keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 58/15.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti", Calea Şagului nr. 203, Timişoara

15.02.2019

Hotararea Consiliului Local 58/15.02.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti", Calea Şagului nr. 203, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. UR2019-000990/07.02.2019, a Primarului Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-00990/07.02.2019 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 08.02.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-000990/07.02.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 40/12.07.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 02/23.01.2019;
Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3173/18.07.2017 prelungit pana la data de 17.07.2019, Avizul Consiliului Judeţean Timiş - Arhitect Şef nr. 01/04.01.2019, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 2008/27.09.2018, precum şi Decizia de încadrare nr. 132/12.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti", Calea Şagului nr. 203, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., Proiect nr. 13.09/169/2017, proprietari: SC AUTOGLOBUS 2000 SRL, SC APOLLINY COMPANY SRL, SC KOBER SRL, beneficiar fiind S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L. pentru care a fost obtinut Acordul cu nr. 79/5.02.2019, respectiv Acordul cu nr. 399/06.02.2019 NRI-DMS-75237, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Comerţ, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, staţii distribuţie carburanţi.
P.O.T. max. = 55%
C.U.T. max. = 2,50
Regim de înălţime max. P+2E pana la P+4E
Hmax. = 20 m
Se va respecta retragerea faţă de limitele laterale: minim din înălţimea clădirilor;
Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 132/12.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş = 20%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004380/23.08.2018, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U..
Terenul afectat de propunerea urbanistica privind amenajarea unui sens giratoriu (Etapa II de sistematizare a intersectiei), nu face obiectul prezentei documentatii de urbanism, acesta va fi reglementat in cadrul altei documentatii de urbanism.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.
Se vor respecta planurile urbanistice existente, aprobate pentru S.C. AUTO EUROPA S.R.L. şi pentru S.C. Arabesque S.R.L.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti", Calea Şagului nr. 203, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 15.515 mp, teren înscris în:
- CF 446627, nr. cad. 446627 - curţi construcţii, S = 3.000 mp, proprietar SC APOLLINY COMPANY SRL Timisoara;
- CF 446628, nr. cad 446628 - curti construcţii, S = 2.000 mp, proprietar SC AUTOGLOBUS 2000 SRL;
- CF 407135, nr. cad. 407135 - curti construcţii, S = 5.000 mp, proprietar SC AUTOGLOBUS 2000 SRL; interdicţie de înstrăinare, grevare şi promisiune de ipotecare asupra constr. viitoare în fav. PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.; interdictie de înstrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, construire, alipire, în favoarea PIRAEUS BANK ROMANIA SA;
- CF 444656, nr. cad. 444656 - curti construcţii, S = 1.515 mp, proprietar SC AUTOGLOBUS 2000 SRL; interdictie de instrainare, dezmembrare, inchiriere , grevare de sarcini, si demolare - PIRAEUS BANK ROMANIA SA, SUC TIMISOARA -MARASTI; promisiune de grevare cu ipoteca a constructiilor viitoare - PIRAEUS BANK ROMANIA SA, SUC. TIMISOARA, MARASTI; interdictie de instrainare, dezmembrare, inchiriere , construire ,comasare, grevare , si demolare, in favoarea PIRAEUS BANK ROMANIA SA
- CF 444657, nr. cad. 444657 - curti construcţii, S = 4.000 mp, proprietar KOBER SRL.
Pentru parcelele care au înscrisă ipotecă a fost obtinut acordul cu nr. 5991/08.02.2019 al FIRST BANK S.A. (denumită anterior PIRAEUS BANK ROMANIA SA) cu privire la elaborare PUZ în conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 3173/18.07.2017.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.09/169/2017, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti", Calea Şagului nr. 203, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC AUTOGLOBUS 2000 SRL;
- Proiectantului S.C. PILOT TEAM S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ANDRA - ANCA BLOŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2019-000990/07.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale 

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara, este amplasat în partea de sud-vest a Timişoarei.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 619/2018 - UTR 61 - zona propusă pentru unităţi industriale, cu interdicţie temporară de construire până la elaborarea unei documentaţii de urbanism; teren afectat de culoare de utilitate; teren posibil afectat de sistematizarea zonei.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie

distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone cu funcţiunea de comert, servicii, showroom auto, staţie distributie carburanti şi alte servicii, birouri şi depozitare.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004380/23.08.2018.

Terenul afectat de propunerea urbanistica privind amenajarea unui sens giratoriu (Etapa II de sistematizare a intersectiei), nu face obiectul prezentei documentatii de urbanism, acesta va fi reglementat in cadrul altei documentatii de urbanism.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara, au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 3173/18.07.2017 prelungit pana la data de 17.07.2019, Avizul de Oportunitate nr. 40/12.07.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 02/23.01.2019

4. Concluzii   Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 13.09/169/2017 , proprietari: SC AUTOGLOBUS 2000 SRL, SC APOLLINY COMPANY SRL, SC KOBER SRL, beneficiar fiind S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L. pentru care a fost obtinut acordul cu nr.79/5.02.2019, respectiv acordul cu nr.399/06.02.2019 NRI-DMS-75237, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2019-000990/07.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare,

showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara;

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-000990/07.02.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara, prin care se propune reglementarea modului de realizare a unei zone cu funcţiunea de comerţ, servicii, showroom auto, staţie distribuţie carburanţi şi alte servicii, birouri şi depozitare.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-000990/25.01.2019, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 40/12.07.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 02/23.01.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3173/18.07.2017 prelungit pana la data de 17.07.2019, Avizul Consiliului Judeţean Timiş – Arhitect Şef nr. 01/04.01.2019, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 2008/27.09.2018, precum şi Decizia de încadrare nr. 132/12.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara, beneficiar S.C. AUTOGLOBUS 2000 SRL., proiectant S.C. PILOT TEAM S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Glad Paul Tudora, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 24.10.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentaţie.

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018 – 017303/03.12.2018.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Planul Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 13.09/169/2017, proprietari: SC AUTOGLOBUS 2000 SRL, SC APOLLINY COMPANY SRL, SC KOBER SRL, beneficiar fiind S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L. pentru care a fost obtinut acordul cu nr.79/5.02.2019, respectiv acordul cu nr.399/06.02.2019 NRI-DMS-75237.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara, în suprafaţă totală 15.515 mp este amplasat în partea de sud - vest a oraşului, în intravilanul municipiului Timişoara, UTR 61 conform Planului Urbanistic General, delimitat astfel: la nord – strada Ovidiu Cotruş (prelungire) şi SC AUTOGLOBUS 2000 SRL, la est – DE 657 şi limita teritoriu intravilan şi administrativ cu UAT Giroc, la vest – Calea Şagului, la sud – DE 660/9/1, N 660/9/2 DE 660/9/3 şi SC ARABESQUE srl.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 619/2018 - UTR 61 - zona propusă pentru unităţi industriale, cu interdicţie temporară de construire până la elaborarea unei documentaţii de urbanism; teren afectat de culoare de utilitate; teren posibil afectat de sistematizarea zonei.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii se află în zonă cu interdicţie temporară de construire, motiv pentru care s-a obţinut Avizul Consiliului Judeţean Timiş – Arhitect Şef nr. 01/04.01.2019 şi Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 2008/27.09.2018.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 15.515 mp, teren înscris în: - CF 446627, nr. cad. 446627 – curţi construcţii, S = 3.000 mp, proprietar SC APOLLINY

COMPANY SRL Timisoara; - CF 446628, nr. cad 446628 - curti construcţii, S = 2.000 mp, proprietar SC

AUTOGLOBUS 2000 SRL; - CF 407135, nr. cad. 407135 - curti construcţii, S = 5.000 mp, proprietar SC

AUTOGLOBUS 2000 SRL; interdicţie de înstrăinare, grevare şi promisiune de ipotecare asupra constr. viitoare în fav. PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.; interdictie de înstrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, construire, alipire, în favoarea PIRAEUS BANK ROMANIA SA;

- CF 444656, nr. cad. 444656 - curti construcţii, S = 1.515 mp, proprietar SC AUTOGLOBUS 2000 SRL; interdictie de instrainare, dezmembrare, inchiriere , grevare de sarcini, si demolare - PIRAEUS BANK ROMANIA SA, SUC TIMISOARA -MARASTI; promisiune de grevare cu ipoteca a constructiilor viitoare - PIRAEUS BANK ROMANIA SA, SUC.

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

TIMISOARA, MARASTI; interdictie de instrainare, dezmembrare, inchiriere , construire ,comasare, grevare , si demolare, in favoarea PIRAEUS BANK ROMANIA SA

- CF 444657, nr. cad. 444657 - curti construcţii, S = 4.000 mp, proprietar KOBER SRL. Pentru parcelele care au înscrisă ipotecă a fost obtinut acordul cu nr. 5991/08.02.2019 al

FIRST BANK S.A. (denumită anterior PIRAEUS BANK ROMANIA SA) cu privire la elaborare PUZ în conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 3173/18.07.2017.

Planul Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone cu funcţiunea de comert, servicii, showroom auto, staţie distributie carburanti şi alte servicii, birouri şi depozitare;

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-004380/23.08.2018, doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice conform planşei 04 – „Proprietatea asupra terenurilor”, planşei 03 – „Reglementări urbanistice” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Terenul afectat de propunerea urbanistica privind amenajarea unui sens giratoriu (Etapa II de sistematizare a intersectiei), nu face obiectul prezentei documentatii de urbanism, acesta va fi reglementat in cadrul altei documentatii de urbanism.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 02 din 23.01.2019 sunt următorii:

Funcţiunea propusă: Comerţ, servicii, birouri, depozitare,showroom auto, staţii distribuţie carburanţi. POT max = 55 % CUT max = 2,50 Regimul de înălţime maxim P+2E pana la P+4E Hmax = 20 m Se va respecta retragerea faţă de limitele laterale: minim ½ din înălţimea clădirilor; Zone verzi propuse in documentaţie şi în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 132/12.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş: zone verzi 20%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004380/23.08.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U..

Terenul afectat de propunerea urbanistica privind amenajarea unui sens giratoriu (Etapa II de sistematizare a intersectiei), nu face obiectul prezentei documentatii de urbanism, acesta va fi reglementat in cadrul altei documentatii de urbanism.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.09/169/2017, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri,

depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara, proprietari: SC AUTOGLOBUS 2000 SRL, SC APOLLINY COMPANY SRL, SC KOBER SRL, beneficiar fiind S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L. pentru care a fost obtinut acordul cu nr.79/5.02.2019, respectiv acordul cu nr.399/06.02.2019 NRI-DMS-75237, elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 13.09/169/2017 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Se stabilesc condiţiile de construire:

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

Comerţ, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, staţii distribuţie carburanţi. P.O.T. max. = 55% C.U.T. max. = 2,50 Regim de înălţime max. P+2E pana la P+4E Hmax. = 20 m Se va respecta retragerea faţă de limitele laterale: minim ½ din înălţimea clădirilor;

Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 132/12.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş = 20%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004380/23.08.201, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U..

Terenul afectat de propunerea urbanistica privind amenajarea unui sens giratoriu (Etapa II de sistematizare a intersectiei), nu face obiectul prezentei documentatii de urbanism, acesta va fi reglementat in cadrul altei documentatii de urbanism. În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 15.515 mp, teren înscris în: - CF 446627, nr. cad. 446627 – curţi construcţii, S = 3.000 mp, proprietar SC APOLLINY

COMPANY SRL Timisoara; - CF 446628, nr. cad 446628 - curti construcţii, S = 2.000 mp, proprietar SC

AUTOGLOBUS 2000 SRL; - CF 407135, nr. cad. 407135 - curti construcţii, S = 5.000 mp, proprietar SC

AUTOGLOBUS 2000 SRL; interdicţie de înstrăinare, grevare şi promisiune de ipotecare asupra constr. viitoare în fav. PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.; interdictie de înstrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, construire, alipire, în favoarea PIRAEUS BANK ROMANIA SA;

- CF 444656, nr. cad. 444656 - curti construcţii, S = 1.515 mp, proprietar SC AUTOGLOBUS 2000 SRL; interdictie de instrainare, dezmembrare, inchiriere , grevare de sarcini, si demolare - PIRAEUS BANK ROMANIA SA, SUC TIMISOARA -MARASTI; promisiune de grevare cu ipoteca a constructiilor viitoare - PIRAEUS BANK ROMANIA SA, SUC. TIMISOARA, MARASTI; interdictie de instrainare, dezmembrare, inchiriere , construire ,comasare, grevare , si demolare, in favoarea PIRAEUS BANK ROMANIA SA

- CF 444657, nr. cad. 444657 - curti construcţii, S = 4.000 mp, proprietar KOBER SRL.

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

Pentru parcelele care au înscrisă ipotecă a fost obtinut acordul cu nr. 5991/08.02.2019 al FIRST BANK S.A. (denumită anterior PIRAEUS BANK ROMANIA SA) cu privire la elaborare PUZ în conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 3173/18.07.2017.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.09/169/2017, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti”, Calea Şagului nr. 203, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 13.09/169/2017, proprietari: SC AUTOGLOBUS 2000 SRL, SC APOLLINY COMPANY SRL, SC KOBER SRL, beneficiar fiind S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L. pentru care a fost obtinut acordul cu nr.79/5.02.2019, respectiv acordul cu nr.399/06.02.2019 NRI-DMS-75237, şi dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU, CONSILIER, Liliana Iovan Edith Sabău Red/dact – E.S.

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Atasament: AVIZ_JURIDIC_SAGULUI_203.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-000990/07.02.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 08.02.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă comerț, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, stație distribuție carburanți ” , Calea Șagului nr. 203, Timișoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţilor funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 446628 Timişoara, nr. cadastral 446628, terenul în suprafață de 2000 mp, categoria de folosință curţi construcţii intravilan este proprietatea SC AUTOGLOBUS 2000 SRL, beneficiara documentației . Cartea Funciară nr. 444656 Timişoara, nr. cadastral 444656, terenul în suprafață de 1515 mp,curţi construcţii intravilan, este proprietatea SC AUTOGLOBUS 2000 SRL, beneficiara documentației, interdicţie de înstrăinare, dezmembrare, închiriere, grevare de sarcini şi demolare, promisiune de grevare cu ipotecă a construcțiilor viitoare, în favoarea PIREUS BANK ROMÂNIA SA SUC. TIMIȘOARA — MARASTI, interdicție de înstrăinare, dezmembrare, închiriere, construire, comasare, grevare cu orice sarcini, demolare, alipire în favoarea PIREUS BANK ROMÂNIA SA. Cartea Funciară nr. 407135 Timişoara, nr. cadastral 407135, terenul în suprafață de 5000 mp, categoria de folosință curţi construcţii, intravilan este proprietatea SC AUTOGLOBUS SRL, beneficiara documentației, interdicție de înstrăinare, grevare şi promisiune de ipotecare asupra construcţiilor viitoare, închiriere, dezmembrare, construire, alipire, grevare cu orice sarcini în favoarea PIREUS BANK ROMÂNIA SA. Cartea Funciară nr. 446627 Timişoara, nr.cadastral 446627, terenul în suprafață de 3000 mp, categoria de folosință curți construcţii intravilan este proprietatea SC APOLLINI COMPANY SRL. Cartea Funciară nr. 444657 Timişoara, nr. cadastral 444657, terenul în suprafață de 4000 mp,categoria de folosință curţi construcții, intravilan este proprietatea KOBER SRL. Este ataşat la documentație acordul nr. 79/05.02.2019 al SC APOLLINI COMPANY SRL şi acordul nr. 399/06.02.2019 NRI-DMS- 75237 al KOBER SRL cu privire la realizarea si aprobarea PUZ Zonă comerţ, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, stație distribuţie carburanți ”, Calea Șagului nr. 203, Timişoara, De asemenea carțile funciare nr. 444656 și 407135 mai sus individualizate au înscrise drepturi de ipotecă în favoarea PIREUS BANK ROMÂNIA SA. Pentru imobilul înscris în CF nr. 444656 şi imobilul înscris în CF nr. 407135 care au inscris drept de ipotecă a fost obţinut acordul FIRST BANK S.A. (denumită anterior PIREUS BANK ROMÂNIA SA) nr. 5991/08.02.2019.

De asemenea carțile funciare nr. 446627, 446628, 444657 mai sus individualizate nu au înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2019-000990/07.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă comerţ, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, staţie distribuţie carburanți ”, Calea Șagului nr. 203, Timişoara cu privire la titlul asupra terenului. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă comerț, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, staţie distribuție carburanţi ”, Calea Șagului nr. 203, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT, ete ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN 17, e Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: 03_Reglementari_m.pdf

pa rc

ar e

Re pr

ez en

ta nt

a Re

na ul

t

Str. Ovidiu Cotrus

v v

v v

v v

v v

v

v

v v

v

v

v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

Re pr

ez en

ta nt

a M

er ce

de s

Ca le

a Sa

gu lu

i

T

37.00

Latime conf. PTT 1 din PUG

Str. Ovidiu Cotrus

Pl at

fo rm

a tra

ns po

rt pu

bl ic

Pe ro

n

Pe ro

n

Co nf

. P TT

1 6

di n

PU G

20 .0

0

sc ua

r - z

.v .

ARABESQUE

SRM

C

V

A

A

C

A

411413

422386

427808

426984

419349

407478

409138

406339

A

438695

444395

407478

407135

409138

407435

406339

C1

C1

C1

C

SRM

C

C

T

S1

S2

DE660/9/1

DE678

ARABESQUE

DE660/9/3

N660/9/2

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

15

16

7

14.80

21.71

21.76

73.70

50.48

71 .5

5

62.91

73.44

28.74

37.56 10.16

34 .9

9

18

67 .5

7

Pa rc

ar e

Rampa

hala + birouri

corp administrativ

CORP A

V

V

V CV

V

V

A

A

D E

65 7

(b et

on )

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Parcare

Pa rc

ar e

Pa rc

ar e

v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v

Cabina poarta

COLTERM

Parcare

Str. Ovidiu Cotrus

show room

hala caroserii

hala service

hala service

co ns

tru ct

ie

Pa rc

ar e

at eli

er in

sp ec

tii sp

ala to

rie

V

C

C V

v v

v v

v v

v

v

v v v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

T

V

T

A

T

Ca lea

S ag

ulu i

CF 444656

CF 407135

11

17

25 .4

5

21.82

21.92

69 .5

4

70 .2

6

7.4 0 4

.99 7.86

CF 444657

nr.cad. 444656

nr.cad. 407135

nr.cad. 444657

CF 446627 nr.cad. 446627

CF 446628 nr.cad. 446628

9. 63

S= 3000 mp

S= 2000 mp

S= 5000 mp

S= 1515 mp

S= 4000 mp

AQUATIM

bazin

administratie+expozitie P+2E

CASA AUTO TIMISOARA MERCEDES

atelier

birouri depozit

CA LE

A SA

G UL

UI

AUTOGLOBUS

CITROEN

P

S= 1 1868

S= 4 3667

S= 3 5990

S= 2 2499

P+2E - 4E

P+2E - 4E

P+2E

P+2E - 4E

P+1E

P+1E UAT GIROC

P

23 .5

9

39 .5

7

40.96

42.09

3.4 7

30 .5

0

31 .07

6.87

S= 9 333

S= 6 408

S= 5 132

CET SUD TIMISOARA

S= 7 93

S= 8 525

al in

ie re

p ro

pu sa

UAT TIMISOARA 26.83

3.30

25 .4

5

18 .86

83.28

12.12

51.60

64 .0

1

6. 18

95.25 64

.6 0

6. 94

7.95 95.62

1.49

REGLEMENTARI URBANISTICE LEGENDA

LIMITA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

ACCESE PE PARCELE PROPUSE

ZONE INDUSTRIE, DEPOZITARE, SERVICII EXISTENTE

ZONE COMERT, SERVICII, DEPOZITARE EXISTENTE

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.09/169/2017 S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

Timisoara, Calea Sagului 203

Arh. Glad Tudora

03 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

03

12.2018

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

INDICATORI URBANISTICI P.O.T.max. = 55 % C.U.T.max. = 2,5 Zone verzi pe parcela = 20% Hmax= 20 m pt. regim de inaltime P+2E - P+4E

BILANT TERITORIAL Existent Propus

Zona depozitare si servicii 10.921 mp 70,39 % Zona cai de circulatie rutiera 1.491 mp 9,61 % Zone verzi 3.103 mp 20,00 % Suprafata terenului reglementat 15.515 mp 100,00 % 15.515 mp 100,00 %

ZONA COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE PROPUSA

ZONA CAI DE CIRCULATIE PROPUSA

PERIMETRU DESCARCARE SARCINA ARHEOLOGICA PERIMETRU SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICA

ETAPA II DE SISTEMATIZARE A INTERSECTIEI

LIMITA DE PROPRIETATE OCNFORM OCPI - PARCELE DE TEREN

LIMITE PARCELE PROPUSE

LIMITA TERITORIU INTRAVILAN UAT TIMISOARA

ZONA STUDIATA CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE

CE FAC OBIECTUL PUZ

S= 1 ..... NUMAR PARCELE PROPUSE

SUBZONA VERDE PROPUSA

SUBZONA CIRCULATII / PARCAJE IN INCINTA PROPUSA

INCADRARE IN P.U.G.

ZONE LOCUIRE EXISTENTE

Atasament: RLU_PUZ_Autoglobus.pdf

PUZ ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI Amplasament: Calea Şagului nr. 203, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT P.U.Z.

ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Calea Şagului nr. 203, TIMIŞOARA, JUD. TIMIŞ Parcelele: 446627, 446628, 407135, 444656, 444657

I. DISPOZIŢII GENERALE

1 Rolul regulamentului local de urbanism

1.1 Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul studiat. Prescripţiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni şi restricţii) sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

1.2 Prezentul regulament local de urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

1.3 Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale odată cu aprobarea lui.

1.4 După aprobarea documentaţiei P.U.Z., R.L.U. aferent devine baza legală care reglementează modul de construire din zonă.

1.5 Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de faţă, la terenul cu o suprafaţă totală de 15515 mp, parcelele având nr. cadastrale 446627, 446628, 407135, 444656, 444657, teren situat în intravilanul municipiului Timişoara, pe Calea Şagului nr. 203.

2 Baza legală a elaborării

2.1 La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stau următoarele:  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată;  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;  H.G. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;  Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată);  Codul Civil;  Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUZ - indicativ

GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000.  Ghidul privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -

indicativ GM-007-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000.  Alte legi şi reglementări specifice.

3 Domeniul de aplicare

3.1 Regulamentul Local de Urbanism se aplică în autorizarea şi realizarea tuturor construcţiilor amplasate în zona studiată prin P.U.Z.

3.2 Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din teritoriul intravilan al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş.

3.3 Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, în limitele

1

PUZ ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI Amplasament: Calea Şagului nr. 203, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

zonei: - la nord: strada Ovidiu Cotruş (prelungire);

- la est: DE 657; limita teritoriu intravilan i administrativ cu UAT Giroc;ș - la vest: Calea Şagului - la sud: DE 660/9/1, N 660/9/2 DE 660/9/3,

Limita zonei studiate este figurată în planşa 03 Reglementări urbanistice a Planului Urbanistic Zonal.

Zonificarea funcţională a zonei, s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi propuse şi este evidenţiată în planşa 03 -Reglementări urbanistice; iar pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor.

În perimetrul amplasamentului studiat este reglementată funcţiunea de comert, servicii, showroom auto, staţie distribuţie carburanti şi alte servicii, birouri şi depozitare.

Prevederile prezentului regulament se aplică fiecărei parcele precum şi loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

1 Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic, precum şi refacerea cadrului natural.

