keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 221/19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinţe cu servicii la parter", strada Lămâiţei nr. 11, Timişoara

19.06.2007

Hotararea Consiliului Local 221/19.06.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinţe cu servicii la parter", strada Lămâiţei nr. 11, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007 - 001435/ 14.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere avizul Comisiei de Circulaţie cu număr de înregistrare TH2007-000528/ 08.02.2007;
Examinand Raportul de avizare nr. 15/04.04.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.( c) şi alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu " Bloc de locuinţe cu servicii la parter", strada Lămâiţei nr. 11, Timişoara , având ca beneficiar pe Negrisanu Razvan Gabriel, Negrisanu Daniela Luciana, Filip Eugen Adrian şi Filip Patricia, întocmit conform Proiectului nr. 87/LAM/06, realizat de S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire recomandate : regimul de înălţime maxim de S/D+P+4+M/Er , sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto între străzile Lamăiţei şi Virgil Simionescu, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3, spaţii verzi de minim 20 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu " Bloc de locuinţe cu servicii la parter", strada Lămâiţei nr.11, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 5129 - Freidorf, având nr. cadastral 411/1/c în suprafaţă de 252 mp, 412/1/c în suprafaţă de 719 mp., pământ de industrie, fiind proprietatea comună a lui Negrişanu Răzvan Gabriel căsătorit cu Negrişanu Daniela Luciana (bun comun  parte) şi Filip Eugen Adrian căsătorit cu Filip Patricia (bun comun  parte) .

Art. 4: Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5 : Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Beneficiarilor Negrişanu Răzvan Gabriel, Negrişanu Daniela Luciana, Filip Eugen Adrian, Filip Patricia;
-S.C. Atelierele Arhitech S.R.L;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_PUD_Lamaitei.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. U22007-001435/14.05.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuinţe cu servicii la parter”,

strada Lămâiţei nr. 11, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22007-001435/13.03.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuinţe cu servicii la parter”, strada Lămâiţei nr. 11, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 6736/13.11.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuinţe cu servicii la parter”, strada Lămâiţei, nr. 11, Timişoara.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş. Avand in vedere specificul documentatiei de urbanism depuse, respectiv „ imobil locuinte colective” si impactul asupra vecinatatilor deja construite se impune prezentarea acordului notarial , conform reglementarilor Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Anexa 2. lit. b.4. Planul Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuinţe cu servicii la parter”, strada Lămâiţei nr. 11, Timişoara este elaborat de proiectantul S.C. „Atelierele Arhitech” SRL, proiect nr. 87/LAM/06, la cererea beneficiarului Filip Eugen Adrian şi soţia Filip Patricia, Negrişanu Răzvan Gabriel şi soţia Negrişanu Daniela Luciana..

Terenul studiat în cadrul documentaţiei este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud – vest a oraşului zona Freidorf. In conformitate cu PUG Timişoara zona studiata este cuprinsa in UTR nr. 58 cu destinatia de locuinte si functiuni complementare. Terenul studiat prin PUD este este delimitat de locuinte colective in regim de inaltime P+4E. Suprafaţa totală studiată în cadrul Planul Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuinţe cu servicii la parter”, strada Lămâiţei nr. 11, Timişoara este de 971 mp şi este proprietatea comună a lui Negrişanu Răzvan Gabriel căsătorit cu Negrişanu Daniela Luciana (bun comun ½ parte), Filip Eugen Adrian căsătorit cu Filip Patricia (bun comun ½ parte), înscris în C.F. nr. 5129 / Freidorf, având nr. cadastral 411/1/c, 412/1/c. Terenul apare în CF – “Pământ industrie”.

Prin documentatie se propune realizarea unui imobil destinat locuintelor colective şi amenajarea unui acces auto între străzile Lămâiţei şi Virgil Simionescu precum şi o propunere de amenajare a zonei verzi din jurul bălţii existente intr-o zona de agrement.

Drumul de acces va avea caracteristicile necesare pentru satisfacerea exigenţelor de securitate, apărare contra incendiilor şi protecţiei civile. Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute în Normativul P118/1998.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt: POT maxim = 55 % CUT maxim = 4,5

Regimul de înaltime maxim de S+P+5+Er H maxim = 26.00 m fata de cota 0.00 Indicii de construibilitate avizati in Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

15/04.04.2007 si recomandati de catre Directia de Urbanism:

POT maxim = 40 % CUT maxim = 3 Regimul de inaltime maxim S/D+P+4E+M/ Er

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuinţe cu servicii la parter”, strada Lămâiţei,

nr. 11, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER, CONSILIER, Ing. Gabriela POPA Jr. Cristina CODREANU

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. G.P.

Atasament: Raport_-_PUD_Lamaitei.pdf

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM

RAPORT DE AVIZARE

15/ 04.04.2007

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în

baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a

H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind infiinţarea C.T.A.T.U., întrunită la data de

04.04.2007 a luat în discuţie documentaţia de urbanism privind Planul Urbanistic de

Detaliu “ Bloc de locuinte cu servicii la parter” str. Lamaitei nr. 11, Timisoara

In urma dezbaterilor s-au făcut următoarele amendamente:

1.POT maxim = 40%

2.CUT maxim = 3

3. Regimul de inaltime maxim la S/D+P+4E+M/Eretras

Cu aceste amendamente avizăm favorabil cu amendamente Planul Urbanistic de

Detaliu “ Bloc de locuinte cu servicii la parter” str. Lamaitei nr. 11, Timisoara

Intocmit în baza Procesului verbal al şedinţei din data de 04.04.2007.

Preşedinte:

DIRECTOR,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

Atasament: Reglementari_urbanistice.pdf

1,50 3,50 1,0050

6,50

6,50

1,50 3,501,0050

2,50

5, 72

2, 03

3, 50

1, 67

1, 99

3, 21

1, 93

1, 65

4, 77

1, 19

5,005,00 14

,3 0

5, 10

18 ,9

0 44

,8 3

13,90

19,96

min. 6,00

46 ,2

1

22,36

2,50

R 6.00

R 3.00

R 6.00

R 6.00

S+P+5+Etr

Loc de joaca pentru copii

16 9 9.

97 4

MA RD

RU M

50 9 9.

52 4

GA RD

49 9 9.

69 9

GA RD

48

47 46 9

9. 26

4 CO

TA

45 9 9.

43 3

CO TA

42 9 9.

45 5

CO TA

41 1 00

.6 21

GA RD

40 1 00

.9 31

GA RD

37 1 00

.8 96

GA RD

36 1 00

.3 79

GA RD

35 9 9.

49 0

CO TA

34 9 9.

39 6

CO TA

CO TA

32 9 9.

58 6

31 9 9.

85 0

CO NS

T30 9 9.

74 6

CO NS

T

29 9 9.

79 7

28 9 9.

84 4

27 9 9.

86 5

CO NS

T2 6 99

.8 72

CO NS

T

24 9 9.

52 5

ST AT

IE

23 9 9.

79 1

CO NS

T

22 9 9.

88 8

CO NS

T

21 9 9.

84 4

CO NS

T 20 9

9. 85

7 CO

NS T

19 1 00

.1 19

M AR

DR UM

18 9 9.

98 7

M AR

DR UM

17 1 00

.0 74

ST AL

P

15 9 9.

93 4

MA RD

RU M

14 1 00

.0 46

PO AR

TA13 9 9.

96 1

ST AL

P

12 9 9.

79 4

LI MI

TA

11 9 9.

73 4

PO AR

TA

10 9 9.

87 3

LI MI

TA

9 9 9.

96 8

M AR

DR UM

8 9 9.

76 5

PO AR

TA

7 9 9.

84 0

CO NS

T

6 9 9.

83 3

CO NS

T

5 9 9.

88 2

LI MI

TA

4 9 9.

89 3

M AR

DR UM

3 9 9.

91 3

M AR

DR UM

1 1 00

.0 00

ST AT

IE

209 9.

46 2

MA RD

RU M

919 9.

54 1

M AR

DR UM

39 9.

68 7

ST AT

IE

49 9.

45 5

BA LT

A

59 9.

41 5

BA LT

A

69 9.

19 0

BA LT A

79 8.

82 4

BA LT

A

89 8.

65 3

BA LT

A 99

8. 50

7

BA LT

A

109 8.

48 9

BA LT

A

119 8.

47 8

BA LT

A

129 8.

48 5

BA LT

A

139 8.

80 1

BA LT

A

149 9.

32 3

BA LT

A

159 9.

30 9

BA LT A

169 9.

44 0

BA LT

A

179 9.

16 5

BA LT

A

189 9.

39 3

BA LT

A

389 9.

