keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 160/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 160/30.04.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre SC2020-007502/31.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-007502/31.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-007502/31.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 71/10.12.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 04/30.01.2020;
Având în vedere Decizia de încadrare nr. 97/09.09.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, având ca beneficiar pe POTRA MURESAN CRISTINA - ADRIANA, întocmit conform Proiectului nr. 124/2017, realizat de SC VITAMIN ARHITECTS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 04/30.01.2020, sunt următorii:
- Funcţiuni propuse: dezvoltarea unei zone de institutii de invatamant, servicii, locuire si zona de recreere, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi, spaţii verzi, grupate pe trei subzone:
Is_A // Zonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente// Şcoală şi grădiniţă:
- regim de înălţime maxim S+P+1E,
- POTmax = 25%, CUT=1,4
- Hmax=10m
- zonă verde 30%
M4 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanţă locală:
- regim de înălţime maxim S+P+1E,
- POTmax = 19,55%,, CUT=0,6
- Hmax = 10m
- zonă verde 30%
Lip //Zonă de locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip periferic
- regim de înălţime maxim S+P+1E:
- POTmax =20,16%, CUT=0,6
- Hmax = 10m
- zonă verde min 25%
Spatii verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. 97/09.09.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş min 58,13%, Suprafaţa de spatii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005240/03.10.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.
Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 160/05.03.2019 si de plansa nr. 280/09.2018 - "Plan de situatie retele edilitare" si conform Planului de actiune asumat nr. UR2019-017957/06.11.2019;
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Se va respecta Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Planul Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 29.841mp, teren intravilan, înscris în CF 408105 nr. cad. 408105 (CF vechi 10929, nr. top. 17763, 17764), cu folosinta actuala curti constructii S=661mp si arabil S=29.180mp, proprietar POTRA MURESAN CRISTINA - ADRIANA.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 124/2017, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2019-017957/06.11.2019.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: POTRA MURESAN CRISTINA - ADRIANA;
- Proiectantului: S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-007502/31.03.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 10.04.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă de instituţii de învățământ, servicii, locuire și zonă de recreere”, Str. Păstorilor nr. 20, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-007502/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă de instituții de învățământ, servicii, locuire și zonă de recreere”, Str. Păstorilor nr. 20, Timişoara, beneficiar fiind dna Potra-Mureșan Cristina-Adriana, proiectant Vitamin Arhitects SRL, proiect nr. 124/2017, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 51/21.01.2020, emis cu preluarea avizelor din certificatul de urbanism nr. 5428/18.12.2017 prelungit la data de 18.12.2018, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare zonă de instituții de învățământ, servicii, locuire și zonă de recreere”, Str. Păstorilor nr. 20, Timişoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, În considerarea Avizului de Oportunitate nr. 71/10.12.2018 și Avizului Arhitectului Sef nr. 04/30.01.2020, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat electronic, anexat documentației, aferent terenului reglementat prin documentație, rezultă următoarea situație juridică: Cartea funciară nr. 408105 Timișoara nr. cadastral 408105 (datat 17.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 29.841 mp, categorie de folosință „curți-construcții” pentru 661 mp și „arabil” pentru 29.190 mp, situat în Timișoara, Str. Păstorilor nr. 20, este proprietatea dnei Potra-Mureșan Cristina-Adriana. Nu sunt notate sarcini sau litigii în cartea funciară cu privire la acest imobil. Prin adresa nr. SC2019-6839/21.03.2019 a Municipiului Timișoara -Serviciul Juridic se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilul ce face obiectul prezentei documentații, iar prin adresa nr. DO2018-1588/06.09.2018 se menționează faptul că acest imobil nu a făcut obiectul revendicării conform legilor fondului funicar. Potrivit adresei nr. CT2019-001067/18.03.2019 se menționează, de asemenea, faptul că imobilul mai sus identificat nu au fost depuse cereri de revendicare conform legii nr. 10/2011 și nici nu a fost notificat în baza QUG nr. 94/2000 rep.,modif. și complet. prin QUG nr. 209/2005 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România. In considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conţinutul dreptului de proprietate privată — “(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. (2) În condiţiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalităţi şi dezmembrăminte, după caz.” coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil “În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară”, page 10f2

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din QUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor”), Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-007502/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă de instituții de învăţământ, servicii, locuire și zonă de recreere”, Str. Păstorilor nr. 20, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având un drept real asupra terenului. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă de instituții de învățământ, servicii, locuire și zonă de recreere”, Str. Păstorilor nr. 20, Timişoara, și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC a Cod FO53-13,Ver.1 page 20f2

Atasament: Raport_de_specialitate_POTRA_Pastorilor_20.pdf

SC2020-007502/31.03.2020 RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara Având în vedere Rreferatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020- 007502/03.03.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, se propune dezvoltarea unei zone de institutii de invatamant, servicii, locuire si zona de recreere, rezolvarea circulației carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi. Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. SC2020-007502/24.03.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 71/10.12.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 04/30.01.2020; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5428/18.12.2017 prelungit până la data de 17.12.2019 si Certificatului de Urbanism nr. 51/21.01.2020, precum şi Decizia de încadrare nr. 97/09.09.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia P.UZ. — DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, beneficiar POTRA MURESAN CRISTINA - ADRIANA, proiectant S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Cosmin Sandu BLOJU, a fost afişată pe site- ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 12.09.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care documentatia nu a fost consultata de nici o persoana interesata. Nu au fost formulate obiectii referitoare la aceasta documentație. La întâlnirea cu proiectantul SC VITAMIN ARHITECTS SRL, organizată în data de 24.09.2019, intre orele 14,00 — 15,00, la sediul PMT — Direcţia Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana interesata. Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019-014457/17.10.2019. Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ — DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Planul Urbanistic Zonal — DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L., proiect nr. 124/2017, beneficiar POTRA MURESAN CRISTINA - ADRIANA. Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, în suprafață totală de 29.84 mp, este amplasat în partea de Nord-Vest a Municipiului Timişoara, în intravilan, la periferia orasului, in cartierul RONAT, la vest de calea ferata. Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 — UTR 17 - zonă de locuințe pentru maxim două familii şi funcțiuni complementare, parțial zonă propusă pentru spații verzi amenajate şi plantații de protecție; teren afectat de zona de protecție şi servitute a culoarelor de utilități generatoare de riscuri tehnologice, de zona de protecție a liniilor electrice aeriene, de canal şi de zona de protecție a terenurilor cu destinație specială; teren posibil afectat de sistematizarea zonei şi de zona de protecție a liniilor de cale ferată. Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă cu interdicție de construire, pentru care sa fie necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş şi al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş; Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OQUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului. Terenul reglementat este în suprafață totală de 29.84lmp, teren intravilan, înscris în CF 408105 nr. cad. 408105 (CF vechi 10929, nr. top. 17763, 17764), cu folosinta actuala curti constructii S=66lmp si arabil S=29.180mp, proprietar POTRA MURESAN CRISTINA — ADRIANA. Planul Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone de institutii de invatamant, servicii, locuire si zona de recreere, rezolvarea circulației carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019- 005240/03.10.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U. Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 160/05.03.2019 si de plansa nr. 280/09.2018 — „Plan de situatie retele edilitare” si conform Planului de actiune asumat nr. UR2019-017957/06.11.2019. Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Șef nr. 04/30.01.2020, sunt următorii: - Funcţiuni propuse: dezvoltarea unei zone de institutii de invatamant, servicii, locuire si zona de recreere, rezolvarea circulației carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi, grupate pe trei subzone: Is_A // Zonă de instituții şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente// Școală şi grădiniță: - regim de înălțime maxim S+P+1E, - POTmax = 25%, CUT=1,4 - Hmax=l0m - zonă verde 30% M4 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală: - regim de înălțime maxim S+P+IE, - POTmax = 19,55%,, CUT=0,6 - Hmax = lOm - zonă verde 30% Lip //Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic - regim de înălțime maxim S+P+1E: - POTmax =20,16%, CUT=0,6 - Hmax = lOm - zonă verde min 25% Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. 97/09.09.2019 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiș min 58,13%, Suprafața de spatii verzi va fi amenajată şi întreţinută. Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde". - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislației în vigoare. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, P.O.T. şi CUT. se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar întabularea va fi posibilă doar după ce terenurile afectate de drumurile aferente etapei respective de dezvoltare vor deveni domeniul public. Circulații și accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005240/03.10.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 160/05.03.2019 si de plansa nr. 280/09.2018 — „Plan de situatie retele edilitare” si conform Planului de actiune asumat nr. UR2019-017957/06.11.2019; La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

ROMÂNA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARII Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al MLPA.T. (MT.C.T.). Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform plansei nr. 05 „Obiective de utilitate publica, circulatia terenurilor”, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Planul Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, întocmit conform proiectului nr. 124/2017, realizat de SC VITAMIN ARHITECTS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Se stabilesc condițiile de construire: - Funcţiuni propuse: dezvoltarea unei zone de institutii de invatamant, servicii, locuire si zona de recreere, rezolvarea circulației carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi, grupate pe trei subzone: Is_A // Zonă de instituții şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente// Școală şi grădiniță: - regim de înălțime maxim S+P+LE, - POTmax = 25%, CUT=1,4 - Hmax=lOm - zonă verde 30% M4 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală: - regim de înălțime maxim S+P+1E, - POTmax = 19,55%,, CUT=0,6 - Hmax = 10m - zonă verde 30% Lip //Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic - regim de înălțime maxim S+P+IE: - POTmax =20,16%, CUT=0,6 - Hmax = l0m Cod FP 53-01, ver. 1

- zonă verde min 25% Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. 97/09.09.2019 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiș min 58,13%, Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreţinută. Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 și Anexa | - Cadastrul Verde". - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislației în vigoare. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, P.O.T. şi C.U.T. se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar întabularea va fi posibilă doar după ce terenurile afectate de drumurile aferente etapei respective de dezvoltare vor deveni domeniul public. Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005240/03.10.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U. Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 160/05.03.2019 si de plansa nr. 280/09.2018 — „Plan de situatie retele edilitare” si conform Planului de actiune asumat nr. UR2019-017957/06.11.2019. 3. Planul Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR cr. 20, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat este în suprafață totală de 29.841 mp, teren intravilan, înscris în CF 408105 nr. cad. 408105 (CF vechi 10929, nr. top. 17763, 17764), cu folosinta actuala curti constructii S=66lmp si arabil S=29.180mp, proprietar POTRA MURESAN CRISTINA — ADRIANA. 4. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform plansei nr. 05 „Obiective de utilitate publica, circulatia terenurilor”, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ. Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

ROMÂN.A JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L., proiect nr. 124/2017, proprietar POTRA MURESAN CRISTINA — ADRIANA, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local. ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER “m Red/dact - M.M. Cod FP 53-01, ver. 1

Atasament: Referat_de_aprobare_a_proiectului_de_hotarare_PUZ_POTRA_Pastorilor_20.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2020-007502/31.03.2020 REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara 1. Descrierea situației actuale Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, în suprafață totală de 29.84lmp, este amplasat în partea de Nord-Vest a Municipiului Timişoara, în intravilan, la periferia orasului, in cartierul RONAT, la vest de calea ferata. 2. Schimbări preconizate și rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone de institutii de invatamant, servicii, locuire si zona de recreere, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi. Pe parcela studiată se va asigura accesul auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005240/03.10.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. 3. Alte informații În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, au fost obținute Certificatului de Urbanism nr. 5428/18.12.2017 prelungit până la data de 17.12.2019 si Certificatului de Urbanism nr. 51/21.01.2020, Avizul de Oportunitate nr. 71/10.12.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 04/30.01.2020, Decizia de încadrare nr. 97/09.09.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu; 4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L,, proiect nr. 124/2017, beneficiar POTRA MURESAN CRISTINA - ADRIANA, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: plan_de_actine.pdf

PLAN DE ACȚIUNE În vederea implementării investițiilor propuse prin UR2013 - 017957 foc" 215 Planul Urbanistic Zonal ” Elaborare PUZ - Dezvoltare zonă de instituții de invăţământ, servicii, locuire și zona de recreere” Generat de imobilul de pe : Strada Păstorilor, Nr. 20. Timişoara Beneficiar * Cristina Potra-Mureşan Conform Avizuiui de oportunitate : 71/10.12.2018 | | OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚI INI CADASTRALE ȘI NOTARIALE Evaluarea estimativă a costurilor Crt N E TI ra (EUR) Responsabilul finanțării) Etapele de realizare a operațiunilor şi investițiilor (perioada preconizată) 2 !_|LUCRĂRI LEGATE DE MIŞCAREA TERENURILOR la Operatiuni cadastrale/notartale de trecere a terenuiu: destinat prospectului Etapizat, în 90 de zile de la recepţia la terminarea lucrărilor. înainte de intabulare stradal în domentul public 317 7 [LUCRĂRI DE DRUMURI (suprafata cedată 2085 m) [(TEIE] Cristina Potra-Mureşan i CAROSABIL PARCĂRI - 286.32 mp 21048 | TROTUARE- $ mp 37458 2019-2029 | PISTA BICICLETE - 512,93 mp 1649 SPAȚII VERZI - 395 mp 1658 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, OPERAȚIUNI CADASTRALE ŞI NOTARIALE IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE Evaluarea estimativă a costurilor A Pet ca a atlete publică Responsabilul finanțării) Etapele de realizare a operațiunilor şi investițiilor (perioada preconizată) Crt cadastrale şi notariale şi a investițiilor propuse (EUR) 3 LUCRĂRI EDILITARE 32.547 1. Înstalattt de canalizare menajera - racord stradal - 300 ml 75 i 9-2029 Z Tnstalatir de alimentare cu apă de consum menajer - branșament - 230 ml TCTIE Cristina Potra-Mureşan 201 [ ST ZTO ml 3240 Primar, Nicolae Dezvoltator. Cristina Potra-Mureşan

Atasament: 2019_12_11_A01_Incadrare_in_zona.pdf

Încadrarea în zonă

|
Zr iz NS MRI A
ZONIFICAREA TERITORIULUI LEGENDA — UNITE me LIMITA TERITOR ULUI ADMINISTRATIV. DI UNITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT m UVITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE —— MITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA — ZONIFICARE FUNCTIONALA —— | E | ZONA CENTRALA ȘI ALTE ZONE CU FUNC" E! COPIERE DE INTERES ZONE PENTRU LOCUINTE SI 2 (PF (PESTE PU) [BV 71 ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE unor ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII CT] zora urati DE SPAT AMENAJATE, FER PREZ [T7/] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA | CIMITIRE ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR EI ——] ZONA CIRCULATIE RUTIERA Si CONSTRUCTII AFERENTE TON CIRCULATIE FEROVIARĂ SI CONSTRUGTII — ZONA CIRCULATIE NAVALA Si CONSTRUCTII i AFERENTE N A APE. OGLINZI DE APA! PORT PADURE PARC [——] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA "V7/) DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI Fr DRUMURI NATIONALE: JUDETENE, COMUNALE ZE GENTURA OCOUITOARE INEL VI PE AUTOSTRADA, mm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE. na) MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI TRASEE PIETONALE MAJORE INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE = POLURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE m PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU CF. — REGLEMENTARI AREA CU VADARE ISTORICĂ. =! ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA. ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE CF ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU E) BRUNI EMERIT ERE BE DEEA (RR PETRI E OTU DE PENSIUNE - LA APROBARE PUZ. / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE (EESTI INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE INTEROICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA. LA APROBARE PUZ PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE

Atasament: 2019_12_11_A02_Situatia_existenta.pdf

Atasament: 2019_12_11_A03_Reglementari_urbanistice.pdf

al, INNA le a RI le = RI MIEI
4918,40 20,00 2729,71 11,10 13525,60 55,00 3418,29 13,90 4592,00 100,0€ 5,00% 469% 78,92 11,39 100,0€ 3 ls e sase 119,80 11,00 4,20% 49,49 35,31 100,0€ = sala POT 16,48% 0,70% 0,40% 9,95% 14,33% 58,13% E E TE
RIAL UTR 1 - 24592 mp 137,00 0,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 24592.00 0.00 JRIAL UTR 2 - 4160 mp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4160,00 0.00 JRIAL UTR 3 - 1089 mp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1089,00 0.00 | TOTAL - PARCELA 29841 Suprafete 4918,40 208,00 119,80 2970,45 4276,81 T347,55 a
BILANT TERITO BILANT TERITC i onstruire importanţă locală"// BILANT TERITC im redus de înălțime eriferic"//Loc uire BILANT TERITORIA ericii"// im de construire importanţă locală"// u regim redus de înălţime eriferic"//Loc uire
1ls, Zonă de instituţii și servic Grădiniţă-Scoală 2. Zona de comunicatie rutiera - Spatii verzi 4. Zona platforme/acc esuri/part eren UTR 1 1. "MA, Zonă mixtă cu regim de deschis adiacentă arterelor de Activtăţi economice - Birouri 2. Zona de comunicatie rutiera 3. Spatii verzi 4. Zona platforme/acc esuri/part eren UTR 1 1. "Lip, Zonă de locuinţe cu reg dispuse pe un parcelar de tip p individuală 2. Zona de comunicatie rutiera 3. Spatii verzi 4. Zona platforme/acc esuri/part eren UTR 1 TR 1."Is, Zonă de instituţii si s Grădiniţă-Scoală TR 2. "MA, Zonă mixtă cu reg deschis adiacentă arterelor de Activtăţi economice - Birouri TR 3. "Lip, Zonă de locuinţe c dispuse pe un parcelar de tip p individuală 2, Zona de comunicatie rutieră 3, Zona platforme/acc esuri/part
INDICATORI URBANISTICI MAXIMI/UTR Zone funcționale Subzona|__UTR burete | CUT |poentzonaverde Regim maxim de înălțime II Iele e “ - le e |

Atasament: 2019_12_11_A04_Reglementari_edilitare.pdf

1

0

,

0

0

7

,

0

0

S

t

r

.

S

a

c

u

l

u

i

Z o n ă d e s t u d i u

Z

o

n

ă

d

e

s

t u

d

i u

C

a n a l B

e g a V

e c h e H

C

n 1 0 2 0

>

<

>

<

>

<

>

<

S+P+1E

S+P+1E

S+P+1E

S+P+1E

S+P

S+P

S+P

S+P

S+P

S+P

S+P

P

PP

P

P

P

P+1E

P+1E

P a r c a r e

S

+

P

+

1

E

6 3 ,5

0

P

a

r c

a

r e

P

r o m

e n a d a a c c e s p u b lic

( p r o f il

3 )

S

+

P

+

1

E

S

t r . P

ă

s

t o

r i l o

r

3."Lip, Zon e cu regim

ime dispuse pe un

parcelar de tip periferic"

//Locuire individual

S+P+1E

POT =11,00%

lo c d

e m

a n e v ra

B U

S

B U

S

D

r o

p

o

f f

5,00

1

5

,

0

0

2."M4, Zon mixt cu regim de construire

deschis adiacent

"// Activit

S+P+1E

POT =5%

2 3 , 5 0

10

11.90m

6

7

9

17.29m

5

48.23m

S

a

n

t

1

11

12

19

20

21

93.47m

a

s

f a

l t

2 3

4

13

14

15

16

18

82.14m

43.31m

47.55m

28.82m

35.94m

33.52m

27.37m

15.67m

17.10m

14.55m

14.53m18.85m

95.33m

15.15m

68 .73

m

1. "Is, Zon "//

Gr

S+P, S+P+1E

POT=20%

Nr.cad.419203

Nr.cad.435838

Casa existentă

St r.

Pa st

or ilo

r-N r.

to p

17 77

3

H

C

n 1 0 2 0

HCn 1020

Nr.cad.444681

444680

Nr. top 17775

S

t

r

.

M

a

r

g

i

n

e

n

i

l

o

r

(

a

s

f

a

l

t

)

S

t

r

.

