keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 472/28.10.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe sociale" str. Ion Ionescu de la Brad, f.n. - Baza RATT, Timişoara

28.10.2008

Hotararea Consiliului Local 472/28.10.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe sociale" str. Ion Ionescu de la Brad, f.n. - Baza RATT, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32008-003676/07.10.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
In baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism favorabil având număr de înregistrare 03/PV-12.05.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe sociale" str. Ion Ionescu de la Brad, f.n. - Baza RATT, Timişoara, având ca beneficiar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA , întocmit conform Proiectului nr.11/2008 , realizat de S.C. ZAM GRUP S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+6E+Ph, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. SC2008-6985/01.04.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,10, spaţii verzi de min 20 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe sociale" str. Ion Ionescu de la Brad, f.n. - Baza RATT, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat in suprafaţa totală de 18.966 mp este înscris în C.F. nr.141364 Timisoara, nr. cadastral 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/1/1/4/2-3/4; 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/7/2; 2193/1/1/1/1/2, fiind proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe sociale" str. Ion Ionescu de la Brad, f.n. - Baza RATT, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-S.C. ZAM GRUP S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: A03-A1-PLAN_REGL_FUNCT-PUZ.pdf

birouri

cantina

rampa scule

mecanic atelier

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

carburanti depozit

platforma prajini foraj

platforma tehnologicadepozit carburanti

depozit carburanti

depozit carburanti

centrala

depozit

depozit termica

rampa

sin a

m ac

ar a

platforma tehnologica

Teren Primarie

sonda apa geotermala

Teren primaria Timisoara

Teren primaria Timisoara

atelier mecanic

atelier mecanic

sin a

m ac

ar a

depou

Hala reparatii troleibuze

Depou troleibuze

R.A.T.T

castel apa

As

Bloc 300 Bloc 301

TIMIS S.C. VULCAN

Bloc A 5

Bloc A 6

Bloc A 7

Bloc A 8

Scara B

Scara A

sin a

m ac

ar a

S.C. CONFORT S.A.

st at

ie o

xig en

post trafo cabina portar

URBIS TIMIS

Scara A

birouri

birouri

atelier

Scara B Scara ABloc A1

Bloc A2

Scara B

Bloc 243

Bloc 244

tamplarie atelier

Bloc 242

Scara B

S.C. OCASION S.R.L.

Scara C

Scara A

Bloc A 4

Bloc A 3

Sc ar

a B

Bloc A 11

Sc ar

a C

Bloc A 12

Scara A Bloc A 9

Scara A

Bloc A 10

Scara B

Scara B

Scara A

Scara B

Bloc A 15

Bloc A 14

Scara A Bloc A 15

Scara B

Bloc 245

Bloc 246

Bloc 247

Bloc 241

P.T.

Bloc 249

Bloc 250

Sc ar

a A

Bloc A 13

Bloc 248

Bloc 251

Sc ar

a B

Sc ar

a C

Bloc 240

Bloc 239

Bloc 252

punct termic

Scara B

Bloc A 22

sala sport

sala clasa

sala clasa

Bloc 203

Bloc 302

Bloc 204

Bloc 303

Sc. Generala Nr. 7

sala clasa

Bloc 205

punct trafo

Bloc 206

Bloc 304

Bloc 238

Bloc 237

Bloc 236

Bloc 235

Bloc 208

Bloc 234

Bloc 209

Bloc 230

Bloc 232

Bloc 231

Bloc 228

Bloc 227

Bloc 233

Punct trafo Punct trafo

18 8

18 7

18 6

18 5

18 3

18 4

1A96

9A9

11

22

3A

3

3B

2

4

2

5

7

20A

12

8

10

6

10 7

10 5

1

7

5

8

9

12

10 3

10

1C 1B

43

9694

94

41

37

35

92

6

4

2

33

35

4

3

2

1

2

29

3

Bloc A 24 Bloc A 33

Sc ar

a B

16

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. LOTUSULUI

ST R.

P ER

LE I

(STR. HORIA MACELARIU)

ALEEA LAUTEI

ST R.

P ER

LE I

IN TR

AR EA

IA SO

M IE

I

ST R.

C O

NS TA

NT IN

C EL

M AR

E

STR. PADESULUI ALEEA BAGHETEI

(ALEEA BALTI)

IN TR

. P O

RT IT

EI

ALEEA BAGHETEI

C AL

EA L

IP O

VE I

lim ita

S ch

io p

14 m

4. 65

m

14.10m

105

depou troileb.

10.87m 10.87m Cc

Cc

Cc 101.419 1039

101.050 1040

100.598

1043 100.676 1044

100.791 1045

100.759 10472190

2188

2189

C al

ea L

ip ov

ei

2190

2188

2189

C al

ea L

ip ov

ei

7m

13

14

90

13

104

60

14

5000

2

104

13

831 832rig833

834sb

835 836

837

838 839rig840

841842

843sbb

844 845

846

847

848

849 850sbb

851

852 853rig

854 855

856

857

858859860

861862

863 864

865

5001 867 868

869 870

871

872sbb

873

874

875 876rig

877 878

879

880 881

882 883 884sbb

885 886

887

888 889sbb

890

891Sbm 893

894

895 896

897 898

899sbm

900 901

902

903

904

905 906sbmedie

907908rig 909

910

911

912C

913

914 915

916917

918 919 920

921rig

922

923

924

925

926 927

928

929

930

931932

933

934 935

936 937

938sbm

939

940

941sbm

942sbm 943

944sbm 945

946 947

948Rig 949

950

951sbm 952

953Rig

954 955956

957C958C 959

960

961 962

963 964965sbm

966 967

101

520

521522 523

524

525C

526C 527C

528C

529 530

531

532C

533

534Cap_conducta

535

536

537 538

539

540

541C

542 543C

544545

546C

547

548 549

550

551 552

553C

554

555

556C

557C558C

559 560C

561C

562C

563C

564C 565

566 567

569cap_retea canal570al conducta

571C

572

573 574

575

576 577

578

579

580 581

582

583 584

585 586587

588

589590

591C

592C

593

594C

595 596

597

598

599C

600 601

602C

603C 604

605606

607608 609C

610611

612C

613 614 615

616C

617

618619

620C

621 622623

624C 625

626

100

404405

406 407

408 409

410rig411C

412rig

413 414

415sb

416

417rig418C

419C 420C

421 422423

424 425sb

426

427

428 429430

431

432

433434

435

436C 437C 438C

439C 440

441

442C

443 444

445

446

447

448C

449

450rig

451C

452rig 453

454

455C

456457

458 459

460461

462463 464

465 466

467

468

469

470C

471C

472 473

474rig

475rig

476 477

478

479

480C

481C

482rig 483

484C485 486

487C

488rig 489

490C 491C

492 493

494

495

496rig

497

498C 499C

500C

501rig 502

503

504rig 505C

506C

507

508rig

509 510

511

512

515C

103

630C

631 632

633C

634

635rig

636C

637 638

639640C

641 642643

644

645 646

647

648 649

650651

652

653654655

656C

657658

659

660C

661C662C 663

664C

665C

666C

667

668669

670 671

672

673 674

675 676C

677

678 679

680C

681C 682C

683 684

685

686 687

688 689

690691

692rig

693C694C

695c 696697698

699rIG

700

701 702

703

704

102

808C

809rig810

811 812

813

814C

815

816C

817 818

819C

820C 821C

822

c

102

100

101

104

14

13

2

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

B

A

C C C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C C

C

C

C C C

C C

CC

C CC

C C

C

C C

C C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C C

C

C CC

C

CC C

C C

C

C

C

C C

C

C C

C

C

C

C C

C CC

C

C

C

C

C

C

20 75

00 482700

482400

20 76

00

20 77

00

20 78

00

1A

1A

A

B

20 77

00

Zv

M ag

az ie

si ate

lie re

Hala intretinere

St ati

e s pa

lar e -

v op

sir e

Grupexploatare

Statie pompare

remiza P.S.I.

rezervor

bazin

bazin

de ca

nt or

platforma beton

platforma beton

platforma beton

dr um

d ale

b eto

n

strada Ion Ionescu de la

Brad ( beton ) trotuar beton

trotuar beton

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

Zv

C

C

Scoala generala nr. 7

B

B

A 4

platforma beton

tro tu

ar b

et on

trotuar beton

trotuar beton

beton

1

3

1

4

5

6

7

8

6092.88

1393.12

14 92.95

103 92.91

80492.73

80592.7080692.73

807 92.71808 92.69

80993.07

1003 92.91

500092.74

81692.97

81792.6981892.64 81992.70

82092.92 82192.91

82292.73 82392.75824 92.69 82592.65

82692.88

82792.94

82892.72 82992.98

83092.62

83192.80 83292.8083392.86

83492.77

835A92.79 83692.76

83792.78

838 92.78

839sbb92.80840 92.78

841C92.66 84292.75

84392.65

84492.72

84592.61 84692.61

84792.57

84892.47

849C 92.57

85092.36

85192.36 852C92.3385393.00

85492.38 85593.00

856sb94.92

85744.56 85892.39

859C92.24

86043.52

86192.33 86244.51

863a92.26 86495.04

865c92.19

86644.3986744.42

868 44.4186944.57

87092.24 871rig92.20

87292.23

873sb94.73

87492.17 875 92.20876 92.22

87792.80

878 92.4387992.4388092.46

88144.42

88293.24 88392.54

91.31885sb92.65

500192.62

10492.82

52 92.39

89292.29

89392.46

89492.45 89592.27

89692.20

89792.40

10592.59

89992.61

90343.33

90444.14

90592.60

90692.15

90793.35

10592.59

90993.64

91092.82

91194.06

91293.90

91393.09

91492.68

917

922

924

92692.92

Zv

Zv

A 4

A1

A2

st r I

nt r.

Po rti

te i (

be to

n)

B

B1E+M terasa

B1E

A

C

C

C

C

C

A

st ra

da (b

et on

)

S.C. ,, FORADEX" S.A.

Plan de situatie Sc 1 : 1000

20 76

00

20 75

00 482700 482700 482700

20 75

00

20 76

00

20 77

00

20 78

00

20 75

00

20 76

00

20 77

00

482600

482500

482600 482600 482600

482500 482500

482400 482400

Zv

204

1

2

4

56

7

R.A.T.T.

8

10

P r

o p

r i e

t a

t i

p a

r t i

c u

l a r

e

p r

o p

r. p

a r

t i c

u l

a r e

8

p r

o p

r. p

a r

t i c

u l

a r e

6

1A

1/10

1/ 9

1/ 8B

1/ 7

1/ 6B

1/ 5

1/ 4B

1/ 3B

Ho te

l , ,A

dr ia

tic o"

p r

o p

r. p

a r

t i c

u l

a r e

3

52

105

104

C

C

99.565

2193/1/1/1/2/3

2193/1/1/1/2/1

2193/1/1/1/2/2

2193/1/1/1/2/12

Proiectant:

LEGENDAINCADRAREA IN LOCALITATE:

INCADRAREA IN LOCALITATE:

POZA DIN SATELIT:

- ZONA STUDIATA

- LIMITE PARCELE EXISTENTE

- LIMITA STRADA

DELIMITARI:

- DRUMURI EXISTENTE

- DRUMURI PROPUSE

CIRCULATII:

FUNCTIUNI:

- ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2 EXISTENTA

- ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2 PROPUSA

- ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI EXISTENTA

- ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL EXISTENTA

- ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL PROPUSA

- ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE EXISTENTE

- ZONA CALE FERATA EXISTENTA

- ZONA SPORT SI SPATII VERZI EXISTENTA

- ZONA SPORT SI SPATII VERZI PROPUSA

- CIRCULATII CAROSABILE EXISTENTE

- CIRCULATII CAROSABILE PROPUSE

- CIRCULATII PIETONALE

PLAN DE INCADRARE IN P.U.Z. ION IONESCU DE LA BRAD:

PLAN URBANISTIC ZONAL SI DE DETALIU ANSAMBLU LOCUINTE SOCIALE TIMISOARA

- ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI PROPUSA

/ arhitectura / structura / instalatii /

GRUP

DESENAT

SEF PROIECT PROIECTAT

Arh. ANDREEA STRATULAT

04.2008 Arh. ANDREI FILIP

scara 1/1000 PLAN REGLEMENTARI FUNCTIONALE -

P.U.Z.

Nr plansa:

A03

Nr proiect: 11/2008

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

FAZA P.U.Z.- P.U.D.

ANSAMBLU DE LOCUINTE SOCIALE STR. ION IONESCU DE LA BRAD, Baza RATT, TIMISOARA

Arh. ANDREI FILIP

reglementari: zonificarea teritoriului si caile de comunicatie DELIMITARI ZONA STUDIATA UNITA PARCELE ENSTENTE | LEGENDA UIMITA STRADA P.U.Z. - lon lonescu DRUMURI EXISTENTE de la Brad DRUMURI PROPUSE CIRCULATII DESTINATIE ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2 EXISTENTA ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2 PROPUSA. ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI EXISTENTA ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI PROPUSA ZONA REZIDENTIALA MIXTA CU CLADIRI P, P+1, P+2 SI DOTARI DE. CARTIER PROPUSA ZONA REZIDENTIALA MIXTA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 ETAJE SI DOTARI DE CARTIER PROPUSA ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL EXISTENTA ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DEINTERES GENERAL PROPUSA ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA EXISTENTA ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE EXISTENTE ZONA CALE FERATA EXISTENTA ZONA SPORT, SPATII VERZI EXISTENTE ZONA SPORT, SPATII VERZI PROPUSE CIRCULATII CAROSABILE EXISTENTE CIRCULATII CAROSABILE PROPUSE CIRCULAT PIETONALE sc. 1: 2000

Atasament: A01-A1-PLAN_DE_INCADRARE_IN_ZONA.pdf

3 3

4 8

magazin alimentar

5 0

post trafo

51 A

Bloc 5 1

3

Bloc 4

C A L E A L IP O V A

3 5

2 S.C. TRAIAN S.R.L.

parcare

3 7

3 7

TAMISA TRADING

1

Bloc 1

5 2

5 4

terasa

Bloc 1101

Bloc 321

Bloc 320

loc joaca

Bloc 109

3

ST R. P ER LE I

gradinita

Bloc 108

5

cresa

Bloc 319

C A L E A L IP O V E I

Bloc 318

Bloc 317

Bloc 107

7

9

Bloc 105

Bloc 106

11

Bloc 147

42

Bloc 146

44

55 57

59 S TR . CO NS TA NT IN C EL M AR E

44

61 4 6

6

10 8

12

(S TR . CO NS TA NT IN R AD UL ES CU M OT RU ) ST R. R AD IO

53

(S TR . MA RT IR S IL V IU M OL OH ON )

Bloc 14546

Bloc 144

Bloc 14350

48

63 65

48 50

67

52 -5 4

69

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

56

71

parcare

S.R.L. IONEL ALEEA ARCASILOR

depozit

Bloc 128

parcare

73

75

te ra sa

77

Bloc 142

ST R. I RL AN DE I

52 pa rc ar e

55 Bloc 141

54

2

4

6

STR. BRAZILOR

7 9

1

58

te ra sa

3 5

13

11 13

15

Sc ar a A27

Bloc B 7

60

terasa

62

79 81

64

83

2

6 8

terasa

cofetarie10 12

8A

7A

STR. EDISON TH. ALVA

4

3

1 1A

5 5A

7

punct termic

santier

ALEEA AMICITIEI

2

centrala termica

cos

cos Bloc 8

gaz metan

S.C. INDOCONSTRUCT S.A.

Bloc 74

camin nefamilisti

ST R. L EA ND RU LU I

statie

parcare

Bloc 244

Bloc 25

2

3 9

Bloc 316 Bloc 315

ALEEA ARCASILOR

Bloc 10413

72

Bloc 103

4 1

Bloc 32

P.T.T.R.

74 76

78

Bloc 21

21

Bloc 22

Bloc 26

1

Bloc 28 4

Bloc 33

ALEEA AFIRMARII

IN TR AR EA B OL TE I

2

23 ST R. L EA ND RU LU I

Bloc 29

1

Bloc 32

Bloc 2325

Bloc 30

3

depozit

9

7

2 Bloc 354

3

4

Bloc 36

parcare

C A L E A L IP O V E I

8 0A

8 0

Bloc 31

wc

3

7A (STR. DR. GRIGORE T. POPA)

5

1

STR. CAMPINA

Bloc 126

Bloc 1254

Bloc 127

ST R. P ER LE I

15

posttrafo

punct termic

Bloc 1324

Bloc 129

57 Bloc 140

56

Bloc 130

6

Bloc 131

Bloc 13958

Bloc 138 9

Bloc 10217

Bloc 133 2

STR. ECOULUI

1 Bloc 135A

3

Bloc 10119

Bloc 1002 1

Bloc 135B

5

Bloc 137

Bloc 136

7

4 6

10A

terasa 8

10B

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

85

87 ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

66 66 A

68

STR. ECOULUI

11

89

70

24

20

22

14

16

10 12

1

1A 1B Bloc A 13

18A

STR. BORZESTI18

13

11

Bloc A 41

Bloc A 42

Scara A

Bloc 99

platforma beton

terasa

23 2

STR. BORZESTI

1

Bloc 216

8

2A

TIMISOARA

loto+ziare

S.C. MIAMI

posttrafo

restaurant Bloc 308B

Sc ar a B

10

Bloc 215

farmacie S ca ra A

Bloc 214

Sc ar a B

ST R. P ER LE I

12

OFICIUL PAROHIAL ORTODOX ROMAN

Bloc 214

Bloc 218

Bloc 229

4

5

3

Bloc 219

STR. SUNETULUI

Bloc 260

91

Sc ar a C

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

Bloc A 34

Sc ar a B

Bloc 259

93

Bloc 258

95

Bloc 220

2

ST R. S UN ET UL UI

Bloc 221

1

Bloc 256

Bloc 2263

Bloc 2574

2

(STR. SILISTRA)

