62

88.69

88.52

88.62

88.54

88.27

88.57

88.63

88.38

88.61

88.24

88.36

88.88

88.85

88.96

88.98

88.84

88.75

88.81

88.99

88.89

89.03

89.21

89.37

89.31

89.26

89.20

89.24

89.39

89.35

89.15

89.09

88.89

88.75

88.70

88.79

88.89

88.85

88.87

88.87

88.93 89.09

89.00

88.85

88.79

88.78

88.73

88.72

88.70

88.68

88.80

88.92

89.07

90.21

89.24

88.94 89.20

89.09

88.94

88.71

88.51

88.82

88.90

88.72

88.84

88.75

88.62

88.77

88.83

89.0489.15

88.94

89.12

89.05

88.96

88.90

88.68

88.67

88.81

88.55

88.45

88.31

88.78

88.91

89.33

89.52

89.33

89.22

88.11

88.24

88.51

88.62

88.48

88.66

88.98

88.55

88.70

88.55

88.39

88.73

88.67

88.49

88.86

87.96

89.12

90.43

89.82

89.56

89.85

89.93 89.88

87.70

87.71 87.57

87.56

87.66

87.68

87.73

87.57 87.83

87.65

87.50

89.06

89.01

88.93

89.12

89.05 89.01 89.21

88.92 89.11 88.88

88.55

5

8

,

0

9

2 9 , 3 7

33 16

5

1

2

1

6

1

6

1

5

,

1

7

8

1 4

5

1 0

4 8 , 9 2

2 2 ,4

4

2 3 ,1

2

2 7 , 5 6

2

5

,

2

2

2

3

,

2

7

2

,

0

7

6

8

2 , 5

1688.6488.6488.6488.64

1 6

14

16

14

2

2

5

6

6

6

6

2

5

2

3 , 5 3

3 , 8 3

5

5

14

2

0

429686

2

0

2

0

42

57

68

66 93

64A

STR. ALBASTRELELOR 89

91

87

62 64

83 85

58 60

56

79 81

92

90

79

75

73

86

STR. JULES VERNE

88

84

77

75

82

73

69A 71

67

STR. G-RAL M AGHERU

48 65 65A

63

46

44

61 59

STR. JOKAI M OOR

70

68

69

66

67

65

80

71 73

69A

76

74

72

78

69

65 1A

61B

72

69 67

65

STR. JULES VERNE

66

40

55 53

38

51

49

64

61 63

59

62 60

53

57

55

STR. G-RAL M AGHERU

47

47A 45

58

51A

56

STR. JOKAI M OOR

51

68 70

66

62 64

60

58

56

54

45

43

47

STR. P LOPUL

UI

2

1

STR. P LOPU

LUI

4 6

1A

STR. M ARTIR ION TANASE (STR. CERBULUI)

77 75B

73 75

71

67

2A

STR. P ARCU

LUI

P

P

P

P

P P

P

P

P P

P P

P

P P+

1E

P

P

P

P+ M

P

P

P

P

P

P

P+ 1E

P P

P+ 1E

P

P

P+ M

P+ M

P P

P P+

1E

P

P P

P P

P+ M

P

P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P P

P

P P

P

P

P

PP

P

P+M

P

P

P+1E

P

P P

P

P P P

P+ 1E

L E

G

E

N

D

A

Limite de proprietate parcele

noi propuse prin PUZ

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

DELIMITARI

Limite topo inscrise in cf.

existente

Zona propusa pentru

extindere locuinte

Zona spatii verzi

amenajate

Plantatii de protectie

si alinimente

Zona locuinte colective

Limita proprietate /limita PUZ

Contur cladiri existente

Limita de implantare

CIRCULATII

Accese propuse

BENEFICIAR:

S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L.

str Lorena, nr. 1

Timisoara, jud. Timis

Amplasament:

C.F. 433520, nr. top. 433520;

Timisoara

Carosabil propus prin

PUZ pe parcele

Drum existent

Propunere drumuri

adiacente

Zona institutii publice si

servicii

Cimitir/gospodarie

comunala

Zona verde de protectie

RETELE EXISTENTE

AU

AR

Conducta canalizare

existenta

Conducta apa rece

existenta

EE Retea electricitate

existenta

Zona destinata parcajelor

din cadrul parcelei de

locuinte colective- regim de

inaltime S+P

Zona propusa pentru

extindere spatii verzi

Zona spatii verzi din cadrul

parcelei de locuinte

colective

Traseu piste biciclete

Zona locuinte individuale

cu regim mic de inaltime

GAS Conducte Transgaz

Zona de protectie

conducte Transgaz

Zona sport si agrement

S

E

=REGLEMENTARI URBANISTICE=

DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI

LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN

TIMISOARA - CF 433520

V

P l a n U r b a n i s t i c z o n a l

S. teren totala

ZONE FUNCTIONALE

0.00

SITUATIA PROPUSA

17800.00

P.O.T. (%)

existent existent propuspropus

35%-

CIRCULATII

--

40%12,0- -

- -

- -

-

BILANT TERITORIAL SITUATIA

EXISTENTA

100.00

Teren agricol 100.00

ZONA FUNCTIONALA Hmax cornisa (m) propus

C.U.T. REGIM DE INALTIME, COEFICIENTI

existent

P+2E 1.05- -

LOCUINTE COLECTIVE (max. 72 de ap. pe parcela)

LOCUINTE INDIVIDUALE (max doua unitati locative pe parcela)

P+1E+Er/M 35%

1.209,0

-

- -

-

-

-

-

Spatii verzi

0.00

17800.00

Regim de inaltime Hmax coama (m) propuspropus

13,010,0

SERVICII SPATII VERZI

1.05 -

11,08,0

-

-

-

-

-

Locuinte individuale

Servicii

Drumuri, alei si parcaje

S mp % din T

0.000.00

0.000.00

0.000.00

P+2E

Locuinte colective 0.00 0.00

Scara: 1:1000

Desenat Proiectat

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura

Titlu plansa:

Faza: P.U.Z.arh. Delia Vizitiu

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

SemnaturaSpecialist RUR arh. Davidescu Ruxandra

Proiect nr: 09/2018

Data 08/2018

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L. CUI 38765272 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, cam 2, sc. B, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Pl. nr: 03

REGLEMENTARI URBANISTICE

Titlu proiect:

Beneficiar: S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L. Timisoara, str. Lorena, nr. 1

P.U.Z.-DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN TIMISOARA CF. 433520 nr. top, 433520

S mp % din T

909

17800

0.00

29.98

9.96

25.56

5.11

100.00

5336

1772

4550

0.00

29.405233

AutoCAD SHX Text
A2000
 • Sheets and Views
  • PUZ_433520_2018.08.14-03.1Reglementari urbanistice 1000

Atasament: 04Proprietatea_terenurilor.pdf

1

3

, 8

1

1

4

, 3

9

89.86

89.24

89.79

4.45

HPR 1674

A 167 2

CC 1673

HPR 16 74 99.70

99.61

99.54

99.41

99.46

99.66

99.47

99.53

99.74

99.45

99.75

99.91

99.65

100.00 100.12

100.13

99.91

99.82

99.84

99.79

99.83

99.82

99.89

99.76

99.79

99.67

99.91

99.01

99.47

99.32

99.41

99.04

99.31

99.38

99.43

99.40

99.37

99.27

99.31

99.38

99.41

99.36

99.43

A1670/1/1

A 167 6/4/1

2

99.42

99.45

99.29

99.38

99.44

99.49

99.69

99.39

99.69

99.59

99.58

99.70

99.46

99.83

99.54

99.86

100.04

99.74

99.85

99.82

99.78

99.69

99.75

100.16

99.95

99.61 99.71 99.42

99.60

99.15 99.25

99.40

De1 676

/4/1

61A

63

59

57

2

55

53

1

51

50

48 65

54

78

76

69

77

80

74

67

71

89.58

89.79 89.72

89.57

89.82

89.86 89.87

89.81

89.91 89.88

89.85

89.84 89.75

89.80 89.79

89.24

89.17

89.20

89.22

89.27

89.46 89.43

89.39

87.98 87.91

87.96

87.90

87.99

89.13

87.81 88.29

88.43 88.46

88.44 88.40

89.10

88.99

89.63

88.70

88.99

89.44

89.0289.01

90.04

89.35

90.10

90.63

90.66

89.30

89.05

89.45

89.68

88.79

89.22

88.71

88.68 88.42

89.45

88.94 89.0889.14

88.8889.07

90.26

89.8288.98 89.68

89.08

89.32 90.58

89.66 90.57

90.58

89.43

89.5889.49

89.33

89.22

89.16

88.94

88.93

91.25

91.03 89.62

89.31

89.3489.34

89.42

89.76

89.03

88.90

89.04

88.96

88.69

88.62

88.45

88.60

88.53

88.46

88.42

88.30

89.32

89.46

89.54

89.58

89.33

89.10

87.59

88.35

88.39

88.42

88.85

88.68

88.26

88.55

88.82

89.00

88.67

88.79

88.97

88.76

88.71

88.80

89.00

88.78

88.72

88.48

88.62

88.69

88.62

88.54

88.27

88.57

88.63

88.38

88.61

88.62

88.24

88.36

88.29

88.88

88.85

88.96

88.98

88.84

88.75

88.81

88.99

88.89

89.03

89.21

89.37

89.31

89.26

89.39

89.88

89.20

89.35

89.15

88.89

89.09

88.75

88.70

88.79

88.89

88.85

88.87

88.87

88.93 89.09

89.00

88.85

88.79

88.78

88.73

88.72

88.70

88.68

88.80

88.92

89.07

90.21

89.24

88.94 89.20

89.09

88.64

88.94

88.71

88.51

88.82

88.90

88.72

88.84

88.73

88.75

88.62

88.77

88.83

89.0489.15

88.94

89.12

89.05

88.96

88.90

88.68

88.67

88.81

88.55

88.45

88.31

88.78

88.91

89.33

89.35

89.77

89.66

89.52

89.33

89.22

88.11

88.24

88.51

88.62

88.53

88.48

88.66

88.98

88.55

88.70

88.55

88.39

88.73

88.67

88.49

88.86

87.96

89.12

90.77

91.38

90.43

89.83

89.77

89.49

89.29 89.32

89.31

89.2989.32

91.01

91.10

89.0588.97 89.18

89.19

89.32

90.34

89.34

89.36 89.48

89.3589.36

89.33

89.30

89.64

89.25

89.59

89.90

90.0089.9089.9389.69

89.82

89.56

89.85

89.93 89.88

88.90

90.98

89.44

89.05

90.00 89.91

89.54

87.70

87.71 87.57

88.96

87.56

87.66

87.68

87.73

87.57 87.83

87.65

87.50

88.60

88.78

88.83

88.75

88.85 88.78

88.90

88.89 88.96

90.82

88.95

88.80

88.83

88.89

88.7589.00

89.06

89.11

89.01

89.2489.09

89.04

89.12

88.93

89.12

89.05 89.01 89.21

88.92 88.91

89.11

88.63

88.88

89.58

89.72

89.57

89.82

89.86 89.87

89.81

89.91 89.88

89.85

89.84 89.75

89.80 89.79

89.24

89.17

89.20

89.22

89.27

89.46 89.43

89.39

87.98 87.91

87.96

87.90

87.99

89.13

87.81 88.29

88.43 88.46

88.44 88.40

89.10

88.99

89.63

88.70

88.99

89.44

89.0289.01

90.04

89.35

90.10

90.63

90.66

89.30

89.05

89.45

89.68

88.79

89.22

88.71

88.68 88.42

89.45

88.94 89.0889.14

88.8889.07

90.26

89.8288.98 89.68

89.08

89.32 90.58

89.66 90.57

90.58

89.43

89.5889.49

89.33

89.22

89.16

88.94

88.93

91.25

91.03 89.62

89.31

89.3489.34

89.42

89.76

89.03

88.90

89.04

88.96

88.69

88.62

88.45

88.60

88.53

88.46

88.42

88.30

89.32

89.46

89.54

89.58

89.33

89.10

87.59

88.35

88.39

88.42

88.85

88.68

88.26

88.55

88.82

89.00

88.67

88.79

88.97

88.76

88.71

88.80

89.00

88.78

88.72

88.48

88.62

88.69

88.52

88.62

88.54

88.27

88.57

88.63

88.38

88.61

88.62

88.24

88.36

88.29

88.88

88.85

88.96

88.98

88.84

88.75

88.81

88.99

88.89

89.03

89.21

89.37

89.31

89.26

89.86 89.88

89.20

89.24

89.39

89.35

89.15

89.09

88.89

88.75

88.70

88.79

88.89

88.85

88.87

88.87

88.93 89.09

89.00

88.85

88.79

88.78

88.73

88.72

88.70

88.68

88.80

88.92

89.07

90.21

89.24

88.94 89.20

89.09

88.64

88.94

88.71

88.51

88.82

88.90

88.72

88.84

88.73

88.75

88.62

88.77

88.83

89.0489.15

88.94

89.12

89.05

88.96

88.90

88.68

88.67

88.81

88.55

88.45

88.31

88.78

88.91

89.33

89.35

89.77

89.66

89.52

89.33

89.22

88.11

88.24

88.51

88.62

88.53

88.48

88.66

88.98

88.55

88.70

88.55

88.39

88.73

88.67

88.49

88.86

87.96

89.12

90.77

91.38

90.43

89.83

89.77

89.49

89.29 89.32

89.31

89.2989.32

91.01

91.10

89.0588.97 89.18

89.19

89.32

90.34

89.34

89.36 89.48

89.3589.36

89.33

89.30

89.64

89.25

89.59

89.90

90.0089.9089.9389.69

89.82

89.56

89.85

89.93 89.88

88.90

90.98

89.44

89.05

90.00 89.91

89.54

87.70

87.71 87.57

88.96

87.56

87.66

87.68

87.73

87.57 87.83

87.65

87.50

88.60

88.78

88.83

88.75

88.85 88.78

88.90

88.89 88.96

90.82

88.95

88.80

88.83

88.89

88.7589.00

89.06

89.11

89.01

89.2489.09

89.04

89.12

88.93

89.12

89.05 89.01 89.21

88.92 88.91

89.11

88.63

88.88

A 1670/1/4/1

De1670/1/5

rezerva

S=1500mp

De1670/1/5

De1657

1

2

3

4

5

6

7 8

9 10

11 12 13

14 15

16

CIMITIR

HPR 1674

S=12000mp

DE 167

6/4 /1

A 1672

68

66 93

64A

89 91

87

62 64

83 85

58 60

56

79 81

92

90

79

75

73

86 88

84

77

75

82

73

69A 71

67

STR. G-RAL M AGHERU

48 65 65A

63

46

44

42

61

57 59

STR. JOKAI M OOR

70

68

69

66

67

65

80

71 73

69A

76

74

72

78

69

65 1A

61B

72

69 67

65

40

55 53

38

51

49

64

61 63

59

62 60

53

57

55

STR. G-RAL M AGHERU

68 70

66

62 64

60

47

STR. M ARTIR ION TANASE (STR. CERBULUI)

71

67

STR. P ARCU

LUI

Cc 1169

Casa

Grajd

A 1676/4/9

A 1676/4/8

A 1676/4/7

A 1676/4/12

STR. K.A. TIM IREAZEV

STR. C OCOR

ILOR

STR. DEME

TRES CU

Top: 1638-1639/a/2/1,1638-1639/a/2/2,1638-1639/b/1/2

Top: 1638-1639/a/2/1,1638-1639/a/2/2,1638-1639/b/1/2/1

Top: 1638-1639/a/2/1,1638-1639/a/2/2,1638-1639/b/1/2/2

STR. ALBASTRELELOR

STR. JULES VERNE

STR. TIM IRIAZEV

8

2 3 , 9 4

1 6 , 9 9

1 7 , 9 9

1 8 , 4 9

1 8 , 4 9

1 8 , 1 7

1 9 , 3 4

1 8 , 5

1 8 , 5

1 8

1 7 , 1 6

1 6 , 8 4

2 6 , 0 5

2 5 , 5

2 4 , 9 1

2 4 , 3 1

2 3 , 7 1

2 3 ,1

9

2 3 ,0

6

2 3 ,3

6

2 3 ,7

2

2 4 ,0

5

2 4 ,3

6

2 4 ,6

6

8 6 , 5 7

2

9

,

7

6

3

5

, 5

1

2 , 5

2 , 5

1 4

2 2 , 7 7

8

6

2

5

,

2

3

2

3

,

2

7

3 9 , 1 9

4 8 , 9 2

2 7 , 5 1

2

,

0

7

2

,

5

2

, 5

1

6

, 6

7

1

0

,

0

5

2 , 9 8

2 , 9 8

1 , 7 1

2 , 7 9

2 , 7 9

1 , 6 4

3 , 8 3

2 , 7 3

3 , 5 1

2 , 5

3 , 5

2 , 5

9

, 0

2

17,24 1,3

15 ,2

1

9 , 7 8

1 7 , 1 2

1 7

1 8

1 8 , 5

1 9 , 3 4

1 8 , 5

2 9 , 3 7

5

8

,

0

5

4 7 , 2 5

1

5

,

2

1

6

,

2

3

0

,

5

2

1

,

9

2

3

5

,

3

7

S=439mp

13

S=415mp

11

S=436mp

16

S=343mp

15

S=1020mp

2

S=512mp

3

S=438mp

4

S=453mp

5

S=455mp

6

S=444mp

8

S=449mp

10

S=442mp

12

S=417mp

23

S=1656mp

9

S=436mp

14

S=752mp

19

S=186mp

20

S=132mp

1

S=5233 mp

17

S=167 mp

18

S=215 mp

21

S=166 mp

22

S=898mp

24

S=1697mp

D

7

6

4

2

5

8

6

0

8

4

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

D

A

B C

GAS

GASGAS

DN 350

REC AS -

SRM TM

1

GAS

GAS

GAS

GAS

DN 20 0 Par

c Dum bravit

a - SR M TM

1

DN 30 0 Par

c REC AS - S

RM T M1

DN 50 0 Parc

RECA S - SR

M TM1

DN 350

REC AS -

SRM TM

1

DN 20 0 Par

c Dum bravit

a - SR M TM

1

DN 30 0 Par

c REC AS - S

RM T M1

DN 50 0 Parc

RECA S - SR

M TM1

429686

2

0

42

57

68

66 93

64A

STR. ALBASTRELELOR 89

91

87

62 64

83 85

58 60

56

79 81

92

90

79

75

73

86

STR. JULES VERNE

88

84

77

75

82

73

69A 71

67

48 65 65A

63

46

44

61 59

70

68

69

66

67

65

80

71 73

69A

76

74

72

78

69

65 1A

61B

72

69 67

65

STR. JULES VERNE

40

55 53

38

51

49

64

61 63

59

62 60

53

57

55

STR. G-RAL M AGHERU

68 70

66

62 64

60

47

71

67

P

P

P

P

P P

P

P

P P

P P

P

P P+

1E

P

P

P

P+ M

P

P

P

P

P

P

P+ 1E

P+ 1E

P

P

P+ M

P+ M

P P

P P+

1E

P

P P

P P

P+ M

P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P P

P

P P

P

P

P

PP

P

P+M

P

P

P+1E

P

P P

P

P P P

P+ 1E

L E

G

E

N

D

A

TIPURI DE

PROPRIETATE

DELIMITARI

Limite topo inscrise in cf.

existente

Terenuri proprietate privata a

persoanelor fizice sau juridice

Proprietate publica de

interes local

Terenuri ce urmeaza a fi

intabulate ca spatii verzi

Terenuri ce urmeaza a fi

trecute in domeniul public

al UAT Timisoara

Limita proprietate /limita PUZ

Contur cladiri existente

BENEFICIAR:

S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L.

str Lorena, nr. 1

Timisoara, jud. Timis

Amplasament:

C.F. 433520, nr. top. 433520;

Timisoara

Limite de proprietate parcele

noi propuse prin PUZ

Podete de traversare a

HPR 1674 realizate de

investitor ce urmeaza a fi

trecute in domeniul public

GAS Conducte Transgaz

Zona de protectie

conducte Transgaz

S

E

=PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR=

DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI

LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN

TIMISOARA - CF 433520

V

P l a n U r b a n i s t i c z o n a l

Scara: 1:1000

Desenat Proiectat

Sef proiect Specificatie Nume Semnatura

Titlu plansa:

Faza: P.U.Z.arh. Delia Vizitiu

arh. Delia Vizitiu arh. Delia Vizitiu

Specialist RUR

Proiect nr: 09/2018

Data 08/2018

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L. CUI 38765272 Timisoara, Str. Delfinului, nr. 1, cam 2, sc. B, ap. 2, jud. Timis

Tel.: 0767608558 / E-mail: [email protected]

Pl. nr: 04

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Titlu proiect:

Beneficiar: S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L. Timisoara, str. Lorena, nr. 1

P.U.Z.-DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN TIMISOARA CF. 433520 nr. top, 433520

Semnaturaarh. Davidescu Ruxandra

AutoCAD SHX Text
A2000
 • Sheets and Views
  • PUZ_433520_2018.08.14-04Proprietatea terenurilor

Atasament: Aviz_Juridic_MARK_ENTERPRISE.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-017533/26.10.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 01.11.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuințe colective şi locuințe individuale în intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţii funciare rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 433520 Timișoara, nr. cadastral 433520, terenul în suprafață de 17800 mp, categoria de folosință arabil intravilan este proprietatea SC MARK ENTERPRISE SRL -— beneficiara documentaţiei. De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datata 17.10.2018) mai sus individualizata rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-017533/26.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuințe colective şi locuinţe individuale în intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 433520, cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuințe individuale în intravilan Timişoara”, CF 433520, top 433520, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN C k Cod FO53-13,Ver.1 AU

Atasament: Raportul_informarii_Etapa_2_PUZ_MARK_ENTREPRISE.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2017-020828/22.02.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ - „Dezvoltare zonă locuințe colective şi locuințe individuale in intravilan Timişoara” - Amplasament: CF 433520, top 433520, Timisoara - Beneficiar: SC MARK ENTREPRISE SRL - Proiectant: SC ARHI 3D SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 21.12.2017 —22.12.2017, şi perioada 08.01.2018 - 31.01.2018, (cu exceptia zilei de 24.01.2018). În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site- ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați: - Proprietar imobil strada Jules Verne nr. 79, - Proprietar imobil str. General Magheru nr. 67, 48, - Proprietar imobil str. Martir Ioan Tănase nr. 80, - Proprietar imobil str. Jokai Mor nr. 72, 73. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul SC ARHI 3D SRL, organizată in data de 22.01.2018, între orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara — Direcția Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, , camera 213, et. 2, în afară de proiectant, din partea publicului s-a prezentat o singură persoană S-au înregistrat observații/sesizări in scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii cu nr. UR2018-001230/29.01.2018 de către un grup de cetățeni interesați din zonă. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA re EQ — AV EDO PUD PUZ NM bb S Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Proiectantul a formulat răspunsul argumentat la observații, înregistrat cu nr. SC2018- 003428/15.02.2018, care a fost transmis reprezentantului cetațenilor care au formulat observații. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective şi locuințe individuale in intravilan Timişoara”, amplasament: CF 433520, top 433520, Timisoara, beneficiar: SC MARK ENTREPRISE SRL a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU AM CONSILIER Sorina Popa Red- S.P.-2 ex