keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 121/31.03.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep", str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara

31.03.2017

Hotararea Consiliului Local 121/31.03.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep", str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017 - 002758/21.03.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 63/21.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 05/26.01.2015, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 15/10.11.2016;
Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean Timis nr. 06/22.02.2017, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 53/11.01.2016, Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 21 din 30.03.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep", str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. TIMIOR COLLANT S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 390/2014, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime max P+1E+M/Ep pentru locuinţele individuale înşiruite cu maxim 2 unităţi locative pe parcelă (Subzona A - 11 loturi: Lot nr. 2 - Lot nr. 12), respectiv pentru locuinţele colective mici cu maxim 6 unităţi locative pe parcelă (Subzona B - 6 loturi: Lot nr. 14 - Lot nr. 19), Hmax=12.00 metri şi Hcornişă=8.00 metri, accese auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-003266/14.01.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POTmax=35%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax=0.9, spatii verzi si plantate: de min 5% spaţii compacte din suprafaţa terenului (zone verzi în interiorul parcelei min 25%), conform Deciziei de încadrare nr. 21/30.03.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep", str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 15.000 mp - este înscris în C.F. 419887 ( C.F. vechi nr. 3424 Freidorf), nr. cad. 419887 (nr. cad. vechi 419/a, 419/b/3, 504/24/1, 420/a/2/b/1), teren intravilan în str. Nicolae Andreescu nr. 42, proprietar fiind S.C. TIMIOR COLLANT S.R.L. cu interdicţie de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare în favoarea BANCA ITALO - ROMENA SPA ITALIA TREVISO suc. Bucuresti - Agenţia Timişoara, pentru care s-a obţinut Acordul VENETO BANCA S.c.p.a. (fosta BANCA ITALO - ROMENA S.p.a.) cu nr. 2754 din data de 21 martie 2017.
Terenul reglementat este liber de construcţii.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 05 - ,,Obiective de utilitate publică" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Se va înscrie în extrasul CF, dreptul de servitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. cad. 438999, conform planşei nr. 05 - ,,Obiective de utilitate publică".

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului S.C. STUDIO ARCA S.R.L.;
- Beneficiarului S.C. TIMIOR COLLANT S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 05_circulatia_terenurilor.pdf

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

dec. 2016

arh. Radu GOLUMBA

N

600,05 m 2

LOT 1 - 326,0 m 2

7,7 5

40 ,06

10 ,96

140,34

374,36

6,30

47 ,80

16 ,00

12,50

25 ,61

193,39

7,50

525,80 m 2

516,40 m 2 511,70 m 2

507,00 m 2 502,30 m 2

483,50 m 2

45 2,1

0 m 2

1.017,95 m 2 871,00 m 2

868,70 m 2 866,40 m 2

864,10 m 2 936,15 m 2

521,10 m 2

497,60 m 2 492,90 m 2

488,20 m 2

22

20

24B

24A

13B

13

15-17

STR. AGRONOMIEI

10

8

8A

18

12

16

6

3

3A

34

36 36

B

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

1

53

2A 2B

2

55

57

59 44

63

STR. OCTAV BANCILA

LOT 2

LOT 3

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 12

LO T 1

3

LOT 14

LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 20 - 3.153 m 2

LOT 4

LOT 9 LOT 10

LOT 11

STR. DANIEL CONSTANTIN

C.F. 419887

nr. cad. 419887

nr. cad. 438999

nr. to

p. 41

9/b /2

40,82

18,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

15,11

25,02

21,46

21,46

21,46

21,46

23,36

33 ,35

7,7 5

PTT47

PT T4

0

nr. top. A.855/1/5

nr. cad. 413811 (A.855/1/7)

nr. cad. 402010

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA1:1500

05

obiective de utilitate publica 05

Teren proprietate privata

LEGENDA :

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale

Acces auto si pietonal, propus

Teren proprietate privata, studiat

Limite cadastrale, propuse

Teren proprietate privata ce urmeaza a fi trecut in domeniu public

Teren ce va fi intabulat in CF ca spatiu verde

Teren proprietate privata, ce se va intabula in CF cu servitute de trecere pentru parcela cu nr. cad 438999

Drumuri existente, proprietate publica

Drumuri propuse/ preluate din PUG 2013 etapa 3, rev.3

BILANT TERITORIAL PROPUS

15 000 m2 100%Teren proprietate privata conf. CF

Teren proprietate privata ce urmeaza a fi trecut in proprietate publica

Teren ramas in proprietate privata 11 847 m2 78,98%

3 153 m2 21,02%

PLAN OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

-uso o E

Atasament: Referat.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2017-002758/21.03.2017

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep”, str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-002758/23.02.2017, completată cu nr. UR2017-003476/07.03.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep”, str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de: Avizul de Oportunitate nr. 05/26.01.2015, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 15/10.11.2016, Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 06/22.02.2017, respectiv Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 53/11.01.2016;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 542 din 24.02.2015 prelungit pana la 24.02.2017 si prevederile Certificatului de Urbanism nr. 378 din 06.02.2017, precum si adresa Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 21 din 30.03.2016;

Documentaţia PUZ “Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E/M/Ep”, str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara, beneficiar S.C. TIMIOR COLLANT S.R.L., proiectant S.C. STUDIO ARCA S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna aprilie 2015, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 18.05.2015, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2015-004779/18.05.2015;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E/M/Ep”, str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara, se încadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep”, str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara.

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

Planul Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep”, str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. STUDIO ARCA S.R.L., proiect nr. 390/2014, la cererea beneficiarului S.C. TIMIOR COLLANT S.R.L.

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep”, str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud – vest a oraşului, în cartier Freidorf, cu acces de pe str. Nicolae Andreescu, in U.T.R. 58, fiind prevazut prin PUG Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014, ca zona mixtă propusă pentru locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare, instituţii şi servicii, depozitare şi prestări servicii, cu interdicţie temporară de construire până la elaborare PUZ, pentru care s-a obţinut Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 06/22.02.2017, respectiv Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 53/11.01.2016 .

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zona protejată sau de protecţie a monumentelor istorice.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep”, str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 15.000 mp - este înscris în C.F. 419887 ( C.F. vechi nr. 3424 Freidorf), nr. cad. 419887 (nr. cad. vechi 419/a, 419/b/3, 504/24/1, 420/a/2/b/1), teren intravilan în str. Nicolae Andreescu nr. 42, proprietar fiind S.C. TIMIOR COLLANT S.R.L. cu interdicţie de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare în favoarea BANCA ITALO – ROMENA SPA ITALIA TREVISO suc. Bucuresti – Agenţia Timişoara, pentru care s-a obţinut Acordul VENETO BANCA S.c.p.a. (fosta BANCA ITALO – ROMENA S.p.a.) cu nr. 2754 din data de 21 martie 2017.

Terenul reglementat este liber de construcţii. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective mici în regim de înălţime

P+1E+M/Ep”, str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara, se propune o lotizare a terenului, din care să rezulte 17 parcele construibile destinate: locuinţelor individuale înşiruite în regim de maxim P+1E+M/Ep, cu maxim 2 unităţi locative pe parcelă (Subzona A – 11 loturi: Lot nr. 2 – Lot nr. 12), locuinţe colective mici în regim de maxim P+1E+M/Ep, cu maxim 6 unităţi locative pe parcelă (Subzona B – 6 loturi: Lot nr. 14 – Lot nr. 19) şi 2 parcele pentru zonele verzi necesare acestei dezvoltări rezidenţiale (Lot nr. 1 şi Lot. Nr. 13);

După lotizare, se va înscrie în extrasul CF, dreptul de servitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. cad. 438999, conform planşei nr. 05 - ,,Obiective de utilitate publică”.

Accesul auto si pietonal pe terenul studiat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-003266/14.01.2016.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii urbanistici propuşi prin documentaţie sunt: - Regim de construire: maxim P+1E+M/Ep;

- Funcţiuni predominante: funcţiune de locuinţe individuale şi colective mici;

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

- Înălţime maximă: Hmax=12.00 metri şi Hcornişă=8.00 metri; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=35%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=0.9; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Retragerea minimă faţă de aliniament, limita laterală stânga, limita laterală dreapta: Amplasarea cladirilor fata de aliniament se va face conform plansei de reglementari urbanistice, în interiorul zonei construibile delimitate, respectând retragerile impuse; - Retragerea minimă faţă de limita posterioară: 10.00 metri;

- Spaţii verzi: min 5% spaţii compacte din suprafaţa terenului, conform Deciziei de încadrare nr. 21/30.03.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş (zone verzi în interiorul parcelei min 25%);

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-003266/14.01.2016; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformiate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 996/07.11.2016 şi Avizul tehnic Aquatim nr. 32294/DT-ST/ 14.10.2016.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 05 - ,,Obiective de utilitate publică” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep”, str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM: 1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective mici în regim de

înălţime P+1E+M/Ep”, str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C.

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

TIMIOR COLLANT S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 390/2014, realizat de STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime max P+1E+M/Ep pentru locuinţele individuale înşiruite cu maxim 2 unităţi locative pe parcelă (Subzona A – 11 loturi: Lot nr. 2 – Lot nr. 12), respectiv pentru locuinţele colective mici cu maxim 6 unităţi locative pe parcelă (Subzona B – 6 loturi: Lot nr. 14 – Lot nr. 19), Hmax=12.00 metri şi Hcornişă=8.00 metri, accese auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. nr. DT2015-003266/14.01.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POTmax=35%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax=0.9, spatii verzi si plantate: de min 5% spaţii compacte din suprafaţa terenului (zone verzi în interiorul parcelei min 25%), conform Deciziei de încadrare nr. 21/30.03.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep”, str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 15.000 mp - este înscris în C.F. 419887 ( C.F. vechi nr. 3424 Freidorf), nr. cad. 419887 (nr. cad. vechi 419/a, 419/b/3, 504/24/1, 420/a/2/b/1), teren intravilan în str. Nicolae Andreescu nr. 42, proprietar fiind S.C. TIMIOR COLLANT S.R.L. cu interdicţie de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare în favoarea BANCA ITALO – ROMENA SPA ITALIA TREVISO suc. Bucuresti – Agenţia Timişoara, pentru care s-a obţinut Acordul VENETO BANCA S.c.p.a. (fosta BANCA ITALO – ROMENA S.p.a.) cu nr. 2754 din data de 21 martie 2017.

Terenul reglementat este liber de construcţii. 4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a

operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 05 - ,,Obiective de utilitate publică” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. Se va înscrie în extrasul CF, dreptul de servitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. cad. 438999, conform planşei nr. 05 - ,,Obiective de utilitate publică”.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep”, str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism; ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Liliana IOVAN

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ,

Daniel VACARESCU Red/Dact L.I.

Atasament: 06.1_studiu_cvartal.pdf

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

iul. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N

STUDIU CVARTAL1:4000

06.1

studiu cvartal 06.1

C.F. 419887

nr. TOP 419887

CALE FERATA

CA LE

FE RA

TA

ST R.

NIC . A

ND RE

ES CU

CA RT

IER UL

FR EID

OR F

sp re

Bd . D

AM BO

VIT A

spre CALEA SAGULUI

sp re

UT VIN

16, 5 m

12, 5 m

10 m

16 m

12 m

CENTRU CARTIER FREIDORF

SCOALA

5 m in.

PARC

BALTA FREIDORF

AMPLASAMENT STUDIAT

COMERT

- circulatie pietonala

- pista biciclete

- circulatie auto

- transport in comun, E7

- transport in comun, tramvai

- magazin alimentar

- scoala

- statie carburanti

- spatiu verde - PARC

- farmacie/ cabinet medical

LEGENDA :

- artere circulatie principale

- limita amplasament studiat

- posibila dezvoltare a circulatiilor

- artere circulatie preluate din PUG Timisoara 2013

- artere auto secundare

- limita zona studiata

- cala ferata

-uso o E
do

Atasament: 04.1_mobilare.pdf

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format 420x420

scara:

dec. 2016

arh. Radu GOLUMBA

N

25 ,61

193,39

10 ,96

140,37

47 ,83

7,7 5

12,50

6,00 5,00

5,00 9,00

15 ,36

10 ,00

5,0 0

8,0 0

10 ,00

13 ,54

7,51

22

20

24B

13B

13

15-17

18

STR. DANIEL CONSTANTIN

ST R.

N. AN

DR EE

SC U

59

44 63

63 A

48

50

P+ 1Em

ax .

C.F. 419887

nr. TOP 419887P+ 1E

+M /Er

ma x.

P+ 1E

+M /Er

ma x.

P+ 1E

+M /Er

ma x.

46

P+ 1E

+M /Er

ma x.

P+ 1Em

ax .

P+ 1E

+M /Er

ma x.

P+ 1E

+M /Er

ma x.

zona verde

zo na

ve rde

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

ma x.

P+ 1E

zona de implantare

zona de implantare

zona de implantare

8,2 5

40,82

5,0 0

10 ,00

18 ,35

5,0 0

18 ,00

17 ,64

16,00

5,0 0

25 ,52

10 ,00

10 ,00

15 ,12

5,0 0

PUD aprobat prin HCL 614/2006

PT T4

0

PTT47

POSIBILITATI DE MOBILARE1:1000

04.1VARIANTA 1

posibilitati de mobilare 04.1

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale

Limita de construibilitate/ retrageri Acces auto si pietonal, propus

Cladiri propuse Spatiu verde amenajat, in interiorul parcelei

Zona circulatii auto/ parcari amenajate in incinta

Zona verde

Drumuri existente

Drumuri propuse/ preluate din PUG 2013 etapa 3, rev.3

PLAN POSIBILITATI DE MOBILARE

PTT 47 - 12,50 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

PTT 40 - 12,00 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

Profil Transversal 47 -lătime 12.5m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE verde + verde + trotuar trotuar 3.000 3.250 3.250 3.000 Zona | Auto RE Auto +BICICLETA | Zona 12.500
Profil Transversal 40 -lătime 12m MITA PROPRIETATE Trotuar | Parcare Auto | Auto 2.250 2000 "2750 2750 12.000
-uso o E

Atasament: 03_reglementari_INSIRUITE.pdf

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format 420x420

scara:

dec. 2016

arh. Radu GOLUMBA

N

8,0 0

14 ,08

10 ,00

ST R.

N. AN

DR EE

SC U

STR. OCTAV BANCILA

C.F. 419887

nr. cad. 419887

LOT 2 LOT 3

LOT 4 LOT 5

LOT 6 LOT 7

LOT 8

LOT 13

LOT 14 LOT 15

LOT 16

LOT 17

LOT 18

LOT 19

LOT 1

LOT 20 LOT 9

LOT 10 LOT 11

LOT 12

P+1E+M/Er

P+1E+M/Er

SUBZONA A - Locuinte individuale

SUBZONA B - Locuinte colective mici

22

20

24B

13B

13

15-17

18

16

59 44

63

63 A

48

50

nr. cad. 438999n r. t

op . 4

19 /b/

2

86.242

86.154

86.613

85.662

86.053

85.807

85.637

85.690

86.350

86.480

86.728

86.754

85.591

86.275

85.390

86.163

86.327

86.720

86.907

86.700

86.671

86.902

86.885

86.481

86.395

86.314

86.403

86.468 86.727

86.275

86.800 85.989

86.513

86.377

86.141

86.683

86.596

86.132

85.940

85.828

85.754

85.855

86.049

86.098

86.160

87.217 85.790

86.027

86.752

86.917

86.804

86.517

86.725

86.881 86.244

86.026

86.067

86.064 86.170

86.071

85.841

86.040

86.238 86.973

STR. DANIEL CONSTANTIN

7,7 5

5,0 0

25 ,14

10 ,00

3,00

20,29

21,46

21,46

21,46

21,46

17,51

7,50

7,7 5 5,0

0

25 ,83

10 ,00

14,50

16,00

16,00

16,00

5,0 0

15 ,14

10 ,00

7,7 5

5,0 0

18 ,00

10 ,00

25 ,61

193,39

10 ,96

12,50

131,15

18,61

171,00

3,50

40,788,2 5

40 ,83

33 ,00

30 ,14

12 ,00

16,00

16,00

16,00

12,50

3,50

16,00

16,00

16,00 PUD aprobat prin HCL 614/2006

SUBZONA B - Locuinte colective mici POT maxim = 35% CUT maxim = 0,9 Regim de inaltime maxim P+1E+M/Ep Inaltime maxima 12,00 m

SUBZONA A - Locuinte individuale insiruite POT maxim = 35% CUT maxim = 0,9 Regim de inaltime maxim P+1E+M/Ep Inaltime maxima 12,00 m

PTT47

PT T4

0

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

P

P

P

P+ 1+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P P

P

P

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M P+

M

P+ M

P+ M

P

P

P+ M

P+ M

so lar

ii

cla dir

i d ez

afe cta

te

nr. top. A.855/1/5

nr. cad. 413811 (A.855/1/7)

nr. cad. 402010

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

limita max.de implantare a cladirilor

REGLEMENTARI URBANSTICE1:1500

03

reglementari urbanistice 03

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA - 26,02 % (21,02 % - trama stradala si 5% spatii verzi)

Prin RLU aferent "Etapei a 3-a elaborare PUG Timisoara", revizia 03, se propune un procent de 10% pentru trama stradala majora, invatamant, sanatate, locuinte sociale, spatii verzi.

BILANT TERITORIAL

EXISTENT PROPUS mp % mp %

15 000 100% 15 000 100%Suprafata amplasament

Zona cai de circulatie, auto/pietonala - strazi

- -

--

11 097 73,98%

3 153 21,02%

Zona locuinte cu regim redus de inaltime

ZONA LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME mp %

100%Suprafata zona locuinte curegim redus de inaltime

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

Zona alei, terase, accese auto/ pietonale, loc de parcare (in interiorul parcelei) Zone verzi, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

3 883,95 max.35%

2 774,25 min.25%

cca. 40%

11 097

4 438,80

Zona verde -- 750 5%

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PTT 47 - 12,50 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

PTT 40 - 12,00 m EXTRAS DIN PUG 2013 - ETAPA 3 revizia 3

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 Regim maxim de inaltime: P+1E+M/Ep Inaltime maxima - 12,00 m Inaltime maxima cornisa - 8,00 m

Zona locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici

Zona construibila

LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale

Limita de construibilitate/ retrageri Acces auto si pietonal, propus

Zona verde, ce va fi intabulata in CF ca spatiu verde, min. 5%

Zona de locuinte, P-P+2

Zona rezervata pentru drum, ce urmeaza sa fie trecuta in proprietate publica

Zona mixta: locuire, depozitare, servicii

Drumuri existente

Drumuri propuse/ preluate din PUG 2013 etapa 3, rev.3

(conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

-uso o E
Profil Transversal 47 -lătime 12.5m LIMITA PROPRIETATE LIMITA PROPRIETATE verde + verde + trotuar trotuar 3.000 3.250 3.250 3.000 Zona | Auto RE Auto +BICICLETA | Zona 12.500
Profil Transversal 40 -lătime 12m MITA PROPRIETATE Trotuar | Parcare Auto | Auto 2.250 2000 "2750 2750 12.000

Atasament: 02_ED_-PUZ_Freidorf_Propunere_alim._cu_apa-canal._rev.22.02.2017.pdf

PUD aprobat prin HCL 614/2006

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep N

PLAN POSIBILITATI DE MOBILARE

Ca

CR

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

ar

ar

ar

ar

ar

ar

ar

ar

ar

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CR

CR

CR

CR

CR

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

CR Ca

ap a,

Dn 10

0 m m

ca na

l, D =6

00 m

m

PEHD , PE100,PN10, De 125x7,4 mm

PVC , D = 315 mm

Hi

Hi

Hi

Hi

CR Ca

CR Ca

CR Ca

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

Faza:

Nr. pl.

PUZ

Nr. pr.

SCARANUME SEMNATURA

Titlul proiectului:

1:1.000

DATA

02.2017

Beneficiar:

Titlul plansei:

692/2015

SPECIFICATIE

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

VERIFICAT:

ing. S. Fintineanu s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

PUZ - Locuinte colective mici, max. 6 unitati locative pe parcela

str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

ing. S. Fintineanu 02.EDPlan de reglementari - lucrari edilitare

retea de apa proiectata

Legenda lucrari edilitare

retea de canalizare propusa

Camin de apometru

ing. F. Novac

Proiectant general: SC STUDIO ARCA SRL

Ca

Camin de racordCR

retea de apa stradala existenta canalizare menajera stradala existenta

bransament de apa propusa racord canalizare proiectat

GS Guri de scurgere ape pluviale

PR O

W AS

SER AT . S .R

.L .***

P.W.AT. Timi oara

Atasament: 02_situatia_existenta.pdf

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format 420x420

scara:

dec. 2016

arh. Radu GOLUMBA

N

22

20

26 19

25

23

27

21

24B

24A

13B

13

15-17

10

8A

18

12

16

3

3A

STR. DANIEL CONSTANTIN

36 B

ST R.

NIC OL

AE AN

DR EE

SC U

53

55

57

59

1

63

2

4

STR. OCTAV BANCILA 6

5

7

9A

9 8

10

63 A

48

50

1

52 B

65 A

52 A/2

2

4 6

67

69

71

73

56

58 A

75 77

79 81

STR. PACII

58 B

C.F. 419887

nr. cad. 419887

S= 15000mp

S 1S T A1 0 0 . 0 0 0

S 2S T A9 9 . 2 9 2

S 399.925

S 4100.041

1101.111

2100.075

398.994 4

100.0395100.051

6 799.918

8100.058 9100.174

1 0100.197

1 1100.156 1 2

100.156

1 3100.035 1 4

1 5 1 6

1 799.829

1 899.808

1 999.863 2 099.958

2 199.931

2 299.920

2 399.823

2 499.931

2 599.674 2 699.787

2 799.779

2 899.808

2 999.912

3 099.9593 199.976

3 2100.076

3 3100.123

3 499.538

3 5100.043

3 699.9793 799.552 3 899.556

3 999.753 4 099.887

4 199.865 4 299.683

4 399.640

S 5S T A9 9 . 7 9 7

4 4

99.684

4 599.610

4 699.618

4 799.635 4 899.543

4 999.544 5 099.405

5 199.235

5 299.256

5 399.305

5 499.226 5 599.224

5 699.190 5 799.411

5 899.284

5 999.506

6 099.320

6 199.413 6 299.174

6 399.050

6 499.227 6 599.274

6 699.0796 799.435 6 899.054

6 999.013

7 099.092 7 199.0517 299.238

7 399.223

7 499.356

7 599.647

S 6S T A9 9 . 0 9 47 699.025

7 799.658

7 899.657 7 999.517

8 099.351

8 199.708 8 299.588

8 399.574

8 499.559

S 7S T A1 0 0 . 3 4 5 8 5100.0778 6100.036

8 7 99.866

8 899.732

8 999.593

9 099.499

9 199.460 9 2100.001

9 399.344 9 4101.831

9 5101.426 9 6101.434 9 7101.703

9 8 9 9101.391

1 0 099.350 1 0 198.892

1 0 298.950

1 0 399.004

1 0 499.377

1 0 599.163

1 0 699.154

1 0 799.137

1 0 899.072 1 0 999.183 1 1 099.184

1 1 199.080

42

An exa

PA RC AR E

Z.v

Z.v Z.v

Z.v

Z.v

Z.v

Z.v

Z.v Z .v

Z.v

Z.v

Z.v

Z.v

Z.v

Z.v

Z.v

Z.v

Z.v

Z.v

Z.v

Z.v

Z.v

Ca sa

Ca sa

Ca sa

44

Ca sa

Ca sa

46

STR. ILIE GROPSEANU

438999

nr. cad. 438999n r. t

op . 4

19 /b/

2

PUD aprobat prin HCL 614/2006

PUz aprobat prin HCL 359/2008

studiu de oportunitate in curs de elaborare

C.U. nr. 4032/ 06.10.2016

P

P

P

P

P

P

P P

P+1+M

so lar

ii

cla dir

i d ez

afe cta

te

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P P

P P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P+ M

P

P

P+ M

P+ M

1 1 299.518

1 1 399.620

1 1 499.6971 1 5101.338 1 1 6101.994100.776 1 1 8101.096 1 1 9

1 2 0101.673

1 2 1100.335 1 2 2100.399

1 2 3100.397

1 2 4100.149

1 2 599.923

1 2 699.633

1 2 7

99.8911 2 899.861

1 2 9100.150

1 3 0100.355

1 3 1100.245

1 3 2100.264

1 3 3100.234

1 3 4100.299

1 3 5100.089

1 3 6100.154

1 3 799.865

1 3 899.777

1 3 999.857

1 4 0102.096

1 4 1100.171

1 4 2100.046

1 4 399.581

1 4 499.662

1 4 599.924

1 4 699.5751 4 799.468

1 4 899.423

1 4 999.417 1 5 099.646

1 5 199.889

1 5 2100.083

1 5 3100.284

1 5 4100.277

1 5 5100.220

1 5 6100.166

1 5 7100.250

1 5 8103.080 1 5 9104.150 1 6 0103.700

1 6 1101.293

1 6 2101.032 1 6 3101.062

1 6 4101.274 1 6 5101.292

1 6 699.846

1 6 799.810

1 6 699.933

1 6 799.632

1 6 899.855

1 7 099.690 1 7 199.910

gra din

i

nr. top. A.855/1/5

nr. cad. 413811 (A.855/1/7)

nr. cad. 402010

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE1:1500

02

situatie existenta 02

Zona mixta: locuire, depozitare, servicii

LEGENDA :

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale

Zona cu interdictie temporara de construire pana la aprobare PUZ/PUD

Drumuri existente

(conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

retea LES 20KVca si LES600Vcc RATT retea LEA jt (in exploatare) ENEL retea LES MT (in exploatare) ENEL retea gaze naturale e-ON retea canalizare AQUATIM retea apa AQUATIM retea TELEKOM

PLAN ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

INCADRARE IN PUG 2013

amplasament studiat

-uso o E

Atasament: 01_IE_-_PUZ_Freidorf_Propunere_alim._cu_ee._rev.22.02.2017.pdf

2

5

,

6

1

1

9

3

,

3

9

1

0

,

9

6

1

4

0

,

3

7

4

7

,

8

3

7

,

7

5

1

2

,

5

0

6

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

9

,

0

0

1

5

,

3

6

1

0

,

0

0

5

,

0

0

8

,

0

0

1

0

,

0

0

1

3

,

5

4

7

,

5

1

2

2

2

0

2

4

B

2

4

A

1

3

B

1

3

1

5

-

1

7

3

2

A

9

S

T

R

.

A

G

R

O

N

O

M

I

E

I

1

0

8

8

A

1

8

1

2

1

6

4

6

3

2

3

A

S

T

R

.

D

A

N

I

E

L

C

O

N

S

T

A

N

T

I

N

3

6

4

7

4

9

5

1

3

4

3

6

3

6

B

S

T

R

.

N

.

A

N

D

R

E

E

S

C

U

1

5

3

3

5

7

4

2

A

2

B

2

5

5

5

7

5

9

4

4

6

3

P

+

1

E

m

a

x

.

C

.

F

.

4

1

9

8

8

7

n

r

.

T

O

P

4

1

9

8

8

7

P

+

1

E

+

M

/

E

r

m

a

x

.

P

+

1

E

+

M

/

E

r

m

a

x

.

P

+

1

E

+

M

/

E

r

m

a

x

.

4

6

P

+

1

E

+

M

/

E

r

m

a

x

.

P

+

1

E

m

a

x

.

P

+

1

E

+

M

/

E

r

m

a

x

.

P

+

1

E

+

M

/

E

r

m

a

x

.

z

o

n

a

v

e

r

d

e

z

o

n

a

v

e

r

d

e

m

a

x

.

P

+

1

E

m

a

x

.

P

+

1

E

m

a

x

.

P

+

1

E

m

a

x

.

P

+

1

E

m

a

x

.

P

+

1

E

m

a

x

.

P

+

1

E

m

a

x

.

P

+

1

E

m

a

x

.

P

+

1

E

m

a

x

.

P

+

1

E

z

o

n

a

d

e

i

m

p

l

a

n

t

a

r

e

z

o

n

a

d

e

i

m

p

l

a

n

t

a

r

e

z

o

n

a

d

e

i

m

p

l

a

n

t

a

r

e

8

,

2

5

4

0

,

8

2

5

,

0

0

1

0

,

0

0

1

8

,

3

5

5

,

0

0

1

8

,

0

0

1

7

,

6

4

1

6

,

0

0

5

,

0

0

2

5

,

5

2

1

0

,

0

0

1

0

,

0

0

1

5

,

1

2

5

,

0

0

PUD aprobat prin

HCL 614/2006

P

T

T

4

0

P

T

T

4

7

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI,

in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887

Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

N

posibilitati de mobilare 04

PLAN POSIBILITATI DE MOBILARE

retea LES 20KVca si LES600Vcc RATT

retea LEA jt (in exploatare) ENEL

retea LES MT (in exploatare) ENEL

retea gaze naturale e-ON

retea canalizare AQUATIM

retea apa AQUATIM

retea TELEKOM

Firida

principala

PT 20/0,4kV

400KVA

Propunere amplasare PT

Coloana electrica colectiva

Coloana electrica colectiva

Coloana electrica colectiva

Firida principala de bransament

Firida principala de bransament

Firida principala de bransament

Firida

principala

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

Pr. MI-023/2017

Studio ArcaProiectant general:

Proiectant de specialitate instalatii electrice:

S.C. MELBO INSTAL S.R.L str. Muntele Mic, nr. 18,

sts. loc. Giarmata, jud Timis tel./fax.: 0256 706 375/ 374

Legenda electrice: PT 20/0,4kV 400 KVA Propunere post de transformare in anvelopa, PT 20/0,4kV, 400 kVA

Firida principala Firida principala de bransament

LES medie tensiune-MT in exploatare

Propunere coloana electrica colectiva

Solutia de alimentare cu energie electrica este orientativa, aceasta urmand a fi definitivata, in cadrul unui studiu de solutie emis de catre furnizorul de energie electrica. Avizul tehnic de racordare si implicit studiul de solutie vor fi emise de catre furnizorul de energie electrica ca urmare a cererii adresata acestuia de catre beneficiarul obiectivului studiat.

Firida

principala

melto instal
AutoCAD SHX Text
arh. Radu GOLUMBA
AutoCAD SHX Text
SEF PROIECT
AutoCAD SHX Text
PROIECTAT
AutoCAD SHX Text
DESENAT
AutoCAD SHX Text
VERIFICAT
AutoCAD SHX Text
ing. Mirel BorcoviciMirel Borcovici
AutoCAD SHX Text
den. lucrare:
AutoCAD SHX Text
beneficiar:
AutoCAD SHX Text
adresa:
AutoCAD SHX Text
plansa:
AutoCAD SHX Text
pr. nr. 3902014
AutoCAD SHX Text
faza PUZ
AutoCAD SHX Text
plansa nr.
AutoCAD SHX Text
format A3
AutoCAD SHX Text
scara:
AutoCAD SHX Text
ian.2017
AutoCAD SHX Text
ing. Oana GrozavescuOana Grozavescu
AutoCAD SHX Text
PROPUNERE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
AutoCAD SHX Text
1:1500
AutoCAD SHX Text
IE-01
AutoCAD SHX Text
ing. Oana GrozavescuOana Grozavescu

Atasament: 01_incadrare.pdf

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

iul. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N

INCADRARE IN TERITORIU,-

01INCADRARE IN PUG

01incadrare in teritoriu

Centrul Istoric

bv. LIVIU REBREANU

str . N

. A ND

RE ES

CU

Piata Iuliu Maniu

Piata Sinaia

Bv . I

UL IU

M AN

IU

Bv. DAM BOVITA

str. B UDAI

DELE ANU

Cartierul Freidorf

TIMISOARA

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN PUGPLAN DE INCADRARE IN TERITORIU

UTR 58

LEGENDA :

ARTERE AUTO PRINCIPALE TRASEU SIT-CENTRUL ISTORIC

ZONA STUDIATA

ZONA VERDE AMENAJATA CANAL BEGA CALE FERATA

amplasament studiat

Zona mixta: locuire, servicii, industrie (conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 107/2014)

-uso o E
UTR 58 43
3UYINUYLSNOD 30 3ILIIMYIINI YVNVd 3YINYLSNOD IO VAVHO|EWIL 3HINYLSNOD 30 VAILINI430 3ILIICYILNI Et a SQ / ZNJd 3UVBONdY VI = VNVd 3UINULSNOI 30 VAVHOAWIL & SS Al alora VAD | HMOTINMOJ1VII Y 3 VNOZ 3YVLINVS 3d INOZ 3UVOTVA NI 3NOZ | IVUNLIZLIH (n "VIIUOLSI 34YOTVA NI alo Ne dr 42 N2/ IU3LNY ILVIZAINIA 3PVSVd / IINZLSIX3 3YVZINYIIOA NYLNId ISNdOWA JUONVN 31/NO13id 33SVUL 30 IOIHOSIA / 33SVUL 3 IUVZINHIION e —— JUVONNIIS / — VOVHISOLNV VUNIVOII Ei / MANI 3401020 PA TVNQWOD e —— VOLT 34 7/7] VIVIIIdS 3IIVNILSIA NI IUNNIUZL Duvd 3uUNnavVad L4Od / VdV 30 IZNI190 '3dY | 31N3UY33V IS VIVAVN YNOZ 3IN3H337 ILLOMYLSNOI IS 7UVIAOW3I4 VNOZ 31N3U33v IS VA3ILNY VNOZ 313 WONAVYDNI 3INIUIIV VNOZ / VIVNAWOOD 3l4VAOdSQD VNOZ 1N3WN3WDV - 14OdS 30 YNOZ 30 ZISA vas 30 vnoz [ARM 3109149Y vNOZ IIDIANIS '34V1IZOA3A VNOZ (NIN LIVLINA vNOZ [AU JOMand IS IILNLILSNI vNOZ ZAU (Z+d 31539) / - d) ZUVININIIAWOI TF ÎNDILONNI IS 3NOZ - SIUI INI 30 IGIANOD mia ÎNNILONAS NS ÎNOZ 211V 18 VNOZ EEE) 33VII3INOZ — ASI 30 ITVINOLIMIL BOTUVLINA VLIAIT 31YHLN3I I3NOZ VLINIT SMdCYd INTAIHOLINIL VLIVIIT | ANILSIX3 NVIIAVULNI vin —— MNLVELSININOY VLINIT a — ap — YON3931 ININIOLINIL INVLN3W319343
“ LEGENDA FE LIMITE. E LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LI LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN = i LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE _— ZONIFICARE FUNCTIONALA | : IONALA a UE ZONA CENTRALA UFI FREE) DE INTERES U LOCUINTE SI FUN (P-P+2)/(PE! BIZ ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBI ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7/1 ZONA DE SPORT - AGREMENT [CEZ] ZONA GOSPODARIE COMUNALA /CIMITIRE ETEN CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR TE GR UTIERA SI CONSTRUC —, ZONA CIRCULATIE Ri SI ci L__) AER = EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII ULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII i ZONA CIRCULATIE COI APE, OGLINZI DE APA / PORT EREI PADURE PARC _—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI - e |) DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE - — CENTURA OCOLITOARE - INEL V/ zi LEGATURA AUTOSTRADA m —) STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE (ci m] MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI | a A INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE pna) CU VALOARE STORICA | ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONADE PROTECTIE C.F. 2 - FE 3 ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO CRIME ESTERA TOARE PE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. EESTI INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UI ] INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA HR LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE LL IRODA Ba STATIE ” 220/110 Kv

Atasament: 20170309_Memoriu_si_RLU_plen.pdf

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

nr. inreg. .... / ................

FOAIE DE CAPAT

Denumire lucrare: P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

Faza: PLAN URBANISTIC ZONAL

Amplasament: Timisoara, str. Nicolae Andreescu nr. 42

Beneficiar: s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

Proiectant general: s.c. studio arca s.r.l.

Nr. pr. : 390 / 2014

Proiectant urbanism: s.c. studio arca s.r.l.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

COLECTIV DE ELABORARE

SC STUDIO ARCA SRL arh. Radu GOLUMBA arh. Silvia CRISAN

SC PRO WASSER AT. SRL ing. Simona FANTANEANU ing. Florin NOVAC

SC MELBO INSTALSRL ing. Oana GROZAVESCU ing. Mirel BORCOVICI

SC ALPHA ENGINEERING SRL ing. Adrian ZBIRCEA

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

BORDEROU PIESE SCRISE

01. FOAIE DE CAPAT

02. BORDEROU

03. MEMORIU TEHNIC

04. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

05. ANEXE - Aviz de oportunitate - Certificat de urbanism - Extrase C.F. - Plan parcelar cu viza OCPI - Studiu Geotehnic - Raportul informarii si consultarii publicului - Aviz CTATU - Aviz unic - Aviz Directia de sanatate publica a judetului Timis - Aviz APM Timis - Aviz de securitate la incendiu - Aviz de protectie civila - Aviz Comisia de Circulatie - Aviz de principiu Directia Tehnica (Municipiul Timisoara) - Aviz de principiu Mediu Urban (Municipiul Timisoara) - Adresa Serviciul Fond Funciar (Municipiul Timisoara) - Adresa Serviciul Juridic (Municipiul Timisoara) - Adresa Birou Evidenta Patrimoniului (Municipiul Timisoara) - Aviz Consiliu Judetean Timis - Aviz Directia Judeteana pentru Cultura Timis

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

BORDEROU PIESE DESENATE

pl. nr. 01 INCADRARE IN TERITORIU INCADRARE IN PUG

pl. nr. 02 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 1:1500

pl. nr. 03 REGLEMENTARI URBANISTICE 1:1000

pl. nr. 04.1 POSIBILITATI DE MOBILARE - var. 1 1:1000

pl. nr. 05 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 1:1500

pl. nr. 06.1 STUDIU CVARTAL 1:4000

pl. nr. 06.2 STUDIU CVARTAL- Posibila dezvoltare functionala

1:2500

pl. nr. 02.ED Plan de reglementari - lucrari edilitare 1:1500

pl. nr. IE-01 Propunere alimentare cu energie electrica 1:1500

sef propiect, întocmit, arh. Radu GOLUMBA arh. Silvia CRISAN

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

1. Denumire lucrare:

2. Amplasament:

3. Beneficiar:

4. Proiectant general:

5. Faza de proiectare:

6. Data elaborării:

- P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

- str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara (cartier Freidorf)

- s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

- s.c. studio arca s.r.l., Timişoara, str. Memorandului nr. 93

- PLAN URBANISTIC ZONAL

- decembrie 2016

1.2. Obiectul lucrarii

Solicitari ale temei program Prin tema de proiectare beneficiarul a solicitat proiectantului, amplasarea unor

cladiri cu functiunea de locuinte colective, cu regim redus de inaltime, pe terenul studiat. Amplasamentul se afla in intravilanul orasului Timisoara, in cartierul Freidorf, cu acces de pe str. Nicolae Andreescu.

Investitia are ca obiectiv inclusiv racordarea cladirilor la sistemul edilitar adiacent amplasamentului (reteaua de electricitate, retea apa-canal, gaz).

Prezenta documentatie, Plan Urbanistic Zonal, stabileste conditiile tehnice privind modul de utilizare functionala, modul de ocupare a terenului, regimul de inaltime si accesele pe parcela.

Prin Certificatul de Urbanism nr. 542 din 24.02.2015, emis de Primaria Municipiului Timişoara, s-a solicitat investitorului elaborarea prezentului PUZ si supunerea aprobarii acestuia Consiliului Local, înaintea procedurii de obţinere a Autorizaţiei de Construire pentru obiectivele enuntate anterior.

2. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

2.1. Evolutia zonei Zona studiata are o densitate redusa, dar se află in dezvoltare. Evolutia urbana recenta, a dus la formarea unor zone mai densificate (cu

locuinte individuale), amplasate in interiorul cvartalului.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

2.2. Incadrarea in localitate Zona studiata este amplasata in partea sud-vestica a teritoriului administrativ al

municipiului Timisoara, in cartierul Freidorf. Delimitarea si incadrarea terenului studiat este conform planselor anexate in

partea desenata.

2.3. Descrierea amplasamentului Parcela inscrisa in CF nr. 419887 - nr.cad 419887, se afla in proprietatea

societatii TIMIOR COLLANT s.r.l., initiatorul acestui proiect (S teren = 15 000 mp). Terenul studiat este liber de constructii. Amplasamentul studiat face parte dintr-un cvartal in care functiunea

predominanta, este cea rezidentiala, locuinte individuale in regim maxim de inaltime P- P+2E.

2.4. Elemente ale cadrului natural Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural.

Nu exista vegetatie (copaci, pomi) ce necesita a fi pastrata sau protejata si nici canale de desecare. Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata.

Date generale Amplasamentul face parte din punct de vedere geomorfologic din Campia

Banatului. Zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare care au dus la transportarea si depunerea de particule fine provenite din dezagregarea rocilor de baza.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare reprezentate printr-un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la 1400-1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfalii.

Din punct de vedere al seismicitatii conform codului de proiectare seismica P100-1/2006 conditiile locale de teren studiat in minicipiul Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7 sec., a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului b0 = 2,5, a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona Banat si acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,20 g.

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin: temperatura aerului:

- media lunara minima: - 1oC in ianuarie; - media lunara maxima: + 20 ... 21 oC in iulie - august; - temperatura minima absoluta: - 35,3 oC; - temperatura maxima absoluta: + 40,0 oC; - temperatura medie anuala: + 10,9 oC;

precipitatii: - media anuala: 631 mm;

vantul: predominant din sectorul vestic - 15%.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

2.5. Circulatia Accesul pe amplasament este asigurat de pe strada Nicolae Andreescu, strada

care asigura legatura dintre Piata Iuliu Maniu (Resita) si cartierul Freidorf si are un prospect de 16 m, cu circulatie auto pe ambele sensuri.

Accesul locuitorilor la reteaua de transport public este destul de facila, pe strada N. Andreescu circula autobuzul E7, care merge pana in centrul orasului, la Posta Mare.

2.6. Ocuparea terenurilor Cvartalul din care face parte amplasamentul reglementat este ocupat de parcele

cu locuinte individuale. Functiuni

Cvartalul are functiune rezidentiala, locuinte individuale cu regim mic de inaltime.

2.7. Echipare edilitara – situatia existenta În zona studiata, conform avizului pentru retele existente, se regasesc

urmatoarele retele in exploatare:: - retea de apă: - str. Nicolae Andreescu – Ø 100 mm; - retea de canalizare: - str. Nicolae Andreescu – D = 600 mm. - retea de telecomunicatii: - str. Nicolae Andreescu - retea de energie electrica: - str. Nicolae Andreescu – LEA JT si LES MT

- Drum de pamant in S – LES MT. - retea de gaze naturale: - str. Nicolae Andreescu

- Drum de pamant in S

2.8. Probleme de mediu Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu

exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului.

Interventiile propuse prin acest P.U.Z. – privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de locuire si functiuni complementare locuirii (cai de acces si comunicatii, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) – vor transforma zona din mediu natural (partial) in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

2.9. Optiuni ale populatiei Propunerea facută se inscrie in dezvoltarea urbanistică a intregii zone. Aspectul

si functionarea zonei se vor imbunatati odata cu realizarea obiectivului propus.

2.10. Disfunctionalitati Deoarece in zona s-au dezvoltat si alte investitii imobiliare, exista riscul ca

acestea sa nu genereze o zona coerenta din punct de vedere urban (relatii corecte si coerente intre zonele construite, asigurarea utilitatilor edilitare etc.).

3 . CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE privind disfunctionalitatile rezultate din analiza critica a situatiei existente

3.1. Elemente de tema Beneficiarul investitiei doreste o lotizare a terenului, din care sa rezulte (dupa

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

cedarea terenului pentru realizarea obiectivelor de utilitate publica) 17 parcele construibile si 2 parcele pentru zonele verzi necesare acestei dezvoltari rezidentiale. Parcelele construibile vor fi destinate locuintelor individuale (Subzona A – 11 loturi) si locuintelor colective mici (Subzona B – 6 loturi).

Zona de implantare a cladirilor pe loturile propuse, va fi retrasa din aliniament (limita dintre proprietatea privata si cea publica) pentru a crea o zona de tranzitie intre spatiul public si cel privat. Se propune un regim maxim de inaltime al constructiilor P+1E+M/Ep.

Pentru asigurarea acceselor pe parcelele propuse, se doreste realizarea unui drum pe directia NV - SE, care va avea un prospect stradal de 12,00m si care va face legatura intre strada Nicolae Andreescu si o strada nou propusa pe latura sud-estica a terenului.

In incinta fiecarei parcele construibile, se vor amenaja circulatii pietonale si auto, parcari, spatii verzi.

3.2. Surse documentare

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z. Pentru intocmirea acestui Plan Urbanistic Zonal s-au strans date si informatii din

diverse surse: - P.U.G. aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 Timisoara; - Masterplan – CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA, aprobat in

ian/2012; - Regulamentul Local aferent "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre

avizare – "Etapa a 3-a, revizia 03 - elaborare PUG Timisoara", aprobat prin HCL nr. 428/ 30.07.2013.

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z. In timpul elaborarii documentatiei s-au solicitat avize de la toti detinatorii de

retele care pot afecta amplasamentul (vezi Aviz retele existente anexat). - Studiul geo nr. 22/2016, intocmit de ing. Emil Baba; - Ridicarea topografica cu viza OCPI, realizata in sistem STEREO 70, intocmita

de ing. Mircea Stoian si ing. Stefan Hanu. - Studiu arheologic teoretic, intocmit de Lect. dr. Dorel Micle.

3.3. Prevederi ale programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata Plan Urbanistic General al Municipiului Timişoara:

- Conform P.U.G. aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 Timisoara, terenul are ca destinatie functiune mixta: locuire cu functiuni complementare, depozitare, prestari servicii, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare PUZ/ PUD si face parte din unitatea teritoriala UTR 58.

- Masterplanul Timisoarei prevede in cadrul POLITICII 6 – marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii.

- In propunerile facute in "Etapa a 3-a elaborare PUG Timisoara" - revizia 03, zona are destinatie rezidentiala – ULiu (zona de locuinte individuale cu caracter urban).

- Conform avizului prealabil de oportunitate nr. 05/26.01.2015 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara s-a considerat oportuna elaborarea documentatiei de tip PUZ.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

4. SOLUTIILE PROPUSE pentru eliminarea sau diminuarea disfunctionalitatilor

4.1. Valorificarea cadrului natural Prin acest Plan Urbanistic Zonal se propune modificarea functiunii actuale a

terenului - zona mixta (locuire, depozitare, servicii – conform PUG). Noua functiune propusa va fi cea rezidentiala (locuinte individuale si colective de

mici dimensiuni), cu regim de inaltime de maxim trei niveluri supraterane (P+1E+M/Ep) si asigurarea unui sistem de circulatii auto si pietonale care sa rezolve accesul la cladirile ce urmeaza sa se construiasca.

Investitia propusa se inscrie in caracterul urbanistic al zonei si va contribui la ridicarea calitatii locuirii, datorita infrastructurii noi si a zonelor verzi propuse.

4.2. Modernizarea circulatiei Accesul pe amplasament este asigurat de pe strada Nicolae Andreescu, care

asigura legatura dintre cartierul Freidorf si Piata Iuliu Maniu (Resita), si are un prospect stradal de 16m, cu circulatie auto pe ambele sensuri.

Accesul locuitorilor la reteaua de transport public este destul de facil, pe strada Nicolae Andreescu circula autobusul E7.

Se propune un sistem de strazi cu rol de permeabilizare. O strada pe latura de SE a terenului (preluata din "Etapa a 3-a elaborare PUG Timisoara"- revizia 03) avand un prospect stradal de 12,5 m (PTT47). Intre aceasta strada si str. Nicolae Andreescu situata pe latura de NV a terenului se propune o strada de legatura care va asigura accesul la fiecare parcela construibila si care va avea un prospect stradal de 12 m.

Organizarea circulatiei interioare pe fiecare parcela propusa, se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare ale proiectelor (faza DTAC, PT).

4.3. Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici Pentru terenul reglementat functiunea principala propusa este cea rezidentiala -

locuinte cu regim redus de inaltime: - locuinte individuale, de tip insiruit (conf. Li/c_a din "Etapa a 3-a elaborare PUG

Timisoara", revizia 03) pentru Subzona A; - locuinte colective mici (conf. Li/c_b din "Etapa a 3-a elaborare PUG

Timisoara", revizia 03) pentru Subzona B.

Terenul reglementat prin prezenta documentatie va fi compus din trei zone functionale distincte: 1. Zona de locuinte cu regim redus de inaltime (Subzona A si Subzona B)

Conform Regulamentului General de Urbanism 525/1996 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, sunt permise urmatoarele functiuni:

- locuinte individuale de tip insiruit, cu maxim 2 unitati locative pe parcela pentru Subzona A (loturile 2-12); - locuinte colective mici, maxim 6 unitati locative pe parcela pentru Subzona B (loturile 14-19). Pot fi admise:

- servicii cu acces public (de proximitate); - servicii profesionale sau manufacturiere; - invatamant;

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

- mici unitati de comert. cu îndeplinirea condiţiilor de mai jos:

 să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;  activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;  să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;  să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine. Sunt interzise urmatoarele activitati:

- activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; - activităţi de depozitare, comerţ en-gros, antrepozite, depozite de deseuri; - staţii de întreţinere auto; - abatoare, anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor; - panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament, parcuri sau pe clădirile din zonele protejate.

Functiunea dominantă a zonei reglementate va fi cea rezidentiala – locuinte.

2. Zona verde Au fost rezervate doua loturi (lotul 1 si lotul 13) pentru zone verzi amenajate,

avand o suprafata totala minima de 750 mp, adica 5%. Amenajarea acestora poate sa cuprinda:

− zone pentru recreere − zone pentru practicarea activitatilor sportive in aer liber − locuri de joaca pentru copii − zone pentru animale de companie

3. Zona cai de circulatie Conform Regulamentului General de Urbanism, in aceasta zona sunt permise

urmatoarele functiuni: − cai de circulatie, zone verzi, instalatii edilitare.

Incinta fiecarei parcele propuse se va organiza astfel: - zona ocupata cu cladiri de locuinţe; - spaţii verzi de aliniament de-a lungul străzilor, cu rol de protecţie; - zona de acces, circulaţii auto şi pietonale, parcari; - platforme pentru depozitarea recipientelor de colectare a deseurilor menajere.

In elaborarea soluţiei s-a ţinut cont de: - conformatia terenului si ocuparea acestuia cat mai eficienta; - amplasarea terenului fata de vecinatati; - respectarea conditiilor de insorire si orientarea amplasamentului.

Amplasarea constructiilor pe parcela Construcţiile se vor amplasa în interiorul perimetrului denumit limita de

implantare a construcţiilor, care defineşte zona de implantare al construcţiior, conform plansei “03U - Reglementări urbanistice”.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

Limita de implantare a constructiilor este data de: − retragerile fata de aliniamentul stradal

− 5,0 m pentru loturile 2-5, 9-12 si 14-19; − 8,0 m pentru loturile 6, 7, 8);

− retragerea fata de limita posterioara a parcelelor (min. 10,0 m);

− retrageri fata de limita laterala a parcelelor de capat din Subzona A: − H/2* dar nu mai putin de 3,5 m fata de latura de NV a lotului 2; − H/2* dar nu mai putin de 3,5 m fata de latura de SE a lotului 12;

− retrageri fata de limita laterala a parcelelor de capat din Subzona B: − min. 7,5 m fata de latura de NV a lotului 14; − min. 3,0 m fata de latura de SE a lotului 19.

*H/2 – reprezinta o retragere minima fata de limita de proprietate, egala cu jumatate din inaltimea maxima la cornisa, a constructiilor propuse spre aceasta limita.

Regimul de inaltime Pentru terenul studiat se stabileste regimul maxim de inaltime P+1E+M/Ep (vezi

plansa Reglementari urbanistice) sau maxim trei niveluri supraterane.

Modul de utilizare a terenului Pentru amplasamentul studiat se propun urmatorii indici urbanistici:

Procentul maxim de ocupare propus este de 35%. Coeficientul maxim de utilizare a terenului este 0,9.

Posibilitati de mobilare Pentru Subzona A cladirile de locuinte insruite, pot avea maxim 2 unitati locative

pe parcela si pot fi construite in regim maxim P+1E+M/Ep. In plansa nr. 04U – Posibilitati de mobilare este prezentata o varianta de mobilare cu locuinte insiruite.

Pentru Subzona B cladirile de locuinte colective mici pot avea maxim 6 unitati locative pe parcela si pot fi construite in regim maxim P+1E+M/Ep. In plansa nr. 04U – Posibilitati de mobilare este prezentata o varianta de mobilare cu locuinte colective amplasate cuplat.

Accesurile, pietonal si auto, din strada Nicolae Andreescu, se fac prin intermediul strazii propuse de-a lungul parcelei studiate. In plansa nr. 04U – Posibilitati de mobilare este prezentata o varianta pentru circulatiile auto si pietonale, locuri de parcare si zone verzi propuse pentru fiecare parcela.

Detaliile de conformare a cladirilor, structura acestora, inchiderile si finisajele urmeaza a fi stabilite de catre proiectanti în fazele urmatoare ale proiectului.

Propunerea de mobilare urbana are un caracter informativ.

Bilantul teritorial Pentru parcela inscrisa in C.F. nr. 419887, nr. cad. 419887, aflata in proprietatea

societatii TIMIOR COLLANT s.r.l., initiatorul acestui proiect (S teren = 15000 mp), se propune urmatorul bilant teritorial:

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

Bilant teritorial EXISTENT PROPUS

mp % mp %

Suprafata amplasament 15 000 100% 15 000 100%

Zona locuinte cu regim mic de inaltime - - 11 097 73,98%

Zona cai de circulatii, auto si pietonale - strazi

- - 3 153 21,02 %

Zona verde - - 750 5%

Zona locuinte cu regim redus de inaltime PROPUS

mp %

Suprafata zona locuinte cu regim redus de inaltime 11 097 100%

Subzona ocupata cu cladiri (locuinte colective mici si locuinte individuale, insiruite)

3 883,95 max. 35%

Subzona alei, accese auto/ pietonale, locuri de parcare, terase (in interiorul parcelei)

4 438,80 cca. 40%

Subzone verzi, amenajate in aliniament sau in spatiul liber din interiorul parcelei

2 774,25 min. 25%

Pentru fiecare parcela propusa in zona de locuinte cu regim redus de inaltime se propune un procent de minim 25% zona verde, amenajata in aliniament sau in spatiul liber din interiorul fiecarei parcele.

4.4. Dezvoltarea echiparii edilitare Pentru investitia propusa se vor asigura toate utilitatile necesare functionarii

acesteia: bransamente la reteaua de apa, electricitate, gaz, telefonie etc. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului studiat se va realiza pe baza unui

aviz tehnic de racordare emis de catre furnizorul de energie electrica, in urma cererii, inaintata de catre beneficiar acestuia.

Propunerea de alimentare cu energie electrica a obiectivului studiat (conform plansei anexate IE-01 – Propunere alimentare cu energie electrica) in cadrul prezentului PUZ este orientativa, aceasta definitivandu-se in urma eliberarii avizului tehnic de racord, de catre furnizorul de energie electrica.

Conform art. 3.2.2 din I7/2011-Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, pentru consumatorii casnici puterea absorbita se determina astfel: Pa=Pi*Ku*Ks unde: Pi= puterea instalata Ku= factorul de utilizare Ks=factorul de simultaneitate

Conform tab. 3.3 din I7/2011, puterea instalata [kW], pentru o vila cu maxim.5 camere+dependinte, dotata cu receptoare electrocasnice pentru luminat, conservare hrana, audioviz ual, activitati gospodaresti,asigurarea incalzirii fara utilizarea energiei electrice si asigurarea electrica a apei calde si a gatitului este Pi=26kW, iar factorul de

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

utilizare ku=0,65. Din tabelul 3.4 se considera factorul de simultaneitate, pentru 22 locuinte de aprox. 0,46.

Pa1=22locuinte*26kW*0,65*0,46=171,028kW; Conform tab. 3.3 din I7/2011, puterea instalata [kW], pentru un apartament cu 2-

3 camere + dependinte, dotata cu receptoare electrocasnice pentru luminat, conservare hrana, audiovizual, activitati gospodaresti, asigurarea incalzirii fara utilizarea energiei electrice si asigurarea electrica a apei calde si a gatitului este Pi=18kW, iar factorul de utilizare ku=0,55. Din tabelul 3.4-I7/2011, factorul de simultaneitate, pentru 20 locuinte este aprox. 0,48.

Pa2=20 apartamente*18kW*0,55*0,48=95kW; iar pentru 16 apartamente, cf. tab. 3.4 din I7/2011, factorul de simultaneitate este 0,52.

Pa3=16 apartamente*18kW*0,55*0,52=82kW; Rezulta Pa totala=Pa1+Pa2+Pa3=171kW+95kW+82kW=348kW, adica 378kVA. Prin urmare se propune un post de transformare de 400kVA, montat in

anvelopa, amplasat la limita de proprietate a obiectivului. Iluminatul exterior al drumurilor, aleilor si parcarilor se va asigura cu corpuri de

iluminat cu vapori de mercur - sodiu pe stalpi metalici sau beton alimentati prin cabluri subterane.

Alimentarea cu gaz metan se face prin racordare la reteaua de medie presiune existenta, printr-o statie de reglare a presiunii.

Conform Normelor Tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT-DPE-01/2004, retelele de gaze naturale se vor executa de preferinta prin zonele cu spatii verzi.

Solutia de amplasare a retelei de gaze naturale nou proiectata se va stabili impreuna cu Sucursala Timisoara, Sectorul de Distributie a gazelor naturale TRANSGAZ-Timisoara, care va stabili toate conditiile proiectarii, executiei si exploatarii conductelor de gaze naturale existente si propuse.

Lucrari apa-canal 1. Alimentare cu apă Alimentarea cu apă potabila pentru zona studiata se va face de la reteaua

de alimentare cu apa a municipiului Timisoara, existenta pe strada Nicolae

Andreescu. Alimentarea cu apă rece potabilă a cladirilor propuse se va face de la reteaua

existenta Dn 100 mm de pe strada Nicolae Andreescu, prin reteaua stradala propusa PE-HD, PE100, PN10, De.125x7.4 mm pe care sunt prevazuti si 4 hidranti de incendiu Dn 80 mm. Lungimea retelei de apa propusa este: L = 373 m.

Bransamentele propuse ale parcelelor din PUZ vor asigura necesarul de apa potabila al consumatorilor de pe fiecare parcelă. Conductele de apa se vor realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 6, De. 32 mm si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament. De asemenea, la cca 1 m fata de limita de proprietate se va monta cate un camin de apometru pentru masurarea debitului de apa consumat. Lungimea bransamentelor va fi de cca. 6,0 m fiecare, in total 168 m.

Presiunea necesara la bransament este de 1,5 atm. Debitele de apa pentru zona studiata sunt: Q S ZI MED = 26,06 mc/zi = 0,30 l/s

Q S ZI MAX = 33,88 mc/zi = 0,39 l/s

Q S ORAR MAX = 2,82 mc/h = 0,78 l/s Conductele se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

2. Canalizare unitara Canalizarea propusa in zona studiata este unitară şi se va racorda la

reteaua de canalizare a municipiului Timisoara, existenta pe strada Nicolae

Andreescu. Canalizarea propusa pentru a deservi cladirile din PUZ, se va racorda la reteaua

de canalizare de pe strada Nicolae Andreescu, D = 600 cm. Reteaua stradala de canalizare, se va executa din tuburi din PVC–KG cu

diametrul D=315 mm, lungime 358 m si se va amplasa pe strada nou propusa. Racordurile parcelelor la reteaua de canalizare vor functiona gravitational, iar la

limita de proprietate se va monta cate un camin de racord. Racordurile menajere ale parcelelor se vor executa cu tuburi din PVC–KG cu diametrul D=200 mm. Lungimea fiecarui racord este de 7,5 m, lungime totala 210 m si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament.

Apele pluviale se vor colecta doar de pe suprafata drumului de acces si zona parcarilor (S=2.000 m) prin intermediul gurilor de scurgere, urmand a fi evacuate direct in reteaua de canalizare stradală propusă.

Apele pluviale de pe parcele si zona verde se vor infiltra liber sistematizat in teren.

Conductele se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip.

Debitele de apa menajera evacuate in reteaua orasului sunt: Q U ZI MED = 26,06 mc/zi = 0,30 l/s

Q U ZI MAX = 33,88 mc/zi = 0,39 l/s

Q U ORAR MAX = 2,82 mc/h = 0,78 l/s

Debitul pluvial colectat de pe drum este de: Qpl = 19,00 l/s Rezultă debit total de ape menajere si pluviale evacuat este de: QUZ = 19,78 l/s.

4.5. CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra

mediului, conform Anexei nr. 1 a HG 1076/2004

4.5.1.Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, in special, la: a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte

activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de funcţionare, fie in privinta alocarii resurselor

Prin acest Plan Urbanistic Zonal se propune, pe terenul reglementat, amplasarea unor cladiri cu una sau mai multe locuinte (maxim 6), pastrandu-se caracterul intregii zone, locuire cu regim redus de inaltime si functiuni complementare locuirii.

In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice.

Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de realizare a bransamentelor de alimentare cu apa, racord la reteaua de canalizare, alimentare cu energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre o firma specializata.

b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G. Timisoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile

Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a functiunii de locuire dezvoltata in zona.

c.1) Protectia calitatii apelor Lucrarile de alimentare cu apa potabila si canalizare sunt concepute în sensul

incadrarii in limitele admise de Inspectia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 si conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/97.

Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, respectiv canalizare subterana din tuburi din PVC–KG, se elimina posibilitatea infiltratiilor in sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

c.2) Protectia aerului Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare preconizate a se realiza pe

amplasamentul propus nu constituie sursa de poluare asupra calitatii aerului din mediul invecinat. Din procesul tehnologic nu rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti.

c.3) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor Intregul proces tehnologic care se desfasoara cu ocazia realizarii sistemului de

alimentare cu apa si canalizare pentru amplasamentul studiat este conceput in sensul incadrarii in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 si conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele care se vor folosi sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat.

Lucrarea in ansamblu s-a conceput in ideea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus.

Pentru aceasta s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot aerian corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60 dB, masurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

c.4) Protectia impotriva radiatiilor Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiatii,

deci nu necesita luarea de masuri impotriva radiatiilor.

c.5) Protectia solului si subsolului Tehnologia desfasurata pentru lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se

realizeaza in conditiile prevenirii poluarii solului cu exfiltratii de apa uzata, care este vehiculata în special prin instalatiile de canalizare. In acest sens retelele de canalizare s-au prevazut a se executa din conducte din PVC–KG cu diametrul D=315 mm, lungime 358 m si se va amplasa pe strada nou propusa.

Racordurile parcelelor la reteaua de canalizare vor functiona gravitational, iar la limita de proprietate se va monta cate un camin de racord. Racordurile menajere ale parcelelor se vor executa cu tuburi din PVC–KG cu diametrul D=200 mm. Lungimea fiecarui racord este de 7,5 m, lungime totala 210 m si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

Apele pluviale se vor colecta doar de pe suprafata drumului de acces si zona parcarilor (S = 2.000 m) prin intermediul gurilor de scurgere, urmand a fi evacuate direct in reteaua de canalizare stradală propusă.

Apele pluviale de pe parcele si zona verde se vor infiltra liber in terenul sistematizat.

Conductele se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip.

c.6) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Functionarea lucrarilor propuse a se executa, nu pericliteaza si nu intervin in

echilibrul ecosistemelor terestre. Ecosisteme acvatice - nu e cazul.

c.7) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul

prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru lucrarile de alimentare cu apa si canalizare.

Aceste masuri sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

La toate lucrarile propuse se va respecta H.G.101/1997 "Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara", cap. I, art. 5, asigurandu-se zona de protectie sanitara in jurul forajelor care fac parte din frontul de captare a municipiului Timisoara. Nu se prevad alte foraje, pentru alimentarea individuala a acestei zone rezidentiale, care ar putea influenta debitul de captare a forajelor din frontul de captare.

Lucrarile proiectate nu influenteaza asezarile umane. De asemenea, în zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

c.8) Gospodarirea deseurilor Pentru evacuarea gunoiului menajer rezultat se va face contract cu o firma

specalizata pentru transport de deseuri. De la reteaua de canalizare apa uzata este colectata si transportata la canalul

colector. Prin canalul colector apa menajera va fi transportata la canalizarea centralizata a orasului Timisoara si apoi la statia de epurare.

Deseurile solide vor fi colectate si transportate la groapa de gunoi a orasului.

c.9) Gospodarirea substantelor toxice si periculoase In prezentul PUZ este prevazuta zona de locuire (vezi cap. Zonificare functională

- reglementari functiuni admise si interzise), prin urmare nu rezulta deseuri de natura toxica. Atat lucrarile de alimentare cu apa cat si cele de canalizare sunt destinate folosintei umane, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest scop.

Prin respectarea conditiilor de mediu prezentate mai sus (c1-c9), referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere si pluviale, la colectarea si transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier. se creeaza premisele pentru protectia mediului.

Intr-o perspectiva de dezvoltare durabila a mediului construit, in proiectarea si realizarea obiectivelor acestui plan se vor respecta conditiile referitoare la eficienta energetica a cladirilor.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program Pentru a asigura un climat cat mai propice locuirii se propune amenajarea de

spatii verzi in interiorul parcelei intr-o proportie semnificativa. Se vor amenaja spatii verzi in procent de minim 25% din suprafata parcelei.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

Se vor urmari problemele descrise mai sus (c1-c9) e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale

si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor)

In implementarea planului se va respecta legislatia in vigoare iar aspecte legate de managementul deseurilor, protectia calitatii apelor, protectia calitatii aerului si protectia calitatii solului sunt descrise mai sus (c1, c2, c5, c8)

4.5.2.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în

special, la: a) probabilitatea, durata, frecventa şi reversibilitatea efectelor Prin amenajarea spatiilor verzi (plantari de arbori, arbusti si vegetatie joasă),

calitatea mediului natural va fi evident imbogatita. b) natura cumulativa a efectelor nu e cazul c) natura transfrontiera a efectelor nu e cazul d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita

accidentelor) Dezvoltarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului. In timpul realizarii constructiilor dar si in timpul exploatarii cladirii se vor lua toate

masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de protectie a muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta sanatatea umana.

e) marimea şi spatialitatea efectelor (zona geografica şi marimea populatiei potential afectate);

nu e cazul f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural Pe amplasamnetul studiat dar nici in vecinatate nu sunt prezente

elemente naturale speciale sau care fac parte din patrimoniul cultural. (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului nu e cazul (iii) folosirea terenului in mod intensiv Chiar daca prin plan se propune o operatiune de densificare a tesutului

urban, bilantul teritorial propus respecta regulamentele de urbanism (regulamentul general de urbanism, regulamentul local de urbanism aferent PUG Timisoara) si legislatia specifica de urbansim.

Procentul maxim de ocupare a terenului este de 35%, iar coeficientul maxim de utilizare a terenului este 0,9.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international

nu e cazul

4.6. Obiective de utilitate publica Pentru toate lucrarile rutiere propuse si care urmaresc realizarea unor noi trasee

de strazi se impune trecerea suprafetelor de teren afectate de acestea din proprietate privata in domeniu public (vezi plansa 06 - Obiective de utilitate publica).

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

Eliberarea autorizatiilor de constructie se va face cu impunerea masurilor necesare de asigurare a conditiilor juridice pentru finalizarea masurilor de modernizare a circulatiei.

5. CONCLUZII

Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata. La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O176/N/2000.

sef proiect, întocmit, arh. Radu GOLUMBA arh. Silvia CRISAN

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PARCELEI inscrise in C.F. nr. 419887 cu nr. Cad. 419887

I. DISPOZITII GENERALE 1. ROLUL R.L.U. Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. este o documentaţie cu

caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe teritoriul reglementat prin P.U.Z. Normele cuprinse în prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor.

Rolul R.L.U. este de a intari si detalia reglementarile cuprinse in PUZ. Prescriptiile cuprinse in R.L.U. (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intregul teritoriu ce face obiectul P.U.Z.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condiţiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal şi implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială.

Dacă prin prevederile unor documentaţii pentru părţi componente ale amplasamentului reglementat se schimbă concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentaţii, conform prevederilor legale.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei cu caracter general şi cu cea a legislaţiei de apecialitate, relevante pentru activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public.

2. BAZA LEGALA La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z. au

stat in principal: - Legea 350/2001, privind AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI cu modificarile ulterioare si Ord. nr. 233/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia. - H.G. 525/1996 (cu modificarile ulterioare) PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM Au fost consultate: - “Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism”, (indicativ GM-007-2000) aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000, - “Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ GM-010-2000), aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000.

3. DOMENIU DE APLICARE Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprind norme

obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice investitie amplasata in limita terenului reglementat.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A

TERENURILOR 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

art.1 Terenuri agricole din extravilan Nu este cazul.

art.2 Terenuri agricole din intravilan Nu este cazul.

art.3 Suprafete impadurite Nu este cazul.

art.4 Resursele subsolului Nu este cazul.

art.5 Resurse de apa si platforme meteorologice Nu este cazul.

art.6 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Nu este cazul.

art.7 Zone construite protejate Nu este cazul.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA

APARAREA INTERESULUI PUBLIC art.8 Expunerea la riscuri naturale

Nu este cazul. art.9 Expunerea la riscuri tehnologice

Nu este cazul. art.10 Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice

Nu este cazul. art.11 Asigurarea echiparii edilitare

Asigurarea echiparii edilitare se face conform plansei 02ED - Plan de reglementari - lucrari edilitare (parte desenata din P.U.Z.) - corelata cu planul de actiune asumat de Primaria Municipiului Timisoara si dezvoltator.

In vederea asigurarii echiparii tehnico edilitare, autorizarea executarii constructiilor se face in conformitate cu prevederile art. 13 din R.G.U., doar in cazul existentei posibilitatii de racordare la retelele de apa, canalizare si energie electrica, in sistem local, colectiv sau centralizat, existente pe str. Nicolae Andreescu.

Proprietatea asupra retelelor tehnico-edilitare respecta prevederile art. 29 din R.G.U., trecand in proprietatea publica a orasului. art.12 Asigurarea compatibilitatii functiunilor

Conform art. 14 – RGU, autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei, locuire, stabilita prin documentatia de urbanism.

Conditiile de amplasare a constructiilor în functie de destinatia acestora în cadrul zonei studiate sunt prevazute în cap. 6 al prezentului regulament. art.13 Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

Autorizarea constructiilor, atat in Subzona A cat si in Subzona B, se face cu respectarea coeficientilor stabiliti prin prezentul regulament: POT max = 35%

CUT max = 0,9

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

art.14 Orientarea fata de punctele cardinale Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU. Se vor respecta prevederile

Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei, durata minima de insorire a incaperilor va fi de 1 ora si jumatate. art.15 Amplasarea fata de drumurile publice

Conform Art. 18 – R.G.U şi cap. II. 6 al R.L.U. Amplasarea cladirilor se va face cu respectarea zonei rezervate prospectelor stradale delimitate conform planselor desenate din PUZ. art.16 Amplasarea fata de aliniament

Amplasarea cladirilor fata de aliniament (limita dintre domeniul public si cel privat) se va face conform plansei de reglementari urbanistice in interiorul zonei construibile delimitate, cu o retragere de 5,00 m fata de aliniament. art.17 Amplasarea in interiorul parcelei

Se vor respecta toate prevederile art. 24 – R.G.U şi cap. II. 6 al R.L.U. Cladirile se vor amplasa in interiorul limitei de implantare a constructiilor conform plansei de Reglementari urbanistice, cu respectarea normelor de igiena cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii si a Codului Civil.

Locuintele cu maxim 2 unitati locative (Subzona A) pot fi amplasate insiruit, cu calcan pe ambele laturi, respectand urmatoarele retrageri: - fata de aliniamentul stradal

- 5,00 m pentru loturile 2-5, 9-12 si 14-19; - 8,00 m pentru loturile 6, 7, 8);

- fata de limita posterioara − 10,00 m;

- fata de limitele laterale − H/2*, dar nu mai putin de 3,5 m fata de latura de NV a lotului 2; − H/2*, dar nu mai putin de 3,5 m fata de latura de SE a lotului 12.

Locuintele colective mici cu maxim 6 unitati locative pe parcela (Subzona B) pot fi amplasate izolat sau cuplat, respectand urmatoarele retrageri: - fata de aliniamentul stradal

- 5,00 m; - fata de limita posterioara

− 10,00 m; - fata de limitele laterale

− minim 7,5 m fata de latura de NV a lotului 14; − minim 3,0 m fata de latura de SE a lotului 19.

*H/2 – reprezinta o retragere minima fata de limita de proprietate, egala cu jumatate din inaltimea maxima la cornisa, a constructiilor propuse spre aceasta limita.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

art.18 Accese carosabile Conform Art. 25, Anexei 4 - 4.11.3 din R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U. Accesul pe amplasament este asigurat de pe strada Nicolae Andreescu, care

asigura legatura dintre cartierul Freidorf si Piata Iuliu Maniu (Resita), si are un prospect de 16m, cu circulatie auto pe ambele sensuri.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

Accesul locuitorilor la reteaua de transport public este destul de facil, pe strada Nicolae Andreescu circula autobusul E7.

Se propune un sistem de strazi cu circulatie auto, cu rol de permeabilizare, o strada mediana, pe directia SE (preluata din "Etapa a 3-a elaborare PUG Timisoara"- revizia 03) cu dimensiunea de 12 m, si o strada care sa faca legatura intre aceasta si str. Nicolae Andreescu.

Pe latura nord-vestica a lotului 14 o fasie de teren cu latimea de 7,50m va fi afectata de o servitute de trecere pentru parcela invecinata avand nr. cad 438999.

Organizarea circulatiei interioare se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare ale proiectelor ( DTAC, PT). art.19 Accese pietonale

Conform Art. 26- R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U. Se va asigura acces pietonal la fiecare parcela rezultata.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

art.20 Racordarea la retele publice de echipare edilitara existenta Autorizarea executarii constructiilor va fi posibila numai in cazul existentei

posibilitatilor de racord si bransament la retelele existente de apa, canal, energie electrica, gaze naturale existente pe str. Nicolae Andreescu. art.21 Extinderea de retele tehnico-edilitare

Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara se vor suporta de catre investitor in intregime. Toate retelele stradale (apa, energie electrica, gaz, telecomunicatii) se vor realiza subteran. art.22 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico-edilitare

Conform art. 29 din R.G.U.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE CONSTRUCTIILOR

art.23 Inaltimea constructiilor La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere respectarea normativelor

legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. Pentru Subzona A si Subzona B se stabileste regimul maxim de inaltime P+1E+M/Ep. Inaltimea maxima a cladirilor nu va depasii 12,00 m. In cazul cladirilor cu sarpanta inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 8,00 m. art.24 Aspectul exterior al cladirilor

Acoperişurile vor fi cu şarpantă (forme simple, în două sau patru ape, cu pante constante) sau cu terasă. Cornişele vor fi de tip urban. Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei.

Culorile vor fi pastelate, deschise, cu accente saturate, inchise, pe unele elemente constructive. art. 25 Indici de construibilitate

Pentru Subzona A si Subzona B se stabilesc urmatorii indici de constuibilitate: Procentul maxim de ocupare al terenului (P.O.T. maxim admis) = 35% Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T. maxim admis) = 0,9.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI

IMPREJMUIRI

art.26 Parcaje Conform Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. Se va respecta O.M.S. 119/2014. Se va asigura cel putin un loc de parcare pentru fiecare unitate locativa.

art.27 Spatii verzi Conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U. Se vor menţine spaţiile verzi de aliniament de-a lungul străzii, unde acestea

există. Pentru zona reglementata se propune un procent de minim 25% spatii verzi

amenajate in spatiul liber din interiorul fiecarei parcele cu functiune rezidentiala. Loturile 1 si 13 a parcelarii propuse, sunt destinate zonelor verzi amenajate

pentru folosinta comuna cu o suprafata totala minima de 750 mp (5% din suprafata reglementata).

Amenajarea acestor loturi poate sa cuprinda: − zone pentru recreere − zone pentru practicarea activitatilor sportive in aer liber − locuri de joaca pentru copii − zone pentru animale de companie

art.28 Imprejmuiri Conform art. 35 – R.G.U., este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de împrejmuiri: a) împrejmuiri opace, necesare pentru protectia împotriva intruziunilor,

separarea unor servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale; b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii

parcelelor aferente cladirilor si/sau integrerii cladirilor în caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice.

Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si în cazul aspectului exterior al constructiei.

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA 1.1 UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE

art.29 Functiunea dominanta propusa este cea rezidenţială, locuinte cu regim redus de inaltime. Pentru Subzona A - locuinte individuale de tip insiruit, cu maxim 2 unitati locative pe parcela; Loturile propuse pentru aceasta subzona (loturile 2 - 12), avand front stradal de 16m, vor putea fi parcelate in 2 parcele cu front stradal de 8m, suprafata minima a unei parcele fiind de 150mp conform art. 30 din R.G.U. Pentru Subzona B - locuinte colective mici, maxim 6 unitati locative intr-o cladire. art.30 Functiunile complementare admise pentru Subzona A si Subzona B sunt:

- servicii cu acces public (de proximitate) – cabinete medicale; - spaţii verzi amenajate; - accese carosabile, pietonale, parcaje, garaje, reţele tehnico – edilitare şi

construcţii aferente.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR

FUNCTIONALE Subzona A

art.31 Utilizari permise - locuinte individuale, de tip insiruit cu maxim 2 unitati locative; Pot fi admise: - servicii cu acces public (de proximitate) – cabinete medicale; - servicii profesionale sau manufacturiere – birouri, ateliere creatie; - mici unitati de comert – spatii comerciale cu suprafata mai mica de 100mp.

art.32 Interdictii definitive de construire, utilizari interzise: - activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; - activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite; - staţii de întreţinere auto; - ferme agro – zootehnice, abatoare; - anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor; - panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri sau pe clădirile din zonele protejate; - depozite de deşeuri;

Subzona B

art.31 Utilizari permise - clădiri de locuit în sistem colectiv, de mici dimensiuni cu maxim 6 unitati locative Pot fi admise: - servicii cu acces public (de proximitate) – cabinete medicale; - servicii profesionale sau manufacturiere – birouri, ateliere creatie; - mici unitati de comert – spatii comerciale cu suprafata mai mica de 100mp.

art.32 Interdictii definitive de construire, utilizari interzise: - activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; - activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite; - staţii de întreţinere auto; - ferme agro – zootehnice, abatoare; - anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor; - panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri sau pe clădirile din zonele protejate; - depozite de deşeuri;

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA Terenul reglementat nu este impartit in mai multe unitati teritoriale de referinta.

sef proiect, întocmit, arh. Radu GOLUMBA arh. Silvia CRISAN

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 tel./fax. 0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

Atasament: 06.2_studiu_cvartal_functiuni.pdf

s.c. TIMIOR COLLANT s.r.l.

P.U.Z.-Locuinte colective mici in regim de inaltime P+1E+M/Ep str. Nicolae Andreescu, nr. 42, Timisoara

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE MICI, in regim de inaltime P+1E+M/Ep

CF nr. 419887 - nr.cad 419887 Suprafata teren conf. CF= 15000 mp

Timisoara, str Nicolae Andreescu, nr. 42

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 390/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format 420x420

scara:

iul. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N

C.F. 419887

nr. top. 419887

CALE FERATA

CA LE

FE RA

TA

ST R.

NIC . A

ND RE

ES CU

CA RT

IER UL

FR EID

OR F

sp re

Bd . D

AM BO

VIT A

spre CALEA SAGULUI

16, 5 m

12, 5 m

10 m

16 m

12 m

zon a v

erd e

zon a l

oc uin

te co

lec tiv

e m ici

,

(m ax.

6 un

iat i lo

cat ive

pe pa

rce la)

zon a l

oc uin

te ind

ivid ua

le

STUDIU CVARTAL posibila dezvoltare functionala

1:2500

06.2

studiu cvartal 06.2

do
-uso o E

Atasament: Rap_inf_si_consult_publ_N_Andreescu_42.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ db RC N Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2015 — 004779/18.05.2015 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ- „LOCUINTE COLECTIVE MICI, MAX. 6 UNITATI PE PARCELA”; - Amplasament: STR. NICOLAE ANDREESCU NR. 42, Timişoara; - Beneficiar: SC TIMIOR COLLANT SRL; - Proiectant: SC STUDIO ARCA SRL; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism și afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 07.04.2015 - 05.05.2015. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din HC.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin HC.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - str. Nicolae Andreescu nr. 36, 34, 36 A, 36 B, 44, 46, 48, 50, 52 B, 52A/1, 52A72, 52, 54, 56, 58A, 58B; - str. Daniel Constantin nr. 3, 3A, 5, SA, 7, 7/a,9, 11, 13, 13B, 15-17, 19,21, 23,25,27 - str. Aurel Buteanu nr.2, 4, 6, 8. - str. Ilie Gropşeanu nr. 1B, 30, 32, 34, 40, 40a Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ, a fost consultată de o persoana. Nu s-au formulat obiecţii. La intalnirea cu proiectantul S.C. STUDIO ARCA S.R.L., organizata in data de 21.04.2015, intre orele 15,00 — 16,00, la sediul Primăriei municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului. Nu s-au formulat obiectii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE COLECTIVE MICI, MAX. 6

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 2-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UNITĂȚI PE PARCELĂ”, str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECŢ SEF Ciprian Silviu CADARIU | ŞEF BIROU CONSILIER Gabriga GHI AN Liliana IOVAN 4/ E Red — LI. -2 ex