keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 239/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni mixte în regim de înălţime S+P+16E" Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 239/23.04.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni mixte în regim de înălţime S+P+16E" Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-005550/15.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-005550/15.04.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-005550/15.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 28/27.07.2017 şi Avizul Arhitectului Sef nr. 40/25.10.2018;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 25 din 23.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu, şi adresa nr. 3815/06.08.2018 emisă pentru cel de al doilea certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni mixte în regim de înălţime S+P+16E" Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara, având ca beneficiar pe SC MOTICICA GRUP SA, întocmit conform Proiectului nr. MOTO1/2016, realizat de S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiunea propusă: zonă de locuinţe colective şi funcţiuni mixte
- rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale;
- echiparea cu utilităţi.
Indici urbanistici propuşi prin documentaţie:
P.O.T. max propus = 40 % pentru imobilele cu alte funcţiuni la parter
C.U.T. max propus = 2,9
Regimul maxim de înălţime propus = S+P+16E - doar pentru hotel, Hmax = 58m;
Regimul maxim de înălţime propus = S+P+10E+Eretras pentru funcţiunea de locuire, Hmax = 36m;
Retrageri faţă de front, limite laterale si fundul parcelei - conform plaşei Reglementări urbanistice nr. U03.
Imobilele se vor dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislaţiei în vigoare.
Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Decizia de încadrare nr. 25/23.03.2018 şi adresei nr. 3815/06.08.2018= 15,9%. Suprafaţa de zone verzi va fi clar identificată, amenajată şi întreţinută.
- se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004044/09.08.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni mixte în regim de înălţime S+P+16E" Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 24.075 mp, teren intravilan, SC MOTICICA GRUP SA, înscris în: CF nr. 408398, nr. top 8554/1/1 (nr. CF vechi 129342) în suprafaţă de 638 mp, proprietar SC MOTICICA GRUP SA, cu servitute de trecere cu piciorul, auto si utilităţi în favoarea Mehmedovic Nadrah şi Mehmedovic Ersin; CF nr. 413704, nr. cad. 413704, în suprafaţă de 23.437 mp, proprietar SC MOTICICA GRUP SA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni mixte în regim de înălţime S+P+16E" Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.
Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism - PUZ "Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni mixte în regim de înălţime S+P+16E" Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara, proiect nr. MOTO1/2016, după ce drumurile propuse vor deveni domeniu public conform planşelor de Reglementări nr. U03 şi Proprietatea asupra terenurilor nr. U05 şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC MOTICICA GRUP SA;
- S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FARKAS IMRE
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: U10_Studiu_altimetrie_-_A2.pdf

N P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI MIXTE e e e : * . LI D SD“ o - V UE _ Sp. Ă >, di Clădiri rezidențiale H>25 m (> P+6) Clădiri non-rezidențiale H>25 m (> P+6) dA A IN Lăcașe de cult H>25 m dA SINE Clădiri / construcții industriale H>23 m Clădiri propuse H>30 m SILUETE DE CLADIRI SI CONSTRUCTII INALTE IN TIMISOARA 150 m 150m 100m 100M | PROIECTANT DE SPECIALITATE Beneficiar: Proiect nr.: PTT RIS CZ on as] S.C. MOTICICA GROUP S.A. S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L. S.C. MOTICICA GROUP S D8m sr Timisoara, str. C. Brediceanu nr.8, c. 501-502 Amplasament: MOTO01/2016 0m == 50. CUI: RO 27869472 J35/7/2011 a 36 m E tel : 0256-494051 fax : 0256-494052 Calea Buziasului, nr. 6; Țirisoara E , — 30m Specificaţie Nume Semnatura Scara: Denumire proiect: poza: P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI | CTATU Sef proiect [arh. POPA Dan Alexandru FUNCȚIUNI MIXTE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+16E at BLOC LOCUINTE DOM PIATA UNIRII TURN DE APA BLOC LOCUINTE CLADIRE DE CLADIRE DE BLOC LOCUINTE TURN STATIA METEO TURN STATIA METEO HOTEL BIROURI FRUCTUS COS COLTERM TURN DE APA CLADIRE PROPUSA BISERICA PIATA TURN DE RACIRE CATEDRALA H Ă Data: i Plan a nr: P+4E H=34 m H=35m P+10E LOCUINTE PROPUSA LOCUINTE PROPUSA P+12E H=45m H=45m CONTINENTAL H=51m H=51m IOSEFIN/FABRIC P+16E TRAIAN CE. MITROPOLITANA Proiectat arh. PUIA Radu Titlu planşă: s H=35m P+8E+2Er P+10E+Er str. Stefan cel Mare H=51m H=51m H=58m H=62m H=70m H=75m Desenat arh. CUIBUS Bogdan Stefan IULIE/2018 Studiu de altimetrie U10 H=30m H=36 m H=42 m :

Atasament: U09_Studiu_Cvartal_-_A2.pdf

P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTII MIXTE [PUZ aprobat „Dezființare |const ntă și Regia Autonomă de Transport d FUNCTIUNI LIMITA CADASTRALA A ZONEI EXISTENTE —— STUDIATE e H - FUNCTIUNI MIXTE - COMPLEX STUDENȚESC [EET CLADIRI EXISTENTE i - ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE/DUPLEX e -BAZĂ SPORTIVĂ IN STRAZI EXISTENTE - CE SI] -ZONA LOCUINTE COLECTIVE e UXURILOR IJGRE : FLUXURILOR MAJORE ALE FUNCTIUNI ORASULUI SSB - INSTITUTII DE INVATAMANT PROPUSE MM ud - CONSTRUCTII INDUSTRIALE R - FUNCTIUNI MIXTE IRI ERE SEI HI i ZONELE FUNCTIONALE SILE 0. PARCURIISPATII VERZ 3 - LOCUINTE COLECTIVE DIRIJEAZA SPRE ZONELE DE E LEGATURA ji - ACCES PIETONAL e - PARCURI/SPATII VERZI m [E STRAZI EXISTENTE -DE FOLOSINTA LOCALA CARE ară PISTA DE BICICLETE “| - SPATII COMERCIALE SI ASIGURA ACCESUL LA - CAI DE COMUNICARE s& | SERVICII LOCUINTE SI LE DIRIJEAZA SPRE RUTIERA ZONELE DE LEGATURA &&| - PISTA DE BICICLETE B - STATIE DE AUTOBUZ E Mp PRELUATE (my) - ACCES RUTIER ANTERIOARE, DE FOLOSINTA sms) ” AUTOGARA NORMANDIA LOCALA CARE ASIGURA ACCESUL LA LOCUINTE SI LE BI - STATIE DE TRAMVAI K& ACCES PIETONAL DIRIJEAZA SPRE ZONELE DE LEGATURA mi - STATIE PECO Egg - INSTITUTII DE INVATAMANT MM [E DRUMURI SIACCESE PROPUSE PROIECTANT DE SPECIALITATE Beneficiar: Proiect nr.: S.C. MOTICICA GROUP S.A. Amplasament: S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L. E Timisoara, str. C. Brediceanu nr.8, c. 501-502 E CUI: RO 27869472 J35/7/2011 | tel : 0256-494051 fax : 0256-494052 1-1000 P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI CTATU. Sef proiect arh. POPA Dan Alexandru IN : FUNCȚIUNI MIXTE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+16E arh. PUIĂ Radu IN arh. CUIBUȘ Bogdan Ștefan MOTO01/2016 Calea Buziasului, nr. 6, Timisoara Data: IULIE/2018 Planşa nr: U09 Proiectat Desenat Titlu planşă: Studiu de cvartal

Atasament: U07_Plan_rutier__i_parcaj_subteran_-_A2_prelungit.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/382A620253CBE70CC22583A70034EE66/U07_Plan_rutier_ was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: U08_Sec_iuni__i_profile_stradale_-_A2.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/382A620253CBE70CC22583A70034EE66/U08_Sec was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: U06_Propunere_de_mobilare_-_A1.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.68

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27

10.5 0

24.00

29.00

30.00

30.00

2.00

2.00

15.75 29.00

29.00

1,218.83 m2

130.42 m2

47860020 85

00

C

C

478700 2 08

50 0

478700 2 08

60 0

478700 2 08

70 0

478800 2 08

60 0

478800 2 08

70 0

C

C

supraf ata be

tonata

supraf ata be

tonata

S.C AQ

U ATIM

S.A

478700 2 08

60 0

C15

Post tr afo

Punct term ic

C 9

Birouri

C12 Garaj

C11 Atelier

CF NR . 43513

3

CF Nr. 43506

5

CF NR . 43513

2

CF N

R. 4

35 13

3

CF N

r. 43

50 65

10.70

15.36

30.00

2.00

2.00

33.00

7.00

36.00

2.00

2.00

5.00

5.00

2.00

21

STR . DR

. AU REL

PAU NES

CU-P ODE

ANU (ST

R. D IACO

NU C ORE

SI)

STR . NE

GOIU

A

ST R.

C ER

NA

centrala termica

atelier

moara

poarta

pod rulant

punct termic

Regia Canal-Apa Timisoara

birou

teren popice

sediu

atelier

club

CALEA STAN VIDRIG HIN (CALEA BUZIASULUI)

birou

Regia Autonomă de Transport Timisoara

P+4E

P+4E

P+4E

CARO SABIL

CARO SABILVERDE

PECO LUCK OIL

47880020 85

00

47870020 87

00

47860020 85

00

S.C. DRUMCO S.A.

S.C. ARPILUX S.A.

S.C. GETAX S.A. Timisoara

CARO SABIL

VELO

TRO TUAR

20 87

00

478600

47880020 87

00

S+P +8E

+2E T. R

ETR AS

H m ax =

30 m

S+P+8 E+2ET

. RETR AS

H max = 30 m

S+P

S+P+1 0E+ET

. RETR AS

H max = 36 m

S+P+1 6E

H max = 58 m

R AM

PA AC C

ES PAR C

AJ SU BTER

AN

RAM PA A

CCE S PA

RCA J SU

BTE RAN

RAMPA ACCE

S PAR CAJ SU

BTERA N

S+P+8 E+2ET

. RETR AS

H max = 30 m

S+P+8 E+2ET

. RETR AS

H max = 30 m

87.71m

55.59m

P M T

P M T

P M T

P M T

LEGENDĂ FUNCTIUNI EXISTENTE

TROTUARE, CAI DE COMUNICATIE RUTIERA - EXISTENT

LOCUIRE, SERVICII SI COMERT LA PARTER - PROPUS

LIMITĂ DE PROPRIETATE

DRUMURI, TROTUARE - PROPUSE

ALINIAMENT STRADAL PROPIUS

Propunere de mobilare

Scara:SemnaturaNume

Proiect nr.:

Faza:

Data:

Specificaţie Faza:

Titlu planşă:Data: IULIE/2018

Planşa nr:

PROIECTANT DE SPECIALITATE

Denumire proiect:

Beneficiar:

Calea Buziasului, nr. 6, Timisoara

Amplasament:

Proiectat Desenat

Sef proiect

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L. Timisoara, str. C. Brediceanu nr.8, c. 501-502

CUI: RO 27869472 J35/7/2011 tel : 0256-494051 fax : 0256-494052

MOT01/2016 S.C. MOTICICA GROUP S.A.

P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI MIXTE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+16E

C.T.A.T.U. arh. POPA Dan Alexandru

arh. CUIBUȘ Bogdan Ștefan

1:500

U06

SERVICII SI COMERT - PROPUS

ZONE VERZI DE ALINIAMENT - EXISTENT

LOCUIRE - EXISTENT

LIMITE SUBUNITATI FUNCTIONALE PROPUSE IN CADRUL PUZ-ULUI

P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI MIXTE

ACCEST PARCARE SUBTERANA

ACCEST LOCUINTE SI SERVICII

ZONE VERZI - PROPUS

ALEI - PROPUSE

LEGENDĂ FUNCTIUNI PROPUSE

LIMITE SI SIMBOLURI

arh. PUICĂ Radu

ARBORI INALTI

ARBUSTI

LOCUIRE, SERVICII SI COMERT

FUNCIUNI INDUSTRIALE PRODUCTIE SI DEPOZITARE - CONFORM PUG IN LUCRU 2012

N

Atasament: U05_Proprietatea_asupra_terenurilor_-A1.pdf

PMT Regia Canal-Apa Imisoara - imisoara -A. Ti S.C. GETAX S S.C. ARPILUX S.A PECO LUCK OIL S.C. DRUMCO S.A. teren popice a termica

Atasament: U03_Reglementari-urbanistice.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.71

47860020 85

00

C

C

478700 2 08

50 0

478700 2 08

60 0

478700 2 08

70 0

478800 2 08

60 0

478800 2 08

70 0

C

C

supraf ata be

tonata

supraf ata be

tonata

S.C AQ

U ATIM

S.A

478700 2 08

60 0

C15

Post tr afo

Punct term ic

C 9

Birouri

C12 Garaj

C11 Atelier

CF NR . 43513

3

CF Nr. 43506

5

CF NR . 43513

2

CF N

R. 4

35 13

3

CF N

r. 43

50 65

10.70

12.36

10.5 0

15.22

24.00

80.35

42.85

24.36

17.06

10.00 8.00

6.60 8.40

7.20

15.22

7.20

21

STR . DR

. AU REL

PAU NES

CU-P ODE

ANU (ST

R. D IACO

NU C ORE

SI)

STR . NE

GOIU

A

ST R.

C ER

NA

centrala termica

atelier

moara

poarta

pod rulant

punct termic

Regia Canal-Apa Timisoara

birou

teren popice

sediu

atelier

club

CALEA STAN VIDRIG HIN (CALEA BUZIASULUI)

birou

a c c e s

P+4E

P+4E

P+4E

ZONĂ VERDE

AX ST RADĂ

NOU P ROPUS

Ă

P TT 2

AX STR AD

Ă N O

U PR

O PU

A X S T R A D Ă

N O U P R O P U S

Ă

PTT 3

PTT 1

TRO TUAR

PISTA BICICLETA

ZO NĂ VERDE (VEGETAIE INALTA)

CAROSABIL

CAROSABIL

CAROSABILVERDE

PECO LUCK OIL

47880020 85

00

47870020 87

00

47860020 85

00

S.C. DRUMCO S.A.

S.C. ARPILUX S.A.

S.C. GETAX S.A. Timisoara

PTT 1

CAROSABIL

PISTA BICICLETA

TRO TUAR

S U B Z O N A F U N C

T I O N A L A -

Locu icu i n te co lec

t ive s i fu nct iun i m

ix te

S + P + 1 0 E + E R

20 87

00

478600

47880020 87

00

P TT 2

PTT 3

P TT 4

PTT 1

TROTU AR

ZONĂ VERDE

(VEGE TAIE IN

ALTA)

PISTA BICICL

ETA

CAROS ABIL

CAROS ABIL

PISTA BICICL

ETA ZONĂ

VERDE (VEGE

TAIE IN ALTA)

TROTU AR

TROTU AR

CAROS ABIL

ZONĂ VERDE

(VEGE TAIE IN

ALTA)

TRO TUAR

ZO NĂ VERDE (VEG

ETAIE INALTA)

TRO TUAR

ZO NĂ VERDE (VEG

ETAIE INALTA)

CARO SABIL

CARO SABIL

CAROS ABIL

PISTA BICICL

ETA

ZONĂ VERDEPISTA

BICICL ETATROTU

AR

ZONĂ VERDE

(VEGE TATIE

INALTA )

87.71m

55.59m

P M T

P M T

P M T

P M T

Z O N Ă V E R D E

ZO NA VERDE

S U B Z O N A F U N C

T I O N A L A - Hote

l in

reg im de i na l t ime

max ima S + P + 1 6

E

ZONA VERDE

(VEGE TATIE

MARU NTA, P

E PLAT FORM

A DE 6 0

CM PA MANT)

- PEST E PAR

CAJ

SUBTE RAN

ACCES PARC

ARE

SUBTE RANA

ACCES PARCARE

SUBTERANA

AC C

ES PAR C

AR E

SU BTER

AN A

PARCA RE IN I

ERBAT A

PARCARE IN IERBATA

LEGENDĂ

TROTUARE, CAI DE COMUNICATIE RUTIERA - EXISTENT

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCȚIILOR - PROPUSA

LOCUIRE, SERVICII SI COMERT - PROPUS

FUNCIUNI INDUSTRIALE PRODUCTIE SI DEPOZITARE - CONFORM PUG IN LUCRU 2012

LIMITĂ DE PROPRIETATE

ALINIAMENT STRADAL PROPIUS

Reglementări urbanistice

Scara:SemnaturaNume

Proiect nr.:

Faza:

Data:

Specificaţie Faza:

Titlu planşă:Data: IULIE/2018

Planşa nr:

PROIECTANT DE SPECIALITATE

Denumire proiect:

Beneficiar:

Calea Buziasului, nr. 6, Timisoara

Amplasament:

Proiectat Desenat

Sef proiect

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L. Timisoara, str. C. Brediceanu nr.8, c. 501-502

CUI: RO 27869472 J35/7/2011 tel : 0256-494051 fax : 0256-494052

MOT01/2016 S.C. MOTICICA GROUP S.A.

P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI MIXTE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+16E

C.T.A.T.U. arh. POPA Dan Alexandru

arh. CUIBUȘ Bogdan Ștefan

ZONIFICARE TERITORIU INTRAVILAN - EXTRAS DIN P.U.G IN LUCRU 2012

1:500

U03

LOCUIRE - EXISTENT

LIMITE SUBUNITATE FUNCTIONALA

P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI MIXTE

arh. PUICĂ Radu

DEZVOLTARI URBANISTICE APROBATE

LIMITE SI SIMBOLURI

ZONE VERZI DE ALINIAMENT - EXISTENT

ZONE VERZI DE ALINIAMENT - PROPUS

BILANȚUL TERITORIAL - POT SUPRAFEȚE TEREN EXISTENT PROPUS

m2 % m2 %

24 075 100 24 075 100ZONĂ REGLEMENTATĂ

- - 15 732 65,34

ZONĂ INDUSTRIALĂ / DEPOZITARE

ZONA VERDE

6 396

ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI MIXTE

23 437 97,35 - -

DRUMURI 638 2.65 26.54

INDICATORI URBANISTICI

ZONĂ MIXTĂ : LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI MIXTE P.O.T. MAX = 40% C.U.T. MAX = 2.9

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM: - LOCUIRE S+P+10E+Er / Hmax = 36 m - HOTEL S+P+16E / Hmax = 58 m

- -

102 983

ZONA VERDE

ZONA VERDE REGLEMENTATA PE PARCELA PENTRU LOCUIRE SI SERVICII

ZONA JOACA SI PENTRU UTILITATI

1 947 8.08

6.921 088

TOTAL 6 018 25

SERVICII, COMERT SI PARCARI - PROPUS

CONTUR PARCARE SUBTERANA

TROTUARE, CAI DE COMUNICATIE RUTIERA AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA

TROTUARE, CAI DE COMUNICATIE RUTIERA PROPUSE SA TREACA IN PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

N

N

Atasament: U04_Reglementari_edilitare_-_A2.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.67

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27

10.5 0

24.00

2.00

2.00

R 5.00

ReglementariReglementari

13.70

15.36

2.00

5.00 2.00

5.00

5.00

21

STR . NE

GOIU

STR. CERNA

atelier

moara

punct termic

Regia Canal-Apa Timisoara

atelier

club

CALEA STAN VIDRIG HIN (CALEA BUZIASULUI)

birou

Regia Autonomă de Transport Timisoara

P+4E

AX NO U PRO

PUS S TR. CA

RPATI

PECO LUCK OIL

47880020 85

00

47870020 87

00

20 85

00

S.C. DRUMCO S.A.

S.C. ARPILUX S.A.

S.C. GETAX S.A. Timisoara

20 87

00

47880020 87

00

S+P +8E

+3E T. R

ETR AS

S - P ARC

AJ

P - S ERV

ICI I / C O

M E R Ț

8E+ 3ET

. RE TRA

S - L OCU

IRE

S+P+8 E+3ET

. RETR AS

S - PAR CAJ

P +8E + 3ET. R

E T R A S - LOCU

IRE

S+P+8 E+3ET

. RETR AS

S - PAR CAJ

P +8E + 3ET. R

E T R A S - LOCU

IRE

S+P S - PAR

CAJ

P - SER VICII

S+P+8 E+3ET

. RETR AS

S - PAR CAJ

P +8E + 3ET . R

E T R A S - LOCU

IRE

S+P+1 0E+ET

. RETR AS

S - PAR CAJ

P - SER VICI I /

C O M E R Ț

10E +E T. R E T

R A S - LOCUI

RE

S+P+1 6E

S - PAR CAJ

P +16E - SERV

ICI I

R AM

PA AC C

ES PAR C

AJ SU BTER

AN

P TT 2

PTT 3

P TT 4

RAM PA A

CCE S PA

RCA J SU

BTE RAN

PTT 1

RAMPA ACCE

S PAR CAJ SU

BTERA N

Reglementari edilitare

Scara:SemnaturaNume

Proiect nr.:

Faza:

Data:

Specificaţie Faza:

Titlu planşă:Data: IULIE/2018

Planşa nr:

PROIECTANT DE SPECIALITATE

Denumire proiect:

Beneficiar:

Calea Buziasului, nr. 6, Timisoara

Amplasament:

Proiectat Desenat

Sef proiect

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L. Timisoara, str. C. Brediceanu nr.8, c. 501-502

CUI: RO 27869472 J35/7/2011 tel : 0256-494051 fax : 0256-494052

MOT01/2016 S.C. MOTICICA GROUP S.A.

P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI MIXTE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+16E

C.T.A.T.U. arh. POPA Dan Alexandru

arh. CUIBUȘ Bogdan Ștefan

1:500

U04

P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI MIXTE

PLAN DE INCADRARE IN ZONA - fara scara

arh. PUICĂ Radu

REȚEA GAZ EXISTENT

REȚEA APĂ EXISTENTĂ

REȚEA CANAL PLUVIAL EXISTENT

REȚEA CANAL MENAJER EXISTENT

REȚEA ELECTRICĂ EXISTENTĂ

REȚELE TELECOMUNICAȚII EXISTENTE

REȚEA GAZ PROIECTATĂ

REȚEA APĂ PROIECTATĂ

REȚEA CANAL PLUVIAL PROIECTAT

REȚEA CANAL PLUVIAL CU HIDROCARBURI PROIECTAT

REȚEA CANAL MENAJER PROIECTAT

REȚEA ELECTRICĂ PROIECTATĂ

REȚEA TELECOMUNICAȚII PROIECTATĂ

HIDRANȚI EXTERIORI

FIRIDĂ DE RACORD GAZ PROIECTATĂ

FIRIDĂ DE RACORD ELECTRIC ȘI TELECOMUNICAȚII

SEPARATOR DE HIDROCARBURI

FIRIDĂ DE RACORD TELECOMUNICAȚII

POST TRAFO

CĂMIN DE RACORD/BRANȘAMENT

CĂMINE DE LINIE

L E G E N D Ă:

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA CI Biroul Banca de Date Uroană _. (a „a Cei Fa Nalotiltares arici ME; E Se » p = , | ul SE iat Inge n cână lată de FI fot i i ca

Atasament: U01_Plan_de_incadrare_in_zona_A3.pdf

Extras din planul de bază ca referință paptoutucră Scara 1:00 pp C12 BI NPLANULD ENE! AS DIN P.U.G. 2002 PLAN ASCALAR a E DRARE AN ÎNCA EXTR ÎN ZONĂ - EX ZĂ i _ |) ALMU NIC IPIULUI TIM la a. LEGENDĂ bt P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA DE LOCUI CTIVE SI FUNCTIUNI MIXTE EI : Ca E E Er 1 bi a, E P - ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, LEGENDA RECREERE, PERDELE DE PROTECTIE ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE N Pro: parcuri orăcici exi k C -ZONA CENTRALĂ SLI Ppb- na parcuri grâdini publice, ZONA STUDIATĂ - n L -ZONA REZIDENTIALĂ UN 72 putza EEE sport, agremei - r Psb - subzonă doti spori, agrement, E Se m azi LL n recreere propusa AMPLASAMENT PARCELA STUDIATA La - Subzona rezidențială cu clădiri P,P+1, P+2 existantă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P.P+1, P+2 propusă Prib - subzonă pădure propusă ca pădure-parc Pprb - subzonă plantatii de protecție propuse Pmb - subzonă mixtă propusă: parcuri, sport, Sunzona rezidentială cu clădiri agrement cu mai mult de 3 niveluri existentă GC - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ UTR37 d | LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri ÎMI Gca- subzona de gospodărie comunală existentă m n sr An oile TE P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL iSa - Subzona de institutii publice si servicii TEa - zona pentru echipare de interes general existente Te rade ISb - Sutizona de institulii publice si servicii i - zana pentru echipare de interes general OPUSE tehnico-edilitare propusă ISc - Subzona de institutii publice si servicii CC - ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICATIE | propusa teconversia SI CONSTRUCTII AFERENTE iale e CCra - subzona căi de comunicatie rutiere SC - subzonă de gospodărie comunală propusă - ZONA PENTRU ECHIPARE - TEHNICO-EDILITARE functională a zonelor industriale existente ——— ISp - Subzona de institutii publica si servicii existente n E Ă : —— —— COrb - subzona câi de comuricatie rutiere propuse ZONA WC , CCfa - subzona căi de RULATA nare si _ = i aterei L ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE za CCfi- struct Sta CE VINURI re si constructii aferenis ce se converieste in la - Subzona unitătilor industriale axisteriia iei ee SFERA Cm subzona căi de comunicatie navale lb - Subzona unităților industriate propuse PLAN ÎNCADRARE ÎN ZONĂ PE SUPORT G MAPS PLAN ASC si port propuse = SE separe ŞI presta S -ZONĂ CU DESTINATIE SPECIALĂ A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE MII TA -TERENURI AFLATE SUB APĂ PROIECTANT DE SPECIALITATE Beneficiar: Proiect nr: S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L. SE. MOTIGICA GROUP SA. ERA Timisoara, str. C. Brediceanu nr.8, c. 501-502 Amplasament: MOTO01/2016 CUI: RO 27869472 J35/7/2011 ri d tel : 0256-494051 fax : 0256-494052 Calea Buziasului, nr. 6, Timisoara Specificaţie Nume Semnatura | Denumire proiect: Faza: P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI | CTATU Sef proiect |arh. POPA Dan Alexandru 1:1000 FUNCȚIUNI MIXTE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+16E EREI arh. PUICĂ Radu Data: Titlu planşă: Planşa nr: arh. CUIBU$ Bogdan Ştefan IULIE/2018 | Plan de încadrare în teritoriu U01

Atasament: U02__Situatia_existenta_-_A2.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.68

C alea Buziasului

C alea Buziasului

4

5

47860020 85

00

A

C

C

C

C

V C

C

CCCC

C

C

C

478700 2 08

50 0

478700 2 08

60 0

478700 2 08

70 0

478700

478800 2 08

60 0

478800 2 08

70 0

478800

478900 2 08

50 0

478900 2 08

60 0

478900 2 08

70 0

478900

A

C

C

C

C

V C

C

CCCC

C

C

C

supraf ata be

tonata

supraf ata be

tonata

supraf ata be

tonata

supraf ata be

tonata

ra m

pa s

pa la

to rie

a ut

o

M agazie

S.C APR

ILU X S.A

S.C AQ

U ATIM

S.A

478700 2 08

60 0

478700

478900 2 08

60 0

478900 2 08

70 0

478900

C15

Post tr afo

Punct term ic

C 6

Atelier

C 7

Vestiare C

8 G

araj

C 9

Birouri

CF NR . 43513

3

CF Nr. 43506

5

C12 Garaj

C11 Atelier

CF NR . 43513

2

CF Nr.

435065

CF N

R. 4

35 13

3

CF N

r. 43

50 65

1200 100

P+2E

m argine drum

m argine drum

ax str.Cerna(asfalt)

accesaccesacces

acces

acces

25.55

25.54

40.41

40.38

linie tren

PECO LUCK OIL

ZV

ZV ZV

ZVZV

ZV

HALA

8558/3/1

47880020 85

00

8558

28

4 5

6

7 8

9

10

11

13 14

15

16

19 20

21

22

23

25 26

27

3

44.12m

44.63m

17.03m 13.33m

3.63m

3.90m

0.30m

12.42m

5.17m 30.11m

33.43m

87.71m

1.19m 6.92m

5.21m

13.31m

32.06m

23.28m

16.72m

17.33m

24 13.75m

2.97m

17.52m

0.91m

23.30m

17

18

1

29

30

31

32

33

34

35

3.65m 7.50m

3.74m

Cp platforma

STR . DR

. AU REL

PAU NES

CU-P ODE

ANU (ST

R. D IACO

NU C ORE

SI)

STR. SO M

ES

STR . NE

GOIU

A

Sc.2

STR. CERNA

depozit

centrala termica

atelier

S.C. DRUMCO S.A.

Sc.1

parcare

STR . CA

RPA TI

moara

poarta

rez.

REGIA CANAL-APĂ TIMIȘOARA

sediu

atelier

B-DUL 1 DEC

EMBRI E

atelier atelier

atelier

S.C. AZUR S.A. grup social

hala bazin

cos

teren popice

sediu

S.C. ARPILUX S.A.

S.C. GETAX S.A. Timisoara

atelier

club

CALEA STAN VIDRIG HIN (CALEA BUZIASULUI)

birou

CV

1 6 6 .4 6 m

5 3 .8 2 m

118 .4 1 m

5 7 .2 2 m

3 7 .11m

16.43m 14 .4 9m

17 .7 5m

3 7 .9 4 m

16.60m

3 7 .9 6 m 7.31m

20.29m

4 3 .8 4 m

16.76m

9 9 .1 4 m

49

48

47

46

45 44

43

42

40

3938

37

4136

22.58m

8 3 .9 9 m

133 .2 2m

str .I oan V id r i gh in(f os ta C l .Buz iasu lu i )

1 4 3 .2 1 m

1 4 8 .0 1 m

18 .89m

12

2

acces

?

6

P

Sc=31mp

Sc=34mp

P

C

linie t ramva i l i n ie t ramva i

ZV ZV

ZV

ZV

hala

P

P hala

hala

P

P+1E

P+1E

P+1E cladire birouri

P

P

P+1E

r ampa

l in ie t ren

P hala

P hala

P+1E

P hala

P hala

poarta

100

1100

900

800

700

600

500

400 300

200

PUZ ap robat „D

ezființa re

constru cție exi

stentă și

edificar e clădir

e

multifun cțională

CF 435064 NR. CAD. 435064

S = 14983 mp

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA

55.59m

PMT

PMT

P M T

P M T

P M T

P M T

Studiu de Opo

rtunitat e -

aproba t „Locu

inte de

serviciu + serv

icii sup ort

in regim S+P+1

0E+Er”

Situatia existenta

Scara:SemnaturaNume

Proiect nr.:

Faza:

Data:

Specificaţie Faza:

Titlu planşă:Data: IULIE/2018

Planşa nr:

PROIECTANT DE SPECIALITATE

Denumire proiect:

Beneficiar:

Calea Buziasului, nr. 6, Timisoara

Amplasament:

Proiectat Desenat

Sef proiect

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L. Timisoara, str. C. Brediceanu nr.8, c. 501-502

CUI: RO 27869472 J35/7/2011 tel : 0256-494051 fax : 0256-494052

MOT01/2016 S.C. MOTICICA GROUP S.A.

P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI MIXTE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+16E

C.T.A.T.U. arh. POPA Dan Alexandru

arh. CUIBUȘ Bogdan Ștefan

1:1000

U02

P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI MIXTE

LEGENDĂ FUNCTIUNI

FUNCIUNI INDUSTRIALE PRODUCTIE SI DEPOZITARE - CONFORM PUG 1999

LIMITĂ DE PROPRIETATE

LOCUIRE - EXISTENT

LIMITE SI SIMBOLURI

LEGENDĂ FUNCTIUNI EXISTENTE PE PARCELA STUDIATA

FUNCIUNI INDUSTRIALE PRODUCTIE SI DEPOZITARE - EXISTENT

DEZVOLTARI URBANISTICE APROBATE

arh. PUICĂ Radu

TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA - CONFORM PUG 1999

GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR - CONFORM PUG 1999

EXTRAS DIN P.U.G. 1999 PLAN ASCALAR

LOCUIRE, SERVICII SI COMERT

TEREN PENTRU DRUMURI

N

N

Atasament: RLU-MOTICICA.pdf

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (R.L.U.)

AFERENT PLANUL URBANISTIC ZONAL „ CALEA BUZIAȘULUI Nr 6”

DENUMIRE PROIECT P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI MIXTE, SERVICII, COMERCIAL,

HOTEL ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIMA S+P+16E

AMPLASAMENT - Municipiul Timisoara , Intravilan

BENEFICIAR – SC Moticica SA

CARTE FUNCIARA Nr C.F. NR 413704

Faza de Proiectare PUZ

METODOLOGIA CE A STAT LA BAZA DOCUMENTATIEI Documentatia este intocmita

conform Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ aprobat prin Ord.

176/2000 al MLPAT, L 350/2001 actualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului, OG

233/2016 privind normele metodologice de aplicare a L 350/2001, L 453/2001 pentru

modificarea si completarea L 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si

unele masuri pentru realizarea locuintelor, RGU aprobat prin HG 525/1996, Ghid pt RLU GM-

007-2000 aprobat prin ordinul MPLAT nr 21/N/2000, Ordinul Ministarului Sanatatii 119/2014

pentru aprobarea normelor de igiena a recomandarilor privind modul de viata al populatiei, L

18/1991 a fondului funciar republicata, L 69/1991 a administratiei publice locale republicata, L

33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, L 7/1996 a cadastrului imobiliar,

L 10/1995 privin calitatea in constructii, L 137/1995 privind protectai mediului, L 82/1998 pt

aprobarea OG nr 43/1997 privind regimul jurdic al drumurilor, L 107/1996 a apeelor, L

213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteaia, L 219/1998 privind regmul

concesiunii, L 5/2000 privind zonele protejate, HGR nr 525/1996 modificat pentru aprobarea

RGU, Codul Civil, PUG Timisoara si a certificatul de urbanism.

GENERALITATI

• Regulamentul Local de Urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării Planurilor Urbanistice Zonale și de Detaliu precum și a regulamentelor aferente care se

vor elabora ulterior în zona studiată.

• Regulamentul Local de Urbanism stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente acestora.

• Planu Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent curpinde norme obligatoii pentru autorizarea executării construcțiilor. Regulamentul Local de Urbanism se aplică, în cazul

de față, la terenul cu o suprafață total de 23 437mp, aflat în partea de sud-est a teritoriului

intravilan, pe Calea Buziasului Nr 6, proprietate a S.C. MOTICICA GRUP S.A. În cadrul

documentației se vor include ca zone studiate, accese și circulații care deservesc și realizează

conectarea terenului cu Bulevardul Stanvidrighin, accesele și circulatii reglementate deja prin

documentații urbanistice ulterioare. Între acestea avem și accesul dinspre B-dul Stanvidrighin,

apartinând aceluiași proprietar, cu o suprafata de 638 m2.

Conform legislației în vigoare autorizarea executării construcțiilor propuse pe suprafața studiată

se face pe baza prezentei documentații aprobate.

Prin definiție P.U.Z.-ul este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică prin

care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone bine stabilite din cadrul

teritoriului administrativ al unei localități, în cazul de față municipiul Timișoara.

UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1

1.1 Functiunea Dominanta - Locuinte si servicii , zona fiind compusa din locuinte colective,

servicii, mixte, , comert, servicii hotel.

1.2 Servicii – Servicii si spatii mixte , spatii verzi amenajate, accese carosabile, pietonale,piste

pentru biciclete, parcaje, retele tehnico edilitare si constructii aferente.

1.3. Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal se afla in intravilanul municipiului

Timisoara si se imparte in urmatoarele subzone functionale.

• Subunitatea funcțională de Locuinte si Servicii, regim maxim de inaltime

S+ P + 10 E + Er

• Subunitatea funcțională de Servicii Hotel in regim de inaltime maxim S + P + 16 E

1.4. Interdictii definitive de construire:

Se interzic:

• orice activitate care poate genera zgomot, trafic greu si degajari de noxe in exces

• activitati de productie idustriala, depozite engross,

• activitati de crestere a animalelor

• baze de transport tehnologic, platforme de spalare auto,

• depozit de combustibil, sub raza de 20m pana la zona rezidentiala

1.5 Orientarea fata de punctele cardinale:

• in cazul locuintelor cu mai multe apartamente se va evita amplasarea pe directia est-vest, sau in

caz contrar se vor rezolva apartamente cu dubla orientare;

• amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata minima

de o ora si 30 minute la solstitiul de iarna, a tuturor incaperilor de locuit;

• Se vor avea in vedere prevederile normelor sanitare si tehnice, pentru indeplinire urmatoarelor

cerinte:

• asigurarea insoririi(inclusiv aportul termic)

• asigurarea iluminatului natural

• asigurarea perceperii vizuale a mediului

• asigurarea unor cerinte specifice legate de functiunea cladirii.

• Amplasarea fata de aliniament:

• amplasarea constructiilor fata de aliniamentul strazilor se va face la minim 2 m.

• se va respecta Codul Civil

• Amplasarea fata de limitele laterale:

• nu se admit calcane spre vecini decat pentru garaje sau cladiri cuplate, proiectarea trebuind sa fie

corelata;

• autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime

necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri (

acolo unde este cazul).

• se va respecta Codul Civil.

• Amplasarea cladirilor pe aceeasi parcela:

• amplasarea cladirilor pe o parcela in raport cu alte constructii se va face cu respectarea

reglementarilor cuprinse in OMS 119/2014 si Codul Civil,

ASIGURAREA ACCESELOR

Accese carosabile:

• autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii posibilitatilor de

acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, proiectate in conformitate cu normele de

apararea contra incendiilo

• pozitionarea acceselor carosabile nu este fixa, ea se va stabili la momentul autorizarii

constructiilor

Accese pietonale:

• autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii acceselor pietonale,

potrivit importantei si destinatiei imobilului si vor permite deplasarea persoanelor cu dizabilitati

Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale:

• se va intocmi o documentatie ce va fi supusa avizarii Comisiei de Circulatie si a Politiei Rutiere.

REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA

• Racordarea la retele tehnico-edilitare existente:

• autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la

retelele existente de apa, instalatiile de canalizare si de energie electrica sau in cazul realizarii de

solutii de echipare in sistem individual in care beneficiarul se obliga sa racordeze constructia la

reteaua centralizata publica, atunci cand aceasta se va executa

• Realizarea de retele tehnico-edilitare:

• extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de

catre investitor sau beneficiar, conform planului de actiune

• lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de

investitor sau beneficiar;

• toate retelele stradale: alimentare cu apa, energie electrica, gaze naturale ( in cazul extinderii

retelei existente in zona), telecomunicatii, se vor realiza subteran.

• Proprietatea publica asupra retelelor edilitare:

• retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt

proprietate publica a Municipiului Timisoara

• retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate publica

al orasului.

• Alimentare cu apa-canal:

• in functie de noile imobile propuse, se vor bransa la retelele existente pe teren sau se vor realiza

in sistem colectiv racordandu-se la reteaua centralizata publica

• Alimentare cu caldura:

• imobilele vor fi prevazute cu centrala termica proprie sau colectiva, conform solutiei adoptate in

proiectul tehnic,pentru producerea agentului termic de incalzire si a apei calde menajere.

• Retea gaze naturale:

• constructiile noi propuse se vor bransa retea de gaz, din zona.

• Alimentarea cu energie electrica:

• alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori se va asigura prin realizarea de noi posturi

de transformare si de retele electrice (daca acestea se considera necesare). Aceste lucrari de vor

executa pe baza unor studii si proiecte elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA sau de

societati agreate de aceasta; de la aceste retele se vor realiza bransamente individuale la

obiective;

• toate retelele se vor realiza subteran.

• Telefonie:

• constructiile noi propuse se vor putea bransa la retelele existente in zona.

• Retea TVC:

• in functie de solicitarea beneficiarilor, constructiile noi propuse se pot bransa la retelele existente ,

fiecre proprietar putand alege reteaua convenienta acestuia.

• Aspectul Exterior

• autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine

functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei;

• autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior intra in

contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului

si arhitecturii, este interzisa;

• fatadele laterale si posterioare ale cladirilor trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele

principale si in armonie cu acestea;

• lucrarile tehnice ( retele, conducte, cutii de bransament, etc.) tebuie integrate in volumul

constructiilor sau al imprejmuirilor; instalatiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrica si

CATV, precum si punctele de racord vor fi concepute in asa fel incat sa nu aduca prejudicii

aspectului arhitectural al constructiilor sau zonei inconjuratoare;

• este interzisa utilizarea gratiilor montate la exterior la vitrine; acestea pot fi montate la interior;

• culorile dominante pentru fatadele imobilelor vor fi culori calde sau pastel cu accente;

• se recomanda utilizarea acoperisurilor tip terasa circulabila pentru etajul retras si terasa

necirculabila la partea superioara.

BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

ARTICOLUL 2

La baza elaborării prezentului Regulament Local de Urbanism stau, în principal;

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea

locuințelor, republicată;

- Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajării teritoriului;

În cadrul Regulamentului Local de Urbanism se preiau toate prevederile cuprinse în documentațiile de

urbanism și amenajarea teritoriului aprobate legii, în cazul de față: Planul Urbanistic General al

Municipiului Timișoara;

DOMENIUL DE APLICARE

ARTICOLUL 3

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și

amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.;

Subunitățile funcționale propuse prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și

funcțiunea dominantă a zonei ce este prezentată în planșa Reglementări urbanistice U03 . Pe baza acestei

subzonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor ce se vor respecta în

cadrul fiecărei subunități funcționale.

• CARACTERUL ZONEI

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

ARTICOLUL 4

- Conectarea Bulevardului Stan Vidrighin cu Str. Cerna conform planșeiProprietatea terenurilor U05.

- Pentru completarea circulațiilor în această zonă și asigurarea continuității străziilor Negoiu și Carpați,

prin vestul parcelei studiate conform planșei, Proprietatea terenurilor U05, rezolvandu-se astfel

descărcarea celor două străzi pe Bulevardul Stanvidrighin, artera majoră de circulatie.

REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIU PUBLIC

ARTICOLUL 5

Restructurarea unităților industriale care mobilează acest teritoriu, are ca scop transformarea acestora în

teritorii urbane cu caracter mixt, relevând o structură funcțională complexă și echilibrată, o structură

spațială bazată de preferință pe principiul cvartalului și spațiilor publice: strazi, piațetă, spații verzi etc. –

net determinate.

ARTICOLUL 6

Reabilitarea și modernizarea spațiului public se va realiza în conformitate cu prezenta documentație

P.U.Z., care are ca scop primordial dezvoltarea deplasărilor pietonale și a spațiilor destinate acestora, a

modalităților de deplasare velo, reglementarea circulației autovehiculelor și a parcării, organizarea

mobilierului urban și a vegetației.

ARTICOLUL 7

Detalierile de arhitectură se vor efectua numai pe bază de proiecte complexe de specialitate ce vor viza

ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acesteia.

ARTICOLUL 8

Pentru rețeaua de străzi, se vor aplica profile transversale curpinse între 13 – 17 m în interiorul parcelei,

respectiv asigurarea lărgirii profilului transversal al străzii Cerna la 24 m prin cedarea a 8.50 m. Sunt

cuprinse plantații de arbori în aliniament, trotuare intre 1.5m si 2.5 m lățime, piste pentru bicicliști ,

precum și detalii și racorduri de suprafețe pentru persoanele cu dizabilități.

ARTICOLUL 9

Piațeta va fi organizată ca spațiu pietonal, accesul auto fiind interzis în zona de centru a parcelei.

ARTICOLUL 10

Spațiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat, cu excepția celor

desemnate ca fiind private spre utilizare de către rezidenți.

ARTICOLUL 11

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din

întregul ansamblu rezidențial.

ARTICOLUL 12

Utilitățile se vor introduce în totalitate în subteran.

II REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA

PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT:

ARTICOLUL 13 - Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

Autorizarea și executarea construcțiilor va avea în vedere imbunătațirea calității mediului natural (al

vegetației mature și sănătoase) și al echilibrului ecologic.

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și

aspect arhitectural – conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paleta

cromatica, etc. depreciază valoarea peisajului este interzisă.

ARTICOLUL 14 – Zone construite protejate

Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de

interes național, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii și al Ministerului Lucrărilor Publice și

Amenajării Teritoriului.

În zonaNU există monumente istorice sau cu valoare de patrimoniu. Suprafața studiată NU se află sub

incidența ariilor pritejate

- SCI arii speciale de conservare

- SPA arii de protecție specială avifaunistică

- Rezervații naturale

- Parcuri naționale

REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA

INTERESULUI PUBLIC

ARTICOLUL 15 – Expunerea la riscuri naturale

Amplasarea construcțiilor este permisa numai pe terenuri pe care au fost luate masuri de prevenire a

riscurilor naturale. Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri

naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

ARTICOLUL 16 – Expunerea la riscuri tehnologice

Amplasarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu

energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și a altor asemenea lucrării

de infrastructură este interzisă. Amplasarea fiind permisă numai în zonele neexpuse la riscuri tehnologice.

Suprafața studiată NU se aflăîntr-o zonă cu riscuri naturale alunecari de teren, terenuri inundabile sau într-

o zona afectată de lucrari de infrastructură tehnico edilitară)

ARTICOLUL 17 – Asigurarea echipării edilitare

Amplasarea construcțiilor este permisă cu condiția stabilirii obligației de a se efectua, parțial sau total,

lucrari de echipare edilitară (branșament apă, racord la canalizare, branșament la gaz, racord la rețeaua

electrică).

ARTICOLUL 18 – Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Amplasarea construcțiilor cu funcțiune mixtă este permisă cu condiția asigurării compatibilității cu

celelalte funcțiuni (instituții și servicii, clădiri de locuit în regim colectiv, spații plantate, agrement , sport,

gospodarie comunală, echipare edilitară).

ARTICOLUL 19 – INDICII DE OCUPARE A TERENULUI pe UTR

În prezentul regulament POT și CUT se stabilesc la:

- POT maxim 40%, iar CUT maxim 2.9

ARTICOLUL 20 – Lucrări de utilitate publică

Autorizarea executării altor construcții pe terenul care a fost rezervat în prezentul Plan Urbanistic Zonal

pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate

conform legii.

REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

ARTICOLUL 21

Se va respecta orientarea corectă fața de punctele cardinale (insorire, ilumiinat natural, confort

psihologic); conform cu anexa 3 din GRU și OMS 119/2014.

ARTICOLUL 22

Cladirile se vor amplasa față de caile de circulație existente sau propuse (strazi majore, principale,

secundare), cu respectarea profilelor strazilor.

ARTICOLUL 23

Amplasarea față de caile ferate: NU ESTE CAZUL.

ARTICOLUL 24

Amplasarea față de aeroporturi: NU ESTE CAZUL.

ARTICOLUL 25

Clădirile vor fi amplasate retrase cu minim 2.0 m și maxim 10 m față de aliniamentul stradal.

ARTICOLUL 26

Clădirile vor respecta între ele dinstanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte (la conrișă).

Excepție fac cazurile în care clădirile nu sunt locuințe sau fațadele sunt de tip calcane sau ferestre care nu

asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități care necesită lumină naturală.

REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII:

ARTICOLUL 27

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de clădiri și construcții la rețeaua de circulație și

transport este obligatorie. Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării

posibilităților de acces la un drum public, sau privat, având caracteristicile necesare pentru a satisface

exigențele la securitate, apărare contra incendiilor și protecției civile.

ARTICOLUL 28

Se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului, permanent sau numai în timpul

programului de funcționare, precum și pentru accese de serviciu. În toate cazurile este obligatorie

asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități sau cu dificultăți de deplasare și care

folosesc mijloace specifice în acest sens.

REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

ARTICOLUL 29

Se va asigura racordarea la rețelele publice de echipare edilitară pentru toate construcțiile și clădirile,

odată cu realizarea acestora: alimentare cu apă, canalizare, rețele electrice, rețele de gaz.

ARTICOLUL 30

Autorizarea construcțiilor este permisă cu condiția conectării la rețelele edilitare, o dată cu realizarea lor:

branșament la rețeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branșament electric, branșament de gaz,

suportate în întregime de către învestitori sau beneficiari.

• REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

Loturile propuse pe suprafața studiată sunt construibile întrucât depășesc ca suprafață valorile minime

admise, având cu preponderență o formă geometrică regulată.

• REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de

destinația și capacitatea clădirilor.

III ZONIFICAREA FUNȚIONALĂ

UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNȚIONALE

În cadrul zonei studiate în Planul Urbanistic Zonal s-au identificat următoarele tipuri de unități

funcționale:

M – MIXT -Zona predominant rezidențială– locuire de tip permanent în sistema colectiv, comerț, servicii,

proiectare, cercetare, expertizare, consultanțăîn diferite domenii și alte servicii profesionale; servicii

sociale, colective și personale, sedii ale unor companii și firme, sedii ale unor organizații politice,

profesionale etc., activități manufacturiere; hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri,

cofetării, cafenele, etc., sedii financiar-bancare, de asigurări, sedii ale unor organizații culturale și

științifice, sucursale sau filiale ale unor entități financiar-bancare și de asigurări), educație (institute de

învățământ cu carácter privat), sănătate și asistență social (dispensare, cabinete medicale, policlinici,

farmacii etc.) birouri profesiuni liberale, sport și recreere în spații acoperite; parcaje la sol și multietajate;

spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate – scuaruri;

C – CĂI DE COMUNICARE – străzi principale și străzi secundare, cu zonele aferente trotuare, piste de

bicicliști, zone verzi;

IV PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

• GENERALITĂȚI:

ARTICOLUL 1 Tipuri de subunități funcționale – locuințe colective, servicii, unități comerciale și

dotări publice, mixte

ARTICOLUL 2 Funcțiuniea dominantă: locuire cu caracter permanent în regim colectiv, servicii,

dotări publice comerț

ARTICOLUL 3 Funcțiunea secundară: locuire cu caracter provizoriu în regim hotelier, servicii, dotări

publice și comerț

ARTICOLUL 4 Funcțiunile complementare admise ale unității sunt: instituții, servicii, căi de

comunicare, spații plantate, agrement, sport, gospodărie comunală, echipare edilitară.

UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂȚILOR ȘI

SUBUNITĂȚILOR:

ARTICOLUL 5 Unități permise – locuințe colective, locuințe individuale, locuințe cu spațiu special care

includ spații pentru profesiuni liberale; servicii, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite

domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale; activități manufacturiere;

depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agnetii de turism, comerț, alimentație publică, restaurante, baruri,

cafenele, cofetării, cult, sedii de firme, instituții financiar-bancare, sport și recreere în spații acoperite;

amenajări aferente locuințelor:căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje semi-îngropate

și subterane, parcaje, spații plántate, locuri de joacă pentru copii, construcții pentru echipare tehnică.

ARTICOLUL 6 Utilități permise cu condiții: Se permite schimbarea destinației apartamanetelor,

indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni curpinzând activități pentru servicii

specializate și practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii, de exemplu: cabinete

medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții

imobiliare etc. Se admit schimbarea destinației apartamentelor de la parterul locuințelor pentru categoriile

descrise mai sus, precum și pentru cele cu carcaráctermercial cum ar fi comerț sau produce alimentare sau

nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc. Cu condiția asigurării

unui acces separat. Clădirile cu funcțiuni comerciale și servicii vor avea parterul orientat spre stradă/piață

sși spre traseele pietonale.

ARTICOLUL 7 Utilizări interzise: La nivel de ansamblu se interzic următoarele lucrări: construcții

provizorii de orice natura; - depozitare en-gros sau mic-gros; - depozitări de materiale refolosibile; -

platforme de precolectare a deșeurilor urbane; - depozitarea pentru vanzare a unor cantități mari

inflamabile sau toxice; - stații de întreținere auto cu capacítate peste 3 mașini; - stații de betoane; -

lucrări de trasament care pot să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate. Se

interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari,

cum ar fi: funcțiuni de producție, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparații.

Se interzice schimbarea destinațiilor spaților comune ale imobilelor având funcțiunea de circulații (

holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor, etc.);

ARTICOLUL 8 Interdicții definitive ( permanente ) de construire: - în zona culoarelor de protecție a

rețelelor electrice, în zona de protecție a posturilor de transformare, în zona de protecție a staților de

reglare măsurare ( conform aviz instituție deținătoare )

AMPLASARE FAȚA DE ALINIAMENT:

ARTICOLUL 9 • Față de strada Cerna , retragerea recomandata de la aliniamentul nou propus este de 2.00 m, în

zona vestica a parcelei. Se permit alte retrageri dacă acestea sunt de necesitate pentru

funcționarea imobilelor (servicii cazare, birouri, etc.);

• Față de strada noua propusă - prelungire Strada Carpați - în zona nord, retragerea fata de aliniamentul propus este de 2.00 metri

• Față de strada noua propusa – prelungire Strada Negoiu – în zona de sud, retragerea fața de alinimanet este de 2.00 m

• Față de strada nou propusă – în zona estică, retragerea fața de alinimanet este de 2.00 m

ARTICOLUL 10

Clădirile cu funcțiuni mixte pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu, având acces direct dintr-o circulație

publică, sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun, cu accesele asigurate din circulația publică prin

interemdiul unor circulații private.

ARTICOLUL 11

În corelare cu zonificarea propusa și cu limitele de implantare a clădirilor ,înalțimea maxima a cladirilor

va fi:

• Subunitatea funcțională: locuire, servicii și comerț - cu regim maxim de înălțime S+P+10E+Er; Hmax = 36m

• Subunitatea funcțională: locuințe, servicii și comerț cu regim maxim de înălțime S+P+16E ; Hmax = 58m

ARTICOLUL 12

Clădirile vor fi proiectate cu respectarea principilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul

zonei.

REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI:

ARTICOLUL 13

Se vor asigura locuri de parcare pentru spațiile cu funcțiuni complementare, proporțional cu suprafața și

destinația acestora, conform RLU. Staționarea autovehicolelor necesare funcționării diferitelor activități

se admite numai în interiorul limitelor suprafețelor reglementate prin prezentul PUZ, deci în afara

circulațiilor sau domeniului public. Calculul necesarului de locuri de parcare va fi raportat la întreaga

suprafață care face obiectul prezentului PUZ, indiferent de operațiunile ulterioare de dezmembrare sau

parcelare. Spatiile verzi se vor amplasa si peste parcariel subterane pe un strat vegetal minim de 60 de

cm.

ARTICOLUL 14

Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon și arbori, dispuși

în mod planificat.

ARTICOLUL 15

Unde sunt necesare, sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălțimea spre stradă de maxim

1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetație agățătoare, etc.). Se admite ca în grupările de clădiri

realizate în condominiu, gardurile să cuprindă întreaga grupare sau să fie înlocuite cu un parapet de

maxim 0,60 m , dublat de gard viu.. NU se vor permite imprejmuiri pentru separarea Subzonelor sau

parcelare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE

ARTICOLUL 16

Accese carosabile: asigurarea aceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții la rețeaua de

circulații și transport este obligatorie. Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul

asigurării posibilităților de acces la drum public, sau privat având caracteristicile necesare pentru a

satisface exigențele de securitate, apărare contra incendilor și protecției civile.

ARTICOLUL 17

Accese pietonale: se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent, sau

numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu

STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

ARTICOLUL 18

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform anexei 2 la Regulamentul Local de Urbanism aferent

PUG.

ARTICOLUL 19

Pentru staţionarea autovehiculelor se vor organiza de regulă parcaje la sol pe terenul unităţilor comerciale.

Alternativ, acestea se pot realiza: clădiri dedicate, sub/supraterane, sau integrat, în clădirile comerciale.

ZONIFICARE

În cadrul teritoriului studiat s-a identificat/studiat o zonă și două subunități funcționale

reglementate, delimitate conform planșei de Reglementări U03. Pentru aceasta se aplică prevederile

specifice din cadrul prezentului regulament.

V CONCLUZII

Se recomandă corelarea edificării clădirilor propuse cu executarea lucrărilor publice edilitare și de

drumui.

Întocmit,

Arh. R.U.R. POPA Dan Alexandru

Arh. PUICĂ Radu

Atasament: U11_Etapizare_investitie_-_A3.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.68

32.26 m 2

32.26 m 2

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27

10.5 0

24.00

29.00

30.00

30.00

2.00

2.00

15.75 29.00

29.00

1,218.83 m2

130.42 m2

47860020 85

00

C

C

478700 2 08

50 0

478700 2 08

60 0

478700 2 08

70 0

478700 2 08

80 0

478800 2 08

60 0

478800 2 08

70 0

478800 2 08

80 0

C

C

supraf ata be

tonata

supraf ata be

tonata

S.C AQ

U ATIM

S.A

478700 2 08

60 0

478700 2 08

80 0

C15

Post tr afo

Punct term ic

C 9

Birouri

C12 Garaj

C11 Atelier

CF NR . 43513

3

CF Nr. 43506

5

CF NR . 43513

2

CF N

R. 4

35 13

3

CF N

r. 43

50 65

10.70

15.36

30.00

2.00

2.00

33.00

7.00

36.00

2.00

2.00

5.00

5.00

2.00

100

ZV

ZV ZV

ZVZV

ZV

21

STR . DR

. AU REL

PAU NES

CU-P ODE

ANU (ST

R. D IACO

NU C ORE

SI)

STR . NE

GOIU

A

ST R.

C ER

NA

atelier

moara

poarta

pod rulant

punct termic

Regia Canal-Apa Timisoara

birou

teren popice

sediu

atelier

club

CALEA STAN VIDRIG HIN (CALEA BUZIASULUI)

birou

CV

l i n ie t ramva i l i n ie t ramva i

ZV ZV

ZV

ZV

100

Regia Autonomă de Transport Timisoara

P+4E

P+4E

P+4E

CARO SABIL

CARO SABILVERDE

PECO LUCK OIL

47880020 85

00

47870020 87

00

47860020 85

00

S.C. DRUMCO S.A.

S.C. ARPILUX S.A.

S.C. GETAX S.A. Timisoara

M o ș n i ț a

CARO SABIL

VELO

TRO TUAR

20 87

00

478600

47880020 87

00

S+P +8E

+2E T. R

ETR AS

H m ax =

30 m

S+P+8 E+2ET

. RETR AS

H max = 30 m

S+P

S+P+1 0E+ET

. RETR AS

H max = 36 m

S+P+1 6E

H max = 58 m

R AM

PA AC C

ES PAR C

AJ SU BTER

AN

RAM PA A

CCE S PA

RCA J SU

BTE RAN

RAMPA ACCE

S PAR CAJ SU

BTERA N

S+P+8 E+2ET

. RETR AS

H max = 30 m

S+P+8 E+2ET

. RETR AS

H max = 30 m

87.71m

55.59m

P M T

P M T

P M T

P M T

Etapizare investitie

Scara:SemnaturaNume

Proiect nr.:

Faza:

Data:

Specificaţie Faza:

Titlu planşă:Data: IULIE/2018

Planşa nr:

PROIECTANT DE SPECIALITATE

Denumire proiect:

Beneficiar:

Calea Buziasului, nr. 6, Timisoara

Amplasament:

Proiectat Desenat

Sef proiect

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L. Timisoara, str. C. Brediceanu nr.8, c. 501-502

CUI: RO 27869472 J35/7/2011 tel : 0256-494051 fax : 0256-494052

MOT01/2016 S.C. MOTICICA GROUP S.A.

P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI MIXTE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+16E

C.T.A.T.U. arh. POPA Dan Alexandru

arh. CUIBUȘ Bogdan Ștefan

1:1000

U11

P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI MIXTE

arh. PUICĂ Radu

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

Atasament: Memoriu-MOTICICA.pdf

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

1

FOAIE DE CAPĂT

MEMORIU TEHNIC - P.U.Z. Dezvoltare zonă de locuințe

colective și funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E

DENUMIRE PROIECT P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI

FUNCȚIUNI MIXTE ÎN REGIM DE

ÎNĂLȚIME S+P+16E

AMPLASAMENT IDENTIFICAT

CONFORM Carte funciaraă

Jud. TIMIȘ, loc. TIMIȘOARA Nr. Topo

Cad: 413704, C.F. NR 413704

PROPRIETAR S.C MOTICICA GRUP S.A.

BENEFICIAR LUCRĂRI S.C. MOTICICA GRUP S.A.

FAZA DE POIECT Plan Urbanistic Zonal – P.U.Z.

Nr. Proiect: MOTO1/2016

PROIECT GENERAL S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Timișoara, str. C. Brediceanu nr. 8, ap. C501

PROIECTANȚI DE SPECIALITATE URBANISM- ARH. R.U.R. POPA Dan

Alexandru ARH. PUICĂ Radu

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

2

DECLARATIE DE CONFORMITATE

 SC DMDEZVOTLARE.RO SRL - declara pe propria raspundere ca serviciul prestat

catre clientul – SC MOTICICA SA. – in proiectul MOT01/2016 este in conformitate cu:

 -Legea 50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri

pentru realizarea locuintelor si completari

 -Legea 10 /1995 privind calitatea in constructii

 -Legea 137/1995 republicata privind protectia mediului

 -Legea 69/1991/1997 a administratiei publice locale

 -Legea 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor

 -Legea 18/ 1991 privind fondul funciar

 -Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

 -Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor

 -Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor, pentru aprobarea OG nr. 43/1997

 -Legea 107/1996 a apelor

 -Legea 5/2000 privind zonele protejate

 -Codul civil

 -Legea privind aprobarea sectiunilor planului de amenajare a Teritoriului National

 -Ordinul MLPAT 91/1991

 -Ordinul 125/1996 al ministerului apelor, padurilor si protectiei mediului

 -Ordinul Ministerului Sanatatii 119/2014, pentru aprobarea normelor de igiena si a

recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

 -HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si Ghidul de

aplicare al RGU, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04. 2000

 -Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea normelor tehnice

privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

 -Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic de

detaliu- Reglementare tehnica GM-009-2000

- Ordin MLPAT NR. 176/N/16.08.2000

 -Prevederile PUG MUNICIPIUL TIMISOARA

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

3

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Proiectant general: SC DMDEZVOLTARE.RO SRL

Timisoara, str. Gh. Lazar nr.19 ap.11

Sef proiect: Arh. Radu Puică

Arhitectura: Arh. Radu Puică

Urbanism: Arh. Popa Dan-Alexandru

Drumuri: S.C. Newdraft S.R.L.

ing. Andrei Szabo

Edilitare: S.C. Casaro S.R.L.

ing. Morar Alin Ioan

Studiu geotehnic: S.C. Geosond S.R.L.

Ing. Valentin Bogdan

Masuratori topo: ing. Mut Florin

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

4

BORDEROU

PARTEA SCRISĂ

a. Piese scrise:

01. Foaie de capat

02. Declaratie de conformitate

03. Lista de semnaturi

04. Borderou piese scrise si piese desenate

05. Extrase CF

06. C.U.

07. Memoriu de prezentare

08. Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent planului urbaistic zonal „Calea Buziasului Nr 6”

09. Aviz prealabil de oportunitate

10. Avize

b. Piese desenate:

01. Circulatia terenurilor

Plan încadrare în teriroiu ` U01

Plan situația existentă U02

Reglementări urbanistice U03

Reglementări edilitare U04

Proprietatea terenurilor U05

Mobilare urbană U06

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

5

Circulatia terneurilor și parcaj subteran U07

Secțiuni și profile stradale U08

Studiu cvartal U09

Setudiu altimetrie U10

Etapizarea investiției U11

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

6

MEMORIU DE PREZENTARE - ARHITECTURA

1.INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE

DENUMIRE PROIECT P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI

FUNCȚIUNI MIXTE ÎN REGIM DE

ÎNĂLȚIME S+P+16E

AMPLASAMENT IDENTIFICAT Jud. TIMIȘ, loc. TIMIȘOARA Nr. Cad.:

413704, CF. NR. 127480 si CF Nr 8554/1/1

PROPRIETAR S.C MOTICICA GRUP S.A

BENEFICIAR LUCRĂRI S.C. MOTICICA GRUP S.A

FAZA DE POIECT P.U.Z.

Nr. Proiect: MOTO1/2016

PROIECT GENERAL S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Timișoara, str. C. Brediceanu nr. 8, ap. C501

PROIECTANȚI DE SPECIALITATE URBANISM- ARH. RUR POPA Dan

Alexandru

METODOLOGIA CE A STAT LA BAZA DOCUMENTATIEI: Documentatia este

intocmita conform Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ aprobat prin Ord.

176/2000 al MLPAT, L 350/2001 actualizata privindamenajarea teritoriului si urbanismului, OG

233/2016 privind normele netodologice de aplicare a L 350/2001, L 453/2001 pentru

modificarea si completarea L 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si

unele masuri pentru realizarea locuintelor, RGU aprobat prin HG 525/1996, Ghid pt RLU GM-

007-2000 aprobat prin ordinul MPLAT nr 21/N/2000, Ordinul Ministarului Sanatatii 119/2014

pentru aprobarea normelor de igiena a recomandarilor privind modul de viata al populatiei, L

18/1991 a fondului funciar republicata, L 69/1991 a administratiei publice locale republicata, L

33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, L 7/1996 a cadastrului imobiliar,

L 10/1995 privin calitatea in constructii, L 137/1995 privind protectai mediului, L 82/1998 pt

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

7

aprobarea OG nr 43/1997 privind regimul jurdic al drumurilor, L 107/1996 a apeelor, L

213/1998 privind roprietatea publica si regimul juridic al acesteaia, L 219/1998 privind regmul

concesiunii, L 5/2000 privind zonele protejate, HGR nr 525/1996 modificat pentru aprobarea

RGU, Codul Civil ,PUG Timisoara si a certificatul de urbanism Nr 3185 din 29.07.2016 si C U

Nr 3044/25.07.2018 emise de Primaria Municipiuluiu Timisoara.

1.2 OBIECTUL PROIECTULUI : Prezenta documentatie are ca obiect studierea unei zone cu suprafata de 24.075 mp

situate in partea de Sud-Est a Municipiului Timisoara formata din doua parcele: una de 23.437

mp, conform extras CF nr. 413704 si alta de 638 mp, conform nr. Top. 8554/1/1, teren aflat in

intravilan, aflat in proprietate privata. Lucrarea prezenta se execita la comanda beneficiarului pe

baza de contract, in baza temei inaintate de beneficiar prin care se cere elaborarea unui

PUZ in zona. Prin acest PUZ se doreste sa se solutioneze modul in care va putea fi restructurat

terenul cu functiuni industriale in zona de functiuni mixte: spatii destinate pentru locuinte

colective, servicii si comert, servicii hotel, crearea unor spatii pentru recreere, stabilire de

aliniamente, indici de ocupare a terenului, circulatii carosabile, instalatii edilitare in vederea

corelarii intereselor publice si private intr-o solutie viabila din punct de vedere estetic si

functional spre beneficiul comunitatii si municipiului Timisoara, conform direcției stabilite de

noul PUG director al municipiului Timișoara, dupa cumr urmeza:

P.U.Z. - ZONA REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI MIXTE:

-Locuințe colective și funcțiuni mixte în regim maxim S+P + 10E + Er

- Hotel regim maxim de înalțime S+P+16E

1.3 SURSE DOCUMENTARE

BAZA PROIECTARII

• PUG Timișoara

Lucrari de urbanism si amenajarea teritoriului: - P.U.G. Municipiul Timis, Consultari cu factori

de decizie -Primaria Municipiului Timisoara.

• PUZ-uri aprobate în zonele învecinate existente în banca de date a Primăriei Timișoara

In aceasta zona, anterior acestui studiu, a mai fost elaborat: PUZ –Tannery – cladire

multifunctională S+P+14 E + Er, servicii si functiuni mixte – aprobat prin

Studii de teren :

• Ridicare topografică

• Aducerea la zi a suportului topografic/cadastral

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

8

• Studiul Geotehnic

Suportul topografic al documentației a fost obținut prin grija beneficiarului în 2015 și rervizuit în

2017, sunt anexa la prezentul studiu.

2. STADIU ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL:

REGIMUL JURIDIC

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul si extravilanul Municipiului Timisoara are un unic

proprietar, SC Moticica SA, Suprafata totala teren = 24.075 mp.

REGIMUL ECONOMIC

24.075 mp teren adica in totalitate intravilan

2.1. EVOLUȚIA ZONEI

Parcela este amplasată în Sud-Estul localității Timișoara, aflată în intravilan, cu acces direct din

Bd. Stan Vidrighin (Calea BUZIAȘULUI).

Terenul este folosit momentan de către societăți comerciale ce închiriază spațiile

clădirilor din incintă în vederea prestării de servicii: curierat, ateliere, mecanică, etc.

Documentația s-a elaborat la comanda beneficiarului S.C. MOTRICICA GRUP S.R.L.,

având ca scop amplasarea unor construcții destinate locuirii colective cu spații comerciale

amplasate la parter și a unei zone destinate spațiilor de cazare în regim hotelier, cu regim maxim

de înălțime S+P+16E.

De asemenea se prevede realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare necesare creării și

modernizării unei infrastructuri adecvate.

Terenul studiat este proprietete privată, situat în sud-estul teritoriului administrativ al localității

Timișoara mărginit în partea de nord de un teren care se aflăîn Proprietatea Primăriei Timișoara

și administrare a Administrației Bazinale de Apă-Canal (AQUATIM) plus proprietate

privată studiată prin PUZ –Tannery – cladire multifunctională S+P+14 E + Er, Sud-S.C.

DRUMICO S.A., Est- Strada CERNA, Vest- Terenuri Proprietate Privată și acces direct la

strada Stan Vidriguin pe teren proprietate tot a SC Moticia Grup SA CF Nr 8554/1/1

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

9

Amplasamentul are o suprafață de 23.437 mp, conform extras CF nr: 413704, plus 638 m2

pus la dispoziție de catre acelaș proprietar pentru deservire parcelă ca drum de acces,

inclusă in cadrul studiului actual, conform CF Nr 8554/1/1 .Total suprafată de teren

studiata = 24,075.00 m2

Strategia de dezvoltare economico-socială locală, prin consolidarea resurselor existente,

furnizează localității TIMIȘOARA stabilitate și extindere economică solidă. Dezvoltarea

investițiilor locale presupune crearea unui climat atrăgător, ceea ce va avea un impact pozitiv

asupra comunității prin creșterea ofertei de noi locuri de muncă direct create, creșterea salariilor,

dar mai ales ridicarea standardului de calitate a zonelor rezidențiale adiacente în care se

propune această investiție.

CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA

LOCALITĂȚII

În ultimii ani s-a făcut simțită o cerere crescândă pentru terenuri destinate funcțiunilor de locuire

sau activităților economice, fără ca municipiul Timișoara să poată asigura o ofertă satisfăcătoare.

Această zonă face parte din ansamblul fostelor zone industriale. Zona actualmente nu este

folosită în scopul destinat inițial decât intr-o foarte mică proporție. Acest fapt a atras atenția

municipalității, dar și investitorilor privați în regândirea modalității de fructificare a terenurilor

prin reconversie a zonelor industriale de pe Calea Buziasului.

Zona a fost în parte studiată, fiind deja aprobat un Plan Urbanistice Zonal, care se învecinează cu

terenul propus spre dezvoltare, fiind aprobat înca din 2008 sub denumirea de: PUZ- Tannery. De

asemenea întâlnim o nouă propunere de dezvoltare în partea de nord a parcelei, dezvoltare situată

pe parcela R.A.T.T.-ului, sub denumirea de: Studiu de Oportunitate pentru construirea de

locuințe de Serviciu – Aprobat de catre Consiliul Local Timisoara in Aprilie 2017

2.2. POTENȚIAL DE DEZVOLTARE

Studiul are în vedere înțelegerea dezvoltării în cea de ansamblu, corelarea măsurilor locale cu

cele supraordonate (rețea de infrastructură, spații verzi, tipologii construite etc.) și cu

documentațiile de urbanism existente: PUG, PUZ, Studii de Oportunitate Aprobate , Studii

Preliminare.

Pentru a atinge obiective pe termen lung P.U.Z-ul stabilește strategia și reglementăriile necesare

rezolvării problemelor de ordin funcțional, tehnic și estetic din cadrul zonei studiate.

Potențialul de dezvoltare al zonei se bazează pe următorii factori:

• Poziție geografică

• Calitatea mediului: lipsa factorilor majori de poluare

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

10

2.3. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Teritoriul luat în studiu, cu suprafața de 23.437 mp + 638 m2, este situat în intravilan teren

clasificat ca fiind Curti Constrcutii, în zona de SUD-EST a localității Timișoara, cu functiune

industriala. Terenul este delimitat de:

• la Nord: Administrației Bazinale de Apă-Canal (AQUATIM) plus proprietate privata studiata prin PUZ –Tannery – clădire multifuncțională S+P+14E+Er,

• la Est: Proprietate Privată + Strada Stan Vidrighin

• la sud: teren Proprietate Privată - S.C. DRUMCO S.A.

• la vest: Strada Cerna.

Terenul are aproximativ formă regulată cu deschidere către străzile Strada Cerna și partial către

Calea Stan Vidrighin.

2.4. CIRCULAȚIA

Accesul în zona studiată se face din Calea Stan Vidrighin prin intermediul parcelei de 638 m2

care deservește ca și drum de acces parcela propusă spre dezvoltare și Strada Cerna.

Nu există o intersecție amenajată pentru acces în acest moment.

Se propune o nouă amenajare a circulațiilor prin continuarea strazii Carpati, prin nordul parcelei,

respectiv continuarea străzii Negoiu prin sudul parcelei. Datorită acestor două intervenții se va

asigura conectarea străzii Cerna de Calea Stan Vidrighin ajutând la preluarea o mare parte din

traficul zonei/zonelor studiate. Se va ține cont de PUZ-ul aprobat la nordul parcelei și anume

Tannery, prin continuarea propunerii străzii care traversează longitudinal cvartalul și pe terenul

porpus spre dezvoltare, asigurând astfel conexiunea străzilor B-dul 1 Decembrie la nord,

respectiv Strada Dr. Aurel Păunescu - Podianu

În ceea ce privește transportul în comun, întălnim pe Calea Stan Vidrighin stații de autobus în

colțul SE al cvartalului respectiv stație de tramvai în colțul NE. Pe strada B-dul 1 Decembrie, la

nordul cvartalului întâlnimde asemenea stație de tramvai.

DISFUNCȚIONALITĂȚI Analiza situației existente a relevat următoarele aspecte ale circulației rutiere dar și cele privind

legătura normală a zonei cu restul localității:

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

11

• Traseele drumurilor din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenții suplimentare pentru asigurarea continuității tramei stradale, respectiv asigurarea unor

profile transversale corespunzătoare, precum și inițierea unor drumuri noi, compatibile cu

dezvoltarea propusă în zonă;

• Circulația pietonală și ciclistă exista in apropiere, Strada Stefan cel Mare pana la intersectia cu 1 Decembrie , precum si alte proiecte si studii aproape de implementat ale

Primăriei Timișoara;

• Zona nu are prevăzute parcari.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CARE OCUPĂ ZONA

STUDIATĂ În amplasamentul studiat terenul are funcțiunea Curti Constructii

Funcțiunea propusă este compatibilă cu tipul de funcțiune reglementată prin studiile de urbanism

deja aprobate și cele prevăzute în noul P.U.G al Timișoarei.

DISFUNȚIONALITĂȚI Menționăm ca cea mai mare parte din zona studiată, a functionat ca zonă industrială. Proiectul

propune o reconversie și schimbarea caracterului întregului ansamblu la nivel urban și urmărește

cererea unei legături dintre zona nou propusă si restul zonelor rezidentiale din zona.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

În zona studiată există conducte de alimentare cu apă și canalizare situate pe Strada Cerna și

Bulevardul Stan Vidrighin, conform avizului unic S.C. Aquatim S.A. Acestea nu afectează

amplasamentul. Conducta de alimentare cu apă existentă pe strada Cerna si B-dul Stan

Vidrighin are diametrul de 150 mm, din fontă, iar conducta de canalizare existentă are diametrul

de C/220 cm, ambele fiind suficient de mari pentru a prelua debitele rețelelor propuse.

Reţele de distribuţie apă potabilă

In prezent pe strada Cerna si B-dul Stan Vidrighin exista retele de distributie a apei reci potabile.

Acestea sunt realizate din fonta DN 150 mm, diametru suficient pentru a alimenta noile cladiri

propuse a se realiza. In cadrul obiectelor propuse a se realiza se vor construi:- retele de incinta

pentru distributia apei reci potabile echipate cu hidranti exteriori pentru singerea incendiilor., -

retele interioare pentru distribuirea apei reci si retele interioare pentru singerea incendiilor.

Pentru a se asigura presiunile necesare constructiile propuse vor fii echipate cu statie de hidrofor

proprie.

Reţeaua de alimentare cu apă a zonei va fi arborescentă, diametrele vor fi corespunzătoare cu

numărul utilizatorilor şi se vor micşora pe măsură ce se reduc şi numărul de consumatori.

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

12

Apa caldă de consum se va prepara local prin CT de apartament sau cazane cu arzătoare pe gaze

naturale.

Reţele de canalizare menajera

În zona propusă există un sistem centralizat de canalizare menajeră pe strada Cernei, care

permite racordarea de noi utilizatori.

Reţele de canalizare pluviala

Apele pluviale curate provenite de pe suprafetele teraselor si de pe suprafetelor verzi ale incintei

vor fii deversate prin intermediul unei retele de conducte PVC KG catre colectorul pluvial

existent pe strada Cernei, care are diametrul necesar pentru a prelua aceste apele

Apele pluviale cu hidrocarburi provenite de pe suprafetele parcarilor si drumurilor de incinta vor

deversate in reteaua pluviala de pe strada Cernei, dar numai dupa ce au fost epurate intr- un

separator de hidrocarburi.

Reteaua va fi alcătuită din: - conductele colectoare din PVC-KG, pentru trafic greu montate pe

marginea carosabilului; - guri de scurgere cu capace cu grătar din fontă, carosabile; - cămine de

colectare cu ramă şi capac carosabil;

Ramificaţiile sau schimbările de direcţie se vor marca prin cămine de canalizare cu ramă şi capac

carosabil. Reţelele sunt arborescente cu diametre crescând de la consumatori către conducta

principala de colectare a apelor.

Alimentarea cu gaze

Pe strada Cernei exista retele de gaze care permit racordarea de noi utilizatori.Toate conductele

in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un post TRAFO prin intermediul unor

racorduri subterane, îngropate în pământ în conformitate cu Normativele în vigoare. Cablurile

electrice se vor poza faţă de celelalte conducte, la distanţele indicate în Normativ. Secţiunea

cablurilor va fi calculată în conformitate cu numărul de consumatori. Reţelele subterane vor fi

marcate în planuri ca lucrări ascunse. Se va asigura iluminatul public pentru toate străzile, pe

stâlpi din beton cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente. Intersecţiile străzilor se vor ilumina

în conformitate cu Normativele în vigoare. Se va asigura în intersecţii atât funcţionarea

semnalizatoarelor cu lumină intermitentă la trecerile de pietoni, cat şi semaforizarea circulaţiei

pentru autovehicule.

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

13

Instalatii electrice de protectie contra socurilor electrice

Sistemul de protectie utilizat va fii TN-S. La fiecare firida de bransament se va prevedea o priza

de pamant artificiala realizata cu electrozi zincati si platbanda zincata de (40x4)mm. Rezistenta

de dispersie a fiecarei prize de pamant trebuie sa fie sub 4 ohmi.

Pentru protectia impotriva traznetelor se va realiza un paratraznet, pentru care priza de pamant va

avea obligatoriu rezistenta de dispersie sub 1 ohm.

Retele de telecomunicaţii

Cladirile propuse a fii construite vor fii racordate pentru servicii CATV din retele de

telecomunicatii existenta de pe strada Cernei.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

La ora actuală atât terenul studiat cât și vecinătățile produc un impact negativ asupra mediului

prin funcțiunea industrială și depozitare.Zona studiată este lipsită de factori de poluare majori. În

vecinatate nu există agenți cu degajări de noxe, sau alte elemente, care nu sunt compatibile cu

zonarezidentială. Terenul este aproximativ plan și nu prezintă riscuri naturale de mediu.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Propunerile prevăzute în această documentație se înscriu în planurile dedezvoltare urbanisticăși

arhitecturală, PUG și RLU ale municipiului Timișoara.

Conform cerințelor pieței există solicitări pentru scoaterea zonelor industriale în afara orașului,

dar mai ales de amenajare de legături de circulație, promenade, a spațiilor verzi, de a amenaja

mai multe locuri destinate socializării și locuirii.

3. PROPUNERE DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

În urma analizei documentațiilor aprobate pentru zona studiată, s-a hotărât realizarea unui

concept arhitectural modern. Amenajarea unei zone destinate dotărilor și serviciilor, birourilor,

agremntului , locuințelor colective într-un cadru organizat în jurul unei piațete înverzite.

Propunerile PUZ sunt în concordanță cu prevederile PUG Timișoara. Astfel terenul aparține

UTR 37 fiind in zona functională Ia – subzonă a unităților industriale

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

14

Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare a fost elaborat în anul 1998 și

aprobat prin HCL 157/2002, valabilitatea acestuia fiind prelungită până în 2018 conform HCL

107/11.03.2014.

În anul 2012, a fost demarată actualizarea PUG-ului Timișoara. La ora actuală, propunerile

noului PUG se află la nivel de întocmire a documentațiilor pentru avize, fiind deja creonate noile

reglementări referite la zona studiată, inclusiv Regulamentul Local de Urbanism aferent. În

acestea se poate surprinde programul de dezvoltare a municipiului pentru zona studiată. Acesta

cuprinde refuncționalizarea zonelor industriale în funcțiuni de servicii, instituții publice și locuire

colective.

Amplasamentul studiat este unul complex, încadrându-se in multiple politici de dezvoltare

municipale cuprinse în Master Planul Timișoara din 2012, acestea fiind prezentate mai jos.

Studiu urbanistic. Încadrarea în politicile Masterplan Timișoara 2012:

-POLITICA 1: Dezvoltarea unei structuri economice urbane complete-Programul 3: Zone

urbane mixe obținute prin reconversie cu accent pe servicii;

-POLITICA 2: Creșterea ponderii IMM-urilor în economia locală- Programul 1: Incubatoare de

afaceri și centre de formare profesională și Programul 3: Servicii în industria de ospitalitate/

proiecte hoteliere tip buisness;

-POLITICA4: Asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de

comunicare- Programul1: Completare rețele de alimentare cu apă, Programul 2: Completare

rețele de canalizare, Programul 3: Transport motorizat public- transport feroviar

subteran/suprateran, Program 4: Trafic nemotorizat, trasee velo și pietonale- Piste velo pentru

agrement+ conectivitate rapidă și piste velo de conectivitate cu zona centrală;

-POLITICA 5: Imbunătățirea calității și gestionării domeniului public- Program 1: Creșterea

calității spațiului public urban- definirea calității spațiului public prin regenerare /restructurare,

Programul 2: Creșterea calității rețelei de spații verzi-asigurarea unui caracter verde al zonei și

suprafețelor de spații verzi necesare dezvoltării ulterioare;

-POLITICA 6: Mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii-Program 3: Zone

rezidențiale/ mixte obținute prin reconversie și restructurare;

-POLITICA 9: Asigurarea identității urbane și a cadrului natural-amplasament ce necesită

studierea amănunțită a imaginii arhitecturale propuse.

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

15

3.2. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Din perspectivă ecologică, spațiile verzi urbane sunt un adevărat moderator al impactului

activităților urbane asupra mediului înconjurător. Acestea au o contribuție importantă la epurarea

chimică a atmosferei. Pe lângă epurarea chimică a atmosferei, ce menține bilanțul zi-noapte în

favoarea producției de oxigen, vegetația realizează și o epurare fizică a acesteia prin reținerea

prafului și pulberilor. În paralel cu epurarea chimică și fizică a atosferei, vegetația realizează o

epurare bacteriologică a acesteia, distrugând o bună parte din microorganisme prin procesul de

degajare a oxigenului și ozonului, îndeosebi de către conifere și nu numai. Vegetația are rol vital

și în modelarea climatului urban. În orașe, costrucțiile și suprafețelepavate sau betonate creează

un climat urban specific, cu temperaturi mai ridicate și o restricție a circulației aerului, ceea ce

conduce la producerea așa-numitului efect de ”insulă de căldură”. În contrast cu cu aceasta,

vegetația, prin efectul de umbră și de creștere a umidității aerului contribuie la formarea unui

bediu mai confortabil. De aici si folosire sintagmei ”parcul-insulă răcoroasă” în contrast cu

”insulă de căldură” urbană. Vegetația bogată contribuie la creșterea umidității relative cu 7-14

procente în parcuri și păduri, cu efect benefic asupra zonelor limitrofe. Un alt beneficiu adus de

vegetație îl costituie atenuarea poluării fonice. Spațiile verzi, în special cele compacte, costituie

adevărate bariere pentru zgomot, contribuind semnificativ la reducerea nivelului acestora, în

perioada de vegetație. Unele cercetări arată că zgomotele, care în

mediul urban ating intensități cuprinse între 40 și 80 decibeli, pot fie reduse la jumătate în cazul

exstenței unor perdele arborescente cu o lățime de 200-250 m.

Spațiile verzi, atunci când sunt și naturale, au rolul de a păstra și perpetua vegetația naturală

autohtonă din zonele în care sunt situate orașele, prin fuzunea și conservarea habitatelor pentru

diferite specii, ce pot avea uneori o diversitate mai mare decât în habitatele rurale. Spațiile verzi

pot constitui locuri de desfășurare pentru diverse evenimente sociale și culturale, cum sunt

festivalurile locale, celebrările civice sau desfășurarea unor activiți teatrale, cinematografice, etc.

Astfel acestea ”ajută la formarea identității culturale a unui areal, sau parte a profilului sau unic

și dau sens locului pentru comunitățile locale”. Spațiile veri bine întreținute joacă un rol

semnificativ în promovarea sănătății populației urbane. Acestea oferă oportunități prin care

încurajează un stil de viață mai activ, prin plimbări, alergare, execiții fizice, ciclism etc., inclusiv

deplasări pe rutele dintre zonele locuite și/sau dintre facilități publice(magazine, piețe, școli).

Unele studii arată că valoarea principală a spațiilor verzi decurge din capacitatea lor de refacere a

”stării de bine” a persoanelor care le frecventează. Ele oferă citadinilor locuri liniștite pentru

relaxare și reducerea stresului, pentru evadarea din mediu construit și trafic. Spațiile verzi

răspund, așadar, în principal nevoilor umane de recreere și petrecere a timpului liber. În cazul

persoanelor lipsite de venituri sau de timp, parcul rămâne soluția cea mai la îndemână pentru

activități recreaționale. De asemenea, spațiile verzi pot deveni, în anumite condiții, locuri de

joacă pentru copii, contribuind la dezvoltarea fizică, mentală și socială a acestora. Ele facilitează

un necesar comportament de socializare a copiilor. Spațiile verzi urbane au o deosebită

importanță și din punct de vedere estetic, deoarece atenuează impresia de rigiditate și ariditate a

orcărui mediu construit- mediu ce domină orașele. Prin valoarea amenajării lor peisagistice,

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

16

spațiile verzi dau identitate așezerilor umane, construind ”o artă accesibilă, ușor de înțeles și

apropiată tuturor, pentru că folosește elemente naturale ce exercită o atacție spontană”. Impactul

pozitiv al spațiilor verzi se extinde și în sfera activității vieții economice a orașelor. Un mediu

plăcut ajută întotdeauna la crearea unei imagini favorabile asupra centrelor urbane și , prin

aceasta, poate spori atractivitatea pentru investiții și pentru oferte de noi locuri de muncă. Mai

mult , prezența spațiului verde, prin aspectele benefice pe care le oferă locuitorilor( estetice, de

sănătate, etc.)deteremină creșterea în valoarea a zonelor urbane și, implicit, a valorii

proprietăților localizate în vecinătatea lor. Existența spațiilor verzi bine întreținute contribuie, de

asemenea, la creșterea calității locuirii. Cercetările au arătat că locuitorii acordă o valoare înaltă

zonelor în care se află spații verzi de calitate.

Astfel se propun în cadrul conceptului nostru:

• Terase verzi circulabile cu vegetație joasă pe toate suprafețele exterioare volumului,

• Zone de vegetație medie în zonele în care terenul permite o îngroșare pentru plantarea unui asemenea tip de vegetație

• Vegetație înaltă pe zonele periferice ale parcelei studiate, pentru a crea o ”perdea verde”

3.3. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Prezentul subcapitol tratează lucrurile necesare amenajării acceselor rutiere, pentru deservirea

întregii zone în vederea asigurării traficului auto și pietonal al teritoriului studiat, asigurarea

zonei cu transport în comun.

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Terenul este deservit de strada Calea Buziașului printr-o cale de acces, actualmente slab

amenajata (drum beton), și din Strada Cerna drum cu îmbrăcăminte asfaltică, cu trotuar și spațiu

verde de aliniament pe o singurălatură a străzii și anume pe cea opusă parcelei studiate.

PROPUNERI

Studiul extins al zonei, transpus in plnsa Nr U05, anexata documentatiei, are scopul de a arăta

situația circulației în prezent și măsurile propuse pentru a fluidiza accesul auto și pietonal, ținând

cont de propunerile urbanistice. Plnașa prezintă terenul aflat în proprietatea privată, propus să

treacă în proprietate publică.

Accesul pe parcelă se va realiza de pe str Cerna, strada Negoiu și strada Carpați prelungite pe

parcela de teren studiata, propuse pentru extindere in cadrul PUZ plus două accese din

Bulevardul Stanvidrighin, prin profile de 16m.

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

17

Accesul la subsol se va realiza prin rampe cu sens dublu.

Se propune pe pateul studiat situat intre Strada Cernei, B-dul Stan Vidrighin (Calea Buziasului),

Strada Podeanu si 1 Decembrie.

Se propune prelungirea strazilor Negoiu si Carpati pana la B-dul Stan Vidrighin, prin prelungirea

acestora cu sens dublu de circulatie, perpendiculare pe Calea Buziasului.

Prin documentațiile de urbanism aprobate pentru parcele învecinate se trasează direcțiile

principale de acces și prospectele stradale. Acestea se preiau ca rețele de acces și circulație

pentru amplasamentul studiat, după cum urmează:

16 m pentru străzile interioare- cu îmbrăcăminte asfaltică și dotate cu trotuare și zone verzi

carosabile pe ambele părți

Prospectele stradale sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea și realizarea

străzilor în localitate( Ordinul MT nr. 50/1998).

Configurația arterelor rutiere (profilul transversal și longitudinal) va include zone semi

carosabile, cu prioritate pentru pietoni, amenajări specifice zonelor de locuit, plantații de

aliniament etc. Drumurile vor avea gabarite corespunzătoare nivelului de trafic din zonă.

Pe terenurile rezultate prin parcelare se vor asigura parcări raportate la funcțiunile propuse, în

conformitate cu N132-93 ”Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localitățile

urbane”. Reglementarea numărului de locuri de parcare necesare obiectivelor propuse în zonă se

vor face pe baza anexei nr. 5 a Regulamentului General de Urbanism și a Normativului P 132-93,

cu un spor de 10% datorat creșterii indicelui de motorizare.

Accesul la dotări, serviciile către populație și trecerile de pietoni vor fi adoptate și pentru

peroanele cu handicap (pante, cobărâri înclinate pe trotuare, semafoare sonor, etc.).

Va fi făcut posibil accesul ocazional de diferite intervenții ce pot pot să apară (tehnice și utilaje).

Apele meteorice de pe partea carosabilă (lărgiri) se vor dirija spre zonele adiacente existente de-

a lungul drumului.

Toate lucrările de drum se vor realiza cu același sistem rutier alcătuit din fundație de balast,

balast stabilizat peste care se vor așterne straturile de mixtură asfaltică. Grosimea stratului rutier

se va determina printr-un calcul de dimensionare și se va face verificarea la variații de

temperatură.Baza legalăpentru efectuarea lucrărilor de construcții din zona de drumuri cuprinde:

• Ordinul MT nr 47/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edlitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile rubane

• Ordinul MT nr. 49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor din localitățile urbane;

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

18

• Norme tehnice și standarde românești în vigoare privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane

3.4. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ-REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL,

INDICI URBANISTICI

PROPUNERI DE AMPLASAMENT, ORGANIZARE URBANISTIC ARITECTURALA

Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor in zona si

regenerarea unei zone industriale, care a condus condus la următoarele principii de lucru:

- generarea unei zone de locuire, mixte, comert, servici, hoteli, etc., ce va fi functionala în

intravilanul Municipiului Timisoara;

- asigurarea accesului în zona studiată corelat cu celelalte documentaţii de urbanism din zonă;

- rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi ;

- asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă şi a canalizării pentru viitoarea

dezvoltare;

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zona: alimentare

cu energie electrica, alimentare cu gaz, conform propunerilor şi avizelor anexate, etc.

Stabilirea acestor propuneri s-a făcut în concordanţă cu prevederile P.U.G. şi corelat cu celelalte

intervenţii din zonă. Zona studiata se invecineaza cu intravilanul Lugoj, cu o zona recent parcelata

si reglementata ce are ca functiuni dominante: locuire cu regim mediu si mare de inaltime si

servicii. Se propune introducerea zonei in intravilan si parcelarea ei pentru locuinte si servicii.

La realizarea constructiilor se vor avea in vedere reguli de baza privind ocuparea terenului, reguli

cuprinse in acte normative care studiaza utilizarea si ocuparea terenului din intravilan. Prin

aceasa se urmareste pastrarea si protejarea mediului natural prin limitarea cadrului construit la

POT maxim = 40%.

Materialele de constructie folosite trebuie sa asigure stabilitatea cladirilor, un coeficient de

izolare termica bun si o buna izolare fata de de apele de infiltrare din sol, sau ape meteorice.

In cazul aliniamentului stradal retras fata de limita de proprietate nu este obligatorie imprejmuirea

la strada .

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

19

Nu se admit imprejmuiri pentru delimitarea subzonelor sau pentru separarea obiectelor construite,.

Parametrii urbanistici si de spatii verzi precum, odata aproobati sunt indivizibili.

In noua lotizare se propun urmatoarele functiuni:

BILANȚ TERITORIAL – POT

SUPRAFEȚE TEREN EXISTENT PROPUS

m 2 % m

2 %

ZONA REGLEMENTATA 24 075 100 24 075 100

ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI

FUNCTIUNI MIXTE - - 15 732 65.34

ZONA INDUSTRIALA / DEPOZITARE 23 437 97.35 - -

DRUMURI 638 2.65 6 396 26.54

ZONA VERDE

ZONA VERDE

- -

1 947 8.08

ZONA JOACA SI PENTRU

UTILITATI 1 088 6.92

ZONA VERDE

REGLEMENTATA PE

PARCELA PENTRU

LOCUINTE SI SERVICII

2 983 10

TOTAL 6 018 25

 POT propus: 40%

 CUT propus: 2,90

REGIM MAXIM DE INALTIME propus: S +P + 16E

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE VECINATATI:

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

20

 Vest Str. Cerna – 10,5 m retragere min.

 Nord – 13.5 m retragere min.

 Sud – 24.0 m retragere min.

 Est – 13.5 m retragere min.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE NOILE ALINIAMENTE

PROPUSE:

 Vest Str. Cerna – 2.00 m retragere min.

 Nord Str. Carpati – 2.00 m retragere min.

 Sud – 2.00 m retragere min.

 Est – 2.00 m retragere min.

4. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

A. LIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ Conform avizelor se vor propune relocari si extinderi de retele existente.

B. REȚELE DE TELEFONIE Amplasarea construcțiilor în incintă nu va fi afectat de rețele detelecomunicații întrucât

acestea nu există pe teren (cablu Tc în canalizarie). Toate lucrările vor respecta prevederile

normativelor în vigoare.

C. ALIMENTARE CU APA

Lucrarile de alimentare cu apa cuprind:

 Branasament apa la reteaua existenta;

 Retea de alimentare cu apa în incinta;

 Rezervor si statie de pompare pentru sprinklere;

 Bransamente apa la unittiile de locuit, servicii si hotel

Debitele de apa rezultate din calcul sunt:

 q apa = 1,93 l/s

 q incendiu exterior = 5l/s;

Bran•ament ap• la re•eaua existent•

În punctele de bransare la conductele existente din font, Ø 150 mm Str Cernei plus

magistrala Ø 250mm Bdul Stanvidrighin, se prevede a se realiza cu camine cu 2 vane de

dirijare si închidere a apei. Lungimea bransamentului este de 15m respectiv de 110 m,

Retea de alimentare cu apa în incinta

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

21

Reteaua de apa din incinta porneste din caminul de apometru si urmareste

conturul cladirilor proiectate, fiind mobilata cu 8 hidranti supraterani de incediu cu

diametrul de 80 mm, de la care se va realiza stingerea din exterior a unui eventual

incendiu.

Caminul de apometru este din beton, cu diametru de 2 m, mobilat cu o linie de

masuri, care cuprinde:

 un apometru cu diametrul de 80 mm, cu dubla citire,

 un filtru de impuritati,

 un robinet de închidere si o clapeta de retinere, cu diametrul de 80 mm.

Montarea liniei de masura se realizeaza prin flanse, incluzând si un compensator de

dilatatie, cu diametrul de 80 mm.

Reteaua de apa are lungimea de 550 m, se realizeaza din polietilena PE-HD,

110x6,6 mm, Pn 10 atm. De pe acest inel se va racorda fiecare cladire în parte.

Rezervor si statie de pompare pentru sprinklere

Pentru parcarea din subsolul cladirilor s-a prevazut suplimentar in zona definita ca deservire

mediu ambiental, un foraj pentru alimentare in caz de cadere a retelelor de apa, un rezervor cu

statie depompare pentru instalatia de sprinklere.Rezervorul este de tip îngropat, cu capacitatea de

150 mc.

Bransamente apa la unități de locuit, servicii si hotel

- Fiecare unitate de locuit și de birouri se va branșa la inelul de alimentare cu apă din incintă.

- Pe fiecare branșament de apă se va monta câte un cămin de apometru, echipat cu linie de măsură.

D. ANALIZAREA MENAJERĂ

Lucrările de canalizare cuprind:

- Racord canalizare la rețeaua existentă;

- Rețea de canalizare menajerăși pluvială în incintă;

- Racorduri unități de locuit, servicii, functiuni complementare si hotel.

Debitul de canalizare menajeră rezultat din calcul este:

- qu menajer = 1,55 l/s;

Racord canalizare la existent

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

22

Racordul canalizării se realizează la colectorul de canalizare de C/220 cm de pe

str.Stanvidrighin, într-un cămin nou propus de vizitare, din beton, cu diametrul de 1.5 m.

Racordul menajer este cuprins între căminele noi nou C1 si C2și căminele de racord CR, care

serealizează din PVC, cu diametrul de min 800 mm, pe o lungime de 15 m respectiv 110 m.

Rețea de canalizare în incintă

Rețea de canalizare din incintă pornește din căminul de racord CR și urmărește

latura nordică, estică și vestică a clădirilor.

Rețeaua se realizează din tuburi PVC cu diametrul de intre 200mm și 315 mm, și are lungimea

maximă de 450 m. Rețeaua de canalizare din incintă este de tip unitar și colectează atât

apeleuzate menajere, cât și cele pluviale din incintă. Dimensionarea rețelei de canalizare s-afăcut

la debitul menajer plus debitul pluvial: 1,55+24=25,55 l/s.

Descărcarea rețelei menajere din incintă se realizează gravitațional în rețeaua

existentă de pe strada Cerna si Bdul Stanvidrighin. Panta rețelei de canalizare din incintă spre

rețeaua de canalizare existentă este de 0,003.

Racorduri unități de locuit, funcțiuni complmentare și hotel

Fiecare unitate de locuit, funcțiuni complementare, hotel se va racorda la rețeaua de

canalizaremenajeră din incintă.

Pe fiecare racord menajer se va monta câte un cămin de racord

E. CANALIZAREA PLUVIALA

Debitul de canalizare pluvială rezultat din calcul este:

- Q pluvial = 24 l/s

Rețeaua de canalizare din incint• este de tip unitar •i colecteaz• atât apele uzate

menajere, cât și cele pluviale din incintă. Dimensionarea rețelei de canalizare s-a făcut

la debitul menajer plus debitul pluvial: 1,55+24=25,55 l/s.

F. ALIMENTARE CU GAZ

Conform avizului detinatorului de retea în zona analizată există pe strazile

adiacente rețele de gaze naturale.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a locuințelor, se propune o extindere de

rețea.

G. INSTALATII DE INCALZIRE

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

23

Se propune ca încălzirea și prepararea apei calde menajere să se facă cu

centrale termice proprii pentru fiecare apartament sau centrale unice pe clădire (bloc).

Toate lucrările vor respecta prevederile normativelor în vigoare.

5. PROTECTIA MEDIULUL

-Extindera si modernizarea drumurilor precum si realizarea acceselorinterioare se face cu

prevederea de zone verzi si plantatii pe aliniament.

-Toate lucrarile rutiere, accese, platforme de intoarcere se vor realiza cu sistem de

canalizare proprie pentru apele meteorice.

-Evacuarea apelor meteorice se face in canalizarea retelei rutiere.

Protecția calității apelor

Lucrările de alimentare cu apă potabilăși canalizare sunt concepute în sensul

încadrării în limitele admise de Inspecția pentru Protecția Mediului, Legea Mediului

nr.137/1995 și conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 001/97.

Prin executarea lucrărilor de alimentare cu apă calitatea apelor de suprafațăși

subterane nu va fi afectată.

Prin soluțiile tehnice adoptate pentru colectarea și evacuarea apelor uzate

menajere, adică canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HDse

elimină posibilitatea exfiltrațiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor

subterane.

Protecția aerului

Lucrările de alimentare cu apăși canalizare preconizate a se realiza pe

amplasamentul propus nu constituie sursă de poluare asupra calității aerului din mediul

învecinat.

Din procesul tehnologic nu rezultă emisii de gaze, vapori sau alte surse de

poluanți.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Întregul proces tehnologic care se desfășoară cu ocazia realizării sistemului

centralizat de alimentare cu apăși canalizare aferent zonei de locuințe este conceput în

sensul încadrțrii în limitele admise de Agenția pentru Protecția Mediului, Legea Mediului

nr. 137/95 și conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevăzute sunt silențioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

24

ridicat și ușor de exploatat.

Lucrarea în ansamblu s-a conceput în ideea realizării unui nivel minim de zgomot

transmis prin elementele construc•iilor, precum și a unui nivel de zgomot de fond cât mairedus.

Pentru aceasta s-au prevăzut materiale și elemente de construcții cu indici de

izolare acustică la zgomot aerian, corespunzători, iar utilajele tehnologice alese au un

grad ridicat de silențiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60 dB, măsurat la

limita incintei, conform STAS 10009/88.

Lucrarea în ansamblul ei s-a conceput astfel încât să asigure condiții optime de

lucru pentru locatari.

Materialele și elementele de construcții prevăzute au indici de izolare la zgomot

de impact reduși în limitele admisibile.

Asigurarea condițiilor de lucru a personalului de exploatare a fost rezolvată prin

realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalații sanitare, instalații de

transport pe verticalț și orizontală, precum și a unor echipamente corespunzătore.

Protecția împotriva radiațiilor

Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiații în procesul tehnologic,

deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiațiilor.

Protecția solului și subsolului

Tehnologia desfășurată pentru lucrările de alimentare cu apăși canalizare se

realizează în condițiile prevenirii poluării solului cu exfiltrații de apă uzată, care este

vehiculată în special prin instalațiile de canalizare.

În acest sens rețelele de canalizare s-au prev•zut a se executa din conducte de

PE-HD, PE80.

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Nu e cazul.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

În vederea asigurării protecției mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul

prezentei documentații se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru lucr•rile

de alimentare cu apăși canalizare.

Aceste măsuri sunt în concordanță cu prevederile din Legea Mediului 137/95 și a

Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

Lucrările proiectate nu influențează așezările umane.

De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

25

protejate.

Gospodărirea deșeurilor

Din procesul tehnologic privind alimentarea cu apă nu rezultă deșeuri care ar

necesita o gospodărire specială. Totusi se propune o zona in cadrul acestu PUZ , ca unitate de

mediu, in care vor vi prevazute preluarile de deseuri menajere in containre subterane selective

pentru fiecare categorie de deseuri.

De la rețeaua de canalizare apa uzată este colectatăși transportată la o stație de

epurare a municipiului Timisoara.

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Deoarece atât lucrările de alimentare cu apă cât și cele de canalizare sunt

destinate folosinței umane, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase,

deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop.

Obiective de utilitate publica

Obiectivele de utilitate publica sunt :

- noul drum care asigura conectarea străzi Carpati cu B-dul Stan Vidrighin

- noul drum care asigura conectarea strazii Negoiu cu B-dul Stan Vidrighin

 Tipul de proprietate asupra terenurilor

-terenuri proprietate publica de interes local – drumurile noi propuse

- terenuri proprietate privata a persoanelor juridice

- terenuri destinate construirii de locuinte, fuctiuni complementare, mixte, servicii, hotel

 Circulatia terenurilor intre detinatori in vederea realizarii obiectivelor propuse

Terenuri ce se intentioneaza a fi trecute din proprietatea privata a persoanelor

fizice in proprietatea publica a unitatilor administrativ teritoriale :

- terenrule ce vor rezulta in urma dezmembrarii dupa aprobarea, derularea si inchidere

PUZ propus – conform unui plan dedezmembrare realizat in baza acestui P.U.Z. de catre

un proiectant autorizat

Restul terenului ce face obiectul prezentului studiu nu isi schimba regimul de

proprietate.

6. STUDIU CVARTALULUI DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC

(PROPRIETATEA TERENURILOR), SOCIAL SI ECONOMIC.

Studiu juridc

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

26

Parcele studiata :

Parcele vecinătății :

Economic

Valoarea totala de investitie este de 40.808.788 RONdin care valore totala de

investitiei a utilitatilor este de 3.958.788 RON defalcata pe categorii in tabelul de

mai jos.

Suprafata Nr. CF _ Propietar cad. 413704 23.437 SC MOTICICA GRUP SA Top : 8554 638 SC MOTICICA GRUP SA
Nr. CF Sunete Propietar Top : 854312 16.673 |[SC AQUATIM SA TIMISOARA MUNICIPIUL TIMISOARA DOMENIUL [PUBLIC Cad: 421986 2.000 |SC LUKOIL ROMANIA SRL Din acte : 2.087 Cad: 413899 Mn Load SC MOTICICA GRUP SA Top : 8553122 2.175 ANDRAS IOAN - FLORIN Top : 855321 170 SC ARPILUX SA TIMISOARA Cad: 404636 1.541 ANDRAS IOAN FLORIN Top : 85602 8560/1/2 SC DRUMCO SATIMIS 8563/2/2 1300 8555/2/2 8558/2 Cad : 414490 3.824 S.C. ROLLING SRL. |MUNICIPIUL TIMISOARA - DOMENIU Cad: 435132 2.004 696 [MUNICIPIUL TIMISOARA - DOMENIU Cad: 435133 MN Cad: 435065 2.265 [MUNICIPIUL TIMISOARA - DOMENIU PUBLIC Cad: 435064 14.983 [MUNICIPIUL TIMISOARA - DOMENIU PUBLIC

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

27

7. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE, ETAPIZAREA

PROIECTULUI.

Investiția va fi etapizată conform planșei U13.

Parcajul subteran va fi realizat corespunzător fiecărei etape dar tinand cont de tehnologiile in

constructii existente, pentru a realiza continuitatea lucrarilro de constructii si asigurarea

necesarul de locuri de parcre fiecărui edificiu. In etapa de proeictare se va determina cu

exactitate.

Nu se vor realiza garduri de separație între subzone și NU se va parcela în detrimentul

parametrilor urbanistici aprobați.

Propunerile de amenajare urbanistica sunt in concordanta cu PUG Timisoara.

Principalele interventii necesare realizarii acestui proiect sunt :

- realizarea de drumuri pentru conectarea străzilor Negoiuși Carpați cu Bulevardul Stan

Vidrighin

- modernizarea căilor de acces

- realizarea de drumuri și acces la terenul propus

- dotarea cu utilități necesare a obiectivelor stabilite.

pentru implementarea inves PLAN DE ACȚIUNE lor propuse prin Planul urbanistic zonal (PUZ) — "Zonă de. localitatea, comuna, nr. „ beneficiar: conform Avizului de oportunitate nr......... ÎMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, Nr. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI a OPERAȚIUNI CADASTRALE ŞI NOTARIALE AC ARIATEI Ş Di iro sisiactă i vai ă Etape de realizare a enumire obiective utilitate publică, valuare estimativ , investițiilor şi operațiunilor operațiuni cadastrale și notariale costuri Responsabil finanțare RN EA (perioadă preconizată) 1 [INVESTITIA DE BAZA 36 850 000 2 | DRUMURI SI TROTUARE 760 578 3 | CANALIZARE PLUVIALA _ 680 000 — 4 | CANALIZARE MENAJERA 540 000 5 | RETEA APA 502 560 6 | RETEA GAZ 355 200 | 7 ȚENERGIE ELECTRICA 1000 450 8 | OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE _ 120 000 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI/ORAȘULUI/COMUNEI Primar, DEZVOLTATOR S.C. MOTICICA GRUP S.A. reprezentat pri Toate costurile vor fii suportate de catre dezvoltator: S.C. MOTICICA GRUP S.A. Întocmit, Notă: Se vor menționa: efectuarea operațiunilor cadastrale și notariale după aprobarea PUZ (deziipire parcele, întabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin PUZ), în corelare cu etapele de proiectare, obținere A.C. și execuție a lucrărilor de investiții publice propuse în PUZ și cu stabilirea responsabilități pentru fiecare acțiune.

S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L.

Strada Coriolan Brediceanu Nr 8 , Cam 501-2, Timisoara, CUI: RO27869472, J35/7/2011

www.dmdezvoltare.ro; email:[email protected]

28

Întocmit,

Arh. RUR POPA Dan Alexandru

Arh. PUICĂ Radu

Atasament: 40__AVIZ_ARH_SEF_PUZ_Moticica_Buziasului.pdf

| ROMÂNIA Ca urmare a cererii adresate de MOTICICA MIHAI pentru SC MOTICICA GRUP SA, cu domiciliul în Timişoara, județul Timiș, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2018- 016634/05.10.2018, beneficiar SC MOTICICA GRUP SA, CUI 11747690; Ca urmare a proiectului nr. MOTOI/2016 realizat de S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.RL., cu sediul în județul Timiş, localitatea Timişoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, cam. 501-2, cod poştal 300011, CUI RO27869472, având în vedere observațiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 25.10.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 40 din 25.10.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Dezvoltare zonă locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E”; Generat de imobilul situat în județul Timiş, municipiului Timişoara Calea Buziaşului nr. 6, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situaţie, plan topografic și extras CF nr.413704, nr.top.413704, teren intravilan S= 23.437 mp, proprietar SC MOTICICA GRUP S.A. Iniţiatori: SC MOTICICA GRUP S.A. Proiectant: de S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L, Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: arh. Popa Dan Alexandru Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: Zona reglementată este situată în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud-est a orașului, Zona unitati industriale conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017. Se reglementează terenurile deținute de beneficiari, în suprafață totală de 23.437 mp, zonă identificată conform planşei nr. 03 „Reglementări urbanistice”, memoriului de prezentare, planului parcelar ataşat şi extrasului CF menționate mai sus, cuprinde terenul delimitat astfel: la nord — terenuri Municipiul Timişoara, la est parcele private, la sud teren SC DRUMCO SA, la vest strada Cerna. Prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: Conform - conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - Zonă unităţi industriale. Spaţii verzi conform HCL nr. 62/2012. COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 1/3 JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) propuse: - Categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului: - se propune dezvoltarea unei zone de locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim maxim S+P+10E + Eretras și hotel în regim maxim de înălțime maxim S+P+16E; - rezolvarea circulației carosabile şi pietonale; - echiparea cu utilități. Indici urbanistici propuşi prin documentație: P.O.T. max propus = 40 % pentru imobilele cu alte funcțiuni la parter C.U.T. max propus = 2,9 Regimul maxim de înălțime propus = S+P+16E — doar pentru hotel, Hmax = 58m; Regimul maxim de înălțime propus = S+P+10E+Eretras pentru funcțiunea de locuire, Hmax = 36m; Studiu insorire conf. OMS 119/2014; Propunerile din planşele de reglementări şi de mobilare vor fi corelate, se vor marca distinct toate funcțiunile: se vor separa subzonele funcționale — zonele de construibilitate vor fi distanțate pentru locuire şi hotel — pe planga de reglementări, se vor marca parcajele, spațiile verzi. Numărul unităților locative şi de cazare este condiționat de asigurarea locurilor de parcare necesare. Zone verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecţia Mediului, Decizia de încadrare nr. 25/23.03.2018 şi adresei nr. 3815/06.08.2018= 15,9%. Suprafața de zone verzi va fi clar identificată, amenajată și întreținută. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004044/09.08.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ; - Servituţi: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 898/ 18.09.2017 şi conform Planului de Acţiune asumat. La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. | COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 25.10.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.TA.T.U, se avizează favorabil/ew-sondiții/nefavorabil Planul urbanistic zonal; - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum şi toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Articolul 37 (193), actualizată). Avizul arhitectului-şef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 3044 din 25.07.2018, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 27054/31.08.2018 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prinpeştă la data de .............................. U (a ŞI DEZVOLTA| URBANĂ SEF BIROU, CONSILIER Liliana IOVAN Sorina POPA COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 3/3

Atasament: 28_AVIZ_DE_OPORTUNITATE_MOTICICA.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Aprobat, / Primar, Nicolae ROBU Ca urmare a cererii adresate de MOTICICA MIHAI pentru SC MOTICICA GRUP SA, cu sediu în Calea Buziaşului nr. 6 în judeţul Timiş, municipiul Timişoara, cod poştal ............. „ înregistrată cu UR2017-011449/14.07.2017; Ca urmare a proiectului nr. MOTO01/2016 realizat de SC DM DEZVOLTARE.RO SRL, cu sediul în judeţul Timiş, Loc. Timişoara nr., cod poştal ...., str. C. Brediceanu nr. 8, Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 27.07.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite: AVIZUL DE OPORTUNITATE Nr.28 din27.07.2017 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal - „Construire locuinţe colective şi funcţiuni mixte în regim maxim S+P+16E” Generat de imobilul situat în Timişoara, Calea Buziaşului nr. 6, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situaţie şi extras CF nr.413704, nr.top.413704, teren intravilan S= 23.437 mp: Cu respectarea următoarelor condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie să fie studiat prin PUZ este cuprins între Calea Stan Vidrighin, str. Profesor Dr. Aurel Paunescu Podeanu, str. Cerna, str. 1 Decembrie. Zona ce urmează a fi reglementată, identificată conform planşei nr. 18 „Regim juridic”, planşei nr. 20 „Reglementări urbanistice”, memoriului de prezentare şi extrasului CF ataşat, menţionat mai sus, anexă la prezentul aviz, cuprinde terenul delimitat astfel: la nord proprietăţi ale SC AQUATIM SA, ale Municipiului Timişoara - domeniul public, la est proprietăţi private și Calea Stan Vidrighin, la sud proprietăţi private, la est strada Cerna. 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi: Categoria funcţională existenta pe terenul beneficiarului - conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 - Zona unitati industriale. Categoria funcţională propusă/acceptată pe terenul beneficiarului: - Locuinţe colective și funcţiuni mixte în regim maxim S+P+10E + Eretras - Pentru hotel regim maxim de înălţime maxim S+P+16E 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime): - Indicatori urbanistici existenţi pe terenul beneficiarului conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 - Zona unitati industriale COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: P.O.T. max propus = 40 % pentru imobilele cu alte funcţiuni la parter C.U.T. max propus = 2,9 Regimul maxim de înălţime propus = S+P+16E - doar pentru hotel Regimul maxim de înălţime propus/ acceptat = S+P+10E+Eretras pentru funcţiunea de locuire - spaţii verzi propuse = 15,9% - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - Se vor realiza subzone funcţionale cu indicatori urbanistici proprii fiecărei zone - hotel și locuire, conform RGU; - se recomanda continuarea drumului nord-sud - cu strada de la vest de PUZ-ul RATT, şi rezolvarea parcelelei de spaţii verzi reziduale, poziționată de-a lungul drumului (de la estul parcelei); - Studiul de cvartal se va defini foarte clar; - documentaţia de PUZ va respecta culorile şi conţitul cadru din „Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al PUZ” aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176 /N/2000 - propunerile acestei documentaţii se vor corela cu propunerile celorlalte documentaţii de urbanism din zonă, aprobate sau aflate în lucru. 4. Dotările de interes public necesare, accesului pietonal şi carosabil, parcajelor, utiliăţilor - Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul benefi- ciarului, iar amplasarea acestora va respecta OMS 119/2014; - Se vor lua în considerare pentru elaborarea P.U.Z. şi „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; 5. Capacităţile de transport admise în raport cu funcţiunile propuse şi cu încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiţii: - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcţie de legislaţia în vigoare pentru funcțiunea propusă; 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru PUZ: Avize necesare pentru PUZ: Aviz C.T.A.T.U., Aviz Unic, Aviz Sanitar, Aviz Agentia pentru Protectia Mediului, Protectia Civila, Pompieri, Aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), Aviz de Principiu Directia Tehnica (PMT), Aviz Comisia de Circulatie, Adeverinte cu referire la eventuale litigii sau revendicari eliberate de: Directia Cladiri , Terenuri si Dotari Diverse (PMT), Compartiment Administrare Fond Funciar (PMT) si Serviciul Juridic (PMT), Acord cu referire la inscrieri privitoare la sarcini conform C.F., Studiu geotehnic, Plan de situatie cu viza OCPI. Drumurile aferente parcelei vor respecta legislatia in vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare in incinta. Se va marca sistematizarea pe verticala a terenului.Se vor respecta: RLU, Codul Civil, OMS 119/2014, HG 525/96, si legislatia in vigoare. 3) Utilitati necesare in zona: apa, canal, gaz,electricitate. 4) Circulatie pietonala si vehicule, accese auto si parcaje necesare in zona conf. RLU.Demolarea constructilor existente se va realiza cu respectarea: Codul Civil, RLU, OMS 119/2014, HG 525/96 si legislatia in vigoare, alte avize conform legislaţiei în vigoare, dacă este cazul. COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U Z. ce derivă in procedurile specifice de informare şi consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 3185 din 29.07.2016, prelungit, emis de Primăria Municipiului Timişoara Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 7075563/29.11.2016 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/ prin-peştă la data de „iudeii Arhitect-şef URBANĂ 2 Consili onsilier, Sorina Popa Red- S.P.-2 ex N COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 3/3

Atasament: Raport_info_MOTICICA.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm Nr. UR2018-008941/10.09.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — "PUZ - Dezvoltare zona de locuinte colective si functiuni mixte in regim de inaltime S+P+16E" Amplasament: Calea Buziasului nr. 6, Timişoara, jud. Timiş Beneficiar: SC MOTICICA GRUP SA Proiectant: SC DM DEZVOLTARE Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 07.2018 — 26.08.2018 (cu exceptia zilei de 15.08.2018). În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul Www.primariatm.ro. S-a expediat prin poştă anunțul cu privire la "PUZ - Dezvoltare zona de locuinte colective si functiuni mixte in regim de inaltime S+P+16E, Calea Buziasului nr. 6, Timişoara, jud. Timiş - unui număr de 12 de adrese - vecini de pe strada 1 Decembrie 1918, strada Cerna, strada Dr. Aurel Păunescu Podeanu, Bulevardul Stan Vidrighin, strada Carpați, Asociaţia de Proprietari de pe Cerna nr. 1, Asociaţia de Proprietari de pe Cerna nr. 10. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană. La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 25.07.2018, orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, au participat un reprezentant al proiectantului SC DM DEZVOLTARE. şi un reprezentant al beneficiarului, iar din partea publicului nu a fost nici o persoană. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona de locuinte colective si functiuni mixte in regim de inaltime S+P+16E", Calea Buziasului nr. 6, Timişoara, jud. Timiş, beneficiar SC MOTICICA GRUP SA, proiectant SC DM DEZVOLTARE SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. SEF BIROU Liliana IOVAN CONSILIER Sorina POPA Red/ dact. - S.P..-2 ex

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_MOTICICA_CAL_BUZIASULUI_6.pdf

ROMÂNIA tr (= LET it J UDEŢUL TIMIŞ = MUNICIPIUL TIMIŞOARA romania2019.eu DIRECTIA ANUSM Președinția României la Consiliul Uniunii Europene BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ UR2019-005550/15.04.2019 RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona de locuinte colective si functiuni mixte in regim de inaltime S+P+16E”, Calea BUZIASULUI nr. 6, Timisoara; Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-005550/15.04.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona de locuinte colective si functiuni mixte in regim de inaltime S+P+16E”, Calea BUZIASULUI nr. 6, Timisoara, prin care se propune realizarea unei zone de locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim maxim S+P+10E + Eretras şi hotel în regim maxim de înălțime S+P+16E, in Calea Buziasului nr. 6, Timisoara, reglementarea modului de realizare restructurare a terenului cu functiuni industriale in zona de functiuni mixte: spatii destinate pentru locuinte colective, servicii si comert, servicii hotel, crearea unor spatii pentru recreere, stabilire de aliniamente, indici de ocupare a terenului, circulatii carosabile şi platforme, rețele şi lucrări tehnico-edilitare în incintă, branşamente la utilități, spații verzi, amenajare accese. Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-005550/05.04.2019, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Dezvoltare zonă locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E” Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 28/27.07.2017 şi Avizul Arhitectului Sef nr.40/25.10.2018; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism initial nr. 3185/29.07.2016, şi a Certificatului de Urbanism nr. 3044/25.07.2018, emise pentru aceeaşi lucrare, în aceleaşi condiții, astfel încât avizele obținute sunt valabile pentru ambele certificate, precum şi Decizia etapei de incadrare nr. 25 din 23.03.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu, şi adresa nr. 3815/06.08.2018 emisă pentru cel de al doilea certificat de urbanism; Documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E” Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara, beneficiar SC MOTICICA GRUP SA, proiectant S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Popa Dan Alexandru, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 13.07.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017. In această perioadă nu s-au înregistrat sesizări/ observații din partea cetățenilor din zonă. Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Rezultatelor informării şi consultării publicului nr. UR2018-008941/27.08.2018 şi a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018-008941/19.09.2018; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Dezvoltare zonă Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA — E m JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA romania201%.eu DIRECTIA URBANUSM Președinția României la Consiliul Uniunii Europene BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E” Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL ar. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E” Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L., proiect nr. MOTOL/2016 la cererea beneficiarului SC MOTICICA GRUP SA. Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E” Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara, în suprafață totală 24.075 mp, este amplasat în partea de sud a oraşului, în intravilanul municipiului Timișoara, UTR 37 conform Planului Urbanistic General, Zona de unitati industriale, delimitat astfel: la nord terenuri private şi terenuri în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara şi administrarea SC Aquatim SA; la vest strada Cerna, la sud terenuri proprietăți private, la est proprietăți private si Calea Stan Vidrighin. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E” Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara, nu se încalcă prevederile OQUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat este în suprafață totală de 24.075 mp, teren intravilan, SC MOTICICA GRUP SA, înscris în: CF nr. 408398, nr. top 8554/1/1 (nr. CF vechi 129342) în suprafață de 638 mp, proprietar SC MOTICICA GRUP SA, cu servitute de trecere cu piciorul, auto si utilități în favoarea Mehmedovic Nadrah şi Mehmedovic Ersin; CF nr. 413704, nr. cad. 413704, în suprafață de 23.437 mp, proprietar SC MOTICICA GRUP SA. Mehmedovic Nadrah şi Mehmedovic Ersin şi-au exprimat acordul cu privire la realizaea acestei documentații de urbanism prin Declarația notarială cu Incheierea de Autentificare nr. 414 din 01 aprilie 2019. Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E” Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara propune soluționarea modului în care va fi restructurat terenul cu funcțiuni industriale în zonă mixtă: spatii destinate funcțiunii de locuire colectivă, servicii şi comerț, servicii hoteliere, spații pentru recreere, stabilirea aliniamentelor, indicii de ocupare a terenului, circulații pietonale şi carosabile, instalatii edilitare, zonă spații verzi, asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcționării propuse. Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal din strada Cerna şi din Calea Stan Vidrighin (Calea Buziaşului) în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018- 004044/09.08.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U,; Obținerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-004044/09.08.2018 şi planga anexă, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Imobilele se vor dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislației în vigoare. Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 40 din 25.10.2018: Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA _— ET ZT tt JUDEȚUL TIMIŞ - MUNICIPIUL TIMIȘOARA romania201%.eu DIRECTIA URBANUSM Președinția României la Consiliul Uniunii Europene BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Funcțiunea propusă: zonă de locuințe colective şi funcțiuni mixte - rezolvarea circulației carosabile şi pietonale; - echiparea cu utilități. Indici urbanistici propuşi prin documentație: P.O.T. max propus = 40 % pentru imobilele cu alte funcțiuni la parter C.U.T. max propus = 2,9 Regimul maxim de înălțime propus = S+P+16E — doar pentru hotel, Hmax = 58m; Regimul maxim de înălțime propus = S+P+10E+Eretras pentru funcțiunea de locuire, Hmax = 36m; Retrageri față de front, limite laterale si fundul parcelei — conform plaşei Reglementări urbanistice nr. U03. Zone verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Decizia de încadrare nr. 25/23.03.2018 şi adresei nr. 3815/06.08.2018= 15,9%. Suprafața de zone verzi va fi clar identificată, amenajată şi întreţinută. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004044/09.08.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.LP.AT. (M.T.C.T)). Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism — PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E” Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara, proiect nr. MOTOL/2016, după ce drumurile propuse a deveni publice vor deveni domeniu public conform planşelor de Reglementări nr. U03 şi Proprietatea asupra terenurilor nr. U0S şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA — E n JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA romania201%.eu DIRECTIA URBANUSM Președinția României la Consiliul Uniunii Europene BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ 38, alin. 191) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E” Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E” Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara, beneficiar SC MOTICICA GRUP SA, elaborat de proiectantul S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L., proiect nr. MOTO1/2016 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: Funcțiunea propusă: zonă de locuințe colective şi funcțiuni mixte - rezolvarea circulației carosabile şi pietonale; - echiparea cu utilități. Indici urbanistici propuşi prin documentație: P.O.T. max propus = 40 % pentru imobilele cu alte funcțiuni la parter C.U.T. max propus = 2,9 Regimul maxim de înălțime propus = S+P+16E — doar pentru hotel, Hmax = 58m; Regimul maxim de înălțime propus = S+P+10E+Eretras pentru funcțiunea de locuire, Hmax = 36m; Retrageri față de front, limite laterale si fundul parcelei — conform plaşei Reglementări urbanistice nr. U03. Imobilele se vor dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislației în vigoare. Zone verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Decizia de încadrare nr. 25/23.03.2018 şi adresei nr. 3815/06.08.2018= 15,9%. Suprafața de zone verzi va fi clar identificată, amenajată şi întreţinută. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004044/09.08.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA — E m JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA romania201%.eu DIRECTIA ANUSM Președinția României lo Consiliul Uniunii Europene BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal Dezvoltare zonă locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E” Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat este în suprafață totală de 24.075 mp, teren intravilan, SC MOTICICA GRUP SA, înscris în: CF nr. 408398, nr. top 8554/1/1 (nr. CF vechi 129342) în suprafață de 638 mp, proprietar SC MOTICICA GRUP SA, cu servitute de trecere cu piciorul, auto si utilități în favoarea Mehmedovic Nadrah şi Mehmedovic Ersin; CF nr. 413704, nr. cad. 413704, în suprafață de 23.437 mp, proprietar SC MOTICICA GRUP SA. Mehmedovic Nadrah şi Mehmedovic Ersin şi-au exprimat acordul cu privire la realizaea acestei documentații de urbanism prin Declarația notarială cu Incheierea de Autentificare nr. 414 din 01 aprilie 2019. 4. Autorizaţția de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism — PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E” Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara, proiect nr. MOTOL/2016, după ce drumurile propuse a deveni publice vor deveni domeniu public conform planşelor de Reglementări nr. U03 şi Proprietatea asupra terenurilor nr. U0S și asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective și funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E” Calea Buziaşului nr. 6, Timișoara, si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E” Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L., proiect nr. MOTOHV/2016 la cererea beneficiarului SC MOTICICA GRUP SA. pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU, i CONSILIER Liliana IOVAN Sorina Popa Red/dact - S.P. dl Cod FP 53-01, ver. 1

Atasament: Aviz_Juridic_PUZ_MOTICICA_CAL_BUZIASULUI_6.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2019-005550/15.04.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 17.04.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă de locuinţe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălţime S+P+16E”, Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2019-005550/15.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă de locuinţe colective şi funcţiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E”, Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara, beneficiar Moticica Grup SA, plan elaborat de către proiectantul SC DM Dezvoltare.Ro SRL, proiect MOTO1/2016, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă de locuinţe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E”, Calea Buziașului nr. 6, Timişoara, precum și Expunerea de motive nr. UR2019-005550/15.04.2019 a Primarului Municipiului Timișoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic zonal, întocmit în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, Având în vedere precizările cuprinse în raportul de specialitate antemenționat cu privire la existența avizelor necesare şi parcurgerea procedurii prealabile avizării în vederea înaintării spre dezbatere şi aprobare plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară anexate documentaţiei, rezultă următoarea situație juridică: 1. Cartea funciară nr. 413704 Timişoara: teren intravilan cu nr. cadastral 413704, în suprafață de 638 mp este proprietatea SC Moticica Grup SA, CIF 11747690; terenul are categoria de folosință - „curţi construcţii”, iar datele referitoare la construcții sunt înscrise sub Al.1, nr. 413704-C1, destinaţia construcții de locuinţe în suprafață de 540 mp și sub A1.2, nr. 413704-C2, destinaţia construcții de locuinţe în suprafață de 825 mp. De asemenea, din examinarea cărții funciare mai sus individualizată (datată 02.04.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini şi nici notate litigii. 2. Cartea funciară nr. 408398 Timişoara: teren intravilan cu nr. cadastral top 8554/1/1 în suprafață de 638 mp, categoria de folosință - „curţi construcții”. De asemenea, din examinarea cărţii funciare, rezultă că este notată o sarcină constând în dreptul de servitute de trecere cu piciorul, auto şi utilități în favoarea d-lor Mehmedovic Nadrah şi Mehmedovic Ersin. În acest sens, se constată existența declarației dată în faţa notarului public de către SC G-EAT Food SRL Timişoara, prin administrator Mehmedovic Ersin, prin care această societate, în calitate de proprietar al imobilului înscris în CF nr. 413899-C1-U14 Timişoara, îşi

exprimă acordul cu privire la proiectul nr. MOT01/2016, PUZ Dezvoltare zona de locuinţe colective şi funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16£, beneficiar Moticica Grup SA. Declaraţia este autentificată prin Încheierea nr. 414/01.04.2019 de către BIN Ana Valentina Claici şi este însoțită de Încheierea de rectificare nr. 06/01.04.2019 la contractul de vânzare autentificat sub nr. 1402 din 30.10.2013 de către NP Ana Valentina Claici cu referire la dreptul de servitute transferat în favoarea declarantei asupra terenului în suprafață de 638 mp cu nr. top 8554/1/1 înscris în CF 408398 . Totodată este anexată şi declarația autentificată prin Incheierea nr. 281/15.02.2019 a SPN Vraşti-Albu, emisă de către dl. Mehmedovic Ersin, în calitate de beneficiar al unui drept de servitute, prin care acesta își exprimă acordul cu privire la planul urbanistic zonal ce face obiectul prezentei documentaţii. Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Se avizează favorabil raportul de specialitate nr. UR2019-005550/15.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă de locuinţe colective şi funcţiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E”, Calea Buziaşului nr. 6, Timişoara, beneficiar Moticica Grup SA, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documentatiei având calitatea de proprietar, asa cum rezultă din extrasul de carte funciară aferent imobilului ce se reglementează, ataşat documentaţiei. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă de locuinţe colective și funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E”, Calea Buziașului nr. 6, Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea şi valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC "m T N Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2019-005550/15.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona de locuinte colective si functiuni

mixte in regim de inaltime S+P+16E”, Calea BUZIASULUI nr. 6, Timisoara; 1. Descrierea situaţiei actuale 

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Dezvoltare zona de locuinte colective si functiuni mixte in regim de inaltime S+P+16E”, Calea BUZIASULUI nr. 6, Timisoara în suprafaţă totală 23.437 mp este amplasat în partea de sud-est a oraşului, fiind delimitat astfel: la nord – terenuri Municipiul Timişoara, la est parcele private, la sud teren SC DRUMCO SA, la vest strada Cerna.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona de locuinte colective si functiuni mixte in regim de

inaltime S+P+16E”, Calea BUZIASULUI nr. 6, Timisoara propune dezvoltarea unei zone de locuinţe colective şi funcţiuni mixte în regim maxim S+P+10E + Eretras şi hotel în regim maxim de înălţime maxim S+P+16E, in Calea Buziasului nr. 6, Timisoara.

Terenul supus reglementarii prin documentatia Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona de

locuinte colective si functiuni mixte in regim de inaltime S+P+16E”, Calea BUZIASULUI nr. 6, Timisoara va fi accesibil auto si pietonal, atat din Calea Stan Vidrighin, din strada Cerna, cat si din strada nou propusa pe parcela beneficiarului, paralela cu strazile mentionate mai sus, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004044/09.08.2018.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona de locuinte colective si functiuni mixte in regim de inaltime S+P+16E”, Calea BUZIASULUI nr. 6, Timisoara, au fost obţinute Avizul de Oportunitate nr. 28 din 27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 40 din 25.10.2018, precum si Certificatul de Urbanism nr. 3044/25.07.2018 (emis in aceleasi conditii cu Certificatul de Urbanism 3185/29.07.2016);

Având în vedere prevederile precum şi Decizia de încadrare nr. 25/23.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

4. Concluzii  Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona de locuinte colective si functiuni mixte in regim de inaltime S+P+16E”, Calea BUZIASULUI nr. 6, Timisoara, elaborat de proiectantul S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L., proiect nr. MOT01/2016, la cererea beneficiarului S.C. MOTICICA GRUP S.R.L., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU

Pentru conformitate date tehnice ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: AVIZ_ARH_SEF_PUZ_Moticica_Buziasului_reglementari.pdf

P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI MIXTE FSN E RE E IDR E a Va EEE a EEE E N EEE E RVE (UB PR EET MUTE) |. DER DRE E E VE E REY ZONIFICARE TERITORIU INTRAVILAN - EXTRAS DIN P.U.G IN LUCRU 2012 ZONĂ LOCUINŢE GU DOTĂRI E RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE A STRADĂ PROPUSĂ/ REALINIEREA DE INTERES LOCAL === FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINȚE DE SERVICIICOMERT |. DONE MĂ CLĂDIRILOR PENTRU MODERNIZAREA , _ i N PROFILULUI STRĂZII LEGENDĂ FUNCIUNI INDUSTRIALE PRODUCTIE SI DEPOZITARE - CONFORM PUG IN LUCRU 2012 LOCUIRE - EXISTENT TROTUARE, CAI DE COMUNICATIE RUTIERA - EXISTENT LOCUIRE, SERVICII SI COMERT - PROPUS SERVICII, COMERT SI PARCARI - PROPUS DEZVOLTARI URBANISTICE APROBATE ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCȚIILOR - PROPUSA ZONE VERZI DE ALINIAMENT - EXISTENT PI ZONE VERZI DE ALINIAMENT - PROPUS LIMITE SI SIMBOLURI LIMITĂ DE PROPRIETATE ALINAMENT STRADAL PROPIUS JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA VIZAT SPRE NESCHIMBARE Anexala Avizul Arhitectului Şef Nr E an 42 (0 Arhitect şef, SOMME = = mmmmmm CONTURPARCARE SUBTERANA Se LIMITE SUBUNITATE FUNCTIONALA BILANŢUL TERITORIAL - POT Sr E SUPRAFEȚE TEREN EXISTENT PROPUS ZONĂ REGLEMENTATĂ ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ŞI FUNCȚIUNI MIXTE ZONĂ INDUSTRIALĂ / DEPOZITARE DRUMURI ZONA VERDE ZONA JOACA SI PENTRU UTILITATI ZONA VERDE | /0NA VERDE REGLEMENTATA PE PARCELA PENTRU LOCUIRE SI SERVICII TOTAL INDICATORI URBANISTICI ZONĂ MIXTĂ : LOCUINȚE COLECTIVE ŞI FUNCŢIUNI MIXTE P.O.T. MAX = 40% C.U.T. MAX =29 REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM: - LOCUIRE S+P+10E+Er /Hmax =36m - HOTEL S+P+16E /Hmax = 58 m PROIECTANT DE SPECIALITATE Beneficiar: S.C. DM DEZVOLTARE.RO S.R.L. SE MONICA GROUP SA: Timisoara, str. C. Brediceanu nr.8, c. 501-502 Amplasament: MOTO01/2016 CUI: RO 27869472 J35/7/2011 tel : 0256-494051 fax : 0256-494052 Scara: Denumire proiect: Faza: 1:500 PUZ. REA ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI CTATU Sef proiect |arh. POPA Dan Alexandru FUNCȚIUNI MIXTE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+16E Proiect nr.: Calea Buziasului, nr. 6, Timisoara Nume Semnatura Proiectat |arh. PUICĂ Radu Data: Titlu planşă: Planşa nr: Desenat |arh. CUIBUȘ Bogdan Ștefan IULIE/2018| Reglementări urbanistice U03