79 7

CO NS

T

399 9.

53 2

MA RD

RU M

409 9.

62 0

MA RD

RU M

419 9.

57 7

MA RD

RU M

429 9.

44 6

MA RD

RU M

439 9.

47 3

MA RD

RU M

449 9.

49 4

MA RD

RU M

459 9.

83 7

MA RD

RU M

469 9.

67 9

MA RD

RU M

479 9.

64 5

M AR

DR UM

489 9.

74 1

CO NS

T

499 9.

42 7

MA RD

RU M

509 9.

36 1

M AR

DR UM

519 9.

34 1

MA RD

RU M

529 9.

45 6

MA RD

RU M

539 9.

53 5

MA RD

RU M

549 9.

57 4

MA RD

RU M

559 9.

54 9

M AR

DR UM569 9.

61 3

MA RD

RU M5

799 . 5

91

MA RD

RU M

589 9.

52 8

M AR

DR UM

599 9.

47 4

MA RD

RU M

609 9.

38 4

MA RD

RU M

619 9.

74 3

LI MI

TA

629 9.

65 5

LI MI

TA 639

8. 76

6

LI MI

TA 649

8. 34

2

LI MI

TA

659 8.

47 2

CO NS

T 669

8. 57

6

CO NS

T679 8.

65 5

M AR

DR UM

689 8.

54 9

MA RD

RU M

699 8.

76 9

ST AL

P

709 8.

63 8

MA RD

RU M

719 8.

59 3

MA RD

RU M

729 8.

67 4

LI MI

TA

739 8.

53 2

LI MI

TA

749 8.

69 0

LI MI

TA

759 8.

74 9

LI MI

TA 769

8. 80

9

LI MI

TA

779 9.

14 3

GA RD

789 9.

00 8

ST AL

P

799 9.

53 4

GA RD

809 9.

10 6

MA RD

RU M

819 9.

22 2

MA RD

RU M

829 9.

40 1

CO NS

T

839 9.

36 2

MA RD

RU M

849 9.

36 3

MA RD

RU M

859 9.

71 5

GA RD

869 9.

51 4

GA RD

889 9.

72 7

CO NS

T

899 9.

33 3

CO NS

T

909 9.

53 6

MA RD

RU M

10 699 .6

99

ST AL

P

10 799 .7

60

ST AL

P

10 899 .7

01

ST AL

P

10 999 .5

14

CO TA

11 099 .5

42

CO TA1

1199 .7

47

CO TA

11 299 .7

17

CO TA

99 .5

42

11 499 .5

53

CO TA

11 599 .7

51

CO TA 1

1699 .6

73

TR OT

UA R

11 799 .3

84

CO TA

12 198 .4

75

CO TA

12 298 .6

02

CO TA

12 398 .6

23

CO TA

12 498 .4

42

CO TA

12 598 .5

32

CO TA

12 698 .5

65

CO TA

12 798 .7

98

CO TA

12 899 .2

72

CO TA

12 999 .7

31

TR OT

UA R

13 099 .7

51

TR OT

UA R

13 199 .5

92

TR OT

UA R

199 9.

37 1

MA RD

RU M

219 9.

38 6

MA RD

RU M

229 9.

34 1

MA RD

RU M

239 9.

38 7

MA RD

RU M

249 9.

37 8

MA RD

RU M

259 9.

32 7

MA RD

RU M

269 9.

36 0

CO NS

T

279 9.

71 2

CO NS

T 289

9. 67

9

CO NS

T299 9.

54 1

MA RD

RU M

309 9.

51 9

M AR

DR UM

319 9.

53 2

MA RD

RU M

329 9.

61 2

MA RD

RU M

339 9.

60 2

MA RD

RU M

349 9.

71 3

CO NS

T

359 9.

65 7

CO NS

T

369 9.

73 2

CO NS

T 379

9. 64

4

CO NS

T

879 9.

44 2

MA RD

RU M

929 9.

81 1

CO NS

T

939 9.

75 2

CO NS

T

949 9.

60 0

CO NS

T 9 599

.4 40

MA RD

RU M

969 9.

57 8

MA RD

RU M

979 9.

51 5

MA RD

RU M

989 9.

56 3

MA RD

RU M

999 9.

57 2

M AR

DR UM

10 099 .4

79

MA RD

RU M10

199 .4

74

M AR

DR UM

10 299 .5

00

CO NS

T

10 399 .4

70

CO NS

T

10 499 .4

87

ST AL

P

10 599 .5

54

ST AL

P

D4

B loc de locuinte

D +P+4E

E3

14

D1

Bloc de locuinte D+P+4E

Bloc de locuinte D+P+4E

8B8A10

11 9A

B4

post trafo

11 B2

9

22

73

Statie reglare- masurare

gaz

Casa unifamiliala si servicii

P+1E

Casa unifamiliala si comert

P+M

Casa unifamiliala

P+1E

Casa unifamiliala

P

Anexa P

24

Bloc de locuinte D+P+4E

B lo

c de

lo cu

in te

D +P

+4 E

21

A 21

E5

Casa unifamiliala

P

2/14

B

Bloc de locuinte

D+P+4E

D4

15

B1

15 F

20B

15

2

15

E5

10 A

16

B

120

A

9

20A

B6 22

Bl oc

de lo

cu int

e

D+ P+

4E

D7 Bl

oc de

lo cu

int e

D+ P+

4E

Bloc de locuinte

D+P+4E

8B

13

7

8A

90

Bl oc

de lo

cu int

e

D+ P+

4ED 3

Bloc de locuinte

D+P+4E

Bl oc

de lo

cu int

e

D+ P+

4E

Bloc de locuinte

D+P+4E

B5

Blo c d

e l oc

uin te

D+ P+

4E

Bloc de locuinte

D+P+4E

24

26

F2

F3

Blo c d

e l oc

uin te

D+ P+

4E

Bloc de locuinte D+P+4E

4

10B10A

10

5

B lo

c de

lo cu

in te

D +P

+4 E

Blo c d

e l oc

uin te

D+ P+

4E

Pa rc

ar e

Pa rc

ar e

E4

Bl oc

de lo

cu int

e

D+ P+

4E

Bl oc

de lo

cu int

e

D+ P+

4E

G arajeGaraje

traseu pietonal

Balta - propunere amenajare si regularizare maluri -

919 9.

54 1

ponton

ponton

PP

traseu pietonal

PP P

Circulatie auto (doua sensuri de circulatie), profil existent = 3.21m

P PP PPP P PPPPP P PPPP PP

M AR

DR UM

P P PP P

S+P+6+Etr

P

99 .4

48

P

Atelier -Electroechipament industrial-

(cladire dezafectata) P

Circulatie auto (doua sensuri de circulatie), profil existent = 4.77m

8

P

P

GA RD

Profil stradal propus: - 1.50m circulatie pietonala - 3.50m circulatie auto (un singur sens de circulatie) - 1.00m circulatie pietonala - 0.50m spatiu verde

83

P P P P

99 . 3

62

P P

MA RD

RU M

50 49

47

24 9 9.

52 5

ST AT

IE

Agrement si servicii

Agrement si servicii

POT max. = 55% CUT max. = 4.5

Casa unifamiliala

P+1E N

Intr. G heorghe Sarbu

Str. Virgil Simonescu

St r.

Eu ge

n C

ut ea

nu

Str. Eugen Cuteanu

Str . E

ug en

Cu tea

nu

St r. E

ug en

C ut

ea nu

Str. Lamaitei

BLOC DE LOCUINTE - PUD -

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

PUD1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

dec. 2006

Timisoara, Str.Lamaitei nr. 11

FILIP EUGEN SI FILIP PATRICIA NEGRISANU RAZVAN SI NEGRISANU DANIELA

87/ LAM/ 06

aliniament la frontul stradal

Str. Eugen Cuteanu

ac ce

s au

to

Str. Lamaitei

acces parcaj subsol

ac ce

s pi

et on

al s

i a ut

o la

p ar

te r

P.U.D. B L O C D E L O C U I N T E S+P+6+Er / S+P+5+Er - Str. Lamaitei / Str. Virgil Simonescu

POT = maxim 55%

P.U.D. B L O C D E L O C U I N T E S+P+6+Er / S+P+5+Er

Plan de incadrare

limita implantare spatele parcelei (min. 6m)

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIEI

Locuire si servicii la parter

circulatii auto si parcaje (dale inierbate)

accese auto pe parcela

accese pietonale pe parcela

aliniamente si limite de implantare

circulatii auto secundare

zona propusa pentru agrement si spatiu verde (amenajare si regularizare)

