keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 312/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective şi servicii" str. Gh. Asachi nr. 1, 1/A şi str, Cronicar I. Neculce nr. 2, Timişoara

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 312/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective şi servicii" str. Gh. Asachi nr. 1, 1/A şi str, Cronicar I. Neculce nr. 2, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-002552/20.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism nr. 05.III/07.06.2007;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective şi servicii" str. Gh. Asachi nr.1, 1/A şi str. Cronicar I. Neculce nr.2, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. ITAL-ROM CONSTRUCŢII S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 02/ASC/07, realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime şi procentul de ocupare a terenului - în conformitate cu avizul CTATU nr.05.III/07.06.200, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift, acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr.TH 2007-002160/14.06.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 933 mp, este înscris în C.F. nr. 1172 Timisoara, având nr. cadastral 7307 - în suprafaţă de 316 mp., înscris în C.F. nr. 1171 Timisoara, având nr. cadastral 7306/1 - în suprafaţă de 309 mp., înscris în C.F. nr. 14476 Timisoara, având nr. cadastral 7306/2 - în suprafaţă de 308 mp., fiind proprietatea S.C. ITAL-ROM CONSTRUCŢII S.R.L.

Art.4: Autorizarea construcţiilor se va face după ce suprafaţa ocupată de extinderea str. Cronicar Ioan Neculce va deveni domeniu public al Municipiului Timişoara. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism. Se vor respecta toate prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilităţi şi ale organismelor abilitate.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. ITAL-ROM CONSTRUCŢII S.R.L ;
-Proiectantului S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Aviz_comisia_tehnica.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM RAPORT DE AVIZARE 05.111/07.06.2007 Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a ACI. ar. 299/27. 06. 2006 privind infiinţarea C.TATU. întrunită la data de EI ZM CA Ii EEE E DT IT “OT OCTETIRT TE
a luat în AoCUMELNLAgia UC Brit SS TATI TE COLECTIVE SI SERVICII”, str. GH. Asachi nr. 1, 1/A si str. Cronicar I Neculce nr. 2, conform Ordinei de zi: In urma dezbaterilor s-au făcut următoarele amendamente: 1) Apropierea imobilului de calcanul existent cu un regim de inaltime acceptabil. 2) Coborarea in trepte spre zona de locuinte joasa cu care se invecineaza parcela. Avizăm favorabil documentaţia de urbanism privind PUD “ LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII”, str. GH. Asachi nr. 1, 1/A si str. Cronicar I Neculce nr. 2 Intocmit în baza Procesului verbal al şedinţei II/07.06.2007. Prezentul raport se comunică: e Proiectant : SC Atelierele Arhitech SRL e Beneficiar: SC Ital-Rom Constructii SRL e membrilor C.T.A.T.U.
DIRECTOR DIRECŢIA URBANISM ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU x

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL U22007-002552/20.07.2007

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective şi servicii”

str. Ghe. Asachi nr.1, 1/A şi str. Cronicar I. Neculce,Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U22007-002552/14.05.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective şi servicii” strada Gheorghe Asachi nr.1, 1/A şi strada Cronicar Ioan Neculce, Timişoara;

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 64 din 08.01.2007. Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective şi servicii” str. Ghe. Asachi nr.1, 1/A şi str. Cronicar I. Neculce,Timişoara

Documentaţia este iniţiată de beneficiarul S.C. ITAL ROM CONSTRUŢII S.R.L. şi elaborată de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Timişoara, pr. nr. 02/ASC/06.

Terenul studiat în cadrul acestei documentaţii este situat în intravilan municipiului Timisoara, în zona de sud-est, pe str. Ghe. Asachi nr.1, 1/A şi str. Cronicar I. Neculce. Prin P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 Timişoara şi prelungit prin HCL nr. 139/24.04.2007 pentru acest amplasament este stabilită funcţiunea de zonă rezidenţială si functiuni complementare cu regim de înălţime P, P+2E, în vecinatatea unei zone de peste P+2.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Terenul, în suprafaţă totală de 933 mp, este înscris în CF nr. 1172 Timişoara, nr. cadastral 7307 în suprafaţă de 316 mp, CF nr. 1171 Timişoara, nr. cadastral 7306/1 în suprafaţă de 309 mp şi CF nr. 14476 Timişoara, nr. cadastral 7306/2 în suprafaţă de 308 mp proprietatea firmei S.C. ITAL ROM CONSTRUŢII S.R.L. .

Documentaţia are drept obiectiv realizarea unor clădiri destinate în principal funcţiunii de locuire, birouri şi servicii, cu regimul de înălţime S+P+6E+Eretras/M. Incinta se va amenaja cu spaţii verzi (min. 10% din suprafata terenului). Prin propunerea din documentaţie se doreşte continuarea ansamblului realizat în baza documentaţiei de urbanism PUD „Complex de locuinţe, spaţii comerciale şi servicii”, str. Ştefan cel Mare nr. 53, Timişoara , aprobat prin HCL nr. 354 din 25.07.2006, având acelaşi beneficiar – S.C. ITAL ROM CONSTRUŢII S.R.L., ansamblu cu regim de înălţime de S+P+10+2Er la strada Ştefan cel Mare şi S+P+6E+Er pentru strada Ghe. Asachi.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere în curte) se va face de pe latura sudică şi va permite accesul maşinilor de intervenţie, conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-2160/14.06.2007.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Indicii de construibilitate propuşi în documentaţie sunt: POT maxim = 55 % CUT maxim = 5 Regim maxim de înălţime admis va fi S+P+6E+Er/M. Recomandare privind regimul de înălţime şi amplasarea construcţiilor: Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, aprobată conform legii

cu HCL nr. 299/2006 şi Direcţia de Urbanism recomandă apropierea imobilului de calcanul existent cu un regim de înălţime acceptabil şi coborârea în trepte spre zona de locuinţe joasă cu care se învecinează parcela, în conformitate cu Raportul de Avizare al CTATU nr. 05.III/07.06.2007 Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective şi servicii” strada Gheorghe Asachi nr. 1, 1/A şi strada Cronicar Ioan Neculce, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA rh. Şef Emilian Sorin CIURARIU pentru ŞEF BIROU CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela POPA

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. P.L.

Atasament: situatia_existenta.pdf

22 ,48

26,89

14,28

41,17

22 ,86

39,15

13,18

25,97

11 ,25

11 ,25

11, 43

11, 43

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

PUD1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

PLAN DE SITUATIE SC:1/500

S.C. ITAL- ROM CONSTRUCTII

SITUATIA EXISTENTAaprilie 2007

arh. E.Filip

02/ ASC/ 07

01-A

Amplasament:

arh. E. Filip/ D.Florescu

Semnatura

proiectare complexa in constructii civile si industriale

carh. A. Zama-Neagra CALEA BUZIASULUI

anexe gospodaresti P / garaje P

cladiri servicii - caracter temporar

cladiri servicii P; P+1; D+P+1; D+P+1+M; P+2+M

cladiri existente

cladiri cu functiune industriala

cladiri cu functiune rezidentiala P+7 si parter comercial

functiune mixta: locuire, servicii/ comert P+1; D+P+1; D+P+1+M;

cladiri cu functiune rezidentiala D+P / P

limita parcele

88.88

BLOC

P+7

BLOC

P+7

Parcaj autorizat

nu face obiectul prezentei

documentatii

88.47

ACCES

AUTO

ACCES

SUBSO L

S+P+6+Er

88.32

CA SA

P

S+P+6+Er

88.01

88.52

LEGENDA:

ACCES

PIETO NAL

88.31

corpdelegatura

88.32

P

88.54

N

V

V

C

V

V

C

C

T

C

T

C

T

T

88.68

P

P

P

CO M

PLEX DE LO CUINTE, SPATII

CO M

ERCIALE SI SERVICII

ACCES AUTO

88.49

88.61

DEPOZITP

P

P

DEPOZITP

P CA

SA P

CASAP

P

P

LO CU

IN TA

UN IFA

MI LIA

LA

D+ P

CA SA

P

P

GARAJE P

P

P

CA SA

P

ATELIER

GARAJE P

ATELIER

G RADINITA

D+P

DEPOZITP

88.68

IM OB

IL LO

CU IN

TE

D+ P

IM OB

IL

LO CU

IN TE

+

SE RV

IC II

D+ P+

1

CA SA

P

CA SA

P

DE PO

ZIT P

CA SA

P

ter as

a

LO CU

INT A

UN IFA

MI LIA

LA

D+ P

LO CU

IN TA

UN IFA

MI LIA

LA

D+ P

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P

P

P

IM OB

IL LO

CU IN

TE D+

P

IM OB

IL LO

CU IN

TE D+

P

IMOBIL LOCUINTE+

SERVICII

D+P+1

90.63

90.12

88.03

88.11

88.22 88.28

88.85

89.07

88.34

88.90

88.86

88.13

88.0788.07

88.16

88.31

88.22

88.30

88.27

88.09

88.26

88.26

88.81

88.13 88.24

87.96

ST R.

G HE

OR GH

E A SA

CH I

88.16

88.05

90.10

88.17

88.54

88.21

88.16

88.22

88.29

88.36

88.44

88.73

88.89

88.85

88.29

88.18

88.24

88.43

88.18

88.21

88.34

88.26

88.43

90.10

88.3288.32

88.57

88.68

88.63

88.8388.83

88.28

88.73

88.47

88.83

88.4288.42

88.77

87.8587.85

88.83

87.50

88.2088.19

87.17

88.48 88.27

88.00

88.49

88.38

88.69

88.69 88.52

88.46

88.6688.72

88.51

88.5488.54

88.61

88.35

88.38 88.43

88.50

88.9288.92

88.25

88.43

88.23

88.44

88.1788.17

88.10

88.11

88.25

88.5888.53

88.24

88.14 88.09

88.18

88.11

88.39

88.12

88.50

87.55

88.39

88.13

88.14

88.12

88.15

88.24

88.16 88.31

88.16

88.41

88.26

88.38 88.55

88.04

88.17 88.20

88.15 88.48 88.14

88.3788.16

88.04

87.99

88.06

88.0487.92

88.07

88.12

88.26 88.30 88.25

88.27

88.28

88.26

88.3388.33

88.28

88.30

88.27 88.31

88.3088.30

88.2688.29

88.30

88.31 88.32

88.28

88.28

88.27

88.28

88.34

88.10

88.15 88.13

88.32

88.36

88.24

88.25

88.28 88.24

88.24

88.25

88.17

88.3788.37 88.2888.10

88.20 88.1988.20

88.35

88.3288.40

88.05

88.14

88.03

88.13

88.3488.34

88.3888.38

88.07

88.35

88.07

88.18

89.51

88.2088.02

88.2588.31

88.3388.33

88.33 88.3288.30

88.72 88.32

88.26

88.13

88.08

88.07

88.1688.2688.26

88.54

88.26

88.28

90.55

87.90

88.48

88.52

88.63

90.32

89.95

90.36

90.31

89.77

89.76

90.00

89.91

89.53

89.51

88.47

88.54

88.41

88.27

88.17

IM O

BIL

LO CUINTE+

SERVICII

D+P+1

ST R.

IO AN

N EC

UL CE

88.12

90.89

S+P+10+2Er Timisoara, Str. Gheorghe Asachi nr.1 si 1/A, Cronicar I. Neculce nr.2

transport in comun (tramvai)

circulatie auto

circulatie auto secundara

limita zonei studiate

ACC ES

PIET ONA

L

limita de proprietate

cai existente circulatie pietonala

spatii verzi existente

teren liber de constructii

87.93

CF N

r 1 17

2 T im

iso ar

a

Nr . c

ad as

tra l 7

30 7

S= 31

6m p

CF Nr 14476 Timisoara

Nr. cadastral 7306/2

S=308mp CF Nr 1171 Timisoara

Nr. cadastral 7306/1

S=309mp

LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII - PUD -

PLAN DE INCADRARE

EXTRAS DIN PUG TIMISOARA

SC ITAL-ROM CONSTRUCTII S.R.L. Nr. TOP 7306/1, 7306/2, 7307

CF Nr 1171, 14476, 1172 Suprafata teren= 933.00 mp

POT existent = 0% CUT existent = 0

LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII

Timisoara, Str. Gheorghe Asachi nr.1 si 1/A, Str. Cronicar I. Neculce nr.2

Atasament: propunere_mobilare_urbanistica.pdf

22 ,48

41,17

38,00

16 ,00

6,0 0

5,5 0

5,0 0

5,5 0

15 ,50

35,00 5,0

0

5,5 0

5,0 0

5,5 0

5,5 0

22 ,86

16 ,45

38,70

6,20

39,15

12,78

26,37

4,9 0

mi n.

4,0 0

12 ,48

mi n.

6,0 0

mi n.

4,0 0

12 ,86

mi n.

6,0 0

R 3,00

R 3,00

Servicii

Co ta

88 .05

ac ce

s a uto

-pa rca

j s up

rat era

n

au tor

iza t

ac ce

s p iet

on al

ac ce

s p iet

on al

S= 37

.75 mp

acces spatiu

com ercial

acces pietonal

principal

acces spatiu

com ercial

Ram pa auto

16%

beton striat antiderapant

acces pietoni

Ram pa auto

16%

beton striat antiderapant

13

12

14%

ac ce

s

pie ton

al

ac ce

s

pie ton

al

Casadescara

Casadescara

11

20

10

9

8

7

6

Casa de

scara

21

23 24

20

17

18

19

14

15 16

5

4

3

2

Co ta

88 .20

1

acc es

au to-

pa rca

j

su bte

ran

au tor

iza t

S= 10

.93 mp

Ram pa auto

16%

beton striat antiderapant

ac ce

s a uto

-pa rca

j s ub

ter an

au tor

iza t

cu rte

e ng

lez a

pe ntr

u v en

tila re

a p ar

ca jul

ui

Parcaj autorizat nu face obiectul

prezentei documentatii

4%

Casadescara

Casadescara

Spatiu tehnic

37

36

38

25 26

27

28 29

30 31

32

33

34

35

39

40

41

42

43

44 Parcaj autorizat

-nu face obiectul prezentei documentatii-

AC Nr.2170 din 01.09.2006

BLOC

P+7

BLOC

P+7

CALEA BUZIASULUI

LEGENDA:

circulatie auto

circulatie auto secundara

limita zonei studiate

limita de proprietate

cai existente circulatie pietonala

Existent:

Propus:

spatii verzi existente

cai propuse circulatie pietonala

POT max = 55% CUT max = 5

TERASA

cale de acces la parcaje

P

STR. STEFAN CEL MARE

Amplasament:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

PUD1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar: S.C. ITAL- ROM CONSTRUCTII

02/ ASC/ 07

arh. E.Filip

arh. E. Filip/ D.Florescu

Semnatura

N

GARAJE P

tro tua

r

zo na

ve rde

CA SA

P CA

SA P

88.16

88.32

P

88.01

88.18

88.31

88.32

88.54

V

C

C

88.68

P

P acces

pietonalsecundar

88.11 88.85

89.07

88.34

88.90

88.86

88.13

88.26

87.96

88.16

90.10

88.17

88.16

88.22

88.29

88.36

88.44

88.73

88.89

88.85

88.18

88.43 88.34

88.26

88.43

88.47

88.4288.42 87.8587.85

87.50

87.17

88.00

88.38

88.46

88.5488.54

88.35

88.50

88.9288.92

88.44

88.1788.17

88.11

88.25

88.50

88.39

88.13

88.14

88.12

88.15

88.24

88.31

88.16

88.41

88.31 88.32

88.26

87.90

CALE DE ACCES LA PARCAJE

90.89

89.53

89.51

88.41

88.27

88.17

88.12

CO M

PLEX DE LO CUINTE, SPATII

CO M

ERCIALE SI SERVICII

P

P

IM OB

IL LO

CU IN

TE

D+ P

88.10

88.28

CALEA BUZIASULUI S TR

. G HE

OR GH

E A SA

CH I

88.52

88.23

88.28

tro tua

r

zo na

ve rde

tro tua

rzo na

ve rde

ax dr

um

PLAN SUBSOL SC:1/500

ST R.

G HE

OR GH

E A SA

CH ICALEA BUZIASULUI

38 apartamente 44 locuri de parcare -24 locuri parcare la nivel -20 locuri parcare in subsol

CO M

PLEX DE LO CUINTE, SPATII

CO M

ERCIALE SI SERVICII

CASAP

CA SA

P

CA SA

P

88.47

ACCES

AUTO

ACCES

SUBSO L

P

P

P

S+P+6+Er

88.32

CA SA

P

ACCES PIETONAL

88.01

ACCES

PIETONAL88.52

ACCES

PIETO NAL

88.31

corpdelegatura

88.32

P

88.54

N

V

V

C

V

V

C

C

T

C

T

C

T

T

88.68

limita implantare

P

P

P

ACCESAUTO

88.49

88.61

DEPOZITP

P

P

P CA

SA P

P

P

LO CU

IN TA

UN IFA

MI LIA

LA

D+ P

CA SA

P

P

GARAJE P

P

P

CA SA

P

ATELIER

GARAJE P

ATELIER

G RADINITA

D+P

DEPOZITP

88.68

IM OB

IL LO

CU IN

TE

D+ P

IM OB

IL

LO CU

IN TE

+

SE RV

IC II

D+ P+

1

CA SA

P

DE PO

ZIT P

CA SA

P

ter as

a

LO CU

IN TA

UN IFA

MI LIA

LA

D+ P

LO CU

IN TA

UN IFA

MI LIA

LA

D+ P

CA SA

P

CA SA

P

CA SA

P

P

P

IM OB

IL LO

CU IN

TE D+

P

IM OB

IL LO

CU IN

TE D+

P

IMOBIL LOCUINTE+

SERVICII

D+P+1

90.63

90.12

88.03

88.11

88.22 88.28

88.85

89.07

88.34

88.90

88.86

88.13

88.0788.07

88.16

88.31

88.22

88.30

88.27

88.09

88.26

88.26

88.81

88.13 88.24

87.96

ST R.

