keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 128/27.03.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CENTRU MEDICAL MEDICI` S", str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timişoara

27.03.2012

Hotararea Consiliului Local 128/27.03.2012
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CENTRU MEDICAL MEDICI` S", str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2012-003724/16.03.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil cu conditii nr. 24/08.09.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "CENTRU MEDICAL MEDICI`S", str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. MEDICI`S S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 179/2010, realizat de S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. S/D+P+4E+Er pentru corpul de cladire ce se va realiza in Etapa 1 si P+3E+Er pentru corpul de cladire (din curte) ce se va realiza in Etapa 2, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-001546/09.06.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,5, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei, conform Avizului Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 565/27.01.2012.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "CENTRU MEDICAL MEDICI`S", str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 3210 mp, este înscris in CF 405709 - Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 39137 Timisoara), nr. top. 405709 (nr. top. vechi 11697) - teren si casa cu corp de cladire in regim P+M (corp C1) si corp de cladire parter (corp C2) in suprafata de 964 mp, si in C.F. 405721 - Timişoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 39137 Timisoara), nr. top 405721 (nr. top. vechi 11698/1) - teren cu gradina in suprafata de 2246 mp, fiind proprietatea S.C. MEDICI`S S.R.L., avand interdictie de instrainare, grevare, demolare, modificare si demolare si modificare a structurii constructiilor in favoarea CUCURUZ LAURENTIU ROLAND si CUCURUZ MARIA, cu drept de ipoteca in favoarea CUCURUZ LAURENTIU ROLAND si CUCURUZ MARIA

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "CENTRU MEDICAL MEDICI`S", str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutiei Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef ;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarului S.C. MEDICI`S S.R.L;
- Proiectantului S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 04_obiective_de_utilitate_publica.pdf

N

3,96 5

5,05

2,99 5

4,15

11,18

18,49 5

18,17

8,78 5

13,61 5

20,46

46 ,0

2

36,59

45,72 5

2,80 5 7,04

5,93 5

5,245

4,51 5 1,0

9

13,7 45

2,35 5

7,01

3,15

3,15 5

4,87 5

5,30 5

1,78

5,55

8,00 52,83 5

4,00 5

2,88

3,15

1,27

5,37 5

5,38 5

4,00

5,27 5

3,99 5

2,48 5

3,9 8

4,1 652,35 5

5,89

1, 65

5

3,29

2,09

9,56

3, 83

4,775 1,91 5

1,145 1,44 5

19,7 5

6,45 5

19,7 5

2,99

9,80

11,27 5

1,86

3,19 5

4,27 5

9,34 5

3,14 54 ,80

5,77 5

2,00

1,45

17,17

9,89

88.6288.62

88.71

88.53

88.75

88.74

88.6288.62

88.72 88.74

88.77

88.61

V 88.63

V 88.58

88.6288.62

88.56

88.89

88.90 88.88

88.97 88.97 88.97

88.97

88.75

88.79 88.78

88.95

88.97

88.56 88.76

88.85 88.74

88.6188.61

88.72

88.75

88.78

88.74

T

88.77

88.57

88.5288.52

88.46 88.67

88.73

88.49

87.32 88.78

88.79

88.70

88.84

88.8588.85

88.81

88.51

88.67

88.66

88.5288.52

T

88.62

88.50 88.64

88.49

88.53 88.61

88.5488.54

88.55

V 88.66

88.68

88.71

88.74

88.64

88.72

88.65

88.66

V 88.59

88.59

88.59 88.59

88.60

88.58

88.58 88.57

88.60V 88.62

88.61

88.69

88.69

V 88.62

V 88.57

88.61

88.69 88.63

88.65

88.69

88.70

88.68

88.7388.73

88.75

88.80

88.81 88.71

88.63

88.68 88.85

88.71

88.66

88.53

V 88.71

88.5988.59

88.66

88.69

88.72

88.54 88.5388.53

88.68

88.5388.53

88.67

88.6788.67

88.61

88.60

88.7588.75

88.68

88.70

88.69

88.73

88.4888.48 88.50

88.48

88.69

88.72

88.8088.82

88.83

88.83

88.74

88.75

V 88.44

C

88.56

C

88.62

88.7488.7588.73

C

88.63 V

88.61A

88.57

A

88.69

88.4888.48

V 88.71

88.42

88.47

V 88.69

V 88.89

88.6788.67

88.6688.66

A

88.65

88.43

92.76

88.40

88.52

88.54 88.39

V 88.46

89.09

88.38

88.36

88.26

V 88.59

88.6188.6188.6088.60

88.5088.5088.4988.50

88.41

88.40

88.51 88.40

88.24

88.22

88.99

90.43

90.34 89.40

89.35

89.20

88.7788.53

88.64

87.14

88.54

88.48

88.54

88.55

88.58

88.56

88.57

88.49

88.49

88.52

88.53 88.54

88.49

88.47 88.51

88.47

88.47

88.43

88.50

V 88.46 88.49

88.55

88.33

88.52

88.50

88.51V 88.59

88.82

88.81

88.6188.61

88.60

88.62

V

88.67

V 88.63

88.65

88.7388.73

A

88.53

88.56

88.60

88.3788.37

90.86 90.81

90.30 90.05

88.60

88.64

90.17

88.31

88.4288.42

88.23

88.16

86.86

88.17

88.23

88.33

88.45

88.37

88.46

88.2788.27 88.44 88.40

88.28

88.29

87.03

88.40

88.4088.40

88.64

88.67

88.62

88.61

89.1389.13

88.62

88.56

88.40

88.35

88.75

A

88.89

V 88.95

88.94

88.6388.63

88.65

88.8088.80

88.8188.81

89.30

88.3388.3388.3288.33

88.35

88.41

88.5588.55

88.4688.46

88.37

88.35

88.54 88.67

88.36

88.5688.72 89.07

89.09

88.34

88.33

88.34

88.32

88.38

88.42

88.42

88.4088.40

88.5388.53

88.8589.04 89.38

89.39

A

88.51

88.3988.39

88.35

88.42

88.61 88.78

88.79 88.6288.44

91.24

95.55 91.27

91.26 91.23

89.8389.81

88.6788.67

88.41

88.50

88.58

88.6188.59

88.62

87.82 87.26

88.76

88.94 89.13

88.74

88.66

88.69

88.69

88.69

A

88.74

89.1989.19

89.55 89.75

90.7490.92

91.91

91.91

90.57

88.4388.4388.42

88.47 88.96

88.3988.3988.3988.39

88.38

88.44

88.61

88.47

88.43

89.8089.80

88.17

90.2690.25

88.47

88.7288.72

88.45

88.71

88.78

92.75

88.76

89.76

88.36

88.5488.5488.54

88.51

88.5788.68

88.64

88.80 88.97

88.58

89.36

89.75

90.20

90.58

88.48

88.53

88.59

88.67

87.69

88.72

88.59

88.55

88.5988.5988.5888.58

88.51

88.48

88.45

88.48

88.3488.48

88.42

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .Z . V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

supra fa ta da la

ta

supra fa ta da la

ta

t rotuar

supra fa ta da la

ta

t rotuar

t rotuar

t rotuar

t rotuar

t rotuar

t rotuar

t rotuar

t rotuar

C1

Str. Cipr

ian P orum

besc u

P+M

P

D+P+M

P

P

gradina

gradina

gradina

N r . 9

magazie

A C C E S A U T O P

R O P U S

St r.

Al ex

an du

O do

be sc

u

Garaj

Magazie

A1

CF 405721 nr topo 11698/1

CF 405709 nr topo 11697

magazie

pivnita S

P

P magazie

C3

C2

C5

C4

C6

C8

C7

AMPLASAMENT STUDIAT PRIN PUD

ELISABETIN

UTR 47

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU ACTIVITATI COMERCIALE SI SERVICII

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE UNIFAMILIALE, REGIM DE INALTIME MAXIM P+E+M

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE, REGIM DE INALTIME MAXIM P+4E

- ZONE PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL

- ZONE REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2

- ZONE REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI

EXTRAS DIN PUG-UL MUN. TIMISOARA

DOMENIU PUBLIC

ZONE PROPRIETATI PRIVATE

LIMITA STUDIATA PRIN P.U.D.

LIMITE PARCELE

LEGENDA

ZONE DOMENIU PUBLIC AFECTATE DE MODERNIZARI ALE CIRCULATIEI RUTIERE

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

4 1:500

4 - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT

P.U.D. - CENTRU MEDICAL MEDICI'S

LI

LI

LM

LM

IS

IS

BENEFICIAR

PROIECTANT DE ARHITECTURA

RO - 300070 Timisoara * str. I. I. de la Brad nr.1 Tel: +40 (0)256 499-273 * Fax: +40 (0)256 281-283

R 10087730 * J35/1380/1997 * [email protected]

MG BUILDING DESIGN s.r.l

SEF PROIECT ARH. GEORGE CIUHANDU

PROIECTAT

DESENAT

NUME / PRENUME

INFORMATII PLANSA

SEMNATURA

CORP CLADIRE DENUMIRE PLANSA

INDEX DATA NR. PLANSA NR. PROIECTSCARA FAZA

ARH. MADALINA BRATILOVEANU

ARH. GEORGE CIUHANDU

PROIECT

PUD179/2010

RO - 300014 Timisoara * str. Sibiu nr.8 sc MEDICI'S s.r.l

CENTRU MEDICAL MEDICI'S

nov 2011

Atasament: 03_reglementari_edilitare.pdf

Atasament: 02_reglementari_urbanistice.pdf

1,75 7,75 8,70 4,35 3,40 1,85

1,75 7,75 8,70 4,35 3,40 1,85 TROTUAR SP. VERDE CAROSABIL TROTUARSP. VERDE

SUPRAFATA DALATA

TROTUAR SP. VERDE CAROSABIL TROTUARSP. VERDE SUPRAFATA

DALATA

LI M

IT A

PA R

C EL

A

LI M

IT A

PA R

C EL

A

LI M

IT A

PA R

C EL

A

LI M

IT A

PA R

C EL

A

ACCES AUTO PROPUS

PROFIL STRADAL PROPUS CONFORM LIMITEI MAXIME DE IMPLANTARE - S1-

PROFIL STRADAL EXISTENT - S1 -

Scara 1:200

Scara 1:200

A LI

N IA

M E

N T

B LO

C E

X IS

TE N

T A

LI N

IA M

E N

T B

LO C

E X

IS TE

N T

11,18

13,61 5

20,46

46 ,0

2

36,59 1,86

3,19 5

4,27 5

2,99

19,7 5

6,45 5

26,2 05

45,72 5

8,78 5

18,17

9,80

11,87 5

5,30 1,45

9,89 3,96

5

2,60

88.6288.62

88.71

88.53

88.75

88.74

88.6288.62

88.72 88.74

88.77

88.61

V 88.63

V 88.58

88.6288.62

88.89

88.90 88.88

88.97 88.97 88.97

88.97

88.75

88.79 88.78

88.95

88.97

88.56 88.76

88.85 88.74

88.6188.61

88.72

88.75

88.78

88.74

T

88.77

88.57

88.5288.52

88.46 88.67

88.73

88.49

87.32 88.78

88.79

88.70

88.84

88.8588.85

88.81

88.51

88.67

88.66

88.5288.52

T

88.62

88.50 88.64

88.49

88.53 88.61

88.5488.54

88.55

V 88.66

88.68

88.71

88.74

88.64

88.72

88.65

88.66

V 88.59

88.59

88.59 88.59

88.60

88.58

88.58 88.57

88.60V 88.62

88.61

88.69

88.69

V 88.62

V 88.57

88.61

88.69 88.63

88.65

88.69

88.70

88.68

88.7388.73

88.75

88.80

88.81 88.71

88.63

88.68 88.85

88.71

88.66

88.53

V 88.71

88.5988.59

88.66

88.69

88.72

88.54 88.5388.53

88.68

88.5388.53

88.67

88.6788.67

88.61

88.60

88.7588.75

88.68

88.70

88.69

88.73

88.4888.48 88.50

88.48

88.69

88.72

88.8088.82

88.83

88.83

88.74

88.75

V 88.44

C

88.56

C

88.62

88.7488.7588.73

C

88.63 V

88.61A

88.57

A

88.69

88.4888.48

V 88.71

88.42

88.47

V 88.69

V 88.89

88.6788.67

88.6688.66

A

88.65

88.43

92.76

88.40

88.52

88.54 88.39

V 88.46

89.09

88.38

88.36

88.26

V 88.59

88.6188.6188.6088.60

88.41

88.40

88.24

88.22

88.99

90.43

90.34 89.40

89.35

88.54

88.48

88.54

88.55

88.58

88.56

88.57

88.49

88.49

88.52

88.53 88.54

88.49

88.47 88.51

88.47

88.47

88.43

88.50

V 88.46 88.49

88.55

88.33

88.52

88.50

88.51V 88.59

88.82

88.81

88.6188.61

88.60

88.62

V 88.67

V 88.63

88.65

88.7388.73

A 88.56

88.60

88.3788.37

90.81

90.30 90.05

88.60

88.64

90.17

88.31

88.4288.42

88.16

86.86

88.17

88.23

88.33

88.45

88.2788.27 88.44 88.40

88.28

88.29

87.03

88.40

88.4088.40

88.64

88.67

88.62

88.61

89.1389.13

88.62

88.56

88.40

88.35

88.7688.76 88.72

88.75

A

88.89

V 88.95

88.94

88.6388.63

88.65

88.8088.80

88.8188.81

89.30

88.41

88.5588.55

88.4688.46

88.37

88.54 88.67

95.55

88.4388.4388.42

88.7288.72

88.45

88.71

92.75

88.67

87.69

88.72

88.51

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .Z . V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

supra fa ta da la

ta

supra fa ta da la

ta

t rotuar

supra fa ta da la

ta

t rotuar

t rotuar

t rotuar

t rotuar

t rotuar

t rotuar

t rotuar

t rotuar

Str. Cipr

ian P orum

besc u

N r . 9

A C C E S A U T O P

R O P U S RACORD LA DRUMUL PUBLIC PROPUS

St r.

Al ex

an du

O do

be sc

u

P+4E

P+4E+M

P+2E

P+2E

P+2E

10,00

4,00

4, 00

4,00

4,00

S-01

S-01

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRII MINIM 4.00M DE LA LIMITA DE PROPRIETATE

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRII MINIM 10M DE LA LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT

PIETONALE SI CAROSABILE PE DOMENIUL PUBLIC

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU ACTIVITATI COMERCIALE SI SERVICII DE INTERES GENERAL

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE UNIFAMILIALE, REGIM DE INALTIME MAXIM P+E+M

LEGENDA

ZONA PROPUSA CU DESTINATIE COMERCIALA SI SERVICII DE INTERES GENERAL

ZONA PROPUSA DRUMURI, ACCESE SI PLATFORME

REGIM DE INALTIME MAXIM S/D+P+4E+Er

BILANTUL SUPRAFETELOR

2 1:500, 1:200

ZONA PROPUSA CU SPATII VERZI AMENAJATE

REGLEMENTARI URBANISTICE

LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT PRIN P.U.D.

LIMITE PARCELE INVECINATE

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE, REGIM DE INALTIME MAXIM P+4E

LIMITA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR*

P.U.D. - CENTRU MEDICAL MEDICI'S 2 - REGLEMENTARI URBANISTICE

mp

228,45 mp

2415,54 mp

7,12%

75,25%

%

Suprafata construita la sol:

Suprafata totala de teren:

Suprafata drum acces, parcaje,trotuare:

Spatii verzi - gradina

100%

566,15 mp 17,63%

17,63 % / 0,23POT / CUT

3210 mp

SUPRAFETE - SITUATIA EXISTENTA

mp

642 mp

40%

20%

%

Suprafata maxima construita la sol:

Suprafata totala de teren:

Suprafata drum acces, parcaje,trotuare:

Spatii verzi minim:

100%

1.284 mp 40%

40 % / 1,5POT maxim / CUT maxim

3.210 mp

SUPRAFETE REGLEMENTATE

1.284 mp

* NOTA: In exteriorul limitei de implantare se vor putea amenaja platforme de parcare, spatii verzi, retele si echipamente tehnico- edilitare, panouri publicitare si constructii cu inaltimea maxima 3m .

BENEFICIAR

PROIECTANT DE ARHITECTURA

RO - 300070 Timisoara * str. I. I. de la Brad nr.1 Tel: +40 (0)256 499-273 * Fax: +40 (0)256 281-283

R 10087730 * J35/1380/1997 * [email protected]

