keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 306/28.07.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă industrială, servicii şi depozitare", str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara

28.07.2017

Hotararea Consiliului Local 306/28.07.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă industrială, servicii şi depozitare", str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-009744/30.06.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 22/08.12.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 13/08.06.2017, Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 20/05.05.2017, respectiv Decizia de încadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 15 din 16.03.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă industrială, servicii şi depozitare", str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. EUROWINDOW S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 468/2016, realizat de S.C. TECTONICS ART S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime maxim P+1E, Hmax = 8.00 metri, accesele auto şi pietonale se vor realiza conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-000091/26.01.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax=55%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax=1.5, spatii verzi si plantate: min 20% spaţii compacte din suprafaţa terenului conform Deciziei de încadrare nr. 15/16.03.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş..

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă industrială, servicii şi depozitare", str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 2.700 mp, este înscris în CF 427323 (CF vechi nr. 4700 Freidorf) nr. top. 427323 (nr. cad. vechi A 1283/4), teren arabil extravilan Timişoara, aflat sub incidenta art 3 alin (1) din Legea 17/2014, proprietar fiind S.C. EUROWINDOW S.R.L..

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. U04/ 468 - ,,Proprietate asupra terenului"şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Terenul va fi introdus în intravilanul municipiului Timişoara prin grija beneficiarului si va fi impozitat conform zonei D de impozitare.

Art. 6: După aprobarea prin hotărârea Consiliului Local a documentatiei PUZ si RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă industrială, servicii şi depozitare", str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. EUROWINDOW S.R.L.
- Proiectantului S.C. TECTONICS ART S.R.L.
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 01_Plan_de_incadrare_in_zona_PUZ__Eurowindow.pdf

GSPublisherEngine 901.0.14.80

TECTONICS art S.R.L. www.tectonics.ro E-mail: [email protected] RO-300576 Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216 CUI 12754326, J35/190/2000

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA BENEFICIAR:SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

P.U.Z. ZONA INDUSTRIALA SERVICII SI DEPOZITARE

EUROWINDOW S.R.L.

468/2016

PUZ

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

arh.Marius NICORICI-CALANCE

arh.Carmen NICORICI-CALANCE 08.2016 U 01/468

Extravilan Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, nr.cad. 427323

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA INDUSTRIALA- SERVICII SI DEPOZITARE

Extravilan -Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, CF 427323- 2700 MP

ghereta paza

13 5

magazii

Vulcanizare Cafe-bar

Drept de SuperficieUz si Servitute cu titlu gratuitin suprafata de 40 mp aleS.C ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A

hala fabricatie amestecuri de cauciuc

filtru

ha la

cu co

rp bi

ro ur

i

post trafo ST R.

IO AN

S LA

VI CI

cantar

cantar bascula

hala turnatorie

padoc

birouri si

Cabinaportar

2

10 1

S.C. DOIRO AREURO S.R.L.

S.C. Nicola Mazzolin S.R.L.

depozit

cab.portar

bazin pt. ulei cauciuc

11 5

birouri

birouri

STR. OVIDIU COTRUŞ

Hala Hala de depozitare

10 3

10 5

10 7

10 9

ST R.

A NT

ON B

AC AL

BA ŞA11

1

STR. POLONĂ 11

3- 11

5

hala productie

Birouri

STR. RĂSCOALA DIN 1907

11 3

2A

2B1 15

11 7

Casa4A

birou magazii 1

11 A

ST R.

IO AN

S LA

VI CI

11 1

10 91

07

5B 7A

5A5 CCASA

Casa

Garaj

2B 8

2A 3A

3B

ST R.

AN TO

N BA

CA LB

AŞ Adepozit

1

3 3A

Garaj

11 8

12 0

2

1A

casa

2A

10 510

3 1 01

95

97

99 11

6 11

411 2

STR. RĂSCO ALA DIN 1907

93

11

13

8

10

6

14

5

7 9

12

Casa

STR. RĂSCOALA DIN 1907 4 11

010 8 1

06

83

89 91

85

87

10 0

10 41

02

98

ST R.

IO AN

S LA

VI CI

83 A

Servitute de trecere auto si pietonala

transformator

atelier

Casa4 1ST R.

D R.

L IV

IU C

IG ĂR

EA NU

24

35

29 31

33

25 21

23 27 22

17

18

15

2019

16 terasa casate ra

sa

81 79

77

75

96 94

92 90

888 6

73 73

A

ca na

l

16

14

casa

anexagarajCasaterasa Casa 2

18 17 15

22 20

13

11

STR. NICCO LÓ

PAG ANINI

37

35

31 33

30 32

34 gang

ST R.

D UM

IT RU

B AG

DA SA

R

STR. RĂSCOALA DIN 1907

24A

28 26 gang

1

35

2 24

4 6

8 10

12S TR

. R OM

AN IŢ

EI

848 2

depozit

71

69 67

birou

80 A

80 78

76

74 72

Dispensar veterinar

AN EX

A

AN EX

A.

ST R.

IO AN

S LA

VI CI

65 63

61 59

8 6

4 depozit

anexa garaj

anexa

8

12 10 9

7

5

casa

Casa si Garaj

29

27

3 5

2A

2

4

6 1

2A

STR. CO NTEM

PO RANUL

14 1

9

9A

13 A

16 18

20 22

24 26

11 13

57 55

53 A

70 68

666 4

62 Gradinita nr.7

scoala

S.C.IMIA S.R.L. 53 51

scoala

TERASA

2 2A

3

sprijin Festog Centru despecializare

perfectionare

depozit

anexa

anexa

STR. NICCO LÓ

PAG ANINI

7

canton

15

17 19

34

30 32

28

21 23

252 5A

28 A

ST R.

R OM

AN IŢ

EI

7 4

6A

5

3

Gradinita nr.7

2A

2

depozit

49 ANEXA 58

56

54

60

Biserica Romano Catolica

Inspectoratul de Stat Pentru Handicapati

camin

ST R.

IO AN

SL AV

IC I

41 /A

47 45

43 41

39

Fundatia Fonduri de

casa

casa

intrare uscata

ANEXA

52

25 23

21

19 17

15ST R.

D UM

IT RU

B AG

DA SA

R

272 9

31

36

42

40 38

36 A

33

35 44

9

11

11A

13

13A

10

12

14 depozit

6

8

STR. CONSTANTIN NOTTARA

50 48

46 44

42

37 A 3

73 5

33 31

29

40 38

36 ST R.

IO AN

S LA

VI CI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: ________________

Serviciul Banca de Date Urbane

ca referinŃă pentru lucrări în continuare

Data ________________ _____________________

5000

04.12.2015

TEREN STUDIAT IN PUZ

TEREN STUDIAT IN PUZ

TEREN STUDIAT IN PUZ

SP RE

S TA

M OR

A- M

OR AV

IT A

SP RE

T IM

IS OA

RA C

EN TR

U

SP RE

TI MI

SO AR

A C EN

TR U

SPRE UTVIN

SPRE CHISODA

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

1:10 000

INCADRARE IN PUG TIMISOARA

PLAN DE INCADRARE IN P.U.G.

35M

PARC INDUSTRIAL FREIDORF

LIN IE

C FR

CAN ALU

L BE GA

CA LE

A SA

GU LU

I

CARTIER FREIDORF

STRADA OVIDIU COTRUS

LIN IE

CF R

ST R.N

ICO LA

E A ND

RE ES

CU

ST R.

IOA N S

LA VIC

I

ST R.

AN TO

N B AC

AL BA

SA

UTR 58

UTR 58

PLAN INCADRARE IN ZONA

PLAN INCADRARE IN TERITORIU PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU

1:5000

Sistem de prelecție stereogratic 1970-locol tur de pal dial MUNICIPIUL TIMIȘOARA - Secret de serviciu: ROMANIA-Județul Timis PL ANȘ A 13 ' -, PLANȘA 8 204,5 > A SSN e | | A | ) ST = | 1 md . Tealr : j a de | PRIMĂRIA pr d SO PND TIMIȘOARA , | | d P , CR, PO Ă d E SE EHS RS AN CF d 6 e CI = CA . , CR = e : N „= A „A , , q 3 | CD $ a, _ “LS NAIVI D Ra b DP MN, SI « a LI e , ii 5 Şi 5) + 5 1 - , a. U , _ R i A Ă , G SE Ri A îi A n i —_ d A 7 : d TH n X H a 4 & Ad A Fat? A _ - : WU 3 RA Q Ă , «PIATA AN Q LIBERARIN, > | / SSPR - HA REST O + ERĂ > c b d Xe A 7 [ E CI Op N; ! > AR 4 d D 4, d a» : N, A 5 a i EN DERMATIN (7 3 gi PRETIM | II : < OA E Cat A POL fr D SI | UI _— x , : NI N: a E _ N P > A SC SA ZT N _ LLP E ; | oa _ f 4 , Cc Z MÂNIE VP , FSE CETE EEE EEST EREI TELE PPE ATEU TNT E VE ET TOTI TIT III RE A PETE ET ZOR EP ECE EI AZ 8, — RA NÎNICOLA MAZZO A 3 A 2 VI ci Cc fs) SA /< NL > BERGANINI DEX E | cat) ——_ SI. / ' ITY TRANS. DK) SCARA 1:5000 Executat le LC.O-T.A. le sani 2000 pria reducerea si deriverua șionulul le score lmprimut fa LC.O.TA. la mel 2000
[1 2000 Sistem de proiecție stereogrufic 1970-local 'Plun de relerință Marea Neagra 1975 ROMANIA-județul Timis. MUNICIPIUL TIMIȘOARA PLANȘA 12. a-PE/LIALA COMTIM CA arbură fi AUTOBAZA UTVIN CX N FILIALA DE TRANSP — ŞI CÂI FERATE n SC COMTIM SA. TIMISOARA : NE, Velo UZINA FRIGORIFICA. C. COMTIM-CARNEX SA TIMISOARA (= : Vad V [ded REC La MA „E MC X - SCCONTIM SA i, RA filiala Comtim Carnet, SCARA 1:5000 IVAN, =, - | a E o Secret de serviciu Executat '& |.C.O.T.A. în omul 2000 prin reducerea și deriversa plenului la scara 1:500 imprimat ie LCOTA, În 2000
UTR 58 43
REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIULU LEGENDA LIMITE LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE LIMITA UNTATILOR TERITORIALE DE REFERINTA — ZONIFICARE FUNCTIONALA su] ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTII ARE) COMPLERE DE INTEREDGERERAL ZONE, PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (P.- P+2) / (PESTE P+2) ZONA INSTITUT SI SERVICII PUBLICE [ZONA UNTATIINDUSTRIALE BIBI ZO DEPOZITARE, PRESTARI SERVCII SEI ZONA UNITATI AGRICOLE PE SPATII VERZI AMENAJATE BE FONT DETROIT ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNAL /CMITIRE ZONA CONSTRUCTIIAFERENTE LUCRARILOR ZONA RUTIERASI CONSTRUCTII AFERENTE CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII ZONA NAVALA Sl CONSTRUCTII APE, OGLINZI DE APA / PORT. PADURE PARC TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA. fm DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE — GENTURA OCOLITOARE - INEL V / LEGATURA AUTOSTRADA. 3 STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STR: TRASEE PIETONALE MAJORE INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE = E PODURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU GE — REGLEMENTARI — CU VALOARE ISTORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA i ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONADE PROTECTIE CF. ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO = CREAT ORI DE EU CE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE LII]. INTERDICTIE TEMPORARA DE Cats RUIRE PANA LAAPROBARE FUZ / PUD INTERDICTIE DEFINITIVA. DE CONSTRUIRE

Atasament: Rap_inf_si_cons_publ_extrav_TM_Eurowidow.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2017 — 000258/ 23.02.2017 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - Documentaţia: PUZ - ZONA INDUSTRIALĂ, SERVICII ŞI DEPOZITARE; - Amplasament: Str. Ovidiu Cotrus CF 427323, extravilan, Timişoara; - Beneficiar: S.C. EUROWINDOW S.R.L. - Proiectant: S.C. TECTONICS ART S.R.L. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 18.01.2017 — 12.02.2017. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul Zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 43/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificati : - BESNEA GHEORHE si BESNEA RODICA (beneficiari PUZ 78/2012, propr teren CF 4271264, CF 427163) - Str. Romanitei nr. 16 ; - SC M&V COMPANY SRL (proprietar teren CF 426184, CF 433828) — str. Circumvalatiunii nr. 67 ; Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul NICA OVIDIU PAVEL BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, organizata in data de 31.01.2017, intre orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului. Nu s-au formulat obiecții. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/29.07.2016, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „ZONA INDUSTRIALĂ, SERVICII SI DEPOZITARE ”, Str. Ovidiu Cotrus CF 427323, extravilan, Timişoara, beneficiari S.C. EUROWINDOW S.R.L., a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. CONSILIER Liliana IOVAN TPI Red- LI. -2ex

Atasament: Memoriu_PUZ_Eurowindow.pdf

PUZ ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Pag .1 / 14 NR.PROIECT 468/ 2016/PUZ

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrarii :PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Nr. proiect : 468/2016 Proprietari : EUROWINDOW S.R.L. Elaborator : TECTONICS ART S.R.L.. (Proiectant) Data elaborării : DEC. 2016 Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2 OBIECTUL LUCRĂRII Prezenta documentatie are ca obiect realizarea unui studiu urbanistic în extravilanul localitatii Timisoara, in partea sudica, pe parcela nr.cad. 427323 in vederea construirii unor spatii industriale, de depozitare si servicii.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc conditiile pentru:

 Utilizarea functionala a terenului, in relatie cu planurile de urbanism aprobate in zona;

 Reglementarea caracterului extravilan al terenului;

 Trasarea si profilarea viitoarelor drumuri in corelare cu cele existente sau prevazute prin planurile de urbanism;

 Modul de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor;

 Realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate;

 Amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent. Obiectul P.U.Z.-ului consta în analiza, evaluarea şi analizarea problemelor funcţionale, tehnice şi

urbanistice din zona, ţinându-se cont de Planului Urbanistic General Timisoara, a Planul de Amenajare a Teritoriului şi de noua strategie de dezvoltare urbana a administraţiei locale si judetene.

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE Documentatia este intocmita in conformitate cu : -Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri realizarea locuintelor cu modificarile ulterioare . -H.G.R. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificarile ulterioare -G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000. -Aceasta documentatie stabileste conditiile strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, aceste prevederi realizandu-se etapizat in functie de investitor – beneficiar, dar inscrise coordonat in prevederile de P.U.Z.

TECTONICS art sa. arhitectura ÎN www.tectonics.ro E-mail: RO-300576 Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216 design urbanism

PUZ ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Pag .2 / 14 NR.PROIECT 468/ 2016/PUZ

-La elaborarea proiectului s-au avut in vedere prevederile P.U.G. – Timisoara si a propunerilor noului PUG Timisoara, de asemenea corelarea cu prevederile studiilor intocmite anterior in vecinatate. -Suportul topografic intocmit este in sistem STEREO 70 iar planul de situatie are viza ANCPI .

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII.

2.1.EVOLUTIA ZONEI Vecinatatea cu teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara determina o dezvoltare ampla a

zonei. In cadrul propunerilor de organizare urbanistica a noului PUG Timisoara s-a stabilit potentialul de dezvoltare al municipiului pe terenuri destinate organizarii zonei industriale, de depozitare si servicii.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN ZONA Terenul studiat este amplasat în partea sudica a municipiului Timisoara. Terenul studiat, actualmente teren arabil extravilan, de 2700 mp, este din format dintr-o singura

parcela:

Zona studiata în documentatia de fata este accesibila dinspre nord de pe str. Ovidiu Cotrus. În vecinatatea terenului studiat, în partea vestica, estica si sudica se afla parcele de teren agricol,

respectiv teren construit intravilan care,prin PUG Timisoara, adapteaza functiuni de productie si depozitare, de comert si servicii.

Din concluziile generale ale Planului Urbanistic General Timisoara mentionam: - pozitia terenului îi confera o poziţie importanta în cadrul retelei de localitati din judeţ - pentru realizarea investitiei se are în vedere extinderea suprafeţelor ce vor fi propuse a fi

cuprinse în intravilanul extins al localitatii Timisoara; - soluţiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zonă, ţin cont de concluziile documentatiilor

întocmite şi de avizele in zona , dar şi de trama majora propusă prin P.U.G. Timisoara şi prin PUZ-uri aprobate in zona;

- echiparea edilitara se propune a se realiza prin extinderea de retele apã – canal de la sistemul local , lucrãri care vor fi corelate cu alte PUZ-uri din zonã.

Zona studiată în cadrul Planului Urbanistic Zonal, cu o suprafaţa de 2700 mp, are următoarele caracteristici dominante:

- situarea terenului într-o zonă destinata prin reglementările documentaţiilor de urbanism, ca fiind o zona destinata spatiilor pentru depozitare si servicii; - situarea terenului în cadrul unui vast teren arabil, delimitat - la Sud: DE 1294 (pamant) - la Nord: Str. Ovidiu Cotrus – vis-à-vis se afla o hala de depozitare cu spatii de birouri - la Est: teren proprietate privata fara constructii Zona detaliată în P.U.Z. are o suprafaţă de 2700 mp, teren agricol. Terenul este imprejmuit si este traversat de o retea electrica de mediue tensiune de 20kV. Tipul de proprietate asupra terenului ce include zona studiată este cel de proprietate privata a

persoanelor juridice. Proprietara terenului este firma EUROWINDOW SRL. Zona de locuinte cea mai apropiata se afla la 210 m fata de terenul studiat. 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Pe amplasamentul precizat mai sus, definit prin CF 427323 şi nr. cad. 427323, beneficiara doreste sa realizeze un PUZ pentru construirea unei hale cu functiunea industriala, servicii si depozitare, ca regim de inaltime de pâna la P+1E, cu structura de rezistenta metalica si beton. Terenul este plan si are stabilitatea generala asigurata. Din punct de vedere seismic, amplasamentul se înscrie, conform normativului P 100-1/2006, în zona cu hazard seismic, pentru care se vor considera ag = 0,16g şi Tc = 0,7 sec. Conform STAS-ului 6054-77, adâncimea maxima de înghet, aferenta amplasamentului, este de 60…70 cm. Geomorfologic, amplasamentul se afla în zona de Vest a tarii.

