keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 131/24.04.2017 privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/28.05.2002, modificată

24.04.2017

Hotararea Consiliului Local 131/24.04.2017
privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/28.05.2002, modificată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017-9486/14.04.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile art. II al Legii 303/27.11.2015 pentru modificarea art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin (1^3) al art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012,modificată, care va avea următorul conţinut :"Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General , dar nu mai mult de data de 30.12.2018."

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO53-01, ver.1

SC2017-9486/14.04.2017 APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

Privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012, cu modificările ulterioare

Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General.

Potrivit art.46 alin (1) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de

reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ- teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani planul urbanistic general, în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale.

Pentru prestarea serviciului de întocmire a noului Planului Urbanistic General al Municipiul Timişoara s-a încheiat Contractul de prestări servicii nr.190/08.10.2010 modificat prin Actul adiţional nr. 1/04.04.2013, Actul adiţional nr. 2/09.09.2014, Actul adiţional nr. 3/09.11.2015, Actul adiţional nr. 4/09.11.2016.

Prin art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 107/11.03.2014, pe baza prevederilor art. 46 alin (1^3), s-a aprobat prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai mult de 24.04.2017.

La stabilirea termenului s-a avut în vedere faptul că elaborarea Planului Urbanistic General se afla în Etapa 4 - Avizare şi aprobare PUG.

Ulterior emiterii Hotărârii Consilului Local al Municipiului Timişoara nr. 107/11.03.2014, prin art. II al Legii 303/27.11.2015 pentru modificarea art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin (1^3) al art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul au fost stabilite următoarele;

„Termenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale eleborate şi aprobate până în anul 2003 poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local / Consiliului General al Municipiului Bucureşti până la data aprobării , în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018”

Având în vedere că datorită termenelor de avizare a noului Plan Urbanistic General al Municipiului Timişoara, prezentate în Anexa 1, există încă etape în curs de avizare, astfel încât, pentru a evita un blocaj major în procesul de autorizare a lucrărilor de construcţii în lipsa unor documentaţii de urbanism legal aprobate (în Planul Urbanistic General au fost integrate şi documentaţiile de urbanism ulterior aprobate), cu consecinţe şi efecte negative inclusiv asupra vieţii economice,

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

   

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO53-01, ver.1

PROPUNEM :

Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara: Modificarea Art. 1 din „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.

105/27.03.2012 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hoărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002”, cu modificările ulterioare, în sensul actualizării datei limită de valabilitate, conform cu modificările legislative din art. II al Legii 303/27.11.2015 pentru modificarea art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin (1^3) al art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, adică 30.12.2018.

ARHITECT SEF EMILIAN SORIN CIURARIU

CONSILIER Liliana Sorina Popa

SEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ DANIEL VĂCĂRESCU

Atasament: Situatie_avize_PUG.pdf

1

CENTRALIZARE AVIZE P.U.G.

ORGANISME CENTRALE

Nr. Crt.

Ministerul Instituţii subordonate ministerului Solicitat de PMT

Obţinut Observaţii Valabilitate Nr. total necesar

1 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

NU NU - este condiţionat de obţinerea celorlalte avize

1

2 Ministerul Transporturilor

1. Aerian - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" – RA

DA In lucru 2

2. Feroviar

- Compania Naţională de Căi Ferate CFR - S.A.

