keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 277/22.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare" strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timisoara

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 277/22.05.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare" strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-007246/08.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-007246/08.05.2018 - al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-007246/08.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 41/26.10.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 06/ 29.03.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 12 din 13.02.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. VALERAM S.R.L. , întocmit conform Proiectului nr. 10-IIB-17, realizat de S.C. 5U STAMP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Pentru UTR 1 - zona locuinte colective:
- Regim de construire: maxim P+1E+Er - P+3E+Er, sub rezerva dotarii in mod obligatoriu cu lift (la cladirile peste P+3E)
- Funcţiune predominanta: locuinţe colective;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax. = 30%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax. = 1.4;
- Înălţime maximă: Hmax. cornisa Er =10m; Hmax.=12m pt. regimul de inaltime max. P+1E+Er;
Hmax. cornisa Er =16m; Hmax.=18m pt. regimul de inaltime max. P+3E+Er;
- Spatii verzi minim 25% - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 12 din 13.02.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
- Retrageri fata de limite:
- 6 m regim de aliniere la strada Constructorilor;
- minim H/2 dar nu mai putin de 6 m fata de limta de la Nord-Vest;
- minim H/2 dar nu mai putin de 3 m fata de limta de la Sud-Est;
- minim 8 m fata de str. Mircea Dimitrie Ratiu;
- minim 10 m fata de limta de la Sud-Vest;
- 6 m regim de aliniere la drumul propus P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 472/28.10.2008;
- Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe str. Mircea Dimitrie Ratiu pentru accesarea parcajelor propuse si de pe strada propusa prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008, modernizata (profil de 16m), prin acces cu raza de 5.50m conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-3581/ 02.11.2017;

Pentru UTR 2 - zona functiuni complementare (servicii, comert):
- Regim de construire: maxim P+1E -P+1E+Er/ S+P+1E+Er;
- Funcţiune predominanta: functiuni complementare locuirii;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax. = 50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax. = 1.5;
- Înălţime maximă: Hmax. cornisa Er = 10 m; Hmax.= 12 m;
- Spatii verzi minim 15% - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 12 din 13.02.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
- Retrageri fata de limite:
- cca. 10 m regim de aliniere la strada Ion Ionescu de la Brad, conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 304/31.07.2004;
- minim H/2 dar nu mai putin de 5 m fata de limta de la Nord-Vest;
- minim H/2 dar nu mai putin de 3 m fata de limta de la Sud-Est;
- minim 10 m fata de limta de la Nord-Est;
- Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe str. I. I. de la Brad, prin acces cu raza de 5.50 m conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-3581/ 02.11.2017;

- Hmaxim = 18 m (cota absoluta 111.27 mdMN) - conform Avizului de principiu nr. 34272/1595 din 14.02.2018 al Autoritatii Aeronautice Civile Romane.
- Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare obiectiv în parte la faza D.T.A.C. in conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje pe terenul beneficiarului;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru obiectivele propuse se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acestora, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1256/08.12.2017 şi Avizul tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 58343/DT-ST din 22.11.2017 - S.C. Aquatim S.A.
La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.
Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).
Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de Acţiune asumat nr. UR2017-019622 din 05.12.2017.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective si functiuni complementare" strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totala de 8697 mp este înscris în C.F. nr. 413263 Timişoara, nr. cad. 413263, C.F. nr. 413236 Timişoara, nr. cad. 413236 si C.F. nr. 404859 Timişoara, nr. cad. 404859, fiind proprietatea S.C. VALERAM S.R.L.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 10-IIB-17, planşa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2017-019622 din 05.12.2017.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective si functiuni complementare" strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Genarale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C. P.I. Timis;
- Beneficiarului S.C. VALERAM S.R.L. ;
- Proiectantului S.C. 5U STAMP S.R.L.;
- Mass / media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 05_PROPUNERE_DE_MOBILARE_URBANISTICA.pdf

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

Amplasament:

PUZ Nume

S.C. VALERAM S.R.L.

10-IIB-17

Arh. Baia D./ Arh. Folea D. Arh. Baia D.

5U STAMP proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a,

Reg.Com.J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

Februarie 2018

LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE1:1000

Timisoara, str. I.I.Brad, nr. 9 si 11B, Jud. Timis, nr. cad. 413263, 413236, 404859

Arh. Baia D./ Arh. Onet A.

Tim isoara, tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. G eorgeta Trim

bitas

stud.arh. Adrian Balos

Verificat:

Proiectant :

Scara:

R7951780

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

Nr. pr.:

Denum ire proiect:

Beneficiar:

arh. G eorgeta Trim

bitas

Sef proiect: Proiectat:

Desenat:

arh. Ileana Ion

33/2006

iulie '07

S.C. ANDRO NIC CRISTIAN S.R.L.

Faza: P.U.D.

Denum ire plansa:

P.U.D. - Ansam blu de locuinte colective

si servicii.

str. Ion Ionescu de la Brad nr.11 , Tim isoara

Nr.pl.33

- PLAN INCADRARE IN ZONA SCARA 1: 15.000

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA

SCARA 1:500

A05

PO SIBILITATI DE M

O BILARE URBANISTICA

P.O.T. m axim

propus - 28.00 % C.U.T. m

axim propus - 2.00

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PRO PUSA

13.836,00 m p

m p

m p

%

%

35,94% 11,18%

3.837,00m p

SUPRAFETE TEREN

-

CO NSTRUCTII

SPATII VERZI LO

CURI DE JO ACA

-

CIRCULATII

100%

2.892,50m p

100%

585,60m p

4.973,90m p

-

TO TAL CARO

SABIL, TRO TUARE

PARCARI (dale inierbate)

0,8%

27,73%

13.836,00 m p

20,91% 4,24%

-

- -

-

-

111,10m p

BILANT TERITORIAL

1.547,00m p

P.T. 38

E le

c t

rom o

to r

TIM ISO

AR A

p o

s t

t

ra fo

S.C. INDO

CON S

TRU C

T

S.A.

TIM ISO

AR A

O F

IC IU

L

P A

R O

H IA

L

O R

TO D

O X

R OM

A N

S .C

. FO C

U S

S .R

.L.

pos t

tra fo

R .A.

T ERM

O F

IC A

R E

C

A LO

R

R .A.

T ERM

O F

IC A

R E

C

A LO

R

S .A

.S .

B E

R T

O N

R.A.I.F. (sec

tia

m ecanica)

R. A.

CALOR

ZU R

O B

AR A

CO

O P

S.A.

(C EN

TR O

C O

O P

-B U

C U

R E

S T

I)

S ec

tia

Tu rna

to rie

s ta

tie

p om

p a

re

S.C. MURES TIMISOARA S.R.L.

p o

s t

t r

a f

o

c en

trala

te rm

ic a

S.C. ROCRIN SRL

S.C. TIFAN`S

p o

s t

t ra

fo

p o

s t

t

ra fo

S.C. M

EC TR

AN S

S.A.

S.C. ITA

LROM

S.A.

S.C. M

EC TR

AN S

S.A.

S.C. S ER

V C

O N

S.A.

S .C

. E U

R O

C O

N S

T R

U C

T S

.A .

S c.

G ene

rala

N r.

7

P.T.

S .C

. OC A

S IO

N S.R

.L .

URBIS

TIM IS

S.C. V

U L

C A

N

TIM IS

S.C. CON

FOR T

S.A.

U R

B IS

T

IM IS

S.C. FO

R A

D E

X

S.A.

S .C

. C O

M A

T S

.A .

R .A.T.T

D ep

o u

troleib

u ze

Te ren

P

rim a

rie

S .C

. F O

R A

D E

X T

IM IS

S .A

.

S.C. S

ER V

C O

N

S.A.

S.C. S ER

V C

O N

S.A.

S.C. S T

IZO S.A.

S .C

. IN V

E S

T S

.A .

S.C. S

ER V

C O

N

S.A.

S.C. M

EC TR

AN S

S.A.

S.C. INDCONSTRUCT

S.A.

S.C. EU

R O

CO N

S TR

U C

T

S.A.

S.C. IN V

ES T

S.A.

P ad

u re

a

V e

rd e

R E

C O

N

S.C. AZUR

TIM

ISOARA

S.C. A

ZU R

T

IM ISO

AR A

R.A. HOR

TICO LA

U.M.T

U .M

. TIM IS

O A

R A

S .C

. IN D

C O

N S

T R

U C

T S

.A .

S .N

.C .F.R

.

S .C

. IN D

C O

N S

T R

U C

T S

.A .

R .A

. H

O R

T IC

O L

A

PROM T

S.A.

U .M

. TIM IS

O A

R A

C a

sa

o a

sp e

ti

P ad

u re

a

V e

rd e

P ad

u re

a

V e

rd e

Behela

O colul

silvic

P adu

rea

ve rd

e

PVC

A i

F F O L

A i

F

F A I

F

F

F

F

F A I

O L

P V C

PEID

PEID

PEID

OL

O L

Blo c

C

3

Bloc C2

t e r a s a

terasa

t e

r a

s a

Bloc 56

Blo c

C1

Blo c

55

t e

r a

s a

terasa

terasa

terasa t e

r a

s a

terasa

t e

r a

s a

t e

r a

s a

te ra

s a

te ra

s a

terasa

C om

ple x

C

om e

rcial

B lo

c

B 30

Scara

A

B lo

c 8

3 7

Scara A

Bloc B36

Scara AScara B

Scara B

B lo

c B

3 5

Scara B

Bloc B31

Bloc B31

Sc ar

a A

R es

tau ran

t

t e

r a

s a

B lo

c

B 3

4

B lo

c

B

2 7

Scara B

Bloc B29

S c

a r

a B

B lo

c B

2 8

Scara A

Scara A

B lo

c

B 21

Scara B

birouricop e

r tin

a statie c

a rb

u r

a n

ti

B lo

c

B 2

2

Scara B Scara

A

Bloc B

24

Scara AScara B

h a

la hala

Bloc B2

h a

la

h a

la

hala

sp a

tiu

com e

rcial

hala

m ag

a zin

alim

en ta

r

Bloc 5

Bloc 4

S.C. TR A

IA N

S.R .L.

pa rca

re

TAM IS

A

TR AD

IN GB

lo c

1

t e

r a

s a

B lo

c

110

B lo

c

3 21

B lo

c 3

2 0

loc

joaca

B lo

c 10

9

g ra

dinita

Bloc

108

cresa

Bloc 319

Bloc 318

B lo

c

317Blo c

10 7

Bloc

105

Bloc

106

terasa

club

terasa piscina

Bloc 148

Bloc 147

B lo

c 14

6

terasa biro

u ri

S c a r a C S c a r a

B

Bloc B

25

S c

a r

a A

Bloc B

26

Scara B

c e

n t

r ala

g

a z

e

Bloc B14

S c a r a BS c a r a

A

Bloc 145

Bloc 144

Bloc 143

pa rca

re

S.R.L. ION

EL

depozit

Bloc 128

pa rca

re

t erasa

Bloc 142

p a r c a r e

B lo

c 14

1

t e

r a

s a

S c

a r

a A Blo

c

B

7

terasa

terasa

co fe

ta rie

p u

n c

t t

e rm

ic c

en trala

te

rm ic

a

cos

cos

Bloc 8

gaz m

etan

camin n

e fam

ilis ti

s ta

tie pa

rca re

B lo

c 2

4

Blo c

25

Bloc 316

B lo

c 31

5

Bloc

104

Bloc

103

Blo c

32

P.T.T.R.

B lo

c 2

2

Blo c

26

Blo c

28

Bloc 33

Blo c

29

Blo c

32

Bloc 23

Blo c

30

d e

p o

zit

Blo c

35

Blo c

36

pa rca

re

B lo

c 31

wc

Bloc 126

Bloc 125

B lo

c 12

7

pos t

t ra

fo

punc t

te rmic

Bloc 132

Bloc 129

Bloc 140

B lo

c 13

0

B lo

c 13

1

Bloc 139

B lo

c 13

8

Bloc

102

Bloc 133

Bloc

135A

Bloc

101

Bloc

100

Bloc

135B

Bloc 137

Bloc 136

t e

r a

s a

B lo

c A

13

B lo

c A

4 1

B lo

c A

4 2Scara A

Blo c

99

pla t

fo rm

a be

to n

t e

r a

s a

Bloc 216

lo to+

zia re

S.C. M

IAM I

pos t

t ra

fo

r e

s ta

u r

a n

t

Bloc

308B

S c a r a B

Bloc 215

farm acie

S c a r a A

Bloc 214

S c

a r

a B

B lo

c 21

4

Bloc 218

B lo

c

2 2

9

Bloc 219

Bloc 260

Scara C

Bloc A

34

Scara B

B lo

c 2

5 9

B lo

c

2 5

8

B lo

c

2 20

Bloc 221

Bloc 256 B

lo c

2 2

6

Bloc 257

Bloc 224

B lo

c 2

2 5

Bloc 255

S c a r a AB

lo c

B

91

S c a r a B

S c

a r

a A

Bloc B94

Scara B

te ra

s a

t e r a s a

S c a r a C

Scara A

S c a r a BBlo c

B 9

2

S c a r a A

S c a r a C

B lo

c

B 9

3

Scara B

Bloc B20 S c

a r

a B

Bloc B19

Scara C

B lo

c B

9 6

Scara A

Bloc B

97

S c

a r

a B

Scara A

Bloc 99

Scara B

B lo

c B

9 8Scara A

Bloc 95

Scara C

Bloc

100

S c

a r

a B

Scara A

biro u

ri birouri

bap tis

ta

bis e

ric a

bis e

ric a

B is

e ric

a pe

n tic

o s

ta la

s a

la d

e c

u lt

teren

viran

Scara B

Bloc

B138

Scara A Scara B

Bloc

B137

pa rca

re

Bloc

B139

Scara A

pa rca

re

Bloc 130

Scara B

Bloc

B140

S c

a r

a A

Bloc

B136

Bloc

B135

Bloc 131

p o

s t

t

ra fo

Scara B

Bloc

B132

Scara B

Bloc

B120

Bloc

B133

Scara A Scara B

Bloc

B134Scara A

Scara A

Scara B

Blo c

B119

Scara A

B lo

c B11

8

Blo c

A110

S c

a r

a B

S c

a r

a AScara

B

Bloc

B122

Scara A

Bloc

B125

B lo

c B12

4

Bloc

B123

t erasa garaje

biro u

ri B

lo c

A10 9

A

Blo c

A109

Scara B

Scara A

Blo c

A108

Scara B

Scara B

Bloc A108A

Scara A

Blo c

A104

B lo

c A10

5

Blo c

A107

Scara Abiro u

ri

a t

e lie

r

biro u

ri

a t

e lie

r

a telie

r

m e

c anic

c e

n t

r ala

termica cos

a telie

re

m ecanice

B lo

c A10

3

cab. portaratelier

a telir

B lo

c A10

2

Scara B

Blo c

A106

S c

a r

a A

Blo c

A101

birouri

a t

e lie

r s

tru n

g u

ri ele

c tric

e te

rm ic

a

cosc e

n t

r ala

cabin a

portar st. p

om p

e

a telier

d e

p o

zite

Bloc B18

Scara A

Scara A

punc t

tra fo

p a

r c

a r

eBloc B17 Bloc

B16

Scara B

Bloc

102

Scara A

S c

a r

a C

Bloc B15

Scara B

Scara A Bloc B12

Scara B Scara A

B lo

c

B11

Scara a

Scara B

Scara A

B lo

c B11

S c

a r

a B

Scara B

Bloc

101

C en

trala

te rm

ic a

B lo

c 10

5

Bloc

103

Scara A

Bloc

104

Scara A

Bloc

107

Scara B

Scara B

Bloc

106

Scara A

Bloc B13

Scara B

Pos t

trafo

Scara C

Scara b

Bloc

110 Scara

A Scara

B

Scara A

Bloc

B121

Blo c

B115

Blo c

B116

Scara B

F a

b ric

a d

e

P ain

e

Scara A

S c

a r

a B

B lo

c A

8 3

Scara BScara C

S c

a r

a A

B lo

c A

8 2

Scara B

Bloc A79

Scara A

B lo

c A8

4

Scara B

S c a r a B

S c

a r

a B

Bloc A77

Bloc A81

B lo

c

A 80

Scara B Scara A

B lo

c A

4 7

S c

a r

a BScara

A

B lo

c

A 4

6Scara A

Scara B

Bloc A78

Scara A Scara B

Bloc A72

Scara B

Scara A

Bloc A73

terasa

Bloc A

40

B lo

c A

3 9

Scara B

Scara B

Scara A

Bloc A37

Scara B

Scara C

Scara A

Scara A Bloc A29

Scara B

S c

a r

a A

P o

s t

t

ra fo

S c a r a A

Scara CBloc A

35

Scara A

Scara B

Bloc A

36

Scara BScara A

Bloc A

31

B lo

c A

3 8

B lo

c

A

3 2

Scara C

S c

a r

a B

Bloc 254

B lo

c A

3 3 Scara

A

S c

a r

a A

S c

a r

a B

B lo

c A

2 4

a

Scara A

B lo

c A

2 5

B lo

c

A

2 4

Scara B

Bloc A30

Scara A

Bloc A26

B lo

c A2

7

Scara B

Bloc A28

Scara C

Bloc

A

25a

S c

a r

a A

Scara B Scara C

Scara ABlo c

A 21

Bloc A19

Scara A Bloc

A18 S

c a

r a

B

Bloc A20

Scara B

B lo

c A

17

Bloc A45

scara D Scara C

B lo

c

A 4

4

Scara A

Scara B

Scara BScara A

Scara A Scara B

Scara C Scara

B

Bloc A76 S

c a

r a

A

Scara C

Bloc A75

Scara A B lo

c

A 7

4

B lo

c A

6 9

Scara A

Scara C

Scara CScara B

Scara C

Scara AScara B Blo c

A 6

3

S c

a r

a C

B lo

c

A 6

4 Scara

B S c

a r

a A

B lo

c A6

5

B lo

c

A 6

6

Scara A

Scara CB

lo c

A

6 7

S c

a r

a B

Scara B

Scara A

Blo c

B117

Scara B

Scara A

Scara A

Bloc A95

Bloc A94

Scara C

Bloc A93

Scara A

Scara B

Scara A

Bloc A96

Scara B

S c

a r

a A

Bloc A97

B lo

c

A 9

8

Bloc A89

Scara C

Scara B Scara A

Bloc A90

S c

a r a

B

S c

a r

a A

Bloc A88

S c

a r

a B

B lo

c

A 9

2

S c

a r

a A

Scara B

c e

n t

r a

la te

rm ic

a

B lo

c A107A

B lo

c A9

9Scara A

B lo

c A

9 1

Scara A

S c

a r a

A

Scara B

Scara B

Scara B

Bloc A87

Scara C

Scara A

Scara C

Scara A

Bloc A71

Scara B

Scara C

terasa

terasa

S c

a r

a B

Scara A

Blo c

A100Scara B

piscina

terasa

piscina

Scara B

Bloc A70

Scara A

Scara B

Scara A B lo

c

A 6

2

P o

s t

t ra

fo

S c

a r

a A

Scara B

Scara A

Bloc A60 Scara

B

Scara A Bloc A59

Scara B

S c

a r

a AScara

B B

lo c

A 5

8

Scara C

S c

a r

a E

Scara C

B lo

c

A 5

5

Scara B

Scara D

Scara B

B lo

c A

5 7

Scara A

Scara A

B lo

c

A 5

6

poligon

B a

r a

ci m e

ta lic

e (8

b u

c a

ti)

m ag

a zie

p

rese

hala rep

a ra

tii u

tila je

g

rele

biro u

ri

a telier

h a

la a

t e

lie r

e

pla tfo

rm a

beton

c en

trala

te rm

ic a

banda tansportatoare

la b

o r

a to

r

birouri

bazin

vestiar

laborator biro u

ri

b a n

d a

t a n s p

o r

t a t o

a r e

b a n d a t a n s p o r t a t o a r e

depozit ca

rbu ran

ti

banda tansportatoare banda tansportatoare

s ta

tie com

p r

e s

o a

r e

banda

tanspo rta

toa re

conducta conducta

pod r ulan t

pa rca

re

pa rca

re

B lo

c 3

0 8

A Scara

A chio

sc S.C. DIC

COM ISION

S.C.FLO R

IAN

S .C

. JUSTIN

G Y

S.R.L.

S .C

. RIZAN

Bloc 213

Bloc212

Bloc 211

pa rca

re

Punc t

tra fo

Punc t

tra fo

B lo

c 2

0 9

Bloc 208

B lo

c 2

2 7 Bloc

231

B lo

c 22

8

Bloc 230

p u

n c

t t

e rm

ic

B lo

c 2

3 3

B lo

c

2 3

2

Bloc 234

Bloc 235

Bloc 236

B lo

c

2 3

7B lo

c

2 3

8

B lo

c

2 40

Bloc 239

Bloc 250

ra d

a r

B lo

c

305

p u

n c

t t

r a

fo

Bloc 206

p a

r c

a r

e

B lo

c 3

0 4

Bloc 205

B lo

c 303

s ala

cla

s a

a telier tam

pla rie

sala clasa

Bloc 204

sala

spo rt

s ala

cla

s a

Bloc 302

Bloc 301

B lo

c 203

B lo

c

300

c a

s t

e l ap

a

As

B lo

c

2 5

3

Bloc 252

S c

a r

a C

Bloc 251

B lo

c A

2 3

B lo

c A

2 2

S c

a r

a B

B lo

c A

13

S c

a r

a A

Bloc A

14

B lo

c 24

9

Bloc 248

B lo

c 2

4 7

Bloc 241

B lo

c 2

4 6

Bloc A

12

S c a r a C

Bloc A

15

Scara BScara A

Scara A

Bloc A

15

Scara B

Scara B

Scara B

B lo

c A

16 Scara A

Scara AScara B

B lo

c A

8

Scara B

B lo

c A

9

Scara A

Bloc A

11

Bloc A

10

Scara A

Scara C

B lo

c A

4

Scara A

Scara B

B lo

c

2 4

2

B lo

c 24

4

B lo

c

2 4

3

B lo

c A1Scara A

B lo

c 24

5

S c a r a B

Blo c

A

2

Scara BScara A

a t

e lie

r

Scara B

biro u

ri

Blo c

A 3

cabin a

po

r ta

r

pos t

tra fo

s t

a t i e

o x i g

e n

B lo

c A

7

pa rca

re

B lo

c A

6

Blo c

A

5

p o

s t

t ra

fo

pa rca

re

birou

cabin a

po

a r

ta

b a

zin

d e

re

ten tie

cabin a

po

a r

ta

m a

g a

zin m

ini C

OM A

T

depozit

s ediu

adm

inis tra

tiv

d ep

o zit

m

a r

fu ri

pod rulant

pod rulant

depo zit

m a

rfu ri

rampa

ram p

a

s ta

tie

com p

re so

a re

pod rulant

d ep

o zit

p

ro d

u s

e

m e

talu rgic

e

pod rulant

birouri

depou

H ala

re

p a

ra tii

t roleib

u z

e

s i n a

m a

c a

r a s i n

a m a

c a

r a

a telie

r me

c anic

a t

e lie

r me

c a

n ic

s i n a

m a c

a r a

T e

ren

p rim

a ria

Tim

iso a

ra

T e

r e

n p

rim a

ria T

im is

o a

r a

s o

n d

a a

p a

g e

o t

e rm

a la

rampa

d ep

o zit

c

a rb

u ran

ti

d e

p o

zit ca

rb u

r a

n ti

p la

t fo

rm a

te

h n

o lo

gic a

pla tfo

rm a

p ra

jini fo

ra j depozit

c a

rb u

r a

n ti ram

p a

s

cule

depozit

birou

pod rulant

cantar cabina

au t o

depo zit

ca rbid

depozit

c e

n t

r ala

te rm

ic a

a telier

m ecanic

d ep

o zit

c

a rb

u ran

ti

p la

t fo

rm a

te

h n

o lo

gic a cantina

birouri

cabin a

p o

r t

a r

labo ra

to r

c a

bin a

p

o a

r ta

N

r. 3

portar

p u

n c

t

alim e

n ta

r

biro u

ri

cabin a

pla t

fo rm

a

b e

to n

pla t

fo rm

a

b e

to n

sina macara

m a

g a

zie p

ie s

e b

e to

n

a telier

a telier

biro u

ri

a telier

a telier

d epo

zit

m a

te riale

d epo

zit

m a

te riale

d e

p o

zit m

a te

ria le

d e

c o

n s

t ru

c tii

ram p

a

in c

a rc

a re

desca rca

re

biro u

rives tiare

m a

g a

zie p

rodu se

chim

ice

pod rulant

biro u

ri ram p

a

d e

s c

a rc

a re

m a

g a

zie p

r o

d u

s e

chimice

pla t

fo rm

a

b e

to n

a telie

r

m e

c anic

d epo

zit

m a

te riale

m ag

a zie

a

telie r

m ecanic

siloz

cim en

t

a telie

r

tam pla

rie

biro u

ri

a telie

r

elec tric

a telier

a telier

con fec

tii m

e taliceparc

auto

a telie

r

m e

c anic

a telier

rampa

m a

g a

zie o

x ig

e n

rampa

rampa

pla t

fo rm

a

b e

to n

h a

la

pla t

fo rm

a

b e

to n

banda transportatoare

m a

g a

zie m

a t

e ria

le

ram p

a

p o

s t

t r

a f

o

pod r ulan t

m ag

a zie

m

a te

riale

birou

conduc t a

a te

lie r

tam p

la rie

d e

p o

zit m

a t

e ria

le

m ag

a zie

m

a te

riale

m a

g a

zie m

a t

e ria

le

d e

p o

zit m

a t

e ria

le

g rup

sanita

r

p la

t fo

rm a

b e

to n

sina macara

pod rulant

pod rulant

cas tel

apa

bascula

p a

r c

a r

e

benzina

s ta

tie

pla t

fo rm

a

b e

to n

statie

au to

pompe

d ep.

m ag

a zii

C.F.

p e

ro n

bazin

biro u

ri

b ala

s tie

r a

d ep.

m a

te riale

s ta

tie

b e

to an

e

s ta

tie

b e

to an

e

rez. cim

en t

d e

p o

zit

d e

p o

zit cim

en t

bazin

bazin

bazin

pod rulant

can ton

S.C.M A

D O

V A

G

S.R.L.

turn incarcare

s in a

m

a c

a r

apod rulant ram p

a r am

p a

p o

a r

t a

p o

a r

t a

hala

birouri

c a

bin a

p

o a

r ta

pla tf.b

e ton

p a

r c

a r

e

h a

la

S.C.S O

C O

T S.A.TG.M

UR ES

a telier

b a

zin ta

ra re

p a

r c

a r

e

Depozit

pla c

a

b e

to n

terasa

biro u

ri

bazin

r e

z e

r v

o r

ta b

la

g a n g

pod rulant

pod rulant pod rulant

o xig

en

lichid

S ta

tie

ram p

a

m acara

in ca

rca re

pod rulant

pod rulant pod rulant

pod rulant

pu t

Parc autoH

ala s

c u

la rie

si p r

e fa

b ric

a te

pod rulant

pod rulant pod rulant

h a

la

pod rulant

pod rulant

depozit

H ala

m a

sini ridic

a t

u tila

j m inie

r

hala

p roduc

tie hala

p

roduc tie

d ep

o u

lo

com o

tiv e

s e

rv. t

ra n

sp o

r t

h ala

p

ro d

u c

tie

pod r ulan t

a telier

groapa de

var

p o

d r u l a

n t

s ta

tie be

toane

depozit d

e p

o zit d

e p

o zit

m a

te riale

pla t

fo rm

a be

to n

b ala

s tie

r a

p o

d u

ri rulan

te

g rele

u

tila j

m e

talu rgic

p o

d u

ri r u

la n

t e

g r

e le

u tila

j m

e t

a lu

r gic

h a

la

m a

g a

zie

m a

te riale

pod rulant

pod rulant

d e

p o

zit

d e

p o

zit

pod rulant pod rulant

depozit

pod rulant pod rulant

pod rulant

h ala

m a

sini ridic a

t u

tila j m

in e

r

a dm

inis t

ra tie

,

c o

n ta

bilita te

hala

stand d

ep. au

tom a

tiza t cond

p o

d

r ul a n

t

c o

n d

po s

t

t r a f o

hala

pa rca

re

p o

s t

t ra

fo

h ala

s c

u la

rie si p

ro to

tip u

ri

cab. portar

a telier

hid ro

fo r

C p

p o

s t

t

ra fo

C p

C p

Cp Cp

Cp Cp

Cp Cp

pu t

hala

pod rulant

h a

la

pu t

pod rulant

gang

pa rca

re C

a n

tin a

U.M .T.

P o

a r

ta

n r.1

R O

M T

R A

N S

G R

U P

Cp

pa rca

re

sala

spo rt

B lo

c N

e f

am ilis

ti

bufet

g radinita

Cen trala Blo

c

n e

fam ilis

ti

te rm

ic a

B lo

c n

r. 19

vam a

Disp en

s a

r m

edic al U.M

.T.

an exa

p

roiec ta

re

hala

h ala

vo

p sito

rie

C e

n t

r a

la t

e rm

ic a

hala

h ala

p relu

c ra

ri m e

c a

nic e

pos t

tra fo

h ala

c u

ra ta

to rie

fo r

je conduc t e

s ta

tie

p om

p e

cas tel

apa

re ze

rvo r

c o

n d

u c

t a d

e p

o zit

depozit

re ze

rvo r

in g

ro p

a t

re ze

rvo r

c o

n d

u c

t a

h ala

p

relu c

ra ri

m e

c anic

e p

o d

r

u l a

n t

c o

n d

u c

t e

p o

d r

u l a

n t

d e

p o

zit

d e

p o

zit co

n d

u c

te

rampa

m ag

a zie

m

a te

riale

ram p

a depozit

m a

g a

zie c

him ic

a le

si v o

p s

e le

ram p

a

pod rulant

m a

g a

zie

pie s

e

a u

to

p om

p e

pod rulant

a telie

r

d e

bita re

pod rulant

pompe

h ala

podu

ri rulan

te

g rele

u tila

j me talu

rgic

p o

d r

u l a

n t

hala

h a

la

pod rulant caldire

rem iza

hala

a n

e x

a

p o

s t

t ra

fo

bazin

s ta

tie

com p

re so

a re

bazin

s ta

tie

in c

a rc

a re

ele

c t

ro

s ta

tie

p om

p ecastel apa

p o

s t

t

ra fo

pod rulant

tu rn

a to

rie

conducte

labo ra

to r

d e

p o

z it

nis ip

tu rn

a to

rie

fon ta

p o

d

r u l a n

t

b a

z in

soneta

m o

d ela

rie

filtru

apa

filtru

aer

pod rulant

pod rulant pod rulant

depozit

rampa

tub o

xig en

pod rulant

tim pla

rie

pod rulant

r a

m p

a

rampa

p o

d

r ul a n t

hid ro

fo r

filtru

bazin

filtru

apa

p o

d

r ul a n t

depozit

p o

s t

t r

a f

ode p

o z i t

p o

d

r ul a n t

S ta

tie

o xig

en

b u

t e

lii

p om

p edepozit

d e

c a

n to

r

u lei

15

17

16

19

21

18

2 0

21

18

23

2 0

2 2 2 5

2 3

2 4

2 7

2 6 2 9

2 8

27

25

2 2

29

31

3 6

3 6

4 0

4 4

2

3 3

31 3 0

3 5

3 2

3 7 3 9

3 4

3 9 A

3 4 A

12A

37

14

16

8

10

4

6

3 A

1

3

5

7

9

12

11A

13

15

9

11

13

18

2 4

2 6

33

15

2 0

17

26

26A

38D

38B

40

32

3 4

28

30

36

38

38A

37

35

2 8

2 8 A

37

18

20

17

19

21

21A 22

24

30 39

32

34A

8

4

2

36

5

7

23A

4 6

2 9

4 6 A

3 3

4 8

41

11B

4 311C

3 6

4 5

4 7

3 8

5 0

4 9

51

51A

1

3 5

3 7

3 7

1

5 2

5 4

1

3

5

7

9

11

41

4334

45

36

47

1

38 40

4

4 0

49

51 53

4 2

4 4

42

55

2

1

57

59

44

61

46

23C

10

6

8

7A

7B

23D

2

3

5

4 6 10

8

12

5 3

4 6

5 0

4 8

63

65

48

50

67

52 - 54

69

56 71

73

75

77

5 2

55

5 4

2

4

6

7

9

1

58

3 5

13

11 13

15

2 7

60

62

79

81

64

83

2

6 8

10 12

8A

7A

4

3

1

1A

5

5A

7

2

4

4

23 9

13

7 2

41

7 4

7 6

7 8

1

4

2

23

1

25

3

9

7

2

4 3

4

8 0A

8 0

3

7A

5

1

4 15

4

57

56 6

58

9

17

2

1

3

19

21

5

7

4

6

10A

8 10B

85

87

66

66A

68

11

8 9

70

24

20

2 2

14

16

10

12

1

1A 1B

18A

18

13

11

2 3

2

1

8

2A

10

12

4

5

3

91

9 3

9 5

2

1

3

4

2

5

7

42

44

41

43

45

39

2A

2

4

6

27 32

2 9

31

34

3 3

35

4

2

3

6

5

7

8

10

12

37

39

41

431

3

5

45

36A

36

47

38

40

49

51

42

44A

44

46

2

8

4 6

5-4

1

48

5 B

6

5

7

4

2A

2

1 4

3

10A

5-5

2

4A 4

3 3

5 0A

5 0 3 3 A

5 2 35A

35

37

54

56

5

7

8

6

9

11

41

39

58

43

60

13

17

15

62

19

6

8

21A

1

37A

30

37

32

3

5

7

37B

3 4

36

39

41

38

4 0

A

10

12

43

45

14

16

18

40B

42

4 4

4 7

3

4 7 A

2

1

2 4

3

61

6 3 6 5

6 7

6B 8A

8 6

1A

10 12

14

6 9

7 0B

71

7 3 7 5

9

7 7 7 9

7 0A

81

8 3

8 5

53

55

57

59

9

11

29 29A

29C

31

29B

27

7

5

3

1 2

2A

4

44

46

64

21B

66

45

4768

68A

61

48

50 65 65A

49

51

70 5 2

23

25

27

31

2 9

60

56

58

54

60A

44

42A

42

33

35

35A

48

50

46

41

45

43

39

30 30A

2 6

28

15

32

17

10

17

9

8

13

11

9 7

9

99

16

18

14

11

15

22

24

20

1 7

15

19

16

12

3 1

26

2 3

2 5

51

53

5 53A

54

56

1B 1

60 61 62 - 64 63

65

66

68

67

69

8

4

6

3

5A

5

10

7

8 7

1A

2

3

1

3A

4

6

8 7A

5 10

7 0

72

8 9

74 91

7 6

A

7 6

B

93

9 578

80

9 5

A

9 78

2 84

86

8 0

A

12

18

16

14

11B

13

70

72A

72 71

74

7

9

12

8

73

7 5

A

4

2

1A+B

75 76

78

6

1

3

5

10

9 9

7

9

11A

101

86

8 6

A

103

88

105

90 92

98

107

10 9

A

1 0

9

100

10 9

B

34

36

36B

36A

38

27

32

80

82

84

86 44A

48

40

4 2

4 4

52

52A 52B

50

54B

54A

15

13

1 1

82

14

2 7

29

8 4

8 6

35

33

3

2

4

2

1

3

4

2

10

8

5

6

8 8

9 0

3 5

9 2 92

94

3 7

41

4 3

4

2

8B

8A

8

94

9 6

9 6

1A

1B

1C

183

184

101

1 0

3

12

7

9

105

8

107

12

10

14

20A

72 2

9

1

2

4

2

6

3

3B

5

3 A

13

11

9A

15

21

185

186

187

188

2 9

30

1 3

5 5A

7 9

58

6 0

62

64

34

28A 26

19

28B

32

30

21

20

22

24 13B

13A

15

11 13

17A

17B

23

94

96

102

104

102A

106 108

110

112

66 66A

13

8

11

6

S T R . I R L ANDA

STR. CONS T AN

T I N

C E L

M AR

E

S TR . I R L ANDA

STR. POMICULTURII

STR. POMICULTURII

STR. POMICULTURII

S TR . HO LD E LOR

STR. POMICULTURII

S TR . CONS T AN T I N C E L

M AR E

S TR . RAD I O

STR. VOLTA

( S T

R . C O

N S

T A

N T

I N R A

D U

L E

S C

U MO

T R

U ) S

T R

. R A D

I O

S TR . I R L ANDA

CA L E A L I PO

V A

S TR . P E R L E I

C A L E A L I PO

V E I

STR. VOLTA

S TR. CONS T ANT IN C E L

M ARE

STR. COOPERATIEI

(STR. CONSTANT IN

RADUL ESCU

MOTRU)

STR. RADIO

(STR. MART IR

SI L V

IU

MOLOHON)

S TR. CONS T ANT IN C E L

M ARE

ALEEA ARCASILOR

S TR . I R L AND E I

STR. BRAZILOR

STR. EDISON TH. ALVA

ALEEA AMICITIEI

S TR. L E ANDRU LU I

ALEEA ARCASILOR

ALEEA AFIRMARII

I N TRAR E A BO L T E I

S TR . L E ANDRULU I

C A L E A L I PO

V E I

(STR. DR. GRIGORE T. POPA) STR. CAMPINA

S T R . P E R

L E

I

STR. ECOULUI

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

S T R . C

O N

S T

A N

T I N

C E

L M

A R

E

STR. ECOULUI

STR. BORZESTI

STR. BORZESTI

S T R . P E R

L E

I

STR. SUNETULUI

S T R . C O

N S

T A N T

I N C

E L

M A R

E

STR. S

U N

E T

U L

U I

(STR. SILISTRA)

S TR. ION

ROA T A

STR. PIATA ATENA

S T

R . H O

L D

E L

O RS TR . ARH . I ON

M I NCU

STR. FARA NUME

STR. MOLIDULUI

S TR. CAROL

DA

V I L A

STR. MOLIDULUI

STR. V ERDE

S T

R . B

A N

C I I

S T

R . B A

N C

I I

STR. VERDE

S T

R . C A

R O

L D A

V I L

A

S T

R . V

E R

D E

STR. V ERDE

S TR . B ANC I I

STR. BIRUINTEI

STR. C

O C

O S

U L

U I

S T R . S T UPAR I L OR

STR. ORAVITA

S TR . B ANC I I

STR. ORAVITA

S T R . S U

P AR

I L O R

S T

R . CO

P E

R N

I C

STR. FRAT I E I

S T R . A L B I N E LOR

STR. BRAZILOR

S T

R . H O

L D

E L

O R

S T R

. I O A

N R O

A T

A

STR. ARH. IOAN MINCU

S T

R . H O

L D

E L

O R

STR. LUIGI GALVANI

STR. BIRUINTII

STR. C

A R

O L

D A

V I L

A

STR. IOAN

ROATA

S T

R . V

E R

D E

STR. BORZESTI

STR. BORZESTI

S T

R . V

E R

D E

STR. BORZESTI

STR. CAROL

DA

V I L A

STR. LOTUSULUI

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

STR. BORZESTI

S T

R . H O

L D

E L

O R

(STR. SILISTRA) STR. LOTUSULUI

STR. LOTUSULUI

STR. LOTUSULUI(STR. SILISTRA)STR. LOTUSULUI

S T R . C O

N S

T A N T

I N C

E L

M A R

E

(STR. HORIA MACELARIU)

S T

R . H O

L D

E L

O R

STR. PADESULUI

S T

R . V

E R

D E

STR. GODEANU

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. BORZESTI

S T R . S U

P AR

I L O R

STR. FRATIEI

STR. LOTUSULUI

STR. LOTUSULUI

S T

R . V

E R

D E

S T

R . S T

R U

P A

R I L

O R

STR. LUCERNEI

S TR . P I S A

S T R . A L B

I N E

L O R

S T R . A L B

I N E

L O R

S TR . P I S A

S T

R . S

T U

P A

R I L

O R

STR. STRUGURILOR (STR. MARTIR CONCIATU (1981))

S TR.

A L B IN

E LOR

S T

R . V

E R

D E

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

S TR . S T UP AR I L OR

STR. ION IONESCU

DE LA BRAD

STR. DR. GRIGORE T. POPA

CALEA

LIPO V

EI

S T R . P E R

L E

I

STR. LOTUSULUI

INTRAREA

IASOMI E I

ALEEA LAUTEI

STR. PADESULUI

( I N T R

A R E A

A C A D

E B A R

B U )

C A L E A L I PO

V E I

C A L E A L I PO

V E I

(STR. HORIA MACELARIU)

S T R . P E R

L E

I

STR. ARMONIEI

STR. ARMONIEI

C A L E A L I PO V E I

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

CA L E A L I PO V E I

C A L E A L I PO V E I

STR. PADESULUI

S T

R . C

O N

S T

A N

T I N

C E

L M

A R

E

ALEEA BAGHETEI

S T R . C O

N S

T A N T

I N C

E L

M A R

E

(ALEEA BALTI)

ALEEA BAGHETEI

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

I N T

R . P O

R T

I T E

I

(ALEEA BALTI)

ALEEA BAGHETEI

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. CONSTRUCTORILOR

S T

R . C

O P

E R

N I C

A L

E E

A C .F .R

.