L

i

m

a

n

(

a

s

f

a

l

t

)

10

11.90m

6

7

9

17.29m

5

48.23m

S

a

n

t

1

11

12

19

20

21

93.47m

a

s

f a

l t

2 3

4

13

14

15

16

18

82.14m

43.31m

47.55m

28.82m

35.94m

33.52m

27.37m

15.67m

17.10m

14.55m

14.53m18.85m

95.33m

15.15m

68 .73

m

P

T

T

1

P

T

T

3

P

T

T

1

P

T

T

2

P

T

T

3

P

T

T

2

2

1

, 0

0

3,00

5,00

3,00

5,00

1 8 , 5 0

5,00

65 ,5

0

1

0

8

, 0

0

5,00

3

, 0

0

2

1

, 0

0

1

5

, 0

0

4 9 , 5 0

2 6 ,0

0

4 6 , 0 0

1,50

1,50

1

8

,

0

0

CV

He

GS

CV

CV

Separator hidrocarburi

Gura varsare in canal ANIF

CACR

Legenda:

Hidrant exterior suprateran

Camin de vizitare canalizare menajera

Conducta de alimentare cu apa hidranti exteriori

Camin de vizitare canalizare pluviala

Gura de scurgere canalizare pluviala

Camin de vane alimentare cu apa

Conducta de canalizare menajera

Conducta de canalizare pluviala

Conducta de alimentare cu apa de consum menajer

He

He

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV CV CV

CV

CV

CR Camin racord canalizare menajera

CA Camin apometru alimentare cu apa

GSGS

CV CV

Separator hidrocarburi

CV

CV

C V

C V

C AC R

Protectie conducte Bazin retentie

CV

CV

CV

CV

CV

CVex

Extindere retea canalizare menajera stradala de pe strada Marginenilor din

conducta DN300

CV

CV

C RC A

CV

CV

CV

CV

Traseu alimentare energie electrica

PT

CV

CV

CV Protectie conducte

Rezerva de

incendiu V=110

mc

Camin

PSI tip B

Spatiu

tehnic

CV

CV

CV CV

CV

CV CV CV

CV

He

He

He

He

He

He

He

NOTA:

Aceasta plansa se va consulta impreuna cu celelalte planse din aceasta documentatie

SEMNATURANUMESPECIFICATIE

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATACERINTA VERIFICATOR

NUME SEMNATURA

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

Scara:

1:500

PROIECTAT:

DESENAT:

SEF PROIECT:

Nr.plansa:

4

ing. GHILEZAN F.

DENUMIRE PROIECT: Dezvoltare zona institutii de invatamant,

servicii, locuire si zona de recreere

OBIECT: INSTALATII EDILITARE

AMPLASAMENT: Timisoara, Str. Pastorilor, Nr.20 (provizoriu),

CF408105, Nr.Top.: 17763, 17764, Jud. Timis

PLANSA: REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARA

BENEFICIAR: Potra-Muresan Cristina-Adriana

DATA:

12.2019

Faza:

P.U.Z.

Nr.proiect:

280/09.2018

S.C. CRUZEIROS S.R.L.

Calea Sagului, Nr.136, Timisoara,

Tel: 0256-456802, E-mail: [email protected]

ing. GHILEZAN F.

ing. GHILEZAN F.

AutoCAD SHX Text
86.17
AutoCAD SHX Text
86.39
AutoCAD SHX Text
86.28
AutoCAD SHX Text
86.10
AutoCAD SHX Text
86.16
AutoCAD SHX Text
86.05
AutoCAD SHX Text
85.95
AutoCAD SHX Text
85.96
AutoCAD SHX Text
86.11
AutoCAD SHX Text
86.03
AutoCAD SHX Text
85.94
AutoCAD SHX Text
85.83
AutoCAD SHX Text
85.96
AutoCAD SHX Text
85.95
AutoCAD SHX Text
86.02
AutoCAD SHX Text
86.33
AutoCAD SHX Text
86.08
AutoCAD SHX Text
86.00
AutoCAD SHX Text
85.82
AutoCAD SHX Text
86.00
AutoCAD SHX Text
86.14
AutoCAD SHX Text
86.09
AutoCAD SHX Text
86.04
AutoCAD SHX Text
86.02
AutoCAD SHX Text
86.06
AutoCAD SHX Text
86.06
AutoCAD SHX Text
85.81
AutoCAD SHX Text
86.00
AutoCAD SHX Text
85.96
AutoCAD SHX Text
86.10
AutoCAD SHX Text
86.11
AutoCAD SHX Text
86.12
AutoCAD SHX Text
86.15
AutoCAD SHX Text
86.21
AutoCAD SHX Text
86.10
AutoCAD SHX Text
86.04
AutoCAD SHX Text
86.06
AutoCAD SHX Text
86.09
AutoCAD SHX Text
86.17
AutoCAD SHX Text
86.15
AutoCAD SHX Text
86.24
AutoCAD SHX Text
86.04
AutoCAD SHX Text
85.86
AutoCAD SHX Text
86.05
AutoCAD SHX Text
86.16
AutoCAD SHX Text
86.20
AutoCAD SHX Text
86.13
AutoCAD SHX Text
86.16
AutoCAD SHX Text
86.22
AutoCAD SHX Text
86.10
AutoCAD SHX Text
86.11
AutoCAD SHX Text
86.10
AutoCAD SHX Text
86.02
AutoCAD SHX Text
86.01
AutoCAD SHX Text
86.16
AutoCAD SHX Text
86.02
AutoCAD SHX Text
86.00
AutoCAD SHX Text
85.51
AutoCAD SHX Text
85.58
AutoCAD SHX Text
85.66
AutoCAD SHX Text
85.72
AutoCAD SHX Text
85.77
AutoCAD SHX Text
85.70
AutoCAD SHX Text
85.41
AutoCAD SHX Text
85.81
AutoCAD SHX Text
85.96
AutoCAD SHX Text
85.81
AutoCAD SHX Text
85.81
AutoCAD SHX Text
85.82
AutoCAD SHX Text
85.72
AutoCAD SHX Text
85.74
AutoCAD SHX Text
85.78
AutoCAD SHX Text
85.46
AutoCAD SHX Text
85.65
AutoCAD SHX Text
85.60
AutoCAD SHX Text
85.56
AutoCAD SHX Text
85.50
AutoCAD SHX Text
85.70
AutoCAD SHX Text
85.81
AutoCAD SHX Text
85.90
AutoCAD SHX Text
85.86
AutoCAD SHX Text
85.90
AutoCAD SHX Text
85.79
AutoCAD SHX Text
85.71
AutoCAD SHX Text
85.58
AutoCAD SHX Text
85.74
AutoCAD SHX Text
85.71
AutoCAD SHX Text
85.66
AutoCAD SHX Text
85.68
AutoCAD SHX Text
85.71
AutoCAD SHX Text
85.74
AutoCAD SHX Text
85.79
AutoCAD SHX Text
85.78
AutoCAD SHX Text
85.84
AutoCAD SHX Text
85.82
AutoCAD SHX Text
86.66
AutoCAD SHX Text
86.89
AutoCAD SHX Text
87.13
AutoCAD SHX Text
86.42
AutoCAD SHX Text
86.69
AutoCAD SHX Text
86.79
AutoCAD SHX Text
86.96
  • Sheets and Views
    • Layout1

Atasament: 2019_12_11_A05_Obiective_de_utilitate_publica.pdf

%C
0'00L 1VLOL IZU3A ILLYdS NYLN3d IT8Nd INNINIWOA YM3I VA 3S 35 32ZI3 I3INVOSUY3d Y VLYNYd ' NNYQ NULNI3d I8Nd INTNINSWOA YA3D VA 3S 33 32ZI4 I3NVOSU3Id Y YLYAYd N3YIL SvLIE Lv86c 32ZI4 I3NVOSU3Id Y YLYAYd N3YIL Sndoud 1N3LSX3 pn) -VINH8Nd 30 3AILI3I80 1VINOLISIL LNYVIIA

Atasament: 2019_12_11_A06_Posibilitati_de_mobilare.pdf

20,00% 11,10% 33,00% 13,90% 100,00% 3,00% 4,69% 18,92% 11,39% 100,00% 11,00% 4,20% 49,49% 33,31% 100,00%
8,40 9,71 25,60 8,29 32,00 3,00 5,00 3,00 1,00 0,00 POT 16,48% 0,70% 0,40% 9,93% 14,33% 28,13% 100,00%
"Ip 272 133; pi pi pr | 245 IP ) 20i 19. 328 47 41€ pi pi pr | Ip p—_ pi —_—_ pr | 29841
UTR 1- 24592 n 00 0,535 0,0 7 0,0 ) ) lu 0,0 2,00 0,0 7 LUTR2 - 4160 m iu 0,0 0,0 0,0 0,0 „00 0,0 O OD L UTR 3 - 1089 m iu 0,0 0,0 0,0 0,0 o ODO TAL - PARCELA Suprafete 4918,40 208,00 119,80 2970,45 4276,81 17347,35 29841,00
Ol TVIHOLIHIL 680 0 0 t 0 t 0 a INV 0 0 t 0 t 0 INV 6Svc 0 0 t 0 IL LNY
BIL/ / BIL onstruire portanță locală"// BIL redus de înălțim feric”//Locuire BILANT Vicii”// de construire portanță locală"// regim redus de în feric"//Locuire
stituții și servicii”, Inicatie rutiera a/accesuri/parcări (tă cu regim de c tă arterelor de im ice - Birouri Inicatie rutiera a/accesuri/parcări locuinţe cu regim arcelar de tip peri Inicatie rutiera a/accesuri/parcări de instituţii și sei ă mixtă cu regim tă arterelor de im ice - Birouri ă de locuințe cu | arcelar de tip peri Inicatie rutieră a/accesuri/parcări
1."ls, Zonă de in Grădiniţă-Școală 2. Zona de comt 3. Spatii verzi 4. Zona platformt TR1 1. "M4, Zonă mi» deschis adiacen Activităţi econom 2. Zona de com 3. Spatii verzi 4. Zona platformt TRI 1. "Lip, Zonă de dispuse pe un fă indivduală 2. Zona de comt 3. Spatii verzi 4. Zona platformt TR1 Zone functionale UTR 1."Is, Zonă Grădiniţă-Școală UTRZ. "MA, Zon deschis adiacen Activităţi econom UTR3. "Lip, Zon dispuse pe un fă indivduală 2, Zona de com 3, Zona platform 4. Spatii verzi TOTAL
rde Regim maxim de înălțime
INDICATORI URBANISTICI MAXIMI/UTR pom | CUT. Procent zona vei 4160 19,55% 30% min 1089 20,16% 25% min
Zone funcţionale UTR 2."M4, Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanţă locală"// Activități economice - Birouri 3."Lip, Zonă de locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip periferic"//Locuire individuală

Atasament: 2019_12_11_A07_Plansa_Drumar.pdf

Str . M

ărg ine

nilo r

Str. Sacului

Zo nă

d e

st ud

iu

Zonă de studiu

Canal Bega Veche HCn 1020

S+P+1E

S+P+1E

S+P+1E S+P+1E

S+P

S+P S+P S+P

S+P S+P

S+P

P

PP

P

P

P

Pa rc

ar e

S+ P+

1E

Pa rc

ar e S+

P+ 1E

Str. Păstorilor

18,50

loc de manevra BUS

BU S

PTT1

PTT1

PT T2

PT T3

PT T2

PT T3

Promenada acces public

fig.G1

fig.G1

fig.G1

fig.B1 fig.G1

fig.G1

fig.G1

fig.G1

fig.G1

Zona verde protectie LEA

LEA 110 kw

LEA 110 kw

Str. Liman

6,00

2,5 0

6,00

2,5 0

6,00

2,5 0

33,50 6,00

6,00

2,5 0

2,5 0

6,00

6,00

2,5 0

2,5 0

6,00

2,5 06,00

2,50

6,00

2,50 6, 00

2,50

6,00 2,50

1,50

1,002,50

1,50

7,0 0

3,5 0

2,5 0

1,5 0

R6,00

R6,00

R6, 00

R6,00

6,00

fig.G1

fig.B1

6,002,5 0

Acces rutier propus gradinita si scoala

Acces rutier propus-birouri Acces rutier locuinta individuala

fig.B1 3,00

3,00

5,0 0

2,5 0

5,00 9,00

2,50

5,00

2,50

5,00

2,50

5,00

2,50

5,00

2,50

5,00

2,5 0 2

,00 3,0

0

2."M4, Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță

locală"// Activități economice - Birouri S+P+1E

POT =5%

3."Lip, Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic" //Locuire individuală S+P+1E POT =11,00%

fig.G1

15,00

1. "Is, Zonă de instituții și servicii"// Grădiniță-Școală S+P, S+P+1E POT=20%

fig.B1

R6,00

R6, 00

fig.G1

21, 00

4,0 0

Drop off fig.G1

18,00

1,50 2,50 1,50

4,00 1,50

7,00

Tr ot

ua r

Profil transversal tip PTT 1

Li m

ita p

ro pr

ie ta

te

Tr ot

ua r

Sp at

iu v

er de

/ Pa

rc ar

e

Ve lo C ar

os ab

il 1

ba nd

a pe

s en

s

Sp at

iu v

er de

/ Pa

rc ar

e

Tr ot

ua r

>

>

Li m

ita p

ro pr

ie ta

te du

pa c

ed ar

e

Ve lo

Zo na

v er

de pr

ot ec

tie ca

na l

Tr ot

ua r

Zo na

v er

de pr

ot ec

tie

C an

al "B

eg a

ve ch

e"

Li m

ita p

ro pr

ie ta

te du

pa c

ed ar

e

Sp at

iu v

er de

/ pr

ot ec

tie

> >

Ve lo

> > Sp

at iu

v er

de /

pr ot

ec tie

Sp at

iu v

er de

/ Pa

rc ar

e

Tr ot

ua r

C ar

os ab

il 1

ba nd

a pe

s en

s >

>

scara 1:200

1,50 2,50 1,00 3,00 3,00 2,50 1,50

15,00 6,00

> >

21,00

4,00 2,50 1,00 2,50 7,00 2,50 1,50

3,50 3,50

> >

3,00 2,50 2,00

Profil transversal tip PTT 2 scara 1:200

Profil transversal tip PTT 3 scara 1:200

C.F.

C.F.

C.F.

C .F

.

C al

eaStr. C on

sta nti

n A . R

os ett

i

St r.

Ci re

su lu

i

Str. Sacului Str. Pa

storilo r

B og

da ne

st ilo

r

TEREN STUDIAT

Referat / Expertiza Nr. / DataCerintaSemnaturaNumeVerificator / expert

Proiect nr.:Beneficiar:

Faza:Scara:SemnaturaNume

Plansa nr: 1

Titlu plansa:Data: Sef proiect Proiectat Desenat

P.U.Z. Specificatie

1:500

64.PC/2018

ing. R. Bene SEPT. 2019

Titlu proiect: DEZVOLTARE ZONA INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE

ing. F. Cosoveanu

Str. Sorin Titel,nr.1, ap.5 Cam. 2, Timisoara

Tel / Fax: 0356 465159 Reg.Com.35/3979/2005

C.U.I.18220270 E-mail: [email protected]

POTRA-MURESAN CRISTINA-ADRIANA

PLAN DE SITUATIE LUCRARI RUTIERE ing. F. Cosoveanu

Adresa: mun. Timisoara, str. Păstorilor, nr.20, jud. Timis. C.F. nr. 408105, nr. cad. 408105;

Conform ANEXA 2 PUG, pct. 8 - Construcții învățământ: Cadre didactice : 1 loc de parcare la 4 cadre didactice Elevi: 1 loc de parcare la 30 elevi Cadre didactice: 30 Elevi: 240 30/4+240/30=16 loc de parcare + 1 loc de parcare autocar= =17 locuri de parcare necesare Locuri de parcare necesare = 17 locuri de parcare Locuri de parcare realizate = 35 locuri de parcare

CALCUL LOCURI DE PARCARE CONSTRUCTII INVATAMANT:

Conform ANEXA 2 PUG, pct. 2 - Sedii firme, birouri: Salariați 30-100 : 1 loc de parcare la 10 salariați, spor 50%. Salariați: 33 33/10+50%=5 locuri de parcare necesare Locuri de parcare necesare = 5 locuri de parcare Locuri de parcare realizate = 6 locuri de parcare

CALCUL LOCURI DE PARCARE SEDII FIRME, BIROURI:

CONSTRUCȚII PROPUSE

LIMITA DE PROPRIETATE

LEGENDA

SUPRAFAȚĂ PISTE BICICLETE PROPUSE

ZONA DE STUDIU

CONSTRUCȚII EXISTENTE

ZONA DE PROTECȚIE LEA ȘI CANAL

SUPRAFAȚĂ TROTUARE PROPUSE

ZONE VERZI PROPUSE

SUPRAFAȚĂ PARCARI PROPUSE

1:100

PLAN DE INCADRARE IN ZONĂPLAN DE SITUAȚIE LUCRARI RUTIERE, Scara 1:500

Atasament: 2019_12_11_PUZ_Potra_Memoriu.pdf

� ��������� �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

� � � � � ��������� � ���� � ���� ������� ��������������������

����������������������� ���������� ������ ���������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� �������� �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

� ��������� ���

?2���862��6�82@-�� ?2�=�A-%62����%�?2�8�>-8-�B88�?2�8�=CBC�D�-&� >26=8@88&�A�@�862�E8����%�?2�62@62262�

%��A%>%�2�-�� � >-6%?%��C>-�68A�6&��6!� �&�-8�8E�%6%&� >��6%0%-C�� � � �!�'����� :2�208@8%6���������������� � ��-6%���62E%��@68>-8�%;%?68%�%� �6�82@-%�-�%6F8-2@-�6C�� >!@!�=8-%�8��%6@F8-2@->�>!6!A!� �6�82@-��6!�� � � � ' ��/� 0%�%�� � � � ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ��������* �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

������������ ������������

���� ������� ������������������������������������������� ���������� ��� ������������ � � �������� � ������ �� ��������� � >!@!�=� �����%�#� �� � !�!�!�

> ��$��%������&��6!'&�-���������-��!� 0�G!�� 1+�'**11�� �

� � � � E��������� � � � %�#!�6�$����9�H�&��

-��!��/ *+ /1�'� � � � � � ������ �� ���#� �� ��I� � %�#!�6�$����9�H��

%�#!�> ��!�������������� � -��!��/1'111�'��

� � � ������ �� �$����J��� ���� %�#!���J!�:��K��@� ����>��$�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ��������' �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

� �

�� ���������� ������ �

�� ���������� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������

��� ���� !"#$�$���������������������������������������������������������������������������������������������������%� ����� ������������� ���������� ���������������������������������������������������%� ��&�� �������� �����������������������������������������������������������������������������������������%� ��'�� ������� �����������������������������������������������������������������������������������%�

&�� ��(!)"*�(#�"(*�(*�!$+, *�-�))���������������������������������������������������������������������������.� &���� �� ������� ��������������������������������������������������������������������������������������.� &�&�� ��������������� �����������������������������������������������������������������������.� &�'�� ��������������� �������������������������������������������������������������������������.� &���� �����������������������������������������������������������������������������������/� &�%�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ &�0�� �� �������������� ����������������������������������������������������������������������&� &�.�� ��1� ������������������������������������������������������������������������������������������'� &�/�� � ������������������������������������������������������������������������������������������� &�2�� ���������� �������������������������������������������������������������������������������

'�� � 3"�$�)�!$�!$+, *�(�$�"�4(�)5�)#-��������������������������������������������������������������%� '���� � ������������������� �����������������������������������������������������%� '�&�� ������������� ���6��7��,)8 (�$��9)� �6�7��(,)+(�$��������������������������������%� '�'�� ��� ������������������������������������������������������������������������������%� '���� � ��������������������������������������������������������������������������������������0� '�%�� ���� ���������1� ��������������������������������������������������������������������2� '�0�� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������&'� '�.�� � �����������������������������������������������������������������������������������������&��

��� � �#*"+))������������������������������������������������������������������������������������������������������&/� � �

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ��������1 �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

�� ���� !"#$�$�

���� �������������� ���������� ������������

?�������������I�����?2�=�A-%62����C�?2�8�>-8-�B88�?2���=CBC�D�-&�>26=8@88&� A�@�862�E8����C�?2�62@62262� :�������������-6%;��62E%��@68>-8�%;%?68%�%�� ������ �� �$����#� �� ��I��>!@!�=8-%�8��%6F8-2@->�>!6!A!� ������ �� � ������� � ���$��� �����>!@!�@6��286�>�>!6!A�!� ������ �� � ������� � ��$��������>!@!�@�>�@��>�>!6!A!� ���I��$�������� ��� ' ��/� 0�L��$�������� ������������J��� ���L�����(���)�

��&� �������� ���

• � *)#)�-�)�(*$��$:$);3� 8�(:�

:��������������-6%;��62E%��@68>-8�%;%?68%�%��������������� � ����� �������� �� ��"��������������������-���M����&��$�� ����� ������@0�'����1&���������$���M �� �����L��������I ��������"� �N�����?�L"�� ����L��I��� � �N���$��O�"INI�,� �&� ��"����&� ��������M��L��I�$����������!�� �

• �$,$!$�)�(*$�3� 8�(:"*")�!$�!$+, *�(�$�(�* #(*)�-<))��3$���"�+ �(�5�"!)(�-�

%���� ���� �����"� �N���� �����I�O����� ���"� ��I����������������-���M����&���� �������������M����&�O����� ������6���N&����"� �$������������ I!�� ?� ���N�������������9�� ��$������I�$��������N����� �����G���$��I���������M�� ����N�������������� ���&����N��������� I���� ��� ��N���"��L������K� ��M������ �N���$�� ��� ��N��!������������ ��� ��I������I����������N����$�"�$����������������$� �$�� O�I�N����(��&��.��)!�� -������������� ������NI�$�� �!�'������",�$�O�� � ��N����� ���I������ � I��������� ��� ���N���$�� ���������NI���$�"�$���I������ ������NI�$���*/���������L��I� $����� � I�$��++�����O��K�������!� -�������� ��$����� � �� ����� A��>�$�����������������!�@�$!�'�� �*&�'� 1'+&�' +��1P� A��=� ���������������!�@�$!�'*1�*�P� A�����$�����������������!�@�$!�'''+���M����!�@�$!��///1!� A��2 ���������������!�@�$!��//+ �!�

��'� ������� ����������

• �)5�(�5�"!))* ��5)�3� )$#�$* ��$*(4 �(�$�(��$�) �� ��� ��� ������L�� ��$������ �N�������� � �$�� ��� , �������������J��� ��������J� �� $���"����I � ��� ��������� �$�� ��, �M��������������J��� ������������ ���$���� �������� �J��� ��$����N���$��$�L"�� ������L����&�$��I����������LI�� �

 > �$��� ����� ����O� ���� �$�����!�6� �-������=� ���!�

 > �$������� �#����O� ���� ���������$��J�������������&������L� �$��>!@!� @2�@��>-6�@-�>!6!A��

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ��������+ �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

 9#�$������"��$��� �$�������$�����J������ �����N��� �����$����������Q� ��$��� �"�9��Q�����Q� ��������J� ������$������A�%-���!��/+ ��� �+!��! ���P��

 A�������!�*1� �������"��$������K����� ��� �������� ����J��� �����P��

 A�����1� ����&����"��$��� ���L������G��� I������� ���N��������� ��$����I����� �������� I������� �������P�

 ��$������A�%-���!���'* �������"��$�����J���������������� �$�������� $�������������A�����1� ��������"��$��� ���L������G��� I������� ���N�����&���� ��$����I����� �������� I������� �������P�

 ��$��������� �������>I�I IN�����!�1*+ ���/����"��$���������$�������I!�

 �����������J��� ���9�����������������������-���M�����(����)&� �������$�� �� I�� �� � �� �O���� ��"����!�

@������������������J��� ���9�����������"�L����( �� )&� �������$����NI�� �� � �� �O�� �� ��"����&�L����R9� ��$I������������I�QL��I�$��������� ������I$����$� ��� �� ������� �������J���S� �

• �)5�(�5�"!))* ��!$�="�!(:$��(�$�7�� #:)�$�# �# :)�$���#"� �� � � @�� ����� ���$����J��� ����!�1' ��$�����!� ! ��/����� ��JN��� �M���������� �O��J�L�� F!@!A!���!��*� ��/&�O��J�L����9�O��"������&����������� �� �������I�$� ���N����� ���I� $��L��I�$��������N����� �����G���$��I���������M������N�������������� ���&����N���� L��I���� ��� ��N���"��L�������K� ��M������ �N���$����� ��N��!� >;���JN��� �%"�L���$������ ��� � ����!�/��$�����!� ! ���P� �����������O� ����������� ���$������ �N��� ;����JN��� ����I ��������"�L�����J�L�� @�� ����� �����$����J��� �����1' ��$�����!� ! ��/�

; �,)+� �$>�)#� 3�),)�!� (5)8"�(�$(� ="��)+-�))� "�)*)�-<)* �� !$� (3-� ?)� #(�(*&� ��!� +�1�/ ?-;>- ��!�'! ���P�

; �,)+"*��)�$#<)$)�!$��-�-�(�$� "4*)#-&�(��!�1��* �1+ > � !�'! ���)� ; �!$,$�)�<(�)�$@)5�$�<-�*)�)8))�(��)� "*")��,)!$�<(� (��): �)"*")&� ; �!$,$�)�<(�)�$@)5�$�<-�*)�)8))�(��$�,)#)"*")�A"�)!)#&� ; �!$,$�)�<(�)�$@)5�$�<-�*)�)8))�(��$�,)#)"*")��!:)�)5��(�$�� �!��"�#)(�P� ; �,)+"*�!$� *(� ��53$#� �(�"*� 3$���"� 5)�"(<))� !$�"�8$�<-� B�(�(�C�(*� A"!$<"*")�

�):)?&���!�*� �� �;-��$��� +!��! ���P� ; �,)+"*�!$� � �$#<)$��),)*-P� ; �,)+��8$�<)(��(<) �(*-�!$�7:4"�-�-<)�)�="�#)(�$&����!�11 �/!� ! ���P� ; �,)+�!$�8 53 !-�)�$�(*��3$* �����!�%:%:�;�/1�?8���*!�+! ���� ; �,)+�!$�(:3*(5(:$�����;!)5��)4"<)$��(�(�&���!� 1* '+'�/ ��!��! ���� ; �,)+�� :)5)(�!$��)�#"*(<)$� ; �,)+� �)�)5�$�"*� ��(�53 ��"�)* ��� � :3(�)(� !$� #-)� =$�(�$� B���C;����� ��!�

* + � � �11 �'!�1! ���)� ; �# �!���(�5$*$#��)#(&���!�'�*' '!�1! ���� ; �,)+�!$� 3 ��"�)�(�$����!/��$�����!� ! ����

� �

• �(�$�5�(�)5�)#$� �������� �� ���L� ��$� �� � � ���!�� �

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ��������/ �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

&� ��(!)"*�(#�"(*�(*�!$+, *�-�))� @�����������������K���$���$���@�� ����� ���$����J��� �&� �������� �� � �� ���� �� ��"����!�� 0��� ��N���� ���I��� ���������� ��$�����N�;��� ���N��&����J��!�� ?� ���N�������������9��L����$��������N����� �����G���$��I��������� ������N����� ��������� ���&����N����L��I������ I���� ��� ��N���"��L�������K� �� ������ �N���$�� ��� ��N���M�� ��"� � ���������������$��� ��� IN�������� �����$���� ����� �#��������&� L����$����� ��N���������������������&�$�������� ��$��L����$����� �� �"���� �������������� $� ���N��� ������IP� ������� �J������� � �$�� � ��� �L�����L�����M��$��L����$�� ��� ��N��������������$����������� I!�� �

&��� �� ������� ���� �

• �(�$�3�),)�!�$, *"<)(�+ �$)�

������ ������� ��"��������������������-���M����&�O� �;��L��I���$�L"�� � I���J��� ��!�� -������� �$�� �� ��$� ��"� �$������� �����L�������� �����N����� �L�������$�� ��I$��I�� !��

&�&� ��������������� ������

� ����� �$�� I���������� ��N����$��$�L"�� ������$��� �$� ��� I����G��� IN������������� :�J��=��#��F@���� ��M��������N����������� �!� �

&�'� ��������������� ��������� -������� �����I�O����� ���"� ��I����������������-���M����&�����������������M����&�O�� ��� ������6���N&����"� �$������������ I!&����� '���$� ��NI!�� �

V | n la V
xxx xx x X XXX OO O e x RR XR RRX RR XR XX xxx OO XXXXXXKX x xxx xx ROC XR x x x x xxXxXxXx xxx REXKERER xXx XA X x RX xxx XR RR RX XR XEROX RO OO OO OO E OO XXX XR XXX EX RE XXII OO XX XXX OO OO Rx x XXXXXXXRXXXXAXXXKX CESE xxx x x x x xxx x xxx x xXx XX » XXX RR RX XXX x x x x x xxx x XXX XX XEROX XXX XXX x XX Z
E PE a Pe: dr % 6 Thu
fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ��������� �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

• �$#)�-�-<) � � ����� ����� ��I� ������"� ��I��������� ��O�"������LI����������� IN������������� ��� ���������� � &������� �O����9�O���"�L��������R9� ��$I������������I�QL��I�$�� ������� ������I$����$� ��� ��������� �������J���S!������� ������$��I� ������� �� O�"������LI�������$����$������ &�$�������� ��� ����N����$���I�,� !� ����� ���� �$��I&����� ��$��������� � �� ��O�"������LI�����������F@���� ��&���� �� � �����������R:����=��#�S!��A����$� ��NI�$������G��� �"������ ���$���� ���� �$��I��� ��������&��� ����������T:����=��#�S&� �����I���������� � ���������N����� ������I�(� ��� � ������ ��I�)!�� A����$� ��NI�$������G��� �"�� '�$���� ���$���� ����� ��I������������ �����I� ��L�N���� ��������$����������� I����� ��O��������� � ���@06!� �

&��� ������������������������������ �

�*$:$��$�(*$�#(!�"*")��(�"�(*�#$�3 ��)��$�,$�)�)��: !"*�!$� �8(�)+(�$� "�4(�)5�)#( ��$*)$="*���$<$("(�>)!� 8�(=)#(��#*):(��# �!)<))�8$ �$>�)#$�� �)5#"�)��(�"�(*$��

• �$*)$="* ��� �����������-���M������ ���M�L� ������ �� ��N�������������$��'1U�'/V��� � �$�������$��I� �������$������$�� �U��/V������ �$����� ��I&����,�$�; �&������L�N����� ��� ��I&�O�� ��� ��������$��I&����$� ��N����������������$�����������$�M��$������ ���M��O����� ����� � ��I&�O���� �����������2�������@�� ����!����������I������M�����(��� �$��� I�$��I� ����$���)�� ��O���"�� ������#� 1V��W���NI�$����������$���������&�9����5��#&�$��� �� ���I�O��O� ,�L��������*'V�1 W���NI�$�������������I���6��,�����(����2�������$��2 )!� -���M������ ���M�L� I�O�� �$;� ���@,��������������&�O��L����$��$�"���������,������� -���M�M��:���!����"� �O���� ��J��&����������L�����-���M������ ��$�����������J��I� ���� ����&��� �L����� ������N���$���,�����������$�O� ����� I�$��, �$����J��� ��J� �$,��� I����,�����:����(�����L� I��� �������&������������L���)!����$� ����&�O� I&���������� ���M�����M�����O����K��������� �������L�� I��� �����$����� ������� IN��������&��G����� �� �� ��� ���������$���"��I��&� � �M����$� �&���������$��IM� �����I����� Q*��!����"� ��� ���M�����-���M�������������O��� I��� I� �����I�O����� ���$�����$;� &�O����� �������� ��� =��&�����1��&��������� �������������J��, �����'��&�O��"� ������ ����������#���!� >�� ���4�X���$���(# � � ��!5�X���$��!��� 5�X� -���Y@�Y������)!� �

• �$<$("(�>)!� 8�(=)#- ��

-��� ������L�����-���M�����$� �����$����J��� I���N���#�$��������I&������ I�$����,���&� �������M�����M ���!�@���G���N����,�������:����M��-���M&����I��� ���,���� ���I��$� ������ ��� ���"����!���������������� �$����I�� ���������� �$��������� ����-� ��!�8L"��,�$�$��� ���N����������6� �I&�:����� ��������L� I&��������-���M������,�I����"I� �������� � �����K� I���� �����"���N���(��1�X�)!�?������N�����$��J��N��������G� ���$����� ���� ������LI����:��I�&������ �����������M����� �������I ���LI�$����:�������� I�(��� ��� ������0�J���)�M��:����=��#��( ����"� �&�����,�$� ����>I�I��L)!���� ��� ������ ���M����� �������I � ��M��������� ��������&������� �����&������ ��O��������"��#����� ����$��� ���������������$� �M� ��(���� �� ������$���,��I���������<���L&�$���,��I� 9����&�A�����M��������$����I$�����=��$�&�� �!)&�����$������������ �����I�( ����0�� ����&� 0���$���&���M��N�&���#���&�> ���$���-����� ����&�� �!)��� �J��������� � �������������

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ��������� �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

������$����� �� ���������� IN����������J���!�?������� �$��"�$�������������� �J �����&� ����� ����� � ���I��,�L��$����I����� ��I���-���M������ ���I �M ��������$,������$�� "����LI�O� ����&1��;�'&����!��,�L����$���$,��������� ����������$��������$���� �$&�$�� ���'������!�M�����N���$������I��� �J��I&�� ����,�$������ ��$��������N�������� ���� ��� ���������J��!�%���&�$��� �����������$��������$,�����&���� � ��������N�� �������(#��� ������)&��������� �$�$���� � ��M�������� ������0�J���!�� �

• �*):( �� -���M����� ������$���LI��������� ��� ������ ���� ���� �����$��� &������ ��� ��� �I�N���$�� �$;� ���?���� ��������������&�����������������N�� �J��$� �������� �� ��������!� @��$�N���������� ����$���-���M����� ������� ���L��LI���������I ����������� ���� ��$��������I������I�� � � � ;�U�@�8�������P� ��$��������I���G��I�� � � � . �U�@�8����;%��� P� -������ ��I������I��J ��� I�� � � ;*1&*U�@����$� ��$�� '!��!��+*P� -������ ��I���G��I��J ��� I�� � � .'�&�U�@����$� ����!��!��1 P� -������ ��I���$��������I�� � � .��&+�U@� ��$��������I���������� �N����&�$��1� ���&�������� I�$����$��� I���&�� �������L� I� O�$�� �J��������������������� �N�����J��� ��$�������������&������&�������(*'&'�Y�$��� � ����������)�M����������$���������������J���� ��$����J���&��,�$� ��O����� ���LI���� ��G��� ����$��&������G�����������N���������� ���� �J��$� ��������!�6������� ������� �N������������������ ����������� &���������������L��$��, ���$���M��������� ������� �N������� ����N���!�� � ?������� �$��"�$��������I�����$����������N���$���L��I� � ���LI������ ���� ������ L����$�� �������� �����8&����"����������$�������$�����$� � ��8�Z�; �!!!�!�� �� ����$������$������ �&���� ����������I"�����M��"����&� �� ������ ������ �&�$�� ���"�����NI��������I&�������$���������� �N��� �������� �"�!�������$�����"�� &��#����O�� ������������&� � � ��$�� ����% ��� ����� ��$���������$�����$��������M��LI��L�� O� ���� �&���������"������$������!� ?��� �� ��J�����,�I������J������&��I ���$��� ��$������������$�� ����� !�� 8��:��� � ���� �� ��� ������M���������N�������������M���� �����$���������$�$�� ���� ��������$� ����I�M��������%$��� ��I&�������������������LI�$�L�#�N������� &����� "���������� ������ �������� ������!� @�������������L�N���� �������M� &�O���,���$� �#� �M�������$� ��NI��������������$�� �� �"������� �� �&�-���M����� ���� I�$���$����N������$;"� &�����M��������� ����� $��������N���$����� I�$���������N����� �����$������$����� ���NI���!�� @������������"�� �� �� �",� ������$�����$;"� �(�*Y)�M�������$��"� �(�&�Y)&������G���� �� �"� IN����� ������������%L������&�����G �� �������G��I�����������$��"��I&���� ������� �N���J��� ��M��"� �L����$���������� ����$��*&&'� !�����������;���&�������"��NI� �������������� ��",� ������$��� �$�(�&'Y�$��� � ��)!� =,� ������� ��������������$������( �����:������ )&���� �������������� ������������� "����$�O� � $������$�� ����"� &� �$;"� !� ?� ��J�N���",� ����������� ��LI������������ �����M���$���������� �����LI���� ����� ������N�������N��$����� IN������$� ������$�������� ��������$���"� ��� �� �$��� ������ IN��&� ����������� ����$�� ���������$������� � I�$��� ��� ���$����"� I���"� ���� �, �M��$�����$���������������������� �� �����!� �� �

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ���������� �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

• � �= * 8)#� � ?������� �$��"�$�������;����������&�-���M������ ���M�L� I����@,�����-���M����&���� L����$��$�"���������,�������-���M�M��:���&�O� �;�����$�����N������������������$�� �� �� ���� ��"�� ��O� �� �������M ��������� ��$��������������$��I��,���&�������,�I� �����$��I� ������M��K��I � ������������O��������������I"���� ������N���,������ �J �$��N��$�� ���@,�����:�L��M�����M��@,�����=���I�!����"� ������ ��J��&���������� L�����-���M������ ��$�����������J��I����� ����&��� �L����� ������N���$���,����� ������$�O� ����� I�$��, �$����J����,�����:���&������L� ���� �������!�� �

• 6$ * 8)#� � ?������� �$��"�$������������&� ���I � ��$���L� ������� �������($���L� �����"��; ���� ���������&��� �����&���� ��M���)������� ����$�����!������&� �J������ �� ����$� $���L� ���������������Q��,�I����+����&�M�������$�����������������"���L� ���������� �� �������$������� !�������LI������N����������N��������M�� ����N����������� ������$�� ����/'�������K� � I� ���G ��$I�$�����������$���� �������� ����!�?��� ���� ����NI��� ���I �������� �����������������N��������$�� ������N�&���� ��� ������-���M������ �� ���$��� �����������$�� � ���&�$� ��� �� �J �� �����������;�� ��� !�0��������� �� �"�$��N��LI�M�������� ������6���N���$�� ;�������� ����"���!�� �

• �$)5:)#� @�������@�$�����$�������� ���� �� ���I&���������N��� ����������� ��������� ������� �� ���������$���I�,� ��������� ��"���������$���������NI�8�6Z��������� �� ��Z�& ���&�����������$��$�����N�-@Z�&/� ��!� ?������� �$��"�$���� �� ����&����M���-���M������ ���M�L� �O� �;���������������� ����� � ��� ;"� &������ I�$���G� ��N��"���������� �� �$�����E���"�N�&��������M��$�� ��������������L� ��$��� �J �����-���M�����&������$��@������� �������$�M��:�L��M; 8"��$�&���� �$!�� 8��L����:��� �������L�� I���L��I����������� ��������� �� ����&������ ��������LI���� $��I��������������O����� ���$�� �$;� �����������&����$������O�����$�� �������������� ���M�����-���M����!��������������$��-���M����� ���� �� �� ��LI��������� �� ����� ������;=����M;=�����O�����$;"� �M��6�$��;���N�;E������ �$;� !���������� ����$��� �� ���I��#�������"� ������M�����-���M����!�@� ���������$���:��� � ������� ���L��LI������ �$,����������I�������������(1;�1�X�)&�L��I�$���������NI���$� I����K����������� �����&� ��M�I�������L�� ����M��"�� ������$�� �������� ����$��� I� ��� I&�������$��������$�� ��"��������������M��L��I!�A����� � ���$�� �� �� �� ����� � �����$�� �J�� ��� ������ ����$��(L�$I���&�$��������&�������������)�M��������N���$������J����(��$���$���J� ��� ���� � ����� �����)!�� �

• �!D�#):$(�:(@):-�!$�7�8>$<� � %$,�������$��O��#�N����L��������� � I�� ��$��+�;/�������!�>-%>�+�1'�Q�//!� =����������G��I�����$�������$��O��#�N�� ��8�*����GZ'/�&�"����������$������ �������� ����� ����������� ��8�* *�Z' �&�������� ������������� ����������� ��8�1 *�Z*��!�� %$,�������$��O��#�N�O���I�,� ���$�����$�N������ ���$�������$������ �M����� ������ �&� �� �J���M ��O������N���$�� ���������� ���L����!�� �

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ���������� �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

• ���(�)=)#(<)(� � ?��������L�� �� �����N�������L�� � ���� ������ ����� � I&��I� �������$�����$���� �� O���$���LI���� ����������$��&�������������� �"���������/' ��/�( �J�����% �� ���$�N���$�� ����)P������� � ���$���*����� �&�$��������� ����� �#����$�� ���[� ��?26%-�\&�����$������� �$��"�$��������� ����������� �#����&���� ���I�,������[� @%-29�68%�92�-2F�8@C� �\!� -�������$�����$����� �����I �� �$�� �;������#� �$���I�,� �������L�"��(�������� ��I��� �&��� �����)��,�I�����$,�������$��;/&����!� �

• �3(�5"4�$�(�-�� >���������LI������"�����G����J ��� ����������� �J �������F���GZ;�&1���!� @#��� ��������� �J ������M� ������ ��������>�����������L�� I����� �"� � ���#����I� � �����J� �������!� �

&�%� ����������� � % ��� ����� �������"��$�$� �IM������&������$����L����&����������N������ ����&�����"����&� ��"���&���������;�$��I���L!� A������� ����� ���� ������� ������ ��LI�$������� �������$��I���� �� ���� �!�@!%!� 6� � ��;� �!�>�������;� �!��I�����������Q� �!��I ������!�2G� I�M���� �����$������� �������K� ���������I� �������$�� �N�����$�� ��� ��� �O��������$������������P� �N��� $�����I �6���N���� ���"���������!�1��� ��� �"� �N���@��>��"�� ������ �����J�L�������!� � @����� IN��$�� ��� ��� &����� IN����������N���������N���&�������$I���O� ��� ��������$�� �������N��&��������M��$�� ������ ���M���� ������N���������L����&����� � IN��$�� ��$����L������ �� �������G� �� �� ��$�������L������������� �������&������� IN�� �� �� ������� ��� ��� �������������&��� �� ��N���������J����&������� IN�!�� � > �� �����$��$�L"�� ���������M����&�����������9�O���"�L���&���������$��I� ��"� �N�� �������������� ������ ��������@I���:��$I��M ������,�I���� �$�$��:����M�������������� �IL���9I���� ����"�� ��������� ��I�$�� �$������M����!�%�� � ��������O� ����I��� ��J���L����M�������I���N���$�� �IL����L�����O� �;���"�� ���������� !�% ������ ���I���� �������� ��$��� �$��� ��������!������� � �� � ���$�� ����I� �������� ��$������ ���� ����!�8�� �����������LI���� ������ ��$�������� ��I�"�� ������$�L"�� I�����J��� ������ L����&�J������������"����$��$������������J���� ������N������ ��I&�����G��� �"��� �� �������� ���������$� ��� &��� ��� �"�/&1��� �������� ���� �$��I!�% ����"������� �J��I� �����L����������$������J�������$��I� �� ����$���������N��&������J��$I���� �� &�O�� ��� �������� �IL����I ������&������ �"��I���������&���J��,�$������ ����� ��I��� ��������&������ ���I� ��$��I�$�����!������ ��!�-� �$� I�"������� �J��I������L���������� �� �����J����$���������$I������ ���� �$��I���� ��"��$�L"�� ��O������������� �� ���� ����������F����� �&���������R:����=��#�S!� � � �

• �)5="�#<) �(*)�-<)�� �

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ��������� �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

%��� ���O��L��I� �������L��LI���� �!�@!%!�6� � ���� ���I�������� ������� ���������� ��"��!�%��� ������������I� �������L��LI���� ��$�� �!��I ������&� ��$�����N���� � ��� � I&����N����$���I�,� !��

&�0� �� �������������� �� • �)�#)3(*$*$�#(�(#�$�)5�)#)�(*$�="�#<)"�)* ��#$� #"3-�+ �(�5�"!)(�- �

������G��� � ��������� �������� �&���� ����� ���������$�L"�� ����������� ��������N����� $��� ��$��J������������8� � �N���$��O�"INI�,� � �� ��"�����(������G��$���N������]� ��I$���N�� �� ����I^)&�2��������(��;5��X���&�J������)&��� ��� �"�A�������(�� �� �����������I)!������� � �� � ����������O��I�N��������������O��$��I�L��������N������� $� ��� ����L�����������N������$����������M��L������ � �N��� �� ��"��������������,�$������ ���L�� I��� �JL��I�;�L������������� ��N���!� �

• �$*(<) �-�)�)���$�="�#<)"�)�

?��I���$����� ������N��������� �����I ���$����������J���&�O��"�$����������LI���� ��"� �N����$��� ��$��J���������&� ���������� ����� ����� ���������O�� ����L���� ����N����������$��I� �JL������

 8 �%� ����I�$���� � �_������ ��"�������J��������$���� ��� ���J������� � �� �� O���� ��J�������$����$�� ��

 �'� ����I���G I����������$����� ������$� �#� ��$����� I��� �������$�� ����� ��_I������I�

 A��� ���I�$��������_�������������$� �$��O�I�_����$� �� ����������������� $�� �������������

 >�JL����=��� ����I�"��$��;��������$����� ��N�����NI�$������� ��� ���� ��K��I&����� �N����������$����� ��N��� ��� ��I�M��$������� ���N�����������I�

 >�JL����=�� ����I�"��$��;�$����� ��N������������ ����������$��������� ���������

��������� ���� ��N������"��$�������K� � ��"������� ����� ��N���$��K���I���� ��� �����&������K� �M����#��� ������J��������J��� �������&������L� �������������� �"����� O��"�������� ����O��, � I������"� � I�����$�� ������ ���L� ������&�������������� !�'�$��� ��>���� ��'&�$����' ���!� �

• 6�(!"*�!$� #"3(�$�(�+ �$)�#"�= �!�# �5��")� �

������L�� � ������� �$�� �� �����N��������� �$����� ���N��!�� %�� ��� �����I�����@0���!�'����1&���!�@�$!��//+*&��//+'&�-���M����&�> �!��I ������&� ��!� �!�� �$8):"*�E"�)!)#� -����� � � � ������'����1&���� �����//+*&��//+'� %���� ���� � � -������� ��"�����O�����!�-���M����� ������� � �� � � �� ��;����M���@�� ���;%$������ �$8):"*��$>�)#��� � � � 0���N�����$���@0�� � @��N�&���� ���N���Q�++����&�%��J���Q� ��������� 6�����$��O�I�N����� � ��� >������N�� ������ � ���'������ >������N����� ��� I� � �*/���� ��-��G� �� � � � �&'+�Y� @�-��G� �� � � � �&��'�

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ���������* �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

• �53$#�$�#(*)�(�),$�(*$�= �!"*")�# �5��")��

����� ����� ��I� ������"� ��I��������� ��O�"������LI����������� IN������������� ��� ���������� � &������� �����9�O���"�L�������R9� ��$I������������I�QL��I�$�� ������� ������I$����$� ��� ��������� �������J���S!������� ������$��I� ������� �� O�"������LI�������$����$������ &�$�������� ��� ����N����$���I�,� !������ ���� �$��I&� ���� ��$��������� � �� ��O�"������LI�����������F����� �&����� �� ������������R:���� =��#�S!�� A����$� ��NI�$������G��� �"������ ���$���� ���� �$��I�����������&��� ���������� T:����=��#�S&� �����I���������� � ���������N����� ��������(��� � ������ ��I)!�A���� $� ��NI�$������G��� �"�� '�$���� ���$���� ����� ��I������������ �����I���L�N���� �� ������$����������� I����� ��O��������� � ���@06!� � ?� ��N����NI�$������ ���� �����������"����I IN������ =;�11��&��� ��� �"�+*!1���&�0���N������$������������$�"�$���I&�6�������!� �&�+���&�0���N������$������������$�"�$���I&�6�������!� >&�*�!1���&�0���N������$��J�LI����� ��I� 2&��*'��&�@��������� I�@06� � ������"�L���$������ ��� � �� ������� I� ���� ��� ����$� ��NI�$�����!��1�����NI�$�� @�������F����� �;�:����=��#�!� �

• �5)8"�(�$(�#"�53(�))�,$�+) �

� �(�)�5�)�"<))�?)�5$�,)#)) �����*�Y� ��N���"��L�P�

� �(�!$�(#�),)�-<)�$# � :)#$ ����!�*��Y� ��N���"��L�P�

� �(�!$�* #")�$ ����!� 1�Y� ��N���"��L�P�

• �@)5�$�<(�"� ���)5#"�)��(�"�(*$�)��+ �(�5�"!)(�-�5("�7��+ �$*$�,$#)�$ �

?� ��� I�������� �����������&���������K��� � ��������� ���� ����&��I�I���������$�� ������&� ����� ��� ������ ����������I���� �������������������$���������� �N��!� �

• �)5="�#<) �(*)�-<) �

%����L�� � ��N�����G� �� ��������"� �$� ����N������ IN��$�� ������ ;���� �����N���I���� ��� IN�����O��L��IP�� ;����G��� � ����I������� ��(� '��)P� ;�����G� I�$� I���O�����$�� ��"����I � �P� ;�$������$������ �(> ��$���I ������)����O�$������M ���IN������$��"� I������ ����N������ IN�P�� �

&�.� ��1� �������������� ��(!)"*�$#>)3-�))�$!)*)�(�$�(�+ �$)��)��# �$*(�$�#"�)�=�(5��"#�"�(�* #(*)�-<))�F!$4)�$�5)�

�$�$*$�!$�!)5��)4"�)$�(3(�3 �(4)*(���$�$*$�!$�#(�(*)+(�$���$�$*$�!$���(�53 ���$�$�8)$�

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ���������' �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

$*$#��)#-�� �$<$*$� !$� �$*$# :"�)#(<)$�� 5"�5$� ?)� �$<$*$� !$� (*):$��(�$� #"� #-*!"�-��

3 5)4)*)�-<)�!$�(*):$��(�$�#"�8(+$��(�"�(*$�G�!"3-�#(+H�

A���I���$����I�;�������(��!�%"�L� �#����$������� ���� �%`�%-8���6!� *�1� *�!��! ���)&��G� ����N�����G ��������$����I;��������� ��$���I ������!� � 6�N����$�������������� ���I�Q�(���!�%"�L�����$������� ���� ���"���J�����!� 1* '+'�/ 1!��! ���)&����L���� �$�� I�����������J��� �"��G� I���N������� �����$�� $� ��J�N��&�����������J��� �"���� ����������$� ������N��������� ����!�� � -�����������N���(��!�%"�L�������"���J���-���X�����//�+ �!��! ���)&�����G� ����N���� �����#������ ��$����������N���� �����N��������� ���������� � ��$�������� !�� ��� ��������$��������� ����N���&� ��"���JN�����"�L���-���X���6������� @�������� ��� &����J�L�������$������ �N��� �#�����$�� ������� � �!�� � 6�N����$����L���� ������(��!�%"�L�����$��������������!�'1��� ���!� ! ���)&����L���� ��� �� �$����������G� ���J��� �"������ � �������$��$� ��J�N�������L������� �����!� � =�� �������������I�M���� �������I&�����G� I!�>��"��������������������� !�� � -��� ��� ����������(��!�%"�L�������"���J�����!��6 ���;��;//�+�$��� +!��! ���)&���� L���� �$�� ��>-�-����$�N������ ��$I���� �J ������$����J��������� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ����$�� ��� ��� ���J���!�� �

• �)�#)3(*$*$�!)5="�#<) �(*)�-<) �

A�� �����N���I�����N��������$��� ���!��

&�/� � ��������������� �

• �$*(<)(�#(!�"��(�"�(*�;�#(!�"�# �5��")�� ?��������L�� � ��N�����G� �� �� ����� � I��I� �� ��� ��� � ����������$����� ��N����� ��$����������������� � �������������� ��N������$��������!��*/ �1&�����J���� I&���� ������ I����������� �!� 0���N������������ �� �� ������ �J����O� �������M����������LI� ��"� �N������ ����!� 0���N������������ �� ��O���$���LI��� �������������� ��� ����������N�����������L����&� �J��� �"������������� �������$��,�$����J�����$����$��!�

• $,)!$�<)$�$(��)5#"�)* ���(�"�(*$�5)�(��� 3)#$� ���� ����L��!�

• :(�#(�$(�3"�#�$* ��5)���(5$$* ��!)��5)5�$:"*�#-)* ��!$�# :"�)#(<))�?)�!)�� #(�$8 �))*$�$#>)3-�))�$!)*)�(�$�#$�3�$+)��-��)5#"�)�3$���"�+ �-��

A�����$����������� I� �����I������$� ��NI�$������G��� �"��*������NI�$������ ��$�� ������� � ���� ��������� �$�� !�

• $,)!$�<)$�$(�,(* �)* ��!$�3(��): �)"�#$��$#$5)�(�3� �$#<)$ �� ���� ����L��!�

• $,)!$�<)$�$(�3 �$�<)(*"*")�4(*�$(��5)��"�)5�)#� ���� ����L��!�

&�2� ���������� ��������� �

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ���������1 �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

������� � ���� �����"� I&���� ���N�������� �� ������ ���� �������L�� �� �$�� ��"����&� �� � �N��&��� �"� IN������������;�J�������M���������!�0���N�������M���� �"� IN����$���L��I� "����"����������� ����������� !� �� ��"� ������������������$����J���L����"����� ��� I���� �� I����������N����O����$���� �����$�������$��������������������N�������"������������L� ��$�������������-���M����&� ?����N�����J��� �&�>��"������������������>��N���I!� �

• �)5="�#<) �(*)�-<) �� � ;���� �������$� I������� ���LI �������� ��"�������L����P� ;���� ��������������������� ��$��$�L"�� ������J��I&�������������� ����N� � � ��J����������������������P� ;� �������� ��� ������������� �O��, ����� � I�$�L"�� ����� ����$����L����� $��������$������ �&������ �������$�$�������$�������N����� ��� � &����N����$�� �I�,� P�

'� � 3"�$�)�!$�!$+, *�(�$�"�4(�)5�)#-�

'��� � ������������������� ������������������ � %J��$����� �$��������� ���L�������� ������$� I�$�� �$������M���� ����L����� $� �����$����� ������������L���� �$�� I!�@�����L���,�$&�L���� �$�� I�� ����������� ��K��� � ���������� � I�$������� �$��"�$������J��� ��!�� � @�� ����� ���$����J��� ����!�1' � ��!� ! ��/����� ��JN��� �O��J�L��F!@!A!� ��!�1/ �� &��������� ������F@A��*� ��/����"��$�����J������� ��� �"������������� "���J��� IN��������������J��� ���9����������������� �� �������I�@� �����������N�����I�� ����� � �� ������ ��"�����Q��� �������$������ ��NI����N�;��� ���N���M�����J��!�� ?� ���N�������������9�O��"�������Q�L��I�$��������N����� �����G���$��I���������M�� ����N�������������� ���&����N����L��I������ I���� ��� ��N���"��L�������K� ��M�� ���� �N���$����� ��N��� ��������� � �$��L����$����� ��N���M�� ��"� � ���������������$�� � ��� IN�������� �����$���� ����� �#��������&�$��L����$����� ��N����� �������������� $� ���N��� ������I&� ������� �J������� � �$�� � ��� �L�����L�����M��$��L����$�� ��� ��N��������������$����������� I!� >;���JN��� �%"�L�$������ ��� � ����!�/��$�����!� ! ���P�

'�&� ������������� ���6��7��,)8 (�$��9)� �6�7��(,)+(�$� @������������������J��� ���9�����������������������-���M�����(����)&� �������$�� �� I�� �� � �� �O���� ��"����&�L��I����������� � I!� @������������������J��� ���9�����������"�L����( �� )&� �������$����NI�� �� � �� �O�� �� ��"����&�L����R9� ��$I������������I�QL��I�$��������� ������I$����$� ��� �� ������� �������J���S� �

'�'� ��� ��������������������������� >��������� ��*���O����� ��������� �$�� �#��J������ � � ����� ���������������� ����J�����$������������J��� ���!����������L������ ����� ��"��J��$� ����"������������� ��$�������� ������G� �� ����$��� �������������� �� �������J��� �����������J���� � �� ���O� ��� ������N������� ��� ��M��$� ��������L����"��L�&�O��������$��NI����

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ���������+ �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

�������� I�����O��"�������M��O�� ���� ���O�J��I IN�������� �������$����$���M�������� IN��� "��N��&���������M ����� ������N�����$�� �� ���"��L�������K� �!� ��������L�� ��$������ �N��� ����������� ��������������������$��*�Y� �� ���"��L�� $��� � ����� ������N������ ���L������$���� � �N��� �� ��"����&��� ��� �"�$���� �"� IN�� ���������� �� 1�Y���� �������N������$���������!�(��!�%"�L����� ��� � �)��

'��� � �����������������������

A������� ����� ���� ������� ������ ��LI�$������� �������$��I���� �� ���� �!�@!%!� 6� � ��;� �!�>�������;� �!��I�����������Q� �!��I ������!�2G� I�M���� �����$������� �������K� ���������I� �������$�� �N�����$�� ��� ��� �O��������$������������P� �N��� $�����I �6���N���� ���"���������!�1��� ��� �"� �N���@��>��"�� ������ �����J�L�������!� > �� �����$��$�L"�� ���������M����&�����������9�O���"�L���&���������$��I� ��"� �N�� �������������� ������ ��������@I���:��$I��M ������,�I���� �$�$��:����M�������������� �IL���9I���� ����"�� ��������� ��I�$�� �$������M����!�� %�� � ��������O� ����I�����J���L����M�������I���N���$�� �IL����L�����O� �;���"�� ��� ������� !�% ������ ���I������������ ����$��� �$��� ��������!������� � �� � �� �$�� ����I� �������� ��$������ ���� ����!�� � :������������ ����� I�O� ��������$������ �N����$����J��� ������ ����O��"�$����� ������I���� ��������!��� ��"� � �$���������� �� ������L�� � ��I�������������������N������ $���L��I&�� , ���������� �J���&��, �M���������� �����&���� � ���������� �������� �� �O�� ��������� ���N�������� ������� �������J���N����J��I����� ���LI �����L����!� %���� ����"IL� �&�$��� ������&�L���� ����������� ��� ��N���"��L�&����������� ��� �������������������"����&�$� I��� �#����;�$��� ����M�� ��N���$���������!� A���I������� ����������� � �������LI��� �������L��$�� �;��O�J�I�I��� ��$���J� ��� � ��� �����������$�N���$���J��� �M��J��� � �J���L� ��������� !���� ������������� ������ M�����������$����������O��� �� ��O��L����"��$�� � �� I�$�;��������� �IL��� ��������� $����������� ����$���J� ��!� � ���������$����NI� ����������� ������������ ��� ����� ��� "�� ����������� ��� $�������������������M���$��R6������� I�����J��� ���S!��--��(�1&������IN���)� ����� �$������� �J���$�� G�*&���������������N���O����J���� �� ���P��

; �� I�$��J������ �������J���� �� ����( &1���)� ; �������$������������ ���� ����� �� ���"��L��$����������� �( &1���)� ; �� �����$�������� I�$���&1Y� ���������I�( G�!1���)�

� �-- �( �����IN���)�Q� ��"�����$����&�������

; ����� �$������� �J���$�� G*&1���������������N���O����J���� �� ���P� ; ��N���"��$��$����� ��N���$���&����P� ; �� I�$��J������ ��$�J��� �� �( &1���)� ; �������$����������M�� ��N���"��L��$����������� ��( &1���)P� ; �� ���� �� ��N���$����������� ������� I�$���&1Y� ���������IP�(�G�!1���&�

�� ��� �"��G'&����)� � �--*�('!1�����IN���)��,��I�L����"��$��$����� ��N��������������F@���� �P�

; �� I�"����$�J��� �� �$�� &1���P� ; -�� ����$�� &����P�

� >������N��$� ��� I�������������--*� ��"����$���������� ���������LI���� �� ������$�� �����L�����������������$�;���������O� ���������������@���������F@���� �!��

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ���������/ �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

�,�I����$�L"�� ������O� ������L���&������ ���������"������� �J��I������L������� �������� ������������--��M���-- ������ ��������������� ���� �J��I������K������������������ $��$������ ����$����������� ����I����� ���O�� ������NI�� , ���� ������ ���&�J������M �� �, �M����� ����� �"�#�����!� �%�� �����������--�a�E8��-- a&��� ��� �"��--'� ���� ������L�����$����������J���� �� ����M�� �������������"��������$� �������������!�>���N����� ����$���I�� �� ���L�� � I�O������M��T6������� I�����J��� ���;�� ����$���S!�� A���I����� ��"��������L��$�� �;��O�J�I�I��� ��J� ������ I���������$�N���$���J��� �M�� ��� ��� ��� I!�� >������L����� ��$��I� ��"�������L��O���������� � �����>-%>��'� �; ��'&��� ��� �"� >-%-���'� /;�1!�@���� ���������������"����� ��"�������L��������� ����$������� ����� ��$���� �����������$�� �������!��� � � ���808@%62%�0��@-8��%A%�Q�629A2�2�-%68&�:8A%�-�-268-�68%A&�8�?8@8� �6:%�8>-8@8� �

:8A%�-�-268-�68%A��-6���;� '1� ����

���������N������� >������N�� >��G� �� I�

������ � $���>�

�G� �� I�

>������N�� ����� I�(>)�

������ � $���(>)�

W8 &����I�$���� � �N���M�� ��"����W � 9�I$���NI;E����I�

�*/&��� �&11Y� '���&'�� �&��Y�

�����$����������N����� ���I� �&��� �&��� / �&/�� ��&��Y�

>��N���"��L�� �&��� �&��� �*1 1&+�� 11&��Y�

���I� ��� ����� ���� ��� ����I���

�&��� �&��� *'��& �� �*&��Y�

-������-6��� '1� &��� �&��� '1� &��� ���&�� Y��

:8A%�-�-268-�68%A��-6� �;�'�+�����

���������N������� >������N�� >��G� �� ��

������ � $���>�

�G� �� ��

>������N�� ����� ��(>)�

������ � $���(>)�

W�'&����I���G I����������$�� ��� ������ $� �#� ��$����� I��� ������� $������� ��NI������IW � %� �"� IN������������;�:�������

�&��� �&��� ��&��� 1&��Y�

�����$����������N����� ���I� �&��� �&��� ��1&��� '&+�Y�

>��N���"��L�� �&��� �&��� * �*&��� /�&� Y�

���I� ��� ����� ���� ��� ����I���

�&��� �&��� '/'&��� ��&*�Y�

-������-6��� '�+�&��� �&��� '�+�&��� ���&�� Y�

� ��

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ���������� �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

:8A%�-�-268-�68%A��-6�*�Q���������

���������N������� >������N�� >��G� �� ��

������ � $���>�

�G� �� I�

>������N�� ����� ��(>)�

������ � $���(>)�

WA��&����I�$��������N����� ��������$� �$��O�I�N���� $� �� �����������������$�� ��� ���������W A������� ��$�"�$���I�

�&��� �&��� ���&��� ��&��Y�

�����$����������N����� ���I� �&��� �&��� '1&/'� '& �Y�

>��N���"��L�� �&��� �&��� 1*�&�1� '�&'�Y�

����� ��� ����� ���� ��� ����I���

�&��� �&��� *�'&1 � *1&*�Y�

-������-6��� ����&��� �&��� ����&��� ���&�� Y�� � � � �� � � � �� � � � �

:8A%�-�-268-�68%A�-�-%A�;��%6@2A%� ��'�����

���������N������� >������N�� ��-�

�-6��!W8 &����I�$���� � �N���M�� ��"����W � 9�I$���NI;E����I�

'���&'�� �+&'�Y�

�-6� !�W�'&����I���G I���� ������$����� ������ $� �#� ��$����� I��� ������� $������� ��NI������IW � %� �"� IN������������;�:�������

��&��� �&/�Y�

�-6�*!�WA��&����I�$��������N�� �����������$� �$��O�I�N���� $� �� �����������������$�� ��� ���������W A������� ��$�"�$���I�

���&��� �&'�Y�

�����$����������N����� ���I� �/�&'1� �&�1Y�

���I� ��� ����� ���� ��� ����I���

' /+&��� �'&**Y�

>��N���"��L�� �/*'/&11� 1�&�*Y�

-�-%A� ��'�&��� ���&��Y�

� 8�$��� ������J��� ������������%"�L�����$������ ��� � ��� � �(�!$�)�5�)�"<))�?)�5$�,)#)) � 6�������G���$��O�I�N�����>.�.�2P� ��-���G!������%"�L�$������ ��� � ��Z�'/YP�� ��-���G���M�����M����I$���N��� 1YP�@�-Z��!'P� F��GZ����P� �����"��$�������*�YP� � � �(�!$�(#�),)�-<)�$# � :)#$ � 6�������G���$��O�I�N�����>.�.�2P� ��-���GZ��!11Y&�@�-Z�!+P� F��GZ����P�

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� ���������� �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

�����"��$�������*�YP� � � �(�!$�* #")�$ � 6�������G���$��O�I�N�����>.�.�2P� ��-���GZ �&�+Y&�@�-Z�!+P� F��GZ����P� �����"��$������� 1YP� �

• ��������� ��� ����� ������� ����� ��������

>��N�����$� ��� ������I������ �"�#���������������N����"���������"IL� �������$� ��NI�$�� ������N���1!�������NI�$������ ����������������$������� !������� �� ��N���� �� �� ��L� I����������� �"�#���������$������� ���K����������� !�'�$�����>���� ��'&� ������ � ������' ���!������K���� ��"�������� ��O����$��������������&�O������N���$�� ���� � IN����"�� ����������� ���N��&���������&���������M������"������� �"�#��������� �� "�������O������� I&���� ������ �������$������L� ����������� �J����M�������K��������� �� ������������ �������L� ��$���$����$����� �"�!��

'�%� ���� ���������1� ��������������� � 8�"� �N��� ��"�������$����� �� ��� ��� IN�������� ����(��� �����&���L� ������� )�O�� � ������ ����L� ��

 8������ � ��$��;�����������$���G ��$������N��!�

 %����� �J���;�����������$���G ��$������N��!�

 2"������������L� ������K��I;�����������$���G ��$������N��!�

 2"�������$�M���������K���;���� ��� ���� ���� � ���$�� ���J�� � ���� ���M������

 9�L�(����!���� ���O��I�L������������ ����� ������);�����������$���G ��$���� ��N���

��$���$��� ������������ ��� IN�����"���� ��� ������ ��N������"��������������� ��� ������ I���� ���"�LI������� ���N������ ���������N���$������ ��������!� �

• �*):$��(�$� #"� (3- � *"#�-�)� �$#$5(�$� 3$���"� $@�)�!$�$(� #(3(#)�-<))� )�5�(*(<))* ��!$�(*):$��(�$�#"�(3(�*(�5"�5(����(�(�$�5)�(!"#<)"�$I�!$+, *�-�)� (*$� �$<$*$* �� !$� !)5��)4"<)$� !)�� + �(I� : !)=)#-�)� 3(�<)(*$� (*$� ��(5$$* �� �$<$*$* ��!$�!)5��)4"<)$�$@)5�$��$� �

%����� ����������I������ �������$�������N������G �������� ��$��I����� �;��� J���M���� �$���� ���� ���� ����� � � �����O� ���������� ���$����I������I$�������$��� ���!��(%`�%-8�)� %����� ����������I� ��"�������L��$������$�� ��$���2;F?�����!�%����� ����������I��� #�$���N������G ������� ��"�������$���������N��� ����� I���NI�$������$�������� ������� ��I!�?�J� ���M����� ��������� ��� �������������$������ ��"��������L��$������� �N���$�� ��������M�������L��"��� �J ���������� � ���� �� ������I$������&����$���� �� ��������� $�������� J��!� �

• �(�(*)+(�$ � 7:4"�-�-<)�)� 5)� $@�)�!$�)� (*$� �$<$*$)� !$� #(�(*)+(�$� !)�� + �-I� $@�)�!$�)�5("�3� 3"�$�)�!$�5�(<))�� )�!$�$3"�(�$�5("�5�(<))�!$�3�$;$3"�(�$�

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� �������� � �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

$�#�� � %������L� ������K���� �� ������ � ������ �;��� � ���$��������L���� ����� ��� ��$�� ����$��������L�������"����!���� ������$�� ����$��������L���� ��"���� ���L��N�"���=@;<9� ����G ����������I$������������ ������������ �����$������������&���������� ������ ��"��� � ���L�����$�� ��$�����!�@����������� ��������"���������"IL� �������� ��$�����IN������� ����������"��!�%���������K����$�����O� �����J��� �"��� ��"���$�"�� ������I������$�� �����$������ � ������� ���$�� � �����������&��,��I��� ����������������!�2"�������� ��������L� ������K���� ��"�������L��������G ��$�������N������G� �� ��?�*���$����� ��$���I�������������������L���������$���������� �������&����� �;����N���$�� ������L��������K��������� � �����$����������J���!�-�J������$��������L���� �� ��L��LI����M��N�����$,�������"����J���&��� ��� ,�$��$,�������$��O��#�N&��������� � $���� ���$����������� ������� ������ ������ �J��� � ������������� �J����!�@I������� $���� ���N��� ������� ��LI������ �� ��N��&� �#��J�����$��$����N��� �� ������������ &�����$��I�����$��������� �������J���� �&�������� ���������� ��������� ���� �J����$������ �&����"�� ���N��� ������!�6����$����� ���N�������� ����������� ������L������G �������� �������L��LI�������$�� ��$��� �J����$����=@&�������� ����$���� ��� �����$�������$����'1U�$���� �������$�� �� �������I�����$���� ���N��!� �

• ��5�(*(<)(�$@�$�) (�-�!$�#(�(*)+(�$�3*",)(*-� %��������"���������� � ��$�����O�"��� ��������I$������� ��"���$�"�� �������������%�80� $��� �� �������������������� ����$�����������N����$�����$�� �!�%��������"�����$����� ��� ��������J� ��� ��"����������� � ��������� ����$������������$�� �������� ������� ���� �������$���� ����� �����$��#�$�����J���!�?��I� ������������� ����� �������$�� #�$�����J���&�������$�����"����� ������� ��LI��� ��;���J�L���$���� ��N������ ������ � ���$�� �����&���������� ��"���$�"�� �������������%�80!�>����� ������ ��$�� �����������$��������L�� ���( ����� ����)����$���������$��"�L� ��������������$��+ 1���� ����������&������L� �$��� �J���$��� ���$��+������� ���!�8� �������� ���G �������� ����� �������� �����"���L� � ���������� ����������� �� �� ����$��"�� ������Gb���� ������N�� �� � �����������J��!�>����� ���������� �� ��$� � � ��������$�� ��$��Jb� �� �$���� ���?��*�����!�@�� ���N��� ����� �������� ���������������������� ��������!�2"�������� ����� �������� �����"IL� I��������J ��� ����� ��� ���� ��� ��&����� ������N���,�$�� ������,�$�� ��$��IM� �������� � ���$�� �������� #�$�����J������� ����� �&���� �������J���I���� �� ���$��#�$�����J���� �����$� ��$�� � ��M����� ����� � �������$�� ��$���"������!�%�� � � ������ ��������"IL� ���� � ���$������������ ����� ������L��� �������������� IN���$�� �������� ����� ������!�>� �����$�� ����� ��������Jb;�� �������I ����������N������������ ��L������������&��������������$��� ��$�������� ������ ��������� ����� ���$�� �� ��� �$����������� ����� �I�� ���� ������$���"�� ���������L�$�����$��#�$�����J���&� ������ ���������� ���"�����LI������Jb;�� !� -�J������$��������L���� ����L��LI����M��N�����$,������"����J���&��� ��� ,�$� �$,�������$��O��#�N&��������� �$���� ���$����������� ������� ������ ������ �J��� � ������������� �J����!�@I�������$���� ���N��� ������� ��LI������ �� ��N��&� �#��J�����$��$����N��� �������������� &�����$��I�����$��������� �������J���� �&� ������� ���������� ������������� �J����$������ �&����"�� ���N��� ������!�6����$��� �� ���N�������� �����������������L������G �������� �������L��LI�������$�� ��$��� �J���� $���=@&�������� ����$������� �����$�������$����'1U�$���� �������$�� �� �������I����� $���� ���N��!� �

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� �������� � �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

6�N�����$��������L�������"������� ��������� �������L� ��$���N��"I�$���������������&� ��������$������� ��$��� �"��$���=@;<9!�6�N�����$������� ����� ���������L��������"����� � ������� ��$���N�"��$��c�������Q� c'������$����=@;<9!� -�� ������������I��������"���������� �J������� ��?!� �

• ����������� �������� �

?�J� ����������$���������� `��G��Y�Z��!����d��/+ d�!+�d����Z��*�&/*���(� )� � �!�!� 6������$������� �����������"�����$�������I$���!� � >������NI���e$����>��Z�1*������ � @�������� �$�� ��������c��Z��!�1� � 8�Y�Z������ !#�� `��G��Y�Z��!����d1*��d�!�1d����Z���&+*���(� )� � �! !� 6������$������� �����������"�������� �����!� � >������ e���� ������>��Z� ������� � @�������� �$�� ��������c��Z��!��� � 8�Y�Z������ !#�� `��G��Y�Z��!����d ���d�!��d����Z�**&/���(� )� � �!*!� 6������$������� �����������"�����$�����L����"��$�!� � >������ e�L��e�"��$���>��Z�**� ���� � @�������� �$�� ��������c��Z��!��� � 8�Y�Z������ !#�� `��G��Y�Z��!����d**� d�!��d����Z�+&����(� )� � �

• ��5�(*(<))�!$�5�)�8$�$�(�)�#$�!))* �� �

%����� ��������������#�$���N����� ��"�������$�������N��� �J ������ ����� ����� ��$�� ����$�������� ��������������� �;����N���$������$�� ��$������� ������$��O��� �� $�� � � �����$���� ����$��� 1���!�?�J� ��� ����� ��������� ��� �������� ��"��� �����L��$������� �N���$���������� �J ������ �������L��"��� �J �������������� � ��� $�������������� � ���� �� ������I$������&����$���� �� ���������$�������� J��!� %����� ����������������L��"�������$�������$��� �������$�����N�����$�������� ������� ���������$�������� ������ �;�����J��� ������� � ��� ��������$�J� �$�����������$���& �� � ��������� ����������L��"�����$������������ '�$������$��I�����"�� ���������$��!� F�$���N����G ������� ���� ������"������������ �N������ �;��� � ����������� �$�� ���$�� ���2F?�?�� 1� �� �� ������ �N�����������1��� ���$����I$���!�F�$���N��� �G ������"������?���&�������L�������#�$��� �� ����� �$��� �������� ��!� >��"�����"�$��������$�� ��$�����I ��I��� ������$�� ��$���$��N������������ ������$�� $�J� ����(�������)&������������������������$�� ������������$������#�$���N��$�� �� ������ ���G �����&������ I��������� � I���� ��������� ����������I�$���� �$����� �� I� ��� �������,�$���L��"������ �� �� �$�������N�����(��� �������� �I�� � ��������� )!� %��� �����$�� �� ��"�������$�����$� ��J�� �����$��#�$���N��$���G �������� � ����� $� ��J�� �����$��#�$���N��$���� �����!�

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� �������� �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

%",�$����"�$���������L��"�����$�� ������������$������#�$���N��� ������� � ������ $� �� I��������I�$���!������$����� ���N��&� �����"�$���� �J��� � ��������� I������� ��I�$���� �$������ ���������������J����$���� ��"��N��������L�$�������$�������� �� ����$��������������$�> ��L�?�����!�� ��������$�������$��� �� ���N���� ���� ��� � � ���������!�8����L����������� �������� �� ���N���� ���� ��� &� �����"�$�&������$��J���� ����&� ����N������� ������I!�����������������&���� �� ����L������ �������������&�$��� �N���$���������!� %����� �������������������� ���I������������ ������J��� �����$�������$��� ���������� �������� � ���������� �"���8/� ������� I��������� ���� �#���I���#�"���� I� ������J��I!� ��������$�������$��� �������� ��LI�$�����L��"�����$��������������� ��������� �� ��L��"������ ���&������ ��J�����������&���������������� ���N���$� ��"� I��I�,�$�Q �� �����$� ��J�� ���$�����!� ��� ���O���������������$��I������������$�������$���� ��� ����� I��� �J��� � ��� O� �������������������L��"�����$�����&�������� ���"�����������O�����I������ ��"�����"�$�� ������ ������ ����� ���� ��� �����"�$�� ��"������I�����������������$���������!� > �N���$����������������� ��� �������������$������� ������� � ��O� �;��O��I����� �J ������O��I�L� ��������� ����$�������"�� ������������ ����&�������$�� ��"����I � �� ��J�L������������� � ������L��"��$��������� ��� ������������$��!�� %��� ��������$���� �N����$���������� �������$���� �$����G �����!� � �

• �*):$��(�$�#"�$�$�8)$�$*$#��)#-��� ������������� �������$����� ������� ���P� ������������� ������� �N��� ����� ����$�� ��� �������P��G ��$���� ���$�"�����$�� ���������� ����P���$����L������������������ ������G� �� ��

� %����� �������������������� ���I� ��"�����������������$������N�����$��$� ��J�N����� ������������� ������G� �� �����L��I�(2�2A)!���� ���L����$��������N�� ��"����G��� �� J���MI��������N�����$��K�� I� �� ��������"IL� I����L��I!�� >��"���� ��� ��L����$�� ������NI�M����� ��N���$����&1�� ,����;$���� ����NI�$���G��� A2%�$������<"��G� �� I�O�������� ���� ��L� I��G��� ���������I������� ���N��� ��� O����K�����!�>��"���� ��� ��$� ��N��$���&����������������L�� �����NI�$��A2%� �G� �� I!�2G��� ���������I������$�� I�I ����$���L���� �� ������$����J����� ��"������� ������������&����� � ��NI� �#���I� ������� ��I�$������ �������-7-�-8�8E�%6%� ���8@8�%A������ ��� ��������������$����� ��N���������� ��������!�� � �

• �*):$��(�$� #"� #-*!"�( � 5)5�$:$� !$� 7�#-*+)�$� 3� 3"5$I� �)3"�)� !$� # :4"5�)4)*I�

: !$��)+-�)�5)5�$:$�$@)5�$��$�$�#��

���I�L����� ��"�������L������ �;��� � �����������$����� ����� ������������L!�� �

• �*):$��(�$� #"� 8(+$� �(�"�(*$� ;� !"3-� #(+� $@�)�!$�)� (*$� #(3(#)�-<)* �� $@)5�$��$I�

3� #$!"�(�!$�"�:(��3$���"�(3� 4(�$(�)��� !"#$�))�(*):$��(�))�#"�8(+$��(�"�(*$��

$�#��

9�L�(����!���� ���O��I�L������������ ����� �����I)� ;�����������$���G ��$������N��!�� >��"�������L������ �;�� ���N����"�L� I�$���I ��������L��!��

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� �������� * �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

'�0� ��� ����������������� � :������������"��$�L"�� ���J��� �"������������ � ��O����$��������� ���L� �O������N��� $���������$����������M���� �� ����$� ����J���!�2 ���L����������L�� I������L����� ��"��N���I����J��� �"�����$�����$�����-6;������!���� ������������ ��I�$��$�L"�� ���� J������������OM��� ��I������L���������� ��� ����������� ��������N�����������"� �N����� ����� ��O��� ������ ��� �"I!�%��� ��������I�� ���������� ��� IN�����&������� �������M���� ����� ��� �����$��$���������� ����� ������ ���$����J��� �"���������� I!�-��������� $�������L�������"���$��IM��� ���������� ��� ��O���������$����N����!� % �����

������� �� ���� $�������������I������ ��� �����"� �N�����$��� ��$����L����� ����N�������8 �%��(�)� �� "�������L���G ��$����� $��� ��� IN��O��"�$����� � ����I�����J��� �"����� ������ � �!�>��"�� �G ��$������� ��� ���� �� ���I ����� ��� ����I� $���> ��$���I �������� �,�I�������� ������ ��� ������M���� ����� ����P� �

������� �� ���� $�������������I������ ��� �����"� �N�����$��� ��$����L����� ����N��������'�( )� �� "�������L���G ��$����� $��� ��� IN��O��"�$����� � ����I�����J��� �"����� ������ � �!�>��"�� �G ��$������� ��� ���� �� ���I ����� ��� ����I� $���> ��$���I �������� �,�I�������� ������ ��� ������M���� ����� ����P� �

������� �� ���� $�������������I������ ��� �����"� �N�����$��� ��$����L����� ����N�������A���(*)� ��"�� �����L���G ��$�����$�� � ��� IN��O��"�$����� � ����I�����J��� �"�����

Infrastructură drum necesar >, —
Infrastructură drum necesar A E > —_
frastructură drum necesar
fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� �������� ' �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

������ � �!�>��"�� �G ��$������� ��� ���� �� ���I ����� ��� ����I� $���> ��$���I �������� �,�I�������� ������ ��� ������M���� ����� ����!� �

'�.� � ���������������� � @�������%��G�����$���F� I�,����$��9�"������/+�$����������� ��'����"��$� �J������� �����$�����$�������L�������"���I����$����$������ �����������M����������&���� ������� ��� ���$� �������������� ����� �������� �"���� ��N������ �������$������ �� �� � '�.�����(�(#�$�)5�)#)*$�3*(�"�)* ��5)�3� 8�(:$* ��#"�3�),)�$�)��53$#)(*�*( �� (H�6�(!"*�7��#(�$� *(�"*���4(�)5�)#�#�$$(+-�"��#(!�"�3$���"�3� )$#�$�?)�(*�$� (#�),)�-<)�,))� (�$�=)$�7��#$$(�#$�3�),$?�$�(:3*(5(:$��"*���(�"�(��:-�):$(�?)� # �!)<))*$�!$�="�#<) �(�$��=)$�7��3�),)�<(�(* #-�))��$5"�5$* ��� � 2��J�����������$����NI�� ��$� ������ I�$���� ��N���$��������N������L����� �����O�� ����$���������N������"� � �������M�� ��$��N��$��$�L"�� ����L����I&�$��I��������� ��M�� $����������$������� ���� ����G� !�% ���&����������� ���� &��� ���� �����$�N���$�� ����N������&�����������L�� ������LI���$������� ������N������L������� �"� IN���$�� �� � �N��� �� ��"����&��� �"� IN�����������&��� ��� �"�$���������!�� � 4H�6�(!"*�7��#(�$� *(�"*���4(�)5�)#��)�=*"$�<$(+-�(*�$�3*(�"�)�?)�3� 8�(:$��)�#*"5),� 3$�#$*$�7��#(�$�5$�)��$8�$(+-�5("�#(�$�!$�),-�!)��$*$�� � ���������������L�� ������������J��� ����������������$������;���$���� ������ �������������-���M�������������"�$����������N��������������$���� � �N���M�� ��"����&� ���I�$���� �"� IN������������Q�:������&��� ��� �"����I�$���������!��� � � #H��$*$,(�<(�3*(�"*")�3$���"�)��$8�(�$(�# �5)!$�(<))* ��!$�:$!)"��:()�(*$5�!)�� 3$�53$#�),(�!$+, *�-�))�!"�(4)*$��

?�L"�� �����$���J��I����M�LI�������������J���I����������� �$����������$�������� ����� �J� �� ��� ��� ���� ��������������&�����������M��� � ���&������ �,�$������ �����$�� ���J��� � �������J���� �������$�����!� 6���� �����$����� �����Q���$����� ������ ��J�������"� � �J�� ��� �����$�����O������� � ���L��������������� ������� �J��I�M����� ��J�������$�L"�� �����������$������I&�� ���� �I��������������� ���$����J��� �� �����"�$��� ���������$�� �� ���"��L�&�� ���L����� ������� I�M��$���J��I��� ��N�������G� �� &�� ��������������� IN�����$��$� �IM�������� �� �"� IN��&������� ��"�������� �������$����$��!� � !H� � 4*$:$�!$�:$!)"��$*$,(��$�3$���"�3*(��5("�3� 8�(: �

!�����3(��

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� �������� 1 �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

!�������*):$��(�$(�#"�(3-�

����� ���N����� �#������$�� � �&�������G ��$�������N��������G� �� ��$�������� ������� ��I��� �J��I�M��������L���&�������� �� �� �������������L� ������K���� �����"����&� �� �����LI������ ������ ��� I����A��������������!��/ ���+&������O���$�������������O�� ������ �������"IL�N�����A�����*�� ��'���� �����$��������� �������� �����A�������!� '1� �� &����"��$����� � ���������� �J���&����F9�*1 ��1����"��$���$��������� �� ������ �����F� I�,����9�"����������!���� �� ���� �������J���������������� ���"��$����$�N�����$��$� �I�����������$������"� �������������L� �!� � !���&���3(�"+(�-�

%������L� ������K���� �� ������ � ������ �;��� � ���$���������L���� ����� ���NI�$�� ����$��������L�������"���I!���� ������$�� ����$��������L���� ��"���� ���L���N�"���=@;<9� O���G ����������I$������������M������������ �����$������������&�����O���� ������ ��"��� � ���L�����$�� ��$�����!�@����������� ��������"���������"IL� �������� ��$�����IN������� ����������"��!�%���������K����$�����O� �����J��� �"���� ��"���$�"�� ������I������$�� �����$������ � ������� ���$�� � �����������&��,��I��� ����������������!� -�J������$��������L���� ����L��LI�O��M��N�����$,������"����J��I&��� ��� ,�$� �$,�������$��O��#�N&��������� �$���� ���$����������� ������� ������ ������ �J��� � ���O��������� �J����!�@I�������$���� ���N��� ������� ��LI������ �� ��N��&� �#��J����$��$����N���M��O����������� &�����$��I�����$��������� �������J���� �&� ������� ����������M������������� �J����$������ I&����"�� ���N���M�����I!�6����$��� �� ���N�������� �����������������L������G ������I� �������L��LI�������$�� ��$��� �J���� $���=@&�������� ����$������� �����$�������$����'1U�$���� �������$�� �� ���O���I����� $���� ���N��!� � 8� ���N����G ������I�$��������L�������"���I�� %��������"���������� � ��$�����O�"��� ��������I$������� ��"���$�"�� �������������%�80� $��� �� �������������������� ����$�����������N����$�����$�� �!�%��������"�����$����� ��� ��������J� ��� ��"����������� � ��������� ����$������������$�� �������� ������� ���� �������$��I� ����� �����$��#�$�����J���!�?��I� ������������� ����� �������$�� #�$�����J���&�������$�����"����� ��"���$�"�� �������������%�80!� -�J������$��������L���� ����L��LI�O��M��N�����$,������"����J��I&��� ��� ,�$� �$,�������$��O��#�N&��������� �$���� ���$����������� ������� ������ ������ �J��� � ���O��������� �J����!�@I�������$���� ���N��� ������� ��LI������ �� ��N��&� �#��J����$��$����N���M��O����������� &�����$��I�����$��������� �������J���� �&� ������� ����������M������������� �J����$������ I&����"�� ���N���M�����I!�6����$��� �� ���N�������� �����������������L������G ������I� �������L��LI�������$�� ��$��� �J���� $���=@&�������� ����$������� �����$�������$����'1U�$���� �������$�� �� ���O���I����� $���� ���N��!� 6�N�����$��������L�������"���I��� ������I�� �������L� I�$���N��"I�$��������������I&� ��������$������� I�$���N��"��$���=@;�<9!� 6�N�����$������� I���� ���������L��������"���I�� ������� I�$���N�"��$��c�������Q� c'������$����=@;<9!�� -�� ������������I��������"���������� �J������� ��?!� � !�&���$�"*�

%� �"� � �������� I����"���������������N���������� �������� ������ IN�����������!��

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� �������� + �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

!�'��� *"*�

����� ���N���������� ��( ����� �����$��#�$�����J���&���� ������J� ��� �&� ��N��� �$��"� ����� �������� ����� ���� �"I���$�M�������&��� ���N���$���"���������������� �L� ��� ��M�&�����I���$�������������M��O� ��N�������� �������O��L������"��L�&�� �)� �� �����LI������ ������� ��N�������� IN��� ������!� � !�����8 : �"*�?)�,)4�(<))*$� � %� �"� � ���$��J�LI����"IL� I����L��I&�������$����L���� �� ��"�J��N�������� I� ���� � ���I ���� ��������$����� ��N���O��� ��"��L���� ����!� @�� �� ����� ��&�$���� ��������L�������$����� ��N��� ��� ��I� ��"�������O���M������ O��, �O�� ��� ���������� �K� ��"������� ����� ��M���� ��� � ��"�������;���� I����� ��$��� �������$��L���� &����������� !��+�$�����>���� ��'�(������� � ���� ��' ���)�$��I����������LI��� �)�O��������$��L����&���"�����$����� �������� ��I���� �������#�"���� ����$��� �%� (%�f-)&��I ��� �����G ��������������N����������� ��$��$�����>6�8>�����+ ;��&���� �&1���O�I�N������ I�$�� ��&� I����$��IM�� �I�11�$:�������J��$��L���� �@L�1�P�� J)�O��������$�����_��&�O� ��������� *&���;�/&��&���"�����$����� �������� ��I���� ����� ��#�"���� ����$��� �%�(A%�f-)&��I ��� �����G ��������������N����������� ��$��$����� >6�8>�����+ ;��&�����&1���O�I�N������NI�$�� ��&� I����$��IM�� �I�'1�$:���&��� ��� �"&� ���J��$��L���� �@L�'�!�( )���� ���������N�&���"�����$����� �������� ��I���� ����� ��#�"���� ����$��� �%�(A%�f-)&��I ��� �O�� ������L����&�O���� ������������������� ���� �����O��#� �&���� ��J���� I�$��IM�� �I�*1�$:�(%)���&��� ��� �"&����J��$��L���� � @L�*�!���� ���������_���(������ *&���;�/&��)&���"�����$��L���� �A%�f-���� ��J���� I� $��IM�� �I�*��$:���&��� ��� �"&����J��@L� 1!� � !�%���(!)(<))*$� ��� ���������L��LI�� ���L�����$�� �� ��$����$��N��!�

$H��$*$,(�<(� ���3$���"�):3*$:$��(�$(�*$8)5*(<)$)��(<) �(*$�?)�# :"�)�(�$�!$� :$!)"�

>��"����� ��� ��$���� �"����������������� ��$����� ��N�����$����������$�� �&���9� ��1 ��1�����J� I������A����� +1 ��+&��������M���� ��������� �"�� �J ��"�� �!�

=H���(�(8$:$��"*�!$?$"�)* ��

@���� �����M��$���L� �����$�M�������� ��"�������L��O����� ������� ������������� ��� ����I�$��$�M����&����,�$�������"���� �������$��!���� ��������$� ��� ����� ��� $���L� ������������� �����$������� ���� ���� �"I���$�M������������K����"������ �����K� �����$� ��N��$���������������$������ �����������N����!� � >�� ����� ������� ������ ��� I����A�������! �� �������"��$���������$�M�������&�F9� ��+� �������"��$� ��� ��� ���$�M����������������� �� ������������� ����� ��� ������ 6��,����&�F9��1+ �� ����"��$��"�$�� ���� ������$�M�������� ����� �������J����� �� ���������L,�$�$�M������&�$�M���������������� �&���9�1 ��1����"��$�$�M�������$�� ��#������ ������ ����� ������ ������&�F9� *1 ��/����"��$��� ������������������� �L� �&��������M������A����� '� ��1&�����"��$���$��� � ���$���� ��������� ��J���K����� ����$�M��������$����J���K�!�

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� �������� / �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

?�M�����������K���&�$����J���K�� �� �#���������"����������� � �� ���� �"������������ �� $�$��� �&�������������� �O���IM ���������&������ �N����� �� ����$��"� �� �������� ��$�� ���� IN���� ���L� �������K������$�� ��� ��� ��$��"� �!� >�� ����� ������� ������ ��� I����A�������! �� �������"��$���������$�M�������&�F9� ��+� �������"��$� ��� ��� ���$�M����������������� �� ������������� ����� ��� ������ 6��,����&�F9��1+ �� ����"��$��"�$��N���� ������$�M�������� ����� �������J����� �� ���������L,�$�$�M������&�$�M���������������� �&���9�1 ��1����"��$�$�M�������$�� ��#������ ������ ����� ������ ������&�F9� *1 ��/����"��$��� ������������������� �L� �&��������M������A����� '� ��1&�����"��$���$��� � ���$���� ��������� ��J���K����� ����$�M��������$����J���K�!� � ��)�$�))�?)��),$*"�)�!$�3$�= �:(�<(�#"�3�),)�$�*( � � % �����������������L�������M�� ��N������$������� ����M��$���L� ����� ;�L������$������� ����M��$���L� �����G ������� �� �������&� ��"�������� �&���L��"��M�� $� ������ ���LI ��&�� ����O��, � I� ��O����$����� ;���� ���$������ ����$�L�����J���P� ;����L��N���� �� �����M������������P� ;�������������������$�������N��P� ;��������������� ����� ������!� � % ��������������� �N���$������� ������$�M������������K����� ;��� � � ���$���������"���� I���� ���������N��"������ �X� ��� ���� L���(O�����$�N������ ����I�����������������$��������J������)!�

8H��6 53 !-�)�$(�5"45�(�<$* ��� @)#$�?)�3$�)#"* (5$� ��� ���������L��LI� ��������������� � IN��$�� �J ��N�� ��������� ����������� �� ����� �� ��O���$��L��������"�$������A�������!�1� ��+&����"��$���� ������� ����� ������������$������$�� ���K����������� �� �������� �� �J ��N����������� �!�� � >H��J�5 �)�$(�� � %���� �������I$�������$� ��� ��������N����� ��J���� I�� ������O� ���������� ��������� $��� I�$������������� �������� �� �N����$������I&���O��I��������$������� �$�����I$���� M��$���������N����O�"����� ��������������� !�*�$�����>���� ��'�(������ � ���� ��' ���)!�>���� ��� I����� I������NI&�L����$��������������$������ � I���� �$��� ��������!�� � � '�.�&���(�(#�$�)5�)#)*$�$=$#�$* ��?)�(*$�+ �$)�3 5)4)*�(�=)�(=$#�(�$�#"�3�),)�$�)��53$#)(*�� *( �

(H� � 4(4)*)�(�$(��!"�(�(��=�$#,$�<(�5)��$,$�5)4)*)�(�$(�$=$#�$* ���

>���������"�$�����I������� ��� ��"�������L������� ��� ����������N�����$����J��� �&� O���$�,�$�; �������� ��� � ��O�I�N��������� ���N������������ �K����� ���!� ���J�J��� � ������ I� �����$��I����� ����$�L���J����� �������$������� �� �IL� I&� �� �"� IN����$���� � �N���M�� ��"����&��� ��� �"�����������M��$��������������$�����N����� ��������������� ������ �"��� �������$�����!�?��I��#���� ��"������$���&����� ����"��� ���$��$��� I�M������"��N����$� I&�����$���"�� �J���������������������L��!�

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

� �������� � �� �� ���� �������������� ������������� ����� ���������� �����������

� �

!�!�"� �������#� �� � !�!�!� � ���� �$�������� �!�%������&���!'&�(���� � �����)� ��� ����&� ��*��++�� ���,���� � -�.'(�)*/�!** ! � � 0�.'(�) 1+�'**!11�� 2�������3"� �����!��� 4�555!"� �����!���� � 6����'�'+**� 7*1 1/+ *!� ! ��+� � 6�++8�9:���������'+'/+/ �;������ 6��'8�9:���������'/*1' '�;����� 8�9�:%�<��=�%� ��$���;� >���� ����:����� ��

4H��(�"�(�#":"*(�),-�(�$=$#�$* ���

���� ����L��!��

#H��(�"�(���(�5=� ��(*)$�-�(�$=$#�$* ���

���� ����L��!�

!H��)5#"*�3$���"�5-�-�(�$(�":(�-��

���"�$������ ����I������� ��N������$������M���� I�I IN������������&�O����$�������L�� ��� $������ �N��� �����"I$� �� ���I ��������� ���������������� ����� �����L��$�� �������� �������������������� !� � $H�:-�):$(�?)�53(<)(*)�(�$(�$=$#�$* �;�$=$#�$*$�5"����$5$:�)=)#(�),$�#(�:-�):$�� *):)�(�$�53(<)(*�*(��),$*"*�)�#)��$)�+ �$)�3� 3"5$�

���� ����L��!�� � =H�,(* (�$(�5)�,"*�$�(4)*)�(�$(�(�$(*"*")�3 5)4)*�(�=)�(=$#�(���!(�$�!$ ����� ����L��!�

�� � �#*"+))� � B��,�$; ����� �$���G��� ������L�������$����������M��$������ � � ������I����$�� ����N�������������� ������� �$��������� ���� �� �����$��$�L"�� ������L����� ������ I�������L�� ��$������ �N��!� A��J�L����� ��������$���� ��"��N��&��������� ���� ���� ���N������� ����� � � ���I ��������J��� �"�������������� ;�O���$������������������J��� ���9�����������������������-���M����� ;���L��"���������J����������J��� ���&��$��� ���&��� ����� ��$����$��!� ;�� �������������� ���� ����� �������KI��������� ����J��� �"���� ����� � ������� ���&��������M������$������������ ��� ������������ � ��M���������9&��� ��� �"�%"�L�$�� ���� ��� � �!�� � �� ���� &� � � � � � E���$�������� &� %�#!�> ��!�������������� � � � � %�#!�6�$����9�H�� � � ������ �� ���J��� �&� %�#!���J!�:��K��@� ����>��$��

fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Atasament: 2019.12.11_PUZ_Potra_RLU.pdf

Pagina: 1/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

DENUMIRE PROIECT: DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SERVICII, LOCUIRE ȘI ZONĂ DE RECREERE STRADA PĂSTORILOR, NR. 20, TIMIȘOARA NUMĂR PROIECT : 124/2018

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 2/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

FOAIE DE CAPĂT DENUMIRE PROIECT: DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT,

SERVICII, LOCUIRE ȘI ZONĂ DE RECREERE AMPLASAMENT: STRADA PĂSTORILOR, NR. 20, TIMIȘOARA, SUPRAFATĂ: 29.841 MP BENEFICIAR: POTRA-MUREȘAN CRISTINA-ADRIANA PROIECTANT: S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L. PROIECT NR.: 124/2017 FAZA: PUZ

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 3/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general S.C. Vitamin Arhitects s.r.l.

Strada Amforei, NR.4, Timişoara Tel. Fax. 0256 433550

Șef proiect Arh. Rudolf Gräf, Tel. 0723627584 Proiectant arhitectură Arh. Rudolf Gräf

Arh. Stag. Olimpia Onci Proiectant de urbanism: Arh. Urb. Cosmin Sandu Bloju

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 4/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

3.1 CUPRINS:

I. DISPOZIȚII GENERALE .................................................................................. 6 Rolul RLU ............................................................................................ 6 Baza legală a elaborării ....................................................................... 6 Domeniul de aplicare .......................................................................... 6

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR................ 7 Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea

patrimoniului natural și construit. ................................................................... 7 2.1.1. Asigurarea echipării tehnico-edilitare: ............................................... 7 2.1.2. Asigurarea compatibilitățiilor: ............................................................ 7

Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii, valori maxime pentru POT, CUT. ............................................................................................ 7

2.2.1. Procentul de ocupare a terenului (POT) ............................................. 7 2.2.2. Orientarea față de punctele cardinale ............................................... 7 2.2.3. Amplasarea construcțiilor față de aliniament .................................... 7 2.2.4. Amplasarea în interiorul parcelei ....................................................... 7

Reguli cu privire la asigurarea accesurilor (auto, pietonale),a parcărilor. 8

Reguli cu privire la echiparea edilitară ................................................. 8

III. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ......................................................................... 8 PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE 8

3.1.1 Is_A // Zonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente// Școală și grădiniță ............................................ 8

3.1.1.1 Caracterul zonei. ...................................................................................... 8 3.1.1.2 Reglementări pentru spaţiul public: ........................................................ 9 3.1.1.3 Utilizarea funcţională. .............................................................................. 9 3.1.1.4 Condiţii de amplasare, echipare şi configurare ....................................... 9 3.1.1.5 Circulaţii şi accesuri. ............................................................................... 10 3.1.1.6 Înălțimea maximă admisă: ..................................................................... 10 3.1.1.7 Aspectul exterior al clădirilor: ................................................................ 11 3.1.1.8 Condiţii de echipare edilitară şi evacuarea deşeurilor: ......................... 11 3.1.1.9 Spaţii libere și spații plantate: ................................................................ 11 3.1.1.10 Împrejmuiri: ......................................................................................... 12 3.1.1.11 Indici de ocupare şi utilizare a terenului .............................................. 12

3.1.2 M4 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanţă locală ........................................................................................... 12

3.1.2.1 Caracterul zonei ..................................................................................... 12 3.1.2.2 Reglementări pentru spaţiul public: ...................................................... 12 3.1.2.3. Utilizarea funcţională ............................................................................ 13 3.1.2.4 Condiţii de amplasare, echipare şi configurare ..................................... 14 3.1.2.5 Circulaţii şi accese. ................................................................................. 15 3.1.2.6 Înălţimea maximă admisă: ..................................................................... 16 3.1.2.7 Aspectul exterior al clădirilor: ................................................................ 16 3.1.2.8 Condiţii de echipare edilitară şi evacuarea deşeurilor: ......................... 16 3.1.2.9 Spaţii libere și spații plantate: ................................................................ 16 3.1.2.10 Împrejmuiri: ......................................................................................... 17 3.1.2.11 Indici de ocupare şi utilizare a terenului .............................................. 17

3.1.3 Lip //Zonă de locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip periferic .................................................................................. 17

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 5/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

3.1.3.1 Caracterul zonei ................................................................................ 17 3.1.3.2 Reglementări pentru spațiul public: ...................................................... 17 3.1.3.3 Utilizarea funcţională. ............................................................................ 18 3.1.3.4 Condiţii de amplasare, echipare şi configurare ..................................... 18 3.1.3.5 Staţionarea autovehicolelor .................................................................. 20 3.1.3.6 Înălţimea maximă admisă: ..................................................................... 20 3.1.3.7 Aspectul exterior al clădirilor: ................................................................ 20 3.1.2.9 Spaţii libere și spații plantate: ................................................................ 21 3.1.2.10 Împrejmuiri: ......................................................................................... 21 3.1.2.11 Indici de ocupare şi utilizare a terenului .............................................. 21

3.1.4 Subzona Vpr // Zonă verde - cu rol de protecție față de infrastructura majoră, plantații cu rol de protecție sanitară și de reconstrucție ecologică ...... 21

3.1.4.1 Reglementări pentru spaţiul public ....................................................... 21 3.1.4.2 Utilizarea funcţională ............................................................................. 22 3.1.4.3 Circulaţii şi accese .................................................................................. 22

3.1.5 Ve // Zonă verde - de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic . 22 3.1.5.1 Caracterul zonei ..................................................................................... 22 3.1.5.2 Reglementări pentru spaţiul public ....................................................... 23 3.1.5.3 Utilizarea funcţională ............................................................................. 23 3.1.5.4 Caracteristicile parcelelor ...................................................................... 23 3.1.5.4 Circulații și accese .................................................................................. 23 3.1.5.5 Staţionarea autovehicolelor .................................................................. 24 3.1.5.6 Condiţii de echipare edilitară şi evacuarea deşeurilor .......................... 24 3.1.5.7 Spaţii libere și spații plantate: ................................................................ 24

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 6/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

DISPOZIȚII GENERALE

Rolul RLU

Regulamentul Local de Urbanism - RLU – este parte integrantă din Planul Urbanistic Zonal cu rolul de a detalia in format scris reglementările acestuia. Prescripțiile cuprinse în prezentul Regulament Local de Urbanism, permisiuni sau restricții, sunt obligatorii pe intreg teritoriul aferent Planului Urbanistic Zonal. Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, cu adaptare la situația specifică a zonei incluse in studiu. Planul Urbanistic Zonal impreună cu Regulamentul Local de Urbanism devin acte de autoritate ale administrației publice locale, odată cu aprobarea lor, in baza cărora se pot elibera Certificate de Urbanism si Autorizații deConstruire. Prezentul regulament este structurat astfel: - Prescripții generale la nivelul zonei studiate. - Prescripții specifice la nivelul zonelor funcționale. Modificarea prezentului regulament aferent Planului Urbanistic Zonal se poate face numai în condițiile în care modificările nu contravin reglementărilor propuse la nivel funcțional pentru zona studiată și numai cu acordul beneficiarului și a proiectantului general. De asemenea, completarea prezentului regulament se poate face doar cu acordul beneficiarului și a proiectantului general.

Baza legală a elaborării

PUG Timișoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local 157/28.05.2002. Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al PUZ aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism și alte documente sau norme cu caracter de reglementare. Legea 50/1991 – privind autorizarea executării construcțiilor. Ordinul MLPAT 91/1991 – privind formularele, procedura de autorizare și conținutul cadru al documentelor.

Domeniul de aplicare

Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde ansamblul de norme obligatorii specifice pentru autorizarea construcțiilor rezidențiale, hale de depozitare și servicii pentru zona inclusă in studiu. Pe baza aceleiași documentații PUZ se vor elabora documentațiile de parcelare a terenului conform planșei de reglementări. Zonificarea funcțională propusă a fost stabilită în funcție de categoria de activități pe care beneficiarul le-a dorit prin tema de proiectare și in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5428 din 18.12.2017.

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 7/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit.

Amplasamentul investiției se află în partea vestică a municipiului Timișoara, la

periferia orașului, în cartierul Ronaț, la vest de calea ferată. Destinația conform PUG

este de: Zonă de locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare,

parțial propusă pentru spații verzi amenajate și plantații de protecție. Zona are o

structură rurală cu locuințe individuale cu regim redus de înălțime (P, P+1 ). Terenul

are o suprafață de 29.841 mp având amplasată o construcție de tip locuință

individuală cu o suprafață de 137 mp.

1.4.1. Asigurarea echipării tehnico-edilitare:

Autorizarea executării construcțiilor se va face doar în condițiile în care se

demonstrează posibilitatea racordării la utilități a noilor obiective. În principal

alimentare cu energie electrică, apă potabilă, canalizare ape uzate; alimentarea cu

căldură rezolvându-se în sistem individual cu centrale proprii sau colectiv.

1.4.2. Asigurarea compatibilitățiilor:

Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în zonele construibile se va face doar

cu condiția asigurării compatibilității destinației noii construcții cu funcțiunea

dominantă a zonei sau cea stabilită prin documentația de urbanism PUG Timișoara.

Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii, valori maxime pentru POT, CUT.

1.5.1. Procentul de ocupare a terenului (POT)

Reprezintă raportul dintre suprafața construită a clădirii și suprafața terenului

(parcelei). Suprafața construită așa cum este definită în RGU nu cuprinde terasele

descoperite ale parterului ce definesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces.

Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul cotei

terenului natural și a logiilor etajelor se include în suprafața construită.

1.5.2. Orientarea față de punctele cardinale

Spații precum dormitoarele, camerele de zi indiferent de funcțiune vor avea

orientarea sud- est, sud -vest, est, vest, sud; Spațiile tehnice și anexe (băi, bucătării,

cămări, spații depozitare, spălătorii, casa scărilor, lifturi, centrală căldură, ventilație

etc.) indiferent de funcțiune vor avea orientarea optimă, nord, nord - est, nord- vest.

1.5.3. Amplasarea construcțiilor față de aliniament

In funcție de fiecare zonă în parte.

1.5.4. Amplasarea în interiorul parcelei

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale conform Codului

Civil pentru clădiri cu sau fără subsol sau demisol cu maximum 3 niveluri peste cota

+/_ 0.00.

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 8/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Reguli cu privire la asigurarea accesurilor (auto, pietonale),a parcărilor.

Drumurile de acces la parcele vor respecta legislația în vigoare. Locurile de parcare vor fi prevăzute exclusiv în incintă.

Reguli cu privire la echiparea edilitară

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor la reţelele edilitare publice. Se va acorda o atenţie deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate. Se vor utiliza surse de energie alternative pentru iluminatul public şi alţi consumatori. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc.) pe spaţiul public. În zona de întreţinere se va organiza un spaţiu destinat colectării deşeurilor, accesibil din spaţiul public.

II. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ Zona funcțională a fost stabilită in planșa de reglementări urbanistice. Pentru

integrarea în zonă a construcțiilor se va ține seama de normele de igienă aprobate cu

ordinul Ministerului Sănătății nr. 536 / 1997.

Zona studiată în baza prezentului PUZ are următoarele zone funcționale (conf. PUG

Timișoara, aflat in curs de avizare):

Is_A // Zonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente M4 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanţă locală// Școală și grădiniță Lip //Zonă de locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip periferic.

PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

3.1.1 Is_A // Zonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente// Școală și grădiniță

3.1.1.1 Caracterul zonei.

Zonă a ansamblurilor independente, dedicate instituţiilor şi serviciilor publice. Funcţiunile sunt de tip adminstrativ sau educaţional. S_Is – Subzona de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri dedicate situate în afara zonei centrale şi în afara unor ansambluri dedicate. Clădiri individuale dedicate, situate în afara zonei centrale a municipiului, aparţinând instituţiilor publice sau de interes public. Se remarcă prin prezenţa semnificativă în peisajul urban datorită modului distinct de ocupare a terenului sau caracterului şi valorii arhitecturale.

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 9/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

3.1.1.2 Reglementări pentru spaţiul public:

Orice reglementare a spațiului public şi utilizării acestuia se va face în baza unui proiect complex, integrat şi raportat la țesutul urban adiacent existent sau proiectat, precum şi la sistemul major de spaţii verzi şi coridoare ecologice. Obligatoriu, orice proiect de reabilitare, restructurare a spaţiului public va integra sistemul de piste velo, pietonale şi trasee verzi existent sau propus la nivel de oraş sau zonă metropolitană. Deplasarea pietonală şi velo va fi tratată cu prioritate în orice situaţie în reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei. Pieţele vor fi organizate ca spaţii pietonale, traficul motorizat putând ocupa maximum două laturi. Spaţiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat. Iluminatul public şi mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întreg ansamblul.

3.1.1.3 Utilizarea funcţională.

- Utilizări admise: Instituţii sau servicii publice şi de interes public. Clădiri de cazare în sistem internat pentru instituţiile de învăţământ. - Utilizări admise cu condiţii: Locuințe de serviciu în condițiile stabilite de Legea 114/1996. Facilități de cazare cu condiția ca ele să aparțină şi să fie administrate de instituțiile de învățământ și cercetare localizate în UTR. Garaje / parcaje pentru personal și vizitatori amplasate subteran sau suprateran, în părți / corpuri de clădiri cu condiția ca ele să nu ocupe frontul spre spaţiul public, iar accesul auto să se realizeze din străzi cu circulație redusă și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul. Elemente de infrastructură tehnico-edilitară, în subteran sau în afara spațiului public. - Utilizări interzise: Conversia funcțională a ansamblurilor / imobilelor pentru orice altă utilizare, în afara celor din categoria instituțiilor publice sau de interes public. Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor. Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiul public. Construcții provizorii de orice natură. Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațadele imobilelor. Reparația capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan etc.) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare. Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile - fațade, acoperișuri, terase sau pe împrejmuiri. Orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare. Împrejmuiri de orice fel cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

3.1.1.4 Condiţii de amplasare, echipare şi configurare

- Caracteristicile parcelelor: Se conservă de regulă structura parcelară existentă.

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 10/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Este, în principiu, admisibilă comasarea cu parcele învecinate pentru extinderea instituţiilor şi seviciilor existente, caz în care acestea vor fi incluse în prezentul UTR / subzonă. In acest caz se va elabora un P.U.Z. - Amplasare față de aliniament: Clădirile vor avea o retragere de 5,00 m, cu retrageri mai mari situate in dreptul căilor de acces unde se recomandă o retragere de 10,00 m. - Amplasare față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor: Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de retrageri în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare / provizorii existente. În cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea celui existent. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară a ultimului nivel înainte de etajul retras sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puțin decât 6 m. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puțin de 3 m. - Retragerea față de limita posterioară: Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puțin decât 6 m. - Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: Distanța minimă între fațadele a două corpuri de clădiri situate pe aceeași parcelă va fi de două treimi din înălțimea celei mai înalte, dar minim 6m.

3.1.1.5 Circulaţii şi accesuri.

- Staționarea autovehiculelor: Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la RLU PUG Timișoara. Atunci când se prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni în parte. Pentru clădirile noi, staționarea autovehiculelor se va realiza numai în garaje colective subterane sau supraterane. Nu se admite staționarea autovehiculelor pe fâșia de teren dintre aliniament și clădiri, indiferent de adâncimea acesteia. Staționarea în curțile clădirilor nu este admisă decât în număr limitat, destinată vizitatorilor și doar în curți exclusiv de serviciu.

3.1.1.6 Înălțimea maximă admisă:

Înălțimea maximă nu va depăși 10 m, respectiv regimul de înălțime S+P+1E.

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 11/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

3.1.1.7 Aspectul exterior al clădirilor:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32). Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice cu excepţia situaţiei în care se reconstruieşte un obiectiv (corp clădire, poartă acces etc.) pentru care sunt disponibile planurile iniţiale şi documentaţie fotografică. Volumetria va fi de natură a determina împreună cu clădirile adiacente un ansamblu coerent şi unitar. Faţadele spre spaţiile publice vor fi plane. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri etc., începând de la înălţimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiţia ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornişă şi să ocupe, cumulat, maximum o pătrime din lungimea frontului clădirii. Clădirile se vor acoperi cu terase sau acoperişuri cu pantă până la 10 grade. Cornişele vor fi de tip urban. Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional, dar şi cu specificul zonei. Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei, respectiv materiale certificate pentru uz exterior. Se vor folosi tencuieli şi zugăveli de exterior, placaje de lemn sau metalice, placaje ceramice, placaje din piatră naturală sau artificială.

3.1.1.8 Condiţii de echipare edilitară şi evacuarea deşeurilor:

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor la reţelele edilitare publice. Se va acorda o atenţie deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate. Se vor utiliza surse de energie alternative pentru iluminatul public şi alţi consumatori. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc.) pe spaţiul public. În zona de întreţinere se va organiza un spaţiu destinat colectării deşeurilor, accesibil din spaţiul public. Autorizarea va fi condiţionată de existenţa unui concept de reducere a consumului energetic a imobilului care va cuprinde obligatoriu măsuri de: ⎯ Reducere a consumului de energie pentru răcire; ⎯ Reducere a consumului de energie pentru încălzire; ⎯ Eficientizarea utilizării suprafeţelor în vederea îmbunătăţirii eficienţei şi creşterii calităţii de microclimat (acoperişuri tip terasă înverzite etc.) ⎯ Producere de energie din surse regenerabile; ⎯ Utilizare a apelor gri, apelor pluviale etc. ⎯ Generarea unui microclimat interior bazat pe mijloace pasive.

3.1.1.9 Spaţii libere și spații plantate:

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 30% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o acoperire de orice alt tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 12/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Eliminarea arborilor maturi şi sănătoşi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol

3.1.1.10 Împrejmuiri:

În situaţia în care împrejmuirile sunt obligatorii datorită normativelor, a regimului imobilului, a siguranţei publice, a utilizatorilor etc. acestea vor respecta următoarele reguli: - Împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea

maximă de 40 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip opac. Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

- Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

3.1.1.11 Indici de ocupare şi utilizare a terenului

În cazul extinderii sau supraetajării, calculul indicilor de ocupare şi utilizare a terenului se va face raportat la întreaga parcelă construibilă în sens urbanistic, aşa cum a fost ea descrisă prin prezentul RLU, cu respectarea reglementării prezente. POT max. = 47% cf. Aviz de Oportunitate Nr. 71 din 10.12.2018; POT max = 25% pentru școli și grădinițe; CUT max. = 1,4; Zonă verde= min. 30%

3.1.2 M4 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanţă locală

3.1.2.1 Caracterul zonei

Zonă cu funcţiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul unor artere de importanţă locală. Zona se remarcă printr-o structură funcţională heterogenă, caracterizată de mixajul între activităţile de interes general, cu acces public, ce tind să ocupe parterele şi locuirea de tip colectiv, situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncţionale. Sunt de asemenea prezente, ocupând imobile monofuncţionale, instituţii publice şi de interes pentru public, dar şi alte tipuri de activităţi.

3.1.2.2 Reglementări pentru spaţiul public:

Procesul de reabilitare, modernizare şi extindere a spațiului public se va desfășura numai pe bază de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spatiilor destinate acestora, a modalităților de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei.

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 13/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Acestea vor cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în aliniament, locuri de staţionare în lung, trotuare de minimum 3,00 – 4,50 m lăţime, piste pentru biciclişti etc. Spaţiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat. Utilităţile se vor introduce în totalitate în subteran.

3.1.2.3 Utilizarea funcţională

- Utilizări admise: Structură funcţională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc. Spațiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Prezența locuirii nu este obligatorie. La imobilele noi, parterele spre spațiile publice vor avea în mod obligatoriu funcţiuni de interes pentru public. - Utilizări admise cu condiţii: Conversia funcțională în cazul locuințelor situate la parterul clădirilor existente cu condiția asigurării accesului direct din spaţiul public. Diferenţa de nivel între stradă şi intrare va fi de maximum o treaptă. Eventuale diferenţe de nivel până la cota parterului pot fi preluate doar în interior. Admisibilitatea deschiderii unui acces pe o faţadă nu e garantată, fiind determinată de configuraţia şi arhitectura clădirii. Pentru activităţi cu acces public limitat (birouri etc.) se admite accesul din gang sau, dacă locuirea nu e prezentă pe parcelă, din curtea imobilului. Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau în afara spaţiului public. Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor. Garaje publice sau private sub şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii: ⎯ să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni) ⎯ accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulaţie redusă / secundare şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul Activități de tip terţiar ale locatarilor desfășurate în interiorul locuințelor, fără ca acest fapt să implice o conversie funcțională – servicii profesionale sau manufacturiere, vor fi prestate numai de proprietari/ocupanți, cu următoarele condiţii: ⎯ să se desfășoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de locuire ⎯ suprafațautilă ocupată de acestea să nu depășească 50 mp; ⎯ să implice maximum 5 persoane; ⎯ să aibă acces public limitat (ocazional); ⎯ să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală; ⎯ activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul locuinţei; - Utilizări interzise: Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasi-industrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.Depozitare en gros. Depozitare de materiale refolosibile. Comerţ en gros. Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc. Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre. Garaje în clădiri provizorii sau permanente

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 14/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

independente amplasate în interiorul parcelelor. Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul public. Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale. Locuire de tip individual. Construcții provizorii de orice natură. Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a imobilelor. Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare. Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile - faţade, acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri. Orice utilizări, altele decât cele admise la punctulele anterioare. Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

3.1.2.4 Condiţii de amplasare, echipare şi configurare

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: - să aibă front la stradă ⎯lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 18 m; ⎯adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă; ⎯ suprafața să fie mai mare sau egală cu 450 mp; Prin excepție, în cazul parcelelor în înțeles urban existente ce nu îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi demonstrată prin P.U.D., cu condiţia conformării integrale la prevederile prezentului Regulament privind utilizarea funcţională, amplasarea, echiparea şi configurarea clădirilor, staţionarea autovehiculelor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenurilor. Caracteristicile parcelelor: Se admit operaţiuni de comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să respecte cumulativ următoarele condiții: ⎯ să aibă front la stradă; ⎯ lungimea frontului la stradă să fie de mai mică sau egală cu 30 m; ⎯ să aibă formă regulată; Amplasare față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în retragere față de aliniament, în front discontinuu (deschis). În situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate şi învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate. În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 5 m de la aliniament. Amplasare față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor : În cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se pot alipi de acesta. Noul calcan nu va depăşi lungimea celui existent sau maxim 25 m. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcţiilor anexe şi/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puţin de 3 m. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puțin de 3 m.

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 15/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puțin de 10 m. Garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m. Garajele se vor retrage cu cel puțin 10 m față de limitele posterioare ale parcelei. Retragerea față de limita posterioară: Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanta minimă egală cu înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puțin de 10 m. Garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,80 m. Garajele se vor retrage cu cel puţin 10 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între faţadele paralele ale acestora se va asigura o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea acestora, dar nu mai puţin de 6 m (sunt admise configuraţii în retrageri transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiei menţionate).

3.1.2.5 Circulaţii şi accese.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice. Prin excepție, pentru situații existente la data intrării în vigoare a P.U.G., se admite construirea parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. Pe o parcelă se va prevedea un singur acces pietonal şi un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lățimea de maximum 3 m. Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora. a) Staționarea autovehiculelor: Staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei. Se va asigura pentru: Locuințe individuale (unifamiliale) sau semi colective (familiale), inclusiv în cazul în care ocupanții desfășoară activități liberale sau manufacturiere: ⎯ minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp; ⎯ minimum două locuri de parcare, dintre care cel puțin unul încorporat în volumul clădirii principale sau într-un garaj, pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp; Servicii cu acces public (servicii de proximitate): ⎯ minimum două locuri de parcare; ⎯ prin excepție, în situațiile în care, din motive demonstrabile, în interiorul parcelei nu pot fi realizate în condiții rezonabile parcaje sau numărul de parcaje necesar, pentru lucrări de restructurare parțială (schimbări de destinaţie, demolări parţiale, extinderi, mansardări, adiţionare de noi corpuri de clădire etc.), se poate accepta parcarea pe domeniul public, pe bază de abonament. În aceste cazuri se va elabora un P.U.D.

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 16/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

3.1.2.6 Înălţimea maximă admisă:

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 10 m. Regimul de înălțime maxim maxim admis este de S+P+1E.

3.1.2.7 Aspectul exterior al clădirilor:

Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32). În cazul acoperirii cu şarpante, acestea vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante cu înclinaţia cuprinsă între 35˚ şi 60˚, în funcţie de contextul local. Pentru luminarea spaţiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Volumetria va fi echilibrată, specifică programului arhitectural şi va evita geometrii neregulate fără o justificare întemeiată a acestora. Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante ce nu vor depăşi 60˚, sau cu terasă. Cornişele vor fi de tip urban. Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, fibrociment în format rombic sau tablă lisă fălţuită pentru acoperişe înclinate, tencuieli pentru faţade, tencuieli speciale sau placaje de piatră naturală, ceramice sau lemn, metal, mozaicuri turnate in situ, similipiatră pentru socluri şi alte elemente arhitecturale.Se interzic învelitori din tablă profilată sau din alte elemente cu format de mari dimensiuni, elemente autoportante, foi bituminoase, foi de tablă nefălţuite, ţigle cu un format mai mare de 0,2 mp. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.

3.1.2.8 Condiţii de echipare edilitară şi evacuarea deşeurilor:

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor. (Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc.) pe spaţiul public. Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deşeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spaţiul public.

3.1.2.9 Spaţii libere și spații plantate:

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 30% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o acoperire de orice alt tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere. Eliminarea arborilor maturi şi sănătoşi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol. Nu se vor prevedea parcari înierbate in spatiile verzi.

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 17/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

3.1.2.10 Împrejmuiri:

Împrejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 40 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac. Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interior fără a afecta spaţiul public.

3.1.2.11 Indici de ocupare şi utilizare a terenului:

În cazul extinderii sau supraetajării, calculul indicilor de ocupare şi utilizare a terenului se va face raportat la întreaga parcelă construibilă în sens urbanistic, aşa cum a fost ea descrisă prin prezentul RLU, cu respectarea reglementării prezente. POT max. = 19,55%; CUT max. = 0,6; Zonă verde= min. 30%;

3.1.3 Lip //Zonă de locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip periferic

3.1.3.1 Caracterul zonei

Zonă rezidenţială de densitate mică, cu parcelar regulat sau variat. Parcelele au front stradal de 8 -18 m, adâncimea de 30 -75 m şi o suprafaţă totală de 500 -1200 mp. Regimul de construire este izolat sau cuplat, cu clădiri de locuit de tip tradiţional, retrase sau nu de la aliniament.

3.1.3.2 Reglementări pentru spațiul public:

Pentru trama stradală se vor aplica profile transversale unitare, specific rezidenţiale. Profilele transversale vor cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în aliniament, locuri de staţionare în lung, trotuare de minimum 1,50 m lăţime, trasee pentru biciclişti comune cu cele pentru vehicule, cu excepţia străzilor colectoare pe care acestea vor fi separate. Cablurile electrice şi de comunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele edilitare. Pentru străzile de interes local se recomandă limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30km/h şi introducerea de elemente de reducere a vitezei (pavaje, geometrie). Pentru lucrările de reabilitare sau amenajare a spaţiilor verzi / libere publice se vor elabora proiecte de specialitate, în cadrul cărora se vor organiza, de regulă, între altele, locuri de joacă pentru copii şi spaţii de odihnă. Iluminatul public şi mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent (se va elabora un catalog de mobilier urban pentru zone distincte) pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. Iluminatul public va lua în considerare nevoia de siguranţă pietonală şi rutieră prin variaţii de intensitate şi temperatură a luminii artificiale.

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 18/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

3.1.3.3 Utilizarea funcţională.

- Utilizări admise: Locuinţe individuale și anexele acestora, de tip izolat cu o unitate locativă pe parcelă. - Utilizări admise cu condiţii: Servicii cu acces public (de proximitate), cu îndeplinirea condiţiilor specificate în RLU. Condiţii: ⎯ să se adreseze preponderent locuitorilor zonei ⎯ suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp; ⎯ să implice maximum 5 persoane ⎯ activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii ⎯ să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine ⎯ pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă. De asemenea, este necesară obținerea acordului pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate ⎯ pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcţiile Servicii profesionale sau manufacturiere cu îndeplinirea condiţiilor specificate în RLU. Condiţii: ⎯ să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire ⎯ suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80mp ⎯ să implice maximum 5 persoane ⎯ activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii ⎯ să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine ⎯ pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă. De asemenea, este necesară obținerea acordului pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate Instituții de învățământ - creșe, grădiniţe, școli publice sau private cu îndeplinirea condiţiilor specificate în RLU. Condiţii: ⎯ să se elaboreze un P.U.D. pentru organizarea ocupării parcelei ⎯ să se asigure suprafeţele necesare (de teren, utile, desfăşurate), funcţie de capacitate, conform normativelor privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor de acest tip ⎯ pe parcelă să nu existe alte funcţiuni - Utilizări interzise: Orice alte utilizări decât cele menţionate mai sus, această reglementare nu poate fi modificată prin P.U.Z. Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

3.1.3.4 Condiţii de amplasare, echipare şi configurare

Se recomandă ca amplasarea, orientarea şi configurarea clădirilor de locuit să se înscrie în tipologia specifică zonei. Extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente este posibilă doar cu respectarea condiţiilor de amplasare şi configurare reglementate în cadrul prezentei

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 19/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

secţiuni. Clădirile sau părţile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menţinute în parametrii actuali. Caracteristicile parcelelor: Parcelele construibile vor întruni următoarele condiţii: ⎯ front stradal mai mare sau egal cu 8 m; ⎯ adâncimea parcelei sa fie mai mare decât frontul stradal; ⎯ parcela să aibă o formă regulată şi o suprafaţă minimă de 500 mp şi maxim 1200 mp; Se admit operaţiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiţia ca toate parcelele rezultate să respecte condiţiile mai sus menţionate, specifice zonei. În cazul parcelelor existente la data intrării în vigoare a P.U.G., accesibile prin servitute de trecere, rezultate din divizarea unei parcele iniţiale în adâncime, construibilitatea acestora e condiţionată de acordul vecinilor, dacă parcelele acestora nu se află, la rândul lor, în aceeaşi situaţie. Amplasare faţă de aliniament: În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate. În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 5 m de la aliniament. Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente. Toate construcţiile de pe parcelă se vor amplasa în fâşia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 2/3 din adâncimea parcelei dar cu o distanţă de cel puţin 10 m de la fundul parcelei, cu excepţia ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc.), a căror suprafaţă însumată va fi de maximum 25mp. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în faţă a unui autoturism. Amplasare faţă de limite laterale şi posterioare ale parcelelor Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situaţiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puţin de 3 m. În cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se pot alipi de acesta. Noul calcan nu va depăşi lungimea celui existent sau maxim 25 m. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcţiilor anexe şi/sau provizorii de pe parcelele vecine. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puţin de 3 m.

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 20/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

3.1.3.5 Staţionarea autovehicolelor

Staţionarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei. Locuinţe individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv în cazul în care ocupanţii desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere: ⎯ minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp; ⎯ minimum două locuri de parcare, dintre care cel puţin unul încorporat în volumul clădirii principale sau într-un garaj, pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp; Servicii cu acces public (servicii de proximitate): ⎯ minimum două locuri de parcare; ⎯ prin excepţie, în situaţiile în care, din motive demonstrabile, în interiorul parcelei nu pot fi realizate în condiţii rezonabile parcaje sau numărul de parcaje necesar, pentru lucrări de restructurare parţială (schimbări de destinaţie, demolări parţiale, extinderi, mansardări, adiţionare de noi corpuri de clădire etc.), se poate accepta parcarea pe domeniul public, pe bază de abonament. În aceste cazuri se va elabora un P.U.D.

3.1.3.6 Înălţimea maximă admisă:

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 10 m. Regimul de înălțime maxim maxim admis este de S+P+1E.

3.1.3.7 Aspectul exterior al clădirilor:

Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32). În funcţie de nevoile de armonizare cu cadrul construit adiacent. În cazul acoperirii cu şarpante, acestea vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante cu înclinaţia cuprinsă între 35˚ şi 60˚, în funcţie de contextul local. Pentru luminarea spaţiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Volumetria va fi echilibrată, specifică programului arhitectural şi va evita geometrii neregulate fără o justificare întemeiată a acestora. Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante ce nu vor depăşi 60˚, sau cu terasă. Cornişele vor fi de tip urban. Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, fibrociment în format rombic sau tablă lisă fălţuită pentru acoperişe înclinate, tencuieli pentru faţade, tencuieli speciale sau placaje de piatră naturală, ceramice sau lemn, metal, mozaicuri turnate in situ, similipiatră pentru socluri şi alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se recomandă materiale lemnoase sau metalice. Se interzice placarea oricăror elemente cu materiale care imită materiale naturale. Se interzic învelitori din tablă profilată sau din alte elemente cu format de mari dimensiuni, elemente autoportante, foi bituminoase, foi de tablă nefălţuite, ţigle cu un format mai mare de 0,2 mp.

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 21/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcţiei. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.

3.1.2.9 Spaţii libere și spații plantate:

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 25% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o acoperire de orice alt tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere. Eliminarea arborilor maturi şi sănătoşi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol.

3.1.2.10 Împrejmuiri:

Împrejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 40 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac. Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public.

3.1.2.11 Indici de ocupare şi utilizare a terenului

În cazul extinderii sau supraetajării, calculul indicilor de ocupare şi utilizare a terenului se va face raportat la întreaga parcelă construibilă în sens urbanistic, aşa cum a fost ea descrisă prin prezentul RLU, cu respectarea reglementării prezente. POT max. = 20.16%; CUT max. = 0,6; Zonă verde= min. 25%;

3.1.4 Subzona Vpr // Zonă verde - cu rol de protecție față de infrastructura majoră, plantații cu rol de protecție sanitară și de reconstrucție ecologică

Aceste zone cuprind spațiile verzi cu rol de protecție față de rețele magistrale de transport a energiei electrice ( LEA 110 Kv).

3.1.4.1 Reglementări pentru spaţiul public

Orice reglementare a spaţiului public şi utilizării acestuia se va face în baza unui proiect complex, integrat şi raportat la ţesutul urban adiacent, precum şi la sistemul major de spaţii verzi şi coridoare ecologice. Obligatoriu orice proiect de reabilitare, restructurare a spaţiului public va integra sistemul de piste velo, pietonale şi trasee verzi existent sau propus la nivel de oraş sau zonă metropolitană. Deplasarea pietonală şi velo va fi tratată cu prioritate în orice situaţie în reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei. Iluminatul public şi mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent (se va elabora un catalog de mobilier urban pentru zone distincte) pentru imaginea urbană a

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 22/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

spaţiilor publice. Iluminatul public va lua în considerare nevoia de siguranţă pietonală şi rutieră prin variaţii de intensitate şi temperatură a luminii artificiale.

3.1.4.2 Utilizarea funcţională

- - Utilizări admise: plantaţii înalte, medii şi joase. În conformitate cu cadrul normativ specific fiecărei categorii de utilizare în parte - Utilizări cu condiţii Spaţii verzi cu acces public, cu condiţia ca stabilirea profilului funcţional să se facă în corelare cu cadrul normativ specific fiecărei categorii de utilizare în parte. Sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo Mobilier urban, amenajări pentru activităţi în aer liber compatibile – sport, joacă, odihnă Edicule, componente ale amenajării peisagere Elemente aferente altor tipuri de infrastructuri tehnico-edilitare, cu condiţia compatibilităţii. - Utilizări interzise Orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare.

3.1.4.3 Circulaţii şi accese

Se vor racorda la sistemul existent sau propus de trasee de mobilitate alternativă, piste velo,pietonale, coridoare ecologice etc. Aleile pietonale şi velo vor fi construite ca stratificare permeabilă. Este admisibilă folosirea de îmbrăcăminţi asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate. Se va asigura obligatoriu accesibilitatea pentru persoane cu dizabilităţi sau persoane în vârstă şi minimizarea riscurilor de accidentare pentru acestea. (sistem ghidaj persoane cu vedere redusă, borduri joase, denivelări cu marcaj vizibil şi tactil)

3.1.5 Subzona Ve // Zonă verde - de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

3.1.5.1 Caracterul zonei

Zone constituite în culoare, în lungul cursurilor de apă, canalelor de desecare cu biodiversitate ridicată ce se pot coagula într-o reţea de trasee verzi destinate agrementului şi mobilităţii alternative, neproducătoare de poluare fonică şi a aerului, ideale pentru conectarea unor zone de oraş fără încărcarea suplimentară a reţelei stradale. Condiţionări primare: Schimbarea de destinaţiei de utilizare a terenurilor din această categorie de UTR nu este posibilă prin P.U.Z., această reglementare având caracter definitiv. Pentru intervenţii ce vizează restructurarea acestui tip de spaţii se vor elabora un plan director (masterplan) şi un P.U.D. Sunt interzise măsuri care duc la permanentizarea corpurilor parazitare, a anexelor neautorizate. Este obligatorie o raportare prudentă la fondul dendrologic existent în toate etapele unui proces de construire sau remodelare a traseelor.

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 23/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

3.1.5.2 Reglementări pentru spaţiul public

Orice reglementare a spaţiului public şi utilizării acestuia se va face în baza unui proiect complex, integrat şi raportat la ţesutul urban adiacent, precum şi la sistemul major de spaţii verzi şi coridoare ecologice. Obligatoriu orice proiect de reabilitare, restructurare a spaţiului public va integra sistemul de piste velo, pietonale şi trasee verzi existent sau propus la nivel de oraş sau zonă metropolitană. Deplasarea pietonală şi velo va fi tratată cu prioritate în orice situaţie în reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei. Iluminatul public şi mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent (se va elabora un catalog de mobilier urban pentru zone distincte) pentru imaginea urbană a spaţiilor publice. Iluminatul public va lua în considerare nevoia de siguranţă pietonală şi rutieră prin variaţii de intensitate şi temperatură a luminii artificiale.

3.1.5.3 Utilizarea funcţională

- Utilizări admise: Plantaţii înalte, medii şi joase, sistem de alei şi platforme cu stratificare permeabilă pentru circulaţii pietonale şi velo, mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber compatibile edicule, componente ale amenajării peisagere, amenajare hidrotehnică Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, în conformitate cu necesităţile actuale. - Utilizări admise cu condiţii: Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să deservească exclusiv spaţiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură. - Utilizări interzise: Orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare Amplasarea de puncte de colectare a deşeurilor.

3.1.5.4 Caracteristicile parcelelor

Zone constituite Planul cadastral existent se va conserva ca atare și sunt interzise dezmembrări sau diminuarea acestuia ca suprafață și formă.

3.1.5.4 Circulații și accese

Traseele vor urma cursul natural sau artificial existent al unor canale sau cursuri de apă. Acestea pot fi modificate doar în urma unui Plan director și P.U.Z. al cărui temă de proiectare să aibă ca obiectiv principal racordarea la sistemul existent sau propus de trasee de mobilitate alternativă, piste velo, pietonale, coridoare ecologice etc. Aleile pietonale şi velo vor fi construite ca stratificare permeabilă. Este admisibilă folosirea de îmbrăcăminte asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633

Pagina: 24/24 Întocmit:Olimpia Onci Nume fişier: 2019.12.11_puz potra_rlu

s.c. vitamin arhitects s.r.l. punct de lucru str. Amforei, nr.4, (punct termic) timisoara, tm 300660 românia T +4(0)371.332.202 F +4(0)256 433.550 E [email protected] W www.vitamina.ro RO 18414633 J35/576/23.02.2006 RO66INGB0000999904647 672 - lei RO84INGB0000999904735 424 - eur ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Se va asigura obligatoriu accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități sau persoane în vârstă și minimizarea riscurilor de accidentare pentru acestea. (sistem ghidaj persoane cu vedere redusă, borduri joase, denivelări cu marcaj vizibil și tactil)

3.1.5.5 Staţionarea autovehicolelor

Staţionarea autovehiculelor pe zonele verzi este interzisă.

3.1.5.6 Condiţii de echipare edilitară şi evacuarea deşeurilor

Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din rețeaua publică. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spațiul public. Se vor utiliza surse de energie alternative pentru iluminatul public și alți consumatori. Se va da o atenție deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.

3.1.5.7 Spaţii libere și spații plantate:

Se conservă, de regulă, actuala structură a spațiilor verzi, a sistemului de alei și platforme. Intervenții importante asupra spațiilor verzi și a sistemului de alei și platforme se vor realiza numai pe bază de studii dendrologice și peisajere, în contextul conservării caracterelor specifice, pe baza unui P.U.D. Suprafața spațiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 80% din suprafața totală a zonei exceptând albia cursului de apă și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie şi înaltă). Suprafețele având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere. Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor. Este interzisă îndiguirea sau betonarea albiilor cursurilor de apă, amplasarea de puncte de colectare a deșeurilor, reducerea prin intervenții invazive a biodiversității adiacente cursului de apă. Întocmit, Șef de proiect, Arh. Stag. Olimpia Onci Arh. Rudolf Graef Proiectant urbanism, Arh. Urb. Bloju Cosmin Sandu

Ii fica ion SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 ID: C448 - 18414633