LEGENDA:

zona de implementare (locuire si servicii) regim de inaltime S+P+6+Er / S+P+5+Er

limita zonei studiate

cladiri cu functiune rezidentiala (locuinte unifamiliale P/ P+1/ P+M)

garaje existente

spatii verzi existente

circulatie auto

limita de proprietate

circulatie pietonala

parcaje existente

teren neamenajat (vegetatie necontrolata)

cladiri cu functiune rezidentiala (blocuri de locuinte D+P+4)

cladiri cu functiune rezidentiala si comert sau servicii la parter (P/ P+1/ P+M)

zone cu functiuni complementare (posturi trafo, statii gaz)

zone cu functiune de productie (cladire dezafectata)

anexe gospodaresti P

balta - propunere reamenajare

zona studiata, cu caracter de propunere

Bloc de locuinte cu servicii la parter

Regim de inaltime: S+P+6+Er /S+P+5+Er H max +25.00m fata de ±0.00

POT max = 55% CUT max = 4.5

stadion

Asociatia sportiva

Auto Timisoara

platf.beton

St r.P

od go

rie i

camin

vestiare post trafo

parcare

hala

Str.Valiug

1

3

cantina

sala sport

cabina poarta

5

termica centrala

atelier

Liceul Auto Timisoara

platforma

castel apa

S.C.Autotim S.A

cantar

TIMISOARA S.C. AUTOTIM S.A.

cabina poarta

depozit

remiza P.S.I

depozit

hala ANTREPRIZA DRUMURI SI PODURI

depozit depozit

statie CO

platforma

cos

centrala termica

INT RA

RE A

AR DE

ALU LU

I

ram pa

atelier

punct termic

camin

1 A

5

6

PIAT A PE

TOFI SAN

DOR

PIAT A PE

TOFI SAN

DOR

9 statie PECO

10

11

2

12

13

STR.NICOLAE FILIMON

3

5

1

parcareparcare

11

Parcul Petofi SandorParcul Petofi Sandor parcare

STR.VALIUG

STR.VALIUG

AA

Liceul AutoLiceul Auto

ST R.

AR D

EA L

ST R.

AR D

EA L

statie autostatie auto

E2

6

E2

6

E 1E 1

Liceul Auto

post trafopost trafo

dispensardispensar

parcareparcare

ramparampa

22

20

B

4 20

B

4

33

Parcul Petofi Sandor

55

B 16

20

A 1818 parcareparcare

BB

1313

statie auto

C15C15

E 1

E2

BB 1616

dispensar

A

ST R.I

ON S

LA VIC

I

parcareA

ST R.I

ON S

LA VIC

I

AA

14

14 14

14 BB

post trafo 1717

AA

B

C15

rampa

A

7 7A

9

11

18 18 parcare

15

17

ST R.N

.AN DR

EE SC

U

15

17

ST R.N

.AN DR

EE SC

U

16 1919

B

A

17 18

20

A 2121

2525

22

2727 24

1A1A

terasaterasa

11

terasa

2/ 4 terasa

2/ 4

C3C3

AA

2/ 6

2/ 6

parcare

B

parcare

B

punct termicpunct termic

55 9

77

Antrepriza de Drumuri si Poduri

11 -1

3

A3A3

2/ 8 77

C2

2/ 8 A4

A5

8C terasa8C

C3

terasa

A

parcare

B

punct termic

13

A 8C 13

A

14

1313 BB

E2 14

E2 14

E3 14A3 E3 14

E4E4

15 D7

STR.EUGEN CUTEANU (VALIUG)

20 B

D4

10AB

E5 16

E5 16

E2

15

15F

15

15F 120

2

120

2

E3 E4

A 90

laborator

15 A ST

R. A

RD EA

LU LU

I

15 17

22/10

2/2 B3

B1

9

ST R.