DA DA DA FARA TERMEN 3

- Compania Naţională de Căi Ferate CFR - S.A. – Sucursala Regională CF Timişoara

DA DA FARA TERMEN 4

3. Naval - Direcţia de Transport Naval

DA DA FARA TERMEN 5

4. Rutier

- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – CNADNR

DA DA FARA TERMEN 6

- CNADR - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

DA FARA TERMEN 7

- CJT – Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş

DA DA FARA TERMEN 8

Aviz final: NU

2

3 Ministerul Culturii

Direcţia Judeţeană de Cultură Timiş DA DA 9

Aviz final: DA 4 Ministerul

Apărări Naţionale – Statul Major General

S-a solicitat de la MAPN – Statul Major General

DA DA FARA TERMEN

10

5 Serviciul Român de Informaţii

S-a solicitat de la SRI DA DA EXPIRAT REAVIZAT

Valabil 12 luni – pana in 03.11.2017

11

6 Ministerul Afacerilor Interne

Direcţia Generală Logistică

DA DA FARA TERMEN 12

7 Ministerul Sănătăţii

Direcţia de Sănătate Publică DA DA FARA TERMEN 13

8 Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

Autoritatea Naţională pentru Turism DA DA FARA TERMEN 14

9 Ministerul Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DA DA FARA TERMEN 15

10 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş

DA DA FARA TERMEN 16

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Timiş

DA DA FARA TERMEN 17

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş

DA DA FARA TERMEN 18

Aviz final: DA DA 11 Serviciul de

Telecomunicatii Speciale

DA DA EXPIRAT primul REAVIZAT

Valabil 12 luni de la data eliberării – pana in 11.12.2015

19

3

Aviz 223555/28.09. 2016 – valabil pana in 28.09.2017

ORGANISME TERITORIALE

Nr. crt.

Instituţia Solicitat de PMT Obţinut Observaţii VALABILITATE

1 Consiliul Judetean Timis – Directia Urbanism

NU NU -este condiţionat de obţinerea celorlalte avize

20

2 Consiliul Judeţean Timiş – Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş

DA DA FARA TERMEN

(e la 8)

3 Agenţia de Protecţia Mediului Timiş

DA DA FARA TERMEN

(e la 15)

4 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş

DA In lucru 21

5 Direcţia Judeţeană de Cultura Timiş

DA DA FARA TERMEN

(e la 9)

6 Aquatim DA DA FARA TERMEN

22

7 Enel DA DA FARA TERMEN

23

8 E-ON Gaz DA DA EXPIRAT REAVIZAT

Valabil 12 luni – pana in 13.08.2015 Aviz favorabil 4762/19.09.2016 – valabil 12 luni

24

4

9 Romtelecom DA DA EXPIRAT REAVIZAT

Valabil un an – pana in 06.08.2015 Aviz 2189/ 16.11.2016 – valabil 12 luni

25

10 Colterm DA DA EXPIRAT REAVIZAT

Valabil 12 luni – pana in 07.08.2015 Aviz din 17.10.2016 – valabil pana in 17.10.2017

26

11 RATT DA DA FARA TERMEN

27

12 Transelectrica DA DA FARA TERMEN

28

13 TRANSGAZ DA DA EXPIRAT REAVIZAT

Valabil 12 luni – pana in 21.06.2016 Aviz 46765/31.10.2016 – valabil pana in 31.10.2017

29

14 CNADNR – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

DA FARA TERMEN

(e la 7)

15 Compania Naţională de Căi Ferate SNCFR – Regionala Timişoara

DA DA FARA TERMEN

(e la 4)

16 Direcţia Silvică Timiş DA DA – se obtine de la Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vanatoare Timisoara

FARA TERMEN

-

17 Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Timişoara

DA DA FARA TERMEN

30

18 Agenţia Natională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Judeţeană Timiş

DA DA FARA TERMEN

(e la 16)

5

19 Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Banat

DA DA FARA TERMEN

31

20 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş

DA DA FARA TERMEN

32

21 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat al judetului Timiş - Pompieri

DA DA FARA TERMEN

33

22 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş

DA DA FARA TERMEN

34

23 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Timiş

DA DA FARA TERMEN

35

24 Direcţia Naţională Sanitara Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

DA DA FARA TERMEN

36

25 Inspectoratul de Stat în Construcţii

DA DA FARA TERMEN

37

26 Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Timiş

DA DA FARA TERMEN

(e la 17)

27 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat al judeţului Timiş - Protectia Civila

DA DA FARA TERMEN

38

28 ANCOM Timiş - Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

DA DA FARA TERMEN

39

29 RETIM DA DA FARA TERMEN

40