keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 584/16.11.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare corp cladire internat apartinând Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39"

16.11.2018

Hotararea Consiliului Local 584/16.11.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare corp cladire internat apartinând Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Eexpunerea de motive nr. SC2018 - 25123/26.10.2018 - privind oportunitatea Proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 25123/26.10.2018 al Biroului Constructii-Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.10.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 25123/26.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere Fisa Tehnica nr. 52/05.09.2018 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Avind in vedere Programul de Dezvoltare 2018, Investitii, cap. 65.02.04.02- Invătământ secundar superior, Hotărârea Consiliului Local nr. 421/13.09.2018;
In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentaţia tehnico-economica elaborata la faza DALI, pentru investiţia "Reabilitare corp cladire internat apartinând Liceu Henri Coanda din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39" intocmit de S.C. ŤBau Proiectť S.R.L.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici - faza DALI, pentru proiectul "Reabilitare corp cladire internat apartinând Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39" prevazuti in ANEXA 1.

Art. 3: Se aproba descrierea sumara a investitiei pentru proiectul "Reabilitare corp cladire internat apartinând Liceu Henri Coanda din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39" prevazuta in ANEXA 2.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Contructii-Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroul Constructii-Instalatii;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC 2018 – ....

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul “Reabilitare corp cladire internat apartinind Liceu

Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39”

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018- ……………., a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții “Reabilitare corp cladire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39”, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici(Anexa 1) și a descrierii sumare a investiției propuse prin proiect(Anexa 2).

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie a fost elaborata cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică nr. 2704/2018“Reabilitare corp cladire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39” elaborata de prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului–S.C. „Bau Proiect” S.R.L. in baza contractului de proiectare nr. 82/06.07.2018.

În concluzie, prin Proiectul nr. 2704/2018-“Reabilitare corp cladire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39” faza DALI, s-au stabilit următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 8.110.850,41 lei(inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 6.766.187,68 lei(inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; - Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – Anexa 1 și a descrierii sumare a investiției – Anexa 2, pentru proiectul “Reabilitare corp cladire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. ADMINISTRATOR PUBLIC, ROBERT KRISTOF SEF BIROU, CONSTANTIN PASCU CONSILIER, PAULIEAN GAMA

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Coanda-Anexa_2-HCL.pdf

ANEXA 2 LA HOTĂRÎREA NR:............ 0. ia SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTARI BAU. PROIECT str.I. Nemoianu nr.6A TIMISOARA: nr.J/35/355 din 30.01.1992 cui. R1802622 cont: RO11RNCB0249043238420001 - BCR Timiş tel,fax: 0256-201953; 0744-532642; 0745-647532 ; 0740-013610 e-mail: bau(Qmail.dnttm.ro; bau(fDrdstm.ro DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII Data elaborarii documentatiei: 13.08.2018 SC BAU PROIECT SRL 1

SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTARI BAU. PROIECT str.I. Nemoianu nr.6A TIMISOARA: nr. 4/35/355 din 30.01.1992 cui. R1802622 cont: RO11RNCBO249043238420001 - BCR Timiş tel,fax: 0256-201953; 0744-532642; 0745-647532 ; 0740-013610 e-mail: bau(Omail.dnttm.ro; bau(Brdstm.ro Denumire lucrare: FOAIE DE CAPĂT REABILITARE CORP CLADIRE INTERNAT LICEUL HENRI COANDA Faza: Amplasament: Titularul investiţiei: Beneficiarul investiţiei: Ordonator de credite: Numar proiect.: Elaboratorul doc.: Data elaborarii doc.: Numar si data contract: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII Municipiul TIMISOARA, judeţul TIMIS str. C.Brediceanu nr.35-39, CF445460, TOP.445460 MUNICIPIUL TIMISOARA MUNICIPIUL TIMISOARA MUNICIPIUL TIMISOARA 2704/2018 SC BAU PROIECT SRL Timişoara Str. losif Nemoianu nr. 6a 13.08.2018 82/06.07.2018 SC BAU PROIECT SRL

SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTARI BAU. PROIECT str.I. Nemoianu nr.6A TIMISOARA: nr.J/35/355 din 30.01.1992 cui. R1802622 cont: RO11RNCB0243049298420001 - BCR Timiş tel,fax: 0256-201953; 0744-532642; 0745-647532 ; 0740-013610 e-mail: bau(Mmail.dnttm.ro; bau(Drdstm.ro DECLARATIE DE CONFORMITATE Noi, S.C. BAU-PROIECT S.R.L., cu sediul in municipiul Timisoara, str. Dr. losif Nemoianu, nr.&/A inmatriculat la Registrul Comertului Timis cu J35/355/1992, avand CIF RO 1802622, declaram pe proprie raspundere, ca serviciul prestat catre beneficiarul Primaria Municipiul Timisoara la proiectul nr.2704/2018 „REABILITARE CORP CLADIRE INTERNAT LA LICEUL “HENRI COANDA " la care se refera aceasta declaratie, este in conformitate cu prevederile normelor si normativelor de specialitate in vigoare. Timisoara, Data: 13.08.2018 ipl.4 TOMA STERN BA NR.6a SC BAU PROIECT SRL 3

SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTARI BAU. PROIECT str.l. Nemoianu nr.6A TIMISOARA: nr.J/35/355 din 30.01.1992 cui. R1802622 cont: RO11RNCB0249043238420001 - BCR Timiș tel,fax: 0256-201953; 0744-532642; 0745-647532 ; 0740-013610 e-mail: bau(Mmail.dnttm.ro; bau(Drdstm.ro Arhitectura : Sef proiect: Arh. Marius Crasovan Rezistenta : ing. Aurelian Chivu ing. Anca Stefancu _— d ra el. 0256-201953 Ta 0255-201953 || Mob, 0744-532642 Instalatii : ing. Marius Tabeica d mail. ing. Cristian Bejerita- AU PROIECT “FL ARA -ŞTR.IOSIF NEMOIANU NR.6a Expertiza tehnica : ing. Cornel Crasovan (A E Auditor energetic: ing. Necolaie Boeriu SC BAU PROIECT SRL 4

SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTARI BAU. PROIECT str.l. Nemoianu nr.6A TIMISOARA : nr.J/35/355 din 30.01.1992 cui. R1802622 cont: RO11RNCB0249043298420001 - BCR Timiş tel,fax: 0256-201953; 0744-532642; 0745-647532 ; 0740-013610 e-mail: bau(Mmail.dnttm.ro; bau(fDrdstm.ro BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE Capitolul A - PIESE SCRISE l. Foaie de capat Il. Declaratie de conformitate III. Lista de responsabilitati IV. Borderou de piese scrise si desenate V. DALI conform HG907/2016 1. Date generale ale investitiei 1.1. Denumirea obiectivului de investitii 1.2. Faza 1.3. Amplasamentul investitiei 1.4. Titularul investitiei 1.5. Beneficiarul investitiei 1.6. Ordonator de credite 1.7. Proiect numarul 1.8. Elaboratorul documentatiei 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventie 2.1. Prezentarea contextului 2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor SC BAU PROIECT SRL 5

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei 3. Descrierea constructiei existente 3.1. Particularitati ale amplasamentului 3.2 Regimul juridic 3.3 Caracteristici tehnice si parametrii specifici 3.4 Analiza starii constructiei 3.5. Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerintelor 4. Concluziile expertizei tehnice 5. Identificarea scenariilor si analiza detaliata 5.1. Solutia tehnica din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional arhitectural, si economic 5.2. Necesarul de utilitati rezultate 5.3. Durata de realizare si etapele principale 5.4. Costurile estimative ale investitiei 5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii 6. Scenariul tehnico-economic optim recomandat 6.1. Comparatia scenariilor propuse 6.2. Selectarea si justificarea scenariului recomandat 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei 6.4 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice 6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice 7. Urbanism, acorduri si avize VI. Anexe 1. Deviz general, deviz pe obiect si liste de cantitati 2. Expertiza tehnica 3. Audit energetic SC BAU PROIECT SRL 6

Capitolul B - PIESE DESENATE 1. Plan de situatie cu viza OCPI -001 A 2. Plan de situatie existent/propus -01A 3. Plan subsol existent -02A 4. Plan parter existent -03A 5. Plan etaj | existent -04A 6. Plan etaj II existent -05A 7. Plan etaj ll existent -06A 8. Plan etaj IV existent -07A 9. Plan invelitoare existent -08A 10. Sectiune transversala existent -09A 11.Fatada est existent -10A 12.Fatada nord si sud existent -11A 13.Fatada vest existent -12A 14.Plan subsol propus -13A 15.Plan parter propus -14A 16.Plan etaj | propus - 15A 17.Plan etaj Il propus -18A 18.Plan etaj IIl propus -17A 19.Plan etaj IV propus -18A 20.Plan invelitoare propus -19A 21.Sectiune transversala propus -20A 22.Fatada est propus -21A 23.Fatada nord si sud propus -22A 24.Fatada vest propus -23A Instalatii termice 1. Plan parter -01=-1T 2. Plan etaj 1,2,3,4 - 02- IT Instalatii electrice 1. Plan parter -01-IE 2. Plan etaj | -02-IE SC BAU PROIECT SRL 7

3. Plan etajll - 03- IE 4. Plan etajllll - 04- IE 5. Plan etaj IV - 05-IE 6. Plan subsol - 06 — IE Instalatie semnalizare incendiu 7. Plan parter -07-IE 8. Plan etaj| - 08 — IE 9. Plan etajll - 09- IE 10.Plan etaj ll - 10-IE 11.Plan etaj IV -11-IE 12.Plan subsol - 12 — IE INTOCMIT, Dipl. Arh. Crasovan Mapius SSBAU PROIEI TIMISOARA STR.IOSIF NEMOIANU NR. SC BAU PROIECT SRL 8

SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTARI BAU. PROIECT str.I. Nemoianu nr.SA TIMISOARA: nr.J/35/355 din 30.01.1992 cui. R1802622 cont: RO11RNCB0249043298420001 - BCR Timiş tel,fax: 0256-201953; 0744-532642; 0745-647532 ; 0740-013610 e-mail: bau(Mmail.dnttm.ro; bau(fDrdstm.ro DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII conform HG 907/2016 A. PARTI SCRISE 1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 1.1 Denumire obiectivului de investitii REABILITARE CORP CLADIRE INTERNAT LICEUL HENRI COANDA Amplasament : Municipiul TIMISOARA, judeţul TIMIS str. C.Brediceanu nr.35-39, CF445460, TOP.445460, Timisoara 1.2 Ordonator principal de credite/investitor: MUNICIPIUL TIMISOARA 1.3 Ordonator de credite (secundaritertiar): Nu este cazul 1.4 Beneficiarul investiţiei: MUNICIPIUL TIMISOARA 1.5 Elaboratorul doc.: SC BAU PROIECT SRL Timişoara Proiect numarul: 2704/2018 SC BAU PROIECT SRL 9

2.1 Scurta prezentare De-a lungul timpului s-au realizat diverse interventii superficiale, privind asigurarea utilitatii si accese rutiere, pentru functionalizarea activitatii conexe de invatamant cat si diverse reparatii asupra caracteristicilor arhitecturale si de instalatii ale imobilului. In prezent se poate constata ca la imobilul corp cladire internat S+P+4E din Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, nr.35-39 se observa degradari pornind de la nivelul superior, precum si in spatiile interioare ale cladirii cu influente asupra starii instalatilor. 2.2 Existenta unei strategii de dezvoltare Elaborarea documentatiei pentru realizarea obiectivului de investitii „REABILITARE CORP CLADIRE INTERNAT LICEUL HENRI COANDA din str. C.Brediceanu nr.35-39, CF445460, TOP.445460, Timisoara" este prevazuta in Programul de Dezvoltare “Timisoara 2021 Capitala Europeana a Culturii” 2.3 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficentelor Situatia existenta a imobilului care functioneaza in regim de inaltime D+P+4E evidentiaza lipsa unei exploatari conform cerintelor actuale. Imobilul corp cladire internat apartinand Liceu Henri Coanda S+P+4E din Timisoara, str C.Brediceanu nr.35-39, este partial functional si utilizat (30%), acesta in mare parte nefiind conform normelor actuale de mediu si de exploatare, avand numeroase spatii insalubre, cu infiltratii si igrasie accentuata. In urma calamitatilor natural ce au avut loc in Timisoara la data de 17.09.2017, imobilul in cauza a suferit avarii la nivelul acoperisului din care au rezultat infiltratii. Cladirea prezinta urmatoarele degradari: Degradari: 1. Betonul de monolitizare a panourilor prefabricate ( atat in rosturile verticale cat si in cele orizontale) este dislocat permitand infiltratii de apa. 2. Planseul peste subsol prezinta dislocari locale cu armaturi dezvelite in zonele de strapungere a coloanelor sanitare si termice. 3. Peretii subsolului prezinta igrasie 4. lgrasie la tavan si pereti la incaperile de la etajul IV 5. lgrasie la pereti si tavane (la P+*E1+E2+E3) in incaperile grupurilor sanitare si a scarii alaturate. 6. Armaturi dezvelite la planseul unei incaperi de la etajul IV. SC BAU PROIECT SRL 10