S TR.

SP ITA

LU L

NOU

S TR

. D

EM E

TR IA

D E

A L

E E

A C

. F .R

.

S TR.

SP ITA

LU L

NOU

A L

E E

A

C .F .R

.

(STR. MARTIR CONCIATU (1918)) STR. STRUGURILOR

(S T

R .

A V

R A

M

IM B

R O

A N

E )

A L

E E

A C

. F .R

.

2 7 3

200

100

100 2 7 3

200

200

2 0

0

100

100

2 0

0

100

100

200

200

280

200

220

150

220

225

225 200

400

100

200

400

200

400

200

2 00

200

200

100

400

100

200

100

200

125

300

2 0

0 400

220400

200

400

220 280

200

400

225

225

300

225

3 0

0

225

225

100

100

100

400 100

300

100

1 0

0

100

280

280

4 0

0

4 0

0

280

2 8

0

280

1 5

0

280

2 8

0

150

2 8

0

100

400

280

2 00

2 00

150

1 5

0

125

4 0

0

15 0

150

225

100

2 00

2 00

150

225

100

100

400

2 2 5

225

2 2 5

100

225

150

100

150

1 5

0

150

280

300

100

400

400

100

100

4 00

2 2 5

200

200

2 2 5

125

225

2 2 5 4 00

2 2

5

225

2 2 5

150

150

225

400

100

4 00

100

280

280

100

280

225

225

225

225

280

2 2 5

225

225

280

100

200

2 00 2 00

100

2 00

200

100 2 00

320

100

400

150

1 5

0

150

3 3 0

100

4 00

200

100

200

200

150

2 00

100

100

100

15 0

2 00

100

15 0

100

15 0

2 2 5

100

100

200

2 00

2 2 5

160

160

160

400

400

400

CV

C V

CV

CA

C A

CV

CV

CV

CV

CA

C A

C A

C A

CA

CA

CA

CA

CA

CA

C V

CA

C A

C V

C A

CA

CA

CA

CA

C A

C A

C A

C A

CA

CA

C A

C A

CV

CA

CV

CA

CA

C A

CA

CA

CA

CA

CV

C A

CA

C A

C A

CA

CA

CA

CA

C A

CA

C A

CA

CA

CA

CA CA

CA

CA

C A

CA

CA CA

CA

CA

CA

CA C

A

CV C

V CV

CA

CA

CA

CA

CA CA

CV C

V

CV

CV

CA

CA

CV

C A

CA

CV

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

C AC

A

CA

C A

CA

C V

CA

C A

CA

CA

CA

C A

CA

C A

CA

C V

C A

CA

C A

CA

C A

CA CA

C A

CA

CV C

V

CV C

V

CV

5 00

D n 3 00

D n 3 00

D n 5 00

50/75

50 / 75

50 / 75

50 / 75

50/75

30/45

300

3 0

0

300

300

3 0

0300

5 00

3 00

500

500

500

300 500

500

300

500

5 00

500

1 2 0 0

300

500

1 2 0 0

500

500

500

1 2 0 0

3 0

0

50/75

500

5 0

0

4 0

0

300

5 0

0

300

500

300

30/45

3 0

0

300

500

300

300

300

300 300

300300

5 0

/ 7

5

300

300

3 0

0

30 / 45

300

300

3 0

0300

40/60

50 / 75

30/45

400

500

4 0 / 6 0

500

300

500

40 / 60

30/45

40 / 6 0

300

4 0 / 6 0

400

4 0

/ 6

0

30/45

30/45

300 30/45

1000

400

400

4 0

0300

40 / 60

300

1000

1000

300

3 0

0 300

500

30/45

1 2 0 0

30/45

12 00

300

300

500

30 / 45

30 / 45

225

500

400

300

400

3 0

0

300

400

1400

1 4 0 0

5 0

0

300

5 00

1 2 0 0

30/45

1 2 0 0

5 00

3 00

1200

60/90

D n 5 00

5 00

30/45

900/1350

3 00

3 00

300

400

400

3 00

500

300

3 00

300

50 / 75

300

50/75

3 0

0

4 0 / 6 0

3 00

300

3 0

0

50 / 75

50 / 75

60/90

4 0 / 6 0

4 0

0

50/75

50 / 75

50/75

50/75

3 0 / 4 5

50/75

5 0

0

5 0 / 7 5

3 0 / 4 5

3 0 / 4 5

3 00

500

1000

10 0 0

1000

1000

P.U.D. Ansam blu de locuinte colective si servicii

Suprafata teren din C.F. = 13836m p

Num ar locuri de parcare = 132 locuri la sol

= 110 locuri la dem isol

Total locuri de parcare = 242 locuri din care

6 sunt pentru servicii

Suprafata construita la sol = 3 837m p

Suprafata construita desfasurata = cca.26 286m p

Im obile = 9 scari (9 blocuri) si 1 im

obil servicii

Regim de inaltim

e = D+P+6E+Penthouse (1 scara)

D+P+6E (2 scari)

D+P+2E+Penthouse (6 scari)

P+2E+Penthouse (im obil servicii)

P (casa existenta)

Apartam ente cu 1 cam

era - 110 ap. (46,61% )

cu 2 cam ere - 116 ap. (49,15%

)

cu 3 cam ere - 10 ap. ( 4,23%

)

Nr. total de apartam ente = 236 ap.

Nr. total de locatari = 371 locatari

Spatii verzi = 2 892,50m p (20,91%

) .... 7,80m p/ locatar (m

in 2m p / loc.)

Locuri de joaca = 585,60m p (4,24%

) ... 1,57m p/ locatar (m

in 1,3m p / loc.)

A

A

A

A

A

A

A

A

1.00

5.00 7.00

6.90

16.80

2.56

6,00

5.00 0.50

0.96 6,00

5.00 0,50

2.50

1.00 1.00 6.00

6.00

2.50

86.61

81.70

3.00

12.50

19.0 9

37.89

84.95

24.4 4

3.00 1.50

4,50

0.50

9.90

39.80

4.49

1.48

2.09 4.34

4.13

5.73

5.26

27.30

12,40

5.65

8.65 1.45

4.50

5,00

1.50

5.64

8.70

2,00 4,50

5,00 1,50

6.16

24,50

9.30

11.45

5,80

6.00

13,95

18.76

1,00

5.00

7.00 1.50

5.42

16.80

13,75

19.98

16.80

13,65

1.71

6.09

1.82

1.50 3.00

7.00

3.00 1.50

5.27 6.37

151,80

16,00

131.02

35.35

26.84

24.6 2

2.50

1.00 1.00

12.00

2.50 12.00

12.00

1.37

6,10

65.00

15.63

65.00

1,40 1.50

6.00 5.00

0,50

1,05 5.00

7.00 1.50

4.22

18.00

13.60

5.00

40.70

6.00

40.70

40.70

12,50

A

A

B

B

Locuinte Colective - 3 scari

D+P+2E+PENTHO USE

S construita la sol = 573.60m p

S constr. desfasurata = 2898.00m p

Locuinte Colective - 3 scari

D+P+2E+PENTHO USE

S construita la sol= 573.60m p

S constr. desfasurata = 2898.00m p

1

13

19

ACCES SCARA

2

Nr. 11 A

21

207900

482300

A

A

92.76

482500208000

TROTUAR

23

11

12

3

17

LEA 20

9

91.92

91.49

91.78

91.50

91.65

91.70

91.91

91.90

91.87

92.33

A

20 80

00 8

20

18

22

5

ACCES

14 15

TROTUAR

TROTUAR

TRO TUA

R

TRO TUA

R

ACCES SCARA

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

INTRAREAUTO

LEA 20

TROTUAR

LEA 20

TROTUAR

LEA 20 TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

LOCURI DE JOACA

S = 233.50mp

TRO TUAR

S m as = 507 m

p

Nr. top 2206/2

24 LP la cota -1.05m

fata de CTN

47 LP la niv. terenului

DRUM SENS UNIC

STR. I.I. de la BRAD

IESIREAUTO

ACCES SCARA

ACCES SCARA

ACCES SCARA

ACCES SCARA

92.94

TROTUAR

C asa

existen ta

p a

rte r

16

92.00 92.03 92.15 92.22

92.22

92.89

92.17

92.90

92.98

91.93

91.77

91.90

91.78

91.89

92.15

91.39

91.38

91.83

91.68

91.97

91.81 91.81

91.72

91.71

91.88

91.73

91.85

91.89

91.86

91.70

91.68

91.69

91.94

91.68

91.73

91.58

91.56

91.55

91.53

91.46

91.73

91.60

91.77

91.54

91.50

91.51

91.60

91.71

91.68

91.68

91.61

91.68

91.74

91.75

91.85

91.57

91.95

92.28

91.86

92.24

91.82

92.37

91.75

91.93

91.89

91.77

91.87

92.45

91.73

91.97

93.04

92.11

91.74

92.82 92.28

91.95

92.26

92.25

92.08

92.36

92.21

92.19

91.98

91.81

91.88 92.0491.74

92.00

91.72

91.96

91.83

92.01

91.70

91.99

91.59

91.75

91.51

92.06

91.50

91.96

91.40

91.90

91.39

91.68

91.45

91.82

91.47

91.64

91.44

91.73

91.45

92.62 92.58

92.85

92.97

93.06

93.09

92.99

92.59

92.63

92.78

92.66

91.71 92.21

92.12

92.10

92.01

92.36

92.28

92.38

92.42

92.64

92.98

92.89

91.67

6 LP ptSERVICII

91.82

DRUM DUBLU SENS

ACCES SCARA

TROTUAR

TROTUAR

ACCES SCARA

ACCES SCARA

POST TRAFO

Nr. top 2203

Nr. top 2206/1-2207-2208/2

S m as = 4565 m

p

t r o t u a r

N

91.85

91.69

9 2.2

2

9 2.8

9

9 2

.9 0

9 2.9

8

t r o t u a r

B l o c P + 4

B l o c P + 4

C a s a

STR. CONSTRUCTORILOR

DRUM DUBLU SENS

91.75

4 6

C a s a

n r . 7

n r . 2 0 A

A 6

n r . 2 2

A 5

n r . 9

C a s a

C a s a

10

7

PLATFORM A

COM UNALA

PLATFORM A

COM UNALA

LOCURI DE JOACA

S = 233.50mp

Nr. top 2204

Nr. top 2205

92.60

zv

zv 34 LP

la dem isolul blocurilor

91.56

91.95

92.33

91.98

91.72

92.26

91.87

91.74

91.75

TRO TUA

R

92.38

91.68

92.64

91.95

92.28

92.24

91.82

91.81

91.74

91.83

91.70

Terasa Penthouse

91.71

92.28

Terasa Penthouse

Terasa Penthouse

91.53

91.46

Terasa Penthouse

Terasa Penthouse

Terasa Penthouse

91.73

91.70

91.69

91.68

91.88

Terasa Penthouse

Terasa Penthouse

Terasa Penthouse

LOCURI DE JOACA

S = 118.60mp

Terasa Penthouse

IM O

BIL LO CUINTE

CO LECTIVE

D+P+6E+Penthouse

Terasa Penthouse

91.53

55 LP la niv. terenului

76 LP la dem

isolul blocurilor

D+P+5E Acoperis

Terasa

91.65

IM O

BIL LO CUINTE

CO LECTIVE

D+P+6E

IM O

BIL LO CUINTE

CO LECTIVE

D+P+6E 91.83

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

B

B

50.23

5.25

5.08

12.00 Traseu INEL 4

conf. studiu 2004

Locuinte Colective - 3 scari

D+P+6E - 2 scari ,

D+P+6E+Penthouse - 1 scara

S construita la sol = 2 277.70m p

S constr. desfasurata = 19 665.30m

p

IM O

BIL PENTRU SERVICII

P+2E+PENTHO USE

S construita la sol = 291.30m p

S constr. desfasurata = 1073.90m p

Nr. top teren studiat

2206/1-2207-2208/1

S c.f. = 13836m p

S m asurata = 13304 m

p

LEGENDA DELIMITARI

Cladiri existente

Lim ite de proprietate

Lim ita am

plasam entului studiat

DESTINATIE Zona cu interdictie de construire LEA 20

Linie C.F.I.

Linie electrica LEA

Invelitoare cladiri propuse

Carosabil propus

Paltform e com

unale propuse Carosabil existent

CIRCULATII

Ram pe dublu sens propuse

acces auto dem isol

SIMBOLURI

Nr. cadastral, nr. postal

Capac retea term oficare

Capac canalizare

nr.12

CCopaci

Stalp de curent LEA 20

Parcari (dale inierbate)

Spatii verzi propuse

Terase circulabile cladiri propuse

Circulatii pietonale propuse

1:500

plan urbanistic de detaliu

ION IONESCU DE LA BRAD nr. 11

Zo na

s tu

di at

a PU

Z pr

op us

S U TR

2 =

43 40

m p

(7 0%

d in

6 20

0 m

p)

UT R

2 LO

CU IN

TE C

OL EC

TI VE

(m ax

. S +P

+6 E+

Er )

ex is

te nt

pr op

us

-

UT R

1 S c

on st

ru it

la s

ol

SE RV

IC II

(m ax

. S +P

+6 E+

Er )

S U TR

1 =

18 60

m p

(3 0%

d in

6 20

0 m

p)

Lo cu

ri de

p ar

ca re

, f un

ct iu

ni

S c on

st ru

it de

sf as

ur at

Su pr

af et

e c on

st ru

ite lo

cu ri

de p

ar ca

re

25 ,0

% 6,

3 %

lo c

de jo

ac a

10 85

,0 0

m p

-

Bi lan

t t er

ito ria

l

-

P.U .Z

. - L

OC UI

NT E

CO LE

CT IV

E SI

S ER

VI CI

I

ST R.

C ON

ST RU

CT OR

IL OR

n r. 4

A, 4B

,4C si

S TR

. I. I.D

E LA

B RA

D nr

. 5 m

ax . 9

30 ,0

0 m

p PO

T m ax

= 50

,0 %

m ax

. 5 5

80 ,0

0 m

p CU

T m ax

= 3,

00

9( la

s ol

) + 4

1( su

bs ol

) =

5 0

lo cu

ri

Sp at

iu c

om er

cia l (

pa rte

r) - m

ax . 4

00 m

p, 5

lo cu

ri de

p ar

ca re

Bi ro

ur i

- c

ca . 3

30 0

m p,

4 5

lo cu

ri de

p ar

ca re

-

Bi lan

t t er

ito ria

l ex

is te

nt

pr op

us

sp at

ii v er

zi

27 6,

00 m

p 1

07 0,

00 m

p 24

,7 %

cir cu

la tii

-

-

39 0,

00 m

p 9,

0 %

-

co ns

tru it

-

pa rc

aj e

ec ol

og ice

Nr . a

pa rta

m en

te , l

oc at

ar i,

lo cu

ri de

p ar

ca re

Su pr

af et

e c on

st ru

ite

S c on

st ru

it la

s ol

PO T m

ax =

35 ,0

%

m ax

. 1 5

19 ,0

0 m

p

S c on

st ru

it de

sf as

ur at

CU T m

ax =

3, 00

m ax

. 1 3

02 0,

00 m

p

nr . l

oc at

ar i

nr . a

pa rta

m en

te (m

ax im

)

lo cu

ri de

p ar

ca re

lo c

de jo

ac a

~ 30

0 pe

rs oa

ne

30 0

p. x

1 ,3

m p/

p =

39 0

m p

24 (la

s ol

)+ 89

(s ub

so l)+

14 (p

ar te

r)= 1

27 lo

cu ri

12 7/

1 ,1

5 =

11 0

ap .

sp at

ii v er

zi

1 51

9, 00

m p

35 ,0

%

pa rc

aj e

ec ol

og ice

to ta

l

10 0,0

%

10 0,0

%

10 3,

50 m

p 25

,0 %

46 5,

00 m

p

5, 5

%

-

co ns

tru it

-

93 0,

00 m

p 50

,0 %

cir cu

la tii

-

-

4 3 40

,0 0 m

p

36 1,

50 m

p

-

--

-

19 ,5

%

to ta

l

10 0,0

%

10 0,0

%

1 8 60

,0 0 m

p

1 8 60

,0 0 m

p

4 3 40

,0 0 m

p

ar h.

G eo

rg et

a Tr

im bi

ta s

ar h.

G eo

rg et

a Tr

im bi

ta s

Pr oi

ec ta

t:

Se f p

ro ie

ct :

De nu

m ire

p la

ns a:

Nr . p

l.:

Sc ar

a:

Nr . p

r.:

De se

na t:

Ve rif

ica t:

Fa za

:43 /2

00 9

Be ne

fic ia

r:

El ab

or ar

e P.U

.Z . "

Lo cu

in te

c ol

ec tiv

e si

s er

vi ci

i"

De nu

m ire

p ro

ie ct

:

S. C.

IN TE

RB RI

CK S

.R .L

. st

r. Co

ns tru

ct or

ilo r n

r. 4a

, 4 b,

4 c

si st

r. I.I

.d e

la B

ra d

nr . 5

, T im

i•o ar

a

43 A

07

Po sib

ilit at

i d e

m ob

ila re

- fa

za fi

na la

1: 50

0

ar h.

C am

il M ilin

cu

ar h.

C am

il M ilin

cu

te l.:

0 25

6 43

22 12

,e -m

ai l o

ffi ce

@ tri

m bi

ta s.

ro

Pr oi

ec ta

nt :

S. C.

A RH

IT EC

T TR

IM BI

TA S

S .R

.L .

Ti m

iso ar

a, s

tr. M

.M iro

sla v

To do

ro v

Nr 2

P. U.

Z.

02 .2

01 1

+1 3.

00

+1 6.

00

+1 9.

00+2 5.

00 +2

2. 00

+4 .0

0 ±0

.0 0

-3 .0

0

+7 .0

0

+1 0.

00

13 ,0

0

16 ,0

0 12

,5 1

5

18 ,0

4 5

11 6,

00

12 ,7

0 19

,0 0

19 ,0

0

SP

SP 12

3

H/ 2

H/ 2

H/2

45 67

(E r)

12 34

56 7

(E r)

Ine l IV

- C ons

tru cto

rilo r

Str ada

pro iect

ata

+1 3.

00

+1 6.

00

+1 9.

00+2 5.

00 +2

2. 00

+4 .0

0 ±0

.0 0

-3 .0

0

+7 .0

0

+1 0.

00

7, 00

13 ,5

0 17

,0 0

10 ,0

0 3 ,5

0

S

H H/

2

H/2

H/ 2 P

12 34

56 7

(E r)

Teritoriu administrativ Dumbravita.

C

Str. Constructorilor

(beton)

co nd

uc ta

gard beton

gard beton

lim ita

n r.

to p

lim ita

n r.

to p

lim ita

p ro

pr ie

ta te

an ex

e

an ex

e

Teren viran

Teren viran

Teren viran

1

2

3 4

5

8 9

10

11

6

7

12

Str. Constructorilor

(beton)

lim ita

n r.

to p

Nr . T

O P

21 98

-2 19

9/ 4

S= 12

34 m

p Nr

. T O

P 21

98 -2

19 9/

7 S=

98 5

m pN

r. TO

P 21

98 -2

19 9/

3

S= 19

81 m

p

Nr . T

O P

21 98

-2 19

9/ 8

S= 20

00 m

p

10,81 5

17,00

13,50

17,00

13,57 5

3,50

3,50

5,00

1,50 1,93

11,47 5

17,00

3,50 1,505,00 3,50

3,50 1,50 5,00

3,50

16 ,0

0

1, 50

3, 00

3, 50

3, 50

3, 00

1, 50

10 ,1

9

10 ,6

4

12,13 5

13 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

2, 50

3, 00

3, 00

3, 00

3, 001

,0 0

1, 00

2, 50

R 6.00

1

TROTUAR

TROTUAR

LEA 20 kV

LEA 20 kV

TR O

TU AR

AC CE

S SC

AR A

Nr . t

op 2

20 3

STR. CONSTRUCTORILOR

LEA 20 kV

+ 25

,0 0

+ 25

,0 0

+ 22

,0 0

+ 22

,0 0

7, 93

31 ,0

0

12 ,0

0

73 ,0

0

17 ,6

9

11,85 5

17,00

10,00

37 ,0

0

5, 00

25 ,0

0

5, 00

7, 00

7, 00

5, 00

25 ,0

0

5, 97

5

1, 00

5, 00

6, 00

5, 73

5

12 ,3

8

7,00

Li m

ite In

el IV

co nf

. s tu

di u

20 04

S(D)+P+6E

S( D)

+P +6

E+ Er

S( D)

+P +6

E+ Er

S(D)+P+6E

limita interdictie 13 m

lo c

de jo

ac a

limita interdictie 19 m

Limita teritoriu CF Timisoara

Limita teritoriu CF Dumbravita

Nr. TOP 342

Dr um

ur i e

xis te

nt e

Li m

ita z

on a

st ud

ia ta

Li m

ita p

ar ce

le re

gl em

en ta

te

Li m

ita z

on a

pr ot

ec tie

s tra

zi

Dr um

c u

ac ce

s pu

bl ic

pr op

us Ci

rc ul

at ii d

al e

in ie

rb at

e

Pa rc

ar e

- D al

e in

ie rb

at e

Dr um

ur i p

ub lic

e pr

op us

e

in af

ar a

zo ne

i s tu

di at

e

Sp at

ii v er

zi

Ie sir

i a da

po st

A LA

Cl ad

iri p

ro pu

se

Li m

ita im

pl an

ta re

s ub

so l

Lo c

de jo

ac a

Nr . T

O P

34 2

- D ru

m

L E

G E

N D

A

6.00 11.50

10.00

5.008.92

3.00

3.50

7.50

21.14 5

8.72

28 .9

1

478.77 m2

190.18 m2

109.34 m2

Nr .C

ad .4

13 26

3

Nr . C

ad .4

13 23

6

Nr . C

ad .4

14 82

2

Nr .to p. 21 98 -2 19 9/ 8

Nr .C

ad .4

04 33

2

Nr .to p. 22 03

Nr .to p. 22 03 ;2 20 4; 22 05 /1

Nr .to p. 22 03 ;2 20 4; 22 05 /1 /1

Nr .to p. 22 02 /2 /1

426998

Nr.top.2202/2/2

S=5030mp

482700

20 79 00

482600

482500

482400

482700

20 80 00

482600

482500

482400

482700

20 81 00

482600

482500

482400

20 79 00

20 80 00

20 81 00

20 79 00

20 80 00

20 81 00

20 79 00

20 80 00

20 81 00

20.50m

18 7.

84 m

51 .1

3m

17.10m

23 2.

53 m

Str. Constructorilor

6

1

2

3

4

10 .1

7m

93.2293.43

93.23

93.28

93.25

93.15

93.21

93.04

93.00

93.07

92.99 93.11

92.97

93.01

92.92 99.95

93.30

93.10

93.27

93.22

93.23

92.55

92.29

92.40

92.20 92.25

92.30

93.27

93.25

92.24

92.21

92.06

92.02

92.05

92.02

92.10

93.20

93.11

92.41

92.55

91.99

92.19

92.07

91.96

20.50m

Dr um

S er

vit ut

e

CC

GRD+STP IL

CC

CC

G

G

G

G

G

H

7

54.3 0m

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

9

S.C. VULCAN TIMIS

9A

pod rulant

pod rulant

depozit marfuri

rampa

rampa

statie compresoare

pod rulant

S.C. COMAT S.A.

depozit produse metalurgice

pod rulant

sin a

m ac

ar a

rampa

depozit carburanti

depozit carburanti

platforma tehnologica

platforma prajini foraj

depozit carburanti

rampa scule

depozit

birou

ca nt

ar

ca bi

na a

ut o depozit carbid

depozit

centrala termica

atelier mecanic

depozit carburantiplatforma tehnologica

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

cantina

birouri

cabinaportar

laborator

cabina poarta Nr. 3

TERITORIUL ADMINISTRATIV DUMBRAVITA

S+ P+

2E +E

r S+

P+ 2E

S-p arc

are 16

loc

S+ P+

2E +E

r S+

P+ 2E

S-p arc

are 16

loc

S+ P+

2E +E

r S+

P+ 2E

S-p arc

are 24

loc

S+ P+

2E +E

r S+

P+ 2E

ma x2

1 a pa

tam .

ma x1

4 a pa

tam .

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectat:

Sef proiect: Denumire plansa:

Nr. pl.:

Scara:

Nr. pr.:

Desenat:

Verificat:

Faza:

Beneficiar:

Elaborare P.U.Z. "Locuinte colective si servicii" Denumire proiect:

S.C. INTERBRICK S.R.L.

str. Constructorilor nr. 4a, 4b, 4c si str. I.I.de la Brad nr. 5, Timi•oara

04.03.2010 43 A 02

arh. Camil Milincu

arh. Camil Milincu

tel.: 0256 432212,e-mail [email protected]

Proiectant:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Timisoara, str. M.Miroslav Todorov Nr 2

43/2009

P.U.Z.

5

1 2

3

4

6

STR. I. I. DE LA BRAD

DUMBRAVITA

STR. CONSTRUCTORILOR (INEL IV)

TIMISOARAC A

LE A

S EV

ER B

O CU

EXTRAS P.U.G. UTR 24

EXISTENT

industrie

institutii publice si servicii

circulatii carosabile

locuinte max. 3 nivele

INCADRARE IN PUG PUZ / PUD-uri aprobate in zona studiata

locuinte peste 3 nivele

zona mixta - locuinte peste 3 nivele si servicii

teren studiat - locuinte peste 3 nivele si servicii

PROPUS

locuinte max. 3 nivele

institutii publice si servicii

locuinte peste 3 nivele

circulatii carosabile

zona studiata

limita PUZ/PUD aprobat

1 - PUZ aprobat HCL 472 / 28.10.2008 2 - PUD aprobat HCL 304 / 31.07.2007 3 - PUZ aprobat HCL 545 / 16.12.2008 4 - PUZ aprobat HCL 301 / 13.05.2008 5 - PUZ in curs de elaborare 6 - Terenul studiat

PUZ / PUD-uri aprobate

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat arh. CAPRARU ROXANA

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :1000

data

10/ 2017

10/ 2017

PROIECT :

AMPLASAMENT :

BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : MOBILARE

Nr. proiect

faza P.U.Z.

planºa nr. A 04

J35/3200/1994 TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20 A R H I T E K T S T U D I O A srl

arh. CAPRARU ROXANA

52

s.c. MOSAICO PIU s.r.l.

PUZ- ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PUZ- ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

str. Kimel nr 7, TIMISOARA, judetul Timis

5.00 9.64

1.50

1.50

3.50

+10.00

+10.00

+13.00

+13.00

+10.00

+13.00

St ra

da H

OL DE

LO R

LEGENDA SITUATIA EXISTENTA

Limita de proprietate teren studiat

Cladiri existente

Limite cadastrale

Drum existent

0m 20m 40m 60m 80m 100m

Parcele destinate locuirii

Parcele destinate locuirii colective

Parcele destinate locuirii si serviciilor

Parcele destinate serviciilor

REGLEMENTARI EXISTENTE

Zona verde

Teren arabil

Parcele destinate activitatilor economice, mica productie, retail cash&carry, Parcele destinate cailor de acces

SITUATIA PROPUSA Constructii propuse

Drumuri propuse

Spatiu verde propus

20 80

00 20

80 00

2, 00

6, 00

6, 00

2, 00

22,14 6,26

3, 63

14 5,

82

4,75

12 ,8

9

32 ,6

5

25 ,6

0

9, 74

27 ,9

1

20,94

37 ,5

9

41 ,9

4

17 ,9

6

34 ,9

7

51 ,9

6

501,469 m2

9,763 m2

Cad. 421496

Cad. 426998

Cad. 404328

Cad. 404332

Cad. 404233

CF 426754

To

p. 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

CF

4 39

18 1

Ca d

42 61

16

Cad 426116

Top. 2206/2

482300 2 07

90 0

482400 2 07

90 0

482500 2 07

90 0

482500 2 08

00 0

482600 2 07

90 0

482600

1

3 4

5 6

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

(domeniu public)

P+M

P+MP+M

P+M

P+M

P+M

P+M

retragere cca 10m din aliniament

conf. PUD aprobat cu HCL nr. 304/2007

Locuinte colective P+3E+Er

Locuinte colective P+3E+Er

Locuinte colective P+3E+Er

Cad. 443408

Cad. 443407

Cad. 443406

Cad. 421496

Cad. 441781

Cad. 441780

Cad. 426998

Cad. 404332

To

p. 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

CF

4 39

18 1

Ca d

42 61

16

482500 2 07

90 0

482500 2 08

00 0

482600 2 07

90 0

482600

2

3 4

5 6

11

12 21

22 23

24

Locuinte colective existente P+2E+Er

P+MP+MP+M

Locuinte colective P+2E+Er

(in curs de executie AC nr. 1792/2015)

Locuinte colective existente P+2E+Er

Locuinte colective P+1E+Er

Locuinte colective P+3E+Er

Locuinte colective P+3E+Er

Locuinte colective P+3E+Er

Locuinte colective P+3E+Er

10 apartamente 13 locuri de parcare

11 apartamente 13 locuri de parcare

11 apartamente 13 locuri de parcare

Locuinte colective existente P+2E+Er

Locuinte colective existente P+2E+Er

11 apartamente 13 locuri de parcare

11 apartamente 13 locuri de parcare

(domeniu public)

10 ,5

7

23 ,7

9

50 ,8

3

24 ,6

1

17 8,

60

C.F. nr. 413263 Timisoara nr. cad. 413263 S teren = 3864 mp

C.F. nr. 413263 Timisoara nr. cad. 413263 S teren = 3864 mp

C.F. nr. 413236 Timisoara nr. cad. 413236 S teren = 3864 mp

C.F. nr. 404859 Timisoara nr. cad. 404859 S teren = 969 mp

zona prevazuta pentru locuri de parcare conf. PUD "Ansamblu de locuinte colective si servicii

"aprobat prin HCL Timisoara nr. 304 din 2007

Dum propus prin PUZ aprobat prin HCL nr. 472/2008

(profil 16 m)

Dum propus prin PUZ - I.I. de la Brad aprobat prin HCL nr. 186/2003

(profil 24 m)

str. Constructorilor - INEL IV (profil 16 m) avizat prin CC nr. DT2013-002574/2013 si aprobat

cu HCL Timisoara nr. 578 din 2013

Documentatie de urbanism in lucru - faza A.O. "PUZ ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE" proiectant S.C. ARHITEKT STUDIO A S.R.L.

"PUD Ansamblu de locuinte colective si servicii" aprobat prin H.C.L. nr. 304/2007

pr el

un gi

re s

tr. H

ol de

lo r

2

78 9

10

Restaurant / Terasa/ Cazare

S+P+1E+Er

Spatii comert/birouri

P+1E

re tra

ge re

H /2

; m in

. 5 m

re tra

ge re

H /2

; m in

. 6 m

retragere 6m din aliniament

re tra

ge re

H /2

; m in

. 6 m

6 LP

5 LP

5 LP

5 LP

5 LP

5 LP

5 LP

4 LP

6 LP

To

p. 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

C

.F . n

r. 43

91 81

T im

iso ar

a - S

tr. M

irc ea

D im

itr ie

R at

iu

1

78 9

10

Sala sport P+1E+Er

5 LP

4 LP

6 LP

retrageremin. 10 m

re tra

ge re

H /2

; m in

. 3 m

PUZ -UTR 2 Functiuni complementare

P+1E / S+P+1E+Er / P+1E+Er Hmax. cornisa Er = 10m

H max. = 12m

PUZ -UTR 1 Locuinte colective

max. P+1E+Er Hmax. cornisa = 10m

Hmax. = 12 m

7 LP

retragere min. 10 m

re tra

ge re

H /2

; m in

. 3 m

Loc de joaca

PUZ -UTR 1 Locuinte colective

max. P+3E+Er Hmax. cornisa Er = 16m

H max. = 18 m

Str. Ion Ionescu de la Brad

Str. Constructorilor

(Nr. top. 392/2/1/2/2 neinscris in CF)

re tra

ge re

m in

. 8 m

retragere 6m din aliniament

retragere 6m din aliniament

LEGENDA

Zona locuinte pentru max. 2 familii existenta

Limita teren reglementat

Zona locuinte colective existenta

Zona propusa pentru max. 2 familii si funct. complementare, prin PUZ aprobat cu HCL nr. 186/2003 Locuinte pentru max. 2 familii existente

Locuinte colective existente

Constructii pentru servicii si comert existente

Circulatii auto/pietonale existente cu imbracaminte asfaltica

Drum pietruit existent

Limita unitati teritoriale de referinta (UTR 1 si UTR 2)

Constructii pentru servicii si comert propuse

Constructii pentru locuinte colective propuse

Circulatii auto/pietonale, parcaje propuse UTR1/UTR 2

Circulatii / parcaje propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Zona verde propusa UTR 1/UTR2

Zona verde de aliniament

Loc de joaca

Acces auto propus

N

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA 05

E : mu +? SE ES 1073. so TIT TOI | e * ES E : = , , și m : n 5 Ro) șI | E pe Fa 4 FI E =, PL A. EI TR i _ n nl NI a E TORI SO ATI Li E : E LE = 5 n UI SI n “ = | Il N FI E HI n PRR E E SI EI ESI DI N A [ £ a A £ 1 T “ _ ! ki i f i , i , : ar IX; 2 EEE) AIA SFIBIMP E ES E i BASIL FA 5 E DEE LI SA U U 1 a UI U UI U FRAFETE TEREN Ă U RUŞTI n UE =) 4 e BESOIU CES =) STAN SRL. a BEI ULUI SISU IE Esau 5 ICE | m" | SS LS ISI) |... Ma ELA

Atasament: 04_PROPRIETATEA_ASUPRA_TERENURILOR.pdf

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

Amplasament:

PUZ Nume

S.C. VALERAM S.R.L.

10-IIB-17

Arh. Baia D./ Arh. Folea D. Arh. Baia D.

5U STAMP proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a,

Reg.Com.J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

Februarie 2018

LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

1:2000

Timisoara, str. I.I.Brad, nr. 9 si 11B, Jud. Timis, nr. cad. 413263, 413236, 404859

Arh. Baia D./ Arh. Onet A.

4.548,277 m2

37 ,5

9

41 ,9

4

17 ,9

6

34 ,9

7

1,46

51 ,9

6

21,47

50 ,8

3

24 ,6

1

12 ,8

9

32 ,6

5

25 ,6

0

9, 74

27 ,9

1

20,94

17 8,

60 10

3, 25

50 ,5

4

22,14 6,26

14 5,

82

0,028 m20,028 m2

Str. I. I. de la Brad top. 2244/1

Cad. 443408

Cad. 443407

Cad. 443406

Cad. 421496

Cad. 441781

Cad. 441780

Cad. 426998

Cad. 404328

Cad. 404332

Cad. 404233

CF 426754

P+M

To

p. 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

CF

4 39

18 1

Ca d

42 61

16 Cad 426116

P

Top. 2206/2

482300 2 07

60 0

482300 2 07

70 0

482300 2 07

80 0

482300 2 07

90 0

482300 2 08

00 0

482400 2 07

60 0

482400 2 07

70 0

482400 2 07

80 0

482400 2 07

90 0

482400 2 08

00 0

482400 2 08

10 0

482500 2 07

60 0

482500 2 07

70 0

482500 2 07

80 0

482500 2 07

90 0

482500 2 08

00 0

482500 2 08

10 0

482600 2 07

60 0

482600 2 07

70 0

482600 2 07

80 0

482600 2 07

90 0

482600 2 08

00 0

482600 2 08

10 0

482700 2 07

60 0

482700 2 07

70 0

482700 2 07

80 0

482700 2 07

90 0

482700 2 08

00 0

482700 2 08

10 0

482800 2 07

60 0

482800 2 07

70 0

482800 2 07

80 0

482800 2 07

90 0

482800 2 08

00 0

P+M

3

4

10

11

13

15

16

17

18

19

20

21

22 23

24

(domeniu public)

(domeniu public)

st r.

Pe rle

i

Punct trafo

Bloc 208

33

Bloc 231

Bloc 2304

Bloc 233 2

1

Bloc 232

3

Aleea Lautei

Bloc 234

Bloc 235

Bloc 236

Bloc 237 4

2

Bloc 238

Bloc 240 10

Bloc 239 8 str. Padesului

56 Bloc 250

Bloc 205

(str. Horia Macelaru)

37

st r.

Pe rle

i

Scoala Generala Nr. 7

Bloc 204

41

43

Bloc 301

96

Bloc 203

Bloc 300

1A

1B 1C

18 3

18 4

As

Bloc 251 12

Bloc A 13

Bloc A 14

Bloc 249

7

9 Bloc 248

Bloc 247

P.T.

Bloc 241

10 5

8

str. Martir Constantin Zabulica

Bloc 246

st r.

Co ns

ta nt

in c

el M

ar e

10 7

Bloc A 12

Bloc A 9

Bloc A 11

Bloc A 10

Bloc A 4 P+4E

20A

7

22

9

1

Bloc 2422

Bloc 244 4

In tra

re a

Po rti

te i

Bloc 243 2

Bloc A1

(Aleea Baltii)

Bloc 245 6

Aleea Baghetei

Bloc A2

3

Bloc A 3 P+4E

3B

5

3A

S.C. CONFORT S.A.

Bloc A 6 P+4E

Bloc A 5 P+4E

13

11

9A

P.T.

S.C. HELLA S.R.L.

18 5

18 6

R.A.T.T Depou troleibuze

18 7

18 8

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

P+M

P+M

P+1E

Centru Comercial LIDL P

P+M

P

P

P+M

S+P+1E

P

P

P+1E

P+3E

P

P

C al

ea L

ip ov

ei

P+2E

P

P+3E

P

P

P+1E

P+1E

P

P

P

P+2E+M

P

D+P+2E

P

P+M

P+M

st r.

He nr

ie te

D el

av ra

nc ea

G ib

or y

P+M

P+M

P+M

P+M

st r.

Co nt

an tin

Io tz

u

P+1E

P

P+1E+M

P+1E

P+M

P+2E+M

St r.

Ho ria

C re

an ga

P

st r.

Co nt

an tin

L ot

zu

P+M

P+M

P+1E

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+1E+M

P+1E+M

P+M

P+2E

S+P+2E+ER

S+P+4E+ER

P

P

Ca d.

4 04

85 9

Sm as

= 9

69 m

p

Sc f =

9 69

m p

Cad. 413236

Cad. 413263 Smas = 3864 mp Scf = 3864 mp

Smas = 3864 mp Scf = 3864 mp

1

2 3

14

23 ,7

8

3, 63

4,75

Str. Constructorilor

12

(Nr. top. 392/2/1/2/2 neinscris in CF)

SC AUTODARIS SRL P

UAT Comuna Dumbravita

UAT Municipiul Timisoara

To

p. 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

C

.F . n

r. 43

91 81

T im

iso ar

a - S

tr. M

irc ea

D im

itr ie

R at

iu

4

5 6789

LEGENDA

Teren proprietate publica

Limita UAT Municipiul Timisoara/Comuna Dumbravita

Limita teren reglementat

Teren proprietate privata

Teren proprietate privata destinat constituirii domeniului public

Limita teren studiat conform A.O.

N

Lt. Ov idiu B

alea

Mircea cel Batran

Calimanest i

Grigore Urech

e

Radu d e la Afu

mati

Banul Severi

nului

Teodor Am an

Man ole

C. A.

R os

ett i

Livezilor

C iocarliei

Pelinului

G . Stphenson

Vadul C risului

Tibrului

I. H . Schw

icker

Agricultorilor

G r. Alexandrescu

C iocarliei

R udaria

M esteacanului

Bistrita

c. B

og da

ne st

ilo r

Tacit

C. Munteanu

Trifoiului

Razboieni

Liman

Dunar ea

Umbrei

Bacau

Amzei

Se mic

erc

Garii

s. N . Tit

ules cu

Nufar

G elu

Pop de Basesti

bd. gen. Ion Dragalina

a. Viilor

G . A

le xa

nd re

sc u

Basarabia

Ca la

ra si

Vi st

ul a

I. Po

po vic

i B an

at ea

n

a. Viilor

Crisan

Closca

Horia

Tulcea

Dragos Voda

Pa ro

se ni

M un

te ni

ei

Baraganului

Br at

es

M ac

ilo r

Paul is

Poneasa

Mircea cel Batran

bd . C

et at

ii

I. Br

ez ea

nu

Balta Verde

Po m

pi liu

S te

fu

Nera

Si na

ia

C irc

um va

la tiu

ni i

Toplita

c. Bogdanestilor

bd . B

. P . H

as de

u

Fa ga

ra s

Chisinau

Gh. Lazar

Cir cum

val atiu

nii

a. Cascadei

Bu co

vin ei

Mehedinti

Matei Basarab

Invatatorului

Ion Vidu

a. Rubinului

bd . C

eta tii

c. Torontalului

Mire sei

Ca lan

Orsova

Fe lix

Cu gir

Textilistilor

Sc ar

iso ar

a

Cimpina

Ha ga

Bo em

ia

Linistei

Alexan dru

Deme triade

c. A

ra du

lu i

Oituz

Po pa

S ap

ca

V. Luc aciu

A. Popovici

Olim piad

ei

Zu ro

ba ra

Iasi

Buc ures

ti

T. M ihali

Zimbrului

Tapia

bd. Tak

e Io nes

cu

Al . G

ol es

cu

Procl. de la Timisoara

C. Brediceanu

Paris

bd. R epub

licii

M ar

as es

ti

p-ta Libertatii

9 Mai

7 Aprilie

Trand afirilor

Michelangelo

Asanesti

Sa vin

es ti

Privighetorilor

bd. Ferdinand

P. C

ra iu

lu i

Goethe

Maciesilor

N. Lenau

G . Enescu

bd. C. D. Loga

bd. M. E

min esc

u Robespiere

Bo cs

aL. B

la ga

Al ba

Iu lia

Eugeniu de Savoia

bd . C

. D . L

og a

T. Grozavescu

L. V. Beethoven

c. L

ip ov

ei

Irl an

da

C- tin

c el

M ar

e

L. P

as te

ur

I. Ro

at a

Olanda

ar h.