2 Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere posibilitatea existenţei în sol a unor repere arheologice. În cazul în care pe parcursul lucrărilor se descoperă vestigii arheologice constructorul este obligat să sisteze lucrările, să ia măsuri de pază şi să anunţe emitentul autorizaţiei. Reluarea lucrărilor se va face numai cu acordul organelor de specialitate.

3 Aspectul exterior al clădirilor: Construcţiile propuse nu vor aduce prejudicii caracterului vecinătăţilor, siturilor, peisajelor

naturale sau urbane, prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi

cele principale şi în armonie cu acestea. Împrejmuirile vor trebui sa participe la ameliorarea aspectului exterior atât prin alegerea

materialelor, cât şi prin calitatea execuţiei. Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei

propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Volumul şi poziţia acestora nu va stânjeni traficul auto sau pietonal.

4 Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi al echilibrului ecologic.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

5 Toate categoriile de construcţii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 republicată privind calitatea în construcţii.

6 Amplasarea construcţiilor noi se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de căile de circulaţie, funcţie de intensitatea traficului şi categoria străzii.

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

7 Amplasarea faţă de aliniament Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. Clădirile vor respecta

2

PUZ ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI Amplasament: Calea Şagului nr. 203, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

aliniamentul clădirilor învecinate şi retragerea impusă pe Calea Şagului. Fronturile stradale vor fi discontinue.

8 Amplasarea clădirilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face în limita zonei de implantare a construcţiilor,

conform planşei 03 – Reglementări urbanistice. Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor

rezultate în urma unor posibile dezmembrări.

9 Amplasarea clădirilor în raport cu limitele separatoare ale parcelei Distanţa de la o clădire până la limita laterală a parcelei este de H/2. Distanţa de la o clădire până la limita separatoare posterioară va fi de minimum 6,0 m.. Autorizarea executării construcţiilor se face în condiţiile respectării OMS nr. 119/2014

pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, modificat şi completat prin OMS 994/2018.

10 Amplasarea clădirilor în raport cu căile de circulaţie. Distanţa minimă de amplasare a oricărei clădiri, cu excepţia cabinelor poartă şi

construcţiile de tipul totem, semnal, panou publicitar, reclama, etc., faţă de căile de circulaţie incluse în trama stradală majoră este de 8,0 m – str. Ovidiu Cotruş şi 10 m. - Calea Şagului, de la aliniamentul proiectat al străzii.

Reguli cu privire la circulaţii şi asigurarea acceselor obligatorii

11 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile. Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P118.

12 Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcţiile şi amenajările de orice fel. Zonarea funcţională a teritoriului trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale şi parcaje, corespunzător funcţiilor şi caracterului urbanistic al zonei.

13 Executarea străzilor şi a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuţie din normative şi standarde.

14 Racordarea circulaţiilor din incintă la drumurile publice va respecta gabaritul autovehiculelor de transport şi distribuţie necesare funcţiunii.

Reguli cu privire la echiparea edilitară

15 Se vor respecta prevederile Regulamentului general de urbanism care au ca scop creşterea confortului urban în localitate, prin obligaţia asigurării echipării tehnico- edilitare a noilor construcţii, conform prevederilor art. 28 din R.G.U. corelate cu celelalte articole ale R.G.U.

16 Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente. Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de

racord la reţelele existente. Până la realizarea reţelelor se vor realiza soluţii de echipare edilitară individuale.

17 Realizarea de reţelele tehnico edilitare Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de dezvoltator, parţial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua publică se suportă în întregime de

investitor sau beneficiar.

18 Reţelele de alimentare si racordurile la reţelele electrice, de apa, de canalizare, de gaze naturale, energie termică şi cablu TV vor fi amplasate subteran.

19 Conform legislaţiei în vigoare, reţelele edilitare publice aparţin domeniului public,

3

PUZ ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI Amplasament: Calea Şagului nr. 203, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

naţional sau local, după caz

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii

20 Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile.

21 Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea prevederilor articolelor privind ocuparea terenului din R.G.U.

22 Parcela nr. 3 se poate dezmembra în două parcele, iar prevederile prezentului regulament se aplică loturilor rezultate.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

23 Staţionarea vehicolelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată în afara spaţiilor publice. Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite în corelare cu funcţiunea propusă, prevederile din H.G. 525/1996 şi a normativele în vigoare.

24 Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia mediului.

25 Se va trata ca spaţiu verde minim 20% din suprafaţa totală a fiecărei parcele. Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 500 mp de suprafaţă liberă pe parcelă.

26 Se vor amenaja plantaţii de protecţie, în special de-a lungul căilor de circulatie publice.

27 Împrejmuirile se vor realiza conform cu împrejmuirile din zonele industriale, având obligatoriu latura spre stradă transparentă.

28 Pe spaţiile verzi se pot amplasa alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere = maxim 10% din suprafata totala a spatiului verde.

29 Pe spaţiile verzi se pot amplasa reţele, constructii şi amenajări edilitare necesare funcţionării investiţiilor.

III. ZONIFICAREA TERITORIULUI

Zone şi subzone funcţionale Zonele funcţionale s-au stabilit conform cerinţelor documentaţiei şi sunt puse în evidenţă

în planşa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE din P.U.Z.

Zona studiată în PUZ, care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are următoarele zone funcţionale, fiecare zonă fiind reprezentată distinct în planşele de reglementări:

CSD ZONA COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

CC ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE

IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCŢIONALE

Reglementările specifice pentru fiecare zonă funcţională se subordonează prevederilor din Regulamentul General de Urbanism.

4

PUZ ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI Amplasament: Calea Şagului nr. 203, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

CSD – ZONA COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

1 GENERALITĂŢI Art. 1. Funcţiunea dominantă a zonei: comerţ, servicii, birouri, showroom, unităţi de depozitare, staţii distribuţie carburanţi.

Art. 2. Funcţiuni complementare admise ale zonei: Funcţiuni complementare admise ale zonei :

- servicii diverse, comerţ - showroom - depozitare - staţii distribuţie carburanţi - staţii reparare şi întreţinere autovehicule - reţele şi instalaţii tehnico edilitare / gospodărie comunală - accese pietonale şi carosabile - spaţii verzi amenajate.

2 UTILIZARE FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI Art. 3. Utilizări permise.

- Construcţii cu funcţiune de comerţ, servicii, depozitare, administrativă, spaţii de prezentare şi expunere, showroom, staţii benzinărie, staţii reparare şi întreţinere autovehicule, spaţii polifuncţionale, reprezentanţe, precum şi echipamente legate de funcţionarea zonei.

- Spaţii verzi amenajate, plantaţii de protecţie, amenajări sportive - Accese pietonale, carosabile, spaţii staţionare auto, parcări - Construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare, construcţii pentru gospodărie comunală

Art. 4. Utilizări permise cu condiţii Nu este cazul.

Art. 5. Interdicţii temporare Nu există interdicţii temporare de construire.

Art. 6. Interdicţii definitive Unităţi ce prezintă riscuri tehnologice Construcţii de locuinţe Este interzisă amplasarea construcţiilor pentru creşterea animalelor.

3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR Art. 7. Terenuri agricole din intravilan

Autorizarea şi executarea construcţiilor se va face doar pe terenurile ce nu mai fac parte din circuitul agricol.

Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural, precum şi refacerea cadrului natural.

Art. 8. Expunerea la riscuri naturale Nu este cazul

Art. 9. Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale lucrărilor

edilitare, căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură este interzisă.

Art. 10. Asigurarea echipării edilitare Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul realizării racordării la

5

PUZ ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI Amplasament: Calea Şagului nr. 203, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

reţelele edilitare (canalizare, alimentare cu apă, energie electrică), în sistem centralizat (când se vor realiza) sau în sistem individual.

Art. 11. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Se pot amplasa mai multe construcţii / clădiri pe aceeaşi parcelă, cu condiţia asigurării

compatibilităţii funcţiunilor.

Art. 12. Procentul de ocupare al terenului Procentul de ocupare a terenului maxim admis este de 55 %. Coeficientul de utilizare al terenului va fi 2,5.

Art. 13. Lucrări de utilitate publică Construcţiile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor

lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, reţele).

Art. 14. Orientarea faţă de punctele cardinale Se recomandă orientarea astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a

birourilor. Se recomandă amplasarea spre nord a spaţiilor utilitare, depozite, anexe, etc.

Art. 15. Amplasarea faţă de drumurile publice În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale

administraţiei publice: construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare; parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.); conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen.

Art.16. Amplasarea faţă de căi navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil.

Nu este cazul

Art. 17. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R.. Nu este cazul

Art. 18. Amplasarea faţă de aeroporturi. Nu este cazul

Art. 19. Amplasarea faţă de aliniament Distanţa minimă de amplasare a oricărei clădiri, cu excepţia cabinelor poartă şi

construcţiile de tipul totem, semnal, panou publicitar, reclama, etc., faţă de căile de circulaţie incluse în trama stradală majoră este de 8,0 m – str. Ovidiu Cotruş şi 10 m. - Calea Şagului, de la aliniamentul proiectat al străzii.

Art. 20. Amplasarea în interiorul parcelei Parcelele 1 şi 2 au frontul pe Calea Şagului, iar parcelele 3 şi 4 au frontul pe strada

Ovidiu Cotruş. Regimul de construire al clădirilor este izolat. Clădirile se vor amplasa pe parcelă în limita zonei de implantare. Se pot amplasa în

afara zonei de implantare următoarele tipuri de construcţii: împrejmuiri şi casa poartă (maxim parter), construcţiile de tipul totem, semnal, panou publicitar, reclama, etc., clădiri şi instalaţii edilitare, circulaţii carosabile şi pietonale, parcaje.

Se va respecta obligatoriu o distanţă de H/2 faţă de limitele laterale ale parcelelor şi o distanţă de 6,00 m faţă de limita din spate a parcelei.

Distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 4,00 metri. Această distanţă se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire sau ferestre, cu respectarea Codului Civil.

Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă şi însorire

6

PUZ ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI Amplasament: Calea Şagului nr. 203, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii, modificat şi completat prin OMS 994/2018, a distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu sau alte norme specifice funcţiunii.

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări.

Art. 21. Accese carosabile Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităţilor

de acces la drumurile publice. Fiecare parcelă va avea cel puţin un acces carosabil. Art. 22. Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

Reguli cu privire la echiparea edilitară

Art. 23. Racordarea la reţele edilitare existente Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de

racord la reţelele de apă, instalaţiile de canalizare şi de energie electrică. Se admit soluţii temporare de echipare edilitară, cu condiţia branşării la reţelele centralizate, în momentul realizării acestora.

Art. 24. Realizarea de reţele edilitare Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către dezvoltator, parţial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la reţelele edilitare publice se suportă în întregime

de investitor sau de beneficiar. Reţelele stradale de alimentare cu apă, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza

subteran.

Art. 25. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public

sunt proprietate publică a oraşului / comunei.

Art. 26. Parcelarea Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având

caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor. Parcelele se pot dezmembra, caz în care prevederile prezentului regulament se aplică

loturilor rezultate.

Art. 27. Înălţimea construcţiilor Regimul maxim de înălţime admis este P+4E. Înălţimea maximă a construcţiilor este

stabilită la 20 m.. Se pot amplasa construcţii cu regim de înălţime / înalţime maximă mai mică sau egală cu

maximul prevăzut.

Art. 28. Aspectul exterior al construcţiilor Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

depreciază aspectul general al zonei.

Art. 29. Parcaje Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite

numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public, respectiv în interiorul parcelei. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, de numărul de utilizatori.

Prin excepţie de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se stabileşte de către consiliile locale.

7

PUZ ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI Amplasament: Calea Şagului nr. 203, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

Art. 30. Spaţii verzi şi plantate Se va trata ca spaţiu verde 20% din suprafaţa totală studiată. Este obligatorie crearea de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea

construcţiei, conform anexei 6 din R.G.U. Este recomandată amenajarea şi plantarea cu arbori a suprafeţelor libere neocupate cu

circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale (câte un arbore la fiecare 500 mp de suprafaţă liberă). Pe spaţiile verzi se pot amplasa alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport,

joc si odihna, constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere = maxim 10% din suprafata totala a spatiului verde.

