keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 356/25.07.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spaţii de depozitare şi producţie", extravilan Timişoara - Calea Aradului, jud. Timiş

25.07.2006

Hotararea Consiliului Local 356/25.07.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spaţii de depozitare şi producţie", extravilan Timişoara - Calea Aradului, jud. Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22005-005560/16.05.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38,alin. 2, lit.(c) din Legea nr.286/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;
În temeiul art. 46, alin (2) din Legea nr.286/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Spaţii de depozitare şi producţie", extravilan Timişoara - Calea Aradului, jud Timiş, conform Proiectului nr. P-09/2005, întocmit de S.C "ARHITECT TRAMBIŢAS" S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 143110, nr. top A 330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1/1 cu suprafaţa de 5,7947 ha (arabil extravilan) şi CF nedefinitivă nr.136180, nr. top A 328/1/1/2 cu suprafaţa de 2,39 ha (arabil în extravilan), fiind proprietatea lui Jivi Nicolae Ilie, soţia Jivi Luminiţa Simona şi Vasilescu Nicoleta Adriana.
Prin prezentul Planul Urbanistic Zonal "Spaţii de depozitare şi producţie", extravilan Timişoara - Calea Aradului, jud Timiş, suprafaţa reglementată ce se se va introduce în intravilanul Municipiului Timişoara este aceea din Faza Ib, în suprafaţă de 4 155 mp, suprafaţă care va trece în Zona D de impozitare.
Fazele II, III, IV şi V se vor realiza numai după elaborarea şi aprobarea unor noi Planuri Urbanistice Zonale, conform declaraţiei notariale.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Autorizarea oricăror lucrări de construcţii în conformitate cu prezenul Plan Urbanistic Zonal "Spaţii de depozitare şi producţie", extravilan Timişoara - Calea Aradului, jud Timiş, se va face după ce drumurile vor fi publice, conform declaraţiei notariale autentificate sub nr. 802/07.06.2005 şi după scoaterea terenului din circuitul agricol.

Art. 3: La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.
Intersecţia dintre DN 69 şi Centura Nord Timişoara se va realiza conform Avizului nr. 40/306/26.05.2005 al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri - Timişoara.

Art. 4: Se instiutuie interdicţie definitivă pentru zona studiată la sud de faza V şi intredicţie temporară de construire pentru faza V până la rezolvarea definitivă a intersecţiei cu Calea Aradului prin preluarea centurii feroviare şi rutiere, conform Aviz Consiliul Judetean nr. 42/07.07.2006.

Art. 5: Planul Urbanistic Zonal "Spatii de depozitare si productie", Extravilan Timişoara - Calea Aradului se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are valabilitate de 10 ani.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Jivi Nicolae Ilie şi soţia Jivi Luminiţa Simona şi Vasilescu Nicoleta Adriana;
-S.C. "ARHITECT TRAMBIŢAŞ" S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Reglementari.pdf

A Z INALTIMEA CONSTRUCTIILOR — P.O.T. max. - 60% CUT. max-15 ca | P (partial P+1E) A PLATE SEE E RGĂ URI P e OTRENUFI n [A[8 FIER 5 5 = E Bell a E 5 E) =|3 p[i EI BI =|8 FIABILE aj 2 şi : 5 i $ să : ţ 25 5 E 31 : : i Egg 52 Vis 5 E: 5 BEA „35 E BIBI si“ uri SR 3,3 : EH BAIE sta b E e E, 6 a * TM

Atasament: Referat_-_PUZ_Depozit_Aradului.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, JUDEŢULTIMIŞ P R I M A R PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U22005-005560/07.07.2006

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Spaţii de depozitare şi producţie”,

extravilan Timişoara-Calea Aradului, jud. Timiş

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara, Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, Planului Urbanistic Zonal cu Caracter Director Timişoara Nord şi strategiei de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu numărul U22005-005560/18.10.2005 şi completată cu nr. U22006-002176 din 27.04.2006 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal “Spaţii de depozitare şi producţie”, extravilan Timişoara-Calea Aradului, jud. Timiş

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 2235 din 27.04.2006, eliberat pentru nr. Top A330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1/1 şi Certificatul de Urbanism nr. 4876 din 14.09.2005, eliberat pentru nr. Top A328/1/1/2;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal –“Spaţii de depozitare şi producţie”, extravilan Timişoara-Calea Aradului, jud. Timiş. Planul Urbanistic Zonal este elaborat de S.C „ARHITECT TRAMBIŢAS” S.R.L., proiect nr. P-09/2005, la cererea beneficiarilori Jivi Nicolae Ilie, Jivi Luminiţa Simona şi Vasilescu Nicoleta Adriana.

Terenul studiat în cadrul PUZ este situat în extravilanul municipiului Timişoara, în nordul teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, pe traseul drumului naţional DN 69 Timişoara – Arad, în vecinătatea intersecţiei cu drumul de centură. Destinaţia actuală a amplasamentului este de zonă agricolă.

Suprafaţa totală studiată în cadrul documentaţiei este de 8,1847 ha., terenuri în proprietatea lui Jivi Nicolae Ilie, soţia Jivi Luminiţa Simona şi Vasilescu Nicoleta Adriana, cu interdicţie de instrăinare şi grevare în favoarea S.C. MAHLE FILTERSYSTEME GmbH Germania. Terenurile studiate sunt înscrise în C.F. nr. 143110, nr. top A 330/1/1/2/1- A330/1/1/3/1/1 cu suprafaţa de 5,7947ha (arabil extravilan) şi CF nedefinitivă nr.136180, nr. top A 328/1/1/2 cu suprafaţa de 2,39ha (arabil în extravilan).

Documentaţia este însoţită de noul Aviz al Consiliului Judeţean nr. 42/07.07.2006 eliberat cu condiţii, conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 09 A02 - interdicţie definitivă pentru zona studiată la sud de faza V şi intredicţie temporară de construire pentru faza V până la rezolvarea definitivă a intersecţiei cu Calea Aradului prin preluarea centurii feroviare şi rutiere.

Prin P.U.Z. – “Spaţii de depozitare şi producţie”, extravilan Timişoara-Calea Aradului, jud. Timiş se propune pe zona studiată funcţiunea de spaţii comerciale şi de depozitare, realizarea drumurilor de deservire, a parcajelor şi echiparea tehnică aferentă. Accesul la parcelă în etapa finală se va realiza din viitoarea bretea a intersecţiei DN69 cu drumul de centură. Soluţia provizorie se va realiza din drumul agricol existent la Km. 7+050 stânga, prin relaţie dreapta. Din acest drum agricol se va realiza un drum colector paralel cu DN69, amplasat la cca.100m faţă de acesta şi care va prelua traficul din zonă. Noile spaţii de depozitare şi producţie vor fi realizate pe o suprafaţă de 4 155mp.

Obiectivul prezentei documentaţii constă din realizarea construcţiilor propuse în Faza Ib. Pentru Faza Ia s-a elaborat Planul Urbanistic Zonal – “Corp administrativ-birouri”, Extravilan Timisoara - Calea Aradului, aprobat prin HCL nr. 284 din 28.06.2005.

Fazele de perspectivă se vor realiza ulterior, conform declaraţiei prin elaborarea de noi documentaţii de urbanism.

. Indicii de construibilitate propuşi sunt: POT maxim = 60 % CUT maxim = 1,5 Regim maxim de înălţime = P+2E Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul PUZ se va face cu

respectare condiţiilor impuse de deţinătorii de utilităţi prin avizele acestora. Suprafaţa studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se va introduce în intravilanul

municipiului Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţiei.

După introducerea în intravilanul municipiului Timişoara terenul va trece în zona D de impozitare.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic Zonal - “Spaţii de depozitare şi producţie”, extravilan Timişoara-Calea Aradului, jud. Timiş se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal - “Spaţii de depozitare şi producţie”, extravilan Timişoara - Calea Aradului, jud. Timiş a fost supusă dezbaterii publice din data de 18 mai 2006 şi a fost retrasă din şedinţa de zi a plenului din luna mai pentru clarificare Avizului Consiliului Judeţean.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin Ciurariu

CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. P.L. Dact.2exemplare