EU G

EN C

U TE

AN U

( VA

LI U

G )

11 B2

B4

2/ 14

D1

13

17 A

17 B

19

B5

15 B6

post trafo

24

STR. VALIUG

F2

20 A D4

22

8 B

D3

7

8A STR.EUGEN CUTEANU (VALIUG) atelier

26 F3

B

A 2626

13 A

B

A

BB

26 B

Str . N

ic. An

dre esc

u

Str . N

ic. An

dre esc

u2 5

B

25

B

AA

21

B

21

B

21

AA

E5 15F

22

7373

120

A

B

Str. Lam aitei

Str. Lam aitei

21

2 4

22

7474

BB

24 A

24 A

8

6

8

6

44

B

A

26 A

B

26 28

4

39A

27

39A

27

30

39 3939

74

B

4141

A

A

32 B

32 32

A

2

32 A

4343

4545

Str.Daniel Constantin

36

9

9 A

atelier auto

1 1

9A

8888

8A

Str.Lam aitei

Str.Lam aitei

terasaterasa

1 0

2 12 1

1 91 9

73

33

9terasa 9

55

77

88

11

4747

49 51

49 51

6 4

2

6 4

2

1 11 1

1 5

13

1 5

13 Str.George Georgescu

Str.George Georgescu 1 01 0

1212

16A

17

16A

17

16

14

16

14

20 1 8

20 1 8

3

5

3

5

77

44

99

11

13

11

13 1010

66

88

hidrofor

24B

24A 13B

13

1 8

1 6

2 2

2 0

8

8 A 1 0

12

6

3Str. Daniel Constantin 3 A

34

36 36

B

Str .Ni

co lae

An dre

es cu

Str .Ni

co lae

An dre

es cu

11

5353

2 B2 B

2 2 A

2 2 A

5555

5757

5959 44

6363

48

46

63 A

63 A

ram pa

hala productie

ram pa

post trafo birouri

hala productie

hala productie

hala productie

hala productie S.C. RIO S.A.

ram pa

po st trafo

7B 5A

7A

3

bazin

hala productie

ST R.

CO NS

TA NT

IN SI

LV ES

TR I (S

TR . G

RU IA

)

S.C. STANIS S.A. ram

pa

S.C. COMSERVICE S.A.

S.C. RIO S.A.

hala hala

birouri

S.C. Rio S.A.

post trafo

hala

magazie

S.C. Stanis S.A.

birouri

atelier punct termic

S.C. Comservice S.A. depozit carburant

depozit carburant

cabina poarta

post trafo

IN TR

AR EA

AR DE

AL UL

UI38

3A

3

2/16

F1

5

4

4

7 5

2 1

STR. CONSTANTIN SILVESTRI (GRUIA) 4

4

ST R. A

RD EA

LU LU

I

R. A. T. T.

ST R.

IO N S

LA VI

CI

4

STR. LAMAITEI

10B

10A

3

10

8B

8A

8

terasa terasa

STR. C-TIN SILVESTRI

2/2

2 A

10

12 A

ST R.

AR DE

AL UL

UI

12 B

4 7

14

STR. GEORGE GEORGESCU (ECATERINA VARGA)

3333

27 2 5

27 2 5

2 32 3

2 22 2

2 6 2 4

2 6 2 4

2929

3131

3 2 3 0

3 2 3 0

2 82 8

39

terasa

3 53 5

37

38

3 6

38

3 6

4 1

45 4 3

4 04 0

3434

3 53 5

31

3 3 31

3 3

3 73 7 3 4

32

3 4

32

1 91 9 1 7 Str.Agronom

iei

1 7 Str.Agronom iei

2 32 3

2 12 1

2 02 0

1 51 5 1212

16

14

16

14

1818

25A 25A

2 5

2 6

2 5

2 6

2 7

2 9 2 7

2 9

2828

22 24 22 24

3030

44 46

4 8

3 9

4 3

41

36

38

4 0

4 2

1 A

1

1 A

1

22

44

6

Str.Octav Bancila 6

Str.Octav Bancila

88

11

55

77

22

44

1010

1 7

pivnita

1 7

pivnita

1313

1 1

16

Str.Pacii1 1

16

Str.Pacii

1515

1818 20

99 88

9A

12

9A

12

1 01 0

66

1 41 4

pivnita

2 1

2 3

26

2 2

2 0

2 4

2 5

28

min. 10%

CUT = maxim 4.5

mp %criterii

max. 55%Bloc de locuinte cu serviciila parter 0 max. 534 max. 55%

Terenul studiat 971 971- -

0

Spatii verzi 0 min. 10%

Circulatii pietonale, auto si parcaje

min. 97

max. 50% max. 485 max. 50%

Situatia propusaSituatia existenta (mp)

lim ita

im pl

an ta

re la

s ol

H max = 22.00m

H max = 25.00m

Eugen Filip

Adrian Zama-Neagra

Daniela Florescu 02 - AREGLEMENTARI URBANISTICE

acces pietonal servicii