Pe spaţiile verzi se pot amplasa reţele, constructii şi amenajări edilitare necesare funcţionării investiţiilor.

Art. 31. Împrejmuiri Înălţimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice este de maximum 1,80 m de la

nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,00 m. Se recomandă a se realiza împrejmuiri transparente.

Înălţimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 60 cm de la nivelul trotuarului, iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă, spre drumurile publice. În cazuri bine justificate, se acceptă garduri pline.

Împrejmuirile propuse nu vor obstruc iona accesul i dreptul de servitute de trecereț ș instituit pe parcelele 2 şi 3 în favoarea parcelei 1.

Pentru parcela 1 se prevede doar împrejmuire din gard ornamental sau gard viu cu înălţimea de maxim 60 cm.

CC ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE

1 GENERALITĂŢI Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale Se găsesc următoarele tipuri de subzone funcţionale:

- subzona căilor de comunicaţie existente - subzona căilor de comunicaţie rutiere propuse

Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei Căi de comunicaţie rutiere existente (DN 59, străzi, drumuri de exploatare) şi propuse

(străzile propuse).

Art. 3. Funcţiunile complementare admise - spaţii plantate - reţele edilitare

2 UTILIZARE FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI Art. 4. Utilizări permise

- căi de comunicaţie, parcaje, trotuare, alei pentru ciclişti, spaţii verzi plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapeţi de protecţie, plantaţii de protecţie).

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii. Autorizaţiile de construire pentru obiectivele ce se intenţionează a se construi în zona

drumului public se vor elibera cu condiţia obţinerii prealabile a avizului administratorului drumului.

Orice construcţie va respecta toate condiţiile impuse de art. 18 din R.G.U. referitor la

8

PUZ ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI Amplasament: Calea Şagului nr. 203, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

amplasarea faţă de drumurile publice.

Art. 6. Interdicţii temporare Nu este cazul.

Art. 7. Interdicţii definitive Nu este cazul.

3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR Art. 8. Terenuri agricole din extravilan

Pe terenurile din extravilan se pot executa lucrări pentru reţele magistrale, căi de comunicaţie, îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură.

Art. 9. Expunerea la riscuri naturale Realizarea căilor de comunicaţie în zonele expuse la riscuri naturale sau în care nu s-au

luat măsuri pentru limitarea acestora este interzisă.

Art. 10. Asigurarea echipării edilitare Este obligatorie rezervarea culoarelor necesare pentru amplasarea reţelelor edilitare.

Art. 11. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Nu este cazul.

Art. 12. Procentul de ocupare al terenului Nu este cazul.

Art. 13. Lucrări de utilitate publică Căile de comunicaţie sunt lucrări de utilitate publică de interes local.

Art. 14. Orientarea faţă de punctele cardinale Nu este cazul.

Art. 15. Amplasarea faţă de drumurile publice Se va respecta art. 18 din R.G.U. cu privire la tipurile de construcţii care se pot amplasa

în zona drumurilor publice. Distanţele ce se vor respecta între parcaje şi diferite tipuri de clădiri vor fi stabilite în

conformitate cu “Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturism în localităţi urbane” – indicativ P132-93.

Art. 16. Amplasarea faţă de căile navigabile Nu este cazul.

Art. 17. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R. Nu este cazul.

Art. 18. Amplasarea faţă de aeroporturi Nu este cazul.

Art. 19. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei Nu este cazul.

Art. 20. Amplasarea faţă de aliniament Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. Amplasarea clădirilor

noi se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de drumul public, funcţie de intensitatea traficului şi categoria străzii.

Art. 21. Amplasarea în interiorul parcelei Nu este cazul.

Art. 22. Accese carosabile Se vor asigura accese carosabile la drumurile publice pentru toate obiectivele.

Art. 23. Accese pietonale Se vor asigura accese piatonale pentru toate obiectivele.

9

PUZ ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI Amplasament: Calea Şagului nr. 203, Timişoara, judeţul Timiş Beneficiari: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

Art. 24. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă Se interzice amplasarea supraterană a reţelelor de alimentare cu gaze sau cu energie

termică.

Art. 25. Realizarea de reţele edilitare Reţelele edilitare se vor amplasa subteran, de preferat în zonele verzi adiacente

carosabilului.

Art. 26. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Se va respecta dreptul de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată.

Art. 27. Parcelarea Nu este cazul.

Art. 28. Înălţimea construcţiilor Nu este cazul.

Art. 29. Aspectul exterior al construcţiilor. Căile de comunicaţie vor fi proiectate la parametri conformi cu caracterul urban al zonei.

Art. 30. Parcaje Se vor realiza spaţii de parcare aferente, în funcţie de categoria străzii, destinaţia

construcţiilor adiacente şi de numărul de utilizatori.

Art. 31. Spaţii verzi Se vor amplasa plantaţii de aliniament de-a lungul străzilor.

Art. 32. Împrejmuiri Nu este cazul.

V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

În cadrul teritoriului reglementat s-a definit o singură unitate teritorială de referinţă.

VI. CONCLUZII

Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL Municipiului Timişoara şi ţine cont de prevederile planurilor urbanistice aprobate în zonă.

Întocmit, Arh. Glad TUDORA

10

 • ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
 • I. DISPOZIŢII GENERALE
  • 1 Rolul regulamentului local de urbanism
  • 2 Baza legală a elaborării
  • 3 Domeniul de aplicare
 • II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
  • Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit
  • Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public
  • Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
  • Reguli cu privire la circulaţii şi asigurarea acceselor obligatorii
  • Reguli cu privire la echiparea edilitară
  • Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii
  • Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri
 • III. ZONIFICAREA TERITORIULUI
  • Zone şi subzone funcţionale
   • CSD ZONA COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
   • CC ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE
 • IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCŢIONALE
 • CSD – ZONA COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
  • 1 GENERALITĂŢI
  • 2 UTILIZARE FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI
  • 3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
   • Reguli cu privire la echiparea edilitară
 • CC ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE
  • 1 GENERALITĂŢI
  • 2 UTILIZARE FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI
  • 3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
 • V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ
 • VI. CONCLUZII

Atasament: Memoriu_PUZ_Autoglobus.pdf

P.U.Z. ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 203 Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

CALEA ŞAGULUI NR. 203, TIMIŞOARA

Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L. Timişoara, Calea Şagului nr. 201

Amplasament: Timişoara, judeţul Timiş Calea Şagului nr. 203

Proiectant: S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timişoara

Proiectant de specialitate : Arh. Glad Tudora

Faza de proiectare : Plan urbanistic Zonal

1

P.U.Z. ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 203 Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

Urbanism: S.C. PILOT TEAM S.R.L. Timişoara, Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A Arh. Glad Paul Tudora

Edilitare: S.C. RAULLY NISTOR S.R.L. Timişoara, Str. Emil Zola, nr. 63 Ing. col. Nicolae Nistor

Topografie: S.C. TOPO GIS EXPLORE S.R.L. Timişoara, Str. Gh. Ranetti nr. 8 Ing. Dan Robescu

Lucrări rutiere: S.C. COSMUN WEST S.R.L. Timişoara Ing. Linda MUNTEANU

2

LISTA DE SEMNĂTURI

P.U.Z. ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 203 Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

BORDEROU

PIESE SCRISE FOAIE DE CAPĂT pag. 1

LISTA DE SEMNĂTURI pag. 2

BORDEROU pag. 3

MEMORIU GENERAL pag. 5

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei pag. 5 1.2. Obiectul lucrării pag. 5 1.3. Surse de documentare pag. 5

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei pag. 6 2.2. Încadrarea în zonă pag. 6 2.3. Elemente ale cadrului natural pag. 6 2.4. Circulaţia pag. 6 2.5. Ocuparea terenurilor. Disfuncţionalităţi pag. 6 2.6. Echiparea edilitară pag. 6 2.7. Probleme de mediu pag. 7 2.8. Opţiuni ale populaţiei pag. 7

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Prevederi ale PUZ aprobat prin HCL nr. 68/ 2007 pag. 7 3.2 Valorificarea cadrului natural pag. 7 3.3 Modernizarea circulaţiei pag. 7 3.4. Zonificare funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici pag. 8 3.5. Dezvoltarea echipării edilitare pag. 9 3.7. Protecţia mediului pag.11 3.8. Obiective de utilitate publică pag.14

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE pag.15 REGULAMENT DE URBANISM pag.16

PIESE DESENATE

01 Încadrare în zona 02 Situaţia existentă 03 Reglementări urbanistice 04 Proprietatea asupra terenurilor 05 Posibilitati de mobilare 06 Reglementări edilitare 07 Lucrări rutiere

3

P.U.Z. ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 203 Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

ANEXE: Acte: Certificat de urbanism nr. 3173/18.07.2017 prelungit Extrase de Carte Funciara nr. 446627, 446628, 407135, 444656, 444657 Acord First Bank (fosta Piraeus Bank Romania) nr. 2238/17.01.2018 Plan de acţiune Adresa Serviciul Administrare Fond Funciar nr. DO2019- Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse nr. CT2019- Adresa Serviciul Juridic nr. SC 2019- Raportul informarii si consultării publicului UR2018 – 017303 Rezultatele informarii si consultarii publicului UR2018 – 017303/03.11.2018 Dovada plata taxa RUR chitanţă nr.00000112/04.01.2018 Studiu geotehnic nr. 4387/2018, 442/2018

Avize: Avizul Arhitectului Sef nr. 02/23.01.2018 Aviz de oportunitate nr. 40/12.07.2018 Aviz Consiliului Judeţean Timiş – Arhitect Şef nr. 01/04.01.2019 Aviz Ministerul Dezvoltării regionale şi Administraţiei Proces verbal de recep ie nr. PV 336/2018ț Decizie de încadrare Agen ia pentru Protec ia Mediului Timis nr. 132/12.12.2018ț ț Aviz Direcţia pentru Cultură Timiş nr. 2008/27.09.2018 Raport de diagnostic arheologic nr. 3923/26.09.2018 Notificare DSP Timis nr. 16619/818/M/04.09.2018 Aviz Statul Major al Apărării nr. DT 7933/05.11.2018 Aviz Securitate la Incendiu nr. 4.626.649/20.07.2018 Aviz Protectie Civila nr. 4.626.650/20.07.2018 Aviz Comisia de Circulatie nr. DT2018-004380/23.08.2018 Aviz CNAIR nr. 4909/12.10.2018 Aviz Poliţia Rutieră Timiş nr. 260097/10.10.2018 Aviz de principiu Direc ia Edilitară, Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cuț apă, Biroul Drumuri, poduri şi parcaje nr. 791/28.09.2018 Aviz de principiu Direc ia de Mediu, Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie şiț Ameliorare Mediu nr. 1095/24.09.2018 Aviz tehnic Aquatim nr. 59616/DT-ST/03.10.2018 Aviz pentru retele existente Biroul Banca de Date Urbana nr. 838/06.09.2018 Aviz condi ionat Telekom Romania Communications S.A. nr. 1480ț /20.06.2018 Aviz STPT UR2018-00-9452/12.06.2018 Aviz tehnic de amplasament Aquatim nr. 12579/21.06.2018 Aviz de principiu DELGAZ GRID S.A. Nr. 2865, 6/22/2018 Aviz favorabil Colterm S.A. din 14.06.2018 Aviz de amplasament E-Distributie Nr. 23076879/29.08.2018

4

P.U.Z. ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 203 Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

BENEFICIARI : S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

AMPLASAMENT : Calea Şagului nr. 203, TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ,

NUMĂR PROIECT : 13.09/169/2017

FAZA DE PROIECTARE: PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORĂRII : Decembrie 2018

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie la nivel de P.U.Z. / Studiu de oportunitate îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional şi tehnic pentru realizarea unei zone de comert, servicii – showroom auto, staţie distribuţie carburanti şi alte servicii, birouri şi depozitare pe terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara, pe Calea Şagului nr. 203, la intersecţia cu prelungirea str. Ovidiu Cotruş.