MG BUILDING DESIGN s.r.l

SEF PROIECT ARH. GEORGE CIUHANDU

PROIECTAT

DESENAT

NUME / PRENUME

INFORMATII PLANSA

SEMNATURA

CORP CLADIRE DENUMIRE PLANSA

INDEX DATA NR. PLANSA NR. PROIECTSCARA FAZA

ARH. MADALINA BRATILOVEANU

ARH. GEORGE CIUHANDU

PROIECT

PUD179/2010

RO - 300014 Timisoara * str. Sibiu nr.8 sc MEDICI'S s.r.l

CENTRU MEDICAL MEDICI'S

nov 2011

Atasament: 01_situatie_existenta.pdf

N

6,45 5

19,7 5

2,99

11,18

3,96 5

9,89

9,80

18,17

8,78 5

13,61 5

20,46

46 ,0

2

36,59

45,72 5

17,17

1,45

11,27 5

2,80 5

1,86

3,19 5

4,27 5

4,51 5 1,0

9

13,7 45

9,34 5

4,15

18,49 5

3,15 5

4,87 5

5,30 5

1,78

5,55

8,00 52,83 5

4,00 5

2,88

2,99 5

5,05

2,00

5,77 5

4,80

3,14 5

5,37 5

5,38 5

4,00

5,27 5

3,99 5

2,48 5

3,9 8

4,1 652,35 5

5,89

1, 65

5

3,29

2,09

9,56

3, 83

4,775 1,91 5

1,145 1,44 5

1,27

2,35 5

5,245

5,93 5 7,04

3,15

7,01

3,15

19,7 5

88.6288.62

88.71

88.53

88.75

88.74

88.6288.62

88.72 88.74

88.77

88.61

V 88.63

V 88.58

88.6288.62

88.56

88.89

88.90 88.88

88.97 88.97 88.97

88.97

88.75

88.79 88.78

88.95

88.97

88.56 88.76

88.85 88.74

88.6188.61

88.72

88.75

88.78

88.74

T

88.77

88.57

88.5288.52

88.46 88.67

88.73

88.49

87.32 88.78

88.79

88.70

88.84

88.8588.85

88.81

88.51

88.67

88.66

88.5288.52

T

88.62

88.50 88.64

88.49

88.53 88.61

88.5488.54

88.55

V 88.66

88.68

88.71

88.74

88.64

88.72

88.65

88.66

V 88.59

88.59

88.59 88.59

88.60

88.58

88.58 88.57

88.60V 88.62

88.61

88.69

88.69

V 88.62

V 88.57

88.61

88.69 88.63

88.65

88.69

88.70

88.68

88.7388.73

88.75

88.80

88.81 88.71

88.63

88.68 88.85

88.71

88.66

88.53

V 88.71

88.5988.59

88.66

88.69

88.72

88.54 88.5388.53

88.68

88.5388.53

88.67

88.6788.67

88.61

88.60

88.7588.75

88.68

88.70

88.69

88.73

88.4888.48 88.50

88.48

88.69

88.72

88.8088.82

88.83

88.83

88.74

88.75

V 88.44

C

88.56

C

88.62

88.7488.7588.73

C

88.63 V

88.61A

88.57

A

88.69

88.4888.48

V 88.71

88.42

88.47

V 88.69

V 88.89

88.6788.67

88.6688.66

A

88.65

88.43

92.76

88.40

88.52

88.54 88.39

V 88.46

89.09

V 88.59

88.6188.6188.6088.60

88.5088.5088.4988.50

88.41

88.40

88.51 88.40

88.24

88.22

88.99

90.43

90.34 89.40

89.35

89.20

88.7788.53

88.64

87.14

88.54

88.48

88.54

88.55

88.58

88.56

88.57

88.49

88.49

88.52

88.53 88.54

88.49

88.47 88.51

88.47

88.47

88.43

88.50

V 88.46 88.49

88.55

88.33

88.52

88.50

88.51V 88.59

88.82

88.81

88.6188.61

88.60

88.62

V 88.67

V 88.63

88.65

88.7388.73

A

88.53

88.56

88.60

88.3788.37

90.86 90.81

90.30 90.05

88.60

88.64

90.17

88.31

88.4288.42

88.23

88.16

86.86

88.17

88.23

88.33

88.45

88.37

88.46

88.2788.27 88.44 88.40

88.28

88.29

87.03

88.40

88.4088.40

88.64

88.67

88.62

88.61

89.1389.13

88.62

88.56

88.40

88.3588.89

V 88.95

88.94

88.6388.63

88.65

88.8088.80

88.8188.81

89.30

88.3388.3388.3288.33

88.35

88.41

88.5588.55

88.4688.46

88.37

88.35

88.54 88.67

88.36

88.5688.72 89.07

89.09

88.34

88.33

88.34

88.32

88.38

88.42

88.42

88.4088.40

88.5388.53

88.8589.04 89.38

89.39

A

88.51

88.3988.39

88.35

88.42

88.61 88.78

88.79 88.6288.44

91.24

95.55 91.27

91.26 91.23

89.8389.81

88.6788.67

88.41

88.50

88.58

88.6188.59

88.62

87.82 87.26

88.76

88.94 89.13

88.74

88.66

88.69

88.69

88.69

A

88.74

89.1989.19

89.55 89.75

90.7490.92

91.91

91.91

90.57

88.4388.4388.42

88.47 88.96

88.3988.3988.3988.39

88.38

88.44

88.61

88.47

88.43

89.8089.80

88.17

90.2690.25

88.47

88.7288.72

88.45

88.71

88.78

92.75

88.76

89.76

88.36

88.5488.5488.54

88.51

88.5788.68

88.64

88.80 88.97

88.58

89.36

89.75

90.20

90.58

88.48

88.53

88.59

88.67

87.69

88.72

88.59

88.55

88.5988.5988.5888.58

88.51

88.48

88.45

88.48

88.3488.48

88.42

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .Z . V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

supra fa ta da la

ta

supra fa ta da la

ta

t rotuar

supra fa ta da la

ta t rotuar

t rotuar

t rotuar

t rotuar

t rotuar

t rotuar

t rotuar

C1

Garaj

magazie

pivnita

C3

Str. Cipr

ian P orum

besc u

- P+M

P

- D+P+M

- P

P

S

P

P

gradina

magazie

Magazie

gradina

gradina

N r . 9

magazie

St r.

Al ex

an du

O do

be sc

u

acces a u to

starea cladirii - buna

starea cladirii buna

starea cladirii - buna

P+4E

P+4E+M

P+2E

P+2E

P+2E

CF 405721 nr topo 11698/1

CF 405709 nr topo 11697

C2

C5

C4

C6

C8

C7

DENUMIRE CORP H MAXIMA A CONSTRUITA

C1 - Cladire de locuit +7,20 m 182,80 m2

92,27 m2

C3 - Cladire de locuit

C2 - Cladire anexa

C4,C6,C7,C8 - Anexe gospodaresti

192,23 m2

21,31 m2 +8,24 m

S TOTAL TEREN = 3210 m2

P.O.T. = 17,63 % C.U.T. = 0,23

+2,30 m

+5,20 m

C5 - Garaj

77,54 m2

+2,20 m

AMPLASAMENT STUDIAT PRIN PUD

AMPLASAMENT STUDIAT PRIN PUD

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT

PIETONALE SI CAROSABILE PE DOMENIUL PUBLIC

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU ACTIVITATI COMERCIALE SI SERVICII

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE UNIFAMILIALE, REGIM DE INALTIME MAXIM P+E+M

LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT PRIN P.U.D.

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE, REGIM DE INALTIME MAXIM P+4E

LIMITE PARCELE INVECINATE

LEGENDA

1 1:500, 1:5000FATADA CORP 1 - str. CIPRIAN PORUMBESCUFATADA VECINATATE ESTICA FATADA VECINATATE VESTICA

ELISABETIN

Suprafata totala teren = 3210mp Suprafata construita la sol = 566,15mp Suprafata drumuri acces si platforme = 228,45mp Suprafata gradina = 2415,40mp Regim maxim de inaltime = D+P+M

BILANT TERITORIAL

SITUATIA EXISTENTA

PLAN DE INCADRARE IN ZONA SC. 1:5000

UTR 47

CIP RIA

N P OR

UM BES

CU

AL. O D

O BESC

U

- ZONE PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL

- ZONE REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2

- ZONE REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI

1 - SITUATIA EXISTENTAP.U.D. - CENTRU MEDICAL MEDICI'S

LI

LI

LM

LM

N

IS

IS

SUPRAFETE - SITUATIA EXISTENTA

BENEFICIAR

PROIECTANT DE ARHITECTURA

RO - 300070 Timisoara * str. I. I. de la Brad nr.1 Tel: +40 (0)256 499-273 * Fax: +40 (0)256 281-283

R 10087730 * J35/1380/1997 * [email protected]

MG BUILDING DESIGN s.r.l

SEF PROIECT ARH. GEORGE CIUHANDU

PROIECTAT

DESENAT

NUME / PRENUME

INFORMATII PLANSA

SEMNATURA

CORP CLADIRE DENUMIRE PLANSA

INDEX DATA NR. PLANSA NR. PROIECTSCARA FAZA

ARH. MADALINA BRATILOVEANU

ARH. GEORGE CIUHANDU

PROIECT

PUD179/2010

RO - 300014 Timisoara * str. Sibiu nr.8 sc MEDICI'S s.r.l

CENTRU MEDICAL MEDICI'S

nov 2011

Atasament: 05_-_posibilitati_de_mobilare.pdf

9,80

3,96 5

36,59

2,99

11,18 1,86

3,19 5

4,27 5

46 ,0

2

45,72 5

13,61 5

20,4611,87 5

5,30 1,45

9,89

8,78 5

18,17

4,00

18,00

20,00

2,60

4,00

R 9,00

R 9,00

R 12,50 DRUM ACCES

AUTOUTILITARA

ACCES PRINCIPAL

ACC ES S

PAT II C

OM ERC

IAL E

Z .V .

Z .V .

88.69

88.95

88.48

88.48

Z .V .

V

Z .V .

Z .V .

88.72

88.75

88.85

88.71

88.50 88.48

TR O

TU A

R

Z .V .

88.68

88.63 88.71

88.81

88.53

88.49

88.64

88.89

A

88.75

88.73

88.65

88.63

88.80

Z .V .

Z .V . Z .V .

88.52

88.49

88.53 88.54

Z .V .

t rotuar

88.51

Z .V .

Z .V .

supra fa ta da la

ta

t rotuar

88.73

88.69

88.70

88.68

88.7588.75

88.60

88.61

88.6788.67

88.67

88.5388.53

88.68

88.5388.53 88.54

88.72

88.69

88.66

88.58

88.54

88.43

88.72

87.69

88.83

88.50

90.17

88.71

88.75

88.7388.73

88.68

88.47

88.48

88.54

88.49

88.57

A

88.73

88.61

88.72

88.53

88.80

88.65

88.63

88.94

88.63

88.75

89.30

88.81

88.80

88.81

88.41

V

88.70

88.69

88.71

V

88.42

88.49

87.32

88.5588.55

88.78

88.5488.54

T

88.55

88.74

88.44

88.61

V

88.47

V

88.74

88.62

88.56

C

C

Z .V .

V 88.63

88.7388.75

C

supra fa ta da la

ta

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Str. Cipr

ian P orum

besc u

Z .V .

Z .V .

88.65

88.63 88.69

88.61

88.57

V

88.62

V

88.69

88.69

88.61

88.62

V88.60 88.57

88.58

88.58

88.50

88.60

88.57

88.59 88.59

88.59

88.59

V

V

88.66

88.46 88.49

88.55

88.33

88.52

88.69

88.48

88.83

92.75

88.74

88.7288.72

88.68

88.66

88.66

88.17

89.80

88.65

88.72

88.64

88.74

88.24

88.55

88.56

88.57

88.41

88.6088.6088.6188.61

89.80

88.59

V

88.26

88.36

88.38

89.09

88.46

V

88.3988.54

88.52

88.40

92.76

88.43

88.65

A

88.6688.66

88.51

88.69

88.5988.59

88.71

88.67

88.78

88.62

T

88.5288.52

88.66

88.67

88.51

88.81

88.8588.85

88.84

88.70

88.77

88.79

88.35

88.40

88.56

88.62

89.1389.13

88.61

88.62

88.67

88.64

88.4088.40

t ro tuar

87.03

88.28

t ro tuar

95.55

88.47

supra fa ta da la

ta

88.67

88.89

86.86

Z .V .

V 88.67

V

88.62

88.60

88.6188.61

88.81

88.82

88.59

V88.51

88.23

t ro tuar

88.5288.52

88.46 88.67

t ro tuar

t rotuar

A

t ro tuar

88.73

V

88.50

t ro tuar

88.49

88.47

V

N r . 9

88.8088.82

Z .V .

Z .V .

Z .V .

Z .V .

88.48

88.6288.62

88.71

88.53

88.75

88.74

88.6288.62

88.72 88.74

88.77

88.61

V 88.63

V 88.58

88.6288.62

88.56

88.89

88.90 88.88

88.97 88.97 88.97

88.97

88.75

88.79 88.78

88.95

88.97

88.56 88.76

88.85 88.74

88.6188.61

gradina

POST TRAFO

P+4E

P+4E+M

P+2E

P+2E

P+2E

ETAPA 1

REZERVA PSI

26,2 05

4,00

4, 00

4,20

31,60

4,025

3,50

R 12,50

ACC ES A

UTO

St r.

Al ex

an du

O do

be sc

u

CA R

O SA

B IL

ACCES

SECUNDA R

ETAPA 2

CF 405721 nr topo 11698/1

CF 405709 nr topo 11697

AMPLASAMENT STUDIAT PRIN PUD

5 - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA

ELISABETIN

UTR 47

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU ACTIVITATI COMERCIALE SI SERVICII

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE UNIFAMILIALE, REGIM DE INALTIME MAXIM P+E+M

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE, REGIM DE INALTIME MAXIM P+4E

- ZONE PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL

- ZONE REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2

- ZONE REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI

LIMITA DE PROPRIETATE

PIETONALE SI CAROSABILE PE DOMENIUL PUBLIC

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE UNIFAMILIALE, REGIM DE INALTIME MAXIM P+E+M

LIMITA STUDIATA PRIN P.U.D.

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE, REGIM DE INALTIME MAXIM P+4E

LIMITE PARCELE

LEGENDA

CLADIRI PROPUSE PT. DEZVOLTARE IN ETAPA 1

ZONA SPATII VERZI

CAROSABIL

TROTUAR - PARCARI

COPACI EXISTENTI / PROPUSI

LIMITA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

CLADIRI PROPUSE PT. DEZVOLTARE IN ETAPA 2

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA

5 1:500

EXTRAS DIN PUG-UL MUN. TIMISOARA

P.U.D. - CENTRU MEDICAL MEDICI'S

REGIM DE INALTIME MAXIM S/D+P+4E+Er

BILANTUL SUPRAFETELOR

DRUM ACCES AUTOSPECIALA POMPIERI

LI

LI

LM

LM

IS

IS

mp

228,45 mp 7,12%

%

Suprafata construita la sol:

Suprafata totala de teren:

Suprafata drum acces, parcaje,trotuare:

Spatii verzi - gradina

100%

POT / CUT

3.210 mp

SUPRAFETE - SITUATIA EXISTENTA

mp

642 mp

40%

20%

%

Suprafata maxima construita la sol:

Suprafata totala de teren:

Suprafata drum acces, parcaje,trotuare:

Spatii verzi minim:

100%

1.284 mp 40%

40 % / 1,5POT maxim / CUT maxim

3.210 mp

SUPRAFETE REGLEMENTATE

1.284 mp

REGIM DE INALTIME MAXIM P+3E+Er

2415,54 mp 75,25%

566,15 mp 17,63%

17,63 % / 0,23

BENEFICIAR

PROIECTANT DE ARHITECTURA

RO - 300070 Timisoara * str. I. I. de la Brad nr.1 Tel: +40 (0)256 499-273 * Fax: +40 (0)256 281-283

R 10087730 * J35/1380/1997 * [email protected]

MG BUILDING DESIGN s.r.l

SEF PROIECT ARH. GEORGE CIUHANDU

PROIECTAT

DESENAT

NUME / PRENUME

INFORMATII PLANSA

SEMNATURA

CORP CLADIRE DENUMIRE PLANSA

INDEX DATA NR. PLANSA NR. PROIECTSCARA FAZA

ARH. MADALINA BRATILOVEANU

ARH. GEORGE CIUHANDU

PROIECT

PUD179/2010

RO - 300014 Timisoara * str. Sibiu nr.8 sc MEDICI'S s.r.l

CENTRU MEDICAL MEDICI'S

nov 2011

Atasament: RAPORT_informare_public_MEDICIS.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

  1

 

Nr. UR2011­014016/24.08.2011 

 

RAPORT 

DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI 

privind avizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,CENTRU MEDICAL  MEDICI’S”, str. C. Porumbescu nr. 9, Timisoara 

   

Având  în  vedere  ORDINUL  nr.  2.701  din  30  decembrie  2010  pentru  aprobarea  etodo  ş r lu r  elaborareaM logiei de informare i consulta e a publicu i cu privi e la  sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;    Având  în  vedere  procedura  prevăzută  în  H.C.L.  nr.  140/19.04.2011  privind  aprobarea  Regulamentului  local  de  implicare  a  publicului  in  elaborarea  sau  revizuirea  planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului; 

  Se  întocmeşte  Raportul  informării  şi  consultării  publicului,  Etapa  1  –  etapa 

pregatitoare PUD:  Plan Urbanistic de Detaliu – ” CENTRU MEDICAL MEDICI’S” 

016/12.07.2011  ­ mişoara  ­ nr. de înregistrare UR2011‐014

­ amplasament: str. C. Porumbescu nr. 9, Ti beneficiar: S.C. MEDICI’S S.R.L. 

 ­ proiectant: S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L    Informarea şi consultarea publicului s‐a desfăşurat astfel: 

1.  Afişare  pe  site‐ul  oficial  www.primariatm.ro  al  Primăriei  Municipiului  Timişoara  începând cu data de 18.07.2011 a Anunţului privind demararea Etapei 1; 

2. Afişarea pe 4 panouri a anunțului cu privire la lucrarea propusă, dintre care unul pe  parcela care a generat PUD,  

3. S‐au expediat prin Poşta Română anunțuri cu privire la Plan Urbanistic de Detaliu –   

d ,,CENTRU  MEDICAL  MEDICI’S”,  str.  C.  Porumbescu  nr.  9,  Timisoara  proprietarilor parcelelor invecinate, un număr de 12 de a rese poştale; 

4. In  perioada  20.07.2011  –  09.08.2011  s‐a  desfasurat  consultarea  si  informarea  publicului cu privire la aceasta documentatie; 

tare 5. Documentația a putut fi consultată la sediul administrației publice, Biroul Dezvol iz

e ei Urbană şi Av are PUZ/PUD, după programul stabilit în Anunț; 

6. Nici o persoană nu a solicitat consultarea docum ntați  la sediul administrației;  7. Rezultatele  informării  şi  consultării  au  fost  afişate  pe  site‐ul  oficial  www.primariatm.ro în data de 10.08.2011; 

8.  După data de 10.08.2011 nu s‐au  înregistrat sesizări sau solicitări de organizare a  unei dezbateri publice; 

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

  2

 

  Având în vedere că s‐au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 

privind  aprobarea  Regulamentului  local  de  implicare  a  publicului  în  elaborarea  sau  revizuirea  planurilor  de  urbanism  si  amenajare  a  teritoriului,  corespunzător  Etapei  1  –  etapa pregatitoare PUD, această etapă a fost finalizată şi se va putea începe  circuitul legal   de  avizare  pentru  documentația  Plan  Urbanistic  de  Detaliu  ­  ,,CENTRU  MEDICAL  MEDICI’S”,  str.  C.  Porumbescu  nr.  9,  Timisoara,  beneficiar  S.C.  MEDICI’S  S.R.L.,  proiectant S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L  

   

Arhitect Şef  Arh. Ciprian Silviu CADARIU 

       

Şef Birou                Consilier  Arh. Emilian Sorin CIURARIU          Ing. Liliana IOVAN 

            Red/dact. S.U. – 2 ex  

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 1

Nr. UR2012-003724/16.03.2012 SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „CENTRU MEDICAL MEDICI`S”,

str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timisoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2012 - 003724/06.03.2012, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CENTRU MEDICAL MEDICI`S”, str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul Favorabil cu conditii nr. 24/08.09.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1570/14.04.2011 precum si Avizul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului nr. 565 din 27.01.2012;

Documentaţia PUD „CENTRU MEDICAL MEDICI`S”, str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timişoara, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna iulie 2011, cu ocazia demararii Etapei 1- etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 24.08.2011, a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2011-014016/24.08.2011;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD „CENTRU MEDICAL MEDICI`S”, str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timişoara, se incadreaza in Etapa 2 - etapa aprobării PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „CENTRU MEDICAL MEDICI`S”, str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timişoara;

Documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu „CENTRU MEDICAL MEDICI`S”, str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timişoara, este elaborată de S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., proiect nr. 179/2010, proprietar S.C. MEDICI`S S.R.L., avand interdictie de instrainare, grevare, demolare, modificare si demolare si modificare a structurii constructiilor in favoarea CUCURUZ LAURENTIU ROLAND si CUCURUZ MARIA, cu drept de ipoteca in favoarea CUCURUZ LAURENTIU ROLAND si CUCURUZ MARIA.

Terenul studiat in cadrul documentatiei PUD, este situat în partea de sud - vest a Municipiului Timisoara, in U.T.R. 47, prevazut prin PUZ ,,Zona Odobescu” aprobat prin H.C.L. nr. 96/1998 preluat de PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 2

nr. 139/2007 si PUD ,,Reabilitare cabinet medical si extindere S+P+1”, str. Ciprian Porumbescu nr. 59, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 114/2006, ca zona de locuinte si functiuni complementare in regim de P ÷ P+2, cu insertii de locuinte colective P+4 – P+8 si zone de institutii publice si servicii de interes general. Sunt admise utilizari functionale cum ar fi: locuinte individuale cu caracter urban, locuinte colective, conversia locuintelor in altea functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit (comert, servicii, administratie, cultura, sanatate, invatamant, cult, etc.), institutii publice si servicii.

Terenul studiat se găseşte amplasat într-un ţesut urban dens construit, fiind delimitat la nord de strada Ciprian Porumbescu, la est de proprietati private cu locuinte unifamiliale in regim de maxim P+E+M, la sud de proprietati private, la vest de proprietati publice si private in regim de maxim P+4E.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „CENTRU MEDICAL MEDICI`S”, str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 3210 mp, este înscris in CF 405709 – Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 39137 Timisoara), nr. top. 405709 (nr. top. vechi 11697) – teren si casa cu corp de cladire in regim P+M (corp C1) si corp de cladire parter (corp C2) in suprafata de 964 mp, si in C.F. 405721 – Timişoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 39137 Timisoara), nr. top 405721 (nr. top. vechi 11698/1) – teren cu gradina in suprafata de 2246 mp, fiind proprietatea S.C. MEDICI`S S.R.L., avand interdictie de instrainare, grevare, demolare, modificare si demolare si modificare a structurii constructiilor in favoarea CUCURUZ LAURENTIU ROLAND si CUCURUZ MARIA, cu drept de ipoteca in favoarea CUCURUZ LAURENTIU ROLAND si CUCURUZ MARIA.

Pe terenul studiat este ocupat in prezent de doua corpuri de cladire avand ca functiune principala locuirea in regim P, respectiv P+M, o cladire dependinta (magazie) in regim P, un garaj si o serie de anexe gospodaresti, care vor fi demolate in baza unor documentatii de specialitate.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „CENTRU MEDICAL MEDICI`S”, str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timişoara, se propune o functiune destinata serviciilor medicale, cu toate reglementarile ce decurg din acestea. Se propune un complex de sanatate care sa reuneasca spatii de ambulatoriu, medicina generala, medicina muncii, imagistica, unitati de spitalizare, doua sali de operatie, farmacie, optica medicala, sala de conferinte, si dotari tehnice aferente acestora. Aceste functiuni se vor comasa in corpul de cladire ce se va realiza in etapa initiala (Etapa 1), extinderea ce se va realiza in Etapa a 2-a, va reprezenta o dezvolatare a acestora si adaugarea unor ramuri medicale noi.

Atat accesul auto cat si cel pietonal, se va face din str. Ciprian Porumbescu în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-001546/09.06.2011.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 3

Indicii propuşi prin documentaţie (in conformitate cu Avizul de oportunitate nr. 24/08.09.2011) sunt:

POT max = 40 % CUT max =1,5 Regim de inaltime max. S/D+P+4E+Er pentru corpul de cladire ce se va realiza in Etapa 1

si P+3E+Er pentru corpul de cladire (din curte) ce se va realiza in Etapa 2. Spatii verzi min 20% - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr.

565/27.01.2012. Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi

publice. Imobilele vor fi dotate obligatoriu cu lift conform „Normativului privind proiectarea

clădirilor de locuinţe”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „CENTRU MEDICAL MEDICI` S”, str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

ARHITECT SEF,

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU, CONSILIER,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact – L.I. – 2ex

  • Nr. UR2012-003724/16.03.2012 SE APROBA,
  • P R I M A R
  • Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU
    • REFERAT

Atasament: 01_-_MEMORIU_PUD_MEDICIS.pdf

PLAN  URBANISTIC  DE  DETALIU    

 

 

 

 

CENTRU  MEDICAL  MEDICI'S   Timisoara,  Str.  C.  Porumbescu  9  

Proiect  nr.  179  /  2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef  proiect:  Arh.  George  Ciuhandu  

 

 

 

 

Desenat:  Arh.  Madalina  Bratiloveanu  

 

 

 

 

Proiectant  general:  MG  Building  Design  s.r.l.  

 

Plan  Urbanistic  de  Detaliu                                                                                                                                                                                                                                              CENTRU  MEDICAL  MEDICI'S   Proiect  nr.  179  /  2011                                                                                                                                                                                                                                      Timisoara,  str.  C.  Porumbescu  nr.  9      

Proiectant  general:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Initiator:   MG  Building  Design  s.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Medici's  s.r.l.  

       

MEMORIU  GENERAL             1.  INTRODUCERE         1.1  Date  de  recunoastere  a  documentatiei     Denumire  proiect:  Centru  Medical  MEDICI'S   Initiatori:  SC  Medici's  SRL  –  Timisoara,  Str.  Sibiu  nr.  8     Proiectant:  SC  MG  Building  Design  SRL  -­‐  Timisoara,  Str.  I.I.  de  la  Brad  nr.  1   Amplasament:  Timisoara,  Str.  C.  Porumbescu,  nr.  9   Nr.  proiect:  179  /2011   Faza:  Plan  Urbanistic  de  Detaliu   Data  elaborarii:  Iunie  2011     1.2.  Obiectul  lucrării  

  Prezenta  documentaţție   la  nivel  de  P.U.D.   îşi  propune  să  constituie   suportul   juridic,   instituţțional   şi   tehnic  pentru  realizarea  unei  zone  pentru  sanatate,  comerţț  si  servicii  pe  terenul  situat  în  municipiul   Timisoara,  în  apropierea  zonei  centrale  a  acestuia.     Proiectul  propune  desfasurarea  investitiei  pe  o  suprafata  totala  de  teren  de  3.210  mp  si  va  cuprinde   edificarea   unor   constructii   cu   functiuni   medicale,   comerciale   si   de   servicii,   respectiv   realizarea   dotarilor  aferente  acestora   (accese,  parcari,   retele  tehnico-­‐edilitare,  spatii  verzi,  etc.).  Proiectul  se   va  desfasura  etapizat,   in  etapa   initiala   construindu-­‐se  un   corp  de   cladire   cu  o  amprenta   la   sol  de   aproximativ   740  mp,   urmand   ca   in   etapa   a   doua   sa   se   construiasca   al   doilea   corp   de   cladire,   cu   respectarea  reglementarilor  propuse.     Prin  prezentul  plan  urbanistic  de  detaliu  se  stabilesc  condiţțiile  pentru:     ·∙  Utilizarea  funcţțională  a  terenului  în  relaţție  cu  planurile  de  urbanism  aprobate  în  zonă;   ·∙   Trasarea   şi   profilarea   acceselor   la   drumurile   publice   în   corelare   cu   cele   existente   sau  prevăzute   prin  planurile  de  urbanism,  in  vederea  fluidizarii  traficului  generat;   ·∙    Modul  de  ocupare  al  terenului  şi  condiţțiile  de  realizare  a  construcţțiilor;   ·∙    Realizarea  lucrărilor  tehnico-­‐edilitare  necesare  creării  unei  infrastructuri  adecvate;   ·∙    Amenajarea  teritoriului  în  corelare  cu  cadrul  natural  şi  cadrul  construit  existent.    

Plan  Urbanistic  de  Detaliu                                                                                                                                                                                                                                              CENTRU  MEDICAL  MEDICI'S   Proiect  nr.  179  /  2011                                                                                                                                                                                                                                      Timisoara,  str.  C.  Porumbescu  nr.  9      

Proiectant  general:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Initiator:   MG  Building  Design  s.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Medici's  s.r.l.  

  2.  INCADRAREA  IN  ZONA         2.1.  Concluzii  din  documentatii  deja  elaborate:     Incadrarea  in  localitate.   Amplasamentul   se   afla   situat   la   sud-­‐vest   de   zona   centrala   a   municipiului   Timisoara,   pe   str.   C.   Porumbescu,  in  apropierea  Pietei  Balcescu  si  a  intersectiei  cu  str.  Al.  Odobescu.       Premizele  studiilor  de  fundamentare.   Terenul   studiat   se   afla   amplasat   in   apropierea   zonei   centrale   a   municipiului   Timisoara,   pe   str.   Ciprian   Porumbescu   nr.   9.   Zona   face   parte   din   UTR   47   si   este   destinata   unitatilor   rezidentiale   -­‐   cladiri   P,   P+1,P+2,   cu   insertii   de   locuinte   colective   P+4   (P+8)   si   zone   pentru   institutii   publice   si   servicii  de  interes  general.  In  prezent  sunt  admise  utilizari  functionale  cum  ar  fi:  locuinte  individuale   cu  caracter  urban,  locuinte  colective,  conversia  locuintelor  in  alte  functiuni  ce  nu  afecteaza  zona  de   locuit   (comert,   servicii,   administratie,   cultura,   sanatate,   invatamant,   cult,   etc.)   institutii   publice   si   servicii,   spatii   verzi   amenajate,   accese   carosabile,   pietonale,   parcaje   garaje,   piste   ciclisti,   retele   tehnico-­‐edilitare  si  constructii  aferente.     Sectorul  de  servicii  ia  amploare  pe  aceasta  artera  de  circulatie  ce  leaga  Piata  Balcescu  de  un  punct   comercial   important   (Bd.   C.   Brancoveanu)   in   zona   dezvoltandu-­‐se   numeroase   cabinete   si   clinici   medicale,   spatii   comerciale   cat   si   puncte   de   alimentatie   publica.   Se   doreste   o   re-­‐evaluare   a   conceptelor   urbanistice   ale   zonei   ca   piesa   de   baza   in   consolidarea   dezvoltarii   durabile   a   unei   localitati.  Zona  studiata  se  poate  constitui   intr-­‐un   important  centru  de   interes  avand   in  vedere  ca   adiacent  sunt  prezente  astfel  de  functiuni.  Amplasat  in  apropierea  zonei  centrale,  cu  accesibilitate   dintr-­‐o   artera   de   larga   circulatie   –   str.   C.   Porumbescu,   terenul   prezinta   reale   oportunitati   de   valorificare  a  potentialului  de  care  dispune.     In   paralel   cu   intocmirea   PUD   s-­‐au   elaborat:   studiul   geotehnic,   documentatia   topo-­‐cadastrala,   precum   si   documentatia   pentru   obtinerea   avizului   unic   din   partea   detinatorilor   de   gospodarii   edilitare.     Studiul  geotehnic  confirma  conditiile  bune  de  fundare  pentru  amplasamentul  studiat,  urmand  a   fi   luate  in  considerare  recomandariile  prezentate  si  detaliate  in  studiu.     Documentatia  topo-­‐cadastrala  are  menirea  de  a  stabili  limitele  de  proprietate,  geometria  terenului   si  a  vecinatatilor.     Avizul   unic   solicitat   permite   identificarea   traseelor   retelelor   existente   si   stabilirea   solutiilor   de   asigurare  a  utilitatilor  pentru  obiectivul  de  investitie  propus.       3.  SITUATIA  EXISTENTA     Accesibilitatea  la  caile  de  comunicatie.   Zona   are   o   bună   accesibilitate   la   căile   de   comunicaţție   rutieră,   prin   intermediul   strazii   Ciprian   Porumbescu.  Amplasamentul  se  afla   in  apropierea   intersectiei  dintre  str.  C.  Porumbescu  si   str.  Al.   Odobescu   –   intersectie,   semaforizata,   cu   indicatoare   de   circulatie.   Reteaua   de   circulatie   este   alcatuita  din  urmatoarele  strazi:  

Plan  Urbanistic  de  Detaliu                                                                                                                                                                                                                                              CENTRU  MEDICAL  MEDICI'S   Proiect  nr.  179  /  2011                                                                                                                                                                                                                                      Timisoara,  str.  C.  Porumbescu  nr.  9      

Proiectant  general:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Initiator:   MG  Building  Design  s.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Medici's  s.r.l.  

