keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 88/01.03.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale", Str. Dr. Gr. T. Popa nr. 22 (fosta str. Campina), Timisoara

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 88/01.03.2016
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale", Str. Dr. Gr. T. Popa nr. 22 (fosta str. Campina), Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2016-000415/26.01.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 04/20.03.2014, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 27/15.10.2015;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 9 din 12.02.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Parcelare teren si construire locuinte individuale", Str. Dr. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 22, Timisoara, având ca beneficiar pe VARZARIU DANIEL NORBERT, întocmit conform Proiectului nr. 363/2014, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: POT max = 35 %; CUT max = 0.9, regimul max de înălţime de S/D+P+1E+M/Er, H max. cornisa = 9 m, H max = 10.50 m conform Avizului A.A.C. Romana, nr. 26932/634/17.11.2015, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari - conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2014-003634/10.07.2014, spaţii verzi de min 6.75 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 9 din 12.02.2015.

Art.3:Prezentul Plan Urbanistic "Parcelare teren si construire locuinte individuale", Str. Dr. Gr. T. Popa nr. 22, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Art. 4 :Terenul studiat în suprafaţă totală de 5.346 mp, - este inscris in C.F. 415334, nr. top 415334, curti, constructii - teren intravilan, fiind proprietatea beneficiarului VARZARIU DANIEL- NORBERT.

Art.5: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni domeniu public.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Parcelare teren si construire locuinte individuale", Str. Dr. Grigore T. Popa nr. 22 (fosta str. Campina), Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 01_INCADRARE.pdf

VARZARIU DANIEL-NORBERT

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.22,Timisoara

PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

CF nr. 415334 - nr.cad 415334 Suprafata teren conf. CF= 5346 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. 22

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 363/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

INCADRARE IN TERITORIU

INCADRARE IN PUG

01.aincadrare in teritoriu

amplasamentul studiat

LEGENDA : ZONA STUDIATA ARTERE AUTO PRINCIPALE ARTERE AUTO DE LEGATURA ARTERE AUTO PROPUSE

01.a

-

c a

l e a

A R

A D

U L

U I

c a l e a TO R

O N

TA LU

LU I

c a

le a

L IP

O V

E Is t

r . GR

. A LE

XA ND

RE SC

U

s t r . DR . GRIGORE T . POPA

st r . ARMONIEI

amplasamentul studiat

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN PUGPLAN DE INCADRARE IN TERITORIU

Zona de locuinte si functiuni complementare, P - P+2 (conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 105/2012)

us oo E

Atasament: memoriu_tehnic+RLU_rev1.pdf

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

nr. Inreg. .... / .................

FOAIE DE CAPAT

Denumire lucrare: P.U.Z. - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

Faza: PLAN URBANISTIC ZONAL

Amplasament: Timisoara, str. Dr. Grigore T. Popa, nr. 22

Beneficiar: VARZARIU Daniel - Norbert

Proiectant general: s.c. studio arca s.r.l.

Nr. pr. : 363 / 2014

Proiectant urbanism: s.c. studio arca s.r.l.

Proiectant lucrari edilitare: s.c. PROWASSER s.r.l.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

BORDEROU PIESE SCRISE

01. FOAIE DE CAPAT

02. BORDEROU

03. MEMORIU DE PREZENTARE

04. ANEXE - Certificat de urbanism - Extrase C.F. - Aviz Prealabil de Oportunitate - Plan parcelar cu viza OCPI - Studiu Geotehnic - Raportul informarii si consultarii publicului - Aviz CTATU - Aviz unic - Aviz tehnic Aquatim - Aviz Directia de sanatate publica a judetului Timis - Aviz APM Timis - Aviz de securitate la incendiu - Aviz de protectie civila - Aviz Comisia de Circulatie - Aviz de principiu Directia Tehnica (Municipiul Timisoara) - Aviz de principiu Mediu Urban (Municipiul Timisoara) - Aviz Statul Major General - Aviz AACR - Adresa Serviciul Fond Funciar (Municipiul Timisoara) - Adresa Serviciul Juridic (Municipiul Timisoara) - Adresa Birou Evidenta Patrimoniului (Municipiul Timisoara)

BORDEROU PIESE DESENATE

pl. nr. 01.U INCADRARE IN TERITORIU INCADRARE IN PUG

pl. nr. 02.U STUDIU CVARTAL 1:3000

pl. nr. 03.U ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 1:1500

pl. nr. 04.U REGLEMENTARI URBANISTICE 1:1000

pl. nr. 05.U POSIBILITATI DE MOBILARE 1:1000

pl. nr. 06.U CIRCULATIA TERENURILOR 1:1000

întocmit, arh. Silvia CRISAN

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

MEMORIU TEHNIC

1. INTRODUCERE

1.1 Date de recunoastere a documentatiei: Denumire lucrare:

Amplasament:

Beneficiar:

Proiectant general:

Faza de proiectare:

Data elaborării:

P.U.Z. – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

- Timisoara, str. Dr. Grigore T. Popa, nr. 22

- VARZARIU Daniel - Norbert

- s.c. studio arca s.r.l., Timişoara, str. Memorandului nr. 93

- PLAN URBANISTIC ZONAL

- octombrie 2015

1.2. Obiectivul lucrării Solicitari ale temei program

Prin tema de proiectare s-a solicitat proiectantului, de catre beneficiar, amplasarea unor cladiri cu functiunea de locuinte individuale pe terenul studiat. Amplasamentul se afla in intravilanul orasului Timisoara, in zona de Nord, cu acces de pe str. Dr. Grigore T. Popa.

Prezenta documentatie, Plan Urbanistic Zonal, stabileste conditiile tehnice privind modul de utilizare functionala, modul de ocupare a terenului, regimul de inaltime si accesele pe parcela.

Prin Certificatul de Urbanism, emis de Primaria Municipiului Timişoara, s-a solicitat investitorului elaborarea prezentului PUZ si supunerea aprobarii acestuia Consiliului Local, înaintea procedurii pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire pentru obiectivele enuntate anterior.

Prevederi ale programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata

Plan Urbanistic General al Municipiului Timişoara: - Conform P.U.G. aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 105/2012

Timisoara, terenul are ca destinatie functiunea de locuinte si functiuni complementare, cu regim de inaltime P – P+2E si face parte din unitatea teritoriala UTR 22.

- Masterplanul Timisoarei prevede in cadrul POLITICII 6 – marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

- Conform avizului de oportunitate nr. 04/20.03.2014 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara s-a considerat oportuna elaborarea documentatiei de tip PUZ.

1.3. Surse documentare Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z. Pentru intocmirea acestui Plan Urbanistic Zonal s-au strans date si informatii din

diverse surse: - P.U.G. aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 Timisoara - Masterplan – CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA, aprobat in

ian/2012; - Relulamentul Local aferent "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre

avizare – Etapa a 3-a elaborare PUG Timisoara", aprobate prin HCL nr. 428/ 30.07.2013.

- Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 411/2011; - Studiul geo; - Ridicarea topografica realizata in sistem STEREO 70.

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z. In timpul elaborarii documentatiei s-au solicitat avize de la toti detinatorii de retele

care pot afecta amplasamentul (vezi Aviz unic anexat).

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evolutia zonei Amplasamentul cuprins in perimetrul reglementat este situat într-o zonă cu

densitate redusa, dar aflată in continua dezvoltare. Evolutia urbana recenta a dus la formarea unor zone densificate amplasate in

interiorul cvartalului. Operatiunile de densificare au dezvoltat o retea de drumuri care permeabilizeaza cvartalul cuprins intre strazile Gr. T. Popa (spre Sud), strada Armoniei (spre Nord), inelul IV (spre Vest), Calea Lipovei (spre Est).

2.2. Incadrarea in localitate Zona studiata este amplasata in teritoriul administrativ al municipiului Timisoara,

in zona nordica, in apropierea Inelului IV, intre Calea Lipovei si Calea Aradului. Delimitarea si incadrarea zonei studiate si reglementate este conform planselor

anexate in partea desenata.

2.3. Descrierea amplasamentului Parcela cu nr. cad. 415334, se află în proprietatea privată a domnului Varzariu

Daniel- Norbert, beneficiarul acestui proiect. Amplasamentul studiat face parte dintr-un cvartal in care sunt prezente:

- zone cu densitate redusa cu functiune predominant rezidentiala, cu locuinte individuale in regim maxim de inaltime P-P+2E; - zone densificate cu imobile de locuinte colective in special in apropierea Inelului IV; - zone cu alte functiuni decat cea rezidentiala, complementare locuirii.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

2.4. Elemente ale cadrului natural Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale

cadrului natural. Nu există vegetatie (copaci, pomi) ce necesită a fi păstrate sau protejate. Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea

generala asigurata. Date generale Amplasamentul face parte din punct de vedere geomorfologic din Campia

Banatului. Zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare care au dus la transportarea si depunerea de particole fine provenite din dezagregarea rocilor de baza.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare reprezentate printr-un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la 1400-1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfalii.

Din punct de vedere al seismicității conform codului de proiectare seismica P100- 1/2006 conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prinvalorile perioadei de colt Tc = 0,7 sec., a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului ?o = 3, a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona Banat fig. 3.4 si acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,16 g.

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin:

temperatura aerului: - media lunara maxima: + 21-22 oC in iulie, august - media lunara minima: - 1-2 oC in ianuarie - maxima absoluta: + 40 oC in 16.08.1952 - minima absoluta: - 29,2 oC in 13.02.1935

precipitatii: - media lunara maxima: 70-80mm - media anuala: 600-700mm - cantitatea maxima in 24h: 100 mm in 01.06.1915

vantul: directii predominante: Nord-Sud 16% si Est-Vest 13%

2.5. Circulatia Circulatia auto se desfasoara pe str. Grigore T. Popa. Se propune preluarea strazilor cu circulatie auto din studii de urbanism elaborate

anterior: strada care face legatura dintre Inelul IV si calea Lipovei (prospect stradal larg – 16,00m) si strada Martir Constantin Ranceanu, care face legatura dintre str. Grigore T. Popa si strada mediana mentionata mai sus (prospect stradal – 12,00m). In prezent accesul pe terenul studiat este asigurat de pe strada Grigore T. Popa.

2.6. Ocuparea terenurilor Cvartalul din care face parte amplasamentul reglementat este ocupat de parcele

cu locuinte individuale, locuinte tip insiruit (la est) si locuinte colective cu accese din

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

strazile perimetrale, servicii, comert, obiective industriale si parcele cu destinatie speciala - Unitatea Militara .

Evolutia urbana recenta a dus la formarea unor zone densificate si a unor cartiere noi de locuinte.

2.7. Echipare edilitara – situatia existenta 2.7.1. Retele apa-canal – situatia existenta În zona studiata exista reţele de alimentare cu apă şi canalizare, figurate pe planul

de lucrari edilitare, conform avizului de amplasament emis de SC AQUATIM SA: - retea de apă: - str. Grigore T. Popa – ø 325 mm;

- str. M. Constantin Vilceanu - ø 125 mm; - retea de canalizare: - str. Grigore T. Popa - ov. 30/45 cm;

- str. M. Constantin Vilceanu - ø 400 mm

2.7.2. Retele de energie electrica – situatia existenta Conform avizului eliberat de S.C. Enel Distributie Banat S.A. în zona studiată

există reţele electrice, care nu afectează amplasamentul. Conform aviz de amplasament favorabil, eliberat de catre S.C. Enel Distributie

Banat S.A., in zona obiectivului ce se va dezvolta exista retea electrica de distributie si obiectivul propus pentru dezvoltare poate fi racordat la reteaua existenta.

Conform aviz tehnic favorabil, eliberat de ROMTELECOM S.A. Unitatea Regionala Timis, obiectivul poate fi racordat la reteaua de telecomunicatii dupa stabilirea exacta a traseelor ce se va stabili prin sondaje executate inaintea inceperii lucrarilor propriu-zise.

2.7.3. Retele de gaze naturale – situatia existenta Conform avizului E-ON Gaz Distributie, Regiunea Vest retele de alimentare cu

gaze naturale de presiune medie si redusa nu afecteaza amplasamentul.

2.7.4. Retele de incalzire centralizata – situatia existenta Conform avizului de amplasament S.C. COLTERM S.A. retelele termice si de apa

rece nu afecteaza amplasamentul.

2.8. Probleme de mediu Zona din care face parte amplasamentul studiat este lipsita de factori majori de

poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului.

Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. – privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de locuire si functiuni complementare locuirii (cai de acces si comunicatii, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) – zona se va transforma din mediu natural (partial) in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

2.9. Disfunctionalitati Deoarece in ultimii ani s-au dezvoltat in zona si alte investitii imobiliare exista

riscul ca acestea sa nu genereze o zona coerenta din punct de vedere urban (relatii corecte si coerente intre zonele construite, asigurarea utilitatilor edilitare etc.).

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

2.10. Opțiuni ale populației Propunerea facută se înscrie în dezvoltarea urbanistică a întregii zone – spre

zona rezidentiala cu functiuni complementare. Aspectul și funcționarea întregii zone se vor îmbunătăți odată cu realizarea obiectivului propus (crearea de noi spații locative, reorganizarea circulațiilor auto și pietonale, cu zone verzi etc.).

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare - Elemente de tema Se propune parcelarea terenului studiat, in vederea construirii unor locuinte. Se

vor asigura accese auto si pietonale, parcari, zone verzi pe parcele. Spre drumul propus a se dezvolta pe directia Nord-Sud, cu prospect de 12,00m,

se propune un regim de inaltime de maxim S/D+P+1E+M(Er), cu parcelele orientate spre strada respectiva. Parcela amplasata pe strada Gr. T. Popa va avea un regim de inaltime de maxim S/D+P+1E+M(Er) si se va orienta spre aceasta strada.

In incinta se vor amenaja accese, drumuri de incinta si parcari, spatii verzi. Accesul principal pe sit se va realiza de pe str. Grigore T. Popa.

3.2. Prevederi din PUG În P.U.G. Timișoara, zona studiată se încadrează ca zonă pentru locuințe și

funcțiuni complementare (P – P+2E).

3.3. Valorificarea cadrului natural Prin P.U.Z. se propune o zona rezidentiala cu regim de inaltime de maxim

S/D+P+1E+M(Er) si asigurarea unui sistem de circulatii auto si pietonale care sa asigure accesele pe loturi si in perspectiva legaturii intre strazile care marginesc cvartalul: strada Grigore T. Popa, strada Armoniei, Calea Aradului, Inelul IV, Calea Lipovei.

Investitia propusa se inscrie in caracterul urbanistic al zonei si va contribui la ridicarea calitatii intregului amplasament.

3.4. Modernizarea circulatiei Accesul pe parcela se realizeaza din strada Grigore T. Popa. Prin operatiunile de

densificare dezvoltate in zone din proximitate s-a propus un sistem de strazi cu rol de permeabilizare a intregului cvartal: - o strada mediana pe direcția Est-Vest, pentru a face legatura dintre Inelul IV si Calea Lipovei (16,00 m lățime) – limiteaza situl studiat la Nord. - strada Martir Constantin Ranceanu, preluata din documentatii aprobate anterior, care asigura accesul parcelelor noi si care limiteaza situl studiat spre Est.

Terenul afectat de trasarea strazilor propuse urmeaza a trece in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara.

Organizarea circulatiei interioare se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare ale proiectelor (faza DTAC, PT). Fiecare parcela va avea acces din strazi aflate in domeniul public.

3.5. Zonificare functionala- reglementari, regim de inaltime, indici urbanistici Se propune parcelarea zonei rezidentiale in 12 loturi,lotul 12 fiind destinat zonei

verzi.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

Pentru terenul reglementat se propune urmatoarea zonificare functionala: - zona rezidentiala (lot 1-11), locuinte cu regim de inaltime maxim

S/D+P+1E+M(Er), cu spatii verzi, circulatii si locuri de parcare pe parcela; - zona verde (lot 12); - zona cai de circulatie – strazi.

1. Zona pentru locuinte (lot1 -11) Conform Regulamentului Local de Urbanism, aferent P.U.G. Timisoara si

Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ sunt permise urmatoarele functiuni: - locuinte individuale sau maxim doua apartamente pe parcela; - conversia locuintelor in alte functiuni (complementare locuirii) ce nu deranjeaza zona de locuit; - functiuni complementare, dotari pentru zona de locuit: comert, alimentatie publica, servicii, administratie, invatamant, sanatate, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii, stationare autovehicule, instalatii tehnico – edilitare necesare zonei - birouri, sedii societati comerciale etc. - retele tehnico - edilitare si constructii aferente. și sunt interzise următoarele activități: - activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; - activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite; - stații de întreținere auto; - ferme agro – zootehnice, abatoare; - anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor; - panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri sau pe clădirile din zonele protejate; - depozite de deșeuri; - este interzisă amplasarea oricărei construcții în interiorul perimetrului de protecție al forajelor de apă.

Funcţiunea dominantă a zonei reglementate va fi cea rezidentiala – locuinte S/D+P+1E+M(Er).

2. Zona verde (lot 12) Va avea cca. 210 mp (5% din suprafata zonei rezidentiale). Se va amenaja ca

spatiu verde sau locuri de joaca pentru copii.

3. Zona cai de circulatie Conform Regulamentului Local de Urbanism, aferent P.U.G. Timisoara si

Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, in zona sunt permise urmatoarele functiuni: cai de circulatie, zona verde, instalatii edilitare.

Pe fiecare parcela se vor organiza: - zona ocupata cu cladiri; - amenajari exterioare: spaţii verzi, alei, terase; - zona de acces si parcare. În elaborarea soluţiei s-a ţinut cont de: - conformația parcelei (dezvoltată pe direcția N-S), cu acces de pe str. Gr. T. Popa; - generarea traseelor de străzi preluate din documentații de urbanism aprobate anterior; - ocuparea cât mai eficientă a parcelei; - respectarea condițiilor de însorire și orientare a amplasamentului.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

Amplasarea construcțiilor pe parcelă Construcţiile se vor amplasa în interiorul perimetrului limitei de implantare a

construcţiilor care defineşte zona de implantare al construcţiior, conform plansei “Reglementări urbanistice”.

Limita zonei de implantare a cladirilor se distanteaza la: - 2,50 m fata de limita de proprietate, inspre strada Martir Constantin Vilceanu; - 4,40 m fata de limita de proprietate, inspre strada Gr. T. Popa; - 6,00 m fata de limita din spatele parcelei.

Regimul de inaltime Pentru terenul studiat se stabileste regimul maxim de inaltime S/D+P+1E+M(Er)

(vezi plansa Reglementari urbanistice).

Modul de utilizare a terenului Pentru terenul studiat se propun urmatorii indici urbanistici:

Procentul maxim de ocupare a terenului propus este de 35%. Coeficientul maxim de utilizare a terenului propus este 0,9.

Posibilitati de mobilare Dupa trasarea strazilor propuse, terenul studiat va fi parcelat în 11 loturi, pe care

se vor amplasa locuinte individuale (max. 2 apartamente/ parcela, conform PUG) si un lot pentru zona verde.

Cladirile de locuinte sunt construite in regim S(D)+P+1E+M(Er). 10 dintre loturile propuse au acces pietonal si auto de pe strada Martir Constantin

Vilceanu, iar una dintre ele are acces dinspre strada Gr. T. Popa. Accesurile auto sunt cuplate doua cate doua pentru a evita fragmentarea zonei verzi de aliniament care margineste carosabilul.

Structura, inchiderile si finisajele urmeaza a fi stabilite de catre proiectanti în fazele urmatoare ale proiectului.

Propunerea de mobilare urbana are un caracter informativ.

Bilantul teritorial Pentru terenul studiat (S total = 5.346 mp) aflat in proprietatea privata a

beneficiarului acestui proiect Varzaru Daniel-Norbert, cu nr. top. 2088-2089/2 si nr. top. 2088-2089/1 (CF nr. 415334si CF nr. 415334), se propune urmatorul bilant teritorial:

Bilant teritorial EXISTENT PROPUS

mp % mp %

Suprafata amplasament 5 346 100% 5 346 100%

Zona rezidentiala - - 3 767,0 70,5%

Zona cai de circulatie - carosabil si trotuare - - 1 086,0 20,3%

Zona spatii verzi (min. 6,75%) - - 493,0 9,2%

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

Zona rezidentiala PROPUS

mp %

Suprafata zona cu locuinte 3 767,0 100%

Subzona ocupata cu cladiri (locuinte) 1 318,5 max. 35%

Subzona alei, accese auto/ pietonale, loc de parcare, terasa, amenajari peisagere (in interiorul parcelei)

941,7 cca. 25%

Subzone verzi, amenajate in aliniament sau in spatiul liber din interiorul parcelei

1 506,8 min. 40%

Pentru zona de locuinte se propune un procent de minim 40% zona verde, amenajata in aliniament sau in spatiul liber din interiorul fiecarei parcele.

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare Pentru zona reglementata se vor asigura toate utilitatile necesare: racordul la

reteaua de canalizare, bransamente la reteaua de apa stradala din dreptul amplasamentului, electricitate, gaz, telefonie etc.)

Retelele de alimentare cu energie electrica, cat si cele de distributie de joasa tensiune 0,4kV se vor executa in cabluri subterane in sapatura (profile de sant tipizate).

Iluminatul exterior al drumurilor, aleilor si parcarilor se va asigura cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur - sodiu pe stalpi metalici sau beton alimentati prin cabluri subterane.

Alimentarea cu gaz metan se face prin racordare la reteaua de medie presiune existenta, printr-o statie de reglare a presiunii.

Conform Normelor Tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT-DPE-01/2004, retelele de gaze naturale se vor executa de preferinta prin zonele cu spatii verzi.

Solutia de amplasare a retelei de gaze naturale nou proiectata se va stabili impreuna cu Sucursala Timisoara, Sectorul de Distributie a gazelor naturale TRANSGAZ-Timisoara, care va stabili toate conditiile proiectarii, executiei si exploatarii conductelor de gaze naturale existente si propuse.

Lucrari apa-canal 1. Alimentare cu apă Alimentarea cu apă potabila, pentru zona studiata, se va face de la reteaua de

alimentare cu apa a municipiului Timisoara, existenta pe strada Martir Constantin Vilceanu.

Alimentarea cu apă rece potabilă a cladirilor propuse se va face prin bransamente individuale legate la reteaua de apă stradală existenta, PE-HD, De. 125 mm.

Bransamentele propuse vor asigura necesarul de apa potabila. Conductele de apa se vor realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 6, De. 32 mm si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament. Conductele se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. De asemenea, la cca 1 m fata de limita de proprietate se vor monta apometre individuale pentru fiecare cladire pentru masurarea debitului de apa consumat. Lungimea bransamentului va fi de cca 8,5 m.

Debitul de apa pentru zona studiata este: Qapa rece= 7,23 mc/h = 2,01 l/s

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

2. Canalizarea menajera Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la reteaua de

canalizare a municipiului Timisoara, existenta pe strada Martir Constantin Vilceanu. Canalizarea propusa pentru a deservi cladirile propuse se va racorda la reteaua

de canalizare de pe strada Martir Constantin Vilceanu, D=400 mm. Fiecare parcela va avea propriul racord de canalizare, care se va executa din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=160 mm si se va amplasa in zona de acces pe parcela. Canalizarea propusa va functiona gravitational. Pe fiecare conducta de racord se va monta un camin de racord. Lungimea fiecarui racord va fi de cca 6,5 m.

Debitul de apa menajera evacuat in reteaua orasului este: Qapa uzata= 5,25 l/s

3. Canalizare pluvială Suprafata totală a zonei studiate este de 5.346 mp, iar apele pluviale se vor

colecta de pe suprafata acoperisurilor si a zonelor betonate (S=2 384,2 m), urmand a fi evacuate in bazine de retentie proprii fiecarei parcele. De aici, apele pluviale vor fi folosite pentru stropirea si intretinerea spatiilor verzi aferente fiecarei parcele.

Apele pluviale cazute in zona verde se vor infiltra liber sistematizat in teren. Debitul pluvial colectat pentru fiecare parcela va fi: Qpl = 3,33 l/s. Volumul fiecarui bazin de retentie este: V= 3,6 mc.

3.7. CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului, conform Anexei nr. 1 a HG 1076/2004

3.7.1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, in special, la: a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte

activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de funcţionare, fie in privinta alocarii resurselor

Prin PUZ se propune pe amplasamentul studiat dezvoltarea unei zone rezidentiale, pastrandu-se caracterul intregii zone, locuire si functiuni complementare locuirii.

In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice.

Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de realizare a bransamentelor de alimentare cu apa, racord la reteaua de canalizare, alimentare cu energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre Retim.

b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

In propunerea de dezvoltare a sistemului de circulatii, in scopul densificarii si permeabilizarii cvartalului din care face parte amplasamentul, s-a tinut cont de prevederile PUG dar si a planurilor urbanistice aprobate care au dezvoltat partial zone aflate in vecinatate.

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G. Timisoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa..

c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a functiunii de locuire dezvoltata in zona.

c1. Protectia calitatii apelor Lucrarile de alimentare cu apa potabila si canalizare sunt concepute în sensul

incadrarii in limitele admise de Inspectia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 si conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/97.

Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, respectiv canalizare subterana din tuburi de polietilena de inalta densitate PE-HD se elimina posibilitatea exfiltratiilor in sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

c2. Protectia aerului Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare preconizate a se realiza pe

amplasamentul propus nu constituie sursa de poluare asupra calitatii aerului din mediul invecinat. Din procesul tehnologic nu rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti.

c3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor Intregul proces tehnologic care se desfasoara cu ocazia realizarii sistemului de

alimentare cu apa si canalizare pentru zona de locuinte propusă este conceput in sensul incadrarii in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 si conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevazute sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat.

Lucrarea in ansamblu s-a conceput in ideea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus.

Pentru aceasta s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot aerian corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60 dB., masurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

c4. Protectia impotriva radiatiilor Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiatii,

deci nu necesita luarea de masuri impotriva radiatiilor. c5. Protectia solului si subsolului Tehnologia desfasurata pentru lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se

realizeaza in conditiile prevenirii poluarii solului cu exfiltratii de apa uzata, care este vehiculata în special prin instalatiile de canalizare. In acest sens retelele de canalizare s-au prevazut a se executa din conducte din PE-HD.

c6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Functionarea lucrarilor propuse a se executa, nu pericliteaza si nu intervin in

echilibrul ecosistemelor terestre. Ecosisteme acvatice - nu e cazul. c7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul

prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru lucrarile de alimentare cu apa si canalizare.

Aceste masuri sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

La toate lucrarile propuse se va respecta H.G.101/1997 "Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara", cap. I, art. 5, asigurandu-se zona de protectie sanitara in jurul forajelor care fac parte din frontul de captare a municipiului

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

Timisoara. Nu se prevad alte foraje, pentru alimentarea individuala a acestei zone rezidentiale, care ar putea influenta debitul de captare a forajelor din frontul de captare.

Lucrarile proiectate nu influenteaza asezarile umane. De asemenea, în zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

c8. Gospodarirea deseurilor Pentru evacuarea gunoiului menajer rezultat se va face contract cu Retim. Din procesul tehnologic privind alimentarea cu apa nu rezulta deseuri care ar

necesita o gospodarire speciala. De la reteaua de canalizare apa uzata este colectata si transportata la canalul

colector. Prin canalul colector apa menajera va fi transportata la canalizarea centralizata a orasului Timisoara si apoi la statia de epurare.

Deseurile solide vor fi colectate si transportate la groapa de gunoi a orasului. c9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase In prezentul PUZ este prevazuta zona de locuinte (vezi cap. Zonificare

functională - reglementari functiuni admise si interzise), prin urmare nu rezulta deseuri de natura toxica. Atat lucrarile de alimentare cu apa cat si cele de canalizare sunt destinate folosintei umane, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest scop.

Prin respectarea conditiilor de mediu prezentate mai sus (c1-c9), referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere si pluviale, la colectarea si transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier. se creeaza premisele pentru protectia mediului.

Intr-o perspectiva de dezvoltare durabila a mediului construit, in proiectarea si realizarea obiectivelor acestui plan se vor respecta conditiile referitoare la eficienta energetica a cladirilor.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program Prin prezentul PUZ se propune transformarea amplasamentului dintr-un mediu

natural intr-unul antropic. Pentru a asigura un climat cat mai propice locuirii se pronune amenajarea de

spatii verzi de aliniament dar si in interiorul parcelelor intr-o proportie semnificativa. In zona rezidentiala, pe fiecare parcela, se vor amenaja spatii verzi in procent de

minim 40% din suprafata parcelelor. Se vor urmari problemele descrise mai sus (c1-c9) e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale

si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor)

In implementarea planului se va respecta legislatia in vigoare iar aspecte legate de managementul deseurilor, protectia calitatii apelor, protectia calitatii aerului si protectia calitatii solului sunt descrise mai sus (c1, c2, c5, c8)

3.7.2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecventa şi reversibilitatea efectelor Prin transformarea sa in mediul antropic (teren construibil) flora si fauna vor

suferi eventuale diminuari in timpul realizarii lucrarilor. Ulterior, prin amenajarea spatiilor verzi (plantari de arbori, arbusti si vegetatie

joasă), calitatea mediului natural va fi evident imbogatita. b) natura cumulativa a efectelor nu e cazul c) natura transfrontiera a efectelor

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

nu e cazul d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita

accidentelor) Dezvoltarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului. In timpul realizarii constructiilor dar si in timpul exploatarii cladirilor se vor lua

toate masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de protectie a muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta sanatatea umana.

e) marimea şi spatialitatea efectelor (zona geografica şi marimea populatiei potential afectate);

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural Pe amplasamnetul studiat dar nici in vecinatate nu sunt prezente

elemente naturale speciale sau care fac parte din patrimoniul cultural. (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului nu e cazul (iii) folosirea terenului in mod intensiv Chiar daca prin plan se propune o operatiune de densificare a tesutului

urban, bilantul teritorial propus respecta regulamentele de urbanism (Regulamentul General de Urbanism, Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Timisoara) si legislatia specifica de urbansim. Procentul maxim de ocupare a terenului este de 35%, iar coeficientul maxim de utilizare a terenului este 0,9.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international

nu e cazul

3.8. Obiective de utilitate publica Pentru toate lucrarile rutiere propuse si care urmaresc realizarea unor noi trasee

de strazi se impune trecerea suprafetelor de teren afectate din proprietate privata in propriete publica (vezi plansa Proprietatea asupra terenurilor).

Eliberarea autorizatiilor de constructie se va face cu impunerea masurilor necesare de asigurare a conditiilor juridice pentru finalizarea masurilor de modernizare a circulatiei.

4. CONCLUZII Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de

construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata.

La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O176/N/2000.

intocmit, sef proiect, arh. Silvia CRISAN arh. Radu Golumba

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent parcelei inscrise in C.F. nr. 415334 cu nr. Cad. 415334

I. DISPOZITII GENERALE 1. ROLUL R.L.U.

Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe teritoriul reglementat prin P.U.Z.

Normele cuprinse în prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor.

Rolul R.L.U. este de a intari si detalia reglementarile cuprinse in PUZ. Prescriptiile cuprinse in R.L.U. (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intregul teritoriu ce face obiectul P.U.Z.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condiţiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal şi implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială.

Dacă prin prevederile unor documentaţii pentru părţi componente ale amplasamentului reglementat se schimbă concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentaţii, conform prevederilor legale.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei cu caracter general şi cu cea a legislaţiei de apecialitate, relevante pentru activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public.

2. BAZA LEGALA

La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z. au stat in principal: - Legea 350/2001, privind AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI cu modificarile ulterioare - H.G. 525/1996 (cu modificarile ulterioare) PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM Au fost consultate: - “Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism”, (indicativ GM-007-2000) aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000, - “Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ GM-010-2000), aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

3. DOMENIU DE APLICARE

P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice investitie amplasata in limita terenului reglementat.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

art.1 Terenuri agricole din extravilan Nu este cazul.

art.2 Terenuri agricole din intravilan Nu este cazul.

art.3 Suprafete impadurite Nu este cazul.

art.4 Resursele subsolului Nu este cazul.

art.5 Resurse de apa si platforme meteorologice Nu este cazul.

art.6 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Nu este cazul.

art.7 Zone construite protejate Nu este cazul.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

art.8 Expunerea la riscuri naturale Nu este cazul.

art.9 Expunerea la riscuri tehnologice Nu este cazul.

art.10 Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice Nu este cazul.

art.11 Asigurarea echiparii edilitare Asigurarea echiparii edilitare se face conform Plan de reglementari - lucrari

edilitare (parte desenata din P.U.Z.). In vederea asigurarii echiparii tehnico edilitare, autorizarea executarii constructiilor

se face in conformitate cu prevederile art. 13 din R.G.U. Proprietatea asupra retelelor tehnico-edilitare respecta prevederile art. 29 din

R.G.U. art.12 Asigurarea compatibilitatii functiunilor

Conform art. 14 – RGU, autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei, stabilita printr-o documentatie de urbanism, sau daca zona are o functiune dominanta traditionala caracterizata de tesut urban si conformare spatiala proprie.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

art.13 Procentul de ocupare a terenului Autorizarea constructiilor se face cu conditia ca P.O.T ul sa nu depaseasca 35%.

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

art.14 Orientarea fata de punctele cardinale Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU. Se vor respecta prevederile

Ordinului nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei. art.15 Amplasarea fata de drumurile publice

Conform Art. 18 – R.G.U şi cap. II. 6 al R.L.U . Amplasarea cladirilor se va face cu respectarea zonei rezervate prospectelor stradale delimitate conform planselor desenate din PUZ. art.16 Amplasarea fata de aliniament

Amplasarea cladirilor fata de aliniament (limita dintre domeniul public si cel privat) se va face conform plansei de reglementari urbanistice in interiorul zonei construibile delimitate, respectand retragerile impuse. art.17 Amplasarea in interiorul parcelei

Se vor respecta toate prevederile art. 24 – R.G.U şi cap. II. 6 al R.L.U. Cladirile se vor amplasa in interiorul limitei de implantare a constructiilor (izolate, cuplate doua cate doua sau insiruite), conform plansei de Reglementari urbanistice. Amplasarea constructiilor se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse în Ordinul nr. 119/ 2014 al Ministerului Sanatatii art. 2, 3, 4, 5 şi 16.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

art.18 Accese carosabile Conform Art. 25, Anexei 4 - 4.11.3 din R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U. Pe parcelele studiate se vor asigura accese auto de pe strazile Grigore T. Popa

si Martir Constantin Ranceanu. In interiorul parcelei se vor organiza locuri de parcare sau garaje si drumuri (alei)

de acces. art.19 Accese pietonale

Conform Art. 26- R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U. Se vor asigura accese pietonale la fiecare corp de cladire.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

art.20 Racordarea la retele publice de echipare edilitara existenta Autorizarea executarii constructiilor va fi posibila numai in cazul existentei

posibilitatilor de racord si bransament la retelele existente de apa, canal, energie electrica. art.21 Extinderea de retele tehnico-edilitare

Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara se vor suporta de catre investitor in intregime. Toate retelele stradale (apa, energie electrica, gaz, telecomunicatii) se vor realiza subteran. art.22 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico-edilitare

Conform art. 29 din R.G.U, retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate în serviciul public sunt proprietate publica a localitatii sau a judetului,

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

daca legea nu dispune altfel. Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE CONSTRUCTIILOR

art.23 Inaltimea constructiilor La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere respectarea normativelor

legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8,50 m. art.24 Aspectul exterior al cladirilor

Acoperişurile vor fi tip şarpantă cu forme simple, în două sau patru ape, cu pante constante, sau tip terasă. Materialele de finisaj vor fi ţiglă sau tablă pentru acoperişuri înclinate, tencuieli sau placaje pentru faţade.

Culorile vor fi pastelate, deschise, cu accente saturate, inchise, pe unele elemente constructive. art. 25 Indici de construibilitate

Procentul maxim de ocupare al terenului (P.O.T. maxim admis) = 35%. Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T. maxim admis) = 0,9.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

art.26 Parcaje Conform Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. Se va asigura cel putin un loc de parcare pentru fiecare unitate locativa.

art.27 Spatii verzi Conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U. Se vor menţine spaţiile verzi de aliniament de-a lungul străzilor unde acestea

există. De-a lungul strazilor propuse se recomandă realizarea de spaţii verzi plantate de aliniament.

Pentru zona reglementata se propune un procent de minim 40% spatii verzi, amenajate in aliniament si in spatiul liber din interiorul fiecarei parcele. art.28 Imprejmuiri

Conform art. 35 – R.G.U., este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de împrejmuiri: a) împrejmuiri opace, necesare pentru protectia împotriva intruziunilor,

separarea unor servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale; b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii

parcelelor aferente cladirilor si/sau integrerii cladirilor în caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice.

Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si în cazul aspectului exterior al constructiei.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

PUZ – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

art.29 Functiunea dominanta propusa este cea rezidenţială. Zona fiind compusă din locuinţe individuale sau semicolective (izolate, cuplate doua cate doua sau insiruite), cu maxim doua unitati locative pe parcela si regim maxim de înălţime S/D+P+1E+M/Ep. art.30 Alte utilizari permise - functiuni complementare ale zonei sunt: a) servicii, comert, birouri, sanatate, invatamant; b) conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit c) spaţii verzi amenajate; d) accese carosabile, pietonale, parcaje, garaje,reţele tehnico – edilitate şi construcţii aferente. art.31 Interdictii definitive de construire

Sunt interzise urmatoarele activitati: - activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; - activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite; - staţii de întreţinere auto; - ferme agro – zootehnice, abatoare; - anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor; - panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri sau pe clădirile din zonele protejate; - depozite de deşeuri; - este interzisă amplasarea oricărei construcţii în interiorul perimetrului de protecţie al forajelor de apă.

IV. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA Terenul reglementat nu este impartit in mai multe unitati teritoriale de referinta.

intocmit, sef proiect, arh. Silvia CRISAN arh. Radu Golumba

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarcae

Atasament: 06_CIRCULATIA_TERENURILOR_rev1.pdf

VARZARIU DANIEL-NORBERT

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.22,Timisoara

PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

CF nr. 415334 - nr.cad 415334 Suprafata teren conf. CF= 5346 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. 22

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 363/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

CIRCULATIA TERENURILOR

circulatia terenurilor 05.a 26,07

20 1,

41

27,00

20 1,

68

12,00

16 ,0

0

12,00

21 ,2

6

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

8, 50

10 ,7

1 8,

00

6,00

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

24

P

P

P

M

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P lo

ie st

i

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2

M ag

az ie

At el

ie r

AU TO

D+ P+

5ESp ita

l

Ca sa

P

UN IT

AT E

M IL

IT AR

A

Ca sa

P Ca sa

P+ 1

St ra

da I

on B

ar bu

P+ 1

P+ 1

Ca se

Ca sa

P

Ca sa

P

P+ 1

Ca sa

Ca sa

P+ M

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

18

24

P

P

P

M

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P lo

ie st

i

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2 So

pr on

At el

ie r

At el

ie r

AU TO

D+ P+

5E

D+ P+

5E +E

R

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

22

N r.

T op

. 2 0 8 6

N r.

t op

. 4 15

3 3 3

STR. DR.GRIGORE T.POPA

Pe ns

iu ne

P+ 1+

M

2 0 8 0

2 0 8 1

2 0 8 7

20

2 0 7 8

2 1 0 0

2 0 9 8 ,2

0 9 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 9

N r.

C ad

. 4 3 2 5 4 2

N r.

C ad

. 4 3 4 6 0 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 0

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 1

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 2

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 3

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 5

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 6

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 7

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

LO T

1

LO T

2

LO T

3

LO T

4

LO T

5

LO T

6

LO T

7

LO T

8

LO T

9

LO T

10

LO T

11 LO

T 12

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale, propuse

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

CF nr. 415334 - nr.cad 415334 Suprafata totala teren conf. CF = 5 346 mp

Suprafata teren ce urmeaza sa fie trecut din proprietate privata in proprietate publica = 1372,50 mp Suprafata teren proprietate privata = 3973,50 mp (zona rezidentiala + zona verde amenajata)

Teren ce urmeaza sa treaca din proprietate privata in proprietate publica

Teren proprietate privata, zona rezidentiala

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatia de urbanism aprobata prin HCL 411/13.12.11

06.a

1:1000

us oo E

Atasament: 05_POSIBILITATI_DE_MOBILARE_rev1.pdf

VARZARIU DANIEL-NORBERT

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.22,Timisoara

PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

CF nr. 415334 - nr.cad 415334 Suprafata teren conf. CF= 5346 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. 22

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 363/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

POSIBILITATI DE MOBILARE

posibilitati de mobilare 05.a

aliniament stradal

12,00

4, 40

6,00

2,50

21 ,4

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

8, 50

10 ,7

120,10

zo na

v er

de a

m en

aj at

a sa

u lo

c de

jo ac

a pe

nt ru

c op

ii

(m in

. 5 %

d in

z on

a re

zid en

tia la

, c ca

. 2 10

m p)

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E /M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

m ax

. S/

D+ P+

1E +M

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or re

tra ge

re c

on st

ru ct

ii

24

P

P

P

M

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P lo

ie st

i

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2

M ag

az ie

At el

ie r

AU TO

D+ P+

5ESp ita

l

Ca sa

P

UN IT

AT E

M IL

IT AR

A

Ca sa

P Ca sa

P+ 1

St ra

da I

on B

ar bu

P+ 1

P+ 1

Ca se

Ca sa

P

Ca sa

P

P+ 1

Ca sa

Ca sa

P+ M

PP 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

18

24

P

P

P

M

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P lo

ie st

i

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2 So

pr on

At el

ie r

At el

ie r

AU TO

D+ P+

5E

D+ P+

5E +E

R

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

PP2

22

N r.

T op

. 2 0 8 6

N r.

t op

. 4 15

3 3 3

STR. DR.GRIGORE T.POPA

Pe ns

iu ne

P+ 1+

M

2 0 8 0

2 0 8 1

2 0 8 7

20

2 0 7 8

2 1 0 0

2 0 9 8 ,2

0 9 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 9

N r.

C ad

. 4 3 2 5 4 2

N r.

C ad

. 4 3 4 6 0 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 0

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 1

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 2

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 3

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 5

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 6

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 7

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

LO T

1

LO T

2

LO T

3

LO T

4

LO T

5

LO T

6

LO T

7

LO T

8

LO T

9

LO T

10

LO T

11 LO

T 12

Zona verde

LEGENDA :

LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Acces auto si pietonal, propus

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale, propuse

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Limita de construibilitate/ retrageri

Locuinte propuse

Spatiu amenajat, in interiorul parcelei (acces, loc de parcare, gradina, terasa)

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatia de urbanism aprobata prin HCL 411/13.12.11

BILANT TERITORIAL

EXISTENT PROPUS mp % mp %

5 346 100% 5 346 100%Suprafata amplasament

Zona rezidentiala - -

--

- -

3 767,0 70,5%

1 086,0 20,3%

493,0 9,2%

ZONA REZIDENTIALA mp %

100%Suprafata zona de locuinte

Zona ocupata de cladiri (locuinte)

Zona alei, terase, accese auto/ pietonale, loc de parcare (in interiorul parcelei) Spatii verzi, amenajari peisagere (in interiorul parcelelor)

1318,5 max.35%

1506,8 min.40%

941,7 cca.25%

3767,0

Zona cai de circulatie - carosabil si trotuare Zona spatii verzi (min. 6,75%)

05.a

1:1000

us oo E

Atasament: 04_REGLEMENTARI_rev1.pdf

VARZARIU DANIEL-NORBERT

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.22,Timisoara

PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

CF nr. 415334 - nr.cad 415334 Suprafata teren conf. CF= 5346 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. 22

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 363/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

REGLEMENTARI URBANISTICE

reglementari urbane 04.a

26,07

20 1,

41

aliniament stradal

12,00 8,

00

8, 00 16

,0 0

12,00

2,50

12,38

6,00

6,00 11,65

2,50

21 ,4

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

8, 50

10 ,7

1

20,10

4, 40

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or re

tra ge

re c

on st

ru ct

ii

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

28

63A

51A

63

59 55-57

61

14A

12

53

14B

10

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

DR UM

2 10

6

Magazie

P. TRAFO. C.Termica

M

Poarta acces

30,34

7, 43

M ag

az ie

At el

ie r

AU TO

D+ P+

5ESp ita

l

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

P

Ca sa

PC as

a P

Ca sa

P

Ca sa

Ca sa

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

P+ 2

P+ 3

P+ 1

P+ 1

Ca sa

P Ca sa

P+ 1

St ra

da I

on B

ar bu

P+ 1

P+ 1

Ca se

Ca sa

P

Ca sa

P

P+ 1

Ca sa

Ca sa

P+ M

PP 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

28

63A

18

51A

63

59 55-57

61

14

16

14A

12

53

14B

10

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

P

DR UM

2 10

6

DR UM

2 10

6

Magazie

P+4E BLOCURI LOCUINTE

P. TRAFO. C.Termica

M

P+4E BLOCURI LOCUINTE

Poarta acces

30,34

7, 43

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P lo

ie st

i

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2

Bi ro

ur i

P +

1

M ag

az ie So pr

on

At el

ie r

D+ P+

5E

D+ P+

5E +E

R

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

PP2

22

N r.

T op

. 2 0 8 6

N r.

t op

. 4 15

3 3 3

STR. DR.GRIGORE T.POPA

P+ 1+

M

P+ 1

Ca sa

Br ut

ar ie

2 0 8 0

2 0 8 1

2 0 8 7

20 2 0 7 8

2 1 0 0

2 0 9 8 ,2

0 9 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 9

N r.

C ad

. 4 3 2 5 4 2

N r.

C ad

. 4 3 4 6 0 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 0

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 1

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 2

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 3

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 5

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 6

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 7

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

LO T

1

LO T

2

LO T

3

LO T

4

LO T

5

LO T

6

LO T

7

LO T

8

LO T

9

LO T

10

LO T

11 LO

T 12

HC L

44 6/

2 9.

11 .2

00 5

PU D

"A ns

am bl

u de

lo cu

in te

c ol

ec tiv

e"

HC L

41 1/

1 3.

12 .2

01 1

PU Z

"P ar

ce la

re te

re n

si co

ns tru

ire lo

cu in

te in

di vid

ua le

cu re

gi m

d e

in al

tim e

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)"

HC L

97 / 2

6. 02

.2 01

3

PU Z

"D ez

vo lta

re a

ns am

bl u

re zid

en tia

l"

P.O.T.maxim = 35% C.U.T.maxim = 0,9 regim de inaltme max. S/D+P+1E+M(Er)

Zona rezidentiala propusa

Zona construibila propusa

LEGENDA : LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Aliniament stradal

Cladiri existente

Limita zona reglementata

Limite cadastrale, propuse

Cladiri propuse prin documentatii de urbanism aprobate

Limita de construibilitate/ retrageri

Acces auto si pietonal, propus

Zona verde propusa

Zona verde de aliniament, intrerupta de accesuri auto

Zona industriala

Zona institutii si servicii

Zona de locuinte, P-P+2

Zona de locuinte, peste P+2

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatia de urbanism aprobata prin HCL 411/13.12.11

12,00

C A

R O

S A

B IL

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

3,00 3,00 1,50 1,501,501,50

16,00

1,50 3,00 3,50 3,50 3,00 1,50

C A

R O

S A

B IL

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

04.a

1:1000

PROFIL STRADAL PP2 - 12 m

PROFIL STRADAL PP1 - 16 m

us oo E

Atasament: 02_STUDIU_CVARTAL.pdf

VARZARIU DANIEL-NORBERT

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.22,Timisoara

PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

CF nr. 415334 - nr.cad 415334 Suprafata teren conf. CF= 5346 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. 22

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 363/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

STUDIU CVARTAL

02.astudiu cvartal

C A

LEA A

R A

D U

LU I

STR. ARMONIEI

st ra

da e

xi st

en ta

STR. DR. GRIGORE T. POPA

UNITATE MILITARA

STR .GR

.AL EX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

UNITATE MILITARA

St ra

da I

on B

ar bu

Servicii, profil de activitate instalatii electrice

Servicii, profil de activitate reparatii utilaje grele

Teren de sport

Spital

Functiuni existente

Cazare in regim hotelier

Restaurant

Strazi existente, de categoria I - asigura preluarea fluxurilor majore ale orasului

Strazi existente, de categoria III - colectoare care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre zonele de legatura

Strazi existente, de categoria IV - de folosinta locala, asigura accesul la locuinte si pentru servicii curente sau ocazionale, in zone cu trafic foarte redus

Strada propusa, sustinuta de documentatii de urbanism deja abrobate (o portiune exista in cadrul incintei in care functioneaza Unitatea Militara) - asigura permeabilizarea cvartalului

Cladiri existente

Cladiri propuse in documentatii de urbanism aprobate

Limita de proprietate/ limita zonei reglementate

02.a

1:3000

Comert cu amanuntul, brutarie

Benzinarie

Statie taxi

Transport in comun

Zona comerciala: real, selgros, hornbach, decathlon

Facultatea de agronomie

do
CASH & CARRY
LA fără egal
do
us oo E

Atasament: 03_EXISTENT.pdf

VARZARIU DANIEL-NORBERT

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.22,Timisoara

PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

CF nr. 415334 - nr.cad 415334 Suprafata teren conf. CF= 5346 mp

Timisoara, str. DR. GRIGORE .T. POPA, nr. 22

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 363/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

oct. 2015

arh. Radu GOLUMBA

N PUZ - PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

situatie existenta 03.a

8, 00

8, 00

16 ,0

0

aliniament stradal

26,85

20 1,

68

4, 40

12,00 6,00

6,00

S. C.

R om

pe tro

l W EL

L SE

RV IC

ES S

.A . P

lo ie

st i

N

r. to

p. 2

10 7/

2/ 1/

2

21 07

/1 /2

/2

N

r. to

p. 2

10 7/

1/ 2/

1

28

71

32

63A

63

61

14A

14B

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

P

P

TEREN PRIMARIE

DR UM

2 10

6Hala Atelier

Magazie

DR UM

2 10

6

Magazie

P. TRAFO. C.Termica

M

Poarta acces

11,8

4, 72

10,04

7,6

30,34

8,18

8, 5

7, 43

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P lo

ie st

i

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2

M ag

az ie

At el

ie r

AU TO

D+ P+

5E

Sp ita

l

Ca sa

P

Ca sa

P

Ca sa

PC as

a P

Ca sa

P

Ca sa

P

UN IT

AT E

M IL

IT AR

A

Lo cu

in te

Ca sa

P Ca sa

P+ 1

St ra

da I

on B

ar bu

P+ 1

P+ 1

Ca se

Ca sa

P

Ca sa

P

P+ 1

Ca sa

Ca sa

P+ M

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

Ca sa

P+ 1

S. C.

R om

pe tro

l W EL

L SE

RV IC

ES S

.A . P

lo ie

st i

N

r. to

p. 2

10 7/

2/ 1/

2

21 07

/1 /2

/2

N

r. to

p. 2

10 7/

1/ 2/

1

28

71

32

63A

18

63

61

14

16

14A

14B

24

26A

30

26

P P

P

P

P

P

P

P

TEREN PRIMARIE

DR UM

2 10

6Hala Atelier

Magazie

DR UM

2 10

6

Magazie

P+4E BLOCURI LOCUINTE

P. TRAFO. C.Termica

M

P+4E BLOCURI LOCUINTE

Poarta acces

11,8

4, 72

10,04

7,6

30,34

8,18

8, 5

7, 43

S. C.

E ne

rg op

et ro

l S .A

. P lo

ie st

i

N r.

to p.

2 10

2/ 2/

2

Bi ro

ur i

P +

1

M ag

az ie So pr

on

At el

ie r

At el

ie r

AU TO

D+ P+

5E

D+ P+

5E +E

R

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

Ca sa

GR AD

IN A

22

N r.

t op

. 4 15

3 3 4

N r.

T op

. 2 0 8 6

N r.

t op

. 4 15

3 3 3

STR. DR.GRIGORE T.POPA

Pe ns

iu ne

P+ 1+

M

P+ 1+

M

P+ 1

Ca sa

Br ut

ar ie

2 0 8 0

2 0 8 1

2 0 8 7

20

2 0 7 8

2 1 0 0

2 0 9 8 ,2

0 9 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 9

N r.

C ad

. 4 3 2 5 4 2

N r.

C ad

. 4 3 4 6 0 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 9

N r.

C ad

. 4 3 2 4 3 8

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 0

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 1

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 2

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 3

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 4

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 5

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 6

N r.

C ad

. 4 3 2 4 4 7

St ra

da M

ar tir

C on

st an

tin V

ilc ea

nu

LEGENDA :

LIMITE / ACCESE

ZONIFICARE FUNCTIONALA Zona de locuinte si functiuni complementare

Aliniament front stradal

(conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL 105/2012)

Acces auto si pietonal, existent

Locuinte colectie si functiuni complementare, peste P+2

Locuinte individuale, P - P+2

Limita zona reglementata

Functiuni complementare

Drumuri existente

Drumuri preluate din documentatia de urbanism aprobata prin HCL 411/13.12.11

Limite cadastrale

03.a

1:1500

UTR 22

amplasamentul studiat

105
us oo E