keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 544/16.12.2008 privind stabilirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 544/16.12.2008
privind stabilirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 27915/05.12.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 157/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă stabilirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega, între limita teritoriului administrativ al Municipiului Timişoara şi Staţia de epurare a apei, conform delimitării din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Interdicţia de construire va dura până la elaborarea şi aprobarea P.U.Z. pentru zona malurilor Canalului Bega, dar nu mai târziu de 01.07.2009.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Harta.pdf

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara ia ian 9 decembrie 2008

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. ............... din ...........................

Delimitarea interdicţiei de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega Interdicţia vizează următoarea delimitare a zonei malurilor Canalului Bega:

- punctul 1: limita teritoriului administrativ al Municipiului Timişoara (în partea de Est) - punctul 2: Staţia de epurare a apei

Malul sudic Zona este delimitată de la Est la Vest de la limita teritoriului administrativ al Municipiului Timişoara (punctul 1) continuând cu str. Canalul Bega, str. Colonia Radio, str. Frederic Chopin, Splaiul Morarilor, Splaiul Nistrului, B-dul 3 August 1919 de la Podul Decebal până la str. I.L. Caragiale, str. I.L. Caragiale de la intersecţia cu B-dul 3 August 1919 până la intersecţia cu Str. J.R. Pestalozzi, str. J.R. Pestalozzi de la intersecţia cu str. I.L. Caragiale până la B-dul Corneliu Coposu, B-dul Corneliu Coposu, B-dul Vasile Parvan, Splaiul Tudor Vladimirescu, Splaiul Sofocle, Staţia de epurare a apei (punctul 2). Malul nordic Zona este delimitată de la vest la est de la Staţia de epurare a apei (punctul 2), continuând cu Splaiul Nicolae Titulescu până la aleea vestică care delimitează Parcul Central "A. Scudier", aleea vestică care delimitează Parcul Central "A. Scudier" până la intersecţia cu B-dul Republicii, B-dul Republicii de la intersecţia cu aleea vestică care delimitează Parcul Central "A. Scudier" până la intersecţia cu B-dul C.D. Loga , B-dul C.D. Loga de la intersecţia cu B- dul Republicii până la intersecţia cu B-dul Regel Ferdinand I, B-dul Regele Ferdinand I de la intersecţia cu B-dul C.D. Loga până la intersecţia cu Str. 20 Decembrie 1989, Str. 20 Decembrie 1989 până la intersecţia cu B-dul C.D. Loga, B-dul C.D. Loga de la intersecţia cu Str. 20 Decembrie 1989 la intersecţia cu Str. George Enescu, Str. George Enescu până la intersecţia cu Str. Academician Alexandru Borza, str. Academician Alexandru Borza până la intersecţia Str. Michelangelo, limita nordică de proprietate a Parcului Copiilor, str. Martir Leontina Binciu, str. Andrei Mocioni, Splaiul Protopop Meletie Draghici, Splaiul Peneş Curcanul, Splaiul Griviţa, str. Uzinei până la limita teritoriului administrativ al Municipiului Timişoara (punctul 1). Notă: În zona delimitată privind interdicţia temporară de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega se vor include toate imobilele care au front spre malurile Canalul Bega, căile de acces, intersecţiile, trotuarele, spaţiile verzi, podurile şi alte terenuri. PRIMAR Director Direcţia Dezvoltare Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu Arh. Aurelia Junie

Director Direcţia Urbanism Arh. Sorin Emilian Ciurariu

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1 1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice SC2008 – 27915/05.12.2008

REFERAT privind stabilirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega

Canalul Bega şi malurile sale au un potenţial enorm pentru dezvoltarea urbană din Timişoara. Canalul Bega parcurge întregul oraş, fiind acompaniat de-o parte şi de alta de parcuri publice atractive care reprezintă o parte centrală a spaţiului verde din oraş. Se creează astfel o aşa numita "bandă verde - albastră", coloana vertebrală a oraşului, recunoscută în toată regiunea. În acest moment, malurile canalului Bega oferă o varietate de posibilităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi de divertisment pentru diferite grupuri ţintă, mai ales în zona centrală. Dar, pe de altă parte, multe alte părţi ale malurilor şi ale Canalului Bega sunt caracterizate de o lipsă de conservare şi de spaţii nefolosite ceea ce duce la o degradare a potenţialului canalului. Un număr mare de construcţii reprezintă un alt pericol pentru dezvoltarea zonei, atâta timp cât nu există un concept general. Primăria Municipiului Timişoara conştientizează potenţialul mare al canalului Bega şi al malurilor sale. Din cauza acestui context, revitalizarea şi dezvoltarea malurilor canalului Bega va fi un proiect major integrat în cadrul cererii de aplicaţie pentru fonduri structurale europene, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013. În acest context, Primăria Municipiului Timişoara doreşte o dezvoltare treptată a canalului Bega şi a malurilor sale, urmărind mai multe aspecte, care vor sta la baza unei dezvoltări urbane durabile şi competitive: • Protejarea spaţiilor verzi existente; • Parcurile şi pieţele deja existente trebuie să fie legate printr-o alee continuă care să garanteze o

accesibilitate permanentă către spaţiile verzi; • Îmbunătăţirea posibilităţilor de recreere şi de petrecere a timpului liber în Timişoara; • Oportunităţile existente oferite de spaţiile verzi şi de spaţiile publice existente pot fi extinse prin

revitalizarea şi amenajarea acestora. Atractivitatea malurilor canalului Bega poate fi îmbunătăţită permanent;

• Îmbunătăţirea durabilă a calităţii vieţii („oraş compact“); • Spaţiile publice amenajate şi accesibile îmbunătăţesc aspectul malurilor canalului şi îmbunătăţesc calitatea

şederii în centrul oraşului; În special cartierele istorice, caracterizate de o mare densitate vor profita de noile spaţii deschise;

• Dezvoltarea investiţiilor lângă canalul Bega („spaţiu deschis favorabil pentru investiţii“); Spaţii deschise amenajate pot avea un impact pozitiv asupra împrejurimilor. Ele pot atrage investitori care descoperă noua "locaţie favorabilă" (clădiri rezidenţiale şi noi dezvoltări economice); • Aspecte ecologice (“contribuţia la protejarea mediului”);

Oraşele luptă cu aspectele de mediu precum poluarea aerului, poluarea fonică şi condiţiile climatice. O bandă verde-albastră ar putea avea o contribuţie pentru reducerea poluării mediului. Astfel se va dezvolta un spaţiu public deschis pentru cetăţenii oraşului Timişoara, utilizat de diferite grupuri ţintă. În paralel se creează un climat interesant pentru investiţii.

FP 53-01, Ver. 1 2

Pentru a atinge obiective pe termen lung, este necesară elaborarea unui concept general de dezvoltare a malurilor Canalului Bega, bazat pe analiza în detaliu a situaţiei actuale şi pe identificarea temelor centrale cele mai importante prin crearea unui P.U.Z. pentru zona malurilor Canalului Bega. Următoarele aspecte ar trebuie să fie considerate generale şi legate de conceptul general: Legătură/accesibilitate • dezvoltarea unei alei continue lipsite de bariere de-a lungul malului canalului Bega; • accesibilitate mai bună către apă prin creare de noi căi de acces; • noi legături între zonele rezidenţiale şi centrul oraşului prin noi poduri şi alei. Spaţiu verde/spaţiu public • varietate de utilizare a spaţiilor de diferite grupuri ţintă (vârstă şi interese); • revitalizarea spaţiilor nefolosite prin crearea de noi parcuri, facilităţi sportive sau divertisment; Canalul Bega • revitalizare naturală (în loc de beton); • îmbunătăţire din punct de vedere ecologic a calităţii apei; • utilizări legate de petrecerea timpului liber (caiac canoe, pontoane etc). Clădiri noi legate de malurile canalului Bega • implementarea prudentă a clădirilor noi (fel şi dimensiune); • revitalizarea infrastructurii existente şi a clădirilor nefolosite pentru utilizări de petrecere a timpului liber. Conceptul general de dezvoltare a malurilor Canalului Bega va conţine integrarea structurală, funcţională şi estetică a caracteristicilor. Se creează astfel baza pentru activităţi viitoare prevăzute de-a lungul canalului Bega. În acest context, până la elaborarea P.U.Z. privind dezvoltarea malurilor canalului Bega, este necesară stabilirea interdicţiei temporare de construire, prin care vor fi blocate investiţiile sau proiectele de construcţie până la finalizarea şi aprobarea acestui P.U.Z. Interdicţia vizează următoarea delimitare a zonei malurilor Canalului Bega (vezi harta Anexa):

- punctul 1: limita teritoriului administrativ al Municipiului Timişoara (în partea de Est) - punctul 2: Staţia de epurare a apei

Malul sudic Zona este delimitată de la Est la Vest de la limita teritoriului administrativ al Municipiului Timişoara (punctul 1) continuând cu str. Canalul Bega, str. Colonia Radio, str. Frederic Chopin, Splaiul Morarilor, Splaiul Nistrului, B-dul 3 August 1919 de la Podul Decebal până la str. I.L. Caragiale, str. I.L. Caragiale de la intersecţia cu B-dul 3 August 1919 până la intersecţia cu Str. J.R. Pestalozzi, str. J.R. Pestalozzi de la intersecţia cu str. I.L. Caragiale până la B-dul Corneliu Coposu, B-dul Corneliu Coposu, B-dul Vasile Parvan, Splaiul Tudor Vladimirescu, Splaiul Sofocle, Staţia de epurare a apei (punctul 2). Malul nordic Zona este delimitată de la Vest la Est de la Staţia de epurare a apei (punctul 2), continuând cu Splaiul Nicolae Titulescu până la aleea vestică care delimitează Parcul Central "A. Scudier", aleea vestică care delimitează Parcul Central "A. Scudier" până la intersecţia cu B-dul Republicii, B-dul Republicii de la intersecţia cu aleea vestică care delimitează Parcul Central "A. Scudier" până la intersecţia cu B-dul C.D. Loga , B-dul C.D. Loga de la intersecţia cu B-dul Republicii până la intersecţia cu B-dul Regel Ferdinand I, B-dul Regele Ferdinand I de la intersecţia cu B-dul C.D. Loga până la intersecţia cu Str. 20 Decembrie 1989, Str. 20 Decembrie 1989 până la intersecţia cu B-dul C.D. Loga, B-dul C.D. Loga de la intersecţia cu Str. 20 Decembrie 1989 la intersecţia cu Str. George Enescu, Str. George Enescu până la intersecţia cu Str. Academician Alexandru Borza, str. Academician Alexandru Borza până la intersecţia Str. Michelangelo, limita nordică de proprietate a Parcului Copiilor, str. Martir Leontina Binciu, str. Andrei Mocioni, Splaiul Protopop Meletie Draghici, Splaiul Peneş Curcanul, Splaiul Griviţa, str. Uzinei până la limita teritoriului administrativ al Municipiului Timişoara (punctul 1).

FP 53-01, Ver. 1 3

În zona delimitată privind interdicţia temporară de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega se vor include toate imobilele care au front spre malurile Canalul Bega, căile de acces, intersecţiile, trotuarele, spaţiile verzi, podurile şi alte terenuri. Studiile existente, pregătite de Direcţiile Primăriei Municipiului Timişoara implicate în acest proiect, vor fi preluate, analizate şi integrate în P.U.Z. Având în vedere cele mai sus menţionate,

PROPUNEM comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara spre aprobare:

- stabilirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor canalului Bega, între limita teritoriului administrativ al Municipiului Timişoara şi Staţia de epurare a apei, conform delimitării din Anexa care face parte integrantă din prezentul referat. - interdicţia de construire va dura până la elaborarea şi aprobarea P.U.Z. pentru zona malurilor Canalului Bega. Director Direcţia Dezvoltare Serviciul CCRCI Arh. Aurelia Junie Arh. Monica Stampar Director Direcţia Urbanism Direcţia Urbanism Arh. Sorin Emilian Ciurariu Arh. Diana Belci

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Redactat Cons. Claudia Bălulescu