- str.  C.  Porumbescu,  strada  colectoare,  avand  cate  o  banda  pe  sens  in  cale  curenta;   - str.  Al.  Odobescu,  strada  colectoare,  cu  sens  unic  avand  doua  benzi  in  cale  curenta.  

Prin  dezvoltarea  propusa   in  PUD  vor   fi  definite   toate   relatiile  de   legatura  cu  arterele  de  circulatie   (legatura   cu   str.   C.   Porumbescu),   atat   din   perspectiva   accesului   clientilor,   medicilor   cat   si   al   ambulantei   sau   autospecialei   de   pompieri.   Pentru   fluidizarea   traficului   va   fi   studiata   o   zona  mai   ampla  si  vor  fi  analizate  variante  de  amenajare  a  intersectiei  dintre  str.  C.  Porumbescu  si  breteaua   nou  creata  din  interiorul  parcelei.  Referitor  la  distributia  zilnica  existenta,  se  constata  ca  in  perioada   din  mijlocul  zilei,  traficul  este  sporit.     Suprafete,  limite  si  vecinatati.   Avand  o  deschidere  de  aprox.  26  m  la  str.  C.  Porumbescu  si  o  suprafata  de  teren  de  3.210  mp,  situl   intruneste   toate   criteriile,   sub   aspectul   pozitiei,   vizibilitatii   si   accesibilitatii,   pentru   functiunea   propusa.   Terenul  este  delimitat  astfel:   − la  nord    –  str.  C.  Porumbescu;   − la  est  –  proprietati  private;   − la  sud    –  proprietati  private;   − la  vest  –  proprietati  publice  si  private.     Bilantul  suprafetelor.   In   acest   moment   terenul   este   partial   ocupat   de   doua   corpuri   principale   de   cladire,   avand   ca   functiune   principala   locuirea,   o   cladire   dependinta   (magazie),   un   garaj   si   o   serie   de   anexe   gospodaresti,   conform   planului   de   situatie   existent.   Acestea   vor   fi   demolate   in   baza   unor   documentatii  de  specialitate,  separate.    

  Bilantul  teritorial  raportat  la  situatia  existenta  este  urmatorul:  

Bilantul  suprafetelor  existente     Existent   %  

Suprafata  totala  de  teren   3.210  mp   100  

Suprafata  construita  la  sol   566,15mp   17,63%  

Suprafete   drum   acces,   parcaje,   trasee   pietonale  

228,45  mp   7,12%  

Suprafete  verzi  -­‐  gradina   2.415,40  mp   75,25%  

Regim  de  inaltime  existent   D+P+M  

POT  =  17,63%   CUT  =  0,23  

  Caracterul  zonei.  Destinatia  cladirilor  –  aspectul  arhitectural  urbanistic.   In   momentul   de   fata   caracterul   zonei   din   care   face   parte   amplasamentul   este   preponderent   rezidential   avand   cladiri   P,   P+1,   P+2,   cu   insertii   de   locuinte   colective   P+4   (P+8)   si   zone   pentru   institutii  publice  si  servicii  de   interes  general.  Sunt  admise  utilizari   functionale  cum  ar   fi   :   locuinte   individuale   cu   caracter   urban,   locuinte   colective,   conversia   locuintelor   in   alte   functiuni   ce   nu   deranjeaza  zona  de   locuit   (comert,  servicii,  administratie,  cultura,  sanatate,   invatamant,  cult,  etc.)   institutii  publice  si  servicii,  spatii  verzi  amenajate,  accese  carosabile,  pietonale,  parcaje  garaje,  piste   ciclisti,  retele  tehnico-­‐edilitare  si  constructii  aferente.     Tipul  de  proprietate.   Terenul  studiat  este  proprietate  privata  detinuta  de  firma  SC  MEDICI'S  SRL,  initiatorii  si  beneficiarii  

Plan  Urbanistic  de  Detaliu                                                                                                                                                                                                                                              CENTRU  MEDICAL  MEDICI'S   Proiect  nr.  179  /  2011                                                                                                                                                                                                                                      Timisoara,  str.  C.  Porumbescu  nr.  9      

Proiectant  general:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Initiator:   MG  Building  Design  s.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Medici's  s.r.l.  

acestui  proiect.  Parcelele  invecinate  la  est  si  sud  si  sunt  proprietati  private,  la  vest  fiind  invecinatate   atat  cu  domeniul  public  cat  si  cu  proprietati  private.  La  nord  este  invecinat  cu  domeniul  public  –  Str.   Ciprian  Porumbescu.       Concluziile  studiului  geotehnic.   Concluziile  sondajelor  realizate  sunt  prezentate  in  studiul  geotehnic  atasat  prezentei  documentatii.     Parametrii  seismici  caracteristici  zonei.   Din  punct  de  vedere  seismic,  normativul  P100/92  ,  incadreaza  amplasamentul  studiat  in  zona  “D”  cu   o  perioada  de  colt  Tc=1,0sec.  si  un  coeficient  seismic  ks=  0,16,  echivalentul  gradului  de  intensitate   seismica  7,5MKS  fara  de  care  se  va  aplica  sporul  corespunzator  clasei  de  importanta  a  constructiei   in  cauza.     Accidente  de  teren.   Nu   sunt   prezente   accidente   de   teren.   La   fazele   urmatoare   de   proiectare   vor   fi   avute   in   vedere   pivnitele  existente  pe  amplasament.     Analiza  fondului  construit  existent.   Parcela  studiata  nu  intra  in  raza  de  protectie  a  monumentelor  istorice.  Cladirile  edificate  pe  terenul   studiat  se  afla   intr-­‐o  stare  de   functionare  buna,  deservind   functiunile  ce   le  gazduiesc   intr-­‐un  mod   normal.  Cu  privire  la  acestea  se  mai  fac  urmatoarele  constatari:   -­‐  trei  dintre  corpurile  de  cladire  existente  in  incinta  prezinta  o  structura  stabila  din  zidarie,  celelalte   avand  un  caracter  provizoriu,  cu  o  stare  avansata  de  degradare  (magazie,  garaj,  anexa)  realizate  din   materiale  care  in  timp  si-­‐au  pierdut  calitatile  structurale.   -­‐   practic,   datorita   perioadei   in   care   au   fost   construite   /   proiectate,   nici   una  dintre   clădiri   nu   este   conformata  antiseismic,  ele  neavând  asigurate   rezistenţța,   stabilitatea  şi   siguranţța   în  exploatare   în   cazul  unui  cutremur  de  intensitate  mare,  similară  cutremurului  de  cod  (de  proiectare).     Echiparea  existenta   In  prezent,   constructiile  existente  pe  amplasament  beneficiaza  de  alimentare   cu  apa   /   canalizare,   electricitate   si   gaz.   Dupa   demolarea   fondului   construit   existent,   concomitent   cu   debransarea   utilitatilor,   vor   fi   reluate  procedurile  de  avizare   /   autorizare  pentru   racordarea  noilor  obiective   la   utilitati  conform  breviarelor  de  calcul  specifice.         4.  Reglementari         Obiective  noi  propuse  –  functionalitatea.   Prezenta  documentatie  propune  o    functiune  destinata  serviciilor  medicale,  cu  toate  reglementarile   ce  decurg  din  acestea.  Se  propune  un  complex  de  sanatate  care  sa  reuneasca  spatii  de  ambulator   (policlinica),  medicina  generala,  medicina  muncii,  imagistica  (RMN,CT),  zone  de  stationar,  unitati  de   spitalizare   (cateva  rezerve),  doua  sali  de  operatie,   farmacie,  optica  medicala,   recuperare  medicala   (masaj,  kineto,  sauna,  dermatocosmetica  etc),  cafenea,  zone  de  receptie,  expo,  sala  de  conferinte   (cca.   100   locuri)   si   dotari   tehnice   aferente   acestora.   Aceste   functiuni   se   vor   comasa   in   corpul   construit   in  etapa   initiala,  extinderea  ce  va  avea   loc   in  etapa  a  doua  va  reprezenta  o  dezvoltare  a   acestora   si   adaugarea   unor   ramuri  medicale   noi.   Pe   amplasament   vor   fi   prevazute   toate   dotarile   tehnico-­‐edilitare  necesare  functionarii  obiectivului  propus  (racorduri  utilitati,  retele  interioare,  post   de  transformare,  rezerva  de  incendiu,  echipamente  specifice,  etc.).    

Plan  Urbanistic  de  Detaliu                                                                                                                                                                                                                                              CENTRU  MEDICAL  MEDICI'S   Proiect  nr.  179  /  2011                                                                                                                                                                                                                                      Timisoara,  str.  C.  Porumbescu  nr.  9      

Proiectant  general:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Initiator:   MG  Building  Design  s.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Medici's  s.r.l.  