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentaţii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcţiile de dezvoltare ale teritoriului:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 619/2018.

- Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara - Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara – Etapa 3 (în curs de actualizare) - Ridicare topografică pentru zona studiată

La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente: - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin

Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; - ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaiilor de urbanism

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de sud - vest a Municipiului Timişoara, în intravilan, în UTR nr. 61, conform Planului Urbanistic General.

În prezent zona are funcţiune de zonă propusă pentru unităţi industriale, cu interdicţie temporară de construire până la elaborarea unei documentaţii de urbanism.

5

P.U.Z. ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 203 Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

În ultimii ani, pe terenurile învecinate s-au aprobat şi implementat următoarele documentaţii de urbanism:

P.U.D. “Construire Showroom şi hală service, amplasare firmă, construire împrejmuire”, Calea Şagului colţ cu strada Ovidiu Cotruş, Timişoara, HCL nr. 167/2006 – actuala reprezentanţă Renault

Prin urmare, în acest teritoriu se preconizează dezvoltarea unor funcţiuni adaptate cerinţelor actuale: depozitare, servicii diverse, comerţ, în corelare cu zonele funcţionale existente.

2.2. Încadrarea în zonă

Terenul studiat este situat în zona de sud - vest a municipiului Timişoara, pe Calea Şagului, la intersec ia cu str. Ovidiu Cotrus (prelungire) / fosta Calea Chişodei, la limitaț teritoriului intravilan i a celui administrativ al municipiului Timişoara.ș

Fondul construit existent în zona învecinată este constituit din clădiri pentru servicii /birouri şi hale – showroom auto, reprezentanţe auto (Renault, Citroen, Opel, Mercedes), service auto şi hale pentru depozitare / vânzare (Arabesque).

Date C.F. Terenul studiat este proprietatea SC AUTOGLOBUS 2000 S.R.L., SC APOLLINI

COMPANY S.R.L. şi a KOBER S.R.L., cu suprafaţa totală de 15.515 mp., fiind constituit din următoarele parcele:

nr C.F. nr Nr. cad Nr. top Suprafaţă (mp)

Proprietar

1 446627 446627 3000 provenite din dezlipirea parcelei nr.top.

Cc660/11/1, CF 407435, supr. 5000 mp

SC APOLLINY COMPANY SRL

2 446628 446628 2000 SC AUTOGLOBUS 2000 SRL

3 407135 Cc660/11/2 5000 SC AUTOGLOBUS 2000 SRL

4 444656 444656 1515 SC AUTOGLOBUS 2000 SRL

5 444657 444657 4000 SC KOBER SRL

Total teren studiat : 15515

Amplasamentul studiat este delimitat astfel: - la nord: strada Ovidiu Cotruş (prelungire), incintă Aquatim sa;

Showroom Citroen, Showroom Opel (Autoglobus 2000 srl), hale service auto - la est: DE 657; limita teritoriu intravilan i administrativ cu UAT Giroc; CET Timişoara.ș - la vest: Calea Şagului - la sud: DE 660/9/1, N 660/9/2 DE 660/9/3,

incinta SC ARABESQUE srl – depozit materiale de construcţie

Terenul se învecinează cu următoarele clădiri / terenuri: - la nord: Showroom Citroen şi Opel (Autoglobus 2000 srl), service auto – dist. cca. 30 m.

clădire Aquatim sa - distanţă cca. 20 m. - la est: teren neconstruit, CET Timisoara – distanţă 12 m. - la vest: Reprezentanţă Renault (Autoeuropa srl) – distanţă cca. 66 m. - la sud: incinta SC ARABESQUE srl – depozit materiale de construcţie – dist. cca. 29 m.

6

P.U.Z. ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 203 Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

În zonă nu sunt locuinţe, cea mai apropiată situată pe Calea Şagului vis-a-vis, la o distanţă de cca. 44 m faţă de terenul studiat şi la o distanţă de cca. 75 m. faţă de staţia de distribuţie carburanţi propusă.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Pe teren nu sunt plantaţii, înalte sau joase. În zonă nu există riscuri naturale.

Topografia

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este relativ plan şi orizontal. Conform normativului P 100 – 92 pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor şi a hărţii de zonare teritorială specifică oraşului Timişoara, din punct de vedere al valorii K S, terenul se găseşte amplasat în zona seismică de calcul “D”, perioada de colţ TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16. Adâncimea de îngheţ conform prescripţiilor este de 0,80 m.

2.4. Circulaţia

În prezent, accesul pe sit se face din Calea Şagului, situată pe latura de vest a terenului şi din strada Ovidiu Cotruş, situată pe latura nordică a terenurilor.

2.5. Ocuparea terenurilor

Terenul este liber de construcţii i neamș enajat. În cadrul zonei, la sud, nord i vest fa ă de terenul studiat, sunt amplasate construc iiș ț ț

pentru servicii - showroom, service auto, etc, hale de depozitare, construc ii edilitare, iar spreț este amplasat CET Timisoara.

2.6. Echiparea edilitară

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră Conform aviz de amplasament emis de S.C. AQUATIM S.A. există reţele de alimentare

cu apa şi canalizare în vecinătatea amplasamentului, amplasate pe Calea Şagului şi pe str. Ovidiu Cotruş.

În zonă nu sunt canale de desecare aflate în administrarea A.N.I.F..

Gaze naturale Conform avizului eliberat de Delgaz Grid pe amplasament nu există reţele de alimentare

cu gaze naturale de înaltă sau medie presiune. Există o reţea de gaze naturale pe Calea Şagului.

Energie termică Conform aviz de amplasament emis de S.C. COLTERM S.A. nu există reţea de

distribuţie a energiei termice în zonă. Pe latura de nord există o conductă de aducţiune a CET Sud. În vecinătate, spre sud exista un culoar cu conducte ale CET, dar acesta au fost dezafectate.

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Conform avizului emis de E-DISTRIBUŢIE BANAT SA, pe amplasament nu există reţele

de alimentare / distribuţie energie electrică, acestea fiind amplasate pe Calea Şagului şi pe str. O. Cotruş

Conform aviz de amplasament emis de S.C. Telekom Romania Communications S.A, amplasamentul nu este afectat de reţele de telecomunicaţii, acestea fiind amplasate pe Calea Şagului şi pe str. O. Cotruş.

7

P.U.Z. ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 203 Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

2.7. Probleme de mediu

Relaţia cadrul natural – cadrul construit În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul având o

vreme îndelungată folosinţă în principal agricolă. În acest moment şi în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite

pentru o dezvoltare in acord cu funcţiunile urbane şi implicit industriale, este în continuă creştere. Ţinând cont de poziţia terenului, se va asigura un echilibru între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

În prezent, zona este dotată cu reţea de canalizare centralizată, respectiv reţea de distribuţie a apei potabile.

Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăţi.

Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă: Nu este cazul.

Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: Amplasamentul este situat în zona de protecţie a Valului de epocă romană”, monument

inclus în Lista Monumentelor Istorice din România (cod TM-I-s-B-06058, cod RAN 155252.16). S-a efectuat Raportul de diagnosticul arheologic întocmit de Muzeul Naţional al

Banatului, cu următoarele concluzii: - descărcare de sarcină arheologică pentru un perimetrul şanţului antic (punctele 36-39

de pe ridicarea topo) - supraveghere arheologică pentru perimetrul delimitat de punctele 40-43 de pe ridicare.

Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic: Nu e cazul.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar proprietarii de teren din zonă fac solicitări de amplasare pentru diverse investiţii, în principal destinate serviciilor, comerţului sau depozitării.

Primăria municipului Timişoara ca autoritate locală are rol de decizie şi mediere a intereselor individuale şi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind susţinută de către Consiliul Judeţean Timiş ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel judeţean.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaţii.

Consultarea populaţiei se realizează prin anunţuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare şi dezbatere publică.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Zona adiacentă Căii Şagului are un mare poten ial de dezvoltare în ce prive teț ș investi iile industriale, de depozitare, logistica, mai ales în perspectiva realizării Centurii de sudț a Timi oarei i eventual a legăturii expres cu Serbia.ș ș

În acestă perspectivă şi în urma solicitărilor beneficiarilor, se propune realizarea unei zone pentru functiunide comert, servicii, showroom auto, birouri, depozitare în corelare cu

8

P.U.Z. ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 203 Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate.

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timişoara, pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara (HCL 157/2002, prelungit prin HCL 619/2018): zona propusa pentru unitati industriale cu interdicţie temporara de construire până la aprobarea unei documentaţii de urbanism

3.3. Valorificarea cadrului natural

Zona studiată are caracter agricol. Pe teren nu există plantaţii înalte care să pună problema menţinerii acestora.

Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

Integrarea investiţiei în zonă: prin urbanizarea terenurilor studiate se reconfigureaza căile de circulaţie pentru mărirea capacitatii Căii Şagului i prevederea unei platforme pentruș extinderea transportului public, şi se amplasează o funcţiune care se integrează în zonă, completand frontul existent.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Accesul pietonal şi rutier la obiectivul propus se va asigura de pe Calea agului i dinȘ ș strada Ovidiu Cotrus, pentru fiecare parcela propusa. Ambele străzi sunt propuse pentru reamenajare şi extindere conform prevederilor din PUG Etapa 3:

- Calea Şagului la profil de 37 m. conform PTT 1 din PUG, cu prevederea unei platforme pentru transportul în comun

- Str. Ovidiu Cotruş la profil de 20 m. conform PPT 16 din PUG În incinte se prevăd alei carosabile, alei pietonale şi parcaje. Se vor asigura parcari la

nivelul terenului pentru toate constructiile propuse, in corelare cu functiunea si capacitatea fiecareia, conform anexei 2 la RLU aferent PUG Timisoara si a prevederilor HG 525/1996.

Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute în NORMATIVUL P 118.

Terenul afectat de propunerea urbanistică privind amenajarea unui sens giratoriu (Etapa II de sistematizare a intersectiei – conform planşei 03 Reglementări urbanistice), nu face obiectul prezentei documentaţii de urbanism, acesta va fi reglementat în cadrul altei documentaţii de urbanism.

3.5. Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat la nord de strada Ovidiu Cotruş – prelungire, la est de DE 657; limita teritoriu intravilan i administrativ cu UATș Giroc, la vest de Calea Şagului, la sud de DE 660/9/1, N 660/9/2 DE 660/9/3 i incinta SCș ARABESQUE srl – depozit materiale de construcţie

Pentru teritoriul studiat se propun următoarele: Dezvoltarea unei zone cu funcţiunea de comert, servicii, showroom auto, staţie

distribuţie carburanţi şi alte servicii, birouri şi depozitare. Rezervarea terenurilor necesare realizării lucrărilor de infrastructură: - modernizarea străzilor Calea Sagului i Ovidiu Cotrus, având în vedere profileleș

transversale propuse prin Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara – Etapa 3 (în curs de actualizare): str. Ovidiu Cotrus – la profil de 20 m (PTT 16) și Calea Sagului – la profil de 37 m (PTT 1), cu prevederea de transport în comun.

9

P.U.Z. ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 203 Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

 Indici urbanistici

Pentru zona de comert, servicii, showroom auto, sta ie distributie carburanti şiț alte servicii, birouri şi depozitare indicii urbanistici de utilizare a terenului propuşi sunt:

POT max = 55 % CUT max = 2,50 Regimul maxim de înălţime propus pentru zona este P+2E pana la P+4E Hmax = 20 m Zone verzi: 20% pe parcelă

Regimul maxim de înălţime admis este P+4E. Înălţimea maximă a construcţiilor este stabilită la 20 m..

Se pot amplasa construcţii cu regim de înălţime / înalţime maximă mai mică sau egală cu maximul prevăzut.

Bilanţ teritorial

existent % propus % Zonă căi de circulaţie rutieră 1491 mp. 9,61 %

Zonă comert, servicii: showroom auto, sta ie distributie carburanti şi alteț servicii, birouri şi depozitare

10921 mp 70,39 %

Zone verzi (min 20%) 3103 mp 20,00%

Total teren reglementat 15515 mp 100,00 % 15515 mp 100,00 %

Reglementări – configurare spaţială

Se propune lotizarea în 4 parcele şi amplasarea unor construcţii cu funcţiuni de comerţ, servicii: showroom auto, alte servicii conexe și depozitare:

 Parcela 1 – showroom, comerţ, depozitare, servicii - destinată închirierii către terţi.  Parcela 2 - staţie distributie carburanti  Parcela 3 - showroom, comerţ, depozitare, servicii - destinată închirierii către terţi.  Parcela 4 – birouri şi depozitare produse Kober: vopsele lavabile, tencuieli

decorative, vopsele, grunduri, lacuri, emailuri, amorse, etc  Parcelele 5,6,7,8,9 – teren pentru drum – extindere Calea Şagului, str. O. Cotruş.

Parcelele 1 şi 2 au frontul pe Calea Şagului, iar parcelele 3 şi 4 au frontul pe strada Ovidiu Cotruş.

Se prevăd zone speciale pentru spatii verzi şi dotari tehnico-edilitare: post trafo, bazine de retentie ape pluviale, staţii de pompare.

Amplasarea construcţiilor pe parcelă

Având în vedere configuraţia zonei, precum şi retragerile impuse de fondul construit existent, se propun următoarele:

Regimul de construire al clădirilor este izolat. Clădirile se vor amplasa pe parcelă în limita zonei de implantare, conform planşei 03 –

Reglementări urbanistice. Se pot amplasa în afara zonei de implantare următoarele tipuri de construcţii: împrejmuiri şi casa poartă (maxim parter), construcţiile de tipul totem, semnal, panou publicitar, reclama, etc., clădiri şi instalaţii edilitare, circulaţii carosabile şi pietonale, parcaje.

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele frontale ale parcelei se va face cu respectarea alinierii din zonă, pe parcelele învecinate, conform planşei 03 – Reglementări urbanistice.

10

P.U.Z. ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 203 Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face la distanţa de minim H/2.

Amplasarea construcţiilor faţă de limita din spate a parcelei este la distanţa de 6,00 m..

Amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii, modificat şi completat prin OMS 994/2018. Distanţele între clădirile de pe parcelele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118.

Soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Utilităţile vor fii asigurate prin extinderea reţelelor din vecinătate, zona fiind dotata cu retele edilitare centralizate.

3.6.1. Alimentarea cu apa potabila

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui sistem de alimentare atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare ale angajaţilor din clădirile propuse, cât şi pentru asigurarea debitului necesar stingerii incendiilor.

Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va face prin intermediul unui bransament de apa PE-HD 63x5.7mm PN 10 cu branşare la conducta de apă Dn 160 existentă pe str. Ovidiu Cotrus a localităţii Timisoara. Caminul de apometru se va amplasa la limita de proprietate.

Asigurarea debitului si presiuni necesare pentru stins incendiu in interiororul proprietatii (daca avizul PSI impune) se va face cu ajutorul unei statii de hidrofor si vas tampon deschis alimentat din bazin de stocare(rezerva de apa)

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar şi gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt: Qzimed 1 = 1,1 x 30 /1000 = 3 m3 /zi = 0,033 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 3.795 m3 /zi = 0,037 l /s. Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 0.44 m3 /h. Aceste debite se vor asigura de la sistemul de alimentare cu apă propus pentru zona

obiectivului cu branşare la conducta de apă existentă a localităţii Timisoara.

3.6.2. Canalizarea apelor uzate menajere şi apelor meteorice

a. Colectarea apelor uzate menajere

Colectarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul unui racord de canal din tuburi PVC-KG, SN4, De 200x3.7 mm, cu racordare la canalizarea existentă pe str. Ovidiu Cotrus a localităţii Timisoara. Caminul de racord se va amplasa la limita de proprietate.

Evacuarea apelor menajere se va face prin reteaua interioara de canal in reteaua publica de canalizare prin intermediul racordului individual de canal , legat la conducta publica Dn 300 existenta pe str. Ovidiu Cotrus

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia evacuarii apelor menajere si pluviale care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă

11

P.U.Z. ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 203 Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006): Qzimed 1 = 1,1 x 30 /1000 = 3 m3 /zi = 0,033 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 3.795 m3 /zi = 0,037 l /s. Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 0.44 m3 /h.

b. Colectarea apelor pluviale Apele pluviale provenite de pe constructiile propuse se colecteaza prin intermediul unor

jgehaburi si burlane si sunt directionate la un bazin de retentie. Apele pluviale provenite din zona statiei de distributie carburanti se vor colecta prin

intermediul unei canalizări propuse şi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (cu un debit de max. 6 l/s), vor fi stocate pe timpul ploii torentiale în bazinul de retenţie de 50 mc propus pentru zona studiată după care prin pompare acestea se evacueaza la canalizarea publica.

Apele pluviale provenite de pe caile de acces si parcarile propuse se vor colecta prin intermediul unei canalizări propuse şi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (cu un debit de max. 6 l/s), vor fi stocate pe timpul ploii torentiale tot în bazinul de retenţie propus.

Apele convenţional curate vor fi evacuate în canalul public controlat la minim 30 minute dupa ploaia torentiala.

C. Gaze naturale Conform avizelor eliberate, în zonă există reţele de gaze naturale de medie presiune, de

la există posibilitatea realizării branşamentelor pentru alimentarea investiţiilor propuse, în urma obţinerii avizelor şi autorizaţiilor necesare.

D. Instalaţii termice Se prevede pentru fiecare construcţie propusă independenţă energetică privind

furnizarea căldurii şi a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice individuale, electrice sau cu gaze naturale, în funcţie de posibilitatea extinderii reţelelor.

E. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Pe amplasament apar noi consumatori de energie electrică. Pentru alimentarea

obiectivului se propune un racord la postul trafo existent pe str. O. Cotruş, adiacent incintei Autoglobus. De la P.T. se alimentează tablourile generale de joasă tensiune ale obiectivelor.

Toate aceste lucrări se proiectează de SC ENEL ENERGIE SA şi se realizează de către firme atestate de ANRE. La proiectare şi execuţie se respectă toate prevederile normativelor şi legislaţia în vigoare.

F. Telefonie Obiectivele se pot racorda la reţelele de telefonie ale operatorilor existenţi pe piaţă pe

baza comenzii lansate şi a proiectului elaborat de acesta. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare.

3.7. Protecţia mediului

Conform Anexei 1 din Hotărarea de Guvern 1076 / 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului sunt:

I.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor.

Elaborarea este determinata de intenţia proprietarilor de a funcţionaliza parcelele cu nr. cad. 446627, 446628, 407135, 444656, 444657, în suprafaţă totală de 15.515 mp..

12

P.U.Z. ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 203 Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

Astfel, planul prezent creează în mare măsură cadrul pentru proiecte şi activităţi viitoare, datorită următorilor factori: planurile urbanistice aprobate, construirea şoselei de centură proiectate în vecinătate.

Modelarea zonală propusă creează premise pentru prevenirea impactului semnificativ asupra mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism asigură “corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public”.

b) Gradul în care Planul Urbanistic influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

In Certificatul de Urbanism nr. 3173/2017 (prelungit) se mentioneaza: „Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 – zonă propusă pentru unităţi industriale, cu interdicţie temporară de construire până la elaborarea unei documentaţii de urbanism; teren afectate de culare de utilităţi; teren posibil afectat de sistematizarea zonei”.

În organizarea amplasamentului s-a ţinut seama de planurile care au relevanţă pentru prezentul PUZ: încadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara.

c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de desfăşurare a activităţii, cu conservarea factorilor de mediu.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

d.1. Apa Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt concepute în sensul încadrării

indicatorilor în limitele admise de prevederile legale in vigoare. In zona acceselor rutiere ale amplasamentului, dat fiind potenţialul aport de produse

petroliere, prin antrenarea apelor meteorice, se va monta un decantor de nămol şi separator de hidrocarburi.

d.1.1. Apa potabilă Alimentarea cu apă va servi consumului de tip menajer şi se va utiliza apa din reţeaua

de alimentare a municipiului Timişoara.

d.1.2. Apa uzată Vor fi generate ape uzate din surse menajere. Apele uzate menajere contin cantitati de

poluanti specifice acestor tipuri de ape. Dintre acestia mentionam substantele organice, compuşi cu azot, materii în suspensie şi alti compuşi specifici.

De asemenea canalizarea care preia apele din parcari va fi echipata cu separatoare de namol si hidrocarburi inainte de descarcarea in canalizarea incintei. Vor fi intrunite astfel conditiile prevazute de Directiva Cadru Apa 2000/60/EC (WFD).

d.2. Aerul

13

P.U.Z. ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 203 Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt legate de traficul rutier.

În vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevazute o serie de măsuri :

- realizarea unor zone verzi de protectie, pe fiecare parcelă - realizarea acceselor interioare se face cu prevederea de plantatii pe aliniament pentru

imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana, conform prevederilor Legii 265/2006.

Se vor respecta astfel si prevederile Directivei Cadru Aer 96/62/EC.

II. Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire in special la :

a) probabilitatea , durata , frecventa si reversibilitatea efectelor Se are in vedere că proiectul se va armoniza cu tendinţa zonei de a moderniza peisajul

actualmente neamenajat cu funcţiuni specifice necesitatilor socio-economice. Probabilitatea ca să se producă efecte indezirabile asupra mediului este scăzută. b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul.

c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul.

d) riscul pentru sanatatea umana În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei

documentaţii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus. Lucrările proiectate nu influenţează negativ mediul in ansamblul său. Nu există în imediata vecinătate zone locuite. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

e) marimea si spatialitatea efectelor- nu este cazul

f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de :

Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III- zone protejate” si

anexele sale publicate in MO 152/2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinatatea amplasamentului.

In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protectie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, pană la Legea 345/2006.

Amplasamentul este situat în zona de protecţie a „Valului de epocă romană”, monument inclus în Lista Monumentelor Istorice din România - cod TM-I-s-B-06058. Pentru protejarea vestigiilor arheologice se vor lua măsurile impuse prin Raportul de diagnosticul arheologic întocmit de Muzeul Naţional al Banatului şi prin avizul nr. 2008/2018 al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş.

Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu se vor depăşi valorile limita.

Folosirea terenului in mod intensiv Terenul în suprafaţă de 15.515 mp are prevăzute ca zone verzi 20% din total suprafaţă.

Regimul de înălţime maxim propus pentru z ona de comert, servicii – showroom auto, staţie distribuţie carburanti şi alte servicii, birouri şi depozitare este P+2E până la P+4E.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional.

Nu e cazul.

14

P.U.Z. ZONĂ COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

Amplasament: Timişoara, Calea Şagului nr. 203 Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

3.8. Obiective de utilitate publică

Obiective de utilitate publică sunt: drumurile, reţelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială, care vor deveni publice după realizare.

Terenurile afectate de extinderea străzii Ovidiu Cotruş şi de extinderea Căii Şagului vor trece în domeniul public de interes local:

Parcela 5

Parcela 6

Parcela 7

Parcela 8

Parcela 9

Total

Teren propus pentru a trece în domeniul public

132 mp.

408 mp 93 mp. 525 mp 333 mp 1491 mp

BILANT TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Existent Propus Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice 15.515 mp 100,00 % 14.024 mp 90,39 % Teren propus pentru a trece in domeniul public de interes local 1.491 mp 9,61 % Total 15.515 mp 100,00 % 15.515 mp 100,00 %

a) Realizarea reţelelor de utilităţi Prin realizarea investiţiei propuse se vor modifica necesităţile privind asigurarea

utilităţilor urbane şi sunt necesare extinderi ale reţelelor de utilităţi. Toate costurile privind extinderi de reţele şi branşamente vor fi suportate de către beneficiar.

b) Realizarea căilor de comunicaţii: Toate costurile privind realizarea acceselor şi a căilor de circulaţie pe terenul

beneficiarului vor fi suportate de către acesta.

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale:

• încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara; • încadrarea în planul urbanistice aprobate până în prezent pentru zona studiată şi zonele adiacente; • asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara.

Intocmit, Arh. Glad TUDORA

15

Atasament: 07_Lucrari_rutiere.pdf

totem

gura descarcare

pompe

P+2E /4E

P

P+2E

turn signalistica

5

10 5

magazin

P/P+1E

31 24

pa rc

ar e

Re pr

ez en

ta nt

a Re

na ul

t

Str. Ovidiu Cotrus

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v v

v

v

v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

Re pr

ez en

ta nt

a M

er ce

de s

Ca le

a Sa

gu lu

i

T

37.00

Latime conf. PTT 1 din PUG

Str. Ovidiu Cotrus

Pl at

fo rm

a tra

ns po

rt pu

bl ic

Pe ro

n

Pe ro

n

5

6

3

15

Co nf

. P TT

1 6

di n

PU G

20 .0

0

ARABESQUE

SRM

C

V

A

A

C

A

A

C

SRM

C

C

T

DE660/9/1

DE678

ARABESQUE

DE660/9/3

N660/9/2

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

15

16

7

14.80

21.71

21.76

73.70

50.48

71 .5

5

62.91

73.44

28.74

37.56 10.16

34 .9

9

18

67 .5

7

hala + birouri

corp administrativ

CORP A

V

V

V CV

V

V

A

A

D E

65 7

(b et

on )

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Cabina poarta

COLTERM

show room

hala caroserii

hala service

hala service

co ns

tru ct

ie

at eli

er in

sp ec

tii sp

ala to

rie

V

C

C V

T

V

T

A

T

CF 444656

CF 407135

11

17

25 .4

5

21.82

21.92

69 .5

4

70 .2

6

7.4 0 4

.99 7.86

CF 444657

nr.cad. 444656

nr.cad. 407135

nr.cad. 444657

CF 446627 nr.cad. 446627

CF 446628 nr.cad. 446628

9. 63

S= 3000 mp

S= 2000 mp

S= 5000 mp

S= 1515 mp

S= 4000 mp

AQUATIM

bazin

depozit carburant

administratie+expozitie P+2E

CASA AUTO TIMISOARA MERCEDES

CA LE

A SA

G UL

UI

AUTOGLOBUS

CITROEN

P

S= 1 1868

S= 4 3667

S= 3 5990

S= 2 2499

P+1E

P+1E UAT GIROC

P

23 .5

9

39 .5

7

40.96

42.09

3.4 7

30 .5

0

31 .07

6.87

S= 9 333

S= 6 408

S= 5 132

CET SUD TIMISOARA

S= 7 93

S= 8 525

UAT TIMISOARA 26.83

3.30

25 .4

5

18 .86

83.28

12.12

51.60

64 .0

1

6. 18

95.25

64 .6

0

6. 94

7.95 95.62

1.49

37,00

Transport public 3,50 3,501,50

Z. v.

1,50

Trotuar ciclisti Pista

2,50 3,50 1,50

carosabil 3,50

carosabil Pista Z. v.

1,50

ciclisti Trotuar

2,503,50

carosabil 3,50

carosabil 2,50 2,50

Stationari /Z. v. Z. v.

Stationari /Transport public

PTT - Calea Sagului

3.50 2.50

20.00

pista biciclete

carosabil trotuar 3.50

carosabil 2.501.002.00

pista biciclete

trotuar zona sig.

zona sig.Z. v.

Stationari / Z. v.

Stationari /

PTT - str. Ovidiu Cotrus

1.00 1.00 2.001.00

07LUCRARI RUTIEREAmenajare intersectie C. Sagului- str. O. CotrusDESENAT

ING. LINDA MUNTEANUSEF PROIECT

PROIECTAT

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar: Proiect nr:

Faza:

Plansa nr.

Str. Ecaterina Teodoroiu nr.21

email: [email protected]

WESTCosMun Tel. 0744/787466

TIMISOARA Amplasare:

PUZ

12.2018

P06

PUZ ZONA COMERT, SERVICII, BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM AUTO, STATIE

DISTRIBUTIE CARBURANTI

SC AUTOGLOBUS 2000 SRL TIMISOARA, Calea Sagului, nr. 203,

TEH. DANIEL MUNTEANU

ING. CARMEN TUDOR 1:500

Conf. C.U. nr. 3173/18.07.2018

Centralizator parcaje

obiectiv parcajenecesare parcaje realizate

statie carburanti 5 locuri 11 locuri showroom auto 6 locuri 20 locuri

showroom, comert, birouri 58 locuri 58 locuri

depozitare 15 locuri 15 locuri Total 84 locuri 107 locuri

SCARA:

DATA:

Legenda

cladiri propuse limita proprietate carosabil platforma transport public trotuar piste ciclisti zona siguranta zone verzi accese pe parcelele etapa II de sistematizare a intersectiei

Atasament: 01_Incadrare.pdf

ZONA STUDIATA

INCADRARE IN ZONA / P.U.G.

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.09/169/2017 S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

Timisoara, Calea Sagului 203

Arh. Glad Tudora

01 INCADRARE IN ZONA

P.U.Z.

1

12.2018

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

INCADRARE IN P.U.G. Etapa 3

INCADRARE IN P.U.G.

ZONIFICAREA TERITORIULUI LEGENDA f—_1 e [oo scad LIMITE LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA — ZONIFICARE FUNCTIONALA îm] ZONA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES GENERAL ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (P-P+2) / (PESTE P+2) ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII
TITI IL INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LAAPROBARE PUZ /PUD
LITA TERITORIUL UI BIT NORAVILANULUI FXSTENT ZONĂ INTRAVILAN TERITORIU ADIZNISTRATV MTA UR LIMITĂ SUBZONA VTR SERVITUTE DE UTILITATE PURLICĂ Sir NATURA 200 ROSCAT BECIENIERECUMC EXISTENTA. GALE FERATA SUBTERANA

Atasament: 02_Existent.pdf

pa rc

ar e

Re pr

ez en

ta nt

a Re

na ul

t

Str. Ovidiu Cotrus

v

v

v v

v

v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

Re pr

ez en

ta nt

a M

er ce

de s

Ca le

a Sa

gu lu

i

T

Str. Ovidiu Cotrus

sc ua

r - z

.v .

SRM

C

V

A

A

C

A

411413

422386

427808

426984

419349

407478

409138

406339

A

6

7

8

9

10

11

12

13

438695

444395

407478

407135

409138

407435

406339

C1

C1

C

SRM

C

C

T

2

5

4

3

14 15

16

19

18

1

S1

S2

27 20

21 22

23 2441

40

25 26

28

29 30

31 32

33 34

35

37 36

38

39

42

43

17

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

EE

EE

EE

EE EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

EE

EE

EE

EE

EE

Lea

Lea

EE

EE

EE

E E

EE

DE660/9/1

DE678

ARABESQUE

DE660/9/3

N660/9/2

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

15

16

7

14.80

21.71

21.76

73.70

50.48

71 .5

5

62.91

73.44

28.74

37.56 10.16

34 .9

9

18

67 .5

7

Pa rc

ar e

Rampa

hala + birouri

corp administrativ

CORP A

V

V

V CV

V

V

A

A

D E

65 7

(b et

on )

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Parcare

Pa rc

ar e

Pa rc

ar e

v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v

Cabina poarta

COLTERM

Parcare

Str. Ovidiu Cotrus

show room

hala caroserii

hala service

hala service

co ns

tru ct

ie

Pa rc

ar e

at eli

er in

sp ec

tii sp

ala to

rie

V

C

C V

v v

v v

v v

v v

v

v v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

T

V

T

A

T

Ca lea

S ag

ulu i

CF 444656

CF 407135

11

17

25 .4

5

21.82

21.92

69 .5

4

70 .2

6

7.4 0 4

.99 7.86

CF 444657

nr.cad. 444656

nr.cad. 407135

nr.cad. 444657

CF 446627 nr.cad. 446627

CF 446628 nr.cad. 446628

9. 63

S= 3000 mp

S= 2000 mp

S= 5000 mp

S= 1515 mp

S= 4000 mp

AQUATIM

depozit carburant

administratie+expozitie P+2E

CASA AUTO TIMISOARA MERCEDES

atelier

CA LE

A SA

G UL

UI

AUTOGLOBUS

CITROEN

P

P+1E

P+1E UAT GIROC

P

6.87

CET SUD TIMISOARA

UAT TIMISOARA

3.30

SITUATIA EXISTENTA LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE OCNFORM OCPI - PARCELE DE TEREN

LIMITE PARCELE

ZONE INDUSTRIE, DEPOZITARE, SERVICII EXISTENTE

LIMITA TERITORIU INTRAVILAN UAT TIMISOARA

ZONE COMERT, SERVICII, DEPOZITARE EXISTENTE

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.09/169/2017 S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

Timisoara, Calea Sagului 203

Arh. Glad Tudora

02 SITUATIA EXISTENTA

P.U.Z.

3

12.2018

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

ZONA STUDIATA CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE

PERIMETRU DESCARCARE SARCINA ARHEOLOGICA PERIMETRU SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICA

Retea electrica LES 20 kV

Canal menajer

EE

Retea gazGAS

C

Retea apa receA

Retea termica COLTERM

RETELE EXISTENTE

Retea telecomunicatiiEE Retea electrica LEA 20 kVLea

CE FAC OBIECTUL PUZ

INCADRARE IN P.U.G.

ZONE LOCUIRE EXISTENTE

Atasament: 04_Proprietate.pdf

pa rc

ar e

Re pr

ez en

ta nt

a Re

na ul

t

Str. Ovidiu Cotrus

v v

v v

v v

v v

v

v

v v

v

v

v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

Re pr

ez en

ta nt

a M

er ce

de s

Ca le

a Sa

gu lu

i

T

37.00

Latime conf. PTT 1 din PUG

Str. Ovidiu Cotrus

Pl at

fo rm

a tra

ns po

rt pu

bl ic

Pe ro

n

Pe ro

n

Co nf

. P TT

1 6

di n

PU G

20 .0

0

DE660/9/1

DE678

ARABESQUE

DE660/9/3

N660/9/2

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

15

16

7

14.80

21.71

21.76

73.70

50.48

71 .5

5

62.91

73.44

28.74

37.56 10.16

34 .9

9

18

67 .5

7

Pa rc

ar e

Rampa

hala + birouri

corp administrativ

CORP A

D E

65 7

(b et

on )

Parcare

Pa rc

ar e

Pa rc

ar e

v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v

Cabina poarta

CALOR

Parcare

Str. Ovidiu Cotrus

show room

hala caroserii

hala service

hala service

co ns

tru ct

ie

Pa rc

ar e

at eli

er in

sp ec

tii sp

ala to

rie

v v

v

v

v v

v

v

v v v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

Ca lea

S ag

ulu i

CF 444656

CF 407135

11

17

25 .4

5

21.82

21.92

69 .5

4

70 .2

6

7.4 0 4

.99 7.86

CF 444657

nr.cad. 444656

nr.cad. 407135

nr.cad. 444657

CF 446627 nr.cad. 446627

CF 446628 nr.cad. 446628

9. 63

AQUATIM

bazin

depozit

administratie+expozitie P+2E

CASA AUTO TIMISOARA MERCEDES

atelier

birouri depozit

posttrafo

CA LE

A SA

G UL

UI

AUTOGLOBUS

CITROEN

P

S= 1 1868

S= 4 3667

S= 3 5990

S= 2 2499

P+1E

P+1E UAT GIROC

P

23 .5

9

39 .5

7

40.96

42.09

3.4 7

30 .5

0

31 .07

6.87

S= 9 333

S= 6 408

S= 5 132

CET SUD TIMISOARA

ARABESQUE

SRM

C

V

A

A

C

A

A

C

SRM

C

C

T

S= 7 93

S= 8 525

UAT TIMISOARA 26.83

3.30

25 .4

5

18 .86

83.28

12.12

51.60

64 .0

1

6. 18

95.25 64

.6 0

6. 94

7.95 95.62

1.49

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

LEGENDA

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.09/169/2017 S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

Timisoara, Calea Sagului 203

Arh. Glad Tudora

04 PROPRIETATEA

ASUPRA TERENURILOR

P.U.Z.

3

12.2018

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

TEREN DOMENIU PUBLIC DE INTERES LOCAL

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE PROPUS PENTRU A TRECE IN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

TEREN DOMENIU PRIVAT AL UAT GIROC

PERIMETRU DESCARCARE SARCINA ARHEOLOGICA

PERIMETRU SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICA

ETAPA II DE SISTEMATIZARE A INTERSECTIEI

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE, CU SERVITUTE DE TRECERE INSCRISA IN CF PE PARCELELE 2, 3 PT. PARCELA 1

S= 1 ..... NUMAR PARCELE PROPUSE

LIMITA DE PROPRIETATE OCNFORM OCPI - PARCELE DE TEREN

LIMITE PARCELE PROPUSE

LIMITA TERITORIU INTRAVILAN UAT TIMISOARA

ZONA STUDIATA CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE

CE FAC OBIECTUL PUZ

BILANT TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA Existent Propus

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice 15.515 mp 100,00 % 14.024 mp 90,39 % Teren propus pentru a trece in domeniul public de interes local 1.491 mp 9,61 % Total 15.515 mp 100,00 % 15.515 mp 100,00 %

Atasament: 05_Mobilare.pdf

totem

gura descarcare

pompe

P+2E /4E

P

P+2E

turn signalistica

5

10 5

magazin

P/P+1E

31 24

pa rc

ar e

Re pr

ez en

ta nt

a Re

na ul

t

Str. Ovidiu Cotrus

v v

v

v

v v

v

v

v v

v

v

v v

v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

Re pr

ez en

ta nt

a M

er ce

de s

Ca le

a Sa

gu lu

i

T

37.00

Latime conf. PTT 1 din PUG

Str. Ovidiu Cotrus

Pl at

fo rm

a tra

ns po

rt pu

bl ic

Pe ro

n

Pe ro

n

5

6

3

15

Co nf

. P TT

1 6

di n

PU G

20 .0

0

sc ua

r - z

.v .

sc ua

r - z

.v .

Pa rc

ar e

Tr ot

ua r

ARABESQUE

SRM

C

V

A

A

C

A

411413

422386

427808

426984

419349

407478

409138

406339

A

438695

444395

407478

407135

409138

407435

406339

C1

C1

C1

C

SRM

C

C

T

S1

S2

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

EE

EE

EE

EE EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

EE

EE

EE

EE

EE

Lea

Lea

EE

EE

EE

E E

EE

DE660/9/1

DE678

ARABESQUE

DE660/9/3

N660/9/2

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

15

16

7

14.80

21.71

21.76

73.70

50.48

71 .5

5

62.91

73.44

28.74

37.56 10.16

34 .9

9

18

67 .5

7

Pa rc

ar e

Rampa

hala + birouri

corp administrativ

CORP A

V

V

V CV

V

V

A

A

D E

65 7

(b et

on )

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Parcare

Pa rc

ar e

Pa rc

ar e

v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v

Cabina poarta

CALOR

Parcare

Str. Ovidiu Cotrus

show room

hala caroserii

hala service

hala service

co ns

tru ct

ie

Pa rc

ar e

at eli

er in

sp ec

tii sp

ala to

rie

V

C

C V

v

v

v v

v

v

v v

v

v v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

T

V

T

A

T

Ca lea

S ag

ulu i

CF 444656

CF 407135

11

17

25 .4

5

21.82

21.92

69 .5

4

70 .2

6

7.4 0 4

.99 7.86

CF 444657

nr.cad. 444656

nr.cad. 407135

nr.cad. 444657

CF 446627 nr.cad. 446627

CF 446628 nr.cad. 446628

9. 63

AQUATIM

bazin

depozit

administratie+expozitie P+2E

CASA AUTO TIMISOARA MERCEDES

atelier

birouri depozit

CA LE

A SA

G UL

UI

AUTOGLOBUS

CITROEN

P

S= 1 1868

S= 4 3667

S= 3 5990

S= 2 2499

P+1E

P+1E UAT GIROC

P

P

P

P

P

P

P

23 .5

9

39 .5

7

40.96

42.09

3.4 7

30 .5

0

31 .07

6.87

S= 9 333

S= 6 408

S= 5 132

P

P

P

P

CET SUD TIMISOARA

10 5

5

S= 7 93

S= 8 525

UAT TIMISOARA 26.83

3.30

25 .4

5

18 .86

83.28

12.12

51.60

64 .0

1

6. 18

95.25 64

.6 0

6. 94

7.95 95.62

1.49

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.09/169/2017 S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.

Timisoara, Calea Sagului 203

Arh. Glad Tudora

05 PROPUNERE DE MOBILARE

P.U.Z.

03

12.2018

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

INDICATORI URBANISTICI P.O.T.max. = 55 % C.U.T.max. = 2,5 Zone verzi pe parcela = 20% Hmax= 20 m pt. regim de inaltime P+2E - P+4E

POSIBILITATI DE MOBILARE

CLADIRI COMERT, SERVICII, DEPOZITARE PROPUSE

ZONE VERZI PROPUSE PE PARCELE

ACCESE PE PARCELE PROPUSE

ZONE INDUSTRIE, DEPOZITARE, SERVICII EXISTENTE

ZONE COMERT, SERVICII, DEPOZITARE EXISTENTE

CLADIRI EDILITARE

LEGENDA

PERIMETRU DESCARCARE SARCINA ARHEOLOGICA PERIMETRU SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICA

ETAPA II DE SISTEMATIZARE A INTERSECTIEI

S= 1 ..... NUMAR PARCELE PROPUSE

LIMITA DE PROPRIETATE OCNFORM OCPI - PARCELE DE TEREN

LIMITE PARCELE PROPUSE

LIMITA TERITORIU INTRAVILAN UAT TIMISOARA

ZONA STUDIATA CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE

CE FAC OBIECTUL PUZ

Atasament: 06_Edilitare.pdf

422386

C

V

A

A

C

A

20 39

00

411413

426984

427808

475100

419349

407478

409138

406339

47505020 37

50

47505020 38

00

47505020 38

50

47505020 39

00

47505020 40

00

47505020 37

00

47510020 37

50

47510020 38

00

47510020 38

50

475100 47510020 39

50

47510020 40

00

20 37

00

47515020 38

00

47515020 39

50

47515020 40

00

47515020 37

00

47520020 37

50

47520020 38

00

47520020 38

50

47520047520020 39

00

20 39

50

20 40

00

47520047520020 37

00

438695

444395

407135

409138

407435

C1

C1

C

C

C

totem

gura descarcare

pompe

P+2E /4E

P

P+2E

turn signalistica

5

10 5

magazin

P/P+1E

31 24

pa rc

ar e

Re pr

ez en

ta nt

a Re

na ul

t

Str. Ovidiu Cotrus

Ca le

a Sa

gu lu

i

T

37.00

Latime conf. PTT 1 din PUG

Pl at

fo rm

a tra

ns po

rt pu

bl ic

Pe ro

n 5

6

3

15

Co nf

. P TT

1 6

di n

PU G

20 .0

0

ARABESQUE

SRM

C

V

A

A

C

A

A

C

SRM

C

C

T

DE660/9/1

DE678

ARABESQUE

DE660/9/3

N660/9/2

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

15

16

7

14.80

21.71

21.76

73.70

50.48

71 .5

5

62.91

73.44

28.74

37.56 10.16

34 .9

9

18

67 .5

7

hala + birouri

corp administrativ

V

V

V CV

V

V

A

A

D E

65 7

(b et

on )

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Parcare

Pa rc

ar e

Pa rc

ar e

v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v

Cabina poarta

CALOR

Parcare

Str. Ovidiu Cotrus

show room

hala caroserii

hala service

hala service

co ns

tru ct

ie

Pa rc

ar e

at eli

er in

sp ec

tii sp

ala to

rie

V

C

C V

T

V

T

A

T

Ca lea

S ag

ulu i

CF 444656

CF 407135

11

17

25 .4

5

21.82

21.92

69 .5

4

70 .2

6

7.4 0 4

.99 7.86

CF 444657

nr.cad. 444656

nr.cad. 407135

nr.cad. 444657

CF 446627 nr.cad. 446627

CF 446628 nr.cad. 446628

9. 63

AQUATIM

CITROEN

C

C

CET Timisoara

str. ENERGIEI (SULINA) (asfalt)

S= 1 1868

S= 4 3667

S= 3 5990

S= 2 2499

P+1E

P+1E UAT GIROC

P

P

P

P

P

P

P

23 .5

9

39 .5

7

40.96

42.09

3.4 7

30 .5

0

31 .07

6.87

S= 9 333

S= 6 408

S= 5 132

P

P

P

P

CET SUD TIMISOARA

10 5

5

S= 7 93

S= 8 525

UAT TIMISOARA 26.83

3.30

25 .4

5

18 .86

83.28

12.12

51.60

64 .0

1

6. 18

95.25

64 .6

0

6. 94

7.95 95.62

1.49

CR CA

BR

SH

Bransament apa rece

Racord canal

GA S

GAS

GAS

GA S

Bransament gaz

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

SH

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C A

EE

EE

EE

EE EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

Le a

EE

EE

EE

EE

EE

Lea

Lea

EE

EE

EE

E E

EE

Retea electrica

Canal menajer Canal pluvial

EE EE

LEGENDA

Retea gazGAS GAS

C C C C

Hidrant de incendiu

Retea apa receA A Bazin retentie

Separator de hidrocarburi

BR

SH

Camin de racordCR

Camin de apometruCA Retea termica COLTERM

DESENAT PROIECTAT

NUME

tel. 0744392501 e-mail: [email protected] J 35/77/1992 CUI: RO 3487408

ing.col.Nicolae NISTOR Scara: 1:1000

06

Faza: P.U.Z.

ing.dipl.Alex.FILIPOVICI Data: 2018

Beneficiar: S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L. nr. 203,

Proiect nr. 13/2017

Titlu proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL

STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

SC RAULLY NISTOR SRL

Reglementari edilitare

Proiectant general: PILOT TEAM srl

ing.col.Nicolae NISTOR

Retele existente Retele propuse

Atasament: Raportul_informarii_Etapa_2_PUZ_AUTOGLOBUS.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2018-017303/03.12.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: PUZ - „Zonă comerț, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, stație distribuție carburanți” Amplasament: Calea Sagului nr. 203, Timisoara Beneficiar: SC AUTOGLOBUS 2000 SRL Proiectant: SC PILOT TEAM SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 24.10.2018 — 17.11.2018. În acest scop, beneficiarii documentației au amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 63/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul Www.primariatm.ro. Proprietari notificați: Au fost notificați proprietarii din zona: AUTO EUROPA, ARABESQUE, CASA AUTO MERCEDES. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana şi nu s-au înregistrat observații/sesizări. La intalnirea cu proiectantul SC PILOT TEAM SRL, organizată in data de 06.11.2018, între orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara — Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană, în afară de proiectant, nu s-au prezentat alte persoane Nu s-au formulat sesizari sau observații. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/29.07.2016, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Zonă comerţ, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, stație distribuție carburanți” beneficiari SC AUTOGLOBUS 2000 SRL, proiectant: SC PILOT TEAM SRL a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. SEF BIROU Liliana IOVAN Te Red - S.P.-2 ex XX. CONSILIER