I. M

in cu

Pomiculturii

C- tin

c el

M ar

e

Co ns

t. Ra

du le

sc u

M ot

ru

Ecoului

a. Arcasilora. Amicitiei

a. Lirei

Le an

dr ul

ui

Lotusului

Ho ld

el or

Ve rd

e

C. D

av ila

Ve rd

e

Ba nc

ii

M. Kogalniceanu Sam uil M

icu

bd. Simion Barnutiu

Lugojulu i

TibiscumTelegra fului

LorenaRin dune

lelor

Alsacia

Renasterii

a. A . Im

bro ane

Zu ric

h

Ge nev

a

Ai da

De me

tria de

Alb ine

lor

Stuparilor

i.Topol ogului

Vio rele

lor

Ovidiu

a. A . Im

bro ane

Ba bad

ag

Al bi

ne lo

r

Strugurilor

N. Co

per nic

Frigului

Oravita

St up

ar ilo

r

Pi sa

Lucerna

Spitalul N ou

s. In dus

tria Lini

i

s. Pe nes

Curc anul

p. Badea

Cirtan

Cocostircului

Lemnari

Sp ar

ta ch

ia de

i

c. Ghirodei

Bo bi

ln a

G h.

T ite

ic a

Cimbrului

Fu rn

ic ii

Dunarea

Brates

C om

et ei

F. Mistral

G ar

of ite

i

Zimnicea

Moldovei

c. Ghirodei

M ics

un el

el or

Lalelelor

M at

as ar

ilo r

G . L

on gi

ne sc

u

Palmierilor

Crinului

i. Palmierilor

c. Do

rob an

tilo r

Ion Ionescu de la Brad

Pe rle

i

Padesului

Jiul

A. Seiler

A. M uresianu

I. Calin

bd. Re publici

i

s. N . Tit

ules cu

M. CostinZugrav Nedelcu

E. G ojduI. G

hica

Car aim

an

Bra sov

T. Cipariu

F. Barbu

Rem us

Gh. Doja

Mugurilor

N. L abis

O . G

oga

I. H . R

adulescu

Ro mu

lus

Tre bon

iu

bd . 1

6 De

ce m

br ie

19 89

Alexandru

Odobescu

bd. M ihai Viteazul

S. Titel

Paltinis

bd. Dr. Victor B

abes

Stadion

Tr. Lalescu

O ltul

Siret

Putna

Tusnad

Cluj

I. Fucik

Dr. Aurel Candeap-ta Eforie

Izvorului

bd. Vasile Pirvan

Tirna va a. S

tude ntilo

r

bd. Ero

ilor

a. Sportivilor

a. S tud

ent ilor

Aurelianus

Tru bad

ur

s. T udo

r Vl adim

ires cu

bd. Dim bovita

M angalia

I. B arac

Vulturilor

cpt. Dam sescu Crizantem

elor

Gh. Sin

cai

Banat ul

I. Buda i Delea

nu

Platanilor

s. S ofoc

le Pos ada

Comuna din Paris Baba Novac

Rachitei

Muncii

Vaslui Pavel Dan

C. Baba

Pacii

Macarie

N. An

dre es

cu

Ard ea

lulu i

s. S ofoc

le

Veac Nou

Gruia Dumitru

Ar de

al ul

ui

Valiug

E. Varga

Agronomiei

O. Bancila

N. An

dre es

cu

N. Filimon

Daniel Constantin

Sulina

V. Vasilescu

bd. Dimbovita

N. L

eo na

rd

p-ta Eliberarii

Valiug

PodgorieiI. S lav

ici

N. Paganini

A. Ba

cal ba

sa

Rascoala din 1907

C. Nottara

D. Ba

gd as

ar

Contemporanul

Polon a

c. Sa

gu lui

Ceferistilor

Flori lor

Izlaz

Cioca nului

E. Zo la

J.P. M arat

Barb u La

utaru

Steaua Birsei

Bujorilor

a. N

ico re

st i

Com arnic

Chisodei

Margaritarilor

Herculane G. Galilei

V. Hugo

L. Radaceanu

E. Z

ol a

W . S

ha ke

sp ea

re

Vi na

to ril

or

I. M

ilo ia

G. Musicescu

Iz la

z

H ar

ni ci

ei

Vi ito

ru lu

i

H eb

eZarand

bd . B

rin co

ve an

u

bd. L. Rebreanu

G h.

R an

et ti

Eneas

c. S

ag ul

ui Glad

bd . 1

6 D

ec em

br ie

1 98

9 C. Poru

mbes cu

R. Si rianu Snag

ov

bd. C. Brincoveanu

Iris

Ar ia

dn a

Corbului

Vadul Calugareni

In de

pe nd

en te

i

Feldioara

So imo

s

P-ta N.

Balcescu

Mem oran

dulu i

Coz ia

Ene as

Gla d Traian Vuia

Ulpia Traiana

Drubeta

A. Pum nul

Cosm inului

Hunedoara

Co zia

Ene as

bd. L iviu

Reb rean

u

c. M

ar tir

ilo r

bd. Liviu Rebreanu

Neg oiul

Retezat

Constanta

Z. Petrovici

a. S

an at

at ii

a. Cristalului

Dr. Stef

an S tinc

a

Diac onu

Co resi

U ra

nu s

i. Ve

ga

bd . S

ud ul

ui

Sirius

a. Plutasilor

Lidia

Luminii

Oglinzilor

a. Farului

a. Azurului

a. Icar

c. U rseni

Le gu

m ic

ul tu

rii

Re co

lte i

Atomului

Metalurgieii. S ide

ru rg

iei

Atomului

An in

a

c. Urseni

Pa ve

l S toi

ca

Neajlov

Ioan Hateg

Pe tril

a

Dimitrie Dinicu

Emil Racovita

N. D. Cocea

M at

ei M

illo

Sp at

ar u

M ile

sc u

c. Buziasului

H um

ul es

ti

G rig

or e

An tip

a

Io an

S im

u

O la

ril or

p. T

h. P

al la

dy

bd . I

nd us

tri ei

c. Buziasului

Ab rud

Mircesti

s. G alat

i

3 Aug ust 19

19

S. N. Pes talozzi

psh. C. Salcean

u

B. Is

co ve

sc u

A. Lazar

M ehadia

Glo riei

Stefan cel M are

St. O

. Io sif

Iepurelui

A. Vlaicu

M. M usso

rgsk i

Bicaz

C. Neg ruzzi

Rares

E. Teodoroiu

Tim ocu

lui Ion

C reanga

O fcea

Cr on

ica ru

l Io n N

ec ulc

e

Lunei

Ba ba

D oc

hia

B. S. D elavrancea

P. Ior

go vic

i A.

S ag

un a

A. M

oc io

ni

Gh . A

sa ch

i

P. C erm

ena

Torac

Ti ble

su lui

Sucului

Apateu

Vir gil

iu Ba

ta ni

a

Levantica

Caprioarei

V. C

irlo va

C. B

oli ac

Miristei

Bistrita

Sa tu

M ar

e

Muntele Mic Baia

Sovata

Canalul Bega

Gradinarilor

G . Topirceanu

K. A. Tim iriazev

G en. M

agheru

J. Vernes

Albastrelelor

Bistrita

T. De metre

scu

Deta

Ludus

Coc orilo

r

Plop ului

E. G irlea

nu

Caci ulata

Diminetii

Alunis

G. Musicescu

I. P.

P av

lo v A

vi nt

ul ui

An ul

1 84

8

M un

ci to

ril or

A. P

. C eh

ov

Za ha

rin a

Tr ai

an V

ui a

Ar ci

da va

U lp

ia T

ra ia

na

D ru

be ta

M in

ot au

ru lu

i

Be rz

ei

Pr ut

ul

C al

at or

ilo r

Mures

Ion Sirbu

S. Mangiuca

Pa ns

el el

or

Lidia V ale

nii d e M

unt e

G os

po da

ril or

M ez

ia d

Sa lc

im ilo

r

C riv

ai a Magura

C he

ia

Az ug

a

Albac

Vla dea

sa

Adolescentei

C os

m in

ul ui

Naturii

Pepinierei Ve rs

ul ui

Birzava

Zorile

M aslinului

C pt. D

an

Eftim ie M

urgu

Ba nu

l M ar

ac ine

Tebea

Ham let

Pop a La

uren tiu

Dornei

Vid in

Ver onic

a M icle

Lisabo na

Lupeni

Gh ioc

eil or

C os

tin es

ti

Dunarea

Herastrau

Aprodul Movila

Suceava

M endeleev

Mad rid

Su ce

av a

Frasinului

i. Ze

ni t

Dinu Lipatti

Te iul

ui

Amforei

Amforei

Tim is

Stelelor

Almajului

Crisan

Closca

Horia Dropiei

p-ta 700

Gh. Lazar

Gh. Polizu

On es

ti

G. Dim

a G. Cosbuc

E. U

ng ur

ea nu

Palanca

p-ta

H ec

to rPo

pa S

ap ca

bd. Revolutiei 1989

Tulnicului

M edicinei

R eg.13 C

alarasi P ac

iu re

a

Odo best

i

Coloniei

p-ta

D ev

a

1 D ece

mbr ie

p-ta Bihor

Car pati

Car pat

i

bd. E roilo

r

Var adia

Nicolint

I. Gutenberg

Satu NouDeliblata

Daliei

Cerna

Som es

Crisului

Stejarul

Bradul

Bucegi

Mio rita

Salaj

Tg. Mures

Herodot

Torac

Colonia Radio

I. Vulcan

Fl ac

ar a

N. Ursu

Tepes Voda

Matragunei

C ar

ab us

ul ui

Lu nc

ii Br

um ar

el e

Lu nc

an i

M og

os oa

ia

Valisoara

La pt

ar ilo

r

Fu io

ru lu

i

Strandului

Orastie

M. I. Glinca

Alpinistilor Turda

i. Ca

ru lu

i

R . L

ad ea

Rozelor Uzinei

F. Chopin

M. N

ico ara

Caprei

Zefirului

I. Re pin

J. M or

Cerbului

C. H ogas

Paring M

edias

Delin esti

P-ta Istria

I. I. Micu

Bu ste

ni

Tigrului

Noua

Bi to

lia

Fer mita

tii

C im

pu lu

i

So cra

te

Delfinului

s. T. Vladimirescu

s. Spiru Haret

A. Endre

D. Bolintineanu

I. Vacarescu

bd. Iuliu M aniu

bd. Tine

retii s. T

. Vla dimi

resc u

s. N . Tit

ules cu

i. Lu

ng a

D. B ojinc

a

Sacului

Ma rgi

ne nil

or

Banul Udrea

A. M ickievicz

Xenopol

Homoro d

Anvers

A. Don ici

Rarau

Bruxelles

Tazlau

Io n

Ra tiu

A. Lapusneanu

Busuioc

C am

el ie

i

Demetria de

Pa du

re a

Ve rd

e

Macin

M ol

do ve

i

Pr ie

te ni

ei

P- ta

Sa rm

is eg

et uz

a

s. Grivita

Bacovia

i. GoznaBehelei

s. Morarilor

i. F ort

are tei

Vir tuti

i

Dra gas

ani

p-ta

Traian

Zlatna Za vo

i

Ispirescu

D ac

ilo r

C uvin

Scolii

I. L. Caragiale

M ar

in es

cu

An to

n Pa

nn

T. D

. N ec

ul ut

a

Com anesti

Soarelui

Am ad

o

O br

ej a

a. R

ac he

te i

Rontgen

Car tura

rilor

Padurarilor N ego

iul

M ilc

ov

Leului Lautarilor

Foisor

Apicultorilor

Cr ai

ov a

Aries

Dia na

Vi lce

a

Con st. B

ranc usi

Ti ta

n

E. Baader

R. K

oc h

C. D

av ila

I. Velceanu Molidului

p. Atena

I. Ro

at a

i. C

oc os

ul ui

Volta

Cooperatiei

Galvani

Edison

Brazilor

Borzesti

i. Su

ne tu

lu i

Padesului

a. B

ag he

te i

a. Lautei

i. Ia

so m

ie i

i. Portitei

Constructorilor

Au ro

ra

Armoniei

Si ta

ru lu

i

Amurgului

Episcop V. Lazarescu

c. Aradului

c. L

ip ov

ei

i. Do inei

p-ta Marasti

1 M ai

C or

vi n

M us

at

P. C

hi ne

zu

V. A

le cs

an dr

i

p. Huniade

Zoe

I. Fe uerb

ach

P-ta CruciiG

hirlandei

1 D ece

mbr ie

I. S. Turgheniev

Artistilor

Sf.Gheorghe

Severin

P-ta P. Ceaicovski

Ar en

ei

As tri

lo r

O rio

n

Pr og

re su

lu i

Di rijo

ru lu

i

Arge s

Romanilor

p-ta

Pe rle

i Pe

rle i

Timpa

Oradea

bd. Ferdinand

p. V

ict or

ie i

p-ta

B C D E F G H I

p-ta

Lau rean

p-ta

Actorilor

Ve ge

ta tie

i

a. G

or nis

tilo r

i. Clopotului

i. C uc

ulu i

i. Cu

rc ub

eu lu

i

Frunzei

G. Verdi

A. Ipatescu

Fructelor

Gr ad

ini i

Fila teli

ei

Fra ter

nita tii

Lacului

Vi fo

ru lu

i

a. C utezatorilor

i. Talangi i

Teatrului

a. Veveritei

Lacului

St iin

tei

i. Petalelor

Dr ep

tat ea

a. Poenitei a. Poiana Ruscai

Vulturilor

C la

bu ce

t

Bran

i. Pogonici

Vlasiei

a. Cetine i

a. G orunului

a. Sm eurisului

Tr an

si lv

an ia

Prahova

Dr ep

tat ea

a. Citadelei

a. Muzicii

a. Afirmarii

Pe rle

i

Irl an

da

a. Sperantei

R asaritului

i. Ap

el or

Sa lc

im ilo

r

p-ta Vidraru

Duzilor

i. Orizont

Le be

de i

C ol

ab or

ar ii

Ec hi

ta tii

C od

ru lu

i

i. Ba

sm ul

ui

i. Sepia

i. St

eg ar

ilo r

i. Ursului

Elevului

C in

tu lu

i i. Pesterii

i. Vi sinu

lui Poeziei

Av ia

to ril

or

p-ta A. Iancu

p-ta A. Sever

Barierei

Belgrad

A. M. Guttembrun

Sem enic

G h. Baritiu

V. Birou

Caras a. M

inis

i. Surduc

i. Bo

lte i

Braniste

I. Predeal

N. Iorga

L. Filipescu

D. Lintia

Braila

16 Februarie

Horatiu p-ta

gen. Praporgescu

D. Cantemir

Pietrosu

Brigadierilor

Brindusei

Te iulu

i

Fu ioru

lui

a. Cr

ea tie

i

Tip ogr

afil or

Bu fte

a

p-ta E. Murgu

E. Caruso

C arei

G. M

us ice

sc u

i. O no

ar ei

i. S ab

ine i

i. Plantelor

i. Mierlei

i. Castanilor

i. Iederei

G h.

R an

et ti

a. C

in ep

ei

i. Riului

i. M

un til

or

a. S

ag et

ii

i. Zi

du lu

i

i. G

en ez

ei Lu

ce af

ar ul

a. M

at as

ii

Cazane

i. Cerceilor

Ce rcu

lui

C he

ve re

su lu

i

Chimi stilor

a. C iobanului

Cosmona utilor

L. G runberg

C ire

su lu

i

Gh. Cucu

Culturii

Cuza Voda

C. D arwi

ni. Roma Dej

a. D etu

nat a

D. Chi ajna

p-ta P. Pincio

Sm et

en a

Sibiu

Dobrogea

Unirii Doicesti

p-ta

V. G

ol di

s

gen. Grigorescu

M er

cy

R od

ne i

G ris

el in

i Ta

rc ul

ui

D um

br av

a R

os ie

Melodiei

Electronicii

M eseriasilor

Petrolistilor

M . E

nc se

l

col. Enescu

Postavarul

En er

gie i

9 C

as e

Subuleasa

Eternitatii

Sece rii

Eu rip

id e Luta

Iovita

Fe le

ac ulA. Saligny

G ladiolelor

Fra gilo

r

Frate liei

p-ta S. Furtuna

Coriolan Baran

I. Grozescu

H. H eine

Ialomita

a. In

ul ui

i. I org

ov an

ulu i

In fra

tir ii

Ki ria

c

Ki ria

c

A. M acedonski

N. Tols toi

Le te

a

Labirint

Dropiei

a. Merisor

i. Umbroasa

V. Ma

dg ea

ru

Taboru lui

No u p

ro iec

tat a

Madona

M aram

ures

Rahovei

G. En

esc u

Lamiitei

Libelulei

Lie ge

a. S

cu rta

i. Lupului

i . Vi

nt ul

uii. Pandurilor

M ar

gi ni

i

S. Petofi M

inerva

c. Mosnitei

M otilor

Plevnei p-ta

Na rc

ise lor

I. Negulici

Za la

u

N. N

ek ra

so v

C . N

ep os

Za no

ag a

Rosiori

O bo

iu lu

i

Operetei

C. O lane

scu

i. Cosarilor

Opregului

Partizanul

Pastorilor

P. Maior P-ta

Pi nd

ulu i

Ven us

Poia na M

arulu i

Po p

R et

eg an

Pr ep

el ite

i

I. P reye

r

Pr im

av er

ii

Prislop

Radu Negru

Ro ma

nit ei

Rotu nda

dr. Russel p-ta

A. Russo

i. Sa

lci ei

Sove ja

i. T eh

nic ii

Tu rn

u R

os u

Tichindeal

Ulmului

Vidra

Virful cu dor p-ta

V.V. Delamarina

Al. V lahu

ta

Vrancea

I. Z aic

u

Burebista

Ba la

nt ei

V. L upu

Parc ului

20 D

ec em

br ie

1 98

9

Al . I

oa n

Cu za

i. Aca de Barbu

Aca d. A

lexa ndru

Bor za

Acad. Corneliu Miclosi

Ac ad

. P et

re N

eg ul

es cu

Ac ad

. R em

us R

ad ul

es cu

Pt-a Mitropolit Alex.

Sterca-Sulutiu

Somnu lui

Alaci

Alex. Mocioni p-ta

Alex . Va

ida Voiv

od

Arh. Szekely Laszlo

p-ta Aron Cotrut

D r. Aurel C

osm a

a. Balcic

C- tin

c el

M ar

e

Str. Balti

Plugarilor

Bela Bartok

Bastiliei Basel

Bisericii p-ta

Janos Bolyai

Zborului

Camil Petrescu

C ar

ol T

el bi

sz

Ce ta

te a

Al ba

Nedeia

Pt-a. Consiliul

Europei

C on

st . B

ra ilo

iu

Carv una

rilor

Ra di

o

Const. Silvestri

Const. Stere

Const. Dobrogeanu Gherea

C on

st . T

ite l P

et re

sc u

Giurgiu

Rom ulus

Cornel Grofsoreanu

D ep

or ta

tii d

in B

ar ag

an

Divizia 9 cavalerie

D os

ite i O

br ad

ov ic

i

Dr. Alex

and ru M

arth a

Trium fului

Dr. Grigore T. Popa

Dr . Io

an B

on tila

Dr. Iosif Bulbuca

D r. Iosif N

am oianu

Dr. Liviu Gabor

Dr. Nicolae Paulescu

D r. Pavel Vasici U

ngureanu

Ep is

co p

Al ex

. B on

na z

Ep is

co p

Au gu

st in

Pa ch

a

Lo no

vi ci

Jo se

ph Ep

is co

p

Pa ve

l R ot

ar iu

Ac ad

. S ex

til Pu

sc ar

iu

Acad. Dim itrie G

usti

Du iliu

M ar

cu

Vi cto

r V lad

Aur el P

aun esc

u Po dea

nu

Cal in N

eme s

Ca tu

l Bo

gd an

Consta ntin

Cernauti

Noica

Dinu Lipa

tti

Episcop Joseph Nischbach

Eroii de la

Pau lis

Ero ii de

la T isa

Ero ii de

la T isa

Eugen Cuteanu

Elvia C elebi

FC Ripensia

Fr an

z L isz

t

Fr an

yo Z

ol ta

n

Fratii Buzesti

a. Farului Pt-a. Gen. Ghe.

Domasnean

Gen . He

nri

Ber thol

d

G en

.

D od

a Tr

ai an

Pt-a Virgil Economu

George Georgescu

Prot opop

Geo rge P

opov ici

G heorghe Adam

G heorghe Andrasiu

G he

or gh

e O

st ro

go vi

ci

Henri Coanda

H er

ta

Horia Macelariu

Iancu Flondor

Ioan Cu rea

Ioa n D

imit rie

Suc iu

Dr. I oan

Mure san

Io an

P la

vo sin

Io n

C. B

ra tia

nu

Io n

In cu

le t

ion Mihalache

Ion Romanu

Migdalului

Ion Vi du

p-ta Ionel Bratianu

Ion el P

erle a

Joseph Gabriel

Io va

n S.

P op

ov ic

i

Ismail

p-ta. Iuliu Maniu

Iul iu

Po dli

nn y

Josz ef A

ttila

Lascar Catargiu

Leonardo p-ta.

da Vinci

Lu dw

ig v

on Y

bl

Luminita Botoc

Maior Titus

Mure san

Maresal Alex. Averescu

Maresal C-tin. Prezan

p-ta. Maresal

Ferdinand Foch

M ar

es al

Io n

An to

ne sc

u

Maresal Ion Antonescu

M ar

ia Ta

na se

M ar

tin L

ut he

r

M ar

tir A

le x.

F er

ke ltu

te u

Martir Alex. Chorosi

Martir Angela Sava

Martir Cernaianu

M ar

tir A

nt on

F lo

ria n

martir Claudiu Varcus

p-ta Forul Eugeniu Carada

Martir Alex. Grama

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PROPRIETATAEA ASUPRA TERENURILOR 04

re Traseu INEL 4 conf. studiu 2004 Locuinte Colective - 3 scari Nr. top 2203 D+P+6E -2 scari , D+P+6E+Penthouse - 1 scara 'S construita la sol = 2277. 70mp 'S constr. desfasurata = 19 665.30mp P.U.D. Ansamblu de locuinte colective si servicii Suprafata teren din C.F. = 13836mp Numar locuri de parcare = 132 locuri la sol 10 locuri la demisol Total locuri de parcare = 242 locuri din care 6 sunt pentru servicii Suprafata construita la sol = 3 837mp Suprafata construita desfasurata = cca.26 286mp Imobile = 9 scari (9 blocuri) si 1 imobil servicii Regim de inaltime = D+P+6E+Penthouse (1 scara) D+P+6E (2 scari) D+P+2E+Penthouse (6 scari) P+2E+Penthouse (imobil servicii) P (casa existenta) Apartamente cu 1 camera - 110 ap. (46,61%) cu 2 camere - 116 ap. (49,15%) cu 3 camere - 10 ap. ( 4,23%) Nr. total de apartamente = 236 ap. Nr. total de locatari = 371 locatari Spatii verzi = 2 892,50mp (20,91%) .... 7,80mp/ locatar (min 2mp / loc.) Locuri de joaca = 585,60mp (4,24%) ... 1,57mp/ locatar (min 1,3mp / loc.) Nr. top teren studiat 2206/1-2207-2208/1 Sc.f. = 13836mp S masurata = 13304 mp Do m 3 37 a a > a, = 3 = a _ —_ 71 16,00 Nr. top 2204 Locuinte Colective - 3 scari D+P+2E+PENTHOUSE S construita la sol = 573.60mp S constr. desfasurata = 2898.00mp PLAN INCADRARE IN ZONA SCARA 1: 15.000 BILANT TERITORIAL SUPRAFETE TEREN SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA mp % mp % CONSTRUCTII 111,10mp 3.837,00mp 27,73% SPATII VERZI 2.892,50mp 20,91% LOCURI DE JOACA 585,60mp 4,24% CIRCULATII 35,94% 11,18% maxim propus - 2.00 Nr. top IMOBIL PENTRU SERVICII P+2E+PENTHOUSE 2206/1-2207-2208/2 Pen arm "S mas = 4565 mp DRUM SENS UNIC Locuinte Colective - 3 scari D+P+2E+PENTHOUSE S construita la sol = 573.60mp S constr. desfasurata = 2898.00mp LEGENDA DELIMITARI apar Limita amplasamentului studiat — Limite de proprietate za Cladiri existente E Linie electrica LEA E Carosabil existent Linie C.F.I. Rampe dublu sens propuse acces auto demisol DESTINATIE SIMBOLURI Zona cu interdictie de construire LEA 20 = Stalp de curent LEA 20 o Capac canalizare CIRCULATII Paltforme comunale propuse Circulatii pietonale propuse Carosabil propus Invelitoare cladiri propuse O Capac retea termoficare Terase circulabile cladiri propuse - nr.12 Nr. cadastral, nr. postal Spatii verzi propuse îni Copaci Parcari (dale inierbate) . Î.L. de la BRAD 1 SIR 26.84 Nr. top 220 S mas = 507 35.35 Nr. top 2205 POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA SCARA 1:500 R7951780 PU.D. - Ansamblu de locuinte colective Timisoara, tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 si servicii. str. lon lonescu de la Brad nr.11 , Timisoara Proiectant : Beneficiar: Nr. pr.: / | S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Ea nr E CRISTIAN SAL 33/2006 Sefproiect:_|arh. Georgeta Trimbitas Scara: Denumire plansa: Faza: arh. Georgeta Trimbitas 1:500 POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA | PUD. Desenat: stud.arh. Adrian Balos Verificat: arh. lleana lon iulie '07 Nr.pl.33 A05|
RS NE | x Ţ T—— 13 l | rd | LEI | E Be” lime nd e ŞI | ssd R 332 | n E ŞI anexe anexe BSE | a Doria A Fi a | ai | 6 LT RI FIII 1 la l n [+22,bo 2 e 1 [+22,p0 RL agatat În so I Nr: TOP 2198-2199 ae FI E Te PUZ. - , l : : TREE A U "o larr PIRFIFI STR. CONSTRUCTORILOR nr 4A,4B,4C si STR.1.LDE LA BRAD nr. 5 3 |S(D)*P+6E+Er add Sr l : I : : = IA & "or BA FO m Biz asdo UTR1 SERVICII (max. = N Si RE Surn1 = 1860 mp (30% din 6200 mp) se 00 Suprafete construite Sconstruitla sol max. 930,00 mp | POT a = 50.0 % ARSE Sconstrut desfasurat max. 5 580.00 mp | = 3.00 Na N Locuri de parcare, functiuni SN SN be N locuri de parcare 9(la sol) + 41(subsol) = 50 locuri Ş Spatiu comercial (parter) - max. 400 mp, 5 locuri de parcare NANE N Birouri - cca. 3300 mp, 45 locuri de parcare E E o A Bilant teritorial et a ' ' ' TITI II — ps : LILI IPL LI LILI III LI spatii verzi = = 465,00 mp 25,0% parcaje ecologice| - - 103,50 mp 55% construit = = 930,00 mp __50.0% circulatii = = 361.50mp 195% total 1860,00mp _100,0% | 1860,00mp _100,0% UTR2 LOCUINTE COLECTIVE (max. S+P+6E+Er) + Surr2 = 4340 mp (70% din 6200 mp) Suprafete construite Sconstruitla sot max. 1 519,00 mp POT max = 35,0 % Sconstruit desfasurat max. 13 020,00 mp. CUT na = 3.00 Nr. apartamente, locatari, locuri de parcare locuri de parcare Pa(la sol)+89(subsol)+14(parter)= 127 locuri nr. apartamente (maxim) 127/ 1,15 = 110 ap. - 300 persoane 3 nr. locatari 5 loc de joaca 300 p. x 1,3 mp/p = 390 mp | a ş Bilant teritorial existent propus a spatii verzi = = 1085,00mp 25,0% 16 parcaje ecologice) 27600mp 63% loc de joaca - - 390,00 mp 90% construit - - 1.519,00 mp 350% circulatii = = 1 070.00 mp 247% d total 4340,00 mp _100,0%| 4340,00mp _100,0% i Beneficiar: : L E G E N D A Prolectant S.C. INTERBRICK S.R.L. ZDOB dr imita zona studiata RE = ESB E S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Denumire proiect: Drumuri publice propuse — — — — Limita implantare subsol a Elabi PUZ. "Locui lective si servicii" Faza: —— Limita parcele reglementate inafara zonei studiate Loc de joaca Timisoara, str. M.Miroslav Todorov Nr 2 laborare P.U.Z. "Locuinte colective si servici cai oricaror CSI n cu vc parai d Cind propuse tel: 0256 432212,e-mail officeGtrimbitas.ro | str. Constructorilor nr. 4a, 4b, 4c si st. de la Brad nr. 5, Timisoara PUZ. Nr. TOP 342 - Di p a Sef proiect: arh. Georgeta Trimbitas. Scara: Denumire plansa: r. TOI - Drum Parcare - Dale inierbate lesiri adapost ALA Proiectat: arh. Camil Milincu ibilitati il Z Drumuri existente : e 1:500 Posibilitati de mobilare - faza finala Circulatii dale inierbate |) Spatii verzi Desenat: arh. Camil Milincu Verificat: arh. Georgeta Trimbitas 022011 |Nr. pl. 43A07

Atasament: 03_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

Amplasament:

PUZ Nume

S.C. VALERAM S.R.L.

10-IIB-17

Arh. Baia D./ Arh. Folea D. Arh. Baia D.

5U STAMP proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a,

Reg.Com.J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

Februarie 2018

LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE1:1000

Timisoara, str. I.I.Brad, nr. 9 si 11B, Jud. Timis, nr. cad. 413263, 413236, 404859

Arh. Baia D./ Arh. Onet A.

Nota: Datorita pozitiei si conformarii UTR-urilor fata de trama stradala se permite divizarea ulterioara in parcele de minim 800 mp, cu respectarea art. 30 din R.G.U. aprobat cu H.G. nr.525 /1996

Tim isoara, tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. G eorgeta Trim

bitas

stud.arh. Adrian Balos

Verificat:

Proiectant :

Scara:

R7951780

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

Nr. pr.:

Denum ire proiect:

Beneficiar:

arh. G eorgeta Trim

bitas

Sef proiect: Proiectat:

Desenat:

arh. Ileana Ion

33/2006

iulie '07

S.C. ANDRO NIC CRISTIAN S.R.L.

Faza: P.U.D.

Denum ire plansa:

P.U.D. - Ansam blu de locuinte colective

si servicii.

str. Ion Ionescu de la Brad nr.11 , Tim isoara

Nr.pl.33

- PLAN INCADRARE IN ZONA SCARA 1: 15.000

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA

SCARA 1:500

A05

PO SIBILITATI DE M

O BILARE URBANISTICA

P.O.T. m axim

propus - 28.00 % C.U.T. m

axim propus - 2.00

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PRO PUSA

13.836,00 m p

m p

m p

%

%

35,94% 11,18%

3.837,00m p

SUPRAFETE TEREN

-

CO NSTRUCTII

SPATII VERZI LO

CURI DE JO ACA

-

CIRCULATII

100%

2.892,50m p

100%

585,60m p

4.973,90m p

-

TO TAL CARO

SABIL, TRO TUARE

PARCARI (dale inierbate)

0,8%

27,73%

13.836,00 m p

20,91% 4,24%

-

- -

-

-

111,10m p

BILANT TERITORIAL

1.547,00m p

P.T. 38

E le

c t

rom o

to r

TIM ISO

AR A

p o

s t

t

ra fo

S.C. INDO

CON S

TRU C

T

S.A.

TIM ISO

AR A

O F

IC IU

L

P A

R O

H IA

L

O R

TO D

O X

R OM

A N

S .C

. FO C

U S

S .R

.L.

pos t

tra fo

R .A.

T ERM

O F

IC A

R E

C

A LO

R

R .A.

T ERM

O F

IC A

R E

C

A LO

R

S .A

.S .

B E

R T

O N

R.A.I.F. (sec

tia

m ecanica)

R. A.

CALOR

ZU R

O B

AR A

CO

O P

S.A.

(C EN

TR O

C O

O P

-B U

C U

R E

S T

I)

S ec

tia

Tu rna

to rie

s ta

tie

p om

p a

re

S.C. MURES TIMISOARA S.R.L.

p o

s t

t r

a f

o

c en

trala

te rm

ic a

S.C. ROCRIN SRL

S.C. TIFAN`S

p o

s t

t ra

fo

p o

s t

t

ra fo

S.C. M

EC TR

AN S

S.A.

S.C. ITA

LROM

S.A.

S.C. M

EC TR

AN S

S.A.

S.C. S ER

V C

O N

S.A.

S .C

. E U

R O

C O

N S

T R

U C

T S

.A .

S c.

G ene

rala

N r.

7

P.T.

S .C

. OC A

S IO

N S.R

.L .

URBIS

TIM IS

S.C. V

U L

C A

N

TIM IS

S.C. CON

FOR T

S.A.

U R

B IS

T

IM IS

S.C. FO

R A

D E

X

S.A.

S .C

. C O

M A

T S

.A .

R .A.T.T

D ep

o u

troleib

u ze

Te ren

P

rim a

rie

S .C

. F O

R A

D E

X T

IM IS

S .A

.

S.C. S

ER V

C O

N

S.A.

S.C. S ER

V C

O N

S.A.

S.C. S T

IZO S.A.

S .C

. IN V

E S

T S

.A .

S.C. S

ER V

C O

N

S.A.

S.C. M

EC TR

AN S

S.A.

S.C. INDCONSTRUCT

S.A.

S.C. EU

R O

CO N

S TR

U C

T

S.A.

S.C. IN V

ES T

S.A.

P ad

u re

a

V e

rd e

R E

C O

N

S.C. AZUR

TIM

ISOARA

S.C. A

ZU R

T

IM ISO

AR A

R.A. HOR

TICO LA

U.M.T

U .M

. TIM IS

O A

R A

S .C

. IN D

C O

N S

T R

U C

T S

.A .

S .N

.C .F.R

.

S .C

. IN D

C O

N S

T R

U C

T S

.A .

R .A

. H

O R

T IC

O L

A

PROM T

S.A.

U .M

. TIM IS

O A

R A

C a

sa

o a

sp e

ti

P ad

u re

a

V e

rd e

P ad

u re

a

V e

rd e

Behela

O colul

silvic

P adu

rea

ve rd

e

PVC

A i

F F O L

A i

F

F A I

F

F

F

F

F A I

O L

P V C

PEID

PEID

PEID

OL

O L

Blo c

C

3

Bloc C2

t e r a s a

terasa

t e

r a

s a

Bloc 56

Blo c

C1

Blo c

55

t e

r a

s a

terasa

terasa

terasa t e

r a

s a

terasa

t e

r a

s a

t e

r a

s a

te ra

s a

te ra

s a

terasa

C om

ple x

C

om e

rcial

B lo

c

B 30

Scara

A

B lo

c 8

3 7

Scara A

Bloc B36

Scara AScara B

Scara B

B lo

c B

3 5

Scara B

Bloc B31

Bloc B31

Sc ar

a A

R es

tau ran

t

t e

r a

s a

B lo

c

B 3

4

B lo

c

B

2 7

Scara B

Bloc B29

S c

a r

a B

B lo

c B

2 8

Scara A

Scara A

B lo

c

B 21

Scara B

birouricop e

r tin

a statie c

a rb

u r

a n

ti

B lo

c

B 2

2

Scara B Scara

A

Bloc B

24

Scara AScara B

h a

la hala

Bloc B2

h a

la

h a

la

hala

sp a

tiu

com e

rcial

hala

m ag

a zin

alim

en ta

r

Bloc 5

Bloc 4

S.C. TR A

IA N

S.R .L.

pa rca

re

TAM IS

A

TR AD

IN GB

lo c

1

t e

r a

s a

B lo

c

110

B lo

c

3 21

B lo

c 3

2 0

loc

joaca

B lo

c 10

9

g ra

dinita

Bloc

108

cresa

Bloc 319

Bloc 318

B lo

c

317Blo c

10 7

Bloc

105

Bloc

106

terasa

club

terasa piscina

Bloc 148

Bloc 147

B lo

c 14

6

terasa biro

u ri

S c a r a C S c a r a

B

Bloc B

25

S c

a r

a A

Bloc B

26

Scara B

c e

n t

r ala

g

a z

e

Bloc B14

S c a r a BS c a r a

A

Bloc 145

Bloc 144

Bloc 143

pa rca

re

S.R.L. ION

EL

depozit

Bloc 128

pa rca

re

t erasa

Bloc 142

p a r c a r e

B lo

c 14

1

t e

r a

s a

S c

a r

a A Blo

c

B

7

terasa

terasa

co fe

ta rie

p u

n c

t t

e rm

ic c

en trala

te

rm ic

a

cos

cos

Bloc 8

gaz m

etan

camin n

e fam

ilis ti

s ta

tie pa

rca re

B lo

c 2

4

Blo c

25

Bloc 316

B lo

c 31

5

Bloc

104

Bloc

103

Blo c

32

P.T.T.R.

B lo

c 2

2

Blo c

26

Blo c

28

Bloc 33

Blo c

29

Blo c

32

Bloc 23

Blo c

30

d e

p o

zit

Blo c

35

Blo c

36

pa rca

re

B lo

c 31

wc

Bloc 126

Bloc 125

B lo

c 12

7

pos t

t ra

fo

punc t

te rmic

Bloc 132

Bloc 129

Bloc 140

B lo

c 13

0

B lo

c 13

1

Bloc 139

B lo

c 13

8

Bloc

102

Bloc 133

Bloc

135A

Bloc

101

Bloc

100

Bloc

135B

Bloc 137

Bloc 136

t e

r a

s a

B lo

c A

13

B lo

c A

4 1

B lo

c A

4 2Scara A

Blo c

99

pla t

fo rm

a be

to n

t e

r a

s a

Bloc 216

lo to+

zia re

S.C. M

IAM I

pos t

t ra

fo

r e

s ta

u r

a n

t

Bloc

308B

S c a r a B

Bloc 215

farm acie

S c a r a A

Bloc 214

S c

a r

a B

B lo

c 21

4

Bloc 218

B lo

c

2 2

9

Bloc 219

Bloc 260

Scara C

Bloc A

34

Scara B

B lo

c 2

5 9

B lo

c

2 5

8

B lo

c

2 20

Bloc 221

Bloc 256 B

lo c

2 2

6

Bloc 257

Bloc 224

B lo

c 2

2 5

Bloc 255

S c a r a AB

lo c

B

91

S c a r a B

S c

a r

a A

Bloc B94

Scara B

te ra

s a

t e r a s a

S c a r a C

Scara A

S c a r a BBlo c

B 9

2

S c a r a A

S c a r a C

B lo

c

B 9

3

Scara B

Bloc B20 S c

a r

a B

Bloc B19

Scara C

B lo

c B

9 6

Scara A

Bloc B

97

S c

a r

a B

Scara A

Bloc 99

Scara B

B lo

c B

9 8Scara A

Bloc 95

Scara C

Bloc

100

S c

a r

a B

Scara A

biro u

ri birouri

bap tis

ta

bis e

ric a

bis e

ric a

B is

e ric

a pe

n tic

o s

ta la

s a

la d

e c

u lt

teren

viran

Scara B

Bloc

B138

Scara A Scara B

Bloc

B137

pa rca

re

Bloc

B139

Scara A

pa rca

re

Bloc 130

Scara B

Bloc

B140

S c

a r

a A

Bloc

B136

Bloc

B135

Bloc 131

p o

s t

t

ra fo

Scara B

Bloc

B132

Scara B

Bloc

B120

Bloc

B133

Scara A Scara B

Bloc

B134Scara A

Scara A

Scara B

Blo c

B119

Scara A

B lo

c B11

8

Blo c

A110

S c

a r

a B

S c

a r

a AScara

B

Bloc

B122

Scara A

Bloc

B125

B lo

c B12

4

Bloc

B123

t erasa garaje

biro u

ri B

lo c

A10 9

A

Blo c

A109

Scara B

Scara A

Blo c

A108

Scara B

Scara B

Bloc A108A

Scara A

Blo c

A104

B lo

c A10

5

Blo c

A107

Scara Abiro u

ri

a t

e lie

r

biro u

ri

a t

e lie

r

a telie

r

m e

c anic

c e

n t

r ala

termica cos

a telie

re

m ecanice

B lo

c A10

3

cab. portaratelier

a telir

B lo

c A10

2

Scara B

Blo c

A106

S c

a r

a A

Blo c

A101

birouri

a t

e lie

r s

tru n

g u

ri ele

c tric

e te

rm ic

a

cosc e

n t

r ala

cabin a

portar st. p

om p

e

a telier

d e

p o

zite

Bloc B18

Scara A

Scara A

punc t

tra fo

p a

r c

a r

eBloc B17 Bloc

B16

Scara B

Bloc

102

Scara A

S c

a r

a C

Bloc B15

Scara B

Scara A Bloc B12

Scara B Scara A

B lo

c

B11

Scara a

Scara B

Scara A

B lo

c B11

S c

a r

a B

Scara B

Bloc

101

C en

trala

te rm

ic a

B lo

c 10

5

Bloc

103

Scara A

Bloc

104

Scara A

Bloc

107

Scara B

Scara B

Bloc

106

Scara A

Bloc B13

Scara B

Pos t

trafo

Scara C

Scara b

Bloc

110 Scara

A Scara

B

Scara A

Bloc

B121

Blo c

B115

Blo c

B116

Scara B

F a

b ric

a d

e

P ain

e

Scara A

S c

a r

a B

B lo

c A

8 3

Scara BScara C

S c

a r

a A

B lo

c A

8 2

Scara B

Bloc A79

Scara A

B lo

c A8

4

Scara B

S c a r a B

S c

a r

a B

Bloc A77

Bloc A81

B lo

c

A 80

Scara B Scara A

B lo

c A

4 7

S c

a r

a BScara

A

B lo

c

A 4

6Scara A

Scara B

Bloc A78

Scara A Scara B

Bloc A72

Scara B

Scara A

Bloc A73

terasa

Bloc A

40

B lo

c A

3 9

Scara B

Scara B

Scara A

Bloc A37

Scara B

Scara C

Scara A

Scara A Bloc A29

Scara B

S c

a r

a A

P o

s t

t

ra fo

S c a r a A

Scara CBloc A

35

Scara A

Scara B

Bloc A

36

Scara BScara A

Bloc A

31

B lo

c A

3 8

B lo

c

A

3 2

Scara C

S c

a r

a B

Bloc 254

B lo

c A

3 3 Scara

A

S c

a r

a A

S c

a r

a B

B lo

c A

2 4

a

Scara A

B lo

c A

2 5

B lo

c

A

2 4

Scara B

Bloc A30

Scara A

Bloc A26

B lo

c A2

7

Scara B

Bloc A28

Scara C

Bloc

A

25a

S c

a r

a A

Scara B Scara C

Scara ABlo c

A 21

Bloc A19

Scara A Bloc

A18 S

c a

r a

B

Bloc A20

Scara B

B lo

c A

17

Bloc A45

scara D Scara C

B lo

c

A 4

4

Scara A

Scara B

Scara BScara A

Scara A Scara B

Scara C Scara

B

Bloc A76 S

c a

r a

A

Scara C

Bloc A75

Scara A B lo

c

A 7

4

B lo

c A

6 9

Scara A

Scara C

Scara CScara B

Scara C

Scara AScara B Blo c

A 6

3

S c

a r

a C

B lo

c

A 6

4 Scara

B S c

a r

a A

B lo

c A6

5

B lo

c

A 6

6

Scara A

Scara CB

lo c

A

6 7

S c

a r

a B

Scara B

Scara A

Blo c

B117

Scara B

Scara A

Scara A

Bloc A95

Bloc A94

Scara C

Bloc A93

Scara A

Scara B

Scara A

Bloc A96

Scara B

S c

a r

a A

Bloc A97

B lo

c

A 9

8

Bloc A89

Scara C

Scara B Scara A

Bloc A90

S c

a r a

B

S c

a r

a A

Bloc A88

S c

a r

a B

B lo

c

A 9

2

S c

a r

a A

Scara B

c e

n t

r a

la te

rm ic

a

B lo

c A107A

B lo

c A9

9Scara A

B lo

c A

9 1

Scara A

S c

a r a

A

Scara B

Scara B

Scara B

Bloc A87

Scara C

Scara A

Scara C

Scara A

Bloc A71

Scara B

Scara C

terasa

terasa

S c

a r

a B

Scara A

Blo c

A100Scara B

piscina

terasa

piscina

Scara B

Bloc A70

Scara A

Scara B

Scara A B lo

c

A 6

2

P o

s t

t ra

fo

S c

a r

a A

Scara B

Scara A

Bloc A60 Scara

B

Scara A Bloc A59

Scara B

S c

a r

a AScara

B B

lo c

A 5

8

Scara C

S c

a r

a E

Scara C

B lo

c

A 5

5

Scara B

Scara D

Scara B

B lo

c A

5 7

Scara A

Scara A

B lo

c

A 5

6

poligon

B a

r a

ci m e

ta lic

e (8

b u

c a

ti)

m ag

a zie

p

rese

hala rep

a ra

tii u

tila je

g

rele

biro u

ri

a telier

h a

la a

t e

lie r

e

pla tfo

rm a

beton

c en

trala

te rm

ic a

banda tansportatoare

la b

o r

a to

r

birouri

bazin

vestiar

laborator biro u

ri

b a n

d a

t a n s p

o r

t a t o

a r e

b a n d a t a n s p o r t a t o a r e

depozit ca

rbu ran

ti

banda tansportatoare banda tansportatoare

s ta

tie com

p r

e s

o a

r e

banda

tanspo rta

toa re

conducta conducta

pod r ulan t

pa rca

re

pa rca

re

B lo

c 3

0 8

A Scara

A chio

sc S.C. DIC

COM ISION

S.C.FLO R

IAN

S .C

. JUSTIN

G Y

S.R.L.

S .C

. RIZAN

Bloc 213

Bloc212

Bloc 211

pa rca

re

Punc t

tra fo

Punc t

tra fo

B lo

c 2

0 9

Bloc 208

B lo

c 2

2 7 Bloc

231

B lo

c 22

8

Bloc 230

p u

n c

t t

e rm

ic

B lo

c 2

3 3

B lo

c

2 3

2

Bloc 234

Bloc 235

Bloc 236

B lo

c

2 3

7B lo

c

2 3

8

B lo

c

2 40

Bloc 239

Bloc 250

ra d

a r

B lo

c

305

p u

n c

t t

r a

fo

Bloc 206

p a

r c

a r

e

B lo

c 3

0 4

Bloc 205

B lo

c 303

s ala

cla

s a

a telier tam

pla rie

sala clasa

Bloc 204

sala

spo rt

s ala

cla

s a

Bloc 302

Bloc 301

B lo

c 203

B lo

c

300

c a

s t

e l ap

a

As

B lo

c

2 5

3

Bloc 252

S c

a r

a C

Bloc 251

B lo

c A

2 3

B lo

c A

2 2

S c

a r

a B

B lo

c A

13

S c

a r

a A

Bloc A

14

B lo

c 24

9

Bloc 248

B lo

c 2

4 7

Bloc 241

B lo

c 2

4 6

Bloc A

12

S c a r a C

Bloc A

15

Scara BScara A

Scara A

Bloc A

15

Scara B

Scara B

Scara B

B lo

c A

16 Scara A

Scara AScara B

B lo

c A

8

Scara B

B lo

c A

9

Scara A

Bloc A

11

Bloc A

10

Scara A

Scara C

B lo

c A

4

Scara A

Scara B

B lo

c

2 4

2

B lo

c 24

4

B lo

c

2 4

3

B lo

c A1Scara A

B lo

c 24

5

S c a r a B

Blo c

A

2

Scara BScara A

a t

e lie

r

Scara B

biro u

ri

Blo c

A 3

cabin a

po

r ta

r

pos t

tra fo

s t

a t i e

o x i g

e n

B lo

c A

7

pa rca

re

B lo

c A

6

Blo c

A

5

p o

s t

t ra

fo

pa rca

re

birou

cabin a

po

a r

ta

b a

zin

d e

re

ten tie

cabin a

po

a r

ta

m a

g a

zin m

ini C

OM A

T

depozit

s ediu

adm

inis tra

tiv

d ep

o zit

m

a r

fu ri

pod rulant

pod rulant

depo zit

m a

rfu ri

rampa

ram p

a

s ta

tie

com p

re so

a re

pod rulant

d ep

o zit

p

ro d

u s

e

m e

talu rgic

e

pod rulant

birouri

depou

H ala

re

p a

ra tii

t roleib

u z

e

s i n a

m a

c a

r a s i n

a m a

c a

r a

a telie

r me

c anic

a t

e lie

r me

c a

n ic

s i n a

m a c

a r a

T e

ren

p rim

a ria

Tim

iso a

ra

T e

r e

n p

rim a

ria T

im is

o a

r a

s o

n d

a a

p a

g e

o t

e rm

a la

rampa

d ep

o zit

c

a rb

u ran

ti

d e

p o

zit ca

rb u

r a

n ti

p la

t fo

rm a

te

h n

o lo

gic a

pla tfo

rm a

p ra

jini fo

ra j depozit

c a

rb u

r a

n ti ram

p a

s

cule

depozit

birou

pod rulant

cantar cabina

au t o

depo zit

ca rbid

depozit

c e

n t

r ala

te rm

ic a

a telier

m ecanic

d ep

o zit

c

a rb

u ran

ti

p la

t fo

rm a

te

h n

o lo

gic a cantina

birouri

cabin a

p o

r t

a r

labo ra

to r

c a

bin a

p

o a

r ta

N

r. 3

portar

p u

n c

t

alim e

n ta

r

biro u

ri

cabin a

pla t

fo rm

a

b e

to n

pla t

fo rm

a

b e

to n

sina macara

m a

g a

zie p

ie s

e b

e to

n

a telier

a telier

biro u

ri

a telier

a telier

d epo

zit

m a

te riale

d epo

zit

m a

te riale

d e

p o

zit m

a te

ria le

d e

c o

n s

t ru

c tii

ram p

a

in c

a rc

a re

desca rca

re

biro u

rives tiare

m a

g a

zie p

rodu se

chim

ice

pod rulant

biro u

ri ram p

a

d e

s c

a rc

a re

m a

g a

zie p

r o

d u

s e

chimice

pla t

fo rm

a

b e

to n

a telie

r

m e

c anic

d epo

zit

m a

te riale

m ag

a zie

a

telie r

m ecanic

siloz

cim en

t

a telie

r

tam pla

rie

biro u

ri

a telie

r

elec tric

a telier

a telier

con fec

tii m

e taliceparc

auto

a telie

r

m e

c anic

a telier

rampa

m a

g a

zie o

x ig

e n

rampa

rampa

pla t

fo rm

a

b e

to n

h a

la

pla t

fo rm

a

b e

to n

banda transportatoare

m a

g a

zie m

a t

e ria

le

ram p

a

p o

s t

t r

a f

o

pod r ulan t

m ag

a zie

m

a te

riale

birou

conduc t a

a te

lie r

tam p

la rie

d e

p o

zit m

a t

e ria

le

m ag

a zie

m

a te

riale

m a

g a

zie m

a t

e ria

le

d e

p o

zit m

a t

e ria

le

g rup

sanita

r

p la

t fo

rm a

b e

to n

sina macara

pod rulant

pod rulant

cas tel

apa

bascula

p a

r c

a r

e

benzina

s ta

tie

pla t

fo rm

a

b e

to n

statie

au to

pompe

d ep.

m ag

a zii

C.F.

p e

ro n

bazin

biro u

ri

b ala

s tie

r a

d ep.

m a

te riale

s ta

tie

b e

to an

e

s ta

tie

b e

to an

e

rez. cim

en t

d e

p o

zit

d e

p o

zit cim

en t

bazin

bazin

bazin

pod rulant

can ton

S.C.M A

D O

V A

G

S.R.L.

turn incarcare

s in a

m

a c

a r

apod rulant ram p

a r am

p a

p o

a r

t a

p o

a r

t a

hala

birouri

c a

bin a

p

o a

r ta

pla tf.b

e ton

p a

r c

a r

e

h a

la

S.C.S O

C O

T S.A.TG.M

UR ES

a telier

b a

zin ta

ra re

p a

r c

a r

e

Depozit

pla c

a

b e

to n

terasa

biro u

ri

bazin

r e

z e

r v

o r

ta b

la

g a n g

pod rulant

pod rulant pod rulant

o xig

en

lichid

S ta

tie

ram p

a

m acara

in ca

rca re

pod rulant

pod rulant pod rulant

pod rulant

pu t

Parc autoH

ala s

c u

la rie

si p r

e fa

b ric

a te

pod rulant

pod rulant pod rulant

h a

la

pod rulant

pod rulant

depozit

H ala

m a

sini ridic

a t

u tila

j m inie

r

hala

p roduc

tie hala

p

roduc tie

d ep

o u

lo

com o

tiv e

s e

rv. t

ra n

sp o

r t

h ala

p

ro d

u c

tie

pod r ulan t

a telier

groapa de

var

p o

d r u l a

n t

s ta

tie be

toane

depozit d

e p

o zit d

e p

o zit

m a

te riale

pla t

fo rm

a be

to n

b ala

s tie

r a

p o

d u

ri rulan

te

g rele

u

tila j

m e

talu rgic

p o

d u

ri r u

la n

t e

g r

e le

u tila

j m

e t

a lu

r gic

h a

la

m a

g a

zie

m a

te riale

pod rulant

pod rulant

d e

p o

zit

d e

p o

zit

pod rulant pod rulant

depozit

pod rulant pod rulant

pod rulant

h ala

m a

sini ridic a

t u

tila j m

in e

r

a dm

inis t

ra tie

,

c o

n ta

bilita te

hala

stand d

ep. au

tom a

tiza t cond

p o

d

r ul a n

t

c o

n d

po s

t

t r a f o

hala

pa rca

re

p o

s t

t ra

fo

h ala

s c

u la

rie si p

ro to

tip u

ri

cab. portar

a telier

hid ro

fo r

C p

p o

s t

t

ra fo

C p

C p

Cp Cp

Cp Cp

Cp Cp

pu t

hala

pod rulant

h a

la

pu t

pod rulant

gang

pa rca

re C

a n

tin a

U.M .T.

P o

a r

ta

n r.1

R O

M T

R A

N S

G R

U P

Cp

pa rca

re

sala

spo rt

B lo

c N

e f

am ilis

ti

bufet

g radinita

Cen trala Blo

c

n e

fam ilis

ti

te rm

ic a

B lo

c n

r. 19

vam a

Disp en

s a

r m

edic al U.M

.T.

an exa

p

roiec ta

re

hala

h ala

vo

p sito

rie

C e

n t

r a

la t

e rm

ic a

hala

h ala

p relu

c ra

ri m e

c a

nic e

pos t

tra fo

h ala

c u

ra ta

to rie

fo r

je conduc t e

s ta

tie

p om

p e

cas tel

apa

re ze

rvo r

c o

n d

u c

t a d

e p

o zit

depozit

re ze

rvo r

in g

ro p

a t

re ze

rvo r

c o

n d

u c

t a

h ala

p

relu c

ra ri

m e

c anic

e p

o d

r

u l a

n t

c o

n d

u c

t e

p o

d r

u l a

n t

d e

p o

zit

d e

p o

zit co

n d

u c

te

rampa

m ag

a zie

m

a te

riale

ram p

a depozit

m a

g a

zie c

him ic

a le

si v o

p s

e le

ram p

a

pod rulant

m a

g a

zie

pie s

e

a u

to

p om

p e

pod rulant

a telie

r

d e

bita re

pod rulant

pompe

h ala

podu

ri rulan

te

g rele

u tila

j me talu

rgic

p o

d r

u l a

n t

hala

h a

la

pod rulant caldire

rem iza

hala

a n

e x

a

p o

s t

t ra

fo

bazin

s ta

tie

com p

re so

a re

bazin

s ta

tie

in c

a rc

a re

ele

c t

ro

s ta

tie

p om

p ecastel apa

p o

s t

t

ra fo

pod rulant

tu rn

a to

rie

conducte

labo ra

to r

d e

p o

z it

nis ip

tu rn

a to

rie

fon ta

p o

d

r u l a n

t

b a

z in

soneta

m o

d ela

rie

filtru

apa

filtru

aer

pod rulant

pod rulant pod rulant

depozit

rampa

tub o

xig en

pod rulant

tim pla

rie

pod rulant

r a

m p

a

rampa

p o

d

r ul a n t

hid ro

fo r

filtru

bazin

filtru

apa

p o

d

r ul a n t

depozit

p o

s t

t r

a f

ode p

o z i t

p o

d

r ul a n t

S ta

tie

o xig

en

b u

t e

lii

p om

p edepozit

d e

c a

n to

r

u lei

15

17

16

19

21

18

2 0

21

18

23

2 0

2 2 2 5

2 3

2 4

2 7

2 6 2 9

2 8

27

25

2 2

29

31

3 6

3 6

4 0

4 4

2

3 3

31 3 0

3 5

3 2

3 7 3 9

3 4

3 9 A

3 4 A

12A

37

14

16

8

10

4

6

3 A

1

3

5

7

9

12

11A

13

15

9

11

13

18

2 4

2 6

33

15

2 0

17

26

26A

38D

38B

40

32

3 4

28

30

36

38

38A

37

35

2 8

2 8 A

37

18

20

17

19

21

21A 22

24

30 39

32

34A

8

4

2

36

5

7

23A

4 6

2 9

4 6 A

3 3

4 8

41

11B

4 311C

3 6

4 5

4 7

3 8

5 0

4 9

51

51A

1

3 5

3 7

3 7

1

5 2

5 4

1

3

5

7

9

11

41

4334

45

36

47

1

38 40

4

4 0

49

51 53

4 2

4 4

42

55

2

1

57

59

44

61

46

23C

10

6

8

7A

7B

23D

2

3

5

4 6 10

8

12

5 3

4 6

5 0

4 8

63

65

48

50

67

52 - 54

69

56 71

73

75

77

5 2

55

5 4

2

4

6

7

9

1

58

3 5

13

11 13

15

2 7

60

62

79

81

64

83

2

6 8

10 12

8A

7A

4

3

1

1A

5

5A

7

2

4

4

23 9

13

7 2

41

7 4

7 6

7 8

1

4

2

23

1

25

3

9

7

2

4 3

4

8 0A

8 0

3

7A

5

1

4 15

4

57

56 6

58

9

17

2

1

3

19

21

5

7

4

6

10A

8 10B

85

87

66

66A

68

11

8 9

70

24

20

2 2

14

16

10

12

1

1A 1B

18A

18

13

11

2 3

2

1

8

2A

10

12

4

5

3

91

9 3

9 5

2

1

3

4

2

5

7

42

44

41

43

45

39

2A

2

4

6

27 32

2 9

31

34

3 3

35

4

2

3

6

5

7

8

10

12

37

39

41

431

3

5

45

36A

36

47

38

40

49

51

42

44A

44

46

2

8

4 6

5-4

1

48

5 B

6

5

7

4

2A

2

1 4

3

10A

5-5

2

4A 4

3 3

5 0A

5 0 3 3 A

5 2 35A

35

37

54

56

5

7

8

6

9

11

41

39

58

43

60

13

17

15

62

19

6

8

21A

1

37A

30

37

32

3

5

7

37B

3 4

36

39

41

38

4 0

A

10

12

43

45

14

16

18

40B

42

4 4

4 7

3

4 7 A

2

1

2 4

3

61

6 3 6 5

6 7

6B 8A

8 6

1A

10 12

14

6 9

7 0B

71

7 3 7 5

9

7 7 7 9

7 0A

81

8 3

8 5

53

55

57

59

9

11

29 29A

29C

31

29B

27

7

5

3

1 2

2A

4

44

46

64

21B

66

45

4768

68A

61

48

50 65 65A

49

51

70 5 2

23

25

27

31

2 9

60

56

58

54

60A

44

42A

42

33

35

35A

48

50

46

41

45

43

39

30 30A

2 6

28

15

32

17

10

17

9

8

13

11

9 7

9

99

16

18

14

11

15

22

24

20

1 7

15

19

16

12

3 1

26

2 3

2 5

51

53

5 53A

54

56

1B 1

60 61 62 - 64 63

65

66

68

67

69

8

4

6

3

5A

5

10

7

8 7

1A

2

3

1

3A

4

6

8 7A

5 10

7 0

72

8 9

74 91

7 6

A

7 6

B

93

9 578

80

9 5

A

9 78

2 84

86

8 0

A

12

18

16

14

11B

13

70

72A

72 71

74

7

9

12

8

73

7 5

A

4

2

1A+B

75 76

78

6

1

3

5

10

9 9

7

9

11A

101

86

8 6

A

103

88

105

90 92

98

107

10 9

A

1 0

9

100

10 9

B

34

36

36B

36A

38

27

32

80

82

84

86 44A

48

40

4 2

4 4

52

52A 52B

50

54B

54A

15

13

1 1

82

14

2 7

29

8 4

8 6

35

33

3

2

4

2

1

3

4

2

10

8

5

6

8 8

9 0

3 5

9 2 92

94

3 7

41

4 3

4

2

8B

8A

8

94

9 6

9 6

1A

1B

1C

183

184

101

1 0

3

12

7

9

105

8

107

12

10

14

20A

72 2

9

1

2

4

2

6

3

3B

5

3 A

13

11

9A

15

21

185

186

187

188

2 9

30

1 3

5 5A

7 9

58

6 0

62

64

34

28A 26

19

28B

32

30

21

20

22

24 13B

13A

15

11 13

17A

17B

23

94

96

102

104

102A

106 108

110

112

66 66A

13

8

11

6

S T R . I R L ANDA

STR. CONS T AN

T I N

C E L

M AR

E

S TR . I R L ANDA

STR. POMICULTURII

STR. POMICULTURII

STR. POMICULTURII

S TR . HO LD E LOR

STR. POMICULTURII

S TR . CONS T AN T I N C E L

M AR E

S TR . RAD I O

STR. VOLTA

( S T

R . C O

N S

T A

N T

I N R A

D U

L E

S C

U MO

T R

U ) S

T R

. R A D

I O

S TR . I R L ANDA

CA L E A L I PO

V A

S TR . P E R L E I

C A L E A L I PO

V E I

STR. VOLTA

S TR. CONS T ANT IN C E L

M ARE

STR. COOPERATIEI

(STR. CONSTANT IN

RADUL ESCU

MOTRU)

STR. RADIO

(STR. MART IR

SI L V

IU

MOLOHON)

S TR. CONS T ANT IN C E L

M ARE

ALEEA ARCASILOR

S TR . I R L AND E I

STR. BRAZILOR

STR. EDISON TH. ALVA

ALEEA AMICITIEI

S TR. L E ANDRU LU I

ALEEA ARCASILOR

ALEEA AFIRMARII

I N TRAR E A BO L T E I

S TR . L E ANDRULU I

C A L E A L I PO

V E I

(STR. DR. GRIGORE T. POPA) STR. CAMPINA

S T R . P E R

L E

I

STR. ECOULUI

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

S T R . C

O N

S T

A N

T I N

C E

L M

A R

E

STR. ECOULUI

STR. BORZESTI

STR. BORZESTI

S T R . P E R

L E

I

STR. SUNETULUI

S T R . C O

N S

T A N T

I N C

E L

M A R

E

STR. S

U N

E T

U L

U I

(STR. SILISTRA)

S TR. ION

ROA T A

STR. PIATA ATENA

S T

R . H O

L D

E L

O RS TR . ARH . I ON

M I NCU

STR. FARA NUME

STR. MOLIDULUI

S TR. CAROL

DA

V I L A

STR. MOLIDULUI

STR. V ERDE

S T

R . B

A N

C I I

S T

R . B A

N C

I I

STR. VERDE

S T

R . C A

R O

L D A

V I L

A

S T

R . V

E R

D E

STR. V ERDE

S TR . B ANC I I

STR. BIRUINTEI

STR. C

O C

O S

U L

U I

S T R . S T UPAR I L OR

STR. ORAVITA

S TR . B ANC I I

STR. ORAVITA

S T R . S U

P AR

I L O R

S T

R . CO

P E

R N

I C

STR. FRAT I E I

S T R . A L B I N E LOR

STR. BRAZILOR

S T

R . H O

L D

E L

O R

S T R

. I O A

N R O

A T

A

STR. ARH. IOAN MINCU

S T

R . H O

L D

E L

O R

STR. LUIGI GALVANI

STR. BIRUINTII

STR. C

A R

O L

D A

V I L

A

STR. IOAN

ROATA

S T

R . V

E R

D E

STR. BORZESTI

STR. BORZESTI

S T

R . V

E R

D E

STR. BORZESTI

STR. CAROL

DA

V I L A

STR. LOTUSULUI

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

STR. BORZESTI

S T

R . H O

L D

E L

O R

(STR. SILISTRA) STR. LOTUSULUI

STR. LOTUSULUI

STR. LOTUSULUI(STR. SILISTRA)STR. LOTUSULUI

S T R . C O

N S

T A N T

I N C

E L

M A R

E

(STR. HORIA MACELARIU)

S T

R . H O

L D

E L

O R

STR. PADESULUI

S T

R . V

E R

D E

STR. GODEANU

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. BORZESTI

S T R . S U

P AR

I L O R

STR. FRATIEI

STR. LOTUSULUI

STR. LOTUSULUI

S T

R . V

E R

D E

S T

R . S T

R U

P A

R I L

O R

STR. LUCERNEI

S TR . P I S A

S T R . A L B

I N E

L O R

S T R . A L B

I N E

L O R

S TR . P I S A

S T

R . S

T U

P A

R I L

O R

STR. STRUGURILOR (STR. MARTIR CONCIATU (1981))

S TR.

A L B IN

E LOR

S T

R . V

E R

D E

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

S TR . S T UP AR I L OR

STR. ION IONESCU

DE LA BRAD

STR. DR. GRIGORE T. POPA

CALEA

LIPO V

EI

S T R . P E R

L E

I

STR. LOTUSULUI

INTRAREA

IASOMI E I

ALEEA LAUTEI

STR. PADESULUI

( I N T R

A R E A

A C A D

E B A R

B U )

C A L E A L I PO

V E I

C A L E A L I PO

V E I

(STR. HORIA MACELARIU)

S T R . P E R

L E

I

STR. ARMONIEI

STR. ARMONIEI

C A L E A L I PO V E I

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

CA L E A L I PO V E I

C A L E A L I PO V E I

STR. PADESULUI

S T

R . C

O N

S T

A N

T I N

C E

L M

A R

E

ALEEA BAGHETEI

S T R . C O

N S

T A N T

I N C

E L

M A R

E

(ALEEA BALTI)

ALEEA BAGHETEI

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

I N T

R . P O

R T

I T E

I

(ALEEA BALTI)

ALEEA BAGHETEI

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. CONSTRUCTORILOR

S T

R . C

O P

E R

N I C

A L

E E

A C .F .R

.

S TR.

SP ITA

LU L

NOU

S TR

. D

EM E

TR IA

D E

A L

E E

A C

. F .R

.

S TR.

SP ITA

LU L

NOU

A L

E E

A

C .F .R

.

(STR. MARTIR CONCIATU (1918)) STR. STRUGURILOR

(S T

R .

A V

R A

M

IM B

R O

A N

E )

A L

E E

A C

. F .R

.

2 7 3

200

100

100 2 7 3

200

200

2 0

0

100

100

2 0

0

100

100

200

200

280

200

220

150

220

225

225 200

400

100

200

400

200

400

200

2 00

200

200

100

400

100

200

100

200

125

300

2 0

0 400

220400

200

400

220 280

200

400

225

225

300

225

3 0

0

225

225

100

100

100

400 100

300

100

1 0

0

100

280

280

4 0

0

4 0

0

280

2 8

0

280

1 5

0

280

2 8

0

150

2 8

0

100

400

280

2 00

2 00

150

1 5

0

125

4 0

0

15 0

150

225

100

2 00

2 00

150

225

100

100

400

2 2 5

225

2 2 5

100

225

150

100

150

1 5

0

150

280

300

100

400

400

100

100

4 00

2 2 5

200

200

2 2 5

125

225

2 2 5 4 00

2 2

5

225

2 2 5

150

150

225

400

100

4 00

100

280

280

100

280

225

225

225

225

280

2 2 5

225

225

280

100

200

2 00 2 00

100

2 00

200

100 2 00

320

100

400

150

1 5

0

150

3 3 0

100

4 00

200

100

200

200

150

2 00

100

100

100

15 0

2 00

100

15 0

100

15 0

2 2 5

100

100

200

2 00

2 2 5

160

160

160

400

400

400

CV

C V

CV

CA

C A

CV

CV

CV

CV

CA

C A

C A

C A

CA

CA

CA

CA

CA

CA

C V

CA

C A

C V

C A

CA

CA

CA

CA

C A

C A

C A

C A

CA

CA

C A

C A

CV

CA

CV

CA

CA

C A

CA

CA

CA

CA

CV

C A

CA

C A

C A

CA

CA

CA

CA

C A

CA

C A

CA

CA

CA

CA CA

CA

CA

C A

CA

CA CA

CA

CA

CA

CA C

A

CV C

V CV

CA

CA

CA

CA

CA CA

CV C

V

CV

CV

CA

CA

CV

C A

CA

CV

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

C AC

A

CA

C A

CA

C V

CA

C A

CA

CA

CA

C A

CA

C A

CA

C V

C A

CA

C A

CA

C A

CA CA

C A

CA

CV C

V

CV C

V

CV

5 00

D n 3 00

D n 3 00

D n 5 00

50/75

50 / 75

50 / 75

50 / 75

50/75

30/45

300

3 0

0

300

300

3 0

0300

5 00

3 00

500

500

500

300 500

500

300

500

5 00

500

1 2 0 0

300

500

1 2 0 0

500

500

500

1 2 0 0

3 0

0

50/75

500

5 0

0

4 0

0

300

5 0

0

300

500

300

30/45

3 0

0

300

500

300

300

300

300 300

300300

5 0

/ 7

5

300

300

3 0

0

30 / 45

300

300

3 0

0300

40/60

50 / 75

30/45

400

500

4 0 / 6 0

500

300

500

40 / 60

30/45

40 / 6 0

300

4 0 / 6 0

400

4 0

/ 6

0

30/45

30/45

300 30/45

1000

400

400

4 0

0300

40 / 60

300

1000

1000

300

3 0

0 300

500

30/45

1 2 0 0

30/45

12 00

300

300

500

30 / 45

30 / 45

225

500

400

300

400

3 0

0

300

400

1400

1 4 0 0

5 0

0

300

5 00

1 2 0 0

30/45

1 2 0 0

5 00

3 00

1200

60/90

D n 5 00

5 00

30/45

900/1350

3 00

3 00

300

400

400

3 00

500

300

3 00

300

50 / 75

300

50/75

3 0

0

4 0 / 6 0

3 00

300

3 0

0

50 / 75

50 / 75

60/90

4 0 / 6 0

4 0

0

50/75

50 / 75

50/75

50/75

3 0 / 4 5

50/75

5 0

0

5 0 / 7 5

3 0 / 4 5

3 0 / 4 5

3 00

500

1000

10 0 0

1000

1000

P.U.D. Ansam blu de locuinte colective si servicii

Suprafata teren din C.F. = 13836m p

Num ar locuri de parcare = 132 locuri la sol

= 110 locuri la dem isol

Total locuri de parcare = 242 locuri din care

6 sunt pentru servicii

Suprafata construita la sol = 3 837m p

Suprafata construita desfasurata = cca.26 286m p

Im obile = 9 scari (9 blocuri) si 1 im

obil servicii

Regim de inaltim

e = D+P+6E+Penthouse (1 scara)

D+P+6E (2 scari)

D+P+2E+Penthouse (6 scari)

P+2E+Penthouse (im obil servicii)

P (casa existenta)

Apartam ente cu 1 cam

era - 110 ap. (46,61% )

cu 2 cam ere - 116 ap. (49,15%

)

cu 3 cam ere - 10 ap. ( 4,23%

)

Nr. total de apartam ente = 236 ap.

Nr. total de locatari = 371 locatari

Spatii verzi = 2 892,50m p (20,91%

) .... 7,80m p/ locatar (m

in 2m p / loc.)

Locuri de joaca = 585,60m p (4,24%

) ... 1,57m p/ locatar (m

in 1,3m p / loc.)

A

A

A

A

A

A

A

A

1.00

5.00 7.00

6.90

16.80

2.56

6,00

5.00 0.50

0.96 6,00

5.00 0,50

2.50

1.00 1.00 6.00

6.00

2.50

86.61

81.70

3.00

12.50

19.0 9

37.89

84.95

24.4 4

3.00 1.50

4,50

0.50

9.90

39.80

4.49

1.48

2.09 4.34

4.13

5.73

5.26

27.30

12,40

5.65

8.65 1.45

4.50

5,00

1.50

5.64

8.70

2,00 4,50

5,00 1,50

6.16

24,50

9.30

11.45

5,80

6.00

13,95

18.76

1,00

5.00

7.00 1.50

5.42

16.80

13,75

19.98

16.80

13,65

1.71

6.09

1.82

1.50 3.00

7.00

3.00 1.50

5.27 6.37

151,80

16,00

131.02

35.35

26.84

24.6 2

2.50

1.00 1.00

12.00

2.50 12.00

12.00

1.37

6,10

65.00

15.63

65.00

1,40 1.50

6.00 5.00

0,50

1,05 5.00

7.00 1.50

4.22

18.00

13.60

5.00

40.70

6.00

40.70

40.70

12,50

A

A

B

B

Locuinte Colective - 3 scari

D+P+2E+PENTHO USE

S construita la sol = 573.60m p

S constr. desfasurata = 2898.00m p

Locuinte Colective - 3 scari

D+P+2E+PENTHO USE

S construita la sol= 573.60m p

S constr. desfasurata = 2898.00m p

1

13

19

ACCES SCARA

2

Nr. 11 A

21

207900

482300

A

A

92.76

482500208000

TROTUAR

23

11

12

3

17

LEA 20

9

91.92

91.49

91.78

91.50

91.65

91.70

91.91

91.90

91.87

92.33

A

20 80

00 8

20

18

22

5

ACCES

14 15

TROTUAR

TROTUAR

TRO TUA

R

TRO TUA

R

ACCES SCARA

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

INTRAREAUTO

LEA 20

TROTUAR

LEA 20

TROTUAR

LEA 20 TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

LOCURI DE JOACA

S = 233.50mp

TRO TUAR

S m as = 507 m

p

Nr. top 2206/2

24 LP la cota -1.05m

fata de CTN

47 LP la niv. terenului

DRUM SENS UNIC

STR. I.I. de la BRAD

IESIREAUTO

ACCES SCARA

ACCES SCARA

ACCES SCARA

ACCES SCARA

92.94

TROTUAR

C asa

existen ta

p a

rte r

16

92.00 92.03 92.15 92.22

92.22

92.89

92.17

92.90

92.98

91.93

91.77

91.90

91.78

91.89

92.15

91.39

91.38

91.83

91.68

91.97

91.81 91.81

91.72

91.71

91.88

91.73

91.85

91.89

91.86

91.70

91.68

91.69

91.94

91.68

91.73

91.58

91.56

91.55

91.53

91.46

91.73

91.60

91.77

91.54

91.50

91.51

91.60

91.71

91.68

91.68

91.61

91.68

91.74

91.75

91.85

91.57

91.95

92.28

91.86

92.24

91.82

92.37

91.75

91.93

91.89

91.77

91.87

92.45

91.73

91.97

93.04

92.11

91.74

92.82 92.28

91.95

92.26

92.25

92.08

92.36

92.21

92.19

91.98

91.81

91.88 92.0491.74

92.00

91.72

91.96

91.83

92.01

91.70

91.99

91.59

91.75

91.51

92.06

91.50

91.96

91.40

91.90

91.39

91.68

91.45

91.82

91.47

91.64

91.44

91.73

91.45

92.62 92.58

92.85

92.97

93.06

93.09

92.99

92.59

92.63

92.78

92.66

91.71 92.21

92.12

92.10

92.01

92.36

92.28

92.38

92.42

92.64

92.98

92.89

91.67

6 LP ptSERVICII

91.82

DRUM DUBLU SENS

ACCES SCARA

TROTUAR

TROTUAR

ACCES SCARA

ACCES SCARA

POST TRAFO

Nr. top 2203

Nr. top 2206/1-2207-2208/2

S m as = 4565 m

p

t r o t u a r

N

91.85

91.69

9 2.2

2

9 2.8

9

9 2

.9 0

9 2.9

8

t r o t u a r

B l o c P + 4

B l o c P + 4

C a s a

STR. CONSTRUCTORILOR

DRUM DUBLU SENS

91.75

4 6

C a s a

n r . 7

n r . 2 0 A

A 6

n r . 2 2

A 5

n r . 9

C a s a

C a s a

10

7

PLATFORM A

COM UNALA

PLATFORM A

COM UNALA

LOCURI DE JOACA

S = 233.50mp

Nr. top 2204

Nr. top 2205

92.60

zv

zv 34 LP

la dem isolul blocurilor

91.56

91.95

92.33

91.98

91.72

92.26

91.87

91.74

91.75

TRO TUA

R

92.38

91.68

92.64

91.95

92.28

92.24

91.82

91.81

91.74

91.83

91.70

Terasa Penthouse

91.71

92.28

Terasa Penthouse

Terasa Penthouse

91.53

91.46

Terasa Penthouse

Terasa Penthouse

Terasa Penthouse

91.73

91.70

91.69

91.68

91.88

Terasa Penthouse

Terasa Penthouse

Terasa Penthouse

LOCURI DE JOACA

S = 118.60mp

Terasa Penthouse

IM O

BIL LO CUINTE

CO LECTIVE

D+P+6E+Penthouse

Terasa Penthouse

91.53

55 LP la niv. terenului

76 LP la dem

isolul blocurilor

D+P+5E Acoperis

Terasa

91.65

IM O

BIL LO CUINTE

CO LECTIVE

D+P+6E

IM O

BIL LO CUINTE

CO LECTIVE

D+P+6E 91.83

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

B

B

50.23

5.25

5.08

12.00 Traseu INEL 4

conf. studiu 2004

Locuinte Colective - 3 scari

D+P+6E - 2 scari ,

D+P+6E+Penthouse - 1 scara

S construita la sol = 2 277.70m p

S constr. desfasurata = 19 665.30m

p

IM O

BIL PENTRU SERVICII

P+2E+PENTHO USE

S construita la sol = 291.30m p

S constr. desfasurata = 1073.90m p

Nr. top teren studiat

2206/1-2207-2208/1

S c.f. = 13836m p

S m asurata = 13304 m

p

LEGENDA DELIMITARI

Cladiri existente

Lim ite de proprietate

Lim ita am

plasam entului studiat

DESTINATIE Zona cu interdictie de construire LEA 20

Linie C.F.I.

Linie electrica LEA

Invelitoare cladiri propuse

Carosabil propus

Paltform e com

unale propuse Carosabil existent

CIRCULATII

Ram pe dublu sens propuse

acces auto dem isol

SIMBOLURI

Nr. cadastral, nr. postal

Capac retea term oficare

Capac canalizare

nr.12

CCopaci

Stalp de curent LEA 20

Parcari (dale inierbate)

Spatii verzi propuse

Terase circulabile cladiri propuse

Circulatii pietonale propuse

1:500

plan urbanistic de detaliu

ION IONESCU DE LA BRAD nr. 11

Zo na

s tu

di at

a PU

Z pr

op us

S U TR

2 =

43 40

m p

(7 0%

d in

6 20

0 m

p)

UT R

2 LO

CU IN

TE C

OL EC

TI VE

(m ax

. S +P

+6 E+

Er )

ex is

te nt

pr op

us

-

UT R

1 S c

on st

ru it

la s

ol

SE RV

IC II

(m ax

. S +P

+6 E+

Er )

S U TR

1 =

18 60

m p

(3 0%

d in

6 20

0 m

p)

Lo cu

ri de

p ar

ca re

, f un

ct iu

ni

S c on

st ru

it de

sf as

ur at

Su pr

af et

e c on

st ru

ite lo

cu ri

de p

ar ca

re

25 ,0

% 6,

3 %

lo c

de jo

ac a

10 85

,0 0

m p

-

Bi lan

t t er

ito ria

l

-

P.U .Z

. - L

OC UI

NT E

CO LE

CT IV

E SI

S ER

VI CI

I

ST R.

C ON

ST RU

CT OR

IL OR

n r. 4

A, 4B

,4C si

S TR

. I. I.D

E LA

B RA

D nr

. 5 m

ax . 9

30 ,0

0 m

p PO

T m ax

= 50

,0 %

m ax

. 5 5

80 ,0

0 m

p CU

T m ax

= 3,

00

9( la

s ol

) + 4

1( su

bs ol

) =

5 0

lo cu

ri

Sp at

iu c

om er

cia l (

pa rte

r) - m

ax . 4

00 m

p, 5

lo cu

ri de

p ar

ca re

Bi ro

ur i

- c

ca . 3

30 0

m p,

4 5

lo cu

ri de

p ar

ca re

-

Bi lan

t t er

ito ria

l ex

is te

nt

pr op

us

sp at

ii v er

zi

27 6,

00 m

p 1

07 0,

00 m

p 24

,7 %

cir cu

la tii

-

-

39 0,

00 m

p 9,

0 %

-

co ns

tru it

-

pa rc

aj e

ec ol

og ice

Nr . a

pa rta

m en

te , l

oc at

ar i,

lo cu

ri de

p ar

ca re

Su pr

af et

e c on

st ru

ite

S c on

st ru

it la

s ol

PO T m

ax =

35 ,0

%

m ax

. 1 5

19 ,0

0 m

p

S c on

st ru

it de

sf as

ur at

CU T m

ax =

3, 00

m ax

. 1 3

02 0,

00 m

p

nr . l

oc at

ar i

nr . a

pa rta

m en

te (m

ax im

)

lo cu

ri de

p ar

ca re

lo c

de jo

ac a

~ 30

0 pe

rs oa

ne

30 0

p. x

1 ,3

m p/

p =

39 0

m p

24 (la

s ol

)+ 89

(s ub

so l)+

14 (p

ar te

r)= 1

27 lo

cu ri

12 7/

1 ,1

5 =

11 0

ap .

sp at

ii v er

zi

1 51

9, 00

m p

35 ,0

%

pa rc

aj e

ec ol

og ice

to ta

l

10 0,0

%

10 0,0

%

10 3,

50 m

p 25

,0 %

46 5,

00 m

p

5, 5

%

-

co ns

tru it

-

93 0,

00 m

p 50

,0 %

cir cu

la tii

-

-

4 3 40

,0 0 m

p

36 1,

50 m

p

-

--

-

19 ,5

%

to ta

l

10 0,0

%

10 0,0

%

1 8 60

,0 0 m

p

1 8 60

,0 0 m

p

4 3 40

,0 0 m

p

ar h.

G eo

rg et

a Tr

im bi

ta s

ar h.

G eo

rg et

a Tr

im bi

ta s

Pr oi

ec ta

t:

Se f p

ro ie

ct :

De nu

m ire

p la

ns a:

Nr . p

l.:

Sc ar

a:

Nr . p

r.:

De se

na t:

Ve rif

ica t:

Fa za

:43 /2

00 9

Be ne

fic ia

r:

El ab

or ar

e P.U

.Z . "

Lo cu

in te

c ol

ec tiv

e si

s er

vi ci

i"

De nu

m ire

p ro

ie ct

:

S. C.

IN TE

RB RI

CK S

.R .L

. st

r. Co

ns tru

ct or

ilo r n

r. 4a

, 4 b,

4 c

si st

r. I.I

.d e

la B

ra d

nr . 5

, T im

i•o ar

a

43 A

07

Po sib

ilit at

i d e

m ob

ila re

- fa

za fi

na la

1: 50

0

ar h.

C am

il M ilin

cu

ar h.

C am

il M ilin

cu

te l.:

0 25

6 43

22 12

,e -m

ai l o

ffi ce

@ tri

m bi

ta s.

ro

Pr oi

ec ta

nt :

S. C.

A RH

IT EC

T TR

IM BI

TA S

S .R

.L .

Ti m

iso ar

a, s

tr. M

.M iro

sla v

To do

ro v

Nr 2

P. U.

Z.

02 .2

01 1

+1 3.

00

+1 6.

00

+1 9.

00+2 5.

00 +2

2. 00

+4 .0

0 ±0

.0 0

-3 .0

0

+7 .0

0

+1 0.

00

13 ,0

0

16 ,0

0 12

,5 1

5

18 ,0

4 5

11 6,

00

12 ,7

0 19

,0 0

19 ,0

0

SP

SP 12

3

H/ 2

H/ 2

H/2

45 67

(E r)

12 34

56 7

(E r)

Ine l IV

- C ons

tru cto

rilo r

Str ada

pro iect

ata

+1 3.

00

+1 6.

00

+1 9.

00+2 5.

00 +2

2. 00

+4 .0

0 ±0

.0 0

-3 .0

0

+7 .0

0

+1 0.

00

7, 00

13 ,5

0 17

,0 0

10 ,0

0 3 ,5

0

S

H H/

2

H/2

H/ 2 P

12 34

56 7

(E r)

Teritoriu administrativ Dumbravita.

C

Str. Constructorilor

(beton)

co nd

uc ta

gard beton

gard beton

lim ita

n r.

to p

lim ita

n r.

to p

lim ita

p ro

pr ie

ta te

an ex

e

an ex

e

Teren viran

Teren viran

Teren viran

1

2

3 4

5

8 9

10

11

6

7

12

Str. Constructorilor

(beton)

lim ita

n r.

to p

Nr . T

O P

21 98

-2 19

9/ 4

S= 12

34 m

p Nr

. T O

P 21

98 -2

19 9/

7 S=

98 5

m pN

r. TO

P 21

98 -2

19 9/

3

S= 19

81 m

p

Nr . T

O P

21 98

-2 19

9/ 8

S= 20

00 m

p

10,81 5

17,00

13,50

17,00

13,57 5

3,50

3,50

5,00

1,50 1,93

11,47 5

17,00

3,50 1,505,00 3,50

3,50 1,50 5,00

3,50

16 ,0

0

1, 50

3, 00

3, 50

3, 50

3, 00

1, 50

10 ,1

9

10 ,6

4

12,13 5

13 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

2, 50

3, 00

3, 00

3, 00

3, 001

,0 0

1, 00

2, 50

R 6.00

1

TROTUAR

TROTUAR

LEA 20 kV

LEA 20 kV

TR O

TU AR

AC CE

S SC

AR A

Nr . t

op 2

20 3

STR. CONSTRUCTORILOR

LEA 20 kV

+ 25

,0 0

+ 25

,0 0

+ 22

,0 0

+ 22

,0 0

7, 93

31 ,0

0

12 ,0

0

73 ,0

0

17 ,6

9

11,85 5

17,00

10,00

37 ,0

0

5, 00

25 ,0

0

5, 00

7, 00

7, 00

5, 00

25 ,0

0

5, 97

5

1, 00

5, 00

6, 00

5, 73

5

12 ,3

8

7,00

Li m

ite In

el IV

co nf

. s tu

di u

20 04

S(D)+P+6E

S( D)

+P +6

E+ Er

S( D)

+P +6

E+ Er

S(D)+P+6E

limita interdictie 13 m

lo c

de jo

ac a

limita interdictie 19 m

Limita teritoriu CF Timisoara

Limita teritoriu CF Dumbravita

Nr. TOP 342

Dr um

ur i e

xis te

nt e

Li m

ita z

on a

st ud

ia ta

Li m

ita p

ar ce

le re

gl em

en ta

te

Li m

ita z

on a

pr ot

ec tie

s tra

zi

Dr um

c u

ac ce

s pu

bl ic

pr op

us Ci

rc ul

at ii d

al e

in ie

rb at

e

Pa rc

ar e

- D al

e in

ie rb

at e

Dr um

ur i p

ub lic

e pr

op us

e

in af

ar a

zo ne

i s tu

di at

e

Sp at

ii v er

zi

Ie sir

i a da

po st

A LA

Cl ad

iri p

ro pu

se

Li m

ita im

pl an

ta re

s ub

so l

Lo c

de jo

ac a

Nr . T

O P

34 2

- D ru

m

L E

G E

N D

A

6.00 11.50

10.00

5.008.92

3.00

3.50

7.50

21.14 5

8.72

28 .9

1

478.77 m2

190.18 m2

109.34 m2

Nr .C

ad .4

13 26

3

Nr . C

ad .4

13 23

6

Nr . C

ad .4

14 82

2

Nr .to p. 21 98 -2 19 9/ 8

Nr .C

ad .4

04 33

2

Nr .to p. 22 03

Nr .to p. 22 03 ;2 20 4; 22 05 /1

Nr .to p. 22 03 ;2 20 4; 22 05 /1 /1

Nr .to p. 22 02 /2 /1

426998

Nr.top.2202/2/2

S=5030mp

482700

20 79 00

482600

482500

482400

482700

20 80 00

482600

482500

482400

482700

20 81 00

482600

482500

482400

20 79 00

20 80 00

20 81 00

20 79 00

20 80 00

20 81 00

20 79 00

20 80 00

20 81 00

20.50m

18 7.

84 m

51 .1

3m

17.10m

23 2.

53 m

Str. Constructorilor

6

1

2

3

4

10 .1

7m

93.2293.43

93.23

93.28

93.25

93.15

93.21

93.04

93.00

93.07

92.99 93.11

92.97

93.01

92.92 99.95

93.30

93.10

93.27

93.22

93.23

92.55

92.29

92.40

92.20 92.25

92.30

93.27

93.25

92.24

92.21

92.06

92.02

92.05

92.02

92.10

93.20

93.11

92.41

92.55

91.99

92.19

92.07

91.96

20.50m

Dr um

S er

vit ut

e

CC

GRD+STP IL

CC

CC

G

G

G

G

G

H

7

54.3 0m

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

9

S.C. VULCAN TIMIS

9A

pod rulant

pod rulant

depozit marfuri

rampa

rampa

statie compresoare

pod rulant

S.C. COMAT S.A.

depozit produse metalurgice

pod rulant

sin a

m ac

ar a

rampa

depozit carburanti

depozit carburanti

platforma tehnologica

platforma prajini foraj

depozit carburanti

rampa scule

depozit

birou

ca nt

ar

ca bi

na a

ut o depozit carbid

depozit

centrala termica

atelier mecanic

depozit carburantiplatforma tehnologica

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

cantina

birouri

cabinaportar

laborator

cabina poarta Nr. 3

TERITORIUL ADMINISTRATIV DUMBRAVITA

S+ P+

2E +E

r S+

P+ 2E

S-p arc

are 16

loc

S+ P+

2E +E

r S+

P+ 2E

S-p arc

are 16

loc

S+ P+

2E +E

r S+

P+ 2E

S-p arc

are 24

loc

S+ P+

2E +E

r S+

P+ 2E

ma x2

1 a pa

tam .

ma x1

4 a pa

tam .

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectat:

Sef proiect: Denumire plansa:

Nr. pl.:

Scara:

Nr. pr.:

Desenat:

Verificat:

Faza:

Beneficiar:

Elaborare P.U.Z. "Locuinte colective si servicii" Denumire proiect:

S.C. INTERBRICK S.R.L.

str. Constructorilor nr. 4a, 4b, 4c si str. I.I.de la Brad nr. 5, Timi•oara

04.03.2010 43 A 02

arh. Camil Milincu

arh. Camil Milincu

tel.: 0256 432212,e-mail [email protected]

Proiectant:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Timisoara, str. M.Miroslav Todorov Nr 2

43/2009

P.U.Z.

5

1 2

3

4

6

STR. I. I. DE LA BRAD

DUMBRAVITA

STR. CONSTRUCTORILOR (INEL IV)

TIMISOARAC A

LE A

S EV

ER B

O CU

EXTRAS P.U.G. UTR 24

EXISTENT

industrie

institutii publice si servicii

circulatii carosabile

locuinte max. 3 nivele

INCADRARE IN PUG PUZ / PUD-uri aprobate in zona studiata

locuinte peste 3 nivele

zona mixta - locuinte peste 3 nivele si servicii

teren studiat - locuinte peste 3 nivele si servicii

PROPUS

locuinte max. 3 nivele

institutii publice si servicii

locuinte peste 3 nivele

circulatii carosabile

zona studiata

limita PUZ/PUD aprobat

1 - PUZ aprobat HCL 472 / 28.10.2008 2 - PUD aprobat HCL 304 / 31.07.2007 3 - PUZ aprobat HCL 545 / 16.12.2008 4 - PUZ aprobat HCL 301 / 13.05.2008 5 - PUZ in curs de elaborare 6 - Terenul studiat

PUZ / PUD-uri aprobate

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat arh. CAPRARU ROXANA

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :1000

data

10/ 2017

10/ 2017

PROIECT :

AMPLASAMENT :

BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : MOBILARE

Nr. proiect

faza P.U.Z.

planºa nr. A 04

J35/3200/1994 TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20 A R H I T E K T S T U D I O A srl

arh. CAPRARU ROXANA

52

s.c. MOSAICO PIU s.r.l.

PUZ- ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PUZ- ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

str. Kimel nr 7, TIMISOARA, judetul Timis

5.00 9.64

1.50

1.50

3.50

+10.00

+10.00

+13.00

+13.00

+10.00

+13.00

St ra

da H

OL DE

LO R

LEGENDA SITUATIA EXISTENTA

Limita de proprietate teren studiat

Cladiri existente

Limite cadastrale

Drum existent

0m 20m 40m 60m 80m 100m

Parcele destinate locuirii

Parcele destinate locuirii colective

Parcele destinate locuirii si serviciilor

Parcele destinate serviciilor

REGLEMENTARI EXISTENTE

Zona verde

Teren arabil

Parcele destinate activitatilor economice, mica productie, retail cash&carry, Parcele destinate cailor de acces

SITUATIA PROPUSA Constructii propuse

Drumuri propuse

Spatiu verde propus

20 80

00 20

80 00

5,00

6, 00

6, 00

6. 00

2, 00

6, 00

6, 00

2, 00

22,14 6,26

3, 63

14 5,

82

4,75

12 ,8

9

32 ,6

5

25 ,6

0

9, 74

27 ,9

1

20,94

37 ,5

9

41 ,9

4

17 ,9

6

34 ,9

7

51 ,9

6

501,469 m2

9,763 m2

Cad. 421496

Cad. 426998

Cad. 404328

Cad. 404332

Cad. 404233

CF 426754

To

p. 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

CF

4 39

18 1

Ca d

42 61

16

Cad 426116

Top. 2206/2

482300 2 07

90 0

482400 2 07

90 0

482500 2 07

90 0

482500 2 08

00 0

482600 2 07

90 0

482600

1

3 4

5 6

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

(domeniu public)

P+M

P+MP+M

P+M

P+M

P+M

P+M

retragere cca 10m din aliniament

conf. PUD aprobat cu HCL nr. 304/2007

Cad. 443408

Cad. 443407

Cad. 443406

Cad. 421496

Cad. 441781

Cad. 441780

Cad. 426998

Cad. 404332

To

p. 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

CF

4 39

18 1

Ca d

42 61

16

482500 2 07

90 0

482500 2 08

00 0

482600 2 07

90 0

482600

2

3 4

5 6

11

12 21

22 23

24

Locuinte colective existente P+2E+Er

P+MP+MP+M

Locuinte colective P+2E+Er

(in curs de executie AC nr. 1792/2015)

Locuinte colective existente P+2E+Er

H3

H1

H2

H2 H1

H3

10 apartamente 13 locuri de parcare

11 apartamente 13 locuri de parcare

11 apartamente 13 locuri de parcare

Locuinte colective existente P+2E+Er

Locuinte colective existente P+2E+Er

11 apartamente 13 locuri de parcare

11 apartamente 13 locuri de parcare

(domeniu public)

10 ,5

7

23 ,7

9

50 ,8

3

24 ,6

1

17 8,

60

C.F. nr. 413263 Timisoara nr. cad. 413263 S teren = 3864 mp

C.F. nr. 413263 Timisoara nr. cad. 413263 S teren = 3864 mp

C.F. nr. 413236 Timisoara nr. cad. 413236 S teren = 3864 mp

C.F. nr. 404859 Timisoara nr. cad. 404859 S teren = 969 mp

zona prevazuta pentru locuri de parcare conf. PUD "Ansamblu de locuinte colective si servicii

"aprobat prin HCL Timisoara nr. 304 din 2007

Dum propus prin PUZ aprobat prin HCL nr. 472/2008

(profil 16 m)

Dum propus prin PUZ - I.I. de la Brad aprobat prin HCL nr. 186/2003

(profil 24 m)

str. Constructorilor - INEL IV (profil 16 m) avizat prin CC nr. DT2013-002574/2013 si aprobat

cu HCL Timisoara nr. 578 din 2013

Documentatie de urbanism in lucru - faza A.O. "PUZ ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE" proiectant S.C. ARHITEKT STUDIO A S.R.L.

"PUD Ansamblu de locuinte colective si servicii" aprobat prin H.C.L. nr. 304/2007

pr el

un gi

re s

tr. H

ol de

lo r

2

78 9

10

re tra

ge re

H /2

; m in

. 5 m

re tra

ge re

H /2

; m in

. 6 m

retragere 6m din aliniament

re tra

ge re

H /2

; m in

. 6 m

To

p. 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

C

.F . n

r. 43

91 81

T im

iso ar

a - S

tr. M

irc ea

D im

itr ie

R at

iu

1

78 9

10

retrageremin. 10 m

re tra

ge re

H /2

; m in

. 3 m

PUZ -UTR 2 Functiuni complementare

P+1E / S+P+1E+Er / P+1E+Er Hmax. cornisa Er = 10m

H max. = 12m

PUZ -UTR 1 Locuinte colective

max. P+1E+Er Hmax. cornisa = 10m

Hmax. = 12 m

PUZ -UTR 1 Locuinte colective

max. P+3E+Er Hmax. cornisa Er = 16m

H max. = 18 m

retragere min. 10 m

re tra

ge re

H /2

; m in

. 3 m

max. P+1E

max. S+P+1E+Er

Str. Ion Ionescu de la Brad

Str. Constructorilor

(Nr. top. 392/2/1/2/2 neinscris in CF)

re tra

ge re

m in

. 8 m

retragere 6m din aliniament

retragere 6m din aliniament

LEGENDA

Zona locuinte pentru max. 2 familii existenta

Limita teren reglementat

Zona locuinte colective existenta

Zona propusa pentru max. 2 familii si funct. complementare, prin PUZ aprobat cu HCL nr. 186/2003 Locuinte pentru max. 2 familii existente

Locuinte colective existente

Constructii pentru servicii si comert existente

Circulatii auto/pietonale existente cu imbracaminte asfaltica

Drum pietruit existent

Zona locuinte colective - propusa

Zona de servicii si comert - propusa

Zona de implantare constructii - propusa

Limita unitati teritoriale de referinta (UTR 1 si UTR 2)

Circulatii / parcaje propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Zona verde de aliniament

Zona verde/circulatii, parcaje - propusa

Acces auto propus

0,00

+3,50

+6,50

+10,00 Hcornisa +12,00 Hmax.

3,00 5,65 P

P+1E

P+1E+Er

P

P+1E

P+2E

P+2E+Er

D

H/ 2

H/2

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

H H/2

H/2

H

S

Locuinte colective in curs de executie

3,00 5,65 6,00

0,00

+3,50

+6,50

+10,00 Hcornisa +12,00 Hmax.

P

P+1E

P+1E+Er

P

P+1E

P+2E

P+2E+Er

D

H/ 2

H/2

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

H H/2

H/2

H

H/ 2

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

Locuinte colective in curs de executie

0,00

+3,50

+6,50

+9,50

+12,50

+16,00 Hcornisa +18,00 Hmax.

P

P+1E

P+2E

H/ 2

H/2

H

H/2

H/2

H

P+3E

P+3E+Er

P

P+1E

P+2E

P+3E

P+3E+Er

N

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE 03

SECTIUNEA H1-H1

SECTIUNEA H3-H3

SECTIUNEA H2-H2

Suprafata teren UTR 1 (locuinte colective )

Terenul reglementat

Situatia propusaSituatia existenta

60,99% 5 304

8 697

0

mp% 100 8 697

mp

Suprafata teren UTR 2 (servicii, comert ) 0 3 04835,05%

Suprafata teren constituire domeniu public (drum propus prin PUZ ) 0 3453,96%

Suprafata teren UTR 1 (locuinte colective )

Situatia propusaSituatia existenta

%

5 304100%

Suprafata construita max. 1 591,2030% Suprafata pietonala, auto si parcaje 2 386,80 45%

UTR 1

Suprafata spatiu verde min. 1 326,00 25%

POT max. CUT max.

30% 1,4

Regim de inaltime

mp mp

-

P+1E+Er / P+3E+Er

Suprafata teren UTR 2 (functiuni complementare)

Situatia propusaSituatia existenta

%

3 048100%

Suprafata construita max. 1 524,0050% Suprafata pietonala, auto si parcaje 1 066,80 35%

UTR 2

Suprafata spatiu verde min. 15%

POT max. CUT max.

50% 1,5

Regim de inaltime

mp mp

P+1E / S+P+1E+Er / P+1E+Er

457,20

Inaltime maxima Hmax. = 18 m (+111,27 mdMN /CTN +93.27 mdMN)

%

983,22%

-

00 00

00 00

00

%

E : mu +? SE ES 1073. so TIT TOI | e * ES E : = , , și m : n 5 Ro) șI | E pe Fa 4 FI E =, PL A. EI TR i _ n nl NI a E TORI SO ATI Li E : E LE = 5 n UI SI n “ = | Il N FI E HI n PRR E E SI EI ESI DI N A [ £ a A £ 1 T “ _ ! ki i f i , i , : ar IX; 2 EEE) AIA SFIBIMP E ES E i BASIL FA 5 E DEE LI SA U U 1 a UI U UI U FRAFETE TEREN Ă U RUŞTI n UE =) 4 e BESOIU CES =) STAN SRL. a BEI ULUI SISU IE Esau 5 ICE | m" | SS LS ISI) |... Ma ELA

Atasament: 02_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

Amplasament:

PUZ Nume

S.C. VALERAM S.R.L.

10-IIB-17

Arh. Baia D./ Arh. Folea D. Arh. Baia D.

5U STAMP proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a,

Reg.Com.J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

Februarie 2018

LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

1:2000

Timisoara, str. I.I.Brad, nr. 9 si 11B, Jud. Timis, nr. cad. 413263, 413236, 404859

Arh. Baia D./ Arh. Onet A.

37 ,5

9

41 ,9

4

17 ,9

6

34 ,9

7

1,46

51 ,9

6

21,47

50 ,8

3

24 ,6

1

12 ,8

9

32 ,6

5

25 ,6

0

9, 74

27 ,9

1

20,94

17 8,

60 10

3, 25

50 ,5

4

22,14 6,26

14 5,

82

0,028 m2

22.608,494 m2

4.579,047 m2

0,028 m2

22.608,494 m2

4.579,047 m2

Str. I. I. de la Brad top. 2244/1

Cad. 443408

Cad. 443407

Cad. 443406

Cad. 421496

Ca d.

4 04

85 9

Cad. 441781

Cad. 441780

Cad. 426998

Cad. 404328

Cad. 404332

Cad. 404233

CF 426754

P+M

P

To

p. 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

CF

4 39

18 1

Ca d

42 61

16 Cad 426116

P

Top. 2206/2

482300 2 07

60 0

482300 2 07

70 0

482300 2 07

80 0

482300 2 07

90 0

482300 2 08

00 0

482400 2 07

60 0

482400 2 07

70 0

482400 2 07

80 0

482400 2 07

90 0

482400 2 08

00 0

482400 2 08

10 0

482500 2 07

60 0

482500 2 07

70 0

482500 2 07

80 0

482500 2 07

90 0

482500 2 08

00 0

482500 2 08

10 0

482600 2 07

60 0

482600 2 07

70 0

482600 2 07

80 0

482600 2 07

90 0

482600 2 08

00 0

482600 2 08

10 0

482700 2 07

60 0

482700 2 07

70 0

482700 2 07

80 0

482700 2 07

90 0

482700 2 08

00 0

482700 2 08

10 0

482800 2 07

60 0

482800 2 07

70 0

482800 2 07

80 0

482800 2 07

90 0

482800 2 08

00 0

Sm as

= 9

69 m

p

Sc f =

9 69

m p

Put

P+M

3

4

10

11

13

15

16

17

18

19

20

21

22 23

24

(domeniu public)

(domeniu public)

st r.

Pe rle

i

Punct trafo

33

Bloc 231

Bloc 2304

Bloc 233 2

1

Bloc 232

3

Aleea Lautei

Bloc 234

Bloc 235

Bloc 236

Bloc 237 4

2

Bloc 238

Bloc 240 10

Bloc 239 8 str. Padesului

56 Bloc 250

Bloc 205

(str. Horia Macelaru)

37

st r.

Pe rle

i

Scoala Generala Nr. 7

Bloc 204

41

43

Bloc 301

96

Bloc 203

Bloc 300

1A

1B 1C

18 3

18 4

As

Bloc 251 12

Bloc A 13

Bloc A 14

Bloc 249

7

9 Bloc 248

Bloc 247

P.T.

Bloc 241

10 5

8

str. Martir Constantin Zabulica

Bloc 246

st r.

Co ns

ta nt

in c

el M

ar e

10 7

Bloc A 12

Bloc A 9

Bloc A 11

Bloc A 10

Bloc A 4 P+4E

20A

7

22

9

1

Bloc 2422

Bloc 244 4

In tra

re a

Po rti

te i

Bloc 243 2

Bloc A1

(Aleea Baltii)

Bloc 245 6

Aleea Baghetei

Bloc A2

3

Bloc A 3 P+4E

3B

5

3A

C.P. P.T.

S.C. CONFORT S.A.

Bloc A 6 P+4E

Bloc A 5 P+4E

13

11

9A

P.T.

S.C. HELLA S.R.L.

18 5

18 6

R.A.T.T Depou troleibuze

18 7

18 8

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

P+M

P+M

P+1E

Centru Comercial LIDL P

P+M

P

P

P+M

S+P+1E

P

P

P+1E

P+3E

P

P

C al

ea L

ip ov

ei

P+2E

P

P+3E

P

P

P+1E

P+1E

P

P

P

P+2E+M

P

D+P+2E

P

P+M

P+M

st r.

He nr

ie te

D el

av ra

nc ea

G ib

or y

P+M

P+M

P+M

P+M

st r.

Co nt

an tin

Io tz

u

P+1E

P

P+1E+M

P+1E

P+M

P+2E+M

St r.

Ho ria

C re

an ga

P

st r.

Co nt

an tin

L ot

zu

P+M

P+M

P+1E

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+1E+M

P+1E+M

P+M

P+2E

S+P+2E+ER

S+P+4E+ER

Cad. 413236

Cad. 413263 Smas = 3864 mp Scf = 3864 mp

co ns

tru ct

ie m

et al

ica

bazin

pl at

fo rm

a be

to na

ta

P

P

Locuinte colective P+2E+Er

(in curs de executie AC nr. 1792/2015)

Locuinte colective existente P+2E+Er

11 apartamente 13 locuri de parcare

Locuinte colective existente P+2E+Er

11 apartamente 13 locuri de parcare

11 apartamente 13 locuri de parcare

11 apartamente 13 locuri de parcare

Locuinte colective existente P+2E+Er

11 apartamente 13 locuri de parcare

Locuinte colective existente P+2E+Er

1

2 3

14

23 ,7

8

3, 63

4,75

Str. Constructorilor

12

(Nr. top. 392/2/1/2/2 neinscris in CF)

SC AUTODARIS SRL P

Smas = 3864 mp Scf = 3864 mp

UAT Comuna Dumbravita

UAT Municipiul Timisoara

To

p. 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

C

.F . n

r. 43

91 81

T im

iso ar

a - S

tr. M

irc ea

D im

itr ie

R at

iu

4

5 6789

N

Lt. Ov idiu B

alea

Mircea cel Batran

Calimanest i

Grigore Urech

e

Radu d e la Afu

mati

Banul Severi

nului

Teodor Am an

Man ole

C. A.

R os

ett i

Livezilor

C iocarliei

Pelinului

G . Stphenson

Vadul C risului

Tibrului

I. H . Schw

icker

Agricultorilor

G r. Alexandrescu

C iocarliei

R udaria

M esteacanului

Bistrita

c. B

og da

ne st

ilo r

Tacit

C. Munteanu

Trifoiului

Razboieni

Liman

Dunar ea

Umbrei

Bacau

Amzei

Se mic

erc

Garii

s. N . Tit

ules cu

Nufar

G elu

Pop de Basesti

bd. gen. Ion Dragalina

a. Viilor

G . A

le xa

nd re

sc u

Basarabia

Ca la

ra si

Vi st

ul a

I. Po

po vic

i B an

at ea

n

a. Viilor

Crisan

Closca

Horia

Tulcea

Dragos Voda

Pa ro

se ni

M un

te ni

ei

Baraganului

Br at

es

M ac

ilo r

Paul is

Poneasa

Mircea cel Batran

bd . C

et at

ii

I. Br

ez ea

nu

Balta Verde

Po m

pi liu

S te

fu

Nera

Si na

ia

C irc

um va

la tiu

ni i

Toplita

c. Bogdanestilor

bd . B

. P . H

as de

u

Fa ga

ra s

Chisinau

Gh. Lazar

Cir cum

val atiu

nii

a. Cascadei

Bu co

vin ei

Mehedinti

Matei Basarab

Invatatorului

Ion Vidu

a. Rubinului

bd . C

eta tii

c. Torontalului

Mire sei

Ca lan

Orsova

Fe lix

Cu gir

Textilistilor

Sc ar

iso ar

a

Cimpina

Ha ga

Bo em

ia

Linistei

Alexan dru

Deme triade

c. A

ra du

lu i

Oituz

Po pa

S ap

ca

V. Luc aciu

A. Popovici

Olim piad

ei

Zu ro

ba ra

Iasi

Buc ures

ti

T. M ihali

Zimbrului

Tapia

bd. Tak

e Io nes

cu

Al . G

ol es

cu

Procl. de la Timisoara

C. Brediceanu

Paris

bd. R epub

licii

M ar

as es

ti

p-ta Libertatii

9 Mai

7 Aprilie

Trand afirilor

Michelangelo

Asanesti

Sa vin

es ti

Privighetorilor

bd. Ferdinand

P. C

ra iu

lu i

Goethe

Maciesilor

N. Lenau

G . Enescu

bd. C. D. Loga

bd. M. E

min esc

u Robespiere

Bo cs

aL. B

la ga

Al ba

Iu lia

Eugeniu de Savoia

bd . C

. D . L

og a

T. Grozavescu

L. V. Beethoven

c. L

ip ov

ei

Irl an

da

C- tin

c el

M ar

e

L. P

as te

ur

I. Ro

at a

Olanda

ar h.

I. M

in cu

Pomiculturii

C- tin

c el

M ar

e

Co ns

t. Ra

du le

sc u

M ot

ru

Ecoului

a. Arcasilora. Amicitiei

a. Lirei

Le an

dr ul

ui

Lotusului

Ho ld

el or

Ve rd

e

C. D

av ila

Ve rd

e

Ba nc

ii

M. Kogalniceanu Sam uil M

icu

bd. Simion Barnutiu

Lugojulu i

TibiscumTelegra fului

LorenaRin dune

lelor

Alsacia

Renasterii

a. A . Im

bro ane

Zu ric

h

Ge nev

a

Ai da

De me

tria de

Alb ine

lor

Stuparilor

i.Topol ogului

Vio rele

lor

Ovidiu

a. A . Im

bro ane

Ba bad

ag

Al bi

ne lo

r

Strugurilor

N. Co

per nic

Frigului

Oravita

St up

ar ilo

r

Pi sa

Lucerna

Spitalul N ou

s. In dus

tria Lini

i

s. Pe nes

Curc anul

p. Badea

Cirtan

Cocostircului

Lemnari

Sp ar

ta ch

ia de

i

c. Ghirodei

Bo bi

ln a

G h.

T ite

ic a

Cimbrului

Fu rn

ic ii

Dunarea

Brates

C om

et ei

F. Mistral

G ar

of ite

i

Zimnicea

Moldovei

c. Ghirodei

M ics

un el

el or

Lalelelor

M at

as ar

ilo r

G . L

on gi

ne sc

u

Palmierilor

Crinului

i. Palmierilor

c. Do

rob an

tilo r

Ion Ionescu de la Brad

Pe rle

i

Padesului

Jiul

A. Seiler

A. M uresianu

I. Calin

bd. Re publici

i

s. N . Tit

ules cu

M. CostinZugrav Nedelcu

E. G ojduI. G

hica

Car aim

an

Bra sov

T. Cipariu

F. Barbu

Rem us

Gh. Doja

Mugurilor

N. L abis

O . G

oga

I. H . R

adulescu

Ro mu

lus

Tre bon

iu

bd . 1

6 De

ce m

br ie

19 89

Alexandru

Odobescu

bd. M ihai Viteazul

S. Titel

Paltinis

bd. Dr. Victor B

abes

Stadion

Tr. Lalescu

O ltul

Siret

Putna

Tusnad

Cluj

I. Fucik

Dr. Aurel Candeap-ta Eforie

Izvorului

bd. Vasile Pirvan

Tirna va a. S

tude ntilo

r

bd. Ero

ilor

a. Sportivilor

a. S tud

ent ilor

Aurelianus

Tru bad

ur

s. T udo

r Vl adim

ires cu

bd. Dim bovita

M angalia

I. B arac

Vulturilor

cpt. Dam sescu Crizantem

elor

Gh. Sin

cai

Banat ul

I. Buda i Delea

nu

Platanilor

s. S ofoc

le Pos ada

Comuna din Paris Baba Novac

Rachitei

Muncii

Vaslui Pavel Dan

C. Baba

Pacii

Macarie

N. An

dre es

cu

Ard ea

lulu i

s. S ofoc

le

Veac Nou

Gruia Dumitru

Ar de

al ul

ui

Valiug

E. Varga

Agronomiei

O. Bancila

N. An

dre es

cu

N. Filimon

Daniel Constantin

Sulina

V. Vasilescu

bd. Dimbovita

N. L

eo na

rd

p-ta Eliberarii

Valiug

PodgorieiI. S lav

ici

N. Paganini

A. Ba

cal ba

sa

Rascoala din 1907

C. Nottara

D. Ba

gd as

ar

Contemporanul

Polon a

c. Sa

gu lui

Ceferistilor

Flori lor

Izlaz

Cioca nului

E. Zo la

J.P. M arat

Barb u La

utaru

Steaua Birsei

Bujorilor

a. N

ico re

st i

Com arnic

Chisodei

Margaritarilor

Herculane G. Galilei

V. Hugo

L. Radaceanu

E. Z

ol a

W . S

ha ke

sp ea

re

Vi na

to ril

or

I. M

ilo ia

G. Musicescu

Iz la

z

H ar

ni ci

ei

Vi ito

ru lu

i

H eb

eZarand

bd . B

rin co

ve an

u

bd. L. Rebreanu

G h.

R an

et ti

Eneas

c. S

ag ul

ui Glad

bd . 1

6 D

ec em

br ie

1 98

9 C. Poru

mbes cu

R. Si rianu Snag

ov

bd. C. Brincoveanu

Iris

Ar ia

dn a

Corbului

Vadul Calugareni

In de

pe nd

en te

i

Feldioara

So imo

s

P-ta N.

Balcescu

Mem oran

dulu i

Coz ia

Ene as

Gla d Traian Vuia

Ulpia Traiana

Drubeta

A. Pum nul

Cosm inului

Hunedoara

Co zia

Ene as

bd. L iviu

Reb rean

u

c. M

ar tir

ilo r

bd. Liviu Rebreanu

Neg oiul

Retezat

Constanta

Z. Petrovici

a. S

an at

at ii

a. Cristalului

Dr. Stef

an S tinc

a

Diac onu

Co resi

U ra

nu s

i. Ve

ga

bd . S

ud ul

ui

Sirius

a. Plutasilor

Lidia

Luminii

Oglinzilor

a. Farului

a. Azurului

a. Icar

c. U rseni

Le gu

m ic

ul tu

rii

Re co

lte i

Atomului

Metalurgieii. S ide

ru rg

iei

Atomului

An in

a

c. Urseni

Pa ve

l S toi

ca

Neajlov

Ioan Hateg

Pe tril

a

Dimitrie Dinicu

Emil Racovita

N. D. Cocea

M at

ei M

illo

Sp at

ar u

M ile

sc u

c. Buziasului

H um

ul es

ti

G rig

or e

An tip

a

Io an

S im

u

O la

ril or

p. T

h. P

al la

dy

bd . I

nd us

tri ei

c. Buziasului

Ab rud

Mircesti

s. G alat

i

3 Aug ust 19

19

S. N. Pes talozzi

psh. C. Salcean

u

B. Is

co ve

sc u

A. Lazar

M ehadia

Glo riei

Stefan cel M are

St. O

. Io sif

Iepurelui

A. Vlaicu

M. M usso

rgsk i

Bicaz

C. Neg ruzzi

Rares

E. Teodoroiu

Tim ocu

lui Ion

C reanga

O fcea

Cr on

ica ru

l Io n N

ec ulc

e

Lunei

Ba ba

D oc

hia

B. S. D elavrancea

P. Ior

go vic

i A.

S ag

un a

A. M

oc io

ni

Gh . A

sa ch

i

P. C erm

ena

Torac

Ti ble

su lui

Sucului

Apateu

Vir gil

iu Ba

ta ni

a

Levantica

Caprioarei

V. C

irlo va

C. B

oli ac

Miristei

Bistrita

Sa tu

M ar

e

Muntele Mic Baia

Sovata

Canalul Bega

Gradinarilor

G . Topirceanu

K. A. Tim iriazev

G en. M

agheru

J. Vernes

Albastrelelor

Bistrita

T. De metre

scu

Deta

Ludus

Coc orilo

r

Plop ului

E. G irlea

nu

Caci ulata

Diminetii

Alunis

G. Musicescu

I. P.

P av

lo v A

vi nt

ul ui

An ul

1 84

8

M un

ci to

ril or

A. P

. C eh

ov

Za ha

rin a

Tr ai

an V

ui a

Ar ci

da va

U lp

ia T

ra ia

na

D ru

be ta

M in

ot au

ru lu

i

Be rz

ei

Pr ut

ul

C al

at or

ilo r

Mures

Ion Sirbu

S. Mangiuca

Pa ns

el el

or

Lidia V ale

nii d e M

unt e

G os

po da

ril or

M ez

ia d

Sa lc

im ilo

r

C riv

ai a Magura

C he

ia

Az ug

a

Albac

Vla dea

sa

Adolescentei

C os

m in

ul ui

Naturii

Pepinierei Ve rs

ul ui

Birzava

Zorile

M aslinului

C pt. D

an

Eftim ie M

urgu

Ba nu

l M ar

ac ine

Tebea

Ham let

Pop a La

uren tiu

Dornei

Vid in

Ver onic

a M icle

Lisabo na

Lupeni

Gh ioc

eil or

C os

tin es

ti

Dunarea

Herastrau

Aprodul Movila

Suceava

M endeleev

Mad rid

Su ce

av a

Frasinului

i. Ze

ni t

Dinu Lipatti

Te iul

ui

Amforei

Amforei

Tim is

Stelelor

Almajului

Crisan

Closca

Horia Dropiei

p-ta 700

Gh. Lazar

Gh. Polizu

On es

ti

G. Dim

a G. Cosbuc

E. U

ng ur

ea nu

Palanca

p-ta

H ec

to rPo

pa S

ap ca

bd. Revolutiei 1989

Tulnicului

M edicinei

R eg.13 C

alarasi P ac

iu re

a

Odo best

i

Coloniei

p-ta

D ev

a

1 D ece

mbr ie

p-ta Bihor

Car pati

Car pat

i

bd. E roilo

r

Var adia

Nicolint

I. Gutenberg

Satu NouDeliblata

Daliei

Cerna

Som es

Crisului

Stejarul

Bradul

Bucegi

Mio rita

Salaj

Tg. Mures

Herodot

Torac

Colonia Radio

I. Vulcan

Fl ac

ar a

N. Ursu

Tepes Voda

Matragunei

C ar

ab us

ul ui

Lu nc

ii Br

um ar

el e

Lu nc

an i

M og

os oa

ia

Valisoara

La pt

ar ilo

r

Fu io

ru lu

i

Strandului

Orastie

M. I. Glinca

Alpinistilor Turda

i. Ca

ru lu

i

R . L

ad ea

Rozelor Uzinei

F. Chopin

M. N

ico ara

Caprei

Zefirului

I. Re pin

J. M or

Cerbului

C. H ogas

Paring M

edias

Delin esti

P-ta Istria

I. I. Micu

Bu ste

ni

Tigrului

Noua

Bi to

lia

Fer mita

tii

C im

pu lu

i

So cra

te

Delfinului

s. T. Vladimirescu

s. Spiru Haret

A. Endre

D. Bolintineanu

I. Vacarescu

bd. Iuliu M aniu

bd. Tine

retii s. T

. Vla dimi

resc u

s. N . Tit

ules cu

i. Lu

ng a

D. B ojinc

a

Sacului

Ma rgi

ne nil

or

Banul Udrea

A. M ickievicz

Xenopol

Homoro d

Anvers

A. Don ici

Rarau

Bruxelles

Tazlau

Io n

Ra tiu

A. Lapusneanu

Busuioc

C am

el ie

i

Demetria de

Pa du

re a

Ve rd

e

Macin

M ol

do ve

i

Pr ie

te ni

ei

P- ta

Sa rm

is eg

et uz

a

s. Grivita

Bacovia

i. GoznaBehelei

s. Morarilor

i. F ort

are tei

Vir tuti

i

Dra gas

ani

p-ta

Traian

Zlatna Za vo

i

Ispirescu

D ac

ilo r

C uvin

Scolii

I. L. Caragiale

M ar

in es

cu

An to

n Pa

nn

T. D

. N ec

ul ut

a

Com anesti

Soarelui

Am ad

o

O br

ej a

a. R

ac he

te i

Rontgen

Car tura

rilor

Padurarilor N ego

iul

M ilc

ov

Leului Lautarilor

Foisor

Apicultorilor

Cr ai

ov a

Aries

Dia na

Vi lce

a

Con st. B

ranc usi

Ti ta

n

E. Baader

R. K

oc h

C. D

av ila

I. Velceanu Molidului

p. Atena

I. Ro

at a

i. C

oc os

ul ui

Volta

Cooperatiei

Galvani

Edison

Brazilor

Borzesti

i. Su

ne tu

lu i

Padesului

a. B

ag he

te i

a. Lautei

i. Ia

so m

ie i

i. Portitei

Constructorilor

Au ro

ra

Armoniei

Si ta

ru lu

i

Amurgului

Episcop V. Lazarescu

c. Aradului

c. L

ip ov

ei

i. Do inei

p-ta Marasti

1 M ai

C or

vi n

M us

at

P. C

hi ne

zu

V. A

le cs

an dr

i

p. Huniade

Zoe

I. Fe uerb

ach

P-ta CruciiG

hirlandei

1 D ece

mbr ie

I. S. Turgheniev

Artistilor

Sf.Gheorghe

Severin

P-ta P. Ceaicovski

Ar en

ei

As tri

lo r

O rio

n

Pr og

re su

lu i

Di rijo

ru lu

i

Arge s

Romanilor

p-ta

Pe rle

i Pe

rle i

Timpa

Oradea

bd. Ferdinand

p. V

ict or

ie i

p-ta

B C D E F G H I

p-ta

Lau rean

p-ta

Actorilor

Ve ge

ta tie

i

a. G

or nis

tilo r

i. Clopotului

i. C uc

ulu i

i. Cu

rc ub

eu lu

i

Frunzei

G. Verdi

A. Ipatescu

Fructelor

Gr ad

ini i

Fila teli

ei

Fra ter

nita tii

Lacului

Vi fo

ru lu

i

a. C utezatorilor

i. Talangi i

Teatrului

a. Veveritei

Lacului

St iin

tei

i. Petalelor

Dr ep

tat ea

a. Poenitei a. Poiana Ruscai

Vulturilor

C la

bu ce

t

Bran

i. Pogonici

Vlasiei

a. Cetine i

a. G orunului

a. Sm eurisului

Tr an

si lv

an ia

Prahova

Dr ep

tat ea

a. Citadelei

a. Muzicii

a. Afirmarii

Pe rle

i

Irl an

da

a. Sperantei

R asaritului

i. Ap

el or

Sa lc

im ilo

r

p-ta Vidraru

Duzilor

i. Orizont

Le be

de i

C ol

ab or

ar ii

Ec hi

ta tii

C od

ru lu

i

i. Ba

sm ul

ui

i. Sepia

i. St

eg ar

ilo r

i. Ursului

Elevului

C in

tu lu

i i. Pesterii

i. Vi sinu

lui Poeziei

Av ia

to ril

or

p-ta A. Iancu

p-ta A. Sever

Barierei

Belgrad

A. M. Guttembrun

Sem enic

G h. Baritiu

V. Birou

Caras a. M

inis

i. Surduc

i. Bo

lte i

Braniste

I. Predeal

N. Iorga

L. Filipescu

D. Lintia

Braila

16 Februarie

Horatiu p-ta

gen. Praporgescu

D. Cantemir

Pietrosu

Brigadierilor

Brindusei

Te iulu

i

Fu ioru

lui

a. Cr

ea tie

i

Tip ogr

afil or

Bu fte

a

p-ta E. Murgu

E. Caruso

C arei

G. M

us ice

sc u

i. O no

ar ei

i. S ab

ine i

i. Plantelor

i. Mierlei

i. Castanilor

i. Iederei

G h.

R an

et ti

a. C

in ep

ei

i. Riului

i. M

un til

or

a. S

ag et

ii

i. Zi

du lu

i

i. G

en ez

ei Lu

ce af

ar ul

a. M

at as

ii

Cazane

i. Cerceilor

Ce rcu

lui

C he

ve re

su lu

i

Chimi stilor

a. C iobanului

Cosmona utilor

L. G runberg

C ire

su lu

i

Gh. Cucu

Culturii

Cuza Voda

C. D arwi

ni. Roma Dej

a. D etu

nat a

D. Chi ajna

p-ta P. Pincio

Sm et

en a

Sibiu

Dobrogea

Unirii Doicesti

p-ta

V. G

ol di

s

gen. Grigorescu

M er

cy

R od

ne i

G ris

el in

i Ta

rc ul

ui

D um

br av

a R

os ie

Melodiei

Electronicii

M eseriasilor

Petrolistilor

M . E

nc se

l

col. Enescu

Postavarul

En er

gie i

9 C

as e

Subuleasa

Eternitatii

Sece rii

Eu rip

id e Luta

Iovita

Fe le

ac ulA. Saligny

G ladiolelor

Fra gilo

r

Frate liei

p-ta S. Furtuna

Coriolan Baran

I. Grozescu

H. H eine

Ialomita

a. In

ul ui

i. I org

ov an

ulu i

In fra

tir ii

Ki ria

c

Ki ria

c

A. M acedonski

N. Tols toi

Le te

a

Labirint

Dropiei

a. Merisor

i. Umbroasa

V. Ma

dg ea

ru

Taboru lui

No u p

ro iec

tat a

Madona

M aram

ures

Rahovei

G. En

esc u

Lamiitei

Libelulei

Lie ge

a. S

cu rta

i. Lupului

i . Vi

nt ul

uii. Pandurilor

M ar

gi ni

i

S. Petofi M

inerva

c. Mosnitei

M otilor

Plevnei p-ta

Na rc

ise lor

I. Negulici

Za la

u

N. N

ek ra

so v

C . N

ep os

Za no

ag a

Rosiori

O bo

iu lu

i

Operetei

C. O lane

scu

i. Cosarilor

Opregului

Partizanul

Pastorilor

P. Maior P-ta

Pi nd

ulu i

Ven us

Poia na M

arulu i

Po p

R et

eg an

Pr ep

el ite

i

I. P reye

r

Pr im

av er

ii

Prislop

Radu Negru

Ro ma

nit ei

Rotu nda

dr. Russel p-ta

A. Russo

i. Sa

lci ei

Sove ja

i. T eh

nic ii

Tu rn

u R

os u

Tichindeal

Ulmului

Vidra

Virful cu dor p-ta

V.V. Delamarina

Al. V lahu

ta

Vrancea

I. Z aic

u

Burebista

Ba la

nt ei

V. L upu

Parc ului

20 D

ec em

br ie

1 98

9

Al . I

oa n

Cu za

i. Aca de Barbu

Aca d. A

lexa ndru

Bor za

Acad. Corneliu Miclosi

Ac ad

. P et

re N

eg ul

es cu

Ac ad

. R em

us R

ad ul

es cu

Pt-a Mitropolit Alex.

Sterca-Sulutiu

Somnu lui

Alaci

Alex. Mocioni p-ta

Alex . Va

ida Voiv

od

Arh. Szekely Laszlo

p-ta Aron Cotrut

D r. Aurel C

osm a

a. Balcic

C- tin

c el

M ar

e

Str. Balti

Plugarilor

Bela Bartok

Bastiliei Basel

Bisericii p-ta

Janos Bolyai

Zborului

Camil Petrescu

C ar

ol T

el bi

sz

Ce ta

te a

Al ba

Nedeia

Pt-a. Consiliul

Europei

C on

st . B

ra ilo

iu

Carv una

rilor

Ra di

o

Const. Silvestri

Const. Stere

Const. Dobrogeanu Gherea

C on

st . T

ite l P

et re

sc u

Giurgiu

Rom ulus

Cornel Grofsoreanu

D ep

or ta

tii d

in B

ar ag

an

Divizia 9 cavalerie

D os

ite i O

br ad

ov ic

i

Dr. Alex

and ru M

arth a

Trium fului

Dr. Grigore T. Popa

Dr . Io

an B

on tila

Dr. Iosif Bulbuca

D r. Iosif N

am oianu

Dr. Liviu Gabor

Dr. Nicolae Paulescu

D r. Pavel Vasici U

ngureanu

Ep is

co p

Al ex

. B on

na z

Ep is

co p

Au gu

st in

Pa ch

a

Lo no

vi ci

Jo se

ph Ep

is co

p

Pa ve

l R ot

ar iu

Ac ad

. S ex

til Pu

sc ar

iu

Acad. Dim itrie G

usti

Du iliu

M ar

cu

Vi cto

r V lad

Aur el P

aun esc

u Po dea

nu

Cal in N

eme s

Ca tu

l Bo

gd an

Consta ntin

Cernauti

Noica

Dinu Lipa

tti

Episcop Joseph Nischbach

Eroii de la

Pau lis

Ero ii de

la T isa

Ero ii de

la T isa

Eugen Cuteanu

Elvia C elebi

FC Ripensia

Fr an

z L isz

t

Fr an

yo Z

ol ta

n

Fratii Buzesti

a. Farului Pt-a. Gen. Ghe.

Domasnean

Gen . He

nri

Ber thol

d

G en

.

D od

a Tr

ai an

Pt-a Virgil Economu

George Georgescu

Prot opop

Geo rge P

opov ici

G heorghe Adam

G heorghe Andrasiu

G he

or gh

e O

st ro

go vi

ci

Henri Coanda

H er

ta

Horia Macelariu

Iancu Flondor

Ioan Cu rea

Ioa n D

imit rie

Suc iu

Dr. I oan

Mure san

Io an

P la

vo sin

Io n

C. B

ra tia

nu

Io n

In cu

le t

ion Mihalache

Ion Romanu

Migdalului

Ion Vi du

p-ta Ionel Bratianu

Ion el P

erle a

Joseph Gabriel

Io va

n S.

P op

ov ic

i

Ismail

p-ta. Iuliu Maniu

Iul iu

Po dli

nn y

Josz ef A

ttila

Lascar Catargiu

Leonardo p-ta.

da Vinci

Lu dw

ig v

on Y

bl

Luminita Botoc

Maior Titus

Mure san

Maresal Alex. Averescu

Maresal C-tin. Prezan

p-ta. Maresal

Ferdinand Foch

M ar

es al

Io n

An to

ne sc

u

Maresal Ion Antonescu

M ar

ia Ta

na se

M ar

tin L

ut he

r

M ar

tir A

le x.

F er

ke ltu

te u

Martir Alex. Chorosi

Martir Angela Sava

Martir Cernaianu

M ar

tir A

nt on

F lo

ria n

martir Claudiu Varcus

p-ta Forul Eugeniu Carada

Martir Alex. Grama

51 ,9

6

LEGENDA

Zona unitati industriale existenta

Zona locuinte pentru max. 2 familii existenta

Limita UAT Municipiul Timisoara/Comuna Dumbravita

Zona locuinte colective existenta

Zona servicii si comert existenta

Zona propusa de locuinte pentru maxim 2 familii si functiuni complementare prin PUZ aprobat cu HCL nr. 186/2003 Zona propusa de servicii si comert prin PUZ aprobat cu HCL nr. 186/2003

Constructii industriale existente

Locuinte pentru max. 2 familii existente

Locuinte colective existente

Constructii pentru servicii si comert existente

Locuinte colective cu spatii pentru servicii/comert la P

Circulatii auto/pietonale existente cu imbracaminte asfaltica

Drum de pamant existent

Zona verde reglementata/de aliniament

Limita teren reglementat Limita teren studiat conform A.O.

50 ,8

3

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SITUATIA EXISTENTA 02

re Traseu INEL 4 conf. studiu 2004 Locuinte Colective - 3 scari Nr. top 2203 D+P+6E -2 scari , D+P+6E+Penthouse - 1 scara 'S construita la sol = 2277. 70mp 'S constr. desfasurata = 19 665.30mp P.U.D. Ansamblu de locuinte colective si servicii Suprafata teren din C.F. = 13836mp Numar locuri de parcare = 132 locuri la sol 10 locuri la demisol Total locuri de parcare = 242 locuri din care 6 sunt pentru servicii Suprafata construita la sol = 3 837mp Suprafata construita desfasurata = cca.26 286mp Imobile = 9 scari (9 blocuri) si 1 imobil servicii Regim de inaltime = D+P+6E+Penthouse (1 scara) D+P+6E (2 scari) D+P+2E+Penthouse (6 scari) P+2E+Penthouse (imobil servicii) P (casa existenta) Apartamente cu 1 camera - 110 ap. (46,61%) cu 2 camere - 116 ap. (49,15%) cu 3 camere - 10 ap. ( 4,23%) Nr. total de apartamente = 236 ap. Nr. total de locatari = 371 locatari Spatii verzi = 2 892,50mp (20,91%) .... 7,80mp/ locatar (min 2mp / loc.) Locuri de joaca = 585,60mp (4,24%) ... 1,57mp/ locatar (min 1,3mp / loc.) Nr. top teren studiat 2206/1-2207-2208/1 Sc.f. = 13836mp S masurata = 13304 mp Do m 3 37 a a > a, = 3 = a _ —_ 71 16,00 Nr. top 2204 Locuinte Colective - 3 scari D+P+2E+PENTHOUSE S construita la sol = 573.60mp S constr. desfasurata = 2898.00mp PLAN INCADRARE IN ZONA SCARA 1: 15.000 BILANT TERITORIAL SUPRAFETE TEREN SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA mp % mp % CONSTRUCTII 111,10mp 3.837,00mp 27,73% SPATII VERZI 2.892,50mp 20,91% LOCURI DE JOACA 585,60mp 4,24% CIRCULATII 35,94% 11,18% maxim propus - 2.00 Nr. top IMOBIL PENTRU SERVICII P+2E+PENTHOUSE 2206/1-2207-2208/2 Pen arm "S mas = 4565 mp DRUM SENS UNIC Locuinte Colective - 3 scari D+P+2E+PENTHOUSE S construita la sol = 573.60mp S constr. desfasurata = 2898.00mp LEGENDA DELIMITARI apar Limita amplasamentului studiat — Limite de proprietate za Cladiri existente E Linie electrica LEA E Carosabil existent Linie C.F.I. Rampe dublu sens propuse acces auto demisol DESTINATIE SIMBOLURI Zona cu interdictie de construire LEA 20 = Stalp de curent LEA 20 o Capac canalizare CIRCULATII Paltforme comunale propuse Circulatii pietonale propuse Carosabil propus Invelitoare cladiri propuse O Capac retea termoficare Terase circulabile cladiri propuse - nr.12 Nr. cadastral, nr. postal Spatii verzi propuse îni Copaci Parcari (dale inierbate) . Î.L. de la BRAD 1 SIR 26.84 Nr. top 220 S mas = 507 35.35 Nr. top 2205 POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA SCARA 1:500 R7951780 PU.D. - Ansamblu de locuinte colective Timisoara, tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 si servicii. str. lon lonescu de la Brad nr.11 , Timisoara Proiectant : Beneficiar: Nr. pr.: / | S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Ea nr E CRISTIAN SAL 33/2006 Sefproiect:_|arh. Georgeta Trimbitas Scara: Denumire plansa: Faza: arh. Georgeta Trimbitas 1:500 POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA | PUD. Desenat: stud.arh. Adrian Balos Verificat: arh. lleana lon iulie '07 Nr.pl.33 A05|
RS NE | x Ţ T—— 13 l | rd | LEI | E Be” lime nd e ŞI | ssd R 332 | n E ŞI anexe anexe BSE | a Doria A Fi a | ai | 6 LT RI FIII 1 la l n [+22,bo 2 e 1 [+22,p0 RL agatat În so I Nr: TOP 2198-2199 ae FI E Te PUZ. - , l : : TREE A U "o larr PIRFIFI STR. CONSTRUCTORILOR nr 4A,4B,4C si STR.1.LDE LA BRAD nr. 5 3 |S(D)*P+6E+Er add Sr l : I : : = IA & "or BA FO m Biz asdo UTR1 SERVICII (max. = N Si RE Surn1 = 1860 mp (30% din 6200 mp) se 00 Suprafete construite Sconstruitla sol max. 930,00 mp | POT a = 50.0 % ARSE Sconstrut desfasurat max. 5 580.00 mp | = 3.00 Na N Locuri de parcare, functiuni SN SN be N locuri de parcare 9(la sol) + 41(subsol) = 50 locuri Ş Spatiu comercial (parter) - max. 400 mp, 5 locuri de parcare NANE N Birouri - cca. 3300 mp, 45 locuri de parcare E E o A Bilant teritorial et a ' ' ' TITI II — ps : LILI IPL LI LILI III LI spatii verzi = = 465,00 mp 25,0% parcaje ecologice| - - 103,50 mp 55% construit = = 930,00 mp __50.0% circulatii = = 361.50mp 195% total 1860,00mp _100,0% | 1860,00mp _100,0% UTR2 LOCUINTE COLECTIVE (max. S+P+6E+Er) + Surr2 = 4340 mp (70% din 6200 mp) Suprafete construite Sconstruitla sot max. 1 519,00 mp POT max = 35,0 % Sconstruit desfasurat max. 13 020,00 mp. CUT na = 3.00 Nr. apartamente, locatari, locuri de parcare locuri de parcare Pa(la sol)+89(subsol)+14(parter)= 127 locuri nr. apartamente (maxim) 127/ 1,15 = 110 ap. - 300 persoane 3 nr. locatari 5 loc de joaca 300 p. x 1,3 mp/p = 390 mp | a ş Bilant teritorial existent propus a spatii verzi = = 1085,00mp 25,0% 16 parcaje ecologice) 27600mp 63% loc de joaca - - 390,00 mp 90% construit - - 1.519,00 mp 350% circulatii = = 1 070.00 mp 247% d total 4340,00 mp _100,0%| 4340,00mp _100,0% i Beneficiar: : L E G E N D A Prolectant S.C. INTERBRICK S.R.L. ZDOB dr imita zona studiata RE = ESB E S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Denumire proiect: Drumuri publice propuse — — — — Limita implantare subsol a Elabi PUZ. "Locui lective si servicii" Faza: —— Limita parcele reglementate inafara zonei studiate Loc de joaca Timisoara, str. M.Miroslav Todorov Nr 2 laborare P.U.Z. "Locuinte colective si servici cai oricaror CSI n cu vc parai d Cind propuse tel: 0256 432212,e-mail officeGtrimbitas.ro | str. Constructorilor nr. 4a, 4b, 4c si st. de la Brad nr. 5, Timisoara PUZ. Nr. TOP 342 - Di p a Sef proiect: arh. Georgeta Trimbitas. Scara: Denumire plansa: r. TOI - Drum Parcare - Dale inierbate lesiri adapost ALA Proiectat: arh. Camil Milincu ibilitati il Z Drumuri existente : e 1:500 Posibilitati de mobilare - faza finala Circulatii dale inierbate |) Spatii verzi Desenat: arh. Camil Milincu Verificat: arh. Georgeta Trimbitas 022011 |Nr. pl. 43A07

Atasament: 01_INCADRARE_IN_TERITORIU.pdf

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

Amplasament:

PUZ Nume

S.C. VALERAM S.R.L.

10-IIB-17

Arh. Baia D./ Arh. Folea D. Arh. Baia D.

5U STAMP proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a,

Reg.Com.J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

Februarie 2018

LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Timisoara, str. I.I.Brad, nr. 9 si 11B, Jud. Timis, nr. cad. 413263, 413236, 404859

Arh. Baia D./ Arh. Onet A.

N

Lt. Ov idiu B

alea

Mircea cel Batran

Calimanest i

Grigore Urech

e

Radu d e la Afu

mati

Banul Severi

nului

Teodor Am an

Man ole

C. A.

R os

ett i

Livezilor

C iocarliei

Pelinului

G . Stphenson

Vadul C risului

Tibrului

I. H . Schw

icker

Agricultorilor

G r. Alexandrescu

C iocarliei

R udaria

M esteacanului

Bistrita

c. B

og da

ne st

ilo r

Tacit

C. Munteanu

Trifoiului

Razboieni

Liman

Dunar ea

Umbrei

Bacau

Amzei

Se mic

erc

Garii

s. N . Tit

ules cu

Nufar

G elu

Pop de Basesti

bd. gen. Ion Dragalina

a. Viilor

G . A

le xa

nd re

sc u

Basarabia

Ca la

ra si

Vi st

ul a

I. Po

po vic

i B an

at ea

n

a. Viilor

Crisan

Closca

Horia

Tulcea

Dragos Voda

Pa ro

se ni

M un

te ni

ei

Baraganului

Br at

es

M ac

ilo r

Paul is

Poneasa

Mircea cel Batran

bd . C

et at

ii

I. Br

ez ea

nu

Balta Verde

Po m

pi liu

S te

fu

Nera

Si na

ia

C irc

um va

la tiu

ni i

Toplita

c. Bogdanestilor

bd . B

. P . H

as de

u

Fa ga

ra s

Chisinau

Gh. Lazar

Cir cum

val atiu

nii

a. Cascadei

Bu co

vin ei

Mehedinti

Matei Basarab

Invatatorului

Ion Vidu

a. Rubinului

bd . C

eta tii

c. Torontalului

Mire sei

Ca lan

Orsova

Fe lix

Cu gir

Textilistilor

Sc ar

iso ar

a

Cimpina

Ha ga

Bo em

ia

Linistei

Alexan dru

Deme triade

c. A

ra du

lu i

Oituz

Po pa

S ap

ca

V. Luc aciu

A. Popovici

Olim piad

ei

Zu ro

ba ra

Iasi

Buc ures

ti

T. M ihali

Zimbrului

Tapia

bd. Tak

e Io nes

cu

Al . G

ol es

cu

Procl. de la Timisoara

C. Brediceanu

Paris

bd. R epub

licii

M ar

as es

ti

p-ta Libertatii

9 Mai

7 Aprilie

Trand afirilor

Michelangelo

Asanesti

Sa vin

es ti

Privighetorilor

bd. Ferdinand

P. C

ra iu

lu i

Goethe

Maciesilor

N. Lenau

G . Enescu

bd. C. D. Loga

bd. M. E

min esc

u Robespiere

Bo cs

aL. B

la ga

Al ba

Iu lia

Eugeniu de Savoia

bd . C

. D . L

og a

T. Grozavescu

L. V. Beethoven

c. L

ip ov

ei

Irl an

da

C- tin

c el

M ar

e

L. P

as te

ur

I. Ro

at a

Olanda

ar h.

I. M

in cu

Pomiculturii

C- tin

c el

M ar

e

Co ns

t. Ra

du le

sc u

M ot

ru

Ecoului

a. Arcasilora. Amicitiei

a. Lirei

Le an

dr ul

ui

Lotusului

Ho ld

el or

Ve rd

e

C. D

av ila

Ve rd

e

Ba nc

ii

M. Kogalniceanu Sam uil M

icu

bd. Simion Barnutiu

Lugojulu i

TibiscumTelegra fului

LorenaRin dune

lelor

Alsacia

Renasterii

a. A . Im

bro ane

Zu ric

h

Ge nev

a

Ai da

De me

tria de

Alb ine

lor

Stuparilor

i.Topol ogului

Vio rele

lor

Ovidiu

a. A . Im

bro ane

Ba bad

ag

Al bi

ne lo

r

Strugurilor

N. Co

per nic

Frigului

Oravita

St up

ar ilo

r

Pi sa

Lucerna

Spitalul N ou

s. In dus

tria Lini

i

s. Pe nes

Curc anul

p. Badea

Cirtan

Cocostircului

Lemnari

Sp ar

ta ch

ia de

i

c. Ghirodei

Bo bi

ln a

G h.

T ite

ic a

Cimbrului

Fu rn

ic ii

Dunarea

Brates

C om

et ei

F. Mistral

G ar

of ite

i

Zimnicea

Moldovei

c. Ghirodei

M ics

un el

el or

Lalelelor

M at

as ar

ilo r

G . L

on gi

ne sc

u

Palmierilor

Crinului

i. Palmierilor

c. Do

rob an

tilo r

Ion Ionescu de la Brad

Pe rle

i

Padesului

Jiul

A. Seiler

A. M uresianu

I. Calin

bd. Re publici

i

s. N . Tit

ules cu

M. CostinZugrav Nedelcu

E. G ojduI. G

hica

Car aim

an

Bra sov

T. Cipariu

F. Barbu

Rem us

Gh. Doja

Mugurilor

N. L abis

O . G

oga

I. H . R

adulescu

Ro mu

lus

Tre bon

iu

bd . 1

6 De

ce m

br ie

19 89

Alexandru

Odobescu

bd. M ihai Viteazul

S. Titel

Paltinis

bd. Dr. Victor B

abes

Stadion

Tr. Lalescu

O ltul

Siret

Putna

Tusnad

Cluj

I. Fucik

Dr. Aurel Candeap-ta Eforie

Izvorului

bd. Vasile Pirvan

Tirna va a. S

tude ntilo

r

bd. Ero

ilor

a. Sportivilor

a. S tud

ent ilor

Aurelianus

Tru bad

ur

s. T udo

r Vl adim

ires cu

bd. Dim bovita

M angalia

I. B arac

Vulturilor

cpt. Dam sescu Crizantem

elor

Gh. Sin

cai

Banat ul

I. Buda i Delea

nu

Platanilor

s. S ofoc

le Pos ada

Comuna din Paris Baba Novac

Rachitei

Muncii

Vaslui Pavel Dan

C. Baba

Pacii

Macarie

N. An

dre es

cu

Ard ea

lulu i

s. S ofoc

le

Veac Nou

Gruia Dumitru

Ar de

al ul

ui

Valiug

E. Varga

Agronomiei

O. Bancila

N. An

dre es

cu

N. Filimon

Daniel Constantin

Sulina

V. Vasilescu

bd. Dimbovita

N. L

eo na

rd

p-ta Eliberarii

Valiug

PodgorieiI. S lav

ici

N. Paganini

A. Ba

cal ba

sa

Rascoala din 1907

C. Nottara

D. Ba

gd as

ar

Contemporanul

Polon a

c. Sa

gu lui

Ceferistilor

Flori lor

Izlaz

Cioca nului

E. Zo la

J.P. M arat

Barb u La

utaru

Steaua Birsei

Bujorilor

a. N

ico re

st i

Com arnic

Chisodei

Margaritarilor

Herculane G. Galilei

V. Hugo

L. Radaceanu

E. Z

ol a

W . S

ha ke

sp ea

re

Vi na

to ril

or

I. M

ilo ia

G. Musicescu

Iz la

z

H ar

ni ci

ei

Vi ito

ru lu

i

H eb

eZarand

bd . B

rin co

ve an

u

bd. L. Rebreanu

G h.

R an

et ti

Eneas

c. S

ag ul

ui Glad

bd . 1

6 D

ec em

br ie

1 98

9 C. Poru

mbes cu

R. Si rianu Snag

ov

bd. C. Brincoveanu

Iris

Ar ia

dn a

Corbului

Vadul Calugareni

In de

pe nd

en te

i

Feldioara

So imo

s

P-ta N.

Balcescu

Mem oran

dulu i

Coz ia

Ene as

Gla d Traian Vuia

Ulpia Traiana

Drubeta

A. Pum nul

Cosm inului

Hunedoara

Co zia

Ene as

bd. L iviu

Reb rean

u

c. M

ar tir

ilo r

bd. Liviu Rebreanu

Neg oiul

Retezat

Constanta

Z. Petrovici

a. S

an at

at ii

a. Cristalului

Dr. Stef

an S tinc

a

Diac onu

Co resi

U ra

nu s

i. Ve

ga

bd . S

ud ul

ui

Sirius

a. Plutasilor

Lidia

Luminii

Oglinzilor

a. Farului

a. Azurului

a. Icar

c. U rseni

Le gu

m ic

ul tu

rii

Re co

lte i

Atomului

Metalurgieii. S ide

ru rg

iei

Atomului

An in

a

c. Urseni

Pa ve

l S toi

ca

Neajlov

Ioan Hateg

Pe tril

a

Dimitrie Dinicu

Emil Racovita

N. D. Cocea

M at

ei M

illo

Sp at

ar u

M ile

sc u

c. Buziasului

H um

ul es

ti

G rig

or e

An tip

a

Io an

S im

u

O la

ril or

p. T

h. P

al la

dy

bd . I

nd us

tri ei

c. Buziasului

Ab rud

Mircesti

s. G alat

i

3 Aug ust 19

19

S. N. Pes talozzi

psh. C. Salcean

u

B. Is

co ve

sc u

A. Lazar

M ehadia

Glo riei

Stefan cel M are

St. O

. Io sif

Iepurelui

A. Vlaicu

M. M usso

rgsk i

Bicaz

C. Neg ruzzi

Rares

E. Teodoroiu

Tim ocu

lui Ion

C reanga

O fcea

Cr on

ica ru

l Io n N

ec ulc

e

Lunei

Ba ba

D oc

hia

B. S. D elavrancea

P. Ior

go vic

i A.

S ag

un a

A. M

oc io

ni

Gh . A

sa ch

i

P. C erm

ena

Torac

Ti ble

su lui

Sucului

Apateu

Vir gil

iu Ba

ta ni

a

Levantica

Caprioarei

V. C

irlo va

C. B

oli ac

Miristei

Bistrita

Sa tu

M ar

e

Muntele Mic Baia

Sovata

Canalul Bega

Gradinarilor

G . Topirceanu

K. A. Tim iriazev

G en. M

agheru

J. Vernes

Albastrelelor

Bistrita

T. De metre

scu

Deta

Ludus

Coc orilo

r

Plop ului

E. G irlea

nu

Caci ulata

Diminetii

Alunis

G. Musicescu

I. P.

P av

lo v A

vi nt

ul ui

An ul

1 84

8

M un

ci to

ril or

A. P

. C eh

ov

Za ha

rin a

Tr ai

an V

ui a

Ar ci

da va

U lp

ia T

ra ia

na

D ru

be ta

M in

ot au

ru lu

i

Be rz

ei

Pr ut

ul

C al

at or

ilo r

Mures

Ion Sirbu

S. Mangiuca

Pa ns

el el

or

Lidia V ale

nii d e M

unt e

G os

po da

ril or

M ez

ia d

Sa lc

im ilo

r

C riv

ai a Magura

C he

ia

Az ug

a

Albac

Vla dea

sa

Adolescentei

C os

m in

ul ui

Naturii

Pepinierei Ve rs

ul ui

Birzava

Zorile

M aslinului

C pt. D

an

Eftim ie M

urgu

Ba nu

l M ar

ac ine

Tebea

Ham let

Pop a La

uren tiu

Dornei

Vid in

Ver onic

a M icle

Lisabo na

Lupeni

Gh ioc

eil or

C os

tin es

ti

Dunarea

Herastrau

Aprodul Movila

Suceava

M endeleev

Mad rid

Su ce

av a

Frasinului

i. Ze

ni t

Dinu Lipatti

Te iul

ui

Amforei

Amforei

Tim is

Stelelor

Almajului

Crisan

Closca

Horia Dropiei

p-ta 700

Gh. Lazar

Gh. Polizu

On es

ti

G. Dim

a G. Cosbuc

E. U

ng ur

ea nu

Palanca

p-ta

H ec

to rPo

pa S

ap ca

bd. Revolutiei 1989

Tulnicului

M edicinei

R eg.13 C

alarasi P ac

iu re

a

Odo best

i

Coloniei

p-ta

D ev

a

1 D ece

mbr ie

p-ta Bihor

Car pati

Car pat

i

bd. E roilo

r

Var adia

Nicolint

I. Gutenberg

Satu NouDeliblata

Daliei

Cerna

Som es

Crisului

Stejarul

Bradul

Bucegi

Mio rita

Salaj

Tg. Mures

Herodot

Torac

Colonia Radio

I. Vulcan

Fl ac

ar a

N. Ursu

Tepes Voda

Matragunei

C ar

ab us

ul ui

Lu nc

ii Br

um ar

el e

Lu nc

an i

M og

os oa

ia

Valisoara

La pt

ar ilo

r

Fu io

ru lu

i

Strandului

Orastie

M. I. Glinca

Alpinistilor Turda

i. Ca

ru lu

i

R . L

ad ea

Rozelor Uzinei

F. Chopin

M. N

ico ara

Caprei

Zefirului

I. Re pin

J. M or

Cerbului

C. H ogas

Paring M

edias

Delin esti

P-ta Istria

I. I. Micu

Bu ste

ni

Tigrului

Noua

Bi to

lia

Fer mita

tii

C im

pu lu

i

So cra

te

Delfinului

s. T. Vladimirescu

s. Spiru Haret

A. Endre

D. Bolintineanu

I. Vacarescu

bd. Iuliu M aniu

bd. Tine

retii s. T

. Vla dimi

resc u

s. N . Tit

ules cu

i. Lu

ng a

D. B ojinc

a

Sacului

Ma rgi

ne nil

or

Banul Udrea

A. M ickievicz

Xenopol

Homoro d

Anvers

A. Don ici

Rarau

Bruxelles

Tazlau

Io n

Ra tiu

A. Lapusneanu

Busuioc

C am

el ie

i

Demetria de

Pa du

re a

Ve rd

e

Macin

M ol

do ve

i

Pr ie

te ni

ei

P- ta

Sa rm

is eg

et uz

a

s. Grivita

Bacovia

i. GoznaBehelei

s. Morarilor

i. F ort

are tei

Vir tuti

i

Dra gas

ani

p-ta

Traian

Zlatna Za vo

i

Ispirescu

D ac

ilo r

C uvin

Scolii

I. L. Caragiale

M ar

in es

cu

An to

n Pa

nn

T. D

. N ec

ul ut

a

Com anesti

Soarelui

Am ad

o

O br

ej a

a. R

ac he

te i

Rontgen

Car tura

rilor

Padurarilor N ego

iul

M ilc

ov

Leului Lautarilor

Foisor

Apicultorilor

Cr ai

ov a

Aries

Dia na

Vi lce

a

Con st. B

ranc usi

Ti ta

n

E. Baader

R. K

oc h

C. D

av ila

I. Velceanu Molidului

p. Atena

I. Ro

at a

i. C

oc os

ul ui

Volta

Cooperatiei

Galvani

Edison

Brazilor

Borzesti

i. Su

ne tu

lu i

Padesului

a. B

ag he

te i

a. Lautei

i. Ia

so m

ie i

i. Portitei

Constructorilor

Au ro

ra

Armoniei

Si ta

ru lu

i

Amurgului

Episcop V. Lazarescu

c. Aradului

c. L

ip ov

ei

i. Do inei

p-ta Marasti

1 M ai

C or

vi n

M us

at

P. C

hi ne

zu

V. A

le cs

an dr

i

p. Huniade

Zoe

I. Fe uerb

ach

P-ta CruciiG

hirlandei

1 D ece

mbr ie

I. S. Turgheniev

Artistilor

Sf.Gheorghe

Severin

P-ta P. Ceaicovski

Ar en

ei

As tri

lo r

O rio

n

Pr og

re su

lu i

Di rijo

ru lu

i

Arge s

Romanilor

p-ta

Pe rle

i Pe

rle i

Timpa

Oradea

bd. Ferdinand

p. V

ict or

ie i

p-ta

B C D E F G H I

p-ta

Lau rean

p-ta

Actorilor

Ve ge

ta tie

i

a. G

or nis

tilo r

i. Clopotului

i. C uc

ulu i

i. Cu

rc ub

eu lu

i

Frunzei

G. Verdi

A. Ipatescu

Fructelor

Gr ad

ini i

Fila teli

ei

Fra ter

nita tii

Lacului

Vi fo

ru lu

i

a. C utezatorilor

i. Talangi i

Teatrului

a. Veveritei

Lacului

St iin

tei

i. Petalelor

Dr ep

tat ea

a. Poenitei a. Poiana Ruscai

Vulturilor

C la

bu ce

t

Bran

i. Pogonici

Vlasiei

a. Cetine i

a. G orunului

a. Sm eurisului

Tr an

si lv

an ia

Prahova

Dr ep

tat ea

a. Citadelei

a. Muzicii

a. Afirmarii

Pe rle

i

Irl an

da

a. Sperantei

R asaritului

i. Ap

el or

Sa lc

im ilo

r

p-ta Vidraru

Duzilor

i. Orizont

Le be

de i

C ol

ab or

ar ii

Ec hi

ta tii

C od

ru lu

i

i. Ba

sm ul

ui

i. Sepia

i. St

eg ar

ilo r

i. Ursului

Elevului

C in

tu lu

i i. Pesterii

i. Vi sinu

lui Poeziei

Av ia

to ril

or

p-ta A. Iancu

p-ta A. Sever

Barierei

Belgrad

A. M. Guttembrun

Sem enic

G h. Baritiu

V. Birou

Caras a. M

inis

i. Surduc

i. Bo

lte i

Braniste

I. Predeal

N. Iorga

L. Filipescu

D. Lintia

Braila

16 Februarie

Horatiu p-ta

gen. Praporgescu

D. Cantemir

Pietrosu

Brigadierilor

Brindusei

Te iulu

i

Fu ioru

lui

a. Cr

ea tie

i

Tip ogr

afil or

Bu fte

a

p-ta E. Murgu

E. Caruso

C arei

G. M

us ice

sc u

i. O no

ar ei

i. S ab

ine i

i. Plantelor

i. Mierlei

i. Castanilor

i. Iederei

G h.

R an

et ti

a. C

in ep

ei

i. Riului

i. M

un til

or

a. S

ag et

ii

i. Zi

du lu

i

i. G

en ez

ei Lu

ce af

ar ul

a. M

at as

ii

Cazane

i. Cerceilor

Ce rcu

lui

C he

ve re

su lu

i

Chimi stilor

a. C iobanului

Cosmona utilor

L. G runberg

C ire

su lu

i

Gh. Cucu

Culturii

Cuza Voda

C. D arwi

ni. Roma Dej

a. D etu

nat a

D. Chi ajna

p-ta P. Pincio

Sm et

en a

Sibiu

Dobrogea

Unirii Doicesti

p-ta

V. G

ol di

s

gen. Grigorescu

M er

cy

R od

ne i

G ris

el in

i Ta

rc ul

ui

D um

br av

a R

os ie

Melodiei

Electronicii

M eseriasilor

Petrolistilor

M . E

nc se

l

col. Enescu

Postavarul

En er

gie i

9 C

as e

Subuleasa

Eternitatii

Sece rii

Eu rip

id e Luta

Iovita

Fe le

ac ulA. Saligny

G ladiolelor

Fra gilo

r

Frate liei

p-ta S. Furtuna

Coriolan Baran

I. Grozescu

H. H eine

Ialomita

a. In

ul ui

i. I org

ov an

ulu i

In fra

tir ii

Ki ria

c

Ki ria

c

A. M acedonski

N. Tols toi

Le te

a

Labirint

Dropiei

a. Merisor

i. Umbroasa

V. Ma

dg ea

ru

Taboru lui

No u p

ro iec

tat a

Madona

M aram

ures

Rahovei

G. En

esc u

Lamiitei

Libelulei

Lie ge

a. S

cu rta

i. Lupului

i. Vi

nt ul

uii. Pandurilor

M ar

gi ni

i

S. Petofi M

inerva

c. Mosnitei

M otilor

Plevnei p-ta

Na rc

ise lor

I. Negulici

Za la

u

N. N

ek ra

so v

C . N

ep os

Za no

ag a

Rosiori

O bo

iu lu

i

Operetei

C. O lane

scu

i. Cosarilor

Opregului

Partizanul

Pastorilor

P. Maior P-ta

Pi nd

ulu i

Ven us

Poia na M

arulu i

Po p

R et

eg an

Pr ep

el ite

i

I. P reye

r

Pr im

av er

ii

Prislop

Radu Negru

Ro ma

nit ei

Rotu nda

dr. Russel p-ta

A. Russo

i. Sa

lci ei

Sove ja

i. T eh

nic ii

Tu rn

u R

os u

Tichindeal

Ulmului

Vidra

Virful cu dor p-ta

V.V. Delamarina

Al. V lahu

ta

Vrancea

I. Z aic

u

Burebista

Ba la

nt ei

V. L upu

Parc ului

20 D

ec em

br ie

1 98

9

Al . I

oa n

Cu za

i. Aca de Barbu

Aca d. A

lexa ndru

Bor za

Acad. Corneliu Miclosi

Ac ad

. P et

re N

eg ul

es cu

Ac ad

. R em

us R

ad ul

es cu

Pt-a Mitropolit Alex.