7. Elementele sarpantei din lemn sunt degradate cu deformatii si zone putrede. 8. Imbinarile elementelor sarpantei din lemn sunt slabite. 9. Streasina din scandura este descompletata si desprinsa partial existand pericolul sa cada . 10. Tigla ceramica este exfoliata partial si descompletata. 11. Jgeaburile si burlanele sunt neetanse. 2.4 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice Prin realizarea acestei investitii se doreste readucerea cladirii in stare optima de exploatare, urmarind urmatoarele: e Adaptarea constructiei la normele ISU in vigoare e Adaptarea constructiei la cerinta de siguranta in exploatare e Optimizarea cladirii din punct de vedere al eficentei energetice e Optimizarea camerelor de locuit cu grupuri sanitare pentru fiecare camera e Optimizarea functionala a cladirii 3.1 Particularitati ale amplasamentului a) Descrierea amplasamentului Amplasamentul este situat in Timisoara, intravilan, intr-o zona cu functiunea de institutii si servicii publice, in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUG aprobat cu hotararea HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017. Corp cladire scoala compus din: - S+P+4E avand suprafata construita Sc=709,38mp; - Suprafata desfasurata Sd=4.256,28mp; - Suprafata terenului St = 19.042 mp b) Relatiile cu zonele invecinate Ansamblu construit este delimitat de doua strazi, Calea Circumvalatiunii, respectiv str. Coriolan Brediceanu si se desfasoara pe o suprafata de 19.042 mp. Accesul auto si pietonal se realizeaza din Calea Circumvalatiunii. c) Datele seismice si climatice Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri, SC BAU PROIECT SRL

nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100m adancime. Fundamentul cristalin- granitic se afla la cca 1400-1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi). Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor de campie din Campia Banatului. Conditiile climatice din zona pot fi sintetizate prin urmatorii parametrii: Temperatura aerului - Media lunara minima: -1,2 C in ianuarie - Media lunara maxima: +21,5 C in iulie-august - Temperature minima absoluta: - 35,53 C - Temperature maxima absoluta: +42,5 C - Precipitatii: media anuala: 600...700mm. Vantul:Cele mai frecvente sunt vanturile de nord-vest (13%) si cele de vest (9,8%), reflex al activitatii anticiclonului Azorelor, cu extensiune maxima in lunile de vara. In aprilie-mai, o frecventa mare o au si vanturile de sud (8,4% din total). Celelalte directii inregistreaza frecvente reduse. Cladirea este amplasata in zona seismica cu ag=0,20g, iar perioada de colt a spectrului de raspuns seismic este Tc=0,7s. d) Studii de teren Avand in vedere lucrarile de interventie, nu sunt necesare studii de teren. e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare Cladirea este racordata la toate utilitatile tehnico-edilitare: - Alimentare cu apa; -_ Alimentare cu energie electrica; - Alimentare cu gaz; - Alimentare cu agent termic; - Canalizare; f) Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, antropici si naturali Avand in vedere schimbarile climatice din ultima perioada, exista anumite riscuri naturale ce pot avea efecte negative asupra cladirilor, cum ar fi furtuni sau vanturi puternice respectiv caderi masive de zapada. Noile standarde in domeniu tin seama de aceste fenomene si cladirile sunt pregatite sa le faca fata. g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice sau situri arheologice Constructiile studiate nu sunt monumente istorice, nu sunt in interferenta cu monumente istorice, nu avem de-a face cu situri arheologice, sau arii naturale protejate. SC BAU PROIECT SRL 12

3.2 Regimul juridic a) Natura proprietatii Din punct de vedere juridic, parcela apartine Domeniului Public al Municipiului Timisoara, conform CF 445460-C1 Timisoara, corp internat S+P+4E, suprafata teren:19.042m?. b) Destinatia constructiei existente Cladirea studiata este partial utilizata, spatiile utilizate sunt folosite in scopuri educationale. Destinatia conform PUG: Zona de institutii si servicii publice. Conform extrasului CF, terenul este liber de sarcini. c) Includerea constructiei existente in listele monumentelor Imobilul nu este inclus in lista monumentelor. d) Informatii extrase din documentatia de urbanism Conform Certificatului de Urbanism nr.1365 din 29.03.2018 Documentatie conform PUG aprobat cu hotararea HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017- Zona institutii si servicii publice. Indiferent de natura interventiei (structurala, tehnic-edilitara, spatiala sau de imagine) ea va fi facuta in spiritul intregii cladiri si intregii zone in scopul de a pune la maxim in valoare potentialul, personalitatea, identitatea si substanta originara. |n acest scop vor fi folosite tehnici si procedee reversibile. Vor fi evitate pe cat posibil tehnologiile betonului armat. Se vor respecta: L.114/96, Codul Civil, RLU, OMS 119/2014, HG 525/96; HCL 455/2014 si legislatia in vigoare. Utilitati existente in zona: apa, canal, electricitate, gaz. Circulatia pietonala si a vehiculelor, accese auto si parcaje necesare in zona: conform RLU. 3.3 Caracteristici tehnice si parametrii specifici a) Categoria si clasa de importanta Conform H.G. 766/1997 - privind calitatea in constructii - cladirea care se amenajeaza se incadreaza in categoria de importanta "C" (normala). Conform normativului P-100-1/2013 - privind clasele de importanta, imobilul se incadreaza in clasa II de importanta. b) Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz Nu este cazul. c) An/anilperioade de construire pentru fiecare corp de construcţie Imobilul a fost construit in anul 1973, in regim subsol partial + parter + 4 etaje cu functiunea de internat. SC BAU PROIECT SRL 13

d) Suprafaţa construită Cladirea internat are o suprafata construita de 709,38mp. e) Suprafaţa construită desfăşurată Cladirea internat are o suprafata desfasurata de 3.546,90mp. f) Valoarea de inventar a construcţiei; Valoarea de inventar a constructiei este de 3.532.391,80 lei. 9) Alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. Nu este cazul 3.4 Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si ale auditului energetic Extras - EXPERTIZA TEHNICA DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIA a) Data executiei cladirii — 1972. b) Numarul de niveluri existent — S+tP+4E. c) Forma si dimensiunile in plan: dreptunghiulara 41.80 x 17.10 m. d) Cladirea pastreaza in elevatie aceeasi configuratie. Inaltimea minima la atic: +15,90 m. e) Tipul structurii: pereti din panouri mari de beton armat (structura tip fagure). f) Tipul si materialele planseelor: placi prefabricate din beton armat. g) Tipul si materialele acoperisului: placa prefabricata din beton armat, acoperis tip sarpanta. h) Tipul si materialele de fundare: fundatii tip fasie continua din beton armat. i) Informatiile mentionate mai sus au fost colectate prin examinare vizuala si planuri relevee. Evaluarea seismica a cladirii existente urmareste stabilirea modului in care aceasta satisface cu un grad adecvat de siguranta cerintele fundamentale avute in vedere la proiectarea constructiilor noi conform P100-1/2013. Clasa de importanta a cladirii este Il.- Conform P.100-1/2013 Categoria de importanta conform “C” — constructii de importanta normala HG766/1997 Cladirea este amplasata in zona seismica cu ag=0,20g, iar perioada de colt a spectrului de raspuns seismic este Tc=0,7s. SC BAU PROIECT SRL 14

DATE GENERALE PRIVIND STAREA FIZICA A CONSTRUCTIEI Cladirea a fost executata in anul 1972 . DEGRADARI : Betonul de monolitizare a panourilor prefabricate ( atat in rosturile verticale cat si in cele orizontale) este dislocat permitand infiltratii de apa. Planseul peste subsol prezinta dislocari locale cu armaturi dezvelite in zonele de strapungere a coloanelor sanitare si termice. Peretii subsolului prezinta igrasie Igrasie la tavan si pereti la incaperile de la etajul IV lgrasie la pereti si tavane (la P+*E1+E2+E3) in incaperile grupurilor sanitare si scasa scarii alaturata. - Armaturi dezvelite la planseul unei incaperi de la etajul IV. Elementele sarpantei din lemn sunt degradate cu deformatii si zone putrede. Imbinarile elementelor sarpantei din lemn sunt slabite. Streasina din scandura este descompletata si desprinsa partial existand pericolul sa cada . Tigla ceramica este exfoliata partial si descompletata. Jgeaburile si burlanele sunt neetanse. CAUZELE DEGRADARILOR: vechimea cladirii - lipsa de intretinere instalatii termice si sanitare neetanse - spatiile de la subsol sunt neventilate, deoarece ferestrele sunt inchise. - beton de monolitizare segregat. elementele sarpantei din lemn sunt subdimensionate fiind realizate din scandura. Extras - AUDIT ENERGETIC ] COMPONENTA ELEMENTE DE ANVELOPA Rezistenta termica se noteaza cu R [m?*K / WJ si reprezinta o caracteristica fizica (depinde de conductivitatea acestuia) si geometrica (depinde de grosimea acestuia) a unui material sau a unui grup de materiale. Pereti: Stratificatie pereti din anvelopa cladirii icient Denumire Material Grosime (m) NW/(mk)] Coeficien depreciere Perete panouri Beton armat 1 prefabricate - 2500 0,07 1,74 SC BAU PROIECT SRL 15

izolatie vata Vata minerala 0.06 0.045 1 -tip 70 Beton armat - 2500 0,14 1,74 1 Tencuiala din 0,03 07 4 mortar si var Tipuri de pereti exterior regasiti in anvelopa cladirii Denumire Ti Orien Arie (mp) Rt r Rt R'min Fact. p tare p (mpkW) (mpk/W) | (mpkW) | temp b Perete Perete 1|_ Pl E | 46183 | 167 | 084 | 107 1,2 1 prefabricate izolatie vata Perete Perete2 | “| N | 23028 | 167 | 084 | 107 1,2 1 prefabricate izolatie vata Perete Perete3| | sv | 47588 | 167 | 084 | 107 1,2 1 prefabricate izolatie vata Perete Perete4| PS” | s | 23138] 187 | 084 | 107 1,2 1 prefabricate izolatie vata Suprafata totala: 1399,37 mp Rezistenta medie corectata: 1,07mpK/W Planseu superior: Stratificatie plansee superioare regasite in anvelopa cladirii Coeficient Denumire Material Grosime (m) A[VV/(mk)] depreciere Hidroizolatie 0,007 0,17 1,25 Sapa egalizare 0,15 0,46 1 Strat protectie 0,15 07 4 pietris Planseu terasa cu BCA 0,2 0,22 1,25 BCA Beton armat -2500 0,15 1,74 1 Tencuiala din 0.02 0,87 4 mortar si var Beton de panta 0,15 0,93 1 SC BAU PROIECT SRL 16

Tipuri de plansee superioare regasite in anvelopa cladirii , Rt R'min |Fact. temp Denumire Ti Arie (mp) |Rt (mpkWW r p (ap): RECP) (mpkWw) | (mpk'W) b Planseu Planseu terasa cu | 636,54 1,74 0,66 1,15 2 1 superior 1 BCA Suprafata totala: 636,54 mp Rezistenta medie corectata: 1,15 mpK/W Planseu inferior: Stratificatie plansee inferioare regasite in anvelopa cladirii , Coeficient Denumire Material Grosime (m) AVW/(mk)] deprexiere Parchet lemn 0,022 0,23 1 Sapa egalizare 0,07 0,46 1 Beton armat 0.12 174 1 - 2500 Planseu peste : subsol cu parchet Tencuiala din 0,02 0,87 1 fag mortar si var Placi din fibre de lerin, tip PEL 0,015 0,094 1 (placi moi) - placi B si BA Gresie si cuartite 0,005 2,03 1 Sapa egalizare 0,07 0,46 1 Planseu peste Beton armat subsol cu gresie - 2500 812 „n 1 Tencuiala din 0.02 0,87 4 mortar si var Tipuri de plansee inferioare regasite in anvelopa cladirii i , Rt Rmin |Fact. temp Denumire Ti Arie (mp) |Rt (mpkW r e (RE (mpkW) | (mpk'W) b Planseu Pianseu | peste | 3a3sa | 075 0,62 0,47 11 05 inferior 1 | subsol cu parchet fag Planseu Planseu | peste | 24573 05 0,62 0,31 11 05 inferior 2 | subsol cu gresie Suprafata totala: 629,31 mp Rezistenta medie corectata: 0,39 mpK/W SC BAU PROIECT SRL 7

