keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 411/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara

13.12.2011

Hotararea Consiliului Local 411/13.12.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-022627/17.11.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 09/14.04.2011 şi Avizul Favorabil nr. 37/20.10.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timişoara, având ca beneficiar pe VARZARIU DANIEL NORBERT, întocmit conform Proiectului nr. 275/2010, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. S(D)+P+1E+M(Er), accesul auto şi realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2011-002913/27.10.2011, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2; Spatii verzi domeniu public min. 5,18 % - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8051/18.10.2011, spatii verzi în zona rezidentiala min 25% - conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 09/14.04.2011 şi Avizului Favorabil nr. 37/20.10.2011 al C.T.A.T.U.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic "Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 4: Terenul studiat, în suprafaţă totală de 6549 mp este înscris în C.F. nr. 413511 - Timisoara (CF vechi nr. 140219), nr. top 2088-2089/2, teren intravilan in suprafata de 5.973mp, C.F. nr. 413529 - Timisoara (CF vechi nr. 2403), nr. top 2088-2089/1, teren intravilan in suprafata de 576 mp, proprietar fiind Varzariu Daniel Norbert.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Comparimentului Control Intern;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Beneficiarului;
-Proiectantului;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 03_PLAN-_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a :

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

PUZ

s e p 2 0 1 1

S E F P R O I E C T P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

275/2010

b e n e f i c i a r p r o i e c t

VARZARIU DANIEL

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20,Timisoaraa d r e s a

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

arh. Zsuzsa CZIRJAK arh. Luminita RUSAN

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME max.S(D)+P+1E+M(Er)

sc. 1: 1000 PLAN -REGLEMENTARI URBANISTICE

pl. nr. 03A

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

LEGENDA -limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z. -cladiri existente

-zona pentru locuinte si functiuni complementare max. S(D)+P+1E+M(Er)

-zona de implantare a cladirilor

-limita maxima de implantare a cladirilor

-accese auto si pietonale propuse

-strazi cu circulatie auto existente

-strazi cu circulatie auto propuse din incinta studiata

-cladiri propuse in studii anterioare de urbanism

-zona verde

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

Suprafata totala teren conf.CF = 6 549 mp P.O.T max. propus = 40% C.U.T. max. propus = 2

Regim maxim de inaltime propus: S(D)+P+1E+M(Er)

27,2612,64

4, 40

2,50

3,07

3,50

2,50

2, 50

6,01 17,55

20,22

5,96

6, 00

14 ,1

1

2, 00

6,00

22

2, 00

2, 40

19 ,9

9 6,

00

3,00 3,00 2,50

10,50

11,42 3,00

6.00

14,70

3,00

3,00

17 ,0

9

4, 50

3, 50

6,00 8,

00

16 ,9

1

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,1

3

16 ,2

7

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,1

3

30 ,2

730 ,5

0

P.U .D

ap rob

at pri

n H CL

28 6/2

00 6

Mo dif

ica re

am pla

sa me

nt la

pe ns

iun e

D+ P+

1E +M

au tor

iza ta

cu A.

C.

nr. 19

66 /20

05

P.U.Z. aprobat prin HCL

405/20.11.2009 Ansamblu locuinte colective si

functiuni complementare - max.

S+P+6E si max. S+P+3E

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

STR. DR. GRIGORE T. POPA

63A

18

63

14

16

14A

14B

24

P P

P

M

STR. DR.GRIGORE T.POPA

Pensiune P+2+M

P+1

P+1

P+1+M

S.C. Energopetrol S.A. Ploiesti

Nr. top. 2102/2/2

Sopron

Atelier

Magazie

Atelier AUTO

D+P+5E

D+P+5E+ER Bloc

Casa P+1

Casa

Casa

Casa P

Casa

Casa P

Casa P

Casa P

Casa

Casa

Brutarie

P+M

P+M

Casa P+1

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

S+P+6E

S+P+3E S+P+3E

S+P+2E+Er

S+P+3E

S+P+2E

S+P+6E

S+P+3E

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

limita max.de implantare

a cladirilor

S= 42

7m p

S= 42

9m p

S= 43

2m p

S= 43

6m p

S= 43

7m p

S= 43

9m p

S= 43

9m p

S= 44

7m p

S= 43

1m p

S= 42

5m p

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S = 391mp S11 = 440mp

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

REGLEMENTARI URBANISTICE

Amplasamentul studiat

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

Atasament: MEMORIU_PUZ.pdf

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

FOAIE DE CAPĂT

Denumire lucrare: PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D) +P+1E+M(Er)

Faza: PLAN URBANISTIC ZONAL

Amplasament: Timişoara, str. Dr. Grigore T. Popa, nr. 20

Beneficiar: Varzariu Daniel – Norbert

Proiectant general: s.c. studio arca s.r.l.

Număr proiect 275/ 2010

Proiectant urbanism: s.c. studio arca s.r.l.

Proiecatnt lucrari edilitare: s.c. PROWASSER AT. s.a.

Proiectant lucrări rutiere: s.c. PATH'S ROUT s.r.l

P.U.Z. pag. 1/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

BORDEROU PIESE SCRISE

01. FOAIE DE CAPĂT 02. BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE 03. MEMORIU TEHNIC 04. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 05. ANEXE

BORDEROU PIESE SCRISE

01A PLAN DE INCADRARE 02A PLAN ANALIZA SITUATIEI EXSTENTE 03A PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE 04A PLAN POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA 05A PLAN PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 01Ed PLAN DE REGLEMENTARI – LUCRARI EDILITARE

P.U.Z. pag. 2/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

MEMORIU TEHNIC

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

1. Denumire lucrare: Parcelare teren si construire locuinte individuale in regim de inaltime maxim S(D) +P+1E+M(Er)

2. Amplasament: str. Dr. Grigore T. Popa, nr. 20, Timişoara 3. Beneficiar: Varzariu Daniel - Norbert 4. Proiectant general: s.c. studio arca s.r.l. 5. Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z. ) 6. Data elaborării: iunie 2011

1.2. Obiectivul lucrării Solicitari ale temei program

Prin tema de proiectare s-a solicitat proiectantului de catre beneficiar amplasarea pe terenul studiat a unui ansamblu de cladiri avand functiune de locuinte individuale. Amplasamentul se afla in intravilanul orasului Timisoara, in zona de Nord, cu acces de pe str. Dr. Grigore T. Popa.

Prezenta documentatie, Plan Urbanistic Zonal, stabileste conditiile tehnice privind modul de utilizare functionala, modul de ocupare a terenului, regimul de inaltime si accesele pe parcela.

Prin Certificatul de Urbanism nr. 2106 din 19.05.2011, emis de Primaria Municipiului Timişoara, s-a solicitat investitorului elaborarea prezentului PUZ si supunerea aprobarii acestuia Consiliului Local, înainte de urmarea procedurii pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire pentru obiectivele enuntate anterior.

Prevederi ale programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata

Plan Urbanistic General al Municipiului Timişoara: - Conform P.U.G., aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 139/2007, terenul studiat se incadreaza in zona pentru locuinte si functiuni complementare, P – P+2E. - Conform P.U.Z. aprobat prin HCL 405/2009 terenul studiat se incadreaza in zona de locuinte si functiuni complementare cu regim de inaltime intre P- max. P+6E.

P.U.Z. pag. 3/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

- Conform avizului prealabil de oportunitate nr. 09/14.04.2011 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara s-a considerat oportuna elaborarea documentatiei de tip PUZ.

1.3. Surse documentare Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z. Pentru intocmirea acestui Plan Urbanistic Zonal s-au strans date si informatii din

diverse surse: - Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007; - Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 405/2009; - Studiul geo; - Ridicarea topografica realizata in sistem STEREO 70.

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z. In timpul elaborarii documentatiei s-au solicitat avize de la toti detinatorii de retele care

pot afecta amplasamentul (vezi Aviz unic anexat).

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evolutia zonei Amplasamentul cuprins in perimetrul reglementat este situat într-o zonă cu densitate

redusa, dar aflată in continua dezvoltare. Evolutia urbana recenta a dus la formarea unor zone densificate amplasate in interiorul

cvartalului. Operatiunile de densificare au dezvoltat o retea de drumuri care premeabilizeaza cvartalul cuprins intre strazile Gr. T. Popa (spre Sud), strada Armoniei (spre Nord), inelul IV (spre Vest), Calea Lipovei (spre Est)

2.2. Incadrarea in localitate Zona studiata este amplasata in teritoriul administrativ al municipiului Timisoara, in zona

nordica, in apropierea Inelului IV, intre Calea Lipovei si Calea Aradului. Delimitarea si incadrarea zonei studiate si reglementate este conform planselor anexate

in partea desenata.

2.3. Descrierea amplasamentului Parcelele cu nr. cad. 2088- 2089/1 si nr. cad. 2088- 2089/2, se află în proprietatea

privată a Varzariu Daniel- Norbert, beneficiarul acestui proiect. Amplasamentul studiat face parte dintr-un cvartal in care sunt prezente:

- zone cu densitate redusa cu functiune predominant rezidentiala, cu locuinte individuale in regim maxim de inaltime P-P+2E; - zone densificate cu imobile de locuinte colective in special in apropierea Inelului IV; - zone cu alte functiuni decat cea rezidentiala, complementare locuirii.

2.4. Elemente ale cadrului natural Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului

natural. Nu există vegetatie (copaci, pomi) ce necesită a fi păstrate sau protejate. Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea generala

P.U.Z. pag. 4/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

asigurata.

Date generale Amplasamentul face parte din punct de vedere geomorfologic din Campia Banatului.

Zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare care au dus la transportarea si depunerea de particole fine provenite din dezagregarea rocilor de baza.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare reprezentate printr-un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la 1400-1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfalii.

Din punct de vedere al seismicității conform codului de proiectare seismica P100- 1/2006 conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prinvalorile perioadei de colt Tc = 0,7 sec., a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului ?o = 3, a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona Banat fig. 3.4 si acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,16 g.

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin : temperatura aerului: - media lunara maxima: + 21-22 oC in iulie, august - media lunara minima: - 1-2 oC in ianuarie - maxima absoluta: + 40 oC in 16.08.1952 - minima absoluta: - 29,2 oC in 13.02.1935

precipitatii: - media lunara maxima: 70-80mm - media anuala: 600-700mm - cantitatea maxima in 24h: 100 mm in 01.06.1915

vantul: directii predominante: Nord-Sud 16% si Est-Vest 13%

2.5. Circulatia Circulatia auto se desfasoara pe str. Grigore T. Popa. Se propune preluarea strazilor cu circulatie auto din studii de urbanism elaborate

anterior: strada care face legatura dintre Inelul IV si calea Lipovei (prospect stradal larg - 16,00m), strada care face legatura dintre str. Grigore T. Popa si strada mediana mentionata mai sus (prospect stradal – 12,00m). In prezent accesul pe terenul studiat este asigurat de pe strada Grigore T. Popa.

2.6. Ocuparea terenurilor Cvartalul din care face parte amplasamentul reglementat este ocupat de parcele cu

locuinte individuale, locuinte tip insiruit (la est) si locuinte colective cu accese din strazile perimetrale, servicii, comert, obiective industriale si parcele cu destinatie speciala - Unitatea Militara .

Evolutia urbana recenta a dus la formarea unor zone densificate si a unor cartiere noi de locuinte.

P.U.Z. pag. 5/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

2.7. Echipare edilitara – situatia existenta

2.7.1. Retele apa-canal – situatia existenta În zona studiată există conducte de alimentare cu apă şi canalizare care nu afecteaza

amplasamentul conform avizului S.C. Aquatim S.A, amplasate pe strada Gr. T. Popa.

2.7.2. Retele de energie electrica – situatia existenta Conform avizului eliberat de S.C. Enel Distributie Banat S.A. în zona studiată există

reţele electrice, care nu afectează amplasamentul. Conform aviz de amplasament favorabil, eliberat de catre S.C. Enel Distributie Banat

S.A., in zona obiectivului ce se va dezvolta exista retea electrica de distributie si obiectivul propus pentru dezvoltare poate fi racordat la reteaua existenta.

Conform aviz tehnic favorabil,eliberat de ROMTELECOM S.A. Unitatea Regionala Timis, obiectivul poate fi racordat la reteaua de telecomunicatii dupa stabilirea exacta a traseelor ce se va stabili prin sondaje executate inaintea inceperii lucrarilor propriu-zise.

2.7.3. Retele de gaze naturale – situatia existenta Conform avizului E-ON Gaz Distributie, Regiunea Vest retele de alimentare cu gaze

naturale de presiune medie si redusa nu afecteaza amplasamentul.

2.7.4. Retele de incalzire centralizata – situatia existenta Conform avizului de amplasament S.C. COLTERM S.A. retelele termice si de apa rece

nu afecteaza amplasamentul.

2.8. Probleme de mediu Zona din care face parte amplasamentul studiat este lipsita de factori majori de poluare.

Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului.

Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. – privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de locuire si functiuni complementare locuirii ( cai de acces si comunicatii, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) – zona se va transforma din mediu natural (partial) in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

2.9. Disfunctionalitati Deoarece in ultimii ani s-au dezvoltat in zona si alte investitii imobiliare exista riscul ca

acestea sa nu genereze o zona coerenta din punct de vedere urban (relatii corecte si coerente intre zonele construite, asigurarea utilitatilor edilitare etc.).

2.10. Opțiuni ale populației Propunerea facută se înscrie în dezvoltarea urbanistică a întregii zone – spre zona

rezidentiala cu functiuni complementare. Aspectul și funcționarea întregii zone se vor îmbunătăți odată cu realizarea obiectivului propus (crearea de noi spații locative, reorganizarea circulațiilor auto și pietonale, cu zone verzi etc.).

P.U.Z. pag. 6/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare - Elemente de tema Se propune amplasarea pe terenul studiat a unui ansamblu de locuinte individuale. Se

vor asigura accese auto si pietonale, parcari, zone verzi pe parcele. Spre drumul propus a se dezvolta pe directia Nord-Sud, cu prospect de 12,00m, se

propune un regim de inaltime de maxim S/D+P+1E+M(Er), cu parcelele orientate spre strada respectiva. Parcelele amplasate de-a lungul strazii Gr. T. vor avea un regim de inaltime de maxim S/D+P+1E+M(Er) si se vor orienta spre aceasta strada. In incinta se vor amenaja accese, drumuri de incinta si parcari, spatii verzi . Accesul principal pe sit se va realiza de pe str. Grigore T. Popa.

3.2. Prevederi din PUG În P.U.G. Timișoara, zona studiată se încadrează ca zonă pentru locuințe și funcțiuni

complementare (P – P+2E).

3.3. Valorificarea cadrului natural Prin P.U.Z. se propune functiunea de locuinte si funcțiuni complementare cu regim de

inaltime de maxim S/D+P+1E+M(Er) si asigurarea unui sistem de circulatii auto si pietonale care sa asigure accesele pe loturi si in perspectiva legaturii intre strazile care marginesc cvartalul: strada Grigore T. Popa, strada Armoniei, Calea Aradului, Inelul IV, Calea Lipovei. Terenul in discutie are un potential evident fiind amplasat intr-o zona care se dezvolta in zona rezidentiala.

Investitia propusa se inscrie in caracterul urbanistic al zonei si va contribui la ridicarea calitatii intregului amplasament.

3.4. Modernizarea circulatiei Accesul pe parcela se realizeaza din strada Grigore T. Popa. Prin operatiunile de

densificare dezvoltate in zone din proximitate s-a propus un sistem de strazi cu rol de permeabilizare a intregului cvartal: - o strada mediana pe direcția Est-Vest, pentru a face legatura dintre Inelul IV si Calea Lipovei (16,00 m lățime) – limiteaza situl studiat la Nord.

Pentru a face legatura dintre strada Gr. T. Popa si strada amintită mai sus, dar si pentru a asigura accesul parcelelor noi, s-a propus o stradă pe directia Nord-Sud, care limiteaza situl studiat spre Vest.

Terenul afectat de trasarea strazilor propuse urmeaza a trece in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara.

Organizarea circulatiei interioare se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare ale proiectelor ( faza AC, PT). Fiecare parcela va avea acces din strazi aflate in domeniul public.

3.5. Zonificare functionala- reglementari, regim de inaltime, indici urbanistici Se propune parcelarea terenului studiat in 12 loturi. Pentru terenul reglementat se propune urmatoarea zonificare functionala:

- zona de locuinte si dotari complementare, cu regim de inaltime maxim S/D+P+1E+M(Er), - zona cai de circulatie – strazi.

1. Zona locuinte si dotari complementare

P.U.Z. pag. 7/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

Conform Regulamentului Local de Urbanism, aferent P.U.G. Timisoara si Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ sunt permise urmatoarele functiuni: - locuinte colective si individuale, - conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit, - functiuni complementare, dotari pentru zona de locuit: comert, alimentatie publica, servicii, administratie, cultura, culte, invatamant, sanatate, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii, stationare autovehicule, instalatii tehnico – edilitare necesare zonei, - birouri, sedii financiar – bancare etc. - retele tehnico - edilitare si constructii aferente.

și sunt interzise următoarele activități: - activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; - activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite; - stații de întreținere auto; - ferme agro – zootehnice, abatoare; - anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor; - panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri sau pe clădirile din zonele protejate; - depozite de deșeuri; - este interzisă amplasarea oricărei construcții în interiorul perimetrului de protecție al forajelor de apă.

Funcţiunea dominantă a zonei reglementate va fi cea rezidentiala.

2. Zona cai de circulatie Conform Regulamentului Local de Urbanism, aferent P.U.G. Timisoara si

Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, in zona sunt permise urmatoarele functiuni: cai de circulatie, zona verde, instalatii edilitare.

În elaborarea soluţiei s-a ţinut cont de: - conformația parcelei (dezvoltată pe direcția Nord-Sud), cu acces de pe str. Grigore T. Popa; - generarea traseelor de străzi preluate din documentații de urbanism aprobate anterior; - ocuparea cât mai eficientă a parcelei; - respectarea condițiilor de însorire și orientare a amplasamentului.

Amplasarea construcțiilor pe parcelă Construcţiile se vor amplasa în interiorul perimetrului limitei de implantare a

construcţiilor care defineşte zona de implantare al construcţiior, conform plansei “Reglementări urbanistice”.

Limita zonei de implantare a cladirilor se distanteaza la: - 2,50 m fata de limita de proprietate, inspre strada propusa - 4,40 m fata de limita de proprietate, inspre strada Gr. T. Popa - 6,00 m fata de limita din spatele parcelei.

Pe fiecare parcelă, clădirile pot fi amplasate izolat sau cuplate două câte două.

Regimul de inaltime Pentru terenul studiat se stabileste regimul maxim de inaltime S/D+P+1E+M(Er) (vezi

P.U.Z. pag. 8/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

plansa Reglementari urbanistice).

Modul de utilizare a terenului Pentru terenul studiat se propun urmatorii indici urbanistici:

Procentul maxim de ocupare a terenului propus este de 40%. Coeficientul maxim de utilizare a terenului propus este 2.

Posibilitati de mobilare Dupa trasarea strazilor propuse, terenul studiat va fi parcelat în douăsprezece loturi, cu

suprafete pe care se vor amplasa locuinte individulae (max 2 apartamente conform PUG): lot 1 – S = 424 mp lot 2, 3, 4 – S = 419 mp lot 5 – S = 425 mp lot 6 – S = 428 mp lot 7 – S = 431 mp lot 8 – S = 435 mp lot 9 – S = 438 mp lot 10 – S = 442 mp lot 11 – S = 394 mp lot 12 – S = 440 mp

Cladirile de locuinte sunt amplasate izolat pe parcela, si sunt construite in regim S(D) +P+1E+M(Er).

10 dintre loturile propuse au acces pietonal si auto de pe strada propusa, iar doua dintre ele au acces dinspre strada Gr. T. Popa. Accesele auto sunt cuplate doua cate doua pentru a evita frabmentarea zonei verzi de aliniament care margineste carosabilul.

Structura de rezistenta a constructiilor va fi din beton armat. Închiderile si finisajele urmeaza a fi stabilite de catre proiectanti în fazele urmatoare ale proiectului.

Propunerea de mobilare urbana are un caracter informativ.

Bilantul teritorial Pentru terenul studiat (S total = 6.549 mp) aflat in proprietatea privata a beneficiarului

acestui proiect Varzaru Daniel-Norbert, cu nr. top. 2088-2089/2 si nr. top. 2088-2089/1 (CF nr. 413511si CF nr. 413529), se propune urmatorul bilant teritorial:

EXISTENT PROPUS mp % mp %

Suprafata amplasament 6 549 100% 6 549 100% Zona locuinte si functiuni complementare

- - 5 028 76,79%

Zona cai de circulatie auto si pietonale - străzi

- - 1 181 18,03%

Zona verde - - 340 5,18%

Pentru zona rezidentiala se propune un procent de minim 25% zona verde.

P.U.Z. pag. 9/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

3.6. Adapost de aparare civila Daca in fazele urmatoare de proiectare (P.A.C., P.T.) cladirile propuse se inscriu in

categoria de constructii la care se impune realizarea adapostului de aparare civila (conform art. 1 din Hotararea 560/2005 modificat prin Hotararea 37/2006), acesta se va amenaja la nivelul subsolului (daca acesta corespunde conditiilor necesare amenajarii adapostului). Adapostul se va executa conform proiectului tehnic cu respectarea „Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi”.

3.7. Protectia mediului Propunerile documentației de urbanism de menținere a fucțiunii de zonă de locuințe nu

afectează mediul. Prevenirea producerii riscurilor naturale - nu e cazul. Epurarea si preepurarea apelor uzate - nu e cazul. Depozitarea controlata a deseurilor - colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se

va face controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firma specializată, în baza unui contract și transportate la deponeul municipiului Timisoara. Depozitarea deșeurilor menajere se va face pe platforme amenajate special, prevăzute cu punct de apă și sifon de pardoseală. Se va asigura accesul mașinilor care efectuează preluarea deșeurilor menajere.

Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi - prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea unei suprafețe de spații verzi de minim 5% din suprafața terenului. In zona rezidentiala se propune un minim de 25% zona verde.

Organizarea sistemelor de spatii verzi - spatiile verzi vor fi de mai multe tipuri: cu gazon, cu pomi, cu plante decorative și parcaje înierbate.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate- nu e cazul. Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana - nu e cazul. Valorificarea potentialului turistic si balnear – nu e cazul. Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatii si al retelelor edilitare

majore - nu e cazul. Toate lucrarile rutiere, accese, platforme de intoarcere se vor realiza cu sistem de

canalizare proprie.

3.7.1. Protectia calitatii apelor Lucrările de alimentare cu apă potabilă și canalizare sunt concepute în sensul încadrării

în limitele admise de Inspectia pentru Protecția Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 și conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/97.

Prin soluțiile tehnice adoptate pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, respectiv canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltrațiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

3.7.2. Protectia aerului Lucrările de alimentare cu apă și canalizare preconizate a se realiza pe amplasamentul

propus nu constituie sursă de poluare asupra calitații aerului din mediul învecinat. Din procesul tehnologic nu rezultă emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti.

3.7.3. Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor Întregul proces tehnologic care se desfașoară cu ocazia realizării sistemului de

P.U.Z. pag. 10/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

alimentare cu apă și canalizare pentru zona de locuințe colective și funcțiuni complementare propusă este conceput în sensul încadrării în limitele admise de Agenția pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 și conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevăzute sunt silențioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat și ușor de exploatat.

Lucrarea în ansamblu s-a conceput în ideea realizării unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele construcțiilor, precum și a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus.

Pentru aceasta s-au prevazut materiale și elemente de construcții cu indici de izolare acustică la zgomot aerian corespunzători, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silențiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60 dB., măsurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

3.7.4. Protectia împotriva radiatiilor Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiații, deci

nu necesită luare de măsuri împotriva radiatiilor.

3.7.5. Protectia solului si subsolului Tehnologia desfășurată pentru lucrările de alimentare cu apă și canalizare se realizează

în condițiile prevenirii poluării solului cu exfiltratii de apă uzată, care este vehiculată în special prin instalațiile de canalizare. În acest sens rețelele de canalizare s-au prevazut a se executa din conducte din PE-HD.

3.7.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Funcționarea lucrărilor propuse a se executa, nu pericliteaza și nu intervin în echilibrul

ecosistemelor terestre. Ecosisteme acvatice - nu e cazul.

3.7.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public În vederea asigurării protecției mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul prezentei

documentații se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de alimentare cu apă și canalizare.

Aceste masuri sunt în concordanță cu prevederile din Legea Mediului 137/95 și a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

La toate lucrările propuse se va respecta H.G.101/1997 "Norme speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară", cap. I, art. 5, asigurându-se zona de protecție sanitară în jurul forajelor care fac parte din frontul de captare a municipiului Timișoara. Nu se prevăd alte foraje, pentru alimentarea individuală a acestei zone rezidențiale, care ar putea influența debitul de captare a forajelor din frontul de captare. Lucrările proiectate nu influențează așezările umane. De asemenea, în zona nu există obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

3.7.8. Gospodarirea deseurilor Pentru evacuarea gunoiului menajer rezultat se va face contract cu Retim . Din procesul tehnologic privind alimentarea cu apă nu rezultă deșeuri care ar necesita o

gospodarire specială. De la rețeaua de canalizare apa uzată este colectată și transportată la canalul colector.

Prin canalul colector apa menajeră va fi transportată la canalizarea centralizată a orasului Timișoara și apoi la statia de epurare.

P.U.Z. pag. 11/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

Deșeurile solide vor fi colectate și transportate la groapa de gunoi a orașului.

3.7.9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase În prezentul PUZ este prevazută zona de locuințe si functiuni complementare (vezi cap.

Zonificare functională - reglementări funcțiuni admise și interzise), prin urmare nu rezultă deșeuri de natură toxică. Atât lucrările de alimentare cu apă cât și cele de canalizare sunt destinate folosinței umane, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop.

3.7.10. CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului, conform Anexei nr. 1 a HG 1076/2004

1.Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la: a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi

viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

Prin PUZ se propune pe amplasamentul studiat dezvoltarea unei zone rezidențiale, pastrându-se caracterul intregii zone acela de locuire si functiuni complementare locuirii.

In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice.

Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de realizare a bransamentelor de alimentare cu apa, racord la reteaua de canalizare, alimentare cu energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre Retim.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele

In propunerea de dezvoltare a sistemului de circulatii, in scopul densificarii si permeabilizării cvartalului din care face parte amplasamentul, s-a ținut cont de prevederile PUG dar si a planurilor urbanistice aprobate care au dezvoltat partial zone aflate in vecinatate.

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G. Timișoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa..

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile

Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a functiunii de locuire dezvoltata in zona.

Prin respectarea conditiilor de mediu prezentate mai sus (3.7.1-3.7.9), referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere si pluviale, la colectarea si transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier. se creeaza premisele pentru protectia mediului.

Intr-o perspectiva de dezvoltare durabila a mediului construit, în proiectarea si realizarea obiectivelor acestui plan se vor respecta condițiile referitoare la eficienta energetica a clădirilor.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program Prin prezentul PUZ se propune transformarea amplasamentului dintr-un mediu natural

intr-unul antropic.

P.U.Z. pag. 12/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

Pentru a asigura un climat cat mai propice locuirii se pronune amenajarea de spatii verzi de aliniament dar si in interiorul parcelelor intr-o proportie semnificativa – 25% din suprafata de teren considerată.

Se vor urmari problemele descrise mai sus (3.7.1-3.7.9)

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor)

In implementarea planului se va respecta legislatia in vigoare iar aspecte legate de managementul deseurilor, protectia calitatii apelor, protectia calitatii aerului si protectia calitatii solului sunt descrise mai sus (3.7.1, 3.7.2, 3.7.5, 3.7.8)

2.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor Prin transformarea sa in mediul antropic (teren construibil) flora si fauna vor suferi

eventuale diminuari in timpul realizarii lucrarilor. Ulterior, prin amenajarea spatiilor verzi (plantari de arbori, arbusti si vegetatie joasă),

calitatea mediului natural va fi evident imbogățită.

b) natura cumulativă a efectelor nu e cazul

c) natura transfrontieră a efectelor nu e cazul

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor) Dezvolatarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului. In timpul realizarii constructiilor dar si in timpul exploatarii cladirilor se vor lua toate

masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de protectie e muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta sanatatea umana.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate);

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural

Pe amplasamnetul studiat dar nici in vecinatate nu sunt prezente elemente naturale speciale sau care fac parte din patrimoniul cultural.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului nu e cazul (iii) folosirea terenului în mod intensiv

Chiar daca prin plan se propune o operatiune de densificare a țesutului urban, bilanțul teritorial propus respecta regulamentele de urbanism (Regulamentul General de Urbanism, Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Timisoara) si legislatia specifica de urbansim. Procentul maxim de ocupare a terenului este de 40%, iar coeficientul maxim de utilizare a terenului este 2.

P.U.Z. pag. 13/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional nu e cazul

3.8. Obiective de utilitate publica Pentru toate lucrarile rutiere propuse si care urmaresc realizarea unor noi trasee de

strazi se impune trecerea suprafetelor de teren afectate din proprietate privata in propriete publica (vezi Plan circulatia terenurilor).

Eliberarea autorizatiilor de constructie se va face cu impunerea masurilor necesare de asigurare a conditiilor juridice pentru finalizarea masurilor de modernizare a circulatiei.

4. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata.

La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ord. 37/N/2000 al MLPAT si L. 350/2001 modificata prin 27/27.08.2008.

Intocmit, arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

P.U.Z. pag. 14/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PARCELELOR cu nr. cad. 2088- 2089/ 1 și nr. cad. 2088- 2089/2

BAZA LEGALĂ

La baza elaborării REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z. au stat în principal:

• Legea 350/2001, privind AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI cu modificarile ulterioare

• H.G. 525/1996 (cu modificarile ulterioare) PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM

Au fost consultate: • “Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism”, (indicativ

GM-007-2000) aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 • “Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic Zonal

(indicativ GM-010-2000), aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000

DOMENIU DE APLICARE

P.U.Z.-ul și Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea construcțiilor, pentru orice investiție amplasată in limita terenului reglementat.

Cap. 1 GENERALITĂȚI art.1 Tipul de subzonă funcțională propus este subzona rezidențială cu locuințe P-

P+2E.

art.2 Funcțiunea dominantă este cea rezidenţială, zona fiind compusă din locuinţe familiale cu max 2 apartamente, in regim maxim de inaltime de S(D)+P+1E+M(Er).

art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt dotari pentru zona de locuinate: ▪ instituţii publice şi servicii, comert, birouri, alimentatie publica, cultura, culte, invatamânt, sănătate; ▪ spaţii verzi amenajate, locuri de joaca pentru copii si spatii de agrement si odihnă; ▪ accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje; ▪ reţele tehnico – edilitate şi construcţii aferente;

Cap. 2 UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

art.4 Utilizări permise

P.U.Z. pag. 15/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

▪ locuinţe; ▪ conversia locuinţelor în alte funcţiuni ce nu deranjează zona de locuit; ▪ funcţiuni complementare zonei de locuit: comerţ, alimentaţie publică, servicii, administraţie, cultură, culte, învăţămînt, sănătate, spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, staţionare autovehicule, instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei; ▪ birouri, sedii financiar-bancare etc.

art.5 Interdicţii definitive de construire Sunt interzise următoarele activităţi: ▪ activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; ▪ activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite; ▪ staţii de întreţinere auto; ▪ ferme agro – zootehnice, abatoare; ▪ anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor; ▪ panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri sau pe clădirile din zonele protejate; ▪ depozite de deşeuri; ▪ este interzisă amplasarea oricărei construcţii în interiorul perimetrului de protecţie al forajelor de apă.

Cap.3 CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

art.6 Orientarea faţă de punctele cardinale Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului

nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei. Amplasarea clădirilor cu locuințe se va realiza astfel încât să se asigure însorirea încaperilor de locuit pe o durată de minim 1 ½ ore zilnic, la solstițiul de iarnă.

art.7 Amplasarea faţă de drumurile publice Conform Art. 18- R.G.U. şi cap. II. 6 al R.L.U. Amplasarea clădirilor se va face cu respectare zonei rezervate prospectelor stradale delimitate conform planșelor desenate din PUZ.

art.8 Amplasarea faţă de aliniament Se vor respecta prevederile Art. 23- R.G.U. şi cap. II. 6 al R.L.U. Amplasarea clădirilor

față de aliniament (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face conform planșei de reglementări urbanistice în interiorul zonei construibile delimitate respectând retragerile impuse.

art.9 Amplasarea în interiorul parcelei Se vor respecta toate prevederile art. 24- R.G.U. şi cap. II. 6 al R.L.U. Clădirile se vor amplasa în interiorul limitei de implantare a construcțiilor conform planșei de Reglementări urbanistice. Amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului Sănătăţii, art. 2, 3, 4, 5 şi 16.

P.U.Z. pag. 16/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

art.10 Accese carosabile Conform Art. 25, Anexei 4 - 4.11.3 din R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U. Pe parcelele propuse se vor asigura accese auto de pe strada Grigore T. Popa și de pe

străzile propuse. În interiorul parcelei se vor asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere.

art.11 Accese pietonale Conform Art. 26- R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U. Se vor asigura accese pietonale la fiecare parcela din trotuarele adiacente. Acestea vor

fi conformate astfel încăt să permită circulația persoanelor cu handicap.

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

art.12 Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă Autorizarea executării construcțiilor va fi posibilă numai in cazul existentei posibilităților

de racord și branșament la rețelele existente de apă, canal, energie electrică.

art.13 Extinderea de reţele tehnico-edilitare Conform art. 28 din R.G.U. şi Cap. II. 8 din R.L.U. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară se vor suporta de către

investitor în întregime. Toate rețelele stradale (apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații) se vor realiza subteran.

art.14. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare Conform art. 29 din R.G.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR

art.15 Înălţimea construcţiilor La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere respectarea normativelor legate

de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr. 536) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

Pentru propuneri care nu respectă regimul de inalțime propus de PUG Timișoara (P- P+2E) se va elabora PUZ.

art.16 Procentul de ocupare a terenului Procentul maxim de ocupare al terenulu (P.O.T. maxim admis) = 40%

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

art.17 Parcaje

P.U.Z. pag. 17/18

P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME maxim S(D)+P+1E+M(Er)

studio arca

Conform Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.şi Cap. II. 10 din R.L.U și Anexei 2 din R.L.U. Se va asigura cel putin un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă și un procent suplimentar de 15% din totalul locurilor de parcare.

art.18. Spaţii verzi Conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U. şi Cap. II. 10 din R.L.U.

Se vor menţine spaţiile verzi de aliniament de-a lungul străzilor unde acestea există si se propun alte spatii verzi conform Planului de reglementari urbanistice. Se vor asigura cel putin 2,00 mp de spatiu verde pe locuitor (conform Anexei 6 a R.G.U.) minim 5% din suprafata terenului.

Pe fiecare parcela se vor spatii verzi de minim 25% din suprafata loturilor. De-a lungul străzilor propuse se recomandă realizarea de spaţii verzi plantate.

art.19. Imprejmuiri Conform art. 35 – R.G.U. şi Cap. II. 10 din R.L.U.

Intocmit, arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

P.U.Z. pag. 18/18

Atasament: 05_PLAN_PROPRIETATEA_ASUPRA_TERENURILOR.pdf

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a :

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

PUZ

s e p 2 0 1 1

S E F P R O I E C T P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

275/2010

b e n e f i c i a r p r o i e c t

VARZARIU DANIEL

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20,Timisoaraa d r e s a

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

arh. Zsuzsa CZIRJAK arh. Luminita RUSAN

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME max.S(D)+P+1E+M(Er)

sc. 1: 1000 PLAN -PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

pl. nr. 05A

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

90.69

-teren proprietate privata -teren ce urmeaza a fi trecut din proprietate privata in poprietate publica -limita teren proprietate privata

-cladiri existente

-limita topo teren conf. CF

-strazi cu circulatie auto existente

-strazi cu circulatie auto propuse (preluate din documentatii aprobate) -cote de nivel (teren natural)

LEGENDA -limita zonei studiate = limita zonei reglementate

-cladiri existente- observatii de pe teren

-cladiri ce urmeaza a fi desfiintate

8, 00

8, 00

3,50

26,09

6,00

6,00

3,19

5,93

17,63

C1 Str

. Cim pin

a

Trotuar

N r . T o p . 2 0 8 8 - 2 0 8 9 / 1

Casa Nr.20

S = 5 7 6 m p

N r . T o p . 2 0 8 8 - 2 0 8 9 / 2

S= 59 73 m p

18 9,

13

6,00

P.U .D

ap rob

at pri

n H CL

37 6/2

00 8

Im ob

il d e a

pa rta

me nte

S +P

+4 E+

Er

cu fu

nc tiu

ni co

mp lem

en tar

e l a p

art er

P.U .D

ap rob

at pri

n H CL

28 6/2

00 6

Mo dif

ica re

am pla

sa me

nt la

pe ns

iun e

D+ P+

1E +M

au tor

iza ta

cu A.

C. nr

.19 66

/20 05

P.U.Z. aprobat prin HCL 405/20.11.2009

Ansamblu locuinte colective si functiuni

complementare - max. S+P+6E

63A

18

63

61

14

16

14A

14B

20

P

M

STR. DR.GRIGORE T.POPA

Pensiune P+2+M

P+1

P+1

P+1+M

Magazie

Atelier AUTO

D+P+5E

D+P+5E+ER Bloc

Casa P+1

Casa

Casa

Casa P

P+1

Casa

Casa P

Casa P

Casa P

Casa

Casa

Case

Brutarie

P+M

P+M

Casa P+1

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

S+P+6E

S+P+3E S+P+3E

S+P+2E+Er

S+P+3E

S+P+2E

S+P+6E

S+P+3E

22

Suprafata amplasament

Teren proprietate privata

- -

--

PropusExistent

100%

mp %% mp

BILANT TERITORIAL

6 549 6 549 100%

1 480

5 069 77,41 %

22,59% Teren ce urmeaza a fi trecut din proprietate privata in proprietate publica

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

Suprafata totala teren conf.CF = 6 549 mp

-Teren proprietate privata = 5 069 mp -Teren ce urmeaza a fi trecut din proprietate privata in proprietate publica = 1 480 mp

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Amplasamentul studiat

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

Atasament: PLAN_DE_INCADRARE.pdf

alei A tele VIERMI Is Sit sl ra Spa = TLS LUAT dp a) ti (ti ra) aprobat puii 6/2007 Va dietei in apere) = N INTE nel UI a max STP +9E PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU STERS RE SBM) 1-10 plansa PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU arh. Zsuzsa CZIRJAK DESENAT pl. nr. O1A PT EA Ah IZ'aprobat prin HCL 437/2007 pr Loguinte colective, servicii, comert : CSS ml AMPLASAMEN STUDIAT= TUI De Sl * Construire'imobil de apartamente cu'functiuni 5 complementare la:parter - max.S+P+4E+Er E fi 7 de Samir FU [Le Ido]: e) 4110 a LOS Ansamblu locuinte-colective. - max:S+P+5E+M BAS TEI CRT ITS i A Otee Dute, CTT E E d Ri adn MIDI ial : DE INCADRARE IN TERITORI PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME max.S(D)+P+1E+M(Er) str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20, Timisoara arh. Luminita RUSAN arh. Zsuzsa CZIRJAK sep 2011 proiect nr. 275/2010 faza PUZ

Atasament: PLAN-_ANALIZA_SITUATIEI_EXISTENTE.pdf

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a :

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

PUZ

s e p 2 0 1 1

S E F P R O I E C T P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

275/2010

b e n e f i c i a r p r o i e c t

VARZARIU DANIEL

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20,Timisoaraa d r e s a

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

arh. Zsuzsa CZIRJAK arh. Luminita RUSAN

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME max.S(D)+P+1E+M(Er)

sc. 1: 1000

pl. nr. 02A

PLAN -ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

22Str. Cim pin

a

Trotuar

Nr . To p. 2 08 8- 20 89 /1

Casa

Nr.20

S= 57 6m

p

N r . T o p . 2 0 8 8 - 2 0 8 9 / 2

S= 59 73 m p

N r . T o p . 2 0 8 6

Gradina

Gradina

N r. T o p . 2 0 9 8 ,2 0 9 9

N r . t o p . 2 2 0 9 6 ,9 0 9 7 / 1

N r . t o p . 2 2 0 9 6 ,9 0 9 7 / 2

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

Suprafata totala teren = 6 549 mp P.O.T existent = 1,96% C.U.T. existent = 0,02 Regim de inaltime existent: P

63A

18

63

61

14

16

14A

14B

P P

M

STR. DR.GRIGORE T.POPA

P+1

P+1

P+1+M

S.C. Energopetrol S.A. Ploiesti

Nr. top. 2102/2/2

Atelier

Magazie

Atelier AUTO

D+P+5E

D+P+5E+ER Bloc

Casa P+1

Casa

Casa

Casa P

P+1

Casa

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa

Case

Brutarie

P+M

P+M S+P+2E+Er

S+P+3E

S+P+2E

S+P+6E

S+P+3E

Casa P+1

LEGENDA

-cladiri existente

-strazi cu circulatie auto existente

-limita de proprietate = limita zonei reglementate

-teren proprietate privata

-cladiri propuse in studii anterioare de urbanism

-cladiri ce urmeaza a fi desfiintate

UTR 22

amplasamentul studiat

Amplasamentul studiat

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

Suprafata totala teren conf.CF = 6 549 mp P.O.T max. propus = 40% C.U.T. max. propus = 2

Regim maxim de inaltime propus: S(D)+P+1E+M(Er) PLAN DE INCADRARE- EXTRAS DIN P.U.G.

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIULUI LEGENDA — ne ——— — LUA TERITORUL ADUNISTRITI ZE UITA TeRITOMLUUI INTRA = vam zor MTA UNTATLOR TERITORIALE DE PEFERMA. — ZONIFICARE FUNCTIONALA —— sa BEN 1 TE S-E ET BR 7] 20 STUD SI SERV BIZ] 2005 Sr nostri BEI 20 eroare. rest se UNTAI SL MATE FEROVARASI CONSTRUI e REBRA TE MA CONTI RA 15. ocara oe Ampoi TERMIC DEST SPECIALA 7) cate FE TERTORIA ALTOR LOCALITATI DRUMMER ADETENE, E cotata REGLEMENTARI Us son PP arm IM PESMET O PUNETI d armata BN IT

Atasament: Referat.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. UR2011-022627/17.11.2011 REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim

de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-022627/16.11.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara;

Ţinând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 09/14.04.2011 şi de Avizul Favorabil nr. 37/20.10.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2106/19.05.2011, precum si de Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8051 din 18.10.2011;

Documentatia PUZ „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna iulie 2011, când s-a demarat Etapa 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2011-015137/22.08.2011;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUZ „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara, se incadreaza in etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi

avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara.

Documentatia Plan Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim

de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara, este elaborata de proiectantul

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

2

S.C. STUDIO ARCA S.R.L., proiect nr. 275/2010, la cererea beneficiarului VARZARIU DANIEL NORBERT.

Amplasamentul studiat este situat în partea de nord a municipiului Timisoara, in U.T.R. 22, prevazut prin PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 139/2007, ca zona pentru locuinte si functiuni complementare (P - P+2E), fiind delimitat la sud de strada Dr. Grigore T. Popa, iar pe celelalte laturi de parcele private.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 6.549 mp, este inscris in: C.F. nr. 413511 – Timisoara (CF vechi nr. 140219), nr. top 2088-2089/2, teren intravilan in suprafata de 5.973mp, C.F. nr. 413529 - Timisoara (CF vechi nr. 2403), nr. top 2088-2089/1, teren intravilan in suprafata de 576 mp, proprietar fiind Varzariu Daniel Norbert. Terenul reglementat este liber de constructii. La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona si anume: PUZ – "Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare", str. Dr. Grigore T. Popa, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 405/20.11.2009, PUD – "Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare", str. Grigore Alexandrescu, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 219/19.06.2007, PUD – "Construire imobil de apartamente cu functiuni complementare la parter", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 2, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 376/29.07.2008.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara, se propune parcelarea terenului si realizarea unui ansamblu de locuinte individuale care vor avea asigurate accese auto si pietonale, locuri de parcare si zone verzi pe parcele. Accesul pe amplasamentul studiat se realizeaza din str. Grigore T. Popa. Prin operatiunile de densificare dezvoltate in documentatiile de urbanism elaborate anterior pentru zonele din proximitate, s-a propus un sistem de strazi cu rol de permeabilizare a intregului cvartal. Una dintre aceste strazi limiteaza terenul studiat in partea de nord. Pentru a face legatura intre str. Gr. T. Popa si strada de pe latura nordica amintita anterior, dar si pentru a asigura accesul pe noile parcele, s-a propus o strada pe directia nord-sud care limiteaza terenul pe latura vestica, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2011- 002913/27.10.2011.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 40 % CUT max = 2 Regim de inaltime max. S(D)+P+1E+M(Er)

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

3

Spatii verzi domeniu public min 5,18 % - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 8051/18.10.2010, spatii verzi în zona rezidentiala min 25% - conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 09/14.04.2011 şi Avizului Favorabil nr. 37/20.10.2011 al C.T.A.T.U. Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile necesare conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

ARHITECT SEF Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU CONSILIER Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Steluţa URSU

AVIZAT JURIDIC, Red/Dact – S.P. – 1ex

Atasament: 04_PLAN-_POSIBILITATI_DE_MOBILARE_URBANA.pdf

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a :

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

PUZ

s e p 2 0 1 1

S E F P R O I E C T P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

275/2010

b e n e f i c i a r p r o i e c t

VARZARIU DANIEL

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.20,Timisoaraa d r e s a

arh. Radu GOLUMBA arh. Zsuzsa CZIRJAK

arh. Zsuzsa CZIRJAK arh. Luminita RUSAN

PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM DE INALTIME max.S(D)+P+1E+M(Er)

P A

R C

E L

A R

E T

E R

E N

S I

C O

N S

T R

U IR

E L

O C

U IN

T E

IN

D IV

ID U

A L

E s

tr .

D r.

G ri

g o

re T

. P

o p

a ,

n r.

2 0

,T im

is o

a ra

PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANAsc. 1: 500

pl. nr. 04A

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA

LEGENDA

-cladiri existente- plan de situatie PMT

-strazi cu circulatie auto existente

-cladiri locuinte

-accese in cladiri

-zona verde propusa

-strazi cu circulatie auto propuse in zona reglementata

-limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z.

-accese auto pe parcela

-cladiri propuse in studii anterioare de urbanism

-limita de implantare a zonei construite

-limita retragere constructii

22

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

trotuar

trotuar

tro tu

ar

tro tu

ar

zona verde

zo na

v er

de

zo na

v er

de

zo na

v er

de

zona verde

zona verde

ca ro

sa bi

l

ca ro

sa bi

l

ca ro

sa bi

l

carosabil

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

28 ,5

0

13,24

14,24

30 ,5

0

3,00 1,50 1,502,50

7,32 3,00 3,00

8,66

2,88

12 ,3

0

13 ,6

3

2, 40

2, 00

16 ,2

0

16 ,1

2

30 ,2

8

13,74

10,90

2,50

6,00

6,00

6, 00

4, 40

14 ,8

3

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

2, 50

11 ,8

2

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

2, 00

11 ,2

0

3, 00

3, 00

11 ,2

0

2, 00

12 ,3

0

13 ,7

8

4, 40

14,77

6,00

27,15

27,03

26,91

26,79

26,66

26,54

26,42

26,30

26,18

12,50

3, 50

3, 00

1, 50

2,50

2,50

2,50

3,50

3,19

1,50

1,50 3,00

18

16

P

M

STR. DR.GRIGORE T.POPA

P+1

P+1

Atelier

Magazie

Atelier AUTO

D+P+5E

Casa P+1

Casa

Casa

Casa

Casa P

Case

P+M

P+M

Casa P+1

S+P+2E+Er

S+P+3E

S+P+2E

S+P+3E

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

7

S7 = 436mp

1

S1 = 447mp

2

S2 = 425mp

3

S3 = 427mp

4

S4 = 429mp

5

S5 = 431mp

6

S6 = 432mp

8

S8 = 437mp

9

S9 = 439mp

10

S10 = 439mp 11

S11 = 391mp 12 S12 = 440mp

lim ita

d e

im pl

an ta

re a

z on

ei c

on st

ru ite

lim ita

d e

im pl

an ta

re a

z on

ei c

on st

ru ite

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

limita de implantare a zonei

construite

retragere constructii

retragereconstructii

tro tu

ar

trotuar

Amplasamentul studiat

CF nr. 413511 cu nr. top. 2088-2089/2 si CF nr. 413529 cu nr. top. 2088-2089/1.

Suprafata totala teren conf.CF = 6 549 mp P.O.T max. propus = 40% C.U.T. max. propus = 2

Regim maxim de inaltime propus: S(D)+P+1E+M(Er)

%

Existent

%

Propus

mpmp

Suprafata amplasament

Zona spatii verzi

BILANT TERITORIAL

Zona rezidentiala

-

--

-

100%100%6 549 6 549

1 118

345 5,26%

-- 5 086 77,66%

17,08 %Zona cai de circulatie auto si pietonale - strazi

%mp

Suprafata zona rezidentiale

Zone verzi, amenajari peisagere in incinta

ZONA REZIDENTIALA

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

100%

1 780

1 272 min.25%

2 034 max.40%

cca. 35 %

Zona alei in incinta, accese auto - pietonale, parcari

5 086