Sterca-Sulutiu

Somnu lui

Alaci

Alex. Mocioni p-ta

Alex . Va

ida Voiv

od

Arh. Szekely Laszlo

p-ta Aron Cotrut

D r. Aurel C

osm a

a. Balcic

C- tin

c el

M ar

e

Str. Balti

Plugarilor

Bela Bartok

Bastiliei Basel

Bisericii p-ta

Janos Bolyai

Zborului

Camil Petrescu

C ar

ol T

el bi

sz

Ce ta

te a

Al ba

Nedeia

Pt-a. Consiliul

Europei

C on

st . B

ra ilo

iu

Carv una

rilor

Ra di

o

Const. Silvestri

Const. Stere

Const. Dobrogeanu Gherea

C on

st . T

ite l P

et re

sc u

Giurgiu

Rom ulus

Cornel Grofsoreanu

D ep

or ta

tii d

in B

ar ag

an

Divizia 9 cavalerie

D os

ite i O

br ad

ov ic

i

Dr. Alex

and ru M

arth a

Trium fului

Dr. Grigore T. Popa

Dr . Io

an B

on tila

Dr. Iosif Bulbuca

D r. Iosif N

am oianu

Dr. Liviu Gabor

Dr. Nicolae Paulescu

D r. Pavel Vasici U

ngureanu

Ep is

co p

Al ex

. B on

na z

Ep is

co p

Au gu

st in

Pa ch

a

Lo no

vi ci

Jo se

ph Ep

is co

p

Pa ve

l R ot

ar iu

Ac ad

. S ex

til Pu

sc ar

iu

Acad. Dim itrie G

usti

Du iliu

M ar

cu

Vi cto

r V lad

Aur el P

aun esc

u Po dea

nu

Cal in N

eme s

Ca tu

l Bo

gd an

Consta ntin

Cernauti

Noica

Dinu Lipa

tti

Episcop Joseph Nischbach

Eroii de la

Pau lis

Ero ii de

la T isa

Ero ii de

la T isa

Eugen Cuteanu

Elvia C elebi

FC Ripensia

Fr an

z L isz

t

Fr an

yo Z

ol ta

n

Fratii Buzesti

a. Farului Pt-a. Gen. Ghe.

Domasnean

Gen . He

nri

Ber thol

d

G en

.

D od

a Tr

ai an

Pt-a Virgil Economu

George Georgescu

Prot opop

Geo rge P

opov ici

G heorghe Adam

G heorghe Andrasiu

G he

or gh

e O

st ro

go vi

ci

Henri Coanda

H er

ta

Horia Macelariu

Iancu Flondor

Ioan Cu rea

Ioa n D

imit rie

Suc iu

Dr. I oan

Mure san

Io an

P la

vo sin

Io n

C. B

ra tia

nu

Io n

In cu

le t

ion Mihalache

Ion Romanu

Migdalului

Ion Vi du

p-ta Ionel Bratianu

Ion el P

erle a

Joseph Gabriel

Io va

n S.

P op

ov ic

i

Ismail

p-ta. Iuliu Maniu

Iul iu

Po dli

nn y

Josz ef A

ttila

Lascar Catargiu

Leonardo p-ta.

da Vinci

Lu dw

ig v

on Y

bl

Luminita Botoc

Maior Titus

Mure san

Maresal Alex. Averescu

Maresal C-tin. Prezan

p-ta. Maresal

Ferdinand Foch

M ar

es al

Io n

An to

ne sc

u

Maresal Ion Antonescu

M ar

ia Ta

na se

M ar

tin L

ut he

r

M ar

tir A

le x.

F er

ke ltu

te u

Martir Alex. Chorosi

Martir Angela Sava

Martir Cernaianu

M ar

tir A

nt on

F lo

ria n

martir Claudiu Varcus

p-ta Forul Eugeniu Carada

Martir Alex. Grama

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Incadrare in PUZ - I.I. de la Brad aprobat prin HCL nr. 186/2003

- zona de locuinte pentru maxim doua familii si functiuni complementare

Incadrare in NOUL PUG - Etapa 3, Revizia 3 ULic - zona de urbanizare locuinte individuale, semicolective si colective mici

INCADRARE IN TERITORIU 01

UTR 24 - extras PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 131/2017

lo7 UTR 24

Atasament: 01_ED_REGLEMENTARI_EDILITARE.pdf

Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

Amplasament:

PUZ Nume

S.C. VALERAM S.R.L.

10-IIB-17

Ing. Orlescu Cristian Arh. Onet Alexandra

Arh. Baia Dragos

5U STAMP proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a,

Reg.Com.J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

Februarie 2018

LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

1:1000

REGLEMENTARI EDILITARE

Timisoara, str. I.I.Brad, nr. 9 si 11B, Jud. Timis, nr. cad. 413263, 413236, 404859

01 ED

Str. I. I. de la Brad top. 2244/1

Cad. 443408

Cad. 443407

Cad. 443406

Cad. 421496

Cad. 441781

Cad. 441780

Cad. 426998

Cad. 404328

Cad. 404332

Cad. 404233

CF 426754

P+M

To

p. 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

CF

4 39

18 1

Ca d

42 61

16

Cad 426116

P

Top. 2206/2

482300 2 07

90 0

482300 2 08

00 0

482400 2 07

90 0

482400 2 08

00 0

482500 2 07

90 0

482500 2 08

00 0

482600 2 07

90 0

482600 2 08

00 0

P+M

3

4

10

11

13

15

16

17

18

19

20

21

22 23

24

(domeniu public)

(domeniu public)

20A

7

22

9

Bloc A 6 P+4E

Bloc A 5 P+4E

13

11

9A

P.T.

S.C. HELLA S.R.L.

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

P+M

P+M

Centru Comercial LIDL P

P+M

P+2E

P

P+3E

P

P+1E

P+1E

P

P

S+P+2E+ER

482400 2 07

90 0

482500 2 08

00 0

6. 26

m

1

2

3 4

5 6

14

15

16 P+MP+MP+M

Locuinte colective P+1E+Er

acces

Locuinte colective P+3E+Er

Locuinte colective P+3E+Er

Locuinte colective P+3E+Er

Locuinte colective P+3E+Er

pr el

un gi

re S

tr. H

ol de

lo r

P

1

2 3

14

PUZ "Locuinte colective si servicii " aprobat prin HCL Timisoara nr. 76 din 2011

S(D)+P+6E+Er POT max. = 35% (UTR 1) POT max. = 40% (UTR 2)

CUT max. = 3,00

PUD "Ansamblu de locuinte colective si servicii "aprobat prin HCL Timisoara nr. 304 din 2007

D+P+2E+Ph POT max. = 28%

CUT max. = 2

PUD "Ansamblu de locuinte colective si servicii "aprobat prin HCL Timisoara nr. 304 din 2007

(zona prevazuta pentru locuri de parcare)

Dum propus prin PUZ aprobat prin HCL nr. 472/2008

(profil 16 m)

Dum propus prin PUZ - I.I. de la Brad aprobat prin HCL nr. 186/2003

(profil 24 m)

str. Constructorilor - INEL IV (profil 16 m) avizat prin CC nr. DT2013-002574/2013 si aprobat

cu HCL Timisoara nr. 578 din 2013

Documentatie de urbanism in lucru - faza A.O. "PUZ ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE" proiectant S.C. ARHITEKT STUDIO A S.R.L.

Str. Constructorilor

12

(Nr. top. 392/2/1/2/2 neinscris in CF)

D+P+2E+Ph (in curs de executie AC nr. 3755/2007)

789

Restaurant / Terasa/ Cazare

S+P+1E+Er

Spatii comert/birouri

P+1E

Sala sport P+1E+Er

6 LP

5 LP

5 LP

5 LP

5 LP

5 LP

5 LP

4 LP

6 LP

DN 125 mm

DN 125 mm

DN 1

25 m

m

DN 400 mm

DN 400 mm

DN 3

15 m

m

DN 3

15 m

m

G NP

R

G NP

R

G NP

R

GNPR

GNPR

DN 1

25 m

m

DN 200 mm

DN 200 mm

DN 600 mm

DN 600 mm

LEA 20kV

LEA 20kV

LES 20 / 0,4kV

GNPR

7 LP

To

p. 2

20 6/

1- 22

07 -2

20 8/

1/ 2

C

.F . n

r. 43

91 81

T im

iso ar

a - S

tr. M

irc ea

D im

itr ie

R at

iu

4

5 6789

Retea gaze naturale presiune redusa montaj subteran - existenta Retea gaze naturale presiune redusa montaj subteran - proiectata Post de reglare masurare gaze naturale - proiectat Conducta apa DN 200mm / DN 125mm - existenta Conducta apa DN 125mm - proiectata

Bransament, camin apometru - proiectat Conducta canalizare DN 600mm / DN 400mm / DN 315mm - existenta

Racord, camin canalizare - proiectat

Conducta canalizare DN 400mm - proiectata

LEA 20kV / LES 20 / 0,4kV - existenta LES 20kV / 0,4kV - proiectata

Firida de distributie E 2+4 - existenta Firida de distributie si contorizare - proiectata

Firida de distributie E 2+4 - existenta

LEGENDA

Separator de hidrocarburi - proiectat

Rezervor atmosferic ape pluviale - proiectat

Camin canalizare pluviala potential poluata - proiectat

Canalizare pluviala potential poluata - proiectata

Gura de scurgere cu gratar din fonta tip geiger - proiectata

Camin canalizare pluviala conventional curata - proiectat Canalizare pluviala conventional curata - proiectata

N

na tehnologica — = E nti / platforma, ESL / 7 / [= / / d / f TPS = d , / depozit carburanti |; — / rampa EI Drumuri propuse Constructii propuse Spatiu verde propus LEGENDA SITUATIA EXISTENTA Limita de proprietate teren studiat Limite cadastrale — Cladiri existente L [pia — Drum existent Teren arabil REGLEMENTARI EXISTENTE Parcele destinate locuirii (ff/77/ Parcele destinate locuirii colective GSS Parcele destinate locuirii si serviciilor Parcele destinate serviciilor Parcele destinate activitatilor economice, | mica productie, retail cash&carry, Parcele destinate cailor de acces PROIECT : PUZ-ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Nr. proiect ARHITEKT STUDIO A srl i i TIMIȘOARA str. d. Nicolae Paulescunr.1.0p. 20 AMPLASAMENT : str. Kimelnr 7, TIMISOARA, judetul Timis 52 J35/3200/1994 BENEFICIARI: 10/2017 : șef proiect arh. IONAȘIU ADRIAN FLORIN Scara faza OBIECT _«PUZZONA LOCUINTE COLECTIVESI FUNCTIUNI RE proiectat | arh. CAPRARU ROXATA 1/:1000 COMPLEMENTARE desenat arh. CAPRARU ROXANA data PLANȘA : MOBILARE plonșa nr. verificat arh IONAȘIU ADRIAN FLORIN 10/2017 AU
re Traseu INEL 4 conf. studiu 2004 Locuinte Colective - 3 scari Nr. top 2203 D+P+6E -2 scari , D+P+6E+Penthouse - 1 scara 'S construita la sol = 2277. 70mp 'S constr. desfasurata = 19 665.30mp P.U.D. Ansamblu de locuinte colective si servicii Suprafata teren din C.F. = 13836mp Numar locuri de parcare = 132 locuri la sol 10 locuri la demisol Total locuri de parcare = 242 locuri din care 6 sunt pentru servicii Suprafata construita la sol = 3 837mp Suprafata construita desfasurata = cca.26 286mp Imobile = 9 scari (9 blocuri) si 1 imobil servicii Regim de inaltime = D+P+6E+Penthouse (1 scara) D+P+6E (2 scari) D+P+2E+Penthouse (6 scari) P+2E+Penthouse (imobil servicii) P (casa existenta) Apartamente cu 1 camera - 110 ap. (46,61%) cu 2 camere - 116 ap. (49,15%) cu 3 camere - 10 ap. ( 4,23%) Nr. total de apartamente = 236 ap. Nr. total de locatari = 371 locatari Spatii verzi = 2 892,50mp (20,91%) .... 7,80mp/ locatar (min 2mp / loc.) Locuri de joaca = 585,60mp (4,24%) ... 1,57mp/ locatar (min 1,3mp / loc.) Nr. top teren studiat 2206/1-2207-2208/1 Sc.f. = 13836mp S masurata = 13304 mp Do m 3 37 a a > a, = 3 = a _ —_ 71 16,00 Nr. top 2204 Locuinte Colective - 3 scari D+P+2E+PENTHOUSE S construita la sol = 573.60mp S constr. desfasurata = 2898.00mp PLAN INCADRARE IN ZONA SCARA 1: 15.000 BILANT TERITORIAL SUPRAFETE TEREN SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA mp % mp % CONSTRUCTII 111,10mp 3.837,00mp 27,73% SPATII VERZI 2.892,50mp 20,91% LOCURI DE JOACA 585,60mp 4,24% CIRCULATII 35,94% 11,18% maxim propus - 2.00 Nr. top IMOBIL PENTRU SERVICII P+2E+PENTHOUSE 2206/1-2207-2208/2 Pen arm "S mas = 4565 mp DRUM SENS UNIC Locuinte Colective - 3 scari D+P+2E+PENTHOUSE S construita la sol = 573.60mp S constr. desfasurata = 2898.00mp LEGENDA DELIMITARI apar Limita amplasamentului studiat — Limite de proprietate za Cladiri existente E Linie electrica LEA E Carosabil existent Linie C.F.I. Rampe dublu sens propuse acces auto demisol DESTINATIE SIMBOLURI Zona cu interdictie de construire LEA 20 = Stalp de curent LEA 20 o Capac canalizare CIRCULATII Paltforme comunale propuse Circulatii pietonale propuse Carosabil propus Invelitoare cladiri propuse O Capac retea termoficare Terase circulabile cladiri propuse - nr.12 Nr. cadastral, nr. postal Spatii verzi propuse îni Copaci Parcari (dale inierbate) . Î.L. de la BRAD 1 SIR 26.84 Nr. top 220 S mas = 507 35.35 Nr. top 2205 POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA SCARA 1:500 R7951780 PU.D. - Ansamblu de locuinte colective Timisoara, tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 si servicii. str. lon lonescu de la Brad nr.11 , Timisoara Proiectant : Beneficiar: Nr. pr.: / | S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Ea nr E CRISTIAN SAL 33/2006 Sefproiect:_|arh. Georgeta Trimbitas Scara: Denumire plansa: Faza: arh. Georgeta Trimbitas 1:500 POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA | PUD. Desenat: stud.arh. Adrian Balos Verificat: arh. lleana lon iulie '07 Nr.pl.33 A05|
RS NE | x Ţ T—— 13 l | rd | LEI | E Be” lime nd e ŞI | ssd R 332 | n E ŞI anexe anexe BSE | a Doria A Fi a | ai | 6 LT RI FIII 1 la l n [+22,bo 2 e 1 [+22,p0 RL agatat În so I Nr: TOP 2198-2199 ae FI E Te PUZ. - , l : : TREE A U "o larr PIRFIFI STR. CONSTRUCTORILOR nr 4A,4B,4C si STR.1.LDE LA BRAD nr. 5 3 |S(D)*P+6E+Er add Sr l : I : : = IA & "or BA FO m Biz asdo UTR1 SERVICII (max. = N Si RE Surn1 = 1860 mp (30% din 6200 mp) se 00 Suprafete construite Sconstruitla sol max. 930,00 mp | POT a = 50.0 % ARSE Sconstrut desfasurat max. 5 580.00 mp | = 3.00 Na N Locuri de parcare, functiuni SN SN be N locuri de parcare 9(la sol) + 41(subsol) = 50 locuri Ş Spatiu comercial (parter) - max. 400 mp, 5 locuri de parcare NANE N Birouri - cca. 3300 mp, 45 locuri de parcare E E o A Bilant teritorial et a ' ' ' TITI II — ps : LILI IPL LI LILI III LI spatii verzi = = 465,00 mp 25,0% parcaje ecologice| - - 103,50 mp 55% construit = = 930,00 mp __50.0% circulatii = = 361.50mp 195% total 1860,00mp _100,0% | 1860,00mp _100,0% UTR2 LOCUINTE COLECTIVE (max. S+P+6E+Er) + Surr2 = 4340 mp (70% din 6200 mp) Suprafete construite Sconstruitla sot max. 1 519,00 mp POT max = 35,0 % Sconstruit desfasurat max. 13 020,00 mp. CUT na = 3.00 Nr. apartamente, locatari, locuri de parcare locuri de parcare Pa(la sol)+89(subsol)+14(parter)= 127 locuri nr. apartamente (maxim) 127/ 1,15 = 110 ap. - 300 persoane 3 nr. locatari 5 loc de joaca 300 p. x 1,3 mp/p = 390 mp | a ş Bilant teritorial existent propus a spatii verzi = = 1085,00mp 25,0% 16 parcaje ecologice) 27600mp 63% loc de joaca - - 390,00 mp 90% construit - - 1.519,00 mp 350% circulatii = = 1 070.00 mp 247% d total 4340,00 mp _100,0%| 4340,00mp _100,0% i Beneficiar: : L E G E N D A Prolectant S.C. INTERBRICK S.R.L. ZDOB dr imita zona studiata RE = ESB E S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Denumire proiect: Drumuri publice propuse — — — — Limita implantare subsol a Elabi PUZ. "Locui lective si servicii" Faza: —— Limita parcele reglementate inafara zonei studiate Loc de joaca Timisoara, str. M.Miroslav Todorov Nr 2 laborare P.U.Z. "Locuinte colective si servici cai oricaror CSI n cu vc parai d Cind propuse tel: 0256 432212,e-mail officeGtrimbitas.ro | str. Constructorilor nr. 4a, 4b, 4c si st. de la Brad nr. 5, Timisoara PUZ. Nr. TOP 342 - Di p a Sef proiect: arh. Georgeta Trimbitas. Scara: Denumire plansa: r. TOI - Drum Parcare - Dale inierbate lesiri adapost ALA Proiectat: arh. Camil Milincu ibilitati il Z Drumuri existente : e 1:500 Posibilitati de mobilare - faza finala Circulatii dale inierbate |) Spatii verzi Desenat: arh. Camil Milincu Verificat: arh. Georgeta Trimbitas 022011 |Nr. pl. 43A07
E : mu +? SE ES 1073. so TIT TOI | e * ES E : = , , și m : n 5 Ro) șI | E pe Fa 4 FI E =, PL A. EI TR i _ n nl NI a E TORI SO ATI Li E : E LE = 5 n UI SI n “ = | Il N FI E HI n PRR E E SI EI ESI DI N A [ £ a A £ 1 T “ _ ! ki i f i , i , : ar IX; 2 EEE) AIA SFIBIMP E ES E i BASIL FA 5 E DEE LI SA U U 1 a UI U UI U FRAFETE TEREN Ă U RUŞTI n UE =) 4 e BESOIU CES =) STAN SRL. a BEI ULUI SISU IE Esau 5 ICE | m" | SS LS ISI) |... Ma ELA

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

UR2018-007246/08.05.2018 RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859,

Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-007246/08.05.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, prin care se propune realizarea unei zone cu locuinte colective si functiuni complementare.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-007246/04.05.2018, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara,

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 41/26.10.2017 si de Avizul Arhitectului Sef nr. 06/29.03.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2293/25.05.2017 cu termen de valabilitate prelungit pana la 24.05.2019, precum si Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş cu nr. 12 din 13.02.2018;

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, beneficiar S.C. VALERAM S.R.L., proiectant S.C. 5U STAMP S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna decembrie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în 15.02.2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017- 020904/15.02.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ „Locuinţe

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, se încadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;

Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. 5U STAMP S.R.L., proiect nr. 10-IIB-17, la cererea beneficiarului S.C. VALERAM S.R.L.

Terenul reglementat in cadrul PUZ „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, este situat în partea de nord a Municipiului Timisoara, avand acces din str. I.I. de la Brad pentru imobilul identificat cu nr. cad. 413263, respectiv din str. Constructorilor si Mircea Dimitrie Ratiu, pentru imobilele identificate nr. cad. 413236 si 404859, fiind delimitat la N-V de parcele proprietate privata, partial libere de constructii, partial cu fond construit, la S-V de str. I.I. de la Brad, la S-E de str. Mircea Dimitrie Ratiu si parcele proprietate privata, cu fond construit, iar la N-E de str. Constructorilor.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totala de 8697 mp este înscris în C.F. nr. 413263 Timişoara, nr. cad. 413263, C.F. nr. 413236 Timişoara, nr. cad. 413236 si C.F. nr. 404859 Timişoara, nr. cad. 404859, fiind proprietatea S.C. VALERAM S.R.L.

Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone cu locuinte colective cu regim de inaltime de variabil P+1E+Er – P+3E+Er, pentru UTR 1 si o zona de functiuni complementare (servicii/comert) cu regim de inaltime de variabil P+1E – S+P+1E+Er, pentru UTR 2.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura prin realizarea acceselor prin raze de 6 m, racordate la str. Mircea Dimitrie Ratiu si noua strada propusa cu prospect de 16 m, propusa prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008, pentru functiunea de locuire colectiva, respectiv racordata la str. I.I. de la Brad, pentru functiunea conexa locuirii (servicii/comert), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-3581/ 02.11.2017.

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr.157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr.131/2017 aferenta P.U.G., şi în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii: UTR 1 – locuinte colective - Regim de construire: maxim P+3E+Er pe terenul spre str. Mircea Dimitrie Ratiu si maxim P+1E+Er pe terenul delimitat de strada propusa prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008 si UTR 2. - Funcţiune predominanta: locuinţe colective; - Înălţime maximă: Hmax. cornișă Er = 16 m si Hmax. = 18 m pentru regim de inaltime P+3E+Er;

Hmax. cornișă Er = 10 m si Hmax. = 12 m pentru regim de inaltime P+1E+Er; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax. = 30%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax. = 1,4; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Retragerea din aliniamentul str. Constructorilor de 6 m (regim de aliniere); - Retragere minima de 8 m de la str. Mircea Dimitrie Ratiu; - Retragerea din aliniamentul str. propuse prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008 (regim de aliniere); - Retragerea faţă de limita de la NV: minim H/2 dar nu mai putin de 6 m; - Retragerea faţă de limita de la SE: minim H/2 dar nu mai putin de 3 m; - Retragerea faţă de limita de la SV: minim 10 m; - Spaţii verzi: minim 25% - spaţii verzi amenajate conform Deciziei de Incadrare nr. 12/13.02.2018 a Agentiei de protectie a Mediului Timis; - Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe str. Mircea Dimitrie Ratiu pentru accesarea parcajelor propuse si de pe strada propusa prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008, modernizata (profil de 16m), prin acces cu raza de 5.50m conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-3581/ 02.11.2017;

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

UTR 2 – functiuni complementare (servicii/comert) - Regim de construire: maxim S+P+1E+Er pe terenul spre str. I. I. de la Brad si maxim P+1E pe terenul spre UTR 1. - Funcţiune predominanta: functiuni complementare (servicii/comert); - Înălţime maximă: Hmax. cornișă Er = 10 m si Hmax. = 12 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax. = 50%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax. = 1,5; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Retragerea din aliniamentul str. I. I. de la Brad de cca. 10 m (regim de aliniere conform PUD aprobat cu H.C.L. Timisoara nr. 304/2007); - Retragerea faţă de limita de la NV: minim H/2 dar nu mai putin de 5 m; - Retragerea faţă de limita de la SE: minim H/2 dar nu mai putin de 3 m; - Retragerea faţă de limita de la NE: minim 10 m; - Spaţii verzi: minim 15% - spaţii verzi amenajate conform Deciziei de Incadrare nr. 12/13.02.2018 a Agentiei de protectie a Mediului Timis; - Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe str. I. I. de la Brad, prin acces cu raza de 5.50m conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-3581/ 02.11.2017;

- Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare obiectiv în parte la faza D.T.A.C. in conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje pe terenul beneficiarului; - Echipare tehnico-edilitară: pentru obiectivele propuse se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acestora, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1256/08.12.2017 şi Avizul tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 58343/DT-ST din 22.11.2017 – S.C. Aquatim S.A.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr.

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

5

176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.). Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor

utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de Acţiune asumat nr. UR2017- 019622 din 05.12.2017.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Analizarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. VALERAM S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 10-IIB-17, realizat de S.C. 5U STAMP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: UTR 1 – locuinte colective - Regim de construire: maxim P+3E+Er pe terenul spre str. Mircea Dimitrie Ratiu si maxim P+1E+Er pe terenul delimitat de strada propusa prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008 si UTR 2. - Funcţiune predominanta: locuinţe colective; - Înălţime maximă: Hmax. cornișă Er = 16 m si Hmax. = 18 m pentru regim de inaltime P+3E+Er;

Hmax. cornișă Er = 10 m si Hmax. = 12 m pentru regim de inaltime P+1E+Er;

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

6

- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax. = 30%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax. = 1,4; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Retragerea din aliniamentul str. Constructorilor de 6 m (regim de aliniere); - Retragere minima de 8 m de la str. Mircea Dimitrie Ratiu; - Retragerea din aliniamentul str. propuse prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008 (regim de aliniere); - Retragerea faţă de limita de la NV: minim H/2 dar nu mai putin de 6 m; - Retragerea faţă de limita de la SE: minim H/2 dar nu mai putin de 3 m; - Retragerea faţă de limita de la SV: minim 10 m; - Spaţii verzi: minim 25% - spaţii verzi amenajate conform Deciziei de Incadrare nr. 12/13.02.2018 a Agentiei de protectie a Mediului Timis; - Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe str. Mircea Dimitrie Ratiu pentru accesarea parcajelor propuse si de pe strada propusa prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008, modernizata (profil de 16m), prin acces cu raza de 5.50m conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-3581/ 02.11.2017;

UTR 2 – functiuni complementare (servicii/comert) - Regim de construire: maxim S+P+1E+Er pe terenul spre str. I. I. de la Brad si maxim P+1E pe terenul spre UTR 1. - Funcţiune predominanta: functiuni complementare (servicii/comert); - Înălţime maximă: Hmax. cornișă Er = 10 m si Hmax. = 12 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax. = 50%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax. = 1,5; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Retragerea din aliniamentul str. I. I. de la Brad de cca. 10 m (regim de aliniere conform PUD aprobat cu H.C.L. Timisoara nr. 304/2007); - Retragerea faţă de limita de la NV: minim H/2 dar nu mai putin de 5 m; - Retragerea faţă de limita de la SE: minim H/2 dar nu mai putin de 3 m; - Retragerea faţă de limita de la NE: minim 10 m;

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

7

- Spaţii verzi: minim 15% - spaţii verzi amenajate conform Deciziei de Incadrare nr. 12/13.02.2018 a Agentiei de protectie a Mediului Timis; - Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe str. I. I. de la Brad, prin acces cu raza de 5.50m conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-3581/ 02.11.2017; - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare obiectiv în parte la faza D.T.A.C. in conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje pe terenul beneficiarului; - Echipare tehnico-edilitară: pentru obiectivele propuse se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acestora, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1256/08.12.2017 şi Avizul tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 58343/DT-ST din 22.11.2017 – S.C. Aquatim S.A.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de Acţiune asumat nr. UR2017- 019622 din 05.12.2017.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totala de 8697 mp este înscris în C.F. nr. 413263 Timişoara, nr. cad. 413263, C.F. nr. 413236 Timişoara, nr. cad. 413236 si C.F. nr. 404859 Timişoara, nr. cad. 404859, fiind proprietatea S.C. VALERAM S.R.L.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 10-IIB-17, planşa nr. 04 -

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

8

,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2017-019622 din 05.12.2017.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „ Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii plenului consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

UR2018-007246/08.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timisoara

Descrierea situatiei actuale

Terenul reglementat in cadrul PUZ “Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timisoara, este situat în partea de nord a Municipiului Timisoara, avand acces din str. Ion Ionescu de la Brad si Mircea Dimitrie Ratiu, delimitat la N-V de parcele proprietate privata, partial libere de constructii, partial cu fond construit, la S-V de str. I.I. de la Brad, la S-E de str. Mircea Dimitrie Ratiu si parcele proprietate privata, cu fond construit, iar la N-E de str. Constructorilor.

Terenul reglementat în suprafaţă totala de 8697 mp este înscris în C.F. nr. 413263 Timişoara, nr. cad. 413263, C.F. nr. 413236 Timişoara, nr. cad. 413236 si C.F. nr. 404859 Timişoara, nr. cad. 404859, fiind proprietatea S.C. VALERAM S.R.L.

Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timisoara, propune dezvoltarea unei zone cu locuinte colective si functiuni complementare.

Alte informaţii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată, pentru documentatia PUZ „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timisoara, a fost obţinut Certificatului de Urbanism nr. 2293/25.05.2017 – prelungit pana la data de 24.05.2019, Decizia etapei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş cu nr. 12 din 13.02.2018 prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu, si de Avizul Arhitectului Sef nr. 06/29.03.2018;

Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timisoara, având ca beneficiar pe SC VALERAM SRL, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR Pentru conformitate date tehnice

NICOLAE ROBU ARHITECT ŞEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: AVIZ_JURIDIC.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-007246/08.05.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 11.05.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe colective şi funcțiuni complementare ” , str. I.I. de la Brad, nr.9 şi 11B, nr. cad 413263, 413236 şi 404859 Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: - CF nr.413263 Timişoara, nr. cad 413263 , terenul în suprafață de 3.864 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, cât şi construcția menționată sub nr. Al.1 sunt proprietatea S.C. VALERAM SRL Timişoara beneficiara documentației, interdicție de înstrăinare, grevare (incluzând orice sarcini sau transmiterea oricărui dezmembrământ al dreptului de proprietate), închirierea, dezmembrarea, alipire, demolare, construire, restructurare, amenajare a imobilului adus în garanție, fără acordul scris al băncii — în favoarea RAIFFEISENBANK S.A. - CF nr. 413236 Timişoara, nr. cad 413236, terenul în suprafată de 3.864 mp, categoria de folosință curți construcţii, intravilan, este proprietatea S.C. VALERAM SRL Timişoara beneficiara documentației, nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. - CF nr. 404859 Timişoara, nr. cad 404859, terenul în suprafață de 969 mp, categoria de folosință curți construcţii, intravilan, este proprietatea S.C. VALERAM SRL Timişoara beneficiara documentaţiei, nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Prin adresa nr. 97/27.04.2018 RAIFFEISENBANK S.A. Agenţia Simion Bărnuţiu, comunică acordul cu privire la aprobarea prin hcl a Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe colective şi funcțiuni complementare ” , pentru amplasamentul situat în Timişoara, str. LI. de la Brad, nr. 9 şi 11B, imobile identificate prin CF nr. 413263, cad 413263, 41323-C1 Timişoara, conform proiectului nr. 10-IIB-17, Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-007246/08.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe colective şi funcțiuni complementare ” , str. LI. de la Brad, nr. 9 şi 11B, nr. cad 413263, 413236 şi 404859 Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentației având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 413263, 413236, 404859 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe colective şi funcțiuni complementare ” , str. LI. de la Brad, nr. 9 şi 1B, nr. cad 413263, 413236 şi 404859 Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: PUZ_Valeram.pdf

LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

AMPLASAMENT:

Timisoara, str. I.I. de la Brad, nr. 9 si 11B

C.F. nr. 413263 Timisora, nr. cad. 413263;

C.F. nr. 413236 Timisora, nr. cad. 413236;

C.F. nr. 404859 Timisora, nr. cad. 404859;

BENEFICIAR:

S.C. VALERAM S.R.L.

FAZA DE PROIECTARE:

PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORARII:

FEBRUARIE 2018

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 10-IIB-17

FOAIE DE CAPAT

Denumirea proiectului LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

Amplasament Timisoara, str. I.I. de la Brad, nr. 9 si 11B

C.F. nr. 413263 Timisora, nr. cad. 413263;

C.F. nr. 413236 Timisora, nr. cad. 413236;

C.F. nr. 404859 Timisora, nr. cad. 404859;

Beneficiar S.C. VALERAM S.R.L.

Proiectant general

Urbanism

S.C. 5U STAMP S.R.L.

Timisoara, str. Bucovinei, nr. 63A

arh. BAIA Dragos

Numar de proiect 10-IIB-17

Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL

Data elaborarii

FEBRUARIE 2018

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 10-IIB-17

LISTA Şl SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR

Urbanism Arh. FOLEA Doru

Arh. BAIA Dragos

Arh. ONET Alexandra

Ing. Orlescu Cristian

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 10-IIB-17

VOLUMUL I

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

Denumirea proiectului LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

Amplasament Timisoara, str. I.I. de la Brad, nr. 9 si 11B C.F. nr. 413263 Timisora, nr. cad. 413263; C.F. nr. 413236 Timisora, nr. cad. 413236; C.F. nr. 404859 Timisora, nr. cad. 404859;

Beneficiar S.C. VALERAM S.R.L.

Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL

Data elaborarii FEBRUARIE 2018

1.2. OBIECTUL LUCRARII

Prezenta documentatie s-a intocmit in vederea elaborarii pe terenul studiat in suprafata

totala de 8697 mp a unui proiect in faza Plan Urbanistic Zonal care propune solutii si reglementari

in scopul realizarii unor constructii pentru locuinte colective si functiuni complementare.

Astfel, se stabilesc conditii pentru:

- utilizarea functionala a terenului, in relatie cu functiunile din zona; - trasarea si profilarea viitoarelor drumuri de acces, in relatie cu strazile relementate prin

documentatiile de urbanism aprobate/in curs de aprobare; - modul de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor; - amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

Pentru elaborarea acestei documentatii s-au studiat planurile urbanistice aprobate in zona

adiacenta amplasamentului, precum si planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc

directiile de dezvoltare ale teritoriului:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr. 131/24.04.2017 privind modificarea Art. 1 din HCL Timişoara nr. 105/27.03.2012 -

privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/28.05.2002;

- Plan Urbanistic Zonal – I.I. de la Brad aprobat prin nr. HCL 186/2003; - Plan Urbanistic de Detaliu – Ansamblu de locuinte colective si servicii, Timisoara, str. I.

I. de la Brad, nr. 11, aprobat prin HCL Timisoara nr. 304/31.07.2007; - Plan Urbanistic Zonal – Ansamblu de locuinte sociale, Timisoara, str. I.I. de la Brad, Baza

RATT, Timisoara, aprobat prin HCL nr. 472/2008; - Plan Urbanistic Zonal – Ansamblu de locuinte colective si servicii, Timisoara, str. I. I. de

la Brad, nr. 15, aprobat prin HCL Timisoara nr. 545/2008; - Plan Urbanistic Zonal – Locuinte si functiuni complementare, Timisoara, str. I. I. de la

Brad, nr. 1/a, aprobat prin HCL Timisoara nr. 212/2010; - Plan Urbanistic Zonal – Locuinte colective si servicii, Timisoara, str. Constructorilor, nr.

4a, 4b, 4c si str. I. I. de la Brad, nr. 5, aprobat prin HCL Timisoara nr. 76/2011; - Noul Plan Urbanistic General, Etapa 3, revizia 3; - Ridicarea topografica pentru zona studiata.

Elaborarea documentatiei s-a realizat in baza urmatoarelor documente:

- Legea nr. 350/2001 modificata prin OUG nr. 100/2016, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata;

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE 2.1. Evolutia zonei

In prezent, situl studiat, aflat in zona nordica a terenului administrativ al Municipiului

Timisoara, la limita cu terenul administrativ al Comunei Dumbravita, este reglementat prin PUZ –

I.I. de la Brad aprobat prin HCL nr. 186/2003, zona de locuinte pentru maxim doua familii si

functiuni complementare (imobilele identificate prin C.F. nr. 413263 Timisoara si C.F. nr. 413236

Timisoara), respectiv prin PUD Ansamblu de locuinte colective si servicii aprobat prin HCL nr.

304/2007 – zona pentru locuri de parcare (imobil identificat prin C.F. nr. 404859 Timisoara).

Aspectul arhitectural al zonei este specific ariilor urbane, cu functiune preponderent

rezidentiala, nou constituite la periferia marilor aglomeratii urbane. Zonele de locuit, compacte

sunt interpatrunse cu zone industriale, dezvoltate in perioada comunista, majoritatea dezafectate

in prezent si aflate in plin proces de reconversie functionala.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Terenul studiat se afla in partea de nord a Municipiului Timisoara, in UTR. 24 conform

Planului Urbanistic General.

Terenul este delimitat astfel:

- Nord-Est: str. Constructorilor, drum cu imbracaminte asfaltica si profil transversal variabil min. 7,45 m;

- Sud-Est: strada Mircea Dimitrie Ratiu (drum fara imbracaminte asfaltica, profil transversal 7m), respectiv parcele proprietate privata, cu fond construit, regim de inaltime P+2E+Er/D+P+2E+Er;

- Sud-Vest: str. I.I. de la Brad, drum cu imbracaminte asfaltica si profil transversal variabil min. 9,50 m;

- Nord-Vest: parcele proprietate privata, partial libere de constructii, partial cu fond construit (locuinte pentru max. 2 familii/cladire pentru servicii);

2.3.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Nu sunt prezente elemente ale cadrului natural care ar putea interveni in modul de organizare urbanistica sau care ar trebui puse in valoare. Date climatologice Sub aspect climatic localitatea Timisoara prezintă următoarele date mai importante (prin asimilare cu Timişoara) :

a. Temperatura aerului : - media lunară maximă : +(21-22)0 C –iulie - media lunară minimă : -(1-2)0 C - ianuarie - maxima absolută : +400C- - minima absolută : -350C -

b. Precipitaţii : - media anuală : 600-700 mm c. Adîncimea de îngheţ ...0,70 m.

2.4.Circulatia rutiera -situaţie existentă In prezent, accesul rutier la amplasament este asigurat din str. I.I. de la Brad pentru imobilul

identificat cu nr. cad. 413263, respectiv din str. Constructorilor si Mircea Dimitrie Ratiu, pentru

imobilele identificate cu nr. top. 2206/1-2207-2208/1/3 si nr. cad. 413236, strazi ce fac parte din

reţeaua majora de circulaţie a Municipiului Timisoara.

2.5. Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Repartizarea pe folosinta si functiuni a suprafetei zonei studiate conform C.F. este in prezent cea

de curti constructii intravilan pentru o suprafata de 8697 mp.

Amplasamentul este alcatuit din 3 parcele, identificate prin:

- Parcela identificata prin C.F. nr. 413263 Timisoara, nr. cad. 413263 constand in teren intravilan, categoria curti constructii, in suprafata de 3864 mp si constructia cu nr. cad. 413263-C1, cu functiune spatiu comercial cu suprafata de 98 mp. (parcela cu front la str. I. I. de la Brad);

- Parcela identificata prin C.F. nr. 404859 nr. top. 2206/1-2207-2208/1/3 constand in teren intravilan, categoria de folosinta altele cu suprafata de 969 mp.

- Parcela identificata prin C.F. nr. 413236 Timisoara nr. cad. 413236 constand in teren in intravilan, categoria curti constructii, cu suprafata de 3864 mp, (parcela cu front la str. Constructorilor);

Relationari intre functiuni

In prezent zona studiata se afla intr-o zona de conflenta functionala, functiunea predominant de locuire este interpatrunsa spre nord est de fosta zona industriala, in prezent in reconversie functionala in spatii pentru servicii si comert (Supermarket Lidl, Hotel Mara, Valeram , Birouri Hella) si locuire (Ansamblu Adora Forest – str. Constructorilor, nr. 38, Rivende Constructorilor, Residence – str. Constructorilor, nr. 16).

Gradul de ocupare a zonei cu fond constituit Pe amplasamentul ce face obiectul documentatiei exista o cladire in suprafata de 98 mp pentru servicii si comert (sediul SC VALERAM SRL), platforma betonata, mare parte a terenului fiind liber, acoperit de vegetatie spontata joasa crescuta haotic. In vederea realizarii obiectivului se propune desfiintarea acesteia in baza unei Autorizatii de Desfiintare.

Asigurarea cu spatii verzi:

In stadiul actual, nu exista zone de spaţiu verde amenajat. Nu exista riscuri naturale in zona.

Principalele disfunctionalitati:

Analiza situatiei existente a relevat urmatoarele disfunctionalitati:

- Parcele cu fronturi inguste, ce limiteaza din punct de vedere urbanistic, prin conditiile

de construibilitate impuse;

- Zona neomogena, aflata in plina reconversie functionala, existand punctual situri

industriale dezafectate (Floradex Timis SA, Confort SA) incompatibile cu dezvoltarea

preconizata in zona;

- Configurarea precara a structurilor rutiere in zona. Desi au fost propuse si aprobate prin

documentatii de urbanism, modernizari ale tramelor stradale existente si reconfigurari

ale acestora, pana in prezent acestea nu au fost realizate fizic. Un impediment major ar

fi creat de existenta unor imobile cu fond construit anterior, care nu au asigurate

conditii de rezervare a terenurilor necesare pentru modernizarea strazilor existente,

atat in cazul str. I. I. de la Brad cat si str. Constructorilor;

2.6. Echiparea edilitară Gabaritele si traseul retelelor existente in zona sunt precizate in cadrul avizelor eliberate de catre

detinatorii de utilitati.

2.6.1.Alimentarea cu apă - situaţie existenta Conform avizului tehnic de amplasament emis de Aquatim, in zona exista retele de alimentare cu

apa, atat pe str. I.I. de la Brad, cat si str. Constructorilor.

2.6.2.Canalizare - situaţie existentă In zona studiata exista retele de canalizare, pe str. I.I. de la Brad si pe str. Constructorilor, fapt

confirmat de avizului tehnic de amplasament emis de Aquatim.

2.6.3. Alimentarea cu energie termica - situaţie existentă Conform avizului de amplasament, Colterm nu detine in zona amplasamentului retele termice. 2.6.4.Alimentare cu gaze naturale - situaţie existentă Exista retea de alimentare cu gaze naturale in zona studiata, pe str. I.I. de la Brad si pe str. Constructorilor, conform aviz DELGAZ. Avand in vedere prevederile actelor normative si a instructiunilor in vigoare, lucrarile de dezvoltare ale retelelor de distributie si de racordare a obiectivelor industriale se pot face numai in baza cotelor de gaze naturale aprobate , respectiv si de solicitarile agentilor economici din zona.