Nr. crt.

Proprietari Nr. CF Nr. top Suprafata totala din CF

1. Societatea EUROWINDOW S.R.L.

427323 427323 2700 mp

PUZ ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Pag .3 / 14 NR.PROIECT 468/ 2016/PUZ

Geologic, pe adâncimea pe care intereseaza în cazul de fata, zona se caracterizeaza prin depozite aluvionare cuaternare recente (halocen superior), reprezentata prin pamânturi argiloase în care apar intercalatii de nisipuri si prafuri. Datele climatice ce pot fi luate în considerare cu caracter informativ, luate din Atlasul climatologic al României, din care se mentioneaza cele mai importante pentru amplasamentul în cauza, sunt : Temperatura aerului : minim absoluta : -29,3 0C ; maxim absoluta: +40 0C ; media lunara maxima :+(21…22)0C ; media lunara minima – (1…2)0C. Precipitaţii : media lunara maxima : 70…80 mm ; cantitatea maxima: 100 mm/24 ore ; media anuala: 600…700 mm. Vânt, directi predominante : Nord-Sud : 16% ; Est-Vest :13 %. Categoria geotehnica : 1 (risc geotehnic redus). Metoda de cercetare aleasa este cea prin foraje sau sondaje deschise în pământuri, STAS 1242-76. Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice concrete ale terenului de fundare, pe amplasament, s- au realizat un foraj geotehnic F1, pâna la adâncimea de 6,00 m si o penetrare dinamica usoara cu con. Din forajul executat s-au prelevat probe tulburate de pamânt în vederea determinarii în laborator a caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare. Stratificatia geotehnica, pusa în evidenta de forajul efectuat, este urmatoarea: - 0,00…0,30 m, strat vegetal; - 0,30... 2,70 m, praf argilos, gri maroniu, plastic consistent; - 2,70…6,00 m, praf nisipos, gri albicios, plastic consistent, strat neepuizat. Din probele de pamânt prelevate, precum si pe baza prelucrarii penetrarii dinamice usoare cu con, s-au determinat caracteristicele geotehnice si mecanice ale terenului folosite pentru calculele de rezistenta, dupa cum urmeaza: - greutatea volumică: γ = 18,8 KN/m3; - limitele de plasticitate: W L=31, WP=14, IP= 17; - porozitatea: n = 43 %; - indicele porilor: e = 0,6 ; - modulul de deformaţie edometric: M2-3 = 76 daN/cm2; - unghiul de frecare: ø =20,40 ; - coeziunea: c = 0,15 daN/cm2. Apa subterana a fost interceptată la adâncimea de 3,70 m. In baza celor de mai sus afirmate precum si din datele tehnice inserate în fişa stratigrafica, se pot trage urmatoarele concluzii si recomandari: - terenul bun de fundare este constituit din stratul de praf argilos, gri maroniu, plastic consistent, aflat începând de la 0,30 m adâncime; - se propune o cota minima de fundare la 80 cm adâncime; - pentru o adâncime de fundare de 2,00 m si o latime a talpii de 1,0 m, la încarcari din gruparea fundamentala de calcul, se considera o presiune conventionala de calcul pconv. barat.= 230 kPa, pentru alte adâncimi de fundare si latmi ale talpii se vor aplica corectiile necesare precizate de STAS-ul 3300/2-85, considerând K1= 0,05 şi K2 = 2,0 si se estimeaza ppl=266 kPa, pcr=325 kPa ; - cota de fundare propusa respecta conditia de adâncime maxima de înghet, pentru acest amplasament, definita de STAS-ul 6054-77 ca fiind de 70 cm; - nivelul apelor freatice a fost interceptat la adâncimea de 3,70 m, dar un nivel maxim se poate estima a fi la 1,80 m adâncime, iar un nivel mediu la 2,00 m, valori mai exacte pot fi obtinute doar pe baza unor investigatii de lunga durata; - clasa de expunere, conform NE 012/1-2007: XC2+XF1; - clasa de cloruri continute 0,20; - seismic, amplasamentul se încadreaza în zona de hazard seismic pentru care se considera ag = 0,16g şi Tc =0,7 sec., clasa de importanta : IV categoria de importanta: D;

PUZ ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Pag .4 / 14 NR.PROIECT 468/ 2016/PUZ

- prezentul studiu serveste doar pentru obtinerea de informatii geotehnice generale, pentru proiectare sunt necesare studii geotehnice detailate la fiecare constructie ȋn parte; - nu sunt necesare sprijiniri ale gropilor de fundare si nici epuismente pâna la 1,50 m adâncime; - la executia acestor tipuri de lucrari se vor respecta normele de protectie a muncii, în vigoare, prin grija beneficiarului si a constructorului.

2.4.CIRCULATIA Parcela care face obiectul studiului, in situatia actuala, au accesul dinspre Timisoara de pe str.

Ovidiu Cotrus care face legatura intre zona industrial Freidorf cu Calea Sagului .

2.5.OCUPAREA TERENURILOR Amplasamentul totalizeaza o suprafata de 2700 mp. Folosinta actuala a parcelei studiate –teren arabil in extravilan. Zona nu prezinta riscuri naturale. Principalele disfunctionalitati semnalate sunt urmatoarele: -lipsesc dotarile edilitare: canalizare, telefonie .

2.6. ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTĂ Proprietatea are 2700 mp si actualmente are actualmente destinatia de teren agricol. Terenul

proprietate este amplasat in extravilanul Municipiului Timisoara avand urmatoarele vecinatati: - la Nord: Str. Ovidiu Cotrus - la Sud: DE 1294 (pamant) in curs de amenajare - la Est: teren proprietate privata A1283/3 - la Vest teren proprietate privata cad.Cc 1283/4, A1283/4/2

Căi de comunicaţie Zona studiata este înconjurată de teren arabil respectiv parcele de teren pentru construirea de

spatii industriale. Terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal este plan, cu caracter arabil, are acces rutier dinspre str. Ovidiu Cotrus strada asfaltata. Alimentare cu apa şi canalizare – situatia existenta

i. În zona studiata exista reţea de alimentare cu apă şi canalizare, figurata pe planul de lucrari edilitare, conform avizului de amplasament emis de s.c. AQUATIM s.a.:

- retea de apă: - Str. Anton Bacalbasa – Dn 600 mm; Cea mai apropiata retea de canalizare se afla tot pe str. Anton Bacalbasa, dar de abia la intersectia

strazii cu str. Ovidiu Cotrus - retea de canalizare: - Str. Anton Bacalbasa – D = 400 mm.

Alimentarea cu gaze naturale

Conform aviz al Eon Gaz, exista retea de gaze pe strada Ovidiu Cotrus. Alimentarea cu energie electrica

Conform aviz eliberat de S.C. Enel Distributie BANAT”, amplasamentul este afectat de instalaţii electrice de distributie si furnizare energie electrica s-a instituit o zona de protectie de 5 m dreapta stanga de conductori.

Telefonizare Conform aviz al Telekom, nu detine retele în zona studiata.

2.7. PROBLEME DE MEDIU Relatia cadrul natural – cadrul construit In zona nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul avand o vreme

indelungata folosinta in principal agricola. In acest moment si in viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregatite pentru

dezvoltare in acord cu functiunile urbane si implicit industriale, este in continua crestere. Tinand cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

In prezent zona de sud a strazii Ovidiu Cotrus este dotata cu retea de canalizare centralizata, doar cu retea de distributie a apei potabile, iar apele pluviale de pe intreaga zona sunt preluate de canalele de desecare.

PUZ ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Pag .5 / 14 NR.PROIECT 468/ 2016/PUZ

Evidentierea riscurilor naturale si antropice Nu sunt riscuri naturale sau artificiale in zona studiata sau in vecinatati. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii

edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona : Nu este cazul Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie :Nu este cazul. Evidentierea potentialului balnear si turistic :Nu este cazul.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI Zona a fost luata in studiu la comanda beneficiarului S.C. EUROWINDOW S.R.L. Timisoara ce

doreste dezvoltarea unei zone industriale, de servicii si depozitare. Prin CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 3220/29.07.2016– eliberat de Primaria Municipiului

Timisoara se recomanda elaborarea Planului Urbanistic Zonal cu respectarea conditiilor prevazute in P.U.G. al Municipiului Timisoara.

Terenul din zona studiata este proprietate privata, iar proprietarii de teren din zona fac solicitari de amplasare pentru diverse investitii, in principal industriale, destinate serviciilor, comertului si depozitarii. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica faciliteaza accesul populatiei la luarea deciziilor din administratia publica, la consultarea documentatiilor de amenajare a teritorilui si urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate si integrate in aceste documentatii. Consultarea populatiei se realizeaza prin anunturi publice, consultare in diferitele faze de elaborare si dezbatere publica.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Conform prevederilor P.U.G. Timisoara terenul studiat este in extravilan, in vecinatatea de

functiunilor de servicii, depozitare, productie nepoluanta, altele decat locuirea. In urma solicitarilor beneficiarilor, se propune realizarea unei zone industriale, servicii si

depozitare, in corelare cu reglementarile existente pentru teritoriul in care este amplasata, respectiv cu alte dezvoltari propuse in vecinatate.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. Solutia urbanistica in cadrul studiului se coreleaza cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL

al Municipiului Timisoara elaborat anterior cat si cu P.U.Z.-urile elaborate sau in curs de elaborare din vecinatate, integrand zona cat mai coerent in viitoarea dezvoltare urbanistica.

Propunerile Planului General, in curs de executie s-au concentrat asupra: -CIRCULATIEI MAJORE DIN TERITORIU -ZONIFICAREA FUNCTIONALA -ECHIPAREA EDILITARA

Propunerile de urbanism pentru parcela studiata se incadreaza ca si functiune in prevederile studiate in noul PUG Timisoara. terenul studiat se situeaza din punct de vedere al zonificarii functionale în vecinatatea U.T.R. 58, Zona mixta cu destinatie de productie, servicii si depozitare.

Zonificarea functionala are in vedere pozitia in teritoriu functiunea propusa fiind: -zona industriala, de servicii si depozitare.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata este amplasata în cadrul unui teren arabil, situat în extravilanul Municipiului Timisoara. Tinând cont de proximitatea cu Calea Sagului, precum si de expansiunea zonelor de productie si depozitare, ideea valorificarii cadrului natural trebuie privita prin prisma asigurarii unor suprafete verzi de minimum 20% din suprafata studiata.

Solutia aleasa pentru zona industriala, de servicii si depozitare, a avut în vedere prevederile normativelor în vigoare cu privire la forma, dimensiunile platformelor astfel încât si permita accesul si circulatia in incinta, tinând cont de functiunea propusa.

PUZ ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Pag .6 / 14 NR.PROIECT 468/ 2016/PUZ

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI În conformitate cu prevederile din PUG Timisoara, zona adiacenta unei artere principale de circulatie, urmeaza a se mobila pe ambele parti cu obiective de tip industrial, servicii si depozitare si societati economice. Accesul la obiectiv, se va face prin intermediul strazii Ovidiu Cotrus cat si din strada noua propusa a se realiza adiacent laturii sudice a parcelei. In configurarea retelei de drumuri se va tine cont de acordul de principiu al Comisiei de Circulatie Timisoara.

In incinta se vor prevedea alei carosabile, platforme si parcaje. Vor fi respectate caile de interventie pentru masinile de pompieri prevazute in Normativul

P118/1999. Zonele de protectie ale drumurilor Zonele de protectie ale drumurilor sunt stabilite in functie de categoria si amplasarea acestora. 3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI Interventiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au

condus la urmatoarele principii de lucru: - generarea (din punct de vedere functional) a unei zone industriale si depozitare si birouri - asigurarea accesului în zona studiata - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu energie electrica, gaz metan, apa si a canalizarii

pentru viitoarea dezvoltare. Stabilirea acestor propuneri s-a facut în concordanta cu prevederile P.U.G. Timisoara si corelat cu

celelalte interventii din zona. Confortul ridicat de functionare impune:

- realizarea si modernizarea acceselor rutiere majore la zona studiata - realizarea drumurilor interioare si platformelor din incinta - echiparea edilitara completa

Prin propunerile de urbanism parcela studiate s-a zonificat dupa cum urmeaza :

– un lot destinat functiunilor de servicii si depozitare cu zona de spatiiu verde si circulatii Constructia va contine ca si functiuni spatii industriale, de depozitare si asamblare tamplarie PVC si spatii de birouri cu showroom de prezentare, vestiare, grupuri sanitare conform legislatiei. Bilant teritorial

Constructiile cuprinse in aceasta zona vor fi prevazute cu accese carosabile, parcaje, spatii verzi conform destinatiei si capacitatii acestora avand in vedere H.G. 525/1996 de aprobare a Regulamentului – general de urbanism-anexele 1-6, precum si Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal intocmit. Regimul de inaltime maxim va fi : P+1E Pentru zona se prevede un procent de ocupare a terenului (POT) maxim de 55 %. Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de maxim 1.5 Se impune un procent de 20% spatiu verde pe parcela.

Reglementari – configurare spatiala Configuratia spatiala a zonei prevede dezvoltarea pe sit a unei zone industriale, servicii si depozitare.

SUPRAFATA TOTALA A ZONEI STUDIATE

EXISTENT

mp

PROPUS

mp

%

2700 2700 100,00 Teren arabil 2700 - 100,00

Zona industriala, de servicii si depozitare

- 1485 55.00

Spatii verzi - 540 20.00

Cai de circulatie,parcaje,trotuare publice

- 226 8.37

Cai de circulatie,parcaje, trotuare, platforme in incinta

449 16.63

PUZ ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Pag .7 / 14 NR.PROIECT 468/ 2016/PUZ

Pe terenul proprietate, in zona verde, se prevede amplasarea de functiuni edilitare: post trafo, bazine de retentie ape pluviale, statii de pompare. Se vor asigura locuri de parcare pentru angajati, vizitatori si pentru aprovizionare, proportional cu dimensiunile si capacitatea constructiilor ce se vor realiza . Accesele auto propuse vor fi atat dinspre str. Ovidiu Cotrus cat si dinspre stada nou creeata la sudul parcelei (prelungirea strazii Bacalbasa .

Amplasarea constructiilor pe parcela Avand in vedere configuratia zonei, precum si retragerile impuse fata de LEA 20kV, se propun urmatoarele: Amplasarea constructiilor fata de limitele frontale ale parcelei se va face cu respectarea alinierii din zona, pe parcelele invecinate si cu respectarea unei retrageri de min. 16,20 m fata de aliniamentul stradal. Distantele recomandate ale cladirilor fata de limitele laterale ale parcelei sunt de min 2.00 m,cu respectarea Codului Civil iar fata de fundul de proprietate(spre DE 1294) sunt de 10.00 m. Distantele intre cladirile de pe parcele invecinate vor respecta Codului Civil . Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 119/2014 la Ministerului Sanatatii. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de siguranta intre cladiri conform Normativului P118/1999. Solutia propusa a avut in vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a cailor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

Lucrări necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila: a. Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă potabila pentru zona studiata se va face de la sistemul centralizat de alimentare cu apa potabila al municipiului Timisoara, existent pe str. Anton Bacalbasa si administrat de s.c. AQUATIM s.a..

Acest lucru se va face prin extinderea retelei de apă de pe str. Anton Bacalbasa cu o teava De.125x7.4 mm pe o lungime de 450 m pana in dreptul investitiei.

Alimentarea cu apă rece potabilă a cladirilor propuse se va face de la reteaua extinsă de la care se prevede un bransament din PE-HD, PE100, Pn10, De.63x3.8 mm, care va alimenta clădiriile propuse prin PUZ. Lungimea retelei de apa propusa in incinta este de L = 100 m.

La cca. 2 m fata de limita de proprietate se va monta un camin de apometru pentru masurarea debitului de apa consumat.Presiunea necesara la bransament este de 1,5 atm.

Pentru refacerea rezervei de incendiu, se va executa un foraj de mica adancime, care va alimenta direct rezervorul de incendiu propus.

Pentru stingerea unui eventual incendiu din rezervorul de apa pentru incendiu cu un volum util V=54 mc, apa este pompata prin intermediul unei statii de pompare in reteaua de apa pentru incendiu, mobilata cu 2 hidranti supraterani de incendiu. Reteaua de incendiu va fi realizata din tuburi PE-HD, PE100, Pn6, De.125x7.1 mm, lungime de L = 180 m.

b. Canalizarea menajeră

Sistemul de canalizare stabilit pentru zona de PUZ aflata in studiu va fi de tip separativ in incinta, preluand strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare ale unitatii.

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara, aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a.. Acest lucru se va face prin extinderea retelei de canalizare de pe str. Anton Bacalbasa, D=400 mm pe o lungime de 185 m pana in dreptul investitiei. Apele uzate descărcate, in final sunt descarcate la statia de epurare a municipiului Timisoara. Canalizarea menajera din incinta se va executa din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=250 mm, lungime 80 m si se va amplasa in zona de circulatie nou propusa.

La cca. 2 m de limita de proprietate se va prevedea un camin de racord D=1,0 m. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la

distante de maxim 60 m. Canalizarea propusă va functiona gravitational.

PUZ ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Pag .8 / 14 NR.PROIECT 468/ 2016/PUZ

c. Canalizarea pluviala Apele de ploaie de pe constructii sunt colectate de o retea de canalizare pluviala si descarcate in

bazinul de retentie, iar cele de pe zona de circulatie sunt colectate de rigole, pre-epurate intr-un separator de namol si hidrocarburi (SNH) si apoi descarcate in bazinul de retentie – BR – amplasat in zona verde la limita sudica a zonei. Din bazinul de retentie, apa pluviala este descarcata controlat, dupa momentul ploii, in canalizarea stradala de pe str. Anton Bacalbasa prin intermediul unei statii de pompare si a caminului de racord. In perioada verii apa se va folosi si la udat zone verzi.

Pe conducta de descarcare ape pluviale din bazinul de retentie în căminul de racord se prevede un debitmetru pentru măsurarea debitelor descarcate.

In incinta conductele de pluvial vor fi realizate din PVC-KG, D=315 mm, pozate ingropat, avand lungimea de 80 m.

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusă va functiona gravitational.

Debitul de apa pluviale este: Q PL = 40,5 l/s = 0,0405 mc/s Volumul anual al apelor pluviale va fi:

Vanual = 1.701 mc/an Volumul bazinului de retentie ape pluviale: VB.R.= 156 mc.

Apele pluviale din bazinul de retentie vor fi descarcate prin pompare fiind prevăzută o pompă de Q=4 l/s care goleşte bazinul în 12 ore.

Debitul de ape uzate de pe intreaga incinta evacuată la canalizarea orasului este: Q UZ TOTAL = 0,35 + 4,0 = 4,35 l/s

BREVIAR DE CALCUL ALIMENTARE CU APĂ

Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1:2006 “Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane şi rurale”, STAS 1343/2-1989 “Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă pentru unităti industriale” şi STAS 1478/1990 “Alimentarea cu apă la constructii civile şi industriale”

Suprafata totală a zonei studiate este de 2.700 mp si cuprinde o parcela de servicii si depozitare, drumuri de acces, echipare tehnico-edilitară si zone verzi.

Numãrul total de persoane din cadrul zonei industriale va fi de 20.

1.NECESARUL DE APĂ Debitele specifice avute în vedere pentru dimensionarea surselor sunt: - 20 l/om,zi pentru angajati TESA; - 50 l/om,zi pentru angajati – muncitori; - 1,0 l/mp,zi pentru spalare/igienizare suprafete.

- angajati TESA: - 8 persoane x 20 l/om,zi = 160 l/zi : 1.000 = 0,16 mc/zi - angajati muncitori: - 12 persoane x 50 l/om,zi = 600 l/zi : 1.000 = 0,60 mc/zi - apă tehnologică: 5,0 mc/zi = 5,00 mc/zi - suprafete spalare: 1.000 mp/zi x 1,0 l/mp,zi = 1.000 l/zi : 1.000 = 1,00 mc/zi

N = 0,16 + 0,60 + 5,0 + 1,00 = 6,76 mc/zi 2.DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL

Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi ) Q S ZI MED = k p x k s x N unde :

Kp =1,007 – coeficient ce ine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune şi retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006 Ks =1,15 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343/1-2006

Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 6,76 = 7,83 mc/zi = 0,09 l/s

Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi )

PUZ ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Pag .9 / 14 NR.PROIECT 468/ 2016/PUZ

Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED unde :

K ZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1- 2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

Q S ZI MAX = 1,30 x 7,83 = 10,18 mc/zi = 0,12 l/s

Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h ) Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 24 unde :

K O = 2,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006, tabel 2.

QS ORAR MAX = 2,0 x 10,18 / 16 = 1,27 mc/h = 0,35 l/s

Debitele necesare sunt: Q S ZI MED = 7,83 mc/zi = 0,09 l/s Q S ZI MAX = 10,18 mc/zi = 0,12 l/s Q S ORAR MAX = 1,27 mc/h = 0,35 l/s

3.INCENDIU Pentru stingerea unui eventual incendiu se prevede o retea de alimentare cu apa pentru incediu

dotata cu hidranti exteriori, care sa asigura QIE = 5 l/s. Pentru rezerva intangibila de incendiu se prevede un bazin cu volumul util de 54 mc si o statie de pompare, care vor alimenta retaua de apa pentru incendiu.

Refacerea rezervei de incendiu este prevazuta la 24 h, rezultand un debit de refacere de : qr i = 54 mc/24 h = 0,63 l/s

4.DIMENSIONARE SURSA

Debitul de bransament = debitul de consum menajer+ debit refacere volum incendiu Qbr = Q S ORAR MAX + qr i = 0,35 l/s + 0,63 l/s = 0,98 l/s

CANALIZARE MENAJERA

Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un numar de 20 persoane. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat pentru nevoi igienico sanitare:

Debitele evacuate sunt: Q U ZI MED = 7,83 mc/zi = 0,09 l/s Q U ZI MAX = 10,18 mc/zi = 0,12 l/s Q U ORAR MAX = 1,27 mc/h = 0,35 l/s

CANALIZARE PLUVIALA Apele de ploaie de pe constructii sun colectate de o retea de canalizare pluviala si descarcate in bazinul de retentie, iar cele de pe zona de circulatie sunt colectate de rigole, pre-epurate intr-un separator de namol si hidrocarburi (SNH) si apoi descarcate in bazinul de retentie – BR – amplasat in zona verde la limita sudica a zonei. Din bazinul de retentie, apa pluviala este descarcata controlat, dupa momentul ploii, in canalizarea stradala de pe str. Anton Bacalbasa prin intermediul unei statii de pompare. Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, conform STAS 1846-2/2007 – „Canalizări exterioare” şi STAS 9470-73 - „Ploi maxime” debitul pluvial se calculează cu relatia:

Qpl = S x ø x I x m, unde m- coeficient adimensional egal cu 0,8 pentru t< 40 min. Suprafata totală a zonei studiate este de 2.700 mp, respectiv 0,27 ha. Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: Constructii S = 1.485 mp Drumuri S = 675 mp Zona Verde S = 540 mp -acoperişuri coef. de scurgere ø = 0,90 -drumuri coef. de scurgere ø = 0,85 -spatii verzi coef. de scurgere ø = 0,05

PUZ ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Pag .10 / 14 NR.PROIECT 468/ 2016/PUZ

Ø = 700.2

05,054085,067595,0485.1  = 0,75

Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/2. t =durata ploii

t = tcs + av

L = 5 +

42

87 = 7 minute

tcs = 5 minute pentru zonă de ses va = 42 m/min - lungimea colectorului este de 87 m I= 250 l/sxha - pentru durata de 7 minute şi frecventa de 1/2 Q PL = 0,27 x 0,75 x 250 x 0,8 = 40,5 l/s = 0,0405 mc/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an Vanual = 40,5 x 7 x 60 x 100/1.000 = 1.701 mc/an

Volumul bazinului de retentie ape pluviale:

V = 2

1 x

c

r

t

t 2 x QPL x k1 /9 =

2

1 x

10

202

7

302 x 40,5 x 0,06 = 156 mc

Volumul bazinului este: VB.R.= 156 mc

Apele pluviale din bazinul de retentie vor fi descarcate prin pompare fiind prevăzută o pompă de

Q=4 l/s care goleşte bazinul în 12 ore. Debitul de ape uzate de pe intreaga incinta evacuată la canalizarea orasului este: Q UZ TOTAL = 0,35 + 4,0 = 4,35 l/s Alimentarea cu energie electrica In zona propusa vor aparea noi consumatori de energie electrica, dupa cum urmeaza: hala

destinata activitatii de servicii si depozitare. Pentru zona studiata s-a propus realizarea unui post de transformare in anvelopa (PTA ) pentru

utilitatile comune aferente zonei deservite (statii de pompare, epurare, foraje, iluminat stradal). Pentru consumatorii stradali s-a propus realizarea unui post de transformare in anvelopa (PTA)

avand o putere de 450 KVA.. Postul de transformare se va alimenta de la liniile de medie tensiune existente in zona. Distributia energiei electrice de la postul de transformarela consumatori se propune sa fie facuta

in cablu (linii electrice subterane – LES JT) la tablourile generale ale consumatorilor industriali si tablourile aferente utilitatilor comune.Toti consumatorii aferenti utilitatilor comune vor fi contorizati individual.

Iluminatul stradal al zonei se va realiza cu corpuri de iluminat stradal echipate cu lampi cu vapori de sodiu 250 W, montate pe stalpi metalici (Hutil = 9 m).Alimentarea corpurilor de iluminat se va realiza in cablu subteran tip CYAbY.

Toate lucrarile se vor realiza de catre SC ELECTRICA SA, conform proiectelor realizate de aceasta, sau de catre firme specializate, agreate de catre SC ELECTRICA SA.

Retelele electrice se vor realiza respectand distantele fata de celelalte instalatii, impuse de normativele aflate in vigoare.

Reteaua de telefonie Reteaua de telefonie se va realiza prin extinderea retelelor existente ale furnizorilor de servicii de

telefonie. S-a prevazut realizarea unor DISTRIBUITOARE DE TELEFONIE de la care se vor realiza bransamentele de telefonie pentru consumatorii industriali noi aparuti.

Reteaua de TV prin cablu Se va realiza prin extinderea retelelor existente ale prestatorilor de servicii de TV in cablu. Se vor realiza retelele de distributie TV cablu aeriene, pe stalpi de iluminat stradal, de la care se vor realiza bransamentele de TV in cablu pentru scarile de bloc si spatiile comerciale. La proiectare si executie se vor respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare.

PUZ ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Pag .11 / 14 NR.PROIECT 468/ 2016/PUZ

POSTURILE DE TRANSFORMARE PROPUSE SE VOR ECHIPA CU TRANSFORMATOARE USCATE, CARE NU PREZINTA RISCURI RISCURI CU PRIVIRE LA POLUAREA MEDIULUI.

Alimentarea cu gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va realiza prin extinderea retelei de distributie gaze naturale din zona. Solutia de alimentare cu gaze naturale va fi stabilita de catre Eon Gaz care va elibera si cota de gaz aferenta obiectivului.

Gospodarie comunala Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face pe fiecare parcela, controlat, în

containere speciale, urmând a fi efectuate periodic prin colectarea de catre o firma specializata, în baza unui contract si transportate la deponeul municipiului Timisoara.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea

echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate a problematicii mediului .

 Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de min.20% din suprafata studiata ocupata de spatii verzi iar vecinatatea terenului studiat cu strada Ovidiu Cotrus, impune realizarea unui spatiu verde tampon, cu caracter de spatii verzi de protectie .

 Odata cu realizarea urbanizarii zonei propuse este necesara si asigurarea utilitatilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apa si canalizarea.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTARÂRII 1076 din 08/07/2004) 1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la: a. Gardul in care planul creaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce

priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor Pe terenul studiat vor fi amplasate spatii de servicii si depozitare, dar sunt prevazute si dezvoltari

ulterioare, cuprinzand toata parcela, ceea ce determina realizarea unor proiecte tehnice in ceea ce priveste:

- adaptarea terenului la noua functiune - adaptarea la conditiile fizice ale terenului, cu resursele existente

 TEMA PROGRAM PRINCIPALA SE CONSTITUIE DIN NECESITATILE DE DEZVOLTARE A UNEI ZONE DE PRODUCTIE CU CARACTER NEPOLUANT, DEPOZITARE, COMERT SI SERVICII

Pe terenul studiat se doreste amplasarea unor spatii de productie nepoluanta, depozitare, comert

si servicii – tema principala a studiului urbanistic de fata. Zona va cuprinde urmatoarele spatii, conform tipologiei de productie si functionare:

- spatii destinate depozitarii materiei prime – constructie si platforma exterioara; - spatii destinate depozitarii produselor finite – constructie si platforma exterioara - spatii destinate desfasurarii de mica productie nepoluanta cum ar fi:

-Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii -Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice -Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite -Fabricarea echipamentelor electrice -Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice -Fabricarea de mobile -Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor -Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc -Cercetare-dezvoltare

- spatii destinate birourilor pentru administrare - platforma exterioara

PUZ ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Pag .12 / 14 NR.PROIECT 468/ 2016/PUZ

- alee de incinta - amenajari exterioare de utilitate publica - racordarea la utilitatile existente in zona - rezolvari/amenajari in ceea ce priveste utilitatile Pentru toate aceste dotari necesare functionarii se vor realiza proiecte specifice.

b. Gradul in care planul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele Propunerile P.U.Z. “ ZONA INDUSTRIALA,SERVICII SI DEPOZITARE” sunt in concordanta cu prevederile PUG Timisoara. Din punct de vedere al Protectiei Mediului se respecta urmatoarele: - depozitarea controlata a deseurilor menajere si industriale - captarea si tratarea apelor uzate - diminuarea, pana la eliminare a surselor de poluare majora - utilizarea rationala a resurselor solului si subsolului - viabilizarea terenurilor din zona atragand noi interese, mai ales prin crearea posibilitatilor de racordare a terenurilor invecinate la utilitatile create prin realizarea investitiei c. Relevanta planului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspective promovarii dezvoltarii durabile Dezvoltarea durabila inseamna, in linii mari, integrarea obiectivului in raport cu situatia existenta a zonei, cu utilizarea rationala a elementelor naturale apa-aer-sol-asezari umane, deci si cu respectarea specificului zonei. Viitoarul ansamblu se va incadra in specificul teritoriului si se va pune accentual pe integrarea urbanistica intr-un mod corect constructiilor, dar si a dezvoltarilor urbanistice viitoare:

 Realizarea accesului de intrare/iesire din incinta, precum si asigurarea dezvoltarii DE563/2 cu drum de acces impreuna cu proprietarii parcelelor invecinate. Drumul de acces este prevazut si cu posibilitatea de continuare in vederea unei dezvoltari urbanistice viitoare.

 Asigurarea de spatii verzi 20% min.

 Asigurarea de parcari pentru angajati si vizitatori

 Asigurarea de perdele de protectie formata din arbori in special pe perimetru

 Asigurarea unei gestionari si sistematizari functionale si verticale proprii necesare investitorilor

d. Probleme de mediu relevante pentru P.U.Z. Zona studiata in cadrul P.U.Z. este situata in zona de campie, avand functiunea dominant agricola. In cadrul Reglementarilor propuse s-a avut in vedere protectia mediului prin urmatoarele propuneri: - procesele de productie cu posibile emisii de particule vor fi prevazute cu instalatii de retinere a acestor emisii - se propune alimentarea cu apa din sursa proprie; apele uzate rezultate urmand a fi captate in rezervorul vidanjabil propriu si vidanjate dupa un program contractual cu un operator apecializat - realizarea retelei de circulatie propuse in zona, cu respectarea normelor de protectia mediului - prevederea de spatii verzi amenjate e. Relevanta P.U.Z. pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu

 GESTIUNEA DESEURILOR Din procesele de fabricatie utilizate in activitatea societatii, prezentate , nu rezulta deseuri solide sau

ape uzate. Deseurile de ambalaje din carton si hirtie neimpurificate se colecteaza si se vor trimite periodic, pentru

valorificare, la SC MULLER-GUTTENBRUNN RECYCLING SRL. Gunoiul menajer se pastreaza in europubele si va fi ridicat saptamanal de catre R.A. RETIM-SERVICE

S.A.

 PROTECTIA CALITATII APELOR Pentru a evita deversarea necontrolata la viitoarea canalizarea a localitatii Timisoara a apei folosite in

procesele de fabricatie, in interiorul atelierelor nu vor exista sifoane de pardoseala sau chiuvete care sa comunice cu canalizarea.

 PROTECTIA AERULUI

PUZ ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Pag .13 / 14 NR.PROIECT 468/ 2016/PUZ

Astfel cum a fost prezentat mai sus, prin natura proceselor desfasurate nu au loc degajari de noxe gazoase sau pulberi in atmosfera.

 PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR In cadrul proceselor de mica productie nepoluanta admisa , toate masinile si utilajele folosite vor fi de

fabricatie recenta, astfel ca ele corespund din punct de vedere al protectiei muncii, nivelul de zgomot si vibratii neajungand pana la nivelul superior al limitelor prevazute de normativele in vigoare.

 PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI Toate pardoselile din atelierele de lucru si magazii vor fi finisate cu gresie sau sunt betonate, iar

platforma curtii este betonata, astfel ca posibilitatea poluarii accidentale a solului sau subsolului este eliminata.

 PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR In cadrul activitatii desfasurate de EUROWINDOW S.R.L. nu exista surse de radiatii si nu au loc emisii de

radiatii in mediu.

 PROTECTIA FONDULUI FORESTIER Prin amplasarea sa geografica EUROWINDOW S.R.L. nu afecteaza in nici un mod fondul forestier,

datorita lipsei acestuia in imprejurimile obiectivului.

 PROTECTIA ECOSISTEMELOR, BIODIVERSITATII SI OCROTIREA NATURII Activitatea EUROWINDOW S.R.L. nu reprezinta o sursa posibila de afectare a ecosistemelor acvatice si

terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale, datorita modului de amplasare a obiectivului la adapost de toate aceste ecosisteme.

 PROTECTIA PEISAJULUI SI A ZONELOR DE INTERES TRADITIONAL Prin modul de amplasare si incadrare a obiectivului in peisaj nu are loc o afectare de natura sa necesite

o protectie a peisajului si a zonelor de interes traditional.

 GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE Nu este cazul.

 GESTIUNEA AMBALAJELOR Atit pe timpul santierului cit si in cadrul activitatii desfasurate de EUROWINDOW S.R.L. toate

ambalajele preluate de la furnizori se vor inapoia acestora si in situatia ca acest lucru nu este posibil se vor colecta selectiv in recipiente adecvate si vor fi preluate de firme specializate in colectarea deseurilor din zona.

2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:

2.a. probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor

Propunerile din documentatia de urbanism prezenta produc efecte cu caracter ireversibil prin schimbarea de folosinta din teren agricol in teren construibil. Interventile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce odata cu efectuarea lucrarilor de constructii, caracterizate prin distrugerea elementelor de vegetatie se vor remedia prin luarea unor masuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbusti si arbori, amenajarea de zone verzi mai ample, modelate dupa reguli peisagistice cu denivelari, plantatii diverse, oglinzi de apa. Schimbarea destinatiei terenului atrage dupa sine obligatia de a trata cel putin 20% din suprafata terenului ca spatii verzi si de a planta minim 5 arbori. 2.b. Natura cumulativa a efectelor - Nu este cazul. 2.c. Natura transfrontaliera a efectelor - Nu se produc efecte transfrontaliere. 2.d. Riscul pentru sanatatea umana In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru faza de implantare a planului propus. Lucrarile proiectate nu influenteaza negativ mediul in ansamblul sau. Nu exista in imediata vecinatate zone locuite. De asemenea, in zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate. 2.e. Marimea si spatialitatea efectelor - Nu este cazul. 2.f. Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de: Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural In conformitate cu “Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III – zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinatatea amplasamentului.

PUZ ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Pag .14 / 14 NR.PROIECT 468/ 2016/PUZ

In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protectie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la Legea 345/2006. Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu se vor depasi valorile limita. Folosirea terenului in mod intensiv Terenul in suprafata de 2700 MP are prevazute ca zone verzi 20 % din suprafata. Regimul de inaltime maxim propus pentru zona de productie si depozitare este P+1E. 2.g. Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international - Nu este cazul.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

A fost analizat regimul juridic al terenurilor in zona studiata precum si modul de circulatie al terenurilor in functie de destinatia propusa. Tipurile de proprietate identificate sunt : -terenuri proprietate privata a persoanelor juridice -terenuri ce vor trece in domeniului public dupa aprobarea PUZ in vedrea largirii stazilor existente. Functie de necesitatile de amplasare a obiectivelor de utilitate publica a fost determinat modul de circulatie a terenurilor intre detinatori.

4.CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu cadrul continut al

documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului . La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale: a) Planul Urbanistic General – Timisoara. b) Asigurarea amplasamentelor si amenajarile neceasre pentru obiectivele prevazute prin tema; c) Valorificarea terenurilor libere aflate in proprietate publica, in interesul comunitati locale; d) Integrarea si armonizarea noilor constructii intr-un ansamblu coerent. e) Amenajare de zone verzi f) Asigurarea utilitatilor necesare prin lucrări tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri

adecvate g) Creearea de noi locuri de munca h) Asigurarea circulatiei auto si pietonala in zona

Terenul ce urmeaza a fi introdus in intravilanul extins al Municipiului Timisoara prin proiectul P.U.Z., avand categoria de folosinta agricola este supus INTERDICTIEI TEMPORARE DE CONSTRUIRE, ridicarea interdictiei facandu-se numai cu respectarea Legii Fondului Funciar nr.18/ 1991 republicata.

Întocmit, Arh. Carmen NICORICI-CALANCE

Atasament: 08_Profile_stradale_PUZ__Eurowindow.pdf

GSPublisherEngine 914.0.13.80

TECTONICS art S.R.L. www.tectonics.ro E-mail: [email protected] RO-300576 Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216 CUI 12754326, J35/190/2000

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA BENEFICIAR:SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

P.U.Z. ZONA INDUSTRIALA SERVICII SI DEPOZITARE

EUROWINDOW S.R.L.

468/2016

PUZ

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

arh.Marius NICORICI-CALANCE

arh.Carmen NICORICI-CALANCE 08.2016 U 08/468

Extravilan Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, nr.cad. 427323

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA INDUSTRIALA- SERVICII SI DEPOZITARE

Extravilan -Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, CF 427323- 2700 MP

trotuarz.v.pista ciclisti

trotuar

Carosabil existent str. O . Cotrus

z.v.

Scara 1:100

PROPUNERE PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 PERSPECTIVA STRADA OVIDIU COTRUS

Scara 1:100

PROPUNERE PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2

c z.v.z.v.trotuar trotuar

pista ciclisti

13.5012.50

3.50 4.00 4.00 4.00 10.00

1.50 1.50 6.00 1.50 1.50

2.001.503.003.503.503.503.502.001.502.00

16.2010.003.503.509.006.50

12.00

GAZ CANAL

ELECTRICE APA

CANALGAZ ILUM.PUBLIC

ILUM.PUBLICILUM.PUBLIC

ELECTRICE APA

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

E U

R O

W IN

D O

W S

.R .L

.

E U

R O

W IN

D O

W S

.R .L

.

De1294

PROFILE TRANSVERSALE DRUM PROPUS

Atasament: 07_Reglementari_EdilitarelPUZ__Eurowindow.pdf

GSPublisherEngine 926.0.13.80

TECTONICS art S.R.L. www.tectonics.ro E-mail: [email protected] RO-300576 Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216 CUI 12754326, J35/190/2000

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA BENEFICIAR:SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

P.U.Z. ZONA INDUSTRIALA SERVICII SI DEPOZITARE

EUROWINDOW S.R.L.

468/2016

PUZ

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

arh.Marius NICORICI-CALANCE

arh.Carmen NICORICI-CALANCE 08.2016 U 07/468

Extravilan Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, nr.cad. 427323

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA INDUSTRIALA- SERVICII SI DEPOZITARE

Extravilan -Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, CF 427323- 2700 MP

Pt99

282633

Pt98

282633

Pt95

4

Pt94

4

Pt93

282632

Pt92

2632

Pt91

26

Pt90

2632

Pt89

4

Pt88

4

Pt87

4

Pt86

4

Pt85

4

Pt84

4

Pt67

4

Pt66

4

Pt65

4

Pt62

4

Pt61

263332

Scf=2700mp (nr.cad.A1283/4)

1

2

4

Pt323

25

Pt322

4

Pt321

4

Pt320

4

Pt319

4

Pt318

25

Pt317

25

Pt316

4

Pt315

4

Pt314

4

Pt313

4

Pt312

25

Pt311

25

Pt310

4

Pt309

4

Pt308

4

Pt307

4

Pt306

25

Pt305

25

Pt304

4

Pt303

4

Pt302

4

Pt301

25

Pt300

4

Pt299

4

Pt298

4

Pt296

25

Pt295

25

Pt294

25

Pt293

25

Pt292

25

Pt291

25

Pt290

25

Pt289

25

Pt288

25

Pt287

25

Pt286

25

Pt285

25

Pt284

25

Pt283

25

Pt282

25

Pt281

25

Pt280

25

Pt279

25

Pt278

25

Pt277

25

Pt276

25 Pt275

11

Pt274

11Pt273

11

Pt272

11

Pt271

25

Pt270

25

Pt269

25

Pt268

25

Pt267

25

Pt266

25

Pt265

25

Pt264

25

Pt263

25

Pt262

25

Pt259

25

Pt258

25

Pt257

25

Pt256

25

Pt254

25

Pt260

14

Pt253

25

Pt252

25

Pt251

25

Pt250

25

Pt249

25

3 9

2 9

Constr. P

15 25

14 25

13 25

12 25

ST 1

ST 1

DE 1 29 4 (p am

an t)

STRADA OVIDIU COTRUS (asfalt)

Pt328

00

Pt324

14

Pt248

100

Pt247

100

Pt246

40

Pt245

40

Pt244

40

Pt243

40

Pt242

40 Pt241

40

Pt240

100

Pt239

25

Pt238

25

Pt237

100 Pt236

25

Pt235

100

Pt234

100 Pt233

100

Pt232

100

Pt231

55 Pt230

55

Pt229

100

Pt228

25

Pt227

100 Pt226

100

Pt225

55

Pt224

25

Pt223

100 Pt222

100

Pt221

100

Pt220

100 Pt219

100

Pt218

100

Pt217

100

Pt216

100

Pt215

100

Pt214

100

Pt213

100 Pt212

100

Pt211

100

Pt210

25

Pt209

4

Pt208

5

Pt207

4

Pt206

25

Pt197

25

Pt196

4

Pt195

5

Pt194

4

Pt193

21

Pt192

2832 Pt191

219

Pt190

12

Pt189

21

Pt188

6 Pt187

64

Pt186

6 Pt185

6

Pt184

6

Pt183

6

Pt182

6

Pt181

6

Pt180

6

Pt179

6

Pt178

6

Pt177

6

Pt176

6

Pt175

6

Pt174

6

139

Pt168

288

Pt167

633

Pt166

66

Pt165

6Pt164

6Pt163

6Pt162

6

Pt161

46

Pt160

40

Pt159

288 Pt158

40

Pt157

40

Pt156

2832Pt155

12

Pt154

2833 Pt153

2833

Pt152

440

Pt151

440

Pt150

25

Pt149

5

Pt146

25

Pt145

233

Pt144

25

Pt142

100

Pt141

100

Pt140

440

Pt139

440

Pt138

25

Pt137

100

Pt136

100

Pt133

4

Pt132

25

Pt131

12

Pt130

28

G G

G

TT

PARCARE (pavaj beton)

Z.V.Z.V.

Z.V.

Z.V.

nr.cad.427323

3

87.03

87.03

86.78

86.67

87.02

86.60

86.83

86.57

86.77 86.67

86.64

86.70

86.72

86.63

87.07

87.18 87.24

87.34

87.28

86.56

86.67

86.65

86.66

86.58

86.49

86.37

86.58

86.64

86.68

86.62

86.44

86.48

86.63

86.61

86.72

86.64 86.55

86.49

86.66

86.78

86.83

86.56 86.70

86.70

86.74

86.58

86.57

86.57

86.80

86.4786.47

86.60

86.58

86.62

86.69

86.39

86.74

86.68

86.78

86.66

86.68

86.62

86.51

86.55

86.64

86.10 86.47

86.40 86.50

86.56

86.54

86.54

86.52

86.57

86.56

86.57

86.60

86.59

86.72

86.60

86.7186.78 86.7786.7186.87 86.77

86.99 86.89

86.84 86.95

86.91

87.17 87.17

87.04

87.06

86.82

87.20

86.89

87.29

86.89

87.46

87.12 87.12

87.17 87.17

86.90

86.79

87.41 87.19

87.27 87.12

86.75 86.78

87.10

86.26 86.61

87.12

87.17

86.85 86.70

86.53

87.33 87.32 87.00

86.65 86.88 86.63

86.6586.68

86.68 86.75

86.77

86.82 86.66

86.57

86.78

87.06

87.19

87.12

87.09

87.18

87.10

87.23

87.15 87.13

87.18

87.27 87.19

87.10 87.12

87.15

87.12 87.08 87.08 87.07

87.07 87.07

87.11

87.07 87.05

87.10

87.09 87.05

86.98

87.33 87.24

87.11 87.11

87.11 87.13

87.1487.15 87.2887.32

87.19 87.19

87.3187.35

87.21

87.49

87.4887.32 87.96

87.13

87.46

87.3887.45

87.32

87.22

87.38

87.38

87.22 87.16

87.05

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 475935.71 202266.38 2 475933.61 202301.14 3 475861.09 202353.68 4 475845.77 202331.53

nr.cad.402350

475850 2 0 2 3 0 0

475850 2 0 2 3 5 0

475900 2 0 2 3 0 0

475900 2 0 2 3 5 0

475950 2 0 2 3 0 0

475950 2 0 2 3 5 0

4m

4m

427323

413822

429476

443317

407895 427323

413822

429476

443317

SPP BR

SNH CR

spr e c

ana liza

re s tr.

A. Ba

cal bas

a

Ri

Hie

Hie

Hie

F

de la r

ete a a

pa de

pe str

. A . B

aca lba

sa

SP

Hie

2

N

1

3

4.00

4.00

4.00

102.66

4.39

26. 93

4.00

81.15

4.40

26. 93

12. 00

10.00

26 .0

0

2. 00

1. 50

2. 00

3. 50

7. 00

3. 50

3. 00

1. 50

2. 00

34.83

16 .2

0

108 m2

118 m2

LEA 20KV

P+1E

s t r a d a

26

PTT2

PT T1

PU Z a

pro bat

HC L19

/20 09

PO T m

ax. 50%

HA LE

IN D.D

EP OZ

ITE

SI BIR

OU RI

PUZ aprobat prin HCL 78/2012 POTmax. 55% CUT 1,5 P+2E

A 1283/3Cc1283/4, A1283/4/2

PUD aprobat prin HCL296/2015 POTmax. 55% CUT 1,2

PUZ APROBAT HCL 228/2008

12

RM

UTILITATI EXISTENTE :

UTILITATI PROPUSE :

SP

2

Linie electrica subterana (LES) joasa tensiune 0,4 kV

Canalizatie telecomunicatii -2x PVC-M D90mm

Retea electrica LES 4KV propusa

NUMAR PARCELA

ACCES LA PARCELA

DRUM ASFALT PROPUS

TROTUAR

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

FOND CONSTRUIT EXISTENT

ZONA INDUSTRIALA , DEPOZITARE SI SERVICII P+2E POT MAX. 55% CUT MAX.1.5 H max.= 13,50 m

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR PRINCIPALE

DRUM ASFALT EXISTENT

PISTA DE BICICLETE

ZONA DE PROTECTIE LEA 20kV cf. aviz ENEL

26 PROFIL STRADAL propus

TEREN AGRICOL

LIMITA INTRAVILAN LIMITA DE PROPRIETATE A TERENULUI REGLEMENTAT IN PUZ

Retea de apa stradala existenta

CA

Retea de apa stradala proiectata Retea de apa in incinta Camin apometru

Retea de alimentare cu apa in incinta

R+SPI

Rezervor de incendiu +statie de pompare

Retea de apa pentru incendiu

Hidrant de incendiu Foraj de mica adancimeF

Hie

Canalizare proiectata

RM Racord de canalizare

Canalizare menajera propusa RP

Bazin de retentie ape pluviale

Rigola pluviala Canalizare pluviala Separator de namol si hidrocarburi

Camin de racord

Retea de gaze propusa

Traseu cablu subteran iluminat

LEGENDA:

PLAN REGLEMENTARI EDILITARE

PROIECTAT INSTAL.sanitare PROIECTAT INSTAL.electrice

ing. Floren n PLESA

ing.Simona FANTANEANU

Proiectant de specialitate instala i apa-canal: S.C. PRO WASSER AT S.R.L. Proiectant de specialitate instala i electrice : S.C. WST F.P. KRAFT S.R.L.

Atasament: 06_Studiu_cvartalPUZ__Eurowindow.pdf

GSPublisherEngine 914.0.13.80

TECTONICS art S.R.L. www.tectonics.ro E-mail: [email protected] RO-300576 Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

TECTONICS art S.R.L. www.tectonics.ro E-mail: [email protected] RO-300576 Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA BENEFICIAR:SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

P.U.Z. ZONA INDUSTRIALA SERVICII SI DEPOZITARE

EUROWINDOW S.R.L.

468/2016

PUZ

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

arh.Marius NICORICI-CALANCE

arh.Carmen NICORICI-CALANCE 08.2016 U 06/468

Extravilan Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, nr.cad. 427323

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA INDUSTRIALA- SERVICII SI DEPOZITARE

Extravilan -Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, CF 427323- 2700 MP

12. 00

10.00

34.83

16 .2

0

2,474 m2

sectiuni 1 sectiuni 1

Pt137

26

Pt136

4 Pt135

4

Pt134

2632Pt133

4

Pt132

4

Pt131

4

Pt130

4

Pt129

2632

Pt128

4

Pt127

4

Pt126

4

Pt125

4

Pt124

4

Pt123

4

Pt122

4

Pt121

4

Pt120

4

Pt119

4

Pt118

4

Pt117

28

Pt116

282632

Pt115

4

Pt114

4

Pt113

4

Pt112

4 Pt111

3332

Pt110

4

Pt109

4

Pt108

33

Pt107

2732

Pt106

40

Pt105

40

Pt104

282633

Pt103

282633

Pt102

4

Pt101

4

Pt100

128

Pt99

282633

Pt98

282633

Pt97

1

Pt96

128

Pt95

4

Pt94

4

Pt93

282632

Pt92

2632

Pt91

26

Pt90

2632

Pt89

4

Pt88

4

Pt87

4

Pt86

4

Pt85

4

Pt84

4

Pt83

4

Pt82

4

Pt81

4

Pt80

4

Pt79

100

Pt78

100 Pt77

4

Pt76

4

Pt75

4

Pt74

4

Pt73

4

Pt72

100

Pt71

100

Pt70

44

Pt69

44

Pt67

4

Pt66

4

Pt65

4

Pt62

4

Pt61

263332

Pt60

26

Pt58

4

Pt57

4

Pt56

282632

Pt55

282633

Pt54

282633

Pt51

2826

Pt50

4

Pt49

2826

Pt48

282633

Pt47

282633

Pt46

4

Pt45

4

Pt44

4

Pt43

4 Pt42

100

Pt41

100

Pt40

2826

Pt39

26

Pt38

26

Pt37

26

Pt36

4

Pt35

4

Pt34

4

Pt33

4Pt32

4

Pt31

2639 Pt30

100

Pt29

100

Pt28

4

Pt27

4

Pt26

33

Pt25

33

Pt24

26

Pt23

33

Pt22

33

Pt21

2632

Pt16

1

Pt15

1

Pt14

1

Scf=2700mp (nr.cad.A1283/4)

1

2

4

Pt323

25

Pt322

4

Pt321

4

Pt320

4

Pt319

4

Pt318

25

Pt317

25

Pt316

4

Pt315

4

Pt314

4

Pt313

4

Pt312

25

Pt311

25

Pt310

4

Pt309

4

Pt308

4

Pt307

4

Pt306

25

Pt305

25

Pt304

4

Pt303

4

Pt302

4

Pt301

25

Pt300

4

Pt299

4

Pt298

4

Pt296

25

Pt295

25

Pt294

25

Pt293

25

Pt292

25

Pt291

25

Pt290

25

Pt289

25

Pt288

25

Pt287

25

Pt286

25

Pt285

25

Pt284

25

Pt283

25

Pt282

25

Pt281

25

Pt280

25

Pt279

25

Pt278

25

Pt277

25

Pt276

25 Pt275

11

Pt274

11Pt273

11

Pt272

11

Pt271

25

Pt270

25

Pt269

25

Pt268

25

Pt267

25

Pt266

25

Pt265

25

Pt264

25

Pt263

25

Pt262

25

Pt259

25

Pt258

25

Pt257

25

Pt256

25

Pt254

25

Pt260

14

Pt253

25

Pt252

25

Pt251

25

Pt250

25

Pt249

25

Pt329

9

11 92

5

10 9

9 9

8 9

7 96

92 5

5 9

4 92

5

3 9

2 9

Constr. P

Baraca

Baraca

Baraca

15 25

14 25

13 25

12 25

ST 1

ST 1

DE 1 29 4 (p am

an t)

STRADA OVIDIU COTRUS (asfalt)

DE 1 29 4 (p am

an t)

P.B.

P.B.

STRADA OVIDIU COTRUS (asfalt)

Pt328

00

Pt324

14

Pt248

100

Pt247

100

Pt246

40

Pt245

40

Pt244

40

Pt243

40

Pt242

40 Pt241

40

Pt240

100

Pt239

25

Pt238

25

Pt237

100 Pt236

25

Pt235

100

Pt234

100 Pt233

100

Pt232

100

Pt231

55 Pt230

55

Pt229

100

Pt228

25

Pt227

100 Pt226

100

Pt225

55

Pt224

25

Pt223

100 Pt222

100

Pt221

100

Pt220

100 Pt219

100

Pt218

100

Pt217

100

Pt216

100

Pt215

100

Pt214

100

Pt213

100 Pt212

100

Pt211

100

Pt210

25

Pt209

4

Pt208

5

Pt207

4

Pt206

25 Pt205

1000

Pt204

33 Pt203

273233

Pt202

440

Pt201

4

Pt199

5

Pt198

4

Pt197

25

Pt196

4

Pt195

5

Pt194

4

Pt193

21

Pt192

2832 Pt191

219

Pt190

12

Pt189

21

Pt188

6 Pt187

64

Pt186

6 Pt185

6

Pt184

6

Pt183

6

Pt182

6

Pt181

6

Pt180

6

Pt179

6

Pt178

6

Pt177

6

Pt176

6

Pt175

6

Pt174

6

Pt173

139

Pt172

66

Pt171

288

Pt170

66

Pt169

33

Pt168

288

Pt167

633

Pt166

66

Pt165

6Pt164

6Pt163

6Pt162

6

Pt161

46

Pt160

40

Pt159

288 Pt158

40

Pt157

40

Pt156

2832Pt155

12

Pt154

2833 Pt153

2833

Pt152

440

Pt151

440

Pt150

25

Pt149

5

Pt146

25

Pt145

233

Pt144

25Pt143

23

Pt142

100

Pt141

100

Pt140

440

Pt139

440

Pt138

25

Pt137

100

Pt136

100

Pt133

4

Pt132

25

Pt131

12

Pt130

28Pt129

25

Pt127

4

Pt126

5

Pt124

100

Pt123

100

Pt122

100

Pt121

25

Pt120

100

Pt119

36

Pt118

36

Pt117

5

Pt116

100

Pt115

100 Pt114

36

Pt113

36

Pt112

5

Pt111

100

Pt107

5

Pt105

100

Pt104

100

Pt103

4

Pt102

5

Pt101

4

Pt100

4

Pt99

4

Pt98

433

Pt97

44

Pt96

4

Pt95

433

Pt94

12

Pt92

21

Pt91

2628

Pt90

4

Pt89

26

Pt88

4

Pt87

26

Pt86

4

Pt85

2633

Pt84

4

Pt83

26

Pt82

4

Pt81

26

Pt80

4

Pt79

26

Pt78

46

Pt77

46

Pt76

46 Pt75

46

Pt74

46

Pt73

46

Pt72

46

Pt71

46 Pt70

46Pt69

46 Pt68

46Pt67

46

Pt66

46

Pt65

46

Pt64

46

Pt63

46

Pt62

46

Pt61

46

Pt60

10

Pt59

10

Pt58

10

Pt57

10

Pt56

10

Pt55

10

Pt54

10

Pt53

10

Pt52

10

Pt51

10

Pt50

10

Pt49

10

Pt48

64

Pt47

410

Pt46

2839

Pt45

266

Pt44

4

Pt43

4

Pt42

10

Pt41

10

Pt40

10

Pt39

10

Pt38

6

Pt37

6

Pt36

288

Pt35

28

Pt34

2839

Pt33

6

Pt32

6 Pt31

10 Pt30

10

Pt29

10 Pt28

10

Pt27

5

Pt26

4

Pt25

4

Pt24

4

Pt23

4

Pt22

4

Pt21

4

Pt20

4

Pt19

2839

Pt18

4

Pt17

4

Pt16

4

Pt15

4

Pt14

4

Pt13

4

Pt12

4Pt11

4

Pt10

4 Pt9

4

Pt8

4 Pt7

4

Pt6

4

Pt5

4

Pt4

4

Pt3

4

Pt2

4

Pt1

4

Pt0

4

Z.V.

G G

G

TT

G

Constr. nr.cad.434410

nr.cad.427164

nr.cad.434334

ST R AD A IO AN S LA VI CI ( as fa lt )

PARCARE (pavaj beton)

Z.V.Z.V.

Z.V.

Z.V.

nr.cad.427323

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

tr ot u ar

Pt110

36

Pt109

36

3

86.62

86.52 86.47

86.3586.31 86.26

86.37

86.30

89.15

86.41

86.51

86.70

86.74

86.93

87.11

87.13

87.09

87.10

86.78

86.82

87.05

86.76

86.71

86.75

86.82 87.02

86.85

86.97

87.02 86.91

86.78

86.78

87.03

87.03

86.75

86.69

86.61

87.03

87.03

86.65 86.60

86.78

86.67

87.02

86.60

86.83

86.57

86.77 86.67

86.64

86.70

86.72

86.63

86.76

86.83

86.90

86.96

86.03

86.79

86.82

87.25

87.19

87.27

87.39

87.0687.06

87.07

87.18 87.24

87.34

87.28

87.27

87.49

87.49

87.32

87.03

87.05

87.05

86.94

86.93

86.92 86.37

86.44 86.53

86.66

86.83

86.81

86.8186.81 86.76

86.78

86.94

86.83

86.74

86.67

86.63

86.64

86.75

86.72

86.75

86.27

86.13

85.68

86.56

86.67

86.65

86.66

86.58

86.49

86.37

86.58

86.64

86.68

86.62

86.44

86.48

86.63

86.61

86.72

86.64 86.55

86.49

86.66

86.78

86.83

86.56 86.70

86.70

86.74

86.58

86.57

86.57

86.80

86.4786.47

86.60

86.58

86.62

86.69

86.39

86.74

86.68

86.78

86.66

86.68

86.62

86.51

86.55

86.64

86.10 86.47

86.40 86.50

86.56

86.54

86.54

86.52

86.57

86.56

86.57

86.60

86.59

86.72

86.60

86.7186.78 86.7786.7186.87 86.77

86.99 86.89

86.84 86.95

86.91

89.68

90.02 89.88

89.68

87.17 87.17

87.04

87.06

86.82

87.20

86.89

87.29

86.89

87.46

87.12 87.12

87.17 87.17

86.90

86.79

87.41 87.19

87.27 87.12

86.75 86.78

87.10

86.26 86.61

87.12

87.17

86.85 86.70

86.53

87.33 87.32 87.00

86.65 86.88 86.63

86.6586.68

86.68 86.75

86.77

86.82 86.66

86.57

86.78

87.06

87.19

87.12

87.09 87.08 87.12

87.16

87.1187.12

87.26

87.03

87.18

87.10

87.23

87.15 87.13

87.18

87.27 87.19

87.10 87.12

87.15

87.12 87.08 87.08 87.07

87.07 87.07

87.11

87.07 87.05

87.10

87.09 87.05

86.98

87.20

87.26

84.97

87.33 87.24

87.11 87.11

87.11 87.13

87.1487.15 87.2887.32

87.19 87.19

87.3187.35

87.21

87.49

87.4887.32 87.9686.78

87.13

87.46

87.3887.45

87.32

87.22

87.38

87.38

87.22 87.16

87.05 87.12

87.42

87.55

87.44

87.21

87.51

88.86

87.34

87.14

87.27

86.85

87.42 87.28

87.23

87.28

87.01

87.39

86.79

87.38

87.26 87.51

87.60

87.48

87.42

87.35

87.25

87.48 87.39

87.28 87.35 87.28

87.40

87.45

87.42

87.49 87.46

87.43

87.4187.35

87.31

87.23

87.21

86.97

86.98

86.73

86.85

87.02 87.02

87.02

86.98

86.88

86.70 86.67

86.69 86.6186.6686.6686.63

86.63 86.64

86.63

86.60

86.81

86.84

86.76 86.73

86.88

86.83

86.75 86.71 86.87

86.82

86.78 86.73

86.80

86.81

87.00

87.01

86.83

86.69 86.73

86.73 86.74

86.74 86.81 86.75

86.82

86.78 86.79

86.76 86.73

86.78 86.81

86.85 86.81

86.71

86.83

86.87

86.97

87.00

86.92

86.94 86.98

87.00

86.97

86.98

86.85 86.86

86.85 86.84

86.84

86.81 86.85 86.86

86.87

86.95

86.99 87.01 87.02

87.02 87.03

87.01

86.79

87.30

87.27

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 475935.71 202266.38 2 475933.61 202301.14 3 475861.09 202353.68 4 475845.77 202331.53

nr.cad.402350

BAZA SPORTIVA

475750 2 0 1 9 5 0

475750 2 0 2 0 0 0

475750 2 0 2 0 5 0

475750 2 0 2 1 0 0

475750 2 0 2 1 5 0

475750 2 0 2 2 0 0

475750 2 0 2 2 5 0

475750 2 0 2 3 0 0

475750 2 0 2 3 5 0

475750 2 0 2 4 0 0

475750 2 0 2 4 5 0

475750 2 0 2 5 0 0

475800 2 0 1 9 5 0

475800 2 0 2 0 0 0

475800 2 0 2 0 5 0

475800 2 0 2 1 0 0

475800 2 0 2 1 5 0

475800 2 0 2 2 0 0

475800 2 0 2 2 5 0

475800 2 0 2 3 0 0

475800 2 0 2 3 5 0

475800 2 0 2 4 0 0

475800 2 0 2 4 5 0

475800 2 0 2 5 0 0

475850 2 0 1 9 5 0

475850 2 0 2 0 0 0

475850 2 0 2 0 5 0

475850 2 0 2 1 0 0

475850 2 0 2 1 5 0

475850 2 0 2 2 0 0

475850 2 0 2 2 5 0

475850 2 0 2 3 0 0

475850 2 0 2 3 5 0

475850 2 0 2 4 0 0

475850 2 0 2 4 5 0

475850 2 0 2 5 0 0

475900 2 0 1 9 5 0

475900 2 0 2 0 0 0

475900 2 0 2 0 5 0

475900 2 0 2 1 0 0

475900 2 0 2 1 5 0

475900 2 0 2 2 0 0

475900 2 0 2 2 5 0

475900 2 0 2 3 0 0

475900 2 0 2 3 5 0

475900 2 0 2 4 0 0

475900 2 0 2 4 5 0

475900 2 0 2 5 0 0

475950 2 0 1 9 5 0

475950 2 0 2 0 0 0

475950 2 0 2 0 5 0

475950 2 0 2 1 0 0

475950 2 0 2 1 5 0

475950 2 0 2 2 0 0

475950 2 0 2 2 5 0

475950 2 0 2 3 0 0

475950 2 0 2 3 5 0

475950 2 0 2 4 0 0

475950 2 0 2 4 5 0

475950 2 0 2 5 0 0

476000 2 0 1 9 5 0

476000 2 0 2 0 0 0

476000 2 0 2 0 5 0

476000 2 0 2 1 0 0

476000 2 0 2 1 5 0

476000 2 0 2 2 0 0

476000 2 0 2 2 5 0

476000 2 0 2 3 0 0

476000 2 0 2 3 5 0

476000 2 0 2 4 0 0

476000 2 0 2 4 5 0

476000 2 0 2 5 0 0

476050 2 0 1 9 5 0

476050 2 0 2 0 0 0

476050 2 0 2 0 5 0

476050 2 0 2 1 0 0

476050 2 0 2 1 5 0

476050 2 0 2 2 0 0

476050 2 0 2 2 5 0

476050 2 0 2 3 0 0

476050 2 0 2 3 5 0

476050 2 0 2 4 0 0

476050 2 0 2 4 5 0

476050 2 0 2 5 0 0

S.C. NEFERPROD IMPEX

nr .c ad .4 39 27 5

nr .c ad .4 29 61 9

4m

4m

407895

427323

413822

434410

427164

434411

434334

429477

429478

429479

429476

429481

429480

402350 435524

422607

443316

443317

434473

407895

427323

413822

434410

427164

434411

434334

429477

429478

429479

429476

429481

429480

402350 435524

422607

443316

443317

434473

Constr.

Constr.

Constr.

Constr.

Constr.

ST RA DA A N TO N B AC AL BA SA ( as fa lt )

2

N

1

3 2.0

0

5.5 0

12.00

10.00 4.00

4.00

4.00

102.66

4.39

26. 93

4.00

81.15

0.00

4.40

26. 93

26 .0

0

2. 00

1. 50

2. 00

3. 50

7. 00

3. 50

3. 00

1. 50

2. 00

108 m2

118 m2

LEA 20KV

P+1E

s t r a d a

26

PUZ APROBAT HCL 198/15.04.2014

PTT2

PT T1

PU Z a

pro bat

HC L19

/20 09

PO T m

ax. 50%

HA LE

IN D.D

EP OZ

ITE

SI BIR

OU RI

PUZ aprobat prin HCL 78/2012 POTmax. 55% CUT 1,5 P+2E

A 1283/3

Cc1283/4, A1283/4/2

PUD aprobat prin HCL296/2015 POTmax. 55% CUT 1,2

DE 1291

ST R.I

OA N S

LA VIC

I

PUZ APROBAT HCL 228/2008

ST RA

DA AN

TO N

BA CA

LB AS

A

ST R.I

OA N S

LA VIC

I

24

12

12

2 NUMAR PARCELA

ACCES LA PARCELA

L E G E N D A

DRUM ASFALT PROPUS

TROTUAR

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

FOND CONSTRUIT EXISTENT

ZONA INDUSTRIALA , DEPOZITARE SI SERVICII P+2E POT MAX. 55% CUT MAX.1.5 H max.= 13,50 m

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR PRINCIPALE

DRUM ASFALT EXISTENT

PISTA DE BICICLETE

ZONA DE PROTECTIE LEA 20kV cf. aviz ENEL

26 PROFIL STRADAL propus

TEREN AGRICOL

LIMITA INTRAVILAN LIMITA DE PROPRIETATE A TERENULUI REGLEMENTAT IN PUZ

TEREN REGLEMENTAT IN PUZ PROPUS A SE INTRODUCE IN INTRAVILAN TIMISOARA

STUDIU URBANISTIC CVARTAL

26

20

12

12

29.58 177 m2

RATC

Atasament: 03_Plan_Reglementari_urbanistice_PUZ__Eurowindow.pdf

GSPublisherEngine 926.0.13.80

TECTONICS art S.R.L. www.tectonics.ro E-mail: [email protected] RO-300576 Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216 CUI 12754326, J35/190/2000

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA BENEFICIAR:SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

P.U.Z. ZONA INDUSTRIALA SERVICII SI DEPOZITARE

EUROWINDOW S.R.L.

468/2016

PUZ

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

arh.Marius NICORICI-CALANCE

arh.Carmen NICORICI-CALANCE 08.2016 U 03/468

Extravilan Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, nr.cad. 427323

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA INDUSTRIALA- SERVICII SI DEPOZITARE

Extravilan -Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, CF 427323- 2700 MP

2,474 m2

Pt98

282633

Pt95

4

Pt94

4

Pt93

282632

Pt92

2632

Pt91

26

Pt90

2632

Pt89

4

Pt88

4

Pt87

4

Pt86

4

Pt85

4

Pt84

4

Pt67

4

Pt66

4

Pt65

4

Pt62

4

Pt61

263332

Scf=2700mp (nr.cad.A1283/4)

1

2

4

Pt323

25

Pt322

4

Pt321

4

Pt320

4

Pt319

4

Pt318

25

Pt317

25

Pt316

4

Pt315

4

Pt314

4

Pt313

4

Pt312

25

Pt311

25

Pt310

4

Pt309

4

Pt308

4

Pt307

4

Pt306

25

Pt305

25

Pt304

4

Pt303

4

Pt302

4

Pt301

25

Pt300

4

Pt299

4

Pt298

4

Pt296

25

Pt295

25

Pt294

25

Pt293

25

Pt292

25

Pt291

25

Pt290

25

Pt289

25

Pt288

25

Pt287

25

Pt286

25

Pt285

25

Pt284

25

Pt283

25

Pt282

25

Pt281

25

Pt280

25

Pt279

25

Pt278

25

Pt277

25

Pt276

25 Pt275

11

Pt274

11Pt273

11

Pt272

11

Pt271

25

Pt270

25

Pt269

25

Pt268

25

Pt267

25

Pt266

25

Pt265

25

Pt264

25

Pt263

25

Pt262

25

Pt259

25

Pt258

25

Pt257

25

Pt256

25

Pt254

25

Pt260

14

Pt253

25

Pt252

25

Pt251

25

Pt250

25

Pt249

254 92

5

3 9

2 9

Constr. P

15 25

14 25

13 25

12 25

ST 1

ST 1

DE 1 29 4 (p am

an t)

STRADA OVIDIU COTRUS (asfalt)

Pt328

00 Pt248

100

Pt247

100

Pt246

40

Pt245

40

Pt244

40

Pt243

40

Pt242

40 Pt241

40

Pt240

100

Pt239

25

Pt238

25

Pt237

100 Pt236

25

Pt235

100

Pt234

100 Pt233

100

Pt232

100

Pt231

55 Pt230

55

Pt229

100

Pt228

25

Pt227

100 Pt226

100

Pt225

55

Pt224

25

Pt223

100 Pt222

100

Pt221

100

Pt220

100 Pt219

100

Pt218

100

Pt217

100

Pt216

100

Pt215

100

Pt214

100

Pt213

100 Pt212

100

Pt211

100

Pt210

25

Pt209

4

Pt208

5

Pt207

4

Pt206

25

Pt197

25

Pt196

4

Pt195

5

Pt194

4

Pt193

21

Pt192

2832 Pt191

219

Pt190

12

Pt189

21

Pt188

6 Pt187

64

Pt186

6 Pt185

6

Pt184

6

Pt183

6

Pt182

6

Pt181

6

Pt180

6

Pt179

6

Pt178

6

Pt177

6

Pt176

6

Pt175

6

Pt174

6

Pt173

139

Pt172

66

Pt171

288

Pt170

66

Pt169

33

Pt168

288

Pt167

633

Pt166

66

Pt165

6Pt164

6Pt163

6Pt162

6

Pt161

46

Pt160

40

Pt159

288 Pt158

40

Pt157

40

Pt156

2832Pt155

12

Pt154

2833 Pt153

2833

Pt152

440

Pt151

440

Pt150

25

Pt149

5

Pt146

25

Pt145

233

Pt144

25Pt143

23

Pt142

100

Pt141

100

Pt140

440

Pt139

440

Pt138

25

Pt137

100

Pt136

100

Pt133

4

Pt132

25

Pt131

12

Pt130

28

G G

G

TT

PARCARE (pavaj beton)

Z.V.Z.V.

Z.V.

nr.cad.427323

3

87.03

86.78

86.67

87.02

86.60

86.83

86.57

86.77 86.67

86.64

86.70

86.72

86.63

87.07

87.18 87.24

87.34

87.28

86.56

86.67

86.65

86.66

86.58

86.49

86.37

86.58

86.64

86.68

86.62

86.44

86.48

86.63

86.61

86.72

86.64 86.55

86.49

86.66

86.78

86.83

86.56 86.70

86.70

86.74

86.58

86.57

86.57

86.80

86.4786.47

86.60

86.58

86.62

86.69

86.39

86.74

86.68

86.78

86.66

86.68

86.62

86.51

86.55

86.64

86.10 86.47

86.40 86.50

86.56

86.54

86.54

86.52

86.57

86.56

86.57

86.60

86.59

86.72

86.60

86.7186.78 86.7786.7186.87 86.77

86.99 86.89

86.84 86.95

86.91

89.88

87.17 87.17

87.04

87.06

86.82

87.20 87.29

86.89

87.46

87.12 87.12

87.17 87.17

86.90

86.79

87.41 87.19

87.27 87.12

86.75 86.78

87.10

86.26 86.61

87.12

87.17

86.85 86.70

86.53

87.33 87.32 87.00

86.65 86.88 86.63

86.6586.68

86.68 86.75

86.77

86.82 86.66

86.57

86.78

87.06

87.19

87.12

87.09

87.18

87.10

87.23

87.15 87.13

87.18

87.27 87.19

87.10 87.12

87.15

87.12 87.08 87.08 87.07

87.07 87.07

87.11

87.07 87.05

87.10

87.09 87.05

86.98

87.20

87.26

84.97

87.33 87.24

87.11 87.11

87.11 87.13

87.1487.15 87.2887.32

87.19 87.19

87.3187.35

87.21

87.49

87.4887.32 87.9686.78

87.13

87.46

87.3887.45

87.32

87.22

87.38

87.38

87.22 87.16

87.05

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 475935.71 202266.38 2 475933.61 202301.14 3 475861.09 202353.68 4 475845.77 202331.53

nr.cad.402350

2 0 2 2 5 0

475850 2 0 2 3 0 0

475850 2 0 2 3 5 0

2 0 2 2 5 0

475900 2 0 2 3 0 0

475900 2 0 2 3 5 0

2 0 2 2 5 0

475950 2 0 2 3 0 0

475950 2 0 2 3 5 0

4m

4m

407895

427323

413822

429476

443317

407895

427323

413822

429476

443317

Constr.

Constr.

2

N

1

3 2.0

0

5.5 0

12.00

10.00 4.00

4.00

4.00

102.66

4.39

26. 93

4.00

81.15

4.40

26. 93

12. 00

10.00

26 .0

0

2. 00

1. 50

2. 00

3. 50

7. 00

3. 50

3. 00

1. 50

2. 00

34.83

16 .2

0

34.83

108 m2

118 m2

LEA 20KV

P+1E

s t r a d a

26 PTT2

PT T1

PU Z a

pro bat

HC L19

/20 09

PO T m

ax. 50%

HA LE

IN D.D

EP OZ

ITE

SI BIR

OU RI

PUZ aprobat prin HCL 78/2012 POTmax. 55% CUT 1,5 P+2E

A 1283/3

Cc1283/4, A1283/4/2

PUD aprobat prin HCL296/2015 POTmax. 55% CUT 1,2

PUZ APROBAT HCL 228/2008

12

226 8,37

Zona industriala depozitare si servicii

PropusExistent masurat %a zonei studiate

1485

100,002700

Suprafata totala

BILANT TERITORIAL

Cai de circulatie,parcaje, trotuare publice

mp mp

Teren agricol extravilan

55,00

20,00Spatii verzi

16,63

540

449 Cai de circulatie, alei, trotuare,platforme de incinta

L E G E N D A

DRUM ASFALT PROPUS

TROTUAR

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

FOND CONSTRUIT EXISTENT

ZONA INDUSTRIALA , DEPOZITARE SI SERVICII P+1E POT MAX. 55% CUT MAX.1.5 H max.cornisa= 8,00 m

DRUM ASFALT EXISTENT

PISTA DE BICICLETE

TEREN AGRICOL

LIMITA INTRAVILAN LIMITA DE PROPRIETATE A TERENULUI REGLEMENTAT IN PUZ

2 NUMAR PARCELA

ACCES LA PARCELA

ZONA INDUSTRIALA , DEPOZITARE SI SERVICII P+1E POT MAX. 55% CUT MAX.1.5 H max.cornisa= 8,00 m

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR PRINCIPALE

ZONA DE PROTECTIE LEA 20kV cf. aviz ENEL

26 PROFIL STRADAL propus

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

1:500

Atasament: 04_Proprietatea_PUZ__Eurowindow.pdf

GSPublisherEngine 914.0.13.80

TECTONICS art S.R.L. www.tectonics.ro E-mail: [email protected] RO-300576 Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216 CUI 12754326, J35/190/2000

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA BENEFICIAR:SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

P.U.Z. ZONA INDUSTRIALA SERVICII SI DEPOZITARE

EUROWINDOW S.R.L.

468/2016

PUZ

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

arh.Marius NICORICI-CALANCE

arh.Carmen NICORICI-CALANCE 08.2016 U 04/468

Extravilan Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, nr.cad. 427323

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA INDUSTRIALA- SERVICII SI DEPOZITARE

Extravilan -Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, CF 427323- 2700 MP

108 m2

118 m2

2,474 m2

Pt98

282633

Pt95

4

Pt94

4

Pt93

282632

Pt92

2632

Pt91

26

Pt90

2632

Pt89

4

Pt88

4

Pt87

4

Pt86

4

Pt85

4

Pt84

4

Pt67

4

Pt66

4

Pt65

4

Pt62

4

Pt61

263332

Scf=2700mp (nr.cad.A1283/4)

1

2

4

Pt323

25

Pt322

4

Pt321

4

Pt320

4

Pt319

4

Pt318

25

Pt317

25

Pt316

4

Pt315

4

Pt314

4

Pt313

4

Pt312

25

Pt311

25

Pt310

4

Pt309

4

Pt308

4

Pt307

4

Pt306

25

Pt305

25

Pt304

4

Pt303

4

Pt302

4

Pt301

25

Pt300

4

Pt299

4

Pt298

4

Pt296

25

Pt295

25

Pt294

25

Pt293

25

Pt292

25

Pt291

25

Pt290

25

Pt289

25

Pt288

25

Pt287

25

Pt286

25

Pt285

25

Pt284

25

Pt283

25

Pt282

25

Pt281

25

Pt280

25

Pt279

25

Pt278

25

Pt277

25

Pt276

25 Pt275

11

Pt274

11Pt273

11

Pt272

11

Pt271

25

Pt270

25

Pt269

25

Pt268

25

Pt267

25

Pt266

25

Pt265

25

Pt264

25

Pt263

25

Pt262

25

Pt259

25

Pt258

25

Pt257

25

Pt256

25

Pt254

25

Pt260

14

Pt253

25

Pt252

25

Pt251

25

Pt250

25

Pt249

25

10 9

4 92

5

3 9

2 9

Constr. P

Baraca

Baraca 15

25

14 25

13 25

12 25

ST 1

ST 1

DE 1 29 4 (p am

an t)

STRADA OVIDIU COTRUS (asfalt)

Pt328

00 Pt248

100

Pt247

100

Pt246

40

Pt245

40

Pt244

40

Pt243

40

Pt242

40 Pt241

40

Pt240

100

Pt239

25

Pt238

25

Pt237

100 Pt236

25

Pt235

100

Pt234

100 Pt233

100

Pt232

100

Pt231

55 Pt230

55

Pt229

100

Pt228

25

Pt227

100 Pt226

100

Pt225

55

Pt224

25

Pt223

100 Pt222

100

Pt221

100

Pt220

100 Pt219

100

Pt218

100

Pt217

100

Pt216

100

Pt215

100

Pt214

100

Pt213

100 Pt212

100

Pt211

100

Pt210

25

Pt209

4

Pt208

5

Pt207

4

Pt206

25

Pt197

25

Pt196

4

Pt195

5

Pt194

4

Pt193

21

Pt192

2832 Pt191

219

Pt190

12

Pt189

21

Pt188

6 Pt187

64

Pt186

6 Pt185

6

Pt184

6

Pt183

6

Pt182

6

Pt181

6

Pt180

6

Pt179

6

Pt178

6

Pt177

6

Pt176

6

Pt175

6

Pt174

6

Pt173

139

Pt169

33

Pt168

288

Pt167

633

Pt166

66

Pt165

6Pt164

6Pt163

6Pt162

6

Pt161

46

Pt160

40

Pt159

288 Pt158

40

Pt157

40

Pt156

2832Pt155

12

Pt154

2833 Pt153

2833

Pt152

440

Pt151

440

Pt150

25

Pt149

5

Pt146

25

Pt145

233

Pt144

25Pt143

23

Pt142

100

Pt141

100

Pt140

440

Pt139

440

Pt138

25

Pt137

100

Pt136

100

Pt133

4

Pt132

25

Pt131

12

Pt130

28Pt129

25

Pt127

4

Pt126

5

Pt124

100

G G

G

TT

PARCARE (pavaj beton)

Z.V.Z.V.

Z.V.

nr.cad.427323

3

87.03

86.78

86.67

87.02

86.60

86.83

86.57

86.77 86.67

86.64

86.70

86.72

86.63

87.07

87.18 87.24

87.34

87.28

86.56

86.67

86.65

86.66

86.58

86.49

86.37

86.58

86.64

86.68

86.62

86.44

86.48

86.63

86.61

86.72

86.64 86.55

86.49

86.66

86.78

86.83

86.56 86.70

86.70

86.74

86.58

86.57

86.57

86.80

86.4786.47

86.60

86.58

86.62

86.69

86.39

86.74

86.68

86.78

86.66

86.68

86.62

86.51

86.55

86.64

86.10 86.47

86.40 86.50

86.56

86.54

86.54

86.52

86.57

86.56

86.57

86.60

86.59

86.72

86.60

86.7186.78 86.7786.7186.87 86.77

86.99 86.89

86.84 86.95

86.91

89.88

87.17 87.17

87.04

87.06

86.82

87.20 87.29

86.89

87.46

87.12 87.12

87.17 87.17

86.90

86.79

87.41 87.19

87.27 87.12

86.75 86.78

87.10

86.26 86.61

87.12

87.17

86.85 86.70

86.53

87.33 87.32 87.00

86.65 86.88 86.63

86.6586.68

86.68 86.75

86.77

86.82 86.66

86.57

86.78

87.06

87.19

87.12

87.09

87.18

87.10

87.23

87.15 87.13

87.18

87.27 87.19

87.10 87.12

87.15

87.12 87.08 87.08 87.07

87.07 87.07

87.11

87.07 87.05

87.10

87.09 87.05

86.98 84.97

87.33 87.24

87.11 87.11

87.11 87.13

87.1487.15 87.2887.32

87.19 87.19

87.3187.35

87.21

87.49

87.4887.32 87.9686.78

87.13

87.46

87.3887.45

87.32

87.22

87.38

87.38

87.22 87.16

87.05 87.12

87.42

87.55

87.44

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 475935.71 202266.38 2 475933.61 202301.14 3 475861.09 202353.68 4 475845.77 202331.53

nr.cad.402350

475850 2 0 2 2 5 0

475850 2 0 2 3 0 0

475850 2 0 2 3 5 0

475900 2 0 2 2 5 0

475900 2 0 2 3 0 0

475900 2 0 2 3 5 0

475950 2 0 2 2 5 0

475950 2 0 2 3 0 0

475950 2 0 2 3 5 0

4m

4m

407895

427323

413822

429476

443317

407895

427323

413822

429476

443317

26. 93

4.39

102.66

4.00 4.00

4.00

5. 00

5. 00

34.83

4.39

81.15

4.00

26. 93

LEA 20KV

Intravilan Timisoara

Intravilan Timisoara

Intr avi

lan Tim

iso ara

PUZ aprobat prin HCL 78/2012 POTmax. 55% CUT 1,5 P+2E

A 1283/3

Cc1283/4, A1283/4/2

N

2

1

3

PU Z a

pro bat

HC L19

/20 09

PO T m

ax. 50%

HA LE

IN D.D

EP OZ

ITE

SI BIR

OU RI

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE TEREN CE URMEAZA A TRECE IN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

RETEA ELECTRICA LEA 20 KV

TEREN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE cu SERVITUTE DE TRECERE PE DURATA EXISTENTEI RETELEI IN FAVOAREA PROPRIETARULUI RETELEI

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TOTALA A ZONEI STUDIATE

%

100,00

TEREN CE URMEAZA A TRECE IN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

mp

226

91,63

8,37

LIMITA INTRAVILAN

LIMITA DE PROPRIETATEA TERENULUI REGLEMENTAT IN PUZ

2

L E G E N D A

NUMAR PARCELA

2700

2474

LEGENDA :

limita topografica

stalp electric de beton (medie tensiune)

cota de nivel86.89

gard cu fundatie de beton gard de sarma/lemn

cota de nivel (inaltime constr.)89.88

adancime sant97.11

acces auto/pietonal

sant

gaz metanG transformator electric/contorTT

L.E.A.-medie tensiune traseu conducte dezafectate

pilon de sustinere conducte

platforma beton zona verdeZ.V.

P.B.

beton

stalp electric de lemn (joasa tensiune)

linie de tramvai

constructie

reclama publicitara

copac

arbust

taluz mal neconsolidat-groapa

PROPRIETATEA ASUPRA TERENULUI

1:500

NR .CA

D 4 294

76

Atasament: 05_Mobilare_PUZ__Eurowindow.pdf

GSPublisherEngine 914.0.13.80

TECTONICS art S.R.L. www.tectonics.ro E-mail: [email protected] RO-300576 Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216 CUI 12754326, J35/190/2000

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA BENEFICIAR:SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

P.U.Z. ZONA INDUSTRIALA SERVICII SI DEPOZITARE

EUROWINDOW S.R.L.

468/2016

PUZ

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

arh.Marius NICORICI-CALANCE

arh.Carmen NICORICI-CALANCE 08.2016 U 05/468

Extravilan Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, nr.cad. 427323

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA INDUSTRIALA- SERVICII SI DEPOZITARE

Extravilan -Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, CF 427323- 2700 MP

4.39

102.66

4.00

16 .2

0

34.83

4.39

81.15

4.00

34.83

108 m2

118 m2

2,474 m2

LEA 20KV

s t r a d a

1.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

11.

10.

9.

PUZ aprobat prin HCL 78/2012 POTmax. 55% CUT 1,5 P+2E

A 1283/3

Cc1283/4, A1283/4/2

Pt98

282633

Pt95

4

Pt94

4

Pt93

282632

Pt92

2632

Pt91

26

Pt90

2632

Pt89

4

Pt88

4

Pt87

4

Pt86

4

Pt85

4

Pt67

4

Pt66

4

Pt65

4

Pt62

4

Pt61

263332

Scf=2700mp (nr.cad.A1283/4)

1

2

4

Pt323

25

Pt322

4

Pt321

4

Pt320

4

Pt319

4

Pt318

25

Pt317

25

Pt316

4

Pt315

4

Pt314

4

Pt313

4

Pt312

25

Pt311

25

Pt310

4

Pt309

4

Pt308

4

Pt307

4

Pt306

25

Pt305

25

Pt304

4

Pt303

4

Pt302

4

Pt301

25

Pt300

4

Pt299

4

Pt298

4

Pt296

25

Pt295

25

Pt294

25

Pt293

25

Pt292

25

Pt291

25

Pt290

25

Pt289

25

Pt288

25

Pt287

25

Pt286

25

Pt285

25

Pt284

25

Pt283

25

Pt282

25

Pt281

25

Pt280

25

Pt279

25

Pt278

25

Pt277

25

Pt276

25 Pt275

11

Pt274

11Pt273

11

Pt272

11

Pt271

25

Pt270

25

Pt269

25

Pt268

25

Pt267

25

Pt266

25

Pt265

25

Pt264

25

Pt263

25

Pt262

25

Pt259

25

Pt258

25

Pt257

25

Pt256

25

Pt254

25

Pt260

14

Pt253

25

Pt252

25

Pt251

25

Pt250

25

Pt249

25

3 9

Constr. P

15 25

14 25

13 25

12 25

ST 1

ST 1

DE 1 29 4 (p am

an t)

STRADA OVIDIU COTRUS (asfalt)

Pt328

00 Pt248

100

Pt247

100

Pt246

40

Pt245

40

Pt244

40

Pt243

40

Pt242

40 Pt241

40

Pt240

100

Pt239

25

Pt238

25

Pt237

100 Pt236

25

Pt235

100

Pt234

100 Pt233

100

Pt232

100

Pt231

55 Pt230

55

Pt229

100

Pt228

25

Pt227

100 Pt226

100

Pt225

55

Pt224

25

Pt223

100 Pt222

100

Pt221

100

Pt220

100 Pt219

100

Pt218

100

Pt217

100

Pt216

100

Pt215

100

Pt214

100

Pt213

100 Pt212

100

Pt211

100

Pt210

25

Pt197

25

Pt196

4

Pt195

5

Pt194

4

Pt193

21

Pt192

2832 Pt191

219

Pt190

12

Pt189

21

Pt188

6 Pt187

64

Pt186

6 Pt185

6

Pt184

6

Pt183

6

Pt182

6

Pt181

6

Pt180

6

Pt179

6

Pt178

6

Pt177

6

Pt176

6

Pt175

6

Pt174

6

Pt173

139

Pt169

33

Pt168

288

Pt167

633

Pt166

66

Pt165

6Pt164

6Pt163

6Pt162

6

Pt161

46

Pt160

40

Pt159

288 Pt158

40

Pt157

40

Pt156

2832Pt155

12

Pt154

2833 Pt153

2833

Pt152

440

Pt151

440

Pt150

25

Pt149

5

Pt146

25

Pt145

233

Pt144

25

Pt142

100

Pt141

100

Pt140

440

Pt139

440

Pt138

25

Pt137

100

Pt136

100

Pt133

4

Pt132

25

Pt131

12

Pt130

28

G G

G

TT

PARCARE (pavaj beton)

Z.V.Z.V.

nr.cad.427323

3

87.03

86.78

86.67

87.02

86.60

86.83

86.57

86.77 86.67

86.64

86.70

86.72

87.07

87.18 87.24

87.34

87.28

86.56

86.67

86.65

86.66

86.58

86.49

86.37

86.58

86.64

86.68

86.62

86.44

86.48

86.63

86.61

86.72

86.64 86.55

86.49

86.66

86.78

86.83

86.56 86.70

86.70

86.74

86.58

86.57

86.57

86.80

86.4786.47

86.60

86.58

86.62

86.69

86.39

86.74

86.68

86.78

86.66

86.68

86.62

86.51

86.55

86.64

86.10 86.47

86.40 86.50

86.56

86.54

86.54

86.52

86.57

86.56

86.57

86.60

86.59

86.72

86.60

86.7186.78 86.7786.7186.87 86.77

86.99 86.89

86.84 86.95

86.91

87.17 87.17

87.04

87.06

86.82

87.20 87.29

86.89

87.46

87.12 87.12

87.17 87.17

86.90

86.79

87.41 87.19

87.27 87.12

86.75 86.78

87.10

86.26 86.61

87.12

87.17

86.85 86.70

86.53

87.33 87.32 87.00

86.65 86.88 86.63

86.6586.68

86.68 86.75

86.77

86.82 86.66

86.57

86.78

87.06

87.19

87.18

87.10

87.23

87.15 87.13

87.18

87.27 87.19

87.10 87.12

87.15

87.12 87.08 87.08 87.07

87.07 87.07

87.11

87.07 87.05

87.10

87.09 87.05

86.98 84.97

87.33 87.24

87.11 87.11

87.11 87.13

87.1487.15 87.2887.32

87.19 87.19

87.3187.35

87.21

87.49

87.4887.32 87.96

87.13

87.46

87.3887.45

87.32

87.22

87.38

87.38

87.22 87.16

87.05

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 475935.71 202266.38 2 475933.61 202301.14 3 475861.09 202353.68 4 475845.77 202331.53

nr.cad.402350

475850 2 0 2 3 0 0

475850 2 0 2 3 5 0

475900 2 0 2 3 0 0

475900 2 0 2 3 5 0

475950 2 0 2 3 0 0

475950 2 0 2 3 5 0

4m

4m

407895

427323

413822

429476

443317

407895

427323

413822

429476

443317

Constr.

2

1

310.00

5.5 0

2.0 0

P+1E

12

26

P

P

PU Z a

pro bat

HC L19

/20 09

PO T m

ax. 50%

HA LE

IN D.D

EP OZ

ITE

SI BIR

OU RI

POSIBILITATI DE MOBILARE STUDIU VOLUMETRIE

1:500

DRUM ASFALT PROPUS

TROTUAR

FOND CONSTRUIT EXISTENT

DRUM ASFALT EXISTENT

PISTA DE BICICLETE

LIMITA INTRAVILAN

LIMITA DE PROPRIETATE A TERENULUI REGLEMENTAT IN PUZ

2 NUMAR PARCELA

ACCES LA PARCELA

L E G E N D A

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

CONSTRUCTII PROPUSE

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR PRINCIPALE

ZONA DE PROTECTIE LEA 20kV cf. aviz ENEL

26 PROFIL STRADAL propus

ZONA VERDE AMENAJATA MIN .20%

Imagery Date: 8/15/2012 45-43! Google earth. AI NI PRESTAT SCAPI ZA IS STITI PRI O)

Atasament: 02_Situatie_existenta_PUZ__Eurowindow.pdf

GSPublisherEngine 901.0.14.80

TECTONICS art S.R.L. www.tectonics.ro E-mail: [email protected] RO-300576 Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216 CUI 12754326, J35/190/2000

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA BENEFICIAR:SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

P.U.Z. ZONA INDUSTRIALA SERVICII SI DEPOZITARE

EUROWINDOW S.R.L.

468/2016

PUZ

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

arh.Marius NICORICI-CALANCE

arh.Carmen NICORICI-CALANCE 08.2016 U 02/468

Extravilan Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, nr.cad. 427323

arh.Carmen NICORICI-CALANCE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA INDUSTRIALA- SERVICII SI DEPOZITARE

Extravilan -Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, CF 427323- 2700 MP

LEGENDA :

limita topografica

stalp electric de beton (medie tensiune)

cota de nivel86.89

gard cu fundatie de beton gard de sarma/lemn

cota de nivel (inaltime constr.)89.88

adancime sant97.11

acces auto/pietonal

sant

gaz metanG transformator electric/contorTT

L.E.A.-medie tensiune traseu conducte dezafectate

pilon de sustinere conducte

platforma beton zona verdeZ.V.

P.B.

beton

stalp electric de lemn (joasa tensiune)

linie de tramvai

constructie

reclama publicitara

copac

arbust

taluz mal neconsolidat-groapa

N

4.00 4.00

5. 00

5. 00

2,700 m2

LEA 20KV

Ap O

600 PR

EM O

PUZ aprobat prin HCL 78/2012 POTmax. 55% CUT 1,5 P+2E

A 1283/3

Cc1283/4, A1283/4/2

Pt98

Pt95

4

Pt94

4

Pt93

282632

Pt92

2632

Pt91

26

Pt90

2632

Pt89

4

Pt88

4

Pt87

4

Pt86

4

Pt85

4

Pt84

4

Pt67

4

Pt66

4

Pt65

4

Pt62

4

Pt61

263332

Scf=2700mp (nr.cad.A1283/4)

1

2

4

Pt323

25

Pt322

4

Pt321

4

Pt320

4

Pt319

4

Pt318

25

Pt317

25

Pt316

4

Pt315

4

Pt314

4

Pt313

4

Pt312

25

Pt311

25

Pt310

4

Pt309

4

Pt308

4

Pt307

4

Pt306

25

Pt305

25

Pt304

4

Pt303

4

Pt302

4

Pt301

25

Pt300

4

Pt299

4

Pt298

4

Pt296

25

Pt295

25

Pt294

25

Pt293

25

Pt292

25

Pt291

25

Pt290

25

Pt289

25

Pt288

25

Pt287

25

Pt286

25

Pt285

25

Pt284

25

Pt283

25

Pt282

25

Pt281

25

Pt280

25

Pt279

25

Pt278

25

Pt277

25

Pt276

25 Pt275

11

Pt274

11Pt273

11

Pt272

11

Pt271

25

Pt270

25

Pt269

25

Pt268

25

Pt267

25

Pt266

25

Pt265

25

Pt264

25

Pt263

25

Pt262

25

Pt259

25

Pt258

25

Pt257

25

Pt256

25

Pt254

25

Pt260

14

Pt253

25

Pt252

25

Pt251

25

Pt250

25

Pt249

254 92

5

3 9

2 9

Constr. P

15 25

14 25

13 25

12 25

ST 1

ST 1

DE 1 29 4 (p am

an t)

STRADA OVIDIU COTRUS (asfalt)

Pt328

00 Pt248

100

Pt247

100

Pt246

40

Pt245

40

Pt244

40

Pt243

40

Pt242

40 Pt241

40

Pt240

100

Pt239

25

Pt238

25

Pt237

100 Pt236

25

Pt235

100

Pt234

100 Pt233

100

Pt232

100

Pt231

55 Pt230

55

Pt229

100

Pt228

25

Pt227

100 Pt226

100

Pt225

55

Pt224

25

Pt223

100 Pt222

100

Pt221

100

Pt220

100 Pt219

100

Pt218

100

Pt217

100

Pt216

100

Pt215

100

Pt214

100

Pt213

100 Pt212

100

Pt211

100

Pt210

25

Pt209

4

Pt208

5

Pt207

4

Pt206

25

Pt197

25

Pt196

4

Pt195

5

Pt194

4

Pt193

21

Pt192

2832 Pt191

219

Pt190

12

Pt189

21

Pt188

6 Pt187

64

Pt186

6 Pt185

6

Pt184

6

Pt183

6

Pt182

6

Pt181

6

Pt180

6

Pt179

6

Pt178

6

Pt177

6

Pt176

6

Pt175

6

Pt174

6

Pt173

139

Pt172

66

Pt171

288

Pt169

33

Pt168

288

Pt167

633

Pt166

66

Pt165

6Pt164

6Pt163

6Pt162

6

Pt161

46

Pt160

40

Pt159

288 Pt158

40

Pt157

40

Pt156

2832Pt155

12

Pt154

2833 Pt153

2833

Pt152

440

Pt151

440

Pt150

25

Pt149

5

Pt146

25

Pt145

233

Pt144

25Pt143

23

Pt142

100

Pt141

100

Pt140

440

Pt139

440

Pt138

25

Pt137

100

Pt136

100

Pt133

4

Pt132

25

Pt131

12

Pt130

28

G G

G

TT

PARCARE (pavaj beton)

Z.V.Z.V.

Z.V.

nr.cad.427323

3

86.78

86.67

87.02

86.60

86.83

86.57

86.77 86.67

86.64

86.70

86.72

86.63

87.07

87.18 87.24

87.34

87.28

86.56

86.67

86.65

86.66

86.58

86.49

86.37

86.58

86.64

86.68

86.62

86.44

86.48

86.63

86.61

86.72

86.64 86.55

86.49

86.66

86.78

86.83

86.56 86.70

86.70

86.74

86.58

86.57

86.57

86.80

86.4786.47

86.60

86.58

86.62

86.69

86.39

86.74

86.68

86.78

86.66

86.68

86.62

86.51

86.55

86.64

86.10 86.47

86.40 86.50

86.56

86.54

86.54

86.52

86.57

86.56

86.57

86.60

86.59

86.72

86.60

86.7186.78 86.7786.7186.87 86.77

86.99 86.89

86.84 86.95

86.91

89.88

87.17 87.17

87.04

87.06

86.82

87.20 87.29

86.89

87.46

87.12 87.12

87.17 87.17

86.90

86.79

87.41 87.19

87.27 87.12

86.75 86.78

87.10

86.26 86.61

87.12

87.17

86.85 86.70

86.53

87.33 87.32 87.00

86.65 86.88 86.63

86.6586.68

86.68 86.75

86.77

86.82 86.66

86.57

86.78

87.06

87.19

87.12

87.09

87.18

87.10

87.23

87.15 87.13

87.18

87.27 87.19

87.10 87.12

87.15

87.12 87.08 87.08 87.07

87.07 87.07

87.11

87.07 87.05

87.10

87.09 87.05

86.98

87.20

84.97

87.33 87.24

87.11 87.11

87.11 87.13

87.1487.15 87.2887.32

87.19 87.19

87.3187.35

87.21

87.49

87.4887.32 87.9686.78

87.13

87.46

87.3887.45

87.32

87.22

87.38

87.38

87.22 87.16

87.05

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 475935.71 202266.38 2 475933.61 202301.14 3 475861.09 202353.68 4 475845.77 202331.53

nr.cad.402350

475850 2 0 2 3 0 0

475850 2 0 2 3 5 0

475900 2 0 2 3 0 0

475900 2 0 2 3 5 0

475950 2 0 2 3 0 0

475950 2 0 2 3 5 0

4m

4m

407895

427323

413822

429476

443317

407895

427323

413822

429476

443317

Constr.

PU Z a

pro bat

HC L19

/20 09

PO T m

ax. 50%

HA LE

IN D.D

EP OZ

ITE

SI BIR

OU RI

PUZ aprobat prin HCL 78/2012 POTmax. 55% CUT 1,5 P+2E

DOMENII DISFUNCTIONALITATI PRIORITATI

FOND CONSTRUIT SI UTILIZAREA TERENURILOR

SPATII VERZI,SPORT, AGREMENT,PROTECTIE

PROBLEME DE MEDIU

PROTEJAREA ZONELOR CU VALOARE DE PATRIMONIU PE BAZA NORMELOR SANITARE

Terenul nu are acces carosabil amenajat

Edificarea construc ilor si echiparea cu u lita   racordate la reteaua publica.

Nu exista cladiri pe amplasament. Exista salp LEA 20KV ENEL Terenul este imprejmuit.

Nu exista spa i verzi amenajate pe teren.

CIRCULATII

Nu este cazul.

Modernizarea drumurilor de acces pentru a asigura accesul la parcele. Semnalizarea corespunzatoare a circula ei  .

Creearea de spa i verzi amenajate .

Asigurarea de condi i pentru eliminarea riscului de poluare a aerului, apei si solului.

Nu este cazul.

Nu necesita evaluare de mediu.

LIMITA DE PROPRIETATEA TERENULUI REGLEMENTAT IN PUZ PROPUS A SE INTODUCE IN INTRAVILAN DRUM ASFALT EXISTENT

TEREN AGRICOL EXTRAVILAN PROPRIETATE PRIVATA A PERSONELOR FIZICE SAU JURIDICE

FOND CONSTRUIT EXISTENT

DRUM PAMANT SI PIETRIS EXISTENT

LIMITA INTRAVILAN

L E G E N D A

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

ZONA DE PROTECTIE LEA 20kV cf. aviz ENEL

ZONA INDUSTRIALA DE DEPOZITARE SI SERVICII

RETEA DE APA EXISTENTA RETEA ELECTRICA LES in exploatare RETEA ELECTRICA LEA 20kV in exploatare

FOTO 1

FOTO 1

1:500

PLAN SITUATIE EXISTENTA

2

Atasament: RLU__PUZ_Eurowindow.pdf

NR.PROIECT 468/2016/PUZ 1

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Denumirea lucrarii :PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE Nr. proiect : 468/2016 Beneficiar/Proprietar : EUROWINDOW S.R.L. Elaborator : TECTONICS ART S.R.L.. Data elaborării : DEC. 2017

I.DISPOZITII GENERALE

1. ROLUL RLU Regulamentul local de urbanism ( denumit prescurtat RLU) aferent PUZ Zona de servicii si

depozitare, reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZ el intarind si detaliind reglementarile din PUZ.

“ZONA DE SERVICII SI DEPOZITARE”EXTRAVILAN TIMISOARA, JUDETUL TIMIS, CF 427323 RLU aferen PUZ constituie act de autoritate al Administratiei Publice Locale si cuprinde norme

obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe teritoriul ce face obiectul acestei documentatii.

2. BAZA LEGALA La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al P.U.Z. stau urmatoarele acte

normative si legislative :

 Legea 50/ 91republicata, cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 Legea 10/1995 referitoare la calitatea in constructii

 LEGEA NR. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare privind AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI

 H.G.R. NR. 525/1996 (cu modificarile ulterioare) pentru aprobarea regulamentului general de urbanism

 Legea 18/1991 privind fondul funciar

 Legea 104/2011 privind protectia mediului

 Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare

 Ordinul Ministerului Sanatatii 119/2014

 Legea 247/2005 privind circulatia juridica a terenurilor

 Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism”, (indicativ GM – 007 - 2000)

 Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ G.M. – 010 – 2000)

 Legea 215/2001 a administratie publice locale

 Legea 213 /1998 privind proprietatea publica

 HGR 349/2005 privind depozitarea deseurilor

 Codul civil

 PUG Timisoara

 Studiu geotehnic

3. DOMENIUL DE APLICARE P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea

constructiilor, pentru orice teren aflat in limita terenului studiat: nr.Cad 427323 extravilan Timisoara. Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe

teren si de ponderea acestora, prezentate in plansa de reglementari urbanistice.

TECTONICS art sa. arhitectura ÎN www.tectonics.ro E-mail: RO-300576 Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216 design urbanism

NR.PROIECT 468/2016/PUZ 2

Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone fuctionale.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR Regulamentul de Urbanism, aferent « PUZ - Zona de servicii si depozitare», se aplica pe teritoriu

delimitat ca zona studiata in planul de Reglementari urbanistice U03/05, ce face parte integranta din prezentul regulament, astfel:

- la Nord: Str. Ovidiu Cotrus - la Sud: DE 1294 (pamant) in curs de amenajare - la Est: teren proprietate privata A1283/3 - la Vest teren proprietate privata , parcela nr.cad.407895 (A1283/1)

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL CONSTRUIT

Functiunea principala a zonei este servicii si depozitare iar principalul beneficiar al activitatii de

reglementare este beneficiarul dar si comunitatea . Principiile si elementele care stau la baza pastrarii integritatii mediului in scopul asigurarii unei

dezvoltari durabile, sunt:

 principiul precautiei in luarea deciziilor de amplasare a investitiilor cu impact asupra mediului in vederea prevenirii riscurilor ecologice

 inlaturarea cu prioritate a tuturor surselor de poluare care pericliteaza mediu si sanatatea oamenilor

 amenajarea cf. normelor sanitare si de mediu a platformelor pentru containere in vederea depozitarii deseurilor menajere inerte

 creearea unui program-cadru prin care sa fie implicate inclusive populatia localitatii in luarea si respectarea deciziilor privind pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural construit.

Art.4.1. UTILIZARI PERMISE

Pentru zona de servicii si depozitare este permisa constructia urmatoarelor functiuni:  constructii cu functiune mixta, de servicii, comerciala, de mica productie neopoluanta ( IT,

manufacturiera, productie mobilier , tamplarie, reparatii echipamente uz casnic ) si de depozitare de prezentare si expunere

 cladiri administrative, birouri;  constructii ce adapostesc functiuni de servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare,

expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;  sedii ale unor companii si firme, sedii ale unor organizatii profesionale, fundatii, reprezentante etc.;  spatii verzi amenajate si plantatii de protectie/aliniament  parcaje si drumuri de deservire  constructii si instalatii tehnico – edilitare ce deservesc zona Art.4.2.UTILIZARI PERMISE CU CONDITII Este permisa realizarea de spatii pentru alimentatie publica si cu conditia si asigurarea locurilor de

parcare pe parcele cf. legislatiei . Modificarea reglementarilor prezentului regulament se poate face prin intocmirea unui Proiect urbanistic de Detaliu – pt modificari de amplasament , sau Proiect Urbanistic Zonal pt modificarea regimului maxim de inaltime, al utilizarii permise, a POT si CUT.

Nr. crt.

Proprietari Nr. CF Nr. top Suprafata totala din CF

1. Societatea EUROWINDOW S.R.L.

427323 427323 2700 mp

NR.PROIECT 468/2016/PUZ 3

Art.4.3. INTERDICTII TEMPORARE Necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica (retele de ap, electricitate, gaz metan,

canalizare si strazile de acces) impune instituirea unor interdictii temporare de construire pe terenul se urmeaza a trece in domeniu public .

Art.4.4 UTILIZARI INTERZISE Este interzisa amplasarea de locuinte individuale sau colective, de unitati ce prezintă riscuri

tehnologice , a anexelor gospodaresti pentru cresterea animalelor, a fermelor agrozootehnice, a depozitelor de deseuri. Este interzisa amplasarea altor functiuni decat cele permise.

Art.4.5 SERVITUTI Se recomanda corelarea constructiilor cu executarea lucrarilor publice edilitare si de drumuri. Solutia propusa este prevazuta a se realiza etapizat, functie de ritmul popularii zonei, precum si de

bugetul comunitatii , proprietarilor de teren vizand posibilitatea de finantare a dotarilor de echipare tehnico- edilitara, caracteristice zonei de productie si servicii.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Art.5.1.Autorizarea executarii constructiilor care prin natura si destinatia lor pot afecta vecinii ( lucrari care pot afecta rezistenta si stabilitatea cladirilor) se poate face numai cu acordul notarial al acestora. Se va respecta legislatia in vigoare privind autorizarea.

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Art.6.1 ORIENTARE FATA DE PUNCTELE CARDINALE Se vor respecta prevederile OMS 119/2014 . Art.6.2 AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE Pentru zona studiata, este permisa autorizarea executarii constructiilor având destinatia stabilita in PUZ

cu conditia respectarii zonelor de protectie a drumurilor, delimitate conform legii. Art.6.3. AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT Amplasarea fata de aliniament se va face cu o retragere de maxim 16,20 m fata de strada Ovidiu

Cotrus, conform plansei U-03 Reglementari urbanistice . Art.6.4. AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI. a. Distanta acestora fata de proprietatile vecine va fi de minim 2,00 m cu respectarea Codului Civil b. Cladirile principale se vor amplasa la minim 10,0 m fata de limita posterioara a lotului. c. Proiectarea tuturor obiectivelor va fi obligatoriu corelata, incat sa rezulte un ansamblu unitar din

punct de vedere arhitectonic, cat si al sistematizarii pe verticala.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Art.7.1. ACCESE CAROSABILE a. Autorizarea executiei constructiilor se va face numai in cazul asigurarii acceselor la drum public. b. La dimensionarea strazilor noi, se va tine seama de legislatia in vigoare privind profilul stradal si de

categoria strazii. c. Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80 m latime si 4,50m

inaltime. Art.7.2. ACCESE PIETONALE

a. Autorizarea executiei constructiilor se va face numai in cazul asigurarii acceselor pietonale potrivit importantei destinatiei constructiilor

b. La trotuare si spatii publice se vor prevedea rampe pentru persoane cu dizabilitati.

NR.PROIECT 468/2016/PUZ 4

8. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE

Art.8.1. RACORDAREA LA RETELELE EDILITARE PROPUSE a) Autorizarea executiei constructiilor se vor face doar in cazul existentei posibilitatilor de racordare la

retelele de apa, canalizare si energie electrica. Art.8.2. REALIZAREA DE RETELE EDILITARE a) Realizarea de retele publice edilitare se va realiza de catre autoritatiile locale sau beneficiari total

sau partial conform Planului de actiune aprobat. Lucrarile de racordare si bransament in reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

Art.8.3. PROPRIETATE PUBLICA ASUPRA RETELELOR EDILITARE a) Retelele de alimentare cu energie electrica si telecomunicatii sunt proprietatea publica a localitatii

sau in parteneriat cu firme private. b) Retelele de apa, canalizare, drumuri publice(strazi) – sunt proprietatea publica a comunitatii sau in

parteneriat cu firme private. Art.8.4. AMPLASAREA LUCRARILOR DE ECHIPARE A CLADIRILOR a) Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica) se vor proiecta si

organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate. b) Orice amenajare realizata pe teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu fie un obstacol pentru

scurgerea apelor pluviale la canalele existente. c) Lucrarile de sistematizare pe verticala a terenului destinat construirii se vor realiza astfel incat apele

pluviale sa nu aibe directia de scurgere spre terenurile vecine, si numai spre santurile drumurilor publice, strazi sau canale de desecare.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII.

Art.9.1. PARCELAREA. a. Proprietarii terenului vor ceda fara despagubire si sarcini de orice natura, suprafetele necesare

pentru deschideri de strazi conform PUZ. b. In eventualitatea unei viitoare dezmembrari adancimea parcelelor va fi mai mare sau egala cu

latimea , respectandu-se art.30 RGU,cu conditia respectarii indicatorilor urbanistici si a functiunii aprobate Art.9.2. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR Regimul de inaltime, general impus, este de min. parter , maxim parter si un etaj. Inaltimea la cornisa va fi de maxim 8 m. Art.9.3. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTILOR a. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu contravine

functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. b. Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin aspect architectural-conformare si

amplasarea golurilor, materiale utilizate, invelitoare, palete cromatica, volumetrie si aspect exterior depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.

Art.9.4. Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.). P.O.T. - maxim admis 55% C.U.T. – maxim admis este de 1.5

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI ,PARCAJE, IMPREJMUIRI Art.10.1. PARCAJE a) La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafetele necesare parcarii , caracteristice fiecarei

functiuni.

NR.PROIECT 468/2016/PUZ 5

b) Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie asigurate in afara spatiilor publice.

c) Amplasare parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avand in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

d) Intrarile si iesirile la parcaje si garaje (incluse in cladirile principale) vor fi astfel dispuse incat sa se asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

e) Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari la nivelul trotuarului avand denivelarii care ar putea provoca accidente pietonilor

f) De regula lucrarile rutiere vor fi insotite si de lucrarile de plantare. Plantatiile rutiere fac parte integranta din ansamblul lucrarilor de drumuri, permitand integrarea drumului in peisajul pe care il traverseaza asigurand reducerea noxelor si a poluarii sonore.

Art.10.2. SPATII VERZI a) Este obligatorie amenajarea si plantarea spatiilor verzi aferente circulatiilor carosabile si a dotarilor

edilitare comune. b) Se prevede plantarea obligatorie a cel putin un arbore la o suprafata de 150 mp de zona verde.

Arborii se vor planta la min. 2 m de parcela vecina. c) Spatiul plantat pe parcela nu va fi mai mic de 20% din suprafata lotului. d) Se interzice folosirea spatiilor verzi ca locuri de depozitare a gunoaielor. Acestea se vor depozita in

spatii special prevazute. Art.10.3. IMPREJMUIRI a) Toate proprietatile de pe cuprinsul intravilanului vor fi imprejmuite, potrivit prezentului Regulament,

chiar daca nu sunt construite. b) Spre frontul stradal se vor realiza imprejmuiri transparente, din grilaje metalice cu inaltimea maxima

de 2.00 m. Acestea pot fi dublate sau realizate cu gard viu, cu soclu de maxim 60 cm. c) Pe lateral si spatele parcelei se pot realiza imprejmuiri opace cu inaltimea maxima de 2,0 m. III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA 1. TIPURI DE ZONE FUNCTIONALE Zona studiata se incadreaza in prezent ca zona functionala in categoria terenurilor cu destinatie

agricole din extravilanul localitatii, propuse spre urbanizare. In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza

analizei raportului intre constructia propusa si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de urbanism.

Terenul studiat cuprinde o zona functionale majora si anume:zona industriala, servicii si depozitare 2. FUNCTIUNEA DOMINANTA A ZONEI Functiunea propusa pentru zona studiata este de ZONA INDUSTRIALA ,SERVICII SI DEPOZITARE. 3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE IN ZONA In afara functiunii principale, dezvoltarea propusa cuprinde :

- spatii verzi, plantatii de protectie; - circulatii; - echipamente tehnico – edilitare IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR FUNCTIONALE La nivelul unitatilor functionale se definesc : Ei – ZONA INDUSTRIALA SERVICII SI DEPOZITARE P+2E, POT = 55% CUT 1.5 C – CAI DE COMUNICATIE ZV – ZONA VERDE TE – ZONA ECHIPARE EDILITARA

NR.PROIECT 468/2016/PUZ 6

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA Zona studiata se incadreaza in prezent ca zona functionala in categoria terenurilor cu destinatie agricola

propuse spre urbanizare. In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza

analizei raportului intre constructia propusa si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de urbanism.

Zona studiata este inclusa intr-o unitate teritoriala de referinta cu functiunea dominanta industriala, pentru care se aplica regulile prezentului Regulament si se va integra in PUG Timisoara.

Întocmit,

arhitect CARMEN NICORICI-CALANCE

Atasament: AVIZ_JURIDIC.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SERVICIUL JURIDIC Nr. UR2017-009744/13.07.2017 AVIZ referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Zona industriala, servicii si depozitare ”, str. Ovidiu Cotrus CF 427323, extravilan Timişoara Avand in vedere adresa inregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra carora se pronunta serviciul nostru, prin prezentul va facem cunoscut ca din examinarea CF 427323, (CF vechi nr. 4700 Freidorf) nr. cad. 427323 (nr. cad. vechi A 1283/4), teren arabil extravilan aflat sub incidenta art 3 alin (1) din Legea 17/2014, reiese ca terenul reglementat în suprafață totală 2.700 mp. este proprietatea S.C. EUROWINDOW S.R.L - beneficiara documentatiei. De asemenea, din examinarea cartii funciare ( datata 12.07.2017 ) mai sus individualizata rezulta ca nu sunt inscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Prezentul aviz nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de inaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba. SEF BIROU CONSULTANTA JURIDICA, DANIEL VACARESCU D.V.

Atasament: Referat.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

Nr. UR2017-009744/30.06.2017 SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă industrială, servicii şi depozitare”, str. Ovidiu

Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-009744/20.06.2017 privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal “Zonă industrială, servicii şi depozitare”, str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 22/08.12.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 13/08.06.2017, respectiv de Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 20/05.05.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3220 din 29.07.2016 prelungit până la 29.07.2018, precum si adresa Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 15 din 16.03.2017;

Documentaţia PUZ “Zonă industrială, servicii şi depozitare”, str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara, beneficiar S.C. EUROWINDOW S.R.L., proiectant S.C. TECTONICS ART S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna ianuarie 2017, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 43/2016, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 23.02.2017, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2017-000258/23.02.2017.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 43/2016, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Zonă industrială, servicii şi depozitare”, str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara,, se încadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Zonă industrială, servicii şi depozitare”, str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara.

Planul Urbanistic Zonal “Zonă industrială, servicii şi depozitare”, str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. TECTONICS ART S.R.L., proiect nr. 468/2016, la cererea beneficiarului S.C. EUROWINDOW S.R.L..

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Zonă industrială, servicii şi depozitare”, str. Ovidiu Cotruş CF 427323, situat în extravilanul municipiului Timişoara, este delimitat la sud de DE 1294 (pământ) si PUZ "Complex de productie, depozitare si servicii", str. Ovidiu

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

Cotrus F.N., CF 427163, Timisoara si CF 427164, extravilan Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 78/03.08.2012, la nord de str. Ovidiu Cotruş, la est şi vest de parcele proprietate privată, fiind prevăzut prin PUG Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017, ca fiind Teren situat in extravilan - zona cu carcter nedefinit pana la elaborare si aprobare PUZ.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Zonă industrială, servicii şi depozitare”, str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 2.700 mp, este înscris în CF 427323 (CF vechi nr. 4700 Freidorf) nr. top. 427323 (nr. cad. vechi A 1283/4), teren arabil extravilan Timişoara, aflat sub incidenta art 3 alin (1) din Legea 17/2014, proprietar fiind S.C. EUROWINDOW S.R.L..

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal „Complex de productie, depozitare si servicii”, str. Ovidiu Cotrus F.N., CF 427163, Timisoara si CF 427164, extravilan Timisoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zonele vecine amplasamentului, si anume: PUZ - "Constructii pentru hale industriale, depozite si birouri", prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 19/27.01.2009, respectiv PUZ "Complex de productie, depozitare si servicii", str. Ovidiu Cotrus F.N., CF 427163, Timisoara si CF 427164, extravilan Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 78/03.08.2012.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Zonă industrială, servicii şi depozitare”, str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara, se propune construirea unei hale cu functiunea industriala de servicii si depozitare in regim de maxim P+1E.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-000091/28.01.2017.

Obtinerea autorizatiei de construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Indicii urbanistici propuşi prin documentaţie sunt: - Regim de construire: maxim P+1E;

- Funcţiuni predominante: industrie nepoluanta si depozitare; - Înălţime maximă: Hmax=8.00 metri; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=55%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.50; - În cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenul afectat de drum va deveni domeniu public; Retragerea minimă faţă de aliniament, limita laterală stânga, limita laterală dreapta: Amplasarea cladirilor se va face conform planşei de ,,Reglementari urbanistice” – planşa nr. U 03/468, în interiorul zonei construibile delimitate, respectând retragerile impuse; - Spaţii verzi: min 20% spaţii compacte din suprafaţa terenului conform Deciziei de încadrare nr. 15/16.03.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş; - Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-000091/26.01.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art.

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

33 şi Anexa 5 din R.G.U ; - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre

avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, cu privire la profilul stradal propus pentru Ovidiu Cotruş (PTT26 - lăţime 26.00 metri), respectiv profilul stradal propus pentru DE 1294 – prelungire str. Anton Bacalbaşa (PTT16 - lăţime 20.00 metri); autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 197/01.03.2017 şi Avizul tehnic Aquatim nr. 38900/DT-ST/ 16.12.2016.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. U04/ 468 - ,,Proprietate asupra terenului”şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Terenul va fi introdus în intravilanul municipiului Timişoara prin grija beneficiarului si va fi impozitat conform zonei D de impozitare.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Planul Urbanistic Zonal “Zonă industrială, servicii şi depozitare”, str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă industrială, servicii şi depozitare”, str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. EUROWINDOW S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 468/2016, realizat de S.C. TECTONICS ART S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime maxim P+1E, Hmax = 8.00 metri, accesele auto şi pietonale se vor realiza conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

000091/26.01.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax=55%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax=1.5, spatii verzi si plantate: min 20% spaţii compacte din suprafaţa terenului conform Deciziei de încadrare nr. 15/16.03.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Zonă industrială, servicii şi depozitare”, str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 2.700 mp, este înscris în CF 427323 (CF vechi nr. 4700 Freidorf) nr. top. 427323 (nr. cad. vechi A 1283/4), teren arabil extravilan Timişoara, aflat sub incidenta art 3 alin (1) din Legea 17/2014, proprietar fiind S.C. EUROWINDOW S.R.L..

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. U04/ 468 - ,,Proprietate asupra terenului”şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. Terenul va fi introdus în intravilanul municipiului Timişoara prin grija beneficiarului si va fi impozitat conform zonei D de impozitare.

6. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Zonă industrială, servicii şi depozitare”, str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Liliana IOVAN

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact - L.I.