keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 169/25.03.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinta colectiva P+3E", str. Mures, nr. 134C, Timişoara

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 169/25.03.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinta colectiva P+3E", str. Mures, nr. 134C, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22008-000141/11.03.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării luicrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinta colectiva P+3E", str. Mures, nr. 134C, Timişoara, având ca beneficiar pe SC LEXELLE SRL întocmit conform Proiectului nr. 366/2007, realizat de SC ARCHITECTURE DESIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+3E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 45%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,5, spaţii verzi de 15% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinta colectiva P+3E", str. Mures, nr. 134C, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat in suprafata totala de 1615 mp, este înscris în C.F. nr. 112986/ Timisoara, nr. cadastral 14352/2/2/1, existand Contract de Comodat in favoarea beneficiarului SC Lexelle Srl, fiind proprietatea Marcu Remus Valentin si sotia Marcu Maria Simona.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului SC LEXELLE SRL;
-Proiectantului SC ARCHITECTURE DESIGN SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. U22008-000141/11.03.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinta colectiva P+3E”,

str. Mures, nr. 134C, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Avand in vedere prevederile PUZ ,,Lidia – Muzicescu – Martirilor – Urseni”, aprobat prin HCL 91/1998; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22008-000141/14.01.2008 si completata cu nr. U22008-001157/21.02.2008, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinta colectiva P+3E”, str. Mures, nr. 134C, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3360/08.06.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Locuinta colectiva P+3E”, str. Mures, nr. 134C, Timişoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “Locuinta colectiva P+3E”, str. Mures, nr. 134C, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC ARCHITECTURE DESIGN SRL, proiect nr. 366/2007, la cererea beneficiarului SC LEXELLE SRL.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Terenul studiat în cadrul documentaţiei, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud a orasului Timişoara, fiind delimitat la nord de strada Mures, la est de strada Anisoara Odeanu, la sud si la vest de terenuri proprietate privata.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Locuinta colectiva P+3E”, str. Mures, nr. 134C, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007, PUZ ,,Lidia – Muzicescu – Martirilor – Urseni”, aprobat prin HCL 91/1998, terenul studiat este cuprins in UTR 66, cu destinatia de locuinte in regim P – P+2E si functiuni complementare.

Suprafaţa totală studiată în cadrul Planul Urbanistic de Detaliu “Locuinta colectiva P+3E”, str. Mures, nr. 134C, Timişoara, este de 1615 mp şi este proprietatea lui Marcu Remus Valentin si sotia Marcu Maria Simona, înscrisa în C.F. nr. 112986/ Timisoara, nr. cadastral 14352/2/2/1, teren, existand Contract de Comodat in favoarea beneficiarului SC Lexelle Srl.

Având în vedere faptul că, zona studiata are destinatia de locuinte in regim P – P+2E si functiuni complementare, prin Planul Urbanistic de Detaliu “Locuinta colectiva P+3E”, str. Mures, nr. 134C, Timişoara, pe terenul studiat se propune construirea unui imobil de locuinte colective in regim P+3E.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela) se va face din strada Mures si strada Anisoara Odeanu, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-005209/15.11.2007.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. si sub rezerva dotarii in mod obligatoriu a imobilului cu lift conform reglementarilor in vigoare.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 45 % CUT max= 2,5 Regim de inaltime max. P+3E Spatii verzi min 15%

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinta colectiva P+3E”, str. Mures, nr. 134C, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. I.L. 2ex

Atasament: PUD-Construire_locuinte_colective_-_str._Lugojului_nr._15A_-_PLANSE.pdf

207600

476750

207650

476750

476700 476700

207600

207650

s tr

. N

ic o

la e I v a n (

p ie

tr is

)

s tr

. A

n is

o a ra

O d e a n u (

p ie

tr is

)

s tr

. G

h e o

rg h e S

ta v re

s c u (

p ie

tr is

)

gj.

p

C

C

136

135

top14352/2/2/1

Scf=1615mp

to p 1 4 3 5 3 /1

top14352/2/1/1

32.50

5 1 .6

7 32.28

4 8 .5

0

134 /A

C

(t o p

1 4

3 5

2 /1

)

to p 1 4 3

5 2 /2

/2 /1

to p 1 4 3

5 2 /2

/1 /2

1

2

3

4

100.34 100.37

100.55

100.32

100.82

100.65

100.70

100.58

100.22

100.38

100.56

100.26

100.50

100.57

100.48

100.42

100.55

100.57

100.51

100.39100.39

100.49

100.49

100.49

100.49

100.51

100.51

100.46

100.76

100.65

100.27

100.44

100.37

100.52

100.57

100.50 100.54

100.59

100.53

100.56

100.54

100.48 100.41

100.39

100.66

100.64

100.61

100.69

101.01

100.59 100.55

100.74

100.77 100.72

100.79100.78

100.61

100.70

99.47

99.61

8

8

25

2832

25

8

8

8

32

32

39

26

25

25

25

928

25

928

25

25

25

25

4

4

4

4 4

4

4

32

32

4

13

31

13

3126

4

4

31

13

39

13 13

4

4

4

4

4

4

39

16

31

31

4

21

21 13

13

4242

42

16

39

32

18

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138 137

136

135

134

133

132

131

125

123

122

121

120

119

118

117

116 115

114

113

111

110

109

108

107

105

97

96

94

93

92 91

90

8988

87

86

ST4

85

83

82

ZONIFICARE FUNCTIONALA

ZONA CIRCULATII AUTO SI PIETONALE

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

134C

STR. MURES

P+E+M

P+E+M

P+2E

P+M

P+2E

P+M

P+E

PLAN URBANISTIC DE DETALIU LOCUINTE COLECTIVE

STRADA MURES 134C, TIMISOARA

DELIMITARI

LIMITA ZONA STUDIATA PLAN URBANISTIC DE DETALIU

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN PLAN URBANISTIC DE DETALIU

LIMITA PARCELE

ALINIAMENT STRADAL

DRUMURI

INDICI URBANISTICI

P.O.T. MAXIM 45%

C.U.T. MAXIM 2.5

REGIM MAXIM DE INALTIME P+3E

TIMISOARA 300695, MARESAL C. PREZAN 67C/5 [email protected], www.architecturedesign.ro

tel +4.0722.379639, +4.0722.395807, +4.0356.417921, tel/fax +4.0256.489833

ARCHITECTURE DESIGN

URBANISM

DESENAT

J35/1333/1997

SEF PROIECT

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

BENEFICIAR

DENUMIRE PROIECT

DENUMIRE PLANSA PL. NR.

FAZA

PR. NR.

SCARA

DATA

MURES 134C, TIMISOARA, TIMIS 1 : 500

SC LEXELLE SRL

PLAN DE SITUATIE EXISTENT

PUD

arh. A. PETREANU

arh. C. CIOCAN

arh. C. CIOCAN

LOCUINTA COLECTIVA P+3E

366

A0110.2007

Zonificare functionala existent

Nume Suprafata

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 1615 m²

207600

476750

207650

476750

476700 476700

207600

207650

s tr

. N

ic o

la e I v a n (

p ie

tr is

)

s tr

. A

n is

o a ra

O d e a n u (

p ie

tr is

)

gj.

p

C

C

136

135

top14352/2/2/1

Scf=1615mp

to p 1 4 3 5 3 /1

top14352/2/1/1

32.50

5 1 .6

7

32.28

4 8 .5

0

134 /A

C

(t o p

1 4

3 5

2 /1

)

to p 1 4 3

5 2 /2

/2 /1

to p 1 4 3

5 2 /2

/1 /2

1

2

3

4

100.34 100.37

100.55

100.32

100.82

100.65

100.70

100.58

100.22

100.38

100.56

100.26

100.50

100.57

100.48

100.42

100.55

100.57

100.51

100.39100.39

100.49

100.49

100.49

100.49

100.51

100.51

100.46

100.76

100.65

100.27

100.44

100.37

100.52

100.57

100.50 100.54

100.59

100.53

100.56

100.54

100.48 100.41

100.39

100.66

100.64

100.61

100.69

100.69

101.01

100.59 100.55

100.74

100.77 100.72

100.79100.78

100.61

100.70

99.47

99.61

8

8

25

2832

25

8

8

8

32

32

39

26

25

25

25

928

25

928

25

25

25

25

4

4

4

4 4

4

4

32

32

4

13

31

13

3126

4

4

31

13

39

13 13

4

4

4

4

4

4

39

16

31

31

4

4

21

21 13

13

4242

42

16

39

32

18

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138137

136

135

134

133

132

131

125

123

122

121

120

119

118

117

116 115

114

113

111

110

109

108

107

105

97

96

95

94

93

92 91

90

8988

87

86

ST4

85

83

82

ZONIFICARE FUNCTIUNI

ZONA CIRCULATII AUTO SI PIETONALE

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

3.00

10.00 1 0 .0

0 134C

P+3E locuinte

STR. MURES

P+E+M

P+E+M

P+2E

P+M

P+2E

P+M

P+E 5 .0

0 PLAN URBANISTIC DE DETALIU LOCUINTE COLECTIVE

STRADA MURES 134C, TIMISOARA

INDICI URBANISTICI

P.O.T. MAXIM 45%

C.U.T. MAXIM 2.5

REGIM MAXIM DE INALTIME P+3E

DELIMITARI

LIMITA ZONA STUDIATA PLAN URBANISTIC DE DETALIU

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN PLAN URBANISTIC DE DETALIU

LIMITA PARCELE

ALINIAMENT STRADAL

LIMITA MAXIMA AMPLASARE CLADIRI

TIMISOARA 300695, MARESAL C. PREZAN 67C/5 [email protected], www.architecturedesign.ro

tel +4.0722.379639, +4.0722.395807, +4.0356.417921, tel/fax +4.0256.489833

ARCHITECTURE DESIGN

URBANISM

DESENAT

J35/1333/1997

SEF PROIECT

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

BENEFICIAR

DENUMIRE PROIECT

DENUMIRE PLANSA PL. NR.

FAZA

PR. NR.

SCARA

DATA

MURES 134C, TIMISOARA, TIMIS 1 : 500

SC LEXELLE SRL

PLAN DE SITUATIE - REGLEMENTARI

PUD

arh. A. PETREANU

arh. C. CIOCAN

arh. C. CIOCAN

LOCUINTA COLECTIVA P+3E

366

A0210.2007

Bilant functiuni propuse

Nume Suprafata

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 1615 m²

1615 m²

207600

476750

207650

476750

476700 476700

207600

207650

s tr

. N

ic o

la e I v a n (

p ie

tr is

)

s tr

. A

n is

o a ra

O d e a n u (

p ie

tr is

)

gj.

p

C

C

136

135

top14352/2/2/1

Scf=1615mp

to p 1 4 3 5 3 /1

top14352/2/1/1

32.50

5 1 .6

7

32.28

4 8 .5

0

134 /A

str. Mures (pietris)

C

(t o p

1 4

3 5

2 /1

)

to p 1 4 3

5 2 /2

/2 /1

to p 1 4 3

5 2 /2

/1 /2

1

2

3

4

100.34 100.37

100.55

100.32

100.82

100.65

100.70

100.58

100.22

100.38

100.56

100.26

100.50

100.57

100.48

100.42

100.55

100.57

100.51

100.39100.39

100.49

100.49

100.49

100.49

100.51

100.51

100.46

100.76

100.65

100.27

100.44

100.37

100.52

100.57

100.50 100.54

100.59

100.53

100.56

100.54

100.48 100.41

100.39

100.66

100.64

100.61

100.69

100.69

101.01

100.59 100.55

100.74

100.77 100.72

100.79100.78

100.61

100.70

99.47

99.61

8

8

25

2832

25

8

8

8

32

32

39

26

25

25

25

928

25

928

25

25

25

25

4

4

4

4 4

4

4

32

32

4

13

31

13

3126

4

4

31

13

39

13 13

4

4

4

4

4

4

39

16

31

31

4

4

21

21 13

13

4242

42

16

39

32

18

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138137

136

135

134

133

132

131

125

123

122

121

120

119

118

117

116 115

114

113

111

110

109

108

107

105

97

96

95

94

93

92 91

90

8988

87

86

ST4

85

83

82

PLAN URBANISTIC DE DETALIU LOCUINTE COLECTIVE

STRADA MURES 134C, TIMISOARA

CIRCULATIE JURIDICA

TEREN AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA

TEREN AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA DESTINAT TRANSFERULUI IN DOMENIUL PUBLIC

TEREN PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

134C

STR. MURES

P+E+M

P+E+M

P+2E

P+M

P+2E

P+M

P+E

3 2

1 2

.0 0

9.00

DELIMITARI

LIMITA ZONA STUDIATA PLAN URBANISTIC DE DETALIU

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN PLAN URBANISTIC DE DETALIU

LIMITA PARCELE

ALINIAMENT STRADAL

DRUMURI

INDICI URBANISTICI

P.O.T. MAXIM 45%

C.U.T. MAXIM 2.5

REGIM MAXIM DE INALTIME P+3E

TIMISOARA 300695, MARESAL C. PREZAN 67C/5 [email protected], www.architecturedesign.ro

tel +4.0722.379639, +4.0722.395807, +4.0356.417921, tel/fax +4.0256.489833

ARCHITECTURE DESIGN

URBANISM

DESENAT

J35/1333/1997

SEF PROIECT

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

BENEFICIAR

DENUMIRE PROIECT

DENUMIRE PLANSA PL. NR.

FAZA

PR. NR.

SCARA

DATA

MURES 134C, TIMISOARA, TIMIS 1 : 500

SC LEXELLE SRL

PLAN DE SITUATIE - CIRCULATIA JURIDICA

PUD

arh. A. PETREANU

arh. C. CIOCAN

arh. C. CIOCAN

LOCUINTA COLECTIVA P+3E

366

A0310.2007

Regim juridic propus

Nume Suprafata

TEREN AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA 1614.5 m²

TEREN AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA DESTINAT TRANSFERULUI IN DOMENIUL PUBLIC

0.5 m²

1615.0 m²

207600

476750

207650

476750

476700 476700

207600

207650

s tr

. N

ic o

la e I v a n (

p ie

tr is

)

s tr

. A

n is

o a ra

O d e a n u (

p ie

tr is

)

gj.

p

C

C

136

135

top14352/2/2/1

Scf=1615mp

to p 1 4 3 5 3 /1

top14352/2/1/1

32.50

5 1 .6

7

32.28

4 8 .5

0

134 /A

str. Mures (pietris)

C

(t o p

1 4

3 5

2 /1

)

to p 1 4 3

5 2 /2

/2 /1

to p 1 4 3

5 2 /2

/1 /2

1

2

3

4

100.34 100.37

100.55

100.32

100.82

100.65

100.70

100.58

100.22

100.38

100.56

100.26

100.50

100.57

100.48

100.42

100.55

100.57

100.51

100.39100.39

100.49

100.49

100.49

100.49

100.51

100.51

100.46

100.76

100.65

100.27

100.44

100.37

100.52

100.57

100.50 100.54

100.59

100.53

100.56

100.54

100.48 100.41

100.39

100.66

100.49

100.56

100.58

100.64

100.61

100.69

100.69

101.01

100.59 100.55

100.74

100.77 100.72

100.79100.78

100.61

100.70

99.47

99.61

8

8

25

2832

25

8

8

8

32

32

39

26

25

25

25

928

25

928

25

25

25

25

4

4

4

4 4

4

4

32

32

4

13

31

13

3126

4

4

31

13

39

13 13

4

4

4

4

4

4

39

16

31

31

31

31

4

4

21

21 13

13

4242

42

16

39

32

18

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138137

136

135

134

133

132

131

125

123

122

121

120

119

118

117

116 115

114

113

111

110

109

108

107

105

102

101

97

96

95

94

93

92 91

90

8988

87

86

ST4

85

83

82

PLAN URBANISTIC DE DETALIU LOCUINTE COLECTIVE

STRADA MURES 134C, TIMISOARA

ZONIFICARE FUNCTIONALA

CIRCULATII AUTO SI PARCARI

CIRCULATII PIETONALE

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

ZONA VERDE

G1

G2

3.00 16.00

13.075

1 0 .0

0

3 3 .6

4

4 .8

5 5

5 1 .6

6 5

134C

STR. MURES

P+E+M

P+E+M

P+2E

P+M

P+2E

P+M

P+E

P+3E locuinte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20 21 22 23

ZONA PARCARI INVERZITE

1 2

.0 0

9.00

5 .0

0

1.455

INDICI URBANISTICI

P.O.T. MAXIM 45%

C.U.T. MAXIM 2.5

REGIM MAXIM DE INALTIME P+3E

DELIMITARI

LIMITA ZONA STUDIATA PLAN URBANISTIC DE DETALIU

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN PLAN URBANISTIC DE DETALIU

LIMITA PARCELE

ALINIAMENT STRADAL

DRUMURI

TIMISOARA 300695, MARESAL C. PREZAN 67C/5 [email protected], www.architecturedesign.ro

tel +4.0722.379639, +4.0722.395807, +4.0356.417921, tel/fax +4.0256.489833

ARCHITECTURE DESIGN

URBANISM

DESENAT

J35/1333/1997

SEF PROIECT

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

BENEFICIAR

DENUMIRE PROIECT

DENUMIRE PLANSA PL. NR.

FAZA

PR. NR.

SCARA

DATA

MURES 134C, TIMISOARA, TIMIS 1 : 500

SC LEXELLE SRL

PLAN DE SITUATIE - MOBILARE URBANA

PUD

arh. A. PETREANU

arh. C. CIOCAN

arh. C. CIOCAN

LOCUINTA COLECTIVA P+3E

366

A0410.2007

Mobilare

Nume Suprafata %

CIRCULATII AUTO SI PARCARI 740 m² 46%

CIRCULATII PIETONALE 147 m² 9%

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 494 m² 31%

ZONA VERDE 235 m² 15%

1615 m² 100%

trotuar z.v.carosabilz.v. trotuar

1.50 1.50 6.00 1.50 1.50

12.00

trotuar carosabil trotuar

1.50 6.00 1.50

9.00

TIMISOARA 300695, MARESAL C. PREZAN 67C/5 [email protected], www.architecturedesign.ro

tel +4.0722.379639, +4.0722.395807, +4.0356.417921, tel/fax +4.0256.489833

ARCHITECTURE DESIGN

URBANISM

DESENAT

J35/1333/1997

SEF PROIECT

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

BENEFICIAR

DENUMIRE PROIECT

DENUMIRE PLANSA PL. NR.

FAZA

PR. NR.

SCARA

DATA

MURES 134C, TIMISOARA, TIMIS 1 : 100

SC LEXELLE SRL

PROFILE STRADALE

PUD

arh. A. PETREANU

arh. C. CIOCAN

arh. C. CIOCAN

LOCUINTA COLECTIVA P+3E

366

A0510.2007

1 : 100 1

Profil stradal Mures

1 : 100 2

Profil stradal Anisoara Odeanu