5 Bloc 224 7

Bloc 225

Bloc 255

Scara A

Bloc B12

Scara B Sc ar a A

Bloc B11Sc ar a B

STR. ARH. IOAN MINCU

Scara A

Bloc 107

Scara B

Bloc B13

Sc ar a B

Posttrafo

Sc ar a C

Sc ar a b

9

11

ZUROBARA COOP S.A. (CENTROCOOP-BUCURESTI) Sectia Turnatorie

ST R. H OL DE LO R

29 29A

29C

31

29B

2 7

Bloc 110 50

Sc ar a B 65

65 A

ST R. I OA N RO AT A

52

56

54 STR. BORZESTI

Scara A

Sc ar a B

ST R. V

ER DE

Bloc A83 Scara BScara C

Sc ar a A

Bloc A82S ca ra B

44

42A

STR. BORZESTI42

33

35

35A

48

50

46

41

45

43

39

statie pompare Bloc A79

ST R. C AR OL D AV

IL A

Sc ar a A

Bloc A84

Scara B

Sc ar a B

Sc ar a B Bloc A77

Bloc A81

Bloc A80

Scara B Scara A

Bloc A47

Sc ar a B

Sc ar a A

Bloc A46Scara A

STR. LOTUSULUI

Scara B

Bloc A78

Scara A Scara B

Bloc A72

Scara B

Scara A

Bloc A73

terasa 30

30A

26

28

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

Bloc A 40

15

32 STR. BORZESTI

Bloc A 39

17

Scara B

Scara B

Scara A

Bloc A37

Scara B10

ST R. H OL DE LO R

Scara C

Scara A

(STR. SILISTRA)STR. LOTUSULUI

Scara A

Bloc A29

Scara B

17

STR. LOTUSULUI

Sc ar a A

Post trafo

Sc ar a A

Scara C

STR. LOTUSULUI

Bloc A 35Scara A

Scara B

(STR. SILISTRA)

9

Bloc A 36

Scara B8 Scara A

13

STR. LOTUSULUI

Bloc A 31 11

Bloc A 38

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

97

Bloc A 32

Sc ar a C

9

Sc ar a B

Bloc 254

99

Bloc A 33

Sc ar a AS ca ra A

Sc ar a B

S.C. MURES TIMISOARA S.R.L.

Bloc A 24aS ca ra A

16

Bloc A 25 18

Bloc A 24 14

11

(STR. HORIA MACELARIU)

Scara B

Bloc A30 Scara A

15

post trafo Bloc A26

Bloc A27

22 24

Sc ar a BBloc A28

Sc ar a C

ST R. H OL DE LO R

Bloc A 25a 20

Sc ar a A

17

Scara B Scara C

15

Scara A Bloc A 21

Bloc A19

STR. PADESULUI

19

Sc ar a A

Bloc A18Sc ar a B

Bloc A20

Sc ar a B Bloc A 17

16

centrala termica

Bloc A45

scara D Scara C

Bloc A44 Scara A

Scara B

12

Scara B Scara A

Scara A Scara B

Sc ar a C Sc ar a B

Bloc A76

Sc ar a A

ST R. V

ER DE

Scara C

Bloc A75

Scara A Bloc A74

Bloc A69Scara A

Scara C

STR. GODEANU

Scara C Scara B

Scara C

Scara A

3

1

Scara B

Bloc A63

Sc ar a C

Bloc A64

Sc ar a B Sc ar a A

Bloc A65

Bloc A66 Sc ar a A

Sc ar a C Bloc A67

Sc ar a B

Scara B

Sc ar a A

26 STR. ION IONESCU DE LA BRAD

23 25

Sc ar a A

Bloc A97

Bloc A98

Bloc A90

Sc ar a ABloc A88

Sc ar a B

Sc ar a A

Scara B Bloc A87

Scara C

Scara A STR. LOTUSULUI

S.C. ROCRIN SRL

Scara C

Sc ar a A

Bloc A71

Sc ar a B

Sc ar a C

ST R. V

ER DE

Scara BBloc A70Scara A

Scara B

Scara A

Bloc A62

post trafoPost trafo

Sc ar a A

Sc ar a B

post trafo

Sc ar a ABloc A60

Sc ar a B

ST R. V

ER DE

Scara A

Bloc A59

Scara B

Sc ar a A S ca ra B

Bloc A58

Sc ar a C

Sc ar a E

Scara CBloc A55

Scara B

Scara D

Scara B Bloc A57Scara A

Scara A Bloc A56

27

poligon

Baraci metalice (8 bucati)

15 13

11

STR. DR. GRIGORE T. POPA

parcare

parcare

82

Bloc 308A

Sc ar a A

chiosc

S.C. DICCOMISION S.C.FLORIAN

S.C.JUSTINGY S.R.L. S.C.RIZAN

Bloc 213

14

27

Bloc212

Bloc 211

29

8 4

parcare

8 6

Punct trafo

ST R. P ER LE I

Punct trafo

Bloc 209

35

Bloc 208

33

STR. LOTUSULUI

3

Bloc 227

Bloc 231

IN TR AR EA I AS OM IE I

Bloc 228

2

Bloc 2304

punct termic

Bloc 233 2

1

Bloc 232

3

ALEEA LAUTEI

Bloc 234

Bloc 235

Bloc 236

Bloc 237 4

2

Bloc 238

Bloc 240 10

Bloc 239 8 STR. PADESULUI

56

(I NT RA RE A AC A DE B AR BU )

Bloc 250

radar

C A L E A L IP O V E I

8 8

9 0

Bloc 305

35

punct trafo

Bloc 206

parcare

Bloc 304

9 2

92 Bloc 205

Bloc 303

94

(STR. HORIA MACELARIU)

sala clasa atelier tamplarie

37

ST R. P ER LE I

Sc. Generala Nr. 7

sala clasa

Bloc 204

41

43 sala sport

sala clasa

4

2

8B

atelier

8A

8

Bloc 302

94

Bloc 301

96

STR. ARMONIEI

96

Bloc 203

Bloc 300

1A

1B 1C

castel apa

18 3

18 4

As

C A L E A L IP O V E I

Statie de gaz metan

STR. CE NTURA

dispensar veterinar

S.C. Avicola S.A.

platf.beton

rampa rampa

poartaplatf.beton

C A L E A L IP O V E I

Hala abator

Centrala termica

Atelier mecanic

S.C. AVICOLA TIMISOARA

platf. beton

S.C. AVICOLA S.A.disp. veterinar

poarta

depozit

St. Pomparebanda transportoare

St. Hidrofor

Bloc 253

10 1

Bloc 252

STR. PADESULUI

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

10 3

Sc ar a C

Bloc 25112

Bloc A 23

Bloc A 22

Sc ar a B Bloc A 13

Sc ar a A

Bloc A 14

Bloc 249

7

9 Bloc 248

Bloc 247

P.T.

Bloc 241

10 5

8

ALEEA BAGHETEI

Bloc 246ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

10 7

Bloc A 12

Sc ar a C

Bloc A 15

Scara BScara A 12

Scara A

Bloc A 1510 Scara B

(ALEEA BALTI)

Scara B

Scara B Bloc A 16

Scara A

14

ALEEA BAGHETEI

Scara A Scara B

Bloc A 8

Scara B

Bloc A 9Scara A

Bloc A 11

Bloc A 10 Scara A

Scara C

Bloc A 4 Scara A 20A

Scara B

7

22

9

1

Bloc 2422

Bloc 244 4

IN TR . PO RT IT EI

Bloc 243 2

Bloc A1

(ALEEA BALTI)

Scara A

Bloc 2456

Sc ar a B

ALEEA BAGHETEI

Bloc A2

Scara B Scara A

3

atelier

Scara B

birouri

Bloc A 3

S.C. OCASION S.R.L.

3B

URBIS TIMIS

5

S.C. VULCAN TIMIS

3A

cabina portar post trafo

S.C. CONFORT S.A.

st at ie o xi ge n

Bloc A 7

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

parcare

Bloc A 6

Bloc A 5 13

11

9A

URBIS TIMIS

post trafo

parcare

birou

cabina poarta

15

S.C. FORADEX S.A.

21

bazin de retentie

cabina poarta

magazin

mini COMAT

depozit

sediu administrativ

depozit marfuri

pod rulant

pod rulant

depozit marfuri

rampa

rampa

statie compresoare

pod rulant

S.C. COMAT S.A.

depozit produse metalurgice

pod rulant

birouri

depou

18 5

18 6

R.A.T.T Depou troleibuze

18 7

18 8

Hala reparatii troleibuze

si na m ac ar a si na m ac ar a

atelier mecanic

atelier mecanic

si na m ac ar a

Teren primaria Timisoara

Teren primaria Timisoara

Teren Primarie

sonda apa geotermala

rampa

depozit carburanti

depozit carburanti

platforma tehnologica

platforma prajini foraj

depozit carburanti

rampa scule

depozit

birou pod rulant

ca nt ar

ca bi na a ut o

depozit carbid

depozit

centrala termica

atelier mecanic

depozit carburantiplatforma tehnologica

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

cantina

birouri

cabinaportar

laborator

cabina poarta Nr. 3

portar punct alimentar

birouricabina

platforma beton

platforma beton

sina macara

magazie piese beton

S.C. SERVCON S.A.

depozit materiale de constructii

rampa incarcare descarcare

birouri

vestiare magazie

produse chimice

pod rulant

birouri

rampa descarcare

magazie produse chimice

platforma beton

atelier mecanic

depozit materiale

magazie atelier mecanic

atelier tamplarie

pod rulant

pod rulant castel apa

bascula

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. CONSTRUCTORILOR

C A L E A L IP O V E I

O L

O L

PVC

F

FO L

A i

F

F A I

CF NR. 141364 NR. TOP. 2190/2, 21291/1, 2191/2, 2192/1/1/1/4/2-3/4, 2192/1/7/2, 2193/1/1/1/1/2

CA LE

A L IP

OV EI

PLAN URBANISTIC ZONAL SI DE DETALIU ANSAMBLU LOCUINTE SOCIALE TIMISOARA

PLAN DE INCADRARE IN P.U.Z. ION IONESCU DE LA BRAD:

ZONE SI LIMITE DE STUDIU:

INCADRAREA IN LOCALITATE:

POZA DIN SATELIT:

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE: -LIMITA ZONEI STUDIATA AFERENTA TERENULUI

- ZONA REGLEMENTATA

-LIMITA DE PROPRIETATE

LEGENDA: - CLADIRI EXISTENTE

- DRUMURI/CAI DE ACCES/TROTUARE EXISTENTE

- DELIMITARE PARCELE

U.T.R. 24

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

/ arhitectura / structura / instalatii /

GRUP

DESENAT

SEF PROIECT PROIECTAT

Arh. ANDREEA STRATULAT

04.2008 Arh. ANDREI FILIP

scara 1/5000 PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Nr plansa:

A01

Nr proiect: 11/2008

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

FAZA P.U.Z.- P.U.D.

ANSAMBLU DE LOCUINTE SOCIALE STR. ION IONESCU DE LA BRAD, Baza RATT, TIMISOARA

Arh. ANDREI FILIP

UTR 24
reglementari: zonificarea teritoriului si caile de comunicatie DELIMITARI ZONA STUDIATA UNITA PARCELE ENSTENTE | LEGENDA UIMITA STRADA P.U.Z. - lon lonescu DRUMURI EXISTENTE de la Brad DRUMURI PROPUSE CIRCULATII DESTINATIE ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2 EXISTENTA ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2 PROPUSA. ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI EXISTENTA ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI PROPUSA ZONA REZIDENTIALA MIXTA CU CLADIRI P, P+1, P+2 SI DOTARI DE. CARTIER PROPUSA ZONA REZIDENTIALA MIXTA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 ETAJE SI DOTARI DE CARTIER PROPUSA ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL EXISTENTA ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DEINTERES GENERAL PROPUSA ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA EXISTENTA ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE EXISTENTE ZONA CALE FERATA EXISTENTA ZONA SPORT, SPATII VERZI EXISTENTE ZONA SPORT, SPATII VERZI PROPUSE CIRCULATII CAROSABILE EXISTENTE CIRCULATII CAROSABILE PROPUSE CIRCULAT PIETONALE sc. 1: 2000

Atasament: A02-594X940-PLAN_DE_SITUATIE_EXISTENT-PUZ.pdf

42.00

11 0.

71

40.93 5

59 .0

3 5

2.28

49 .6

6

2.43 53 .9

1 5

Bloc A 24 Bloc A 33

Sc ar

a B

16

LEGENDA

- ZONA STUDIATA

- LIMITE PARCELE EXISTENTE

- LIMITA STRADA

DELIMITARI:

- DRUMURI EXISTENTE

- DRUMURI PROPUSE

CIRCULATII:

FUNCTIUNI:

- ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2 EXISTENTA

- ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2 PROPUSA

- ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI EXISTENTA

- ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL EXISTENTA

- ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL PROPUSA

- ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE EXISTENTE

- ZONA CALE FERATA EXISTENTA

- ZONA SPORT SI SPATII VERZI EXISTENTA

- ZONA SPORT SI SPATII VERZI PROPUSA

- CIRCULATII CAROSABILE EXISTENTE

- CIRCULATII CAROSABILE PROPUSE

- CIRCULATII PIETONALE

PLAN DE INCADRARE IN P.U.Z. ION IONESCU DE LA BRAD:

PLAN URBANISTIC ZONAL SI DE DETALIU ANSAMBLU LOCUINTE SOCIALE TIMISOARA

rampa

bazin de retentie

portarcabina

birouri

cantina

rampa scule

laborator

mecanic atelier

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

carburanti depozit

platforma prajini foraj

platforma tehnologicadepozit carburanti

depozit carburanti

depozit carburanti

cabina poarta Nr. 3

depozit carbid

ca bi

na a

ut o

ca nt

ar

birou

centrala

depozit

depozit termica

rampa

sin a

m ac

ar a

platforma tehnologica

Teren Primarie

sonda apa geotermala

Teren primaria Timisoara

Teren primaria Timisoara

atelier mecanic

atelier mecanic

sin a

m ac

ar a

As

Bloc 300 Bloc 301

pod rulant

pod rulant

rampa

TIMIS S.C. VULCAN

depozit marfuri pod rulant

depozit

sediu administrativ

cabina poarta

mini COMAT magazin

birou

parcare

parcare

pod rulant

cabina poarta

post trafo

URBIS TIMIS

Bloc A 5

Bloc A 6

Bloc A 7

Bloc A 8

Scara B

Scara A

sin a

m ac

ar a

S.C. CONFORT S.A.

st at

ie o

xig en

post trafo cabina portar

URBIS TIMIS

Scara A

atelier

Scara ABloc A1

Bloc A2

Scara B

Bloc 243

Bloc 244

tamplarie atelier

Bloc 242

Scara B

S.C. OCASION S.R.L.

Scara C

Scara A

Bloc A 4

Bloc A 3

Sc ar

a B

Bloc A 11

Sc ar

a C

Bloc A 12

Scara A Bloc A 9

Scara A

Bloc A 10

Scara B

Scara B

Scara A

Scara B

Bloc A 15

Bloc A 14

Scara A Bloc A 15

Scara B

Bloc 245

Bloc 246

Bloc 247

Bloc 241

P.T.

Bloc 249

Bloc 250

Sc ar

a A

Bloc A 13

Bloc 248

Bloc 251

Sc ar

a B

Sc ar

a C

Bloc 240

Bloc 239

Bloc 252

punct termic

S.C. FORADEX S.A.

Bloc A 17

Scara A

Scara B Bloc A 16

Scara A

Bloc A 22

Bloc A 21

Bloc A 23

Sc ar

a A

Bloc 253

Bloc 254

sala sport

sala clasa

sala clasa

Bloc 203

Bloc 302

Bloc 204

Bloc 303

Sc. Generala Nr. 7

sala clasa

Bloc 205

punct trafo

Bloc 206

Bloc 304

Bloc 305

Bloc 238

Bloc 237

Bloc 236

Bloc 235

Bloc 208

Bloc 234

Bloc 209

Bloc 230

Bloc 232

Bloc 231

Bloc 228

Bloc 227

Bloc 233

Punct trafo Punct trafo

Bloc 211

S.C. Bloc212

S.C.FLORIAN COMISIONS.C. DIC

RIZAN

chiosc

Bloc 225

Bloc 226

Bloc 214

Bloc 213

Sc ar

a A

23 25

18 8

18 7

18 6

18 5

18 3

18 4

1A96

15

13

9A9

11

22

3A

3

3B

2

4

2

5

7

20A

12

8

10

6

10 7

10 5

1

7

5

8

9

12

10 3

10

21

16

14

11

10 1

99

1C 1B

43

9694

94

41

37

35

92 92

90

6

4

2

33

35

4

3

2

1

2

88

29

27

3

3

14

12

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. LOTUSULUI

ST R.

P ER

LE I

(STR. HORIA MACELARIU)

ALEEA LAUTEI

ST R.

P ER

LE I

STR. PADESULUI

IN TR

AR EA

IA SO

M IE

I

ST R.

C O

NS TA

NT IN

C EL

M AR

E

STR. PADESULUI ALEEA BAGHETEI

(ALEEA BALTI)

IN TR

. P O

RT IT

EI

ALEEA BAGHETEI

ST R.

H O

LD EL

O R

C AL

EA L

IP O

VE I

lim ita

S ch

io p

14 m

4. 65

m

14.10m

105

10.87m 10.87m

Cc

Cc

100.791 1045

100.759 10472190

2189

C al

ea L

ip ov

ei

2190

2189

7m

90

14

13

2

20 75

00

482700

482400

20 76

00

20 77

00

20 78

00

1E+M

1E

20 76

00

20 75

00

482700 482700 482700

20 75

00

20 76

00

20 78

00

20 75

00

482600

482500

482600 482600

482400

204

1

52

99.565

2193/1/1/1/2/3

2193/1/1/1/2/1

2193/1/1/1/2/2

PUD aprobat prin H.C.L. 304 / 31 .07.2007 locuinte colective S+P+6E+Ph

R.A.T.T.

/ arhitectura / structura / instalatii /

GRUP

DESENAT

SEF PROIECT PROIECTAT

Arh. ANDREEA STRATULAT

04.2008 Arh. ANDREI FILIP

scara 1/1000 PLAN DE SITUATIE EXISTENT - P.U.Z.

Nr plansa:

A02

Nr proiect: 11/2008

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

FAZA P.U.Z.- P.U.D.