2.6.5.Telefonie - situaţie existentă In zona aflata in studiu, TELEKOM nu are amplasate retele de comunicatii electronice care sa fie afectate de lucrarile de construire. 2.6.6.Alimentarea cu energie electrica – situatia existenta Exista retea de alimentare cu energie electrica LES MT in zona, pe str. I.I. de la Brad si pe str. Constructorilor, conform aviz ENEL Distributie Banat. Pe str. I.I. de la Brad exista o LEA 20 kV aflata in exploatare, care impune o zona de protectie 12 m din ax, in cadrul careia nu se vor putea implanta constructii. Pe str. Constructorilor exista o LES 20/0,4kV aflata in exploatare.

2.6.7. Depozitare deseuri menajere - situaţie existenta Pe amplasamentul din str. I.I. de la Brad, nr. 9, functioneaza in prezent SC VALERAM SRL, care are ca obiect de activitate comercializarea diferitelor tipuri de materiale de constructii si instalatii. Pentru preluarea deseurilor menajere societatea detine contract cu RETIM Ecologic Service SA. 2.7. Probleme de mediu - situaţie existentă Pana in 1990, terenurile aflate in zona studiata aveau fie un caracter industrial fie agricol. Explozia investitiilor in perioada 2000-2007 a contribuit la sporirea solicitarilor de suprafete de teren dedicate dezvoltarii de zone rezidentiale la periferia orasului, ceea ce a condus la un proces firesc de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinatie agricola au fost introduse in intravilan si au devenit construibile, iar terenurile cu folosinta industriala au intrat intr-un amplu proces de reconversie functionala. In consecinta, nu se poate vorbi despre valoarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim intre suprafetele construite si zonele cu spatii verzi, in concordanta cu reglementarile in vigoare si cu spiritul imbunatatirii factorilor de mediu si a calitatii vietii. La nord de str. Constructorilor (UAT Comuna Dumbravita) sunt aprobate parcelari noi, avand edificate locuinte unifamiliale individuale, cu regim de inaltime P+M/P+2E+M. La est sunt edificate imobile de locuinte colective in regim P+2E+Er si D+P+2E+Er, la sud de str. I.I. de la Brad imobile cu fond contruit – locuinte colective in regim de inaltime P+4E si individuale in regim de inaltime P+1E. Zona studiata este insa lipsita de factori de poluare majori.

In vecinatate nu exista agenti economici cu activitate cu impact semnificativ asupra mediului, sau

alte elemente, care nu sunt compatibile cu functiunea propusa prin PUZ. Nu exista un micro-

ecosistem valoros pe suprafaţa studiata. In perimetrul studiat nu se regasesc monumente ale

naturii.

In vederea depistarii surselor de poluare existente in zona s-a impus relevarea modului şi tipului

de poluare pentru fiecare componentă a mediului: apa, aer, sol, zgomot etc.

Calitatea aerului – este in general satisfăcătoare, surse de poluare majore nu exista. Calitatea

solului – nu exista surse majore de poluare, solul nu poate fi afectat decât într-o masură neglijabilă.

Calitatea apei – nu este influenţată de nici un factor poluant. Apa potabilă este salubră din punct

de vedere fizic, chimic, bacteriologic, etc.

Poluarea fonică este generata de zgomotul produs de circulaţia pe str. I.I. de la Brad si pe str.

Constructorilor.

Efectele poluarii in zona studiată pot fi atenuate prin luarea unor masuri de protectie riguroase,

respectiv – plantatii arbori, rezolvare canalizare si ape uzate menajere, igienizare si salubrizare.

2.8.OPTIUNI ALE POPULATIEI Prezenta documentatie propune solutii si reglementari in scopul acomodarii unor constructii cu

functiune pentru locuire colectiva si functiuni conexe acesteia (servii/comert).

Initiativa de promovare a PUZ – Locuinte colective si functiuni complementare a fost adusa la

cunostinta publicului prin afisarea informatiilor pe siteul Primariei Municipiului Timisoara si pe

amplasament, precum si publicarea in presa, in ziarul Renasterea Banateana.

In acest scop populatia va putea trimite observatii si sugetii initiatorului PUZ si va putea participa

la intalnirea cu proiectantul conform Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare - Elemente de temă Abordarea studiului acestei zone a fost precedata de studierea si actualizarea elementelor operate in ultimii ani in zona. In principal, zona este destinata functiunii de locuire colectiva si functiunilor complementare, asa

cum atesta documentatiile de urbanism aprobate in proximitatea amplasamentului:

- Plan Urbanistic Zonal – I.I. de la Brad aprobat prin nr. HCL 186/2003; - Plan Urbanistic de Detaliu – Ansamblu de locuinte colective si servicii, Timisoara, str. I.

I. de la Brad, nr. 11, aprobat prin HCL Timisoara nr. 304/31.07.2007; - Plan Urbanistic Zonal – Ansamblu de locuinte sociale, Timisoara, str. I.I. de la Brad, Baza

RATT, Timisoara, aprobat prin HCL nr. 472/2008; - Plan Urbanistic Zonal – Ansamblu de locuinte colective si servicii, Timisoara, str. I. I. de

la Brad, nr. 15, aprobat prin HCL Timisoara nr. 545/2008; - Plan Urbanistic Zonal – Locuinte si functiuni complementare, Timisoara, str. I. I. de la

Brad, nr. 1/a, aprobat prin HCL Timisoara nr. 212/2010; - Plan Urbanistic Zonal – Locuinte colective si servicii, Timisoara, str. Constructorilor, nr.

4a, 4b, 4c si str. I. I. de la Brad, nr. 5, aprobat prin HCL Timisoara nr. 76/2011;

In conformitate cu prevederile noului PUG, zona este de tip ULic – zone de urbanizare

locuinte individuale, semi colective si colective mici.

Prin configurarea şi funcţiunile propuse, solutia creează legaturi cu vecinataile, stimuland

dezvoltarea partii de nord a Municipiului Timisoara.

Avand in vedere cele prezentate, consideram ca solutia propusa se integreaza perfect in functiunea

zonei si poate satisfice cerintele actuale ale investitorilor din zona.

3.2.Prevederi ale P.U.G. In conformitate cu Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr.

131/24.04.2017 privind modificarea Art. 1 din HCL Timişoara nr. 105/27.03.2012 - privind

prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr.

157/28.05.2002, modificată, in vigoare la data realizarii prezentei documentatii, amplasamentul

studiat este situat in UTR 24 – zona propusa pentru locuinte si functiuni complementare.

In prezent, situl studiat, este reglementat prin PUZ – I.I. de la Brad aprobat prin HCL nr.

186/2003, zona de locuinte pentru maxim doua familii si functiuni complementare (imobilele

identificate prin CF nr. 413263 Timisoara si CF nr. 413236 Timisoara), respectiv prin PUD Ansamblu

de locuinte colective si servicii aprobat prin HCL nr. 304/2007 – zona prevazuta pentru locuri de

parcare (imobil identificat prin CF nr. 404859 Timisoara).

3.3.Valorificarea cadrului natural Din punct de vedere al valorificarii cadrului nu se impune luarea de masuri speciale. Zona studiată beneficiaza de un cadru natural favorabil, terenul este plan, fara vegetatie inalta. In realizarea solutiei urbanistice se va avea in vedere mentinerea/realizarea unui spatiu verde corelat cu suprafata carosabila si pietonala. 3.4.Modernizarea circulatiei - propuneri in zona studiata Din punct de vedere a circulatiei terenul se afla intr-o zona cu potential de viitor, amplasamentul

fiind situata adiacent viitoarelor dezvoltari ale retelelor de circulatii reglementate anterior prin

documentatii de urbanism.

In acest scop, amplasamentul studiat a fost corelat cu vecinantea adiacenta, propunerile din

prezenta documentaţie tinand cont de trama stradala propusa, aliniamentele stradale si restrictiile

stabilite prin documentatiile de urbanism aprobate in zona, respectiv de structura urbana propusa

prin noul PUG.

Astfel, solutia de configurare a structurii rutiere se va realiza avand ca punct de plecare

reglementarile urbanistice aprobate in zona:

- rezervare teren (cca. 345 mp) in perspectiva realizarii unei strazi propuse prin PUZ aprobat prin HCL nr. 472/2008 (profil 16 m), drum amplasat paralel cu strazile I.I. de la Brad si Constructorilor, intre depoul RATT si prelungirea str. Holdelor (propusa prin PUZ aprobat prin HCL nr. 186/2003 cu profil de 24 m);

- realizarea in perspectiva a traseului Inelului IV de circulatie al Municipiului Timisoara (profil 16 m), conform Aviz Comisie de circulatie nr. DT2013-002574/2013 si HCL Timisoara nr. 578/2013, tronson Calea-Sever Bocu (Timisoara) – str. Tiblesului (Comuna Dumbravita);

- modernizarea in perspectiva a strazii I.I. de la Brad, la 4 benzi de circulatie , cu profil estimate de 20 m (PTT 16), conform Noului PUG, etapa3, revizia 3

Pentru deservirea rutiera a viitoarelor dezvoltari rezidentiale si functiuni complementare se

propune realizarea acceselor prin raze de 6 m, racordate la str. Mircea Dimitrie Ratiu si noua strada

propusa cu prospect de 16 m, mentionata mai sus, pentru functiunea de locuire colectiva, respectiv

racordata la str. I.I. de la Brad, pentru functiunea conexa locuirii (servicii/comert).

In incinta se vor prevedea circulatii auto, pietonale si parcaje. Organizarea circulatiilor interioare

se va face in functie de configurarea si pozitionarea finala a constructiilor propuse in fazele

ulterioare de proiectare (DTAC, DT).

Vor fi respectate caile de interventie pentru masinile de pompieri prevazute in Normativul P118/1998. Pentru lucrarile rutiere s-a obtinut avizul Comisiei de Circulatie DT2017-003581/2017. Amenajarile propuse prin PUZ, nu afecteaza reteaua de transport in comun existent in zona.

3.5.Zonificare functională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici Din punct de vedere urbanistic se propun 2 unitati teritoriale de referinta:

UTR 1 – Locuinte colective

Zona de locuinte colective dezvoltata in partea nordica a amplasamentului, pe parcelele

identificate prin nr. cad. 413236 si nr. top. 2206/1-2207-2208/1/3 si partial pe parcela nr. cad.

413263, cu accesibilitate de pe str. Mircea Dimitrie Ratiu si in viitor de pe strada nou propusa cu

racord in prelungirea strazii Holdelor.

Solutia urbanistica propusa, urmareste mobilarea UTR 1 cu locuinte colective in regim max.

P+3E+Er pe terenul dintre str. Constructorilor si strada nou propusa, respectiv locuinte colective in

regim max. P+1E+Er pe terenul delimitat de strada nou propusa si UTR 2.

- Hmax. cornișă et. retras = 10,00 m /16,00 m;

- Hmax = 12,00 m / 18,00 m;

UTR 2 – functiuni conexe - servicii si comert

Zona de servicii si comert dezvoltata in partea sudica a amplasamentului studiat, pe parcela

nr. cad. 413263, cu accesibilitate de pe str. I.I. de la Brad.

Solutia urbanistica propusa, urmareste mobilarea UTR 2 cu cladiri pentru servicii si comert in regim

max. P+1E – P+1E+Er – S+P+1E+Er la frontul stradal dinspre I.I. de la Brad.

- Hmax cornișă et. retras =10,00 m;

- Hmax =12,00 m;

Amplasarea constructiilor pe parcela

Constructiile se vor amplasa in interiorul perimetrului limitei de implantare a constructiilor

care defineste zona de implantare a constructiilor.

UTR 1 – Locuinte colective

Limita zonei de implantare a cladirilor este:

- aliniament 6 m retragere fata de limita de proprietate la str. Constructorilor si strada propusa (profil 16 m);

- la H/2 min. 6 m fata de limita NV de proprietate a UTR 1; - la min. 8 m fata de str. Mircea Dimitrie Ratiu; - la H/2 min. 3m fata de limita SE de proprietate a UTR 1, la sud de strada propusa (profil

16 m); - la min. 10 m fata de limita SV de proprietate a UTR 1; UTR 2 – functiuni complementare - servicii si comert

Limita zonei de implantare a cladirilor este:

- aliniament cca. 10 m retragere conf. PUZ aprobat cu HCL nr. 304/2007 la strada Ion Ionescu de la Brad;

- la H/2 min. 5 m fata de limita NV de proprietate a UTR 2; - la min. 10 m fata de limita NE de proprietate a UTR 2; - la H/2 min. 3m fata de limita SE de proprietate a UTR 2; Vor face exceptie de la regulile de amplasare propuse prin prezenta documentatie,

posturile de transformare si alte cladiri, destinate utilitatilor sau echiparii edilitare, care vor putea

fi amplasate si in afara zonelor de implantare.

Sistematizarea pe verticală

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine, pastrand

posibilitatea evacuarii apelor meteorice la canalele existente pentru indepartarea excesului de

umiditate.

Bilantul teritorial s-a intocmit comparativ – situatia existenta si propusa:

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

mp % mp Terenul reglementat 8697,00 100 8697,00 Suprafata teren UTR 1 (Locuinte colective)

0 60,99 5304,00

Suprafata teren UTR 2 (Functiuni complementare – servicii, comert)

0 35,05 3048,00

Teren proprietate privata destinat renuntarii la dreptul de proprietate pentru constituirea domeniului public - propus

0

3,96

345

UTR 1

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

% mp % mp Terenul reglementat UTR 1 - 100 5304,00 Suprafata construita max. (Locuinte colective)

0 0 30 1591,20

Suprafata pietonala, auto si parcaje 0 0 45 2386,80 Suprafata spatiu verde min. 0 0 25 1326,00

UTR 2

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

% mp % mp Terenul reglementat UTR 2 - 100 3048,00 Suprafata construita max. (Functiuni complementare)

3,22 98 50 1524,00

Suprafata pietonala, auto si parcaje 0 0 35 1066,80 Suprafata spatiu verde min. 0 0 15 457,20

Indici urbanistici existenti:

Procent de ocupare a terenului (POT) 3,22%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) 0,03

Indici urbanistici propusi:

UTR 1 - Locuinte colective

Procent de ocupare a terenului (POT) Max. 30%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) Max. 1,4

UTR 2 - Functiuni complementare

Procent de ocupare a terenului (POT) Max. 50%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) Max. 1,5

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE Pentru investitia propusa se vor asigura toate utilitatile necesare functionarii acesteia: bransament la reteaua publica de alimentare cu apa potabila, racord la sistemul centralizat de canalizare, electricitate, gaz si telefonie. 3.6.1. Alimentare cu apa -Situatie propusa Alimentarea cu apa potabila a cladirii se face de la reteaua de apa a localitatii Timisoara, existenta pe str. Mircea Dimitrie Ratiu (retea de apa existenta Ø125 mm) si pe str. I.I. de la Brad (retea de apa existenta Ø200 mm). Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar si

sarcina hidrodinamica necesara. Fiecare cladire va fi prevazuta cu bransament individual.

Retelele exterioare de distributie a apei cuprind:

- conducte principale de distributie ; - conducte de serviciu care transporta apa de la conductele principale la punctele de

bransamente. Pentru asigurarea necesarului de apa potabila se va obtine de la detinatorul de utilitati avizul de

principiu pentru racordul de apa, prevazandu-se de catre acesta si punctele de racord necesare.

Determinarea cantitatii de apa potabila

Determinarea debitelor de apa s-a facut pe baza SR 1343-1-2006 astfel:

Pentru UTR 1 – locuinte colective

Qzi med = 1000

1 ∑ N(i) qs(i) [mc/zi]

Ni – numarul de utilizatori Ni = 120 persoane qs – debitul specific ( litri /consumator si zi ) qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi ) qg – debit specific pentru nevoi gospodaresti qg = 150 l/ore.zi qp – debit specific pentru nevoi publice qp = 50 l/om.zi a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1000

1  120 (150 + 50) = 24 mc/zi

b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1000

1 ∑ [N(i) q(i)  Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi – abaterea valorii consumului zilnic Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,20

Qzi max = 1000

1 120 (150+50) 1,20 = 28,80

c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1000

1 

24

1 ∑ N(i) qs(i)  Ko Kzi [mc/zi]

Ko – coeficient de variatie orara a debitului Ko = 3 (pentru 120 locuitori)

Qo.max = 1000

1 

24

1  120(150+50) 3 1,20 = 3,6 mc/h

Pentru UTR 2 – functiuni complementare

Qzi med = 1000

1 ∑ N(i) qs(i) [mc/zi]

Ni – numarul de utilizatori Ni = 100 persoane qs – debitul specific ( litri /consumator si zi ) qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi ) qg – debit specific pentru nevoi gospodaresti qg = 150 l/ore.zi qp – debit specific pentru nevoi publice qp = 50 l/om.zi a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1000

1  100 (150 + 50) = 20 mc/zi

b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1000

1 ∑ [N(i) q(i)  Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi – abaterea valorii consumului zilnic Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,20

Qzi max = 1000

1 100 (150+50) 1,20 = 24

c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1000

1 

24

1 ∑ N(i) qs(i)  Ko Kzi [mc/zi]

Ko – coeficient de variatie orara a debitului Ko = 3 (pentru 100 locuitori)

Qo.max = 1000

1 

24

1  100(150+50) 3 1,20 = 3 mc/h

Sisteme de incalzire propuse

Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei

calde de consum prin prevederea de centrale termice proprii.

In consecinta se prevad urmatoarele tipuri de surse termice pentru obiectivele din ansamblul de

locuinte :

- centrale termice proprii pentru fiecare apartament si spatiu servicii/comert in parte;

Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%) rezultand astfel

emisii reduse de noxe.

Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de reteaua de

distributie a mun. Timisoara.

3.6.2. Retea canalizare - Situatie propusa Canalizare ape uzate menajere

Deversarea apelor uzate menajere se face la reteaua de apa a localitatii Timisoara, existenta in proximitea amplasamentului pe str. Mircea Dimitrie Ratiu (Dn = 315 mm) si str. I.I. de la Brad (Dn = 600 mm). Racordurile la canalizarea orasului se vor face cu teava PVCkg Dn=200 mm. Se va realiza cate un camin de racord pentru fiecare cladire. Sistemul de canalizare cuprinde: - racordulde canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizare exterioara; - retele de canalizare menajera exterioara; - retele de canalizare pluviala exterioara; - guri de deversare a apelor meteorice. Debitul de apa uzata evacuata la canalizare este:

Qzi can. med. UTR1 = 0,80  120 = 96 mc/zi

Qzi can. med. UTR2 = 0,80  100 = 80 mc/zi

Canalizare pluviala

Apele uzate pluviale colectate de pe acoperisul constructiilor vor fi colectate si deversate la un

rezervor de retentie ape pluviale. Pentru fiecare unitate teritoriala de referinta, apele pluviale de

pe platformele rutiere si parcaje vor fi preluate prin intermediul rigolelor si vor fi dirijate spre un

separator de hidrocarburi iar apoi colectate intr-un rezervorul de retentie ape pluviale. Apele din

rezervoarele de ape pluviale sunt folosite la udarea spatiilor verzi, respectiv descarcate la

canalizarea mun. Timisoara, prin pompare la 30 min. dupa terminarea ploii torentiale.

Categoria de importanta Categoria de importanta a fost ìncadrata conform HGR nr. 766/11.1997 şi Legea privind calitatea ìn constructii – Legea 10/24.01.1995 – categoria C-Normala. Incadrarea ìn clasa de importanta

Incadrarea lucrarilor ìn clasa de importanta, a fost facuta ìn conformitate cu STAS 4273/83 dupa cum urmeaza:

- conform tabel 1 – clasa de importanta III - conform tabel 8 – categoria constructii hidrotehnice 3

3.6.2. Alimentare cu energie electrica - Situatie propusa Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor propuse, se va realiza prin interceptare LES MT in exploatare existenta pe str. Constructorilor si str. I.I. de la Brad. Se propune realizarea de bransamente in cablu subteran. Toate lucrarile se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA sau alti proiectanti autorizati si se vor executa de catre firme atestate ANRE pentru acest tip de lucrari. 3.6.3. Alimentare cu gaze naturale - Situatie propusa Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statiile de reglare-masurare existente in zona. 3.7. Obiective de utilitate publica Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regula pe terenurile din domeniul public. Obiectivele de utilitate publica sunt: retelele edilitare (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz metan si energie electrica), care vor deveni publice dupa realizare. In vederea realizarii obiectivelor propuse, suprafetele de teren destinate modernizarii structurii rutiere vor deveni domeniu public, dupa realizare, conform plansa grafica 04 – Circulatia terenurilor. 3.8. Imbunatatirea mediului de viata urban Conform studiilor si memoriului de specialitate, amplasarea cladirilor destinate locuintelor se va face in zone sigure, locuintelor terenuri salubre. Terenurile nu prezinta risc de alunecari de teren, inundatii sau avalanse. In conformitate cu memoriul tehnic, alimentarea cu apa potabila se va face in conformitate cu normele legale in vigoare. Colectarea, indepartarea si neutralizarea apelor reziduale menajere si a apelor meteorice se va realiza printr-un sistem de canalizare, conform proiectuluide specialitate. Amplasarea cladirilor destinate locuintelor se va realiza astfel incat insorirea acestora si a cladirilor invecinate va avea o durata de minimum 1 ½ ore la solstitiul de iarna pentru incaperile de locuit. In cadrul fiecarei parcele destinate amplasarii cladirilor de locuinte se asigura: - platforme pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, care

vor fi amenajate la distanta de min. 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi imprejmuite , imprejmuite, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu system de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare;

- spatiu de joaca pentru copii, amenajate si echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normelor in vigoare, astfel incat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor;

- spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populatiei din zona, situate la distante de min. 5 m de ferestrele camerelor de locuit.

4. CONCLUZII – MASURI ÎN CONTINUARE La baza criteriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 realizarea unei dezvoltari urbane corelata cu necesitatile actuale ale pietei, cu legislatia in vigoaresi cu tendintele de dezvoltare urbana ale orasului;

 corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent;

 asigurarea amplasamentelor si amenajarilor pentru obiectivele solicitate prin tema;

 rezolvarea coroborata a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si de mediu. Prezentul PUZ are un caracter de reglementare ce expliciteaza si detaliaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

Intocmit Arh.BAIA Dragos Verificare Arh. FOLEA Doru

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 10-IIB-17

VOLUMUL II REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

I. INTRODUCERE

Art. 1. Rolul RLU Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent PUZ este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul studiat. Prescriptiile cuprinse in prezentul Regulament (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului ce face obiectul PUZ. Prezentul regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale si a fost aprobat pe baza avizelor obtinute in conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001, pentru modificarea Legii 50/1991. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai in conditiile in care modificarile nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificari ale Planului Urbanistic Zonal si implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat- o si documentatia initiala. Daca prin prevederile unor documentatii pentru parti componente ale teritoriului studiat se

schimba conceptia generala care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului Local

de Urbanism aprobat, este necesara elaborarea din nou a acestei documentatii, conform

prevederilor legale.

Art. 2. Baza legala a elaborarii La baza elaborarii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal sta:

 Legea privind circulatia juridica a terenurilor nr. 54/1998;

 Legea privind expropierea pentru cauza de utilitate publica nr. 33/1994;

 Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995 (republicata);

 Legea privind protectia mediului nr. 137/1995 (republicata);

 Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998;

 Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

 Codul Civil;

 Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena a recomandarilor privind modul de viata al populatiei;

 Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr. 131/24.04.2017 privind modificarea Art. 1 din HCL Timişoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/28.05.2002, modificată;

 Etapa 3 PUG – în curs de aprobare;

 Aviz de oportunitate Nr. 41 din 26.10.2017;

 Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ- indicativ GM- 010-2000, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000;

Art. 3. Domeniul de aplicare Domeniul de aplicare al prezentului Regulamentul local de urbanism se aplica in proiectarea si

realizarea tuturor constructiilor si amenajarilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Impartirea teritoriului in unitati teritoriale de referinta s-a facut conform plansei Reglementari

urbanistice – zonificare, care face parte integranta din prezentul regulament. Pe baza acestei

zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si conformare a constructiilor ce se vor respecta in

cadrul fiecarei zone functionale.

Prevederile PUZ si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odata aprobate, constituie

act de autoritate al administratiei publice locale.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUAPRE A TERENURILOR Art. 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu detine patrimoniu natural sau construit. Art. 5. Reguli cu privire la siguranta c-tiilor si la apararea interesului public Art. 5.1. Siguranta in constructii Toate lucrarile de constructii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor legale privind siguranta in constructii intre care se amintesc urmatoarele considerate ca prioritare, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

- Legea nr. 50/1991 cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare in vigoare la data eliberarii Autorizatiei de Construire; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, inclusiv instructiunile de aplicare aprobate prin ord. MLPAT nr. 77/N/1996.

Proiectele care insotesc cererea pentru autorizarea unor lucrari de constructii vor cuprinde toate elementele necesare in care sa fie specificate masurile luate pentru asigurarea conditiilor de siguranta privind realizarea si exploatarea constructiilor. Art. 5.2. Expunerea la riscuri naturale Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa. Pentru construirea cladirilor se vor lua masuri pentru evitarea poluarii mediului si de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfasurata. Art. 5.3. Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executarii constructiilor in zonele de servitude si de protective ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si a altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.

Art. 5.4. Asigurarea echiparii edilitare Autorizarea lucrarilor de constructii se va face doar in cazul existentei posibilitatii de racordare la retelele de apa, canalizare si energie electrica, in sistem local, colectiv sau centralizat. Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar. Retelele de alimentare cu apa, canalizare, gaze, energie electrica si drumuri sunt proprietatea publica a orasului.

Art. 5.5. Asigurarea compatibilitatii functiunilor Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei ce face obiectul PUZ. Conditiile de amplasare a constructiilor in functie de destinatia acestora in cadrul zonei de fata sunt prevazute in cap. II, Art. 6.

Art. 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Art. 6.1. Orientarea fata de punctele cardinale Autorizarea executarii constructiilor se va face cu respectarea reglementarilor in ceea ce priveste insorirea conform normelor si recomandarilor cuprinse in RGU aprobat cu HG 525/1996 si OMS privind normele de idiena nr. 119/2014. Se recomanda ca in cazul cladirilor in care se desfasoara o activitate zilnica (administrativa, comerciala) sa aiba asigurata iluminarea naturala a spatiilor pentru birouri si a celor pentru public. Amplasarea constructiilor de locuinte va fi astfel facuta incat pentru toate incaperile de locuit amplasate pe fatada cea mai favorabila să se asigure durata minima zilnica de insorire de 1 ½ h; Se recomanda pentru fiecare cladire posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare, evitandu-se orientarea exclusiv spre nord;

Art. 6.2. Amplasarea fata de aliniament Amplasarea constructiilor fata de aliniament (limita dintre domuniul public si cel privat) se va face conform plansei grafice Reglementari urbanistice, in interiorul zonei construibile delimitate, respectand retragerile impuse. Spatiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulatii auto si pietonale, imprejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces in subsol, amenajari exterioare, spatii verzi, lucrari edilitare . Vor face exceptie de la regulile de amplasare propuse posturile de transformare si alte cladiri, destinate utilitatilor sau echiparii edilitare, care vor putea fi amplasate si in afara zonelor de implantare.

Art. 6.3. Amplasarea in interiorul parcelei Se vor respecta toate prevederile art. 24 – R.G.U. si cap. II 6 al R.L.U. Constructiile se vor amplasa in interiorul limitei de implantare a constructiilor conform plansei grafice Reglementari urbanistice- zonificare. Amplasarea constructiilor in raport cu altele de pe aceeasi parcela se va face tinand cont de profilul functional al acestora, in asa fel incat sa nu fie umbrite spatiile constructiilor invecinate care pretind iluminare naturala. De regula distanta dintre doua cladiri va avea asigurata inaltimea cladirii celei mai inalte. Exceptie fata de regulile mai sus mentionate se aplica in cazul cabinelor de poarta, a posturilor de transformare si a altor cladiri, destinate utilitatilor sau echiparii ediliare. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei - OMS nr. 119/2014.

Art. 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 7.1. Accese carosabile

Executia strazilor si a lucrarilor de sistematizare se va face dupa caz in etape de investitie, pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instalatii respectandu-se prevederile tehnice de executie din norme si standarde. Orice constructie trebuie sa fie accesibila printr-un drum public sau privat avand caracteristicile necesare pentru a satisfice exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Pentru deservirea rutiera a viitoarelor dezvoltari rezidentiale si functiuni complementare se

propune realizarea acceselor prin raze de 6 m, racordate la str. Mircea Dimitrie Ratiu si noua strada

propusa cu prospect de 16 m, mentionata mai sus, pentru functiunea de locuire colectiva, respectiv

racordata la str. I.I. de la Brad, pentru functiunea conexa locuirii (servicii/comert).

In incinta se vor prevedea circulatii auto, pietonale si parcaje. Organizarea circulatiilor interioare

se va face in functie de configurarea si pozitionarea finala a constructiilor propuse in fazele

ulterioare de proiectare (DTAC, DT).

Art. 7.2. Accese pietonale Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri, chiar daca acestea se marcheaza cu vopsea pe suprafetele de platforme si drumuri, care trebuie sa includa si gabaritele acestora, in cazul in care nu sunt realizate distinct.

Art. 8. Asigurarea echiparii edilitare

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele existente de apa, instalatiile de canalizare si de energie electrica. Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar. Lucrarile de racordare si bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar. Se recomanda ca toate retelele stradale: alimentare cu apa, energie electrica, gaze naturale, telecomunicatii sa se realizeze subteran.

Art. 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii Art. 9.1. Parcelarea Pentru a fi construibil un teren trebuie sa fie accesibil dintr-un drum, avand caracteristicile

necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor. Cladirile de locuit colective si cele pentru functiunile complementare pot fi dispuse fiecare

pe un lot propriu avand acces direct dintr-o circulatie cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulatia publica prin intermediul unor circulatii private.

Suprafetele necesare pentru deschideri de strazi, alei vor trece in domeniul public (conform plansei Proprietatea asupra terenurilor).

Art. 9.2. Inaltimea constructiilor Regimul de inaltime impus constructiilor este max. P+3E+Er pentru locuinte colective respectiv max. S+P+1E+Er pentru constructiile cu functiune complementara locuirii – servicii, comert. Se va urmari respectarea prevederilor art. 30, alin. 1 din RGU privitor la evitarea unei diferente mai mari de 2 nivele intre constructiile direct invecinate „autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de 2 niveluri cladirile imediat invecinate”. Inaltimea maxima a constructiilor la ultima cornisa este stabilita astfel: locuinte colective in regim de inaltime P+3E+Er este 16,00 m respectiv functiuni complementare in regim de inaltime max. S+P+1E+Er – 10,00 m.

Art. 9.3. Aspectul exterior al constructiilor Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice. Constructiile prin conformare, volumetrie si aspect exterior, nu vor trebui sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei si nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii. Culorile pentru fatade vor fi armonizate, fiind evitate culorile stridente;

Art. 9.4. Procentul de ocupare al terenului In cadrul prezentului regulament se stabilesc: UTR 1 Locuinte colective POT max. 30%; CUT max. 1,4 UTR 2 Functiuni complementare POT max. 50%; CUT max. 1,5

Art. 10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri Art. 10.1. Parcaje

Stationarea vehicolelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie asigurata in afara spatiilor publice. Numarul de locuri de parcare se determina in functie de destinatia si de capacitatea constructiilor, dupa cum urmeaza: - Locuinte colective: 1,15 locuri de parcare/apartament; - Functiuni complementare: pentru constructii ce inglobeaza spatii diferite destinatii pentru

care exista norme diferite de dimensionare a parcajelor, conform anexei 2 la RLU “Norme locale privind determinarea numarului locurilor de parcare”.

- Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Art. 10.2. Spatii verzi si plantate Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare. In cadrul prezentului regulament se stabilesc: UTR 1 Locuinte colective: zone verzi – 25% UTR 2 Functiuni complementare: zone verzi – 15% Aceste spatii verzi vor fi asigurate sub forma de spatii verzi amenajate. Spatiile verzi se vor asigura in concordanta cu prevederile OMS nr. 119/2014.

Art. 10.3. Imprejmuiri Aspectul imprejmuirilor trebuie sa participe la ameliorarea aspectului exterior general, prin volumetrie, alegerea materialelor de constructie si prin calitatea executiei. Inaltimea recomandata a imprejmuirilor la drumurile publice este de maximum 1,80m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stalpii nu vor depasi 2 m. Acestea vor fi transparente spre strada. Se admite ca in gruparile de cladiri realizate in condominiu, gardurile sa cuprinda intreaga grupare sau sa fie inlocuite cu un parapet de max. 60 cm, dublat de gard viu. Se recomanda imprejmuiri vegetale sau transparente imbracate in vegetatie.

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA

Art. 11. Unitati si subunitati functionale In cadrul zonei studiate s-au identificat urmatoarele tipuri de unitati functionale: - UTR 1 - Zona rezidentiala – Lc subzona rezidentiala cu locuinte colective; - UTR 2 - Zona institutii publice si servicii de interes general – Isb subzone servicii de interes

general (functiuni complementare: servicii, comert); - Cai de comunicatie – C trama stradala propusa conform planurilor de urbanism aprobate

in zona; IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

UTR 1 -Zona rezidentiala – Lc subzona rezidentiala cu locuinte colective: Utilizari premise:

- locuinte colective, cu regim de inaltime P+1E+Er/P+3E+Er; - amenajari aferente locuintelor; - cai de acces carosabile si pietonale in incinta; - parcari la sol; - spatii plantate - constructii pentru echipare edilitara; - imprejmuiri.

Utilizari premise cu conditii: se permite schimbarea destinatiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categorii de functiuni, cuprinzand activitati pentru servicii specializate si practica profesionala privata cu grad redus de perturbare a locuirii si program de activitate de max. 12 ore/zi (intre 8-20), de exemplu: cabinet medicale, cabinet de avocatura, notariale, consultant, asigurari, agentii imobiliare. Schimbarea destinatiei apartamentelor se va face doar cu acordul vecinilor direct afectati.

Interdictii temporare de construire: Necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica impune ca eventualele

dezmembrari si parcelari sa nu se faca fara asigurarea conditiilor de rezervare a suprafetelor de teren necesare realizarii acceselor pietonale si carosabile.

Interdictii definitive de construire: Sunt interzise urmatoarele:

- schimbarea destinatiei apartamentelor pentru activitati generatoare de discomfort pentru locatari cum ar fi functiuni de productie, jocuri electronice sau de noroc, ateliere de reparatii, depozite de marfa;

- depozitare en gross; - garaje individuale in cladiri provizorii sau permanente independente; - constructii provizorii de orice natura; - statii de intretinere auto; - platforme de precolectare a deseurilor urbane; - lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si

constructiile invecinate; - depozite de deseuri; - orice tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care

sunt incomode prin traficul generat. UTR 2 - Zona institutii publice si servicii de interes general – Isb subzone servicii de interes

general (functiuni complementare: servicii, comert); Utilizari premise:

- institutii, servicii, comert, birouri; - sedii ale unor companii si firme, servicii in diferite domenii; - comert cu amanuntul; - hoteluri, pensiuni, agentii de turism; - restaurant, cofetarii, cafenele, alimentatie publica; - constructii pentru sanatate: cabinet medicale, policlinici, farmacii; - locuinte de serviciu; - contructii pentru sport si recreere; - parcaje la sol, garaje supraterane si subterane; - lacasuri de cult; - spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; - spatii plantate; - constructii cu character provizoriu; - constructii pentru echiparea tehnico-edilitara; - cai de acces carosabile si pietonale - imprejmuiri

Utilizari premise cu conditii: baruri, jocuri electronice sau de noroc, cu conditia sa isi desfasoare activitatea in intervalul orar 08-24.

Interdictii temporare de construire: Necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica impune ca eventualele

dezmembrari si parcelari sa nu se faca fara asigurarea conditiilor de rezervare a suprafetelor de teren necesare realizarii acceselor pietonale si carosabile.

Interdictii definitive de construire: Sunt interzise urmatoarele:

- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incommode prin traficul generat;

- depozitare en gross; - statii de intretinere auto cu capacitatea de peste 5 masini; - platforme de precolectare a deseurilor urbane; - lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile

publice si constructiile invecinate; - ferme agro-zootehnice, abatoare - depozite de deseuri;

Cai de comunicatie – C trama stradala propusa conform planurilor de urbanism aprobate in zona;

Utilizari premise: constituire domeniu public;

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA In cadrul teritoriului s-au identificat 2 unitati teritoriale de referinta si o zona pentru

constituirea domeniului public, delimitate conform plansei Reglementari urbanistice - zonificare. Pentru acestea se aplica prevederile specific din cadrul prezentului regulament.

Bilantul teritorial s-a intocmit comparativ – situatia existenta si propusa:

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

mp % mp Terenul reglementat 8697,00 100 8697,00 Suprafata teren UTR 1 (Locuinte colective)

0 60,99 5304,00

Suprafata teren UTR 2 (Functiuni complementare – servicii, comert)

0 35,05 3048,00

Teren proprietate privata destinat renuntarii la dreptul de proprietate pentru constituirea domeniului public - propus

0

3,96

345

UTR 1

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

% mp % mp Terenul reglementat UTR 1 - 100 5304,00 Suprafata construita max. (Locuinte colective)

0 0 30 1591,20

Suprafata pietonala, auto si parcaje 0 0 45 2386,80 Suprafata spatiu verde min. 0 0 25 1326,00

UTR 2

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

% mp % mp Terenul reglementat UTR 2 - 100 3048,00 Suprafata construita max. (Functiuni complementare)

3,22% 98,00 50 1524,00

Suprafata pietonala, auto si parcaje 0 0 35 1066,80 Suprafata spatiu verde min. 0 0 15 457,20

Indici urbanistici existenti:

Procent de ocupare a terenului (POT) 3,22%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) 0,03

Indici urbanistici propusi:

UTR 1 - Locuinte colective

Procent de ocupare a terenului (POT) Max. 30%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) Max. 1,4

UTR 2 - Functiuni complementare

Procent de ocupare a terenului (POT) Max. 50%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) Max. 1,5

VI. CONCLUZII

Solutia urbanistica adoptata reglementeaza din punct de vedere urbanistic zona studiata in

prezenta documentatie.

Trasarea strazilor si a limitelor de parcele se va face pe baza de ridicari topometrice prin

coordonate, datele putand fi puse la dispozitie proiectantului de specialitate, care va verifica si

confirma corectitudinea trasarii.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul

Local de Urbanism.

Se recomanda centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii PUZ- ului si

introducerea lor in baza de date existenta, in scopul corelarii si mentinerii la zi a situatiei din zona.

Intocmit Arh. BAIA Dragos Verificat FOLEA Doru

Atasament: 4._raportul_si_rezultatele_informarii.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROU AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2017-020904/15.02.2018 RAPORTULE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ-,, LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”; - Amplasament: Ion Ionescu de la Brad nr. 9 si 11B, Timisoara; - Beneficiar: SC VALERAM SRL; Proiectant: S.C. SU STAMP S.R.L.; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 08.01.2018 — 02.02.2018. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul Zonei studiate prin P.U.Z. si l panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați: - Proprietar imobil: Strada lon lonescu de la Brad nr: 4,1A, 1B,1C,2,3,3B,5,7,9,11,13, - Proprietar imobil: Henrieta Delavrancea Gibory nr.:2, 4, 6, 8-10,11,12, 13,14, 15, 16, - Proprietar imobil: Strada Constructorilor: 1 2, 14, 16, - -Magazin LIDL; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de | persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. SU STAMP S.R.L, organizata in data de 17.01.2018, intre orele 14,00 — 15,00, la sediul PMT — Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, nu s-a prezentat nici o persoana din partea publicului interesat. Nu au fost formulate obiectii/ sesizari. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,„, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal PUZ - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, lon Ionescu de la Brad nr. 9 si 11B, beneficiar SC VALERAM SRL, proiectant: S.C. SU STAMP S.R.L,, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROU AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2017-020904/05.02.2018 REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ-,, LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”; - Amplasament: Ion Ionescu de la Brad nr. 9 si 11B, Timisoara; - Beneficiar: SC VALERAM SRL; - Proiectant: S.C. SU STAMP S.R.L.; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 08.01.2018 — 02.02.2018. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site- ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați: -Proprietar imobil: Strada lon lonescu de la Brad nr.: 4,1A, 11,13, -Proprietar imobil: Henrieta Delavrancea Gibory nr.:2, 4,6, 8-10, 11, 12,13, 14,15, 16, -Proprietar imobil: Strada Constructorilor: 12, 14, 16, - Magazin LIDL; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUGPUDPUZ, a fost consultată de l persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. SUSTAMP S.R.L, organizata in data de 17.01.2018, intre orele 14,00 — 15,00, la sediul PMT — Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, nu s-a prezentat nici o persoana din partea publicului interesat. Nu au fost formulate obiectii/ sesizari. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU