keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 230/22.04.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte de serviciu D+P+2E+M", str. Stuparilor, nr. 77, Timişoara

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 230/22.04.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte de serviciu D+P+2E+M", str. Stuparilor, nr. 77, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007 - 005929/ 02.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism favorabil, având număr de înregistrare 07/PV - 25.02.2008
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte de serviciu", str. Stuparilor, nr. 77, Timişoara , având ca beneficiar pe S.C. Cons Electrificarea Instal S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 30/2007, realizat de B.I.A. Voicu Fodor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D+P+2E+M, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,5, spaţii verzi de 20 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3:Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte de serviciu", str. Stuparilor, nr. 77, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat in suprafata totala de 3198 mp, este înscris în C.F. nr. nr. 126194, nr. cadastral 2447-2448-2449/2/b, gradina in suprafata de 603 mp, nr. cadastral 2447-2448-2449/1/b, locuinte de serviciu P+1E si garaj P cu gradina, in suprafata de 1250 mp, nr. cadastral 2445-2446/1/1/2, teren intravilan in suprafata de 42 mp, nr. cadastral 2447-2448-2449/1/a/2, teren intravilan in suprafata de 700 mp si nr. cadastral 2445-2446/1/1/1/2, teren intravilan in suprafata de 603 mp, fiind proprietatea firmei SC Cons Electrificarea Instal S.R.L.

Art. 4:Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului SC Cons Electrificarea Instal S.R.L.;
- Proiectantului B.I.A. Voicu Fodor ;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. U32007-005929/02.04.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinte de serviciu

D+P+2E+M”, str. Stuparilor, nr. 77, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32007-005929/06.12.2007, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinte de serviciu D+P+2E+M”, str. Stuparilor, nr. 77, Timişoara; Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism nr. 07.1/PV – 25.02.2008; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4906/16.08.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinte de serviciu”, str. Stuparilor, nr. 77, Timişoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire locuinte de serviciu D+P+2E+M”, str. Stuparilor, nr. 77, Timişoara, este elaborat de proiectantul B.I.A. Voicu Fodor, proiect nr. 30/2007, la cererea beneficiarului SC Cons Electrificare Instal S.R.L..

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Zona studiata în cadrul documentaţiei, este situata în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord a orasului Timişoara, zona I.I. De La Brad, pe un teren delimitat la nord de str. Ion Ionescu De La Brad, la sud de str. Silistra ( Lotusului ), la est str. Stuparilor si la vest de str. Verde.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinte de serviciu D+P+2E+M”, str. Stuparilor, nr. 77, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002, prelungit cu HCL 139/2007 si PUZ aprobat prin HCL 186/2003, terenul studiat este cuprins in UTR 24, cu destinatia de zona rezidentiala cu cladiri P, P+1, P+2.

Suprafaţa totală studiată în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinte de serviciu D+P+2E+M”, str. Stuparilor, nr. 77, Timişoara, este de 3198 mp şi este proprietatea beneficiarului SC Cons Electrificare Instal S.R.L., înscrisa în C.F. nr. 126194, nr. cadastral 2447- 2448-2449/2/b, gradina in suprafata de 603 mp, nr. cadastral 2447-2448-2449/1/b, locuinte de serviciu P+1E si garaj P cu gradina, in suprafata de 1250 mp, nr. cadastral 2445-2446/1/1/2, teren intravilan in suprafata de 42 mp, nr. cadastral 2447-2448-2449/1/a/2, teren intravilan in suprafata de 700 mp si nr. cadastral 2445-2446/1/1/1/2, teren intravilan in suprafata de 603 mp.

Cod FP 53 – 01, ver. 1

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construire locuinte de serviciu D+P+2E+M”, str. Stuparilor, nr. 77, Timişoara, se propune restructurarea functionala a parcelei cu suprafata totala de 3198 mp, in vederea realizarii unui imobil de locuinte de serviciu, destinat angajatilor firmei, in regim D+P+2E+M, situat pe str. Stuparilor, la nr. 77.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela) se va face din strada Stuparilor, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007 - 005315/15.11.2007.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 40 % CUT max= 2,5 Regim de inaltime max. D+P+2E+M Spatii verzi min 20 %

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire locuinte de serviciu D+P+2E+M”, str. Stuparilor, nr. 77, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN Red./Dact. I.L.