G HE

OR GH

E A SA

CH I

88.16

88.05

90.10

88.17

88.54

88.21

88.16

88.22

88.29

88.36

88.44

88.73

88.89

88.85

88.29

88.18

88.24

88.43

88.18

88.21

88.34

88.26

88.43

limita implantare

90.10

88.3288.32

88.57

88.68

88.63

88.8388.83

88.28

88.73

88.47

88.83

88.4288.42

88.77

87.8587.85

88.83

87.50

88.20

87.17

88.48 88.27

88.00

88.49

88.38

88.69

88.69 88.52

88.46

88.66

88.51

88.5488.54

88.61

88.35

88.38 88.43

88.50

88.9288.92

88.25

88.43

88.23

88.44

88.17

88.10

88.1188.5888.53

Timisoara, Str. Gheorghe Asachi nr.1 si 1/A, Cronicar I. Neculce nr.2

88.24

88.14 88.09

88.18

88.11

88.39

88.12

88.50

87.55

88.39

88.13

88.14

88.12

88.15

88.24

88.16 88.31

88.16

88.41

88.38 88.55

88.04

88.17

88.20

88.15 88.48 88.14

88.3788.16

88.04

87.99

88.06

87.92

carh. A. Zama-Neagra

88.07

88.12

88.26 88.27

88.28

88.26

88.33

88.28

88.30 88.31

88.30

88.2688.29

88.30

88.31 88.32

88.28

88.27 88.34

88.10

88.1588.13

88.32

88.36

88.24

88.25

88.28 88.24

88.24

88.25

88.17

88.3788.37 88.2888.10

88.20 88.1988.20

88.22

88.35

88.32

88.48

88.05

88.03

88.13

88.3488.34

88.3888.38

88.07

88.35

88.07

88.18

89.51

88.20

90.08

88.02

88.31

88.3388.33

88.33 88.32

88.72 88.32

88.08

88.07

88.1688.2688.26

88.39

88.5488.28

87.90

87.9887.98

88.48

88.52

88.63

90.32

89.95 90.36

90.31

90.89

89.77

89.76

90.00

89.91

89.53

89.51

88.47

88.61

88.61

88.17

88.18

88.54

88.41

88.27

88.17

P IM

O BIL

LO CUINTE+

SERVICII

D+P+1

88.12

PCA SA

P

cladiri existente

CALE DE ACCES LA PARCAJE

NParcaj 24 locuri

88.17

88.53

05-APROPUNERE MOBILARE URBANISTICA

cladiri cu functiune industriala

anexe gospodaresti P / garaje P

cladiri cu functiune rezidentiala P+7 si parter comercial

functiune mixta: locuire, servicii/ comert P+1; D+P+1; D+P+1+M;

cladiri cu functiune rezidentiala D+P / P

cladiri servicii - caracter temporar

cladiri servicii P; P+1; D+P+1; D+P+1+M; P+2+M

transport in comun (tramvai)

Parcaj autorizat

nu face obiectul prezentei

documentatii

AC Nr.2170 din 01.09.2006

CO M

PLEX DE LO CUINTE, SPATII

CO M

ERCIALE SI SERVICII

AC Nr.2170 din 01.09.2006

S+P+6+Er

S+P+10+2Er

accese auto si pietonale autorizate

accese pietonale propuse

aliniamente si limite de implantare

PLAN PARTER SC:1/500

Parcaj subsol 20 locuri

ali nia

me nt

fr on

t s tra

da l

ACC ES

PIET ONA

L

ali nia

me nt

fro nt

str ad

al

limita implantare

limita implantare

LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII

Timisoara, Str. Gheorghe Asachi nr.1 si 1/A, Str. Cronicar I. Neculce nr.2

AC CE

S AU

TO

LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII - PUD -

ST R.

C RO

NI CA

R IO

AN N

EC UL

CE

ST R.

C RO

NI CA

R IO

AN N

EC UL

CE

ST R.

C RO

NI CA

R IO

AN NE

CU LC

E

aprilie 2007

Regim de inaltime: S+P+6+Er -locuinte colective si servicii H max +26.00 m

PLAN DE SITUATIE PROPUS SC:1/500

terase circulabile inverzite

spatii verzi

parcaje inierbate

circulatie pietonala

cladire propusa S+P+6E+Er (locuire/servicii)

LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII

S+P+6E+Er

H max.=26.00m

AC CE

S AU

TO

Cota cornisa +24.10 fata de C.T.S -se aliniaza la cornisa invecinata

DEPOZITP

Terasa inierbata