ANSAMBLU DE LOCUINTE SOCIALE STR. ION IONESCU DE LA BRAD, Baza RATT, TIMISOARA

Arh. ANDREI FILIP

93.02

92.82

92.99

92.79 92.97

92.96 92.80

92.65

93.00

92.82

93.00 92.80

92.96 92.96

92.8092.8292.67 92.82

92.80

92.76

92.67

92.69

92.51

92.59

92.62

92.54

92.59

92.77

92.64

92.82

92.72

92.75 92.81

92.93 93.03

93.08

92.84

92.94

92.79 92.81

92.68

92.76

92.95

92.7193.01 92.68 92.68

92.57

92.68

92.77

92.78

92.91

92.76

92.71 92.95

92.85 92.87

92.75 92.47

92.59

92.5192.76

92.62

92.40

92.7792.77

92.44

92.7492.74

92.44

92.54

92.54

92.61

92.39

92.46

92.52

92.52

92.72

92.45

93.03

92.34

92.78

92.30

92.89

92.88

92.61

92.64

92.79

92.25 92.26

92.29 92.52

92.43

92.52

92.44

92.54

92.43

92.56

92.79

92.78

92.60

92.82

92.76

92.51

92.71

92.58

92.67

92.63

92.83

92.78

93.14 92.80 92.81

93.05

92.79

92.83 92.77

92.8792.77

92.90

92.54

92.98

92.83

92.69

93.81

92.84

93.03 92.84

92.47 92.45

92.40

92.35 92.32

92.29

92.24 92.26

92.82

92.65

92.22

92.49 92.61

92.60

92.6592.31

92.6992.52

92.50

92.44

92.3392.33 91.88

92.60

92.47 92.69

92.47 92.19 91.99

92.02

92.08

92.38 92.25

92.05 91.90 92.12

91.98 92.1791.16 92.17

92.12 91.04

92.08

92.19

91.91

92.01 92.64

92.08

92.91 92.03

92.34

92.38

92.48

92.46 93.39

92.93

92.32 92.53

92.44

92.34

92.46 92.43

92.15

92.29 91.16

92.54

92.58

92.75

92.19

92.64 92.11

92.16

92.15

92.14 90.87

92.1792.14

92.28

91.94 91.95

91.80

91.8991.80

91.86 91.85

91.90

91.88

91.75 92.0792.07

92.22 91.7191.58

92.10

91.80

92.00

92.16

91.68 92.00

91.95

92.61

91.72

91.80 91.8291.80

91.82

91.74 91.76

92.08

92.03

91.92

91.92

92.05 92.54

92.53

92.32

92.39 91.91

91.75

91.97

93.00

92.95

91.96

92.84

91.94

92.19

92.70 91.94

92.09 92.5091.87

91.88

92.52

91.87 92.55

91.92

91.79

91.83 91.83

91.83 91.83

91.85

92.01

91.81

92.01

92.02

91.44

91.69 91.58

91.76

91.6491.78

91.91

91.98 91.81

92.0589.94

91.79 91.66

91.85

91.97

91.91

91.96

92.04 92.01

92.01 92.04

92.05

91.90

91.8991.92 91.92

91.91

92.11 92.34

92.26

92.42

91.94 92.38

91.96

92.41

92.13

92.14

92.08

92.02

92.9492.87 92.01

91.91

92.71 91.91

92.79

92.10

92.12 92.86

91.91 91.77

91.80

91.8091.79 91.80

91.62

91.87

91.78

93.33 91.73

91.73

91.85

92.34

92.0592.72

91.98

91.94 91.87

91.68

92.11 92.32

92.35 92.34 92.35

92.85

92.38 92.41

92.37 92.35

92.37

92.41

92.41

92.18 92.1892.19

92.21 92.15

91.71

92.10

92.15

92.17

92.00

91.71

90.75

91.65

91.64

91.64

91.62 92.19

92.53 91.30

92.38

92.46

92.35 91.97

92.51

92.37 92.36

92.37

92.41

92.35

92.34

92.36

92.48 92.42 92.09

92.32 92.39

92.44

92.41

92.65

92.26 92.43

92.30

92.44

92.22

92.31

92.08 92.21

92.03

92.33

92.36

92.28

92.32 92.72

92.72 92.72

91.99

92.61 92.61

92.68

92.68 92.26

92.1692.27

92.61 92.6992.73

92.19

92.37

92.52

92.24

92.21

92.48

92.13 92.51

92.46

92.49

92.44

92.48

92.37

92.39

92.29

92.18

92.05

92.19

92.03

92.33 92.44 92.43

92.50 92.4592.30

92.2092.35

92.34

92.44 92.26

91.93

92.00

92.20

92.25

92.44

92.19

91.89

92.14

92.21

92.3992.29

92.34

92.43 92.40

92.38 92.41

92.32

92.3692.39

92.50

92.42

92.32

92.39 92.39

92.47 91.76

92.3092.44

92.27

92.16

92.43 92.43 92.49

92.43

92.40

92.53

92.47

92.50 92.45

92.02

92.39

92.39

92.41

92.44

92.37

92.39

92.62 92.80

92.58

92.56

92.60

92.50

92.50 92.45

92.39

92.57 92.50

92.50

92.35

92.32

92.29

92.10

92.16 92.11

92.15

92.10

92.00 92.14

92.34

92.62

92.46

92.61

92.91

92.48

92.74

92.79

92.64

92.5692.56

92.48

92.19

92.27

92.33

92.52

92.65

92.71

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

Cladire

Rezervor

DEPOZIT

MAGAZIE

DEPOZIT

Cladire

bazin

de ca

nto r

bazin

92.46

92.14

92.28

92.31

92.17

2 07 7 00

482600

92.58

reglementari: zonificarea teritoriului si caile de comunicatie DELIMITARI ZONA STUDIATA UNITA PARCELE ENSTENTE | LEGENDA UIMITA STRADA P.U.Z. - lon lonescu DRUMURI EXISTENTE de la Brad DRUMURI PROPUSE CIRCULATII DESTINATIE ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2 EXISTENTA ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2 PROPUSA. ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI EXISTENTA ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI PROPUSA ZONA REZIDENTIALA MIXTA CU CLADIRI P, P+1, P+2 SI DOTARI DE. CARTIER PROPUSA ZONA REZIDENTIALA MIXTA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 ETAJE SI DOTARI DE CARTIER PROPUSA ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL EXISTENTA ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DEINTERES GENERAL PROPUSA ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA EXISTENTA ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE EXISTENTE ZONA CALE FERATA EXISTENTA ZONA SPORT, SPATII VERZI EXISTENTE ZONA SPORT, SPATII VERZI PROPUSE CIRCULATII CAROSABILE EXISTENTE CIRCULATII CAROSABILE PROPUSE CIRCULAT PIETONALE sc. 1: 2000

Atasament: A05-A1-PLAN_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

7. 52

5

54 .0

0

12 .0

0

54 .0

0

18 .0

0

54 .0

0

8. 55

16 .5

95

7. 50

54 .0

0

12 .0

0

54 .0

0

18 .0

0

54 .0

0

9. 59

5

12 .3

3

9.00

18.00

10.50 7.00 4.50

24.00

9.00

22.00

22.00

452.39 m2

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

atelier

sala clasa

castel apa

18 3

18 4

IN TR . PO RT IT EI

Bloc A1 (ALEEA BALTI)

Scara A

Scara B 3

atelier

Scara B

3A

18 5

18 6

18 7

18 8

PROPRIETATE PRIMARIA MUN. TIMISOARA

teren aflat in studiu

LEGENDA

93.02

92.82

92.99

92.79 92.97

92.96 92.80

92.65

93.00

92.82

93.00 92.80

92.96 92.96

92.8092.8292.67 92.82

92.80

92.76

92.67

92.69

92.51

92.59

92.62

92.54

92.59

92.77

92.64

C

92.82

92.72

92.75 92.81

92.93 93.03

93.08

92.84

92.94

92.79 92.81

92.68

92.76

92.95

92.7193.01 92.68 92.68

92.57

92.68

92.77

92.78

92.91

92.76

92.71 92.95

92.85 92.87

92.75 92.47

92.59

92.5192.76

92.62

92.40

92.7792.77

92.44

92.7492.74

92.44

92.54

92.54

C

92.61

92.39

92.46

92.52 92.52

92.72

92.45

93.03

92.34

92.78

92.30

92.89 92.88

92.61

92.64

92.79

92.25 92.26

92.29 92.52

92.43

92.52

92.44

92.54

92.43

92.56

92.79

92.78

92.60

92.82

92.76

92.51

92.71

92.58

92.67

92.63

92.83

92.78

93.14 92.80 92.81

93.05

92.79

92.83 92.77

92.8792.77

92.90 92.54

92.98

92.83

92.69

93.81

92.84

93.03 92.84

92.47 92.45 C

92.40

92.35 92.32

92.29

92.24 92.26

92.82

92.65

92.22

92.49 92.61

92.60

92.6592.31

92.6992.52

92.50

92.44

92.3392.33 91.88

92.60

92.47 92.69

92.47 92.19 91.99

92.02

92.08

92.38 92.25

C 92.05 C91.90

92.12

91.98 92.1791.16 92.17

92.12 91.04

92.08

92.19

91.91

92.01 92.64

92.08

92.91 C

92.03

C 92.34

92.38

92.48

92.46 93.39

92.93

92.32 92.53

92.44

92.34

92.46 92.43

C92.15

92.29 C

91.16

92.54

92.58 92.75

92.19

92.64 92.11

92.16

92.15

92.14 90.87

92.17 C

92.14

92.28

91.94 C91.95

91.80

91.89 C

91.80

91.86 91.85

91.90

91.88

91.75 92.0792.07

92.22 91.71C91.58

92.10 C

91.80

92.00

92.16

91.68 92.00

91.95

92.61 C

91.72

91.80 91.8291.80

91.82

91.74 C

91.76

92.08

92.03

91.92

91.92

92.05 92.54

92.53

92.32

92.39 91.91

91.75

91.97

93.00

92.95

91.96

92.84

91.94

92.19

92.70 91.94

92.09 92.50C91.87

91.88

92.52

91.87 92.55

91.92

C

91.79

91.83 91.83

91.83 91.83

91.85

92.01

91.81

92.01

92.02 C

91.44

91.69

C91.58

91.76

91.6491.78

91.91

91.98 91.81

92.0589.94

91.79 C

91.66

91.85

91.97

91.91

C

91.96

92.04 92.01

92.01 92.04

92.05

C

91.90

91.8991.92 91.92

91.91

92.11 92.34

92.26

92.42

91.94 92.38

91.96

92.41

92.13

92.14

92.08

92.02

92.9492.87 92.01

C 91.91

92.71 91.91

92.79

92.10

92.12 92.86

91.91 C

91.77

91.80

91.8091.79 91.80

91.62

91.87

91.78

93.33 91.73

91.73

C 91.85

92.34

92.0592.72

91.98

91.94

C

91.87

C

91.68

92.11 92.32

92.35 92.34 92.35

92.85

92.38 92.41

92.37 92.35

92.37

92.41

92.41

92.18 92.18 92.19

92.21 C 92.15 C91.71

92.10

92.15

92.17

92.00

91.71

90.75

91.65

91.64

91.64

91.62 92.19

92.53 91.30

C92.38

92.46

92.35 C91.97

C 92.51

92.37 92.36

92.37

C 92.41

92.35

92.34

92.36

92.48 92.42 92.09

92.32 C

92.39

C 92.44

C 92.41

92.65

92.26 92.43

92.30

C 92.44

92.22

92.31

92.08 92.21

C92.03

92.33

92.36

92.28

92.32 92.72

92.72 92.72

91.99

92.61 92.61

92.68

92.68

C

92.26

92.16C92.27

92.61 92.6992.73

92.19

C

92.37

92.52

92.24

92.21

92.48

92.13 92.51

92.46

92.49

92.44

92.48

92.37

C 92.39

92.29

92.18

92.05

92.19

92.03

92.33 92.44 C92.43 C 92.50

92.4592.30

92.20C92.35

92.34

92.44 92.26

C91.93

C 92.00

C92.20

C92.25

92.44

92.19

C 91.89

92.14

92.21

92.3992.29

92.34

92.43 92.40

92.38 92.41

C 92.32

C 92.36

C 92.39

C 92.50

C 92.42

92.32

92.39 92.39

92.47

C

91.76

92.30C92.44

92.27

92.16

92.43 92.43 92.49

C 92.43

92.40

92.53

C92.47

92.50 92.45

92.02

C 92.39

C 92.39

92.41

C92.44

92.37

92.39

92.62 92.80

92.58

92.56

92.60

C92.50

C 92.50

92.45

92.39

92.57 92.50

92.50

92.35 92.32

92.29 92.10

C 92.16

92.11

C 92.15

92.10

C 92.00 92.14

C 92.34

92.62

92.46

92.61

92.91

92.48

92.74

92.79

92.64

92.5692.56

92.48

92.19

92.27

92.33

92.52

92.65

92.71

Cladire

Rezervor

DEPOZIT

MAGAZIE

DEPOZIT

Cladire

bazin

de ca

nto r

bazin

92.46

92.14

92.28

92.31

92.17

2 07 6 00

482600 2 07 7 00

482600

2 07 6 00

482400

92.58

INCADRAREA IN LOCALITATE:

INCADRAREA IN LOCALITATE:

POZA DIN SATELIT:

-ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

ACCES AUTO ACCES PIETONAL

-CORPURI PROPUSE

- VECINATATI CONSTRUITE

- LIMITA ZONEI REGLEMENTATE

- LIMITE PARCELE

- RETRAGERE FATA DE ALINIAMENT

- CORPURI EXISTENTE MENTINUTE

-CORPURI EXISTENTE DEMOLATE

PLAN URBANISTIC ZONAL SI DE DETALIU ANSAMBLU LOCUINTE SOCIALE TIMISOARA

PLAN DE INCADRARE IN P.U.Z. ION IONESCU DE LA BRAD:

Steren CF/Steren aferent c-tiei:

Scons existent/propus:

Sdesf existent/propus:

POT existent/propus:

CUT existent/propus:

5.801,68 / 55.949,00 mp

19,31% / max40%

0,305 / max.3,10

SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA / PROPUSA:

CIRCULATIE PIETONALA EXISTENTA / PROPUSA:

ZONA VERDE EXISTENTA / PROPUSA:

Din care:

%S (mp)

SUPRAFATA TEREN STUDIAT (CF):

PARCAJE EXISTENTE / PROPUSE:

BILANT TERITORIAL:

CIRCULATIE AUTO EXISTENTA / PROPUSA:

18.966,00

2,61 / 17,24

56,12 / 28,24

0,00 / 1,97

3.663,33 / 6.346,95

4167,22/ 2.798,45

495,50 / 3.011,32

0,00 / 375,00

10.639,95 / 4.933,50

19,31 /36,35

21,96 /16,02

Din care LOC DE JOACA EXISTENT/ PROPUS: 0,00/ 452,40

18.966,00 mp/17.470,00

3.663,33 / 6.270,00 mp

Ssubsol propus (PARKING, ALA, sp. tehnice): 14.178,81 mp

SUPRAFATA TEREN AFERENT CONSTRUCTIEI: (diferenta se cedeaza pt. drumul din partea nordica)

17.470,00 100.00

100.00

INDICI:

9.65 5

18.00 6.00 3.95

7.00 5.00 6.00

18.00

9.00

10.14

18.00 6.00 3.95

7.00 5.00 6.00

18.00

9.00

14.70

18.00

22.00

24.00

9.00

15.65

24.00

22.00

18.00

9.00

7. 50

6. 00

42 .0

0

6. 00

12 .0

0 6.

00

42 .0

0

6. 00

18 .0

0

6. 00

42 .0

0

6. 00

9. 59

5

12 .3

3

LOCUINTE SOCIALE - 12 SCARI CF NR. 141364 NR. TOP. 2190/2, 21291/1, 2191/2, 2192/1/1/1/4/2-3/4, 2192/1/7/2, 2193/1/1/1/1/2 REGIM DE INALTIME: maxim S+P+6E+PENTHOUSE Ssuprafata CF = 18.966,00 mp Smasurat = 18.944,40 mp Saferent constructiei=17.470,00 NR LOCURI DE PARCARE = 504 (474 parcaje subterane) 1,00 loc parcare / ap. +1,80% Apartamente 1 camera = 122 (24,65%) Apartamente 2 camere = 373 (75,35%) TOTAL APARTAMENTE = 495 TOTAL locatari = estimat 1 .000

PROPRIETATE PRIMARIA MUN. TIMISOARA

teren aflat in studiu

Acces parcari subterane

Acces parcari subterane

Pla tfo

rm a

go sp

od ar

ea sc

a

30 lo

cu ri d

e pa

rc ar

e

Acces parcari subterane

Contur garaj subteran

Contur garaj subteran

/ arhitectura / structura / instalatii /

GRUP

DESENAT

SEF PROIECT PROIECTAT

Arh. ANDREEA STRATULAT

04.2008 Arh. ANDREI FILIP

scara 1/500 PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

Nr plansa:

A05

Nr proiect: 11/2008

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

FAZA P.U.Z.- P.U.D.

ANSAMBLU DE LOCUINTE SOCIALE STR. ION IONESCU DE LA BRAD, Baza RATT, TIMISOARA

Arh. ANDREI FILIP

S+P+4E

S+P+4E

S+P+6E

S+P+5E

BLOC 1S+P+6E+Ph

S+P+6E

S+P+4E 4E - Parterliber

BLOC 2S+P+4E+2Ph

BLOC 3S+P+5E+2Ph

BLOC 4S+P+6E+Ph

BLOC 5S+P+4E+2Ph

BLOC 6S+P+4E+Ph

2E - Parterliber

1E - Parterliber

reglementari: zonificarea teritoriului si caile de comunicatie DELIMITARI ZONA STUDIATA UNITA PARCELE ENSTENTE | LEGENDA UIMITA STRADA P.U.Z. - lon lonescu DRUMURI EXISTENTE de la Brad DRUMURI PROPUSE CIRCULATII DESTINATIE ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2 EXISTENTA ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2 PROPUSA. ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI EXISTENTA ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI PROPUSA ZONA REZIDENTIALA MIXTA CU CLADIRI P, P+1, P+2 SI DOTARI DE. CARTIER PROPUSA ZONA REZIDENTIALA MIXTA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 ETAJE SI DOTARI DE CARTIER PROPUSA ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL EXISTENTA ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DEINTERES GENERAL PROPUSA ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA EXISTENTA ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE EXISTENTE ZONA CALE FERATA EXISTENTA ZONA SPORT, SPATII VERZI EXISTENTE ZONA SPORT, SPATII VERZI PROPUSE CIRCULATII CAROSABILE EXISTENTE CIRCULATII CAROSABILE PROPUSE CIRCULAT PIETONALE sc. 1: 2000

Atasament: A06-A1-PLAN_MOBILARE_URBANISTICA.pdf

7. 52

5

54 .0

0

12 .0

0

54 .0

0

18 .0

0

54 .0

0

8. 55

16 .5

95

9.00

18.00

22.00

24.00

9.00

9.65 5 6.00

12.00 10.50

7.00 4.50 6.00 12.00

6.00 9.00

7. 50

54 .0

0

12 .0

0

54 .0

0

18 .0

0

54 .0

0

9. 59

5

12 .3

3

83.99 5

22 1.

42

81.87

11 8.

07

4.56

99 .3

2

4.87 7 .8

3

15.55

18.00

6.00

22.00

18.00

9.0014.58

18.00

22.00

7.00 11.00

6.00 9.00

4.56 10.14

6.00 12.00

6.00

22.00

12.00 6.00

9.00

6.00 12.00

6.00 4.50 7.00 10.50

12.00 6.00

9.00

7. 52

5

6. 00

42 .0

0

6. 00

12 .0

0 6.

00

42 .0

0

6. 00

18 .0

0

6. 00

42 .0

0

6. 00

8. 55

16 .5

95

7. 50

6. 00

42 .0

0

6. 00

12 .0

0 6.

00

42 .0

0

6. 00

18 .0

0

6. 00

42 .0

0

6. 00

9. 59

5

12 .3

3

11 8.

07

99 .3

2

7. 83

4.87

83.99 5

22 1.

42

81.87 Steren CF/Steren aferent c-tiei:

Scons existent/propus:

Sdesf existent/propus:

POT existent/propus:

CUT existent/propus:

5.801,68 / 55.949,00 mp

19,31% / max40%

0,305 / max.3,10

SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA / PROPUSA:

CIRCULATIE PIETONALA EXISTENTA / PROPUSA:

ZONA VERDE EXISTENTA / PROPUSA:

Din care:

%S (mp)

SUPRAFATA TEREN STUDIAT (CF):

PARCAJE EXISTENTE / PROPUSE:

BILANT TERITORIAL:

CIRCULATIE AUTO EXISTENTA / PROPUSA:

18.966,00

2,61 / 17,24

56,12 / 28,24

0,00 / 1,97

3.663,33 / 6.346,95

4167,22/ 2.798,45

495,50 / 3.011,32

0,00 / 375,00

10.639,95 / 4.933,50

19,31 /36,35

21,96 /16,02

-CORPURI PROPUSE

-TROTUARE CIRCULATII PIETONALE

-CIRCULATII AUTO/PLATFORME, PARCARI BETONATE

-SPATII VERZI/ LOC DE JOACA

- VECINATATI CONSTRUITE

ACCES AUTO ACCES PIETONAL

- DALE INIERBATE

- LIMITA ZONEI REGLEMENTATE

- LIMITE PARCELE

- RETRAGERE FATA DE ALINIAMENT

LEGENDA

Din care LOC DE JOACA EXISTENT/ PROPUS: 0,00/ 452,40

18.966,00 mp/17.470,00

3.663,33 / 6.270,00 mp

Ssubsol propus (PARKING, ALA, sp. tehnice): 14.178,81 mp

INCADRAREA IN LOCALITATE:

INCADRAREA IN LOCALITATE:

POZA DIN SATELIT:

-LOCURI DE PARCARE

PLAN URBANISTIC ZONAL SI DE DETALIU ANSAMBLU LOCUINTE SOCIALE TIMISOARA

PLAN DE INCADRARE IN P.U.Z. ION IONESCU DE LA BRAD:

SUPRAFATA TEREN AFERENT CONSTRUCTIEI: (diferenta se cedeaza pt. drumul din partea nordica)

17.470,00 100.00

100.00

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

IN TR . PO RT IT EI

Bloc A1 (ALEEA BALTI)

Scara A

Scara B 3

atelier

Scara B

3A

18 5

18 6

18 7

18 8

PROPUNERE ZONA DE SERVICII SI COMERT

93.00

92.82

93.00 92.80

92.96 92.96

92.8092.8292.67 92.82

92.80

92.76

92.67

92.69

92.51

92.59

92.62

92.54

92.59

92.77

92.64

C

92.82

92.72

92.75 92.81

92.93 93.03

93.08

92.84

92.94

92.79 92.81

92.68

92.76

92.95

92.7193.01 92.68 92.68

92.57

92.68

92.77

92.78

92.91

92.76

92.71 92.95

92.85 92.87

92.75 92.47

92.59

92.5192.76

92.62

92.40

92.7792.77

92.44

92.7492.74

92.44

92.54

92.54

C

92.61

92.39

92.46

92.52 92.52

92.72

92.45

93.03

92.34

92.78

92.30

92.89 92.88

92.61

92.64 92.79

92.25 92.26

92.29 92.52

92.43

92.52

92.44

92.54

92.43

92.56

92.79

92.78

92.60

92.82

92.76

92.51

92.71

92.58

92.67

92.63

92.83

92.78

93.14 92.80 92.81

93.05

92.79

92.83

92.47 92.45 C

92.40

92.35 92.32

92.29

92.24 92.26

92.82

92.65

92.22

92.49 92.61

92.60

92.6592.31

92.6992.52

92.50

92.44

92.3392.33 91.88

92.60

92.47 92.69

92.19 91.99

92.02

92.08

92.38 92.25

C 91.90

92.12

91.98 92.1791.16 92.17

92.12 91.04

92.08

92.19

92.64 92.08

92.91 C

92.03

C 92.34

92.38

92.48

92.46 93.39

92.93

92.32 92.53

92.44

92.34

92.46 92.43

C92.15

92.29 C

91.16

92.54

92.58 92.75

92.19

92.64 92.11

92.16

92.15

92.14 90.87

92.17 C

92.14

92.28

91.94 C91.95

91.80

91.89 C

91.80

91.86 91.85

91.90

91.88

91.75 92.0792.07

92.22 91.71C91.58

92.10 C

91.80

92.00

92.16

91.68 92.00

91.95

92.61 C

91.72

91.80 91.82

91.80

91.82

91.74 C

91.76

92.08

92.03

91.92

91.92

92.05 92.54

92.53

92.32

92.39 91.91

91.75

91.97

93.00

92.95

91.96

92.84

91.94

92.19

92.70 91.94

92.09 92.50C91.87

91.88

92.52

91.87 92.55

91.92

C

91.79

91.83 91.83

91.83 91.83

91.85

92.01

91.81

92.01

92.02 C

91.44

91.69

C91.58

91.76

91.6491.78

91.91

91.98 91.81

92.0589.94

91.79 C

91.66

91.85

91.97

91.91

C

91.96

92.04 92.01

92.01 92.04

92.05

C

91.90

91.8991.92 91.92

91.91

92.11 92.34

92.26

92.42

91.94 92.38

91.96

92.41

92.13

92.14

92.08

92.02

92.9492.87 92.01

C 91.91

92.71 91.91

92.79

92.10

92.1292.86

91.91 C

91.77

91.80

91.80 91.79

91.80

91.62

91.87

91.78

93.33 91.73

91.73

C 91.85

92.34

92.0592.72

91.98

91.94

C

91.87

C

91.68

92.11 92.32

92.35 92.34 92.35

92.85

92.38 92.41

92.37 92.35

92.37

92.41

92.41

92.18 92.18 92.19

92.21 C 92.15 C91.71

92.10

92.15

92.17

92.00

91.71

90.75

91.65

91.64

91.64

91.62 92.19

92.53 91.30

C92.38

92.46

92.35 C91.97

C 92.51

92.37 92.36

92.37

C 92.41

92.35

92.34

92.36

92.48 92.42 92.09

92.32 C

92.39

C 92.44

C 92.41

92.65

92.26 92.43

92.30

C 92.44

92.22

92.31

92.08 92.21

C92.03

92.33

92.36

92.28

92.32 92.72

92.72 92.72

91.99

92.61 92.61

92.68

92.68

C

92.26

92.16C92.27

92.61 92.6992.73

92.19

C

92.37

92.52

92.24

92.21

92.48

92.13 92.51

92.46

92.49

92.44

92.48

92.37

C 92.39

92.29

92.18

92.05

92.19

92.03

92.33 92.44 C92.43 C 92.50

92.4592.30

92.20C92.35

92.34

92.44 92.26

C91.93

C 92.00

C92.20

C92.25

92.44

92.19

C 91.89

92.14

92.21

92.3992.29

92.34

92.43 92.40

92.38 92.41

C 92.32

C 92.36

C 92.39

C 92.50

C 92.42

92.32

92.39 92.39

92.47

C

91.76

92.30C92.44

92.27

92.16

92.43 92.43 92.49

C 92.43

92.40

92.53

C92.47

92.50 92.45

92.02

C 92.39

C 92.39

92.41

C92.44

92.37

92.39

92.62 92.80

92.58

92.56

92.60

C92.50

C 92.50

92.45

92.39

92.57 92.50

92.50

92.35 92.32

92.29 92.10

C 92.16

92.11

C 92.15

92.10

C 92.00 92.14

C 92.34

92.62

92.46

92.61

92.91

92.48

92.74

92.79

92.64

92.5692.56

92.48

92.19

92.27

92.33

92.52

92.65

92.71

Cladire

DEPOZIT

MAGAZIE

Cladire

bazin

de ca

nto r

bazin

92.46

92.14

92.28

92.31

92.17

2 07 6 00

482600 2 07 7 00

482600

2 07 6 00

482400

92.58

INDICI:

LOCUINTE SOCIALE - 12 SCARI CF NR. 141364 NR. TOP. 2190/2, 21291/1, 2191/2, 2192/1/1/1/4/2-3/4, 2192/1/7/2, 2193/1/1/1/1/2 REGIM DE INALTIME: maxim S+P+6E+PENTHOUSE Ssuprafata CF = 18.966,00 mp Smasurat = 18.944,40 mp Saferent constructiei=17.470,00 NR LOCURI DE PARCARE = 504 (474 parcaje subterane) 1,00 loc parcare / ap. +1,80% Apartamente 1 camera = 122 (24,65%) Apartamente 2 camere = 373 (75,35%) TOTAL APARTAMENTE = 495 TOTAL locatari = estimat 1 .000

/ arhitectura / structura / instalatii /

GRUP

DESENAT

SEF PROIECT PROIECTAT

Arh. ANDREEA STRATULAT

04.2008 Arh. ANDREI FILIP

scara 1/500 PLAN MOBILARE URBANISTICA

Nr plansa:

A06

Nr proiect: 11/2008

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

FAZA P.U.Z.- P.U.D.

ANSAMBLU DE LOCUINTE SOCIALE STR. ION IONESCU DE LA BRAD, Baza RATT, TIMISOARA

Arh. ANDREI FILIP

PROPUNERE GRADINITA

S+P+4E

S+P+4E

S+P+6E

S+P+5E

BLOC 1S+P+6E+Ph

S+P+6E

S+P+4E Acces parcari subterane

Acces parcari subterane

Pla tfo

rm a

go sp

od ar

ea sc

a

30 lo

cu ri d

e pa

rc ar

e

Acces parcari subterane

Loc dejoaca

4E - Parterliber

Contur garaj subteran

Contur garaj subteran

Contur garaj subteran

Contur garaj subteran

BLOC 2S+P+4E+2Ph

BLOC 3S+P+5E+2Ph

BLOC 4S+P+6E+Ph

BLOC 5S+P+4E+2Ph

BLOC 6S+P+4E+Ph

2E - Parterliber

1E - Parterliber

PROPUNERE ZONA DE AGREMENT

reglementari: zonificarea teritoriului si caile de comunicatie DELIMITARI ZONA STUDIATA UNITA PARCELE ENSTENTE | LEGENDA UIMITA STRADA P.U.Z. - lon lonescu DRUMURI EXISTENTE de la Brad DRUMURI PROPUSE CIRCULATII DESTINATIE ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2 EXISTENTA ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2 PROPUSA. ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI EXISTENTA ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI PROPUSA ZONA REZIDENTIALA MIXTA CU CLADIRI P, P+1, P+2 SI DOTARI DE. CARTIER PROPUSA ZONA REZIDENTIALA MIXTA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 ETAJE SI DOTARI DE CARTIER PROPUSA ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL EXISTENTA ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DEINTERES GENERAL PROPUSA ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA EXISTENTA ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE EXISTENTE ZONA CALE FERATA EXISTENTA ZONA SPORT, SPATII VERZI EXISTENTE ZONA SPORT, SPATII VERZI PROPUSE CIRCULATII CAROSABILE EXISTENTE CIRCULATII CAROSABILE PROPUSE CIRCULAT PIETONALE sc. 1: 2000

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM U32008-003676/07.10.2008

REFERAT pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinţe sociale” str. Ion

Ionescu de la Brad, f.n. – Baza RATT, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi

strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U32008-002062/11.04.2008, şi completată cu U32008-003676/10.07.2008 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinţe sociale” str. Ion Ionescu de la Brad, f.n. – Baza RATT, Timişoara.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 246/15.01.2008; In baza HCL nr. 435 din 27.11.2007 privind aprobarea Studiuluide Fezabilitate şi

realizarea obiectivului de investiţie „Ansamblu locuinţe sociale” str. I.I. de la Brad – amplasamentul actual al Bazei RATT - Timişoara;

Ţinând cont de faptul că nu s-au înregistrat obiecţiuni, aşa cum rezultă din Procesul Verbal anexat de la Dezbaterea publică din 25.09.2008, organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007.

Având în vedere Raportul de Avizare nr. 03/PV-12.05.2008 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism – favorabil;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinţe sociale” str. Ion Ionescu de la Brad, f.n. – Baza RATT, Timişoara.

Documentaţia a fost iniţiată de către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA pentru a veni în sprijinul chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele ce vor fi retrocedate în natură foştilor proprietri, M.D.L.P.L. (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor) elaborând în acest sens OUG nr. 68/2006 aprobată prin Legea nr. 515/2006 şi OUG nr. 74/2007. În conformitate cu HCL nr. 435/2007 documentaţia a fost elaborată de către firma S.C. ZAM GRUP S.R.L. Timişoara, proiect nr. 11/2008 în baza Studiului de Fezabilitate aprobat.

Zona studiată este amplasată în teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, în partea de nord a oraşului. Terenul este mărginit la sud de strada I. I. de la Brad, la est şi vest de proprietăţi private, iar la nord de un drum nou propus a se realiza, în corelare cu documentaţiile aprobate anterior.

Conform PUG Timişoara aprobat prin HCL 157/2002, prelungit cu HCL 139/2007 şi PUZ "Ion Ionescu de la Brad", Timişoara, aprobat prin HCL 186/2003, terenul are destinaţia de instituţii şi servicii publice de interes general existente.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice. Conform ultimei adrese din partea Consiliului Judeţean Timiş cu nr. 12060/ 29.09.2008, nu este necesar obţinerea Avizului Consiliului Judeţean, întrucât documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinţe sociale” str. Ion Ionescu de la Brad, f.n. – Baza RATT, Timişoara nu se află într-una din situaţiile prevăzute în această adresă, si anume:

Cod FP 53 – 01, ver. 1

,,… până la detalierea acestor zone de interes, acestea sunt în principal terenurile arabile din extravilanul şi intravilanul municipiului Timişoara, terenurile riverane Pădurii Verzi si căilor majore de penetraţie în municipiu”.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinţe sociale” str. Ion Ionescu de la Brad, f.n. – Baza RATT, Timişoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Terenul aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara are o suprafaţa totală de 18.966 mp şi este identificat prin C.F. nr. 141364 Timisoara, nr. cadastral 2190/2, 2191/1- 2191/2, 2192/1/1/1/4/2-3/4; 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/7/2; 2193/1/1/1/1/2.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinţe sociale” str. Ion Ionescu de la Brad, f.n. – Baza RATT, Timişoara, se propune realizarea unui ansamblu cu destinaţia de locuinţe sociale şi funcţiuni complementare ce vor exista cu precădere la parterul imobilelor. Ansamblul va fi compus din 6 imobile în regim de înălţime variabil: de la S+P+4 E+Ph până la maxim S+P+6E+Ph, în total preconizându-se a se realiza un număr de 495 apartamente, din care 373 apartamente cu 2 camere şi 122 apartamente cu o cameră. Subsolul va avea o suprafaţă desfăşurată de 14.178,00 mp şi va adăposti 474 locuri de parcare, spatii tehnice si adăpostul de apărare civila.

Terenul este accesibil actualmente, atât pietonal cât şi auto din str. Ion Ionescu de la Brad, iar o dată cu finalizarea investiţiei se doreşte realizarea şi executarea în partea de nord a terenului a străzii noi propuse, cu profil transversal de 16m, ce a fost prevăzută şi prin documentaţia PUD - "Ansamblu de locuinţe colective si servicii" str. Ion Ionescu de la Brad nr.11, Timişoara, aprobat prin HCL 304/31.07.2007, în conformitate cu avizului Comisiei de Circulaţie nr. SC2008-6985/01.04.2008.

Pentru evitarea generării de blocaje pe străzile adiacente terenului studiat, va fi creată o axă de circulaţie auto şi pietonală în interiorul ansamblului menită să aducă traficul în incintă şi să alimenteze toate imobilele propuse dar şi pentru a face legătura între strada existentă, I. I. De la Brad şi strada propusă în partea din nord.

Terenurile învecinate, situate în partea de vest şi est, aparţin tot domeniul public al Municipiului Timişoara, şi vor fi mobilate prin documentaţii de urbanism, faza P.U.D. astfel: la vest se doreşte realizarea unei grădiniţe şi o zonă verde de agrement, iar la est o zonă de servicii şi comerţ. Acestea vor asigura funcţionalitatea întregii zone, pentru a corespunde necesităţilor şi confortului populaţiei din întregul cvartal. Indicii de construibilitate propuşi se vor încadra, pentru fiecare teren din cele două adiacente, în aceleaşi valori ca şi prezentul Plan Urbanistic Zonal.

Având în vedere că investiţia este destinată programului de realizare a locuinţelor sociale, fondul de locuinţe destinate închirierii persoanelor evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari se constituie de către consiliile locale, finanţarea acestor locuinţe fiind asigurată din bugetele locale şi din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinaţie în bugetul M.D.L.P.L. conform prevederilor în vigoare.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 40 % CUT max = 3,1 Regim de înălţime max. S+P+6E+Ph Spaţii verzi min 20 %

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi

publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului

privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinţe sociale” str. Ion Ionescu de la Brad, f.n. – Baza RATT, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Cod FP 53 – 01, ver. 1

Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitatea realizării obiectivului prezentat în acest referat.

DIRECTOR DIRECŢIA URBANISM, DIRECTOR DIRECŢIA PATRIMONIU Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU Ec. Nicuşor Constantin MIUŢ CONSILIER CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact. P.L.