Elemente vitrate: Caracteristici elemente vitrate Material R (mp/K) gi aT [Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la 0,39 0,75 0,3 distanta de 2... 4 cm Tipuri de elemente vitrate regasite in anvelopa cladirii Denumire Tip Orientare Arie (mp) Ro (mpkW) Fereastra 1 doua foi de geam la E 175,31 0,39 Tamplarie - cuplata, cu distanta de 2... 4 cm Fereastra 2 doua foi de geam la N 15,4 0,39 Tamplarie - cuplata, cu distanta de 2... 4 cm Fereastra 3 doua foi de geam la V 161,26 0,39 Tamplarie - cuplata, cu distanta de 2... 4 cm Fereastra 4 doua foi de geam la Ss 14 0,39 Tamplarie - cuplata, cu distanta de 2... 4 cm 3.5 Suprafata totala: 365,97 mp Rezistenta medie corectata: 0,39 mpK/'W Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii A. REZISTENTA SI STABILITATE Cladirea este in regim de inaltime S+P+4E , Structura de rezistenta este realizata din panouri mari prefabricate din beton armat . Planseele sunt din dale prefabricate de beton. Fundatiile sunt din beton -— tip fasie . Structura s-a comportat bine la solicitarile verticale si orizontale. Elementele structurale verticale (stalpi grinzi si placa beton armat) nu prezinta degradari vizibile. foc. Planseele nu prezinta deformatii vizibile si nici fisuri in Zona reazemelor. C. SIGURANTA LA FOC La ora actuala cladirile nu se incadreaza in prevederile normativelor privind siguranta la Se necesita alinierea la prevederile normelor ISU si anume: - Realizarea unei instalatii de hidranti interiori cu statie pompe si rezerva ape incendiu la fiecare cladire e Realizarea unui sistem de detectare, semnalizare incendiu. SC BAU PROIECT SRL 18.

e Realizarea sistemului de iluminat de siguranta e Realizarea instalatiei de paratraznet si legare la pamant. E. IZOLAREA TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE Cerinţa privind izolarea termica, hidrofuga şi economia de energie presupune o conformare generala şi de detaliu a construcţiilor astfel incat pierderile energetice să fie minime iar consumurile de energie în vederea obţinerii unui confort minim admisibil să fie cat mai limitate. Asigurarea performantelor higrotehnice ale elementelor perimetrale de închidere trebuie să limiteze pierderile de căldura. Rezistenta la permeabilitatea aerului a elementelor de inchidere perimetrale trebuie să fie mai mare decât rezistenta minima calculata conf. STAS 6472/7. In momentul de fata toate cele 6 cladiri studiate au pierderi energetice mari, infiltratii datorita deteriorarii hidroizolatiei si inchideri perimetrale neetanse. Verificarea criteriului de satisfacere a exigentei de performanta termoenergetica globala a cladirii se va face pe baza relatiei G;<= Grer [W/m?K], relatie in care: 1 A;XT;. G, =- [ETA ni V- volumul incalzit al cladirii, exprimat in [m?], Aj — aria elementului de constructie j prin care se produce schimbul de caldura, exprimata in [m?], 1j — factor de corectie a diferentei de temperatura intre mediile separate de elementul de constructie , Rmj - rezistenta medie corectata a elementului de constructie j [m?*k/VW]. Se pot identifica urmatoarele categorii de suprafete prin care au loc pierderile de energie termica: Pardoseala de la parter; Elementele vitrate verticale; Peretii exteriori ai constructiei; Sarpanta de lemn de peste ultimul nivel. 14 4, A, A, Giror = = + * + = +dP+ IW/M*K], relatie in care: Ai - aria suprafetelor componentelor opace ale peretilor verticali care fac cu planul orizontal un unghi mai mare de 600, aflati in contact cu exteriorul sau cu un spatiu neincalzit, exprimata in [m?], A2 - aria planseelor de peste ultimul nivel aflate in contact cu exteriorul sau cu un spatiu neincalzit, exprimata in [m?], A3 — aria planseelor inferioare aflate in contact cu exteriorul sau cu un spatiu neincalzit, exprimata imn [m?], A4 — aria suprafetelor peretilor transparenti sau translucizi, exprimata in [m“], P - perimetrul exterior al spatiului incalzit aferent cladirii, aflat in contact cu solul sau ingropat, exprimat in [m], a, b, c, d, e — coeficienti de control pentru elementele de constructie mentionate mai SC BAU PROIECT SRL 19

SUS. G1>G1ref B. SIGURANTA IN EXPLOATARE Cladirea in momentul de fata nu respecta Normativul privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta în exploatare NP068-02, care inlocuieste CE1-95,care prevede protectia utilizatorilor (inclusiv copii, persoane varstnice si persoane cu handicap) in timpul exploatarii unei cladiri si are in vedere: A. Siguranta circulatiei pietonale; B. Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate; C. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii; D. Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere; E. Siguranta la intruziuni si efractii D. IGIENA, SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI ! Cerinţa privind igiena, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului presupune conceperea şi executarea spaţiilor şi a elementelor componente pentru astfel incat să nu fie periclitate sănătatea şi igiena ocupanților, urmarindu-se în acelaşi timp şi protecţia mediului înconjurător. Criteriile de performanta în cazul acestor cerinţe se refera la: Igiena mediului interior Igiena apei Igiena evacuării reziduurilor lichide Igiena evacuării reziduurilor solide Protecţia mediului. In momentul de fata prin folosirea spatilor si degradarile existente, nici una din criterile prezentate nu sunt indeplinite. F. PROTECTIA LA ZGOMOT Protecţia impotriva zgomotului presupune conformarea spaţiilor şi elementelor de construcţie astfel incat zgomotul aerian sau de impact din exteriorul clădirilor să fie perceput de ocupanți în limite fiziologice normale cu un confort acustic acceptabil (conf. cap. de igiena auditiva). Asigurarea izolării acustice şi protecţia la zgomot aerian sau de impact ale elementelor de construcţie, în funcţie de destinaţia încăperilor şi de exigentele utilizatorilor se stabilesc conf. prevederilor STAS 6156. Soluţiile constructive ale elementelor de construcţie utilizate la realizarea clădirilor pentru asigurarea cerinţelor de rezistenta şi stabilitate, siguranţa la foc şi confort higrotermic, trebuie să satisfacă şi cerinţele de izolare acustica stabilite prin "Normativul departamental de protecţia muncii" al Ministerului Sanatatii - MS 425. Avand in vedere peretii prefabricati exteriori din beton si lipsa unei fonoizolatii exterioare, protectia impotriva zgomotului aerian sau de impact nu se incadreaza in limitele normale de confort acustic. SC BAU PROIECT SRL 120.

a) Clasa de risc seismic Cladire Internat — Rsilll b) Prezentarea a minimum doua solutii de interventie Lucrarile de reabilitare cuprind: interioare - Refacerea completa a instalatiilor - Refacerea in intregime a acoperisului tip sarpanta de lemn - Realizarea izolarii termice a cladirii pentru cresterea eficentei energetice - Asanarea subsolului - Schimbarea accesului in cladire, dinspre curtea liceului — spre str. Circumvalatiunii - Montarea unui lift panoramic avand in vedere Siguranta in Exploatare. Se vor propune spre analiza mai multe solutii de reabilitare termica, pentru fiecare element de anvelopa. Solutiile vor fi analizate din punct de vedere al: Performantei energetice imbunatatite; Economiei de energie transpusa in economie de costuri de exploatare; Posibilitati tehnice de realizare a solutiilor propuse spre analiza; Pentru pereti se propun urmatoarele variante de analiza: Soluție R (mpK/W) Izolație Grosime (m) | A[VW/(mk)] Polistiren 10cm 227 Polistiren expandat Clasa P1 0.1 0.044 10em Polistiren 15om | 341 | | olstiren expandat clasa P1 0,15 0,044 15cm Pentru planseul superior se propun urmatoarele variante de analiza: Soluţie R (mpK/W) Izolație Grosime (m) | AVW/(mk)] V ata bazaltica | 556 | Vata bazaltica rigida 20cm 0,2 0,036 20cm V Iti a ca | s04 | Vata bazaltica rigida 25cm 0,25 0,036 c) Solutii tehnice Lucrari interioare e Se vor etansa rosturile verticale si orizontale ale imbinarii prefabricatelor utilizand mortare adecvate (tip Sika sau similar). e Se curata armaturile dezvelite la planseul peste subsol in zonele strapunse de coloanele instalatiilor termice si sanitare. SC BAU PROIECT SRL en

e Se va asana igrasia de la subsol. e Se vor deschide ferestrele astupate ale subsolului. e Se vor demola pereti usori, nestructurali de compartimentare e Se inlocuiesc instalatiile sanitare si termice. - Se inlocuiesc instalatiile electrice. - Se prevede izolarea termica la pod din vata bazaltica rigida (infoliata) de 25 cm grosime. - Se prevede o podina de circulatie la pod. e Se va prevedea sub invelitoare o folie anticondens montata pe o astereala continua de scanduri. e Se vor realiza cateva goluri in peretii de beton —tip diafragma, pentru o mai buna organizare a spatiului e Se va amenaja un grup sanitar la fiecare camera de camin e Toti peretii noi de compartimentare se vor realiza din gipscarton — dublu strat cu fonoizolatie vata bazaltica 10cm. e Se va monta un strat de fonoizolatie de polistiren extrudat, intre fiecare nivel e Se va monta un strat de fonoizolatie de polistiren extrudat intre camere e Se va realiza tavan fals de gipscaton la toate nivelele - Se vor reface complet finisajele interioare astfel: Se vor folosi urmatoarele finisaje: Pardoseli e Covor PVC, la holuri, pe un suport de sapa autonivelanta de 10mm. e Parchet lamelar in camerele de camin e Gresie pe un support de hidroizolatie lichida la grupurile sanitare Pereti e Peretii noi de compartimentare vor din structuri metalice tip Rigips sau Knauf si placi din gips-carton. In grupurile sanitare se vor utiliza placi cu rezistenta la umiditate, iar la alte spatii, dupa caz, cu rezistenta la foc. Restul peretilor vor fi realizati cu placi obisnuite cu grosimea de 2x12.5mm, conducand la pereti de compartimentare de 15cm, in interior avand saltele de vata bazaltica. Tavane e In toate spatiile se vor folosi structuri gipscarton in camp continuu Tamplarii e Se vor schimba toate usile existente e Tamplaria de la geamurile exterioare se va schimba cu tamplarie PVC triplustratificata. e Usile noi se vor executa din materiale cu rezistenta in timp. SC BAU PROIECT SRL 22.

Lucrarile exterioare Se va reface complet acoperisul tip sarpanta Se inlocuieste invelitoarea din tigla si sipcile suport, cu invelitoare din tabla faltuita. Se va reface complet sarpanta de lemn. Se va reface complet streasina. Se inlocuiesc jgeaburile si burlanele din tabla. Se va realiza izolarea termica a cladirii prin termosistem. Se reface trotuarul din jurul cladirii. Noul trotuar va fi etans si cu panta spre exterior. Se refac treptele exterioare. Se sistematizeaza terenul din jur pentru evitarea stationarii apelor de suprafata. Se prevede izolarea termica la pod din vata bazaltica rigida (infoliata) de 25 cm grosime. Se prevede o podina de circulatie la pod. Se inlocuieste tamplaria exterioara (ferestre si usi) cu termopan. Se va monta un lift panoramic Se va amenaja o rampa de acces in cladire pentru personele cu handicap locomotor Se va reface accesul la subsolul cladirii 5.1 Solutia tehnica, din punct de vedere constructiv, tehnic, functional-arhitectural a) Descrierea principalelor lucrări de intervenţie Lucrarile de reabilitare cuprind: -_ Recompartimentari interioare - Refacerea completa a instalatiilor - Refacerea in intregime a acoperisului tip sarpanta de lemn - Realizarea izolarii termice a cladirii pentru cresterea eficentei energetice - Asanarea subsolului - Schimbarea accesului in cladire, dinspre curtea liceului — spre str. Circumvalatiunii - Montarea unui lift panoramic avand in vedere Siguranta in Exploatare. - Se va amenaja o rampa de acces in cladire pentru personele cu handicap locomotor SC BAU PROIECT SRL 2.

ARHITECTURA Situatia propusa Proiectul cuprinde lucrari de reabilitare si modernizare. Lucrarile propuse se vor referi la reparatii, revizuiri, refaceri, inlocuiri, completari si recompartimentari dupa cum urmeaza: Lucrari interioare Se va asana igrasia de la subsol. Se vor deschide ferestrele astupate ale subsolului. Se vor demola pereti usori, nestructurali de compartimentare Se inlocuiesc instalatiile sanitare si termice. Se inlocuiesc instalatiile electrice. Se prevede izolarea termica la pod din vata bazaltica rigida (infoliata) de 25 cm grosime. Se prevede o podina de circulatie la pod. Se va prevedea sub invelitoare o folie anticondens montata pe o astereala continua de scanduri. Se vor realiza cateva goluri in peretii de beton -tip diafragma, pentru o mai buna organizare a spatiului Se va amenaja un grup sanitar la fiecare camera de camin Toti peretii noi de compartimentare se vor realiza din gipscarton — dublu strat cu fonoizolatie vata bazaltica 10cm. Se va monta un strat de fonoizolatie de polistiren extrudat, intre fiecare nivel Se va monta un strat de fonoizolatie de polistiren extrudat intre camere Se va realiza tavan fals de gipscaton la toate nivelele Se vor reface complet finisajele interioare Lucrarile exterioare Se va reface complet acoperisul tip sarpanta Se inlocuieste invelitoarea din tigla si sipcile suport, cu invelitoare sin tabla faltuita. Se va reface complet sarpanta de lemn. Se va reface complet streasina. Se inlocuiesc jgeaburile si burlanele din tabla. Se va realiza izolarea termica a cladirii prin termosistem. Se reface trotuarul din jurul cladirii. Noul trotuar va fi etans si cu panta spre exterior. Se refac treptele exterioare. Se sistematizeaza terenul din jur pentru evitarea stationarii apelor de suprafata. Se prevede izolarea termica la pod din vata bazaltica rigida (infoliata) de 25 cm grosime. SC BAU PROIECT SRL Z4

Se prevede o podina de circulatie la pod. Se inlocuieste tamplaria exterioara (ferestre si usi) cu termopan. Se va monta un lift panoramic Se va amenaja o rampa de acces in cladire pentru personele cu handicap locomotor Se va reface accesul la subsolul cladirii STRUCTURA Se vor etansa rosturile verticale si orizontale ale imbinarii prefabricatelor utilizand mortare adecvate (tip Sika sau similar). Se curata armaturile dezvelite la planseul peste subsol in zonele strapunse de coloanele instalatiilor termice si sanitare precum si la planseu unei incaperi de la etajul IV. Se va asana igrasia de la subsol. Se vor deschide ferestrele astupate ale subsolului. Se inlocuieste invelitoarea din tigla si sipcile suport. Se inlocuieste sarpanta din lemn Se inlocuieste streasina din lemn cu streasina noua. Se inlocuiesc jgeaburile si burlanele din tabla. Se refac finisajele interioare tencuieli si zugraveli la incaperile de la etajul IV 100% din suprafata . Se refac finisajele la incaperile de la restul nivelelor (P+E1+E2+E3) in proportie de 30% (tencuieli) generate din inlocuirea tamplariei si instalatiilor respectiv 100% zugraveli. Se refac pardoselile si stratul suport la incaperile de la nivelele P+E1+E2+E3+E4. Se reface trotuarul din jurul cladirii. Noul trotuar va fi etans si cu panta spre exterior. Se refac treptele exterioare. Se sistematizeaza terenul din jur pentru evitarea stationarii apelor de suprafata. Se inlocuiesc instalatiile sanitare si termice. Se inlocuiesc instalatiile electrice. Se prevede izolarea termica la pod din vata bazaltica rigida (infoliata) de minim 25 cm grosime. Se prevede o podina de circulatie la pod. Se va prevedea sub invelitoare o folie anticondens montata pe o astereala continua de scanduri. Se inlocuieste tamplaria exterioara (ferestre si usi) cu termopan. Se vor anvelopa peretii exteriori conform prevederilor auditului energetic. SC BAU PROIECT SRL 25.

INSTALATII TERMICE Situatia existenta: In prezent distributia interioara si corpurile statice ( radiatoare ) aferente imobilului Corp Cladire Internat Liceul Henri Coanda: sunt in stare avansata de degradare. Situatia propusa Se va realiza schimbarea in totalitate a corpurilor statice ( radiatoare ) si se va schimba toata distributia de alimentare a corpurilor statice aferente imobil Corp Cladire Internat Liceul Henri Coanda. EXIGENTE DE PERFORMANTE PENTRU INSTALATII TERMICE Intreaga lucrare de instalatii de incalzire centrala s-a proiectat in conformitate cu prevederile Normativului | 13-02, STAS 12400/1,2, si ISO 7162 inlocuit cu STAS 1730. Prezentul proiect respecta cerintele principale de calitate conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si a instalatiilor aferente. Conform acestor reglementari in proiectare si executie este necesar sa fie respectate un numar de 6 cerinte care se refera la calitate: - rezistenta mecanica si stabilitate; - securitatea la incendiu; - igiena,sanatatea si mediul; - siguranta in exploatare; - protectia impotriva zgomotului; - economia de energie si izolarea termica; Suplimentar fata de aceste date tehnice,trebuie avute in vedere in scopul evaluarii cat mai corecte a performantelor unei instalatii si alte cerinte care se refera la confort,etanseitate,durabilitate etc. Astfel a rezultat un set de categorii de exigente stabilite pe baza prevederilor romanesti si straine din care cele obligatorii pentru prezenta lucrare sunt urmatoarele: 1. REZISTENTA MECANICA Si STABILITATEA: Dupa executarea lucrarilor, instalatia de incalzire centrala care cuprinde conducte,armature,corpuri de incalzire va fi supusa verificarilor la probele de etanseitate, rezistenta si functionare la cald. Inainte de probele precizate corpurile de incalzire se vor forma la bancul de lucru si se vor proba la presiunea de 10 bari.Tot la banc se vor proba si robinetele inainte de montaj. Presiunea maxima admisa in instalatia interioara va fi de 4 bari iar temperatura maxima 95'C. SC BAU PROIECT SRL d

Pentru verificarea parametrilor; temperatura si presiune pe conducte s-au prevazut termometre si manometre. Garniturile folosite pentru etansare la armaturi se vor confectiona din clingherit sau azbest. Probele de functionare la cald si reglajul instalatiei de incalzire se vor executa la temperatura exterioara de -5'C. Reglajul si proba de functionare la cald se considera terminate in momentul cand s-au atins parametrii din proiect (temperatura interioara functie de cea exterioara). 2. SECURITATEA LA INCENDIU: Se vor respecta distantele minime de montaj de 5 cm intre conducte si pereti,plansee sau pardoseli avind temperatura maxima a agentului termic de 950. Echiparea si dotarea cu mijloace de stingerea incendiilor se va face pentru intreaga cladire inclusiv pentru centrala termica ce se afla la parterul imobilului. Pe timpul executarii lucrarilor de sudura oxiacetilenica se vor lua masuri de supraveghere pentru evitarea producerii de incendii avindu-se in vedere ca la executia coloanelor se va folosi in foarte mare masura incalzirea conductelor cu flacara, pentru indoire. Securitatea la contact se va asigura prin folosirea de echipament adecvat pentru fiecare operatiune in parte din care amintim: manusi, ochelari, sort pentru sudori, ciocane, spituri, corespunzatoare pentru spargere in ziduri, utilaje ca macara, troliu etc. pentru ridicarea greutatilor. Tot din motive de siguranta la foc golurile intre conducte si tevile de protectie se vor umple cu snur de azbest. 3. IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI Prin introducrea instalatiilor de incalzire intr-un imobil se urmareste asigurarea confortului necesar din punct de vedre termic si nu are ca efect contaminarea cu substante nocive a atmosferei incaperilor. Dotarea cu instalatii de incalzire centrala are drept scop asigurarea si pastrarea sanatatii oamenilor, iar prin masurile care se vor prezenta in volumul centralei termice din cadrul prezentului proiect se arata modul de protectie si refacera mediului. 4. SIGURANTA IN EXPLOATARE: Pentru asigurarea sigurantei in exploatare probele de presiune, etanseitate si la cald trebuie facute cu maxima atentie, iar micile defectiuni remediate in cel mai scurt timp. Siguranta in exploatare se mai asigura si printr-un montaj corespunzator al corpurilor de incalzire si al conductelor. Nu este admis ca parti ale instalatiei de incalzire sa fie folosite ca puncte de sprijin sau pentru agararea altor sarcini. SC BAU PROIECT SRL RE

Gradul de asigurare al consumatorului se face conform regimului de functionare stabilit. Pot apare intreruperi in functionare dar numai in mod accidental ca urmare a unei intreruperi daca pe timpul verii se face controlul si verificarea in mod responsabil. Securitatea la contact este asigurata prin muchiile rotunjite a elementelor componente ale instalatiei. In timpul executiei corpurile taioase, laturile ascutite se vor indeparta si se va purta echipament de protectie corespuzator operatiei ce o executa dupa un prealabil control vizual. ETANSEITATE Etanseitatea la apa a instalatiei de incalzire la conducte, corpuri de incalzire, suduri, insurubari se asigura prin probele de etanseitate care se fac la presiunea de 6 bari. Nu este permisa umezirea suprafetelor exterioare, picurari sau scurgeri de apa de la imbinari, pori sau armaturi. 5. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI: Instalatia de icalzire centrala nu produce zgomote care sa perturbe activitatea in timpul desfasurarii. Se pot face determinari ale nivelului de zgomot cu un inregistrator si se echivaleaza zgomotul inregistrat cu un zgomot echivalent de nivel stationar, care produce aceleasi efecte nocive ca si zgomotul inregistrat. Masuratorile se inregistreaza intr-o incapere in 5 puncte situate la inaltimea de 1,30 m de la pardoseala, amplasate unul in centru si celelalte 4 in colturi. Limita admisibila pentru nivelul de zgomot pentru birouri este de 45 dB (A). 6. ECONOMICITATE Economicitatea unei instalatii de incalzire nu trebuie considerata separat ca un scop in sine, ci trebuie avuta in vedere in ansamblul cerintelor de exigenta care determina calitatea instalatiei. IZOLATIA TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE Valorile elementelor de inchidere au valori mai performante decit cele precizate din cerintele obligatorii ia acest capitol. Asigurarea unor consumuri minime s-au asigurat pe linga alte elemente si prin inchiderie cu termopan a golurilor de pe fatada cladirii si folosirea ca strat termoizolator la sarpanta a vatei minerale. Prin montarea de radiatoare performante se prelungeste durata de viata a instalatiei. Conductele de distributie care se monteaza la pardoseala fiecarui nivel se vor grundui si vopsi in vederea cresterii randamentului instalatiei. C. MASURI DE PROTECIE SI IGIENA MUNCII Constructorul (in executie) si beneficiarul (in exploatare) vor respecta urmatoarele acte normative: SC BAU PROIECT SRL 8

- ORDINUL nr. 9/N — Regulamentul privind protecia si igiena muncii; - NORMELE SPECIFICE de securitate a muncii ptr. Lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire. - ORDINUL nr. 312. — Normele specifice de securitate a muncii ptr. Producerea materialelor termo si hidroizolante; - LEGEA nr. 90 Legea protectiei muncii; - ORDINUL nr. 700 — Normele specifice de protectia pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectie anticorozive; Aceasta enumerare a normativelor nu este limitativa, constructorul si beneficiarul urmind a le completa si cu alte masuri specifice conditiilor de lucru si exploatare fiind direct raspunzatori de neluarea lor. MĂSURI PRIVIND PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR Pe parcursul execuţiei se vor respecta cu stricteţe Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor şi Normele specifice de prevenire a incendiilor pentru activităţi cu factor de risc ridicat privind producerea incendiilor sau exploziilor (lucrări de sudură, lucrări în spaţii în care pot apărea degajări de gaze inflamabile). De asemenea vor fi respectate prevederile: - Decretului 232/74, 290/77 - Hotărîrea 51/1992 - Ordinul MLPAT nr.381/94, Ordinul MI 775/98 — Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor - Hotarârea Guvemului 51/92. — măsuri de îmbunătăţire a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor - Ordonanţa nr.60/97 — privind apărarea împotriva incendiilor ELEMENTE DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR Se vor respecta prevederile: - Normativului pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente C 56. - HG 273/94 Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora - HG 26194 Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii . INSTALATII SANITARE In prezent exista o cladire , in regim S+P+4E internat Liceu Henri Coanda loc. Timisoara Alimentarea cu apa rece a consumatorilor se realizeaza de la reteaua existententa din incinta . Alimentarea cu apa calda a tuturor consumatorilor se realizarea de la punctul termic din incinta apartinand SC COLTERM SA Timisoara . SC BAU PROIECT SRL 29

Pentru colectarea apelor menajere si pluviale este realizat un sistem comun pentru cele doua cladiri. Apele uzate sunt deversate la sistemul de canalizare al orasului, prin intermediul caminului de racord existent racordul la reteaua din incinta liceului. Situatie propusa Se va realiza schimbarea in totalitate a obieectelor sanitare cat si distribuita de alimentare cu apa rece — calda cat si canalizarea aferenta imobil Corp Cladire Internat Liceul Henri Coanda Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate descărcate se vor încadra în valorile impuse de NTPA — 002/1997. Înaintea începerii lucrărilor se va face coordonarea lucrărilor de instalaţii sanitare cu celelalte specialităţii pentru evitarea intersecţiilor. La execuţie se vor respecta prevederile normativului pentru instalaţii sanitare 19-2004. Echiparea cu obiecte sanitarea consumatorilor se va realiza conform temei arhitectului si conform prevederilor STAS 1478 - 90. Toate obiectele sanitare si armaturile trebuie asigurate de catre un singur furnizor ale carui referinte sa ateste calitatea produselor furnizate. Baterile amestecatoare sunt monocomanda, iar robinetii de legatura de sub lavoare, spalatoare si de la rezervoarele de spalare a vaselor de claset si masina de spalat sunt de tip coltar cu obturator sferic. Ventilele de scurgere si sifoanele de legatura la canalizare a obiectelor sanitare trebuie sa fie robuste, usor de utilizat si aspectuoase. Tevile de apa rece si apa calda din interiorul grupurilor sanitare vor fi din PPR si se vor izola cu izolatie grosime minim 6 mm. Obiectele sanitare vor fi racordate la coloanele de canalizare nou proiectate. Racordarea coloanelor cu conductele orizontale se va realiza cu ramificatii si coturi la 45 grade. Unele coloane verticale de canalizare menajera, , alimentare cu apa calda si apa rece, provenite de la grupurile sanitare de la etaj si mansarda vor fi deviate la tavanul de la parter sau etaj. Pe conductele de canalizare vor fi prevazute piese de curatire, inaintea ramificatiilor. Pentru protectia impotriva zgomotului tevile vor fi izolate fonic. Dupa efectuarea probelor de presiune punctele de imbinare a tevilor se vor proteja cu banda adeziva pentru refacerea continuitatii izolatiilor; se mascheaza conductele montate in ghene, intre pertei rigips sau in sape, pardoseli. Se vor prevedea armaturi: - de trecere - de inchidere si reglaj - de golire. Pana la presiuni de 10 bar se vor utiliza robinete de trecere cu cap sferic. Pentru racordarea la punctele de consum (robinete de serviciu) se vor monta SC BAU PROIECT SRL "30

armaturi de inchidere si reglaj tip coltar D=1/2" cu filet (la punctele de consum montate pe perete). Robinetele de golire vor fi drepte, cu obturator sferic, cu filet la un capat si racord portfurtun la celalalt capat. Armaturile se vor monta tinand seama de urmatoarele conditii: - usor accesibile - usor demontabile. Obiectele sanitare vor fi racordate la coloanele de canalizare din apropiere. Racordarea coloanelor cu conductele orizontale se va realize cu ramificatiisi coturi la 45 grade. Ţeava folosită pentru conductele verticale interioare (coloane) de canalizare ape menajere este din PP şi se vor poza in ghene. La fiecare nivel in ghena destinata coloanelor se va proiecta o usita de vizitare care se aibe acces la piesa de curatire . Acoperis: Apele pluviale de pe terase vor fi colectate si evacuate printr-un sistem de canalizare alcatuit din jgheaburi si burlane, urmand a fi deversate in caminele de canalizare existente in incinta. La exterior (deasupra acoperisului) capetele tubulaturilor de canalizare si ventilatie se prelungesc (cel putin 0.5 m), protejandu-se cu plasa sau piese de capat speciale. Măsuri P.S.l. În cadrul proiectului au fost respectate prevederile normelor şi normativelor PSI în vigoare. Conform acestor norme şi a prevederilor NP-086/05, cladirea trebuie echipat cu hidranţi de incendiu interiori, cu un jet 2.1 l/s. Se va prevedea sistem de hidranti interiori avand debit de Q=2,1 Is. Sistemul de hidranti este compus din statie de pompare aferenta compusa din : grup pompare incendiu Q=2.1lis, H= 45 mCA, rezervor V=15001, tevi, fitinguri armaturi etc si hidranti interiori + distributia de alimentare cu apa aferenta. În execuţie şi exploatarea lucrărilor proiectate se vor respecta obligatoriu normele de prevenire şi stingerea incendiului prevăzute în urmatoarele acte normative: - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. - OMA. nr. 712/2005 petru aprobarea „Dispoziţiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta” modificat si completat cu O.M.A.l. nr. 786/2005 - Ordinul M.l nr. 163/2007- Norme generale privind apararea'impotriva incendiilor. - Ordinul M.l nr. 108/2001-Dispoziţii generale privind reducerea riscurilor dă incendiu generate de încărcări electrostatice D.G.P.S.1-004,cu modificările ulterioare. SC BAU PROIECT SRL „am

- Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor-P118-99. - Ghidurile de evaluare a riscului de incendiu si a siguranței la foc pentru specificul clădirii ce face obiectul proiectului. Această lista nu este exhaustivă,persoanele implicate în realizarea şi execuţia lucrărilor proiectate trebuind să ia orice masuri pe care le consideră necesare într-o situaţie dată. Această enumerare nu este limitativă, beneficiarul şi constructorul urmând a le completa şi cu alte măsuri specifice condiţiilor locale de execuţie sau de exploatare pentru lucrări de instalaţii de încălzire interioare . În execuţie se vor lua următoarele măsuri: - la trecerea prin pereţi şi planşee combustibile se vor prevedea ţevi de protecţie şi se vor izola cu azbest. - căile de acces pe perioada execuţiei lucrărilor nu se vor bloca prin depozitarea de materiale de construcţii sau alte utilaje pentru ca formaţiile de pompieri să aibe drum liber pentru intervenţia în caz de necesitate . - lucrările de sudură cu arc electric sau flacără oxiacetilenică se vor executa cu deosebită atenţie şi numai după ce s-au luat toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi după evacuarea tuturor materialelor combustibile din zona de lucru . Personalul care execută lucrările va fi calificat corespunzător şi trebuie să aibă instructajul PSI la zi. Respectarea normelor de securitate şi sănătate în munca (NSSM) Atât în execuţie cât şi în exploatarea lucrărilor proiectate se vor respecta prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea si sănătatea în muncă . Redăm mai jos capitolele legii şi hotărârile de guvern care reglementează la modul concret măsurile ce trebuie luate în spiritul legii, de către fiecare persoană implicată în procesul de muncă. Personalul care execută lucrările va fi calificat corespunzător şi trebuie să aibă instructajul de protecţia muncii la zi. Hotărârile de guvern care reglementează la modul concret cerintele de SSM: - H.G. nr.1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații. - H.G. nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile -H.G. nr.971-2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă. - H.G. nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. -H.G. nr.1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare. - H.G. nr.1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi riscului datorat atmosferelor explosive. SC BAU PROIECT SRL ţ 32

- H.G. nr.1091/2006 privind cerinţele de securitate şi sănătate la locul de muncă. - H.G. nr.1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenţii biologici în muncă. - H.G. nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. - H.G. nr.1218/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici în muncă. - Ordinul 706/26.sep.2006 privind cerinţele minime de SSM referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiații optice artificiale. Pe lângă măsurile enumerate mai sus constructorul şi beneficiarul pot lua şi măsuri suplimentare dacă le consideră necesare în vederea asigurării securităţii pe timpul execuţiei lucrărilor sau în exploatare, fiind direct răspunzător de neluarea lor . INSTALATII ELECTRICE Prezentul memoriu descrie lucrările de instalaţii detectie, semnalizare si avertizare incendiu pentru obiectivul „INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT, PRIZE, DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU” amplasament LOC. TIMISOARA, JUD. TIMIS, beneficiar Municipiul Timisoara. Imobilul este cladire existenta, are regim de inaltime S+P+4E, are ca destinatie spatii cazare si spatii tehnice. Accesul persoanelor in imobil se face direct din strada, accesul la nivelul superior se face pe casa scarii. Categoria de importanta a constructiei este C-constructii de importanta normala, conf. HGR 766/97, clasa de importanţă este lII-constructii de importanta normala, conf. P 100/2006, grad de rezistenta la foc Il. Din punct de vedere al consumului energetic prezent si de perspectiva, imobilului ii revenine o putere instalata/de calcul Pi/Pmsa=60/36kW. Bransamentul va fi trifazat. Principalele receptoare aferente imobilului sunt: instalatii de iluminat, prize, instalatii de iluminat de siguranta si semnalizare incendiu. Consumatorul nu solicita conditii speciale in asigurarea indicatorilor de siguranta in alimentarea cu energie electrica. Timpul maxim de intrerupere acceptat de consumator este cel necesar remedierii defectiunilor din instalatiile furnizorului. Delimitarea de proiectare, proprietate si gestiune intre furnizor si consumator va fi la papucii cablurilor de forta ce pleaca din BMPT proiectat spre tablourile aferente consumatorilor obiectivului. Instalatiile electrice proiectate sunt in aval de punctul de delimitare (masura) si cuprind instalatiile aferente constructiei. Echiparea spatiilor cu instalatiile electrice de distributie forta si iluminat necesare se face conform normelor în vigoare, în funcţie de specificul si destinatia spatiilor. SC BAU PROIECT SRL =

Instalatiile de utilizare, de la punctul de delimitare spre consumator se vor executa prin grija consumatorului, care va intocmi si dosarul definitiv pentru instalatia de utilizare. Beneficiarul are obligatia de a obtine avizul de amplasament favorabil si avizul tehnic de racordare din partea distribuitorului local de energie electrica, precum si a tuturor avizelor cerute din partea distribuitorilor de utilitati. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului este realizata pe joasa tensiune din instalatiile de distributie de joasa tensiune ale operatorului de distributie electrica existente in zona, printr-o firida de distributie si contorizare FDC montata la limita de proprietate. Din FDC se alimenteaza BMPT-ul aferent obiectivului. Beneficiarul va asigura permanent accesul liber al personalului de exploatare al furnizorului de energie electrica la blocurile de masura si protectie trifazate BMPT si la firida de distributie si contorizare FDC. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului nu face obiectul prezentei documentatii, fiind prezentată orientativ, soluţia de alimentare cu energie electrica a spatiului social urmand a fi stabilită pe baza fisei de solutie sau a unui proiect elaborat de operatorui de distributie electrică din zona. DESCRIEREA LUCRARILOR - SOLUTIA PROIECTATA Lucrarile proiectate se prezinta mai jos ca solutie generala aplicata in proiect pentru instalatiile interioare ale obiectivului. Coloane electrice principale Coloana de alimentare a tabloului electric TGD aferent obiectivului se va realiza cu un cablu tip CYY, montate ingropat, protejate in tub gofrat PVC, de la BMPT pana la acesta. Conform art. 4.2.2.8 din normativul 17-2011, pentru diminuarea riscului de incendiu se va utiliza un dispozitiv de protectie cu curent diferential residual (DDR) cu curentul nominal de functionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA amplasat la bransament sau in punctul de alimentare. Tablouri electrice Tablul electric general de distributie TGD va fi amplasat la parter montat aparent pe perete. Tabloul TGD se va echipa cu intreruptor general automat, disjunctoare magnetotermice pe circuite, descarcatoare de supratensiune, cleme si bare adecvate sectiunii conductoarelor. Tensiunea nominala a tabloului va fi 400V- 50Hz. Tabloul se vor echipa pe plecari cu disjunctoare, monofazate si trifazate modulare pentru circuitele de iluminat, prize. Pe circuitele cu risc de electrocutare (mediu umed, aparate cu functionare nesupravegheata) se va prevedea protectie diferentiala de mare si medie sensibilitate. Se echipeaza cu cleme/bare separate de nul de lucru NL si nul de protectie PE, acestea se va lega la priza de pamant a obiectivului. In tabloul TGD se va monta un descarcator de supratensiuni 3P+N, clasa 1+2 (B+C) de protectie, avand gradul de protectie Up=1,5kV, descarcatorul se SC BAU PROIECT SRL _

va lega la o bara de PE in tablou separata de cea a circuitelor electrice avand sectiunea minima de 10mmp. Tablourile electrice secundare aferente obiectivului vor avea carcasa metalica sau din policarbonat si se vor echipa pe intrare cu intreruptor general automat, cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit, caracteristica de declansare tip „C”. Tabloul se vor echipa pe plecari cu disjunctoare caracteristica tip „B” capacitate de rupere min. 4,5kA, monofazate si trifazate modulare. In caz de urgenta, consumatorul poate fi debransat de la BMPT. Culoarul de acces si manevra in fata tabloului electric nu va fi mai mic de 1 metru, tabloul electric va fi legat la pamant. Instalatiile electrice de forta si prize Instalatiile electrice de prize vor consta in prize modulare de tip schuko pentru circuitele electrice, si prize NET si TV pentru curentii slabi. Se vor realiza grupuri mixte de prize electrice si de curenti slabi. Prizele sunt de tip modular, montate in incaperile imobilului. Circuitele electrice de prize schuko, se executa cu cabluri din cupru tip CYYF3x2,5 montate ingropat protejate in tub IPFY20. Legaturile se vor face in doze ignifuge cu capac, prevazute cu cleme electrice cu surub. Se va respecta cerintele normativului 17-2011 privind montarea instalatiilor electrice pe materiale combustibile. Pe circuitele de prize cu risc ridicat se vor monta protectii diferentiale. Prizele se vor monta la inatimea de 0,5 metri fata de c.p.f.; Alimentarea instalatiilor electrice de forta se va face cu cabluri de tip CYYF montate ingropat, de sectiuni si lungimi corespunzatoare, protejate in tup PVC. Toate receptoarele se repartizeaza uniform pe cele trei faze ale sistemului, pentru echilibrarea incarcarii instalatiilor si reducerea pierderilor de tensiune si putere, circuitele se dimensioneaza conform puterilor necesare si caderii de tensiune impuse de normative in punctul de consum cel mai indepartat de tablou. Se va monta conductorul de PE prevazut suplimentar (al treilea respectiv al cincelea conductor avand sectiunea cf. 17-2011) daca nu este în construcţia cablului. Instalatii curenti slabi Instalatiile de curenti slabi vor fi realizate cu cabluri coaxiale si STP, montate aparent pe perete, protejate in tub PVC tip IPEY16. Cablurile se racordeaza la cutia de curenti slabi adapostului Iluminat Instalatiile electrice de iluminat se vor realiza corespunzator in proiect, in functie de destinatia incaperilor si cerintele beneficiarului. Astfel, iluminatul interior se va realiza cu corpuri de iluminat plafoniera montate pe tavanul incaperilor . Instalatiile de iluminat comandate local cu intrerupatoare simple sau duble montate sub tencuiala, in interiorul incaperii la inaltimea de montaj de 1,4 metri fata de cf.p.. Circuitele electrice de iluminat se executa cu cabluri din cupru tip 5 montate ingropat in perete protejate in tub IPFY16. SC BAU PROIECT SRL CB

Iluminatul exterior se a face cu corpuri de iluminat tip proiector halogen, clasa de protectie minim IP56 montate pe stalpi cu inaltime de 8m pentru terenul de sport, inaltime de 4m pentru alei, sau la nivelul solului pentru iluminatul arhitectural. Alimentarea acestora se va face din TGD cu cabluri electrice de tip CYAbYF3x2,5mm montate ingropat In conformitate cu conform normativul P118/3 — 2015, art. 3.3.1 litera C), obiectivul se vor dota cu instalatie de detectie si semnalizare incendiu de tip 1, cu acoperire totala. Aceasta va fi nou realizata si va fi formata detectoare de fum sau temperatura, butoane alarma si sirene, conectate in bucla la centrala de detectie si semnalizare incendiu amplasata la parter in camera tehnica. Functiile sistemului: - afişarea stării sistemului şi a tuturor evenimentelor pe un display LCD + semnalizarea prin LED-uri pe panoul frontal al centralei; - detectia rapida a inceputurilor de incendiu; - localizarea cu precizie maximă a dispozitivului care a declanşat alarma; - autotestarea echipamentului central si a detectorilor; - memorarea a minim 1000 de evenimente în regim de “cutie neagră”; - oprirea instalatiilor de ventilatie/conditionare; - semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare; - afişarea pe display-ul centralei sau tipărirea la imprimantă vor indica tipul evenimentului (prealarmă, alarmă sau defect), localizarea în spaţiu a evenimentului,codul şi adresa dispozitivului ce a cauzat producerea evenimentului si anul, luna, ziua, ora la care s-a produs evenimentul; - comanda elementelor acustice şi opto-acustice la detectarea unui început de incendiu; - monitorizeaza si opreste valva de gaz montata pe conducta principala; - apelarea brigăzii de pompieri sau a unui dispecerat în cazul detectării unui început de incendiu printr-un apelator telefonic; - permite 2 (două) regimuri de lucru, de zi şi de noapte; - comanda unor dispozitive cu rol de siguranţă la foc (trape de fum, electrovane de incendiu, uşi de acces, grile cu jaluzele pentru aportul de aer etc), prin intermediul unor ieşiri (releu) programabile si module intrare iesire; Semnalizarea incendiului se va face de catre cetrala IDSAI, prin intermediul elementelor de detectie, cu detectoare de temperatura sau fum montate in spatiile obiectivului, conectate in bucla la aceasta. Pentru semnalizarea manuala a incendiului sunt prevazute butoane de alarmare adresabile, amplasate pe caile de evacuare din imobil. Semnalizarea: incendiului se va face cu sirene cu flash amplasate in interior. De asemenea, se vor semnaliza si eventualele deranjamente ale alimentarii cu energie electrica. Alarmarea locala, la panoul centralei, va permite opertorului sa localizeze locul evenimentului, si sa intervina sau sa apeleze, prin mijloacele de comunicare de care dispune, o echipa de interventie. Centrala de incendiu existenta este amplasata la parter in spatiul tehnic; in conformitate cu art. 3.9.2.6 din P118/3 din 2015, într-o încapere separata prin SC BAU PROIECT SRL 36.

elemente de constructii incombustibile clasa de reactie la foc A1 ori A2-s1, do cu rezistenta la foc minimum REI860 pentru plansee si minimum EI60 pentru pereti având golurile de acces protejate cu usi rezistente la foc El230-C si prevazute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automata în caz de incendiu. ln camera centralei de detectie si semnalizare incendiu se va prevede iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului conform articolului 7.23.5.1 din normativului 17-2011. Alimentarea de rezerva a sistemului de detectie si semnalizare incendiu se va face cu acumulatori 12V, ce vor asigura functionarea sistemului o perioada de minim 48 ore in stare de veghe plus 30 minute in stare de alarma in conformitate cu articolul 4.3.2 din normativul P118-3/2015. Declansatoarele manuale de alarmare se vor monta in conformitate cu articolul 3.7.13 din P118/3 — 2015 pe caile de evacuare si in vecinatatea fiecarei usi ce face legatura cu o scara de evacuare in caz de incendiu, la fiecare iesire in exterior, astfel incat o persoana sa nu fie nevoita sa parcurga mai mult de 30m pentru a ajunge la un declansator manual de alarma. Reteaua de cablaj din imobil se va realiza cu cabluri de culoare rosie de incendiu mimim E30 pentru conectarea butoanelor de alarmare incendiu si a elementelor de detectie. Cablarea se va realiza ingropat protejata in tub PVC sau pe jgheab metalic. Alegerea detectorului in functie de inaltimea spatiului supravegheat se va face in conformitate cu tabelul 3.2 din normativul P18-3-2015, aria maxima de detectare a detectorilor se va stabili in conformitate cu tabelul 3.3 din normativul P118-3-2015. In toate spatiile obiectivului, detectoarele se vor amplasa pe cat se poate simetric in mijlocul incaperii. Stabilirea numarului minim de detectoare si distanta maxima orizontala Da de la un detector la perimetrul zonei ce delimiteaza suprafata detectata se va trebui sa respecte valorile aferente tabelului 3.4 si 3.5 din normativul P118-3- 2015. : Lucrarile aferente instalatiei de detectie, semnalizare si avertizare incendiu vor fi realizate de catre firme autorizate. Materialele utilizate vor avea agrement tehnic si certificate de conformitate conform legii. In spatiul parcarii subterane se va monta o instalatie de detectie monoxid de carbon, formata din detectoare Co si panori de avertizare optica si acustica conectata la cetrala Co existenta amplasata in corpul cladire 1 existent. COMPONENTELE SISTEMULUI Centrala incendiu Centrala incendiu adresabila, montaj in interior. Caracteristici tehnice centrala incendiu: - centrala incendiu adresabila - de interior - montaj in camera tehnica - temperatura de functionare: de la -10 pana la +55 grade Celsius SC BAU PROIECT SRL E: i

Buton incendiu Pentru semnalizarea manuala a incendiului se foloseste buton semnalizare incendiu adresabil, montat pe calea de evacuare la inaltimea de 1,5m Caracteristici tehnice buton incendiu: - buton incendiu adresabil - de interior - culoare rosie - geam sticla - temperatura de functionare: de la -10 pana la +55 grade Celsius Sirena incendiu interior Pentru semnalizarea acustica a incendiului se va folosi sirene de incendiu adresabile amplasate astfel incat semnalizarea produsa de acestea sa fie audibila in toate spatiile chiar daca exista alte semnalizari sau zgomote de fond in aceste spatii. Caracteristici tehnice sirena: - sirena adresabila - grad protectie: IP21 - alimentare 20-40V - consum maxim 7,5mA - minim 76 dB Detector incendiu Pentru detectia incendiului se va folosi detectori de fum adresabili montati in spatiile obiectivului. Caracteristici tehnice senzori: - Detector adresabil optic de fum - LED de monitorizare stare local - grad protectie: IP40 Soclu detector incendiu Pentru montarea aparenta sau pe suprafete a detectorilor de fum, se utilizeaza socluri avand terminale de conexiuni pentru cablarea acestora. Caracteristici tehnice - Culoare alba - Terminale de conexiuni cu zona de trecere a firelor de 0.2...1.6mm2 Cablarea sistemului de detectie si semnalizare incendiu Cablarea sistemului de detectie si semnalizare incendiu se va realiza cu cabluri incendiu din cupru 2x2x0,8mm, rezistente la foc minim 30 minute, montate pe pat metalic sau montate aparent in tub PVC de protectie. SC BAU PROIECT SRL 38

SCENARIU DE ACTIONARI 1. Primirea unui semnal de incendiu de la un detector de fum/temperatura, din zona protejata: - se semnalizează optic şi sonor pe panoul centralei de incendiu; - se trimite mesaj pe apelatorul telefonic "fum" - se declanşează alarmarea sonoră după maximum 3 minute, în cazul în care nu s-a luat nici o măsură de la panoul de comanda; - dupa declansarea alarmei sonore se trimite mesaj pe apelatorul telefonic "foc" - dupa declansarea alarmei sonore se deschid trapele de dezfumare aferente zonei de incendiu afectate; 2. Primirea unui semnal de incendiu de la doi detectori de fum/temperatura, din zona protejata: - se semnalizează optic şi sonor pe panoul centralei de incendiu; - se declanşează alarmarea sonoră; - se trimite mesaj pe apelatorul telefonic "foc" - se deschid trapele de dezfumare aferente zonei de incendiu afectate; 3. Primirea unui semnal de incendiu de la un buton de declansare manuala din zona protejata: - se semnalizează optic şi sonor pe panoul centralei de incendiu; - se declanşează alarmarea sonoră; - se trimite mesaj pe apelatorul telefonic "foc" - se deschid trapele de dezfuare aferente zonei de incendiu afectate; 4. Se supravegheaza starea sursei de alimentare, a cablajului si a dispozitivelor, in caz de defect: - se semnalizează optic şi sonor pe panoul centralei de incendiu; - se trimite mesaj pe apelatorul telefonic "defect" INSTRUCTIUNI DE EXPLOATERE SI MENTENANTA Exploatarea si mentenanta sistemnului de detectie si semnalizare incendiu se va face de catre firme autorizate si persoane calificate si instruite de a opera acest sistem. Instructiuni de exploatere -in cazul aparitiei alarmei de defect se va determina imediat cauzele aparitiei alarmei, prima oara prin inspectie viuala, in cazul in care nu se va identifica defectul se va anunta imediat firma de service. In orice situatie de defect sau neintelegere a functionarii sistemului de detectie si semnalizare incendiu nu se va interveni in instalatie decat de catre firma specializata prin personal autorizat pentru remediereă urgenta a problemelor. SC BAU PROIECT SRL 39.

-in cazul aparitiei alarmei de incendiu se va actiona la nivel de zona pentru a se identifica incendiul si pentru a se evita perturbarea activitatii in cazul unei alerme false. In cazul unui incendiu real se va lua toate masurile prevazute de normele PSI. -in cazul unei alarme false se va actiona imediat pentru gasirea cauzelor ce au dus la aparitia acesteia, plecand de la premisa ca echipamentele ce compun instalatia de detectie si semnalizare incendiu functioneaza corect, in cazul in care cauzele nu au fost identificate se va contacta firma de service. Beneficiarul/utilizatorul este obligat sa adopte o procedura de intretinere si exploatere a instalatiei de detectie si semnalizare incendiu, care sa evite evite eliberarea agenului de stingere sau avarierea instalatiilor in cazul unei alarme false. Instructiuni de mentenanta Pentru buna functionare si siguranta in exploatere a sistemului de detectie si semnalizare incendiu este obligatorie verificarea periodica a acesteia. Verificarea se va face de catre o firma autorizata, avand un contract de mentenanta cu beneficiarul/utilizatorul obiectivului. Modul de verificare se va face in felul urmator. a. Verificarea zilnica dupa cum urmeaza. -se verifica functionarea semnalizarilor optice si acustice in caz de defect sau alarma si a mijloacelor de comunicare cu dispecerat. -se verifica daca echipamentele de control si semnalizare au avut abateri de la functionarea normala si acestea au fost comunicate dispeceratului sau firmei de service. -se verifica daca alarmele false sau de defect avute in ziua precedenta a fost tratata in mod corespunzator si centrala detectie incendiu a fost restablilita corepuunzator dupa deranjament -se intocmesc procesele verbale de predare primire a instalalatiei. b. Verificarea lunara dupa cum urmeaza: -se va verifica consumabilele imprimantelor aferente sistemului. -se verifica sursele de rezerva, precum si comuntarea acestora, atat la centrala IDSAI, precum alte echipamente alimentate cu sursa de rezerva. -se verifica functioanrea semnalizarilor de defect, si daca ecesta este inregistrat. c. Verificarea trimestriala de catre o firma/persoana autorizata dupa cum urmeaza: -se verifica registrul jurnal, si faptul ca toate evenimentele au fost tratate corespunzator. -se verifica vizual integritatea centralei, a elementelor ce compun instalatiei IDSAI, precum si a cablajelor, dozelor de comexiuni, protectiilor si a dizpozitivelor de izolare. -se verifica prezenta semnalizarilor specifice la centrala si la elementele instalatiei de detectie si semnalziare incendiu. SC BAU PROIECT SRL 40.

-se efectueaza toate testele verificarile specificate de producatori, furnizori sau executanti; -se verifica functiile ce cuprind actionarile PSI precum si linia de comunicare cu dispeceratul -se analizeaza modificarile structurale sau de destinatie ce au aparut in obiectiv ce impun modificari privind amplasarea elementelor instalatiei de detectie si semnalizare incendiu. d. Verificarea anuala de catre o firma/persoana autorizata dupa cum urmeaza: -au fost efectuate corespunzator verificarile aferente punctelor a,b si c. -se efectueaza verificarile aferente punctului c. -se verifica integritatea si buna functioanre a centralei si a tuturor elementelor instalatiei IDSAI, precum si a cablajelor, dozelor de comexiuni, protectiilor si a dizpozitivelor de izolare. -se efectueaza lucrari de intretinere a centralei si a tuturor elementelor ce compun instalatia de detectie si semnalizare incendiu. -sunt verificate si testate sursele de rezerva a centralei sau a altor elemente ce cuprind instalatia de detectie si semnalziare incendiu. -se verifica starea marcajelor si etichetarilor instalatiei IDSAI. -se verifica sensibilitatea detectoarelor si se efectueaza testarea acestora prin sondaj. Beneficiarul/utilizatorul obiectuivului este obligat ca sa informeze imediat firma de service cand exista situatii exeptionale ce ce impun activitati de intretinere, precum si cand se efectueaza lucrari de modificari in structura sau activitatea obiectivului, Zugraviri sau modificari a nivelului de zgomot, ce impun modificari privind amplasarea sau configurarea elementelor instalatiei de detectie si semnalizare incendiu. MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU Pe timpul exploatarii incaperilor, compartimentelor si spatiilor aferente constructiilor precum si a spatiilor administrative, trebuie luate masuri de reducere la minim a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantitatilor de materiale combustibile, si a eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora. Astfel, se vor interzice: - inlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a intrerupatoarelor automate cu altele necalibrate; - racordarea unor consumatori care depasesc puterea nominala a circuitelor; - supraincarcarea instalatiei electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, intrerupatoarelor, comutatoarelor, prizelor si transformatoarelor; - lasarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice, in cazul demontarii partiale a unei instalatii; SC BAU PROIECT SRL a

- folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fara stecher, direct in prize; - utilizarea receptorilor electrici de tipul radiatoarelor, resourilor, fiarelor de calcat, aerotermelor, etc improviati, fara a asigura masuri de izolare fata de materialele si elementele combustibile din spatiul sau din incaperea respectiva; - utilizarea lampilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane improvizate sau uzate; - folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina ori a abajururilor improvizate, din carton, hartie sau alte materiale combustibile; - asezarea pe motoarele electrice a unor materiale cobustibile precum carpe, hartii, folii de mase plastice sau altele simlare; - folosirea in stare defecta, uzata si cu improvizatii a instalatiei electrice si a receptorilor electrici; - suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, daca aceasta nu este prevazuta din fabricatie; - introducerea in interiorul panourilor, niselor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice a obiectelor de orice fel; - depozitarea de obiecte si de materiale combustibile in posturile de transformare si in incaperile tablourilor generale de distributie electrica precum si blocarea accesului in aceste incaperi cu astfel de materiale; - efectuarea lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii de catre personal necalificat si neautorizat; b) Descrierea dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica Nu este cazul. c) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia. Conform expertizei tehnice constructiile studiate se incadreaza la clasa de risc siesmic Rslll. Acest lucru inseamna ca la actiunile seismice, pot sa apara avarii structurale nesemnificative, care nu pun in pericol stabilitatea cladirii, dar pot sa apara avarii la elementele nestructurale. Rezistenta la foc este data de calitatea materialelor folosite pentru realizarea investitiei. Vata bazaltica rigida este un produs incombustibil, nu intretine arderea si nu emana gaze nocive sub actiunea focului. Nu este afectata de radiatiile solare, actiunea vantului. Vata minerala are o durabilitate ridicata. Vata nu corodeaza si nu este corodata, nu este atacata de ciuperci si microrganisme, nu constituie hrana pentru insecte si rozatoare si nici nu putrezeste. Sistemul de izolare a cladirii va fi realizat cu polistiren expandat ignifugat si grafitat, clasa de reactie la foc B-s1, d0. Stingerea incendiului se va face numai cu SC BAU PROIECT SRL 42.

CQZ, praf chimic, spuma chimica, nisip. Apa se utilizeaza numai pentru protectie prin racire. Durata de viaţă declarată a EPS este de 25 de ani, chiar şi pentru termosistemele agrementate în România, în condiţiile în care vechimea termosistemelor existente în Europa este de peste 40 de ani. La nivel european există peste 200 milioane de clădiri izolate cu polistiren expandat ignifugat conform statisticilor EUMEPS. Legat de gipscarton - sistemele de certificare a construcțiilor asigură calitatea durabilă a gipscartonului și o evaluare detaliată din punct de vedere ecologic, economice, sociale, funcționale și tehnic. Cele două sisteme de certificare de DGNB (Deutsches Gitesiegel Nachhaltiges Bauen) și LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) asigura dezvoltarea sectorului de clădiri sustenabile în România. d) Informatii privind interferente cu monumente istorice de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament Constructia studiata nu este monument istoric, nu este in interferenta cu monumente istorice, nu avem de-a face cu situri arheologice, sau arii naturale protejate. e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie Nr Regim Supraf. Supraf. Clasa de Ep co2 crt IMOBIL de constr. desf. risc (kWh/an) (Kglan) inaltime Imp] [mp] seismic 9 Cladire 1. Sp+P+4E 709,38 4.256,28 UI 338593.28 | 69145.38 Internat 5.2 Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale Prin reabilitarea termica nu se necesita bransamente sau racorduri intrucat cele existente satisfac necesarul: e Bransament apa Dn150 furnizeaza 20l/s. e Puterea instalata de energie electrica este de 630kw, fata de o putere absolvita de 268kw. Aceste valori depasesc cu mult consumul necesar. SC BAU PROIECT SRL 43.

5.3 Durata de realizare si etapele principale Perioada de implementare a proiectului x Descriere activităţi / subactivităţi = Ext 1 | Lucrări de Organizare de şantier Execuţia lucrărilor de 2 construcţii - arhitectura, rezistenta 3 Execuţia lucrărilor de construcţii - instalaţii termice 4 Execuţia lucrărilor de construcţii - instalaţii sanitare 5 Execuţia lucrărilor de construcţii - instalaţii electrice 6 Execuţia lucrărilor de construcţii - lucrări exterioare 5.4 Costurile estimative ale investitiei - costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare; Costul total pentru toate cladirile studiate este de 6.794.216,91 lei, fara TVA, respectiv 8.101.805,42 lei cu TVA, din care constructii + montaj reprezinta 5.680.718,80 lei, fara TVA, respectiv 6.760.055,37 lei cu TVA. 5.5 Sustenabilitatea realizarii investitiei a) Impactul social si cultural Obiectivul specific consta in reabilitarea caminului prin optimizarea suprafetelor si cresterea calitatii spatiilor interioare. Astfel interventiile propuse au un impact social pozitiv pentru ocupantii si utilizatorii caminului. b) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei, in faza de realizare, in faza de operare. Forta de munca in faza de realizare — 25 de persoane SC BAU PROIECT SRL 44

Forta de munca in faza de operare — lucrarile propuse nu implica crearea de locuri noi de munca c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate. Conform lucrarilor propuse, nu este nici un impact asupra factorilor de mediu. 5.6 Analiza financiara si economica aferenta lucrarilor de interventie a) Prezentarea cadrului de analiza Deoarece recomandarile privind elaborarea analizei cost beneficiu nu cer in mod obligatoriu efectuarea unei analize economice pentru proiectele investitionale mai mici de 25 de milioane de euro, in analiza de fata nu s-a inclus si acest tip de analiza. In cadrul prezentei analize financiare am acordat o atentie speciala urmatoarelor elemente: = Orizontul de timp luat in calcul pentru efectuarea analizei este de 25 de ani. Acest orizont de timp il justificam sub urmatoarele aspecte: - este perioada de timp recomandata in previziunile financiare pentru analiza cost-beneficiu pentru proiectele in domeniu. - ofera o analiza pe o perioada suficient de mare pentru a permite o privire de ansamblu asupra impactului pe termen lung asupra tuturor elementelor implicate in proiec, atat potentialii beneficiari, cat si toate persoanele si entitatile care sunt influentate de realizarea si functionarea proiectului. = In analiza financiara s-a considerat valoarea T.V.A. este de 19%. Aceasta nu a fost inclusa in valoarea investitiei (devizul general include T.V.A.) deoarece T.V.A.-ul este recuperabil. = Determinarea principalilor indicatori de performanta: - rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei (RIRF/C); - venitul net actualizat calculat la total valoare investitie (VNAF/C); - raportul beneficii/cost (B/C). = Determinarea ratei de cofinantare. = Rata de actualizare utilizata in realizarea prezentei analize financiare este de 5%. In cadrul analizei financiare am avut in vedere: - Bugetul local b) Analiza cererii de bunuri si servicii La nivelul Municipiului Timisoara a fost elaborat un plan de reabilitarea a caminului prin optimizarea suprafetelor si cresterea calitatii spatiilor. SC BAU PROIECT SRL 4

Prin implementarea masurilor proriectului se va reduce consumul anual de energie, se va optimiza calitatea spatiul interior, iar cladirea va functiona conform cerintelor actuale de exploatare. c) Analiza financiara Analiza financiara consta in compararea costurilor investitionale cu beneficiile marginale (excedentele operationale) rezultate din compararea celor doua variante propuse. Lucrarile implicate in derularea proiectului sunt prevazute a se desfasura intr-o perioada de 12 luni. Costul total pentru toate cladirile studiate este de 6.794.216,91 lei, fara TVA, respectiv 8.101.805,42 lei cu TVA, din care constructii + montaj reprezinta 5.680.718,80 lei, fara TVA, respectiv 6.760.055,37 lei cu TVA. Asa cum s-a mentionat, acest proiect consta intr-o investitie publica finantata din fonduri europene. Ca atare, in situatia cu „varianta cu polistiren de 15 cm la izolarea peretilor exterioare”, care face obiectul prezentei analize, veniturile din exploatare sunt constituite din resurse la bugetul local sau de la bugetul de stat, respectiv fonduri europene. Pentru a aprecia viabilitatea de ansamblu a proiectului investitional propus, este necesar sa se consolideze toate costurile si beneficiile identificate si cuantificate pentru toate entitatile implicate in proiect. Consolidarea presupune agregarea, intr-un singur format, a fluxurilor financiare determinate pentru fiecare entitate. De regula, aceasta permite determinarea rezultatelor marginale ale proiectului, oferind posibilitatea evaluarii valorii adaugate rezultata in urma implementarii proiectului Analiza beneficiilor nete anuale pentru intregul proiect presupune actualizarea acestora, pentru a asigura comparabilitatea beneficiilor si costurilor ce se inregistreaza in perioade diferite de timp. Pentru proiectul investitional propus, am luat in considerare o rata de actualizare de de 8%. d) Analiza economica Avand in vedere ca investitia de fata nu este o investitie majora (valoarea proiectului de investitii nu depaseste 25.000.000 euro) nu este necesara o analiza economica e) Analiza de riscuri Asemenea oricărui proiect, şi proiectul investiţional analizat este supus amenințării unor riscuri de natură tehnică, financiară, instituţională şi legală. Descrierea acestor riscuri, consecinţele şi modalităţile de eliminare a acestora, precum şi alocarea responsabilităţilor în gestionarea acestora sunt prezentate în tabelul următor: Matricea riscurilor ce afectează proiectul investiţional SC BAU PROIECT SRL A.

Construcţie Riscul de apariţie a unui eveniment pe durata realizării investiţiei, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia în Intârzierea în implementare şi majorarea costurilor de execuţie a lucrărilor de construcţie a reţelei de canalizare Investitorul, în general, va intra într-un contract cu durată şi valoare fixe. Constructorul trebuie să aibă resursele şi Investitorul timp şi la costul menajeră capacitatea tehnică estimat de a se încadra în condiţiile de execuţie Recepție Riscul este atât fizic Consecinţe Beneficiarul nu va Investitorul investiţie cât şi operaţional şi pentru ambele efectua plata se referă la părţi. Pentru întregii contravalori întârzierea efectuării |executanţii lucrării | a lucrării până la Capacitate | Executantul nu are | Imposibilitatea Investitorul Executantul tehnică |capacitatea tehnică investitorului examinează în necesară pentru de a reabilita detaliu executarea lucrărilor cladirea capacitatea de realizare a tehnică şi 6.1 Comparatia scenariilor din punct de vedere tehnic, economic, financiar. Se vor propune spre analiza mai multe solutii de reabilitare termica, pentru fiecare element de anvelopa sau instalatie in parte. Solutiile vor fi analizate din punct de vedere al: Performantei energetice imbunatatite; Economiei de energie transpusa in economie de costuri de exploatare; Posibilitati tehnice de realizare a solutiilor propuse spre analiza; Pentru pereti se propun urmatoarele variante de analiza: Soluţie R (mpKW) Izolaţie Grosime (m) | A[VV/(mk)] Polistiren 10cm 2,27 Polistiren expandat Clasa P1 0,1 0,044 10cm Polistiren 15 cm 3,41 Polistiren expandat clasa P1 0,15 0,044 15cm Pentru planseul superior se propun urmatoarele variante de analiza: SC BAU PROIECT SRL

Soluţie R (mpKW) Izolație Grosime (m) AVW/(mk)] Vata bazaltica 5,56 Vata bazaltica rigida 20cm 0,2 0,036 20cm Vata bazaltica 6,94 Vata bazaltica rigida 25cm 0,25 0,036 25cm Solutiile de mai sus au fost combinate in vederea identificarii variantei optime din punct de vedere tehnico economic. Combinatie Perete Planseu Planseu Ferestre Ns (ani) superior inferior Pachetul 1 Polistiren |Vata bazaltica Fara Tamplarie PVC 10 10cm 20cm interventie |- tripla cu doua foie de geam termoizolante Pachetul2 | Polistiren 15 | Vata bazaltica Fara Tamplarie PVC 10 cm 25cm interventie |- tripla cu doua foie de geam termoizolante Cladiri reabilitate Rezistenta termica corectata [m*k'w] Combinatie Perete Planseu Planseu Elemente TOTAL superior inferior vitrate Pachetul 1 3,77 7,16 0,54 1,1 1,55 Pachetul 2 4,91 8,54 0,54 1,1 1,63 Aporturi energetice pentru incalzire pentru cladirea reabilitata Combinatie Qi (KWh/an) rece |Qs (KWh/an) rece| Qi (kKWh/an) cald | Qs (kWh/an) cald Pachetul 1 77858,81 22389,05 44536,61 15650,66 Pachetul 2 77858,81 22389,05 44536,61 15650,66 Consumuri pentru incalzire cladirea reabilitata Combinatie |QL (KWh/an)| Qg(Qi+Qs) |Qn(QL-nQG)| Qth-Qrhh- Qfh qinc (KWh/an) | (kWh/an) Qrwh (kWh/an) |[kWh/(mpan) (KWh/an) ] Pachetul 1 | 232749,9 | 100247,9 | 132502,1 | 18430,85 | 150932,9 43,21 Pachetul2 | 225155,9 | 100247,9 | 124908,1 | 1737454 | 142282,6 40,73 Consumuri pentru racire(climatizare) cladirea reabilitata Cladiri reabilitate [kwh / m*an] Combinatie) qinc qacm qel qev qil qgtot N (nota [KWh/(mpa |[RKWh/(mpa |[kKVWh/(mpa |[kWh/(mpa [kVWh/(mpa |[KWh/(mpa energetica) n)] n)] n)] n)] n)] n)] Pachetul 1| 43,21 55,69 0 0 5,48 91,22 100 SC BAU PROIECT SRL 48

Pachetul2| 4073 | 5569 | o [| o | 58 | sama | 100] Cladire reabilitata Combinatie Ep (KWh/an) CO02 (Kg/an) | Ep [kWh/(mpan)] | CO2 [Kg/(mpan)] Pachetul 1 338593.28 69145.38 106.73 21.77 Pachetul 2 331668.32 63882.53 104.45 20.12 Analiza economica a masurilor de reabilitare/modernizare a unei cladiri existente se realizeaza prin intermediul indicatorilor economici ai investiei. Dintre acestia cei mai importanti sunt, regasindu-se si mai jos: Valoarea neta actualizata-VNA; Durata de recuperare a investitiei suplimentare datorita aplicarii unui proiect de reabilitare/modernizare-NR; Costul unitatii de energie economisita-e. Preturile combustibililor considerati in calcul: Gaz natural:23 Energie electrica:0,1 Energie termica termoficata:0, 1 Preturile lucrarilor luate in considerare [euro/mp]: Combinatie Perete Planseu Planseu Ferestre Total superior inferior Pachetul 1 20 35 1 75 78343,36 Pachetul 2 25 45 1 75 91705,61 Indicatori economici Combi Cinv Ec Nr. ani e CE X VNA [euro] natie [euro] [KVWh/an] [euro/KWh]| [euro] Pachetul 1| 78343,36 | 127255,3 | 6,156393 | 0,061563 | 12725,53 10 -48911,95 Pachetul 2| 91705,61 | 135905,6 | 6,747744 | 0,067477 | 13590,56 10 -44199,98 6.2 Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat Consumul specific total de energie primara pentru cladirea nereabilitata este de 197.24 KWh/mp.an, emisii de CO2= 48.13 Kg/mp.an, iar dupa aplicarea solutiei pachet 1 este de 106.73 KWh/mp.an, cu 21.77 Kg/mp.an emisii de CO2 iar pentru pachetul 2 este de 104.45 KWh/mp.an, cu 20.12 Kg/mp.an emisii de CO2. Prin implementarea solutiilor de reabilitare se realizeaza o reducere a consumului specilic de energie de 45.89% pentru pachetul 1, reducere a emisiilor de CO2 cu 54.77% si de 47.04% pentru pachetul 2, reducere a emisiilor de CO2 cu 56.12%. Din indicatori economoci se poate observa ca pachetul 2, desi este mai scump este in folosul cladirii si a utilizatorilor. Se recomanda pachetul numarul 2. SC BAU PROIECT SRL 19.

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei a) Indicatori maximali Nr Denumirea capitolelor si Valoare TVA Valoare c " subcapitolelor de (fara TVA) (cu TVA) cheltuieli Lei Lei Lei 1 2 3 4 5 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea RI | TOTAL CAFIT -584,00 | 16.184,00 CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 00) 000 0,00 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta Tehnica _4491600| 281.316,00 TOTAL CAPITOL 4 4.603,68 | 6.855.675,68 CAPITOL 5 Alte cheltuieli TOTAL CAPITOL 5 i 14148483] 948.629,74 Raportand valoarea de C+M. la suprafata desfasurata totala a cladirilor ce urmeaza a fi reabilitate, se obtine un indice mediu de pret de 1309 lei/ mp fara TVA. b) Indicatori minimali Indicatorii minimali, respectiv de performanta care indica atingerea scopului/ tintei investitiei se pot fi structurati astfel : — Indicatori calitativi - Optimizarea spatiilor interioare, a camerelor - Cresterea calitatii spatiilor si a cladirii - Reducerea costurilor de operare a cladirilor - Imbunatatirea confortului termic al utilizatorilor - Alinierea cladirilor la exigentele normativelor ISU - Imbunatatirea de sanatate a utilizatorilor si de siguranta in exploatare - Echipamentele nou prevazute conduc la costuri de mentenanta mai reduse — Indicatori elemente fizice, capacitati - Reducerea consumului specific de energie SC BAU PROIECT SRL

c) Indicatori socio economici In prezent cladirea este partial folosita, primele doua nivele sunt folosite in scopuri diverse, iar urmatoarele trei nivele nu sunt folosite. Prin implementarea masurilor proiectului cladirea se va putea folosi in mod unitar, ca si camin, se va reduce consumul anual de energie, si va creste valoarea cladirii. Utilizatorii elevi / cadre didactice vor avea asigurate conditii superioare pentru desfasurarea activitatii educationale si de instruire. d) Durata de realizare estima a investitiei Se estimeaza o durata de 24 luni necesara realizarii investitiei 6.4 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punct de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei. Lucrarile propuse nu presupun modificari functionale, ci doar recompartimentari interioare. interventiile presupun reabilitarea interioara si exterioara, in scopul optimizarii si cresterea eficentei energetice a cladirii. Lucrarile propuse respecta PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 — Zona institutii si servicii publice. Regim de inaltime maxim conform HG nr.525/1996 art.31. Se va respecta caracterul arhitectural al imobilului. Lucrarile de reabilitare se vor realiza in mod unitar pentru toata suprafata, respectandu-se caracterul zonei. Se vor respecta RLU aferent PUG, Codul civil, HCL nr.62/2012, HG nr.525/1996, OMS nr.119/2014, HCL nr.455/2014 si intreaga legislatie in vigoare. 6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei Documentatia se elaboreaza in vederea accesarii finantarii de la bugetul local. 7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Certificatul de urbanism nr.1385 din 29.03.2018 emis de Primaria Municipiului Timisoara este atasat la documentatie. SC BAU PROIECT SRL

7.2 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Studiu topografic este atasat la documentatie. 7.3 Extras de carte funciara Este atasat la documentatie 7.4 Avize privind asigurarea utilitatilor Nu este cazul 7.5 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului Este atasat la documentatie 7.6 Avize, acorduri si studii specifice Nu este cazul Intocmit, arh. Marius Crasovan cu drspt de semnătură SC BAU PROIECT SRL

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2018-...........

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul

“Reabilitare corp cladire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39”

1. Descrierea situaţiei actuale În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE 2018, INVESTITII, cap. 65.02.04.02-Invatamint secundar superior, H.C.L nr. 421/13.09.2018, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Prin proiectul “Reabilitare corp cladire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39” se urmareste reabilitarea termica a cladirii. Lucrarile de reabilitare cuprind:

- Recompartimentari interioare. - Refacerea completa a instalatiilor. - Refacerea in intregime a acoperisului tip sarpanta de lemn. - Realizarea izolarii termice a cladirii pentru cresterea eficientei energetice. - Asanarea subsolului. - Schimbarea accesului in cladire, dinspre curtea liceului – spre str. Circumvalatiunii. - Montarea unui lift panoramic avind in vedere Siguranta in exploatare.

Indicatorii de proiect ce fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect, sunt:

 Raportind valoarea de C+M la suprafata desfasurata totala a cladirii ce urmeaza a fi reabilitata, se obtine un indice mediu de pret de 1.309,00 lei/mp. fara TVA.

 Optimizarea spatiilor interioare, a camerelor  Cresterea calitatii spatiilor si a cladirii  Reducerea costurilor de operare a cladirilor  Imbunatatirea confortului termic al utilizatorilor  Alinierea cladirii la exigentele normativelor I.S.U.  Imbunatatirea de sanatate a utilizatorilor si de siguranta in exploatare  Echipamentele nou prevazute conduc la costuri de mentenanta mai reduse  Reducerea consumului specific de energie

Prin implementarea masurilor proiectului cladirea se va putea folosi in mod unitar ca si camin, se va reduce consumul annual de energie si va creste valoarea cladirii. Durata de realizare a investitiei se estimeaza la 24 luni. 3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a documentației tehnico- economice-faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici–faza DALI prevazuti in Anexa 1 si descrierea sumară a investiţiei prevazuta in Anexa 2, pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Colegiul Tehnic Henri Coanda, str. Brediceanu, nr. 37”.

PRIMAR, ŞEF BIROU, NICOLAE ROBU CONSTANTIN PASCU

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: ………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI “Reabilitare corp cladire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39”

„D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii “Reabilitare corp cladire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39” intocmit de S.C. «Bau Proiect» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni Valoarea totala a investitiei : 8.110,85041 mii lei(inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 6.766,18768 mii lei (inclusiv TVA)

Capacitate(in unitati fizice si valorice): Regim de inaltime: S+P+4E S. teren = 19.043,00 mp. S. constr. construita existenta = 709,38 mp. S. constr. desfasurata existenta = 4.256,28 mp. Intocmit, Pauliean Gama

Red.: P.G. Dact.: P.G. Ex.: 2