keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 107/11.03.2014 privind prelungirea Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.157/28.05.2002

11.03.2014

Hotararea Consiliului Local 107/11.03.2014
privind prelungirea Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.157/28.05.2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-5641/05.03.2014- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.105/27.03.2012 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) şi alin.5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012 , care va avea următorul conţinut :" Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General , dar nu mai mult de data de 24.04.2017."

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI