keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 21/30.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timişoara

30.01.2018

Hotararea Consiliului Local 21/30.01.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2017-020045/11.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2017-020045/11.12.2017 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.12.2017 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2017-020045/11.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 12/29.09.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 22/21.09.2017, precum si de Decizia Etapei de încadrare nr. 38 din 16.05.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timişoara, având ca beneficiari pe OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA DORINA, LAZA VASILE, LAZA MARIA, LAZA CIPRIAN DANIEL, întocmit conform Proiectului nr. 125/SOA/15, realizat de SC RD SIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Pentru parcelele 1 si 2: Locuinte unifamiliale/bifamiliale
Regim de înălţime max = S+P+1E+M, POTmax = 35%, CUTmax = 1,0
Hmax cornisă = 7,5 m, Hmax = 10,5 m
Retrageri Parcela 1:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m
- fată de limita sudică (str. Armoniei) retragere fată de aliniament 3,00m de la
fâsia de teren rezervată lărgirii străzii
- fată de limita vestică retragere 2,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita nordică (parcela 2) retragere 5,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
Retrageri Parcela 2:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m
- fată de limita sudică (parcela 1) retragere 3,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita vestică (fundul parcelei) retragere 6,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita nordică (parcela 3) retragere 4,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
Pentru parcelele 3, 4, 9, 10 si 11: Locuinte colective
Regim de înălţime max = S+P+2E+Er; POTmax = 35%, CUTmax = 1,2
Hmax cornisă = 10,5 m, Hmax = 13,5 m
Retrageri:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m
- fată de limita sudică retragere 5,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita vestică (fundul parcelei) retragere 6,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita nordică retragere 5,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
Pentru parcelele 6 si 7: Zonă mixtă - Locuinte colective si functiuni complementare
Regim de înălţime max = S+P+5E+Er; sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997.
POTmax = 50% - parter, POTmax = 35% - etaje superioare, CUTmax = 2,4
Hmax cornisă = 20 m, Hmax = 23 m;
Retrageri parcela 6:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere faţă de aliniament 3,00m
- fată de limita sudică (fundul parcelei) retragere 10,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita vestică retragere 9,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita nordică (str. Grigore Alexandrescu) retragere fată de aliniament 10,00m;
Retrageri parcela 7:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m
- fată de limita sudică (str. Grigore Alexandrescu) retragere fată de aliniament 10,00m
- fată de limita vestică retragere 9,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita nordică (fundul parcelei) retragere 10,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii;
Pentru parcelele 12, 13 si 14: Locuinte unifamiliale/bifamiliale
Regim de înălţime max = S+P+2E+Er; POTmax = 35%, CUTmax = 1,0
Hmax cornisă = 10,5 m, Hmax = 13,5 m;
Retrageri:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m aplicabilă parcelei 14;
- fată de limita sudică (fundul parcelelor) retragere 10,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita vestică retragere 2,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii - aplicabilă parcelei 12
- fată de limita nordică (str. Phoenix) retragere fată de aliniament 3,00m de la fâsia de teren rezervată lărgirii străzii
Pentru parcela 15: Zonă mixtă - Locuinte colective si functiuni complementare
Regim de înălţime max = S+P+3E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997
POTmax = 50% - parter, POTmax = 35% - etaje superioare, CUTmax = 2
Hmax cornisă = 13,5 m, Hmax = 16,5 m;
Retrageri:
- fată de limita estică retragere 6,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita sudică (str. Grigore Alexandrescu) retragere fată de aliniament 10.00 m
- fată de limita vestică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m
- fată de limita nordică (fundul parcelei) retragere 10,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii;
Parcelele 5 si 8: zone cu caracter de spatiu verde.
Spatii verzi minim 25,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 38/16.05.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Circulaţii şi accese: trama stradală, accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-001739/25.05.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;
- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizele pentru reţele existente nr.: 1132/20.12.2016, respectiv nr. 1259/08.12.2017.

Asigurarea tuturor obiectivelor de utiliatate publica necesare functionarii investitiilor in conformitate cu Planul de actiune asumat.


Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totala de 18905 mp este înscris în:
- CF nr. 405444, nr. top. 405444, S=10070 mp, proprietari Olariu Nicolae Petru si Alexandru Didina Dorina;
- CF nr. 409364, nr. top. 409364, S=5601 mp, proprietari Olariu Nicolae Petru si Alexandru Didina Dorina;
- CF nr. 408328, nr. top. 408328, S=796 mp, proprietari Olariu Nicolae Petru si Alexandru Didina Dorina;
- CF nr. 405525, nr. top. 405525, S=986 mp, proprietari Alexandru Didina Dorina,cu interdictie de instrainare si grevare, si drept de uzufruct viager in favoarea Alexandru Ofelia, pentru care s-a dedepus certificatul de deces seria DS nr. 979194, eliberat de Primaria Municipiului Timisoara la data de 22.10.2009 ;
- CF nr. 404423, nr. top. 404423, S=1452 mp, proprietari si pe Laza Vasile, Laza Maria si Laza Ciprian Daniel.

Art. 4: Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timişoara, şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA, LAZA
VASILE, LAZA MARIA, LAZA CIPRIAN DANIEL;
- Proiectantului SC RD SIGN SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raportul_informarii_PUZ_OLARIU_ARMONIEI_20A.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2017 – 005680/29.05.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- PUZ - ,,LOCUINTE COLECTIVE SI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”; - Amplasament: Str. Armoniei nr. 20-20A, Timisoara; - Beneficiari: Nicolae Petru OLARIU, Didina Dorina ALEXANDRU, Vasile LAZA, Maria LAZA,

Ciprian Daniel LAZA; - Proiectant: S.C. RD SIGN S.R.L.; -

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la

Compartimentul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 17.04.2017- 11.05.2017. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 63/22.02.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificaţi : - Proprietari imobile – Str. Tudor Arghezi nr. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 3, 5, 7, 2, 6, 4, 12, 10, 80,

78, 76, 74, 72, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 54, 56, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 22A, 22B, 26, 28, 30, 32, 34, 36, ;

- Proprietari imobile – Str. Armoniei nr. 16, 18, 20, 24, 24A, 24B, 26, 28, 8B, 8A, 8C, 10, 12, 14, 8;

Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

La intalnirea cu proiectantul S.C. RD SIGN S.R.L, organizata in data de 03.05.2017, intre orele 14,00 – 15,00, la sediul PMT – Directia de Urbanism, s-au prezentat 2 persoane din partea publicului. Au fost formulate obiectii avand numerele de inregistrare: UR2017-006750 – Kojnog Gheza, RU2017- 000173/02.05.2017 – Costache Cristian Sorin prin Cabinet Individual de Avocat Purdea Ioan Lucian, si UR2017-007527/11.05.2017 - Cabinet Individual de Avocat Purdea Ioan Lucian.

La aceste sugestii/sesizari din partea publicului, proiectantul documentatiei PUZ - ,,LOCUINTE COLECTIVE SI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Str. Armoniei nr. 20-20A, Timisoara, a raspuns prin adresele cu numarul UR2017-007880/18.05.2017 si UR2017-007882/18.05.2017.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

1. Conform raspunsului din partea proiectantului: “Distanta dintre strada nou propusă prin

documentația de urbanism si str. Tudor Arghezi este de 214 metri în linie dreaptă. Conform articolului 14 din Hotărârea Consiliului Local 63/21.02.2017 privind modificarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii de pe strada Tudor Arghezi sunt definiti ca ”persoane cu relevantă functională” si nu sunt proprietari direct afectaţi, astfel încât nu intră sub incidenta Ordinului 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii.

Conform Ordinul Ministerului Sănătătii nr. 119/2014, ART. 3 Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate. În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1).

Astfel, afectate sunt acele terenuri care se află la o distantă egală cu înăltimea clădirii celei mai înalte, respectiv terenurile aflate la o distantă maximă de 20 metri. Distanta cea mai mică dintre un imobil de pe strada Tudor Arghezi (dintre imobilele amintite în sesizare) si terenurile ce fac obiectul PUZ-ului este de 150 metri.

În concluzie, nu se poate stabili relatia de vecinătate a sesizantilor cu investitia propusă si, implicit, nu se evidentiază în fapt care ar fi dreptul vătămat si nici interesul legitim încălcat al vreunei persoane”.

2.. Conform articolului 50.din HCL 63/21.02.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare: “ Observatiile depuse în acest termen vor însoti documentatia înaintată în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U.) în vederea analizării pentru emiterea Avizului de oportunitate.”

Avizul de oportunitate este emis favorabil, nefavorabil sau cu conditii.

În regulamentul mai sus mentionat nu se face referire la faptul că proiectantul ar trebui să fie informat cu privire la sesizările existente.

Procedura informării si consultării publicului în Etapa a 2-a - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. si R.L.U. aferent, presupune transmiterea observatiilor primite din partea publicului către proiectant si oferirea răspunsurilor atât în scris, cât si pe site-ul primăriei.

Conform articolului 62 din HCL 63/21.02.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare: [...], în termen de 15 zile calendaristice, Compartimentul Avizare Conformităti P.U.G./ P.U.D./ P.U.Z. va informa publicul cu privire la rezultatele informării şi consultării publicului, a observatiilor şi sugestiilor acestora (dacă este cazul) şi a răspunsului argumentat şi motivat a initiatorului documentatiei de urbanism (dacă este cazul). Aceste informări şi răspunsuri se vor afişa pe site- ul Primăriei Municipiului Timişoara,

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

pentru fiecare documentatie în parte, într-o sectiune special dedicată acestor documentatii (la adresa www.primariatm.ro, sectiunea „Planuri urbanistice” / „Planuri urbanistice supuse informării şi consultării publicului”) şi se vor transmite şi în scris celor interesati care au formulat sesizări şi care au transmis opinii (dacă este cazul).”

Planul Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017, este singurul document în vigoare la data elaborării documentatiei.

3. La aspectele invocate de către avocat COSTACHE CRISTIAN, cu privire la faptul că în documentatia Plan Urbanistic Zonal ”Locuinte colective si functiuni complementare” - Amplasament: str. Armoniei, nr. 20-20A sunt utilizate totusi notiuni cuprinse în Noul Plan Urbanistic General, documentatie care se află în procedura de elaborare, dezbatere si adoptare, fiind aprobată Etapa 3 - Elaborare PUG - Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare Municipiului Timisoara, întocmit conform Proiectului nr. U190TM, realizat de S.C. PLANWERK S.R.L. CLUJ NAPOCA, S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L. TIMISOARA si S.C. IHS ROMANIA S.R.L. BUCURESTI, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 428/30.07.2013, nu ne-a putut fi oferit un răspuns fără echivoc care să justifice utilizarea notiunilor din Noul PUG. Apreciem că se impune transarea acestui aspect cu atât mai mult cu cât inclusiv în plansele documentatiei PUZ supusă spre informare si consultare sunt făcute trimiteri atât la Vechiul PUG (de exemplu în plansa de mobilare), cât si la Noul PUG (precum si plansa de reglementări).”

Conform răspunsului proiectantului: “Exprimarea este din nou tendentioasă si denaturează faptele spre a sluji scopului sesizării. Răspunsul pe care ni-l asumăm ca proiectanti, atât în scris cât si verbal în cadrul întâlnirii, este că am folosit documentatia PUG-ului nou cu caracter informativ, cu scopul de a armoniza viitoarele dezvoltări cu directiile si tendintele de dezvoltare ale acestuia, în special în ceea ce priveste infrastructura, asa cum este stipulat si în Avizul de oportunitate nr. 12 din 29.09.2016, subcapitolele 2. Categoriile functionale ale dezvoltării si eventualele servitusi si 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitătilor”.

4. Referitor la “toate aceste neconcordante cu privire la reglementarea urbanistică aplicabilă la întocmirea documentatiei Plan Urbanistic Zonal ”Locuinte colective si functiuni complementare” - Amplasament: str. Armoniei, nr. 20-20A se impune pe de o parte stabilirea documentatiei urbanistice de top Plan Urbanistic General la care trebuie să se raporteze documentatia supusă spre informare si consultare, iar pe de altă parte să se procedeze la refacerea acestei documentatii prin raportarea la PUG-ul aplicabil în acest caz”, raspunsul proiectantului este: Nu există neconcordante. Singurul Plan Urbanistic General aplicabil este Documentatia de urbanism, faza P.U.G., aprobată prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. 131/24.04.2017, Timisoara.

5. Referitor la, ”Un alt aspect pe care dorim să-l sesizăm vizează faptul că în plansele documentatiei PUZ supusă spre informare si consultare se fac trimiteri si la documentatii urbanistice care se află în diverse stadii de elaborare si care nu sunt până în acest moment aprobate printr-o hotărâre de consiliu local, tocmai pentru a induce în eroare autoritarea administrativă cu privire la regimul de înăltime al zonei studiate.” raspunsul proiectantului este: Exprimarea ”pentru a induce în eroare” este din nou tendentioasă. Aspectele legate de preluarea documentatiilor de urbanism din diverse faze existente în zonă au fost discutate cu administratia publică si cu specialistii din Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism si reprezintă o practică normală de integrare a tuturor documentatiilor.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Pe lângă aceste documentatii de urbanism aflate în diverse stadii de elaborare am avut în vedere si

documentatiile de urbanism aprobate, respectiv PUZ aprobat prin HCL 360/29.07.2008, având regim de înăltime P+10 pe str. Armoniei nr. 25 si PUZ aprobat prin HCL 90/30.03.2004, având regim de înăltime P+2+M, P+4+M, POT 70% situat chiar pe str. Tudor Arghezi, precum si fondul construit din zona de blocuri cu P+8, pe str. Armoniei nr. 23.

6. Referitor la faptul ca nu este suficient reglementată în documentatia urbanistică supusă spre informare si consultare problema drumurilor ce împrejmuiesc zona studiată, în conditiile în care solutia propusă vizează construirea drumului de 8 metri pe amplasamentul terenului ce ar urma să fie reglementat prin acest PUZ, urmând ca diferenta de 8 metri să fie amplasată pe terenul învecinat, teren care are în prezent doar o documentatie urbanistică de tip PUZ în lucru. O altă problemă vizează situatia în care beneficiarul actualului PUZ va proceda la edificarea imobilelor pe terenul reglementat prin acesta, iar proprietarul terenului învecinat nu va obtine aprobarea documentatiei PUZ aflată în prezent în lucru sau nu va edifica si el constructiile pe acest teren, caz în care întreaga zonă ce ar urma să fie reglementată de prezentul PUZ să aibă pentru o lungă perioadă de timp sau chiar pentru totdeauna drumuri de doar 8 metri, în conditiile în care s-au impus drumuri de 16 metri.”

Răspuns proiectantului este: “Aspectul drumului a fost deja discutat de proiectantul de specialitate în cadrul comisiei de circulatie din Primăria Municipiului Timisoara. Tronsonul de drum cuprins între strada Centură (Grigore Alexandrescu) si strada Armoniei se va realiza în două etape. În prima etapă se va amenaja un carosabil de 6m si 2m de trotuar pe terenul de 8m lătime ce urmează a fi cedat de beneficiar după aprobare PUZ prin HCL.

Ulterior, când se va urbaniza terenul pentru care s-a emis avizul de oportunitate nr. 28/26.11.2015 se va constitui profilul de 16m.

Dacă proprietarul vecin decide să nu urbanizeze terenul, carosabilul de 6m si trotuarul de 2m sunt suficienti pentru PUZ-ul nostru deoarece asigurăm parcajele integral pe parcelele noastre”.

Facem precizarea că ambii investitori de pe str. Armoniei nr. 18, cât si cei de la nr.16 doresc refacerea vechiului PUZ aprobat prin HCL 437/2007, având documentatiile în faza de aviz de oportunitate aprobat, asa că ipoteza în care terenul învecinat va rămâne neurbanizat este una improbabilă.

7. Referitor la faptul ca in documentatia prezentata nu sunt respectati integral indicatorii urbanistici (limite valori minime si maxime) prevăzuti în Avizul de oportunitate nr. 12 din 29.09.2016, mentionam ca documentatia depusă pentru etapa informării si consultării publicului respectă în totalitate indicii cuprinsi în Avizul de oportunitate.

8. Referitor la faptul ca se solicită proiectantului si autoritătii administrative să se comunice dispozitia legală ce permite reglementarea a două regimuri distincte de Procent de Ocupare a Terenului a parterului, fată de restul etajelor, având în vedere faptul că în situatia zonei mixte se utilizează POTmax(parter)=50%, POTmax(etaje)=35%”, mentionam ca in baza HG 525/96, Anexa 2, Art. 2.1 procentul de ocupare al terenului se reglementează în functie de destinatia zonei. Functiunea propusă prin PUZ pe parcelele 6, 7 si 15 este mixtă. Pentru zone mixte procentul maxim este 70%.

Proiectantul a considerat că procentul de maxim 70% produce o densitate prea mare si a ales conditii de implantare mai restrictive decât cele prevăzute în lege.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Dacă solutia propusă de beneficiar, aprobată de specialistii din CTATU si avizată de administratia

publică prin avizul de oportunitate nr. 12 din 29.09.2016 este considerată nelegitimă, putem să revenim asupra acestui aspect si să se propuna un POT unic de 70%.

Sesizarea este formulată având la bază un document supus spre avizare, respectiv noul Plan Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Timisoara - Etapa 3, document cu caracter informativ ce nu a fost aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local (H.C.L.) si nu produce încă efecte din punct de vedere juridic.

Coroborarea documentatiei P.U.Z. cu prevederile noului P.U.G.

În Avizul de oportunitate nr. 12 din 29.09.2016, se regăsesc referiri la documentatia de urbanism ”Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a de elaborare PUG Timisoara”, aprobat prin HCL nr. 428/30.07.2013, în două subcapitole, respectiv punctele:

Categoriile functionale ale dezvoltării si eventualele servituti, în care se prevede faptul că se vor respecta servitutile trecute în documentatia de urbanism mai sus mentionată, cu privire la str. Grigore Alexandrescu, str. Phoenix si str. Armoniei. Precizăm pe această cale faptul că din terenul initial aflat în proprietatea beneficiarilor, a fost cedată o suprafată de 1790 mp pentru a fi constituită o parcelă de teren pentru realizarea inelului IV de circulatie, str. Grigore Alexandrescu (parcelă cu nr. Top. 2161/2). De asemenea, s-au stabilit profile transversale conform PUG nou, rezultând în acest fel un profil de 14m pentru str. Armoniei si 24m pentru str. Phoenix. Acest lucru a determinat rezervarea unor suprafete de teren pe parcelele aflate la frontul acestor străzi pentru o posibilă lărgire în viitor.

Profilele mai sus mentionate sunt armonizate cu profilele propuse prin noul P.U.G.

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitătilor, în care se prevede faptul că autorizatia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public. Prin propunerea PUZ se prevede realizarea unui drum perpendicular pe str. Grigore Alexandrescu, prin cedarea echitabilă dintre proprietarii parcelelor, astfel încât să rezulte un drum public cu un profil stradal cu lătimea de 16m. Astfel, rezultă o suprafată de teren de 3519mp ce se intentionează a fi trecută în domeniul public.

Conform răspunsului proiectantului la sesizările enuntate, parcela pentru locuinte colective trebuie să aibă lungimea frontului la stradă mai mare sau egală de 22m, o suprafată minimă de 1.200mp si adâncimea parcelelor trebuie să fie mai mare decât frontul (RLU aferent noului PUG – Etapa 3, document cu carácter informativ, cap. ULi/c, art. 7);

Documentul care a stat la baza stabilirii formelor si dimensiunilor parcelelor este Regulamentul General de Urbanism, document valabil, aprobat prin HG nr. 525 din 27 iunie 1996, art. 30:

”Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii: a) front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate; b) suprafaţa minimă a parcelei de 150 m2 pentru clădiri înşiruite şi, respectiv, de minimum 200 m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

c) adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.”

- pentru locuintele colective regimul de înăltime maxim admis este de trei niveluri supraterane (P+2E, P+1E+M). Suplimentar fată de acestea este admis un demisol, ce va fi destinat în exclusivitate garajelor si altor functiuni conexe, nu locuirii. Înăltimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la aticul ultimului nivel sau la coama acoperisului, în punctul cel mai înalt, nu va depăsi 12m (în documentatia prezentată sunt prevăzute constructii de la S+P+2E+Er până la S+P+5E+Er);

Pasajul a fost extras din Regulamentul Local de Urbanism aferent noului P.U.G. al Municipiului Timisoara - Etapa 3, document cu caracter informativ, ULi/c, cap. JJJ, art. 12.

Documentul care a stat la baza stabilirii înăltimii clădirilor propuse este Plansa de reglementări urbanistice a P.U.G. Timisoara, document valabil, aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/24.04.2017

Conform acestei planse, zona studiată se încadrează în zona pentru locuinte si functiuni complementare, cu regim de înăltime P+2/peste P+2. La strada Grigore Alexandrescu, viitorul inel IV, fiind o arteră mare de circulatie, s-a decis să se aleaga un regim de înăltime peste P+2, iar pe restul parcelelor P+2.

- sunt admise maxim 6 unităti locative într-o locuintă colectivă (în documentatia prezentată sunt prevăzute locuinte colective cu 11 apartamente până la 50 apartamente);

Pasajul a fost extras din Regulamentul Local de Urbanism aferent noului PUG al Municipiului Timisoara - Etapa 3, document cu caracter informativ, ULi/c, cap. III, art. 4.

În documentata de urbanism faza PUG a Municipiului Timisoara, respectiv în legislatia în vigoare, nu este limitat numărul de unităti locative ce pot fi prevăzute într-o locuintă colectivă.

- CUT maxim admis = 0,9, POT maxim admis 35% atât pentru zona LiC, cât si pentru zona Uli/c (atât în plansele prezentate, cât si în părtile scrise este specificat un CUT max = 2,4 si POT maxim = 50%).

Pasajul a fost extras din Regulamentul Local de Urbanism aferent noului PUG al Municipiului Timisoara - Etapa 3, document cu caracter informativ, ULi/c, cap. KKK, art. 18.

Documentul care a stat la baza stabilirii Procentului de Ocupare a Terenului este Regulamentul

LEGENDA LE) ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI 2 GOMPLEMENTARE (P -P+2) / (PESTE P+2)

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

General de Urbanism, document valabil, aprobat prin HG nr.525 din 27 iunie 1996, art. 15 si anexa 2:

”Procentul maxim de ocupare a terenurilor se stabileşte în funcţie de destinaţia zonei în care urmează să fie amplasată construcţia şi de condiţiile de amplasare în cadrul terenului, după cum urmează:

2.1. - Destinaţia zonei în care urmează să fie amplasată construcţia: 2.1.1. - Zone centrale - 80% 2.1.2. - Zone comerciale - 85% 2.1.3. - Zone mixte - 70% 2.1.4. - Zone rurale - 30% 2.1.5. - Zone rezidenţiale 2.1.5. - zonă exclusiv rezidenţială cu locuinţe P, P+1, P+2 - 35% 2.1.5. - zonă rezidenţială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri - 20% 2.1.5. - zonă predominant rezidenţială (locuinţe cu dotări aferente) - 40% 2.1.6. - Zone industriale - pentru cele existente - nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului - pentru cele propuse - procentul maxim de ocupare a terenului se stabileşte prin studiu de fezabilitate 2.1.7. - Zone de recreere - nu este prevăzut un grad maxim de ocupare a terenului. ”

Pe parcelele cu nr. 6, 7 si 15, exclusiv la parterul clădirilor se propun functiuni complementare ce se încadrează în prevederile de mai sus la zonă mixtă, propusă cu un procent de ocupare al terenului (POT) de 70%. Din considerente de ambient urban si densitate, am decis să limităm POT la 50%.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Locuinte colective si si functiuni complementare”, str. Armoniei nr. 20-20A, Timişoara, beneficiari Nicolae Petru OLARIU, Didina Dorina ALEXANDRU, Vasile LAZA, Maria LAZA, Ciprian Daniel LAZA, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU

Red – S.U.-2 ex

Atasament: PLAN_DE_ACTIUNE_PUZ_ARMONIEI.pdf

URD2OIW -005475/ / 0*.0k. 20 PLAN DE ACŢIUNE În vederea implementării investițiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcțiuni complementare” Generat de imobilul de pe str. Armoniei nr. 20, 20A, Timișoara, identificat prin CF nr. 405444, CF nr. 409364, CF nr. 408328, CF nr. 405525, CF nr. 404423 Timișoara Beneficiari Olariu Nicolae Petru, Alexandru Didina Dorina, Laza Vasile, Laza Maria Şi Laza Ciprian Conform Avizului de oportunitate nr. 12 din data de 29.09.2016 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, OPERAȚIUNI IMPLEMENTARE INVESTIŢII PUBLICE, EFECTUARE CADASTRALE ŞI NOTARIALE OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE Denumirea obiectivelor de utilitate publică, cea Etapele de realizare a operațiunilor cadastrale și notariale și a costurilor Responsabilul finanţării operațiunilor și investițiilor investițiilor propuse (EUR) (perioada preconizată) Nr. Crt DEZVOLTATOR 2016-2017 DEZVOLTATOR 2017-2018 Dezmembrare conform PUZ 1.600 Oferte de donaţie RARI MII Realizare accese la parcele str. Phoenix | 2.766 DEZVOLTATOR 2017-2020

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, OPERAȚIUNI CADASTRALE ŞI NOTARIALE IMPLEMENTARE INVESTIŢII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE ŞI NOTARIALE Nr. Crt Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale şi notariale şi a investiţiilor propuse Evaluarea estimativă a costurilor e A Etapele de realizare a operaţiunilor și investițiilor (perioada preconizată) Responsabilul finanțării Reţea de distribuție apă - terasamente - construcţii - instalații hidraulice Reţea de canalizare menajeră - terasamente DEZVOLTATOR 2017-2020 - construcţii Rețea de canalizare pluvială - terasamente - construcții - instalaţii hidraulice - post trafo - linie electrică subterană MT DEZVOLTATOR 2017-2020 - linie electrică subterană JT - iluminat stradal (OT Dezvoltator, reprezentat prin: Olariu Nicolae Petru Sa Alexandru Didina Dorina loser Laza Vasile | SIR Laza Maria Cfr. Laza Ciprian ? (rr

Atasament: RLU_PUZ_Armoniei.pdf

Pr. nr. 125/SOA/15

PLAN URBANISTIC ZONAL

- LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE -

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

Amplasament: Timișoara, strada Armoniei, nr. 20, 20A.

Beneficiar: OLARIU NICOLAE PETRU ALEXANDRU DIDINA DORINA LAZA MARIA LAZA VASILE LAZA CIPRIAN

Faza: P.U.Z.

Data: Noiembrie 2017

1/12

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

Pr. nr. 125/SOA/15

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

Cap. 1. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent

este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelelor reglementate.

Limita zonei studiate este figurată în planșa de Reglementări a PUZ-ului. Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse

și este evidențiată în planșa de Reglementări. Pe baza zonificării s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale construcțiilor ce se vor aplica.

Prescripțiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni și restricții) sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

Prezentul Regulament Local de Urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale “P.U.Z. Locuințe colective și funcțiuni complementare”, Timișoara, Str. Armoniei, CF nr. 405444, nr. top. : 405444 (Top vechi 2161/3); CF nr. 409364, nr. top:409364, (Top vechi 2161/1); CF 408328, nr. top: 408328, (Top vechi 2162/1); CF 405525 nr. top:405525 (Top. Vechi 2162/2), CF nr. 404423, Nr. Top 404423 (Nr. top. Vechi 2166/7);

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale și a fost aprobat pe baza avizelor obținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2016, pentru modificarea Legii 50/1991.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condițiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal și implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială.

Dacă prin prevederile unor documentații pentru părți componente ale teritoriului studiat se schimbă concepția generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentații, conform prevederilor legale.

2/12

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

Art. 2. Baza legală a elaborării Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ- indicativ GM 010-2000, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000; - Legea 197/2016 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; - Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată); - Legea administrației publice locale nr. 215/2001; - Legea privind circulația juridică a terenurilor nr. 54/1998; - Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică nr. 33/1994; - Legea privind calitatea în construcții nr. 10/1995 (republicată); - Legea privind protecția mediului nr. 137/1995 (republicată); - Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998; - Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998; - Codul Civil; - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. 131/2017; - Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL 61/28.02.2012.

Art. 3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Locuințe colective

și funcțiuni complementare”, parcelele cu nr. cad 405444, 409364, 408328, 405525, 404423, intravilan Timișoara, se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Giroc pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

Art. 4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la

proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren din teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, în suprafață totală de 18.905mp, identificată prin C.F. nr. 405444, 409364, 408328, 405525, 404423 - Timișoara.

Prevederile P.U.Z.-ului se pot extinde și la zonele limitrofe. Recomandăm Consiliului Local Timișoara preluarea prevederilor considerate benefice și introducerea acestora în P.U.G., pentru realizarea unei politici urbane unitare la nivelul întregii localități.

Cap. 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 5. Obiective și modalități de operare Soluția urbanistică a fost elaborată ținându-se cont de următoarele obiective: 1. Amenajarea urbanistică a zonei studiate; 2. Zonificarea funcțională, având în vedere obiectivele propuse și folosirea

optimă a terenului; 3. Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor; 4. Reorganizarea și dezvoltarea căilor rutiere și a tramei stradale care va

3/12

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

asigura accesul la obiectivele propuse; 5. Echiparea tehnico-edilitară a zonei; 6. Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural existent și conservarea

și protecția mediului.

Art. 6. Utilizări permise: Subzonă rezidențială propusă cu locuințe individuale și colective mici: clădiri S+P+1E+M, S+P+2E+Er, S+P+3E+Er, S+P+5E+Er.

 locuințe individuale cu caracter urban  locuințe familiale cu maxim două unități locative - apartamente suprapuse sau locuințe

cuplate;  locuințe colective mici;  conversia locuințelor în alte funcțiuni compatibile cu funcțiunea de locuit, care nu

contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare;  este permisă utilizarea spațiilor de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerț,

servicii sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate;

 dotări admise zonei de locuit: spații verzi, locuri de joacă pentru copii, staționare autovehicule, instalații tehnico-edilitare necesare zonei, servicii profesionale sau manufacturiere (care nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate), instituții de învățământ (creșe, grădinițe, școli publice sau private) cu îndeplinirea condițiilor RLU și asigurarea suprafețelor necesare în funcție de capacitate și normele în vigoare;

 alimentație publică (sunt permise activități de alimentație publică gen cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de maxim 40 locuri); se va obține acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcțiile; dotările necesare acestor funcțiuni (parcaje, rezervoare, etc.) se vor asigura în interiorul limitei de proprietate. Subzonă de parcuri, grădini publice, scuaruri, spații verzi de aliniament propuse, marcate distinct.

 amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.).

 pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame).

Art. 7. Utilizări permise cu condiții:  construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să asigure

necesitățile și confortul locuitorilor zonei, să nu afecteze relația cu vecinătățile și să se aplice toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;

 locuire temporară.

Art. 8. Interdicții temporare de construire: Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică impune ca eventualele

dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

4/12

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

Art. 9. Interdicții definitive de construire: Sunt interzise următoarele:

 desfășurarea activităților cu profil industrial sau a altor tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 amplasarea funcțiunii de depozitare de deșeuri;  stabilimente pentru adulți: baruri de noapte, cazinouri care își desfășoară activitatea în

afara orelor uzuale de funcționare și care pot produce disconfort, în special fonic, pentru locuitorii zonei;

 activități de depozitare, comerț en-gros, antrepozite;  stații de întreținere auto;  lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din

spațiile publice și parcelele adiacente;  ferme agro-zootehnice, abatoare;  anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;  panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri.

Cap. 3. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

3.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Art. 10. Terenuri agricole din intravilan Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă

pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută mai sus se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico- edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Art. 11. Resursele subsolului În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z.,

modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

Art. 12. Resursele de apă Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile permise în acest regulament este

permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz, și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor.

Art. 13. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor care prin amplasament, funcțiune,

volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare, goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

Consiliul Județean Timiș va identifica și va delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și va stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere

5/12

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

Art. 14. Zonele construite protejate Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural

construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul timiș, subordonate Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței.

3.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public Art. 15. Siguranța în construcții

Autorizarea construcțiilor de orice fel de va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritate, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;  H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în

construcții;  H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a

proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996. Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor

cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

Art. 16. Expunerea la riscuri naturale Construcțiile se poat amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a

riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc.). Pentru construirea clădirilor și instalațiilor în zonă se vor lua măsuri pentru evitarea

poluării mediului și de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfășurată.

Art. 17. Expunerea la riscuri tehnologice Construcțiile se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse:

culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice LEA 220kV, LEA 110kV, LEA 20kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare, etc.).

Art. 18. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, pot genera

riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr. 1587/12/09/1997.

Art. 19. Asigurarea echipării edilitare Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun

cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la

6/12

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

bugetul de stat este interzisă. Autorizarea lucrărilor de construcții poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin

contract a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

Art. 20. Asigurarea compatibilității funcțiunilor Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre

destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei. Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în cadrul

zonei de față sunt prevăzute în cap. III.3 a prezentului Regulament.

Art. 21. Procentul de ocupare a terenului Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a

terenului cu construcții să nu depășească: - 50% pentru parcelele adiacente inelului IV de circulație (str. Grigore Alexandrescu); - 35% pentru restul parcelelor.

3.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Art. 22. Orientarea față de punctele cardinale Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a

recomandărilor privind mediul de viață al populației: Ordinul nr. 119/2014. Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile

interioare cu destinație de locuințe astfel încât să se evite orientare exclusiv nord. Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de

locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire conform legislației în vigoare.

Art. 23. Amplasarea față de drumuri publice În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul organelor de specialitate ale

administrației publice, construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și exploatare, parcaje, rețele edilitare, atâta timp cât lucrările mai sus menționate nu aduc nici un prejudiciu aspectului urbanistic, arhitectural și coerenței fluxului funcțional.

Art. 24. Amplasarea față de aliniament Alinierea clădirilor este obligatorie. Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul

străzilor se va face respectând aliniamentul propus în Planșa de Reglementări Urbanistice.

Art. 25. Amplasarea în interiorul parcelei Pe parcelele adiacente Str. Grigore Alexandrescu, amplasarea construcțiilor se va

realiza la o distanță de 10m față de limita de proprietate, respectând astfel aliniamentul constituit la Str. Grigore Alexandrescu, propus prin P.U.Z.-ul învecinat aprobat prin H.C.L. 360/2008.

În partea nordică, parcelele adiacente str. Phoenix sunt afectate de posibila lărgire a profilului stradal, construcțiile respectând un aliniament de 2m față de limita străzii după lărgire.

Amplasarea construcțiilor față de limita vestică se va realiza la o distanță de 9m pentru parcelele adiacente str. Grigore Alexandrescu, iar pentru restul parcelelor o distanță de 6m, respectiv la minim H/2.

7/12

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

Pentru parcela aflată la Nord-ul inelului IV, identificată prin CF 404423, retragerea față de limita de Est este de 6m, respectiv minim H/2.

Aliniamentul față de strada nou propusă în cadrul parcelelor se va realiza la distanța de 3m față de limita de proprietate.

Retragerile laterale, pe direcția N-S, sunt de: ▪ 4m, respectiv minim H/2 din înălțimea clădirii, pentru parcelele galbene de la

str. Armoniei și Phoenix; ▪ 5m, respectiv minim H/2 din înălțimea clădirii, pentru parcelele portocalii; ▪ 10m, respectiv minim H/2, pentru parcelele roșii/portocalii.

În cazul construirii unor corpuri individuale, înscrise în conturul limitei de implantare, se va păstra între clădiri o distanță minimă egală cu înălțimea corpurilor.

Amplasarea construcțiilor la nivelul subsolului va putea depăși limitele de implantare supraterane, putând coincide cu limitele de proprietate.

3.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 26. Accese carosabile

 Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces la locurile de parcare, cu posibilitate de întoarcere sau ieșire pe parcelă;

 Drumurile interioare create vor avea caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile. Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute în Normativul P118/ 1998;

 Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde;

 Construcțiile propuse vor fi prevăzute cu accese pentru colectarea deșeurilor menajere.

Art. 27. Accese pietonale  Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării

acceselor pietonale, din domeniul public pe proprietatea privată, până la intrarea în construcții și până la amenajările de orice fel;

 În cazul în care accesele pietonale nu sunt realizate distinct, acestea se vor marca pe suprafețele de platforme și drumuri, fiind indicate prin panouri sau signalistică.

3.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 28. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 Autorizarea executării construcției va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare și de energie electrică.

Art. 29. Realizarea de rețele edilitare  Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare

publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz;

 Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar;

 Se recomandă ca toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică,

8/12

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

gaze naturale, telecomunicații să se realizeze subteran.

Art. 30. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare  Rețelele de apă, canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul

public sunt proprietate publică a orașului.  Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații sunt

proprietatea publică a orașului.

Art. 31. Alimentare cu apă, canal  Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații sunt

proprietatea publică a orașului. Asigurarea alimentării cu apă și canalizare se va realiza prin branșarea la rețeaua de alimentare, respectiv la canalizarea publică existentă;

 Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă (apă rece, apă caldă de consum și pentru incendiu) se va obține de la deținătorul de utilități avizul de principiu pentru racordul de apă, prevăzându-se de către acesta și punctele de racord necesare;

 În vederea alimentării cu apă a obiectivelor propuse se va elabora un proiect de extinderi, branșament apă-canal, corelat cu proiectul de extindere al rețelei de apă potabilă și canal, furnizat de către S.C. Aquatim S.A.

Art. 32. Alimentare cu energie termică  Pentru construcțiile noi se propune rezolvarea alimentării cu energie termică

prin centrală termică proprie alimentată cu gaz, conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate.

Art. 33. Rețea de gaze naturale  Alimentarea cu gaze naturale se va face de la stația de reglare măsurare

existentă în zonă. De la aceste stații se alimentează consumatorii prin intermediul unei rețele de gaze naturale de presiune redusă;

Art. 34. Alimentarea cu energie electrică  Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la

rețeaua publică existentă, conform proiectului de specialitate anexat.

Art. 35. Telecomunicații  Pentru unitățile propuse pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu rețele

telefonice subterane, printr-un racord la rețelele existente în apropiere. Racordul se va asigura într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri, până la centralele noilor unități.

3.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor și ale construcțiilor Art. 36. Parcelarea

 Parcelarea se va realiza conform Art. 30 din R.G.U. și conform planșelor grafice, având ca cerințe asigurarea accesului auto la fiecare parcelă și construcție.

Art. 37. Înălțimea construcțiilor  Regim maxim de înălțime a construcțiilor este:

▪ S+P+1E+M, cu Hcornișă - maxim 7,5m și Hmax = 10,5m

9/12

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

▪ S+P+2E+Er, cu Hcornișă - maxim 10,5m și Hmax = 13,5m ▪ S+P+3E+Er, cu Hcornișă - maxim 13,5m și Hmax = 16,5m ▪ S+P+5E+Er, cu Hcornișă - maxim 20m, și Hmax = 23m;

 Conform Planșei de Reglementări Urbanistice, sunt marcate zonele cu înălțimi și destinații diferite:

▪ Zona galbenă - locuințe unifamiliale/bifamiliale max S+P+2E+Er (max S+P+1E+M pentru primele două parcele de la str. Armoniei),

▪ Zona portocalie - locuințe colective max S+P+2E+Er și ▪ Zona roșie/portocalie - locuințe colective și funcțiuni complementare

max S+P+5E+Er (S+P+3E+Er pentru parcela de teren identificată prin CF 404423).

Art. 38. Aspectul exterior al construcțiilor a) Dispoziții generale

 sunt interzise construcțiile pastișe ale unor stiluri de arhitectură nespecifice;  construcțiile, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, nu vor trebui să

intre în contradicție cu aspectul general al zonei și nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii;

 lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie să fie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejurimilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta vizibil pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3m, în podurile nemansardabile sau în interiorul balcoanelor/logiilor

b) Fațade  este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile sau imitații de

materiale;  fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel

calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea;  culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi armonizate, fiind interzise

culorile stridente. c) Acoperișuri

 la stabilirea pantei de acoperiș se va urmări ca acestea să fie armonizate cu cele caracteristice zonei;

 învelitorile extinderilor construcțiilor sau ale garajelor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș;

 iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor de tip Velux.

 construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante de maxim 40°, fie învelitori tip terasă.

3.7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 39. Parcaje

 Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate;

10/12

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

 Se recomandă, pe cât posibil, comasarea parcajelor la nivelul subsolului, pentru debarasarea spațiului de la nivelul solului;

 Este interzisă executarea, în cadrul terenului, a construcțiilor destinate garajelor individuale;

 Se acceptă autorizarea amenajării parcajelor care lipsesc, pe un alt teren, cu acceptul proprietarului acestuia, teren situat la cel mult 100m de terenul studiat, conform R.L.U., Alin. 10.4;

 Se recomandă realizarea parcajelor la nivelul solului din dale înierbate.

Art. 40. Spații verzi și plantate  Este obligatorie amenajarea și plantarea unei suprafețe echivalentă cu minim

25% din suprafața terenului, zonă destinată spațiului verde, aferentă zonei rezidențiale, cuprinzând și un loc de joacă pentru copii;

Art. 41. Împrejmuiri  Având în vedere gabaritul urban al terenului propus pentru urbanizare,

împrejmuirile pe toate laturile terenului sunt opționale;  În cazul realizării unor împrejmuiri, acestea se vor realiza din materiale

transparente, cu soclu opac de maxim 60cm. Este posibilă realizarea pe anumite porțiuni a unor panouri opace, până la înălțimea maximă de 1,80m, pentru realizarea de reclame sau signalistică a ansamblului rezidențial, atâta timp cât lungimea acestor panouri nu depășește 2m.

Art. 42. Bilanț teritorial / Indici urbanistici: Bilanț teritorial - global

Situație existentă

Situație propusă %

Teren studiat 18.905 mp 18.905 mp 100

Teren pentru

drumuri și spații verzi

- teren pentru drum nou propus ce urmează a fi cedat domeniului public

0 mp

3.519 mp 18.61%

3.741 mp 19.79 - teren de utilitate publică rezervat pt. lărgirea străzilor Armoniei și Phoenix

222 mp 1.17%

- spații verzi comasate (lot 5 + lot 8)

0 mp

1.006 mp 5.32%

2.173 mp 11.49- spații verzi rezultate din aliniamentul la strada Grigore Alexandrescu

1.167 mp 6.17%

Teren construibil

- suprafața maximă ce poate fi ocupată cu construcții

0 mp

5.911 mp 31.27%

12.991 mp 68.72- suprafața maximă ce poate fi ocupată cu circulații, alei, parcaje

4.709mp 24.90%

- suprafața minimă de spații verzi 2.371 mp 12.54%

Bilanț teritorial - raportat la suprafața parcelelor construibile rezultate

mp %

Suprafața cumulată a parcelelor construibile 14.388 100

Suprafața maximă ce poate fi ocupată cu construcții 5.911 41

Suprafața maximă ce poate fi ocupată cu circulații, alei, parcaje 4.880 34

Suprafața minimă de spații verzi 3.597 25

11/12

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

Cap. 4. CONCLUZII

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație.

Trasarea străzilor și a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție proiectantului de specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor succede avizarea PUZ- ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit, Arh. Paula Marinescu

Specialist RUR, Arh. Răzvan Negrișanu

12/12

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

Atasament: 01-A_Plan_incadrare.pdf

GSPublisherVersion 336.13.50.86

Proiect nr.:

Faza:

Planșa nr:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerințaSemnăturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnătura

Beneficiar:

125/SOA/15

Titlu proiect:

Titlu planșă:

arh. Paula Marinescu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrișanu arh. Daniela Negrișanu

arh.Răzvan Negrișanuspecialist RUR

01-A Noiembrie

2017

Locuințe colective și funcțiuni complementare

Timișoara, str. Armoniei nr. 20, 20A

OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA DORINA, LAZA VASILE, LAZA MARIA ȘI LAZA CIPRIAN

PUZ

14 m in

3.5 km Zona centrală

spre Arad

12 m

in 3.

5 km

Zo na

c en

tra lă

PUZ aprobat prin H.C.L. 90/30.03.2004

Aviz de oportunitate nr. 19/10.11.2016

Aviz de oportunitate nr. 28/26.11.2015PUZ aprobat prin

H.C.L. 268/02.06.2015

PUZ aprobat prin H.C.L. 97/26.02.2013

PUZ aprobat prin H.C.L. 411/13.12.2011

PUZ aprobat prin H.C.L. 88/01.03.2016

PUD aprobat prin H.C.L. 219/19.06.2007

Locuințe colective și funcțiuni complementare

-în construcție-

PUZ aprobat prin H.C.L. 360/2008

Teren studiat

STR. ARMONIEI

STR. DR. GRIGORE T. POPA

STR. GRIG

ORE ALEX

ANDR ESCU

(inelu l IV)

ST R.

GR IGO

RE AL

EX AN

DR ES

CU

(in elu

l IV )

STR. ARMONIEI

ST R.

M AR

GI NI

I

CA LE

A SE

VE R

BO CU

CALEA ARADULUI

STR. DR. GRIGORE T. POPA

STR. ARMONIEI

ST R.

M AR

GI NI

I

EXTRAS PUG APROBAT PRIN HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL 107/2004

SPAȚIU PENTRU ȘTAMPILE

PLAN ÎNCADRARE A ZONEI STUDIATE

1:2500

DUMBRĂVIȚA ZONĂ STUDIATĂ

LEGENDĂ DELIMITĂRI

Limită zonă studiată cf. aviz de oportunitate

Limită teritoriu administrativ

8 min600m

14 min1200m Distanță stații de transport în comun

SIMBOLURI Servicii

Cișmea

Școală gimnazială

Restaurant/alimentație publică

Hotel, pensiune

Farmacie/depozit farmaceutic

Instituție bancară

Instituție publică

Parcare publică

Magazin alimentar

Supermarket

Biserică

Stație carburanți

Secție poliție locală

Zonă verde, parc

Sală sport/bază sportivă

Piață agro-alimentară

Stație autobus

Distanță puncte de interes

mio studio de arnitectura
|) JET DUMBRAVITA
e.

Atasament: 02-A_Documentatii_urbanism_aprobate.pdf

GSPublisherVersion 358.13.49.86

Proiect nr.:

Faza:

Planșa nr:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerințaSemnăturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnătura

Beneficiar:

125/SOA/15

Titlu proiect:

Titlu planșă:

arh. Paula Marinescu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrișanu arh. Daniela Negrișanu

arh.Răzvan Negrișanuspecialist RUR

02-A Noiembrie

2017

Locuințe colective și funcțiuni complementare

Timișoara, str. Armoniei nr. 20, 20A

OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA DORINA, LAZA VASILE, LAZA MARIA ȘI LAZA CIPRIAN

PUZ

zona verde/parc

C

C C

C

C C

C CAA

C C C

C C

C

C

C CC

C C

C C

C

C C C

C

C

V

C

Nr . c

ad . 4

04 42

3

Nr . t

op . 2

16 6/

7

Nr. cad. 405444

Nr. topo. 2161/3

Nr. cad. 409364

Nr. topo.2161/1

Nr. cad. 408328

Nr. topo.2162/1

birouri

birouri

hala

4 B

birouri

P.C.I.

C A L E A A R A D U L U I

tesatorie

S.C. UZINA TEXTILA TIMISOARA S.A.

P.C.I. P.C.I.

rez

cond post trafo

post trafo

atelier dep.

dep.

birouri

filatura

repansat

atelier

platf beton

beton platf

4 8

C A L E A A R A D U L U I

post trafo

5 0

hala tesatorie S.C. I.T.T. S.A.

5 2

platforma beton Terasa "Milo"

wc81

79

filatura gang

hala

71

75 73

71A 32

34

platforma beton

vulcanizare

atelier de reparatii auto

terasa

in domeniul constructiilor

ST R.

M AR

G IN

II

1

30

platforma beton

Liceul Agricol

Centrul de pregatire

atelier

terasa rez

rezervor

cantina

centrala termica cos

spalatorie rampa

ST R. MA RG IN II

contoar gaz metan

cos

Liceul Agricol Timisoara

sali clasa

sala sport

bazin

ateliere bazin

transformator

platforma beton

platf.

statie benzina

S.C. TRANSTIMEX S.A.

atelier

Sediu administrativ

platforma beton

STR. ARMONIEI

38B

punct termic

depozit

forja

turnatorie

depozit

atelierde sudura

cabina portar

22

20

59 55-57

53

12

statie gaze

63A

63

14

18

16

61 platforma beton

14A 14B

brutarie

43

41 43A

parcare

49

45

47 STR. DR. GRIGORE T. POPA

4 4A

51A 8 6

51

10

beton

43B

2

C A L E A L IP O V E I

8 8

Bloc 20833

(STR. HORIA MACELARIU)

radar 9 0

parcare Bloc 3059

2 92 Bloc 304

CA LE A LI PO V EI

Bloc 3039 4

35

Bloc 206

punct trafo

Bloc 205

sala clasa

37

ST R. P ER LE I

Sc. Generala Nr. 7

Bloc 204

41

Bloc 302

94

43

96

Bloc 203

sala clasa

sala clasa

sala sport

1B 1C

(I NT RA RE A AC A DE B AR BU )

cabina cantar

cabinapoarta

Uzina Textila Timisoara

STR. DR. GRIGORE T. POPA

28

platforma beton26A

24

posttrafo

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

S.C. ENERGO PETROL

30

rampa

S.C. PETROS PLOIESTI

platforma beton

rampa

26

rampa

rampa

atelier

Teren Primarie

1B

1A

3A

3

1

16 14

termicacentrala

S.C. TRANSTIMEX S.A.

centralatermica

vopsitorie hidrofor

platforma

23

atelier

administrativ

posttrafo

platformarampa

S.C. TRANSCOM S.A.

36

Sediu

34

38A

32

atelier

30

ST R.

A UR

OR A

1

15A

pivnita

gang

15

11B

13 11B

22

21

17 19

26

28

28

24A

15A

24B

24

9

7

11

20

5

2

UNITATE MILITARA

8A

STR. ARMONIEI

8

10

8C

Str.ARMONIEI

8

12

8B

atelier

4

2

STR. ARMONIEI

Bloc 301

96

Bloc 300

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

C A L E A L IP O V E I

1A

As

C A L E A L IP O V E I

platf.beton

S.C. Avicola S.A.

ST R. MA RG IN II

birouri

antena parcare

platforma beton

S.C. ALANDALUS (auto service)

cos atelier

Agronomului Casa

3

5

5

4

wc

wc

7 7

poarta

Casa Agronomului

veterinar

S.C. AVICOLA S.A.

dispensar

disp.veterinar

rampa rampa

poartaplatf.beton

Atelier mecanic Centrala termica

St. Pomparebanda transportoare

Hala abator

S.C. AVICOLA TIMISOARA

poarta

depozit St. Hidrofor

platf. beton

S+P+5E

S+P +10

E+E r

S+P+8+ER

S+ P+

9E +E

R

S+P+5E

S+P+9E+ER

S+P+9E+ER S+P

+10 E+E

r

47,24

11 3,

43

34 ,4

3

22,70

65 ,4

3

48,39

27,24

41 ,1

7

23 3,

46

18 3,

23

67,37

36,49

11,53

37,55

18 ,2

2

19 ,8

4

8,63

4,87

7, 15

9, 44

TEREN INTRAVILAN Nr. cad. 405444 Nr. topo. 2161/3 Scf= 9969 mp Smas= 10070 mp

TEREN INTRAVILAN Nr. cad. 409364 Nr. topo.2161/1 Scf = 5562 mp Smas= 5601 mp

TEREN INTRAVILAN Nr. cad. 408328 Nr. topo.2162/1 Scf= 800 mp Smas = 796 mp

TEREN INTRAVILAN Nr. cad. 405525 Nr. topo.2162/2 Scf= 1000 mp Smas = 986 mp

TEREN INTRAVILAN Nr. cad. 404423 Nr. top. 2166/7 Scf= 1468 mp Smas= 1452 mp

PUZ aprobat prin H.C.L. 90/30.03.2004

Aviz de oportunitate nr. 28/26.11.2015

H.C.L. 360/2008 P.U.Z. - Locuințe colective și

funcțiuni complementare- regim hmax S+P+10E+Er

POT max. 40% CUT max. 3,5

ZONA DE IMPLANTARE - Locuințe colective și funcțiuni

complementare la parter S+P+9E+ER/S+P+10E+ER

P.O.T. 20% C.U.T. 2.5

-în construcție-

PUZ aprobat prin HCL 268/02.06.2015

Aviz de oportunitate nr. 19/10.11.2016

PUZ aprobat prin HCL 97/26.02.2013

PUZ aprobat prin HCL 411/13.12.2011

PUZ aprobat prin HCL 88/01.03.2016

Aviz de oportunitate nr. 23/08.12.2016

dormitoare camin

ST R.

M AR

GI NI

I

STR.DR.GRIGORE T.POPA

reparatii auto

STR. GRIG

ORE A LEXA

NDRE SCU (

INELU L IV)

STR. ARMONIEI

STR. ARMONIEI

STR. ARMONIEI

CA LE

A SE

VE R

BO CU

Nr . c

ad . 4

05 52

5

Nr . t

op o.

21 62

/2

18

20

30

30

30

30

18

15,5

16

24

STR. PHOENIX

17

STR.DR.GRIGORE T.POPA

32

ST R.

T UD

OR A

RG HE

ZI

5,5

DELIMITĂRI

DESTINAȚIE

Limită teritoriu administrativ Timișoara

Zonă instituții publice

Limita de proprietate a terenurilor studiate

Limită intravilan

Limite UTR

PUZ-uri în lucru/aprobate

Terenuri agricole în intravilan

Zonă locuire

Zonă nuclee de servicii, activități comerciale

Zonă activități economice, retail cash&carry

Zone industriale

Drumuri asfaltate

Drumuri de pământ

Zonă complex sportiv

Limită zonă studiată

DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE ÎN ZONĂ

LEGENDĂ

EXTRAS PUG APROBAT PRIN HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL 107/2004

ZONĂ STUDIATĂ

SPAȚIU PENTRU ȘTAMPILE

1:2000

—_—2

Atasament: 03-A_Situatie_existenta-PUG_nou.pdf

GSPublisherVersion 358.13.49.86

Proiect nr.:

Faza:

Planșa nr:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerințaSemnăturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnătura

Beneficiar:

125/SOA/15

Titlu proiect:

Titlu planșă:

arh. Paula Marinescu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrișanu arh. Daniela Negrișanu

arh.Răzvan Negrișanuspecialist RUR

03-A Noiembrie

2017

Locuințe colective și funcțiuni complementare

Timișoara, str. Armoniei nr. 20, 20A

OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA DORINA, LAZA VASILE, LAZA MARIA ȘI LAZA CIPRIAN

PUZ

reparatii auto

AA

C

C C

C

C C

C CAA

C C C

C C

C

C

C CC

C C

C C

C

C C C

C

C

V

C

Nr . c

ad . 4

04 42

3

Nr . t

op . 2

16 6/

7

Nr. cad. 405444

Nr. topo. 2161/3

Nr. cad. 409364

Nr. topo.2161/1

Nr. cad. 408328

Nr. topo.2162/1

Nr . c

ad . 4

05 52

5

Nr . t

op o.

21 62

/2

Bloc 141

107

birouri

birouri

cond hala finisaj

hala

hala finisaj

4 B

birouri

P.C.I.

C A L E A A R A D U L U I

tesatorie

S.C. UZINA TEXTILA TIMISOARA S.A.

P.C.I. P.C.I.

rez

cond post trafo

posttrafo atelier dep.

dep.

birouri

filatura

repansat

atelier

platfbeton

betonplatf

4 8

C A L E A A R A D U L U I

post trafo

5 0

hala tesatorie S.C. I.T.T. S.A.

5 2

platformabeton Terasa "Milo" wc81

79

filatura gang

hala

71

75 73

71A

STR. DR. GRIGORE T. POPA

32

34

platforma beton

vulcanizare

atelier de reparatii auto

5 6 A terasa

in domeniul constructiilor

ST R.

M AR

G IN

II

1

30

platformabeton

Liceul Agricol

Centrul de pregatire

atelier

terasa rez

rezervor

cantina centrala termicacos

spalatorie rampa

ST R. MA RG IN II

contoargaz metan

cos

Liceul Agricol Timisoara

sali clasa

sala sport

bazin

ateliere bazin

transformator

platforma beton

platf.

statie benzina

S.C. TRANSTIMEX S.A.

atelier

Sediuadministrativ

ST R.

M AR

GI NI

I

platforma beton

STR. ARMONIEI

38B ST

R. M

AR G

IN II

depozit

forja

turnatorie

betonplatforma

depozit

atelierde sudura

cabinaportar 22

20

59 55-57

53

12

statiegaze 63A

63

STR.DR.GRIGORE T.POPA

14

18

16

61 platforma beton

14A 14B

brutarie

43

41 43A

39 STR. DR. GRIGORE T. POPA

parcare

49

45

47 STR. DR. GRIGORE T. POPA

4 4A

51A 8 6

51

10

beton

43B

2

parcare

C A L E A L IP O V E I

8 8

Bloc 20833

Bloc 235

(STR. HORIA MACELARIU)

radar 9 0

parcare Bloc 3059

2 92 Bloc 304

CA LE A LI PO V EI

Bloc 3039 4

35

Bloc 206

punct trafo

Bloc 205

sala clasa

37

ST R. P ER LE I

Sc. Generala Nr. 7

Bloc 204

41

Bloc 302

94

43

96

Bloc 203

sala clasa

sala clasa

sala sport

1B 1C

cabina cantar

cabinapoarta

Uzina Textila Timisoara

STR. DR. GRIGORE T. POPA

28

platforma beton 26A

24

Teren Primarie

posttrafo

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

S.C. ENERGO PETROL

30

rampa

S.C. PETROS PLOIESTI

platformabeton

ramparampa

26

rampa

ramparampa

atelier

Teren Primarie

1B

1A

3A

3

1

16 14

STR. GRIG

ORE A LEXA

NDRE SCU (

INELU L IV)

S.C. TRANSTIMEX S.A.

centralatermica

vopsitorie hidrofor

platforma

23

atelier

administrativ

posttrafo

platformarampa

S.C. TRANSCOM S.A.

36

Sediu

STR. ARMONIEI

34

38A

32

atelier

30

ST R.

A UR

OR A

1

15A

pivnita

gang

15

11B

13 11B

22

21

17 19

26

STR. ARMONIEI

28

28

24A

15A

24B

24

9

7

11

20

STR. ARMONIEI

5

2

UNITATE MILITARA

8A

STR. ARMONIEI

8

10

8C

Str.ARMONIEI

8

12

8B

atelier

4

2

STR. ARMONIEI

Bloc 301

96

Bloc 300

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

C A L E A L IP O V E I

1A

CA LE

A LI

PO VE

IAs

C A L E A L IP O V E I

platf.beton

S.C. Avicola S.A.

ST R. MA RG IN II

birouri

antena parcare

platforma beton

S.C. ALANDALUS(auto service) atelier

Agronomului Casa

3

5

ST R. A UR OR A

5

4

wc

wc

7 7

poarta

Casa Agronomului

veterinar

S.C. AVICOLA S.A.

dispensar

disp.veterinar

rampa rampa

poartaplatf.beton

Atelier mecanic Centrala termica

St. Pomparebanda transportoare

Hala abator

S.C. AVICOLA TIMISOARA

poarta

depozit St. Hidrofor

S+P+5E

S+P +10

E+E r

S+P+8+ER

S+ P+

9E +E

R

S+P+5E

S+P+9E+ER

S+P+9E+ER S+P

+10 E+E

r

47,24

11 3,

43

34 ,4

3

24,86

22,70

65 ,4

3

48,39

27,24

41 ,1

7

23 3,

46

18 3,

23

67,37

36,49

11,53

37,55

Lc Locuințe colective

UM3 Zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă arterelor

de importanță locală

ULic Zonă locuințe individuale,

semicolective și colective mici

ULiu Zonă locuințe

cu regim redus de înălțime

Vs Zonă verde cu rol de complex

sportiv

ULic Zonă locuințe individuale,

semicolective și colective mici

Liu Zonă de locuințe cu regim redus

de înălțime dispuse pe un parcelar de tip

urban

Is_A Zonă de instituții și

servicii publice și de interes public constituite în

ansambluri individuale

RiLc/PUZ Zonă industrială restructurabilă -

locuințe colective

RiM Zonă industrială restructurabilă -

zonă mixtă

ULic Zonă locuințe individuale,

semicolective și colective mici

Liu Zonă de locuințe

cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de

tip urban

Lic Zonă locuințe individuale,

semicolective și colective mici

Is_A Zonă de instituții și

servicii publice și de interes public constituite în

ansambluri individuale

S_Is Subzonă de instituții și servicii publice și de

interes public constituite în clădiri dedicate zonei

centrale

Lc Locuințe colective

RiLc/PUZ Zonă industrială restructurabilă -

locuințe colective

Em Zonă de mică producție, servicii de tip industrial

sau cvasi-industrial, comerț en-gros

PUZ aprobat prin H.C.L. 90/30.03.2004

Aviz de oportunitate nr. 28/26.11.2015

H.C.L. 360/2008 P.U.Z. - Locuințe colective și

funcțiuni complementare- regim hmax S+P+10E+Er

POT max. 40% CUT max. 3,5

ZONA DE IMPLANTARE - Locuințe colective și funcțiuni

complementare la parter S+P+9E+ER/S+P+10E+ER

P.O.T. 20% C.U.T. 2.5

-în construcție-

Ec Zonă de activități economice de tip

retail Cash & Carry, showroom, comerț de

tip Big Box

PUZ aprobat prin HCL 268/02.06.2015

ULic Zonă locuințe individuale,

semicolective și colective mici

Aviz de oportunitate nr. 19/10.11.2016

Lic Zonă locuințe individuale,

semicolective și colective mici

Is_A Zonă de instituții și

servicii publice și de interes public constituite în

ansambluri individualePUZ aprobat prin HCL 97/26.02.2013

PUZ aprobat prin HCL 411/13.12.2011

PUZ aprobat prin HCL 88/01.03.2016

Aviz de oportunitate nr. 23/08.12.2016

dormitoare camin

DELIMITĂRI DESTINAȚIE Limită teritoriu administrativ Timișoara

Limita de proprietate a terenurilor studiate

Limită intravilan

Limite UTR

Limite parcele PUZ în lucru

Drumuri asfaltate

Drumuri de pământLimită zonă studiată

SITUAȚIA CONFORM PUG propus în curs de avizare - Etapa 3 - prin H.C.L.

428/30.07.2013

EXTRAS PUG propus în curs de avizare - Etapa 3 - prin H.C.L. 428/30.07.2013

1:2000

LEGENDĂ

SPAȚIU PENTRU ȘTAMPILE

LEGENDĂ

ZONĂ STUDIATĂ

—_—2

Atasament: 04-A_Circulatia_terenurilor.pdf

GSPublisherVersion 357.13.49.86

04-A

PUZ

Proiect nr.:

Faza:

Planșa nr:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerințaSemnăturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnătura

Beneficiar:

125/SOA/15

Titlu proiect:

Titlu planșă:

arh. Paula Marinescu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrișanu arh. Daniela Negrișanu

arh.Răzvan Negrișanuspecialist RUR

Noiembrie 2017 CIRCULAȚIA TERENURILOR

Locuințe colective și funcțiuni complementare

Timișoara, str. Armoniei nr. 20, 20A

OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA DORINA, LAZA VASILE, LAZA MARIA ȘI LAZA CIPRIAN

1:1000

1B

1A

3A

3

1

15A

pivnita

gang

15

11B

13 11B

22

26

24A

15A

24B

24

9

7

11

20

STR. ARMONIEI

5

8A

STR. ARMONIEI

8

10

8C

8

8B

4

2

4

Casa Agronomului

1616

14

10

12

48,41

27,24

40,39

8,00 8,00

19,24

59 ,1

8

11 7,

80

56,07

23 3,

46

41 ,1

4

55,68

14 8,

16

27,00

19 1,

42

8,00 8,00

24,00

24 ,0

0

25,80

16,86 8,00

26 ,4

4

3,407 ,6

1

18,83

11 3,

43

19 4,

93

14 ,0

0

PUZ în lucru

PUZ în lucru

STR. GR. A

LEXA NDRE

SCU ( INELU

L IV)

C. F.

: 4 04

42 3

T op

. 2 16

6/ 7

S =

14 52

m p

Teren în proprietatea Statului Român C.F. nr 430347 Top:2166/8 S = 11.655mp

C. F.

: 4 05

44 4

T op

. 2 16

1/ 3

S =

10 07

0 m

p

C.F.: 408328 Top. 2162/1

S = 796 mp

C.F.: 405525 Top. 2162/2

S = 986 mp

C. F.

: 4 09

36 4

T op

. 2 16

1/ 1

S =

56 01

m p

STR. ARMONIEI

STR. PHOENIX

Top. 2 161/2

S = 1 790 m

p

ST R.

T UD

O R

AR G

HE ZI

dr um

p ub

lic p

ro pu

s 19

91 m

2

dr um

p ub

lic p

ro pu

s 15

28 m

2

PT T7

0

PTT14

PT T1

7

C. F.

: 4 04

38 5

S =

57 34

m p

DELIMITĂRI

DESTINAȚIE

Limita de proprietate conform CF

Limita de proprietate după cedare teren pentru domeniul public

Limită terenuri adiacente - PUZ în lucru

Teren aflat în proprietate privată cu intenția de a fi cedat domeniului public

Teren aflat în proprietate privată ce nu face obiectul prezentei documentații cu intenția de a fi cedat domeniului public

Teren aflat în proprietatea Statului Român ce nu face obiectul prezentei documentații cu intenția de a fi cedat domeniului public

Zonă afectată de lărgirea străzilor

Teren rezervat pentru lărgirea străzilor - Ramâne în proprietate privată până când se realizează lucrările de lărgire

Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

Terenuri în proprietatea Statului Român

Drumuri existente

ZONĂ STUDIATĂ

SPAȚIU PENTRU ȘTAMPILE

ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

LEGENDĂ

Teren proprietate privată Tipuri de proprietate asupra terenurilor

18.905 mp

Circulația terenurilor Terenuri aflate în domeniul privat Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniu public

18.905 mp 3.519 mp

mio studio de arnitectura

Atasament: 05-A_Reglementari_urbanistice.pdf

GSPublisherVersion 358.13.49.86

05-A

PUZ

Proiect nr.:

Faza:

Planșa nr:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerințaSemnăturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnătura

Beneficiar:

125/SOA/15

Titlu proiect:

Titlu planșă:

arh. Paula Marinescu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrișanu arh. Daniela Negrișanu

arh.Răzvan Negrișanuspecialist RUR

Noiembrie 2017 REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Locuințe colective și funcțiuni complementare

Timișoara, str. Armoniei nr. 20, 20A

OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA DORINA, LAZA VASILE, LAZA MARIA ȘI LAZA CIPRIAN

1:1000

932 m 2

907 m 2

2.306 m 2

2.573 m 2

957 m 2

1.374 m 2

1.380 m 2

1.385 m 2

399 m 2 385 m 2

433 m 2

2.573 m 2

957 m 2

2.306 m 2

708 m 2

647 m 2

15

Spațiu verde

438m p

aliniam ent in

elul IV

retrag ere 10

m

aliniam ent in

elul IV -retrag

ere 10 m

1B

1A

3A

3

1

15A

pivnita

gang

15

11B

13 11B

22

17

19

26

28

24A

15A

24B

24

9

7

11

20

STR. ARMONIEI

5

8A

STR. ARMONIEI

8

10

8C

8

8B

4

2

ST R. A UR OR A

5

4

7 7

Casa Agronomului

1616

14

10

12

8,00

8,00

3,00

27,67

9,00 3,00

2,00

3,00

3,00 11,73

2,00

10 ,0

0

9, 00

5, 00

13 ,0

0

5, 00

5, 00

13 ,4

6

5, 00

4, 00

9, 84

5, 48

6,00

30,44

3,00

3,00

30,34

6,00

26 ,0

0

5, 00

3, 00

3,00

5,00

3,00

30,30

6,00

39,48

39,41

20,47

18,79

3,00

28,12

9,00

40,231 0,

00

16 ,0

0 5,

00

24 ,0

0 5,

00 5,

00

24 ,0

0

5, 00

5, 00

24 ,0

0 5,

00

10 ,0

0

13,00

13,00

14,84

6,00

31,80

3,00

29 ,7

8

29 ,4

0

6,00

31,64

3,00

3,00

31,50

6,00

40,66

40,83

40,49

40,32

27,24 8,00

19,24

3,00 10,23

6,00

10 ,0

0

58 ,3

1

8,00

8,00

56,07

83 ,9

2

16 ,0

0

34 ,0

0

34 ,0

2

34 ,0

0

31 ,5

1

2,00

41 ,1

4

55,67

38 ,6

5

9, 00

23 ,0

0

23 ,5

5

53 ,5

9

14 ,0

0

39,54

27,00

28 ,9

5

34 ,0

0

34 ,0

0

34 ,0

0

16 ,0

0

44 ,4

5

77 ,7

1

9, 00

23 ,0

0

23 ,8

1

16 ,8

5

36 ,6

0

8,63

4,87

7, 15

18 ,2

2

19 ,8

4

9, 44

10,00

24,00

10,00

5,00 14,00

5,00

24 ,0

0

3, 00

3,00

3, 00

3, 00

3, 00

PUZ in lucru Aviz de oportunitate

nr. 28/26.11.2015

Zonă mixtă - Locuințe colective și funcțiuni complementare

S+P+3E+Etr POT max. 50% -parter POT max. 35% -etaje superioare CUT max 2 hmax cornișă= 13,5m hmax= 16,5m

Locuință unifamilială/bifamilială S+P+2E+Etr

POT max. 35% CUT max. 1.0

hmax cornișă= 10,5m hmax= 13,5m

Zonă mixtă - Locuințe colective și funcțiuni complementare

S+P+5E+Etr POT max. 50% -parter POT max. 35% -etaje superioare CUT max 2.4 hmax cornișă= 20m hmax= 23m

Locuințe colective S+P+2E+Etr

POT max. 35% CUT max. 1.2

hmax cornișă= 10,5m hmax= 13,5m

Locuințe colective S+P+2E+Etr

POT max. 35% CUT max. 1.2

hmax cornișă= 10,5m hmax= 13,5m

Locuințe colective S+P+2E+Etr

POT max. 35% CUT max. 1.2

hmax cornișă= 10,5m hmax= 13,5m

Zonă mixtă - Locuințe colective și funcțiuni complementare

S+P+5E+Etr POT max. 50% -parter POT max. 35% -etaje superioare CUT max. 2.4 hmax cornișă= 20m hmax= 23m

Locuință unifamilială/bifamilială S+P+1E+M

POT max. 35% CUT max. 1.0

hmax cornișă= 7,5m hmax= 10,5m

Locuințe colective S+P+2E+Etr

POT max. 35% CUT max. 1.2

hmax cornișă= 10,5m hmax= 13,5m

Teren rezervat pentru lărgirea străzii Armoniei Rămâne în proprietate privată

până când se realizează lucrările de lărgire

Locuință unifamilială/bifamilială S+P+1E+M

POT max. 35% CUT max. 1.0

hmax cornișă= 7,5m hmax= 10,5m

Zonă afectată de lărgirea străzii Armoniei PTT17-14.00m

Zonă afectată de lărgirea străzii Phoenix

PTT70-24.00m

Teren rezervat pentru lărgirea străzii Phoenix Rămâne în proprietate privată

până când se realizează lucrările de lărgire

PUZ aprobat H.C.L. 90/30.03.2004

PUZ în lucru aviz de oportunitate nr.

19/10.11.2016

STR. GR. A

LEXA NDRE

SCU ( INELU

L IV)C .F

.: 40

44 23

To

p. 2

16 6/

7

S =

14 68

m p

teren Statul Român C.F. nr 430347 Top:2166/8 11.655mp

C. F.

: 4 05

44 4

T op

. 2 16

1/ 3

S =

10 07

0 m

p

C.F.: 408328 Top. 2162/1

S = 796 mp

C.F.: 405525 Top. 2162/2

S = 986 mp

C. F.

: 4 09

36 4

T op

. 2 16

1/ 1

S =

56 01

m p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Spațiu verde

230 m p

Spațiu verde

499 m p

Spațiu verde 650mp

Spațiu verde 356mp

STR. ARMONIEI

STR. PHOENIX

Top. 2 161/2

S = 1 790 m

p

PT T7

0

PTT14

PT T1

7

ST R.

T UD

O R

AR G

HE ZI

h/2

h/2

h/2

h/2

h/2

h/2

h/2

h/2

h/2

h/ 2

h/ 2

h/ 2

h/ 2

h/ 2

h/ 2

h/ 2

h/ 2

h/ 2

h/ 2

h/ 2

h/ 2

h/ 2

h/ 2

h/ 2

h/2

h/2

h/ 2

h/ 2

DELIMITĂRI

DESTINAȚIE

SIMBOLURI

5, 00

5, 00

Platforme parcare propuse

Limită teritoriu administrativ Timișoara

Zonă instituții publice

Limita de proprietate

Limită teren studiat

Limite topo teren conform CF

Limite parcele propuse

Locuințe colective și funcțiuni complementare S+P+5E+Etr; POT max. 50% -Parter; POT max, 35% -Etaje superioare; CUT max 2.4

Locuințe colective S+P+2E+Etr; POT max. 35%; CUT max 1.2

Zone spații verzi propuse

Teren agricol în intravilan, liber de construcții în afara zonei studiate

Zonă locuire și servicii/comerț existentă în afara zonei studiate

Zonă complex sportiv în afara zonei studiate

Zone verzi pe marginea drumurilor propuse

Stâlp beton

Accese propuse

Zona de implantare a clădirilor

Drumuri existente

Traseu LEA MT în exploatare și zona de protecție

Traseu LEA JT în exploatare și zona de protecție

Drumuri propuse

Trotuare propuse

Piste de bicicletă propuse

Zonă afectată de lărgirea străzilor

Teren rezervat pentru lărgirea străzilor - Ramâne în proprietate privată până când se realizează lucrările de lărgire

Locuință unifamilială/bifamilială S+P+2E+Etr; POT max. 35%; CUT max 1.0

Aliniament stradal

Contur parcele PUZ în lucru

BILANȚ TERITORIAL

EXTRAS PUG propus în curs de avizare - Etapa 3 - prin H.C.L. 428/30.07.2013

LEGENDĂ

LEGENDĂ

ZONĂ STUDIATĂ

PROFILE STRADALE str. Grigore Alexandrescu (Inelul IV)

str. Armoniei

str. Phoenix

SPAȚIU PENTRU ȘTAMPILEEXTRAS PUG aprobat prin H.C.L. 157/2002 prelungit prin H.C.L. 107/2014

ZONĂ STUDIATĂ

Situație existentă Teren studiat

Bilanț teritorial - Global Situație propusă %

10018.905 mp 18.905 mp

0 mp

- teren pentru drum nou propus ce urmează a fi cedat domeniului public

- teren de utilitate publică rezervat pt. lărgirea străzilor Armoniei și Phoenix

- spații verzi comasate (lot 5+ lot 8)

3.741 mp 3.519 mp

222 mp

1.006 mp

19.79

Teren construibil

- spații verzi rezultate din aliniamentul la strada Grigore Alexandrescu

0 mp

Teren pentru

drumuri și spații

verzi

2.173 mp 1.167 mp

11.49

18.61%

1.17%

5.32%

6.17%

- suprafața maximă ce poate fi ocupată cu construcții

- suprafața maximă ce poate fi ocupată cu circulații, alei, parcaje

- suprafața minimă de spații verzi

0 mp 12.991 mp

5.911 mp

4.709 mp

2.371 mp 12.54%

68.7224.90%

31.27%

Bilanț teritorial - raportat la suprafața parcelelor construibile rezultate mp %

Suprafața cumulată a parcelelor construibile

Suprafața maximă ce poate fi ocupată cu construcții

Suprafața minimă de spații verzi

Suprafața maximă ce poate fi ocupată cu circulații, alei, parcaje

14.388 100

5.911 41

3.597 25

344.880

—_—2
Transversal 14 -lățime 3 E EEE ZIS
TARE"
CRC RET SEI _
UNITATE MILITARA

Atasament: 06-A_Propunere_de_mobilare.pdf

GSPublisherVersion 357.13.49.86

Proiect nr.:

Faza:

Planșa nr:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerințaSemnăturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnătura

Beneficiar:

125/SOA/15

Titlu proiect:

Titlu planșă:

arh. Paula Marinescu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrișanu arh. Daniela Negrișanu

arh.Răzvan Negrișanuspecialist RUR

06-A Noiembrie

2017

Locuințe colective și funcțiuni complementare

Timișoara, str. Armoniei nr. 20, 20A

OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA DORINA, LAZA VASILE, LAZA MARIA ȘI LAZA CIPRIAN

PUZ

932 m 2

908 m 2

1.374 m 2

1.380 m 2

1.385 m 2

399 m 2 385 m 2

433 m 2

708 m 2

647 m 2

24 ,1

0

10 ,5

0

5, 66

7, 50

8,63

2.306 m 2

957 m 2

2.573 m 2

15

Spațiu verde

438m p

aliniam ent in

elul IV

retrag ere 10

m

aliniam ent in

elul IV -retra

gere 1 0m

gang

15

11B

13 11B

22

24A

15A

24B

24

11

20

C.F.: 408328 Top. 2162/1

S = 796 mp

3,00

5,00

39,32

39,48

39,41

20,47

18,79

40,23

13,00

13,00

14,84

40,83

29 ,7

8

29 ,3

9

40,66

40,49

40,32

27,24 8,00

19,24

58 ,3

1

8,00

8,00

56,07

83 ,9

2

16 ,0

0

34 ,0

0

34 ,0

2

34 ,0

0

31 ,5

1

41 ,1

7

55,67

38 ,6

5

9, 00

23 ,0

0

23 ,5

4

19 ,3

6

34 ,2

4

14 ,0

0

39,54

10,00

24,00

10,00

27,00

10,00

24,00

10,00

28 ,9

5

34 ,0

0

34 ,0

0

34 ,0

0

16 ,0

0

44 ,4

5

26 ,4

4

77 ,7

1

9, 00

23 ,0

0

23 ,8

1

16 ,8

5

36 ,6

0

16 ,5

0

5, 50

16 ,5

0

10 ,0

0

9,50

13,80

13,80 3,00

5, 00

6, 85

5, 15

11 ,8

5

5, 00

6,00 13,00

18,48 3,00

5, 00

11 ,8

5

5, 15

6, 85

5, 00

6,18 13,00

18,48 3,00

5, 15

11 ,8

5 5,

15 6,

85 5,

00

16 ,5

0

5, 50

16 ,5

0

11 ,5

0

9,00

13,80

13,80 3,00

9,32

27,00

3,00

7, 04

11 ,5

0 5,

00

5, 00

11 ,5

0

6, 50

9,50

26,98

3,00

3,00 10,25

2,00 5,50

5,50 3,00

6,17 13,00

21,49

9, 00

4, 75

12,00 3,00

11,80 3,00

4,87

7, 15

19 ,8

4

18 ,2

2

9, 44

5,00

14,00 5,00

S+P+5E+Etr

S+P+2E+Etr

S+P+2E+Etr

S+P+2E+Etr

S+P+3E+Etr S+P+5E+Etr

P+2

P+2

P+2

P+1

P+1

S+P+2E+Etr

S+P+2E+Etr

P

P P

P+1

anexă

P

PUZ în lucru aviz de oportunitate nr.

19/10.11.2016

STR. GR. A

LEXA NDRE

SCU ( INELU

L IV)

C. F.

: 4 04

42 3

To p.

2 16

6/ 7

S =

14 52

m p

teren Statul Român C.F. nr 430347 Top:2166/8 11.655mp

C. F.

: 4 05

44 4

T op

. 2 16

1/ 3

S =

10 07

0 m

p

C.F.: 405525 Top. 2162/2

S = 986 mp

C. F.

: 4 09

36 4

T op

. 2 16

1/ 1

S =

56 01

m p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Spațiu verde

230 m p

Spațiu verde

499 m p

Spațiu verde 650mp

Spațiu verde 356mp

STR. ARMONIEI

STR. PHOENIX

Top. 2 161/2

S = 1 790 m

p

PTT14

PT T1

7

DELIMITĂRI

DESTINAȚIE

SIMBOLURI

5, 00

5, 00

Limită teritoriu administrativ Timișoara

Limita de proprietate

Limită teren studiat

Limite topo teren conform CF

Limite parcele propuse

Locuințe colective și funcțiuni complementare S+P+5E+Etr; POT max. 50% -Parter; POT max, 35% -Etaje superioare; CUT max 2.4

Locuințe colective S+P+2E+Etr; POT max. 35%; CUT max 1.2

SzV Subzonă spații verzi în cadrul terenului studiat

Stâlp beton

Accese propuse

Drumuri existente

Traseu LEA MT în exploatare și zona de protecție

Traseu LEA JT în exploatare și zona de protecție

Drumuri propuse cu intenția de a fi cedate domeniului public

Trotuare propuse

Piste de bicicletă propuse

Zonă afectată de lărgirea străzilor

Teren rezervat pentru lărgirea străzilor - Ramâne în proprietate privată până când se realizează lucrările de lărgire

Locuință unifamilială/bifamilială S+P+2E+Etr; POT max. 35%; CUT max 1.0

Aliniament stradal

Contur parcele PUZ în lucru

Spații verzi în cadrul parcelelor de locuințe colective propuse

Străzi propuse în cadrul terenului studiat

Drumuri propuse

Locuri de joacă pentru copii

Platforme pentru depozitarea deșeurilor menajere

PROPUNERE DE MOBILARE

1:1000

LEGENDĂ

SPAȚIU PENTRU ȘTAMPILE

EXTRAS PUG APROBAT PRIN HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL 107/2004

ZONĂ STUDIATĂ

mio studio de arnitectura
|) JET DUMBRAVITA

Atasament: 07-A_Siluete_urbane.pdf

GSPublisherVersion 336.13.50.86

Proiect nr.:

Faza:

Planșa nr:

Șef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerințaSemnăturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnătura

Beneficiar:

125/SOA/15

Titlu proiect:

Titlu planșă:

arh. Paula Marinescu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrișanu arh. Daniela Negrișanu

arh.Răzvan Negrișanuspecialist RUR

07-A Noiembrie

2017

Locuințe colective și funcțiuni complementare

Timișoara, str. Armoniei nr. 20, 20A

OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA DORINA, LAZA VASILE, LAZA MARIA ȘI LAZA CIPRIAN

PUZ

S+P+10E+Er PUZ aprobat HCL 360/2008

S+P+9E+Er - în construcție

S+P+10E+Er - în proiectare

D+P+8E existent

Zonă mixtă - Locuințe colective și funcțiuni complementare

S+P+5E+Etr POT max. 50% -parter POT max. 35% -etaje superioare

Zona mixtă - Locuințe colective și funcțiuni complementare

S+P+5E+Etr POT max. 50% -parter POT max. 35% -etaje superioare

Locuințe colective S+P+2E+Etr

POT max. 35%

Locuințe colective S+P+3E+Etr

POT max. 35% Locuință uni-/bifamilială

S+P+2E+Etr POT max. 35%

Locuințe colective S+P+2E+Etr

POT max. 35%

Locuință uni-/bifamilială S+P+1E+M

POT max. 35%

înălțime la front posibilă în conformitate cu HG 525 - 44m

înălțime la front propusă prin prezenta documentație - 20m

44 m

str. Grigore Alexandrescu

str. Phoenix

SILUETE URBANE

-

str. Grigore Alexandrescu

str. Phoenix

str. Arm

onie i

str. G rigor

e T. P opa

str. Aurora

strada propusă

strada propusă

str. G rigore A

lexandrescu

str. P hoen

ix

str. Arm oniei

str. Phoenix

str. Grig ore Alex

andresc u

str. A rmon

iei

str. Phoenix

st r.

G rig

or e

Al ex

an dr

es cu

mio studio de arnitectura

Atasament: PUZ_Armoniei_Memoriu_arhitectura.pdf

Pr. nr. 125/SOA/15

PLAN URBANISTIC ZONAL

- LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE -

Amplasament: Timișoara, strada Armoniei, nr. 20, 20A.

Beneficiar: OLARIU NICOLAE PETRU ALEXANDRU DIDINA DORINA LAZA MARIA LAZA VASILE LAZA CIPRIAN

Faza: P.U.Z.

Data: Noiembrie 2017

1/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

Pr. nr. 125/SOA/15

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării Locuințe colective și funcțiuni complementare

Amplasament CF nr. 405444, nr. top.: 405444, (Top. vechi 2161/3); CF nr. 409364, nr. top.: 409364, (Top. vechi 2161/1); CF nr. 408328, nr. top.: 408328, (Top. vechi 2162/1); CF nr. 405525, nr. top.: 405525, (Top. vechi 2162/2); CF nr. 404423, nr. top.: 404423, (Top. vechi 2166/7), Timișoara, str. Armoniei nr. 20, 20A.

Beneficiar OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA DORINA, LAZA MARIA LAZA VASILE LAZA CIPRIAN

Proiectant general Nr. pr. 125/SOA/15

S.C. RD SIGN S.R.L. Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14 arh. Negrișanu Răzvan

Studiu geotehnic S.C. GEO TOLS S.R.L. Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor nr. 45 ing. Boangiu Claudiu

Proiectant de specialitate Rețele electrice

ATENA PROIECT CONSULT S.R.L.-D Timișoara, Str. Loichița Vasile nr. 1-3 ing. Cornel Prodan

Proiectant de specialitate Apă-canal

S.C. PRO WASSER AT S.R.L. Timișoara, Str. Brâncoveanu nr. 64 ing. Gabriel Toth

Proiectant de specialitate Lucrări rutiere

S.C. PATH'S ROUT S.R.L. Timișoara, Str. E. Zola nr. 92 ing. Percec Dan

Faza de proiectare P.U.Z.

Data Noiembrie 2017

2/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

Pr. nr. 125/SOA/15

LISTA ŞI SEMNÃTURILE PROIECTANŢILOR

Proiectant general/ Urbanism arh. Negrișanu Daniela

arh. Negrișanu Răzvan

arh. Marinescu Paula Roxana

Proiectant studiu geotehnic ing. Boangiu Claudiu

Proiectant rețele electrice ing. Cornel Prodan

Proiectant rețele apă-canal ing. Gabriel Toth

Proiectant lucrări rutiere ing. Percec Dan

3/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

Pr. nr. 125/SOA/15

BORDEROU

AVIZE

PIESE SCRISE

Cerere Foaie de titlu Foaie de capăt Lista și semnăturile proiectanților Borderou

Certificat de urbanism nr. 2444 din 09.06.2016, cu prelungire Plan încadrare scara 1:5000 (P.M.T.) Plan de situație scara 1:1000 (P.M.T.) Aviz de oportunitate Primăria Timișoara nr. 12 / 29.09.2016 Plan de acțiune Raport informare și consultarea publicului nr. UR2017-005680/29.05.2017 Extrase CF nr. 405444, 409364, 408328, 405525, 404423 Studiu geotehnic Plan de situație cu viza OCPI

Aviz C.T.A.T.U. nr. 22/21.09.2017 Aviz unic nr. 1132/20.12.2016 - Aviz Aquatim nr. 37057/07.12.2016 - Aviz Colterm nr. 17674/06.12.2016 - Aviz Enel nr. 1106/07.12.2016 - Aviz E-on gaz nr. 5887/09.12.2016 - Aviz RATT nr. UR2016-01-7674/05.12.2016 - Aviz Telekom nr. 2310/06.12.2016 Aviz tehnic Aquatim nr. 7506/28.03.2017 Aviz Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș Aviz Agenția pentru Protecția Mediului Aviz Protecție Civilă (I.S.U.) Aviz Securitate la incendiu (I.S.U.) Aviz Compania Națională de Administrare a infrastructurii rutiere Aviz Poliția Municipiului Timișoara, Biroul rutier Aviz Comisia de circulație Aviz de principiu Mediu Urban Aviz de principiu Direcția tehnică (P.M.T.) Adeverință Direcția clădiri, terenuri și dotări diverse (P.M.T.) Adeverință Compartiment administrare Fond Funciar (P.M.T.) Adeverință Serviciul Juridic (P.M.T.) Aviz Statul Major General Aviz A.A.C.R.

Memoriu de specialitate Regulament local de urbanism aferent PUZ

4/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

PIESE DESENATE

Plan încadrare a zonei studiate Documentații de urbanism aprobate în zonă Situația conform noul PUG Circulația terenurilor Reglementări urbanistice Reglementări edilitare Plan de situație rețele electrice și de telecomunicații Posibilități de mobilare Siluete urbane Lucrări rutiere

01-A 02-A 03-A 04-A 05-A 02.ED 01E 06-A 07-A 01

sc. 1:2500 sc. 1:2000 sc. 1:2000 sc. 1:1000 sc. 1:1000 sc. 1:500 sc. 1:1000 sc. 1:1000 ascalar sc. 1:1000

Întocmit, Arh. Paula Marinescu

Specialist RUR arh. Răzvan Negrișanu

5/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

Pr. nr. 125/SOA/15

MEMORIU DE SPECIALITATE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației  Denumirea lucrării: LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI

COMPLEMENTARE

 Beneficiar: OLARIU NICOLAE PETRU ALEXANDRU DIDINA DORINA LAZA MARIA LAZA VASILE LAZA CIPRIAN

 Proiectantul general: S.C. RD SIGN S.R.L. Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14

 Studiu geotehnic: S.C. GEO TOLS S.R.L. Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor nr. 45

 Rețele electrice: ATENA PROIECT CONSULT S.R.L.-D Timișoara, Str. Loichița Vasile nr. 1-3

 Apă-canal: S.C. PRO WASSER AT S.R.L. Timișoara, Str. Brâncoveanu nr. 64

 Lucrări rutiere: S.C. PATH'S ROUT S.R.L. Timișoara, Str. E. Zola nr. 92

 Data elaborării: Noiembrie 2017

1.2. Obiectul lucrării Prezenta documentație are ca obiect întocmirea unui Plan Urbanistic zonal pentru

terenurile situate în Timișoara, strada Armoniei, CF nr. 405444, nr. top.: 405444 (Top. vechi 2161/3); CF nr. 409364, nr. top.: 409364, (Top. vechi 2161/1); CF 408328, nr. top.: 408328, (Top. vechi 2162/1); CF 405525, nr. top.:405525 (Top. vechi 2162/2), CF nr. 404423, nr. top. 404423 (Top. vechi 2166/7) în vederea realizării obiectivului “Locuințe colective și funcțiuni complementare”.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru:

 Utilizarea funcțională a terenurilor, în conformitate cu legislația în vigoare;

6/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

 Reglementarea caracterului terenurilor studiate;  Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația

propusă;  Modul de ocupare a terenurilor și condițiile de realizare a construcțiilor;  Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri

adecvate;  Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

Obiectul Planului Urbanistic Zonal constă în analizarea și evaluarea problemelor funcționale şi tehnice din zonă, ținându-se cont de strategia de dezvoltare urbană a administrației locale și județene.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată Caracterul actual al zonei este de terenuri cu destinaţie agricolă – păşuni, fâneţe,

arabil – sau libere situate în intravilanul municipiului. Caracterul propus zonă cu funcţiune rezidenţială de densitate mică (locuinţe unifamiliale de divese tipuri – izolate, cuplate, înşiruite, covor – şi locuinţe colective mici, grupate tipologic în teritoriu), cu o structură urbană coerentă, rezultat al aplicării procedurii de urbanizare.

Politicile Masterplan ale PUG, aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017, se regăsesc în cadrul propunerilor pentru zona studiată și anume:

POLITICA 4: Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive, asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de comunicare.

POLITICA 5: Creșterea atractivității orașului pentru localnici și vizitatori, îmbunătățirea calității spațiului public urban și o mai bună gestionare a domeniului public și a rețelei de spații verzi.

POLITICA 6: Mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii, crearea unor zone rezidențiale coerente obținute prin urbanizare și reconversie.

POLITICA 8: Creșterea atractivității orașului pentru localnici și vizitatori, asigurarea de servicii și facilități pentru comunitate, cu implicații la nivel de cartier.

1.3. Surse documentare și analitice 1.3.1. Documentații urbanistice Pentru întocmirea documentației s-au studiat documentațiile urbanistice valabile în

zona studiată care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:  Planul Urbanistic General Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 prelungit

prin HCL 131/2017;  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG/16 iulie 1996;  Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 90/2004;  Planul Urbanistic Zonal "Locuințe colective și funcțiuni complementare”

aprobat prin HCL 360/2008;  Planul Urbanisic Zonal aprobat prin HCL 268/02.06.2015  Planul Urbanisic Zonal aprobat prin HCL 97/26.02.2013  Planul Urbanisic Zonal aprobat prin HCL 411/13.12.2011;  Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL

61/28.02.2012  Noul Plan Urbanistic General Timișoara, disponibil pe site-ul Primăriei

Timișoara.

1.3.2. Studii de fundamentare, documentații, avize elaborate concomitent cu PUZ - Studiul "VISION TIMISOARA 2030 - suport la dezvoltarea unui concept durabil

pentru infrastructura oraşului Timişoara” aprobat prin HCL 484/18.12.2007, prin care se propune realizarea inelului IV de circulație, respectiv completarea traseului pe strada Grigore Alexandrescu;

7/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

- Aviz de oportunitate Primăria Timișoara nr. 12 / 29.09.2016 Aviz unic nr. 1132/20.12.2016 emis pe baza avizelor tehnice de amplasament:

- Aquatim nr. 37057/07.12.2016 - Colterm nr. 17674/06.12.2016 - E-on gaz nr. 5887/09.12.2016 - Enel nr. 1106/07.12.2016 - RATT nr. UR2016-01-7674/05.12.2016 - Telekom nr. 2310/06.12.2016

1.3.3. Cadru legislativ La elaborarea documentației s-au respectat prevederile următoarelor documente:

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ aprobat

prin Ordin nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;

 Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 Legea nr. 50/1991, actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;  Legea 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificări și completări;  alte documente relevante.

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1. Evoluția zonei  Date privind evoluția zonei Terenurile studiate prin planul urbanistic zonal se află în partea de nord-vest a

municipiului Timișoara, în intravilan, cu acces din str. Armoniei, str. Phoenix și str. G. Alexandrescu.

În perioada comunistă, zona studiată avea un caracter rural, terenurile aparținând circuitului agricol. După identificarea potențialului de urbanizare, zona a intrat într-un proces de dezvoltare, mai ales după aprobarea studiului VISION TIMISOARA 2030, prin care la capitolul drumuri se prevede închiderea inelelor de circulație. Astfel, strada Grigore Alexandrescu apare ca tronson ce trebuie completat.

Conform PUG Timișoara și RLU, parcelele aparțin UTR nr. 22 - parțial zonă de locuințe și funcțiuni complementare cu locuințe pentru maxim 2 familii, regim de înălțime P, P+2E, POTmax = 40%, parțial zonă instituții și servicii, afectată de traseul Inelului IV de circulație.

 Caracteristici semnificative ale zonei, relaționate cu evoluția localității Vecinătățile sunt alcătuite din zone pentru locuințe colective cu servicii, locuințe

individuale, funcțiuni complementare zonei de locuințe. Conform prevederilor noului Plan Urbanistic General, în curs de aprobare, terenurile

se încadrează în unitățile teritoriale de referință Li/c - Locuire - Zonă de locuințe individuale, semicolective și colective mici și Uli/c - Urbanizare zonă locuințe individuale, semicolective și colective mici, traversate de inelul IV.

 Potențial de dezvoltare În proximitatea terenurilor studiate prin prezenta documentație, zona se află în

dezvoltare din punct de vedere urbanistic. Pe o rază de 500m există mai mult de 10

8/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

documentații de urbanism atât în lucru, în curs de elaborare sau avizare, cât și implementate, în curs de execuție. De altfel, începând de la intersecția inelului IV cu Calea Torontalului, până la intersecția cu strada Armoniei, percepția secvențială a clădirilor aflate la aliniamentul stradal pornește de la regimul de înălțime de P+5E+Er, ajungând până la P+9E. Această secvențialitate se oprește la intersecția inelului cu strada Armoniei.

Implementarea și lărgirea Inelului IV de circulație, str. Grigore Alexandrescu, prezintă un potențial major de dezvoltare pentru întreaga zonă.

Faptul că statul deține suprafețe semnificative de teren este un atribut pozitiv deoarece se poate dezvolta și infrastructura publică în paralel cu creșterea fondului construit.

2.2 Încadrarea în localitate  Poziția zonei față de intravilanul localității Zona studiată este formată din 5 parcele, parcelele cu Nr. Top. 405444, Nr top.

409364, Nr. Top. 408328, Nr. Top. 405525, Nr. Top. 2166/7, incluse în CF nr. 405444, CF nr. 409364, CF nr. 408328, CF nr. 405525, respectiv CF nr. 404423 Timișoara, însumând o suprafață totală de 18.905 mp. Terenurile studiate se află la limita intravilanului Timișoara și sunt bordate la:

 Nord – str. Phoenix (limita teren administrativ Timișoara-Dumbrăvița)  Sud – Strada Armoniei (9,46m până la fațada casei opuse)  Est – teren privat (parcelele cu nr. Top. 2164/1, 2165/1, 2161/1) cu Aviz de

oportunitate nr. 28/26.11.2015, teren Statul Român (parcelă cu Nr. Cad. 2166/8)  Vest – teren privat (parcele cu nr. Top. 2159, 2160)

 Relaționarea zonei cu localitatea Terenurile care fac obiectul prezentului studiu fac parte din intravilanul localității

Timișoara și sunt situate în partea nordică a orașului, în zona cuprinsă între Calea Sever Bocu ( în Est ) și Calea Aradului ( în Vest ).

Zona este bine deservită de instituții publice, bancare, magazine, alimentație publică, transport în comun și instituții de învățământ public amplasate preponderent pe calea Sever Bocu. Terenurile se află la o distanță de 3,5km de zona centrală a orașului.

2.3. Elemente ale cadrului natural Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării

noastre, climă temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate prin:

- primăveri timpurii și capricioase - veri uscate și lungi - toamne lungi cu temperaturi relativ constante - ierni blânde și scurte Caracterizarea climaterică a zonei: - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8°C - data medie a primului îngheț: 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale (T max. >30°C): 8 zile/an - cantitatea medie multianuală a precipitațiilor: 660 mm/an - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore/an - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile/an - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile/an În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune

atmosferică. Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație

9/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

solară directă medie de 736cal/mp la 21.06 și 118cal/mp la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ

uniformă în suprafața unora dintre elementele meteorologice. Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasă Timiș-Bega cu energie de relief

redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică. Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc

depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular încrucișată de pământuri argiloase și nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristică și de diferite consolidări specifice câmpiei joase.

Amplasamentul în cauză se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase (umpluturi și teren natural) în partea superioară a stratificației.

Din punct de vedere al seismicității, în conformitate cu Codul P100-1/2006, perioada de colț Tc = 0,7s. Factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului de către structură β0 = 2,5. Spectrul normalizat de răspuns elastic Se(T) = ag β(T) se consideră pentru zona Banat (fig. 3.4 din codul menționat), iar accelerația orizontală a terenului pentru proiectare ag = 0,16g.

În conformitate cu STAS 6054-77 adâncimea maximă de îngheț în zona de amplasare a viitoarelor construcții este de 0,70 m.

În general, suprafața morfologică constă din forme de relief nediferențiate, cu văi puțin adânci, meandre, albii părăsite, terase îngropate, acoperite cu o crustă subțire de sol vegetal și umpluturi recente de sistematizare verticală.

În conformitate cu normativul geotehnic NP074/2007, s-au stabilit categoria geotehnică respectiv riscul geotehnic pentru viitoarele construcții. Acestea au fost puse într- un tabel de forma:

FACTOR PUNCTAJ

Condiții teren Teren mediu 3

Apă subterană Fără epuismente 1

Clasificare construcție Normală 3

Vecinătăți Fără riscuri 1

Risc geotehnic 8

Conform datelor din tabel construcțiile propuse în fazele ulterioare se vor încadra în Categoria geotehnică 1 cu risc geotehnic redus.

Stratificația terenului interceptată în foraj față de cota terenului natural la care s-a considerat cota ±0,00 este:

-0,00 ÷ -0,50 m - sol vegetal; -0,50 ÷ -6,00 m - argilă prăfoasă, cafenie, plastic consistentă spre vârtoasă, în bază

saturată, strat neepuizat, Ic = 0,63 ... 0,96.

La data efectuării forajului, apa subterană a fost interceptată la adâncimea de 2,60 m, fiind cu caracter ușor ascensional. Se apreciază că nivelul maxim poate ajunge până la cota de -1,50 m față de cota terenului natural. Solul nu prezintă agresivitate chimică față de betoane.

10/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

2.4. Fondul construit Zona studiată are în prezent funcțiune rezidențială - zonă de locuințe și funcțiuni

complementare cu locuințe pentru maxim 2 familii, regim de înălțime maxim P+2E, POTmax = 40%, parțial zonă instituții și servicii, afectată de traseul Inelului IV de circulație.

În prezent, patru din terenurile studiate au destinație agricolă, așa cum rezultă din extrasele de carte funciară și sunt libere de construcții, iar terenul cu nr. topografic 405525, Timișoara, are destinația de curți construcții și este ocupat parțial de o locuință individuală.

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017, aria studiată face parte din zona pentru locuințe și funcțiuni complementare (P-P+2)/(peste P+2).

În cadrul zonei studiate, fondul construit existent este constituit din: - locuințe unifamiliale - amplasate pe strada Armoniei, str. Tudor Arghezi și str. Phoenix

- regim de înălțime: P+1, P+M, P+1+M, P+2

- blocuri de locuințe - construite - amplasate în proximitatea terenurilor, alcătuind frontul stradal al inelului IV, str. Grigore Alexandrescu - regim de înălțime: D+P+5+Er, D+P+6, D+P+8.

- propuse - prin documentații de urbanism aprobate - amplasate în proximitatea terenurilor, urmând să completeze frontul stradal al inelului IV - regim de înălțime propus: S+P+9+Er, S+P+10+Er.

2.5. Circulația Terenurile sunt bine deservite de infrastructura rutieră și au acces din 2 străzi: Strada

Armoniei și strada Grigore Alexandrescu. În imediata proximitate se află două artere importante care conectează terenurile cu

importante căi de circulație: Calea Sever Bocu la est, la o distanță de 500m și Calea Aradului la vest, la o distanță de 1000 m.

Proprietățile sunt traversate de strada Grigore Alexandrescu care va deveni inelul IV de circulație Timișoara și va intra în circuitul mijloacelor de transport în comun.

2.6. Situația juridică a terenurilor/ Ocuparea terenurilor Certificatul de Urbansim nr. 2444 din 09.06.2016, emis de Primăria Municipiului

Timișoara, menționează la Regimul Juridic, respectiv la Regimul Economic că terenul ce face obiectul prezentului PUZ este ”teren situat în intravilan”.

Amplasamentul studiat cuprinde parcele identificate prin: 1. C.F. nr. 405525 Timișoara, str. Armoniei, nr. 20

Nr. Cad.: 405525 S= 986 mp Proprietar: Alexandru Didina Dorina Sarcini: Drept de uzufruct viager în favoarea Alexandru Ofelia Construcții: C1 - construcții de locuințe S= 75 mp (la sol)

2. C.F. nr. 408328 Timișoara, str. Armoniei, nr. 20 Nr. Cad.: 408328 S= 796 mp Proprietar: Olariu Nicolae Petru, Alexandru Didina Dorina Fără înscrieri privitoare la sarcini

3. C.F. nr. 409364 Timișoara, str. Armoniei, nr. 20 Nr. Cad.: 409364 S= 5.601 mp

11/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

Proprietar: Olariu Nicolae Petru, Alexandru Didina Dorina Fără înscrieri privitoare la sarcini

4. C.F. nr. 405444 Timișoara, str. Armoniei, nr. 20 Nr. Cad.: 405444 S= 10.070 mp Proprietar: Olariu Nicolae Petru, Alexandru Didina Dorina Fără înscrieri privitoare la sarcini

5. C.F. nr. 404423 Timișoara, str. Armoniei Nr. Cad.: 404423 S= 1.452 mp Proprietar: Laza Vasile, Laza Maria și Laza Ciprian-Daniel Fără înscrieri privitoare la sarcini

Inițiatorii documentației sunt proprietarii. Fiind un teren viran, neurbanizat, cu statut de teren agricol, zona este momentan

acoperită de vegetație spontană crescută haotic, excepție făcând parcela de teren situată la strada Armoniei, ocupată de o construcție casă parter și anexă.

2.7. Echipare edilitară În prezent, zona este deservită de următoarele utilități publice: Alimentarea cu energie electrică Conform avizului de amplasament favorabil cu condiții nr. 1106 / 07.12.2016, emis de

SC ENEL DISTRIBUȚIE BANAT, amplasamentul nu este afectat de rețele de distribuție energie electrică. Prezența liniilor electrice pe strada Armoniei impune o distanță minimă de 5m de apropiere a oricărei părți a obiectivului față de aceasta, rezultând o fâșie îngustă de aproximativ 60cm afectată de această interdicție.

Telefonizare și telecomunicații Conform avizului favorabil nr. 2310 / 06.12.2016, emis de SC TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA, amplasamentul nu este afectat de rețele de telecomunicații ce le aparțin.

Rețea de televiziune în cablu În zonă există rețea urbană de televiziune în cablu, dar aceasta nu afectează

amplasamentul.

Alimentarea cu apa

Pe strada Armoniei există rețea de alimentare cu apă De.125 mm.

Canalizarea

Rețeaua de canalizare existentă pe strada Armoniei este din PVC, D = 500 mm.

2.8. Probleme de mediu  RELAȚIA CADRUL NATURAL - CADRUL CONSTRUIT

Terenurile încadrate în zona de studiu au în prezent categoria de folosință de terenuri arabile în intravilan, respectiv curți construcții pentru parcela situată la strada Armoniei.

În acest moment și în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite pentru o dezvoltare coerentă de zone de locuire cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice, este în continuă creștere.

12/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

 EVIDENȚIEREA RISCURILOR NATURALE ȘI ANTROPICE Nu e cazul.

 MARCAREA PUNCTELOR ȘI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICAȚII ȘI DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE, CE PREZINTĂ RISCURI PENTRU ZONĂ Nu e cazul.

 EVIDENȚIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECȚIE Nu e cazul.

 EVIDENȚIEREA POTENȚIALULUI BALNEAR ȘI TURISTIC Nu e cazul.

2.9. Opțiuni ale populației Terenul studiat este proprietate privată, iar zona studiată este alocată funcțiunii

rezidențiale, conform UTR 22 din PUG aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 131/2017. În ultimul deceniu, parte din terenurile aparținând acestui UTR au fost reglementate cu funcțiune rezidențială.

Primăria Municipiului Timișoara, ca autoritate locală, are rol de decizie și mediere a intereselor individuale și a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite faze de elaborare și dezbatere publică.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare La elaborarea propunerilor de reglementări urbanistice s-a ținut cont de următoarele:

 Retragerea de minim 6m față de limita posterioară a parcelelor rezultate și cel puțin egală cu jumătate din înălțimea clădirilor;

 Limită de implantare 10m față de inelul IV de circulație Timișoara;  Bordarea cu volume cu un regim de înălțime mai mare pe proprietățile adiacente

Inelului IV de circulație și o scădere graduală a regimului de înălțime către strada Armoniei, respectiv către limita de teren administrativ Timișoara-Dumbrăvița;

 Armonizarea funcțiunilor propuse cu prevederile Masterplanului și Noului PUG; RLU aferent UTR Li/c, ULi/c;

 Respectarea prevederilor din Avizul de oportunitate nr. 12 din 29.09.2016

3.2. Prevederi Masterplan Conform prevederilor Masterplanului, zona studiată se încadrează în: POLITICA 4: Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive, asigurarea

infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de comunicare; POLITICA 5: Creșterea atractivității orașului pentru localnici și vizitatori, îmbunătățirea

calității spațiului public urban și o mai bună gestionare a domeniului public și a rețelei de spații verzi;

13/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

POLITICA 6: Mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii, crearea unor zone rezidențiale coerente obținute prin urbanizare și reconversie;

POLITICA 8: Creșterea atractivității orașului pentru localnici și vizitatori, asigurarea de servicii și facilități pentru comunitate, cu implicații la nivel de cartier.

3.3. Prevederi PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017

Conform prevederilor noului Plan Urbanistic General, zona studiată se încadrează în unitățile teritoriale de referință Li/c- Locuire-Zonă locuințe individuale, semicolective și colective mici și Uli/c- Urbanizare zonă locuințe individuale, semicolective și colective mici.

Prevederile PUG au implicații asupra dezvoltării urbanistice a zonei de studiu prin lărgirea prospectelor stradale pe majoritatea arterelor de circulație existente în zonă. Acest lucru va determina o circulație fluidizată la nivel de oraș între zonele limitrofe și centrul orașului.

3.4. Propuneri zonificare funcțională Pornind de la premisele documentațiilor mai sus amintite pe zona constituită de cele

5 parcele, se propune realizarea unui ansamblu de construcții cu funcțiuni mixte- locuire individuală, semicolectivă, colectivă și funcțiuni complementare locuirii.

Ținând cont că inelul IV de circulație traversează terenurile studiate, se propune ca parcelele rezultate stânga-dreapta față de inelul de circulație să capete o importanță mărită, fiindcă constituie frontul stradal al unei artere majore de trafic și, de asemenea, participă la percepția secvențială de pe întreg traseul inelului IV. Așadar, conform planșelor anexate, regimul de înălțime propus pentru aceste parcele este de maxim S+P+5E+Er, și cu un coeficient de utilizare al terenului(CUT) de max. 2,4.

În planul secund, către str. Armoniei și către str. Phoenix, regimul de înălțime propus scade succesiv. Astfel, pe parcelele rezultate în zona de mijloc a terenurilor, regimul de înălțime scade la S+P+2E+Er pentru locuințe colective mici, fiind separate de zonele cu regim de înălțime mai mare prin parcele de spații verzi.

Primele două parcele de la str. Armoniei au un regim de înălțime de S+P+1E+M pentru locuințe individuale și la parcelele de la str. Phoenix regimul de înălțime ajunge la S+P+2+Er, pentru locuințe unifamiliale/bifamiliale.

3.5. Valorificarea cadrului natural În prezent terenurile sunt neamenajate și, momentan, acoperite de vegetație spontană

crescută haotic. pe amplasament nu există elemente ale cadrului natural ce ar putea fi puse în valoare. Prin planul urbanistic propus se prevăd parcele de spații verzi amenajate.

3.6. Modernizarea circulației În conformitate cu prevederile Masterplanului, Politica 4: Asigurarea infrastructurii

edilitare, a mobilității și a infrastructurii de comunicare, inelul IV intră la categoria „inele majore”. Terenul rezervat pentru lărgirea inelului în CF nr. topo 2161/2 are o lățime de 26,7m și permite un prospect stradal de 24 m, respectiv carosabil 14m și pachet de trotuar pietoni, pistă biciclete și zonă verde însumând 5m pe fiecare parte a carosabilului.

Fiind o zonă în proces de urbanizare, toate cele 3 străzi ce bordează amplasamentul sunt propuse spre lărgire, rezultând astfel o zonă de teren rezervată pentru o posibilă lărgire viitoare.

Strada Armoniei este în prezent o stradă cu sens unic, având dimensiunea carosabilului de 3,5m. Prospectul stradal existent este de 8,5m, iar cel propus de 14m.

14/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

Rezultă o fâșie de teren de lățime 2,25 - 2,55m (aproximativ 44mp) rezervată pentru posibila lărgire a străzii.

Strada Phoenix este neurbanizată, fiind alcătuită din pământ bătut și pietriș, cu o lățime de aproximativ 4m. Ținând cont de faptul că această stradă desparte teritoriul administrativ al municipiului Timișoara de Dumbrăvița, prospectul stradal propus este de 24m, rezultând o fâșie de aproximativ 4,2m (aproximativ 178mp) rezervată pentru lărgirea acesteia.

Pentru ca terenurile studiate să poată fi urbanizate, se propune realizarea unui drum public, perpendicular pe inelul IV, prin cedarea echitabilă dintre proprietarii parcelelor vecine cu 8m de-o parte și de alta a limitei de proprietate, astfel încât să rezulte un drum public cu un profil stradal de 16m, compus din 6m carosabil și pachet de trotuar pietoni, zonă verde și parcaje însumând 5m de fiecare parte a carosabilului.

Se vor asigura locuri de parcare în cadrul noii străzi create, în funcție de posibilitățile și dimensiunile rezultate între accesele la parcele. Terenul aferent drumului public va fi cedat și va rămâne proprietate publică.

Lucrările rutiere de extindere se vor executa conform proiectului de specialitate.

3.7. Zonificare funcțională –bilanț teritorial, indici urbanistici Funcțiunea propusă pentru zona studiată este „Locuințe colective și funcțiuni complementare”. Suprafața terenului studiat va fi zonificat astfel:

- zona alocată construcțiilor – Locuințe si funcțiuni complementare - zona alocată circulațiilor auto, pietonale și parcajelor; - zona verde.

֍ Bilanț teritorial - global

Situație existentă

Situație propusă %

Teren studiat 18.905 mp 18.905 mp 100

Teren pentru

drumuri și spații verzi

- teren pentru drum nou propus ce urmează a fi cedat domeniului public

0 mp

3.519 mp 18.61%

3.741 mp 19.79 - teren de utilitate publică rezervat pt. lărgirea străzilor Armoniei și Phoenix

222 mp 1.17%

- spații verzi comasate (lot 5 + lot 8)

0 mp

1.006 mp 5.32%

2.173 mp 11.49- spații verzi rezultate din aliniamentul la strada Grigore Alexandrescu

1.167 mp 6.17%

Teren construibil

- suprafața maximă ce poate fi ocupată cu construcții

0 mp

5.911 mp 31.27%

12.991 mp 68.72- suprafața maximă ce poate fi ocupată cu circulații, alei, parcaje

4.709 mp 24.90%

- suprafața minimă de spații verzi 2.371 mp 12.54%

֍ Bilanț teritorial - raportat la suprafața parcelelor construibile rezultate

mp %

Suprafața cumulată a parcelelor construibile 14.388 100

Suprafața maximă ce poate fi ocupată cu construcții 5.911 41

Suprafața maximă ce poate fi ocupată cu circulații, alei, parcaje 4.880 34

Suprafața minimă de spații verzi 3.597 25

15/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

3.8. Dezvoltarea echipării edilitare În conformitate cu prevederile Masterplanului, Politica 4 Asigurarea infrastructurii

edilitare, a mobilității și a infrastructurii de comunicare, Programul 1, sunt prevăzute completarea rețelei de apă și rețelei de canalizare.

Pentru deservirea edilitară a construcțiilor propuse prin prezenta documentație, se vor propune următoarele lucrări cu caracter tehnico- edilitar:

Alimentarea cu energie electrică Pentru alimentarea cu energie electrică a zonei se vor prevedea doua posturi de

transformare prefabricate, alimentate din linia de 20kV din zonă. De la posturile de transformare vor pleca rețele de joasă tensiune stradale de la care se vor realiza branșamente individuale la locuințe.

Tot de la aceste posturi de transformare se va asigura și iluminatul stradal cu corpuri de iluminat cu surse LED de 100W montate pe stâlpi metalici.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate și se vor executa de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

Telecomunicaţii si televiziune prin cablu La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde reţelele de

telecomunicaţii şi cablare TV din zonă. De la aceste reţele se vor realiza branşamente individuale la locuinţe şi la obiectivele de dotări şi servicii.

Alimentare cu apă Alimentarea cu apă potabilă pentru zona studiată se va face de la sistemul centralizat

de alimentare cu apă potabilă al municipiului Timișoara, existent pe str. Armoniei și administrat de s.c. AQUATIM s.a..

Acest lucru se va face prin extinderea rețelei de apă de pe str. Armoniei cu o țeavă PE-HD, De.125 mm, pe o lungime de 470 m, pe strada nou creată, care urmează a fi cedată domeniului public, până în dreptul ultimei unități de locuit.

Branșamentele propuse ale parcelelor din PUZ vor asigura necesarul de apă potabilă al consumatorilor de pe fiecare parcelă. Conductele de apă se vor realiza din țeavă de polietilenă PE-HD, De.32-65 mm și se vor amplasa în zona verde. De asemenea, la cca 1 m față de limita de proprietate se va monta câte un cămin de apometru pentru măsurarea debitului de apă consumat. Lungimea totală a branșamentelor va fi de 190 m.

Presiunea necesară la branșament este de 1,5 atm. Pe traseul rețelei stradale de apă propusă în zona PUZ, sunt prevăzuți hidranți de

incendiu, la o distanță de max. 100 m, în număr total de 6. Canalizarea menajeră Sistemul de canalizare stabilit pentru zona situată în intravilanul municipiului

Timișoara va prelua strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare. Canalizarea menajeră propusă în zona studiată se va racorda la sistemul centralizat

de canalizare menajeră al municipiului Timișoara (aflat în administrarea s.c. AQUATIM s.a.) Acest lucru se va face prin extinderea rețelei de canalizare de pe str. Armoniei, pe o

lungime de 464 m, pe strada nou creată, care urmează a fi cedată domeniului public, până în dreptul ultimei unități de locuit. Rețeaua stradală de canalizare propusă pentru extindere, se va executa din tuburi din PVC cu diametrul D=315 mm.

Racordurile parcelei la rețeaua de canalizare vor funcționa gravitațional, iar la limita de proprietate se va monta câte un cămin de racord. Racordurile menajere ale parcelelor se vor executa cu tuburi din PVC, diametru D=200 mm. Lungimea totală a racordurilor este 260 m.

Apele uzate descărcate în final sunt descărcate la stația de epurare a municipiului Timișoara.

Pe rețeaua de canalizare se vor monta cămine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distanțe de maxim 60 m. Canalizarea propusă va funcționa gravitațional.

16/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

Canalizarea pluvială Apele pluviale de pe fiecare parcelă vor fi colectate de câte o rețea pluvială de incintă,

îngropată, din tuburi PVC–KG cu diametrul D=315 mm; apele pluviale de pe construcții, convențional curate, se descarcă direct în bazinele de retenție de pe fiecare parcelă, iar apele pluviale colectate de pe zona de circulație și parcări sunt colectate, trecute prin separatoare de hidrocarburi și de asemenea descărcate în bazinele de retenție ape pluviale. Din acestea apele de ploaie vor fi descărcate după momentul ploii, în căminele de racord al fiecărei parcele. Înainte de căminul de racord pe conducta de descărcare apă pluvială se montează câte un cămin de debitmetru pentru măsurarea cantității de apă pluvială descărcată în rețeaua de canalizare. Apele pluviale de pe zona care se cedează domeniului public și pe care se va realiza noua stradă sunt colectate prin guri de scurgere și descărcate direct în extinderea de canalizare propusă pe noua stradă.

Alimentarea cu gaze naturale Se va realiza din rețeaua de distribuție existentă în zonă. Colectarea și depozitarea deșeurilor Se va realiza în recipiente de colectare selectivă, amplasate pe platforme special

amenajate în cadrul parcelelor.

De menționat că dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare.

3.9. Îmbunătățirea calității spațiului urban

Soluția propusă se armonizează cu prevederile Masterplanului: Politica 5: Îmbunătățirea calității și gestionării domeniului public, Programul 1: Creșterea calității spațiului public urban și Programul 2: Creșterea calității rețelei de spații verzi.

Implementarea soluției presupune asigurarea accesibilității pietonilor, bicicletelor și majoritatea categoriilor de trafic motorizat. Din suprafața totală a terenului, 3519mp, reprezentând 18.60% se va constitui în circulații pietonale, auto și parcaje. Suplimentar vor fi amenajate două parcele cu caracter de zonă verde, având suprafețe de 650mp, respectiv 356mp și două zone verzi cu rol de protecție intercalate între inelulul IV și zona de locuire nou constituită. Parcelele vor avea acces la spații de joacă pentru copii și spații amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor proprii și pentru vizitatori.

3.10. Obiective de utilitate publică

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Teren proprietate privată 18.905 mp

CIRCULAȚIA TERENURILOR

Terenuri aflate în domeniul privat 18.905 mp

Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public 3.519 mp

4. CATEGORIILE DE COSTURI ce vor fi suportate de investitorii privați și categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice locale

17/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT

֍ Costuri suportate de investitorii privați Investitorii vor suporta următoarele costuri:

 toate lucrările de proiectare necesare implementării soluției propuse  costurile legate de lucrările de cadastru și mișcarea terenurilor  costurile legate de avizarea PUZ-ului și a studiilor premergătoare  costurile legate de branșamentele edilitare  costurile amenajării parcajelor, circulației auto și pietonale exclusiv pe parcelele

deținute  costurile racordurilor auto la strada nou propusă, respectiv accesele carosabile la str.

Armoniei și Phoenix  costurile legate de amenajarea zonelor verzi de protecție intercalate între inelul 4 și

zona de locuințe

֍ Costuri ce cad în sarcina autorităților publice locale Autoritatea publică va finanța:

 lărgirea inelului IV de circulație  amenajarea trotuarelor și zonelor verzi după realizarea acceselor pe parcelele de la

str. Armoniei și Phoenix  execuția drumului public nou propus prin P.U.Z.  costurile legate de extinderea rețelelor edilitare, lucrărilor electrice și iluminatul stradal

pe porțiunea de teren cu intenția de a fi cedată.

5. CONCLUZII

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal - P.U.Z. - LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, str. Armoniei nr. 20, 20A, Timișoara s-a efectuat în concordanță cu cadrul conținut al documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin Ordinul nr. 91/1991 și cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație, au stat următoarele obiective principale:

 realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;

 corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru zonă;  rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor

legate de mediu;  încadrarea în documentațiile superioare de amenajare a teritoriului județului Timiș,

asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Întocmit, Arh. Paula Marinescu

Specialist RUR Arh. Răzvan Negrișanu

18/18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro
TIT