  Aliniamente,  distante,  accese.   Având  în  vedere  configuraţția  zonei  se  propun  următoarele:  amplasarea  construcţțiilor  faţță  de    strada   C.   Porumbescu   se   poate   face   la   limita   de   proprietate   sau   retrasa   in   aliniamentul   constructiei   din   vecinatatea   vestica.   Fata   de   limita   nord-­‐estica   a   parcelei   amplasarea   construcţțiilor   se   va   face   cu   respectarea  unei  retrageri  minime  de  4,00m.  Amplasarea  cladirilor  fata  de  limita  sudica  se  va  face   respectand  o  retragere  de  10m  (conform  plansei  de  reglementari  urbanistice  atasata).  Fata  de  limita   vestica,   avand   in   vedere   intentia   de   realizare   a   unui   concept   volumetric   atractiv   si   functional,   se   propune  posibilitatea  construirii  pe   limita,  datorita  calcanului  existent,  pe  o  distanta  similara  cu  a   acestuia,   retragerea   de   4m   aplicandu-­‐se   si   pe   limita   vestica,   permitand   ca   in   viitor   pozitia   aliniamentelor   fata   de   limitele   de   proprietate   sa   nu   fie   restrictionate.   In   exteriorul   limitei   de   implantare  se  vor  putea  amenaja  platforme  de  parcare,  spatii  verzi,  retele  si  echipamente  tehnico-­‐ edilitare,  panouri  publicitare  si  constructii  cu  inaltimea  maxima  3m  .     Integrarea  noilor  constructii  in  tesutul  existent.   Amplasamentul  face  parte  din  UTR47,  zona  cu  functiuni  rezidentiale  cladiri  P,  P+1,P+2,  cu  insertii  de   locuinte   colective   P+4   (P+8)   si   zone   pentru   institutii   publice   si   servicii   de   interes   general.   Ca   functiune,  propunerea  acestui  complex  medical  se  incadreaza  in  tendintele  de  dezvoltare  ale  zonei,   necesitatea  imbunatatirii  calitatii  serviciilor  medicale  fiind  un  lucru  imperios  necesar.       Integrarea  noilor  volume  ale  clinicii  in  tesutul  urban  deja  existent  se  va  face  cu  respectarea  regulilor   de   aliniere,   de   iluminare,   a   procentelor   de   ocupare,   coeficientilor   de   utilizare   a   terenului   si   al   regimului   de   inaltime.  Materialele   propuse   vor   tine   cont  de   fondul   construit,   adoptand   solutii   de   atenuare  a  conflictelor  intre  elemente  neconcordante  de  materialitate.  La  nivelul  fatadei  principale   se  vor  opera  retrageri,  aplicarea  de  culori  si  texturi  diferite  pentru  o  completare  si  o  continuitate  cat   mai  uniforma  a  frontului  stradal.     Circulatii  carosabile  si  pietonale.   In  cadrul  studiului  de  circulatie  sunt  propuse  cateva  elemente  necesare  asigurarii  unui  trafic  fluent,   respectiv   propuneri   de   rezolvare   a   circulatiilor   si   a   locurilor   de   parcare   amplasate   pe   parcela.   Accesul  in  incinta  va  fi  posibil  prin  racordul  propus  la  drumul  public  –  str.  C.  Porumbescu,  intrare  –   iesire,   folosit   atat   de   catre   pacienti/clienti   cat   si   de  medici,   ambulante   si   autospeciale   pompieri.   Sporurile  de  trafic  generate  de  realizarea  Centrului  Medical  nu  necesita  modificari  ale  latimii  partii   carosabile   in  sectiune  transversala,   insa  se  prevad  modificari  ale  marcajelor  orizontale  pe  strada  C   Porumbescu.     Cadrul  natural  –  spatii  verzi.   Zona   studiata   nu   prezinta   elemente   speciale   sau   potential   balnear   in   masura   a   fi   valorificate   in   vreun   fel.   Fondul   plantatiilor   existente   nu   este   semnificativ   din   punct   de   vedere   peisager   sau   al   speciilor  plantate.   In  acest  sens  se  propune  re-­‐structurarea  spatiilor  verzi   intr-­‐o  maniera  prin  care   acestea   sa   fie   intercalate   armonios   in   functiunea   propusa,   sporind   gradul   de   atractivitate   al   intregului  ansamblu.     Solutii  de  reabilitare  ecologica  si  diminuarea  poluarii.   Nu    sunt    semnalate    probleme    deosebite    din    punct    de    vedere    al    mediului,    stabilindu-­‐se    ca   nefiind  impedimente  pentru  dezvoltarile  propuse.  În  zonă  nu  sunt  prezente  surse  semnificative  de   poluare  a  mediului.  În  prezent,  zona  este  dotată  cu  reţțea  de  canalizare  centralizată,  respectiv  reţțea   de  distribuţție  a  apei  potabile,  iar  apele  pluviale  vor  fi  preluate  de  canalul  pluvial  orasenesc.  Factorii   de  poluare  relativă  a  mediului  natural  sunt  cei  generaţți  de  traficul  auto  de  pe  cele  doua  cai  rutiere,  

Plan  Urbanistic  de  Detaliu                                                                                                                                                                                                                                              CENTRU  MEDICAL  MEDICI'S   Proiect  nr.  179  /  2011                                                                                                                                                                                                                                      Timisoara,  str.  C.  Porumbescu  nr.  9      

Proiectant  general:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Initiator:   MG  Building  Design  s.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Medici's  s.r.l.  

respectiv  str.  C.  Porumbescu  si  str.  Al.  Odobescu.  Nu  sunt  evidentiate  valori  de  patrimoniu,  potential   balnear  sau  turistic  necesare  a  fi  protejate  in  zona  (UTR  47).  ŢȚinând  cont  de  poziţția  terenului,  se  va   asigura   un   echilibru   între   suprafeţțele   ocupate   de   construcţții   şi   cele   rezervate   spaţțiilor   verzi.   Prin   implementarea   planului   propus   nu   vor   apărea   surse   de   poluanţți   sau   care   ar   putea   modifica   condiţțiile  de  mediu.  Sistemul  căilor  de  comunicaţții  şi  echipare  edilitară  proiectate  nu  prezintă  riscuri   pentru  zonă.       Obiective  publice.   Obiectivele  de  utilitate  publica  se  vor  realiza  de  regulă  pe  terenurile  din  domeniul  public  sau  privat   al   Primăriei   Timisoara.   In   situatia   prezentata   accesul   ce   va   deservi   incinta,   la   strada   Ciprian   Porumbescu  reprezinta  o  zona  a  domeniului  public  afectat  de  modernizarea  circulatiei  rutiere.    Din   tabelul  cu  bilantul  teritorial,  respectiv  din  plansa  4,  se  poate  recunoaste  implicatia  acestor  circulatii   ale  terenului  asupra  incintei  studiate.     Profiluri  transversale  caracteristice.   Strada  Ciprian  Porumbescu  este  o  strada  colectoare  cu  doua  sensuri,  avand  cate  o  banda  pe  sens.  In   dreptul  amplasamentului  latimea  strazii  este  de  ~8,70m,  fiind  bordata  pe  partea  nordica  de  o  zona   de   spatii   verzi   cu  o   latime  de  ~7,75m   la   care  este  atasat  un   trotuar  pietonal  de  1,75m.  Pe   latura   sudica   a   spatiului   carosabil   se   afla  o   suprafata  dalata   (~4,35m)   care   se   intercaleaza   cu   zone   verzi   amenajate,  iar  trotuarul  de  pe  limita  de  proprietate  nordica  are  o  latime  de  1,85m.   In  ceea  ce  priveste  regimul  de  inaltime  al  vecinatatilor  imediateeste  urmatorul:  

− cladirea  din  partea  estica  –  locuinta  unifamiliala  -­‐  are  un  regim  de  inaltime  parter  inalt,  cu  un   hmax=  7,20m  

− cladirea  din  partea  vestica  –  locuinta  multifamiliala  –  P+4E  are  un  hmax  ~15,00m   − cladirea  din  sectiunea  transversala  –  locuinta  multifamiliala  –  P+4E+M  are  un  hmax  ~18,50m  

  Asigurarea  utilitatilor.   Zona   studiata   este   echipata   din   punct   de   vedere   edilitar.   Pe   amplasament,   respectiv   in   imediata   vecinatate   a   acestuia   sunt   prezente   retele   de   apa/canal,   gaz,   electricitate   si   telecomunicatii.   Prin   acest  PUD  se  initiaza  de  fapt  o  analiza  preliminara  pentru  stabilirea  capacitatii  retelelor  existente  in   zona   de   a   asigura   necesarul   de   utilitati   ce   va   deservi   obiectivul   de   investitie   preconizat.   Fazele   urmatoare   de   proiectare   vor   stabili   prin   breviare   de   calcul,   parametrii   necesari   functionarii   obiectivelor  propuse.  Avizele  detinatorilor  de  retele  releva  capacitatea  acestora  de  a  prelua  aceste   capacitati.     Constructiile   vor   fi   echipate   cu   instalatii   sanitare,   HVAC,   electrice   si   pentru   PSI.   Se   vor   realiza   racorduri   si   bransamente   la   retelele   edilitare   existente   in   zona   pentru:   alimentare   cu   apa   (potabila+PSI),  energie  electrica,  telefonie,  gaz  si  canalizare  (menajera  +  pluviala).     Caracteristicile  tehnice  si  consumurile  se  vor  definitiva  prin  breviare  de  calcul,  dupa  aprobarea  PUD   si   intocmirea   documentatiilor   in   faza   DTAC.   Solutiile   de   asigurare   a   utilitatilor   se   vor   realiza   cu   implicarea  furnizorilor,  prin  studii  si  proiecte  separate.       Obiectivul  va  fi  racordat  la  reteaua  de  apa  potabila  si  canalizare  menajera  municipala.  Apa  pluviala   va   fi   descarcata   distinct,   cea   de   pe   platforme   fiind   evacuata   prin   intermediul   unui   separator   de   produse  petroliere  inainte  de  descarcarea  in  sistemul  orasenesc.  Calculul  debitelor  se  va  definitiva   la  faza  DTAC.  Racordul  electric  se  va  realiza  prin  intermediul  unui  post  de  transformare  dimensionat   corespunzator.   Necesarul   de   gaz   destinat   centralelor   termice,   va   fi   calculat   dupa   definitivarea   proiectului  tehnic.  

Plan  Urbanistic  de  Detaliu                                                                                                                                                                                                                                              CENTRU  MEDICAL  MEDICI'S   Proiect  nr.  179  /  2011                                                                                                                                                                                                                                      Timisoara,  str.  C.  Porumbescu  nr.  9      

Proiectant  general:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Initiator:   MG  Building  Design  s.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Medici's  s.r.l.  

  Bilant  teritorial,  POT,  CUT.   Parcela  studiată  va  fi  zonificată  astfel:   -­‐  Zona  de  servicii  si  comert;   -­‐  Zona  de  parcaje,  platforme  şi  alei  în  incintă;   -­‐  Zona  circulaţții  auto  si  accese;   -­‐  Zona  destinata  dotarilor  tehnico-­‐edilitare;   -­‐  Zona  spaţții  verzi.     Distributia   acestor   functiuni   va   fi   facuta   mixt,   zonele   respective   fiind   intrepatrunse.   Bilantul   teritorial  raportat  la  situatia  de  dinainte  de  demolare  este:    

Bilantul  suprafetelor  existente     Existent   %  

Suprafata  totala  de  teren   3.210  mp   100  

Suprafata  construita  la  sol   563,22  mp   17,54%  

Suprafete   drum   acces,   parcaje,   trasee   pietonale  

228,45  mp   7,12%  

Suprafete  verzi  -­‐  gradina   2.418,33  mp   75,34%  

Regim  de  inaltime  existent   D+P+M  

 

Bilantul  suprafetelor  propuse     Propus   %  

Suprafata  totala  de  teren   3.210  mp   100  

Suprafata  construita  la  sol  maxima   1.284mp   40,00%  

Suprafete   drum   acces,   parcaje,   trasee   pietonale    

1.284mp   40,00%  

Suprafete  verzi  minime   642  mp   20,00%  

Regim  de  inaltime  maxim  propus   D+P+5E  

    5.  Concluzii  –  masuri  si  consecinte.     Elaborarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu  s-­‐a  efectuat  în  concordanţță  cu  Ghidul  privind  metodologia   de  elaborare  şi  conţținutul  cadru  al  P.U.D.  aprobat  prin  Ordinul  nr.  37/N/08.06.2000  al  Ministerului   Lucrărilor   Publice   şi   Amenajării   Teritoriului   şi   prevederile   legale   în   vigoare.   La   baza   stabilirii   categoriilor  de  intervenţție,  reglementări  şi  restricţții  impuse  au  stat  următoarele  obiective  principale:   − încadrarea  în  Planul  Urbanistic  General  al  Municipiului  Timisoara;   − asigurarea  amplasamentelor  şi  amenajărilor  necesare  pentru  obiectivele  prevăzute  prin  temă.  

  In   urma   aprobarii   PUD   de   catre   Consiliul   Local   Timisoara,   se   va   trece   la   etapele   urmatoare   ale   proiectului:   -­‐   intocmire   DTAC   si   obtinere   AC   pentru   construirea   centrului  medical,   a   amenajarilor   si   dotarilor   tehnice  aferente,  in  incinta;   -­‐   proiectarea   si   autorizarea   lucrarilor   pe   domeniul   public:   racorduri   si   bransamente   tehnico-­‐ edilitare,  modernizarea  circulatiei  rutiere,  ce  urmeaza  sa  deserveasca  obiectivele  preconizate;   -­‐  intocmire  PT  +  DDE  pentru  realizarea  efectiva  a  obiectivelor  preconizate.  

Plan  Urbanistic  de  Detaliu                                                                                                                                                                                                                                              CENTRU  MEDICAL  MEDICI'S   Proiect  nr.  179  /  2011                                                                                                                                                                                                                                      Timisoara,  str.  C.  Porumbescu  nr.  9      

Proiectant  general:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Initiator:   MG  Building  Design  s.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Medici's  s.r.l.  

  Prezentul  PUD  are  un  caracter  de  reglementare  ce  expliciteaza  prevederile  referitoare  la  modul  de   utilizare  a  terenurilor,  de  amplasare,  realizare  si  conformare  a  constructiilor  pe  zona  studiata.  Planul   Urbanistic  de  Detaliu  se  va  integra  in  Planul  Urbanistic  General  al  Municipiului  Timisoara.  Conform   legislatiei   în   vigoare,   avizarea   se   face   de   catre   organismele   teritoriale   interesate   si   se   aproba   de   Consiliul  Local  al  Municipiului  Timisoara.  Perioada  de  valabilitate  a  Planului  Urbanistic  de  Detaliu  se   stabileste  odata   cu  aprobarea   sa.  Planul  Urbanistic  de  Detaliu,   coroborat   cu   studiile  anterioare   in   vigoare,   are   menirea   de   a   facilita   administratiei   publice   locale   adoptarea   unei   hotarari   pentru   reglementarea  urbanistica,  sociala  si  economica  a  zone  studiate.  Configurarea  unui  centru  medical   la  standarde  occidentale  pe  terenul  propus  presupune  o  planificare  functionala  care  se  incadreaza   in  noile  tendinte  de  re-­‐mobilare  urbana.  

Consideram  ca  din  punct  de  vedere  al  volumului  investitiei  si  a  oportunitatii  socio-­‐economice,  tema   proiect   propusa   se   constituie   intr-­‐o   perspectiva   realista   de   dezvoltare,   cu   efecte   pozitive   asupra   zonei  si,  la  nivel  global,  implicit  asupra  municipiului  Timisoara.  

   

  Intocmit,       arh.  Madalina  Bratiloveanu       Verificat, arh.  George  Ciuhandu  

Atasament: 00_-_Foaie_de_capat_-_pud.pdf

FOAIE DE CAPAT

DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU “ CENTRU MEDICAL MEDICI'S ” - FAZA PUD

DENUMIREA PROIECTULUI: CENTRU MEDICAL MEDICI'S – Faza P.U.D. NUMARUL PROIECTULUI: 179/2010 AMPLASAMENT: Mun. TIMISOARA, Str. C. Porumbescu, Nr. 9, Jud TIMIS

BENEFICIAR: S.C. MEDICI'S SRL Mun TIMISOARA, Str. Sibiu nr. 8, Jud TIMIS

PROIECTANT GENERAL: S.C. MG BUILDING DESIGN SRL Mun TIMISOARA, Str. I. Ionescu de la Brad nr. 1, Jud TIMIS

RO 300070 Timisoara Str,. I. I. de la Brad nr. 1 Website: www.mgbd.ro

Fon: +40 (0)256 499-273 Fax: +40 (0)256 281-283 E-mail: [email protected]

R10087730 - J35/1380/1997 BRD Societe Generale RON: RO16BRDE360SV07427683600

Volksbank Romania RON: RO86VBBU2511TI0303532704 EUR: RO24VBBU2511TI0303531104

W[e Building Design S.R.L.
a! FU 1 1 ÎI E EI a) N, | | |

BORDEROU GENERAL

1. FOAIE DE CAPAT 2. BORDEROU GENERAL 3. LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR 4. CERTIFICAT DE URBANISM nr 1570 / 14.04.2011 5. EXTRAS CF 6. ACTE FIRMA 7. DECLARATIE NOTARIALA 8. CERTIFICAT RUR 9. DOVADA PLATA TAXA RUR 10. AVIZE

- AVIZ UNIC - AVIZ SANITAR - AVIZ AGENTIA REGIONALA PENTRU PROECTIA MEDIULUI - AVIZ PROTECTIA CIVILA - AVIZ SECURITATEA LA INCENDIU - AVIZ DE PRINCIPIU PROTECTIA MEDIULUI – PMT - AVIZ DIRECTIA TEHNICA - PMT - AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE - AVIZ CTATU - AVIZ TEHNIC AQUATIM

11. ADRESE − SERVICIUL JURIDIC − DIRECTIA PATRIMONIU − SERVICIU ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

12. STUDIU GEOTEHNIC 13 MEMORIU DE ARHITECTURA 14. MEMORIU TEHNIC – RETELE ELECTRICE 15. MEMORIU TEHNIC – RETELE EDILITARE DE INCINTA 16. PLAN PARCELAR VIZAT OCPI

PARTI DESENATE Plansa 1 - SITUATIE EXISTENTA Plansa 2 - REGLEMENTARI URBANISTICE Plansa 3 - REGLEMENTARI EDILITARE Plansa 4 - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA Plansa 5 - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA RO 300070 Timisoara Str,. I. I. de la Brad nr. 1 Website: www.mgbd.ro

Fon: +40 (0)256 499-273 Fax: +40 (0)256 281-283 E-mail: [email protected]

R10087730 - J35/1380/1997 BRD Societe Generale RON: RO16BRDE360SV07427683600

Volksbank Romania RON: RO86VBBU2511TI0303532704 EUR: RO24VBBU2511TI0303531104

W[e Building Design S.R.L.
a! FU 1 1 ÎI E EI a) N, | | |

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

PROIECTANT ARHITECTURA SC MG BUILDING DESIGN SRL

ARH. GEORGE CIUHANDU

ARH. MADALINA BRATILOVEANU

RO 300070 Timisoara Str,. I. I. de la Brad nr. 1 Website: www.mgbd.ro

Fon: +40 (0)256 499-273 Fax: +40 (0)256 281-283 E-mail: [email protected]

R10087730 - J35/1380/1997 BRD Societe Generale RON: RO16BRDE360SV07427683600

Volksbank Romania RON: RO86VBBU2511TI0303532704 EUR: RO24VBBU2511TI0303531104

W[e Building Design S.R.L.
a! FU 1 1 ÎI E EI a) N, | | |
  • FOAIE DE CAPAT
  • BORDEROU GENERAL
  • LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR